Biddinghuizen Actueel - Nummer 37

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 37 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

Bouwhekken geplaatst 40 jarig jarig Boekverkoop 40 Boekverkoop in bibliotheken jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag en zaterdag zaterdag juli zijn zijn boeken niet alleen alleen te de Er zijn weer activiteiten binnen en rondom de Voorhof. In de Voorhof gaan de sloopwerkzaamheden Op 66 en 77 juli boeken niet te leen leen in invan de

bibliotheken maar ookBuiten te koop. variëren van romans start. Het eerste gedeelte wordt onder handen genomen. zijnDe deboeken bouwhekken geplaatst zodattot de Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV bibliotheken maar ook te koop. De boeken variëren van romans tot Zaterdag kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op omgeving veilig blijft. kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de vakantie. vakantie. jubileum. jubileum. Omdat de aannemer ruimte nodig heeft voor zijn spullen is er een aanvraag voor een parkeerverbod op een kosten aantal 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in De boeken boeken kosten €€ 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot 17.00 uurmogen mogendezeDe parkeerplaatsen de17.00 deur uur uit. Zodra binnen isgeldt worden Van Dronten echter een een speciale speciale actie: actie: voor voor €€ 5,5,- kunt kunt uu een Dronten geldt echter een plastic plastic tas tas de coureurs in verschillende specde coureurs plaatsen gereserveerd voor specde aannemer. De stoepen blijft de in verschillende metromans romans informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic tas met en informatieve plastic tas met met taculaire klassen hun rijkunsten vrij en wordt niet gebruikt door de aannemer zodat het taculaire klassen hun rijkunsten jeugdboeken. jeugdboeken. Educatief laten zijn zijnCentrum op het hetgoed Vanbereikbaar Werven blijft. laten op Van Werven Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Volgt u de facebook MFG Biddinghuizen al? isis tijdens Biddinghuizen. De pagina autocross Biddinghuizen. De autocross isis Swifterbant en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Nieuws wordt daar ook op gedeeld. Verder kunt u berichspeciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal ten lezen Biddinghuizen actueel breid metin een duo-raceen enerer wordten via BHZ net breid met een duo-race wordt geeindigd met een nieuw in het geeindigd met een nieuw in het Heeft u vragen? leven geroepen caravanrace. In en leven caravanrace. Neemgeroepen contact met ons op via In heten mailadres rondom een tent kunt u genieten Afscheid juf Riet rondom een tent kunt u genieten info@mfg2.nl Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De Seniorenmiddag willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. 18 september schminken. Veel fijne herinneringen verzachten onze smart,

2019

Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder die op zoek is een ieder die op zoek is naar Woensdag 18 september isnaar er spanning, sensatie, spektakelvoor en spanning, spektakel en weer een sensatie, seniorenmiddag plezier! plezier! alle senioren uit Biddinghuizen in de Voorhof. Deze middag is er geen spreker. Aan de hand van verhalen met getallen is er een bingo. En voor de winnaars zijn er natuurlijk kleine prijsjes. De middag begint om 14.30 uur in kerk en zalencentrum de Voorhof.

voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart. Dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen nemen wij met intens verdriet afscheid van onze lieve moeder en oma

Paula Dijkstra - Eijgenhuijsen * Amsterdam, 16 oktober 1939

Voor vervoer kunt u bellen naar Dini Grimme. Telefoon: 0321 33 1583.

† Biddinghuizen, 5 september 2019 Rens Dijkstra † Paul † Mandy en Ruud Jean-Paul

Zonne-Energie Zonne-Energie Onze lieve buurvrouw

metZonnepanelen Zonnepanelen met Paula 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Ecosave isEcosave overleden sinds 2001 We denken Mandy sinds aan 2001 en Jean-Paul, veel sterkte 0321 332038 0321 332038 gewenst Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a. € 0,05 Reinder v.a. en Hennie van Veen € 0,05

 Pieter en Woezel De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Correspondentieadres: Jachthondenstraat 75 8312 BC Creil

02 juli 10 02 SEPTEMBER juli 2012 2012 2019

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 11 sept 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli 18 sept 14 aug 14 aug 22 sept 15 15 aug aug 23 23 aug aug 05 05 sept sept 24 11 sept 11 sept sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 19 19 sept sept 19 sept 19 sept sept 27 25 25 sept sept 25 25 sept sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen L edenavond Vrouwen van Nu, verenigingen :: Open dag Scharrelberg Open dagLimbeek Scharrelberg dhr. van over Chinese :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met geneeskunde Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Seniorenmiddag in de Voorhof ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen M usical JOB dvd door Hans verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag OppenhuizendeEGB – Het Koetshuis :: Fietsen Fietsen met met de gezamelijke gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen 10.30 uurverenigingen :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg F ietsen Gezamenlijke ::: Bijeenkomst Anbo Bijeenkomst Anbo :: ledenavond Passage ledenavond Passage Vertrek vanaf Vrouwenverenigingen. :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu het Plein om 13.30 uur :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing Ans ZijActief lezing Ans Schrijer B oekenmarkt Zon enSchrijer Zegen 14.00 :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert tot 20.00 uur IVN viert “het “het jaar jaar van vande debij” bij”met met een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis : een B oekenmarkt Zon en Zegen 9.30 tot

