Knaus Husbilar Helintegrerade Tekspec Tillval 2024-1

Page 1

HELINTEGRERAD HUSBILAR

Konfigurera din perfekta husbil: confi gurator.knaus.com/se

TEKNISK DATA / PRISER TILLVAL 2024-1 VAN I . L!VE I . SUN I SE | SE

PLANLÖSNINGAR 2024

VAN I

Den kompakta

L!VE I

Den markanta

SUN I

Den exklusiva

Icke-bindande representation: Illustrationerna i layoutexemplen är icke-bindande schematiska framställningar. De faktiska fordonsoch utrustningsfunktionerna kan skilja sig åt. Vissa fordons- och utrustningsegenskaper garanteras inte av illustrationerna och kan därför inte förväntas baseras på dem. Var därför noga med att få information från din återförsäljare om fordonets och utrustningens specifika egenskaper innan du gör ett köp.

Konfigurera din perfekta husbil: confi gurator.knaus.com/se

2
L!VE I 650 MEG L!VE I 700 MEG L!VE I 900 LEG
Från sida 11
Från sida
SUN I 700 LEG SUN I 900 LEG SUN I 900 LX VAN I 550 MF VAN I 650 MEG
18
Från sida
5 Helintegrerad
Med fällsäng

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

I vägtrafik är alla fordon godkända för en specifik högsta tillåtna vikt. Denna högsta tillåtna vikt får inte överskridas vid körning. Därför ska man särskilt uppmärksamma de tekniska och juridiska specifikationerna för fordonets vikt när man konfigurerar och väljer tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) från utrustningen som erbjuds vid tillverkningen redan när fordonet konfigureras. Lagstadgade bestämmelser för fordonets vikt finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/535 av den 31 mars 2021 (t.o.m. 06/2022: kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012). För att informera så transparent och utförligt som möjligt om de viktrelaterade uppgifter som finns inom ramen av konfigurationen, är förklaringarna och informationen nedan från Knaus Tabbert AG orienterade efter specifikationerna i denna förordning. Läs noga igenom förklaringarna och informationen nedan om de viktrelaterade uppgifter innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper gärna till när du ska välja och konfigurera ditt fordon.

I. Begrepp

1. Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt Fordonets “högsta tekniskt tillåtna vikt” anges i registreringsbevisets del 1(där under punkt F.1.) och betecknar den högsta vikt som tillverkaren har angivit som fordonet får väga när det är lastat (t.ex. 3 500 kg). Denna vikt får inte överskridas vid körning. Överskrids den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning kan påföljden bli böter i många europeiska länder. I Tyskland kan överträdelsen med överskriden högsta tekniskt tillåten vikt dömas med böter. Vi rekommenderar därför att fordonet alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Det är ditt ansvar att se till att den högsta tekniskt tillåtna vikten efterföljs. Den högsta tekniskt tillåtna vikten anges för varje planlösning i tekniska data.

2. Fordonets vikt i körklart skick

“Vikten i körklart skick” betecknar fordonets vikt samt påbyggnad och standardutrustning från tillverkningen (“grundutrustning” eller “standardutrustning”) inklusive bränsletanken fylld upp till 90 % av volymen samt påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck plus föraren vikt enligt lag nominellt beräknad till 75 kg.

Vikten i körklart skick anges för varje planlösning i tekniska data.

Följande punkter gäller för vikten i körklart skick:

• fordonets tomvikt samt påbyggnaden inklusive påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck;

• tillverkarens standardutrustning, dvs. fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning, inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning;

• färskvattentank fylld till 100 % för körläge (färskvattentanken volym är begränsad till 10, 20 eller 40 liter beroende på fordonsmodell) och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;

• bränsletank fylld till 90 % inklusive bränsle;

• föraren med en nominell vikt på 75 kg.

Observera att uppgifterna om vikt i körklart skick i tekniska data från Knaus Tabbert AG är beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa i lag tillåtna toleranser kan direkt påverka fordonets faktiska vikt och därmed även direkt påverka lastförmågan resp. återstående nyttovikt. Därför måste du alltid räkna med dessa toleranser när fordonet konfigureras.

3. Fordonets faktiska vikt

“Fordonets faktiska vikt” betecknar fordonets vikt i körklart skick, plus vikten av den tilläggsutrustning som är monterad av tillverkaren på ett specifikt fordon.

4. Förarens vikt och passagerarnas vikt

“Förarens vikt” beräknas nominellt med 75 kg oberoende av förarens faktiska vikt. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i körklart skick, tas ingen hänsyn till förarens vikt vid vikten för tillåtna passagerare.

“Passagerarnas vikt” ges av det specificerade tillåtna antal personer från tillverkarens typgodkännandeförfarande, minus förarens nominella vikt på 75 kg.

Tillåtet antal personer vid körning anges för varje planlösning i tekniska data. Det tillåtna antalet personer vid körning kan minska på grund av installation av tilläggsutrustning.

Även passagerarnas vikt beräknas då till 75 kg nominellt, oberoende av den faktiska vikten. Vid ett fordon med 4 tillåtna personer vid körning är passagerarnas vikt alltså 225 kg (3*75 kg).

5. Standardutrustning och tilläggsutrustning

“Standardutrustningen” (“grundutrustning”), betecknar fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning.

Uppgifter om standardutrustningen (“grundutrustning”) får du inom ramen av den efterföljande konfigurationen för det fordon som du har valt.

“Tilläggsutrustningen” (“paket”, “utrustning” och “tillval”) betecknar

alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen. Denna tilläggsutrustning monteras på tillverkarens ansvar i fordonet och kan beställas av kunden. Tilläggsutrustning i denna mening är inte övriga tillbehör som monteras i fordonet av dig själv eller din återförsäljare efter att fordonet har levererats av tillverkaren.

Uppgifter om de (utrustnings-)paket, den utrustning och de tillval som kan beställas vid tillverkningen får du inom ramen av den efterföljande konfigurationen för den planlösning som du har valt.

Observera att montering av tilläggsutrustning alltid leder till en minskning av nyttovikten (jfr. siffra 6.). Vilken vikt för tilläggsutrustning som maximalt kan väljas för en planlösning framgår av uppgifterna för respektive fordonsplanlösningar (jfr. siffra 7.).

6. Nyttovikt och minsta nyttovikt

“Nyttovikten” beräknas genom att från högsta tekniskt tillåtna vikten drar man av vikt i körklart skick, passagerarnas vikt och högsta vikt för tilläggsutrustningen (specificerad av tillverkaren). Den europeiska lagstiftaren föreskriver en fast “minsta nyttovikt” för husbilar. Denna vikt måste finnas kvar för bagage och övriga tillbehör som inte monteras av tillverkaren. Denna får inte underskridas när fordonet konfigureras och beräknas med hjälp av följande formel:

Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L)

Här gäller: ”n” = högsta antalet passagerare plus föraren ”L” = fordonets totala längd i meter.

7. Tilläggsutrustningens högsta vikt

För att den lagstadgade minsta nyttovikten ska efterföljas, specificerar tillverkaren “tilläggsutrustningens högsta vikt” för varje planlösning. Här rör det sig alltså om den vikt som finns tillgänglig för att välja tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) när man uppfyller den föreskrivna lagstadgade minsta nyttovikten.

Knaus Tabbert AG beräknar den högsta vikten för tilläggsutrustningen genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten drar av vikten i körklart skick, passagerarnas vikt samt minsta nyttovikt.

Exempel:

3 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 2 968 kg Vikt i körklart skick

- 3*75 kg Vikt för passagerarna

- 110 kg Minsta nyttovikt

= 197 kg Tilläggsutrustningens högsta vikt

3

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

II. Teknisk och juridisk information

1. Lagstadgade tillåtna toleranser vid beräkning av viktuppgifterna För uppgifterna om vikt i körklart skick som finns i tekniska data gäller att det rör sig om beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är tillåtna i lagen och kommer från användningen av naturliga material, som t.ex. trä, samt de tillverkningsförfaranden som används hos vissa underleverantörer. Viktvariationer kan inte uteslutas trots optimerade produktionsprocesser på grund av de material som används. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även möjlig lastförmåga resp. återstående nyttovikt, bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Exempel:

Vikt i körklart skick enl. tekniska data: 2 968 kg

Tolerans på ± 5 % tillåten i lag: 148 kg I lag tillåtet intervall för vikten i körklart skick 2 820 till 3 116 kg

2. Effekten av toleranserna tillåtna i lag

Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen av fordonet (beroende på modell) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen. Säkerställ i förekommande fall hos din Knaus Tabbert AG-återförsäljare att den högsta tekniskt tillåtna vikten inte heller överskrids beräkningsmässigt och att det är tillräckligt med lastförmåga kvar för passagerare och packning (minsta nyttovikt, se nedan). Men också oberoende av om det är garanterat att den minsta nyttovikten efterföljs, ska du tänka på de i lag tillåtna produktionsrelaterade toleranserna vid vikten i körklart skick inom ramen av konfigurationen eftersom den alltid påverkar lastförmågan. Du kan därför endast beställa en högsta vikt på tilläggsutrustning för varje planlösning. Om du beställer fordonet från exemplet ovan med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges en nyttovikt på 180 kg genom den nominella vikten

i körklart skick som anges i tekniska data. Den faktiska lastförmågan kan dock avvika från det här värdet på grund av de i lag tillåtna toleranserna. Är viken i körklart skick för ditt fordon ungefär tillåtna 1 % högre än det nominella värdet i tekniska data, minskas lastförmågan från 180 kg till 151 kg:

Exempel:

3 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 2 998 kg Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 968 kg som anges i tekniska data)

- 3*75 kg Passagerarnas vikt

- 150 kg Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats

= 127 kg Återstående lastförmåga (viktigt: Den återstående lastförmågan måste vara större än den minsta nyttovikten, jfr. siffra 6.)

Vi rekommenderar därför att ditt lastade fordon alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Denna kontroll är ditt ansvar som förare.

Anteckningar

4

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet; Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) s s

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen. Vid “vikten i körklart skick” som anges i tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras. Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen.

Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 27 samt på “configurator.knaus.com/se”.

5 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
BASFORFDON
Teknisk data 550 MF 650 MEG
GRUNDUTRUSTNING Chassi FIAT FIAT Motoreffekt 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK Växellåda man. man. Totallängd (cm) 599 696 Bredd (utvändigt) (cm) 220 220 Bredd (invändigt) (cm) 205 205 Höjd (utvändigt) (cm) 276 276 Höjd (invänvdigt) (cm) 196 196 Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140) 2.845 (2.703 - 2.987) 2.955 (2.807 - 3.103) Förvald Totalvikt (kg)*** 3.500 3.500 Högsta vikt för valfria tillval 176 43 Max släpvagnsvikt (kg) (Notera: H722) 2.000 2.000 Hjulbas (cm) 345 380 Däckdimension 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Fälgdimension 6J x 16 H2 6J x 16 H2 Max antal åkande 4 4 Sovplatser (Notera: H141) 4 5
Teknisk
Teknisk data 550 MF 650 MEG Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 4 5 Automatiska 3-punktsbälten 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 4 KAROSS Antal öppningsbara fönster 3 3 Entrédörr (B x H cm) 60 x 195 70 x 195 Taktjocklek 32 32 Väggtjocklek 31 31 Golvtjocklek 40 40 BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 2 Bäddmått fällsäng (cm) 185 x 150 185 x 150 Bäddmått fram (cm) – 195 x 115 x 41 Bäddmått bak (cm) 201 x 140/105 201 x 85; 201 x 77 VATTEN Spillvattentank (l) 95 95 Färskvattentank (l) (Notera: H711,H712B) 95 95 Körlägesvolym färskvattentank (l) 10 10 KÖK Kylskåp (l) 98 142 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 80 80 Antal 230 V uttag 5 5 Antal USB uttag 1 1
VAN I
data
***
Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard
vid
den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

KNAUS VAN I – Standardutrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

203001-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&StoppSystem inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Beroende: ABH18766)

202826 6-växlad manuell växellåda

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202844 Vänsterstyrd

202852-01 Lackering: White

202132 16" fälgar

201815 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende: ABH13588, ABH31345)

200176 Luftkonditionering manuellt inklusive partikelfilter och utetemperaturvisning

201862 Airbag på förarsida

200501 Airbag för passagerare

201863 Höjdjustering av förar- och passagerarsäte

202478 Ratt med radiokontroll

201789 Överdragsklädsel för förarhusstolar

202728-01 Original FIAT kaptensstolar med armstöd

200633 Svängbara stolar förarplats

202885 Passagerarkonsol med armstöd och integrerad mugghållare

102731 Förardörr i KNAUS design, med dubbeltätning, enkel glas med elektriska fönsterhissar och centrallås, förvaringsfack, myntfack och integrerad biljetthållare

551877 Insynsskydd frontruta plissé, nerifrån upp eller uppifrån ner

200567 Farthållare

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202874 Elektronisk startspärr

