__MAIN_TEXT__

Page 1

Bergen offentlige bibliotek


Maleriet på omslaget er utført av den svenske maleren Johan Roselius (1725-1803), senere adlet von Rosenheim. Ludvig Holberg satt modell til dette bildet. Og han fikk samme Roselius til å male en kopi av samme bildet. Holberg har antagelig beholdt originalen i sitt hjem, mens kopien gikk til Sorø Akademi. Denne kopien gikk med i brannen ved Akademiet i 1813. Holberg testamenterte alt sitt innbo, deriblant originalmaleriet, til søstersønnens datter i Bergen, Frederikke Louise Tostrup (1735-1809). En av hennes sønner, Ludvig Holberg von Schwartzen, har senere overdratt maleriet til Sorø Akademi. Maleriet, som i dag henger i «Den Grønne Sal»pd Sorø Akademi, er da rimeligvis Roselius' originalmaleri. Dette portrettet er det eneste bevarte utført etter Ludvig Holberg som modell. Det er usikkert på hvilket tidspunkt maleriet var utført Utfra det vi vet om nårRoselius har oppholdt seg i København, må aet enten være i 1746-47 eller i 1752.


ISBN 82-991198-0-4


LUDVIG HOLBERG LITTERATUR


Dette er det eldste bevarte portrett av Ludvig Holberg. Det er utført av kobberstikkeren Chr. Fritzsch (1695-1769) i Hamburg 1731. Portrettet er utfort til 1. bind av «Dannemarks Riges Historie», 1732. Hvilket grunnlag Fritzsch har hatt for sitt Holberg-portrett, er usikkert. Det er muligens utført etter et senere tapt maleri, som forestilte Holberg i hans 34. år - dvs. i 1719. Hvis det er tilfelle, er det i sd fall rart al Fritzsch ikke har påført malerens navn.

Om Fritzsch har besøkt København, eller møtt Holberg andre steder vet vi ikke. Men mulighetene er til stede. Holberg besøkte Hamburg i 1725. Da besøkte han sin nære venn, Esaias Fleischer, som var prost i A Itona. Fritzsch holdt til i Hamburg siden 1719. Han hadde også mye forbindelse med København, og utførte en rekke portretter av danske personligheter. Dette portrettet var også brukt i den tyske oversettelsen av «Dannemarks Riges Historie» 1743.


LUDVIG HOLBERG LITTERATUR Bergen offentlige biblioteks Holbergsamling

Illustrert med de viktigste portrettene av Holberg, samt kobberstikk med motiver fra hans komedier. Utgitt i anledning Holbergs 300-책rs jubileum.

BERGEN 1984 F. BEYER A.S


Blant alle kobberstikk-portrettene av Holberg, regnes Da Ludvig Holberg annonserte i «Københavns dettefor å være det som likner ham mest. Det er utført av Postrytter» om utgivelsen av den nye utgaven av «Dannemarks Riges Historie», ble dette portrettet fremhevet 0. H. de Lode til «Dannemarks Riges Historie», fordi det skulle ha stor likhet med ham. 1. Bind, 1753. Portrettet er utført eter kopien Roselius selv utførte etter sitt maleri (se omslaget). Dette bildet gikk som kjent med i brannen på Sorø Akademi i 1813.


Forord Holberg-samlingen stårfor det meste nokså upåaktet i bibliotekets magasin, 300-årsminnet om dikterens fødsel gir oss anledning til å trekke den fram påny. Det kan vi gjørefor vår egen skyld, og det kan vi gjørefor denperson det gjelder, gutten som bodde «borte i gaten her», og som skulle vise seg å vokse til de grader. Bergen offentlige bibliotek er et folkebibliotek. Vårt store lager av eldre bøker kan sommetiderføles som en litt brysom ballast. Fordelen er at vi når som helst kan knytte tråder bakover. Det er 7 00 år siden biblioteket laget sin første Holberg-liste, en trykksakpå 8 sider, «Fortægnelse over Værker af Ludvig Holberg». I anledning 200-årsjubileetfor «Denpolitiske Kandestøber», ble det atter trykt en liste, 300 nummererte eksemplarer. Den var på 41 sider. Nå er listen vokset til bok. Vi har valgt å spekke en antatt tørrfortegnelse med illustrasjoner, med portretter, med tittelsider, og med scenebilder fra komediene. Noen vil stusse ved at de fleste substantiv i de danske boktitler er gjengitt med liten forbokstav. Dette er i samsvar med norsk bibliotekpraksis. Manuskriptet er redigert og oppsattpå basis av bibliotekets kortkatalogfor Holberg-samlingen. Førstebibliotekar, nå tibekstsjef, Liv Glasser, påtok seg beredvillig dette arbeidet. Harald Nystad har gitt uvurderlig bistand. Som grafiskfagmann og Holberg-entusiast har han deltatt aktivt og fruktbart i utformingen av boken. Trykningen har kunnet skje med midler fra Bergen offentlige biblioteks tryknings- og public relations fond. Vår Holbergsamling består mest av eldre litteratur, naturlig nok. Her er mange sjeldneførsteutgaver, og i tillegg andre utgaver som dikteren utga i sin levetid. Noen av disse bleførst tryktpå latin, andrepå tysk. I dag er ikke disse verker til vanlig utlån, men kan bare nyttes på lesesalen. Det er derfor å ønske at nye bruks- og lånervennlige Holbergutgaver stadig vilfinnes på markedet, og at biblioteket i rimelig utstrekning får råd til å anskaffe disse. Måtte denne trykksakføye seg verdig inn i rekken av større og mindre markeringer av 300-årsminnet for Ludvig Holbergs fødsel i vår by. Jahn Storum biblioteksjef

1


•v

Om illustrasjonene For å gjøre «Ludvig Holberg Litteratur» til mer enn en oppramsing av boktitler, har vi valgt ut en del interessante illustrasjoner. V i har bl.a. brukt ni av de viktigste portrettene av Holberg, for å fortelle litt om hans utseende. Av dem er maleriet på forsiden det viktigste. Det er det eneste bevarte portrett Holberg har sittet modell til. Bortsett fra maleriet er alle portrettene gjengitt i original størrelse. Fra Holbergs omfattende bokproduksjon har vi tatt med tre tittelsider i faksimile. Foruten å fortelle om Holbergs bøker, gir de et godt innblikk i 1700-tallets frodige typografi. Når det gjelder kobberstikkene med motivene fra Holbergs Komedier, har de sin egen historie.Jens Krag Høst skriver om Mendel Levin Nathanson: «Han fattede Ideen om et holbergsk Gallerie, en samling af scener i Holbergs skuespil, til at ledsage en Pragtudgave deraf, i Qyart, trykt med latinske Typer. Nogle Scener var alle rede tegnede af Lorentzen og Eckersberg, stukne af Clemens, da Omstændighedene nødte Nathanson til at Opgive en Plan, hvis Udførelse af en anden højligen maatte ønskes». Denne praktutgaven av Komediene ble det aldri noe av. På tross av at maleren C. A. Lorentzen malte motiver fra alle Holbergs Komedier. I årene 1828-29 ble de 15 kobberstikkene vi har gjengitt, utgitt som en forsmak. En del av hensikten med disse illustrasjonene var å gjengi 1700tallets scenebilde. Hvorvidt resultatet stemte med virkeligheten skal vi ikke komme nærmere inn på her. V i får nøye oss med å nyte illustrasjonene som de er. Til høyre over illustrasjonene finner du komediens titel, scene og akt. Nederst til venstre står navnet på maleren som har utført motivet, og nederst til høyre finner du kobberstikkerens navn. Hovedleverandør er I . F. Clemens, som også har illustrert andre verker av Holberg. Deriblant festutgavene av «Peder Paars» og «Niels Klim». Bergen, 18. sept. 1984 Harald Nystad 8


Kilder: Jens Fr. Nørbæk: Det Holbergske Galleri. Holbergsamfundet af 3. dec. 1922. Kbh. 1967. Th. A. Muller: Holberg Portrætter. Kbh. 1918. F. I. BilleskovJansen: Ludvig Holberg i tekst og billed erJCbh. 1984.


/. M. Bemingeroth heter kobberstikkeren bak dette portrettet, som er utført i Leipzig til «Moralische Gedanken» i 7 744. På tross av sin ulikhet med Fritzsch stikkfra 1731, er det dette stikket som har vært forbildeforBerningeroth. Samme Bemingeroth harfor øvrig også utført portrettene på sidene 76 og 20.


Innhold INTRODUCTION T I L D E EUROPÆISKE R I G E R S H I S T O R I E R ANHANG T I L DEN HISTORISKE INTRODUCTION INTRODUCTION T I L NATUR- O G F O L K E R E T T E N PEDER PAARS E T T E R L I G N I N G E R O G F O R T S E T T E L S E R AV PEDER PAARS 4RE SKJEMTE DIGTE, SAMT Z I L L E HANS D O T T E R S F O R S V A R S S K R I F T FOR QVINDE-KIØNNED HANS MICKELSENS C O M O E D I E R 2 E L L E R FLERE KOMEDIER

15 15 15 17 23 25 25 33

E N K E L T E KOMEDIER: D E T ARABISKE P U L V E R BARSELSTUEN DEN DANSKE COMOEDIES LIKBEGÆNGELSE D I D E R I C H MENSCHENSCHRECK DON RANUDO DE COLIBRADOS DEN E L L E V T E J U N I ERASMUS MONTANUS DEN F O R V A N D L E D E BRUDGOM MESTER G E R T W E S T P H A L E R HENRIK O G P E R N I L L E H E X E R I E L L E R BLIND A L L A R M DEN H O N N E T T E AMBITION HUUS-SPØGELSE E L L E R ABRACADABRA JACOB VON TYBOE J E A N DE FRANCE JEPPE PAA B J E R G E T JULESTUEN KILDEREJSEN D E T L Y K K E L I G E SKB3BRUD MASCARADE MELAMPE DEN PANTSATTE BONDEDRENG PERNILLES K O R T E FRØIKEN- STAND PHILOSOPHUS UDI E G E N INDBILDNING PLUTUS DEN POLITISKE KANDSTØBER REPUBLIQVEN SGANARELS R E Y S E DEN STUNDESLØSE

35 35 37 37 37 39 39 39 39 41 41 41 43 43 43 45 47 47 47 47 49 49 49 49 51 51 53 53 53 Forts, side 13

11


Denne kopien etter Fritzsch er utført av I. B. Briihl i Leipzig- Portrettet var utført til den første danske oversettelsen av alle te levnedsbrevene, «Trende Epistler til***, 1745. Det ble året etter brukt i «Mindre Poetiske skrifter». Det latinske verset under portrettet er skrevet av poeten Chr. Fr. Wadskiær. Han har sek oversatt det til dansk, og begynte slik: «Her ser du Holbergs tynde Kinder/som fatter alle muser ni/Udi den Favn, som andre Qvinder/Fik aldrig Lov at hvile i».


Forts, fra side 77

UDEN HOVED OG HALE ULYSSES V O N ITHACIA DE USYNLIGE DEN VÆGELSINDEDE METAMORPHOSIS H O L G E R DANSKES B R E V T I L BURMANN EPISTOLA AD V I R U M P E R I L L U S T R E M DANNEMARK O G N O R G E S B E S K R I V E L S E DANNEMARKS RIGES HISTORIE SYNOPSIS HISTORIÆ UNIVERSALIS COMPENDRJM G E O G R A P H I C U M OPUSCULA LATIN A BERGENS B E S K R I V E L S E ALMINDELIG K I R K E H I S T O R I E H E L T E S SAMMENLIGNEDE HISTORIER NIELS K L I M JØDISKE HISTORIE MORALSKE TANKER HELTINDERS SAMMENLIGNEDE HISTORIER MINDRE POETISKE S K R I F T E R HERODIANI HISTORIE EPISTLER EPIGRAMMATUM LB3RI SEPTEM MO RAL SK E F A B L E R SMAAS KRITTER VOTA ETC. OG BREVE BIBLIOGRAFI SKRIFTER HOLBERGIANA

55 55 55 55 57 57 57 59 59 60 61 61 62 62 63 64 69 69 70 71 71 71 73 73 74 74 75 76 77

13


LUDVIG

HOLBERGS

I N T R O D U C T I O N S i l tit fornemffe

Europæijft


ENKELTVERKER

INTRODUCTION TIL D E EUROPÆISKE RIGERS HISTORIER. 1711. HOLBERG, LUDVIG. Introduction til de fomæmste europæiske rigers historier, fortsat indtil disse sidste tider med et tilstræckeligt register. Kbh. 1711. 720, 198 s. - Introduction til de europæiske rigers historier, forbedret med et nyt tillæg fra det aar 1709 til 1728, da den sidste edition er trykt, og med et tilstrekkeligt register forsynet. Kbh. 1757. 825 s.

ANHANG H L DEN HISTORISKE INTRODUCTION. 1713. HOLBERG, LUDVIG. Anhang til [hans] historiske introduction eller underretning om de fornemste europæiske rigers og republiqvers stater, uddragen af de oprigtigste particuliere stater, jure publico og itzige seculi historie, og deelt udi 5 parter. Kbh. 1713. Indb. med hans: Moralske kierne. - Anhang til hans historiske introduction eller underretning om de fornemste europæiske rigers og republiqvers stater, uddragen af de oprigtigste particuliere stater, jure publico, og nærværende seculi historie saaledes som den er udgiven aar 1713. Kbh. 1757. 281 s.

INTRODUCTION TIL NATUR- OG FOLKERETTEN. 1715. HOLBERG, LUDVIG. Moralske kierne, eller, Introduction til naturens og folkerettens kundskab, uddragen af de fornemste juristers besynderlig Grotii, Puffendorfs og Thomasii skrifter, illustreret med exempler af de nordiske historier og confereret med vore danske og norske love, recesse og forordninger. Kbh. 1715.2b.il. 15


Dette portrettet er I. M. Bemingeroth 's andre kopi etter Fritzsch. Det er uført tilden lyske oversettelsen av «Jødiske Historie» (1742) - «Judische Geschichte», 1747. Bemingeroth har også utført portrettene på sidene 10 og 20.


