Page 1

:

I

'.f

.¡ ít r,-

-* -_/ - -_*l

, d,*il\ *+F[/

Y-/

\:T

¿

I&.'-9.; r=ry i-g*

.t\ \\

\1 \t

I

{"#

1 d,;n *tt

fl\y

4 t-{ <Pf

\ + ,r*,j al

\

\

'6:w tt './'

ñ¡l@ -S¡ l*r#-

/, l'

I

l-¿

-:l-

ff \9TÜ


-.

.:¿,

IliTLlIiIOIi !.IIl Ciit\l':tR0 S0Cru.l fJESOS ;OI,lliIl. / -Dr" Fie,..iir.,l . l; Sa:i "Ardr rán cie 3e'.. óe .

C,

ColeboranB

,t.

i{ortensia

CaeDos i;i.a¡'ía Paz ii csüano

¡l.if'recic

i:'.ia'tas

.l-t osc inc^:,ir

U VLiL'

Lr::

i ot

:'i^.-^r

U;-l-,llIJrY-U

F.oearii

V'.:-ce --

i{e"Lot

ti-ie

iicsa ilomeu

RaÍa*1 luque

ci


no\lieirthrL) ir

'fl tl

ed ít,cl-

i

1

{WC

I

CJ..

I

o D

Ultimanente es nuj,, fr.e*uente e iitcli;-_ so_ eon-ya familiar.cs .Las refet.enciág a 1a violencia en l_os necr.ios de ¿ffú_ sión-ya sean escritos o htiblados. I,a violencia es condenada por unü. i-m_

aensa ma.yoría.,y de naner.* ,r,¿.., especi_ al se concena á ta viorcñci; p;,;;iiJr. ¡órrencs. p¿ir"¡i ra víél.ó";ii; !a n91 tgs pol las.generíicione s .k;A; !5?qtica$" edad. suele haber nás tol-¿irancia" .,vil,r

lis,f,

'g

Vloleneia eq lLl fa,lta de forrLación prof€sioncl- adecuar-ie a les noeosioa_ d"a.: riel_ j::l:rri o; v:LoJ_tirci¡_quc nien ti:i." ].oi b;::'cs';r tabcrner.cs p"élir""áe .le r.inl-i r¡tir:rcr,-.. l'-ñcrcible , 1ó. c ; i,'.l1tli¡':1,.;- J¡ récr.cativos "é"t"ó. l¡r:, f !": -1,pl'...u i;iclrr:n.te p,lr su auscncj-al *+:i V _r-ü__r;¡tcr . c3 I ..t. fa] ur, dc z)Tríj-.r ve rde_s y p.;i"qu\jq i:iLtriicipale s, Ac- ás] ;e11iirc:.r r."_-rto cl l_i. ca,. l.csrac vigiiaiót" ;; iritipal-, c tc"," V1:1-:.ci: ,"r, ))J!,.:; -:pücstc, cluc nos sol,rc:. L;ilL,ijr. il-¿;;iás cosas coltics Cabfuraq tctofjnicfq"","o r*róiónan; zoni'ts cir:.-Liniria¡ a fi-ncs sccialcs ¡"" iilcrntarilt_edo

si sienpre se re *ióu"itil'-;;;+iii"* ciones, Fero,_ gin enlargá,h"i o{ri,-= for¡ras de viot_éncia qiié"rrácil ;;;;;r" y ein dud¿¿ existen; ds ,o.io, nornalnen te es practicada *l-l;:,"ii.,"-;;il;*= =írl ni reprlesi-ones, slno i..r_"ilia;j"; agradeciniento "on ;;it;i;;t5;lll::::,r.; OaSU.r¿s_óli 11" c*l_l- j:ritr; ldos referi-nos en este c:-...i la pl-lerta (c tc"s Js._l.ii.1;:; ,:socit_cioncs u" ráá-rli"'áro.o, á'i.,.-,.jitríi"- $5: i.Lüs ár-o no sil.vcn; liillt¡_q -ic auti Íias de violencia que norirral V'ili""ia_ p""..iiio'á.-'t,i"o, tho+t"' mentc soportanoe ios li¡:L.i trni,¡,= ái -rrl, etc" e, et;: "t1: egtro,,barrio" Forr:ia^ dc viol_,:itcie ;" I-n, fin, cl-.t-lcruicr:. quü ic clc urtJ r¿-ü_ clt¿i por. ;J- }r.,?:."ric ¡i aea un poco o5_ mayoría de díasr y en ,,rst,ieci&l 93"_1" sorvaücr poctrá rtrrctir -;;* ta. zor,a lindante con S "_.Or: ,.,,r"L"=-ñáJ "á" án-;; est.s r.epu¿ineni;es fóri:lo dc ,riófer.ó". gornplqtarnentc- envuelt. p"" c,l huii:o de q'r-Le nc;rcr¡ii:entc e>:j-stcn entre noso__ fábricas rracienáo--eíii",ii _ii_i "trcs . Jo= biJ-ioad y ci respira";'qri _Losiii olores qon constánteq irái:i-, cl_ nafoe-,, pi.ri;tó Yi lelci¿1. dc _provccar náLroeaio; qlle ij3-l,cluo3 obli -b? ey9 no cesarlcn "rl:tar_Ltc, Fero seal'ura, cie ún'd.ía-y üe otro. gados a. vjvir en Llncs p!.ol q"" ,;il*= qi-le vivigriclci.. pcrrecj,,jn óárcrl-Js qi"; ni l-i.:.:"li: ñcchá contraro, . "orrii"iJ""" palno pnmo. entra:- alguniledificio i¡ a líos pig ii1 -Ij;i:: ;;-"¡'cnta, Cicrrochan l-uccs por,io[uicr.,;,,,,tó¡,1istañ 1.,'.,.r.yá-. r'ía de las carie's iro",rJrrJJy, ¿Y a;r';C tantag - y.-.tqn,v¡:.riai.:q f orr:ras Locrcurrs impioiendo ¡or -Lenrór ol--ii."..rr.-.r" por '.rioronei;: *t cirró vieiC-'i.abtar tan {lfas,a segün .¿rré ró""1;jos és. lj- T:o:Lneiir¡ .r:ci:: .tr. vio]. ;c t¡ ¡ü"""iü0"'", .je l^o_1.9 g"i -ty:!,1""1',hi .,;rr_l-tr iT!1dqclel .vca,,,rqi= \¡eclos otra?,¿O -ia cs ql_c toclavía nó "dcreckro db e áo...ión,, pór-ii,-r,. :_r"t,:l: ileq,:ül_.icl..tót' cii,:c :la prin""á oüá falt,: de pJ_azas e qeo:,ará=,;:.,riór* uu \rri¡,+Lci r¿y, l¡ rüsu-ndla lugar a chrdts .1rrc-á:¿.,-*.= -.ó"_ no dl l-ic njmtrG tin ?? sc teri: ic-c con'rrn¡ ,o"póúiiá.il" oenlas no clispongan de patios dc rcc¡:e. r]c exiqtir j";F --r l: rctra?. o y l.os niños juéguen ¿ñ la c¿illc-ó*_ pucstos a sc: r atrñpe:-ladr:s- por .:fgrÍi coche. o

