Biddinghuizen Actueel - Jaargang 38 - Nummer 35

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 35 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 27 02 AUGUSTUS juli 2012 2012 2019

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

AAggeennddaa

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

07 07 juli juli 10 10 juli juli 31 aug 11 juli 11 aug juli 31 18 18 juli juli 26 juli 126sept juli

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Programma Op Dreef Feestweek oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wijwordt willende ditOp niet ongemerkt voorbij laten gaan. gaan. Tijdens de Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten de receptie receptie Van 28 augustusentotvoor en met 1allerseptember Dreef Feestweek georganiseerd in Tijdens Biddinghuizen. Op een klimwand de een klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De het programma staan o.a. een kermis, de Telekids Discoshow, de Sleepbootdag, de Op Dreef Maaltijd, een willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. feestavondeen met o.a. Peter Beense en nog veel wordt meer. receptie 17.30uur. schminken. schminken. Zaterdag 31 augustus vanaf 17.30 uur vindt de Op • 28 tot en met 31 augustus: Kermis op het Maaiveld Een zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP" voorTelekids Discoshow Dreef Maaltijd plaats. Chinees Indisch Wok Restaurant Een zeer voor • Woensdagmiddag 28 augustus: eenmet ieder die & op zoek isis naar naar een ieder die op zoek Jade City heeft deze maaltijd samengesteld. Hiervoor Mylene Rosanne spanning, sensatie, spektakel en • Woensdagavond augustusen Biddinghuizen Goes dienen wel kaarten gekocht te worden bij Inloophuis de spanning, sensatie, 28 spektakel plezier! Live Van 19 uur tot 23 uur een avond waarbij lokaal Kans of Boekenhuys van der Walle. plezier! talent laat zien wat ze kunnen. • Donderdagmiddag 29 augustus vanaf 14.30 uur • Zaterdag 31 augustus vanaf 20:00 uur Op Dreef Feestavond met Peter Beense en Stanley Hazes. Yoga • Vrijdag 30 augustus tussen 12 en 14 uur een SenioAdvies van de organisatie: wees op tijd aanwezig! De renlunch • Zaterdag 31 augustus van 10 t/m 16 uur: Biddinghui- top act is aan het begin van de avond, en dat wil je niet zer Sleepbootdag aan de havenkade. Er staan diverse missen. kraampjes, er worden verschillende demonstraties gegeven. Er is spijkerbroekhangen, u kunt kijken en • Zondag 1 september 14:15 uur Interreligieuze Bijeenkomst in de tent op het Maaiveld. De dienst beproeven hoe vis gerookt wordt, een drankje kopen gint om 14:30 uur. aan de bar enz.. Een aantal Shantykoren zorgen voor de muzikale omlijsting. U kunt de sleepboten bezichtigen of een rondvaart met een sleepboot maken.

14 14 aug aug

Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

Zonne-Energie Zonne-Energie met Zonnepanelen met Met Zonnepanelen groot verdriet namen we afscheidvan onze straatgenoot 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Huib Ecosave Ecosave sinds 2001die hij achterlaat zijn onuitwisbaar. sinds 2001 De sporen 0321 332038 Diane, kinderen 0321 332038 en familie wensen wij veel sterkte toe! Bewoners Scoutingpad Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a.€€0,05 0,05 v.a. Biddinghuizen, augustus 2019

ZijActief-avond: 4 september 2019 Op onze eerste bijeenkomst na de zomer komt Lian Steijn. Zij is voedingsdeskundige en komt vertellen over de zin en onzin van etiketten, koolhydraten en gezond ouder worden. Aanvang 19.45 in de Voorhof.

15 aug aug 415sept 23 23 aug aug 5 sept 05 sept 05 sept 11 11 sept sept 11 sept sept 711sept 12 12 sept sept 10 19 sept 19 sept sept 19 19 sept sept 25 25 sept sept 25 sept 10 25 sept sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen Opdreef festival verenigingen :: Open dag Open dag Scharrelberg Scharrelberg Sleepbootdag ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke I nterreligieuze Fietsen met de debijeenkomst gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Inloop vanaf 14.15 uur, start om :: Fietsen met de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke vrouwen 14.30 uur.verenigingen vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Zijaktief Voedingsdeskundige ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen verenigingen : vrouwen O nspanningsessie, Baan 32 van :: Open dag Scharrelberg Open dag Scharrelberg 20.15 tot 21.15 uur :: Bijeenkomst Anbo Bijeenkomst Anbo :: ledenavond ledenavond Passage Repair Café Passage :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu L edenavond Passage -Dhr. ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing ZijActief lezing Ans Schrijer Rodenburg overAns reisSchrijer naar Nepal :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo ::: IVN viert “het F ietsen IVN viertGezamenlijke “het jaar jaar van vande debij” bij”met met een lezing een lezing inin het het Koetshuis Koetshuis Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf

03 03 okt okt t/m het Plein om 13.30Koetshuis uur t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag 04 okt Open dag Scharrelberg Scharrelberg 11 sept :Interreligieuze L edenavond Vrouwen van Nu, 07 okt : Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. dhr. van Limbeek over Chinese Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond geneeskundePassage 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond van 18 SeniorenmiddagVrouwen in de Voorhof 10 sept okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 24 sept : Benefietconcert F ietsen Gezamenlijke 14 okt : in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo het Plein om 13.30 uur van 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 nov : Boekenmarkt 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 14.00 27 sept B oekenmarkt zon Zon en Zegen 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen tot 20.00 uur inin Colombinehuis 11 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 nov 13 sept nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 28 BoekenmarktAnbo Zon en Zegen 9.30 tot 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 IVN uur over 13 nov nov :: 12.30 IVN lezing lezing over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 517okt : Repair Café 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 820okt Oktober Ledenavond nov :: gez. avond 3 vrouwenPassage verenigingen 21 nov nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 921okt Zijaktief Smartquiz 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 13 Zon en Zegen: Meewerken 11 okt dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passageaan 11 Anbo 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo ochtenddienst in de Voorhof 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 16 Seniorenmiddag in de Voorhof 14 okt dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen van nu 19 dec ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen 16 okt L edenavond Vrouwen van van Nu, nu dhr. 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond Louwsma met een gezonde kijk op het weer 19 okt : Z on en Zegen: Jubileumconcert 55 jarig bestaan in de Voorhof. Aanvang 20.00 uur 2 nov : Repair Café FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… 9 Nov : Najaarsconcert Maris Sonores 16• nov : Sinterklaasintocht Natuurlijke mooie • Natuurlijke mooie gelakte gelakte 20 nov : Seniorenmiddag in de Voorhof nagels, nagels, of of uw uw teennagels…! teennagels…! 20••nov : Z ijaktief Gezamenlijke avond met Basislak met een Basislak met een mooi mooi Margriet Brandsma wit wit randje. randje. •• Durf weer 7 dec Repair Café Durf: uw uw handen handen weer te te laten zien. 7 dec laten: Winterfair zien. •• Nu maar Nu voor voor maar €€ 17,50 17,50 en… en… 7 dec : Lichtjestour Het setje nagellak krijgt Het setje nagellak krijgt 10 dec : Kerstviering Passage u bij!! u er er :gratis gratis 11 dec Zijaktief bij!! Van advent tot driekoningen 18 dec : Seniorenmiddag in de Voorhof Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ 18 dec Biddinghuizen : K erstavond06 Vrouwen Nu, -- 53 62 Biddinghuizen 06 53 62 62van 6224 24 met


Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051

www.schaapholland.nl THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R APOTHEEK O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO 0321-332575. R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in -Accu's,banden en uitlaten O HUISARTSENPRAKTIJK: I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: K in soms L -Schade reparatie W vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U TANDARTS: -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U LOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & Noorderbaan 10 epoxyhars, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsplamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen onderhouds0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen Wilsor kunstharsen middelen spoed: 06-53659191. 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 8256 PR Biddinghuizen 035-6245555. werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg THUISZORG spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig achterna Jeugdgezondheidszorg: telef. door de Rijkspolitie uur:

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

als telefonische Inloopspreekuur in Educatief www.wilsor.nl spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop spreekuren 0320-233565; donderdonderelke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 spreekuren: 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m Icare Verpleging en verzorging dat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 17.00 uur: 0320-237666. 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. ue. De Waard BV Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 0900-8833 voor overige tijden. De Waard BV 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. ma. De Waard BV lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Noorderbaan 10 10 Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV beveiliging daar kom je verder mee 8224 AB Lelystad, 0320-752650 uur of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie MatthĂŠ Vos 06en 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Loonwerk grondverzet Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. Loonwerk en grondverzet in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling 388220. uur Loonwerk en grondverzet uur: na 0321-312881. 0321 Biddinghuizen 201208.30 0 tot 11.00 ag 3 licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag van van 0900Maatschappelijk werk: maandag Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is17.00 overleden, 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal Algemenebegeleidster klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Noorderbaan 388220. *Accu’s 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: lichtkrachtinstallaties dominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 388220. DIERENAMBULANCE VAN 8844. Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was n elektrotechnisch beveiliging protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. lichten krachtinstallaties telecommunicatie Jolanda AantjesBiddinghuizen - Lubbersen, or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. telecommunicatie ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Aleksandar verwarming Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 *Banden 0321-331655 of 331368. biel 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 en 06 bestuur van woensdag: 13.00-14.00 uur. luchtbehandeling GICOM Dronten AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Voor informatie kunt u bellen met: Oogstweg 2 www.wouda.nl DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling Heilig Avondmaal viering 0321-331655 of 331368. wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen *Distributieriemen LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2ZLM]HULQJ *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE UDDPEHOHWWHULQJ De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 Tel: 0624127084 / 1440321 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ verSYSTEMS *Distributieriemen De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH (0321) 38 60 60 de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 *Koppakkingen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan 53371293 YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ UHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS woensdag: 13.00-14.00 uur. Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ Biddinghuizen: Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ 332401 ( mevr. A. Scholten ) YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ www.parochienorbertus.nl 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking en-AZ Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering Schilderwerk - Beglazing taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en uitdeuken zonder spuiten, leenauto Machinebouw Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Schade taxatie, schade reparatie, 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw uitdeuken zonder spuiten, leenauto WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen beschikbaar.7,7,8256 Tel. En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades DAAR RED JE LEVENS MEE sauswerken. Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 Transport techniek 8 juli Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Zondag 340 458 Tel:Bies 0321 -- 33 33 21 21 46 46 Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 Trappen balustrades ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen -Lease service Service in afvaltransport afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 administraties - ondernemingsplan -Accu's,banden enfinanciele uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 8 julivoorop Een belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en Een adres adres waar waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 55 -- 8256 AZ BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem Plein AZ BIDDINGHUIZEN * Voor het leveren en plaatsen vanadres alle 8256 soorten glas uw waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Plein 5offerte! - 8256 Noorderbaan 10 AZ BIDDINGHUIZEN * Bel voor een vrijblijvende VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Predikant:Aaltje’s ds. JohanNaaiatelier de Wit, tel. WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: 69, HenriĂŤtte Parksingel 8256Hofman, GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Biddinghuizen Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele uur (tenzijMaandag anders vermeld) en dinsdag

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 juli dagen op afspraak. 10.00 Andere uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster Tijdens de “Biddinghuizer Sleepbootdag� ons trouwe lid en muzikaal begeleidster

op 31 Augustus zorgen onderstaande koren voor de passende muzikale Mevr. Joke v/d Meij Mevr. Joke v/d Meij omlijsting. Wij zullen haar missen en wensen de

binnen en buiten schilderwerken binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Bel voor een vrijblijvende offerte familie tel. 06-48462307 Biddinghuizen Piratenkoor De Blauwbaarden familie

