Page 1

BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER Rubí


http://www.dreamstime.com9002

de lectura diària http://pecagus.blogspot.com

Una oportunitat al desenvolupament de l'hàbit lector Enric Queralt i Catà Rubí, 7 de març de 2013


“Mestre”

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

3


http://www.dreamstime.com9002

Estructura de la sessió http://pecagus.blogspot.com

. . . . . . .

Per què 30’ diaris de lectura autònoma? Gust, pràctica i hàbit Lectura autònoma: fonament, concepte i característiques Fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència Distribució dels 30’ de lectura: activitats bàsiques Lectura com a pràctica social Altres activitats de suport al foment de l’hàbit lector

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

4


Per quèè é30 ’ dedes lectura diària? Perqu s llei, fa 6 anys!!

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

5


LLEI ORGÀNICA 2/2006, 2/2006 de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.)

Educació primària Article 19.3 ...a fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicar un temps diari.

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

6


LLEI ORGÀNICA 2/2006, 2/2006 de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.)

Educació secundària Article 26.2 ...per promoure l’hàbit de la lectura s’hi dedicarà un temps a totes les matèries.

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

7


DECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària Capítol I Disposicions de caràcter general Article 3 Objectius de l'educació primària L'educació primària ha de contribuir a: e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la llengua castellana i, si s'escau, l'aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

8


DECRET 142/2997 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària article 8. Competències bàsiques 8.5 la lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les Cb i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

9


DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria Article 7.5 Els centres fomentaran la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa. Article 8.2 En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

10


DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat

Capítol 1 Article 3 Objectius del batxillerat d) Refermar l’hàbit de lectura...

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

11


Els 30’ són a l’ARTICULAT del Decret NO a l’annex 2 (Currículum)

07/03/2013

Qüestió d’escola! - Enric Queralt i Catà -

12


http://www.dreamstime.com9002

http://pecagus.blogspot.com

I per què ho fan llei?


Perquè tenir aquest hàbit correlaciona amb... Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005; Roos i cols.; 2006

. . . . . . .

Resultats escolars Millora de la comprensió i la competència lectora Millora de l’expressió escrita Nivell de coneixements generals Comprensió d’altres cultures Comprensió de la naturalesa humana Capacitat de presa de decisions

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

14


Perquè tenir l’hàbit de llegir és un DRET!

http://msbonzosppselcrew2011.blogspot.com.es

de TOT l’alumnat (en 13 anys d’escola!) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

15


Un hĂ bit que els acompanyi tota la vida

http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com

http://blogs.ya.com/elrincondegrial2

07/03/2013

http://demisapuntes.over-blog.es

- Enric Queralt i CatĂ -

16


I per què... llegir NO és un hàbit, ENCARA, de la nostra tradició social i escolar

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

17


Hi ha una línia que defineix dues “europes”

La q

L

x i e g e ue ll

n e u aq

t! n a t , x i e g o lle

http://cartografic.wordpress.com

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

18


un exemple:

http://www.forosperu.net

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

http://christopherteh.com

19


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

20


Reading at home

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

21


Llegir a casa

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

22


un altre exemple:

07/03/2013

Reading at the park 988.000.000

- Enric Queralt i CatĂ -

23


Llegint al parc 212.000

988.000.000 07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

24


http://readingweekend.co.uk

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

25


The Reading Weekend

http://www.shef.ac.uk

Estada de cap de setmana només per llegir i llegir a altres persones. Una casa maca, sense televisió, amb xemeneies, sofàs i molts llibres escampats per ser agafats en qualsevol moment. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

Ana Garralón. Boolino

26


Qu è é s la lectura? Tenen MOLT clar quina és la seva feina Ensenyar a llegir?

Fer lectors?

+ www.racocatala.cat

www.aulavirtual.iesotura.es

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

27


Per què treballen aquest hàbit a l’escola? . Funció social: . Extensió social de la lectura . Compensació de desigualtats

. Funció formativa: . Formació de lectors . Formació de lectors literaris

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

28


I de manera coherent...

La lectura és a l’horari d’alumnes

“Tot el dia llegim i escrivim” Des la dècada dels 70 s’instauren programes de lectura en darrers, França i Anglaterra 07/03/2013 temps escolar. els- Enric Queralt i Catà 29 http://cartografic.wordpress.com


http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=198

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

30


http://www.headlandsprimary.co.uk/page_viewer.asp?page=School+Timetable&pid=8

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

31


http://www.skillspace.com/LearningSystem/PortalHome/preDefault.asp?Resource=1921BC30-F991-48FBAC9A-35FC944E34B8&ResourceID=4983 07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

32


Des 1960 programes de lectura lliure i silenciosa a les aules de la majoria d’instituts

07/03/2013

http://www.vermontcouncilonreading.com

- Enric Queralt i CatĂ -

33


Governs, institucions i empreses s’hi dediquen http://www.readingrevolution.co.uk

http://www.untrainedhousewife.com

http://beattiesbookblog.blogspot.com. es

07/03/2013 - Enric Queralt i CatĂ http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00192950/encouraging-reading-for-pleasure

34


Per això tenen literatura professional Ensenyar a llegir a totes les etapes

www.barbsbooks.com

07/03/2013

www.smartshopbuy.com

- Enric Queralt i CatĂ -

www.mheonline.com

35


També a la secundària!! Aquí encara no la demanem

http://www.stanford.edu

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

36


I per què ens passa això?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

37


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

38


Aquí ens “ocupàvem” d’altres coses


a tot Catalunya 11 bibliobusos! 9 Diputació de BCN + 2 ST Cultura de Lleida

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

40


٧ 1960 07/03/2013

2005 - Enric Queralt i Catà -

1973 41


Curs 2011-2012

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

42


Costa trobar lectura en... grao.com

projectes de direcció

. . . . . . . . . . . . . .

. . . .

INFORMACIÓ ORGANIGRAMA CALENDARI SEP SERVEIS ESCOLARS TRANSPORT I MENJADOR FESTES AVALUACIÓ INTERNA EQUIPS DE CICLE EAP INFORMÀTICA LLENGUA PCC I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT AL CENTRE

. . . . . . . . . .

cinemaclubdevid eo.com.ar

07/03/2013

SORTIDES ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REUNIONS DE PARES REUNIONS ÒRGANS DE GOVERN AVALUACIONS METEREOLOGIA LABORATORI BIBLIOTECA COORDINACIÓ EP-ESO TEATRE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L'AMPA

plans generals anuals

memòries anuals de centre - Enric Queralt i Catà -

43


horaris

actes de reunions

aules 07/03/2013

27/06/2012

- Enric Queralt i CatĂ - EQC -

54

44


I a taules de mestre!

