Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 20 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 37 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

40 jarig jarig Boekverkoop in in bibliotheken bibliotheken 40 Boekverkoop jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te leen Op leen in in de de Schiphol gebaat bij 'dumpen' envanteromans bibliotheken maar ook te te koop. koop. De De avondboeken variëren variëren tot bibliotheken maar ook boeken van romans tot Zaterdag 7 juli viert ACV Zaterdag 7 juli viert ACV kunstboeken tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te nachtvluchten tot te nemen nemen op op de Flintstones haar 40 jarig kunstboeken

de Flintstones haar 40 jarig vakantie. vakantie. jubileum. jubileum. De verplaatsing van avond- en nachtvluchten naar Lelystad Airport levert Schiphol capaciteit op voor mogelijk tienduizenden extra vliegbewegingen. Dat stelt Leon Adegeest actiegroep Overijssel. De boeken boeken kosten kosten 0,75 per per stuk en envan 10 de voor 6,-. In In Hoog de bibliotheek in De €€ 0,75 stuk 10 voor €€ 6,-. de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot totHij 17.00 uurmogen mogen Van 17.00 uur ontdekte eerder de foutengeldt in deechter milieueen effectrapportage voor €Lelystad. Dronten speciale actie: voor 5,kunt u een plastic tas Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende specmetromans romansen en informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een plastic tas met plastic tas met met taculaire klassen klassen hun rijkunsten dan terug naar Schiphol, maakte nogeen één of meerdere Adegeest heeft ophun verzoek van Omroep Gelderlandinformatieve taculaire rijkunsten jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijnwat opdehet het Van zijn Werven berekend effecten als Schiphol avond- en vluchten vanuit Schiphol en eindigt de dag om 23 uur laten op Van Werven Circuitaan aan de deverplaatst Biddingringweg in nachtvluchten naar dein polder. In de huidige weer in Lelystad. Circuit Biddingringweg De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, systematiek van De Schiphol telt een tussen Biddinghuizen. De autocross autocross Biddinghuizen. isis avondvlucht Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19.00 en 23.00 uur jubileum vijf keer en een nachtvlucht tussen W-vluchtpatroon speciaal voor het uitgespeciaal voor het jubileum uitge23.00 en 06.00 uur zelfsentien keer zo zwaar mee in de In de situatie die Adegeest schetst vertrekt een vliegtuig breidmet met eenduo-race duo-race wordt breid een en ererwordt berekeningen voor geluidsoverlast. geeindigd met een nieuw in het Als Schiphol vroe- 's ochtends vroeg rond 6 uur voor zijn eerste vlucht vangeeindigd een nieuw inverplaatst het ge en geroepen late met vakantievluchten naar Lelystad, af Lelystad naar een buitenlandse bestemming, vliegt leven caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en dan creëert zij in eigen huis op papier overdag ruimte dan terug naar Schiphol, maakte nog één of meerdere rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf enRiet Riet rondom vluchten vanuit Schiphol eindigt de dag om 23 uur voor meer vluchten. Afscheid juf vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van weer in Lelystad. versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Luchtvaartmaatschappijen alsop Corendon hebben in het Afspraken Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan 28 28 jaar jaar op De Wingerd Wingerd gewerkt Na waarvan De gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en Schiphol verleden aangegeven dat een dergelijk W-vluchtpatroon Volgens de huidige tot 2020 extra aktiviteiten zijnafspraken voor jongmag en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een bungee trampoline, niet meer een danbungee 500.000trampoline, vliegbewegingen verwerken. bruikbaar zou zijn voor operaties vanaf Lelystad. Wel oud,zoals een V8-buggy, race simulator en Corendonvoorbij er toenlaten van uit dat Tijdens zij 's ochtends en 's Dat V8-buggy, aantal wordtrace dit jaar al gehaald. een simulator en Wij willen willen dit dit niet nietging ongemerkt gaan. de receptie ongemerkt voorbij laten gaan. de en receptie een kabinet klimwand en voor voor de alleralleravonds zouden starten en landen opTijdens Schiphol alleen Het wil en voor Schiphol naar eenWij systeem waareen klimwand de willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. willen u de gelegenheid gevenzouden haar aan de doen. hand te schudden. De De overdag Lelystad bij niet heteen aantal vliegbewegingen, de we geluidskleinsten een springkussen en maar kleinsten springkussen en receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. ruimte de grens bepaalt. schminken. schminken. Herindeling Met stillere en moderne vliegtuigen mag Schiphol dan Voor het aantal vliegbewegingen van Lelystad verEen zeer geschikte "UIT-TIP" voor Een zeer van geschikte "UIT-TIP" omzetten voor de de 'geluidswinst' in extra vluch- andert er niets. Die is vanwege de beperkingen bij de eenhelft ieder die die op zoek zoek isis naar naar een ieder op ten, de 50/50-regel. Hierbij mag een nachtvlucht, die luchtverkeersleiding tot de verwachte herindeling in spanning, sensatie, spektakel en spanning, spektakel en meegeteld, dus met 2023 beperkt tot 10.000 per jaar. Na 2023 mag het met factor sensatie, 10 in de overlast wordt plezier! plezier! aantal groeien tot maximaal 45.000. Minister Cora van vijf dagvluchten worden gecompenseerd. Adegeest heeft berekend dat als Schiphol 10.000 Nieuwenhuizen heeft in februari bevestigd dat dit aanvliegbewegingen van de avond en nacht naar Lelystad tal als grens in het aangepaste Luchthavenbesluit wordt verplaatst, dit op Schiphol overdag 27.500 extra bewe- vastgelegd. gingen mogelijk maakt. Vakantievluchten Adegeest bevestigt dat de berekeningen niet meer dan Of Schiphol daadwerkelijk nacht- en avondvluchten een theoretische mogelijkheid zijn. Luchtvaart con- naar Lelystad gaat verplaatsen zoals Adegeest denkt, sultancybureau To-70, dat het ministerie van Infra- is niet zeker. Dat ligt aan wat luchtvaartmaatschapstructuur en Waterstaat geregeld adviseert, laat weten pijen zelf ook willen. Lelystad Airport is bedoeld om vakantievluchten van Schiphol over te nemen. Als de dat de berekeningen kloppen. luchthaven er niet in slaagt de maatschappijen met lagere tarieven aan te trekken, kunnen zij mogelijk via Dubbele agenda Volgens Leon Adegeest is dit de dubbele agenda van een zogeheten verkeersverdelingsregeling worden geSchiphol: "Ik ben ervan overtuigd dat dit het hogere dwongen. Of dit juridisch mag wordt momenteel door doel is van Lelystad Airport. Waar het nu op lijkt is de Europese Commissie uitgezocht. dat Schiphol een excuus-vliegveldje als Lelystad gaat Een recent rapport laat zien dat er jaarlijks slechts circa gebruiken om exponentieel te groeien". Hij denkt dat vierduizend vluchten in de ochtend of avond die puur niemand in de politiek de werkelijke drijfveren van als vakantievlucht voor verplaatsing naar Lelystad in Zonne-Energie aanmerking komen. het management van Schiphol door heeft. Zonne-Energie met Zonnepanelen Adegeest: geeft een dagvlucht minder met "Natuurlijk Zonnepanelen overlast'uit' danBiddinghuizen een nachtvlucht, maar dan hebben we Bron: Omroep Flevoland 'uit'over Biddinghuizen het alleen geluidsoverlast. Fijnstof en ultrafijnsEcosave Ecosave tof gaan natuurlijk gewoon mee met het aantal vliegsinds2001 2001 bewegingen". sinds

0321 332038

0321 332038 W-vluchtpatroon Uw eigen stroom Uw stroom In de situatieeigen die Adegeest schetst vertrekt een vliegtuig v.a. € 0,05 's ochtends vroeg rond 6 uur voor zijn eerste vlucht vanv.a. € 0,05 af Lelystad naar een buitenlandse bestemming, vliegt

02 juli 15 2018 02 MEI juli 2012 2012

07 07 juli juli 10 juli 16 10 mei juli 16 juli mei 11 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli

AAggeennddaa

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones ::: Fietsen met Seniorenmiddag Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Z ijactief excursie zandsculpturen ::: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg :: Seniorenmiddag Garderen, vertrek 12.30 u bij de Seniorenmiddag :: Fietsen met de gezamelijke Fietsen Voorhof.met de gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug met gezamelijke 19 R epair café Koetshuis van 14 mei aug :: Fietsen Fietsen metinde dehet gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 10:00 -12.30 uur 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug 22 F ietsen met gez. Vrouwenverenigingen 23 mei aug :: Fietsen Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Vertrek vanaf het plein dinsdag 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 11 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo om 13.30 uurAnbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 12 sept Vrouwen 25 g oederenmarkt en rad vanvan 12 mei sept ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 19 sept : Seniorenmiddag 19 sept : Seniorenmiddag avontuur. 14.00 tot 20.00 uur 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept Anbo 26 g oederenmarkt en rad van 25 mei sept ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 viert jaar van de bij” 25 sept sept :: IVN IVN viert “het “het jaar deuur bij”met met avontuur. 10.00 tot van 14.00 een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 okt 103jun okt : F ancy Fair van basisschool de t/m Koetshuis t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis Tamarisk Scharrelberg 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting ininhet 15.15 uur - 18.00 uur 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting het Koetshuis. Koetshuis. 4 jun ::ledenavond De avond4daagse met kermis 09 okt Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Anbo 509jun De avond4daagse okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbomet kermis 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt Afdelingsavond Vrouwen 7 jun : ZijActief O ntspanningssessie in het van nu 10 okt : workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 inin Colombinehuis Koetshuis van 10.30-11.30 en 14 okt okt :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 19.30-20.30, Cesartherapie Animee. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Vrouwen van okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 731jun De avond4daagse met kermis 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 810jun : De avond4daagse met kermis nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov inin Colombinehuis nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 911jun E en gezellige braderie met natuurlijk 13 nov 13 nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 passage een leuke kofferbakmarkt 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage 13 nov lezing nov :: JIVN IVN lezing over over bevers bevers 913jun ubileumconcert Vrouwenkoor de Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 Paradijsvogels, 20.00 in de Voorhof 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov avond 3 vrouwen verenigingen nov ::: gez. gez. avond vrouwen verenigingen 920jun Aan het eind3van de middag is 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo er een “speciaal” programma 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 Passage 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond gericht op de ouderePassage inwoners van 11 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 12 Biddinghuizen, maar natuurlijk is 12 dec dec :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt iedereen van harte welkom.van nu 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen van nu 19 dec : ZijActief kerstavond 919jun Spetterende feestavond in dec : ZijActief kerstavond 2 feesttenten. 10 jun : Interreligieuze Bijeenkomst om 15.00uur in de tent. 12 jun : fietsen gez. Vrouwenverenigingen Vertrek vanaf het plein dinsdag om 13.30 uur FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 16 jun : R epair café in het Koetshuis van •• Natuurlijke mooie 10:00 -12.30 uur gelakte Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! 19 jun : “ Uurtje met Zon en Zegen” in nagels, of zingen uw teennagels…! •• Basislak met Basislak met een een mooi mooi de Voorhof. wit wit randje. randje. Aanvang 19.45 uur, toegang gratis • Durf handen weer Durf: uw uw handen weer te te 20•jun openmiddag de scharrelberg laten zien. laten zien. 20 jun : Seniorenmiddag •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… 26 jun : F ietsen gez. Vrouwenverenigingen Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt Vertrek vanaf het plein dinsdag u u er er gratis gratis bij!! bij!! om 13.30 uur Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24


035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The Three blues, Toos, service 0320-233565; inloopspreekuur: donder-APK keuring 0321-332575. Bij onsde altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs lijn) en waren -Schade reparatie APOTHEEK -Onderehoud en uur: reparatie alle merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 0321-333255. zomer/wintercheck gratis -Laswerkzaamheden 0321-332575. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, bestaan al Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service Icare Verpleging en verzorging -Accu's,banden en uitlaten HUISARTSENPRAKTIJK: Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. Ik uur, trad Telefoon 0321-335050 Fax APK 29,50 all in 0522-279 745 vanincl. 07.00 tot0321-335051 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er0321-335051 werd soms TANDARTS: -2 Wasboxen www.schaapholland.nl 0900-8833 voor overige tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 0321-335051 Airco service www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze. Toos zat alIcare in deLEEF: revue en door GROEPSPRAKTIJK Plaats 1, en uitlaten Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. VERLOSKUNDIGEN: www.schaapholland.nl haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK Reparatie en onderhoud www.schaapholland.nl 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. Biddinghuizen alle merken 0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. N spoed: 06-53659191. 0321 -R 332484 Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort CHIROPRACTIE: 0525-651810. S N 035-6245555. O E R R 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel regen en S lekke A banden. Die 1700 www.autofaber.nl Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE SEN R O RS H 035-6245555. N als werk: maandag van LSTeens km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel inR de krant de THUISZORG ICARE A O I E R 332484 H S S Awoensdagmiddag L S specialist in cijJeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. O I W fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H Jeugdgezondheidszorg L specialist THUISZORG A inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot polyesterhars, UI SS tot 12.00 12.00 van W www.autofaber.nl Dit zijnin N Telefoon 0321-388 K fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig de Rijkspolitie achterna gezeten. specialist LSTHuur. Jeugdgezondheidszorg: telef. door 13.30-14.30 uur: W N T polyesterhars, epoxyhars, UI

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & K N elke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 epoxyhars, spreekuren: polyesterhars, U 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. plamuren &hier nu Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik onderhoudsK DXWREHOHWWHULQJ IXOOepoxyhars, ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren & Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud onderhoudsmiddelen zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 plamuren &ma. 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m Wilsorje kunstharsen Icare Verpleging en verzorging middelen dat daar middelen kom verder mee UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ Yardeninstallatie Uitvaartverzekeringen 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 0900-8833 voor overige tijden. Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. Wilsor lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen beveiliging daar kom je verder mee Fax:0321 0321 74 Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 Fax: 45 700321 2348 0321 3310 1074 74 33 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch Tel: 0321 33 11 67 t/m vrij. vrij. in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. uur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk werk: maandag verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De NoordBV 35 8251 GK Dronten De Waard vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. 84 (0321) 38 60 De Waard BV 60 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl De Waard BV *Banden KLACHTENLIJN in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen De Noord 8251 GK Dronten aat2012388220. Loonwerk en35 grondverzet GEMEENTE DRONTEN 0 ag na- KLACHTENLIJN 3 *Accu’s Noorderbaan 88, 8256 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 PR Biddinghuizen elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 tel.Tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 2 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax DIERENAMBULANCE DE 09008844. was n elektrotechnisch beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen telecommunicatie or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET 316899. dus woensdag Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. in Het Koetshuis: telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering *Banden DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie,7,schade reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar verwarming *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 PROTESTANTSE *Banden 0321-331655 of 331368. GEMEENTE biel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 woensdag: 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling 0321-331655 of 331368. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en 7, buiten schilderwerken LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE 06De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen elJoke 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 0624127084 / 1440321 RED EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte de Spreekuur Wijkagent Wijkpost Wijkpost *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: dministraties - ondernemingsplan 53371293 tel. 06-48462307 Biddinghuizen Biddinghuizen: Biddinghuizen: ssen en wensen de familie ngs Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 gen - belastingaangiften particulieren Spreekuur Wijkagent Wijkpost woensdag: woensdag: 13.00-14.00 13.00-14.00 uur. e-mail: cobydeboer@planet.nl. om Biddinghuizen: DMINISTRATIEKANTOOR en Gods kracht toe. uur. Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, en-AZ Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE DAAR -RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 Fax: (0321) 330690 SYSTEMS Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren Vrijdag 6 juli jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Een belangen staan etje van Stichting DeRedactieadres Een adres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 BIDDINGHUIZEN Machinebouw Voor al uw schilder, behang en AZ Transport techniek zen Plein 8256 AZ uw BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo viering Trappen en balustrades Trappen balustrades eelHet Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! -Lease service adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan Service in afvaltransport Service in afvaltransport Evangelische Gemeente Zeewolde nnen mettel. de afwerking en 0321 - 333310, fax.inrichting. 0321 - 330101 reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.-Schade nr. reknr: NL36 RABO 0112 5792 56 aar. Iedere dinsdag en35, donderdag Service in afvaltransport Secretariaat: Kwarts 3893 EDgeopend van 10:00 tot 16:00 uur en woensdag van Noorderbaan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256geplaatst PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep en 10:00 uur tot 13:00 uur. (3x per maand). Voor iedereen die het gewoon gezellig nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. vindt, voor de leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondagnodig 8 julihebben; voor diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 uur:praktische Klaas van Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem ondersteuning‌ Loop eens binnen en laat u verrassen * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas lke * Deuren - ramen - kozijnen 10 de koffie/thee staat klaar! Noorderbaan gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte! VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 FLEVOLAND Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 22 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484 2 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, bedankt de vele vrijwilliDe Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,

W

Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

2

gers voor hun inzet en

Schildersbedrijf J. Buiten

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Uitslagen van de Bericht van de Huisartsenpraktijk ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen is overleden, Klaverjasclub Opziekte 25 mei wordt de Algemene Verordening binnen enGegevensbescherming buiten schilderwerken ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster (AVG) van kracht. De wet staat ook wel bekend *als de General Data Mevr. v/d Meij behangen glasvezel * sausen Senioren '91 Protection Regulation (GDPR) en geldt voor alle maatschappelijke

buiten schilderwerken Bel vooreneen vrijblijvende offerte sectoren binnen de hele Europese Unie.binnen Hiermee komt de Wet bescherMevr. Jokeen v/d Meij tel. 06-48462307 Biddinghuizen De uitslagen van 8haar mei j.l.: behangen * glasvezel * sausen Wij zullen missen wensen de familie ming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen.

veel sterkte en Gods kracht toe.