202876 Elektromekanisk Servostyrning

203755 Trailer Stability Control System

203756 Post Collision Braking System

222881 Sidvindsassistent

201787 Traction plus inkl Descent controll

203729 Elektrisk parkeringsbroms (Beroende: ABH13428)

202890 Bränsletank, 75 liter

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

202892-01 Elektriska fönsterhissar, förardörr

202894 Backspeglar, bussmodell hängade

102893 Passagerarsida med skjutfönster

200242 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

202899 Full-LED frontbelysning (halv-, hel- och blinkerslampor)

202137 LED varselljus

102002 Kromdetaljer i kylargrill

102595 Sidofönster med svart ram, sidoblad, kromdetaljer och modellbeteckning

250233 Radioförberedning inkl. 2 st högtalare

251925 Backkamera installation förberedelse

102273-01 Maximal lastförmåga i det bakre garaget: 150 kg

203933 Förberedelse för dragkrok

Dörrar

102564 Entrédörr KNAUS PREMIUM istället för KOMFORT med fönster inkl. mörkläggning, dubbeltätning, kraftigt låssystem, flerfunktionella lås, dolda gångjärn, infällbara klädkrokar, multifunktionell väska, paraplyfack

100602 Insektsdörr

100212 Elektriskt trappsteg vid entrédörr

102840 En-nyckel-system

Serviceluckor / Garagedörrar

102911 Service- /Förvaringsluckor och Garagedörr-/ luckor med engrepps lås

102915-03 KNAUS ServiceBox tillgänglig från utsidan: inklusive vattenpåfyllning; Kran för färskt / avloppsvatten; 230 V Euro extern anslutning

102916-04 Servicelucka för ServiceBox 70 x 40 cm, vänster fram

102914-14 Enkel åtkomst till gasutrymmet via serviceluckan i sidoväggen, placering av gasflaskorna i längdriktningen

102914-10 Gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg flaskor

Fönster / Takluckor / Ventilation

102923-04 Öppningsbara tonade dubbelglasfönster med myggnät och mörkläggning

102254 Taklucka 40 x 40 cm med insektsnät och mörkläggning (ovanför taksäng)

551778-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insektsskydd och mörkläggning, klarglas med belysning (fram)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)

100960-04 Taklucka 28 x 28 cm med myggnät, (badrum)

Material / Dekaler

102926-18 FoldXpand koncept bak-Bakvägg helt i plast med integrerad belysning

100887 GFK-Tak som är mindre känsligt för hagelskador – Vit

102926-06 Slätplåt, vit

102928-05 Vädertålig underdelsbeläggning

102036-01 Vintertäckning kylskåp (2 st)

102658 Utvändig grafik i karbondesign

103760 KNAUS Emblem i fram och bak, svart/krom

Teknisk beskrivning belysning

102933-01 KNAUS CATEYE-evolution- bakljus med exklusiv nattsignatur och dynamiska blinkers i LED-teknik

102933-02 Skyltbelysning i LED

102933-13 Tredje bromsljus i LED

252937 Förtältslampa med LED-ljus och rörelsedetektor

Inredning / Yta

552940-10 Möbeldekor: Matara Teak Tiberino

552944-03 Slitstarkt vinylgolv, trästil

552941-16 Överskåpsluckor med soft-close funktion

Bo / Sova / Textilier

552960-01 M-sittgrupp med hängande bord inkl. bordsförlängning

552247-01 Isofix system standardsittbänk, användbar för 1 barnstol

552945-01 EvoPore HRC-madrass, endast fasta sängar

552948 Fällbar säng, med lågt insteg i förarhus (Notera: H147)

552335-05 Klädselalternativ: COOL GREY

Köksdel / Bad

402985-05 2-lågig spis med glasskydd, diskbänk i rostfritt stål, infälld (Beroende: ABH13342)

552941-17 Kökslådor i soft-close funktion

402417 Automatiskt energival för kylskåp (AES)

453502-07 Beslag av hög kvalitet

453509-07 Vikbar klädskena i toalettrummet eller duschen

6 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
*** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering /

Vattenförsörjning

302973 Gassystem 30 mbar

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

551327 Brandvarnare

551054 Varmluftsfördelning 12 V

351166 Värme TRUMA Combi 6

351274 Värme TRUMA Combi E stället för Combi (Beroende: ABH13570)

550825 Elektrisk golvvärme

352059 TRUMA CP-Plus digital kontrollpanel (Notera: H149)

450740 Isolerad avloppstank, uppvärmningsbar

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-07 Vattenledningar läggs isolerade områden

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253523-02 Strömförsörjning / interiörbelysning med 230 V och 12 V, olika inre uttag

253526-04 Nätverksanslutet elektroniksystem med central kontrollpanel med display för batteriets status / färskvatten- och spillvattentank / strömanslutning

253534-06 Interiörbelysning helt i LED-teknik

253526-02 Kontrollpanel

253527-02 Laddare 216 VA

253530 Automatsäkring

251949-02 USB-uttag i fram (1 st)

252723 Laddbooster för bodelsbatteri

253517 230 V uttag

252729 230 V uttag extra garage (1st)

953542-11 Bruksanvisning, Svenska

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823 MediKit-kupong (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser

225030 Energy Plus-Paket

232667 Smart laddare med 25 A laddningseffekt

251757 Batterisensor bodelsbatteri

252654

Touch-kontrollpanel med intuitivt driftskoncept för nätverksanslutna komponenter istället för standardkontrollpanel, inklusive inomhusoch utomhus temperatursensorer

252654

Touch-kontrollpanel med intuitivt driftskoncept för nätverksanslutna komponenter istället för standardkontrollpanel, inklusive inomhusoch utomhus temperatursensorer

GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift)

är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com

7 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25 z KNAUS VAN I – Paket Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 221005 De Luxe dörrPaket I (17 kg) 102522-03 Förvaringsluckor och Garagedörr med centrallås (centrallås ej möjligt för servicemodul, gasol/toa lucka) 14 300 102610 Entrédörr KNAUS EXKLUSIV med fönster inkl. mörkläggning och belysning, flerfunktionella lås, dubbeltätning, högkvalitativa läderdetaljer, kraftigt låssystem, öppningsbegränsning/ dörrlåsning med gasfjäder, paraplyfack, dolda gångjärn, multifunktionell väska, centrallås 14 400 102813 Isolerande fönster i förarutrymme och dörrar med förbättrande buller- och värmeisolering 9 900 Totalpris enskilda tillval 38 600 Paketpris 25 900 Du sparar 12 700
252405
Tv-hållare Fordonsdokument
Tillbehör
Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210006 Media Paket (3 kg) 251793 Backkamera, inkl kablage 11 500 252143 Radio DAB+ All-in-one navigationssystem inkl. campingkartor med 3 års uppdatering 27 400 252715 Head-up display 16 100 Totalpris enskilda tillval 55 000 Paketpris 38 900 Du sparar 16 100 KNAUS VAN I – Standardutrustning Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 114580
252698 velocate®
5 000 252815 velocate® LIFETIME-licens, personlig,
7 300 253809 velocate® sensorer
Totalpris enskilda tillval 16 200 Paketpris 14 000 Du sparar 2 200 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 225035
Connected-Security-Paket för velocate® GPS-Tracker
EU-omfattande spårningsfunktion
(gas, temperatur, rörelse) 3 900 Dessutom
Energy-Basic-Paket 232667 Smart laddare med 25 A laddningseffekt 3 100
5 800 Totalpris enskilda tillval 8 900 Paketpris 8 400 Du sparar 500 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms
Paketpris 15 800

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

3.500 kg

203004 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (ABH18754)

202060 2-kanals luftfjädring för bakaxeln med kompressor för att förbättra körkomforten och reglera fordonshöjden (Beroende: ABH13430)

Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans

202568 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH13647, ABH13316, ABH13317) 38 000 o o

7

202569 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH13647, ABH13316, ABH13317) 36 100 o o

7

26 500 o o

24 600 o o Interiör 201686 Luftkonditionering ACC istället för manuell AC - 6 700 o o Art.-Nr. I paket /

***

(Beroende: ABH35225)

- 3 800 o o 203725

102273 100237, 200188 Maximal lastförmåga i det bakre garaget: 250 kg

26 26 200 o o

102514 THULE LIFT V16, manuell - Cykelhållare för 2 cyklar (bak), max 50 kg (Beroende: ABH13460, Notera: H157) 17 11 500 o o

102764 THULE garagesystem 1: 2 st. multifunktionshållare bakre vägg, inkl. gummiskydd, 2 st. lastskenor med 6 justerbara fästöglor. 1 st. justerbart bagage-nät, passar THULE original-tillbehör.

4 4

– o

angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

8 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
I
o = Tillval  |  – = Ej möjligt
s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 550 MF 650 MEG
KNAUS VAN I – Funktioner och extrautrustning Art.-Nr.
paket / tillval Beskrivning:
|
Motor /
Växellåda
light Chassi
- 43 200 – o Transmission 202711 9-växlad automatisk växellåda (Beroende: ABH13588) 18 53 300 o o Viktökning 201781-01 Viktökning 3 500 kg*** till 3 650 kg*** - 5 400 – o Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem 101888 Elektriskt trappsteg vid förardörr 7 8 900 o o 200394 Stödben bak 4 5 900 o o 201887 Spiralfjäder (framaxel) 12 10 300 o o 202766 Spiralfjädrar bakaxel
10 7 000 o o
(chassioptimering) (Beroende: ABH13428)
25 24 500 o o Däck
203808 202568, 202569, 202572, 202573 - 6 100 o o
7
202572 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH22912, ABH13450, ABH13317, Notera: H161)
o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 550 MF 650 MEG 201519 Ratt och växelspaksknopp i läder - 3 100 o o 203730 Instrumentpanel med aluminiumdetaljer - 1 600 o o 203804 AGUTI Stol PREMIUM (Beroende: ABH13598) 13 30 800 o o 203803 AGUTI Stol EXKLUSIV (Beroende: ABH13598) 22 60 600 o o 102813 221005 Isolerande fönster i förarutrymme och dörrar med förbättrande buller- och värmeisolering 15 9 900 o o 551988 Isolermatta förarhus 10 18 000 o o 551989 Isolermatta förarhus (golv) 1 3 800 o o 552500 Insynsskydd frontruta plissé, elektrisk nerifrån upp eller uppifrån ner 5 13 000 o o Assistans system 202150 Däcktryckssensorer 1 4 000 o o Belysning / Teknik 201043 Reservhjul 35 3 000 o o 202712 Bränsletank, 90 liter 13 1 500 o o 202227 Extra nyckel med fjärrkontroll - 500 o o 203732 230 V kontakt i förarhuset - 2 900 o o Multimedia / Navigation 252143 210006 Radio DAB+ All-in-one navigationssystem inkl. campingkartor med 3 års uppdatering 2 27 400 o o 203727 Induktiv laddare
- 8 400 o o Transportsystem
202573 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH22912, ABH13450, ABH13317, Notera: H161)
7
tillval Beskrivning:
Virtuell Cockpit
20 19 200 o o
200188 Dragkrok fast (Beroende: ABH13652, ABH13456)
102515 THULE LIFT V16, manuell - Cykelhållare för 3 cyklar (bak) max. 50 kg (Beroende: ABH13460, Notera: H157) 18 12 600 o o
900
50 38 200
100237 MC-hållare, max 120 kg (Beroende: ABH35229, ABH45159, ABH13456)
o o
vid den

KNAUS VAN I – Funktioner och extrautrustning

Art.-Nr.

I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG

Dörrar

102610 221005 Entrédörr KNAUS EXKLUSIV med fönster inkl. mörkläggning och belysning, flerfunktionella lås, dubbeltätning, högkvalitativa läderdetaljer, kraftigt låssystem, öppningsbegränsning/dörrlåsning med gasfjäder, paraplyfack, dolda gångjärn, multifunktionell väska, centrallås

102577 Multifunktionell väska i KNAUS design, lämplig till Entrédörr KNAUS Komfort (Beroende: ABH17694)

Serviceluckor / Garagedörrar

102522-03 221005 Förvaringsluckor och Garagedörr med centrallås (centrallås ej möjligt för servicemodul, gasol/toa lucka) (Beroende: ABH13468, ABH13336)

9 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
SEK inkl. 25 % moms 550 MF 650 MEG
2 14 400 o o
- 1 300 o o
2 14 300 o o Bak 100526-15 Garagedörr 80 x 110 cm, vänster 6 – s 100526-16 Garagedörr 80 x 110 cm, höger 6 – s 100526-14 Garagedörr 80 x 80 cm, höger 4 s –Fönster / Takluckor / Ventilation 101820 Ramfönster SEITZ S7 - 13 900 o o Mitten 102619-02 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten) 3 – s Bak 101944 Panoramafönster 130 x 45 cm med myggnätt och mörkläggning (bak) 12 9 300 – o 101019-02 Öppningsbart fönster 70 x 40 cm, vänster bak 6 4 900 – o Material / Dekaler Material 102216 Träfri kaross - 36 700 o o Bo / Sova / Textilier Bo 551770 L-formad sittgrupp med teleskopbord (kan roteras i alla riktiningar) 8 6 300 o o Sova 552574
6 7 100 o o 551796 Konvertering enkelsäng till dubbelsäng 2 – s Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 550 MF 650 MEG 552198 Sängkonvertering av sittgruppen 2 – s 551234 Bäddbreddning fotända för fransk dubbelsäng 2 2 400 o –552370 Madrassöverdrag för 4-5 sovplatser (fasta sängar och våningssängar) 1 2 200 o o Klädsel / Tyger / Mattor Klädselalternativ 552335-01 Klädselalternativ: TURIN - o o 552335-06 Klädselalternativ: BLUE NIGHT - o o 552188-02 Klädselalternativ: ACTIVE ROYAL - 6 100 o o 552188-04 Klädselalterntiv: ACTIVE ROCK - 6 100 o o 550783-01 Läderklädsel: CREAM NATURE - 36 000 o o COZY HOME paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk 550660-06 COZY HOME paket: PEACH 3 3 300 o o 550660-02 COZY HOME paket: STONE 3 3 300 o o 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 300 o o 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 300 o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 300 o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 300 o o Mattor 201074 Förarhusmattor 2 1 400 o o 550235 Matta i bodel 6 6 800 o o Köksdel / Bad Köksdel 400369-01 Gasolugn med grill, monterad i köksbänk 13 12 400 – o 402991-09 Kylskåp 98 liter - s –402767 Kylskåp 142 liter - – s Badrum 453505-16 Komfortbadrum med dusch och handfat - – s 453505-15 Dusch för längsgående badrum - s –453503-01 Bänktoalett Thetford - s –453503-03 Kassett-toalett DOMETIC roterbar - – s
EvoPore HRC-madrass inklusive WaterGEL bäddmadrass (endast fasta sängar)