Universitat de BCN

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

45


Mestre, què faig, ja he acabat. . has fet els tres problemes de matemàtiques? . i el mapa conceptual de medi? . les dades de la biografia de... les has trobat? . ah! i aquells exercicis del quadernet d'ortografia, d’ahir? . sí! Ho tinc tot fet. . què faig ara? DONCS AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!! 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

46


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

http://uifoto.ning.com

47


“Reading in primary school”: 271.000.000

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

48


Llegir a primària : 124.000

271.000.000

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà Qüestió escolar! (llibres de text)

49


Reading at the secondary 252.000.000

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

50


Llegir a la secundària 85.700

252.000.000 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

51


Què gratifiquem més? Els bons gramàtics

o els bons lectors

William Faulkner

http://www.lavanguardia.com

http://www.santquirzevalles.cat

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

52


Llegir a la secundària? Aquí encara ho discutim!

http://abcnews.go.com

Toca?


i a secundària...

Toquen un llibre i... Fitxa?

Resums?

Ressenya?

Examen? 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

54


Què es fa a les aules quan s’acaba una lectura obligatòria?

Control escrit

07/03/2013

64%

- Enric Queralt i Catà -

55


Quan era petit, els pares em deien que llegĂ­s Ara que, primer, faci els deures !!??

http://jordimusons.wordpress.com

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

56


http://www.dreamstime.com9002

Estructura de la sessió http://pecagus.blogspot.com

. . . . . . . .

Per què 30’ diaris de lectura autònoma? Gust, pràctica i hàbit Lectura autònoma: fonament, concepte i característiques Fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència Distribució dels 30’ de lectura: activitats bàsiques Lectura com a pràctica social Prèvies organitzatives, de centre Altres activitats de suport al foment de l’hàbit lector

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

57


Què se sap?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

58


La feina dels mestres pot ser MOLT efectiva Proves de Cb EP i ESO (2012)

Mateixa zona geogràfica i econòmica Diferències de prop de 30 punts (sector econ. mitjà) Diferències de > 16 punts (sector econòmic baix) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

59


PISA 2000 (OCDE, 2002) www.igcla.wordpress.com

Trobar maneres d’interessar als estudiants per la lectura pot ser un dels mitjans més eficaços per promoure el canvi social Que t’agradi llegir i llegir amb freqüència suposa un avantatge més gran que tenir uns pares amb un nivell educatiu superior i millor categoria professional 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

60


“Factors com el plaer per la lectura i la diversitat de materials de lectura tenen relació amb el rendiment en comprensió lectora dels estudiants: valors més alts d’aquests índex es corresponen amb valors més alts de puntuació (...)”.

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

61


PISA 2009 Què fan els alumnes que estan implicats en la lectura?

. Llegeixen coses amb sentit (Rellevància) . Poden decidir què llegir (Autonomia) . Llegeixen junts i parlen del llegit (Interacció) . Tenen temps i entorns de lectura (Oportunitats de llegir) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

62


Què és un lector “implicat”, segons PISA 2009? . té interessos definits . té temes de lectura preferits . llegeix per iniciativa pròpia . llegeix molt i amb freqüència . llegeix textos impresos i electrònics, variats . té una xarxa social per compartir 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

63


ON i COM es construeixen (i treballen) els hàbits?

ESCOLA

FAMÍLIA Entorn social

Models Activitats

L’ambient Companys 07/03/2013 http://www.parentsconnect.com

- Enric Queralt i Catà -

Mestres 64


Sap llegir Relacions grafia-so (EI/CI) Percepció visaul Consciència fonològica

Reconeixement de paraules Treball de frase

Sap llegir per aprendre

(EP/ESO)

(CM/CS/ESO)

Idees i relació entre idees Maneres de llegir (propòsits) Estructura dels textos Estratègies de comprensió

Competència informacional Lectura d’estudi

Llegeix per gust


Com es promou aquest hàbit? Pràctica

Gust

Hàbit

?

Pràctica

Hàbit

Gust

?

Hàbit

Gust

Pràctica

?

Hàbit

Pràctica

Gust

?

Gust

Pràctica

Hàbit

?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

66


Llegir i aprendre’n, han de ser bons records!

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

67


A què donem més valor? La qualitat del llibre? La qualitat de l’experiència lectora?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

68


Els alumnes desenvoluparan hĂ bit de lectura Aidan Chambers si... . Descobreixen temes i lectures que els agradin, els preocupen, els interessen, els ajuden a donar resposta a preguntes que es fan. . Llegint poden indagar en la realitat per comprendre-la millor. . Les estones de lectura els resulten agradables, en la mesura que quan les recorden se senten bĂŠ. 07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

69


vaig demanar als alumnes de 5è que portessin alguna cosa que els hagués agradat molt llegir Una alumna se m’acostà i em digué: “Que en podria portar un que ens vas explicar

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

Mònica Badia

espurna.ning.com

tu una vegada, a segon, d'una nena que estava malalta i tothom li portava regals. Em va agradar tant que el vam buscar i me'l vaig comprar. És el meu preferit". 70


Ahir vaig tenir una experiència molt agradable a la sessió de biblioteca amb un grup de 3r Aquest setmana he posat en una paret unes 20 imatges d'autors i il·lustradors que havíem comentat el curs passat en diferents cursos, la intenció és que hi estiguin força temps i que ens serveixi per anar comentant els autors d'alguns llibres que anirem treballant. La meva sorpresa va ser quan un nen de seguida va dir que reconeixia l'Emily Gravett i que era l'autora de "De què té por el ratolí " i "Un problema de conills", sense dubtar ni una mica, i després una nena (marroquina, que passa molt desapercebuda) va dir que la Lola Casas era l'autora del poema "El pingüí" i el va recitar de dalt a baix, feia molt de temps que havíem parlat d'aquest poema, em vaig quedar molt parada. Vaig tenir una sensació molt agradable quan vam acabar. Teresa Àvila. Institut-Escola Pi del Burgar de Reus 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

71


Agradar llegir, per força?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

72


Que t’agradi llegir no admet l’imperatiu!! http://joanabagur.blogspot.co m

Daniel Pennac Com una novel·la

com estimar, somiar, respectar, passar-s’ho bé no admeten l’imperatiu (ESTIMA’M, RESPECTA’M,) són verbs que no admeten la imposició. les actituds entren per “una altra porta”. entren per la porta de la vida de cada dia, d’allò viscut, sentit, patit, compartit, estimat, odiat...