Bel voor een vrijblijvende offerte

tel. 06-48462307 Biddinghuizen Dames: Wij zullen haar missen en De wensen wet voorziet een verdere verbeteringPoolse van privacyrechten van burgers. deinfamilie medewerkers nodig‌?? Wie persoonsgegevens verzamelt moet, Agrohulp op straffeTen vanHoff hoge transRia van der Horst: 4890 kanboetes, u helpen !! veel sterkte en Gods kracht toe. Leden en bestuur vanover aard en doel van de gegevensverzameling, wie de gegevens parant zijn Heren: Voor informatie kunt u bellen met: Poolse medewerkers nodig‌?? allemaal kunnen inzien en of daarvoor ook toestemming verkregen is van Christelijke Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Henk Noordman: 5553 vrouwenorganisatie Agrohulp Ten Hoff kandeu helpen betrokkenen. Verder worden er strengere eisen gesteld aan veiligheid

Leden en bestuur van 06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie kunt u bellen met: van de gegevensverzameling (ofwel het risico op ‘datalekken’). 0321-326533 06-11310835/ Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel /0591-549094

Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20

CITO

06-51558557 ten Hoff tel Als Huisartsenpraktijk vallen wij rechtstreeks onder de L. reikwijdte van de Biddinghuizen 0321-326533 / 06-11310835 nieuwe wet zodat deze strengere eisen ook op patiĂŤntgegevens van toepasAgrohulp Tenaan Hoff Zuurlaan 20 Nieuwbouwsing Stichting zijn. Wij zijn druk bezig de organisatie hierop te,Prof. passen. Biddinghuizen

De Scharrelberg Een gevolg daarvan is dat het vrije e-mailverkeer met de huisartsen per Nieuwbouw Stichting Schildersbedrijf 25 mei niet meer mogelijk is omdat het e-mailen niet over een beveiligde De Scharrelberg Buiten van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg verbinding verloopt. Medisch-inhoudelijke Schildersbedrijf zakenJ.kunnen dus niet meer

Wij leveren en plaatsen ALLE soorten glas:

Het casco * Isolatieglas (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, het via dierenpark de e-mailVoor geregeld en worden de ouderwetse zoals u dat gewend was. al uw schilder, behang en Een * Veiligheidsglas Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. automatisch bericht de e-mailserver zal u daaraan herinneren. J.sauswerken. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De van Scharrelberg * Glazen deuren scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, Voor al uw schilder, behang en * Douchedeuren Aan om dezehet beperking is echter eenaf mouw Tel. te passen door een 06-41670881 account aan te Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer laatste van het casco 333558, mob. Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. vragen voor het patiĂŤntenportaal op onzeTevens website: Spiegels ook het kwartsen van muren. te *maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. www.huisartsenbiddinghuizen.nl etc verenigingen Beide zijn begonnen met de het afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijen dede Osbornegroep geplaatst en te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit aangesloten. Met deze account kunt u onderhoudsmedicatie herhalen, een afspraak voor er is eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Beide zijn met de afwerking en inrichting. een consult bij de huisarts inplannen of een vraag stellen. Het patiĂŤntenporT: het 0321-324313 aan schilderen, muren plafonds glad maken en sauzen, de toiletenverbinding. Zaterdag is buiten o.a. het /toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst taal maakt gebruik van een veilige 0638-64264 doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem er M: is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas www.citoglas.nl * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. aan het schilderen, muren / plafonds glad enelke sauzen, de toileten unieke inlogcode Let maken op: voor account geldt een en een uniek wacht* Bel voor een vrijblijvende offerte! E : info@citoglas.nl doucheruimtes betegelen, elektriciteit woord. en hetUw luchtbehandelingssysteem inlogcode is uw e-mailadres. U kunt eenene-mailadres maar * Voor het leveren plaatsen van alledus soorten glas Tel: *0321-848043 of 06-11017610 Deuren - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg ĂŠĂŠnmaal gebruiken! aanleggen. WWW.GEERTSGLAS.NL * Bel voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliTel: van 0321-848043 Bij vragen zijn onze doktersassistentes u graag dienstof 06-11017610 gers voor hun inzet en Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL (telefoon: 0321 –de331414). enthousiasme. Tevens een bedankt vele vrijwilliwoord van dank de vele gers voor hunaan inzet en sponsors, zowelTevens groot een als enthousiasme. klein, het vele woord voor van dank aan materide vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel gereedsponsors, zowelengroot als KUNSTMEST - OPENBARE Voorhofdagen met Goederenmarkt WEEGBRUG schap beschikking is klein, dat voorterhet vele materiVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN - -PEULVRUCHTEN gesteld en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91-- OPENBARE BIDDINGHUIZEN en Rad van Avontuur KUNSTMEST TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Opdit vrijdag 25project mei eneen zaterdag 26 mei vindt kerk- en- TELEFAX zalencentrum De TEL. in 0321-335353 0321-331234 Diverse materialen zijn er nog nodig om unieke geweldige mochten ontvangen. Voorhof de jaarlijkse goederenmarkt plaats. We hebben weer heel veel uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u spullen binnengekregen. Er is voor . Ook dit # jaar gaat het wils. "! de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geld doneren dan elk wat Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project een geweldige vergezeld van een Rad van avontuur. graag contact opnemen de penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u "! # De Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van Yperen, tel. 0321-314537 de enthousiaste vrijwilligers /of wilt u geld doneren dan en Er zijen weer mooie prijzen aangeschaft gekregen van de sponsors. En penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de het penningmeester van Stichting Rad staat vol met de namen van de sponsors. De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl De goederenmarkt is op vrijdag 25 mei van 14.00 tot 20.00 uur (na 20.00 uur draait het Rad nog door in de foyer, zolang er animo is). Op zaterdag is dewww.osbornegroep.nl markt van 10.00 tot 14.00 uur en zal ook het rad draaien. Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw:

BLONK BLONK

  

 Stichting De Scharrelberg Repair CafĂŠ zaterdag Kopij adres Biddinghuizen Actueel19 mei Kopij Biddinghuizen Actueel kwesties benworden je welkom er is De vrijwilligers dan weer aangeleverd Kopij voor adres BA staan kan dagelijks toten‌., uiterlijk en muziek. kan niet meer klaar in het Koetshuis om Kopij u te helzondagavond 22.00 uur. wat koffie later binnenkomt, pen metvoor reparaties vanhet kapotte en aangeleverd geplaatst worden komende nummer, maar wordttotvervolgens Kopij BA in kan dagelijks worden uiterlijk Dit zal de klokkenmaker niet geliefde spullen. Natuurlijk wil je geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur. Kopij wat nummer. laterkeer binnenkomt, kan niet meer die niet zo maar wegdoen. Denk komen. Omdat het aanbod voor geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens aan elektronica, elektrische appa- hem hier toch wat laag is, zal hij Kopij alleen per e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daarop raten, speelgoed, keukenenvolgende tuins- volgende keren op afroep beschikb.actueel@grafisch-bedrijf.nl. dinsdag/woensdagbaarbezorgd komen.op Heeft u een klokrepapullen, kleine meubels, maar BA geenwordt middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail is ratie te doen, danadres kunt uvan zichBA opgefietsen en geen kleding. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt op dejong.lj@solcon.nl dinsdag/woensdagvenbezorgd per Email: Ook voor vragen over technische Stichting Biddinghuizen kaninfo niet0321-331042. aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over deActueel bezorging: voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

$$$ ! !"

met als klokkenmaker.  

 onderwerp  Het$$$ Repair CafĂŠ in het Koetshuis ! !" is open elke 3e zaterdag van  de maand van 10.00-12.30 uur, maar niet in juli en augustus. De toegang is vrij. HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING De kosten: wat je het waard vindt.

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Predikant: Ds tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: Tel:dominee@pgbiddinghuizen.nl 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. Mw. de Boer, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 Jolanda Aantjes - Lubbersen, e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 R. van Haeringen, 20-5-2018 -mw. 9.30ds. uur Dronten Voorganger: Zondag 8 juli ds. M.L. van de Bunt, Pinksteren Heilig viering 09.30 Avondmaal uur: -mw. 21-5-2018 9.30ds. uurR. van Haeringen, Voorganger: Dronten mw.ds. M.L. van‘NORBERTUS’ de Bunt, Pinksteren R.K. HeiligPAROCHIE Avondmaal viering Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. R.K. ‘NORBERTUS’ R.K. PAROCHIE PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Pastor: Ludgerusplein2,2, Pastor: H. G.) Boogers, Nijland, Ludgerusplein Schutter Pastoraatsgroep: 0321Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. 332401 ( mevr. A. Scholten ) h.boogers@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de www.parochienorbertus.nl Locatieraad: 0321-332248 0321Schutter ) Pastoraatsgroep: (mw. M. Schrama) Pastoraatsgroep: 332401 6( mevr. A. Scholten ) Vrijdag juli (mevr. 0321332401 A. Scholten) www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger www.parochienorbertus.nl KESA (kerk en samenleving): WoCo viering Vrijdag 6 juli telefonisch bereikbaar: 0320-288219, 10.00 uur: eigen voorganger 0321-333627 Zondag 8 juli WoCo viering 09.00 uur: -eigen 20-5-2018 9.00 voorgangers uur 1e Pinksterdag WoCo Eigen voorgangers Cantors KWD viering Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische WoCo viering Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Evangelische Gemeente Biddinghuizen Zeewolde; tel. 036-5224348. E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Zondag 8 10:30 juliKwarts Diensten: uur 35, 3893 ED Zeewolde; 036-5224348. 10.00 Klaas van Denderen Elke 2euur: t/mtel. 5e zondag vd maand. Locatie: Het Koetshuis Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND FLEVOLAND De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten Kerkdiensten: Odd 036-5222824 Secr.:Fellowhuis, HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten De Ketting Veluwse6Snees 20, 8251 AJ Dronten, De te Dronten. aanvang 10.00 www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het uur (tenzij anders vermeld) 20-05-2018 - 10.00 uur Odd Fellowhuis, Pinksteren mw. ds. H.A. van de Poppe De Ketting te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15 6juli uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke ZondagMimar 15 juliMoskee Turkse 10.00 uur: 93 Klaversingel Turkse Mimar Moskee DienstBXo.l.v. mw.drs. Manneke 8256 Biddinghuizen Havenweg 3 14.00 uur Openingstijden: Openingstijden: tot 19.00 uur 14.00 uur tot 19.00 uur Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: Contactpersonen: Havenweg 3 tel.: Mustafa Yazici, Yazici, tel.: 06-5398 06-51539221 Mustafa 1975 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhan Akce, tel.: tel.: 0321-332458 Muhlis Genc, 06-47376121 Contactpersonen: e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl burhan_66@live.nl e-mail: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet niet Spoedlijn huisartsen, 0321 - 331414 kan wachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-, nachten weekenddienst: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0900 -- 3336333 Binnen 0900 3336333 Binnen kantoortijden: kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 331414 0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartikelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvragen m.b.t. genvoeding en uitleen vanhulpverlening, verpleegartizuigelingenvoeding en uitleen van apotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. verpleegartikelen: zaterdag van 15.300900-8833. tot 16.30 uur; Buiten APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kuntopu DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. DIERENARTS: VERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775

VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROEREND-

PENSIOENEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED Bij bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DE REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOONBELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Floor Pol

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

03 0

2012

0

I www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

ag na 2

Te l e f o o n n u m m e r s APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191.5, Ermelo Mariënhoef CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel.: 0341-552570 PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: www.klavermodernwonen.nl 035-6245555. THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

J

GICOM Dealer van: Artifort en Gispen Woonwinkel met eigen stoffeerderij en meubelmakerij!

Twee Pinkste de geopen rdag 11:00 t d van ot 16:0 0 uur

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

ZELF DE KEUZE

ALTIJD GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN OVER DE INVULLING Algemene klachtenlijn op werkdagen: VAN EEN UITVAART 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Wilt u een indicatie van wat een uitvaart bij ons Melden overlijden: Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 kanuur: kosten op basis van uw wensen? Kijk op: 0321 31 61 74 316899. (24 uur per dag) www.jager-uitvaartbegeleiding.nl St. verliezenverwerken Flevoland Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Afscheidshuis Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen De Morinel 65 DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen 8251 HT Dronten FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

én de kosten

Noorderbaan 10 Harderringweg16 Biddinghuizen Biddinghuizen 06-82509503 0321 - 332484 Voor uw Plant & Boom www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Uitvaartcentrum de Wissel opent haar deuren tijdens de Week van de Begraafplaats Dronten – Tijdens de Week van de Begraafplaats opent Vereniging Yarden in samenwerking met Uitvaartcentrum de Wissel haar deuren voor een kijkje achter de schermen. Belangstellenden zijn op zaterdag 26 mei aanstaande welkom voor een rondleiding binnen ons uitvaartcentrum. Betekenisvol afscheid Bij uitvaartzorg komt veel meer kijken dan alleen het regelen van praktische zaken rondom de uitvaart. We helpen een betekenisvol afscheid voor iedereen mogelijk te maken door nabestaanden te ondersteunen en te inspireren bij het organiseren van een persoonlijk afscheid. Want als nabestaanden met een goed gevoel terugkijken op het afscheid, helpt dat bij hun rouwproces. Tijdens de Week van de Begraafplaats laten wij belangstellenden graag zien hoe de organisatie binnen ons uitvaartcentrum verloopt en wat er allemaal mogelijk is om voor iedereen een passend afscheid mogelijk te maken. Open dag Belangstellenden kunnen zaterdag 26 mei 2018 langskomen tussen 11:00 en 16:00 voor een kijkje achter de schermen bij ons uitvaartcentrum aan de Wissel 1 in Dronten. Er is een doorlopend programma samenge-

steld voor deze open dag die gratis toegankelijk is. Over Yarden Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten en evenementen wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl.

Schrijfcafe in De Pionier in Dronten Thema: Verbinding Op donderdag 17 mei is er weer een schrijfcafe in de gezellige lunchroom De Pionier in het winkelcentrum in Dronten. Van 10.00 uur tot 12.00 uur wordt er geschreven rondom het thema Vrede en Vrijheid. De maand mei is de maand van bevrijdingsdag en de maand waarin het lijkt alsof in de natuur het leven opnieuw begint. Een mooie sfeer om even stil te staan bij onze persoonlijke vrede, oorlog en de vrijheid om altijd weer opnieuw te kunnen beginnen. Onder het genot van een kop koffie of thee ervaringen delen en zo geïnspireerd worden tot nieuwe inzichten. Wie wil dat niet?! Nieuwsgierig geworden? Schrijf gerust een keer mee. Ervaring met of talent voor schrijven is niet nodig. Iedereen kan het. Je zult versteld staan waar de pen je brengt. Van harte uitgenodigd. Wel graag even aanmelden op deschrijverij@solcon.nl 06-22859961 www.schrijverij.net Meenemen: pen en papier Kosten: 15 euro incl. koffie/thee

Tent bijeenkomst in Biddinghuizen Na een aantal jaren hebben we weer een interreligieuze bijeenkomst in de tent, dit als afsluiting van de feestweek. Deze vind plaats op zondag middag 10 juni om 15.00 uur.

Het thema is IN-LEVEN in de ander. Op 16 mei begint voor de islamitische geloofsgemeenschap de ramadan en daar sluiten wij bij aan: wat betekent vasten vanuit je religie. Maar soberheid en duurzaamheid worden hierbij ook betrokken. Omdat bomen een bijzondere rol daarin kunnen hebben is er onlangs een walnotenboom geplant in De Scharrelberg.

Uw advertentie hier?

Op 10 juni – na de bijeenkomst – wordt er een bordje geplaatst. Vijf vertellers gaan vanuit hun geloof daar iets over vertellen. Na elke vertelling word er op een muziekinstrument gespeeld en

eventueel bij gezongen. Muzikale medewerking verlenen Madelon Bosch, haar zuster en Pieter Leendertse. Kinderen zijn benaderd via de scholen om tekeningen over de natuur aan te leveren, die worden in de tent gehangen. U kunt eventueel tijdens de nazit met de vertellers in gesprek gaan. Na afloop is er koffie/thee en fris. Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomst Biddinghuizen

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg lien en le als ridis we

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Conny Oosterkamp "" In Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig In balans balans zijn zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorPraktijk voor Pedicure,(Sport) ervaring. Vooraf deskundig prijsopgave.Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. massage, Noorderbaan Sportverzorging/ Je reparaties van sieraden en horloges. 51, of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor blessures. Biddinghuizen. Gratis halen en brengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via ziekenwie goed in Reumatische Evt.waar via het het ziekenBel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: MuziTax “De voet. juwelier muziek in wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26,97, Biddinghuizen, 06-49219603 of stuur mij een 06-30280529, 0321-333203 zitâ€?. Kruidendreef 8252 BE voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. 333464. hoofdpijn, tel. 333464. Ter info, emailbericht: conny.oosterkamp@ hoofdpijn, of of andere andere terugkerende terugkerende Dronten Tel. 0321-318011 Ter info, klachten. Stratenmaker nodig voor Oprit of klachten. solcon.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.muzitax.nl Bewust worden door massage. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Bewust massage.leveren. terras? worden Ook doorstenen Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, en 3841 Zo!! DH Marc Custers Tuinen ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel Klusbedrijf Johan Bramer Snoeien is Vakwerk Marc Custers ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel voor voor afspraak afspraak of of inforinforreparaties van en Tel: 06-55797840 matie reparaties van sieraden sieraden en horloges. horloges. Binnen en buiten schilderwerk Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 matie 0341-266806. 0341-266806. Gratis halen en brengen. www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel www.carlferket.nl MuziTax "De juwelier waar muziek in MuziTax "De juwelier waar muziek in tel. 337030 of mob. 06-10172196 Klusbedrijf Johan Bramer. zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit".Schoonheidsspecialiste Kruidendreef 97, 8252 BE Dronten 0321-318011 Voor uw binnen en buiten klus- en JoseTel. Gouwenberg Dronten Tel. 0321-318011 www.muzitax.nl De Kleine onderhoudswerkzaamheden. Pianoles en Zangles door ervaren www.muzitax.nl De Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw Naar de schoonheidsspecialiste, klussen in het Voor vrijblijvende bel vrijtel. gediplomeerde leraar. klussen in en en om om prijsopgaaf, het huis. huis. Voor Voor vrijhet doet je goed en dat voel je! blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 337030 mob. 0610172196. 2012 2 ofofferte, 0gewoon 0 03 0 Tel.2012 Stephan 0 ag tel. na 06-26078718. 3 blijvende bellen. Havelaar, Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 330616, mob. 06-11218658. Voor uit het 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het Engels, Engels, Duits, Duits, Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Frans Frans of of Russisch Russisch belt belt uu CAW CAW Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook voor particulieren! Heerlijke Ook voor particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. direct www.kraamzorghetmooiewonder.nl direct van van de de importeur importeur Ook DaniĂŤlle Commandeur tel. Ook voor voor proeverijen. proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie nodig wegbebakening, schade en reparatie 0622636869 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor Oprit 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterWijnkoperij van de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc Na een moedig gedragen ziekte is overleden, machinebouw en besturingsechniek www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc www.kraamzorgkiddo.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en PROTESTANTSE GEMEENTE Custers Tuinen en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 0606Ria Bron tel. 0640770102 ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 BIDDINGHUIZEN