28 sept 03 03 okt okt t/m Koetshuis 12.30 uur t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag Scharrelberg 04 okt Open dag Scharrelberg 5 okt :Interreligieuze Repair Café Ontmoeting in het 07 okt : 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het 5 okt :Koetshuis. Biddinghuizer Challenge TRI-sport Koetshuis. 09 okt Passage okt ::: ledenavond ledenavond PassagePassage 809okt Oktober Ledenavond 09 okt : Bijeenkomst 09 okt : Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 910okt Zijaktief Smartquiz okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 13 okt : Benefietconcert Z on en Zegen: Meewerken aan 14 okt : in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag ochtenddienst in de Voorhof 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 16 okt : SeniorenmiddagVrouwen in de Voorhof 31 okt : Afdelingsavond van 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 16 okt L edenavond Vrouwen van Nu, dhr. 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen Louwsma met een gezonde kijk op 11 inin Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo het weer Anbo 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov lezing over bevers 19 on en Zegen: Jubileumconcert 13 okt nov ::: Z IVN IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 55 jarig bestaan in de Voorhof. 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen Aanvang 20.00 uur verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen 21 nov nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 221nov Repair Café Anbo 27 nov : Bijeenkomst 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 911Nov Najaarsconcert Maris Sonores dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 dec :: Bijeenkomst Anbo 11 dec Bijeenkomst Anbo 16 nov : Seniorenmiddag Sinterklaasintocht 12 dec : 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 20 Seniorenmiddag in de Voorhof 14 nov dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen van nu 19 dec ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vanmet nu 20 nov Zijaktief Gezamenlijke avond 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond Margriet Brandsma 7 dec : Repair Café 7 dec : Winterfair 7 dec : Lichtjestour 10 dec : Kerstviering Passage 11 dec : Zijaktief Van advent tot driekoningen FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… 18 dec : Seniorenmiddag in de Voorhof 18• dec : Kerstavond Vrouwen van Nu, met Natuurlijke mooie • Natuurlijke mooie gelakte gelakte Martine Dubois nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! 22••dec : Zon enmet Zegen: Kerstzangavond in de Basislak een mooi Basislak met een mooi Voorhof. Aanvang 19.00 uur wit wit randje. randje. •• Durf Durf uw uw handen handen weer weer te te laten zien. laten zien. •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!! Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Gicom BV BV Gicom

Wandafw

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Predikant:- Fax: ds. Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele uur (tenzij anders vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

Uw advertentie hier?

Zondag 15 juli 10.00 uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij Mevr. Joke v/d Meij Wij zullen haar missen en wensen de familie Wij zullen missen en wensen de familie veel haar sterkte en Gods kracht toe. veel sterkte en Gods kracht toe. Leden en bestuur van en bestuur van Passage. ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Nieuwbouw Stichting Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg

Ke rk diens t en Ke rk diens t en

binnen en buiten schilderwerken binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Poolse medewerkers Agrohulp Ten Hoff kan nodig‌?? u helpen !! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen Voor informatie kunt u bellen met:!! Voor informatie u bellen met: O. ten Hoff telkunt 0591-549094 / O. ten Hoff tel L. 0591-549094 06-51558557 ten Hoff tel/ 06-51558557 /L.06-11310835 ten Hoff tel 0321-326533 0321-326533 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff/,Prof. Zuurlaan 20 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen Biddinghuizen

Schildersbedrijf Schildersbedrijf J. Buiten J. Buiten Voor al uw schilder, behang en

Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Het casco van scouting de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg (Osbornegroep, Biddinghuizen, en hetDedierenpark de (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Voor al uw schilder, behang en sauswerken. Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, 06-41670881 Dagelijks vrijwilligers in dewater weeren omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 te maken. zijn Deze week zijn druk het gas, te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteitenaangesloten. Beide verenigingen met endedeafwerking inrichting. Maris Nieuws Beide verenigingen begonnen met deSonores afwerking engeplaatst inrichting. Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de Osbornegroep en Zaterdag is buiten o.a. het bijBinnen de Osbornegroep geplaatsto.a. en er is een begin gemaakt mettoegangshek de bestrating. zijn de vrijwilligers Woensdag 4 september kregen 100 leerlingen van de 5 van de basisscholen een les van een docent er ishet eenschilderen, begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn degroepen vrijwilligers o.a. aan muren / plafonds glad maken en sauzen, de toileten koperblazen en een docent slagwerk van de Meerpaal-academie, de muziekschool van de Meerpaal. aan het schilderen, muren elektriciteit / plafonds glad en sauzen, de toilet- en doucheruimtes betegelen, en maken het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Deuren ramen - van kozijnen aanleggen. * Voor het leveren en -plaatsen alle soorten glas 13 september (en NIET zoals Na een korte demonstratie door de docenten mochten worden uiterlijk vrijdag * Bel voor een- ramen vrijblijvende offerte! * Deuren - kozijnen aanleggen. 20voor september) bij meester of de leerlingen de instrumenten zelf uitproberen. En dat foutief vermeld op vrijdag* Bel een vrijblijvende offerte! Stichting of bij D.J. Dobma. Tel: 0321-848043 of 06-11017610 lukte heel goed! Ze konden ervaren hoe leuk het is om Dejuf,Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting deDeHierbij Scharrelberg twee foto’s van enthousiaste muzikantjes. samen muziek te maken. bedankt vele vrijwilliWWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de hun vele inzet vrijwilligers voor en gers voor Namens hunTevens inzet enSonores, Maris Wie het leuk vindt kan zich aanmelden voor enthousiasme. een serie een Doeke Dobma van 8 lessen middels een formulier dat de woord kinderen enthousiasme. Tevens een van dank aan de vele(PR) meekregen na de les. Dat formulier moet ingeleverd woord van zowel dank aan de vele sponsors, groot als sponsors, groot als klein, voorzowel het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN klein, voor het vele materiaal, materieel en gereedKUNSTMEST GRANEN - ZADEN -- OPENBARE PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedWEEGBRUG schap dat ter beschikking is KUNSTMEST - OPENBARE VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 WEEGBRUG schap dat is Biddinghuizer Challenge TRI-sport 5 J.oktober gesteld enter de beschikking euro’s die we NOORDERBAAN 91 -- BIDDINGHUIZEN VERT.: VOGELAAR TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we TEL. 0321-335353 - 91 TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN TEL.een 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. Zaterdag 5 oktober van 13.00 tot en met 18.00 uur wordt er in het Koetshuis TRI-sport georganiseerd. In teamverband, competitie vorm, basketballen en volleyballen. Diverse materialeninzijn er nog nodig ombadmintonnen, dit unieke project een geweldige Diverse materialen er nog nodig omdat dit unieke projectgebruikt, een geweldige uitstraling te geven.zijn Heeft u materiaal u niet meer wilt u Opgeven kan enkele sport! Deelname is voor iedereen die in teamverband wil speuitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt per " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren danudus ook Er doneren komt ook competitie voor len, jong en minder jong. Inschrijven doe je eenu geld " ! # spelers van de enthousiaste helpen endoor /of wilt daneen aparte graag contact vrijwilligers opnemen komen met de penningmeester van Stichting groep 5 tot en met groep 8. Geef dus ook even door of mail te sturen aan: actie@pgbiddinghuizen.nl graagScharrelberg: contact opnemen penningmeester van Stichting De Jopie met Stam-de van Yperen, tel. je 0321-314537 in de jongeren competitie wil meedoen of in de volDe Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Laat ons weten met welke van de drie sporten je wilt wassen competitie! Wil je je apart opgeven? Dat kan en penningmeester@osbornegroep.nl mag dan maken we een team voor jullie! meedoen of misschien wel alle drie! Voorhet de eind voortgang foto’s vanbasketbal, de bouw: volleybal www.osbornegroep.nl Aan zijn eren 4 winnaars; en Voor de voortgang en foto’s www.osbornegroep.nl badminton apart, maar er is van ook de eenbouw: allround winnaar Kosten zijn â‚Ź 5.00 per persoon en een team van 4 tot 6 spelers â‚Ź 17.50 per team. Ben je geen sporter dan kun je voor de echte sportievelingen! Stichting De Scharrelberg Stichting De Scharrelberg natuurlijk ook komen als supporter. De hele opbrengst voor de verbouw van de Basketbal spelen we 3 tegen 3, volleybal 4 tegen 4 en van deze TRI-sport middag is badminton 2 tegen 2. We adviseren teams te maken van ‘De Nieuwe Voorhof’ 4Kopij tot 6 spelers. adres Biddinghuizen Actueel

