Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 37 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

40 jarig jarig Boekverkoop in in bibliotheken bibliotheken 40 Boekverkoop jubileum jubileum Vitens: spreid gebruik kraanwater vanwege droogte Op vrijdag vrijdag en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken niet niet alleen alleen te Op 66 en boeken te leen leen in in de de

bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans tot romans Zaterdag 77 Vitens juli viert viert op ACV Waterbedrijf roept om hetbibliotheken gebruik van kraanwater zo Door het hoge verbruik kan er tot tijZaterdag juli ACV kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op kunstboeken kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op veel mogelijk over de dag spreiden. Dat heeft te tot maken met dens de piekuren, tussen 6.00 uur de Flintstones Flintstones haar 40tejarig jarig de haar 40 vakantie. vakantie. de aanhoudende droogte in de provincie. Hierdoor wordt er een en 9.00 uur en tussen 18.00 uur en jubileum. jubileum. recordhoeveelheid water verbruikt. 22.00 uur, een lage waterdruk zijn. De boeken kosten € 0,75 per stuk en Daarnaast 10 voor voor €€ kan 6,-. er In bruin de bibliotheek in water uit de 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een plastic tas kraan wat u volgens Vitens Dronten geldt echter een speciale actie: voorkomen, € 5,- kunt een plastic tas de coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende specmet romans en informatieve boeken vullen, voorte€€drinken 7,50 een een gewoon is.plastic voor 7,50 plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten met romans en informatieve boeken vullen, taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Het waterbedrijf zegt dat nietCircuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit noodzakelijk watergebruikDronten, het best De boekverkoop is tijdens openingstijden in de de bibliotheken bibliotheken in Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden gespreid kan worden. Ze vragen Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgete wachten met het wassen van de speciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt auto, de tuin pas na zonsondergang breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het te sproeien, zwembadjes niet midgeeindigd levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en den op de dag te vullen en de vaatleven 's nachts aan te zetten. rondom een tent kunt u genieten Afscheid juf Riet Riet rondom een tent kunt u genieten Afscheid wasser juf Op de site van Vitens staan meer vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van tips om de waterdruk op peil te helversnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvanpen 28houden. jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Na 28 jaar gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en extra aktiviteiten zijn voor jong en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals Bron: Omroep Flevoland een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand klimwand en en voor voor de de allerallereen willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. schminken. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en op haar eigen Na eensensatie, leven geleefd te hebben spanning, spektakel en plezier! wijze, nemen wij afscheid van mijn moeder, plezier! schoonmoeder en oma

Jouw optimisme Jouw wilskracht Jouw vriendschap en liefde Is voor velen een inspiratie bron. Dankbaar voor de mooie herinnering die zij bij ons achterlaat, geven wij u kennis van het overlijden van

Puck van Garderen 29 oktober 1941   

Wilhelmina Maria Bosman - Meester Ellen

           27 juni 2018 Hieke en Piet Rocco en Eline Jolene De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Zonne-Energie Zonne-Energie met Zonnepanelen met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen Ecosave Ecosave sinds 2001 sinds 2001 0321 332038 0321 332038 Correspondentieadres: Lucernehof 49, 8256 CJ Uweigen eigenstroom stroom Uw Biddinghuizen v.a.€€0,05 0,05 v.a.

Andijk, 20 januari 1961

Harderwijk, 28 juni 2018 Gerard Ruud en Babette Shanya Mika Tryanka en Ferry Pa en Ma Meester Perry en Esther Sanne en Wouter Bram

Trimbaan 25 8256 GL Biddinghuizen De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

02 juli 03 2018 02 JULI juli 2012 2012

AAggeennddaa

07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 10 juli met de gezamelijke 30 J oy4Kids over ga op reis...' 10 juni juli ::: Fietsen Fietsen met de'Ik gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen 18.15 uur,verenigingen De Voorhof 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag 10 F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 18 jul juli : Seniorenmiddag 26 met gezamelijke 26 juli juli :: Fietsen Fietsen met de de Vertrek vanaf hetgezamelijke plein dinsdag vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 met de om 13.30 uur 14 aug aug :: Fietsen Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen verenigingen 18 jul : vrouwen Seniorenmiddag 15 15 aug aug :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met 18 openmiddag degezamelijke scharrelberg 23 jul aug : Fietsen met de de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 24 jul : F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 11 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Vertrek vanafAnbo het plein dinsdag 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 12 sept : Afdelingsavond om 13.30 uur 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 sept 19 aug sept :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 14 F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 Vertrek vanafAnbo het plein dinsdag 25 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 viert jaar 25 sept sept :: IVN IVN viert “het “het jaar van vande debij” bij”met met om 13.30 uur een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 okt 28 03 aug okt : F ietsen gez. Vrouwenverenigingen t/m Koetshuis t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis Vertrek vanaf het plein dinsdag 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting om 13.30 uur Ontmoetingininhet 07 okt : Interreligieuze het Koetshuis. Koetshuis. 29 aug :ledenavond OpenmiddagPassage de scharrelberg 09 okt : 09 okt : ledenavond Passage 09 okt 109sept R epair Café inAnbo het Koetshuis van okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 Vrouwen 10 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10.00 totworkshop 12.00 uur 10 okt : ZijActief 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 514sept Z ijactief creatieveinworkshop bij de okt : Benefietconcert Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Kalverschuur in Swifterbant. Vertrek 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 Vrouwen 31 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 19.00 u bij de Voorhof. 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 sept : L edenavond Passage over KNGF 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 inin Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis blinde geleidehonden 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 nov passage 11 F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 13 sept nov ::: Ledenavond Ledenavond passage 13 IVN over bevers 13 nov nov :: Vertrek IVN lezing lezing beversdinsdag vanafover het plein Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 om 13.30 uur 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 sept nov :: gez. avond vrouwen verenigingen 12 V rouwen van3 Nu Ledenavond, met 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo "Stichting Ongeland" 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 11 sept dec ::: advent/kerstavond advent/kerstavond 19 Seniorenmiddag Passage 11 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 12 dec 25 F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 12 sept dec :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt Vertrek vanaf het plein dinsdag 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 om 13.30kerstavond uur 19 dec dec :: ZijActief ZijActief kerstavond 4 okt : Openmiddag de scharrelberg 6 okt : R epair Café in het Koetshuis van 10.00 tot 12.00 uur 9 okt : L eden avond Passage Mw. van Prooyen over de jaren 20. 10 okt : Z ijactief ledenavond over FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… “slachtofferhulp”: 19.45 de Voorhof. Natuurlijke mooie 17••okt : Seniorenmiddag Natuurlijke mooie gelakte gelakte nagels, of uw 17 okt : V rouwen vanteennagels…! Nu Ledenochtend, nagels, of uw teennagels…! •• Basislak met een Basislak met een mooi mooi over het "Hospice" wit wit randje. randje. aanvang: 09.30 uur •• Durf handen weer te Durf: uw uw te van 3 nov R epairhanden Café in hetweer Koetshuis laten zien. laten 10.00 zien.tot 12.00 uur •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… 21 nov : Seniorenmiddag krijgt Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt 21 nov :G ezamenlijke 3 vrouwenver. over u u er er gratis gratis bij!! bij!! Alzheimer org. Passage 1 dec Be : R epair Café in het Beautiful Dreef 65 Koetshuis 8256 AZ van Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 Biddinghuizen 06 - uur 53 62 62 24 10.00 tot 12.00