Stadskapel Elburg WijConcordia zullen missen en wensen de veel haar sterkte en Gods krachtzijn toe. is opgericht in augustus Een gezellige stadskapel uit Elburg. Alle zangers veel sterkte en Gods kracht toe. Piratenkoor de Blauwbaardenmedewerkers nodig‌?? 25 leden. leden van muziekvereniging Concordia Elburg, die 2000 en telt ongeveer Poolse Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Iedere woensdagavond wordt er in de Voorhof in Bidgraag nog een toontje extra blazen. Een enthousiaste Leden en bestuur van Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! VoorHet informatie u bellen met:met is een kunt diverse groep groep muzikanten, die haast niet meer uit hetvan straat- dinghuizen gerepeteerd. Leden en bestuur Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / diverse leeftijden en variĂŤrende (zang)ervaring. beeld van Elburg is weg tevrouwenorganisatie denken. Er wordt minimaal Christelijke Passage. Hoff telen 0591-549094 06-51558557 L. ten Hoff tel/ bijtenjubilea bedrijfsfeesten, 15 keer per jaar opgetreden, bij voorkeur in de directe Dikwijls treedt men op O. 06-51558557 L. Hoffhet tel alge0321-326533 / 06-11310835 maar ook concoursen schuwen ze niet! ten Voor omgeving van Elburg. 0321-326533 06-11310835 Ten Hoff/,Prof. Zuurlaan zingen de Blauwbaarden ook20op Koningsdag, botterweekend, bokbierdag en avondvier- mene- en goede doelAgrohulp Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen daagse passeren de revue. Deze gezellige stadskapel (kerst)markten en in verzorgingshuizen. Biddinghuizen Nieuwbouw Stichting wordt met regelmaat gevraagd om feesten, partijen Het koor wordt muzikaal begeleid door een aantal acNieuwbouw Stichting en jubileau op te vrolijken. En in december? Dan gaat cordeonisten en een saxofonist/fluitist. De Stadskapel Concordia als Scharrelberg Pietenband door de straten Schildersbedrijf De Scharrelberg ze nog leden kunnen gebruivan Elburg. Kom vooral kijken en luisteren naar dit Voor alle koren geldt datSchildersbedrijf J. Buiten heeft u interesse? koor uit Elburg! Het casco van de nieuwbouw van Stichting De ken, Scharrelberg J.en Buiten Het casco van scouting de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg Kom dan zeker laat u enthousiasme(Osbornegroep, Biddinghuizen, en hetDedierenpark de eens luisteren Voor al uw schilder, behang en ren! Mannenkoor Recht Deur Zee! (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Voor al uw schilder, behang en sauswerken. Een groepje mannen een avond bij elkaar te Scharrelberg) nadertzat zijnopvoltooiing. sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. praten. Zezijn hadden niet zoveel doenom enhet wilden Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. Dagelijks vrijwilligers drukmeer in deteweer laatste van het casco af Tel. 333558, 06-41670881 graag een avond voor zichzelf in hebben. Dagelijks vrijwilligers weerGekscherend omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 te maken. zijn Deze week zijn druk het gas,dewater en hebben ze Deze gezegd: “wezijn gaan oprichtenâ€?. En te maken. week heteen gas,koor water en deafwerking elektriciteit Beide verenigingen enaangesloten. inrichting. Programma zo ontstond op 1 aprilzijn 2001begonnen (nee het ismet geendegrap) het Beide verenigingen zijn begonnen met de Osbornegroep afwerking engeplaatst inrichting. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de en31 augustus mannenkoor “Recht Deur Zee!â€?. Met een kleine groep Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. zijn ze begonnen te repeteren, maar er waren nog muer ishet eenschilderen, begin met/ plafonds de Binnen zijn de vrijwilligers aan glad een maken en sauzen, de toilet-o.a. envanaf 12.00 tot ongeveer 15.30 uur zikanten nodiggemaakt een muren bestuur en bestrating. natuurlijk dirigent. Programma aan hetditschilderen, muren /was plafonds maken en in sauzen, locatie de toiletdoucheruimtes betegelen, het vaart luchtbehandelingssysteem Nadat alles voor elkaar elektriciteit kwamglad erenmeer de en kade van Biddinghuizen * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas doucheruimtes elektriciteit en uit. het Ook luchtbehandelingssysteem * Deuren ramen - van kozijnen aanleggen. de repetities en betegelen, het repertoire breidde zich het * Voor het leveren en -plaatsen alle soorten glas * Bel voor een- ramen vrijblijvende offerte! * Deuren - kozijnen aanleggen. koor groeide met de week. Op het hoogtepunt bestond 12.00-12.20 uur Mannenkoor Recht deur Zee * Bel voor een vrijblijvende offerte! het koor uit 80 leden. Inmiddels is dit op een stabiel Tel: 0321-848043 of 06-11017610 12.3012.50 uur Stadskapel Concordia Elburg Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL Tel: 0321-848043 of 06-11017610 aantal van zo’n 50 mannen. Die begeleid worden door, deDevele 13.0013.20 uur piratenkoor De Blauwbaarden Stichting Scharrelberg bedankt vrijwilliWWW.GEERTSGLAS.NL 3 accordeonisten, een drummer, een basgitarist en een 13.30-13.45 gezamenlijk optreden bedankt de hun vele inzet vrijwilligers voor en altsaxofonist. De maandagavond is hun repetitieavond. gers voor hun14.00inzet14.20 en uur mannenkoor Recht deur Zee enthousiasme. Tevens een Ze studeren dan nieuwe nummers en we werken oude 14.3014.50 uur stadskapel Concordia Elburg enthousiasme. Tevens een woord van dank aan de vele nummers uit door er een 2e stem aan toe te voegen. Ge15.00-15.20 uur piratenkoor De Blauwbaarden woord van zowel dank aan de vele sponsors, groot als zelligheid staat voorop, maar ook respect voor elkaar. sponsors, zowel groot als klein, voor het vele materiDeze enthousiastelingen komen uit IJsselmuiden. GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN klein,materieel voor het vele materiaal, en gereedKUNSTMEST GRANEN - ZADEN -- OPENBARE PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedWEEGBRUG schap dat ter beschikking is KUNSTMEST - OPENBARE VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 WEEGBRUG schap dat is gesteld enter de beschikking euro’s die we NOORDERBAAN 91 -- BIDDINGHUIZEN VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we TEL. 0321-335353 - 91 TELEFAX 0321-331234 Nieuw idee inontvangen. Biddinghuizen. mochten NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. Wie is geinterresseerd in nog LEGO bouwen. Diverse materialen zijn er nodig om dit unieke project een geweldige Ik zou het erg leuk zijn vinden om met andere Diverse materialen er nog nodig omdat ditvolwassenen unieke projectgebruikt, een geweldige uitstraling te geven. Heeft u materiaal u niet meer wilt u m/v die ook LEGO bouwen in contact te komen om sauitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren danu men te bouwen,vrijwilligers ideeen uit te wisselen, bij elkaar te ko " ! # de enthousiaste helpen en /of wilt u geld dan graag contact opnemen komen met de penningmeester vandoneren Stichting men te zien wat een ieder met bouwt,deen penningmeester om te helpen bij van Stichting graagom contact opnemen De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 bouwproblemen. Ken je deze hobby niet kom dan kennis De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl maken onder het genot van een lekker bakkie koffie. penningmeester@osbornegroep.nl Er is ook een mogelijkheid om eens iets te bouwen om Voor deof voortgang en leuke foto’s hobby van de vind, bouw:voordat www.osbornegroep.nl te zien je het een je iets Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl aanschaft. Stichting De Scharrelberg Stichting Voor wie De dit Scharrelberg leuk lijkt mail of bel naar; j.biemans45@hotmail.com of bel:0622171005.

