Biddinghuizen Actueel - Nummer 38

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 38 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijn voorjong jongen en Na extra voor Steun Biddinghuizen Actueel met de Rabo Clubkas te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals Campagne een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De Binnenkort kunnen leden van de Rabo bank weer hun stem uitbrengen om hun favoriete club te latenDe kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli juliCampagne. van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. profiteren van eenreceptie donatiewordt via degehouden jaarlijkseop Rabo Clubkas vrijdag 13 van 17.30uur. schminken. schminken. op paper te lezen. Veel Biddinghuizenaren steunen het Waarom stemmen op Biddinghuizen Actueel? Eenzeer zeergeschikte geschikte "UIT-TIP" voor dat wekelijks gratis blad met een jaarlijkse donatie. Daardoor kan het blad Een "UIT-TIP" Biddinghuizen Actueel is een voor blad eendeieder ieder die in oppostcodegebied zoek isis naar naar8256. Verenigingen al ruim 37 jaar bestaan. een op zoek op mat die valt spanning, sensatie, spektakel en en organisaties kunnen voor een en relatief kleine bijdrage Met een donatie van Rabo willen we, als er veel kopij spanning, sensatie, spektakel plezier! in dit blad. Op die manier houden we elkaar is, als er veel aanlevering van nieuws is, extra pagina’s publiceren plezier! op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in ons dorp en te kunnen maken, om alle activiteiten in ons dorp bekend te maken. vergroten we de saamhorigheid. Het valt niet mee in deze tijd van digitalisering een papieren blad in stand te houden. Toch proberen we dat, omdat velen er prijs op stellen Biddinghuizen Actueel

Maris Sonores Nieuws De aanmeldingsformulieren zijn ingeleverd. Elf enthousiaste kinderen hebben aangegeven dat ze een serie van 8 lessen willen volgen om een instrument te leren bespelen. Acht kinderen kozen voor een blaasinstrument, twee voor ritmisch slagwerk (trommel) en één voor melodisch slagwerk (bijvoorbeeld xylofoon).

Zonne-Energie Zonne-Energie

Maandag 23Zonnepanelen september is de eerste les voor de met Zonnepanelen met blazers, donderdag 26 september zijn de slag'uit' Biddinghuizen 'uit' werkers aanBiddinghuizen de beurt. Ecosave Vanaf deze plaats wensen wij van Maris SonoEcosave res hen veelsinds plezier! sinds 2001 2001

0321 332038

0321Sonores, 332038 Namens Maris Uweigen eigen stroom Uw Doeke Dobma (PR)stroom v.a.€€0,05 0,05 v.a.

02 juli 17 02 SEPTEMBER juli 2012 2012 2019

Steunt u ons? Breng dan uw stem uit op Biddinghuizen Actueel! Bij voorbaat dank daarvoor.

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 11 sept 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli 18 sept 14 aug 14 aug 22 sept 15 15 aug aug 23 23 aug aug 05 05 sept sept 24 11 sept 11 sept sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 19 19 sept sept 19 sept 19 sept sept 27 25 25 sept sept 25 25 sept sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen L edenavond Vrouwen van Nu, verenigingen :: Open dag Scharrelberg Open dagLimbeek Scharrelberg dhr. van over Chinese :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met geneeskunde Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Seniorenmiddag in de Voorhof ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen M usical JOB dvd door Hans verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag OppenhuizendeEGB – Het Koetshuis :: Fietsen Fietsen met met de gezamelijke gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen 10.30 uurverenigingen :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg F ietsen Gezamenlijke ::: Bijeenkomst Anbo Bijeenkomst Anbo :: ledenavond Passage ledenavond Passage Vertrek vanaf Vrouwenverenigingen. :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu het Plein om 13.30 uur :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing Ans ZijActief lezing Ans Schrijer B oekenmarkt Zon enSchrijer Zegen 14.00 :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert tot 20.00 uur IVN viert “het “het jaar jaar van vande debij” bij”met met een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis : een B oekenmarkt Zon en Zegen 9.30 tot

