Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 15 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 37 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum.

WWW.BACTUEEL.NL

Boekverkoop in in bibliotheken bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie.

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een tent kunt u genieten Afscheid juf juf Riet Riet rondom een tent kunt u genieten Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en Na extra aktiviteiten zijn voor jong en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij van willen dit niet ongemerkt voorbij voorbij laten gaan. Tijdens de receptie Op bijgaande foto: Jelbert Haagsma te midden tweedit vanniet zijn medewerkers: John vanlaten Hoof (L) en Tom Kijk inde (R) Wij willen ongemerkt gaan. Tijdens de Vegte receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De De kleinsten een een springkussen springkussen en en willen kleinsten receptie wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie wordt 17.30uur. schminken. Van scholier/jongste kok naar directeur schminken.

vanvoorRestaurant Beachclub NU Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP" Een voor een ieder die op zoek naar een ieder die op zoek10isis naar Bremerbergdijk Biddinghuizen. Dinsdag 17 april is het feest in Restaurant Beachclub NU. Er spanning, sensatie, spektakel en dat het bedrijf is overgenomen door Haagsma Horeca CV. spanning, sensatie, en wordtspektakel die dag gevierd plezier! plezier! “Eigenlijk was dat moment al op 1 uiensnijden. Dat was André Mol die bedrijf over wilde doen. Dat moment oktober vorig jaar, maar die datum nieuwe uitdagingen zocht en ging wer- vond plaats op 1 oktober 2017. vonden we niet de juiste feesttijd. Bo- ken in de keuken van de ESH.” vendien moest er nog veel werk verzet De keuken is mijn grootste passie worden en dat is nu gedaan.” Aan het Enige tijd reed Haagsma als leerling- Een bedrijf als Restaurant Beachclub woord de 24-jarige Jelbert Haagsma, kok met z’n net verworven brommer NU is een veelzijdig bedrijf met vijf directeur en chefkok van het markante van Dronten naar Lage Vuursche, vaste personeelsleden en daarnaast een restaurant op de polderdijk vlakbij de maar toen het werk dichterbij ook grote groep losse medewerkers. Het is Elburgerbrug. een mooie uitdaging leek, belandde een ideale plek om lekker iets te eten hij op de huidige werkplek. Na het of te drinken, maar ook een prachtige Van de Chef van Kaatje aan de Sluis VMBO-diploma ging hij naar het locatie voor vergaderingen en feesten. leerde ik het uiensnijden Deltion College voor de opleiding Jelbert heeft veel contacten met gasten In 2010 stond er een advertentie in de Horeca Management. “Ik had de die komen informeren naar de opkrant waarin werd gevraagd om een kans om mee te draaien in de ‘Li- ties en mogelijkheden voor een feest. hulp in de keuken. Jelbert had inmid- brijegroep’. Dat was een groep en- Daarnaast vraagt de rol als directeur dels als 16-jarige de nodige ervaring thousiaste en gemotiveerde studen- dat je overlegt met leveranciers en inopgedaan: “Dus was ik zo binnen.” ten die op maandagen extra lessen stanties zoals de gemeente en provinErvaring? Als jonge vrijwilliger was kreeg in koken, bakken en braden. cie. “Het werk in de keuken is daarbij hij samen met z’n ouders en jongere Ik leerde er allerlei kneepjes van het mijn grootste passie en uitdaging. Ik zus jaren actief op de Ernst Sillem koks vak.” geniet er het meest van als ik mensen Zonne-Energie Hoeve inZonne-Energie Lage Vuursche. Het interkan verrassen met een meer-gangen nationaal conferentiehotel van de Na het MBO-diploma behaalde hij surprisemenu, zodat mijn gasten een met Zonnepanelen met Zonnepanelen YMCA (Young Men’s Christian Asso- in deeltijd het HBO-diploma Horeca lekker avondje uit zijn en ondertussen 'uit' Biddinghuizen ciation). “Ik Biddinghuizen kwam er al toen ik nog in Management en was hij ondertussen kunnen genieten van de verrassingen 'uit' de kinderwagen lag. Natuurlijk op dat in vaste dienst gekomen als souschef. die onze keuken hen biedt. Ecosave Ecosave moment nog niet behulpzaam, maar In oktober 2014 vertrok de chefkok Het geeft sowieso na elke gelegensinds 2001 spelenderwijs leerde2001 ik het hotel van en bestond de mogelijkheid om deze heid, klein of groot, altijd weer de sinds binnen én buiten kennen en naar mate rol over te nemen. Als 21-jarige nam grootste voldoening als mensen heel 0321 332038 0321 332038 ik ouder werd, mocht ik steeds vaker hij het roer over. De droom van een tevreden en voldaan huiswaarts gaan!” UwZo eigen stroom meehelpen. leerdestroom ik als twaalfjari- eigen bedrijf was altijd al aanwezig Daar proberen we samen als team van Uw eigen ge van de voormalig Chef van Restau- en kwam in zicht toen de BV die Restaurant Beachclub NU hard aan te v.a. € 0,05 v.a. 0,05 rant Kaatje aan de € Sluis uit Blokzijl het Restaurant Beachclub NU runde, het werken.

02 juli 10 2018 02 APRIL juli 2012 2012

AAggeennddaa

07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 10 juli met gezamelijke L edenavond Passage Ds. Polinder 10 apr juli ::: Fietsen Fietsen met de de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen uit Kamperveen over Guinee en 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag Malawi 18 juli : Seniorenmiddag 26 juli met 26 apr juli ::: Fietsen Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke 10 Fietsen gez. Vrouwenverenigingen vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke Vertrek vanaf hetgezamelijke plein dinsdag 14 aug : Fietsen met de vrouwen verenigingen vrouwen om 13.30verenigingen uur 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug de 11 Z ijactiefmet ledenavond, thema “ 23 apr aug :: Fietsen Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Harten vaatziekten bij 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelbergvrouwen”, 11 Anbo 11 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 19.45 u de Voorhof. 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 12 sept : Afdelingsavond 18 apr : Seniorenmiddag 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 sept 19 apr sept :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 18 1 1.45uur planten van 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 Anbo de Walnotenboom 25 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anboin De 25 viert jaar 25 sept sept :: IVN IVN viert “het “hetdoor jaar van vande debij” bij”met met Scharrelberg kinderen. een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 okt 18 03 apr okt : V rouwen van Nu, met gevarieerd t/m Koetshuis t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis muziekprogramma, 19.45 uur De 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting Voorhof 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. 21 apr :ledenavond R epair café in het Koetshuis van 09 okt : Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 10:00 -12.30Anbo uur 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen 10 okt Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 24 apr : ZijActief F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 10 okt : workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis Vertrek vanaf hetinplein dinsdag 14 okt : Benefietconcert Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag om 13.30 uur 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Vrouwen 31 apr okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 27 Koningsdag vrijmarkt 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 8.00-13.00 uur 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov in Colombinehuis 11 apr nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 27 Aubade met vlaginhijsen 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 passage culturele markt 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage 13 IVN 13 nov nov :: 9.00 IVN lezing lezing over over bevers bevers uur Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 nov 27 V ersierde fietsoptocht voor jong en 17 apr nov ::: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. 3 vrouwen oud, avond culturele markt verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo vanaf 12.00 uur 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage dec ::: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 311mei O ntpanningssessie in het koetshuis 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag van 10.30 tot 11.30. 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec dec ::: Kerstmarkt Kerstmarkt 814mei F ietsen gez. Vrouwenverenigingen 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief kerstavond Vertrek vanaf het plein dinsdag 19 dec : ZijActief kerstavond om 13.30 uur 9 mei : Openmiddag de scharrelberg 16 mei : Seniorenmiddag 16 mei : Z ijactief excursie zandsculpturen Garderen, vertrek 12.30 u bij de Voorhof. FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 19 mei : R epair café in het Koetshuis van •• Natuurlijke mooie 10:00 -12.30 uur gelakte Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! 22 mei : F ietsen gez. Vrouwenverenigingen nagels, of uw teennagels…! •• Basislak met mooi Basislak met een mooi Vertrek vanafeen het plein dinsdag wit wit randje. randje. om 13.30 uur •• Durf handen weer Durf: uw uw weer te te de 1 jun Fancyhanden Fair van basisschool laten zien. laten zien. Tamarisk •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Het setje 15.15 uur - 18.00 uur Het setje nagellak nagellak krijgt krijgt 9 jun : J ubileumconcert Vrouwenkoor de u u er er gratis gratis bij!! bij!! Paradijsvogels, 20.00 in de Voorhof 10 jun Be : Interreligieuze Beautiful Dreef Bijeenkomst 65 8256 AZ om Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 Biddinghuizen 53 62 62 24 15.00uur in06 de -tent.


DIERENBESCHERMING. AFD.

Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer 035-6245555. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk

zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst worden het Kopij komende maar wordt 53371293 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer worden in het komende maar wordt geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. THUISZORG ICARE Spreekuur Wijkagent Wijkpost muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan metheteenkomende song- nummer, geplaatst worden in maar wordt vervolgens in het eerst daarop nummer. Jeugdgezondheidszorg: centr. volgende telef. Biddinghuizen: festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon eeneerst Nederlands liedje geplaatst in t/m het daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres uur. van BA is spreekuur ma. vrij. 09.30 tot 12.00 woensdag: 13.00-14.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist Kopij alleen aanleveren perBA e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt bezorgd op dinsdag/woensdaguur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag0320-233565; inloopspreekuur: dondermiddag. Klachten over de en bezorging: infoHet 0321-331042. -APK keuring 0321-332575. Bij onsde altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs lijn) waren APOTHEEK b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. en uur: reparatie alle merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 tot 14.00 0321-333255. zomer/wintercheck gratis 0321-332575. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, al info 0321-331042. Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service middag. Klachten over debestaan bezorging: Icare Verpleging en verzorging Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld HUISARTSENPRAKTIJK: Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. Ik trad Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 APK 29,50 all in 0522-279 745 van 07.00 van tot 23.00 uur, kanvanniet 0321-331414. 0321-332083. Stichting Biddinghuizen Actueel aansprakelijk gesteld voor inhoud en vorm publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd soms TANDARTS: 0321-331070. www.schaapholland.nl Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk worden gesteld 0900-8833 voor overige tijden. DAAR RED JE MEE LOGOPEDIE: 0321-333493. voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isLEVENS BA gerechtigd -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Airco service www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikvoor ze. Toos zaten alIcare in de revue en door GROEPSPRAKTIJK LEEF: Plaats 1, -Accu's,banden en uitlaten inhoud vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. Yarden Uitvaartverzekeringen VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag 8224 AB www.schaapholland.nl Lelystad, 0320-752650 opdrachten vooren publicaties te ma. weigeren zonder opgaaf van reden. GROEPSPRAKTIJK Reparatie onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en -2 Wasboxen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. alle merken 0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. N spoed: 06-53659191. Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Rma. CHIROPRACTIE: 0525-651810. S N 035-6245555. O E R R 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel regen en S lekke A banden. Die 1700 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE SEN R O RS H 035-6245555. N als werk: maandag van LSTeens km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel inR de krant de THUISZORG ICARE A O I E R 332484 H S S Awoensdagmiddag L S specialist in cijJeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. O I W fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H Jeugdgezondheidszorg L specialist THUISZORG A inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot polyesterhars, UI SS tot 12.00 12.00 van W www.autofaber.nl Dit zijnin N Telefoon 0321-388 K fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig de Rijkspolitie achterna gezeten. specialist LSTHuur. Jeugdgezondheidszorg: telef. door 13.30-14.30 uur: W N T polyesterhars, epoxyhars, UI

