Księga Absolwentów ZST

Page 1

KSIÊGA ABSOLWENTÓW“PER ASPERA AD ASTRA” W ci¹gu 50 lat istnienia naszej szko³y kilkukrotnie zmienia³a siê jej nazwa, dyrekcja, nauczyciele... Przybywa³o kierunków kszta³cenia. Rozbudowano bazê szkoleniow¹ placówki. Powsta³ Powiatowy M³odzie¿owy Oœrodek Sportu przy Zespole Szkó³ Technicznych w Wodzis³awiu Œl¹skim. Uruchomiona zosta³a strzelnica oraz stacja meteorologiczna. Z ma³ej przyzak³adowej szko³y Zespó³ Szkó³ Technicznych sta³ siê jedn¹ z najlepszych szkó³ technicznych w kraju. Dziêki zaanga¿owaniu i ciê¿kiej pracy grona pedagogicznego, mury ZST opuœci³o kilka pokoleñ absolwentów. Oprócz solidnego wykszta³cenia, nauczyciele zaszczepili w nich pasje i ciekawoœæ œwiata. W ci¹gu 50 lat nasze szkolne mury opuœci³o 15 460 absolwentów. Obierali oni ró¿ne kierunki dalszego rozwoju i dziœ realizuj¹ siê w wielu zawodach. S¹ wœród nich architekci, budowlañcy, elektronicy, policjanci, wybitni sportowcy, aktorzy… Kilku z nich powróci³o do ZST w innej roli. Stanêli po drugiej stronie biurka i kszta³c¹ kolejne pokolenia absolwentów. Ksiêga ta przedstawia niewielki wycinek losów naszych uczniów. Gonitwa ¿ycia codziennego sprawia, ¿e z braku czasu, znacznego zaabsorbowania tysi¹cami mniejszych i wiêkszych spraw, nie³atwo jest dzisiaj spotkaæ siê z drugim cz³owiekiem... Niech wiêc ta ksiêga bêdzie namiastk¹ spotkania po latach…


STEFANIA ¯ERAÑSKA Rok ukoñczenia ZST: 1977r. Wychowawca: Les³aw Rzucid³o Kariera zawodowa: Od 1975 Kombinat Budownictwa Ogólnego. Od 1988 pracownik Sekretariatu uczniowskiego w Zespole Szkó³ Technicznych.


WITOLD BORNIKOWSKI Rok ukoñczenia ZST: ZSZ Samochodówka, 1992r. Technikum Mechaniczne, 1996r.

Wychowawca: Krystyna Dajka, El¿bieta Polañska Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Udzia³ w konkursach recytatorskich w kategorii "teatru jednego aktora”

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wy¿sza Szko³a Humanistyczno - Ekonomiczna w £odzi - spec. sieci telekomunikacyjne. Wy¿sza Szko³a Humanistyczno - Ekonomiczna w £odzi - spec. Multimedia. Centrum Kszta³cenia Podyplomowego w Wodzis³awiu przy AkademiiHumanistycznoEkonomicznej w £odzi

Kariera zawodowa: Wychowawca - nauczyciel w Zespole Œwietlic Profilaktyczno - Wychowawczych w Wodzis³awiu Œl¹skim. W³asna dzia³alnoœæ telekomunikacyjna WB Internet www.WB.pl Aktor Teatru Wodzis³awskiej Ulicy. Organizator fina³ów WOŒP, imprez m³odzie¿owych, akcji ekologicznych. Amator motoryzacji PRL-u, posiadam Zastawa 1100p Mediteran z 1981r.

„Przez lata mojej nauki spotka³em fantastycznych nauczycieli "Budowlanki" w tym moj¹ mentorkê Dorotê Nowak”


ALINA WÓJCIK Rok ukoñczenia ZST: Technikum budowlane, 1994r.

Wychowawca: Helena Krywult Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego. Udzia³ w konkursach recytatorskich na szczeblu rejonowym

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Uniwersytet Jagielloñski – pedagogika ogólna (studia magisterskie). Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Œl¹skim (studia podyplomowe). Studia licencjackie z j. angielskiego w Kolegium Jêzyków Obcych w Wodzis³awiu „Notus” pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego.

Kariera zawodowa: Od 2001 r. pedagog szkolny w Zespole Szkó³ Technicznych w Wodzis³awiu Œl¹skim Mimo ukoñczenia Technikum Budowlanego wybra³am studia humanistyczne – pedagogikê, choæ do koñca nie by³am pewna, czy to dobry wybór. Wiedzia³am jedynie, ¿e chcê studiowaæ w Krakowie (bo to piêkne miasto). Ju¿ w czasie studiów wiedzia³am, ¿e podjê³am dobr¹ decyzjê. W 2001 roku zosta³am przyjêta na stanowisko pedagoga szkolnego w Zespole Szkó³ Technicznych. Dziœ wiem, ¿e wybór mojego kierunku studiów, choæ wtedy nie do koñca przemyœlany, by³ strza³em w dziesi¹tkê. Bardzo lubiê swoj¹ pracê. Przynosi mi ona wiele satysfakcji, choæ s¹ oczywiœcie trudne chwile. Ka¿dy mój dzieñ jest inny, bo to przecie¿ praca z ludŸmi i nigdy nie wiadomo, co siê mo¿e wydarzyæ. Niedawno ktoœ powiedzia³ mi, ¿e jedni pracuj¹, ¿eby zarabiaæ przyzwoite pieni¹dze i utrzymaæ rodzinê, a inni, ¿eby realizowaæ siebie, w³asne plany i marzenia, ¿eby pracowaæ dla przyjemnoœci. I ja w³aœnie nale¿ê do tej drugiej grupy. ¯yczê wszystkim, abyœcie mogli spe³niaæ siê w waszej pracy, ¿eby przynosi³a wam radoœæ i satysfakcjê. ¯yczê zadowolenia z podjêtych decyzji. B¹dŸcie tym, kim jesteœcie, ale d¹¿cie do tego by byæ tym, kim byæ powinniœcie, a wtedy ¿ycie nabierze blasku, nawet gdy bêdzie to blask ma³ej gwiazdki...”


ARKADIUSZ MAZUREK Rok ukoñczenia ZST: Technikum budowlane, 1995r.

Wychowawca: Eugeniusz Halszka, Tomasz Wardenga. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: W 1994r. i 1995r. pierwsze miejsce w finale centralnym Olimpiady wiedzy i umiejêtnoœci budowlanych.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Krakowska 1995-2000 (studia magisterskie). University of Wisconsin Milwaukee, Wisconsin, USA Studia doktoranckie, 2000-2005.

Kariera zawodowa: Asystent na University of Wisconsin Milwaukee, 2000-2005. In¿ynier budowlany w Skidmore, Owings and Merrill, LLP oddzia³ w Chicago, od 2005. Cz³onek komisji w ASCE/SEI od spraw projektowania konstrukcji optymalnych.

„Nie pozwól nikomu powiedzieæ sobie, ¿e czegoœ nie potrafisz. Pod¹¿aj za swoim marzeniem”.


DAMIAN BÊBEN Rok ukoñczenia ZST: Technikum budowlane, 1995r.

Wychowawca: Mgr Maria Janicka. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Studia magisterskie: Wydzia³ Budownictwa Politechnika Opolska, 1995-2000. Studia doktoranckie: Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej Politechniki Krakowskiej, 2000-2005.

Kariera zawodowa: Doktor nauk technicznych: Wydzia³ Budownictwa Politechnika Opolska, 2005. Doktor habilitowany nauk technicznych w dziedzinie budownictwa (specjalnoœæ: Budownictwo komunikacyjne), Politechnika Opolska, 2013. Profesor nadzwyczajny Politechniki Opolskiej od 2013 roku nadal. Wyk³adowca na zagranicznych uniwersytetach w La Corunie (Hiszpania), Brnie (Czechy), Faro (Portugalia), Salerno i Pavia (W³ochy), ¯ylina (S³owacja). Autor ponad 150 publikacji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu budownictwa. Cz³onek wielu miêdzynarodowych organizacji naukowych, cz³onek rad naukowych konferencji krajowych i zagranicznych, cz³onek rad naukowych miêdzynarodowych czasopism. Recenzent w kilkunastu presti¿owych czasopismach naukowych i w Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju. Wielokrotnie nagradzany za dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, m.in. stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla najlepszych m³odych naukowców (2006-2007) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dla wybitnych m³odych naukowców (20102013). Uczestnik wielu krajowych i œwiatowych konferencji naukowych (Kioto, Praga, Madryt, Budapeszt, Seul, Kapsztad, Edynburg, Pavia, Hong Kong, ¯ylina, Nowy Jork, Szanghaj, Tokio). Promotor prac in¿ynierskich, magisterskich i doktorskich. Autor ponad 120 projektów, ekspertyz, opinii technicznych z zakresu budownictwa.

„Talent nie poparty prac¹ niewiele znaczy. ”.


MICHA£ DALACH Rok ukoñczenia ZST: Technikum budowlane, 1995r.