- Naturens og folke-rettens kundskab bygget paa de fornemste j uristers principiis illustrered med exempler af de nordiske historier og conferered med disse rigers, saavel gamle som nye love. Anden edition forøget med adskillige nye exempler og mange rare og curieuse spørsmaal. Kbh. 1728. 2 b. i 1. - Naturens og folke-rettens kundskab, bygget paa de fornemste juristers principiis illustrered med exempler af de nordiske historier og conferered med disse rigers, saa vel gamle som nye love. Tredie ed. . . . 1-1 part. Kbh. 1734. 2 b. i 1. - Naturens og folke-rettens kundskab, bygget paa de fornemste juristers principiis illustrered med exempler af de nordiske historier og conferered med disse rigers, saa vel gamle som nye love. Fierde ed. 1-2 part. Kbh. 1741. 2 b. i 1. - Naturens og folkerettens kundskab bygget paa de fornemste juristers principiis, illustrered med exempler af de nordiske historier, saa vel gamle som nye love. Femte ed 1-2 part. Kbh. 1751. 2 b. i 1. HOLBERG, LUDVIG. Kunskap om naturens lag och folk-ratten, bygd på de lagfamaste mans grundsatser, uplyst genom exempel af de nordiska historier, samt jåmford med desse rikens så aldre, som nyare lagar. Ofwers. efter femte danska upl. som år forokad med atskillige nye exempel samt många rara och curieuse beswarade frågor. Jamte et fullståndigt register. Westerås 1789. 474 s.

GRAN, GERHARD. Holbergs «Indledning til naturretten». Kra 1905. (Historiske afhandlinger tilegnet J. E. Sars. 1905. s. 67-91).

PEDER PAARS. 1719-20. HOLBERG, LUDVIG. Peder Paars poema heroico-comicum af Hans Michelsen. Med tvende fortaler ogjustJustesens anmerkninger. Tredie edition. Forbedret med et tillæg til den tredie bog og med den fierde som er gandske nye. Tryckt aar 1720. 348 s. 17


'' Zn ///r est ciUtu calamø C \apicntia, /au, ttorttt.atoue acres cnitiierc( fii/e.r. \rt?c/i\tatetuistruttOrlem , /t//t ptitrutm eriteticat, < ff' l

l te Kobberstikket fremstiller Diogenes sittendeforan sin tønne, under et tre. Han har kastet sin lykt, siden han har funnet det mennesket han søkte med den. Tilfreds og smilende peker han med tommelen mot etportrett av Holberg, som er festet på tønnebunnen. Motivet er utført av en kobberstikker ved navn Laan. Men ettersom selve ansiktet liknet svært lite, fikk man den kjente kobberstikkerenf onas Haas til å utføre sehe ansiktet påny. Dette bildet ble brukt i Wille Høybergs Holbergiana, 1755. (Kiøbenhavnske Samlinger.)


En sandfærdig ny viise om Peder Paars som giorde en reyse fra Callundborg til Aars. Skreven til lægedom, trøst og husvalelse for alle got folk som lide kaars og modgang her i verden af Hans Mikkelsen. [Kbh. u. å.] 4 b. i 1. 2det eftertryk. En sandfærdig ny viise om Peder Paars som giorde en reyse fra Callundborg til Aars,. . . [Kbh. u. å.] 4 b. i 1. 3die eftertryk. Peder Paars, et heroisk-comisk poema, udg. paa nye ved et selskab [ved Lauritz Schow]. Kbh. 1772. 425 s. Peder Paars, et heroisk-comisk poema. Udg. ved et selskab med vignetter og kobbere. 2. opl. Kbh. 1794. 388 s. Peder Paars, et heroisk-comisk digt. Paa ny udg. af K. H. Seidelin. Kbh. 1798. 411 s. Peder Paars. Efter forfatterens sidste udg. med de øvrige udgavers afvigende læsemaader og med dertil føiede anmærkninger udg. af A. E. Boye. Kbh. 1823. 310 s. Peder Paars. Et comisk heltedigt. Udg. ved A. E. Boye. 2. opl. Kbh. 1832. 310 s. Peder Paars. Udg. ved A. E. Boye. 3. opl. Kbh. 1835. 322 s. Peder Paars. Et comisk heltedigt. Paa ny udg. af J. C. Lange. Kbh. 1835. 283 s. (Galleri for danske klassikere, 19). Peder Paars. Et comisk heltedigt. Udg. ved A. E. Boye. 4. med Holbergs satire Critic over Peder Paars forøgede, opl. Kbh. 1844. 338 s. Peder Paars, comisk heltedigt. Udg. af et selskab vedj. Davidsen. Tegn. udførte af P. C. Klæstrup, træsnittene af A. Kittendorff. Kbh. 1845. 311 s. 19


Dette fine portrettet er uført av LM. Bemingeroth (se også sidene 10og 76) etterO.H. de Lode (side 8), til den tyske oversettelsen av «Dannemarks Riges Historie» «Dånische Reichs-Historie», 7757. Sammenlign med Lode 's stikk, og se hvor nøye det er kopiert. Seh defleste «sårene»på rammen mndt portrettet stemmer!


- Peder Paars. Udg. for det Holbergske samfund af F. L. Uebenberg. Kbh. 1855. 282 s. - Peder Paars, comisk heltedigt. Med 100 illustrationer. Kbh. 1857. 311 s. - Peder Paars. Paany udg. af F. L. Liebenberg. Med sex tegninger af W. Marstrand. Kbh. 1863. 256 s. - Peder Paars. Et comisk heltedigt. Udg. ved A. E. Boye. 5. opl. Kbh. 1865. 339 s. - Peder Paars, comisk heltedigt. Med 100 illustrationer. Kbh. 1878. 333 s. - Peder Paars. Udg. af F. L. Liebenberg. Kbh. 1879. 265 s. - Peder Paars. Ny udg. Med sex tegninger af W. Marstrand. Kbh. 1884. 199 s. - Peder Paars. Dlustreret af Hans Nikolai Hansen. Texten efter den Liebenbergske revision. Kbh. 1885. 148 s. - Peder Paars. Komisk heltedigt af Hans Michelsen. Med tvende fortaler og Just Justesens anmerkninger. Høvik [1889]. 214 s. - Peder Paars, komisk heltedigt. Illustrationerne af Louis Moe. Kbh. 1902. 367 s. - Peder Paars, comisk heltedigt. Dl. af Nils Wiwel. Kbh. 1910.352 s. - Peder Paars. Udg. af Harald Rue. [Kbh.] 1926. 287 s.

HOLBERG, LUDVIG. Poema heroico-comicum, angående den berommelige Peder Pårses hjelte-bedrifter, från danskan ofwers. af E. Z. P[lantin]. Sthlm. 1750. 276 s.

21


/ likhet med 0. H. de Lode 's stikk (på side 8), er også dette portrettet utført etter Roselius' egen kopi av maleriet pd omslaget Det her avbildete ble imidlertid utført først i 7 798, til Rahbeks utgave av «Peder Paars». Kobberstikkerens navn er I. F. Clemens. Han har også utført en rekke av motivene fra Holbergs Komedier, som vi har tatt med lenger bak i vår «Ludvig Holberg Litteratur».


HOLBERG, LUDVIG. Peter Paars, ein comisches Heldengedicht. Ins Deutsche tibers, v o n j . A. S. K. D. C. [J. A. Scheibe]. Mit Kupferstichen. Leipzig 1750. 420 s. - Peter Paars, ein komisches Heldengedicht. Neue, vermehrte und verbesserte Uebersetzung. Nebst einer Nachricht von dem Leben und den Schriften des Verfassers. Hg. von Johann Adolph Scheibe. M i t Kupfern. Kopenhagen 1764. 376 s. HOLBERG, LUDVIG. Peter Paars, in vyftien boeken, uit het Hoogduitsch. Dordrecht 1792. 2 b.

ETTERLIGNINGER OG FORTSETTELSER AV PEDER PAARS. MØLLER, PEDER LUDVIG. Den gienopstandne Paars, en sandfærdig nye viise af Hans Mikkelsen, til trykken befordret af Just Justesen jun. Kbh. 1863. 25 s. [SCHWACH, CONRAD NICOLAI]. Ny og sandfærdig vise om Peder Paars i Aarhus af Cornelius Svendsen, synges som Hans Mickelsens bekjendte vise. [Chra. 1845]. 96 s. BING, JUST. Holbergs Peder Paars. [Sthlm. 1904]. (Særtrykk av Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och industri, 1904). MADSEN, KARL. Ulustrationerne til Holbergs Peder Paars fra Holbergs tid til vor. Kbh. 1919. 56 s. [CLEMENS, JOHAN FREDERIK]. Kbh. 1824. [27] bl.

27 kobbere til Peder Paars.

WERLA UFF, ERICH CHRISTIAN. Oply sninger til Holbergs Peder Paars. Kbh. 1862. 22 s. 23


OMOE DIER ©ammenffretmf for ©cn noe opreffebc a n f f e ^ f u e ^ f a ^

mm Stictøfen Juftjuftefens $pOltafe §øffle

Tome.


[WIEDERWELTJOHANNES]. Billeder til Holbergs Peder Paars stukne afJ. F. Clemens. Kbh. 1863. 23 pl. Desuten 1 pl. af C. W. Eckersberg, 7 af C. A. Lorentzen og 4 af F. Westphal til Holbergs Komedier.

4RE SKLEMTEDIGTE, SAMT Z I L L E HANS DOTTERS FORSVARSSKRIFT FOR QVINDE KIØNNED. 1722. HOLBERG, LUDVIG. Qyindernes emancipation eller Zille Hansdatters gynaicologia. Et forsvars skrift for Qyinde-kjønnet. Med en epistel til Hans Mikkelsen. Kbh. 1857. 40 s.

HANS MICKELSENS COMOEDIER. 1723. HOLBERG, LUDVIG. Den danske skue-plads deelt udi 5 tomer. Kbh. 1731, 1753-54. b. 4,b. 6-7. - Den danske skue-plads delt udi 5 tomer. Kbh. [ 1742.] 5 b. i 1. (1 ste Høpffnerske eftertryk). - Den danske skue-plads. delt udi 7 tomer. Kbh. [1758.] 7 b. i 2. (2ndre Høpffnerske eftertryk). - Den danske skue-plads, deelt udi 7 tomer. Kbh. [1788.] 7 b. i 2. (3die Høpffnerske eftertryk). - Comedier, udg. af K. Rahbek og A. E. Boye. Kbh. 1824-32.7 b. B. 3 og 5 mangler. - Udvalgte comedier. Strengnas 1827-33. 8 b. - Dramatiske skrivter. Kbh. 1832-33. 7 b. (Gallerie for danske og fremmede klassikere, b. 3-9). - Comedier. Udg. med anmærkninger... for det Holbergske samfund ved C. Molbech. Kbh. 1843. 1 [eneste] bind. 25


- Comedier. Udg. for det Holbergske samfund af F. L. Liebenberg. Kbh. 1848-54. 8 b. - Den danske skueplads eller samtlige comoedier i eet bind. Udg. ved A. E. Boye. 2. udg. Kbh. 1852. 712 s. - Samtlige comedier i eet bind. Udg. af D. F. Holm. Kbh. 1853. 599 s. - Samtlige comedier i eet bind. Kbh. 1856. 599 s. - Comedier i eet bind. Efter den Liebenbergske recension paany udg. ved I . Levin. Kbh. 1861. 646 s. - Comedier i eet bind. Efter den Liebenbergske recension paany udg. ved I . Levin. Med illus. af Wilh. Rosenstand. Kbh. 1867. 646 s. - Comedier i tre bind. Udg. ved F. L. Liebenberg. Kbh. 1869-70.3 b. - Comedier i eet bind. Paany udg. af H. Schou. Med 40 billeder tegnede af Wilh. Rosenstand. Kbh. 1876. 644 s. - Den danske skueplads eller Holbergs comedier. Udg. ved F. L. Liebenberg. Kbh. 1876. 598 s. - Den danske skueplads eller Holbergs comedier. Udg. ved F. L. Liebenberg. Kbh. 1884. 598 s. - Jubeludgave af samtlige comoedier ved F. L. Liebenberg. 111. av Hans Tegner. Kbh. 1883-88. 3 b. - Den danske skueplads eller Holbergs comedier. Udg. ved F. L. Liebenberg. Kbh. 1893. 599 s. - Tegner udgave af samtlige comoedier. Liebenbergske textudgave. Kbh. 1896. 2 b. - Komedier udg. af Julius Martensen. Kbh. 1897-1909. 13 b. 27


- Comedier. Tekstredaktion og indledning ved Nils Kjær. Friser, vignetter og originalt)ind ved Wilhelm Peters. Kra. 1898. 663 s. - Comoedier, udg. ved Torvald Strøm. Kbh. 1898. 524 s. - Comoedier sammenskrevne for den nye oprettede danske skueplads ved Hans Mickelsen, borger og indvaaner i Callundborg. Med Just Justesens fortale. Tryckt aar 1723-24. [Gjenfremstillet paa Gyldendalske boghandels forlag. Kbh. 1902.] 2 b. - Den danske skueplads. Kbh. 1910. 367 s. - Den danske skueplads eller Holbergs komedier. Udg. ved F. L. Liebenberg. Kbh. 1922. 599 s. - Comoedier, udg. af Hans Brix med Hans Tegners illustrationer. Kbh. 1922-23. 3 b.

HOLBERG, LUDVIG. Comoedier i urval. Utg. på originalspråket samt språkligt och estetisk belysta af Carl R. Nyblom och Helena Nyhlom. Sthlm. 1888-90. 12 b. i 2.