253609 27" SMART TV med HD tuner (Beroende: ABH13624)

ABH13512, ABH13508)

114580 Velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

114580 Velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH13408)

114580 Velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH13410)

10 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 550 MF 650 MEG Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning Gasolförsörjning 301057 Fjärrvisning DuoC (Eis Ex integrerad) (Beroende: ABH13350) - 2 800 o o 301956 Truma MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH13352) 1 5 500 o o 301957 Truma DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH13352) 1 7 400 o o 302499 TRUMA LevelControl (1 stålflaska) - 2 800 o o 302494 Gasvarnare - 2 100 o o 300518 Gasoluttag exteriört 1 3 900 o o Uppvärmning / Luftkonditionering 352533-01 ALDE vattenburen värme inkl Booster (Beroende: ABH44674, ABH22914, ABH13491, Notera: H160) 41 38 900 o o 352966 352533-01 Värmekontrollpanel ALDE LCD (Beroende: ABH13470) - o o 352287 Matta i förarhytt med vattenburen värme (Beroende: ABH13470) 2 14 100 o o 552052 Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende) (Beroende: ABH13496, ABH13358, Notera: H145) 29 40 500 o o Elektronik / Multimedia / Säkerhet Elektronik 251949-09 USB-uttag i bak (1 st) - 1 000 o o 252524 Stämningsbelysning inkl. väggbeklädnad ovan bänkskiva 3 6 700 o o 250072-06 230 V uttag extra kök (1 st) - 1 500 o o 253748-01 Extra Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH22878, ABH22888, ABH13498) 12 22 200 o o 253748-05 Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH22882) 12 22 200 o o 253782 Solpanel (200 W) 17 27 400 o o Art.-Nr.
paket /
Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 550 MF 650 MEG Multimedia
4 15 300 o o 252448-01 21,5"
i sovutrymme (Beroende:
6 18 000 o o 252479 Kabelförberedd
TV i sovdelen 1 1 400 o o 253651 Extern LTE / WIFI antenna 3 17 200 o o Säkerhet 252698
- 5 000 o o 252815
- 7 300 o o 253809
- 3 900 o o Markis / Tillbehör Markis Markis THULE OMNISTOR 500893 Markis 355 x 250 cm, vit 28 s –502318 Markis 455 x 250 cm, vit 33 – s
KNAUS VAN I
Funktioner och extrautrustning
I
tillval
SMART TV med HD-tuner inkl. hållare
för

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras. Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/ eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 27 samt på “configurator.knaus.com/se”.

L!VE I Teknisk data

BASFORFDON

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl. Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK) (ABH18754)

FIAT Ducato 5.000 kg; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH18760, ABH18761)

Viktökning 3 500 kg*** till 3 850 kg*** (ABH22900, ABH45165)

GRUNDUTRUSTNING

*** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

11 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
Teknisk data 650 MEG 700 MEG 900 LEG
s s –
– – s
o s –
Chassi FIAT FIAT –Motoreffekt 103 kW / 140 HK 103 kW / 140 HK –Växellåda autom. autom. autom. Totallängd (cm) 697 751 859 Bredd (utvändigt) (cm) 232 232 232 Bredd (invändigt) (cm) 218 218 218 Höjd (utvändigt) (cm) 279 279 279 Höjd (invänvdigt) (cm) 200 200 200 Vikten i körklart skick (grundmodell
med basutrustning) (kg) (Notera: H140) 2.945 (2.798 - 3.092) 2.985 (2.836 - 3.134) 3.650 (3.468 - 3.833) Förvald Totalvikt (kg)*** 3.500 3.850 5.000 Högsta vikt för valfria tillval 11 290 721 Max släpvagnsvikt (kg) (Notera: H722) 2.000 2.000 1.500 Hjulbas (cm) 380 403 –Däckdimension 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard
utan extrautrustning men

L!VE I Teknisk data

12 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25 Teknisk data 650 MEG 700 MEG 900 LEG Fälgdimension 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 Max antal åkande 4 4 4 Sovplatser (Notera: H141) 4 4 6 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 5 5 6 Automatiska 3-punktsbälten 2 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 5 5 KAROSS Antal öppningsbara fönster 4 4 6 Entrédörr (B x H cm) 70 x 195 70 x 195 70 x 195 Taktjocklek 32 32 32 Väggtjocklek 31 31 31 Golvtjocklek 40 40 40 BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 2 2 Bäddmått fällsäng (cm) 193 x 150 193 x 150 193 x 150 Bäddmått fram (cm) 205 x 118/40 205 x 118/88 205 x 165/140 Bäddmått bak (cm) 202 x 78; 197 x 78 199 x 78; 205 x 78 2 x 205 x 78 VATTEN Spillvattentank (l) 95 95 95 Färskvattentank (l) (Notera: H712B,H712C) 100 100 100 Körlägesvolym färskvattentank (l) 10 10 10 KÖK Kylskåp (l) 142 177 177 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 80 80 80 Antal 230 V uttag 5 5 7 Antal USB uttag 2 2 2
ANTECKNINGAR

KNAUS L!VE I – Standardutrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

202711 9-växlad automatisk växellåda (Beroende: ABH13588)

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202843 Bredspårschassi (Beroende på planlösning)

202844 Vänsterstyrd

202852-01 Lackering: White

202132 16" fälgar

201815 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH13588, ABH13442)

200176 Luftkonditionering manuellt inklusive partikelfilter och utetemperaturvisning

201862 Airbag på förarsida

200501 Airbag för passagerare

201519 Ratt och växelspaksknopp i läder

202478 Ratt med radiokontroll

201789 Överdragsklädsel för förarhusstolar

203804 Sätesutrustning AGUTI PREMIUM (Beroende: ABH13598)

201863 Höjdjustering av förar- och passagerarsäte

200633 Svängbara stolar förarplats

202885 Passagerarkonsol med armstöd och integrerad mugghållare

102731 Förardörr i KNAUS design, med dubbeltätning, enkel glas med elektriska fönsterhissar och centrallås, förvaringsfack, myntfack och integrerad biljetthållare

551877 Insynsskydd frontruta plissé, nerifrån upp eller uppifrån ner

200567 Farthållare

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202874 Elektronisk startspärr

202876 Elektromekanisk Servostyrning

203755 Trailer Stability Control System

203756 Post Collision Braking System

222881 Sidvindsassistent

201787 Traction plus inkl Descent controll

203729 Elektrisk parkeringsbroms (Beroende på planlösning)

202890 Bränsletank, 75 liter (Beroende på planlösning)

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

202892-01 Elektriska fönsterhissar, förardörr

202894 Backspeglar, bussmodell hängade

102893 Passagerarsida med skjutfönster

200242 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

202899 Full-LED frontbelysning (halv-, hel- och blinkerslampor)

202137 LED varselljus

102002 Kromdetaljer i kylargrill

102595 Sidofönster med svart ram, sidoblad, kromdetaljer och modellbeteckning

250233 Radioförberedning inkl. 2 st högtalare

251925 Backkamera installation förberedelse

102273-01 Maximal lastförmåga i det bakre garaget: 150 kg (Beroende på planlösning)

203933 Förberedelse för dragkrok

Dörrar

102564 Entrédörr KNAUS PREMIUM istället för KOMFORT med fönster inkl. mörkläggning, dubbeltätning, kraftigt låssystem, flerfunktionella lås, dolda gångjärn, infällbara klädkrokar, multifunktionell väska, paraplyfack

100602 Insektsdörr

100212 Elektriskt trappsteg vid entrédörr

102840 En-nyckel-system

Serviceluckor / Garagedörrar

102911 Service- /Förvaringsluckor och Garagedörr-/ luckor med engrepps lås

102915-03 KNAUS ServiceBox tillgänglig från utsidan: inklusive vattenpåfyllning; Kran för färskt / avloppsvatten; 230 V Euro extern anslutning

102916-01 Servicelucka för Servicebox 53 x 37,5 cm, vänster fram

102914-14 Enkel åtkomst till gasutrymmet via serviceluckan i sidoväggen, placering av gasflaskorna i längdriktningen

102914-10 Gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg flaskor

100526-16 Garagedörr 80 x 110 cm, höger

100526-15 Garagedörr 80 x 110 cm, vänster (Beroende: ABH13604)

Fönster / Takluckor / Ventilation

102923-04 Öppningsbara tonade dubbelglasfönster med myggnät och mörkläggning

102254 Taklucka 40 x 40 cm med insektsnät och mörkläggning (ovanför taksäng)

551778-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insektsskydd och mörkläggning, klarglas med belysning (fram)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)

101019-02 Öppningsbart fönster 70 x 40 cm, vänster bak

100960-04 Taklucka 28 x 28 cm med myggnät, (badrum)

Material / Dekaler

102926-25 Front i LFI technology (Long Fiber Injection)

100887 GFK-Tak som är mindre känsligt för hagelskador – Vit

102926-06 Slätplåt, vit

102928-05 Vädertålig underdelsbeläggning

102036-01 Vintertäckning kylskåp (2 st)

102658 Utvändig grafik i karbondesign

103760 KNAUS Emblem i fram och bak, svart/krom Teknisk beskrivning belysning

102933-01 KNAUS CATEYE-evolution- bakljus med exklusiv nattsignatur och dynamiska blinkers i LED-teknik

102933-12 Tredje bromsljus integrerad bak

252937 Förtältslampa med LED-ljus och rörelsedetektor

102926-18 FoldXpand koncept bak-Bakvägg helt i plast med integrerad belysning

Inredning / Yta

552940-10 Möbeldekor: Matara Teak Tiberino

552941-29 Kombination av högkvalitativa möbler med accentytor i dekor Samoa

552944-02 PVC-golv i Ek

552941-16 Överskåpsluckor med soft-close funktion

Bo / Sova / Textilier

551770 L-formad sittgrupp med teleskopbord (kan roteras i alla riktiningar) (Beroende: ABH20356)

552247 ISO-Fix-system för två barnstolar

552945-01 EvoPore HRC-madrass, endast fasta sängar

552948 Fällbar säng, med lågt insteg i förarhus (Notera: H147)

551796 Konvertering enkelsäng till dubbelsäng

552335-05 Klädselalternativ: COOL GREY

Köksdel / Bad

402985-01 3-lågig spis med glasskydd och rostfri diskho (Beroende: ABH13342)

552941-17 Kökslådor i soft-close funktion

402732 Kylskåp 177 liter (kan öppnas åt båda hållen) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH13610)

402417 Automatiskt energival för kylskåp (AES)

453502-07 Beslag av hög kvalitet

453509-07 Vikbar klädskena i toalettrummet eller duschen

453503-01 Bänktoalett Thetford (Beroende på planlösning)

13 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302973 Gassystem 30 mbar

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

551327 Brandvarnare

551054 Varmluftsfördelning 12 V

351166 Värme TRUMA Combi 6

351274 Värme TRUMA Combi E stället för Combi (Beroende: ABH13570)

550825 Elektrisk golvvärme

352059 TRUMA CP-Plus digital kontrollpanel (Notera: H149)

450740 Isolerad avloppstank, uppvärmningsbar

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-07 Vattenledningar läggs isolerade områden

452718-01 Vattenfiltersystem "bluuwater"

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253523-02 Strömförsörjning / interiörbelysning med 230 V och 12 V, olika inre uttag

253526-01 Kontrollpanel med Touchfunktion

253530 Automatsäkring

253527-01 Laddare 190 VA

251949-02 USB-uttag i fram (1 st)

251949-09 USB-uttag i bak (1 st)

252723 Laddbooster för bodelsbatteri

253517 230 V uttag

252729 230 V uttag extra garage (1st)

252524 Stämningsbelysning inkl. väggbeklädnad ovan bänkskiva

252405 Tv-hållare

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska

Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823 MediKit-kupong (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser

114580 Connected-Security-Paket för velocate® GPS-Tracker

252698 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift)

252815 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion

253809 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse)

Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com

14 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 221005 De Luxe dörrPaket I (17 kg) 102522-03 Förvaringsluckor och Garagedörr med centrallås (centrallås ej möjligt för servicemodul, gasol/toa lucka) 14 300 102610 Entrédörr KNAUS EXKLUSIV med fönster inkl. mörkläggning och belysning, flerfunktionella lås, dubbeltätning, högkvalitativa läderdetaljer, kraftigt låssystem, öppningsbegränsning/ dörrlåsning med gasfjäder, paraplyfack, dolda gångjärn, multifunktionell väska, centrallås 14 400 102813 Isolerande fönster i förarutrymme och dörrar med förbättrande buller- och värmeisolering 9 900 Totalpris enskilda tillval 38 600 Paketpris 25 900 Du sparar 12 700
Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 210006 Media Paket (3 kg) 251793 Backkamera, inkl kablage 11 500 252143 Radio DAB+ All-in-one navigationssystem inkl. campingkartor med 3 års uppdatering 27 400 252715 Head-up display 16 100 Totalpris enskilda tillval 55 000 Paketpris 38 900 Du sparar 16 100 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 221010 Arktis-Paket (11 kg) 201787 Traction plus inkl Descent controll 1 600 203732 230 V kontakt i förarhuset 2 900 203808 Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans 6 100 551988 Isolermatta förarhus 18 000 551989 Isolermatta förarhus (golv) 3 800 Totalpris enskilda tillval 32 400 Paketpris 26 900 Du sparar 5 500 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 221012 Arktis-Paket (11 kg) 201787 Traction plus inkl Descent controll 1 600 203732 230 V kontakt i förarhuset 2 900 551988 Isolermatta förarhus 18 000 551989 Isolermatta förarhus (golv) 3 800 Totalpris enskilda tillval 26 300 Paketpris 20 700 Du sparar 5 600
KNAUS L!VE I – Paket
Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms
5
000
7
300
3
900
Totalpris enskilda tillval 16 200 Paketpris 14 000 Du sparar 2 200 KNAUS L!VE I – Standardutrustning

Art.-Nr.

