Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 16 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 37 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

WWW.BACTUEEL.NL

Boekverkoop in in bibliotheken bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken boeken kosten kosten €€ 0,75 0,75 per per stuk stuk en en 10 10 voor voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek De bibliotheek in in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen Koningsdag 2018 Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic plastic tas tas de coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende specmet romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten met romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op het het Van Werven Werven Vrijdag 27 op april aanstaande is het Koningsdag laten Van Circuit aan de Biddingringweg in Ook ditaan jaarde weer organiseert Stichting IJsvogel diverse activiteiten voor de inwoners van Biddinghuizen. Circuit Biddingringweg in Dedeboekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl Het programma is als volgt: uitgespeciaal voor het het jubileum uitgespeciaal voor jubileum breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid Tot slot 08.00 – 13.00 Vrijmarkt geeindigd met een nieuw nieuw inin het het 09.15 – 09.45 Versierde fietsopgeeindigd met een Wellicht vraagt u zich af na het tocht voor alle leeftijden Van 8.00 tot 13.00caravanrace. uur is er weer de leven geroepen In en leven geroepen caravanrace. In enaf Natuurlijk is er weer de versierde lezen van bovenstaande of er 's midgelegenheid om van uw spulletjes rondom een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid jufnogRiet Riet rondom juf dags activiteiten worden fietsenoptocht voor Afscheid onze jonge te komeneen of juist een van een uitgebreid assortiment aan van een uitgebreid assortiment aan georganiseerd. De bezoekersaantalinwonertjes en voor het eerst dit "pareltje" op de kop te tikken op de versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel jaar, versnaperingen de middagactiviteiten zijn de opjaar velerin ook voorwaarvan vrijmarkt. Na34 34 jaar inverzoek, het onderwijs, onderwijs, waarvanlen 28opjaar jaar op De De Wingerd Wingerd gewerkt het 28 op gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en Na afgelopen jaren flink de oudere Biddinghuizenaren. Deze aktiviteiten vindt plaats zijn rondom win-en extra voordejong te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een bungee trampoline, teruggelopen. Als bestuur hebben Dus senioren van Biddinghuizen kels. Mocht u niet van uw spulletjes oud,zoals een bungee trampoline, een V8-buggy, race simulator en welaten daarom besloten dit jaar 's midlaat jewillen niet kennen, kom op met je voorbij af komen bewaarrace ze dan vooral voor een V8-buggy, simulator en Wij dit niet ongemerkt gaan. Tijdens de receptie willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens eenkoffermarkt klimwandtijdens en voor voor de alleraller- Wij dags geen activiteiten te de receptie versierde fiets! de de Opdreefeen klimwand en de willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. we uvan de degelegenheid geven haar de hand te schudden. De De Na het hijsen vlag vertrekt de 13organiseren. week (juni een 2018) en laat ze niet en kleinsten een springkussen springkussen en willen kleinsten receptie wordt gehouden op vrijdag juli van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie wordt gehouden op vrijdag 13Uiteraard juli van 17.30uur. zijn wij altijd op zoek optocht voor een tour door het dorp. achter. schminken. schminken. De tour eindigt op het plein waar de naar goede ideeën. Mocht u deze hebben voor de Koningsdag van jury op zoek gaat naar de mooiste 09.00 – 09.15 Vlag hijsen Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor 2019 of voor een nieuwe activiteit? creaties. Voor alle deelnemers is er Om 9.00 uurdie hijsen dezoek scoutsisvan een ieder op naar een ieder die op zoek is naar Dan kunt u ons bereiken via een kleine attentie. de Osbornegroep de Nederlandse spanning, sensatie, spektakel en spanning, info@ijsvogel.net. driekleur opsensatie, het plein.spektakel en plezier! plezier! Kijk ook eens op www.ijsvogel.net Dit in aanwezigheid van burgemees- 09.15 – 11.00 Gratis koffie en of onze facebook pagina. Oranjekoek ter Aat de Jonge en de Na afloop van het vlag hijsen is er veteranen. de gelegenheid om te genieten van Het Wilhelmus wordt ook dit jaar weer door Maris Sonores ten gehore een gratis kopje koffie of thee en een oranjegebracht. koek van Bakkerij Tietema. Op=Op!

Informatieavond voor het Multifunctioneel Gebied – MFG2 We willen u uitnodigen voor een informatieavond over het Multifunctioneel Gebied in Biddinghuizen op 16 mei aanstaande. U bent om 19:45 van harte welkom in de grote zaal van het Educatief Centrum. Op deze avond nemen wij u mee in de ontwikkelingen en de plannen zoals ze er nu liggen. We staan nog even stil bij het pad ernaartoe, de architect zal de tekeningen toelichten en we besluiten de avond met de verdere planning en het proces. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.

Zonne-Energie Zonne-Energie met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen Biddinghuizen Via het'uit' Biddinghuizen Actueel houden wij u periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor actuele informaEcosave tie over MFG2 kunt u ook terecht op de facebookpagina www.facebook.com/MFGBiddinghuizen/ Ecosave sinds2001 2001 sinds 0321 332038 0321 332038 Uweigen eigenstroom stroom Uw v.a. € 0,05 v.a. € 0,05 Zet u 16 meiZonnepanelen ook in de agenda? met

02 juli 17 2018 02 APRIL juli 2012 2012

07 07 juli juli 10 juli 18 10 apr juli 18 apr 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli

AAggeennddaa

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones ::: Fietsen met Seniorenmiddag Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen 1 1.45uur verenigingen planten van ::: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg :: Seniorenmiddag de Walnotenboom in De Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke Fietsen met de de gezamelijke Scharrelberg door kinderen. vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 18 V rouwenmet vande Nu,gezamelijke met gevarieerd 14 apr aug : Fietsen vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen muziekprogramma, 19.45 uur De 15 15 aug aug :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met Voorhof met de 23 aug : Fietsen de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 21 R epairdag café in het Koetshuis van 05 sept Scharrelberg 05 apr sept ::: Open Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst 11 sept : Bijeenkomst Anbo 10:00 -12.30Anbo uur 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 12 sept : Afdelingsavond 24 apr : F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 19 sept sept :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Vertrek vanaf het plein dinsdag 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 om 13.30 uurAnbo 25 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 sept viert jaar 25 apr sept :: IVN IVN viert “het “hetvrijmarkt jaar van vande debij” bij”met met 27 een lezing Koningsdag een lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 8.00-13.00 uur 03 okt okt t/m 77 okt: Koetshuis t/mapr okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 27 Aubade met vlag hijsen 04 okt : Open 04 okt : Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 9.00 uur 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. 27 apr :ledenavond V ersierde fietsoptocht voor jong en 09 okt : Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 Anbo oud 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 Vrouwen van nu 10 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond vanaf 12.00 uur Vrouwen van nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt inin Colombinehuis 314mei Ontpanningssessie in het koetshuis okt :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag van 10.30 tot 11.30. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Vrouwen okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 831mei F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen Vertrek vanaf het plein dinsdag 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 in Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert om 13.30 uur in Colombinehuis 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 nov 913mei Openmiddagpassage de scharrelberg nov ::: Ledenavond Ledenavond passage 13 nov IVN 13 mei nov :: Seniorenmiddag IVN lezing lezing over over bevers bevers 16 Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 nov 16 Z ijactief excursie zandsculpturen 17 mei nov ::: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avondvertrek 3 vrouwen Garderen, 12.30verenigingen u bij de 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo Voorhof. 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 11 mei dec ::: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage van 19 R epair café in het Koetshuis 11 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 10:00 -12.30 uur 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 14 mei dec ::: Kerstmarkt Kerstmarkt 22 F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 kerstavond Vertrek vanaf het plein dinsdag 19 dec dec :: ZijActief ZijActief kerstavond om 13.30 uur 1 jun : F ancy Fair van basisschool de Tamarisk 15.15 uur - 18.00 uur 9 jun : J ubileumconcert Vrouwenkoor de Paradijsvogels, 20.00 in de Voorhof FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 10 jun : Interreligieuze Bijeenkomst om •• Natuurlijke 15.00uurmooie in de tent.gelakte Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! 12 jun : fietsen nagels, of gez. uwVrouwenverenigingen teennagels…! •• Basislak met mooi Basislak met een mooi Vertrek vanafeen het plein dinsdag wit wit randje. randje. om 13.30 uur • Durf handen weer te Durf: uw uw te van 16•jun R epairhanden café in hetweer Koetshuis laten zien. laten 10:00 zien.-12.30 uur •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… 19 jun : “ Uurtje zingen metkrijgt Zon en Zegen” in Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt de Voorhof. u u er er gratis gratis bij!! bij!! Aanvang 19.45 uur, toegang gratis 20 jun Be : openmiddag Beautiful Dreefde65scharrelberg 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 06 - 53 62 62 24 20 jun Biddinghuizen : Seniorenmiddag


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, 0320-233565; inloopspreekuur: donder-APK keuring 0321-332575. Bij onsde altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs lijn) en waren APOTHEEK -Onderehoud en uur: reparatie alle merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 0321-333255. zomer/wintercheck gratis 0321-332575. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, bestaan al Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. Ik uur, trad Telefoon 0321-335050 APK all in 0522-279 745 van29,50 07.00Fax tot0321-335051 23.00 0321-331414. 0321-332083. FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er0321-335051 werd soms TANDARTS: www.schaapholland.nl 0900-8833 voor overige tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 0321-335051 Airco service www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze. Toos zat alIcare in deLEEF: revue en door GROEPSPRAKTIJK Plaats 1, en uitlaten Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. VERLOSKUNDIGEN: www.schaapholland.nl haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK Reparatie en onderhoud www.schaapholland.nl 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. alle merken 0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. N spoed: 06-53659191. Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Rma. CHIROPRACTIE: 0525-651810. S N 035-6245555. O E R R 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel regen en S lekke A banden. Die 1700 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE SEN R O RS H 035-6245555. N als werk: maandag van LSTeens km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel inR de krant de THUISZORG ICARE A O I E R 332484 H S S Awoensdagmiddag L S specialist in cijJeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. O I W fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H Jeugdgezondheidszorg L specialist THUISZORG A inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot polyesterhars, UI SS tot 12.00 12.00 van W www.autofaber.nl Dit zijnin N Telefoon 0321-388 K fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig de Rijkspolitie achterna gezeten. specialist LSTHuur. Jeugdgezondheidszorg: telef. door 13.30-14.30 uur: W N T polyesterhars, epoxyhars, UI