HOLBERG, LUDVIG. Zum drittenmale sechs Lustspiele. So anfånglich in dånischer Sprache geschrieben. Copenhagen 1746. 443 s. - Die dånische Schaubuhne . . . und nun in die deutsche Sprache tibers. Copenhagen 1750- 1 b. - Die dånische Schaubuhne . . . in die deutsche Sprache iibersetzet. b. 3. Kopenhagen 1761. - Die dånische Schaubuhne . . . in die deutsche Sprache iibersetzet. b. 5. Copenhagen 1762. 29


- Die dånische Schaubuhne . . . in die deutsche Sprache iibersetzt. Neu und verb. Aufl. Copenhagen 1771, 1778,1765. B. 1,2 og 4. - Lustspiele. Uebers. von Oehlenschlåger. Leipzig 1822-23. 4 b. - Dånische Schaubuhne. Die vorzuglichsten Komodien. In den åltesten deutschen Uebersetzungen mit Einleitungen und Anmerkungen neu herausg. vonjulius Hoffory und Paul Schlenther. Berlin 1888. 2 b. - Ausgewåhlte Komodien. Aus Dånischen von Robert Prutz. Hildenburghausen 1868. 4 b. i 1. - Ausgewåhlte Komodien. Aus dem Dånischen von Robert Prutz. Leipzig [18-] 2 b. - Ausgewåhlte Komodien. Aus dem Dånischen von Robert Prutz. Leipzig [1917] 2 b. i 1. - Komodien. Deutsch von Heinrich Goebel. b. 1. Leipzig 1922-.

HOLBERG, LUDVIG. Zes vyf, vier aardige en vermakelyke blyspeelen. Amsterdam 1768, 1766-67. 6 b. - Deensche schouwburg, of blijspelen. Amsterdam 1794-99. 2 b. - Blijspelen. Uit het deensch vertaald en van aanteekeningen voorzien door B. A. Meuleman. Met een inleiding over Holberg als blijspeldichter van J. L. Walch. Nijmegen 1925-27. 3 b.

HOLBERG, LUDVIG. Oeuvre choisies. Traduction, introduction et notes par Jaques de Coussange. [Psevd. for Madame Quirielle]. Paris [1919]. 219 s.

31


2 E L L E R F L E R E KOMEDIER HOLBERG, LUDVIG. Fem comoedier: Den politiske kandestøber, Den vægelsindede,Jean de France,Jeppe paa Bjerget og Geert Westphaler. Med en skizze af forfatterens characteristik og prolog til den første danske comoedie ved skuepladsens aabning 1722. Kbh. 1839. 323 s. - To komedier: Den politiske kandestøber,Jeppe paa Bjerget. Med to billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for folkeoplysningens fremme. Kbh. 1868. 122 s. - To komedier: Barselstuen, Erasmus Montanus. Med billeder efter W. Marstrand. Kbh. 1869. 158 s. Over titelen: Folkelæsning. - Udvalg af ældre danske digteres værker. Ribe 1869. b. 2. Den politiske kandstøber, Barselstuen. - Jacob von Thybo og Den stundesløse. Med to billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for folkeoplysningens fremme. Kbh. 1870. 172 s. - Jeppe paa Bjærget eller Den forvandlede bonde, og Mester Gert Westphaler eller Den meget talende barber. Kbh. 1888. 124 s. (Dansk folkebibliothek). - Huus-spøgelse eller Abracadabra og Den forvandlede brudgom. Kbh. 1887. 116 s. - Komedier i udvalg ved Arne Løchen. Kra 1897.2 b. (Norske klassikere i udvalg ved Arne Løchen og Moltke Moe.) B. 1. Jeppe paa Bjerget. Erasmus Montanus. Den politiske kandestøber. B. 2. Barselstuen. Jacob von Tyboe. - Udvalgte komedier. Med Wilhelm Marstrands tegninger. Kbh. 1954. 291 s. Erasmus Montanus. Barselstuen. Den politiske kandestøber. Jeppe paa Bjerget. Det lykkelige skibbrud. 33


- [Utvalgte verker]. Den politiske kandestøber.Jeppe paa Bjerget. Erasmus Montanus. Den stundesløse. Med inni. av Eiliv Eide. Med tegn. av Wilhelm Marstrand. Oslo 1967. (Norges nasjonallitteratur, b. 3). - Komedier. Med Wilhelm Marstrands tegninger. Oslo 1976.175 s. HOLBERG, LUDVIG Three comedies. Tr. from the Danish by W. L. Hime. London, N . Y. 1912. 208 s. Henry and Pernilla. Captain Bombastes Thunderton. Scatterbrains. - Seven one-act plays. Tr. from the Danish by Henry Alexander. With an introd. by Svend Kragh-Jacobsen. N . Y. 1950. 205 s. The talkative barber. The Arabian powder. The Christmas party. Diderich the terrible. The peasant in pawn. SganareFs joumey to the land of the philosophers. The changed bridegroom.

E N K E L T E KOMEDIER. Ordnet alfabetisk.

D E T ARABISKE PULVER. 1724. HOLBERG, LUDVIG. Det arabiske pulver, comoedie udi een act. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 70 s.

BARSELSTUEN. 1723. HOLBERG, LUDVIG. Barselstuen. Med et billede efter W. Marstrand. Kbh. 1869. 90 s. - Barselstuen. Comedie udi 5 acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Med billede af W. Marstrand. Kbh. 1888. 78 s.

r

M> .


MARTENSEN, JULIUS. Om Barselstuen i de to forskjellige udgaver 1724 og 1731. (Museum, V i i , 1) s. 73-94.

DEN DANSKE COMOEDIES LIGBEGÆNGELSE. 1746. HOLBERG, LUDVIG. Den danske comoedies ligbegængelse, med Taliæ afskeeds tale forestillet til allersidste slutning af de danske acteurs den 25 februarii 1727. Kbh. 1746. u.s. MARTENSEN, JULIUS. Om en hidtil ukjent afskrift [Benjamin Dass's af Holbergs komedier Don Ranudo og Den danske komedies ligbegængelse]. Kbh. 1895. s. 65-81. (Museum V I , 2).

DIDERICH MENSCHENSCHREK. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Diderich Menschenschrek. Komedie i een act. Første gang udg. med træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. Kbh. [18-.] 45 s. - Diderich Menschen-skræk, comoedie paa een act. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 71 s.

DON RANUDO DE COUBRADOS. 1723. HOLBERG, LUDVIG. Don Ranudo de Colibrados. Lustspiel in vier Acten. Frey bearb. von August von Kotzebue. Leipzig 1803. s. 319-514. (Kotzebue: Neue Schauspiele, B. 10). MARTENSEN, JULIUS. Om en hidtil ukjent afskrift [Benjamin Dass's af Holbergs komedier Don Ranudo og Den danske komedies ligbegængelse]. [Kbh. 1895]. s. 65-81. (Museum V I . 2.). 37


DEN E L L E V T E JUNI. 1724. HOLBERG, LUDVIG. Den elleftejunii, Comoedie udi fem acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1888. 63 s.

ERASMUS MONTANUS. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Erasmus Montanus. Med indledning og anmærkninger udg. af Henrik Jæger. Kra. 1884. 103 s. - Erasmus Montanus eller Rasmus Berg, comoedie udi fem acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 58 s. - Erasmus Montanus, eller Rasmus Berg, comoedie udi fem acter, udg. af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. 3. ændrede udg. Kbh. 1923. 160 s. - Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. På norsk ved Arne Garborg. Oslo 1929. 75 s. - Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Udg. af Dansklærerforeningen ved Alf Henriques. Kbh. 1983. 143 s. HOLBERG, LUDVIG. Erasmus Montanus or Rasmus Berg. A comedy in five acts. From the Danish by T. Weber. Copenhagen 1885. 104 s.

DEN FORVANDLEDE BRUDGOM. 1753. HOLBERG, LUDVIG. Den forvandlede brudgom, comoedie udi een act. Kbh. 1889. s. 46-64. (Indb. med Barselstuen).

MESTER GERT WESTPHALER. 1723. HOLBERG, LUDVIG. Gert Westphaler, lystspil i tre acter, samlet udaf den holbergske femactscomedie af dette navn, ved K. L. Rahbek. Kbh. 1816. 56 s. 39


A_a_a_livacl er dette?


- Mester Gert Westphaler, eller Den meget talende barbeer. Komedie i fem akter. Kbh. [1871]. 31 s. - Mester Gert Westphaler eller Den meget talende barbeer. Comoedie i een act. F. L. Liebenbergs textrecension, med billede af V . Marstrand. Kbh. 1888. 70 s. - Gert Westphaler eller Den pratsame barberen. Komedie i ei akt. Oms. av Tove Bryn Haaland. Oslo 1954. 40 s. (Skodespel for amatørteatret).

HENRIK OG PERNILLE. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Henrich og Pernille, komedie. Med et billede efter W. Marstrand. Kbh. 1872. 66 s. - Henrich og Pernille. Comoedie i 5 acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Med billede af W. Marstrand. Kbh. 1888. 58 s.

HOLBERG, LUDVIG. Hinrik och Pernilla, lustspel i tre akter. Fri overs. Uppsala 1856. 97 s. (Theater for sallskapskretsar, utg. af Hinrik Sandstrøm, h. 2).

HEXERI E L L E R BLIND ALLARM. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Hexerie eller Blind allarm. Comoedie udi 5 acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Med billede af V . Rosenstand. Kbh. 1889. 72 s.

DEN HONNETTE AMBITION. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Den honnette ambition, comoedie udi tre acter. Kbh. 1889. 71 s. 41


< ff e/a m/i s , /

H v i s I fremture i n e e r , og* H j e r t e r n e Da

-

forhærde,

edet- cleinie Gejft f kal Dag" o g N a t for l æ r d e

fr f

/-^w//


HUUS-SPØGELSE E L L E R ABRACADABRA. 1753. HOLBERG, LUDVIG. Huus-spøgelse eller Abracadabra. Comedie udi tre acter. Uden actricer. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1888. 54 s.

JACOB V O N TYBOE. 1725. HOLBERG, LUDVIG. Jakob von Tyboe, eller Den stortalende soldat. Komedie i fem akter. Kbh. 1860. 47 s. - Jacob von Thybo. Komedie. Med et billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for folkeoplysnings fremme. Kbh. 1870. 90 s. - Jacob von Tyboe, eller Den stortalende soldat. Comedie. F. L. Liebenbergs textrevision. Med billede af W. Marstrand, Kbh. 1888. 75 s. - Jacob von Tyboe, med indledning og anmerkninger af T. Vetlesen, til skolebrug og selvstudium. Kra. 1898. 136 s. - Jacob von Tyboe, eller Den stortalende soldat. Comoedie. Kr. 1898. 86 s. Særtrykk av foregående.

J E A N DE FRANCE. 1723. HOLBERG, LUDVIG] ean de France eller Hans Frandsen. Comoedie udi 5 acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Med billede af V . Rosenstand. Kbh. 1888. 58 s. HOLBERG, LUDF/G.Johannes v. Håksen.Jean de France. Pytt og snidid eftir islenzkum stadhåttum af Rasmusi Rask. Gefid ut eftir eigindarriti pydanda afjoni Helgasyni. Kaupmannahofn 1934. 90 s. 43


JEPPE PAA BJERGET. 1723. HOLBERG, LUDVIG. Jeppe paa Bierget, eller Den forvandlede bonde, komedie i fem akter. Første gang udg. med træsnit 1842 af Fred. Frødlund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. Kbh. u. å. 62 s. - Jeppe paa Bierget, eller Den forvandlede bonde, comoedie udi 5 acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 47 s. - Jeppe paa Bjerget. Udg. af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. Kbh. 1911. 84 s. (Dansklærerforeningens skoleudgaver af danske forfattere). - Jeppe paa Bjerget. Kra. 1912. 72 s. (D. F. Knudsen. Utvalg av norsk litteratur for gymnasiet). - Jeppe paa Bjerget, eller Bonden som vart baron. Paa norskt ved Arne Garborg. Oslo 1921. 37 s. - Jeppe på Berget. Komedie i tri akter. I nynorsk umskrift ved Oskar Braaten. Med sceneledelse og skissor av Per Krogh. Oslo 1934. - Jeppe paa bjerget. Comoedie udi 5 acter. Indledn. af Erling Nielsen. 1962/63. (I Nordisk teater i TV. b. 2, s. 151-192). - Jeppe paa bierget eller Den forvandlede bonde. Comoedie udi fem acter. Bergen 1971. 70 s. (Norske klassiker tekster, 13). - Jeppe paa bierget eller Den forvandlede bonde [skoleutg.] ved Kåre Foss. Oslo 1974. 77 s. (D. F. Knudsen: Utvalg av norsk litteratur for gymnaset).

HOLBERG, LUDVIG. Jeppi å fjallinum. Ums. hevur Rikard Long. [Torshavn] 1922. 63 s.

45


GULLVÅG, KÅRE. Kring Holberg ogJeppe. Eit kåseri. Oslo 1945. 18 s. (Serprent av Norsk ungdom, 2).

JULESTUEN. 1724. HOLBERG, L UD VIG. Julestuen. Komedie i een akt. Første gang udg. med træsnit i julen 1842 af Fred Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. Klæstrup. Kbh. 1842. 34 s. - Julestuen. Komedie i 1 akt. Førestillet første gang paa den danske skueplads 1721. Med mange billeder. Kbh. 1879. - Jule-stue, comoedie udi een act. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1888. 26 s. - Julestue. Kbh. 1919. 37 s.

KILDEREJSEN. 1725. HOLBERG, LUDVIG. Kilde-reysen, comoedie udi 3 acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 60 s.

DET L Y K K E L I G E SKIBBRUD. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Det lykkelige skibbrud, comoedie udi 5 acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 70 s.