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

73


http://manualidades.facilisimo.com

L’HÀBIT LECTOR entra per una porta “especial”, diferent de la dels altres hàbits 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

74


http://www.dreamstime.com9002

Estructura de la sessió http://pecagus.blogspot.com

. Per què 30’ diaris de lectura autònoma? . Gust, pràctica i hàbit . Lectura autònoma: fonament, concepte i característiques . Fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Distribució del temps dels “30’” de lectura . Lectura com a pràctica social . Prèvies organitzatives, de centre . Altres activitats de suport al foment de l’hàbit lector 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

75


Lectura autònoma

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

76


Mabel Condemarin

http://www.memoriachilena.cl

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

77


Lectura autònoma: justificació . Suposa un esforç menor que permet concentrar-se en la comprensió . Elimina pressió emocional al no haver-hi judici social. . Permet adaptar-la al propi ritme de lectura . Millora la lectura d’aprenentatge i d’estudi . El lector pot executar tècniques i estratègies treballades anteriorment . Millora l’ortografia (per la pràctica de la via lèxica) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà - Mabel Condemarín (PLSS) Universitat Pontifícia de Xile

78


Lectura autònoma: condicions . Donar-li valor (horaris i símbols) . El mestre també ha de llegir . Cal fer-ho sense interrupcions per permetre l’aprofundiment i la integració de la informació . Cal poder seleccionar les pròpies lectures . Els materials han de ser complets i coherents

http://comunidadescolar.educacion.es

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

Mabel Condemarín (PLSS) Universitat Pontifícia de Xile

79


Teresa Colomer

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

80


Teresa Colomer (UAB) http://bibliotecasescolaresargentinas.wordpress.com

. La lectura autònoma, seguida, silenciosa, de gratificació immediata i d’elecció lliure és imprescindible per desenvolupar la competència i l’hàbit lector. . Fonamental per als alumnes per formar-se un autoimatge de lectors que aprenen a avaluar anticipadament els llibres, creen expectatives, s’arrisquen a seleccionar, acostumant-se a abandonar un llibre que decep i a prendre en préstec aquells que els resulten atractius 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

81


Aidan Chambers (1973) Els lectors ES FAN, no naixen

Els no lectors també!!

http://culture-et-debats.over-blog.com

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

82


Aidan Chambers

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

83


http://www.dreamstime.com9002

Estructura de la sessió http://pecagus.blogspot.com

Per què 30’ diaris de lectura autònoma? Gust, pràctica i hàbit Lectura autònoma: fonament, concepte i característiques Fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Distribució dels 30’ de lectura: activitats bàsiques . Lectura com a pràctica social . Prèvies organitzatives, de centre .07/03/2013 Altres activitats de suport al foment de l’hàbit lector 84 - Enric Queralt i Catà . . . .


Fons: característiques selecció i procedència

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

85


Els alumnes desenvoluparan hĂ bit de lectura si... . Descobreixen temes i lectures que els agradin, els preocupen, els interessen, els ajuden a donar resposta a preguntes que es fan... . Les estones de lectura els resulten agradables, en la mesura que quan les recorden se senten bĂŠ. . Llegint poden indagar en la realitat per comprendre-la millor. 07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

Aidan Chambers

86


PISA 2009 Què fan els alumnes que estan implicats en la lectura?

. Llegeixen coses amb sentit (Rellevància) . Poden decidir què llegir (Autonomia) . Llegeixen junts i parlen del llegit (Interacció) . Tenen temps i entorns de lectura (Oportunitats de llegir) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

87


Quan anem a una llibreria per comprar un llibre a un amic, pensarem què li pot fer el pes. Si és un lector adult ens plantejarem si li agradarà el tema, la forma de narrar o el protagonista, si la tipografia fa de bon llegir o si l’edició és elegant o innovadora. Quan el lector és infantil o adolescent, hi afegirem sempre una altra preocupació: serà adequat per a la seva edat? Ana Díaz Plaja. “Les edats lectores abans i ara”. Faristol (2011) núm 71. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

88


http://toronjasdeluna.blogspot.com/

Les "edats lectores" només són orientatives, sempre

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

89


Un fons que atengui diversitat d’interessos Per fer la tria caldria tenir presents el perfil del destinatari i l’atractiu per un públic adolescent.

Young people and reading (2005) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

90


Implícits culturals

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

91


Coneixements previs . Condicionen totalment la comprensió . Imprescindible adequar les lectures a aquests coneixements . Cal fer treballs previs per assegurar-los: . . . . .

Facilitar informació Converses introductòries fetes amb el professor o amb alumnes més grans que ja l’han llegit. Visites d’autor, prèvies. Comunicar amb claredat els objectius de la lectura: perquè s’ha escollit aquella obra, què es treballarà concretament Jeroni Moya, 2005

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

92


Contes populars, fonamentals

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

93


Llibres de coneixements, del temari

I C

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

94


Llibres il·lustrats Complexitat interpretativa . Àlbums . Còmics . Novel·les gràfiques . Poesia il·lustrada . Poesia visual

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

95


Àlbums

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

96


http://www.samhaskinsblog.com

Llegir imatges, també!

http://nuageneuf.over-blog.com

Artista, il·lustrador i escultor belga (1934-2005) 07/03/2013 - Enric Queralt i Catà -

97


Els àlbums . Són textos molt oberts que afavoreixen la compensació de llacunes i la interpretació . Inviten a utilitzar un enfocament interactiu entre els llenguatges gràfic i literari . Poden llegir-los alumnes amb diferents nivells lectors . Descobrir-los, o redescobrir-los, suposa un efecte espectacular en alumnes grans. . No cal tenir cap pressa en la transició cap els llibres sense il·lustracions. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

98


Joan Brossa

Els àlbums

. Ajuden a descobrir “COM” funciona la literatura . Manejables en períodes curts de temps . Afavoreixen la participació de tots els alumnes . Assimilar-los als obsequis 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

99


Còmics (Steve Krashen)

. Tradicionalment, no canònics . Prejudicis inicials: històries mal construïdes, simplistes, adreçades a les masses, farcides de sexe i violència. . Encapçalen les preferències de lectures voluntàries . Tenen tres vegades més vocabulari que no pas una conversa amb un adult. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

100


Fons: característiques selecció i procedència

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

101


Criteris bàsics de selecció . La qualitat dels llibres: . Llenguatge . L’inici de les narracions . El final de les històries

. Les il·lustracions: . La tradició artística . La manera d’aproximar-se al lector . Relació amb el text

. Format: fons de pàgina, relació entre pàgines . Adequació al lector: competència lectora i interessos 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

102


La bibliotecària escolar

http://asfdiari.wordpress.com

Institut Agustí Serra de Sabadell 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

103


Maletes dels CRP

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

Maleta del CRP Alt Camp

104


Biblioteca pública

http://es.paperblog.com

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

105


Revista Faristol

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

106


Escola catalana

www.omnium.cat

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

107


Cuadernos de literatura infantil y juvenil

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

108


Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’AM Rosa Sensat

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

109


GRETEL: Grup de recerca de literatura infantil i juvenil de la UB (Teresa Colomer)

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

110


“Què llegeixes?”

