Page 1

ВАРИАНТ 1 ................................................................................................................................................................. (напишете собственоръчно: Кандидатстудентски изпит по физика и днешна дата)

Указания: I част Ползвайте черновата при обмисляне и подготвяне на отговорите. Когато сте сигурни, заградете с кръгче окончателния верен (според Вас) отговор. II част На въпросите отговаряйте точно и кратко. В случай, че определеното в теста място не е достатъчно, допишете отговорите на лист белова, като обозначите “Допълнение към въпрос ...”. Времетраенето на изпита е 2 часа.

I част: 1. Какво е определението за материална точка? Посочете правилния отговор. а) Когато за дадена задача размерите и формата на тяло се пренебрегват, тялото се приема за точка, в която е съсредоточена цялата му маса. б) Материална точка е центърът на тежестта на тялото. в) Материална точка е произволно избрана точка от тялото. 2. Коя от силите, приложени към трупчето, извършва отрицателна работа? а) F; б) G; в) N; г) f .

3. Вътрешната енергия на едно тяло е: а) сума от кинетичната и потенциалната енергия на тялото; б) сума от кинетичната енергия на тялото и потенциалната енергия на градивните му частици; в) сума от кинетичната енергия на топлинното движение и енергията на взаимодействието на градивните частици на тялото; г) сума от кинетичната и потенциалната енергия на градивните частици на тялото. 4. Коя от изброените единици е единицата за индукция на магнитното поле ? а) тесла – Т; б) ампер – А; в) волт – V; г) джаул – J. 5. Токовите носители при електролити са: а) свободни електрони; б) положителни и отрицателни йони;

в) електрони и дупки.

6. В ядрата на тежките елементи има голям брой едноименно заредени протони. Защо въпреки това тези ядра съществуват като свързани системи? а) поради кулоновите сили; б) заради гравитационните сили на привличане; в) поради действието на ядрени сили между нуклоните; II част 1. Какво гласи третият принцип на механиката (трети закон на Нютон)?


2. Дайте дефиниция за количество топлина.

3.Дайте определение за електричен ток. С коя величина се характеризира? С коя единица се измерва?

4. Изяснете понятията собствена и примесна проводимост при полупроводници.

5. Кои вълни се наричат електромагнитни? Каква е разликата между механичните и електромагнитните вълни?

6. Какво показва опитът на Оерстед?


ВАРИАНТ 1 - ОТГОВОРИ ................................................................................................................................................................. (напишете собственоръчно: Кандидатстудентски изпит по физика и днешна дата)

Указания: I част Ползвайте черновата при обмисляне и подготвяне на отговорите. Когато сте сигурни, заградете с кръгче окончателния верен (според Вас) отговор. II част На въпросите отговаряйте точно и кратко. В случай, че определеното в теста място не е достатъчно, допишете отговорите на лист белова, като обозначите “Допълнение към въпрос ...”. Времетраенето на изпита е 2 часа.

I част: 1. Какво е определението за материална точка? Посочете правилния отговор. а) Когато за дадена задача размерите и формата на тяло се пренебрегват, тялото се приема за точка, в която е съсредоточена цялата му маса. б) Материална точка е центърът на тежестта на тялото. в) Материална точка е произволно избрана точка от тялото. 2. Коя от силите, приложени към трупчето, извършва отрицателна работа? а) F; б) G; в) N; г) f .

3. Вътрешната енергия на едно тяло е: а) сума от кинетичната и потенциалната енергия на тялото; б) сума от кинетичната енергия на тялото и потенциалната енергия на градивните му частици; в) сума от кинетичната енергия на топлинното движение и енергията на взаимодействието на градивните частици на тялото. г) сума от кинетичната и потенциалната енергия на градивните частици на тялото. 4. Коя от изброените единици е единицата за индукция на магнитното поле ? а) тесла – Т; б) ампер – А; в) волт – V; г) джаул – J. 5. Токовите носители при електролити са: а) свободни електрони; б) положителни и отрицателни йони; дупки.

в) електрони и

6. В ядрата на тежките елементи има голям брой едноименно заредени протони. Защо въпреки това тези ядра съществуват като свързани системи? а) поради кулоновите сили; б) заради гравитационните сили на привличане; в) поради действието на ядрени сили между нуклоните; Верни отговори: 1-а; 2-г; 3-г; 4-а; 5-б; 6-в.


II част 1. Какво гласи третият принцип на механиката (трети закон на Нютон)? Отговор: Aко едно тяло действа на второ тяло със сила F, то второто действа на първото със сила F’, равна по големина и противоположна по посока на F. 2. Дайте дефиниция за количество топлина. Отговор: Количеството топлина е величина, която характеризира процесите на предаване на енергия от по-топло тяло към по-студено тяло при допир между тях. Количеството топлина Q, което получава едно тяло при повишаване на температурата му, е правопропорционално но произведението от масата m на тялото и разликата между крайната температура t и началната температура to , като коефициента на пропорционалност зависи от веществото на тялото: Q  cm( t  t 0 ) . Коефициентът на пропорционалност с се нарича специфичен топлинен капацитет. 3.Дайте определение за електричен ток. С коя величина се характеризира? С коя единица се измерва? Отговор: Електричният ток е насочено движение на електрични заряди. С термина електричен ток се означава и величината, която характеризира това явление. Единицата за ток се нарича ампер (A). Електричният ток, който тече по проводник, е равен на големината на заряд, преминал през напречното сечение на проводника за единица време: I 

q . Условно за посока на тока се приема посоката, в която се движат t

положителните заряди. 4. Изяснете понятията собствена и примесна проводимост при полупроводници. Отговор: Проводимостта на чист полупроводник се нарича собствена проводимост, която е много слаба при стайна температура и се дължи на малък брой отделени от атомите електрони и съответно на некомпенсираните положителни заряди, наричани дупки. Примесната проводимост е два типа: n-тип и p-тип. При n-тип примесна проводимост към полупроводника се добавя примес от вещество с по-висока валентност и се получава по-голяма концентрация на свободни електрони. При p-тип примесна проводимост към полупроводника се добавя примес от вещество с по-ниска валентност и се получава по-голяма концентрация на дупки. 5. Кои вълни се наричат електромагнитни? Каква е разликата между механичните и електромагнитните вълни? Отговор: Процесът, при който в пространството се разпространяват взаимосвързани магнитно и електрично поле, се нарича електромагнитна вълна. Електромагнитните вълни могат до се разпространяват във вакуум за разлика от механичните вълни, за разпространението на които е необходима среда. 6. Какво показва опитът на Оерстед? Отговор: Оерстед наблюдавал отклонение на магнитна стрелка в посока перпендикулярна на посоката на протичащ по проводник постоянен ток. Този опит показва магнитното действие на електричния ток, т.е. че електричния ток създава в пространството магнитно поле. Със смяна на посоката на тока се сменя и посоката на магнитното поле.


Кандидатстудентски изпит по физика, 18.07.2008 г. Критерии за оценка І част на заданието (тест от 6 въпроса с няколко отговора, от които само един верен). Всеки верен отговор от І част се оценява с 1 точка . Максималният възможен брой точки от І част е 6. ................................................................................................................................. ... ІІ част на заданието (6 въпроса, за всеки от които кандидатът развива свой кратък отговор). Всеки верен и пълен отговор от ІІ част се оценява с 2 точки, непълен – с 1 точка. Максималният възможен брой точки от ІІ част е 12. ................................................................................................................................. ... Максималният възможен брой точки от цялото задание е 6 + 12 = 18, равняващ се на оценка Отличен (6,00). За получаване на минимална положителна оценка среден 3,00 са необходими минимум 6 точки.

Получени точки 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 до 5

Крайна оценка Отличен 6,00 Отличен 5,75 Отличен 5,50 Мн. добър 5,25 Мн. добър 5,00 Мн. добър 4,75 Мн. добър 4,50 Добър 4,25 Добър 4,00 Добър 3,75 Добър 3,50 Среден 3,25 Среден 3,00 Слаб 2,00

Profile for stoyan bordjukov

2008.18.07 Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград - физика  

2008.18.07 Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград - физика  

Profile for bgmath
Advertisement