Zdrava hrana časopis br. 107

Page 1Broj 107 / godina X /januar/februar 2020.

besplatni č ~asopis

Različitost i jedinstvo Imao sam nedavno priliku da slušam koncert izuzetnog muzičara, koji je de-

8

cenijama studirao tradicionalnu muziku Indije, Balkana, Irana, Turske, Grčke i još nekih bliskih zemalja. Na početku koncerta, ljubazno se potrudio da objasni slušaocima šta on to u stvari radi. Rekao je da je njemu, kao nekom ko posmatra sa strane, vrlo brzo postalo jasno koliko su sve ove tradicije srodne. One imaju veoma mnogo zajedničkih elemenata, iako svaka pojedinačna nacija insistira da

14

je njena muzička tradicija potpuno samosvojna i autentična - što, naravno, kako je rekao, nije tačno. Dodao je i da u svojoj školi okuplja muzičare iz svih tih različitih zemalja i da oni lako i brzo uspevaju da nađu način da zajedno sviraju. A kada je počeo da svira, ja sam u toj muzici bez problema mogao da prepoznam kako melodije i ritmove naše zemlje, tako i melodije i ritmove drugih tradicija sa kojima sam koliko-toliko upoznat. I sve se to sklopilo u lepu i skladnu celinu.

20

Na kraju koncerta sam se upitao – ako muzika toliko različitih zemalja može da zvuči tako srodno i harmonično, šta onda nas, njihove stanovnike, sprečava da isto tako složno i skladno i radimo za opšte dobro, mir i napredak sveta?

Goran Bojić glavni i odgovorni urednik urednik@zdravahrana.com

Izdavač BEYOND d.o.o Kornelija Stankovića 8, Niš Adresa redakcije „ZDRAVA HRANA” Narodnog Fronta 68 M. M. Lug, Beograd ( 3476-034 www.zdravahrana.com office@zdravahrana.com Direktor A. Saša Đorđević Glavni i odgovorni urednik Goran Bojić urednik@zdravahrana.com Štampa Verzal, Beograd

Marketing Jasmina Buinac 064/312 66 22 jbuinac@gmail.com Saradnici Dragan Andrić Biljana Soldatović Jelena Milosavljević Martina Tripković Stručni savet Dr Draga Ždrnja Slavica Matić viši dijetetičar-nutricionista Lena Gađanski dipl. ing. prehrambene tehnologije Distribucija 069/142 66 43

Dizajn i prepres Atelje za grafički dizajn „Ars longa” Dizajn naslovne strane Jelica Dikić Fotografija na naslovnoj strani: Deposit photos Umnožavanje, reprodukovanje i kopiranje materijala iz časopisa i on-line izdanja dozvoljeno je isključivo uz pismenu saglasnost Izdavača. Za sadržaj oglasa i PR tekstova odgovorni su oglašivači. Redakcija časopisa ne odgovara za sadržaj oglasa i PR tekstova.

22 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије 64 ZDRAVA hrana / glavni i odgovorni urednik Goran Bojić. - God. 1, br. 1 (februar 2011). - Niš (Kornelija Stankovića 8) : Beyond, 2011- (Beograd : Verzal). 24 cm Mesečno ISSN 2217-494X = Zdrava hrana COBISS.SR-ID 181816588


Da li ste znali?

meditacija bolja od odmora? U jednom eksperimentu, istraživači su uporedi mentalne i fizičke koristi po zdravlje koje nam pružaju meditacija i odmor i utvrdile da su žene koje su bile na „aktivnom odmoru” koji uključuje meditaciju imale manje simptoma depresije i bile pod manjim stresom u odnosu na grupu koja se tokom istog perioda samo odmarala.

200 mg vitamina c dovoljno?

Naučnici su pratili nivo unosa i apsorpcije kako bi otkrili koji je optimalni nivo vitamina C dnevno i ispostavilo se da je to 200mg – to je nivo na kome se ovaj vitamin apsorbuje 100%. Sve iznad tog nivoa organizam prepoznaje kao višak i blokira apsorpciju.

sok je bolji posle doručka?

Skorašnje istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Prinston ukazalo je da konzumacija voćnih sokova (i slatkiša uopšte) na prazan stomak negativno utiče na crevnu floru i celokupan metabolizam. Zato praktični savet glasi: konzumirajte slatkiše u umerenim količinama nakon obroka i nemojte da pijete zaslađene napitke pre obroka.

4

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


prerađena hrana više goji? Ishrana visokoprerađenom hranom vodi do gojenja, a ishrana neprerađenom hranom do gubitka kilograma, čak i ako ponuđeni obroci sadrže isti broj kalorija. To je pokazalo istraživanje koje pod „visokoprerađenom hranom” podrazumeva onu koja sadrži sastojke zastupljene u industrijskoj proizvodnji hrane, npr. hidrogenizovana ulja, kukuruzni sirup, veštačke ukuse i emulgatore.

ljuta papričica smanjuje želju za solju? Dodavanje ljute papričice u ishranu može da pomogne da konzumiramo manje soli, što je uglavnom povezano i sa nižim krvnim pritiskom. Kineski istraživači su npr. utvrdili da su osobe koje su redovno jele ljutu hranu konzumirale 2,5g soli manje dnevno u poređenju sa onima koji ne jedu ljuto, kao i da su imale u proseku niži krvni pritisak.

kad „grickamo” pojedemo više?

Ako pojedemo neku namirnicu s nogu smatrajući da je to „grickalica”, ili na miru, kao redovan obrok, organizam će reagovati različito i u pogledu osećaja gladi i u pogledu ukupnog unetog broja kalorija. U eksperimentu koji su obavili američki psiholozi, pokazalo se da će ljudi pojesti više ako neku hranu smatraju „grickalicom”, pogotovo ako su jeli stojeći, a ne sedeći.