Wychowawca: Eugeniusz Halszka, Tomasz Wardenga Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: V-ce przewodnicz¹cy Samorz¹du Szkolnego 1991-1993

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi, Wydzia³ Humanistyczny, kierunek Pedagogika, specjalnoœæ Doradztwo Zawodowe i Personalne.

Kariera zawodowa: Jestem fotografikiem, prowadzê dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o profilu rekreacyjno-sportowym oraz jestem policjantem wychowawc¹ w policyjnej Izbie Dziecka w Opolu Moje osi¹gniêcia to przede wszystkim: wspania³a rodzina! Mam dwójkê wspania³ych ch³opców i wspania³¹ ¿onê!!! Poza tym w sporcie 1 dan Judo. Oprócz tego gram w Paintball- na tym opiera siê profil dzia³alnoœci mojej firmy Paintball Club Opole. Fotografujê po czêœci hobbystycznie, oraz zawodowo. Moje prace mo¿na zobaczyæ wpisuj¹c w google moje imiê i nazwisko :-)))

„Lata nauki w ZST by³y beztroskim okresem, kiedy wszystkie wa¿niejsze decyzje ¿yciowe podejmowano za mnie. W³aœnie to by³o najlepsze... Potem, kiedy odpowiedzialnoœæ za w³asne ¿ycie spada na nasze barki, nie jest ju¿ tak ró¿owo. Z tego wzglêdu chêtnie wróci³ bym, gdyby da³o siê cofn¹æ czas, do lat spêdzonych w Naszej Szkole. Do tego beztroskiego okresu, spêdzonego we wspania³ej, ciep³ej atmosferze, która potrafili wytworzyæ nauczyciele, oraz sami uczniowie. W okresie nauki w Naszej Szkole nawi¹za³em wiele przyjaŸni, które skutkuj¹ w moim dotychczasowym ¿yciu”.


TOMASZ WÓJCIK Rok ukoñczenia ZST: Liceum Zawodowe, 1995r.

Wychowawca: Dorota Zbiegieñ

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Zarz¹dzanie i Marketing w zakresie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (licencjat). Zarz¹dzanie i marketing w zakresie miêdzynarodowych stosunków ekonomicznych (uzupe³niaj¹ce magisterskie). Administracja i zarz¹dzanie (podyplomowe).

Kariera zawodowa: 1996 - 1999 firma REGE - kierownik zmiany. 1999 - 2011 praca w Starostwie Powiatowym od podinspektora przez kierownika referatu do zastêpcy naczelnika wydzia³u komunikacji i transportu. Od 2011 Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg w Wodzis³awiu Œl¹skim z siedzib¹ w Syrynii.


WOJCIECH MARCOL Rok ukoñczenia ZST: Technikum elektroniczne, 1996r.

Wychowawca: Czes³aw Rychlik. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Czêstochowska, In¿ynieria na Wydziale Budowa i Obs³uga Maszyn, Specjalizacja Samochody

Kariera zawodowa: 2000 - 2001 - Tenneco Automotive Niemcy. Roczny kontrakt w Tenneco Niemcy w Edenkoben. Stanowisko: In¿ynier Procesu 2001 - 2002 - Tenneco Automotive Francja. Roczny kontrakt w Tenneco Frankcja w Wiessenburg. Stanowisko: In¿ynier Procesu 2002 - 2006 - Tenneco Automotive Polska. Powrót do kraju i praca na zak³adzie Tenneco w Rybniku. Regularne wyjazdy do zak³adów Tenneco w Niemczech. Stanowiska: In¿ynier Procesu, In¿ynier Nowych Uruchomieñ, Kierownik Lean Manufacturing. 2006 - 2014 - Formel D Polska. Stanowiska: Project Manager, Dyrektor. W latach 2007-2010 przeprowadzenie kilkudziesiêciu szkoleñ - QualitySystem Basic - z procedur GM dla kadry in¿ynierskiej i zarz¹dzaj¹cej w polskich fabrykach dla dostawców GM. Dwudniowe szkolenia po³¹czone zaudytem procesu prowadzone w jêzyku polskim i angielskim. W tych latach by³em jedynym trenerem w Polsce z firmy zewnêtrznej,autoryzowany przez GM do prowadzenia tego typu szkoleñ. 2014 - obecnie - Team Prevent Polska. Stanowisko: Dyrektor. G³ówni klienci: GM Gliwice, VW Poznañ, Fiat Tychy.

“Zawsze warto stawiaæ sobie cele oraz d¹¿yæ do ich zrealizowania. Bo cele to marzenia. Zawsze nale¿y pamiêtaæ - co Ciê nie zabije to Ciê wzmocni. I am still alive" . Naukê wspominam jako beztroski czas niemniej jako przygotowanie do doros³ego ¿ycia.


LESZEK BLANIK Rok ukoñczenia ZST: Liceum Zawodowe, 1996r.

Wychowawca: Stanis³aw Walczyk. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku.

Kariera zawodowa: Letnie igrzyska olimpijskie z³oty medal: Pekin (2008) br¹zowy medal: Sydney (2000) Mistrzostwa Œwiata z³oty medal: Stuttgart (2007) srebrny medal: Melbourne (2005), Debreczyn (2002) Mistrzostwa Europy z³oty medal: Lozanna (2008) srebrny medal: Petersburg (1998) br¹zowy medal: Lublana (2004) Ordery i odznaczenia Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2008 Z³oty Krzy¿ Zas³ugi – 2000 •ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Blanik#Osi.C4.85gni.C4.99cia_sportowe

Rozmowa Leszka Blanika z uczniami Zespo³u Szkó³ Technicznych: http://komitywa.zstwodzislaw.net/index .php/nr2


KATARZYNA MILLS Rok ukoñczenia ZST: Technikum budowlane, 1996r.

Wychowawca: Teresa Dragon. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Centrum Kszta³cenia In¿ynierów w Rybniku- specjalnoœæ Architektoniczno-Budowlana, rok ukoñczenia 2001. Politechnika Czêstochowska- Pedagogika, rok ukoñczenia 2003.

Kariera zawodowa: od 2001 do 2002 - inwentaryzator w firmie Omikron z Gliwic. Od wrzeœnia 2002 do czerwca 2004 - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Budowlanym w Rybniku. Od marca 2006r do czerwca 2011r projektant wnêtrz w firmie Decra Limited w Londynie (projekty i realizacje kilku s³awnych obiektów w UK i na œwiecie. Jednym z nich jest projekt i realizacja strefy toalet stadionu olimpijskiego w Londynie, kolejnym s¹ Toalety obs³ugi w galerii sklepu Selfridges na Oxford Street w Londynie, Zespó³ Toalet w Kasynie w Glasgow, Strefa Publiczych Toalet i zagospodarowania kuchni i przebieralni lotniska w Senegalu, Toalety w wie¿owcu Burj w Dubaju, Toalety na uniwersytetach Cambridge, Oxford, Queen Marry College w Londynie, szko³y podstawowe, gimnazja i licea w Londynie i okolicach, szpitale, wiêzienia, projekty i realizacje wnêtrz stref toalet i ³azienek u¿ytecznoœci publicznej). Od czerwca 2011 prowadzê w³asn¹ dzia³alnoœæ projektow¹ pod nazw¹ KP Design, w dalszym ci¹gu wspó³pracujê z firm¹ Decra Limited jak równie¿ prowadzê prywatne projekty domów, adaptacje i rozbudowy.

„Nauka w ZST da³a mi wiedzê techniczn¹ jak i praktyczne jej zastosowanie. Nauka jêzyka angielskiego pod okiem Sunila Gulati nie posz³a na marne i by³a dobrym pocz¹tkiem do poznania œwiata w UK. Wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych wspominam bardzo mile w szczególnoœci Pani¹ Olgê Serwotkê, Pana Tomka Wardengê, Bogusia Nowaka, Ewelinê Seget jak równie¿ polonistkê Mariê Kopsztejn, matematyczkê Marie Janick¹ oraz Pani¹ Stefaniê Zwierz, Czes³awa Rychlika, Bo¿enkê Polkowsk¹ i oczywiœcie samego Pana Zawadzkiego wspominam i czêsto o nim rozmawiam z moim dziadkiem, gdy¿ by³ nie tylko wspania³ym nauczycielem historii, dyrektorem szko³y ale równie¿ pomocn¹, ¿yczliw¹ osob¹ rozumiej¹c¹ problemy m³odych ludzi i spo³ecznoœci szkolnej. Jako cz³owiek staram siê ¿yæ dniem dzisiejszym i wierzyæ, ¿e ka¿dy nowy dzieñ przyniesie nowe doœwiadczenia i cele.”


S£AWOMIR KICKA Rok ukoñczenia ZST: Technikum Elektroniczne, 1996r.

Wychowawca: Czes³aw Rychlik

Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Aktywna praca w samorz¹dzie klasowym i szkolnym. Reprezentowanie szko³y w koszykówce na szczeblu wojewódzkim.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Kariera zawodowa: Nauczyciel wychowania fizycznego w: SP nr 6, Gim. nr 2, ZS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ZST w Wodzis³awiu Œl.