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & K N elke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 epoxyhars, spreekuren: polyesterhars, U 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. plamuren &hier nu Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik onderhoudsK DXWREHOHWWHULQJ IXOOepoxyhars, ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren & Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot onderhoudsmiddelen zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 plamuren &ma. 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m middelen Wilsor kunstharsen Icare Verpleging en verzorging middelen dat 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 0900-8833 voor overige tijden. Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie Wilsor servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. ma. Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Voste 06zijn 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen daar kom je verder mee Fax:0321 0321 74 Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 Fax: 45 700321 2348 0321 3310 1074 74 33 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch Tel: 0321 33 11 67 t/m vrij. vrij. in hermaloohuis@kpnmail.com E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. uur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag van DRONTEN: beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl 0321 332484 www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk maandag van 13.30-14.30 werk: uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: 0321-333377 spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 De Waard BVFlevoland vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666.tot Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. De Waard BV 2 installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl De Waard BV *Banden KLACHTENLIJN in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen De Noord 8251 GK Dronten aat2012388220. Loonwerk en35 grondverzet GEMEENTE DRONTEN 0 ag na- KLACHTENLIJN 3 *Accu’s Noorderbaan 88, 8256 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 PR Biddinghuizen elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 tel.Tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 2 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax DIERENAMBULANCE DE 09008844. was n elektrotechnisch beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 beveiliging POLITIEBURO DRONTEN: SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen telecommunicatie or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Spreekuur di. tot 11.30 Spreekuur 13.00u tot 9.30 14.00u de uur: Spreekuur di. en en do. do. 9.30 totop 11.30 uur: beveiliging databekabeling databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET 316899. dus woensdag Tel: 0624127084 316899. in Het Koetshuis: telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland databekabeling Mijn childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 0321-331377 Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering *Banden DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, schade reparatie, loodgieterswerk luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: uit AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar verwarming *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling *Banden 0321-331655 of 331368. PROTESTANTSE GEMEENTE woensdag: 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling 0321-331655 of 331368. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en 7, buiten schilderwerken LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE 06De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen elJoke 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 0624127084 / 1440321 RED EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte de Spreekuur Wijkagent Wijkagent Wijkpost Wijkpost *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: 53371293 tel. 06-48462307 Biddinghuizen Biddinghuizen: Biddinghuizen: ssen en wensen de familie ngs Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost woensdag: woensdag: 13.00-14.00 13.00-14.00 uur. e-mail: cobydeboer@planet.nl. om Biddinghuizen: DMINISTRATIEKANTOOR en Gods kracht toe. uur. Schilderwerk -- Beglazing woensdag: 13.00-14.00 uur. ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE DAAR -RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 Fax: (0321) 330690 SYSTEMS Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren Vrijdag 6 juli jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Een belangen staan etje van Stichting DeRedactieadres Een adres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 BIDDINGHUIZEN Machinebouw Voor al uw schilder, behang en AZ Transport techniek zen Plein 8256 AZ uw BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo viering Trappen en balustrades Trappen balustrades eel-Lease service Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan Service in afvaltransport Service in afvaltransport Evangelische Gemeente Zeewolde nnen mettel. de afwerking en 0321 - 333310, fax.inrichting. 0321 - 330101 reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.-Schade nr. reknr: NL36 RABO 0112 5792 56 aar. Service in afvaltransport Iedere dinsdag en donderdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Noorderbaan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256geplaatst PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep en Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, voor de leuke activiteiten en nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 workshops of voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor diegene per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondag juli onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen die8behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌ eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 Loop uur: Klaas Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem eensvan binnen en laat u verrassen‌.de koffie/thee staat klaar!

W

Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

lke gaf

Schildersbedrijf J. Buiten

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484

Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte!

22 2

2

Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet en

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Kermes bij de Moskee ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen is overleden, Opziekte zaterdag 21 april organiseert de Mimar Sinan Moskee te Biddingbinnenisendan buiten schilderwerken huizen weer de jaarlijkse Kermes. Iedereen welkom van 10 tot ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen 20:00 uur

binnen buiten schilderwerken Bel vooreneen vrijblijvende offerte

Mevr. Jokeen v/dwensen Meij isdeeenfamilie tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen glasvezel * sausen Een Kermes Turkse Bazaar, een feestelijke en *gezellige dag met Wij zullen haar missen veel leuke activiteiten en natuurlijk zijn erBel ook de zelfgemaakte Turkse voor een vrijblijvende offerte veel sterkte en Gods krachtzoals toe.DÜner Kebab en Turkse pizza’s. gerechten, De TurkseBiddinghuizen gemeenschap tel. 06-48462307 Wij zullen haar missen en wensen de familie Poolse medewerkers hoopt er, zoals elk jaar, samen met alle inwoners van ons dorpnodig‌?? weer een Ten Hoff u helpen !! veel sterkte kracht toe.waar met genoegen opAgrohulp dag van te maken teruggekeken kankan worden. Leden en en Gods bestuur van Voor informatie kunt tot u bellen Een bezichtiging van de moskee en een rondleiden behoren de met: Poolse medewerkers nodig‌??

Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen mogelijkheden. Leden en bestuur van 06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie kunt u bellen met: 0321-326533 06-11310835 Christelijke vrouwenorganisatie Dus: iedereenPassage. uit Biddinghuizen: Wees welkom zaterdag 21 april bij O. tenop Hoff tel /0591-549094 / de Agrohulp Ten Hoff L. ,Prof. moskee, voor ontmoeting, gezelligheid en lekker eten. 06-51558557 ten Zuurlaan Hoff tel 20 Biddinghuizen 0321-326533 / 06-11310835

Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Nieuwbouw Stichting De diaconie is voor alleBiddinghuizen inwoners De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting Schildersbedrijf van Biddinghuizen De Scharrelberg J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Schildersbedrijf De diaconie kunnen zien als werk behang van de en (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en zou hetu dierenpark dehet maatschappelijk Voor al uw schilder, Protestantse kerkDevoor hen die tussen de wal en hetJ.sauswerken. schip dreigen te raken. Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg Uitslagen van Biddinghuizen, de Als gelovige zien wij “gemeenschap vormenâ€? als een belangrijke Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting en mensen het dierenpark de Voor al uw schilder, behang bij. en pijler en voor elkaar zorgen hoort daar dan ook als vanzelfsprekend Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. Klaverjasclub De diaconie is er voor alle mensen uit Biddinghuizen en zij biedt een Tevens ook het kwartsen van muren. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. luisterend oor, maar kan ook in praktische situaties hulp regelen en in Senioren '91 Beide verenigingen zijn begonnen met om de het afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer laatste van casco af Tel. 333558, mob.bieden. 06-41670881 sommige gevallen bij hoge financiĂŤle nood ondersteuning De

Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijen dede Osbornegroep geplaatst en zover dat mogelijk is, een helpende te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit diaconie wil mensen inaangesloten. de knel, voor Hierbij uitslagen van er is een begindegemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. hand bieden. 10 april: aan het schilderen, muren plafonds glad en sauzen, de toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het /toegangshek bijmaken de Osbornegroep geplaatst doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem er is een begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijnvan de vrijwilligers o.a.kunnen Alle inwoners Biddinghuizen contact met ons opnemen omglas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Dames: * Deurenwe - ramen kozijnen aanleggen. uw problemen voor te leggen. Met dan- de mogelijkaan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toiletenelkaar bespreken * Bel voor een vrijblijvende offerte! Tiny Zwanikken 5369elektriciteit pnt heden. doucheruimtes betegelen, en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Heren: of 06-11017610 Dit kunt u doen door een e-mail sturen. Tel: *0321-848043 Deuren - ramen - kozijnen Stichting De ons Scharrelberg aanleggen. * Bel WWW.GEERTSGLAS.NL voor een vrijblijvende offerte! Ons e-mailadres is: diaconie@pgbiddinghuizen.nl. Herman Oerlemans 5158 pnt bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 gers voorDehun inzet en Stichting Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwillivan dank de vele gers voor hunaan inzet enop 22 april in de Doe je mee met dewoord Bijentelling sponsors, zowelTevens groot een als enthousiasme. Heemtuin indank klein, hetLelystad? vele woord voor van aan materide vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel gereedsponsors, zowelengroot als KUNSTMEST - OPENBARE Op zondag 22 april van 13.30 – 15.00 uur organiseren IVN en KNNV de eerste Nationale Bijentelling in de WEEGBRUG schap beschikking is klein, dat voorterhet vele materiVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN - -PEULVRUCHTEN Heemtuin van het Stadspark in Lelystad. Wil je meer weten over de verschillende soorten wilde bijen die gesteld en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91-- OPENBARE BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST dan vliegen? Frans van Alebeek neemt je tijdens een excursie in de Heemtuin mee in de wondere van TEL. 0321-335353 - TELEFAX wereld 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter beschikking is de wilde bij. VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige mochten ontvangen. je tuin rondkijkt zal je een bijen en andere insecten. Om de Iedereen wordt opgeroepen om mee Als je in uitstraling geven. HeeftBijentelu materiaalgroot dat uaantal niet meer gebruikt, wilt u bij beter te kunnen helpen, is meer insecten tegenkomen. te doen aantede Nationale "! #waar de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan informatie Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige nodig over bijen ling van Nederland Zoemt door in Naast wilde bijen vliegen er homgraag de mels penningmeester van Ben Stichting uitstraling Heeft umet materiaal dat en u niet meer gebruikt, wilt u voorkomen en met hoeveel ze zijn. zweefvliegen. je ook de tuin contact of teingeven. hetopnemen park gedurende "! # De Scharrelberg: Stamvan Yperen, tel. de enthousiaste vrijwilligers en /of wiltwelke u geld0321-314537 doneren dan nieuwsgierig verschillende een half uur bijen teJopie tellen.komen Mee- helpen penningmeester@osbornegroep.nl bijen in jouw kunnen Wat is Nederland Zoemt? doen de Bijentelling is eenvougraagaancontact opnemen met de soorten penningmeester vantuin Stichting vliegen? Kom tel. dan op zondag 22 Nederland Zoemt is een project van dig, voor degenen die weinig De ook Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, 0321-314537 aprilwww.osbornegroep.nl naar de Heemtuin. De Heem- LandschappenNL, Naturalis, IVN of geen kennis vanenbijen Voor de voortgang foto’shebben. van de bouw: penningmeester@osbornegroep.nl Eind april kunnen er zo’n twintig tuin ligt in het Stadspark van Lely- en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage stad,www.osbornegroep.nl boven de dierenweide. verschillende soorten wilde van bijen, Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s de bouw: van de Nationale Postcode Loterij, hommels en zweefvliegen in de tuin met als doel het structureel verJaarlijks terugkerend onderzoek vliegen. Stichting De Scharrelberg van voedselaanbod en nestMet de Nationale Bijentelling start groten Nederland Zoemt Actueel een jaarlijks te- gelegenheid voor wilde bijen in Hulpmiddelen bijen tellen Kopij adres Biddinghuizen  

 Om deze soorten te herkennen zijn rugkerend onderzoek uitgevoerd Nederland. De Bijentelling wordt $$$ ! !" er verschillende hulpmiddelen, zo- door burgers, zodat wetenschappers georganiseerd in samenwerking Kopij adres Biddinghuizen Actueel  