28 sept 03 03 okt okt t/m Koetshuis 12.30 uur t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag Scharrelberg 04 okt Open dag Scharrelberg 5 okt :Interreligieuze Repair Café Ontmoeting in het 07 okt : 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het 5 okt :Koetshuis. Biddinghuizer Challenge TRI-sport Koetshuis. 09 okt Passage okt ::: ledenavond ledenavond PassagePassage 809okt Oktober Ledenavond 09 okt : Bijeenkomst 09 okt : Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 910okt Zijaktief Smartquiz okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 13 okt : Benefietconcert Z on en Zegen: Meewerken aan 14 okt : in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag ochtenddienst in de Voorhof 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 16 okt : SeniorenmiddagVrouwen in de Voorhof 31 okt : Afdelingsavond van 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 16 okt L edenavond Vrouwen van Nu, dhr. 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen Louwsma met een gezonde kijk op 11 inin Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo het weer Anbo 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov lezing over bevers 19 on en Zegen: Jubileumconcert 13 okt nov ::: Z IVN IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 55 jarig bestaan in de Voorhof. 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen Aanvang 20.00 uur verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen 21 nov nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 221nov Repair Café Anbo 27 nov : Bijeenkomst 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 911Nov Najaarsconcert Maris Sonores dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 dec :: Bijeenkomst Anbo 11 dec Bijeenkomst Anbo 16 nov : Seniorenmiddag Sinterklaasintocht 12 dec : 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 20 Seniorenmiddag in de Voorhof 14 nov dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen van nu 19 dec ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vanmet nu 20 nov Zijaktief Gezamenlijke avond 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond Margriet Brandsma 7 dec : Repair Café 7 dec : Winterfair 7 dec : Lichtjestour 10 dec : Kerstviering Passage 11 dec : Zijaktief Van advent tot driekoningen FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… 13 dec : Kerstconcert Vrouwenkoor de Paradijsvogels, De Voorhof •• Natuurlijke mooie Natuurlijke mooie gelakte gelakte Aanvang 20.00 uur entree 5 euro p.p nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! 18••dec : Seniorenmiddag inmooi de Voorhof Basislak met Basislak met een een mooi 18 dec : K erstavond Vrouwen van Nu, met wit wit randje. randje. •• Durf Martine Dubois weer Durf uw uw handen handen weer te te laten zien. 22 dec on en Zegen: Kerstzangavond in de laten: Zzien. •• Nu maar €€ 17,50 Nu voor voor maar 17,50 en… Voorhof. Aanvang 19.00en… uur Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!! Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Wandafw

Gicom BV BV Gicom

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Het De Predikant: ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. Kans: samen met en voor elkaar! Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: Op HenriĂŤtte Hofman, deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De •Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Dinsdag, 10 tot 14:30 uur • Donderdag, Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis,Woensdag > flexibele tijden afhankelijk van activiteiten wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Daarnaast Ketting 6werken te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord van dank aan de vele uur voor (tenzij vermeld) de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli 10.00 uur: Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, Biddinghuizer Challenge TRI-sport en muzikaal begeleidster ons trouwe lid en muzikaal begeleidster

Zaterdag 5 oktober is er in het Mevr. Joke v/d Meij Koetshuis een TRI-sport/One Joke v/d Meij Winner toernooi. In Mevr. teamverband, inWij competitie vorm, badzullen haar missen en wensen de familie mintonnen, basketballen en en wensen de familie Wij zullen missen veel haar sterkte en Gods kracht toe. volleyballen. Deelname is voor sterkte wil en Gods kracht toe. iedereen die in veel teamverband spelen, jong en minder jong. en Je bestuur van Leden kunt je opgeven en inschrijven Leden en bestuur van Passage. vrouwenorganisatie doe je doorChristelijke een mail te sturen aan: Christelijke vrouwenorganisatie Passage. actie@pgbiddinghuizen.nl. Laat ons weten met welke van de drie sporten je wilt meedoen of misschien wel alle drie!

Nieuwbouw Stichting

5 oktober

binnen en buiten schilderwerken binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Poolse medewerkers Agrohulp Ten Hoff kan nodig‌?? u helpen !! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen Voor informatie kunt u bellen met:!! Voor informatie u bellen met: O. ten Hoff telkunt 0591-549094 / O. ten Hoff tel L. 0591-549094 06-51558557 ten Hoff tel/ 06-51558557 /L.06-11310835 ten Hoff tel 0321-326533 0321-326533 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff/,Prof. Zuurlaan 20 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen Biddinghuizen