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

$$$ !" ! Biddinghuizen 

0624127084  Tel: 

GICOM GICOM HEYBOER BV GICOM 3 GROOTHANDEL IN BVSchilder HEYBOER COMPOSTING COMPOSTING GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN BV HEYBOER SYSTEMS SYSTEMS 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

COMPOSTING Wandafw GEWASBESCHERMING GROOTHANDEL IN Gicom3 BV Gicom BV 3 3 ZAAIZADEN GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF SYSTEMS GEWASBESCHERMING Oogstweg 9 Oogstweg 9 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN D GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3BV Gicom 0321-335033 FAX 0321-335048 8256 SB BIDDINGHUIZEN 8256 SB BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 39ZAAIZADEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 Oogstweg Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 0321-335033 FAX 0321-335048 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 8256BIDDINGHUIZEN SB BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 0321-335033 FAX 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

Mobiel 06 13 3

036-5221250 FAX 036-5224150

VERON ADMINI

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

lke gaf

Schildersbedrijf J. Buiten

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484

Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte!

22 2

2

Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet en

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

D

Belt u naarD

spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & K N elke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 epoxyhars, spreekuren: polyesterhars, U 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. plamuren &hier nu Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik onderhoudsK DXWREHOHWWHULQJ IXOOepoxyhars, ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren & Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot onderhoudsmiddelen zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 plamuren &ma. 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m middelen Wilsor kunstharsen Icare Verpleging en verzorging middelen dat 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 0900-8833 voor overige tijden. Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie Wilsor servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. ma. Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Voste 06zijn 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen daar kom je verder mee Fax:0321 0321 74 Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 Fax: 45 700321 2348 0321 3310 1074 74 33 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch Tel: 0321 33 11 67 t/m vrij. vrij. in hermaloohuis@kpnmail.com E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. uur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag van DRONTEN: beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl 0321 332484 www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk maandag van 13.30-14.30 werk: uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: 0321-333377 spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 De Waard BVFlevoland vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666.tot Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. De Waard BV 2 installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl De Waard BV *Banden KLACHTENLIJN in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen De Noord 8251 GK Dronten aat2012388220. Loonwerk en35 grondverzet GEMEENTE DRONTEN 0 ag na- KLACHTENLIJN 3 *Accu’s Noorderbaan 88, 8256 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 PR Biddinghuizen elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 tel.Tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 2 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax DIERENAMBULANCE DE 09008844. was n elektrotechnisch beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 beveiliging POLITIEBURO DRONTEN: SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen telecommunicatie or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Spreekuur di. tot 11.30 Spreekuur 13.00u tot 9.30 14.00u de uur: Spreekuur di. en en do. do. 9.30 totop 11.30 uur: beveiliging databekabeling databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET 316899. dus woensdag Tel: 0624127084 316899. in Het Koetshuis: telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland databekabeling Mijn childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 0321-331377 Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering *Banden DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, schade reparatie, loodgieterswerk luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: uit AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar verwarming *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling *Banden 0321-331655 of 331368. PROTESTANTSE GEMEENTE woensdag: 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling 0321-331655 of 331368. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en 7, buiten schilderwerken LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE 06De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen elJoke 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 0624127084 / 1440321 RED EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte de Spreekuur Wijkagent Wijkagent Wijkpost Wijkpost *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: 53371293 tel. 06-48462307 Biddinghuizen Biddinghuizen: Biddinghuizen: ssen en wensen de familie ngs Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost woensdag: woensdag: 13.00-14.00 13.00-14.00 uur. e-mail: cobydeboer@planet.nl. om Biddinghuizen: DMINISTRATIEKANTOOR en Gods kracht toe. uur. Schilderwerk -- Beglazing woensdag: 13.00-14.00 uur. ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE DAAR -RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 Fax: (0321) 330690 SYSTEMS Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren Vrijdag 6 juli jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Een belangen staan etje van Stichting DeRedactieadres Een adres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 BIDDINGHUIZEN Machinebouw Voor al uw schilder, behang en AZ Transport techniek zen Plein 8256 AZ uw BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo viering Trappen en balustrades Trappen balustrades eel-Lease service Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan Service in afvaltransport Service in afvaltransport Evangelische Gemeente Zeewolde nnen mettel. de afwerking en 0321 - 333310, fax.inrichting. 0321 - 330101 reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.-Schade nr. reknr: NL36 RABO 0112 5792 56 aar. Service in afvaltransport Iedere dinsdag en donderdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Noorderbaan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256geplaatst PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep en Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, voor de leuke activiteiten en nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 workshops of voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor diegene per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondag juli onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen die8behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌ eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 Loop uur: Klaas Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem eensvan binnen en laat u verrassen‌.de koffie/thee staat klaar!

W

dez zate apo dez zate DIE dez DIE DIE

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,


Workshops bij MDF Na een moedig gedragen ziekte‘geldzaken’ is overleden, onsMaatschappelijke trouwe lid en muzikaal begeleidster DRONTENDienstverlening Flevoland (MDF) biedt dit voorjaar in Dronten een reeks Na een moedigHet gedragen ziekte is overleden, workshops ‘geldzaken’. gaat om de workshops: ‘Uitkomen met je inkomen’ en ‘Recht op geld’. Deelbinnen en buiten schilderwerken ons trouwe lid en muzikaal begeleidster name aan deze workshops is gratis. Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen binnen buiten schilderwerken Belkunnen vooreneen offerte gemakkelijk iets fout. Zo er vrijblijvende schulden ontstaan Workshop ‘Uitkomen met je inkomen’ Mevr. Joke v/dwensen Meij de familie tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel sausen omdat u te veel heeft gekregen of ontvangt u niet* alles waar Heeft u moeite met het ordenen van en uw administratie, Wij zullen haar missen u recht op heeft. De workshops worden verzorgd door budweet u niet (of niet precies) hoe u inzicht kunt krijgen Bel voor een vrijblijvende offerte veel sterkte en Gods kracht toe. tel. 06-48462307 Biddinghuizen getcoaches of sociaal raadslieden van MDF. In de workin uw uitgaven en inkomsten of wilt uenleren hoe u een Wij zullen haar missen wensen de familie Poolse medewerkers nodig‌?? stellen. krijgt afloop een maandbegroting moet maken? Dan is deze workshop shop kunt u volop vragen Agrohulp TenUHoff kanna u helpen !! veel sterkte en Leden en Gods bestuur van toe. iets voor u. De workshop geeft antwoord opkracht vragen als: handig boekje mee, waarin u alles nog eens rustig kunt Voor informatie kunt u bellen met: Poolse medewerkers nodig‌?? “geef ik teveel uit?â€?, “kan ik geld overhouden?â€?, “kan ik na lezen en een lijstje websites met meer informatie. Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! Agrohulp Ten Hoff kan uvoor helpen Zo nodig hoort u waar u terecht kunt meer minder werken?â€?, ‘kan ikLeden mijn schulden aflossen?â€? en bestuur van 06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie kunt u bellen met: U leert in deze workshop niet alleen op korte termijn informatie, advies en hulp. 0321-326533 06-11310835/ vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel /0591-549094 maar ook opChristelijke de lange termijn grip / overzicht te houden Agrohulp Ten Hoff L. ,Prof. 20 06-51558557 ten Zuurlaan Hoff tel De workshops worden gehouden in het kantoor van op uw geld en geldzaken. Biddinghuizen 06-11310835 MDF aan de Helling 15 0321-326533 in Dronten. /‘Uitkomen met je Ten Hoff ,Prof. 20 Nieuwbouw Stichting inkomen’ vindt plaatsAgrohulp op 19 april en 19 juliZuurlaan 2018 van Workshop ‘Recht op geld’ Biddinghuizen ‘Recht op geld’ is op Als uw inkomen niet zo hoog is, heeft u recht op 19.00 tot 21.00 uur. De workshop De Scharrelberg 19.00 tot 21.00 uur. allerlei toeslagen, voorzieningen en Stichting kwijtscheldin- 23 april en 16 juli 2018 van Nieuwbouw Schildersbedrijf gen. Dat is soms een hele puzzel! In de workshop De Scharrelberg Buiten Het casco vanleert de Stichting Scharrelberg informatie vindt u op de J. website van MDF ‘recht op geld’ u nieuwbouw waar u recht van op heeft en hoe uDeMeer Schildersbedrijf (Osbornegroep, scouting U Biddinghuizen, en het www.mdflevoland.nl/C291-Workshops-geldzaken.html dierenpark de problemen kunt voorkomen. leert in deze workshop Voor al uw schilder, behang en hier kunt u zich ook aanmelden. hoe toeslagen, voorzieningen en van kwijtscheldingen Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. J.sauswerken. Buiten Het ucasco van de nieuwbouw Stichting DeenScharrelberg vragen kunt opnemen met het kunt aanvragen. Ook leert u welke wijzigingen en u moet Tevens ook het kwartsen vansecretamuren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, het Voor dierenpark de u contact Voor al uw schilder, behang en riaat van MDF, Sandra Vervaat, doorgeven, zodat u niet te veel of te weinig geld krijgt. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. Omdat veel regelingen erghet ingewikkeld zijn, er telefoonnummer: Tevens ook het kwartsen van muren. te maken. Deze week zijn gas, water en de gaat elektriciteit aangesloten. 0320-211700. Beide verenigingen zijn begonnen met om de het afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag buiten o.a. zijn het toegangshek bijen dede Osbornegroep geplaatst en te maken.isDeze week het gas, water elektriciteit aangesloten. er is eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide zijn metBinnen de afwerking en inrichting. Gezocht: aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toiletZaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst gastheer/vrouw – bedieningsmedewerker oproepkracht en doucheruimtes betegelen, enBinnen het luchtbehandelingssysteem er isWij eenzijn begin gemaakt metelektriciteit de bestrating. zijn de vrijwilligers * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas op zoek naar enthousiaste gastheren en gastvrouwen, die het leuko.a. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. aan vinden het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toileten om onze gasten een prettig verblijf te bezorgen, voor ons nieuw te * Bel voor een vrijblijvende offerte! doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas openen restaurant. Je maakt deel uit van een leuk en jong team. Tel: *0321-848043 of 06-11017610 Deuren - ramen - kozijnen Stichting Scharrelberg aanleggen. Je bent werkzaam tijdens lunch of diner of bij specialeDe partijen. * Bel WWW.GEERTSGLAS.NL voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliWat zoeken wij; Tel: 0321-848043 of 06-11017610 gers voorDehun inzet en Stichting Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL Parttime medewerkers enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwilli• Je bent 17 jaar of ouder woord van dank de vele gers voor hunaan inzet en • Je bent representatief sponsors, zowelTevens groot een als enthousiasme. • Je hebt een flexibele werkhouding ook met betrekking tot werkuren Uw advertentie hier? klein, voor het vele woord van dank aan materide vele • Je bent beschikbaar 1 avond door de weeks, in weekenden, GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedsponsors, zowel groot als KUNSTMEST - OPENBARE schoolvakanties en met feestdagen WEEGBRUG schap beschikking is klein, dat voorterhet vele materiWat bieden wij: VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN - -PEULVRUCHTEN gesteld en de euro’s die we materieel en gereed• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling enaal, doorgroeimogelijkheden NOORDERBAAN 91-- OPENBARE BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter beschikking is • Flexibele werktijden VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 • Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is en de euro’s die we gesteld NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN • Personeelsetenener drinken TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 Diverse materialen zijn nog nodig om dit unieke project een geweldige mochten ontvangen. • Een team met leuke en ugemotiveerde collega’s uitstraling te geven. Heeft materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u "! # de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geld doneren dan Diverse materialen zijn er nog nodighelpen om diten unieke project een geweldige Sollicitatie CV graag doorsturen naar:penningmeester restaurantdeklink@outlook.com graag contact opnemen de van Stichting uitstraling te en geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u mevrouw Y. Bosch "! # De Scharrelberg: Jopiet.a.v. Stamvan Yperen, de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt tel. u geld0321-314537 doneren dan penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl

BLONK BLONK

Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg

Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij Biddinghuizen Actueel Kopij voor adres BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden komendeaangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden uiterlijk geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur. Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagStichting Biddinghuizen kaninfo niet0321-331042. aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over deActueel bezorging: voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

     $$$ ! !"  

  $$$ ! !"   

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Predikant: Ds tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: Tel:dominee@pgbiddinghuizen.nl 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. Mw. de Boer, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 Jolanda Aantjes - Lubbersen, e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 ds.uur R. van Haeringen, 15-4-2018 -mw. 10.00 Dronten Voorganger: Zondag 8 julidhr. A. van Baarsen Heilig 09.30 Avondmaal uur: mw. ds.viering R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ HeiligPAROCHIE Avondmaal‘NORBERTUS’ viering Pastor: Ludgerusplein2,2, Pastor: H. G. Boogers, Nijland, Ludgerusplein Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ h.boogers@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Pastor: G.) Pastoraatsgroep: Nijland, Ludgerusplein Locatieraad: 0321-332248 Schutter 0321-2, (mw. M. Schrama) Pastoraatsgroep: Dronten, tel. 0321-312456. 332401 ( mevr. A. Scholten ) 03213324010321-331428 (mevr. A. Scholten) Locatieraad: ( dhr. A. de www.parochienorbertus.nl www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321KESA (kerk en samenleving): 332401 A. Scholten ) Vrijdag 6( mevr. juli telefonisch bereikbaar: 0320-288219, www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger 0321-333627 WoCo viering Vrijdag 6 juli 15-04-2018 09.00voorganger uur 10.00 uur: eigen WoCo Eigen Zondag 8 julivoorgangers Cantors WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo Zondagviering 8 juli Evangelische Gemeente Biddinghuizen 09.00 uur: eigen voorgangers E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde WoCo viering www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Diensten: uur Zeewolde; 10:30 tel. 036-5224348. Evangelische Zeewolde Elke 2e t/m 5e Gemeente zondag vd maand. Locatie: Het Koetshuis Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zondag 8 juli Zeewolde; 036-5224348. 10.00 uur: tel. Klaas van Denderen

Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen FLEVOLAND FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Kerkdiensten: Odd 036-5222824 Secr.:Fellowhuis, HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND De Ketting Dronten Veluwse6,Snees 20, 8251 AJ Dronten, Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, De Ketting Veluwse6ds. Snees AJ Dronten, 15-04-2018 J de20, Wi8251 De te Dronten. aanvang 10.00 aanvang 10:00 tel. 0321-338685 in het uur (tenzij anders Kerkdiensten vermeld) Odd Fellowhuis, De Ketting te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15 6juli uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Turkse Mimar MoskeeManneke Dienst o.l.v. mw.drs. Klaversingel 93 Zondag 15 juli 8256 BX Biddinghuizen 10.00 uur: Openingstijden: 14.00Manneke uur Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. mw.drs. tot 19.00 uur Havenweg 3 Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, Moskee tel.: 06-51539221 Turkse Mimar Contactpersonen: Burhan Akce, 06-39109603 Havenweg 3 tel.: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet niet Spoedlijn huisartsen, 0321 - 331414 kan wachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-, nachten weekenddienst: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0900 -- 3336333 Binnen 0900 3336333 Binnen kantoortijden: kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 331414 0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartikelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingengenvoeding en uitleen van verpleegartivoeding en uitleen van verpleegartikelen: apotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. 0900-8833. zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kuntopu DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. DIERENARTS: VERZEKERINGEN VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775

VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROEREND-

PENSIOENEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED Bij bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DE REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOONBELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


FRENCH MANICURE…

Zonne-Energie met Zonnepanelen 'uit' Biddinghuizen Ecosave sinds 2001 0321 332038 Openingstijden Uw stroom ma eigen 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 v.a. € 0,05uur

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

wo 08.00-20.00 uur

2012 2

0

0

• Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! • Basislak met een mooi wit randje. • Durf uw handen weer te laten zien. • Nu voor maar € 17,50 en… Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

03 0

2012

0

Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

ag na 2

Specialist in:

Te l e f o o n n u m m e r s APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en 2012 2 06-53659191. 0 0 03 0 spoed: CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

polyesterhars, epoxyhars,

2012

0

plamuren &

Noorderbaan 46 Biddinghuizen Tel: 0321 33 11 67

materialen voor

WWW.WILSOR.NL

kunstnijverheid

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

ag na

Verlengde baan 8, 8256 HB Biddinghuizen 0321-331115 -APK keuring www.rosehairstyling.nl -Onderehoud en reparatie alle merken

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: door Het Wijkteam 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 23.00 uur, School oftot struik “De Tamarisk” 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, Yarden Uitvaartverzekeringen In Biddinghuizen de basisscholen 8224 AB Lelystad,zijn 0320-752650 ma. vernoemd naar een struik, kruid of Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 9.30-16.00 een klimplant. Nu uur, wil za.: ik graag stil staan bij de Tamarix. uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. In Biddinghuizen 2 scholen vernoemd naar deze bijzondere struik. De 08.30 tot 11.00 uur: zijn 0321-312881. Tamarix ziet menwerk: niet veel aangeplant. Maatschappelijk maandag van Doordat hij vorstgevoelig is en veel 9.00-10.00 uur en heeft, woensdagmiddag zonne-uren nodig ziet men deze fraaie struik niet veel in Nederland. vanen13.30-14.30 uur. Dit zijn kunnen zowel we deze fraaie struiken aantreffen bij In rondom Biddinghuizen inloop spreekuren als telefonische de scholen0321-333377. aan De Boshof en in de patiotuin aan de Koolzaadhof. De spreekuren: struik een ma. bijzondere fraaietotsierwaarde tijdens de bloei en de bladeDiëtist:heeft afspraken t/m vrij. 09.00 12.00zijn uur;diep telef.geveerd. voedingsvragen ren Deze ma. zient/m er echter niet uit als bladeren maar zijn vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. gereduceerd tot kleine schubben. Hierdoor is deze struik bestand tegen zilte zeelucht en in sommige streken langs de zeekust kan men hem dan ALTIJD GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN OVER DE INVULLING ook aantreffen. Algemene klachtenlijn op werkdagen: VAN EEN UITVAART 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Wilt u een indicatie van wat een uitvaart bij ons Melden overlijden: Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 kanuur: kosten op basis van uw wensen? Kijk op: 0321 31 61 74 316899. (24 uur per dag) www.jager-uitvaartbegeleiding.nl St. verliezenverwerken Flevoland Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Afscheidshuis Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen De Morinel 65 DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen 8251 HT Dronten FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

In Vogelvlucht

J

GICOM Uw advertentie hier?

ZELF DE KEUZE én de kosten

-Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


veteranen Koningsdag 27 april a.s. Enkele jaren geleden werden de doelstellingen van de Veteranencommissie gemeente Dronten opnieuw geformuleerd. U kunt deze doelstellingen vinden op onze website: www.veteranengemeentedronten.nl. Twee ervan richten zich op het bevorderen van de sociale cohesie tussen de veteraan en samenleving in de gemeente. In Dronten en Swifterbant wordt hier al gevolg aan gegeven door jaarlijks als veteranenorganisatie deel te nemen aan de plaatselijke dodenherdenking op 4 mei. Om het bevorderen van de sociale cohesie te intensiveren werd door het commissiebestuur enige tijd geleden besloten, daar waar mogelijk, in de drie kerkdorpen deel te nemen aan evenementen die gericht zijn op haar samenleving. Overleg met o.a. de Stichting Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft ertoe geleid op 27 april a.s. (Koningsdag) deel te nemen aan het vlag hijsen tijdens de aubade welke om 9.00 uur begint. Naast het deelnemen als veteranen uit Biddinghuizen aan de ceremonie bij het publiekelijk hijsen van onze driekleur staan ons hierbij verder twee doelen voor ogen: algemene informatieverstrekking en jeugd.

