Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 10 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 37 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig 40 jubileum jubileum Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV Zaterdag de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de jubileum. jubileum. Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen Van decoureurs coureursininverschillende verschillende specspecde taculaire klassen hun rijkunsten taculaire klassen hun rijkunsten laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit Biddinghuizen. De De autocross autocross isis Biddinghuizen. speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid geeindigd met met een een nieuw nieuw inin het het geeindigd leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een tent kunt u genieten rondom een tent kunt u genieten vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en er zullen veel versnaperingen en er zullen veel extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en extra oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerkleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten schminken. schminken.

WWW.BACTUEEL.NL

Boekverkoop in in bibliotheken bibliotheken Boekverkoop Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de bibliotheken maar maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans bibliotheken romans tot tot kunstboeken tot tot kinderboeken. kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te kunstboeken te nemen nemen op op vakantie. vakantie. De boeken boeken kosten kosten €€ 0,75 0,75 per per stuk stuk en en 10 10 voor voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek De bibliotheek in in Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic plastic tas tas metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met jeugdboeken. jeugdboeken. De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant

Afscheid juf juf Riet Riet Afscheid Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Na gewerkt te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De De receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur.

Eenzeer zeergeschikte geschikte "UIT-TIP" voor Een "UIT-TIP" voor IJsclub Biddinghuizen drie dagen lang open een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, sensatie, spektakel en Biddinghuizen heeftspektakel drie dagenen lang mogen genieten van een mooie ijsbaan in het dorpsbos. Vrijdag 2 maart spanning, plezier! ging de ijsbaan voor de helft open. In het midden was het ijs op dat moment nog te dun door een windwak. plezier! Zaterdag kon de hele ijsbaan open tot laat in de avond. Ook zondag kon nog een paar uur worden geschaatst. De baan is gebruikt tot het ijs echt te nat werd. Het was dan ook een prachtige dag in de zon. De vrijwilligers zijn dagenlang druk geweest met het meten en prepareren van het ijs, koek en sopie verzorgen en kaartverkoop. Ook de schaatsverkoop was een groot succes. De voorzitter, Dille de Jong, had schaatsen ingezameld die voor een prikkie zijn verkocht. Dat bleek een groot succes zowel voor de ijsclub als voor alle schaatsliefhebbers. Zo kon iedereen schaatsen. Door een val heeft een schaatser zaterdag zijn pols gebroken. Verder bleef het gelukkig zonder noemenswaardige ongelukken. Het waren mooie dagen. Iedereen bedankt voor jullie komst.

Schrijven met Charlotte Salomon Op donderdag 15 maart organiseert De Schrijverij een schrijfochtend in Lunchroom De Pionier in het winkelcentrum te Dronten. De prachtige kunstwerken van Charlotte Salomon zullen de deelnemers deze ochtend inspireren om te kijken naar de eigen creaties die ze in hun leven hebben neergezet.

Zonne-Energie Zonne-Energie

metschilderde Zonnepanelen Charlotte en schreef het verhaal van haar met Zonnepanelen veelbewogen korte leven. Ze maakte er een soort 'uit' Biddinghuizen 'uit' Biddinghuizen toneelstuk van. Hierdoor kon ze met afstand en zelfs Ecosave humor kijkenEcosave naar haar tragische familiegeschiedenis. sinds2001 2001 sinds

Nieuwsgierig geworden? 0321 332038Van harte uitgenodigd. 0321 332038 Ervaring met schrijven is niet nodig, iedereen kan het. Uweigen eigen stroom Uw stroom De oefeningen wijzen uw pen de weg.

v.a.€€0,05 0,05 v.a.

02 juli 602MAART 2018 juli 2012 2012

Wel graag even aanmelden. Locatie De Pionier, De Redepassage 18 te Dronten Tijd donderdag 15 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 uur Meenemen pen en papier Kosten 15 euro incl. koffie/thee Aanmelden deschrijverij@solcon.nl 06-22859961

07 07 juli juli 10 juli 10 mrt juli juli 11 11 juli 18 18 juli juli 26 juli 26 mrt juli 10 14 aug 13 14 mrt aug

AAggeennddaa

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones ::: Fietsen met de Kinderkoor Leven verkoopt Fietsen metJong de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen paaseitjesverenigingen in het dorp van :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg :: Seniorenmiddag 10.00 -13.00 uur. Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke Fietsen met de deMaris gezamelijke : vrouwen Potgrondactie Sonores vrouwen verenigingen verenigingen :: Fietsen met de gezamelijke L edenavond Passage De Veluwse Fietsen met de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Wensambulance 15 aug : Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug met 14 Seniorenmiddag 23 mrt aug :: Fietsen Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 16 mrt : s tart om 15:00u de 10e en laatste! 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 Anbo 11 sept sept :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 24-uurs Borduurmarathon van 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van De Flevowand in de Cultuurbank, 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 19 19 sept sept :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Baan 32 lezing Ans Schrijer 19 sept : ZijActief 19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer 25 sept 17 UitvoeringenAnbo van Altobi 25 mrt sept ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 sept viert van de 25 mrt sept :: IVN IVN viert “het “het jaar jaarDe vanFlevowand debij” bij”met met 17 een B orduurmarathon tot een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 15:00u in de Cultuurbank, Baan 32 03 okt okt t/m 77 okt: Koetshuis t/mmrt okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuisvan 17 R epair caféScharrelberg in het Koetshuis 04 04 okt okt :: Open Open dag dag Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 10:00 -12.30 uur 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. 21 mrt :ledenavond G ezamenlijkePassage avond 09 okt : 09 okt : ledenavond Passage 09 Anbo Vrouwenorganisaties, 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 19.45 uur De 10 Vrouwen 10 okt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu Voorhof workshop 10 okt : ZijActief 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 23 Uitvoeringen vaninAltobi 14 mrt okt : Benefietconcert Colombinehuis 17 okt 17 mrt okt ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 24 Uitvoeringen van Altobi 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Vrouwen van 31 mrt okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 25 Passie Zangavond in de Voorhof. 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov Aanvang 19.00 uur nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov in Colombinehuis 11 mrt nov :: Benefietconcert Benefietconcert 29 W itte Donderdag,innaColombinehuis de vieringen 13 nov 13 nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 13 passage in beide kerken samen de Passion 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage 13 IVN over 13 nov nov :: kijken. IVN lezing lezing over bevers bevers Na afloop kunt u napraten Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 of stil zijn in de speciaal ingerichte 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen Stiltehoek. 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo 30 G oede Vrijdag, de Stiltehoek is 27 mrt nov : Bijeenkomst Anbo 11 Passage 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage geopend na de vieringen. 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 31 Stille Zaterdag (Paaszaterdagavond), 12 mrt dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt na afloop van de viering naar het 19 dec : Afdelingsavond 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 kerstavond Licht, begint om 23.00 uur de 19 dec dec :: ZijActief ZijActief kerstavond Nachtwake. De wake eindigt met de Dageraadsviering in het Schip. Door de Nacht heen is er een gevarieerd programma voor jong en oud. 31 mrt : Joy4Kids in De Voorhof vanaf 18.30 uur FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE… 5 apr : O ntspanningssessie in het •• Natuurlijke gelakte koesthuismooie van 10.30 tot 11.30 en Natuurlijke mooie gelakte nagels, of uw teennagels…! 19.30-20.30. nagels, of uw teennagels…! •• Basislak met een Basislak met een mooi 7 apr : Inleveren voor de mooi grote wit wit randje. randje. goederenmarkt. 10 tot 12 uur, •• Durf handen Durf uw uw handen weer weer te te BOL garage laten zien. laten zien. 7 apr : V oorjaarsconcert Maris Sonores •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… 10 apr : Ledenavond Passage Ds. Polinder Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u er gratis uit Kamperveen over Guinee en u er gratis bij!! bij!! Malawi Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24


DIERENBESCHERMING. AFD.

Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer 035-6245555. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk

zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer geplaatst worden het Kopij komende maar wordt 53371293 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer worden in het komende maar wordt geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. THUISZORG ICARE Spreekuur Wijkagent Wijkpost muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan metheteenkomende song- nummer, geplaatst worden in maar wordt vervolgens in het eerst daarop nummer. Jeugdgezondheidszorg: centr. volgende telef. Biddinghuizen: festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon eeneerst Nederlands liedje geplaatst in t/m het daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres uur. van BA is spreekuur ma. vrij. 09.30 tot 12.00 woensdag: 13.00-14.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist Kopij alleen aanleveren perBA e-mail. Het e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt bezorgd op dinsdag/woensdaguur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag0320-233565; inloopspreekuur: dondermiddag. Klachten over de en bezorging: infoHet 0321-331042. -APK keuring 0321-332575. Bij ons de altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs lijn) waren APOTHEEK b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagmiddag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. en reparatie alle merken zomer/wintercheck gratis 0321-332575. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, al info 0321-331042. Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service middag. Klachten over debestaan bezorging: Icare Verpleging en verzorging Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld HUISARTSENPRAKTIJK: Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. Ik trad -Airco service Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 0522-279 745 van 07.00all tot in 23.00 uur, kanvanniet APK 29,50 0321-331414. 0321-332083. Stichting Biddinghuizen Actueel aansprakelijk gesteld voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd soms TANDARTS: 0321-331070. www.schaapholland.nl Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk worden gesteld 0900-8833 voor overige tijden. DAAR RED JE MEE LOGOPEDIE: 0321-333493. voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isLEVENS BA gerechtigd -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikvoor ze. Toos zaten alIcare in uitlaten de revue en door GROEPSPRAKTIJK LEEF: Plaats 1, Airco service inhoud vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd -Accu's,banden en opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. Yarden Uitvaartverzekeringen VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. 8224 AB www.schaapholland.nl Lelystad, 0320-752650te ma. opdrachten vooropslag publicaties weigeren zonder opgaaf van reden. GROEPSPRAKTIJK 0321-382473. Voor bevallingen en en Reparatie en onderhoud -2 Wasboxen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. 0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. N spoed: 06-53659191. Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Rma. CHIROPRACTIE: 0525-651810. S N 035-6245555. O E R R 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel regen en S lekke A banden. Die 1700 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE SEN R O RS H 035-6245555. N als werk: maandag van LSTeens km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog wel inR de krant de THUISZORG ICARE A O I E R 0321 332484 H S S Awoensdagmiddag L S specialist in cijJeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. O I W fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H Jeugdgezondheidszorg L specialist THUISZORG A inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot polyesterhars, UI SS tot 12.00 12.00 van W www.autofaber.nl Dit zijnin N Telefoon 0321-388 K fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig de Rijkspolitie achterna gezeten. specialist LSTHuur. Jeugdgezondheidszorg: telef. door 13.30-14.30 uur: W N T polyesterhars, epoxyhars, UI

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

$$$ !" ! Biddinghuizen 

0624127084  Tel: 

GICOM GICOM HEYBOER BV GICOM 3 GROOTHANDEL IN BVSchilder HEYBOER COMPOSTING COMPOSTING GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN BV HEYBOER SYSTEMS SYSTEMS 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

COMPOSTING Wandafw GEWASBESCHERMING GROOTHANDEL IN Gicom3 BV Gicom BV 3 3 ZAAIZADEN GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF SYSTEMS GEWASBESCHERMING Oogstweg 9 Oogstweg 9 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN D GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3BV Gicom 0321-335033 FAX 0321-335048 8256 SB BIDDINGHUIZEN 8256 SB BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 39ZAAIZADEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 Oogstweg Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 0321-335033 FAX 0321-335048 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 8256BIDDINGHUIZEN SB BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 0321-335033 FAX 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

Mobiel 06 13 3

036-5221250 FAX 036-5224150

VERON ADMINI

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

lke gaf

Schildersbedrijf J. Buiten

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484

Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte!

22 2

2

Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet en

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

D

Belt u naarD

spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & K N elke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 epoxyhars, spreekuren: polyesterhars, U 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. plamuren &hier nu Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik onderhoudsK DXWREHOHWWHULQJ IXOOepoxyhars, ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren & Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot onderhoudsmiddelen zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 plamuren &ma. 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m middelen Wilsor kunstharsen Icare Verpleging en verzorging middelen dat 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 0900-8833 voor overige tijden. Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie Wilsor servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. ma. Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Voste 06zijn 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen Fax: 0321 74 daarnaar kom je verder mee Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 0321 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 Fax: 45 700321 2348 0321 3310 1074 74 33 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m Tel: 0321 33 11 67 n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. in hermaloohuis@kpnmail.com E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. uur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen 0321-312881. licht- en krachtinstallaties 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag van DRONTEN: Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO beveiliging werk: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl 0321 332484 www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk maandag van 13.30-14.30 werk: uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: 0321-333377 spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken luchtbehandelingFlevoland me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 De Waard BV vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666.tot Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. De Waard BV 2 installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN De Waard BV www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen De Noord 35 grondverzet 8251 GK Dronten aat2012388220. Loonwerk en GEMEENTE DRONTEN 0 ag na- KLACHTENLIJN 3 *Accu’s Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties 0321-331401 Fax0321-333189 0321-333189 tel.Tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 2 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax DIERENAMBULANCE DE 09008844. was n elektrotechnisch beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 beveiliging POLITIEBURO DRONTEN: SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen telecommunicatie or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Spreekuur di. tot 11.30 Spreekuur 13.00u tot 9.30 14.00u de uur: Spreekuur di. en en do. do. 9.30 totop 11.30 uur: beveiliging databekabeling databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET 316899. dus woensdag Tel: 0624127084 316899. in Het Koetshuis: telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland databekabeling Mijn childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 0321-331377 Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE andafwerking - Houtsanering *Banden DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk Schade taxatie, schade reparatie, luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: uit AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar verwarming *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321-331655 of 332387. 331368. koeling *Banden 0321-331655 of 331368. PROTESTANTSE GEMEENTE woensdag: 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling 0321-331655 of 331368. DIERENBESCHERMING. AFD. u naar Giennes Bies Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 8256 SM Biddinghuizen Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en7,buiten schilderwerken LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE 06De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) Joke v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen el 06 13 340 458 Tel: 33 21 0624127084 06-36293327 / 1440321 RED EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte de Spreekuur Wijkagent Wijkagent Wijkpost Wijkpost *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: 53371293 tel. 06-48462307 Biddinghuizen Biddinghuizen: Biddinghuizen: ssen en wensen de familie ngs Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost woensdag: woensdag: 13.00-14.00 13.00-14.00 uur. e-mail: cobydeboer@planet.nl. om Biddinghuizen: DMINISTRATIEKANTOOR en Gods kracht toe. uur. Schilderwerk -- Beglazing woensdag: 13.00-14.00 uur. den ministraties - ondernemingsplan Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? nen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE DAAR-RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 Fax: (0321) SYSTEMS Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO 330690 ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren Vrijdag 6 juli jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Een belangen staan etje van Stichting DeRedactieadres Een adres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 BIDDINGHUIZEN Machinebouw Voor al uw schilder, behang en AZ Transport techniek zen Plein 8256 AZ uw BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo viering Trappen en balustrades Trappen balustrades eel-Lease service Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar! adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan Service in afvaltransport Service in afvaltransport Evangelische Gemeente Zeewolde nnen mettel. de afwerking en 0321 - 333310, fax.inrichting. 0321 - 330101 reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.-Schade nr. reknr: NL36 RABO 0112 5792 56 aar. Service in afvaltransport Iedere dinsdag en donderdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Noorderbaan 88, PR Noorderbaan 88,8256 8256geplaatst PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep en Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, voor de leuke activiteiten en nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 workshops of voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor diegene per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondag juli onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen die8behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌ eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 Loop uur: Klaas Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem eensvan binnen en laat u verrassen‌.de koffie/thee staat klaar!

W

dez zate apo dez zate DIE dez DIE DIE

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig is overleden, Voorstellingen ALTOBI bijna Uitslagen vangedragen de ziekte ons trouwe lid en muzikaal begeleidster uitverkocht Klaverjasclub binnen en buiten schilderwerken Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Senioren '91 Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen

In slechts een paar dagen tijd zijn ons trouwe lid en muzikaal begeleidster de kaarten voor de uitvoeringen van Bel voor een vrijblijvende offerte Hierbij de uitslagen van tel. 06-48462307 Biddinghuizen en buiten schilderwerken toneelvereniging ALTOBI de deur binnen 27 febr, Wij en die van week t/m 9: en zullen haar6 missen wensen de familie Mevr. Joke uit v/dgevlogen. Meij Mensen die nog geen behangen * glasvezel * sausen veel sterkte en Gods kracht toe. toegangsbewijs hebben voor een van Bel voor een vrijblijvende offerte medewerkers nodig‌?? de drie avonden (17, 23 en 24 maart) Poolse Uitslagen 27 februari: tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen haar missen en wensen de familie wordt van geadviseerd snel tickets teAgrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Leden en bestuur veel sterkte en Gods kracht toe. want VOL=VOL Voor informatie kunt u bellen met: kopen of reserveren, dames: Riek Habers: 5722 Passage. O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Poolse nodig‌?? stelt de vereniging. heren: WimChristelijke Evers: vrouwenorganisatie 5351 06-51558557 ten uHoff tel !! Agrohulp Ten HoffL. kan helpen