035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The Three blues, Toos, service 0320-233565; inloopspreekuur: donder-APK keuring 0321-332575. Bij onsde altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs lijn) en waren -Schade reparatie APOTHEEK -Onderehoud en uur: reparatie alle merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 0321-333255. zomer/wintercheck gratis -Laswerkzaamheden 0321-332575. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, bestaan al Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service Icare Verpleging en verzorging -Accu's,banden en uitlaten HUISARTSENPRAKTIJK: Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. Ik uur, trad Telefoon 0321-335050 Fax APK 29,50 all in 0522-279 745 vanincl. 07.00 tot0321-335051 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er0321-335051 werd soms TANDARTS: -2 Wasboxen www.schaapholland.nl 0900-8833 voor overige tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 0321-335051 Airco service www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze. Toos zat alIcare in deLEEF: revue en door GROEPSPRAKTIJK Plaats 1, en uitlaten Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. VERLOSKUNDIGEN: www.schaapholland.nl haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK Reparatie en onderhoud www.schaapholland.nl 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. Biddinghuizen alle merken 0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. N spoed: 06-53659191. 0321 -R 332484 Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort CHIROPRACTIE: 0525-651810. S N 035-6245555. O E R R 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel regen en S lekke A banden. Die 1700 www.autofaber.nl Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE SEN R O RS H 035-6245555. N als werk: maandag van LSTeens km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel inR de krant de THUISZORG ICARE A O I E R 332484 H S S Awoensdagmiddag L S specialist in cijJeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. O I W fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H Jeugdgezondheidszorg L specialist THUISZORG A inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot polyesterhars, UI SS tot 12.00 12.00 van W www.autofaber.nl Dit zijnin N Telefoon 0321-388 K fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig de Rijkspolitie achterna gezeten. specialist LSTHuur. Jeugdgezondheidszorg: telef. door 13.30-14.30 uur: W N T polyesterhars, epoxyhars, UI

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & K N elke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 epoxyhars, spreekuren: polyesterhars, U 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. plamuren &hier nu Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik onderhoudsK DXWREHOHWWHULQJ IXOOepoxyhars, ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren & Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud onderhoudsmiddelen zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 plamuren &ma. 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m Wilsorje kunstharsen Icare Verpleging en verzorging middelen dat daar middelen kom verder mee UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ Yardeninstallatie Uitvaartverzekeringen 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 0900-8833 voor overige tijden. Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. Wilsor lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen beveiliging daar kom je verder mee Fax:0321 0321 74 Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 Fax: 45 700321 2348 0321 3310 1074 74 33 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch Tel: 0321 33 11 67 t/m vrij. vrij. in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. uur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk werk: maandag verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De NoordBV 35 8251 GK Dronten De Waard vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. 84 (0321) 38 60 De Waard BV 60 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl De Waard BV *Banden KLACHTENLIJN in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen De Noord 8251 GK Dronten aat2012388220. Loonwerk en35 grondverzet GEMEENTE DRONTEN 0 ag na- KLACHTENLIJN 3 *Accu’s Noorderbaan 88, 8256 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 PR Biddinghuizen elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 tel.Tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 2 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax DIERENAMBULANCE DE 09008844. was n elektrotechnisch beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen telecommunicatie or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET 316899. dus woensdag Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. in Het Koetshuis: telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering *Banden DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie,7,schade reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar verwarming *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 PROTESTANTSE *Banden 0321-331655 of 331368. GEMEENTE biel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 woensdag: 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling 0321-331655 of 331368. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en 7, buiten schilderwerken LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE 06De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen elJoke 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 0624127084 / 1440321 RED EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte de Spreekuur Wijkagent Wijkpost Wijkpost *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: dministraties - ondernemingsplan 53371293 tel. 06-48462307 Biddinghuizen Biddinghuizen: Biddinghuizen: ssen en wensen de familie ngs Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 gen - belastingaangiften particulieren Spreekuur Wijkagent Wijkpost woensdag: woensdag: 13.00-14.00 13.00-14.00 uur. e-mail: cobydeboer@planet.nl. om Biddinghuizen: DMINISTRATIEKANTOOR en Gods kracht toe. uur. Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, en-AZ Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE DAAR -RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 Fax: (0321) 330690 SYSTEMS Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren Vrijdag 6 juli jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Een belangen staan etje van Stichting DeRedactieadres Een adres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 BIDDINGHUIZEN Machinebouw Voor al uw schilder, behang en AZ Transport techniek zen Plein 8256 AZ uw BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo viering Trappen en balustrades Trappen balustrades eelHet Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! -Lease service adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan Service in afvaltransport Service in afvaltransport Evangelische Gemeente Zeewolde nnen mettel. de afwerking en 0321 - 333310, fax.inrichting. 0321 - 330101 reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.-Schade nr. reknr: NL36 RABO 0112 5792 56 aar. Iedere dinsdag en35, donderdag Service in afvaltransport Secretariaat: Kwarts 3893 EDgeopend van 10:00 tot 16:00 uur en woensdag van Noorderbaan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256geplaatst PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep en 10:00 uur tot 13:00 uur. (3x per maand). Voor iedereen die het gewoon gezellig nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. vindt, voor de leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondagnodig 8 julihebben; voor diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 uur:praktische Klaas van Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem ondersteuning‌ Loop eens binnen en laat u verrassen * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas lke * Deuren - ramen - kozijnen 10 de koffie/thee staat klaar! Noorderbaan gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte! VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 FLEVOLAND Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 22 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484 2 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, bedankt de vele vrijwilliDe Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,

W

Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

2

gers voor hun inzet en

Schildersbedrijf J. Buiten

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Uitslagen van de ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Klaverjasclub ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster Mevr. v/d Meij Senioren '91 Jokeen v/dwensen Meij de familie De uitslagen vanhaar 26Mevr. juni, Wij zullen missen Dames: veel sterkte en Gods kracht toe. Annie de Wij Jongste 5268 zullen haarpnt missen en wensen de familie Heren: veel sterkte en Gods kracht toe. Leden Nico Remijn 5595 pnt en bestuur van Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Leden en bestuur van en van wk 23 t/m 26: Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Dames:

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen binnen buiten schilderwerken Bel vooreneen vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !!

Voor informatie kunt u bellen met: Poolse medewerkers nodig‌?? O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen

06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie kunt u bellen met: 0321-326533 06-11310835/ O. ten Hoff tel /0591-549094 Agrohulp Ten Hoff L. ,Prof. 06-51558557 ten Zuurlaan Hoff tel 20 Biddinghuizen 0321-326533 / 06-11310835