Omdat het hier de cohesie tussen veteraan en samenleving in Biddinghuizen betreft zijn wij als commissie van mening dat bij deelname aan deze activiteiten de participatie van veteranen woonachtig in Biddinghuizen onontbeerlijk is. Bij deze roepen wij u, als veteranen uit Biddinghuizen, op: • massaal acte de presence te geven bij het publie kelijk hijsen van onze driekleur op 27 april • te participeren in de opzet en uitvoering van de twee doelen. Mocht u willen deelnemen aan de ceremonie bij het vlag hijsen en/ of het plannen en uitvoeren van de verdere activiteiten op deze dag verzoeken wij u dit via e-mail dan wel telefonisch vóór woensdag 18 april kenbaar te maken aan onze penningmeester Frank Verspaget:

Koningscross 27 April 2018 Biddinghuizen Vrijdag 27 april keert de jaarlijkse koningscross terug met haar 5e editie. Het is weer tijd voor de grootste autocross uit de polder op het Van Werven circuit in Biddinghuizen. Het was een strenge winter en de schaatsen staan weer in het vet. De coureurs zijn druk bezig om hun geoliede bolides te prepareren voor een nieuw seizoen. In de warmgestookte schuren zijn deze winter nieuwe raceauto’s geboren om de strijd aan te gaan in de top. Rick de Groot heeft dit jaar de overstap gemaakt naar een achterwiel aangedreven Toyota MR2. Hij strijdt mee voor de eerste prijs in de 1800cc klasse. In de klasse boven 1800cc heeft Pieter Piek een nieuwe replica gemaakt van zijn al snelle Honda Civic Type R. Ook hij zal er alles aan doen om zijn auto naar de eerste plek te sturen. De populariteit voor de driewielerklasse stijgt met de jaren. Afgelopen winter zijn in deze klasse een groot aantal nieuwe bolides uit het juiste staal geslepen en zijn veel oude motoren vervangen door nog snellere krachtbronnen.

Dit jaar zullen er bijna 200 coureurs vanuit het hele land op het deelnemersveld verschijnen om er wederom een spektakel van te maken. De autocross zal gekenmerkt worden als een dag met sensatie, gezelligheid en inhaalmanoeuvres waar Max Verstappen jaloers op zal zijn. De kleine crossers kunnen zich uitleven op een springkussen. Kortom een dagje uit voor de hele familie. De cross gaat van start om 10.00 uur en de finales worden rond 17.00 uur gereden. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, onze activiteiten en/of andere nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook via: www.facebook.com/ ACVdeFlintstones Voor meer informatie kun je ook altijd kijken op: www.deflintstones.nl

frankverspaget@chello.nl; 0646078467 * 0321-332426 De Garve 8 * Biddinghuizen

Gastoptreden van Vrouwenkoor De Paradijsvogels in Dronten. Zaterdag 21 april a.s. is het vrouwenkoor De Paradijsvogels te gast tijdens het jaarlijkse voorjaarsconcert van het Flevo’s Mannenkoor in de Meerpaal te Dronten. Het vrouwenkoor zingt een aantal liederen uit het eigen repertoire: Bridge Over Troubled Water, May It Be, Don’t Cry For Me Argentina en een medley van Ramses Shaffy. Dirigente van het koor is Francis Evers. Zij zal ook alleen en samen met bariton Gerhard Nobel een aantal liederen zingen. Herman Kamp

begeleidt de koren en zangers op de piano. Samen met het mannenkoor zingt het vrouwenkoor het Hallelujah in C van Händel. De muzikale leiding van deze avond is in handen van Paul Michèl Tijssen. Aanvang van de avond is 20.00 uur. Kaarten à € 17,50 zijn te koop bij de kassa van de Meerpaal of via de website www.meerpaal.nl/ theater/flevos-mannenkoor-4/

ŝũĐƚŝĞĨͲĂǀŽŶĚ͗ŚĂƌƚĞŶǀĂĂƚnjŝĞŬƚĞŶďŝũǀƌŽƵǁĞŶ͘ ƌƐƚĞƌǀĞŶƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌǀƌŽƵǁĞŶĂĂŶŚĂƌƚͲĞŶǀĂĂƚnjŝĞŬƚĞŶ͘ ,ĞƚŽŶƚƐƚĂĂŶĞƌǀĂŶŝƐĂŶĚĞƌƐĚĂŶďŝũŵĂŶŶĞŶĞŶĚĞŬůĂĐŚƚĞŶnjŝũŶǀĂŐĞƌ͘ DĞǀƌ͘^͘/ŵĂŶďĂŬƐŬŽŵƚŚĞƚŽŶƐƵŝƚůĞŐŐĞŶŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐϭϭĂƉƌŝůϮϬϭϴ͕ ĞůĞnjŝŶŐŝƐŝŶĚĞsŽŽƌŚŽĨĞŶďĞŐŝŶƚŽŵϭϵ͘ϰϱ 

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg lien en le als ridis we

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

"" In Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig In balans balans zijn zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanConny Oosterkamp Laat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave.Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. Praktijk voor Pedicure,(Sport)masgen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparaties van sieraden en horloges. Noorderbaan 51, of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, sage, Sportverzorging/blessures. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis halen en brengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via ziekenBiddinghuizen. Bel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: wie goed in Reumatische Evt.waar via het het ziekenMuziTax “De voet. juwelier muziek in wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 06-49219603 of stuur mij een emailvoelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26,97, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 zitâ€?. Kruidendreef 8252 BE voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, bericht: conny.oosterkamp@solcon.nl tel. 333464. 333464. Ter info, hoofdpijn, of of andere andere terugkerende terugkerende Dronten Tel. 0321-318011 Ter info, klachten. klachten. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Pianoles en Zangles door ervaren www.muzitax.nl Bewust worden door www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Bewust wordenleraar. door massage. massage. Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar gediplomeerde Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH Klusbedrijf Johan Bramer Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Harderwijk. Snoeien is Vakwerk Marc Custers ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Binnen en buiten schilderwerk Harderwijk. Bel Bel voor voor afspraak afspraak of of inforinforreparaties van sieraden en horloges. matie reparaties van Tel: sieraden en horloges. Tuinen en Zo!! 06-55797840 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel matie 0341-266806. 0341-266806. Gratis www.carlferket.nl Gratis halen halen en en brengen. brengen. tel. 337030 of mob. 06-10172196 www.carlferket.nl MuziTax "De juwelier waar muziek in MuziTax "De juwelier waar muziek in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit".Schoonheidsspecialiste Kruidendreef 97, 8252 BE Dronten 0321-318011 Voor uw binnen en buiten klus- en Stratenmaker nodig voor Oprit of JoseTel. Gouwenberg Dronten Tel. 0321-318011 www.muzitax.nl De Kleine onderhoudswerkzaamheden. terras? Ook stenen leveren. www.muzitax.nl De Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw Naar de schoonheidsspecialiste, klussen in het Voor vrijblijvende bel vrijtel. Marc Custers Tuinen en Zo!! klussen in en en om om prijsopgaaf, het huis. huis. Voor Voor vrijhet doet je goed en dat voel je! blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 337030 mob. 0610172196. 2012 2 ofofferte, 0gewoon 0 03 0 Tel.2012 Tel: 0 06-55797840 ag na 3 blijvende bellen. Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 330616, Voor uit het 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het Engels, Engels, Duits, Duits, Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Frans Frans of of Russisch Russisch belt belt uu CAW CAW Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook voor particulieren! Heerlijke Ook voor particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. direct www.kraamzorghetmooiewonder.nl direct van van de de importeur importeur Ook DaniĂŤlle Commandeur tel. Ook voor voor proeverijen. proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie nodig wegbebakening, schade en reparatie 0622636869 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor Oprit 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterWijnkoperij van de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc Na een moedig gedragen ziekte is overleden, machinebouw en besturingsechniek www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc www.kraamzorgkiddo.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en PROTESTANTSE GEMEENTE Custers Tuinen en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 0606Ria Bron tel. 0640770102 ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 BIDDINGHUIZEN

Ke rk diens t en

binnen en buiten schilderwerken

FOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE Voor coniferen, heesters behangen * glasvezel sausen Voor coniferen, heesters en en* sierlijke sierlijke BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerdAaldein bomen bomen moet moet uu naar naar kwekerij kwekerij Aaldediabetische-, reumatische-, spastische-, rink komen. Harderringweg 16, Bel voor een vrijblijvende offerte rink komen. Harderringweg 16, BidBidoncologische en alle andere risicodinghuizen, tel. tel. 06-48462307 Biddinghuizen dinghuizen, tel. 0320-288377. 0320-288377. voeten, met mogelijke vergoeding door Openingstijden: . Openingstijden: . de ziektekostenverzekeraars. Ook voor ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur cosmetische voetbehandelingen. zat. 08.00 17.00 uur zat. 08.00 - 17.00 nodig‌?? uur Poolse medewerkers Karin Andringa ZonneweideTen 16,Hoff tel. 06-50405611, Agrohulp kan u helpen !! Klusbedrijf Johan Bramer. info@pedicurebiddinghuizen.nl Klusbedrijf Johankunt Bramer. Voor informatie u bellen met: Voor Voor uw uw binnen binnen en en buiten buiten klusklus- en en onderhoudswerkzaamheden. O. ten Hoff tel 0591-549094 / onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Ina's Hair-Service Voor06-51558557 vrijblijvende prijsopgaaf, L. ten Hoff bel tel tel. 337030 of Scoutingpad 9 0610172196. 337030 of mob. mob. 0610172196. 0321-326533 / 06-11310835 kinderen knippen tot 10 jaar ₏10,= Agrohulp Ten Hoff ,Prof.₏ Zuurlaan 20 Dames & Heren knippen 15,= Videobanden, dia’s en lp’s Biddinghuizen Voor een afspraak belt u Videobanden, dia’s en lp’s overzetten overzetten op op DVD. DVD. 06-23762800 De De Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/0618484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net www.schrijverij.net www.schrijverij.net

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw Uw pedicure pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen voor voor o.a. o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, zoals diabetes, reuma, zoals diabetes, reuma, spastische, spastische, Voor al verwaarloosde uw schilder, behang en oudere en voet. oudere en verwaarloosde voet. sauswerken. Bel voor afspraak: Karin 06-50405611 Bel voorook afspraak: Karin 06-50405611 Tevens het kwartsen van muren. Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl

Tel. 333558, mob. 06-41670881 TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Eiken wijnvaten regentonnen Voor al uwen Dakwerk Eiken wijnvaten en regentonnen

