Page 1


CUPRINS PREFAŢĂ ___________________________________ 5 TRANSLITERAREA CARACTERELOR CHIRILICE SLAVE ÎN 6 CARACTERE LATINE Grigore Vieru “Sunt fiul” _______________________ 7 Mihai Cimpoi. COMPUNEREA LUMII _______________ 8 Ioan Alexandru. DORU-MI-I… __________________ 12 Ion Ciocanu. TABEL CRONOLOGIC _______________ 15 O P E R A _____________________________________ 21 EDIŢII APARTE _____________________________ 22 VERSURI ŞI PROZĂ ÎN CULEGERI ŞI ÎN PERIODICE 24 ÎN ALTE LIMBI

42

RECENZII

52

PUBLICISTICĂ

59

CRITICĂ LITERARĂ

74

STUDII DESPRE LITERATURA VECHE

82

NICOLAE DABIJA - TEXTIER

84

TRADUCERI

87

RECENZII LA TRADUCERI DE NICOLAE DABIJA

99

NICOLAE DABIJA - ALCĂTUITOR

99

Recenzii NICOLAE DABIJA - REDACTOR

4

101 101

Rubrici permanente

101

Membru al colegiilor de redacţie

102

Participarea poetului la cenacluri

102

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LITERARĂ

103

REFERINŢE CRITICE

106


DISTINCŢII

121 122

INTERVIURI. DIALOGURI. MESE ROTUNDE ACTIVITATEA POLITICĂ

130

INDICI AUXILIARI

139

INDEX ALFABETIC DE NUME

140

INDEX ALFABETIC DE VERSURI

157

INDEX ALFABETIC AL TRADUCERILOR 180 INDEX ALFABETIC AL PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE 188

TRANSLITERAREA CARACTERELOR CHIRILICE SLAVE ÎN CARACTERE LATINE Extras din Standardul de Stat 5309/1-89 intrat in vigoare in Republica Moldova la 1.01. 1993 Caracte rul chirilic А, а Б, б В, в Г, г Д, д Е, е Ж, ж З, з И, и Й, й К, к Л, л М, м Н, н О, о П, п

Translit eraţia dun rusă A, a B, b V, v G, g D, d E, e , Z, z I, i J, j K, k L, l M, m N, n O, o P, p

Caracte rul chirilic Р, р С, с Т, т У, у Ф, ф Х, х Ц, ц Ч, ч Ш, ш Щ, щ Ъ, ъ Ы, ы Ь, ь Э, э Ю, ю Я, я

Translit eraţia dun rusă R, r S, s T, t U, u F, f H, h C, c , , , " Y, y ' É, é Ű, ű Â, â

5


PREFAŢĂ Prezenta lucrare este o varianta electronica a bibliografiei „Nicolae Dabija: Bibliografie”. – Ch.: Litera, 1999. – 143 p. Bibliografia este revazuta si completata, fiind dedicata aniversarii a 55-a din ziua nasterii poetului, publicistului, traducatorului si omului politic Nicolae Dabija. Cartea este destinată elevilor, liceenilor, studenţilor şi profesorilor, tuturor celor interesaţi să cunoască mai detailat atat activitatea literară, cat şi activitatea socială a dlui Nicolae Dabija. La baza aranjării materialului se află criteriul alfabetic. E-bibliografia "Nicolae Dabija" are urmatoarea sctructura: Prefata; Studii introductive Editii aparte – include descrierea bibliografica a cartilor, inclusiv recenziile la respectivele tiparituri. Versuri si proza in culegeri si periodice Traduceri in alte limbi, limbile fiind prezentate in ordine alfabetica; Publicistica Interviuri. Dialoguri. Mese rotunde Critica literara Studii despre literatura veche Nicolae Dabija - recenzent Traducator - se pastreaza ordinea alfabetica a scriitorilor tradusi, inclusiv recenziile la traduceri de Nicolae Dabija; Textier Alcatuitor, redactor, care include şi câteva Recenzi; Dedicatii. Referinte critice Activitatea politica. .În lucrare au fost incluse şi descrierile bibliografice semnate Nicolae Ciobanu, apărute între anii 1975 - 1985. Descrierile bibliografice sunt parţial adnotate şi făcute conform STAS-ului 12629/1-88 “Descrierea bibliografică a documentului”. Materialele apărute cu caractere chirilice şi cele în limba rusă au fost transliterate conform STAS-ului 5309/1-89 “Transliterarea caracterelor chirilice slave în caractere latine”. Prescurtările cuvintelor au fost executate conform STAS-ului 8256-82 “Prescurtarea cuvintelor şi a expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice”. Bibliografia a fost întocmită în baza consultării fondurilor Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", Bibliotecii Academiei de Ştiinţe, 6


Bibliotecii Naţionale, arhivei personale a poetului Nicolae Dabija, indicilor bibliografici: "Cronica presei” ( 1960-2002 ), "Cărţile Moldovei Sovietice" ( 1971-1985 ), "Anul literar", "Publicaţiile periodice ale Moldovei Sovetice" ( 1975-1985 ) şi "Critica şi ştiinţa literară în Moldova" ( 1971-1985 ). Limitele cronologice ale Bibliografiei tiparite au fost: 1965 – 1998, iar ale celei de fata, iunie 1998 - iulie 2003. Selectarea surselor a fost încheiată la 10 iulie 2003.

7


Sunt fiul Lui Nicolae Dabija Sunt fiul Lui A FI şi rãnitul meu sînge este graniţa peste care nu se trece uşor. Sunt fiul Voinţei şi duc după mine nu prea uşorul “lanţ de creştine nădejdi”. Iubesc aprins pe mama odihnindu-mă în Dumnezeu. Nici moartea nu mă poate despărţi de voi. Sunt fiul lui A FI. Grigore Vieru

8


COMPUNEREA LUMII Prin însăşi zona geografică sau - mai savant zis - geopsihică în care s-a născut şi care este tutelată de harul poetic şi profetic al lui Alexie Mateevici ( n. 15. VII. 1948, în Bişcotari, azi Codreni Căinari ), Nicolae Dabija pare a fi predestinat să fie rapsodul şi sacerdotul unui colţ de pămînt românesc pitit în propria lacrimă. Peste ochiul ce lăcrimează, precum într-o veche reprezentare iconografică, se proiectează, într-un văl subţire de taină, umbra Mîntuitorului. Din satul lui de baştină, atît de blagian înscris în spaţiul ondulant de văi şi dealuri, se deschide perspectiva mai netedă, accidentată de valul lui Traian, a stepei Bugeacului care înseamnă anume etimologic “colţ”, “unghi”. Nu e de mirare că, marcat de geniul locului, Nicolae Dabija apare ca un poet al unghiului întemeietor, al pietrei unghiulare începătoare de ziduri. Or, fiecare creator rîvneşte - în taină sau declarat - să zidească un univers în spiritul celui demiurgic, un microcosmos analogizat macrocosmosului, sau, cum zice Dabija, să se consacre compunerii lumii. Răsfrîntă mitopoetic, Lumea are, la dabija, chip de Carte frumoasă în sensul utopiei mallarmeene ca, pînă la urmă, să poarte pecetea unei Moldove străvechi, arhetipale, clădită din cuvinte îndumnezeite şi din îndemnuri voievodale la luptă. Înmuiată în rouă primordială în mod programatic, pana noului Orfeu moldovean, ce face să răsară aievea pădurile pe care le cîntă, se vede îngreuiată de durere, căci “cîntecele cele mai frumoase s-au scris între viaţă şi moarte” ( Profet fals ). Spaţiul pur, înfiripat de linii armonioase şi din sunetele primordiale pe care le caută în “vremile cînd cuvintele declanşau lumi, cînd trăiau poeţi visaţi de cuvinte”, se tulbură, se accidentează progresiv. Precuvintele pe care le cîntă obsesiv poetul, devin nişte preacuvinte, grele, materiale, “trădătoare”, denotînd o criză modernă a creatorului pe care Dabija o trăieşte cu întreaga ei intensitate dramatică: “Şi ca-n anul Unu, CUVÎNTUL să-l simt / pulsînd, sun mîna mea, cao tînără fiară, / fără să ştiu nici eu prea bine ce are de gînd: / să se lase îmblînzit / sau, lăcomos, să mai sfîrîie” ( Preacuvintele ). Lumea, utopie proiectată sub chip de Carte, e, în realitate, într-un aici şi acum al istoriei, “o margine de lume”, tărîm apocaliptic 9


unde arborii nu mai înfrunzesc năvalnic şi buimac, iar păsările clocesc ouă de piatră ( Salcîmul ). În volumele de tinereţe Ochiul al treilea ( 1975 ), Apă neîncepută ( 1980 ), Zugravul anonim ( 1985 ) şi Aripă sub cămaşă ( 1989 ), cînd poezia moldoveană se repunea pe temeiul esteticului ( şi generaţie Dabija a fost legislatorul şi executivul acestui proces ), se impunea modelul Poetului, trezind orfeic firea sub semnul unităţii, aripat ( ţinînduţşi aripa sub cămaşă ) şi înzestrat cu “ochiul al treilea” care nu atît înregistra deveni real ( “Dar ce-am văzut cu ochiul-al-treilea ieri / va fi doar mîine cu adevărat” ) şi caligrafia cu fineţuri pasteliste şi general - fantezie peisaje ale sufletului sfidătoare - fireşte - de convenţii impuse. Nu poetul născoceşte poemele, ci el este cel născocit de poeme, iată imperativul estetic al lui Nicolae Dabija şi al generaţiei sale, al cărui lider de program a fost şi rămîne. Evident, Poetul era identificat Copilului şi Sfîntului, două embleme ale inocenţei, ale poeziei însăşi. Împămîntenit, făcut să locuiască printre oameni, poetul ţine ascunse sub haină aripile zeieşti; anume aceste atribute paradigmatice le întîlnim în Poetul, poezie dedicată, deloc întîmplător, lui Grigore Vieru; “Cu-o mie de ochi urmăresc / fructul împrăştiindu-se-n aer; / clopotele sîngelui peste amiaza cîmpiei / eu, cel care lumea o compun. // Mă luminează în noapte alba hîrtie / şi ninsoarea de-afară, puţin; oh, ca un zeu, trec printre oameni / şi aripile sub haină ascunse le ţin”. Lumea, compusă de un astfel de poet, este, în mod logic şi legic, o lume forfotind de zei multiplicaţi care întineresc şi spun pe de rost “miliardele de poezii nescrise”. În schimbul acestei paradigme mitopoetice, orfice, care pare atît de convenţională astăzi, vine o altă paradigmă - a unei lumi rănite, fisurate şi înstrăinate, în care Orfeu simte în urma sa nu atît pe Euridice cît Infernul. Dabija e poetul dramatic al acestei rupturi şi deveniri de ordin ontologic, poemul idilic cedînd locul baladei şi parabolei sau miniaturalei apoftegmatice sună ca nişte acorduri existenţiale. Convins că “nu aedul lacrima-şi plînge, / lacima-l plînge pe el”, caligraful peisajelor sufletului devine acum seismograful stărilor sufleteşti elegiace, tensionate, sub semnul nu atît al afirmaţiei senine, epifanice, cît al dubitaţiei neguroase, hierofanice. Misterului revelat, actului propriu-zis al iniţierii, i se preferă adică revelaţia misterului cu tot procesul iniţierii. Sentimentul trecerii nu mai este caligrafiat, ci caligramat sub formă de clepsidră cu un fir de nisip începător, ce închipuie admiraţia iniţială exprimată prin o! pentru un timp tînăr şi o lume care pare toată a poetului şi care acum trece, spre a fi măsurată cu 10


etalonul eternităţii şi, evident, se subţie şi se repetă dincolo, ca să vină - conic - la loc ( Clepsidra ). Farmecul poeziei lui Nicolae Dabija stă în această evitare îndărătnică, programatică, - ţinînd însă de o structură sufletească genuină - a entropicului, a ireversibilului. Elegiac marcat, el declanşează un proces de reversibilizare a timpului sub semnul aceluiaşi apollinic ca şi cum restaurator de arhetipalitate. Tinerescul adagiu “viaţa copie arta” continuă să fie valabil cu corectivul firesc “viaţa copie viaţa”, adică tiparele ei eterne, paradigmatizate. Oul de piatră, sub impulsul neaorfic reanimator, devine oul primordial, barbianul început nuntitor. Dabija opune, printr-o mitopoetică de oprire şi reîntoarcere a timpului. Suntem, parcă, în lumea particulelor elementare, unde timpul este totuşi reversibil, sau a “terţului inclus” al lui Ştefan Lupaşcu de două non-contradicţii ce se semipotenţializează şi se semiactualizează reciproc. Timpul bătrîn coexistă cu unul tînăr, văzut în continuare cu “ochiul al treilea”; spre a exprima un astfel de timp neutru, reversibilireversibil, curgător şi rigid, poetul recurge la “cîntece fără cuvinte”, cufundîndu-se, elegiac, în tăcerea modernă neantizatoare: “Numai de frigul care vine sunt sigur. / Timpul nu curge, ci se prelinge. / Sunt, Doamne, atît de trist şi de singur: / precum un rug în care ninge. / Ca un rug căruia ninge”. Nuanţa de prelingere, ce exprimă discontinuitatea interiorizată, ca şi căderea în rug cu prezicerea deterministă căruia ninge, ce ne duce în neantul predestinării, ne convinge de instrumentarul liric fin dialectizat al poetului “ochiului al treilea”. Nicolae Dabija nu compune lumea doar sub raza acestui ochi cunoscător de adevăr şi de timp bătrîn-tînăr ( “Veacurile se semeţesc ca păunii, / secundele sunt bătrîne, demult. / Adevărul pus în slujba minciunii - / nimic nu mă întristează mai mult” ), ci şi în lumina justiţiară a adevărului istoric. El se străduieşte, în ipostază de poet-tribun ce plînge lacrima neamului său - mai degrabă - ce este plîns de aceasta, să smulgă din infernul înstrăinării basarabia natală şi s-o reaşeze sub semnul românescului, al conştiinţei de sine. Întrucît a scrie poezie înseamnă, pentru el, şi a scrie istorie, se consacră întocmirii unui ciclu de manuale Daciada, destinate elevilor claselor I-IV ( 1991 1993 ), aşterne pe hîrtie eseuri despre marii noştri înaintaşi, reunite sub genericul Nasc şi la Moldova oameni ( 1992 ) sau studiul despre Transnistria Moldova de peste Nistru - vechi pămînt strămoşesc ( 1991 ) şi despre Domnia lui Ştefan cel Mare ( 1991 ). Sunt invocate umbrele marelui Voievod şi a marelui Eminescu, focurile cetăţilor şi vetrelor strămoşeşti sunt reaprinse, din cele 11


patru zări ale lumii sunt readunate fantomele basarabenilor morţi, exilaţi, rătăciţi în tonalitatea hieratică a recviemului ( “Şi-acei unchi, ş-acei tineri frumoşi / suiţi în veacul XX pe răstignire / şi schingiuiţi precum nişte Hristoşi _ / veşnica lor pomenire” ). Cuvîntul justiţiar al poetului sună deopotrivă de grav şi ascuţit la tribuna parlamentului, în faţa mulţimilor setoase de identitate şi în editorialele săptămînalului Literatura şi Arta. Păstrînd alura de nou Orfeu al lumii şi de poet al unghiului înfiinţător, Nicolae Dabija străluminează evenimentul basarabean al zilei cu raza emenisciană a documentului, pus mereu pe tapet, şi al adevărului suprem - tot emenescian - că “suntem români şi punctum”. Mihai Cimpoi

12


DORU-MI-I… Şcoala de poezie de la Chişinău, una de valoare europeană, cum puţine se pot aminti, ţinînd seama de marea ei lucrare şi audienţă, îl numără printre stelele ei alături de Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Leonida lari, Ion Hadîrcă, Gheorghe Vodă, Ion Vatamanu, Andrei Ţurcanu sau mai tînărul Valeriu Matei, ca să-i numesc doar pe cîţiva, şi pe Nicolae Dabija, cel mai scufundat în adîncurile spirituale ale limbii de unde a scos la iveală, nu demult, o carte rară, perlă de frumuseţe şi înţelepciune, Antologia poeziei vechi moldoveneşti, ce leagă între coperţile ei în peste două sute de pagini, dense valori eterne ale sufletului limbii din vechime pînă în pragul veacului trecut, exprimat în poezie, avîndu-l stea între stele pe Dosoftei, autorul Psaltirii în versuri. Rîvna Dumisale de-a pipăi, a mirosi, mîngîia, preţălui în palma sa, precum secerătorului, caratele de aur ale grîului, aura cuvîntului străbătător de veacuri, datorită încărcăturii sale spirituale nepieritoare, nu a fost şi nu a rămas una doar a cărturarului ce adună vechi şi noi laolaltă, ci a poetului renăscător de grai, ce-şi struneşte coardele înainte şi pe parcursul propriului său cîntec. Opera sa poetică plăsmuită acum izvorăşte de foarte departe, din adîncurile limbii ce ni l-a dăruit pe marele Eminescu, căreia îi ascultă în acest veac, pe nesfîrşite, al celui de-al doilea mileniu al Logosului întrupat în istorie, imperativele etice, splendoarea, şi-i răspunde cu dureroasă bucurie angajindu-se în ascensiunea sa ce implică dăruirea aşa cum au cunoscut-o, acceptat-o, nemuritorii înaintaşi, de dincolo de Varlaam pînă la Mateevici sau Matcovschi, contemporanii săi ca să vorbim doar de cîţiva din matca ce-o reprezintă. L-am citit de-a lungul anilor, l-am ascultat rostindu-şi versurile în faţa unei săli arhipline ce-l copleşea cu aplauze, i-am recitit acuma într-o zi şi o noapte de vară toată opera sa poetică, şi nu-mi voi tăinui bucuria şi entuziasmul ce m-au cuprins de atîtea ori pînă la la crimă, aşa cum ţi se întîmplă ori de cîte ori trupe adevărul frumuseţii în opera de artă, cînd peceţile cedează şi se stabileşte comuniunea cea tainică între inima ce vorbeşte şi una ce ascultă, asupra vieţii de necuprins, asupra suferinţelor ceşi află transfigurarea din care se bănuie ieşirea biruitoare, resurecţională.

13


limbă densă, strunită de nuanţe ca uarul petrecut prin rîu, una subţire şi ageră, vie şi penetranţă, mereu întreţesută în noimă, sapă malul pînă la stînca de sub albia şuvoiului albastru, curgător, şerpuitor, către marea cea dinăuntru, o limbă ca a poeţilor transilvani, într-un anume ceas al lor ce-şi înteţeşte ardoarea, stăruind, vatra chiar în inima evenimentului social de ultimă oră, pe care-l învăluie însă ca vîrtejul, vîntoasă-i întru transfigurare, căcu unui astfel, şansa-i sporită de-a macera umbră întunecată, ivită în calea vieţii cursului său irezistibil, întru înseninare. Un poet angajat aşadar, un mare poet social, este acest tînăr plăpînd, cu frunte înaltă, numai ochii, scînteetori, ce ştiu plecarean jos, întru smerită cegetare, nu întru umilinţă stearpă cum ar spune cei vechi, fixat ca-n rama dureroasă necuprinsul viu al cîmpului unui tablou, pînă la eveniment, pază la pasiuni dezghiocîndu-le la miezul înainte de-a le da frîu liber, aproape nicicînd, şi Grigore Vieru, lacrimă uriaşă umbrită de enigmaticul surîs din colţul evlavioasei guri arsă, buză de lut, de văpaia cuvîntului, ca să înveţe neplînsul, ca să deprindă răbdarea îndelungă, pînda cea sfîntă întru lucrare şi priveghere pentru edificarea semenilor. Căci poezia ţine de iubire, este foc mistuitor întrupat în cuvînt, este acest dor de comuniune, frezitibil exprimat, lapidar, într-un poem memorabil de către Nicolae Dabija: Doru-mi-i de dumneavoastră Ca unui zid - de o fereastră Ioan Alexandru Nicolae Dabija, din generaţia încă tînără, versifică discursiv pe teme mai ales morale, trecînd cu uşurinţă de la agitatorismul liric la parabolă, de la proza ritmată la confesiunea lirică. Laurenţiu Ulici Nicolae Dabija nu cucereşte sufragiile cititorilor săi numai pentru că împărtăşeşte idealurile politice şi naţionale ale acestora, ci şi fiindcă face dovada unei puternice vocaţii artistice şi a unei autentice măiestrii profesionale. El este o voce, o prezenţă, o personalitate reprezentativă, nu numai a literaturii basarabene ci pentru întreaga cultură română şi, în condiţii egale de difuzare şi comentare se poate impune şi pe plan european. Poetul ştie ce vrea, ştie ce urmăreşte, are mentori buni şi bătrîni, în primul rînd poporul şi durerile lui, şi totul, toată această 14


sarabandă de impulsuri se decantează armonic prin filtrele unei indubitabile culturi asimilate. Privit în convergenţa tuturor preocupărilor sale literare şi de altă natură, nu este unul din nenumăraţii corişti: el este un corifeu, uneori dă tonul, alteori sugerează o anumită mişcare. Opera sa nu e un produs al orgoliului, ci un proiect de valorificare a originalităţii spirituale româneşti cu mijloace specifice Marei Opere. Cu poezia sa, Nicolae Dabija se dovedeşte a fi un paznic pe înălţimi ale culturii române contemporane. Viorel Dinescu Nicolae Dabija proiectează atît în versuri cît şi în eseurile din volumul Pe urmele lui Orfeu ( 1983 ) şi în Antologia poeziei vechi moldoveneşti . ( 1987 ) valoarea culturală a sufletescului. Cunoaşterea sufletului, problemă care îi preocupă pe poeţii noştri, la Nicolae Dabija ia aspectul încadrării acestuia în contextul real al unei vechi spiritualităţi. Civismul este înţeles în sensul ancorării personalităţii într-un prezent concret, care stă faţă-n faţă cu alte timpuri, trecute şi viitoare. Ana Bantoş Generaţia lui Nicolae Dabija traversează o perioadă cînd totul în Basarabia trebuia reconstruit: şi limba, şi neamul, şi cultura, şi biserica, şi istoria şi democraţia. Poetul şi-a înţeles misiunea şi este prezent peste tot - cu ardere, cu patos, cu luciditate, cu neodihnă şi cu dor de faptă vrednică. Mereu în priză, mereu în vîltoare, mai găseşte uneori timp şi pentru masa de scris. Dar şi atunci cu urechea fixată la bătăile inimii neamului. Nu lăsa, Doamne, să piară neamul nostru chinuit scoate-i duşmanii din ţară, du-i de unde-au tot venit… Se spune că istoria îşi devorează fără remuşcare eroii şi-i abandonează insolent pe cei din linia-ntîi. Aşa o fi, dar tot ea îi plăsmuieşte cînd are nevoie de ei. Nicolae dabija este vîrful de lance al epocii sale şi înnobilează generaţia de care se leagă speranţele confraţilor săi basarabeni. Într-o vreme a nesăbuinţelor de tot felul, poetul Dabija, asemeni cronicarului, poate rosti liniştit “eu voi da seama de ale mele, cîte am scisu”. Ion Necula

15


TABEL CRONOLOGIC 1948, 15 iulie În satul Codreni, raionul Căinari ( nu departe de localitatea unde a văzut lumina zilei Alexei Mateevici, cîntăreţul Limbii noastre ), se naşte viitorul poet, publicist, eseist şi fruntaş al vieţii sociale Nicolae Dabija. Părinţii: Trofim Ciobanu, ţăran cu “bibliotecă”, Cristina Dabija, ţărancă (din rude de preoţi, fratele ei, Serafim Dabija, stareţ al mănăstirii Zloţi, şi verişorul ei, părintele Nicodim Onu, fiind condamnaţi în 1947 de către organele N.K.V.D., în cadrul aceluiaşi proces, la ani grei de temniţă pentru “activitate antisovietică”). Studiile primare le urmează în satul natal ( 1954 - 1958 ), şcoala medie incompletă în comuna Sahaidac ( 1958 - 1962 ), şcoala medie completă - în orăşelul Cimişlia ( 1962 - 1966 ). 1965 Debutează în ziarul Tinerimea Moldovei, cu un ciclu de versuri prezentat elogios de către tînărul ( pe atunci ) critic literar Mihai Cimpoi. 1966 - 1972 Urmează studiile la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de ziaristică ( în anul III a fost exmatriculat pentru “activitate antisovietică”, fiind restabilit peste un an, în 1970, la facultatea de filologie ). 1972 După absolvirea facultăţii e angajat redactor la redacţia tineret a televiziunii din Chişinău. 1973 Editura Cartea moldovenească publică prima carte de versuri a lui Nicolae Dabija Ochiul al treilea, titlu care a fost extins asupra întregii generaţii, cea a scriitorilor anilor ’70 ( Generaţia Ochiul al treilea ). Activează la revista Nistru ( ulterior Basarabia ), în calitate de şef al secţiei poezie şi critică. 1977 Pentru volumul de versuri Ochiul al treilea i se acordă premiul Scriitorul tineretului din Moldova, cu banii primiţi ca premiu face o fîntînă în satul natal, căreia consătenii îi spun “fîntîna lui Nicolae Dabija”. Iniţiază şi conduce cenaclul Dialog al Uniunii Scriitorilor, care în activitatea sa pe parcursul unui deceniu a menţinut nestinsă flacăra românismului în Basarabia.

16


1980 În Editura Literatura artistică apare volumul de versuri Apă neîncepută şi cartea pentru copii Poveşti de cînd Păsărel era mic. 1982 Nicolae Dabija semnează textul albumului fotografic Bun găsit, lume… 1983 Scriitorul editează volumul de eseuri despre clasicii literaturii române Pe urmele lui Orfeu, întemeiat pe documente şi date istorice adunate de prin arhivele din Moscova, Kiev, Harkov etc. Cenzura califică cartea “nocivă”, despre “popi” şi “feudali”, ea fiind salvată în ultimul moment de către preşedintele de atunci al Uniunii Scriitorilor, Pavel Boţu, care o prefaţează. 1984 Nicolae Dabija contribuie la înfiinţarea revistei Orizontul, ulterior Columna, care se dorea o revistă a scriitorilor tineri, devine primul ei redactor-şef, funcţie pe care a deţinut-o pînă în luna mai 1986. În Editura Literatura artistică îi apare cartea pentru copii Alte poveşti de cînd Păsărel era mic, ilustrată de pictorul AndreiŢurcanu. 1985 Editura Literatura artistică îi publică volumul de versuri Zugravul anonim, însoţit de un inspirat eseu de creaţie. Aceeaşi editură scoate în colecţia Poezie moldovenească contemporană, un volum de versuri al lui Nicolae Dabija în limba rusă ( Stihi ). 1986 În luna mai este ales, la Congresul al VII-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova, redactor-şef al săptămînalului Literatura şi Arta, care devine curînd flacăra Mişcării de renaştere a conştiinţei naţionale, cea mai aşteptată şi citită în istoria acestor locuri, ajungînd la un titaj de 260000, în 1990, fiind una din “publicaţiile literare cu cel mai mare tiraj din Europa” ( lucru menţionat de ziarul francez Figaro, care a subliniat, printr-un articol semnat de Victor Lupan, că Literatura şi Arta a jucat în Revoluţia de Renaştere Naţională a Basarabiei acelaşi rol pe care l-a jucat Televiziunea Română în cadrul Revoluţiei din decembrie 1989 ). Aceste victorii sunt însoţite de un adevărat război psihologic dintre publicaţia scriitoricească şi comitetul central al partidului comunist al R.S.S.M., care face tentative disperate s-o tempereze, să-i “pună la punct” curajul şi chiar s-o închidă ( în perioada luptei pentru limbă, alfabet etc., din anii 1988 - 1990 ). În traducerea lui Alexandru Brodski îi apare o carte pentru copii I skazala mne Jar-ptica… 1987 Nicolae Dabija e prezent în librării cu Antologia poeziei vechi moldoveneşti, prin care scoate la lumină texte inedite, 17


descoprite de el în arhivele din Rusia, Ucraina, Polonia etc, texte pe care le traduce din limbile slavonă, greacă, polonă, latină. Poetul ţine la radio şi la televiziune conferinţe despre istoria naţională, interzisă pînă atunci în Basarabia, conferinţe publicate apoi în presa republicană ( îndeosebi în revista pentru copii Noi la rubrica Din tată-n fiu ). În acelaşi an, pentru prima dată trece Prutul, la invitaţia Uniunii Scriitorilor din România. Vizitează Putna, Ipoteşti, Humuleşti, Voroneţul, Gura Humorului, Suceava, Iaşii… 1988 Lui Nicolae Dabija i se decernează Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii şi artei pentru cărţile Antologia poeziei vechi moldoveneşti, Pe urmele lui Orfeu şi Alte poveşti de cînd Păsărel era mic. Membru al Comisiei de Stat pentru problemele limbii, care pune în discuţie revenirea la alfabetul latin şi legiferarea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova. Nicolae Dabija e unul dintre cei care a stat la leagănul Frontului Popular din Moldova. Manifestările literare cu participarea poetului se transformă, în acea perioadă, în mitinguri de protest contra regimului sovietic. Cîntecul Cît trăim pe-acest pămînt ( baladă ) pe cuvintele lui Nicolae Dabija ( muzica - Tudor Chiriac ) devine în anii 1988 1990 un imn al Mişcării de Eliberare Naţională a basarabenilor, fiind cîntat de cei aproape un milion de participanţi la Marea Adunare Naţională din 27 august 1989, veniţi la Chişinău să-şi ceară dreptul la Limba Română, Alfabet Latin şi Demnitate Naţională. 1989 Editează volumul de versuri Aripă sub cămaşă, apreciat ca cea mai bună carte a anului. Reeditat în 1991 la Editura Junimea din Iaşi (cu o prefaţă de Constantin Ciopraga ), cartea ia adus poetului elogioase aprecieri în România. La editura Molodi din Kiev, în traducerea lui V. Zatulyviter, volumul menţionat a apărut în limba ucraineană. Este ales deputat al poporului din U.R.S.S. ( 1989 - 1991 ), la primele alegeri parţial libere iniţiate de M. Gorbaciov. 1990 Editura Hyperion scoate studiul documentar al lui Nicolae Dabija Moldova de peste Nistru - vechi pămînt strămoşesc cu textul tradus în limba rusă, studiu care s-a bucurat de o largă rezonanţă departe de hotarele republicii. În timpul conflictului armat de la Nistru ( 1992 ) volumul este adunat din bibliotecile şi librăriile Transnistriei de către cazaci şi separatişti şi ars public.

18


Nicolae Dabija este ales în Parlamentul Republicii Moldova (1990 1994), unde a desfăşurat o activitate permanentă pentru emanciparea naţională a basarabenilor, pentru ieşirea Basarabiei din imperiul sovietic, pentru legiferarea Tricolorului, Stemei, Imnului naţional, pentru repunerea în drepturi a limbii române. E ales preşedinte al Societăţii benevole Limba noastră cea română, deţinînd acest post pînă în 1998. 1991 Nicolae Dabija îşi dă concursul la îmbunătăţirea manualelor şcolare. În colaborare cu Sofia Bolduratu elaborează manualul Literatura română pentru clasa a 5-a, ajuns deja la a 3-a ediţie. Împreună cu Aureliu Busuioc publică un întreg ciclu de manuale de istorie pentru clasele primare, Daciada, traduse şi-n ruseşte. Devine preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă din Republica Moldova. 1992 Publică eseul istoric Domnia lui Ştefan cel Mare şi culegerea de povestiri Nasc şi la Moldova oameni. Ultima e apreciată cu Premiul Ion Creangă pentru cea mai bună carte pentru copii a anului. În colecţia Poezii de duminică ( Editura Scriitorilor din Republica Moldova ), apare placheta de versuri a lui Nicolae Dabija Mierla domesticită. I se acordă Marele Premiu pentru poezie Nichita Stănescu. 1993 La 1 mai e ales membru de onoare al Comisiei de Istorie bisericească din România - pentru volumele Pe urmele lui Orfeu ( 1982 ) şi Antologia poeziei vechi moldoveneşti ( 1988 ), la recomandarea Î.P.S.Nestor, Mitropolitul Olteniei, şi Î.P.S. Antonie, mitropolitul Ardealului. La editura Hyperion vede lumina tiparului volumul de poeme Dreptul la eroare, distins în acelaşi an cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Are loc Congresul Intelectualităţii din Republica Moldova, referatul de bază al căruia e prezentat de Nicolae Dabija. 1994 La Editura Junimea din Iaşi scoate volumul de versuri a lui Nicolae Dabija Lacrima care vede, i se acordă Premiul bibliofililor pentru cea mai citită carte a anului. 1995 Nicolae Dabija se învredniceşte de premiul Academiei Române Mihai Eminescu, pentru volumul Dreptul la eroare. În colecţia Poeţi români contemporani ( Editura Eminescu din Bucureşti ) îi apare volumul de sinteză Oul de piatră. Nicolae Dabija devine Cavaler al Ordinului Republicii ( cea mai înaltă distincţie a Republicii Moldova ). 19


1997 La Craiova, Editura Scrisul românesc, scoate de sub tipar culegerea de publicistică Libertatea are chipul lui Dumnezeu, pentru care autorului i se acordă Premiul pentru proză Ghib I. Mihăescu. Cu banii ce i-au revenit pentru premiile obţinute în ultimii ani, a ajutat la rezidirea mănăstirii Zloţi ( rasă de pe faţa pămîntului de bolşevici ), ctitorită de unchiul său, preotul Serafim Dabija. Editura Uniunii Scriitorilor scoate de sub tipar albumul Ştefan cel Mare şi Sfînt, autorul textului fiind Nicolae Dabija. 1998 În colecţia Autograf, editată de Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, apare volumul lui Nicolae Dabija Cercul de cretă. Cicluri de versuri din opera lui Nicolae Dabija au fost traduse în limbile: engleză, franceză, spaniolă, ebraică, sîrbă, macedoneană, aromână, ungară, persană, bulgară, turcă, lituaniană, letonă, estoniană, uzbekă, turkmenă, bielarusă, armeană, georgiană, azerbaigeană, ciuvaşă. Nicolae Dabija s-a manifestat şi în arta traducerii, tălmăcind pentru cititorii de limbă română din opera scriitorilor G. Guleam ( Poznaşul, 1977 ), A. Atageanov ( Versuri, 1980 ), T. Tangrîkuliev ( Cîntăreţul pustiurilor, 1980 ), Federico Garcia Lorca ( Romancero ţigan, 1983 ), V. Jukovski ( Poveşti, 1983 ), M. Kanoat ( Versuri, 1984 ), I. Goethe ( Suferinţele tînărului Werther, 1987 ). Nicolae Dabija e căsătorit, are doi copii: Dorin ( născut în 1974 ) şi Doina ( născută în 1981 ). Ion Ciocanu

20


21


Poeziile lui Dabija sînt autentice emanaţii ale unei vocaţii şi ale unei conştiinţe estetice pe măsura vocaţiei sale. Spaţiul miticbaladesc, postura romantic-vagantă, ironic-sentimentală sau violent-sarcastică alternează cu cea a contemplaţiei ideatice în care deschiderea alegorică vizează, cu siguranţă, cîmpul cunoaşterii artistice. “Tot eşuînd din adevăr în adevăr / istoria cu marile-i secrete”, ajungem să credem împreună cu poetul în singura bucurie indubitabilă - că mai există viaţă pe pămînt. Şi că mai trec noi zburători cu aripile ascunse sub cămaşă. Natalia Cantemir

EDIŢII APARTE 1. Alte poveşti de cînd Păsărel era mic : [ pentru grădiniţa de copii ] / pict. Ţurcanu A. I. – Ch. : Lit. artistică, 1984. – 80 p. : il. – Cu caract. chir. 2. Apă neîncepută : [ poezii ]. – Ch. : Lit. artistică, 1980. – 116 p. : il. – Cop. şi des. aparţin autorului. – Cu caract. chir. 3. Aripă sub cămaşă : versuri / prez. graf. de S. Zamşa. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 223 p. : il. – Cu caract. chir. 4. Idem / selecţ. de Andrieş A.; pref. de C. Ciopraga. – Iaşi : Junimea, 1991. – 146 p. 5. Bun găsit, lume, iată-mă-s şi eu ! = Zdrastvuj mir, éto â ! : [ fotoalbum ]. – Ch. : Timpul, 1982. – 9 p.+ 208 p. : il. – Text paralel în lb. ro, ru şi en. 6. Cercul de cretă : [ versuri ] / editor Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu”. – Ch., 1998. – [ 40 ] p. – ( Colecţia "Autograf" ). 7. Cerul lăuntric : versuri. – Ch. : Litera, 1998. – 320 p. – ( Biblioteca şcolarului ). 8. Domnia lui Ştefan cel Mare. – Ch. : Hyperion, 1991. – 126, [2] p. : il. 9. Idem / prez. graf. de S. Zamşa. – Ch. : Universitas, 1991. – 128 p. : il. – Date cronologice : P. 120 - 125. 10. Dreptul la eroare : poeme : volum selectiv 1975 - 1992. – Ch. : Hyperion, 1993. – 238 p. 11. Dulce grai… : maxime despre limbă / selecţ. de N. Dabija. – Ch. : Hyperion, 1990. – 56 p. – ( Limba noastră / Societatea “Limba noastră cea română”. Comitetul organiz. republ. al sărbătorii naţionale “Limba noastră” ).

22


12.I skazala mne ar - Ptica, ili neoby nye poho deniâ Păsărela v skazo nyh stranah : povest’ - skazka : dlâ ml. k. vozrasta / pereskazal s mold. A. Brodskij; hudo . V. I. Malârenko. – Ch. : Lit. artistică, 1986. – 64 s. : il. – Zagl. obl. : I skazala mne ar - Ptica. – În lb. ru. 13.Kryl’â pid soro ko : versuri / trad. în lb. uc de V. Zatuliviter ; cu o postf. despre autor; pict. : O. Kospi. – Kiev : Molodaâ gvardiâ, 1989. – 40 s. : il. 14. Lacrima care vede : [ versuri ]. – Iaşi : Ed. Junimea, 1994. – 62 p. – ( Magul călător ). 15. Libertatea are chipul lui Dumnezeu / pref. de I. P. S. DR. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei; red. T. Nedelcea. – Craiova : Scrisul românesc, 1997. – 268 p. , 18 f.: foto. – ( Românii uitaţi ). 16. Textele din prezentul volum, semnate de Nicolae Dabija, sunt preluate din revista săptămînală “Literatura şi Arta” din Chişinău. 17. Mierla domesticită : versuri / selecţ. L. Butnaru; pict. A. Sîrbu. – Ch. : Uniunea scriitorilor, 1992. – 32 p. – ( Poezii de duminică / prez. graf. N. Răileanu ). 18. Moldova de peste Nistru - vechi pămînt strămoşesc = Молдова де песте Нистру - векь пэмынт стрэмошеск = Zadnestrovskaâ Moldova - iskonnaâ na a zemlâ : studiu publicistic. – Ch. : Hyperion, 1990. – 80 p. – Text paralel în lb.ro, ru. 19. Idem : eseu / prez. graf. de S. Macovei. – Ch. : Hyperion, 1991. – 76 p. 20.Nasc şi la Moldova oameni : povestiri / prez. graf. S. Chişlaru, V. Tecuci. – Ch. : Hyperion, 1992. – 75 p. : il. color. 21. Ochiul al treilea : versuri. – Ch. : Cartea Mold., 1975. – 88 p. – (Debut 9). 22. Oul de piatră : versuri. – Buc. : Ed. Eminescu, 1995. – 238 p. – (Poeţi Români Contemporani). 23. Pe urmele lui Orfeu : [ art. şi eseuri ] / prez. graf. de I. Cîrmu. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 184 p. : il.– Cu caract. chir. 24. Idem / prez. graf. de I. Cîrmu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Hyperion, 1990. – 380 p. : foto. 25. Poveşti de cînd Păsărel era mic : Bătălia de la Nuiaua unde mi-am pierdut luleaua : versuri / prez. graf. de A. Colîbneac. – Ch. : Lit. artistică, 1980. – 22 p. : il. – Cu caract. chir. 26. Stihi / per. s. mold. P. Gru ko i dr. – Ch. : Lit. artistică, 1985. – 153 s. – În lb. ru. – ( Sovrem. Mold. poeziâ ). 27. Zugravul anonim : versuri / prez. graf. de Iu. Pivcenco. – Ch. : Lit. artistică, 1985. – 97 p. 23


* 28. Mierla domesticită : [ versuri ] / trad. John Flynn : [ manuscris ]. – North Oxford ( U.S.A ). – În lb. en. 29. Moldova de peste Nistru - vechi pămînt strămoşesc : [ eseu ] / trad. Barone Amato şi Adriana Munteanu : [ manuscris ]. – 28 p. – În lb. it. 30. Tracking Orpheus ( Pe urmele lui Orfeu ) / trad. Mihai-Eugen Avădanei : [ manuscris ]. – 128 p. – În lb. en. VERSURI ŞI PROZĂ ÎN CULEGERI ŞI ÎN PERIODICE 31. A 1002 noapte : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1987. – 10 oct. – Cu caract. chir. 32.Acasă : [ versuri ] // Cartea poeziei ’77. – Ch. : Lit. artistică, 1977. – P. 144 - 146. – Cu caract. chir. 33. Acasă…; Baladă : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1977. – 7 apr. – Cu caract. chir. 34.Aceste peisaje ale sufletului : [ versuri ] // Luceafărul. – 1987. – 29 aug. – P. 8. 35. Adiere de primăvară : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1984. – 1 mai. – Cu caract. chir. 36. Aerul… : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1977. – 22 oct. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1974. – 22 sept. – Cu caract. chir. 37. Alba Iulia : [ versuri ] // Poesis ( Satu-Mare ). – 1992. – Mai - Iunie ( nr. 5 - 6 ). – P. 11. 38.Alimoş : [ versuri ] // Eu doina cînt : omagiu lui V. Alecsandri. – Ch., 1978. – P. 178 - 179. – Cu caract. chir. 39. Amintiri despre poeţii daci : [ eseu ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 17 mai. 40. Arheologie : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1984. – 7 mart. – Cu caract. chir. 41. Arşiţă : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 23 oct. – Cu caract. chir. 42. Aşteptare de primăvară tîrzie… : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1975. – 15 mart. – Cu caract. chir. 43. Baladă : [ versuri ] // Calendar - 91. – Ch., 1990. – Pe cop. a 4-a. – Cu caract. chir.; Cuvînt românesc torăcean ( BegheiţiTorac ( Iugoslavia ) ). – 1993. – 1 dec.; Ginta latină. – 1993. – Iun. ( Nr.1 ). – P. 4.; Moldova Suverană. – 1991. – 2 mart.; 1990. – 31 aug. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1989. – Nr. 10. – P. 2 a cop. – Cu caract. chir.; Plai românesc. – 1992. – 3 apr. 24


44.Baladă; Ca şi cum; Ploi inverse : [ versuri ] // Steaua. – 1982. – Nr. 3. – P. 21. 45.Baladă; Testament; Secol modern; Lăsaţi salcîmul : [ versuri ] // Ecologie şi protecţia mediului / sub red. prof. dr. A. Ionescu, conf. dr. N. Barabaş, dr. V. Lungu. – Călimăneşti, 1992. – P.185 - 187. 46. Baladă cu Toma Alimoş : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1987. – 11 oct. – Cu caract. chir. 47. Baladă pentru tata : [ versuri ] // Moldova Soc. – 1984. – 11 mart. – Cu caract. chir.; Soldatul vîrstă n-are. – Ch., 1985. – P. 112 - 115. – Cu caract. chir. – ( Biblioteca şcolarului ). 48. Baladă pentru tata; Bunica Floare; Ave Maria; Romeo şi Julieta - 85; Doină; Căpriana : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1985. – 28 febr. – Cu caract. chir. 49. Balenă crescută-n acvariu…! : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1982. – 10 oct. – Cu caract. chir. 50.Barbarii : [ versuri ] // Adevărul. – 1991. – 22 aug. – P. 3. 51. Bărbaţii : [ versuri ] // Glasul Naţiunii. – 1991. – 27 iunie. 52. Bîlci. Secolul XX : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1984. – 16 mart. – Cu carcat. chir.; Soldatul vîrstă n-are. – Ch., 1985. – P. 183. – Cu caract. chir. 53. Bucovina : [ versuri ] // Bucovina : poeme. – Ch., 1995. – P. 57 - 60.; 1993. – P. 57 - 60; Lit. şi Arta. – 1991. – 8 aug.; Plai românesc ( Cernăuţi ). – 1994. – 20 oct. – P. 1. 54. Bunicul : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1977. – 17 dec. – Cu caract. chir. 55. Ca şi cum : [ versuri ] // Orizontul. – 1986. – Nr. 8. – P. 31. – Cu caract. chir. 56.Ca şi cum; Conferinţă de presă a marelui inventator; Baladă : [ versuri ] // România lit. – 1987. – 6 aug. ( Nr. 32 ). – P. 21. 57. Caloian : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1978. – 1 noiembr. – Cu caract. chir. 58. Catedrala : [ versuri ] // Moldova Soc. – 1989. – 14 oct. 59. Ce e ecoul ?; Salbele dimineţii; Moştenire; De ce plîng ?; Va veni haiducul : 60.[ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 26 dec. – Cu caract. chir. 61. Cetate asediată : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 16 febr.; Totuşi iubirea. – 1995. – 2-9 mart. 62. Cetatea Sorocii : [ versuri ] // Cetatea. – Ch., 1995. – P. 22. 63.Cimitirul : [ versuri ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 4 noiembr. – P. 3. 64. Cîmpii natale : [ versuri ] // Cultura. – 1975. – 15 noiembr. – P. 8. – Cu caract. chir. 25


65. “Cînd gîndesc cît de mult ne iubesc izvoarele…” : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 12 ian. 66. Cîntec; Tu, care eşti ca raza… : [ versuri ] // Cartea poeziei ‘75. – Ch., 1975. – P. 50 - 51. – Cu caract. chir. 67. “Cîntece despre război şi pace”; Poezia; Baladă pentru tata; Bunica Floare; Ave Maria; Romeo şi Julieta - 85; Doină; Căpriana : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1985. – 28 febr. – Cu caract. chir. 68. Cît trăim pe-acest pămînt : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1989. – 4 aug. – Cu caract. chir. 69. Codri la Codreni; Rug la Chiţcani; Bătrîneţea poetului tînăr; Unchiul Ilie; Vărzăreşti; Despre arta traducerii; Cîntec ţigănesc; Marie, Magdalină…; Primăvara îmbătrînită; În apărarea tristeţii; Grai de pace; Moartea lui Zamolxe : [ versuri ] // Nistru. – 1988. – Nr. 5. – P. 87 - 96. – Cu caract. chir. 70. Codri la Codreni; Seceta; Primăvara îmbătrînită; Baladă; Seri; Miez de iulie; Lipnic : [ versuri ] // Poezia naturii. – Ch., 1991. – P. 78 - 90. 71. Colind la sănătatea ţării : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 1 ian. – Cu caract. chir. 72. Colindă pentru un pom tînăr : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 1 ian. – Cu caract. chir. 73.“Copile-ţi las drept moştenire…” : [ versuri ] // Calendar 91. – Ch., 1990. – P. 1. 74. Coşmar : [ versuri ] // Crişana ( Oradea ). – 1992. – 3, 4, 12 oct.; 4, 6, 11 noiembr.; Deportări şi neodeportări. – Ch., 1990. – P. 82 - 84. – Cu caract. chir.; Tînărul leninist. – 1989. – 27 oct.; Tribuna ( Cluj ). – 1991. – 25-31 iul. – P. 1. 75. Cronicari de curte : [ eseu ] // Nistru. – 1988. – Nr. 1. – P. 105 - 112. – Cu caract. chir. 76. Cronicarii : [ versuri ] // Cîntăreţul limbii noastre : omagiu lui Alexei Mateevici. – Ch., 1988. – P. 160 - 162. – Cu caract. chir.; Patrimoniu. – Ch., 1987. – P. 126-128. – Cu caract. chir. 77. Cronicarii; Baladă; Grai de pace; Prefaţă la Mateevici; “Limba noastră-i - foc ce arde” : [ versuri ] // Comoara : scriitorii moldoveni despre limba maternă. – Ch., 1989. – P. 272 - 280. – Cu caract. chir. – ( Graiul ). 78. Cronicarii; Grai; În Patrie, aici… : [ versuri ] // Comoara. – Ch., 1985. – P. 237 - 240. – Cu caract. chir. 79. Cuvînt de Patrie; Prima ninsoare de după război; Război; Bocitoarea; Orheiul vechi; Cutremur; Varlaam; Brad; Poetul de curte; Greu e…; Poem; Dragoste însingurată; Urătură : [

26


versuri ] // Orizontul. – 1988. – Nr. 1. – P. 2 - 9, 49. – Cu caract. chir. 80. Dă-mi, Doamne, o şansă…; Rugă; “Descrierea Moldovei”; Pastel : [ versuri ] // Literatorul. – 1995. – Nr. 14. – P. 14. 81. De ce îngheaţă pîrăul ?…; Tîndală; Lenoşel; Ilieş de la Cireşi; Anton; Pisica şi şoricelul; Pui de urs; Moş Asmaţuchi : [ versuri ] // Piatra fermecată : voie bună la cei mici : pentru grădiniţa de copii. – Ch., 1982. – P. 93 - 94. – Cu caract. chir. – ( Poezii de sama voastră ). 82.De dragoste : [ versuri ] // Destine ( Bucureşti ). – 1992. – Aug. – P. 1. 83. De sete mor… : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1992. – 21 oct. 84. De ziua ta… : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1977. – 7 noiembr. – Cu caract. chir. 85. Demult nu l-am visat pe Eminescu : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1988. – 25 iunie. – Cu caract. chir.; Constelaţia lirei : antologia poeţilor din R.S.S.Moldovenească. – Buc., 1987. – P. 118 - 119. – Cu caract. chir.; Lit. şi Arta. – 1985. – 13 iunie. – Cu caract. chir.; ( Tinerii Revoluţiei ). – 1990. – 15 iunie. – P. 3. 86. Descoperim Patria… : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 26 iunie. – Cu caract. chir. 87.Descrierea Moldovei : [ versuri ] // Adevărul în libertate ( Cluj ). – 1990. – 30-31 dec. – P. 5. 88. “Descrierea Moldovei”; Doina noastră; Manual de istorie; Barbarii; Arhive descuiate; Ştefan cel Mare; Colindă de copii : [ versuri ] // Moldova. – 1988. – Nr. 12. – P. 10. – Cu caract. chir. 89. Dezrădăcinat : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 20 oct. 90. Dictatura : [ versuri ] // Moldova Suverană. – 1991. – 21 sept. 91. Dimineaţa e ca o iubire : [ versuri ] // De dragoste : antologie lirică. – Ch., 1975. – P. 359. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1977. – 8 mart. – Cu caract. chir. 92. Dimineaţa e ca o iubire; Ca şi cum…; Baladă : [ versuri ] // De dragoste : culeg. de versuri. – Ch., 1978. – P. 359 - 361. – Cu caract. chir. 93. Din tată-n fiu : [ capitole din istoria Moldovei repovestită pentru copii ] // Noi. – 1991. – Nr. 2 - 11. – P. 13 - 16; 1992. – Nr. 2 - 6. – P. 13 - 16; 1993. – Nr. 1 - 3. – P. 13 - 16.; Scînteia leninistă. – 1989. – Nr. 4 - 12. – P. 13 - 16; 1990. – Nr. 2 - 12. – P. 13 - 16.