BLONK BLONK

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Kopij voor BA wordenkan totniet uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst worden het Kopij komende maar wordt geplaatst inworden het komende geplaatst het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Specialist Kopij alleen aanleveren per in: e-mail. Het e-mail adres van BA is Kopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagpolyesterhars, b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info bezorgd 0321-331042. epoxyhars, middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. plamuren & Noorderbaan 46 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld Biddinghuizen voor kan Stichting Actueel niet aansprakelijk gesteld Tel: 0321 33Biddinghuizen 11en 67 vormmaterialen voor inhoud van publicaties van derden. Evenzo isworden BA gerechtigd voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd kunstnijverheid opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. WWW.WILSOR.NL opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

!

$$$ ! " $$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV HEYBOER 3 GROOTHANDEL IN BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 GEWASBESCHERMING GROOTHANDEL IN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF GEWASBESCHERMING 3 ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN 0321-335033 FAXHAVENWEG 0321-33504822 BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE FAX OOGSTWEG 22 0321-335033 0321-335048 036-5221250 036-5224150 ZEEWOLDE FAX OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Tel: 0321-848658, dominee@ Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Jolanda Aantjes - Lubbersen, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, 0321 845324Scriba: Klaversingel 48,T:-tel. 323672. Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, 9, tel.: 333535 Klaversingel 48, De tel. Repel 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Mw. C. Mw. de Boer, De Repel 9, T: 0321 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, 09.30 uur: ds. R. van Haeringen, Dronten Zondag 15 mw. september - 9.30 uur Voorgangers: ds. M.L. van de Bunt, en Dronten Heilig Avondmaal viering een veppervan de parochie. Heilig Avondmaal viering Startzondag bevestiging+jaarthema R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Dronten, 0321-312456. Pastor: G.tel. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: . Huitink, Ludgerusplein 2, de Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Dronten,A tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. Schutter ) Pastoraatsgroep: Locatieraad: 0321-331428 ( 0321dhr. A. de a.huitink@pastoraalteam.com 332401 A. Scholten )0321Schutter()mevr. Pastoraatsgroep: Locatieraad: www.parochienorbertus.nl 332401 ( mevr. A. Scholten ) 0647841090 (Marjo Muller) secretaris www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: Vrijdag 6 juli 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger KESA (Kerk en Samenleving) 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 WoCo viering Zondag september - 9.30 Zondag 15 8 juli Voorganger Pastor T. van der Sman Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Startweekend Koor Belcanto, Anton Mangnus 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering WoCo viering Gemeente Biddinghuizen Zeewolde Evangelische Gemeente Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde Zeewolde; tel.Kwarts 036-5224348. www.egbsite.nl Secretariaat: 35, 3893 ED Diensten: 10:30 uur Zeewolde; tel. 036-5224348. Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Zondag 8 juli Locatie: Het Koetshuis Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen 10.00 uur: Klaas van Denderen GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Fellowhuis, Predikant: ds. Odd Johan de Wit, tel. Veluwse6,Snees 8251 AJHofman, Dronten, De Ketting Dronten 036-5222824 Secr.:20, HenriĂŤtte tel. 0321-338685 het www.eigentijdsgeloven.nl De Veluwse SneesKerkdiensten 20, 8251 AJ in Dronten, Odd Fellowhuis, Kerkdiensten in het tel. 0321-338685 Zondag 15 6september - 10.00 uur10.00 De te Dronten. aanvang OddKetting Fellowhuis, Dienst o.l.v.anders H.A. van de Poppe10.00 uur (tenzij vermeld) De Ketting 6da. te Dronten. aanvang uur (tenzij anders vermeld) Zondag 15 juli Turkse Mimar 10.00 uur: Zondag 15 juliMoskee Klaversingel 93 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke 10.00 uur: 8256 Biddinghuizen DienstBXo.l.v. mw.drs. Manneke Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Moskee Turkse Mimar Contactpersonen: Havenweg 3 Moskee Turkse Mimar Mustafa Yazici, 06-53981975 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Havenweg 3 tel.: Muhlis Genc, tel.:14.00 06-47376121 Contactpersonen: Openingstijden: uur tot 19.00 uur e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Contactpersonen: Burhan MustafaAkce, Yazici,tel.: tel.:0321-332458 06-51539221 e-mail: Burhan burhan_66@live.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die die niet niet kan wachten tot werkdag: wachten tot de de volgende volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet nachtendeweekenddienst: weekenddienst: Avond-, nachtkan wachten toten volgende werkdag: 0900 - nacht3336333 Binnen Binnen kantoortijden: kantoortijden: Avond-, en weekenddienst: 0321 331414 0321 0900 - -331414 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voorspoedgevallen, spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor genvoeding en uitleen van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinvragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingenkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen van verpleegartivoeding en uitleen van verpleegartikelen: kelen: 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring0900-8833. apotheek geopend; op APOTHEEK:Biddinghuizen Voor spoedrecepten is Kringzaterdag 15.30 tot 16.30geopend; uur; Buiten apotheekvan Biddinghuizen op APOTHEEK: deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

ONROERENDVERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 HYPOTHEKEN GOED BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775 PENSIOENEN BELEGGINGEN PENSIOENEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen Dronten:0321-313774 0321-382473. DRONTEN DE REDE 12TELEFOON - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij bevallingen en spoed 06-53659191 0321-312611 DRONTENFAX TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3 3


vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo ningstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu ie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage nsioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis geven haar de hand te schudden. De 17 okt : Seniorenmiddag dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 2012 2 0 0 03 0 201209 nov 0 : Boekenmarkt ag na zon2en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec : advent/kerstavond Passage APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: Verlengde baan 8, 8256 HB : Biddinghuizen 11 dec Bijeenkomst Anbo 0321-332575. 12 dec : Seniorenmiddag 0321-331115 HUISARTSENPRAKTIJK: 14 dec : Kerstmarkt 0321-331414. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu www.rosehairstyling.nl 19 dec : ZijActief kerstavond TANDARTS: 0321-331070.

uk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in e actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas ken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met

eid juf Riet

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Te l e f o o n n u m m e r s

FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt Yarden Uitvaartverzekeringen uMatthé er gratis Vos 06bij!! 45 70 2348

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Uw advertentie hier?

Kaasboerderij De Polderzoom Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

www.polderzoom.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. www.jager-uitvaartbegeleiding.nlBiddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Fotocredit © Jolanda Schram

Droom jij van een muzikale carrière als Singer-songwriter? De Singer-songwriter Contest staat weer voor de deur! Het evenement is een initiatief van STADronten en de Meerpaal. Na het overweldigende succes van vorig jaar staat de tweede editie gepland op zaterdag 12 oktober om 20.00 uur in De Rede. Tijdens deze avond worden alle deelnemende singer-songwriters beoordeeld door een vakkundige jury. De winnaar mag zijn/haar winnende lied opnemen in de studio van De Meerpaal en mag een optreden verzorgen in het voorprogramma van Trijntje Oosterhuis op 22 november in De Meerpaal. Nieuw! Naast de contest kun je dit jaar ook mee doen aan het project Levenslied. Hierbij word je uitgedaagd om een lied te schrijven en uit te voeren op basis van het levensverhaal van een inwoner uit Dronten. “De afgelopen tijd hebben we bij een aantal senioren uit Dronten levensverhalen opgehaald”, aldus Imre Kruis. “Op vrijdagmiddag 4 oktober worden de deelnemende Singer-Songwriters gekoppeld aan een ervaren Singer-Songwriter van het Zwols Singer-Songwritersgilde. Samen ga je in een leerzame en inspire-

rende workshop aan de slag om een lied te schrijven.” Het lied wordt op 12 oktober – buiten de competitie om – ten gehore gebracht. Je kunt ervoor kiezen om alleen aan de contest mee te doen, alleen met het project Levenslied of allebei (je treedt op 12 oktober dan dus twee keer op met twee verschillende liedjes). Opgeven? Lijkt het je leuk om mee te doen met de Contest? Geef je snel op door een e-mail te sturen naar Hilde Boers van STADronten via pr@sta-dronten.nl Wil je meedoen met Levenslied? Stuur snel een mail naar Imre Kruis via i.kruis@meerpaal.nl. Let op, er zijn een beperkt aantal plaatsen. Opgeven kan tot 1 oktober.

Startdag Koetshuis 20 september 2019. Op 20 september a.s. willen wij als activiteitencommissievan het Koetshuis een startdag organiseren. Het programma ziet er als volgt uit. 10.30 inloop met een kopje koffie. 12.30 lunch en

Schilderen -- Creadon met een kleine workshop Stoelgym en buiten zijn er mensen bezig met Jeu de boules en het koor Alegria zal het geheel muzikaal opvrolijken.

Vanaf 14.00 uur diverse presentaties van de activiteiten welke in het Koetshuis plaatsvinden, o.a.