ReginaState vatenhandel Dakbedekking, en zinkwerk, ReginaStateloodvatenhandel Bremerbergweg HWA en onderhoud. Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825

www.reginastate.nl * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas www.reginastate.nl * Deuren - ramen - kozijnen U kunt vrijblijvend vragen: * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Bel 06- 2141 6645

Pianoles en door ervaren Pianoles en Zangles Zangles ervaren gegeTel: 0321-848043 of door 06-11017610 diplomeerde leraar. diplomeerde leraar. WWW.GEERTSGLAS.NL Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Vakantieopvang Vakantieopvang en en dagopvang! dagopvang! Voor uw Hond en Kat! Voor uw Hond en Kat! Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl www.dierenpensionwelgelegen.nl Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. Bremerbergweg Bremerbergweg 16 16 Biddinghuizen Biddinghuizen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime Ruime buitenrennen en GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! KUNSTMEST - OPENBARE info@knipscheer.com Ruime binnenkennels RuimeWEEGBRUG binnenkennels met met Kantoor: Bedrijfsweg 25 -0321-331801 Dronten vloerverwarming! VERT.: J. VOGELAAR - TEL. vloerverwarming! T. 06-51107527 NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN T. 0321-332549 0321-33254991M. M. 06-51107527

BLONK

6TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl

Uw op papier. Uw levensverhaal op papier. Tel:levensverhaal 0321-848658,behouden. dominee@ Mevr. Joke v/d Meij Uw geschiedenis Uw geschiedenis behouden. protestantsegemeentebiddinghuizen.nl De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Jolanda Aantjes - Lubbersen, 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net Wij zullen haar Scriba: missen en wensen Klaversingel 48, tel. 323672. www.schrijverij.net www.schrijverij.net

de familie

Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 veel sterkte en Gods kracht toe. e-mail: cobydeboer@planet.nl.

Schoonheidsspecialiste Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen ZondagSchoonheidsspecialiste 8Jose juli Gouwenberg Leden en bestuur van 16 49 TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 49 09.30deuur: mw. ds. R. van Haeringen, Naar schoonheidsspecialiste, F 0321 22 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 33 22 04 04 Dronten het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl het doet je goed en dat voel je! www.hedibouw.nl Depositaire Medex. Mosselweg EE info@hedibouw.nl Heilig Avondmaal viering Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 3a, info@hedibouw.nl Biddinghuizen, Biddinghuizen, tel. tel. 0321-332939 0321-332939

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’

Nieuwbouw Stichting De ( Scharrelberg Locatieraad: 0321-331428 dhr. A. de

Pastor: G.isNijland, Ludgerusplein 2, Snoeien Vakwerk Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: Dronten, Tuinen entel. Zo!!0321-312456. Tel: 06-55797840 06-55797840

Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg www.Quiltwebwinkel.nl www.Quiltwebwinkel.nl www.parochienorbertus.nl (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Scharrelberg) zijn voltooiing. niet leukste Vrijdag juli de niet uit uit6voor voor denadert leukste Quiltstoffen Quiltstoffen

/Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt uu /Jelly benodigdheden.Neemt 10.00Rolls uur: en eigen voorganger snel een kijkje de Website en uu kunt Dagelijks zijnop vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af snel een kijkje op de Website en kunt WoCo vieringmorgen in huis hebben. bestelling te de maken. Deze week het gas, water en de elektriciteit aangesloten. de bestelling morgen in zijn huis hebben.

Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Zondag 8 juli Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en 09.00 uur: eigen voorgangers er is Reparatie een beginvan gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. huishoudelijke Reparatie van huishoudelijke WoCo apparatuur aan het viering schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en apparatuur Wasmachine, doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem Wasmachine, droger, droger, vaatwasser, vaatwasser, magnetron, oven, etc. Evangelische Zeewolde aanleggen. magnetron,Gemeente oven, koelkast koelkast etc. Secretariaat: Kwarts 35, 3893coupon ED Wij geen voorrijkosten! Vul de hieronder in. Wij rekenen rekenen geen voorrijkosten! Zeewolde; tel. 036-5224348. www.technoservicedoornbos.nl Stichting De Scharrelberg www.technoservicedoornbos.nl

Donateur worden?

06 - 29 05 05 03 / 0321 -Alvast 330 797

06 - 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen

bedankt!

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

Uw Kaasman JJoooopp ddee V Vooss 06-22513628 06-22513628

Nu Nu ook ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

** Geboortekaarten Geboortekaarten ** Trouwkaarten Trouwkaarten binnen en buiten schilderwerken ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten behangen * glasvezel * sausen

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / 06-51558557 L. ten Hoff tel De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 / 06-11310835 De 0321-326533 Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Voor al uw schilder, behang en www.schaapholland.nl sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881 N

Schildersbedrijf J. Buiten

R SE O SHAR N L R E I ST specialist OARS in W N S polyesterhars, U H K IL T epoxyhars, S specialist in W N plamuren & * Voor hetU leveren en plaatsen van alle soorten glas polyesterhars, onderhouds* Deuren - ramen - kozijnen epoxyhars, middelen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

K

plamuren &

Wilsor kunstharsen onderhoudsTel: 0321-848043Noorderbaan of 06-11017610 46-48 WWW.GEERTSGLAS.NL middelen 8256 PR Biddinghuizen

bedankt de vele vrijwilliWilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 gers voor hun inzet en Noorderbaan 46-48 Fax: 0321 33 10 74 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl enthousiasme. Tevens een Tel: 0321 33 P 11 67 M A C H T I G I N G S C O U O N www.wilsor.nl woord van dank aanM de A CHTIGING SFax: C 0321 O U33P10 O N 74 IK BBIDDINGHUIZEN AACTUEEL .vele VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP IK WORD WORD DONATEUR DONATEUR VAN VAN DE DE S STICHTING TICHTINGsponsors, IDDINGHUIZEN CTUEEL . zowel groot als E-mail: info@wilsor.nl FLEVOLAND klein, voor het vele materiwww.wilsor.nl Ondergetekende Predikant: ds. Johan de Wit, tel. GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN Ondergetekende aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................. Naam: WEEGBRUG schap dat Adres: ter beschikking is ............................................................................................................................ Adres: ............................................................................................................................................. Naam: De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. TEL. 0321-335353 De Waard- TELEFAX BV 0321-331234 Odd Fellowhuis, mochten ontvangen. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel uur (tenzij anders vermeld) Secretariaat: Cultuursingel 90 --nodig 8256 AN om van zijn of de Diverse materialen zijn baan er nog dit unieke project De WaardenBV Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, omeen vangeweldige zijn // haar haar giro– giro– of bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde 8256om HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Zondag 15zal julieenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. "! #0321-333189 Dit bedrag de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Tel. 0321-331401 / Fax Dit bedrag 10.00 uur: zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Loonwerk en grondverzet graag contact opnemen met de penningmeester Mijn van girorekeningnummer Stichting Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... is: ........................................................................... Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 penningmeester@osbornegroep.nl Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Turkse Mimar Moskee Havenweg 3 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl 99 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur

JA

BLONK

 

PRO BIDD Pred Tel: prot Jola Klav Mw. e-m

Zon 09.3 Dron Heil

R.K Past Dron Loca Sch 332 www

Vrijd 10.0 WoC

Zon 09.0 WoC

Evan Secr Zeew

Zon 10.0

VRIJ FLE Pred 036 De V tel. 0 Odd De K uur

Zon 10.0 Dien

Turk Hav Ope Con Mus Burh e-m

Spo kan Avo 090


De walnotenboom,

Kermes bij de Moskee

Op zondag 10 juni is er een interreligieuze bijeenkomst. Het thema is deze keer "duurzaamheid en vasten". Maar voor die datum is er een bijzondere gebeurtenis: Het neerzetten van een grote walnotenboom, die we gekregen hebben. Het planten van deze boom heeft ook te maken met het thema van 10 juni. De noten van deze boom staan

Op zaterdag 21 april organiseert de Mimar Sinan Moskee te Biddinghuizen weer de jaarlijkse Kermes. Iedereen is dan welkom van 10 tot 20:00 uur

symbool onder andere voor: vrucht dragen en delen met elkaar. Het zal nog wel zo'n 4 jaar duren voordat de noten gedeeld kunnen worden. Woensdag 18 april rond 11.45 uur komen 15 kinderen ( van iedere school 5 ) naar de Scharrelberg. Zij zijn degene die met wat hulp en met dank aan de mensen van de Scharrelberg, het gat waarin de boom staat dicht mogen gooien. Deze 15 kinderen hebben ieder ook een verhaal geschreven met als onderwerp "hoe ziet het er hier over 20 jaar uit?" Die verhalen gaan in een koker en dan in de grond. Over 20 jaar mag de koker uit de grond. Zouden deze verhalen kloppen? Er wordt een toelichting gegeven bij het poten door dominee Margriet van de Bunt en/of iemand van de Turkse gemeenschap. De 15 kinderen zaaien ook nog zonnebloempitten tegen het hek van de Scharrelberg. Zal in de zomer prachtig staan. Mocht u het leuk vinden om dit bij te wonen, dan bent u van harte welkom. Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomst Biddinghuizen

In vogelvlucht: Wat zie ik daar? Tijdens een rondgang in Biddinghuizen kwam ik aan De Buitenkant bij de oversteek naar het eiland iets tegen waarvan ik dacht: hier ga ik het over hebben in de rubriek in vogelvlucht, namelijk eikengal. Er zijn vele soorten gallen o.a. bloem, - knop, - schors, - en stengelgal maar de bekendste is eigenlijk de karakteristieke bolvorm van de inktgallen op eikenbladeren of op dunne takjes. Bij de gewone zomereik zien we deze gallen ook wel met regelmaat. Deze worden veroorzaakt door galvormende insecten. Een plantengal is een woekering van een plant die wordt veroorzaakt door een insect dat haar eieren in of op de plant legt. De boom reageert hierop en er ontstaat dan een ronde kogel. Deze dient als behuizing en voedsel voor de larve. Als we goed kijken zien we een klein gaatje: hierdoor is de larve die inmiddels verpopt is tot insect - naar buiten gekropen. Uit galappels werd in het verleden inkt gemaakt, dit door toevoeging van ijzersulfaat. Galappels bevatten veel looizuur, dit maakt dan weer een verbinding met het toegevoegde ijzersulfaat. Nu het voorjaar er aan zit te komen kunnen we nog op een makkelijke manier galappels waarnemen. Wie weet komt u ze ook tegen als u een rondje om het dorp maakt.

