Biddinghuizen Actueel - Nummer 26

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 26 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum. Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen Van decoureurs coureursininverschillende verschillende specspecde taculaire klassen hun rijkunsten taculaire klassen hun rijkunsten laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit Biddinghuizen. De De autocross autocross isis Biddinghuizen. speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten rondom vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en er zullen veel versnaperingen en er zullen veel extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en extra oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerkleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten schminken. schminken.

WWW.BACTUEEL.NL

Boekverkoop in bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie. De boeken boeken kosten kosten €€ 0,75 0,75 per per stuk stuk en en 10 10 voor voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek De bibliotheek in in Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic plastic tas tas metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met jeugdboeken. jeugdboeken. De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant

Afscheid juf Riet Afscheid Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Na gewerkt te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De De receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur.

Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

JAMMER!! Is en blijft het dat er mensen zijn die denken dat de J.O.P. (jongeren ontmoetingsplaats) aan De Sportlaan een plaats is waar je afval kan dumpen. Het is onbegrijpelijk dat men dit doet, kennelijk dan met de gedachte zij steken het wel in de brand. Hierbij zonder ook nog te beseffen dat als het geen schoon hout of ander materiaal is, er ook nog giftige stoffen of dampen vrij kunnen komen. De jongeren zelf zijn blij en waarderen het dat zij in Biddinghuizen zo’n unieke plek hebben en mede dank zij ook hun eigen inzet blijft het een prachtige plaats Zonne-Energie om elkaar te ontmoeten. Elke week halen we met elkaar schoon pallethout bij de firma Schaap om de vuurton te Zonne-Energie laten met branden. Om het dumpen van afval tegen te gaan hebben zij zelf al een bord opgehangen met: Verboden Zonnepanelen met Zonnepanelen te storten. Ik hoop dat wij met elkaar deze jongeren steunen en mensen er op aanspreken die dat toch doen. Ook 'uit' Biddinghuizen kunt 'uit' u als uBiddinghuizen het ziet en bv een kenteken weet, dit doorgeven aan de wijkagent Jaap Glastra hij neemt dan zeker Ecosave de zaak in onderzoek. Ecosave

sinds2001 2001 sinds 0321 332038 0321 332038 Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

02 juli 25 2019 02 JUNI juli 2012 2012

Mede namens de jongeren deze noodkreet. Gert Jan van Tilburg

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 2 jul 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli 6 juli 14 aug 14 aug 15 aug 15 jul aug 16 23 23 aug aug

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen F ietsen Gezamenlijke verenigingen :: Open dag Open dag Scharrelberg Scharrelberg Vrouwenverenigingen.Vertrek vanaf :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke het Pleinmet omde 13.30 uur Fietsen de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen U itvoeringverenigingen BASgezamelijke Gymnastiek in het ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke vrouwen Koetshuisverenigingen om 14.00 en 18.45 uur vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag F ietsen Gezamenlijke ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingenVertrek vanaf Vrouwenverenigingen. :: Open dag Scharrelberg Open dag Scharrelberg het Plein om Anbo 13.30 :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo uur :: ledenavond Passage ledenavond Passage Seniorenmiddag in de Voorhof :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu F ietsen Gezamenlijke ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing ZijActief lezing Ans Ans Schrijer Schrijer Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert jaar het Plein om uurde IVN viert “het “het13.30 jaar van van debij” bij”met met een lezing inin het lezing het Koetshuis Koetshuis : een F ietsen Gezamenlijke

05 05 sept sept 11 11 sept sept 11 sept 11 sept 20 jul 12 12 sept sept 30 19 sept 19 jul sept 19 19 sept sept 25 25 sept sept 25 25 sept sept 13 aug 03 03 okt okt t/m Koetshuis Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt dag Scharrelberg 04 okt :: Open Open dag Scharrelberg het Plein om 13.30 uur in het 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het 27 aug :Koetshuis. Z on en Zegen: Start repetities Koetshuis. 09 Passage 09 okt okt :: ledenavond ledenavond Passage nieuwe seizoen 09 okt : Bijeenkomst 09 okt : Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 27 F ietsen Gezamenlijke 10 aug okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag het Plein om 13.30 uur 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo aug : Opdreef festival Vrouwen 31 okt : Afdelingsavond 31 okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 nov : Boekenmarkt 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 31 aug Sleepbootdagzon 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 411sept Zijaktief Voedingsdeskundige 11 nov inin Colombinehuis nov ::: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 713sept Repair Café Anbo 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov lezing bevers 813sept edenavond Passage op bezoek nov ::: LIVN IVN lezing over over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 te naar Turkse Moskee om pizza's 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen bakken 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov 21 sept nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 10 Ledenavond Passage -Dhr. 27 nov : Bijeenkomst 27 nov : Bijeenkomst Anbo Anbo 11 Rodenburg over reisPassage naar Nepal 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 dec Anbo 11 sept dec ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 F ietsen Gezamenlijke 12 12 dec dec :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 14 dec : Kerstmarkt Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 14 dec : Kerstmarkt 19 Vrouwen van nu 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen het Plein om 13.30 uur van nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond 18 sept : Seniorenmiddag in de Voorhof 24 sept : F ietsen Gezamenlijke Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf het Plein om 13.30 uur 5 okt : Repair Café 9 okt : Zijaktief Smartquiz FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… 13 okt : Z on en Zegen: Meewerken aan ochtenddienst in degelakte Voorhof •• Natuurlijke mooie Natuurlijke mooie gelakte 16 okt : Seniorenmiddag in de Voorhof nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! 19••okt : Z on enmet Zegen: Jubileumconcert Basislak een mooi Basislak met een mooi 55 jarig bestaan in de Voorhof. wit wit randje. randje. •• Durf weer Aanvang 20.00 uur Durf uw uw handen handen weer te te laten zien. 2 nov laten: Repair zien.Café Nu maar Nu voor voor maar €€ 17,50 17,50 en… en… 16••nov : Sinterklaasintocht Het setje nagellak Het setje nagellak krijgt 20 nov : Seniorenmiddag inkrijgt de Voorhof u bij!! u er er :gratis gratis 20 nov Z ijaktief bij!! Gezamenlijke avond met Margriet Brandsma Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ 7 dec Biddinghuizen : Repair Café06 Biddinghuizen 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051

