Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 48 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: jaargang 35 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

40 jarig jarig Boekverkoop in in bibliotheken bibliotheken 40 Boekverkoop Een kloppend hart voor Biddinghuizen jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de

bibliotheken maarHet ookkunnen te koop. De boeken variëren van in romans tot blijven uitoefenen van sport ons eigen Toen in de zomer van 2008 het akkoord kwam op het Zaterdag 77 juli juli viert viert ACV ACV bibliotheken maar ook te koop. De boeken variëren van romans tot Zaterdag dorp, betekent natuurlijk ook dat er aan de eisen plan voor het Multifunctioneel Gebied, is er akkoord kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op op de Flintstones Flintstones haar 40 40 jarig jarig Het de haar gegaan met een gefaseerde aanpak. was op dat van de sportbonden moet worden voldaan. Dat, in vakantie. vakantie. jubileum. moment simpelweg niet mogelijk om in één keer het combinatie met het zeer verouderde Koetshuis, vraagt jubileum. vervanging. echter bouw en in de hele plan te realiseren. Fase 1, het Educatief Centrum De boeken boeken kosten €€om 0,75 per stuk stuk en enHet 10 is voor 6,-.door In de dedebibliotheek De kosten 0,75 per 10 voor €€ 6,-. In bibliotheek in Van11.00 11.00 uur tot17.00 17.00 uur mogen ligging van het actie: Koetshuis niet mogelijk om plastic deze zotas te (EC), heeftuur in 2013 haaruur deuren geopend en hiergeldt wordt Van tot mogen Dronten echter een speciale voor € 5,kunt u een geldt echter een speciale actie: voor € 5,- voldaan kunt u een plastic tas decoureurs coureurs verschillende spec- Dronten verbouwen dat er aan alle eisen kan worden. al jaren volop gebruik van gemaakt. Inmiddels staan de ininverschillende specmet romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic plastic tas tas met met we aan deklassen vooravond van de realisatiemet van romans fase 2. taculaire klassen hun hun rijkunsten taculaire rijkunsten jeugdboeken. jeugdboeken. Voor een gezonde en houdbare situatie is een laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten Fase wel MFG2 genoemd, omvat de sluitende exploitatie op basis van de huidige Circuit2, aanook de Biddingringweg Biddingringweg in Circuit aan de in De boekverkoop tijdens openingstijden openingstijden in de bibliotheken bibliotheken Dronten, De boekverkoop tijdens de Dronten, noodzakelijk. in Hierbij speelt een effectieve voorzieningen voor spel, cultuur, kerk en sociaal isisinkomsten Biddinghuizen. Desport, autocross Biddinghuizen. De autocross isishet bestaande Swifterbant en Biddinghuizen. Ziein www.flevomeerbibliotheek.nl samenwerking het gehele Multifunctionele Gebied maatschappelijk werk. Samen met EC zal Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl speciaal voor het jubileum uitgespeciaal voor hethart jubileum uitgeeen grote rol. Zo kunnen we leegstand voorkomen en dit het kloppend van Biddinghuizen worden. breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid tot de meest rendabele oplossing te komen. geeindigd met een nieuw in het geeindigd met eenvoor nieuw Er is gevochten de in 2dehetfase, omdat we het levengeroepen geroepen caravanrace. In basisvoorzieningen en leven caravanrace. In en belangrijk vinden dat we alle op Bovengenoemde doelstellingen zijn het fundament rondom een tent kunt u genieten Afscheid juf Riet rondom eensociaal-cultureel tent kunt u genieten voor het plan dat er juf nu ligt.Riet sportief en vlak in ons dorp behouden. Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreid assortiment aan meer op Dronten We willen voorkomen dat we steeds van assortiment aan versnaperingen en ererZeker zullenook, veelomdatNahet aangewezen worden. versnaperingen en zullen veel 34niet jaarmeer in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Na 34 jaar in gewerkt extra aktiviteiten zijn voor jong en (Lees verder op pagina 3.) voor iedereen mogelijk is mee te doen, wanneer de juf extra aktiviteiten zijn voor jong en te hebben, gaat Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee trampoline, activiteiten buiten ons dorp plaats zullen vinden. oud,zoals bungee trampoline, een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. Neem Heer mijn beide handen receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. schminken. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

Na een liefdevolle verzorging op afdeling Oost 3 van de Regenboog is in het bijzijn van haar geliefden rustig ingeslapen onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Aartje Reurink-Mol Zus weduwe van Sjaak Reurink

in de leeftijd van bijna 88 jaar. Joke en Henk Tamara en Robert Yacintha en Stefan Pascal Julian Lisanne Elaine Jessica, in liefdevolle herinnering Stefan

Dankbetuiging “Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling, Zonne-Energie Zonne-Energie hulp en steun die wij mochten met Zonnepanelen met tijdens Zonnepanelen ontvangen de ziekte en na 'uit'Biddinghuizen Biddinghuizen het overlijden van Harry van der 'uit' Veen. Het Ecosave heeft ons heel goed Ecosave gedaan te merken dat zovelen met sinds 2001 sinds 2001 ons meeleefden. 0321332038 332038 0321 Dina van Veen, kinderen en Uwder eigen stroom Uw eigen stroom kleinkinderen, Biddinghuizen, v.a. € 0,05 v.a. € 0,05 november 2016”

Mia Carlo en Emma Amber Dronten, 17 november 2016 Correspondentieadres:

Joke Kroeze-Reurink Lucernehof 118 8256 CP Biddinghuizen

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

02 juli 29 02 november juli 2012 2012 2016

07 juli 07 nov juli 29 10 10 juli juli 11 juli 11 juli 18 juli 18 juli 26 juli juli 326dec 14 14 aug aug 13 dec 15 aug 15 aug 23 23 aug aug

AAggeennddaa

:: 40jarig jubileum 40jarig jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones Gez. vrouwenverenigingen, ::: Fietsen met Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Wederzijds respect met Francine :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg :: Bensdorp. Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met de Fietsen de gezamelijke gezamelijke Inbreng met goederenmarkt De Voorhof vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen :: Fietsen met de gezamelijke Garage BOL, tussen 10 en Fietsen met de gezamelijke12 uur vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Jaarvergadering : Seniorenmiddag :: Fietsen met Volkstuinvereniging Biddinghuizen Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen in De Voorhof, aanvang 20.00 uur :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg :: Bijeenkomst Anbo Bijeenkomst Seniorenmiddag Anbo :: ledenavond Passage ledenavond Vrouwen vanPassage Nu, Kerstavond. ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Zijactief : Gezellige avond in :: ZijActief lezing Ans Schrijer ZijActief Ansaanv. Schrijer Zweedse lezing kerstsfeer, 19.45 u :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert de Voorhof. IVN viert “het “het jaar jaar van vande debij” bij”met met een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis : een Kerstmarkt

05 05 sept sept 11 sept 14 11 dec sept 11 sept 11 dec sept 14 12 sept 12 sept 19 sept 14 dec 19 sept 19 19 sept sept 25 25 sept sept 25 25 sept sept 16 dec 03 03 okt okt t/m 77 okt: Koetshuis t/mdec okt:: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 16 Kerstmarkt van Chr. 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg vrouwenbeweging Passage in in 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting inhet het Koetshuis. Koetshuis. kerken zalencentrum De Voorhof 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Anbo 17 Repair Café, Koetshuis 09 dec okt ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 uur 10 okt Vrouwen 10 dec okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 18 Z on en Zegen: Kerstzangavond in de 10 10 okt okt :: ZijActief ZijActief workshop workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis Voorhof, 19.00 uur 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 okt 17 dec okt ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 20 Kerstavond van Chr. vrouwenbew. 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen Passage spreekster Miekevan van nu 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen nu 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen Oostveen uit Utrecht. 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen 11 nov inin Colombinehuis 711jan Inbreng goederenmarkt De Voorhof nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 Anbo 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 10 en 12 uur Garage BOL, tussen 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov over 413feb nbreng goederenmarkt nov :: IIVN IVN lezing lezing over bevers beversDe Voorhof Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 Garage BOL, tussen 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 10 en 12 uur 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 420mrt Inbreng goederenmarkt De Voorhof 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Garage BOL, tussen 10 en 12 uur 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 11apr dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 111 I nbreng goederenmarkt De Voorhof 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 12 dec : Seniorenmiddag Garage BOL, tussen 10 en 12 uur 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 14mei dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 619 I nbreng goederenmarkt De Voorhof 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 kerstavond Garage BOL, tussen 10 en 12 uur 19 dec dec :: ZijActief ZijActief kerstavond

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze bijzondere buurman

FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… Ben Wolbrink •• Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte nagels, of uw teennagels…! Wij wensen Helga, de kinderen nagels, of uw teennagels…! •• Basislak met mooi en kleinkinderen sterkte Basislak met een eenveel mooi wit wit randje. randje. Gerrit en Huib Zwarteveld •• Durf Durf uw uw handen handen weer weer te te Henk Stegeman laten zien. laten zien. Stoffel en Janny Aarsen •• Nu voor €€ 17,50 en… NuMariska, voor maar maar 17,50 Kirsten en en… Iris Het setje nagellak krijgt HetBert setje nagellak krijgt en Marja van Gilst u er gratis bij!! u er gratis bij!! Mevr. A. Zonneveld

Richard en Aaltje van Woerkom Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24

Biddinghuizen - 53 62 62 24 De buren van06de Kopakker


DIERENBESCHERMING. AFD.uiterlijk Kopij voor BA wordenkan tot zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, niet meer

FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Kopij voor BA kan worden totvervolgens uiterlijk In en rondom Biddinghuizen kunnen we035-6245555. deze fraaie struiken aantreffen bijwataangeleverd zondagavond 22.00in uur. Kopij later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden hetdagelijks komende nummer, maar wordt 53371293 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens de scholen aan De Boshof en in de patiotuin aan de Koolzaadhof. De geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. THUISZORG ICARE Spreekuur Wijkagent Wijkpost muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan metheteenkomende song- nummer, geplaatst worden in maar wordt vervolgens in de hetbloei eerst en daarop volgende nummer. Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Biddinghuizen: struikfestival heeft een bijzondere fraaie sierwaarde tijdens de bladeen won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon eeneerst Nederlands liedje T e l e f o o n n u m m e r s geplaatst in t/m het daarop volgende nummer. Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres uur. van BA is spreekuur ma. vrij. 09.30 tot 12.00 woensdag: 13.00-14.00 van Teddy Scholten:Deze ‘weetzien jeâ€?. er Deechter rest zong hetalsEngels. Metmaar de gitarist ren zijn diep geveerd. nietinuit bladeren Kopij alleen aanleveren perzijn e-mail. Het e-mail adres van BA is T e l e f o o n n u m m e r s b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdaguur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is gereduceerd tot kleine schubben. Hierdoor is keuring deze struik bestand tegen b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag0320-233565; inloopspreekuur: dondermiddag. over de en bezorging: infoHet 0321-331042. 0321-332575. -APK Bij ons de altijd ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sportKlachten en langs lijn) waren APOTHEEK b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagHUISARTSENPRAKTIJK: middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. dag-Onderehoud 13.00 tot 14.00 uur: men 0321-333255. enkan reparatie alle merken zilte0321-332575. zeelucht en in sommige streken langs de zeekust hem danal zomer/wintercheck gratis onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Boys’, Oogstweg 7Lucky • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331414. -Lease service middag. Klachten over debestaan bezorging: info 0321-331042. Icare Verpleging en verzorging Stichting Biddinghuizen Actueel HUISARTSENPRAKTIJK: ook TANDARTS: aantreffen. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 0321-331070. langer dan vijfentachtig jaar in Hilversum. Het zijn accordeonspelers. Ik tradkan niet aansprakelijk worden gesteld -Airco service Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051

$$$ !" ! Biddinghuizen 

0624127084  Tel: 

dez zate apo dez zate DIE dez DIE DIE

GICOM GICOM kn HEYBOER BV GICOM w 3 GROOTHANDEL IN BVSchilder HEYBOER COMPOSTING COMPOSTING GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN BV HEYBOER be SYSTEMS SYSTEMS 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BVWandafw Gicom BV BV COMPOSTING Gicom SYSTEMS Gicom BV 1-1-2 0522-279 745 van29,50 07.00all tot in 23.00 uur, kan niet A APK Stichting Biddinghuizen Actueel aansprakelijk worden gesteld voor inhoud vorm van publicaties vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in eenenrevue. Er werd soms van derden. Evenzo is BA gerechtigd GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN 3 3 ZAAIZADEN GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF GEWASBESCHERMING Oogstweg 9 Oogstweg 9 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 0321-335033 FAX 0321-335048 8256BIDDINGHUIZEN SB BIDDINGHUIZEN 8256 SB BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 39ZAAIZADEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 Oogstweg Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 0321-335033 FAX 0321-335048 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 8256BIDDINGHUIZEN SB BIDDINGHUIZEN ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 0321-335033 FAX 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22

