Biddinghuizen Actueel - Nummer 29

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 29 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

40 jarig jarig Boekverkoop 40 in bibliotheken Bericht vanBoekverkoop de huisartsenpraktijk jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de

Tot onze spijt kunnen wij in de periode van half juli tot eind augustus ten gevolge van krapte in bibliotheken maar maar ook te te koop. De De boeken variëren van romans tot bibliotheken personeel minder ook service koop. bieden. boeken variëren van romans tot Zaterdag juli viert viert ACV ACV het Zaterdag 77 juli kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de vakantie. vakantie. In deze periode is de prikpost van de huisartsenpraktijk gesloten. Voor bloedafname kunt u nog wel jubileum. jubileum. terecht op de poli in Dronten-West. De boeken boeken kosten kosten €€ 0,75 0,75 per per stuk stuk en en 10 10 voor voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek De bibliotheek in in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een Verder zal de praktijk tussen 12.30 uur en 13.30 uur gesloten zijn. Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic plastic tas tas de coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende spec- zijn metwij romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met Voor spoedgevallen uiteraard normaal bereikbaar via telefoonnummer taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten met romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten 0321 – 331444. Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd Op Dreef Feestweek leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid Klassen worden schoongemaakt, vaneen eenuitgebreid uitgebreid assortimentaan aan leerlingen zijn druk bezig met de “eindmusical”. De van assortiment laatste loodjes, auto inpakken, paspoorten checken en nog een keertje de route doorneversnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34 jaarkomt. in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt men…. Een teken dat de zomervakantie eraan jaar in gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een bungee trampoline, oud,zoals bungee We willeneen iedereen eentrampoline, heerlijke zomervakantie toewensen, geniet lekker, rust goed uit eenkom V8-buggy, race simulator en Zeker en vooral op tijdsimulator weer terug! woensdag augustus voorbij want dan beginnen een V8-buggy, race en Wijvoor willen dit niet niet28 ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens Tijdens de Wij willen dit ongemerkt laten gaan. de receptie receptie een klimwand en voor de allerwe met de Op Dreef Feestweek! een klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. klaar om te bezichtigen, met een beetje geluk kun je Woensdag 28 augustus, schminken. schminken. In de feesttent gaat deze middag “het dak eraf”. We zelfs een rondje meevaren! Op de kade staan diverse hebben gaaf kinderprogramma Eenzeer zeereen geschikte "UIT-TIP"voor voor in gedachte. Van gezellige kraampjes en stands. Kortom; we verheugen Een geschikte "UIT-TIP" 14 totieder 16 uurdie zijnop allezoek kinderen van Biddinghuizen van ons er enorm op! een is naar een ieder die op zoek is naar harte welkom! spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en Vanaf 17:00 uur zal de tent open zijn voor alle inwoners plezier! plezier! ’s Avonds hebben we een heel nieuw onderdeel op het die zich aangemeld hebben voor de Op Dreef Maaltijd. Een van de plaatselijke ondernemers heeft een mooi programma staan, te weten: “Biddinghuizen goes live”. Een heuse talentenjacht buffet samengesteld. We sluiten het buffet af met een waar Biddinghuizenaren nummers zingen van hun ido- gezellig muzikaal moment! len. Tussen 19 tot 23 uur horen we welke gouden stem- Vanaf 20 uur gaan we ouderwets feesten! Met artiesten zoals Peter Beense, Stanley Hazes en vele anderen moet men er in Biddinghuizen wonen. dat absoluut gaan lukken! Donderdag 29 augustus Zoeken we de rust op in de tent. Onder professionele Zondag 1 september leiding kunnen inwoners van Biddinghuizen kennis- Vanaf 14:30 uur is men welkom voor de Interreligieuze maken met Yoga. Niet alleen de “bekende” vormen van bijeenkomst. De Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomyoga, maar ook stoelyoga wordt gedemonstreerd. En sten Biddinghuizen (WIBB) hebben een mooi programBiddinghuizen zou Biddinghuizen natuurlijk niet zijn ma samengesteld voor alle inwoners van ons dorp! wanneer je ook mee kan doen! Kortom, een tjokvol programma voor en door Biddinghuizenaren (en andere geïnteresseerden vanzelfspreZaterdag 31 augustus Vandaag is iedereen tussen 10 en 16 uur van harte wel- kend) Vis niet achter het net, kaarten zijn te bestellen kom aan de kade. Hier liggen weer diverse sleepboten via www.ijsvogel.net/default.asp?pagid=1895

Zonne-Energie Zonne-Energie met Zonnepanelen met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel 3 weken niet op papier Ecosave Ecosave In de zomerperiode verschijnt Biddinghuizen Actueel vanaf 22 juli drie weken niet op papier. U kunt dit weeksinds2001 2001 sinds blad dan uitsluiten lezen op de site: www.bactueel.nl 0321332038 332038 0321 Uweigen eigenstroom stroom Op 13 of 14 augustus treft u Biddinghuizen Actueel weer op de mat. Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05 We treffen u dus de komende 3 weken graag op www.bactueel.nl en wensen iedereen een goede zomer toe.