Leden en bestuur van 0321-326533 / 06-11310835 "Een avondvullend programma met Voor informatie kunt u bellen met: Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. hilarisch vermaak, voor slechts vijf euro.Agrohulp O. ten Hoff tel 0591-549094 /

Uitslagen week 6 t/m 9:

Biddinghuizen Dat is ondenkbaar in deze tijd, maar dat is dames: Karin Verdijk: 200119 06-51558557 L. ten Hoff tel ook de kracht van het avondje ALTOBI," 0321-326533 / 06-11310835 heren: Wim Evers: 20038 Nieuwbouw Stichting stelt secretaris Ricus Winnubst. "Wij zijn Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 troostprijs: Gerard Habers: 16162 De Scharrelberg Biddinghuizen er niet om commercieel succes te boeken, Schildersbedrijf maar wij doen dit om Biddinghuizen een Nieuwbouw Stichting leukeStichting avond te De bezorgen. Iedereen. En J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Scharrelberg De Scharrelberg dan mag een geen belemmering zijn." (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en toegangsprijs het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Schildersbedrijf Seniorenmiddag Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken. Het Stichting stuk van 2018 'De Bijna Perfecte en gaat over de TevensEchtgenoot' ookJ. hetBuiten kwartsen van muren. Het“Op casco weg van de naar nieuwbouw van De heet Scharrelberg verslechterde relatie tussen het koppel Peter en Iris. Omdat Peter niets in Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het van het cascode af (Osbornegroep, scoutingdruk Biddinghuizen, en laatste het dierenpark Tel.Voor 333558, mob. 06-41670881 al uw schilder, behang en het huis doet besluit Iris hem voor het blok te zetten en hem twee weken Pasenâ€? op te maken. Dezenadert week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Scharrelberg) zijn14 voltooiing. sauswerken. de tijd te geven om zich te veranderen. Daar komt ook nog eens bij dat de Tevens ook het kwartsen van muren. Beide verenigingen zijn begonnen met de van afwerking inrichting. moeder Iris een en oogje in het zeil komt houden. En laten Peter en zijn maart. Zaterdag buiten o.a. het toegangshek bij om de Osbornegroep geplaatst en Dagelijksiszijn vrijwilligers druk in de weer het laatste vannou hetniet casco af goed Tel.liggen. 333558, mob. schoonmoeder elkaar bepaald Om zijn06-41670881 schoonmoeder er een begin methet de bestrating. zijn te maken. Dezegemaakt week zijn gas, water en de d'r elektriciteit aangesloten. allesBinnen naar zinde te vrijwilligers maken moet o.a. Peter zich in rare bochten wringen, wat niet Deis maandelijkse seniorenmiddag aan het verenigingen schilderen, /begonnen plafonds maken engaat sauzen, deinrichting. toilet-van envriend Olaf en buurtbewoonster Diana. Beide zijnteken met de afwerking gemakkelijk metende hulp 14 maart staat inmuren het van glad doucheruimtes betegelen, en het luchtbehandelingssysteem Zaterdag o.a. het elektriciteit toegangshekDie bijtot deovermaat Osbornegroep geplaatst en haarzelf van ramp Peter voor Pasen. is buiten * Voor het wilt leverenhebben. en plaatsenWeet van allePeter soortenzich glas * Deuren - ramen - kozijnen uit deze benarde te redden echtgenoot te worden? aanleggen. er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn desituatie vrijwilligers o.a.en de perfecte * Bel voor een vrijblijvende offerte! Aanhet de schilderen, hand van een liturgie met glad maken en sauzen, de toilet- en aan muren / plafonds Kaarten voor het stuk zijn te koop bij Boekenhuys VanofDer Walle of te liederen, gedichten, lezingen en een Tel: 0321-848043 06-11017610 De Scharrelberg doucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetStichting luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas WWW.GEERTSGLAS.NL reserveren via de vereniging zelf via 06 403 362 12. meditatie van ds. Margriet v.d. Bunt * Deuren ramen kozijnen bedankt de vele vrijwilliaanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! gaan we op weg naar Pasen. gers voor hun inzet en De Bijna Perfecte Echtgenoot wordt opgevoerd in Kerkcentrum De Voorhof Tel: 0321-848043 of 06-11017610 enthousiasme. Tevens een Stichting De Scharrelberg De zaal is geopend vanaf Aansluitend is er een broodmaaltijd op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart.WWW.GEERTSGLAS.NL woord de vele bedanktvandedank veleaanvrijwilliwaarvoor u zich op kunt geven 19.30 uur. sponsors, gers voorzowel hun groot inzet als en bij Marrie Schaap (332340) tot 9 klein, voor het vele materienthousiasme. Tevens een maart. De kosten voor dit buffet zij GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, woordmaterieel van dank en aan gereedde vele â‚Ź 7.00. KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is sponsors, zowel groot als VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 waar u gesteld en de die Ongeacht we klein, voor heteuro’s vele materiOm 14.30 staat in de Voorhof de NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 verzekerd bent. koffie en thee voor u klaar. mochten ontvangen. aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG Alle senioren uit Biddinghuizen schap dat ter beschikking is en nacht Dag VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 zijn van materialen harte welkom. Diverse zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige gesteld en de euro’s diebereikbaar. we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Voor vervoer u bellen Dini TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 uitstraling te kunt geven. Heeftmet u materiaal dati t uvmochten u aniet a r tmeer z oontvangen. r ggebruikt, wilt u Grimme (331583) "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan graag opnemen deompenningmeester Stichting Diverse contact materialen zijn er nogmet nodig unieke project een geweldige Tdit0321 38 37 08 van De Scharrelberg: Jopie u StamvanEdatinfo@volatusuitvaart.nl Yperen, tel. gebruikt, 0321-314537 uitstraling te geven. Heeft materiaal u niet meer wilt u "! #afscheid penningmeester@osbornegroep.nl de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Liefdevolle aandacht bij I www.volatusuitvaart.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting Voor de voortgang enJopie foto’s van de bouw: De Scharrelberg: Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. 0321-314537 DOOR DE OGEN penningmeester@osbornegroep.nl Stichting DeVAN‌ Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vijf korte meditatieve vieringen tijdens deDeveertigdagentijd 2018 Stichting Scharrelberg Kopij adres Biddinghuizen Actueel op vijf donderdagavonden in de  

Voorhof. $$$ ! !" Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

BEZOEKADRES Derde meditatie Kopij adres  

zondagavond 22.00 uur. Biddinghuizen Kopij wat later binnenkomt,Actueel kan niet meer De Drieslag 30 Administratiekantoor voor Dronten, donderdag 8 maart 2018 geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens $$$ ! !" Biddinghuizen en Swifterbant. 8251 JZ Dronten aanvang 19 uur geplaatst in hetBA eerstkan daarop volgendeaangeleverd nummer. Kopij voor dagelijks worden Etot uiterlijk   

-MAIL zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING De BRUID van KANA info@afdij.nl Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail van BA is geplaatst worden in het van komende nummer, maar adres wordt vervolgens tekst monoloog: DorothĂŠe Leer WEBSITE HEYBOER BV b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdaggeplaatst in het eerst daarop nummer. voordracht: Margriet van de volgende Bunt 3 GROOTHANDEL IN www.afdij.nl GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. lector: Polly Stegeman HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING ! TELEFOON ndernemers LOONBEDRIJF oGESPECIALISEERD Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is voor3 k o O 3 ZAAIZADEN 0321-38 63 45 | 06-255 789 51 HEYBOER BV BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel nietbezorgd aansprakelijk worden gesteld b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt op dinsdag/woensdag3 GROOTHANDEL IN 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van middag. Klachten over depublicaties bezorging:van infoderden. A0321-331042. D M I NEvenzo I S T R A TisI EBA V E gerechtigd F I S C A L E D I E N S T V EZEEWOLDE R L EGEWASBESCHERMING N I N GOOGSTWEG I J S S E L L 22 AND 036-5221250 FAX 036-5224150 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. 3 ZAAIZADEN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

BLONK BLONK

  

Voor een betrouwbare belasting aangifte 2017

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl PROTESTANTSE GEMEENTE Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, BIDDINGHUIZEN E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, Scriba: CobyDe dedominee@ Boer 9, tel.: 333535 Mw. C. Mw. de Boer, Repel Tel: 0321-848658, De Repel 9, T: 0321 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. protestantsegemeentebiddinghuizen.nl E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Klaversingel 09.30 mw. ds. R. van 9, Haeringen, Mw. C.uur: de Repel Zondag 11 Boer, maartDe - 10:00 uurtel.: 333535 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Dronten Voorganger: ds. J. Cappon-vogel, 4de Heilig Avondmaal viering zondag dagen tijd. Zondag40 8 juli