D

0321-331414. D FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Fysiotherapie/Haptonomie: 06-28847141 -Schade reparatie Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 TANDARTS: 0321-331070. www.schaapholland.nl Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk worden gesteld 0900-8833 voor overige tijden. DAAR RED JE LEVENS MEE LOGOPEDIE: 0321-333493. D voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo is BA gerechtigd -Laswerkzaamheden Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden. Ee Airco service FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikvoor ze. Toos zaten alIcare in de revue en door GROEPSPRAKTIJK LEEF: Plaats 1, van zonder inhoud vorm van publicaties derden. Evenzovan is BA gerechtigd -Accu's,banden en uitlaten opdrachten voor publicaties te weigeren opgaaf reden. T 0321-333549 M 06-24244119 Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 LOGOPEDIE: 0321-333493. Yarden Uitvaartverzekeringen O VERLOSKUNDIGEN: www.schaapholland.nl 036-5221250 FAX 036-5224150 haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag Mobiel 06 13 3 8224 AB www.schaapholland.nl Lelystad, 0320-752650 opdrachten voor publicaties te ma. weigeren zonder opgaaf van reden. Reparatie en onderhoud GROEPSPRAKTIJK en 0321-382473. Voor bevallingen en -2vrij.: Wasboxen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 va t/m 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: spoed: 06-53659191. alle merken 0321-382473. Voor bevallingen en heel uur Met de fietsclub ging ik door Nederland. Ik heb met zes man de CHIROPRACTIE: 0525-651810. O N spoed: 06-53659191. Noorderbaan 10 vrij. PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m E Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort CHIROPRACTIE: 0525-651810. N S bu 035-6245555. R E Die 1700 08.30regen totBiddinghuizen 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel en lekke banden. PSYCHISCHE EN SOCIALE A SEN RS H no 035-6245555. N Maatschappelijk werk: maandag van financiele administrati -APK keuring -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE T -A R E 0321 332484 S H S Awoensdagmiddag -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas specialist in cijjaarrekeningen Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en centr.heel telef. fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden T R N H -APK keuring Jeugdgezondheidszorg THUISZORG -Lease service -Lease service A specialist inzowel spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot polyesterhars, tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 U S T uur. www.autofaber.nl Dit zijnin N S Hspecialist -Onderehoud Telefoon 0321-388 K fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig Rijkspolitie achterna gezeten. Jeugdgezondheidszorg: telef. door de -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken uur: epoxyhars, U N T polyesterhars, Een adres waar uw D b spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief -Lease service S spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop polyesterhars, KU specialist in -Schade reparatie -Schade reparatie 0320-233565; donderdonderepoxyhars, plamuren & K N elke dinsdag van 13.00 – 13.30 uur -Airco service uur: B Plein 5 8256 AZ BIDD epoxyhars, spreekuren: 0321-333377. polyesterhars, U -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overledenDXWREHOHWWHULQJ in 2007 ik:plamuren wat zoekUDDPEHOHWWHULQJ ik&&hier nu onderhoudsK dacht IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: plamuren epoxyhars, -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: -Accu's,banden enuitlaten uitlaten afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot w onderhoudsmiddelen zijn -Laswerkzaamheden nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in hetSUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderhoudsYODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 plamuren &ma. -Wintersetsincl. incl.opslag opslag 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen t/m middelen Wilsor kunstharsen -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging en verzorging middelen dat -2 0900-8833 voor overige tijden. -2Wasboxen Wasboxen Colombinehuis. de IXOO 09.00 FRORUV tot EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Noorderbaan 46-48 17.00 onderhoudsuur: 0320-237666. Wilsor kunstharsen -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Wilsor kunstharsen Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. middelen ue. Yarden Uitvaartverzekeringen Yarden Uitvaartverzekeringen EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 46-48 -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. w Noorderbaan 46-48 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie Wilsor servicekunstharsen onderhoud 0320-752650 ma. ma. Noorderbaan Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 10 10 8256 PR Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 8256 PR Biddinghuizen YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ MatthĂŠ Voste 06zijn 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 Noorderbaan 46-48 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen aa Fax: 0321 74 daarnaar kom je verder mee Tel: 0321 3333 1110 67 8224 AB Lelystad, 0320-752650 Tel: 0321 33 11 67 uur 8256 PR Biddinghuizen of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: E-mail: info@wilsor.nl MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 Fax: 0321 33 10 74 0321 33 10 74 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Tel: 0321 33 11 67 elektrotechnisch vi in hermaloohuis@kpnmail.com E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl 388220. nlichtuur www.wilsor.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Fax: 0321 33 10 74 0321 Biddinghuizen 0321-312881. en krachtinstallaties 0321 -- 332484 332484 tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. www.wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl www.wilsor.nl werk:maandag, maandag DRONTEN: Maatschappelijk werk: maandag van van POLITIEBURO beveiliging 08.30 tot 11.00 0321-312881. www.autofaber.nl 0321 - 332484 www.autofaber.nl 9.00-10.00 uuruur: enen woensdagmiddag glo dinsdag, woensdagmiddag www.wilsor.nl donderdag vrijdag van van 0900- 8844.telecommunicatie Maatschappelijk werk: maandag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: 0321-333377 spreekuren: 0321-333377. Sierpleister Nieuwbouw Renovatie - Spackspuiten *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m verliezenverwerken luchtbehandelingFlevoland me DiĂŤtist: afspraken ma. vrij. 09.00 tot St.De Telefoon (0321) 332427 Waard BV vrij. 09.00 tot 17.00 uur:t/m 0320-237666. 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling BV De Waard 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0321-331377 op. De Waard BV 2 Mobiel 0651 741098 installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN De Waard BV www.wouda.nl KLACHTENLIJN *Banden in Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: daar kom je verder mee AFD. BIDDINGHUIZEN installatie service onderhoud Loonwerk en grondverzet *Distributieriemen Noord 35 grondverzet 8251 GK Dronten aat2012 Loonwerk en GEMEENTE DRONTEN 0 groeit ag warrig na- KLACHTENLIJN 3 met slappe Noorderbaan 388220. *Accu’s De struik wat takken enDe dat is precies deBiddinghuizen reden, 88, 8256 PR 0321-331655 of 331368. Loonwerk en grondverzet n nelektrotechnisch (0321) 38 60 60 elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: Loonwerk en /grondverzet lichtkrachtinstallaties Tel. 0321-331401 Fax 0321-333189 licht-en en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 Oogstweg 2 hij niet veel wordt gebruikt.DIERENAMBULANCE Desondanks bloeit een Tamarix 388220. Tel. 0321-331401 / VAN Fax 0321-333189 DE 09008844. waswaarom n elektrotechnisch beveiliging beveiliging Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 POLITIEBURO DRONTEN: SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. lichten krachtinstallaties Tel. 0321-331401 / FaxAFD. 0321-333189 Biddinghuizen In het helder rose of wit; de bloempjes zijn klein telecommunicatie or-opmerkelijk. telecommunicatie 0900- 8844. *Distributieriemen Spreekuur di. en do.voorjaar 9.30 tot 11.30 11.30 uur: uur: beveiliging databekabeling databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET dusmaar316899. Tel: 0624127084 doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor telecommunicatie n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland databekabeling Mijn childerwerk Beglazing Autoreparatiebedrijf *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen het oog en een- prachtige verschijning. De Tamarix kan gelijk na de bloei loodgieterswerk Baan 24 verversen - 0321-332244 - info@j4l.nl - www.j4l.nl 0321-331377 Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. ZONNEBLOEM verliezenverwerken Flevoland verwarming DE andafwerking Houtsanering *Banden www.facebook.com/j4Lbiddinghuizen *Banden Autoreparatiebedrijf *Olie verversen gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom loodgieterswerk Schade taxatie, schade reparatie, luchtbehandeling 0321-331377 dragen ziekte is overleden, luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: uitworden Aleksandar verwarming *Accu’s Aleksandar koeling uitdeuken zonder om spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321-331655 of 332387. koeling 331368. takken met woensdag: *Banden 0321-331655 of kunnen we de uitgebloeide de helft inkorten zo een steviPROTESTANTSE GEMEENTE 13.00-14.00 uur. n muzikaal begeleidster luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Oogstweg 2 www.wouda.nl BIDDINGHUIZEN DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Aleksandar www.wouda.nl DIERENAMBULANCE *Accu’s koeling 0321-331655 331368. struik over teofhouden. DIERENBESCHERMING. AFD. u ge naar Giennes Bies Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Biddinghuizen DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen *Distributieriemen binnen en buiten schilderwerken REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2 *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten DIERENAMBULANCE VAN DE 06*Remmen www.wouda.nl bij Tel: 0321-848658, dominee@ FLEVOLAND/NOORD-VELUWE FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Tel: 0624127084 (0321) Joke v/d Meij behangen *Tel: glasvezel * sausen 0624127084 el 06 13 340 458 Tel: 33 21 (0321)38 3860 6060 60 06-36293327 / 1440321 red een dier DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen protestantsegemeentebiddinghuizen.nl *Koppakkingen 53371293 ver*Distributieriemen Wandafwerking De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Houtsanering FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06u tijdens een wandeling over Sportlaan komen let Jolanda Aantjes - Lubbersen, Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent Wijkpost (0321) 38 60 60 Bel voordeeen vrijblijvende offerte Spreekuur Wijkagent Wijkpost of fietstocht deMocht *Koppakkingen Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: 53371293 Biddinghuizen: Biddinghuizen: danen eens op bijWijkagent school De Tamarisk: Hier aantel.de06-48462307 zijkant staatBiddinghuizen een prachtige Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 ssen wensen de familie ngs Spreekuur Wijkpost woensdag: 13.00-14.00 uur. woensdag: 13.00-14.00 uur. om Biddinghuizen: die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft e-mail: cobydeboer@planet.nl. DMINISTRATIEKANTOOR enTamarix Gods kracht toe. Schilderwerk -- Beglazing woensdag: 13.00-14.00 uur. denom eens ministraties - ondernemingsplan Schilderwerk Beglazing Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? van dichterbij te bekijken. nen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking -Beglazing Houtsanering 09.30 uur: mw. R. van Haeringen, Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Wandafwerking -ds. Houtsanering Schilderwerk taxatie, schade GICOM Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 en Dronten en bestuur van uitdeuken zonder spuiten, leenauto Voor informatie kunt u bellen met: uitdeuken zonder spuiten, leenauto Wandafwerking Houtsanering aar uw belangen voorop staan Heilig Avondmaal viering Schade taxatie, schade reparatie, wenorganisatie Passage. een Dick van de Graaf beschikbaar. O. ten Hoff tel 0591-549094 / beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN COMPOSTING uitdeuken zonder spuiten, leenauto DAAR RED JE LEVENS MEE Belt Giennes Bies 06-51558557 L. ten Hoff tel u En / 330777 - Fax: (0321) 330690 Belt u naar naar Giennes Bies Ploegschaar 7,7,8256 0120 SYSTEMS 4 Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 0321-326533 / 06-11310835 Tel. En Gicom DAAR JE MEE SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 -- 33 YODJJHQRED EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO LEVENS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS ZLM]HULQJ Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Pastor: 340 458 Tel:Bies 0321 33 21 21 46 46 G. Nijland, Ludgerusplein 2, Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Oogstweg 9RQWZHUS DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO Ten RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ in DXWREHOHWWHULQJ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 8256 SB BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Mobiel 340 458 -0321-331428 Tel: 0321 - 33 21A.46de YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS 06 13Locatieraad: ( dhr. DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH ant YODJJHQ financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS aar IXOO jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 332401 ( mevr. A. Scholten ) '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS VERON ADMINISTRATIEKANTOOR YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ VERON ADMINISTRATIEKANTOOR erk EHGULMIVNOHGLQJ www.parochienorbertus.nl YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ financiele financiele administraties administraties -- ondernemingsplan ondernemingsplan een Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan jaarrekeningen particulieren jaarrekeningen -- belastingaangiften belastingaangiften particulieren Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan terPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN 10.00 uur: eigen voorganger Machinebouw ouw Scharrelberg / Secretariaat: jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren belangen staan Een etje van Stichting DeRedactieadres adres waar waar uw uwWoCo belangen voorop staan Een adres vieringvoorop Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 ddinghuizen, en het Verlengde dierenpark de8256 Wandeling 8, Biddinghuizen. Baan 16, 8256GSHB Biddinghuizen Plein 55 -- 8256 Machinebouw Voor al uw schilder, en AZ Transport techniek zen Pleinbehang 8256 AZ BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Machinebouw adres waar uw belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 ooiing. Machinebouw Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend nasauswerken. 19:00 Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Zondag 8 juli Plein 5van - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Transport techniek Trappen enkwartsen balustrades Transport techniek -APK keuring Tevens ook het muren. 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: 330690 Transport techniek -Onderehoud en reparatie alle merken Oplage af 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren in de weer om het laatste van het casco Tel. 333558, mob. 06-41670881 Service inen afvaltransport WoCo Trappen en balustrades BELviering VOOR AANLEG - ONDERHOUD - REPARATIE Trappen balustrades eel-Lease service adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Trappen en balustrades en de elektriciteit aangesloten. 88,E-mail 8256 PR Biddinghuizen -Airco service dgas, ik waterNoorderbaan van o.a. - licht-, kracht- en zwakstroominstallaties Service in afvaltransport afvaltransport Service in Evangelische Gemeente Zeewolde nnen met de afwerking en inrichting. tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 -Schade reparatie Bank: Rabobank ‘Flevoland’ 11.25.79.256 Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr. reknr: NL36 in RABO 0112 5792 56 aar. Service afvaltransport - nieuwbouw Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED - verbouw Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen -Laswerkzaamheden angshek bij de Osbornegroep geplaatst en nia Noorderbaan Zeewolde; tel. 036-5224348. elektrische apparaten 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. 0321 fax. tel.Binnen 0321- -333310, 333310, fax.0321 0321 -- 330101 330101 -Accu's,banden en uitlaten bestrating. zijn debezorging vrijwilligers o.a. Bij klachten over van -B 330101 A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 per-Wintersets incl. opslag tel. 0321 - 333310, fax. 0321 Zondag 8 juli onds glad maken en sauzen, de toilet- en -2 Wasboxen eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur 10.00 uur: Klaas van Denderen riciteit en het luchtbehandelingssysteem