l1¿V I

c,

á


--*l-*.-'..

i/{r" ./,4-

/)

'-7"V

l{

+l

ri {t=*-*--ry'rt II

,i i

/r

ti

Apr:-;c.iiclas:r,liEos; ci;l Boli;tÍn rrfL !::l::rrr i fn cl ili.;lrtin lcl mcs i,lij r,i ci,ui;i.; .-.jn n. articule. f irmado par "ill 'rr1,, ", ¡¡h:,1 ,!-'- f :'.,i ..j ,, r . I ,:u-; -.r v sure ins¡nvcnicnlns ,_l

Apoyo totali*ireni.e lz r'la-Li¡':.r irn que esiá expues ta dicho ariícuLo y arjcnás qurisier¿,r ccrlo i-nLijcr: 5r c,:,sada con hijcs, dar más amplitud a.Le probl;i-nática Si n;rtirnos Lr:;riic L;i rrí.n¿.i pil, ii e cfrico o chi_ ca que quiera traba jar y :ptudi:rir. ari:;i¡á:¡ ,je nc .JnconLial - I traba jo, que te ayucid a pcnsf cn práctica un pLr.l,; lc iruc rstudias, tiene "tam.-bién e1 inconvcni;ntc de unos horaii cs ci: l ieba-jo )/ unos ritrnos de producción qtl- te inutiiiz¿n p::rrr :.-spul; r¡luCi-1. d; nor.:,: y tc vcnh csn por aqct.amiento, Y, o estr:r:iias mal- c trab¡jas mal- para corrucrtir'se , para los jóv:ne,-s qui.l con I1', ario-; qu':' rcn scquir tr:rba¡ando::l' y, cstu diar, er jornadas Cc L;.a a L4 hcra; Ciar:.is" +#ii" i"rás 'r-:lrJij s!jrqir "- i:robiema dc ra mujer ?aF3.da que só1o por cstc he¡;ho', nc sú l-e acjmi¡: en la niaycría dc iábricas. 5i nece sila ti::ba jar. li¿r Cg de cir quil LE soltera e acarre ando con, ü-o_ das l¡:s consocucnci,'',s; i-raDiri: i:lúnas'Cct¡idsi:i:,:s -l i,rabiijar on ci.isa". i quó occir ptli: ? :

:

"

porquc siquen faVorecicnijc -l-.,1 ido¡r d,."nuj:r't::¡diciLrnalrr - señora y,. esclava tJc su hcqar - y; !Lt r. _,¡ i_¡3fibi_ida,j¡:s quc si, nos ef re cen para 9a11 r :dü rruestro p.cucñ¡ nr-l nrjr:, son comp-Li:t¿,1 men Ic nUias. fn cr-l-n'1,..- -Lr m,t¡,r :c,n hijos, ni quü necir f iene, 1o ci ii'icil cLrrr l'- r-r,sLj-i l,¡l --,..il ir :ui,b1o sin cui ltu:-'a y .in opo'x tunidad pa-a tencr-La-ccmc LÍr i'l iluL-: ,,:ti¡- -1-gar r ¡lgun: saluciónr y"" curndc lcs hijo, si:n n2yJtL: ), Pr.c,rí ji=,tifl..r .c ti.-mpc par¡ s."lir 'a t¡ai:1jar, !a nc ¡1n,P.g V n':_ ii-¡t'¡.ri.,:_sa" i-ornoiin ri hcmbre que al ,11¡:* llos a cuarchta, ti.nJ nc un pr-t ir.to de:tabajo, sr: suele üncontraf Q¿:r en 1a misma situaición). Y cJl tccio r,.:-olo.". :rluién i:s lc ponsa.bl-¡?, I FiJo. i--ris:ina pIiii:Z DI LüRil!20 r-i