Ke rk diens t en

09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten Pastor: G. Nijland,viering Ludgerusplein 2, Heilig Avondmaal Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A.2,de Pastor: H. Boogers, Ludgerusplein Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, tel. 0321-312456. 332401 ( mevr. A. Scholten ) Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, h.boogers@pastoraalteam.com www.parochienorbertus.nl Dronten, tel.0321-332248 0321-312456. Locatieraad: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de (mw. M. Schrama) Pastoraatsgroep: Vrijdag 6)juli Schutter Pastoraatsgroep: 03210321332401 (mevr. A. Scholten) 332401uur: ( mevr. Scholten ) 10.00 eigenA.voorganger www.parochienorbertus.nl www.parochienorbertus.nl KESA (kerk en samenleving): WoCo viering telefonisch bereikbaar: 0320-288219, Vrijdag 6 juli 0321-333627 Zondag 8 juli 10.00 uur: eigen voorganger 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering WoCo viering

Zondag 8 juli Gemeente Biddinghuizen Evangelische Evangelische Gemeente Zeewolde 09.00 uur: eigen voorgangers E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED www.egbsite.nl WoCo viering Zeewolde;10:30 tel. 036-5224348. Diensten: uur Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Zondag 8 juli Evangelische Gemeente Locatie: Het Koetshuis Zeewolde Secretariaat: Kwarts 3893 ED 10.00 uur: Klaas van 35, Denderen Zeewolde; tel. 036-5224348. VRIJZ. ZondagGELOOFSGEMEENSCHAP 8 juli FLEVOLAND 10.00 uur: Klaas van de Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Predikant: ds. Johan Wit, tel. FLEVOLAND 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, www.eigentijdsgeloven.nl De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het FLEVOLAND De Ketting 6, Dronten Odd Fellowhuis, Predikant: ds. Johan de Wit, Zondag 18 maart - 10:00 uur tel. De Ketting teSecr.: Dronten. aanvang 10.00 036-5222824 HenriĂŤtte Hofman, Dienst o.l.v.6Dr. R.M. Nepveu uur (tenzij anders vermeld) De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Odd Fellowhuis Dronten tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www. Eigentijdsgeloven.nl Zondag 15 juli Odd Fellowhuis, 10.00 uur: 6 te Dronten. aanvang 10.00 De Ketting Dienst o.l.v.anders mw.drs. Manneke uur (tenzij vermeld) ZondagMimar 15 juliMoskee Turkse Turkse Mimar 10.00 uur: Klaversingel 93Moskee Havenweg 3 mw.drs. Manneke DienstBXo.l.v. 8256 Biddinghuizen Openingstijden: 14.00 14.00 uur uur tot 19.00 uur Openingstijden: Contactpersonen: tot 19.00 uur Mustafa Yazici,Moskee tel.: 06-51539221 Turkse Mimar Contactpersonen: Burhan Akce, Havenweg 3 tel.: Mustafa Yazici, tel.:0321-332458 06-51539221 e-mail: burhan_66@live.nl Openingstijden: uur tot 19.00 uur Burhan Akce, tel.:14.00 06-39109603 Contactpersonen: e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, huisartsen, voor hulp die niet Spoedlijn niet kan wachten wachten tot totde devolgende volgende werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor werkdag: spoedgevalAvond-, nachten weekenddienst: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAvond-, nacht- en weekenddienst: 0900 -- 3336333 Binnen genvoeding en uitleen vankantoortijden: verpleegarti0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 --0900-8833. 331414 kelen: 0321 331414

We e k e n d d i e n s t e n

THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen Biddinghuizen m.b.t. hulpverlening, zuigelinapotheek op vragen hulpverlening, genvoeding enm.b.t. uitleen vangeopend; verpleegartizaterdag van 15.30 toten 16.30uitleen uur; Buiten kelen: 0900-8833. zuigelingenvoeding van deze openingstijden: 0321-312702. verpleegartikelen: 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringDIERENARTS: 0321-12152.geopend; op apotheek Biddinghuizen APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt u zaterdag 15.30 apotheek tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN ONROEREND-

GOED VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedPENSIOENEN 06-21588775

VERZEKERINGEN ONROEREND-

DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS0321-382473. 83 - 8250 AB Verloskundigen GOED DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 -

3

3


Buitensport voor iedereen

• Bootcamp • sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • Begeleiding bij burn-out • Sportbegeleiding bij diabetes www.vitaaloveral.nl

Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

03 0

2012

0

ag na 2

Te l e f o o n n u m m e r s

GICOM

APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en Mariënhoef spoed: 06-53659191.5, Ermelo CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel.: 0341-552570 PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: www.klavermodernwonen.nl 035-6245555. THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

J

Dealer van: Artifort en Gispen Woonwinkel met eigen stoffeerderij en meubelmakerij!

3 etage vol nie s en refu uwe rbis meube hed len

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Lieve klanten

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Yes…… hier ben ik weer!!!!

Vanaf 1 maart zijn jullie weer van harte welkom in mijn kapsalon aan huis. Om teleurstellingen te voorkomen, kunt u altijd telefonisch een afspraak maken. Mijn telefoonnummer-APK is 0623762800 keuring -Onderehoud en reparatie alle merken Uiteraard staat de koffie en thee klaar. -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag de Weerd -2 Wasboxen

Tot Ziens bij Ina’s Hair-Service Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

ZELF DE KEUZE

Ina Scoutingpad 9 8256 HC Biddinghuizen Noorderbaan 06-23762800

10 Biddinghuizen info@memifotografie.nl 0321 - 332484 www.memifotografie.nl www.autofaber.nl

ALTIJD GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN OVER DE INVULLING Algemene klachtenlijn op werkdagen: VAN EEN UITVAART 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Wilt u een indicatie van wat een uitvaart bij ons Melden overlijden: Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 kanuur: kosten op basis van uw wensen? Kijk op: 0321 31 61 74 316899. (24 uur per dag) www.jager-uitvaartbegeleiding.nl St. verliezenverwerken Flevoland Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368. Afscheidshuis Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen De Morinel 65 DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen 8251 HT Dronten FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

én de kosten

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Schrijven opent luikjes Biddinghuizen – FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen organiseert in samenwerking met De Schrijverij het eerste schrijfcafé in de bibliotheek. Op maandag 12 maart van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om zijn of haar pen te laten spreken. Schrijven opent luikjes Schrijven is een middel om je even terug te trekken. Je komt tot rust en onbewust verwerk je van alles. Het werkt verhelderend en het schept orde. Het werkt als een soort luikje naar je innerlijk en naar herinneringen. “Soms sta je versteld waar de pen je brengt”, vertelt Truus van De Schrijverij. “Je legt nieuwe verbanden of herinnert je dingen die je allang vergeten dacht te zijn. Voordat je het weet zit je op een nieuw spoor. En het fijne is dat je er helemaal geen schrijftalent voor hoeft te hebben. Iedereen kan het.” Schrijfcafé Iedereen die zich wil laten inspireren door de pen, meer inzicht wil krijgen in zichzelf of het gewoon leuk vindt om samen per pen op ontdekkingsreis te gaan, is van harte uitgenodigd bij het Schrijfcafé in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen. Met behulp van verschillende schrijftechnieken en creatieve en speelse schrijfoefeningen word je uitgedaagd om te schrijven wat voor jou belangrijk is. Deelname aan het Schrijfcafé kost 15 euro en opgeven kan via www.flevomeerbibliotheek.nl/agenda. Neem wel zelf pen en papier mee.

Feest in de bibliotheek met Theater Tim Op vrijdag 9 maart is het weer feest in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen. Theater Tim speelt dan de voorstelling Tim en afval in de woonkamer. De gratis voorstelling begint om 16.00 uur en is geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Collecteweek Amnesty International 12 t/m 17 maart Geef om vrijheid Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2018 voor de zestiende keer een landelijke collecte. Ook in Biddinghuizen wordt er in de week van 12 t/m 17 maart gecollecteerd. Missie Amnesty Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen. Waarom een collecte? Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Nog collectanten gevraagd! Heeft u tijdens de collecteweek mogelijkheid om te collecteren? Graag hiervoor aanmelden via 0321-331009. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

Amnesty collecteweek 11 t/m 17 maart 2018

GEEF OM VRIJHEID

Tim ontmoet de ooievaar. Die is heel erg boos, omdat hij in een scherf getrapt is in zijn sloot en nu rubberlaarzen moet dragen. Hij wil naar prins Goud en hem om hulp vragen. De flamingo gooit afval in de piano in het kasteel van prins Goud. Met deze piano wil de pianospeler een concert geven voor de prins. Eerst denken de prins en de pianospeler dat Tim het afval in de piano heeft gedaan, maar Tim helpt om de flamingo te betrappen. Hij legt uit dat hij het afval alleen maar terug brengt. De mensen brengen het afval naar de woonkamer van de dieren, en de vogels brengen het weer naar de woonkamer van de mensen. Er moet een oplossing gevonden worden, maar gaat dat lukken?

Uw advertentie hier?

SMS Amnesty naar 4333 en doneer eenmalig € 2,-

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg lien en le als ridis we

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Conny Oosterkamp "" In balans Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig InPedicure,(Sport) balans zijn zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanPraktijk voor Laat uw voeten voeten deskundig verzorervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. massage, Sportverzorging/ gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparaties van sieraden en horloges. Noorderbaan 51, of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, blessures. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis halen en brengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via ziekenBiddinghuizen. Bel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: wie goed in Reumatische Evt.waar via het het ziekenMuziTax “De voet. juwelier muziek in wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 06-49219603 of stuur mij een voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26,97, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 zitâ€?. Kruidendreef 8252 BE voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, emailbericht: conny.oosterkamp@ tel. 333464. 333464. Ter info, hoofdpijn, of of andere andere terugkerende terugkerende Dronten Tel. 0321-318011 Ter info, klachten. solcon.nl klachten. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Pianoles en Zangles door ervaren www.muzitax.nl Bewust worden door www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Bewust wordenleraar. door massage. massage. Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar gediplomeerde Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH Klusbedrijf Johan Bramer Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Harderwijk. Snoeien is Vakwerk Marc Custers ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Binnen en buiten schilderwerk Harderwijk. Bel Bel voor voor afspraak afspraak of of inforinforreparaties van sieraden en horloges. matie reparaties van Tel: sieraden en horloges. Tuinen en Zo!! 06-55797840 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel matie 0341-266806. 0341-266806. Gratis www.carlferket.nl Gratis halen halen en en brengen. brengen. tel. 337030 of mob. 06-10172196 www.carlferket.nl MuziTax "De juwelier waar muziek in MuziTax "De juwelier waar muziek in Klusbedrijf Johan Bramer. zit". Kruidendreef 97, 8252 BE zit".Schoonheidsspecialiste Kruidendreef 97, 8252 BE Dronten 0321-318011 Voor uw binnen en buiten klus- en Stratenmaker nodig voor Oprit of JoseTel. Gouwenberg Dronten Tel. 0321-318011 www.muzitax.nl De Kleine onderhoudswerkzaamheden. terras? Ook stenen leveren. www.muzitax.nl De Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw Naar de schoonheidsspecialiste, klussen in het Voor vrijblijvende bel vrijtel. Marc Custers Tuinen en Zo!! klussen in en en om om prijsopgaaf, het huis. huis. Voor Voor vrijhet doet je goed en dat voel je! blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 337030 mob. 0610172196. 2012 2 ofofferte, 0gewoon 0 03 0 Tel.2012 Tel: 0 06-55797840 ag na 3 blijvende bellen. Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 330616, Voor uit het 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit het Engels, Engels, Duits, Duits, Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Frans Frans of of Russisch Russisch belt belt uu CAW CAW Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook voor particulieren! Heerlijke Ook voor particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. direct www.kraamzorghetmooiewonder.nl direct van van de de importeur importeur Ook DaniĂŤlle Commandeur tel. Ook voor voor proeverijen. proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie nodig wegbebakening, schade en reparatie 0622636869 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor Oprit 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterWijnkoperij van de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc Na een moedig gedragen ziekte is overleden, machinebouw en besturingsechniek www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc www.kraamzorgkiddo.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en PROTESTANTSE GEMEENTE Custers Tuinen en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 0606Ria Bron tel. 0640770102 ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 BIDDINGHUIZEN

Ke rk diens t en

binnen en buiten schilderwerken

FOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE Voor coniferen, heesters behangen * glasvezel sausen Voor coniferen, heesters en en* sierlijke sierlijke BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerdAaldein bomen bomen moet moet uu naar naar kwekerij kwekerij Aaldediabetische-, reumatische-, spastische-, rink komen. Harderringweg 16, Bel voor een vrijblijvende offerte rink komen. Harderringweg 16, BidBidoncologische en alle andere risicodinghuizen, tel. tel. 06-48462307 Biddinghuizen dinghuizen, tel. 0320-288377. 0320-288377. voeten, met mogelijke vergoeding door Openingstijden: . Openingstijden: . de ziektekostenverzekeraars. Ook voor ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur cosmetische voetbehandelingen. zat. 08.00 17.00 uur zat. 08.00 - 17.00 nodig‌?? uur Poolse medewerkers Karin Andringa ZonneweideTen 16,Hoff tel. 06-50405611, Agrohulp kan u helpen !! Klusbedrijf Johan Bramer. info@pedicurebiddinghuizen.nl Klusbedrijf Johankunt Bramer. Voor informatie u bellen met: Voor Voor uw uw binnen binnen en en buiten buiten klusklus- en en onderhoudswerkzaamheden. O. ten Hoff tel 0591-549094 / onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Ina's Hair-Service Voor06-51558557 vrijblijvende prijsopgaaf, L. ten Hoff bel tel tel. 337030 of Scoutingpad 9 0610172196. 337030 of mob. mob. 0610172196. 0321-326533 / 06-11310835 kinderen knippen tot 10 jaar ₏10,= Agrohulp Ten Hoff ,Prof.₏ Zuurlaan 20 Dames & Heren knippen 15,= Videobanden, dia’s en lp’s Biddinghuizen Voor een afspraak belt u Videobanden, dia’s en lp’s overzetten overzetten op op DVD. DVD. 06-23762800 De De Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/0618484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net www.schrijverij.net www.schrijverij.net

Schildersbedrijf J. Buiten

Uw Uw pedicure pedicure in in Biddinghuizen Biddinghuizen voor voor o.a. o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, zoals diabetes, reuma, zoals diabetes, reuma, spastische, spastische, Voor al verwaarloosde uw schilder, behang en oudere en voet. oudere en verwaarloosde voet. sauswerken. Bel voor afspraak: Karin 06-50405611 Bel voorook afspraak: Karin 06-50405611 Tevens het kwartsen van muren. Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl

Tel. 333558, mob. 06-41670881 TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Eiken wijnvaten regentonnen Voor al uwen Dakwerk Eiken wijnvaten en regentonnen

ReginaState vatenhandel Dakbedekking, en zinkwerk, ReginaStateloodvatenhandel Bremerbergweg HWA en onderhoud. Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825

www.reginastate.nl * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas www.reginastate.nl * Deuren - ramen - kozijnen U kunt vrijblijvend vragen: * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Bel 06- 2141 6645

Pianoles en door ervaren Pianoles en Zangles Zangles ervaren gegeTel: 0321-848043 of door 06-11017610 diplomeerde leraar. diplomeerde leraar. WWW.GEERTSGLAS.NL Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Vakantieopvang Vakantieopvang en en dagopvang! dagopvang! Voor uw Hond en Kat! Voor uw Hond en Kat! Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl www.dierenpensionwelgelegen.nl Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. Bremerbergweg Bremerbergweg 16 16 Biddinghuizen Biddinghuizen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime Ruime buitenrennen en GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! KUNSTMEST - OPENBARE info@knipscheer.com Ruime binnenkennels RuimeWEEGBRUG binnenkennels met met Kantoor: Bedrijfsweg 25 -0321-331801 Dronten vloerverwarming! VERT.: J. VOGELAAR - TEL. vloerverwarming! T. 06-51107527 NOORDERBAAN - BIDDINGHUIZEN T. 0321-332549 0321-33254991M. M. 06-51107527

BLONK

6TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl

Uw op papier. Uw levensverhaal op papier. Tel:levensverhaal 0321-848658,behouden. dominee@ Mevr. Joke v/d Meij Uw geschiedenis Uw geschiedenis behouden. protestantsegemeentebiddinghuizen.nl De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Jolanda Aantjes - Lubbersen, 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net Wij zullen haar Scriba: missen en wensen Klaversingel 48, tel. 323672. www.schrijverij.net www.schrijverij.net

de familie

Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 veel sterkte en Gods kracht toe. e-mail: cobydeboer@planet.nl.

Schoonheidsspecialiste Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen ZondagSchoonheidsspecialiste 8Jose juli Gouwenberg Leden en bestuur van 16 49 TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 49 09.30deuur: mw. ds. R. van Haeringen, Naar schoonheidsspecialiste, F 0321 22 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 33 22 04 04 Dronten het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl het doet je goed en dat voel je! www.hedibouw.nl Depositaire Medex. Mosselweg EE info@hedibouw.nl Heilig Avondmaal viering Depositaire Medex. Mosselweg 3a, 3a, info@hedibouw.nl Biddinghuizen, Biddinghuizen, tel. tel. 0321-332939 0321-332939

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’

Nieuwbouw Stichting De ( Scharrelberg Locatieraad: 0321-331428 dhr. A. de

Pastor: G.isNijland, Ludgerusplein 2, Snoeien Vakwerk Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: Dronten, Tuinen entel. Zo!!0321-312456. Tel: 06-55797840 06-55797840

Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg www.Quiltwebwinkel.nl www.Quiltwebwinkel.nl www.parochienorbertus.nl (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Als Quilten uw hobby is hoeft u de deur Scharrelberg) zijn voltooiing. niet leukste Vrijdag juli de niet uit uit6voor voor denadert leukste Quiltstoffen Quiltstoffen

/Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt uu /Jelly benodigdheden.Neemt 10.00Rolls uur: en eigen voorganger snel een kijkje de Website en uu kunt Dagelijks zijnop vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af snel een kijkje op de Website en kunt WoCo vieringmorgen in huis hebben. bestelling te de maken. Deze week het gas, water en de elektriciteit aangesloten. de bestelling morgen in zijn huis hebben.

Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Zondag 8 juli Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en 09.00 uur: eigen voorgangers er is Reparatie een beginvan gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. huishoudelijke Reparatie van huishoudelijke WoCo apparatuur aan het viering schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en apparatuur Wasmachine, doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem Wasmachine, droger, droger, vaatwasser, vaatwasser, magnetron, oven, etc. Evangelische Zeewolde aanleggen. magnetron,Gemeente oven, koelkast koelkast etc. Secretariaat: Kwarts 35, 3893coupon ED Wij geen voorrijkosten! Vul de hieronder in. Wij rekenen rekenen geen voorrijkosten! Zeewolde; tel. 036-5224348. www.technoservicedoornbos.nl Stichting De Scharrelberg www.technoservicedoornbos.nl

Donateur worden?

06 - 29 05 05 03 / 0321 -Alvast 330 797

06 - 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen

bedankt!

Laat uw voeten deskundig verzorgen. Baby op nodig? BabyPedicuresalon op komst? komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? Bij “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: 06 40 77 01 02 Brake-Bom. Gespec. in Diabetische tel: 06 - 40 77 01 02 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

Uw Kaasman JJoooopp ddee V Vooss 06-22513628 06-22513628

Nu Nu ook ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

** Geboortekaarten Geboortekaarten ** Trouwkaarten Trouwkaarten binnen en buiten schilderwerken ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten behangen * glasvezel * sausen

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / 06-51558557 L. ten Hoff tel De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 / 06-11310835 De 0321-326533 Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Voor al uw schilder, behang en www.schaapholland.nl sauswerken. Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881 N

Schildersbedrijf J. Buiten

R SE O SHAR N L R E I ST specialist OARS in W N S polyesterhars, U H K IL T epoxyhars, S specialist in W N plamuren & * Voor hetU leveren en plaatsen van alle soorten glas polyesterhars, onderhouds* Deuren - ramen - kozijnen epoxyhars, middelen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

K

plamuren &

Wilsor kunstharsen onderhoudsTel: 0321-848043Noorderbaan of 06-11017610 46-48 WWW.GEERTSGLAS.NL middelen 8256 PR Biddinghuizen

bedankt de vele vrijwilliWilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 gers voor hun inzet en Noorderbaan 46-48 Fax: 0321 33 10 74 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl enthousiasme. Tevens een Tel: 0321 33 P 11 67 M A C H T I G I N G S C O U O N www.wilsor.nl woord van dank aanM de A CHTIGING SFax: C 0321 O U33P10 O N 74 IK BBIDDINGHUIZEN AACTUEEL .vele VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP IK WORD WORD DONATEUR DONATEUR VAN VAN DE DE S STICHTING TICHTINGsponsors, IDDINGHUIZEN CTUEEL . zowel groot als E-mail: info@wilsor.nl FLEVOLAND klein, voor het vele materiwww.wilsor.nl Ondergetekende Predikant: ds. Johan de Wit, tel. GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN Ondergetekende aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................. Naam: WEEGBRUG schap dat Adres: ter beschikking is ............................................................................................................................ Adres: ............................................................................................................................................. Naam: De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 gesteld en de euro’s die we tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. TEL. 0321-335353 De Waard- TELEFAX BV 0321-331234 Odd Fellowhuis, mochten ontvangen. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel uur (tenzij anders vermeld) Secretariaat: Cultuursingel 90 --nodig 8256 AN om van zijn of de Diverse materialen zijn baan er nog dit unieke project De WaardenBV Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, omeen vangeweldige zijn // haar haar giro– giro– of bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde 8256om HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Zondag 15zal julieenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. "! #0321-333189 Dit bedrag de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan Tel. 0321-331401 / Fax Dit bedrag 10.00 uur: zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Loonwerk en grondverzet graag contact opnemen met de penningmeester Mijn van girorekeningnummer Stichting Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... is: ........................................................................... Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 penningmeester@osbornegroep.nl Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... Turkse Mimar Moskee Havenweg 3 Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl 99 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur

JA

BLONK

 

PRO BIDD Pred Tel: prot Jola Klav Mw. e-m

Zon 09.3 Dron Heil

R.K Past Dron Loca Sch 332 www

Vrijd 10.0 WoC

Zon 09.0 WoC

Evan Secr Zeew

Zon 10.0

VRIJ FLE Pred 036 De V tel. 0 Odd De K uur

Zon 10.0 Dien

Turk Hav Ope Con Mus Burh e-m

Spo kan Avo 090


De burgemeester zoemt, zoem je mee? ‘Heel Nederland Zoemt’ op zaterdag 10 maart. Tijdens de NL Doet werkdag gaan we aan de slag om de wilde bij te helpen. We gaan speciale struiken planten en bijenhotels bouwen. Burgemeester Aat de Jonge ‘zoemt’ ook die dag, zoem je mee? Locatie: Mijn Stukje Natuur- Larserbos (Zeebiesweg 47 te Lelystad, 09.00 -12.00 uur). Opgeven kan via NL Doet klus 36356. Op een luie zomerdag ontspannen genieten van rondzoemende bijen, het lijkt zo gewoon maar is het helaas niet meer. Het is al regelmatig in het nieuws geweest dat het slecht gaat met de bijen. En als het slecht gaat met de bijen ziet het er voor ons mensen niet best uit. Daarom is deze leuke variant op NL Doet bedacht, NL Zoemt. Samen de handen uit de mouwen steken om de wilde bij te helpen. Wat hebben bijen nodig? Eigenlijk wat wij allemaal nodig hebben: eten en een veilig plek om te wonen. Verschillende soorten struiken

en bloemen vol nectar verzorgen een lekkere dis voor de bij en een insectenhotel met gaatjes en hoekjes geeft veiligheid en kinderkamers in overvloed. Tijdens NL Zoemt gaat we met elkaar heel veel struiken planten en leuke creatieve bijenhotels bouwen om de bij te helpen op Mijn Stukje Natuur-Larserbos. Mijn Stukje Natuur is een prachtig stuk bos in het Larserbos bij Lelystad. Bij Mijn Stukje Natuur kan iedereen die het maar wilt een eigen stukje

natuur krijgen. En hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Veel mensen genieten van hun eigen Stukje natuur om te recreëren, spelen, fotograferen of om nog mooiere natuur te maken. Wil je ook een Stukje Natuur? Kijk dan snel op: www.mijnstukjenatuur.nl Martine Dubois, de freelance boswachter www.martinedubois.nl www.nldoet.nl/klus/36356

POTGROND AKTIE Potgrond 40 ltr € 4,58

6 Halen = 5 Betalen 7


Website: www.basgymnastiek.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 maart 2018 Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden van BAS Gymnastiek, Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. U bent van harte welkom! Wanneer: maandag 12 maart 2018 om 20.00 uur Waar: Kerkcentrum De Voorhof Aanmelden: aanmelden via secretariaat@basgymnastiek.nl (voor 9 maart 2018)

15 maart 2018 OPEN LES PEUTERGYM Ben je tussen 2 en 4 jaar oud? Kom dan gezellig een keer mee gymmen! Wanneer? Donderdag 14:45 uur – 15:30 uur Waar? Gymzaal Sportlaan (Biddinghuizen) Wie? Juf Johanna verzorgt deze leuke les Kosten? De open les is gratis! Voor € 10 per maand kun je elke week Peutergymmen

25 maart Passie zangavond met Zon en Zegen Zondagavond 25 maart organiseert Chr. gemengd koor Zon en Zegen o.l.v. Jaap Kramer, een Passie Zangavond in kerk- en zalencentrum De Voorhof. Een avond met liederen uit de Lijdenstijd, gezongen door het koor en met samenzang.

Kom een keer meedoen!

Aan deze zangavond werken verder Johan Bredewout (piano), Marco Hoorn (solist) en Anne Doedens (spreekstem) mee.

Meer informatie: www.basgymnastiek.nl E-mail info@basgymnastiek.nl

Aanvang 19.00 uur. De toegang is gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

LEDENAVOND Chr. Vrouwenbeweging PASSAGE op 13 maart a.s.

Uw advertentie hier?

Op dinsdagavond 13 maart a.s. houdt Chr. Vrouwenbeweging Passage weer een ledenavond. Na de opening en meditatie e.d. geven we het woord aan de spreker van deze avond. Er komen mensen van de Veluwse Wensambulance. Deze vervult wensen van ernstige zieken op de Veluwe. Deze avond begint om 19.30 u. in Kerk- en Zalencentrum De Voorhof, zaal De Heerd. Gastvrouwen zijn deze avond: wijk 5 van Jannie Faber. Mocht u deze avond, als vrouw, eens mee willen maken, dan bent u van harte welkom. Namens het bestuur Lenie Christiaanse, secretaris. 8

Afvalcontainer nodig? www.vanwerven.nl/webshop


In vogelvlucht: zonsopkomst Afgelopen week hebben we te maken gehad met de beer uit Siberië. Dit betekent dat er koude lucht via het Noorden / Oosten ons land binnen kwam. Schaatsliefhebbers kunnen niet wachten totdat ijsbanen opengaan. Zal het er dan toch nog van komen om op natuurijs te schaatsen? Voor natuurliefhebbers betekent het strakblauwe luchten, prachtige vergezichten en het weidse van de polder. Ik kan dan genieten van de vroege ochtend. Zo ook deze ochtend; ik was al vroeg in Biddinghuizen om wat werk te bekijken. Nu had ik ingepland om voor dat de zon opkomt, dat is zo ongeveer rond 7.45 uur, aan de rand van het dorp in het Noaberpark te genieten van de zonsopkomst. De horizon verkleurt en dan in eens … is de zon er. Een nieuwe dag breekt aan. Prachtig zo’n moment.

Geweldig om even een paar minuten te genieten van dit moment. We vinden het misschien niet zo bijzonder meer omdat dit elke dag gebeurt. Maar toch kan het geen kwaad om hier bewust eens bij stil te staan.

Ik zoek een plekje om foto’s te maken; op het vlonderpad blijf ik staan. Een prachtige rietkraag vormt het decor, met de zon op de achtergrond.

Dick van de Graaf

En dan na zo’n prachtige zonsopkomst, ga ik de positieve energie die ik hiervan heb gekregen omzetten in de werkzaamheden van vandaag.

Vliegende start voor Vereniging Flevofood Grote opkomst bij lancering nieuwe ketenvereniging

Ruim 120 Flevolandse ondernemers die actief zijn op het gebied van voedsel bezochten op 21 februari jl. de lancering van de nieuwe Vereniging Flevofood. Er is veel enthousiasme om met elkaar te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door een sterke regionale productie-, verwerking- en afzetketen op te bouwen en door samen de Flevolandse voedselproducten sterker te presenteren op evenementen als de Floriade. Tijdens de feestelijke startbijeenkomst bij de Lelystadse stadsboerderij van Boer Kok meldde Provincie Flevoland zich officieel aan als eerste netwerkpartner van de vereniging. mee kookt, toch is het zeker niet gemakkelijk om lokale producten in te kopen, vertelde ze de aanwezigen. Biologisch is belangrijk maar ook ‘van dichtbij’ en het contact met de boer maakt de producten duurzaam. Gastlocatie Boer Kok liet het enthousiasme voor Flevolandse producten proeven aan de bezoekers. Tijdens de bijeenkomst werden op de houtoven heerlijke gerechtjes bereid, die gretig aftrek vonden tijdens de afsluitende borrel.

Hillebrand Koning van Provincie Flevoland ziet veel voordelen in de nieuwe vereniging: “Deze ondernemers kennen een groot deel van de andere aanwezigen niet goed, terwijl ze met veel van hen goed zaken kunnen doen. Tijdens bijeenkomsten kun je het kennisniveau omhoog brengen, zoals we vandaag doen met sprekers die ons verrassende inzichten geven. Ik ben ook erg enthousiast over de werkgroepen, waarin

verenigingsleden willen gaan werken aan ontwikkelingen die ze belangrijk vinden. De werkgroep Floriade bijvoorbeeld, biedt ondernemers in onze provincie een geweldige kans om in beweging te komen en samen producten onder een nieuw streekmerk te vermarkten.” Spreker en marketingconsultant Edwin Vels moedigt de aanwezigen aan hier stappen in te zetten: “Met een

merk onderscheid je je product in de supermarkten, het is heel belangrijk om je mooie productkenmerken zichtbaar te maken. De meeste aankoopbeslissingen worden ter plekke gedaan en sluiten aan bij hoe de klant het product wil gaan gebruiken.” Colinde de Nijs van Restaurant Le Mirage uit Emmeloord is één van de trotse gebruikers van Flevolandse producten. Hoe graag ze er ook

De bestuursleden gaan naar huis met een groot aantal aanmeldingen van leden, een vliegende start! Bestuursvoorzitter Martin Topper: “Er staan al veel bezoeken in onze agenda’s aan partijen die netwerkpartner willen worden. Graag gaan we met iedereen in gesprek die iets met de Vereniging Flevofood heeft of wil. Hoe meer bedrijven lid zijn, hoe groter onze gezamenlijke kracht is. Of we nu teler zijn, producent, cateraar of retailer.” Via www.flevofood.com is meer informatie te vinden over de vereniging en het lidmaatschap. 9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

2

EE

en

el.

ijn dat 11 ue. .nl

in ste glo de het aar me geop. 8.in aat hts was orn dus ijn wo7uit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct vandan de importeur 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat er geen verwegbebakening, schade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk ook voor de combine waarmee Fax: 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. machinebouw en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als teler moet je zelf goed controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten www.vanharsselaar.nl Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deschoon eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal op papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: UwTeddy geschiedenis behouden. spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een steviLasbedrijf -Lease service langer dan vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk Gouwenberg T 0321 - 33revue. 16 49Er werd soms vrij veel opJose ininloopspreekuur: Hilversum en donderzat in Huizen al in een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; Noorderbaan 19-21 Naar deuschoonheidsspecialiste, F 0321 - de 33 Sportlaan 22 04 Mocht tijdens of fietstocht overzat komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel. (0321)30, 330655, Fax- (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E een info@hedibouw.nl De Regge Dronten 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voor tel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick van de Graaf Marc Snoeien is fietsroute Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!! Tel:VERON 06-55797840 Gezinszorg: spreekuur ma. t/mADMINISTRATIEKANTOOR vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

Belt u naar Giennes Bies

naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden.van Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Een Als en Quilten uw hobby hoeft u dewaar deur uw fers lijnen neer enisben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: 0321-333377.

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

niet uitafspraken voor de leukste Diëtist: ma. t/mQuiltstoffen 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00 voedingsvragen t/m /Jelly uur; Rollstelef. en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos isenoverleden snel09.00 een kijkje opToen deuur: Website u kunt in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di. apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine, droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 03 331368. 06 - 29 05 05 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent Wijkpost VAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE

de bestelling morgen huis nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naarhebben. mijn zin. GEMEENTE -inKLACHTENLIJN

Dat komt ook door het werk in het

JA

2012 2

Naam:

installatie service onderhoud

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl schoonheidsspecialiste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV van o.a.