02 juli 16 2019 02 JULI juli 2012 2012

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 20 jul 11 juli 11 jul juli 28 18 18 juli juli 26 juli 30 26 jul juli

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen Seniorenmiddag in de Voorhof verenigingen :: Open dag Scharrelberg Open Scharrelberg Lof in dag de Hof 09.30 uur ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen F ietsen met Gezamenlijke Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 14 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen het Plein verenigingen om 13.30 uur vrouwen verenigingen 15 aug 15 aug aug ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 13 F ietsen Gezamenlijke 23 23 aug aug :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingenVertrek vanaf Vrouwenverenigingen. 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg het Plein om Anbo 13.30 11 11 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo uur 11 sept Passage 11 aug sept :: ledenavond ledenavond Passage 27 Z on en Zegen: Start repetities 12 12 sept sept :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu nieuwe seizoen 19 19 sept sept :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 19 sept lezing 19 aug sept :: ZijActief ZijActief lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 27 F ietsen Gezamenlijke 25 25 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 25 viert Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 25 sept sept :: IVN IVN viert “het “het jaar jaar van vande debij” bij”met met een lezing inin het een lezingom het Koetshuis Koetshuis het Plein 13.30 uur 03 03 okt okt t/m 77 okt: 31 Opdreef festival Koetshuis t/maug okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag 04 okt Open dag Scharrelberg Scharrelberg 31 aug :Interreligieuze Sleepbootdag 07 okt : Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het 1 sept :Koetshuis. I nterreligieuze bijeenkomst Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Inloop vanaf Passage 14.15 uur, start om 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 14.30 uur. 10 okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 4 sept : Benefietconcert Zijaktief Voedingsdeskundige 14 okt : in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 717sept Repair Café 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 sept : L edenavond Passage -Dhr.van 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 zon en zegen 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zonreis ennaar zegen Rodenburg over Nepal 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 F ietsen Gezamenlijke 11 nov inin Colombinehuis 11 sept nov ::: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 Anbo 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Vertrek vanaf Vrouwenverenigingen. 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 IVN lezing bevers omover 13.30 uur 13 nov nov :: het IVNPlein lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte 11 sept : L edenavond Vrouwen vanZ60 Nu, 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen dhr. van Limbeek over Chinese 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag geneeskunde 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 18 Seniorenmiddag inPassage de Voorhof 11 sept dec : advent/kerstavond Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 sept dec :: Bijeenkomst Anbo 24 Fietsen Gezamenlijke 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 Vrouwen van nu 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen het Plein om 13.30 uur van nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond 27 sept : B oekenmarkt Zon en Zegen 14.00 tot 20.00 uur 28 sept : B oekenmarkt Zon en Zegen 9.30 tot 12.30 uur 5 okt : Repair Café 8 okt : Oktober Ledenavond Passage FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… 9 okt : Zijaktief Smartquiz 13• okt : Z on en Zegen: Meewerken aan • Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte ochtenddienst in de Voorhof nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! 16••okt : Seniorenmiddag de Voorhof Basislak met Basislak met een eeninmooi mooi 16 okt : L edenavond Vrouwen van Nu, dhr. wit wit randje. randje. •• Durf handen weer te Louwsma met een gezonde Durf uw uw handen weer te kijk op laten zien. weer laten het zien. Nu maar €€Jubileumconcert 17,50 Nu voor voor maar 17,50 en… en… 19••okt : Z on en Zegen: Het nagellak Het setje setje nagellak krijgt 55 jarig bestaan inkrijgt de Voorhof. u bij!! u er er gratis gratis Aanvangbij!! 20.00 uur 2 nov : Repair Café Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ 9 Nov Biddinghuizen : Najaarsconcert 06 53 62 Biddinghuizen 06 --Maris 53 62 62Sonores 6224 24


Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051

www.schaapholland.nl THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R APOTHEEK O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO 0321-332575. R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in -Accu's,banden en uitlaten O HUISARTSENPRAKTIJK: I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: K in soms L -Schade reparatie W vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U TANDARTS: -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U LOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & Noorderbaan 10 epoxyhars, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsplamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen onderhouds0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen Wilsor kunstharsen middelen spoed: 06-53659191. 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 8256 PR Biddinghuizen 035-6245555. werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg THUISZORG spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig achterna Jeugdgezondheidszorg: telef. door de Rijkspolitie uur:

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

als telefonische Inloopspreekuur in Educatief www.wilsor.nl spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop spreekuren 0320-233565; donderdonderelke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 spreekuren: 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m Icare Verpleging en verzorging dat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 17.00 uur: 0320-237666. 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. ue. De Waard BV Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 0900-8833 voor overige tijden. De Waard BV 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. ma. De Waard BV lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Noorderbaan 10 10 Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV beveiliging daar kom je verder mee 8224 AB Lelystad, 0320-752650 uur of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie MatthĂŠ Vos 06en 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Loonwerk grondverzet Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. Loonwerk en grondverzet in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling 388220. uur Loonwerk en grondverzet uur: na 0321-312881. 0321 Biddinghuizen 201208.30 0 tot 11.00 ag 3 licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag van van 0900Maatschappelijk werk: maandag Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is17.00 overleden, 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal Algemenebegeleidster klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Noorderbaan 388220. *Accu’s 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: lichtkrachtinstallaties dominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 388220. DIERENAMBULANCE VAN 8844. Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was n elektrotechnisch beveiliging protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. lichten krachtinstallaties telecommunicatie Jolanda AantjesBiddinghuizen - Lubbersen, or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. telecommunicatie ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Aleksandar verwarming Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 *Banden 0321-331655 of 331368. biel 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 en 06 bestuur van woensdag: 13.00-14.00 uur. luchtbehandeling GICOM Dronten AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Voor informatie kunt u bellen met: Oogstweg 2 www.wouda.nl DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling Heilig Avondmaal viering 0321-331655 of 331368. wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen *Distributieriemen LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2ZLM]HULQJ *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE UDDPEHOHWWHULQJ De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 Tel: 0624127084 / 1440321 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ verSYSTEMS *Distributieriemen De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH (0321) 38 60 60 de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 *Koppakkingen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan 53371293 YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ UHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS woensdag: 13.00-14.00 uur. Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ Biddinghuizen: Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ 332401 ( mevr. A. Scholten ) YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ www.parochienorbertus.nl 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking en-AZ Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering Schilderwerk - Beglazing taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en uitdeuken zonder spuiten, leenauto Machinebouw Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Schade taxatie, schade reparatie, 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw uitdeuken zonder spuiten, leenauto WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen beschikbaar.7,7,8256 Tel. En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades DAAR RED JE LEVENS MEE sauswerken. Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 Transport techniek 8 juli Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Zondag 340 458 Tel:Bies 0321 -- 33 33 21 21 46 46 Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 Trappen balustrades ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen -Lease service Service in afvaltransport afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 administraties - ondernemingsplan -Accu's,banden enfinanciele uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 8 julivoorop Een belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en Een adres adres waar waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 55 -- 8256 AZ BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem Plein AZ BIDDINGHUIZEN * Voor het leveren en plaatsen vanadres alle 8256 soorten glas uw waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Plein 5offerte! - 8256 Noorderbaan 10 AZ BIDDINGHUIZEN * Bel voor een vrijblijvende VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Predikant:Aaltje’s ds. JohanNaaiatelier de Wit, tel. WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: 69, HenriĂŤtte Parksingel 8256Hofman, GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Biddinghuizen Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele uur (tenzijMaandag anders vermeld) en dinsdag