Opgeven kanNieuwbouw dus ook per Stichting De Scharrelberg enkele sport! Schildersbedrijf Decompetitie Scharrelberg Er komt ook een aparte Schildersbedrijf voor spelers 5 tot en met van Stichting De Scharrelberg J. Buiten Het casco van vangroep de nieuwbouw groepcasco 8. Geef dusscouting evenBiddinghuizen, door van Stichting J. Buiten Het van deooknieuwbouw Scharrelberg (Osbornegroep, en hetDedierenpark de Voor al uw schilder, behang en of je in de jongeren competitie wil (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Voor al uw schilder, behang en sauswerken. meedoen of in nadert de volwassen comScharrelberg) zijn voltooiing. sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. petitie! Wil je je apart opgeven? Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, 06-41670881 Dat kan en mag dan maken we een Dagelijks zijn vrijwilligers druk in dewater weeren omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 te maken. Deze week zijn het gas, team voor jullie! te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteitenaangesloten. Beide verenigingen met endedeafwerking inrichting. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking engeplaatst inrichting. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep en Kosten zijn â‚Ź 5.00 per persoon en Zaterdag is buiten het bijBinnen de Osbornegroep geplaatsto.a. en er een begin mettoegangshek bestrating. zijn de vrijwilligers eenisteam van 4gemaakt tot 6o.a. spelers â‚Źde17.50 er eenschilderen, begin met/ plafonds de bestrating. de vrijwilligers perishet team. Ben gemaakt je geen sporter dan glad Binnen aan muren maken zijn en sauzen, de toilet-o.a. en aan muren / plafonds en sauzen, de toilet- en kun het je schilderen, natuurlijk ook komen als glad doucheruimtes betegelen, elektriciteit en maken het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem supporter. * Deuren ramen - van kozijnen aanleggen. * Voor het leveren en -plaatsen alle soorten glas * Bel voor een- ramen vrijblijvende offerte! * Deuren - kozijnen aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! De hele opbrengst van deze TRITel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL sport middag is voor de verbouw Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting deDevele Scharrelberg bedankt vrijwilliWWW.GEERTSGLAS.NL van de ‘De Nieuwe Voorhof’ bedankt de hun vele inzet vrijwilligers voor en gers voor hunTevens inzet een en enthousiasme. enthousiasme. Tevens een woord van dank aan de vele woord van zowel dank aan de vele sponsors, groot als sponsors, groot als klein, voorzowel het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN klein, voor het vele materiaal, materieel en gereedKUNSTMEST GRANEN - ZADEN -- OPENBARE PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedWEEGBRUG dat ter beschikking isde Rabo KUNSTMEST - OPENBARE Steun Biddinghuizenschap Actueel met Clubkas VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 WEEGBRUG schap dat is gesteld enter de beschikking euro’s die we NOORDERBAAN 91 -- BIDDINGHUIZEN VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 Campagne gesteld en de euro’s die we TEL. 0321-335353 - 91 TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. Binnenkort kunnen leden Raboom bank hunproject stem uitbrengen om hun favoriete club te laten profiteren van Diverse materialen zijn ervan nogdenodig ditweer unieke een geweldige een donatie via de jaarlijkse Rabo Clubkas Campagne. Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Waarom stemmen op Heeft Biddinghuizen Actueel? uitstraling te geven. u materiaal daten u /of nietwilt meergeld gebruikt, wilt u " ! # en de enthousiaste vrijwilligers helpen Biddinghuizen Actueel is eenkomen blad dat wekelijks gratisu op dedoneren mat valtdan in postcodegebied 8256. Verenigingen " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting organisaties kunnen voor een relatief kleine bijdrage publiceren in dit blad. Op die manier houden we elkaar op de graagScharrelberg: contact opnemen met de van penningmeester van Stichting De Jopie StamYperen, tel. 0321-314537 hoogte van wat er allemaal gebeurt in ons dorp en vergroten we de saamhorigheid. De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl Het valt niet mee in deze tijd van digitalisering een papieren blad in stand te houden. Toch proberen we dat, omdat Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl velen er prijs op stellen Biddinghuizen Actueel op paper te lezen. Veel Biddinghuizenaren steunen het blad met een Voor de voortgang en foto’s kan van het de bouw: jaarlijkse donatie. Daardoor blad al www.osbornegroep.nl ruim 37 jaar bestaan. Met een donatie van Rabo willen we, als er veel kopij is, als er veel aanlevering van nieuws is, extra pagina’s te Stichting De Scharrelberg kunnen om alle activiteiten in ons dorp bekend te maken. Stichtingmaken, De Scharrelberg Steunt u ons? Breng dan uw stem uit op Biddinghuizen Actueel! Bij voorbaat dank daarvoor.