? i l a n z e t s i l a D


nutricionističke dileme Rezultati istraživanja nutritivnog sadržaja organske i konvencionalno gajene hrane su različiti. Dostupne činjenice ukazuju da je organski gajena hrana hranljivija i zdravija.

Z

a razliku od konvenci-

3 masnih kiselina i nešto više

onalne poljoprivrede,

gvožđa, vitamina E i nekih karo-

organska hrana se proizvodi bez

tinoida. S druge strane, organsko

upotrebe veštačkih supstanci

mleko može da sadrži manje se-

(pesticidi, herbicidi, hormoni,

lena i joda od konvencionalnog.

antibiotici, aditivi) i po definiciji

I organski gajeno meso ima više

ne može biti GMO.

omega 3 masnih kiselina i za ni-

Nekoliko istraživanja je

Da li

jansu manje zasićenih masti.

otkrilo da organski gajena hra-

Ima i istraživanja koja nisu

na sadrži veće količine antiok-

našla značajnu razliku u nivou

sidanasa i određenih mikronu-

hranljivih sastojaka između or-

trijenata, kao što su vitamin C,

ganski i konvencionalno gajene

cink, gvožđe. Odeljenje za nau-

hrane (Stenford univerzitet iz

ku i tehnologiju hrane Univerzi-

2012, Gent univerzitet iz 2010,

jama otpornim na antibiotike.

teta Kalifornija-Dejvis je 2003.

Londonska škola za higijenu i

Ipak, i toksini u konvencionalno

otkrilo da su organski gajene

tropsku medicinu iz 2009). Tre-

gajenoj hrani su obično mnogo

borovnice i kukuruz sadržali

balo bi imati na umu da nutritiv-

ispod dozvoljene granice. (Istra-

58% više antioksidanasa i 52%

ni sadržaj hrane zavisi od mno-

živanja Stenforda iz 2012, grč-

više vitamina C. A jedno istra-

gih faktora kao što su kvalitet

kih naučnika iz 2006, Državni

živanje velike grupe naučnika iz

zemljišta, vremenski uslovi, vre-

univerzitet Tenesija iz 2015 itd.).

celog sveta je pokazalo da je nivo

me žetve/branja, genetika živo-

Zato neki istraživači tvrde da

antioksidanasa i do 69% veći u

tinja, njihova ishrana. Prirodne

se na osnovu dostupnih nauč-

organski proizvedenoj hrani.

varijacije u proizvodnji otežavaju

nih dokaza ne može tvrditi da

poređenje, pa rezultate istraživa-

konzumiranje organske hrane

nja treba oprezno interpretirati.

obezbeđuje više zdravstvene ko-

Ima i drugih rezultata Organski gajena hrana ima i do

risti od konvencionalno gajene

Nesumnjivo manje istraživanje holandskih, danskih toksina

hrane. Međutim, ima fascinan-

30% niži nivo nitrata pokazalo je

tnih istraživanja koja govore da

i poljskih naučnika iz 2009. Or-

Konzumiranje organske hrane

od konzumiranja organskog i

gansko mleko i mlečni proizvo-

smanjuje izlaganje toksinima,

te kako ima koristi. Na primer,

di mogu da sadrže više omega

ostacima pesticida i bakteri-

istraživači sa Univerziteta Berkli

6

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


kupovati organsko? SAVETI ZA KUPOVINU

Na pitanje kako kupci mogu da

šćenoj kontrolnoj organizaciji koja

budu sigurni da su na pijaci kupili

sprovodi kontrolu i sertifikaciju u

baš organski proizvod, odgovorila

skladu sa standardom i propisi-

je dipl. inž. poljoprivrede Ivana Si-

ma o organskoj proizvodnji i da

mić, generalni sekretar Nacionalne

proveri u njihovoj evidenciji odre-

asocijacije za organsku proizvod-

đenog proizvođača i proizvod.

nju„Serbia organica”.

Takođe, ta organizacija vodi i

„Potrošač može i treba da traži na uvid ser-

su eksperimentom utvrdili da samo nedelju dana konzumacije organskih namirnica može da drastično smanji nivo toksina u organizmu. Tako je utvrđeno da je kod ispitanika u ovom eksperimentu ukupan nivo pesticida u urinu opao za 60,5% za manje od nedelju dana konzumacije

evidenciju odnosno bilans proizvedenih/prodatih proizvoda.

tifikat za proizvod koji

Kontrolu organskih proizvo-

kupuje, bilo da se radi o proizvo-

da u maloprodaji sprovode po-

đaču ili posredniku u prodaji. Na

ljoprivredeni inspektori Ministar-

sertifikatu treba da stoje svi rele-

stva poljoprivrede, šumarstva i

vantni podaci (naziv proizvođača,

vodoprivrede.

kontrolne organizacije, rok važe-

Naša sugestija je da potroša-

nja itd) i proizvod mora da bude

či kupuju upakovane organske

naveden na listi proizvoda. Treba

proizvode. Na njima treba stoje

proveriti i validnost sertifikata, od-

podaci o proizvođaču, kao i naci-

nosno datum do koga važi.

onalni logo na kome piše„organ-

Ako potrošač posumnja na

ski proizvod” i šifra/kod ovlašće-

bilo šta, može da se obrati i ovla-

ne kontrolne organizacije.”

tion je opao za 95%, organofos-

Francuskoj u 40-tim godinama,

Izvori i stručne reference:

fati za 70%, hlorpirios za 61%, a

utvrdilo je da bi konzumacija or-

https://www.healthline.com/nutri-

2,4D - za 37%).

ganskih proizvoda (u grupi koja

tion/what-is-organic-food#section7

Takođe, jedno obimno

bira organsko) mogla biti pove-

www.sciencedirect.com/science/

proučavanje sprovedeno u Fran-

zana sa manjom verovatnoćom

article/pii/S0013935119300246

cuskoj, pod vođstvom epidemi-

obolevanja od raka u odnosu na

https://jamanetwork.com/journals/

ologa Žulije Bodri, koja je prou-

grupu ispitanika koja nije kon-

jamainternalmedicine/article-ab-

čila ishranu preko 70.000 ljudi u

zumirala organsko.

striktno organske hrane (mala-

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

stract/2707948

7


Mada zvuči čudno, neke namirnice ne samo da nam ne utole glad, već čine da budemo još gladniji do sledećeg obroka. Evo zašto.

Od zdra

Integralne žitarice. Žitarice, čak i integralne, imaju veoma visok glikemijski indeks, što posebno važi za pšenicu, i podižu nivo šećera u krvi više nego snikers čokoladice, tvrdi dr Perlmuter. Veliko glikemijsko opterećenje (previše ugljenih hidrata) na kraju dovodi do toga da ćelije više ne reaguju na insulinske signale da povuku višak glukoze iz krvi. Organizam taj višak taloži kao mast, što započinje proces gojenja, a apetit, tj. osećaj gladi, i dalje ostaje nezadovoljen.

Voće. Iako je voće izuzetno hranljivo i nutritivno raznovrsno, njime ne možemo značajnije utoliti glad, tvrdi dr Perlmuter. Voće sadrži i glukozu i fruktozu, koje će ubrzo dovesti do toga da se osećate još gladnije. Da biste se zasitili, umesto voćne salate ili voćnog soka za doručak bolje je da pojedete dva jajeta pržena na maslinovom ulju i pola avokada. Obrok koji sadrži zdrave masti i belančevine, pokazala su brojna istraživanja, održava nas sitim mnogo duže u poređenju sa obrokom koji ima mnogo ugljenih hidrata.

8

Salata. Nema sumnje da je salata od povrća izuzetno zdrava, ali ona može da vas zasititi otprilike pola sata, kao i voće. Da biste dobili obrok koji će vas zasititi na duže, dodajte u salatu ugljene hidrate, kvalitetne masti i proteine: npr. malo kuvane kinoe ili kuskusa, mrvljeni tvrdi sir (feta), maslinovo ulje...

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


principi zdrave ishrane

ravog se ogladni? P

onekad, nakon dobrog doručka,

gorivo. Visokoprerađene namirnice sa

ubrzo ogladnimo. Zašto? Kako

mnogo šećera dovode do naglog skoka, a

objašnjava dr Dejvid Perlmuter, neurolog

zatim i pada insulina, usled čega smo po-

i autor knjige Brain Maker,

novo gladni. Čak i neke namirnice koje

neke namirnice daju signal

se inače preporučuju kao sasvim zdrave

organizmu da ih uskladi-

u stvari ne mogu da nas zasite, iz sličnih

šti kao mast, umesto da ih iskoristi kao

ili drugih razloga. Evo i koje.

Cerealije. Čak i ako su zdrave, dehidrirane namirnice ne mogu dugo da nas održe sitim. Istraživanja pokazuju da smo mnogo sitiji kad jedemo namirnice koje sadrže više vode. Zato je, umesto cerealija, bolje konzumirati sveže skuvanu ovsenu kašu, ili ovas koji je preko noći bio potopljen.

Smuti. Smuti može da bude veoma zdrav (zeleno lisnato povrće, voće, biljno mleko...) Ali, ako hoćemo da se zasitimo samo od smutija – to će biti teško. Istraživanja pokazuju da naš organizam drukčije registruje kalorije iz tečnih namirnica nego iz čvrste hrane. Ispijanje voća i povrća u obliku smutija doprinosi da tokom dana budemo gladniji i da unesemo više kalorija.

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

9


Vata tip Vladimir Čobić instruktor ajur-vede www.ajur-veda.rs

Lj

udi vata tipa imaju slabo razvijeno telo, ravne grudi, nemaju razvijene mišiće i

salo, vide im se vene i žile. Telesna težina im je mala, često su mršavi ili čak neuhranjeni. Čak i ako re-

dovno jedu, teško povećavaju telesnu težinu. Oni su ili visoki ili izrazito niskog rasta, kosti i zglobovi su im istaknuti i lako vidljivi. Telesna snaga im je mala, a takođe i izdržljivost i strpljenje. Koža im je obično tamnije boje, hladna, hrapava, suva, gruba, lako se peruta ili puca. Obično imaju nekoliko velikih, tamnih mladeža. Obično pate od loše cirkulacije, ruke i noge su im često hladne. Smeta im hladno, vetrovito i suvo vreme. Proleće i leto su omiljeni deo godine za osobe vata telesnog tipa. Kosa im je suva i retka, obično kovrdžava, oči male, nemirne, upale i često bez sjaja. Skloni su čestom treptanju, trepavice su im retke. Nos im je povinut ili prćast. Zubi su im slabi, zglobovi osetljivi, puckaju pri savijanju.

Brzina u svemu Kao i u svakodnevnom životu, tako i u ishrani vata ljude odlikuje nestalnost i nedoslednost. Njihov apetit, žeđ i probava su promenljivi i neredovni. Ponekad osećaju izuzetnu glad i mogu da pojedu mnogo hrane, a sutradan ili već za sledeći obrok mogu da ne jedu skoro ništa. Usled toga, često imaZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


osobe

tradicionalna medicina Za vata osobe bi mogla da važi poslovica: ,,Ko nema u glavi, ima u nogama!“

ju probavne tegobe što dovodi

je bujna i puni su novih ideja i

vozi, strahu, depresiji, oseća-

do oskudne, tvrde i suve stolice i

poduhvata. Odlikuje ih velika

njima praznine, usamljenosti

čestih začepljenja. Slabo se znoje

jasnoća duha – oni veoma brzo

i napuštenosti. Vata ljudi brzo

i imaju oskudnu mokraću. Sve

razumeju nove stvari ali ih

zarađuju novac, ali ga lako

što rade, vata tipovi rade brzo i

brzo i zaborave jer imaju slabo

i brzo troše – često na neke

na brzinu. Oni brzo misle, brzo

pamćenje. Uvek su spremni za

,,gluposti“ i impulsivno. Retko

govore, brzo jedu, a kada hodaju

promene svih vrsta – promene

kada uspevaju da nešto uštede,

samo što ne polete. Izuzetno vole

garderobe, mesta stanovanja,

a ne umeju ni da planiraju in-

sve vrste aktivnosti – putovanja,

nameštaja, ljubavnih i poslov-

vesticije sa zarađenim novcem,

sportove, zabave, čulna uživa-

nih partnera i lako im postaje

tako da često imaju finansijskih

nja i naročito vole da istražuju

dosadno. Snaga volje im je veo-

problema.

nepoznate predele, tuđe tajne i

ma slaba, a takođe i samo-

misterije, što se često veoma loše

pouzdanje, hrabrost

završava po njih.

i vera. Često su u

Njima je potrebno manje

stanju da slažu

sna nego drugim telesnim tipo-

a da ne tre-

vima, a čak i kada manje spava-

pnu! Kada

ju bude se sveži i bodri. San im

su pod stre-

je lak, isprekidan i često pate od

som skloni

nesanice.

su ner-

Kreativnost i snalažljivost Kada su uravnoteženi, ovi ljudi iskazuju izuzetnu kreativnost, polet, veselost, radost, lepršavost, prilagodljivost i brzo nalaženje rešenja čak i u veoma nim

komplikovaproblemima.

Njihova

mašta

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

11


ZADOVOLJSTVO KOJE SE PAKUJE

Sočan, sladak, mlečan, karamelast - ovo su atributi koji trileće sigurno svrstavaju u sam vrh naših omiljenih slatkih zalogaja I ono što je najbitnije, nije komplikovan za pravljenje.

Suvo voće, z

KARAMEL PRELIV ZA TRILEĆE

S

uvo voće je ono kojem

na, kao i minerala, vlakana i anti-

je

oksidanasa polifenola.

sušenjem

izvuče-

na gotovo sva voda. Najčešće

SMEŠA ZA TRILEĆE KOLAČ

se suše grožđe, kajsije, šljive,

Korisno po zdravlje

urme, smokve. U kandiranom

Suvo grožđe je bogato vlakni-

obliku mogu se naći suvi man-

ma, kalijumom i drugim zdra-

go, ananas, brusnice, banane,

vim biljnim sastojcima. Neko-

jabuke, višnje. Suvo voće može

liko istraživanja (Univerzitet

da se održi mnogo duže od

Kentaki iz 2013, Univerzitet

svežeg voća.

Toronto iz 2013, Univerzitet

Istovremeno, ono je veoma

Konektikat iz 2008) je poka-

ZA ZDRAVIJE HLEBOVE, PECIVA I KOLAČE

hranljivo; naime, ono zadržava

zalo da suvo grožđe može da

SMEŠA ZA HRONO HLEB

gotovo istu količinu hranljivih

pomogne u snižavanju priti-

sastojaka koje ima i sveže voće.

ska, poboljšanju kontrole še-

Izuzetak je jedino sadržaj vita-

ćera, snižavanju inflamatornih

mina C, jer se on većinom izgubi

markera i holesterola, pove-

u procesu sušenja. Ali, zato suvo

ćanju osećanja sitosti, što sve

voće sadrži dosta drugih vitami-

može da doprinese smanjenju

...brašna od spelte, heljde, raži, prosa, kukuruza...

Potražite u prodavnicama zdrave hrane Interpak 036/58 65 011, 063/711 06 41 www.interpak.rs e-mail: interpak.kraljevo@gmail.com Distribucija: Špajz  011/4444 204 Lučar  021/512 307 Takzo d.o.o.  018/45 85 110

12

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


zdrava ishrana

zimska poslastica Većina se slaže da je suvo voće zdrava namirnica, ali ima nekih stvari o kojima treba voditi računa pri izboru i korišćenju suvog voća u ishrani. Izbegavajte šećer i konzervanse

šenja dodaje šećer ili sirup. Taj

Suve šljive su bogate vla-

Izvlačenjem vode iz svežeg voća,

ishrani, a nije ni zdrav. Neke vr-

knima, kalijumom, vitaminima

suvo voće postaje koncentrat

ste suvog voća mogu da sadrže

A i K, sorbitolom. Poznato je da

šećera i kalorija u malom pa-

sulfite koji služe kao konzervansi.

deluju kao laksativ. Suve šljive

kovanju. Ono sadrži i glukozu

Oni čine da voće izgleda lepše,

su bogate i borom, mineralom

i fruktozu. Sadržaj prirodnih

jer sprečavaju promenu (gubi-

koji pomaže u borbi protiv

šećera u svim vrstama suvog

tak) boje. Neki ljudi su osetljivi

osteoporoze.

voća je visok: suvo grožđe ima

na sulfite i kod njih se može javiti

Suve urme su odličan izvor

59%, suve urme 64-66%, suve

pojava grčeva, osipa i astmatič-

vlakana, kalijuma, gvožđa i još

šljive 38%, suve kajsije 53%, suve

nih napada (kako ukazuje istra-

nekih biljnih sastojaka. Od sveg

smokve 48%. Zbog toga sa kon-

živanje Univerziteta Viskonskin

suvog voća, one su najbogatiji

zumiranjem suvog voća ne treba

iz 1988). Isto tako, suvo voće koje

izvor antioksidansa koji smanjuju

preterivati, kako ne biste preterali

se nepravilno skladišti može da

oksidativna oštećenja

sa unosom kalorija. Takođe, bolje

sadrži gljivice, aflatoksine i druge

Urme imaju nizak glike-

je da birate prirodno sušeno nego

toksične supstance, pokazala su

mijski indeks, što znači da ne

kandirano suvo voće, zato što se

istraživanja.

izazivaju nagli skok šećera u krvi.

kandiranom suvom voću pre su-

rizika od dijabetesa tip 2 i srčanih bolesti.

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

dodatni šećer nije neophodan u

13

Izvor: www.healthline.com


šta se danas lepo krčka

Kuglic e od suvih kajsij a i kokos a suvih kajPreliti vodom 100g je preko sija i ostaviti da odsto e, dodati noći Izmiksati kajsij se30g samlevenih ov kosa, nih pahuljica, 30g ko sirupa i 1 po 1 kašiku agave i 1 kašičicu belog čia semena kosovog hladno ceđenog ko minuta u ulja i ostaviti 15-20 po malo frižideru Uzimati ce. Izrensmese i formirati kugli 70% kadati 20g čokolade (sa . kaoa) i uvaljati kuglice

He lj da s a bukovacam a

14

2 porcije e heljde a zatim naOprati 60g propržen inom vode i kuliti duplo većom količ Oprati 400g vati desetak minuta odstraniti svežih bukovača, ati 1 pradrščice i iseckati. Iseck g luka ziluk i 1 glavicu crno vače Prodinstati luk i buko dok dvadesetak minuta šaju i bukovače ne omek tečnodok ne ispari višak heljdu, sti. Dodati kuvanu đenog 2 kašike hladno ce posoliti maslinovog ulja, nekoliko i pobiberiti, pa još dinstati. Na minuta sve zajedno v list. kraju dodati peršuno ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


Sos od bun deve

: a za vas Priprem atić aM Slavicičar nutricionista

tet viši dije

ceđenog maslinoNa 2 kašike hladno glavicu sitno seckavog ulja prodinstati 1 tim dodati 400-500g nog crnog luka a za kockice. Dolivati po bundeve isečene na od povrća dok bunmalo vode ili bujona d bundeva postane deva ne omekša Ka 200ml sojine ili ovblago kašasta dodati vanje, 1 isitnjen čen sene pavlake za ku kašičice suve žalfije, belog luka, na vrh li biber, i himalajsku majčinu dušicu, be ke, izmešati i po želji so. Na kraju staviti njo ljenim tofu sirom. posuti rendanim dim

Njoke od kus kus a

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

15

sa sa 200ml Preliti 100g kus ku de. Ostaviti ključale posoljene vo kus kus nanekoliko minuta da Dodati 80g bubri i upije vodu og brašna i integralnog speltin ati po malo zamesiti testo. Uzim zatim svaku testa i praviti njoke a ke i lagano staviti na zupce viljuš njoke malo pritisnuti Ubaciti , posoljenu po malo u ključalu na površivodu i kada isplivaju kašikom. nu vaditi ih šupljom


PROTEINSKE MULTI-SEED PLOČICE

Svako kašika

Energija za poneti

... može biti odlična zamena za jaja (ako ih ne vlakana koja veoma

L

aneno seme je nesumnjivo namirnica koja je više nego preporučljiva da se uvede u

svakodnevnu ishranu. Lan je sjajan biljni izvor omega 3 masnih kiselina. Više istraživanja je ukazalo da omega 3 masne kiseline doprinose smanjenju upala u organizmu, a takođe veoma povoljno utiču na zdravlje kostiju, srca i mozga. Jedno skorašnje istraživanje je utvrdilo da konzumacija lanenog ulja i njegova primena na obolelo mesto može da smanji upalu i bol od osteoartritisa u kolenima. Laneno ulje u određenoj meri može da zameni ili pomogne da se smanji upotreba lekova protiv bolova, čije dugoročno uzimanje ima neželjene efekte. Osim toga, masti koje sadrži laneno seme daju osećaj sitosti, pa ako dodate kašiku lanenog semena u jutarnju kašu ili smuti, bićete sitiji mnogo duže. Lan je poseban na još jedan način. Samo jedOM Made Proteinske Pločice Bez brašna možete kupiti u svim prodavnicama zdrave hrane kao i u većim objektima trgovinskih lanaca Roda, Idea, Univerexport, Mikromarket. Za sve informacije o distribuciji možete se obratiti na sledeći kontakt: office@ommade.rs tel: + 381/21 849 788

na kašičica lana daje vam 20% preporučenog unosa biljnih vlakana. Pri tome lan sadrži posebna vlakna, tzv. lignane, koja ispoljavaju antikancerogeni efekat.

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


vegetarijanska ishrana

jutro lana...

e jedete), a i sjajan je izvor zdravih masti i posebnih biljnih a pozitivno deluju na organizam. Kvalitetna zamena za jaja ti u receptima isto kao što biste Kad lan ostavite potopljen kraće

koristili jaje. Još jedna dobra

vreme u tečnosti, on nabubri,

stvar je što ovo „laneno jaje” ima

što će takođe doprineti osećaju

upola manje kalorija od običnog

sitosti kad ga pojedete. Potoplje-

jajeta.

ni lan postaje sluzav, i u kombinaciji sa vlaknima koja sadrži,

Pravilno korišćenje

ima blagi laksativni efekat. A za

Da bi hranljive materija mogle da

one koji poste ili ne konzumi-

se iskoriste, neophodno je da se

raju jaja, dobra vest je što lan

lan samelje. Seme lana ima veo-

može poslužiti kao potpuno od-

ma tvrdu opnu. Ako samo do-

govarajuća zamena za jaje u ko-

date laneno seme u obrok, ono

lačima, palačinkama, pecivima

će naprosto proći kroz organe

i drugim jelima. Da biste dobili

za varenje nesvareno. Samleve-

zamenu za jedno jaje, pomešaj-

no laneno seme treba upotrebiti

te kašiku samlevenog lana sa tri

odmah, jer veoma brzo oksidiše.

kašike vode. Nakon 10 minuta,

Ako kupujete mleveno laneno

lan će postati želatinozan, tako

seme, onda pazite da bude u spe-

da će po konzistenciji podsećati

cijalnim pakovanjima koja spre-

na jaje i možete ga dalje koristi-

čavaju oksidaciju.

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

17


NOVO!

Prirodni

prevencija

Koenzim Q10 kapsule od 200 mg

Koenzim Q 10 u dozi od 200 mg: Poboljšava zdravstveno stanje osoba koje imaju slabost srca, krvnih sudova, nervnog sistema i drugih organa Značajno povećava fizičku sposobnost i izdržljivost organizma

Pomozite I

zveštaj objavljen u Met-

vezu omega 3 i smanjenje smrt-

hodist DeBakey Cardio-

nosti od kardiovaskularnih bole-

vascular Journal kaže da su

sti, a treće smanjenje većih kardi-

omega 3 masne kiseline, ko-

ovaskularnih problema.

enzim Q10 i kvasac crvenog

Koenzim Q10 (Co Q 10)

pirinča dokazano efikasni.

Brojna istraživanja su se bavila

Koenzim Q10, prirodnog porekla, dobijen procesom biofermentacije, praktičino je identičan koenzimu Q10 koji se stvara u organizmu i kao takav ima maksimalnu bioiskoristljivost.

Omega 3 masne kiseline

korišćenjem koenzima Co Q 10

Autori članka objavljenog u po-

kovanim statinima (SAMS), od-

Potražite u apotekama!

menutom časopisu tvrde da po-

nosno kongestivnom srčanom

stoje „ubedljivi dokazi“ da omega

slabošću. SAMS je stanje koje

3 masne kiseline pozitivno deluju

može da se javi kod ljudi koji kori-

na srce, i navode istraživanje koje

ste statine za snižavanje holeste-

je pokazalo da snižavaju rizik od

rola. Simptomi SAMS-a su bol

srčanog udara, od smrtnog isho-

u mišićima, grčevi, slabost mi-

da nakon srčanog udara, kao i od

šića, i retko rabdomioliza (naglo

koronarne bolesti srca generalno.

oštećenje skeletnih mišića). Naj-

Drugo istraživanje je dovelo u

veće i najnovije istraživanje koje

Proizvodi:

BEOGRAD

Vidska 37, Srbija tel/fax: (011) 245 76 87 e-mail: anafarm@mts.rs

www.anafarm.org

Prijatelj Vašeg zdravlja

18

i miopatskim sindromom uzro-

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


srcu

Istraživanja pokazuju da, uprkos tvrdnjama, većina suplemenata ne poboljšava zdravlje srca. Ipak, nekoliko istraživanja je otkrilo da samo tri suplementa zaista mogu da budu od koristi.

se bavilo korišćenjem Co Q10 i

Poljske objavljeno u Cardiology

SAMS-om pokazalo je da je ovaj

journal. Tokom dvogodišnjeg

suplement efikasan u prevenciji i

istraživanja ispitanici su uzimali

lečenju SAMS-a. Iako ne postoji

100mg Co Q10 tri puta dnevno,

preporučena dnevna doza, sma-

a rezultati su bili veoma dobri

tra se da na SAMS terapeutski

(43% manje ozbiljnih srčanih

deluje 2 puta dnevno po 200mg

problema u grupi koja je uzimala

Co Q10 koji se uzima uz jelo.

suplement u odnosu na placebo

Kongestivna srčana slabost je stanje koje prate problemi sa

NE DELUJU: Istraživanja pokazuju da u prevenciji i lečenju srčanih bolesti nemaju uticaja multivitaminski i multimineralni suplementi, antioksidansi, folna kiselina, vitamini E i B3 (niacin), kao ni beta karotin.

grupu, kao i značajno smanjenje

sadrži supstancu monakolin

ozbiljnosti simptoma).

K koji snižava ukupan i loš

disanjem, umor, slabost, zadr-

(LDL) holesterol, a za razliku

Fermentisani srca, kašalj, povećano mokrenje, crveni pirinač

od statina (lekova koji sniža-

žavanje tečnosti, nepravilan rad

vaju holesterol) nema nega-

gubitak apetita, mučnina, pro-

Ovaj lek koji se vekovima ko-

blemi sa koncentracijom, bol u

risti u tradicionalnoj kineskoj

grudima. Najjači dokaz u korist

medicini nastaje fermentaci-

Izvor: https://www.healthline.com/

Co Q10 u lečenju kongestivne

jom crvenog pirinča i gljivi-

health-news/dont-buy-the-hype-only-

srčane slabosti je istraživanje

ca tipa Moascus purpureus.

3-nutritional-supplements-help-your-

iz 2019. naučnika iz Australije i

Fermentisani crveni pirinač

heart#The-bottom-line

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

19

tivne efekte.


Preterana od V ažno je imati osećaj

vornosti doprinosi razvoju ank-

odgovornosti, ali uzi-

sioznih poremećaja. Zbog toga

manje previše odgovornosti

su prvo definisali i obrazložili

na sebe može da škodi našem

pojam „naduvane odgovornosti“.

mentalnom zdravlju. U preli-

Identifikovali su tri tipa:

minarnom istraživanju objav-

1. Odgovornost za sprečavanje ili

ljenom u časopisu International

izbegavanje opasnosti i šteta.

Journal of Cognitive Therapy,

2. Osećanje lične odgovornosti

istraživači iz Japana i SAD su

i krivice za negativan ishod.

otkrili da intenzivno osećanje

3. Odgovornost da se nastavi sa

odgovornosti može da dovede

razmišljanjem o problemu.

do razvoja anksioznih poreme-

Suguira i Fisak su za potre-

ćaja, pre svega opsesivno-kom-

be istraživanja napravili upitnik

puzivnog poremećaja i opšteg

koji su onlajn rešavali američki

anksioznog poremećaja. Opštu

studenti. Rezultati su otkrili da

anksioznost (strepnju) karak-

su oni ispitanici koji su imali više

teriše stalna i nekontrolisana

poena na „testu“ odgovornosti

briga zbog različitih stvari (npr.

češće pokazivali simptome ank-

posao, škola...), dok opsesivno-

sioznosti i opsesivnosti. Drugi i

kompulzivni poremećaj karak-

treći tip „naduvane“ odgovorno-

terišu prisilne (opsesivne) misli,

sti imao je jače veze sa ovim po-

ideje, slike i/ili radnje.

remećajima. Oba tipa je karakterisala potreba da kontrolišu sve

Tri tipa preterivanja

situacije i njihove ishode.

Profesora Jošinori Siguira (Hirošima univerzitet) i prof. Brajana

Smanjite anksioznost

Fisaka (Univerzitet Centralne

Anksioznost (strepnja) je kombi-

Floride), koji su obavili ovo istra-

nacija osećanja na kognitivnom,

živanje, posebno je interesovalo

emocionalnom i fizičkom nivou.

kako preveliko osećanje odgo-

Postoji nekoliko jednostavnih

20

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


popularna psihologija

govornost - loša načina da se izborite sa njom. Pokušajte sa ova četiri koraka. 1. Zastanite i dišite. Pokušajte da razbistrite misli i fokusirate se na disanje. Ovo će pomoći da kiseonik bolje cirkuliše telom i da se opustite. 2. Otkrijte uzrok anksioznosti, odnosno anksioznih misli i osećanja. Ovaj proces će vam pomoći da organizujete

Nemojte da mislite da sve zavsi od vas: istraživanja dovode u vezu preteran osećaj odgovornosti i povećan rizik od anksioznih poremećaja.

te misli; istovremeno pomaže u radu na emocijama. 3. Odredite faktore koji se mogu kontrolisati, pa se zapitajte da li ih možete kontrolisati. Ukoliko ne možete, najbolje je da prilagodite svoj stav prema njima. Npr. ako brinete da biste mogli da izgubite posao, umesto da preterano razmišljate o tome, navedite sebe da budete zahvalni što imate posao i pokušajte da ga bolje radite. 4. Preusmerite misli na nešto što vas raduje. To će vam pomoći da smirite sve uznemirujuće misli i fizičke reakcije. Izvor: sciencedaily.com, ADAA.org healthcentral.com, verywellmind.

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

21


Kakav sapun Većina ljudi koristi industrijski proizvedene sapune. Da li ste se ikada zapitali šta oni sadrže? I koja je razlika između ovih i sapuna koji imaju prirodne sastojke?

S

apun uklanja nečistoću i znoj

maslinovog, ricinusovog, itd. neguju

sa tela, ostavljajući kožu či-

i hrane kožu i vraćaju joj prirodnu

stom i osveženom. Ali, telo se mož-

pH ravnotežu, što tradicionalne sa-

da ne slaže sa onim vrstama sapuna

pune čini pogodnim za negu čak i

koje koristite. Neki sapuni mogu da

najosetljivije kože.

budu previše grubi za kožu i da je učine suvom ili iritiranom.

Ostali prirodni sastojci (med, cimet, kurkuma, surutka, kozje mleko, glina, eterična ulja, itd), deluju

Prirodni sapuni

blagotvorno i terapeutski i mogu

Sapuni se tradicionalno prave sa-

da ublaže simptome raznih upalnih

ponifikacijom prirodnih masti i ka-

stanja kože.

ustične sode (natrijum-hidroksida), uz dodatak raznih prirodnih sasto-

Masovna proizvodnja

jaka. Toplim postupkom saponi-

Zbog velike potražnje, danas se

fikacije smesa se zagreva dok se ne

mnogi industrijski sapuni proizvode

stegne, pa se uliva u modle, a sapun

u velikim količinama, ubrzanim pro-

zri nekoliko dana. Kod hladnog po-

cesom, uz dodavanje raznih hemika-

stupka smesa se sipa u kalupe gde

lija. Glicerin koji nastaje saponi-

se steže, pa se suši i zri prirodno, na

fikacijom izvlači se tokom

promaji, obično 4-6 nedelja.

procesa proizvodnje

Procesom saponifikacije bilj-

sapuna da bi se

nih i životinjskih masti nastaje glice-

koristio u dru-

rin, koji vlaži i omekšava kožu i jedan

ge

koz-

je od bitnih sastojaka prirodnih sapuna. Zdrava ulja poput kokosovog, 22

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


prirodna nega

koristite

Međutim, veštački mirisi mogu da sadrže hemikalije koje dovode do iritacija, alergija i upala. Sa druge strane, prirodni sapuni

metičke svrhe, a sapunima se

Dok je normalni pH kože 4-5,

uglavnom nemaju izražen miris,

eventualno dodaje glicerin koji je

prosečni pH ovakvih sapuna je

ili imaju daleko blaži, prirodan

nastao kao nusproizvod u proce-

9-10. Sapuni sa visokim pH re-

miris eteričnih ulja, koja mogu

su obrade nafte. Takvi sapuni su,

mete prirodni pH kože, čineći je

imati i terapeutska svojstva.

u stvari, veštački deterdženti. Sa-

manje kiselom, što može da isuši

drže veštačke sastojke koji mogu

kožu i dovede do stvaranja akni i

biti veoma agresivni za kožu:

drugih problema.

natrijum-lauril-sulfat, parabene,

Intenzivni miris industrij-

naftne derivate, aditive za kre-

skih sapuna privlačan je potro-

mastost, penastost, tvrdoću i ra-

šačima.

zne druge sastojke. Istovremeno,

Za osetljivu kožu sklonu iritaciji industrija ima rešenje. U ponudi su blagi i hipoalergenski sapuni koji ne narušavaju pH kože, a mogu imati i terapeutsko dejstvo. U svakom slučaju, valja obratiti pažnju da sapun ne sadrži veštačka hemijska jedinjenja koja preko kože mogu dospeti u organizam i potencijalno izazvati neželjene efekte.

ovi sapuni narušavaju pH ravnotežu i izazivaju iritaciju kože.

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

IZABERITE PRAVI

23


šta se dešava kad...

I S E R I B

b

eri

st

i.c

om

www.

is

mud

o

Nije zlo samo u samovolji rđavih, nego i u slabosti dobrih. Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, nego od čoveka. Jovan Dučić Promeni svoj stav prema životu! Videćeš sve kao neophodno iskustvo. Šri Činmoj

... se menja atmosferski Promene u atmosferskom pritisku koje najavljuju promene vremena utiču na naš organizam, a neki ljudi su posebno osetljivi i njihov organizam burnije reaguje na ove promene

Ne brini ako svet ne zna za tvoje vrline, ali se brini ako ih nemaš. Konfučije U prošlosti je postojala opasnost da ljudi postanu robovi. Opasnost budućnosti je da ljudi postanu roboti. Istina je da se roboti ne bune... Erih From Pametni i zreli ljudi imaju samo onoliko vremena koliko mogu da potroše. Višak slobodnog vremena kvari ljude. Duško Radović Suština vladavine je u umeću da se bude pošten. Tomas Džeferson Uplitanje u glupost drugog čoveka uvek je jalov posao. Radjard Kipling

P

romene atmosferskog pritiska prate i promene temperature, vlažnosti vazduha, brzine i smera vetra, pa

se ne može sa sigurnošću reći da li organizam reaguje samo na jedan od tih faktora ili na sve zajedno. Ipak, kako sve više ljudi prijavljuje pojavu određenih simptoma prilikom promene atmosferskog pritiska, može se reći da ove promene nesumnjivo mogu da utiču na organizam. Evo i kako. Izvor: www.mnn.com

24

ZDRAVA HRANA JANUAR/FEBRUAR ’20


Menja se krvni pritisak

pritisak

Može da se javi bol u zglobovima Istraživači iz bostonskog Tufts-New England Medical Center, pratili su 200 pacijenata sa osteoartritisom kolena i otkrili vezu između promena u atmosferskom pritisku i temperaturi i promena u jačini bola u kolenu. Još uvek nema jasnog objašnjenja ove veze, a jedna od pretpostavki je da atmosferski pritisak utiče na viskoznost tečnosti u zglobovima. Druga pretpostavka je da pritisak izaziva bol u nervnim završecima u zglobovima.

ZDRAVA HRANA www.zdravahrana.com

Krv se kreće kroz organizam koristeći sistem pritiska koji proizvodi srce. Ima smisla pretpostaviti da na ovaj pritisak utiče pritisak vazduha oko nas. Prema biometeorologu dr Dženifer Vanos, kada atmosferski pritisak padne, pada i krvni pritisak. Krvni pritisak je obično viši zimi, jer niske temperature dovode do skupljanja krvnih sudova, pa je potreban veći pritisak da bi krv prošla kroz donekle sužene vene i arterije. Ipak, ima istraživanja, kao što je npr. istraživanje objavljeno u American Journal of Hypertension, koja nisu uspela da ustanove da postoji veza između promene krvnog pritiska i promene atmosferskog pritiska.

Može da se javi glavobolja U razgovoru za Njujork tajms, dr Metju Fink, neurolog u New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, objasnio je da nizak atmosferski pritisak može da uzrokuje glavobolju ili migrenu koja nastaje usled razlike u atmosferskom pritisku i pritisku u sinusima, koji su ispunjeni vazduhom. Problem se pogoršava kada su sinusi zapušeni ili blokirani iz bilo kog razloga (što je čest slučaj naročito zimi). U istraživanju objavljenom u časopisu Internal Medicine, ispitanici koji pate od migrene su tokom godinu dana vodili dnevnik glavobolje. Upoređivanje njihovih dnevnika sa promenama u atmosferskom pritisku ukazalo je na direktnu vezu između niskog atmosferskog pritiska i početka, odnosno trajanja migrene. Naučnici su zaključili da promene u atmosferskom pritisku mogu da budu faktor koji pogoršava migrenu i glavobolju.

25


Smesna strana sveta Ona: Šta ćemo za 14. februar? On: Koji je to dan? Ona: Četvrtak. On: Može pasulj.

Dobije čovek anonimno pismo: „Prestani da mi kradeš kokoške, ubiću te” i ode u policiju da prijavi pretnju. Policajac mu kaže: - Pa, to je prosto. Prestani da mu kradeš kokoške i stvar je rešena! - Ali, pismo nije potpisano. Ne znam kome da prestanem da kradem kokoške...

- Molim vas dve kutije bromazepama od 3mg - Imate li recept? - Da imam recept, pravio bih ga kod kuće!

Dolazi čovek sa pokvarenim televizorom u servis i pita: - Majstore, imam problem, nema slike a ima tona. Šta može da bude? - Pa može da bude radio...

Ranije se, prilikom susreta, blago podizao šešir. Sada se iz jednog uha vadi slušalica. A u znak posebnog poštovanja - vade se obe.

Distribucija časopisa ZDRAVA HRANA NUTRICIA Put za Ovču 25, Beograd 011 4285 644, 4285 722 BONEDA Kvantaška pijaca, Beograd 011 773 00 77 ŠPAJZ Kvantaška pijaca, Beograd 011 4444 204 VIVA TREF Višnjička 74, Beograd 011 276 13 70 LUČAR Novi Sad 021 512 307 BIO UNA Novi Sad 021 633 47 34 EKOLINE Kruševac 037 492 300