Hobby: Wêdrówki górskie w grupie przyjació³, gra w koszykówkê, ró¿ne formy aktywnoœci fizycznej, ksi¹¿ka, film, dietetyka i zdrowie.

„...a dziêkujê za to, ¿e mia³em TAKIEEEEEGO WYCHOWAWCÊ!!!”


RYSZARD POPARDOWSKI Rok ukoñczenia ZST: Technikum Elektroniczne, 1996r.

Wychowawca: Czes³aw Rychlik Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, wydzia³ Elektryczny kierunek: Elektronika i Telekomunikacja. Wydzia³ Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek: Bazy danych i sieci komputerowe.

Kariera zawodowa: Nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZST Wodzis³aw Œl.

Hobby: Podró¿e i wêdrówki górskie, dobry film.


WERONIKA GOIK Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 1997r.

Wychowawca: Teresa Dragon.

Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach

Kariera zawodowa: Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó³ Technicznych


SYLWIA CZARNECKA Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 1997r.

Wychowawca: Teresa Dragon Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach. Politechnika Opolska.

Kariera zawodowa: Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó³ Technicznych w Wodzis³awiu Œl¹skim.

„Mam bardzo dobre wspomnienia zwi¹zane z klas¹ i szko³¹. Nagromadzona, pozytywna energia zaprocentowa³a tym, ¿e zosta³am tu na d³u¿ej i obecnie przekazujê uczniom to, czego siê w tej szkole nauczy³am.”


MAREK CZARNECKI Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 1997r.

Wychowawca: Teresa Dragon Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach Filia w Rybniku - studia licencjackie. Politechnika Opolska Wydzia³ Budownictwa - studia magisterskie.

Kariera zawodowa: Biura projektowe. Od kilku lat Biuro Projektowe “Bauren”. Posiada uprawnienia kierownika budowy oraz uprawnienia do projektowania konstrukcyjnego.


DARIUSZ ZALEWSKI Rok ukoñczenia ZST: Technikum Elektroniczne, 1998r.

Wychowawca: Gra¿yna Bialik Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Przewodnicz¹cy samorz¹du szkolnego, delegat sejmiku uczniowskiego. Prowadzenie radiowêz³a szkolnego. Animacja i organizacja szkolnych imprez. Organizacja kilku edycji szkolnego konkursu wiedzy o muzyce wspó³czesnej (pod okiem p. Grzegorza Kamiñskiego)

Edukacja po ukoñczeniu ZST: 2003-2005 Studia doktoranckie na Wydziale Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Instytut Studiów Amerykañskich; przedmiot badañ – media amerykañskie (przerwane). 2001-2004 Studia magisterskie na Wydziale Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Katedra Amerykanistyki. 2001–2003 Studia magisterskie na Wydziale Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa. 1999–2000 równoleg³e Miêdzywydzia³owe Studia Amerykañskie na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie; dyplom ukoñczenia studiów. 1998-2001 Studia licencjackie na Wydziale Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Miêdzynarodowa Szko³a Dziennikarstwa.

Kariera zawodowa: Od marca 2010 – TOK FM / Grupa Radiowa AGORY / Gazeta.pl, Warszawa – dziennikarz; korespondencje zagraniczne, maj 2006 – grudzieñ 2009 – Grupa Radiowa AGORY, Kraków – szef lokalnego oddzia³u newsroomu, dziennikarz (Radio TOK FM, sieæ Radio Z³ote Przeboje, sieæ Roxy FM); korespondencje zagraniczne, listopad 2005 – TanieLatanie.net – CEO, redaktor naczelny; wspó³twórca wortalu, sierpieñ 2004 - Grupa Radiowa AGORY.Kraków – dziennikarz (Radio Tok FM, Radio Z³ote Przeboje Wanda, Radio Blue FM, Roxy FM); korespondencje zagraniczne, 2001-2004 Radio Plus, Kraków – dziennikarz; korespondencje zagraniczne, 1999–2001 Platforma Mediowa Point Group, Kraków/Warszawa – manager oddzia³u lokalnego w Krakowie, project manager wspó³pracy z rozg³oœniami radiowymi i wydarzeñ specjalnych; dziennikarz Magazyn Dlaczego, Korba.pl, 1996-1999 Radio 90 FM, Wodzis³aw Œl. (obecnie Rybnik) – producent i realizator programów, producent reklam/copywriter; kierownik produkcji akcji promocyjnych „Mocne Lato Radia 90 FM”

Nagrody: Nagroda dziennikarzy Ma³opolskich - Wyro¿nienie specjalne - 2009. Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - Zielona Gruszka - 2009. Wyró¿nienie przez bran¿owy magazyn PRESS - Najlepszy Dziennikarz regionalny w Ma³opolsce 2008.

„Nauka w klasie o profilu elektronicznym w ZST pozwoli³a mi nie byæ elektronicznym analfabet¹. To doskonale przydaje siê podczas mojej pracy, kiedy zdany jestem sam na siebie i nie ma szans na ¿aden kontakt z firmowym "helpdeskiem". Technikom w firmie, nie udaje siê te¿ wmówiæ mi, ¿e czegoœ "nie da siê" zrobiæ, bo wiem co technicznie w kwestii zawodowej jest mo¿liwe, a co nie. Zawsze podkreœlam, ¿e moim pierwszym wyuczonym zawodem jest technik elektroniki w jednej z najlepszych szkó³ œrednich w Polsce. ”


MAREK GRYT Rok ukoñczenia ZST: Technikum Elektroniczne, 2000r.

Wychowawca: Roman Magiera Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Praca w samorz¹dzie szkolnym i radiowêŸle.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: UŒ - Filologia polska, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach. UŒ - studia podyplomowe kwalifikacje pedagogiczne

Kariera zawodowa: “W czasie studiów ima³em siê ró¿nych zajêæ, pracowa³em m.in. W firmie zajmuj¹cej siê produkowaniem specjalistycznego sprzêtu z wykorzystaniem technologii pró¿niowej, realizowa³em przeró¿ne zlecenia prywatnych firm, pracowa³em te¿ na basenie. Po obronie dyplomu magisterskiego pó³ roku zdobywa³em doœwiadczenie, ucz¹c jêzyka polskiego w ramach zastêpstwa w SP nr 9 w Wodzis³awiu Œl. W 2008r. powróci³em w dobrze znane mury Zespo³u Szkó³ Technicznych, gdzie pracujê jako nauczyciel jêzyka polskiego.” “Szko³a œrednia to dla ka¿dego m³odego cz³owieka czas dojrzewania, tutaj zaczyna siê œwiadome okreœlanie swojego miejsca w œwiecie, czêsto po³¹czone z buntem. Z jednej strony to okres kojarz¹cy siê z m³odzieñcz¹ beztrosk¹, z drugiej, to czas, kiedy zaczyna siê snucie powa¿nych ¿yciowych planów. Bardzo istotne jest na kogo wtedy trafimy i czy bêd¹ to ludzie otwarci na potrzeby m³odzie¿y, czy bêd¹ potrafili wspieraæ, a czasem ukierunkowaæ czêsto naiwne wybory i plany. Bardzo ciep³o wspominam lata nauki w ZST. Si³¹ tego miejsca jest przede wszystkim wspania³a atmosfera panuj¹ca w szkole - ¿yczliwoœæ, otwartoœæ na problemy uczniów oraz umiejêtnoœæ nawi¹zania z nimi kontaktu przez pedagogów, sprawiaj¹, ¿e szko³a nie tylko znakomicie przygotowuje m³odych ludzi do startu w doros³e ¿ycie, daje im solidny fundament wiedzy, potrzebny do kontynuowania nauki na uczelniach wy¿szych, ale dba równie¿ o wszechstronny rozwój ich zainteresowañ. Myœlê, ¿e miêdzy innymi owo wsparcie ze strony kilku nauczycieli pozwoli³o mi na podjêcie w³aœciwej decyzji i da³o si³ê, by walczyæ o realizacjê marzeñ, wreszcie ugruntowa³o we mnie przekonanie, ¿e nie nale¿y baæ siê marzyæ i zawsze konsekwentnie d¹¿yæ do obranego celu.”


JÊDRZEJ STELMASZEK Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2000r.

Wychowawca: Olga Serwotka Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: 3- krotny finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Wroc³awska - studia przerwane ze wzglêdu na zmianê zainteresowañ.

Kariera zawodowa: 2003 - 2005 asystent w Augustyn Studio 2005 - 2008 wspó³pracownik w Augustyn Studio 2008 - obecnie w³aœciciel GrappaStudio - wspó³praca z Home&You, Almi-Decor, OrlenGaz, itd.

Hobby: Kocham ¿yæ: pracowaæ, czytaæ, gotowaæ, jeœæ, piæ, kochaæ, bawiæ siê z dzieæmi, jeŸdziæ na rowerze, chodziæ po mieœcie i lesie, wszystko.