27


94. Doină : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 24 iul. – Cu caract. chir.; Moldova Suverană. – 1990. – 6 ian. – Cu caract. chir. 95. Doină; Ave Maria; Pasărea Fenix; Dreptul la eroare; Bunicul; Grai; Demult nu l-am visat pe Eminescu : [ versuri ] // Constelaţia lirei din R. S. S. Moldovenească. – Buc., 1987. – P. 107 - 119. 96. Doru-mi-i… : [ versuri ] // Renaşterea. – 1990. – 9 febr. – P. 1. 97.Doru-mi-i de Dumneavoastră : [ versuri ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 12 - 19 aug. – P. 1. 98. Iunie : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 28 iunie. 99. Dragostea dintîi; Oamenii din lună : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1978. – 27 apr. – Cu caract. chir. 100. Dreptul la eroare : [ versuri ] // Cele trei Crişuri ( Oradea ). – 1992. – Mart. – P. 4.; Tinerimea Moldovei. – 1978. – 27 oct. – Cu caract. chir. 101. Dreptul la eroare; Restauratori de tablouri; Manual de istorie; Eroii; Baladă cu Toma Alimoş; Ştefan cel Mare : [ versuri ] // Adevărul lit. şi artistic. – 1991. – 25 aug. ( Nr. 81 ). – P. 12. 102. Ea era aşa frumoasă…; Ca şi cum… : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1979. – 28 sept. – Cu caract. chir. 103. Ea era aşa frumoasă…; Libelula : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 4 iunie. – Cu caract. chir. 104. Elegia tristeţii din prea multă iubire; Ca şi cum…; Întoarcerea lui Eminescu; De dragoste; O beznă flămîndă mă caută; Urătură; Lăsaţi salcîmul : [ versuri ] // Glasul Naţiunii. – 1991. – Noiembr. ( Nr. 46 ). 105. Elegie; Eroii; Primii poeţi; Post-scriptum; Devoratoarele cărţi; Lied; Vrabia : [ versuri ] // Moldova. – 1983. – Nr. 4. – P. 11. – Cu caract. chir. 106. Eminescu : [ versuri ] // Adevărul lit. şi artistic. – 1991. – 4 aug. – P. 1.; Crişana ( Oradea ). – 1991. – 23 oct. – P. 5.; Eminescu - o lume dăruită nouă : pentru gimnaziu şi liceu. – Buc. : Ed. Capitoliu, 1994. – P. 9.; Glasul Naţiunii. – 1995. – Ian. ( Nr. 3/4 ); Închinare la Luceafăr. – Ch. : Cartea Mold., 1975. – P. 226. – Cu caract. chir.; Viaţa Satului. – 1990. – 10 ian. – P. 12; 1987. – 13 iunie. – Cu caract. chir. 107. Eminescu la Odesa : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1989. – 15 iunie. – Cu caract. chir. 108. Eminescu şi Creangă : [ versuri ] // Florile dalbe. – 1994. – 1 sept.; Tînărul leninist. – 1987. – 14 iul. – Cu caract. chir.; Tribuna ( Cluj ). – 1989. – 12 ian. – P. 10.

28


109. Eminescu şi Creangă; Eminescu; De mult nu l-am visat pe Eminescu : [ versuri ] // Familia. – 1989. – Apr. – P. 10. – ( Poeţi din R. S. S. Moldovenească ). 110. Eminescu şi Creangă; La marginea verii : [ versuri ] // Creangă - veşnic verde. – Ch., 1987. – P. 131 - 132; 309 311. – Cu caract. chir. 111. Eminescu şi Creangă; Zugravul Anonim : [ versuri ] // Cronica ( Iaşi ). – 1988. – 4 mart. – P. 8. 112. Erată : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1988. – 3 sept. – Cu caract. chir. 113. Eşti glasul verde-al frunzelor şi ierbii… : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 9 sept. – Cu caract. chir. 114. Excursie cu copiii; Războiul : [ versuri ] // Întoarcerea acasă : proză şi poezie. – Ch., 1980. – P. 243 246. – Cu caract. chir. 115. Focuri pe comori : [ schiţă ] // Trepte în urcuş. – Ch., 1981. – P. 273 - 276. – Cu caract. chir. 116. Frig; Fata hună; Solstiţiu; Curînd : [ versuri ] // Columna. – 1994. – Nr. 7-8. – P. 6 - 7. Frig; “Zic, vai de cel ce din iubire a trădat…”; Fata 117. hună; Solstiţiu; Curînd; “Să ne iubim. Ca în Pompei, ultima zi…” : [ versuri ] // Columna. – 1994. – Iul. / Aug. – P. 6 - 7. 118. Glasul : [ versuri ] // Doina ( Rîmnicu Sărat ). – 1990. – Febr. ( Nr. 1 ). – P. 1.; Glasul. – 1989. – 15 febr. ( Nr. 1 ). – P. 10. 119. Grai : [versuri ] // Transilvania. – 1990. – Nr. 6. – P. 29. 120. Grevă : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 13 apr. 121. Hoţii : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 27 iunie. 122. Hoţii; Nicolae Costin; “Letopiseţul Ţării Moldovei…” : [ versuri ] // Azi. – 1991. – 5 noiembr.; Glasul Bucovinei. – 1990. – 29 iunie. – P. 1. 123. Iar fulgii astupară cerurile şi drumurile… : [ povestire ] // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 4 febr. – Cu caract. chir. 124. Iar noi ne urîm : [ versuri ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 27 aug.- 3 sept. – P. 3. 125. Iarnă naţionalistă : [ versuri ] // Deşteptarea ( Bacău ). – 1990. – 31 mart. – P. 4. 126. Iliada : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 26 oct. – Cu caract. chir. 127. Imn limbii materne : [ versuri ] // Moldova. – 1988. – Nr. 12. – P. 10. – Cu caract. chir. 128. Infernul : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 4 apr.

29


129. Inima prieteniei : [ versuri ] // Izvor veşnic viu : proză, versuri, publicistică. – Ch., 1979. – P. 29 - 30. – Cu caract. chir. 130. Inorogul : [ versuri ] // Destinul Inorogului. – Ch., 1981. – P. 114 - 123. – Cu caract. chir. 131. Insula de la Şerpeni : [ versuri ] // Moldova Soc. – 1988. – 16 oct. – Cu caract. chir. 132. Interpenetraţie : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1966. – 20 mart. – Cu caract. chir. 133. În ce limbă a vorbit Ştefan cel Mare ? : [ eseu ] // Adevărul lit. şi artistic. – 1996. – 30 mart.; 31 mart. 134. În codru : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1966. – 18 sept. – Cu caract. chir. 135. În Patrie aici… : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1986. – 6 sept. – Cu caract. chir.; Glasul Naţiunii. – 1991. – 29 aug.; Moldova Soc. – 1983. – 16 oct. – Cu caract. chir.; Tribuna ( Cluj ). – 1991. – 26 sept.- 2 oct. ( Nr. 39 ). – P. 5. 136. În Patrie, aici…; Alexandru, învinsul…; Orfeu : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1984. – 1 mart. – Cu caract. chir. 137. În Patrie, aici…; Păsări surde : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 9 dec. – Cu caract. chir. 138. În Patrie, aici…; Ploi inverse; Baladă : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1982. – 27 noiembr. – Cu caract. chir. 139. Întoarcerea fiului risipitor de frumuseţi : [ versuri ] // Druţiana. – Ch., 1990. – P. 74 - 77. – Cu caract. chir.; Glasul Moldovei. – 1997. – 14 oct.; Sfatul Ţării. – 1994. – 5 febr. 140. Întoarcerea fiului risipitor de frumuseţi; Coşmar; N.K.V.D. - istul; Schit la Cetatea Albă; Iarnă naţionalistă : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1989. – 21 sept. 141. Întoarcerea lui Eminescu : [ versuri ] // Graiul de Duminică ( Baia Mare ) / cu o notă biobibliogr. – 1990. – 18 febr. – P. 1; Moldova Suverană. – 1992. – 22 ian. 142. Întoarcerea lui Eminescu; Scrisoare lui Ghevorg Emin, în Armenia; Raiaua mea de la Hotin : [ versuri ] // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr. 7. – P. 6-7. 143. Întotdeauna : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1985. – 18 oct. – Cu caract. chir. 144. Între două bătăi de inimă : [ versuri ] // Glasul Naţiunii. – 1991. – Noiembr. ( Nr. 44 ). – P. 8. 145. Învăţătoarea : [ versuri ] // Orizontul. – 1989. – Nr. 8. – P. 83. – Cu caract. chir. 30


146. Jurnal : ( fragm. ); Umil mă simt : [ versuri ] // Lumina lui Octombrie : poezii, articole, file de blocnot. – Ch., 1978. – P. 155 - 156. – Cu caract. chir. 147. La izvoare : [ versuri ] // Învăţ. publ. – 1985. – 5 ian. – Cu caract. chir.; Nar. obrazovanie. – 1985. – 5ânv. – În lb. ru. 148. La Japca toamna e şi mai frumoasă… : [ eseu ] // Ca un strugure de poamă : [ culeg. de nuvele şi pagini alese din creaţia scriitorilor moldoveni ]. – Ch., 1980. – P. 80 - 82. – Cu caract. chir. 149. La marginea verii : [ versuri ] // Simplu ca sufletul. – Ch. – 1976. – P. 217-219. – Cu caract. chir. 150. Lăsaţi salcîmul…; Lipnic; Din “Tinereţea lui Alexandru Macedon”; Mateevici Alexei; Conferinţă de presă a marelui inventator; Secol modern; Astronomul orb; Îngerul îndrăgostit : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 7 ian. – Cu caract. chir. 151. Legendă hagiografică din sec. XX : [ versuri ] // Deportări şi neodeportări. – Ch., 1990. – P. 173 - 175. 152. Leneşul : [ versuri ] // Steluţa. – 1983. – Nr. 11. – P. 14. – Cu caract. chir. 153. Lenin; Sîmbătă la ţară; Clopot pentru Nistru; Prefaţă la Mateevici; Saharna; Eminescu; Cimitire aparte; Baladă; Cu colinda la Cahul : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 29 ian. – Cu caract. chir. 154. Lenoşel; Ilieş de la Cireşi; Simion; Irina; Tîndală; Pădurea : [ versuri ] // Pagini alese din literatura pentru copii. – Ch., 1993. – P. 201 - 203. * Lira de iarbă; Nimic pe lume nu-i mai statornic ca 155. rîul… : [ versuri ] // Ochii tăi, Moldovă : culeg. de muzică folc. – Ch., 1982. – Cu caract. chir. 156. Livada de piersici; Poetul libertăţii; Cum ochiul ţi-e înăuntru îndreptat; Reveniri; Moş Matei din Ţărîna; Din “Poemul îngheţurilor”; E martie’n lumine…; Mi-i teamă de o carte…; Noapte ploioasă; Ea era aşa de frumoasă : [ versuri ] // Nistru. – 1979. – Nr. 5. – P. 3 - 8. – Cu caract. chir. 157. Luminat de o floare… : [ versuri ] // Nistru. – 1976. – Nr. 2. – P. 10. – Cu caract. chir. 158. Mai mult decît se vede; Bătrîna Floare; Pasăre oarbă : [ versuri ] // Ki in. universitet. – 1977. – 26 okt. – P. 4. 159. Mai mult decît se vede; Mi-i teamă de o carte; Arheologie; Rugă; Pasăre oarbă; Conferinţă de presă a marelui inventator; Baladă; Testament : [ versuri ] / prez. de

*

Descrierile bibliografice cu asterisc n-au fost consultate de visu. 31


Ion Cocora // Transilvania. – 1989. – Mai ( Nr. 5 ). – P. 42 43. 160. Maică, e toamnă…; Cronicarii; Mateevici Alexei : [ versuri ] // Mama, Graiul : versuri şi proză : pentru şc. medie. – Ch., 1986. – P. 200 - 205. – Cu caract. chir. 161. Maică, e toamnă…; Grai; Cronicarii : [ versuri ] // Mama, Graiul : versuri pentru şcoala medie. – Ch., 1981. – P. 157 - 162. – Cu caract. chir. 162. Marină : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1966. – 15 iunie. – Cu caract. chir. 163. Mateevici Alexei; Cronicarii : [ versuri ] // Cîntăreţul limbii noastre : omagiu lui A. Mateevici. – Ch., 1988. – P. 198. – Cu caract. chir. 164. Măria sa, învăţătorul : [ versuri ] // Scînteia leninistă. – 1987. – Nr. 9. – P. 2 a cop. – Cu caract. chir. 165. Mi-i teamă de o carte; De dragoste; Poezia; Dreptul la eroare; Memoriu : [ versuri ] // Cronica. – 1987. – 2 oct. – P. 8. – ( Poeţi din R. S. S. Moldovenească ). 166. Mierla domesticită : [ versuri ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 18 - 25 noiembr. – P. 4. 167. Mierla domesticită; Ploaie tristă; Nausicaa; Ce sfîntă, totuşi…; Inscripţie : [ versuri ] // Însemnări ieşene ( Iaşi ). – 1992. – Nr. 1. – P. 24 - 26. 168. Miez de iulie : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1978. – 28 oct. – Cu caract. chir. 169. Mii de mărţişoare : [ versuri ] // Florile dalbe. – 1991. – 1 mart. 170. Moldova : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1978. – 12 oct. – Cu caract. chir.; Moldova Soc. – 1984. – 5 mai. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1985. – Nr. 8. – P. 7. – Cu caract. chir.; Scînteia leninistă. – 1987. – Nr. 2. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1986. – 12 oct. – Cu caract. chir.; 1984. – Nr. 9. – Pe vs cop. - Cu caract. chir.; 1982. – 19 mart. – Cu caract. chir.; Ve . Ki inev. – 1987. – 10 okt. – În lb. ru; Viaţa Satului. – 1983. – 11 oct. – Cu caract. chir. 171. Moldova - aer de misteri ce zboară… : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1988. – 24 aug. – Cu caract. chir. 172. Moldovenii : [ versuri ] // Săptămîna. – 1997. – 10 ian. 173. Navele lor se aud în tării… : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 10 apr. – Cu caract. chir. 174. Nătăfleaţă - Făt-Frumos : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1981. – 13 oct. – Cu caract. chir.

32


175. Nepoezii : [ versuri ] // Moment poetic. – 1996. – Nr. 3. – P. 8. 176. Nepoţeii; Lenoşel : [ versuri ] // Comoara fiecăruia : culeg. din creaţia scriitorilor moldoveni. – Ch., 1984. – P. 90 91. – Cu caract. chir. 177. Nepoţeii; Tîndală; Portocala; Nătăfleaţă - Făt-Frumos : [ versuri ] // Steluţa. – 1982. – Nr. 7. – P. 4 - 5. – Cu caract. chir. 178. Nepoţeii = Vnuki; Păcală = Păcală : [ versuri ] // Foişorul vesel = Veselyj teremok : versuri pentru copii. – Ch., 1983. – P. 180 - 185. – Ed. bilingvă. 179. Neruda; Cîmpii; Grai; Secrete ceasuri; Salcîm; Ca şi cum…; Aproape de tine…; Primăvara extraordinară; Baladă; Ritual : [ versuri ] // Nistru. – 1977. – Nr. 7. – P. 49 - 55. – Cu caract. chir. 180. Neruda; Grai; Ploi inverse; Cronicarii : [ versuri ] // Cartea poieziei ‘78. – Ch., 1978. – P. 216 - 224. – Cu caract. chir. 181. Niciodată n-am fost mai viu ca acum : [ versuri ] // Moldova. – 1987. – Nr. 4. – P. 27. – Cu caract. chir. 182. Nu bate! : [ versuri ] // Glasul. – 1990. – 1 noiembr. 183. “Nu vă certaţi surori şi fraţi…” : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 19 ian. 184. “Nu vă îndrăgostiţi primăvara!” : [ povestire ] // În căutarea Atlantidei : pagini de lit. şt.-fantast. – Ch., 1990. – P. 12 - 13.; Moldova. – 1981. – Nr. 5. – P. 23 - 26. – Cu caract. chir. 185. O sete flămîndă s’aşază pe buze…; Scrisorile; Barbu Lăutaru : [ versuri ] // Nistru. – 1966. – Nr. 2. – P. 105 - 106. – Cu caract. chir. 186. Ochiul al treilea : [ versuri ] // Tribuna ( Cluj-Napoca ). – 1980. – 23 oct. ( Nr. 43 ). – P. 8. 187. Omul-pasăre : [ versuri ] // Nistru. – 1971. – Nr. 12. – P. 63 - 64. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1971. – 28 noiembr. – Cu caract. chir. 188. Ora poeziei : [ versuri ] // Moldova Soc. – 1985. – 12 oct. – Cu caract. chir. 189. Orfeu : [ Versuri ] // Lit. şi Arta. – 1983. – 13 oct. – Cu caract. chir. 190. Pace pentru planeta Pămînt! : [ povestire ] // Tînărul leninist. – 1985. – 9 mai. – Cu caract. chir. 191. Pasărea Fenix : [ versuri ] // Literatorul. – 1991. – 27 sept. – P. 2; Tinerimea Moldovei. – 1985. – 26 iul. – Cu caract. chir.

33


192. Pasărea Fenix; Şi vine sorocul…; Ploi inverse; Seri; Tărîm de iulie : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 4 apr. – Cu caract. chir. 193. Pastel : [ versuri ] // Moldova Suverană. – 1990. – 27 oct. 194. Patria ( fragm. ) : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1986. – 12 mai. – Cu caract. chir.; Lit. şi Arta. – 1986. – 13 febr. – Cu caract. chir.; Nemuritoare tinereţe, comsomolie ! : file din poezia sovietică. – Ch., 1978. – P. 102 - 103. – Cu caract. chir.; Zorile Bucovinei. – 1976. – 17 apr. – Cu caract. chir. 195. Patria; În Patrie, aici…; Cronicarii; Moldova; Patria eternă : [ versuri ] // Cîntec de Patrie-mamă. – Ch., 1989. – P. 143 - 147. – Cu caract. chir. 196. Patria; Moldova : [ versuri ] // Republica mea : poezii, poeme, nuvele, schiţe, eseuri, cîntece, grafică despre Moldova de ieri, de azi, de mîine. – Ch., 1977. – P. 157 - 160. – Cu caract. chir. 197. Patria; Neruda; Cronicarii; Conferinţă de presă a marelui inventator; Mi-i teamă de o carte… : [ versuri ] // Poezia Moldovei Sovietice : antologie. – Ch., 1984. – P. 396 401. – Cu carct. chir. 198. Patria; Ochiul al treilea; Moldova : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1973. – 31 ian. – Cu caract. chir. 199. Patria; Ritual; Tu, care eşti ca raza; Cîntec : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 14 mart. – Cu caract. chir. 200. Patria eternă : [ versuri ] // Nistru. – 1981. – Nr. 2. – P. 21. – Cu caract. chir. 201. Patria eternă; Poem; Ploi inverse; Memoriu : [ versuri ] // Tribuna ( Cluj ). – 1989. – 1 iunie. – P. 10. 202. Patria eternă; Ştearsă şi colbuită-i pare…; Umil mă simt în preajma istui grai : 203. [ versuri ] // Vîrsta înfrăţirii. – Ch., 1984. – P. 64 - 66. – Cu caract. chir. 204. Paznic al stelelor; Vulpile; Cronicarii : [ versuri ] // Moldova. – 1977. – Nr. 12. – P. 5. – Cu caract. chir. 205. Pădurea; Moş Gligore; În valea lui Esculap; Buburuză, ruză; Ţara oamenilor-de-ceară : [ din cartea “Alte poveşti de cînd Păsărel era mic” ] // Steluţa. – 1985. – Nr. 9. – P. 12. – Cu caract. chir. 206. Pădurea de aramă : [ versuri ] // Calendar - 91. – Ch., 1990. – P. 36; Nistru. – 1988. – Nr. 8. – P. 62. – Cu caract. chir. 207. Pictori de biserici : [ versuri ] // Sud-Est. – 1998. – Nr. 4 ( 30 ). – P. 90. 34


208. Pîinea mea : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1986. – 17 aug. – Cu caract. chir. 209. Ploaie tristă : [ versuri ] // Basarabia. – 1992. – Nr. 10. – P. 4 a cop.; Totuşi iubirea. – 1992. – Dec. ( Nr. 49 ). – P. 1. 210. Plouă : ( ciclul “Primăvara” ); Miez de iulie : ( ciclul “Vara” ); Acasă : ( ciclul “Toamna” ); Echinocţiu de iarnă : ( ciclul “Iarna” ) : [ versuri ] // Crugul vremii. – Ch., 1986. – P. 64, 106-107, 179-180, 226. – Cu caract. chir. 211. Plouă; Vasilaş; Simion; Şoricelul şi pisica; Lăcusta; Rochii se trimit; Ioniţă - şcolarul : [ versuri ] // Steluţa. – 1984. – Nr. 5. – P. 6 - 7. – Cu caract. chir. 212. Plouă încet : [ versuri ] // Cartea vieţii tale : povestiri, versuri. – Ch., 1983. – P. 67. – Cu caract. chir.; Mulţumim pentru pace. – Ch., 1980. – P. 27. – Cu caract. chir. 213. Plouă’ncet = Sonnyj do d’ : [ versuri ] // Lunile fermecate = Vol ebnye mesâcy : versuri, ghicitori, proverbe, zicători. – Ch., 1986. – P. 82. – Ed. bilingvă. 214. Poem : [ versuri ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 12 - 19 aug. – P. 3. 215. Poetul care demult n-a mai scris; Umil mă simt… : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 25 dec. – Cu caract. chir. 216. Poezia; Hrisov de iubire medievală; Raza stelei : [ versuri ] // Cartea poeziei ‘85 : versuri, articole critice. – Ch., 1985. – P. 149 - 150. – Cu caract. chir. 217. Poezia; Rugă; Război; Hrisov de iubire medievală; Barbarii; Lupii bătrîni; Bunica Floare; Restauratori de tablouri : [ versuri ] // Ateneu. – 1991. – Mart. ( Nr. 3 ). – P. 6 - 7. 218. Poezia; Testament : [ versuri ] // Poezii de duminică : ed. spec. : caiete de cultură; XVI. – 1993. – 16 oct. – Cu caract. chir. – ( Supl. la ziar. “Viaţa Satului” ). 219. Polemici în jurul celor 16 volume de M. Eminescu : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 19 ian. 220. Poveştile bunelului : [ povestire pentru copii ] // Orizontul. – 1987. – Nr. 5. – P. 46. – Cu caract. chir. 221. Precum un cerc cu centrul în afara sa : [ poezie ] // Recital : ed. specială a săpt. “Viaţa Satului”. – 1995. – 29 sept. 222. Prefaţă : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1990. – 29 aug. – Cu caract. chir. 223. Prefaţă la Mateevici : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 13 oct. – Cu caract. chir.; Scînteia leninistă. – 1988. – Nr. 6. – P. 6. – Cu caract. chir.; Vremea. – 1990. – Sept. ( Nr. 3 ). – P. 1. 35


224. Prietenului visător : [ versuri ] // Moldova Soc. – 1966. – 17 apr. – Cu caract. chir. 225. Prima ninsoare de după război : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1985. – 11 oct. – Cu caract. chir. 226. Raiaua mea de la Hotin : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 25 oct.; România Mare. – 1994. – 11 noiembr. – P. 7. 227. Război civil : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 26 mart. 228. Războiul : [ fragmente ] // Cîntaţi, privighetori: din lirica ostăşească : [ versuri ]. – Ch., 1978. – P. 156 - 158. – Cu caract. chir.; Chişinău. Gaz. de seară. – 1977. – 24 febr. – Cu caract. chir. 229. Recital de poezii la o casă de copii : [ versuri ] // Tribuna. – 1988. – Noiembr. – P. 18 - 19. – Cu caract. chir. 230. Recital de poezii la o casă de copii; Portretul dogmatic; Sîmbăta morţilor; Legendă hagiografică din sec. XX; Ţărani fără pămînt; Colega de clasă; Poezii de azi : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 7 iul. – Cu caract. chir. 231. Recviem : [ versuri ] // Moldova Soc. – 1990. – 11 febr. – Cu caract. chir. Reportaj de la Căpriana : [ versuri ] // Tinerimea 232. Moldovei. – 1988. – 16 oct. – Cu caract. chir. 233. Reveniri : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1981. – 10 dec. – Cu caract. chir. 234. Revoluţia; De veghe; Mai mult decît se vede…; Bunicul; Păsări surde; Poemul; Plan : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 11 mai. – Cu caract. chir. 235. Rock, my love : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1988. – 18 mart. – Cu caract. chir. 236. Rod : [ versuri ] // Zorile Bucovinei. – 1973. – 5 aug. – Cu caract. chir. 237. Rod; Ca părul iubitei; Elegie naivă de tot : [ versuri ] // Cultura. – 1973. – 27 ian. – P. 9. – Cu caract. chir. 238. Rod; Elegie naivă de tot : [ versuri ] // Cultura. – 1973. – 27 ian. – P. 9. – Cu caract. chir. 239. Rod; Miez de iulie; Odă pîinii : [ versuri ] // Faţa pîinii : poezii, poeme, eseuri. – Ch., 1987. – P. 65 - 70. – Cu caract. chir. 240. Roua… : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 16 noiembr. – Cu caract. chir. 241. Roua; Seri : [ versuri ] // Cartea poeziei ‘76. – Ch., 1976. – P. 76 - 77. – Cu caract. chir. 242. Rouă şi lacrimă : [ versuri ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1979. – 14 iul. – Cu caract. chir.; 1978. – 26 oct. – Cu caract. chir. 36


243. Rugă : [ versuri dedicate lui D. Matcovschi ] // Moldova Soc. – 1989. – 20 oct. 244. Rugă; Testament; Legendele; Proverbele; Plouă…; Copiii anilor de război. 1944; Bîlci. Secolul XX; Sultanul; Prietenul meu, poetul…; Cetatea Sorocii; Paparuda; De dragoste; Hrisov de iubire medievală; Nu uiţi să fii genial…; Pisica; Statu-Palmă-Barbă-Cot; Homer; Cîntec ţigănesc; Din cînd în cînd; Urare pentru un pom tînăr; Echinocţiu de iarnă : [ versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 2. – P. 3 - 13. – Cu caract. chir. 245. Rugăciunea : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 24 apr. 246. Saharna : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 3 noiembr. – Cu caract. chir. 247. “Să ne-ntrecem, tineri şi nebuni…” : [ versuri ] // Moldovanul. – 1994. – 16 aug. – P. 3.; Tinerimea Moldovei. – 1984. – 24 aug. – Cu caract. chir. 248. Săgeata înfiptă’n aer : [ poem ] // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 27 mai. – Cu caract. chir. 249. Săracă ţară bogată : [ versuri ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 15 - 22 oct. – P. 3. Săracă ţară bogată; Iar noi ne urîm; Profet fals; 250. Cimitirul; Ienicer; 1936; Dumnezeu; Mierla domesticită; Ploaie tristă; Icoană; Ieşire la mare; Tineri; Inscripţie; Nausicaa; Ce sfîntă, totuşi este draga mea…; Un pumn de lut; Zidul : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 9 ian. 251. Sărmane suflete naiv… : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1985. – 10 oct. – Cu caract. chir. 252. Schit la Cetatea Albă : [ versuri ] // Cronica ( Iaşi ). – 1990. – 13 iul. – P. 5; Realitatea ( Iaşi ). – 1996. – 21 iunie. – P. 5. 253. Sclava; Singur; Urmele lui Dumnezeu; Cireşi în floare; Dialog fără moarte; Rugăciunea; Stihuitor; Plecare; Cîntec de leagăn pentru bătrîni; Nu te grăbi, copilo...; A rezista fără nici o şansă... : [ versuri ] // Moldova. – 1996. – Nr. 5-6. – P. 21 - 22. 254. Sclava; Toamnă devreme; Întemeietor de religii; Grădini în toamnă; Zeii sclavi; Hoţii; Inscripţie pe un volum de villon; Dimineaţa pe la şapte…; Pasăre-n colivie; Oricum, oricît, orice…; Alb pe alb; Clepsidra; Refren; Cîntec de leagăn pentru bătrîni; Provincie; Supuşi ai cuvîntului; Străini; Nu te grăbi, copilo…; Abracadabra; Frumoasa; Legendă; Să…; Am început să-ţi semăn ţie…; Corăbieri pe uscat; Despărţire; Cîntare veche; Lied; Dialog fără moarte; Binele; Daniela în groapa cu lei; Plecare; Sentimental; Îmi înfigeam călcîile…; 37


Fată îndrăgostită; Tăceri asurzitoare : poeme grafice şi desene din cuvinte // Lit. şi Arta. – 1998. – 2 apr. 255. Scrisoare către Alba-Iulia : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 28 noiembr.; Românul. – 1998. – 2 - 8 mart. 256. Scrisoare lui Ilie Ilaşcu : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 28 apr. 257. Scrisoare lui Ilie Ilaşcu; Căpriana : [ versuri ] // Astra: supl. al ziar. “Lit. şi Arta”. – 1995. – Oct. ( Nr. 1 ). – P. 1 - 9. 258. Scrisoarea a doua; Luceafărul; Dragoste însingurată; Poem; Vîrsta de trecere; Eminescu; Libelula : [ versuri ] // Tribuna ( Cluj ). – 1990. – 1 mart. – P. 5. 259. Seismologii de la o vreme… : [ versuri ] // Nistru. – 1986. – Nr. 11. – P. 23. – Cu caract. chir. 260. Serile; Doi roibi cu stele : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 19 dec. – Cu caract. chir. 261. “Sînt rău. Sînt bun. Sunt nemilos”; Ieşire la mare; Ploaie tristă : [ versuri ] // Literatorul. – 1992. – Nr. 26 - 27. – P. 11. 262. Soare bătrîn : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 17 oct. – P. 4. – Cu caract. chir. 263. Solstiţiu; Scriptură; Biblioteca; ***N-avem nici timp; Istorie; Spun cuvinte; Moscheie ( Taj Mahal ); Poet în amurg; Frig; Continuitate; Copacul fulgerat; Între dragoste şi moarte; De din vale de Rovine; Calipsoapocalipsă; Cîntecul; Bîlbîiţi profeţi; Schit; Bătrîn; Al cincilea anotimp; Legendă; Alchimistul; Iubit-a Noastră; Lapsus; Steaua; Fotografii; Curînd; Ilustrată cu biserici părăsite; Ultimul soldat; Îngerul bîlbîit; Remember; Fotograful de fulgere : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 28 dec. 264. Statu-Palmă-Barbă-Cot : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1983. – 11 febr. – Cu caract. chir. 265. Stele : [ versuri ] / // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 5 sept. – Cu caract. chir. 266. Sub apă lacrimile… : [ versuri] // Viaţa Satului. – 1981. – 6 iunie. – Cu caract. chir. 267. Sufleorul : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 7 oct. – Cu caract. chir. 268. Sunt singură… : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 28 sept. 269. Ştefan cel Mare : [ versuri ] // Moldova. – 1988. – Nr. 12. – P. 11. – Cu caract. chir.; Scînteia leninistă. – 1989. – Nr. 2. – P. 2 a cop. 270. Teiul; De dragoste; Ruxanda : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1984. – 10 iunie. – Cu caract. chir. 38


271. Testament : [ versuri ] // Zugravul anonim. – Ch., 1985. – P. 7. 272. Testament; Legendele : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1984. – 26 oct. – Cu caract. chir. 273. Testament; Rugă; De mult nu l-am visat pe Eminescu : [ versuri ] // Luceafărul. – 1987. – 10 ian. – P. 8. 274. Testament; Zugravul anonim : [ versuri ] // Cartea poeziei ‘81 : [ culeg. de versuri ]. – Ch., 1981. – P. 133 - 135. – Cu caract. chir. 275. Timp de după ploi : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1977. – 20 oct. – Cu caract. chir. 276. Tinerii : [ versuri ] // Moldova Soc. – 1986. – 11 oct. – Cu caract. chir. 277. Tinerii; Întoarcerea cailor; Doină; “Veacurile se semeţesc…”; Suflorul : [ versuri ] // Cartea poeziei ‘87 : [ culeg. de versuri, articole critice ]. – Ch., 1987. – P. 190 195. – Cu caract. chir. 278. Tinerii; Părinţii; Colindă despre-o femeie cu cimitirul în tindă; Bugeacul; Calul cu aripi; Doină; De dragoste nu scapi nici după moarte…; Iarna fără ninsori; Întoarcerea cailor : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 16 ian. – Cu caract. chir. 279. Trandafirul : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1988. – 18 oct. – Cu caract. chir. 280. Transnistria : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 18 iunie. 281. Trăim un veac extraordinar : [ versuri ] // Calendar - 82. – Ch., 1981. – P. 61. – Cu caract. chir. 282. Trecerea unui poet : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1981. – 22 oct. – Cu caract. chir. 283. Ţara mea de dincolo de Prut : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 23 mart. 284. Ţinea la umăr vioara : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1978. – 26 oct. – Cu caract. chir. 285. Uite copilăriile, uite frunzele, uite sufletul am zis : [ versuri ] // Cartea poeziei ‘70. – Ch., 1970. – P. 116. – Cu caract. chir. 286. Urătură : [ versuri ] // Orizontul. – 1988. – Nr. 1. – P. 49. – Cu caract. chir. 287. Urmele lui Dumnezeu : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 6 iunie. 288. Urmele lui Dumnezeu; Al cincilea anotimp; Frig; Moschee; Solstiţiu : [ versuri ] // Moment poetic - 7. – Ch., 1998. – P. 6 - 7. 289. Va ninge la noapte, iubito… : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1985. – 1 ian. – Cu caract. chir. 39


290. Va veni haiducul; Frunze scuturate peste braţul meu; Să mă trezeşti, mamă : 291. [ versuri ] / prez. de M. Cimpoi // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 23 dec. – Cu caract. chir 292. Vasiloi; Simion; Un copil neastîmpărat; Tîndală; Ilieş de la Cireşi; Lenoşel : [ versuri ] // Tînărul leninist. – 1988. – 16 sept. – Cu caract. chir. 293. Veac timid; Biserica din Căuşeni; Elegia tristeţii din prea multă iubire; Lupii bătrîni; Tristeţea sărbătorilor; Clopotari : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 15 iul. – Cu caract. chir. 294. Vin zorii : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 3 dec. – Cu caract. chir. 295. Vrabia; Iubiri sentimentale; Seceta; Scumpie în toamna : [ versuri ] // Viaţa Satului. – 1981. – 4 apr. – Cu caract. chir. 296. Zbor; Proverbele cuvintelor : [ versuri ] // Cultura. – 1971. – 16 oct. – P. 9. – Cu caract. chir. 297. Zidul : [ versuri ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 17 - 24 sept. – P. 2 298. Zidul; Ce sfîntă, totuşi, este draga mea; Nausicaa; Sînt rău. Sînt bun, Sînt nemilos. Sînt blînd; Ploaie tristă; Mierla domesticită; Scrisoare către Alba-Iulia; Tinerii : [ versuri ] // Vatra ( Tîrgu-Mureş ). – 1992. – Iul. – P. 20. 299. Zidul; Icoană : [ versuri ] // O mie şi una de poezii româneşti : antologie, pref., bibliogr. de Laurenţiu Ulici. V. 8. – Buc., 1997. – P. 234 - 239. 300. Zonă de frontieră : [ versuri ] // Cultura Naţională. – 1996. – 5 sept. – P. 3; Tinerimea Moldovei. – 1989. – 15 oct. – Cu caract. chir. 301. Zugravul anonim : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 30 noiembr. – Cu caract. chir.

40


Sînt un scriitor american care a locuit în Moldova. Am lucrat timp de doi ani la Bălţi, la Universitatea de Stat “Alecu Russo”, în cadrul căreia am predat engleza. Pe cînd activam în Moldova am tradus cu succes minunata carte de poeme a Domnului Dabija Mierla domesticită. Am speranţa să public această traducere aici în America, în limba engleză. Domnul Dabija este un poet excelent care merită o cunoaştere internaţională mai largă. Am speranţa că odată cu editarea bilingvă a cărţii Mierla domesticită, aprecierea valorii creaţiei Domniei sale ar deveni universală. John Flynn ( SUA ) ÎN ALTE LIMBI ( în ordinea alfabetică a limbilor ) LIMBA ARMEANĂ 302. Versuri / trad. de Ghevorg Emin grakanutun. – 1987. – Nr. 5.

// Sovetakan

LIMBA AROMÂNĂ 303. Versuri / trad. de Hristu Cândroveanu // Dimândarea ( Tirana ). – 1994. – P. 7. LIMBA BIELARUSĂ 304. Unuki; Vasili : [ versuri ] / trad. A. Loica. – Minsk : Iunactva, 1986. – P. 364. LIMBA BULGARĂ 305. Pesenta na h’’lmolvete : [ versuri ] / trad. de P. Burlak-Vulkanov. – Ch., 1988. – 191, [1] s. – Conţinut : Balada za moâ basa; Iz “Dnevnika”. LIMBA ENGLEZĂ 306. Bun găsit lume, iată-mă-s şi eu ! : [ eseu ] / trad. de L. Lobzova. – Ch. : Timpul, 1982. – P. 204, [ 8 ]. LIMBA FRANCEZĂ

41


307. Le pays des maitres d’arts populaires: [ eseu ]. – Ch. : Timpul, 1985. – 207 p. LIMBA GRUZINĂ 308. *Molodye moldavskie poety : [ versuri ]. – Tbilisi : Merani, 1982. – Conţinut : Versurile lui N. Dabija. 309. Tretij glaz : [ versuri ] / per. s mold. Geno Kalandiâ // Saund e (Tbilisi). – 1979. – Nr. 2. – P. 166 - 167. 310. Tretij glaz; Travânaâ lira / trad. de Geno Kalandiâ // Stranicy moldavskoj poézii. – Tbilisi, 1984. – P. 23 - 27. LIMBA LETONĂ 311. Ot holmov alyh : izbrannoe mold. poézii / trad. de J. Rokpelnis şi L. Briedis. – Riga : Liesma, 1979. – 159 s. – Conţinut : Versurile lui N. Dabija. LIMBA LITUANIANĂ 312. Poét; Tretij glaz; Rodnye polâ : [ versuri ] / trad. Keturakis // Nemunas ( Kaunas ). – 1982. – Nr. 9. – P. 23. 313. Tret’â ast’ : [ versuri ] / trad. O. Baliu onite Komjaunimo tiesa. – 1975. – 5 dek. – P. 4. 314. Vl blennye; Prihodit vremâ : [ versuri ] / trad. emkauskas // Komunismo veliava. – 1977. – 26 noâb. – 3.

R. // P. P.

LIMBA MACEDONEANĂ 315. Konferenciia za peciat na golemiot prohaorar ( Conferinţă de presă a marelui inventator ); Neruda ( Neruda ); Pesna ( Poezia ); Molitva ( Rugă ); Odamna ne sum go sonuval Eminescu ( De mult nu l-am visat pe Eminescu ); Pravo na zabluda ( Dreptul la eroare ); Manastir vo Cetatea Albă ( Schit la Cetatea Albă ); Ljubovna ( De dragoste ); Testament ( Testament ) : [ versuri ] / trad. Dumitru M. Ion // Zlatna Lajica : antologija na moldavskata poeziia. – Skopje : Ed. Cultura, 1993. – P. 174 - 182.

42


LIMBA RUSĂ 316. A pticy su estvu t li ’ letaâ : [ versuri ] / per. N. Savostin // nyj leninec. – 1977. – 24 dek. 317. Armeniâ : [ versuri ] / per. s mold. R. Ol’ evskij // Kodry. – 1982. – Nr. 12. – P. 76. 318. Â vospeva rodinu svo ; Poét svobody; Strekoza; Ozarennyj cvetkom; Ballada; Ve era; Staroe solnce : [ versuri ] / per. s mold. // Kodry. – 1979. – Nr. 6. – P. 4 - 8. 319. Ballada : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalin // Molode ’ Moldavii. – 1980. – 28 okt. 320. Bednyj Aurel; Car’ - snegovik; Mamaly naâ strana; Uprâmec; Costică - zâblik : [ versuri ] / per. A. Brodskij // nyj leninec. – 1988. – 30 sent. 321. Cvetami vstav na krepostnye steny… : [ versuri ] // Sov. Moldaviâ. – 1986. – 9 maâ. 322. Dedu kiny skazki : [ povestire pentru copii ] // Gorizont. – 1987. – Nr. 5. – P. 46. 323. Do di; Vasilaş; Udivitel’nyj Anton; Kot i my onok; Kuzne ik; Iz strany prygu ih mâ ikov; Ioniţă pervoklassnik : [ versuri ] // Zvezdo ka. – 1984. – Nr. 5. – P. 6 - 7. 324. Eminescu i Creangă : [ versuri ] // nyj leninec. – 1987. – 14 i lâ. 325. Éta l bov’: [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Nar. obrazovanie. – 1988. – 15 okt. 326. Ét dy o Moldavii : [ eseu etnografic ] // Kodry. – 1984. – Nr. 7. – P. 107 - 114. 327. I obrazy zabytye, kak son… : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Sov. Moldaviâ. – 1977. – 16 ânv. 328. Ilieş iz Cireş-a; Medve onok : [ versuri ] / trad. V. Baranova // Barvinok ( Kiev ). – 1985. – Nr. 8. – P. 8 - 9. 329. Ionică - pervoklassnik : [ versuri ] / per. s rum. M. Âsnov // Belye cvety. – 1993. – 8 apr. – P. 8. 330. Iz strany Prygu ih Mâ ikov; Apel’sin; Vnu ata : [ versuri ] / per. M. Borodickaâ // Grozd’â radosti : stihi, rasskazy, skazki / per. s mold. M. Âsnov i dr. – Ch., 1986. – P. 384 - 385. Kak na i pesni ne pereskazat’… / per. L. 331. Fruhtman. ; Tretij glaz / per. . Ko evnikov : [ versuri ] // Kodry. – 1975. – Nr. 7. – P. 110 - 111. 332. Ki inevu - poémy o l bvi // Ve . Chişinău. – 1987. – 7 noâb. 333. Kladbi e pod domom; Robkij âzyk : [ versuri ] / per. s mold. R. Ol’ evskij // Sov. Moldaviâ. – 1990. – 22 i nâ. 43


334. Koleblem svetom kolokol nebes : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalin // Molode ’ Moldavii. – 1977. – 13 dek. 335. Kolodeznye mastera : [ versuri ] / per. A. Brodskij // Lit. u eba. – 1984. – Nr. 2. – P. 102 - 103; Molode ’ Moldavii. – 1980. – 11 okt. 336. Kotenok : [ versuri ] / per. L. Kazakova // Ve . Ki inev. – 1988. – 15 okt. 337. Lentâj : [ versuri ] // Zvezdo ka. – 1983. – Nr. 11. – P. 14. 338. Les; Ded Grigorij; Na lugu; Bo ’â korovka; Voskovaâ strana : iz novoj knigi “Kogda Păsărel byl malen’kim” ] / per. M. Borodickaâ; hudo . . Zavadski // Zvezdo ka. – 1985. – Nr. 9. – P. 12. 339. Mir - planete Zemlâ ! : [ eseu ] // nyj leninec. – 1985. – 9 maâ. 340. Moldavskie napevy; Pozdnaâ vesna : [ versuri ] / per. V. Toporygin // Neva. – 1979. – Nr. 2. – P. 3 - 4. 341. Molitva : [ versuri ] / per. s mold. P. Gru ko // Ve . Ki inev. – 1990. – 30 avg. 342. Motiv srednevekovoj l bvi : [ versuri ] / per. P. Gru ko // Gorizont. – 1985. – Nr. 10. – P. 17. 343. Neruda; Vl blennye; Ozarennyj cvetkom : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalina // Molode ’ Moldavii. – 1979. – 26 maâ. 344. Odna li ’ izn’…; Poét; Romeo i D ul’eta - 85 : [ versuri ] / per. G. Kru kov // Molode ’ Moldavii. – 1985. – 16 i lâ. 345. Opât’ i n’ carit vo vsej vselennoj… : [ versuri ] / per. V. Protalin // Lit. gaz. – 1986. – 30 apr. – P. 5. 346. O alelye koni rvut sbru : [ versuri ] / per. D. Ol’ enko // Molode ’ Moldavii. – 1968. – 22 i nâ. 347. O u ae ’ vdrug… : [ versuri ] / per. s mold. Z. Palvanova // Sov. Moldaviâ. – 1977. – 4 dek. 348. O u ae ’ vdrug…; Pejza du i ( fragm. ) : [ versuri ] / per. s mold. Z. Palvanova, V. Protalin // Koms. pravda. – 1977. – 23 okt. 349. “Ot nivy beskrajnej…” : [ versuri ] / per. L. Fruhtman // Lit. gaz. – 1975. – 9 apr. 350. Ot izna : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Nar. obrazovanie. – 1985. – 12 okt.; Sov. Moldaviâ. – 1982. – 23 ânv. 351. Ot izna; Ballada; Éta l bov’; Legenda; *** Moldova - mudrye mastera : 352. [ versuri ] / per. L. Fel’dser // Kodry. – 1984. – Nr. 5. – S. 72 - 75. 44


353. Ot izna; Pesnâ o Rodine; Ballada; Sumerki : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Ve . Ki inev. – 1982. – 27 noâb. 354. Ot izna; Rodnoe pole / per. L. Fel’d er, G. Kru kov : [ versuri ] // Sov. Moldaviâ. – 1985. – 13 i l. 355. Ozarennyj cvetkom : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Sov. Moldaviâ. – 1982. – 27 fevr. 356. Pablo Neruda : [ versuri ] / per. s mold. G. Kru kova // Sov. Moldaviâ. – 1985. – 12 okt. 357. Pejza du i : [ otryvok iz odnoimennoj poémy ] / per. s mold. V. Protalin; L bov’ kak otrava sladkaâ : [ versuri ] / per. s mold. L. Fel’d er // Molode ’ Moldavii. – 1977. – 26 apr. 358. Perevernutye do di : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Ve . Ki inev. – 1986. – 12 maâ. 359. Pobegi; Nevidannaâ vesna; Ka etsâ…; Babo ka; Tak svetla ona byla… : 360. [ versuri ] / per. s mold. L. Fel’d er // Molode ’ Moldavii. – 1981. – 21 maâ. 361. Podarit’ ho u : [ versuri ] // nyj leninec. – 1977. – 7 noâb. 362. Poet rebenok : [ versuri ] / per. R. Ol’ evskij // Sov. Moldaviâ. – 1983. – 19 mart. 363. Poét : Gre eskomu poétu Â. Ricosu; Rodnye polâ : [ versuri ] / per. s mold. G. Kru kova // Znamâ kommunizma ( Odesa ). – 1982. – 8 dek. 364. Poét; Pablo Neruda / per. s mold. G. Kru kov; Ozarennyj cvetkom; Nevidannaâ vesna; Ka etsâ… / per. L. Fel’d er : [ versuri ] // Kodry. – 1981. – Nr. 7. – P. 4 - 8. 365. Poét svobody; Strekoza; Ozarennyj cvetkom; Ballada; Ve era; Staroe solnce : 366. [ versuri ] / per. V. Protalin // Kodry. – 1979. – Nr. 6. – P. 4 - 8. 367. Poét svobody; Vl blennye; Ozarennyj cvetkom : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalin // Molode ’ Moldavii. – 1980. – 18 sent. 368. Pozdnââ vesna : [ versuri ] / per. s mold. V. Toropygina // Neva. – 1979. – Nr. 2. – P. 5. 369. Pozvol’te derevu… : [ versuri ] / per. s mold. L. Fel’d er // Sov. Moldaviâ. – 1982. – 22 maâ. 370. Prihodit srok : [ versuri ] // Komsomolec Turkmenistana. – 1975. – 25 sent. – P. 3. Ptica Feniks : [ versuri ] / per. V. Protalin // Ve . 371. Ki inev. – 1980. – 19 sent. 372. Revol ciâ : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalin // Kodry. – 1987. – Nr. 11. 45


373. Rodina : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalin // Lit. gaz. – 1976. – 3 noâb.; Sov. Moldaviâ. – 1986. – 2 avg.; Ve . Ki inev. – 1974. – 22 okt. 374. Rodina; Â pred uvstvu …; My Rodinu tvorim po svoemu podob’ … : [ versuri ] // Sov. Moldaviâ. – 1978. – 27 ânv. 375. Rodina; Ballada; Pozvol’te derevu…; Tak svetla ona byla…; “Odnodnevka v poletah pro al’nyh…” / per. L. Fel’d er; Zemlâ poéta / per. R. Ol’ evskij : [ versuri ] // Antologiâ sovremennoj moldavskoj poézii. – Ch., 1984. – P. 360 - 363. 376. Rodina; Pozvol’te derevu… : [ versuri ] // nyj leninec. – 1984. – 26 okt. 377. Rodina; Uro aj / per. V. Protalina; Tretij glaz; I obrazy zabytye, kak son… / per. . Ko evnikova; A pticam snâtsâ dali / per. L. Fel’d er; Vesna / per. I. Tynânovoj : [ versuri ] // Ma ty bereg pokida t. Molodaâ poéziâ : [ sb. stihov ]. – Ch., 1977. – P. 56 - 63. 378. Roditel’skie kolâdki; Legenda dvadcatogo veka; Ballada o telenke; Kladbi e pod domom; Plakal’ ica; Roditeli; U ebnye istorii; Robkij âzyk : [ versuri ] / per. s mold. R. Ol’ evskij // Kodry. – 1990. – Nr. 7. – P. 5 - 10. 379. Rodnye polâ : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalin // Kodry. – 1986. – Nr. 5. – P. 93; Lit. Rossiâ. – 1977. – 26 avg. ( Nr. 35 ). – P. 6; Sov. Moldaviâ. – 1983. – 16 apr. 380. Rodnye polâ; Rodina; Vojna; Pejza du i; Sovsem naivnaâ élegiâ; U imsâ l bvi; Dnevnik; Tret’e oko : [ versuri ] / trad. de V. Protalin şi L. Fel’d er; pref. de G. Vieru // Molodye poéty Moldavii. – M., 1977. – P. 22 - 44. 381. Rodnye polâ; Uro aj; Sovsem naivnaâ éllegiâ : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalina // Poéziâ : al’manah. Vyp. 24. – M., 1979. – P. 132 - 134. 382. Romeo i D ul’eta-85 : [ tragediâ v odnom akte ] / per. P. Gru ko // Molode ’ Moldavii. – 1985. – 16 i lâ. 383. Rossa : [ versuri ] / per. V. Protalin // Nar. obrazovanie. – 1989. – 14 okt. 384. Skol’ko nam na svete it’… : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // nyj leninec. – 1989. – 4 avg. 385. Slova pospeva t kak v pole zerno… ; Ptica Feniks; Do di; Slovno by…; Poéma [ lui Grigore Vieru ] / trad. de Fil’ teyn Mihail // Dru ba Narodov. – 1985. – Nr. 6. – P. 86 - 87. 386. Slovo Rodiny; Odinokaâ l bov’; Golodnaâ bezdna menâ pod idaet; Telegramma; Molodye; Pervyj poslevoennyj sneg; Vozvra enie lo adej; Slu aj; Dyry; Re ’ velikogo 46


izobretatelâ na press-konferencii; Motiv srednevekovoj l bvi; Molitva : [ versuri ] / per. L. Fel’d er, M. Hazin, P. Gru ko // Gorizont. – 1988. – Nr. 1. – P. 2 - 9, 49. 387. Svet knigi Mirona Costina : [ eseu despre Miron Costin ] / trad. S. Rybak // Kodry. – 1984. – Nr. 1. – P. 145 151. 388. Tak svetla ona byla : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Nar. obrazovanie. – 1987. – 7 mart. 389. Tret’e oko : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Gorizont. – 1986. – Nr. 8. – P. 31; Kodry. – 1977. – Nr. 6. – P. 45; Oktâbr’. Dnestr. Kodry : izbrannoe. – Ch., 1978. – P. 237. 390. Tret’e oko; Legendy; Restavratory; Orfej; Bo s’ â vstre i s knigo odnoj…; Memorandum; Molitva; Zave anie; Ballada; Tak svetla ona byla; Ka etsâ…; Vl blennyj angel; Muzyka; Motiv srednevekovoj l bvi; Postskriptum; Pozvol’te derevu cveten’e; Pogovorki; Na pavlinov mnogie veka…; Re ’ velikogo izobretatelâ na press-konferencii; “Podobna krugu…”; Konec tysâ eletiâ; Obratnye do di; Arheologiâ; O l bvi; Nevidannaâ vesna; Éta l bov’; Lunatiki ili vl blennye; Vl blennye; Sumerki; Dojna; Poroj; Dyry; Gomer; Sultan; Slepaâ ptica; Osennaâ ohota; Vyros ij v akvariume kit; Strekoza; Slu aj; Prekrasnoe : [ versuri ] / per. L. Fel’d er, P. Gru ko, V. Protalin, L. Kazakov // 13 moldavskih poétov : [sb. stihov ]. – Ch., 1989. – P. 142 - 189. 391. U imsâ l bvi : [ versuri ] / per. V. Protalina // Ve . Ki inev. – 1985. – 12 okt. 392. Vdrug : [ versuri ] / per. s mold. L. Fel’d er // Molode ’ Moldavii. – 1978. – 26 ânv.; Sov. Moldaviâ. – 1978. – 12 apr. 393. Ve er poézii v detskom dome sela Popenki : [ versuri ] / trad. L. Fel’dser // Tribuna. – 1988. – Noâbr. – P. 18 - 19. 394. Ve era : [ versuri ] / per. s mold. V. Protalin // Lit. Rossiâ. – 1982. – 9 i lâ. – P. 4 - 5; Molode ’ Moldavii. – 1980. – 22 noâb. 395. Ve era; Obratnye do di; Neo idannoe leto; Prihodit vremâ; Vl blennye; Rosa; Ptica Feniks : [ versuri ] / per. V. Protalin // Lit. u eba. – 1979. – Nr. 1. – P. 101 - 105. 396. Vesna : [ versuri ] / per. s mold. I. Tynânova // Lit. gaz. – 1975. – 9 apr.; nyj leninec. – 1982. – 19 mart. 397. Vnucata : [ versuri ] // Kolobok. – 1983. – Nr. 6. – P. 15. 398. Vnu ata / per. M. Borodickaâ; Pro carâ Borodata; Prikl eniâ Păsărela / per. A. Brodskij; Gde ty, detstvo?… / per. S. Ickovi : [ versuri ] // Samye krasivye cvety : 47


stranicy nar. tvor estva. – Ch., 1990. – P. 220 - 228; 1987. – P. 262 - 271. 399. Vnu ata; Rasseânyj Tîndală; Apel’sin; Nătăfleaţă : [ versuri ] / per. M. Borodickaâ // Zvezdo ka. – 1982. – Nr. 7. – P. 4 - 5. 400. Vojna : [ versuri ] / per. L. Fel’d er // Ve . Ki inev. – 1989. – 4 fevr.; 1977. – 24 fevr. / per. V. Protalin; Vozvra enie domoj : stihi, proza, publicistika. – Ch., 1985. – P. 240 - 242. 401. Vossozda tebâ po pis’mam : [ versuri ] / per. Z. Palvanovoj // Dru ba narodov. – 1977. – Noâb. ( Nr. 11 ). – P. 91 -92; Namaganskaâ pravda. ( Uzbekistan ). – 1987. – 28 maâ. – P. 3. 402. Zave anie; I snova do di…; Deti voennyh let. 1944; Pogovorki; Ptica - Feniks; Élegiâ; Sumerki / per. L. Kazakov; O l bvi; Romeo i D ul’eta - 85; Bo s’ â vstre i s knigo odnoj / per. P. Gru ko; Vyros ij v akvariume kit / per. V. Protalin : [ versuri ] // Kodry. – 1985. – Nr. 12. – P. 12 - 18. 403. Zemlâ moâ blagodatnaâ : [ eseu despre Basarabia ] // Molodaâ gvardiâ. – 1985. – Nr. 8. – P. 163 - 165. 404. Zemlâ poéta : [ versuri ] / per. s mold. R. Ol’ evskij // Molode ’ Moldavii. – 1983. – 11 okt.; Sov. Belorusiâ. – 1977. – 14 dek.; Sov. Moldaviâ. – 1977. – 23 okt.; 1975. – 6 i nâ. 405. Zemlâ poéta; Podsne nik : [ versuri ] / per. R. Ol’ evskij // Molode ’ Moldavii. – 1975. – 18 mart. 406. Zerkalo reki; Ot izna; Pozvol’te derevu cveten’e; Éto l bov’; Legendy : [ versuri ] / per. s mold. L. Fel’d er // Kodry. – 1984. – Nr. 5. – P. 72 - 75. LIMBA SPANIOLĂ 407. El abuelo ( Bunelul ) : [ versuri ] / trad. Ion Reniţă // La nueva Gaceta ( Cuba ). – 1982. – Nr. 5. – P. 16. 408. Fenix ( Pasărea Fenix ) : [ versuri ] / trad. Ion Reniţă // El caiman barbudo ( Cuba ). – 1982. – Ed. 169. – Enero ( Nr. 1 ). – P. 7. 409. Poetas de todos los paises, Unios ! (Poeţi din toate ţările, uniţi-vă!); La revolucion ( Revoluţia ) : [ versuri ] / noticia biobibliogr.; traduccion del moldavo al espanol por Ion Reniţă // Bohemia (Cuba). – 1981. – 12 iunie ( Nr. 24 ). – P. 15. LIMBA SUEDEZĂ

48


410. En uppfinnares presskonferens; Ego : [ versuri ] / trad. Ion Miloş // Vid tystnadens bord : antologie de poezie românească. – Stockholm, 1998. – P. 282. 411. Tit. orig. în lb. ro : La masa tăcerii. LIMBA TURCĂ 412. Dede ( Bunicul ); Üçüncü göz ( Ochiul al Treilea ); Sevda üstüne ( De dragoste ) : [ versuri ] / trad. Dr. Irfan Unver Nasrattinoglu // Çagaş Moldavya siiri antolojisi. – Ankara, 1992. – P. 43 - 45. LIMBA TURKMENĂ 413. Prihodit srok : [ versuri ] / per. E. Sklâr // Koms. Turkmenistana. – 1975. – 25 sent. 414. Vatan : [ versuri ] / per. K. Dasgynov // Edebiât ve Sungat. – 1976. – 1 maâ 415. ( Nr. 35 ). – P. 3. 416. Vatan; Bugdai atîzî : [ versuri ] / trad. K. Dasgynov // Sovet edebiâtî. – 1978. – Nr. 6. – P. 6. 417. Vesna : [ versuri ] / per. K. Da gynov // Î kommunist. – 1975. – 27 sent. – P. 4.

49


LIMBA UCRAINEANĂ 418. “B’et v glaza solnce zolotym do dem…” : [ versuri ] / per. s mold. V. Baranova // Molod’ Ukraini ( Kiev ). – 1982. – 14 okt. 419. Bat’kivicina ( Patrie ); Zakohani ( Îndrăgostiţi ) : [ versuri ] / trad. V. Zatuliviter // Vesnâvi kodri. – Kiev, 1973. – P. 214 - 216. 420. “Byl â togda v Bare…”; “Net poleznej utehi, ne eli éta…”; Samyj prosve ennyj istorik iz moldovan…”; “Pobe dala mysl’…”; “Splyva t prodni, kak teni v letnij den’…”; “Rodâtsâ i v Moldavii l di…”; “Vsem, to napisal, ot ityva s’ pered vremenem…” : [ o mold. letopisce Mirone Costin ] / per. s. mold. M. Slovânova // Grono : lit. hudo . sb. – Kiev, 1985. – Vyp. I. – P. 176 - 184. 421. “Celu vozduh Ot izny…” : [ versuri ] / per. V. Zatuliviter // Lenins’ka zmina ( Har’kov ). – 1978. – 18 maâ. 422. “Celu vozduh Ot izny…”; ivopis’ : [ versuri ] / per. s mold. V. Zatuliviter // Dnipro ( Kiev ). – 1977. – Nr. 9. – P. 33 - 34. 423. as pislâ do dâ : [ versuri ] / trad. E. Hodun // Lenins’ka zmina ( Har’kov ). – 1980. – 7 serpnea ( Nr. 95 ). – P. 4. 424. omu zamerzav strumok ?; Tîndală; Leda io; Ilieş iz Cireş-a; Anton; Ki ca i mi ca; Ija iok; Irina; Vedmeja : [ versuri ] / trad. V. Vozn k // Dojna. – Kiev, 1985. – P. 133 - 134. 425. Dos iti…; Jarmarok XX stolittâ : [ versuri ] / trad. V. Boico // Prapor ( Har’kov ). – 1986. – Nr. 12. – P. 53 - 54. 426. Ilieş iz Cireş-a; Medve onok : [ versuri ] // Barvinok. – 1985. – Nr. 8. – P. 8 - 9. 427. Mariâ : [ versuri ] / per. s mold. S. Chelar // Ukraina. – 1987. – I l’ ( Nr. 7 ). – P. 12. 428. Metelic-odnodenka; Tret’ oko : [ versuri ] / trad. T. Fed k // Gorizont. – Odessa : Maâk, 1986. – P. 124 - 125. 429. Moldaviâ; “A rassvet budto sama l bov’” : [ versuri ] / per. s mold. A. Oni ko // Koms. prapor. – 1987. – 22 avg. – P. 4. 430. Moldaviâ; A svitanok, mov same kohannâ : [ versuri ] / trad. A. Oni ko // Koms. prapor. – 1987. – 22 serpnea. – P. 4. More iogo niznavalo… : [ eseu despre aflarea lui M. 431. Eminescu la Odesa ] / trad. M. Slovânova // Suzir’â ( Kiev ). – 1988. – Ed. 27. – P. 228 - 240.

50


432. “Ne vl blâjtes’ vesnoj !” : [ povestire fantastică ] / per. s mold. E. Hodun // Prapor ( Har’kov ). – 1985. – Nr. 12. – P. 31 - 43. 433. Neruda; Nevidannaâ vesna : [ versuri ] / per. s mold. Vasili Moruga. – Dnipro 434. ( Kiev ). – 1982. – Nr. 3. – P. 85 - 86. 435. Ot izna : [ versuri ] // Soc. Harkiv yna ( Har’kov ). – 1978. – 12 maâ. 436. Ot izna; Tretij glaz : [ versuri ] / per. s mold. V. Zatuliviter // ervonij promin’. – 1973. – 5 apr. 437. Pablo Neruda : [ versuri ] / per. S. Litvin // Lit. Ukraina ( Kiev ). – 1978. – 12 maâ. 438. Pamât’ derev’ev; Kolodeznye mastera; Davno Eminescu ne snilsâ; Revol ciâ; Dyry; “Imet’ by pesn …”; Mariâ; “Tak svetla ona byla…”; Prekrasnoe : [ versuri ] / per. i avt. poslesl. R. Kudlik // ovtén ( Kiev ). – 1986. – Nr. 11. – P. 10 - 12. 439. Sâjvo knig Mirona Costina : [ eseu despre M. Costin ] / trad. M. Slovânova // Grono. – Kiev, 1985. – P. 176 - 184. 440. Testament; Pis’mo kryla; Legenda, Manuskript iz srednevekov’â; Iz stenogrammy nekoj press-konferencii; Gomer : [ versuri ] / per. s mold. V. Zatuliviter // Poéziâ. – Kiev, 1987. – Vyp. 2. – P. 141 - 144. 441. Virna Bat’kivicina : [ versuri ] / trad. S. Chelar // Mi Dnistrom i Prutom ( Kiev ), 1989. – P. 35 - 36. 442. Vit izna : [ versuri ] // Socialisti na ( Har’kov ). – 1978. – 12 maâ ( Nr. 94 ). – P. 3. 443. ivopis’ : [ versuri ] / per. V. Zatuliviter // Sozvezdie : [ sb. ]. – Kiev., 1978. – P. 179; Suzir’â ( Kiev ), 1978. – Vyp. 12. – P. 179. LIMBA MAGHIARĂ (Ungaria ) 444. Olyan szep volt; A kolto hona : [ versuri ] / trad. Apati Miklos // Szovjet irodalom. – 1989. – Nr. 5. – P. 112. RECENZII 445. Alte poveşti de cînd Păsărel era mic : [ pentru grădiniţa de copii ] / pict. Ţurcanu A. I. . – Ch., 1984. – 80 p. : il. – Cu caract. chir. 446. Rec. : Ciocanu I. O nouă întîlnire cu Păsărel // Scînteia leninistă. – 1986. – Nr. 3. – P. 25. – Cu caract. chir.

51


447. Antologia poeziei vechi moldoveneşti : modele şi reconstituiri / pref., selecţ., trad. şi note de N. Dabija. – Ch., 1987. – 216 p. – Cu caract. chir. 448. Rec. : Alexandru I. Doru-mi-i… // Luceafărul. – 1989. – 29 iul.; Alexandru I. Poezia veche // Luceafărul. – 1988. – 27 febr. – P. 7; Tinerimea Moldovei. – 1988. – 5 oct. – P. 4. – Cu caract. chir.; Bostan Grigore. Lui Nicolae Dabija, cu prilejul apariţiei sale Antologia poeziei vechi moldoveneşti ( şarjă în versuri ) // Zorile Bucovinei. – 1988. – 30 apr. – P. 3. – Cu caract. chir.; Cimbru M. “Scris-am eu… cu mîna de ţărînă” // Scînteia leninistă. – 1988. – Nr. 4. – P. 24 - 25. – Cu caract. chir.; Cimpoi M. Zeiţa Lethe şi “zăbava” // Moldova. – 1988. – Nr. 8. – P. 22. – Cu caract. chir.; Ciocoi Gh. Cărţile deschise emană lumină // Viaţa Satului. – 1988. – 18 mart. – P. 4. – Cu caract. chir.; Eşanu Andrei. Chiprian de la Vişneveţ // Eşanu A. Cultură şi civilizaţie medievală românească. – Ch. : ARC, 1996. – P. 189 - 192; Gherman V. Antologia poeziei vechi moldoveneşti // Viaţa Satului. – 1988. – 5 mart. – P. 4. – Cu caract. chir.; Levit E. Urmărind făgaşurile seculare ale poeziei // Nistru. – 1988. – Nr. 11. – P. 137 - 143. – Cu caract. chir.; Matcovschi A. Contribuţii la un profil de mare cărturar : [ N. Milescu Spătaru în lumina cercetărilor contemporane ] // Patrimoniu. – Ch., 1987. – P. 150. – Cu caract. chir.; Ovcinikova - Pelin V. // Limba şi literatura moldovenească. – 1989. – Nr. 4. – P. 62 - 66. – Cu caract. chir.; Scarlat Mircea. [ despre poetul Chiprian, autorul unui poem de la 1432, descoperit şi tradus de N. Dabija ] // Istoria poeziei româneşti. Vol. IV. – Buc., 1990. – P. 280; Stati V. Postigaâ istoki // Sov. Moldaviâ. – 1988. – 30 avg. – În lb. ru; 449. Apă neîncepută : [ versuri ]. – Ch. : Lit. artistică, 1980. – Cu caract. chir. 450. Rec. : Bantoş A. Poetul şi împlinirea // Nistru. – 1980. – Nr. 12. – P. 140 - 143. – Cu caract. chir.; Botezatu E. Poemele zborului spiritual // Lit. şi Arta. – 1981. – 5 noiembr. – Cu caract. chir.; Cimpoi M. Nicolae Dabija şi nostalgie vestitorului // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 22 oct. – Cu caract. chir.; Ciocanu I. Poezia, apă mereu neîncepută // Învăţ. publ. – 1981. – 4 apr. – Cu caract. chir.; Coroban V. Sinceritatea inspiraţiei // Lit. şi Arta. – 1980. – 18 dec. – P. 5. – Cu caract. chir.; Grigoriev G. Armonia universului poetic // Moldova Soc. – 1981. – 4 ian. – P. 4. – Cu caract. chir.; Hazin M. Kolodec v podarok // Koms. pravda. – 1979. – 25 mart. – În lb. ru; Mazilu G. Personalitatea poeziei // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 13 iul. – Cu caract. chir.; 52


Mikolina kriniţea // Calendar pe anul 1981. – pe versul filei de la 1 octombrie ( 1 serpeni ). – În lb. uc; Valori şi aparenţe. – Ch., 1985. – P. 186 - 191. – Cu caract. chir.; Negru N. Blîndeţea înseşi la modul imperativ // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 27 mai. – Cu caract. chir.; Popa N. Obişnuindu-ne cu “Apa neîncepută” // Ki in. universitet. – 1981. – 7 ian. – P. 4. – Cu caract. chir.; Rău A. Nicolae Dabija, “Zograful” // Magazin bibliografic. – 1994. – Nr. 1. – P. 26 - 30; Sanin V. Postigaâ vremâ // Izdatel’skie novinki. – 1980. – 18 i l. ( Nr. 13 ). – P. 3. – În lb. ru; Tudoran I. Luminat de o floare // Zorile Bucovinei. – 1980. – 2 sept. – Cu caract. chir.; Turea L. Imnele luminii // Moldova. – 1981. – Nr. 3. – P. 14. – Cu caract. chir. 451. Aripă sub cămaşă : [ versuri ]. – Iaşi : Junimea, 1992 452. Rec. : Lădariu L. Păstorul de speranţe // Cuvîntul liber ( Tîrgu-Mureş ). – 1991. – 23 aug. – P. 4; Morăraş M. Nicolae Dabija : “Cît durea-ne-vor izvoare…” // Viaţa Satului. – 1992. – 20 mai. – P. 8; Sângeorzan Z. Fiinţa şi rostirea // Lit. şi Arta. – 1992. – 16 apr. – P. 4; Podul de verb // Lit. şi Arta. – 1991. – 8 aug. 453. Idem, 1991 454. Rec. : Ciocanu A. Nicolae Dabija : Vă las ca moştenire Trandafirul // Glasul Naţiunii. – 1991. – Noiembr. ( Nr. 46 ). – P. 6 - 7. 455. Idem. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 223 p. – Cu caract. chir. 456. Rec. : Cantemir N. Nicolae Dabija. Aripă sub cămaşă // Tineretul Moldovei. – 1990. – 20 iunie. – P. 7.; Ciocanu A. Tărîmul demnităţii poetice // Moldova Soc. – 1989. – 2 apr. – Cu caract. chir.; Korkina A. Kryl’â pod rubahoj // Gra d. mir. – 1993. – 10 avg. – P. 4; Mazilu G. Balade ale renaşterii spirituale şi naţionale // Tinerimea Moldovei. – 1989. – 12 mart. – Cu caract. chir. 457. Domnia lui Ştefan cel Mare. – Ch. : Universitas, 1991. – 128 p. 458. Rec. : Lozan M. N. Cum ne vor vedea urmaşii ? // Moldova Suverană. – 1992. – 14 mai. 459. Dreptul la eroare : [ poeme ]. – Ch. : Hyperion, 1993. – 237 p. 460. Rec. : Galaicu-Păun Em. Acvila Republicii Moldova // Basarabia. – 1995. – Nr. 4/5. – P. 97 - 99. 461. Idem, 1994 462. Rec. : Galaicu-Păun Em. “Dreptul la ero(d)are” // Vatra. – 1994. – Noiembr. - dec. ( Nr. 224 - 225 ). – P. 4. 53


463. Idem, 1993. – 23 p. 464. Rec. : Gîrneţ V. “Privesc lucrurile printr-o lacrimă…” // Lit. şi Arta. – 1994; Simion Eugen. Poezia e o bucuroasă tristeţe // Lit. şi Arta. – 1995. – 14 dec.; Scriitori români de azi. Vol. IV. – Buc., 1998. – P. 298 - 303. 465. I skazala mne ar-ptica, ili neoby noe poho denie Păsărela v skazo nyh stranah : povest’ skazka / peresk. s mold. A. Brodskij. – Ch. : Lit. artistică, 1986. – 64s. – În lb. ru. 466. Rec. : Carab evskaâ M. “Poho deniâ Păsărela” // Tînărul leninist. – 1987. – 15 dec. – P. 4. – Cu caract. chir.; Unyj leninec. – 1987. – 15 dek. – În lb. ru; Filonova N. // Det. lit. – 1988. – Nr. 4. – P. 68 - 69. – În lb. ru; Peteteatcu T. Râdom s detskimi slezami i ulybkami // nyj leninec. – 1990. – 18 maâ. – În lb. ru. 467. Krylâ pid soro ko : [ versuri ] / per. s mold. V. I. Zatuliviter. – Kiiv : Molodaâ gvardiâ, 1991. – În lb. uc. 468. Rec. : Korkina A. “Kryl’â pod rubahoj” // Gra d. mir. – 1993. – 10 avg. – În lb. ru. 469. Lacrima care vede : [ versuri ]. – Buc. : Junimea, 1994. – Idem. – Ch. : Hyperion, 1994. – 64 p. 470. Rec. : Dolgan M. Nicolae Dabija : dreptul la poezia “pură” // Lit. şi Arta. – 1995. – 2 noiembr.; Astra. – 1995. – Oct. ( Nr. 1 ). – P. 10. – ( Supl. al rev. “Lit. şi Arta” ). 471. Libertatea are chipul lui Dumnezeu : [ publicistică ]. – Craiova : Scrisul românesc, 1997. – 268 p. : 18 p. : foto. – ( Românii uitaţi ). 472. Rec. : Ciocanu Anatol. Vai de capul independenţei noastre ! // Glasul Naţiunii. – 1997. – 10 dec. – P. 10; Dinescu Viorel, Nicolae Dabija - Libertatea are chipul lui Dumnezeu // Viaţa Liberă. – 1998. – 6 mai. – P. 7; Preda Constantin. “O sărbătoare a cărţii” // Lit. şi Arta. – 1997. – 6 noiembr.; Vieru Grigore. O complexă personalitate culturală // Lit. şi Arta. – 1997. – 6 noiembr. 473. Mierla domesticită : [ versuri ]. – Ch. : Uniunea Scriitorilor, 1992. – 32 p. – ( Poezii de duminică ). 474. Rec. : Flynn John. Scrisoare din S.U.A. // Lit. şi Arta. – 1995. – 14 dec.; Grigor A. “În veacul nostru ura-i inutilă” // Lit. şi Arta. – 1993. – 3 iunie; Ulici Laurenţiu. Poeţi basarabeni // România liberă. – 1993. – 20 mart. – P. 2. 475. Moldova de peste Nistru - vechi pămînt strămoşesc : studiu publicistic. – Ch., 1990. – 80 p. – Text paralel în lb. ro, ru. 476. Rec. : Enăchescu T. A. “Ţara noastră nu se împarte” // Cuvîntul liber. – 1991. – 1 aug. – P. 3; Gafton Gh. 54


Adevărul să fie adevăr // Moldova Suverană. – 1991. – 3 ian.; Ghibescul N. Istoriki postoronites’ ! // Dnestrovskaâ pravda. – 1990. – 15 noâb. – P. 2. – În lb. ru; Parja Gh. Am impresia că descalecă sufletul nostru încă o dată dinspre Maramureş // Graiul Maramureşului. – 1992. – 13 mart. 477. Nasc şi la Moldova oameni : povestiri : [ pentru copii ]. – Ch. : Hyperion, 1992. – 73, [2] p. : il. color. 478. Rec. : Ciocanu I. Iniţiere în istoria neamului // Glasul naţiunii. – 1994. – Aug. ( Nr. 35 ). – P. 9.; Moldova Suverană. – 1992. – 14 oct. 479. Ochiul al treilea : [ versuri ]. – Ch., 1975. – 88 p. 480. Rec. : Beşleagă V. Sentimentul Patriei // Lit. şi Arta. – 1977. – 24 noiembr. – Cu caract. chir.; Ciocanu A. Ochiul poetului // Nistru. – 1975. – Nr. 6. – P. 141 - 143. – Cu caract. chir.; Codreanu T. “Ochiul al treilea” şi poezia generaţiei lui Nichita Stănescu // Porto-Franco. – 1996. – Sept. – P. 5; Damian L. Despre poezia tînără // Lit. şi Arta. – 1978. – 5 ian. – Cu caract. chir.; Dolgan M. Poezie izvorîtă din inimă // Moldova Soc. – 1977. – 19 oct. – Cu caract. chir.; Dolgan M. Scriind să sporeşti ale foii lumine // Crez şi măiestrie. – Ch., 1982. – P. 310 - 314. – Cu caract. chir.; Dudnic P. A fi luminos şi cinstit… // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 26 aug. – Cu caract. chir.; Fel’d er L. Do di iz semân // Lit. gaz. – 1976. – 1 sent. – În lb. ru; Lungu E. Tînăra ţară a unui tînăr poet // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 27 iunie. – P. 4. – Cu caract. chir.; Mazilu Gh. Debuturi de bun augur // Cultura. – 1975. – 2 aug. – P. 8. – Cu caract. chir.; Nastasiu V. Nicolae Dabija : poet al luminii // Lit. şi Arta. – 1977. – 20 oct. – Cu caract. chir.; Noi apariţii editoriale // Nistru. – 1975. – Nr. 4. – P. 157 - 158. – Cu caract. chir.; Silvestru A. // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 30 mart. – Cu caract. chir.; Ţurcanu A. Litanii pentru valorile simple ale vieţii // Lit. şi Arta. – 1981. – 2 apr. – Cu caract. chir.; Ţurcanu A. "Tret'e oko poéta" // Kodry. – 1978. – Nr. 10. – P. 142 - 144. – În lb. ru. Oul de piatră. – Buc., 1995. – 238 p. 481. 482. Rec. : Cartea de poezie // Universul cărţii. – 1996. – Nr. 1- 2. – P. 7; Dinescu Viorel. Oul de piatră // Lit. şi Arta. – 1996. – 26 sept. 483. Pe urmele lui Orfeu : eseuri. – Ch., 1990. – 380 p. 484. Rec. : Mănucă D. Editorial basarabean // România lit. – 1991. – 17 ian. – P. 11; Mănucă D. // Basarabia. – 1991. – Nr. 10. – P. 184 - 186. 485. Idem. – Ch., 1983. – 184 p.

55


486. Rec. : Bostan Gr. File din cartea memoriei // Zorile Bucovinei. – 1984. – 14 mart. – Cu caract. chir.; Ciubuc G. O stradă pentru cronicar // Lit. şi Arta. – 1984. – 2 febr. – Cu caract. chir.; Codreanu Theodor. Nicolae Dabija şi “complexul lui Orfeu” // Lit. şi Arta. – 1993. – 21 oct.; Coroban V. Erudiţie şi inspiraţie // Moldova Soc. – 1984. – 28 mart. – Cu caract. chir.; Coval D. Clasicii văzuţi de aproape // Moldova. – 1984. – Nr. 6. – P. 23. – Cu caract. chir.; Grigorescu G. O cultură supravieţuieşte prin literatură // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 30 sept. – Cu caract. chir.; Lungu E. Ghid al memoriei // Lit. şi Arta. – 1984. – 26 apr. – Cu caract. chir.; O întrebare pentru un scriitor // Lit. şi Arta. – 1984. – 26 apr.; 5 ian. – Cu caract. chir.; Macarie Victor. Nicolae Dabija. Pe urmele lui Orfeu // Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”. – Iaşi, 1988, XXV/1. – P. 609; Nicolescu Daniel. Nicolae Dabija : Pe urmele lui Orfeu. Dinamismul întoarcerii la trecut // România liberă. – 1991. – 6 iunie. – P. 5; Senic V. Invitaţie la lectură // Nistru. – 1984. – Nr. 5. – P. 158 - 160. – Cu caract. chir.; Stati V. Valoarea artistică a documentului // Învăţ. publ. – 1984. – 1 febr. – Cu caract. chir. 487. Poveşti de cînd Păsărel era mic. – Ch., 1980. – 22 p.: il. 488. Rec. : Ciocanu I. Gratuitatea şi gravitatea poveştii // Învăţ. publ. – 1981. – 30 sept. – Cu caract. chir.; Golţov D. Lumea fermecătoare a poveştilor // Lit. şi Arta. – 1981. – 24 sept. – Cu caract. chir.; Guţu V. Prietenii lui Păsărel // Tînărul leninist. – 1985. – 28 mart. – Cu caract. chir.; Mazilu G. Basm scris ca de copii // Lit. şi Arta. – 1980. – 1 iul.; 17 iul. – Cu caract. chir. 489. Stihi. – Ch., 1985. – 170 s. – În lb. ru. 490. Rec. : Afonin I. "Napevy trav tvoih â v serdce beregu…" // Kodry. – 1986. – Nr. 11. – P. 145 - 146. – În lb. ru.; Âsnov M. Mir, otkrytyj tret'im okom // Dru ba narodov. – 1987. – Nr. 10. – P. 267 - 268. – În lb. ru; Kireeva A. Bessonnaâ pamât’ : [ despre tema păcii şi a războiului ] // Pravda. – 1985. – 21 i nâ. – În lb. ru; Mazilu Gh. “Vo vsem bol’ om est’ bol’ e, em vidno…” // Kodry. – 1986. – Nr. 7. – P. 133 - 137. – În lb. ru. 491. Utrenââ voda : [ versuri ] 492. Rec. : Ol’ evskaâ N. Nepo atoe slovo // Tînărul leninist. – 1983. – 28 oct. – Cu caract. chir.; nyj leninec. – 1983. – 28 okt. – În lb. ru.

56


493. Zdrastvuj, mir éto â : [ foto-album despre copiii Moldovei ] / aut. text. N. Dabija. – Ch., 1982. – 164 s. – Text paralel în ro, ru şi en. 494. Rec. : Molode ’ Moldavii. – 1982. – 30 noâb. – În lb. ru.; Petrov V. Navstre u izni // Sov. foto. – 1983. – Nr. 4. – P. 18. – În lb. ru; Pilaeva Gh. Ne ho u byt’ malen’kim // Ve . Ki inev. – 1982. – 18 sent. – În lb. ru; Turea L. Dimineţile unui pui de om // Moldova. – 1983. – Nr. 1. – P. 8 - 10. – Cu caract. chir. 495. Zugravul anonim : [ versuri ]. – Ch., 1985. – 97 p. 496. Rec. : Mazilu Gh. Fascinaţia poeziei : între zbucium şi atitudine // Nistru. – 1985. – Nr. 11. – P. 148 - 152. – Cu caract. chir.; Reabilitarea calităţii artistice. – Ch., 1989. – P. 190 - 202. – Cu caract. chir.; “Vo vsem bol’ om est’ bol’ ee, em vidno…” // Kodry. – 1986. – Nr. 7. – P. 133 - 137. – În lb. ru.; Nastasiu V. Limpezimi ale poeziei eseistice // Moldova. – 1986. – Nr. 8. – P. 24. – Cu caract. chir.; Sobieţchi L. “Zugravul anonim” // Viaţa Satului. –1985. – 7 dec. – Cu caract. chir.; Vornicu I. // Viaţa Satului. – 1989. – 23 dec. – Cu caract. chir.

57


Un filosof antic clasifică profesiunile, în funcţie de importanţa lor socială, în felul următor pe locul întîi situa preotul, pe locul doi oşteanul, pe locul trei - învăţătorul, pe locul patru - filosoful. Şi abia pe ultimul loc - poetul. Dar, zicea filosoful, sunt vremuri cînd lipsesc şi preotul, şi oşteanul, şi învăţătorul şi filosoful. Şi atunci poetul prebuie să-i suplinească pe toţi. Un astfel de poet este Nicolae Dabija, poate cea mai complexă personalitate culturală din Basarabia. Unul dintre cei mai de seamă poeţi contemporani, cercetător profund şi original al literaturii vechi româneşti, autor de manuale şcolare, unele dintre ele arse în Transnistria bolşevică, altele scoase azi din învăţămîntul Basarabiei încă bolşevizate, animator al vieţii politice şi, credem că nu exagerăm, un eminent publicist, inima celei mai vibrante publicaţii basarabene Literatura şi Arta, în care curajosul bărbat răstoarnă aproape săptămînal cîte o brazdă de aur la rubrica editorială Vai de capul nostru. Nicolae Dabija este o vie dovadă că Basarabia n-a murit şi n-are cînd să moară. Grigore Vieru Am credinţa că nu a fost revistă de cultură românească mai bună, mai ofensivă, mai în faţa plutonului de execuţie, cum va rămîne pentru totdeauna, decît revista condusă de Nicolae Dabija, Literatura şi Arta, de la Chişinău, dar Nicolae Dabija este şi un mare poet. Unul dintre marii poeţi ai timpului nostru. Completez cu două versuri ale aceluiaşi Dabija: “Doru-mi-i de dumneavoastră, / Ca unui zid de o fereastră”. Adrian Păunescu M-au impresionat în mod deosebit editorialele Dumneavoastră. Curajul Dumneavoastră l-aş compara cu cel al lui Ilaşcu, aş zice că sunteţi un Ilaşcu al scrisului, un adevărat Bărbat al neamului românesc. Cît mai există o publicaţie ca Literatura şi Arta basarabenii vor avea o lumină care să le arate calea. Neagoe Gheorghe ( Austria) PUBLICISTICĂ 497. "… A vorbi într-un pustiu" // Lit. şi Arta. – 1997. – 22 mai; 24 ore. – 1998. – 7 mai. 498. Acest veşnic miracol, teatrul… : [ cuvînt despre Teatrul Poetic din capitală ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 1 ian. – Cu caract. chir. 58


499. Act de vandalism // Lit. şi Arta. – 1996. – 1 febr. 500. Acţiune banditească la frontieră : [ scriitorul Nicolae Dabija - victima vameşilor (?) de la Leuşeni ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 15 aug. 501. Adevărul lui Nicolae Sulac : [ în loc de postfaţă ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 20 mart.; V. Olărescu. Înfierea din urmă. – Ch., 1997. – P. 157 - 167. 502. Adio stegarului ! : [ la moartea ziaristului Nicu Stegaru ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 19 dec. 503. Aici arborii par a fi mai îngînduraţi : [ eseu despre Aleea Clasicilor din Chişinău ] // Calendar - 1982. – Ch., 1981. – P. 155. – Cu caract. chir. 504. Alba-Iulia s-a întîmplat la Chişinău // Totuşi iubirea. – 1995. – 14 - 21 dec. 505. Despre cenaclul “Totuşi iubirea “ de la Chişinău. 506. An nou cu griji vechi // Lit. şi Arta. – 1994. – 1 ian. 507. Antiindependenţa // Lit. şi Arta. – 1996. – 31 oct. 508. Anul păcii, anul speranţelor // Orizontul. – 1986. – Nr. 4. – P. 13 - 14. – Cu caract. chir. 509. Aprecieri [ semnate de I. Druţă, Iu. Surovţev, A. Mihailov, G. Alhazişvili, I. Draci, G. Asatiani, I. Alexandru, S. Rassadin, V. Tulnic, G. Meniuc, N. Dabija, V. Beşleagă, S. Vangheli, L. Damian, I. Ciocanu ş. a. ] // Vieru G. Cel care sunt. – Ch., 1987. – P. 343 - 351. – Cu caract. chir. 510. Atins de veşnicie : Pîinea pe masă e cîntec în casă : [ “Secerişul - 79” în gospodăriile r-nului Orhei ] // Lit. şi Arta. – 1979. – 12 iul. – Cu caract. chir. 511. Biblioteca lui Bucov // Lit. şi Arta. – 1996. – 11 iul. 512. “Biserică fără Dumnezeu ?!” : [ discurs în Parlament privind Mitropolia Basarabiei ] // Ţara. – 1993. – 12 ian. 513. Boala ca leac // Lit. şi Arta. – 1998. – 30 apr. 514. Bucuria înfrăţirii : [ vorbesc P. Zagrebelinîi, A. Miastkovskii, I. C. Ciobanu, P. Cruceniuc, G. Malarciuc, N. Dabija ] // Moldova Soc. – 1978. – 20 mai. – Cu caract. chir. 515. Bun găsit, ţară nouă… : [ impresii de călătorie din România ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 1 febr. 516. Bună dimineaţa, noapte! // Lit. şi Arta. – 1994. – 28 iul. 517. Ca o scară, politica… // Lit. şi Arta. – 1998. – 9 apr. 518. Cadoul // Lit. şi Arta. – 1997. – 12 iunie. 519. Calomnia, ca argument politic : [ răspuns la art. din “Molode ’ Moldovy” din 9 aprilie 1993 ] // Moldova Suverană. – 1993. – 14 apr. 520. Calomnia fără frontiere // Lit. şi Arta. – 1994. – 29 sept. 59


521. Răspuns la materialele din presă la adresa lui Nicolae Dabija şi a săptămînalului condus de el. 522. Cartea copilăriei : [ eseu despre copii şi copilărie ] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 7 oct. – Cu caract. chir. 523. Cartea noastră cea de toate zilele : [ eseu despre carte ] // Moldova. – 1979. – Nr. 7. – P. 27 - 28. – Cu caract. chir. 524. Casa cu stafii // Lit. şi Arta. – 1998. – 5 febr. 525. Că o să ai nevoie, poate, cîndva de lacrimile toate : [ parlamentarii despre Mitropolia Basarabiei ] // Glasul Naţiunii. – 1993. – Ian. ( Nr. 1 ). 526. Căpriana - o Putnă a Basarabiei // Lit. şi Arta. – 1997. – 7 aug. 527. Cătuşe pentru condeie : [ procuratura republicii împotriva jurnaliştilor ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 20 iul. 528. Ce cîntece cîntăm?! // Lit. şi Arta. – 1997. – 3 iul. 529. Cel pe care drumurile-l mai ţin minte // Dabija N. Pe urmele lui Orfeu. – Ch., 1983. – P. 77 - 97. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1981. – 25, 27 dec. – Cu caract. chir. 530. Cele bune să se-adune // Viaţa Satului. – 1984. – 1 ian. – Cu caract. chir. 531. Cenaclul “Totuşi iubirea” la Chişinău // Mesagerul. – 1995. – 8 dec. – Conţinut : O simbioză fericită : cenaclul “M. Eminescu” al P.F.D. şi cenaclul “Totuşi iubirea” / N. Dabija, A. Păunescu. 532. Cerbul-cu-Stea-în-Frunte : ( basm ) // Lit. şi Arta. – 1996. – 9 mai. 533. Cetatea Sorocii // Calendar - 1982. – Ch., 1981. – P. 33. – Cu caract. chir.; Orizontul. – 1985. – Nr. 1. – P. 64 - 66. – Cu caract. chir. 534. Chiriac, Vlad. "Viaţa e ca o scară pentru multe etaje…" : [ interviu cu Vlad Chiriac în preajma aniversării de 60 de ani de la naştere despr activitatea sa ] / consemnare : Nicolae Dabija // Lit. şi Arta. – 1996. – 17 oct. 535. Chişinău - capitala C.S.I. // Lit. şi Arta. – 1997. – 23 oct. 536. “Cin’te paşte, mielule ?” : [ meditaţii despre ce se întîmplă în Transnistria ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 15 noiembr. 537. Cine a declanşat conflictul din Transnistria ? // Lit. şi Arta. – 1996. – 14 mart. 538. Cine nu vrea să fie preşedinte ?! // Lit. şi Arta. – 1995. –21 sept. 539. Cine sînt adevăraţii “prieteni” ai găgăuzilor ?! // Lit. şi Arta. – 1990. – 1 noiembr. 60


540. Ciorile // Lit. şi Arta. – 1994. – 22 dec. 541. Cînd dreptatea umblă cu capul spart // Lit. şi Arta. – 1996. – 17 oct. 542. Cînd şi adevărul minte : [ referitor la falsificarea istoriei românilor ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 25 mai. 543. Cît costă gramul de fericire ?! // Lit. şi Arta. – 1996. – 22 febr. 544. Cît ne costă sărăcia noastră ?! : [ reflecţii despre şedinţele Congresului deputaţilor din U.R.S.S. ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 10 ian. 545. Clopotniţa Moldovei // Lit. şi Arta. – 1996. – 27 iunie. 546. Clopotniţa memoriei a renăscut // Lit. şi Arta. – 1998. – 22 ian. 547. Comedie la Mihailovca : [ compozitorul E. Doga la 50 de ani ] // Lit. şi Arta. – 1987. – Nr. 13. – Cu caract. chir. 548. Condamnaţi la a sluji adevărul : [ cuvîntare ţinută la Congresul scriitorilor din Moldova ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 4 noiembr. 549. Condamnaţi la independenţă // Lit. şi Arta. – 1995. – 2 noiembr. 550. Congresul căciulelor de nurcă : [ articole ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 10 febr. – Conţinut : N. Dabija. Un congres al ruşinii. 551. Congresul jucătorilor de oină // Lit. şi Arta. – 1997. – 19 iunie. 552. Congresul minorităţilor // Lit. şi Arta. – 1997. – 13 febr. 553. Conştiinţă a pămîntului : [ eseu despre pîine şi plugar ] // Viaţa Satului. – 1981. – 10 oct. – P. 4. – Cu caract. chir. 554. Copii fără copilărie // Lit. şi Arta. – 1997. – 29 mai. 555. “Copiii conducătorilor Republicii Moldova nu vorbesc româna, fiind de educaţie rusească” // Jurnal naţional. – 1995. – 31 aug. 556. Coşmarul unei nopţi de iarnă // Lit. şi Arta. – 1996. – 1 febr.; Vremea. – 1996. – 13 mart. 557. Covorul, neam cu oamenii : [ despre meşterii de covoare ] // Moldova. – 1984. – Nr. 7. – P. 18. – Cu caract. chir. 558. Cronicari ai timpurilor noi : ancheta noastră jubiliară : I. C. Ciobanu, B. Istru, P. Cruceniuc, A. Busuioc, Gh. Gheorghiu, H. Corbu, N. Dabija - către semicentenarul Uniunii Scriitorilor din Moldova // Moldova Soc. – 1978. – 12 apr. – Cu caract. chir. 61


559. Cu cine eşti, învăţătorule ? : [ meditaţii ] // Făclia. – 1993. – 26 febr. – Cu caract. chir.; Gorizont. – 1994. – Nr. 3. – P. 57 - 61. – În lb. ru. 560. Cultura - o Cenuşăreasă // Lit. şi Arta. – 1996. – 12 dec. 561. Cum i-am creştinat pe ruşi ?! : [ eseu polemic ] // Lit. şi Arta. – 1998. – 15 ian. 562. Cum se fură în Armata Naţională // Lit. şi Arta. – 1996. – 28 mart. 563. Cum susţinem cauza românească ? // Lit. şi Arta. – 1991. – 19 dec. 564. Datoria de oameni ai cetăţii : [ discurs ţinut la Adunarea Generală a Scriitorilor ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 19 dec. 565. De ce limba noastră e română ?! // Lit. şi Arta. – 1996. – 5 sept. 566. De la sapă - la cărte : [ fragm. din schiţa doc. “Un om între oameni” despre M. Buşan, prof., dr în ştiinţe medicale ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 9 mai. 567. De sufletul lui Ionică // Lit. şi Arta. – 1997. – 24 iul. 568. De ziua ta : [ eseu despre eternul femenin ] // Femeia Moldovei. – 1984. – Nr. 2. – P. 1. – Cu caract. chir. 569. De-un secol la răspîntii… // Lit. şi Arta. – 1995. – 6 apr. 570. Despre înaintaşi : [ omagiu scriitorilor, ce au stat la temelia înfiinţării Uniunii scriitorilor din Moldova ] // Viaţa Satului. – 1978. – 11 apr. – Cu caract. chir. 571. Detectorul de prostie // Lit. şi Arta. – 1997. – 2 oct. 572. Dialog la buza prăpastiei // Lit. şi Arta. – 1992. – 26 mart. 573. Dictatura mediocrităţii // Lit. şi Arta. – 1994. – 23 iunie. 574. Din Basarabia noastră saudită // Lit. şi Arta. – 1996. – 10 oct. 575. Dincolo de ţară // Lit. şi Arta. – 1995. – 30 noiembr. 576. Dinu, M. “O diplomaţie poate cîştiga o bătălie pierdută de generali” : [ interviu cu M. Dinu, ambasadorul României la Chişinău ] / consemnare : N. Dabija // Lit. şi Arta. – 1996. – 14 noiembr. 577. Diplomă de geniu : [ despre nivelul culturii din R.M. ] // 24 ore. – 1996. – 21 aug.; Lit. şi Arta. – 1995. – 16 noiembr. 578. Disidentul // Lit. şi Arta. – 1996. – 18 apr. 579. Doctorul Leontie // Lit. şi Arta. – 1997. – 11 dec.

62


580. Doma - muzei : [ eseu etnografic ] // Nastol’nyj kalendar’ - 1987. – M., 1987. – P. 118. – În lb. ru. 581. Dor de Iaşi : Hai să dăm mînă cu mînă : [ materiale consacrate or. Iaşi ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 21 ian. 582. Dreptul de a fi imbecil : [ cu privire la Legea despre învăţămînt ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 12 oct. 583. Dreptul la limbă // Lit. şi Arta. – 1994. – 25 aug. 584. Drumul spre bibliotecă // Lit. şi Arta. – 1997. – 24 iul. 585. Ecouri de lungă durată : [ despre Nicolae Glib, artist emerit din R.S.S.M. ] // Moldova Soc. – 1988. – 14 febr. – Cu caract. chir. 586. Ei ucid ca şi cum ar respira // Lit. şi Arta. – 1997. – 20 noiembr. 587. “Eliberatorii” : [ referitor la soarta Moldovei în războiul 1941 - 1945 ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 18 mai. 588. Elogiu discordiei // Lit. şi Arta. – 1996. – 16 mai. 589. Epocă tristă, plină de sărbători // Lit. şi Arta. – 1997. – 25 dec. 590. Era ticăloşilor // Lit. şi Arta. – 1995. – 10 aug. 591. Examenul de admitere // Lit. şi Arta. – 1996. – 15 aug. 592. Există o istorie a Moldovei ? : [ referitor la decizia Comisiei superioare de atestare de a se preda în şcoli, licee, înstituţii de învăţămînt superior Istoria Patriei în locul Istoriei Românilor ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 25 apr. 593. Extratereştrii // Lit. şi Arta. – 1996. – 1 ian. 594. Fandofănirea cadrelor // Lit. şi Arta. – 1994. – 8 sept.; Vremea. – 1994. – 15, 16, 17, 18 sept. 595. Farisei în Biserică : [ situaţia Bisericii Ortodoxe din R.M. ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 21 dec. 596. Femeia de sacrificiu // Lit. şi Arta. – 1995. – 9 mart. 597. Fiii risipitori // Lit. şi Arta. – 1994. – 9 iunie; Vremea. – 1994. – 22 iunie; 24 iunie. 598. Fîntînile // Moldova. – 1985. – Nr. 6. – P. 23. – Cu caract. chir. Forfecarii // Lit. şi Arta. – 1998. – 12 febr. 599. 600. “Foştii” // Lit. şi arta. – 1998. – 18 iunie. 601. “Fratele mai mare” // Lit. şi Arta. – 1995. – 8 iunie; Totuşi iubirea. – 1995. – 29 iunie - 6 iul. ( Nr. 27 ). – P. 8 - 9. 602. “Fratele nostru, dracu,..” // Lit. şi Arta. – 1996. – 5 dec. 603. Genocidul : [ despre situaţia intelectualilor din Moldova ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 2 mart.; Totuşi iubirea. – 1996. – Nr. 22. – P. 48; 1995. – Nr. 17. – P. 8. 63


604. Geţii şi dacii : [ din istoria neamului nostru ] // Moldova Soc. – 1990. – 10 iunie. – Cu caract. chir. 605. Glorie cotropitorilor noştri ! // 24 ore. – 1998. – 19 mai. – P. 12; Lit. şi Arta. – 1997. – 21 aug. 606. God mira, god nade d // Gorizont. – 1986. – Nr. 4. – P. 13 - 14. – În lb. ru. 607. Gulag-ul de lîngă noi : [ despre crematoriile de exterminare de sub Chişinău ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 14 noiembr.; Totuşi iubirea. – 1997. – Ian. ( Nr. 34/41 ). – P. 33; Vremea. – 1997. – 8 ian. 608. Gulag-ul din noi : [ referitor la conţinutul telemaratonului “Clopotniţa Memoriei” ( 11.01.97 ) ] // 24 ore. – 1997. – 24 iunie; Lit. şi Arta. – 1997. – 16 ian. 609. Harta // Lit. şi Arta. – 1997. – 27 mart. 610. Hărţi care sîngeră : [ istoria Transnistriei ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 4 oct. 611. Iar fulgii astupară cerurile şi drumurile… // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 4 febr. – Cu caract. chir. 612. Iarna neunirii noastre : [ meditaţii în preajma zilei de 1 decembrie - 75 de ani de la Marea Unire ( 1 dec., 1918 ) ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 25 noiembr. 613. Icoană spartă, Basarabia : 185 de ani de la răpirea Basarabiei // Lit. şi Arta. – 1997. – 5 iunie. 614. Ilie Ilaşcu // Lit. şi Arta. – 1996. – 5 sept. 615. Ilie Ilaşcu la o nouă aniversare // Lit. şi Arta. – 1995. – 27 iul. 616. Imn limbii materne : [ prefaţă la un volum despre problemele limbii ] // Moldova. – 1988. – Nr. 12. – P. 10. – Cu caract. chir.; Povară sau tezaur sfînt ?. – Ch., 1989. – P. 5 - 8. – Cu caract. chir. 617. Intelectualitatea şi misiunea ei istorică : [ raport ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 14 ian.; Moldova Suverană. – 1993. – 13 ian.; Vremea. – 1993. – 21 ian. 618. Istoria unei secunde // Lit. şi Arta. – 1997. – 1 mai. 619. În ce limbă a vorbit Ştefan cel Mare ?! // Adevărul lit. şi artistic. – 1996. – Mart.; Lit. şi Arta. – 1996. – 29 febr. 620. În 1976, cînd mă tutuiam cu zeii // Lit. şi Arta. – 1993. – 25 mart. 621. În pai ca trestia, în spic ca vrabia… : odă omului şi pîinii // Moldova Soc. – 1977. – 30 iul. – Cu caract. chir. 622. În ţara ta duşmanul te poate omorî, învinge însă niciodată : [ noi şi Transnistria ] // Moldova Suverană. – 1992. – 26 mai.

64


623. Încă o dată despre jandarmul român // Lit. şi Arta. – 1996. – 30 mai; Realitatea ( Iaşi ). – 1996. – 14, 15, 16 iunie ( Nr. 37, 38 ). 624. Îngrozitoare mărturii din Transnistria // Vremea. – 1992. – 26 - 27 aug. 625. Învaţă să fii tînăr : [ eseu despre tineri şi tinereţe ] // Moldova. – 1987. – Nr. 4. – P. 27. – Cu caract. chir. 626. Jocul de-a ţara // Lit. şi Arta. – 1997. – 20 febr. 627. Ki inevu - poémy o l bvi : [ liri nye zametki o pro lom i nastoâ em Ki ineva ] // Ve . Ki inev. – 1987. – 7 noâb. – În lb. ru. 628. La baştina lui Ilie Ilaşcu // Lit. şi Arta. – 1998. – 12 mart. 629. La cumpăna dintre veacuri // Lit. şi Arta. – 1998. – 19 mart. 630. La izvoarele tămăduitoare ale cărţii // Ki in. universitet. – 1978. – 28 mart. – Cu caract. chir. 631. La Japca toamna e şi mai frumoasă… : [ despre mănăstirea Japca ] // Ca un strugure de poamă. – Ch., 1980. – P. 80 - 82. – Cu caract. chir. 632. La moartea unui nedreptăţit // Lit. şi Arta. – 1993. – 29 iul. 633. La noi, în Absurdistan // Lit. şi Arta. – 1996. – 14 noiembr. 634. La primenitul luminii // Lit. şi Arta. – 1998. – 16 apr. 635. La Rudi e primăvară : [ despre frumuseţile mănăstirii Rudi ] // Calendar - 1982. – Ch., 1981. – P. 89. – Cu caract. chir. 636. La şcoala proverbelor // Nistru. – 1984. – Nr. 4. – P. 109 - 112. – Cu caract. chir. 637. La Ţaul peste şesuri lumina încolţeşte // Moldova. – 1981. – Nr. 2. – P. 18 - 19. – Cu caract. chir. 638. La un pas sau la o veşnicie de Unire [ cu România ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 5 dec.; Moldova Suverană. – 1991. – 6 dec. 639. Lehamitatea, ca specific naţional // Lit. şi Arta. – 1997. – 26 iunie. Libertatea are chipul lui Dumnezeu : [ 5 ani de la 640. proclamarea independenţei republicii ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 22 aug. 641. Libertatea de a da cu parul // Lit. şi Arta. – 1998. – 11 iunie. 642. Libertatea de care nu avem nevoie // Lit. şi Arta. – 1991. – 11 iul. 65


643. “Libertatea excesivă corupe un artist” : [ ancheta revistei “Columna” ] // Columna. – 1994. – Nr. 7 - 8. – P. 4 5. 644. Limba este însuşi poporul // Viaţa Satului. – 1991. – 28 aug. 645. Limba română acasă ca-n exil… : [ raport la congresul II al Societăţii “Limba Noastră cea Română” ] // Limba Română. – 1993. – Nr. 1. – P. 40 - 41; Lit. şi Arta. – 1993. – 4 febr.; Materna. – 1993. – febr. – P. 1, 4. 646. Linia frontului s-a mutat la Chişinău // Lit. şi Arta. – 1992. – 30 iul. 647. Lumina unei zile // Lit. şi Arta. – 1997. – 28 aug. 648. Lupta pentru independenţă continuă // Lit. şi Arta. – 1998. – 26 mart. 649. Mafia nu moare // Lit. şi Arta. – 1995. – 14 sept. 650. Despre starea criminogenă actuală din R.M. - factori, exemple concrete alarmante. 651. Mai-mult-ca-omul ( sau istoria unei caricaturi ) // Lit. şi Arta. – 1997. – 27 noiembr. // Scînteia 652. Mancurţii - oamenii fără memorie leninistă. – 1988. – Nr. 9. – P. 12. – Cu caract. chir. 653. Masacrarea bătrînilor // Lit. şi Arta. – 1996. – 1 aug. 654. Masacru în parlament // Lit. şi Arta. – 1997. – 13 noiembr. 655. Mănăstirile Basarabiei // Lit. şi Arta. – 1995. – 27 iul. 656. Mărţişor // Tînărul leninist. – 1985. – 1 mart. – Cu caract. chir. 657. Măscăriciul // Lit. şi Arta. – 1996. – 11 ian. 658. Măsura în care iubim sau urîm : [ opiniile scriitorilor N. Dabija, I. Vatamanu, N. Popa ş. a despre filmul “Luceafărul”, regizor E. Loteanu ] / a înregistrat A. Vizir // Lit. şi Arta. – 1987. – 19 febr. – Cu caract. chir. 659. Mircea Snegur cel Singur // Lit. şi Arta. – 1994. – 18 aug. 660. Mitică // Lit. şi Arta. – 1998. – 1 ian. 661. Moldova : a fi sau a nu fi // Lit. şi Arta. – 1992. – 25 iunie. 662. Moldova de peste Nistru - vechi pămînt moldovenesc // Lit. şi Arta. – 1990. – 20 sept. 663. Moldova de peste Nistru - vechi pămînt strămoşesc // Moldova Suverană. – 1990. – 2 oct. 664. Moldovencele… // Lit. şi Arta. – 1997. – 28 aug. 665. Moş Frasin-filosof // Lit. şi Arta. – 1997. – 14 aug. 66


666. Moş Frasin - inginer // Lit. şi Arta. – 1998. – 14 mai. 667. Moştenitoarea lui Stalin // Lit. şi Arta. – 1997. – 10 iul.; Porto-Franco ( Galaţi ). – 1997. – Sept. – P. 8 - 9. 668. Nana Plămădeală // Femeia Moldovei. – 1983. – Nr. 11. – Cu caract. chir. 669. Necesitatea poeziei // Zugraful Anonim. – Ch., 1985. – P. 3 - 5. 670. Nevoia de strămoşi // Lit. şi Arta. – 1994. – 12 mai. 671. Noi, dacii… // Lit. şi Arta. – 1997. – 13 mart. 672. “Noi, maldavenii…” // Lit. şi Arta. – 1994. – 24 noiembr. 673. Nota de plată : [ despre economia de piaţă ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 17 apr. 674. Nu avem tancuri // Tîrgoviştea. – 1993. – Nr. 1. – P. 4. 675. “Nu te teme, turmă mică…” // Lit. şi Arta. – 1995. – 1 ian. 676. Nume de împrumut : [ revenirea la numele româneşti ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 17 aug. 677. Nuntă la ţară // Lit. şi Arta. – 1997. – 6 noiembr. 678. O filă pentru Cartea Ruşinii // Lit. şi Arta. – 1996. – 15 febr. 679. O floare pentru Nicolae Costin // Lit. şi Arta. – 1996. – 22 febr. 680. O lume nebună, nebună, nebună… // Lit. şi Arta. – 1998. – 19 febr. 681. O viaţă trăită din plin // Lit. şi Arta. – 1991. – 9 mai. 682. Oboseala // Lit. şi Arta. – 1996. – 25 ian. 683. Of ! // Lit. şi Arta. – 1998. – 26 febr. 684. Odă pîinii : [ prefaţă ] // Grigoriev G., Grigorev N. Închinare pîinii. – Ch., 1986. – P. 5 - 10. – Cu caract. chir. 685. Oi ! şi vaci // Lit. şi Arta. – 1996. – 20 iunie. 686. Olăritul // Orizontul. – 1984. – Nr. 1. – P. 90 - 91. – Cu caract. chir.; Gorizont. – 1994. – Nr. 1. – P. 90 - 91. – În lb. ru. 687. Omul-cîntec = elovek-pesnâ : [ despre artistul emerit al R.M. Nicolae Glib ] // Orizontul. – 1985. – Nr. 8. – P. 48. 688. Omul de omenie : [ despre I. Oboroceanu, brigadir de viticultori din Mihailovca, rnul Cimişlia ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 27 aug. – Cu caract. chir. 689. Omul din legendă // Lit. şi Arta. – 1997. – 6 mart. 690. Omul fără păreri // Lit. şi Arta. – 1996. – 19 sept.

67


691. Ostatic în propria ţară // Lit. şi Arta. – 1996. – 22 aug. 692. Pace pentru planeta Pămînt // Tînărul leninist. – 1985. – 9 mai. – Cu caract. chir. 693. “Pagini basarabene” - 1936 : [Despre această revistă ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 4 dec. 694. Palavramentul // Lit. şi Arta. – 1995. – 28 sept. 695. Paradoxuri basarabene // Lit. şi Arta. – 1994. – 7 apr. 696. Păunescu A. “Un popor luminat e mai puternic decît un popor înarmat” : [ interviu cu A. Păunescu, scriitor şi senator român, fondator al Cenaclului “Flacăra” ] / consemnare : Nicolae Dabija // Lit. şi Arta. – 1994. – 2 iunie; Totuşi iubirea. – 1994. – 9 - 16, 17 - 22, 23 - 30 iunie ( Nr. 24 - 26 ). 697. Pe urmele lui Isus // Lit. şi Arta. – 1996. – 18 apr. 698. Pericolul belarus // Lit. şi Arta. – 1996. – 7 noiembr. 699. Permanenţa noastră - pîinea // Moldova Soc. – 1987. – 22 ian. – Cu caract. chir. 700. Peştişorul de aur // Lit. şi Arta. – 1997. – 18 dec. 701. Plenara Uniunii scriitorilor din Moldova : din cuvîntările participanţilor : A. Marinat, I. Filip, M. Cimpoi, R. Lungu, I. Grecov, A. Brodschi, S. Saka, B. Marian, D. Matcovschi, L. Istrati, A. Strîmbeanu, N. Dabija, N. Baboglu, I. Ciocanu // Lit. şi Arta. – 1987. – 12 noiembr. – Cu caract. chir. 702. Poeme de dragoste pentru Chişinău // Chişinău. Gaz. de seară. – 1987. – 7 noiembr. – Cu caract. chir.; Ve . Ki inev. – 1987. – 7 noâb. – În lb. ru. 703. Poeţi - ostaşi // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 12 apr. – Cu caract. chir. 704. Poét // Dru ba narodov. – 1985. – Nr. 6. – P. 86 87. – În lb. ru. 705. Poezia picturii // Lit. şi Arta. – 1996. – 8 mai. 706. Pomi cu amintiri // Lit. şi Arta. – 1997. – 8 mai. 707. Pomul dulce al copilăriei noastre // Viaţa Satului. – 1980. – 31 mai. – Cu caract. chir. 708. Popasuri pe valea Nistrului // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 23 sept. – Cu caract. chir. 709. Popoare bolnave // Lit. şi Arta. – 1997. – 27 febr. 710. Popor fără caracter // 24 ore. – 1996. – 6 mai; Lit. şi Arta. – 1996. – 8 febr. 711. Poporul se veseleşte : Domnului V. // Lit. şi Arta. – 1996. – 29 aug.

68


712. Povara aripilor // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 6 aug. – Cu caract. chir. 713. Povara întîietăţii noastre // 24 ore ( Iaşi ). – 1997. – 20 mai. – P. 6; Lit. şi Arta. – 1997. – 23 ian. 714. Poveste pentru trezit copiii // Lit. şi Arta. – 1997. – 16 oct. 715. Premiul Nobel - pentru suferinţă // Lit. şi Arta. – 1992. – 20 aug. 716. Presa - a patra putere ? // Lit. şi Arta. – 1994. – 26 mai. 717. Privatizarea patriotismului // Lit. şi Arta. – 1996. – 25 iul. 718. Profesorul // Lit. şi Arta. – 1996. – 25 apr.; Ghibu O. Gînduri despre Basarabia. – Ch., 1997. – P. 234 - 235. 719. Proorocii mincinoşi // Lit. şi Arta. – 1998. – 29 ian. 720. “Prosto Borâ” // Lit. şi Arta. – 1996. – 26 dec. 721. Psihologia oii // Lit. şi Arta. – 1994. – 10 noiembr. 722. Rătăciţi, cu nasul ca suvacul // Lit. şi Arta. – 1995. – 9 noiembr. 723. Răutatea duce şi ea la sminteală : [ ecou la articolul publicat în ziarul "Pămînt şi oameni" din 23 martie 1994 despre poetul Dumitru Matcovschi ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 31 mart. 724. Recviem : [ la moartea lui Ion şi Doina Aldea Teodorovici ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 5 noiembr. 725. Regii daci : de la Dromihete la Decebal : [ din istoria neamului ] // Moldova Soc. – 1990. – 1 iul. 726. Republica Moldova - ostatică a Transnistriei // Lit. şi Arta. – 1997. – 15 mai. 727. Republica Rusească Moldova // Lit. şi Arta. – 1992. – 27 aug. 728. Rock-ul şi noi // Tînărul leninist. – 1988. – 18 mart. – P. 3. – Cu caract. chir. 729. România - pămînt basarabean : ( de la R.A.S.S.M la Moldova Mare ) : 730. [ referitor la scrisoarea lui B. P. Nistor, “Patria Tînără”, 1994, Nr. 14 ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 12 ian. 731. Rusoaicele // Lit. şi Arta. – 1996. – 24 oct.; Totuşi iubirea. – 1986. – Noiembr.-Dec.; 1997. – Ian. ( Nr. 34/41 ). – P. 34 - 35; Vremea. – 1997. – 8 ian. 732. Ruşinea de a fi patriot // Lit. şi Arta. – 1993. – 29 iul. 733. Salvarea prin cultură - o şansă a popoarelor sărace // Lit. şi Arta. – 1997. – 9 oct.

69


734. Salvaţi copiii, şi veţi fi salvaţi : [ referitor la interzicerea predării cursului “Daciada” în clasele primare ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 22 iunie. 735. Salvaţi-l pe Liviu Haraga ! // Lit. şi Arta. – 1992. – 16 iul. 736. “Sangheliţii” // Lit. şi Arta. – 1996. – 26 sept. 737. Despre apariţia în R.M. a unei noi secte - sanghelişţii alcătuită în majoritatea ei de preşedinţi de colhozuri, brigadiri, preşedinţi de executive, miniştri etc. 738. Să achităm datoriile / V. Beşleagă, P. Gusac, A. Reniţă, Gh. Ghimpu, N. Dabija, M. Ştefan, A. Ţurcanu, I. Palancica // Lit. şi Arta. – 1991. – 26 sept. 739. Să acordăm o şansă limbii // Istoricul an 1989. – Ch., 1991. – P. 5 - 10. 740. “Să ne ţinem de neamuri” // Lit. şi Arta. – 1996. – 28 mart. 741. Să rezistăm fără nici o şansă // Lit. şi Arta. – 1994. – 1 sept.; Vremea. – 1994. – 29 sept. ( Nr. 522 ). 742. Săracii milionari // Lit. şi Arta. – 1996. – 4 iul. 743. Sărăcia nu este o virtute ! : [ situaţia economică din R.M. ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 8 dec. 744. "Săriţi, viilor, că ne omoară morţii !" // Lit. şi Arta. – 1996. – 10 oct. 745. Sclavi de bună voie // Lit. şi Arta. – 1994. – 27 oct. 746. Scrisoare deschisă prietenilor din România : [ despre unirea spirituală a Basarabiei cu România ] // Deşteptarea ( Bacău ). – 1990. – 20 noiembr. – P. 3. 747. Scrisoare din Chişinău // România liberă. – 1990. – 23 noiembr. – P. 4. 748. Semănătorul // Lit. şi Arta. – 1995. – 20 apr. 749. Semizei în cuşcă : [ meditaţii ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 16 dec. 750. Semne bune anul are // Moldova Soc. – 1986. – 1 ian. – Cu caract. chir. 751. Sfinţii noştri, neintraţi în calendare // Lit. şi Arta. – 1998. – 21 mai. 752. Sfinţirea monumentului lui Ştefan cel Mare : [ ziua Limbii Române ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 9 sept. 753. Siberia iar se lăţeşte peste noi // Lit. şi Arta. – 1994. – 10 mart. 754. Sireaca limbă ! : [ despre limba de stat şi ultimele alegeri în Parlament ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 14 apr. 755. Sofia - sat de fîntîni : [ despre oamenii din s. Sofia, rnul Drochia ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 9 sept. – Cu caract. chir. 70


756. Solidaritatea de care mai avem nevoie… // Lit. şi Arta. – 1990. – 18 oct. 757. Sorokskaâ krepost’ // Gorizont. – 1985. – Nr. 1. – P. 64 - 66. – În lb. ru. 758. Spărgătorul de gheaţă : ( amintiri de mîine ) : [ în legătură cu problema lichidării săptămînalului Literatura şi Arta (a. 1988) ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 6 oct. 759. Spicuiri din publicistica la zi : [ secvenţe din mai multe articole semnate de N. Dabija ] // Cultura Naţională ( Bucureşti ). – 1996. – 5 sept. – P. 3. 760. Steagul lui Năstase // Lit. şi Arta. – 1995. – 4 mai; Totuşi iubirea. – 1995. – 29 iunie - 6 iul. ( Nr. 27 ). – P. 9. 761. Steaua cu nume // Lit. şi Arta. – 1993. – 3 iunie. 762. Stejarul Unirii : [ 76 de ani de la unirea Basarabiei cu Ţara ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 24 mart. 763. Sughiţologia // Lit. şi Arta. – 1997. – 30 oct. 764. Şi c-un Piersic se face primăvara : [ Florin Piersic la Chişinău ] // Lit. şi Arta. – 1998. – 7 mai. 765. “Şi eu eram un smerit Dosoftei…” // Dabija N. Pe urmele lui Orfeu. – Ch., 1983. – P. 50 - 52. – Cu caract. chir. 766. "Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare…" : [ 540 de ani de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 10 apr. 767. Teama de desăvîrşire // Lit. şi Arta. – 1997. – 18 sept. 768. Teama de frică // Totuşi iubirea. – 1995. – 2 - 9 mart. 769. Teatrul unui singur spectator // Lit. şi Arta. – 1996. – 2 mai. 770. "Tembelizorul" // Lit. şi Arta. – 1998. – 7 mart. 771. Totul respiră viaţă // Moldova Soc. – 1986. – 11 sept. – Cu caract. chir. 772. Trăiască analfabeţii // Lit. şi Arta. – 1995. – 6 iul. 773. Tricolorul lui Grigore Vîrtosu : [ despre inaugurarea monumentului eroilor căzuţi în Transnistria, 6 august 1994, Căuşeni ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 11 aug. 774. Tunetul asistînd la naşterea fulgerului // Lit. şi Arta. – 1998. – 2 apr. 775. “Ţara” iar trişează… : [ învinuiri aduse dlui N. Dabija de către ziaristul Ilie Lupan ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 28 noiembr. 776. Ţara lui Papură-Vodă // Lit. şi Arta. – 1997. – 30 ian. 777. Ţara nimănui : [ despre problemele limbii române ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 27 apr. 71


778. “Ţara noastră e-un talcioc…” // Lit. şi Arta. – 1996. – 28 noiembr. 779. “Ţara” se joacă “de-a poşta stricată” : [ învinuiri aduse dlui N. Dabija din partea ziarului “Ţara” ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 5 dec. 780. Ţară de hoţi // Lit. şi Arta. – 1994. – 14 iul.; Vremea. – 1994. – 22 - 23 sept. ( Nr. 517, 518 ). 781. Ţară pierdută la cărţi // Lit. şi Arta. – 1996. – 18 ian. 782. Ţărişoricuţa // Lit. şi Arta. – 1995. – 16 mart. 783. Ultimul lup // Lit. şi Arta. – 1998. – 23 apr. 784. Un an nou a trecut, un an vechi a venit ?! // Lit. şi Arta. – 1997. – 1 ian. 785. Un cîntec vechi ucrainean despre Ştefan cel Mare // Lit. şi Arta. – 1987. – 23 apr. – Cu caract. chir. 786. Un mare teatru mic : [ despre spectacolul “Legături primejdioase” după romanul scriitorului francez Charles de Laclos, montat la Teatrul de buzunar din Chişinău în regia lui S. Vasilache ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 3 iunie. 787. Un prim-ministru al nepăsării // Lit. şi Arta. – 1995. – 23 febr. 788. Urări de pace eternă // Lit. şi Arta. – 1987. – 1 ian. – Cu caract. chir. 789. Uriaşii pitici // Lit. şi Arta. – 1998. – 12 mart. 790. Valea Albă : ( schiţe la portretul lui Ştefan cel Mare ) // Lit. şi Arta. – 1996. – 18 iul. 791. Validol - pentru primul-ministru ! // Lit. şi Arta. – 1998. – 28 mai. 792. Vă las ca moştenire Trandafirul : [ despre noua sa carte “Aripă sub cămaşă”, apărută la Ed “Junimea”, Iaşi, 1991 ] // Glasul Naţiunii. – 1991. – Noiembr. 793. Vă poftim la şezătoare : [ eseuri despre Casa Mare şi “memoria lemnului” ] // Moldova. – 1984. – Nr. 5. – P. 16. – Cu caract. chir. 794. Văcarii Europei // Lit. şi Arta. – 1998. – 5 mart. 795. Vin cazacii // Lit. şi Arta. – 1992. – 12 mart. 796. Vînătoarea de mitropoliţi // Lit. şi Arta. – 1996. – 12 sept. 797. Vîrsta pietrelor : [ despre Cetatea Sorocii ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 4 sept. – Cu caract. chir. 798. Voievodul Ştefan cel Sfînt // Lit. şi Arta. – 1992. – 9 iul. 799. Vystupleniâ moldavskogo pisatelâ N. Dabija na vos'mom S'ezde Pisatelej S.S.S.R. : [ cuvîntare la Congresul VIII al Scriitorilor din U.R.S.S. ] // Vos’moj s’ezd 72


pisatelej S.S.S.R. : 24 i nâ - 28 i nâ 1986. – M., 1988. – P. 225 - 226. – În lb. ru. 800. Zadnipru P. Moldovenii : [ versuri ] / cuv. introductiv de N. Dabija // Săptămîna. – 1997. – 10 ian. – P. 19. 801. Zemlâ moâ blagodatnaâ… [ Moldaviâ ] // Molodaâ gvardiâ. – 1982. – Nr. 8. – P. 163 - 165. – În lb. ru. 802. Ziarul “Ţara” trişează… : [ învinuiri aduse dlui N. Dabija din partea ziarului “Ţara” ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 14 noiembr. 803. Ziua de mîine începe azi // Lit. şi Arta. – 1995. – 30 mart. 804. Ziua limbii române // Lit. şi Arta. – 1991. – 29 aug. CRITICĂ LITERARĂ 805. Adio stegarului : [ la moartea scriitorului Nicu Stegaru ] // Lit. şi Arta. –991. – 19 dec. 806. Aleea Clasicilor // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 12 oct. – Cu caract. chir. 807. Basarabenii în lume : [ Anton Ciuntu, un poet din Canada ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 18 apr. 808. Basmul ca o lume… : [ prefaţă ] // Jukovski V. A. Poveşti. – Ch., 1983. – P. 5 - 6. – Cu caract. chir. 809. Biografia generaţiei de sacrificiu : [ despre scriitorul A. Marinat ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 1 ian. 810. Ca cireşul tînăr : [ 50 de ani de la naşterea lui P. Zadnipru ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 12 ian. – Cu caract. chir. 811. Ce facem cu numele noastre ?! : [ eseu despre A. Lupan ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 11 febr. – Cu caract. chir. 812. Cel care pleacă : [ Gheorghe Malarciuc ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 17 dec. 813. Cel mai tînăr dintre bătrînii poeziei : [ 60 de ani de la naşterea poetului Mihail Ion Cibotaru ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 27 febr. 814. Cel venit, niciodată plecat… : [ Eugen Coşeriu ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 12 sept. 815. Cervantes de la Brînza : [ parabolă ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 7 dec. 816. Cîntecul care nu a putut fi asasinat : [ prefaţă ; note] // Garcia Lorca F. Romancero ţigan : versuri. – Ch., 1983. – P. 5 - 16; 153 - 160. – Cu caract. chir. 817. Cîntecul care nu a putut fi asasinat : [ 85 de ani de la naşterea lui Garcia Lorca ] // Lit. şi Arta. – 1983. – 21 iunie. – Cu caract. chir. 73


818. Constantin Ciopraga // Lit. şi Arta. – 1996. – 9 mai. 819. Contemporan cu Grigore Vieru : [ 60 de ani de la naşterea lui G. Vieru ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 9 febr.; Realitatea ( Iaşi ). – 1996. – 3 iul. – P. 5. 820. Continuitate, firească şi întremătoare : [ prefaţăeseu despre tinerii scriitori ] // Dintre sute de catarge - 80. – Ch., 1980. – P. 3 - 6. – Cu caract. chir. 821. Cu ce se întorc acasă doctoranzii din România ? : [ opiniile oamenilor de ştiinţă pe marginea tezei de doctorat al filologului I. Berghia ] // Făclia. – 1995. – 7 ian. – Aut. : V. Zagaevschi, N. Dabija, N. Corlăteanu ş. a. 822. Cu dragoste de ură // Lit. şi Arta. – 1995. – 24 aug. 823. Cu lira nordică… : [ Puşkin în Basarabia ] // Orizontul. – 1984. – Nr. 3. – P. 57 - 61. – Cu caract. chir.; Gorizont. – 1984. – Nr. 3. – P. 57 - 61. – În lb. ru. 824. Cuvînt despre generaţie : [ despre scriitorii anilor’70 ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 11 dec. 825. [Cuvînt introductiv ] la versurile lui Platon Ion // Lit. şi Arta. – 1998. – 19 febr. 826. Cuvîntul pulsînd ca o inimă… : [ recenzie la cartea lui Ion Vatamanu “Viaţa cuvîntului” ] // Moldova Soc. – 1981. – 14 apr. – Cu caract. chir. 827. Dacă treci rîul Selenei : urme de-ale lui Eminescu la Königsberg şi Lvov // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 23, 26 ian. – Cu caract. chir. 828. Detstvo darâ ih : [ proza lui S. Vangheli ] // Gorizont. – 1988. – Nr. 8. – P. 53 - 55. – În lb. ru. 829. Dileme academice : [ Dumitru Matcovschi şi Constantin Popovici - candidaţi pentru titlul de academician la compartimentul “Literatura română” ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 14 dec. 830. Două zile cu Nichita Stănescu : ( fragm. de jurnal ) // Lit. şi Arta. – 1991. – 28 mart. – P. 1, 4. 831. Drama literaturii române : de a fi mereu actuala : [ cuvînt introductiv la articolul lui Ionescu N. Tratativele cu Rusia, scris în 1932 ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 3 oct. 832. Drama unei literaturi : de a fi mereu actuală : [ postfaţă la volumul “Roza vînturilor” de Nae Ionescu ]. – Ch., 1993. – P. 285 - 286; Lit. şi Arta. – 1991. – 3 oct. 833. Druţă, duşmanul lui Druţă : [ despre volumele lui Ion Druţă ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 25 sept. 834. Druţă la o nouă apariţie : [ traducerea operei în limba franceză ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 2 mart.

74


835. Elev - autor al unui roman : [ prezentare a debutantului Vitalie Ciobanu ] // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 10 apr. – Cu caract. chir. 836. Eminescu - contemporanul nostru : [ 130 de ani de la naşterea lui M. Eminescu ] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 9 ian. – Cu caract. chir. 837. Eminescu, un poet de mîine : cuvîntare ţinută la serata omagială M. Eminescu din 23 iunie 1989 // Cuvîntul Românesc ( Hamilton, Ontario Canada ). – 1989. – Sept. ( Nr. 14 ). – P. 20; Lit. şi Arta. – 1989. – 13 iul. – Cu caract. chir. 838. Eminescu la Odesa // Lit. şi Arta. – 1987. – 18 iunie. – Cu caract. chir.; 1983. – 1 dec. – Cu caract. chir. 839. "Exegi monumentum…" // Lit. şi Arta. – 1996. – 11 apr. 840. Există oameni dăruiţi : [ despre poetul Toma Istrati ] // Destine. – 1995. – Febr. ( Nr. 52 ). – P. 6. 841. Federico Garcia Lorca : [ în memoria poetului ] // Orizontul. – 1985. – Nr. 5. – P. 58 - 60. – Cu caract. chir.; Gorizont. – 1985. – Nr. 5. – P. 58 - 60. – În lb. ru. 842. Fiind băiet; Eminescu la Odesa // Dabija N. Pe urmele lui Orfeu. – Ch., 1983. – P. 125 - 160. – Cu caract. chir. 843. “Gde ty, detstvo?” : [ 130 de ani de la naşterea lui M. Eminescu ] // nyj leninec. – 1980. – 15 ânv. – În lb. ru. 844. “Geniul neamului nostru e nesecat : [ despre lingvistul Valeriu Rusu ] // Limba română. – 1997. – Nr. 6. – P. 14. 845. Grigore Vieru - poet al tuturor : [ M. Cimpoi, I. Vatamanu, G. Malarciuc, T. Ştirbu, I. Filip, I. Ţibulschi, S. Belicov, N. Dabija despre Grigore Vieru ] // Focul din verb. – Ch., 1991. – P. 61 - 73; Lit. şi Arta. – 1992. – 5 noiembr. 846. Iar fulgii astupară cerurile şi drumurile… : [ 130 de ani de la naşterea lui Costache Conache ] // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 4 febr. – Cu caract. chir. 847. Iată, în sfîrşit, o poetă tînără… : [ Luminiţa Sajin ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 21 sept. 848. Igor Isac - un nume despre care vom mai auzi : [ pelicula cinematografică “Luceafărul “ după poemul cu acelaşi nume de M. Eminescu ] / regizor : I. Isac // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 26 febr. – Cu caract. chir. 849. Inimă de poet : [ activitatea lui I. Vatamanu ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 19 aug. 850. Ion Creangă, un agrarian?! Sau Povestea porcului // Lit. şi Arta. – 1994. – 3 mart.

75


851. Despre nuvela lui I. Creangă "Moş Ion Roată ( Anecdotă )", publicată întîia oară în "Albumul macedo-român" ( Bucureşti, 1880 ) sub titlul "Anecdotă". 852. Ion Druţă - pe ospeţe Acasă // Lit. şi Arta. – 1994. – 10 febr. 853. Îmblînzitorul de cuvinte : [ poetul Liviu Damian la 50 de ani ] // Tinerimea Moldovei. – 1985. – 17 mart. – Cu caract. chir. 854. Împlinirea ca necesitate a poeziei // Bantoş A. Creaţie şi atitudine. – Ch., 1985. – P. 135 - 141. – Cu caract. chir. 855. Învăţătorul - poet // Învăţ. publ. – 1981. – 1 sept. – Cu caract. chir. 856. La braţ cu clasicii // Lit. şi Arta. – 1996. – 13 iunie; Realitatea ( Iaşi ). – 1996. – 26 iunie. – P. 5. 857. La moartea unui nedreptăţit : [ în memoria lui N. Costenco ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 29 iul. 858. La moartea unui ostaş : [Dumeniuc Ion - în memoriam ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 12 noiembr. 859. La potcovit purici : [ replică la critica lui E. Lungu ] // Lit. şi Arta. – 1985. – 21 noiembr. – Cu caract. chir. 860. La şcoala proverbelor : [ prefaţă ] // Junghietu E. Apele mici fac rîurile mari : proverbe şi zicători. – Ch., 1984. – P. 5 - 8. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1984. – Apr. ( Nr. 4 ). – P. 109 - 112. – Cu caract. chir. 861. Lecţia de română : [ despre lingvistul Valeriu Rusu ] // Lit. şi Arta. – 1998. – 8 ian. 862. “Limba noastră-i foc ce arde…” : [ 100 de ani de la naşterea poetului A. Mateevici ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 24 mart. – Cu caract. chir. 863. Lumea, copilărindu-se : [ cuvînt înainte ] // Băieşu N. De-a mijatca : din folclorul copiilor. – Ch., 1982. – P. 5 - 8. – Cu caract. chir. 864. Lumea ca un basm… : [ activitatea scriitorului S. Vangheli ] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 24 sept. – Cu caract. chir. 865. “Lumină-n noapte” : [ expoziţia de pictură şi desen a poetului Iulian Filip în incinta Bibliotecii Naţionale ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 26 sept. 866. “Mai tînăr decît a plecat…” : [ Andrei Lupan la 75 de ani ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 12 febr. – Cu caract. chir. 867. Marele nostru contemporan : [ despre comemorarea unui centenar de la moartea lui Eminescu, referatul de bază fiind prezentat de către N. Dabija, secretar al Uniunii

76


Scriitorilor ] / consemnare : V. Leu, corespondent al ATEM // Chişinău. Gaz. de seară. – 1989. – 26 iunie. – Cu caract. chir. 868. Mateevici - inedit // Lit. şi Arta. – 1995. – 23 noiembr. 869. Măria sa, rapsodul popular… : [ articol introductiv ] // Hîncu A. Toma Alimoş : cîntece epico-eroice. – Ch., 1983. – P. 5 - 10. – Cu caract. chir. 870. Mîntuirea prin Eminescu // Lit. şi Arta. – 1997. – 9 ian.; Vremea. – 1997. – 23 ian. 871. Na sovremennik : [ 150 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu ] // Sov. Moldaviâ. – 1988. – 26 fevr. – În lb. ru. 872. Nesâ, kak pravdu, imâ… : [ Andrei Lupan la 75 de ani ] // Sov. Moldaviâ. – 1987. – 15 fevr. – În lb. ru. 873. Nicu Stegaru // Lit. şi Arta. – 1989. – 6 apr. – Cu caract. chir. 874. O duminică a întîlnirilor : [ la baştina lui C. Stamati ] // Lit. şi Arta. – 1984. – 12 ian. – Cu caract. chir. 875. O evoluţie spectaculoasă… : [ despre A. Codru ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 26 mai. 876. O fiică de ţăran în Parlament : [ despre scriitoarea Lidia Istrati ] / fotogr. de M. Vengher // Lit. şi Arta. – 1993. – 24 iunie. 877. Obsesia cîntecului : [ prefaţă la volumul de versuri “Mereu” de Simion Ghimpu ] // Ghimpu S. Mereu. – Ch., 1995. – P. 3 - 4. 878. Omagiu unui grădinar : [ 85 de ani de la naşterea poetului L. Deleanu ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 8 febr. 879. Planeta Eminescu // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 14 ian. – Cu caract. chir. 880. Pledoarie pentru poezie : [ I. Hadîrcă - candidat la premiul B. Glavan ] // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 19 oct. – Cu caract. chir. 881. Poet al secolului său : [ eseu despre Nazim Hikmet ] // Calendar - 1982. – Ch., 1981. – P. 15. – Cu caract. chir. 882. Poetul : lui G. Vieru // Dabija N. Ochiul al treilea. – Ch., 1975. – P. 19. – Cu caract. chir.; [ Galaţi ], 1995. – P. 35. 883. Poetul ca permanenţă : [ poezia lui Ion Flora ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 6 iunie. 884. Poetul care scrie cu arbori… : [ către aniversarea a 50-a a scriitorului Iulian Filip ] // Lit. şi Arta. – 1998. – 22 ian. 885. Poetul şi marea : [ Eminescu la Odesa ] // Luceafărul. – 1987. – 19 sept. – P. 8; 26 sept. – P. 8.

77


886. Poeţi - ostaşi : [ S. Mospan, A. Robot, T. Nencev ] // Mospan S. N-am dovedit să scriu… – Ch., 1985. – P. 5-6. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1978. – 12 apr. – Cu caract. chir. 887. Povara aripilor : [ G. Vieru - laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M. ] // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 6 aug. – Cu caract. chir. 888. [ Prefaţă ] // Vangheli S. Guguţă şi prietenii săi. – Ch., 1983. – P. 4. – Cu caract. chir. 889. Premiul Nobel pentru suferinţă : [ Grigore Vieru candidat la Premiul Nobel ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 20 aug. 890. Profesorul : [ în memoria lui Onisifor Ghibu ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 25 apr. 891. Samye molodye poéty : [ eseu despre poezia tînără ] // Molode ’ Moldavii. – 1981. – 10 okt. – În lb. ru. 892. Satul poetului : [ Pavel Boţu ] // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 13 iul. – Cu caract. chir. 893. Să fi murit Mateevici de moarte bună ?! // Lit. şi Arta. – 1994. – 23 iunie. 894. Scriitorul copiilor : [ proza lui S. Vangheli ] // Orizontul. – 1988. – Nr. 8. – P. 53 - 55. – Cu caract. chir. 895. Spiridon Vangheli : [ prefaţă la volum ] // Vangheli S. Guguţă şi prietenii săi. – Ch., 1983. – P. 4. – Cu caract. chir. 896. Spiridon Vangheli la 50 de ani : [ referinţe critice ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 10 iunie. – Cu caract. chir. 897. Stăpîn pe a graiului taină : [ poetul - academician Andrei Lupan împlineşte 70 de ani ] // Viaţa Satului. – 1982. – 13 febr. – Cu caract. chir. 898. Strîmbeanu : [ despre scriitorul Andrei Strîmbeanu ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 6 febr. 899. Sub teiul lui [ Constantin Stamati ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 13 noiembr. – Cu caract. chir. 900. “…Şi-i străin în ţara lui" : [ despre statuia lui Eminescu de la intrarea în Aleea Clasicilor ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 3 apr. 901. Tatiana Galuşcă ( 1913 - 1993 ) : [ folclorist : necrolog ] // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1993. – Nr. 4. – P. 112. – Semnat : N. Corbu, M. Cimpoi, N. Dabija ş. a. 902. Tinereţea geniului : [ M. Eminescu ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 14 iunie. 903. Tînărul scriitor : [ reflecţii despre literatura tînără ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 2 oct. – Cu caract. chir. 904. Trecerea unui poet : [ despre poetul P. Zadnipru ] // Lit. şi Arta. – 1981. – 22 oct. – Cu caract. chir. 78


905. Tunet în februarie : [ în memoria scriitorului P. Boţu ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 26 febr. – Cu caract. chir. 906. Un basarabean din Ardeal : [ Onisifor Ghibu ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 31 aug. 907. Un document al sentimentelor // Atageanov A. Versuri. – Ch., 1980. – P. 3 - 5. – Cu caract. chir. 908. Un om ce suferea de prea mult suflet : [ omagierea poetului Petru Zadnipru cu ocazia aniversării de 70 de ani ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 9 ian. 909. Un ostaş al culturii noastre : [ Spiridon Vangheli la 60 de ani ] // Lit. şi Arta. – 1992. – 11 iunie. 910. Un pictor rătăcind prin secolul XX : [ Andrei Mudrea ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 28 apr. 911. Un poet al omului şi al omeniei : [ prefaţă ] // Zadnipru P. Versuri. – Ch., 1985. – P. 5 - 19. – Cu caract. chir. 912. Un poet care n-a ostenit niciodată să iubească prea mult oamenii : [ despre poetul P. Zadnipru ] // Nistru. – 1987. – Nr. 1. – P. 121 - 129. – Cu caract. chir. 913. Un poet dintr-un secol grăbit : [ Grigore Vieru la 50 de ani ] // Viaţa Satului. – 1985. – 14 febr. – Cu caract. chir. 914. Un poet printre pictori : [ despre pictura lui I. Filip ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 26 sept. 915. Un scriitor de azi - B. P. Hasdeu : [ 150 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 25 febr. – Cu caract. chir. 916. Un spirit renascentrist : [ 200 de ani de la naşterea scriitorului Gh. Asachi ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 17 mart. – Cu caract. chir. 917. “Unde eşti, copilărie?…” : [ Eminescu la Cernăuţi ] // Tînărul leninist. – 1980. – 15 ian. – Cu caract. chir. 918. Urme de-ale lui Eminescu la Kaliningrad şi Lvov // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 23, 26 ian. – Cu caract. chir. 919. V em sekret uspeha : [ o perevodah moldavskih poétov na stranicah vseso znoj pe ati ] // Lit. gaz. – 1989. – 24 maâ. – În lb. ru. 920. “Veşnic tînăr şi ferice…” : [ 165 de ani de la naşterea lui V. Alecsandri ] // Lit. şi Arta. – 1986. – 12 iunie. – Cu caract. chir. 921. Vieru, Grigore. "Eu nu a fi simplu rîvnesc, ci a fi înţeles" : [ interviu cu poetul Grigore Vieru despre viaţa şi activitatea sa ] / consemnare : Nicolae Dabija // Lit. şi Arta. – 1997. – 13 febr. 922. [ Vitalie Ciobanu - tînăr scriitor ] // Nistru. – 1982. – Nr. 8. – P. 102. – Cu caract. chir. 79


923. “Zdes’, liroj severnoj…” : [ despre aflarea lui A. Puşkin la Chişinău ] // Svâ enna dlâ du i poéta / alc. A. Korkina şi M. Hazin. – Ch., 1987. – P. 19 - 28. – În lb. ru.

80


Nicolae Dabija m-a impresionat mai ales prin cercetările pe care le-a făcut în legătură cu poezia română înainte de Dosoftei. A avut acces la arhivele mari din Leningrad, acum Petersburg, din Moscova şi prin alte părţi şi ne-a demonstrat cu lux de amănunte că poezia românească, chiar dacă e de expresie slavă sau latină, a existat cu mult înainte de Dosoftei. Consider că aceste descoperiri ale dumisale n-au fost încă suficient exploatate de criticii literari din România. După părerea mea, ele trebuie incluse neapărat în tezaurul literaturii române: nici unul dintre noi n-am mers mai departe dincolo de Dosoftei în ceea ce priveşte identificarea poeziei române, unul Dabija a făcut-o şi trebuie să-i fim recunoscători. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei STUDII DESPRE LITERATURA VECHE 924. Anastasie Crimca : [ despre cărturarul-mitropolit al Moldovei din sec. XVII, cu cîteva poeme traduse pentru prima dată în limba română ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 16 iul. – Cu caract. chir. 925. “Am fost şi eu un umil Dosoftei “ : [ eseu despre primul nostru poet modern Dosoftei ] // Moldova. – 1982. – Nr. 7. – P. 26 - 27. – Cu caract. chir. 926. Amintiri despre poeţii daci : [ despre inelul de la Ezerovo, unicul text în limba tracă ce s-a păstrat ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 17 mai. – Cu caract. chir. 927. Cantemir în Rusia // Transilvania. – 1990. – Nr. 4. – P. 28 - 32. 928. Cantemir la Istanbul // Nistru. – 1983. – Nr. 11. – P. 129 - 140. – Cu caract. chir. 929. Cantemir la Istanbul; “Filozof între regi, rege între filozofi…” : [Cantemir în Rusia] // Pe urmele lui Orfeu. – Ch., 1983. – P. 98 - 124. – Cu caract. chir. 930. Căpriana - centru de cultură medievală : [ despre mănăstirea Căpriana, cronicarul Eftimie, Anonimul de la Căpriana ş. a. ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 17 dec. – Cu caract. chir. 931. Cărţile care vin… : [ despre manuscrise vechi româneşti în arhivele din Moscova ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 28 apr. – Cu caract. chir. 932. Cel pe care drumurile-l mai ţin minte : [ eseu despre Nicolae Milescu-Spătaru ] // Tinerimea Moldovei. – 81


1981. – 25, 27, 30 dec. ( Nr. 153, 154, 155 ). – Cu caract. chir. 933. “Cînd eram poet la Despot Vodă…” : [ un poet de curte de la 1563 Johann Sommer ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 7 mai. – Cu caract. chir. 934. Cronicari de curte // Basarabia. – 1989. – Nr. 4. – Cu caract. chir. 935. De la Ioan Neculce cetire : [ activitatea cronicarului - poet I. Neculce ] // Lit. şi Arta. – 1985. – 26 dec. – Cu caract. chir.; Neculce I. O samă de cuvinte. – Ch., 1992. – P. 45 - 48. 936. Eminescu, spre un nou secol : [ omagiu poetului: medalia comemorativă şi bustul poetului la Odesa ] // Lit. şi Arta. – 1998. – 18 iunie. 937. Filozof între regi, dar şi rege între filozofi : [ Cantemir în Rusia ] // Moldova. – 1983. – Nr. 10. – P. 25 27. – Cu caract. chir. 938. Floarea Darurilor : [ cartea populară de la înc. sec. XVI - înc. sec. XVII ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 2 iul. – Cu caract. chir. 939. Însemnări marginale : [ istoria unor manuscrise vechi ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 7 ian. – Cu caract. chir. 940. “Koren’ na ego ednanniâ” : [ eseu despre Petru Movilă ] / trad. E Hodun // Suzirea ( Kiev ). –1982. – Ed. 16. – P. 368 - 372. – În lb. uc. 941. “Limba vechilor cazanii…” : [ 340 de ani de la apariţia primei cărţi tipărite a Moldovei - “Cazania” lui Varlaam şi activitatea mitropolitului ] // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 13, 16, 18 noiembr. – P. 6 - 14. – Cu caract. chir. 942. Lumina cărţii lui Costin : [ eseu despre cronicarul Miron Costin ] // Moldova. – 1982. – Nr. 12. – P. 26 - 28. – Cu caract. chir.; Pe urmele lui Orfeu. – Ch., 1983. – P. 63 76. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1983. – 30 noiembr. – Cu caract. chir. 943. Miron Costin : [ fragm. din cartea “Nasc şi la Moldova oameni “ ] // Viaţa Satului. – 1991. – 4 dec. 944. Pe urmele cronicarilor : [ note de călătorie la Lvov, Jolkiev, Strîi, localităţi legate de numele cronicarilor ] // Lit. şi Arta. – 1977. – 22 dec. – Cu caract. chir. 945. Petru Movilă - ctitorul : [ eseu despre distinsul om de cultură din sec. XVI ] // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 26 sept. – Cu caract. chir. 946. Poeme turceşti despre Ştefan cel Mare : [ poeme şi cronice turceşti despre Ştefan cel Mare ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 10 oct. 82


947. Poezia noastră de pînă la Varlaam : [ eseu despre începuturile poeziei româneşti, cu un text de la 1435, semnat de Chiprian ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 12 mart. – Cu caract. chir. 948. Ritorul Lucaci : [ despre autorul celui mai vechi cod în limba română de la 1581 ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 4 iunie. – Cu caract. chir. 949. Scriitori moldoveni în Ucraina, scriitori ucraineni în Moldova : [ Pavlo Berînda, Petru Movilă, Sofronie Pociatski, Efrem Diakovski - scriitori din sec. XVII - XVIII ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 3 dec. – Cu caract. chir. 950. Svet knigi Mirona Costina : [ aniversarea de 350 de ani din ziua naşterii ] // Kodry. – 1984. – Nr. 1. – P. 145 151. – În lb. ru. 951. Teodosie - un imnograf de la 1534 : [ traducerea din slavonă a poemului Cuvînt de laudă lui Ioan cel Nou, scris de Teodosie de la Neamţu în 1534 ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 21 mai. – Cu caract. chir. 952. Un cîntec vechi ucrainean despre Ştefan cel Mare : [ traducere din ucraineana veche a unui cîntec din sec. XV XVI, cu un vast comentariu ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 23 apr. – Cu caract. chir. 953. Un hagiograf de curte : [ Grigore Ţamblac ]: [ eseu despre literatura veche ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 9 apr. – Cu caract. chir. Un poet de la 1511 : [ Eustatie ] : [ despre 954. manuscrisele poetului Eustatie Protopsaltul de la Moscova şi Sankt-Petreburg ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 26 mart. – Cu caract. chir. 955. Versurile la stemă : [despre literatura veche şi fenomenul “versurilor la stemă” din literatura română ] // Basarabia. – 1989. – Nr. 3. – P. 90 - 97. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1988. – Nr. 3. – P. 90 - 97. – Cu caract. chir. NICOLAE DABIJA - TEXTIER 956. Am fost pe la mine’n sat / muz. G. Iovu; Moldovean ca mine nu-i / muz. M. Amihălăchioae; Mă mîndresc că-s moldovean / muz. N. Botgros; Balada unui nuc / muz. Const. Baranovschi; Frumos e jocul la noi / muz. N. Botgros; Sînt fecior de harnic neam / muz. N. Botgros; În Moldova-s multe sate / muz. N. Botgros; În zile de sărbători / muz. N. Botgros; Balada nucului / muz. N. Botgros // Aşa trec zilele mele… :

83


spectacol muzical cu rapsodul Nicolae Glib : [ program ]. – 1994. –19 febr.; 957. Cine m’aude cîntînd… : spectacol de cîntece şi voie bună cu Nicolae Glib : [ program ]. – 1989. – 4 mai. 958. Cît trăim pe-acest pămînt / muz. T. Chiriac // Cîntare limbii materne. – Ch., 1990. – P. 26 - 28; Programele televiziunii şi radiofuziunii. – 1988. – 9 dec. – P. 15. – Cu caract. chir.; Programmy televideniâ i radiove aniâ. – 1988. – 9 dek. – P. 15. – În lb. ru.; Scriptura eternelor cîntări : romanţe : cîntece populare. – Ch., 1988. – 60, [ 3] p. : note. – Cu caract. chir. 959. Ce mi-i drag pe lume : culegere de cîntece şi piese instrumentale din repertoriul formaţiei de muzică populară “Folclor”. – Ch., 1984. – 235 p. – Conţinut : Ileană, duduleană; Cucuşor cu pene sure; Vin, bădiţă, vin desară; Bate vîntul prin poiană; Am avut un bade drag; “Colo’n vale’n Vadu-Larg… 960. Du-mă în Moldova mea / interp. N. Cepraga. – Ch. : Ed. C.C. al P.C.M., 1982. – 6 p. – Cu caract. chir. 961. Frumoasă-i Moldova noastră : Foicică de pe coastă… / muz. S. Creţu // Programele televiziunii şi radiofuzinii. – 1985. – 19 iul. – P. 5. – În lb. ru. 962. Nimeni nu a putut împărţi lacrima noastră // Părinte al limbii noastre : închinare către Mateevici. – Ch. : Red. rev. "Basarabia", 1992. – 42, [1] p. 963. Prefaţă la Mateevici / muz. T. Chiriac // Dreptatea izvorului : culeg. de cîntece pentru copii. – Ch., 1990. – 128, [3] p. : il., note.; Lit. şi Arta. – 1988. – 17 noiembr. – Cu caract. chir.; Scînteia leninistă. – 1989. – Nr. 11. – P. 6. – Cu caract. chir. 964. Satule / muz. A. Lozanciuc // Lozanciuc A. Tajna nerazgadannoj sud’by. – Ch., 1990. – P. 283. 965. Toamna’n strai de sărbătoare : muzică populară // Dragă mi-i de plaiul meu = Kraj rodnoj l bimyj moj : cîntece populare ale compozitorilor din Moldova. – Ch., 1984. – 87 p. – Cu caract. chir. 966. Ţărişoară dragă / muz. I. Dascăl // Programele televiziunii şi radiofuziunii. – 1985. – Nr. 37. – P. 6. – Cu caract. chir.

84


a. * * 967. Vocea poetului a fost imprimată pe casetele cenaclului “Totuşi iubirea” ( condus de Adrian Păunescu ) cu poemele “Ţară basarabeană” ( vol. II, 1995 ), “Cetate asediată” ( vol. III, 1996 ), “Raiaua mea de la Hotin” ( vol. IV, 1996 ) , “Poem” (vol. V, 1997).

85


Nicolae Dabija, unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi din R.M., s-a născut în 1948 în satul Bişcotari ( Codreni ) r-nul Căinari în chiar inima Moldovei. Stilul clasic şi gîndirea modernă, metafora plină de noutate şi tradiţia folclorică, s-au împletit şi topit într-un tot întreg în poezia lui Nicolae Dabija, poate ca la nimeni dintre colegii săi, şi prin aceste calităţi ea s-a reţinut cititorului departe de hotarele Moldovei. Liric sensibil, filosof, căutător de dreptate şi adevăr astfel se prezintă eroul liric al cunoscutului poet moldovean în faţa cititorului ucrainean. Volodimir Zatuliviter ( Ucraina ) Făcînd cunoştinţă cu realizările poetice din ultimii ani, cu poemele… moldoveanului N. Dabija, eşti numaidecît impresinat de fuziunea extraordinară a tuturor “Componentelor” aliajului liricosocial al poemelor. E un efort de a scrie astfel, încît cuvîntul rostit - cum s-a exprimat într-o discuţie un poet cunoscut - să devină un tot întreg cu cititorul, iar chemarea poetului să-l îndemne la acţiune şi reflecţie. Yuozas tep ys ( Lituania ) TRADUCERI 968. Atageanov, Ata. Versuri / prez. graf. de G. Zlobin. – Ch. : Lit. artistică, 1980. – 99 p. – Cu caract. chir. 969. Garcia Lorca, Federico. Romancero ţigan : [ versuri ] / trad. din lb. sp; prez. graf. de S. Maiorov. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 164 p. : il. – Cu caract. chir. 970. Goethe, J. W. Suferinţele tînărului Werther : roman, poezii : [ pentru şcoala medie ] / trad. din lb. germana; prez. graf. de V. V. Babiac. – Ch. : Lit. artistică, 1987. – 169, [1] p. – Cu caract. chir. 971. Guleam, Gafur. Poznaşul : povestire : [ pentru şcoala medie ] / des. de O. Corovin; trad. din lb. uz. – Ch. : Lit. artistică, 1977. – 122 p. : il. – Cu caract. chir. 972. Hîjdeu, Alexandru. Domnia Arnăutului. Proză. Poezie. Publicistică / trad. poeziilor : Nicolae Dabija. – Ch. : Lit. artistică, 1987. – P. 48 - 108. – Cu caract. chir. 973. Jukovski, V. A. Poveşti : pentru grădiniţa de copii / trad. din lb. ru; il. de A. Hmelniţchi. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 94 p., il. – Cu caract. chir.

86


974. Kanoat, Mumin. Poeme. Gazeluri / trad. din lb. tu; selecţ. de N. Josu; cuv. înainte de L. Sobieţchi; prez. graf. de I. G. Cîrmu. – Ch. : Lit. artistică, 1985. – 78 p. – ( Lira ). – Cu caract. chir. 975. Kanoat, Mumin. Versuri / trad. din lb. tu; selecţ. de N. Josu; prez. graf. de I. Cîrmu. – Ch. : Lit. artistică, 1984. – 78 p. : il. – Cu caract. chir. 976. Tangrînkuliev, K. Cîntecul pustiurilor : versuri [ pentru grădiniţa de copii ] / trad. din lb. tu. – Ch. : Lit. artistică, 1980. – 107 p. – Cu caract. chir. 977. Vasiliev, S. S. Versuri / selecţ. de G. Vasilieva. – Ch. : Lit. artistică, 1977. – 80 p. – ( Lira ). – Cu caract. chir. •

*

978. Abu - Şaar, A. Ţărmurile primăverii şi făcliile triste : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 9 sept. – Cu caract. chir. 979. Agabaev, A. Memoriei călăreţului necunoscut : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 337. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru; Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 37 - 38. – Cu caract. chir. 980. Agranovici, E. Primăvara = Vesna : [ versuri ] // Meditaţie = Otkrovenie. – Ch., 1981. – Text în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 981. Alekperli, M. Să mergem în munţi… : [versuri ] / trad. din lb.gr // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 320. – Cu caract. chir. 982. Amato, Godfrin Barone. Cîntec pentru latinii din Republica Moldova ; Iaşi : [ versuri ] / trad. din lb. it // Lit. şi Arta. – 1990. – 8 noiembr. 983. Amato, Godfrin Barone. Odă pentru Bucovina şi Basarabia / trad. din lb. it // Lit. şi Arta. – 1991. – 21 noiembr. 984. Anastasov, P. Floare; Blestem; Dragoste : [ versuri ] / trad. din lb. bu // Bucuria primului pas. – Ch., 1977. – P. 148 - 150. – Cu caract. chir. 985. Apollinaire, G. Podul Mirabo : [ versuri ] // Orizontul. – 1985. – Nr. 7. – P. 46. – Cu caract. chir. 986. Apollinaire, G. Podul Mirabo; Clopotele : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1979. – 4 oct. – Cu caract. chir. 987. Aripov, A. Dansatorul pe frînghie : [ versuri ] / trad. din lb. uz // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 171. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru; Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 231. – Cu caract. chir.; 87


Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 130. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1982. – Nr. 5. – P. 81. – Cu caract. chir. 988. Atageanov, A. În zorii zilei… : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 109. – Cu caract. chir. 989. Atageanov, A. Nu te stinge focule!; Dialog; Esenţa focului; Cînd singur sînt; Pescăruş încărunţit; Izvorul inspiraţiei : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 18 dec. – Cu caract. chir. 990. Atageanov, A. Odată… : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 331. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 991. Atageanov, A. Sînt tînăr : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Tinerimea Moldovei. – 1984. – 22 aug. – Cu caract. chir. 992. Babadjan, R. …Vre-un zavistnic mai cată buimac; Tinereţea; …Călătorit-am prin ninsori, prin soare : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 69 - 72. – Cu caract. chir. 993. Baihan şi Aihan. Fierbe laptele’n ciaun; Broasca ţestoasă; Am să-ţi dau o cărticică : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 220 - 221. – Cu caract. chir. 994. Baliu onite, O. Linişte : [ versuri ] / trad. din lb.li // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 342. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1982. – Nr. 12. – P. 103. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1976. – 8 febr. – Cu caract. chir. 995. Baliu onite, O. Mai tremură sufletul apei… : [ versuri ] // Moldova. – 1976. – Nr. 9. – P. 4. – Cu caract. chir. 996. Baltakis, S. Femeia : [versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 7. – P. 74. – Cu caract. chir. 997. Banevici, B. Să nu cazi, soare…; Graiul de foc; Secera lunii iese din bătălie; Creştetul asfinţit; Drumul parcurs : [ versuri ] // Meridiane - 84 : pagini din literatura universală. – Ch., 1984. – P. 148 - 150. – (Din poezia Iugoslaviei). – Cu caract. chir. 998. Bernotas, A. Seceriş : [ versuri ] / trad. din lb. le // Nistru. – 1982. – Nr. 7. – P. 73. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1976. – 20 aug. – Cu caract. chir. 999. Bierce, Ambrose. Furul şi maică-sa; Leul şi şoarecele : [ fabule ] / trad. din lb. en S.U.A. // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 70. – Cu caract. chir. 1000. Borodulin, R. Cuibarul bîtlanului sur : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 3. – P. 107. – Cu caract. chir.

88


1001. Briedis, L. Calendar : [ versuri ] / trad. din lb. le // Cartea poeziei ‘77. – Ch., 1977. – P. 161; Nistru. – 1977. – Nr. 7. – P. 56 - 57. – Cu caract. chir. 1002. Briedis, L. Moldovei : [ versuri ] / trad. din lb. le // Nistru. – 1984. – Nr. 11. – P. 108. – Cu caract. chir.; Orizont. – 1984. – Nr. 4. – P. 36. – Cu caract. chir. 1003. Briedis, L. Moldovei; Cred…; Truditul : [ versuri ] / trad. din lb. le // Nistru. – 1982. – Nr. 10. – P. 81. – Cu caract. chir. 1004. Briedis, L. O şoaptă : [ versuri ] / trad. din lb. le // Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 110. – Cu caract. chir. 1005. Cantemir, A. Către cititorii satirelor mele : epigramă // Tînărul leninist. – 1988. – 4 noiembr. – Cu caract. chir. 1006. Ceaceava, Nicolae. Gutuiul : [ versuri ] // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 118. – Cu caract. chir. 1007. Cepurov, A. “Să ne-nchinăm în faţa bunătăţii…” : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Nistru. – 1976. – Nr. 9. – P. 8. – Cu caract. chir. 1008. Cerneavski, M. Ca cerul să nu se prăbuşască…; Zeii : [ versuri ] / trad. din lb. uc // Nistru. – 1979. – Nr. 8. – P. 84 - 85. – Cu caract. chir. 1009. Conrad, Pfeffel. Bufniţa şi Ciocîrlia : [ fabulă ] / trad. din lb.ge // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 55. – Cu caract. chir. 1010. Corotici, V. Amintire despre secetă : [ versuri ] / trad. din lb. uc // Nistru. – 1979. – Nr. 9. – P. 13. – Cu caract. chir. 1011. Degutite, I. Lituania : [ versuri ] / trad. din lb. li // Chişinău. Gaz. de seară. – 1984. – 29 aug. – Cu caract. chir.; Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 346. – Cu caract. chir.; Moldova. – 1977. – Nr. 7. – P. 13. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1976. – Nr. 7. – P. 117. – Cu caract. chir. 1012. Dejac. Leul : [ fabulă ] / trad. din lb.fr // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 68. – Cu caract. chir. 1013. Deleui, A. Luminişul devenise întuneric; Douăzeci şi patru de ore de dragoste în iulie, apoi în august : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 20 oct. – Cu caract. chir. 1014. Djuraeva, G. Poezia : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 162. – Cu caract. chir. 1015. Drilinga, A. În loc de discurs : [ versuri ] / trad. din lb. li // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 347. – Cu caract. chir. 1016. Dudin, M. Au ars cele stele de lemn… : [ versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 3. – Cu caract. chir. 89


1017. Emin, G. Bună seara, Inessa : [ versuri ] // Orizontul. – 1985. – Nr. 8. – P. 32 - 35. – Cu caract. chir. 1018. Evtuşenko, E. Cînd răsărit-a chipul tău… : [versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 4 - 5. – Cu caract. chir. 1019. Garcia Lorca, Federico. /August/; Cîntec de noapte al marinarilor andaluzi : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1978. – 8 iunie. – Cu caract. chir. 1020. Garcia Lorca, Federico. Chitara; Cîntecul ţiganului bătut; Cosida crengilor; E-adevărat…; Romanţa lunii, lunii… : [ versuri ] / trad. din lb. sp // Lit. şi Arta. – 1983. – 2 iunie. – Cu caract. chir. 1021. Garcia Lorca, Federico. Gazelul dragostei disperate : [ versuri ] / trad. din lb. sp // Orizontul. – 1985. – Nr. 7. – P. 46. – Cu caract. chir. 1022. Garcia Lorca, Federico. Preludiu; Gazelul dragostei disperate; August; Oglindă strîmbă; În alt fel… : [ versuri ] / trad. din lb. sp // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 22 iul. – Cu caract. chir. 1023. Garcia Lorca, Federico. Prinderea lui Antonito el Cambario pe drumul Seviliei; Moartea lui Antonito el Cambario : [ versuri ] / trad. din lb. sp // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 11 iunie. – Cu caract. chir. 1024. Garcia Lorca, Federico. Romanţa gărzii civile spaniole; Nevasta necredincioasă; Presiosa şi vîntul: Tamar şi Amon; Romanţa durerii negre; Un car plutitor de frunze… : [ versuri ] / trad. din lb. sp // Nistru. – 1983. – Nr. 10. – P. 79 - 86. – Cu caract. chir. 1025. Garcia Lorca, Federico. Romanţa lunii, lunii… : [ versuri ] / trad. din lb. sp // Noi. – 1991. – Nr. 10. – P. 2 a cop. 1026. Garcia Lorca, Federico. Solea; Şase strune; Zori de zi; Tăcere; Dans; Memento : [ versuri ] / trad. din lb. sp // Nistru. – 1978. – Nr. 6. – P. 98 - 100. – Cu caract. chir. 1027. Gellert, K.F. Un tată muribund : [ fabulă ] / trad. din lb. germana // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 52 - 53. – Cu caract. chir. 1028. Glebov, L. Copăcelul; Bătrînelul şi cei doi flecari; Vulpea şi măgarul; Roza şi Porcul; Norul; Ieslea; Vioreaua şi Buruiana; Bătrînelul de paie : [ fabule ] / trad. din lb. uc // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 104 - 112. – Cu caract. chir. 1029. Goethe, J. W. Ţipătul; Pe un exemplar al “Suferinţelor tînărului Werther”; Anetei; Cîntec de mai; Noapte de vrajă; 90


Despărţire; Trandafir sălbatic; Salvarea; Cîntec ţigănesc; Vioreaua; Regele din Fule; Salutarea duhului; La judecată; O dragoste nouă e-o viaţă nouă; De la munte la mare; Extras al tristeţii; Dor; *** ( Preadarnici zeii sunt în toate ); Către Lily Shonoeman : [ versuri ] / trad. din lb.ge // Goethe J. W. Suferinţele tînărului Werther. – Ch., 1987. – P. 151 - 168. – Cu caract. chir. 1030. Guleam, Gafur. În ospeţie vă aştept, prieteni!; Covorul : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 13 - 14. – Cu caract. chir. 1031. Halil, Zahid. Macul; Zăpada; Soarele răsare; Lunca : [ versuri ] / trad. din lb. az // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 123 - 124. – Cu caract. chir. 1032. Halvaşi, F. Dintre toate - cel mai mult am iubit : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 4. – P. 20. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1984. – 4 ian. – Cu caract. chir. 1033. Hanmahomedov, A. Romanţă veselă : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 1. – P. 99. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1975. – 13 apr. – Cu caract. chir. 1034. Hâjdeu, A. Cîntec despre Moldova; Prima întrevedere cu ai săi; Hotarele Moldovei; Străinătate şi Patrie : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Glasul Naţiunii. – 1991. – Dec. ( Nr. 48 ). Hâjdeu, A. Chişinău : [ versuri ] / trad. din lb. ru // 1035. Lit. şi Arta. – 1986. – 27 noiembr. – Cu caract. chir. 1036. Hâjdeu, A. Dor de baştină; Străinătate şi Patrie; Cahul; Satul Cristineşti; Chişinău; Satul Stăuceni; Lăpuşna; Hotin; Hotarele Moldovei; Soroca; Mănăstirea Neamţului; Codrii Moldovei; Prima întrevedere cu ai săi; Fantezie din străinătate; Fetei moldovence; Urme moldoveneşti la Canev; Amintire : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Lit. şi Arta. – 1986. – 27 noiembr. – Cu caract. chir. 1037. Hâjdeu, A. Hotarele Moldovei; Prima întrevedere cu ai săi : [ versuri ] // Verva ( Câmpina ). – 1990. – Nr. 3. – P. 1. 1038. Hâjdeu, A. Hotin; Satul Cristineşti; Codrii Moldovei; Lăpuşna : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Zorile Bucovinei. – 1986. – 19 dec. – Cu caract. chir. 1039. Hâjdeu, A. Pesnâ o Moldavii [ Străinătate şi Patrie ]; Selo Kirstincy [ Satul Cristineşti ]; Priroda Moldavii [ Natura Moldovei ]; Moldavskie lesa [ Codrii Moldovei ]; Granica Moldavii [ Hotarele Moldovei ]; Su ava [ Suceava ]; Monastyr’ Neamţ [ Mănăstirea Neamţului ]; Sled Moldavii v Kaneve [ Urme moldoveneşti la Canev ]; u bina i rodina [ Cîntec despre Patrie ]; Kagul [ Cahul ]; Fantaziâ na u bine [ Fantezie din străinătate ]; Reforma [ Reformă ] : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Antologia poeziei moderne moldoveneşti 91


1770 - 1840. – Ch., 1988. – P. 501 - 518. – Cu caract. chir. – O parte a textului în lb. ru. 1040. Hâjdeu, A. Satul Cristineşti; Străinătate şi Patrie : [ versuri ] // Verva ( Câmpina ). – 1990. – Nr. 3. – P. 1. 1041. Hemniţer, I. I. Păianjenul şi muştele; Treptele; Lupi şi iepuri; Leul şi eticheta de carton; Vrăbioiul cumpătat : [ fabule ] / trad. din lb. ru // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 76 - 77. – Cu caract. chir. 1042. Iovcev, P. Moartea albinelor; Privighetorile : [ nuvele ] / trad. din lb. bu // Bucuria primului pas. – Ch., 1977. – P. 60 - 71. 1043. Jigulin, A. Cocostîrcul aşezat : [ versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 11. – P. 108. – Cu caract. chir. 1044. Kanoat, M. Rudachi : [ versuri ] // Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 109. – Cu caract. chir. 1045. Kerbabaev, B. Bumbacul : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 329. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 1046. Koşel, P. Într-un oraş moldovenesc; Privighetoarea; Chemarea; Întîlnirea; O frunză de toamnă : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Lit. şi Arta. – 1987. – 1 oct. – Cu caract. chir. 1047. Krasicki, Ignacy. Întroducerea la o carte de fabule; Făţarnica; Leul pocăit; Boul şi furnicile; Sticletele şi merla : [ fabule ] / trad. din lb.po // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 65 - 66. – Cu caract. chir. 1048. Kross, Jan. Ce ştie despre sentimente… : [ versuri ] / trad. din lb. es // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 349. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 1049. Kucişvili, G. Rezico şi calul lui : [ versuri ] / trad. din lb. gr // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 115. – Cu caract. chir.; Steluţa. – 1983. – Nr. 10. – P. 8. – Cu caract. chir. 1050. Kurbannepesov, A. Preţul zorilor de zi : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 333. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 1051. Kurtgheldîev, A. Iarna vreau să fie vară… : [ versuri ] / trad. din lb.ta // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 489. – Cu caract. chir. 1052. Kuzneţov, V. Mecanicul : [ versuri ] // Nistru. – 1977. – Nr. 1. – P. 81 - 82. – Cu caract. chir.

92


1053. La Fontaine, Jean de. Doi catîri; Viţa de vie şi cerbul; Pescarul şi peştişorul; Leul şi măgarul la vînătoare; Leul învins de om; Vulpea şi bustul; Vulpea şi cocorul; Lupul şi Vulpea judecaţi de Maimuţă; Măgarul şi hoţii; Leul în expediţie; Corbul şi Vulpea; Spusa lui Socrate; Boierul şi cizmarul : [ fabule ] // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 35 - 45. – Cu caract. chir. 1054. *Lapisova, M. Azi e ziua mea = Den’ ro deniâ : [ versuri ] // Meditaţie = Otkrovenie. – Ch., 1981. – Text în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 1055. *Lazarev, V. Vreau să cînt = Â pet’ ho u : [ versuri ] // Meditaţie = Otkrovenie. – Ch., 1981. – Text în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 1056. Lermontov, M. I. Hori : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1984. – 11 oct. – Cu caract. chir. 1057. Lîhmus, A. Speră şi crede : [ versuri ] // Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 110. – Cu caract. chir.; 1982. – Nr. 12. – P. 113. – Cu caract. chir. Lupul şi luntraşul : din fabula anonimă latină // 1058. Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 29 - 30. – Cu caract. chir. 1059. Marcinkevi ius, B. Despre firul de iarbă : [ versuri ] // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 355. – Cu caract. chir. 1060. Marcinkevi ius, I. Să adormi pe malul rîului… : [ versuri ] / trad. din lb. li // Nistru. – 1976. – Nr. 3. – P. 21. – Cu caract. chir. 1061. Matuzevi ius, E. Au va bate ora ta, anotimp al cuvintelor mele : [ versuri ] / trad. din lb. li // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 354. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1976. – Nr. 8. – P. 84. – Cu caract. chir. 1062. Mihalkov, S. V. Lupi şi iepuri; Leul şi eticheta de carton; Vrăbioiul cumpătat : [ fabule ] // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 99 - 102. – Cu caract. chir. 1063. Mirmuhşin. …Păstrează-a Patriei lumină; …Pe cea mai minunată dintre stele : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 74 - 76. – Cu caract. chir. 1064. Mirşakar, Mirsaid. Ceasurile; Bunelul înţelept; Soarele : [ versuri ] / trad. din lb. ta // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 190 - 191. – Cu caract. chir. 1065. Mirtemir. Roua : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 163. –

93


Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru; Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 33 - 34. – Cu caract. chir. 1066. Moruga, V. La manevre : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 2. – P. 81. – Cu caract. chir. 1067. Movcean, Pavlo. Zi de iulie; Să ardă buzele, cînd ar vorbi de viaţă… : [ versuri ] / trad. din lb. uc // Lumina inimii. – Ch., 1979. – P. 281 - 282. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1979. – Nr. 7. – P. 67 - 68. – Cu caract. chir. 1068. Mrevlişvili, Makvala. Cirli - cirli : [ versuri ] // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 116. – Cu caract. chir. 1069. Muhtar, Askad. O filă; Verdeaţa; …Demult, în tinereţea mea; Şi născocit a fost cuvîntul : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Poeţi uzbeci. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – P. 63 67. – Cu caract. chir. 1070. Nasrullo, K. La semănat : [ versuri ] / trad. din lb. ta // Nistru. – 1977. – Nr. 10. – P. 80. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1976. – 8 febr. – Cu caract. chir. 1071. Nedogonov, A. 22 iunie 1941 : [ versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 6. – P. 106. – Cu caract. chir. 1072. Neto, A. Un buchet de trandafiri pentru tine : [ fragm. de poezie ] // Nistru. – 1978. – Nr. 9. – P. 106. – Cu caract. chir. 1073. Niit, Elen. Numai picii : [ versuri ] // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 230. – Cu caract. chir. 1074. Nurîev, I. Soiun - Aga : [ versuri ] / trad. din lb.tu // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 490 - 491. – Cu caract. chir. 1075. Nurulaeva, G. În iarba de mătase-a celor lunci… : [ versuri ] / trad. din lb. uz // Moldova. – 1976. – Nr. 9. – P. 33. – Cu caract. chir. 1076. Nurulaeva, G. Poezia : [ versuri ] / trad. din lb. uz // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 242. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1982. – Nr. 5. – P. 80. – Cu caract. chir. 1077. Paşcov, G. Purta un cuvînt : [ versuri ] // Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 108. – Cu caract. chir. 1078. Pelin, Elin. Andresco; Nenorocirea; În chilia unei mănăstiri; O noţiune elastică : [ nuvele ] / trad. din lb. bu // Pelin E. Căutătorii de comori. – Ch., 1977. – P. 244. – Cu caract. chir. 1079. Poţhişvili, Moris. Scîrţîe portiţa : [ versuri ] // Pomul cu prieteni. – Ch., 1983. – P. 117. – Cu caract. chir.; Steluţa. – 1983. – Nr. 10. – P. 8. – Cu caract. chir. 1080. Poveda, H. M. Soarele sărmanilor; Luna din mahala : [ versuri ] / trad. din lb. cu // Poezie cubaneză. – Ch., 1978. – P. 32 - 35. – Cu caract. chir. 94


1081. Protalin, V. La monumentul eroilor din satul Rudi : [ versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 4. – P. 92. – Cu caract. chir. 1082. Raud, M. Cîntecul nu are sfîrşit : [ versuri ] / trad. din lb. es // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 357. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 1083. Rojdestvenski, R. Paşi : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 4. – Cu caract. chir. 1084. Rummo, Paul Erik. Iarba fiarelor : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 11. – P. 57. – Cu caract. chir. 1085. Rummo, Paul Erik. Jocul : [ versuri ] / trad. din lb. es // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 355. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru; Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 38. – Cu caract. chir. 1086. Selelionis, E. Culorile Patriei : [ versuri ] // Steluţa. – 1983. – Nr. 12. – P. 8. – Cu caract. chir. 1087. Sengar, L. S. Femeia neagră : [ versuri ] // Nistru. – 1978. – Nr. 10. – P. 105. – Cu caract. chir.; Nr. 9. – P. 105. – Cu caract. chir. 1088. Sirunian, G. Floare… : [ versuri ] / trad. din lb. ar // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 8 febr. – Cu caract. chir. 1089. Som, Micola. Nu-i invidiez pe tipii indiferenţi : [ versuri ] // Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 107 - 108. – Cu caract. chir. 1090. Som, Micola. Nu-i invidiez pe tipii indiferenţi; În lupte s-a călit oţelul : [ versuri ] // Lumina inimii. – Ch., 1979. – P. 207 - 209. – Cu caract. chir. 1091. Strijeniuk, S. Sate moldoveneşti : [ versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 6. – P. 106. – Cu caract. chir. 1092. Şirvis, P. Nemanul : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 7. – P. 75. – Cu caract. chir. 1093. Şukrullo. …Iubirea mi-a adus adesea şi dureri : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 167. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru; Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 86. – Cu caract. chir. 1094. Şumakov, N. Iartă-mă, mamă!; Adevărul; Căsuţa mea natală; Haitele de lupi; Moldova : [ versuri ] // Lit. şi Arta. – 1988. – 28 apr. – Cu caract. chir. 1095. Şumakov, N. Luntrea bătrînă : [ versuri ] // Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 107. – Cu caract. chir. 1096. Tangrîkuliev, K. Ala - Tau : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Steluţa. – 1982. – Nr. 9. – P. 9. – Cu caract. chir. 1097. Tangrîkuliev, K. Bumbacul : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Steluţa. – 1984. – Nr. 12. – P. 9. – Cu caract. chir. 1098. Tangrîkuliev, K. Fîntîna în stepă : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Steluţa. – 1988. – Nr. 6. – P. 7. – Cu caract. chir. 95


1099. Tangrîkuliev, K. Mi-i scumpă Patria - ca văzul : [ versuri ] / trad. din lb. tu // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 492. – Cu caract. chir.; Învăţ. public. – 1984. – 18 aug. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1982. – Nr. 6. – P. 54. – Cu caract. chir.; Tinerimea Moldovei. – 1984. – 4 ian. – Cu caract. chir. 1100. Thomas de Iriarte. Raţa şi şarpele; Ursul, Maimuţa şi Porcul : [fabule] / trad. din lb.sp // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 51 - 52. – Cu caract. chir. 1101. Traat, M. Cîntec simplu : [ versuri ] / trad. din lb. es // Arborele frăţiei = Drevo bratstva. – Ch., 1984. – P. 359. – Text paralel în lb. ro cu caract. chir. şi în lb. ru. 1102. Uigun. Marea’n asfinţit; Pîinea; …Poetul e un rost : [ versuri ] / trad. din lb.uz // Poeţi uzbeci. – Ch., 1988. – P. 24 - 26. – Cu caract. chir. 1103. Ungurul, T. S. Catedrala şi vrăbiile : [ baladă ] / trad. din lb. po // Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch., 1983. – P. 67. – Cu caract. chir. 1104. Vaarandi, D. Bărci îmbătrînite : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 11. – P. 56. – Cu caract. chir. 1105. Vacietis, O. Căutare : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 10. – P. 82. – Cu caract. chir. 1106. Venclova, A. Vilnus în zori : [ versuri ] / trad. din lb.li // Constelaţie de inimi. – Ch., 1976. – P. 345. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1987. – Nr. 12. – P. 108 - 109. – Cu caract. chir. 1107. Vinokurov, E. Privighetoarea : [ versuri ] // Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 3. – Cu caract. chir. 1108. Voznesenski, A. Cîntec ţigănesc : [ versuri ] // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 20 aug. – Cu caract. chir. 1109. Zabaştanski, V. Ierni de după război; Încrederea în om; Linie de cale ferată : [ versuri ] / trad. din lb. uc // Lumina inimii. – Ch., 1979. – P. 274. – Cu caract. chir. 1110. Zabaştanski, V. Ierni de după război; Linie de cale ferată : [versuri] / trad. din lb. uc // Nistru. – 1976. – Nr. 6. – P. 103 - 104. – Cu caract. chir. 1111. Zabaştanski, V. Linie de cale ferată : [ versuri ] // Nistru. – 1982. – Nr. 12. – P. 97. – Cu caract. chir. 1112. Zatuliviter, Volodimir. Nuntă moldovenească : [ versuri ] / trad. din lb. uc // Nistru. – 1984. – Nr. 4. – P. 93. – Cu caract. chir. 1113. Zatuliviter, Volodimir. Nuntă moldovenească; Sară primordială : [versuri ] / trad. din lb. uc // Nistru. – 1982. – Nr. 2. – P. 89. – Cu caract. chir. 96


1114. Zatuliviter, Volodimir. Nuntă moldovenească; Sară primordială; Pastel în amurg : [ versuri ] / trad. din lb. uc // Lit. şi Arta. – 1978. – 11 mai. – Cu caract. chir. 1115. Ziedonis, I. Cîntec : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 20 aug. – Cu caract. chir. 1116. Ziedonis, I. Neamurile, ca nişte bărci lungi… : [ versuri ] / trad. din lb. ru // Moldova. – 1982. – Nr. 4. – P. 24. – Cu caract. chir.; Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 33 - 34. – Cu caract. chir. RECENZII LA TRADUCERI DE NICOLAE DABIJA 1117. Atageanov, Ata. Versuri. – Ch., 1980. – 99 p. – Cu caract. chir. // 1118. Rec. : Belyh E. “Turkmeniâ stala bli e” Turkmenskaâ iskra. – 1981. – 24 sent. – P. 3. – În lb. ru; Kelaki S. Dlâ moldavskih itatelej // Ve . A habad. – 1981. – 19 ânv. – În lb. tu; Ve . A habad. – 1981. – 19 ânv. – În lb. ru. 1119. Garcia Lorca, Federico. Romancero ţigan : [ versuri ]. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 164 p. – Cu caract. chir. 1120. Rec. : Pavlicenco S. // Lit. şi Arta. – 1984. – 26 ian. – Cu caract. chir. 1121. Măgarul cu cercei : fabule din literatura universală şi cea moldovenească. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 165 p.: il. – Cu caract. chir. 1122. Rec. : Coroban V. Înţelepciunea şi morala fabulei // Lit. şi Arta. – 1983. – 8 sept. – Cu caract. chir.; Vîrţanu M. // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 7 aug. – Cu caract. chir. NICOLAE DABIJA - ALCĂTUITOR 1123. Bolduratu, Sofia. Literatura română : manual pentru clasa a 5-a / S. Bolduratu, N. Dabija. – Ed. a 3-a. – Ch. : Lumina, 1995 (Combinatul Poligrafic ). – 255, [1] p. : portr. 1124. Bolduratu, S. A., Dabija, N. Literatura moldovenească : cl. 5-a : [manual de probă ]. – Ch. : Lumina, 1989. – 276, [3] p. : il. – Pe cop. autorii nu-s indicaţi. 1125. Bolduratu, S. A., Dabija, N. Literatura română : [ manual de probă pentru cl. 5-a ]. – Ch. : Lumina, 1991. – 240 p. : il. color. – Pe cop. autorii nu-s indicaţi.

97


1126. Bolduratu, S. A., Dabija, N. Literatura română : manual pentru cl. 5-a. – Ed. a 3-a. – Ch. : Lumina, 1995. – 256 p. : il. 1127. Constelaţie de inimi : pagini din poezia popoarelor Patriei / selecţ. : I. Gheorghiţă, N. Dabija, A. Ciocanu ; col. de red. P. Boţu ş. a. – Ch. : Cartea Mold., 1976. – 540 p. 1128. Dabija, N., Bolduratu, Sofia. Literatura moldovenească : cl. 5-a. – Ch. : Lumina, 1989. – 280 p. – ( Pe cop. autorii nu-s indicaţi ). 1129. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada / Asoc. de creaţie “TOCONO”; pict. N. Guţu. – Ch. : S. n., 1991. – 75 p. : il. 1130. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada : carte de lectură pentru cl. a II-a. – Ch. : Lumina, 1993. – 96 p. : il. 1131. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada : carte de lectură pentru cl. a III-a. – Ch. : Lumina, 1993. – 207 p. : il. 1132. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada : [ manual de etică şi istorie a românilor pentru clasele primare ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 8, 15, 22 noiembr. – Va urma. 1133. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada : [ manual de etică şi istorie a românilor pentru clasele primare ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 6, 13, 20, 27 dec. – Va urma. 1134. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada : [ manual de etică şi istorie a românilor pentru clasele primare ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 10, 17, 31 ian. – Contin. Începutul : 8 noiembr., 1990. 1135. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada : [ manual de etică şi istorie a românilor pentru clasele primare ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 7, 14, 21 febr. – Contin. Începutul : 8 noiembr., 1990. 1136. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Daciada : [ povestiri istorice pentru copii ] / des. de N. Guţu; Asoc. de creaţie “TOCONO”. – Ch. : Universul; Asoc. de creaţie “TOCONO” : S. edit. “Presa”, 1991. – 75 [1] p. : il. color. 1137. Dabija, N., Silvestru, Aurelian. Dakiada. Kniga dlâ teniâ po istorii dlâ 2 klassa. – Ch. : Lumina, 1993. – 96 p. – În lb. ru. 1138. Ştefan cel Mare şi Sfînt : domnitor al Ţării Moldovei, 1457 - 1997 : 540 de ani de la înscăunare : [ album ] / concepţie : Ioan Mînăscurtă; dir.-ed. Tudor Marin; text : Nicolae Dabija; imagini Pavel Balan; prez. art. Victor Cutureanu. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1997 ( Combinatul Poligrafic ). – 51 p., [46] p. : il. color. – Text : în lb. fr , ru. 1139. V kra narodnyh masterov = Le pays des maitres d’arts populaire : Moldaviâ : tradicion. iskusstvo-byt / sost., 98


fotos’emka i hudo . oformlenie : E. A. Gorbunova; avt. text. : M. Â. Liv ic i poét N. T. Dabija. – Ch. : Timpul, 1985. – 207 s. – În lb. ru.

99


Recenzii 1140. Bolduratu, S. A., Dabija, N. T. Literatura moldovenească : cl. 5 : [manual de probă]. – Ch. : Lumina, 1989. – 279 p. – Cu caract. chir. 1141. Rec. : Marian E. O carte de suflet // Făclia. – 1991. – 12 mai. – P. 15. 1142. Bolduratu, S. A., Dabija, N. T. Literatura română : [ manual de probă pentru cl 5 ]. – Ch. : Lumina, 1991. – 240 p. 1143. Rec. : Roşca A. Tăria cuvîntului sau încă o măsură a fiinţei noastre // Moldova Suverană. – 1992. – 24 mart. 1144. Dabija, N., Silvestru, A. Daciada : carte de lectură pentru cl. a 2-a. – Ch. : Lumina, 1993. – 96 p. . il. color. 1145. Rec. : Ciocanu I. Iniţiere în istoria neamului // Glasul Naţiunii. – 1994. – Aug. ( Nr. 35 ). – P. 9; Mătcaş Nicolae. “Creăm învăţămîntul nostru naţional” // Glasul Naţiunii. – 1990. – 15 noiembr. NICOLAE DABIJA - REDACTOR 1146. Literatura şi Arta : săptămînal al Uniunii Scriitorilor din Moldova. – Ch. : Universul, 1986 - 1998. – 8 p. – ( Apare din 1954 ). – Cu caract. chir., de la 15 iunie 1989 - cu caract. latine. 1147. Orizontul = Gorizont : revistă literar-artistică, social-politică ilustrată. Organ al C.C. al U.L.C.T.M. şi al Uniunii scriitorilor din R.S.S.M. – Ch. : Ed. C.C. al P.C.M., 1984. – Apare lunar. – Cu caract. chir. Rubrici permanente Cazuri, nazuri şi necazuri în Literatura şi Arta, anii 1995, 1996, 1997, 1998 Daciada ( împreună cu Aurelian Silvestru ) - în Literatura şi Arta pe parcursul anului 1990 Laudă prostiei în Literatura şi Arta, pe parcursul anilor 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Membru al colegiilor de redacţie la publicaţiile Astra ( 1995 - pînă în prezent ) Convorbiri literare ( 1990 - pînă în prezent ) 100


Glasul Naţiunii ( 1990 - 1993 ) Limba română ( 1991 - pînă în prezent ) Literatura şi Arta ( 1986 - pînă în prezent ) Nistru ( 1978 - 1984 ) Orizontul = Columna ( 1984 - 1986 ) Porto-Franco ( 1994 - pînă în prezent ) Renaştere ( 1990 ) Participarea poetului la cenacluri 1148. Activitatea cenaclului “Dialog” : [ cenaclu al Uniunii Scriitorilor. al cărui preşedinte a fost N. Dabija între 1977 1984 ] // Chipăruş. – 1984. – Apr. ( Nr. 7 ). – P. 3. – Cu caract. chir.; Lit. şi Arta. – 1978. – 30 noiembr. – Art. : Întru bucuria sufletului / L. Lari. 1149. Activitatea Cenaclului “Mihai Eminescu” Al P.F.D. 1150. Începînd cu 1994, preşedinte - N. Dabija 1151. Adrian Păunescu la Chişinău // Lit. şi Arta. – 1994. – 10 mart. 1152. 1 decembrie la Chişinău // Lit. şi Arta. – 1995. – 7 dec. 1153. Sărbătoarea Limbii noastre // Moldova Suverană. – 1994. – 3 sept. 1154. Unirea Basarabiei cu Ţara-mamă dăinuite în memoria Basarabenilor // Mesagerul. – 1996. – 12 apr. – P. 4.

101


102


Verbul din poezia lui Nicolae Dabija se naşte îndurerat, răstignit sub teroarea depersonalizării fiinţei, dispariţiei identităţii. E verb şi cruce, profet şi martir - sintagme ce definesc pe de-a întregul poemele lui Nicolae Dabija. E o răscumpărare care întemeiază rostirea, dialogul cu istoria. Cum o realizează Nicolae Dabija ? Ca un profet care astăzi îi recunoaşte ideile din metafore, din poeme, din galaxia verbelor cu dublu sens. Zaharia Sângeorzan Virtuoz al unui grai de tonalitate moldavă domoală, cu iz de “limbă sfîntă”, de limbă a “vechilor cazanii”, grai în care nu osteneşte să cînte peisajul autohton, cu “dealuri în zeghe de lumină-nveşmîntate”, cu nori ce par bărbi de cronicari, tăiate de spadele ienicerilor”, să celebreze eroii neamului, “de la caremprumutau lumină astrele”, să evoce mari creatori, de la poetul naţional la Meşterul Manole şi Zugravul anonim, care, “prin cele schituri”, “înmoldoveneşte veşnicii”, Nicolae Dabija ştie să-l mlădieze în funcţie de stări sufleteşti diverse, de la cele proprii intimităţii şi reveriei la modurile revoltei şi ale dezgustului. Chemarea iubitei la Căpriana e formulată, fireşte, suav ( “Haidem, iubito, iar la Căpriana, / Acuma, cînd salcîmii înfloresc” ), sentimentul sublimului, trezit de clopotniţa intrată în legendă, se exprimă cu o adecvată solemnitate ( “Clopotniţa pe deal miroasea fulger; / puieţii cresc în mai cu disperare, / iar ciocîrlia, ca un fir de cîntec, / tăriile le leagă de ogoare” ), dar poetul dispune de mijloace şi pentru a denunţa şi a deplînge situaţii revoltătoare, oripilante. Indignarea, în versurile sale, e grefată pe un mod de sfîşietoare tristeţe, demersul liric “întoarce”, cum ar zice Arghezi, în cuvinte biciuitoare hohote de plîns. În virulenţa satirei lăcrimează elegia. Un laitmotiv al lamentaţiilor sarcastice e desperarea de-a asista la pîngărirea sacrului, sacrul fiind pentru poet fiinţa naţională. Invadînd pămîntul adăptat cu sîngele oştenilor lui Ştefan, industria imperială nu lasă loc pentru flori şi fructe, distruge iarba, frunzele (“Pentru flori şi căpşune arături nu mai sunt, / am ajuns şi tutunul să-l creştem în glastre”; “Chiar frunza-i cuprinsă şi ea-n industrie”), nu cruţă nici măcar cimitirele: “Şi disperez şi parcă-s pus pe rug, / Cînd simt, mai jos de lama ce brăzdează, / cum morţii sub pămînt se tupilează / să nu-i atingă fierul de la plug”. Jefuind totul ( “Mă simt mult mai singur - pe bulevarde / decît în codrii noştri, prea grei de ninsori, / unde la fiecare hrib revin zece hoarde / şi la un iepure şapte-opt vînători” ), ocupanţii mai şi molestează băştinaşii, numai pentru că sunt băştinaşi: “Pentru că plîns-am romîneşte / şi-am zis de dragoste şi ură, / ades cîte un spîn cu leafă / ne-a dat cu palma peste gură”: Fărădelegea nu cunoaşte margini. În cimitire arate, 103


profanatorii au instalat baruri: “Bătrînii noştri sunt modeşti din fire, / s-au dat mai la o parte, în sicriu. / Dar eu, în locul lor aş vrea să ştiu: / de ce vîrîţi bodega-n cimitire !” Un schit din Cetatea Albă “pentru turişti privată”. La protestul poetului, un ghid “cu ochi-tăiş de coasă”, îl insultă, numindu-l “străin”. Replica e cel mai virulent descurs satiric din poezia lui Dabija, strigăt de exasperare îndurerată, erupţie de sarcasm deznădăjduit: “Iată-mă turist la mine-acasă, / oaspete ogrăzii ce mă cheamă. / Bună ziua, tată, bună seara, mamă, / cît costă biletul, ca să intru-n casă ? // Cît costă biletul, ca să-ngenunchez / umilit pe pragul nostru părintesc; / daţi-mi şi-un permis: să lăcrimez, / să vă spun de-un secol cît vă mai iubesc”. Redactor-şef al săptămînalului Literatura şi Arta din Chişinău, Nicolae Dabija semnează, în afară de citatele culegeri de versuri, scrieri pentru copii ( Poveşti de cînd Păsărel era mic, Alte poveşti de cînd Păsărel era mic ) şi volumul de eseuri Pe urmele lui Orfeu ( 1983 ). Dumitru Micu ( Istoria literaturii române ) Citindu-i poemele strînse într-o antologie reprezentativă, Dreptul la eroare, îmi dau seama că bucuroasa tristeţe - după o sugestie, probabil, din Noica - îi exprimă firea şi natura talentului. Este un alegiac împătimit, un melancolic luminos, deloc resemnat, cu o mare disponibilitate retorică. Declară că scrie poemele cu o pană de înger şi că în poeme - care nu sunt decît peisaje ale sufletului lucrurile sunt văzute cu al treilea ochi, acela care vede nevăzutul. Cert este că basarabeanul Nicolae Dabija, redactorul-şef al curajoasei reviste Literatura şi Arta, scrie bine şi, la nevoie, schimbă elegia în pamflet politic. Nu-i cunosc biografia şi nici, în amănunt, evoluţia literară, dar antologia pe care o comentez acum indică un poet autentic din familia acelor remarcabili caligrafi care se adaptează cu uşurinţă mai multor stiluri, şi, la nevoie, îşi modifică fără dramatism temele. Nicolae Dabija se supune acestei necesităşi şi poemele sale muzicale, impecabil trăite, oscilează între poezia politică propriuzisă şi poezia ca stare de suflet. Un al treilea strat liric cu prinde portretele-mituri. În marginea lor se află un poet care este nevoit să-şi învingă duioşia structurală şi să-şi asume un rol mesianic. Îl îndeplineşte ( sau împlineşte ) şi pe acesta în mod exemplar. Nicolae Dabija dă impresia, în tot ceea ce scrie, de onestitate şi forţă morală. Îl “crezi” pe cuvînt şi participi sufleteşte la tragedia mocnită pe care o sugerează poezia lui fluientă, rapsodică, penetrantă. Nicolae Dabija îşi construieşte un tip de discurs liric şi, cu mici variaţii, discursul are efect. Doinele, voievozii, locurile sfinte ale 104


istoriei sunt evocate în poeme bine articulate. Mînia alternează cu profeţia, bocetul se însoţeşte cu marile viziuni, mecanica universului este chemată să pedepsească mecanica imperfectă a lumii… Ca poeme sociale, patriotice, în stilul cunoscut de poezia română din epoca Goga, poemele lui Nicolae Dabija sunt reuşite şi nu mă îndoiesc, efectul lor este şi azi considerabil. Autorul care pune talentul în slujba naţiunii române are imaginaţie şi, prin chiar propria lui existenţă, are credibilitate morală. Lirismul pur este sacrificat cu bună ştiinţă. Din loc în loc luptătorul este învins de spiritul elegiac din el şi atunci poezia capătă accente mai intime: “Am, Doamne, treizeci şi trei de ani / şi-s numai bun de răstignit, / şi-s numai bun de pus pe crucea / poemului desăvîrşit”. Aş cita, dintre ultimele poeme cuprinse în antologia Dreptul la eroare şi această frumoasă parafrază simbolistă “Plouă trist. Parcă plouă / peste-o ţară ruptă-n două. // Plouă de ieri. Plouăabătut. / Ca după un război pierdut. // Plouă de-o zi. Poate, de nouă - / în Pruturile amîndouă. // Plouă cu mahnă. Şi-n amvoane / Isus tresare din piroane. // Salcîmii pălmuiţi de vînt, / pe dealuri, cresc numa-n pămînt. // Bătrîne scunde trec pe coastă / cu mănăstirile în traistă. // Iar fulgerul poernit de sus / la ele încă n-a ajuns” - surprinzătoare prin acuitatea ei. Un moment de graţie lirică în viaţa hărşită a unui poet adevărat, substanţial, care-şi asumă cu responsabilitate şi admirabil curaj sarcina lumii sale. A lui şi a noastră, se înţelege. Trebuie să spun că Nicolae Dabija îşi îndeplineşte exemplar această copleşitoare misie, fără să trădeze limbajul autentic al poeziei. Eugen Simion, preşedinte al Academiei Române ( “Literatorul”, nr. 27 - 28, 1995 ) Aceea care, din ignoranţă numai, se mai îndoiesc de valoarea unei mari poezii, să se aplece mai atent asupra versurilor confratelui Nicolae Dabija, pentru a se convinge că “zburătorii, printre noi, mai trec / cu aripile-ascunse sub cămaşă”. Lazăr Lădariu REFERINŢE CRITICE 1155. Adam, Ioan. Forţa morală a poetului : [ Nicolae Dabija - poet, eseist, gazetar, deputat ] // Adevărul lit. şi artistic. – 1991. – 25 aug. ( Nr. 81 ). – P. 12; Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 233.

105


1156. Alexandru, Ioan. Doru-mi-i : [ opera poetică a lui Nicolae Dabija ] // Luceafărul. – 1988. – 29 iul.; Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 225 - 226. 1157. Alexandru, Ioan. Poezia veche : [ despre Nicolae Dabija şi preocupările sale pentru literatura veche românească ] // Luceafărul. – 1988. – 27 febr. – P. 7; Tinerimea Moldovei. – 1988. – 5 oct. – Cu caract. chir. 1158. Alexandru, I. Veghe pentru Eminescu : [ G. Vieru şi N. Dabija la centenarul lui Eminescu ] // România lit. – 1989. – Nr. 25. – P. 21. 1159. Amintindu-ne de Eminescu : spectacol de poezie şi romanţe : Sala cu Orgă // Program. – 1989. – 8 mart. – Cu caract. chir. 1160. Dedicaţii : G. Vieru, I. Vatamanu, N. Dabija, L. Lari, V. Romanciuc şi I. Filip. 1161. Anchetă cu scriitorii în prag de congres / I. C. Ciobanu, I. Stavscaia, N. Savostin, N. Dabija, V. Coroban // Moldova. – 1976. – Nr. 3. – P. 10 - 12. – Cu caract. chir. 1162. Andrei, S. “ Cînd ora-i cea mai prielnică versului…” : [ despre creaţia poetului N. Dabija ] // Basarabia. – 1992. – Nr. 7. – P. 197 - 200. 1163. Au apărut la “Cartea” / scriitorii şi criticii literari : E. Bucov, V. Coroban; M. Dolgan; V. Teleucă; V. Badiu; G. Vieru; A. Lupan, I. C. Ciobanu, A. Cibotaru, V. Beşleagă şi M. G. Cibotaru prezintă respectiv debutanţii : I. Filip, L. Sobieţchi; V. Romanciuc; A. Grumeza, E. Tarlapan, M. Benea, L. Lari, D. Ciobanu, N. Dabija, N. Vieru şi V. Dumbrăveanu / // Moldova. – 1975. – Nr. 9. – P. 12 - 13. – Cu caract. chir. 1164. Auzin , Imant. Sebâ uznavaâ v drugih : [ despre creaţia lui N. Dabija în contextul poeziei tinere din Moldova ] // Druzba narodov. – 1979. – Nr. 1. – P. 247 - 251. – În lb. ru. 1165. Badiu, V. Ecouri actualizate : [ postf. ] // Dabija N. Pe urmele lui Orfeu. – Ch., 1983. – P. 182-183. – Cu caract. chir. 1166. Bantoş, A. Nicolae Dabija : poezia între mitic şi real // Basarabia. – 1997. – Nr. 9 - 10. – P. 37 - 48. 1167. Bantoş, A. Nicolae Dabija : poezia între mitic şi real. Generaţia de creaţie a “Ochiului al treilea” : reabilitarea esteticului // Literatura română postbelică - integrări, valorificări, reconsiderări. Manual-studii pentru şcoala universitară şi cea preuniversitară. – Ch., 1998. – P. 533 543. 1168. Bantoş, A. Poezia ca scut al limbii materne : [ despre viaţa şi activitatea poetului contemporan Nicolae Dabija ] // Revistă de lingv. şi şt. lit. – 1990. – Nr. 3. – P. 3 - 7. 106


1169. Băciuţ, Nicolae. Nicolae Dabija : [ portret de creaţie ] // Tribuna (Cluj). – 1990. – 1 mart. – P. 5. 1170. Băciuţ, Nicolae. Poezia lui Nicolae Dabija… // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 232. 1171. Băileşteanu, Fănuş. [ despre Nicolae Dabija ] // Vieru Grigore. – Buc., 1995. – P. 26 - 28, 37 - 38, 43. 1172. Băileşteanu, Fănuş. Nicolae Dabija : [ opera lui N. Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 231 - 232. 1173. Băinţan, Valentin. Cîntec din sufletul Neamului : [ despre poetul şi omul politic N. Dabija ] // Baia Mare. – 1993. – P. 282, 299 - 300. 1174. Belicov, S. Steaua se vede clară’n plină zi… : [ despre creaţia poetului N. Dabija ] // Moldova Soc. – 1987. – 29 noiembr. – Cu caract. chir. 1175. Belyh, E. Poéziâ sbli aet : [ o perevode mold. poétom N. Dabija proizvedenij turkmenskih pisatelej Ata Atad anova, Mahtumkuli, Kauma Tangrykulieva ] // Sov. Moldaviâ. – 1984. – 18 avg. – În lb. ru. 1176. Belyh, E. "Turkmeniâ stala bli e…" : [ o tvorceskom sodru estve turkmenskih i moldavskih pisatelej : A. Atad anova, K. Tangrykulieva, N. Dabija ] // Turkm. Iskra. – 1981. – 24 sent. – În lb. ru. 1177. Belyh, E. Vzglâd poéta : [ activitatea lit. a poetului Nicolae Dabija ] // Molode ' Moldavii. – 1977. – 20 okt. – În lb. ru. 1178. Beşleagă, Vladimir. Sentimentul patriei : [ despre poezia lui Nicolae Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1977. – 24 noiembr. – Cu caract. chir. 1179. Beşleagă, Vladimir. Talentul şi experienţa de viaţă a scriitorului : [despre un ciclu de poeme ale tînărului N. Dabija ( Ciobanu )] // Nistru. – 1967. – Nr. 10. – P. 145. – Cu caract. chir. 1180. Blaga, Miron. Nicolae Dabija // Cele trei Crişuri ( Oradea ). – 1992. – P. 4. 1181. Botezatu, E. Poemele zborului spiritual : [ actualitatea poemelor "Inorogul" şi "Zburătorul" ale lui N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1981. – 5 noiembr. – Cu caract. chir. 1182. Botezatu, E. Poetul şi pasărea Fenix : [despre creaţia lui N. Dabija] // Nistru. – 1983. – Nr. 11. – P. 141 - 145. – Cu caract. chir. 1183. Boţu, Pavel. Omagiu marilor înaintaşi : [ prefaţă despre activitatea lui Nicolae Dabija ) ] // Dabija N. Pe urmele lui Orfeu. – Ch., 1983. – P. 3 - 4. – Cu caract. chir. Budeanu, Gh. Un poet trecînd prin Patrie // Tribuna. 1184. – 1988. – Nr. 17. – P. 24. – Cu caract. chir. 107


1185. Butnaru, V. Nicolae Dabija a acţionat în judecată revista "Flux" : [cronica unui proces straniu ] // Flux. – 1995. – 4 aug. 1186. Cantemir, N. Nicolae Dabija. Aripă sub cămaşă : [ despre creaţia lui Nicolae Dabija ] // Tineretul Moldovei. – 1990. – 20 iunie. 1187. Cantemir, N. Poeziile lui Dabija… // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 233. 1188. Cataev, Valentin. M-a frapat, mai ales… : [ despre versurile lui Nicolae Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 234. 1189. Cataev, Valentin. Unitate şi diversitate : [ despre poezia tînără din Moldova ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 26 iunie. – Cu caract. chir. 1190. Cibotaru, Arhip. Voce proprie : [ prefaţă ] // Ochiul al treilea. – Ch., 1975. – P. 3. – Cu caract. chir. 1191. Cimbru, Marin. “Scris-am eu… cu mîna de ţărînă” : [ despre preocupările pentru literatura veche a poetului Nicolae Dabija ] // Scînteia leninistă. – 1988. – Nr. 4. – P. 24 - 25. – Cu caract. chir. 1192. Cimpoi, Mihai. Floarea soarelui : [ mitul Soarelui în poezia moldovenească contemporană : B. Istru, G. Vieru, M. Benea, N. Dabija ş. a. ] // Moldova. – 1977. – Nr. 8. – P. 23. – Cu caract. chir. 1193. Cimpoi, Mihai. Lider de generaţie… : [ despre poezia lui Nicolae Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 227 228. 1194. Cimpoi, Mihai. Mirajul şi certitudinea înnoirii : [ despre poezia tinerilor scriitori, accent punîndu-se pe poezia lui N. Dabija ] // Critica şi procesul literar contemporan. – Ch., 1978. – P. 266 - 289. – Cu caract. chir. 1195. Cimpoi, Mihai. Nicolae Dabija şi compunerea lumii // Cultura Naţională. – 1995. – 5 sept. – P. 3. 1196. Cimpoi, Mihai. Nicolae Dabija şi nostalgiile vestitorului : [ despre poezia poetului ] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 22 oct. – Cu caract. chir. 1197. Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch. : Editura ARC, 1997. – 431 p. – Conţinut :– [scurte date despre viaţa şi creaţia lui Nicolae Dabija]. – P. 224 - 225. 1198. Cimpoi, Mihai. O stihah Nicolaâ Dabija // Lit. u eba. – 1979. – Nr. 1. – P. 106 - 108. – În lb. ru. 1199. Cimpoi, Mihai. Un nume nou : Nicolae Ciobanu ( Dabija ) // Tinerimea Moldovei. – 1965. – 26 dec. – Cu caract. chir. 108


1200. Cimpoi, Mihai. Zeiţa Lete şi "zăbăva" : [ "Antologia poeziei vechi moldoveneşti" de Nicolae Dabija ] // Moldova. – 1988. – Nr. 8. – P. 22. – Cu caract. chir. 1201. Ciocanu, Aurel. Cu mîinile în buzunar : la N. Dabija : [ parodie ] // Moldova lit. – 1995. – 20 dec. 1202. Ciocanu, A. "Să crezi în România Mare, în Basarabia !" : [premiile revistei "România Mare", 1993 / printre premianţi Nicolae Dabija] // Glasul Naţiunii. – 1994. – Ian. ( Nr. 1 ). 1203. Ciocanu, A. Tărîmul demnităţii poetice : [ despre Nicolae Dabija şi poezia lui ] // Moldova Soc. – 1988. – 2 apr. – Cu caract. chir.; 1989. – 2 apr. – Cu caract. chir. 1204. Ciocanu, Ion. Iniţiere în istoria neamului : [ despre Nicolae Dabija - scriitor, care contribuie la alcătuirea manualelor şcolare ] // Glasul Naţiunii. – 1994. – Aug. ( Nr. 35 ). 1205. Ciocanu, Ion. În conştiinţa cititorului… : [ despre opera lui Nicolae Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 234 - 235. 1206. Ciocanu, Ion. Nicolae Dabija : "Nasc şi la Moldova oameni" // Moldova Suverană. – 1992. – 14 oct. 1207. Despre cartea lui N. Dabija "Nasc şi la Moldova oameni", care cuprinde informaţie succintă referitoare la Burebista şi Decebal, Traian şi Dragoş - Vodă, Vasile Lupu şi Mihai Viteazul, Miron Costin şi Ion Neculce ş. a. 1208. Ciocanu, Ion. Poezia, apă mereu neîncepută // Învăţ. publ. – 1981. – 4 apr. – Cu caract. chir. 1209. Ciocanu, Ion. Poezia tînără : imperativul înnoirii continui : [ pe marginea problemei individualităţii poeţilor tineri : V. Romanciuc, I. Filip, N. Dabija, L. Lari, M. Benea, N. Josu ş. a. ] // Nistru. – 1977. – Nr. 7. – P. 142 - 151. – Cu caract. chir. 1210. Ciocanu, Ion. Un poet "născocit de poeme" : [ N. Dabija ] // Limba Română. – 1993. – Nr. 2. – P. 109 - 113. 1211. Ciocoi, G. Aripile poetului : [ creaţia poetică a lui N. Dabija ] // Viaţa Satului. – 1988. – 24 sept. – Cu caract. chir. 1212. Ciocoi, G. Durerea cea mare a izvoarelor : [ in memoriam dlui Trofim Ciobanu, tatăl poetului Nicolae Dabija ] // Viaţa Satului. – 1996. – 1 iunie. 1213. Ciocoi, G. Nicolae Dabija : “Scriitorul, ca şi opera, nu e decît un produs al vremii în care trăieşte" // Viaţa Satului. – 1988. – 6 noiembr. – Cu caract. chir. Ciolcan, Geo. Nicolae Dabija : [ date despre poetul N. 1214. Dabija însoţite de un amplu interviu ] // Românul. – 1994. – 17 - 23 ian.

109


1215. Ciopraga, Constantin. Deşi poezia e un act de explorare… : [despre poezia lui Nicolae Dabija] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 226 - 227. 1216. Ciopraga, Constantin. Nicolae Dabija - o conştiinţă vizionar-patetică // Aripă sub cămaşă. – Iaşi, 1991. – P. 5 16. 1217. Ciopraga, Constantin. Nicolae Dabija - o conştiinţă vizionar-patetică : [ republicarea studiului - prefaţă la ediţia lui N. Dabija "Aripă sub cămaşă", Iaşi, Ed. "Junimea", 1991 ] // Basarabia. – 1992. – Nr. 6. – P. 179 - 185; Cronica ( Iaşi ). – 1990. – 20 apr. – P. 7. – ( “Punţi peste Prut” ). 1218. Ciopraga, Constantin. Note de jurnal : [ despre Nicolae Dabija ] // Evenimentul ( Iaşi ). – 1994. – 1 apr. 1219. Ciubuc, G. O stradă pentru cronicar // Lit. şi Arta. – 1984. – 2 febr. – Cu caract. chir. 1220. Cocora, Ion. Nicolae Dabija // Transilvania. – 1989. – Mai. – P. 42. 1221. Cocora, Ion. Nicolae Dabija sau poetul inventat de poem : [ poezia lui Nicolae Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 229 - 230; Tribuna ( Cluj ). – 1989. – 1 iunie. – P. 10. 1222. Codreanu, T. În glasul acestui poet… : [ lirica lui Nicolae Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 231. 1223. Codreanu, T. Nicolae Dabija şi "complexul lui Orfeu" : [ creaţia lui Nicolae Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 21 oct.; Totuşi iubirea. – 1993. – Nr. 36, 37, 38. 1224. Codreanu, T. “Ochiul al treilea” şi poezia generaţiei lui Nichita Stănescu // Porto-Franco (Galaţi). – 1996. – Sept. ( Nr. 9 ). – P. 5. 1225. Concluzia comisiei guvernamentale pentru examinarea temeiurilor medicale şi juridice ale învinuirilor / aduse în art. “Genocidul” lui N. Dabija din “Lit. şi Arta”, 1995, 2 martie // Moldova Suverană. – 1995. – 29 apr. 1226. Constantinescu, Claudiu. Despre estetica poeziei necesare // România lit. – 1991. – 14 noiembr. 1227. Corbu, Daniel. Grigore Vieru şi Nicolae Dabija şa Piatra Neamţ // Ceahlăul ( Piatra Neamţ ). – 1991. – 9 mai. – P. 2. 1228. Corbu, Daniel. Nicolae Dabija : [ despre poetul român din Basarabia N. Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 231. 1229. Coroban, Vasile. Erudiţie şi inspiraţie : [ despre cartea lui N. Dabija “Pe urmele lui Orfeu” ] // Moldova Soc. – 1984. – 28 mart. – Cu caract. chir. 110


1230. Coroban, Vasile. Indifirent de motivul … : [ inspiraţia lui N. Dabija ] // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 233 - 234. 1231. Coroban, Vasile. Sinceritatea inspiraţiei // Lit. şi Arta. – 1980. – 18 dec. – Cu caract. chir. 1232. Coval, D. Clasicii văzuţi de aproape // Moldova. – 1984. – Nr. 6. – P. 23. – Cu caract. chir. 1233. Cucoreanu, M. Recenzii sentimentale : [ despre cîntecul-poem “Baladă” ] // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 5 oct. – Cu caract. chir. 1234. Cuşnirenco, V. Eminescu şi Puşkin ( "Glossa" şi "Poetului" ) : [ecou la apelul lui Nicolae Dabija de a schimba denumirea străzii Puşkin] // Pămînt şi Oameni. – 1994. – 15 ian. 1235. Dabija Nicolae // Dicţionar enciclopedic. Vol. II. – Buc. : Ed. Encicl., 1996. – P. 2. 1236. Dabija Nicolae // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 146. – Cu caract. chir. 1237. Dabija Nicolae // Literatura şi Arta Moldovei. – Ch., 1985. – P. 172. – Cu caract. chir. 1238. Dabija Nicolae // Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor : dicţ. bibliogr. – Ch., 1994. – P. 94 - 97. 1239. Dabija Nicolae ( redactor - şef la "Lit. şi Arta" ) // Bîrlă G. Personalităţi publice-politice. – Buc., 1994. – P. 2.; 1996. – P. 265. 1240. Damian, Liviu. Despre poezia tînără : [ fragm. din referatul prezentat la Conferinţa republicană a tinerilor scriitori pe marginea versurilor tinerilor poeţi : I. Hadîrcă, I. Filip, V. Romanciuc; N. Dabija, L. Lari ] // Lit. şi Arta. – 1978. – 5 ian. – Cu caract. chir. 1241. Damian, Liviu. Despre Nicolae Dabija // Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 230. 1242. Dinescu, V. Libertatea are chipul lui Dumnezeu // Viaţa liberă. – 1998. – 6 mai. – P. 7. 1243. Dinescu, V. Nicolae Dabija : Oul de piatră // Lit. şi Arta. – 1996. – 26 sept. 1244. Despre volumul antologic "Oul de piatră" a lui N. Dabija, care cuprinde cele mai reprezentative poezii ale autorului, selectate de el însuşi dintr-un număr de şapte cărţi publicate în perioada 1975 - 1992. 1245. Dolgan, Mihai. Dreptul la poezie "pură" : [ despre cartea lui N. Dabija "Lacrima care vede", apărută la Ed-ra // Literatura română postbelică "Junimea" din Iaşi ] integrări, valorificări, reconsiderări : manual-studii pentru şcoala universitară şi cea preuniversitară. – Ch., 1998. – P. 544 - 549; Lit. şi Arta. – 1995. – 2 noiembr. 111


1246. Dolgan, Mihai. Nicolae Dabija : "Scriind - să sporeşti ale foii lumine !" // Dolgan M. Crez şi măiestrie artistică. – Ch., 1982. – P. 310 - 314. – Cu caract. chir. 1247. Dudnic, P. A fi luminos şi cinstit… : [ despre volumul "Ochiul al treilea" de N. Dabija - candidat la premiul comsomolist din Moldova "B. Glavan" ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 26 aug. – Cu caract. chir. 1248. Dumbravă, Victor. În spiritul înaltei fraţietăţi româneşti // Lit. şi Arta. – 1998. – 9 apr. 1249. Despre Nicolae Dabija, redactor-şef al revistei “LA” şi săptămînalul condus de el. 1250. Dumbrăveanu, V. Colbul de aur de pe cronicile vechi : [ despre scriitorul Nicolae Dabija ] // Orizontul. – 1988. – Nr. 9. – P. 35 - 37. – Cu caract. chir.; Gorizont. – 1988. – Nr. 9. – S. 35 - 37. – În lb. ru. 1251. Eminescu omagiat la Botoşani : Cu participarea lui G. Vieru şi N. Dabija // Ateneu. – 1989. – Nr. 6. – P. 4. – ( Supl. “Caiete botoşane” ); Convorbiri literare. – 1989. – Nr. 7. – P. 3, 5. 1252. Enăchescu, T. A. “Ţara noastră nu se împarte” : [ despre eseul istoric “Moldova de peste Nistru - vechi pămînt strămoşesc” de N. Dabija ] // Cuvîntul liber. – 1991. – 1 aug. 1253. Ergeeva, A. În memoria poetului // Tînărul leninist. – 1979. – 24 noiembr. – Cu caract. chir. 1254. Întîlnirea cititorilor cu poeţii L. Damian, N. Dabija, V. Romanciuc şi I. Filip, organizată în memoria lui P. Zadnipru în satul de baştină al regretatului poet. 1255. Fel’d er, L. Do di iz semân : [ despre traducerile poemelor lui N. Dabija în rusă ] // Lit. gaz. – 1976. – 1 sept. – În lb. ru. 1256. Filip, Iulian. Laudă refracţiei luminii : [ Nicolae Dabija - candidat la Premiul "B. Glavan" ] // Nistru. – 1977. – Nr. 10. – P. 142 - 143. – Cu caract. chir. 1257. Filip, Iulian. Un poet îngrijorat la izvoare : [ despre versurile lui Nicolae Dabija ] // Tînărul leninist. – 1988. – 23 sept. – Cu caract. chir.; nyj leninec. – 1988. – 23 sent. – În lb. ru. 1258. Florea, Anca. [ despre publicistica lui N. Dabija ] // Înapoi în Basarabia. – Buc., 1994. – P. 138 - 140. 1259. Florea, Corneliu. Deznaţionalizări paralele : hawaienii şi moldovenii : [ despre publicistica lui N. Dabija ] // Jurnal Liber ( Winnipeg, Manitoba, Canada ). – 1994. – Nr. 13. – P. 3 - 12. 1260. Flynn, John. Scrisoare din S.U.A. : [ despre intenţia scriitorului american de a traduce şi edita volumul “Mierla 112


domesticită” de Nicolae Dabija în S.U.A. ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 14 dec. 1261. Galaicu-Păun, Em. Acvila Rep. Moldova : [ prezentarea cărţii "Dreptul la eroare" de N. Dabija ] // Basarabia. – 1995. – Nr. 4 - 5. – P. 97 - 99. 1262. Gherman, N. O întîlnire de suflet [ la gimnaziul Nr. 4 cu poetul N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 14 apr. 1263. Gherman, Victor. Antologia poeziei vechi moldoveneşti // Viaţa Satului. – 1988. – 5 mart. – Cu caract. chir. 1264. Ghimpu, S. Nicolae Dabija, omul - poet // Tinerimea Moldovei. – 1989. – 17 mart. – Cu caract. chir. 1265. Gîrneţ, V. "Privesc lucrurile printr-o lacrimă…" [ ecou la volumul selectiv de versuri "Dreptul la eroare" a lui N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 26 mai. 1266. Grigorescu, G. O cultură supravieţuieşte prin literatură : [ creaţia poetului N. Dabija ] // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 30 sept. – Cu caract. chir. 1267. Grigoriev, G. Alegerile de la Eminescu - Mateevici, Vieru, Dabija ş. a. // Lit. şi Arta. – 1998. – 12 mart. 1268. Grigoriev, G. Armonia universului poetic : [ despre poezia lui N. Dabija ] // Moldova Soc. – 1981. – 4 ian. – Cu caract. chir. 1269. Hazin, M. Kolodec v podarok : [ fîntîna făcută de Nicolae Dabija în satul natal ] // Koms. pravda. – 1979. – 25 mart. – În lb. ru. 1270. Hazin, M. Podarennyj kolodec : [ fîntîna făcută de Nicolae Dabija în satul natal ] // trihi k portretu. – Ch., 1981. – P. 166 - 167. – În lb. ru. 1271. Hropotinschi, A. Talentul are o mie de ochi : [ despre creaţia scriitorului N. Dabija ] // Viaţa Satului. – 1988. – 24 sept. – Cu caract. chir. 1272. Iacoban, M. R. “Între dacă, daci şi deci” : [ ecouri la articolul “Noi, daci…” de N. Dabija ] // Românul. – 1997. – 14 - 20 apr. 1273. Iacoban, M. R. Parul ca argument : [despre N. Dabija şi G. Vieru] // Românul. – 1997. – 15 - 21 dec. 1274. Korkina, Ala. Slovo svoe i slovo zemnoe : [ despre poezia lui N. Dabija şi a altor poeţi tineri din Moldova ] // Lit. gaz. – 1982. – 17 fevr. – În lb. ru. 1275. Korkina, Ala. Svoim golosom : [ o molodyh moldavskih poétah : N. Dabija, N. Josu, I. Filip i dr. ] // Molode ' Moldavii. – 1984. – 19 ânv. – În lb. ru.

113


1276. Koval’dji, K. Continuitate : [ despre poezia lui N. Dabija şi a altor poeţi tineri din Moldova ] // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 26 iunie. – Cu caract. chir. 1277. Koval'dji, K. Ne mo et ne otkliknut'sâ… : [ o tradicionnyh istori eskih nacional'nyh istokah v nekotoryh proizvedeniâh moldavskih pisatelej : V. Vasilache, I. Druţă, N. Dabija ] // Lit. obozrenie. – 1978. – Nr. 6. – P. 32. – În lb. ru. 1278. Lansare de carte la biblioteca "I. Creangă" : [ "Dreptul la eroare" a lui N. Dabija, 1993 ] // Glasul Naţiuni. – 1994. – Oct. ( Nr. 43 ). 1279. Lansări de carte // Contrafort. – 1995. – Febr. ( Nr. 4 ). 1280. Lansarea cărţilor semnate de Valeriu Matei "Moartea lui Zenon", Nicolae Dabija "Lacrima care vede", Mihai Cimpoi "Narcis şi Hyperion" şi V. Spinei "Scut de zăpadă", la 14 februarie la parterul librăriei "Luceafărul" a Casei Uniunii Scriitorilor din Chişinău. 1281. Lansări de cărţi : [ lansarea volumului “Aripă sub cămaşă” la Casa Cărţii din Iaşi ] // Opinia ( Iaşi ). – 1991. – 16 iul. – P. 2. 1282. Lari, Leonida. Ploaie şi sînge Fratelui Nicolae [ Dabija ] : [versuri] // Lit. şi Arta. – 1998. – 19 mart.; Scrisori de pe strada Maica Domnului. – Ch., 1995. – P. 30 - 32. 1283. Lari, Leonida. Poeţilor : [ dedicaţie lui Gr. Vieru, D. Matcovschi, N. Dabija ] // Totuşi iubirea. – 1993. – 8 - 15 ian. – P. 2. 1284. Lădăriu, L. Păstorul de sentimente // Cuvîntul liber (Tîrgu-Mureş). – 1991. – 23 aug. – P. 4. 1285. Lungu, E. Argumente pentru necesitatea poeziei : [ structura lirică a poeziei lui N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1985. – 17 oct. – Cu caract. chir. 1286. Lungu, G. Tînăra ţară a unui tînăr poet : [ scriitorul N. Dabija şi creaţia sa ] // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 27 iunie. – Cu caract. chir. 1287. Malaneţchi, Vasile. Prezenţe moldoveneşti : [ despre traducerile din creaţia lui G. Vieru, L. Damian, N. Dabija, efectuate de I. Reniţă în Cuba ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 21 oct. – Cu caract. chir. 1288. Margărint, Anton. [ despre publicistica lui N. Dabija şi “Literatura şi Arta” ] // Rezistenţa Basarabiei. – Buc., 1991. – P. 49 - 50, 69 - 70. 1289. Mazilu, Gheorghe. Balade ale renaşterii spirituale şi naţionale // Tinerimea Moldovei. – 1989. – 12 mart. – Cu caract. chir.

114


1290. Mazilu, Gheorghe. Debuturi de bun augur : [ despre scriitorii tineri : N. Dabija, L. Lari, V. Romanciuc, I. Filip, L. Sobieţchi, A. Grumeza ş. a. ] // Cultura. – 1975. – 2 aug. – Cu caract. chir. 1291. Mazilu, Gheorghe. Fascinaţia poeziei : între zbucium şi atitudine // Nistru. – 1985. – Nr. 11. – P. 148 - 152. 1292. Mănucă, D. Pe urmele lui Orfeu : [ despre lucrarea lui N. Dabija "Pe urmele lui Orfeu" ] // Basarabia. – 1991. – Nr. 10. – P. 184 - 185. 1293. Mikolina krinicâ : [ despre poetul Nicolae Dabija ] // Calendar - 1981. – pe vs-ul filei de la 1 oct. – În lb. uc. 1294. Micu, D. Mişcarea lirică în Basarabia : Nicolae Dabija : [ despre poezia lui N. Dabija ] // D. Micu. Scurtă istorie a literaturii… Vol. 2. – [S. l.], 1995. – P. 393 - 394. 1295. Mihail, V. Omul de joi : [ despre creaţia poetului N. Dabija ] // Tinerimea Moldovei. – 1987. – 4 iunie. – Cu caract. chir. 1296. Mîndăcanu, V. Lui N. Dabija i-a fost frică să publice articolul "Veşmîntul fiinţei noastre" // Ţara. – 1996. – 13 aug. 1297. Mîndrescu, A. Întîlnire cu poetul Nicolae Dabija // Ki in. universitet. – 1987. – 15 apr. – Cu caract. chir. 1298. Mîrza, I. Viitorul ne va arăta cine are dreptate : [ Nicolae Dabija în viziunea lui I. Roşca şi a ziarului "Ţara" ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 15 aug. 1299. Moraru, Al. Nicolae Dabija - “Duşman” al poporului ?” // Mesagerul. – 1995. – 4 aug. 1300. Morăraş, M. Nicolae Dabija : “Cît durea-ne-vor izvoare…” : [despre cartea de poeme a lui N. Dabija “Aripă sub cămaşă”] // Viaţa Satului. – 1992. – 20 mai. 1301. Murgeanu, Ion. [ despre publicistica lui Nicolae Dabija ] // Curierul Rom. – 1996. – Apr. ( Nr. 4 ). 1302. Murgeanu, Ion. “În ce limbă a vorbit Ştefan cel Mare ?” : [ despre eseul “În ce limbă a vorbit Ştefan cel Mare” de N. Dabija, tipărit în “LA” şi “Adevărul literar-artistic” ] // Curierul Românesc. – 1996. – Apr. ( Nr. 4 ). – P. 2. 1303. Nastasiu, V. Limpezimi ale poeziei eseistice // Moldova. – 1986. – Nr. 6. – P. 24. – Cu caract. chir. 1304. Nastasiu, V. Nicolae Dabija : poet al luminii, înaintat la premiul “B. Glavan” // Lit. şi Arta. – 1977. – 13 oct. – Cu caract. chir. 1305. Nazar, V. Un har poetic ales : [ despre creaţia tînărului poet N. Dabija ] // Zorile Bucovinei. – 1976. – 17 apr. – Cu caract. chir.

115


1306. Neagoe, Gheorghe. Mult stimate domnule Dabija : [ scrisoare domnului Nicolae Dabija din or. Oberwart ( Austria ) ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 20 noiembr. 1307. Necula, Ionel. Nicolae Dabija clopotarul de la Chişinău // Observator ( Tecuci ). – 1997. – 21 - 27 mart. – P. 2. 1308. Nedelcea, T. Odiseea cărţii scrise din Basarabia : [ despre N. Dabija şi săptămînalul “Lit. şi Arta” ] // Civilizaţia cărţii. – Craiova , 1996. – P. 113, 115 - 116; Noua Revistă Română. – 1997. – Nr. 5 - 6. – P. 123 - 134 1309. Negru, Nina. “Blîndeţea înseşi la modul imperativ” : [ despre poezia lui Nicolae Dabija ] // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 27 mai. – Cu caract. chir. 1310. Nicolae Dabija // Limba Română. – 1997. – Nr. 5 ( ed. spec. ). – P. 98 - 102. – Bibliogr. – Conţinut : Date biografice; Caracterizarea generală a creaţiei poetice; Universul poeziei lui Nicolae Dabija; Analiza unor opere. 1311. Nicolae Dabija // Vremea. – 1993. – 30 dec. – P. 1. 1312. Nicolae Dabija, laureat al Academiei Române : [ despre prezentarea la concurs a cărţii “Dreptul la eroare”, Ed. Hyperion ] // Momentul. – 1995. – 27 dec. 1313. Nicolescu, D. Nicolae Dabija “Pe urmele lui Orfeu” : dinamismul întoarcerii la trecut : [ despre ediţia a doua revăzută şi completată a cărţii “Pe urmele lui Orfeu” ( Ed. Hyperion, Chişinău, 1990 ) ] // România liberă. – 1991. – 6 iunie. – P. 5. 1314. Nistor, Eugeniu. Doină : [ dedicaţie poetului Nicolae Dabija ] // Alpha. – 1990. – Nr. 10 - 11. – P. 4. 1315. Nistor, Eugeniu. În Basarabia : [ despre omul şi poetul N. Dabija ] // Scrisori din Transilvania. – Tîrgu Mureş : Mureş, 1991. – P. 12 - 14. 1316. Ol’ evskaia, N. Apă neîncepută : [ eseu despre Nicolae Dabija ] // Tînărul leninist. – 1983. – 28 oct. – Cu caract. chir.; Unyj leninec. – 1983. – 28 okt. – În lb. ru. 1317. Ol’ evski, R. Prodol enie izni : [ despre poezia lui N. Dabija ] // Sov. Moldaviâ. – 1990. – 22 i nâ. – În lb. ru. 1318. Paladi, T. Reconstituirea conştiinţei de sine : [ despre poezia lui N. Dabija ] // Moldova Soc. – 1988. – 13 sept. – Cu caract. chir. 1319. Panţîru, T. Cătura de pelin : [ despre publicistica lui N. Dabija ] // Tineretul Moldovei. – 1996. – 1 mai. 1320. Păunescu, Adrian. Poezia care face istorie : [ despre poetul N. Dabija ] // Vremea. – 1990. – 1 sept. 1321. Păunescu, Adrian. [ referinţe la N. Dabija ] // Româniada. – Buc. : “Păunescu”, 1993 - 1994. – P. 200.

116


1322. Păunescu, Adrian. Vînt de libertate : [ dedicaţie ] // Basarabia. – 1990. – Sept. ( Nr. 9 ). – P. 7 - 9. 1323. Pîslaru, V., Şchiopu, S., Ţîmpău, V. Un poet trecînd prin Patrie // Literatura română ( manual ), cl. a IX-a. – Ch., 1993. – P. 128 - 133. 1324. Plămădeală, Antonie. Semnalăm… : [despre poezia lui N. Dabija] // Telegraful Român. – 1987. – Nr. 45 - 48. – P. 8. 1325. Podul de verb : [ lansarea volumului “Aripă sub cămaşă” de N. Dabija, apărut la Ed. “Junimea”, Iaşi ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 8 aug. 1326. Poetul Nicolae Dabija a fost ales preşedinte de onoare [ a Societăţii Moldo-Româno-Americane, recent constituită la Chişinău ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 7 iul. 1327. Prepeliţă, M. Cîţi ochi are poetul ? : [ N. Dabija ] // Prepeliţă M. Constelaţia tinerilor talente. – Ch., 1982. – P. 128-131. – Cu caract. chir. 1328. Proca, I. Aripile fiinţării noastre : [ Nicolae Dabija - om şi scriitor ] // Tinerimea Moldovei. – 1989. – 17 mart. – Cu caract. chir. 1329. Rău, A. Nicolae Dabija, “Zograful” : [ Nicolae Dabija poet şi plastician ] // Magazin bibliologic. – 1994. – Nr. 1. – P. 26 - 30. 1330. Răzeşu, Dumitru. Descumpănire : [ despre publicistica lui N. Dabija ] // Pămînt străbun. – 1996. – Noiembr.-Dec. ( Nr. 3 -4 ). – P. 12 - 16. 1331. Roadedeal, M. Pictor al cuvintelor // Ki in. universitet. – 1977. – 26 okt. – În lb. ru. 1332. Romanciuc, V. L bov’ k ot izne : [ dedicaţie lui N. Dabija ] // Kodry. – 1988. – Nr. 11. – P. 19. – În lb. ru. 1333. Rusnac, I. Clopotar al redeşteptării noastre : [ despre poeziile lui N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 26 dec. 1334. Sângeorzan, Z. Fiinţă şi rostirea // Lit. şi Arta. – 1992. – 16 apr. 1335. Despre cartea de poezii a lui N. Dabija “Aripă sub cămaşă”, selectată de A. Andrieş, pref. de C. Ciopraga, Ed. Junimea, Iaşi, 1991. 1336. Scarlat, Mircea. [ referinţe la poezia lui N. Dabija ] // Istoria poeziei româneşti. Vol. IV. – Buc., 1990. – P. 269 271. 1337. Scrisoare din S.U.A. dlui N. Dabija [ prilejuită de interviul dumnealui din “Tineretul Moldovei” - fără dată, reprodus în S.U.A. de revista “Clipa” din 8 sept. 1991, Nr. 3 ] // Lit. şi Arta. – 1991. – 31 oct.

117


1338. Simion, Eugen. “Poezia e o bucuroasă tristeţe” : [ despre poezia lui N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 14 dec.; Literatorul. – 1995. – Nr. 27 - 28; Scriitori români de azi. Vol. IV. – Buc. - Ch. , 1998. – P. 298 - 303. 1339. Simion, Eugen. Spiritul ieşean : [ despre Nicolae Dabija, poetul şi omul politic ] // Simion E. Moartea lui Mercuţio. – Buc., 1993. – P. 240 - 242. 1340. Socea, M. Nicolae Dabija, “ziditorul de poeme” // Limba Română. – 1994. – Nr. 1. – P. 65 - 69. 1341. Socea, M. Poeţi basarabeni contemporani // Limba Română. – 1993. – Nr. 3 - 4. – P. 72 - 77. 1342. Despre creaţia poeţilor G. Vieru şi N. Dabija, propusă a fi inclusă în programul gimnaziilor şi liceelor. 1343. Stati, Vasile. Postigaâ istoki : [ despre poetul Nicolae Dabija ] // Sov. Moldaviâ. – 1988. – 30 avg. – În lb. ru. 1344. Stati, Vasile. Să fim dragi unul altuia : [ note despre Nicolae Dabija ] // Glasul Moldovei. – 1998. – 5 mai. 1345. Steia, Lucian. Nicolae Dabija // Crişana ( Oradea ). – 1991. – 23 oct. – P. 5. 1346. Step ys I. Peregrada slovu - pustocvetu : [ referinţele cunoscutului critic lituanian la poezia lui N. Dabija ] // Lit. gaz. – 1978. – 13 sent. ( Nr. 37 ). – În lb. ru. Strîmbeanu, Andrei. Scrisoare deschisă adresată dlui 1347. Nicolae Dabija, redactor-şef al săptămînalului “Lit. şi Arta” // Lit. şi Arta. – 1997. – 18 dec. 1348. Sturza, Corneliu. Convalescenţă : [ dedicaţie lui N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1998. – 21 ian. 1349. Suprunencu, V. Fîntînarii : [ despre poetul N. Dabija ] // Mol alivaâ voda kâriza. – M., 1987. – P. 123 - 124. – În lb. ru. 1350. Ştefănescu, A. Nicolae Dabija sau lupta cu amnezia : [ secvenţe din viaţa şi activitatea scriitorului basarabean N. Dabija ] // Moldova Suverană. – 1991. – 29 mai.; Oul de piatră. – Buc., 1995. – P. 228 - 229; România literară. – 1991. – 14 mart. 1351. Tînăra Ţară a unui tînăr poet : Nicolae Dabija. – Ch., 1981. – P. 44 - 47. – Cu caract. chir. 1352. Tozlovanu, V. Repetiţia zborului : [ despre spectacolul “Zburătorul” după poemul lui N. Dabija, montat de studenţii de la Universitatea din Chişinău ] // Lit. şi Arta. – 1982. – 25 mart. – Cu caract. chir. 1353. Turea, L. Imnele luminii : [ poezia lui Nicolae Dabija ] // Moldova. – 1981. – Nr. 3. – P. 14. – Cu caract. chir.

118


1354. Ţurcanu, A. “Skol’ko vesennego cveta” : [ despre poezia lui Nicolae Dabija ] // Molode ’ Moldavii. – 1977. – 3 sent. – În lb. ru. 1355. Vaculovschi, A. Bărbatul restructurării // Steaua roşie ( Suvorov - Ştefan Vodă ). – 1988. – 13 sept. – Cu caract. chir. 1356. Vai de capul independenţei noastre ! : [ despre cartea lui N. Dabija “Libertatea are chipul lui Dumnezeu”, Ed. Scrisul Românesc, Craiova ] // Glasul Naţiunii. – 1997. – 10 dec. 1357. Vatamanu, Ion. De numărat : [ dedicaţie lui N. Dabija ] // Vatamanu I. Iubire de tine. – Ch., 1976. – P. 168; Tinerimea Moldovei. – 1981. – 12 apr. – Cu caract. chir. 1358. Vatamanu, Ion. Născocit de poezie : [ pe marginea creaţiei lui N. Dabija ] // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 4 iunie. – Cu caract. chir.; Vatamanu I. Viaţa cuvîntului. – Ch., 1980. – P. 171 - 172. – Cu caract. chir. 1359. Vieru, Grigore. O complexă personalitate culturală : [ postfaţă ] // Libertatea are chipul lui Dumnezeu. – Craiova, 1997. – Pe cop. 4; Lit. şi Arta. – 1997. – 6 noiembr. 1360. Vieru, Grigore. Ro den svoimi pesnâmi : [ prefaţă la ciclul “Tret’e oko” de N. Dabija ] // Molodye poéty Moldavii. – M., 1977. – P. 22 - 23. – În lb. ru. 1361. Vieru, Grigore. Salvarea şi onoarea : [ despre publicistica politică a lui Nicolae Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 10 iul. 1362. Vieru, Grigore. Se cuvine o pace : lui Nicolae Dabija / muz. de A. Chiriac // Lit. şi Arta. – 1989. – 24 aug. – Cu caract. chir.; Vieru G. Învierea. – Ch., 1990. – P. 19-20. 1363. Vieru, Grigore. Sînt fiul : [ dedicaţie lui Nicolae Dabija ] // Văd şi mărturisesc. Biblioteca pentru toţi. – Buc., 1996. – P. 180 - 181; Totuşi iubirea. – 1996. – 12 - 19 apr. 1364. Vodă, Gheorghe. Permanenţa poeziei. Creaţia poetică în anul 1975 : [ referinţe la volumul Ochiul al treilea ] // Nistru. – 1976. – Nr. 4. – P. 120 - 129. 1365. Zubaşcu, I., Istrate, Dorel. În plinul Chişinăului, există o cameră de gazare şi un crematoriu uman, care a fost folosit de K.G.B. : [despre N. Dabija, cu el pe urmele articolului “Gulag-ul de lîngă noi” - publicat în “LA”] // Evenimentul zilei. – 1996. – 11 dec. DISTINCŢII

119


1366. “Aripă sub cămaşă” - cea mai bună carte a anului 1989 // Lit. şi Arta. – 1990. – 27 sept. 1367. Decorat cu “Ordinul Republicii” // Lit. şi Arta. – 1996. – 29 aug. – ( La o aniversare ). 1368. Laureaţii ziarului “Moldova Suverană” pe anul 1992 // Moldova Suverană. – 1992. – 29 dec. 1369. Marele premiu pentru poezie “Nichita Stănescu” // Lit. şi Arta. – 1992. – 30 apr. – [ Art. “Marele premiu “Nichita Stănescu” - unui basarabean ]. 1370. Nicolae Dabija laureat al premiului comsomolului “B. Glavan” // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 28 oct. – Cu caract. chir. 1371. Nicolae Dabija e ales membru de onoare al Comisiei de istorie bisericească din România // Lit. şi Arta. – 1994. – 22 dec. – (Viaţa Uniunii Scriitorilor). 1372. Pentru contribuţia adusă la tezaurul spiritual al poporului : [poetul N. Dabija e decorat cu Premiul de stat al Moldovei pe anul 1988] // Moldova Soc. – 1988. – 3 noiembr. – Cu caract. chir. 1373. “Poezia nu poate schimba realitatea, dar poate modela visul…” : [ despre înmînarea premiului revistei “Ateneu” pentru poezie poetului Nicolae Dabija ] // Ateneu. – 1991. – Nr. 3. – P. 6. 1374. Portretul lui Nicolae Dabija - pe Panoul de onoare a oraşului Chişinău // Viaţa Satului. – 1988. – 6 noiembr. – P. 4. – [ Art. “Scriitorul, ca şi opera, nu e decît un produs al vremii în care trăieşte” / Ciocoi Gheorghe ]. 1375. Premiile Academiei Române pe anul 1995 // Academica. – 1995. – Dec. ( Nr. 2 ). – P. 16 - 17. – Conţinut : Premiul “Mihai Eminescu” scriitorului Nicolae Dabija. 1376. Premiile ziarului “Vremea”, ale revistei şi ale Cenaclului “Totuşi iubirea” pe anul 1994 : [ lui N. Dabija, pentru poezie ] // Florescu E. O mare sărbătoare a culturii române // Vremea. – 1995. – 25 - 26 ian. ( Nr. 598 ). 1377. Premiul “Mihai Eminescu” pentru poezie din cadrul primei ediţii a Festivalului “Mihai Eminescu” de la Putna // Moldova Suverană. – 1992. – 22 ian. 1378. Premiul pentru poezie politică al Festivalului internaţional de poezie “Mihai Eminescu”, ediţia 1996 // Lit. şi Arta. – 1996. – 27 iunie. – ( Festivalul internaţional de poezie “Mihai Eminescu ). 1379. Premiul pentru proză “Gig Mihăiescu” : [ pentru volumul “Libertatea are chipul lui Dumnezeu ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 6 noiembr.

120


1380. Premiul revistei “Moldova” pentru anul 1982 : [ lui N. Dabija, pentru serialul “Cronicarii nostri” ] // Moldova. – 1982. – Nr. 12. – P. 35. 1381. Premiul “România Mare”, 1993 // Glasul Naţiunii. – 1994. – Ian. ( Nr. 1 ). – [ Art. “Să crezi în România Mare, în Basarabia!” ]. INTERVIURI. DIALOGURI. MESE ROTUNDE 1382. A fi ori a nu fi : [ interviu cu Nicolae Dabija ] // Deşteptarea (Bacău). – 1990. – 15 dec. – P. 1 - 3. 1383. “A fi scriitor azi e o mare responsabilitate” : [ ancheta revistei “Moldova” ] // Moldova. – 1978. – Nr. 10. – P. 12. 1384. “A fi scriitor în Basarabia înseamnă a fi purtător de limbă românească” : [ interviu cu scriitorul Nicolae Dabija despre aniversarea a 75 de ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor din Basarabia ] / consemnare : I. Şandrea // Vremea. – 1997. – 1-2 febr. 1385. Acosta, R., Dabija, N. “Dumneavoastră sînteţi foarte bogaţi…” [dialog între R. Acosta, membru al Congresului S.U.A. şi N. Dabija, redactor-şef al ziarului “Lit. şi Arta”] / consemnare : B. Vieru // Lit. şi Arta. – 1989. – 12 oct. 1386. “Alba Iulia s-a întîmplat la Chişinău” : [ interviu cu poetul Nicolae Dabija ] / consemnare : Andrei Păunescu // Totuşi iubirea. – 1995. – Nr. 52. – P. 8 - 9. 1387. Alecsandri, contemporanul nostru : [ anchetă privind opera lui V. Alecsandri ] // Deşteptarea ( Bacău ). – 1990. – 23 noiembr. – P. 2. 1388. “Am făcut tot ce ne-a stat în puteri ca românii de peste Prut să-şi recapete simţămîntul de sine” : [ interviu cu poetul basarabean N. Dabija ] / consemnare : M. Iachim // Dimineaţa. – 1991. – 3 iul. 1389. “Am impresia că descalecă sufletul nostru încă o dată dinspre Maramureş” : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : Gh. Parja // Graiul Maramureşului ( Baia Mare ). – 1992. – 13 mart. – P. 1 - 3. 1390. “Am impresia că mileniul al treilea a început pentru poporul român în 22 decembrie 1989” : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : Ion Rogojanu // Curierul românesc. – 1990. – 15 febr.-1 mart. ( Nr. 4 - 5 ). – P. 14. 1391. Ancheta revistei “Nistru” : [ răspunsurile scriitorilor din Moldova în preajma Congresului VII al scriitorilor din Moldova ] / N. Bileţchi, E. Botezatu, I. Vieru, N. Dabija, M. 121


Dolgan, P. Cruceniuc, G. Madan, N. Popa, M. G. Cibotaru, M. Cimpoi // Nistru. – 1986. – Nr. 5. – P. 3-28. – Cu caract. chir. 1392. Anul literar 1986 : ( masă rotundă cu participarea lui I. Vatamanu, M. Cimpoi, Gh. Vodă, I. Hadîrcă, I. Filip, L. Butnaru, A. Suceveanu, A. Cibotaru, I. Gheorghiţă, N. Dabija şi E. Botezatu ) // Lit. şi Arta. – 1987. – 16 apr. – Cu caract. chir. 1393. Argeev, U. Restavraciâ duha : besedy v Moldavskom fonde kul’tury [ s lenami pravleniâ fonda, pisatelâmi N. Dabija, M. Cimpoi, I. Hadîrcă ] // Na e nasledie. – 1989. – Nr. 4. – P. 130 - 132. – În lb. ru. 1394. Care ar putea fi consecinţele unui referendum în problema (ne)unirii Basarabiei cu România ?! : [ la întrebările “Sfatului Ţării” răspund 8 experţi, inclusiv N. Dabija ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 27 mai. – Conţinut : “Da, tovarăşe Smirnov şi tovarăşe Ruţkoi, vă iubim mai mult decît pe mama şi pe tata “ / N. Dabija. 1395. Ce a provocat după dvs. sciziunea în sînul bisericii ortodoxe din Moldova; Cum vedeţi relaţia statbiserică ? : [ la întrebarile “Sfatului Ţării” răspund 8 experţi ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 9 oct. – Conţinut : Scufundaţi în mocirlă cum sîntem, nu ne mai aude nici Dumnezeu / N. Dabija. 1396. “Ce facem cu numele noastre ?” : [ dialog cu poetul N. Dabija ] / interlocutor : N. Slutu // Orizontul. – 1988. – Nr. 1. – P. 2 - 9. 1397. Cel mai “festiv” debut al meu : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : cor. rev. // Moldova. – 1996. – Nr. 5 - 6. – P. 21 - 22. 1398. Chişinăul îşi caută rădăcinile şi faţa, primarul înţelegerea şi susţinerea : [ Nicolae Dabija într-un dialog cu poetul Iulian Filip, şeful Departamentului Cultură, Chişinău ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 23 oct. 1399. “Cînd întunericul începe să descrească…” : [ interviu cu N. Dabija, însoţit de o prezentare a activităţii poetului pe plan social şi cultural ] / consemnare : I. Oprişan // Jurnalul literar. – 1990. – 29 ian. – P. 3. 1400. Conceptul de angajare socială şi realităţile poeziei tinere moldoveneşti : [ masă rotundă cu participarea lui N. Dabija, A. Ţurcanu, I. Hadârcă, I. Filip, A. Suceveanu, D. Pălărie ] // Tinerimea Moldovei. – 1982. – 28 noiembr. – Cu caract. chir. 1401. Congresul VIII al scriitorilor din Moldova : [ ancheta publicaţiei, la care răspund Ion C. Ciobanu, I.

122


Ciocanu, V. Ciornei, A. Suceveanu, N. Dabija ] // Glasul Naţiunii. – 1990. – 20 sept. 1402. Conştiinţa datoriei şi a misiunii de onoare : [ masă rotundă cu participarea scriitorilor Ion C. Ciobanu, A. Lupan, N. Dabija, L. Lari, V. Prohin, E. Botezatu ] / consemnare : L. Botnaru // Lit. şi Arta. – 1986. – 24 iul. – Cu caract. chir. 1403. “Copiii care învăţau la liceele şi facultăţile din România au fost împuşcaţi şi ei şi aruncaţi în gropi comune la marginea Chişinăului, gropi pe care s-a mai mişcat ţărîna cîteva zile…” : [interviu cu N. Dabija] / consemnare : E. Siupiur // Basarabia prin vocile ei. – Buc., 1992. – P. 28 - 40. 1404. Copiii conducătorilor Republicii Moldova nu vorbesc româna, fiind de educaţie rusească” : [ “dl Nicolae Dabija, preşedintele Soc-ţii Culturale “Limba noastră cea română” ne declară în exclusivitate” ] // Jurnalul Naţional. – 1995. – 31 aug. – P. 17. 1405. Cu scriitorul Nicolae Dabija despre “Limba noastră cea română” : [ despre constituirea Soc-ţii “Limba noastră cea română” la 17 martie 1990 şi alegerea lui N. Dabija în fruntea acesteia ] / consemnare : O. Voicu // Deşteptarea ( Bacău ). – 1990. – 31 mart. 1406. “De acasă nu putem pleca decît acasă” : [ meditaţii pe marginea Congresului Spiritualităţii Româneşti de la Băile Herculane ] // Neamul Românesc. – 1993. – 8 - 9 oct. – P. 2. 1407. De la cronicari citire : [ dialog avînd ca subiect literatura veche ] // Gherman V. Cultura limbii materne. – Ch., 1984. – P. 160 - 177. – Cu caract. chir. 1408. “Decît să fi învăţat ruseşte…” : [ dialog cu N. Dabija ] / consemnare : M. Bîrsilă şi Al. Th. Ionescu // Calende ( Piteşti ). – 1991. – Nr. 7 - 8. – P. 1, 12. 1409. Despre Uniunea Scriitorilor din Moldova se spune că este Uniunea Deputaţilor : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : L. Stoicu // Adevărul ( Arad ). – 1991. – 12 mart.; 13 mart. 1410. “Deşteptarea naţională a basarabenilor s-a făcut cu ajutorul poeziei” : [ dialog cu N. Dabija ] / consemnare : Daniel Corbu // Poesis (Satu Mare). – 1992. – Mai-Iunie ( Nr. 5/6 ). – P. 11. 1411. Dialog muz : [ interviu cu N. Dabija despre activitatea cenaclului Uniunii Scriitorilor din Moldova “Dialog” ] // Lenins’ka zmina (Har’kov). – 1980. – 7 serpnea ( Nr. 95 ). – P. 4.

123


1412. Din consiliul de Unire trebuie să facă parte tot poporul : [interviu cu dl N. Dabija] / consemnare : A. Urecheanu // Sfatul Ţării. – 1991. – 18 dec. 1413. "Dl Mircea Snegur are la ora actuală aproape patru milioane de adversari politici" : [ interviu cu dl N. Dabija, redactor-şef al revistei "Lit. şi Arta", deputat în Parlamentul Moldovei ] / consemnare : M. Vicol // Glasul Naţiunii. – 1993. – Febr. ( Nr. 8 ). 1414. “Dumnezeu a şi început şă ţină cu noi…” : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : Lucian Teodosiu // Cronica ( Iaşi ). – 1990. – 2 mart. ( Nr. 9 ). – P. 10. 1415. Durere la Moldova sau lupta pentru adevăr : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : Angela Apreutesei // Nord-press (Suceava). – 1996. – 12 - 14 ian. – P. 5; 15 ian. – P. 5. 1416. Graiul, ca şi veşnicia, vine de la ţară… : [ interviu cu N. Dabija, preşedinte al Societăţii "Limba noastră cea română" ] / consemnare : M. Morăraş // Viaţa Satului. – 1990. – 28 mart. – P. 13. 1417. “Inima noastră a înregistrat la festival pulsul fierbinte şi optimist al planetei” : [ dialog între N. Dabija şi compozitorul Gh. Mustea privind Festivalul al XII-lea mondial al tineretului ] // Moldova. – 1985. – Nr. 11. – P. 24 - 26. – Cu caract. chir. 1418. În graiul actualităţii fierbinţi : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : Victor Micu // Crai Nou ( Suceava ). – 1990. – 29 iunie. – P. 1, 3. 1419. La ancheta "Limba Română" răspunde Nicolae Dabija // Limba Română. – 1993. – Nr. 2. – P. 107 - 108. 1420. “La Chişinău se pregăteşte o lovitură de stat” : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : Ilie Z. Pleşcan // Acţiunea ( Galaţi ). – 1992. – 10 iul. – P. 1 - 4; 13 iul. – P. 4 . 1421. Libertatea excesivă corupe un artist… : [ interviu cu poetul Nicolae Dabija ] / consemnare : cor. rev. "Columna" // Columna. – 1994. – Nr. 7 - 8. – P. 4 - 5. 1422. Literatura din Basarabia - sub semnul balanţei : [ ancheta “Contrafort”, răspunde N. Dabija ] // Contrafort. – 1994. – nr. 2. 1423. “Luceafărul” pe micul ecran : opinii, ecouri, impresii ( I. Vatamanu, N. Dabija, V. Pînzaru, I. Burghiu, E. Loteanu ) / înregistrare de A. Vizir // Lit. şi Arta. – 1987. – 19 febr. – Cu caract. chir. 1424. “Mă odihnesc numai scriind…” : [ interviu cu Nicolae Dabija ] / consemnare : N. Radu // Vremea. – 1997. – 23 ian. – P. 4. 124


1425. "Mi se pare că secolul în care trăim este altul…" : [ interviu cu dl N. Dabija, redactor-şef al revistei "Lit. şi Arta", membru în Parlamentul RM ] / consemnare : M. Vicol // Moldova Suverană. – 1991. – 5 apr. 1426. Mie mi-ar fi frică să trăiesc în România : [ interviu cu scriitorul N. Dabija ] / consemnare : O. Simonca // Opinia Studenţească (Iaşi). – 1991. – 23 - 30 apr. – P. 6; Tineretul Moldovei. – 1991. – 26 iunie. 1427. Moscova nu l-a vrut pe Druc ! : [ interviu, însoţit de o prezentare a activităţii lui N. Dabija ] / consemnare : E. Faur // Ceahlăul (Piatra Neamţ). – 1991. – 12 iunie. – P. 1 - 2. 1428. Noi nu avem dreptul la resemnare : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : M. Mitiş // Nord-Press ( Suceava ). – 1995. – 13 febr.; 17 - 19 febr. a. întrebare pentru scriitor : [ la întrebările cititorilor răspunde N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1984. – 5 ian. – Cu caract. chir. b. întrebare pentru un scriitor : [ răspuns cititorilor, referitor la scrierea cărţii "Pe urmele lui Orfeu" ] // Lit. şi Arta. – 1983. – 5 ian. – Cu caract. chir. “O societate care nu se îngrijeşte de copii este o 1429. societate moartă” : [ interviu cu N. Dabija ] // Provincia ( Căinari ). – 1991. – 6 noiembr. – Cu caract. chir. 1430. “Orizontul” - revistă a tineretului din Moldova : [ interviu cu N. Dabija, redactorul-şef al revistei ] // Tinerimea Moldovei. – 1984. – 6 mai. – Cu caract. chir. 1431. “Pe cînd eram copil şi aveam aripi…” : [ interviu cu N. Dabija despre copii, copilărie, poezie ş. a ] / consemnare : V. Pînzaru // Tînărul leninist. – 1985. – 20 sept. – Cu caract. chir. 1432. Poezia care face istorie : [ interviu cu “marele poet basarabean Dabija” ] / consemnare : L. Chirvasiu // Totuşi iubirea. – 1990. – Dec. ( Nr. 15 ); Vremea. – 1990. – Dec. 1433. “Poezia nu poate schimba realitatea, dar poate modela visul…” : [ interviu cu N. Dabija ] / consemnare : S. Adam // Ateneu. – 1991. – Mart. ( Nr. 3 ). – P. 6. 1434. “Poét ostaetsâ poétom poka boretsâ” : [ interviu cu poetul N. Dabija ] / consemnare : I. Iacov // Golos naroda. – 1991. – 15 okt. – În lb. ru. 1435. “Probabil nu avem încă încredere deplină în copii…” : [ interviu cu poetul N. Dabija ] // Tînărul leninist. – 1989. – 9 iunie. – Cu caract. chir. 1436. “Putem intra în Europa doar împreună cu poporul : altfel acest lucru se cheamă turism” : [ interviu cu dl N. Dabija, poet şi deputat de dincolo de Prut ] / consemnare : C. 125


Chirvasiu şi M. Cernicova // Renaşterea Bănăţeană ( Timişoara ). – 1994. – 22 ian. – P. 1 - 2. 1437. Pozici vremâ diktuet : [ beseda s T. Ţopa, M. Vatavu, N. Dabija i dr. o pozicii urnalista v dne segodnâ nem ] // Sov. Moldaviâ. – 1989. – 5 maâ. – În lb. ru. 1438. Republica Transnistria a fost creată de Securitatea sovietică : [interviu cu Nicolae Dabija] / consemnare : M. Vicol // România liberă. – 1993. – 23 apr. 1439. "Rog să-mi răspundă Nicolae Dabija" : [ interviu cu poetul şi deputatul poporului din U.R.S.S. Nicolae Dabija ] / interlocutor : O. Cristofor // Moldova Soc. – 1989. – 5 aug. – Cu caract. chir. 1440. “România culturală a fost şi va fi întotdeauna mare “ : [ dialog “22” cu scriitorii din Basarabia G. Vieru, N. Dabija, Gh. Vodă, L. Lari ] / consemnare : L. Constantinescu // “22”. – 1990. – 27 ian. (Nr. 2). – P. 24. 1441. “Să nu-i facem Armatei a 14-a republică” : [ N. Dabija răspunde la ancheta publicaţiei “Sfatul Ţării” privind războiul din Transnistria ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 24 iul. 1442. Să se întărească aripile tinerilor : [ masă rotundă a "Gaz. de seară" despre educaţia tineretului de creaţie; Art. : Dabija N. "Să educăm personalitatea" ] / materiale pregătite de L. Doroş // Chişinău. Gaz. de seară. – 1978. – 22 mai. – Cu caract. chir.; Ve . Ki inev. – 1978. – 22 maâ. – În lb. ru. 1443. “Să trecem la o conlucrare efectivă între cele două Parlamente” : [ convorbire cu poetul şi deputatul Nicolae Dabija ] / consemnare : I. Adam // Parlamentul. – 1993. – 30 mart. – P. 8. 1444. Scriitori basarabeni către biserica de-acasă : [ Nicolae Dabija şi V. Matei - oaspeţi ai Eparhiei Dunărea de Jos despre Neam şi Credinţă ] // Călăuza Ortodoxă ( Galaţi ). – 1993. – Anul IV. – Nr. 59. – P. 9. 1445. “Scriitorii s-au apropiat întotdeauna cu dragoste şi respect de poporul român şi de limba noastră românească” : [ interviu cu poetul Nicolae Dabija, preşedinte al Soc-ţii “Limba noastră cea română” ] / consemnare : Ilie Şandru // Adevărul Harghitei (Harghita). – 1990. – 25 sept. – ( Scrisori din Basarabia ). 1446. Scrisul pentru copii e o mare taină : [ interviu cu poetul Nicolae Dabija ] / consemnare : Aurel Ciocanu // “a” Mic. – 1995. – Nr. 5. – P. 3 - 4. 1447. Spiritul românesc în cumpăna vremii : Basarabiastrăbună - vatră românească : [ masă rotundă dedicată zilei de 27 martie 1918, cu participarea scriitorilor Gr. Vieru, N. 126


Dabija şi V. Crăciun ] / pagini realizate de E. Şimăndan // Tribuna Aradului. – 1991. – 27 mart. – P. 2 - 3. 1448. “Tol’ko v detstve my “letaem”…” : [ interviu cu N. Dabija ] // nyj leninec. – 1985. – 20 sent. – În lb. ru. 1449. Toţi vor binele Ţării, dar deocamdată nimeni nu ştie cum să-l facă mai bine : [ masă rotundă cu participarea scriitorilor - deputaţi V. Beşleagă, Gh. Mazilu, N. Dabija, membri ai clubului democraţilor din Parlament ] / consemnare : I. Lupan // Lit. şi Arta. – 1991. – 14 noiembr. – Sfîrşit. Începutul : 10 oct. – Va urma. 1450. 31 avgusta - prazdnik "Limba noastră" : [ interviu cu scriitorii ] / consemnare : B. Marian, M. Dreizler // Nezavisimaâ Moldova. – 1993. – 27 avg. – În lb. ru. – Conţinut : "Na inat' nado s samih sebâ" / Dabija N. 1451. “Ucenicia literară mi-am făcut-o pe paginile “Tinerimii Moldovei” : [ interviu cu N. Dabija ] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 23 noiembr. – Cu caract. chir. 1452. Un poet există ca poet atîta timp cît este un luptător : [ interviu cu N. Dabija, poet, deputat şi redactorşef al săptămînalului "Lit. şi Arta", despre Ziua poeziei în Moldova şi preocupările scriitorilor moldoveni ] / consemnare : I. Iacov // Vocea Poporului. – 1991. – 15 oct.; Golos Naroda. – 1991. – 15 okt. – În lb. ru. 1453. “Un stat nu poate fi independent, dacă nu e liber !” : [ interviu cu N. Dabija, scriitor şi parlamentar ] // România liberă. – 1994. – 25 febr. 1454. Unioniştii trăiesc mult : [ dialog cu poetul N. Dabija ] // Adam G., Adam I. Bat clopotele pentru Basarabia. – Buc., 1995. – P. 113 - 119. 1455. “Unirea va începe prin ridicarea frontierilor de pe Prut” : [interviu cu N. Dabija] / consemnare : Geo Ciolcan // Românul. – 1994. – 17 - 23 ian. – P. 3. 1456. "Uniunea scriitorilor a fost un stat-major al revoluţiei" : [interviu cu scriitorul N. Dabija în preajma congresului al VIII-lea al scriitorilor din Moldova] / consemnare : N. Roibu // Moldova Suverană. – 1990. – 25 sept. 1457. Va veni şi clipa pe care o visăm cu toţii : [ dialog cu poetul Nicolae Dabija, redactor-şef al revistei "Lit. şi Arta" din Chişinău ] // Adam G., Adam I. Bat clopotele pentru Basarabia. – Buc., 1995. – P. 104 - 119. 1458. “Vă îndemn să vă regăsiţi cu ajutorul marilor cărţi…” : [interviu cu Nicolae Dabija, privind problema generaţiei tinere în republica noastră ] / consemnare : Didina Solomon // Mesagerul. – 1998. – 29 mai. 127


1459. Vă las ca moştenire Trandafirul : [ dialog cu N. Dabija ] / consemnare : An. Ciocanu // Glasul Naţiunii. – 1991. – Nr. 46. – P. 6 - 7. 1460. Voci celebre în incinta “Glasului” : [ masă rotundă cu participarea L. Lari, N. Dabija, Gr. Vieru, A. Busuioc, D. Matcovschi etc ] // Glasul Naţiunii. – 1991. – 18 apr.

128


129


1461. “A devenit imperios necesară reînnoirea acordurilor cu privire la intrarea republicilor în componenţa U.R.S.S.” : [ din cuvîntarea lui N. Dabija la Congresul III extraordinar al deputaţilor poporului din U.R.S.S. ] // Moldovanul. – 1995. – Apr. ( Nr. 7 ). 1462. Apelul conducerii Congresului Democrat Unit : [ referitor la ajutorul pentru sinistraţi ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 1 sept. ; Mesagerul. – 1994. – 17 sept. – Semnat : V. Matei, N. Dabija, A. Dubrovschi ş. a. 1463. Băieţismul în politică // Lit. şi Arta. – 1996. – 8 aug. – Conţinut : Frontul Popular din Moldova; Boala mişcărilor naţionale; Anatomia unor diversiuni. 1464. Beşleagă, Vladimir. Devotaţi restructurării : [ cu N. Dabija, candidat la alegerile în Sovietul Suprem al U.R.S.S., prin sate din rnul Orhei ] // Moldova Soc. – 1989. – 12 mart. – Cu caract. chir. 1465. Blîndu, A. Esli on pokinet étu kletku : [ relaţia dintre intelectualitate şi Putere, despre Congresul Intelectualităţii şi N. Dabija ] // Respublika. – 1993. – 17 apr. – În lb. ru. 1466. Blîndu, A. Idet diskussiâ : [ relatare de la Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S., cu referinţele la cuvîntarea lui N. Dabija ] // Trud. – 1990. – 14 mart. – În lb. ru. 1467. Bruhis, Mihail. Republica Moldova - de la destrămarea Imperiului sovietic la restaurarea Imperiului Rus. – Buc., 1997.– P. 42, 46, 48, 56, 119, 139, 163, 188, 190, 204, 219, 224, 238, 241, 254. – Conţinut : [ referinţe la activitatea politică a lui N. Dabija a cunoscutului politolog din Izrael ]. 1468. Bună dimineaţa, noapte ! : [ despre situaţia socialpolitică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 28 iul. 1469. Că o să ai nevoie , poate, cîndva de lacrimile toate : [ cuvîntarea lui N. Dabija din Parlamentul Republicii Moldova pe marginea cuvîntării preşedintelui M. Snegur de la 24 dec. 1992 privind condamnarea Mitropoliei Basarabiei ] // Glasul Naţiunii. – 1993. – Ian. ( Nr. 1). 1470. Ce soluţii propuneţi pentru a rezolva problema Transnistriei ? : [ răspunde N. Dabija ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 8 apr. 1471. Cernicova, Mariana. [ referinţe la activitatea politică a lui N. Dabija ] // Podul de piatră. – Timişoara, 1995. – P. 26, 109, 112, 114. 1472. Chiaburu, Radu. Eşecul idealistului visător : [ N. Dabija şi idealul lui de Unire ] // Independentul ( Iaşi ). – 1996. – 11 mai.

130


1473. Cine a declanşat conflictul din Transnistria ?! // Lit. şi Arta. – 1996. – 14 mart. 1474. Cine se joacă cu focul… : [ discursul din Parlament de la 4 august, 1993 pe marginea ratificării Documentelor C.S.I. ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 12 aug. 1475. Comunicat al Comisiei Electorale… : [Nicolae Dabija e ales deputat al poporului din U.R.S.S. în circumscripţia teritorială Orhei] // Moldova Soc. – 1989. – 1 apr. 1476. Condurache, Val. Unde sînt patrioţii din Basarabia ? // Monitorul (Iaşi). – 1994. – 26 aug. – P. 8. 1477. Congresul al V-lea al Partidului Forţelor Democratice : [ N. Dabija e reales vice-preşedinte al P.F.D ] // Mesagerul. – 1995. – 20 oct. 1478. Crişaviţchi, M. Apelul lui Dabija a fost auzit : [ ecou la interviul realizat cu N. Dabija a publicaţiei “Sfatul Ţării” şi întitulat Din consiliul de Unire trebuie să facă parte tot poporul ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 20 febr. 1479. Cu privire la dezordinile de masă din oraşul Chişinău : [informaţie a ATEM despre “asaltul” la care au fost expuse clădirile Ministerului de Interne la 10 noiembrie 1989 cu învinuirile care i se aduc lui N. Dabija] // Moldova Soc. – 1989. – 12 noiembr. 1480. Cum credeţi că s-ar putea pune punct războiului din Transnistria ? : [ răspunde N. Dabija ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 24 iul. 1481. Cuvîntare la Congresul al VI-lea al pedagogilor din Moldova // Învăţ. publ. – 1987. – 23 mai. – P. 2. – Cu caract. chir. 1482. Cuvîntare la Sesiunea a XIII-a a Sovietului Suprem a R.S.S.M. de legislatura a XI-a : [ legiferarea limbii de stat şi trecerea scrisului la alfabet latin ] // Chişinău. Gaz de seară. – 1989. – 12 sept. – Cu caract. chir. 1483. Cuvîntarea lui Nicolae Dabija [ la Congresul III extraordinar al deputaţilor poporului ai U.R.S.S. ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 22 mart. 1484. Cuvîntările deputaţilor din Moldova la Congresul III Extraordinar al deputaţilor poporului ai U.R.S.S. / N. T. Dabija, I. V. Blohin // Moldova Soc. – 1990. – 18 mart. 1485. De ce a pierdut Snegur alegerile ? // Mesagerul. – 1996. – 6 dec. 1486. Despre noi şi noi : [ subiectul integrării celor două ţări româneşti ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 27 aug. - 3 sept. – P. 1.

131


1487. Devotaţi restructurării : [ N. Dabija - candidat în deputaţi la alegerile în Sovietul Suprem al U.R.S.S. ] // Moldova Soc. – 1989. – 12 mart. 1488. Dezbateri : [ intervenţia lui N. Dabija la Plenara a XVIII-a a C.C. al P.C.M. ] // Moldova Soc. – 1990. – 10 mart. 1489. “Din cele mai vechi timpuri…” : [ din discursul lui N. Dabija la Congresul de constituire a Soc-ţii “Transnistria” ] // Moldova Suverană. – 1991. – 22 ian. 1490. "Disidentul" // Lit. şi Arta. – 1996. – 21 mart. 1491. Era ticăloşilor : [ situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 10 aug. 1492. Existenţa a două blocuri electorale poate deveni o necesitate chiar din considerente naţionale // Mesagerul. – 1997. – 10 oct. 1493. Fandofănirea cadrelor : [ note polemice despre situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 8 sept. 1494. Feudalism parlamentar // Dialog. – 1997. – 18 sept.; Lit. şi Arta. – 1997. – 11 sept.; Săptămîna. – 1997. – 19 sept. 1495. Frunză verde, constituţie : [ despre noua constituţie, adoptată la 29 iulie, 1994 ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 4 aug. 1496. Genocidul : [ situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 2 mart. 1497. Iachim, Ion. A biruit ideia : [ Nicolae Dabija - ales delegat la Congresul lucrătorilor Învăţămîntului Public din U.R.S.S. din partea colectivelor pedagogice din rnul Ungheni ] // Moldova Soc. – 1989. – 5 ian. – Cu caract. chir. 1498. Iacoban, M. R. Părul, ca argument : [ şantajele politice, la care sînt expuşi N. Dabija şi Gr. Vieru ] // Lit. şi Arta. – 1998. – 22 ian.; Românul. – 1997. – 15 - 21 dec. 1499. Iacoban, M. R. Voinţa nomenclaturii colhoznice : [ despre constituirea Congresului Intelectualităţii ] // Românul. – 1993. – 8 - 14 febr. – P. 1, 3. 1500. Independenţa noastră, ce-aţi făcut cu ea ?! // Lit. şi Arta. – 1992. – Nr. 1. 1501. Istoria ilustrată a românilor de la origini pînă în prezent : [album şcolar] // Iaşi, 1997. – P. 102. – Conţinut : Basarabia de azi, cu portretele scriitorilor N. Dabija şi G. Vieru. 1502. Intelectualii se unesc : [despre întrunirea republicană a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă culturală şi Artă, sub preşedenţia lui N. Dabija] // Lit. şi Arta. – 1992. – 1 oct.

132


1503. Intelectualitatea şi misiunea ei istorică : [ raport prezentat de N. Dabija la Congresul I al Intelectualităţii din Republica Moldova ] // Moldova Suverană. – 1993. – 13 ian. 1504. În întîmpinarea alegerilor : [ portretul omului politic N. Dabija ] // Progresul ( Căinari ). – 1990. – 20 febr. – P. 1. 1505. Întîi să privatizăm demnitatea… : [ meditaţii referitor la Legea privatizării ] // Moldova Suverană. – 1992. – 3 dec. 1506. La braţ cu clasicii : [ situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1996. – 13 iunie. 1507. Lista lui Dabija // Flux. – 1997. – 12 dec. 1508. Despre lista lui N. Dabija din "Lit. şi Arta", a deputaţilor-personalităţi ale vieţii publice basarabene - pentru victoria forţelor naţionale şi democratice în viitoarele alegeri parlamentare. 1509. Marian, B. Pobojtes' Boga, gospoda ! : [ otklik na stat' N. Dabiji "Genocid" iz "Lit. şi Arta" ot 2 marta 1995 g. ] // Nezavisimaâ Moldova. – 1995. – 15 mart. – În lb. ru. 1510. Matcovschi, Dumitru. Fascism obişnuit : [ poem despre renaşterea Basarabiei, în care e menţionat şi aportul lui N. Dabija ] // Moldova Suverană. – 1991. – 22 noiembr. 1511. Mesaj de dincolo de ţară : [ discurs la cel de-al IIIlea Congres al Spiritualităţii Româneşti, care şi-a desfăşurat lucrările între 17 - 19 noiembrie curent la Băile Herculane ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 30 noiembr. 1512. “Ministerul de finanţe al U.R.S.S…” : [ despre contribuţia deputatului poporului din U.R.S.S. N. Dabija la apariţia unei monede cu imaginea lui M. Eminescu ] // Lit. şi Arta. – 1990. – 8 febr. 1513. Mocanu, I. Ecoul slovei inspirate : [ despre cuvîntarea lui N. Dabija la Congresul VI al pedagogilor din republică ] // Învăţ. publ. – 1987. – 30 mai. – Cu caract. chir. 1514. Mocanu, S. Nicolae Dabija - ultima şansă a preşedintelui Snegur : [ecou la articolul lui Nicolae Dabija "Mircea Snegur cel Singur"] // Ţara. – 1994. – 23 aug. 1515. Moldova la răscruce : [ secvenţe din dezbaterile parlamentare pe marginea Declaraţiei Preşedintelui R.M. din 24 decembrie 1992 ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 7 ian. – Conţinut : Biserică fără de Dumnezeu ?! / N. Dabija. 1516. Munteanu, I. Docenţi privaţi : [ ecou la articolul “Privatizarea patriotismului” ] // Pămînt şi Oameni. – 1996. – 10 aug. 1517. Nado podderzivyt’ pl ralism mnenij : [ cuvîntarea lui N. Dabija la Plenara C.O. Chişinău al P.C.M. privind

133


necesitatea revenirii la alfabetul latin de la legiferarea limbii de stat ] // Ve . Ki inev. – 1988. – 14 dek. – În lb. ru. 1518. “Ni s-au furat Dunărea şi Marea…” // Înfrăţirea ( Roman ). – 1991. – Mart. ( Nr. 2 ). – P. 4. 1519. Nicolae Dabija predlagaet spisok budu ih spasitelej naroda // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 18 dek. – În lb. ru. 1520. Lista candidaţilor în viitorul Parlament propuşi de N. Dabija. 1521. “Nu mai vreau să fiu român de pretutindeni” : [ fragment din discursul lui N. Dabija la cel de-al II-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti de la Băile Herculane de la 18 - 20 noiembrie 1995 ] // Vocea României. – 1995. – 21 noiembr. – P. 3. 1522. Oamenii şi evenimentele anului 1995 : [ rezultatele anchetei organizate de publicaţia “Vremea”, care-l desemnează pe N. Dabija printre primele 6 personalităţi culturale ale României anului 1995 ] // Vremea. – 1996. – 9 febr. 1523. Opinii despre situaţia social-politică din republică / N. Dabija, I. Roşca, C. Nantoi, V. Nicu // Sfatul Ţării. – 1992. – 24 noiembr. 1524. Ora marilor răspunderi : [ cuvîntarea de la Marea Adunare Naţională de la 27 august 1989 privind destinele limbii şi ale alfabetului ] // Moldova Soc. – 1989. – 29 aug. – Cu caract. chir. 1525. Paradoxuri basarabene : [ despre situaţia socialpolitică în Moldova după alegeri ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 7 apr. 1526. Partidul Forţelor Democratice şi-a demonstrat viabilitatea . [intenţiile lui N. Dabija, vicepreşedinte al P.F.D. la şedinţa Consiliului republican al P.F.D.] // Mesagerul. – 1996. – 29 noiembr. 1527. Păunescu, Adrian. Neaşteptata vizită a dlui Bîrlădeanu la preşedintele Snegur : [ poetul român relatează despre discuţiile dure dintre Dabija şi preşedintele Snegur, la care asistase, privind instaurarea unui guvern antinaţional la Chişinău ] // Totuşi iubirea. – 1992. – 12 - 19 aug. – P. 10 11. 1528. "Pe cel care nu se ajută singur - nu-l ajută nici Dumnezeu" : [alocuţiunea lui Nicolae Dabija, vicepreşedinte al P.F.D. la Congresul al VI-lea al P.F.D.] // Mesagerul. – 1996. – 28 iunie.

134


1529. Plenara Uniunii Scriitorilor : [ cuvîntarea lui N. Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1987. – 12 noiembr. – Cu caract. chir. 1530. Poporul nostru are vocaţia libertăţii : [ cuvînt de deschidere la Congresul II al Intelectualităţii al dlui Nicolae Dabija ] // Lit. şi Arta. – 1993. – 15 apr. 1531. Portretele politice : Dabija Nicolae - candidat la alegerile de deputaţi // Comunistul. – 1998. – 30 ian.; Kommunist. – 1998. – 30 ânv. – În lb. ru. 1532. Porumbeii albi ai Basarabiei : [ despre N. Dabija, scriitorul şi omul politic ] // Progresul ( Căinari ). – 1990. – 27 ian. – P. 1 - 2. 1533. Povara întîietăţii noastre : ( din folclorul popoarelor nordice ) : [foileton postelectoral] // Lit. şi Arta. – 1997. – 23 ian. 1534. “Privatizare doar pentru populaţia băştinaşă” : [ N. Dabija despre “Legea privatizării şi Legea Cetăţeniei ] // Sfatul Ţării. – 1992. – 3 dec. 1535. Prut, A. Primele porunci… : [ întîlnirea lui N. Dabija cu alegătorii din Susleni, Orhei ] // Pentru comunism ( Orhei ). – 1989. – 28 febr. 1536. Reforma ortografică. Scrisoare deschisă Academiei Române / semnată de membri ai Soc-ţii “Limba noastră cea Română” , inclusiv de N. Dabija, preşedintele societăţii : [ privind revenirea lui “â” din “a” ] // România liberă. – 1991. – 4 apr.. – P. 4. 1537. Republica Moldova în alegeri : [ despre N. Dabija omul politic cu trimiterea la articolele sale ] // Opinia Moldovei ( Iaşi ). – 1998. – 20 mart. 1538. Roşca, V. Spiritul românesc între Prut şi Nistru // Plaiuri trotuşene. – 1996. – Iunie ( Nr. 2 ). – P. 22 - 24. 1539. Să acordăm o şansă limbii : [ cuvîntare la Conferinţa a XXV-a orăşenească de partid Chişinău ] // Lit. şi Arta. – 1989. – 1 ian. – Cu caract. chir. 1540. Să rezistăm fără nici o şansă : [ despre situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 1 sept. 1541. Sclavi de bună voie : [ relaţiile dintre Moldova şi Rusia ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 27 oct. 1542. “… Scriitorul Nicolae Dabija” : [ ecouri la articolul “Gulag-ul de lîngă noi” de N. Dabija ] // Pro Basarabia şi Bucovina ( Bucureşti ). – 1997. – Ian. ( Nr. 14 ). – P. 23. 1543. Scrisori din Basarabia : [despre N. Dabija - omul politic şi poetul] // Adevărul Harghitei. – 1990. – 20 sept. – P. 1 - 3.

135


1544. Snegur, M. "Sîntem în stare să creăm o Moldovă ce sar integra în Europa" : [ interviu ] / consemnare : N. Dabija // Lit. şi Arta. – 1991. – 17 oct. 1545. Speranţa care ne rămîne : [ cuvînt către alegători ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 24 febr. 1546. Spiridon, S. M. Ultimul Milcov : [Podul de Flori de la 6 mai 1990] // Timpul ( Iaşi ). – 1990. – 17 mai. – P. 1. 1547. Şchendrea, A. Autorecuzare sub presiunea aplauzelor : [ expunerea programei în faţa alegătorilor a lui Nicolae Dabija ] // Moldova Soc. – 1989. – 24 febr. – Cu caract. chir. 1548. Teamă de frică : [ despre starea social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 26 ian. 1549. Trăiască analfabeţii ! : [ situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 6 iul. 1550. Ţara lui Papură-Vodă : [ situaţia politică în Republica Moldova postelectorală ] // Lit. şi Arta. – 1997. – 30 ian. 1551. Ţara nimănui : [ despre situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 27 apr. 1552. U re den post Prezidenta S.S.S.R. : [ reportaj de la şedinţele Sovietului Suprem al U.R.S.S., în care se fac referinţe la cuvîntarea lui N. Dabija ] // Pravda. – 1990. – 14 mart. – În lb. ru. 1553. Ultimele electorale ? : [ despre partidele existente în R.M. ] // 24 ore ( Iaşi ). – 1997. – 16 dec.; Lit. şi Arta. – 1997. – 4 dec. 1554. Un miracol istoric : renaşterea românismului în Basarabia // Istoria Basarabiei. De la începuturi pînă în 1994 : [ e menţionată contribuţia poetului N. Dabija ]. – Buc., 1994. – P. 373 - 378. 1555. Unica şansă : [ consolidarizarea forţelor democratice ] // Lit. şi Arta. – 1994. – 30 iunie. 1556. V vys ij organ vlasti - dostojnyh : [ programul electoral şi biografia lui N. Dabija ] // Pentru comunism ( Orhei ). – 1989. – 14 febr. – Cu caract. chir. 1557. Vatamanu, V. Să judecăm la rece : [ N. Dabija în evenimentele de la 10 noiembrie 1989, cînd mulţimea a luat cu asalt Ministerul de Interne ] // Învăţ. publ. – 1989. – 18 noiembr. 1558. Vlase, Vlad. Gîlceava unioniştilor continuă : [ despre discursul lui N. Dabija, vicepreşedinte al P.F.D., la congresul al VI-lea al P.F.D. ] // Realitatea ( Iaşi ). – 1996. – 3 iul. – P. 5. 1559. Vlase, Vlad. Litanii din Ţara de Sus : [ referinţe la participarea lui N. Dabija, cu fragmente reproduse din discursul rostit la Congresul mondial al refugiaţilor de la Iaşi, 30 iunie - 2 iulie 1995 ] // Monitorul ( Iaşi ). – 1995. – 15 iul. 136


1560. Vneo erednoj tretij s'ezd narodnyh deputatov S.S.S.R. : stenogr. ot et // Izvestiâ. – 1990. – 15 mart. – În lb. ru. – Conţinut : vystupleniâ narodnyh deputatov S.S.S.R. ot M.S.S.R. : Dabija N. T., pisatel', glavnyj redaktor e enedel'nika "Lit. şi Arta" ( Orgeevskij nacional'noterritorial'nyj izbiratel'nyj okrug, MSSR ). 1561. Vremâ vybora : [ reportaj din Sala Congreselor de la sesiunea Sovietului Suprem, cuvîntarea lui N. Dabija ] // Sel’skaâ zizn’. – 1989. – 14 mart. – În lb. ru. 1562. Vystuplenie N. Dabiji // Materialy Plenuma pravleniâ So za Pisatelej M.S.S.R. ot 30 okt. 1987 g. dlâ slu ebnogo pol’zovaniâ. – K., 1988. – P. 129 - 134. – În lb. ru; Vneo erednoj tretij s’ezd deputatov S.S.S.R. // B leten’. – 1990. – 13 mart. ( Nr. 3 ). – P. 22 - 25. – În lb. ru. 1563. Zakon o prezidenstve : preniâ zaver eny : [iz vystupleniâ N. Dabiji na vneo erednom tret'em s'ezde narodnyh deputatov S.S.S.R.] // Izvestiâ. – 1990. – 14 mart. – În lb. ru. 1564. Ziua de mîine începe azi : [ situaţia social-politică din republică ] // Lit. şi Arta. – 1995. – 30 mart. 1565. Ziua sfîntă a românilor de pretutindeni / Cenaclul “Totuşi iubirea” la Chişinău - 1 decembrie 1995 // Totuşi iubirea. – 1995. – 7 - 14 dec. – P. 1, 7 - 16.

137


138


INDEX ALFABETIC DE NUME Abu-Şaar A. Acosta R. Adam G. Adam Ioan Afonin I. Agabaev A. Agranovici E. Aihan Aldea-Teodorovici Doina Aldea-Teorovici Ion Alecsandri Vasile Alekperli M. Alexandru Ioan Alhazişvili G. Amato Godfrin Barone Amihălăchioae M. Anastasov P. Andrieş A. Apati Miklos Apollinaire G. Apreutesei Angela Argeev U. Aripov A. Asachi Gheorghe Asatiani G. Atageanov Ata Auzin Imant Avădanei Eugen Âsnov M.

935 1339 1410, 1413 1410, 1413 457 936 937 950 (685) (685) (37), (878), (1341) 938 436, 472, 1118-1120 472 28, 939 914 941 4 434 942 1369 1347 944 (847) 472 865, 925, 946 - 948, 1074 1125 29 325, 326, 457

Babadjan R. Babiac V.V. Baboglu N. Badiu Vasile Baihan Balan Pavel Baliu onite O. Baltakis S. Banevici B. Bantoş Ana Barabaş N.

949 927 662 1124, 1126 950 1092 309, 951, 952 953 954 437, 812, 1127 - 1129 44 139


Baranova V. Baranovschi Constantin Băciuţ Nicolae Băieşu N. Băileşteanu Fănuş Belicov Serafim Belyh E. Benea Marcela Berghia I. Berînda Pamvo Bernotas A. Beşleagă Vladimir

Botgros Nicolae Botnaru L. Boţu Pavel Briedis L. Brodskij A. Bruhis Mihail Bucov Emelian Budeanu Gh. Burebista Burghiu I. Burlak-Vulkanov P. Busuioc Aureliu Butnaru Leo Butnaru V.

324, 409 914 1130, 1131 821 1132, 1133 804, 1135 1074, 1136 - 1138 1124, 1153, 1169 780 907 955 452, 472, 697, 1124, 1139, 1140, 1405, 1420 956 1345 1199 1362 1141 1421, 1422 1440 416 1077 - 1080, 1082, 1094, 1095 326, 334, 391, 392 957 436, 455 437, 1142, 1143, 1345, 1346, 1356 914 1356 (850), (863), 1081, 1144 307, 958 - 961 12, 316, 331, 391, 445 1423 (474), 1124 1145 (1167) 1367, 1377 301 520, 1416 16, 1346 1146

Cantemir A. Cantemir Dumitru

962 (885), (886), (887), (895)

Bierce Ambrose Bileţchi N. Bîrlă G. Bîrsilă M. Blaga Miron Blîndu A. Blohin I.V. Boico V. Bolduratu S.A. Borodickaâ M. Borodulin R. Bostan Grigore Botezatu Eliza

140


Cantemir N. Carab evskaâ M Cataev Valentin Cândroveanu Hristu Ceaceava Nicolae Cepraga Nadejda Cepurov A. Cerneavski M. Cernicova Mariana Chelar S. Chiaburu Radu Chiprian Chiriac A. Chiriac T. Chiriac Vlad Chirvasiu C. Chirvasiu L. Chişlaru S. Cibotaru Arhip Cibotaru M. G. Cibotaru Mihail Ion Cimbru Marin Cimpoi Mihai Ciobanu D. Ciobanu I. C. Ciobanu Trofim Ciobanu Vitalie Ciocanu Anatol Ciocanu Aurel Ciocanu Ion Ciocoi Gh. Ciolcan Geo Ciopraga Constantin Ciornei V. Ciubuc G. Ciuntu Anton Cîrmu I. G. Cocora Ion

440, 1147, 1148 445 1149, 1150 299 963 917 964 965 1392, 1427 418, 431 1428 (436), (905) 1316 915, 920 (496) 1392 1388 19 1124, 1151, 1346 1124, 1345 (772) 436, 1152 287, 436, 437, 662, 804, 859, 1153 - 1161, 1236, 1345, 1346, 1347 (1124) 477, 520, 1122, 1124, 1355, 1356 (1172) (794), (880) 439, 440, 448, 452, 1081, 1163, 1164, 1415 1162, 1402 435, 437, 451, 456, 472, 662, 1096, 1165 - 1170, 1355 436, 1171 - 1173, 1328 1174, 1411 4, (777), 1175 - 1178, 1290 1355 455, 1179 (766) 22, 23, 931, 932 157, 1180, 1181 141


Codreanu Theodor Codru Anatol Colîbneac A. Conache Costache Condurache Val Conrad Pfeffel Constantinescu Claudiu Corbu Daniel Corbu Haralambie Corbu N. Corlăteanu Nicolae Coroban Vasile Corotici V. Corovin O. Costenco Nicolae Costin Miron Costin Nicolae Coşeriu Eugen Coval D. Crăciun V. Creangă Ion Creţu S. Crimca Anastasie Cristofor O. Crişaviţchi M. Cruceniuc Petru Cucoreanu M. Cuşnirenco V. Cutureanu Victor Damian Liviu Dascăl I. Dasgynov K. Decebal Degutite I. Dejac Deleanu Liviu Deleui A. Diakovski Efrem Dinescu Viorel Djuraeva G. Doga Eugen 142

452, 455, 1182 - 1184 (833) 24 (805) 1432 966 1186, 1396 1187, 1188, 1364 520 859 780 437, 455, 1076, 1122, 1124, 1189 - 1191 967 928 (815) (380), (411), (429), (900). 901, (908), (1167) (120), (640) (773) 455, 1192 1403 (106) - (109), (320), (809) 918 (882) 1395 1434 477, 520, 1345 1193 1194 1092 452, 472, (811), 1200, 1201, 1211, (1243) 923 406, 407 (686), (1167) 968 969 (836) 970 (907) 448, 453, 1202, 1203 971 (509)


Dolgan Mihai Doroş L. Dosoftei Draci I. Dragoş Vodă Dreizler M. Drilinga A. Druţă Ion Dubrovschi A. Dudin M. Dudnic P. Dumbravă Victor Dumbrăveanu V. Dumeniuc Ion Dumitru M. Ion Eftimie Emin G. Eminescu Mihai

Enăchescu T. A. Ergeeva T. A. Esculap Eşanu Andrei Eustatie Protopsaltul Evtuşenco E. Faur E. Fed k T. Fel’d er L.

Filip Iulian

447, 452, 1124, 1204, 1205, 1345 1398 (724), (883) 472 (1167) 1406 972 472, (792), (793), (810), (1234) 1418 973 452, 1206 1207 1124, 1208 (816) 311 (888) (140), 298, 974 (83), (93), (102), (104) (109), (139), (140), (151), (216), (255), (269), (311), (320), (422), (428), (786), (795), (796), (797), (801), (802), (825), (828), (837), (843), (858), (860), (875), (876), (894), (1120), (1121), (1194), (1209), (1224) 450, 1210 1211 (202) 436 (912) 975 1381 419 321, 323, 346 - 350, 352 354, 358, 362, 368, 370, 373, 377, 379, 381, 382, 383, 385, 386, 393, 399, 452, 1212 662, 804, (823), (842), 143


Filonova M. Fil’ teyn Mihail Flora Ion Florea Anca Florea Corneliu Flynn John Fruhtman L. Gafton Gheorghe Galaicu-Păun Emelian Galuşcă Tatiana Garcia Lorca Federico Gellert K.F. Gheorghiţă I. Gheorghiu Gheorghe Gherman N. Gherman Victor Ghibescul N. Ghibu Onisifor Ghimpu Gheorghe Ghimpu Simion Gîrneţ V. Glebov L. Glib Nicolae Goethe J.W. Golţov D. Gorbunova E.A. Grecov I. Grigor A. Grigorescu G. Grigorev N. Grigoriev G. Grumeza A. Gru ko P. Guleam Gafur Gusac P. Guţu N. Guţu V.

144

(872), (1121), (1124), (1169), (1200), 1211, 1213, 1214, (1232), (1246), 1346, 1352, 1354 445 378 (841) 1215 1216 27, 449, 1217 327, 345 450 442, 443, 1218 (859) 775, (776), (800), 926, 976 - 983, 1075 984 1081, 1346 520 1219 436, 1220, 1361 450 679, (848), (864) 697 835, 1221 444, 1222 985 (547), (648), (914) 927, 986 456 1093 662 449 435, 1223 645 437, 645, 1224, 1225 (1124), (1246) 25, 337, 338, 375, 379, 383, 395 928, 987 697 1083, 1090 456


Hadârcă Ion Halil Zahid Halvaşi F. Hanmahomedov A. Haraga Liviu Haşdeu B. P. Hazin M. Hâjdeu Alexandru Hemniţer I.I. Hikmet Nazim Hîncu A. Hmelniţchi A. Hodun E. Hropotinschi Andrei

1354 988 989 990 (695) (829), (873) 379, 437, 881, 1226, 1227 929, 991 - 997 998 (839) 827 930 414, 423, 898 1228

Iachim Ion Iachim M. Iacoban M. R. Iacov I. Ickovi S. Ilaşcu Ilie Ionescu Al.Th. Ionescu Nae Iovcev P. Iovu G. Isac Igor Istrate Dorel Istrati Lidia Istrati Toma Istru Bogdan

1453 1342 1229, 1230, 1454, 1455 1390, 1408 391 (253), (254), (576), (577), (590) 44, 1362 (790), (791) 999 914 (807) 1319 662, (834) (799) 520, (1153)

Jigulin A. Josu N. Jukovski V. A. Junghietu E.

1000 931, 932, (1169), (1232) (767), 930 818

Kalandiâ Geno Kanoat Mumin Kazakov L. Kelaki S. Kerbabaev B. Keturakis R. Kireeva A. Ko evnikov .

305, 306 931, 932, 1001 332, 383, 395 1074 1002 308 457 327, 370 145


Korkina Ala Kospi O. Koşel P. Koval’dji K. Krasicki Ignacy Kross Jan Kru kov G. Kucişvili G. Kudlik R. Kurbannepesov A. Kurtgheldîev A. Kuzneţov V.

440, 446, 881, 1231, 1232 13 1003 1233, 1234 1004 1005 340, 349, 351, 357, 358 1006 428 1007 1008 1009

La Fontaine Jean de Lapisova M. Lari Leonida

Lupan I. Lupu Vasile

1010 1011 1111, 1121, 1124, (1169), (1200), 1238, 1239, (1246), 1356, 1396, 1416 1012 438 (151) 1013 825 436 427 1093 1014 302 300 (619), 1377 441 921 (906) 452, 455, (817), 1241 1242 662 44 770, 1356 770, (824), (830), (855), 1124, 1356 734, 1405 (1167)

Macarie Victor Macedon Alexandru

455 (148)

Lazarev V. Lădariu L. Lenin V. I. Lermontov M. I. Leu V. Levit E. Litvin S. Liv ic M.Â. Lîhmus A. Lobzova L. Loica A. Loteanu Emil Lozan M Lozanciuc A. Lucaci Lungu E. Lungu G. Lungu Raisa Lungu V. Lupan Ana Lupan Andrei

146


Macovei S. Madan G. Maiorov S. Malaneţchi Vasile Malarciuc Gheorghe Malârenko V. I. Marcinkevi ius I. Margărint Anton Marian B. Marian E. Marinat Alexei Matcovschi A. Matcovschi Dumitru Mateevici Alexei

Matei Valeriu Matuzevi ius E. Mazilu Gheorghe Mănucă D. Mătcaş Nicolae Meniuc George Micu Dumitru Micu Victor Mihai Viteazul Mihail V. Mihailov A. Mihalkov S.V. Milescu-Spătaru Nicolae Miloş Ion Mirmuhşin Mirşakar Mirsaid Mirtemir Mitiş M. Mîndăcanu V. Mîndrescu A. Mîrza I. Mocanu I. Mocanu S. Moraru Al. Morăraş M. Moruga Vasili

18 1345 926 1243 477, (771), 804 12 1017 1244 662, 1406, 1464 1094 662, (768) 436 (240), 662, (684), (788), (1239), 1416, 1465 (74), (75), (148), (151), (158), (161), (220), (820), (826), (851), (919), (920), (1224) 1236, (1400), 1418 1018 437, 440, 452, 456, 457, 460, 1245, 1247, 1405 454, 1248 1096 472 1250 1372 (1167) 1251 472 1019 (436), (890) 403 1020 1021 1022 1382 1252 1253 1254 1468 1469 1255 1256 424, 1023 147


Mospan S. Movcean Pavlo Movilă Petru Mrevlişvili Makvala Muhtar Askad Munteanu Adriana Murgeanu Ion Mustea Gh.

(844) 1024 (898), (903), (907) 1025 1026 28 1257, 1258 1371

Nantoi C. Nasrattinoglu Irfan Unver Nasrullo K. Nastasiu Vasile Nazar V. Neagoe Gheorghe Necula Ionel Neculce Ion Nedelcea T. Nedogonov A. Negru Nina Nencev T. Neruda Pablo

1477 404 1027 452, 460, 1259, 1260 1261 1262 1263 (893), (1167) 15, 1264 1028 437, 1265 (844) (177), (178), (195), (311), (339), (351), (358), (424), (427) 1029 455, 1269 1477 1030 (690) 1270, 1271 1031 1032, 1033

Neto A. Nicolescu Daniel Nicu V. Niit Elen Nistor B. P. Nistor Eugeniu Nurîev I. Nurulaeva G. Oboroceanu I. Ol’ enko D. Ol’ evskaia N. Ol’ evskij R.

148

Oni ko A. Oprişan I. Ov inikova - Pelin V.

649 342 1272 313, 329, 356, 368, 371, 397, 398 420, 421 1353 436

Paladi T. Palancica I. Palvanova Z.

1274 697 343, 344


Panţîru T. Parja Gheorghe Paşcov G. Pavlicenco S. Pălărie D. Păunescu Adrian

Prut A. Puşkin Serghei

1275 450, 1343 1034 1075 1354 493, 657, 924, (1113), 1276 - 1278, 1481 1340 1035 445 459 (723) 459 26 1377, 1387 1279 (784) 1280 1374 (907) 437, 619, 1345 (788) 1036 1037 448 1283 1284 1356 315, 330, 339, 341, 344, 352, 359, 360, 364 - 366, 370, 372 - 374, 376, 383, 384, 387, 388, 393, 395, 1038 1489 (782), (881), (1194)

Radu N. Rassadin S. Raud M. Răileanu N. Rău Alexe Răzeşu Dumitru Reniţă A. Reniţă Ion Ricosu Â.

1378 472 1039 16 437, 1285 1286 697 400 - 402, 1243 (357)

Păunescu Andrei Pelin Elin Peteteatcu T. Petrov V. Piersic Florin Pilaeva G. Pivcenco Iu. Pînzaru V. Pîslaru V. Platon Ion Plămădeală Antonie Pleşcan Ilie Z. Pociatski Sofronie Popa Nicolae Popovici Constantin Poţhişvili Moris Poveda H.M. Preda Constantin Prepeliţă M. Proca I. Prohin V. Protalin V.

