Aprenen a fer citacions bibliogràfiques. Projecte de Recerca 4t ESO

Page 1

Projecte de recerca 4t ESO. Aprenem a citar les fonts d’informació.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí


Drets d’autor i Llicències O Totes les creacions tenen drets d’autor morals o d’explotació. O Sota el concepte copyright trobem el drets d’explotació

següents:

O Reproducció: ús de l'obra per a permetre la seva comunicació i

l'obtenció de còpies. O Distribució: posar a disposició de les persones l'original o còpies. O Transformació: qualsevol modificació de l’obra original (traducció, adaptació, etc.).

O Existeixen llicències que permeten l’ús de les obres i la seva

explotació. (ex: Creative Commons).


Citar dins del treball O Quan realitzem treball és normal fer ús d’idees i frases

d’altres autors. Però no s’ha de plagiar allò que han fet.

O Tenir present: O Citació O Paràfrasi

utilitzar quan calgui. O Han de ser rellevants pel text. O Aquestes citacions i paràfrasis han de tornar a sortir a la bibliografia. O Només

Bas Swaen. Inclusión de paráfrasis, citas y resúmenes en tu tesis. [en linia]. Scribbr.es, El punto de revisión para tu trabajo: 1 de septiembre de 2015 Disponible a: https://www.scribbr.es/cita-de-fuentes/inclusion-de-parafrasis-citas-yresumenes-en-tu-tesis/#citas (Consulta: 01.10.2018)


Plagi O Consisteix en dir les paraules d’una altra persona sense dir que

eren d’ella. O La traducció literal d’un text d’una llengua a una altra, i no citar la

font, també es considera un plagi. O És el que es coneix com el “copiar y pegar”. O És un delicte. No respectes del drets d’autor. O Existeixen eines per detectar plagis en obres.


Citació O Dir paraula per paraula allò que va dir una altra persona. O Va entre cometes i/o cursiva. O S’ha de dir a qui pertany aquella frase seguin les normes de

citació.


Parà frasi O Dir amb paraules pròpies el que ha dit un altre. O Cal dir qui i quan va dir-ho.


Citar la bibliografia O Per ordre alfabètic a partir del cognom de l’autor. Si es

repeteix el mateix autor, s‘ordena cronològicament per data de publicació. O Posar en l’apartat “Bibliografia”. O Aprenem diferents maneres de citar segons el document.

Universitat de Barcelona. Com citar i gestionar la bibliografia [en línia]. CRAI de la UB. Disponible a: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques (Consulta: 01.10.2018)


Llibres O COGNOMS, nom o nom de l'entitat

responsable. TĂ­tol (en cursiva). Lloc de publicaciĂł: editorial, any.

DASHNER, James. El corredor del laberinto. Madrid: Nocturna, 2010.


Articles impresos (diaris i revistes) O COGNOMS, Nom o nom de

l'entitat responsable de l'article. Títol de l’article. Títol de la revista (en cursiva). Edició, any, volum, número, pàgines.

MOIX, Llatzer. Tintin Hergé y setenta millones de fans. LA VANGUARDIA. Setembre 1984, p. 8-14.


Articles online O COGNOMS, Nom o nom de l'entitat

responsable de la contribució. Títol de la contribució. Títol de la revista (en cursiva) [tipus de suport]. Data d'actualització/revisió, Número del fascicle [data de consulta]. Disponibilitat i accés.

GRACIDA JUÁREZ, María Ysabel. CINEMA: Cine per adolescents?. Didàctica de la Llengua i de la Literatura [en línia]. Gener, Febrer, Març 2015, nº68 [consulta: 02.10.2015]. Disponible a: <http://textos.grao.com/revistas/textos/68-los-planes-de-lectura-y-escriturade-centro/cine-cine-para-adolescentes>.


Legislació, Lleis O País. Títol. Publicació (en

cursiva), data de publicació, número, pàgines.

Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol de 1989, núm. 1167, p. 2967-2968.


Pàgines web O COGNOMS, nom, o bé nom de

l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització/revisió [data de consulta]. Disponibilitat i accés.

Wikipedia. Escuela [en línia]. 29 de setembre de 2015 [consulta: 02.10.2015]. Disponible a: <https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela>.