Entreu-hi, sovint!

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

111


Portal Gènius (DIBA)

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

112


Fons: característiques selecció i procedència

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

113


Un fons renovat, periòdicament

A segon els TOCA la sèrie....de l’editorial.... 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

114


Biblioteca escolar

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

115


Convenis de préstec interbibliotecari

Poden deixar MOLTS llibres 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

116


Moltes escoles ja ho fan!

Biblioteca Pública de Torreforta TARRAGONA 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

117


Perquè la llei ho permet, Per des quèfa? prop de 20 anys!!

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

118


“Préstecs interbibliotecaris” LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993) Article 5:

Integren el Sistema Bibliotecari de Catalunya: a) La biblioteca nacional de Catalunya. b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres d'ensenyament no universitari i les biblioteques especialitzades. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

119


On deixem els llibres? BIBLIOTEQUES D’AULA

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

120


Molt presents a les aules de parvulari i cicle inicial d’educació primària

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

121


A les aules dels grans, també caldria!

http://cpmaxcruzrebosa.juntaextremadura.net

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

122


L’espai “parla”

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

123

-

http://www.kassblog.com/


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

124


L’important és que “sigui seva”

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

125


“Contenidors"

Llibres de coneixements Llibres d'imaginació Produccions pròpies 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

126


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

127


Un espai de “bon estar” http://thecornerstoneforteachers.com

http://keenonkindergarten.blogspot.com.es http://debbiediller.wordpress.com/ http://littlesaintscatholicpreschool.com http://integratingtech301.pbworks.com

http://bishopsblackboard.blogspot.com.es- Enric Queralt i Catà 07/03/2013

128


Un espai de qualitat humana

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

129


Amb un lloc de lectura “informal”

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

130


No només els petits

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

131


Escola 25 de setembre de Rubí A la xarxa en teniu molts exemples

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

132


Escola Nabí: biblioteca d’aula

http://bbnafm90.blogspot.com.es/2010/02/biblioteca-daula.html 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

133


http://www.dreamstime.com9002

Estructura de la sessió http://pecagus.blogspot.com

. . . . . . . .

Per què 30’ diaris de lectura autònoma? Gust, pràctica i hàbit Lectura autònoma: fonament, concepte i característiques Fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència Distribució dels 30’ de lectura: activitats bàsiques Lectura com a pràctica social Prèvies organitzatives, de centre Activitats de suport al foment de l’hàbit lector

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

134


Temps

Situació a l’horari dels alumnes Activitats bàsiques 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

135


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

136


hàbit 1 1 m. [RE] [ED] Vestit que denota una professió, un grau, especialment el que usen els religiosos i les religioses. 1 2 [RE] posar-se hàbit Vestir hàbit religiós durant un temps determinat en compliment d’una prometença.

2 m. [LC] HABITUD

habitud f. [PS] [LC] [PE] Costum, disposició adquirida per la repetició d’un mateix acte. Contreure una habitud. Perdre una habitud. Això esdevingué en ell una habitud. Aquest estiu anirem a Ribes com d’habitud. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

137


PISA 2009 Què fan els alumnes que estan implicats en la lectura?

. Llegeixen coses amb sentit (Rellevància) . Poden decidir què llegir (Autonomia) . Llegeixen junts i parlen del llegit (Interacció) . Tenen temps i entorns de lectura (Oportunitats de llegir) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

138


Per promoure un hàbit: una franja fixa

30’

07/03/2013

30’

- Enric Queralt i Catà -

139


30’ en una franja fixa, identificable!

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

140


Doneu-li valor a aquest temps!

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

141


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

142


Per començar, n’hi haurà prou amb...

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

143


30’ de lectura: Activitats bàsiques

+

-

Temps de lectura

Lectura expressiva del mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes (a partir de 2n/3r) Lectura autònoma i Lectura autònoma i individual individual Lectura autònoma i individual

07/03/2013

Temps de parlar del llegit

Debats Converses literàries

Recomanacions Presentacions Opinions Clubs de lectura

- Enric Queralt i Catà -

144


Sentir llegir

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

145


Els alumnes han de tenir una idea concreta del que és llegir amb fluïdesa.

Els calen models! Aquesta idea només pot transmetre-la als alumnes un lector expert, un model real de lectura fluïda 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

146


Per què?

La lectura prosòdica, o lectura expressiva, té un gran impacte en la motivació del lector per llegir i en la millora de la comprensió lectora Miller, J. & Schwanenflugel, P. (2006).“Prosody of syntactically complex sentences in the oral reading of young children”. Journal of Education, 98, 839-853. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

147


Què és la lectura fluida? . La que s’efectua sense errades en el reconeixement i la descodificació de les paraules . La que presenta un llenguatge natural, tant en ritme com en expressió . La que sap accelerar o alentir la lectura del text quan sigui necessari per millorar la comprensió d’una paraula o d’una frase . La que fa el “fraseig” adient, fent les pauses pertinents . La que ressalta i posa èmfasi en la lectura de determinades paraules. . La que contempla diferents tons de veu en funció dels signes de puntuació. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

148


“L’única i més important activitat per construir la comprensió i les habilitats essencials per l’èxit en l’aprenentatge de la lectura sembla ser llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998). International Reading Association i National Association for the Education of Young Children (1998): “Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol 52, 2, 193-216. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

149


Llegiu als alumnes, el mestre, en veu alta. cada dia una mica. i no els llegiu qualsevol cosa, no. Llibres que trobeu interessants, que tinguin qualitat� Francesco Tonucci


A casa nostra, costa trobar-ne

www.painetworks.com

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

151


http://cchase.edublogs.org

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

153


A casa nostra, no n’hi ha!

www.barbsbooks.com

07/03/2013

www.smartshopbuy.com

- Enric Queralt i Catà -

www.mheonline.com

154


Els alumnes saben que llegiu, què llegiu, què us agrada, quan ho feu? els ho expliqueu?