De lunch kost € 2.50 graag opgeven voor 18 september op de lijst welke in de tweede kamer hangt of telefonisch op nr. 06-12128009

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


hun acht familieleden over de grens willen vliegen. Wanneer een eerste poging mislukt, komt niet alleen hun ontsnappingsplan in gevaar, maar staan ook hun levens op het spel. Met de Stasi op de hielen, doen ze een tweede poging om de gevaarlijke oversteek te maken. Günter Wetzel, op wie het hoofdpersonage in Ballon is gebaseerd, zegt over de ontsnapping: “Ook al ben ik blij dat we die beslissing hebben genomen; als ik destijds had geweten wat ik nu weet, dan had ik het nooit gedaan omdat het zo gevaarlijk was.” Van 1961 tot 1989 werden er 75.000 Oost-Duitsers gearresteerd omdat ze naar het Westen wilden ontvluchten. Maar liefst 800 verloren hun leven aan de grens. Foto: Filmdepot

Flavour & Film met Ballon Kom genieten van de filmreeks Flavour & Film. Iedere maand programmeert De Meerpaal een prachtige film gecombineerd met een arrangement. Op vrijdag 20 september is de film Ballon te zien in Dronten in combinatie met een koffiearrangement. Ballon is het waargebeurde verhaal van twee families die, ten tijde van de Koude Oorlog, in een race tegen de klok alles op alles zetten om van Oost- naar West-Duitsland te vluchten. De historische thriller toont

een van de meest spectaculaire ontsnappingen in de geschiedenis. Het is 1979 en in de toenmalige Duitse Democratische Republiek verlangen twee families naar vrijheid en een betere toekomst. Ze bedenken een

gewaagd plan om met een zelfgemaakte luchtballon naar het Westen te vluchten. In het geheim bouwen Günter Wetzel (David Kross) en zijn goede vriend Peter (Friedrich Mücke) een luchtballon, waarmee ze

Reserveren De aanvang voor het koffiearrangement op vrijdag 20 september is om 10.00 uur. De prijs hiervoor is € 10,per persoon (filmticket, inclusief zoete lekkernij en een kop koffie of thee naar keuze). Tickets zijn verkrijgbaar via het Serviceplein in De Meerpaal of online via www.meerpaal.nl. De bioscoopkassa op het Serviceplein is geopend op maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Bouw je eigen robot met Lego WeDo in bieb Biddinghuizen BiblioLab Lego WeDo beginners Hou jij van Lego en hou je van computers? Dan is de workshop Lego WeDo voor beginners op woensdag 18 september in Biddinghuizen echt iets voor jou! Van 15.00 tot 17.00 uur gaan kinderen hun eigen robot bouwen met Lego. Begeleiders van FlevoMeer Bibliotheek helpen de kinderen stap voor stap, zodat de robot uiteindelijk via een computer te bedienen is. Kaartjes kosten €5,- en zijn verkrijgbaar via flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie. Koop snel je kaartje, want er is plaats voor maximaal 10 kinderen. Milo de Wetenschapsrover Tijdens Lego WeDo voor beginners gaan kinderen aan de slag met het project Milo de Wetenschapsrover. Tijdens dit project leren de kinderen de basisfuncties van Lego Wedo 2.0. Ze bouwen de robot en leren deze te programmeren. Er wordt gewerkt met een app op de iPad, die leidt de kinderen langs de bouwinstructies en met de iPad kunnen ze uiteindelijk Milo programmeren. Lego WeDo Met Lego WeDo kunnen kinderen leren programmeren op visuele wijze. Ze worden aangemoedigd om hun grenzen op creatief gebied te verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen en hun ideeën te delen met leeftijdsgenoten.

En dit alles met een doos legostenen en de programmeermogelijkheden van de iPad. 21e-eeuwse vaardigheden De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Een gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. FlevoMeer Bibliotheek stimuleert en ondersteunt deze nieuwe basisvaardigheden. Over Bibliolab Bij Bibliolab kunnen kinderen meer leren over wetenschap en techniek. Met de workshop Lego WeDo leren kinderen een probleem te analyseren en op te lossen door goed in ‘stapjes’ te denken: een probleem in kleinere stukken opdelen en daar oplossingen voor verzinnen, om zo het hele vraagstuk op te lossen. Deze werkwijze is multi-inzetbaar en goed toepasbaar op vakken als rekenen en wiskunde.

Uw advertentie hier?