„Fajna otwarta szko³a po ukoñczeniu, której mo¿na robiæ przeró¿ne ciekawe rzeczy. Wielkie dziêki dla Olgi Serwotki za super wychowawstwo i miêkkie wprowadzenie w doros³oœæ - odpowiednio dozuj¹c odpowiedzialnoœæ ;-) Byæ dobrym.


RADOS£AW SPORYSZ Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2000r.

Wychowawca: Tomasz Kowalik Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: I miejsce w Ogólnopolskim Finale Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych w latach 1999 i 2000. I miejsce w szkolnym konkursie historycznym (w dru¿ynie z D.Uchañski).

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska, Wydzia³ Budownictwa, Konstrukcje budowlane i in¿ynierskie. W czasie studiów zaliczony semestr na technicznej uczelni wy¿szej w Odense (Dania) w ramach programu Socrates. Moja praca dyplomowa „Wzmacnianie s³upów ¿elbetowych” zajê³a drugie miejsce w konkursie na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ w zakresie budownictwa w roku 2006.

Kariera zawodowa: 2006-2007 praca jako asystent projektanta w biurze projektowym RDAiU w Gliwicach. od 2007 do chwili obecnej, praca na stanowisku asystent projektanta w biurze projektowym Energoprojekt Katowice zajmuj¹cym siê projektowaniem elektrowni i elektrociep³owni. „Decyzja sprzed lat o podjêciu nauki w ZST w Wodzis³awiu w technikum budowlanym by³a jedn¹ z najlepszych w moim ¿yciu. Kierunek kszta³cenia (budownictwo) okaza³ siê tym co mnie bardzo zainteresowa³o i po piêciu latach spêdzonych na nauce w ZST nie mia³em w¹tpliwoœci, ¿e dalej chcê poszerzaæ wiedzê na uczelni wy¿szej na Wydziale Budownictwa i chcê pracowaæ w tym zawodzie. Du¿a w tym zas³uga bardzo dobrych nauczycieli przedmiotów budowlanych, którzy potrafili zainteresowaæ przedmiotami budowlanymi, przekazaæ swoj¹ wiedze i przekonaæ, ¿e warto siê uczyæ i poszerzaæ wiedzê czêsto ponad program nauczania. Pomogli oni tez z pewnoœci¹ uwierzyæ w siebie i swoje mo¿liwoœci. Zaowocowa³o to sukcesami na olimpiadach i póŸniejszym brakiem problemów z nauk¹ na studiach. Jestem wdziêczny dyrekcji szko³y za stworzenie warunków do osi¹gniêcia tych sukcesów a opiekunom przygotowuj¹cym do olimpiad za œwietne przygotowanie i poœwiêcenie mnóstwa swojego czasu i energii. Bez tego wyników na pewno by nie by³o. Cieszê siê, ze za wiedzê i ¿yczliwoœæ jak¹ otrzyma³em w tej szkole mog³em siê odwdziêczyæ dobrymi wynikami na olimpiadach i do³o¿yæ cegie³kê do bogatej historii sukcesów szko³y . Wspólne przygotowania do olimpiad i same olimpiady wspominam jednak nie tylko jako ciê¿k¹ pracê, ale tak¿e jako przyjemnie spêdzany czas, czêste ¿arty i dyskusje na wiele tematów. W tym czasie zawi¹za³y siê te¿ przyjaŸnie i znajomoœci kole¿eñskie, które utrzymuj¹ siê do dziœ. Bardzo mi³o wspominam tak¿e wiêkszoœæ pozosta³ych nauczycieli, bardzo wiele na przyk³ad wynios³em z lekcji jêzyka polskiego. Wiem, ¿e obecnie ZST ci¹gle siê rozwija i wygl¹da ca³kiem inaczej ni¿ za czasów mojej nauki. Pracownie s¹ wyposa¿one jeszcze lepiej, stworzone s¹ œwietne warunki do nauki a poziom nauczania jest niezmiennie wysoki, o czym œwiadcz¹ osi¹gane co roku sukcesy na olimpiadach budowlanych i innych. Myœlê, ¿e obecni i przyszli uczniowie ZST powinni byæ dumni z wyboru i uczêszczania do bez w¹tpienia jednej z najlepszych szkó³ œrednich w kraju. ¯yczê im owocnego prze¿ycia tych kilku wa¿nych lat ¿ycia, ¿yczê by by³ to okres przyswojenia sobie nie tylko wiedzy ksi¹¿kowej ale te¿ ¿yciowej m¹droœci. Uczniów widz¹cych w sobie mo¿liwoœci do osi¹gania sukcesów na olimpiadach zachêcam do startu w nich, gdy¿ daje to ogromn¹ satysfakcjê a zdobyte wiadomoœci procentuj¹ na studiach i w pracy zawodowej. ”


KRZYSZTOF TOKAREK Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2000r.

Wychowawca: Olga Serwotka Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: 3-krotny laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych w latach 1998, 1999 i 2000 (wicemistrz Polski), Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w 1999r.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska, Wydzia³u Budownictwa w specjalnoœci: Konstrukcje Budowlane i In¿ynierskie Mosty.

Kariera zawodowa: Po zakoñczeniu nauki, praca w firmach projektowych i wykonawczych na terenie œl¹ska z zakresu budownictwa mostowego, gdzie po zebraniu wymaganej praktyki i doœwiadczenia pozytywnie zda³ egzamin na uprawnienia budowlane. Obecnie prowadzi samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z zakresu

Hobby: Podró¿e na "wschód" (Ukraina, Rosja, Gruzja) „Lata spêdzone w ZST przy ul. Pszowskiej zostan¹ u mnie na d³ugo w pamiêci, czêsto wracam do tamtych czasów. Jak mówi³a moja wychowawczyni z podstawówki: "Najwiêksze wspomnienia i przyjaŸnie pamiêta siê ze szko³y œredniej. W podstawówce jesteœmy jeszcze za mali na coœ powa¿nego a na studiach poœwiêcamy siê nauce i myœlimy o przysz³oœci". Myœlê, ¿e nie trudno siê z t¹ myœl¹ nie zgodziæ. Wybór szko³y œredniej nie by³ dla Mnie ³atwy, dziœ wiem ¿e by³a to jednak s³uszna decyzja. Okres szko³y œredniej jest czasem wchodzenia w doros³oœæ, podejmowaniem pierwszych w³asnych decyzji, ale równie¿ czasem szalonych pomys³ów, niezapomnianych wyjazdów w góry, imprez. To tutaj pozna³em moj¹ przysz³¹ ¿onê, z któr¹ mam wspania³ego syna. Lata spêdzone w ZST pozwoli³y nam siê dobrze przygotowaæ do dalszego kontynuowania nauki na studiach wy¿szych. Na spotkaniach z kolegami czêsto wracamy i wspominamy grono nauczycielskie, z którym nam by³o przyjemnoœæ pracowaæ i wiele siê nauczyæ. Chcia³em im gor¹co podziêkowaæ za poœwiêcony nam czas, cenne rady, naukê i doœwiadczenie, dziêkujê i pozdrawiam.”


B£A¯EJ KAJSTURA Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2003r.

Wychowawca: Ewelina Seget, Stefania Zwierz, Teresa Dragon. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Finalista na szczeblu okrêgowym XIV OWiUB. Laureat w finale centralnym XV OWiUB - 6 miejsce. Laureat w finale centralnym XVI OWiUB - 1 miejsce. Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2002/2003.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Wydzia³ Budownictwa, Kierunek: Budownictwo, Specjalnoœæ: Konstrukcje Budowlane i In¿ynierskie. Specjalizacja: Budownictwo Miejskie i Przemys³owe.

Kariera zawodowa: W trakcie studiów odbyta praktyka zawodowa w firmie Thermodom jako asystent kierownika budowy. od 15.09.2009 do chwili obecnej - asystent projektanta w Biurze Technicznym TECHBUD PROJEKT w Skoczowie. „Z ca³ego serca mogê poleciæ ZST w Wodzis³awiu Œl¹skim jako szko³ê, która w œwietny sposób przygotowuje m³odych ludzi do pracy zawodowej. Jest ona równie¿ wspania³ym wstêpem do kontynuowania nauki na studiach wy¿szych. Udzia³ w olimpiadach budowlanych nauczy³ mnie wiary w siebie i w swoje mo¿liwoœci. Pozna³em co to rywalizacja ale tak¿e wspó³praca. Dziêki wyniesionej wiedzy i nabytej umiejêtnoœci jej ³atwego przyswajania, nauka na studiach nie sprawi³a mi ¿adnego k³opotu. Dodatkowo mia³em szansê poznaæ wielu wspania³ych ludzi i wygraæ parê nagród pieniê¿nych i rzeczowych. Wspania³a atmosfera panuj¹ca na lekcjach przedmiotów budowlanych (i nie tylko) oraz pozalekcyjnych kó³kach, wyzwala³a we mnie pozytywne emocje. Bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska jest zawsze gotowa by pomóc uczniom, nie tylko w sferze nauk œcis³ych”.


£UKASZ RDUCH Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2003r.

Wychowawca: Ewelina Seget, Stefania Zwierz, Teresa Dragon. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: IV miejsce na olimpiadzie, zdane prawo jazdy i zakup pierwszego motocykla.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wydzia³ Budownictwa Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.