BLONK BLONK

Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Kopij voor BA wordenkan totniet uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst worden het Kopij komende maar wordt geplaatst inworden het komende geplaatst het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is Kopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagb.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over dehier? bezorging: info bezorgd 0321-331042. Uw advertentie middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk gesteld voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

!

$$$ ! " $$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV HEYBOER 3 GROOTHANDEL IN BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 GEWASBESCHERMING GROOTHANDEL IN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF GEWASBESCHERMING 3 ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN 0321-335033 FAXHAVENWEG 0321-33504822 BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE FAX OOGSTWEG 22 0321-335033 0321-335048 036-5221250 036-5224150 ZEEWOLDE FAX OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en Ke rk diens t en

PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Tel: 0321-848658, dominee@ Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Jolanda Aantjes - Lubbersen, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, 0321 845324Scriba: Klaversingel 48,T:-tel. 323672. Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, 9, tel.: 333535 Klaversingel 48, De tel. Repel 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Mw. C. Mw. de Boer, De Repel 9, T: 0321 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, 09.30 uur: ds. R. van Haeringen, Dronten Zondag 22 mw. september - 9.30 uur Voorgangers: mw. viering ds. E. Gruteke Dronten Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: . Nijland, Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, 0321-312456. Pastor: AG.tel. Ludgerusplein 2, Dronten, Locatieraad: 0321-331428 Dronten, tel. tel. 0321-312456. 0321-312456.( dhr. A. de a.huitink@pastoraalteam.com Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Locatieraad: 332401 A. Scholten )0321Schutter()mevr. Pastoraatsgroep: 0647841090 (Marjo Muller) secretaris www.parochienorbertus.nl 332401 ( mevr. A. Scholten ) Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl 06 22 34620 Vrijdag juli94 (Anton Mangnus) KESA (Kerk en Samenleving) Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering Zaterdag 21 september - 18.00 uur WoCo viering Voorganger Diaken A. van Boven. Lector Zondag Mulder 8 juli Liesbeth Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering WoCo viering Evangelische Gemeente Biddinghuizen Evangelische Gemeente Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: 35, 3893 ED EvangelischeKwarts Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Zeewolde; tel.Kwarts 036-5224348. Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Secretariaat: Elke 2e t/mtel. 5e 036-5224348. zondag vd maand. Zeewolde; Zondag Het 8 juli Locatie: Koetshuis Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Predikant: ds. Odd Johan de Wit, tel. Kerkdiensten: Fellowhuis, Veluwse6,Snees 8251 AJHofman, Dronten, 036-5222824 Secr.:20, HenriĂŤtte De Ketting Dronten tel. 0321-338685 het De Veluwse SneesKerkdiensten 20, 8251 AJ in Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl Odd Fellowhuis, Kerkdiensten in het tel. 0321-338685 Zondag 29 6september - 10.00 uur10.00 De te Dronten. aanvang OddKetting Fellowhuis, Muzikaal 'Gelukkig dat er engelen uur (tenzijverhaal anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 zijn' uur (tenzij anders vermeld) Zondag 15 juli 10.00 uur: Zondag 15 juli Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Klaversingel 93 8256 BX Biddinghuizen Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur Havenweg 3 Moskee Turkse Mimar tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Havenweg 3 Contactpersonen: Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, tel.: Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 06-51539221 Contactpersonen: Muhlis Genc, tel.: 06-47376121 Burhan Akce, Mustafa Yazici,tel.: tel.:0321-332458 06-51539221 e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl e-mail: Burhan burhan_66@live.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die die niet niet kan wachten tot werkdag: wachten tot de de volgende volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet nachtendeweekenddienst: weekenddienst: Avond-, nachtkan wachten toten volgende werkdag: 0900 - nacht3336333 Binnen Binnen kantoortijden: kantoortijden: Avond-, en weekenddienst: 0321 331414 0321 0900 - -331414 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voorspoedgevallen, spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor genvoeding en uitleen van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinvragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingenkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen van verpleegartivoeding en uitleen van verpleegartikelen: kelen: 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring0900-8833. apotheek geopend; op APOTHEEK:Biddinghuizen Voor spoedrecepten is Kringzaterdag 15.30 tot 16.30geopend; uur; Buiten apotheekvan Biddinghuizen op APOTHEEK: deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

ONROERENDVERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 HYPOTHEKEN GOED BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775 PENSIOENEN BELEGGINGEN PENSIOENEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen Dronten:0321-313774 0321-382473. DRONTEN DE REDE 12TELEFOON - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij bevallingen en spoed 06-53659191 0321-312611 DRONTENFAX TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

nodig? TAfvalcontainer el efoonnumm ers APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: www.vanwerven.nl/webshop 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

CITO Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas: -APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken * Isolatieglas -Lease service * Veiligheidsglas -Airco service * Glazen deuren -Schade reparatie * Douchedeuren -Laswerkzaamheden * Spiegels -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag etc -2 Wasboxen