149


Roadedeal M. Robot A. Rogojanu Ion Roibu N. Rojdestvenski R. Rokpelnis J. Romanciuc Vasile Roşca Agnesa Roşca I. Roşca V. Rummo Paul Erik Rusnac I. Rusu Valeriu Rybak S. Sajin Luminiţa Saka Serafim Sanin V Savostin N. Sângeorzan Z. Scarlat Mircea Selelionis E. Sengar L. S. Senic V. Shonoeman Lily Silvestru Aurelian Simion Eugen Simonca O. Sirunian G. Siupiur E. Sîrbu A. Sklâr E. Slovânova M. Slutu N. Snegur Mircea Sobieţchi L. Socea M. Solomon Didina Som Micola Sommer Johann Spinei V. 150

1287 (844) 1344 1412 1040 307 1121, (1124), (1169), (1200), 1211, 1246, 1288 1095 1254, 1477 1492 1041, 1042 1289 (803), (819) 380 (806) 662 437 312, 1122 438, 1290 436, 1291 1043 1044 455 (986) 452, 1083 - 1091, 1096, 1098 444, 1293, 1294 1380 1045 1357 16 405 411, 422, 429 1350 (619), (1367), (1425), (1441), (1469), (1481), 1498 460, 931, (1124), (1246) 1295, 1296 1414 1046, 1047 (891) 1236


Spiridon S. M. Stamati Constantin Stati Vasile Stavscaia I. Stănescu Nichita Stegaru Nicu Steia Lucian Stoicu L. Strijeniuk S. Strîmbeanu Andrei Sturza Corneliu Suceveanu Arcadie Suprunencu V. Surovţev I.

1500 (832), (857) 436, 455, 1297, 1298 1122 (452), (789), (1184) (466) 1299 1363 1048 662, (856), 1301 1302 1346, 1354, 1355 1303 472

Şandrea I. Şandru Ilie Şchendrea A. Şchiopu S. Şimăndan E. Şirvis P. Ştefan cel Mare

Ştefănescu A. Ştirbu I. Şukrullo Şumakov N. tep ys Juozas

1338 1401 1501 1279 1403 1049 (8), (86), (99), (131), (266), (441), (581), (711), (725), (744), (749), (757), (904), (910), (1092), (1258) 1304 804 1050 1051, 1052 1300

Tangrîkuliev K. Tarlapan Efim Tecuci V. Teleucă Victor Teodosie de la Neamţu Teodosiu Lucian Thomas de Iriarte Toporygin V. Tozlovanu V. Traat M Traian Vodă Tudoran I. Tulnic V.

1053 - 1056 (1124) 19 1124 (909) 1368 1057 336 1306 1058 (1167) 437 472 151


Turea L. Tynânova I.

437, 459, 1307 389

Ţamblac Grigore Ţibulschi I. Ţîmpău V. Ţopa T. Ţurcanu A. I.

(911) 804 1279 1393 1, 435, 452, 697, 1308, 1354

Uigun Ulici Laurenţiu Ungurul T.S. Urecheanu A.

1059 295, 449 1060 1366

Vaarandi D. Vacietis O. Vaculovschi A. Vangheli Spiridon

1061 1062 1309 472, (787), (822), (846), (852) - (854), (867) (77), (899), (905) (745), (1234) 934 619, (785), 804, (808), (1121), 1311, 1312, 1346, 1377 1511 1393 1063 834 1367, 1379, 1394 1339 373, (378), 448, 472, (778), (804), (840), (845), (847), (871), 879, (1120), (1121), 1124, 1132, (1153), (1187), 1209, (1224), (1230), (1239), (1243), (1296), 1313 1317, 1396, 1403, 1416, (1454), 1457 1345 (1124) 1064 619, 1377

Varlaam Vasilache Vasile Vasiliev S.S. Vatamanu Ion Vatamanu V. Vatavu M. Venclova A. Vengher M. Vicol M. Vieru Boris Vieru Grigore

Vieru Ion Vieru Nicolae Vinokurov E. Vizir A. 152


Vîrtosu Grigore Vîrţanu M. Vlase Vlad Vodă Gheorghe Voicu O. Vornicescu Nestor Vornicu I. Voznesenski A. Vozn k V.

(732) 1076 1512, 1513 1318, 1346, 1396 1359 15 460 1065 415

Werther

(927), (986)

Zabaştanski V. Zadnipru Petru

1066 - 1068 759, (769), (862), (866), (869), (870), (1211) 780 3, 9 13, 410, 412, 413, 426, 430, 433, 446, 1069 1071 334 1072, 1073 925 1319 310

Zagaevschi V. Zamşa S. Zatuliviter Volodimir Zavadski . Ziedonis I. Zlobin G. Zubaşcu I. emkauskas P.

153


1566.

INDEX ALFABETIC DE VERSURI

A kolto hona… A 1002 noapte A pticam snâtsâ dali A pticy su estvu t li ’ letaâ “A rassvet budto sama l bov’” A rezista fără nici o şansă… A svitanok, mov same kohannâ Abracadabra Acasă Aceste peisaje ale sufletului Adiere de primăvară Aerul.. Al cincilea anotimp Al douăzeci şi doilea poem Alb pe alb Alba Iulia Alchimistul Aleksandr Makedonskij Alexandru, învinsul… Alimoş Am început să-ţi semăn ţie… Amurg Anton Apă neîncepută Apel’sin Aproape de tine… Arheologi din viitor Arheologiâ Arheologie Arhiv Arhive descuiate Armeniâ Arşiţă Astronomul orb Aşteptare de primăvară tîrzie… Ave Maria  pred uvstvu …  vospeva rodinu svo Ârmarok XX stolittea Âvilas’ ty ko mne veliko stranoj… 154

434 3, 4, 7, 30 370 312 420 250 421 7 2, 21, 31, 32, 207 7, 10, 14, 20, 21, 33 34 35 7, 260, 285 7, 10, 20, 21 7 36 260 25 7, 134 37 251 2 79, 415 2 326, 392 177 3 25, 383 10, 26, 39, 157 3, 7 3, 86 313 40 26, 148 41 3, 47, 65, 93 367 314 416 25


“B’et v glaza solnce zolotym do dem…” Babo ka Babu ka Floare Balada viţelului Balada za moâ basa Baladă

Baladă : cîntec la spectacolul “Horia” după piesa lui I. Druţă Baladă cu Toma Alimoş Baladă pentru tata Balena crescută-n acvariu… Ballada Ballada dlâ otca Ballada o telenke Barbarii Barbu Lăutaru Bard Basme de adormit bătrînii Bat’kivicina (Patrie) Bărbaţii Bătrîn Bătrîna Floare Bătrîneţea poetului tînăr Bătrînii Bednyj Aurel Bezimenni bogomazi Bezymânyj hudo nik Biblioteca Binele Biserica din Căuşeni Bîlbîiţi profeţi Bîlci. Secolul XX Bocet Bocet pentru Meşterul Manole Bocitoarea Bo s’ â knigi… Bo s’ â vstre i s knigo odnoj Brad Broasca ţestoasă

409 354 25 3 301 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 20, 21, 26, 32, 42, 43, 44, 68, 75, 90, 136, 151, 157, 177 4, 7, 9 3, 4, 7, 10, 16, 45, 99 26, 46, 47, 65 3, 7, 10, 48 25, 314, 315, 347, 348, 359, 368, 383 25 371 3, 7, 10, 16, 49, 86, 214 183 3 3, 4, 7 410 50 260 156 3, 67 3, 4, 7, 10 316 13 25 7, 260 6, 7 3, 4, 7, 10, 289 260 26, 51, 241 3, 10, 21 3, 4, 7, 21 3, 7, 77 13 25, 383, 395 21, 77 7 155


Bucovina Bufonul : lui Dumitru Fusu Bugdai atîzî Bugeacul Buletin de ştiri Bunica Floare Bunicul “Byl â togda v Bare…”

7, 10, 21, 52 20 407 3, 7, 10, 21, 275 3 4, 7, 21, 26, 47, 65, 214 2, 7, 21, 53, 93, 231 411

C’o mie de ochi urmăresc… : lui Gr. Vieru Ca părul iubitei Ca şi cum…

20

Calipsoapocalipsă Caloian Calul cu aripi Catedrala Călăii Călătoria lui Milescu Neculai Spătarul în ţara depărtată-a Chitaiului, trimis în solie moschicească de ţarul… Căpriana Ce e ecoul ? Ce sfîntă, totuşi este draga mea… Cea nesfîrşit de dragă, ea… Cetate asediată Cetatea Sorocii Chiar şi azi… Cimitire aparte Cimitire arate Cimitirul Cireşi în floare Cîmpii Cîmpii natale “Cînd gîndesc cît de mult ne iubesc izvoarele…” Cîntare veche Cîntec Cîntec de leagăn pentru bătrîni Cîntec fără cuvinte Cîntec ţigănesc 156

234 2, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 26, 43, 54, 90, 100, 102, 177 7, 260 56 3, 4, 7, 10, 21, 275 10, 57 10 26

4, 7, 21, 26, 47, 65, 254 58 7, 10, 16, 165, 247 , 294 6, 7 7, 59 3, 4, 10, 60, 241 3 3, 151 4, 7 7, 10, 21, 61, 247 250 177 62 63 251 64, 197 250 3, 21 3, 67, 241


“Cîntece despre război şi pace” Cîntece fără cuvinte Cîntecul Cît trăim pe-acest pămînt Clepsidră Clopot pentru Nistru Clopotari Codri la Codreni Colega de clasă Colind la sănătatea ţării Colind pentru tine Colindă Colindă de copii Colindă despre-o femeie cu cimitirul în tindă Colindă pentru un pom tînăr Conferinţă de presă a marelui inventator Conjugarea verbelor Continuitate Copacul fulgerat Copiii anilor de război. 1944 “Copile-ţi las drept moştenire…” Corăbieri pe uscat Costică - zâblik Coşmar Cronicarii Cu colinda la Cahul Cum ochiul ţi-e înăuntru îndreptat Curînd Cutremur Cuvinte străvechi Cuvînt de Patrie as pislâ do dâ omu zamerzav strumok ? Car’ - snegovik “Celu vozduh Ot izny…” Cvetami vstav na krepostnye steny… Cvitut’ abrikosi Daniela în groapa cu lei

65 7, 10 260 66 6, 7, 10, 16, 21, 26 3, 151 3, 7, 10, 289 3, 67, 68 3, 4, 7, 227 69 3 20 3, 86 3, 4, 7, 21, 275 70 4, 7, 10, 16, 21, 26, 55, 148, 157, 195 3, 7, 21 7, 260 260 26, 241 71 7 316 7, 10, 21, 72, 138 2, 4, 7, 10, 26, 74, 75, 76, 158, 159, 161, 178, 193, 195, 201 3, 151 2, 154 114, 115, 260 3, 4, 7, 10, 21, 77 10 3, 77 414 415 316 412, 413 317 13 251 157


Davno Eminescu ne snilsâ… Davno Eminescu ne snivsâ meni… Dă-mi, Doamne, o şansă… De ce îngheaţă pîrăul ?… De ce plîng ? De din vale de Rovine De dragoste De dragoste nu scapi nici după moarte… De mult nu l-am visat pe Eminescu De sete mor… De veghe De ziua ta… Dede ( Bunicul ) Dedu ka Descoperim Patria… “Descrierea Moldovei” : lui D. Cantemir Despărţire Despre arta traducerii Deti voennyh let. 1944 Devoratoarele cărţi Dezrădăcinat Dialog fără moarte Dictatură Dimineaţa e ca o iubire Dimineaţa pe la şapte… Din cînd în cînd… Din cuvîntările pierdute ale lui Dosoftei Din “Poemul îngheţurilor” Din “tinereţea lui Alexandru Macedon”… Discursul lui Alexandru în faţa bravilor săi ostaşi Dnevnik Doi roibi cu stele Doina Doina noastră Doină Doină : lui L. Damian 158

25, 428 13 7, 10, 78 79 58 7, 260 4, 7, 10, 16, 21, 26, 80, 102, 163, 241, 277 3, 7, 275 2, 7, 10, 21, 26, 83, 93, 107, 269 7, 10, 81 2, 231 82 404 25 84 2, 3, 7, 10, 78, 85, 86 251 3, 67 25, 395 3, 7, 10, 103 7, 87 250 88 89, 90 6, 7 7, 10, 26, 241 26 154 7, 10, 21, 26, 148 7 25, 373 257 3, 7, 275 3, 86 3, 7, 10, 14, 16, 47, 65, 92, 93, 273 3, 4, 10, 21


Dojna Domniţa ( baladă ) Doru-mi-i de Dumneavoastră Dosciti… Do di Dragoste însingurată Dragostea dintîi Dreptul la eroare Ducipal Dumnezeu Dyry E martie’n lumine… Ea era aşa frumoasă… Echinocţiu de iarnă Eclipsa Ego El abuelo ( Bunelul ) Elegia tristeţii din prea multă iubire Elegie Elegie naivă de tot Elsinor Eminescu Eminescu i Creangă Eminescu la Odesa Eminescu şi Creangă

25, 383 3, 7 94, 95 416 319, 378 3, 4, 7, 14, 16, 77, 255 3, 7, 97 2, 4, 7, 10, 21, 26, 93, 98, 99, 163 7 7, 10, 21, 247 25, 379, 428 154 2, 6, 7, 10, 14, 21, 100, 101, 154 207, 241 2 403 400 3, 4, 7, 10, 21, 102, 289 26, 103 7, 10, 20, 234, 235 26 3, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 104, 107, 151, 255 320 3, 105 4, 7, 10, 26, 106, 107, 108, 109 403 110 3, 4, 7, 10, 21, 99, 103 7, 10, 20, 21 7, 10, 21, 26 111

En uppfinnares presskonferens Erată Eroii Eseu Esopia Eşti glasul verde-al frunzelor şi ierbii… Excursie cu copiii Éllegiâ Éta l bov’ Ézop

112 13, 25, 395 25, 321, 347, 383, 399 25

Fata de împărat Fata hună

20, 21 114, 115 159


Fată îndrăgostită Fenix ( Pasărea Fenix ) Fotografii Fotograful de fulgere Frate al meu… Frescă Frig Frumoasa Frumuseţe Frunze scuturate peste braţul meu Găurile Gde ty, detstvo?… Geroj Glasul Gluhie pticy Golodnaâ bezdna menâ pod idaet Gomer Grai Grai de pace Grădini în toamnă Greu e… Grevă

160

251 401 7, 260 6, 7, 260 3 3, 21 6, 7, 14, 114, 115, 260, 285 6, 7 7, 10, 14, 20, 21 287 26 391 25 116 25 379 13, 25, 383, 430 2, 4, 7, 10, 21, 26, 76, 93, 117, 159, 177, 178 3, 67, 75 7 77 118

Haide, iubito… Homer Hoţii Hoţii de la 28 iunie Hrisov de iubire medievală

2, 7 7, 14, 21, 26, 241 6, 7, 10, 119, 120 21 4, 7, 10, 14, 21, 26, 213, 214, 241

I nastane vesna… I obrazy zabytye, kak son… I snova do di… Iar noi ne urîm… Iarnă fără ninsori Iarnă naţionalistă Icoană Ienicer, 1936 Ieşire la mare Iliada

13 323, 370 395 10, 21, 122, 247 3, 275 4, 7, 10, 21, 123, 138 7, 10, 21, 247, 295 10, 21, 247 7, 10, 21, 247, 258 2, 21, 124


Ilieş de la Cireşi Ilieş iz Cireş-a Ilustrată cu biserici părăsite “Imet’ by pesn …” Imn cenzorului Imn limbii materne Infernul Inima prieteniei Inorogul Inscripţie Inscripţie pe o filă arsă de manuscris Inscripţie pe un volum de villon Insula de la Şerpeni : lui A. Silvestru Internat Interpenetraţie Ionică - pervoklassnik Ioniţă - pervoklassnik Ioniţă - şcolarul Irina Istorie Iubire veche Iubiri sentimentale Iubit-a Noastră Iunie Iz “Dnevnika” Iz stenogrami gu noj preskonferencii Iz stenogrammy nekoj presskonferencii Iz strany Prygu ih Mâ ikov I a ok Îmi înfigeam călcîile… În apărarea tristeţii În codru În Patrie, aici… În valea lui Esculap Încă o dată despre lupii din poezii Îndrăgostiţi Înger în armură Îngeri de armură

79, 152, 288 324, 415, 417 260 428 3 125 126 127 2, 128 7, 10, 16, 21, 165, 247 6 251 3, 7, 21, 129 3 130 325 319 208 152 260 20 291 260 96 301 13 430 319, 326 415 251 3, 67 132 2, 76, 133, 134, 135, 136, 193 202 3 7, 10, 14, 20, 21 4 3 161


Îngerul bîlbîit Îngerul îndrăgostit Întemeietor de religii Întoarcerea cailor Întoarcerea fiului risipitor de frumuseţi Întoarcerea lui Eminescu Întotdeauna Între… Între două bătăi de inimă Între dragoste şi moarte Învăţăm iubirea… Învăţătoarea

4, 7, 10, 102, 139, 140 141 10 142 7, 260 20 143

Jurnal

7, 10, 20

Kak na i pesni ne pereskazat’… Ka etsâ… Ki ka i mi ka Kladbi e pod domom Knigi-po irateli Koleblem svetom kolokol nebes Kolodeznye mastera Konec tysâ eletiâ Konferenciia za peciat na golemiot ( Conferinţă de presă a marelui inventator ) Kot i my onok Kotenok Krini ari Kuzne ik

327 25, 354, 358, 383 415 329, 371 25 330 25, 331, 428 25, 383 311

La izvoare La marginea verii La revolucion ( Revoluţia ) Lapsus Lăcusta Lăsaţi salcîmul : lui V. Beşleagă Leda io Legenda Legenda dvadcatogo veka Legenda hagiografică din secolul XX Legendă 162

260 7, 10, 14, 16, 21, 26, 148 7 3, 7, 10, 273, 275 4, 10, 137, 138

319 332 13 319 145 108, 147 402 6, 260 208 4, 7, 26, 44, 102, 148 415 347 371 3, 7, 149, 227 260


Legendă hagiografică din sec. XX Legendele Legendi Legendy Leneşul Lenin Lenoşel Lentâj “Letopiseţul Ţării Moldovei…” Libelula Lied “Limba noastră-i - foc ce arde” Lipa Lipnic Lira de iarbă List vid materi Liubovna ( De dragoste ) Livada de piersici Luceafărul : lui M. Eminescu Lu ’ zvezdy Luminat de o floare Lunatiki, ili vl blennye Lupii Lupii bătrîni L bimaâ, idem… L bov’ kak otrava sladkaâ

10 4, 7, 10, 26, 241, 268 13 25, 383, 399, 430 150 3, 151 79, 152, 174, 288 333 120 3, 101, 255 7, 10, 21, 103 75 25 4, 26, 68, 148 10, 20, 21, 153 13 311 2, 7, 10, 14, 154 3, 4, 255 25 2, 155 25, 383 7, 26 3, 7, 214, 289 25 352

Mai mult decît se vede… Maica noastră… Maică, e toamnă… Mama Mamaly naâ strana Manastir vo Cetatea Albă ( Schit la cetatea Albă ) Manual de dialectică a metafizicii Manual de istorie Manuskript iz seredn’ovi â Manuskript iz srednevekov’â Mariâ Marie, Magdalină… Marină Mateevici Alexei Măreţia cuceritorilor Măria sa, învăţătorul Medve onok

26, 156, 157, 231 26 158, 159 25 316 311 3, 7, 10 3, 7, 10, 86, 99 13 430 25, 418, 428 3, 4, 67 160 7, 10, 26, 148, 158, 161 7 162 324, 417 163


Melodie fără sfîrşit Memorandum Memoria copacilor Memorii Memoriu Metelik-odnodenka Mi-i teamă de o carte Mică incursiune Mierla domesticită Miez de iulie Mii de mărţişoare Mij drug, poét…: Vasile Roman uku Moartea lui Zamolxe Moj drug - poét… Moldaviâ Moldavskie napevy Moldova Moldova - aer de misteri ce zboară… Moldova - mudrye mastera Moldovenii Molitva Molitva ( Rugă ) Molodye Moscheie ( Taj Mahal ) Moş Asmaţuchi Moş Matei din ţărînă… Moştenire Motiv srednevekovoj l bvi Muzyka My Rodinu tvorim po svoemu podob’ … N-avem nici timp, n-avem nici vreme… N.K.V.D. - istul Na pavlinov mnogie veka… Na e kolo… Nausicaa Napitok l bvi … Navele lor se aud în tării… 164

3, 7, 14 25, 383 7, 26 4 7, 10, 16, 26, 163, 199 419 2, 4, 7, 10, 16, 21, 26, 154, 157, 163, 195 7 7, 10, 16, 21, 164, 165, 247, 294 2, 68, 166, 207, 236 167 13 3, 7, 10, 67 25 420, 421 336 20, 25, 26, 168, 193, 194, 196 169 347 170 13, 25, 337, 379, 383 311 379 7, 260, 285 79 2, 7, 14, 154 58 25, 338, 379, 383 25, 383 367 6, 260 138 25, 383 13 10, 16, 21, 165, 247, 294 25 171


Nătăfleaţă Nătăfleaţă - Făt-Frumos Ne zabyvae ’ byt’ genial’nym Nemoj prorok Neotpravlennye pis’ma Neo idannoe leto Nepoezii Nepoţeii Nepoţeii = Vnuki Neruda Neruda ( Neruda ) “Net poleznej utehi, ne eli éta…” Nevidannaâ vesna Niciodată n-am fost mai viu ca acum Nicolae Costin Nimic pe lume nu-i mai statornic ca rîul… Noapte ploioasă Nu bate ! Nu te grăbi, copilo… Nu uiţi să fii genial… “Nu vă certaţi surori şi fraţi…” Numai oamenii buni ştiu poveşti… Nuntă după scenariu Nuntă în post

392 172, 175 25 25 25 388 173 174, 175 176 2, 177, 178, 195 311, 339, 424 411 25, 354 , 358, 383, 424 179

O beznă flămîndă mă caută… O frunză care-a fost în pom demult… O l bvi 1936 O sete flămîndă s’aşază pe buze… Oamenii din lună sau îndrăgostiţii Obratnye do di Ochean vechi Ochiul al treilea

3, 4, 7, 102 20

Odamna ne sum go sonuval Eminescu ( De mult nu l-am visat pe Eminescu ) Odă pîinii Odinokaâ l bov’

120 153 154 10, 180 7, 250 26, 241 181 3 3 3

25, 383, 395 10, 21 183 2, 97 25, 383, 388 3 7, 10, 14, 20, 21, 184, 196 311 236 379 165


Odna li ’ izn’… “Odnodnevka v poletah pro al’nyh…” Oficijnij list Olyam szep volt Omul-pasăre Opât’ i n’ carit vo vsej vselennoj… Ora poeziei Orfej Orfeu Orheiul vechi Oricum, oricît, orice… Osâânij cvitom Osennaâ ohota O alelye koni rvut sbru O u ae ’ vdrug… “Ot nivy beskrajnej…” Ot izna Ozarennyj cvetkom P. S. Do “Mistectva l bov’” Ovidiâ Pablo Neruda Pamât’ derev’ev Pan Paparuda Pasăre oarbă Pasăre-n colivie Pasărea Fenix Pastel Patria Patria eternă Paznic al stelelor Păcală = Păcală Pădurea Pădurea de aramă Părinţii Păsări surde Peisaj la Curchi Pejza du i 166

340 368 13 434 7, 10, 20, 21, 185 341 186 25, 383 7, 10, 14, 16, 21, 26, 134, 187 3, 7, 14, 77 7 13 25, 383 342 25, 343, 344 345 25, 346, 347, 348, 349, 399, 425, 426 25, 314, 339, 350, 358, 359, 360 13 25, 351, 358, 427 428 7, 10, 26 7, 10, 14, 16, 21, 26, 241 7, 26, 156, 157 251 2, 7, 93, 189, 190 10, 21, 78, 191 2, 20, 192, 193, 194, 195, 196, 197 26, 193, 198, 199, 200 201 176 152 3, 203 3, 275 2, 10, 21, 135, 231 3, 7, 21 25, 344, 352, 373


Perevernutye do di Persikovyj sad Pervye poéty Pervyj poslevoennyj sneg Pesnâ ( Poezia ) Pesnâ o Rodine Pictori de biserici Pis’mo kryla Pisica Pisica şi şoricelul Pîinea mea Plakal’ ica Plan Plecare Ploaie tristă Ploi inverse Plouă Plouă încet… Plouă’ncet = Sonnyj dozd’ Pobegi “Pobe dala mysl’…” Podarit’ ho u “Podobna krugu…” Podsne nik Poem Poemul : lui Gr. Vieru Poet în amurg Poet rebenok Poetas de todos los paises, Unios ! ( Poeţi din toate ţările, uniţi-vă! ) Poetul : lui Gr. Vieru Poetul care demult n-a mai scris Poetul de curte Poetul libertăţii Poezia Poezii de azi Poéma [ lui Grigore Vieru ] Poét : Gre eskomu poétu Â. Ricosu Poét svobody

353 25 25 379 311 348 10, 204 430 7, 16, 26, 241 79 205 371 231 7, 250 6, 7, 10, 16, 21, 165, 206, 237, 258, 294 2, 7, 10, 14, 21, 26, 43, 136, 178, 190, 199 3, 4, 7, 21, 207, 208, 241 20, 209 210 354 411 355 25, 383 398 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16, 21, 26, 77, 199, 211, 255 2, 7, 21, 231 260 356 402 7, 14, 20 212 3, 4, 7, 10, 77 2, 154 7, 16, 21, 65, 163, 214, 215 227 13, 25, 378 13, 25, 308, 340, 357, 358 314, 359, 360 167


Pogovorki Polemici în jurul celor 16 volume de M. Eminescu Poroj Portocala Portretul dogmatic Post-scriptum : la “Arta iubirii” de Ovidiu Postskriptum Pozdnââ vesna Pozvol’te derevu cveten’e…

168

25, 383 216 25, 383 175 3, 227 7, 10, 16, 21, 26, 103 25, 383 336, 361 25, 362, 368, 369, 383, 399 311

Pravo na zabluda ( Dreptul la eroare ) Precum un cerc cu centrul în afara sa… Precuvintele Prefaţă Prefaţă la Mateevici Prekrasnoe Prietenul meu, poetul… : lui V. Romanciuc Prietenului visător Prihodit srok Prihodit vremâ Prikl eniâ Păsărela Prima ninsoare de după război Primăvara extraordinară Primăvara îmbătrînită Primii poeţi Pro carâ Borodata Profet fals Profetul mut Proverbele Proverbele cuvintelor Provincie Ptica Feniks Pui de urs Puncte-puncte…

221 363, 405 25, 310, 388 391 3, 77, 222 2, 7, 177 3, 67, 68 26, 103 391 7, 10, 14, 16, 21, 247 2, 7, 10, 14, 21, 26 21, 26, 241 292 7 25, 364, 378, 388, 395 79 3

Raiaua mea de la Hotin… Rasseânyj Tîndală Raza stelei Rănit din iubire Război

7, 10, 16, 140, 223 392 213 10 3, 214, 225

10, 14 3, 7, 21 219 3, 7, 10, 75, 151, 220 25, 383, 428 10, 26, 241


Război civil Războiul Recital de poezii la o casă de copii Recviem Re ’ Re ’ velikogo izobretatelâ na press-konferencii Refren Remember Reportaj de la Căpriana Republica cu cea mai mare densitate de nedumeriri pe cap de locuitor Restaurare Restauratori de tablouri Restavratory Reveniri Revoluţia Revol ciâ Ritual Robkij âzyk Rochii se trimit Rock, my love Rod “Rodâtsâ i v Moldavii l di…” Rodina Roditel’skie kolâdki Roditeli Rodnoe pole Rodnye polâ Romeo i D ul’eta - 85 Romeo şi Julieta - 85 Rossa Roua Rouă şi lacrimă Rug la Chiţcani Rugă Rugăciunea Ruxanda Ruksanda

10, 21, 224 20, 21, 112 3, 7, 10, 226, 227 10, 21, 228 25 25, 379, 383 7 7 3, 229 3, 4 3 4, 7, 10, 26, 99, 214 25, 383 154, 230 26, 231 25, 365, 428 177, 197 329, 371 208 3, 232 20, 233, 234, 235, 236 411 25, 366, 367, 368, 369, 370, 373 371 371 349 25, 308, 357, 372, 373, 374 340, 375, 395 26, 47, 65 25, 376, 388 237, 238 239 3, 7, 10, 21, 67 4, 7, 10, 14, 26, 78, 157, 214, 240, 241, 269 7, 242, 250 7, 26, 267 25

169


Saharna Salbele dimineţii Salcîm Samyj prosve ennyj istorik iz moldovan…” Sară Să… Să mă trezeşti mamă “Să ne iubim. Ca în Pompei, ultima zi…” “Să ne-ntrecem, tineri şi nebuni…” Săgeată înfiptă-n aer Săracă ţară bogată Sărmane suflete naiv… Schit Schit la Cetatea Albă Sclava Scriptură Scrisoare către Alba-Iulia Scrisoare către cititor Scrisoare lui Ghevorg Emin, în Armenia Scrisoare lui Ilie Ilaşcu Scrisoarea a doua Scrisoarea întîia Scrisori neexpediate Scrisorile Scumpia Scumpie în toamnă Seară Seâtel’ Seceta Secol modern Secrete ceasuri Seismologii de la o vreme… Sentimental Seri Serile Sevda üstüne ( De dragoste ) Simion Singur. Singur la porţi… Sîmbăta la ţară Sîmbăta morţilor Sînt rău. Sînt bun. Sînt nemilos. 170

3, 7, 10, 151, 243 58 2, 7, 14, 21, 177 411 20 7 287 115 244 2, 7, 10 7, 10, 246, 247 3, 4, 6, 7, 10, 16, 248 260 4, 7, 10, 21, 138, 249 6, 7, 250 6, 260 7, 10, 21, 252, 294 3, 4, 10, 21 140 7, 253, 254 3, 255 3 26 183 3, 7 291 7, 10, 21 25 3, 7, 21, 68, 291 3, 4, 7, 10, 44, 148 177 256 251 2, 7, 21, 68, 190, 238 257 404 152, 208, 288 7, 250 3, 7, 151 3, 227 6, 7, 10, 16, 258, 294


Sînt blînd… Skazan’e kak Milescu Nicolaj Spafarij, tâzkij trud svoj ispolnââ, poslom Moskvy otpravilsâ v Kitaj Skol’ko nam na svete it’… Slepaâ ptica Slepoj astronom Slova pospeva t kak v pole zerno… Slovno by… Slovo Rodiny Slu aj Soare bătrîn Solstiţiu Sonnyj do d’ Soroca Sovsem naivnaâ éllegiâ “Splyva t prodni, kak teni v letnij den’…” Spun cuvinte… Staroe solnce Statu-Palmă-Barbă-Cot Steaua Stele Stema Stihuitor Străini Strekoza Sub apă lacrimile Sufleorul Sultan Sultanul Sumerki Sunt singură… Supuşi ai cuvîntului Şansa Şarpele de casă Şi vine sorocul… Şoarecele cuvintelor : lui L. Damian Şoricelul şi pisica Ştearsă şi colbuită-i pare… Ştefan cel Mare

25

377 25, 383 25 378 378 379 25, 379, 383 2, 21, 259 7, 14, 114, 115, 260, 285 210 21 25, 373, 374 411 6, 7, 260 25, 314, 359 26, 241, 261 7, 260 262 10 250 251 25, 314, 359, 383 263 3, 4, 7, 10, 21, 264, 273 25, 383 7, 10, 14, 26, 241 25, 348, 383, 395 265 251 3, 7, 10, 21 3 190 20, 21 208 200 7, 10, 86, 99, 266 171


Ştefan cel Mare, bătrîn…

3

Tabăra pionerească la Vadul-luiVodă Tak svetla ona byla…

2

Tăceri asurzitoare Tăietorii de păduri Tărîm de iulie Teiul Telegramă ( planeta pămînt pnt ei unicei pnt ) Telegramma Testament Testament ( Testament ) Tigheci Timp de după ploi Tinerii Tîndală Toamna voievodului : lui D. Cantemir Toamnă devreme Trandafirul Transnistria Travânaâ lira Trăim un veac extraordinar Trecerea unui poet Tret’â ast’ Tret’e oko

379 4, 7, 10, 16, 26, 44, 157, 215, 241, 268, 269, 270 13, 311, 430 3 271 3, 10, 247, 272, 273, 275, 294 79, 152, 175, 288, 415 4, 10, 21, 26

Tristeţea sărbătorilor Tu, care eşti ca raza…

6, 7 3, 4, 7, 10, 16, 276 10, 277 306 278 279 309 13, 25, 373, 382, 383, 419 305, 306, 308, 327, 370, 426 3, 4, 14, 289 2, 64, 197

Ţara mea de dincolo de Prut Ţara nedumeririlor Ţara poetului : lui P. Zadnipru Ţărani fără pămînt Ţinea la umăr vioara

7, 280 21 20 3, 227 2, 281

U ebnye istorii U imsâ l bvi

371 25, 373, 384

Tretij glaz

172

25, 354, 368, 381, 383, 428 7 3 2, 190 26, 277 3


Udivitel’nyj Anton Uite copilărie, uite frunzele, uite frunzele am zis Ultimul soldat Umil mă simt Umil mă simt în preajma istui grai Un copil neastîmpărat Un pumn de lut Unchiul Ilie Uprâmec Urare pentru un pom tînăr Urătură Urmele lui Dumnezeu Uro aj Uvol’te vol dereva… Üçüncü göz ( Ochiul la treilea )

319 282

Va ninge la noapte, iubito… Va veni haiducul Varlaam Vasilaş Vasili Vasiloi Vatan Vărzăreşti Vdrug Veac timid Veacurile se semeţesc ca păunii… Ve er poézii v detskom dome sela popenki Ve era Ve ori Vedme a Vesna Viaţa lumii Vin zorii Vine un timp Virna Bat’kivicina Vit izna Vîrsta de trecere Vl blennye

286 58, 287 3, 21, 77 208, 319 300 288 406, 407 3, 67 385 3, 4, 289 3, 4, 7, 10, 14, 16, 273 386

Vl blennyj angel Vnu ata

260 212 144, 212, 200 288 10, 14, 16, 21, 247 3, 7, 21, 67 316 241 3, 4, 10, 77, 102, 283 7, 250, 284, 285 370, 374 13 404

25, 314, 359, 387, 388 13 415 370, 389, 408 21, 26 290 7, 20 431 432 3, 4, 7, 10, 16, 255 25, 310, 339, 360, 383, 388 25, 383 326, 390, 391, 392 173


Vnuki Vojna Volki Vorobej Voroneţ Vossozdau tebâ po pis’mam Vozvra enie lo adej Vrabia “Vsem, to napisal, ot ityva s’ pered vremenem…” Vulpile Vyros ij v akvariume kit

300 25, 373, 393 25 25 10 394 379 26, 103, 291 411

Zakohani (Îndrăgostiţi) Zatmenie Zave anie Zbor Zburătorul Zeii Zeii sclavi Zemlâ poéta Zerkalo reki “Zic, vai de cel ce din iubire a trădat…” Zid Zidul

410 25 25, 383, 395 292 2 2, 10, 21 7 368, 397, 398 399 7, 14, 115

Zonă de frontieră Zugravul anonim Zvitâ ci Zvorotnij do ivopis’

174

2, 7, 21, 201 25, 383, 395

26 7, 10, 21, 247, 293, 294, 295 7, 10, 21, 296 4, 7, 10, 21, 26, 109, 270, 297 13 13 413, 433


INDEX ALFABETIC AL TRADUCERILOR Adevărul Ala - Tau Am să-ţi dau o cărticică Amintire Amintire despre secetă Andresco Anetei Au ars cele stele de lemn… Au va bate ora ta, anotimp al cuvintelor mele August Azi e ziua mea = Den’ ro deniâ

1051 1053 950 993 967 1035 986 973 1018 976, 979 1011

Bărci îmbătrînite Bătrînelul de paie Bătrînelul şi cei doi flecari Blestem Boierul şi cizmarul Boul şi furnicile Broasca ţestoasă Bufniţa şi Ciocîrlia Bumbacul Bună seara, Inessa Bunelul înţelept

1061 985 985 941 1010 1004 950 966 1002, 1054 974 1021

Ca cerul să nu se prăbuşască… Cahul Calendar Catedrala şi vrăbiile …Călătorit-am prin ninsori, prin soare Căsuţa mea natală Cătră un prietin Către cititorii satirelor mele Către Lily Shonoeman Căutare Ce ştie despre sentimente… Ceasurile Chemarea Chişinău Chitara

965 993 958 1060 949 1051 962 986 1062 1005 1021 1003 992, 993 977 175


176

Cirli - cirli Cînd răsărit-a chipul tău… Cînd singur sînt Cîntec Cîntec de mai Cîntec de noapte al marinarilor andaluzi Cîntec despre Moldova Cîntec pentru latinii din Republica Moldova Cîntec simplu Cîntec ţigănesc Cîntecul nu are sfîrşit Cîntecul ţiganului bătut Clopotele Cocostîrcul aşezat Codrii Moldovei Copăcelul Corbul şi Vulpea Cosida crengilor Covorul Cred… Creştetul asfinţit Cuibarul bîtlanului sur Culorile Patriei „ bina i rodina [ Străinătate şi Patrie ]

1025 975 946 1072 986 976

Dans Dansatorul pe frînghie De la munte la mare …Demult, în tinereţea mea Despărţire Despre firul de iarbă Dialog Dintre toate - cel mai mult am iubit Doi catîri Dor Dor de baştină 22 iunie 1941 Douăzeci şi patru de ore de dragoste în iulie, apoi în august Dragoste Drumul parcurs

983 944 986 1026 986 1016 946 989 1010 986 993 1028 970

991 939 1058 986, 1065 1039 977 943 1000 993, 995 985 1010 977 987 960 954 957 1043 996

941 954


E-adevărat… Esenţa focului Extras al tristeţii

977 946 986

Fantaziâ na bine [ Fantezie din străinătate ] Fantezie din străinătate Făţarnica Femeia Femeia neagră Fetei moldovence Fierbe laptele’n ciaun Fîntîna în stepă Floare Furul şi maică-sa

996 993 1004 953 1044 993 950 1055 941, 1045 956

Gazelul dragostei disperate Graiul de foc Granica Moldavii [ Hotarele Moldovei ] Gutuiul

978, 979 954 996 963

Haitele de lupi Hori Hotarele Moldovei Hotin

1051 1013 994 993, 995

Iarba fiarelor Iarna vreau să fie vară… Iartă-mă, mamă! Iaşi Ierni de după război Ieslea Ipocritul …Iubirea mi-a adus adesea şi dureri Izvorul inspiraţiei

1041 1008 1051 939 1066, 1067 985

În alt fel… În chilia unei mănăstiri În iarba de mătase-a celor lunci… În loc de discurs În lupte s-a călit oţelul În ospeţie vă aştept, prieteni! În zorii zilei… Încrederea în om

979 1035 1032 972 1047 987 945 1066

1050 946

177


Întîlnirea Întroducerea la o carte de fabule Într-un oraş moldovenesc

1003 1004 1003

Jocul

1042

Kagul [ Cahul ]

996

La judecată La manevre La monumentul eroilor din satul Rudi La semănat Lăpuşna Leul Leul în expediţie Leul învins de om Leul pocăit Leul şi eticheta de carton Leul şi măgarul la vînătoare Leul şi şoarecele Linie de cale ferată Linişte Lituania Luminişul devenise întuneric Luna din mahala Lunca Luntrea bătrînă Lupi şi iepuri Lupul şi luntraşul Lupul şi Vulpea judecaţi de Maimuţă

986 1023 1038

Macul Mai tremură sufletul apei… Marea’n asfinţit Măgarul şi hoţii Mănăstirea Neamţului Mecanicul Memento Memoriei călăreţului necunoscut Mi-i scumpă Patria - ca văzul Moartea albinelor Moartea lui Antonito el Cambario Moldavskie lesa [ Codrii Moldovei ] 178

1027 993, 995 969 1010 1010 1004 998, 1019 1010 956 1066 - 1068 951 968 970 1037 988 1052 998, 1019 1015 1010 988 952 1059 1010 993 1009 983 936 1056 999 980 996


Moldova Moldovei Monastyr’ Neamţ [ Mănăstirea Neamţului ]

1051 959, 960 996

Neamurile, ca nişte bărci lungi… Nemanul Nenorocirea Nevasta necredincioasă Noapte de vrajă Norul Nu te stinge focule! Nu-i invidiez pe tipii indiferenţi Numai picii Nuntă moldovenească

1073 1049 1035 981 986 985 946 1046, 1047 1030 1069 - 1071

O dragoste nouă e-o viaţă nouă O filă O frunză de toamnă O noţiune elastică O şoaptă Odată… Odă pentru Bucovina şi Basarabia Oglindă strîmbă

986 1026 1003 1035 961 947 940 979

Pastel în amurg …Păstrează-a Patriei lumină Paşi Păianjenul şi muştele …Pe cea mai minunată dintre stele Pe un exemplar al “Suferinţelor tînărului Werther” Pescarul şi peştişorul Pescăruş încărunţit Pesnâ o Moldavii [ Cîntec despre Moldova ] Pîinea Podul Mirabo …Poetul e un rost Poezia *** (Preadarnicii zeii sunt în toate ) Preludiu Presiosa şi vîntul Preţul zorilor de zi Prima întrevedere cu ai săi

1071 1020 1040 998 1020 986 1010 946 996 1059 942, 943 1059 972, 1033 986 979 981 1007 993, 994 179


180

Primăvara = Vesna Prinderea lui Antonito el Cambario pe drumul Seviliei Priroda Moldavii [ Natura Moldovei ] Privighetoarea Privighetorile Purta un cuvînt

937 980 996 1003, 1064 999 1034

Raţa şi şarpele Reforma [ Reformă ] Regele din Fule Rezico şi calul lui Romanţa durerii negre Romanţa gărzii civile spaniole Romanţa lunii, lunii… Romanţă veselă Roua Roza şi Porcul Rudachi

1057 996 986 1006 981 981 977, 982 990 1022 985 1001

Salvarea Salutarea duhului Sară primordială Sate moldoveneşti Satul Cristineşti Satul Stăuceni Să adormi pe malul rîului… Să ardă buzele, cînd ar vorbi de viaţă… Să mergem în munţi… “Să ne-nchinăm în faţa bunătăţii…” Să nu cazi, soare… Scîrţîe portiţa Secera lunii iese din bătălie Seceriş Selo Kirstincy [ Satul Cristineşti ] Sînt tînăr Salvarea Sled Moldavii v Kaneve [ Urme moldoveneşti la Canev ] Soarele Soarele răsare Soarele sărmanilor Soiun - Aga Solea

986 986 1070, 1071 1048 993, 995, 997 993 1017 1024 938 964 954 1036 954 955 996 948 986 996 1021 988 1037 1031 983


Soroca Speră şi crede Spusa lui Socrate Sticletele şi merla Străinătate şi Patrie Su ava [ Suceava ]

993 1014 1010 1004 993, 997 996

Şase strune Şi născocit a fost cuvîntul

983 1026

Tamar şi Amon Tăcere Tinereţea Toamna Trandafir sălbatic Treptele Truditul

981 983 949 986 998 960

Ţărmurile primăverii şi făcliile triste Ţipătul

935 986

Un buchet de trandafiri pentru tine Un car plutitor de frunze… Un tată muribund Urme moldoveneşti la Canev Ursul, Maimuţa şi Porcul

1029 981 984 993 1057

Verdeaţa Vilnus în zori Vioreaua Vioreaua şi Buruiana Viţa de vie şi cerbul Vrăbioiul cumpătat Vreau să cînt = Â pet’ ho u …Vre-un zavistnic mai cată buimac Vulpea şi bustul Vulpea şi cocorul Vulpea şi măgarul

1026 1062 986 985 1010 998, 1019 1012 949 1010 1010 985

Zăpada Zeii Zi de iulie Zori de zi

988 965 1024 983

181


INDEX AL PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ( cu abrevierile folosite ) “a” Mic Academica Acţiunea ( Galaţi ) Adevărul ( Arad ) Adevărul Harghitei ( Harghita ) Adevărul în libertate ( Cluj ) Adevărul literar şi artistic Adevărul lit. şi artistic Alpha Astra Ateneu Azi Barvinok ( Kiev ) Basarabia Belye cvety Bohemia ( Cuba ) B lleten’ Calendar Calende ( Piteşti ) Călăuza Ortodoxă ( Galaţi ) Ceahlăul ( Piatra Neamţ ) Cele trei Crişuri ( Oradea ) Chipăruş Chişinău. Gazeta de seară Chişinău. Gaz. de seară Columna Comunistul Contrafort Convorbiri literare Convorbiri lit. Crai - Nou ( Suceava ) Crişana ( Oradea ) Cronica ( Iaşi ) Cultura Cultura Naţională ( Bucureşti ) Cultura Naţ. Curierul Românesc Cuvînt românesc torăcean ( Begheiţi-Torac ( Iugoslavia )) Cuvîntul liber ( Tîrgu - Mureş ) Cuvîntul românesc ( Hamilton, Ontario ( Canada )) ervonij promin’ Destine ( Bucureşti ) Deşteptarea ( Bacău ) 182


Dialog Dimândarea ( Tirana ) Dimineaţa Dnestrovskaâ pravda Dnestr. pravda Dnipro ( Kiev ) “22” 24 ore ( Iaşi ) Dru ba narodov Edebiât ve Sungat El caiman barbudo ( Cuba ) Evenimentul ( Iaşi ) Evenimentul zilei Familia ( Oradea ) Făclia Femeia Moldovei Florile dalbe Flux Ginta latină Glasul Glasul Bucovinei Glasul Moldovei Glasul Naţiunii Golos Naroda Gorizont Graiul de Duminică ( Baia Mare ) Graiul Maramureşului (Baia Mare) Gra danskij mir Gra d. mir Independentul ( Iaşi ) Izdatel’skie novinki Izdat. Novinki Izvestiâ Înfrăţirea Însemnări ieşene ( Iaşi ) Învăţămîntul public Învăţ. publ. Î kommunist ( Aşhabad ) Jurnal liber ( Winniped, Manitoba, (Canada )) Jurnal naţional Jurnal naţ. Jurnalul literar Jurn. lit. Ki inevskij universitet Ki in. universitet Kodry Kolobok Komjaunimo tiesa Kommunist Komsomol’skaâ pravda Koms. pravda Komsomols’kij prapor ( Har’kov ) Koms. prapor Komsomolec Turkmenistana 183


Komunizmo veliava La nueva Gaceta ( Cuba ) Lenins’ka zmina ( Har’kov ) Limba română Limba şi literatura moldovenească Limba şi lit. mold. Literatorul ( Bucureşti ) Literatura şi Arta Lit. şi Arta Literaturaâ u eba Lit. u eba Literaturanaâ gazeta Lit. gazeta Literaturanaâ Rossiâ Lit. Rossiâ Literaturnaâ Ukraina ( Kiev ) Lit. Ukraina Literaturnoe obozrenie Lit. obozrenie Luceafărul Magazin bibliografic Magazin bibliogr. Magazin bibliologic Materna Mesagerul Mi Dnistrom i Prutom ( Kiev ) Moldova Moldova literară Moldova lit. Moldova Socialistă Moldova Soc. Moldova Suverană Moldovanul Molod’ Ukraini ( Kiev ) Molodaâ gvardiâ Molodez’ Moldavii Moment poetic Momentul Monitorul ( Iaşi ) Namaganskaâ pravda (Uzbekistan) Narodnoe obrazovanie Nar. obrazovanie Nastol’nyj kalendar’ ( Moskova ) Na e nasledie Neamul românesc Nemunas ( Kaunas ) Neva Nezavisimaâ Moldova Nistru Noi Nord - press ( Suceava ) Noua Revistă Română Observator ( Tecuci ) Opinia ( Iaşi ) Opinia Moldovei ( Iaşi ) Opinia studenţească ( Iaşi ) 184


Orizontul Parlamentul ( Bucureşti ) Pămînt străbun Pămînt şi Oameni Pentru comunisn ( Orhei ) Plai românesc ( Cernăuţi ) Plaiuri trotuşene Poesis ( Satu Mare ) Porto - Franco ( Galaţi ) Prapor ( Har’kov ) Pravda Pro Basarabia şi Bucovina ( Bucureşti ) Program Programele televiziunii şi radiofuziunii Programmy televideniâ i radiovesaniâ Progresul ( Căinari ) Provincia ( Căinari ) Realitatea ( Iaşi ) Renaşterea ( Bucureşti ) Renaşterea Bănăţeană ( Timişoara ) Respublika Revista de lingvistică şi ştiinţă literară Rev. de lingv. şi şt. lit. România liberă România literară România lit. Românul Saund e ( Tbilisi ) Săptămîna Scînteia leninistă Sel’skaâ izn’ Sfatul ţării Socialisti na Harkiv yna ( Har’kov ) Soc. Harkiv yna Socialisti na ( Har’kov ) Sovet edebiâtî Sovetakan grakanutun ( Erevan ) Sovetskaâ Moldaviâ Sov. Moldaviâ Steaua ( Cluj ) Steaua roşie ( Suvorov - Ştefan Vodă ) Steluţa Sud-Est Suzir’â ( Kiev ) Szovjet irodalom Telegraful Român ( Sibiu ) Timpul ( Iaşi ) 185


Tineretul Moldovei Tinerii Revoluţiei ( Bucureşti ) Tinerimea Moldovei Tînărul leninist Tîrgoviştea Totuşi iubirea Transilvania Tribuna ( Cluj ) Tribuna Aradului Trud Turkmenskaâ Iskra Turkm. Iskra Ţara Ukraina Unyj leninec Vatra ( Tîrgu Mureş ) Ve ernij A habad Ve . A habad Ve enij Ki inev Ve . Ki inev Vesnâm kodri ( Kiev ) Viaţa liberă Viaţa satului Vocea Poporului Vocea României Vremea Znamâ Kommunizma ( Odesa ) Zorile Bucovinei Zvezdo ka ovtén ( Kiev )

186

Biobibliografia lui Nicolae Dabija