7


Rik Kromhout Bas van Luenen Jorden Muntslag Roy Peet Meer informatie: Meer informatie: Leander Touw Daan Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel 332902, Vo l l e y b a l e-mail:e-mail: moelker@solcon.nl Dagan Verkruijssen info@basvolleybal.nl Selim Yildiz Timothy Zillmer Intussen zijn we weer 2 weken aan het volleyballen en hebben de recreanten van Swiba hun eerste potjes alweer gespeeld. Aanstaande donderdag gaan Vervanging spelerspas: meiden A ook potje spelen tegen Libero. Voor de duidelijkheid nog B BBolmer Cherhaling B ieen l j aoefen rvan t de Henri even een opzet voor het komende seizoen: Desiree Bosch Dirk vanblij Dijk We zijn dat we met ongeveer dezelfde bezetting als vorig jaar door kunnen Bart gaan.van Dongen Meiden B zijn ingeschreven voor meiden A(16-18 jr) en de CMV jeugd gaat Milan van der nu Geest nu niveau spelen.BVerder blijven Jamie van6Houten ad m i n tweomet n een senioren heren en dames team in de competitie. Ook staat het combiteam Swiba weer bij de recreanten ingeschreven. Nigel Kerkhoff Helaas is onze zuster vereniging Swift uit Swifterbant opgeheven. De recreanten Peter Knol van Swift nu bij ons en de CMV jeugd en overgebleven senioren spelen nu Marc van komen Nieuwenhuijzen onder de Libero vlag van Dronten. De training voor de swifter CMV jeugd blijft Edo Oosting contact: nog wel in Swifterbant. Danny Schutte J u d o secretariaat@basjudo.nl Djaimie Vermeer 0321-332827 We hebben weer dezelfde training opzet als vorig jaar: de enige wijziging is dat Bas Judo de vrijdagmiddag training nu anderhalf uur voor meiden A is en er geen aparte Pasfoto’s inleveren bij op Allard Stuifzand, Parksingel 61. www.basjudo.nl training voor de CMV vrijdag meer is.Afmelden De CMV-ers mogen echter wel mee trainingen: Let op:met vergeet niet achter de foto zetten! trainen meiden A je opnaam vrijdag. VerderopWoensdag kunnen deteCMV-ers ook op dinsdagjudo: secretariaat avond meetrainen in Swifterbant, dan moeten er echter wedstrijdsecr: Vrijdag judo:wel Gertouders zijn die hun naar de Seiger willen brengen, is geen dan kunnen ze meerijden Jeugd/Seniorencommissie BASterug Voetbal wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiuprobleem jitsu: Jacco met de trainer. Verder staat het ieder lid vrij om mee te doen met een training van een ander team binnen B dea vereniging s k e t balsadat l met de trainer overlegd wordt. Ook is er een nieuw initiatief van oud leden om een nieuwe manier van volleybal te introduceren waarbij niet gesprongen mag worden bij het net! We houden jullie op de Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 hoogte van dit experiment!! Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Veel volleybal plezier allemaal in hetover nieuwe seizoen!!!.fluiten en tafelen op de Kijk voor alle actuele informatie wedstrijden, site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Trainingstijden: Maandag Sportlaan

17.00 -18.15 uur CMV6 18.15- 19.30 uur MA1

Dinsdag Koetshuis

19.00-20.30 uur Dames 1 20.30-22.00 uur Heren 1 en recreanten

Vrijdag Koetshuis

17.00 - 18.30 uur MA1; CMV6 kunnen meedoen

Wedstrijden:

Zie de nevobo app en je eigen app groep

5

B ad min t on Ju do Bas Judo www.basjudo.nl wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

Website: www.basbadminton.nl Contact: info@basbadminton.nl

contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco

Bas ketba l Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5

In het weekend van 14 september gaat de grote clubactie weer van start. Al meer dan 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven. Volgens ons zijn verenigingen namelijk de basis voor een gezonde samenleving. Daarom organiseert De grote clubactie jaarlijks een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. Extra inkomsten Iedere club kan extra geld namelijk goed gebruiken. materialen moeten worden vervangen. Of iets leuks voor de jeugd De afgelopen jaren hebben duizenden verenigingen met de Grote Clubactie hun doelen gerealiseerd. Hoe werkt het? Of het nu om sport, hobby of cultuur gaat, alle verenigingen mogen loten verkopen De loten worden verkocht voor €3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. Dit is al sinds het eerste lot een feit en daarmee ook de kracht van de Grote Clubactie. Zo ook zal bas Badminton in een aantal straten in Biddinghuizen haar loten verkopen. Steun ons met het kopen van een lot.

Uw advertentie hier?

P.s. zorg voor wat kleingeld in huis Alvast bedankt namens vele sportverenigingen Zo ook van Bas badminton

Uw advertentie hier?

8


15 september a.s. Buitensportmiddag Bungalowpark De Boschberg

Buitensportmiddag zondag 15 september a.s. op Bungalowpark De Boschberg – (Bijsselseweg 11 Biddinghuizen) Feestelijke middag Om te vieren dat het sportseizoen weer is gestart – dat er al ruim 30 jaar fitnesstrainingen worden aangeboden in Biddinghuizen (Sporting Albatros – Fitanatic Sporting – Joy4life – easyActive) en het feit dat Ad Kragtwijk inmiddels 75 jaar is, organiseert het sportcentrum deze feestelijke middag. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma dat start rond 13.30 uur en tot ongeveer 16.30 uur zal duren.

Goede doel Voor deelname aan de middag wordt een symbolisch bedrag van € 2,50 per persoon gevraagd. Dit bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt aan het KWF – Stichting Groot Verzet tegen Kanker (www.grootverzettegenkanker.nl). Afgelopen week was de jaarlijkse beklimming van de Mont Ventoux waaraan meerdere personen uit Biddinghuizen hebben deelgenomen. Allen hebben daarvoor een mooi sponsorbedrag bijeengebracht ten behoeve van het goede doel.

Terug in de tijd Met een geweldige workout (geschikt voor alle fitheidsniveaus!) gaan de instructeurs (er zijn ook oud-instructeurs!) terug in de tijd. Zij geven om beurten een deel van hun eigen workout in oude stijl!! Zeker weten dat je hier met een grote glimlach aan deel zult nemen. Ken je bijvoorbeeld nog het nummer “Jump for joy” van 2Unlimited? Of “Knock on wood” van Amii Stewart? Gezelligheid staat voorop tijdens deze middag op De Boschberg!

Opgave (voor 14 september a.u.b.) Stuur een mailtje naar biddinghuizen@easyactive.nl en er wordt contact met u opgenomen. Voor meer informatie of opgave kunt u ook bellen (0321)-332244; of loop even binnen bij easyActive aan de Baan 24.