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

GEMEENTE DRONTEN -Professioneel KLACHTENLIJN Marjo persoonlijk Algemene klachtenlijn op en werkdagen: van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Beste kinderen uit Biddinghuizen, Op 9 augustus, al weer ruim een maand geleden is op het dierenpark de Scharrelberg ons Alpaca veulen geboren maar ……….. het heeft nog steeds geen naam en dat willen we graag. Jullie kunnen ons daarbij helpen, vanaf a.s. woensdag 18 september 14.00 uur kunnen jullie bij de Scharrelberg een formulier ophalen waar je een leuke naam kunt opschrijven voor het Alpaca veulentje, let op het is een meisje! Schrijf op het formulier de door jou gekozen naam, jouw naam en leeftijd en het adres waar je woont. Je kunt het formulier inleveren op de woensdagmiddagen bij de Scharrelberg of in de bus stoppen bij: Gerard van Groningen, Gerard woont in de Tas op nr. 54 Of bij: Henk Aernaudts, Henk woont aan de Waterkant 41 Of bij: Siemen Nieuwenhuis, Siemen woont aan de Tarwehof 22

Inleveren kan tot 1 oktober2019 Een deskundige jury beoordeelt jullie namen, er wacht een leuke prijs voor de winnaar. Succes De verzorgers van de Scharrelberg

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, Honden SalĂ­ Evers al uw www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al uw Gediplomeerd trimster. klussen in het ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Foto: Filmdepot

Flavour & Film met The Professor and the Madman Kom genieten van de filmreeks Flavour & Film. Iedere eerste donderdag en vrijdag van de maand programmeert De Meerpaal een prachtige film gecombineerd met een koffie-, lunch- of wijnarrangement. Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober is de film The Professor and the Madman te zien in Dronten. 1875: het maken van de Oxford English Dictionary is één van de meest ambitieuze projecten ooit. Tijdens het verzamelen van de definities krijgt Professor James Murray hulp uit onverwachte hoek. Dr. William Minor levert de betekenissen van maar liefst 10.000 woorden aan. De toezichthoudende commissie wil William een credit geven voor zijn werk, tot een opmerkelijke waarheid aan het licht komt; de oorlogsveteraan blijkt patiënt in een kliniek voor gestoorde criminelen.

Reserveren De aanvang voor het wijnarrangement op donderdag 3 oktober is 18.45 uur. Een filmkaartje, inclusief een glas wijn en een versnapering in de pauze, kost € 12,50 per persoon. De aanvang voor het koffiearrangement op vrijdag 4 oktober is om 10.30 uur. De prijs hiervoor is € 10,- per persoon. Daarna start om 12.00 uur het luncharrangement. De prijs voor de film inclusief lunch is € 19,- per persoon (incl. 1 consumptie). Tickets zijn verkrijgbaar via het Serviceplein in De Meerpaal of online via www.meerpaal.nl/film.

De Democratiefabriek Van 24 september tot en met 4 oktober kan iedereen de interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ gratis bezoeken in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. De expositie is onderdeel van het project ‘Wegwijzer in de Democratie’ en is mede tot stand gekomen door een subsidie van de Provincie Flevoland. Wat betekent democratie? Democratie. Het is één van de belangrijkste begrippen van onze maatschappij, maar tevens heel ongrijpbaar en abstract. We kennen het woord wel, maar echt begrijpen wat het betekent doen velen niet. Er komt ook bijzonder veel bij kijken. Stemmen is één van de duidelijkste uitingen van ons democratisch recht en daarmee gelijk een goede graadmeter van ons burgerschap en onze politieke betrokkenheid. Wegwijzer in de Democratie Tijdens het project Wegwijzer in de Democratie bezoeken klassen uit het basis- en voortgezet onderwijs de tentoonstelling in Dronten. Ook Drontenaren met afstand tot het democratisch proces, door bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of een taalachterstand, worden uitgenodigd. Zo gaan deelnemers oefenen met stemmen. Het reguliere stemmen wordt zo veel mogelijk nagebootst met hulp van de gemeente. Denk aan het vinden van het stemlokaal, de controle van het identiteitsbewijs en het stemhokje. Deelnemers krijgen ook een rondleiding door de bibliotheek om op laagdrempelige wijze kennis te maken met de mogelijkheden van de bieb. Op deze manier hopen