$eran lr'ubIíead,as Gn esta e;rccíón rjnipa::ielrte ia,s:caÍ'rae que va.van agg.aqañai"as cie {9 iil'i:i}.¡r ¿,1"ecci5l Cp' aU eiui;ct', aunqi.re -pociráá a* parecer. con" seud"cniiLc si c]- nu-to:¡ }c haóe' ccls.ti:.f @¡\prcseitenteo lr i h 1 ña on orinci'íc, i"Ir xrcsl4pcnc prcFupcn€ que. quo r.:'l el rr.r eiuipc dell !u,pullicaciÓn, Ectotín cDnprlri.i las rpini-cnóe¡ d-e i;s rén¡ii;;dte,so


't- ) /'r\ r -4 ti \ r ) {\.; l{ \*___-./

.-é-.*vq

l,

¡,ñ

\

gj IJ

NI

IL

.&nigcs deJ. llcl-otl¡rc

:

$o¡r un nu'Qvs.vccinc cle f-os blco*l¿Qs i.c c03Á$.{r -'iá*.,ñoi* y le rarded ne han lrablaclc r:uy cliverse,no¡1té-ir¡ré dc acr:inistrer o1 crlncrO rscogidir on cecra una cc fes cfrcs,lá*i*. , on l-i tcüev{i nl funeilnan Lrss r¡¡*-r¡-in' re iias {Y1.1,"" ;i'uiv'LUJj-!.,,ii s3sf,3sose' corf, uot--la li ;;;{;";f"^ ",,i*;::l;í:::",t-ber" rc qo*-,.J á"iliáx'É,k;u;t";¡:"1;;íi;;llt3x tentariá con ,quo*areuieá-*e qxpricera ostco ra i:rojcr m nera de hecerlo pcoría sor á travds_cro'-ásiJüriotrrr, aunqua osporc que cobase neg&r á t;aJ; rcs Áüeyru"in*rrrc* por rc rnncs .,,re ^a,ea cur,, sá incriq,'i,,""

i:ffi:t*

iá5";:3í#ii-:tS*ig3".Hifi,S#*il;i"d

Ágradc eic',¡

p

::"::

t&'5*

Jr su publíc ac i jnn Salvadcr Burgucs,

iVucctr¡ d.cse¡ serla c¡n.tinuar c]. tei:a que scbro J-os to.qi:oncs dol, futu"c córi"J-sá__ ciaJ.aperocíó on nuestr: bJiJtÍ""'áil **;; .p,sa{c, bru¡ cl títulc f'Be¡,qta de cjCoo¿n por fEvirltt pcrg dcbiü: a que *rr--J"to" r:roifentDs se"e,sten lfevanc1o e cabc "ír:pór_ tanbcstr. gcstÍcnes ecbre estc eepitrcsl'-Á_ clejar IHI?I _:.9:?s creidc,ccnve4ionte* eJntinlr.eci¡n dc aquét artículc eará óf-1a proxr-_-c nu..orl, ccg J.i. intencÍóñ ¿e prcler |1{^Ornar ncj';,r ;,- :iais eiarauento. scbre eJ. Lr\Ji-lii o

/t, fii;1*¡t I Y\¿ t t'-l

i-) ¡-* L-J

I

't*/

I

{

/ ^/^-.lt\/tr / i!'\-."' ) .rt{. 'r -/ f Y

q


T

o q.r tl qt il |j 1í^\\ 11 lliii' : r'l-ilñ -\ \ _/ t:^-'

ito

k\r ñ,\

la teorla q.ue paroce ser más exacta y .lure defienclen actuaiineri te la mayor pa.rte dc ¿1f¡r¡.:s pecialiZ.ad os, erl l-a ma.tttria, ,e "*I g }a que- hace a l-os GIT.{tyOiJ," c;riun dos de la Inr,ia" pueblc con ]-cn] guaje propio y con un¿¿ li,rg,, liis -

toria cle pcr:scr:ue cionism.os,

se hubli;r'a invertiti,c en un f);11T\ C) (t

^

rl A

Añ -,: A^ vvlriJ¿,Ja¿-tvl¿ ^47¡¡-

J

,cie i-ncorpora.clón sociaL, aten ciiendo sus. carac tor.*-$ti-ee,s',iE t'"{tzí}," !/ -qus pecUliat'es ribdos 'ie scr ]l .vívir', entonce-s hoy L ,-...^ ..- J _. .,.^ h ^ ^. frV qUe aV.efgOnzaf ui;l.l.t--['i]JdOS ^

iorw¡s.'¡i - segregT;:. "

lioit elLte es,te,pr:obglng,.social quc nos rier"{ios lot'r.ailo :sesol_ver en cinco,,s:91ü.s';de con vivencia rro

E* la

actua.licj.ar_.1, e},,¡runcio ci .;.v.oili ''tb zad.o pil.recc ]:ab'érse d,aúo. eueñ

Oe la gran responsa,bilidacl' ,¿rE Yrae: onlrro o¿ COnCienCia !v¡rvra ante el ' abanclono en que se haii-L¡.:.n l-os gi

tanos.