Een Kermes is een Turkse Bazaar, een feestelijke en gezellige dag met veel leuke activiteiten en natuurlijk zijn er ook de zelfgemaakte Turkse gerechten, zoals Döner Kebab en Turkse pizza’s. De Turkse gemeenschap hoopt er, zoals elk jaar, samen met alle inwoners van ons dorp weer een dag van te maken waar met genoegen op teruggekeken kan worden. Een bezichtiging van de moskee en een rondleiden behoren tot de mogelijkheden. Dus: iedereen uit Biddinghuizen: Wees welkom op zaterdag 21 april bij de moskee, voor ontmoeting, gezelligheid en lekker eten.

Workshop HOLOGRAM-projector maken (8 – 12 jaar) Kom je ook een hologram maken? Tijdens Vrijdag Blijdag op 13 april in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen is er om 16.00 uur een workshop waarbij je je eigen Hologramprojector kunt maken. Het is een gratis workshop voor kinderen van 8-12 jaar. Iedereen kan meedoen, maar geef je wel op via de website www.flevomeerbibliotheek.nl Een hologram is een driedimensionale afbeelding van een object. Een voorbeeld is het hologram op de eurobiljetten, een ander groter voorbeeld is het optreden van hologram Tupac, destijds al overleden, bij het concert van Snoop Dogg en Dr. Dre. Hologrammen blijven zich sterk ontwikkelen en worden steeds levensechter. Met de hologram projector die je tijdens de workshop maakt kun je op je eigen smartphone hologrammen bekijken. De workshop duurt ongeveer veertig minuten. Neem je eigen smartphone met Youtube app mee.

Dick van de Graaf

Uw advertentie hier?

7


tde de ema ma Het Het deeleel-

tijd tijd het het deze eze etbal bal

elke lke klein ein o isis ade de

paspas-

Vo e t b a l

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Oranjecamping volgeboekt Uitslagen zaterdag 7 april Nog een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Thuis editie Uit Jeugdkamp. Dit jaar is het Uitslagen tiende van het BAS Voetbal thema Rouveen SC 1 BAS 1 1-3 “Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het VVOG 3 BAS 2 1-5 programma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelGenemuiden SC 9 BAS 3 Afgelast nemers in de7 bus. BAS 4 een programmaboekjeWVF 4-4 BAS JO17-1G DESZ JO17-1 3-4 Voor alle ouders / verzorgers Batavia van de '90 deelnemers: BAS JO15-1 JO15-1 denk eraan op tijd 2-4 teBAS betalen. Voor de E t/m C is VSCO het 55'61 euro p.p. Voor de F-jeugd is het JO15-2G JO15-3 4-0 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze BAS JO13-1 Sparta Nijkerk JO13-2 5-2 BAS JO13-2G Unicum 11.25.72.219 JO13-4 3-6 week overmaken op rekeningnummer t.n.v. BAS voetbal Lelystad '67 JO13-7 JO13-3G 4-0 o.v.v. Jeugdkamp, naam spelerBAS en team. Dos Kampen JO11-2G BAS JO11-1 2-1 BAS JO11-2G Nunspeet JO11-4 6-3 Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal ESC JO11-4 BAS JO11-3 4-8 ESC JO9-1 BAS JO9-1 10-10 asv Dronten JO9-7 BAS JO9-2 3-5 Go Ahead K. JO9-6 Pasfoto`s BAS JO9-3G 1-2 voor BAS JO8-1 Nunspeet JO8-4 4-2 spelerspassen - update EFC '58 MO13-1 BAS MO13-1 4-0 ST: HMC MO11-2 BAS MO11-1 1-7 Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de zomerstop niet vanaf het begin mee kunt spelen.

TTeennnniiss

Geen geldige pas = niet spelen.

Nieuwsen enagenda agendavan vanBAS BASTennis Tennis Nieuws opinternet: internet:www.bastennis.nl www.bastennis.nl op

Kantinedienst BAS tennis: hebben onderstaande spelers nog geen pasOp het moment van schrijven Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Bijz. foto ingeleverdDatum en zij moeten dit zsm doen! Tijd Maandag 2-jul 2-julJan Jande deRuiter Ruiter 19.30uur uur etiketten!! etiketten!! Maandag 19.30 Dinsdag 3-julAndré AndréSmits Smits 19.30uur uur Dinsdag 3-jul 19.30 Nieuwe D-pupillen: Woensdag 4-jul ----------Woensdag 4-jul ----------Sil Bosch Donderdag 5-jul ----------Donderdag ----------Dirk Bouma 5-jul Vrijdag 6-julJan-Roelf Jan-Roelfvan vander derStelt Stelt19.30 19.30uur uur Vrijdag Stef Bregman 6-jul Zaterdag 7-jul ----------Zaterdag 7-jul ----------Christiaan Burgers Zondag 8-jul ----------Zondag ----------Lars Dodde 8-jul Maandag 9-julChristel ChristelSwagemakers Swagemakers19.30 19.30uur uur Maandag 9-jul Abdel El Achak Dubbel/Mix 17+ & Padel & Ouder/Kind Poule Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Ruben Gort Woensdag 11-jul ----------Woensdag 11-jul ---------- Sven Huizinga Donderdag 12-jul ----------Donderdag ----------Rik Kromhout 12-jul Vrijdag 13-julDanny Danny Versteegt 19.30 uur Vrijdag 13-jul Versteegt 19.30 uur Opgeven is mogelijk via: Bas van Luenen Zaterdag 14-jul ----------Zaterdag 14-jul ---------- Jorden Muntslag www.toernooi.nl ! Pinkstertoernooi Biddinghuizen Zondag 15-jul ----------Zondag 15-jul ----------Roy Peet Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur - Geen officieel KNLTB-toernooi (telt niet mee voor rating) Leander Touw Dinsdag 17-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Deelname ook mogelijk voor niet-leden Dagan Verkruijssen Woensdag 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------- Kamperen is mogelijk Selim Yildiz Donderdag 19-jul 19-jul ---------- Donderdag ---------- Timothy Zillmer Vrijdag 20-jul ----------20-jul ---------- Vrijdag Zaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ---------- Zondag Vervanging Zondag spelerspas: 22-jul ----------22-jul ---------- Henri Bolmer 23-jul Maandag Maandag 23-julJeroen JeroenEngwerda Engwerda 19.30uur uur 19.30 Desiree Bosch Dinsdag 24-jul ----------Dinsdag 24-jul ---------- Dirk van Dijk Woensdag 25-jul ----------Woensdag 25-jul ---------- Donderdag Bart van Dongen Donderdag 26-jul 26-jul -------------------- Milan van der 27-jul Geest Vrijdag Vrijdag 27-jul -------------------- Jamie van Houten Zaterdag 28-jul ---------- Zaterdag 28-jul ---------- Nigel Kerkhoff29-jul Zondag 29-jul ----------Zondag ----------Peter Knol Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Marc van Nieuwenhuijzen Dinsdag 31-jul ----------Dinsdag 31-jul ----------Edo Oosting Danny Schutte Goede doel 2018: Djaimie Vermeer

PINK TOERNOOI

19e EDITIE – 17 t/m 21 MEI 2018

Meerinformatie: informatie: Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand,Meer Parksingel 61. tel: DaanMoelker, Moelker, tel:332902 332902 Daan V o l l e y b a l V o l e y b a l e-mail: moelker@solcon.nl Let op: vergeet niet je naam achter ope-mail: de fotomoelker@solcon.nl te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

Programma zaterdag 14 april Nieuws en agenda van BAS Tennis Thuis Te n n i s Uit op internet: www.bastennis.nlAanvang BAS 1 ZAC 1 14:30 BAS 2 Horst FC 2 12:00 Kantinedienst BAS tennis: BAS 3 VSCO '61 4 14:30 Dag Datum5 Bijz. WZC Wapenveld BAS 4 Tijd 14:30 Maandag 2-jul Jan de RuiterVSCO '6119.30 uur etiketten!! 11:00 BAS JO17-1G JO17-1 Dinsdag 3-jul André Smits BAS JO17-2G 19.30 uur DVS'33 Ermelo JO17-3 10:45 Woensdag 4-jul ----------SVI JO15-3 BAS JO15-1 10:15 Donderdag ----------asv Dronten5-jul JO15-6 BAS JO15-2G 11:00 Lelystad '676-jul JO13-2 JO13-1 10:00 Vrijdag Jan-Roelf vanBAS der Stelt 19.30 uur asv Dronten7-jul JO13-4G BAS JO13-2G 8:30 Zaterdag ----------BAS JO13-3G Zeewolde----------JO13-5 11:00 Zondag 8-jul BAS JO11-1 CSV '28 19.30 JO11-5 9:00 Maandag 9-jul Christel Swagemakers uur WHC JO11-4 BAS JO11-2G 9:30 Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur BAS JO11-3 CSV '28 JO11-11G 9:00 Woensdag 11-jul ----------BAS JO9-1 12-jul Harde 't JO9-1 10:00 Donderdag ----------BAS JO9-2 13-jul Danny Versteegt Dos Kampen JO9-4 10:00 Vrijdag 19.30 uur BAS JO9-3G CSV '28 JO9-7 10:00 Zaterdag 14-jul ----------asv Dronten15-jul JO8-5 BAS JO8-1 10:00 Zondag ----------BAS MO13-1 SVI MO13-1 10:30 Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur BAS MO11-1 Hierden MO11-2 9:00

Dinsdag 17-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Gerjan Westerhof assistent-trainer Vrijdag 20-jul ----------Zaterdag 21-jul BAS 1----------Zondag 22-jul ----------Maandag 23-jul Jeroen Engwerda BIDDINGHUIZEN – Gerjan Westerhof19.30 wordtuur per het nieuwe seizoen assistent-trainer BAS Voetbal. De voormalig Dinsdag 24-julvan het eerste elftal van ----------speler van het vlaggenschip wordt daarmee de rechterhand van hoofdWoensdag 25-jul ----------trainer Arjen Bredewold. Keeperstrainer Martin Kern blijft ook aanDonderdag 26-jul ----------komend jaar27-jul onderdeel van de technische staf. Vrijdag ----------Zaterdag 28-jul ----------BAS Voetbal29-jul is blij met het vastleggen van Westerhof als assistent-trainer Zondag ----------van het eerste elftal. “Gerjan is een echte clubman Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uuren het is dan ook mooi dat hij bij onze club betrokken blijft. Het ----------gesprek tussen Arjen en Gerjan Dinsdag 31-jul beviel goed en daardoor was de samenwerking al snel beklonken”, zegt Hein Grafhorst, voorzitter technische commissie van BAS. De 41-jarige Westerhof is een bekend gezicht binnen BAS. Jarenlang speelde hij in het eerste elftal, waarmee hij Meer zowelinformatie: hoogte- als dieptepunten meeDaan Moelker, tel: 332902 maakte. ZoVvierde de promotie naar de derde o l l ehijy bin ahetl seizoen 2008-2009 klasse. In die jaargang maakte de spitse-mail: vijftienmoelker@solcon.nl competitietreffers en was hij ook belangrijk in de nacompetitieduels met DUNO D. Zowel uit als thuis nam hij een doelpunt voor zijn rekening. Kern blijft keeperstrainer De B Bclub C kan B ieveneens l j a r t melden dat Martin Kern ook aankomend seizoen keeperstrainer is. Kern startte dit seizoen met het trainen van de keepers en dat gaat naar ieders tevredenheid. “Martin neemt ook de jeugd onder handen en daar hebben we veel profijt van. Al met al zijn we hartstikke tevreden met de invulling van de technische staf”, aldus Grafhorst.