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 juli dagen op afspraak. 10.00 Andere uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Contributie Dorpsbelang ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, binnen en buiten schilderwerken BIDDINGHUIZEN - InMevr. week 30, vanv/d 22 tot en met 28 juli, zal de jaarlijkse contributie van Dorpsbelangen ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Joke Meij behangen * glasvezel * sausen

Biddinghuizen worden afgeschreven. Dit betekent dat de leden die de vereniging hebben gemachtigd een binnen en buiten schilderwerken Bel voor een vrijblijvende offerte afschrijving van â‚Ź 6,- op het bank- of giroafschrift zullen zien staan. Het bestuur van Dorpsbelangen dankt tel. 06-48462307 Biddinghuizen Mevr. Jokeen v/d Meij behangen * glasvezel * sausen alle ledenWij voorzullen de steun aanmissen de vereniging en de activiteiten worden ontplooid. haar wensen de familiedie in Biddinghuizen

veel sterkte en Gods kracht toe.

Bel voor een vrijblijvende offerte

veel sterkte en bestuur Gods kracht Leden en van toe.

Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !!

tel.jaren 06-48462307 Biddinghuizen Bent u lidWij van Dorpsbelangen Biddinghuizen en er hebben er zich in de afgelopen wijzigingen voor gedaan zullen haar missen en wensen de familie Poolse medewerkers nodig‌?? zoals een verhuizing of ander rekeningnummer? Voor informatie kunt u bellen met: Poolse medewerkers nodig‌?? Dan kan datChristelijke doorgegeven worden via een email aan:Passage. penningmeester@dorpsbelangen.net. vrouwenorganisatie

O. ten Hoff 0591-549094 / !! Agrohulp Ten tel Hoff kan u helpen

Leden en bestuur van 06-51558557 L. ten Hoff tel Ook donateur worden? Kijk voor meer informatie op de website: www.dorpsbelangen.net Voor informatie kunt u bellen met: 0321-326533 / 06-11310835 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / Bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting

Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 06-51558557 L. ten Hoff tel Biddinghuizen 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten Schildersbedrijf

Scharrelberg Het casco van deDe nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Scharrelberg) nadert voltooiing.van Stichting De Scharrelberg J.sauswerken. Buiten Het casco van de zijn nieuwbouw Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag buitenweek o.a. het bij en de de Osbornegroep en te maken.isDeze zijntoegangshek het gas, water elektriciteit geplaatst aangesloten. er is eenverenigingen begin gemaaktzijn met begonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide metBinnen de afwerking en inrichting. aan het schilderen, muren plafonds gladbijmaken en sauzen, de toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het/ toegangshek de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en Binnen het luchtbehandelingssysteem er is een begin gemaakt met de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en * Bel voor een vrijblijvende offerte! doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Deuren - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg aanleggen. * BelWWW.GEERTSGLAS.NL voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 gers voor DehunScharrelberg inzet en Stichting WWW.GEERTSGLAS.NL enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwilliwoord van dank de vele gers voor hunaaninzet en sponsors, zowelTevens groot een als enthousiasme. klein, het vele woordvoor van dank aan materide vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel gereedsponsors, zowelen groot als KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap terhet beschikking is klein, dat voor vele materiVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN -- PEULVRUCHTEN gesteld en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST OPENBARE TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we Vakantiepret inproject deeen zomervakantie NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. uitstraling te de geven. Heeft dat12u jaar niet kunnen meer gebruikt, wilt u20 tot en met donderdag 22 augustus Kinderen in leeftijd vanu 6materiaal tot en met van dinsdag " ! # activiteiten de enthousiaste vrijwilligers komen helpen /ofhet wilt u geldeen doneren danrond’ staan Diverse materialen zijn er op nog nodig omBinnen ditenunieke project geweldige samen met De Meerpaal reis gaan. thema ‘De wereld uiteenlopende graag contact opnemen de penningmeester van De Stichting op de planning. Deze driedaagse wordt georganiseerd door Meerpaal Academie, De Meerpaal Welzijn uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u en in Dronten. De Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van Yperen, 0321-314537 " ! # de Sport enthousiaste vrijwilligers en /of wilttel. u geld doneren dan penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting Binnen het thema gaan de kinderen slag mettel.Deelnemen De Scharrelberg: Jopie Stam- aan van deYperen, 0321-314537 sportieve en creatieve activiteiten. Zo staat er onder an- Kinderen die graag willen meedoen met Vakantiepret Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl dere een theaterworkshop op het programma dat geheel kunnen zich aanmelden via het Serviceplein in De in teken staat van The Lion King. Naast deze actieve Meerpaal. Kaarten kosten â‚Ź 30,00 (voor 3 dagen). ReStichting De Scharrelberg VoorindeDe voortgang foto’s de bouw: (0321 388 777) of aan de badag Meerpaalengaan devan kinderen tweewww.osbornegroep.nl dagen op serveren kan telefonisch informatie is verkrijgbaar pad: ĂŠĂŠn dag naar Wildlands in Emmen en ĂŠĂŠn dag naar lie. Let op: Vol = Vol! Meer Stichting De Scharrelberg bij Pim van Manen, p.vanmanen@meerpaal.nl. het Aviodrome in Lelystad.