No, és que jo llegeixo a casa!

Ah!? 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

155


http://conversesfluvia.blogspot.com.es

Jaume Cela

. No em pregunteu què podem fer per aconseguir que els alumnes llegeixin més. . Preguntem-nos, més aviat, què podem fer per aconseguir què vegin més adults llegint 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

156


Daniel Pennac Com una novel·la. Barcelona: Editorial Empúries, 1992 (pàg. 104- 107)

http://es.wikipedia.org

07/03/2013

feu la prova arribeu a la classe amb la vostra cartera habitual amb llibres, bolígrafs , el quadern de qualificacions, el diari, la PDA, les claus, potser tabac, plena de llibres, aneu-los presentant, parleu-ne als estudiants, llegiu-ne algun fragment ... mireu-los de fit a fit mentre feu alguna pausa intencionada fins arribar a buidar-la i deixeu l’escampall damunt la vostra taula. - Enric Queralt i Catà -

157


No els agrada llegir! En adolescents hi ha un cert desig de provocació en aquesta resposta. D’acord doncs, com que no us agrada llegir, llegiré jo! Esteu preparats? El seu desconcert serà enorme. Què haurem de fer? (pensaran): interpretar la llista de vocabulari, fer un resum, explicar el que hem entès, etc.? Alguns per si de cas agafaran bolígraf i llibreta. Vosaltres els dieu: no, no cal que agafeu apunts, poseu-vos còmodes (els adolescents, en aquest punt pensaran: nosaltres ja no tenim edat per això prejudici molt estès entre aquells a qui ningú no ha fet mai el regal d’una lectura). Els dieu: “Si d’aquí a deu minuts encara us sembla que no teniu edat per això, aixequeu el dit i passem a una altra cosa. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

158


http://es.wikipedia.org

Aneu començant lectures. Ells, un nombre important, més dels que us penseu, no s’esperaran a la setmana entrant per saber com continua o com acaba, segur... Els adolescents tenen moltes pors, una de les quals és la por a no entendre. Han oblidat que abans que res un llibre, una novel·la, explica una història i que només es pot llegir com a tal i no com llegim una monografia de coneixements. Una altra fòbia que caldrà vèncer. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

159


Llegiu als alumnes

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

160


Continueu llegint als alumnes

http://willvaus.blogspot.com.es/

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

161


Llegiu amb els que els costa, sobretot! http://www.insbruguers.cat

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

162


Una mestra de CI em diu... Ahir al matí vaig fer la sessió de conversa literària. Hi ha un nen, el Jorge , que sempre va a la seva bola. No he aconseguit mai que agafi un llibre, es tira per terra, empipa els altres... Ahir el vaig agafar per l'espatlla i li vaig dir "vine, buscarem alguna cosa que t'agradi". Com que sé que li agraden els animals, ho vaig tenir fàcil. Es va asseure a la meva falda! i vam llegir junts un llibre i una revista. Em va fer una abraçada!!! Estava molt content quan li vaig dir "que contenta estic que per fi hàgim descobert què t'agrada llegir". Em va fer que li expliqués al seu mestre. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

163


La lectura del mestre permet... . Satisfacció de seguir un argument extens durant un temps . Experiència d’empatia amb un ampli grup de personatges . Plaer del llenguatge emprat: diàlegs, accions i descripcions . Oportunitat d’apreciar una estructura narrativa complexa, ben construïda . Oportunitat de compartir impressions i prediccions amb els companys. . Que els lectors “dèbils” escoltin un llibre complet, una meravella per a ells! 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

164


CAL PRESENTAR ELS CONTES I ELS LLIBRES L’ha escrit.... ( Dir el nom i els cognoms, el país d’origen, si està viu o mort, si en va escriure d’altres que ja coneixem, etc. També pot ser un conte popular d’autor desconegut)

L’ha dibuixat... (Dir el nom i els cognoms, el país d’origen, si està viu o mort, si ja n'hem vist d’altres il·lustrats per ell/a, etc.)

És un conte d’un país anomenat ... (explicar alguna cosa del país d’origen a través d’alguna referència important que pugui ser comprensible pels infants. P.ex.: Noruega és un país on hi fa molt fred, és a prop del Pol Nord de la Terra)

Connexions (autoria, estil d’il·lustracions, temàtica, origen,...) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

165


Cada dia un bocinet!

http://brayan-brayanguti.blogspot.com http://matildamjel.blogspot.com

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

166


Deixeu el llibre en un lloc important!

www.casaviva.cat

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

167


Criteris de selecció de lectures Teresa Colomer. UAB

. Triar obres que agradin al mestre . Seleccionar lectures que estiguin “una mica més enlla” de les possibilitats de lectura autònoma . Seleccionat textos amb un bagatge cultural important . Preveure lectures dels diversos gèneres literaris . Disposar d’un pla de lectures anual . Llegir unitats narratives completes . Rellegir les lectures que hagin tingut més èxit . En lectures per capítols, recuperar els anteriors i preveure els següents . Portar un registre de les obres llegides. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

168


Modelatge de lectura fluida

Seguiu-me!! Qui vol llegir amb mi?

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

169


[1] http://www.ivoox.com/peix-nicolau-audios-mp3_rf_473236_1.html

Va, doncs,segueix!

Les pedres que mé més li agradaven eren les de cristall verd, perquè perquè deia que eren trossos d’ d’un palau submergit a les profunditats marines. Un dia, mentre passejava per la vora del mar, de 07/03/2013 - Enric Queralt i Catà 170 sobte,...

http://blogs.ua.es

El Nicolau era un noi que vivia en un poblet de pescadors a la vora del mar. Des de ben petit, li agradava anar a la platja i jugar amb les onades, fer castells de sorra, collir petxines i pedres petites de tots colors.


Lectura expressiva de contes

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

171


TAMBÉ model de lectora silenciosa Molts alumnes no el tenen!

http://burrowpress.com

http://www.scholastic. com


Quin té? Rosa, comença tu.sentit Prou. Segueix , Arnau!

Llegir en veu alta un text que tothom té al davant?