Espaha en conoreto, ti cnc un vel:rlad erc probl erira. gi-i;:i,ncl . Frob].c* fia, clebiclo a Llna inconprensible

e indigrr¿l ciescriminación casi 'li!r::eei"allt-; r.la

orial qrie la raisr obr"a

Analic eno s brevementc Ias difi-cultad.cs en ,¡rt e tr.nrr-i ñzrl"t Cn su viCas a) faltat,-, d,e vivienda-':"

mi sma

e-'l ni-sno

:

i: .

a\a\

'..,

b

)

Vide fari"ri".u rr¿+..!,dr' -i-*^^irfle r Llyw J r,i -

- poca.hí6;iene. - enf,ermeCaries. : : ,. cl-

e,:ecirc i l-l l- l-.:'t tad. ; tod?via;.

gxi;ton

ptie.bL9:s

..,-,, . .- : ,;_ S.c.+qel?¡Cfeg Q'9e Tlenan' . "prohibiclo a:lOE ¿litanr:s ::, . .. ' 'detenrirse 'en 'ál demarcs, .: . c) d) O v |\

€\ L ./

:'

I 6

r.i An lrne¿lla0etr-:..rilo f'el-tn rLc: riocu-nenti-Lc l-r !L\.J '11

r.\'n.|l l ¡:n* \/frv 4vrt

UI¿!VUL¿ ^i-ei."r.r

Jr ¡-:¡rt -,.4t

:

Poz' '¡orj"c el Ic ncs irreguntamcs.: i Siué ee 'espera pAra 1let¡.ar a;,ef¡;cto una acr-ecu;aüa educa ü.ron' C011 c I .f,¡Oh_L,J .'jr ttno'/ '

ién.

¡ J:zr:r'i¡l 'JI c;uü,J i u

ó

I én

ttsi to,lo el esfuerzo quc h:sta ajrcre" se rra

pucr'stc' cn perseg,r-r-ii"1cs,

!

^.:..

.

.-. A

SVtrU

L,_.r: ¡n ., :Li\/vt!,

I O s. \/:..C,rr Or. _e n A Slllo S ¿vü

p,-1blicos y ic f :. l¡ql ósia. c1l1c dicen iecij-csrilse ei 1a tr,r,¡¡iiocién r'l :--

f,-^.. i irtegl-:.C UCLLT Cte Urr ¿IrUgert.:_,UI

,.

I

i;

c:

Gcr

t4 r¡ir,-ll-i o?. tr*\'ur-

S;rir1r: es 'que ejcir mltcncs l-os git::.ncs, ilue clcbi,ir: en Eran p:r.r l-¡ UU

^^€.. pf'OpIU a. Ur'i- -.^--i^ OSI ul-C-r'ZL) , SOn

ci:;.riad.anos aclaptaCo$ a nuestr"a sociedaC, sin pci:r1er sus ,nr ancle vs.ic:"cs. " "cno lerá cs-l;a l¡" mejot' i:r:*nera rj.e l-levi¿:: a bu-i-:n fin l-a ¡¿ut{-ri'ltic¿r. pr.onoción? "


IJF{A$

ü RA$" . [JNA$ PR[{;UNTA$

PROPAGAI'IDA

IN

1 /rrr^ -t"".'lL)

Tllr tL,Lo

I

I It

I

lU[ []a¡$a ;cofilLr mínimi_,- L,4Z.B ils nr¡f \ csl decir "pL:Iícula r: pub f.icit¿l:r j.a ") t5 sclunii ¡s c¡rJ¿t unc.

Cnda ii0mrtnir .l

s;

*

rf

rle:

f,ai-la "spo¡" rie tii $L-rürJnrro¡ (lns lr:iy nrás ia'q¡os) se c:Iiz¿ *.1]_-:r.nc n-rí;rínn_ :: i2.t-lInr..pi,.,.:. y puc ilen aumen.bar clp ¡rrlr:in,:r_:i_¡ún la:porluni ] cl:: c-j cl ol 'r 1:rit l,: ílr; , la l.,trlij í:-rti rirín, c bc. iJuriiendo lJ_ogal a.l :lt.l0::, rln ::rt"Jtiri:;rr.lto L';u e.L b:lBLrrl.lof e.jem¡tj-cu i.iLlr, L!rt.l,.t r'.fiitció¡ ron el co¡1,üni; '.. r1o rjr: lit i.rt:r*r!ríirr_:lr:'-ón.

cacla scrnanii TUI liencn .-nof,ri mínimn- unes !ünancia'si neLas de LL'7. /+litJ"00ür*'. c1r,: pcsei:,ts,

I

seqún c;álculos rre i¿,r rrrsna f uE:nr,i.r inf l:;m¿ r,iva (r) , Ics [:r-,nci.icir.:s .]i*.t¡llc-rs r:,--ri;: ] ij7ü s,:,rán " -cr;ro i,; í:, .i-rn_ rl ,, f,.,"nlir "ün0,tl lü,* nta¡.

Después :jr: üonccer cs;1,os; Üa t cl:3 l ñ n. r J'_uLr iI itu.: llcS nreQUn_ ias qUe ptdeno!l rr,r í:iUmir ün dr-: s: .i ct il.lu i ón ti ja ¿;',t¿* cil'r¡s t' ll .,.,ilr) t.ln al.bas? ,if¡ ,.; ,Ort-*-i.(td''." , i.¡\ ; il E.Li)u(. .iü fi ¡_i lr,. cüt't i.¿:n.Li: in¡ro? . ,_i

*

L

A

i: a

! I t! A ñ t o :j

I

ir::1

ir t: c C ¡1 nn

i:;t

i:i

i-i t:l

T' i_l i:i

.c . I

J-

ü iit

al r,l

i'l

n¿ I

a nLl n ¿t

t

t: r¡

i

l \,/ i:]

ii iii [-i:i

i) ,! I

ti Tl

! In 4 tl.S:is t-

i'j

_t.,

i o . ijc

acf,l Cün Lrl1

-l ^^.1^-ef : Lr-i r..¡|JLJl¡fr-l ¿it-rnrr¡ ....r ca,g | | i.- iJ --'rrñ ..J tl *

"

_La qu É¡ ánrrnn'i=n ¡, C rn,l¡ ¡ ,j ü:t illuS nüS .ll:r".., \tñ7 V U* l. r,l U n o de airLtü 1-l-os nrcriuctos, D C

Y Í;i ¡-,'-' Lc l,i:,i¡r.c11f?i:rn ll Fr.,cJ-r:rhan cle sacar rf r'in.ir,t r':,. ._l-:unr: ;,:;l..ic; 0 birrl r-1:l ,:¿.r_ lariit r,€jr ii:t.t obrcl.c_r!", c bicrl cle.l.al calicael., I:i -.:: :..i:-trt itfti.i',,_.:Li:,r:. iil l.L3iJmi-¡ia" cuen_ i-,'.,',,.,,1:i _il Jit t.si,:f {.j:jrJJ lo p;.J¡mrJs los t: ::.;,.i, . ", l,;,, ";rc'¡nsu,;lj-,j,-,I c.-;t', L-i, t,i_t,U,riJA i.i,j!!ij_]l )

L) t;'r l roii

de

-Lar

ofii:ja

q;:L-;ltcial

l_.,-:, ,_.i

c

TU[.Los cá-irulcs i* nicia-Lers son ,Jc ic

it'er.ri sf

a l¡l.lcn i;1, l-L t' ,

e febrerc l""tTü"

l

a

i.

tl

@-í,,ii,r'-La i_il

no La

sal-:orno5 rÉsl-tonler, nayo

.-i- -. ::'i:

los Froilrtilt:: clr; TV[" y eiún siencjo p"g lr,:nr:S i-:n l.a iliit,,:i,il,, i_rlns¡mos qUB üün 1o qUe r;-l -''.,'CiUCl "r :ó-i¡ o:t .;nLl nt,ic.:, heccrlc -oJas lrcjore.;. Y r:tá; ici-licniro FeC::í,rn en cu.jnta lls r,l.cv¡li-irs !resL.L.-ruc,t:D: rluc,-iesl,ine cl Istacic iiirrel 'riie.j;,rlii i¡ ill:ii.tt:tniili_ctL,c rje i¡lteiiiii'r y ilrJri -l-¡s r:nt.i-cari ls tic TVr cobrrtn ri cl Istli]ó cúmo funciln¡.ri,ic..; :1 uc .jon. \-l ". I


ii ,,'¡':ir'íi t;::i{;.;

íj

\'; ,f

t'. ii ,;:i;; i' | ' ,',\,.;,''.,í', (.1; i,j;-;'.i

¡'i-r:i),.,)]

[:'[:

l{

l: lri ' i

J -. \::: i/ (i., -,r'.

/j

L

t-

.r...'4! ¡'-t,,.,'

|

r

-. !-¡,.,-¡i

tún cs rr:r cs*uit¡ vivor Liri.]ci]:j..: i,r,l !i3b?:._?q? }P62, üa tresco el re cuerdo'* versacilne sj gn -tgnuqL:.e-r ü crt,..' cld la eeclavitucl b'lirl, cn-busiaqo,ó;"?;[áirt** ^que Bafieta hacla suffir ::,1- ñtur*,. oe_r pce ta--ncr¡a1is-i;a... pY-?!1_q-cubancn -r,a nü-"-rra i,cr cuba j i:ue n;,nibrásrh;; -n--*.recoge una sejjie "* c,en qu-e .ffco*.--.-' .rí,¡ai¿¡g :ltf de. iragrosicngss ili ;;ecl ...ci:t-is - ilcl J:;ár- ¿r.un)s ri:ou.;;rr; pOesIe mitac| ca.i.r:i, 1:1,-*, +i"to |r,.,_.; lir-"i ü ;;L *,,,i:,_, ltancr que i:iacc¡r l;:'.li;ar y n¡fr iir.a 6a.r,:# scl*i,_l"a:i:i_:srii.jo airlrn* cte I rci esf iie;::,zts ri.ic ,,r, i,á ?Srlouctrcs ,6siJ e.l-on _prOlu-nci.a por ¡;l gi: ::eaiize*.1d I ¡;;y, ha,Cu:: l,r:j,i;.t:

j

Jl

.

,

& vu

pvJrv-v

ar¡:..:ruu¿e!,

|

I,r rriej r ni se rr;rjtg d.C ig manena e la, l-lcllr).,,

\

I ,, 1'

\_

,

-

-

--

llrl

I 1,f '-.t-1, t , I t, ,,,'\t-*-" /' ,l /,, \ , "''o r"t-,;J-/ ./t,,1'l' ////,// / l' t\ fl;r\, t\( ttt\tZ \lli'se

.r')^",.-.-:!-.q.u€ *.a .Ese;i;e tal i¡*--__**l na,$"r¿rai.r.adc i,rás. l**;.;ca";os :\:-¡ ,i ,"'li; .r:-i un_ineciio.ce i;r- ¡'si r"*--{eñáu-}'ru fi,[r,]r.€,,;'',': .i ii li ; Lr::i?r_?! í,?1 \,'l t,,.*.}i.!=,ú4,V,.t;(-.i:, ,¡ i i::i*i?lól ,v t'cnriacrón que/ ra cie rr"evarlos jr; restel:e:i' ; ;;;;;ri*1 po*ce a-.¡eóin-cs , ?r_de'r. l_¡s il;-.J;"á ,üi.,,,.-; aier*i::¡e,,5n la sfic-i.e Cac be \iil .r¡il il ;;

: rs de ¡1ltes_ " t:"t: "' "\-,,, ; caliial-isi;r; üjr (';ii:; í-i;Jg hii trr- uárriál- iar padría 3¡:r., rGr.cii,cS- ser nl{.estra la dict:a CIs* ,,-'li',,' i-.t::u:l.jt:-jT ,,,i L-\ru¿,/ij i iLl__iill: L'c+i.íi, i- t6i-in? i,.c; tiCU Cuel_a: CUel_e: *ie:.ia E;e::ia i

I'I

i,

'-

t-l

i jI i_

¡*\=**¡

I i

I

I

iI

I

{

{ r*,-*" q*;a :*4 Ir ti'--il f*.'l {-lili¡

I

rIJ

I I

i i I I i i*-. I i IL, ii*'

*--:::J

ti ,r,1 .

I

....,-,

.

-. ¡f

_:¡,.

ssvrlq

*

gP

i)C-Lj-CU i;nC ife un3 iie tan i_ Ii -uJii tan -":', r:;,r¿:uj: --li¡:;.':. irl-r}; i -¿]r r?inglac.r-cs lo;p"ó"irE t;g i;¡T j.: :_-a3.if'. ¡ lr::, gente c3n l-ras c jtle_ t:tru tY. ;:irl,¡:i¡¡;;;,.,; -J..,: Lriir\,,iri-et1Ci:1 cnt.::C hCs páó,trro,..i.-;,;,"Í r; atluCfe y at cab¡ nc y.l"?:.1:.:'':::l:r . fin "óf"iiá.i, ¡

L,

1

'-tt;-

r

_ i_._^

li,i,:;:i:=??:,;"1

aliirq.,;!,:_

jjr.

,o-1-

J-_-

;ñ.rÍii'; B?'Xá"?"*:?":3uil La a:-a ,¡oólollip*rticipar ".";:

slr,s;) cie

jjscuü-i ¡n nD -n3d¡a

rregao;

en I a :rseñiz=c1cn I en ;::_f;"¿,.,ü,,,á'5rti#?'ifi- H;_3iJH'ffitTJ"#, *fl cijr.p€za:: ba;;, ei aüpa- contz'areis i"tiiriáái;ñ; do rin perriis;. por ás¡ Tc.-d¡.ii"; e*-uoge"enci :,? j.lergJnas üli Er"Ll'pL1 u']i de irersJnas Ef"Ll-pL1 de cla 2. cle Á* on n¡.^-*.? a ,rr¡r..Á ccrá {-Á-i tenído l:.Li_esi,;:t ',;"rrrj.¡ so lia .Tau-_ "n"óo"rriá" :tict -r ira e s:i¡.i13 rro Daran f)>. i: uli .it.t. ue c:;rrércñcia$ jtrttirlr_r-r, -7r-¡fi|:,7|2 --1f c ciáJ-r¿ce (]'a $o verd). -.--r.-

..r;.^

.-.J


, üoru --xn que se crifi::'ci:ci¿ *1

ti it

c:r

clni:-:rc::.uu:i ciel eil:.e oo'lereleil?

ee q.ue

eloe

l,-t¿*r*c;s nde

asletentoe

proye oelón.

,&

! i

rtl

17iT

[! ll

ffiffffij#{fi . a?í*?.u3-u5:5*"1#5

quü .

tiii rift UI

lrri {il¡ \\. ,y

:*t€Laé. tlrotendo rur¡.?

--la sección de Ci

\;' '*,stin. relacionados con

ne-fonura pretende* por ncdio de las pel-ículas hacer

vc5 a l_a genle

cl t{'sb:jo y la vidaLrna ,

--Ti3nr: g'iliio eiül b"-lr.rio i.i vur r¿:s pt;líc*-!:s io clnc_forrr*? --Non::-¿fu*r'lyttu fIüc icr-id1; -: ,--1,:_ toi,lvír,-.o ...-:ioq cr_crjr--r.roo r;, for: H*:': il;ilil;í"''i,l:?:t;;'f;"i;;"i;,:i?".,r,. ¿,-, ci,,,Jl¡"",oo, pcro ce ,

:'-¿Qui no bivc tci,i,is --Al- LSCO,'Jr=i

rr;

f ,'¿ ¿.

loo .*-l r,-r.!,.n

l v¿j-fL-u\_rrJU L

scogrr. l;i:: 1lc1ícri_Lle?

ij._r:,:_

..-,frr:t.

t--- (.li-r.ltlos

ü il.,, cl_ -i;ar ;., p1ir.. ii,;r -f,r p::oblctlas i,r, ió=-i-i;i _ ; ., pu:.,,ci:,r: i;iocitti,r j¿ ;.i :,ísnó ti.,r:ipó o

*-liay ciificgiltacl .i,1 t^-r l --T/irrnlr-'.-;, (t_u 0; a_c --r.rL¿trlj --r- nrr.--. l¡l]f¡ n --uJ_._- t,tl._.t:L_S 'aLLy I I r'.:r1.r.f. I Vl-iLL ^-.1

p¡-:r.¿¡

i--

so

"":

ncon1rar. pcJ-ícul.o d.g telta intcrcs:tiiic?

1.,.o ;l 1íci;-ii.i

''rU'- i; -i- i , -:

ct.i,:-u

?lJ:.,,,

...Lrrr._1, .._i.ll

nÍr r..-

áoco

Cine-forr,ut eotán p::rrr 1.: fcrmación

--Cuálcg 3olt v1;u: i.:cq pl-,:lii,sr ill-ri_c_ia f os? C.1 i

ii_r

-,,14O

.r'¡ -'- l

il t:,üi

i;i'S

, -iI l-;.:. Qi-iiiiccnii. c'tü .'lr-.lYrntLr"cl ,l-,arr¡.i ¡ ,- u_i

Para énpezar se guientes tenas:

pe::.c.;ti

^ t^ Dabado 2d de lír:vienbre ¡tAUl'{E}lTO

che

¡

SAIARTO'r

Sabado ghe

c !'

DTI

Lritr

J\l

c q tl¡lo o

cn

l_:_.

d

o en los

a las gr30 no i¿' ÍrA- i

COSTE DE

5 de licier:i?rr.e

trSpAi\A i,ES

a

.t ln-

FAIS

Cf / 1^ :t) POBRE?

la

Saeolón"ao cine-Fo

rl\r-

-9


@k Bsta sccción pu.cde dar h:y iics lpul_sazosg d'e aqucllos que hacc tio*rro-r]o;";;;;-.,* l-a i,rarr..srna iran obras dc alcanta'irraio; ,:i:r ra. ,as ?az ?rali ah:Ler_i;o ,r_a nucva,cnpezacl0 cscücla. ocspuds ec r,roio*iulj_o,Ia, ! i,a -l-co4glqlj¿J¿1j-+gs i.m.idn tiacc -tr-a fucrza ur^ cant¿rri;e rr-a¡i=ilo rsino riánchcz quisc; rracc' srr agc,t-l;o y r,.jc il-_i ;io¡ r?lij: vo..'¡ ..f l,rsós.i-_i"=,."."t" cuatr,o c¿:,nci_oncjbl-la¡ .,. coLr::,ar ir l: r,r¡;liii:icL cs er,r.c_lríl;,, ni r-,Jia cn t'a,ia" A 10 mrjjo' ia {cr:.tc "rrr"i-.goid vcnd¡r. qrro lrorrud l-o rnlsrnc' quc cobi"a "ob;.;; psiactiiaf, ü,n f¿1, rr|9f13u -por:

-vore a ra *:, rric han Cicho

; *T.,=";". ;= i,r;'""".:':r";;r':t";;, tu herbfe*," r1icito,1tr.c yo "

q"L1c

;" ; :.

puedc scguir así: Quc sí los ¡urócratas, riábfa üic:ro.". !,Quc csto no 0 €lcec ", a scü¡.. plcgo. Esto va a rebcntar cn la ¡",,t."'-;;_";; los,Jci domi:rgo séIo vi_ cncn 3 " a fcuarcluicr parccicio con l-l rc:iiidrcl cs plrr. coíncj-cencia) DcspuCs C; v::.. cl protriitnr. ar: al-gu|:o Cc 1ce cancli_ datos clc c()1r.ccjer-.:s, óolgic10 por nulstro

gff:T:#.T u' :" -

v v¿

v¿¿ra

fu,cur.c

a

''cnó

cl-c

ba*io,

fctli:iúrd, sin .n_ing¡{¡

En rcaliiao sc parccían n¿ís a uria ncvcla dc cicncier ficeión quc a un proEr'lliil con\binccnti; üc nctilacj-én mwticipal,¿o cs quü dctr,fs cic tas p¿il_,bras csco:r¡J.l:i, li-;i"_ncro?