B ad min t on Gezocht: Afwashulp Wij zijn op zoek naar een enthousiaste afwashulp die het niet erg vind om de handen te steken en hard te werken. Ju d o uit de mouwencontact: secretariaat@basjudo.nl Je maakt deel uit van een leuk en jong team. Je bent werkzaam tijdens 0321-332827 diner of bij speciale partijen. Bas Judo Wat zoeken wij; www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Parttime medewerkers Woensdag judo: secretariaat • Je bent 16 jaar of ouder wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert • Je bent representatief wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiuook jitsu: • Je hebt een flexibele werkhouding metJacco betrekking tot werkuren • Je bent beschikbaar 1 avond door de weeks, in weekenden, schoolvakanties en met feestdagen Wat bieden wij: • Ruimte B avoor s k epersoonlijke t b a l ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden • Flexibele werktijden Sleuteladres: Zaaiviool 11, waar tel; 843262 • Een werkomgeving geen dag hetzelfde is Correspondentieadres: Scholtanus, Zaaiviool 11, • Personeelseten- Sandra en drinken 8256• ETEen Biddinghuizen. Tel. team met leuke en843262 gemotiveerde collega’s Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Sollicitatie en CV graag doorsturen naar: restaurantdeklink@outlook.com t.a.v. mevrouw Y. Bosch

5


Website:Â www.basgymnastiek.nl

Selectie zet beste beentje voor in Beekbergen Zaterdag 24 maart 2018- Beekbergen De tweede plaatsingswedstrijd voor de 5e/6e divisie vond weer plaats in Beekbergen op 24 maart en dankzij de extra trainingen voor de selectie die ze in de periode voorafgaand aan de wedstrijden hebben, is het bekend terrein. Dat maakt ook dat de zenuwen over het algemeen wat minder aanwezig zijn. Naast de vele supporters voor onze turnsters waren natuurlijk ook Diane en Martin weer van de partij voor de begeleiding. De meiden maken daar ook nog steeds dankbaar gebruik van voor een laatste tip, een vraag of een geintje tussendoor. De twaalf turnsters hebben weer hun uiterste best gedaan een zo goed mogelijke wedstrijd te turnen. Wedstrijd 1 Anouk pakt nu zilver In deze wedstrijd kwamen Anouk van Montfoort, Judith van Leeuwen en Megan van den Heuvel (Pupil1, D2) uit. Anouk wist net als in de voorgaande wedstrijden van dit, maar ook vorig seizoen, weer een medaille in de wacht te slepen. Na de gouden medaille vorige keer, behaalde ze nu de zilveren medaille. Op 3 van de vier onderdelen behoorde ze bij de eerste drie plekken, alleen bij de balk lukte dat niet vanwege een val en werd daar 14e. Judith turnde ook weer een goede wedstrijd met mooie scores, vooral op balk waar ze een goede oefening liet zien en daar 5e werd. Op brug haalde ze ook nog eens een 4ee plaats. Samen met de scores op sprong en vloer eindigde Judith dan ook maar net naast het podium, op een 4e plaats (net als bij de vorige wedstrijd) . Megan scoorde haar punten vooral op vloer, met een hele nette 5e plaats en een mooie 7e plek bij sprong. Megan is in deze wedstrijd 7e geworden. Wedstrijd 2: Mooie vooruitgang voor Daisey Daisey kwam in deze wedstrijd als enige uit voor BAS Gymnastiek (Instap D3). De vorige wedstrijd

behaalde Daisey een 15e plaats, maar dat wist ze in deze tweede plaatsingswedstrijd te verbeteren naar een 13e plaats. Deze wedstrijd waren balk en sprong haar beste oefeningen en waar ze dan ook mooie scores mee behaalde: op balk werd ze 8e en sprong 10e.

BBC A1

`

Uitgespeeld deze competitie in driebanden groot. Cle van Herten, Dick Metsemakers en Simon Paauw en Dirk Dekker hebben hun best gedaan, maar meer dan een laatste plaats zat er niet in BBC 1 Gefeliciteerd, kampioen geworden in de hoogste klasse libre van dit district . Een goede prestatie van Frans Koolen, Arnold Huybrecht, John de Kuiper en George Schipper. De weg is nog lang maar dit team kan Nederlands kampioen worden in deze klasse. Bv Soesterkwartier 1

Wedstrijd 3: Lianne op dreef Lianne Grafhorst (Jeugd 2, Supplement G) had ook vandaag alweer een goede warming-up gehad en weer een bijna volledige wedstrijd met haar voetbalteam gevoetbald voordat ze naar Beekbergen ging. Die warming up legde haar geen windeieren, want waar ze in de vorige plaatsingswedstrijd in januari nog een 7e plek behaalde, eindigde ze nu op een 4e plaats ook dus net naast het podium. Dit dankzij een 3e plek op balk, maar ook een 5e plek op sprong en twee 8e plekken op vloer en brug. Wedstrijd 4: 2x BAS op het podium Wedstrijd 4 was voor de dames in categorie Junior, supplement F : Lisa den Teuling, Corina van den Bergh, Sanne van der Weijden & Anniek van Bergeijk, maar ook Amy Nitters Pupil 2, D2 . De eerste oefening was op vloer, waar Sanne & Anniek het beste op scoorden met een vierde en vijfde plaats. Op balk liet Sanne een prachtige, stabiele oefening zien, zonder val en wat haar terecht een eerste plek bezorgde. De andere meiden konden de val niet vermijden, maar konden de oefening wel afmaken. Lisa werd hier derde, Corina & Anniek 7e. Bij brug liet Lisa een nette oefening zien, wat ook zorgde voor een eerste plek net als bij sprong. Corina liet op de brug ook een goed uitgevoerde oefening zien en werd hier tweede. Alle punten van alle vier onderdelen bij elkaar zorgde ervoor dat Sanne een zilveren medaille aan haar collectie mocht toevoegen en Lisa een gouden. Corina heeft een 6e plaats in het eindklassement behaald en Anniek een 11e plek. Amy turnde een vergelijkbare prima wedstrijd als de vorige wedstrijd,

Uw advertentie hier?

BBC 2

31-21

Simon Paauw verloor in een voor zijn doen slechte wedstrijd, Willy Riep speelde ook niet de sterren van de hemel en verloor kansloos. Bart van `t Hag won zin wedstrijd met een prima gemiddelde van 1.250. Helaas toch in de onderste regionen aangeland. De Poedel 5

BBC 3

30-23

De competitie duurt duidelijk te lang voor dit team, dachten wij vorige week dat zij een feestje hadden gehad na een zware nederlaag, dit keer was het ook niet om naar huis te schrijven. Cle van Herten speelde matig en Dick Metsemakers deed het al niet veel beter, alleen invaller Willy Riep wist te winnen. Nog een paar wedstrijden, even doorbijten. Bosgenoegen 3

BBC 4

29-30

Het is nog heel spannend voor dit team, had liever gezien dat de overwinning iets groter was uitgevallen. 8 punten achterstand op de bovenste plaats, het kan nog. Helaas wist Eduard Maree zijn partij niet te winnen, dat deden Willem Faber en Otto van Groningen wel. . 

maar had helaas pech met de sprong, door een weigering bij de tweede uitvoering. Op vloer (1e plek), balk (4e plek) en brug (6e plek) heeft ze het echter prima gedaan. Amy is uiteindelijk 13e geworden. De dames hebben de wedstrijd nog gezellig gezamenlijk afgesloten, met een heus diner bij de Mc Donalds in Harderwijk. Wedstrijd 5: Lieke, Anouk & Sophie geven een mooi einde In wedstrijd 5 waren er nog drie gegadigden van BAS Gymnastiek: In de ene baan Lieke van der Weijden (Senior, supplement E) en in de andere baan werd door Sophie en Anouk (beiden jeugd 1, niveau D2) geturnd. Lieke behaalde vandaag een 4e plaats. Haar oefening op de brug ging niet helemaal zoals gepland en moest om een val te voorkomen een extra zwaai maken. Volop improviseren dus tijdens de oefening! Op sprong pakte Lieke de tweede plaats, en samen met de scores op de balk en vloer (6e en 5e) was de vierde plek haar prima eindresultaat.

De wedstrijd van Sophie en Anouk in de andere baan startte met brug, waar Sophie een nette 8e plaats bereikte en Anouk een 12e plaats. Anouk haar oefening op vloer was nu goed voor een mooie derde plaats en waar ze gezien de scores op de vorige wedstrijden elke keer goed op scoort. De balkoefening lukte helaas niet zonder val, maar kon toch haar oefening wel netjes afturnen. Opgeteld zorgden de scores op de vier onderdelen voor een 13e plaats voor Anouk in het eindklassement. Sophie pakte vandaag haar punten op de brug, maar vooral ook op balk, voor haar een van de onderdelen waar ze net als de vorige wedstrijd hoog op scoort, en daarmee goed voor een vijfde plaats. De vloeroefening (9e) ging goed, maar Sophie moest wel even vanaf de zijlijn door de begeleiding geholpen worden met de volgorde. De vijfde plaats was voor Sophie de prima uitkomst in het eindklassement.