BLONK BLONK

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij Biddinghuizen Kopij voor adres BA kan dagelijks aangeleverd wordenActueel tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden komende aangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden uiterlijk geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur.Specialist Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens in: Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende polyesterhars, b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over deepoxyhars, bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is plamuren & wordt bezorgd op dinsdag/woensdagNoorderbaan 46 b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA Biddinghuizen Stichting Biddinghuizen niet 0321-331042. aansprakelijk worden gesteld materialen voorkan info middag. Klachten over deActueel bezorging: Tel: 0321 33 11 67 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

$$$ ! ! "

$$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 3ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Predikant: ds. Margriet van PROTESTANTSE GEMEENTE Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: Mw. Coby de Boer protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 De Repel Aantjes 9, T: 0321 333535 Jolanda - Lubbersen, e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 mw. R.uur van Haeringen, Zondag 21 juli -ds. 9.30 Voorganger: ds. M.L. van de Bunt Dronten Zondag 8 juli Heilig Avondmaal viering 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Avondmaal viering H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de a.huitink@pastoraalteam.com Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321- 2, Locatieraad: Dronten,( mevr. tel. 0321-312456. 332401 A. Scholten ) 0647841090 Muller) (secretaris Locatieraad: (Marjo 0321-331428 dhr. A. de www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: Schutter ) Pastoraatsgroep: 032106 22 34 (20 94 (Anton Mangnus) 332401 mevr. A. Scholten ) Vrijdag 6 juli KESA (Kerk en Samenleving) www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 WoCo viering Vrijdag 620 juli Zaterdag juli - 18.00 uur Voorganger A. van Boven 10.00 uur: Diaken eigen voorganger ZondagLiesbeth 8 juli Mulder Lector: WoCo viering De viering in Hetvoorgangers Schip 09.00 uur:iseigen WoCo viering Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Zeewolde WoCo vieringGemeente Evangelische Biddinghuizen Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED E-mail: info@egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. www.egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde Diensten: uur 35, 3893 ED Secretariaat: Zondag 8 10:30 juli Kwarts Elke 2e t/m tel. 5e zondag vd maand. Zeewolde; 036-5224348. 10.00 uur: Klaas van Denderen Locatie: Het Koetshuis

Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. VRIJZ.GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND FLEVOLAND De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten De Ketting Veluwse6 Snees 20, 8251 AJ Dronten, De te Dronten. aanvang 10.00 www.eigentijdsgeloven.nl tel. (tenzij 0321-338685 Kerkdiensten in het uur anders vermeld) Odd Fellowhuis, Zondag 21 juli10.00 uur De Ketting 6ds. te J. Dronten. Zondag 15 juli Dienst o.l.v. Kubaki aanvang 10.00 uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli 10.00 uur: Turkse Mimar MoskeeManneke Dienst Mimar o.l.v. mw.drs. Turkse Moskee Havenweg 3 93 Klaversingel Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur 8256 BX Biddinghuizen Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur Havenweg Mustafa tot 19.00Yazici, uur3 tel.: 06-51539221 Openingstijden: uur tot 19.00 uur Burhan Akce, tel.:14.00 0321-332458 Contactpersonen: Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-5398 1975 Mustafa Yazici, 06-51539221 Muhlis Genc, tel.:tel.: 06-47376121 Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn Wehuisartsen, e k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die die niet niet Spoedlijn huisartsen, voor hulp 0321 - 331414 kanwachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-,nachtnacht-en enweekenddienst: weekenddienst: Avond-, THUISVERPLEGING: Voor kantoortijden: spoedgeval0900 -- 3336333 3336333 Binnen Binnen 0900 kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegarti0321 - 331414 kelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringgenvoeding uitleen van verpleegartivragen m.b.t.en hulpverlening, zuigelingenapotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. voeding en uitleen van verpleegartikelen: zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten deze openingstijden: 0321-312702.is Kringapotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt op u DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775 VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROERENDPENSIOENEN

Verloskundigen Dronten:GOED 0321-382473. REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij DE bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DRONTEN TELEFOON BELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


. Prima geschikt om mee te nemen op

11 juli : Open dag Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag 26 juli : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke uk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in vrouwen verenigingen e actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 15 aug : Seniorenmiddag ken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo ningstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu ie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage ensioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis geven2012 haar2 de hand 0te schudden. De 0 03 0 201217 okt 0 : Seniorenmiddag ag na 2 dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 0321-332575. Verlengde baan 8, 8256 HB :Biddinghuizen 11 dec advent/kerstavond Passage HUISARTSENPRAKTIJK: 11 dec : Bijeenkomst Anbo 0321-331414. 0321-331115 12 dec : Seniorenmiddag TANDARTS: 0321-331070. 14 dec : Kerstmarkt www.rosehairstyling.nl FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu LOGOPEDIE: 0321-333493. 19 dec : ZijActief kerstavond

eid juf Riet

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

CITO Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas:

Te l e f o o n n u m m e r s

GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM

Kaasboerderij De Polderzoom Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl

www.polderzoom.nl

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

* Isolatieglas * Veiligheidsglas * Glazen deuren COMPOSTING * Douchedeuren SYSTEMS * Spiegels Gicom BV Oogstweg 9 etc 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 T: 0321-324313 M: 0638-64264 www.citoglas.nl E : info@citoglas.nl

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten Yardenzien. Uitvaartverzekeringen • Nu voor Matthé Vosmaar 06 45 €7017,50 2348 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

KANS-rijke KORTINGSWEKEN! Noorderbaan 10 WIJ GAAN SLUITEN!