Té uns efectes “demolidors”

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

173


Cal ensenyar i aprendre a preparar-los .Dues veus (directa i indirecta) .Dos punts d’expressivitat Una vegada era una granota eixerida que vivia en un aiguamoll. Un bon dia, cansada d' estarestar-se sempre al mateix lloc, va dir: -Ja Ja en tinc prou, n’ n’estic tipa de viure als aiguamolls. Aquí Aquí ja m’ho sé sé tot: si plourà plourà..., si farà farà sol..., si la veï veïna escombrarà escombrarà o estendrà estendrà la roba! -La se’’n va anar La granota va fer la maleta. I, saltant, saltant, se cap al nord. 07/03/2013 Queralt i Catà -/Graó 174 Juli Palou- iEnric Montserrat Carreras


Preparar el text . Llegir-lo en silenci. . Subratllar, o encerclar les paraules que no coneixem o que ens resulten poc conegudes i repetir-les diverses vegades . Assegurar que s’entén TOT el què diu el text. . Fixar-se en la puntuació. Remarcar, sobretot, els punts i seguit, els (...) i els (! ?) . Efectuar anotacions al marge relacionades amb l’entonació i l’expressivitat, si cal. . Vocalitzar (exercici del llapis: llegir el text amb un llapis a la boca, fent l’esforç de que s’entengui.). . Assaig de lectura en veu alta (posició del cos, velocitat, volum i projecció de la veu).

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

175


6è: Resultat d’un treball col·lectiu lent i amb despreci!!!

fort /mà i dit índex alçats

obrir els ulls i mirar

lent i oscil·lar el cap 07/03/2013

lent + solemne - Enric Queralt i Catà -

176


“Seguir el narrador”

http://www.stockphotos.mx

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

177


Els grans llegeixen als petits “de la ratlla per amunt, però”!

http://dumais.us

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

178


http://3.bp.blogspot.com/_1o6AuwBqky4/TAd1crGjfbI/AAAAAAAAAao/2sKez4TPsMA/s1600/parelles+ling%C3%BC%C3%ADstiques+1r+ESO+001.jpg

http://www.worldreader.org

“Mentors de lectura”

http://bethechangeflkeys.com

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

179


http://acollidainter.blogspot.com.es/

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

180


Per donar bastides a l’aprenentatge Exploració

El llegir i l’escriure, modelat i compartit

Pràctica guiada

Treball independent

Ensenya'm què és

Ensenya'm com es fa

Ajuda'm a fer-ho

Deixa-m'ho fer a mi sol

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

181


Sentir llegir els iguals

5. uns quants alumnes llegeixen als altres

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

182


Sentir llegir els iguals

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

183


Sentir llegir els iguals

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

184


Sentir llegir els iguals

http://clubdelecturainfantildeolivenza.blogspot.com/

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

185


Sentir llegir els iguals

5. uns quants alumnes llegeixen als altres

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

186


« L’Andreéa ens llegeix un conte en romanès » Institut Escola Pi del Burgar

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

187


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

188


Empreu mitjans a l’abast

http://www.docstoc.com http://biblioteca-santjordi.blogspot.com

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

189


Lectura expressiva preparada i enregistrament

http://biblioteca-santjordi.blogspot.com.es/

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

190


Lectura expressiva preparada i enregistrament

http://biblioteca-santjordi.blogspot.com

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

191


Què hi ha a la vostra web? I als vostres blocs?

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

192


Ho trobarà!!

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

193


http://www.dreamstime.com9002

Estructura de la sessió http://pecagus.blogspot.com

. . . . . . . .

Per què 30’ diaris de lectura autònoma? Gust, pràctica i hàbit Lectura autònoma: fonament, concepte i característiques Fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència La distribució del temps dels 30’ de lectura Lectura com a pràctica social Prèvies organitzatives, de centre Activitats de suport al foment de l’hàbit lector

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

194


La lectura com a pràctica social

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

195


Què va fer en acabar? probablement... buscar algú per parlar-ne

Le philosophe lisant, Chardin

07/03/2013

A l’escola pot passar?, passa? Es creen les condicions necessàries que ho fan possible?

- Enric Queralt i Catà -

196


Igual que amb el cinema, l’esport, la cuina,

el viatjar, l’art... 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

197


Les bones pràctiques de lectura tenen dues dimensions:

S’atenen les dues? . Dimensió psicològica, personal i privada que implica anticipacions, formulació d’hipòtesis, verificacions, reformulacions, salts, reculades, interès, desinterès, identificacions,... . Dimensió interpersonal i pública que implica interaccions: comentar, recomanar, compartir lectures, confrontar interpretacions, discutir sobre els implícits. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

198


Els alumnes desenvoluparan hàbit de lectura si... Aidan Chambers . Poden llegir al costat de persones que per a ells són “importants”: el pare o la mare, el seu padrí, la padrina, els seus mestres, els germans més grans, els companys, els amics i les amigues. . Poden parlar del que han llegit, de si els ha agradat, de per què no els agrada, del que han sentit, de si els ha fet patir, de si han passat por, del que han après llegint aquell article, aquell llibre, aquell fulletó... 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

199


« contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol altra convicció profunda: només es pot aconseguir, o millor intentar, sense imposicions, per simple contacte, imitació o seducció» Emili Teixidor, La lectura i la vida. Columna

http://www.bergactual.com 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

200


Característiques d’una aula que promou l’hàbit de la lectura (Linda Grambell, 1996; Turner, 1997; Guthrie i cools., 1996; OECD, 2002)

. . . . . . . . . .