Aaltje’s Naaiatelier Parksingel 69, 8256 GG Biddinghuizen 0321-331562 Maandag en dinsdag 12.00 u tot 16.30 u. Andere dagen op afspraak. 9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

2

EE

en

el.

ijn dat 11 ue. .nl

in ste glo de het aar me geop. 8.in aat hts was orn dus ijn wo7uit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct vandan de importeur 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat er geen verwegbebakening, schade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee Fax: 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. machinebouw en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als teler moet je zelf goed controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten www.vanharsselaar.nl Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deschoon eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal op papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: UwTeddy geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een steviLasbedrijf -Lease service langer dan vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk Gouwenberg T 0321 - 33revue. 16 49Er werd soms vrij veel opJose ininloopspreekuur: Hilversum en donderzat in Huizen al in een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; Noorderbaan 19-21 Naar deuschoonheidsspecialiste, F 0321 - de 33 Sportlaan 22 04 Mocht tijdens of fietstocht overzat komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321)30, 330655, Fax- (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E een info@hedibouw.nl De Regge Dronten 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voor tel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick van de Graaf Marc Snoeien is fietsroute Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!! Tel:VERON 06-55797840 Gezinszorg: spreekuur ma. t/mADMINISTRATIEKANTOOR vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

Belt u naar Giennes Bies

naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden.van Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Een Als en Quilten uw hobby hoeft u dewaar deur uw fers lijnen neer enisben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: 0321-333377.

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

niet uitafspraken voor de leukste Diëtist: ma. t/mQuiltstoffen 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00 voedingsvragen t/m /Jelly uur; Rollstelef. en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos isenoverleden snel09.00 een kijkje opToen deuur: Website u kunt in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di. apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 03 331368. 06 - 29 05 05 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent Wijkpost VAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE

de bestelling morgen huis nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naarhebben. mijn zin. GEMEENTE -inKLACHTENLIJN

Dat komt ook door het werk in het

JA

2012 2

Naam:

installatie service onderhoud

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV van o.a.

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Ingezonden brief

Jarenlange leegstand door onjuiste registratie mogelijk ten einde Donderdag 12 april behandelt de bezwaarcommissie een besluit van de gemeente Dronten over de woning aan de Bremerbergweg 9 in Biddinghuizen. Recent onderzoek bracht een onjuiste registratie in de gemeentelijke basisadministratie aan het licht, maar het verzoek aan de gemeente om de registratie te corrigeren kreeg geen gehoor. De onafhankelijke bezwaarcommissie mag zich nu over de stukken buigen. Leegstaande woning staat al jaren te verpauperen Aan de Bremerbergweg in Biddinghuizen is in 2004 een nieuwe woning gebouwd tussen de voormalige agrarische schuur en oude boerderijwoning. Het is binnen de directe omgeving bekend dat er problemen zijn met deze woning aangezien deze al jaren onbewoond leeg staat. De problemen ontstonden toen de woning in 2010 noodgedwongen moest worden verkocht. Bij de verkoop bleek dat er geen woonvergunning aan de nieuwe woning was gegeven en bovendien dat ook de oude woning bewoond werd. Verschillende partijen zijn de afgelopen jaren met de gemeente in conclaaf gegaan, maar daar kwam geen oplossing uit naar voren wat resulteerde in het leeg staan en in verval raken van de woning. Administratieve fout boven water gehaald De gemeente baseert haar standpunt op de gemeentelijke registratie van het pand. Het feit dat de woning niet geregistreerd staat als woning is voor de gemeente aanleiding geweest om de deur naar bewoning dicht te houden.

Maar een andere invulling is volgens de gemeente ook niet mogelijk; het betreft immers een pand met een woonfunctie op een perceel met een woonbestemming. Ondanks deze tegenstelling voelde de gemeente zich ook niet aangesproken om mee te kijken naar een oplossing. Er was duidelijk meer onderzoek nodig om de onderste steen boven te krijgen. Recent is daarom een uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontstane situatie en daaruit kwam naar voren dat de woning gewoon met juiste papieren en vergunningen is gebouwd. De gemeente heeft alleen verzuimd de registratie destijds correct in te voeren waardoor deze tegenstelling is kunnen ontstaan. Een pijnlijke vergissing, dat snapt ook Joris Heemskerk, die het onderzoek heeft gedaan. Dit pand verdwijnt niet vanzelf “Het is misschien vervelend om op een eerder besluit terug te moeten komen, maar feiten zijn feiten”, zo stelt Heemskerk. Toch blijft de gemeente nu krampachtig vasthouden aan die onjuiste registratie. “Het is opvallend hoeveel energie er in gestoken wordt om deze fout maar niet te hoeven corrigeren”, vervolgt Heemskerk. “Maar juist als de gemeente nu in aanvulling op de correctie even door pakt, is dit de perfecte aanleiding om van dit hoofdpijndossier af te komen. Dit pand verdwijnt echt niet vanzelf en dan kan je beter je energie steken in een oplossing.” Met vertrouwen op de goede afloop is Heemskerk in elk geval vast begonnen met de renovatie van de woning.

GroenLinks wil uitspraak Raad van State over gedogen geluidshinder luchtvaart De controle op geluidshinder door vliegtuigen in Nederland faalt. De inspectiedienst ILT zegt zelf dat er bij overtreding van de regels niet wordt opgetreden. De afspraken over nachtvluchten en geluidshinder worden overschreden maar de overheid grijpt niet in. Omwonenden van luchthavens zijn hiervan de dupe. GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger wil daarom dat de Raad van State advies geeft over deze kwestie: ‘De overheid gedoogd dat luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden keer op keer gemaakte afspraken breken en bewoners staan met lege handen. Ik wil van het hoogste rechtsorgaan van Nederland weten of de rechtspositie van burgers ondermijnd wordt.’ Bij Schiphol is er jarenlang sprake van zogenaamd “anticiperend handhaven”: dit betekent dat van de oude wet mag worden afgeweken op basis van de nieuwe wet die nog niet van kracht is. In het rechtsvacuüm dat zo

ontstaat kan de inspectie niet handhaven. Dit is echter alleen in het voordeel van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Op verschillende plekken in Nederland zijn burgers rechtszaken begonnen tegen vliegvelden omdat zij zich niet aan de regels houden. Omwonenden van Rotterdam Airport, Maastricht Airport en Schiphol zijn boos. Er zijn te veel nachtvluchten, er is te veel geluidshinder en er wordt steeds vaker uitgeweken naar routes die veel overlast geven. Er zijn regels en er zijn afspraken gemaakt tussen bewoners en vliegvelden maar omdat die niet zijn vastgelegd in de wet kan de inspectie niet optreden. Kröger: ‘De minister geeft telkens aan dat ze het vertrouwen van burgers wil terugwinnen maar daar doet ze op deze manier vrij weinig aan. Ze laat bewoners in het Wilde Westen leven waar rechten er niet toe doen. Onaanvaardbaar’.

11


WIST U DAT…

prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie.

• Nationale Vereniging De Zonnebloem een afdeling heeft in Biddinghuizen. • Er op dit moment 69 deelnemers (gasten) bij onze afdeling ingeschreven staan. • De Zonnebloem er is voor mensen die vanwege een fysieke beperking niet meer zo maar even weg kunnen gaan en daardoor kunnen vereenzamen. • onze afdeling 31 vrijwilligers heeft die regelmatig een bezoekje brengen aan de gasten. • Deze vrijwilligers enthousiast klaar staan als er activiteiten georganiseerd worden en de gasten begeleiden bij een uitstapje. • We altijd heel blij zijn met nieuwe vrijwilligers. En als u daar meer over wilt weten altijd kunt bellen naar het secretariaat, tel. 332387.

WEET U OOK… • Dat de vrijwilligers binnenkort weer op pad gaan met de Zonnebloemloten. • Dat als u één of meerdere loten koopt, u onze afdeling steunt en wij dit mooie werk voor onze gasten kunnen blijven doen.

Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Namens de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem in Biddinghuizen alvast Hartelijk bedankt !

Spreuk van de week IK HEB VEEL GELEERD VAN MIJN FOUTEN. IK DENK DAT IK ER NOG EEN PAAR GA MAKEN. Jouw spreuk van de week op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk voor de tarieven op www.bactueel.nl. Te koop: scootmobiel Het betreft een Tiger 4 OCC25-11-2015, nieuwe accu april 2017 Belangstelling? Bel dan 06 12 16 82 48 Tasje met (kinder)sportkleding gevonden Op zaterdag 7 april zijn een setje sportkleding maat 116, lichtgrijze gymschoentjes maat 31 en een donkergroene jas met badmintonshuttle in de zak gevonden bij het klimrek voor De Wingerd. Helaas staat er geen naam in. Voor informatie: tel. 06-15456985.

Ingezonden brief Beste inwoners van Biddinghuizen, De winter ligt achter ons, het mooie weer en hopelijk een mooie zomer is in aantocht, maar toch wil ik nog even met u terug naar afgelopen december. Weet u het nog, de lampjes aan de kerktoren en dat het hele dorp daar altijd zo van geniet? Voor velen het moment dat de kerstdagen echt zijn begonnen. Maar weet u ook nog dat we bezig waren met een inzamelingsactie voor het bekostigen van nieuwe ledverlichting? Dankzij vele giften en als laatste de gift van Serious Dorpsfestival, die op een heel mooi moment op een ludieke wijze en treffende plek, namelijk onder de toren, werd overhandigd, kunnen wij u mededelen dat het benodigde bedrag binnen is. We hebben in nauwe samenwerking met André Schaap van Installatiebedrijf Schaap, die ons ook van advies voorziet bij de ombouw van de kabels en verlichting, de materialen

bij elkaar gezocht. Dus de nieuwe verlichting is een feit, en we kunnen met trots zeggen dat we óók dit samen hebben gedaan en deze prachtige traditie in ere kunnen houden dankzij deze giften. Daar willen wij, als torenverlichtingclub, graag onze dankbaarheid over uitspreken. Biddinghuizen, bedankt. PS: Natuurlijk zullen er onkosten komen, ook led lampen kunnen stuk gaan, vandaar ook tóch maar weer het rekeningnummer van de torenverlichting: NL90RABO 0338167692 U hoort én ziet van ons. Namens de vrijwilligers van de torenverlichtingclub, Henk Potgieter

Daltonschool de Schatkamer organiseert een sponsorloop. De opbrengst delen zij met de voedselbank.

Geluk verdubbelt zich als je het deelt! Waar: Daltonschool De Schatkamer Wanneer: 18 april 2018 Hoe laat: van 12:00 uur tot 12:30 uur Run wordt mede mogelijk gemaakt door:

• Bakkerij Tietema • Flevosap • Albert Heijn Biddinghuizen

Uw advertentie hier?

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

SHARE THE HAPPINESS RUN

Biddinghuizen Actueel - Nummer 15  
Biddinghuizen Actueel - Nummer 15  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 14

Advertisement