Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 6 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 37 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

WWW.BACTUEEL.NL

Boekverkoop in in bibliotheken bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken boeken kosten kosten €€ 0,75 0,75 per per stuk stuk en en 10 10 voor voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek De bibliotheek in in Van11.00 11.00 uurtot totkloppend 17.00uur uurmogen mogen hart Een voor Biddinghuizen – MFG2 Van uur 17.00 Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic plastic tas tas de coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende specmetromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor € 7,50 een plastic tas met met taculaire klassen hun hun een rijkunsten Wanneer start de bouw? € 7,50 een plastic tas met De ontwikkeling van nieuw “samenlevingsgetaculaire klassen rijkunsten jeugdboeken. jeugdboeken. bouw” voorop Biddinghuizen is in volle gang. Graag De bouw en verbouw zal in etappes plaatsvinden. Het laten zijn zijn op het Van Van Werven Werven laten het streven is om na de zomer te starten. Maar het wachten informeren we uBiddingringweg over de huidige Circuitaan aan de de Biddingringweg instand van zaken. Circuit in De boekverkoop boekverkoop isisistijdens tijdens openingstijden invan de de bibliotheken Dronten, De de bibliotheken Dronten, o.a. opopeningstijden de goedkeuringin gemeenteraad en de Biddinghuizen. De autocross is Biddinghuizen. De autocross is Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl bouwvergunning. Dus een exact tijdspad is op dit moBiddinghuizen heeftjubileum al jaren uitgede wens een nieuw mulspeciaal voor het speciaal voor het jubileum uitgetifunctioneel gebouw sport, breidmet met eenduo-race duo-racevoor enererwordt wordt spel, cultuur, kerk ment nog lastig te geven. breid en en welzijneen te realiseren. Mede door geeindigd met een nieuw in het het besluit vanuit geeindigd met een kerkcentrum nieuw in het de kerken om hun toekomstbestendig te Wie beheert het nieuwe MFG2? leven geroepen caravanrace. In en leven In en willengeroepen maken, iscaravanrace. er de mogelijkheid ontstaan om deze Het nieuwe gebouw is straks voor een gedeelte eigenrondom een een tent tent kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet Riet rondom dom van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen nieuwbouw in het kunt centrum op de plaats van de Voorhof Afscheid juf van een uitgebreid assortiment aan van een uitgebreid assortiment aan (kerkzaal met hal en garderobe) en voor het andere te realiseren. De kerkzaal die het dichtst bij het winversnaperingen en erer zullen zullen veel deel van Stichting MFG2 (sportzaal, zalencentrum en versnaperingen en kelcentrum is gelegen, blijft veel bestaan. Op het andere Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt extraaktiviteiten aktiviteiten zijnvoor voor jong ensportzaal horecagedeelte). Deze partijen zijn elk verantwoordegedeelte van de Voorhof wordt een met zalenextra zijn jong en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoalsinclusief een bungee bungee trampoline, centrum horecagedeelte gebouwd. Alle activi- lijk voor hun eigen gedeelte. Wel wordt er gedacht om oud,zoals een trampoline, een V8-buggy, race simulator en gezamenlijke beheerder aan teTijdens trekkendeom zo de teiten die nu in het de kleine een V8-buggy, raceKoetshuis, simulatordeenVoorhof Wijen willen dit niet nieteen ongemerkt voorbij laten gaan. gaan. Wij willen dit ongemerkt voorbij laten Tijdens de receptie receptie verhuur en het beheer van de ruimten centraal te laten een klimwand en voor de allergymzaal plaatsvinden, zullen een plekje krijgen in het een klimwand en voor de allerwillen we we uu de de gelegenheid geven geven haar haar de de hand hand te te schudden. De willen schudden. De plaatsvinden. Dit geldt ook voor de ruimten van het EC. nieuwe gebouw of in het Educatief Samen gelegenheid kleinsten een springkussen springkussen en Centrum. kleinsten een en receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. receptie wordt op vrijdag 16.00uurvan tot het 17.30uur. Naar het nu lijkt,13zaljuli devan exploitatie horecagemet het Educatief Centrum vormt MFG2 zo het klop-gehouden schminken. schminken. deelte worden uitbesteed. pend hart van Biddinghuizen. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een Wanneer kan ik als gebruiker de plannen inzien? Waar is de afgelopen tijd aan gewerkt? een ieder ieder die op op zoek zoek is naar naar een die is De bouwtekeningen zijn na overleg met de verschillende Op korte termijn zullen vertegenwoordigers van alle gespanning, sensatie, spektakel spektakel en en spanning, toekomstigesensatie, gebruikers tot in detail uitgewerkt tot de bruikers en de direct omwonenden worden uitgenodigd plezier! plezier! meest optimale en haalbare versie. Binnenkort zullen de om de plannen in te zien. Hierna zal er ook een bijeengebruikers weer worden uitgenodigd om de tekeningen komst zijn voor alle inwoners van Biddinghuizen. te bekijken. Er zijn verschillende aannemers benaderd, waaronder twee lokale, om een offerte te maken. Binnen Wat gebeurt er met de parochie? afzienbare tijd zal er ook bekend gemaakt worden welke De parochie verkoopt haar eigendom aan de Protestantaannemer het plan gaat uitvoeren. Het college van B&W se Gemeente. In de toekomst blijft de parochie wel geheeft inmiddels akkoord gegeven op de plannen en nu bruik maken van de ruimten voor haar vieringen. Beide ligt het voor akkoord bij de Gemeenteraad. Zij zullen in kerken voeren hierover regelmatig overleg. de gemeenteraadsvergadering van februari hier hun oordeel over vellen. Vooruitlopend op het besluit van de ge- Toekomstige informatievoorziening meenteraad is de omgevingsvergunning eind november Wij zullen u via het Biddinghuizen Actueel en BHZnet al aangevraagd. Het ontwerp is ook aangeboden bij de periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen. welstandcommissie, zij hebben beoordeeld of het ont- Voor actuele informatie over MFG2 kunt u ook terecht werp (buitenkant) binnen de omgeving past. We zijn blij op de facebookpagina www.facebook.com/MFGBiddinghuizen/ dat ze daarover zeer positief waren.

Zonne-Energie Zonne-Energie met Zonnepanelen met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen Wil je iets voor je 'uit' Biddinghuizen Ecosave doen? Ecosave DORPSGENOTEN sinds 2001 sinds 2001 Kom 70321 maart 19.30 uur 332038 0321 332038 naar het Koetshuis Uweigen eigen stroom Uw stroom v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

CDA houdt open inloop in De Voorhof Biddinghuizen Op dinsdagavond 13 februari a.s. vergadert het afdelingsbestuur van het CDA in De Voorhof te Biddinghuizen. Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.15–19.45 uur een open inloop voor leden en niet leden. Inwoners van Biddinghuizen zijn welkom met vragen en opmerkingen. Tijdens de inloop zijn CDA bestuursleden en (kandidaat) raadsleden aanwezig om inwoners te woord te staan. Vragen of aanwezigheid vooraf aanmelden kan, maar is niet noodzakelijk. Voor informatie kan een bericht worden gezonden naar: info@cdadronten.nl

02 juli 602FEBRUARI juli 2012 20122018

AAggeennddaa

07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 10 juli gezamelijke 710feb V rouwenmet vande Nu, Koffieochtend juli ::: Fietsen Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen09.30 uur De voor de contactleden, 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag Voorhof 18 juli : Seniorenmiddag 26 juli : Fietsen met de juli :: Fietsen de gezamelijke gezamelijke 726feb Z ijactief met jaarvergadering vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke om 19.45 u indedegezamelijke Voorhof. 14 aug : Fietsen met vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen mevr. Strating levenswijze Amish. 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug met de 13 Jaarverg. Passage + schrijfster Ina 23 feb aug :: Fietsen Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 05 sept v.d. Veen. 05 : Open dag Scharrelberg sept : Open dag Scharrelberg 11 sept 11 feb sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 14 V rouwen vanAnbo Nu, Jaarvergadering 11 sept 11 sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen 19.45 uur De Voorhof 12 sept : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 19 sept 19 feb sept :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 17 R epair café in het Koetshuis van 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 10:00 -12.30Anbo uur 25 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 sept viert jaar van 25 feb sept :: IVN IVN viert “het “het jaar vande debij” bij”met met 24 een J oy4Kids in De Voorhof een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 vanaf 18.30 uur 03 okt okt t/m 77 okt: Koetshuis okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 1t/m mrt Iontspanningssessie in het 04 okt : Open 04 okt : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting ininhet koesthuis van 10.30 tot 11.30 en 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting het Koetshuis. Koetshuis. 19.30-20.30.Passage 09 okt : ledenavond 09 okt : ledenavond Passage 09 okt 309mrt Inleveren voorAnbo de grote okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 Vrouwen van 10 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vannu nu goederenmarkt. 10 tot 12 uur, 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis BOL garage 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt 17 mrt okt ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 13 L edenavond Passage 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo De Veluwse 31 31 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu WensambulanceVrouwen 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 17 mrt : R epair café in het Koetshuis van 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 in Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert 10:00 -12.30 uurin Colombinehuis 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 nov 21 Gezamenlijkepassage avond 13 mrt nov ::: Ledenavond Ledenavond passage 13 IVN 13 nov nov :: Vrouwenorganisaties, IVN lezing lezing over over bevers bevers 19.45 uur De Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 Voorhof 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 mrt nov :: gez. avond 3 vrouwen 25 Passie Zangavond in deverenigingen Voorhof. 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Aanvang 19.00 uur Anbo 11 dec Passage 11 mrt dec ::: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 31 Joy4Kids in De Voorhof 11 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 12 dec : Seniorenmiddag vanaf 18.30 uur 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec dec ::: Kerstmarkt Kerstmarkt 514apr O ntspanningssessie in hetvan nu 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van nu 19 koesthuiskerstavond van 10.30 tot 11.30 en 19 dec dec :: ZijActief ZijActief kerstavond 19.30-20.30. 7 apr : Inleveren voor de grote goederenmarkt. 10 tot 12 uur, BOL garage 10 apr : Ledenavond Passage Ds. Polinder FRENCH uit Kamperveen over Guinee en FRENCH MANICURE… MANICURE… Malawi Natuurlijke mooie 11••apr : Zijactief ledenavond, thema “ Natuurlijke mooie gelakte gelakte nagels, of uw teennagels…! nagels, Hart-ofenuw vaatziekten bij vrouwen”, teennagels…! een Basislak met een mooi mooi •• Basislak 19.45met u de Voorhof. wit randje. wit randje. 18 apr : V rouwen van Nu, met gevarieerd •• Durf handen te Durf uw uw handen weer weer muziekprogramma, 19.45teuur De laten zien. laten Voorhof zien. •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… 21 apr : R epair café in het Koetshuis van Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt 10:00 -12.30 uur u er gratis bij!! u er gratis bij!! 16 mei : Z ijactief excursie zandsculpturen Garderen,Dreef vertrek u bij de Be Beautiful 65 12.30 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 Biddinghuizen Voorhof. 06 - 53 62 62 24


DIERENBESCHERMING. AFD.

Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer 035-6245555. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk

zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst worden het Kopij komende maar wordt 53371293 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer worden in het komende maar wordt geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. THUISZORG ICARE Spreekuur Wijkagent Wijkpost muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan metheteenkomende song- nummer, geplaatst worden in maar wordt vervolgens in het eerst daarop nummer. Jeugdgezondheidszorg: centr. volgende telef. Biddinghuizen: festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon eeneerst Nederlands liedje geplaatst in t/m het daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres uur. van BA is spreekuur ma. vrij. 09.30 tot 12.00 woensdag: 13.00-14.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist Kopij alleen aanleveren perBA e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt bezorgd op dinsdag/woensdaguur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag0320-233565; inloopspreekuur: dondermiddag. Klachten over de en bezorging: infoHet 0321-331042. -APK keuring 0321-332575. Bij ons de altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs lijn) waren APOTHEEK b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. en reparatie alle merken zomer/wintercheck gratis 0321-332575. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, al info 0321-331042. Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service middag. Klachten over debestaan bezorging: Icare Verpleging en verzorging Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld HUISARTSENPRAKTIJK: Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. Ik trad -Airco service Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 0522-279 745 van 07.00all tot in 23.00 uur, kanvanniet APK 29,50 0321-331414. 0321-332083. Stichting Biddinghuizen Actueel aansprakelijk gesteld voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd soms TANDARTS: 0321-331070. www.schaapholland.nl Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk worden gesteld 0900-8833 voor overige tijden. DAAR RED JE LEVENS MEE LOGOPEDIE: 0321-333493. voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo is BA gerechtigd -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Airco service FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikvoor ze. Toos zaten alIcare in de revue en door GROEPSPRAKTIJK LEEF: Plaats 1, inhoud vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd -Accu's,banden en uitlaten opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. Yarden Uitvaartverzekeringen VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag 8224 AB Lelystad, 0320-752650 opdrachten voor publicaties te ma. weigeren zonder opgaaf van reden. Reparatie en onderhoud GROEPSPRAKTIJK

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

$$$ !" ! Biddinghuizen 

0624127084  Tel: 

dez zate apo dez zate DIE dez DIE DIE

GICOM GICOM HEYBOER BV GICOM 3 GROOTHANDEL IN BVSchilder HEYBOER COMPOSTING COMPOSTING GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN BV HEYBOER SYSTEMS SYSTEMS 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

COMPOSTING Wandafw GEWASBESCHERMING GROOTHANDEL IN Gicom3 BV Gicom BV 3 3 ZAAIZADEN GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF SYSTEMS GEWASBESCHERMING Oogstweg 9 Oogstweg 9 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN D GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3BV Gicom 0321-335033 FAX 0321-335048 8256 SB BIDDINGHUIZEN 8256 SB BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 39ZAAIZADEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 Oogstweg Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 0321-335033 FAX 0321-335048 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 8256BIDDINGHUIZEN SB BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 0321-335033 FAX 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

D

Belt u naarD

Mobiel 06 13 3

036-5221250 FAX 036-5224150

www.schaapholland.nl 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. alle merken 0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. N spoed: 06-53659191. Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort CHIROPRACTIE: 0525-651810. S N 035-6245555. E R 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel regen en lekke A banden. Die 1700 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE SEN RS H 035-6245555. N als werk: maandag van financiele administrati -APK -APKkeuring keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog wel T eens inR de krant de THUISZORG ICARE A E 0321 332484 S H S Awoensdagmiddag -Onderehoud alle specialist in cij-Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H -APK keuring Jeugdgezondheidszorg THUISZORG -Lease service A -Lease service specialist inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot 12.00 polyesterhars, U S T uur. tot 12.00 www.autofaber.nl van 13.30-14.30 Dit zijn N S Hspecialist -Onderehoud Telefoon 0321-388 K Rijkspolitie fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig achterna in gezeten. Jeugdgezondheidszorg: telef. door de -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken uur: epoxyhars, U N T polyesterhars, Een adres waar uw b spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief -Lease S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in -Schade reparatie -Schadeservice reparatie 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & N K elke dinsdag van 13.00 – 13.30 uur -Airco service uur: Plein 5 - 8256 AZ BIDD epoxyhars, spreekuren: 0321-333377. polyesterhars, U -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: Toos 0321-333255. -Laswerkzaamheden 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overledenDXWREHOHWWHULQJ in 2007 ik:plamuren wat zoekUDDPEHOHWWHULQJ ik&&hier nu onderhoudsK dacht IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren epoxyhars, -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: -Accu's,banden enuitlaten uitlaten afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot onderhoudsmiddelen zijn -Laswerkzaamheden nog.13.00 Ik heb het wel naar mijn Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets dag tot uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 74514.00 vannu 07.00 tot 23.00 uur, plamuren &ma. -Wintersetsincl. incl.opslag opslag 23.00 uur,zin.12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m middelen Wilsor kunstharsen -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging en verzorging middelen dat -2 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. -2Wasboxen Wasboxen IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ Yarden Uitvaartverzekeringen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. installatie Noorderbaan servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. Wilsor Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Voste 06zijn 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen Fax: 0321 74 daarnaar kom je verder mee Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 0321 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 Fax: 45 700321 2348 0321 3310 1074 74 33 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m Tel: 0321 33 11 67 n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. in hermaloohuis@kpnmail.com E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. uur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen 0321-312881. licht- en krachtinstallaties 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag van DRONTEN: Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO beveiliging werk: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl 0321 332484 www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk maandag van 13.30-14.30 werk: uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: 0321-333377 spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken luchtbehandelingFlevoland me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 De Waard BV vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666.tot Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. De Waard BV 2 installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN De Waard BV www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen De Noord 35 grondverzet 8251 GK Dronten aat2012388220. Loonwerk en GEMEENTE DRONTEN 0 ag na- KLACHTENLIJN 3 *Accu’s Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 tel.Tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 2 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax DIERENAMBULANCE DE 09008844. was n elektrotechnisch beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 beveiliging POLITIEBURO DRONTEN: SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen telecommunicatie or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Spreekuur di. tot 11.30 Spreekuur 13.00u tot 9.30 14.00u de uur: Spreekuur di. en en do. do. 9.30 totop 11.30 uur: beveiliging databekabeling databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET 316899. dus woensdag Tel: 0624127084 316899. in Het Koetshuis: telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland databekabeling Mijn childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 0321-331377 Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE andafwerking - Houtsanering *Banden DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk Schade taxatie, schade reparatie, luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: uit AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar verwarming *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321-331655 of 332387. 331368. koeling *Banden 0321-331655 of 331368. PROTESTANTSE GEMEENTE woensdag: 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling 0321-331655 of 331368. DIERENBESCHERMING. AFD. u naar Giennes Bies Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en7,buiten schilderwerken LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE 06De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) Joke v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen el 06 13 340 458 Tel: 33 21 0624127084 06-36293327 / 1440321 RED EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte de Spreekuur Wijkagent Wijkagent Wijkpost Wijkpost *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: 53371293 tel. 06-48462307 Biddinghuizen Biddinghuizen: Biddinghuizen: ssen en wensen de familie ngs Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost woensdag: woensdag: 13.00-14.00 13.00-14.00 uur. e-mail: cobydeboer@planet.nl. om Biddinghuizen: DMINISTRATIEKANTOOR en Gods kracht toe. uur. Schilderwerk -- Beglazing woensdag: 13.00-14.00 uur. den ministraties - ondernemingsplan Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? nen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE DAAR-RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 Fax: (0321) SYSTEMS Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO 330690 ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren Vrijdag 6 juli jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Een belangen staan etje van Stichting DeRedactieadres Een adres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 BIDDINGHUIZEN Machinebouw Voor al uw schilder, behang en AZ Transport techniek zen Plein 8256 AZ uw BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo viering Trappen en balustrades Trappen balustrades eel-Lease service Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan Service in afvaltransport Service in afvaltransport Evangelische Gemeente Zeewolde nnen mettel. de afwerking en 0321 - 333310, fax.inrichting. 0321 - 330101 reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.-Schade nr. reknr: NL36 RABO 0112 5792 56 aar. Service in afvaltransport Iedere dinsdag en donderdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Noorderbaan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256geplaatst PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep en Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, voor de leuke activiteiten en nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 workshops of voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor diegene per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondag juli onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen die8behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌ eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 Loop uur: Klaas Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem eensvan binnen en laat u verrassen‌.de koffie/thee staat klaar!

R O R SOR LS OR IL S WIILSO W WIL W

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00 Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Uw advertentie hier?

LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

lke gaf

Schildersbedrijf J. Buiten

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484

Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte!

22 2

2

Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet en

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij Mevr. Joke v/d Meij Wij zullen haar missen en wensen de familie veel haar sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen missen en wensen de familie veel sterkte en Gods kracht toe. Leden en bestuur van ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie en bestuur van Passage. Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Nieuwbouw Stichting Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg De Scharrelberg

Ke rk diens t en K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen binnen en buiten schilderwerken Bel voor een vrijblijvende offerte behangen * glasvezel * sausen tel. 06-48462307 Biddinghuizen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Poolse medewerkers nodig‌?? Voor informatie kunt u bellen met:!! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen O. ten Hoff tel 0591-549094 / Voor informatie kunt u bellen met: 06-51558557 L. ten Hoff tel O. ten Hoff tel 0591-549094 / 0321-326533 / 06-11310835 06-51558557 L. ten Hoff tel Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf Schildersbedrijf J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al J. uw schilder, behang en Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg Stichting AEDDeBiddinghuizen Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken.

(Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voorook al uw en Tevens hetschilder, kwartsenbehang van muren. De stichting AED gaatzijn de voltooiing. volgende datums weer de opfris cursus Reanimatie en AED inzet verzorgen. Bij Scharrelberg) nadert sauswerken. Dagelijks vrijwilligers Tel. 333558, 06-41670881 Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. voldoendezijn aanmelding op:druk in de weer om het laatste van het casco af te maken. zijn Deze week zijn druk het gas, Dagelijks vrijwilligers in dewater weeren omdehetelektriciteit laatste vanaangesloten. het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Maandagmorgen 12 februari 9:00 uur Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking enaangesloten. inrichting. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de Osbornegroep Beide verenigingen begonnenDinsdag met deavond afwerking engeplaatst inrichting. 20 februari 19:30enuur er is een begin gemaakt mettoegangshek de bestrating. zijn de vrijwilligers Zaterdag is buiten o.a. het bijBinnen de Osbornegroep geplaatsto.a. en Donderdag avond 22vrijwilligers februari 19:30 aan muren plafonds glad Binnen maken en sauzen, de toileten uur er ishet eenschilderen, begin gemaakt met/ de bestrating. zijn de o.a. doucheruimtes betegelen, en maken het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas aan het schilderen, muren elektriciteit / plafonds glad en sauzen, de toilet- en * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Bel voor de eenplaatsen vrijblijvende offerte! * Voor het leveren en van alle soorten glas via site stichting AED U kunt zich ook opgeven voor een ring vergoeden zij een gedeelte van Opgave * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. Biddinghuizen of bel 331928. de kosten. opleiding Reanimatie met AED. * Bel voor een vrijblijvende offerte! Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg Helaas zijn wij onze leslocatie kwijt De kosten voor de opfris cursus WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 06-11017610 4. Stichting De Scharrelberg uit naar ofPalingweg Kunt het bedrag overmaken op en wijken bedragen ₏35,00 incl. certificaat. WWW.GEERTSGLAS.NL gers voor en 0151248206 t.g.v. Voor de opleiding ₏50,00 incl. NL20RABO bedankt de hun vele inzet vrijwillienthousiasme. een Het bestuur. stichting AEDvoor Biddinghuizen certificaat dit zijn twee avonden. gers hunTevens inzeto.v.v. en woord van dank aan de vele opfris cursus of opleiding. Afhankelijk van uw zorgverzeke- naam en enthousiasme. Tevens een sponsors, groot als woord van zowel dank aan de vele klein, voor het vele materisponsors, zowel groot als GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, en gereedKUNSTMEST - OPENBARE klein,materieel voor het vele materiWEEGBRUG GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN JAARVERGADERING + schap dat ter beschikking is aal, materieel en gereedUitslagen van de KUNSTMEST VERT.: J. VOGELAAR- -OPENBARE TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we WEEGBRUG NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN schap dat ter beschikking is SCHRIJFSTER bij PASSAGE TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 mochten Klaverjasclub gesteld enontvangen. de euro’s die we

BLONK BLONK NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN

TEL. 0321-335353 TELEFAX 0321-331234 van de -avond is om 19.30 u. Op dinsdag 13 ontvangen. februari a.s. houdt Aanvang mochten Senioren '91 Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige Chr. Vrouwenbeweging Passage Gastvrouwen zijn wijk 4 van Mari uitstraling te geven.zijn Heeft u materiaal dat u niet meer wilt u Bakker. weer ledenavond in kerken zaDiverse materialen er nog nodig om dit een unieke projectgebruikt, een geweldige uitslagen van 30 januari: "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Bent u nog geen lid van Passage, lencentrum “De Voorhofâ€?. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u maar bent u wel # geĂŻnteresseerd, Aan het/of begin de avond behangraag contact opnemen komen met penningmeester van Stichting "! dames: Riek Habers 4884 de de enthousiaste vrijwilligers helpen en wiltvan u geld doneren dan delenYperen, we het reilen zeilen van de kom dan eens De Jopie Stamtel. en 0321-314537 heren: Henk Noordman 5167 de van graagScharrelberg: contact opnemen met penningmeester van Stichting kijken of het u wat lijkt om lid te afdeling. penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Daarna komt schrijfster Ina van der worden. uitslagen week 2 t/m 5 penningmeester@osbornegroep.nl Veenwww.osbornegroep.nl uit Harmelen om ons te vertel- Bestuur van Passage. Voor de voortgang en foto’s van de bouw: len over haar romans. dames: Karin Verdijk 18613 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl heren: JanDe Timmerman 18987 Stichting Scharrelberg troostprijs: StichtingOerlemans De Scharrelberg Herman 15803 11 Schoolkerkdienst – zondag

  

 februari 2018 Kopij adres Biddinghuizen Actueel  

De Protestantse Gemeente Biddinghuizen en PCBS de Tamarisk houden ! !" Kopij adres Biddinghuizen Actueel 

samen een kerkdienst waar we u van harte$$$ voor willen uitnodigen.

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden totis dit uiterlijk   

Het thema van de dienst keer: Je verdiende loon? $$$ ! !" zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer De kinderen van groep 6 hebben een bezoek gebracht aan de kerk waarbij Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

geplaatst in uur. het Kopij komende maar wordt Steek jeworden graag de HANDEN verschillende onderdelen van de kerk zijn uitgediept. Denk hierbij aan de zondagavond 22.00 wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst het eerstindaarop volgende nummer, nummer. taken van de predikant, organist, koster en kinderkerk. geplaatst inworden het komende maar wordt vervolgens

uit de mouwen? HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. kerkdienst 11 februari gaat ds. Margriet van Kopij aanleveren per e-mail.Tijdens Het de e-mail adres van vanzondagmorgen BA is Wantalleen wij hebben je nodig! MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING HEYBOER de Bunt voor.opKinderen die nog niet naarHETde basisschool gaan zijnBV ook van b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd dinsdag/woensdagKopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is 3 GROOTHANDEL IN harte welkom. Voor hen is tijdens de dienst oppas aanwezig. Een extra bijKom 7 maart 19.30uur HEYBOER BV GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd isopdatdinsdag/woensdag3 GESPECIALISEERD GROOTHANDEL INLOONBEDRIJF zonderheid er een kinderkoor is samengesteld vanuit alle groepen van 3 ZAAIZADEN GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. naar het Koetshuis de Tamarisk. Het belooft een feestelijke bijeenkomst te worden, aanvang 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 10.00 uur in Kerkcentrum de Voorhof in Biddinghuizen. 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 036-5221250 0321-335033 FAX FAX 036-5224150 0321-335048 opdrachten publicaties te weigeren reden. voor inhoudvoor en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

036-5221250 FAX 036-5224150

PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Tel: 0321-848658, dominee@ Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Scriba: Coby-De de Boer 9, tel.: 333535 Jolanda Aantjes Lubbersen, Mw. C. Mw. de Boer, Repel De Repel 9, T: 0321 Klaversingel 48, tel.333535 323672. Scriba: e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli e-mail: cobydeboer@planet.nl. 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Zondag 11 8 juli Zondag februari - 10:00 uur Dronten Voorganger: ds. ds. M.L.R.van Bunt, 09.30 uur: mw. vandeHaeringen, Heilig Avondmaal viering schoolkerkdienst. Dronten Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: H. Boogers, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel.Nijland, 0321-312456. Pastor: G. Ludgerusplein 2, de Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. h.boogers@pastoraalteam.com Dronten, )tel. 0321-312456. 0321Schutter Pastoraatsgroep: Locatieraad: 0321-332248 Locatieraad: 0321-331428 ( )dhr. A. de 332401 mevr. A. Scholten (mw. M. (Schrama) Pastoraatsgroep: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl 0321332401 (mevr. A. Scholten) 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli KESA (kerk en samenleving): 10.00 uur: eigen voorganger telefonisch bereikbaar: 0320-288219, Vrijdag 6 juli 0321-333627 WoCo viering 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering Vrijdag februari Zondag 811juli Eucharistieviering Pastoor H. Boogers 09.00 uur: eigen voorgangers Cantors Zondag KWD 8 juli WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Evangelische Evangelische Gemeente Gemeente Biddinghuizen Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde Zeewolde;10:30 tel. 036-5224348. Diensten: uur 35, 3893 ED Secretariaat: Kwarts Elke 2e t/mtel. 5e zondag vd maand. Zeewolde; 036-5224348. Zondag 8 juli Locatie: Het Koetshuis 10.00 uur: Klaas van Denderen Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Kerkdiensten: Fellowhuis, FLEVOLAND Odd 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Ketting 6, Dronten Predikant: Johan Wit, AJ tel.Dronten, De Veluwseds. Snees 20,de8251 Zondag 18 februari 10:00 uurHofman, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het mw. ds. H.A. van de Poppe De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Odd Fellowhuis, Odd Fellowhuis Dronten tel. Ketting 0321-338685 Kerkdiensten in 10.00 het De 6 te Dronten. aanvang www. Eigentijdsgeloven.nl Odd(tenzij Fellowhuis, uur anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij Zondag 15anders juli vermeld) 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Zondago.l.v. 15 juli Dienst mw.drs. Manneke Klaversingel 93 10.00BX uur: 8256 Biddinghuizen Dienst o.l.v. mw.drs. Openingstijden: 14.00Manneke uur Turkse tot 19.00Mimar uur Moskee Havenweg 3 Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, Havenweg 3 tel.: 06-51539221 Contactpersonen: Burhan Akce, tel.:14.00 06-39109603 Openingstijden: uur tot 19.00 uur Mustafahdvbiddinghuizen@vakif.nl Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: Contactpersonen: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Mustafaburhan_66@live.nl Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet

kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nachten weekenddienst: Spoedlijn huisartsen, Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet niet 0900 - 3336333 kantoortijden: kan wachten wachten totde deBinnen volgende werkdag: kan tot volgende werkdag: 0321 331414 Avond-, nachten weekenddienst: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 -- 3336333 kantoortijden: 0900 3336333 Binnen Binnen THUISVERPLEGING: Voor kantoortijden: spoedgeval0321 -- 331414 331414 0321 len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingenvoeding en uitleenVoor van verpleegartiTHUISVERPLEGING: spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, kelen: 0900-8833. len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinvragen m.b.t.enhulpverlening, zuigelingengenvoeding uitleen van verpleegartiAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringkelen: 0900-8833. voeding en uitleen van verpleegartikelen: apotheek Biddinghuizen geopend; op 0900-8833. APOTHEEK: Kringzaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten apotheek Biddinghuizen geopend; deze openingstijden: 0321-312702. APOTHEEK: Voor spoedrecepten kuntopu zaterdag 15.30 apotheek tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega DIERENARTS: 0321-12152. deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN ONROEREND-

BELEGGINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED HYPOTHEKEN Bij bevallingen en spoedPENSIOENEN 06-53659191 BELEGGINGEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB PENSIOENEN DRONTEN TELEFOON 0321-313774 DE REDE 12 POSTBUS 83 - 8250 AB FAX 0321-312611 DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

03 0

2012

0

ag na 2

Te l e f o o n n u m m e r s

PyeongChang GICOM

APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

Gicom BV

Cake taartje

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

J

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

€ 4.45

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie Ongeacht waar u -Laswerkzaamheden verzekerd bent. -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag Dag en nacht -2 Wasboxen

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

ZELF DE KEUZE

uitvaartzorg T 0321 38 37 08 E info@volatusuitvaart.nl I www.volatusuitvaart.nl

bereikbaar.

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 Liefdevolle aandacht bij afscheid www.autofaber.nl

ALTIJD GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN OVER DE INVULLING Algemene klachtenlijn op werkdagen: VAN EEN UITVAART 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Wilt u een indicatie van wat een uitvaart bij ons Melden overlijden: Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 kanuur: kosten op basis van uw wensen? Kijk op: 0321 31 61 74 316899. (24 uur per dag) www.jager-uitvaartbegeleiding.nl St. verliezenverwerken Flevoland Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Afscheidshuis Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen De Morinel 65 DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen 8251 HT Dronten FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

én de kosten

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Jaarvergadering Zijactief en Laura’s Quilt atelier Op woensdag 7 febr. 2018 wordt de jaarvergadering van Zijactief gehouden. Aanvang 19.45 in de Voorhof. Tijdens de jaarvergadering zullen er bestuursverkiezingen worden gehouden. Josien Rommens stelt zich herkiesbaar na 3 jaar. Els Renne is aftredend na 6 jaar en er zal een nieuw bestuurslid aan u worden voorgesteld. Laura Strating-Janssens van Laura’s Quilt-atelier zal ons aan-

sluitend een beeld schetsen van de Amish, waarbij ook wat van hun quilts in beeld komen. Maar er zullen ook quilts te bekijken zijn die ter decoratie in de zaal hangen. Mochten er dames zijn die ook Amish quilts hebben, dan is dat natuurlijk erg leuk! Van harte welkom! Wijk 6 Ina Graumans, verzorgt de koffie/thee. Nog geen lid van Zijactief? Kom gerust eens sfeer proeven. Kijk ook maar eens op onze site: www.zijactiefbiddinghuizen.nl

Jaarvergadering Zijactief en Laura’s Quilt atelier Op woensdag 7 febr. 2018 wordt de jaarvergadering van Zijactief gehouden. Aanvang 19.45 in de Voorhof. Tijdens de jaarvergadering zullen er bestuursverkiezingen worden gehouden. Josien Rommens stelt zich herkiesbaar na 3 jaar. Els Renne is aftredend na 6 jaar en er zal een nieuw bestuurslid aan u worden voorgesteld. Laura Strating-Janssens van Laura’s Quilt-atelier zal ons aan-

sluitend een beeld schetsen van de Amish, waarbij ook wat van hun quilts in beeld komen. Maar er zullen ook quilts te bekijken zijn die ter decoratie in de zaal hangen. Mochten er dames zijn die ook Amish quilts hebben, dan is dat natuurlijk erg leuk! Van harte welkom! Wijk 6 Ina Graumans, verzorgt de koffie/thee. Nog geen lid van Zijactief? Kom gerust eens sfeer proeven. Kijk ook maar eens op onze site: www.zijactiefbiddinghuizen.nl

Maris Sonores zoekt muzikanten Op zondag 13 mei 2018 treedt de Belgische zangeres Micheline van Hautem op in theater De Meerpaal met chansons van Jacques Brel. Van Hautem, gezien als een van Europa’s beste Brel-vertolkers brengt deze show al jaren in theaters en concertzalen in binnen- en buitenland, in samenwerking met een plaatselijk harmonie- en/of fanfareorkest. Leden van muziekvereniging Maris Sonores uit Biddinghuizen verlenen hun muzikale medewerking aan dit project “Brel en Brass”. Ook leden van brassband Amor Musae uit Swifterbant en van fanfare AMVZ uit Zeewolde werken mee aan het project.

Maris Sonores is nog op zoek naar muzikanten die willen meedoen, onder andere bespelers van bas, trombone en hoorn. Er wordt vier keer gerepeteerd onder leiding van Arjan Rutte, dirigent van Maris Sonores. De repetities vinden plaats in Het Koetshuis in Biddinghuizen op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. De eerste repetitie zal zijn op vrijdag 23 februari. Zondagmiddag 13 mei is de generale repetitie in De Meerpaal, ’s avonds is het concert. Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u bellen naar Jan Tijssen, voorzitter van Maris Sonores, telefoon 06-53287367

‘God in de supermarkt’, workshop bij de Vrijzinnige geloofsgemeenschap Flevoland Excuses voor deze rare titel, wat hebben geloof en de supermarkt met elkaar van doen? Bij de VGF denken we van wel: je hebt het als consument niet gemakkelijk, bij elk schap moet je afwegen: is het product lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk, eerlijk? Wat zijn de argumenten voor of tegen onze aankopen en wat heeft dat te maken met onze eigen moraal of levensovertuiging? Workshopleider Alfred Slomp, afgestudeerd ‘Wageninger’, voelt zich geïnspireerd door het evangelie. Hij zal in een workshop op interactieve wijze met ons verkennen welke keuzes we maken bij onze dagelijkse boodschappen. Dat doet hij niet bevoogdend, zijn mening wordt ons niet opgelegd! Na afloop van de workshop is er gelegenheid om deel te nemen aan een gezellige lunch met zoveel mo-

gelijk seizoens- en streekproducten. Datum: zondag 18 februari Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur. Inloop vanaf 9.45 uur met koffie/thee Locatie: Basisschool De Schakel, De Ketting 8 Dronten Lunch: van 12.00 tot 13.00 uur in het naastgelegen Odd Fellowhuis Toegang: €10,00 voor koffie en lunch, voor workshop vrije gift Inlichtingen en opgave z.s.m. bij Tineke Hiemstra, tel. 0321 313105/ 06 15409466 of hiembox@kpnmail.nl

Kom gezellig haken en breien in de bibliotheek Maandag 5 februari is het brei- en haakcafé weer geopend in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen. Van 14.30 tot 16.00 uur kunt u hier onder het genot van een kopje koffie of thee aan de slag met uw eigen brei- en/of haakwerk. Gezelligheid aan de leestafel Breien en haken onder het genot van een lekker kopje koffie in de bieb. Als er een Brei- en Haak Café georganiseerd wordt, is het een gezellige boel aan de leestafel van de bibliotheek. Er wordt driftig gebreid en gehaakt, patronen en tips worden uitgewisseld en er is ook tijd om onder het genot van een

kopje koffie of thee gezellig te kletsen. De deskundige begeleiding van Ankie Zuiderwijk staat garant voor een fraai resultaat. Het Brei- en Haak Café is voor iedereen van jong tot oud die van breien en haken houdt, meer hierover wil weten of het wellicht wil leren.

Maakt Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten T. 0321 - 31 39 31 E. info@komp leetreclame .nl W W W.KOMPL EE TRECLAM E. NL

• Wij staan 24 uur per dag voor u klaar • Professioneel en betrouwbaar • Eén vast aanspreekpunt • Met rust en aandacht, inspirerend • Geheel afgestemd op uw wensen • Uitvaartzorg ongeacht of en waar u verzekerd bent

• Een mooi afscheid voor elk budget

Zit ORGANISEREN in je bloed? Want wij hebben je nodig! Kom 7 maart 19.30uur naar het Koetshuis

24/7)446

Persoonlijke aandacht, zorg & betrokkenheid!

79 06 512

baar Bereik

InHerinnering Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten in de regio Harderwijk, Zeewolde en Dronten. Verwacht u binnenkort een overlijden en wilt u de uitvaart vast doornemen? Of wilt u uw laatste wensen laten vastleggen in een uitvaartplan? Neem dan contact met ons op voor een kosteloos & geheel vrijblijvend gesprek. Tonselsedreef 1, 3845 CR Harderwijk - info@inherinneringuitvaartzorg.nl - www.inherinneringuitvaartzorg.nl