Belt u naar

R O R SOR LS OR IL S WIILSO W WIL W

NRPSOHHWUHFODPHQO Elke zaterdag van 09:00 tot 17:00 Locatie: Dreef / Verlengde Baan

Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport www.vanharsselaar.nl Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade

Ke rk diens t en

1-1-2

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE

LEKKERKERKER Autoschade

1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO 1-1-2 NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO

lke gaf

Schildersbedrijf J. Buiten

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia * Bel voor een vrijblijvende offerte!

22 2

2

Stichting De Scharrelberg bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet en

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL 0321 - 332484

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

RICHARD VAN WOERKOM ELEKTROTECHNISCH BUREAU

Wegens omstandigheden is het bedrijf- momenteel gesloten. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-332400 FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten,

7


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Een kloppend hart voor Biddinghuizen (vervolg) Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, en muzikaal begeleidster Door het teruglopend ledenaantal kunnen de RK Parochie en de PG ons trouwe lid en muzikaal begeleidster en buitenhierdoor schilderwerken Biddinghuizen volstaan met een kleinerbinnen kerkgebouw, komt er 331122 Mevr. Joke ruimte v/d Meij behangen * glasvezel sausende vrij in het centrum van ons dorp.binnen In goed met* zowel en overleg, buiten schilderwerken Mevr. Joke kerken v/d Meij behangen * glasvezel * sausen als de gemeente, is de beslissing genomen de nieuwbouw dan Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen ookwensen in het centrum te plannen. De goede en de centrale Wij zullen haar missen en de familie Belbereikbaarheid voor een vrijblijvende offerte Uitslagen ligging dragen bij aan de wens het kloppend hart te zijn van de hele tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wij zullen missen en wensen de familie veelhaar sterkte en Gods kracht toe. Klaverjasclub gemeenschap. Poolse medewerkers nodig‌?? veel sterkte Senioren '91 en Gods kracht toe. Agrohulp Ten Hofffase kan nodig‌?? u2 helpen !! Inmiddels is de financiÍle haalbaarheidsstudie voor afgerond Poolse medewerkers Leden en bestuur van Agrohulp Ten Hoff kan u helpen en goedgekeurd door de Gemeenteraad. samenwerking met Voor De informatie kunt u bellen met:!!de Weekprijs en bestuur vanverloopt ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff telkunt 0591-549094 / gemeente positief en voortvarend. Er is een u gezamenlijk Voor informatie bellen met: 06-51558557 L. ten in Hoffdetelgaten Christelijke vrouwenorganisatie projectteam Passage. opgericht waarin de vorderingen 1. Dhr. Remijn 5345 O. ten nauwlettend Hoff tel 0591-549094 / 2. Mevr. Peters 3. Mevr. Brouwer

5255 5143

0321-326533 /L.06-11310835 gehouden worden, om te voorkomen dat er vertraging opgelopen 06-51558557 ten Hoff tel Agrohulp Ten Hoff/ ,Prof. Zuurlaan 20 wordt. 0321-326533 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20

Biddinghuizen zijn bijeenkomsten en individuele gesprekken geweest met de NieuwbouwErStichting gebruikers van het Koetshuis, de Voorhof en het EC om de wensen Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg en eventuele eisen te bespreken. Hiermee zijn de richtlijnen voor de Schildersbedrijf architect bepaald. Hij is nu volop bezig met het uitwerken van de De Scharrelberg Re-Bi-Bridge Schildersbedrijf ideeĂŤn en de tekeningen vorderen gestaag van voorlopig naar een meer J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg definitiefenbeeld. isdeer overleg en J. wordt er ook door de (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, hetDeRegelmatig dierenpark Uitslag 23 november 2016 Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg Voor al uw schilder, behang en gemeente meegekeken naar de voortgang, zodat het allemaal binnen

Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. sauswerken. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en de richtlijnen en visie past. 1. A. Kindziorranadert - A. Poortvliet    Tevens ook het kwartsen van muren. Scharrelberg) zijn voltooiing. sauswerken. 65,00 %zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Dagelijks Tel. 333558, mob. 06-41670881 Tevens ook het kwartsen van muren. De leden van de RK Parochie en de PG Biddinghuizen zijn inmiddels 2. . van de Horst - J. Adamse        te R maken. Deze week zijn druk het gas, en de elektriciteit aangesloten. Dagelijks zijn vrijwilligers in dewater weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 geĂŻnformeerd over de plannen. We zijn blij dat het plan positief is 63,75verenigingen % Beide met inrichting. te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water endedeafwerking elektriciteitenaangesloten. ontvangen. 3. E. Medema - F. Verspaget   Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en Beide verenigingen begonnen met afwerking en inrichting. 53,75 % er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Op korte termijn zal er nogmaals een bijeenkomst plaats vinden met Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en 3. T. Braams - L. Boonman     de gebruikers om het plan en de aangepaste tekeningen te bespreken. aan53,75 muren / plafonds glad maken en sauzen, de toileten er is het eenschilderen, begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. % Daarna, wanneer de tekeningen als definitief zijn, zal er ook doucheruimtes betegelen, en maken het luchtbehandelingssysteem aan het schilderen, muren elektriciteit / plafonds glad en sauzen, de toilet- enzo goed * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas plaatsvinden voor het hele dorp om- ramen de plannen * Deuren - kozijnen verder aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit een en bijeenkomst het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren van alle soorten glas * Bel voor en eenplaatsen vrijblijvende offerte! toe te lichten. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. *Tel: Bel0321-848043 voor een vrijblijvende offerte! of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL De gebruikers worden alvrijwilliop de hoogte gehouden van de voortgang. Tel: 0321-848043 of 06-11017610 bedankt de vele Stichting Koersballen Voortaan zal er De ook Scharrelberg regelmatig een update WWW.GEERTSGLAS.NL geplaatst worden op de gers voor hun en bedankt deBiddinghuizen vele inzet vrijwillivoorpagina van Actueel. Daarnaast kunt u ook altijd “The Jackâ€? enthousiasme. voor Facebookpagina hunTevens inzet een en voor de laatste stand van zaken: terechtgers op onze woord van dankTevens aan de vele enthousiasme. een https://www.facebook.com/MFGBiddinghuizen Uitslagen 22 november sponsors, groot als woord van zowel dank aan de vele 1. FRANS STORM 31 klein, vooris het vele materiDe verwachting dat de deuren in de eerste helft van 2018 kunnen sponsors, zowel groot als 2. WIEBE HUIZINGA 24 GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedworden geopend. Pas nadat alle nieuweKUNSTMEST voorzieningen in gebruik klein, voor het vele materi- OPENBARE 3. RIET VLAK 23 GRANEN ZADEN - PEULVRUCHTEN WEEGBRUG genomen zijn, zal er worden begonnen metKUNSTMEST de -sloop van het Koetshuis. schap dat ter beschikking is aal, materieel en gereed4. HENK NOORDMAN 20 OPENBARE VERT.: J. - TEL.mogelijk 0321-331801 te Op deze manier proberen wewe de overlast zoVOGELAAR maximaal WEEGBRUG gesteld enter de euro’s die schap dat beschikking is 5. CO DE WOLF 17 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 beperken. TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochtenenontvangen. gesteld de euro’s die we 6. ANNIE SCHOLTEN 15 NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 7. HILTJE VONK 13 mochten ontvangen. 7. ROBmaterialen MOORMAN Diverse zijn er nog13nodig om dit unieke project een geweldige 7. RENNIE uitstraling te HUIZINGA geven.zijn Heeft u 13 materiaal u niet meer wilt u Diverse materialen er nog nodig om dat dit unieke projectgebruikt, een geweldige 10. RIA VAN DEN BERG 12 "! # de enthousiaste vrijwilligers helpen u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft ukomen materiaal daten u /of nietwilt meer gebruikt, wilt u graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan De Scharrelberg: Jopie met Stam-de van Yperen, tel. van 0321-314537 graag contact opnemen penningmeester Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg Stichting De Scharrelberg

BLONK BLONK

  

Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij adres Biddinghuizen Actueel Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk geplaatst worden het Kopij komende maar wordt zondagavond 22.00in uur. wat nummer, later binnenkomt, kan vervolgens niet meer het eerstindaarop volgende nummer, nummer. maar wordt vervolgens geplaatst inworden het komende Voorinalhetuw Dakwerk geplaatst eerst daarop volgende nummer. Dakbedekking, lood- en zinkwerk, Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is HWA en onderhoud. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagKopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is middag. Klachten over de bezorging: infobezorgd 0321-331042. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt op dinsdag/woensdagU kunt vrijblijvend vragen: middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. Bel 06- 2141 6645 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties derden. Evenzo isworden BA gerechtigd Stichting Biddinghuizen Actueel kanvan niet aansprakelijk gesteld opdrachten publicaties te weigeren reden. voor inhoudvoor en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

 

 

$$$ !" ! 

 !  

$$$ !"   

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV 3 GROOTHANDEL IN BV HEYBOER GEWASBESCHERMING

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

3 3 GROOTHANDEL GESPECIALISEERDINLOONBEDRIJF 3 GEWASBESCHERMING ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 ZAAIZADEN 0321-335033 FAX 0321-335048

ZEEWOLDE OOGSTWEG 2222 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 036-5221250 036-5224150 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE

BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tel: 0321-848658, dominee@ Jolanda Aantjes - Lubbersen, Predikant: ds. Margriet van de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Klaversingel19, 48, 323672. Tentenveld T: tel. 0321 845324Scriba: Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: e-mail: cobydeboer@planet.nl. Mw. C. Mw. de Boer, Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 e-mail: Zondag 89,juli De Repelcobydeboer@planet.nl. T: 0321 333535 E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Zondag 8 juli www.pgbiddinghuizen.nl Dronten 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Heilig Avondmaal viering Dronten Zondag 4 december - 10.00 uur Jongerenkerk in deviering Pinkenstal m.m.v. Ds. Heilig Avondmaal Margriet van de Bunt en True Colors R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Zondag december - 10.00 uur Dronten,4 tel. 0321-312456. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Voorganger: Ds. J. Cappon-Vogel Locatieraad:Mw. 0321-331428 ( dhr. A. de Dronten, tel. 0321-312456. Emmeloord - 2e advent Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 332401 ( mevr. A. Scholten ) Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl 332401 ( mevr. A. Scholten ) R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ www.parochienorbertus.nl Pastor: Boogers, Ludgerusplein 2, VrijdagH. 6 juli Dronten, tel. 0321-312456. 10.00 uur: eigen voorganger Vrijdag 6 juli Locatieraad: 0321-331428 (dhr. A. de WoCo uur: viering Schutter) Pastoraatsgroep: 10.00 eigen voorganger 0321332401 (mevr. A. Scholten) WoCo viering www.parochienorbertus.nl Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Zondag 8 juli WoCo uur: viering 09.00 eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen Contactpersoon: WoCo viering J.A.W. Vos Tel: 06 - 2353 4512 Evangelische Gemeente Zeewolde E-Mail: info@egb-site.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Evangelische Gemeente Zeewolde Zeewolde; tel. 036-5224348. Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED 10 uur) Diensten: 10:30 uur (inloop vanaf Zeewolde; tel.behalve 036-5224348. Elke zondag, de eerste zondag Zondag 8 juli van de uur: maand. 10.00 Klaas van Denderen Zondag 8 juli Locatie: Het Koetshuis Biddinghuizen 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Predikant: ds. Odd Johan de Wit, tel. Kerkdiensten: De Veluwse Snees Fellowhuis, 20, 8251 AJ Dronten, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De 6, Dronten tel.Ketting 0321-338685 Kerkdiensten in het De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Odd Fellowhuis, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Zondag 4 december De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Odd Da. Fellowhuis, Mw. F. Bonda uur (tenzij anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij anders vermeld) Zondag 15 juli 10.00 uur: Zondag 15 juli Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke 10.00 uur: Turkse Mimar MoskeeManneke Dienst o.l.v. mw.drs. Klaversingel 93Moskee Turkse Mimar 8256 BX Biddinghuizen Havenweg 3 Turkse Mimar Moskee Openingstijden: Openingstijden: 14.00 14.00 uur uurtot tot19.00 19.00uur uur Havenweg 3 Contactpersonen: Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Contactpersonen: Burhan Burhan Akce, Akce, tel.: tel.: 06-39109603 0321-332458 Mustafahdvbiddinghuizen@vakif.nl Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: e-mail: burhan_66@live.nl Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet

kan wachten tot de volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot deBinnen volgende werkdag: 0900wachten - 3336333 kantoortijden: kan tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0321 - 331414 Avond-, en weekenddienst: 0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen 0321 -- 331414 THUISVERPLEGING: Voor kantoortijden: spoedgeval0321 - 331414 len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgenvoeding en uitleen van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinkelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor genvoeding en uitleen vanspoedgevallen, verpleegartivragen m.b.t. hulpverlening, zuigelingenkelen: 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringvoeding en uitleen van verpleegartikelen: apotheek Biddinghuizen geopend; op 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringzaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten apotheek Biddinghuizen geopend; op deze openingstijden: 0321-312702. AlpheAPOTHEEK: spoedrecepten zaterdag vanVoor 15.30 tot 16.30 uur;is Buiten ga apotheek Biddinghuizen deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. geopend; op zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten DIERENARTS: 0321-12152. deze openingstijden: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 BELEGGINGEN GOED PENSIOENEN HYPOTHEKEN

Verloskundigen Dronten: 0321-382473. BELEGGINGEN DE REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij bevallingen spoedPENSIOENEN 06-53659191 DRONTEN TELEFOON 0321-313774 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB FAX 0321-312611 DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3 3


Korting op gezelschapsspellen

CITO

voor jong en oud

8253 PA Dronten T: 0321 - 324313 M: 0638 - 642644 F: 0321 - 317996

Te Koop: Kerstbomen

GICOM Gicom BV

in vele soorten en maten.

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Op vertoon van uw kassabo n

Woensdag op de weekmarkt en zaterdag, de hele dag vlakbij bloemenhuis van Bemmel. Vanaf 3 tot 18 dec. Enne Wouda tel. 06 - 53 77 50 97

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

TOT

Bij iedere besteding van 20 euro, kunt u een spel uitzoeken tegen de actieprijs

68% KORTING

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Gewoon bij Albert Heijn Jan Schuurhuis met extreem hoge korting! 0321 - 332484 www.autofaber.nl

*Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten. 320

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

4

Huiswerkbegeleiding scholieren middelbare school Bijles alle vakken met uitzondering van de exacte vakken Coaching

Ervaren schoolleider helpt je graag 0613635051

Glasbewassing Nederland De glazenwasser van Biddinghuizen. Scherpe prijzen, hoge kwaliteit. Voor zowel particulier als zakelijk. Ook in het buitengebied. Neem vandaag nog contact op voor een offerte. www.glasbewassingnederland.nl info@glasbewassingnederland.nl 06 - 47 90 38 50

Uw advertentie hier?


Kerstavond Zijactief woensdag 14 december!! Op woensdag 14 december houden we een gezellige avond in “Zweedse kerstsfeer” met gedichten, liedjes en verhalen door Jessica Bouman van Het Zweedse Huis. We beginnen om 19.45 u in de Voorhof. Entree is gratis. In de pauze kunnen we even struinen langs het kraampje dat er ook zal zijn met kleine kerstspulletjes. Misschien ziet u nog iets leuks om aan te schaffen of cadeau te doen. Ook mogen we proeven van wat lekkere hapjes en een drankje. Heeft u problemen met vervoer, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. We kunnen u ophalen en weer thuisbrengen. Graag tot 14 dec. De datum in ons jaarprogramma is verkeerd afgedrukt. Wijk 3 van Cilly, helpt mee.

17 DECEMBER KERSTCONCERT BLAUWBAARDEN EN AMOR MUSAE Zaterdag 17 december organiseert piratenkoor de Blauwbaarden, samen met brassband Amor Musae uit Swifterbant, een kerstconcert in kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant. Een unieke en bijzondere combinatie en samenwerking Het koor en de brassband zullen afwisselend hun eigen kerstrepertoire ten gehore brengen, maar ook zullen zij enkele liederen samen uitvoeren. Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden. Aanvang concert 20.00 uur, de toegang is gratis. Aan het einde van de avond is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

18 DECEMBER KERSTZANGAVOND MET ZON EN ZEGEN Al een aantal jaren organiseert Chr. gemengd koor Zon en Zegen uit Biddinghuizen, o.l.v. Jaap Kramer, een kerstzangavond in kerk- en zalencentrum De Voorhof. Een avond voor iedereen ! Op zondag 18 december wordt u uitgenodigd om samen met Zon en Zegen bekende en vertrouwde kerstliederen te zingen. Het koor zal ook eigen stukken zingen. Jacob Schenk zal het koor en de samenzang begeleiden en hij zal als solist optreden. Tevens zal Anne Doedens zijn medewerking verlenen. Aanvang 19.00 uur en de kerkzaal gaat om 18.30 uur open. De toegang is vrij. Aan het einde van de avond is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Speelgoed voor de kinderen in Marrakesh Een koffer vol speelgoed voor de kinderen in Marrakesh

Mijn naam is Amjed Yasin en ik heb het bijzondere Marrakesh mogen bezoeken. Tijdens deze 4 dagen in Marrakesh heb ik bij Bert-Jan Bezema van Sales Talent Academy een training gevolgd en heb ik kennis gemaakt met de lokale mensen. Het viel me op dat de bevolking heel gastvrij is en dat mensen gelukkig zijn met wat ze hebben. Wat mij bij is gebleven is het feit dat de kinderen geen speelgoed hebben om mee te spelen, enkel een bal wat versleten is geraakt dankzij het intensieve gebruik hiervan. Mijn doel is daarom om geld te verzamelen zodat ik in mei 2017 met een koffer vol speelgoed terug naar Marrakesh kan en zoveel mogelijk kinderen blij kan maken. Ik heb een foto gemaakt van 2 kinderen nadat zij speelgoed van ons hadden gekregen, deze kinderen waren zo blij en zo dankbaar dat zij iets van ons hebben gekregen. Terwijl de meeste mensen twijfelen of ze de iphone 7 of de samung s7 moeten nemen, kunnen deze kinderen zich geen speelgoed veroorloven. Ik hoop dat iedereen een kleine bijdrage wilt leveren zodat ik dit project in Mei kan realiseren. Ik wil iedereen alvast bedanken voor de moeite, jullie steun en bijdrage aan dit project. Groetjes, Amjed Yasin. https://www.doneeractie.nl/speelgoed-voor-de-kinderen-in-marrakesh/-176

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Ongeacht waar u verzekerd bent.

Fysiotherapeut Sportfysiotherapeut Mft Orthopedisch manueel therapeut MSc Verlengde Baan 46 • 8256 HB Biddinghuizen • T: 06-51103502 E: fysio@marjonvdheijkant.nl • W: www.marjonvdheijkant.nl

uitvaartzorg T 0321 38 37 08 E info@volatusuitvaart.nl I www.volatusuitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar.

Liefdevolle aandacht bij afscheid 5


rg de

af n. g. en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 30verzorjaar "" In Conny Oosterkamp Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig In balans balans zijn zijn '''' Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Voorafdeskundig prijsopgave.Ook Voetreflexpraktijk Irene Kets ning en rust te ervaren. Praktijk voor Pedicure,(Sport)maswww.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Voetreflexpraktijk Irene Kets Joy Joy 44 life, life, ning en rust te ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. reparaties van sieraden en horloges. Je Noorderbaan 51, sage, Sportverzorging/blessures. of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Noorderbaan 51, Brake-Bom. Gespec. in Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis voet. halen Evt. en brengen. Bel mij voorBiddinghuizen. een afspraak: Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische via ziekenBiddinghuizen. wie goed in Reumatische Evt.waar via het het ziekenMuziTax “De voet. juwelier muziek in 06-49219603 of stuur mij een emailwie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, 06-30280529, 0321-333203 voelt, fonds. 26,97, Biddinghuizen, zitâ€?.Karwijhof Kruidendreef 8252 BE 06-30280529, 0321-333203 voelt, burn-out, burn-out, RSI, RSI, regelmatig regelmatig bericht: conny.oosterkamp@solcon.nl tel. hoofdpijn, tel. 333464. 333464. Ter info, hoofdpijn, of of andere andere terugkerende terugkerende Dronten Tel. 0321-318011 Ter info, klachten. klachten.voor sinterklaas of kerst? Cadeau www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.muzitax.nl Bewust door massage. www.voetreflexpraktijkirenekets.nl Klusbedrijf Johan Bramer. Bewust worden worden door Verwen iemand metmassage. een massage Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket, Begijnenlaan 3, 3841 DH Klokkenreparaties. Ruim 30 jaar Carl Ferket,van Begijnenlaan 3, 3841 DH Voor uw binnen en buiten klus- en ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook cadeaubon Cesartherapie Klusbedrijf Harderwijk. Bel voor ervaring. Johan VoorafBramer prijsopgave.Ook Harderwijk. voor afspraak afspraak of of inforinforonderhoudswerkzaamheden. reparaties van en Animee. Tel.:Bel 06-57371561 matie 0341-266806. Binnen en buiten schilderwerk reparaties van sieraden sieraden en horloges. horloges. matie 0341-266806. Gratis en Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. www.carlferket.nl www.cesartherapieanimee.nl Gratis halen halenprijsopgaaf, en brengen. brengen.bel Voor vrijblijvende www.carlferket.nl MuziTax "De waar 337030 of mob. 0610172196. MuziTax "Deofjuwelier juwelier waar muziek muziek in in tel. 337030 mob. 06-10172196 zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Wij zoeken per direct een goede Dronten Tel. Tel. 0321-318011 0321-318011 www.muzitax.nl De Allrounder, voor al Stratenmaker nodig voor Oprit of ervaren huishoudelijke Pianoles en Zangles door ervaren www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, hulp voorliefst al uw uw klussen en het Voor vrijterras? Ook stenen leveren. nog dezein beginnen. Thea spangediplomeerde leraar. klussen inweek en om om het huis. huis. Voor vrijblijvende offerte, gewoon jersberg, Marc Custers Tuinen en Zo!! blijvende e-mail: offerte,theaspanjersberg@ gewoon bellen. bellen. Tel. Tel. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. 330616, 06-11218658. xs4all.nl, telefoon: 18 29 Voor 2 mob. 006-52 0 35 03 0 2012 Tel: 0 06-55797840 ag na 3 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uit uit het het Engels, Engels, Duits, Duits, 2012 Frans of Russisch belt u CAW Frans of Russisch belt u CAW Vertaling Advies: Gevraagd hulp in de0321-312336. huishouding Vertaling & & Advies: 0321-312336. (buitengebied 6 km) dit voor 1 tot 2 Ook Heerlijke Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse Afrikaanse wijnen wijnen dagdelen/week, reactie naar direct van de direct van de importeur importeur Piek@solcon.nl Ook Ook voor voor proeverijen. proeverijen. wegbebakening, schade en reparatie Stratenmaker wegbebakening, schade en reparatie Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg machinebouw en besturingsechniek ras? Ook stenen leveren. Marc Laat uw voeten deskundig verzormachinebouw en besturingsechniek www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl Na ag eennamoedig gedragen ziekte is overleden, Tuinen Tel: 06gen. “Hellenâ€? 2012Custers 2 Bij Pedicuresalon 03 2012 0 Custers Tuinen0 en en0 Zo!! Zo!! Tel:0 v.d. 06Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 Brake-Bom. Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen 55797840 Gespec. in Diabetische ons trouwe lid en muzikaal Tel.: begeleidster 0321-326588, Fax: 0321-326683 Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 & Reumatische voet. Karwijhof 26, Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 2012 2 0 0 03 0 2012Uw 0 ag op napapier. Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl levensverhaal Biddinghuizen, tel. 333464. Uw levensverhaal op papier. Voor Uw Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke www.pedicuresalonhellen.nl Mevr. Joke v/d Meij Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. Schrijverij.Tel. 0321-332423/060321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, 18484711 info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, BidBidPrimaBedrukking.nl sterk in lage www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net Wij zullen haar missen en wensen de familie dinghuizen, tel. 0320-288377. aantallen! Voor het Openingstijden: .. bedrukken van Openingstijden: veel sterkte en Gods kracht toe. al uw bedrijfskleding, sportkleding, ma t/m vrij 13.00 17.00 uur ma t/msweaters, vrij 13.00T-shirts - 17.00 en uurmeer. polo’s, Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. Fruithandel 08.00van - 17.00 Noorderbaan38,Biddinghuizen Info: Beekuur Jose Gouwenberg TT 0321 -- 33 Jose Gouwenberg 0321 33 16 16 49 49 Leden en bestuur van 06-22910097 of Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 -- 33 22 Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 Klusbedrijf Johan Bramer. info@fruithandelvanbeek.nl Christelijke vrouwenorganisatie Passage. het doet je goed en dat voel je! II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! www.hedibouw.nl Voor uw binnen en buiten klusen Depositaire Voor uw binnen en buiten klus- en EE info@hedibouw.nl Depositaire Medex. Medex. Mosselweg Mosselweg 3a, 3a, info@hedibouw.nl onderhoudswerkzaamheden. Schoonheidsspecialiste onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, Biddinghuizen, tel. tel. 0321-332939 0321-332939 Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. Jose Gouwenberg 337030 of 337030 of mob. mob. 0610172196. 0610172196. Naar de schoonheidsspecialiste, Snoeien het doet je goed en dat voel je! Snoeien is is Vakwerk Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Tuinen en en Zo!! Zo!! Tel: Tel: 06-55797840 06-55797840 Videobanden, dia’s en lp’s Videobanden, dia’s en lp’s Biddinghuizen, tel. 0321-332939 overzetten overzetten op op DVD. DVD. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 FOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg www.schrijverij.net BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in Als Quilten uw is deur Als Quilten uw hobby hobbyscouting is hoeft hoeft uu de deBiddinghuizen, deur (Osbornegroep, en het dierenpark de diabetische-, reumatische-, spastische-, PROTESTANTSE GEMEENTE niet uit voor de leukste Quiltstoffen niet uit voor de leukste Quiltstoffen Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. oncologische en alle andere risicoUw pedicure in Biddinghuizen BIDDINGHUIZEN /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u Uw pedicure in Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voeten, met mogelijke vergoeding door Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, voor o.a. alle risicovoeten, snel binnen schilderwerken voor o.a.en allebuiten risicovoeten, snel een een kijkje kijkje op op de de Website Website en en uu kunt kunt de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Tel: 0321-848658, dominee@ Dagelijks zijnmorgen vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling in huis hebben. zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. behangenvoetbehandelingen. * glasvezel * sausen cosmetische oudere en teprotestantsegemeentebiddinghuizen.nl maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. oudere en verwaarloosde verwaarloosde voet. voet. Karin Andringa Jolandaverenigingen Aantjes - Lubbersen, Bel voor afspraak: Karin 06-50405611 zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Belvoor voor een vrijblijvende offerte Beide Bel afspraak: Karin 06-50405611 Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Klaversingel 48, tel.o.a. 323672. Scriba: Info op www.pedicurebiddinghuizen.nl tel. 06-48462307 Biddinghuizen Zaterdag is buiten het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en Info op www.pedicurebiddinghuizen.nl info@pedicurebiddinghuizen.nl van Mw.Reparatie C. de Boer, Dehuishoudelijke Repel 9, tel.: 333535 Reparatie van huishoudelijke er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. apparatuur e-mail: cobydeboer@planet.nl. apparatuur aanWasmachine, het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, droger, vaatwasser, vaatwasser, Zondag 8 juli oven, doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem Poolse medewerkers nodig‌?? magnetron, magnetron, oven, koelkast koelkast etc. etc. aanleggen. 09.30 uur: mw. ds. R. van Wij voorrijkosten! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Vul deHaeringen, coupon hieronder in. Wij rekenen rekenen geen geen voorrijkosten! www.technoservicedoornbos.nl Dronten www.technoservicedoornbos.nl Eiken wijnvaten en Voor u bellen met: Alvast bedankt! Eikeninformatie wijnvatenkunt en regentonnen regentonnen 06 -- 29 05 // 0321 Stichting De Scharrelberg Heilig Avondmaal 06 29 05 05 05 03 03viering 0321 -- 330 330 797 797 ReginaState vatenhandel O. ten Hoff tel 0591-549094 ReginaState vatenhandel / bedankt de vele vrijwilliBremerbergweg 17 -- tel 334825 Gediplomeerde Bremerbergweg 17 ten telHoff 334825 06-51558557schoonheidsspeciL. tel gers voor hun inzet en www.reginastate.nl aliste R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ www.reginastate.nl 0321-326533 / 06-11310835

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg

Ke rk diens t en

Donateur worden?

Rietweg 74, Biddinghuizen, Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl Pianoles enBiddinghuizen Zangles door ervaren ge-

Pianoles en Zangles door ervaren gediplomeerde diplomeerde leraar. leraar. Stephan Stephan Havelaar, Havelaar, tel. tel. 06-26078718. 06-26078718.

Schildersbedrijf J. Buiten

Vakantieopvang Vakantieopvang en en dagopvang! dagopvang! Voor Voor uw uw Hond Hond en en Kat! Kat! www.dierenpensionwelgelegen.nl www.dierenpensionwelgelegen.nl Bremerbergweg 16 Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 16 Biddinghuizen Biddinghuizen Ruime buitenrennen sauswerken. Ruime buitenrennen en en uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! Tevens ook het kwartsen van muren. Ruime Ruime binnenkennels binnenkennels met met Tel. 333558, mob. 06-41670881 vloerverwarming! vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

6

JA

Trendy sieraden Kraamzorg nodig? Baby op Babybetaalbare op komst? komst?prijzen Kraamzorg nodig? voor Bel Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO, KIDDO, tel: 06 40 O.a. pearcings, kettingen,oorbellen tel: 06 - 40 77 77 01 01 02 02 e.d. Kijk op mijn fb pagina Andrea Sieraden. Vrienden verzoek en ik voeg je toe.alOf app naar 06 30318813kunt u Voor Voor al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt u bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. Snoeien is Vakwerk Marc Custers 06-53317283. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840

Uw Kaasman JJoooopp ddee V Vooss 06-22513628 06-22513628

Nu Nu ook ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

** Geboortekaarten Geboortekaarten ** Trouwkaarten Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten binnen en buiten schilderwerken Gelegenheidskaarten behangen * glasvezel * sausen

Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met: O. ten Hoff tel 0591-549094 / 06-51558557 L. ten Hoff tel11 22 De Regge 30, Dronten - 0321-32 De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl Voor al0321-335050 uw schilder,Fax behang en Telefoon 0321-335051 sauswerken. www.schaapholland.nl Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

R SEN O S AR N R SE in ILSTHspecialist O R W N A SHpolyesterhars, U K IL T epoxyhars, Sen plaatsen * Voor het leveren van alle soorten specialist in glas W N plamuren - kozijnen & polyesterhars, U* Deuren - ramen onderhoudsK* Bel voor een vrijblijvende offerte! epoxyhars, middelen

plamuren & Tel: 0321-848043Wilsor of 06-11017610 kunstharsen WWW.GEERTSGLAS.NL onderhoudsNoorderbaan 46-48 middelen 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen E-mail: Tel: 0321 33 11 67 Fax: 0321 33 10 74 E-mail: info@wilsor.nl

enthousiasme. Tevens een M CC H Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, M AA H TT II G G II N NG G SS CC O OU U PP O ON N DONATEUR BBIDDINGHUIZEN CTUEEL van dankA de .vele IK WORD WORD DONATEUR VAN VAN DE DE S STICHTING TICHTINGwoord IDDINGHUIZEN Aaan CTUEEL . Dronten, IK tel. 0321-312456. www.wilsor.nl sponsors, zowel groot als Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Ondergetekende klein, voor het vele materiSchutter ) Pastoraatsgroep: 0321Ondergetekende GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN www.wilsor.nl 332401 ( ............................................................................................................................ mevr. A. Scholten ) aal, materieel en gereedAdres:............................................................................................................................................. Naam: KUNSTMEST - OPENBARE ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: www.parochienorbertus.nl WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. gesteld en de euro’s die we Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Vrijdag 6 juli TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. verleent hierbij schriftelijke Actueel verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen ActueelBV 10.00 uur: eigentot voorganger De Waard Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening Secretariaat: Cultuursingel 9016, -nodig 8256 AN Biddinghuizen, omeen vangeweldige zijn / haar giro– of bankrekening de de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde 8256om HB dit Biddinghuizen, WoCo viering Diverse materialen zijn baan er nog unieke project groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. De WaardenBV uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meergeĂŻnd. gebruikt, wilt u Dit bedrag zal per (begin oktober) worden Loonwerk grondverzet Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per jaar jaar (begin oktober) worden Zondag 8 juli "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt ugeĂŻnd. geld doneren dan Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... 09.00bankrekeningnummer uur: eigen voorgangers Mijn ........................................................................... is: ........................................................................... Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 graag contact opnemen is:met de penningmeester Mijn van girorekeningnummer Stichting Loonwerk en grondverzet WoCo viering De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 Datum: Handtekening:......................................................................................................................... Datum: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... penningmeester@osbornegroep.nl Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 Evangelische Gemeente Zeewolde 99 Secretariaat: Kwartsen 35,foto’s 3893 van ED de bouw: www.osbornegroep.nl Voor de voortgang

BLONKPRO BIDD Pred Tel: prot Jola Klav Mw. e-m

Zon 09.3 Dron Heil

R.K Past Dron Loca Sch 332 www

Vrijd 10.0 WoC

Zon 09.0 WoC

Evan Secr Zeew

Zon 10.0

VRIJ FLE Pred 036 De V tel. 0 Odd De K uur

Zon 10.0 Dien

Turk Hav Ope Con Mus Burh e-m

Spo kan Avo


Uw mening telt Groenonderhoud langs Biddingringweg Dorpsbelangen Biddinghuizen en de provincie Flevoland willen uw mening horen! Het gaat om het groenonderhoud van de bomensingel voor het dorp langs de Biddingringweg. Wilt u doorkijkgaten naar het polderlandschap of laten we bomen staan? Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft onlangs een informatief gesprek gehad met de projectleiders van de provincie Flevoland. Onderwerp van gesprek was het groenonderhoud aan de Biddingringweg. Aanleiding was de Inloopbijeenkomst van de provincie op 3 november. Daaruit zijn enkele afspraken voortgekomen. Afspraken Afgesproken is dat zieke bomen moeten worden weggehaald en er ook een lange rij bomen aan de kant van de weg vanaf De Kubbetocht tot Biddinghuizen (De Bult) moet worden gekapt uit oogpunt van verkeersveiligheid. Deze rij bomen staat immers te dicht op de weg. Omdat de strook bomen langs de weg uit drie lagen bestaat, heeft de verwijdering van een rij nauwelijks effect op het zicht. Op maandag 5 december 2016 begint de provincie met de kap van deze buitenste rij bomen. Doorkijkgaten? In het plan is de aanleg van doorkijkgaten naar het agrarische open landschap gepland. Dit is een oude wens van de eerste bewoners van de Havenkantappartementen. Maar op de bewuste inloopavond stuitte deze wens op enkele bezwaren van een aantal inwoners. De provincie en Dorpsbelangen nemen bezwaren en opmerkingen serieus. Dus voor de provincie met de bomenkap begint om deze doorkijkgaten aan te brengen, worden de meningen hierover gepeild. Uw mening voor maandag 5 december U kunt uw mening ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ voor een bepaalde datum kenbaar maken. Dorpsbelangen ontvangt uw mail graag vóór 5 december op projecten@dorpsbelangen.net. De peiling is geldig vanaf de ontvangst van minimaal dertig mails van verschillende afzenders. De uitslag wordt bekendgemaakt in de eerstvolgende uitgave van de Biddinghuizen Actueel en via BHZ-net. Het plan is om de kapwerkzaamheden vóór de feestdagen af te ronden zodat er in het voorjaar weer nieuwe aanplant kan worden uitgevoerd. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.flevoland.nl/ werkaandeweg Dorpsbelangen Biddinghuizen/Provincie Flevoland

Matchpoint Vrijwilligerswerk zoekt een taalvrijwilliger

Matchpoint vrijwilligerswerk is op zoek naar een Taalvrijwilliger voor het Huis voor Taal in Dronten. De vrijwilliger helpt deelnemers bij het verbeteren van de Nederlandse taal. De werktijden zijn geheel in overleg. Huis voor Taal is dinsdagmorgen en –middag, woensdagmorgen en donderdagmorgen geopend. Voor meer informatie kunt u gerust binnenlopen tijdens openingsuren. Een onderwijsachtergrond is niet noodzakelijk.   www.meerpaal.nl/welzijn

Meeuwis & Stoel Advocaten Bezoekadres: Jupiterweg 21 8251 AW Dronten

Inloopspreekuren: Swifterbant “De Steiger” op dinsdagen van 14.00 tot 17.00 uur Biddinghuizen “Het Koetshuis” op woensdagen van 14.00 tot 17.00 uur

Tel. 0321 - 317 247 • Fax 0321 - 318 920 • E-mail info@msadronten.nl

Plantweg 15 8256 SC Biddinghuizen Tel: 0321 - 33 22 52 Mob: 0651 - 33 96 12 Fax: 0321 - 330918

www.kafa.nl mail: info@kafa.nl 7


Dagan Verkruijssen Selim Yildiz Timothy Zillmer

Internet adres: http://www.basvoetbal.nl

VervangingVspelerspas: oetb al Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658. Henri Bolmer Desiree Bosch Uitslagen zaterdag 26 november Dirk van Dijk Oranjecamping volgeboekt Bart van Dongen Milan Geesten dan isUit Thuis Nog een van paarder weken het zo ver: op maandag 23 juliUitslagen start de Jamieeditie TOV 1 van Houten BAS Jeugdkamp. 1 0-0thema tiende van het BAS Voetbal Dit jaar is het Nigel Kerkhoff en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het “Oranjecamping” Dos Kampen 3 BAS 2 3-1 Peter Knol programma geregeld. Zalk 3 is klaar, de bus isBAS 3 3-7Binnenkort krijgen alle deelMarc van nemers een Nieuwenhuijzen programmaboekjeNunspeet in de bus.8 BAS 4 4-2 Edo Oosting BAS JO19-1 VSCO '61 JO19-1 7-5 Danny Voor alleSchutte ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd BAS JO17-1Gd Lelystad '67 JO17-3 6-1 te Djaimie betalen. Vermeer Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het

Te nBnui sd o Bas Bas Budo Judo BAS tennis: Kantinedienst www.basbudo.nl www.basjudo.nl Dag Datum

Contact: Nieuws en agenda van BAS Tennis contact: secretariaat@basjudo.nl op secretariaat@basjudo.nl internet: www.bastennis.nl 0321-332827 0321-332827

Afmelden trainingen: Afmelden Tijd entrainingen: Bijz. Dinsdag woensdag Woensdag judo: secretariaat Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! bij secretariaat Wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: Vrijdag Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 judo: uur Gert wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu----------jitsu: Jacco Woensdag 4-jul Donderdag 5-jul ----------Kleuterjudo: Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur dinsdag 17.45 Zaterdag 7-jul- 18.30 uur ----------Bas ketba l   Zondag 8-jul ----------Wedstrijdtraining: Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur dinsdag  18.30 - 19.30 uur Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra JO17-3d BAS JO17-2G 1-0 deze Woensdag Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 30Hierden euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag 11-jul ----------8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren Allard DVS'33 Stuifzand, Parksingel 61. Techniektraining: BAS JO15-1 Ermelo JO15-2 week overmaken op bij rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS3-2 voetbal Donderdag 12-jul ----------Kijk voor alle actuele informatie wedstrijden, fluiten en tafelen op de woensdag beginners: 17.30 -over 18.30 uur Let Jeugdkamp, op: vergeet niet je speler naamasv achter op deJO15-6 foto te zetten! 6-2 BAS JO15-2G o.v.v. naam en Dronten team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur site van BAS-basketball: junioren:  www.basbasketball.nl  18.30 - 19.30 uur BAS JO13-1 Swift '64 JO13-1G 0-4 Zaterdag 14-jul ---------- senioren:   19.30 - 20.30 uur Jeugd/Seniorencommissie Voetbal Zondag 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS BAS Voetbal BAS JO13-2Gd VVOG JO13-5G 1-3 Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur 5 WHC JO13-5 BAS JO13-3Gd 3-0 Afmelden trainingen: Dinsdag 17-jul ----------dinsdag en woensdag bij secretariaat (voor 17.00 uur) BAS JO11-1 VVOG JO11-1 0-12 Woensdag 18-jul ----------Unicum JO11-3 Pasfoto`s BAS JO11-2G 9-3 voor Donderdag 19-jul ----------Wedstrijdagenda: BAS JO11-3 ESC JO11-3G 3-16 Vrijdag 20-jul ----------03-12  Sinterklaastoernooi Markelo spelerspassen update EFC '58 JO11-4 BAS JO11-4G 2-5 Zaterdag ----------10-12  Team21-jul clubkampioenschap  Swift '64 JO9-1 BAS JO9-1 10-2 Zondag 22-jul ----------11-12  Randori training Swifterbant Al een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur BAS JO9-2 Lelystad '67 JO9-6 4-4 spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Dinsdag 24-jul in december ----------Gratis judolessen BAS JO9-3G DSV'61 JO9-3G 7-2 deel hier gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag In oktober 25-jul startte BAS Budo met de judolessen ----------- voor 4- en 5-jarige. De Be Quick'28 MO11-1 BAS MO11-1 verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat 3-11 je na de Donderdag plaatselijke 26-jul judovereniging is zeer tevreden over het aantal aanmeldingen ----------BAS MO11-2 Nijkerk MO11-2 8-0 zomerstop niet vanaf het beginSparta mee kunt spelen. én over hoe27-jul de lessen verlopen. Zoals het er nu uitziet is er een goede Vrijdag ----------beslissing genomen starten en over de opzet. Zowel Zaterdag 28-jul om met deze lessen te ----------de trainers als het bestuur krijgen veel positieve reacties. Geen geldige pas = niet spelen. Zondag 29-jul ----------  Programma zaterdag 3 december Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Om nog meer kinderen en volwassenen de----------mogelijkheid te geven om kennis Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag 31-jul te maken met de judosport zijn alle lessen in december gratis toegankelijk foto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! Thuis team Uit team Aanvang voor iedereen. De kleuters (4-5 jaar) kunnen terecht op dinsdagavond van BAS 1 Zeewolde 1 14:30 17:45-18:30. Kinderen van 6 t/m 8 jaar kunnen meedoen op woensdagavond Nieuwe D-pupillen: van 17:30-18:30, terwijl de jeugd van 9 t/m 11 jaar het uur daarop volgend WHC 5 BAS 3 14:30 Sil Bosch de mat op gaat. De laatste groep is voor boven de 12 jaar en ook Meeriedereen informatie: BAS 4 Zalk 4 14:30 Dirk Bouma Daan Moelker, tel: 332902 op woensdagavond, maar dan van 19:30-20:30. V o l l e y b a l 't Harde JO19-1d BAS JO19-1 12:30 Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl   asv Dronten JO17-3 BAS JO17-1Gd 12:30 Christiaan Burgers Mocht u interesse hebben dan zijn de judopakken te leen bij de vereniging. Lars Dodde Horst FC JO15-1 BAS JO15-1 10:30 Mocht u een pak nodig hebben dan kunt u de eerste twee weken van de Abdel El Achak maand voor de eerste les terecht in het Koetshuis Lelystad '67 JO13-7 BAS JO13-2Gd 11:30 Ruben Gort'90 JO9-2 Batavia BAS JO9-2 9:30 BB C B i lj ar t Sven ESCHuizinga JO9-6 BAS JO9-3G 10:00 Rik Kromhout BAS 017-2 't Harde 017-2 12:00 Winnubst en De Waal in de medailles! Bas van Luenen BAS JO11-2 Rood Wit'58 JO11-1 9:00 Jorden Muntslag BAS 011-1 Swift'64 011-1 9:00 Zondag 27 november gingen twee judoka’s van  BAS Budo op weg naar Roy Peet Almere om deel te nemen aan het toernooi van Topjudo Almere. De Leander Touw B a d mdei n t o n van Topsport Almere. locatie was imposant, sporthal  Dagan Verkruijssen   Selim Yildiz De eerste judoka die aan de bak mocht was Yorben de Waal. Hij was nogal Timothy Zillmer onder de indruk van de sporthal en kreeg spontaan de kriebels. Hij wist zich echter op tijd te herpakken en begon dan ook goed aan zijn toernooi. Vervanging spelerspas: J uwon d ohij dan ook  metcontact: De eerste partij een ippon nadat hij zijn tegenstander secretariaat@basjudo.nl Henri Bolmer lang genoeg in de houdgreep had gehouden. De tweede partij won Yorben 0321-332827 Desiree Bosch na Judo twee keer een wazari. De eerste score kwam uit een mooie  overname Bas Dirk van Dijk met een goed uitgevoerde sutemi! DeAfmelden tegenstander  in de laatste wedstrijd www.basjudo.nl trainingen: Bart van Dongen had ook nog al zijn wedstrijden gewonnen en dat was te  zien. In een lang Woensdag judo: secretariaat gelijkopgaand gevecht wist Yorben aan  het eind het verschil te maken in de Milan van der Geest wedstrijdsecr: judo: Gert vorm van een yuko. Door deze  zwaarVrijdag bevochten overwinning kreeg Yorben Jamie van Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco de gouden medaille omgehangen. Nigel Kerkhoff   Peter Knol Vervolgens mocht Goewan Winnubst de tatami betreden. Hij begon sterk Marc van Nieuwenhuijzen aan zijn eerste partij tot dat hij door de scheidsrechter werd toegesproken. Edo Oosting a shijk e b a l judoën en verloor hij de eerste partij. In Hierdoor B ging te tvoorzichtig Danny Schutte de tweede partij wist hij zich goed te herpakken en judode hij weer als Djaimie Vermeer Sleuteladres: 11, tel; 843262 vanouds, eenZaaiviool mooie overwinning was zijn deel! De laatste partij ging lang Correspondentieadres: Sandra 11,dat moment was het gelijk op totdat Goewan een Scholtanus, wazari tegenZaaiviool kreeg. Op 8256 ET in Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. geloof een goede afloop weg. Ondanks dit verlies mocht Goewan toch Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten tafelen op de Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! trots huiswaarts keren met een bronzen medaille om zijnen nek. site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

5


tijd het eze bal

lke ein is de

as-

Zondag 8-jul ----------Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul ----------Donderdag 12-jul BAS Budo is dan ook trots op deze twee ----------judoka’s die de naam van de Vrijdag Dannymanier Versteegt 19.30 uur Volgende week gaan vereniging op13-jul een goede hebben verdedigd. Zaterdag ----------beide judoka’s14-jul samen met Sander Commandeur naar Markelo om voor Zondag 15-jul -----------te schrijven. Biddinghuizen een nieuw  stukje judogeschiedenis  Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Website: www.basgymnastiek.nl Zondag 22-jul ----------Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Dinsdag Clubkas 24-jul Campagne: Spek de clubkas ----------Rabobank van BAS Gymnastiek! Woensdag 25-jul worden tot en met 4 ----------Er kan nog gestemd december. Donderdag 26-jul ----------Vrijdag ----------Het stemmen27-jul is sinds vorige week begonnen. Tot en met 4 december 2016 kunt u -met de stemkaart die u als lid----------van Rabobank Flevoland hebt Zaterdag 28-jul ontvangenuw29-jul stem uitbrengen op onze vereniging. Zondag ----------Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Elke stem is geld voor de club! Steunt u ons? Bedankt! Dinsdag 31-jul -----------

Vo l l e y b a l

Meer informatie: Meer DaanMoelker, Moelker,teltel: 332902 Daan 332902, e-mail:info@basvolleybal.nl moelker@solcon.nl e-mail:

Hallo volleybal vrienden,

B Caantal B i lBH j a ractueel t nummers niet van de partij geweest te zijn nu NaBeen weer een update. Het gaat sportief gezien best goed met de competitie teams. Vooral Dames 2 en beide heren teams hebben de stijgende lijn te pakken. Heren 2 hadden nog geen sets gewonnen maar 4 wedstrijden terug zat het er in Nunspeet en tegen Libero al aan te komen. En 2 wedstrijden gelden haalden ze hun eerste set winst, reden voor een feestje. Vorige week B ad min t on flikten ze het weer kortom de ban is gebroken. Ook dames 2 beginnen meer te swingen. Drie weken terug wonnen ze hun eerste wedstrijd tegen Libero in Dronten met een duidelijke 3-1 en afgelopen vrijdag wonnen ze van VVH met 3-2. Tussendoor speelden ze ook nog tegen de nummer 1 contact: dat werd een ingecalculeerd verlies. Heren 1 doen het zeer goed, allemaal Ju do winst partijen achter elkaar ondanks desecretariaat@basjudo.nl smalle selectie door alle blessures. Ze zijn nu koplopers in hun competitie, hou dat vast mannen!! Dames 1, 0321-332827 meiden B en de recreanten speelden ook hun wedstrijden. De recreanten Bas Judo worden daarbij vaak bijgestaan door dames 1 en 2.trainingen: Hopelijk komen er wat www.basjudo.nl Afmelden meer dames recreanten bij die ook wedstrijden kunnen Aanstaande Woensdag judo:spelen. secretariaat donderdagavond van de derby wedstrijdsecr: kunnen we weer genieten Vrijdag judo: Gerttussen dames 1 en 2wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl in het Koetshuis. Veel volleybal plezier Jiuallemaal jitsu: Jacco B a s k eTRAININGSTIJDEN tba l Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Maandag: Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, 17.00 – 18.30 uur Meisjes locatie Sportlaan 8256 ET Biddinghuizen. Tel.B,843262 18.30 – 20.00 Dames 1, locatie Kijk voor alle uur actuele informatie overSportlaan wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Dinsdag: 19.00 – 20.30 uur Dames 2, locatie Koetshuis 20.30 – 22.00 uur Recreanten en Heren2, locatie Koetshuis 5 21.15 – 22.45 uur Heren 1, locatie Sportlaan

verloskundigen Rolande Kempenaar Daniëlle Wesseling

Vrijdag: 17.00 – 18.30 uur Meisjes B, locatie Koetshuis Wedstrijdprogramma: Zie de Nevobo app

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl I www.vpmorgenland.nl

Elke zwangerschap is uniek

9


uur:

ts, AW

erarc 6-

ke ed-

J oo p de Vos telecommunicatie

klussen in en om het huis. Voor vrij-

festival en won degewoon eerste bellen. prijs. IkTel.deed doodgewoon een Nederlands liedje secuur gebeuren. blijvende offerte, 330616, 06-11218658. van Teddymob. Scholten: ‘weet je”. De rest zong in het Engels. Met de gitarist HetAutoreparatiebedrijf van de doperwten gebeurt trouwens *Olie avonds en ’s nachts. verversen heb ikoogsten samen een nummer opgenomen. We vormden ’s TheGICOM Three blues, Toos, Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de Heerlijke Afrikaanse wijnen ikbiologische en Ruud Zuid ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) waren *Banden erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint.enDoen ze COMPOSTING direct van de importeur onderdeel van dedan revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al hetAleksandar andersom, moeten alle productielijnen worden schoongemaakt *Accu’s SYSTEMS Ook voor proeverijen. Gicom vanwege kans op gangbare erwtjes in de biologische. Dat en erreparatie geen verwegbebakening, schade langer dande vijfentachtig jaar2 in Hilversum. Het zijn BV accordeonspelers. Ik trad Oogstweg Wijnkoperij van de Lageweg Oogstweg 9 *Remmen menging mag optreden geldt natuurlijk ook de waarmee machinebouw encombine besturingsechniek 8256 BIDDINGHUIZEN vrij veel www.vandelageweg.nl op inBiddinghuizen Hilversum en zat in Huizen alSBinvoor een*Distributieriemen revue. Er werd soms geoogst wordt en de containers. De loonwerkers gebruiken0321-332784 altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax geruild met Hilversum, Zo ontmoette ik ze. Toos zat84-86. alzelf in8256 de revue en door Tel: 0624127084 Ploegschaar SM Biddinghuizen machine voor biologische oogst. En als teler moet je goed controleren *Koppakkingen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies de reden, haar ben ikgroeit erin gerold. of de containers schoon zijnmet voordat jouw erwten erin De controles Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl

databekabeling n werktuigbouwkundig 06-22513628 loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling voor al uw ook

familiedrukwerk

Telefoon (0321) 332427 woningen - verhardingen De Noord 8251 GK Drontenhet 13e traditionele Pinkstertoernooi Eind mei is bij35741098 BAS-Tennis Mobiel 0651 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten (0321) 38 60 60 gehouden. Aan het van ter10 waarde van 2012 0 eind 0 03 het 0 toernooi 2012 0is een cheque ag na * 2Trouwkaarten begeleiding voorproverbouwen en € 6.150 overhandigd aan de Stichting Inpetto. Dezebouw organisatie * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. zelfbouwers waarom hij niet op veel wordt gebruikt. Desondanks bloeit een Tamarix beert renovatie van: “stille wensen” in vervulling te laten gaan. Het bedrag dat BASUw geschiedenis behouden. schuren - bewaringen opmerkelijk. In het voorjaar helder rose of wit; de bloempjes zijn klein Tennis bij elkaar heeft gebracht, dient besteedt te worden wensen De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de woningen aan - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor 18484711 info@schrijverij.net vanuit de gemeente Dronten en het liefst uit Biddinghuizen. e.d. levering bouwmat. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen nieuwbouw vanuit Amersfoort - casco

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto

het oog en een prachtige verschijning. De Tamarix kan gelijk na de bloei www.schrijverij.net Schilderwerk - Beglazing worden De de takken dienen compact worden gehouden en daarom naar Dengesnoeid. Helder over Afsluitdijk. Veel-APK regen en lekke banden. Die 1700 keuring bouw verbouwen en Wandafwerking - Houtsanering kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevi-Onderehoud en reparatie alle merken renovatie van: km had ik zelf alsLasbedrijf eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de -Lease service schuren - bewaringen Schoonheidsspecialiste ge struik over te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen -Airco service fietsbandiet. Ik organiseerde heel veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwoningen verhardingen Jose Gouwenberg T 0321reparatie - 33e.d. 16 -49 levering bouwmat. 19-21 2enNoorderbaan 0 en0 ben 03 0 2012 0de0321 ag22na Naar delijnen fers neer regelmatig door-Schade Rijkspolitie achterna gezeten. F 33 04 10 komen EE 2012 Mocht uschoonheidsspecialiste, tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan let -Laswerkzaamheden 8256 PP Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl begeleiding voor -Accu's,banden enstaat uitlaten dan eens op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant een prachtige en Depositaire Medex. Mosselweg 3a,06 13-Wintersets zelfbouwers Telefoon 0321-332358 opslag E een info@hedibouw.nl 458 -incl. Tel: - 33ik21hier 46 Tamarix die netToen is uitgebloeid maar zeker bepaalde schoonheid heeft Biddinghuizen: Toos isMobiel overleden in-2340 2007 dacht ik: 0321 wat zoek nu Wasboxen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 el. om eens van dichterbij te bekijken.

2

ijn dat ue.

in ste glo de het 11 aar .nl me op. in aat hts was ordus ijn gewo8.uit

nieuwbouw - casco

Stichting Inpetto vervuld bouw verbouwen en Nu renovatie van: Sierpleister - Wens” Nieuwbouw - Renovatie - Spackspuiten “Stille in Biddinghuizen www.wouda.nl schuren - bewaringen

begeleiding voor uit Al voor het toernooi kwam er een “stille wens” binnen zelfbouwersbeide Schade taxatie, schade reparatie,de Gooijer en mevrouw Breijer, Biddinghuizen. Mevrouw Bovenweg 69 uitdeuken zonder leenauto woonachtig aan spuiten, de8085 Zaaiviool, SG Doornspijkhadden een stille wens voor hun buurbeschikbaar. vrouw mevrouw Opsteegh. Deze 52 jarige buurvrouw heeft een tia gehad, waardoor Ploegschaar 7, 8256ze SMgedeeltelijk Biddinghuizen verlamd is geraakt. Lopen gaat zeer moeizaam en ze moet zich330691 sindsdien dan ook bijna altijd vervoeren in Tel. (0321) 330655, Fax (0321) De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 een rolstoel. Door de gevolgen van de tia kon ze niet of nauwelijks nog Bovenweg 69 11 in haar tuin komen, staan deze te onderhouden. 8085laat SG Doornspijk

Belt u naar Giennes Bies

nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het Noorderbaan 10 Colombinehuis. Dick van de Graaf Marc Custers Snoeien is Vakwerk

Biddinghuizen VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Bovenweg 69

Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840

- 332484 financiele administraties -0321 ondernemingsplan Wil je ook je verhaal 8085 vertellen? SG Doornspijk Je hoeft niet rijk te zijn www.autofaber.nl jaarrekeningen - belastingaangiften of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail dan naarparticulieren www.Quiltwebwinkel.nl hermaloohuis@kpnmail.com adres Een Als Quilten uw hobby is hoeft u dewaar deur uw belangen voorop staan niet uit voor de leukste Plein Quiltstoffen 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) 330120 snel een kijkje op de Website en u kunt installatie service onderhoud de bestelling morgen in huis hebben.

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

daar kom je verder mee

elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties

n

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

Reparatie van huishoudelijke beveiliging telecommunicatie apparatuur databekabeling droger, 2012 Wasmachine, 2 0 0 vaatwasser, 03 0 2012 0 ag na 10 n werktuigbouwkundig magnetron, oven, koelkast etc. erweijen *Olie verversen loodgieterswerk Wij rekenen geen voorrijkosten! verwarming *Banden Caravanherstelbedrijf luchtbehandeling www.technoservicedoornbos.nl koeling T 0321-333549 06 - 29 05 *Accu’s 05 03 / 0321 - 330 797 M 06-24244119 *Remmen www.wouda.nlen Voor (schade)reparatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

JA

*Distributieriemen *Koppakkingen IK WORD DONATEUR VAN DE

onderhoud aan uw caravan. De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60 Ook voor klassiekers. MAC

STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Werkplaats volgens focwa

De buurvrouwen hebben samen met Goed is de Heer voor wie Hem zoekt andere buren de en alles van Hem verwacht. schuttingen van Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25 mevrouw Opsteegh erweijen opgeknapt en www.alphabiddinghuizen.nl Caravanherstelbedrijf geschilderd. De Stichting Inpetto Voor (schade)reparatie en Custers heeft daarna onderhoud aan uw caravan. & Peters Hoveniers Ook voor -klassiekers. BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUD REPARATIE gevraagd om de rest van o.a. - licht-, krachten zwakstroominstallaties de focwa tuin op te T 0321-333549 M 06-24244119 Werkplaats van volgens - verbouw knappen, zodat- nieuwbouw er een gemakkelijk te normen onderhouden tuin zou ontstaan, - elektrische apparaten Tel.:gemakkelijk 0321 - 332676 waar mevrouw Opsteegh zich met haar rolstoel kan voort Ploegschaar 58, Biddinghuizen - CONTAINERS / RIJPL ATEN - RECYCLING en buitenstucwerk Voor al uw binnenRICHARD VAN WOERKOM bewegen. - SHOVELS / VERREIKERS - COMPOSTERING www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl ELEKTROTECHNISCH BUREAU 0321 332427- BIOMASSA / Mob. 06 51741098 -Tel. Z AND EN GRINDHANDEL ( ENERGIE ) KOPAKKER 32 BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-332400 T 0321-333549 M 06-24244119 Afgelopen woensdag is de nieuwe tuin officieel overgedragen door facebook.com/vanharsselaar Eelse Bies en André Wielandt van de Stichting Inpetto aan mevrouw www.vanharsselaar.nl Opsteegh. In het bijzijn van de buren, de voltallige Pinkstercommissie7 van BAS-Tennis en de heer Peters van het hoveniersbedrijf. Mevrouw Opsteegh was zichtbaar ontroerd door deze prachtige daad van haar TIG I N Ghebben S Cde O Pook O Nveel buren, deze er U zelf plezier aan Hem beleefd, want wat is er Goed is Heer voor wie zoekt nou leuker dan het blij maken van iemand die het moeilijk heeft.