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Meer en minder overlast door Lelystad Airport BIDDINGHUIZEN - De vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen op sommige plekken in Flevoland meer en op andere plekken juist minder geluidshinder veroorzaken dan eerder was berekend. Dat blijkt uit de aangepaste en gecorrigeerde milieu effectrapportage (mer), die minister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Biddinghuizen en Ens gaan er op voorruit, Zeewolde en Creil krijgen meer overlast. Waarom is de milieu effectrapportage aangepast? Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel toonde in oktober aan dat er fouten zitten in de mer uit 2014. Volgens de aansluitroutes die het ministerie in juni presenteerde moeten vliegtuigen van en naar Lelystad lange tijd op 6000 voet/1800 meter hoogte blijven. Adegeest toonde aan dat ze dan over een groter gebied lawaai maken dan in de mer staat. Ook was het geluid van de oudere Boeing 737-300 door een fout bij het Nederland Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) verkeerd berekend. Twee bureaus hebben dat destijds niet ontdekt. Toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma zegde in oktober aan de Tweede Kamer toe dat de fouten zouden worden hersteld. Haar opvolger, minister Van Nieuwenhuizen, heeft dit overgenomen en uitgevoerd. Zijn alle fouten nu hersteld? Volgens de minister wel. Daarop hebben de twee adviesbureaus, het NLR en een derde bureau dat op aandringen van de Kamer is ingehuurd, extra toegezien. Ook de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport, bestaande uit vertegenwoordigers van actiegroepen, heeft de mer beoordeeld. De Commissie voor de mer doet nu een laatste toets. Naast correctie van de fouten heeft het ministerie gegevens geactualiseerd. Zo zijn er na tips die burgers en luchtvaartorganisaties konden indienen vliegroutes aangepast. De mer liet al de milieu-effecten voor 25.000 en 45.000 vliegbewegingen in 2040 zien, maar er is een apart scenario gemaakt voor de de komende vijf jaar. Daarin kan Lelystad Airport tot de herindeling van het luchtruim in 2023 maximaal 10.000 vliegbewegingen verwerken. Op verzoek van de Bewonersdelegatie zijn ook berekeningen meegenomen voor de grotere Boeing 787. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat maatschappijen die vanaf Lelystad Airport gaan gebruiken, is de startbaan wel lang genoeg om dit type er te laten starten en landen. Wat verandert er in Flevoland? In de mer is gerekend met de effecten van een Boeing 737-800, bekend van onder meer Transavia, KLM, Corendon en Ryanair. Omdat die iets groter en zwaarder is dan de versie waarmee in 2014 is gerekend, veroorzaakt die in Lelystad direct rond het vliegveld meer lawaai (73 in plaats van 71 decibel) en meer uitstoot van kooldioxide en stikstofoxide. De aangepaste vliegroutes hebben de volgende gevolgen: - Bij start in zuidwestelijke richting maken vliegtuigen een U-bocht naar het noordoosten. In de aangepaste route gaan ze in die bocht sneller klimmen en bereiken bij Trekkersveld in Zeewolde 3000 voet/900 meter hoogte. Tot Biddinghuizen stijgen ze door naar 4500 voet/1350 meter en uiteindelijk 6000 voet/1800 meter bij het verlaten van de polder. Biddinghuizen krijgt hierdoor minder geluidsoverlast, maar Zeewolde en nabij Hardersluis juist meer omdat piloten eerder gas geven. - Bij noordoosten wind vliegen naderende toestellen eerst in zuidwestelijke richting langs op 900 meter langs Biddinghuizen. Later dan eerst was gepland dalen ze bij Zeewolde naar 600 meter en maken dan een U-bocht naar het noordoosten om te gaan landen. In die bocht vliegen ze enkele tientallen meters verder richting Almere Oosterwold, maar blijven ten oosten van de A27. - Ens krijgt volgens nieuwe geluidsberekeningen minder geluidsoverlast door overvliegend verkeer, omdat de vliegtuigen iets stiller zijn. Dat geldt ook voor Dronten-West. - In de aangepaste routes komt er ten westen van Creil op 1800-3000 meter hoogte een vertrekroute naar het noorden. Vanaf het IJsselmeer passeert iets ten noorden van Creil een naderingsroute het dorp op 3300 meter.

vliegtuig hoger is. In de mer staan geen decibellen vermeld voor de aansluitroutes over Noordoostpolder, Gelderland en Overijssel waarover nu juist zoveel zorgen zijn. Volgens het ministerie is het niveau hier lager dan 40 decibel, behalve op een punt bij Apeldoorn waar de vliegtuigen weer door klimmen. Wettelijke normen Minister Van Nieuwenhuizen concludeert dat er geen wettelijke normen voor geluid en uitstoot worden overschreden, ook niet bij de tijdelijke aansluitroutes. Het aantal ernstig gehinderden binnen de wettelijke norm van 48 dbA daalt in Flevoland van 279 naar 146 huizen, omdat de geluidscontouren anders worden. De veiligheidsrisico's door vogels zijn volgens de minister bij Lelystad niet groter dan rond andere vliegvelden, ondanks de nabijheid van de Oostvaardersplassen. 45.000 bewegingen is de grens De minister legt in het aangepaste Luchthavenbesluit vast dat Lelystad Airport niet meer dan zoals eerder afgesproken 45.000 vliegtuigbewegingen voor groot handelsverkeer zal verwerken, los van de kleine vliegtuigjes, helikopters en zakenverkeer. Zij komt hiermee tegemoet aan een recente motie van de SP en GroenLinks, die bezorgd waren dat het er met gebruik van stillere vliegtuigen wel 60.000 zouden kunnen worden. Om het geluid te meten en te kunnen handhaven, zegt de minister extra meetinstallaties toe in een groter gebied rond het vliegveld. Aanvankelijk zouden er alleen aan beide uiteinden van de startbaan meetpunten komen. Bewonersdelegatie kritisch Hoewel zij tevreden is dat zij de aangepaste milieurapporten heeft kunnen beoordelen, is de Bewonersdelegatie kritisch. Zij vindt het onwenselijk dat de minister het vliegveld toch openstelt voor 10.000 vliegbewegingen. De delegatie is van mening dat de routes in de geactualiseerde mer niet realistisch zijn, wat leidt tot een onbetrouwbaar beeld over de toekomstige geluidsbelasting voor de omgeving. De bewoners citeren ook het rapport van het derde adviesbureau, dat stelt dat er bij de geluidsberekeningen een verouderde methode is gebruikt die de hinder niet juist weergeeft. Al met al is het vertrouwen in de gang van zaken rond Lelystad Airport niet hersteld. Bron: Omroep Flevoland, met dank aan BHZnet

Hoeveel herrie is dat dan? Een Boeing 737-800 maakt bij de start 73 dbA lawaai. Een moderne stofzuiger op vol vermogen geeft 74 dbA. Vliegt de Boeing constant op 1800 meter, dan is het geluid 55 dbA. Stijgt het toestel, dan wordt dit circa kort 65 dbA totdat het 11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week HET KAN VRIEZEN, HET KAN DOOIEN, MAAR ALS JE UITGLIJDT ZIJN ZE TE LAAT MET STROOIEN

Jouw spreuk van de week op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Foto: Redactie BHZNet.nl

Flevolanders traag met belastingaangifte

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

BIDDINGHUIZEN - Flevolanders hebben van alle Nederlanders het minste haast met het invullen van de belastingaangifte. Dat blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. 25 procent van de Flevolanders is niet van plan om meteen aangifte te doen, tegen een landelijk gemiddelde van 20 procent.

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk voor de tarieven op www.bactueel.nl.

Wachten met invullen is niet handig, zegt Eline Spros, directeur particulieren van de Belastingdienst. Wie snel zijn geld terug wil, of juist wil weten of hij moet bijbetalen, moet de aangifte vóór 1 april invullen. 1 mei is de uiterste datum, daarna volgen aanmaningen en eventueel zelfs boetes.

NL DOET Op 9 en 10 maart tijdens NLdoet gaan we gezamenlijk de handen uit de mouwen steken om Biddinghuizen weer een stukje mooier te maken. Helpt u/jij ook mee? Aanmelden kan eenvoudig op NLdoet.nl. Het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen.

Niet leuk Het onderzoek van de fiscus bevestigt dat niemand aangifte doen leuk vindt. De meeste mensen wachten tot ze alleen zijn en bijna niemand gaat er gezellig voor zitten met een hapje of een drankje. Ook beloont bijna niemand zichzelf als het invullen klaar is. Dat invullen kost gemiddeld een uur. Volgens Spros is het mogelijk om binnen een kwartier klaar te zijn, maar dat zijn uitzonderingsgevallen. Ze adviseert om voor hulp bij het invullen te kijken op de website van de Belastingdienst, die veel tips bevat.

JAARVERGADERING DORPSBELANGEN Dinsdagavond 3 april is de voorjaarsvergadering voor leden van Dorpsbelangen Biddinghuizen. Noteert u de datum in uw agenda? De officiële aankondiging komt in de Biddinghuizen Actueel. Het bestuur van Dorpsbelangen. WIE MIST ZIJN/HAAR BRIL? Zaterdag 3 maart heb ik een Donkerblauwe metalen bril gevonden, volwassen maat, in de struiken bij de parkeerplaats bij de Lidl.

Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Floor Pol

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

Meer info: 06-10473884

I www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Bron: Omroep Flevoland, met dank aan BHZnet

Biddinghuizen Actueel - Nummer 10  
Biddinghuizen Actueel - Nummer 10  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 10

Advertisement