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg lien en le als ridis we

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

"" In Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar Conny Oosterkamp Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig In balans balans zijn zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave.Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. Praktijk voor Pedicure,(Sport)maswww.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparaties van sieraden en horloges. sage, Sportverzorging/blessures. Noorderbaan 51, of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis halen en brengen. Bel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via ziekenBiddinghuizen. wie goed in Reumatische Evt.waar via het het ziekenMuziTax “De voet. juwelier muziek in 06-49219603 of stuur mij een emailwie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 voelt, fonds. 26,97, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 zitâ€?.Karwijhof Kruidendreef 8252 BE voelt, burn-out, burn-out, RSI, RSI, regelmatig regelmatig bericht: conny.oosterkamp@solcon.nl tel. hoofdpijn, tel. 333464. 333464. Ter info, hoofdpijn, of of andere andere terugkerende terugkerende Dronten Tel. 0321-318011 Ter info, klachten. klachten. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Pianoles en Zangles door ervaren www.muzitax.nl Bewust worden door www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Bewust wordenleraar. door massage. massage. Klusbedrijf Johan Bramer Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar gediplomeerde Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Binnen en buiten schilderwerk Gezocht: Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Harderwijk. ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel Bel voor voor afspraak afspraak of of inforinforreparaties sieraden en Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel Iemand dievan mijn siertuin netjes kan matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. horloges. matie 0341-266806. Gratis halen en tel. 337030 of mob. 06-10172196 houden. Ongeveer uur per maand. www.carlferket.nl Gratis halen 10 en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax "De waar muziek in Goede beloning. Informatie: 331525 MuziTax "De juwelier juwelier waar0321 muziek in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit". Kruidendreef 97, 8252 BE Dronten Tel. Voor uw binnen en buiten klus- en Stratenmaker nodig voor Oprit of Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Schoonheidsspecialiste www.muzitax.nl De Kleine Allrounder, voor al uw onderhoudswerkzaamheden. terras? Ook stenen leveren. www.muzitax.nl De Kleine Allrounder, voor al uw Jose Gouwenberg klussen in het Voor vrijblijvende bel vrijtel. Marc Custers Tuinen en Zo!! klussen in en en om om prijsopgaaf, het huis. huis. Voor Voor vrijblijvende offerte, gewoon bellen. Tel. Naar de schoonheidsspecialiste, 337030 mob. 0610172196. 2012 2 ofofferte, 0gewoon 0 03 0 Tel.2012 Tel: 0 06-55797840 ag na 3 blijvende bellen. 330616, het doet je goed en dat voel je! Duits, Voor 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit uit het het Engels, Engels, Duits, Frans Russisch belt CAW Depositaire Mosselweg Frans of of Medex. Russisch belt uu 3a, CAW Vertaling 0321-312336. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. Ook voor particulieren! Heerlijke Ook voor particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen direct Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. direct van van de de importeur importeur Ook www.kraamzorghetmooiewonder.nl Ook voor voor proeverijen. proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie Stratenmaker nodig wegbebakening, schade en reparatie Wijnkoperij van DaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Stratenmaker nodig voor voor Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc Na een moedig gedragen ziekte is overleden, machinebouw en besturingsechniek www.vandelageweg.nl 0622636869 ras? stenen leveren. Marc 2012Custers 2 Ook 0 0 03 0 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl PROTESTANTSE GEMEENTE Custers Tuinen Tuinen en en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 0606www.kraamzorgkiddo.nl ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 BIDDINGHUIZEN Ria Bron tel. 0640770102 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 2012 2 0 0 03 0 2012Predikant: 0 ag na tentenveld 19, Ds Bregman Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl binnen en buiten schilderwerken Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Uw levensverhaal op papier. Uw levensverhaal op papier. Tel: 0321-848658, dominee@ Mevr. Joke v/d Meij Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw geschiedenis behouden. FOOTWORX – MEDISCHE behangen * glasvezel Voor coniferen, heestersPEDICURE en* sausen sierlijke Uw geschiedenis behouden. protestantsegemeentebiddinghuizen.nl bomen kwekerij De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in bomen moet moet uu naar naar kwekerij AaldeAaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Jolanda Aantjes - Lubbersen, 18484711 info@schrijverij.net rink Harderringweg 16, BidBel komen. voor een vrijblijvende offerte diabetische-, reumatische-, spastische-, 18484711 info@schrijverij.net rink komen. Harderringweg 16, BidWij zullen haar Scriba: missen en wensen de familie Klaversingel 48, tel. 323672. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. tel. 06-48462307 Biddinghuizen www.schrijverij.net oncologische en alle andere risicodinghuizen, tel. 0320-288377. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 veel sterkte en Gods kracht toe. Openingstijden: . voeten, met mogelijke vergoeding door Openingstijden: . e-mail: cobydeboer@planet.nl. ma t/m de Ook voor maziektekostenverzekeraars. t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 -- 17.00 Noorderbaan38,Biddinghuizen cosmetische voetbehandelingen. zat. 08.00 17.00 uur uur Noorderbaan38,Biddinghuizen ZondagSchoonheidsspecialiste 8Jose juli Gouwenberg Leden en bestuur van 16 49 Poolse medewerkers nodig‌?? TT 0321 Karin Andringa Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 49 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 22 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 33 22 04 04 Klusbedrijf Johan Bramer. Dronten het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. info@pedicurebiddinghuizen.nl het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Vooruw informatie kuntbuiten u bellen met: Voor binnen en klusen Depositaire Medex. Mosselweg Voor uw binnen en buiten klus- en EE info@hedibouw.nl Heilig Avondmaal viering Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 3a, info@hedibouw.nl onderhoudswerkzaamheden. O. ten Hoff tel 0591-549094 / onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, Biddinghuizen, tel. tel. 0321-332939 0321-332939 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Ina's Hair-Service Voor06-51558557 vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. L. ten Hoff tel 337030 of 0610172196. Uw kapper aan huis 337030 of mob. mob. 0610172196. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Kinderen knippen tot 10 jaar â‚Ź10,= Pastor: G.is Nijland, Ludgerusplein 2, Snoeien Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Snoeien is Vakwerk Vakwerk Marc Marc Custers Custers Dames & Heren knippen â‚Ź15,= Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Dronten, tel. 0321-312456. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s en Biddinghuizen Voor een afspraak belt Videobanden, dia’s enulp’s lp’s Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de overzetten overzetten op op DVD. DVD. 06-23762800 Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06332401 ( mevr. A. Scholten ) 18484711 info@schrijverij.net Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg 18484711 info@schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl www.parochienorbertus.nl www.schrijverij.net (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Scharrelberg) zijn voltooiing. niet leukste Vrijdag juli de niet uit uit6voor voor denadert leukste Quiltstoffen Quiltstoffen Uw /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt uu Uw pedicure pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen /Jelly benodigdheden.Neemt 10.00Rolls uur: en eigen voorganger voor snel een kijkje de Website en uu kunt Dagelijks zijnop vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af voor o.a. o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, snel een kijkje op de Website en kunt WoCo vieringmorgen in huis hebben. zoals diabetes, reuma, bestelling te de maken. Deze week het gas, water en de elektriciteit aangesloten. zoals diabetes, reuma, spastische, spastische, de bestelling morgen in zijn huis hebben. Voor al verwaarloosde uw schilder, behang en oudere en voet. oudere en verwaarloosde voet. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. sauswerken. Zondag 8 juli Bel afspraak: Karin Bel voor voorook afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en Tevens het kwartsen van muren. Info 09.00 uur: eigen voorgangers Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl er is Reparatie een beginvan gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. huishoudelijke Reparatie van huishoudelijke Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo apparatuur aan het viering schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en apparatuur TALPA, Wasmachine, doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, droger, vaatwasser, vaatwasser, magnetron, oven, etc. Evangelische Zeewolde aanleggen. magnetron,Gemeente oven, koelkast koelkast etc. Secretariaat: Kwarts 35, 3893coupon ED Wij geen voorrijkosten! Vul de hieronder in. Wij rekenen rekenen geen voorrijkosten! Zeewolde; tel. 036-5224348. www.technoservicedoornbos.nl Stichting De Scharrelberg www.technoservicedoornbos.nl Eiken wijnvaten en regentonnen Voor al uw Dakwerk Alvast bedankt! Eiken wijnvaten en regentonnen 06 05 03 / 0321 - 330 797 06 -- 29 29 05 ReginaState vatenhandel bedankt de vele vrijwilliDakbedekking, en zinkwerk, ReginaStateloodvatenhandel Zondag 805 juli05 03 / 0321 - 330 797 Bremerbergweg 17 tel 334825 gers voor hun inzet en HWA en onderhoud. Bremerbergweg 17 - tel 334825 10.00 uur: Klaas van Denderen www.reginastate.nl * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas enthousiasme. Tevens een www.reginastate.nl

Ke rk diens t en

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg

Schildersbedrijf J. Buiten

Donateur worden?

* Deuren - ramen - kozijnen U kunt vrijblijvend vragen: * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Bel 06- 2141 6645

Pianoles en door ervaren Pianoles en Zangles Zangles ervaren gegeTel: 0321-848043 of door 06-11017610 diplomeerde leraar. diplomeerde leraar. WWW.GEERTSGLAS.NL Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Vakantieopvang Vakantieopvang en en dagopvang! dagopvang! Voor uw Hond en Kat! Voor uw Hond en Kat! Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl www.dierenpensionwelgelegen.nl Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. Bremerbergweg Bremerbergweg 16 16 Biddinghuizen Biddinghuizen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime Ruime buitenrennen en GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! KUNSTMEST - OPENBARE info@knipscheer.com Ruime binnenkennels RuimeWEEGBRUG binnenkennels met met Kantoor: Bedrijfsweg 25 -0321-331801 Dronten vloerverwarming! VERT.: J. VOGELAAR - TEL. vloerverwarming! T. 06-51107527 NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN T. 0321-332549 0321-33254991M. M. 06-51107527

BLONK

6TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. Snoeien is Vakwerk Marc Custers 06-53317283. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840

Uw Kaasman JJoooopp ddee V Vooss 06-22513628 06-22513628

Nu Nu ook ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

** Geboortekaarten Geboortekaarten ** Trouwkaarten Trouwkaarten binnen en buiten schilderwerken ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten behangen * glasvezel * sausen

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / 06-51558557 L. ten Hoff tel De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 / 06-11310835 De 0321-326533 Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl Voor al uw schilder, behang en Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 sauswerken. www.schaapholland.nl Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

R SEN O S AR N R SE in ILSTHspecialist O R W N A SHpolyesterhars, U K IL T epoxyhars, * Voor het leveren van alle soorten Sen plaatsen specialist in glas W plamuren *N Deuren - ramen - kozijnen & polyesterhars, U offerte! onderhoudsK* Bel voor een vrijblijvende

epoxyhars, middelen

Tel: 0321-848043plamuren of 06-11017610 & Wilsor kunstharsen WWW.GEERTSGLAS.NL onderhoudsNoorderbaan 46-48 middelen 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen E-mail: Tel: 0321 33 11 67 Fax: 0321 33 10 74 E-mail: info@wilsor.nl