BLONK BLONK

Met vriendelijke groet Joop Biemans Kopij adres Biddinghuizen

Actueel Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Kopij voor BA wordenkan totniet uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst worden het Kopij komende maar wordt geplaatst inworden het komende geplaatst het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. Specialist Kopij alleen aanleveren per in: e-mail. Het e-mail adres van BA is Kopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagpolyesterhars, b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. epoxyhars, middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. plamuren & Noorderbaan 46 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld Biddinghuizen voor kan niet aansprakelijk worden gesteld Tel: 0321 33Biddinghuizen 11en 67 vormmaterialen Stichting Actueel voor inhoud van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd kunstnijverheid voor inhoud en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd WWW.WILSOR.NL opdrachten voor publicaties te weigeren reden. opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

!

$$$ ! " $$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV HEYBOER 3 GROOTHANDEL IN BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 GEWASBESCHERMING GROOTHANDEL IN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF GEWASBESCHERMING 3 ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN 0321-335033 FAXHAVENWEG 0321-33504822 BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE FAX OOGSTWEG 22 0321-335033 0321-335048 036-5221250 036-5224150 ZEEWOLDE FAX OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en Ke rk diens t en

PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Tel: 0321-848658, dominee@ Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Jolanda Aantjes - Lubbersen, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, 0321 845324Scriba: Klaversingel 48,T:-tel. 323672. Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, 9, tel.: 333535 Klaversingel 48, De tel. Repel 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Mw. C. Mw. de Boer, De Repel 9, T: 0321 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, 09.30 uur: mw. ds. R.- van Dronten Zondag 1 september 9.30Haeringen, uur Voorganger: ds. R.viering van Haeringen Dronten Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIEGELOOFSGEMEENSCHAP ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS Pastor: AG.. Nijland, Huitink, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, 0321-312456. tel. 0321-312456. Pastor: G.tel. Nijland, Ludgerusplein 2, a.huitink@pastoraalteam.com Locatieraad: Dronten, tel. 0321-331428 0321-312456.( dhr. A. de Locatieraad: Schutter ) Pastoraatsgroep: Locatieraad: 0321-331428 ( 0321dhr. A. de 0647841090 (Marjo Muller) secretaris 332401 A. Scholten )0321Schutter()mevr. Pastoraatsgroep: Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl 332401 ( mevr. A. Scholten ) 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) www.parochienorbertus.nl KESA (Kerk en Samenleving) Vrijdag 6 juli tel. 0320 en 0321 – 333627 Vrijdag 6-288219 juli 10.00 uur: eigen voorganger 10.00 uur: voorganger WoCo viering Zaterdag 31eigen augustus Geen WoCoviering viering Zondag 18 september 14.30 uur Zondag juliviering in-de Interreligieuze tent Zondag juli 09.00 uur: eigen voorgangers Vrijdag 68 september - 10.00 uur Voorganger Pastorvoorgangers T. van der Sman 09.00 uur: eigen WoCo viering Zondag 7 september WoCo viering Evangelische Gemeente Zeewolde Evangelische Gemeente Biddinghuizen Secretariaat: 35, 3893 ED EvangelischeKwarts Gemeente Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Zeewolde; tel.Kwarts 036-5224348. Secretariaat: 35, 3893 ED www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Diensten: 10:30 uur Zondag 8 juli Elke 2euur: t/m 5e zondag vd maand. Zondag 8 juli 10.00 Klaas van Denderen Locatie: Het Koetshuis 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND VRIJZ. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Hofman, Predikant: ds. Secr.: JohanHenriĂŤtte de Wit, tel. Kerkdiensten: Odd De Veluwse Snees 20, 8251 AJHofman, Dronten, 036-5222824 Secr.:Fellowhuis, HenriĂŤtte De 6,Snees Dronten tel. 0321-338685 Kerkdiensten het De Ketting Veluwse 20, 8251 AJ in Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl Odd Fellowhuis, Kerkdiensten in het tel. 0321-338685 De 6 te Dronten. aanvang 10.00 OddKetting Fellowhuis, Zondag 1 september - 10.00 uur 10.00 uur (tenzij anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang Dienst o.l.v. ds. E. de Lange uur (tenzij anders vermeld) Zondag 15 juli 10.00 uur: Zondag 15 juli Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke 10.00 uur: Klaversingel 93 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke 8256 BX Biddinghuizen Openingstijden: 14.00 Turkse Mimar Moskeeuur tot 19.00 uur Havenweg 3 Moskee Turkse Mimar Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Havenweg 3 Mustafa Yazici, 06-5398 Contactpersonen: Openingstijden:tel.: 14.00 uur tot1975 19.00 uur Muhlis Genc, tel.: 06-47376121 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Contactpersonen: e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Burhan MustafaAkce, Yazici,tel.: tel.:0321-332458 06-51539221 e-mail: Burhan burhan_66@live.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die die niet niet kan wachten tot werkdag: wachten tot de de volgende volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet nachtendeweekenddienst: weekenddienst: Avond-, nachtkan wachten toten volgende werkdag: 0900 - nacht3336333 Binnen Binnen kantoortijden: kantoortijden: Avond-, en weekenddienst: 0321 331414 0321 0900 - -331414 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevalvragen m.b.t. zuigelingengenvoeding enhulpverlening, uitleen van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinvoeding en uitleen van verpleegartikelen: kelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen van verpleegarti0900-8833. kelen: 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen geopend; opu APOTHEEK: Voor spoedrecepten spoedrecepten Voor is kunt Kringbellen metvan Alphega zaterdag 15.30 apotheek tot 16.30geopend; uur; Buiten apotheek Biddinghuizen op Biddinghuizen: 0321-312702. deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. DIERENARTS: DIERENARTS: 0321-12152. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoed 06-21588775 VERZEKERINGEN

ONROERENDVERZEKERINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED ONROERENDBij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 GOED BELEGGINGEN HYPOTHEKEN

PENSIOENEN Buurtzorg Wijkverpleging Biddinghuizen BELEGGINGEN PENSIOENEN De DE Helling REDE15 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB 8251 GH Dronten DRONTEN 0321-313774 DE REDE 12TELEFOON - POSTBUS 83 - 8250 AB Telnr: 06-12373918 FAX 0321-312611 DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3 3


vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo ningstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu ie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage nsioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis geven haar de hand te schudden. De 17 okt : Seniorenmiddag dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 2012 2 0 0 03 0 201209 nov 0 : Boekenmarkt ag na zon2en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec : advent/kerstavond Passage APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 11 dec : Bijeenkomst Anbo 0321-332575. 12 dec : Seniorenmiddag HUISARTSENPRAKTIJK: 14 dec : Kerstmarkt 0321-331414. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief kerstavond TANDARTS: 0321-331070.

uk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in e actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas ken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met

eid juf Riet

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Te l e f o o n n u m m e r s

FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen COMPOSTING SYSTEMS 0321-331115 Gicom BV www.rosehairstyling.nl Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

CITO Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas:

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt Yarden Uitvaartverzekeringen uMatthé er gratis Vos 06bij!! 45 70 2348

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken * Isolatieglas -Lease service * Veiligheidsglas -Airco service * Glazen deuren -Schade reparatie -Laswerkzaamheden * Douchedeuren -Accu's,banden en uitlaten * Spiegels -Wintersets incl. opslag -2etc Wasboxen

Kaasboerderij De Polderzoom Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

www.polderzoom.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN 24DE uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. www.jager-uitvaartbegeleiding.nlBiddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Boekenmarkt koor “Zon en Zegen” Op vrijdag 27 september en zaterdag 28 september is de jaarlijkse boekenmarkt van Chr. gemengd koor “Zon en Zegen” uit Biddinghuizen. Tijden: vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur Waar: Kerk- en zalencentrum “De Voorhof” Akkerhof 3, Biddinghuizen U vindt er een grote sortering van allerlei soorten boeken, voor groot en klein. Ook zijn er vele legpuzzels, platen en Cd’s en Dvd’s te koop. Alles voor kleine prijsjes. Sla uw slag door voordelig aan uw boeken te komen of alvast als cadeautje te kopen. Mocht u nog mooie boeken hebben die u kwijt wilt, dan kunt bellen met Roelof Wemmenhove tel. 331577 of Niek Timmerman tel. 332398. U kunt de boeken zelf brengen op donderdagmiddag 26 september van 13.30 tot 16.00 u. en van 19.30 tot 20.30 u. in kerkcentrum “De Voorhof”. Mocht u de boeken niet kunnen brengen dan kunt u van tevoren bellen om ze te laten ophalen op donderdag 26 september

Krijg in FlevoMeer Bibliotheek Dronten antwoord op de vraag:

Google Maps, hoe gebruik ik dat? Je bent een dagje op stap in een andere stad en je zoekt een bepaalde winkel, plein, straat of restaurant. Een handig hulpmiddel hiervoor is de app Google Maps. Op je smartphone zie je dan precies hoe je er naartoe kunt lopen, fietsen of komt met de auto. Op maandag 2 september staan de vrijwilligers van SeniorWeb van 14.00 tot 15.00 uur klaar om precies uit te leggen hoe dit werkt. Tijdens deze informatiemiddag leggen de vrijwilligers van SeniorWeb uit hoe de app Google Maps nu precies werkt en waarvoor je deze app allemaal kunt gebruiken. Neem zelf een smartphone mee zodat je meteen zelf aan de slag kunt. Leer nieuwe digitale vaardigheden Vandaag de dag gebeurt er steeds meer digitaal. E-mails vervangen geschreven brieven, we fotograferen met onze smartphones en ook op vakantie of tijdens het fietsen is onze telefoon nooit ver weg. Om met deze ontwikkelingen mee te gaan, organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten in samenwerking met SeniorWeb verschillende informatiebijeenkomsten waarbij er ingegaan wordt op deze nieuwe digitale vaardigheden. Denk hierbij aan apps voor fietsknooppunten en digitale nalatenschap.

Boekenmarktcommissie Zon en Zegen.

3 SEPTEMBER: OPEN REPETITIE ZON EN ZEGEN Chr. gemengd koor Zon en Zegen houdt op dinsdag 3 september een open repetitie in kerk- en zalencentrum De Voorhof. Aanvang 19.45 uur. Het koor staat sinds augustus 2000 o.l.v dirigent Jaap Kramer en telt ruim 70 leden. Houdt u/jij van zingen, kom dan vrijblijvend deze repetitie bijwonen. Van harte welkom !! De repetities staan in het teken van het 55 jarig bestaan van het koor, wat gevierd gaat worden op 19 oktober a.s. met een jubileumconcert in bovengenoemde kerk. Meer informatie over dit concert volgt binnenkort. www.zonenzegen.nl / zonenzegen@gmail.com

De Voor: duurzame huurwoningen Comfortabel en energiezuinig wonen? Dat kan in één van de luxe nieuwbouw woningen in het centrum van Biddinghuizen. Nog enkele woningen beschikbaar, huur € 999,- per maand. Bel en bezoek de modelwoning.

Nog enkele woningen te huur!

0321-317540 woltjer.nl 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Op woensdag 4 september zijn er van 10.00 tot 11.30 uur OV-ambassadeurs aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten om vragen te beantwoorden over het reizen met het openbaar vervoer. Stel hier je vragen over onder andere het reizen met de bus, trein, abonnementen en reisschema’s.

Ontspanningsessie De zomervakantie loopt op zijn einde en de ontspanningssessies bij Cesartherapie Animee gaan weer van start. Elke eerste donderdagavond van de maand word je verwend met rustgevende oefeningen en klankschalen. Van 20.15 tot 21.15 ervaart u liggend het rustgevende effect en na een goede nachtrust voelt u zich weer helemaal energiek. De eerstvolgende sessie vindt plaats op 5 september. Heeft u nog nooit een sessie meegemaakt? Uw eerste keer kunt u gratis ervaren. Wees van harte uitgenodigd op 5 september, aan de Baan 32 te Biddinghuizen. Voor meer informatie of aanmelding: www.cesartherapieanimee.nl, info@cesatherapieanimee.nl Tel.: 06-57371561

Geniet samen met je kind van de mooiste verhalen

Wekelijks Voorleesmomentje weer van start Dinsdagochtend 3 september begint om 10.00 uur weer het Voorleesmomentje op de jeugdafdeling van FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Speciaal voor kleine luisteraars tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers lezen bibliotheekmedewerkers de mooiste verhalen voor. Taalontwikkeling begint met voorlezen Naast dat dit hun fantasie prikkelt, helpt het voorlezen ook bij de taalontwikkeling. Moeilijke woorden kunnen meteen worden uitgelegd. Zo vergroot het voorlezen de woordenschat van jonge kinderen, en stimuleert en motiveert het op een leuke manier om ook zelf meer te gaan lezen. Speerpunt van FlevoMeer Bibliotheek is er aan bijdragen dat geen enkel kind met een taalachterstand de basisschool verlaat. En dat begint met voorlezen.

Advies op maat Tijdens het inloopspreekuur krijgt je antwoord op al jouw vragen over het reizen met het openbaar vervoer. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OVambassadeurs geven graag advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe je de reis kunt plannen. Gaat u mee op proefreis? Op verschillende momenten in het jaar organiseren de OV-ambassadeurs proefreizen. Samen met de OV-ambassadeurs en anderen maak je een reis met bus en trein. Je krijgt uitgebreid uitleg hoe alles werkt en al je vragen worden beantwoord. Vraag de OV-ambassadeurs naar de eerst volgende proefreis. Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl.

Stichting Kreativo steunt de Zonnebloem Dronten Op woensdag 4 september is Stichting Kreativo van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Er zijn deze dag verschillende handgemaakte artikelen te koop. De opbrengst gaat naar de Zonnebloem, afdeling Dronten. De Zonnebloem Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Vrijwilligers zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Steun uw mede-dorpsbewoners door op 4 september een mooie kaart of ander handgemaakt cadeauartikel te kopen. Zo helpen we elkaar.

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier? uitvaartzorg

7


Vo l l e y b a l

Meer informatie: Meer informatie: Daan Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel 332902, e-mail:e-mail: moelker@solcon.nl info@basvolleybal.nl

De vakantie was weer snel voorbij en we gaan weer volleyballen!!! Deze week beginnen de trainingen weer! We zijn blij dat we met ongeveer dezelfde bezetting als vorig jaar door kunnen gaan.

BB C B i lj ar t

Meiden B zijn nu ingeschreven voor meiden A(16-18 jr) en de CMV jeugd gaat nu niveau 6 spelen. Verder blijven we met een senioren heren en dames team in de competitie. Ook staat het combiteam Swiba weer bij de recreanten ingeschreven. Helaas is onze zuster vereniging Swift uit Swifterbant opgeheven. De recreanten van Swift komen nu onsm enide Bbij ad nCMV t o njeugd en overgebleven senioren spelen nu onder de Libero vlag van Dronten. De training voor de swifter CMV jeugd blijft nog wel in Swifterbant. We hebben weer dezelfde training opzet als vorig jaar: de enige wijziging is dat de vrijdagmiddagJ training voor meiden A is en er geen aparte u d o nu anderhalf uurcontact: training voor de CMV op vrijdag meer is.secretariaat@basjudo.nl De CMV-ers mogen echter wel mee trainen met meiden A op vrijdag. Verder 0321-332827 kunnen de CMV-ers ook op dinsdagBas Judo avond meetrainen in Swifterbant, dan moeten er echter wel ouders zijn die hun www.basjudo.nl naar de steiger willen brengen, terug is geen probleemtrainingen: dan kunnen ze meerijden Afmelden met de trainer. Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Vanaf september beginnen de wedstrijdenJiu ookjitsu: weerJacco die kunnen jullie vinden op wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl de nevobo app en bij de recreanten in de app groep. Meiden A speelt voortaan de thuiswedstrijden vaak op de donderdagavond in plaatst van zaterdagochtend in het Koetshuis.

Website: www.basgymnastiek.nl

Informatie over start nieuwe seizoen Met ingang van het nieuwe seizoen zijn er wat veranderingen in het lesrooster, met name op de dinsdag en donderdag. Er worden een aantal groepen samengevoegd en de freerunners krijgen nieuwe lestijden op de donderdag. Daarnaast starten de lessen van Diane vooralsnog vanaf 2 september. De lessen van Johanna (peuter- en kleutergym op de donderdagmiddag) starten wel in de week van 26 augustus. Het lesrooster ziet er op de dinsdagen en donderdagen als volgt uit: (het volledige lesrooster vindt u ook op onze website www.basgymnastiek.nl). Dinsdag 15.30-16.25 uur

Gym groep 3 & 4

16.25-17.20 uur

Gym groep 5

17.20-18.15 uur

Gym groep 6

18.15-19.10 uur

Gym groep 7

19.10-20.05 uur

Gym groep 8 en brugklas

20.10-21.10 uur

Jong Volwassenen (v.a. 2e jaar V.O.)