Kariera zawodowa: W³asna dzia³alnoœæ gospodarcza - biuro projektowe, rozpoczêta w 2008r. jeszcze na studiach

Hobby: Motoryzacja w ka¿dej postaci - je¿d¿enie, rozgrzebywanie samochodów i motocykli.

"Born to ride"


KAMIL WITASZAK Rok ukoñczenia ZST: Technikum Elektroniczne, 2003r.

Wychowawca: Gra¿yna Bialik. Edukacja po ukoñczeniu ZST: 2005-2010 - Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna im. L.Solskiego w Krakowie Filia we Wroc³awiu. 2003-2005 - Prywatne Policealne Studio Aktorskie LART STUDIO w Krakowie. Warsztaty taneczne u Thierry Vergera.

Kariera zawodowa: Teatr: 2010-Scena Bajka Tesinske Divadlo - “Kot w butach” (rola Kota w Butach). 2010- Teatr Polski we Wroc³awiu - “Berek Joselewicz” (rola ¯o³nierz Berka). 2010- Teatr muzyczny Capitol - Przegl¹d Piosenki Aktorskiej. 2009- Teatr Wiliam-Es Ksi¹¿ Wa³brzych - “Dziady”. 2004-2005 - praca w teatrze Spo³ecznym przy £aŸni Nowej w Krakowie zajmuj¹cym siê profilaktyk¹ antynarkotykow¹ dla szkó³. Film/Tv: 2009- “Od pe³ni do pe³ni” (Pantomina). 2004-2010 - serial “Pierwsza mi³oœæ”. 2009- rola w filmie amerykañskiej rezyserki Elise Holwacki “Lustra”.

Nagrody: Pierwsza nagroda w Konkursie Teatru Jednego Aktora Okrêgu Œl¹skiego, wicemistrzostwo Polski Formacji Tañca Towarzyskiego. “By³em kapryœnymi niezbyt pilnym jeœli chodzi o naukê.Jak mi siê nie chcia³o uczyæ, moja mama mówi³a:”nie szkodzi, bêdziesz fryzjerem”. To by³o skuteczne do tego stopnia, ¿e zdo³a³em ukoñczyæ technikum elektroniczne. Z dyplomem technika czu³em sie tak jakbym z³apa³ Pana Boga za nogi, bo mam ju¿ wszystko co w ¿yciu potrzebne. Maj¹c za sob¹ kilka skandali scenicznych w Teatrze Wodzis³awskiej Ulicy i na szkolnych akademiach, postanowi³em zdawaæ do Akademii Teatralnej. I znowu mama pocieszy³a: “jak siê nie dostaniesz, mo¿esz zostaæ fryzjerem”. Mam ju¿ dyplom zawodowego aktora i staram siê zarabiaæ na ¿ycie w tym zawodzie, bo nie wiem czy bym siê teraz zdo³a³ wyuczyæ zawodu fryzjera. ZST - moja dobra szko³a, tak jak mama, do niczego nie zmusza³a, a jednak sta³a siê dla mnie przygod¹. Warto by³o chodziæ do tej szko³y. Dziêkujê tym, którzy mnie uczyli, dyrektorowi Zawadzkiemu, mojej wychowawczyni Gra¿ynie Bialik i kolegom za szko³ê, w której mo¿na by³o siê nie tylko uczyæ, ale i pierwszorzêdnie bawiæ, realizuj¹c swoje pasje”.


PAWE£ MROCZEK Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2004r. Wychowawca: Bogus³aw Nowak.

Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Finalista na szczeblu okrêgowym XV OWiUB Laureat w finale centralnym XVI OWiUB – 2. Miejsce Laureat w finale centralnym XVII OWiUB – 1. Miejsce Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2003/2004. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osi¹gniêcia w roku szkolnym 2003/2004.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wydzia³ Budownictwa Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, kierunek: Budownictwo specjalnoœæ: Konstrukcje Budowlane i In¿ynierskie

Kariera zawodowa: Biuro projektowe CADmost Projekt w Gliwicach (projektowanie mostów).

„Szkole zawdziêczam naprawdê bardzo du¿o. Wybór szko³y by³ strza³em w dziesi¹tkê, klimat „Budowlanki” oraz jej nauczycieli, nie tylko z przedmiotów zawodowych, wspominam do dnia dzisiejszego jako najlepsze lata z mojego skromnego dotychczasowego ¿ycia (m³odoœci). G³ównie poprzez udzia³ w OWiUB odkry³em w sobie dziedzinê, któr¹ chcia³em pod¹¿yæ dalej, w kierunku zdobycia wykszta³cenia wy¿szego w œcis³ej technicznej specjalnoœci. To dziêki œwietnemu szkoleniu g³ównie na pozalekcyjnych kó³kach, w bardzo dobrej, radosnej wrêcz atmosferze, uda³o mi siê odnieœæ sukces na olimpiadzie i zgarn¹æ indeks na dowoln¹ techniczn¹ uczelniê wy¿sz¹ (nie wspominaj¹c ju¿ o konkretnych nagrodach rzeczowych i mo¿liwoœci uzyskania stypendium). Trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e dziêki wyniesionej z „Budowlanki” wiedzy nie mia³em ¿adnych problemów aby poradziæ sobie na studiach”.


KRZYSZTOF KOSKO Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2004r.

Wychowawca: Krystian Mirecki. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: II miejsce w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych - Gdañsk 2004r. II miejsce w Ogólnopolskim konkursie literackim "Przysz³oœæ nale¿y do nas..." organizowanym przez Zespó³ Szkó³ Samochodowych im. Tadeusza Koœciuszki we W³oc³awku.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Studia I stopnia na Wydziale Budownictwa Politechniki Œl¹skiej, Specjalnoœæ Budowlano Architektoniczna. Studia II stopnia na Wydziale Budownictwa Politechniki Œl¹skiej, Specjalnoœæ Konstrukcje Budowlane i In¿ynierskie.

Kariera zawodowa: Od 2007r pracujê w Biurze Projektowo - Konsultingowym Energetyki "ERPRO", miêdzy innymi przy projektach instalacji spalania biomasy, projekcie komina przemys³owego o wys. 160m itp.

Hobby: Od czasów szkolnych pod skrzyd³ami Moniki Witosz rozwinê³o siê u mnie zainteresowanie poezj¹ i proz¹, zarówno jako pisz¹cy, jak i czytelnik.

„Szko³a ukszta³towa³a mnie jako cz³owieka. Pozwoli³a oprócz nauki rozwin¹æ równie¿ inne pasje. Dobra kadra nauczycielska wybacza³a b³êdy m³odoœci i w dyskretny, aczkolwiek stanowczy sposób wskazywa³a w³aœciw¹ drogê. Na "szkolnym korytarzu" pozna³em równie¿ swoj¹ "drug¹ po³ówkê" :)


MARCIN WIKA Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane dla doros³ych, 2004r.

Wychowawca: Micha³ Godoj. Kariera zawodowa: Siatkarz, reprezentant Polski. Po raz pierwszy do kadry zosta³ powo³any w styczniu 2008r. Na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Osi¹gniêcia sportowe: Klubowe: Mistrzostwo Polski z Jastrzêbskim Wêglem w 2004r. Wicemistrzostwo Polski z Jastrzêbskim Wêglem w 2006r. Puchar Polski z Wkrêt-metem Domexem AZS Czêstochow¹ w 2008r. Wicemistrzostwo Polski z Wkrêt-metem Domexem AZS Czêstochow¹ w 2008r. Wicemistrzostwo Polski z Asseco Resovi¹ Rzeszów w 2009r. Br¹zowy medal Mistrzostw Polski z Asseco Resovia Rzeszów w 2010r. Reprezentacyjne: 5 miejsce w Lidze Œwiatowej 2008r. 5 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 2008r. Nagrody Indywidualne: Najlepszy serwuj¹cy Memoria³u Zdzis³awa Ambroziaka 2008r. MVP Pucharu Polski w 2008r. Najlepszy serwuj¹cy Pucharu Polski w 2008r. Najlepszy przyjmuj¹cy Memoria³u Huberta Wagnera w 2008r.

•ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Wika


ANDRZEJ KANIA Rok ukoñczenia ZST: Technikum Budowlane, 2005r.

Wychowawca: El¿bieta Polañska.

Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych (2004 i 2005 rok).

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach. Wydzia³ Budownictwa.

Kariera zawodowa: Od 2008r. Asystent projektanta w ADS Biuro konstrukcyjne Sp. z o.o.

Zainteresowania: Lutnictwo (budowa gitar). Trójbój si³owy.


TOMASZ WYS£UCHA

Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik elektronik, 2006r. Wychowawca: Ryszard Popardowski.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wydzia³ Teologii na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach.

Praktyka pedagogiczna: Zespó³ Szkó³ Technicznych w Wodzis³awiu Œl¹skim.


MAGDALENA CHABUZ Rok ukoñczenia ZST: Technikum Elektroniczne, 2007r.

