Page 1

                                                                                НАЦИОНАЛЕН  МЛАДЕЖКИ  ФОРУМ      

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПРИОРИТЕТИ   2011-­‐2018                                         ПРИЕТИ  ОТ  ОБЩО  СЪБРАНИЕ   28.04.2011,  СТАРА  ЗАГОРА  


Национален младежки   форум   (НМФ)   е   платформа,   обединяваща   български   младежки  неправителствени  организации.       Основни  цели  на  Национален  младежки  форум  са:     -­‐ Да   включва   в   дневния   ред   на   обществото   младите   хора   и   техните   инициативи;     -­‐ Да   бъде   основен   фактор   в   изграждането   на   информирана   и   образована   младеж,   мотивирана   да   бъде   значим   фактор   в   гражданското   общество   и   активна  част  от  процесите  на  вземане  на  решения  в  страната;     -­‐ Да  представлява  и  защитава  интересите  на  младите  хора;     -­‐ Да   бъде   партньор   на   държавата   в   съвместното   изграждане   на   младежки   политики;     -­‐ Да   бъде   инициатор   и   участник   в   структурния   диалог   за   младежта   с   всяка   представителна  власт.       За   постигането   на   горепосочените   цели   Национален   младежки   форум   се   ръководи   от   своите   ценности:   свобода,   творчество,   равенство,   толерантност   и   солидарност.             ОБЛАСТИ  НА  ДЕЙСТВИЕ       Стратегическите   приоритети   на   НМФ   са   от   изключителна   важност   за   провеждането  на  интегрирана,  последователна  и  ефективна  младежка  политика  в   България,  влияеща  положително  върху  развитието  на  младите  българи.       Предвид   необходимостта   от   провеждането   на   целенасочени   стратегически   действия,   имащи   положително   влияние   върху   младите   граждани   на   Република   България,   Национален   младежки   форум   ще   работи   в   следните   приоритетни   области  в  периода  2011-­‐2018  година:     -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐  

ОБРАЗОВАНИЕ;   ЗДРАВЕ  И  ФИЗИЧЕСКА  АКТИВНОСТ;   МЛАДЕЖКА  ЗАЕТОСТ;     ДЕМОГРАФСКА  ПОЛИТИКА,  СОЦИАЛНО  ВКЛЮЧВАНЕ  И  БОРБА  С  БЕДНОСТТА;     ГРАЖДАНСКА  АКТИВНОСТ;     УСТОЙЧИВО  РАЗВИТИЕ.  

   

2


ОБРАЗОВАНИЕ

Цел: Развитие   на   уменията   и   компетенциите   на   младите   хора   и   тяхното   приложение.       Задачи:     -­‐ Провеждане   на   активен   и   ефективен   структурен   диалог   между   заинтересованите   страни   в   сферата   на   образованието   (учащи,   родители,   системата  на  училището  и  гражданския  сектор);     -­‐ Създаване  и  развитие  на  учебни  форми  в  системата  на  средното  образование   (етика,   създаването   на   политическа   култура,   ролята   на   индивида   в   определена   общност,   ролеви   игри   на   социални   модели),   насочени   към   възпитаването  в  активно  гражданско  общество;     -­‐ Подкрепа   за   подходи,   разглеждащи   ролята   на   религията   в   процеса   на   изграждане   на   обществените   ценности   и   положително   влияние   върху   борбата  с  агресията  и  престъпността  и  развитието  на  личността;     -­‐ Създаване   на   форми   за   кариерно   ориентиране   в   системата   на   средното   образование;     -­‐ Повишаване  на  практическата  насоченост  в  образованието,  времето  за  стаж  и     възможност  за  получаване  на  кредити  за  това.         Цел:  Утвърждаване  на  неформалното  образование:       Задачи:   -­‐ Популяризиране  на  неформалното  образование  сред  младежите,  изтъквайки   предимствата,  компетенциите  и  уменията,  които  могат  да  бъдат  придобити;     -­‐ Популяризиране   на   неформалното   образование   сред   обществото   и   бизнеса,   като   ефективна   форма   на   придобиване   на   умения   и   компетенции   сред   младите  хора;     -­‐ Популяризиране  и  признаване  на  доброволчеството  в  системата  на  средното   образование   и   извън   нея,   като   ефективна   и   практична   форма   на   образование   сред  младите  хора;     -­‐ Развитие   на   методи   за   стимулиране   на   креативността   и   творчеството   сред   младите  хора.                  

3


ЗДРАВЕ И  ФИЗИЧЕСКА  АКТИВНОСТ  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

     

Цел: Развитие  на  масовия  спорт  сред  младите  хора.     -­‐ -­‐

-­‐            

Задачи: Поощряване   развитието   на   местни   младежки   организации,   които   в   структурите  си  имат  спортни  клубове;   Стимулиране  на  младите  хора  за  занимания  с  масов  спорт  чрез  създаване  на   адекватни  условия  за  използване  на  съществуващата  спортна  инфраструктура   (безплатно   или   на   преференциална   цена)   и   създаването   на   такава   за   масов   спорт;   Привличане  на  спортните  клубове  и  организации  към  процесите,  свързани  с   развитието  на  гражданското  общество  и  развитие  на  младежка  политика.   МЛАДЕЖКА  ЗАЕТОСТ     Цел:  Повишаване  на  заетостта  сред  младите  хора.    

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Цел: Здравословен  начин  на  живот  сред  младите  хора.       Задачи:     Промотиране   на   здравословното   хранене   сред   младите   хора   чрез   неформални  и  формални  методи  с  приоритет  в  началните  класове;     Въвеждане   на   задължително   сексуално   образование   в   средните   училища   чрез  неформални  методи;     Въвеждане  ефективна  здравна  профилактика  сред  младите  хора;   Образоване   на   младите   хора   за   вредата   от   зависимостите,   в   това   число   алкохол  и  тютюнопушене  с  приоритет  на  неформалното  образование;     Прилагането  на  тотална  забрана  за  тютюнопушенето  на  обществени  места;     Създаване   на   условия   за   развитие   на   младежкия   алтернативен   туризъм   и   промотирането  му  в  системата  на  образованието.  

Задачи: Създаване  на  нормативи,  свързани  с  прилагането  на  почасовото  заплащане;   Създаване   на   условия   за   кариерно   ориентиране   и   консултиране   в   системата   на  средното  образование;     Повишаване   ефективността   на   кариерните   центрове   в   системата   на   висшето   образование;   Провеждане   на   мерки   за   повишаване   на   уменията   за   заетост   на   младите   хора;     4  


-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Съдействие в  процеса  на  диалог  между  образователните  институции  и  бизнес   организациите,   с   цел   промени   в   учебният   процес,   програми   и   съдържание   съгласно  нуждите  на  икономиката  в  България;   Иницииране  на  конструктивен  диалог  между  НМФ  и  отговорните  институции   за   създаване   на   условия   за   стимули   и   развитие   на   програми   за   наемане   на   млади  хора  без  опит;     Насърчаване  на  предприемаческия  дух  и  инициатива  сред  младите  хора;     Насърчаване   сътрудничеството   между   бизнес   организациите   и   университетите  в  областта  на  преквалификацията;     Популяризиране   на   програмите   за   младежка   заетост   сред   младежите   и   повишаване  на  тяхната  ефективност.       ДЕМОГРАФСКА  ПОЛИТИКА,  СОЦИАЛНО  ВКЛЮЧВАНЕ  И  БОРБА  С  БЕДНОСТТА  

      Цел:   Интеграция   на   младите   хора   със   специфични   потребности   и   младите   хора  от  малцинствени  групи.       Задачи:     -­‐ Развитие  на  лидерство  сред  младите  хора  със  специфични  потребности  и   младите  хора  от  малцинствени  групи;   -­‐ Насърчаване  на  гражданската  инициатива  сред  младите  хора  със   специфични  потребности  и  младите  хора  от  малцинствени  групи;   -­‐ Популяризиране  на  проблемите  на  младите  хора  със  специфични   потребности  и  младите  хора  от  малцинствени  групи  сред  останалите   младежи;   -­‐ Възпитаване  на  толерантност  към  проблемите  на  младите  хора  със   специфични  потребности  и  младите  хора  от  малцинствени  групи;   -­‐ Включване  на  младите  хора  със  специфични  потребности  и  младите  хора  от   малцинствени  групи  в  обществено-­‐политическия  живот  (включително   приоритет  за  НМФ  да  бъде  насърчаване  членството  на  младежки   организации  на  млади  хора  със  специфични  потребности  и  малцинствени   групи  в  него);   -­‐ Възпитаване  на  обществото  към  отговорна  грижа  към  децата  и  младежите   със  специфични  потребности;   -­‐ Насърчаване  на  развитието  и  прилагането  на  иновативни  методи  за  работа  с   млади  хора  със  специфични  потребности  и  млади  хора  от  малцинствени   групи  и  измерване  на  тяхната  ефективност.              

5


Цел: Развитие  на  младите  хора  в  малките  населени  места.     -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Цел: Повишаване  на  раждаемостта.    

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐              

Задачи: Развитие   на   програми   за   преференциално   кредитиране   и   данъчни   облекчения  на  младите  семейства;     Промотиране   на   толерантност   сред   работодателите   относно   младите   семейства;   Развитие  на  регламенти  на  работното  място,  облекчаващи  млади  родители;   Стимулиране  на  ин  витро  програмите;   Популяризиране  на  дейности  по  осигуряване  на  “грижа  за  деца”  на  участници   по  време  на  мероприятия  на  неправителствени  организации.     ГРАЖДАНСКА  АКТИВНОСТ     Цел:  Развитие,  популяризиране  и  припознаване  на  доброволчеството.    

-­‐ -­‐

Задачи: Развитие  на  младежката  инициатива  в  малките  населени  места;     Подкрепа  за  консолидиране  на  младежки  организации  от  малките  населени   места  и  членството  им  в  Национален  младежки  форум;     Насърчаване  диалога  между  местната  власт  и  младежките  организации;   Осигуряване   на   привлекателна   инфраструктура   за   младежки   инициативи   в   малките  населени  места,  с  подходящата  среда  за  обмен  на  информация;     Стимулиране  на  младежкото  предприемачество  в  малките  населени  места,  с   приоритет   разнообразяването   на   неземеделски   дейности   и   устойчиво   развитие;     Равен  достъп  до  образование;     Развитие   на   форми   за   участие   на   младите   хора   в   процеса   на   взимане   на   решение  на  местно  ниво;     Разширяване   на   консултантско-­‐информационната   дейност   в   малките   населени  места;  

-­‐

Задачи: Популяризиране  на  доброволчеството,  неговите  реални  ползи  и  положително   влияние  върху  младите  хора  сред  обществото  и  бизнеса;     Легитимиране  на  доброволчеството  в  Кодекса  на  труда  и  признаването  му  за   стаж.   Популяризиране  на  доброволчеството  сред  младите  хора.  

6


Цел: Повишаване  на  гражданската  активност  на  младите  българи.     -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Задачи: Развитие   на   гражданското   образование   в   системата   на   средното   образование,   в   сътрудничество   с   младежките   организации   на   принципа   „младежи  обучават  младежи”;     Повишаване   имиджа   на   младежките   организации   в   обществото   и   създаването   на   устойчиви   форми   на   сътрудничество   между   училищата,   университетите  и  младежките  организации;   Представяне   дейността   на   младежките   организации   в   училищата   и   университетите;     Повишаване   формите   на   участие   на   младите   хора   в   процеса   на   взимане   на   решения;   Популяризиране   на   темата   за   младежта   сред   обществото   и   политическия   живот  на  страната.  

    УСТОЙЧИВО  РАЗВИТИЕ         Цел:  Подкрепа  за  младите  хора  в  България  да  водят  природосъобразен  начин   на  живот.    

-­‐ -­‐ -­‐

Задачи: Популяризиране   и   създаване   на   предпоставки   за   провеждане   дейности,   свързани  с  опазване  на  природата;     Подкрепа  за  развитието  на  форми  за  екологично  обучение  в  образователните   структури  и  извън  тях;   Подпомагане   на   въвеждането   на   добри   практики,   свързани   с   природосъобразния  начин  на  живот.  

    Цел:   Активно   участие   на   младежите   в   опазването   на   околната   среда   и   устойчивото  развитие  на  България.       Задачи:   -­‐ Включване  на  младите  хора  в  дейности,  инициативи  и  кампании  за  действия   срещу  глобалните  промени  в  климата  (намаляване  на  въглеродните  емисии,   енергийна  ефективност  и  др.);   -­‐ Популяризиране   и   въвличане   на   младите   хора   в   дейности,   свързани   с   опазването  на  околната  среда.        

7


СРЕДСТВА ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ:         За   постигането   на   горепосочените   цели   и   задачи   Национален   младежки   форум   определя   следните   средства,   водейки   се   от   принципите   на   активната   комуникация,  прозрачност,  креативност,  толерантност  и  включване:         1.  Сътрудничество  с  институциите.       Национален   младежки   форум   партнира   с   взимащите   решения   относно   младите  хора  в  България,  като  поставя  на  първо  място  институциите,  отговарящи  за   младежката   политика   и   работа   в   българското   правителство.   Имайки   предвид   принципите   на   структурен   диалог   и   междусекторна   младежка   политика,   Национален   младежки   форум   създава   форми   на   сътрудничество   с   Министерски   съвет,   Народното   събрание,   Администрацията   на   президента,   синдикалните   организации,   Националното   сдружение   на   общините   в   Р.   България   и   други   държавни,   неправителствени   и   частни   организации,   имащи   отношение   към   развитието  на  младежта.  Основен  принцип  на  сътрудничество  с  горепосочените  е   развитието   на   ефективно   и   равнопоставено   партньорство.   С   цел   повишаване   на   ефективността  от  създаването  на  партньорства  НМФ  ще  лобира  за  създаването  на   съвместни   устойчиви   консултативни   форми   на   сътрудничество,   на   принципа   на   съуправлението   (co-­‐management)   и   структурния   диалог,   промотирани   от   институциите  в  Европейския  съюз,  Съвета  на  Европа  и  ООН.         2.  Местна  младежка  политика.       За постигането   на   своите   национални   стратегически   цели   НМФ   определя   местната   младежка   политика   като   основен   фактор   за   българската   младеж.   Националната  младежка  политика  има  приложение  на  местно  ниво  и  в  тази  насока   НМФ   развива   партньорства   и   членство,   които   да   осигурят   необходимата   обратна   връзка   и   анализ   на   резултатите   на   местно   ниво.   С   особен   приоритет   за   НМФ   са   младите   хора   в   малките   населени   места   и   слаборазвитите   региони   на   страната,   където   те   срещат   трудности,   предимно   от   икономически,   географски   и   социален   характер.  В  тази  връзка  НМФ  работи  за  развитие  на  местната  младежка  политика  и   прилагането   на   принципи,   които   да   насочат   вниманието   на   местната   власт   към   младите   хора   и   прилагането   на   политики,   влияещи   положително   върху   тяхното   развитие.  В  тази  връзка  НМФ  изгражда  партньорства  с  институциите,  отговарящи  за   земеделието   и   регионалната   политика,   както   и   Националното   сдружение   на   общините  в  Р.  България.  

8


3. Сътрудничество  с  други  младежки  организации.  

  НМФ  сътрудничи  с  други  младежки  организации,  които  провеждат  политика   в   областите   на   действие,   където   НМФ   желае     да   развива   сфери   на   влияние   като   здраве   и   физическа   активност,   демографска   политика,   социално   включване   и   борба  с  бедността  .       4.  Работни  структури  на  НМФ.       НМФ  развива  свои  вътрешни  структури,  чиято  основна  цел  е  провеждането  на   действия,   свързани   с   постигането   на   стратегическите   цели   и   реализирането   н   работните   планове.   Вътрешните   структури   биват   постоянни   и   временни   комисии,   съобразени   със   стратегическите   приоритети,   в   чийто   състав   влизат   представители   на   членове  на  НМФ.  Тяхната  работа  се  ръководи  съобразно  работните  планове  на   организацията.   Работните   структури   организират   дейности   и   развиват   политически   документи,  свързани  с  постигането  на  целите.        

5.  Международно  сътрудничество.         На   първо   място   НМФ   осъществява   сътрудничество   с   Европейски   младежки   форум,   като   най-­‐голямата   европейска   платформа,   обединяваща   Националнитe   младежки   съвети   на   Европа   и   международни   младежки   организации.   НМФ   следва   дa   работи   в   посока   покриване   критериите   за   членство   и   присъединяване   към   Европейски   младежки   форум.   НМФ   работи   активно   с   Националните   младежки   съвети   в   Европа   и   участва   приоритетно   в   процеси   на   международно   ниво   като   Черноморския   регион,   Южен   регион   и   Балканско   сътрудничество.   Сред   международните   институции   НМФ   осъщестява   устойчиви   връзки   с   Европейската   комисия   и   Европейския   парламент,   както   и   със   Съвета   на   Европа.   Участието   в   процеси   на   европейско   ниво   допринасят   за   активното   участие   на   НМФ   в   общата   европейска   младежка   политика   и   осъществяват   възможности   за   прилагането   на   утвърдени   ефективни   модели   за   приложение   на   младежките   политики   в   България.   Същите  са  средство  за  положително  влияние  върху  младото  поколение  в  страната.         6.  Информация  и  комуникация.       Основните   направления   на   информация   и   комуникация   са   насочени   в   следните  основни  посоки:   -­‐ между  НМФ  и  неговите  членове;     -­‐ между  НМФ  и  външни  организации  в  страната  и  на  международно  ниво;   -­‐ между  НМФ  и  обществеността.      

9


Обмена на  информация  следва  да  се  осъществява  чрез  изградени  устойчиви   и   ефективни   комуникационни   канали   между   НМФ,   неговите   членове   и   трети   страни.   Сред   основните   канали   са:   интернет   канали   за   комуникация   (интернет   страница,   интернет   портал,   интранет),   провеждане   на   информационни   кампании,   организиране  на  срещи,  консултации,  разпространение  на  информация  и  връзки  с   обществеността.         7.  Изпълнение  и  оценка.       Изпълнението  и  оценката  на  постигнатите  резултати  се  базира  на  двугодишни   планове   за   действие,   разработени   с   активното   участие   на   членовете   на   Национален   младежки   форум   и   одобрени   от   Общото   събрание.   Отговорността   за   планирането   на   дейности   се   провежда   в   сътрудничество   между   управителните   органи   на   организацията   (председател,   зам.   председатели,   управителен   съвет   и   главен   секретар)   и   съответните   вътрешни   работни   комисии   и   групи,   съобразно   приоритетите.   Оценката   на   постигнатите   резултати   се   оформя   в   доклади   за   изпълнението  на  плановете  за  действие  и  се  приема  от  Общото  събрание.  Основен   принцип   в   изпълнението   на   стратегическите   цели   и   задачи   е   стремежът   към   принадлежност   от   страна   на   членовете   на   Национален   младежки   форум   и   прозрачността  на  дейността.  В  тази  връзка  се  създават  и  развиват  пътни  карти  (road   maps)   на   приоритетите,   описващи   реализирането   на   дейности   за   постигането   на   целите.      

10

Стратегически приоритети на Национален младежки форум  

Стратегически приоритети на Национален младежки форум.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you