Hi ha un mestre que és model de lectura És un entorn ric en llibres Els alumnes poden escollir lliurement les lectures Hi ha moltes interaccions socials, sobre llibres i lectura Es construeixen socialment els significats La lectura interacciona amb el món real Es donen incentius que reflecteixin el valor de la lectura S’emfasitza la metacognició Hi ha expectatives elevades per a tots els alumnes Es proposen tasques obertes (no de solució única)

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

201


30’ de lectura: Activitats bàsiques

+

-

Temps de lectura

Lectura expressiva del mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes (a partir de 2n/3r) Lectura autònoma i Lectura autònoma i individual individual Lectura autònoma i individual

07/03/2013

Temps de parlar del llegit Debats Converses literàries

Recomanacions Presentacions Opinions Clubs de lectura

- Enric Queralt i Catà -

202


Què fa l’alumnat implicat en la lectura? PISA 2009

. Llegeixen coses amb sentit . Poden decidir . Llegeixen junts i parlen del llegit . Hi ha temps i entorns de lectura 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

203


Parlar del llegit

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

204


30’ de lectura: Activitats bàsiques

+

-

Temps de lectura

Lectura expressiva del mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes (a partir de 2n/3r) Lectura autònoma i Lectura autònoma i individual individual Lectura autònoma i individual

07/03/2013

Temps de parlar del llegit Debats Converses literàries

Recomanacions Presentacions Opinions Clubs de lectura

- Enric Queralt i Catà -

205


Parlar del llegit

http://blocs.xtec.cat/ceipjpalacin0809

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

206


A partir de bones preguntes, però

www.nysut.org

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

207


Annex 1 DECRETS 142 i 143/2007 “s’aprèn a llegir i comprendre millor els textos i a escriure i a reflexionar i revisar com s’escriu, s’apren a pensar, a partir d’unes bones interaccions orals. En això juguen un paper clau les preguntes, les que realitza el professorat i les que han d’aprendre a formular els nois i noies” (Decrets (142 i 143/2007 DOGC 4915 –pàg. 21828)

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

208


http://educarkbe.blogspot.com.es

La conversa literĂ ria: Parlar del llegit!

Aidan Chambers: Dime 07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

209


Els lectors han de sentir-se segurs i importants quan conten la història de “la seva lectura” “Parlar bé sobre els llibres és una activitat en si molt valuosa, però també és el millor entrenament que existeix per parlar bé sobre altres coses. Ajudant-los a parlar de les seves lectures, els ajudem a expressar-se sobre tot allò altre que hi ha en les seves vides.” L'enfocament Dime (Tell me en l'original anglès) que consisteix bàsicament a formular cert tipus de preguntes a partir de les lectures realitzades. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

210


Aidan Chambers: Dime

.Preguntes bàsiques .Preguntes generals .Preguntes específiques

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

211


Proveu-ho!

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

212


Bones preguntes .

Quan heu vist el llibre, abans d’escoltar-lo, què heu pensat? Quina mena de llibre creieu que era?

.

Ara que ja l'heu sentit, penseu el mateix?

.

Què us suggeria el títol, abans de començar?

.

El recomanaries a algú en particular? Per què?

.

. .

Havíeu llegit algun llibre que s'assemblés a aquest? En què s'assemblen? Creieu que podríem entendre el text sense les il·lustracions? Les il·lustracions diuen el “mateix” que el text?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

213


Bones preguntes

I E

. On era el pare? . Per què no era a l’escola la nena? . Com és que el llop no se la va menjar quan se la va trobar al bosc? .L’àvia, era la mare de la mare o la del pare? . Si era tan bona nena, com és que no va fer cas a la mare?

07/03/2013

. Com és que la mare no la va acompanyar si sabia que era tan -perillós? Enric Queralt i Catà -

214


I C ...n'estic força satisfeta, no tant dels comentaris en si,

sinó, sobretot, del clima de la conversa i l'interès per participar-hi. T'adjunto la transcripció que he fet de les dues sessions. Mestra: Mercè Franch Escola de l’Aleixar (Baix Camp) 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

215


Transcripció de la conversa: M.: hi ha alguna cosa del conte que no us hagi agradat? A. 3: a la pàgina del final quan el nen es troba les claus a la butxaca trobo que hi falta lletra, es rar que no posin res, no m’agrada. A. 5: jo trobo que surten pocs animals per ser un zoo. A. 6: trobo que hi falten peripècies, hi ha poca aventura, no passa gran cosa. (És tracta d’un alumne molt exigent amb els contes i molt sincer) M: hi ha alguna cosa del conte que us hagi sorprès, o que no

us l’esperàveu?

A. 5: que surti el nen treballant. A. 6: potser és d’un país d’aquells que fan treballar els nens! A. 3: no pot ser perquè sinó en sortirien més, a més els nens que treballen no fan aquesta cara de contents. També reflexionem sobre l’existència de Zoos en països pobres. A. 6: és veritat a més els que treballen ho fan en fàbriques o mines o al camp i molts cops no dormen a casa seva. A. 5: doncs a mi m’ha sorprès la paraulota. Mestra: Mercè Franch 07/03/2013

- Enric Queralt i CatàEscola -

de l’Aleixar (Baix Camp)

216


Dimitri: Autor: Joan de Déu Prats Il·lustradora: Rebeca Luciani Editorial : Baula

S C 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

217


Preguntes especials .

.

El protagonista, en Dimitri, t'ha fet pensat en algú que coneguis? Per què? Deu passar molt de temps entre l'inici i el final de la història? Què t'ho fa pensar? Com t'has sentit al llarg de la història? T'has ficat dins del cap del Dimitri? Has pogut imaginar què pensava, com se sentia?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

S C

218


30’ de lectura: Activitats bàsiques

+

-

Temps de lectura

Lectura expressiva del mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes (a partir de 2n/3r) Lectura autònoma i Lectura autònoma i individual individual Lectura autònoma i individual

07/03/2013

Temps de parlar del llegit Debats Converses literàries

Recomanacions Presentacions Opinions Clubs de lectura

- Enric Queralt i Catà -

219


Presentació de llibres

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

220


Recomanació de llibres

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

221


Emetre opinions

http://biblioteca-santjordi.blogspot.com

He portat aquest llibre perquè m'agrada molt l'Ernest. M'agraden els fillets del lleó Ernest. M'agrada perquè és simpàtic. Les il·lustracions també m'agraden sobretot m'agrada com estan fetes. Els materials que ha fet servir en Gusti. El text l'ha escrit la Lola Casas. 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

222


Un espai de recomanacions a totes les aules

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

223


Un espai d’opinió a TOTES les aules

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

224


http://julieballew.com

07/03/2013

http://www.thefriends.org

- Enric Queralt i CatĂ -

225


Lectures obligatòries, lectura autònoma?

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

226


Millor, en modalitats “autèntiques”

http://travesia.mcu.es/receta.asp

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

227


Clubs de lectura Lectura del mestre Lectura autònoma Parlar del llegit

- Enric Queralt i CatĂ -

228

http://www.tocinalosrosales.com

07/03/2013


Opinions i recomanacions també als passadissos 150 cm. 150 cm.