Ke rk diens t en

binnen en buiten schilderwerken

FOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE Voor coniferen, heesters behangen * glasvezel sausen Voor coniferen, heesters en en* sierlijke sierlijke BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerdAaldein bomen bomen moet moet uu naar naar kwekerij kwekerij Aaldediabetische-, reumatische-, spastische-, rink komen. Harderringweg 16, Bel voor een vrijblijvende offerte rink komen. Harderringweg 16, BidBidoncologische en alle andere risicodinghuizen, tel. tel. 06-48462307 Biddinghuizen dinghuizen, tel. 0320-288377. 0320-288377. voeten, met mogelijke vergoeding door Openingstijden: . Openingstijden: . de ziektekostenverzekeraars. Ook voor ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur cosmetische voetbehandelingen. zat. 08.00 17.00 uur zat. 08.00 - 17.00 nodig‌?? uur Poolse medewerkers Karin Andringa ZonneweideTen 16,Hoff tel. 06-50405611, Agrohulp kan u helpen !! Klusbedrijf Johan Bramer. info@pedicurebiddinghuizen.nl Klusbedrijf Johankunt Bramer. Voor informatie u bellen met: Voor Voor uw uw binnen binnen en en buiten buiten klusklus- en en onderhoudswerkzaamheden. O. ten Hoff tel 0591-549094 / onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Ina's Hair-Service Voor06-51558557 vrijblijvende prijsopgaaf, L. ten Hoff bel tel tel. 337030 of Scoutingpad 9 0610172196. 337030 of mob. mob. 0610172196. 0321-326533 / 06-11310835 kinderen knippen tot 10 jaar ₏10,= Agrohulp Ten Hoff ,Prof.₏ Zuurlaan 20 Dames & Heren knippen 15,= Videobanden, dia’s en lp’s Biddinghuizen Voor een afspraak belt u Videobanden, dia’s en lp’s overzetten overzetten op op DVD. DVD. 06-23762800 De De Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/0618484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net www.schrijverij.net www.schrijverij.net

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw Uw pedicure pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen voor voor o.a. o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, zoals diabetes, reuma, zoals diabetes, reuma, spastische, spastische, Voor al verwaarloosde uw schilder, behang en oudere en voet. oudere en verwaarloosde voet. sauswerken. Bel voor afspraak: Karin 06-50405611 Bel voorook afspraak: Karin 06-50405611 Tevens het kwartsen van muren. Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl

Tel. 333558, mob. 06-41670881 TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Voor al uwenDakwerk Eiken regentonnen Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen

Dakbedekking, lood- en zinkwerk, ReginaState ReginaState vatenhandel vatenhandel HWA en onderhoud. Bremerbergweg 17 - tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825

www.reginastate.nl * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas www.reginastate.nl U kunt vrijblijvend vragen: * Deuren - ramen - kozijnen * Bel Bel voor 06een vrijblijvende 2141 6645offerte! Pianoles en door ervaren Pianoles en Zangles Zangles ervaren gegeTel: 0321-848043 of door 06-11017610 diplomeerde leraar. diplomeerde leraar. WWW.GEERTSGLAS.NL Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Vakantieopvang Vakantieopvang en en dagopvang! dagopvang! Voor uw Hond en Kat! Voor uw Hond en Kat! Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl www.dierenpensionwelgelegen.nl Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. Bremerbergweg Bremerbergweg 16 16 Biddinghuizen Biddinghuizen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime Ruime buitenrennen en GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! KUNSTMEST - OPENBARE info@knipscheer.com Ruime binnenkennels RuimeWEEGBRUG binnenkennels met met Kantoor: Bedrijfsweg 25 -0321-331801 Dronten vloerverwarming! VERT.: J. VOGELAAR - TEL. vloerverwarming! T. 06-51107527 NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN T. 0321-332549 0321-33254991M. M. 06-51107527

BLONK

6TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl

Uw op papier. Uw levensverhaal op papier. Tel:levensverhaal 0321-848658,behouden. dominee@ Mevr. Joke v/d Meij Uw geschiedenis Uw geschiedenis behouden. protestantsegemeentebiddinghuizen.nl De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Jolanda Aantjes - Lubbersen, 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net Wij zullen haar Scriba: missen en wensen Klaversingel 48, tel. 323672. www.schrijverij.net www.schrijverij.net

de familie

Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 veel sterkte en Gods kracht toe. e-mail: cobydeboer@planet.nl.

Schoonheidsspecialiste Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen ZondagSchoonheidsspecialiste 8Jose juli Gouwenberg Leden en bestuur van 16 49 TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 49 09.30deuur: mw. ds. R. van Haeringen, Naar schoonheidsspecialiste, F 0321 22 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 33 22 04 04 Dronten het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl het doet je goed en dat voel je! www.hedibouw.nl Depositaire Medex. Mosselweg EE info@hedibouw.nl Heilig Avondmaal viering Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 3a, info@hedibouw.nl Biddinghuizen, Biddinghuizen, tel. tel. 0321-332939 0321-332939

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’

Nieuwbouw Stichting De ( Scharrelberg Locatieraad: 0321-331428 dhr. A. de

Pastor: G.isNijland, Ludgerusplein 2, Snoeien Vakwerk Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: Dronten, Tuinen entel. Zo!!0321-312456. Tel: 06-55797840 06-55797840

Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg www.Quiltwebwinkel.nl www.Quiltwebwinkel.nl www.parochienorbertus.nl (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Scharrelberg) zijn voltooiing. niet leukste Vrijdag juli de niet uit uit6voor voor denadert leukste Quiltstoffen Quiltstoffen

/Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt uu /Jelly benodigdheden.Neemt 10.00Rolls uur: en eigen voorganger snel een kijkje de Website en uu kunt Dagelijks zijnop vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af snel een kijkje op de Website en kunt WoCo vieringmorgen in huis hebben. bestelling te de maken. Deze week het gas, water en de elektriciteit aangesloten. de bestelling morgen in zijn huis hebben.

Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Zondag 8 juli Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en 09.00 uur: eigen voorgangers er is Reparatie een beginvan gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. huishoudelijke Reparatie van huishoudelijke WoCo apparatuur aan het viering schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en apparatuur Wasmachine, doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem Wasmachine, droger, droger, vaatwasser, vaatwasser, magnetron, oven, etc. Evangelische Zeewolde aanleggen. magnetron,Gemeente oven, koelkast koelkast etc. Secretariaat: Kwarts 35, 3893coupon ED Wij geen voorrijkosten! Vul de hieronder in. Wij rekenen rekenen geen voorrijkosten! Zeewolde; tel. 036-5224348. www.technoservicedoornbos.nl Stichting De Scharrelberg www.technoservicedoornbos.nl

Donateur worden?

06 - 29 05 05 03 / 0321 -Alvast 330 797

06 - 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen

bedankt!

Laat uw voeten deskundig verzorgen. Baby op nodig? BabyPedicuresalon op komst? komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? Bij “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: 06 40 77 01 02 Brake-Bom. Gespec. in Diabetische tel: 06 - 40 77 01 02 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

Uw Kaasman JJoooopp ddee V Vooss 06-22513628 06-22513628

Nu Nu ook ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

** Geboortekaarten Geboortekaarten ** Trouwkaarten Trouwkaarten binnen en buiten schilderwerken ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten behangen * glasvezel * sausen

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / 06-51558557 L. ten Hoff tel De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 / 06-11310835 De 0321-326533 Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Voor al uw schilder, behang en www.schaapholland.nl sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881 N

Schildersbedrijf J. Buiten

R SE O SHAR N L R E I ST specialist OARS in W N S polyesterhars, U H K IL T epoxyhars, S specialist in W N plamuren & * Voor hetU leveren en plaatsen van alle soorten glas polyesterhars, onderhouds* Deuren - ramen - kozijnen epoxyhars, middelen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