Biddinghuizen 0321is-niet 332484 • Korting op de adviesverkoopprijs • Retouren mogelijk • Geen korting op cadeau- bonnen en/of gasflessen www.autofaber.nl

GroenRijk Dronten • Rietweg 3 A • 0321-316402 • groenrijk.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Foto: Filmdepot

Beleef het nieuwjaarsconcert van André Rieu vanuit de bioscoopstoel Beleef op zaterdag 27 en zondag 28 juli André Rieu’s magische concert in de bioscoop van De Meerpaal in Dronten! De concerten vanuit Rieu’s geboortestad Maastricht trekken jaarlijks fans vanuit alle hoeken van de wereld. Het middeleeuwse stadsplein is omgetoverd tot een spectaculaire achtergrond voor zijn onvergetelijke concerten, gevuld met humor, plezier, emotie en magnifieke muziek voor alle leeftijden. Dit jaar nodigt André Rieu het publiek uit om de dansschoenen aan te trekken voor zijn spectaculaire 2019 Maastricht concert – ‘Shall we dance?’. De majestueuze wals is tijdens zijn carrière altijd een grote inspiratie voor André geweest; de driekwartsmaat van de wals is zelfs in veel opzichten het ritme van zijn leven geworden. Daarom brengt de maestro dit jaar de wals tot leven tijdens een onvergetelijke avond vol muziek en dans. Magische bioscoopervaring Geniet van André Rieu, zijn Johann Strauss Orkest, wereldklasse sopranen, The Platin Tenors en speciale gasten tijdens een magische bioscoopervaring. Het publiek wordt getrakteerd op een kijkje achter de schermen, een exclusief interview met André en enkele speciale verrassingen. Bereid je voor omver geblazen te worden door deze magische ervaring van muziek en dans. André Rieu zorgt wederom voor een magische bioscoopervaring. Reserveren De aanvang voor zaterdag 27 juli, inclusief een 3-gangendiner, is 18.00 uur. De prijs hiervoor is € 39,00 per persoon. De film start om 20.00 uur en reguliere tickets kosten € 14,50. De aanvang voor zondag 28 juli is 15.00 uur. Kaarten kunt u reserveren via 0321 388 770 of via de website van De Meerpaal. Langskomen kan natuurlijk ook. De bioscoopkassa op het Serviceplein is geopend van maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Maatwerk sinds 1958

GEZOCHT

Interieurverzorgster Wil jij graag een steentje bij dragen aan de propere aflevering van onze chalets en woonwagens en aan de presentatie van ons kantoor en kantine? Uren in overleg.

Interesse? Bel 0321-331 472 of stuur een mail met

motivatie naar wendy@kraaikampwagenbouw.nl

WWW.KRAAIKAMPWAGENBOUW.NL 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voorwilinformatie kunt om u bellen * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. Wie er meehelpen mijn met: lieve niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure in Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u tenvan Hoff 0591-549094 / moeder 83 jaar wonend aan de UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. alle risicovoeten, snel kijkje Website en Tarwehof helpen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. te alle risicovoeten, L.verzorgen ten Hoff voor tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 12 uur per week? R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Graag reageren naar Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel info@hansgriet.nl Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier? familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Nieuwste Disneyfilm The Lion King te zien in bioscoop van Dronten Vanaf woensdag 17 juli is de splinternieuwe Disneyfilm The Lion King te zien in de bioscoop van De Meerpaal. Disney besloot na het succes van The Jungle Book (2016) dat het tijd was om de animatieklassieker een remake te geven. De eerste reacties over de film zijn zeer lovend: “Regisseur Jon Favreau heeft er heel wat moois van weten te maken. Een ongelooflijke prestatie”, kopt Filmtotaal. In Disney’s The Lion King neemt regisseur Jon Favreau je mee naar de Afrikaanse savanne waar een toekomstige koning is geboren. Simba adoreert zijn vader, koning Mufasa, en neemt zijn eigen koninklijke voorbestemming nu al uiterst serieus. Maar niet iedereen in het koninkrijk is blij met de komst van de nieuwe welp. Mufasa’s broer Scar, die zelf de troon wil bemachtigen, heeft zijn eigen plannen. De strijd om Pride Rock wordt geteisterd door verraad, tragedie en drama, wat uiteindelijk resulteert in Simba’s verbanning. Met de hulp van een paar nieuwsgierige nieuwe vrienden leert Simba om op te groeien, en om uit te zoeken hoe hij datgene wat hem rechtmatig toekomt, kan heroveren. The Lion King maakt gebruik van baanbrekende filmtechnieken om gekoesterde personages op een geheel nieuwe manier tot leven te brengen. Reserveren Kaarten voor de film kunt u reserveren via 0321 388 770 of via de website van De Meerpaal. Langskomen kan natuurlijk ook. De bioscoopkassa op het Serviceplein is geopend van maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Foto: Filmdepot

Belastingdienst geeft startende ondernemers in Flevoland zes tips voor de btw-aangifte De zomervakantie is in een deel van Nederland officieel gestart. Ook veel startende ondernemers gaan er binnenkort tussenuit. Voor hen is het belangrijk om naast alle vakantievoorbereidingen ook te zorgen dat zij uiterlijk woensdag 31 juli de btw-aangifte en -betaling over het tweede kwartaal indienen. De Belastingdienst maakt dit voor startende ondernemers eenvoudig via het nieuwe ondernemersportaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’, waarop zij inloggen met DigiD of eHerkenning. Voor alle startende ondernemers met vragen over de btw-aangifte, geeft de Belastingdienst tips voor een goede en tijdige btw-aangifte en -betaling. Volgens de Kamer van Koophandel zijn in het eerste halfjaar van 2019 in Flevoland 3.256 ondernemers gestart, een toename van 21% ten opzichte van vorig jaar. Veel startende ondernemers blijken vragen te hebben voor de Belastingdienst over het doen van btw-aangifte. Met de deadline voor de btw-aangifte over het tweede kwartaal in aantocht, geeft de Belastingdienst startende ondernemers zes aandachtspunten die helpen bij een goede voorbereiding en het doen van de daadwerkelijke aangifte.

1. Noteer de deadlines voor de btw-aangifte. Zet de data voor de btw-aangifte en -betalingen in je agenda en stel twee weken voor iedere deadline een herinnering in. Deadlines zijn: 31 juli, 31 oktober, 31 januari en 30 april. 2. Gebruik het nieuwe ondernemersportaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ op belastingdienst.nl en log in met je DigiD (eenmanszaak) of eHerkenning. 3. Zorg voor een goede administratie en houd deze wekelijks bij. Met een goede administratie is het doen van de btw-aangifte makkelijker en ben je sneller klaar. Dit begint bij een goed, liefst online, boekhoudpakket dat past bij jouw onderneming. 4. Doe altijd aangifte, ook als je een keer geen btw hoeft af te dragen of terugkrijgt. Heb je een kwartaal geen omzet gedraaid? Ook dán moet je btw-aangifte doen. Je geeft dan via je btw-aangifte door dat je niets hebt aan te geven. 5. Lage omzet? Check dan of de nieuwe kleineondernemersregeling iets voor jou is. Ondernemers met een jaaromzet onder de € 20.000 kunnen vanaf 1

januari 2020 gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Je wordt dan vrijgesteld voor de btw en hoeft dan geen btw-aangifte te doen. Lees meer op belastingdienst.nl/kor. 6. Geef correcties door. Ben je vorig kwartaal een factuur vergeten? Of heb je al btw-aangifte gedaan maar ben je iets vergeten aan te geven? Je kunt correcties tot maximaal € 1.000 meenemen in de volgende btw-aangifte. Bij een hoger bedrag kun je een correctie doorgeven via het online formulier op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Heb je je onlangs als ondernemer aangemeld bij de KvK? Dan kan het zijn dat er nog geen btwaangifte in het portaal voor je klaarstaat. Je ontvangt dan je eerste btw-aangifte van de Belastingdienst op papier. Ga voor meer informatie en hulpmiddelen voor startende ondernemers naar belastingdienst.nl/ starters.

Uw advertentie hier? uitvaartzorg

7


de e ma a Het et ell-

ijd d het et eze e bal al

lke e ein n is is de e

ass-

TTeennnni si s

Nieuws en agenda van BAS Tennis Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Tijd Maandag Datum 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur Bijz. etiketten!! Maandag 2-jul de Ruiter 19.30 Dinsdag 3-julJan André Smits 19.30uur uur etiketten!! Dinsdag 19.30 uur Woensdag 3-jul 4-julAndré Smits ----------Woensdag ----------Donderdag 4-jul 5-jul ----------Donderdag 5-jul Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt----------19.30 uur Vrijdag 6-jul uur Zaterdag 7-julJan-Roelf van der Stelt 19.30 ----------Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Zondag Maandag 8-jul 9-jul Christel Swagemakers ----------19.30 uur Maandag 9-jul Christel Swagemakers uuruur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul ----------Woensdag 11-jul ----------Donderdag 12-jul ----------Donderdag 12-jul ----------Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 13-jul 14-julDanny Versteegt ----------Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Zondag ----------Maandag 15-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul 19.30 uur Dinsdag 17-julLiesbeth Luykx ----------Dinsdag ----------Woensdag 17-jul 18-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 18-jul 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 20-jul 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Zondag ----------Maandag 22-jul 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul 19.30 uur Dinsdag 24-julJeroen Engwerda ----------Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 25-jul 26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 27-jul 28-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zondag 29-jul ----------Zondag ----------Maandag 29-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul 19.30 uur Dinsdag 31-julFrank Bes ----------Dinsdag 31-jul -----------

Woensdagavondteam kampioen!

Na een bloedstollende finale tegen Swifterbant is het mixteam kampioen geworden van de zomeravondcompetitie. Meer informatie: Meer Daaninformatie: Moelker, Met tel: 332902 V o l l e y b a l maar liefst 4-0 was de winst voor BAS. Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl Vo l l e y b a l e-mail: moelker@solcon.nl Van harte gefeliciteerd dames en heren met deze knappe overwinning!