beide partijen dat de deelnemers meer politiek betrokken burgers worden die de weg naar de bibliotheek makkelijker weten of durven te vinden. De Democratiefabriek Democratie is mensenwerk en kan ontdekt en geoefend worden in de Democratiefabriek. Bezoekers worden uitgedaagd om hun kennis van de democratie te vergroten en hun meningen te vormen. Ze zappen en surfen door de Democratiefabriek en worden geconfronteerd met dilemma’s, analyses, vragen en keuzes. De tentoonstelling gaat over grote thema’s als conflicten, macht en democratie, maar gaandeweg ontdekken de bezoekers dat de tentoonstelling over hen zelf gaat. Over hun eigen idealen, hoop, waarden, houding en gedrag. “We hebben meer over elkaar geleerd, we hebben elkaars mening beter leren kennen. Het was leuk om zo samen te werken”, vertelt een bezoeker na de Democratiefabriek in Lelystad. Algemeen geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen in de Democratiefabriek tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Wil je de opdrachten in de Democratiefabriek zelf maken of deelnemen in een groep? Dan kun je je aanmelden voor zaterdag 28 september. Er is plek van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Uw advertentie hier?

7


Vo e t b a l

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Te n n i s

Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl

Oranjecamping volgeboekt

Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Thuis Uit Uitslag Nog een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Hatto Heim 1 BAS 1 0-2 tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------BAS 2 Olympia'28 2 2-1 “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul ----------Nunspeet 5 BAS 3 6-2 programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur BAS JO19-1 Epe JO19-2 13-1 Vrijdag nemers een programmaboekje in de Putten bus. JO19-2 7-jul ----------BAS JO19-2 SDC 3-3 Zaterdag 8-jul ----------Lunteren JO17-1 BAS JO17-1G 1-0 Zondag Voor ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur BASalle JO15-1 Unicum JO15-2 5-1 Maandag te Swift betalen. de E t/m C is het 55JO15-2G euro p.p. Voor de F-jeugd is het '64 Voor JO15-2 BAS 7-1 Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur 30Batavia euro p.p. Voor wie nog nietBAS betaald heeft: het bedrag graag deze '90 JO13-1 JO13-1 6-2 Woensdag 11-jul ----------BASovermaken JO12-1 op rekeningnummer Reaal Dronten JO12-1 6-6 Donderdag 12-jul week 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal ----------Swift '64 JO11-1 naam speler BAS JO11-1 9-4 Vrijdag o.v.v. Jeugdkamp, en team. 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur BAS JO11-2G Swift '64 JO11-2G 7-1 Zaterdag 14-jul ----------BAS JO10-1 OWIOS JO10-1 4-2 Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Swift '64 JO10-2 BAS JO10-2G 4-9 Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur BAS JO9-1 Swift '64 JO9-1 3-10 Dinsdag 17-jul ----------BAS JO8-1 Hierden JO8-1 2-14 Woensdag 18-jul ----------BAS MO15-1 Swift '64 voor MO15-1 5-0 Pasfoto`s Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------spelerspassen update Programma BAS voetbal zaterdag 21 september Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------AlThuis Uit een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Tijd Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur spelers een pasfoto in moeten leveren. Hulshorst 1 BAS 1 Helaas heeft nog maar een klein 14:30 Dinsdag 24-jul ----------Hulshorst 2 BAS 2 inleveren van een pasfoto12:00 deel hier gehoor aan gegeven. Het is Woensdag 25-jul ----------BAS 3 Wacht niet te lang meer, VVOP 7 loop je risico dat je na14:30 verplicht. anders de Donderdag 26-jul ----------Dos Kampen JO19-2 12:30 zomerstop nietJO19-2 vanaf het begin BAS mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------BAS JO17-1G Hulshorst JO17-1 12:00 Zaterdag 28-jul ----------¬Swift '64 JO17-2 BAS JO17-2 12:45 Geen geldige pas = niet spelen. Zondag 29-jul ‘Gelukkig dat er ----------engelen zijn’ BAS JO15-2G Nunspeet JO15-5G 9:00 30-juleen Frank Bes verhaal door 19.30 muzikaal Tonyuur ten Veen VSCO '61 JO13-1 BAS JO13-1 10:00 Maandag Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul ----------BAS JO12-1 asv Dronten JO12-4 9:00 foto ingeleverd en zij moeten dit BAS zsm doen! DSV '61 JO11-1 JO11-1 10:15 Tony ten Veen: ‘Engelen intrigeerden mij als kind. Ik had er allerlei vragen BAS JO11-2G Swift '64 JO11-2G 9:00 over. Waar zijn ze, hoe zien ze eruit, hoe ervaar je engelen, is het waar dat je Nieuwe D-pupillen: BAS JO10-1 Go Ahead K. JO10-2 10:30 zelf een engel kunt zijn? SilHierden Bosch JO10-3 BAS JO10-2G 9:00 Meer informatie: Dirk stellen. Argeloos, onbevangen, raasvBouma Dronten JO9-4 BAS JO9-1 9:45 In deze voorstelling laat ik het kind die vragen Daan Moelker, tel: 332902 V o l l e y b a l de meest wezenlijke vragen kunnen Stef Bregman BAS JO8-1 IJVV JO8-2 10:30 kend aan het wezen - zoals kinderen zo vaak e-mail: moelker@solcon.nl BAS MO15-1 ST Tollebeek/Nagele MO15-1d 10:30 stellen. Ik hoop dat de vragen herkenning zullen oproepen bij het publiek. En dat Christiaan Burgers BAS MO13-1 IJVV MO13-2 9:00 ze gaan mijmeren over hun eigen antwoorden.’ Lars Dodde Abdel El Achak In deze voorstelling zingt, vertelt en speelt Tony een hemels en aards verhaal over Ruben Gort engelen. B B C Intrigerend, B i l j a r t maar ook met een knipoog. Sven Huizinga Rik Kromhout Tony ten Veen is opgeleid als pedagoog/psycholoog. Daarnaast is ze altijd met Bas van Luenen muziek bezig geweest. Ze speelt en begeleidt zichzelf op de piano, schrijft teksten Jorden Muntslag en was ook koordirigent. De laatste jaren legt ze zich vooral toe op cabaret. Roy Peet Leander Touw Voor meer info zie website B ahaar dm i n ttonytenveen.nl on Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Datum: zondag 29 september 2019 Aanvang: 10.00 uur Timothy Zillmer Locatie: Odd Fellowhuis, Ketting 6, 8251 LDdDronten Vervanging spelerspas: Ju o Toegang: contact: secretariaat@basjudo.nl Klaverjassen bij BAS voetbal, vrijwillige bijdrage voor een goed doel Henri Bolmer 0321-332827 BAS leden en andere dorpsgenoten zijn van harte welkom. Desiree Bosch Bas Judo Dirk vandeDijk Naast voetbal competitie organiseert BAS voetbal in het voetbal seizoen 2019 www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Bart van ook Dongen – 2020 een klaverjas competitie. De opzet van dit seizoen is om dit op 4 vrijWoensdag judo: secretariaat Milan van derteGeest dagavonden organiseren, noteer alvast de onderstaande datums in uw agenda: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Jamie • van Houten Vrijdag 22 november 2019 wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Nigel • Kerkhoff Vrijdag 7 februari 2020 • Knol Vrijdag 27 maart 2020 Peter • van Nieuwenhuijzen Vrijdag 24 april Marc Er Oosting worden 3 rondes Amsterdams met wisselende maat gespeeld, je kan dus ook Edo Bas ketba l alleenSchutte komen. Danny Djaimie Vermeer Heb je op dit moment al vragen dan kan je altijd bellen op 0612674633, houdt Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 de berichtgeving in Biddinghuizen actueel in de gaten voor nadere berichtgeving. Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Nogmaals, iedereen is welkom, ook niet BAS leden. site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