Videos Youtube O Títol del vídeo. Data de

publicació del vídeo. Web de Youtube. Data d'accés. Disponibilitat i accés.

Lipdub. Escola Joan Pelegrí. Barcelona. 31 de gener de 2013 . Vídeo de Youtube. Accés el 02 d’octubre de 2015. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=tEpzNFQZvYw>.


Presentacions visuals O COGNOMS, Nom o nom de

l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [designació del tipus de material]: subtítol (opcional i en cursiva). Lloc de publicació: editorial, any.

BATLLE, Cristina. Treball recerca 1r batx. [projecció visual]: Sessió formativa adreçada als alumnes de 1r Batxillerat Escola Joan Pelegrí. Barcelona: Biblioteca Escola Joan Pelegrí, 2014.


Cartells (Imatges independents) O Autor/s principal/s. Títol de la

imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació,. Número normalitzat.

Ex: Miró, J., 1982. Joan Miró: pintura, escultura, ceràmica, obra gràfica, cartells, tapisseria, teatre : juny-setembre 1982 : Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani [cartell]. Barcelona: Fundació Joan Miró.


Ús de les imatges Imatges Aspectes a tenir en compte: 

Es pot incloure com a títol de la imatge un títol que formi part de l'obra original, un títol manuscrit al recurs o un títol popular/tradicional. Si no hi ha un títol clar, cal donar un títol entre claudàtors descriptiu de la matèria del recurs i de la tècnica d'impressió.

Les imatges extretes o reproduïdes d'altres recursos (llibres, articles, etc.) han de citar-se com a parts d'aquests recursos.

Autor/s principal/s. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Número normalitzat.

[Sagrada Família (Barcelona, Catalunya)][fotografia]


Imatges que formen part d’un altre recurs Autor/s de l'obra. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Element d’enllaç (A:) Autor/s del recurs font. Títol del recurs font. Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el recurs font (volum, pàgines, etc.). ISBN o altre identificador normalitzat.

De Potier, 2011. Sopar de gala del VIII Congrés de la IAF (Barcelona, 1957) [fotografia]. A: Carreras Planells, R. El coet espacial: visionaris, projectes pioners i astronàutica. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, p. 84.


Imatges digitals Autor/s principal/s. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als documents en línia). ISBN o altre identificador normalitzat. [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia). Text treball: L'escut de la ciutat de Barcelona, aprovat l'any 1996 (il·lustració 1), va ser motiu d'una gran polèmica, atès ... Exemple citació : Il·lustració 1. Escut de la ciutat de Barcelona. FONT: Ajuntament de Barcelona (1996). [Consulta: 20 de setembre 2018] Text treball: ... Antoni Gaudí i Cornet (il·lustració 2), arquitecte capdal del modernisme català, ... Exemple citació: Il·lustració 2. Retrato de Antonio Gaudí (1878). FONT: Audouard Deglaire, P. (1878) [Consulta: 20 de setembre 2018]


Bancs d’imatges •

Banco de imágenes y sonidos Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Directori de 41 bancs d’imatges gratuïtes. (Xarxanet)

Domini públic: banc d’imatges lliures de drets (CRAI UB)

Freefoto


Bibliografia REVERTÉ, Pilar. Introducció: citar correctament les fonts no és només una qüestió de forma. [Consulta: 3 setembre 2018]. Disponible a: http://agora.xtec.cat/cesire/wpcontent/uploads/usu397/2017/01/Recerca_Jove_2015-2016_Baixa_p08-12.pdf (Premis Recerca Jove) UNIVERSITAT DE BARCELONA. CRAI. Citar i gestionar la bibliografia [ Consulta: 3 setembre 2018] Disponible a: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament d’Ensenyament. MERLí: catàleg de recursos educatius ESO [Consulta: 3 setembre 2018]. Disponible a: http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicialArea.jsp?idLevel=2221 ESTIVILL, C. ; URBANO, C. Com citar recursos electrònics. [Consulta: 3 setembre de 2018] Disponible a: http://www.ub.edu/biblio/citae.htm


Gràcies ! Us podeu adreçar a la biblioteca per qualsevol consulta.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (Cristina Batlle)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.