Riek Habers 19.920 pnt Heren: Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Nieuwbouw Stichting Biddinghuizen Nico Remijn 18.649 pnt De Scharrelberg Troost: Nieuwbouw Stichting Schildersbedrijf Herman Oerlemans 16.928 pnt De Scharrelberg J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Schildersbedrijf (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. J.sauswerken. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Seniorenmiddag Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Dagelijks vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. 18zijn juli 2018 Tevens ook het kwartsen van muren. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Beide verenigingen zijn begonnen met om de het afwerking en het inrichting. Woensdag 18 vrijwilligers juli is in de Voorhof Dagelijks zijn druk in de weer laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 eenmaken. gezellige seniorenmiddag Zaterdag isDeze buiten o.a. zijn het toegangshek bijen dede Osbornegroep geplaatst en te week het met gas, water elektriciteit aangesloten. o.a. er is bingo. eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide zijn metBinnen de afwerking en inrichting. Flevolandse boeren mogen hun aan het schilderen, muren plafonds glad en sauzen, de toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het /toegangshek bijmaken de Osbornegroep geplaatst Deze maandelijkse seniorenmiddag doucheruimtes betegelen, enBinnen hetgewassen luchtbehandelingssysteem beregenen er is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligersblijven o.a. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas is voor alle senioren van Bidding* Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en * Bel voor een vrijblijvende offerte! huizen. In augustus is er geen seni- De zon schijnt* Voor al dagen en er valt ontzettend doucheruimtes betegelen, elektriciteit BIDDINGHUIZEN en het luchtbehandelingssysteem leveren en plaatsen van alle soorten glas orenmiddag. De middag begint om weinig regen. Het is de afgelopen maandhetTel: droog Nederland, maar of 06-11017610 *0321-848043 Deurenin - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg aanleggen. 14.30 uur in kerk en zalencentrum de Flevolandse boeren hoeven zich volgens WWW.GEERTSGLAS.NL * Bel voorwaterschap een vrijblijvende offerte! het en Landbedankt de vele vrijwillide Voorhof. en Tuinbouworganisatie (LTO)ennog geen zorgen te maken. Voorlopig Tel: 0321-848043 of 06-11017610 gers voorDehun inzet Stichting Scharrelberg mogen ze doorgaan met het beregenen van de WWW.GEERTSGLAS.NL akkers. enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwilliVoor vervoer kunt u bellen naar woord van dank aan de vele gers voor hun inzet en Dini Grimme. Telefoon: In Brabant geldt momenteel een sproeiverbod vanwege de droogte. Volgens sponsors, groot een als 0321 33 1583 enthousiasme. het waterschap zalzowel zo'nTevens verbod er in onze provincie nog niet komen. "In klein, het vele materiwoord van genoeg dank aan de vele Flevoland zit voor nog grondwater", legt een woordvoerder van ZuiderGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN materieel gereedsponsors, zowelengroot als zeelandaal, uit, "Tot volgende week donderdag blijft het droog, maar zelfs met KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap terhet beschikking klein, dat voor vele die verwachting maak ik mematerigeeniszorgen over droogte". VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN - -PEULVRUCHTEN Specialist gesteld en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91-- OPENBARE BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 in: WEEGBRUG Volgensmochten LTO dat merken de boeren dat ontzettend droog is, maar volgens ontvangen. schap ter beschikking is het TEL. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 een woordvoerster boeren geenJ. zorgen. "De boeren geven polyesterhars, gesteld en demaken euro’sdedie we zichVERT.: NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN aanditdat het de laatste tijd ontzettend droog is en dat ze een regenbui zeker TEL. 0321-335353 TELEFAX 0321-331234 Diverse materialen zijn erepoxyhars, nog nodig om unieke project een geweldige mochten ontvangen. wel zouden zien zitten. Maar wilt voorlopig hebben ze nog voldoende water om uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, u plamuren & Noorderbaan 46 te besproeien". "! # de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geld doneren dan Biddinghuizen Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project een geweldige materialen voor Tel: 0321 33 11 67 graag contact opnemen de penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Top 10 droogste junimaanden kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL "! # De Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van Yperen, tel. de enthousiaste vrijwilligers en /of u geld doneren dan maand Volgens hetwilt KNMI is0321-314537 de afgelopen ĂŠĂŠn van de droogste sinds het penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de begin penningmeester van Stichting van de neerslagmeting in 1906. Deze maand staat nu op de negende DeBuitensport Scharrelberg: Stam- van tel. en0321-314537 voorJopie iedereen plaatsYperen, in de top-10 met de droge weersverwachting lijkt het erop dat de Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl maand in de top blijft.

BLONK BLONK

  

Woensdag werd de Zuidersluis bij Almere open gegooid omdat het waterStichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl • Bootcamp peil in het Veluwemeer te laag is. Door de sluis te openen stroomt er water • sport tijdens en na zwangerschap door de provincie richting het meer waardoor het peil stijgt. Stichting De Scharrelberg • Seniorensport • Begeleidingadres bij burn-out Biddinghuizen Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet Kopij Actueel 

 • Sportbegeleiding bij diabetes $$$ ! !" www.vitaaloveral.nl Kopij Biddinghuizen Actueel  

Kopij voor adres BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer $$$ ! !" geplaatst worden komendeaangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden uiterlijk   

geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur. Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende HEYBOER BV b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagHET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is uitvaartzorg HEYBOER BV 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag3 ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld GEWASBESCHERMING22 middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150 opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150 opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Predikant: Ds tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: Tel:dominee@pgbiddinghuizen.nl 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. Mw. de Boer, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 Jolanda Aantjes - Lubbersen, e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 mw. ds.uur R. van Haeringen, 08-07-2018 - 9.30 Dronten Voorganger: Zondag 8 julids. M.L. van de Bunt, WJV overstapdienst/afsluiting Heilig 09.30 Avondmaal uur: mw. ds.viering R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ HeiligPAROCHIE Avondmaal‘NORBERTUS’ viering Pastor: Ludgerusplein2,2, Pastor: H. G. Boogers, Nijland, Ludgerusplein Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ h.boogers@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Pastor: G.) Pastoraatsgroep: Nijland, Ludgerusplein Locatieraad: 0321-332248 Schutter 0321-2, (mw. M. Schrama) Pastoraatsgroep: Dronten, tel. 0321-312456. 332401 ( mevr. A. Scholten ) 03213324010321-331428 (mevr. A. Scholten) Locatieraad: ( dhr. A. de www.parochienorbertus.nl www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321KESA (kerk en samenleving): 332401 A. Scholten ) Vrijdag 6( mevr. juli telefonisch bereikbaar: 0320-288219, www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger 0321-333627 WoCo viering Vrijdag 6 juli

10.00 uur: eigen voorganger vrijdag 6-07-2018 - 10.00 uur Zondag 8 juli WoCo viering Eucharistieviering Pastor T. van der Sman 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo Zondag 8-07-2018 - geen viering Zondagviering 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen Zeewolde WoCo viering Gemeente Evangelische Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED E-mail: info@egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. www.egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Secretariaat: Kwarts Zondag 8 juli Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Zeewolde; tel. 036-5224348. 10.00 uur: van Denderen Locatie: HetKlaas Koetshuis

Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, FLEVOLAND De Veluwse6,Snees 20, 8251 AJ Dronten, De Ketting Dronten Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, De juli Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, De Ketting Dronten. 15 20186 -te10.00 uur aanvang 10.00 tel. 0321-338685 Kerkdiensten uur (tenzij anders vermeld) Voorganger: ds. R.M. Nepveu in het Odd Fellowhuis, De Ketting te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15 6juli uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Turkse Mimar MoskeeManneke Zondag 15 juli Klaversingel 93 10.00BX uur: 8256 Biddinghuizen Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. mw.drs. Openingstijden: 14.00Manneke uur Havenweg 3 tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: Turkse Mimar Contactpersonen: Mustafa Yazici, Moskee tel.: 06-5398 1975 Havenweg 3 tel.: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis Genc, 06-47376121 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet niet Spoedlijn huisartsen, 0321 - 331414 kan wachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-, nachten weekenddienst: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0900 -- 3336333 Binnen 0900 3336333 Binnen kantoortijden: kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 331414 0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartikelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvragen m.b.t. genvoeding en uitleen vanhulpverlening, verpleegartizuigelingenvoeding en uitleen van apotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. verpleegartikelen: zaterdag van 15.300900-8833. tot 16.30 uur; Buiten APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kuntopu DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. DIERENARTS: VERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775

VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROEREND-

PENSIOENEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED Bij bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DE REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOONBELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


van een uitgebreid assortiment aan versnaperingen en er zullen veel extra aktiviteiten zijn voor jong en oud,zoals een bungee trampoline, een V8-buggy, race simulator en een klimwand en voor de allerkleinsten een springkussen en schminken.

04 okt 07 okt

: Open dag Scharrelberg : Interreligieuze Ontmoeting in het Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage te hebben, gaat juf Riet met pensioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu • Wij staan 24 uur per dag voor u klaar 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie • Professioneel en betrouwbaar 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De • Eén vast aanspreekpunt 17 okt : Seniorenmiddag • Met rust en aandacht, inspirerend receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo • Geheel afgestemd op uw wensen 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu • Uitvaartzorg ongeacht of en 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen waar u verzekerd bent 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor • Een mooi afscheid voor elk budget 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis een ieder die op zoek is naar 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage spanning, sensatie, spektakel en 7) 4/bevers 13 nov : IVN lezing2over plezier! 79 446Z60 Staatsbosbeheerruimte 2 1 5 6 0 17 nov : Sinterklaasintocht baar Bereik 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo Openingstijden do 08.00-20.00 uur 11 dec : advent/kerstavond Passage ma 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur InHerinnering Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten in de regio 11 Harderwijk, en Dronten. dec : Zeewolde Bijeenkomst Anbo Verwacht u binnenkort een overlijden en wilt u de uitvaart vast doornemen? Of wilt u uw laatste wensen laten di 08.00-20.00 uur zat 08.00-20.00 uur 12 dec : Seniorenmiddag vastleggen in een uitvaartplan? Neem dan contact met ons op voor een kosteloos & geheel 14 dec : Kerstmarkt vrijblijvend gesprek. wo 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu Tonselsedreef 1, 3845 CR Harderwijk - info@inherinneringuitvaartzorg.nl - www.inherinneringuitvaartzorg.nl 19 dec : ZijActief kerstavond 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 2

Persoonlijke aandacht, zorg & betrokkenheid!

Te l e f o o n n u m m e r s

FRENCHGICOM MANICURE…

APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. Zonne-Energie HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. met Zonnepanelen TANDARTS: 0321-331070. 'uit' Biddinghuizen FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE:Ecosave 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK sinds 2001 VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. bevallingen en 0321Voor 332038 spoed: 06-53659191. Uw eigen stroom CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE v.a. € 0,05 NOOD: 035-6245555.

• NatuurlijkeCOMPOSTING mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! SYSTEMS Gicom BVmet een mooi • Basislak Oogstweg 9 wit randje. 8256 SB BIDDINGHUIZEN • Durf uw handen0321-332784 weer te Tel. 0321-332682/Fax laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Algemene klachtenlijn op werkdagen: 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: 316899. St. verliezenverwerken Flevoland 0321-331377 DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368. DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

Noorderbaan 10

Verlengde baan 8, 8256 HBBiddinghuizen Biddinghuizen 0321-3311150321 - 332484 www.rosehairstyling.nl

www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

Autoreparatiebedrijf

Aleksandar Oogstweg 2 Biddinghuizen Tel: 0624127084

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Bom uit Tweede Wereldoorlog ontmanteld BIDDINGHUIZEN De Explosievenopruimingsdienst (EOD) heeft vanmorgen een bom van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog uit een akker aan de Hoekwantweg gehaald. De slagpin is inmiddels uit de bom verwijderd zodat het directe gevaar is geweken. De bom is meegenomen naar het schietterrein bij 't Harde en zal daar tot ontploffing worden gebracht. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet

Mega Piraten Festijn terug naar Oldebroek Met optredens van o.a. Jan Smit, Jannes, Gerard Joling, Mooi Wark en Poar Neem’n

OLDEBROEK – Het Mega Piraten Festijn keert op vrijdag 31 augustus terug naar Oldebroek. Natuurlijk zijn diverse bekende Nederlandstalige artiesten van de partij. Van Jan Smit tot Jannes, van Gerard Joling tot Mooi Wark. Het team van social mediafenomeen Poar Neem’n krijgt een eigen podium in een tweede, kleinere tent. Bijna een thuiswedstrijdje dus voor Wim Salabim en zijn mannen. De presentatie is weer in handen van Willie Oosterhuis. Het festival vindt plaats in een weiland aan de Stouwdamsweg.

Grote kans op waarnemer als burgemeester BIDDINGHUIZEN - De kans is groot dat de gemeente Dronten op 1 november eerst een waarnemer als burgemeester krijgt. Volgens de provincie Flevoland duurt de procedure voor het benoemen van een nieuwe burgemeester meestal zo'n 7 à 8 maanden. Donderdagavond maakte Aat de Jonge bekend dat hij over ruim vier maanden vertrekt en het lijkt onwaarschijnlijk dat er dan al een opvolger is. Gebruikelijk Volgens een woordvoerder van de provincie is het gebruikelijk dat de commissaris van de Koning een waarnemer aanstelt als na het vertrek van een burgemeester niet direct een nieuwe kan worden geïnstalleerd. Hoeveel tijd nodig is hangt onder meer af van de wensen van de gemeenteraad. Als de raad inwoners wil betrekken bij het opstellen van een profielschets kost dat volgens de woordvoerder mogelijk meer tijd. Zo werd in Noordoostpolder onlangs een enquête gehouden over de opvolging van Aucke van der Werff. Bovendien zit het zomerreces van de gemeenteraad eraan te komen. Overleg Commissaris van de Koning Leen Verbeek zal binnenkort overleg voeren met de fractievoorzitters in de Dronter gemeenteraad over de opvolging van Aat de Jonge. Fractievoorzitter Remco de Maaijer van de grootste partij in de raad, de VVD, zegt dat als je op de kalender kijkt het voor de hand ligt dat er een waarnemer komt. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet

De twee vorige edities van het feest waren grote successen. Beide keren was het evenement uitverkocht. Het Mega Piraten Festijn is Nederlands grootste festivalkaravaan. In totaal strijkt de tour dit jaar in maar liefst tien plaatsen neer. Het MPF draagt de titel ‘Europa’s grootste meezingfeest’ met trots. De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is eigenwijs en presenteert gewoon in zijn Overijsselse dialect. En iedereen verstaat hem. De sfeer spat van het podium af! Maar de grootste artiest is het publiek zelf: zingen, in de polonaise lopen, hossen of gewoon lekker met een biertje in de hand alles bekijken vanaf een plekje bij de tap, alles kan en mag. De Mega Piraten Festijnen zijn geen feesten, het zijn vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek. Eddie: “Iedereen die een MPF heeft bezocht, weet waarover ik het heb. Iedereen zingt mee. Verbroedering en gezelligheid; dat blijft onze insteek en daar wordt niets aan veranderd.” Programma Gerard Joling, Jan Smit, Jannes, Django Wagner, Koos Alberts, Ancora, Stef Ekkel, René Karst, George Baker, Helemaal Hollands, Vinzzent, IJsselduo, Belinda Kinnaer, Lytse Hille, Otto Lagerfett, Arjan Venemann, Lesley Williams, Snollebollekes, Jan Keizer & Anny Schilder, Remix, Corry Konings, Harten 10, De Alpenzusjes, Lange Frans, John de Bever, John West, Mooi Wark en Summerland. De presentatie is in handen van Willie Oosterhuis. Daarnaast verzorgt Poar Neem’n een aantal shows. Het terrein aan de Koeleweg is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma duurt van 20.00 tot 01.00 uur. Kaarten Fysieke kaarten (vanaf 25 euro) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Emté in Oldebroek; Cigo Tabak in Wezep; EP in Elburg, TMI Bosch in ’t Harde en bij alle winkels van Primera. Daarnaast zijn ze ook te koop via www.megapiratenfestijn.nl. 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg lien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave.Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparaties van sieraden en horloges. of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische Evt.waar via het ziekenMuziTax “De voet. juwelier muziek in wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26,97, Biddinghuizen, zitâ€?. Kruidendreef 8252 BE voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 2012 2 Dronten Tel.00321-318011 0 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende Stratenmaker nodig voor Oprit of klachten. www.muzitax.nl Bewust worden door massage. Bewust massage.leveren. terras? worden Ook doorstenen Klokkenreparaties. Carl Ferket, Begijnenlaan 3, DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 3841 Zo!! DH Marc Custers Tuinen en ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel voor afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel voor afspraak of of inforinforSnoeien is Vakwerk Marc Custers reparaties van sieraden en horloges. Tel: 06-55797840 matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit". Kruidendreef 97, 8252 BE Dronten Tel. Voor uw binnen en buiten klus- en Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekte is overleden, www.muzitax.nl Kleine onderhoudswerkzaamheden. www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in het ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Voor vrijblijvende bel vrijtel. klussen in en en om om prijsopgaaf, het huis. huis. Voor Voor vrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 337030 ofofferte, mob. 0610172196. blijvende gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl Ook voor voor proeverijen. nodig DaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterWijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Conny Oosterkamp "" In In balans balans zijn zijn '''' Praktijk voor Pedicure,(Sport) Voetreflexpraktijk Voetreflexpraktijk Irene Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, massage, Noorderbaan Sportverzorging/ 51, Noorderbaan 51, blessures. Biddinghuizen. Bel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: 06-30280529, 0321-333203 06-49219603 of stuur mij een 06-30280529, 0321-333203 Ter emailbericht: conny.oosterkamp@ Ter info, info, solcon.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Klusbedrijf Johan Bramer Binnen en buiten schilderwerk Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 06-10172196 Pianoles en Zangles door ervaren gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw geschiedenis behouden. 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw geschiedenis behouden. FOOTWORX –uMEDISCHE PEDICURE bomen moet naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in 18484711 info@schrijverij.net rink Harderringweg 16, 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. reumatische-, Harderringweg 16, BidBiddiabetische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. oncologische en.alle andere risicoOpeningstijden: Openingstijden: . voeten, met mogelijke vergoeding door ma t/m maziektekostenverzekeraars. t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur de Ook voor Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Noorderbaan38,Biddinghuizen cosmetische voetbehandelingen. Jose Gouwenberg TT 0321 PROTESTANTSE GEMEENTE Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 Karincasco Andringavan de nieuwbouw van Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg BIDDINGHUIZEN Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de Predikant: Bregman tentenveld 19, het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken info@pedicurebiddinghuizen.nl Depositaire Medex. Mosselweg Voor uw binnennadert en buiten en EE info@hedibouw.nl Tel: 0321-848658, Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. behangen * glasvezel * sausen onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes - Lubbersen, Ina's Hair-Service Dagelijks in de weer om het laatste van het casco af Bel voor eenvrijwilligers vrijblijvende offerte Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 ofzijn mob. 0610172196.druk Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: 9 week tel. 06-48462307 Biddinghuizen teScoutingpad maken. Deze zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers Snoeien isBoer, Vakwerk Marc Custers Mw. C. de De Repel 9, tel.: 333535 kinderen knippen tot 10 jaar â‚Ź10,= Tuinen Zo!! Beide verenigingen zijn begonnen met de en afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: Tel: 06-55797840 06-55797840 Videobanden, en e-mail: cobydeboer@planet.nl. Dames & Herendia’s knippen â‚Ź 15,= Videobanden, dia’s en lp’s lp’s Zaterdag buiten o.a. overzetten op DVD. Voor een is afspraak u het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD.belt 0321-332423/06Zondag 8 juli erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Poolse medewerkers nodig‌?? De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net 09.30 uur: mw.sauzen, ds. R. van aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl www.schrijverij.net Quilten uw hobby is hoeft uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem Dronten * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby is hoeft de deur deur Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste aanleggen. Heilig Avondmaal vieringQuiltstoffen niet uit voor de leukste Quiltstoffen * Bel voor een vrijblijvende offerte! O. ten Hoff tel 0591-549094 / Uw pedicure Vakantiemedewerkers gezocht vanaf /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u Uw pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u 06-51558557 L. ten Hoff tel voor o.a. alle risicovoeten, 14 juli, voor snel een kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor o.a. alletuinwerkzaamheden risicovoeten, Stichting De Scharrelberg snel een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 Vanaf 14 jaar.reuma, Locatie: induszoals diabetes, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. bedankt deLudgerusplein vele vrijwilliPastor: G. Nijland, 2, oudere en verwaarloosde voet. trieterrein Biddinghuizen. Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 oudere en verwaarloosde voet. gers hun inzet en Dronten, tel. voor 0321-312456. Bel voor 06-50405611 Aanmelden viaKarin 0321-332947, Biddinghuizen Bel voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info dhr.op Zegers. Info opFwww.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van Schutter ) Pastoraatsgroep: woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) sponsors, als apparatuur TALPA, mollenbestrijding, 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl klein, voor het vele materiTALPA, mollenbestrijding, 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Vrijdag 6 juli geen voorrijkosten! Wij rekenen WEEGBRUG Vul de coupon hieronder in. Wijschap rekenen geen voorrijkosten! dat ter beschikking is www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen voorganger VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken wijnvaten en regentonnen gesteld en de euro’s die we Alvast bedankt! Eiken wijnvaten en regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 05 // 0321 WoCo viering 06 -- 29 29 05 05 05 03 03 0321 -- 330 330 797 797 ReginaState vatenhandel TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. vatenhandel VoorReginaState al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 Bremerbergweg 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl Diverse materialen zijn nodig omZondag dit unieke www.reginastate.nl Tevens ook het kwartsener vannog muren.

Nieuwbouw Stichting Ke rk diens t en De Scharrelberg

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

M CHTIGINGSCOUPON eigen M AA uitstraling te geven. Heeft u materiaal 09.00 dat u uur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IK WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N IK WORD DONATEUR VAN DE S TICHTING B IDDINGHUIZEN A CTUEEL Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo viering "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde leraar. Ondergetekende diplomeerde leraar. Ondergetekende Evangelische Zeewolde De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, Stephan Havelaar, tel. tel. 06-26078718. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres: Naam: Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken 10.00 uur: Klaas van Denderen www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Verlengde Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas Loonwerk grondverzet Bremerbergweg 16 Biddinghuizen

 

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. * Deuren - ramen - kozijnen Bremerbergweg 16 Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Tel. 0321-337447 Ruime buitenrennen en len, m.b.t. hulpverlening, zuigelin* Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Ruime buitenrennen en Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. www.knipscheer.com genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet uitlaatmogelijkheden! FLEVOLAND uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. info@knipscheer.com Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Ruime binnenkennels Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Ruime binnenkennels met met  

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 WWW.GEERTSGLAS.NL Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvloerverwarming! 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, vloerverwarming! $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: ......................................................................................................................... De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, T. 0321-332549 06-51107527 zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

6 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer Odd Fellowhuis, geplaatst worden in het komende nummer, wordt aanvang vervolgens De Kettingmaar 6 te Dronten. 10.00

deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152.

99


Foto expositie Onderweg We nodigen u uit de opening bij te wonen. Ontmoet de fotograaf en proost mee op zijn werk:  

donderdag 12 juli 19:30 - 21:00 uur De expositie is te zien tot en met 8 september

In twee GGD-regio’s in OostNederland verhoogd risico op ontwikkeling depressie Hey helpt om het gesprek over psychische stoornissen aan te gaan Depressie is de meest voorkomende mentale aandoening in Nederland. Uit de meest recente Gezondheidsmonitor blijkt dat 44% van de Nederlanders een matig of hoog risico heeft op een angststoornis of depressie. De monitor maakt ook de verschillen tussen de GGD-regio’s inzichtelijk. Zo is de kans om een angststoornis of depressie te ontwikkelen aanzienlijk hoger in GGD-regio’s Gelderland-Midden (49,3%) en Gelderland-Zuid (49,1%). In de overige GGD-regio’s in Oost-Nederland is het risico in lijn met het landelijk gemiddelde.

Gerald Batterink (Noordoostpolder, 1966) houdt zich al een kleine 30 jaar serieus bezig met fotografie. Sinds 1996 is hij lid van de Fotoclub Zwolle. Zijn doel: grip hebben op het volledige proces; van opname tot presentatie. Vele uren ploeteren in de doka leverden hem uiteindelijk herkenbare foto’s met zeggingskracht. Toen de digitale fotografie gemeengoed werd, kon Gerald zich hier nog niet aan overgeven. In 2006 werd weliswaar de doka ontmanteld en kwam er een digitale camera, toch bleef hij ook analoog fotograferen. De selectie van foto’s in deze expositie beslaan een periode van twintig jaar; van 1997 tot 2017. Bijna altijd zijn er mensen op afgebeeld. Vaak terloops, waarbij Gerald als fotograaf onderdeel uitmaakt van de omgeving. Om het moment te vangen waarin het licht, de compositie en het verhaal samenvallen. Door in zwartwit te werken, worden patronen en vormen benadrukt.

Praten eerste stap naar herstel Ondanks dat in Nederland 800.000 mensen een depressie hebben, rust er nog steeds een taboe op het onderwerp. Zowel mensen met een depressie of depressieve gevoelens als dierbaren om hen heen vinden het lastig om dit onderwerp aan te kaarten. Hierdoor blijft depressie te vaak onbesproken. Dit is zonde want praten draagt bij veel mensen bij aan het herstel. Om het gesprek over depressie te starten voert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar. Bij deze campagne is er speciale aandacht voor de risicogroepen jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar). Naast aandacht voor de campagne op radio en TV, biedt Heyhelpt.nl video’s en tips om het gesprek over depressie op gang te brengen. Zowel door mensen met een depressie als omstanders. De 18-jarige Eva uit Barneveld heeft ervaring met depressie. “Ik voelde me somber, was erg moe en had weinig zin in activiteiten. Ik wist niet goed hoe hiermee om te gaan. Uiteindelijk heb ik mijn ouders verteld hoe ik me voelde en hebben we samen professionele hulp gezocht. Het praten over mijn gevoelens en de steun van mijn ouders zijn heel belangrijk geweest voor mijn herstel”. Eva hoopt met haar verhaal het taboe op depressie te doorbreken. Heb je zelf depressieve gevoelens of herken je deze bij iemand om je heen? Ga naar Heyhelpt.nl voor meer informatie over signalen van depressie en tips om hierover te praten.

Ellerweg 23 8256 RS Biddinghuizen

7


Website: www.basgymnastiek.nl

VACATURE Voor onze freerun les op de donderdag zijn wij vanaf het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe freerun-train(st)er met ervaring. Heb jij zin om vanaf september een groep van ca. 20 enthousiaste kinderen tussen de 6 en 14 jaar freerun-skills bij te brengen? De les wordt elke donderdag gegeven in de gymzaal aan de Sportlaan in Biddinghuizen van 17.20 uur tot 18.15 uur. De functie & eisen We zijn op zoek naar een enthousiaste trainer (m/v) in het bezit van een diploma gymleider 3 of een diploma Freerunning Assistentenleider 2 of Freerunning leider 3. Het volgen van een cursus bij de KNGU behoort tot de mogelijkheden. Een VOG (verklaring omtrent gedrag) hoort bij de procedure. Voor de functie is het natuurlijk belangrijk dat je communicatief en sociaal vaardig bent, daarnaast vul je op een creatieve manier de wekelijkse freerunles in. Ga jij graag met kinderen om en vind je het leuk om de kinderen op professionele & vakkundige wijze de freerunsport bij te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Interesse? We bespreken graag de mogelijkheden met jou! Mail je CV en je motivatie naar onze voorzitter Jolanda van Dekken (voorzitter@basgymnastiek.nl), tel: 06-15344335.

Foto: Anita Boes

Stilte-Bewustzijnswandeling op zomeravond

Samen in stilte wandelen rondom de Casteleynse plas, Wellerwaard en over de golfbaan. Op zondagavond 8 juli start er een wandeling van 5,5 kilometer vanaf de parkeerplaats bij Wellerwaard. Tijdens de wandeling wordt er letterlijk en figuurlijk stil gestaan bij een thema. Er komen bewustzijnsvragen langs en er wordt een mindfulnessoefening aangeboden. De wandelingen in stilte worden sinds begin 2016 georganiseerd. Ze zijn toegankelijk voor eenieder die houdt van wandelen en op zoek is naar rust en bezinning. De aanvang van de wandeling is 19.15 uur bij Wellerwaard. De start is om 19.30 uur en stevige schoenen zijn van harte aanbevolen. Meelopen met de stiltewandeling kan na aanmelding via de website www.anitaboes.nl/ stiltewandelingen

Het is warm…. Douchen met koud water! De laatste tijd hoor je het steeds vaker; koud douchen heeft voordelen. De eerste keer valt niet mee, vooral niet als je gewend bent de warme kraan flink open te draaien. Dan denk je er wel 5 minuten onder gestaan te hebben, maar in feite zal het niet meer dan een minuutje zijn geweest. Wat zijn eigenlijk de voordelen van koud douchen? Koude douche versterkt je huid Koud douchen is goed voor je huid. Wanneer je onder een koude straal staat, zal dit je huid versterken in plaats van verslappen. Het warme water zorgt voor een verslapping van de huid. Ook cellulite (en de kans op cellulite) neemt enorm af. Door het koude water zal de bloed circulatie toenemen waardoor opgehoopte verkussentjes geen kans meer maken. Pas wel op met je gezicht, sommige mensen kunnen door een té koude straal op het gezicht huidklachten ervaren. Richt daarom ook altijd de straal op je nek/rug. Wil je afvallen? Ga dan koud douchen Wanneer je het koud hebt, moet je lichaam harder werken om warm te blijven. Dit betekent dat het extra energie aan het verbranden is terwijl jij alleen maar onder de douche staat. Je metabolisme komt op gang en je bloedcirculatie wordt sterker. Zodoende heb je de eerste 5 minuten van de dag al "gesport" zonder te zweten. Goed voor de bloeddruk en bloedcirculatie Koud douchen zal je bloedcirculatie verbeteren. Het koude water zorgt voor vaatvernauwing waardoor er in de zelfde tijd meer bloed door te aderen gepompt wordt. Hierdoor wordt het bloed efficiënter gebruikt. Het klopt dat je bloeddruk een tijdelijk verhoging doormaakt, echter al je bloedvaten worden wel "getraind" waardoor deze sterker worden. Wanneer we dit proces omdraaien (wanneer we warm water gebruiken) zal dit resulteren in een verwijding van de bloedvaten waardoor de bloeddruk tijdelijk afneemt. Slappere bloedvaten is het gevolg! Immuunsysteen Je lichaam gaat direct aan het werkt op het moment dat je onder de koude douche staat. Je lichaam moet namelijk de temperatuur van je lichaam gelijk houden. Door koud water gaat je lichaam energie verbranden om zichzelf weer op te warmen. Wanneer je onder een warme douche staat, zal het zelfs gaan zweten (ja, je kan zweten onder de douche). Je immuunsysteem 8

wordt hierdoor getraind zodat je algemene gezondheid een boost krijgt. Je lichaam krijgt namelijk ineens een kleine hoeveelheid stress te verwerken omdat de temperatuur van je lichaam ineens drastisch verlaagt. De 'verwarming' van je lichaam worden aangezet en je traint je immuunssyteem! Je bouwt een "anti-kou schild" op Dit klinkt misschien een beetje raar, maar wanneer je regelmatig onder de koude douche staat, zal je een natuurlijk resistentie opbouwen tegen kou. Je bouwt eigenlijk na verloop van tijd je eigen "koudeschild". Je lichaam kan beter met kou omgaan. Voor mensen die veel zweten is een koude douche ook aan te raden. De temperatuur neutraliseert simpelweg de hoeveelheid zweet die men aanmaakt! Jij hebt voortaan minder last van de kou in de winter! Het geeft je energie Ben je een persoon die in de ochtend aardig wat tijd nodig heeft om "wakker te worden". Nou, wanneer je onder een koude douche gaat staan, ben je binnen 5 seconden helemaal wakker. Je lichaam krijgt een "jump start" en je springt letterlijk wakker. Daarnaast krijg je ook nog een positieve mentale energie. In Nederland kennen we allemaal de nieuwsjaarduik! Dit is het zelfde principe: Een "fris" begin geeft je energie!Handige tips Wel koud genoeg douchen: Wat ieder persoon als "koud douchen" ervaart is voor iedereen anders. Voor de één is 20 graden al koud en voor de ander is 15 graden net warm genoeg. Studies wijzen uit dat het douchen met koud water rond de 10 tot 12 graden, de meeste voordelen geeft voor je gezondheid. Pas op: Wanneer je hartritmestoornissen ervaart, is het niet aan te raden om ineens onder de koude douche te staan. Verlaag langzaam de temperatuur. Je lichaam kan minder goed met stress omgaan en de plotselinge omslag zorgt nu eenmaal voor een kleine verhoging van de bloeddruk. Niet eerst warm douchen: Dit heb ik vanmorgen zelf meegemaakt. Wanneer je eerst onder een warme douche staat en vervolgens koud wil gaan douchen, is de drempel veel en veel groter. Je lichaam is reeds opgewarmd en je zit totaal niet te wachten op die vieze koude straal. Spring je bed uit en zonder na te denken zet je de koude douche aan. Niet nadenken, gewoon doen! Bron: Optimale gezondheid.com


Beter slapen als het warm is Tikken we (bijna) de dertig graden aan? Héérlijk, maar ook erg vervelend als je een slechte slaper bent. Die zomerse temperaturen zorgen namelijk voor snikhete, klamme nachten. Voor iedereen die het zat is om te woelen en wakker te liggen, verzamelden wij acht tips. Zo kom je ondanks de hitte toch snel in dromenland. Slecht slapen komt veel voor in Nederland. Zo geeft arts en therapeut Aline Kruit in haar boek ‘Slapen is niets doen’ aan dat twintig procent van de bevolking klaagt over slapeloosheid, iets dat het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigt met een recente enquête. Zowel het inslapen, doorslapen en wakker worden is voor deze mensen een groot probleem. Hoe moet dat als de mussen van de daken vallen door de hitte? Wij stellen je gerust met acht tips: 1. Laat ’s avonds je raam open Doe overdag de gordijnen dicht en open de kieren op het moment dat het donker wordt. Zet ook een ventilator of airco bij het raam. Waarom? Een ventilator zuigt de lucht achter zich op en blaast deze aan de voorkant er weer koel uit. Nog beter: zet een aantal flessen met ijs voor de ventilator. Gegarandeerd een koel briesje!