H

en alles van Hem verwacht.

normen

LEKKERKERKER Autoschade

Ondergetekende Bron:Inpetto De Bijbel Klaagliederen De Stichting is nog steeds op zoek naar “stille3:25 wensen” uit Tel.: 0321 - 332676 childerwerk -............................................................................................................................ Beglazing Ploegschaar 58,Adres: Biddinghuizen Biddinghuizen of de gemeente Dronten. Er zijn wel een paar voor- Naam: CONTAINERS / RIJPL ATEN - RECYCLING ............................................................................................................................................. - SHOVELS / VERREIKERS - COMPOSTERING waarden aanwww.alphabiddinghuizen.nl verbonden om er voor in aanmerking te komen, zo moeten andafwerking - Houtsanering www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Schade taxatie, schade reparatie, - ZAND EN GRINDHANDEL - BIOMASSA ( ENERGIE ) de mensen die een wens indienen voor een ander ook meehelpen om de Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto wens in vervulling bij verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging beschikbaar. machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel te laten gaan. Meer informatie over de Stichting, het u naarSecretariaat: GiennesCultuursingel Bies aanmelden van stille wensen, maar ook het opgeven als vrijwilliger kan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen er90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 via de website www.stichting-inpetto.nl el 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 automatisch 46 nde06 13groot: €......................................................... af te laten schrijven. Dames en Heren kapsalon ngs Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. om Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ...........................................................................

Cariene’s Hair Service

Di/Vr Genoeg 9:00 tot 18:00 Elke woensdag te doen tijdenskinderen Zat 8:00 tot 13:00 t/m 10 jr € 12,40 zomervakantie

DMINISTRATIEKANTOOR

en ministraties - ondernemingsplan Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... 7nen- belastingaangiften particulieren

erweijen Caravanherstelbedrijf

en uw belangen voorop staan aar AZ en BIDDINGHUIZEN 0120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Werkplaats volgens focwa normen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

- SHOVELS / VERREIKERS

- COMPOSTERING

- ZAND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE)

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl

Colofon:

Redactieadres / Secretariaat: 10

Wandeling 8, 8256 GS Biddinghuizen. Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur).

LOOMAN INSTALLATIES

ronten, tel. (0321) 321122.

En En in ant aar erk en ertje en

9

Over een aantal weken start de zomervakantie. De Meerpaal JeugdBel voor een afspraak 0321-332449 en Jongerenwerk organiseert ook in de vakantie activiteiten voor kinderen. Zo staan de vakantiespelweek en Sportmove weer op het programma. De jongerenwerkers gingen al op pad om kinderen enthousiast te maken, want de inschrijving voor de vakantiespelweek is VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER gestart. Vakantiespelweek DEALER ATAG VERWARMING Traditiegetrouw is er ook deze zomervakantie weer een vakantiespelweek. Het festijn vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus in De Meerpaal. Dit jaar 0321 - 33 11 45 staat de vakantiespelweek in hetKorenmaaier teken van ‘Ik houTelefoon vanFaxHolland!’. Dat 0321 - 333 845 13-15 E-mail: j.looman@hetnet.nl levert mooie activiteiten op. Zo staan deBiddinghuizen Oudhollandse spelen, als spijker8256 SK broekhangen en blik gooien, op het programma. Ook gaan de kinderen 4 appeltaart bakken en met elkaar een grote molen van hout maken.

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ee no O

va De O Bid bu wa no de we D aan B via w Ov de en der w gra aa sia vi

ges

Va Tra He sta lev bro app

De gez alle tele

Sp He ma tot spo Bid op


BIDDINGHUIZEN, OOK MOOI IN DE WINTER

Onze uitvaartbegeleiders zijn steeds zichtbaar aanwezig, deskundig en serviceverlenend, gastvrij en creatief in het maximaal benutten van mogelijkheden. Maar bovenal horen wij van naasten terug dat zij zich vertrouwd voelen bij onze medewerkers doordat het inlevende, flexibele en gewone mensen zijn. Meer weten? Neem gerust contact op.

Hier kan úw advertentie staan...

DICHTBIJ EN

persoonlijk,

EIGENTIJDSENEN ALTIJD CREATIEF PROFESSIONEEL

Melden overlijden: 0321 31 61 74 en 0320 25 11 24 24 uur per dag

Het Afscheidshuis - De Morinel 65 - 8251 HT Dronten www.jager-uitvaartbegeleiding.nl

11


12


Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen In Biddinghuizen is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf aan de Alikruikweg geruimd. Naast de locatie in Biddinghuizen heeft het bedrijf ook drie locaties in Hierden en een locatie in Ermelo. Deze locaties worden preventief geruimd. In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met 10.000 vleeseenden preventief gedood omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen. De ruimingen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vervoersverbod in verband met vogelgriep In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen nog drie andere bedrijven. Deze pluimveebedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Landelijke maatregelen Ook de bezoekersregeling voor pluimveebedrijven wordt aangescherpt. Er gold reeds een verbod voor buitenstaanders om stallen te betreden. Deze maatregel wordt nu uitgebreid tot een verbod voor buitenstaanders om het erf te betreden. Bezoekers mogen alleen nog na strenge hygiënemaatregelen het erf betreden. Ook moet pluimvee klinisch worden geïnspecteerd binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf. De staatssecretaris heeft eerder een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren geldt een ophok- en afschermplicht. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels ervoor zorgen dat hun vogels niet in contact komen met wilde watervogels. Ook mogen bezoekers niet in contact komen met gehouden vogels. Verder geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Samenwerking tussen Tietema & Beautiful Change In de maand december heeft de bakker Tietema en de kapsalon Beautiful Change een samenwerking. 'Als buren willen wij elkaar versterken'.

kompleetreclame.nl facebook.com/kom

pleetreclame

Staalwijk 8a, 8251 JX Dronten - Tel.: 0321 - 31 39 31 - info@kompleetreclame.nl

SNEEUWKETTINGEN LICHTMETALEN VELGEN Gebruikte winterbanden ENZIE WINTERBANDEN ONZE WEBSITE + stalen velgen

Wat houd de actie precies in? Bakker Tietema: bij inlevering van de bon in de maand december ontvang je iets lekker bij een besteding van €10,00. Beautiful Change: bij inlevering van de bon in de maand december ontvang je de digitale Beautiful Change Card cadeau bij een behandeling. De Beautiful Change Card is t.w.v. €12,75. Deze is een jaar geldig. Je ontvang 10% korting op alle producten en daarnaast kan je het hele jaar je pony/nekharen bij laten werken. Zo blijf je het hele jaar netjes. 

Verkoop en verhuur van alle maten! LANDBOUW BANDEN APK KEURING -GEBRUIKTE QUICKSERVICE - REPARATIE EN ONDERHOUD

Openingstijden: Openingstijden: Dagelijks van 08.00 - 17.00 Dagelijks van 08.00 - 17.00 Zaterdag van 09.00 - 12.00 Zaterdag van 09.00 - 12.00

Bij bakker Tietema ontvang je een bon om te besteden voor bij de kapsalon Beautiful Change. En wanneer je bij de kapsalon Beautiful Change een behandeling hebt gehad ontvang je een bon van bakker Tietema.

Industriestraat 21 21 Industriestraat 8081 HHHH Elburg 8081 Elburg info@elburgbanden.nl info@elburgbanden.nl

Kom gauw langs in de winkels en ontvang een bon van de buren! Tot snel Groeten, Tietema & Beautiful Change

WWW.ELBURGBANDEN.NL TT0525 2323 5656 WWW.ELBURGBANDEN.NL 0525- 68 - 68

13


14


Sinterklaas bezoek bij Bremerbergse Hoek. Tijdens het diner op 3 December zal de Sint met zijn Pieten ons vereren met een bezoekje. Wij verwachten de Sint omstreeks 19.00 uur. Wilt u erbij zijn, reserveer dan snel uw tafel, want vol = vol ! Uw reservering het liefst via ons mail adres met daarbij wat informatie over uw gasten, welke u graag benoemd wil hebben door de Sint.

Al meer dan 25 jaar het adres voor het herstofferen van meubels, auto’s, campers, caravans en boten. Ook kunt u bij ons terecht voor het repareren van uw meubels. Daarnaast verkopen wij nieuwe Gispen Classics en Gispen Today meubels, tweedehands hergestoffeerde design meubels en verlichting van het merk Steinhauer. Vrijblijvende offerte? Bel, mail of kom langs in onze 650m² grote showroom!

GRATIS HAAL EN BRENG SERVICE IN BIDDINGHUIZEN! Mariënhoef 5 | 3851 ST Ermelo | 0341 - 55 25 70 info@stoffeerderijklaver.nl | www.stoffeerderijklaver.nl

15


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Voedselbank Dronten Op 23 november hield de ChristenUnie haar ledenvergadering bij de Voedselbank Dronten. Daarbij vertoonden wij onze presentatie over armoede en over ons werk aan de leden en andere geïnteresseerden. Het motto van deze presentatie is: Het kan ons allemaal overkomen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de hulp die de Voedselbank nu aan haar klanten verleent, maar ook bij de uitdagingen haar staan te wachten. Het aantal klanten zal namelijk binnen afzienbare tijd waarschijnlijk stijgen tot circa 200 - een stijging van bijna 50%. Dat geeft ons financiële, logistieke en organisatorische puzzels. Daarom zal ook het huidige vrijwilligersbestand van 90 zal aanzienlijk moeten worden vergroot.  Meteen is op die oproep gereageerd met een aantal aanmeldingen om als vrijwilliger aan de slag te gaan! Verder is de Voedselbank is ook deelnemer aan de Burgers in de Knel, een netwerk van diverse organisaties binnen de gemeente (zoals de kerken) die ieder vanuit hun eigen expertise onze medeburgers helpen.

Spreuk van de week Laten we elkaar insluiten, in plaats van uitsluiten.

Daarom brengt de Voedselbank de verschillende partijen in kaart, zonder daar verder een oordeel bij te hebben. Uit een doorlichting van de standpunten van politieke partijen blijkt dat de ChristenUnie de Voedselbank omschrijft als "broodnodig".

(ingestuurd door Hannie Hofman)

Vogelgriep in Biddinghuizen….verschrikkelijk. Biddinghuizen Actueel wenst alle betrokkenen veel sterkte met deze nare situatie.

Brood & Banket Geachte klanten uit Biddinghuizen,

Decemberboodschappen; Ook die doe je toch bij voorkeur in je eigen dorp? Alleen dan houden we onze voorzieningen in stand!

Zoals u al heeft gemerkt zijn wij momenteel afwezig op de woensdagmarkt in Biddinghuizen.

Bericht voor onze adverteerders en publiceerders: De laatste editie van Biddinghuizen Actueel verschijnt dit jaar op dinsdag 20 december. In 2017 ligt uw dorpsblad vanaf dinsdag 3 januari weer in uw brievenbus.

Dit komt omdat wij een collega uit de brand helpen die in de problemen zit en daardoor zijn markten niet kan draaien. Dit kregen wij allemaal op het allerlaatste moment te horen, vandaar dat we dit ook niet kenbaar hebben kunnen maken op de markt. De bakkerij wil graag die markt draaiend houden zodat er toch nog wat geld voor hem binnenkomt en zijn schuld niet nog verder oploopt. Wij betreuren deze gang van zaken en hopen snel duidelijkheid te krijgen over hoe het verder zal gaan. Via de marktmeester en Biddinghuizen Actueel zullen we u op de hoogte houden. Ondertussen bent u uiteraard van harte welkom aan de kraam op de zaterdagmarkt in Lelystad. Wij hopen op uw begrip in deze lastige situatie en bieden onze excuses aan voor het ongemak.

Afvalcontainer nodig?

Adverteren in Biddinghuizen Actueel… Wat kost dat?

Bram de Graaf Brood & Banket

www.vanwerven.nl/webshop

Biddinghuizen Actueel is een gratis huis-aan-huisblad dat bestaat van de inkomsten van advertenties en donateurs. Door een advertentie in dit blad slaat u twee vliegen in één klap: u steunt Biddinghuizen Actueel en maakt tevens reclame voor uw bedrijf. Weet dat dit blad wekelijks door een groot deel van de mensen in Biddinghuizen gelezen wordt. Op verzoek sturen we u graag de tarievenlijst voor de advertenties toe. De tarieven, die we zelf zeer bescheiden vinden, kunt u opvragen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. Adverteren in Biddinghuizen actueel. Warm aanbevolen.

Alcedo Makelaardij Uw makelaar in Biddinghuizen Telefoon 06 - 41 40 30 11 E-mail info@alcedomakelaardij.nl Website www.alcedomakelaardij.nl Ongeacht waar u verzekerd bent.

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Met vriendelijke groet,

Biddinghuizen Actueel - Nummer 48  

Biddinghuizen Actueel - Nummer 48