BLONK

CC H woord van dank aanM de A M A H TT II G G II N NG G SS CC O OU U PP O ON N IK BBIDDINGHUIZEN AACTUEEL .vele VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP IK WORD WORD DONATEUR DONATEUR VAN VAN DE DE S STICHTING TICHTINGsponsors, IDDINGHUIZEN CTUEEL . www.wilsor.nl zowel groot als FLEVOLAND klein, voor het vele materiOndergetekende Predikant: ds. Johan de Wit, tel. GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN Ondergetekende aal, materieel en gereedwww.wilsor.nl KUNSTMEST - OPENBARE 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, ............................................................................................................................ Adres: ............................................................................................................................................. Naam: WEEGBRUG schap dat ter beschikking is ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 Odd Fellowhuis, mochten ontvangen. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 De Waard verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen ActueelBV uur (tenzij anders vermeld) Secretariaat: Cultuursingel 90 --nodig 8256 AN om van zijn Diverse materialen zijn baan er nog dit unieke project Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, omeen vangeweldige zijn // haar haar giro– giro– of of bankrekening bankrekening de de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde 8256om HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u De Waard BV groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Loonwerk en grondverzet Zondag 15zal julieenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. "! # Dit bedrag de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Dit bedrag 10.00 uur: zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... ........................................................................... Loonwerk en grondverzet De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Turkse Mimar Moskee Havenweg 3 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl 99 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur

 

PRO BIDD Pred Tel: prot Jola Klav Mw. e-m

Zon 09.3 Dron Heil

R.K Past Dron Loca Sch 332 www

Vrijd 10.0 WoC

Zon 09.0 WoC

Evan Secr Zeew

Zon 10.0

VRIJ FLE Pred 036 De V tel. 0 Odd De K uur

Zon 10.0 Dien

Turk Hav Ope Con Mus Burh e-m

Spo kan Avo 090


Nieuwe gratis online cursussen voor bibliotheekleden Op de online Bibliotheek staat een vernieuwd en uitgebreid cursusaanbod klaar. Alle leden van FlevoMeer Bibliotheek kunnen een jaar lang gratis twee online cursussen kiezen en volgen. Om bijvoorbeeld een nieuwe hobby te ontdekken of een vreemde taal te leren. Of om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling of het maximale uit een digitale camera te halen. De gekozen cursussen zijn in eigen tijd en tempo te volgen. Als bonus krijgt iedere cursist elke maand een korte cursus cadeau. Nieuw cursusaanbod Toppers uit het cursusaanbod zoals digitale fotografie, blind en snel typen, breinleren en een mooie aanbod van populaire vreemde talen blijven te vinden op onlinebibliotheek.nl. Nieuw in het aanbod zijn de meer uitgebreide taalcursussen Engels, Drans, Duits en Italiaans. Wat exotischer kan ook: denk aan een introductiecursus Chinees, Papiaments, Turks of Portugees. Daarnaast is er een reeks cursussen op het gebied van gezondheid zoals stress, slapen en voeding. Of leer de fijne kneepjes van Word, PowerPoint of LinkedIn. Overal in eigen tempo te volgen In de maand februari is de bonuscursus ‘Omgaan met hooggevoeligheid?’ De cursus van de maand staat los van het ruime online aanbod en wordt iedere maand ververst. Er kan

via bibliotheek.nl/cursussen gekozen worden uit maar liefst veertig cursussen in vijf categorieën: Vrije tijd, Persoonlijke ontwikkeling, Computer en nieuwe media, Gezondheid en opvoeding en Talen. Het cursusaanbod is een mix van tekst en veel videomateriaal. Voor het volgen van een cursus zijn internet en een geldig bibliotheeklidmaatschap nodig. FlevoMeer Bibliotheek maakt je rijker Bij FlevoMeer Bibliotheek ben je nooit uitgekeken of uitgeleerd. Naast het uitgebreide nieuwe landelijke online cursusaanbod worden er in de zeven moderne bibliotheekvestigingen regelmatig leerzame, inspirerende of gezellige activiteiten georganiseerd. Altijd met het doel om de wereld van Flevolanders groter en de mensen dus rijker te

Heb je VRIJE TIJD over? Want wij hebben je nodig! Kom 7 maart 19.30uur naar het Koetshuis

maken. Surf eens naar flevomeerbibliotheek.nl voor de actuele agenda.

Mama Café Swifterbant van start FlevoMeer Bibliotheek begint met het Mama Café in Swifterbant Gezellige ontmoetingen in een ongedwongen sfeer, waar jonge ouders elkaars verhalen kunnen delen en aanhoren. Dat is de insteek van het Mama Café. Elke derde vrijdagochtend van de maand van 9.00 tot 10.30 uur kunnen jonge ouders aanschuiven in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. Op 16 februari wordt het Mama Café feestelijk geopend door wethouder Van Bergen. Ook wordt er een workshop Babygebaren gegeven door Elisabeth Verschut. In Dronten al groot een succes In een ruimte in de bibliotheek, die is ingericht met speelgoed van onder andere De Basisz, is het voor kinderen een feestje om mee te gaan naar de mama-ochtend. “We gaan regelmatig een interessant thema behandelen, maar in eerste instantie gaat het om een leuke ochtend voor mama’s en papa’s,’’ vertelt Judica van Busschbach-Visser van FlevoMeer Bibliotheek. In Dronten draait het café al en daar is het een succes gebleken. “We wilden ook in de dorpen de ontmoeting mogelijk maken.’’ 7


tde de ema ma Het Het deeleel-

tijd tijd het het deze eze etbal bal

elke lke klein ein o isis ade de

paspas-

TTeennnniiss

Nieuwsen enagenda agendavan vanBAS BASTennis Tennis Nieuws opinternet: internet:www.bastennis.nl www.bastennis.nl op

KantinedienstBAS BAStennis: tennis: Kantinedienst Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. Maandag 2-jul 2-julJan Jande deRuiter Ruiter 19.30uur uur etiketten!! etiketten!! Maandag 19.30 Dinsdag 3-julAndré AndréSmits Smits 19.30uur uur Dinsdag 3-jul 19.30 Woensdag 4-jul 4-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 5-jul 5-jul ----------Donderdag ----------Vrijdag 6-julJan-Roelf Jan-Roelfvan vander derStelt Stelt19.30 19.30uur uur Vrijdag 6-jul Zaterdag 7-jul ----------Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ----------Maandag 9-jul 9-julChristel ChristelSwagemakers Swagemakers19.30 19.30uur uur Maandag Dinsdag 10-julWiebrand WiebrandVeenstra Veenstra 19.30 19.30uur uur Dinsdag 10-jul Woensdag 11-jul 11-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 12-jul 12-jul ----------Donderdag ----------Vrijdag 13-julDanny DannyVersteegt Versteegt 19.30uur uur Vrijdag 13-jul 19.30 Zaterdag 14-jul ----------Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Zondag 15-jul ----------Maandag 16-jul 16-julLiesbeth LiesbethLuykx Luykx 19.30uur uur Maandag 19.30 Dinsdag 17-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Woensdag 18-jul 18-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 19-jul 19-jul ----------Donderdag ----------VrijdagInschrijven 20-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Brrr-competitie Zaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------is geopend! Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul ----------Maandag 23-jul 23-julJeroen JeroenEngwerda Engwerda 19.30uur uur Maandag 19.30 Vanaf vrijdag24-jul 9 maart 2018 gaan wij 3 vrijdagavonden de Brrr-comDinsdag 24-jul ----------Dinsdag ----------petitie spelen25-jul voor Woensdag 25-julzowel tennis als padel.--------------------Woensdag Donderdag 26-jul 26-jul ----------Donderdag ----------Voor de tennis27-jul geldt mee mag doen en waarbij Vrijdag 27-juldat je aan max. 2 onderdelen ----------Vrijdag ----------je max. 1 verhinderavond mag hebben. Wij hebben Zaterdag 28-jul ----------Zaterdag 28-jul -----------per rondje 1 uur speeltijd waarbij het29-jul aantal games worden doorgeteld. Op deze manier kunnen Zondag ----------Zondag 29-jul ----------wij per avond 4 rondes spelen. Maandag 30-jul 30-julFrank FrankBes Bes 19.30uur uur Maandag 19.30 Dinsdag 31-jul ----------Dinsdag 31-jul ----------Voor de padel geldt dat er max. 8 teams zich in kunnen schrijven waarbij wie het eerst komt, ook het eerste maalt. Er zijn hier GEEN verhinderingen mogelijk. Bij padel wordt er een volledige wedstrijd gespeeld met 2 gewonnen sets waarvan de 3e set een super-tiebreak is. Meerinformatie: informatie: Meer Er wordt eenV kleine vergoeding van EUR 2,50Moelker, per onderdeel gevraagd voor Daan Moelker, tel:332902 332902 Daan tel: V o l l e y b a l o l e y b a l e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl het gebruik van de ballen. Dit kan betaald worden in de kantine.

Wij hebben er veel zin in! Jullie ook?

BBBBCC BBiilljjaarrtt

Wij wensen iedereen een geweldige en gezellige (speel)tijd tijdens de Brrrr Competitie!

miinnttoonn BBaaddm

Afvalcontainer nodig? JJuuddoo contact: contact: secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 0321-332827

www.vanwerven.nl/webshop

wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

Afmeldentrainingen: trainingen: Afmelden Woensdagjudo: judo:secretariaat secretariaat Woensdag Vrijdagjudo: judo:Gert Gert Vrijdag Jiujitsu: jitsu:Jacco Jacco Jiu

BBaasskkeettbbaall Sleuteladres:Zaaiviool Zaaiviool11, 11,tel; tel;843262 843262 Sleuteladres: Correspondentieadres:Sandra SandraScholtanus, Scholtanus,Zaaiviool Zaaiviool11, 11, Correspondentieadres: 8256ET ETBiddinghuizen. Biddinghuizen.Tel. Tel.843262 843262 8256 Kijkvoor vooralle alleactuele actueleinformatie informatieover overwedstrijden, wedstrijden,fluiten fluitenen entafelen tafelenop opde de Kijk sitevan vanBAS-basketball: BAS-basketball:www.basbasketball.nl www.basbasketball.nl site 8

BBC Grolleman Daktechniek/vierspromg 1-1 De eerste helft van de competitie ging alles prima en maar 1 gelijkspel en alles verder gewonnen. Nu wil iedere tegenstander van de koploper winnen. Roy van Raay verloor met een carambole en John Kramer trof een sterke tegenstander en verloor ook. Arnold Net en Harry Grolleman wisten hun partij te winnen. BBC A1 Almere 83 A1 23 - 30 Wel weer een nederlaag voor dit driebanden groot team. Cle van Herten wist een overwinning te behalen maar Simon Paauw en Dick Metsemaker verloren zodat de overwinning mee naar Almere gaat. . BBC1 BV.’75 5 36 - 26 De volle winst voor dit team, zonder hun kopman Frans Koolen wisten Arnold Huijbrecht, George Schipper en John de Kuiper te winnen van hun tegenstander en wie weet zit er een kampioenschap aan te komen De Jol 3 BBC 4 31 – 29 Frans van de Hurk wist als invaller net niet te winnen, Willem Faber boekte wel een prachtige overwinning tegen Kas Post uit Lelystad. Dat was de eerste twee maal niet geluk, Otto van Groningen won niet zodat het team een kleine nederlaag leed. Princesse 3 BBC 3 36 – 21 Cle van Herten, Dick Metsemaker en Henry Fos verloren hun partij, jammer maar volgende wedstrijd beter. BP 80 1 BBC 2 32 - 26 Willy Riep verloor, Rene Twisk wist zijn goede vorm te behouden en won, Bart van `t Hag verloor ook en is zijn vormcrisis nog niet kwijt.

