Page 1


!

"

"

# $ &

%

" '' " $'

(

'

#

'

# "

)

*

#

)

*+ !

%(

$

'

,

"

-

./

" "

" !( "

" "

"

"

" 0

1

" +

0

0

2 )( 6

3 7888*

4

5

44


& 9 '

' 5'

:

;< ,

: ;3 : >;3 ;& ' B

&'

&'

'

'

: '

';= ,: @ ;& (

;B = 9

;3'

;9

;?

C

;D

>;+ ? ,;( A '?

>5

;3

; ;:

<

5

,

! 3 " D

= 9

=

= E> # B

BEA" A= E ;D B ;< F 5 E ;

3

$ = G +GH@ ; : I > ;&

;&

D

?

? AE A A

;

=

; ;

$;D

A + +

5

% = J

> ;+ ; 4

; ;& K

;C

; D


6 " 7M !

# LL ( 6 +

/ 0'

9

" ( 0$

/

O 9 '

:

$

! N

(

9 '

' 3?=

O"

# <,

0

#

N

'

:

• •

P P(

<,

A QMRS)9 SMM* T7 QMUT) R7T7*

'

P(

T7 9 788V)K

: *

'

:

)QM8M* P(

R7UQ*

T7 QMRU)


3

: '

'

• •

P(

T7 QMRW ) R7TM* 9 788V )K

P :4?*

!" #" QMRU) R7U8*

$

#

%# %&

P(

T7

P(

T7 QMRS)

(

)* +,*--.

R7TR*

/ 0

12

= ,:

>

• • •

% *

%

'% * " )K

X

#" () $

YP<

9 788R )K

P( X

T7 788M)K YP3 A Z&

P5 "

788M)K ?< *

*% 78Q8

*

+ ? •

+

5'

:

3 •

,) > -

"

+

P/

%

P<

9 788M)K JJ*

788R)K ?(J*

@ .%

P(

788M) K J<*


&

(

,

/ (

*

(A •

0

P

9 78QQ )K

'? +

%

= ' • •

%

P<

788R)K ?(J*

, "

" "

1

P( 788W)K JK* P 788U )K JK*

:

! 4

4B 3 • • • •

P<

!" 2 ,

. ,

P< 3

"%

78QQ)K J *

788R)K J * P< 788U)K J * P< 788T)K J * P< 788T)K J *

&' B •

!" 3 ,% % 78Q8 )K B(<*

P<

(


+

" 6( 0

6" $ ?

#

'

[ +

?

= 6 '

0 '

\ '

$

' $ P

0 ? 9 , ?C '

' %

$

3

3

-

0

&' • • • • •

/

"

P(

%0 )K ( * 4% , , .

T7 788W)K ( * P( T7 788T

% P( "

( *% 4% 5 )K ( *

P( %

)

T7 QMRT) R7MV*% T7 788M ) K P(

T7 78Q8

B = 9 • • • • • •

/ % 4% "# 4% "#

%

P< 788U)K = 9* 788R)K = 9* P< 788T )K = 9* P< 788U)K = 9* P< 788R)K = 9* P< 788T )K = 9* P<

" % % " %


3'

C

4% • • • •

D

3 * !"

% 3% " %

C(<* 6

"

P< P< %

7

788M)K C(<*

788U )K C(<* 788U)K C(<* P< 788M )K

P<

788R)K C(<*

$ %"

% 6 % 9 788M)K 5

>5

3

P<

$ " X

% 8"% YP

*

<

%

P<

788T)K <J *

.%#

P+

788M )K

=* • •

P+ #" =* "%

• •

#

788M)K =* T7 788M )K

P(

,,

P+ %

%

788U)K P+

=* 788R)K

=* •

)K

/ = *%

P

=

788R


", 8 9 % T7 788R)K =*

(

% •

, )K

• • •

9 •

P+

%

%

5

P(

P(

T7 9 788U)K

&'

T7

.

%

QMRQ*

P(

T7 788U )K

P+ 0 P(

=

=*

B # %%

@ !"

788T 9 78Q8 )K

%

$

?

=*

=*

< =" (J*

P

YP+

%

)

(J* >?

:.