Lelystad Airport stap dichter bij realisatie

Tien procent ambulances niet op tijd

BIDDINGHUIZEN - De Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. Dat blijkt uit het conceptbesluit dat in handen is van de NOS. Daarmee komt de realisatie van de luchthaven een stap dichterbij. Lange tijd hield Brussel de opening van de luchthaven tegen, omdat Schiphol hier diverse maatschappijen met vakantievluchten van Schiphol verplicht heen wilde sturen, waarmee bovendien andere maatschappijen buiten de deur zouden worden gehouden; een vorm van concurrentievervalsing. In de nieuwe regeling kunnen maatschappijen niet verplicht worden, maar krijgen ze wel voorrang op Lelystad als ze bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven. Dit is geldig tot een totaal van 25.000 vluchten per jaar. Na drie jaar volgt een evaluatie. Met het besluit over deze verkeerverdeelregel (vvr) is één van de de drie remmende factoren, zoals ook actiegroep 'Geen Vliegroutes Biddinghuizen' beschrijft op hun website, hoogstwaarschijnlijk van tafel. Wel kunnen de Milieu Effect Rapportage en Programma Aanpak Stikstof de komst van de luchthaven nog vertragen. Met dank aan Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Tien procent van de ambulances is in Dronten niet binnen een kwartier op de plek van de melding. Daarmee zit de gemeente onder de gestelde prestatienorm. Daarin staat dat 95% van de ambulances binnen 15 minuten aanwezig moet zijn.

Foto: Redactie BHZNet.nl De gemeente Dronten heeft in brieven aan de GGD Flevoland en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om oplossingen. Zo hopen ze dat de GGD snel een nieuwe opstelplaats voor ambulances in Dronten realiseert. In de brief aan de GGD schrijft de gemeente dat er in het verleden al eens gesproken is over zo'n nieuwe locatie en dat ze graag horen hoe die plannen er nu voor staan. Ook wil de gemeente graag van zowel de GGD als het ministerie horen welke andere mogelijke oplossingen er zijn om de prestatienorm wel te halen. GGD Flevoland laat weten dat de brief ontvangen is en dat deze momenteel bestudeerd wordt. Daarna gaan ze er met de gemeente over in gesprek. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Foto: Filmdepot

Ladies Night in De Meerpaal met Wat is dan liefde Op vrijdag 18 oktober is er weer een Ladies Night in De Meerpaal! Een gezellig avondje uit speciaal voor jou en je vriendinnen, inclusief de voorpremière van Wat is dan liefde. Ook tijdens deze Ladies Night ontbreken de snacks, bubbels én goodiebags niet. Maak je avond compleet door voorafgaand aan de film te komen dineren. Over de film In ‘Wat is dan liefde’ krijgt echtscheidingsadvocaat Cato (Elise Schaap) de kans om partner te worden bij een commercieel kantoor waar behoefte is aan verandering. Nietsontziend je zakken vullen is niet meer van deze tijd en Cato lijkt de aangewezen persoon de brallerige advocaten een stukje moraal bij te brengen. Ze is idealistisch, ambitieus en niet onder de indruk van het old boys network. Tot ze collega Gijs (Maarten Heijmans) ontmoet die alles vertegenwoordigt wat Cato verafschuwt. Daar waar zij als kind van gescheiden ouders vindt dat mensen zich niet zo moeten laten meeslepen door hun emoties en op een volwassen manier uit elkaar horen

te gaan, gooit Gijs graag wat olie op het vuur en sleept zijn cliënten naar de rechtbank voor een ellenlange vechtscheiding. Dat verdient immers een stuk beter. De samenwerking lijkt gedoemd te mislukken maar naarmate Cato en Gijs langer met elkaar opgescheept zitten, worden ze gedwongen hun overtuigingen over liefde, huwelijk en carrière opnieuw onder de loep te nemen. Want kun je überhaupt in de liefde geloven als je van scheiden je werk hebt gemaakt? Reserveren Kaarten voor de ladies night kunt u reserveren via 0321 388 770 of via de website van De Meerpaal. Langskomen kan natuurlijk ook. De bioscoopkassa op het Serviceplein is geopend op maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Aanvang voor het diner is 18.30 uur (kaarten kosten € 31,50) en voor de film 20.00 uur (kaarten kosten € 15,50).

Kleurrijke poppenvoorstelling vol muziek voor kinderen Theater Het @penstaartje keert terug bij FlevoMeer Bibliotheek Dronten Wegens doorslaand succes keert Theater Het @penstaartje in het najaar van 2019 terug bij alle zeven vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek. Theatermaker André Verhagen speelt deze keer ‘Muziek en Poppen uit de koffer’, een muzikale voorstelling vol herkenning voor kinderen van 3-8 jaar. De voorstelling in Dronten wordt gespeeld op 20 september om 16.00 uur. Prentenboek In afgelopen edities bracht Theater Het @penstaartje al prentenboeken tot leven in FlevoMeer Bibliotheek. Honderden kinderen keken ademloos naar poppentheater over bekende boeken als ‘De mooiste vis van de zee’ en ‘Rupsje Nooitgenoeg’. Ook in het najaar van 2019 komt Theater Het @ penstaartje de kinderen bij FlevoMeer Bibliotheek vermaken. Uit de koffer Tijdens het programma ‘Muziek en Poppen uit de koffer’ komen diverse theateraspecten aan bod. Zo worden er herkenbare kinderliedjes gezongen