Joy4life heet voortaan easyActive Biddinghuizen

Opgave kan tot en met 2 maart 2018 via www.toernooi.nl

BasJudo Judo Bas www.basjudo.nl www.basjudo.nl

Biljartcentrum Sportpark “De Schelp” Sportlaan 3 8256 CE Biddinghuizen www.bbc-biljart.nl

55

Sportcentrum Joy4life maakt vanaf 2018 onderdeel uit van easyActive. easyActive is een keten van clubs met dezelfde passie voor sport, deskundige begeleiding en aandacht voor de leden als wij gewend zijn bij Joy4life. Door deze samenwerking kunnen we onze kennis en ervaringen delen. Daar hebben wij niet alleen als club voordeel van, maar levert zeker veel extra voordelen voor de leden. Naast het veranderen van onze naam zijn er al enige aanpassingen in het interieur aangebracht. De komende maanden gaan deze werkzaamheden nog even door. Belangrijker dan naam en interieur is het verschil in inhoud van het trainingsaanbod en de begeleiding binnen het easyActive concept. “JOUW DOEL, ONZE MISSIE” is waar easyActive op in zet. Hiermee onderscheiden zij/wij ons van andere clubs.

motiveren om verder te gaan.

Stapsgewijs gaan wij onze leden meer volgen, begeleiden en motiveren. Dat deden we eerder ook, maar nu met toegepaste programma’s en middelen die we gefaseerd zullen invoeren. Een voorbeeld hiervan is de 3-maandelijkse PT Check: een controle, jouw doel vaststellen en je

Heeft u vragen? Laat het ons weten. Loop gewoon eens bij ons binnen. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Gewaardeerde Joy4life-kwaliteiten, zoals sfeer, medewerkers en ontmoeting, zullen blijven! Wil je automatisch op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, nieuwe activiteiten, acties en meer volg ons dan op Facebook, Twitter, Instagram en/of via onze maandelijkse nieuwsbrieven.

Team easyActive, namens hen: Ad Kragwijk


Dronten denkt actief mee over succesvol Flevo - Floriade DRONTEN – De gemeenteraad van Dronten heeft het college gevraagd actief het voortouw te nemen om Dronten stevig te profileren in de aanloop naar de Floriade. Er is direct een werkgroep geformeerd bestaande uit ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en bestuurders. Deze week sprak de werkgroep met de ambassadeur van de Floriade, de heer Bert Gijsberts en de heer Hillebrand Koning, projectleider vanuit provincie Flevoland. Doel van de bijeenkomst was Dronten te presenteren als gemeente die veel te bieden heeft aan de Floriade. Innovatieve ondernemers, excellent onderwijs, toekomstgerichte productie van aardappelen tot ‘slaflats’, een sterke ondernemersstructuur en accommodatie zoals De Meerpaal voor congressen enz. Kortom: Dronten wil de Floriade tot een regionaal gedragen succes maken. Afgesproken is dat een groslijst met ideeën vanuit Dronten wordt

opgesteld die, voor de aankomende zomer aan de BV Floriade wordt aangeboden. Daarnaast wordt gekeken hoe Dronten zelf positieve aandacht kan genereren voor de Floriade. Dronten heeft daarbij expliciet aandacht gevraagd voor een positieve communicatie over de wereldtentoonstelling in heel Flevoland: ‘de Floriade moet van ons allemaal worden!’ Bovendien moeten jonge mensen speciaal worden geïnteresseerd

voor voedselvraagstukken. Dronten ziet daarbij kansen voor producten uit de regio. Daarnaast vindt de werkgroep het van belang dat er een presentatie over de Floriade plaatsvindt aan de partners in de regio Zwolle. Initiatiefnemer burgemeester Aat de Jonge is enthousiast over de bijeenkomst: ‘Dronten laat zien actief mee te willen denken over een succesvolle Floriade. Het podium staat klaar, het is aan ons met goede voorstellen te komen. Dronten als

Sport in Dronten organiseert Expeditie ScharrelkidZ In de voorjaarsvakantie organiseren de buurtsportcoaches van Sport in Dronten weer een vakantieactiviteit. In samenwerking met IVN wordt er van maandag 26 februari tot woensdag 28 februari een speelse en educatieve speurtocht uitgezet door de bossen. Het thema van deze vakantieactiviteit is water en gezondheid. De vakantieactiviteit Scharrelkidz wordt in zowel Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant georganiseerd. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar mogen gratis deelnemen aan deze belevenisvolle expeditie. De

kinderen zullen onderweg verschillende proeven en activiteiten doen. Zo wordt er een lichtbrekingsproef gedaan, gaan de kinderen door gebruik van een stethoscoop de waterstromen van een boom beluisteren, zullen ze producten laten drijven op water en gaan ze onderzoeken welke planten je kunt eten.

parkeerplaats bij het Wisentbos aan de Wisentweg. De speurtochten duren tot 16.00 uur. Bron: Sport in Dronten

agrarisch kenniscentrum, Dronten als grootste aardappelgemeente, Dronten als grootste bio gemeente. Bert Gijsberts en Hillebrand Koning reageerden blij verrast met de inspirerende bespreking.” Tenslotte geeft de burgemeester aan dat hij gemeente Dronten heeft aangemeld als lid van de Floriade businessclub. De Floriade vindt plaats in 2022.

Kan jij in een TEAM werken? Want wij hebben je nodig! Kom 7 maart 19.30uur naar het Koetshuis

Er zal op maandagmiddag om 14.00 uur gestart worden aan het eind van de Boslaan in Biddinghuizen, op dinsdagmiddag om 14.00 uur bij de Hertenkamplaan ter hoogte van het Sneeuwklokjesveld en op woensdagmiddag om 14.00 uur vanaf de

9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

2

EE

en

el.

ijn dat 11 ue. .nl

in ste glo de het aar me geop. 8.in aat hts was orn dus ijn wo7uit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct vandan de importeur 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat er geen verwegbebakening, schade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee Fax: 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. machinebouw en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als teler moet je zelf goed controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten www.vanharsselaar.nl Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deschoon eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal op papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: UwTeddy geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een steviLasbedrijf -Lease service langer dan vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk Gouwenberg T 0321 - 33revue. 16 49Er werd soms vrij veel opJose ininloopspreekuur: Hilversum en donderzat in Huizen al in een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; Noorderbaan 19-21 Naar deuschoonheidsspecialiste, F 0321 - de 33 Sportlaan 22 04 Mocht tijdens of fietstocht overzat komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321)30, 330655, Fax- (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E een info@hedibouw.nl De Regge Dronten 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voor tel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick van de Graaf Marc Snoeien is fietsroute Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!! Tel:VERON 06-55797840 Gezinszorg: spreekuur ma. t/mADMINISTRATIEKANTOOR vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

Belt u naar Giennes Bies

naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden.van Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Een Als en Quilten uw hobby hoeft u dewaar deur uw fers lijnen neer enisben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: 0321-333377.

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

niet uitafspraken voor de leukste Diëtist: ma. t/mQuiltstoffen 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00 voedingsvragen t/m /Jelly uur; Rollstelef. en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos isenoverleden snel09.00 een kijkje opToen deuur: Website u kunt in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di. apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 03 331368. 06 - 29 05 05 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent Wijkpost VAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE

de bestelling morgen huis nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naarhebben. mijn zin. GEMEENTE -inKLACHTENLIJN

Dat komt ook door het werk in het

JA

2012 2

Naam:

installatie service onderhoud

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV van o.a.

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Tien winnaars Het beste idee van Dronten Tien partijen mogen hun idee, waarmee mensen die het financieel moeilijk hebben geholpen kunnen worden, “Het beste idee van Dronten” noemen. 21 inzendingen De winnaars ontvingen donderdagavond 1 februari van wethouder Peter van Bergen een cheque voor subsidie waarmee zij hun idee kunnen realiseren. In totaal waren er 21 inzendingen voor deze ronde van “Het beste idee van Dronten’. ‘Het beste idee van Dronten is een mooi initiatief om inwoners zelf mee te laten denken over en helpen aan het bestrijden van armoede in hun eigen samenleving. Het leverde 21 prachtige ideeën op waarvan we nu de 10 meest haalbare initiatieven mogen subsidiëren. Ik blijf alle Drontenaren aanmoedigen om hun “Beste idee” in te zenden bij de volgende verkiezing voor “Het beste idee van Dronten”, aldus een enthousiaste wethouder Van Bergen. De winnaars De volgende 10 ideeën zijn als winnaar uit de bus gekomen: Uitbreiding doelgroep Stichting Speelgoedbank Doordat de doelgroep is uitgebreid vanwege verruiming van criteria voor minima om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de Voedselbank heeft de speelgoedbank te maken met een groei van het aantal kinderen. Specifiek voor de leeftijdscategorie 8 – 12 jaar is het niet eenvoudig om aan speelgoed te komen. Ondanks de verruiming van de openstelling voor inzameling. Ook voor voedselbank kinderen een bezoek van Sint en Piet De vrijwilligers van Cake voor kids maken een bezoek van Sint en Piet kosteloos mogelijk voor kinderen van de Voedselbank. Met de opbrengst van de bezoeken van Sint en Piet aan reguliere gezinnen kunnen er weer ingrediënten gekocht worden voor de prachtige verjaardagstaarten die Cake voor Kids maakt voor de kinderen van de Voedselbank. It’s ontmoetingscafé In It’s ontmoetingscafé kunnen inwoners van Dronten elkaar laagdrempelig ontmoeten en tegen een geringe prijs koffie en thee drinken en een maaltijd nuttigen. Daarnaast gaat It’s kinderfeestjes voor minima organiseren en lezingen/voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Een warme start In samenwerking met de Voedselbank, Icare en het Diaconaal plat-

form gaat het Netwerk Burgers in de Knel via de uitgiftepunten van de Voedselbank luiers, rompers en zuigelingenvoeding verstrekken aan hen die dit dringend nodig hebben.

koffie en thee drinken. Zij deelden hun initiatief, maar vroegen geen budget aan. Dit mooie sociale initiatief is beloond met consumptiemunten.

