Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 28 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 37 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

kerkklok gevonden 40 jarig jarigProbleemBoekverkoop Boekverkoop in bibliotheken bibliotheken 40 in jubileum BIDDINGHUIZEN - De kerkklok in de kerktoren jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de

aan de parkeerplaatszijde is al lange tijd kapot. Om bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans romans tot tot het probleem7 van klok kunnen bibliotheken vinden was een Zaterdag julide viert viertteACV ACV Zaterdag 7 juli kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op telekraan nodig. Met dank aan Willem Feiken en de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de vakantie. Jan van der Wiel zijn Stouwdam en Van Werven bevakantie. jubileum. jubileum. reid gevonden om een telekraan te leveren. De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uur tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Drontenhet geldt Monteurs vantot Kloksgewijs hebben hierdoor pro-echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de bleem kunnen vinden en kunnen dat nu van binnenuit met romans en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met romans en plastic tas tas met met taculaire klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire klassen verder oplossen. jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in en met 2 weekjes "Allen hartelijk dank voor de inzet Circuit in De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Biddinghuizen. Dehet autocross hopen we dat alles weer doet de nieuwe Biddinghuizen. De autocross isisinclusief Swifterbant en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en speciaal voor het jubileum uitgeafstandsbediening van de luidklok." speciaal voor het jubileum uitgebreidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid Bron: BHZnet geeindigd met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd met leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een tent kunt u genieten Afscheid juf juf Riet Riet rondom een tent kunt u genieten Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en Na extra aktiviteiten zijn voor jong en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. schminken. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

Afschrijving jaarlijkse contributie Dorpsbelangen In week 30, van 23 tot en met 29 juli, zal de jaarlijkse contributie van Dorpsbelangen Biddinghuizen worZonne-Energie Zonne-Energie den afgeschreven. Dit betekent dat de leden die de metZonnepanelen Zonnepanelen met vereniging hebben gemachtigd een afschrijving van 'uit' Biddinghuizen € 6,- op hetBiddinghuizen bank- of giroafschrift zullen zien staan. 'uit' Het bestuur Ecosave van Dorpsbelangen dankt alle leden Ecosave voor de steun aan de vereniging en de activiteiten sinds2001 2001 sinds die in Biddinghuizen worden ontplooid.

0321332038 332038 0321

Bent u Uw Lid van Dorpsbelangen eigen stroom Biddinghuizen en er Uw eigen stroom hebben er zich in de afgelopen jaren wijzigingen voor v.a. €0,05 0,05 of ander rekeningnummer? gedaan zoalsv.a. een € verhuizing

Dan kan dat doorgegeven worden via een email aan penningmeester@dorpsbelangen.net. Ook donateur worden? Kijk voor meer informatie op de website: www.dorpsbelangen.net Bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen

02 juli 10 2018 02 JULI juli 2012 2012

07 07 juli juli 10 juli 18 10 jul juli 18 jul 11 juli 11 juli 18 juli 24 18 jul juli 26 26 juli juli

AAggeennddaa

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones ::: Fietsen met Seniorenmiddag Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen openmiddag de scharrelberg ::: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg :: Seniorenmiddag F ietsen gez. Vrouwenverenigingen Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke Fietsen met de de Vertrek vanaf hetgezamelijke plein dinsdag vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 met de om 13.30 uur 14 aug aug :: Fietsen Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : vrouwen F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 15 15 aug aug :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met Vertrek vanaf hetgezamelijke plein dinsdag 23 aug : Fietsen met de de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen om 13.30 uur 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Anbo 11 aug sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 28 F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 12 sept : Afdelingsavond van Vertrek vanaf hetVrouwen plein dinsdag 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 19 19 sept sept :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag om 13.30 uur 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept 29 OpenmiddagAnbo de scharrelberg 25 aug sept ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 sept viert “het jaar van met sept :: IVN IVN viert “het jaar vande debij” bij” 125sept een R epair Café in het Koetshuis vanmet een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 10.00 tot 12.00 uur 03 okt okt t/m 77 okt: Koetshuis okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuisbij de 5t/m sept Z ijactief creatieve workshop 04 okt : Open 04 okt : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting het Kalverschuur inOntmoeting Swifterbant.ininVertrek 07 okt : Interreligieuze het Koetshuis. Koetshuis. 19.00 u bij de Voorhof. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Anbo 11 L edenavond Passage 09 sept okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo over KNGF 10 Vrouwen 10 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu blinde geleidehonden 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 11 F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 14 sept okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Vertrek vanaf het plein dinsdag 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 31 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu om 13.30 uur Vrouwen 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 12 sept : V rouwen van Nu Ledenavond, met 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 inin Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis "Stichting Ongeland" 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 nov passage 19 Seniorenmiddag 13 sept nov ::: Ledenavond Ledenavond passage 13 nov lezing over bevers 13 sept nov :: FIVN IVN lezing bevers 25 ietsen gez. over Vrouwenverenigingen Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 Vertrek vanaf het plein dinsdag 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avonduur 3 vrouwen verenigingen om 13.30 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst 427okt OpenmiddagAnbo de scharrelberg nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec :: advent/kerstavond Passage 11 dec advent/kerstavond Passage van 6 okt : Bijeenkomst R epair Café inAnbo het Koetshuis 11 dec : 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 10.00 tot 12.00 uur 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec dec ::: Kerstmarkt Kerstmarkt 914okt L eden avond Passage Mw.van van 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen vannu nu 19 Prooyen kerstavond over de jaren 20. 19 dec dec :: ZijActief ZijActief kerstavond 10 okt : Z ijactief ledenavond over “slachtofferhulp”: 19.45 de Voorhof. 17 okt : Seniorenmiddag 17 okt : V rouwen van Nu Ledenochtend, over het "Hospice" aanvang: 09.30 uur FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 3 nov : R epair Café in het Koetshuis van •• Natuurlijke 10.00 totmooie 12.00 uurgelakte Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw 21 nov : Seniorenmiddag nagels, of uw teennagels…! teennagels…! Basislak met mooi Basislak met een een mooi over 21••nov :G ezamenlijke 3 vrouwenver. wit wit randje. randje. Alzheimer org. Passage •• Durf handen weer te Durf: uw uw te van 1 dec R epairhanden Café in hetweer Koetshuis laten zien. laten 10.00 zien.tot 12.00 uur •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… 12 dec : Z ijactief kerstavond,krijgt 19.45 u in de Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt Voorhof. u u er er gratis gratis bij!! bij!! 18 dec : K erstviering met een broodmaaltijd 19 dec Be : Seniorenmiddag Beautiful Dreef 65 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 - 53 62 62 24 19 dec Biddinghuizen : Vrouwen van06Nu Kerstavond


035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The Three blues, Toos, service 0320-233565; inloopspreekuur: donder-APK keuring 0321-332575. Bij onsde altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs lijn) en waren -Schade reparatie APOTHEEK -Onderehoud en uur: reparatie alle merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 0321-333255. zomer/wintercheck gratis -Laswerkzaamheden 0321-332575. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, bestaan al Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service Icare Verpleging en verzorging -Accu's,banden en uitlaten HUISARTSENPRAKTIJK: Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. Ik uur, trad Telefoon 0321-335050 Fax APK 29,50 all in 0522-279 745 vanincl. 07.00 tot0321-335051 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er0321-335051 werd soms TANDARTS: -2 Wasboxen www.schaapholland.nl 0900-8833 voor overige tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 0321-335051 Airco service www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze. Toos zat alIcare in deLEEF: revue en door GROEPSPRAKTIJK Plaats 1, en uitlaten Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. VERLOSKUNDIGEN: www.schaapholland.nl haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK Reparatie en onderhoud www.schaapholland.nl 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. Biddinghuizen alle merken 0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. N spoed: 06-53659191. 0321 -R 332484 Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort CHIROPRACTIE: 0525-651810. S N 035-6245555. O E R R 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel regen en S lekke A banden. Die 1700 www.autofaber.nl Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE SEN R O RS H 035-6245555. N als werk: maandag van LSTeens km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel inR de krant de THUISZORG ICARE A O I E R 332484 H S S Awoensdagmiddag L S specialist in cijJeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. O I W fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H Jeugdgezondheidszorg L specialist THUISZORG A inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot polyesterhars, UI SS tot 12.00 12.00 van W www.autofaber.nl Dit zijnin N Telefoon 0321-388 K fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig de Rijkspolitie achterna gezeten. specialist LSTHuur. Jeugdgezondheidszorg: telef. door 13.30-14.30 uur: W N T polyesterhars, epoxyhars, UI

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & K N elke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 epoxyhars, spreekuren: polyesterhars, U 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. plamuren &hier nu Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik onderhoudsK DXWREHOHWWHULQJ IXOOepoxyhars, ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren & Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud onderhoudsmiddelen zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 plamuren &ma. 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m Wilsorje kunstharsen Icare Verpleging en verzorging middelen dat daar middelen kom verder mee UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ Yardeninstallatie Uitvaartverzekeringen 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 0900-8833 voor overige tijden. Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. Wilsor lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen beveiliging daar kom je verder mee Fax:0321 0321 74 Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 Fax: 45 700321 2348 0321 3310 1074 74 33 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch Tel: 0321 33 11 67 t/m vrij. vrij. in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. uur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk werk: maandag verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De NoordBV 35 8251 GK Dronten De Waard vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. 84 (0321) 38 60 De Waard BV 60 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl De Waard BV *Banden KLACHTENLIJN in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen De Noord 8251 GK Dronten aat2012388220. Loonwerk en35 grondverzet GEMEENTE DRONTEN 0 ag na- KLACHTENLIJN 3 *Accu’s Noorderbaan 88, 8256 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 PR Biddinghuizen elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 tel.Tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 2 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax DIERENAMBULANCE DE 09008844. was n elektrotechnisch beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen telecommunicatie or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET 316899. dus woensdag Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. in Het Koetshuis: telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering *Banden DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie,7,schade reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar verwarming *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 PROTESTANTSE *Banden 0321-331655 of 331368. GEMEENTE biel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 woensdag: 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling 0321-331655 of 331368. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en 7, buiten schilderwerken LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE 06De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen elJoke 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 0624127084 / 1440321 RED EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte de Spreekuur Wijkagent Wijkpost Wijkpost *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: dministraties - ondernemingsplan 53371293 tel. 06-48462307 Biddinghuizen Biddinghuizen: Biddinghuizen: ssen en wensen de familie ngs Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 gen - belastingaangiften particulieren Spreekuur Wijkagent Wijkpost woensdag: woensdag: 13.00-14.00 13.00-14.00 uur. e-mail: cobydeboer@planet.nl. om Biddinghuizen: DMINISTRATIEKANTOOR en Gods kracht toe. uur. Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, en-AZ Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE DAAR -RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 Fax: (0321) 330690 SYSTEMS Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren Vrijdag 6 juli jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Een belangen staan etje van Stichting DeRedactieadres Een adres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 BIDDINGHUIZEN Machinebouw Voor al uw schilder, behang en AZ Transport techniek zen Plein 8256 AZ uw BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo viering Trappen en balustrades Trappen balustrades eelHet Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! -Lease service adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan Service in afvaltransport Service in afvaltransport Evangelische Gemeente Zeewolde nnen mettel. de afwerking en 0321 - 333310, fax.inrichting. 0321 - 330101 reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.-Schade nr. reknr: NL36 RABO 0112 5792 56 aar. Iedere dinsdag en35, donderdag Service in afvaltransport Secretariaat: Kwarts 3893 EDgeopend van 10:00 tot 16:00 uur en woensdag van Noorderbaan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256geplaatst PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep en 10:00 uur tot 13:00 uur. (3x per maand). Voor iedereen die het gewoon gezellig nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. vindt, voor de leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondagnodig 8 julihebben; voor diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 uur:praktische Klaas van Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem ondersteuning‌ Loop eens binnen en laat u verrassen * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas lke * Deuren - ramen - kozijnen 10 de koffie/thee staat klaar! Noorderbaan gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte! VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 FLEVOLAND Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 22 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484 2 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, bedankt de vele vrijwilliDe Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,

W

Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

2

gers voor hun inzet en

Schildersbedrijf J. Buiten

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Geef vogels extra water ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, tijdens warme dagen binnen en buiten schilderwerken ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen

Het is Mevr. Jokeen v/dwensen Meij de familie Wij zullen haar missen komkommertijd. veel sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen haar missen en wensen de familie Misschien is het een goed idee veel sterkte en kracht Leden en Gods bestuur van toe. om tijdens deze warme dagen een lekker Christelijke komkommersoepje te vrouwenorganisatie Passage. maken. Leden en bestuur van

Christelijke vrouwenorganisatie Passage. INGREDIENTEN

binnen buiten schilderwerken Bel vooreneen vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !!

Voor informatie kunt u bellen met: Poolse medewerkers nodig‌?? O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen

06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie kunt u bellen met: 0321-326533 06-11310835/ O. ten Hoff tel /0591-549094 Agrohulp Ten Hoff L. ,Prof. 06-51558557 ten Zuurlaan Hoff tel 20 Biddinghuizen 0321-326533 / 06-11310835

1 potje Griekse yoghurt, 2 Ă 3 komkommers, 1 geschild en 1 afAgrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Nieuwbouw Stichting gespoeld, 1 handje munt, enkele Biddinghuizen blaadjes munt voor versiering, 1 De Scharrelberg klein handje Nieuwbouw koriander, 1 appel, Stichting Schildersbedrijf geschild, 1 teen knoflook, in plakDe Scharrelberg J. Buiten Het casco de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg jes, 1/2 zoete van ui, geraspt, 1 mespunt Schildersbedrijf (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de sambal oelek, 1 tl suiker, zeezout, Voor al uw schilder, behang en verse casco peper van Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. J.sauswerken. Buiten Het de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Voorbereiding Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Zet alle ingrediĂŤnten ende weer om het laatste van het casco af Dagelijks zijn vrijwilligers in Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadertgewassen zijndruk voltooiing. sauswerken. voorbereid klaar.week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren. te maken. Deze Beide verenigingen zijn begonnen met om de het afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Bereidingswijze Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijen dede Osbornegroep geplaatst en te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit aangesloten. • Doe de ingrediĂŤnten in een blener is een begin gemaakt metbegonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide zijn metBinnen de afwerking en inrichting. der ofverenigingen een kom met staafmixer. aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toileten Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst • Maal het geheel heel fijn. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem We hebben weer een paar warme dagen voor deenboeg. hebben er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Voor het leveren plaatsenVogels van alle soorten glas • Laat de komkommersoep enkele * Deuren - ramen - kozijnen dan,maken net alsenwij, extradevocht nodig. meer water ĂŠn ze badaanleggen. aan hetijskoud schilderen, muren / plafonds sauzen, toileten Ze drinken uren worden in de koel- glad Bel voor een vrijblijvende offerte! om af te koelen. Help de vogels *en zet een schaal met water doucheruimtes betegelen, elektriciteit en heterin luchtbehandelingssysteem kast, of een halfuur in de diep- deren * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas in uw tuin. Tel: *0321-848043 of 06-11017610 Deuren - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg vries. aanleggen. * Bel WWW.GEERTSGLAS.NL voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliVogels gers moetenvoor met warme dagen extra niet uit te drogen. Tijdens Serveertip 0321-848043 of 06-11017610 inzet en drinkenTel:om Stichting Dehun Scharrelberg hete zomers wordt (schoon) water echter steeds schaarser; er zijn niet genoeg WWW.GEERTSGLAS.NL Garneer met muntblaadjes. enthousiasme. Tevens een de om vele vrijwilliplassenbedankt en poeltjes in te badderen of dauwdruppels om van te drinken. woord van aan de vele gers voor inzet en prima helpen door een schaal met water Wie geen vijver in dank dehun tuin heeft kan Bron: smulweb.nl zowelTevens groot een als enthousiasme. neer te sponsors, zetten. klein, het vele woord voor van dank aan materide vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel gereedsponsors, zowelengroot als Ondiepe schaal KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG dat beschikking isen drinken en poedelen Vogels schap zijn bang voor diep het liefst in een klein, voorter het vele water, materiVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN - -PEULVRUCHTEN badje dat lijkt op een plas water. Neem daarom een schaal met lage zijkanten gesteld en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91-- OPENBARE BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST die in het midden nietbeschikking dieper is danisvijf centimeter. Zoek een goede plek uit: TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter VERT.: J.Ophangen VOGELAAR -of TEL. plaats de schaalen zode dateuro’s kattendie er niet op0321-331801 een verhogesteld we bij kunnen. NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN ging isproject een goede oplossing. Zet de schaal het liefst in de0321-331234 buurt van TEL. 0321-335353 - TELEFAX Diverse materialen zijn er nog nodig om ditzetten unieke een geweldige mochten ontvangen. struiken, zodat de vogels kunnen vluchten bij gevaar. Vogels zijn kwetsbaar uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u als ze nat zijn. Ook belangrijk is het waterdagelijks te verversen, zeker met "! # de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geld doneren dan Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project een geweldige deze warme dagen. graag contact opnemen de penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u "! # De Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van Yperen, tel. 0321-314537 de enthousiaste vrijwilligers en /of wiltvan u geld doneren dan Schone veren levensbelang penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de Vogels penningmeester van Stichting badderen niet alleen om af te koelen, maar ook om hun veren in een De Scharrelberg: Jopie Stam- van 0321-314537 goedeYperen, conditie tetel. houden. Om de veren isolerend en droog te houden poetsen Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl vogels zichzelf regelmatig. Die poetsbeurt begint met een bad. Ze maken hun veren op die manier vochtig; zo kan het vet, afkomstig van hun eigen vetklier, beterwww.osbornegroep.nl over het verenkleed worden verspreid. Het invetten maakt het verenpak Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: waterafstotend, zorgt ervoor dat de isolerende eigenschappen behouden blij ven en misschien wel het belangrijkste: dat ze kunnen vliegen. Stichting De Scharrelberg

BLONK BLONK

  

Bron: Vogelbescherming.nl Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij Biddinghuizen Actueel Kopij voor adres BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden komendeaangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden uiterlijk geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur. Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is uitvaartzorg b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagStichting Biddinghuizen kaninfo niet0321-331042. aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over deActueel bezorging: voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

  $$$ ! !"  

  $$$ ! !"   

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Predikant: Ds tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: Tel:dominee@pgbiddinghuizen.nl 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. Mw. de Boer, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 Jolanda Aantjes - Lubbersen, e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 R. van Zondag 15 mw. juli -ds. 09.30 uur Haeringen, Dronten Voorganger: Zondag 8 julids. M.L. van de Bunt Heilig 09.30 Avondmaal uur: mw. ds.viering R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ HeiligPAROCHIE Avondmaal‘NORBERTUS’ viering Pastor: Ludgerusplein2,2, Pastor: H. G. Boogers, Nijland, Ludgerusplein Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ h.boogers@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Pastor: G.) Pastoraatsgroep: Nijland, Ludgerusplein Locatieraad: 0321-332248 Schutter 0321-2, (mw. M. Schrama) Pastoraatsgroep: Dronten, tel. 0321-312456. 332401 ( mevr. A. Scholten ) 03213324010321-331428 (mevr. A. Scholten) Locatieraad: ( dhr. A. de www.parochienorbertus.nl www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321KESA (kerk en samenleving): 332401 A. Scholten ) Vrijdag 6( mevr. juli telefonisch bereikbaar: 0320-288219, www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger 0321-333627 WoCo viering Vrijdag 6 juli Zondag - 09.00 10.00 uur: eigenuur voorganger Eucharistieviering Zondag 8 juli WoCo viering Pastoor T. Huitink Cantors KWD 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo Zondagviering 8 juli

09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Evangelische Gemeente Biddinghuizen Zeewolde WoCo viering E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Diensten: 10:30 uur Evangelische Gemeente Zeewolde Elke 2e t/m 5eKwarts zondag35, vd3893 maand. Secretariaat: ED Zondag 8 juli Locatie: Het Koetshuis Zeewolde; 036-5224348. 10.00 uur: tel. Klaas van Denderen Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, FLEVOLAND De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, De Ketting 6, Dronten Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, De Ketting Veluwse6Snees 20, 8251 AJ Dronten, De te Dronten. aanvang 10.00 15 tel.juli 0321-338685 in het uur (tenzij anders Kerkdiensten vermeld) ds. M. Kruimer Odd Fellowhuis, De Ketting te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15 6juli uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Turkse Mimar MoskeeManneke Zondag 15 juli Klaversingel 93 10.00BX uur: 8256 Biddinghuizen Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. mw.drs. Openingstijden: 14.00Manneke uur Havenweg 3 tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: Mustafa Yazici, tel.: 06-5398 1975 Havenweg 3 tel.: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis Genc, 06-47376121 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet niet Spoedlijn huisartsen, 0321 - 331414 kan wachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-, nachten weekenddienst: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0900 -- 3336333 Binnen 0900 3336333 Binnen kantoortijden: kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 331414 0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartikelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvragen m.b.t. genvoeding en uitleen vanhulpverlening, verpleegartizuigelingenvoeding en uitleen van apotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. verpleegartikelen: zaterdag van 15.300900-8833. tot 16.30 uur; Buiten APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kuntopu DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. DIERENARTS: VERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775

VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROEREND-

PENSIOENEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED Bij bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DE REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOONBELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


Pain céréales Heerlijk licht meergranenbrood met veel zaden

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

Nu € 1.35

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur 2012

0

ag na 2

Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar GICOM Floor Pol

Te l e f o o n n u m m e r s APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555. THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Algemene klachtenlijn op werkdagen: 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: 316899. St. verliezenverwerken Flevoland 0321-331377 DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368. DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Gicom BV T 0321-700207

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

E info@vpmorgenland.nl I www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

Noorderbaan 10 Harderringweg16 Biddinghuizen Biddinghuizen 06-82509503 0321 - 332484 Voor uw Plant & Boom www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

Autoreparatiebedrijf

Aleksandar Oogstweg 2 Biddinghuizen Tel: 0624127084

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Hondenbelasting wordt afgeschaft BIDDINGHUIZEN - De hondenbelasting in de gemeente Dronten wordt volgend jaar afgeschaft. Dat heeft de gemeenteraad besloten. VVD, ChristenUnie, Leefbaar Dronten en D66 dienden een motie in waarin ze aangaven dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is. "Sommige tradities die uit de middeleeuwen stammen moeten we koesteren, maar voor de woeftax is te weinig draagvlak", zo motiveerde VVDfractievoorzitter Remco de Maaijer de motie. Volgens de vier partijen is het vreemd dat er wel een hondenbelasting is maar geen katten- of paardenbelasting. Bovendien laten hondenbezitters in het buitengebied hun dieren vaak op het eigen erf uit. Veel hondenbezitters zijn volgens de partijen van mening dat als ze hondenbelasting betalen de gemeente ook moet zorgen voor het opruimen van de hondenpoep. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet

OVDD zoekt een nieuwe voorzitter Wegens het vertrek van Hester Vroegop zoekt Ondernemersvereniging De Driehoek een nieuwe voorzitter. Op 7 juni heeft Hester Vroegop bekend gemaakt dat zij vertrekt als voorzitter van Ondernemersvereniging De Driehoek. Met ingang van 22 mei is zij begonnen als coach/ docent bij de Landstede Groep. Hester blijft tot 1 september voorzitter en daarna worden haar taken overgenomen door Peter Dekker, de huidige vicevoorzitter van OVDD. Als voorzitter leid je de Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen van OVDD. Ook maak je deel uit van het bestuur van VNO-NCW als bestuurslid. Verder ben je, samen met de andere bestuursleden van OVDD, de gesprekspartner voor Gemeente Dronten, provincie Flevoland en andere, relevante (overheids)organisaties. De rol van de nieuwe voorzitter is erop gericht om de ingezette samenwerking met Gemeente Dronten verder te continueren en te verstevigen. Aandachtsgebieden daarbij zijn Infrastructuur, Vitale Centra en Floriade 2022. De organisatie van OVDD is ingericht naar 4 hoofddossiers, die zijn onderverdeeld in sub-thema’s. Elk sub-thema wordt vertegenwoordigd door een OVDD bestuurslid en indien gewenst aangevuld met leden van OVDD. Het

bestuur van OVDD is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten, met een taakverdeling die afgestemd wordt in onderling overleg. Er wordt naar gestreefd om van elke dorpskern minimaal 2 ondernemers in het bestuur te laten plaatsnemen. De samenwerking binnen het bestuur van OVDD is plezierig en respectvol naar elkaar. Er vinden goede discussies plaats, waar ruimte is voor ieders inbreng ten behoeve van alle dossiers. OVDD behartigt de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Dronten met betrekking tot de ontwikkeling van overheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Dit doet zij onder andere door het stimuleren van samenwerkingen tussen ondernemers en overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen, kennis te delen en een netwerkplatform te bieden. Met als doel een positief ondernemersklimaat te creĂŤren in gemeente Dronten. Voor vragen over de functie kan contact worden opgenomen met het verenigingsmanagement via info@ovdd.nl of 06-82 69 59 70. Reacties kunnen gestuurd worden naar info@ovdd.nl, voorzien van een motivatie en CV.

Nederlander niet voorbereid op brand, gaslek of evacuatie procent van de Nederlanders weet het nummer van de partner niet op te lepelen. Daarentegen zegt 80 procent de telefoonnummers op een of andere manier wel te kunnen achterhalen. Opvang huisdieren Uit het onderzoek blijkt voorts dat driekwart van de Nederlanders nog nooit met naasten heeft besproken of hij in geval van nood tijdelijk in hun huis zou mogen wonen. De opvang van huisdieren houdt de Nederlander meer bezig. 63 procent van de huisdierbezitters heeft nagedacht over het elders onderbrengen van hun geliefde dier als het niet langer thuis kan blijven.

Waar kan ik terecht als mijn huis niet meer toegankelijk is door een brand, een gaslek of een evacuatie. Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft daar nog nooit over nagedacht. Ook hebben veel mensen geen toegang meer tot belangrijke gegevens als verzekeringspolissen of telefoonnummers wanneer zij hun huis niet in kunnen. Dat concludeert het Nederlandse Rode Kruis na onderzoek. Wie zijn telefoon in huis heeft achtergelaten kan volgens het Rode Kruis erg onthand zijn. De meeste mensen hebben telefoonnummers opgeslagen in het geheugen van de smartphone, maar niet in hun eigen geheugen. 66 procent kent het telefoonnummer van de kinderen niet uit het hoofd en 42

Persoonlijk noodplan Het Rode Kruis adviseert de Nederlander om een persoonlijk noodplan te maken. Op de website van de organisatie staat een document waarin belangrijke informatie kan worden opgeslagen. Mensen kunnen het downloaden en opslaan in een cloud of printen. Ook is het Rode Kruis een campagne gestart om het persoonlijke noodplan onder de aandacht te brengen. Het publiek wordt via sociale media gevraagd om de 'one minute to leave' uitdaging aan te gaan: verlaat binnen een minuut je huis en neem je belangrijkste spullen mee. SOS-functie Met een SOS-functie op je telefoon kun je in noodgevallen gemakkelijk familieleden, vrienden of de hulpdiensten waarschuwen. Bron: Rode Kruis

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg lien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave.Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparaties van sieraden en horloges. of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische Evt.waar via het ziekenMuziTax “De voet. juwelier muziek in wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26,97, Biddinghuizen, zitâ€?. Kruidendreef 8252 BE voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 2012 2 Dronten Tel.00321-318011 0 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende Stratenmaker nodig voor Oprit of klachten. www.muzitax.nl Bewust worden door massage. Bewust massage.leveren. terras? worden Ook doorstenen Klokkenreparaties. Carl Ferket, Begijnenlaan 3, DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 3841 Zo!! DH Marc Custers Tuinen en ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel voor afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel voor afspraak of of inforinforSnoeien is Vakwerk Marc Custers reparaties van sieraden en horloges. Tel: 06-55797840 matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit". Kruidendreef 97, 8252 BE Dronten Tel. Voor uw binnen en buiten klus- en Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekte is overleden, www.muzitax.nl Kleine onderhoudswerkzaamheden. www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in het ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Voor vrijblijvende bel vrijtel. klussen in en en om om prijsopgaaf, het huis. huis. Voor Voor vrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 337030 ofofferte, mob. 0610172196. blijvende gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl Ook voor voor proeverijen. nodig DaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterWijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Conny Oosterkamp "" In In balans balans zijn zijn '''' Praktijk voor Pedicure,(Sport) Voetreflexpraktijk Voetreflexpraktijk Irene Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, massage, Noorderbaan Sportverzorging/ 51, Noorderbaan 51, blessures. Biddinghuizen. Bel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: 06-30280529, 0321-333203 06-49219603 of stuur mij een 06-30280529, 0321-333203 Ter emailbericht: conny.oosterkamp@ Ter info, info, solcon.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Klusbedrijf Johan Bramer Binnen en buiten schilderwerk Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 06-10172196 Pianoles en Zangles door ervaren gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw geschiedenis behouden. 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw geschiedenis behouden. FOOTWORX –uMEDISCHE PEDICURE bomen moet naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in 18484711 info@schrijverij.net rink Harderringweg 16, 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. reumatische-, Harderringweg 16, BidBiddiabetische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. oncologische en.alle andere risicoOpeningstijden: Openingstijden: . voeten, met mogelijke vergoeding door ma t/m maziektekostenverzekeraars. t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur de Ook voor Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Noorderbaan38,Biddinghuizen cosmetische voetbehandelingen. Jose Gouwenberg TT 0321 PROTESTANTSE GEMEENTE Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 Karincasco Andringavan de nieuwbouw van Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg BIDDINGHUIZEN Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de Predikant: Bregman tentenveld 19, het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken info@pedicurebiddinghuizen.nl Depositaire Medex. Mosselweg Voor uw binnennadert en buiten en EE info@hedibouw.nl Tel: 0321-848658, Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. behangen * glasvezel * sausen onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes - Lubbersen, Ina's Hair-Service Dagelijks in de weer om het laatste van het casco af Bel voor eenvrijwilligers vrijblijvende offerte Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 ofzijn mob. 0610172196.druk Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: 9 week tel. 06-48462307 Biddinghuizen teScoutingpad maken. Deze zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers Snoeien isBoer, Vakwerk Marc Custers Mw. C. de De Repel 9, tel.: 333535 kinderen knippen tot 10 jaar â‚Ź10,= Tuinen Zo!! Beide verenigingen zijn begonnen met de en afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: Tel: 06-55797840 06-55797840 Videobanden, en e-mail: cobydeboer@planet.nl. Dames & Herendia’s knippen â‚Ź 15,= Videobanden, dia’s en lp’s lp’s Zaterdag buiten o.a. overzetten op DVD. Voor een is afspraak u het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD.belt 0321-332423/06Zondag 8 juli erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Poolse medewerkers nodig‌?? De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net 09.30 uur: mw.sauzen, ds. R. van aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl www.schrijverij.net Quilten uw hobby is hoeft uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem Dronten * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby is hoeft de deur deur Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste aanleggen. Heilig Avondmaal vieringQuiltstoffen niet uit voor de leukste Quiltstoffen * Bel voor een vrijblijvende offerte! O. ten Hoff tel 0591-549094 / Uw /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u Uw pedicure pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u L. ten Hoff tel voor o.a. snel een kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, Stichting De Scharrelberg snel een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. bedankt deLudgerusplein vele vrijwilliPastor: G. Nijland, 2, oudere en verwaarloosde voet. Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 oudere en verwaarloosde voet. gers hun inzet en Dronten, tel. voor 0321-312456. Bel Karin Biddinghuizen Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van Schutter ) Pastoraatsgroep: woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) sponsors, als apparatuur TALPA, mollenbestrijding, 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl klein, voor het vele materiTALPA, mollenbestrijding, 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Vrijdag 6 juli geen voorrijkosten! Wij rekenen WEEGBRUG Vul de coupon hieronder in. Wijschap rekenen geen voorrijkosten! dat ter beschikking is www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen voorganger VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken wijnvaten en regentonnen gesteld en de euro’s die we Alvast bedankt! Eiken wijnvaten en regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 05 // 0321 WoCo viering 06 -- 29 29 05 05 05 03 03 0321 -- 330 330 797 797 ReginaState vatenhandel TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. vatenhandel VoorReginaState al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 Bremerbergweg 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl Diverse materialen zijn nodig omZondag dit unieke www.reginastate.nl Tevens ook het kwartsener vannog muren.

Nieuwbouw Stichting Ke rk diens t en De Scharrelberg

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

M CHTIGINGSCOUPON eigen M AA uitstraling te geven. Heeft u materiaal 09.00 dat u uur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IK WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N IK WORD DONATEUR VAN DE S TICHTING B IDDINGHUIZEN A CTUEEL Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo viering "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde leraar. Ondergetekende diplomeerde leraar. Ondergetekende Evangelische Zeewolde De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, Stephan Havelaar, tel. tel. 06-26078718. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres: Naam: Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken 10.00 uur: Klaas van Denderen www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Verlengde Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas Loonwerk grondverzet Bremerbergweg 16 Biddinghuizen

 

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. * Deuren - ramen - kozijnen Bremerbergweg 16 Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Tel. 0321-337447 Ruime buitenrennen en len, m.b.t. hulpverlening, zuigelin* Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Ruime buitenrennen en Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. www.knipscheer.com genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet uitlaatmogelijkheden! FLEVOLAND uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. info@knipscheer.com Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Ruime binnenkennels Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Ruime binnenkennels met met  

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 WWW.GEERTSGLAS.NL Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvloerverwarming! 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, vloerverwarming! $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: ......................................................................................................................... De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, T. 0321-332549 06-51107527 zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

6 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer Odd Fellowhuis, geplaatst worden in het komende nummer, wordt aanvang vervolgens De Kettingmaar 6 te Dronten. 10.00

deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152.

99


In vogelvlucht: de pluimvoetbij In Nederland leven ca. 350 soorten bijen en 1 soort wil ik er deze keer graag uitlichten: de pluimvoetbij (graafbij). Deze graafbij kunnen we tegenkomen op plekken waar je het eigenlijk niet verwacht namelijk in bestrating waar een ruime voeg tussen tegels en klinkers is ontstaan. En ook wel langs de oostelijke lijn van stranden en voorlanden.

Het vrouwtje van de pluimvoetbij is gemakkelijk te herkennen doordat zij fel gele pluimen (beharing) aan haar achterpoten heeft. Deze pluimen zijn handige hulpmiddelen voor het vergraven en verplaatsen van zand en ook voor het vervoeren van stuifmeel. De soort vliegt in de vroege ochtenduren op gele bloemen. De vliegtijd van deze soort is van juni tot augustus.

Deze bij graaft gangen in zanderige grond. Deze gangen kunnen variëren van 30 cm tot 100 cm lang. Vanuit deze gangen worden ook nesten met broedcellen gemaakt en er wordt een voorraad stuifmeel bewaard. In deze broedcellen worden eitjes gelegd. De larven die daar uit komen overwinteren in de nestgangen en kunnen eten van de voorraad stuifmeel. Het jaar erop komen er volwassen pluimvoetbijen te voorschijn.

Mocht u er op uit gaan let dan eens op kleine openingen in de bestrating met daarom heen zandbultjes. En wie weet ziet u dan deze graafbij ook nog wel aan het werk. Dick van de Graaf

Zwemt daar een bever? Het is lastig om een zwemmende bever en muskusrat uit elkaar te houden, een vergissing is snel gemaakt. Landschapsbeheer Flevoland organiseert jaarlijks in juni en juli enkele beverteldagen. Ervaren tellers leren nieuwkomers de kneepjes van het vak. Hoe zie je het verschil tussen een bever en een muskusrat? Hoe zie je het verschil tussen een volwassen en jonge bever? Eenmaal ervaren in het herkennen, zwermen de vrijwilligers uit over Flevoland om ook daar te bevers te tellen. Lijkt het u leuk om ook bevers te spotten? Meldt u dan aan voor de bevertelavond op 13 juli in het Natuurpark in Lelystad.

Wilt u dit ook meemaken en leren? Meldt u dan aan voor de bevertelling op vrijdagavond 13 juli bij Petra Borsch, tel (0320) 294938 of borsch@ landschapsbeheer.net

Veel mensen vergissen zich in de grootte van een volwassen bever. Inclusief 30 cm staart komt de lengte rond de 120 cm. Een muskusrat (inclusief staart rond de 55 cm ) is een stuk kleiner. Maar een jonge bever meet zo tussen de 50 en 70 cm waardoor gemakkelijk verwarring kan ontstaan. Bovendien wonen muskusratten ook regelmatig in een beverburcht, waardoor ze ‘door elkaar’ zwemmen. Een volwassen bever ligt diep in het water, alleen de kop is zichtbaar. Muskusratten liggen juist hoog in het water. Maar ook bij jonge bevers steken kop, rug en achterwerk boven water uit. Als de staart zichtbaar is, wordt het snel duidelijk. Maar in de meeste gevallen is die niet goed te zien. Als je goed kijkt, kan je zien dat een muskusrat bij het zwemmen gebruik maakt van zijn staart. Je ziet dan voortdurend een duidelijke werveling achter het dier. Bij een bever is dit niet te zien. Die gebruiken hun staart wel weer om bij onraad een klap op het water te geven. Dat maakt dan wel weer veel duidelijk. Zomeravond Bevers zijn in de zomer vooral tijdens de schemering en ’s nachts actief. Van mei tot augustus verlaten ze de burcht in de vroege avond op zoek naar voedsel. Daarom tellen de vrijwilligers van Landschapsbeheer in de avonduren. Voordat de schemer valt zoekt de beverteller zijn plekje op de oever op, vlakbij de beverburcht. Hoeveel dieren zouden er uit de burcht komen? Zijn er al jongen? 7


Vo e t b a l

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Te n n i s

Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl

BAS tennis: Oranjecamping BASvolgeboekt Voetbal bedanktKantinedienst brandweer voor hulpTijd Dag Datum BIDDINGHUIZEN – Met verschillende leden de brandNog een paar weken en dan dank is hetaan zo ver: op maandag 23 van juli start de weer editie heeft van BAShet Voetbal afgelopen zaterdagDit eenjaar fraaie familiedag tiende BAS Voetbal Jeugdkamp. is het thema beleefd. Hoofdonderdeel was spuitvoetbal, bijna honderd “Oranjecamping” en wordt hethetkamp gehoudenwaar in Drenthe. Het mensen aanis meededen. “Een mooi dag”, meldt dekrijgen evenementencomprogramma klaar, de bus is geregeld. Binnenkort alle deelmissie een van programmaboekje de club. nemers in de bus. De familiedag begon met een clinic voor de jeugd, die gegeven werd door Voor allevan ouders / verzorgers van de Vervolgens deelnemers:begon denk het eraan op tijd spelers het eerste elftal van BAS. spuitvoetbal, tewaarbij betalen.hetVoor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is de hetbal voor de keepers de bedoeling was om met een brandslang 30uiteuro p.p.teVoor wie De nog niet betaald heeft: hethanden bedrag deze het doel houden. watervoorziening was in vangraag vrijwilligers week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal

Pasfoto`s voor spelerspassen - update Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Geen geldige pas = niet spelen. Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pasfoto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! Nieuwe D-pupillen: Sil Bosch Dirk Bouma Stef Bregman Christiaan Burgers Lars Dodde Abdel El Achak Ruben Gort Sven Huizinga Rik Kromhout Bas van Luenen Jorden Muntslag Roy Peet Leander Touw Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Timothy Zillmer Vervanging spelerspas: Henri Bolmer Desiree Bosch Dirk van Dijk Bart van Dongen Milan van der Geest Jamie van Houten Nigel Kerkhoff Peter Knol Marc van Nieuwenhuijzen Edo Oosting Danny Schutte Djaimie Vermeer Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

Bijz. Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! van de brandweer. “Zonder hulp van de brandweer was het niet gelukt om Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur dit evenement te organiseren. We hebben geen wanklank gehoord, dus we Woensdag 4-jul ----------kunnen spreken van een succes. Ook met dank aan de brandweer.” Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 Na afloop werden de meterslange slangen in uur rap tempo opgeruimd. Op Zaterdag 7-jul keerde de brandweer echter ----------woensdagavond nog even terug, om in de Zondag ----------kleedkamers8-jul van BAS een oefening te houden. Na afloop werden de brandMaandag 9-jul Christel weerlieden getrakteerd opSwagemakers koffie en taart.19.30 “Als uur dank voor het gedane werk. Dinsdag 10-julopWiebrand Veenstra 19.30 Wij kijken terug een geslaagde dag, een mooiuur einde van dit seizoen”, zo Woensdag 11-jul ----------laat de evenementencommissie van BAS Voetbal nog weten. Donderdag 12-jul ----------Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zondag 29-jul ----------Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Dinsdag 31-jul -----------

Vo l l e y b a l

Meer informatie: Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl

BB C B i lj ar t

B ad min t on Ju do Bas Judo www.basjudo.nl wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco

Bas ketba l Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5


B ad min t on B udo BasJudo Budo Bas www.basbudo.nl www.basjudo.nl Wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

Contact: contact: secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl 06-41503424 0321-332827 Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Dinsdag en woensdag Woensdag judo: bij secretariaat secretariaat Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco

RESULTATEN VAARDIGHEIDSEXAMEN BAS BUDO: Bas ketba l

Zaterdag 7 juli stond in het teken van het vaardigheidsexamen. In vier groepen konden de judoka’s laten zien wat ze de afgelopen periode hadSleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 den geleerd in de lessenSandra van meester Dolf, Daniël, Sander Correspondentieadres: Scholtanus, Zaaiviool 11, & Gershon. 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijk voor alle actuelehun informatie over wedstrijden, fluiten entetafelen op de De judoka’s mochten kunsten vertonen om hun graduatie verbeteren. sitejudoka’s van BAS-basketball: www.basbasketball.nl De lieten een goed examen zien waardoor iedereen een andere kleur slip aan zijn/haar band kon zetten of zelfs een andere kleur band konden aanschaffen.

Witte band / bruine slip: Thijs van den Hoorn.

De volgende judoka’s zijn geslaagd:

Gele band / Groene slip: Gossee Winnubst & Kai Peeters

5

Witte band / 1x gele slip: Lieve van Brussel, Mik van Brussel & Riley Schaapman. Witte band / gele slip: Anna Vink, Lotte Jonker & Tim Overwater. Witte band / oranje slip: Jelte Dingemans, Deacon Schaapman, Nicolas Knapczyk, Quinty van de Ridder & Koen Lammers. Witte band / groene slip: Giel Smink, Jurian de Vries & Laurens van Loenen.

Gele band: Remco Mulder. Gele band / oranje slip: Niek den Teuling, Puck van Eck & Nils IJff.

Oranje band: Lynn Peeters & Luc van Brussel. Oranje band / Blauwe slip: Jarik Scholtanus Groene band/ blauwe slip: Sander Commandeur & Goewan Winnunst Allemaal nogmaals gefeliciteerd met jullie nieuwe graduatie.

Witte band / blauwe slip: Jesse Commandeur.

Waarom is wetenschap belangrijk? Wetenschapsjournalist Diederik Jekel geeft antwoord De Museumjeugduniversiteit organiseert samen met Batavialand vier kindercolleges. Nieuwsgierige kinderen tussen de acht en twaalf jaar kunnen vanaf september tot en met december de colleges volgen in Batavialand te Lelystad. Een van deze colleges wordt zelfs verzorgd door wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Wervelende collegereeks De colleges duren om en nabij een uur en hebben een bijzonder of spannend onderwerp dat betrekking heeft op de Zuiderzee. De sprekers zijn wetenschappers uit de academische wereld, conservatoren of experts uit een bepaald vakgebied. Voor ieder college is een prikkelende vraag het uitgangspunt, waarna de studenten al hun vragen of opmerkingen kunnen afvuren op de sprekers. Het resultaat is een wervelende collegereeks over wetenschap, natuur en Flevoland. De colleges vinden plaats op zondagmiddag om 12.30 uur, te weten op zondag 23 september, 14 oktober, 4 november en 16 december 2018.

De jongste universiteit van Nederland De MuseumJeugdUniversiteit is in 2009 gestart in het Rijksmuseum van Oudheden. Inmiddels worden er jaarlijks in meer dan 50 musea kindercolleges gegeven. Echte wetenschappers, onderzoekers, vakspecialisten en experts geven tijdens de collegereeks antwoord op spannende vragen over de museumcollectie. Wat is een Japanse prent? Wanneer ben je volwassen? Hebben dieren een biologische klok? Net als op de echte universiteit starten de colleges in het voor- en najaar en zijn er bachelors en masters te halen. Aan het begin van de reeks krijgen de studenten van 8 tot en met 12 jaar hun eigen collegekaart en aan het eind het MuseumJeugdUniversiteit-diploma.

Experts aan het woord Experts van Natuurmonumenten, Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer geven antwoord op verschillende vragen. Zo vertelt boswachter Mikal Folkertsma over een dag uit zijn leven als boswachter bij de Oostvaardersplassen. Komt Hetty Klavers uitleggen hoe gevaarlijk het is om in Flevoland te wonen en laat Rita Oppenhuizen zien waarom de eilanden van de Marker Wadden goed zijn voor het water. De laatste in de reeks is Diederik Jekel, die antwoord geeft op de vraag: ‘Waarom is wetenschap belangrijk?’ Reserveer nu De collegereeks van Batavialand bestaat uit vier colleges en kost € 20,- per reeks. Op www.museumjeugduniversiteit.nl kunnen studenten zich direct inschrijven. 9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

2

EE

en

el.

ijn dat 11 ue. .nl

in ste glo de het aar me geop. 8.in aat hts was orn dus ijn wo7uit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct vandan de importeur 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat er geen verwegbebakening, schade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee Fax: 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. machinebouw en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als teler moet je zelf goed controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten www.vanharsselaar.nl Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deschoon eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal op papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: UwTeddy geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een steviLasbedrijf -Lease service langer dan vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk Gouwenberg T 0321 - 33revue. 16 49Er werd soms vrij veel opJose ininloopspreekuur: Hilversum en donderzat in Huizen al in een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; Noorderbaan 19-21 Naar deuschoonheidsspecialiste, F 0321 - de 33 Sportlaan 22 04 Mocht tijdens of fietstocht overzat komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321)30, 330655, Fax- (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E een info@hedibouw.nl De Regge Dronten 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voor tel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick van de Graaf Marc Snoeien is fietsroute Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!! Tel:VERON 06-55797840 Gezinszorg: spreekuur ma. t/mADMINISTRATIEKANTOOR vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

Belt u naar Giennes Bies

naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden.van Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Een Als en Quilten uw hobby hoeft u dewaar deur uw fers lijnen neer enisben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: 0321-333377.

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

niet uitafspraken voor de leukste Diëtist: ma. t/mQuiltstoffen 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00 voedingsvragen t/m /Jelly uur; Rollstelef. en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos isenoverleden snel09.00 een kijkje opToen deuur: Website u kunt in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di. apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 03 331368. 06 - 29 05 05 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent Wijkpost VAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE

de bestelling morgen huis nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naarhebben. mijn zin. GEMEENTE -inKLACHTENLIJN

Dat komt ook door het werk in het

JA

2012 2

Naam:

installatie service onderhoud

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl schoonheidsspecialiste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV van o.a.

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


GGD waarschuwt reizigers vanwege mazelenuitbraak in Zuid-Europa Gezondheidsdienst GGD waarschuwt reizigers die de komende weken naar Frankrijk, Italië, Griekenland of Roemenië gaan, omdat daar een uitbraak van mazelen is. Met name mensen geboren tussen 1965 en 1975 en baby's lopen risico als zij nauw contact hebben met de lokale bevolking. Voor de tweede zomer op rij is er in diverse Europese landen een toename in het aantal gevallen van mazelen te zien. Terwijl het vorig jaar met name om Italië en Roemenië ging, is er dit jaar vooral een toename te zien in Frankrijk en Griekenland. In zowel Italië als Roemenië is de epidemie nog niet voorbij, waardoor het ook in die landen aan te raden is voorzichtig te zijn.

Open zomermiddagen De Bron Oud Kraggenburg Komende zondagen is het terrein van Oud Kraggenburg geopend. De kruidentuin- en cultuurhistorie-liefhebber kan genieten op het terrein van dit bijzondere monument. Johan Woolderink vertelt over de bijzondere geschiedenis en bij de kruidentuin is koffie, thee en iets lekkers te koop. Rondom Oud Kraggenburg is het heerlijk wandelen en fietsen. De open zomermiddagen zijn op 8, 15, 22 en 29 juli tussen 11 en 16 uur bij Zwartemeerweg 23 te Kraggenburg

De GGD licht toe: ,,We hebben de afgelopen tijd vijf kinderen behandeld die in het buitenland de mazelen hadden gekregen of besmet waren door een kind. Op zich speelt het al langer, maar we hebben het idee dat mensen daar niet goed van op de hoogte zijn. Vandaar de waarschuwing."

Foto: Anita Boes

Zo’n 70% van de Flevolandse vakantiegangers buiten de EU koopt souvenirs, maar weet vaak niet wat de douaneregels zijn

Direct contact Overigens valt het risico voor de doorsnee vakantieganger mee. Het RIVM: ,,Je loopt vooral risico wanneer je veel direct contact hebt met de lokale bevolking, bijvoorbeeld wanneer je bij mensen in huis slaapt of als je op bezoek gaat bij familie. In Nederland zijn de mazelen sinds 1976 bovendien onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma, waardoor de meeste mensen ertegen beschermd zijn." De GGD adviseert met name voor baby's jonger dan 14 maanden en mensen geboren tussen 1965 en 1975 om een (vervroegde) vaccinatie te halen als ze naar één van de genoemde landen gaan én veel contact hebben met de bevolking. GGD: ,,De mensen die vóór 1965 geboren zijn, hebben vrijwel allemaal de mazelen gehad. Juist mensen geboren in de tien jaar erna die nog niet gevaccineerd werden, lopen risico om in het buitenland besmet te raken. De kans om het hier in Nederland op te lopen is nihil, aangezien de vaccinatiegraad hier boven de 95 procent ligt." Bron: GGD

Afvalcontainer nodig? www.vanwerven.nl/webshop

Schiphol, 9 juli 2018 – Ook deze zomervakantie kiezen Nederlanders massaal voor een vakantie naar een zonnig oord buiten de Europese Unie. De absolute favoriet is Turkije, gevolgd door de Nederlandse Antillen. Ook Kaapverdië doet het goed. Dit blijkt uit de meest recente boekingscijfers uit de ANVR/GfK Travelscan. Hoewel ruim de helft (54,5%) van de reizigers uit Flevoland kofferruimte vrijhoudt voor aankopen en souvenirs, is er veel onwetendheid over wat nu wel en niet mee mag door de Nederlandse Douane. Vier op de tien van hen (40,9%) heeft hier weleens over getwijfeld blijkt uit onderzoek in opdracht van de Douane. Om duidelijkheid te bieden voert de Nederlandse Douane de zomercampagne ‘De Wereldreiziger’. Via een handige app check je snel en eenvoudig per bestemming wat wel en niet mee terug mag naar Nederland. Hoe zit het met die exotische souvenirs en aankopen? Je ziet ze steeds vaker terug als woonaccessoire: schoongemaakte en sierlijk bewerkte dierenschedels van bijvoorbeeld een koe of buffel. Maar of je dit nu wel of niet mee naar huis mag nemen uit Indonesië is een lastige vraag. Dit blijkt uit een peiling van de Douane onder 1046 Nederlanders die een of meerdere bestemmingen uit de top-10 reisbestemmingen heeft bezocht. 90,9% van de Flevolanders denkt dat dit niet mag, maar dit mag gewoon mits deze goed is schoongemaakt. Ook over de vraag of een literfles Mexicaanse Mezcal met de bekende worm mee naar huis mag is veel twijfel. 81,8% denkt dat dit niet mag. Dit mag wel omdat een worm geen bedreigde diersoort is. Wie in New York een nieuwe pro tablet of laptop koopt met een aankoopwaarde boven de € 430 kan juist niet zomaar langs de Douane lopen. Deze hoor je aan te geven en je moet hier belasting over betalen. Slechts 31,8% is hiervan op de hoogte. Souvenirs JA, weggeven NEE Bijna 7 op de 10 Flevolandse reizigers (68,2%) zegt weleens een souvenir of ander product te kopen op reis. Verrassend genoeg blijken deze aankopen vooral voor eigen gebruik (92,9%). Ruim de helft van de (schoon)ouders (64,3%) kan een presentje verwachten. Eenvoudige check Vertrek jij binnenkort naar een vakantiebestemming buiten de EU? Met de Douane Reizen App voor Android en iOS check je eenvoudig wat mee terug naar huis mag. Twijfel je alsnog? Check Douane.nl of deel je vraag of foto op Facebook of Twitter via #magditmee en de douaniers zoeken het voor je uit. 11


prik bord!

Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week VAKANTIE: NIKS MOET, NIKSEN MAG. Jouw spreuk van de week op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Biddinghuizen Actueel wenst iedereen een fijne vakantie toe! Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Belangrijk bericht voor onze lezers, leveranciers van kopij en adverteerders: Vanwege de vakantieperiode zal Biddinghuizen Actueel in week 30, 31 en 32 uitsluitend te lezen zijn op de site (www.bactueel.nl) en niet op papier uitkomen. Op 14 augustus valt Biddinghuizen Actueel weer op de mat!

Raadsel van het kasteel

 Het kasteel wordt zwaar bewaakt. In de bosjes vlak bij de poort zit een rover, die het kasteel binnen wil dringen. Maar hoe? Er komt een ridder te paard aan galopperen. Wie ben jij roept de bewaker. Ik ben ridder Bosch van Drakenstein zegt de ridder. Twaalf, zegt de bewaker. Zes, antwoord de ridder. Ka De bewaker doet prompt de poort open en de ridder rijdt het kasteel binnen. Twaalf, zes denkt de rover, dat is natuurlijk het wachtwoord. Je moet het bedrag zeker door 2 delen. Hij is nog maar net uitgedacht of er komt een vrouwtje met een mand met eieren aangelopen. Wie is daar roept de bewaker traditiegetrouw. Dag bewaker, zegt het vrouwtje, zijn er nog eieren nodig? Acht, zegt de bewaker. Vier, zegt het vrouwtje. Kom dan maar gauw naar binnen, want het is koud! zegt de bewaker schappelijk. Ha, nu weet ik het zeker denkt de rover. Gewoon het getal door twee delen. Ik ga erop af. Hij kruipt al voorzichtig achter de struiken vandaan, als hij er snel weer onder wegduikt, want daar komt zowaar een koerier aangegaloppeerd. Die heeft kennelijk haast. Zes, roept de bewaker zonder dralen. Drie, roept de koerier terug, en draaft door de poort heen, die haastig is opengegooid. De rover maakt van de gelegenheid gebruik om snel weg te sluipen, en even later komt hij via een omweg op de poort toegelopen, terwijl hij een vrolijk deuntje op zijn viool speelt. Wie is daar roept de bewaker. Ik ben Fulco de Minstreel, beste vriend, zegt de rover. Ik kom jouw heer opvrolijken met zang en dans. Tien, zegt de bewaker, op zijn qui vive. Vijf, antwoord de rover zelfverzekerd. Meteen stuift de bewaker echter op hem af, en voert hem onder bedreiging van zijn hellebaardier, af naar de kerker van het kasteel. Weet jij welke vergissing de rover maakte? De ridder, het vrouwtje en de koerier mochten naar binnen omdat zij het wachtwoord wel kenden, en hij niet. Als de bewaker een getal noemde, moesten zij zeggen uit hoeveel letters dat getal bestond. Twaalf is 6 letters, Acht is 4 letters, Zes is 3 letters. Toen de bewaker dus Tien riep, had de rover niet Vijf moeten zeggen, maar Vier.

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie.

ZORG

VAN MENS TOT MENS

HANS BECKER

telefoon 06 1847 9277 info@beckeruitvaartbegeleiding.nl www.beckeruitvaartbegeleiding.nl

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Raadsel van het kasteel: Antwoord:

DE BESTE

U beslist, ik ondersteun en adviseer u over de invulling ĂŠn de kosten van een uitvaart.

Biddinghuizen Actueel - Nummer 28  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 28

Biddinghuizen Actueel - Nummer 28  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 28

Advertisement