Biddinghuizen Actueel - Nummer 27

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum

02 juli 2012 202JULI juli2019 2012

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop

AAggeennddaa

Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

07 07 juli juli 10 10 juli juli 6 juli 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 juli 16 26 jul juli

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten DINSDAG 9 JULI 2019 - INFORMATIEAVOND taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in NIEUWBOUW MFG2 Circuit De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Biddinghuizen. De autocross Biddinghuizen. autocross isis Swifterbant en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Hierbij nodigenDe wij graag alle inwoners van Biddinghuizen uit voor een bijzondere avond voor ons dorp. Swifterbant en Zie www.flevomeerbibliotheek.nl speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal Met recht “Bijzonder” omdat na vele jaren van wachten, nu eindelijk het moment is gekomen om iedereen breid met een duo-race en er wordt van het kerkgebouw en de nieuwbouw van ons nieuwe Multifunctionele breid met een duo-race en er wordt te informeren over de verbouwing geeindigd met metbruisende een nieuw nieuw het Biddinghuizen. geeindigd een inin van het Centrum, het hart leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een tent tent kunt kunt u genieten genieten Bouw uit Hasselt, aanwezig zijn om uitleg te geven Deze zomer starten deubouwactiviteiten! Afscheid juf Riet rondom een Afscheid vaneen eeneen uitgebreid assortiment aan Dit zal begin naar een nieuwe toekomst zijn waarbij over het bouwkundige deel en de daarbij behorende zavan uitgebreid assortiment aan versnaperingen en ererwaarde zullen van veelde Kerk, ken. Uiteraard is er alle ruimte vragen. gewerkt we de karakteristieke dejaar Voorhof versnaperingen en zullen veel Na34 34 in het het onderwijs, onderwijs, waarvan 28 jaar jaar op opvoor De Wingerd Wingerd Na jaar waarvan 28 De gewerkt en hetaktiviteiten Koetshuiszijn behouden meten een nieuw en frisingeextra aktiviteiten zijnvoor voorjong jong en extra tehebben, hebben, gaat gaat juf juf Riet Riet met met pensioen. pensioen. te Als Biddinghuizen doen wij het samen! Daarom hopen zicht. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals we ook op een grote opkomst om samen te delen wat een V8-buggy, race simulator en een V8-buggy, race simulator en Wij Biddinghuiwillen dit dit niet nietvoor ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de Wij willen ongemerkt voorbij laten Tijdens de receptie receptie ons straks als dorp eengaan. bijzondere, weloverwogen Stichting MFG2,enProtestantse Gemeente een klimwand voor de allereen klimwand en voor de allerwillen wegraag de gelegenheid gelegenheid geven haar de de hand hand te schudden. De willen we uu de haar te schudden. De doordachte engeven emotionele stap in de toekomst zal zijn. zen (PGB) en Rooms-katholieke willen kleinsten eendespringkussen springkussen en Kerk kleinsten een en receptie wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. de uitgewerkte plannen delen met alle direct omwonenreceptie wordt 17.30uur. schminken. schminken. den, toekomstige gebruikers, leden van de PGB en Pa- Wij heten u allemaal van harte welkom a.s. dinsdagavond 9 juli van 20.00 uur tot 21.30 uur in De Voorhof. rochie en alle inwoners van ons mooie dorp. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die in op zoek is naar naar een op Deze avonddie zal hetzoek tekenisstaan van informeren. Daar- De deuren zijn vanaf 19.30 uur open en de koffie/thee spanning, sensatie, spektakel enmooie project, Knol staat klaar. spanning, spektakel en om zal ooksensatie, de aannemer van dit plezier! plezier!

14 14 aug aug

Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

DEFINITIEVE OPBRENGST SAMENLOOP VOOR HOOP Het heeft wat tijd in beslag genomen, maar de eindafrekening is gemaakt! Op 25 en 26 mei 2019 wandelden we voor de tweede keer 24 uur over het Meerpaalplein. We hebben gelachen, gehuild en het leven gevierd met elkaar. De reacties waren, en zijn nog steeds, hartverwarmend! Er waren ook dit jaar weer een aantal teams die tijdens deze 24 uur verschillende zaken verkochten, voorafgaande aan het evenement waren er al heel veel acties opgestart, en dan natuurlijk ook nog eens de prachtige verloting. Allemaal zaken waarbij de uiteindelijke opbrengst soms wat later binnen kwamen druppelen. Gisterenavond (25 juni) kwam het bestuur bij elkaar om Zonne-Energie Zonne-Energie te evalueren. met Zonnepanelen “Er ismet machtig veel goed gegaan, maar ook dit jaar Zonnepanelen hebben'uit' we Biddinghuizen weer een aantal zaken die toch nog beter 'uit' Biddinghuizen of in ieder geval anders kunnen” aldus Nico Vollebregt. Ecosave Ecosave “Zo’n evaluatie is enorm waardevol, en we kunnen sinds 2001 constaterensinds dat de2001 organisatie steeds meer een geolied machientje wordt ” 0321 332038 0321 332038

Uw eigen stroom

Uw eigen Het hoogtepunt vanstroom deze bijzondere bestuursvergadev.a. 0,05 ring was natuurlijk wel de bekendmaking van de definiv.a. €€0,05

tieve opbrengst door de penningmeester Mark de Vries; De teller is uiteindelijk blijven staan op een prachtig bedrag van: € 133.538,10 Na de geweldige finish op 26 mei is er dus nog zo’n € 10.000,-- bijgekomen. Samen maakten we grote stappen om dit geweldige bedrag voor wetenschappelijk onderzoek en voor opvang en begeleiding van kankerpatiënten in te zamelen. Een deel van de opbrengst blijft in onze eigen gemeente en is bestemd voor het Toon Hermans Huis. De beide besturen van de Samenloop voor Hoop en van het Toon Hermans Huis Dronten hebben met elkaar afgesproken de contacten aan te halen. Het bestuur van het Toon Hermans Huis heeft voor de aankomende periode een indrukwekkend programma opgesteld. U zult ongetwijfeld meer van hen horen!

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen U itvoeringverenigingen BAS Gymnastiek in het :: Open dag Open dag Scharrelberg Scharrelberg Koetshuis om 14.00 en 18.45 uur :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen F ietsen met Gezamenlijke Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingenVertrek vanaf Vrouwenverenigingen. :: Fietsen met de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke vrouwen het Plein verenigingen om 13.30 uur vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Seniorenmiddag in de Voorhof ::: Fietsen met de Fietsen met de gezamelijke gezamelijke verenigingen vrouwen verenigingen : vrouwen F ietsen Gezamenlijke :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg Vrouwenverenigingen. :: Bijeenkomst Anbo Bijeenkomst Anbo Vertrek vanaf :: ledenavond ledenavond Passage het Plein omPassage 13.30 uur :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu F ietsen Gezamenlijke ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing ZijActief lezing Ans Ans Schrijer Schrijer Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert jaar het Plein om uurde IVN viert “het “het13.30 jaar van van debij” bij”met met een lezing inin het Koetshuis het Koetshuis : een Z on lezing en Zegen: Start repetities

15 aug 15 jul aug 20 23 23 aug aug 30 jul 05 sept 05 sept 11 11 sept sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 13 19 sept 19 aug sept 19 19 sept sept 25 25 sept sept 25 25 sept sept 27 aug 03 03 okt okt t/m nieuwe seizoen Koetshuis t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag Scharrelberg 04 okt Open Scharrelberg 27 aug :Interreligieuze F ietsendag Gezamenlijke 07 okt : Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond het Plein omPassage 13.30 uur 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond 31 Opdreef festival Vrouwen 10 aug okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 31 aug : Benefietconcert Sleepbootdag in Colombinehuis 14 okt : 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 417sept Zijaktief Voedingsdeskundige 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 731sept : Repair Café 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 10 sept L edenavond Passage -Dhr. 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen Rodenburg overinin reis naar Nepal 11 Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 nov Anbo 13 sept nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 Fietsen Gezamenlijke 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 IVN 13 nov nov :: Vrouwenverenigingen. IVN lezing lezing over over bevers beversVertrek vanaf Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte het Plein om 13.30 uur Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 18 Seniorenmiddag in de Voorhof 20 sept nov :: gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov 21 sept nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 24 Fietsen Gezamenlijke 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 Passage Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 Anbo 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo het Plein om 13.30 uur 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 27 B oekenmarkt Zon en Zegen 14.00 14 sept dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 Vrouwen van nu 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond tot 20.00 uur Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond 28 sept : B oekenmarkt Zon en Zegen 9.30 tot 12.30 uur 5 okt : Repair Café 8 okt : Oktober Ledenavond Passage 9 okt : Zijaktief Smartquiz 13 okt : Z on en Zegen: Meewerken aan FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… ochtenddienst in de Voorhof 16• okt : Seniorenmiddag in de Voorhof Natuurlijke mooie • Natuurlijke mooie gelakte gelakte 19 okt : Z onof en uw Zegen: Jubileumconcert nagels, teennagels…! nagels, of uw teennagels…! 55 jarig bestaan de Voorhof. •• Basislak met een Basislak met eeninmooi mooi Aanvang 20.00 uur wit wit randje. randje. •• Durf weer 2 nov Repair Café Durf: uw uw handen handen weer te te laten zien. 16 nov laten: Sinterklaasintocht zien. Nu maar en… Nu voor voor maar €€ 17,50 17,50 en… 20••nov : Seniorenmiddag in de Voorhof Het setje nagellak krijgt Het setje nagellak krijgt 20 nov : Z ijaktief Gezamenlijke avond met u bij!! u er er gratis gratis Margrietbij!! Brandsma 7 dec : Repair Café Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ 7 dec Biddinghuizen : Winterfair 06 Biddinghuizen 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051

www.schaapholland.nl THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R APOTHEEK O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO 0321-332575. R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in -Accu's,banden en uitlaten O HUISARTSENPRAKTIJK: I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: K in soms L -Schade reparatie W vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U TANDARTS: -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U LOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & Noorderbaan 10 epoxyhars, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsplamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen onderhouds0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen Wilsor kunstharsen middelen spoed: 06-53659191. 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 8256 PR Biddinghuizen 035-6245555. werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg THUISZORG spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig achterna Jeugdgezondheidszorg: telef. door de Rijkspolitie uur:

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

als telefonische Inloopspreekuur in Educatief www.wilsor.nl spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop spreekuren 0320-233565; donderdonderelke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 spreekuren: 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m Icare Verpleging en verzorging dat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 17.00 uur: 0320-237666. 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. ue. De Waard BV Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 0900-8833 voor overige tijden. De Waard BV 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. ma. De Waard BV lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Noorderbaan 10 10 Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV beveiliging daar kom je verder mee 8224 AB Lelystad, 0320-752650 uur of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie MatthĂŠ Vos 06en 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Loonwerk grondverzet Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. Loonwerk en grondverzet in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling 388220. uur Loonwerk en grondverzet uur: na 0321-312881. 0321 Biddinghuizen 201208.30 0 tot 11.00 ag 3 licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag van van 0900Maatschappelijk werk: maandag Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is17.00 overleden, 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal Algemenebegeleidster klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Noorderbaan 388220. *Accu’s 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: lichtkrachtinstallaties dominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 388220. DIERENAMBULANCE VAN 8844. Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was n elektrotechnisch beveiliging protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. lichten krachtinstallaties telecommunicatie Jolanda AantjesBiddinghuizen - Lubbersen, or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. telecommunicatie ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Aleksandar verwarming Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 *Banden 0321-331655 of 331368. biel 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 en 06 bestuur van woensdag: 13.00-14.00 uur. luchtbehandeling GICOM Dronten AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Voor informatie kunt u bellen met: Oogstweg 2 www.wouda.nl DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling Heilig Avondmaal viering 0321-331655 of 331368. wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen *Distributieriemen LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2ZLM]HULQJ *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE UDDPEHOHWWHULQJ De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 Tel: 0624127084 / 1440321 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ verSYSTEMS *Distributieriemen De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH (0321) 38 60 60 de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 *Koppakkingen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan 53371293 YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ UHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS woensdag: 13.00-14.00 uur. Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ Biddinghuizen: Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ 332401 ( mevr. A. Scholten ) YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ www.parochienorbertus.nl 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking en-AZ Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering Schilderwerk - Beglazing taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en uitdeuken zonder spuiten, leenauto Machinebouw Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Schade taxatie, schade reparatie, 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw uitdeuken zonder spuiten, leenauto WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen beschikbaar.7,7,8256 Tel. En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades DAAR RED JE LEVENS MEE sauswerken. Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 Transport techniek 8 juli Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Zondag 340 458 Tel:Bies 0321 -- 33 33 21 21 46 46 Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 Trappen balustrades ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen -Lease service Service in afvaltransport afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 administraties - ondernemingsplan -Accu's,banden enfinanciele uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 8 julivoorop Een belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en Een adres adres waar waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 55 -- 8256 AZ BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem Plein AZ BIDDINGHUIZEN * Voor het leveren en plaatsen vanadres alle 8256 soorten glas uw waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Plein 5offerte! - 8256 Noorderbaan 10 AZ BIDDINGHUIZEN * Bel voor een vrijblijvende VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Predikant:Aaltje’s ds. JohanNaaiatelier de Wit, tel. WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: 69, HenriĂŤtte Parksingel 8256Hofman, GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Biddinghuizen Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele uur (tenzijMaandag anders vermeld) en dinsdag

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 juli dagen op afspraak. 10.00Andere uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden,Nieuws Maris Sonores ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte Twee weken geleden werd MSN geopend met is deoverleden, vraag: “Noteert u alvast in uw agenda: Najaarsconcert binnen en buiten schilderwerken Maris Sonores 2 lid november 2019.� begeleidster onszaterdag trouwe en muzikaal Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen

Dat is veranderd! Nu is de vraag: “Noteert u alvast in uw agenda: Najaarsconcert Maris Sonores zaterdag binnen buiten schilderwerken Bel vooren een vrijblijvende offerte 9 (negen) november 2019.â€? tel. 06-48462307 Biddinghuizen Mevr. Jokeen v/d Meij de familie behangen * glasvezel * sausen Wij zullen haar missen wensen laatste repetitieavond voor de Omdat tegen die tijd het katholieke deel van de Voorhof Maandag 8 juli is onze Bel voor een vrijblijvende offerte veel sterktekatholieke en Godsparochie kracht toe. zomervakantie. Wij zijn van plan daar een buitenconwordt verbouwd, gebruikt tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haardemissen en wensenhet de familie medewerkers beginnen om 19.30nodig‌?? uur aan de protestantse deel van de Voorhof voor hun kerkdien- cert van te maken. WePoolse Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! veel sterkte en bestuur Gods kracht sten. Leden en van toe. Hooiberg. Nadat we daar een aantal nummers hebben

Voor kunt u bellen met:bij Poolse medewerkers nodig‌?? deinformatie Havenkant/Waterkant Op 2 november is het Allerzielen, een belangrijke dag gespeeld gaan we naar Christelijkewilden vrouwenorganisatie Passage. O.hopen ten Hoff tel 0591-549094 /twee Agrohulp Ten Hoff kanvan u helpen !! complex Almenara. Wij u op een de voor de katholieken. Zij Leden dan graag gebruik maen bestuur van 06-51558557 L. ten Hoff tel (op allebei mag ken van de kerk. Als medebewoners van Biddinghuizen plaatsen te mogen begroeten Voor informatie kuntdeulocaties bellen met: 0321-326533 / 06-11310835 Passage. natuurlijk ook.) (waar we hetChristelijke samen doen) vrouwenorganisatie gaan wij in op hun verzoek. O. ten Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 06-51558557 L. ten Hoff tel Wij schuiven ons concert een weekje op. Biddinghuizen Namens Maris Sonores, 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Nieuwbouw Stichting Aanstaande zaterdag (de laatste zaterdag voor onze Doeke Dobma (PR) Biddinghuizen laatste repetitieavond) hebben wij onze traditionele De Scharrelberg barbecue. Wij Nieuwbouw sluiten dan op een gezellige manier ons Stichting Schildersbedrijf muzikaal jaar af. Scharrelberg J. Buiten Het casco van deDe nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Schildersbedrijf (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Scharrelberg) nadert voltooiing.van Stichting De Scharrelberg J.sauswerken. Buiten Het casco van de zijn nieuwbouw Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag buitenweek o.a. het bij en de de Osbornegroep en te maken.isDeze zijntoegangshek het gas, water elektriciteit geplaatst aangesloten. er is eenverenigingen begin gemaaktzijn met begonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide metBinnen de afwerking en inrichting. aan het schilderen, muren plafonds gladbijmaken en sauzen, de toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het/ toegangshek de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en Binnen het luchtbehandelingssysteem er is een begin gemaakt met de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en * Bel voor een vrijblijvende offerte! doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Deuren - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg aanleggen. * BelWWW.GEERTSGLAS.NL voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 gers voor DehunScharrelberg inzet en Stichting WWW.GEERTSGLAS.NL enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwilliwoord van dank de vele gers voor hunaaninzet en sponsors, zowelTevens groot een als enthousiasme. klein, het vele woordvoor van dank aan materide vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedsponsors, zowel groot alsbibliotheek KUNSTMEST - OPENBARE HÊt zomercadeautje van de WEEGBRUG schap terhet beschikking is klein, dat voor vele materiVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN -- PEULVRUCHTEN VakantieBiebgesteld nu voor iedereen online en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST OPENBARE TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN De zomervakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb. In de app staan meer dan 50 e-books voor jong en Diverse zijn er om dit project eenvan geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten oud, diematerialen voor iedereen te nog leennodig zijn. Ook alsunieke je geen lidontvangen. bent de Bibliotheek. De VakantieBieb biedt voor uitstraling te van geven. Heeft utotmateriaal datvan u niet meer gebruikt, wilt u elk wat wils: spanning chicklit en literatuur tot informatief. " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geldeen doneren dan Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om ditenunieke project geweldige graag contact opnemen de geselecteerde penningmeester vankomen Stichting e-books op deu een iPad mini. Wat is jouw favoMooie e-books voor kinderen uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt Scharrelberg: Jopie Stam- helpen van Yperen, 0321-314537 uit de VakantieBieb boekenplank in tel. je app te staan. dan Na riete e-book " ! # en De omvat deze zomer de VakantieBieb enthousiaste vrijwilligers komen en /of wilt u geld doneren downloaden heb van je geenStichting internet waarom? Laat ons dat op een creleuke, griezelige penningmeester@osbornegroep.nl graag avontuurlijke, contact opnemen meten de het penningmeester meer Yperen, nodig om je te lezen. De atieve en originele wijze weten en humoristische e-books voor Stamver- van De Scharrelberg: Jopie tel.boek 0321-314537 VakantieBieb is open tot en met 31 maak kans op ÊÊn van de vijf iPad schillende leeftijden, zoals De riVoor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl mini's! Lees meer over de actie en oolridder van Jozua Douglas, Gips augustus. Veel leesplezier! spelvoorwaarden op www.vakantievan Anna Woltz, Juf Braaksel van Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl bieb.nl. Carry Slee, Wild van Mel Wallis de Prijsvraag voor kinderen Vries en Will Grayson, Will Gray- Ben je tussen de 6 en 18 jaar oud? Stichting De Green. Scharrelberg Dan maak je ook nog eens kans op son van John

BLONK BLONK

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Ook ruime keuze voor volwassenen Je hebt vanaf 1 juli ruime keuze uit Kopij adres Biddinghuizen Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd wordenActueel tot uiterlijk romans of spannende en informatiezondagavond 22.00 uur. Kopijvan wat later binnenkomt, kan niet meer ve e-books zoals Ach moedertje Hugo Rico Leon Verdongeplaatst worden in hetdagelijks komende aangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens KopijBorst, voor BAvan kan worden uiterlijk schot, Zomervacht Rob-wat nummer. geplaatst in het22.00 eerstvan daarop volgende zondagavond uur.Jaap Kopij later binnenkomt, kan niet meer ben, Broertje van Michael en nummer, maar wordt vervolgens geplaatst worden in het Berg komende Ciao Sicilia van Marelle Boersma. Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagLezen zonder internet middag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is Download de VakantieBieb gratis b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagop je tablet of smartphone via de Stichting Biddinghuizen niet 0321-331042. aansprakelijk worden gesteld middag. over deActueel bezorging: App StoreKlachten of Google Play Store. Dekan info voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

$$$ ! ! "

$$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 3ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Predikant: ds. Margriet van PROTESTANTSE GEMEENTE Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: Mw. Coby de Boer protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 De Repel Aantjes 9, T: 0321 333535 Jolanda - Lubbersen, e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: 09.30 mw. ds. R. van Haeringen, Zondag 7cobydeboer@planet.nl. juli - 9.30 uur Voorganger: ds. B.L. Jongkind, Dronten Zondag 8 juli Heilig Avondmaal viering 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Avondmaal viering H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de a.huitink@pastoraalteam.com Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321- 2, Locatieraad: Dronten,( mevr. tel. 0321-312456. 332401 A. Scholten ) 0647841090 Muller) (secretaris Locatieraad: (Marjo 0321-331428 dhr. A. de www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: Schutter ) Pastoraatsgroep: 032106 22 34 (20 94 (Anton Mangnus) 332401 mevr. A. Scholten ) Vrijdag 6 juli KESA (Kerk en Samenleving) www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 WoCo viering Vrijdag56juli juli- 10.00 uur Vrijdag Voorganger Pastorvoorganger T. van der Sman 1e 10.00 uur: eigen Zondagvan 8 juli vrijdag de maand WoCo viering Zondag 7 juli - 9.00 uur 09.00 uur: eigen voorgangers Voorganger DorothĂŠe van Leer en Anton WoCo viering Mangnus. viering in onze kerk. Zondag 8 Laatste juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische WoCo viering Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde; tel. Gemeente 036-5224348. Evangelische Evangelische GemeenteBiddinghuizen Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Zondag 8 juli Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. 10.00 uur:10:30 Klaas van Denderen Diensten: uur Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. ZondagHet 8 juli Locatie: Koetshuis VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten FLEVOLAND 036-5222824 Odd Fellowhuis,Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl De Ketting Veluwse6 Snees 20, 8251 AJ Dronten, De teOdd Dronten. aanvang 10.00 Kerkdiensten: Fellowhuis, tel.Ketting 0321-338685 Kerkdiensten in het uur (tenzij anders vermeld) De 6, Dronten Odd Fellowhuis, www.eigentijdsgeloven.nl De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15 juli uur (tenzij anders vermeld) 10.00 uur: Zondag 7 juli10.00 uur Dienst o.l.v. o.l.v. mw.J. mw.drs. Manneke Slooten Dienst Werner-van Zondag 15 juli 10.00 uur: Turkse MoskeeManneke Dienst Mimar o.l.v. mw.drs. Havenweg 3 Moskee Turkse Mimar Openingstijden: Klaversingel 93 14.00 uur tot 19.00 uur Turkse Moskee Contactpersonen: 8256 BXMimar Biddinghuizen Havenweg 3 tel.: Mustafa Yazici, 06-51539221 Openingstijden: 14.00 uur Openingstijden: uur tot 19.00 uur Burhan 0321-332458 tot 19.00Akce, uur tel.:14.00 Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Contactpersonen: MustafaYazici, Yazici,tel.: tel.:06-5398 06-51539221 Mustafa 1975 BurhanGenc, Akce,tel.: tel.:06-47376121 0321-332458 Muhlis e-mail:hdvbiddinghuizen@vakif.nl burhan_66@live.nl e-mail:

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn Wehuisartsen, e k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die die niet niet Spoedlijn huisartsen, voor hulp 0321 - 331414 kanwachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-,nachtnacht-en enweekenddienst: weekenddienst: Avond-, THUISVERPLEGING: Voor kantoortijden: spoedgeval0900 -- 3336333 3336333 Binnen Binnen 0900 kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegarti0321 - 331414 kelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringgenvoeding uitleen van verpleegartivragen m.b.t.en hulpverlening, zuigelingenapotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. voeding en uitleen van verpleegartikelen: zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten deze openingstijden: 0321-312702.is Kringapotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt op u DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775 VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROERENDPENSIOENEN

Verloskundigen Dronten:GOED 0321-382473. REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij DE bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DRONTEN TELEFOON BELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


26 juli : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke uk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in vrouwen verenigingen le actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 15 aug : Seniorenmiddag ken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met 23 aug : Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo ningstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept : Bijeenkomst Anbo 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis 03 okt t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het aarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage ensioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop voorbij laten gaan. Tijdens de receptie 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis geven haar de hand te schudden. De 17 okt : Seniorenmiddag dag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo van nu 2012 2 0 0 03 0 201231 okt 0 : Afdelingsavond ag na Vrouwen 2 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage Specialist 13 nov : IVN lezing over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 in: 17 nov : Sinterklaasintocht polyesterhars, 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21Uw nov :advertentie Seniorenmiddag epoxyhars, hier? 27 nov : Bijeenkomst Anbo plamuren & Noorderbaan 46 11 dec : advent/kerstavond Passage APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: Biddinghuizen 11 dec : Bijeenkomst Anbo 0321-332575. materialen voor Tel: 0321 33 11 67 12 dec : Seniorenmiddag HUISARTSENPRAKTIJK: kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL 14 dec : Kerstmarkt 0321-331414. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu TANDARTS: 0321-331070. 19 dec : ZijActief kerstavond

eid juf Riet

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Te l e f o o n n u m m e r s

FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen COMPOSTING 0321-331115 SYSTEMS Gicom BV www.rosehairstyling.nl Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Floor Pol

Daniëlle Wesseling Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Rolande Kempenaar Floor Pol

FRENCH MANICURE… • Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Yarden Uitvaartverzekeringen Het setje nagellak krijgt Vos 06bij!! 45 70 2348 uMatthé er gratis

T 0321-700207

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

E info@vpmorgenland.nl

IIwww.vpmorgenland.nl www.vpmorgenland.nl

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

-APK keuring Rosemiek Harrewijn -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 Elke zwangerschap is uniek www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Groot succes op de Biddinghuizense klei met de Polderronde Urencross. Zaterdagmorgen 22 juni 2019 om 7.10 uur gaan de poorten open en druppelen de eerste rijders binnen. Iedereen heeft zijn/ haar uiterste best gedaan om de auto weer goed voor de dag te laten komen. In de hitte staan ook alle vrijwilligers, de meesten vanaf 6.00 uur, te bikkelen om alles op tijd klaar te krijgen. De auto’s moeten gekeurd worden, loopbriefjes moeten ingevoerd worden en de jury heeft natuurlijk een startlijst nodig. Er wordt gestart met standaardklasse t/m 1800 cc en hoewel de baan nog redelijk vochtig is aan het begin van de eerste manche, moet er al snel gesproeid worden om de baan te berijden te houden. In de eerste manche komen veel rode vlag situaties voor, waardoor de race achter loopt op schema, maar deze tijd wordt toch ingehaald door een vlot lopende tweede en derde manche. De Polderronde was dit jaar voor het eerst en was een groot succes! Maar liefst 53 auto’s verschenen aan de start, op de prachtige baan, die kneiterhard was op het moment dat de Polderronde verreden werd. Sportief rijgedrag is wat de organisatie zag en na 200 rondes kwam Ben van Steenoven als eerste winnaar uit de bus. Knappe prestatie, aangezien hij normaal bijgestaan wordt door zijn broer en oom. In deze klasse waren er 10 bekers te vergeven, gemaakt door Gicom uit Biddinghuizen. Elk jaar wordt ook iemand benoemd tot Polderkampioen en wordt de Flintstones Trofee uitgereikt. Dit jaar is deze naar Pieter Piek gegaan! Pieter, waarvan de auto voorgaande jaren oranje was, moest nu lijdzaam toezien dat zijn oranje auto was veranderd in een zwarte bolide. Tijdens zijn huwelijksfeest vorige maand, hebben zijn vrienden zijn auto geverfd en van het bestuur van de Flintstones mocht hij dan ook niet meerijden als hij hem weer terug zou brengen in zijn originele staat. Ook bij de dames een ander rijtje dan normaal op het podium. Kirsten Hoogeveen, wie normaliter vaak de eerste prijs pakt, moest het nu doen met een derde plaats. Melanie Claus stuurde zich naar een hele knappe 2e plaats en winnaar in de Alfa Romeo was Nadia Zoutendijk, die een wereldwedstrijd reed. Ook bij de driewielers een ander podium dan normaal. Toby Witkop

uit Swifterbant reed zijn Subaru naar een derde plaats. De tweede plaats is dit jaar verdiend door Sander van de Wiel met zijn nieuwe Peugeot. Voor het eerst in zijn driewielercarrière op eigen baan een eerste plek met zijn Honda Civic: Gertjan Bron. De jeugd heeft de toekomst en niets is minder waar bij onze opstapklasse! Hier reed Tom ten Haaf zichzelf naar een 1e plaats en hield daarbij Jeffrey Schat en Stefan Kuipers achter zich. Terug van weggeweest, net als met Koningsdag rijdt deze klasse weer rond op ons mooie Van Wervenciruit: de vrije standaard, ook wel duikboten genoemd in crossland. Opspattende klei en een verhitte jury in de jurywagen, maar wat een prachtrace hebben ze neergezet. Winnaar hierbij: Leo Sintebin! Respectievelijk tweede en derde werden: Jan de Vries en Walter Nieuwenhuijs. Alle rijders bedankt voor deze mooie dag, jullie sportieve rijgedrag, op deze manier kunnen we volgend jaar weer een prachtige dag neerzetten! De organisatie kijkt terug op een mooie dag, waar ruim 1200 bezoekers getuige van mochten zijn. Wij bedanken alle sponsoren en onze vrijwilligers en hopen volgend jaar weer een mooie cross neer te kunnen zetten. Dit kunnen we niet zonder extra vrijwilligers. Deze zijn hard nodig! Mocht je interesse hebben?? Stuur even een mail naar: info@deflintstones.nl of bel met Pepijn Dijkhuis, voorzitter: 06-51926065

Zie voor de uitslagen pagina 9

Boekenmarkt Zon en Zegen In verband met de verbouwing van het kerkcentrum De Voorhof wordt de boekenmarkt van het koor Zon en Zegen vervroegd. Deze wordt nu gehouden op vrijdag 27 september van 14.00 tot 20.00 uur; En op zaterdag 28 september van 9.30 tot 12.30 uur. Vanwege de zomervakantie kunnen wij op dit moment geen boeken in ontvangst nemen. Vanaf 1 september kunt u ons weer bellen om goed uitziende boeken bij ons te brengen. Boekenmarktcommissie van Chr. Gemengd koor Zon en Zegen. 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Heb jeC.examen en zoek je nog Scoutingpad 9 Tuinen en Zo!! Tel: Mw. de Boer,gedaan De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, werk voor de komende tijd... Lees dan www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. verder. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de die vrijwilligers Wij zoeken jongeren willen werkeno.a. op De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toileten onze boerderij, een biologisch bedrijf. www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Leeftijd; 15 jaar. Ervaring hoeftdeur niet; Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het vanaf luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur Dronten is wel een pluspuntje Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Fam. KlompeLeendertse, OldebroekerUw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u weg 15, 8256RM Biddinghuizen voor o.a. snel kijkje Website en kunt Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu(liefst kunt Tel; 0321-332732 /De 06-11084818 WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillitussen 18.00 – 20.00) oudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier? familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Foto: Redactie BHZNet.nl

Veluwse gemeentes naar rechter vanwege herrie festivals BIDDINGHUIZEN - De gemeentes Elburg, Nunspeet en Oldebroek stappen naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe omgevingsvergunning die is afgegeven voor de festivals Lowlands en Defqon.1. De nieuwe vergunning van de gemeente Dronten zorgt er voor dat festival Defqon.1 volgend jaar een dag extra mag duren en dat Lowlands de eindtijd in twee nachten mag verruimen. Dat is tegen het zere been van de gemeentes op de Veluwe wiens inwoners nu al overlast ervaren. De gemeentes dienden eerder al een zienswijze in tegen de nieuwe vergunning. Foto: Redactie BHZNet.nl

De Staat laatste headliner Lowlands BIDDINGHUIZEN - Festival Lowlands heeft eindelijk een waardige vervanger gevonden voor The Prodigy. De Staat is de derde en laatste headliner van Lowlands 2019. Dat meldde de band tijdens een radiouitzending vanochtend op 3FM. De headliner-spot op vrijdag zou eigenlijk door The Prodigy worden ingevuld, maar door het plotselinge overlijden van frontman Keith Flint heeft de band hun hele tour gecanceld. Vorig jaar speelde De Staat ook al in op het Alpha-podium en bracht de band onder andere een deel van hun nieuwe muziek, "maar voor de komende show gaan ze zowel visueel als muzikaal nóg een stapje verder", vertelden ze aan 3FM. Lowlands vindt dit jaar plaats op 16, 17 en 18 augustus op Evenemententerrein bij Walibi Holland in Biddinghuizen. Bezoeker kunnen vanaf donderdag 9.00 uur tot maandag 12.00 uur terecht op het terrein. Het festival is al enige tijd uitverkocht. Met dank aan Redactie BHZNet.nl

Wethouder Groothuis van de SGP in Nunspeet zegt tegen het ANP dat er nu "als de wind richting de Veluwe staat soms geen normaal gesprek te voeren valt." Wanneer de rechter zich over de zaak buigt is niet bekend. 'Overlast beperken' De gemeente Dronten laat in een reactie weten dat er met de festivals wordt gesproken over hoe de overlast beperkt kan worden. Zo zullen er bij de festivals dit jaar geen open tenten staan met de opening aan de kant van het Veluwemeer. De gemeente gaat komen weekend bij Defqon.1 de effecten daarvan meten. De gemeente Dronten heeft gereageerd op de zienswijze van de Veluwse gemeentes en wilde daarover graag in gesprek. Maar volgens Dronten is er van dat aanbod geen gebruik gemaakt. Bron: Omroep Flevoland

Maakt Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten T. 0321 - 31 39 31 E. info@komp leetreclame .nl W W W.KOMPL EE TRECLAM E. NL

Buitensport voor iedereen

uitvaartzorg

• Bootcamp • sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • Begeleiding bij burn-out • Sportbegeleiding bij diabetes www.vitaaloveral.nl 7


Voor alle leden van BAS badminton Badminton voor jong en oud beginner of gevorderde speler Nog even sportief voordat de vakantie begint

Sluitingstoernooi 28 Juni 2019 Vrijdagavond aanvang bakje koffie 19.30uur. Locatie koetshuis

De jeugdspelers hebben eerst nog training tot ca 20.00uur en kunnen na een kleine versnapering nog een uurtje meespelen. Na het toernooi willen wij het gezamenlijk afsluiten met een borrel en een hapje

Foto: Redactie BHZNet.nl

Amazone Alice Naber gepasseerd door bondscoach

laatste speeldatum voordat de vakantie begint: Vrijdagavond 21 juni jeugdtraining tot20.00uur Vrijdagavond 21 juni senioren vrijspelen vanaf 20.00uur Sluitingstoernooi 28 Juni 2019 Wil je in de vrijdagwoensdag app of wil je meer informatie stuur dan een berichtje of bel naar 0636292928 Piet Scholtanus BAS badminton

BIDDINGHUIZEN - Amazone Alice Naber uit Biddinghuizen doet toch niet mee aan de landenwedstrijd tijdens de Nations Cup Eventing in het Poolse Strzegom. In eerste instantie was Naber met haar paard ACSI Peter Parker wel geselecteerd, maar de bondscoach heeft te weinig vertrouwen in het paard van Naber en heeft nu Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ du Tailleur opgeroepen. Via de Nations Cup kunnen landenteams zich plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Combinaties van ruiter en paard kunnen zich ook individueel plaatsen, maar het is lastig om een individueel ticket in de wacht te slepen. Olympische droom Naber doet in Polen wel mee aan de individuele wedstrijd en hoopt daarin te laten zien dat haar paard wel degelijk fit en gemotiveerd is, zodat ze volgende keer wel weer opgeroepen wordt voor TeamNL. "De bondscoach denkt dat Peter Parker niet fit genoeg is. Maar zelf heb ik een goed gevoel, anders was ik hier niet geweest. Ik hoop dan ook dat de bondscoach ongelijk heeft. We weten zaterdag meer. " Naber wil graag met de nu 17-jarige ACSI Peter Parker naar de Spelen en geeft die droom dan ook nog niet op. "Ik denk niet dat het einde carrière is. Ik heb nog steeds de ambitie om met Peter Parker naar Tokio te gaan." Bron: Omroep Flevoland, met dank aan BHZnet

Website: www.basgymnastiek.nl

Uitvoering BAS Gymnastiek 6 juli 2019! Op zaterdag 6 juli 2019 is het ‘s middags en ‘s avonds weer genieten in het Koetshuis. De jeugdleden van BAS Gymnastiek geven dan twee keer een voorstelling: om 14.00 uur en om 18.45 uur. De entree is gratis. Back to the… Het thema is Back to The….. Dat zal ongetwijfeld voor veel herkenning zorgen: er komen veel bekende liedjes van de afgelopen jaren voorbij! Gezien de vorige edities belooft het weer een waar spektakel te worden. De jeugdleden zijn al druk aan het oefenen voor hun optredens. Ook achter de schermen wordt er volop voorbereid: de activiteitencommissie en verschillende andere vrijwilligers zijn druk bezig om het weer een onvergetelijke voorstelling te laten worden. Verloting Er is ook een verloting tijdens de voorstellingen waarmee u leuke prijsjes kunt winnen en meteen onze club steunt. U bent van harte welkom!

Waterschap verhoogt waterpeil vanwege droogte BIDDINGHUIZEN - Waterschap Zuiderzeeland heeft donderdag het waterpeil in heel Flevoland met 10 centimeter verhoogd. Dit doet het Waterschap, omdat in de komende week geen neerslag van betekenis wordt verwacht. De watervraag voor beregening wordt daardoor groter.

Het waterschap houdt het waterpeil hoger zolang dit nodig is. "Zodra we het waterpeil weer met 10 centimeter laten zakken, communiceren we dit".

"De peilverhoging zorgt er ook voor dat het water minder snel opwarmt. Dit is beter voor de waterkwaliteit en draagt het bij aan het voorkomen van blauwalg", schrijft de organisatie in een persbericht.

Met dank aan Redactie BHZNet.nl

8

Wie een vraag of melding heeft naar aanleiding van dit bericht, kan telefonisch contact opnemen met het waterschap via (0320) 274 911.


de e ma a Het et ell-

ijd d het et eze e bal al

ke e ein n is s de e

ass-

TTeennnni si s

Nieuws en agenda van BAS Tennis Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Kantinedienst BAS tennis: Uitnodiging Algemene Kantinedienst BAS tennis: Bijzondere Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Maandag 2-julLedenvergadering Jan de Ruiter 19.30 uur Bijz. etiketten!! Maandag 2-jul de Ruiter 19.30 Dinsdag 3-julJan André Smits 19.30uur uur etiketten!! Dinsdag 3-jul André 19.30 uur Graag nodigen wij u uitSmits voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering Woensdag 4-jul ----------Woensdag 4-jul ----------van BAS Tennis wordt gehouden op dinsdag Donderdag 5-jul& Padel. De vergadering ----------Donderdag 5-jul 09 juli 2019 in deJan-Roelf kantine van De begeleidende stukken Vrijdag 6-jul van ons der tennispark. Stelt----------19.30 uur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur kunt u inzien op onze website onder het menu ledenlogin en er zullen een Zaterdag 7-jul ----------Zaterdag 7-jul ----------aantal exemplaren B.A.S. Tennis & Padel kantine. Zondag 8-jul worden neergelegd in de ----------Zondag 8-jul Maandag 9-jul Christel Swagemakers ----------19.30 uur Maandag 9-jul Christel uuruur • Aanvang: 20.00 uur Swagemakers Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur • Agenda: Woensdag 11-jul ----------Woensdag 11-jul ----------• Opening Donderdag 12-jul ----------• Mededelingen van het bestuur Donderdag 12-jul ----------Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur • Aanpassing Statuten (zie bijlage) Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 13-jul 14-julDanny Versteegt ----------• Rondvraag Zaterdag 14-jul ----------Zondag ----------• Sluiting 15-jul Zondag ----------Maandag 15-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------Voor afmeldingen en/of opmerkingen kunt u ----------mailen naar: Dinsdag Woensdag 17-jul 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Donderdag 19-jul ----------secretariaat@bastennis.nl Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------voorzitter@bastennis.nl Vrijdag ----------Zaterdag 20-jul 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Zondag ----------Maandag 22-jul 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul 19.30 uur Dinsdag 24-julJeroen Engwerda ----------Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 25-jul 26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 27-jul 28-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zondag 29-jul ----------Zondag ----------Maandag 29-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul 19.30 uur Dinsdag 31-julFrank Bes ----------Dinsdag 31-jul -----------

Meer informatie: Meer Daaninformatie: Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl

VVool llel eyybbaal l BBBBCCBBi lijlaj ar tr t

Uw advertentie hier?

Alle winnaars van de dag

Sprinters: Dames standaardklasse: 1. Patrick Hoexum 1. Nadia Zoutendijk 2. Bram Hoogstra 2. Melanie Claus dmmi ni nHoogeveen t onn 3. Mick Meijerink BBa3.adKirsten to

Duoklasse: 1. Tom ten Haaf/ Lars Kuipers 2. Robert Hasselman/ Christiaan Schat 3. Ruben van der Meer/ Anouk van der Meer

Polderronde uitslag: Kevers: Opstapklasse: 1. Ben van Steenoven 1. Sander Thomas 1. Tom ten Haaf 2. Bart Veerman 2. Richard Tienstra 2. Jeffrey Schat contact: contact: u d o 3. Thom Heijboer 3. Jeroen Bos J3.J Stefan Kuipers secretariaat@basjudo.nl u do secretariaat@basjudo.nl 4. Sandra Balk 0321-332827 0321-332827 5. Stefan Kuipers Vrijestandaard: Standaardklasse t/m 1800 cc: Bas Judo Bas Judo 6. Dennis van Stee 1. Leo Sintebin 1. Marius Tinholt www.basjudo.nl Afmelden trainingen: www.basjudo.nl trainingen: 7. Randy Booi 2. Jan de Vries 2. Niels Danenberg Afmelden Woensdag judo: secretariaat 8. Johan Kloens 3. Walter Nieuwenhuijs 3. Hubert de Vreede Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert wedstrijdsecr: 9. Jan van der Klip Vrijdag judo: Gert wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco 10. Kees Juffermans Superstandaard: Standaardklasse boven 1800 cc: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco 1. Maarten Bos 1. Pieter Piek 2. Jan Westerman 2. Menno Griffioen 3. Max Hendriks 3. Dion Boersma

t baal l BBaasskkeet b

Driewielers: Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 1. Gertjan Bron Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 2. Sander van de Wiel Sandra Correspondentieadres: Zaaiviool 11, 8256 ETWitkop Biddinghuizen. Tel. Scholtanus, 843262 3. Toby 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 KijkET voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Kijk alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de sitevoor van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5

5

Kaasboerderij De Polderzoom Elburgerweg 36 | 8251 RJ Dronten Tel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl

www.polderzoom.nl

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


De Meerpaal start met minicursus Djembé Kun jij niet stoppen met tikken? Trommel je thuis de hele dag op tafels en stoelen tot je ouders er gek van worden? Kom in september kennismaken met de cursus djembé in De Meerpaal! Vanaf 25 september kun je op de woensdagmiddag vier keer meespelen met de djembégroep. Waar komt de djembé vandaan? Hoe krijg je verschillende klanken uit deze trommel en hoe klinken twee verschillende ritmes door elkaar? Slagwerkdocent Ciska Terpstra weet er alles over en gaat samen met jou aan de slag. Letterlijk en figuurlijk! De djembégroep is een laagdrempelige manier voor kinderen om kennis te maken met ritme. Krijg je de slag te pakken? Dan kun je doorstromen naar de jaarcursus. Meer informatie: Deelname aan de minicursus Djembé kost slechts €18,00. De lessen vinden plaats op woensdagmiddag van 13.00 tot 13.40 uur. Meer informatie op www.meerpaal.nl.

Stichting Digisterker en FlevoMeer Bibliotheek starten pilot ‘Digisterker op maat’ voor mensen met lage taalvaardigheid Aangifte doen bij de Belastingdienst, een verhuizing doorgeven aan de gemeente, huurtoeslag aanvragen of stopzetten: allemaal zaken die je steeds meer zelf via het Internet moet regelen. Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral voor mensen die niet handig zijn met een computer en met Internet. Daarom heeft Stichting Digisterker de cursus 'Werken met de e-overheid' gemaakt. Maar wat als je ook niet goed kunt lezen en schijven? Digisterker op maat Stichting Digisterker en FlevoMeer Bibliotheek Dronten slaan daarom de handen ineen en gaan samen op zoek naar mogelijkheden om het Digisterker programma begrijpelijker te maken voor laaggeletterde, laagopgeleide en minder zelfredzame inwoners. Dit doen zij middels de pilot ‘Digisterker op maat’. Iedereen moet namelijk mee kunnen doen in onze digitale samenleving, maar de omslag naar een digitale overheid is voor veel mensen echt lastig! Leren op jouw manier In het programma is alle ruimte voor de eigen behoefte, veiligheid en persoonlijk contact. Er is volop begeleiding, dus elke vraag kan aan bod komen. Dit kunnen naast overheid gerelateerde vragen ook vragen zijn over het openbaar vervoer of de nieuwe donorwet die ingaat in 2020. En men leert vooral om het zelf te doen, zonder druk, zonder stress. Er komen geen boeken aan te pas en de deelnemer bepaalt zijn eigen tempo. Medewerkers van FlevoMeer Bibliotheek worden getraind in deze coachende manier van werken, maar hebben ook al hun sporen verdiend in het bieden van digitale hulp in de breedste zin van het woord.

Foto: Cilia Hoekman

10 juli afsluiting seizoen De Blauwbaarden

Opzet van de pilot Digisterker op Maat Dit najaar gaan twee groepen van maximaal 10 personen in totaal 11 weken met elkaar aan de slag. In december van 2019 loopt de pilot af. Dit zal belangrijke inzichten opleveren voor doorontwikkeling van de cursus Digisterker voor mensen met lage taalvaardigheden en de rol van de begeleider daarbij. De pilot Digisterker op Maat wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van Provincie Flevoland.

Woensdag 10 juli sluit piratenkoor de Blauwbaarden het zangseizoen af op de weekmarkt. Het is een traditie geworden om dat naast de kraam van “De Elburger Vishandel” van sponsor Johan Westerink te doen. Van 15.00 tot 17.00 uur kunt u komen luisteren en meezingen.

Kent u iemand in uw omgeving/netwerk die graag steviger in zijn of haar schoenen wil staan als het gaat om digitale vaardigheden, maar laat die zich tegenhouden door de Nederlandse taal? Ga dan met hem of haar in gesprek over Digisterker op Maat.

Zomerstop en aanvang nieuwe seizoen Na dit optreden zal het koor gaan genieten van een welverdiende zomerstop. De eerst repetitie in het nieuwe seizoen is op woensdag 28 augustus in kerken zalencentrum de Voorhof van 20.00-22.00 uur

Voor meer informatie of het aanmelden van een deelnemer kunt u contact opnemen met Judica van Busschbach j.vanbusschbach@flevomeerbibliotheek.nl.

Informatie Voor meer informatie kunt u mailen naar info@blauwbaarden.nl en kijk ook eens op de website www.blauwbaarden.nl

Seniorenmiddag 10 juli 2019 Woensdag 10juli is in de Voorhof een gezellige seniorenmiddag met allerlei spelletjes. O.a. rummikub, kaarten , mens- erger- je- niet en nog meer. Ook is er een sjoelbak. Deze maandelijkse seniorenmiddag is voor alle senioren van Biddinghuizen.

Wij bieden aan:

Bj:

Km:

Audi A2 1.4 5 drs.

2003

137000

Peugeot 307 XS Pack 1.6 16V 5drs. 2004

Renault Twingo Authentique 1.2 16v

126000

91000

In augustus is er geen seniorenmiddag. De middag begint om 14.30 uur in kerk en zalencentrum de Voorhof. Voor vervoer kunt u bellen naar Dini Grimme. Telefoon: 0321 33 1583.

11


prik bord!

Spreuk van de week HUMOR EN GEDULD ZIJN DE KAMELEN WAARMEE JE DOOR ALLE WOESTIJNEN KUNT GAAN. P. Bosmans Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Bericht van het Repair Café Het Repair café is in de zomermaanden gesloten maar opent haar deuren weer in het najaar. Op 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december kunt u weer terecht om defecte spullen en apparaten te laten repareren en op die manier onnodige uitgaven te voorkomen en mee te werken aan een duurzame wereld. Graag tot 7 september!

Uw advertentie hier?

De buitenkantoren van de ‘Netherlands Foreign Investment Agency’ (NFIA) uit New York en Sydney hebben 25 juni een bezoek gebracht aan Flevoland om zo een goed beeld te krijgen van de economische mogelijkheden in de regio. Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland en gastheer voor deze ‘field trip’ verzorgde een dagvullend programma. NFIA De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft buitenkantoren over de hele wereld, van waaruit ze buitenlandse bedrijven ondersteunen die activiteiten in Nederland willen opzetten. Om ervoor te zorgen dat deze buitenkantoren bedrijven kunnen enthousiasmeren voor Flevoland worden er geregeld field trips georganiseerd door Horizon. Dit keer voor de buitenkantoren uit Sydney en New York. Een belangrijke doelgroep, mede omdat op dit moment de Verenigde Staten één van de grootste buitenlandse investeerders in Flevoland is. Programma Na een introductie over de De internationale gasten kregen een kansen en mogelijkheden van unieke kijk op Flevoland vanuit een Flevoland startte de tour in windturbine. Marknesse bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart centrum (NLR). Het NLR is de kennisorganisatie voor toegepast onderzoek voor de lucht- en ruimtevaart en de verbindende schakel tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, in Nederland en internationaal. Aansluitend werd het internationale gezelschap geïnformeerd over de Flevolandse ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, waarbij een bezoek is gebracht aan een windturbine. De testlocaties, die Flevoland biedt voor de ontwikkeling van efficiëntere turbines, en de ontwikkelingen op het gebied van Agro Food stonden hierbij centraal. Als laatste werd er een bezoek gebracht aan Lelystad Airport waarbij een koppeling werd gemaakt met de logistieke ontwikkelingen, die op dit moment plaatsvinden rondom de opening van het Spaanse Inditex in De medewerkers van Horizon samen met de gasten uit New York en Sydney. Lelystad.

DE BESTE

U beslist, ik ondersteun en adviseer u over de invulling én de kosten van een uitvaart.

ZORG

VAN MENS TOT MENS

HANS BECKER

telefoon 06 1847 9277 info@beckeruitvaartbegeleiding.nl www.beckeruitvaartbegeleiding.nl

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

NFIA New York en Sydney verkennen economische mogelijkheden in Flevoland