M AS CAR AD E. 1724. HOLBERG, LUDVIG. Mascarade, comoedie udi tre acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Med billede af V . Rosenstand. Kbh. 1888. 63 s. - Maskeraden. Komedie i tre akter. Med oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. Kbh. 1911. 112 s. 47


Hold inde min Herre!det er n o k ipillet. 1

Her leer JHin^-en, og her leer J Jer KjĂŚr elte, og k endes Rival lilligemed.


- Hans Mikkelsen Comedier. Sammenskrefhe for Den Danske Skue-Plads, anden Tome. Bergen. 1975. 52 s. Mascarade. Faksimile utg. ALBJERG, ASGER. Ludvig Holbergs poetiske maskerade. Kbh. 1978. 185 s.

MELAMPE. 1725. HOLBERG, LUDVIG. Melampe, tragi-comoedie. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 68 s.

DEN PANTSATTE BONDEDRENG. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Den pantsatte bondedreng. Komedie udi 3 acter. Med et billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for folkeoplysnings fremme. Kbh. 1872. 41 s. - Den pantsatte bondedreng, comoedie udi 3 acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 37 s. - Den pantsatte bondedreng. Udg. af «Dansklærerforeningen» ved Knud Bokkenheuser. Kbh. 1909. 77 s. (Dansklærerforeningens skoleudgaver af danske forfattere).

PERNILLES KORTE FRØIKEN-STAND. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Pernilles korte frøyken-stand, comoedie udi tre acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 39 s. MARTENSEN, JULIUS. Om Pernilles korte frøkenstand. [Kbh. 1894]. s. 366-380. (Museum 1894.1.).

PHILOSOPHUS UDI EGEN INDBILDNING. 1754. HOLBERG, LUDVIG. Philosophus udi egen indbildning. Comoedie udi fem acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1888.71 s. 49


L a cadance mon pere ! la cadance!


ANDERSEN, VILHELM. Mindeblad fra Holbergsamfundets opførelse af Philosophus udi egen indbildning. Udg. af Holbergsamfundet af 3. dec. 1922. Kbh. 1924. 30 s.

PLUTUS. 1753. HOLBERG, LUDVIG. Plutus eller Proces imellem fattigdom og riigdom. En heroisk comoedie udi fem acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1889. 69 s.

DEN POLITISKE KANDSTØBER. 1723. HOLBERG, LUDVIG. Den politiske kandestøber, første gang udg. med træsnit 1855 af Flinch. Kbh. [1855]. 72 s. - Den politiske kandestøber, komedie. 2. opl. ved Udvalget for folkeoplysnings fremme. Kbh. 1880. 71 s. (Særtryk af Folkelæsning 1868). - Den politiske kandstøber. Comoedie. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 63 s. - Den politiske kandstøber. Comoedie. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1899. 63 s. - Den politiske kandstøber. Comoedie førestillet paa den danske skueplads 1722. Kbh. 1922. 50 s. Forminsket facsimile etter Gyldendals Holberg utgave. - Den politiske kannestøyparen, paa norsk ved Arne Garborg. Oslo 1922. 48 s. HOLBERG, LUDVIG. Den politiske kandestøber. Komedie. Århus 1972. 64 s.

PAULU, JOACIM RICHARD. Politiske kandestøber. Paany udg. ved F. Bætzmann. KBH. 1867. 119 s.

51


HOLBERG, LUDVIG. Hin politiski kannustoypari. Umsett hevur Rikard Long. Havn. 1922. 88 s. HOLBERG, LUDVIG. De politieke tinnegieter, blijspel in vijf bedrijven, nieuwe vertaling, vij naar 't Hoogduitsch van Oehlenschlåger met oorspronkelijke slotkoepletten. Amsterdam 1853. 68 s.

HOLBERG, LUDVIG. The blue-apron statesman, a comedy infive acts. From Danish by T. Weber. Copenhagen 1885. 64 s. BING, JUST. Litteraturhistoriske kandestøberier over Holbergs politiske kandestøber. s. [112]-131. (Særtrykk av; «Festskrift til professor Daae»). LJUNGGREN, GUSTAF. Studier ofver Holberg, forhållandet emellan det komiska och det moraliska «Den politiske kandestøbep>. [Lund 1864]. s. 27-52. (Nord. univ. tidsskr. 1864).

REPUBLIQVEN. 1754. HOLBERG, LUDVIG. Republiqven eller Det gemene beste. Comoedie udi tre acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1889. 55 s.

SGANARELS REYSE. 1754. HOLBERG, LUDVIG. Sganarels reyse til det philosophiske land. Comoedie udi een act. Kbh. 1889. s. 50-71. Innb. med Barselsuen.

DEN STUNDESLØSE. 1731. HOLBERG, LUDVIG. Den stundesløse, første gang udg. med træsnit 1844 af Fred. Frølund og Flinch. Kbh. [1844]. 84 s. 53


- Den stundesløse. Comoedie udi tre acter. F. L. Liebenbergs textrevision. Kbh. 1888. 69 s. - Den stundesløse. Komedie. 2. opl. Ved Udvalget for folkeoplysnings fremme. Kbh. 1890. 84 s. - Den stundesløse. Comoedie udi tre acter. Indledning og oplysninger af H . Albrectsen. Kbh. 1913. 99 s. (Litteraturlæsning for skolen).

UDEN HOVED O G HALE. 1725. HOLBERG, LUDVIG Uden hoved og hale. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1889. 64 s. Innbundet med Barselstuen.

ULYSSES V O N ITHACIA 1725. HOLBERG, LUDVIG Ulysses von Ithacia, eller, En tydsk komedie. Komedie i fem akter. Første gang udg. med træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. Klæstrup. Kbh. [1843]. 93 s. - Ulysses von Ithacia eller En tydsk comoedie. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1888. 65 s.

DE USYNLIGE. 1731. HOLBERG, LUDVIG. De usynlige, comoedie udi 3 acter. Kbh. 1889. 42 s. Innbundet med Barselstuen.

DEN VÆGELSINDEDE. 1723. HOLBERG, LUDVIG. Den vægelsindede, comoedie udi tre acter. F. L. Liebenbergs textrecension. Kbh. 1888. 59 s.

55


Profeflbr

af

•garn ferø/ i en Epitel ti( een ffce$ $?anty paa Latme forfattet)/ itu ril (fccceé g o t t w i t e t»et> en anton paa tøt 2>anf?e e p r o ø vateret og u&fltøef •

S3S9fcM?TC/ 1741.


METAMORPHOSIS. 1726. HOLBERG, LUDVIG. Metamorphosis oder Verwandelungen, in2 Biichern. Aus dem Dånischen ins Deutsche iibersetzt. Cph. und Lpz. 1746. 180 s.

HOLGER DANSKES BREV H L BURMAN. 1727. HOLBERG, LUDVIG. Holger Danskes brev til Buurman. 16 s.

EPISTOLA AD VIRUM PERILLUSTREM. 1728. HOLBERG, LUDVIG. Ad virum perillustrem epistola. Francomrti 1736. 208 s. - Lifs og levnets beskrivelse af ham selv, i en epistel til een stor mand, paa latine forfatted, nu til fleeres fornøyelse ved en anden paa det danske sprog verteret og udg. [ved Thomas Georg Krog.] Bergen 1741. 224 s. - Trende epistler t i l . . . hvorudi befattes det fornemste af hans liv og levnet. Overs, af det latinske i det danske sprog. Kbh. 1745.343 s. - Levnet, forfattet af ham selv i tre breve til en fornem herre. Ny overs, af latin, med anmærkninger ved K. L. Rahbek. Samt den 447de af de danske epistler. Kbh. 1814. 380 s. - Trende epistler t i l . . . hvorudi befattes det fornemste af hans liv og levnet. Overs, af det latinske i det danske sprog. (1745). Udg. af I . Levin. Kbh. 1857. 259 s. - Levned, fortalt af ham selv i tre latinske breve til en fornem herre. Overs, af F. Winkel Horn. Kbh. [1897]. 317 s. - Første levnetsbrev Ad virum perillustrem . . . epistola. Dateret: Hafniæ, pridie calend.Januar. Anno M D C C X X V I I . En fuldstændig tekstudgave ved Viljam Olsvig. Kra. 1902. 214 s. 57


- . . . Memoirer. Kommenteret udg. med samtidige illustrationer ved F.J. BilleskOv Jansen. Kbh. 1943. 311 s. - Ludvig Holbergs memoirer/F.J. BilleskovJ ansen. 2. gj ennemsete udgave. Kbh. 1963. 348 s. - Reiser, 1704-1726. Oslo 1968. 98 s.

HOLBERG, LUDVIG. Eigene Lebens-Beschreibung in einigen Briefen an einen vornehmen Herrn. Aus dem Lateinischen tibers, und mit einem Vorberichte, wie auch mit einigen Anmerkungen begleitet. Copenhagen 1745. 448 s. - Eigene Lebens-Beschreibung in einigen Briefen an einen vornehmen Herrn. Aus dem Lateinischen tibers . . . . 2. und verbesserte Aufl. Copenhagen 1754. 448 s. - Eigene Lebens-Beschreibung in einigen Briefen an einen vornehmen Herrn. aus dem Lateinischen tibersetzt 3. und verbesserte Aufl. Copenhagen 1763. 448 s.

HOLBERG, LUDVIG. Leevensbeschryving, door hem zelve int latyn geschreeven en in eenen vryen styl vertald, en met eenige aanmerkingen verrykt door A.A.V.M.V.D.M.D.D. Amsterdam 1765. 368 s.

BEYER, EDVARD. Et bergensk Holbergtrykk fra 1741. Bergen 1954. 10, 5 s. BING, JUST. Holbergs første levnetsbrev. Kbh. 1904. s. 81-110. (Særtryk af Danske studier 1904). BRUUN, CHRISTIAN WALTER. Om Ludvig Holbergs trende epistler til en høj fornem herre, indeholdende hans autobiografi. Kbh. 1895. 154 s. 58


DANNEMARK OG NORGES BESKRIVELSE. 1729. HOLBERG, LUDVIG. Dannemark og Norges beskrivelse. Kbh. 1729. 744 s. - Dannemark og Norges geistlige og verdslige staat. 2. ed. forandret efter nærværende tiids tilstand, forøget med nogle nye capitler. Kbh. 1749. 541 s. - Dannemark og Norges geistlige og verdslige staat eller beskrivelse nu anden gang forandret efter nærværende tiders tilstand formeret med adskillige merkværdige efterretninger og forsåt med et nyt capitel til slutning. 3. opl. Kbh. 1762. 674 s. - Kong Christian den femtes historie. Udg. af Holbergsammndet af 3. december 1922. Kbh. 1947. 114 s. HOLBERG, LUDVIG. Dånnemarckische norwegische Staats- und Reichs-Historie, worinnen viele curieuse Antiquitæten von dem alten Staat vorstellig gemacht... tibers . . . . von Frider. Gerhard Voss. Copenhagen 1731. 858 s. - Dånische und norwegische Staatsgeschichte ins Deutsche tibersetzt durch Ludolf Conrad Bargum. Copenhagen 1750. 538 s. PETERSEN, CARL S. Et upaaagtet Holbergtryk. Sthlm. 1919. s. 207-218. (Sårtryck ur Nordisk tidskrift for bok- och bibliotekvåsen).

DANNEMARKS RIGES HISTORIE. 1732-35. HOLBERG, LUDVIG. Dannemarks riges historie,deelt udi 3 tomer. Kbh. 1732-35. 3 b. - Dannemarks riges historie. 2. ed. paany igennems. og forbedred. Deelt udi 3 tomer. Kbh. 1753-54. 3 b. 59


- Dannemarks riges historie. 3. opl. paa ny igiennemseet og forbedret. Kbh. 1762-64. 3 b. - Dannemarks riges historie. Deelt udi 3 tomer. Ny udg. Udg. af I . Levin. Kbh. 1856. 3 b. - Danmarks riges historie. Deelt udi 3 tomer. Ny udg. af I . Levin. Kbh. 1872, 56. 3 b. - Fuldstændig underretning om den allermildeste og allerpriisværdigste kongelige danske eenevolds regierings begyndelse og fuldkommenhed . . . , uddragen af [hans] Dannemarkes riges historie. Kbh. 1760. 48 s. HOLBERG, LUDVIG. Dånische Reichs-Historie ins Deutsche tibers, [von Elias Casp. Reichard]. Flensburg 1743-44. 3 b. - Dånische Reichs-Historie ins Deutsche iibersetzt. Flensburg 1757-59. 3 b. i 1. BADEN, GUSTA V LUDVIG. The history of Norway, from the earliest times, and from The union of Calmar by baron Holberg. Transl. from the Danish, and continued to the present time by A. Andersen Feldborg. London 1817. 328 s.

SYNOPSIS HISTORIÆ UNIVERSALIS. 1733. HOLBERG, LUDVIG. Synopsis historiæ universalis methodo erotematica exposita. Editio tertia auctior & correctior. Hafniæ 1744. 152 s. - Synopsis historiæ universalis, methodo erotematica exposita. Ed. 4. auctior & correctior. Hafniæ 1749. 152 s. - Synopsis historiae universalis, methodo erotematica exposita. Editio novissima. Francofurti 1753. 156 s. 60


- Synopsis historiæ universalis, methodo erotematica exposita. Ed. 5. auctior & correctior. Hafniæ 1754. 152 s. - Synopsis historiae universalis, methodo erotematica exposita;... captui accommodatum curante Nicolas Jonge. Havniæ 1771. 288 s. - Universal-historie, tildeels oversåt efter det af ham selv udg. latinske compendium, men dog derhos overalt meget forbedret, tildeels og med flere europæiske rigers historier forøget saa og continueret indtil nærværende tiid ved NicolaiJonge. Tillige med en fortale af Hr. Johan Christian Kall. Kbh. 1757. 512 s.