Wychowawca: Ryszard Popardowski.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Œl¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. J. Ziêtka.

Kariera zawodowa:

od 2011 - Customer Service Coordinator w: Polsling Ltd. Pracê rozpoczê³am jeszcze jako uczeñ technikum, g³ównie jako hostessa, a tak¿e w restauracji jako kelnerka i kucharka. To w³aœnie tam nabiera³am pierwszych doœwiadczeñ w obs³udze klienta oraz w organizowaniu imprez. Pierwszy sprawdzian przyszed³ przy okazji studniówki, ale uda³o siê przejœæ go pomyœlnie, tak przynajmniej wynika z opinii uczestników. Nastêpnie szuka³am swojego miejsca w kilku firmach, zdobywa³am kolejne doœwiadczenia i umiejêtnoœci. Dziêki studiom zaocznym mog³am wypróbowywaæ wiedzê teoretyczn¹ w praktyce. W koñcu trafi³am do przedsiêbiorstwa produkcyjnego obs³uguj¹cego klientów na terenie ca³ego kraju, gdzie objê³am stanowisko Kierownika Administracyjnego. Dodatkowo, pe³niê funkcjê Pe³nomocnika ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ wg ISO 9001:2008. Dbam o to, by produkty i us³ugi oferowane przez mojego pracodawcê by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami i dyrektywami, a nasi klienci zadowoleni z najlepszych rozwi¹zañ dla ich zastosowañ, które s¹ dostêpnych na rynku.

Inne osi¹gniêcia: Wspó³praca z Ministerstwem Sprawiedliwoœci podczas organizacji konferencji z cyklu „Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwoœci”. Zaprojektowanie i zorganizowanie cyklu szkoleñ dla informatyków zatrudnionych w sektorze Administracji Publicznej we wspó³pracy ze wspó³autorem elektronicznej platformy ePUA. Wspó³praca z czo³owymi producentami osprzêtu dŸwignicowego na œwiecie. “'Czas spêdzony w ZST to najpiêkniejsze 4 lata mojego ¿ycia. To w³aœnie tu nauczy³am siê cierpliwoœci w d¹¿eniu do celu. To tu pozna³am niesamowitych ludzi i zawar³am przyjaŸnie, które nauczy³y mnie s³uchaæ innych i oceniaæ ich potrzeby. To tu zdoby³am pierwsze doœwiadczenia naukowe i zawodowe, które zaowocowa³y lepszym startem w doros³e ¿ycie, równie¿ zawodowe. Dziêki wsparciu nauczycieli oraz kole¿anek i kolegów ze szko³y, dziœ jestem cenionym specjalist¹ w zakresie rozwi¹zywania ró¿nych problemów i zawsze znajdujê odpowiednie rozwi¹zanie. To poœwiêcenie i ciê¿ka praca doprowadzi³y mnie tu, gdzie jestem, a ponadto wierzê, ¿e jeszcze wiele przede mn¹ do zrobienia i osi¹gniêcia. „Per aspera ad astra”- te s³owa towarzysz¹ mi ka¿dego dnia i motywuj¹ do dalszego dzia³ania.”.


SEBASTIAN BARTOSIK Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik budownictwa, 2006r.

Wychowawca: Ewelina Seget. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Rozpocz¹³em naukê na Politechnice œl¹skiej ale z powodu braku czasu studia przerwa³em

Kariera zawodowa: Posiadam w³asn¹ firmê budowlan¹, oraz jestem cz³onkiem i liderem kapeli " Chemical Garage", obecnie “Amsterdam”.

“Szko³a da³a mi wiedzê któr¹ wykorzystujê ka¿dego dnia w pracy. Nauczy³em siê w niej przede wszystkim tego, ¿e ciê¿k¹ prac¹ osi¹ga siê sukces. Coœ dla obecnych uczniów: "szkolni cwaniacy w ¿yciu nie dochodz¹ do niczego".


BOGUS£AW KATRYNIOK Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technikbudownictwa, 2007r. Wychowawca: Tomasz Wardenga.

Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: 3-krotnie laureat Olimpiady Umiejêtnoœci i Wiedzy Budowlanej. Rok 2005 - Poznañ, II miejsce. Rok 2006 - Bia³ystok, I miejsce. Rok 2007 - Zielona Góra, I miejsce.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Wroc³awska - Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego.

„Okres szko³y œredniej by³ dla mnie czasem, w którym najsilniej kszta³towa³ siê mój charakter i osobowoœæ. By³ to równie¿ czas, w którym "zrodzi³a" siê we mnie pasja zwi¹zana z piêknym zawodem jakim jest szeroko rozumiane budownictwo. By³a to zas³uga wspania³ych i oryginalnych nauczycieli na których mia³em szczêœcie trafiæ. Nauka, poœwiêcony czas i trud zaowocowa³y jeszcze w szkole. Bez w¹tpienia wodzis³awskie Technikum jest najlepsze w Polsce - dowodem s¹ coroczne osi¹gniêcia uczniów. Chce tylko zaznaczyæ ¿e osoby, które osi¹gaj¹ te sukcesy to kole¿anki i koledzy z klasy, którzy po³¹czyli chêci, pracê a do tego uwierzyli ¿e potrafi¹ zrobiæ to co robi¹ najlepiej. Okres technikum to równie¿ czas, na którym kszta³tujemy swoje œcie¿ki ¿yciowe - na zdjêciu z moj¹ ¿on¹ El¿biet¹, któr¹ pozna³em ... na zapleczu sali budowlanej gdzie razem z innymi olimpijczykami pod przywództwem Tomasz Wardengi pracowaliœmy na wspólny triumf podczas kolejnych zawodów OWiUB. ”.


TOMASZ WRÓBLEWSKI Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik budownictwa, 2008r. Wychowawca: Adam Wiosna.

Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: 6 miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych, Bia³ystok 2006r. 2 miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych, Zielona Góra 2007r. 1 miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych, Wieluñ 2008r. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Marsza³ka Województwa Œl¹skiego.

Edukacja po ukoñczeniu ZST:

Politechnika Œl¹ska w Gliwicach na kierunku Budownictwo, specjalizacja Konstrukcje Budowlane i In¿ynierskie - Mosty

Kariera zawodowa: Od 2011 - Mosty Katowice Sp. z o.o.

„Czym jest dla mnie ZST?? Myœlê, ¿e w pewnym sensie oknem na œwiat. To tutaj zaczê³a siê moja przygoda z budownictwem, to tutaj ukszta³towa³y siê moje pogl¹dy i pomys³y na ¿ycie. Dziêki ludziom, których mia³em przyjemnoœæ tutaj spotkaæ, spêdzi³em wiele ciekawych chwil. Dziêki ich pomocy i ciê¿kiej pracy uda³o mi siê osi¹gn¹æ tak wiele. Pamiêtam kiedy by³em w pierwszej klasie technikum na zajêciach budownictwa widz¹c Olimpijczyków, nieznanego mi wtedy Pana Tomasza Wardengi, powiedzia³em sobie ja te¿ tak chcê! Nie musia³em d³ugo czekaæ, w przeci¹gu trzech kolejnych lat dziêki jego pomocy oraz ca³ego grona Budowlañców uda³o mi siê spe³niæ ciche marzenie pierwszoklasisty, i to trzykrotnie :) Jestem bardzo wdziêczny wszystkim tym ludziom i zawsze staram siê o nich pamiêtaæ i ciep³o wspominaæ :)”.


PAWE£ KRÓLICZEK Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik elektronik, 2008r. Wychowawca: Bronis³awa Rutecka.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nysie - Ratownictwo Medyczne. WSZZA w Opolu Zarz¹dzanie Kryzysowe i Pomoc Humanitarna.

Kariera zawodowa: Ratownik w KP Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wodzis³awiu Œl¹skim.

„Chwile spêdzone w ZST zaliczam do najpiêkniejszych i najwartoœciowszych w moim ¿yciu. Mia³em szczêœcie byæ w “mega klasie RRR” z fajn¹ wychowawczyni¹ i super nauczycielami. Prawdziw¹ szko³ê ¿ycia otrzyma³em w Bibliotece szkolnej za co serdecznie dziêkuje i pozdrawiam”.


PATRYK BARTOSIK Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik budownictwa, 2008r.

Wychowawca: Adam Wiosna. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Gra w szkolnym kó³ku teatralnym.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska , wydzia³ Górnictwa i Geologii kierunek Geodezja górnicza.

Kariera zawodowa: Basisa “Chemical Garage” obecnie w zespole “Amsterdam”.

„Technikum zawdziêczam to, ¿e na roku jestem jednym ze starszych bo ka¿dy chodzi³ do liceum, jakiœ szacunek jest. Na zajêciach mechaniki na studiach po naszych konstrukcjach za bardzo siê nie mêczy³em. Nie ma problemu dorobiæ sobie w czasie wolnym bo kontakty z praktyk zosta³y. Mam te¿ po technikum wiele wspania³ych wspomnieñ, dobrze ¿e trzeba by³o chodziæ 4 lata.”


KONRAD GAJEWSKI Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik budownictwa, 2009r.