www.schaapholland.nl THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R APOTHEEK O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO 0321-332575. R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in -Accu's,banden en uitlaten O HUISARTSENPRAKTIJK: I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: K in soms L -Schade reparatie W vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U TANDARTS: -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U LOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & Noorderbaan 10 epoxyhars, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsplamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen onderhouds0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen Wilsor kunstharsen middelen spoed: 06-53659191. 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 8256 PR Biddinghuizen 035-6245555. werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg THUISZORG spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig achterna Jeugdgezondheidszorg: telef. door de Rijkspolitie uur:

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

als telefonische Inloopspreekuur in Educatief www.wilsor.nl spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop spreekuren 0320-233565; donderdonderelke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 spreekuren: 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m Icare Verpleging en verzorging dat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 17.00 uur: 0320-237666. 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. ue. De Waard BV Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 0900-8833 voor overige tijden. De Waard BV 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. ma. De Waard BV lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Noorderbaan 10 10 Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV beveiliging daar kom je verder mee 8224 AB Lelystad, 0320-752650 uur of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie MatthĂŠ Vos 06en 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Loonwerk grondverzet Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. Loonwerk en grondverzet in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling 388220. uur Loonwerk en grondverzet uur: na 0321-312881. 0321 Biddinghuizen 201208.30 0 tot 11.00 ag 3 licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag van van 0900Maatschappelijk werk: maandag Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is17.00 overleden, 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal Algemenebegeleidster klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Noorderbaan 388220. *Accu’s 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: lichtkrachtinstallaties dominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 388220. DIERENAMBULANCE VAN 8844. Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was n elektrotechnisch beveiliging protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. lichten krachtinstallaties telecommunicatie Jolanda AantjesBiddinghuizen - Lubbersen, or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. telecommunicatie ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Aleksandar verwarming Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 *Banden 0321-331655 of 331368. biel 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 en 06 bestuur van woensdag: 13.00-14.00 uur. luchtbehandeling GICOM Dronten AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Voor informatie kunt u bellen met: Oogstweg 2 www.wouda.nl DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling Heilig Avondmaal viering 0321-331655 of 331368. wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen *Distributieriemen LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2ZLM]HULQJ *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE UDDPEHOHWWHULQJ De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 Tel: 0624127084 / 1440321 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ verSYSTEMS *Distributieriemen De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH (0321) 38 60 60 de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 *Koppakkingen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan 53371293 YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ UHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS woensdag: 13.00-14.00 uur. Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ Biddinghuizen: Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ 332401 ( mevr. A. Scholten ) YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ www.parochienorbertus.nl 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking en-AZ Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering Schilderwerk - Beglazing taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en uitdeuken zonder spuiten, leenauto Machinebouw Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Schade taxatie, schade reparatie, 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw uitdeuken zonder spuiten, leenauto WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen beschikbaar.7,7,8256 Tel. En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades DAAR RED JE LEVENS MEE sauswerken. Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 Transport techniek 8 juli Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Zondag 340 458 Tel:Bies 0321 -- 33 33 21 21 46 46 Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 Trappen balustrades ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen -Lease service Service in afvaltransport afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 administraties - ondernemingsplan -Accu's,banden enfinanciele uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 8 julivoorop Een belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en Een adres adres waar waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 55 -- 8256 AZ BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem Plein AZ BIDDINGHUIZEN * Voor het leveren en plaatsen vanadres alle 8256 soorten glas uw waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Plein 5offerte! - 8256 Noorderbaan 10 AZ BIDDINGHUIZEN * Bel voor een vrijblijvende VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Het De Kans: samen met en voor elkaar! eelStichting De Scharrelberg Predikant: ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Op deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De •Veluwse 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag,Snees 10 tot20, 14:30 uurAJ• Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685Woensdag Kerkdiensten in het tijden afhankelijk van activiteiten www.autofaber.nl > flexibele nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Daarnaast Ketting 6werken te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele voor de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur (tenzij vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden,

Kop het Ruim 7-9 nieuwe locatie Rabobank in onsvan trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekteDronten is overleden, binnen en buiten schilderwerken ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij

behangen * glasvezel * sausen

veel sterkte en Gods kracht toe.

Bel voor een vrijblijvende offerte

Nieuwbouw Stichting

Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20

De Rabobank vestiging aan De Rede in Dronten verhuist na de zomer naar Kop van Het Ruim 7-9. binnen en buiten schilderwerken een vrijblijvende offerte Tot en met vrijdag 30 augustus is het kantoor aan De RedeBel nogvoor geopend. 06-48462307 Biddinghuizen Mevr. Joke v/d Meijkunnen behangen * glasvezel * sausen Wij zullen haar missen en wensen de familie Vanaf maandag 2 september klanten terecht in hettel. nieuwe pand. 06-48462307 Biddinghuizen kan uiteraard. Zelfs ’stel. avonds. Door een ruimer aan‘Wij zochten nieuw kantoor in heten winkelhart Wijeen zullen haar missen wensenvan de familie Poolse medewerkers nodig‌?? adviseurs die bijvoorbeeld Dronten. Ons huidige kantoor aan De Rede is in de af- tal werkplekken kunnen Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !!in veelgeworden. sterkte en Gods toe. Dronten wonen, straks Leden en bestuur vanklanhier ook werken. Prettig voor gelopen jaren te groot Omdat we kracht onze Voor informatie kunt u bellen met: Poolse medewerkers nodig‌?? hen ĂŠn zeker ook voor de klant om vertrouwde gezichten in Dronten goede service willen blijven bieden en Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff 0591-549094 / !! Agrohulp Ten tel Hoff kan op u helpen ten te zien. Nog een voordeel: parkeren kan de nabijwe met een eigen kantoor zichtbaar willen blijven in Leden en bestuur van 06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie u bellen met: de Albertkunt Heijn en de fietDronten is de verhuizing naar een kleiner pand een lo- gelegen parkeerplaats naast 0321-326533 / 06-11310835 vrouwenorganisatie O.deten Hoff De tel 0591-549094 / deur. zomer gebruiken gisch gevolg.Christelijke We zijn erg blij met dit pand: we zittenPassage. in senstalling is direct voor Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 06-51558557 L. ten Hoffzijn tel we vanaf 2 september de loop van de winkelroutes, midden in het winkelcen- we voor de verbouwing en Biddinghuizen 0321-326533 / 06-11310835 trum SuyderSee’ aldus directievoorzitter Stefan Lohuis. hier te vinden.’ Biddinghuizen Automaten Advieskantoor De Scharrelberg aan De Rede niet meer In dit advieskantoor kunnen zowel particuliere als za- Vanaf 22 juli zijn de automaten Nieuwbouw Stichting Schildersbedrijf kelijke klanten van maandag tot en met vrijdag van in gebruik. Voor pin- , stort- en sealbag transacties kunScharrelberg Buiten Het vanuur deDe nieuwbouw van Scharrelberg klanten nu al terecht inSchildersbedrijf de J. geldkiosk op de parkeer09.00casco tot 17.30 binnenlopen voor hunStichting dagelijkseDe nen (Osbornegroep, Biddinghuizen, en dat het dierenpark plaats bij De de Bolder. Deze service blijft daar bestaan. bankzaken. Lohuis:scouting ‘En wil je een afspraak? Ook Voor al uw schilder, behang en Scharrelberg) nadert voltooiing.van Stichting De Scharrelberg J.sauswerken. Buiten Het casco van de zijn nieuwbouw Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren. Nieuws Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk inMaris de weer omSonores het laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag buitenweek o.a. het bij en de de Osbornegroep en te maken.isDeze zijntoegangshek het gas, water elektriciteit geplaatst aangesloten. Vorige u hetmet kunnen lezen: Ons jeugdlid Deetman er is eenweek beginhebt gemaakt de bestrating. zijn Anne-Joy de vrijwilligers o.a. deed op 22 juni mee aan de muziekBeide verenigingen zijn begonnen metBinnen de afwerking en inrichting. examens van muziekschool De Meerpaal. Anne-Joy ging op voor het B-diploma. aan het schilderen, muren plafonds gladbijmaken en sauzen, de toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het/ toegangshek de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Voor hetGeweldig leveren en plaatsen van alle soorten glas Ze werd getoetst op 6 rubrieken en haalde in totaal 48 punten! Een 8 gemiddeld dus. gedaan Anne-Joy! * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. aan het schilderen, / plafonds glad en sauzen, detijdens toilet- de en repetitie *ontving Gefeliciteerd. Marismuren Sonores is trots op je. maken Afgelopen maandag Anne-Joy uit handen Bel voor een vrijblijvende offerte! doucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetvan luchtbehandelingssysteem van MariĂŤlle Mud (coĂśrdinator blaasmuziek De Meerpaal) haar diploma. Ook van de vereniging ontving * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Deuren - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg aanleggen.een cadeautje. Anne-Joy WWW.GEERTSGLAS.NL * Bel voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 voor hun inzet en Maandag 8 juli is onze laatste repetitieavondgers voor de zomervakantie. Wij zijn van plan daar een buitenconcert Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL van te maken. We beginnen om 19.30 uur aanenthousiasme. de Hooiberg. Nadat we een daar een aantal nummers hebben gespeeld Tevens bedankt de vele vrijwilligaan we naar de Havenkant/Waterkant bij complex hopen woord van dank aaninzet de vele gers Almenara. voor hunWij enu op een van de twee plaatsen te mogen begroeten (op allebei de locaties mag natuurlijk ook.) sponsors, zowel groot als enthousiasme. Tevens een klein, het vele woordvoor van dank aan materide vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN Namens Maris Sonores, aal, materieel en groot gereedsponsors, zowel als KUNSTMEST - OPENBARE Doeke Dobma (PR) WEEGBRUG schap terhet beschikking is klein, dat voor vele materiVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN -- PEULVRUCHTEN gesteld en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST OPENBARE TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Diverse materialen zijn er nogBreien nodig om dit en unieke project een in geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. haken de bieb uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u " ! de enthousiaste vrijwilligers helpen /of wilt u geld doneren danis het een Diverse materialen er nog nodig om ditenunieke project een geweldige niseerd wordt, gezellige boel# aan de leestafel Er valt altijd iets tezijn leren inkomen uw bibliotheek. Maangraag contact opnemen debij penningmeester vandeStichting bibliotheek. dag 1 juli kunt u weer aanschuiven het uitstraling te geven. Heeft umet materiaal datgezelligste u niet meer van gebruikt, wilt u Er wordt driftig gebreid en gehaakt, De Scharrelberg: Jopie Stam- helpen vanVanYperen, 0321-314537 patronen en dan tips worden uitgewisseld en er is ook tijd breien haakcafĂŠ van Biddinghuizen. tottel. " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen en14.30 /of wilt u geld doneren te kletsen. De deskundige begeleiding van 16.00 kunt u opnemen in FlevoMeer Bidding- om penningmeester@osbornegroep.nl graaguur contact metBibliotheek de penningmeester vangezellig Stichting Zuiderwijk staat garant voor een fraai resultaat. huizen onder het genot van een kopje of theetel.Ankie De Scharrelberg: Jopie Stamvankoffie Yperen, 0321-314537 aan de slag met uw eigen breien/of haakwerk. Dit Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl Het brei- en haakcafĂŠ is voor iedereen, van jong tot oud, is het laatste brei- en haakcafĂŠ voor de zomerstop. die van breien en haken houdt, meer hierover wil weten Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl of het wellicht wil leren. Gezelligheid aan de leestafel Breien en haken onder het genot van een lekker kopje Stichting Debieb. Scharrelberg koffie in de Als er een brei- en haakcafĂŠ georga

BLONK BLONK

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij Biddinghuizen Kopij voor adres BA kan dagelijks aangeleverd wordenActueel tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden komende aangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden uiterlijk geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur. Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagUw advertentie hier? middag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagStichting Biddinghuizen kan info niet 0321-331042. aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over deActueel bezorging: voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

$$$ ! ! "

$$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 3ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Predikant: ds. Margriet van PROTESTANTSE GEMEENTE Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: Mw. Coby de Boer protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 De Repel Aantjes 9, T: 0321 333535 Jolanda - Lubbersen, e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 mw. R. uur van Haeringen, Zondag 30 juni -ds. 9.30 Voorganger: ds. M.L. van de Bunt, Dronten Zondag 8 juli overstap/afsluiting Heilig Avondmaal viering 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten R.K. HeiligPAROCHIE Avondmaal‘NORBERTUS’ viering Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Dronten,A tel. 0321-312456. Pastor: . Huitink, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Dronten, tel.Nijland, 0321-312456. Pastor: G. Ludgerusplein Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321- 2, a.huitink@pastoraalteam.com Dronten, tel. 0321-312456. 332401 ( mevr. A. Scholten ) Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de www.parochienorbertus.nl 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Pastoraatgroep: 332401 ( mevr. A. Scholten ) Vrijdag juli94 (Anton 06 22 34620 Mangnus) www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger KESA (Kerk en Samenleving) tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 WoCo viering Vrijdag 6 juli Zondag 30 juni - 9.00 uur 10.00 uur: eigen voorganger Zondag 8 juli Voorganger Ben Roest Gebedsviering WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Evangelische Gemeente Biddinghuizen Zeewolde WoCo viering E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Diensten: 10:30Gemeente uur Evangelische Zeewolde Elke 2e t/m 5eKwarts zondag35, vd 3893 maand. Secretariaat: ED Zondag 8 juli Locatie: Het Koetshuis Zeewolde; tel. 036-5224348. 10.00 uur: Klaas van Denderen

Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl FLEVOLAND De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Kerkdiensten: Fellowhuis, Predikant: ds.Odd Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten De Ketting 6, Dronten 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, www.eigentijdsgeloven.nl De Ketting Veluwse6 Snees 20, 8251 AJ Dronten, De te Dronten. aanvang 10.00 tel. (tenzij 0321-338685 Kerkdiensten in het uur anders vermeld) Zondag 7 juli10.00 uur Odd Fellowhuis, Dienst o.l.v. 6mw.J. Werner-van Slooten De Ketting Zondag 15 julite Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Turkse MoskeeManneke Dienst Mimar o.l.v. 93 mw.drs. Klaversingel Havenweg 3 8256 BX Biddinghuizen Openingstijden: 14.00 14.00 uur tot 19.00 uur Openingstijden: Turkse Mimar Moskeeuur Contactpersonen: tot 19.00 uur Havenweg 3 tel.: 06-51539221 Mustafa Yazici, Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhan Akce, 0321-332458 Mustafa Yazici,tel.: tel.: 06-5398 1975 Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Muhlis Genc, tel.: 06-47376121 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn Wehuisartsen, e k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die die niet niet Spoedlijn huisartsen, voor hulp 0321 - 331414 kanwachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-,nachtnacht-en enweekenddienst: weekenddienst: Avond-, THUISVERPLEGING: Voor kantoortijden: spoedgeval0900 -- 3336333 3336333 Binnen Binnen 0900 kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegarti0321 - 331414 kelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringgenvoeding uitleen van verpleegartivragen m.b.t.en hulpverlening, zuigelingenapotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. voeding en uitleen van verpleegartikelen: zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten deze openingstijden: 0321-312702.is Kringapotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt op u DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775 VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROERENDPENSIOENEN

Verloskundigen Dronten:GOED 0321-382473. REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij DE bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DRONTEN TELEFOON BELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

nodig? TAfvalcontainer el efoonnumm ers APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: www.vanwerven.nl/webshop 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Uw advertentie hier?

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Joy4Kids Zaterdag 29 juni is het weer zover. Een gezellige avond van Joy4Kids. De laatste avond van dit seizoen. Omdat dit de laatste van dit seizoen is hebben we een extra leuk programma. Zoals veel kinderen al weten beginnen we om 18.30 uur. Het thema deze keer is ‘Gewoon dapper’. Het gaat over David en Saul. Na het toneelstuk, opgevoerd door super enthousiaste tieners, gaan we buiten LEVEND GANZENBORD spelen. Heb je tijd en zin in een gezellige avond... Dan ben je van harte welkom op zaterdag 29 juni om 18.30 uur. Neem gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Foto: Cilia Hoekman

10 juli afsluiting seizoen De Blauwbaarden Woensdag 10 juli sluit piratenkoor de Blauwbaarden het zangseizoen af op de weekmarkt. Het is een traditie geworden om dat naast de kraam van “De Elburger Vishandel” van sponsor Johan Westerink te doen. Van 15.00 tot 17.00 uur kunt u komen luisteren en meezingen. Zomerstop en aanvang nieuwe seizoen Na dit optreden zal het koor gaan genieten van een welverdiende zomerstop. De eerst repetitie in het nieuwe seizoen is op woensdag 28 augustus in kerken zalencentrum de Voorhof van 20.00-22.00 uur Informatie Voor meer informatie kunt u mailen naar info@blauwbaarden.nl en kijk ook eens op de website www.blauwbaarden.nl

Dementie, de diagnose en dan… Je krijgt de diagnose dementie, en dan? Je leven staat op zijn kop, kan ik blijven werken of mijn hobby’s blijven uitoefenen? Hoe beïnvloedt de diagnose de relatie met mijn partner die vaak ineens mantelzorger wordt? Allemaal vragen die opkomen na het horen van dit nieuws. Het Odensehuis Flevoland wil op dit soort vragen een antwoord geven. Daarom organiseren ze op dinsdag 2 juli van 14.30 tot 16.30 uur een informatiemiddag in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. Deze middag zal gaan over de verschillende soorten van hersenfalen met de daarbij behorende symptomen en problemen. Voor deelname aan deze middag graag een berichtje sturen naar geertjestam@kpnmail.nl of via 0321-323352 / 0640363505. Dit vanwege de beperkte ruimte. Kennis maakt macht Als de diagnose is gesteld, treft het niet alleen de persoon zelf maar ook zijn of haar hele omgeving. Het mag duidelijk zijn dat kennis van zaken wat betreft dementie erg belangrijk is voor het omgaan met personen die met dementie te maken krijgen. Toch zijn er nog vaak problemen met het vinden van de juiste houding. Het Odensehuis Flevoland organiseert daarom een ‘rond de tafel’ gesprek. Deze middag zal gaan over de verschillende soorten van hersenfalen met de daarbij behorende symptomen en problemen. Door de verschillende vragen die ons bereiken is het duidelijk dat deze voorlichting veel kan betekenen. Kennis van de verschillende symptomen kunnen verhinderen dat er snel discussies ontstaan. Kennis van zaken betekent ook dat de taak van de mantelzorger beduidend lichter wordt; Kennis maakt macht.

Uw advertentie hier?

Odensehuis Flevoland Elke dinsdagmiddag is het Odensehuis Flevoland van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. U kunt hier terecht met vragen over hersenfalen en de gevolgen hiervan in de omgeving.

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, www.muzitax.nl voor Honden SalĂ­ Evers www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor al al uw uw klussen in Gediplomeerd trimster. ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Heb jeC.examen en zoek je nog Scoutingpad 9 Tuinen en Zo!! Tel: Mw. de Boer,gedaan De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, werk voor de komende tijd... Lees dan www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. verder. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de die vrijwilligers Wij zoeken jongeren willen werkeno.a. op De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toileten onze boerderij, een biologisch bedrijf. www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Leeftijd; 15 jaar. Ervaring hoeftdeur niet; Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het vanaf luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur Dronten is wel een pluspuntje Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Fam. KlompeLeendertse, OldebroekerUw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u weg 15, 8256RM Biddinghuizen voor o.a. snel kijkje Website en kunt Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu(liefst kunt Tel; 0321-332732 /De 06-11084818 WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillitussen 18.00 – 20.00) oudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Bloeiende bermen NOP nu op z'n mooist Van heinde en ver op zoek naar orchideeĂŤn in de NOP

De bermen in de oostrand van de Noordoostpolder staan volop in bloei. Mooi om te zien, en ook interessant vanwege de bijzondere soorten die hier groeien. De bermen kleuren bijna paars van de duizenden rietorchissen en er staan meer dan honderd exemplaren van de zeldzame bijenorchis. Reden voor plantenliefhebbers uit heel Nederland om naar de Noordoostpolder te komen. Ook andere zeldzame soorten voelen zich hier uitstekend thuis. Soorten als stijve ogentroost, geelhartje, krielparnassia en kleine ratelaar vallen wat minder op, maar zijn ook de moeite waard, zeker voor de liefhebber. Ook de vlinders en insecten worden niet vergeten. Begin juli wordt een deel van de berm gemaaid. De groeiplaatsen van de orchideeĂŤn en andere bijzondere planten worden dan niet gemaaid. Dit is ook goed voor vlinders en insecten die daar nectar kunnen vinden. De argusvlinder gaat achteruit in Nederland maar neemt toe in de oostrand van de Noordoostpolder. Dit jaar vliegen er ook veel distelvlinders in de berm. Bij de berm van de Uiterdijkenweg, Blankenhammerweg, Hopweg en Schoterweg staan borden van Landschapsbeheer Flevoland om passanten het ver-

haal te vertellen over het succes van het plaggen van deze bermen eind jaren negentig. De bijzondere grondsoort van dit gebied kwam weer aan de oppervlakte. Vroeger was hier immers het kustgebied van de voormalige Zuiderzee met zeer fijn kalkrijk en voedselarm zand. Sinds het plaggen zijn veel bijzondere soorten spontaan teruggekeerd en zorgen voor een ecologisch waardevolle begroeiing waarin ook insecten zich goed thuis voelen. Benieuwd welke soorten er nog meer groeien? Gebruik dan de zoekkaart, speciaal gemaakt voor de bermen in de NOP. Kijk daarvoor op landschapsbeheerflevoland.nl

Uw advertentie hier? uitvaartzorg

7


Vo e t b a l

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Te n n i s

Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl

Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping volgeboekt Programma BAS Voetbal Familiedag: nu in!Bijz. Dag Datum schrijf je Tijd

Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Nog paar weken en dan van is het zo Voetbal ver: op organiseert maandag 23opjuli start de Deeen evenementencommissie BAS zaterdag 29 juni de traditionele Er worden verschillende Dinsdag 3-julfamiliedag. André Smits 19.30 uur activiteiten georganitiende editie vanspeciaal het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar issponsoren, het themadonateurs seerd, voor leden, oud-leden, vrijwilligers, en familieleden. De dag wordt afgesloten met een feestavond! Woensdag 4-jul ----------“Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul ----------Shoes Voetbal tenJan-Roelf einde. Mocht kleinuur zijn voor de schoenen, dan Clinic en Schijt je Rijk programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel- Vrijdag 6-jul van de derjeugd Stelt te 19.30 wordt er gezocht hierbij aan het meedoen met norDe dageen begint met een clinic van in hetde eerste nemers programmaboekje bus.elftal, die speciaal wordt georgani- Zaterdag 7-jul naar een alternatief. Denk----------male schoenen. seerd voor jeugdleden tot en met onder 15. Om 14.30 uur wordt er vervolgens Zondag 8-jul ----------een koe veld 2 voor ‘Schijt je Rijk’. Het denk veld iseraan verdeeld ver- Maandag Voor allelosgelaten ouders / op verzorgers van de deelnemers: op in tijd 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur BBQ (aanmelden verplicht!) & Feestavond vakjes, in de kantine. De eigenaar teschillende betalen. Voor dedie E gekocht t/m C iskunnen het 55worden euro p.p. Voor de F-jeugd is hetvan Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur het vakje waarin de koe schijt, wint zestig procent van het opgehaalde bedraag. De familiedag wordt afgesloten met een barbecue en een feestavond. De barbe30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------bedragen vijf euro per persoon Heb je nog geen vakje bemachtigd? Informatie kan tot 29 juni 14.00 uur opge- cue is uiteraard voor de hele familie. De kosten week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------en het is nodig om vooraf in te schrijven. De betaling vindt plaats tijdens de vraagd worden bij Debbie Lankhuijzen of Jesper Claassen! o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 19.30 uur barbecue. 13-jul Danny Versteegt Zaterdag 14-jul ----------Big Shoes Voetbal (aanmelden verplicht!) Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Aansluitend aan de barbecue is er een feestavond met zanger Roy OostweeNa ‘Schijt je Rijk’ gaat het programma verder met verschillende activiteiten, Liesbeth is Luykx 19.30 uur uur. Komt allen! De volkszanger er tot omstreeks 23.00 waaronder Big Shoes Voetbal. Iedereen die meedoet, moet zich om 14.30 uur Maandag gel. 16-jul 17-jul ----------melden op het sportpark. Vervolgens worden er gemengde teams gemaakt, die Dinsdag ----------Aanmelden18-jul het onder andere met Big Shoes Voetbal tegen elkaar opnemen. Big Shoes Voet- Woensdag voor met hele grote schoenen. Donderdag 19-jul Wil je meedoen aan de activiteiten of kom je----------naar de barbecue? Aanmelden kan bal is letterlijk wat erPasfoto`s ook gaat gebeuren: voetballen via aanmelden.basvoetbal.nl Om 15.00 spelerspassen uur wordt de eerste wedstrijd gespeeld, om 17.00 uur is het Big Vrijdag 20-jul ----------- update Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag 24-jul ----------deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag 25-jul ----------verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Donderdag 26-jul ----------zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------Uitvoering BAS Gymnastiek Zaterdag 28-jul ----------Geen geldige pas = niet spelen. Zondag 29-jul ----------6 juli 2019! Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul ----------Op zaterdag 6 juli 2019 is het ‘s middags en ‘s avonds weer genieten in het foto ingeleverd zij moetenvan ditBAS zsm Gymnastiek doen! Koetshuis. Deen jeugdleden geven dan twee keer een voorstelling: om 14.00 uur en om 18.45 uur. De entree is gratis. Nieuwe D-pupillen: SilBack Bosch to the… Meer informatie: Dirk Het Bouma thema is Back to The….. Dat zal ongetwijfeld voor veel herkenning zorDaan Moelker, tel: 332902 V o l l e y b a l Stef gen:Bregman er komen veel bekende liedjes van de afgelopen jaren voorbij! Gezien de e-mail: moelker@solcon.nl vorige edities belooft het weer een waar spektakel te worden. De jeugdleden Christiaan Burgers zijnDodde al druk aan het oefenen voor hun optredens. Ook achter de schermen wordt Lars er volop voorbereid: de activiteitencommissie en verschillende andere vrijwilAbdel El Achak ligers zijn Ruben Gortdruk bezig om het weer een onvergetelijke voorstelling te laten worden.Huizinga BB C B i lj ar t Sven Rik Kromhout Verloting Bas van Luenen Er is ook een verloting tijdens de voorstellingen waarmee u leuke prijsjes kunt Jorden Muntslag winnen en meteen onze club steunt. U bent van harte welkom! Roy Peet Leander Touw B ad min t on Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Timothy Zillmer Vervanging spelerspas: Henri Bolmer Desiree Bosch Wekelijks Voorleesmomentje in Dirk van Dijk FlevoMeer Bibliotheek Dronten Bart van Dongen Milan van der Geest Vanaf dinsdag 7 mei is er elke dinsdagochtend om 10.00 uur een VoorleesJamie van Houten momentje op de jeugdafdeling voor kleine luisteraars tot 4 jaar. Ouders Nigel Kerkhoff zijn natuurlijk ook van harte welkom om mee te genieten. en verzorgers Peter Knol Marc van Nieuwenhuijzen Taalontwikkeling begint met voorlezen Edo Oosting Naast dat dit hun fantasie prikkelt, helpt het voorlezen ook bij de taalontwikDanny keling.Schutte Moeilijke woorden kunnen meteen worden uitgelegd. Zo vergroot het voorlezen de woordenschat van jonge kinderen, en stimuleert en motiveert het Djaimie Vermeer op een leuke manier om ook zelf meer te gaan lezen. Speerpunt van FlevoMeer Bibliotheek is er aan dat geen enkel kind met Pasfoto’s inleveren bijbijdragen Allard Stuifzand, Parksingel 61.een taalachterstand de basisschool verlaat. begint met voorlezen. Let op: vergeet nietEn je dat naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

Ju do Bas Judo www.basjudo.nl wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco

Bas ketba l Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5


de e ma a Het et ell-

ijd d het et eze e bal al

ke e ein n is s de e

ass-

TTeennnni si s

Nieuws en agenda van BAS Tennis Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Tijd Maandag Datum 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur Bijz. etiketten!! Maandag 2-jul de Ruiter 19.30 Dinsdag 3-julJan AndrĂŠ Smits 19.30uur uur etiketten!! Dinsdag 19.30 uur Woensdag 3-jul 4-julAndrĂŠ Smits ----------Woensdag ----------Donderdag 4-jul 5-jul ----------Donderdag 5-jul Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt----------19.30 uur Vrijdag 6-jul uur Zaterdag 7-julJan-Roelf van der Stelt 19.30 ----------Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Zondag Maandag 8-jul 9-jul Christel Swagemakers ----------19.30 uur Maandag 9-jul Christel Swagemakers uuruur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul ----------Woensdag 11-jul ----------Donderdag 12-jul ----------Donderdag 12-jul ----------Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 13-jul 14-julDanny Versteegt ----------Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Zondag ----------Maandag 15-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul 19.30 uur Dinsdag 17-julLiesbeth Luykx ----------Dinsdag ----------Woensdag 17-jul 18-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 18-jul 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 20-jul 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Padel: ZondagClubkampioenschappen 22-jul ----------Zondag 22-jul ----------Maandag 23-jul Jeroenthe Engwerda 19.30 uur winners! Maandag 23-jul 19.30 uur Dinsdag 24-julJeroen Engwerda ----------Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------De clubkampioenschappen Padel 2019 zitten er weer op! Woensdag 25-jul ----------Donderdag 26-jul Vanaf donderdag werd er gestreden om de----------medailles in twee categorieen. Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul Dat leverde prachtige potten op en ook----------het weer deed leuk mee. Vrijdag 27-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zaterdag 28-jul Uiteindelijk gingen Kloosterman Zondag 29-julin de A-categorie Dennis--------------------- en Remon Claassen Zondag 29-jul ----------er met de eerste30-jul prijs vandoor (laatsgenoemde op zijnuur 'sloffen'). Maandag Frank Bes 19.30 Maandag 30-jul Frank BesSandee en Gert-Jan 19.30 uur Nummer werden Foort Fidder. Rick Aernaudts en Dinsdag twee 31-jul ----------Dinsdag 31-jul Wouter Foppen maakten de top 3 compleet. -----------

VVool llel eyybbaal l

In de B-categorie waren het Marco van Someren en Regina Veenstra die de eerste prijs pakten. Nummer twee werden Carl Custers en Angelique Hermus en Siet Dijkstra en Annette Fidder volgden op nummer drie. Gefeliciteerd allen en op naar de Padel Open

Meer informatie: Meer Daaninformatie: Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl

BBBBCCBBi lijlaj ar tr t t onn BBaaddmmi ni nt o JJuuddoo Bas Judo Bas Judo www.basjudo.nl www.basjudo.nl wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

contact: contact: secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 0321-332827 Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Woensdag judo: secretariaat Vrijdag judo: Gert Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco Jiu jitsu: Jacco

t baal l BBaasskkeet b Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Zaaiviool 11, 15 juni mee aan een clinic op uitnodiging tijdens de Libema Open in Rosmalen. Vier leden van Scholtanus, BAS dedenZaaiviool zaterdagmiddag Correspondentieadres: Sandra 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. Scholtanus, 843262 Tennisschool onder leiding van Willem Janfluiten van Hulst en SjengopSchalken organiseerde de clinic en deelnemers namens BAS waren Andre Smits, John 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijk voor alleGo4Slam actuele informatie over wedstrijden, en tafelen de Vlegels, Matthijs van Wijk en Henk Klatter.op Nadeafloop ging het herenteam op de foto met Sjeng Schalken. Kijk alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen sitevoor van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5

5

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Ook de buurtwinkel van Met Inzet Lukt Alles krijgt een bijdrage van het VSBfonds.

Donatie op Locatie geeft geld aan aantal Flevolandse initiatieven Vijf Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten krijgen geld van het VSBfonds. De Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad krijgt een bijdrage voor het project ‘Eerlijke verhalen’. Stichting De Schoor in Almere krijgt bijdragen voor een zesde buurtkamer en project (Job)coach in de wijk. De Stichting Youth for Christ ontvangt een bedrag voor de mobiele jongerenontmoetingsplek in Emmeloord en de stichting Met Inzet Lukt Alles krijgt geld voor de herinrichting van de buurtmoestuin en de buurtwinkel in Lelystad. Het project ‘Almere, Zing Nederlands met me’ kreeg al eerder een bijdrage uit het fonds. Het vermogensfonds startte dit voorjaar met Donatie op Locatie in Flevoland. Bij VSBfonds kwam een groot aantal aanvragen vanuit Flevoland binnen. Hiervan zijn acht passende projecten aan CMO Flevoland voorgelegd. Vijf initiatieven krijgen een financiële bijdrage. Twee kregen, om verschillende redenen, geen gift en over een project is nog geen beslissing genomen. Ideeën aanmelden Het succes van de eerste ronde heeft er toe geleid dat er een tweede en derde ronde van Donatie op Locatie komt. Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap. Initiatieven kunnen een bedrag tot maximaal tienduizend euro krijgen. VSBfonds vindt een breed financieel draagvlak van belang, het is daarom raadzaam meerdere financiers te benaderen voor een donatie aan het project. De volgende gespreksronde Donatie op locatie Flevoland is op 29 augustus in Lelystad. De aanvraag moet vóór 12 augustus binnen zijn bij het VSBfonds. Ook eind september is er een ronde.

Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. Op die website is ook alle informatie te vinden. Het VSBfonds nodigt aanvragers met een passende aanvraag daarna uit bij CMO Flevoland in Lelystad voor een persoonlijk gesprek. Streven is indieners binnen twee weken te berichten of ze wel of niet een donatie krijgen. Over VSBFonds VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Uw advertentie hier?

11


prik bord!

De Meerpaal opent haar Talentenkeuken

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week OM OUD EN WIJS TE KUNNEN ZIJN MOET JE EERST JONG EN DOM ZIJN GEWEEST Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Bericht van het Repair Café Het Repair café is in de zomermaanden gesloten maar opent haar deuren weer in het najaar Op 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december kunt u weer terecht om defecte spullen en apparaten te laten repareren en op die manier onnodige uitgaven te voorkomen en mee te werken aan een duurzame wereld. Graag tot 7 september!

De smaakmaker voor en door jongeren!

Op vrijdag 5 juli opent De Meerpaal de Talentenkeuken. De Talentenkeuken van De Meerpaal is er voor alle jongeren binnen de gemeente Dronten. Deze plek is bedoeld om nieuwe initiatieven tot leven te brengen en uit te voeren, een soort culturele en maatschappelijke proeftuin. De opening vindt om 17.00 uur plaats in de Talentenkeuken in De Meerpaal onder het genot van een hapje en drankje. Wekelijks bezoeken honderden jongeren de toegangspoorten van De Meerpaal: de één voor een dans- of muziekles, de ander voor vrijwilligerswerk of om lekker te chillen in Chillpoint. “De reden waarom een jongere komt, doet er niet zoveel toe”, vertelt Laurens Sigarlaki, jongerenwerker. “Alle facetten van De Meerpaal kunnen bijdragen aan de doelen die jongeren hebben: de één wil zichzelf ontwikkelen door musicallessen te volgen, terwijl de ander juist wat wil betekenen voor een ander. Het is bijzonder dat we met zoveel mogelijkheden onder één dak de jongeren de ruimte kunnen geven om te ontdekken en te experimenteren.” En precies met dit laatste als doel is de Talentenkeuken ontstaan. Terwijl de naam doet overkomen alsof er wordt gekookt en gegeten, is dit niet de insteek van deze plek. Margrit Vos, manager Meerpaal Academie: “Net zoals in een echte keuken is er ruimte om nieuwe initiatieven tot leven te brengen. Er wordt geproefd, ideeën worden op smaakt gebracht én we bieden jongeren de mogelijkheden om concepten daadwerkelijk uit te voeren.” Voor en door jongeren Het idee van de Talentenkeuken is volledig ontstaan uit de wens van de jongeren. Laurens: “Uiteraard omarmden we dit idee direct, maar we hebben de verantwoording bij de jongeren neergelegd om aan budget te komen om dit idee daadwerkelijk te realiseren. Dat doen we heel bewust om hun ondernemerschap te stimuleren. Het doet écht iets met je zelfvertrouwen als je dit soort dingen voor elkaar krijgt.” Door de komst van de Talentenkeuken leren jongeren elkaar te stimuleren, te helpen en samen te werken. Margrit: “Wij als volwassenen kunnen van alles voor jongeren bedenken, maar het is veel mooier om activiteiten te creëren die voor en door jongeren worden ontwikkeld. Jongeren leren verantwoordelijkheid te dragen en merken dat ze vaak veel meer voor elkaar kunnen krijgen dan ze van te voren gedacht hadden. Dat doet iets met je zelfvertrouwen en dat neemt niemand je meer af!”

DE BESTE

U beslist, ik ondersteun en adviseer u over de invulling én de kosten van een uitvaart.

ZORG

VAN MENS TOT MENS

HANS BECKER

telefoon 06 1847 9277 info@beckeruitvaartbegeleiding.nl www.beckeruitvaartbegeleiding.nl

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Uw advertentie hier?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.