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   Inals een telformulier met zoekkaart, inzicht krijgen in de trends van bij- met KNNV, EIS Kenniscentrum zondagavond 22.00 uur.uitgebreid Kopij wat enpopulaties later binnenkomt, kanopniet meer secten $$$ ! !" en Waarneming.nl. in tuinen verschilinstructievideo en een geplaatst worden komende nummer, maar wordt Heemtuin lende plekken in Nederland. Dit Wil jeniet bijengidsje ontwikkeld. Al deze aangeleverd Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden totvervolgens uiterlijk naar de  in Leonderzoek is nodig kan omdat niet lystad gaan, dan kun je ook thuis in materialen te vinden www. geplaatst inzijn het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur. op Kopij wat nummer. later binnenkomt, niethetmeer tuin bijen tellen. De materigoed gaat maar met wilde bijen. Ruim de jeHETeigen nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op nummer, geplaatst worden in het komende wordt vervolgens MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING helft de bijna 360 van bijensoorten deze website kunnen deelnemers in nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Hetvane-mail adres BA is alen die je nodig hebt zijn te vinden geplaatst in het eerst daarop volgende HEYBOER BV al vermelde site. is bedreigd. bijen zijn belang- op de hierboven het weekend van 21 en 22 aprilBA ookwordt b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. bezorgd Wilde op dinsdag/woensdagHET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN rijk voor onze voedselvoorziening: direct de resultaten van hun telling GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is HEYBOER BV invoeren en kan iedereen live de re- 80% van onze eetbare gewassen is 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag3 ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN voor de bestuiving afhankelijk van sultaten volgen. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld GEWASBESCHERMING22 middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150 opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150 opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

BLONK BLONK

  

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Predikant: Ds tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: Tel:dominee@pgbiddinghuizen.nl 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. Mw. de Boer, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 Jolanda Aantjes - Lubbersen, e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 ds.uur R. van Haeringen, 22-4-2018 -mw. 10.00 Dronten Voorganger: Zondag 8 julids. M.L. van de Bunt, gezinsdienst Heilig 09.30 Avondmaal uur: mw. ds.viering R. van Haeringen, Dronten R.K. HeiligPAROCHIE Avondmaal‘NORBERTUS’ viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: H. Boogers, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de h.boogers@pastoraalteam.com Pastor: G.) Pastoraatsgroep: Nijland, Ludgerusplein Schutter 0321-2, Locatieraad: 0321-332248 Dronten,( tel. 0321-312456. 332401 mevr. A. Scholten ) (mw. M. Schrama) Pastoraatsgroep: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de www.parochienorbertus.nl 0321332401 (mevr. A. Scholten) Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl 332401 6( mevr. Vrijdag juli A. Scholten ) KESA (kerk en samenleving): www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger telefonisch bereikbaar: 0320-288219, WoCo 0321-333627 Vrijdagviering 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger 22-4-2018 - 09.00 uur Zondag 8 juli WoCo viering WoCo Dusseldorp Cantors 09.00 Pw uur:M. eigen voorgangers WoCo viering Zondag 8 juli

09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Evangelische Gemeente Biddinghuizen Zeewolde WoCo viering E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Diensten: 10:30 uur Evangelische Gemeente Zeewolde Elke 2e t/m 5eKwarts zondag35, vd3893 maand. Secretariaat: ED Zondag 8 juli Locatie: Het Koetshuis Zeewolde; 036-5224348. 10.00 uur: tel. Klaas van Denderen Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, De Ketting 6, Predikant: ds.Dronten Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, De Ketting Veluwse6Snees 20, 8251 AJ Dronten, De te Dronten. aanvang 10.00 22-4-2018 - 10.00Kerkdiensten uur tel. 0321-338685 in het uur (tenzij anders vermeld) Zondagochtendgesprek Odd Fellowhuis, De Ketting te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15 6juli uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse ZondagMimar 15 juliMoskee Klaversingel 10.00 uur: 93 8256 Biddinghuizen Turkse Mimar Moskee DienstBXo.l.v. mw.drs. Manneke Openingstijden: Havenweg 3 14.00 uur tot 19.00 uur Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Contactpersonen: Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: Mustafa Yazici, 06-5398 1975 Havenweg 3 tel.: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Muhlis Genc, tel.: 06-39109603 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet niet Spoedlijn huisartsen, 0321 - 331414 kan wachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-, nachten weekenddienst: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0900 -- 3336333 Binnen 0900 3336333 Binnen kantoortijden: kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 331414 0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartikelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingengenvoeding en uitleen van verpleegartivoeding en uitleen van verpleegartikelen: apotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. 0900-8833. zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kuntopu DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. DIERENARTS: VERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775

VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROEREND-

PENSIOENEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED Bij bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DE REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOONBELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Floor Pol

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

03 0

2012

0

Elke zwangerschap is uniek

ag na 2

GICOM Afvalcontainer nodig?

Te l e f o o n n u m m e r s

COMPOSTING www.vanwerven.nl/webshop SYSTEMS Gicom BV

APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Ongeacht waar u verzekerd bent.

uitvaartzorg

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

J

I www.vpmorgenland.nl

T 0321 38 37 08 E info@volatusuitvaart.nl I www.volatusuitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar. -APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service Liefdevolle bij afscheid -Airco aandacht service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

ZELF DE KEUZE

ALTIJD GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN OVER DE INVULLING Algemene klachtenlijn op werkdagen: VAN EEN UITVAART 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Wilt u een indicatie van wat een uitvaart bij ons Melden overlijden: Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 kanuur: kosten op basis van uw wensen? Kijk op: 0321 31 61 74 316899. (24 uur per dag) www.jager-uitvaartbegeleiding.nl St. verliezenverwerken Flevoland Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Afscheidshuis Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen De Morinel 65 DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen 8251 HT Dronten FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

én de kosten

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Harderringweg16 Biddinghuizen 0321 - 332484 06-82509503 www.autofaber.nl Voor uw Plant & Boom

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


LADIES NIGHT BIJ BEAUTIFUL CHANGE

Repair Café 21 april: de klokkenmaker is er weer!

23 april om 19.30 is een gezellige Ladies Night bij Beautiful Change, aan de Baan 20A. Er staat natuurlijk weer een hapje & drankje klaar. Beauty staat deze avond centraal. Montuur advies (Eye Wish), make up advies, trendy kleding van Zusss (Tante Suus), bindweefsel massage (Specalist in Beauty), demo’s met styling tools (Beautiful Change). Jullie gaan natuurlijk weer naar huis met een leuke goody bag. Geef je naam + telefoonnummer en email adres door bij een van de ondernemers. Om 21.30 doen wij een verloting onder de dames die zich hebben opgegeven. De avond eindigt om 22.00.

Het repareren van klokken is meestal nogal prijzig, maar u kunt altijd laten beoordelen tegen welke prijs de klok waaraan u zo gehecht bent, nog toekomst heeft. Elektrische uurwerken zijn op batterij-vervanging na eigenlijk nauwelijks te repareren. Ook voor reparaties van alle andere defecte spullen in en om het huis, behalve fietsen en kleding, maar ook met vragen over technische kwesties ben je welkom, er is koffie en muziek. Het Repair Café in het Koetshuis is open elke 3e zaterdag van de maand van 10.00-12.30 uur. De toegang is vrij. De kosten: wat je er voor wil geven.

Wij hebben er zin in! Eye Wish, Tante Suus, Specialist in Beauty & Beautiful Change

Opvragen notulen voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen Dorpsbelangen heeft haar voorjaarsvergadering gehouden op 3 april jl., hiervan zijn notulen beschikbaar. Indien u lid bent kunt u de notulen van deze vergadering opvragen door een mail te sturen naar secretariaat@dorpsbelangen.net onder vermelding van uw naam en adres. De notulen worden u dan zo spoedig mogelijk toegezonden. Het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen

Gezocht: gastheer/vrouw – bedieningsmedewerker oproepkracht Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastheren en gastvrouwen, die het leuk vinden om onze gasten een prettig verblijf te bezorgen, voor ons nieuw te openen restaurant. Je maakt deel uit van een leuk en jong team. Je bent werkzaam tijdens lunch of diner of bij speciale partijen. Wat zoeken wij; Parttime medewerkers • Je bent 17 jaar of ouder • Je bent representatief • Je hebt een flexibele werkhouding ook met betrekking tot werkuren • Je bent beschikbaar 1 avond door de weeks, in weekenden, schoolvakanties en met feestdagen Wat bieden wij: • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden • Flexibele werktijden • Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is • Personeelseten- en drinken • Een team met leuke en gemotiveerde collega’s Sollicitatie en CV graag doorsturen naar: restaurantdeklink@outlook.com t.a.v. mevrouw Y. Bosch

Gezocht: Afwashulp Wij zijn op zoek naar een enthousiaste afwashulp die het niet erg vind om de handen uit de mouwen te steken en hard te werken. Je maakt deel uit van een leuk en jong team. Je bent werkzaam tijdens diner of bij speciale partijen. Wat zoeken wij; Parttime medewerkers • Je bent 16 jaar of ouder • Je bent representatief • Je hebt een flexibele werkhouding ook met betrekking tot werkuren • Je bent beschikbaar 1 avond door de weeks, in weekenden, schoolvakanties en met feestdagen Wat bieden wij: • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden • Flexibele werktijden • Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is • Personeelseten- en drinken • Een team met leuke en gemotiveerde collega’s Sollicitatie en CV graag doorsturen naar: restaurantdeklink@outlook.com t.a.v. mevrouw Y. Bosch 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg lien en le als ridis we

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

"" In Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig In balans balans zijn zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanConny Oosterkamp Laat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave.Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. Praktijk voor Pedicure,(Sport)masgen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparaties van sieraden en horloges. Noorderbaan 51, of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, sage, Sportverzorging/blessures. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis halen en brengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via ziekenBiddinghuizen. Bel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: wie goed in Reumatische Evt.waar via het het ziekenMuziTax “De voet. juwelier muziek in wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 06-49219603 of stuur mij een emailvoelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26,97, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 zitâ€?. Kruidendreef 8252 BE voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, bericht: conny.oosterkamp@solcon.nl tel. 333464. 333464. Ter info, hoofdpijn, of of andere andere terugkerende terugkerende Dronten Tel. 0321-318011 Ter info, klachten. klachten. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Pianoles en Zangles door ervaren www.muzitax.nl Bewust worden door www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Bewust wordenleraar. door massage. massage. Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar gediplomeerde Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH Klusbedrijf Johan Bramer Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Harderwijk. Snoeien is Vakwerk Marc Custers ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Binnen en buiten schilderwerk Harderwijk. Bel Bel voor voor afspraak afspraak of of inforinforreparaties van sieraden en horloges. matie reparaties van Tel: sieraden en horloges. Tuinen en Zo!! 06-55797840 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel matie 0341-266806. 0341-266806. Gratis www.carlferket.nl Gratis halen halen en en brengen. brengen. tel. 337030 of mob. 06-10172196 www.carlferket.nl MuziTax "De juwelier waar muziek in MuziTax "De juwelier waar muziek in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit".Schoonheidsspecialiste Kruidendreef 97, 8252 BE Dronten 0321-318011 Voor uw binnen en buiten klus- en Stratenmaker nodig voor Oprit of JoseTel. Gouwenberg Dronten Tel. 0321-318011 www.muzitax.nl De Kleine onderhoudswerkzaamheden. terras? Ook stenen leveren. www.muzitax.nl De Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw Naar de schoonheidsspecialiste, klussen in het Voor vrijblijvende bel vrijtel. Marc Custers Tuinen en Zo!! klussen in en en om om prijsopgaaf, het huis. huis. Voor Voor vrijhet doet je goed en dat voel je! blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 337030 mob. 0610172196. 2012 2 ofofferte, 0gewoon 0 03 0 Tel.2012 Tel: 0 06-55797840 ag na 3 blijvende bellen. Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 330616, Voor uit het 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het Engels, Engels, Duits, Duits, Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Frans Frans of of Russisch Russisch belt belt uu CAW CAW Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook voor particulieren! Heerlijke Ook voor particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. direct www.kraamzorghetmooiewonder.nl direct van van de de importeur importeur Ook DaniĂŤlle Commandeur tel. Ook voor voor proeverijen. proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie nodig wegbebakening, schade en reparatie 0622636869 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor Oprit 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterWijnkoperij van de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc Na een moedig gedragen ziekte is overleden, machinebouw en besturingsechniek www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc www.kraamzorgkiddo.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en PROTESTANTSE GEMEENTE Custers Tuinen en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 0606Ria Bron tel. 0640770102 ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 BIDDINGHUIZEN