(die iedereen ook naar harte lust mag meezingen), komt een bekend prentenboek tot leven en is er poppentheater te zien. Kortom: voor ieder kind en ouder wat wils. Over Vrijdag Blijdag Tijdens Vrijdag Blijdag kunnen kinderen gratis en vrijblijvend kennismaken met activiteiten en voorstellingen die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar toch best heel bijzonder zijn. Wil je zeker zijn van een plekje? Bestel je gratis kaartje via de website, www.flevomeerbibliotheek.nl of haal hem bij de balie in de bibliotheek. 11


volop activiteit in Rijksmonument Waterloopbos Op zondag 15 september kunnen kinderen en volwassen in Rijksmonument Waterloopbos, voormalig Waterloopkundig Laboratorium, terecht voor een aantal speciaal georganiseerde activiteiten. Natuurmonumenten opent voor de Open Monumentendagen een aantal bijzondere bouwwerken eenmalig voor publiek. Door heel Nederland zijn op deze dagen tientallen landhuizen, kastelen, molens, forten, boerderijen en eendenkooien van Natuurmonumenten toegankelijk. Waterdiertjes zoeken en speuren door het bos Gewapend met een schepnetje, een waterbak en een loeppotje ga je samen met de boswachter in Rijksmonument Waterloopbos op zoek naar alles wat er leeft in het water. Speuren naar de schaatsenrijder, de waterslak, de waterpissebed en nog veel meer. De boswachter geeft uitleg en hulp van 11:00 tot 16:00 uur. Genoeg waterdiertje gevangen? Haal dan een gratis speurkaart bij de Natuurmonumenten balie in Paviljoen Het ProefLab// en ontdek langs een uitgezette route van alles over Rijksmonument Waterloopbos. Kun jij de puzzel oplossen? Dan ligt er een leuke verrassing voor je klaar! Op stap met de boswachter Een boswachter van Natuurmonumenten neemt je mee door Rijksmonument Waterloopbos. In dit bos liggen nog tientallen schaalmodellen verborgen. Deze modellen zijn decennialang gebruikt om proeven te doen voor waterwerken

prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week JE KUNT TERUGGAAN NAAR VEILIGHEID, OF VOORUIT NAAR GROEI. Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Alegri¬a start op dinsdag 17 september met het nieuwe zangseizoen. Heb je plezier in zingen en doe je dat graag overdag, dan ben je welkom op dinsdagmorgen van 9.30-11.15u in Het Koetshuis. Voor maar € 12,50 per maand zing je mee in dit overdagkoor. Het repertoire is breed en wordt samengesteld vanuit de wensen van de koorleden. Kom gewoon een keer langs en kijk en luister of dit koor wat voor jou is.

van over de hele wereld. Van de Oosterscheldekering in Zeeland tot en met de haven van Bangkok. In deze korte excursie vertelt de boswachter over de bijzondere geschiedenis van het bos. Aanmelden voor deze excursies kan via de website van Natuurmonumenten, maar ook op ter plaatse de dag zelf. Lezing Een oud-medewerker van het Waterloopkundig Laboratorium, het huidig Rijksmonument Waterloopbos, geeft een inhoudelijke lezing over het werk van het laboratorium en de impact daarvan op de natuur. Wat waren de gevolgen? Welke inzichten zijn daaruit te halen en hoe gaan we daar tegenwoordig mee om? Deze gratis lezing is voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergrond van Rijksmonument Waterloopbos en/of de waterbouwen waterloopkunde van Nederland. Aanmelden voor deze lezing kan via de website van Natuurmonumenten, maar ook ter plaatse op de dag zelf. Wie, waar en wanneer? Voor wie: Kinderen en volwassenen Wanneer: Zondag 15 september, 11.00 – 16.00 uur Waar: Paviljoen Het ProefLab//, Voorsterweg 34, 8316 PT Marknesse Entree: Aanmelden en meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/waterloopbos Plekken van plezier Dit jaar staat het thema 'Plekken van Plezier' centraal tijdens de Open Monumentendag. De verrassende verhalen die daarbij horen, komen aan bod tijdens rondleidingen, excursies en demonstraties. Natuurmonumenten opent haar landhuizen, kastelen, molens, forten, boerderijen en eendenkooien. Het complete overzicht staat op: natuurmonumenten.nl/Open-Monumentendag Cultureel erfgoed Natuurmonumenten heeft circa 2.600 bouwwerken in bezit. De helft daarvan is cultuurhistorisch waardevol, 500 hebben zelfs de status van beschermd monument. Daarnaast beheren we meer dan 100 cultuurhistorisch waardevolle landschappen, plus levend en immaterieel erfgoed zoals Brandrode runderen en eendenkooien. Over Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 719.000 leden en donateurs en meer dan 200.000 kinderen die lid zijn van OERRR. Zij hebben een gezamenlijk doel: opkomen voor natuur in Nederland. Daarom beheert Natuurmonumenten 371 natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 107.000 hectare.

Stichting Kunstraad Dronten richt nieuwe expositie in. Expositie info: Waar: FlevoMeer Bibliotheek 2 etage en De Meerpaal Adres: De Rede 80, 8251EX Dronten Periode: 14 september 2019 tot 6 december 2019 Openingstijden: zie website FlevoMeer Bibliotheek Dronten Vernissage: Vogelaar en kunstkenner Erna Koelman uit Lelystad verzorgt de opening. "Trio Lips" zal deze middag opvrolijken met hun muziek en zang. Bij goed weer zal het "Trio Lips" met hun open Oldtimer komen. De SKD heeft samen met De Meerpaal een expositie ingericht, waarbij de VOGEL de hoofdrol speelt. Voor deze thema-expositie in De Meerpaal en FlevoMeer Bibliotheek Dronten heeft de SKD ruim 20 kunstenaars geselecteerd, die een groot werk en één of meerdere kleine werkjes hebben gemaakt. Deze kleine werkjes zijn voor 30 euro te koop. Ook maken de bezoekers van de vernissage via een verloting kans op één van de werkjes. Voor de jeugd t/m 12 jaar is er een speurtocht uit gezet, waarbij op één van de drie trekkingen tijdens de looptijd van deze expositie leuke prijsjes zijn te winnen. De Stichting Kunstraad Dronten (SKD) stelt zich ten doel om de inwoners van Dronten en daarbuiten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met kunst. Hiervoor richt de SKD diverse exposities in met zowel kunstenaars uit de regio als ver daarbuiten.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Open Monumentendag: