Page 1

Pla de formació de visites escolars

Biblioteques de Barcelona

www.bcn.cat/biblioteques

Curs 2015-2016 Districte de Sants-Montjuïc


Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

1. Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. Objectius generals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. Activitats comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3.1. Escoles bressol (P0-P2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3.2. Educació infantil (P3-P5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3.3. Educació primària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3.3.1. Cicle inicial (1r i 2n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3.3.2. Cicle mitjà (3r i 4t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.3.3. Cicle superior (5è i 6è) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3.4. Educació secundària obligatòria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.4.1. Primer cicle (1r i 2n d’ESO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3.4.2. Segon cicle (3r i 4t d’ESO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3.5. Ensenyaments postobligatoris (batxillerat i cicles formatius) . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.6. Aules d’acollida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4. Activitats de la Biblioteca Francesc Candel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Educació primària: cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è) . . . . . . . . . . . . . . . 10 5. Activitats de la Biblioteca Vapor Vell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Educació primària: cicle superior (5è i 6è); educació secundària obligatòria; ensenyaments postobligatoris i aules d’acollida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6. Mapa escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

Sumari

2


Introducció

Les biblioteques del districte de Sants-Montjuïc formen part del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ens que s’ocupa de gestionar i coordinar la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat.

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

1.

La Biblioteca Vapor Vell fa les funcions de central de districte, mentre que les biblioteques Francesc Candel i Poble-sec–Francesc Boix ofereixen un servei de proximitat als seus barris.

A continuació s’especifiquen els objectius generals en què es basa aquest pla de formació, així com les activitats que ofereix cada biblioteca per als diferents nivells escolars. Aquestes activitats s’han dissenyat per tal d’ajudar a cobrir les necessitats informatives, formatives i lectores dels alumnes. Cal destacar que les activitats que es proposen es poden adaptar als continguts treballats a l’escola i als interessos concrets del professorat. Finalment, cal assenyalar que les biblioteques estem totalment obertes a rebre propostes de qualsevol altre tipus sobre formació que no es recullin al pla esmentat.

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

Dins la nostra oferta formativa per a les escoles, tenim com a prioritat donar a conèixer les biblioteques com a recurs cultural i d’aprenentatge continu, treballar l’autonomia dels usuaris i fomentar la cultura.

3


• Donar a conèixer la biblioteca com a recurs de proximitat pel que fa al coneixement, l’aprenentatge i el lleure. • Formar en autonomia els usuaris de la biblioteca. • Fomentar la cultura. • Donar accés a la informació i a l’ús de les tecnologies. • Donar a conèixer els serveis de la biblioteca i com s’utilitzen. • Generar curiositat. • Potenciar la convivència. • Fomentar el diàleg intercultural. • Estimular la creativitat i la imaginació. • Donar a conèixer la biblioteca a les famílies.

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

Objectius generals

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

2.

4


Activitats comunes

Objectius específics • Vincular els infants amb la biblioteca des de les primeres edats, reforçant el vessant de lectura i de lleure. • Apropar la biblioteca i els seus recursos a l’entorn dels infants (escola i família). • Formar en actituds i en normes d’ús de la biblioteca. Activitats Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Explicació breu i senzilla sobre què és la biblioteca, què hi podem trobar i hàbits de conducta. Es dóna a conèixer l’espai i es presenten contes adreçats a l’edat dels alumnes. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca. Durada: 45 minuts aprox. (10-15 minuts d’explicació) Títol de l’activitat: El cove dels llibres Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: S’ofereix i es presenta un lot de documents en diferents formats de llibre adients a l’edat dels alumnes perquè puguin gaudir d’una estona de lectura i descoberta durant la visita. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i

guia de la biblioteca Durada: 45 minuts aprox.

3.2. Educació infantil (P3-P5)2 Objectius específics • Conèixer què és una biblioteca, els seus serveis i els tipus de documents que s’hi poden trobar. • Animar els infants a anar a la biblioteca acompanyats per la família per potenciar la sala infantil com un espai familiar. • Introduir els infants en el món dels contes. • Formar en actituds i en les normes d’ús de la biblioteca. Activitats Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Explicació breu i senzilla sobre què és la biblioteca, què hi podem trobar i hàbits de conducta. Es dóna a conèixer l’espai i es presenten contes adreçats a l’edat dels alumnes. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 45 minuts aprox. Títol de l’activitat: El cove dels llibres Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: S’ofereix i es presenta un lot de documents en diferents formats de llibre adients

1  A la Biblioteca Francesc Candel, aquestes visites acaben amb l’explicació d’un conte. 2  A la Biblioteca Francesc Candel, aquestes visites acaben amb l’explicació d’un conte.

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

3.1. Escoles bressol (P0-P2)1

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

3.

5


3.3.1. Cicle inicial (1r i 2n) Objectius específics • Donar a conèixer la biblioteca, la seva organització i els serveis que ofereix, i potenciar-ne l’ús. • Incidir en el coneixement de la biblioteca com a recurs públic (xarxa de biblioteques). • Formar usuaris autònoms en l’ús dels recursos de la biblioteca. • Incentivar l’hàbit de la lectura i el foment de la cultura. • Implicar l’escola en l’ús de la biblioteca. Activitats Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Explicació breu i senzilla sobre què és la biblioteca, com s’hi organitzen els documents i quins serveis ofereix. Es dóna a conèixer l’espai com a recurs públic i es posa a l’abast dels infants contes adreçats a les seves edats. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora Títol de l’activitat: El cove dels llibres Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: S’ofereix un lot de documents adient a l’edat dels alumnes perquè puguin gaudir d’una estona de lectura dins la biblioteca. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

3.3. Educació primària

Títol de l’activitat: Bibliomaleta3 Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: Les biblioteques de Sants-Montjuïc, juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del districte (CRP), oferim una «bibliomaleta» per biblioteca formada per 30 documents adreçats a tota la primària. Aquestes «bibliomaletes» són temàtiques, i cada curs escolar canviem el tema de què tracten els documents seleccionats. Materials: Guia bibliogràfica, llibreta on els alumnes poden reflectir les seves impressions (textos, dibuixos, fotografies, etc.), «bibliomaleta» Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

3.3.2. Cicle mitjà (3r i 4t) Objectius específics • Donar a conèixer la biblioteca, la seva organització i els serveis que ofereix. • Potenciar l’ús de la biblioteca amb la complicitat de l’escola. • Formar usuaris autònoms en l’ús dels recursos de la biblioteca. • Formar en l’ús del catàleg. • Fomentar l’hàbit de la lectura i el gust per llegir. Activitats Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Presentació de la biblioteca: organització, recursos, serveis i pautes d’ús. Es reserva un temps per consultar el fons lliurement. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora Títol de l’activitat: Coneix el Gènius!4 Tipus d’activitat: Formativa Descripció: S’explica l’ús del catàleg Gènius i es recomanen les cerques més efectives a partir dels

3  Les «bibliomaletes» es donen en l’activitat «Coneix la biblioteca». 4  S’aconsella haver fet prèviament l’activitat «Coneix la biblioteca» en qualsevol altre curs.

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

a l’edat dels alumnes perquè puguin gaudir d’una estona de lectura i descoberta durant la visita. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 45 minuts aprox.

6


3.3.3. Cicle superior (5è i 6è) Objectius específics • Donar a conèixer la biblioteca, la seva organització i els serveis que ofereix. • Formar usuaris autònoms de la biblioteca. • Ensenyar a fer servir els recursos d’informació de forma pertinent. • Formar en l’ús del catàleg. • Fomentar el gust per la lectura. Activitats Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Presentació de la biblioteca: organització, recursos, serveis i normes d’ús. Documentació per als alumnes: Butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora Títol de l’activitat: Visita de recerca Tipus d’activitat: Formativa Descripció: A partir d’un tema proposat per

Títol de l’activitat: Bibliomaleta Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: Les biblioteques de Sants-Montjuïc, juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del districte (CRP), oferim una «bibliomaleta» per biblioteca formada per 30 documents adreçats a tota la primària. Aquestes «bibliomaletes» són temàtiques, i cada curs escolar canviem el tema de què tracten els documents seleccionats. Materials: Guia bibliogràfica, llibreta on els alumnes poden reflectir les seves impressions (textos, dibuixos, fotografies, etc.), «bibliomaleta» Documentació per als alumnes: Guia de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet, guia trimestral d’activitats infantils del districte Durada: 1 hora

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

Títol de l’activitat: Bibliomaleta Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: Les biblioteques de Sants-Montjuïc, juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del districte (CRP), oferim una «bibliomaleta» per biblioteca formada per 30 documents adreçats a tota la primària. Aquestes «bibliomaletes» són temàtiques, i cada curs escolar canviem el tema de què tracten els documents seleccionats. Materials: Guia bibliogràfica, llibreta on els alumnes poden reflectir les seves impressions (textos, dibuixos, fotografies, etc.), «bibliomaleta» Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

l’escola, s’elaborarà un guió per al treball de recerca. Es faran les cerques a partir de l’àrea de referència, el catàleg Gènius i Internet. També hi haurà una estona de lectura amb els llibres relacionats amb el treball, prèviament seleccionats per la biblioteca. Materials: Guió del treball de recerca Documentació per als alumnes: Guió del treball de recerca per a cada alumne o alumna, butlletes de sol·licitud de carnet Durada: 2 hores

3.4. Educació secundària obligatòria 3.4.1. Primer cicle (1r i 2n d’ESO) Objectius específics • Conèixer què és una biblioteca com a recurs informatiu bàsic. • Adquirir els hàbits informatius necessaris per al desenvolupament educatiu, social i personal dels alumnes. • Incrementar qualitativament les habilitats de recerca. Activitats Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Visita introductòria o recordatòria sobre el funcionament i els serveis de la biblioteca, i l’ús del catàleg Gènius o Aladí.

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

documents que es volen buscar i de la informació de què es disposa. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet, guia de la biblioteca i guia orientativa de cerques al Gènius Durada: 1 hora

7


3.5. Ensenyaments postobligatoris (batxillerat i cicles formatius) Objectius específics

• Posicionar la biblioteca com a recurs d’informació bàsic. • Donar suport per a l’adquisició de competències informacionals. • Col·laborar en l’adquisició d’habilitats comunicatives i de treball en equip.

• Donar a conèixer i potenciar l’ús autònom i eficaç de les eines i els recursos que poden ajudar els alumnes en els seus estudis i en la seva vida quotidiana. • Millorar les habilitats en les cerques d’informació. • Estimular i augmentar la capacitat de diagnosi, selecció i avaluació de la informació, tot fomentant l’esperit crític. • Transmetre la idea de biblioteca pública moderna, innovadora i promotora de l’aprenentatge permanent, l’alfabetització informacional i tecnològica, i el lleure. • Aprendre les pautes generals de presentació de treballs científics.

Activitats

Activitats

Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Visita per aprofundir en el coneixement dels serveis i les activitats de la biblioteca —préstec i préstec interbibliotecari, Internet, altres serveis (espais multimèdia, aules d’estudi, Wi-Fi, etc.)— i per difondre les seves activitats. Explicació del fons documental: organització, distribució i ordenació. Documentació per als alumnes: Butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Formativa – Foment de la lectura Descripció: Presentació de la biblioteca: història, objectius i pautes d’ús. Circuit per les diferents àrees de la biblioteca, acompanyat per les explicacions de cada secció i servei. S’exposen els criteris per a l’organització del fons. Hi haurà temps lliure per consultar el fons lliurement. Documentació per als alumnes: Butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

Títol de l’activitat: Visita de recerca Tipus d’activitat: Formativa Descripció: A partir d’un tema proposat per l’escola, s’elaborarà un guió per al treball de

Títol de l’activitat: Cerques d’informació avançades i elaboració de bibliografies Tipus d’activitat: Formativa Descripció: Explicació del funcionament del

3.4.2. Segon cicle (3r i 4t d’ESO) Objectius específics

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

Títol de l’activitat: Visita de recerca Tipus d’activitat: Formativa Descripció: A partir d’un tema proposat per l’escola, s’elaborarà un guió per al treball de recerca. Es faran les cerques a partir de l’àrea de referència, el catàleg Gènius i Internet. També hi haurà una estona de lectura amb els llibres relacionats amb el treball, prèviament seleccionats per la biblioteca. Materials: Guió del treball de recerca Documentació per als alumnes: Guió del treball de recerca per a cada alumne o alumna, butlletes de sol·licitud de carnet Durada: 2 hores

recerca. Es faran les cerques a partir de l’àrea de referència, el catàleg Gènius i Internet. També hi haurà una estona de lectura amb els llibres relacionats amb el treball, prèviament seleccionats per la biblioteca. Materials: Guió del treball de recerca Documentació per als alumnes: Guió del treball de recerca per a cada alumne o alumna, butlletes de sol·licitud de carnet Durada: 2 hores

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

Aquesta visita pot variar en funció dels coneixements del grup. Documentació per als alumnes: Butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

8


3.6. Aules d’acollida Objectius específics • Donar a conèixer i potenciar l’ús autònom i eficaç de les eines i els recursos que poden ajudar els alumnes de l’aula d’acollida en els seus estudis i en la seva vida quotidiana. • Transmetre la idea de biblioteca pública moderna, innovadora i promotora de l’aprenentatge permanent, l’alfabetització informacional i tecnològica, i el lleure.

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

catàleg Aladí i dels recursos que ofereix. A partir dels diferents suports disponibles, es treballarà la manera de fer una bibliografia. Documentació per als alumnes: Butlletes de sol·licitud de carnet, guia de la biblioteca i guió per elaborar una bibliografia Durada: 1,5-2 hores

Títol de l’activitat: Coneix la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa – Formativa Descripció: Presentació de la biblioteca: història, objectius i pautes d’ús. Circuit per les diferents àrees de la biblioteca, acompanyat per les explicacions de cada secció i servei. S’exposen els criteris per a l’organització del fons. Hi haurà temps lliure per consultar el fons lliurement. Documentació per als alumnes: Butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora Títol de l’activitat: El cove dels llibres Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: S’ofereix un lot de documents (llibres de llengües en català, castellà i en l’idioma dels països d’origen dels alumnes, llibres de coneixements i d’imaginació sobre diferents cultures i països, i sobre interculturalitat) perquè els alumnes puguin gaudir d’una estona de lectura durant la visita. Documentació per als alumnes: Butlletes de sol·licitud del carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

Activitats

9


Activitats de la Biblioteca Francesc Candel Educació primària: cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è)

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

4.

Objectius específics • Donar a conèixer el funcionament de la biblioteca i el treball que fan els bibliotecaris i les bibliotecàries. • Conèixer els espais de la biblioteca que normalment no es visiten o que queden fora de l’abast dels usuaris.

Títol de l’activitat: Els secrets de la biblioteca Tipus d’activitat: Informativa Descripció: Es farà un recorregut per la biblioteca en el qual es visitaran diferents espais: sala de préstec, sala d’adults, espai multimèdia, direcció, serveis tècnics i magatzem. S’explicarà com es desenvolupa la feina diària a la biblioteca i es revelaran alguns secrets que s’hi amaguen. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1 hora

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

Activitat

10


Activitats de la Biblioteca Vapor Vell Educació primària: cicle superior (5è i 6è); educació secundària obligatòria; ensenyaments postobligatoris i aules d’acollida

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

5.

Objectius específics • Donar a conèixer els còmics: tipologies i lectures textual i visual. • Fomentar el gust per la lectura.