Ke rk diens t en

binnen en buiten schilderwerken

FOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE Voor coniferen, heesters behangen * glasvezel sausen Voor coniferen, heesters en en* sierlijke sierlijke BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerdAaldein bomen bomen moet moet uu naar naar kwekerij kwekerij Aaldediabetische-, reumatische-, spastische-, rink komen. Harderringweg 16, Bel voor een vrijblijvende offerte rink komen. Harderringweg 16, BidBidoncologische en alle andere risicodinghuizen, tel. tel. 06-48462307 Biddinghuizen dinghuizen, tel. 0320-288377. 0320-288377. voeten, met mogelijke vergoeding door Openingstijden: . Openingstijden: . de ziektekostenverzekeraars. Ook voor ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur cosmetische voetbehandelingen. zat. 08.00 17.00 uur zat. 08.00 - 17.00 nodig‌?? uur Poolse medewerkers Karin Andringa ZonneweideTen 16,Hoff tel. 06-50405611, Agrohulp kan u helpen !! Klusbedrijf Johan Bramer. info@pedicurebiddinghuizen.nl Klusbedrijf Johankunt Bramer. Voor informatie u bellen met: Voor Voor uw uw binnen binnen en en buiten buiten klusklus- en en onderhoudswerkzaamheden. O. ten Hoff tel 0591-549094 / onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Ina's Hair-Service Voor06-51558557 vrijblijvende prijsopgaaf, L. ten Hoff bel tel tel. 337030 of Scoutingpad 9 0610172196. 337030 of mob. mob. 0610172196. 0321-326533 / 06-11310835 kinderen knippen tot 10 jaar ₏10,= Agrohulp Ten Hoff ,Prof.₏ Zuurlaan 20 Dames & Heren knippen 15,= Videobanden, dia’s en lp’s Biddinghuizen Voor een afspraak belt u Videobanden, dia’s en lp’s overzetten overzetten op op DVD. DVD. 06-23762800 De De Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/0618484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net www.schrijverij.net www.schrijverij.net

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw Uw pedicure pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen voor voor o.a. o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, zoals diabetes, reuma, zoals diabetes, reuma, spastische, spastische, Voor al verwaarloosde uw schilder, behang en oudere en voet. oudere en verwaarloosde voet. sauswerken. Bel voor afspraak: Karin 06-50405611 Bel voorook afspraak: Karin 06-50405611 Tevens het kwartsen van muren. Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl

Tel. 333558, mob. 06-41670881 TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Eiken wijnvaten regentonnen Voor al uwen Dakwerk Eiken wijnvaten en regentonnen

ReginaState vatenhandel Dakbedekking, en zinkwerk, ReginaStateloodvatenhandel Bremerbergweg HWA en onderhoud. Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825

www.reginastate.nl * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas www.reginastate.nl * Deuren - ramen - kozijnen U kunt vrijblijvend vragen: * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Bel 06- 2141 6645

Pianoles en door ervaren Pianoles en Zangles Zangles ervaren gegeTel: 0321-848043 of door 06-11017610 diplomeerde leraar. diplomeerde leraar. WWW.GEERTSGLAS.NL Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Vakantieopvang Vakantieopvang en en dagopvang! dagopvang! Voor uw Hond en Kat! Voor uw Hond en Kat! Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl www.dierenpensionwelgelegen.nl Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. Bremerbergweg Bremerbergweg 16 16 Biddinghuizen Biddinghuizen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime Ruime buitenrennen en GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! KUNSTMEST - OPENBARE info@knipscheer.com Ruime binnenkennels RuimeWEEGBRUG binnenkennels met met Kantoor: Bedrijfsweg 25 -0321-331801 Dronten vloerverwarming! VERT.: J. VOGELAAR - TEL. vloerverwarming! T. 06-51107527 NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN T. 0321-332549 0321-33254991M. M. 06-51107527

BLONK

6TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl

Uw op papier. Uw levensverhaal op papier. Tel:levensverhaal 0321-848658,behouden. dominee@ Mevr. Joke v/d Meij Uw geschiedenis Uw geschiedenis behouden. protestantsegemeentebiddinghuizen.nl De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Jolanda Aantjes - Lubbersen, 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net Wij zullen haar Scriba: missen en wensen Klaversingel 48, tel. 323672. www.schrijverij.net www.schrijverij.net

de familie

Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 veel sterkte en Gods kracht toe. e-mail: cobydeboer@planet.nl.

Schoonheidsspecialiste Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen ZondagSchoonheidsspecialiste 8Jose juli Gouwenberg Leden en bestuur van 16 49 TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 49 09.30deuur: mw. ds. R. van Haeringen, Naar schoonheidsspecialiste, F 0321 22 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 33 22 04 04 Dronten het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl het doet je goed en dat voel je! www.hedibouw.nl Depositaire Medex. Mosselweg EE info@hedibouw.nl Heilig Avondmaal viering Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 3a, info@hedibouw.nl Biddinghuizen, Biddinghuizen, tel. tel. 0321-332939 0321-332939

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’

Nieuwbouw Stichting De ( Scharrelberg Locatieraad: 0321-331428 dhr. A. de

Pastor: G.isNijland, Ludgerusplein 2, Snoeien Vakwerk Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: Dronten, Tuinen entel. Zo!!0321-312456. Tel: 06-55797840 06-55797840

Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg www.Quiltwebwinkel.nl www.Quiltwebwinkel.nl www.parochienorbertus.nl (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Scharrelberg) zijn voltooiing. niet leukste Vrijdag juli de niet uit uit6voor voor denadert leukste Quiltstoffen Quiltstoffen

/Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt uu /Jelly benodigdheden.Neemt 10.00Rolls uur: en eigen voorganger snel een kijkje de Website en uu kunt Dagelijks zijnop vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af snel een kijkje op de Website en kunt WoCo vieringmorgen in huis hebben. bestelling te de maken. Deze week het gas, water en de elektriciteit aangesloten. de bestelling morgen in zijn huis hebben.

Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Zondag 8 juli Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en 09.00 uur: eigen voorgangers er is Reparatie een beginvan gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. huishoudelijke Reparatie van huishoudelijke WoCo apparatuur aan het viering schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en apparatuur Wasmachine, doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem Wasmachine, droger, droger, vaatwasser, vaatwasser, magnetron, oven, etc. Evangelische Zeewolde aanleggen. magnetron,Gemeente oven, koelkast koelkast etc. Secretariaat: Kwarts 35, 3893coupon ED Wij geen voorrijkosten! Vul de hieronder in. Wij rekenen rekenen geen voorrijkosten! Zeewolde; tel. 036-5224348. www.technoservicedoornbos.nl Stichting De Scharrelberg www.technoservicedoornbos.nl

Donateur worden?

06 - 29 05 05 03 / 0321 -Alvast 330 797

06 - 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen

bedankt!

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

Uw Kaasman JJoooopp ddee V Vooss 06-22513628 06-22513628

Nu Nu ook ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

** Geboortekaarten Geboortekaarten ** Trouwkaarten Trouwkaarten binnen en buiten schilderwerken ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten behangen * glasvezel * sausen

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / 06-51558557 L. ten Hoff tel De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 / 06-11310835 De 0321-326533 Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Voor al uw schilder, behang en www.schaapholland.nl sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881 N

Schildersbedrijf J. Buiten

R SE O SHAR N L R E I ST specialist OARS in W N S polyesterhars, U H K IL T epoxyhars, S specialist in W N plamuren & * Voor hetU leveren en plaatsen van alle soorten glas polyesterhars, onderhouds* Deuren - ramen - kozijnen epoxyhars, middelen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

K

plamuren &

Wilsor kunstharsen onderhoudsTel: 0321-848043Noorderbaan of 06-11017610 46-48 WWW.GEERTSGLAS.NL middelen 8256 PR Biddinghuizen

bedankt de vele vrijwilliWilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 gers voor hun inzet en Noorderbaan 46-48 Fax: 0321 33 10 74 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl enthousiasme. Tevens een Tel: 0321 33 P 11 67 M A C H T I G I N G S C O U O N www.wilsor.nl woord van dank aanM de A CHTIGING SFax: C 0321 O U33P10 O N 74 IK BBIDDINGHUIZEN AACTUEEL .vele VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP IK WORD WORD DONATEUR DONATEUR VAN VAN DE DE S STICHTING TICHTINGsponsors, IDDINGHUIZEN CTUEEL . zowel groot als E-mail: info@wilsor.nl FLEVOLAND klein, voor het vele materiwww.wilsor.nl Ondergetekende Predikant: ds. Johan de Wit, tel. GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN Ondergetekende aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................. Naam: WEEGBRUG schap dat Adres: ter beschikking is ............................................................................................................................ Adres: ............................................................................................................................................. Naam: De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. TEL. 0321-335353 De Waard- TELEFAX BV 0321-331234 Odd Fellowhuis, mochten ontvangen. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel uur (tenzij anders vermeld) Secretariaat: Cultuursingel 90 --nodig 8256 AN om van zijn of de Diverse materialen zijn baan er nog dit unieke project De WaardenBV Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, omeen vangeweldige zijn // haar haar giro– giro– of bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde 8256om HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Zondag 15zal julieenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. "! #0321-333189 Dit bedrag de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Tel. 0321-331401 / Fax Dit bedrag 10.00 uur: zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Loonwerk en grondverzet graag contact opnemen met de penningmeester Mijn van girorekeningnummer Stichting Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... is: ........................................................................... Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 penningmeester@osbornegroep.nl Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Turkse Mimar Moskee Havenweg 3 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl 99 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur

JA

BLONK

 

PRO BIDD Pred Tel: prot Jola Klav Mw. e-m

Zon 09.3 Dron Heil

R.K Past Dron Loca Sch 332 www

Vrijd 10.0 WoC

Zon 09.0 WoC

Evan Secr Zeew

Zon 10.0

VRIJ FLE Pred 036 De V tel. 0 Odd De K uur

Zon 10.0 Dien

Turk Hav Ope Con Mus Burh e-m

Spo kan Avo 090


START NIEUWE ALPHACURSIS IN BIDDINGHUIZEN

Biddinghuizen dankjewel, steeds meer leven op de Scharrelberg.

Biddinghuizen. Op zondag avond 23 september zal in het Koetshuis in Biddinghuizen een nieuwe Alphacursus van start gaan.

Eind december vorig jaar werd het erg stil op de Scharrelberg toen onze kippen en andere dieren weg moesten vanwege vogelgriep.

De Alphacursus is een bijzondere inspirerende opfris- of kennismakingscursus met het Christelijk geloof. Al bijna 300.000 mensen volgden een Alphacursus in Nederland die jaarlijks op 900 locaties wordt gegeven. Zie: www.alpha-cursus.nl. De Alpha-cursus is een cursus waar ontmoeting (samen eten), informatie (een korte inleiding) en uitwisseling, vragen en gesprek centraal staan. Gedurende een tiental avonden staat men samen stil bij kernvragen rond het christelijk geloof. Onderwerpen als: Wat is bidden en hoe doe je dat? Waarom is er lijden in de wereld? Bijbellezen waarom en hoe? Waarom kwam Jezus? U bent van harte uitgenodigd om de introductieavond op zo 22 april vrijblijvend mee te maken. De avond zal u een goed beeld geven van de opzet in inhoud van de Alphacursus.

De aanvangstijd is 20.00 uur. De volgende avonden zullen vanaf 23 september op 10 zondagavonden gehouden worden in het Koetshuis. Het Alphateam dat de cursus leidt bestaat uit mensen van verschillende kerken. Enkele reacties van vorige deelnemers: " de warme ontvangst, jezelf mogen zijn en dat je geaccepteerd wordt zoals je bent sprak me erg aan " en een ander " elke vraag kon gesteld worden en er werd serieus op ingegaan" en weer een ander " door het uiteenlopende gezelschap van kerkelijke en niet kerkelijke mensen van allerlei achtergronden leerde ik veel in de gesprekken" Voor opgave, aanvraag van een folder of meer informatie kunt contact opnemen via de website www.a;phabiddinghuizen.nl

INGEZONDEN BRIEF Multifunctioneel In Biddinghuizen zijn heel veel mensen op verschillende terreinen actief in ons dorp. Een dorp wat zich vanaf begin zestiger jaren ontwikkeld heeft. Zo zijn er diverse verenigingen ontstaan met elk zijn eigen activiteiten. Het meest bepalende gebouw is het Kerkgebouw met vele gebruiksmogelijkheden. Nu weten we allemaal dat de kerkelijke meelevendheid terugloopt en dat het moeilijker wordt voor die gemeenschap om het gebouw financieel te beheren. Daardoor zijn er gesprekken ontstaan met de gemeente over de toekomst van Biddinghuizen. Er is nu veel onzekerheid. Als er een vraag gesteld wordt op de vergadering van Dorpsbelangen in maar 2017 over de status van MFG2, is het antwoord; “Op dit moment is er veel gaande en valt er weinig te melden. Informatie wordt vaak verkeerd begrepen en daarom is de stichting daar voorzichtig mee”. Maart 2018, de Voorjaars vergadering van Dorpsbelangen wordt niet aangekondigd is Biddinghuizen Actueel en ook niet op BHZnet. Gevolg: Een handjevol bezoekers, terwijl MFG2 wel op de agenda stond. Bij de presentatie door de voorzitter van de stichting H. Stoer kreeg je geen duidelijk beeld van het gebouw. Vrij snel en te klein kregen we de verschillende zijaanzichten te zien. Op een vraag over de stand t.o.v. de toren was het antwoord: “Die hoort niet bij het plan”.

Als er een informatieavond komt zal men wel willen weten hoe het er uit komt te zien en wat de mogelijkheden voor gebruik zijn. Als er optredens zijn van koren of de muziekvereniging Maris Sonores, die hebben een podium nodig, ook toneelvereniging Altobi. Dat podium moet dan wel zelf opgebouwd en weer opgeruimd worden. Het wekelijks koken voor zo’n mensen, hoe gaat dat straks verder? De open inloop De Kans is op vele dagen open en staat op een goede plaats. Hoe kan dat allemaal in één gebouw probleemloos functioneren naast een horeca ondernemer? De Jeu de Boules baan ligt nu heerlijk beschut achter het Koetshuis, als dat afgebroken wordt is die baan ook weg.

Op 18 januari trok een flinke storm over ons land, ook de Scharrelberg werd niet ontzien, veel schade door omvallende bomen en ander ongemak. Er is na die tijd veel gebeurd, hartverwarmend waren de spontane reacties vanuit ons dorp men leefde geweldig mee, er waren giften van bewoners, van bedrijven en andere onverwachte acties om het dierenpark te helpen, heel hartelijk dank daarvoor. Ook op zaterdag 10 maart waren er weer vrijwilligers die op de NL doet dag kwamen helpen met allerlei klussen, bedankt voor het goede straatwerk, bedankt voor het lekkere eten wat voor ons werd gekookt en alle verdere hulp dat we op die dag kregen.

Inmiddels zijn er alweer kippen, ganzen en pauwen op het park het wordt weer mooi, eind van deze maand komen ook weer eenden, zwanen en nog meer dieren die we nu missen en het is mooi te zien hoe de lammeren dartelen in het park. Er is de laatste weken hard gewerkt om de stormschade te herstellen en ander noodzakelijk onderhoud te doen zodat we weer klaar zijn voor dat het voorjaar er is. Biddinghuizen dankjewel en weet dat je welkom bent bij de Scharrelberg, houd de agenda van BA in de gaten daar zie je wanneer de Open middagen zijn. De verzorgers van de Scharrelberg

Programmeren met Botje Bij Op donderdag 19 april kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar leren programmeren in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen. Met behulp van Botje Bij leren ze de eerste beginselen van het programmeren. Deze leuke middag begint om 16.00 uur en deelname is gratis. Botje Bij helpt Oscar de hond is Fritzi de muis aan het zoeken. Ze spelen namelijk verstoppertje. Waar zou Fritzi verstopt zitten? Achter de heg, achter het huis of achter de deur? Botje Bij helpt Oscar zoeken. Botje Bij is een robotje die helpt bij het zoeken van de weg. Maar je moet Botje Bij wel vertellen hoe hij moet lopen. Zo help jij Botje Bij en helpt Botje Bij Oscar bij het zoeken naar Fritzi. Met behulp van Botje Bij leren kinderen de eerste beginselen van het programmeren. Botje Bij werkt in stapjes: naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts. Door het juiste aantal stapjes in de juiste volgorde voor Botje Bij in te voeren, kan Botje Bij op zoek gaan naar Fritzi.

Dit zijn zo van die vragen die opkomen waar niet openlijk over van gedachten is gewisseld. Bij het overleg met de a.s. gebruikers en met de bewoners van het dorp moet duidelijk in beeld gebracht worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Deze gedachten komen op bij een meelevende dorpsbewoner, die van begin zestigerjaren actief meegebouwd heeft. Het is te betreuren dat ons mooie dorp activiteiten die door actieve vrijwilligers opgestart zijn kwijt zou raken. Naam en adres bij de redactie bekend.

7


VoVVeootebetatbblaall

Internet adres: Internet adres: Internet adres: http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658. pagina 658.658. pagina

TeTnTeennnin sniiss

Nieuws enagenda agenda vanBAS BAS Tennis Nieuws en agenda van van BAS Tennis Nieuws en Tennis opinternet: internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl op www.bastennis.nl

Uitslagen zaterdag 14 april Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping volgeboekt volgeboekt Oranjecamping volgeboekt Thuis Oranjecamping Uit Uitslagen Dag Datum Tijd Bijz. Bijz. DagDag Datum TijdTijd Datum Bijz. BAS 1 ZAC 1 0-0 Maandag 2-jul 2-jul JanRuiter deRuiter Ruiter 19.30 uur etiketten!! Maandag Jan de 19.30 uur etiketten!! Maandag 2-jul Jan de 19.30 uur etiketten!! BAS 2 een FC 2 ver: 0-1 Nog eenpaar paar weken endan dan het zo ver: opmaandag maandag 23juli julistart start deDinsdag Nog een paar weken en dan is Horst het zo ver: op maandag 23 juli start de de Nog weken en isishet zo op 23 Dinsdag 3-jul 3-jul André Smits 19.30 uur André Smits 19.30 uur Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur BAS 3 editie VSCO '61 4 0-3 tiende editie van hetBAS BAS Voetbal Jeugdkamp. Ditjaar jaar hetthema thema Woensdag tiende vanvan hethet BAS Voetbal Jeugdkamp. DitDit jaar is het thema tiende editie Voetbal Jeugdkamp. isishet Woensdag4-jul 4-jul --------------------4-jul ----------WZC Wapenveld 5 BAShet 4 kamp gehouden in Drenthe. 9-0HetWoensdag “Oranjecamping” en wordt wordt “Oranjecamping” en en wordt hethet kamp gehouden in in Drenthe. HetHet “Oranjecamping” kamp gehouden Drenthe. Donderdag 5-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Donderdag 5-jul ----------BAS JO17-1G VSCO '61 JO17-1 1-1 programma klaar, debus bus geregeld. Binnenkort krijgen alle deel- Vrijdag programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen allealle deelprogramma isisklaar, de isisgeregeld. Binnenkort krijgen deel Vrijdag 6-jul 6-jul Jan-Roelf vander derStelt Stelt 19.30 uur Jan-Roelf vanvan der Stelt 19.30 uuruur 6-jul Jan-Roelf 19.30 DVS'33 Ermelo JO17-3 BAS JO17-2G 3-2 Vrijdag nemers eenprogrammaboekje programmaboekje inbus. debus. bus. nemers een programmaboekje in de nemers een in de Zaterdag 7-jul ----------Zaterdag 7-jul ----------Zaterdag 7-jul ----------SVI JO15-3 BAS JO15-1 0-1 Zondag 8-jul 8-jul --------------------Zondag 8-jul ----------asv Dronten JO15-6 BAS JO15-2G 1-7 Zondag Voor alle ouders verzorgers van de deelnemers: deelnemers: denk eraan op tijdMaandag Voor allealle ouders / verzorgers vanvan de deelnemers: denk eraan op op tijd Voor ouders / / verzorgers de denk eraan Maandag 9-jul 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Christel Swagemakers 19.30 uur Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Lelystad '67 JO13-2 BAS JO13-1 3-0tijd Dubbel/Mix 17+ & Padel & Ouder/Kind Poule betalen. Voor det/m t/misCC het 55euro euro p.p. Voor deF-jeugd F-jeugd hetDinsdag teasvbetalen. Voor de E C het 55 euro p.p.p.p. Voor de F-jeugd is het tete betalen. Voor de EEt/m isishet 55 Voor de isishet Dinsdag 10-jul 10-jul Wiebrand Veenstra19.30 19.30 uur Wiebrand Veenstra uuruur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 Dronten JO13-4G BAS JO13-2G 0-2 ----------30JO13-3G euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag bedrag graag dezeWoensdag 30 euro p.p.p.p. Voor wiewie nognog niet betaald heeft: het het bedrag graag deze Woensdag11-jul 11-jul 30 euro Voor niet betaald heeft: graag deze BAS Zeewolde JO13-5 0-7 ----------Woensdag 11-jul ----------week overmaken op rekeningnummer rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbalDonderdag Donderdag 12-jul ----------BAS JO11-1 CSV '2811.25.72.219 JO11-5 1-11 week overmaken op op rekeningnummer t.n.v. BAS voetbal week overmaken 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal 12-jul ----------Donderdag 12-jul ----------Opgeven is mogelijk via: WHC JO11-4 BAS JO11-2G 6-7 Vrijdag o.v.v. Jeugdkamp, naam speler enteam. team. Vrijdag 13-jul 13-jul Danny Versteegt 19.30 19.30 uur o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en Danny Versteegt uuruur Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 BAS JO11-3 CSV '28 JO11-11G 14-0 Zaterdag Zaterdag 14-jul 14-jul --------------------Zaterdag 14-jul ----------www.toernooi.nl ! Pinkstertoernooi Biddinghuizen BAS JO9-1 Jeugdkamp Harde 't JO9-1 5-4 Zondag Zondag 15-jul 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zondag ---------- 15-jul ----------Organisatie BASBAS Voetbal Organisatie Jeugdkamp Voetbal BAS JO9-2 Dos Kampen JO9-4 7-4 Maandag -Maandag Geen officieel KNLTB-toernooi (telt niet mee voor rating) 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 19.30 uur 16-jul Liesbeth Luykx uuruur Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 BAS JO9-3G CSV '28 JO9-7 4-13 Dinsdag Deelname ook mogelijk voor niet-leden Dinsdag 17-jul --------------------Dinsdag 17-jul 17-jul ---------- asv Dronten JO8-5 BAS JO8-1 4-5 Woensdag Kamperen is mogelijk Woensdag18-jul 18-jul --------------------Woensdag 18-jul ---------- BAS MO13-1 SVI MO13-1 0-2 Donderdag Pasfoto`s voor Pasfoto`s voor Pasfoto`s voor Donderdag 19-jul ----------19-jul ----------Donderdag 19-jul ---------- BAS MO11-1 Hierden MO11-2 4-3 Vrijdag Vrijdag 20-jul 20-jul ----------Vrijdag ----------20-jul ----------spelerspassen update spelerspassen - update spelerspassen -- update Zaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ---------- Programma zaterdag 21 april Zondag 22-jul ---------- Zondag ----------Zondag 22-jul 22-jul ----------Thuis aantal Uit Aleen een aantal weken via de site site van BAS Voetbal lezen welke Maandag Al een weken is via de site vanvan BAS Voetbal te lezen welke Al aantal weken isisvia de BAS Voetbal teteAanvang lezen welke 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur BAS 1 eeneen Hatto Heim 1 heeft 14:30 spelers eenpasfoto pasfoto moeten leveren. Helaas heeft nog maar eenklein klein Dinsdag spelers pasfoto in moeten leveren. Helaas nognog maar eeneen klein spelers ininmoeten leveren. Helaas heeft maar 24-jul -------------------- Dinsdag 24-jul 24-jul ----------BAS 2 hier gehoor aan gegeven. SDV Barneveld 7 12:00 isDinsdag deel Het inleveren van een pasfoto deeldeel hierhier gehoor gegeven. inleveren vanvan eeneen pasfoto is is Woensdag gegeven. inleveren pasfoto Woensdag25-jul 25-jul --------------------25-jul ---------- Woensdag Go Ahead K.gehoor 6 aanaan BASHet 3 Het 13:00 verplicht. Wacht niet lang meer, anders loop risico datna nade deDonderdag verplicht. nietniet te lang meer, anders looploop je risico datdat je de verplicht. Wacht tetelang meer, jejerisico jejena Donderdag 26-jul ----------26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------BAS 4 Wacht DSV '61anders 8 14:30 zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul 27-jul ---------- ----------OWIOS JO17-1 BAS JO17-1G 10:30 Vrijdag Vrijdag 27-jul ---------- Zaterdag 28-jul ---------- BAS JO17-2G asv Dronten JO17-5 11:30 Zaterdag 28-jul ----------Zaterdag 28-jul ---------- Geen geldige pas = niet spelen. Geen geldige pas = niet spelen. Geen geldige pas = niet spelen. BAS JO15-1 KHC JO15-1 9:00 Zondag Zondag 29-jul 29-jul --------------------Zondag 29-jul ----------Horst FC JO15-5 BAS JO15-2G 11:45 Maandag Maandag 30-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Frank BesBes 19.30 uuruur Maandag 30-jul Frank 19.30 OpJO13-2G hetmoment moment vanschrijven schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas-Dinsdag BAS ESC JO13-2 11:00 Op het moment vanvan schrijven hebben onderstaande spelers nognog geen pas-pasOp het hebben onderstaande spelers geen Dinsdag 31-jul 31-jul --------------------Dinsdag 31-jul ----------Zwart Wit '63en JO13-4 JO13-3G 11:00 foto ingeleverd enmoeten zijmoeten moeten ditzsm zsm doen! foto ingeleverd zij ditBAS zsm doen! foto ingeleverd en zij dit doen!

PINK TOERNOOI

19e EDITIE – 17 t/m 21 MEI 2018

BAS JO11-2G

Harde 't JO11-2

9:00

VVOG JO11-4 BAS JO11-3 9:30 Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: Zwart Wit '63 JO9-3 BAS JO9-1 8:45 Sil Bosch Sil Sil Bosch Bosch Wissel JO9-1 BAS JO9-2 9:00 Dirk Bouma Dirk Bouma Dirk Bouma BAS JO9-3G SC Genemuiden JO9-4M 10:00 StefBregman Bregman StefStef BASBregman JO8-1 Horst FC JO8-2 10:00 Christiaan Burgers Christiaan Burgers Christiaan Burgers Berkum MO13-1 BAS MO13-1 10:15 Lars DoddeSC MO11-2 BAS MO11-1 Lars Dodde Lars Dodde Genemuiden 9:00 Abdel ElAchak Achak Abdel El Achak Abdel El Ruben Gort Ruben GortGort Ruben BAS Voetbal organiseert AH Stratenvoetbal Sven Huizinga Sven Huizinga Sven Huizinga toernooi RikKromhout Kromhout RikRik Kromhout Bas vanLuenen Luenen – BAS Voetbal organiseert op Hemelvaartsdag, donBas vanvan Luenen BIDDINGHUIZEN Bas Jorden Muntslag derdag 10Muntslag mei, het traditionele Albert Heijn Stratenvoetbal toernooi. Ook Jorden Muntslag Jorden dit jaar ligt het accent op deelnemers uit buurten en straten uit BiddingRoy Peet Roy Peet Roy Peet huizen, met als doel om de voetbal liefhebbende dorps- en buurtgenoten Leander Touw Leander Touw Leander Touw Dagan Verkruijssen elkaar te laten ontmoeten. Dagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Selim Yildiz Selim Yildiz Het stratenvoetbal toernooi wordt ge- draagt € 32,-Timothy Zillmer Timothy Zillmer Timothy Zillmer houden op sportcomplex De Schelp - Heren 35 plus (uitzondering max. 9 in Biddinghuizen, waar om 10.30 spelers) inschrijfgeld bedraag € 32,-uurVervanging de eerstespelerspas: wedstrijden op het pro- - Heren klungel, inschrijfgeld bedraagt Vervanging spelerspas: Vervanging spelerspas: gramma staan. Inschrijven voor het € 32,-Henri Bolmer Henri Bolmer Henri Bolmer toernooi kanBosch iedere donderdagavond - Jeugd, tot 16 jaar, inschrijfgeld beDesiree Desiree Bosch Bosch en Desiree zaterdag op het complex van BAS draagt € 24,-Dirk van Dijk Dirk vanof Dijk Dirk van Dijk Voetbal door het aanmeldformulier Bart vanDongen Dongen Bart vanvan Dongen op Bart aanmelden.basvoetbal.nl in te vul- Deelnemers kunnen zich ook opgeven len.Milan Informatie over betalen staat ook voor de zogenoemde’ KLUNGELMilan vander der Geest Milan vanvan der Geest Geest op Jamie deze inschrijving op het poule. Deze poule is speciaal voor Jamie vanBij Houten Jamie vansite. Houten van Houten complex wordt het inschrijfgeld gelijk spelers die geen lid zijn van een verNigel Kerkhoff Nigel Kerkhoff Nigel Kerkhoff afgehandeld. eniging en vroeger niet op een hoog Peter Knol Peter Knol Peter Knol niveau hebben gevoetbald. Mocht de Marc van Nieuwenhuijzen Marc vanvan Nieuwenhuijzen Marc Nieuwenhuijzen Deelname is mogelijk voor: organisatie vinden dat een team niet - Inwoners en ex-inwoners van Bid- ‘klungelig’ genoeg is, dan wordt er in Edo Oosting Edo Oosting Edo Oosting dinghuizen. (Maximaal 3 dispensatie overleg afgesproken om het team in Danny Schutte Danny Schutte Danny Schutte spelers mogelijk) te schrijven voor de standaardpoules. Djaimie Vermeer Djaimie Vermeer Djaimie - Teams metVermeer maximaal 8 spelers (Let Belangstellenden kunnen voor vragen op, speciale aandacht hiervoor) contract opnemen met Rick Aernaudts: Pasfoto’s inleveren bijAllard Allard Stuifzand, Parksingel 61. Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Pasfoto’s inleveren bij Stuifzand, Parksingel - Dames senioren, inschrijfgeld be06-29034850 of 61. rickaernaudts@hotdraagt 32,-mail.com. Let€op: op: vergeet niet naam achter opfoto defoto foto zetten! Let op: vergeet nietniet je naam achter op de te zetten! Let vergeet jejenaam achter op de tetezetten! - Heren senioren, inschrijfgeld beJeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie BASBAS Voetbal Jeugd/Seniorencommissie Voetbal 8

Goede doel 2018:

Meer informatie: Meer informatie: Meer informatie: Daan Moelker, tel:332902 332902 Daan Moelker, tel: tel: 332902 Daan Moelker,

VoVVlo loellylee byyabblaall

e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl

B BBBCBBCBCiB lBj a iilljrjatarrtt

B aBBdaam im n itinontntoonn ddm contact: contact: Ju uoddoo van decontact: uJd Mede dank zijJuw publicaties poster "Lopen voor Marleen" is de secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl actie Lopen voor Lyme een groot succes geworden. 0321-332827 0321-332827 0321-332827 HetBas totale sponsorbedrag voor de deelnemende Lyme-patienten werd Bas Judo Bas Judo Judo gisteren na afloop van de run bekend gemaakt: een fantastisch bedrag van www.basjudo.nl www.basjudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: € 768.186,- ! Woensdag judo: secretariaat Woensdag judo: secretariaat Voor Marleen zelf betekent dat meer danWoensdag € 2.500,- .judo: secretariaat wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Vrijdag judo: GertGert Vrijdag judo: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu Jiu wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco jitsu: Jacco jitsu: Jacco Ik wil graag iedereen in Biddinghuizen die heeft bijgedragen in welke vorm

dan ook (belangstelling, toestaan om de poster op te hangen en natuurlijk alle sponsors) heel hartelijk bedanken. Mocht u nu na sluiting van de mogelijkheid te doneren via de actie toch nog kteberekeningnummer aBBsaa kseskhet tatbblaall iets willen B bijdragen: van de stichting "Leen versus Lyme" NL13 RBRB 0706 3912 41 blijft altijd openstaan! Sleuteladres: Zaaiviool 11,tel; tel;843262 843262 voor meer info) Sleuteladres: Zaaiviool 11, 11, tel; 843262 Sleuteladres: Zaaiviool (Zie ook de website www.leenversuslyme.nl Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 8256 ET ET Biddinghuizen. Tel.Tel. 843262 8256 Biddinghuizen. 843262 Nogmaals heel hartelijk dank! Kijk voor alleactuele actuele informatie over wedstrijden, fluiten entafelen tafelen opde de KijkKijk voorvoor allealle actuele informatie overover wedstrijden, fluiten en tafelen op de informatie wedstrijden, fluiten en op sitevan vanBAS-basketball: BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site www.basbasketball.nl (Opa) Gert Pelster.