Veel volleybal plezier allemaal in het nieuwe seizoen!!!.

Donderdag

Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Trainingstijden: Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Maandag 17.00 -18.15 CMV6 fluiten en tafelen op de Kijk voor Sportlaan alle actuele informatie overuur wedstrijden, site van BAS-basketball:18.1519.30 uur MA1 www.basbasketball.nl

14.45-15.30 uur

Peutergym

15.30-16.25 uur

Kleutergym

18.00-18.45 uur

Freerunnen (6 t/m 9 jr)

18.45-19.30 uur

Freerunnen (10 jr en ouder)

Bas ketba l

Dinsdag Koetshuis

19.00-20.30 uur Dames 1 20.30-22.00 uur Heren 1 en recreanten

Vrijdag Koetshuis

17.00 - 18.30 uur MA1; CMV6 kunnen meedoen

Wedstrijden:

Zie de nevobo app en je eigen app groep

5

Ruim 80 procent kaarten Mega Piraten Festijn Oldebroek verkocht OLDEBROEK – De voorverkoop voor het Mega Piraten Festijn dat op vrijdag 13 september plaatsvindt in Oldebroek verloopt zeer voorspoedig. “Op dit moment hebben we ruim 80 procent van de kaarten verkocht”, vertelt organisator Eddie Mensink. “Daarmee lopen we voor op schema! We hebben eerder ook al een speciale voorverkoopavond gehouden. De belangstelling was enorm!” Natuurlijk zijn diverse bekende Nederlandstalige artiesten van de partij. Van Jan Smit tot de Dutch Boys, van Jannes tot Mooi Wark, van Gerard Joling tot Frans Bauer. De Nederlandstalige muziek is bezig met nieuwe hoogtijdagen. Elk jaar melden zich nieuwe sterren aan het firmament. Maar ook de gevestigde namen blijven populair. “En dat heeft er dus ook voor gezorgd dat we dit jaar een enorm goede line-up hebben in Oldebroek”, zegt organisator Eddie Mensink. “Ga maar na: Frans Bauer, Gerard Joling, Jan Smit en Jannes: allemaal artiesten die zelf ook volle arena’s trekken. Bij ons staan ze er allemaal tegelijk! En we hebben natuurlijk ook aanstormend talent als Mart Hoogkamer! Bovendien, laten we niet vergeten dat we ook de Dutch Boys hebben in de originele line-up. We zijn er jaren mee bezig geweest om ze weer bij elkaar te krijgen en dat is gelukt. Daar zijn we supertrots op!”

shows in hun eigen Poarty Area. Het nieuwe terrein aan de Stationsweg in Oldebroek is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma duurt tot 01.00 uur. Kaarten Fysieke kaarten (vanaf 25 euro) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Coop in Oldebroek; Cigo Dijkman in Wezep; EP in Elburg, TMI Bosch in ’t Harde en bij alle winkels van Primera. Daarnaast zijn ze ook te koop via www.megapiratenfestijn.nl.

Programma Jan Smit, Dutch Boys, Gerard Joling, Jannes, Mooi Wark, D!kdakkers, Frans Bauer, Stef Ekkel, Ancora, John de Bever, Henk Bernard, Django Wagner, Mark van Veen, Belinda Kinnaer, IJsselduo, Mart Hoogkamer, Lawineboys, Frank van Etten, Jan Keizer & Anny Schilder, Otto Lagerfett, Arjan Venemann, Harten 10 en Duo Remix. De formatie Summerland begeleidt enkele optredens live. De presentatie is als vanouds in handen van Willie Oosterhuis. Daarnaast verzorgen de mannen van Poar Neem’n een aantal

Uw advertentie hier? 8


Oefenen, oefenen en nog eens oefenen Swoesjj, swoesjj, swoesjj… klinkt in een vast ritme uit de wei. Bij nader onderzoek blijkt dit het geluid te zijn van een zeisblad dat door het gras snijdt. De twee teams ‘maaien met de zeis’ van Landschapsbeheer Flevoland maaien het gras in vloeiende bewegingen zo kort mogelijk met de zeis. Druk bezig om de routine van het maaien voor het Nederlands Kampioenschap ‘Maaien met de zeis’ te verfijnen. In augustus wordt er zeker 2 avonden per week samen geoefend. De twee Flevolandse teams oefenen samen om elkaar de laatste aanwijzingen te kunnen geven. “Laat het blad nog iets meer doorlopen, dan wordt het zwad netter” klinkt er. “Voor de leek een onbegrijpelijke opmerking, maar voor mij een duidelijke aanwijzing” lacht Femke, één van de leden van het damesteam. Ook het scherp houden van de zeis krijgt veel aandacht. Jan, één van de vrijwilligers, vertelt ”het blad moet vlijmscherp zijn, tot vlak voor de wedstrijd wordt het gehaard en gestrekeld. Een absolute noodzaak om het gras met regelmatige halen af te kunnen snijden en geen sprietje te laten staan.” Jaap vult aan “om goed te maaien hebben we ook allemaal een zeis die precies op onze eigen lengte is afgesteld. Dat moet ook wel, willen we een kans maken tijdens het NK”. Het maaien met de zeis staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Bij de vrijwilligers van de diverse Landschapsbeheer organisaties,

maar ook bij particulieren. Bij kleinschalig (natuur)beheer is een zeis vaak een heel goed alternatief voor een bosmaaier of maaimachine. Je kunt gemakkelijk om een orchidee heen maaien en dieren die in het gras zitten hebben een grotere kans om te vluchten. En het is heerlijk ontspannend, maakt geen herrie en stinkt niet. Reden waarom er de laatste jaren weer nieuwe maaiers van alle leeftijden bijkomen. Het kampioenschap past goed in deze hernieuwde belangstelling. Dit jaar gaan een dames- en herenteam uit Flevoland op 31 augustus de strijd aan met 12 andere provinciale teams om de gouden strekel. Leuk als deze trofee dit jaar naar Flevoland komt, maar winnen is niet het belangrijkste. Het gaat er tijdens dit kampioenschap erom te laten zien dat maaien met de zeis iets is van deze tijd. En om liefde voor en plezier met het aloude maaien met de zeis uit te stralen.