HOLBERG, LUDVIG. A n introduction to universal history. Transl. from the latin of Baron Holberg. With notes historical, chronological, and critical by Gregory Sharpe. 2 ed to which is prefixed a short system of geography with maps. London 1758. 341 s.

OPUSCULA LATIN A. 1737. HOLBERG, LUDVIG. Opuscula quædam Latina, Epistola I . Cujus nova hæc ed. prioribus est emendatior. Epistola I I . Qyinque libri epigrammatum. Lipsiæ 1737. 2 b. i 1.

COMPENDIUM GEOGRAPHICUM. 1733. HOLBERG, LUDVIG. Compendium geographicum in usum studiosæ juventutis. Hafniæ 1736. 58 s. - Compendium geographicum in usum studiosæ j uventutis. Lipsiæ 1754. 47 s. - Geographie, eller jordbeskrivelse, forfattet efter det af ham selv udg. lidet latinske geographiske Compendium; men nu vidløftigere udført forøget med de beste, nyeste og tilforladeligste geographiske etterretninger, samt ziiret med behørige landkorter, og udg. af Nicolai Jonge. Kbh. 1759-91. 7 b. (il


BERGENS BESKRIVELSE. 1737. HOLBERG, LUDVIG. Den berømmelige norske handel-stad Bergens beskrivelse. Kbh. 1737. 311 s. - Den berømmelige norske handel-stad Bergens beskrivelse. Kbh. 1750.311 s. - Den berømmelige norske handel-stad Bergens beskrivelse. Kbh. 1757.311 s. - Den berømmelige norske handelsstad Bergens beskrivelse. 4. utg. ved Joh. Nordahl-Olsen. Bergen 1920. 229 s. - Den berømmelige norske handelsstad Bergens beskrivelse. I utdrag ved F. Beyer. Bergen 1983. 80 s. HOLBERG, LUDVIG. Beschreibung der berumten Haupt und Handelsstadt Bergen in Norwegen. Aus dem Dånischen. Copenhagen 1753. 2 b. i 1. IRGENS, MARIE STUB. Ludvig Holberg i «Bergens beskrivelse», en litteraturhistorisk studie. Kra. 1906.32 s. (Smaaskrifter fra det litteraturhistoriske seminar).

ALMINDELIG KIRKEHISTORIE. 1738. HOLBERG, LUDVIG. Almindelig kirkehistorie fra christendommens første begyndelse til Lutheri reformation, med nogle anmærkninger over de udi historien omtalte cyclis og aars-beregninger. Kbh. 1738. 2 b. i 1. - Almindelig kirke-historie fra christendommens første begyndelse til Lutheri reformation, med nogle anmærkninger over de udi historien omtalte cyclis og aars-beregninger. Kbh. 1740. 2 b. i 1. - Almindelig kirke-historie fra christendommens første begyndelse til Lutheri reformation, med nogle anmærkninger over de udi his62


torien omtalte cyclis og aarsberegninger. 3. opl. [Fortsat til 1750 af J. K. L., Johan Ludvig Kohler]. 1-4 deel. Kbh. 1765-69. 4 b. i 1. - Kirke-historie. Udg. ved F. L. Liebenberg. Med en indledning af R. Nielsen. Kbh. 1867-68. 2 b. HOLBERG, LUDVIG. Allgemeine Kirchenhistorie vom ersten Anfang des Christenthums bis auf die Reformation Lutheri. Aus dem Dånischeen ins Deutsche tibers, von Georg August Detharding. Copenhagen 1749. 2 b. i 1. NIELSEN, RASMUS. Om Holbergs kirkehistorie og theologi. Et bidrag fra fortiden til at belyse nutiden. Kbh. 1867. 75 s.

HELTES SAMMENLIGNEDE HISTORIE. 1739. HOLBERG, LUDVIG. Adskillige store heltes og berømmelige mænds, sær orientalske og indianske sammenlignede historier og bedrifter efter Plutarchi maade. Deelt udi 2 tomer. Kbh. 1739.2 b. - Adskillige store heltes og berømmelige mænds, sær orientalske og indianske sammenlignede historier og bedrifter efter Plutarchi maade. 2. og forbedrede ed. Kbh. 1742. 2 b. - Adskillige store heltes og berømmelige mænds, sær orientalske og indianske sammenlignede historier og bedrifter efter Plutarchi maade. Deelt udi 2 tomer. Kbh. 1753. 2 b. i 1. - Adskillige store heltes og berømmelige mænds, sær orientalske og indianske sammenlignede historier og bedrifter efter Plutarchi maade. Deelt udi 2 tomer. Kbh. 1763. 2 b. Helte-historier. Udg. af F. L. Liebenberg. 1-2 deel. Kbh. 1864-65. 2 b.

63


HOLBERG, LUDVLG Vergleichung der Historien und Thaten verschiedener insonderheit orientalisch- und indianischer grosser Helden und beriihmter Manner. Nach Plutarchi Beyspiel. Aus dem Dånischen iibers. v o n j . F. S. 1-2 Theil. Copenhagen 1741.2 b. i 1. - Vergleichung der Historien und Thaten verschiedener insonderheit orientalisch- und indianischer grosser Helden und beriihmter Manner. Nach Plutarchi Beyspiel. Aus dem Dånischen iibers Copenhagen 1753. 2 b. i 1. HOLBERG, LUDVLG. Vergeleken geschichten én daaden van verscheide zo oostersche als indiesche grote helden en beroemde mannen naar het vorbeeld van Plutarchus. Uit het hoogduisch vertaalt. Amsterdam. 1748-69. 2 b.

NIELS KLEVL 1741. HOLBERG, LUDVLG. Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. Hafniæ 1741. 380 s. - Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. Ed. 2. auctior et emendatior. Hafniæ 1745. 382 s. - Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens a bibliotheca B. Abelini. Ed. 3. auctior et emendatior. Hafniæ 1754. 366 s. - Nils Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. Ed. 4. auctior et emendatior. Hafniæ 1766. 360 s. 64


- Nils Klimii iter subterraneum. Recognovit, notis illustravit, indice instruxit Carolus Guil Elberling. Hafniæ 1866. 283 s.

HOLBERG, LUDVIG. Niels Klims reise under jorden, forestillede en ny kundskab om jorden, og historie om det femte monarchie, som hidindtil har været os ubekiendt, funden blant Abelins efterladte skrevne bøger paa latin, og overs, af latin paa dansk [ av Hans Hagerup]. Kbh. 1742. 345 s. - Niels Klims underjordiske reise. Overs, efter den latinske original af Jens Baggesen. Kbh. 1789. 392 s. - Niels Klims underjordiske reise. Overs, efter den latinske original af Jens Baggesen. Kbh. 1795. 392 s. - Niels Klims reise under jorden, en politisk-satirisk roman skreven paa latin efter den Baggesenske overs, paa ny u d g . . . . ved J. C. Lange. Kbh. 1834.298 s. (Ludvig Holbergs vittighedsverkerB. 1). - Niels Klims underjordiske reise. Fra latin overs, af N . V . Dorph. Med historiske og literariske oplysninger af E. C. Werlauff. Kbh. 1841. 319 s. - Niels Klims underjordiske reise. Fra latin overs, af N . V . Dorph. Med historiske og literariske oplysninger af E. C. Werlauff. 2 udg. Kbh. 1857. 334 s. - Niels Klims underjordiske reise. Overs, efter den latinske original af Jens Baggesen. Udg. af I . Levin. Kbh. 1867. 342 s. - Niels Klims underjordiske reise. Fra latin overs, af N . V . Dorph. Med historiske og literariske oplysninger af E. C. Werlauff. 3. gjennems. udg. ved Chr. Dorph. Kbh. 1874. 336 s. - Niels Klims underjordiske reise. Overs, efter den latinske original af Jens Baggesen. Kbh. 1880. 265 s. 65


- Niels Klims underjordiske reise. Overs, efter den latinske original afJens Baggesen. I ny udg. ved Carl V . Østergaard. Kbh. 1905. 367 s. - Niels Klims underjordiske reise. Overs, efter den latinske original af Jens Baggesen. Kbh. 1911. 284 s. - Niels Klims reise til den underjordiskre verden. Overs, av Kjell Heggelund. Dl. av Reidar Johan Berle. Bergen 1978. 216 s. - Niels Klims underjordiske reise. Tegnet og gjenfortalt av Hans Scherfig. Oslo 1983. u. p.

HOLBERG, LUDVLG. Nicolai Klimii resa uti den underjordiska werlden, som innehåller en ny underråttelse om jordens beskaffenhet, och historia om den femte monarchien, okunnig als hit intils. Et werk framdragit utur Herr. B. Abelins bibliothec, ifrån latinen tolkadt på swensko. 2. upl. Wåsterås 1767. 296 s.

HOLBERG, LUD VIG. Nicolai Klims unterirdischer Reise worinnen eine ganz neue Erdbeschreibung wie auch eine umståndliche Nachricht von der funften Monarchie die ums bishero ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Biicher-Vorrathe Herrn B. Abelins anfånglich Lateinisch herausgeg., jetzo aber ins Deutsche ubersetzt. Copenhagen 1741. 382 s. - Nicolai Klims unterirdische Reise worinnen eine ganz neue Erdbeschreibung, wie auch eine umståndliche Nachricht von der funften Monarchie, die uns bishero ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Biicher-Vorrathe Herm B. Abelins, anfånglich Lateinisch heraus gegeben, jetzo aber ins Deutsche ubersetzt. Francfurt amMayn. 1750. 382 s. - Nicolai Klims unterirdische Reise worinden eine ganz neue Erdbeschreibung wie auch eine umståndliche Nachricht von der fiinf66


ten Monarchie die uns bishero ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Biicher-Vorrathe Herrn B. Abelins anfånglich Lateinisch heraus gegeben, jetzo aber ins Deutsche iibers. Copenhagen 1753. 382 s. - Nicolai Klims unterirdische Reise worinnen eine ganz neue Erdbeschreibung wie auch eine umståndliche Nachricht von der funften Monarchie die uns bisher ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Buchervorrathe Herrn B. Abelins anfånglich Lateinisch heraus gegeben, jetzo aber ins Deutsche ubersetzt. Neue und vermehrte Aufl. Copenhagen 1762. 376 s. - Nicolai Klims unterirdische Reise worinnen eine ganz neue Erdbeschreibung wie auch eine umståndliche Nachricht von der funften Monarchie die uns bisher ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Buchervorrathe Herrn B. Abelins anfånglich Lateinisch herausgegeben, jetzo aber ins Deutsche ubersetzt. Neue und vermehrte aufl. Copenhagen 1765. 376 s. - Nicolai Klims unterirdische Reise worinnen eine ganz neue Erdbeschreibung wie auch eine umståndliche Nachricht von der funften Monarchie die uns bisher ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Buchervorrathe Herm B. Abelins anfånglich Lateinisch herausgegeben, jetzo aber ins Deutsche ubersetzt. Neue und vermehrte Aufl. Copenhagen 1780. 376 s. - Niels rOimm's unterirdische Reisen. Neuverteuscht. Berlin 1788. 532 s. HOLBERG, LUDWIG. Des weltberiihmten Niclas Klim hochst merkwiirdige Reisen und Abentheuer in einer ganz neuen Welt. Zur Unterhaltung derjugend neu bearb. Niirnberg 1824. 291 s. - Niels Klims Wallfahrt in die Unterwelt, aus dem Lateinischen iibers. durch Ernst Gottlob Wolf, mit einer Einleitung. Leipzig 1828. 288 s. HOLBERG, LUD VIG. Niels Klim's Wallfahrt in die Unterwelt. Aus dem Lateinischen iibersetz. 2. Aufl. Leipzig 1847. 288 s. 67


HOLBERG, LUDWIG. Onderaardsche reis van Claas Klim behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot met de historie der vyfde tot nog toe onbekende monarchie. Uit het laty n vertaalt. s'Gravenhage 1741. 469 s. HOLBERG, LUDVIG. Onderaardsche reis van Claas Klim behelzende eene nieuwe beschryving vand den aardkloot med de historie der vyfde tot nog toe onbekende monarchie. Uit het latyn vertaalt. s'Gravenhage 1744. 469 s. - Onderaardsche reis van Claas Klim behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot met de historie der vyfde tot nog toe onbekende monarchie. Uit het latyn vertaalt. 2. druk. Gravenhage 1761. 461 s. HOLBERG, LUDVIG. A joumey to the world under-ground by Nicholas Klimius. Tr. from the original. London 1742. 324 s. - Joumey to the world under ground, being the subterraneous travels to Niels Klim. From the Latin. London 1828. 420 s. - Voyage de Nicolas Klimius dans le monde souterrain, contenant une nouvelle téorie de la terre, et lliistoire d'une cinquiéme monarchie inconnue jusqu'å-present. Ouvrage tire de la bibliothéque de Mr. B. Abelin et tr. du latin par Mr. de Mauvillon. Copenhague. 1741. 388 s. - Voyage de Nicolas Klimius dans le monde souterrain, contenant une nouvelle téorie de la terre, et lliistoire d'une cinquiéme monarchie inconnu jusqu'å-present. Ouvrage tire de labibliothéque de Mr. B. abelin et tr. du latin par Mr. de Mauvillon. Ed. sec: Augmentée. Copenhague 1753. 388 s.

SVEISTRUP, HANS GULDBERG. Liden underjordisk urtebog, forf. af Niels den anden. Overs, af M . P. Phalæna, og nu i trykken udg. af en botanikens ven. Kbn. 1798. 78 s.

68


NORDAHL-OLSENJOHAN. Niels Klims levnedsløb, nogle oplysninger. Bergen 1903. 20 s. PALUDANJULIUS. Om Holbergs Niels Klim, med særligt hensyn til tidligere satirer i form af opdigtede og vidunderlige reiser . . . Kbh. 1878. 337 s.

JØDISKE HISTORIE. 1742. HOLBER G, L UD VIG] ødiske historie fra verdens b egyndelse, fortsatt til disse tider. Deelt udi tvende parter. Kbh. 1742. 2 b. i 1. HOLBERG, LUDVIG. Jiidische Geschichte von Erschaffung der Welt bis auf gegenwårtige Zeiten. Aus dem Dånischen ins Deutsche iibers. von Georg August Detharding. Altona 1747.2 b.

MORALSKE TANKER. 1744. HOLBERG, LUDVIG. Moralske tanker deelte udi 2 tomos. Kbh. 1744. 2 b. i 1. (Trykt paa autors egen bekostning) - Moralske tanker deelte udi 2 tomos. Kbh. 1756. 2 b. i 1. - Moralske tanker. Udg. af G. Rode. Kbh. 1859. 484 s. - Moralske tanker og epistler. Et udvalg til skolebrug. Med indledning og anmerkninger ved Just Bing. Kra. 1904. 93 s. - Moralske tanker og epistler i utvalg. Ved Fredrik Gj erdrum gj ennems. av P. L. Stavnem. Oslo 1931. 189 s. - Essays. Utvalg ved Kjell Heggelund. Etterord av Georgjohannesen. Oslo 1977. 159 s. HOLBERG, LUDVIG. Moraliska tankar, fordelade i fyra bocker. OfWers. ifrån danskan. Wåsterås 1782. 458 s. 69


- Moralische Abhandlungen in zwey Theile getheilet, und aus dem Dånischen Original ins Teutsche iibersetzet. Copenhagen 1744.2 b. i 1. - Moralische Gedanken. Aus dem Dånischen ins Deutsche iibers. durch Elias Caspar Reichard. Leipzig 1744. 836 s. - Moralische Gedanken. Aus dem Dånischen iibers. durch Elias Caspar Reichard. Flensburg 1767. 2 b. HOLBERG, LUDVIG. De Deense wysgeer, zynde een grondig, of wysgeerig onderzoek van de deugden en gebreken der menschen. 1-2 deel. Nieuwe uitg. Amsterdam 1765. 2 b. i 1. HOLBERG, LUDVIG. Pensées morales. Tr. du danois par Mr. LB.D.RD.P. (I. B. Des Roches de Parthenay)... Tome 1-2. Copenhague 1749, 48. 2 b. i 1. - Pensées ou reflexions particuliérement sur les idées fausses du peuple touchant les vices et les vertus. Ed. francoise par M.D.R. de Parthenay. Londres 1753. 2 b.

HELTTNDERS SAMMENLIGNEDE HISTORIER. 1745. HOLBERG, LUDVIG. Adskillige heltinden, og navnkundige damers sammenlignede historier efter Plutarchi maade. Kbh. 1745. 2 b. i 1. - Adskillige heltinders og navnkundige damers sammenlignede historier efter Plutarchi maade. Kbh. 1757. 2 b. i 1. - Heltinde-historier. Udg. af G. Rode. Kbh. 1861. 2 b. i 1.

70


- Vergeleken geschichten en daaden van verscheide zo in-als uitlandsche groote heldinnen en andere beroemde vrouwen naar het voorbeeld van Plutarchus. Amsterdam. 1782. 2 b.

MINDRE POETISKE SKRIFTER. 1746. HOLBERG, LUDVIG Mindre poetiske skrifter udi en samling baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i trykken. Oplaget er nettere og meere accurat end de forrige, er ziret med 4 kobberstykker. Kbh. 1746. 324 s. - Mindre poetiske skrifter, udi en samling baade af dem som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i trykken. Oplaget, som er forøget, nettere og mere accurat end de forrige, er ziret med 3 kobberstykker. Kbh. 1767. 280 s. NORDENFLYCHT, HEDVIG CHARLOTTE. Qyindeligt tankespill af en hyrdinde i Norden, bestaaende i adskillige smukke vers, tillige med nogle vigtige spørsmaale til Hr. assessor Lud. Holberg, Af det svenske i det danske sprog overs. Kbh. 1746. 56 s. HOLBERG, LUDVIG. Mindre poetiske skrifter, udg. af F. L. Liebenberg. Kbh. 1866. 461 s.

HERODIANI HISTORIE. 1746. HERODIANOS. Herodiani historie udi otte bøger, overs, paa dansk efter den græske original. Med en curieuse forberedelse ved L. Holberg. Kbh. 1746. 392 s. - Herodiani historie udi otte bøger, overs, paa dansk efter den græske original. Med en curieuse forberedelse ved L. Holberg. 2. opl. Kbh. 1753. 392 s.

EPISTLER. 1748-54. HOLBERG, LUDVIG. Epistler, befattende adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske, philosophiske, item skiemtsomme materier. Kbh. 1748, 50, 49, 54. 5 b. 71


- Epistler, befattende adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske, philosophiske, item skiemtsomme materier. Kbh. 175865. 5 b. - Epistler. Udg. med oplysende anmærkninger af Chr. Bruun. Kbh. 1865-75. 5 b. - Hundrede og tyve af Holbergs epistler. Udg. til almeenlæsning ved F. Fabricius. Kbh. 1858. 416 s. - Udvalgte epistler. Udg. af Fr. Winkel Hom. Kbh. 1884. 256 s. - Ludvig Holbergs epistel 447. Med indledn. og tekst af August Gyldenborg. Kbh. 1927. 53 s. - Om et prægtigt bibliothek. Epistola CCXL. Oslo 1943. 15 s. - Epistler. Udg. med kommentar af FJ. BilleskovJansen. Kbh. 1944-51. 6 b. - En snes epistler. Udvalgte og med etterskrift af Paul V . Rubow. Hl. af Povl Christensen. Kbh. 1945. 121 s. - Historiske portrætter i Ludvig Holbergs epistler. Udvalgte af F.J. Billeskov Jansen. Kbh. 1948. 102 s. - Epistler i utvalg. Befattende adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske, philosophiske item skiemtsomme materier. Bergen 1972-73. 2 b. - Epistler/Ludvig Holberg. Utvalg ved Kjell Heggelund. Oslo 1981. 239 s. HOLBERG, LUDVIG. Vermischte Briefe. Aus dem Dånischen ins Deutsche iibersetzt.Copenhagen 1752. b. 3. - Vermiischte Briefe. Flensburg. 1760. 4 b. (b. 2 mangler)

72


HOLBERG, LUDVIG. Verzameling van brieven over verscheide historische, staatkundige, bovennatuurkundige, zedekundige, philosophische, alsmede boertige stoffen. Amsterdam 1768-72. 5 b. VISB Y, CARL HOLGER. Ludvig Holbergs epistler fra underverdenen angaaende adskillige historiske, politiske, moralske, item skjemtsomme materier til diverse personer. Kbh. 1838. 32 s.

HOLBERG, LUDVIG. Remarques sur quelques positions qui se trouvent dans Pesprit des loix. Copenhague 1753. u.s.

EPIGRAMMATUM LffiRI SEPTEM. 1749. HOLBERG, LUDVIG. Epigrammatum libri septem. Ed. nova sexto libello aucta. Subnectitur Holgeri Dani ad Burmannum epistola. Hafniæ 1749. 197 s. - Epigrammatum libri septem. Epigrammer. Overs, fra den latinske text af Jens Justesen. Trondhjem 1863. 348 s. - Et hundrede epigrammer. Udvalgte og oversatte af S. Muller. Kbh. 1902. 33 s. - Niognitti epigrammer. Overs, fra den latinske tekst avjensjustesen ( ) : Carl Muller). Kra. 1922. 72 s. - Rappe rim. 101 epigrammer udv. og gendigtede efter det latinske af Christopher Maaløe. Bl. af Ame Ungermann. Kbh. 1955. 47 s.

MORALSKE FABLER. 1751. HOLBERG, LUDVIG. Moralske tanker med hosføyede forklaringer til hver fabel. 2. opl. Kbh. 1751. 258 s. - Fabler. Paa ny udg. ved A. E. Boye. Kbh. 1832. 210 s. 73


MAALØE, CHRISTOPHER. Myrekrigen eller Den store prut. Frit efter Holberg. Tegninger af Poul Eje. Kbh. 1974. 16 bl. ROSS, CARL. Om et upaaagtet værk af Holberg. Udg. af Holbergsamfundet af 3. december 1922. Kbh. 1930. 42 s.

SMAASKRIFTER. HOLBERG, LUDVIG. Samling af adskillige nye samtaler holdne for tidsfordriv i disse dage paa denne og hin side af elven... Overs, paa dansk. Cøln 1728. 48 s. - Samtale imellem tvende kiøbmænd Montanus og Sylvester, oplagt igien efter adskillige got folkes begiering og formeeret med nye spørsmaal. Kbh. 1729. 32 s. - Kiøbenhavnske samlinger af rare trykte og utrykte piecer. [Udg. af Wille Højberg]. [Kbh. 1755-56]. 2 b. - Holbergiana. Smaa-skrivter af og om Ludvig friherre af Holberg. Udg. ved A. E. Boye. Kbh. 1832-35. 3 b. i 1. - En afskeds-tale holdet af Ludvig Holberg, da han nedlagde sit rector-embede ved universitetet og overgav det til professor theologiæ Marcus Woldike consistoris aar 1736. Bergen 1904.7 s. (Separataftryk af "Annoncetidende").

VOTA E T G OG BREVE. HOLBERG, LUDVIG. Et par hidtil utrykte breve. (I Tidsskrift for den norske personalhistorie 1846. Ny række h. 1. s. 59-72). - Nogle utrykte breve. Udg. ved Paul Botten Hansen. Chra. 1858. 31 s. 74


- To breve, meddelt af Jul. Bidstmp. [Kbh. 1891]. s. 180-188 (Musem 1891). - Et brev fra Ludvig Holberg til Christian Sehestedt ved Gustav Wad. Kbh. 1904. 12 s. (I Fra arkiv og museum 1904). - Breve med understøttelse af Carlsbergfondet. Udg. af Verner Dahlerup. Kbh. 1926. 207 s. - Egenhændige vota som universitetsprofessor ved Eiler Nystrøm. Udg. af Holbergsamfundet af 3. december 1922. Kbh. 1928.81 s.

BIBLIOGRAFI. BERGENS OFFENTLIGE BIBLIOTEK. Fortegnelse overværker af Ludvig Holberg i Bergens offentlige bibliotek. [Bergen 1884]. 8 s. BERGENS OFFENTLIGE BIBLIOTEK. Ludvig Holberg litteratur. Bergen 1922. 42 s. DANCKE, PER. Holbergs komedier og boktrykkeren Phønixberg. Oslo 1942. 30 s. DEICHMANSKE BIBLIOTEK. Holberg-litteratur i det Deichmanske bibliotek. Kra. 1906. 78 s. EHRENCR ON-ML7LLER, H. Bibliografi over Holbergs skrifter. Kbh. 1933.3 b. (Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island inntil 1814, B. 10-12). KRISTIANSANDS FOLKEBIBLIOTEK Kr.sand 1934. 59 s.

Ludvig Holberg litteratur.

[LOGEMAN, H.J Nederlandse Holberg-vertalingen en bewerkingen. Gent [19-] s. 202-219. PHILIPSEN, CHRISTIANJACOB ADOLPH. Den Holbergske litteraturs historie og bibliographi. Kbh. 1847. 70 s. 75


ROOS, CARL. Det 18. aarhundredes tyske oversættelser af Holbergs komedier, deres oprindelse, karakterer og skæbne. Kbh. 1922. 284 s. SORØ AKADEMI. Fortegnelse over en samling Holbergiana, skænket til Sorø akademis bibliothek af justitsraad F. S. Bang. [Sorø] 1872. 52 s. - Fortegnelse over forøgelsen af Sorø akademis Holbergianasamling siden 1872. [Sorø 1888]. 16 s. TVEIT, NILS. Ludvig Holberg litteratur. I bokhylla hjå ein vestlandsbonde. Bergen 1941. 61 s. WARBURG, KARL. Holberg i Sverige, jamte meddelanden om hans svenske ofversåttare. Litteraturhistoriska anteckningar. Skrift utg. til Holbergjubileet. Gøteborg 1884. 101 s. WESTERGAARD, P. B. C. Holberg-portræter . . . En beskrivende fortegnelse. Kbh. 1930. 16 s. BRUUN, CHRISTIAN WALTER. Ludvig Holbergs Peder Paars, et afsnit af en Holbergbibliographi. Kbh. 1862. 106 s. PETERSEN, CARL SOPHUS. Peder Paars. Originaler og eftertryk. Kbh. 1938. 43 s.

SKRIFTER. HOLBERG, LUDVIG. Udvalgte skrifter. Udg. ved K. L. Rahbek. Kbh. 1804-14.21 b. - Udvalgte skrifter. Ved H . Lassen. H . 1-2. Udg. af Selskabet for folkeoplysningens fremme. Chra. 1860-62. 2 b. i 1. - Samlede skrifter. Med understøttelse af Carlsbergfondet, utg. af C. S. Petersen. Kbh. 1913-42. 17 b. 76


- Comedierne og de populære skrifter. Festudgaven 1922 ved Francis Bull, Georg Christensen, Carl Roos, S. W. P. Thomas, A. Winsnes. Kbh. 1922-25. 6 b. - Værker i tolv bind. Digteren. Historikeren.Juristen. Vismanden. Udg. med indl. og kommentarer af F. J. Billeskov Jansen. Kbh. 1969-71. 12 b. HOLBERG, LUDVIG Ludvig Holberg: [et utvalg] /udgivet af Th. A. Muller. Kbh. 1928-1930. 340 s.