Uitslagen BAS voetbal zaterdag 14 september

Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

5


Inschrijven voor Flavourland 2019, de provinciale popprijs van Flevoland, kan nog steeds. Dé kans om als ‘beste band of act van Flevoland’ te eindigen én skip als winnaar de voorselectie- en plaatst je direct voor de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. De voorrondes zijn op: • zondagmiddag 27 oktober • vrijdag 8 november • zaterdag 9 november

Corneel, Lelystad Poppodium De Meester, Almere De Klos, Emmeloord

De finale is op: • vrijdag 6 december

Poppodium De Meester, Almere

Ja leuk allemaal, maar wat valt er eigenlijk te winnen? Naast een moddervette (geld)prijs van € 1.000,- voor de winnaar, ook directe plaatsing bij de halve finale van de Grote Prijs van Nederland, een zwaar vergulde bokaal en voor één jaar gegarandeerde roem tot minimaal aan de provinciegrenzen. En één van de finalisten speelt op Jolpop 2020, het leukste festival van Lelystad. Voor wie? • Alle muziekstijlen zijn welkom. Aanmelden is deelnemen; d.w.z. de wedstrijd heeft een open inschrijving en elke Flevolandse band/act kan meedoen. • Een band/act is Flevolands als minimaal één van de leden in Flevoland woonachtig is. • Deelname is kosteloos. Aanmelden Kan tot en met dinsdag 1 oktober as. door het invullen & inzenden van het inschrijfformulier, te vinden op www.flavourland.nl Check voor meer nieuws ook www.facebook.com/flavourlandmusic, www.corneel.nl, www.demeesteralmere.nl en www.de-klos.nl Door wie? Flavourland 2019 is de provinciale popprijs voor alle bands & acts uit de provincie Flevoland, georganiseerd door CAF i.s.m. poppodia De Meester, Corneel en De Klos. De winnaars van de lokale voorrondes, een aantal publiekswinnaars en de wildcardwinnaars stromen door naar de Flavourland-finale. Meer informatie & inschrijven: www.flavourland.nl. Flavourland 2019 wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland.