BBBBCCBBi lijlaj ar tr t Benefietconcert Flevo’s Mannenkoor voor Hospice Dronten samen met Polizeichor Hameln op 7 september 2019 Flevo’s Mannenkoor o.l.v. Paul Michèl Tijssen organiseert op zaterdag 7 september een Benefietconcert in De Meerpaal te Dronten. Speciaal aan dit concert is de mi ni nt o t onn samenwerking waarvoor is gekozen. Het in Duitsland zeer fameuze Polizeichor BBaaddm Hameln levert een bijzondere bijdrage aan het concert. De opbrengsten van het concert komen volledig ten goede aan Hospice Dronten. Het Flevo’s Mannenkoor trekt er geregeldcontact: op uit. Zo was het koor in 2017 voor contact: Juuddoinohet Duitse Hameln. secretariaat@basjudo.nl een vierdaags J bezoek In de voorbereidingen is destijds secretariaat@basjudo.nl contact gezocht met het fameuze Polizeichor Hameln, een koor dat bestaat uit 0321-332827 0321-332827 ca. mannen en vrouwen. Samen hebben ze een concert in de grote Munster Bas70Judo Bas Judo Kirche gegeven. “Het was een zeer succesvol benefietconcert, waarvan de opwww.basjudo.nl Afmelden trainingen: www.basjudo.nl Afmelden trainingen: brengst naar speciaal jeugdwerk is gegaan”, aldus koorlid Daan van Winsen. “Het Woensdag judo: secretariaat Woensdag judo: secretariaat wederzijdse gevoel bij het optreden was heel positief, daarom wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gerthebben we het koor wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert meteen maar uitgenodigd voor een tegenbezoek.” Dat bezoek gaat in september wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl van dit jaar plaatsvinden. Jiu jitsu: Jacco Benefietconcert Op zaterdag 7 september geven beide koren een benefietconcert in De Meerpaal Baaopbrengst t ervan baal lgaat volledig naar het Hospice Dronten. “Als er in Dronten.B De sskkeet b één organisatie of doel binnen onze gemeente is. die geliefd en onomstreden is, Sleuteladres: Zaaiviool 11,Waar tel; zoveel 843262vrijwilligers zorgen, dat mensen, door dan is dat welZaaiviool het Hospice. Sleuteladres: 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, omstandigheden vaak genoodzaakt, vreedzaam en liefdevol Correspondentieadres: Sandra Zaaiviool 11, omringd, de laatste 8256 ET Biddinghuizen. Tel. Scholtanus, 843262 fase hun leven kunnen doorbrengen. beter doelfluiten is niet denkbaar!”, aldus 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijkvan voor alle actuele informatie over Een wedstrijden, en tafelen op de Kijk alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de sitevoor van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl 8

5

5

Van Winsen, die samen met koorleden Eelke Spriensma en Leo van Es de organisatie van het concert op zich heeft genomen. Beide koren werken op dit moment aan de artistieke invulling van het concert. Deels met eigen liederen, maar deels ook liederen die ze gezamenlijk zingen. Onder meer ‘Klinge, Lied, Lange nach’ en uit ‘The Lion King’ het bekende ‘Can you feel the love tonight’ van Elton John. Aan het concert zal ook meewerken Iris Verhoek uit Zeewolde. Zij heeft in 2017 als 16 jarig meisje het populaire TV-programma The Voice Kids gewonnen, waarbij zij werd gecoached door Alie B en sindsdien werk zij hard aan een carriere in de muziek. Sponsoring De kosten van het concert wil Flevo’s Mannenkoor volledig dekken via sponsoring. Zo stelt bijvoorbeeld ‘De Meerpaal’ de grote theaterzaal met 615 zitplaatsen gratis ter beschikking en zal een aantal medewerkers belangenloos meewerken. De entreeprijs voor het concert is vastgesteld op slechts € 20,--, inclusief een pauzeconsumptie. Na aftrek van de kosten van de consumptie komt het volledige bedrag ten goede aan het Hospice. “Het begin is er, maar wij zullen zeker nog een beroep doen op het lokale bedrijfsleven voor sponsoring of het ter beschikking stellen van producten of diensten”, aldus van Winsen. Kaartverkoop voor dit unieke concert via www.meerpaal.nl. of aan de kassa. Telf. Reserveren 0321 – 399777.


Foto: Petra Borsch

Controle essentaksterfte gemeente Dronten Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid om essen in erfbeplantingen in het buitengebied van de gemeente Dronten te laten controleren op aantasting door essentaksterfte. Landschapsbeheer Flevoland kan u, in samenwerking met de gemeente Dronten, voorzien van advies. Nu is het de beste tijd om te beoordelen in welke mate een boom door de ziekte is aangetast. Nu staan de bomen namelijk in blad. In de afgelopen jaren hebben de medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland veel ervaring opgedaan met essentaksterfte. Bij het geven van advies volgen zij het ‘Praktijkadvies Essentaksterfte’ van de VBNE (vereniging van bos- en natuureigenaren) en maken gebruik van hun eigen jarenlange praktijkervaring in de Flevolandse situatie. Daarnaast overlegt Landschapsbeheer regelmatig met andere belanghebbende partijen om een uniforme beoordeling te waarborgen. De essentaksterfte is helaas wijsverspreid in Flevoland. Landschapsbeheer pleit ervoor om aangetaste essen te laten staan waar dat kan. Op plaatsen waar verzwakte bomen risico’s opleveren geldt vaak een kapadvies. Landschapsbeheer kan eigenaren ondersteunen om een verantwoorde afweging te maken. Heeft u het vermoeden dat essen in uw erfbeplanting zijn aangetast door de ziekte, dan kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland voor een

afspraak met een medewerker. Aangetaste bomen die voor kap in aanmerking komen, worden tijdens dit bezoek gemerkt. In het komende najaar, na de bladval, kunnen deze duidelijk gemerkte bomen dan gekapt worden. Bewoners van zowel particulier als bedrijfsmatig bewoonde erven komen in aanmerking voor dit advies, waaraan geen kosten verbonden zijn. Het budget van de gemeente voor dit advies is echter wel gelimiteerd. Daarom kunt u het beste op korte termijn een afspraak maken. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Aanmelden bij Rudy Brummelman, (0320) 294939. Een mail sturen kan ook naar flevoland@landschapsbeheer.net

Uw advertentie hier?