Uw advertentie hier?

Zomerschool Huis voor Taal organiseert Taal- en activiteiten aanbod en digivaardigheden tijdens de zomervakantie. Veel jonge minima gaan in deze periode niet met vakantie en op deze wijze kan hen een mooie invulling gegeven worden. Betreft een samenwerking tussen FlevoMeer bibliotheek, De Meerpaal Welzijn en Taalschool Elckerlijc. Resto Nieuw Dronten Doelstelling van dit idee is vergroting van de sociale en culturele integratie, vergroting van het professioneel netwerk, vergroting van de sociale cohesie en eigen kracht van vluchtelingen in de gemeente Dronten. Organisatie van multiculturele dineravonden voor inwoners van Dronten en het bedrijfsleven, waarbij vluchtelingen optreden als gastvrouw/heer. Vluchtelingenwerk Dronten i.s.m. vluchtelingen. Sporten voor mensen met een lichtverstandelijke beperking ’s Heerenloo maakt het met dit idee mogelijk voor cliënten om samen in een vertrouwde omgeving voor een geringe bijdrage te kunnen sporten. Het verhaal achter de kunst Stichting Kunstraad Dronten organiseert een interculturele kunstmarkt en creëert een platform waarbij deelnemende kunstenaars met een laag inkomen hun werk, hun verborgen talent en levensverhaal kunnen delen. Voorkomen is beter dan genezen Theaterschool Karakter maakt en regisseert samen met kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen uit Dronten een toneelstuk. Ter voorlichting en bewustwording van leeftijdsgenoten.

Stichting de IJsvogel is op zoek naar jou! Tijdens diverse evenementen die georganiseerd worden door Stichting de ijsvogel zijn er (evenementen) verkeersregelaars nodig. Voor de begeleiding van diverse verkeersstromen zijn we opzoek naar mensen die graag willen helpen als evenementen verkeersregelaar. Bij het begeleiden van het verkeer moet u denken aan:

• Het helpen met oversteken van voetgangers/wandelaars, • het begeleiden van fietsers, • Het omleiden van het overige verkeer • en het allerbelangrijkste zorgen voor een veilige verkeers situatie. Voordat u als verkeersregelaar de weg op mag dient u eerst een korte digitale cursus te volgen, de cursus wordt verzorgd door St. De ijsvogel en is voor u geheel kosteloos. Mocht u een (paar) uurtje vrije tijd over hebben en hier interesse in hebben of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met, Dennis van der Jagt door een mail te sturen naar dvanderjagt@ijsvogel.net.

Fietsenplan Volwassenen en/of kinderen tot 9 jaar die geen geld hebben om een goede gebruikte fiets aan te schaffen krijgen voor niets of tegen een kleine symbolische vergoeding een fiets. Een mooi initiatief van het Diaconaal Platform i.s.m. Kwintes fietsreparatie, Jan Brinkman en fa. Kloppenburg. In ’t zonnetje Pétanque groep ’t Swifterbutje biedt gratis deelname aan het pétanque spelen aan, inclusief gezamenlijk 11


prik bord!

Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week ELFSTEDENKOORTS: ZODRA DE KOELKAST OPEN GAAT, AL OVER SCHAATSEN BEGINNEN TE PRATEN Jouw spreuk van de week op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Wist u dat een bestuurslid van Dorpsbelangen maandag 12 februari rond 11.30 uur weer op de radio bij Omroep Flevoland is? Zij vertelt dan over de actuele gebeurtenissen in Biddinghuizen. Luistert u ook even? Het bestuur van Dorpsbelangen. Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk voor de tarieven op www.bactueel.nl.

Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Floor Pol

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl I www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

Ben je NIEUWSGIERIG? Want wij hebben je nodig! Kom 7 maart 19.30uur naar het Koetshuis

Soms heeft men de behoefte om ergens naar toe te gaan; om dan een ander mens, of een andere stad te bezoeken. Of het nou een weekend of een lange vakantie is, een dagje uit of een verre reis. Het maakt allemaal niet uit. Uiteraard hangt bovenstaande af van de mogelijkheden en omstandigheden van een ieder. Kortom is het leuk om af en toe de dagelijkse routine te doorbreken. Tevens krijgt men door het reizen ook nieuwe indrukken binnen. Indrukken die zich ontwikkelen door met andere culturen in aanraking te komen. Dit uit zich in andere omgangsvormen, andere talen of dialecten, maar ook in een ander soort landschap bijvoorbeeld. Het kan ook gebeuren dat men door al deze indrukken de behoefte voelt om zijn eigen relativerend vermogen bij te stellen… Het was een hele hete zomerdag geweest. De avond was langzaam aan het vallen over de kustplaats. De zon haastte zich om onder de horizon te verdwijnen. Het leek alsof ook hij de behoefte had om even in het koele zeewater te duiken na zo’n hete dag. Het strand was langzaam leeg gelopen en de kleine terrasjes aan de zee waren zich langzaam aan het vullen met gasten. Het was een dagelijks ritueel geworden: na een zomerdag als deze kwam men iedere avond bijeen om een kopje koffie met vrienden of familie te drinken en de dag door te nemen. Samen met mijn familie zat ik rond de tafel een ijsje te eten, waarna een vrouw van middelbare leeftijd zich op het terras begaf. Haar uiterlijk verraadde dat zij geen toerist was. Ze droeg oude kleren die onder het zand zaten. Uit haar verschijning was op te maken dat zij een leven vol zware arbeid achter haar had. Doch verschuilde er achter deze uiterlijke tekenen een zekere bedachtzaamheid waar ik mijn vinger niet op kon leggen. Ook haar fiere houding verraadde dat zij ondanks haar schrale kleding toch een trotse vrouw was. Haar binnenkomst had de aandacht van de anderen getrokken. Er was een duidelijk verschil te merken tussen haar verschijning en die van de andere aanwezigen. Toch was dit schrille contrast niet storend voor deze dame. Het leek alsof zij verdiept zat in haar eigen wereld. Het leek immers alsof de indrukken van buitenaf haar niets deden. Ondertussen liep zij verder richting een lege tafel. Even liet ze daar een soort dienblad rusten die zij tot nu toe met een riem om haar nek gehouden had. Even rusten, waarna ze een glas water dronk. Het dienblad was vol met kleine ijsbakjes die gevuld waren met grond en plantjes. Na een poosje ging de vrouw langs alle tafels, ze vroeg de mensen beleefd of zij plantjes wilden kopen voor hun eigen tuintjes. Niemand wilde wat. De vrouw verliet het terrasje en ging verder. Mijn zus vertelde mij ondertussen: ‘’Heb je die vrouw gezien? Haar man is overleden, haar zoon is al een paar jaar verlamd en haar schoondochter is er pas vandoor gegaan. Ze moet nu voor haar invalide zoon en haar drie kleinkinderen zorgen. Behalve haar karige pensioen die lang niet genoeg zijn voor de vaste lasten, heeft ze geen andere bron van inkomen.” Ik maakte aanstalten om achter haar aan te gaan, om haar iets toe te stoppen, al is het maar om een klein beetje van haar leed te verzachten. “Nee. “zei mijn zus. “Dat moet je niet doen. Dat zal zij nooit accepteren. Zij is te trots om te bedelen of een aalmoes te accepteren. Vroeger werkte ze in het onderwijs. Nu is ze met pensioen gegaan. Juist op haar oude dag, is ze zwaar op de proef gesteld. Op een zeker moment moest zij opeens man en vrouw tegelijk worden, moeder en oma, kostwinner en verzorger, opvoeder en arbeider. Ze bedelt niet, ze vraagt niks, ze valt niemand lastig. Het enige wat ze doet is hard werken, dag en nacht werken. Wat ze voor haar kiezen krijgt probeert op te lossen. Ze pakt alles aan: vandaag zie je haar plantjes verkopen, morgen misschien in de bouw stenen sjouwen, een andere dag huizen poetsen. Ze accepteert het lot dat haar toebedeeld is met waardigheid en geeft niet op. Niets voor carrière, geld of een luxe leven. Nee, ze is onvermoeibaar en strijdbaar voor haar kinderen, om hen te kunnen onderhouden op een waardige manier. Overlevingskwestie, niet meer en niet minder.” Met gestokte adem stond ik naar haar te luisteren. Toen stond ik plotseling op en haastte ik in de richting die de vrouw had genomen. Ergens bij een plein tussen een groep mensen vond ik haar. Ze probeerde hen plantjes te verkopen. Voor een paar euro kocht ik de hele lading, een stuk of vijftien bakjes. Ik rekende met haar af. Haar gezicht straalde. Nog steeds staat haar blik op mijn netvlies gegrift: verbazing, blijdschap, dankbaarheid. Mijn hand hield zij een paar seconden vast. Op sommigen momenten zijn woorden onnodig. Vooral als het een minuscule geste betreft die onder de schaduw van een grote vrouw staat! Lumnika Triest-Kaceli

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie.

Een vrouw

Biddinghuizen Actueel - Nummer 6  

Biddinghuizen Actueel - Week 6

Biddinghuizen Actueel - Nummer 6  

Biddinghuizen Actueel - Week 6

Advertisement