:;-*_5":f*;;":i::

infoi.mac¡:s sc pr.cpara

,_rna

,,jur-i{'rlrA rE ru'E}drLD,!

tros rl*rorcs cxj-stcatcs no ?i¿in po,liclri: s.r colrfii-:l.c10s hasta ck momcnto rlcbido a q*u io" por_ta./occs d'c l-a orgariz;iet j¡ *J i.nr. vista rq-ti(i j-d_os pr:r. $:lr:a¡rs gripcs malignas"

"Jo.¿4 i,ii ra::ti,JL,..^:*

a¡iei:to r-a ,*trí""r1". -':p',riesi-cneir ¡.'iiJnnioá"" l?;-"F;it"Íí555"3"=ái"n¿ición ' xas prá,ás' uon iinii ;;;= ;:'rii,¡¿ "é;i :i3.i?t*"r,i.*,* a"tr"eante s.

iffi";*;*""ftotesiorral "

1,J


$ [1f-r i+l?i liii".M g3::3

!t,"/'í,11

g3=g:g=ilg'::::=5:::::::::::=3iIll1 g:

Cii;i¡ inj-cí-: cel cL;-::sj-ilc iiurc pi:ltr,gníai..or:.en e1 anter:i¡r Boleiin, cni actelantaü-rs ?l **qr-r*,-ra, p,;r.a- e-l- .¡_,r,i;,ir;rl cit-ajg c.e rl-icion-eLre, bre y en nL'e.trc CIen.;r'r sj*i;l .i"'il.r,t'ái n., j',.il:,: expcncira eft Dr. Javier cORBERli, det G*l,!ll]-: ,]i corcqui?_.Jjuntcs, ve'e* rüdrrr ,tiliii"!t r3.cs la ccnt j-nuaci-ón qul tj¡; ,;,:r,á "[:]¡ias ,1i["+ ajÍcl^ro üur:r,siil-o. gS.S.g?,.?.

-;=J:*.ici í,n,,:j:=1 -- 1 e lce parc.re s c:)ljjl ¡, cl,uc¡,r_r.;re i,;r firraliue,c. i.i: i-a e,,,u.cacüi fe.ni_liar .- ncd.i¡s utiLizacicc - prcsencia üc i;,s i¡ar;¡"lr á-ticcc y clüturales 29 féenicas ii.e ccnt::cI eilucativl: -irs_:tg,

- eficaci-a iiel caetig' cci;i estínur¡ ave::,sivo - coñ$ecuencia,s c.Lel ca¡tj.¡.lr: ciecto in¡re ai.atc - cilecto pcrsis;tente geneyaLizadrr d.e - efeci;c i n ñ r¡f¡ r"a -i in su,.bprciu-c bcs aesaf ¡riu_nacrcs áól-".=Ii;;' - al--bernativas del casti¡.:o a1-bernativ¿:,s del cs.sti!c: ,:{ttc,,.; Cei o},,i'i i,.e',,Jd-J cie la e:rtinciSi: r_r€ _rr_r] r.ro le gaC ie c.iaCi ':*i:9.:^:l:, tt*pt'"0,,,*s ..^

coNctusr.N

Jn grupo ue maestros (profesoree

y pi:ofesoras ) de los Céntros do_ centes del Sec"tcr, se vienen r:e_ lrniendo con cier.ta ocr.iodicldari p?l?, tratar juntos- probl_ernas que alectan a todos. Hur;iros; goia_ Ícls¡ gbietiVos Ce estos encuentros ürr señalarnoc los oigui= !"? J.os_qrie entes ¡ Conocir:icato p_r..of,u;rdo- r,¡ al .día de l.a nucva Lóyt¿J-eá.r"*. ción y sus aplica.cionás áctuaies y futuras; conociitiet¡'co crítj co de 1? rei;lidad cscóla.r' üct Sec-tg" ( Centros l¡ p+ _r .;rs ol{_Lr,-.-i;nttr.*, défici Ls, .rtc . .l ) ; i.n ¡cnt,.l ,jc ccl o:rd j-nac i 9n p c,.l.a;b.. ..: ¿' ( .. ro..-."::::i.3 de u.;tudio, tlcnícl;q. li t¡:.o ,: ,_a texto. . ) ; in hento ciu coii,¿.r,ac:-

on de activid.¡,rles extracscr-rl-aré6 (cle rnahey.a e-qpeciar esfuerzos an-be é1 nuev.s. "¡riói-i,., t:::,cb1.;ma. de lolr sábar¡"os" .), Como quedl nucho :trti:t.;1o y;rsr b,a* óer y niuchas cr;estione; pó" solver cn quii:o, ucsca:rroi eljet:c_ ci numero dc particip¿:"ntcs scj cadcr dia maJ'or. 3ee='rlirc¡los infcrnan*o.

t

¿ ^ -l ^ -ü

*?l

l_nc 3rf,pe'ürb]-eg.

ii0$ ifríraffir;tr'fiiq $P tfPltiimülf¡

lt tl

,rl

47

Boletín el Besós novembre 1970  

Revista local realitzada al barri del Besòs-Maresme (anys 70)

Boletín el Besós novembre 1970  

Revista local realitzada al barri del Besòs-Maresme (anys 70)

Advertisement