Wychowawca: Sylwia Adamczyk. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Dwukrotny Laureat i Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach Filia w Rybnik. Kierunek: Budownictwo.

„W ZST pozna³em wielu inspiruj¹cych ludzi miêdzy innymi: moj¹ ¿onê Hanie i Nauczyciela Tomasza Wardenga. Dziêki mojej ¿onie jestem szczêœliwy i oczekujê przyjœcia na œwiat naszego syna Micha³a. Je¿eli chodzi o Toma to pomijaj¹c jego ogromny wk³ad w moj¹ edukacjê "Budowlan¹". Wspomnieæ nale¿y o lekcji ¿ycia jak¹ od niego otrzyma³em przez te cztery lata naszego wspólnego obcowania. To dziêki niemu jestem teraz bardziej dojrza³ym katolikiem, Polakiem i cz³owiekiem. Za co mu dziêkujê. Wszystkie te lata które spêdzi³em w tej niesamowitej szkole uwa¿am za jedne z najlepszych lat mojego ¿ycia. Pozdrawiam by³ych i obecnych uczniów tej niezapomnianej szko³y.”.


DAWID KARLICZEK Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik budownictwa, 2009r.

Wychowawca: Sylwia Adamczyk. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: OWiUB 2008 - Wieluñ - 3. miejsce. OWiUB 2009 - Wodzis³aw Œl¹ski - 3. Miejsce.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Studia I stopnia (in¿ynierskie) skoñczy³em w roku 2013 w systemie dziennym (stacjonarnym). Kierunek - Konstrukcje Budowlane i In¿ynierskie, projekt in¿ynierski - most ³ukowy. Obecnie Studia II stopnia (magisterskie) Budownictwo Miejskie i Przemys³owe.

Kariera zawodowa: Biuro projektowe zajmuj¹ce siê projektowaniem konstrukcji budowlanych.

„Na naszej drodze ¿ycia spotkamy wiele osób. Jedni przemkn¹ szybko niczym wiatr, inni zostan¹ przy nas na d³u¿ej. Bêd¹ ludzie którzy pomog¹ nam staæ siê lepszym w danej dziedzinie - in¿ynierem, polonist¹, historykiem, nauczycielem, psychologiem. Najwa¿niejszymi bêd¹ jednak ci, przez których postawê i dany przez nich przyk³ad ka¿dy z nas stanie siê lepszym cz³owiekiem. Obyœmy takich spotkali jak najwiêcej.”


BARTOSZ DORSZEWSKI Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik elektronik, 2009r.

Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: 2 miejsce w “Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA”. Udzia³ w drugim etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Elektrotechnika na wydziale Elektrycznym Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.

Kariera zawodowa: Specjalista d/s. Automatyki i Teleinformatyki.

„Zespo³owi Szkó³ Technicznych zawdziêczam przede wszystkim to , ze mog³em realizowaæ swoje pasje i zainteresowania w kierunku elektroniki. Wsparcie, które nieœli pedagodzy by³o bardzo wa¿ne i potrzebne, pozwoli³o mi uwierzyæ w siebie. Nawet w chwilach zw¹tpienia, zawsze ktoœ powtarza³, ¿e warto. Szko³a da³a mi mo¿liwoœæ osi¹gniêcia wielkiego sukcesu , udowodni³a ¿e otwiera siê przede mn¹ œwiat perspektyw i wyzwañ, który nie musi pozostaæ tylko w strefie marzeñ. Ale budowlanka to dla mnie nie tylko sukcesy edukacyjne, to tak¿e wspania³a atmosfera, ludzie na których mog³em polegaæ i wspomnienia niezwyk³ych chwil, które na zawsze pozostan¹ w mej pamiêci.”.


RAFA£ RÓG

Rok ukoñczenia ZST: Liceum Profilowane, 2009r.

Wychowawca: Beata Jordan. Edukacja po ukoñczeniu ZST: 2009-2010 Postulat w Zakonie Braci Mniejszych prowincji WNMP w Polsce. 2010-2011 Nowicjat w ZBB prow. WNMP w Polsce w Miejskiej Górce. Od 2011 Wy¿sze Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych prow. WNMP w Polsce, klasztor w Katowicach Panewnikach.

„Szko³ê wspominam bardzo dobrze. Przyjemna atmosfera, wyrozumiali nauczyciele, z którymi mo¿na zawieraæ przyjacielskie relacje. Bardzo mi³o wspominam moj¹ nauczycielkê jêzyka polskiego dr Mariê Kopsztejn, która oprócz wiedzy szkolnej, bardzo dok³adnie przekazywa³a nam wiedzê ¿yciow¹”.


DAWID BEDNAREK

Rok ukoñczenia ZST: Liceum Profilowane, 2009r.

Wychowawca: Beata Jordan. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wychowanie Fizyczne w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Kariera zawodowa: Trener MKP Odra - Centrum Wodzis³aw rocznik 2011 i m³odsi. Trener w LKS "Jednoœæ" RogoŸna. Sêdzia zawodów pi³ki no¿nej.

„Jak wspominam ZST?? Ogólnie panowa³ mi³a atmosfera. Z przyjemnoœci¹ wspominam jêzyk polski z pani¹ dr Mari¹ Kopsztejn. By³y momenty z³e i dobre, ale o tych z³ych siê nie pamiêta... W liceum cz³owiek dojrzewa emocjonalnie. Jest to najlepszy (zaraz po studiach) okres w ¿yciu m³odego cz³owieka. Polecam t¹ Szko³ê :)”.


TATIANA KUBICA “Je¿eli Twoje marzenia Ciê nie przera¿aj¹ – nie s¹ wystarczaj¹co du¿e.” Ellen Johnson

Rok ukoñczenia ZST: Liceum Profilowane, 2009r. Wychowawca: Katarzyna Mandrela.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: 2009/2012 – Wy¿sza Szko³a Filologiczna, Wroc³aw Filologia angielska i hiszpañska – specjalnoœæ nauczycielska (licencjat). 2013/2015 - Aalborg University, Kopenhaga Operacje i innowacje – zarz¹dzanie mediami (magister/in¿ynier). 2014/2015 - Lingnan University, Hong Kong Kultura wizualna i media cyfrowe (wymiana studencka).

„Nauka w ZST w znacz¹cym stopniu wp³ynê³a na to kim teraz jestem i co chcê w ¿yciu robiæ. Dwie osoby szczególnie ukierunkowa³y moje przysz³e wybory, byæ mo¿e nie zdaj¹c sobie z tego nawet sprawy. Moja wychowawczyni, Katarzyna Mandrela, nauczy³a mnie systematycznoœci. Myœlê, ¿e w du¿ej mierze dziêki niej praca do 14 godzin na dobê przychodzi mi dziœ z ³atwoœci¹. Na jednych z zajêæ o kulturze zostaliœmy wprowadzeni do tematu pop-artu. Tym oto sposobem narodzi³a siê moja wielka pasja do sztuki wspó³czesnej. Kie³kowa³a ona we mnie wiele lat. Teraz ju¿ nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez farby i pêdzla. Druga osoba maj¹ca wp³yw na moje dalsze ¿ycie to Magdalena Majchrowska. Zarazi³a mnie ona swoj¹ pasj¹ do jêzyka angielskiego. Wierzy³a w moje mo¿liwoœci i motywowa³a mnie na tyle, i¿ zdecydowa³am siê na ukoñczenie filologii angielskiej. Z biegiem czasu moje zainteresowania zaczê³y rozwijaæ siê w kierunku mediów i przemys³u filmowego, jednak moja mi³oœæ do jêzyka angielskiego nie uleg³a zmianie. Nie wyobra¿am dziœ sobie pracy, pisania i tworzenia w innym ni¿ ten jêzyku.”.

Moje pierwsze obrazy.


SANDRA PNIAK „Uwa¿aj o czym marzysz bo marzenia siê spe³niaj¹” •ród³o: http://www.raciborz.com.pl/art33632.html

Rok ukoñczenia ZST: Liceum Profilowane, 2009r.

Wychowawca: Beata Jordan. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Raciborzu, studia licencjackie: Wychowanie Fizyczne, specjalnoœæ : Instruktorskotrenerska. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, studia magisterskie.

Kariera zawodowa: Nauczyciel Wychowania Fizycznego- Zespó³ Szkó³ SzkolnoPrzedszkolnych nr 2 w Wodzis³awiu Œl¹skim. Od 01.09.2013 - Trenerka judo w klubie sportowym "Octagon team junior Wodzis³aw Œl¹ski. Od 01.12.1013 - Trenerka judo w Klubie sportowym "Wicher Wilchwy”.

Osi¹gniêcia sportowe: I Miejsce Mistrzostwa Œwiata w jujitsu ( Abu Dhabi 2014rok). I Miejsce Mistrzostwa Europy w jujitsu ( Lizbona 2014 rok ). I Miejsce Mistrzostwa Polski w jujitsu ( Poznañ 2013 rok).