5 55


Joy4Kids feest met Website: www.basgymnastiek.nl

koning dankzij dominee

Hallo volleybal vrienden, We hebben er weer een paar volleybal weken opzitten en het loopt stiekem aan maar het einde van het seizoen. Op 3 april hadden we ons jaarlijkse leden vergadering met daaraan voorafgaand een mini toernooitje. Dat was als vanouds gezellig. We merken wel dat er wat terugloop in ledental is daarom nogmaals een oproep aan geïnteresseerden om eens te komen kijken op de trainingen of volleybal wat voor je is. Deze week kwamen veel teams in actie. Vorige week vrijdag heren 1 en dames 1 en vorige week zaterdag meiden B en de CMV jeugd. Heren 1 zijn na hun promotie vorig jaar hekkensluiter in de 2e klasse geworden doordat ze in Harderwijk met 4-0 verloren van VVH. Het betekent dat ze volgend jaar waarschijnlijk weer 3e klasse gaan spelen. Dames 1 verloor ook met 3-1 in Zeewolde, zij blijven de hekkensluiter ruim voor. Heren 2 gingen afgelopen vrijdag goed van start door 2 sets te winnen in Hierden; uiteindelijk trok Hierden toch aan het langste eind door de vijfsetter naar zich toe te trekken. Meiden B spelen veel gelijk opgaande wedstrijden na hun promotie naar de 2e

klasse. Vorige week zaterdag wonnen ze in een spannende wedstrijd in een 5 setter van Pauwervoll dat 4 plaatsen hoger staat. Het zijn vaak wedstrijden met spectaculaire rally’s afgewisseld met service geweld waarop de passing over en weer geen grip krijgt. Het spelsysteem zit nu goed tussen de oren en de speelster weten verschillende posities goed in te vullen. Afgelopen zaterdag speelden ze in Hoevelaken tegen Surf in een geïmproviseerde samenstelling, ze wonnen daar in een licht chaotische wedstrijd met 3-1 .Ze staan nu op een 9e plek ruim uit de gevaren zone voor degradatie en kunnen dus volgend jaar 2e klasse blijven spelen. Tenslotte onze jongsten de CMV-ers, zij speelden vorige week zaterdag hun laatste officiële toernooitje in Elburg en afgelopen zaterdag het eindtoernooi in Lelystad . Met veel nieuwe spelers in het laatste half jaar hebben ze het best goed gedaan want ze zijn 3e geworden in hun poule, proficiat

Zilver voor Nitters in finale Zaterdag 7 april-Beekbergen Terwijl het grootste deel van Nederland vooral aan het genieten was van de eerste zomerse dag van 2018, werd er in Beekbergen gewoon geturnd en wel de finale van de vierde divisie dames, district Oost. Vanuit het district waren de turnsters aanwezig die zich vanuit de voorgaande drie plaatsingswedstrijden geplaatst hadden voor deze finale. Ook namens BAS Gymnastiek waren hier vier dames present die zich geplaatst hadden door hun resultaten op die eerdere plaatsingswedstrijden. Dit zijn Celeste Groot Lipman, Megan Nitters, Kirsten Dodde en Nienke Sijtsma. Zilver voor Megan Na al een keer een zilveren plak te hebben gewonnen bij de eerste plaatsingswedstrijd in december, lukte het Megan deze keer weer en nogwel in een finale, waar het deelnemersveld nog sterker is. Megan heeft al een sterk seizoen laten zien, met dus een tweede plek en 5e en 4e plek in de eerdere wedstrijden. Ook vandaag kon ze die goede vorm laten zien in de finale met hoge scores op sprong, vloer en balk, waar ze bij allen in de bovenste regionen eindigden (3,4 &5). Mooi seizoen voor Celeste Celeste, dit jaar net begonnen als Instap in de vierde divisie, heeft een mooi seizoen laten zien, met twee behaalde medailles in de drie plaatsingswedstrijden (goud en zilver én een 6e plaats). Celeste heeft daar al mee laten zien goed mee

te kunnen komen in de wedstrijden in de vierde divisie, onder meer bij vloer & brug, waar ze vaak goed op scoort. Bij deze finale kwamen de scores in verhouding tot de eerdere wedstrijden anders uit (22e en 18e). Ze pakte ook nog mooie punten bij de sprong (7e) en balk (12). Hiermee kwam ze op een mooie 14e plek in het eindklassement. Nienke en Kirsten aan elkaar gewaagd Na alle verdiende medailles in de eerdere wedstrijden kon het ook al niet anders dan dat Kirsten zich geplaatst had voor deze finale. Ook Nienke, die de eerste wedstrijd nog verstek moest laten gaan vanwege een hardnekkige rugblessure, had dankzij de behaalde vierde en vijfde plek in de nog overige twee wedstrijden, zich ook geplaatst. Beiden hebben ze in de finale weer hun uiterste best gedaan. Voor Nienke was de balk haar beste oefening en op dat onderdeel werd ze 7e , op wat kleine wiebels na was haar oefening weer prima uitgevoerd . Kirsten haar beste oefening was de sprong, goed voor een zesde plek. Bij de overige onderdelen zaten de beide dames in de middenmoot. Kirsten eindigde op de 15e plaats en Nienke is 13e geworden. Districtsfinale Winterswijk Voor Celeste en Megan is het wedstrijdseizoen nog niet voorbij, zij komen op 21 april nog een keer uit voor BAS Gymnastiek in de districtsfinale van de vierde divisie.

meiden!!! Vanaf 17 april stoppen de dames 1 met hun training op dinsdag; dan wordt deze tijd ingevuld door de recreanten en heren 2 aangevuld met andere liefhebbers. Dus aspirant en of oud volleyballers grijp je kans en kom kijken en meespelen!! Maandag Sportlaan 17.00 - 18.30 uur MB1 / CMV6 Dinsdag Koetshuis 19.00 - 20.30 uur Recreanten / Heren 2 20.30 - 22.00 uur Heren 1 Sportlaan 21.15 - 22.45 uur Recreanten / Heren2 Vrijdag Koetshuis 16.30 - 18.00 uur CMV6 17.00-18.30 uur meiden B Recreanten: 20 april in Zeewolde Competitie/CMV: Zie Nevobo app

Vanwege de vakantie is de volgende Joy4Kids op zaterdag 21 april 2018 in plaats van de laatste zaterdag van de maand. In aanloop naar koningsdag wordt deze avond een feest, dankzij dominee Margriet van de Bunt. Alle basisschoolleerlingen zijn van harte welkom xom dit mee te vieren. De dominee heeft een toneelstuk geschreven over een koning die graag dicht bij je wil zijn en daarom een feest wil geven. Na het succes van het toneelstuk van meneer Tietema heeft zij het stokje voor het schrijven overgenomen. En een feest wordt het ook met de muziek en de activiteiten. We gaan cakejes versieren en een kroon maken en de rest is een verrassing. Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn van harte welkom. De avond begint om 18.30 uur. De deuren van kerk- en zalencentrum De Voorhof gaan open om 18.15 uur. De toegang is gratis en er is koffie en thee voor wachtende ouders. Op de hoogte blijven? Volg facebook.com/Joy4KidsBiddinghuizen.

Lentekriebels in de meivakantie De lente is in volle gang en wat is er nu heerlijker dan er op uit te trekken en de natuur in te gaan. In de meivakantie heeft Het Flevo-landschap daarom veel verschillende natuuractiviteiten op het programma staan voor jong en oud. Altijd al eens willen weten wat wilde zwijnen nu eigenlijk eten? Hoe bijzonder een wisent is en hoe een pasgeboren Pater Davidshertje er uit ziet? Op maandag 30 april en op 1 en 8 mei kan men met de boswachter in de vroege ochtend mee in de excursiewagen op dierenronde door het park. Voor de wandelaars staan er drie prachtige wandelingen op het programma. Op 30 april gaat een gids wandelen over Schokland in het licht van de volle maan en op 6 mei is er een wandeling langs alle grote grazers die in Natuurpark Lelystad leven. Op 10 mei gaat de wekker al vroeg want dan is het tijd voor het traditionele dauwtrappen. Geniet van de opkomende zon, mystieke ochtendnevel en de kakofonie van vogelgeluiden. Voor actieve kinderen is er op woensdag 2 mei een kans om het onderwa-

terleven te ontdekken. Ze kunnen op zoek naar waterschorpioenen, staafwantsen en roofzuchtige larven. Ook gaat de groep nog een stuk varen. Deze activiteit is erg leuk voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Aan kinderen die meer van knutselen houden is ook gedacht. Zij kunnen op 1 mei terecht in bezoekerscentrum De Gesteentetuin op Schokland om een moederdagcadeau van natuurmateriaal te maken. Liefhebbers van fotografie en verrekijkers kunnen hun hart ophalen tijdens de speciale kijkerdag die in het Natuurpark gehouden wordt op zondag 6 mei. Er zijn dan diverse workshops, activiteiten en lezingen in het park. Ook geeft de bekende natuurfotograaf Jan Vermeer een lezing over zijn passie voor natuurfotografie. Alle informatie over deze activiteiten is te vinden op www.flevo-landschap. nl/activiteiten

Uw advertentie hier? 9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

2

EE

en

el.

ijn dat 11 ue. .nl

in ste glo de het aar me geop. 8.in aat hts was orn dus ijn wo7uit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct vandan de importeur 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat er geen verwegbebakening, schade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee Fax: 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. machinebouw en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als teler moet je zelf goed controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten www.vanharsselaar.nl Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deschoon eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal op papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: UwTeddy geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een steviLasbedrijf -Lease service langer dan vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk Gouwenberg T 0321 - 33revue. 16 49Er werd soms vrij veel opJose ininloopspreekuur: Hilversum en donderzat in Huizen al in een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; Noorderbaan 19-21 Naar deuschoonheidsspecialiste, F 0321 - de 33 Sportlaan 22 04 Mocht tijdens of fietstocht overzat komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321)30, 330655, Fax- (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E een info@hedibouw.nl De Regge Dronten 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voor tel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick van de Graaf Marc Snoeien is fietsroute Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!! Tel:VERON 06-55797840 Gezinszorg: spreekuur ma. t/mADMINISTRATIEKANTOOR vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

Belt u naar Giennes Bies

naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden.van Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Een Als en Quilten uw hobby hoeft u dewaar deur uw fers lijnen neer enisben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: 0321-333377.