5. Slaap met gespreide armen Misschien een beetje onhandig voor de persoon die naast je slaapt, maar gespreid slapen is een effectieve oplossing bij extreme hitte. Gespreide armen en benen voorkomen warmte rondom je ledematen, waardoor je minder plakkerig wordt. Goed excuus dus om een groot deel van het bed in te pikken.

2. Verkoel je nek Verkoelen doe je niet alleen met een open raam of ventilator, maar ook met je lichaam. Leg een koud washandje of koelelement (verpakt in een handdoek) in je nek. Hierdoor voelt de rest van je lichaam snel koeler.

6. Drink genoeg Natuurlijk is goed en genoeg drinken ook belangrijk. Hiermee voorkom je uitdroging doordat je veel zweet. Warme dranken als thee zijn dorstlessend en bevorderen het zweten, waardoor je lichaam afkoelt. Laat dat nou net je doel zijn!

3. Slaap met een laken Hoewel je misschien geneigd bent om ‘s nachts de dekens van je af te gooien, is het slim om toch onder een dunne, katoenen laken te slapen. ’s Nachts koel je namelijk af (ja ook als het zo warm is!), waardoor je eerder wakker wordt. Laat je voeten wél in de openlucht, want die voeren de warmte af.

7. Sport niet in de avond Voor de fanatieke sporters: probeer eerder op de dag te sporten. Als ‘s het avonds buiten 25 graden is en je gaat sporten, is het lastiger om daarna in slaap te komen. Je lichaamstemperatuur stijgt door het sporten namelijk nog meer. Niet iedereen raakt die warmte snel weer kwijt.

4. Gebruik de vriezer Let op: deze tip lukt alleen als je tijd hebt om je voor te bereiden (en dus niet als je al bezweet wakker ligt). Leg je kussensloop of lakens een nachtje in de vriezer en je slaapt als een roos. Zit je middenin een hittegolf? Pak dan gelijk wat extra beddengoed uit je kast. Vergeet niet een speciale zak voor de vriezer te gebruiken!

8. Blijf wat langer op Maak er tot slot geen strijd van om in de slaap te vallen. Blijf nog wat langer in de tuin zitten, lees een extra hoofdstuk uit je boek of kijk die ene serie uit. Je gaat hierdoor ontspannen slapen. Bang voor een duf gevoel de volgende dag? Dan heb je geluk: het zomerlicht houdt je langer op de been. (Bron: gezond.nu)

9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

2

EE

en

el.

ijn dat 11 ue. .nl

in ste glo de het aar me geop. 8.in aat hts was orn dus ijn wo7uit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct vandan de importeur 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat er geen verwegbebakening, schade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee Fax: 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. machinebouw en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als teler moet je zelf goed controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten www.vanharsselaar.nl Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deschoon eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal op papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: UwTeddy geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een steviLasbedrijf -Lease service langer dan vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk Gouwenberg T 0321 - 33revue. 16 49Er werd soms vrij veel opJose ininloopspreekuur: Hilversum en donderzat in Huizen al in een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; Noorderbaan 19-21 Naar deuschoonheidsspecialiste, F 0321 - de 33 Sportlaan 22 04 Mocht tijdens of fietstocht overzat komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321)30, 330655, Fax- (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E een info@hedibouw.nl De Regge Dronten 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voor tel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick van de Graaf Marc Snoeien is fietsroute Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!! Tel:VERON 06-55797840 Gezinszorg: spreekuur ma. t/mADMINISTRATIEKANTOOR vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

Belt u naar Giennes Bies

naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden.van Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Een Als en Quilten uw hobby hoeft u dewaar deur uw fers lijnen neer enisben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: 0321-333377.

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

niet uitafspraken voor de leukste Diëtist: ma. t/mQuiltstoffen 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00 voedingsvragen t/m /Jelly uur; Rollstelef. en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos isenoverleden snel09.00 een kijkje opToen deuur: Website u kunt in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di. apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 03 331368. 06 - 29 05 05 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent Wijkpost VAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE

de bestelling morgen huis nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naarhebben. mijn zin. GEMEENTE -inKLACHTENLIJN

Dat komt ook door het werk in het

JA

2012 2

Naam:

installatie service onderhoud

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl schoonheidsspecialiste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV van o.a.

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Excursie langs beeldhouwwerken Na het succes van vorig jaar organiseert Sport in Dronten wederom een ‘Excursie in de buurt’ in samenwerking met Stichting Geschiedschrijving Dronten. Dit jaar bestaat de excursie uit een tocht langs de beeldhouwwerken van Dronten. De excursie staat gepland op woensdag 18 juli vanaf 14.00 uur. De excursie langs de beeldhouwwerken is een initiatief van de ouderenbond KBO-PCOB. Aangezien er weinig bekend is over deze kunstwerken is er samen met de buurtsportcoaches besloten een excursie langs deze beelden te maken. Nieuw dit jaar is dat de tocht niet wandelend afgelegd wordt maar op een (eigen) fiets of scootmobiel. De afstand is namelijk te groot om wandelend de tocht af te leggen. Gedurende de excursie, die onder leiding staat van F. Schmidt van Stichting Geschiedschrijving Dronten, zal er een visje door meneer L. Klunder en een vers geperste appelsap van zorgboerderij de Pruimenpot worden aangeboden.

Reumafonds heet nu ReumaNederland Het Reumafonds heet vanaf 1 juli 2018 ReumaNederland. Het Reumafonds is na 91 jaar uitgegroeid tot meer dan een organisatie die baanbrekend wetenschappelijk reumaonderzoek in binnen- en buitenland financiert. De nieuwe naam ReumaNederland past bij de koers die een aantal jaren geleden is ingezet om naast gezondheidsfonds ook de patiëntenorganisatie voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in Nederland te zijn. ReumaNederland: fonds en patiëntenorganisatie ReumaNederland wil dat mensen met reuma nu béter en straks zónder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving. Lodewijk Ridderbos, directeur ReumaNederland: “Dat betekent onderzoek financieren naar betere behandelingen, betrouwbare (medische) informatie aanbieden over de meer dan 100 reumatische aandoeningen én opkomen voor de belangen van mensen met reuma om hun dagelijks leven te verbeteren. We laten het woord fonds los in onze naam, omdat we onze activiteiten hebben uitgebreid.” Als patiëntenorganisatie treedt ReumaNederland op als vertegenwoordiger van alle 70 lokale patiëntenverenigingen én voor alle andere mensen met reuma. “In politiek en zorg, bij verzekeraars en farma, is het hard nodig om de stem van patiënten te laten horen om zo sneller en beter vooruitgang te boeken. Hier zijn we de afgelopen jaren al mee begonnen. Onder andere op het gebied van de beschikbaarheid van reumamedicatie en onze strijd voor goede paramedische zorg. Dat blijven we doen. Vanaf nu onder de naam ReumaNederland”, aldus Ridderbos. Samen zorgen voor beweging ReumaNederland ontvangt geen subsidie. Daarom zijn donateurs en vrijwilligers zo belangrijk. ReumaNederland verbindt partijen die nodig zijn om een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma te bereiken. Samen met mensen met reuma, artsen en onderzoekers, politiek en bedrijfsleven zorgt ReumaNederland voor de noodzakelijke beweging in onderzoek, in reumazorg en in de kennis over reuma. Bekijk ReumaNederland in 1 minuut En kijk voor meer informatie over de activiteiten van ReumaNederland op de nieuwe website www.reumanederland.nl

Het start- en eindpunt van de excursie is bij Dorpsboerderij Dronten. De start is om 14.00 uur en er geldt een maximum van 20 deelnemers. Aanmelden kan bij buurtsportcoach André Warners via a.warners@meerpaal.nl.