K

plamuren &

Wilsor kunstharsen onderhoudsTel: 0321-848043Noorderbaan of 06-11017610 46-48 WWW.GEERTSGLAS.NL middelen 8256 PR Biddinghuizen

bedankt de vele vrijwilliWilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 gers voor hun inzet en Noorderbaan 46-48 Fax: 0321 33 10 74 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl enthousiasme. Tevens een Tel: 0321 33 P 11 67 M A C H T I G I N G S C O U O N www.wilsor.nl woord van dank aanM de A CHTIGING SFax: C 0321 O U33P10 O N 74 IK BBIDDINGHUIZEN AACTUEEL .vele VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP IK WORD WORD DONATEUR DONATEUR VAN VAN DE DE S STICHTING TICHTINGsponsors, IDDINGHUIZEN CTUEEL . zowel groot als E-mail: info@wilsor.nl FLEVOLAND klein, voor het vele materiwww.wilsor.nl Ondergetekende Predikant: ds. Johan de Wit, tel. GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN Ondergetekende aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................. Naam: WEEGBRUG schap dat Adres: ter beschikking is ............................................................................................................................ Adres: ............................................................................................................................................. Naam: De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. TEL. 0321-335353 De Waard- TELEFAX BV 0321-331234 Odd Fellowhuis, mochten ontvangen. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel uur (tenzij anders vermeld) Secretariaat: Cultuursingel 90 --nodig 8256 AN om van zijn of de Diverse materialen zijn baan er nog dit unieke project De WaardenBV Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, omeen vangeweldige zijn // haar haar giro– giro– of bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde 8256om HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Zondag 15zal julieenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. "! #0321-333189 Dit bedrag de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Tel. 0321-331401 / Fax Dit bedrag 10.00 uur: zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Loonwerk en grondverzet graag contact opnemen met de penningmeester Mijn van girorekeningnummer Stichting Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... is: ........................................................................... Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 penningmeester@osbornegroep.nl Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Turkse Mimar Moskee Havenweg 3 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl 99 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur

JA

BLONK

 

PRO BIDD Pred Tel: prot Jola Klav Mw. e-m

Zon 09.3 Dron Heil

R.K Past Dron Loca Sch 332 www

Vrijd 10.0 WoC

Zon 09.0 WoC

Evan Secr Zeew

Zon 10.0

VRIJ FLE Pred 036 De V tel. 0 Odd De K uur

Zon 10.0 Dien

Turk Hav Ope Con Mus Burh e-m

Spo kan Avo 090


Foto: Stichting De IJsvogel, Addy van Putten

Inschrijven voor de avondvierdaagse alleen op 14 en 28 mei BIDDINGHUIZEN - In de eerste week van juni wordt in Biddinghuizen een feestweek gehouden. Onderdeel hiervan is de jaarlijkse avondvierdaagse. Kinderen schrijven zich hiervoor in via hun school; volwassenen en verenigingen kunnen zich inschrijven op 14 en 28 mei. Daarmee vervalt de mogelijkheid die in het verleden gold om nog op de avond van de start van de vierdaagse aan te melden. Kinderen die vergeten zijn zich via hun school op te geven, kunnen zich ook op 14 en 28 mei (alsnog) inschrijven. De organisatie zorgt er dan voor dat ze met hun eigen klas mee kunnen lopen. De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden op 4, 5, 7 en 8 juni. Op woensdag 6 juni wordt er niet gelopen. "Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met ons mooie Biddinghuizen en het wandelpad in en rond ons dorpsbos", schrijft Stichting De IJsvogel in een persbericht. Net als voorgaande jaren kan gekozen worden voor deelname aan een route van 5km of van 10km. Inschrijven Inschrijven voor de avondvierdaagse kan op maandag 14 en 28 mei tussen 19.00 en 19.30 uur in het Koetshuis. De kosten bedragen €3,50 per deelnemer. Als deelnemer krijgt u iedere avond een traktatie en op de laatste avond een herinnering in de vorm van een medaille. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Liesbeth van de Streek avond4daagse@ijsvogel.net of 06-22227980. Bron: Redactie BHZNet.nl

Nieuw: Landelijke Wandeldag met ANWB Lenterondjes in Flevoland De ANWB en de 12 provinciale landschappen organiseren voor het eerst op zondag 27 mei een Landelijke Wandeldag om te genieten van de ontluikende natuur van de provinciale Landschappen. In totaal zijn er 36 ANWB Lenterondjes voor Nederland ontwikkeld. Vrijwilligers van de ANWB en de Landschappen hebben routes uitgezet en zullen de deelnemers ontvangen. Ook in de provincie Flevoland zijn vanuit Natuurpark Lelystad Vlotgrasweg 11, 8219 PP in Lelystad drie wandelroutes van circa 5, 10 en 15 kilometer uitgezet. De korte route is aantrekkelijk om te wandelen met kinderen en blijft op het Natuurpark. De langere wandelroutes zijn meer voor de fanatieke wandelaars en gaan ook door het aangrenzende Flevohout en natuurgebieden. De ANWB en de provinciale Landschappen verwachten dat, een beetje afhankelijk van het weer, landelijk zo’n 10.000 deelnemers de wandelschoenen zullen aantrekken om te struinen langs de parels van de Nederlandse natuur. Bij Natuurpark Lelystad kan deze dag er gratis geparkeerd worden. Ook kunnen bezoekers terecht voor een hapje en een drankje en zijn er toiletten aanwezig. ANWB-leden en leden/donateurs van de Landschappen krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een leuke goodiebag. Kosten: Deelnemen aan de Lenterondjes kost € 5,- per persoon. (Kinderen t/m 17 jaar gratis). Daarvan wordt € 1,- gedoneerd aan Het Flevo-landschap voor onderhoud van de wandelvoorzieningen. Tot 26 mei zijn tickets te koop via www.anwb.nl/lenterondjes Op deze site staat een volledig overzicht en informatie over de startplaatsen en routes.

Uw advertentie hier?

Brie Fashion & Beauty Nagelsalon

Voor afspraken:

Kimberley janssen 0614491873

NIEUW

Prijzenlijst: izen Fullset €25,in Biddinghu Nabehandeling €20,Gellack natuurlijke nagel inc manicure €15 Voetbehandeling met gellack €15,let op GEEN pedicure

7


TTeennnniiss

Nieuwsen enagenda agendavan vanBAS BASTennis Tennis Nieuws opinternet: internet:www.bastennis.nl www.bastennis.nl op

KantinedienstBAS BAStennis: tennis: Kantinedienst Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Bijz. Maandag 2-jul 2-julJan Jande deRuiter Ruiter 19.30uur uur etiketten!! etiketten!! Maandag 19.30 tartde de Dinsdag art Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur 3-jul André Smits 19.30 uur thema Woensdag hema Woensdag 4-jul 4-jul --------------------e. Het . Het Donderdag Donderdag 5-jul 5-jul --------------------edeeldeel- Vrijdag Vrijdag 6-julJan-Roelf Jan-Roelfvan vander derStelt Stelt19.30 19.30uur uur 6-jul Zaterdag 7-jul ----------Zaterdag 7-jul ----------Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ----------op tijd Maandag p tijd Maandag 9-jul 9-julChristel ChristelSwagemakers Swagemakers19.30 19.30uur uur Dubbel/Mix 17+ & Padel & Ouder/Kind Poule het Dinsdag isishet Dinsdag 10-julWiebrand WiebrandVeenstra Veenstra 19.30 19.30uur uur 10-jul ----------g deze deze Woensdag Woensdag 11-jul 11-jul ----------voetbal Donderdag 12-jul 12-jul ----------oetbal Donderdag ----------Opgeven is mogelijk via: Vrijdag 13-jul DannyVersteegt Versteegt 19.30uur uur Vrijdag 13-jul Danny 19.30 Zaterdag 14-jul ----------Zaterdag 14-jul ----------www.toernooi.nl ! Pinkstertoernooi Biddinghuizen Zondag 15-jul ----------Zondag 15-jul ---------- -Maandag Geen officieel KNLTB-toernooi (telt niet mee voor rating) Maandag 16-julLiesbeth LiesbethLuykx Luykx 19.30uur uur 16-jul 19.30 -Dinsdag Deelname ook mogelijk voor niet-leden Dinsdag 17-jul ----------17-jul ---------- -Woensdag Kamperen is mogelijk Woensdag 18-jul ----------18-jul ---------- Donderdag 19-jul 19-jul ----------Donderdag ---------- Vrijdag Vrijdag 20-jul ----------20-jul ---------- Zaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ---------- Zondag 22-jul ---------- Zondag 22-jul ---------- welke welke Maandag Maandag 23-jul 23-julJeroen JeroenEngwerda Engwerda 19.30uur uur 19.30 nklein klein Dinsdag 24-jul ----------Dinsdag 24-jul ---------- foto isis Woensdag oto Woensdag 25-jul 25-jul -------------------- nade de Donderdag na Donderdag 26-jul 26-jul -------------------- Vrijdag 27-jul ---------- Vrijdag 27-jul ---------- 28-jul ---------- Zaterdag Zaterdag 28-jul ---------- Zondag 29-jul ----------Zondag 29-jul ----------Maandag 30-jul 30-julFrank FrankBes Bes 19.30uur uur Maandag 19.30 en pas- Dinsdag n pasDinsdag 31-jul ----------31-jul -----------

PINK TOERNOOI

19e EDITIE – 17 t/m 21 MEI 2018

Goede doel 2018:

Meer informatie:

Meer informatie: DaanMoelker, Moelker,tel: tel:332902 332902 Daan Vo l l e y b a l

l eyybbaal l VVool l e

e-mail:moelker@solcon.nl moelker@solcon.nl e-mail:

PINKSTERTOERNOOI B.A.S.-TENNIS WORDT VEELZIJDIG

BBBBCC BBiilljjaa–rrOver tt enkele dagen is het zover: de start van het BIDDINGHUIZEN Pinkstertoernooi bij BAS-Tennis. Van 17 t/m 21 mei zal er op sportpark de Schelp in Biddinghuizen op het gebied van tennis en padel gestreden worden om felbegeerde medailles. Het deelnemersveld is inmiddels gevuld en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Vo e t b a l

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Oranjecamping volgeboekt Uitslagen zaterdag 12 mei

Nog een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Thuis Uit Uitslagen tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Reaal Dronten 1 BAS 1 1-5 “Oranjecamping” en wordt het gehouden in Drenthe. Het Zeewolde 3 BASkamp 2 3-5 programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelBAS 3 Nunspeet 5 1-0 nemers een programmaboekjeGo in de bus.K. JO17-1 BAS JO17-1G Ahead 3-1 Batavia '90 JO17-2 BAS JO17-2G 0-3 Voor ouders / verzorgers van deelnemers: denk eraan op tijd CSValle '28 JO15-4 BASde JO15-1 3-5 teBAS betalen. Voor de E t/m C is IJVV het 55JO15-6 euro p.p. Voor de F-jeugd is het JO15-2G 4-2 Batavia '90 JO13-1 JO13-1 1-2 30 euro p.p. Voor wie nog nietBAS betaald heeft: het bedrag graag deze BAS overmaken JO13-3G op rekeningnummer Nunspeet JO13-5 1-9 week 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal BASJeugdkamp, JO11-1 JO11-7 5-2 o.v.v. naam spelerWVF en team. BAS JO11-3 Lelystad '67 JO11-5 12-1 BAS JO9-1 Jeugdkamp BAS Voetbal Go Ahead K. JO9-2 6-7 Organisatie BAS JO9-2 ESC JO9-4 8-5 WHC JO9-7 BAS JO9-3G 6-3 Lelystad '67 JO8-2 BAS JO8-1 7-7 BAS MO13-1 ASC '62 MO13-1 1-10 Pasfoto`s voor BAS MO11-1 Swift '64 MO11-1d 6-5

spelerspassen - update

Programma zaterdag 19 mei Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Thuis gehoor aan gegeven. Uit Het Aanvang deel hier inleveren van een pasfoto is BAS 1 Wacht niet te lang meer, Zwolsche Boys 1 je risico dat je na14:30 verplicht. anders loop de BAS 2 niet vanaf het beginSwift 2 spelen. 12:00 zomerstop mee '64 kunt Dos Kampen 7 BAS 3 14:30 Diezegeldige West 3 pas = niet spelen.BAS 4 12:30 Geen Sc. Overwetering JO17-1 BAS JO17-1G 14:30 BAS JO17-2G Zeewolde JO17-4 11:50 Op hetJO15-1 moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pasBAS ESC JO15-2 9:00 foto ingeleverd zsm doen! BAS JO15-2G en zij moeten ditOWIOS JO15-3 9:00 BAS JO13-1 EFC '58 JO13-1 10:30 Nieuwe D-pupillen: BAS JO13-2G Zeewolde JO13-3 11:00 Sil Bosch BAS JO11-1 SVI JO11-5G 9:00 Dirk Epe Bouma JO11-4G BAS JO11-2G 9:00 BAS JO11-3 CSV '28 JO11-10 9:00 Stef Bregman WVF JO9-3 BAS JO9-1 8:30 Christiaan Burgers EZCDodde '84 JO9-2 BAS JO9-2 8:30 Lars WHCEl JO9-8 BAS JO9-3G 8:30 Abdel Achak BAS JO8-1 Zeewolde JO8-1 10:00 Ruben Gort BAS MO13-1 OWIOS MO13-1 10:30 Sven Huizinga Dos Kampen MO11-1 BAS MO11-1 9:45 Rik Kromhout Bas van Luenen Jorden Muntslag Roy Peet Leander Touw Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Timothy Zillmer

miinnttoonndag te worden, met van 15.30 uur tot BBaa ddm Zaterdag 19 mei belooft een spectaculaire 17.00 uur een clinic en demonstratie van tennistalent Ryan Nijboer. Voorzitter Carl Custers: ‘’Wij zijn zeer trots en vereerd dat Ryan Nijboer zijn talent met ons wilt delen en door middel van een clinic ook anderen zal enthousiasmeren om het contact: tennisspel naar een hoger niveau te tillen. Ryan is een speler in opkomst, welke contact: Vervanging spelerspas: JJuuddGarros oo (junioren), vorig gespeeld heeft op Roland jaar door de nationale tennissecretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl bond is uitgeroepen tot meest getalenteerde speler van het jaar en voor komend Henri Bolmer 0321-332827 0321-332827 Desiree Bosch seizoen Basmooie Judodoelen nastreeft.’’ Bas Judo Dirk van Dijk www.basjudo.nl www.basjudo.nl Afmeldentrainingen: trainingen: Afmelden Bart van Dongen Op zondag 20 mei om 17.00 uur vindt een veiling plaats, waarin diverse items Woensdagjudo: judo:secretariaat secretariaat Woensdag Milan van der Geest worden aangeboden. De items, o.a. bestaande uit een VIP arrangement voor een wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: Vrijdagjudo: judo:Gert Gert Vrijdag Jamie van Houten voetbalwedstrijd van PEC Zwolle, een golfclinic voor 4 pesonen en diverse vawedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiujitsu: jitsu:Jacco Jacco kantieverblijven, zijn zowel gesponsord doorJiu plaatselijke ondernemers als on- Nigel Kerkhoff dernemers van buitenaf. Hiervoor is de Pinkstercommissie zeer dankbaar. Carl Peter Knol Custers: ‘’Het is ieder jaar een uitdaging om goede veilingitems aan te kunnen Marc van Nieuwenhuijzen bieden. Dit jaar lijkt de veiling zeer succesvol te worden. De items zijn zeer di- Edo Oosting Uw advertentie hier? Baaswat skkewils. ettbba allhopen hiermee zowel deelnemers als niet- Danny Schutte vers; er is voor B ieder Wij tennissers uit Biddinghuizen en omstreken op ons tennispark te krijgen, met als Djaimie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11,tel; 843262 Sleuteladres: 11, 843262 einddoel een mooi Zaaiviool bedrag binnen tetel; halen voor de Tarpania’s Hoeve.‘’ Correspondentieadres:Sandra SandraScholtanus, Scholtanus,Zaaiviool Zaaiviool11, 11, Correspondentieadres: 8256ET ETBiddinghuizen. Biddinghuizen. Tel.843262 843262 Tel. De 8256 inschrijving voor het Pinkstertoernooi is inmiddels gesloten. Deelname aan Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Kijkvoor vooralle alleactuele actueleinformatie informatieover overwedstrijden, wedstrijden,fluiten fluitenen entafelen tafelenop opde de Kijk Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! de clinic en is voor een ieder toegankelijk. Daarnaast is support altijd welsitevan vanveiling BAS-basketball: www.basbasketball.nl site BAS-basketball: www.basbasketball.nl kom. Wij hopen u te zien van 17 t/m 21 mei! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8 55

Kant Dag Maan Dinsd Woen Dond Vrijd Zater Zond Maan Dinsd Woen Dond Vrijd Zater Zond Maan Dinsd Woen Dond Vrijd Zater Zond Maan Dinsd Woen Dond Vrijd Zater Zond Maan Dinsd

BB

Bas www

weds weds

Sleu Corr 8256 Kijk site v


Vo l l e y b a l

Meer informatie: Meer informatie: Daan Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel 332902, e-mail:e-mail: moelker@solcon.nl info@basvolleybal.nl

BB C B i lj ar t

B ad min t on Ju do Bas Judo www.basjudo.nl wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco

a sdringend k e t b a l op zoek naar enthousiaste Wij Bzijn volleyballers voor verschillende Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Dames of Herenteams.

8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site Heb van BAS-basketball: www.basbasketball.nl je zin om mee te doen, kom dan langs in het

Koetshuis van 20.00 – 21.30 uur. We trainen nog gezamenlijk tot 31 mei a.s.

Deel dit zoveel mogelijk of vraag vrienden, bekenden, familie of oudleden!

5

Help als vrijwilliger de wilde bijen in je buurt Landschapsbeheer Flevoland wil graag samen met enthousiaste bewoners aan de slag om meer geschikte leefgebieden te maken voor wilde bijen in Flevoland. Op allerlei plekken gaan we met vrijwilligers zorgen voor meer voedselplanten, nestgelegenheid en overwinteringsplekken. Maar eerst worden er enkele excursies georganiseerd om vrijwilligers meer te laten zien over het leven van de wilde bijen. Kom op woensdag 23 mei naar de informatieavond in Lelystad. Het is bijna niet te missen, regelmatig valt te horen of te zien dat het slecht gaat met de wilde, de helft van alle 358 soorten in Nederland is bedreigd. En dat terwijl ze juist onmisbaar zijn. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hen te helpen, als je maar rekening houdt met de 'wensen' van de wilde bijen.

Poszukujemy siatkarzy! Pilnie poszukujemy chętnych do gry w siatkówkę do drużyn damskich i męskich.

Meer bloemen, meer bijen Op verschillende locaties planten we bijvoorbeeld meer nectar- en stuifmeel-planten aan. Nectar voor de energiebehoefte van de bijen, stuifmeel voor het broed. Op andere plekken gaan we 2x per jaar (handmatig met de zeis) maaien om de rijkdom aan bloemen te verhogen.

Jeśli chcesz dołączyć do jednej z drużyn, przyjdź do "het Koetshuis" we wtorek o godz. 20:00 - 21:30. Treningi odbywają się jeszcze do 31 maja.

Nestgelegenheid Ook willen we verspreid over Flevoland meer nestgelegenheid creëren, door op zandige bodem open plekken af te plaggen of steilrandjes te maken. Zandbijen graven daar graag hun nestgangen. Behangersbijen, klokjesbijen, maskerbijen en metselbijen maken juist graag gebruik van de bijenhotels. Welke bijen in Flevoland zetten in de hotels hun eitjes af? Leuk om dat te onderzoeken met een eenvoudige checklist.

Przekaż wszystkim, którzy mogliby być zainteresowani, znajomym, sąsiadom lub rodzinie!

Samen aan de slag Gezamenlijk willen we ideeën ontwikkelen en geschikte locaties zoeken om de wilde bijen meer kansen te geven. Bovendien worden er enkele excursies georganiseerd om vrijwilligers meer te laten zien over het leven van de wilde bijen. Op woensdagavond 23 mei is er een informatieavond in Lelystad waar vrijwilligers informatie krijgen over de mogelijkheden. Vrijwilliger worden? Lijkt het je leuk om bij een vrijwilligersgroepje in de buurt aan te sluiten en een paar keer per jaar samen op pad te gaan om buiten aan de slag te gaan voor wilde bijen? Mail dan naar Tiem van Veen veen@landschapsbeheer. net of geef je op per telefoon: 06-27437823 en kom naar de informatieavond.

9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

2

EE

en

el.

ijn dat 11 ue. .nl

in ste glo de het aar me geop. 8.in aat hts was orn dus ijn wo7uit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct vandan de importeur 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat er geen verwegbebakening, schade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee Fax: 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. machinebouw en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als teler moet je zelf goed controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten www.vanharsselaar.nl Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deschoon eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal op papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: UwTeddy geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een steviLasbedrijf -Lease service langer dan vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk Gouwenberg T 0321 - 33revue. 16 49Er werd soms vrij veel opJose ininloopspreekuur: Hilversum en donderzat in Huizen al in een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; Noorderbaan 19-21 Naar deuschoonheidsspecialiste, F 0321 - de 33 Sportlaan 22 04 Mocht tijdens of fietstocht overzat komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321)30, 330655, Fax- (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E een info@hedibouw.nl De Regge Dronten 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voor tel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick van de Graaf Marc Snoeien is fietsroute Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!! Tel:VERON 06-55797840 Gezinszorg: spreekuur ma. t/mADMINISTRATIEKANTOOR vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

Belt u naar Giennes Bies

naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden.van Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Een Als en Quilten uw hobby hoeft u dewaar deur uw fers lijnen neer enisben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: 0321-333377.

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

niet uitafspraken voor de leukste Diëtist: ma. t/mQuiltstoffen 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00 voedingsvragen t/m /Jelly uur; Rollstelef. en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos isenoverleden snel09.00 een kijkje opToen deuur: Website u kunt in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di. apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 03 331368. 06 - 29 05 05 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent Wijkpost VAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE

de bestelling morgen huis nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naarhebben. mijn zin. GEMEENTE -inKLACHTENLIJN

Dat komt ook door het werk in het

JA

2012 2

Naam:

installatie service onderhoud

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl schoonheidsspecialiste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV van o.a.

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Politie zoekt testers voor mobiel alarmsysteem BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten doet er in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie alles aan om het aantal woninginbraken terug te dringen. Sinds een jaar is er in de gemeente Dronten een nieuwe aanpak in de strijd tegen woninginbraken met de inzet van een nieuw mobiel alarmeringssysteem. U als inwoner speelt hierin een cruciale rol. De kans op woninginbraak is groter wanneer u niet thuis bent. Het mobiele alarmsysteem is het nieuwste instrument om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen. Dit alarmsysteem beveiligt een woning bij afwezigheid tegen ongenode gasten. Op het moment dat het systeem beweging in de desbetreffende woning detecteert, wordt het alarm geluidloos geactiveerd en gaat er direct een melding naar de politie. Hierna probeert de politie snel bij de woning zijn, waardoor de pakkans op een woninginbreker wordt verhoogd. Wilt u ook mee doen? Voldoet uw woning aan de onderstaande voorwaarden dan kunt u zich ook aanmelden voor het alarmeringssysteem. - U woont in de gemeente Dronten. - U bent minimaal één week aaneengesloten afwezig. - Uw woning is nog niet aangesloten bij een alarmcentrale. - Tijdens uw afwezigheid zijn er geen huisdieren in de ruimte waar de bewegingsmelder geplaatst wordt. - Eventuele verzorgers van huisdieren, planten en/of post komen tijdens uw afwezigheid niet in de ruimte waar de bewegingsmelder geplaatst wordt. - Er is een sleutelhouder bereikbaar en beschikbaar. Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden? Stuur dan uw personalia, telefoonnummer, adres en de periode van afwezigheid per e-mail naar: mobeye-dronten.dronten-noordoostpolder-urk@politie.nl of neem telefonisch contact op met 0900-8844.

Foto: Redactie BHZNet.nl Voldoet u niet aan alle voorwaarden, maar heeft u wel interesse, dan mag u natuurlijk ook altijd even contact opnemen, zodat we samen kunnen kijken of er een mogelijkheid is om alsnog een alarmsysteem te plaatsen. Bron: BHZnet

11


Draken en schatten

prik bord!

Voor ieder mens die op zoek gaat is er een woud om te doorkruisen, een draak om te verslaan en een schat om te vinden.

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week JE KUNT NIET MEER GEVEN DAN DE ANDER WIL ONTVANGEN. Jouw spreuk van de week op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk voor de tarieven op www.bactueel.nl.

Niemand kan de draak van een ander verslaan, een ieder heeft zijn eigen weg, zijn eigen draak, zijn eigen schat. Christine van der Burg Bovenstaand gedichtje sprak mij aan, omdat het in weinig woorden weergeeft waar ik in geloof. We hebben allemaal een weg te gaan, onze eigen weg welteverstaan: een eigen draak, maar ook een eigen schat. Er zijn gebieden in ons leven waarmee we nooit problemen hebben. Daar staan we meestal niet bij stil. Niet alleen zijn wij van nature geneigd zijn om meer aandacht te geven aan dingen die fout gaan (hetgeen evolutionair trouwens heel slim is), maar we zijn ons ook nauwelijks bewust van de dingen we gemakkelijk vinden. Iets wat we goed kunnen, lijkt zo eenvoudig dat we snel geneigd zijn te denken: “Dat kan iedereen!�. Die talenten en de probleemloze aspecten in ons leven noem ik vrijstellingen. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld hun hele leven nooit geldproblemen. Andere mensen hebben altijd veel vrienden om zich heen zonder dat ze daarvoor veel moeite hoeven doen. Het zijn de zegeningen die je af en toe eens moet tellen. Je wordt er tevreden van met jezelf en je leven! Ieder mens heeft ook terreinen in het leven die steeds weer opnieuw problemen geven. Er zijn mensen die altijd problemen met geld hebben. In sommige gezinnen spelen ongelukken een grote rol. Of moeilijkheden op of rondom het werk. Het hoeven niet altijd levensgrote obstakels te zijn; het kunnen ook steeds weerkerende plaagstootjes van het leven zijn. Ik noem dat onze opdrachten. Problemen die zich in allerlei gedaanten voordoen, maar die in feite uit eenzelfde koker komen en waar we iets van moeten leren. Vroeg of laat realiseren we ons dat. De bron van die problemen ligt vaak in het verre verleden. En dan bedoel ik niet alleen het gegeven dat onze ouders misschien fouten hebben gemaakt in de opvoeding. Want laten we eerlijk zijn: niemand van ons is perfect opgevoed en we zijn heus niet allemaal ongelukkig. Nee, vrijstellingen en opdrachten vinden vaak hun oorsprong in een aaneenschakeling van generaties voor ons en de manier waarop onze voorouders met hun leven zijn omgegaan, de keuzes die zij hebben gemaakt en de manier waarop zij hun problemen te lijf zijn gegaan. Het geeft een schat aan inzichten en een rijk begrip voor onszelf als we op zoek gaan naar die wortels van goed en kwaad in ons persoonlijke leven. Het schrijven van een levensverhaal brengt veel kostbare inzichten over onze draken en vooral over onze schatten. Iets voor u? De Schrijver

Ongeacht waar u verzekerd bent.

uitvaartzorg T 0321 38 37 08 E info@volatusuitvaart.nl I www.volatusuitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar.

Afvalcontainer nodig? www.vanwerven.nl/webshop

Liefdevolle aandacht bij afscheid

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Uw advertentie hier?

Biddinghuizen Actueel - Nummer 20  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 20

Biddinghuizen Actueel - Nummer 20  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 20

Advertisement