„Nauka w ZST pomog³a rozwin¹æ mi pasjê sportow¹. Szko³a by³a nastawiona na sportowców dlatego bardzo ³atwo godzi³am obowi¹zki szkolne z wielotygodniowymi zgrupowaniami, które odbywa³y siê w trakcie roku szkolnego. Nauczyciele byli bardzo wyrozumiali i zawsze pomocni. Zawsze z uœmiechem na twarzy wspominam t¹ szko³ê bo prze¿y³am tam najlepsze lata szkolne. Ka¿demu poleci³abym t¹ szko³ê”

•ród³o: http://www.facebook.com


PIOTR ANTOÑCZYK Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik elektronik, 2010r.

Wychowawca: Kinga Wêglarz. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Finalista konkursu m³odzi senatorowie organizowanego z okazji XX-lecia I-szych czêœciowo wolnych wyborów. Przewodnicz¹cy samorz¹du szkolnego w roku szkolnym 2007-2008. 4 lata przewodnicz¹cy samorz¹du klasowego. Uczestnik II etapu Olimpiady Euroelektra. 2-krotny laureat programu "Uczeñ z Klas¹". Rok szkolny 2007/2008 pod opiek¹ P. Wêglarz, 2008/2009 pod opiek¹ P. Gawlik, Aktywny dzia³acz na rzecz spo³ecznoœci szkolnej (prowadzenie imprez rozrywkowych i okolicznoœciowych, realizowanie konkretnych zadañ na potrzeby projektów). Reprezentant ZST w pó³fina³ach województwa œl¹skiego w koszykówce.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Wydzia³ Elektryczny, kierunek Elektronika i Telekomunikacja. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, Wydzia³ Zarz¹dzania, Informatyki i Finansów, kierunek Zarz¹dzanie.

Kariera zawodowa: 2010- sta¿ zawodowy w firmie Interservice w Wodzis³awiu Œl¹skim. 2011 - Studio filmowe BP Bogus³aw Porwo.³ 2012 - 2013 - Akkuplanet Sp. z o.o. Od 2013 -- IPL Solutions Sp. z o.o. Od 1 sierpnia 2014 - dodatkowo w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza.

„Step by Step”


TOMASZ JÊDRUSIK

Rok ukoñczenia ZST: Liceum Profilowane, 2011r.

Wychowawca: Anna Rynkiewicz-Ryszka. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Uniwersytet Œl¹ski, Prawo.

Kariera zawodowa: W³aœciciel Agencji Reklamy i Wizerunku. Cz³onek zarz¹du spó³ki paliwowej BS-Company Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie. Koordynator Fundacji AIP - Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci. Licencjonowany NLP Practitioner. Obecnie: Przedsiêbiorca, student, cz³onek zarz¹du oraz specjalista d/s zabezpieczania umów.


KRZYSZTOF BARTOSIK Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik budownictwa, 2011r.

Wychowawca: Ewelina Seget. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Aktywny udzia³ w Akademiach szkolnych. Reprezentowanie szko³y w zawodach narciarskich.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Opolska, wydzia³ Budownictwa.

Kariera muzyczna: Perkusista w zespole “Chemical Garage” obecnie “Amsterdam”.

„Szkole zawdziêczam przede wszystkim bardzo fajnych kolegów i kole¿anki niezapomniane wycieczki. Wiele te¿ siê nauczy³em, mia³em bardzo wyrozumia³ych nauczycieli i dziêkuje im za to ¿e kierowali mnie na w³aœciw¹ drogê bo mieli ze mn¹ du¿o pracy. Du¿o by tu pisaæ po prostu trzeba iœæ do ZST na budownictwo i to prze¿yæ”


MICHA£ RO¯ENEK “Ludzie, którzy maj¹ cele, osi¹gaj¹ sukces, bo wiedz¹ dok¹d zmierzaj¹.”

Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik informatyk, 2011r.

Wychowawca: Micha³ Bauerek. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wy¿sza Szko³a Techniczna w Katowicach 2011-2013.

Kariera zawodowa: 2011 - 2013 - Grafik DTP w Agencji Reklamowej. Od 2013- W³aœciciel Agencji Interaktywnej Ch³opakiodreklamy.pl

„ZST wspominam bardzo mi³o, dobra kadra, œwietne warunki edukacyjne i panuj¹ca tam atmosfera, sprawiaj¹, ¿e wracaj¹c wspomnieniami do tamtych chwil, uœmiech sam pojawia siê na twarzy. Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e ZST œwietnie przygotowa³o mnie do matury, rozszerzaj¹c tym samym moje perspektywy. Nauczyciele przypilnowali, ¿ebym pozna³ smak pracy i rzetelnoœci, wymagaj¹c przygotowania do zajêæ, co zdecydowanie u³atwia mi dzisiaj planowanie w³asnego czasu w biznesie. Cieszê siê, ¿e wybra³em w³aœnie tak¹ szko³ê. Pracujê w zawodzie, prowadz¹c Agencjê Interaktywn¹, a podstawy zdoby³em miêdzy innymi dziêki nauce w ZST”


JACEK TUREK

Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik informatyk, 2011r.

Wychowawca: Micha³ Bauerek. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wy¿sza Szko³a Techniczna w Katowicach, wydzia³ Architektury i urbanistyki - kierunek grafika.

Kariera zawodowa: Freelancer w dziedzinie projektowania graficznego.

Hobby: W wolnych chwilach DJ.

„Zst nauczy³o mnie patrzeæ na ¿ycie z podniesion¹ g³ow¹ nawet jeœli coœ nie idzie po naszej myœli - powiedzmy, ¿e przez ciernie do gwiazd ;)”


KAMIL PIECHACZEK

Rok ukoñczenia ZST: Liceum Ogólnokszta³c¹ce o profilu sportowym, 2011r.

Wychowawca: Katarzyna Po³omska. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska. Zarz¹dzanie in¿ynieri¹ produkcji.

Kariera zawodowa: Mutag Rybnik Sp. z o.o. (Biogazownie).

„W ZST spotka³em ludzi, którzy ukierunkowali mnie we w³aœciwym kierunku, ¿e cz³owiek powinien siê rozwijaæ na wielu p³aszczyznach, a nie tylko jednej - sportowej. ”


ROBERT OSTROWSKI "Jeœli sam nie zadbasz o swoj¹ przysz³oœæ to nikt tego za Ciebie nie zrobi".

Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik informatyk, 2013r.

Wychowawca: Agnieszka Popardowska, Marek Gryt.. Edukacja po ukoñczeniu ZST: Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych im. Gen. Tadeusza Koœciuszki we Wroc³awiu.

“Zespó³ Szkó³ Technicznych w Wodzis³awiu Œl¹skim to nie tylko budynki, ale tak¿e ludzie. Pocz¹wszy od nauczycieli, poprzez administracjê, dyrekcjê, skoñczywszy na kolegach z klasy. I w³aœnie dziêki wszystkim osobom, które tworz¹ ZST uda³o mi siê zdobyæ wykszta³cenie œrednie, które jest jednym z wymagañ rekrutacyjnych w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu. Dziêki ZST mia³em równie¿ mo¿liwoœæ rozwoju swoich zainteresowañ na zajêciach pozalekcyjnych. Poprawi³em swoj¹ kondycjê, co pomog³o mi uzyskaæ lepsze wyniki na testach sprawnoœciowych. Oczywiœcie mój trening nie ogranicza³ siê do zajêæ w szkole. Musia³em ciê¿ko pracowaæ nad sob¹ w domu i przede wszystkim nie mog³em siê poddawaæ. Uda³o siê! Ka¿dy etap w naszym ¿yciu czegoœ nas uczy i pozwala iœæ dalej.”


PAWE£ PIECZKA Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik budownictwa, 2014r.

Wychowawca: Magdalena Seman. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: Laureat i finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych: XXVI edycja - 4 miejsce. XXVII edycja - 7 miejsce.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Budownictwo.

“Jeœli potrafisz o tym marzyæ, to potrafisz tak¿e tego dokonaæ.”


MATEUSZ PIÓR “Jeœli wierzysz, ¿e mo¿esz coœ zrobiæ, lub jeœli wierzysz, ¿e nie mo¿esz, to w obu przypadkach masz racjê” Henry Ford

Rok ukoñczenia ZST: Technikum nr 3 w zawodzie Technik informatyk, 2014r.

Wychowawca: Katarzyna Mandrela. Osi¹gniêcia w czasie nauki w ZST: II miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarce. Finalista II edycji Olimpiady Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania.

Edukacja po ukoñczeniu ZST: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, Zarz¹dzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

“Co da³o mi ZST? Przede wszystkim dwie rzeczy - mo¿liwoœæ r o z w o j u w ³ a s n e j o s o b y, o r a z co wa¿niejsze, szansê na kontakt z wyj¹tkowymi i oryginalnymi osobami, które ci¹gnê³y mnie w górê”.Gromadzenie materia続坦w: Ksenia Tosta, Tomasz Wardenga. Korekta:Marek Gryt. Projekt uk続adu:Waldemar Olszewski. Sk続ad i opracowanie: Ksenia Tosta.