I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

Motor / Växellåda

3.500 kg light Chassi

203001-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl.

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A);

Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)

203004 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet inkl.

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A);

Framhjulsdrift; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK)

(Beroende: ABH22892, ABH22893)

Motor Heavy Duty

203082-99 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet inkl.

Start&Stopp-System inkl. smart generator (220 A); Framhjulsdrift; Euro Vl HD (103 kW/140 HK) (ABH18754)

203128 FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med

Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH18754)

203129 FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med

Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (ABH18754, ABH45163)

203130 FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med

Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (ABH18760, ABH18761)

Viktökning

201781-02 Viktökning 3 500 kg*** till 3 850 kg***

ABH22900, ABH45165)

201869-02 Viktökning 4 000 kg*** till 4 400 kg***

ABH30931, ABH45165)

202320 Viktökning 5 000 kg*** till 5 500 kg***

ABH22860, Notera: H722)

202766 Spiralfjädrar bakaxel (chassioptimering) (ABH13428)

Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning:

o

Tillval

200393 AL-KO Air Premium X2 (3-axlad) - Luftfjädring bak (Beroende: ABH13308)

202330 AL-KO Air Premium X4 (3-axlad)- Luftfjädring fram och bak (Beroende: ABH13310) 55

– s –

203808 202572, 202573, 221010

7

6

100

o o –

7 24 600

o

o –

– – o

700 – – o Interiör 201686 Luftkonditionering

25 SEK inkl. 25 % moms 650 MEG 700 MEG 900 LEG

22 60 600 o o o 102813 221005 Isolerande fönster i förarutrymme och dörrar med förbättrande buller- och värmeisolering 15 9 900 o o o 551988 221010, 221012 Isolermatta förarhus 10 18 000 o o o 551989 221010, 221012 Isolermatta förarhus (golv) 1 3 800 o o o 552500 Insynsskydd frontruta plissé, elektrisk nerifrån upp eller uppifrån ner 5 13 000 o o o Assistans system 202150 Däcktryckssensorer 1 4 000 o o –203564 Däcktrycksensorer 3-axlad AMC-chassi 1 4 700 – – o Belysning / Teknik 201043 Reservhjul 35 3 000 o o o *** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna

vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk

ABH13598)

15 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
L!VE I –
KNAUS
Funktioner och extrautrustning
SEK inkl. 25 % moms 650 MEG 700 MEG 900 LEG
- s – –
- 43 200 o – –
- – s –
- 43 200 – o –
- 70 700 – o –
– – s
-
(Beroende:
- 5 400 o s –
(Beroende:
- 4 500 o o –
- 15 100 – – o 551773 Extra säte med säkerhetsbälte 14 8 400 – o –552362 5:e Sittplats i färdriktning inkl säkerhetsbälte 14 24 000 – – o Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem 202843-01 AL-KO AMC lågbyggt chassi - – – s 101888 Elektriskt trappsteg vid förardörr 7 8 900 o o o 200394 Stödben bak 4 5 900 o o o
Spiralfjäder
12 10 300 o o s
10 7 000 o o –
(Beroende:
201887
(framaxel)
24 500 o o –
=
202060 2-kanals luftfjädring för bakaxeln med kompressor för att förbättra körkomforten och reglera fordonshöjden (Beroende: ABH44678) |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG
50 89 500 – – o
500 – – o
209
203722 Bladfjädrar av plast (Beroende: ABH22864) -15
Däck
Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans
-
- – – s
201026 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende: ABH13588, ABH13442)
202572 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH22904, ABH13450, ABH13317, Notera: H161) 26 500 o o –
202573 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH22904, ABH13450, ABH13317, Notera: H161)
203611 17" aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (3-axlad) (Beroende: ABH44993, ABH13594, Notera: H161)
11 36 900
- 6 700 o o o 203730 Instrumentpanel med aluminiumdetaljer - 1 600 o o o 203803 AGUTI Stol EXKLUSIV (Beroende:
information
203612 17" aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (3-axlad) (Beroende: ABH44993, ABH13594, Notera: H161) configurator.knaus.com/se
11
39
ACC istället för manuell AC
på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på

102764 THULE garagesystem 1: 2 st. multifunktionshållare bakre vägg, inkl. gummiskydd, 2 st. lastskenor med 6 justerbara fästöglor. 1 st. justerbart bagage-nät, passar THULE original-tillbehör.

MC-hållare, max 120 kg (Beroende: ABH35229, ABH45159, ABH13456)

102610 221005 Entrédörr KNAUS EXKLUSIV

102577 Multifunktionell väska i KNAUS design, lämplig till Entrédörr KNAUS Komfort (Beroende: ABH17694)

Serviceluckor / Garagedörrar

2

552335-06

Tillval

6 4 600 – o –

6 4 600 – – o Mitten

3 2 900 o o s

Bak

Toalettutrymme

Material / Dekaler Material

-

36 700

Sova

6 7 100

o o o

2 – – s

1 1 300 o o o

Bak

4 w w w

4 w w w

552188-02

552188-04

Klädsel / Tyger / Mattor Klädselalternativ

- o o o

Fönster / Takluckor / Ventilation

-

13 900 o o o

550660-02

Läderklädsel:

CREAM NATURE

COZY HOME paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk

COZY

HOME paket: PEACH

16 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
L!VE I –
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 650 MEG 700 MEG 900 LEG 202712 Bränsletank, 90 liter 13 1 500 o o s 202227 Extra nyckel med fjärrkontroll (Beroende: ABH13600) - 500 o o o 203732 221010, 221012 230 V kontakt i förarhuset - 2 900 o o o Multimedia / Navigation 252143 210006 Radio DAB+ All-in-one navigationssystem inkl. campingkartor med 3 års uppdatering 2 27 400 o o o 203727 Induktiv laddare (Beroende: ABH35225) - 3 800 o o o 203725 Virtuell Cockpit - 8 400 o o o Transportsystem 102273 100237, 200188 Maximal lastförmåga i det bakre garaget: 250 kg 20 19 200 o o s 200188 Dragkrok fast (Beroende: ABH13456) 26 26 200 o o o
THULE LIFT V16,
Cykelhållare
(bak),
50 kg (Beroende:
17 11 500 o o o
THULE LIFT V16,
(bak)
18 12 600 o o o
KNAUS
Funktioner och extrautrustning
102514
manuell -
för 2 cyklar
max
ABH13460, Notera: H157)
102515
manuell - Cykelhållare för 3 cyklar
max. 50 kg (Beroende: ABH13460, Notera: H157)
4 4 900 o o o
50 38 200 o o o
100237
Dörrar
2 14 400 o o o
1 300 o o o
-
102522-03 221005 Förvaringsluckor och Garagedörr med centrallås (centrallås ej möjligt för servicemodul, gasol/ toa lucka) (Beroende: ABH13468, ABH13336) 14 300 o o o
100526-13 Garagedörr 80 x 80 cm, vänster (Beroende: ABH13477, ABH13476)
100526-14 551711 Garagedörr 80 x 80 cm, höger (Beroende: ABH13477, ABH13606)
101820 Ramfönster SEITZ S7
o =
|  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 650 MEG 700 MEG 900 LEG Front
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning:
12 5 400 – – o
102685 Panoramafönster 130 x 45 cm med insektsskydd och mörkläggning (fram)
101666-18 Öppningsbart fönster 52 x 50 cm, passagerarsida
101666-09 Öppningsbart fönster höger fram 90 x 52 cm, med insektsskydd och mörkläggning
102619-02 101944 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten)
12 9 300 o o o
101944 Panoramafönster 130 x 45 cm med myggnätt och mörkläggning (bak) (Beroende: ABH47181)
6 4 600 – o s
101666 Öppningsbart fönster 52 x 50 cm med myggnät och mörkläggning, badrum
o o o
102216 Träfri kaross
Bo / Sova / Textilier
552574 EvoPore HRC-madrass inklusive WaterGEL bäddmadrass (endast fasta sängar)
-15 o o o
551711 Enkelsäng i låg version, inklusive garderob ovanför fotänden (Beroende: ABH13484, ABH13606)
552198 551770 Sängkonvertering av sittgruppen
552369 Madrassöverdrag för 2 sovplatser (fasta sängar)
Klädselalternativ:
- o o o
Klädselalternativ:
- 6 100 o o o
Klädselalterntiv:
- 6 100 o o o
552335-01 Klädselalternativ: TURIN
BLUE NIGHT
ACTIVE ROYAL
ACTIVE ROCK
- 36 000 o o o
550783-01
3 3 300 o o o
COZY HOME
3 3 300 o o o 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 300 o o o
550660-06
paket: STONE

tillval Beskrivning:

352966 352533-01 Värmekontrollpanel ALDE LCD (Beroende: ABH13470)

552052 Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende) (Beroende: ABH13620, ABH13358, Notera: H145)

Luftkonditionering Freshjet 3000 (Beroende: ABH13358, Notera: H145)

Vattentillgång

Utvändig dusch i anslutning till garaget, vänster

Elektronik / Multimedia / Säkerhet Elektronik

250072-06 230 V uttag extra kök (1 st)

Extra Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH22878, ABH22908, ABH13498)

bodelsbatteri (Beroende: ABH22882)

Komplett antennsystem Oyster 80 Premium, Twin (Beroende: ABH43467, Notera: H145)

253609 27" SMART TV med HD tuner (Beroende: ABH13624)

21,5" SMART TV med HD-tuner inkl. hållare i sovutrymme (Beroende: ABH13512, ABH13508)

Kabelförberedd för TV i sovdelen

Extern LTE / WIFI antenna

252698 114580 Velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

252815 114580 Velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH13408)

253809 114580 Velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH13410)

Markis / Tillbehör Markis

Markis THULE OMNISTOR

502318 Markis 455 x 250 cm, vit 33 s

502805 Markis 500 x 250 cm, vit 36 – s

501272 Markis 600 x 275 cm, vit 68

502359 LED-ljuslist till markis

4 000

17 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
L!VE
Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 650 MEG 700 MEG 900 LEG 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 300 o o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 300 o o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 300 o o o Mattor 201074 Förarhusmattor 2 1 400 o o o 550235 Matta i bodel 6 6 800 o o o Köksdel / Bad Köksdel 402767 Kylskåp 142 liter - s – –400369 Gasolugn med grillfunktion (ovanför kylskåp) (Beroende: ABH13612, ABH13613) 13 – s –400369-01 Gasolugn med grill, monterad i köksbänk (Beroende: ABH13616) 13 12 400 o – o Badrum 451777 Trätrall i dusch 2 4 200 – o o 453505-15 Dusch för längsgående badrum - – s –453505-16 Komfortbadrum med dusch och handfat - s – –453505-14 3D-badrum med separat dusch - – – s 453503-03 Kassett-toalett DOMETIC roterbar - – – s Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning Gasolförsörjning 301057 Fjärrvisning DuoC (Eis Ex integrerad) (Beroende: ABH13350) - 2 800 o o o 301956 Truma MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH13352) 1 5 500 o o o 301957 Truma DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH13352) 1 7 400 o o o 302499 TRUMA LevelControl (1 stålflaska) - 2 800 o o o 302494 Gasvarnare - 2 100 o o o 300518 Gasoluttag exteriört 1 3 900 o o o Uppvärmning / Luftkonditionering
ALDE vattenburen värme inkl Booster (Beroende:
ABH22914, ABH13491, Notera: H160) 41 38 900 o o o 352534 Vattenburen golvvärme (endast i komb med ALDE) (Beroende: ABH13470) 10 6 100 o o o
Matta i förarhytt med vattenburen värme (Beroende:
2 14 100 o o o
o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 650 MEG 700 MEG 900 LEG
KNAUS
I – Funktioner och extrautrustning
352533-01
ABH44674,
352287
ABH13470)
Art.-Nr. I paket /
- o o o
29 40 500 o o –
29 43 900 – – o
4
o o o
553715
452678-01
4
500
- 1 500 o o o 253748-01
12 22 200 o o o 253748-05 Litium
12 22 200 o o o 253782 Solpanel (200
17 27 400 o o o Multimedia 252793
15 46 300 o o o
4 15 300 o o o 252448-01
6 18 000 o o o 252479
1 1 400 o o o 253651
3 17 200 o o o Säkerhet
W)
- 5
o o o
000
- 7
300 o o o
-
3 900 o o o
– –
s
-
– –
o

Viktig information

Nu du väljer och konfigurerar fordonet, tänk på at tilläggsutrustning som installeras på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Den vikt som anges på följande sidor för tilläggsutrustningen (“paket”, “utrustning” och “tillval”) motsvarar den extra vikten i förhållande till standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den konfigurerade tilläggsutrustningen få inte överstiga den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt och som anges i tekniska data. Det handlar här om ett värde som har beräknats för varje planlösning. Med detta fastställer Knaus Tabbert AG som tillverkare hur mycket vikt som maximalt står till förfogande för tilläggsutrustningen som installeras vid tillverkningen.

Vid “vikten i körklart skick” som anges i tekniska data rör det sig om ett beräknat nominellt värde som har produktionsrelaterade variationer på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är juridiskt tillåtna och anges separat i tekniska data efter det beräknade värdet. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även maximal vikt för tilläggsutrustning bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras. Med den maximala vikten på tilläggsutrustningen som har fastställts av tillverkaren ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten verkligen står till förfogade som lastkapacitet för bagage och övriga tillbehör när fordonet har levererats av tillverkaren. Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen (beroende på planlösning) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/ eller välja bort tilläggsutrustning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om man inte gör detta, kan man inte fortsätta att konfigurera fordonet och därmed inte heller beställningen av fordonet. Utförlig teknisk och juridisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 27 samt på “configurator.knaus.com/se”.

SUN I Teknisk data

FIAT Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&StopSystem inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH18752)

FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH18752)

i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140)

18 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
Teknisk data 700 LEG 900 LEG 900 LX
BASFORFDON
s – –
– s s Viktökning 5 000 kg*** till 5 500 kg*** (ABH22860, Notera: H722) – s s GRUNDUTRUSTNING Chassi FIAT FIAT FIAT Motoreffekt 132 kW / 180 HK 132 kW / 180 HK 132 kW / 180 HK Växellåda autom. autom. autom. Totallängd (cm) 765 882 882 Bredd (utvändigt) (cm) 234 234 234 Bredd (invändigt) (cm) 218 218 218 Höjd (utvändigt) (cm) 294 294 294 Höjd (invänvdigt) (cm) 200 200 200 Vikten
3.615 (3.434 - 3.796) 4.140 (3.933 - 4.347) 4.140 (3.933 - 4.347) Förvald Totalvikt (kg)*** 4.500 5.500 5.500 Högsta vikt för valfria tillval 312 751 753 Max släpvagnsvikt (kg) (Notera: H722) 2.000 1.500 1.500 Hjulbas (cm) 430 – –Däckdimension 225/ 75 R 16 CP 225/ 75 R 16 CP 225/ 75 R 16 CP Fälgdimension 6J x 16 6J x 16 6J x 16
Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard *** vid den angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

SUN I Teknisk data

19 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25 Teknisk data 700 LEG 900 LEG 900 LX Max antal åkande 4 4 4 Sovplatser (Notera: H141) 4 4 4 Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142) 4 4 4 Automatiska 3-punktsbälten 2 2 2 Maximalt möjliga antal bältade platser 4 5 5 KAROSS Antal öppningsbara fönster 4 6 6 Entrédörr (B x H cm) 70 x 195 70 x 195 70 x 195 Taktjocklek 33 33 33 Väggtjocklek 33 33 33 Golvtjocklek 36 36 36 BODEL 3-punktsbälten i färdriktning 2 2 2 Bäddmått fällsäng (cm) 200 x 150 200 x 150 200 x 150 Bäddmått bak (cm) 198 x 85; 193 x 85 2 x 198 x 85 200 x 153 VATTEN Spillvattentank (l) 170 170 170 Färskvattentank (l) (Notera: H711B,H712G) 180 180 180 Körlägesvolym färskvattentank (l) 40 40 40 KÖK Kylskåp (l) 177 177 177 ELFÖRSÖRJNING Bodelsbatteri (Ah) 2 x 95 2 x 95 2 x 95 Antal 230 V uttag 10 10 10 Antal USB uttag 5 5 5
ANTECKNINGAR

KNAUS SUN I – Standardutrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

203130 FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&StopSystem inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH18752)

202711 9-växlad automatisk växellåda (Beroende: ABH19825)

202320 Viktökning 5 000 kg*** till 5 500 kg*** (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH22860, Notera: H722)

Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem

202843-01 AL-KO AMC lågbyggt chassi

202844 Vänsterstyrd

201887 Spiralfjäder (framaxel)

202852-01 Lackering: White

202132 16" fälgar

201026 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH13314, ABH13312)

201686 Luftkonditionering ACC istället för manuell AC

201862 Airbag på förarsida

200501 Airbag för passagerare

201863 Höjdjustering av förar- och passagerarsäte

201519 Ratt och växelspaksknopp i läder

202478 Ratt med radiokontroll

203730 Instrumentpanel med aluminiumdetaljer

201789 Överdragsklädsel för förarhusstolar

203804 Sätesutrustning AGUTI PREMIUM

200633 Svängbara stolar förarplats

103911 Förardörr i KNAUS design, med dubbeltätning, isolerglas med elektriska fönsterhissar och centrallås, förvaringsfack med bagagenät, myntfack och integrerad biljetthållare, tvåfärgad interiörklädsel med optimerad ljudisolering, högkvalitativt draghandtag i matt aluminium

102813 Isolerande fönster i förarutrymme och dörrar med förbättrande buller- och värmeisolering

552897 Mörkläggning i veckad textil (Plissé)

200567 Farthållare

202871 ESP

202872 Hill Holder (hill start aid)

202873 ABS

202874 Elektronisk startspärr

202876 Elektromekanisk Servostyrning

203755 Trailer Stability Control System

203756 Post Collision Braking System

222881 Sidvindsassistent

201787 Traction plus inkl Descent controll

202712 Bränsletank, 90 liter

202891 Fordonsnyckel med fjärrkontroll för att låsa och låsa upp förarhytten

202892-01 Elektriska fönsterhissar, förardörr

202894 Backspeglar, bussmodell hängade

102893 Passagerarsida med skjutfönster

200242 Backspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara

202899 Full-LED frontbelysning (halv-, hel- och blinkerslampor)

202137 LED varselljus

102002 Kromdetaljer i kylargrill

102002-01 Kolfiber dekor i fronten

102595 Sidofönster med svart ram, sidoblad, kromdetaljer och modellbeteckning

250233 Radioförberedning inkl. 2 st högtalare

203728 All-in-One navigationssystem med 10" display (Beroende: ABH13326, ABH34956, ABH47179)

251793 Backkamera, inkl kablage (Beroende: ABH13330)

203727 Induktiv laddare (Beroende: ABH35225)

203725 Virtuell Cockpit

102273-02 Maximal lastförmåga i det bakre garaget: 300 kg

203933 Förberedelse för dragkrok

Dörrar

102610 Entrédörr KNAUS EXKLUSIV med fönster inkl. mörkläggning och belysning, flerfunktionella lås, dubbeltätning, högkvalitativa läderdetaljer, kraftigt låssystem, öppningsbegränsning/dörrlåsning med gasfjäder, paraplyfack, dolda gångjärn, multifunktionell väska, centrallås

102577 Multifunktionell väska i KNAUS design, lämplig till Entrédörr KNAUS Komfort

100602 Insektsdörr

100212 Elektriskt trappsteg vid entrédörr

102840 En-nyckel-system

Serviceluckor / Garagedörrar

102911 Service- /Förvaringsluckor och Garagedörr-/ luckor med engrepps lås

102915-03 KNAUS ServiceBox tillgänglig från utsidan: inklusive vattenpåfyllning; Kran för färskt / avloppsvatten; 230 V Euro extern anslutning

102916-03 Servicelucka för Servicebox 2 x 60 x 60 cm, mitten vänster

100526-41 Servicelucka 100 x 55 cm med belysning, höger fram (Beroende på planlösning)

100526-40 Servicelucka 90 x 24 cm med belysning, vänster fram (Beroende på planlösning)

102914-14 Enkel åtkomst till gasutrymmet via serviceluckan i sidoväggen, placering av gasflaskorna i längdriktningen

102914-10 Gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg flaskor

100526-21 Garagedörr 100 x 120 cm, vänster

100526-22 Garagedörr 100 x 120 cm, höger Fönster / Takluckor / Ventilation

101820 Ramfönster SEITZ S7

102254 Taklucka 40 x 40 cm med insektsnät och mörkläggning (ovanför taksäng)

551778-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm med insektsskydd och mörkläggning, klarglas med belysning (fram)

102619-02 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten)

102619-03 Taklucka 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)

101848 Taklucka (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm med insektsnät och mörkläggning (badrum)

Material / Dekaler

102216 Träfri kaross

100887 GFK-Tak som är mindre känsligt för hagelskador – Vit

102926-06 Slätplåt, vit

102927-09 Tak- och sidovägg i aluminiumplåt med textilbeläggning

102928-02 Golv med beläggning av GFK underdel

102928-08 Isolerat garagegolv med resistent GFK-beläggning

102928-09 Multifunktionellt dubbelgolv (höjd 30 cm)

103552-01 Specialproduktgrafik med borstad rostfritt stål SUN I

103551-12 Scandinavian Selection klistermärken

20 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
*** vid den
angivna vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

Teknisk beskrivning belysning

102933-21 Bakljus med ljuselement i LED-teknik

102933-12 Tredje bromsljus integrerad bak

252937 Förtältslampa med LED-ljus och rörelsedetektor

Inredning / Yta

552940-29 Möbeldekor: Gentle Voyage, naturlig matt dekor Toscana mörkbrun ask, Möbelhandtag in svart krom

552943-05 Arbets- och bordytor i supermatt finish, mörkbrun

552944-01 PVC-golv i Yacht design

552941-16 Överskåpsluckor med soft-close funktion

Bo / Sova / Textilier

551770 L-formad sittgrupp med teleskopbord (kan roteras i alla riktiningar)

552964-02 Skåp vid passagerarsidan med integrerad mugghållare

552964-24 Gardin mellan enkelsängar och badrum (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH13340)

552945-01 EvoPore HRC-madrass, endast fasta sängar

552948 Fällbar säng, med lågt insteg i förarhus (Notera: H147)

551796 Konvertering enkelsäng till dubbelsäng (Beroende på planlösning)

552335-02 Klädselalternativ: INDIAN SUMMER

Köksdel / Bad

402985-01 3-lågig spis med glasskydd och rostfri diskho (Beroende: ABH13342)

552941-17 Kökslådor i soft-close funktion

402732-01 Kylskåp 177 liter

402417 Automatiskt energival för kylskåp (AES)

402156 Multifunktionell hylla i kök, plexiglas

402993-08 Köksbänkskiva i skifferutseende

400369 Gasolugn med grillfunktion (ovanför kylskåp)

453503-01 Bänktoalett Thetford (Beroende på planlösning)

453502-07 Beslag av hög kvalitet

453509-07 Vikbar klädskena i toalettrummet eller duschen

453505-14 3D-badrum med separat dusch

Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning

302973 Gassystem 30 mbar

302977 Gasslangversion SE

302981 Gasregulatorversion SE

301057 Fjärrvisning DuoC (Eis Ex integrerad) (Beroende: ABH13350)

301957 Truma DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH13352)

550566-01 ALDE vattenburen värme inkl Booster (Notera: H160)

352287 Matta i förarhytt med vattenburen värme

351880 Vattenburen golvvärme (endast i komb med ALDE)

352966 Värmekontrollpanel ALDE LCD

453510-02 Vattenförsörjning med tryckpump

453510-03 Varmvattenförsörjning med engreppsblandare

453510-07 Vattenledningar läggs isolerade områden

453512 Avloppstank med elektrisk avtappningsventil med fjärrstyrning från hytten

452606 Vattenreningssystem BWT Best Camp S Elektronik / Multimedia / Säkerhet

253523-03 Strömförsörjning / interiörbelysning med utvändig 230 V-anslutning, olika Schuko / USB-uttag

253526-03 Nätverksanslutet elektroniksystem med central kontrollpanel

253531 2-stegs Automatsäkring

232667 Smart laddare med 25 A laddningseffekt

251949-08 USB-uttag i bak (4 st)

252723 Laddbooster för bodelsbatteri

253534-22 Belysning handtag

253517 230 V uttag

252729 230 V uttag extra garage (1st)

253534-03 Interiörbelysning med LED-teknik

252615-02 Intuitiv ljusstyrning kan styras via kontrollpanelen och kontrollknapparna

253534-30 Dimbar konturbelysning integrerad i möblerna, designspråk i den typiska KNAUS designen

552321 Stämningsbelysning (tak, kök bänkskiva, öppna hyllor, spegelskåp, toalettrum, entrémöbel)

251757 Batterisensor bodelsbatteri

253569 39" SMART TV med HD-tuner ink elektriskt tv fäste i dinette (Beroende på planlösning)

252480 Kabelförberedd för tv 2 och tv 3 (Beroende på planlösning) Markis / Tillbehör Markis

501272 Markis 600 x 275 cm, vit (Beroende på planlösning)

502359 LED-ljuslist till markis (Beroende: ABH13412)

Fordonsdokument

953542-11 Bruksanvisning, Svenska Tillbehör

953543 Täthetsgaranti 10 år

952823 MediKit-kupong: (Notera: H137)

954273 Tvål- och diskmedelsdispenser (Notera: H137)

21 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25
KNAUS SUN I – Standardutrustning
22 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25 KNAUS SUN I – Paket Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 223010 Paket luftkonditionering med inverter (41 kg) 252433-01 Inverter (VICTRON EasyPlus 1600 VA, 3000 watt toppeffekt) 42 600 552540-01 Luftkonditionering DOMETIC Freshjet 1700 (bak) 40 100 Om detta alternativ väljs ökar fordonets höjd med cirka 11 cm Totalpris enskilda tillval 82 700 Paketpris 64 900 Du sparar 17 800 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 114580 Connected-Security-Paket för velocate® GPS-Tracker 252698 velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) 5 000 252815 velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion 7 300 253809 velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) 3 900 Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com Totalpris enskilda tillval 16 200 Paketpris 14 000 Du sparar 2 200 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 221010 Arktis-Paket (11 kg) 201787 Traction plus inkl Descent controll 1 600 203732 230 V kontakt i förarhuset 2 900 203808 Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans 6 100 551988 Isolermatta förarhus 18 000 551989 Isolermatta förarhus (golv) 3 800 Totalpris enskilda tillval 32 400 Paketpris 26 900 Du sparar 5 500 Art.-Nr. SEK inkl. 25 % moms 221012 Arktis-Paket (11 kg) 201787 Traction plus inkl Descent controll 1 600 203732 230 V kontakt i förarhuset 2 900 551988 Isolermatta förarhus 18 000 551989 Isolermatta förarhus (golv) 3 800 Totalpris enskilda tillval 26 300 Paketpris 20 700 Du sparar 5 600 ANTECKNINGAR

SUN I – Funktioner och extrautrustning

Motor / Drift / Växellåda / Lastvikter

Motor / Växellåda

Motor Heavy Duty

203130-01 FIAT Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop-System inkl. smart generator; Framhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Beroende: ABH18752)

Allvädersdäck: lämpliga för alla årstider, speciellt utvecklade för husbilar och Camper Vans

-

s – –

221012

Orga-Fix ordningssystem för garage 2: 2 st. fästskenor på golvet inkl. fixeringsöglor och fästanordning över hela bakväggen, extra klädficka, skoficka och cykelhållare (i garage) - endast på modeller med garage

Serviceluckor / Garagedörrar

38 000

o – –

36 100 o – –

202570 17" aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (3-axlad) (Beroende: ABH22860, ABH13322)

56 900 – o o

7 4 400 – o o

2 14 300 o o o Front

100526-43 Förvaringslucka 70 x 24 cm, vänster

Bo / Sova / Textilier

6 7 600 o o o Sova

6 7 100 o o o

1 2 600 o o o KNAUS

11 54 100 – o o Interiör 203805 AGUTI Stol Exklusiv 24 29 300 o o o 551988 221010, 221012 Isolermatta förarhus 10 18 000 o o o Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 700 LEG 900 LEG 900 LX 551989 221010, 221012 Isolermatta förarhus (golv) 1 3 800 o o o 552322 Plisségardin frontruta, elektrisk istället för manuell 11 13 700 o o o 551878 Rulljalusi frontruta, elektrisk 11 13 200 o o o Assistans system 202580 Backspeglar med kamerabaserad döda vinkelvarnare och bildskärm på instrumentbrädan - 21 900 o o o 202150 Däcktryckssensorer 1 4 000 o – –203564 Däcktrycksensorer 3-axlad AMC-chassi 1 4 700 – o o Belysning / Teknik 201043 Reservhjul 35 3 000 o o o 202227 Extra nyckel med fjärrkontroll (Beroende: ABH13324) - 500 o o o 101977 Eluppvärmd vindruta 1 12 300 o o o 203732 221010,

2 7 200 o o o

23 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25 Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 700 LEG 900 LEG 900 LX
- s – –Viktökning 552362 5:e Sittplats
(Beroende:
14 24 000 – o o Chassi / Klimat / Multimedia / Lastsystem 101888 Elektriskt trappsteg vid förardörr 7 8 900 o o o 200394 Stödben bak 4 5 900 o o o 202789 AL-KO - Hydrauliska stödben (HY4)
ABH13306) 84 119 900 o o o
AL-KO Air Premium X2 (3-axlad) - Luftfjädring bak (Beroende:
50 89 500 – o o 202330 AL-KO Air Premium X4 (3-axlad)- Luftfjädring fram och bak (Beroende: ABH13310) 55 209 500 – o o Däck
i färdriktning inkl säkerhetsbälte
ABH13304)
(Beroende:
200393
ABH13308)
203808 202568, 202569, 221010 - 6 100 o – –
201815 Aluminiumfälgar med standarddäck (Beroende: ABH13312)
202568 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), svarta högblanka i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH22862, ABH13316, ABH13317)
7
202569 17" Aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (Beroende: ABH22862, ABH13316, ABH13317)
7
11
230 V
förarhuset - 2 900 o o o Transportsystem 202332
30 24 800 o o o 101800
2 9 300 o o o
202571 17" aluminiumfälgar inkl. däck (235/60R17), titanmetallic i exklusiv KNAUS design (3-axlad) (Beroende: ABH22860, ABH13322)
kontakt i
Dragkrok
med avtagbar dragkula
102331 Förvaringsboxar för garage (3 st) (Beroende: ABH13332)
2 s – –
Bo
102522-01 Service- /Förvaringsluckor och Garagedörr-/ luckor med centrallås (centrallås ej möjligt för gasol/toa lucka) (Beroende: ABH13336)
552327 Förvaringbox
552574 EvoPore HRC-madrass inklusive WaterGEL bäddmadrass (endast fasta sängar)
552028 Uppvärmd komfortmadrass
*** vid den
552360 Madrassöverdrag (Bakre säng och fällsäng)
angivna
vikten rör det sig en den högsta tekniskt tillåtna vikten. Fler tilläggsalternativ samt juridisk och teknisk information på temat “fordonsvikter” finns från sidan 3 f och sidan 27 ff i denna prislista och på configurator.knaus.com/se

Elektronik / Multimedia / Säkerhet

AGM-Batteri, extra nr 3 (Beroende: ABH13366)

AGM-Batteri, extra nr 2 (Beroende: ABH13374, ABH13370)

Litium bodelsbatteri (Beroende: ABH13377, ABH13378)

Litium - Batteri, extra nr 2 (Beroende: ABH13382, ABH13378)

Litium - Batteri, extra nr 3 (Beroende: ABH13384, ABH13385)

252433-01 223010 Inverter (VICTRON EasyPlus 1600 VA, 3000 watt toppeffekt) (Beroende: ABH13388, ABH13389)

Solpanel (200 W)

252284 32" TV med HD-tuner (Beroende: ABH13398)

252283 Elektrisk TV-stativ utdragbart i bodelen (Beroende: ABH43459)

253742 39" SMART TV med HD-tuner inkl. TV-hållare i sovdelen (Beroende: ABH13402)

252448-01 21,5" SMART TV med HD-tuner inkl. hållare i sovutrymme (Beroende: ABH13402)

252442-01 TV-utdrag utomhus i dubbelgolvet inkl. 32" SMART TV med HD tuner inkl. 2 Bluetooth hörlurar (Beroende: ABH13404, ABH13405)

252479 Kabelförberedd för TV i sovdelen

253651 Extern LTE / WIFI antenna

252698 114580 Velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift) (Notera: H146)

252815 114580 Velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH13408)

253809 114580 Velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH13410) -

Markis / Tillbehör Markis Markis THULE OMNISTOR

500817 Markis 500 x 275 cm, vit

24 Observera beroenden och anteckningarna från sidan 25 Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 700 LEG 900 LEG 900 LX Klädsel / Tyger / Mattor Klädselalternativ 552335-09 Klädselalternativ: MODERN CREAM - o o o 552326 Läderklädsel: DARK COFFEE - 67 800 o o o 552326-03 Läderklädsel: ECRU - 67 800 o o o 552326-02 Läderklädsel: CREAM NATURE - 67 800 o o o COZY HOME paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk 550660-06 COZY HOME paket: PEACH 3 3 300 o o o 550660-02 COZY HOME paket: STONE 3 3 300 o o o 550660-03 COZY HOME paket: AVOCADO 3 3 300 o o o 550660-04 COZY HOME paket: AQUA 3 3 300 o o o 550660-05 COZY HOME paket: MAGNOLIA 3 3 300 o o o 550660-01 COZY HOME paket: EARTH 3 3 300 o o o Mattor 550235 Matta i bodel 6 6 800 o o o Köksdel / Bad Köksdel 402358 System för kökslådor 2 3 800 o o o Badrum 453503-03 Kassett-toalett DOMETIC roterbar - s – –452356 Fast Toalett (inkl urpumpningsfunktion mellan avloppstank till toatank) spoltank 105l och toatank 105l (Beroende: ABH13345, ABH31343) 50 46 300 – o o 452356-01 Fast Toalett (inkl urpumpningsfunktion mellan avloppstank till toatank) spoltank 80 l och toatank 70l (Beroende: ABH13345, ABH31343) 50 46 300 o – –452361 Ventilation till kassett-toalett SOG (Beroende: ABH13332) - 4 800 – o o 452678-01 Utvändig dusch i anslutning till garaget, vänster (Beroende:
4 4 500 o o o Gasol / Uppvärmning /
Vattenförsörjning Gasolförsörjning 302499 TRUMA LevelControl (1 stålflaska) - 2 800 o o o 300518 Gasoluttag exteriört 1 3 900 o o o Uppvärmning / Luftkonditionering
TRUMA Aventa Comfort (Beroende: ABH13359, ABH13358, Notera: H145) 30 42 500 o o o Art.-Nr. I paket / tillval Beskrivning: o = Tillval  |  – = Ej möjligt  |  s = Standard KG SEK inkl. 25 % moms 700 LEG 900 LEG 900 LX
ABH13348)
Luftkonditionering /
552275 Luftkonditionering
Elektronik 250072-06 230 V
st) - 1 500 o o o 252434
24 8 700 – o o 250201-02
24 6 900 o o o 253748-02
12 22 200 o o o 253748-03
12 22 200 o o o 253748-04
12 22 200 – o o
12 42 600 o o o 253782
17 27 400 o o o Multimedia
uttag extra kök (1
5 s – –
6 s – –
8 27 400 – – o
6 18 000 o o –
19 47 200 – o o
1 s – –
3 17 200 o o o
Säkerhet
- 5 000 o o o
- 7 300 o o o
3 900
o o
o
58 s – –
KNAUS SUN I – Funktioner och extrautrustning

H140 Inkl. angivande av produktionsrelaterade toleranser på ±5 %.

H722 Maximal tågvikt 6 000 kg

H141 Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med din KNAUS återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha.

H142 För vissa modeller måste ytterligare utrustning väljas för att uppnå maximalt möjliga sovplatser. Din KNAUS återförsäljare kommer gärna att ge dig råd.

H711B Färskvattentank begränsad till 40 liter med överfyllningsventil (rekommenderad nivå vid körning)

H712G Färskvattentanken har en kapacitet av 180 liter när överfyllningsventilen är stängd

H147 Maximal Lastvikt 250 kg

H160 Beroende på planlösningen ingår en eller flera boosters för att öka värmeeffekten

H145 Om detta alternativ väljs ökar fordonets höjd med cirka 11 cm

H146 Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com

H137 Fordonet levereras med en kupong för att lösa in medicinsatsen. Läkemedelsuppsättningen innehåller apoteksmedicin. Kupongen kan därför endast lösas in på MediKit-postorderapoteket på www.medikit.shop.

H711 Färskvattentank begränsad till 10 liter med överfyllningsventil (rekommenderad nivå vid körning)

H712C Färskvattentanken har en kapacitet av 100 liter när överfyllningsventilen är stängd

H161 Endast i kombination med Styling-Paket

H157 Observera att montering av cykelhållaren på bakväggen begränsar backkamerans synfält.

H149 Om ALDE värmesystem har valts ersätts panelen med ALDE LCD-kontrollpanel.

H712B Färskvattentanken har en kapacitet av 95 liter när överfyllningsventilen är stängd

H129 Inklusive nödbromsassistent för automatisk växellåda (för farthållare ACC upp till 160 km / h)

BEROENDE

ABH13304 Inte möjligt i kombination med 252442-01

ABH13306 Inte möjligt i kombination med 200393 och 202330

ABH13308 Inte möjligt i kombination med 202330

ABH13310 Inte möjligt i kombination med 200393

ABH13312 Ersatt 200868

ABH13314 Endast i kombination med 202132

ABH13316 Bestående av: 203808

ABH13317 Ersatt 201815 och 212561-01 och 200868

ABH13322 Ersatt 201026 och 212561-01

ABH13324 Inte möjligt i kombination med 102522-01

ABH13326 Endast i kombination med 203726 och 201686

ABH13330 Endast i kombination med 203728 eller 252143

ABH13332 Inte möjligt i kombination med 452356

ABH13336 Inte möjligt i kombination med 202227

ABH13340 Inte möjligt i kombination med 101944

ABH13342 Bestående av: 953554 och 953555

ABH13345 Inte möjligt i kombination med 102331

ABH13348 Endast i kombination med 100526-21

ABH13350 Endast i kombination med 301957

ABH13352 Ersatt 302978 och 302979 och 302980 och 302981

ABH13358 Ersatt 102619-02

ABH13359 Inte möjligt i kombination med 913917

ABH13362 Ersatt 102619-03

ABH13364 Endast i kombination med 252143

ABH13366 Endast i kombination med 250201-01 och 250201-02

ABH13370 Inte möjligt i kombination med 253748-04 och 25374803 och 913915 och 253761 och 913921 och 253748-02 och 253748-03 och 253922 och 913929 och 913930

ABH13374 Endast i kombination med 250201-01

ABH13377 Endast i kombination med FR0363332*, FR0363339*:253748-03

ABH13378 Inte möjligt i kombination med 253748-04 och 25020101 och 913915 och 253761 och 913921 och 252434 och 250201-02 och 253922 och 913929 och 913930

ABH13382 Endast i kombination med 253748-02

ABH13384 Endast i kombination med 253748-02 och 253748-03

ABH13385 Inte möjligt i kombination med 253748-03 och 25020101 och 913915 och 253761 och 913921 och 252434 och 250201-02 och 253748-03 och 253922 och 913930

ABH13388 Endast i kombination med FR0363332*, FR0363339*:253761 eller 252434

ABH13389 Inte möjligt i kombination med 253749-01

ABH13392 Inte möjligt i kombination med 253782

ABH13394 Inte möjligt i kombination med 253802

ABH13398 Endast i kombination med 252283

ABH13402 Endast i kombination med 252480

ABH13404 Endast i kombination med 210089

ABH13405 Inte möjligt i kombination med 552362

ABH13408 Endast i kombination med 252698

ABH13410 Endast i kombination med 252698 och 252815

ABH13412 Endast i kombination med 501272

ABH13414 Inte möjligt i kombination med 230020

ABH13428 Inte möjligt i kombination med 202060

ABH13430 Inte möjligt i kombination med 202766

ABH13434 Endast i kombination med 202139

ABH13438 Endast i kombination med 212561-01 och 202132

ABH13442 Ersatt 202200 eller 200868

ABH13443 Endast i kombination med 210010

ABH13447 Inte möjligt i kombination med 210051 eller 210052 eller 210030

ABH13450 Bestående av: 203808

ABH13454 Bestående av: 202137

ABH13456 Bestående av: 102273

ABH13460 Inte möjligt i kombination med 100237

ABH13468 Endast i kombination med 102610

ABH13470 Endast i kombination med 550566-01 eller 352533-01

ABH13472 Ersatt FR0544377*, FR0549377*:100526-16

ABH13473 Endast i kombination med FR0544377*, FR0549377*:551711

ABH13476 Ersatt 100526-15

ABH13477 Endast i kombination med 551711

ABH13480 Inte möjligt i kombination med 552052 eller 913916

ABH13484 Bestående av: 100526-14

ABH13486 Endast i kombination med 551770

ABH13488 Endast i kombination med 352971 eller 351166

ABH13491 Ersatt 351274

ABH13496 Inte möjligt i kombination med 913916

ABH13498 Ersatt 253749

ABH13508 Bestående av: 252405

ABH13512 Endast i kombination med 252479

ABH13520 Inte möjligt i kombination med FR0946236*:100237

ABH13524 Bestående av: 222859

ABH13562 Endast i kombination med 102610 eller 102576

ABH13564 Ersatt 102923-04

ABH13570 Endast i kombination med 351166

ABH13580 Inte möjligt i kombination med 230006 eller 230009

ABH13588 Endast i kombination med 210011

ABH13594 Ersatt 201026 och 212561-01 och 200868

ABH13598 Ersatt 201789

ABH13600 Inte möjligt i kombination med 102522-03

ABH13604 Inte möjligt i kombination med 551711

ABH13606 Ersatt 100526-16

ABH13610 Bestående av: 402417

ABH13612 Endast i kombination med 402732

ABH13613 Inte möjligt i kombination med 400369-01

ABH13616 Inte möjligt i kombination med 400369

ABH13620 Inte möjligt i kombination med 102619-02 och 913916

ABH13624 Endast i kombination med 252405

ABH13630 Ersatt 100526-33

ABH13631 Endast i kombination med 552473

ABH13634 Inte möjligt i kombination med 552473

ABH13636 Ersatt FR1549377*:100526-16

ABH13637 Endast i kombination med FR1549377*:551711

ABH13640 Ersatt 100526-30

ABH13642 Inte möjligt i kombination med FR1544399*:252825-01

ABH13644 Inte möjligt i kombination med FR1544345* och FR1544399* och FR1549377* och FR1548399*:252825-01 och 913916

ABH13647 Inte möjligt i kombination med 222005

25 BEROENDE
NOTERA

BEROENDE

ABH13652 Endast i kombination med 102273

ABH13656 Ersatt 253526-02

ABH13660 Inte möjligt i kombination med 230023 eller 230025-01

ABH13669 Inte möjligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02

ABH13672 Bestående av: 251925

ABH13674 Inte möjligt i kombination med 252825-01

ABH13676 Endast i kombination med 301957 eller 302465

ABH17558 Endast i kombination med 225050-01 eller 225053-01

ABH17694 Endast i kombination med 102839

ABH18752 Endast i kombination med 200318:202711

ABH18754 Endast i kombination med 202711

ABH18755 Inte möjligt i kombination med FR0544345*, FR0544377*:200318

ABH18758 Inte möjligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 och 200318

ABH18760 Endast i kombination med FR1260377*:200318:202711

ABH18761 Inte möjligt i kombination med FR1260377*:200318:202826

ABH18764 Inte möjligt i kombination med FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:200318

ABH18766 Inte möjligt i kombination med FR1834245*:200318

ABH19825 Endast i kombination med 223001

ABH20356 Bestående av: 552198

ABH22083 Endast i kombination med 224030

ABH22085 Bestående av: 224039

ABH22087 Endast i kombination med 224037

ABH22089 Endast i kombination med 224070 eller 224071

ABH22091 Inte möjligt i kombination med 224035

ABH22093 Endast i kombination med 224072

ABH22094 Inte möjligt i kombination med 224070

ABH22860 Endast i kombination med 203130

ABH22862 Endast i kombination med 203130-01

ABH22864 Endast i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004

ABH22866 Endast i kombination med 203082-99 eller 203128

ABH22872 Endast i kombination med 203082-99 eller 203084-99 eller 203128 eller 203129

ABH22874 Endast i kombination med 210051 eller 210052 eller 210030 och 203082-99 eller 203084-99 eller 203128 eller 203129

ABH22876 Endast i kombination med 203728 eller 252143 eller 253758

ABH22878 Endast i kombination med 253747-01 eller 91391301 eller 253748-05 eller 913914-03

ABH22879 Inte möjligt i kombination med 250201 och 253747-01 och 250201-01

ABH22882 Inte möjligt i kombination med 250201-01 och 913913-01 och 253747-01 och 250201

ABH22884 Inte möjligt i kombination med 253748-05 och 91391401 och 253748-01 och 913913-01 och 253747-01

ABH22888 Inte möjligt i kombination med 250201 och 251757 och 913914-01 och 250201-01

ABH22890 Inte möjligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03

ABH22892 Endast i kombination med FR1244377*:202711 och FR1249377*:200318:202711

ABH22893 Inte möjligt i kombination med FR1249377*:200318:202826

ABH22900 Endast i kombination med 203082-99 eller 203128 eller

ABH22904 Endast i kombination med 221006 och 20308299 eller 203128 eller 203129

ABH22908 Inte möjligt i kombination med 250201 och 913914-01 och 250201-01

ABH22910 Endast i kombination med 210051 eller 210052 och 20308299 eller 203084-99 eller 203128 eller 203129

ABH22912 Endast i kombination med 222005

ABH22914 Bestående av: 352966

ABH30931 Endast i kombination med 203007-99 eller 203102-99 eller 203129 eller 203007

ABH31343 Ersatt 453503-01 och 453503-03

ABH31345 Ersatt 202200 och 200868

ABH31347 Bestående av: 552198 och 552198-02

ABH31767 Endast i kombination med 552247-01

ABH31771 Ersatt 952791

ABH31779 Endast i kombination med 224071 och 224058

ABH31781 Endast i kombination med 224058

ABH33447 Inte möjligt i kombination med 201781-02 eller 232769

ABH33453 Inte möjligt i kombination med 200318

ABH33457 Inte möjligt i kombination med FR1644377*, FR1644345*:200318

ABH33459 Endast i kombination med 352533-01

ABH33485 Bestående av: 224196

ABH33486 Endast i kombination med 224141 och 224131

ABH33491 Endast i kombination med 224195

ABH33493 Ersatt 212561

ABH33494 Endast i kombination med 224141 eller 224195 eller 224154

ABH33497 Bestående av: 224176

ABH33499 Endast i kombination med 224133

ABH33501 Endast i kombination med 224142

ABH33503 Endast i kombination med 224140

ABH33505 Endast i kombination med 224134

ABH33507 Endast i kombination med 224147

ABH33509 Bestående av: 224152

ABH33511 Ersatt 224070-01

ABH33513 Endast i kombination med 224148

ABH33515 Endast i kombination med 224148 och 224167 och 224134

ABH33517 Endast i kombination med 100526-33

ABH33519 Inte möjligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03

ABH34956 Inte möjligt i kombination med 252546

ABH35225 Endast i kombination med 201686

ABH35229 Endast i kombination med 203933

ABH41626 Endast i kombination med 203001-99 eller 20300499 eller 203004 eller 203082-99

ABH41840 Endast i kombination med 203007-99 eller 203129

ABH41844 Bestående av: 352966 och 252578

ABH41848 Endast i kombination med 224071

ABH41850 Endast i kombination med 203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007

ABH43459 Endast i kombination med 252284

ABH43461 Endast i kombination med 252479 och 253609

ABH43463 Endast i kombination med 252283 eller 252405

ABH43465 Endast i kombination med 252479 och 252284

ABH43467 Endast i kombination med 253609

ABH43480 Endast i kombination med 102619-02 eller 552052 eller 913916

ABH44418 Inte möjligt i kombination med 230025 eller 230023

ABH44420 Inte möjligt i kombination med 230008

ABH44674 Inte möjligt i kombination med 202060 och 203729

ABH44676 Endast i kombination med 203082-99 eller 20311599 eller 203128 eller 203136 eller 203082

ABH44678 Inte möjligt i kombination med 202766 och 203729 och 202728-01

ABH44876 Ersatt 102914-07

ABH44878 Endast i kombination med 102914-10

ABH44880 Inte möjligt i kombination med 250201 och 251757 och 913913-01 och 253748-05 och 250201-01

ABH44882 Endast i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99 eller 203082-99 och FR1649377*:20308499 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007

ABH44884 Inte möjligt i kombination med 250201 och 251757 och 913913-01 och 250201-01 och 253748-05

ABH44886 Inte möjligt i kombination med 201781-05 eller 232769

ABH44983 Endast i kombination med 253747-02 eller 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03

ABH44985 Inte möjligt i kombination med 250201-01 och 91391301 och 253747-01 och 250201 och 253747-02

ABH44987 Inte möjligt i kombination med 253748-05 och 913914-01 och 253748-01 och 913913-01 och 253747-01 eller 253747-02

ABH44991 Inte möjligt i kombination med 253747-01 eller 25374801 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03 eller 253747-02

ABH44993 Endast i kombination med 221008

ABH44995 Endast i kombination med 253747-02 eller 91391301 eller 253748-05 eller 913914-03

ABH45046 Bestående av: 102914-14

ABH45159 Inte möjligt i kombination med 102514 eller 102515 och 200188

ABH45161 Inte möjligt i kombination med 102514 eller 102515 och 202332

ABH45163 Ersatt 201781-01 och 201781-02 och 203722

ABH45165 Ersatt 203722

ABH45329 Inte möjligt i kombination med 252793

ABH45331 Inte möjligt i kombination med FR0942277*:252793

ABH45406 Endast i kombination med 222648 eller 224071

ABH45408 Endast i kombination med 232700-01

ABH46807 Endast i kombination med 203007-99 eller 203129 eller 203084-99

ABH47179 Ersatt 252715

ABH47181 Bestående av: 102619-02

ABH48373 Ersatt 102914-07 och 102914-01

ABH48375 Endast i kombination med 102914-07

ABH48377 Bestående av: 102914-01

26

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

FÖR FRITIDSFORDON AV MÄRKET KNAUS GER VI INOM RAMEN FÖR VÅRA GARANTIVILLKOR EN 10-ÅRIG TÄTHETSGARANTI

OM DENNA PRISLISTA:

I. Allmänt

DET KAROSSERI SOM VI HAR TILLVERKAT, UTÖVER DIN LAGSTADGADE GARANTI. OBSERVERA FÖLJANDE VIKTIGA ANMÄRKNINGAR FÖR ALLA HUSBILAR / CAMPER VAN KNAUS:

Innehållet i prislistan representerar den senaste serien och de senaste versionerna vid tiden för tryckning 08/2023 . Prislistan är giltig från 08/2023 för modellåret 2024 .

Tidigare prislistor, broschyrer och tekniska data är inte längre giltiga. Vi reserverar oss eventuella tryckfel

Innan du köper ett fordon, vänligen kontakta en KNAUS återförsäljare för råd om seriens nuvarande status i våra prislistor och kataloger, om eventuella ändringar har gjorts efter tiden för tryckning.

II. Extrautrustning

I enskilda fall kan kombinationer av extrautrustning ej vara tekniskt möjligt.

III. Illustrationer

En del av bilderna visar specialutrustning som kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper/studier som inte motsvarar standard och som i vissa fall inte kommer att finnas tillgängliga som specialutrustning. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. Dekorationerna på bilderna i katalogen ingår inte i leveransen.

IV. Ombyggnader

För att inte riskera säkerhet och typgodkännande för fordonet, rekommenderar vi att endast låta utföra på-, om- eller inbyggnader av en auktoriserad KNAUS återförsäljare och insistera på KNAUS originaldelar . Ombyggnader i efterhand måste, i den mån de är tekniskt möjliga, som regel betalas.

Vi förbehåller oss rätten att göra rimliga ändringar i konstruktion, färg och utrustning, i den mån det främjar tekniska framsteg och / eller säkerhet.

Vi reserverar oss för ändringar av utrustning, tekniska data, serieomfattning och priser. Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten så länge det anses vara rimligt.

Vi reserverar oss för mindre färgavvikelser och avvikelser i produktegenskaper om dessa inte går att undvika med anledning av material (t.ex. färgavvikelser på upp till ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast).

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

I vägtrafik är alla fordon godkända för en specifik högsta tillåtna vikt. Denna högsta tillåtna vikt får inte överskridas vid körning. Därför ska man särskilt uppmärksamma de tekniska och juridiska specifikationerna för fordonets vikt när man konfigurerar och väljer tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) från utrustningen som erbjuds vid tillverkningen redan när fordonet konfigureras.

Lagstadgade bestämmelser för fordonets vikt finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/535 av den 31 mars 2021 (t.o.m. 06/2022: kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012). För att informera så transparent och utförligt som möjligt om de viktrelaterade uppgifter som finns i våra försäljningsunderlag, är förklaringarna och informationen nedan från Knaus Tabbert AG orienterade efter specifikationerna i denna förordning. Läs noga igenom förklaringarna och informationen nedan om de viktrelaterade uppgifter som finns i våra försäljningsunderlag innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper gärna till när du ska välja och konfigurera ditt fordon.

I. Begrepp

1. Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt

Fordonets “högsta tekniskt tillåtna vikt” anges i registreringsbevisets del 1 och betecknar den högsta vikt som tillverkaren har angivit som fordonet får väga när det är lastat (t.ex. 3 500 kg). Denna vikt får inte överskridas vid körning. Överskrids den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning kan påföljden bli böter i många europeiska länder. I Tyskland kan överträdelsen med överskriden högsta tekniskt tillåten vikt dömas med böter. Vi rekommenderar därför att fordonet alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Det är ditt ansvar att se till att den högsta tekniskt tillåtna vikten efterföljs. Den högsta tekniskt tillåtna vikten anges för varje planlösning i våra prislistor.

Exempel:

2. Fordonets vikt i körklart skick

“Vikten i körklart skick” betecknar fordonets vikt samt påbyggnad och standardutrustning från tillverkningen (“grundutrustning” eller “standardutrustning”) inklusive bränsletanken fylld upp till 90 % av volymen samt påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck plus föraren vikt enligt lag nominellt beräknad till 75 kg. Vikten i körklart skick anges för varje planlösning i våra prislistor.

27

Exempel:

3. Fordonets faktiska vikt

“Fordonets faktiska vikt” betecknar fordonets vikt i körklart skick, plus vikten av den tilläggsutrustning som är monterad av tillverkaren på ett specifikt fordon.

4. Förarens vikt och passagerarnas vikt

“Förarens vikt” beräknas nominellt med 75 kg oberoende av förarens faktiska vikt. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i körklart skick, tas ingen hänsyn till förarens vikt vid vikten för tillåtna passagerare. “Passagerarnas vikt” ges av det specificerade tillåtna antal personer från tillverkarens typgodkännandeförfarande, minus förarens nominella vikt på 75 kg.

Tillåtet antal personer vid körning anges för varje planlösning i våra prislistor. Det tillåtna antalet personer vid körning kan minska på grund av installation av tilläggsutrustning.

Exempel:

Följande punkter gäller för vikten i körklart skick:

• fordonets tomvikt samt påbyggnaden inklusive påfyllda driftsmaterial såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor, verktyg och reservdäck;

• tillverkarens standardutrustning, dvs. fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning, inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning;

• färskvattentank fylld till 100 % för körläge (färskvattentanken volym är begränsad till 10, 20 eller 40 liter beroende på fordonsmodell) och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;

• Bränsletanken är 90% full enligt standardutrustning inklusive bränsle

• föraren med en nominell vikt på 75 kg.

Observera att uppgifterna om vikt i körklart skick i försäljningsunderlagen från Knaus Tabbert AG är beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa i lag tillåtna toleranser kan direkt påverka fordonets faktiska vikt och därmed även direkt påverka lastförmågan resp. återstående nyttovikt. Därför måste du alltid räkna med dessa toleranser när fordonet konfigureras.

Även passagerarnas vikt beräknas till 75 kg nominellt, oberoende av den faktiska vikten. Vid ett fordon med 4 tillåtna personer vid körning är passagerarnas vikt alltså 225 kg (3*75 kg).

5. Standardutrustning och tilläggsutrustning “Standardutrustningen” (“grundutrustning”), betecknar fordonets grundläggande konfiguration med all lagstadgad utrustning inklusive alla installerade utrustningsdelar som inte kräver någon särskild specifikation när man konfigurerar eller väljer utrustning.

Uppgifter som standardutrustningen (“grundutrustning”) finns i våra prislistor för varje planlösning.

“Tilläggsutrustningen” (“paket”, “utrustning” och “tillval”) betecknar alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen. Denna tilläggsutrustning monteras på tillverkarens ansvar i fordonet och kan beställas av kunden. Tilläggsutrustning i denna mening är inte övriga tillbehör som monteras i fordonet av dig själv eller din återförsäljare efter att fordonet har levererats av tillverkaren.

Uppgifter om (utrustnings-)paket, utrustning och tillval som kan beställas finns i våra prislistor för varje planlösning.

Observera att montering av tilläggsutrustning alltid leder till en minskning av nyttovikten (jfr. siffra I.6.). Vilken vikt för tilläggsutrustning som maximalt kan väljas för en planlösning framgår av uppgifterna för respektive fordonsplanlösningar (jfr. siffra I.7.).

Exempel:

6. Nyttovikt och minsta nyttovikt

“Nyttovikten” beräknas genom att från högsta tekniskt tillåtna vikten drar man av vikt i körklart skick, passagerarnas vikt och högsta vikt för tilläggsutrustningen (specificerad av tillverkaren).

Den europeiska lagstiftaren föreskriver en fast “minsta nyttovikt” för husbilar. Denna vikt måste finnas kvar för bagage och övriga tillbehör som inte monteras av tillverkaren. Denna får inte underskridas när fordonet konfigureras och beräknas med hjälp av följande formel:

28
Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

Viktig teknisk och juridisk information om fordonskonfigurationen och de viktrelaterade uppgifterna

Minsta nyttovikt i kg ≥ 10 * (n + L)

Här gäller: ”n” = högsta antalet passagerare plus föraren ”L” = fordonets totala längd i meter.

7. Tilläggsutrustningens högsta vikt

För att den lagstadgade minsta nyttovikten ska efterföljas, specificerar tillverkaren “tilläggsutrustningens högsta vikt” för varje planlösning. Här rör det sig alltså om den vikt som finns tillgänglig för att välja tilläggsutrustning (“paket”, “utrustning” och “tillval”) när man uppfyller den föreskrivna lagstadgade minsta nyttovikten.

Knaus Tabbert AG beräknar extrautrustningens maximala vikt genom att först subtrahera vikten i körklart skick, passagerarnas vikt och minsta nyttolast från den tekniskt tillåtna totalvikten.

Vikten i körklart skick är dock ett beräknat nominellt värde som kan omfattas av produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % (se punkt I. 2.). Om den matematiskt tillgängliga vikten för ytterligare utrustning används kan förekomsten av dessa produktionsrelaterade toleranser leda till att miniminyttolasten i praktiken inte uppfylls.

För att förhindra ett sådant fall under den minsta nyttolasten tar Knaus Tabbert AG hänsyn till de tillåtna viktavvikelser som uppstår för varje planlösning när den maximala vikten för extrautrustningen fastställs.

II. Teknisk och juridisk information

1. Lagstadgade tillåtna toleranser vid beräkning av viktuppgifterna För uppgifterna om vikt i körklart skick som finns i prislistorna gäller att det rör sig om beräknade nominella värden. För dessa värden gäller produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 %. Dessa produktionsrelaterade toleranser på upp till ± 5 % är tillåtna i lagen och kommer från användningen av naturliga material, som t.ex. trä, samt de tillverkningsförfaranden som används hos vissa underleverantörer. Viktvariationer kan inte uteslutas trots optimerade produktionsprocesser på grund av de material som används. Eftersom dessa i lag tillåtna toleranser direkt påverkar fordonets faktiska vikt och därmed även möjlig lastförmåga resp. återstående nyttovikt, bör du alltid räkna med detta när fordonet konfigureras.

Exempel: Vikt i körklart skick enl. prislista: 2 968 kg Tolerans på ± 5 % tillåten i lag: 148 kg I lag tillåtet intervall för vikten i körklart skick 2 820 till 3 116 kg

2. Effekten av toleranserna tillåtna i lag Ökas den faktiska fordonsvikten genom att man väljer så mycket tilläggsutrustning att det beräkningsmässigt mellan den faktiska fordonsvikten och högsta tekniskt tillåtna vikt inte längre finns kvar tillräckligt med lastförmåga att ta med de tillåtna passagerarna samt minsta nyttovikt, har du principiellt möjlighet inom ramen av konfigurationen av fordonet (beroende på modell) att välja en höjning av totalvikten, minska antalet tillåtna sittplatser vid körning och/eller välja bort tilläggsutrustning. I vår konfigurator är detta en förutsättning för att kunna fortsätta konfigurationen. Om detta inte görs, går det inte att fortsätta konfigurationen.

Säkerställ i förekommande fall hos din Knaus Tabbert AG-återförsäljare att den högsta tekniskt tillåtna vikten inte heller överskrids beräkningsmässigt och att det är tillräckligt med lastförmåga kvar för passagerare och packning (minsta nyttovikt, se nedan).

Men också oberoende av om det är garanterat att den minsta nyttovikten efterföljs, ska du tänka på de i lag tillåtna produktionsrelaterade toleranserna vid vikten i körklart skick inom ramen av konfigurationen eftersom den alltid påverkar lastförmågan. Du kan därför endast beställa en högsta vikt på tilläggsutrustning för varje planlösning (jfr. siffra I.7.).

Om du beställer fordonet från exemplet ovan med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges en nyttovikt på 180 kg genom den nominella vikten i körklart skick som anges i prislistan. Den faktiska lastförmågan kan dock avvika från det här värdet på grund av de i lag tillåtna toleranserna. Är viken i körklart skick för ditt fordon ungefär tillåtna 1 % högre än det nominella värdet i prislistorna, minskas lastförmågan från 180 kg till 151 kg:

Exempel:

3 500 kg Högsta tekniskt tillåten vikt

- 2 998 kg Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 968 kg som anges i försäljningsunderlagen)

- 3*75 kg Passagerarnas vikt

- 150 kg Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats

= 127 kg Återstående lastförmåga (viktigt: Den återstående lastförmågan måste vara större än den minsta nyttovikten, jfr. Siffra I. 6.)

Vi rekommenderar därför att ditt lastade fordon alltid vägs innan körning och att du kontrollerar att fordonet inte överskrider den högsta tillåtna tekniska vikten. Denna kontroll är ditt ansvar som förare.

ANTECKNINGAR

29

facebook.knaus.com

@knaus_offi cial

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland
SE-SE | Stand: 08/2023 Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn. Telefon: 0550-380 80. knaus.se Generalagent i
Alla fordon online knaus.com
Sverige:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.