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Foto: Natuurmonumenten – Geurt Besselink

WERKZAAMHEDEN IN HET HARDERBOS Vanaf half juli is Natuurmonumenten in het Harderbos aan het werk voor een gevarieerder bos waar meer soorten dieren en planten kunnen leven. Dit betekent dat bomen weg gehaald worden. Dit voorjaar is Natuurmonumenten bij haar achterban ter rade gegaan over bomenkap. Hieruit bleek dat er brede steun is voor de manier waarop Natuurmonumenten haar gebieden beheert en dat daarbij bomen gekapt worden. De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast geven in de vorm van modderige paden en spoorvorming. Natuurmonumenten verwacht voor de herfst de werkzaamheden af te ronden. Gevarieerd bos Veel vogels, insecten en planten hebben baat bij een afwisselend bos met verschillende boom- en struiksoorten. Het Harderbos is eind jaren ‘60 van de vorige eeuw onder andere aangeplant voor de productie van hout. In productiebossen staan bomen van één soort in een rechte lijn, vrij dicht op elkaar om zo snel en efficiënt mogelijk hout te ‘produceren’. Het is een eentonig bos waar, vergeleken met meer natuurlijke bossen, weinig soorten dieren en planten voorkomen. Sinds het Harderbos in beheer is bij Natuurmonumenten wordt het bos langzaam omgevormd naar een gevarieerder en meer natuurlijk bos. Hiervoor

wordt in een cyclus van 8 jaar het bos uitgedund. Door bomen weg te halen ontstaat er meer ruimte voor de overige bomen om te groeien en krijgen struiken en kruiden ook een kans. Draagvlak Vanwege de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen, besloot Natuurmonumenten in april tijdelijk te stoppen met iedere vorm van bomenkap en bij haar achterban te rade te gaan. Uit de raadpleging, ingevuld door bijna 10.000 mensen, blijkt in algemene zin dat er brede steun is voor het feit dat Natuurmonumenten haar natuurgebieden beheert en dat daarbij ook bomen-

Wij bieden aan:

Uw advertentie hier?

kap aan de orde is. Toch heeft Natuurmonumenten besloten haar omgang met bos en bomen aan te passen. Zo gaat Natuurmonumenten minder bomen kappen. Bij het omvormen van voormalige productiebossen naar meer natuurlijke bossen, wordt het kapoppervlak teruggebracht van twee hectare naar maximaal een halve hectare. De geplande werkzaamheden in het Harderbos passen in deze herziene aanpak. Wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de boswachters van Natuurmonumenten, beheereenheid Flevoland: (0527) 252570

Audi A2 1.4 Ford KA 1.3 Cool & Sound Peugeot 107 1.0 XS Peugeot 206 1.4 XS

Bj:

2003 2008 2012 2004

Km:

137000 115000 53000 153000

11


prik bord!

Zomer Open Tafel Biddinghuizen

De maaltijd vind plaats op dinsdag 23 juli in de Tweede Kamer in Biddinghuizen, aanvang 17.00 uur en kost 5 euro. Ook alleengaande en alleenstaande 55-plussers die niet bekend zijn met de Open Tafel zijn van harte welkom om te komen eten. Wilt u zich aanmelden voor de Open Tafel? Meldt u zich dan telefonisch vóór 16 juli 2019 aan voor deze zomermaaltijd. Dat kan via Ankie Dal, 06-12128009.

Spreuk van de week

Het Creaspektakel

WIE ZIJN BESTEMMING KENT, VINDT DE WEG

Op zaterdag 17 augustus a.s. staat de binnenstad van Kampen weer helemaal in het teken van “Het Creaspektakel”, het meest creatieve uitje van Nederland.

Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Het Creaspektakel wordt voor de 8e keer georganiseerd en bestaat uit de grootste openlucht-hobbybeurs van Nederland, een workshopplein in de historische Bovenkerk en een rondvaart over de IJssel.

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

De winkelstraten van Kampen zijn gevuld met meer dan 65 kramen vol hobbyartikelen van standhouders uit het hele land. En hóe leuk, bij elke aankoop ontvangt u een gratis lot voor het Rad van Fortuin. Zo gaat u gegarandeerd met extra verrassingen naar huis.

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

In de historische, 12e-eeuwse Bovenkerk is een compleet workshopplein ingericht. Meer dan 30 demonstratrices en winkeliers bieden u hier de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief een leuke creatie te maken of een nieuwe techniek te leren.

Biddinghuizen Actueel 3 weken niet bezorgd, maar wel te lezen op de site In de zomerperiode verschijnt Biddinghuizen Actueel vanaf 22 juli drie weken niet op papier. U kunt dit weekblad dan uitsluiten lezen op de site: www.bactueel.nl Op 13 of 14 augustus treft u Biddinghuizen Actueel weer op de mat.

Tot slot is er de mogelijkheid om een rondvaart op de IJssel te maken met de salonboot “De Veerman van Kampen”. Aan boord geniet u niet alleen van een prachtig uitzicht op Kampen maar maakt u tevens een ‘bloementaart’ van verse bloemen.

Mijn naam is Linda Bakker en Ik ben een beginnende schrijfster van kinderboeken. Tot nu toe heb ik twee kinderboeken geschreven t.w. Sergio en Camilla en Margarita de toverprinses. Op 31 augustus wordt weer een braderie in Biddinghuizen gehouden. In samenwerking met Boekenhuys van de Walle houd ik op deze dag een signeersessie. Wellicht een leuke gelegenheid

Ook uw (klein)kinderen kunt u gerust meenemen. Op het plein bij de Bovenkerk zijn diverse activiteiten, waaronder een springkussen en de mogelijkheid om geschminkt te worden. Ook een aantal workshops in de kerk is geschikt of speciaal georganiseerd voor kinderen. Kortom, voldoende creativiteit om een hele dag te vullen in het prachtige Kampen. Voor meer informatie en het bestellen van tickets: www.creaspektakel.eu. Indien u de tickets vooraf online bestelt, ontvangt u op de dag zelf een mooie verrassing.

DE BESTE

U beslist, ik ondersteun en adviseer u over de invulling én de kosten van een uitvaart.

ZORG

VAN MENS TOT MENS

HANS BECKER

telefoon 06 1847 9277 info@beckeruitvaartbegeleiding.nl www.beckeruitvaartbegeleiding.nl

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

De Open Tafel is er voor alleenstaande en alleengaande senioren die gezamenlijk een gezonde maaltijd willen eten. Net als de afgelopen jaren organiseert de Open Tafel in Biddinghuizen ook dit jaar weer een zomermaaltijd.