A mida d’alumnes, no de mestres! 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

229


Compartir llibres permet... . Experimentar la lectura com una construcció compartida que permet anar “més enllà” . Aprendre estratègies d’interpretació, veient com ho fan els companys . Observar els matisos interpretatius que pot provocar un mateix text . Aprendre a parlar i a argumentar literàriament sobre llibres . Percebre’s com a lector en una comunitat de lectors 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

Teresa Colomer. UAB

230


http://www.dreamstime.com9002

Estructura de la sessió http://pecagus.blogspot.com

. Per què 30’ diaris de lectura autònoma? . Gust, pràctica i hàbit . Lectura autònoma: fonaments, conceptes i característiques . El fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . La distribució del temps dels “30’” de lectura . La lectura com a pràctica social . Altres activitats de suport al foment de l’hàbit lector 07/03/2013 - Enric Queralt i Catà -

231


Altres activitats

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

232


Doneu valor a aquest temps!

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

233


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

234


Els 5 + del mes

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

235


Reconeixements de lectura

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

236


QuantsDrets en tenen d’unels lector alumnes?

Daniel Pennac Com una novel·la 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

237


Reconeixements de lectura

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

238


http://biblioabrazo.wordpress.com

Diaris de lectura

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

239


http://biblioabrazo.wordpress.com

Diaris de lectura

http://julieballew.com

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

240


No tothom vol “sol i pilota”

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

241


Institut Escola Pi del Brugar

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

242


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

243


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

244


Tutoria de lectura: entrevistes

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

245


Porteu-los a les llibreries http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-eCPkU8/s1600/abacus.bmp

07/03/2013

SOVINT!

- Enric Queralt i Catà -

246


També a la biblioteca pública Ajudeu a que se’n facin socis Divulgueu-ne les activitats Escola Orlandai

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

247


Cap celebració sense lectura!

CS

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

248


per Sant Jordi... 07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

249


Vorleser Tag http://roedelheim.blogspot.com.es

(Alemanya)

Dia de la lectura en veu alta

Es convida a participar a famosos i persones importants (periodistes, banquers, polítics,...) a llegir en veu alta davant dels alumnes.

http://www.alexander-von-humboldt-schule.de

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

Ana Garralón. Boolino

250


Feu-ne! 07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

251


Feu-ne!

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

252


Celebreu-lo!!

http://biblioweb.blogspot.com

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

253


Quan aneu a BCN aneu-hi, també!

Biblioteca Nacional de Catalunya

07/03/2013

Biblioteca Nacional de -Catalunya - Enric Queralt i Catà

254


.Reconeix les editorials que publiquen en català. .30 edicions .Edició 2012 >120.000 visitants 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

255


ara criatures

.Reconeix les editorials que publiquen en català. .30 edicions .Edició 2012 >120.000 visitants 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

256


http://www.clijcat.cat/consell/catala/salo.php

Saló del llibre infantil i juvenil de Catalunya

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

257


07/03/2013

http://www.clijcat.cat/consell/catala/salo.php

http://www.lleidaalminut.com

Saló del llibre infantil i juvenil de Catalunya

- Enric Queralt i Catà -

Mollerussa

258


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

259


07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

260


http://www.bcn.cat/monllibre/que-es.html

Mónllibre

07/03/2013

.Festival de literatura per a infants .Entrada lliure. .Anual

- Enric Queralt i Catà -

261


http://www.bcn.cat/monllibre/que-es.html

Mónllibre

07/03/2013

.Festival de literatura per a infants .Entrada lliure. .Anual

- Enric Queralt i Catà -

262 http://mamanotieneblog.blogspot.com.es/


Foment de la lectura des del 1r any de vida.

http://www.amposta.cat/biblioteca/infantil/projectes.htm

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

263


Foment de la lectura des del 1r any de vida.

http://www.amposta.cat/biblioteca/infantil/projectes.htm

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

Terrassa

http://www.terrassa.cat

264


Llegir a la biblioteca pública, sovint! Per què volem un hàbit de vida, no escolar

http://topnews.in

07/03/2013

http://blogs.ya.com/elrincondegrial2

- Enric Queralt Catà Biblioteca Nacional de iCatalunya

265


Fins aquí! Dos desigs Una idea de fons Un resum Una certesa 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

266


http://manualidades.facilisimo.com

L’HÀBIT LECTOR entra per una porta “especial”, diferent de la dels altres hàbits 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

267


Els alumnes desenvoluparan hàbit de lectura si... Aidan Chambers

. Poden llegir al costat de persones que per a ells són “importants” . Poden parlar del que han llegit . Les estones de lectura els resulten agradables, en la mesura que, quan les recorden, se senten bé

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

268


Els alumnes desenvoluparan hĂ bit de lectura Aidan Chambers si... . Descobreixen temes i lectures que els agradin, els preocupin, els interessin, els ajudin a donar resposta a preguntes que es facin. . Llegint poden indagar en la realitat per comprendrela millor.

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

269


Els alumnes desenvoluparan hàbit de lectura si... Jeroni Moya

. Els oferim històries que els parlin de personatges amb qui es puguin identificar, però que visquin en un món diferent al seu (que els facin somiar i allunyar-se de la seva circumstància)

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

270


30’ de lectura: Activitats bàsiques

07/03/2013

Debats Converses literàries

Recomanacions Presentacions Opinions Clubs de lectura

- Enric Queralt i Catà -

PORTFOLI DE LECTURA

Lectura expressiva del Temps de lectura mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes Lectura expressiva del (a partir de 2n/3r) mestre o dels alumnes (a partir de 2n/3r) Lectura autònoma i Lectura autònoma i individual individual Lectura autònoma i individual

Temps de parlar del llegit

Jo i els llibres

-

Temps de lectura

Els altres, llibres i jo

+

271


Aprendre a llegir s’ha de recordar com un regal, com una abraçada! El desig...

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

272


http://news.priyo.com

TOT l’alumnat s’ho mereix!! 07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

273


Michael Lockwood (2008)

La primera prioritat de mestres i adults quan els infants entren a l’escola hauria de ser entusiasmar-los amb els llibres

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

274


Ho podem aconseguir!

http://footage.shutterstock.com

07/03/2013

- Enric Queralt i CatĂ -

275


equeral2@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/ http://blocs.xtec.cat/llegintambelspeusaterra

Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ o envieu una carta sol·licitant-la a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, EUA.

07/03/2013

- Enric Queralt i Catà -

276

30 minuts de lectura diària (Decret 142/2007)  

30 minuts de lectura diària (Decret 142/2007). Conferència a càrrec d'Enric Queralt. Dijous 7 de març de 2013 a les 17:30 h.