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

niet uitafspraken voor de leukste Diëtist: ma. t/mQuiltstoffen 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00 voedingsvragen t/m /Jelly uur; Rollstelef. en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos isenoverleden snel09.00 een kijkje opToen deuur: Website u kunt in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di. apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 03 331368. 06 - 29 05 05 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent Wijkpost VAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE

de bestelling morgen huis nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naarhebben. mijn zin. GEMEENTE -inKLACHTENLIJN

Dat komt ook door het werk in het

JA

2012 2

Naam:

installatie service onderhoud

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV van o.a.

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Tulpenroute Flevoland is geopend Veel activiteiten langs de tulpenroutes Tulpenroute Flevoland is zaterdag officieel geopend. Hoewel nog lang niet alle tulpen bloeien, trokken de Flevolandse velden afgelopen weekend al veel bezoekers. Tulpenroute Flevoland duurt tot en met 5 mei en wordt gehouden in het buitengebied van Dronten, Lelystad en Zeewolde. ‘Komend weekend worden er veel activiteiten georganiseerd’, vertelt voorzitter Herman Vermeer. ‘Het doel van Tulpenroute Flevoland is om bezoekers uit binnenen buitenland te laten genieten van de prachtige tulpenvelden en het bijzondere buitengebied. We verwachten dat de tulpen deze week volop tot bloei komen. Als we de weersvoorspellingen mogen geloven krijgen we de komende dagen het warme weer waar we zo naar uit kijken’, zegt hij enthousiast. Vele bedrijven en organisaties langs de routes openen volgend weekend hun deuren voor publiek. Ze zijn herkenbaar aan de wapperende

vlaggen bij de oprit. Op zaterdag 21 april sluit Tulpenroute Flevoland aan op de Boer zoekt Burger dag in Zeewolde en de Open Winddag van Windplanblauw. In Swifterbant wordt een tulpenloop (5 en 10 km) gehouden in het Rivierduingebied. Daarnaast is het onder andere mogelijk om te lunchen tussen de kalfjes bij The Grow Company (Vleetweg 4, Biddinghuizen. HeliCentre (Emoeweg 12, Lelystad) verzorgt dagelijks van 9.00 tot 17.30 uur helikoptervluchten. Melkveebedrijf Zijlmans - van Dongen (Rietweg 50, Biddinghuizen) organiseert bij voldoende aanmeldingen op 20 april en 4 mei koeien of tulpen schilderen op locatie. Bij Zwaan Buitensport en Marieke Bloemen (Knooplaan 1, Dronten) kunnen mensen op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 9.30 uur onder andere tussen de tulpen foto’s maken en natuurlijk survivallen voor jong en oud. Vleesbedrijf Jandlis Meat (Hondweg 16,

Dronten) houdt op zaterdagen en zondagen van 11.00 tot 16.00 uur en wanneer de tulpenvlag wappert een educatieve speurtocht langs de vleesveekoeien, mensen kunnen er koe melken en er is een kleine tentoonstelling over 50 jaar leven op de boerderij. ‘Foto’s maken van de prachtige bloemen mag… maar tussen de tulpen staan is verboden. Dit gaat ten

koste van de bollen’, zegt Herman Vermeer. ‘Een mooie bos tulpen plukken? Breng een bezoekje aan Hanneke’s Pluktuin, te vinden aan de Ellerweg 18 in Biddinghuizen!’ De pluktuin is dagelijks open van 10.00 tot 16.00 uur. In totaal zijn er ongeveer 80.000 tulpenbollen geplant in 250 variaties. Alle activiteiten op een rijtje? Ga naar www.tulpenrouteflevoland.nl

Wandelen tussen de tulpen Langs de tulpenroute ligt het afwisselende Rivierduinpad. Op dit wandelpad loopt u tussen de bollenvelden, akkers en weilanden. Sinds deze maand is deze wandeling over boerenland nu ook te lopen via een interactieve app met veel informatie over wat u tegenkomt op deze route. Het Rivierduinpad, één van de Kuierlatpaden, loopt over groenstroken die de vroegere oevers van de IJsseldelta markeren. Uit de opgegraven resten van de Swifterbantcultuur is gebleken dat hier vroeger de eerste boeren leefden. Dat geeft een bijzonder cachet aan dit pad over akkers en weilanden.

Ook qua natuur is het Rivierduinpad méér dan de moeite waard. U loopt langs een ecologische verbindingszone, rietkragen, bollenvelden, plas-dras percelen met weidevogels, een paddenpoel en weilanden met koeien. Na uw wandeling kunt u (in overleg) de melkveeboerderij van de familie De Kuiper bezichtigen. Alle informatie over deze wandeling en de app vindt u op www.opdekuierlatten.nl Tulpen Vanaf 14 april kunnen tulpenliefhebbers vanuit de auto, op de fiets en lopend genieten van de kleurrijke bloemenzee in de polder.

Vanaf deze datum zijn gedurende drie weken vier autoroutes, vier fietsroutes en nog een (tijdelijke) wandelroute

bewegwijzerd. Via het Rivierduinpad kunt u het hele jaar over boerenland wandelen.

11


Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week GELUK BESTAAT UIT DRIE DINGEN: IETS OM VAN TE HOUDEN, IETS OM TE DOEN EN IETS OM OP TE HOPEN. CHINEES GEZEGDE

Jouw spreuk van de week op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk voor de tarieven op www.bactueel.nl. Langs het water in het Noaberpark zitten de zwanen weer te broeden. Voor de veiligheid van jonge kinderen en de zwanen heeft de Gemeente de vlonder afgezet. Het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen.

Beste Klant, Vanaf 1 mei 2018 zal Cariene’s Hair Service stoppen. Na 8 mooie jaren komt er een eind aan deze fijne tijd. Mijn collega Stephanie verwacht haar tweede kindje hierdoor heb ik besloten er een punt achter te zetten. Zodat ik zelf meer tijd krijg voor mijn gezin en onze boerderij. Bedankt voor het vertrouwen in ons en de fijne tijd als vaste klant.

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Maar waar komt deze vrije wil vandaan dat men zonder dwang, belangeloos toch de intentie heeft om iets te doen. Wat is die drijfveer die er achter zit. Zonder twijfel kan niet alles inbegrepen zijn in deze definitie. Eigenlijk is de wil van de mens zo’n breed begrip, dat het niet te definiëren is. Zoveel mensen, zoveel wensen, luidt een gezegde. Toch als men niet de drijfveer van ieder individu apart kan vinden, kan hij ten minste onder de indruk zijn van hun bedrijvigheid en prestatie. Afgelopen maand was een schoonmaak actie georganiseerd hier in Biddinghuizen. Een menigte van vrijwilligers gewapend met een afvalzak en een puntige stok trokken kris kras het dorp door om de rommel te lijf te gaan. Er waren aanwezig: de “beroepskrachten”, een vaste groep vrijwilligers die ieder jaar deelneemt aan deze actie; ook een groep vrijwilligers van Albert Heijn supermarkt, maar ook Scouting Biddinghuizen had zijn jongens en meisjes gestuurd om het dorp schoon te maken. Er was iemand die het werk verdeelde maar niemand die de supervisie hield. Blijkbaar is het simpelweg niet nodig als gemotiveerde mensen met een bepaalde overtuiging op pad gaan om te werken. Of het nu de kleine handjes waren die ieder papiertje in de zak gooiden; of de mensen die ondanks hun gerespecteerde leeftijd, de sloot in en sloot uit gingen om ieder weggegooid blikje te verzamelen; of iemand met beperkte mogelijkheden die toch probeerde iets nuttigs te doen. Allemaal voor hetzelfde doel: het dorp schoon en leefbaar houden. Kort geleden kwamen er een andere groep van vrijwilligers bijeen, om de natuur te ondersteunen. De lente staat voor de deur. Binnenkort zullen de oeverzwaluwen wederom van ver komen. Ze zullen hun nestjes die ooit in het najaar verlaten waren alweer benutten. De meters lange muur achter het bedrijf van Werven heeft tientallen gaten die als onderdak van deze oeverzwaluwen zullen dienen. De ontelbare gaten bij de lange muur moesten goed gevuld worden met zand. Het weer was onzeker. Bovendien moesten de kruiwagens langs zo’n smal modderpad waar ook mensen aan het werken waren. Een onbegonnen werk. Maar

toch, het kan lijken als een onmogelijk karwei, maar niet voor deze betrokken vrijwilligers. Binnen drie uur intensief werken, was alles klaar. De oeverzwaluwen kunnen vanaf nu gerust komen. Op 21 april zal de Turkse moskee in Biddinghuizen de deuren openen voor het publiek. Het is de jaarlijkse Open dag van de moskee. Men kan een rondleiding in de moskee krijgen of iets daar kopen. Verschillende traditionele Turkse specialiteiten als speciale gerechten en lekkernijen zijn er in overvloed te vinden. Tevens is er ook speelgelegenheden voor kleine kinderen. Maar als het voor de bezoekers van de open dag een ontspannen dag oogt, voor de Turkse mannen en vrouwen ligt dat wat anders. Of het nu deze bewuste dag is of een paar dagen van te voren, er moet hard gewerkt worden aan de voorbereiding. Op deze dagen is het heel erg druk bij de moderne keuken van de moskee. Iedereen werkt in een hoog tempo. De vrouwen slaan de handen ineen, ze organiseren ter plaatsen op zo’n fascinerend manier dat de verse eten productie geen moment stil staat. Het doel: om alles zo perfect mogelijk te laten verlopen om er een prachtige dag van te maken. Of het nu gaat over vrijwilligers van de schoonmaakactie van het dorp, de natuurliefhebbers van de oeverzwaluwen, de harde werkers bij de moskee of heel veel anderen mensen die door het jaar heen een deel van hun vrije tijd gebruiken en energie steken, allemaal streven ze erna om een goed doel te dienen zonder geen enkel materieel belang. Bovendien behoren de echte vrijwilligers allemaal bij een categorie mensen die je nooit hoort pochen over wat ze doen. Voor hen is het een vanzelfsprekende behoefte die voort vloeit uit hun grote hart, vanuit een bepaald idealisme. Allemaal voor het algemeen maatschappelijk belang. Lumnika Triest-Kaceli

Uw advertentie hier?

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

prik bord!

Uit vrije wil

Biddinghuizen Actueel - Nummer 16  

VjqXT`Yv~|78SS2ItDq%

Biddinghuizen Actueel - Nummer 16  

VjqXT`Yv~|78SS2ItDq%

Advertisement