JOGG Dronten helpt baby’s groente eten met project ‘Groentehapjes in 10 stapjes!’ ‘Jong geleerd is oud gedaan’, dat geldt ook voor het eten van groente. Maar veel ouders worstelen hiermee. Om alle ouders aan te moedigen en te ondersteunen delen de verpleegkundigen van Icare op het consultatiebureau het activatiepakket ‘Groentehapjes in 10 stapjes!’ uit. Dit activatiepakket is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht in samenwerking met Icare. ‘Groentehapjes in 10 stapjes!’ is een preventieve interventie om ouders te helpen bij het groente geven aan hun baby. Om de smaakontwikkeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat een baby minimaal 10 keer een groente(smaak) proeft. Zo leert hij stap voor stap de groente te herkennen en lekker te vinden. Deze interventie ondersteunt ouders bij dit proces en maakt het makkelijk en leuk. Het pakket ‘Groentehapjes in 10 stapjes!’ bestaat uit een stappen- en mijlpaalkaart, een brochure met handige tips en een ijsblokjeshouder waarmee ouders zelf eenvoudig kleine porties groentehapjes kunnen invriezen. Alle ouders die een afspraak hebben op het consultatiebureau worden tijdens de 4 maanden controle geadviseerd om te starten met het eten van groente en fruit. Dit pakket wordt op alle consultatiebureaus in de gemeente Dronten gebruikt om het gesprek aan te gaan met de ouders over het eten van groente. Vanaf juni 2018 worden er 250 pakketten uitgedeeld in de gemeente Dronten.

Uw advertentie hier?

11


Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week BEVAAR HET SCHIP VAN JE LEVEN ALS KAPITEIN, MAAR BEKWAAM JE OOK IN HET DEK SCHROBBEN. Jouw spreuk van de week op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Volatus uitvaartzorg bestaat 5 jaar! Biddinghuizen Actueel feliciteert Femke Verhoef - van Leeuwen en Karin Hofstede van harte met dit jubileum. Zie ook: www.volatus.nl

Biddinghuizen Actueel feliciteert alle geslaagden met het behalen van het diploma!

Uw advertentie hier?

In een grote stad waar veel verkeer is valt het misschien niet zo op, maar in Biddinghuizen waar het in het algemeen rustig is op de rijweg is het wat anders. Op ieder tijdstip van de dag kun je vrouwen in korte witte jassen op de fiets of achter het stuur zien zitten. Het zijn de ziekenverzorgers die zich haasten om zieke mensen of bejaarden te kunnen helpen. Het lijken net witte vlinders die nooit een moment stil staan. Ze haasten zich voortdurend naar het volgende adres om mensen in nood bij te staan. Ooit zorgden de ouders eerst voor hun kinderen, nadat de ouders oud waren geworden werden zij door hun kinderen of kleinkinderen verzorgd. Tijden zijn verandert, de verhoudingen ook. Maar een ding zal altijd onveranderd blijven: Ouders zullen ten alle tijden klaar staan voor hun kinderen… Los van wie de zorg overneemt voor de hulpbehoevende mens, los van hoe de zaken geregeld zijn. Er is altijd ruimte voor iedereen om menselijkheid en solidariteit te kunnen tonen op een moment dat het lot dat beslist. Het gaat over hulp verlenen aan iemand die in nood zit. Dit zal voor de hulpbehoevende heel veel betekenen, niet alleen in fysieke zin maar vooral ook in de beleving van zijn ziekte… Blini is maar net zes jaar oud, wanneer hij zijn eerste wereldreis maakt. Hij heeft afscheid van zijn lieve ouders genomen om met zijn opa en oma een familiebezoek hier in Biddinghuizen te brengen. Van een drukke stad komt hij in een rustig dorp, van een veilige haven thuis gaat hij een nieuwe ervaring tegemoet in de wilde wereld. Keer op keer neemt zijn opa hem aan de hand om een wandeling met hem te maken. Opa is zijn grote vriend die hij als zijn steun en toeverlaat ziet. Op die bewuste dag ging hij met zijn opa een ijsje kopen. Een lekker ijsje op zo zo’n zonnige zomerse dag. De uren gingen voorbij en Blini en zijn opa kwamen maar niet thuis. De spanning thuis groeide met het uur. Er was misschien nog geen reden genoeg om het aan de grote klok te hangen, maar thuis was de spanning om te snijden. Een wandeling van ongeveer een half uur, was plotseling uren gaan duren. Biddinghuizen is geen metropool toch?! Opa had geen telefoon meegenomen, sprak geen enkele vreemde taal, lijdt aan diabetes en had de zorg over een klein jochie. Allerlei doem scenario’s speelden zich af in ons hoofd. Het leek alsof de sterk schijnende zon voor iedereen warmte gaf die bewuste dag, behalve voor de familie die zich een ongeluk zocht. Totdat de telefoon ging… Op de terug weg naar huis was opa samen met Blini verdwaald. In plaats van richting huis te lopen waren ze verder en verder gelopen richting het industrieterrein. Hopeloos zocht opa de weg terug totdat hij op een bepaald moment niet meer verder kon lopen. De diabetes patiënt zakte naast een boom in elkaar. Hij kon niets meer. Het kleine jochie probeerde zijn opa te helpen. Hij moedigde hem aan en beloofde hem naar huis te brengen. Hij probeerde met al zijn kracht maar het lukte hem niet. Het is toch onmogelijk dat een tenger zes jarige jochie een zware zieke man mee zou kunnen trekken! Ze bleven daar uren zitten naast elkaar onder de schaduw van de boom, hopeloos en verdrietig, wachtend op een wonder… Opeens stopte een auto. Ruud, een gepensioneerde internationale chauffeur kwam erbij. Hij wilde meteen de mensen te hulp schieten. Blijkbaar had hij door het kris en kras door de wereld reizen genoeg lief en leed gezien om de situatie meteen in te kunnen schatten. Daarna kwamen ook Daniel en Franc. De drie mannen wilden graag iets doen, maar konden niet communiceren met opa. Daar sprong Blini uit de hoek. Met dat beetje Engels dat hij op de crèche had geleerd begon hij het een en het ander te vertellen. Het was genoeg informatie voor de goedwillende mannen om dat verlossende telefoontje te realiseren… De dankbaarheid ten opzichte van Ruud van Wooning, Daniel de Haan en Franc van Eijck was enorm. Soms moet je een beetje geluk hebben om fijne mensen tegen te komen!

Maakt Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten T. 0321 - 31 39 31 E. info@komp leetreclame .nl W W W.KOMPL EE TRECLAM E. NL

Ondertussen is Blini met zijn opa en oma al vertrokken naar zijn eigen land. Deze eerste werelreis voor hem was echt een leerzaam proces geweest. Inmiddels had hij ontdekt dat Nederland niet alleen maar mooie speelparken voor kinderen, dierentuinen met kangoeroes, dolfijnenshows en grachten heeft, maar ook aardige mensen die mensen in nood helpen. Kortom Blini had een soort “All in” indruk van Nederland gekregen! Lumnika Triest- Kaceli

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

prik bord!

All in!

Biddinghuizen Actueel - Nummer 27  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 27

Biddinghuizen Actueel - Nummer 27  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 27

Advertisement