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Jonge zeearenden vliegen Europa in BIDDINGHUIZEN - De twee jonge zeearenden die dit voorjaar zijn geboren in Flevoland hebben deze maand uitstapjes gemaakt in Duitsland en Frankrijk. Dat zegt Stef van Rijn van de Werkgroep Zeearend Nederland. De vogel uit Almere is inmiddels weer terug op het nest in de Lepelaarplassen. De andere zeearend uit Biddinghuizen vliegt nog ergens rond in Frankrijk. De zeearenden zijn afgelopen zomer geringd en worden gevolgd door de werkgroep via een gps-signaal. Iedereen kan de route van de dieren op een speciale website zien, maar wel met twee dagen vertraging om te voorkomen dat mensen de vogels gaan zoeken.

De zeearenden maakte afgelopen zomer al vluchten boven de Veluwe, maar deze maand staken de jonge vogels samen de grens over bij Emmen. De ene zeearend vloog naar Bremen en kwam via Assen en Kampen weer terug. De andere vogel vloog nog verder naar het noorden van Duitsland en is inmiddels in Frankrijk, ten noorden van Parijs. Bron: Omroep Flevoland, met dank aan BHZnet.nl

11


Creatieve middag in bibliotheek Er valt altijd iets te leren in de bibliotheek. Ook op creatief gebied. Op maandag 23 september zit de leestafel weer goed vol tijdens het gezelligste brei- en haakcafé van Biddinghuizen. Schuif van 14.30 tot 16.00 uur aan en werk onder het genot van een kopje koffie of thee aan je eigen brei- en/of haakwerk. Er is deskundige begeleiding om je te helpen. Gezelligheid aan de leestafel Breien en haken onder het genot van een lekker kopje koffie in de bieb. Als er een brei- en haakcafé georganiseerd wordt, is het een gezellige boel aan de leestafel van de bibliotheek. Er wordt driftig gebreid en gehaakt, patronen en tips vliegen over de tafel en er is ook tijd om gezellig te kletsen. De deskundige begeleiding van Ankie Zuiderwijk staat garant voor een fraai resultaat. Het brei- en haakcafé is voor iedereen, van jong tot oud, die van breien en haken houdt, meer hierover wil weten of het wellicht wil leren.

prik bord!

Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Op dinsdag 24 september is er weer een Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Van 10.00 tot 11.30 uur kunnen ouders/verzorgers van kinderen tot 4 jaar aanschuiven om ervaringen, tips en verhalen uit te wisselen. Het Opgroeicafé is gratis te bezoeken. De organisatie van het Opgroeicafé bestaat uit FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal Welzijn.

EEN BOEK GAAT OVER WAT JE ER ZELF UITHAALT. NIET OVER WAT DE SCHRIJVER BELANGRIJK VINDT. Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Zin in bewegen en gezellig samenzijn? Kom koersballen; dinsdagmorgen 09:30 uur in Het koetshuis.

Quiltcafé nu twee keer per maand in bibliotheek Swifterbant Elke eerste en derde woensdag van de maand ben je van 14.30 tot 16.30 uur van harte welkom bij het Quiltcafé in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. Zowel beginnende als ervaren quilters kunnen aanschuiven aan de leestafel om onder het genot van een kopje koffie of thee aan hun quiltproject te werken. Deze middag is gratis, maar neem je wel eigen materiaal mee? Voor beginnende quilters is er materiaal aanwezig. Eeuwenoude handwerktechnieken Patchwork en quilten zijn eeuwenoude handwerktechnieken waarbij kleine stukjes stof aan elkaar genaaid worden tot een prachtig geheel. Naast oude tradities die herleven ontstaan ook nieuwe technieken en patronen met sprekende kleuren. Quilten is van alle tijden en voor iedereen. Benieuwd geworden? Kom gerust kijken tijdens het Quiltcafé. Ook vind je in de bibliotheek verscheidene boeken over deze kunstige handwerktechnieken.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Spreuk van de week

Informatie en ervaringen delen Het Opgroeicafé is een plek waar ouders/opvoeders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie ontvangen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, is iedereen van harte welkom. Neem je kind gerust mee. Er is speelgoed aanwezig en er zijn mooie prentenboeken om voor te lezen of te lenen. Aanmelden is niet nodig.