HOLBERGIANA. AFTENPOSTEN. Holberg-nummer. Kra. 1884. por. (3 des. 1884). ANDERSEN, VILHELM. Holberg billedbog. Billeder af Vilhelm Marstrand. Kbh. 1922. 132 s. - Ludvig Holberg paa Tersløsegaard. Kbh. 1904. 47 s. BAJER, FREDRIK. Montesquieu omdomme. Sthlm. 1879. 18 s.

i Holberg's

og Thorikfs

BEHRENS, CARL. Holberganekdoter. Udg. af Holbergsamfundet af 3. december 1922. Kbh. 1936. 52 s. BERGENS 1497).

AFTENBLAD.

Holberg-nummer. Bergen 1884. (nr.

BIDSTRUPJUUUS. Holberg og Sorø akademi, et bidrag til akademiets historie. Kbh. 1893. [Utsnit af Museum I V , s. 33-50). BING, JUST. 200-aarsjubilæet for Holbergs komedie 1722- 22de og 26. september - 1922. [Bergen 1922]. s. 406-413. - Holberg, Rostgaard og Montaigu. Gjennembruddet hos Holberg 1716-1722. [Sth. 1900]. s. [286]-296 (Utsnitt av Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och industri 1900.) 77


- Holbergs ungdomsudvikling. [Sthlm. 1903]. s. [45]-60. (Særtrykk av Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och industri, 1903). - Ludvig Holberg. Kra. [1917]. 160 s. - Ludvig Holbergs Bergens-år. [Sthlm. 1908]. (Utsnit av Nordisk tidskr. for vetensk. & konst, s. 376-382) BLANCK, ANTON. Holberg i Bergen. [Goteborg 1934]. 3 s. (Utklipp av Goteborgs handels og sjofartstidning, nr. 286 1934). BOTTEN-HANSEN, PAUL. Ludvig Holberg. [Chra. 1855]. s. 6581. (Norsk illustreret kalender 1855) BRANDES, EDWARD. Holberg og hans scene. Opførelser og fremstillere. Kbh. 1898. 273 s. - Ludvig Holberg. Et festskrift. Med vignetter af Hans Nic. Hansen. Kbh. 1884. 303 s. - Ludvig Holberg. Et festskrift. Kbh. 1969. 183 s. [1. utg. 1884]. - Ludvig Holberg. Foredrag, holdt i "Foreningen til oplysningens fremme blandt Kjøbenhavns arbejdere" søndag den 7de decbr. 1884. Kbh. 1885. 29 s. (Studentersamfundets smaaskrifter nr. 9). - Ludvig Holberg. 2. opl. Kbh. 1898. 47 s. (Populære smaaskrifter udg. af Studentersamfundet). - Ludvig Holberg. Med forord af Paul V . Rubow. Kbh. 1943.181 s. BRANDT, WILHELMINE. Baron Holbergs testamente og ogsaa lidt af Muntheslægten. Chra. 1896. 1 bl. BRIX, HANS. The earliest impressions of Holberg's comedies. A textual criticism. Kbh. 1926. s. 24-53. (Acta philologica scandinavica, årg. 1. h. 1). 78


BRUUN, CHRISTIAN WALTER. Fortegnelse over en del af Ludvig Holbergs bibliothek. Kbh. 1869. 40 s. - Ludvig Holberg og Tersløsegaard. Nogle bemærkninger i anl. af Vilh. Andersens skrift Ludvig Holberg paa Tersløsegaard samt ny oplysning om hvorledes det er gaaet til at Holberg blev baron. Kbh. 1905. 52 s. - Ludvig Holberg som lærer i historie. Kbh. 1872. 134 s. BULL, FRANCIS. U n grand disciple de Moliére Ludvig Holberg. Paris 1922. s. 161-174. (Revue de litterature comparée, 1922, II). - Ludvig Holberg. En universitetstale på 250-årsdagen. Oslo 1934. 12 s. (Særtrykk av Samtiden 1934). - Ludvig Holberg. Tale ved minnehøytideligheten på Universitet i Oslo på tohundreårsdagen for hans død. Oslo 1954. 20 s. - Ludvig Holberg som historiker. Kra. 1913. 181 s. BYGSTADJOHANNES. Bergenseren Ludvig Holberg. I anledning utstillingen i Bergen offentlige Bibliotek 24. mai - 9. juni 1963. u.p. (Særtrykk av Morgenavisen, 18. mai 1963). BØ, JULIUS. Holberg-opførelser i Trondhjem. 3 s. (Utklipp av Trondhjems adresseavis 3. des. 1934). BØGH, ERIK. Besøg hos etterkommerne, lejlighedsstykke. Kbh. 1884. 48 s. BØGH, JOHAN Ved Holbergs-bazarens aabning den 21. marts 1878. Bergen 1878. u.s. BOOK, FREDRIK. Holbergs visdom och andra danska studier. Sthlm. 1942. 242 s. CAMPBELL, OSCAR JAMES. The comedies of Holberg. Cambridge 1914. 363 s. (Harvard studies in comparative literature, III). 79


DAGSAVISEN. Holberg-nummer. [Kbh. 1884]. 1 h. DAHL, FREDRIK PETER JACOB. Til belysning af kritiken over "Ludvig Holbergs comedier" udg. for Det Holbergske samfund. Første bind. Kbh. 1844. 32 s. DAHL, KONRAD. Ved borgerfesten den 3die dec. 1884. [Bergen 1884]. u.s. DELGOBE, CHARLES. Stamtavle over familien Holberg med tilhørende legater. Bergen 1884. 36 s. DIETRICHSON, LORENTZ HENRIK SEGELCKE. Ludvig Holberg, cantate og declamation ved universitetets fest den 3dje dec. 1884. Musiken af Ole Olsen. Kra. 1884. u.s. DAAE, LUDVIG. Ludvig Holberg. Ugd. af Selskabet forfolkeoplysningens fremme. Kra. 1886. 117 s. - Nogle Holbergske analekter. Chra. 1873. 19 s. - Optegnelser til Ludvig Holbergs biographi. Kra. 1872. 56 s. EEGHOLM-PEDERSEN, SV. Utrykte Holbergiana i Universitetsarkivet. Kbh. 1979. 129 s. ELLING, CHRISTIAN. Holbergtidens København i billeder fra samtiden af Christian Elling og Victor Hermansen. Udg. af Holbergsamfundet af 3. december 1922. Kbh. 1932. 112 s. ERSLEV, ANNA. Hvorfor? Holbergsk studie i en act. A f Anna Borch [psevd.] Kbh. 1888. 72 s. ERSLEV, EDVARD. Ludvig Holberg som geograf. Mindetale i det kgl. Danske geografiske selskab den Iste december 1884. Kbh. 1884. 6 s. (S. a. av Geografisk tidskrift for 1884). FEILBERG, LUDVIG TAGE CHRISTIAN MULLER. Holbergs træ i Fiolstræde; en analyse henhørende til "det skjønnes naturlære". Kbh. 1882. 88 s. 80


FOSS, KÅRE. Ludvig Holbergs naturrett. På idéhistorisk bakgrunn. Oslo 1934. 521 s. FØRSTE - femte prøve af ziirlige og smukke danske vers Efter Anonymi [Ludvig Holbergs] invitation og udlovede gevinst aflagt 1738-40. Kbh. 1738-40. 5 b. i 1. GEIJERSTAM, GUSTAV AF. Holberg om qvinnan och tryckfriheten, några anteckningar med anledning af Holbergsjubiléet. Sthlm. 1885. (Utsnitt av Ur dagens krønika V , 1, s. 65-70). GLAHN, ALFRED. Sorø akademi og Holberg. Udg. af Holbergsamfundet af 3. december 1922. Kbh. 1925. 47 s. GRANDJEAN, MARIANNE. Ludvig Holbergs kunstsyn og dramaturgi. Kbh. 1980. 106 s. GVÅLE, GUDRUN 1976, s. 27-48).

Ludvig Holberg og Quindekiønnet. (Edda

HAMMER, SIMON CHRISTIAN. Ludvig Holberg, the founder of Norwegian literature and an Oxford student. Oxford 1920.35 s. HAMMERICH, MARTIN. Bidrag til en skildring af Holberg, mest efter hans egne udtalelser. [Kbh. 1858]. s. 47-76. (Nordisk universitetstidsskrift, 1858, 4). HANSEN, HANS KRISTIAN Holberg-recitativ. Benyttet ved Aarhus theaters Holberg-forestilling til fordel for bevarelsen af Tersløsegaard. Århus 1905. I l s . HANSEN, MAX KJÆR. Økonomen Ludvig Holberg. Udg. i samarb. med Holberg-samfundet af 3. december 1922. Kbh. 1954. 67 s. (HOLBERG, LUDVIG). Ludvig Holberg. Seks afhandlinger af Emil Frederiksen, Hans Møller [m. fl.]. På tohundredeårsdagen for Holbergs død 28. januar 1754. Kbh. 1954. 74 s. 81


HOLBERG-gahenets kobberstik til Holbergs komedier, stukket af Clemens, Haar, Heuer og Senn efter malerier af C. A. Lorentzen og Eckersberg. [Kbh. 1828-29]. 1 b. HOLBERGKLUBBEN. Beretning med medlemsfortegnelse, september 1922. [Bergen 1922]. u.s. - Smaaskrifter. Bergen 1910. 57 s. HOLBERG-mxmmer i anledning jubileet 3 dec. 1934. (Tidens tegn, Bergens tidende, Bergens aftenblad). HOLBERGSAMFUNDETAF3. DECEMBER 1922. Holberg blandinger. Saml. 1 og 3. Kbh. 1939-1946. 2 b. HOLBERG-ordbog: Ordbog over Ludvig Holbergs sprog. Red. af Aage Hansen, fra 1957 sammen med Sv. Eegholm-Pedersen; under medvirken af Christopher Maaløe. Kbh. 1981HOLBERG-aaxbog. Kbh. 1920-25. 6 b. HOLBERGSKE-figurer og typer efter den danske skuepladses traditioner. Udg. i anledning af jubelfesten den 3. dec. 1884. Kbh. [1884]. 29 pl. HOLM, EDVARD. Holbergs betydning for aandsliv og videnskab. Tale ved festen paa Kjøbenhavns universitet i anledning af Holbergs 200 aarige fødselsdag 3. dec. 1884. Kbh. 1884. 24 s. - Holbergs statsretlige og politiske synsmaade, Festskrift i andledningaf universitetets firehundredaarsfest juni 1879. Kbh. 1879. 66 s. HOOGVLIETJ. M. De grondv ester der moderne Deensche litiratur. (Lodewijk Holberg, zijn leven en werken). 1906. (Utsnitt av Overdruk uit Onze euw 1906). HORN, FREDERIK WINKEL. Ludvig Holberg, en levnedskildring. Kbh. 1884. 138 s. 82


HØST, SIGURD. Om Holbergs historiske skrifter. Bg. 1913. 184 s. ILLUSTRERET

TIDENDE. [Holberg-nummer]. Kbh. 1884. 1 h.

JANSEN, FREDRIK JULIUS BILLESKOV. Kbh. 1980. 173 s. (Periode-serien).

Holberg og hans tid.

- Holberg som epigrammatiker og essayist. Kbh. 1938-39. 2 b. JENSEN, BERNHARD. Omkring Holberg. Kbh. 1934. 83 s. JEPPESEN, ALFRED. Den danske skueplads på Holbergs tid. Fra teatret i Lille Grønnegade til Komediehuset på Kongens Nytorv. Kbh. 1972. 182 s. KAHLE, BERNHARD. Dånischer Volksglaube in Holbergs Schriften. Leipzig 1905. 712-722 s. (Sonderabdr. aus den Neuen Jahrbuchern 1905,1). KJØLBYE, BENTE. I Holbergs fodspor. En vandring gennem København i første halvdel af 1700-tallet. Med billedred, afjohn Erichsen. Kbh. 1977. 223 s. KOCH, LUD VIG. Noglebemærkninger om L. Holberg og Sorø akademi. [Kbh.] 1887-88. s. 195-207. (Dansk historisk tidsskr. 188788). - Ludvig Holberg. Haderslev 1870.32 s. (Folkelige afhandlinger af nordslesvigske folkehøiskolelærere o.a. 1. række). KRAGELUND, AAGE. Holberg og Cicero. Kbh. 1978. 184 s. - Holberg og Petronius' Satyrica. Odense 1977. 89 s. - Holberg og Seneca. Kbh. 1983. 147 s. KROGH, TORBEN. Holberg i det Kgl. teaters ældste regieprotokoller. Udg. af Holbergsamfundet af 3. december 1922. Kbh. 1943. 102 s. 83


KRUUSEJENS. 1972. 230 s.

Holbergs historier. Fortalt af Jens Kruuse. Kbh.

- Holbergs maske. 2. udg. Kbh. 1970. 238 s. - En poetisk kriger: Ludvig Holberg. Kbh. 1968. 232 s. [LARSSEN, CHRISTIAN]. Den i Hivet og døden berømte sal. baron L. Holberg'ii vita og bedrifter betragtet i en lov- og tacke-sang ved de nordiske studiosorum høytidelige samling dend 3die Decembris 1884. Af en Christianiensi ludimagistro til hans landsmands amindelse sammenskreeven. [Kra. 1884]. 4 s. LEGRELLE, A. Holberg considéré comme imitateur de Moliére, thése présentée a la faculté des lettres de Paris. Paris 1864.382 s. LIEBENBERG, FREDERIK LUDVIG. Betænkning over den Holbergske orthographi. For det Holbergske samfund. Kbh. 1845. 32 s. LOFTHUS, OLAV. Ludvig Holberg (ved Holbergbazarens aabning den 8de marts 1883). Bergren 1883. u.p. LUTH, EILERT AUGUST. Silhouetter til Holbergs comoedier. [Bergen 1884]. 15 pl. MADSEN, KARL. En bog om Holbergportrætter. [Kbh. 1918]. s. [162]-167 (I Tilskueren 1918,2). - Holberg som illustrator. [Kbh. 1918]. s. 59-65. (I Tilskueren 1918,1). MARTENSEN, JULIUS. Om Holberg og den efter Kong Frederik den femtes thronbestigelse gjenoprettede danske skueplads. [Kbh. 1894]. s. 23-56. (I Museum, 1894). - Om Holbergs komedier i de 18 aar, da der ikke gaves theater-forestillinger i Kjøbenhavn, særligt om Don Ranudo. Kbh. 1893. s. 62-91. (Museum, 1893, h. 8-9). 84


- Om theatret i Lille Grønnegade efter forestillingen af "Den danske komedies ligbegjængelse" og Thaliæ afskedstale. [Kbh. 1892]. s. 293-307. (Museum 1892). MINDEBLAD i anledning Holbergfesten i Bergen den 3die dec. 1884. [Bergen 1884]. 8 s. MOE, HAAKON. Holberg - Tordenskiold. [Oslo 1929]. s. 342-350. (Særtrykk av Edda 1929). MOLBECH, CHRISTIAN. Til Det Holbergske samfunds medlemmer fra samfundets stifter, et tillæg til første bind af Ludvig Holbergs comedier. Udg. for Det Holbergske samfund. Kbh. 1844. 36 s. MOLBECH, CHRISTIAN K. F. Renteskriveren. Holbergs studie i een akt. Kbh. 1875. 48 s. MORGENAVISEN

[Holbergnummer 1922]. Bergen 1922. 8 s.

MORTENSEN, KARL. Ludvig Holberg. Kbh. [ 1925]. 110 s. (Mennesker i litteraturens, kunstens og videnskabens tjeneste). MYHRE, REIDAR. Holberg pedagogiske ideer. Oslo 1969. 271 s.

MULLER, SIGURD. Holberg og hans samtid, et afsnit af den danske litteraturs historie til undervisningsbrug. Kbh. 1897. 62 s. MULLER, THEODOR ALFRED. Holbergportrætter. En kritisk værdsættelse med en karakteristik af Holberg som personlighed. Kbh. 1918. 105 s. - Den unge Ludvig Holberg, 1684-1722. Kbh. 1943. 380 s. MØLLER, CHRISTEN. Holbergs betydning for dansk kirkeliv som komisk digter. Kbh. 1902. 24 s. (Skrifter til oplysning og opbyggelse, b. 3, 4). 85


[MØLLER, JENS.] Bidrag til Ludvig Holbergs levnetsbeskrivelse og charakteristik. [Kbh. 1831]. s. 308-355. (Avjens Møllers Mnemosyne, b. 2). MØLLER, WILHELM. Omkring Grønnegade-teatret. [Kbh. 1898]. s. 651-662, 893-910. (Tilskueren 1898). NIELSEN, HARALD. Holberg i nutidsbelysning. En æstetisk undersøgelse. Kbh. 1923. 216 s. NIELSEN, OLUF A UGUST. Kjøbenhavn paa Holbergs tid, kulturhistoriske billeder fra begyndelsen af det 18. aarhundrede. Kbh. 1884. 400 s. NORDAHL-OLSEN, JOHAN. Da Holberg drog ut i verden. 1927. s. X I - X X V . (I Nordmandsforbundet, 1927, h. 1.) - Fra Holbergtiden. [Kbh.] 1908. s. 47-52. (Særtryk af Danske studier, 1908, h. 1). - Ludvig Holberg i Bergen, bidrag til hans biografi paa grundlag af nyere undersøgelser og arkivstudier. Bergen 1905. 100 s. - Ludvig Holberg og den berømmelige handelsstad Bergen. Bergen 1920. 174 s. - Ludvig Holberg og hans fødeby. Bergen 1904. 18 s. (Særtryk af Bergens historiske forenings aarbog no. 10). - Ludvig Holbergs formuesforhold, et lidet historisk forsøg. Bergen 1902. 14 s. - Monsør Ludvig. En hoben pakketeller ifra den berømmelige handels-stad Bergen udi det 17de seculo. Kra. 1906. 96 s. NORMANN, J. C. Holberg paa teatret. Kbh. 1919. 301 s. DET NORSKE STUDENTERSAMFUND. OSLO. Studentersamfundets teater. Program for "Den pantsatte bondedreng". Høstsemestret 1922 . . . [Kra.] 1912. [4] s. 86


NUTIDENI BILLEDER [Kbh. 1884]. 1 h.

OG TEXT. Ludvig Holberg [nummer].

NYGAARD, KNUT. Holbergs teaterarv. Bergen 1984. 145 s. NYROP, KRISTOFFER. (Dania 1903, nr. 38).

Holbergiana. [Kbh. 1903]. s. 130-145.

NYSTAD, HARALD. Ludvig Holberg: født i Bergen 3. desember 1684 - død i Kjøbenhavn 28. januar 1754. [kalender] 1984. Bergen [1983]. NYSTRØM, EILER. Den danske komedies oprindelse. Om skuepladsen og Holberg. Kbh. 1918. 248 s. - Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade. b. 4. Kbh. 1922. 1 b. OEHLENSCHLAGER, ADAM GOTTLOB. Holbergs jubelfest. Forspill. Kbh. 1822. 46 s. OLRIK, HENRIK GERNER. Nogle Holbergiana. Udg. i anledning af 250-aaret for Ludvig Holbergs fødsel af bestyrelsen for den Holbergske stiftelse Tersløsegaard. Kbh. 1934. 66 s. OLSVIG, VILJAM. Holberg og England. Kra. 1913. 346 s. - Ludvig Holberg i Danmark og Tyskland 1708-1714. Tr. som ms. Oslo 1927. 351 s. - Ludvig Holbergs unge dage. Med forskjellige bidrag til det historiske tidsbillede. Kra. 1912. 655 s. - Nogle historiske forstudier til Holbergs selvbiografi og til hans livshistorie 1719-26. Særskilt udg. af første række af Studier til Holbergs selvbiografi. Kra. [1903]. s. 18-163. - Om Ludvig Holbergs saakaldte selvbiografi. Literaturhistoriske, biografiske, bibliografiske og tekstbeskrivende studier, særlig af første levnetsbrev. Kra. 1904. 2 b. 87


- Det store vendepunkt i Holbergs liv. Bergen 1895. 104 s. PALUDAN, JULIUS. Holbergs forhold til det ældre tyske drama. [Kbh.] 1889. 66 s. (Historisk tidsskr. 1889. 6 r. b. 2). [PAULU, JOACHIM RICHARD]. Jule-stuen og Masqueraden, et skuespil paa 3 acter sammenskrevet aar 1724. Kbh. 1724. 79 s. PEDERSEN, HANS HARTVIG SEEDORFF. Hyldest til Holberg. En epilog 1722-26 september - 1922. Kbh. 1922. 20 s. PETERSEN, CARL SOPHUS. Holberg i Sorøegnen. Udg. af Holbergsamfundet. Kbh. 1924. 27 s. - Ogsaa en Holbergforsker. [Kbh.] 1914. 15 s. (Særtrykk av Tilskueren 1914). PLOUG, PARMO CARL. Til eringring om afsløringen af Ludvig Holbergs statue foran det kongelige theater den 31te okt. 1875. Talen af C. Ploug. Sangen af H . P. Holst. Kbh. [1875]. u.s. POLITIKEN, KJØBENHAVN. [Holberg-nummer]. [Kbh.] 1884. 1 h. )nr. 64). PRUTZ, ROBERT. Ludwig Holberg, sein Leben und seine Schriften. Nebst einer Auswahl seiner Komodien. Stuttgart 1857.612 s. RAHBEK, KNUD LYNE. Om Ludvig Holberg som lystspilddigter og om hans lystspil. Kbh. 1815-17. 3 b. RASMUSSEN, MICHAEL NICOLAI CHRISTOPHER KALL. Bidrag til Ludvig Holbergs biographi for aarene 1702-1714. Kbh. 1858. 39 s. RICHARDT, CHRISTIAN. Cantateveduniversitetsfestentilminde om Ludvig Holberg 3. december 1884. Kbh. 1884. 11 s. RIISKJÆR, ANDERS HENRIK. Holberg og lægeme. Holbergs sygdomme og hans syn paa læger og medicin. Kbh. 1953. 102 s. 88


ROLFSEN, NORDAHL. Kantate ved Holbergsmonumentets afsløring 3die dec. 1884. Musik af Edvard Grieg. [Bergen 1884]. u.s. - Prolog ved Holbergsbazarens aabning den 8. marts 1883. [Bergen 1883]. u.s. ROSENSTAND, VILHELM. Holbergske scener, illustrationer. Kbh. u.a. 10 pl. ROSING, HANS PETER MICHAEL. Kantate ved festen paa Sorø akademi, i anledning af tohundredaarsdagen for Holbergs fødsel. Musiken af C. Bamekow. [Sorø 1884]. u.s. SA GEN,L YDER CHRISTIAN. Holbergs minde helliget, da comedien: Den politiske kandestøber, som for hundrede aar siden første gang opførtes paa den kongl. danske skueplads i Kjøbenhavn, blev givet paa det Dramatiske selskabs theater i Bergen den 11te januar 1822. [Bergen 1822]. SARS, JOHAN ERNST. Foredrag ved universitetets Holbergsfest den 3die december 1884. Kra. 1885. 31 s. SCHEIBE, JOHAN ADOLPH Holbergs levnet. Overs, fra tysk af Carl Ewald. Kbh. 1883. 103 s. SCHERFIG,

HANS. Holberg og andre forfattere. Kbh. 1973.177 s.

SCHIERN, FREDERIK. Ludvig Holberg som lærer i historie. Af Chr. Bruun. Kbh. 1872. En anmeldelse. Kbh. 1873. s. 632-650. (Særtryk av "Dansk historisk tidsskrift"). [SCHØNBERG, ANDERS]. Hjåltars sammanliknade historier på baron Holbergs sått. Sthlm. 1756. 2 b. i 1. SEIP, DIDRIK ARUP. Om norskhet i språket hos Ludvig Holberg. Oslo 1954. 69 s. SEIP, MARTIN FREDERIK. Ludvig Holberg i kortfattet fremstiling for almenheden. Kra. 1884. 24 s. 89


SELMER, 192 s.

LUDVIG. Ludvig Holberg og religionen. Kra. 1914.

SHETELIG, HAAKON. Holbergværelset i Bergens Museum. En fører utg. av Holberg-klubben. [Bergen 1907]. 14 s. SIMONSEN, ANDREAS. Holbergs livssyn. Et udvalg fra hans essays og en samlende beskrivelse. København. 1981. 226 s. SKAVLAN, OLAF. Holberg som komedieforfatter. Forbilleder og ettervirkninger. Kra. 1872. 340 s. SKILLING-MAGASINET. Levnetsbeskrivelse af mærkelige mænd og kvinder af alle tidsaldre og nationer. Chra. 1838. 1 b. SMITH, CASPER WILHELM. Om Holbergs levnet og populære skrifter. Kbh. 1858. 348 s. SOLEM, ERIK. Holberg som jurist. Oslo 1947. 87 s. SORØE AKADEMI. Indbydelsesskrift til den offentlige examen ijuli 1872, 85, 87-88. Sorø 1872-88. 4 b. i 2. SPANG-HANSSEN, ESBERN. Nogle Holbergiana. [Kbh. 196468]. 3 b. (Særtr. av Danske studier). STA TSBIBLIOTEKET I ÅRHUS. Holberg-facetter. Udstilling i 250-året for Den danske skueplads. Statsbiblioteket i Århus, september 1972. [Århus 1972]. 11 s. STEGELMANN, JØRGEN. Hvem er hvem hos Holberg. En Holberg håndbog. [Kbh.] 1974. 252 s. [STRUNK, ADOLPH]. Fortegnelse over portraiter af Ludvig Holberg. Kbh. 1865. 8 s. T. L . Ved festen paa Sorø akademi i anledning af tohundredaarsdagen for Holbergs fødsel. Sorø 1884. u.s. 90


TOPPEUUS, OSCAR AUGUST. Ludvig Holbergs komedier. Akademisk afhandling hvilken med historisk-filologiska fakultetens samtycke under inseende af Fredrik Cygnæus till granskning framstålles. Helsingfors 1856. 67 s. TOPSØE-JENSEN, HELGE. H. C. Andersen og Holberg. Foredrag i Holbergsamfundet 2. december 1955. Kbh. 1956. 40 s. VIBE, JOHAN. Kort udsigt over Ludvig Holbergs liv og virksomhed. Kra. 1884. 80 s. WELHAVEN,JOHANSEBASTIAN vig Holberg. Chra. 1854. 31 s. WERLAUFF, ERICH 2 b.

CAMMERMEYER.

Om Lud-

CHRISTIAN. Holbergiana. Kbh. 1855-56.

- Historiske antegnelser til L. Holbergs lystspil. Kbh. 1838. 1 b. - Historiske antegnelser til Holbergs atten første lystspil. Kbh. 1858. 526 s. WINTERHJEIM, KRISTIAN. Holbergjubiléet och Holberglitteraturen. [Kbh. 1885]. s. 649-662. (Ur dagens krønika V ) . WOLL, HANS. Ved Holbergsfestenden3diedec. 1884. [Kra. 1884]. 1 h. WROBLEWSKI, OTTOB. Ludvig Holberg som boghandler. [Kbh. 1903]. 1 s. (Nord. bogh. tidende 1903, 52). ØKSNEVAD, REIDAR. Holberg som litterær figur. Oslo 1948.32 s. (Småskrifter for bokvenner, 75).

91


friherre våpenskjold I Frederik V s friherrelensbok (Danske Kancelli A 130. 1. h. på Rigsarkivet). Sorø Akademis Bibliotek har Fosies utkast til dette våpenskjold med Holbergs egenhendige påskrift: «Dette våben beder jeg aller underdanigst mig at blive forundt. L. Holberg». Gjengitt etter Soraner-bladet for juni 1981.

Profile for Bergen Public Library

Ludvig holberg litteratur  

Bergen Public Library

Ludvig holberg litteratur  

Bergen Public Library