T7 788V)K

- X

P(

% =*

, =* , 788T)K % ;

9

788M)K

T7 78Q8)K (J*

P+

9 788U)K 5J9*

,

• • •

% % JK*

P5 " 78Q8)K JK* P5 " 788R)K JK* #" P5 " 788M)K


! 3

= E>

< .%

P(

%

"

#

D

B

4% "#

#

= • • • • • • • •

%

= 3 6

BEA" A=

788T)K = <*

P ,

=

0 ( BEA" A= '

P+

788T)K = <*

9 78Q8)K B <*

,

! E

"

E

/ % % % X+ YP3F 9 788M)K B ]* / % % * && = P( 3 ! QMMV) MQMU* % P3 788W)K B ]* " X+ YP3F 9 788M)K B ]* %#" X+ YP3F 9 788M)K B ]* % $ P3 788W)K B ]Q 7* % # X+ YP3F 9 788M)K B ]* + " X+ YP3F 9 788M)K B ]*


D

? AE A

, ?JK*

# ,

P3

4% % $ 3 4

788U )K

P< 788U)K ?JK* K < 788U

K

A + •

%

9 •

, & B4 *

#

788S)K +4 *

=

P+

9 788M )K

E

% )K 5<4* ?

P9

B

< F5 •

% ,

" % X]

A YP/

9 788T

P9

9 788M

A

% )K ?4= *

"

+ •

& #" 9 788R)K +

, *

X=

Y P+

3E


( $

=

3 9

A

" ! " #

, (

= • • • •

& • •

#" %. 8 , T7 QMUM) RU7S* A " P( % % .% % RUVR* # " RUV8*

"

A #

6

)B

P(

T7 9 788V)K 3(9* P3 QMR8 ) P(

T7 QMUU QMRM)

D C " ) 7QTR* < % QMMS) RWMT*

P( ,

,

T7 QMRS P(

T7

$

% !" D % &$ , % $ P 9 788U)&K = <* %#% = P , 788M)&K = <*

"

"

3

=

D

6

5 T7 6'

5 4%% # "% = QMMT) RTWT*

P

QMRR


$

%

( " " , 0 +GH@ 3 ^ 'HH 6#0 = > = + "$ 6 ! ! " 0 \ "_ A !

= G : ' 6 "

= G+GH@

*

%%

P

9 788M)K +&J*

3! : • • • • • • • • • •

=

>

/ E %% &

P5 " 788W )K = K* P5 " 9 788T )K

= K* % P5 " 9 788R)K = K* ." # P5 " 788W)K = K* # !" #" "$ = P+ 9 788R)&K = K* # !" , "% P 788S)&K = K* %!" P5 " 788M)K = K* ,: P5 " 788S)K = K* !"% " P5 " 788S)K = K* % P5 " 788U)K = K*


% , . 788S)K = K*% • •

% 6

.% A

=

P5 "

P5 " 788U)K = K* "% 8 " &F % # P+ 788W)&K = K*

+ • • •

!" % P % !" %%" % , P

$% % 8 %%" 78Q8)K <*% $ "% " ; "% # % 8 P 788R)K <*% " % 8 %" 9 788M)K <*%

/"

P+ 0

%#

P+ 0

788M)K

78Q8)K

<*

<*

I> • • • •

% %

,% *

=

P= 9 78Q8)K * = P= 9 788R)K * .; = P= 788M)K * # P 78Q8)K


+

%

& •

J <, P=

% >8 " !" 78Q8)K 9 *

-

,

=

4 • • •

# 67

P<

P< 78Q8)K 4K9* P< 788M)K 4K9* 78Q8)K 4K9*

P3

788M)K K(+*

&K •

C

D

4% =

"

% " % 788R)K DJ+*

P<

:


%=

6

(

= <

' A <

0 =

P

= JK5(<J < + 0

<4(<

5J<<(+ =

! # = ` A= = G 5

3#

% "$ 78QQ)K = JK*

" !" T7 78QQ)K <4(*

G

3 78QQ)K 5J<*

P

P(

P3


4

' ' ' ' ? '

5

%6

P--@@@ P--@@@ , P-P--@@@ - -+ -4 < K 3 -+ P--@@@ -

-


" "


Biblioteca de Cultura Artesana Centre Cultural la Misericòrdia Via de Roma, 1, 07012 Palma Telèfons: 971 219 536/ 971 219 531 Fax: 971 219 637 bca@conselldemallorca.net www.conselldemallorca.net/bca www.facebook.com/bibliotecadeculturartesana

Guia de lectura novel·la negra  
Guia de lectura novel·la negra  

Guia de lectura sobre novel·la negra amb els autors i obres que podràs trobar a la BCA

Advertisement