Uw advertentie hier?

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


IVN Nachtvlindernacht Op vrijdagavond 30 augustus van 21:00 tot minimaal 24:00 uur organiseert IVN-afdeling Gemeente Dronten een nachtvlindernacht. We zetten het laken neer in de vlindertuin van de wijk Ketelhaven. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met een groot aantal vlinders die in de nacht rond ons huis vliegen. In de wijk is geen parkeerplaats daarom moet u op de parkeerplaatsen vooraan in de wijk parkeren of anders op de Esdoornlaan in de berm. U loopt

dan de wijk in en steekt de Boslaan over en volgt het voetpad tussen de huizen voor ongeveer 200 meter. Daar ziet u de lampen wel branden. Elk moment van de avond kunt u langskomen. De mooiste (en meeste) vlinders ziet u meestal tussen 22:30 en 24:00 uur. Deelname is gratis Bij regen of te veel wind gaat de avond niet door. Meer informatie op www.ivn.nl/dronten

Kom 3D-printen bij BiblioLab

Ontwerp en print je eigen 3D-product in de bibliotheek Uw advertentie hier?

Elke woensdag kun je van 14.00 tot 16.00 uur aan de slag met de 3D-printer in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Vrijwilligers helpen je met het ontwerpen van je eigen product en zorgen ervoor dat de 3D-printer deze keurig voor je uitprint. Jong en oud is welkom om de mooiste creaties te maken of om meer te leren over de mogelijkheden van het 3D-printen.

11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Een uitdagende interreligieuze bijeenkomst.

Het thema is zingeving, waar geef je betekenis aan? Wil je bewust werken aan hoe je in het leven wil staan? Hangt het samen met je persoonlijke ontwikkeling? Wat vind je echt belangrijk? Dit zijn veel vragen, maar over zingeving is geen eensluidend antwoord. Met elkaar willen we graag proberen om ervaringen hierover te delen. Iedereen is welkom op zondag 1 september. Inloop vanaf 14.15 uur, start om 14.30 uur. Na afloop staat er koffie, thee en iets lekkers klaar in de tent op het Maaiveld. W.I.B.B.

Spreuk van de week SLEUR IS DE HOUTWORM VAN HET GELUK Jules de Corte Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

19 oktober jubileumconcert Zon en Zegen Chr. gemengd koor Zon en Zegen uit Biddinghuizen start 27 augustus weer met haar repetities in kerk- en zalencentrum de Voorhof. Het koor staat sinds augustus 2000 o.l.v. Jaap Kramer. De komende periode zal, net zoals voor de zomerstop, in het teken staan van het 55 jarig bestaan van het koor, wat gevierd gaat worden met een jubileumconcert op 19 oktober as. in bovengenoemd kerk- en zalencentrum. Aanvang 20.00 uur. Speciale gast is Elise Mannah. Zij treedt zowel solo als samen met het koor op. Verdere medewerking wordt verleend door: Henk Doest (synthesizer), Peter Doest (slagwerk), Mark Dekkers (bas) en Ronald IJmker (vleugel).

Maris Sonores Nieuws Onze eerste repetitie zit weer op! Leuk om weer met elkaar muziek te maken, om te oefenen voor ons najaarsconcert op zaterdag 9 november. Volgende week, maandag 2 september is de eerste repetitie van onze nieuws SMS, de Starters Maris Sonores. Al onze leerlingen die muziekles krijgen van De Meerpaal zullen dan tweewekelijks onder leiding van dirigent Willem Jan Visser hun muzikale talenten verder ontwikkelen. Wij wensen hen veel plezier en succes!

Meer informatie over dit jubileumconcert volgt binnenkort. Open repetitie op 3 september Op dinsdag 3 september houdt het koor een open repetitieavond (19.45-21.45 uur) in kerk- en zalencentrum de Voorhof. Houdt u/jij van zingen, kom dan vrijblijvend deze repetitie bijwonen en ervaren dat Zon en Zegen een leuk en gezellig koor is. Wees welkom !!

Woensdag 4 september is de introductie voor ons Scholenproject 2019. De leerlingen van de groepen 5 van de basisscholen krijgen dan in Het Koetshuis een demonstratieles van een leerkracht koperblazen en een docent slagwerk van de Meerpaal-academie, de muziekschool van de Meerpaal. Wie het leuk vindt kan zich aanmelden voor een serie van 8 lessen. Lijkt het u leuk om ook (weer) mee te spelen in ons orkest? Loop dan geheel vrijblijvend eens binnen op onze repetitie-avond. Elke maandag van 19.45 uur tot 22.00 uur in De Voorhof. U bent van harte welkom. Namens Maris Sonores, Doeke Dobma (PR)

Uw advertentie hier?

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Elise Elise Mannah zingt over liefde, hoop, geloof en over het leven van elke dag. Eigenlijk is ze veel meer dan een zangeres. Ze schrijft liedjes, verhalen voor volwassenen én voor kinderen en staat graag op een podium waar ze mensen ontroert én laat glimlachen. Op haar kenmerkende wijze entertaint en relativeert ze, zet ze luisteraars aan het denken en bemoedigt hen met haar eigen liedjes of bekende songs. Ze houdt van de Nederlandse taal en heeft het unieke talent om kleinkunst en theater te combineren met een prachtige zangstem. Door haar veelzijdigheid is ze een veelgevraagd artiest voor kerkdiensten, theatervoorstellingen, kinderdiensten, bruiloften en uitvaarten. Ook is ze vaak te zien in het EO-programma Nederland Zingt.