Títol de l’activitat: Conèixer els còmics Tipus d’activitat: Foment de la lectura Descripció: Presentació de diferents còmics seleccionats prèviament pel personal de la biblioteca. En acabar la presentació hi haurà una estona de lectura lliure. Després d’acordarho prèviament amb el professorat, s’enduran un lot de còmics seleccionats pels alumnes i pel personal de la biblioteca per treballar a l’aula. Documentació per als alumnes: Postal de la biblioteca, butlletes de sol·licitud de carnet i guia de la biblioteca Durada: 1,5 hores

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

Activitats

11


Biblioteca Vapor Vell Educació infantil (llar d’infants) • • • • • • • • • • •

EBM El Fil EBM El Timbal EBM Guinbó Josep Tous (subvencionat) EBM L’Esquirol Institució Montserrat (concertat) Lloret (concertat) Nostra Senyora del Carme (privat) EBM Pau Peter Pan (subvencionat) Pumby (privat)

Educació infantil i primària • • • • • • • • • • • • • • • • •

CEIP Barrufet CEIP Cavall Bernat CEIP Francesc Macià CEIP Gayarre CEIP Jaume I Institució Montserrat (concertat) Joan Pelegrí (concertat) Josep Tous (concertat) Lloret (concertat) CEIP Lluís Vives CEIP Miquel Bleach CEIP N-II Pràctiques Nostra Senyora del Carme (concertat) Sant Vicenç de Paül (concertat) CEIP Perú Proa (concertat) Sant Medir (concertat)

IES Emperador Carles (batxillerat) IES Joan Coromines (batxillerat) Institució Montserrat (concertat) Joan Pelegrí (concertat) Josep Tous (privat, batxillerat) IES Lluís Vives (batxillerat) Oscus (concertat, batxillerat i graus formatius d’FP) • Proa (concertat, batxillerat) • Sant Medir (concertat)

Biblioteca Francesc Candel

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

Mapa escolar

• • • • • • •

Educació infantil (llar d’infants) • • • • •

EBM Collserola EBM El Cotxet Espai Infantil El gall i la Gallina Escola Bressol Els Gegants EBM Niu d’Infants

Educació infantil i primària • • • • • • • •

Col·legi ALFAGEME (concertat) CEIP Bàrkeno CEIP Can Clos CEIP Enric Granados Garbiñe (concertat) CEIP El Polvorí CEIP Ramon Casas CEIP Seat

Educació secundària • IES Domènech i Montaner (batxillerat) • IES Montjuïc (batxillerat) • IES-SEP Mare de Déu de la Mercè (graus formatius d’FP)

Biblioteca Poble-Sec–Francesc Boix Educació infantil (llar d’infants) • • • • •

EBM Forestier EBM L’Esquirol EBM Nic Escola Bressol Els Gegants Espai Infantil El gall i la Gallina

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

6.

Educació secundària

12


• • • • • • • • • • • •

CEIP Carles I CEIP Jacint Verdaguer CEIP La Muntanyeta CEIP Pau Vila CEIP Ferran Sunyer CEIP Bosc de Montjuïc Escola Anna Ravell (concertat) Escola Jesús i Maria (concertat) Escola Magòria (concertat) Escola Sagrat Cor (concertat) Escola Sant Francesc Xavier (concertat) Escola Sant Pere Claver (concertat)

Pla de formació de visites escolars: curs 2015-2016

Educació infantil i primària

Educació secundària

Biblioteques de Barcelona / Districte de Sants-Montjuïc

• IES XXV Olimpíada (batxillerat) • IES Consell de Cent (batxillerat)

13


Biblioteca Francesc Candel Amnistia Internacional, 10 Tel. 933 325 375 b.barcelona.fc@diba.cat www.bcn.cat/bibfrancesccandel www.facebook.com/bibliotecafrancesccandel

Biblioteca Vapor Vell

V3 octubre 2015

Passatge del Vapor Vell, s/n Tel. 934 097 231 b.barcelona.vv@diba.cat www.bcn.cat/bibvaporvell www.facebook.com/bibvaporvell

Profile for Biblioteca Francesc Candel

Pla de formació districte Sants Montjuïc  

Pla de formació de les visites escolars del districte de Sants-Montjuïc

Pla de formació districte Sants Montjuïc  

Pla de formació de les visites escolars del districte de Sants-Montjuïc

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded