Page 1


UNIVERSITETET

I

BERGEN

Akademisk prosesjon.

Å r s f e s t 30. august 1969 Musikselskabet „Harmonien"s orkester: G e i r r Tveitt:

Intrata academica.

1908Dirigent: Kapellmester Karsten Andersen. Å r s b e r e t n i n g ved Universitetets rektor, professor dr. philos. H å k o n Mosby. Doktorpromosjon. Bergens kvinnelige

studentersangforening:

Henry Purcell: Sound the Trumpet. 1658-1695 Knut Nystedt: Morgon mod. 1915Dirigent: Helge A a f l ø y . Professor dr. Martin Kloster J e n s e n : Nyere forskning omkring den menneskelige stemme.

PROGRAM

Musikselskabet ,,Harmonien"s orkester: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Ouverture til Hebridene. 1809-1847

O p . 26.

Dirigent: Kapellmester Karsten Andersen.


H E R T F O R D S H I R E

Fylkerådgiver

F Y L K E

Program

i u n d e r v i s n i n g : S . T. B r o a d ,

M.A.

OUVERTURE: BENVENUTO

CELLINI

BERLIOZ

S Y M F O N I i D dur K 385 ' H A F F N E R S Y M F O N I E N '

MOZART

C O N C E R T O for

RIDOUT

HERTFORDSHIRE UNGDOM

FYLKE F A N F A R E fra ' L A

PERI'

DUKAS

UNGDOMSORKESTER D I X T O U R for

BLÅSEINSTRUMENTER

R O M A N S E for

CAPRICCIO

STRENGEINSTRUMENTER

I T A L I A N O O p . 45

D A V I D

SIBELIUS

TCHAIKOVSKI

DIRIGENTER L E O N A R D

MILHAUD

H I R S C H

W E L L S

3


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

Torsdag den 4. september 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

åpningskonsert Dirigent: Solist:

Alfred

Janson.

KARSTEN

ARVE

ANDERSEN

TELLEFSEN,

violin

F r a m u s i k k e n t i l Mot Solen (første gang)

Joseph

Haydn.

1732—1809

K o n s e r t for v i o l i n o g orkester n r . 1, C - d u r Allegro moderato Adagio F i n a l e — Presto Solist: A r v e Tellefsen

Maurice

Ravel.

1875—1937

Tzigane,

rapsodi

for v i o l i n o g orkester Solist: A r v e Tellefsen

Edvard

Grieg:

1843—1907

F i r e symfoniske opus 64

danser,


1. o g 2. SKOLEKONSERT 1969/70 for folkeskolens

7. k l a s s e r

i K o n s e r t p a l e e t k l . 13,15 t i r s d a g e n e 9. og 1 6 . s e p t e m b e r 1 9 6 9 .

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN

" V I MĂ˜TER SYMFONIORKESTRET" Georges B i z e t : En

Forspill t i l o p e r a e n "Carmen"

strykekvartett-sats

W. A. M o z a r t :

"Eine k l e i n e Nachtmusik" (Menuett)

Georges B i z e t :

Entr'acte f r a o p e r a e n "Carmen"

G. R o s s i n i :

"Wilhelm T e l l " , ouverture


M U S I K S E L S K A B E T «HARMONIEN»S ORKESTER

T o r s d a g den 11. september 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent: Solist:

8

8

2

Maurice

ANDERSEN

F E L I C I A W E A T H E R S , sopran

Igor Stravinsky: I

KARSTEN

Jeux

de Cartes, b a l l e t t m u s i k k

(1937)

(forste gang)

Ravel :

1875-1937

Shéhérazade A

s

i

e

L a Flute

enchantée

L'Indifférent S o l i s t : Felicia

Weathers

P A U S E

Arrigo

Boito :

1842—1918

Giuseppe

Verdi:

1813-1901

Giacomo Puccini: 1858—1924

A r i e f r a o p e r a e n Mefistofeles Valtra

A r i e f r a o p e r a e n Trubaduren : Tacca la notte placida

A r i e f r a o p e r a e n Gianni

Schied:

0 mio bambino caro S o l i s t : Felicia

Wolfgang Amadeus Mozart: 1756—1791

:

notte in Jondo al mare

Weathers

S y m f o n i n r . 4 1 , C - d u r , K V 551 {Jupitersymfonieri) Allegro vivace Andante cantabile M e n u e t t o (Allegretto) M o l t o allegro


HARMONITIME NR. I

13. s e p t e m b e r 1969.

Dirigent:

Karsten Andersen

Programleder:

Bjørn-Tore André

Jean S i b e l i u s : Benjamin B r i t t e n : Georges B i z e t : F e l i x MendelssohnBarth oldy:

"Karelia"-suite Fra "Soirées M u s i c a l e s " "Jeux d ' E n f a n t s "

G a b r i e l Faure: A r r . John Barbirolli:

Fra

William

Byrd

G i l e s Farnaby G i l e s Farnaby John B u l l

Fra

"En M i d t s o m m e r nattsdrøm" "Pelleas et Melisande

En E l i s a b e t h The E a r l o f

Suite: Salisbury's Parade

A Toye G i l e s F a r n a b y ' s Dreame The K i n g ' s Hunt


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

Torsdag den 18. september 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent:

FINN AUDUN

Solist :

Per Johannes

Hartmann.

K I MBORG,

Mussorgsky. 1839—1881 arr. K i m Borg

bass

Mediatio

1945

Modest

OFTEDAL

(urfremførelse)

Åtte

Sanger Hvor er du, lille stjerne? Hvorfor er dine øyne så kalde! Den gamle mannens sang Aftensang Vision Ved Don-floden Seminaristen Mefistofeles'' sang — (sangen o m l o p p e n ) Solist:

Peter

Tsjaikovskij. 1840—1893

Symfoni

K i m Borg

n r . 5,

Andante

e-moll,

opus

64

— Allegro con anima

Andante cantabile, con alcuna licenza Valse

— Allegro moderato

A n d a n t e maestoso

— Allegro vivace


HARMONITIME NR. I I 20. s e p t e m b e r 1 9 6 9 .

Dirigent:

F i n n Audun O f t e d a l

Programleder:

Otto

Nicolai

Friedrich Smetana: Johann S t r a u s s : Franz Schubert: Dmitrij Shostakovitsj Arr. Bjarne Brustad:

J u l e s Massenet Georges B i z e t :

Bjørn-Tore André

O u v e r t u r e t i l "De l y s t i g e koner i Windsor" F r a "Den s o l g t e b r u d " : Polka Komediantenes dans Keiservals Marche M i l i t a i r e Polka f r a "Gullalderen" To n o r s k e f o l k e m e l o d i e r for strykere: J e g l a g d e m i g så s i l d e Eg v e i t e i l i t a j e n t e M a r s j f a r "Scenes p i t t o r e s q F a r a n d o l e f r a "L Arlésienne suite nr. 2 1


3. og

SKOLEKONSERT

1969/70

f o r f o l k e s k o l e n s 7. k l a s s e r i Konsertpaleet

k l . 13,15

tirsdagene

23. og 30. s e p t e m b e r 1 9 6 9 .

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN

"VI MØTER

SYMFONIORKESTRET"

G e o r g F r i e d r i c h Händel:

F r a "Water M u s i c "

En s a t s f o r m e s s i n g k v i n t e t t e n En k o r t

slagverkpresentasjon

R u d o l p h Ganz:

Percussional

Melée

p a u k e r og s l a g v e r Camille

Saint-Saens:

Jean S i b e l i u s :

Danse M a c a b r e Finlandia


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

Torsdag den 25. september 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent: Solist:

KARSTEN

CLAUDIO

ANDERSEN

ARRAU,

klaver

Konserten gis med s t ø t t e av Banksjef C.J. Ege og hustru Elisa's fond til Musikselskabet « H a r m o n i e n » .

Gioacchino

Rossini:

Ouverture t i l operaen

Wilhelm

1792- 1868

Knut Nystedt:

S y m f o n i for strykere, opus 26 Allegro

risoluto

Adagio Vivace

Johannes Brahms: 1833-1897

K o n s e r t for k l a v e r o g orkester n r

_ !

3

d - m o l l , OpUS 15

Maestoso Adagio Rondo (Allegro non troppo) Solist:

Claudio A r r a u

Tell


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

T o r s d a g den 2. oktober 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent:

KARSTEN

ANDERSEN

Solist : J A N H E N R I K K A Y S E R ,

Ludwig

klaver

Edvard Grieg: 1843 1907

G a m m e l n o r s k romanse med variasjoner, opUS 51

van Beethoven : 1770-1827

K o n s e r t for k l a v e r o g C-duT, OpUS 15 '

orkester

nr

Allegro con brio Largo Rondo

(Allegro)

S o l i s t : Jan Henrik

Johan

Svendsen: 1

8

4

0

-

I

9

U

Kayser

S y m f o n i n r . 2, B - d u r , o p u s 15 Allegro Andante

sostenuto

Intermezzo Finale: Andante -

A l l e g r o c o n fuoco

1,


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

Mandag den 6. oktober 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

ekstrakonsert Dirigent: Solister:

KARSTEN

ELISABETH

SØNSTEVOLD,

harpe

D A L SENO,

klaver

PIERANGELO

Benjamin

Britten:

1931

ANDERSEN

The Young Person''s Guide to the Orchestra, opus 34 ( V a r i a s j o n e r o g fuge o v e r et t e m a av

Camille Saint-Saëns : 1835—1922

Frédéric Chopin : 1810—1849

Purcell)

Morceau de Concert, o p u s 154 Solist : Elisabeth Sønstevold

K o n s e r t f o r k l a v e r o g o r k e s t e r n r . 2, f - m o l l , o p u s 21 Maestoso Larghetto Allegro vivace S o l i s t : Pierangelo Dal Seno


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

T o r s d a g den 9. oktober 1969

kl.

19.00

i Konsertpaleet

Dirigent:

KARSTEN

Solist : C A M I L L A

Jean Sibelius :

ANDERSEN

WICKS,

violin

Symfoni nr. 4, a-moll, opus 63 T e m p o molto moderato, quasi adagio Allegro molto vivace Il tempo largo Allegro

Johannes Brahms: 1833—1897

Konsert for

violin og orkester, D-dur,

opus 77

.

Allegro non troppo Adagio A l l e g r o giocoso, m a n o n t r o p p o v i v a c c S o l i s t : Camilla

Wicks


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

ORKESTER

Torsdag den 16. oktober 1969 k l . 19.00 i

Konsertpaleet

Dirigent: Solist:

Edvard Fliflet

BJØRN

WOLL

PHILIPPE ENTREMONT,

Bræin :

1924

Serenade,

klaver

opus 5

. „

Allegro Andante Vivace

Sergej Rachmaninov: 1873-1943

K o n s e r t for k l a v e r o g orkester n r . 2 , c - m o l l , o p u s 18 Moderato A d a g i o sostenuto Allegro Solist:

Ernest Chausson : 1855—1899

scherzando Philippe Entremont

S y m f o n i , B - d u r , o p u s 20 -r

.„

Lent — Allegro vivo Très lent Animé


HARMONITIME NR. I I I 18. o k t o b e r 1 9 6 9 .

Dirigent:

Bjørn W o l l .

Programleder:

Bjørn-Tore André

C a r l M a r i a v o n Weber: Maurice Ravel: F r a n z v o n Suppe: J o h a n n S t r a u s s d.y.: Ii

Pietro

Mascagni:

Jean S i b e l i u s : Johan Halvorsen:

Ouverture t i l "Euryanthe" "Pavane" O u v e r t u r e t i l " S p a r D< "An d e r schönen b l a u e n Donau" " T r i t s c h - T r a t s c h " , po; Intermesso f r a " C a v a l l e r i a Rust: Valse T r i s t e Bojarenes inntog


M U S I K S E L S K A B E T I B E R G E N S

S A M A R B E I D

« H A R M O N I E N » M E D

K A M M E R M U S I K K F O R E N I N G

kammerkonsert i Håkonshallen

søndag den 19. oktober 1969 k l . 20.00

O R C H E S T R E J E A N

F R A N Ç O I S

Dirigent: Solist:

/. violin :

D E

C H A M B R E

P A I L L A R D ,

J E A N FRANÇOIS

HUGUETTE

P A R I S

PAILLARD

FERNANDÉZ,

violin

G e r a r d J a r r y / Jean-Noël M o l a r d / M o n i q u e V a l l e t / Huguette Deat 2. violin : G i n e t t e C a r l e s / Françoise O n f r o y / F r a n c i s O g u s e bratsj : C h r i s t o s M i c h a l a k a k o s / M i c h e l M a r t i n cello : B e r n a r d F o n t e n y / C o n s t a n c e M a u r e l e t cembalo : A n n e - M a r i e Beckensteiner

Adgang

kr. 10.—


pROQRAîTl :

Alessandro Stradella

:

C o n c e r t o grosso,

D-dur

Allegro

'644-1682

Adagio Allegro

Jean-Marie

Leclair.

Konsert,

a-moll,

o p u s 7,

nr. 5

Vivace Largo A l l e g r o assai V i o l i n s o l o : Huguette Fernandez

Claude

Debussy.

1862—1918

Six Epigraphes 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anonym elev av Jean Baptiste Lully. 1632—1687

Antiques

Orkestrert av J . F . Paillard For For For For For For

å påkalle Pan, sommervindens gud en navnløs grav at natten skal være oss hull La Danseuse aux Crotales Egypterinnen å takke morgenregnet

Fransk Suite,

g-moll

Satt i p a r t i t u r a v M . B a r r e i H a n n o v e r 1689 Ouverture Bourrée Sarabande Prelude Concert Gigue

Antonin

Dvorak.

1841—1904

S e r e n a d e for s t r y k e r e ,

E-dur,

Moderato Tempo di Valse Scherzo — V i v a c e Larghetto Finale — Allegro Vivace

o p u s 22


På g r u n n a v a t d i r i g e n t e n b l e s y k b l e programmet f o r O r c h e s t r e de Chambre J e a n F r a n c o i s P a i l l a r d s k o n s e r t i Håkonshallen 19/10 1969 forandret. Følgende b l e fremført: Anonym e l e v a v Jean Baptiste L u l l y :

Fransk s u i t e , g-moll S a t t i p a r t i t u r av M. B a r r e i H a n n o v e r 1689 O u v e r t u r e - Bourrée Sarabande - P r e l u d e Concert - Gigue

Jean-Marie

Leclair:

K o n s e r t , a - m o l l , o p u s 7, nr Vivace - Largo Allegro assai V i o l i n solo:

J o s e p h Haydn:

Gerard

Jarry

Divertissement A l l e g r o - Menuet - A d a g i o Menuet - P r e s t o

J e a n - P h i l i p p e Rameau:

I I I C o n c e r t en s e x t u o r La P o p l i n i e r e - La Timide . Tambourin

Johann

S e b a s t i a n Bach: K o n s e r t f o r 3 v i o l i n e r A l l e g r o - Adagio - A l l e g r o Solister: H u g u e t t e Déat Monique V a l l e t Ginette Caries


M U S I K S E L S K A B E T «HARMONIEN»S ORKESTER T o r s d a g den 23. oktober 1969 k l . 19.00 i

Dirigent:

Konsertpaleet

CHARLES

GROVES

^^-^LS-TW-NiK^LA^E^r-tttba

Ralph

Vaughan

Williams. 1872—1958

Ralph

Vaughan

Williams.

Overture til A r i s t o f a n e s ' k o m e d i e Vepsene

K o n s e r t for t u b a o g (første gang) — Tilegnet L o n d o n

orkester Symfoniorkester

Prélude: A l l e g r o moderato R o m - a n ^ a : A n d a n t e sostenuto R o n d o a l l a Tedesca: A l l e g r o Solist:

Anton

Bruckner. 1824—1896

N i l s ET^Ntikolaisen

S y m f o n i n r . 3, d - m o l l Allegro

moderato

A d a g i o , quasi andante Scherzo. A l l e g r o molto Finale. Allegro

X J o s e p h Haydn: 1732-1809

S y m f o n i n r . 8 8 , G-dur Adagio - A l l e g r o Largo Menuetto Finale: A l l e g r o con s p i r i t o


I L O 50 ÅR F e s t m ø t e

4. oktober 1969

F N - d a g e n

kl. 19.00

i Konsertpaleet

PROGRAM Prolog Skuespillerinnen Anne

Gullestad

Musikselskabet Harmoniens orkester Dirigent Karsten

Andersen

Kort innlegg v/ repr. for Norsk Arbeidsgiverforening Chopin: Nocturne i ciss-moll Sæverud: Kjempeviseslåtten Pianisten Jan Henrik Kay ser Tale for dagen Lagtingspresident Aase

Lionæs

Bergens Arbeiderforenings sangforening Dirigent Henry

Gloppen

Kort innlegg v/ repr. for Den Faglige Samorganisasjon

• •

Publikum bes vennligst innta sine plasser innen kl. 18.50. NORSK SAMBAND

FOR DE FORENTE

NASJONER

Vestlandsavdelingen )ette er en personlig invitasjon til Dem, og vi håper De har utledning å overvære festmøtet. Gjelder for 2 personer.


5. ©g-6-, SKOLEKONSERT 1969/70 for

f o l k e s k o l e n s 7. k l a s s e r

i Konsertpaleet

k l . 13,15

tirsdagene

21-. og 28. o k t o b e r 1 9 6 9 .

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN

V I ER PÂ KONSERT"

Johann S e b a s t i a n

Bach:

Fra Brandenburgerkonsert n r . 3 ( 1 . sats) W o l f g a n g Amadeus M o z a r t : Fra S i n f o n i a Concertante (Andantino con V a r i a z i o n i ) Solister:

Harald

F i n n H e l s t a d , obo Bjørn H a l v o r s e n , k l a r i n e t t J a n Høye, f a g o t t Fred Johannesen, horn

Sæverud:

Fra musikken t i l "Peer Gynt": Fa'ens femsteg Hotaren Salme mot Bøygen Dovreslått Blandet selskap


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER T o r s d a g 30. og fredag 31. oktober 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

CAPmen K O N S E R T V E R S J O N

GEORGES Dirigent:

BIZET

(1838-1875)

KARSTEN

ANDERSEN

Solister : KARI

LØVAAS,

JOHN

MITGHINSON,

sopran

/

tenor

BARBRO /

« HARMONIEN »S Korinstruksjon:

ERICSON,

O D D WOLSTAD,

mezzosopran bassbaryton

KOR

Asbjørn Hansli

Konserten gis med s t ø t t e av Banksjef C.J. Ege og hustru Elisa's Fond til Musikselskabet « H a r m o n i e n » .

NB!

K o n s e r t e n gjentas i m o r g e n .

S a m m e sted!

Samme tid!


Program f o r s k o l e k o n s e r t e n Landåshallen t i r s d a g d e n i+. november 1 9 6 9 .

Dirigent:

Karsten

Johan Svendsen: 1840-1911

i

Andersen

F r a S y m f o n i n r . 2, B - d u r , o p u s 15 I. sats:

H a r a l d Sæverud 1897

Leonard B e r n s t e i n : 1918

Allegro

Fra musikken t i l

"Peer Gynt

Fa'ens f e m s t e g Hotaren Salme mot Bøygen Dovreslått Blandet selskap West S i d e

Story

1


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»

ORKESTER

T o r s d a g den 6. november 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent: Solist:

Richard

ANDERSEN

N E L L GOTKOVSKY,

Wagner : 1813—1883

Camille

KARSTEN

Saint-Saëns : 1835—1921

violin

Ouverture t i loperaen Rienzi

K o n s e r t f o r v i o l i n o g o r k e s t e r n r . 3, h - m o l l , o p u s 61 Allegro n o n troppo A n d a n t i n o q u a s i allegretto M o l t o m o d e r a t o e maestoso — Allegro non troppo S o l i s t : Neil Gotkovsky

Carl Nielsen : 1865-1931

S y m f o n i n r . 5, o p u s 50 T e m p o giusto — A d a g i o A l l e g r o — Presto — A n d a n t e p o c o tranquillo — Allegro


USIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

T o r s d a g den 13. november 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent Solist :

:

GIKA

ZDRAVKOVITCH

LJILJANA TOPALOSKI,

Wolfgang Amadeus Mozart : 1756-1791

klaver

K o n s e r t for k l a v e r o g o r k e s t e r 20, d-moll, K V 466 n r >

Allegro Romanza R o n d o ( A l l e g r o assai)

S o l i s t : Ljiljana

Dmitrij

Shostakovitsj : 1906

Topaloski

S y m f o n i n r . 5, o p u s 47 — Arbeidet Moderato Allegretto Largo Allegro non troppo


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER T o r s d a g den 20. november 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

KARSTEN

Dirigent: Solist:

Einojuhani

PETER

Rautavaara: 1928

Wolfgang Amadeus Mozart: 1756—1791

ANDERSEN

BAILLIE,

tenor

Anadyomene første g a n g

K o n s e r t a r i e , K V 209 mostra la sorte K o n s e r t a r i e , K V 420 Per pietå, non ricercate Solist:

Peter Baillie

PAUSE

Wolfgang

Amadeus Mozart:

T a m i n o s arie fra operaen Tryllefløyten: Dies Bildnis

ist bezaubernd

schön

Ottavios arier f r a o p e r a e n Don Juan : Dalla

sua pace

Il mio tesoro Solist:

Peter Tsjaikovskij :

Peter Baillie

S y m f o n i n r . 4, f - m o l l , o p u s 36

1840—1893

A n d a n t e sostenuto — M o d e r a t o c o n anima Andantino, i n modo d i canzona S c h e r z o , p i z z i c a t o ostinato F i n a l e — A l l e g r o c o n fuoco


PROGRAM FOR tirsdagene

SKOLEKONSERTENE 25. november og

2. desember 1969 i

Konsertpaleet.

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN

J o h a n n e s Brahms: 1833-1897

Fra Symfoni n r . o p u s 98:

e-moll,

3. s a t s : A l l e g r o giocoso 4. s a t s : Allegro energico Frédéric C h o p i n : 1810-1849

e passior

F r a K o n s e r t f o r k l a v e r og o r k e n r . 2, f - m o l l , o p u s 2 1 : 1. s a t s : Måestoso Solist:

P i e r a n g e l o D a l Se


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

T o r s d a g den 27. november 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

SOLIST

^AFTEN

B A L I N T

V A Z S O N Y I

K L A V E R

JOHANNES To

BRAHMS

(1833-1897)

r a p s o d i e r , ^ - m o l l , g - m o l l , o p u s 79

V a l s e r , o p u s 39 F i r e k l a v e r s t y k k e r , opus 119: Intermezzo, ^ - m o l l Intermezzo, e-moll Intermezzo, C-dur Rapsodi, E-dur

PAUSE

V a r i a s j o n e r o g fuge o v e r et t e m a a v H ä n d e l , o p u s 24


HARMONITIME NR. I V 29. november 19 69.

Dirigent:

Karol

Programleder:

Stryjia

Bjørn-Tore André

S y m f o n i s k e m e n u e t t e r op J o s e p h Haydn-: J o s e p h Haydn: W. A. M o z a r t : Ludwig van Beethoven: Ludwig van Beethoven: Peter Tsjaikovskij: - " - " - " -

valser.

Menuett f r a S y m f o n i n r . 9 4, G-dur Menuett f r a Symfoni n r . 1 0 1 , D-dur Menuett f r a Symfoni nr. 39, Ess-dur Menuett f r a Symfoni : n r . 1, C-dur Menuett f r a Symfoni n r . 8, F - d u r V a l s f r a S y m f o n i n r . 5, e-moll V a l s f r a S y m f o n i n r . 6, h-moll V a l s f r a Nøtteknekkersuit opus 71 V a l s f r a Serenade f o r s t r y k e r e , C-dur


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER T o r s d a g den 4. desember 1969 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent Solist :

Maurice

Ravel :

1875—1937

:

HÅKON

KAROL

STRYJA

GUDBRANDSEN,

violin

Rapsodie Espagnole Prélude à l a n u i t Malaguena Habanera Feria

Hallvard

Johnsen :

K o n s e r t f o r v i o l i n o g o r k e s t e r n r . 2, v e r k 51 Tilegnet Håkon Gudbrandsen (Urfremførelse) S o l i s t : Håkon

Felix

MendelssohnBartholdy :

Gudbrandsen

S y m f o n i n r . 3, a - m o l l , o p u s 5 6 (Den

skotske)

Introduksjon og allegro S c h e r z o assai v i v a c e A d a g i o cantabile A l l e g r o g u e r r i e r o o g f i n a l e mae^toso


14. d e s e m b e r 1969 UNDERHOLDNINGSPROGRAM

I

"De e r i n v i t e r t t i l NyttĂĽrsball h o s Hanna G l a w a r i " M u s i k s e l s k a b e t "Harmonien"s O r k e s t e r Dirigent:

Sverre

Bergh

Programleder:

Jacob

Program b l a n t

annet:

Franz Lehar: H. C. Lumbye: H a r a l d SĂŚverud: S v e r r e Bergh:

Skarstein

"Den g l a d e e n k e " , o u v e r t u r e "Champagnegallop" "Bryc^ge-vals" " I n n t e vegg", potp. over bergenske barnesanger


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER T o r s d a g den 8. januar 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent Solist:

Igor

Stravinski],

: KARSTEN

ANDERSEN

SIFF P E T T E R S E N ,

sopran

Happy birthday to you

(første g a n g )

1882

Ludwig

van Beethoven: 1770—1827

S y m f o n i n r . 1, G - d u r , o p u s 21 .

,

.

Adagio molto — Allegro con brio A n d a n t e cantabile con moto M e n u e t t o (Allegro molto e vivace) Adagio — Allegro molto e vivace

Georg Friedrich

Händel.

1685—1759

C l e o p a t r a s a r i e r f r a o p e r a e n Julius (første g a n g ) Vadoro,

pupille

Se pieta di me non senti S o l i s t : Siff Pettersen P A U S E

Paul

Hindemith. 1895—1963

F r a s y k l u s e n Das

Marienleben (første g a n g )

Geburt Maria Argwohn

Josephs

Geburt Christi Rast auf der Flucht in Ägypten Vor der Passion Vom Tode Maria

(in) S o l i s t : Siff Pettersen

Harald

Sæverud : 1897

Fanfare og h y m n e , opus 48 (urfremførelse)

Cæsar.


Program f o r s k o l e k o n s e r t e n i

Konsertpaleet

den 13. j a n u a r

Dirigent:

tirsdag 1970.

KARSTEN ANDERSEN

Ludwig van Beethoven: 1770-1827 Ouverture t i l

"Egmont"

S y m f o n i n r . 1, C - d u r , o p u s 21 Adagio molto - A l l e g r o con b r i o A n d a n t e c a n t a b i l e c o n moto Menuetto ( A l l e g r o molto e v i v a c e ) Adagio - A l l e g r o molto e vivace


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

T o r s d a g den

15. januar 1970

kl.

19.00

i Konsertpaleet

Dirigent

: KARSTEN

ANDERSEN

Solist : G A Y L E S M I T H ,

Johannes

Brahms :

1833—1897

cello

S y m f o n i n r . 4, e - m o l l , o p u s 98 . „

Allegro non troppo Andante moderato A l l e g r o giocoso A l l e g r o e n e r g i c o e passionato

Dmilrij

Shostakovitsj 1906

:

K o n s e r t for c e l l o o g o r k e s t e r , E s s - d u r , o p u s 107

(første g a n g )

Allegretto M o d e r a t o — C a d e n z a —Allegro con moto S o l i s t : Gayle Smith


Program

f o r skolekonsertene

t i r s d a g e n e 2 0 / 1 , 3/2 - 1970 i K o n s e r t p a l e e t , t i r s d a g ' 10/2 - 1970 i Land책shallen, t i r s d a g 3/3 - 1970 i G i m l e s k o l e .

Dirigent:

KARSTEN ANDERSEN

Ludwig van Beethoven: 1770-1827 O u v e r t u r e t i l "Egmont" Romanse f o r v i o l i n og o r k e s t e r , F - d u r Solist: H책kon G u d b r a n d s e n Fra

S y m f o n i n r . 1, C - d u r , o p u s 21: 1. s a t s : Adagio molto - A l l e g r o con b r i o 3 . sats: Menuetto ( A l l e g r o molto e v i v a c e )


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

Torsdag den 22. januar 1970 k l . 19.00 i

Dirigent:

Solist:

Franz

Schubert :

Konsertpaleet

RUDOLF

SCHWARZ

L i vGLASER

(klaver)

S y m f o n i n r . 8, h - m o l l (Den

ufullendte)

1797—1828

Allegro moderato Andante con moto

Sergej Prokofiev : 1891—1953

K o n s e r t f o r k l a v e r o g o r k e s t e r n r . 3, C - d u r , opus 26 Andante

— Allegro

A n d a n t i n o — T e m a m e d variasjoner Allegro, m a n o n troppo S o l i s t : Liv Glaser

Edward

Elgar :

1 8 5 7 - 1 9 3 4

EnigmaMMgvigfaiW, lkaa4j&*iMt^/

o p u s 36 ^

FcÅtifø/


HARMONITIME NR. V 24. j a n u a r 1 9 7 0 .

Dirigent:

R u d o l f Schwarz.

Programleder:

Bjørn-Tore André.

Peter T s j a i k o v s k i j :

Polonese f r a operaen "Eugen O n e g i n " Johann S t r a u s s : "Roser f r a Syden" Anton Dvorak: K a r n e v a l o u v e r t u r e , opus 9 2 G e o r g F r i e d r i c h Händel: M u s i c t o t h e R o y a l F i r e w c H a r a l d Sæverud: Rondo Amoroso Edvard G r i e g : "Peer Gynt", f o r s p i l l t i l l Hector B e r l i o z : Ungarsk marsj


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER Torsdag den 29. januar 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent:

Ottorino

RUDOLF

SCHWARZ

BJARNE LARSEN,

Solist:

Respighi.

Trittico

violin

Botticelliano

(Tre malerier av Botticelli)

1879—1936

Våren H e l l i g tre k o n g e r s

tilbedelse

V e n u s ' fødsel

Henri Wieniawski

:

1835—1880

K o n s e r t for v i o l i n o g o r k e s t e r n r . 2, d - m o l l , o p u s 22 Allegro Romanza A l l e g r o c o n fuoco Solist:

Ludwig

van Beethoven : 1770—1827

Bjarne Larsen

S y m f o n i n r . 6, F - D u r , o p u s 68 ( Pasloralesymfonien

)

Allegro m a n o n troppo A n d a n t e m o l t o mosso Allegro Allegro — Allegretto

Den verdensberømte Roberta Peters gjester neste t o r s d a g B e r g e n f o r første g a n g . På p r o g r a m m e t h e n n e s står Exultate jubilate av M o z a r t , Vanviddscenen fra o p e r a e n Lucia di Lammermoor a v D o n i z e t t i . K a r s t e n A n d e r s e n dirigerer o g åpner m e d en norsk u r f r e m føring, n e m l i g Polaris a v R a g n a r S o d e r l i n d , o g a v s l u t t e r m e d det s y m f o n i s k e d i k t e t Romas pinjer a v R e s p i g h i .


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER T o r s d a g den 5. februar 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent: Solist:

KARSTEN ANDERSEN

R O B E R T A P E T E R S , sopran

Konserten gis med s t ø t t e av Banksjef C. J. Ege og hustru Elisa's Fond til Musikselskabet « H a r m o n i e n »

Ragnar Søderlind : 1945

Wolfgang

A.

Mozart.

1756—1791

Polaris, s y m f o n i s k e v i s j o n e r for s t o r t o r k e s t e r , o p u s 1 1 (urfremførelse) M o t e t t , Exultate Jubilate, for s o p r a n o g o r k e s t e r , K V 1 6 5 Exultate T u V i r g i n u m Corona Halleluja Roberta

Peters

Solist : R o b e r t a

Peters

Solist:

P A U S E

Gaetano

Donizetti 1797—1848

Vanviddscenen, f r a o p e r a e n Lucia di Lammermoor

( G r o A n d e r s e n , o b l . fløyte)

Ottorino

Respighi. 1879—1936

Pini di Roma (Romas symfonisk dikt

pinjer),

Pinjene v e d V i l l a Borghese: Allegretto vivace Pinjer ved katakombe: Lento Pinjene på J a n i c u l u m : L e n t o Pinjene v e d V i a A p p i a : Tempo di marcia (Satsene spilles u t e n pauser)


M U S I K S E L S K A B E T «HARMONIEN»S ORKESTER 1

T o r s d a g den 12. februar 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

BARtok-Apten Dirigent: Solister:

KARSTEN

ANDERSEN

KATINKA

SEINER,

EVA KNARDAHL,

B E L A

sopran klaver

BARTÖK

(1881-1945) K o n s e r t for orkester

Fem

ungarske folkesanger

Introduzione

(første g a n g )

G i u c o deile coppie

Im Kerker

Elegie

Traurige Weise

Intermezzo interrotto

L i e d , e i n P a a r z u besingen (1)

Finale

Klage L i e d , e i n P a a r z u besingen (2)

Solist: Katinka K o n s e r t for k l a v e r o g orkester n r . 3 Allegretto A d a g i o religioso Allegro vivacc S o l i s t : Eva Knardahl

Seiner


M U SI K S E L S K A B E T

«HARMONIEN»

KONSERT i N y k i r k e n f r e d a g d e n 13. f e b r u a r 1970 k l . 19,30

Medvirkende: K A T I N K A S K I N E R , sopran, H Å K O N G U D B R A N D S E N og A N N E C H R I S T I N E TORGERSEN,

violin, J E A N T Ø R U D ,

bratsj, T O V E

RANVEIG PEDERSEN,

cello. D u o e n M A J A J . A S K E L A N D , cello, T U R I D H A L V O R S E N , harpe. TOR

Dietrich

Buxtehude.

GRØNN,

orgel.

P r e l u d i u m o g fuge, d - m o l l

1637—1707

Dietrich

Buxtehude :

Tor Grønn, o r g e l

«Schaffe i n m i r , G o t t , e i n rein H e r t z » , kantate Katinka

Seiner, s o p r a n

Håkon Gudbrandsen, Anne Chrisline

Torgersen, v i o l i n

Tove Ranveig Pedersen, c e l l o Turid Halvorsen,

Georg Friedrich

Handel.

1685—1759

cembalo.

«Coelestis d u m spirat a u r a » , kantate Katinka

Seiner, s o p r a n ,

Håkon Gudbrandsen, Anne Christine Torgersen, v i o l i n , Turid Halvorsen,

Alessandro Stradella :

cembalo.

Pieta Signore Maja

1645—1681

J. Askeland, cello

Turid Halvorsen, h a r p e

Edmund

Rubbra.

1901

<Ave M a r i a » Katinka

Seiner, s o p r a n ,

Håkon Gudbrandsen, Anne Christine Torgersen, v i o l i n , Jean Tørud, b r a t s j , Tove Ranveig Pedersen, c e l l o , Turid Halvorsen,

César Franck: 1822—1890

cembalo.

K o r a l , a-moll, fra «Trois Chorals, Tor Grønn, orgel

1890»


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER T o r s d a g den 19. februar 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent

: P E R DREIER

RUGGIERO RICCI,

Solist:

violin

Konserten gis med s t ø t t e av Banksjef C. J. Ege og hustru Elisa's Fond til Musikselskabet « H a r m o n i e n »

Wolfgang

A.

S y m f o n i n r . 36, C - d u r , K V 425

Mozart:

(Linz-symfonien)

1756—1791

A d a g i o — A l l e g r o spiritoso Poco adagio Menuetto Presto

Peter Tsjaikovskij 1 8 4 0

~

:

1 8 9 3

K o n s e r t for v i o l i n og orkester, D - d u r , o p u s 35 Allegro moderato A n d a n t e (Canzonetta) F i n a l e (Allegro vivacissimo) Solist:

Carl Nielsen :

Ruggiero Ricci

F r a musikken til operaen

Mascarade

1865—1931

Ouverture M a g d e l o n e s dansescene o g Folie d'Espagne F o r s p i l l t i l 2. akt Hanedans


PROGRAM FOR

SKOLEKONSERTEN

TIRSDAG 24. FEBRUAR 1970 kl.

13,15 i K o n s e r t p a l e e t .

Dirigent:

Karsten Andersen

Ragnar S ^ d e r l i n d : 1945

C a r l D i t t e r s von Dittersdorf : 1739-1799

"Rokkomborre", opus 8, s y m f o n i s k dikt

Sinfonia

Concertante

Allegro Menuetto Allegro

ma non t r o p p o

Solister: Terje Torgersen, brats R o l f Dahl, bass Harald 1897

Sæverud:

"Kjempeviseslåtten", opus 22 a , n r . 5


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER T o r s d a g den 26. februar 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

MILTIADES

Dirigent:

GARIDIS

G R O ANDERSEN,

Medvirkende:

FINN HELSTAD, BJØRN JAN

fløyte obo

H A L V O R S E N , klarinett

HØYE,

fagott

Bergens M u s i k k o n s e r v a t o r i u m s k o r Korinstruksjon:

Ludwig

van Beethoven. 1770—1827

Sparre

Olsen

1903

Jean

Françaix. 1912

MAGNAR

MANGERSNES

n r . 3,

Leonore-ouvertuve

C - d u r , o p u s 72 a Ver Sanctum

(Heilag

Vår)

( k o r o g o r k e s t e r ) (se tekst) Quadruple Concerto Allegretto tranquillo Vivo

scherzando

Andante Presto Gro Andersen, fløyte Finn Helstad,

obo

Bjørn Halvorsen, Jan

Igor

Stravinski). 1882

Høye,

klarinett

fagott

S y m f o n i i 3 satser, 1945 1. U t e n betegnelse 2. A n d a n t e 3. C o n m o to


HARMONITIME NR. V I 4. mars 1 9 7 0 .

Dirigent:

Karsten

Programleder: Johan

Bjørn-Tore André

Halvorsen:

Sergej P r o k o f i e v : Toni L e u t w i l e r : Toni L e u t w i l e r : Peter T s j a i k o v s k i j Percy

E. F l e t c h e r :

Monia

Liter:

Frederick

Andersen

Loewe:

Tordenskjold u d i Action (Krigsmarsj) 2 d a n s e r f r a "Romeo og J u l : T a r a n t e l l a scherzosa Der K u c k u c k und d e r Rabe " B l o m s t e r v a l s " f r a "Nøtteknekker s u i t e n " F o l k e s a n g og d a n s (for strykere) " T r o p i s k måne" og "Middelhavsbris" f r a "Middelhavs-suite" U t d r a g f r a "My f a i r L a d y "


KONSERT PÅ BERGEN

LÆRERSKOLE

TORSDAG 5. MARS 197 0 Samarbeid mellom Bergen B y j u b i l e u m og M u s i k s e l s k a b e t " H a r m o n i e n " . Musikselskabet Dirigent:

"Harmonien"s

Orkester

Karsten Andersen

Program: Edvard

Grieg:

Sverre Jordan:

U t d r a g av m u s i k k e n t i l "Peer Gynt" Norsk r a p s o d i over

motiver

av A r n e Bjørndal, o p u s 5 Ole B u l l :

" S e t e r j e n t e n s søndag"

H a r a l d Sæverud:

"Kjempeviseslåtten',' opus 2 2 nr. 5


MUSIKSELSKABET

« H A R M O N I E N»

T o r s d a g den 5. mars 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

kAmmeRkonsem; PAUL

O L E F S K Y , cello

WALTER

Johann Sebastian

Bach.

1685—1750

HAUTZIG,

klaver

S u i t e n r . 3, C - d u r Prélude Allemande Courante Sarabande Bourrée I Bourrée I I Gigue Paul Olefsky

Johannes

Brahms.

1833—1897

S o n a t e n r . 3, f - m o l l , o p u s 5 Allegro A n d a n t e espressivo « D e r A b e n d d ä m m e r t , das M o n d licht scheint, d a s i n d zwei H e r z e n in L i e b e vereint, u n d halten sich selig u m f a n g e n » .

(Sternau)

Scherzo Intermezzo

(Rückblick) A n d a n t e m o l t o

F i n a l e : Allegro moderato m a rubato Walter

Hautzig

P A U S E Franz

Schubert. 1797—1828

Sonate («Arpeggione»), a-moll Allegro moderato Adagio Allegretto Paul

Olefsky

Walter Claude

Debussy.

1862—1918

Hautzig

S o n a t e ( 1 9 1 5 ) (første g a n g ) L e n t , sostenuto e m o l t o r i s o l u t o Sérénade et F i n a l e Paul Olefsky Walter

Hautzig


M U S I K S E L S K A B E T «HARMONIEN»S ORKESTER Mandag den 9. m a r s 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

ekstRakonsent Dirigent: Solister:

ØIVIND

BERGH

KJELL BÆKKELUND, BENGT HALLBERG,

klaver klaver

( A r i l d A n d e r s e n , bass, J o n C h r i s t e n s e n , b a t t e r i )

Kontraster Bengt

Hallberg. 1932

(første g a n g )

Kontraster

S o l i s t e r : Kjell Bækkelund Bengt Hallberg

W. A.

Mozart:

1756—1791

Leonard

Bernstein:

K o n s e r t r o n d o , D - d u r . K V 382 S o l i s t : Kjell Bækkelund

West Side Story S o l i s t : Bengt

1918

Hallberg

A r r . Bengt H a l l b e r g

Clair de lune f r a Suite bergamasque Claude

Debussy:

1862—1918

A r r . Bengt

Hallberg:

(første g a n g ) Kjell Bækkelund

Bengt

Hallberg

Andersen, J o n Christens*

Allegro barbaro (1911) (første g a n g )

1881—1945

Cole Porter :

solo

3ril -Osterland v i l j a g f a r a Arild

Béla Bartok :

klaver

Kjell Bækkelund,

Ouverture t i l operetten

1893

Arr. Fritz Austin

P A U S E

klaver

Can-Can

SOlo


Camille Saint-Saéns :

Pianister f r a Dyrenes

karneval

Solister: Kjell Bækkelund

1835—1922

Bengt Hallberg

Karl-Birger

Blomdahl:

E t p o l y f o n t k l a v e r s t y k k e (første gang) Kjell Bækkelund** kv er

1916—1969

A r r . Bengt Hallberg:

Greensleeves Solist: Bengt

Sergej

Rachmaninov:

i^o

Hallberg

F r a K o n s e r t for k l a v e r o g orkester n r . 2, c - m o l l , o p u s 1 8 :

1873—1943

1. sats: Moderato Solist: Kjell Bækkelund

Arr. Bengt

Hallberg.

Svensk smørgåsbord (første g a n g ) Solist: Bengt

Edward Elgar: 1857—1934

^Pomp

and Circumstance,

Hallberg

5 m a r s j e r , o p u s 39 :

N r . 1, D - d u r (Land

of Hope and Glory)

V e d d e n n e spesielle f o r m f o r k o n s e r t er d e t i n g e n g r u n n t i l å s t o p p e o p p v e d d e e n k e l t e v e r k e r . P r o g r a m m e t er m e n t s o m « k o n traster» s o m s k a l g i p u b l i k u m et s k i f t e n d e t i l b u d a v «klassisk m u sikk» o g såkalt « m o d e r n e m u s i k k » . B e t r a k t n i n g e n er v e l n e p p e r i k t i g , f o r d i at b a k g r u n n e n f o r v å r tids j a z z l i g g e r så l a n g t t i l b a k e at m a n i k k e k a n s n a k k e o m « m o d e r n e » . D e t o p i a n i s t e r s a m m e n m e d kapellmesteren h a r presentert ulike former av «kontraster» i r a d i o o g fjernsyn. E n n y f o r m for konserter?


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER Torsdag den 12. mars 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

noRsk aften Dirigent:

Solister:

KARSTEN ANDERSEN

L i v DOMMERSNES,

resitasjon

S I G B J Ø R N B E R N H O F T O S A , hardingfele

Sverre

Jordan,

Edvard

N o r s k r a p s o d i , o p u s 53 ( o v e r t e m a e r f r a A r n e Bjørndals s a m l i n g e r )

1889

Grieg,

1843—1907

Bergliot,

opus 42

M e l o d r a m a t i l tekst a v Bjørnstjerne Bjørnson R e s i t a s j o n : Liv Dommersnes

Geirr

Tv eitt.

1908

F r a Hundrad folketoner frao Velkomen med

Hardanger

æra

Flyteljod Stavkyrkjestev S y r j e l e g song o m ein t o m b r e n n e v i n s d u n k Langeleiklåt Hastverksbrudlaup Storskrytar-stev

Johan

Halvorsen. 1864—1935

Fossegrimen,

suite for o r k e s t e r , o p u s 21

Fossegrimen H u l d r e m ø y a r n e s dans Bruremarsj Fanitullen S o l i s t : Sigbjørn Bernhoft

Osa

(I B r u r e m a r s j e n er også Aksel Heienberg solist.)

Johan

Svendsen.

1840—1911

Norsk kunstnerkarneval,

opus

16


PROGRAM FOR

SKOLEKONSERTEN

TIRSDAG / f ? . MARS 1970 k l . 13,15 i

Konsertpaleet.

Dirigent:

Karsten

Ragnar S 0 d e r l i n d : 1945

C a r l D i t t e r s von Dittersdorf: 1739-1799

Andersen

"Rokkomborre", opus 8, s y m f o n i s k dikt

Sinfonia

Concertante

Allegro Menuetto A l l e g r o ma non t r o p ]

H a r a l d Sæverud: 18 97

Solister : T e r j e T o r g e r s e n , bre R o l f Dahl, bass "Kjempeviseslåtten", opus 2 2 a , n r . 5


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN

T o r s d a g 19. mars 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet Fredag 20. mars 1970 k l . 19.00 i D o m k i r k e n

J O H A N N

SEBASTIAN

B A C H

(1685-1750)

Johannespasjonen (første g a n g

.

se

tekst)

Fremføres m e d tysk tekst

Medvirkende: MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S Dirigent:

Korinstruksjon

:

MAGNAR

ORKESTER KARSTEN

MANGERSNES

'

BERGEN LÆRERSKOLES KOR

ANDERSEN

Ved orgelet:

THORLEIF

AAMODT

Solister: MARGARET NIGEL ROGERS,

tenor

.

PRICE,

sopran

.

ASBJØRN HANSLI,

A L F R E D A HODGSON, baryton

.

alt

BODO SCHWANBECK.

bass

Konsertene gis med s t ø t t e av Banksjef C. J. Ege og hustru Elisa's fond til Musikselskabet « H a r m o n i e n »

Adgang

Kr.

1 0 , -


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER

Torsdag den 9. april 1970 kl. 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent

:

KARSTEN YOSHIO

Solist:

Egil

Hovland:

ANDERSEN UNNO

Fanfare og koral

1924

Aram Khatsjaturjan

:

K o n s e r t for v i o l i n o g orkester

1903

Allegro con fermezza A n d a n t e sostenuto Allegro

vivace

Solist : Yoshio Unno

Ludwig

van Beethoven :

S y m f o n i n r . 5, c - m o l l , o p u s 67 Skjebnesymforden

1770—1827

Allegro con brio

fln4«vé/

Allegro c o n m o to A l l e g r o (Scherzo) — A l l e g r o

(Finale)


HARMONITIME NR. V I I 11. a p r i l 1 9 7 0 .

Dirigent:

Sverre Bruland.

Programleder: Hector B c r l i o z : Camille Saint-Saens:

Bjørn-Tore André B e n e d i c t og B e a t r i c e

, ouvertur

Omphales r o k k e h j u l , s y m f o n i s k dikt Jean S i b e l i u s : Romanse f o r s t r y k e r e Arno Eggen: Dansescener f r a "Olav L i l j e k r a n s H. C. Lumbye: Eritta - Polka Joseph Lanner: Hoffballdanser F r a n z v o n Suppe: D i k t e r o g bonde


PROGRAM FOR SKOLEKONSERTENE MANDAG 13. APRIL k l . 13,15 på Gimle

skole.

TIRODAG 21. APniL k l . 13,15 •å. L a n d a B h n i I R D .

Dirigents

K a r s t e n Andersen

Solisters

T e r j e Torgersen, b r a t s j R o l f Dahl, kontrabass

Frederic 1904

Loewes

C a r l D i t t e r s von Dittersdorf : 1739-1799

Utdrag av musikken t i l MY FAIR LADY

S i n f o n i a Concertante ( b r a t s j , kontrabass oe Allegro Allegretto Menuetto A l l e g r o ma non tropr.

H a r a l d Sæveruds 1897

"Kjempeviseslåtten", opus 22 a, n r . 5


M U S I K S E L S K A B E T I

B E R G E N S

« H A R M O N I E N »

S A M A R B E I DM E D

K A M M E R M U S I K K F O R E N I N G

M a n d a g den 13. april 1970 k l . 20.00 i Håkonshallen

K

a

m

m

e

r

k

o

n

s

e

r

t

het neôeRUnôs kameRORkest Dirigent SZYMON

og solist: GOLDBERG

Antonio Vivaldi:

De fire

årstider

Igor Stravinski] :

Concerto i n R é

Henk Badings :

S y m f o n i for strykere (første gang)

Adgangstegn

kr. 10.—


P R O G R A M

Antonio

Vivaldi. 1678—1741

De f ire årstider

( La quattro

stagioni)

K o n s e r t for v i o l i n , s t r y k e r e o g c e m b a l o f r a II cimento e deWinvenzione,

dell'armonia

opus 8

C o n c e r t o n r . 1, E - d u r , Våren

(Laprimavera)

Allegro Largo D a n z a pastorale (Allegro)

C o n c e r t o n r . 2, g - m o l l , Sommeren (U estate) Allegro non molto Adagio T e m p o i m p e t u o s o d'estate (Presto)

C o n c e r t o n r . 3, F - d u r , Høsten

(L'autunno)

Allegro A d a g i o molto L a caccia (Allegro)

C o n c e r t o n r . 4, f - m o l l , Vinteren

(L'inverno)

Allegro non molto Largo Allegro S o l i s t : Szymon Goldberg

Igor

Stravinsky. 1882

Concerto in Ré Vivace Arioso Rondo

Henk

Badings: 1907

S y m f o n i for s t r y k e r e (første g a n g ) Lento Adagio Allegro


MUSIKSELSKABET

«HARMONIEN»S

ORKESTER Onsdag

15.

og

torsdag

16. a p r i l 1970

DE U N G E S Dirigent:

1770—1827

i

Konsertpaleet

KONSERTER KARSTEN

ANDERSEN

Program O N S D A G Ludwig van Beethoven:

k l . 19.00

15. a p r i l

F r a K o n s e r t for k l a v e r og orkester n r . 1, C - d u r , opus 15 Første sats: A l l e g r o c o n b r i o Stein Roger

Joseph Haydn : 1732-1809

Gaelano Donizetti: 1797—1848

Gioacchino Rossini: 1792 - 1 8 6 8 Wolfgang Amadeus Mozart: 1756 -1791

K o n s e r t for k l a v e r og orkester, D - d u r Vivace Larghetto Rondo Reidun F r a operaen 0,

mio

La

Arthur Honegger: 1892—1955 Wolfgang Amadeus Mozart:

Askeland

Favorila

Fernando

Isabellas arie f r a o p e r a e n Italienerinnen i Algier Cruda sorte Torhild Staahlen,

alt

K o n s e r t for k l a v e r og orkester n r . 24, c - m o l l , K V 491 Allegro Larghetto Allegretto Gunnar Sama

Program T O R S D A G Antonio Vivaldi: 1675 1741

Martinsen

16. a p r i l

K o n s e r t for to v i o l i n e r og orkester, c - m o l l A l l e g r o m a poco e cantabile A n d a n t e molto Allegro Ørjan Sætran og Torbjørn Moa C o n c e r t i n o for k l a v e r og orkester Marit

Kløv

G r e v i n n e n s resitativ og a r i e fra o p e r a e n Figaros

bryllup

Dove sono Giuseppe Verdi: 1 8 1 3

1 9 0 1

Leonores arie fra operaen Pace, pace mio

Skjebnens makt

Dio Bente Finsrud,

Ludwig

van Beethoven:

sopran

K o n s e r t for k l a v e r o g orkester n r . 3, c - m o l l , opus 37 Allegro con brio Largo Rondo

Allegro

Maria

Gamborg Helbekkmo


M U S I K S E L S K A B E T «HARMONIEN» ORKESTER

T o r s d a g den 23. april 1970 k l . 19.00 i Konsertpaleet

Dirigent: Solister:

KARSTEN CLAES

ANDERSEN

GILL,

RHONDDA

resitasjon

GILLESPIE,

klaver

«Harmonien» s K o r Korinstruksjon:

Knut

Nystedt:

1915

ASBJØRN HANSLI

Brenn-offeret

(første g a n g )

B i b e l s k scene for resitasjon, k o r o g orkester, v e r k 36 Claes

Usko

Merilåinen:

Gill

K o n s e r t for k l a v e r o g o r k e s t e r (første g a n g )

1930

Allegro alla danza A n d a n t e (Frie variasjoner) Allegro con brio Rhondda

Edvard Fli/let Bræin : 1924

Gillespie

S y m f o n i n r . 3, i e n sats, o p u s 16 (første g a n g )


UNDERHOLDNINGSPROGRAM I I 25. a p r i l 1970 "Moro i m u s i k k p a l v i l j o n g e n " Musikselskabet Dirigent:

"Harmonien"s Orkester

Karsten Andersen

Programleder:

Jacob S k a r s t e i n

PĂĽ programmet b l a n t annet: Adolf Hansen/Th. Diesen: Johann S t r a u s s : H. C. Lumbye:

"Marsj f o r DrĂŚggens Buekorps" "Donner und B l i t z " " S a l u t f o r August Bournonville"


STYRET I

STIFTELSEN

FESTSPILLENE I B E R G E N har fornøyelsen av å innby D e m til den høytidelige åpning av DE

X V I I I

I N T E R N A T I O N A L E

F E S T S P I L L

Konsertpaleet 13. mai 1970 k l . 13.30


/

F E M

S V E R R E

B E R G H :

T E K S T E R En

O M

B E R G E N

PROGRAM

mini-kantate EDVARD

Klokkeklang,

GRIEG:

1843-1907

I . Ber gem

Stadt z Chronica

Lyrisk

Suite,

a v de første festspill 1953)

1560

Bell-Ringing,

Bergenn med Priis och Erre

from Lyric

Suite,

opus 54 (First performed at theopening

M o n n e m e d skriig enn K r o n n e Berre F o r a l l e steder y N o r r g h e

fra

opus 54 ( U r o p p f ø r t v e d åpningen

of the first

Lanndt

Festival,

1953)

T h e t t siiger B e s y n n d e r l i g t h e n n d f r e m m e d e K i ö b m a n d t

Ragnar Juell Morken

E n n d o g de t h i l l B e r g e n n h u e r c k e n n saae e l l e r Plöye

Ordfører i Bergen

T h a m o n n e G u d t h e n n o m s i n n Benedidellsse thillföie

Lord Mayor of Bergen

R i i g e l i g offuer a l l e m a a d e Aff s i n n B a r m h i e r t h i g h e d o c h

HARALD

naade

F a n f a r e o g H y m n e , opus 4 8

SÆVERUD:

Fanfare

1897-

M e d alldskenns F i i s k e r i j O c h B e s y n n d e r l i g e s i l l d t

and Hymn,

opus 48

O c h alldskenns K r e o c h B e s y n n d e r l i g e w i l d t

Per Karstensen

T h e r fore Bör a l l d B e r g e n n m e d E r r e n n

F o r m a n n i Stortingets K i r k e - o g

Priisse, t h a c k e o c h Loffue

Undervisningskomite

herrenn,

F o r t h e n n d Plöyninng t h e r l i g g e r w e d theris p o r t t )

O c h B e d e thet m a a t h e s t a n n d e æuinndelig F o r t t H u i l c k e n n s o m m a n n g e n n m a n n d k o m m e r t h i l l Brödz O c h kommer wiide mangenn thill Födz

SVERRE BERGH :

Affairs

Fem

Mini-

tekster o m

Bergen,

Uroppførelse — World Premiere

O c h aff w d l e n n d i s k e E n n K r o n n e B e r .

I I Petter Dass

Com-

mittee for Education & Church

k a n t a t e — Five texts about Bergen.

1915-

T h e r for B e r g e n n w i i d e N a u f f n n k u n d i g er

Chairman of the Parliamentary

Gustav ter Jung Festspillenes S t y r e f o r m a n n Chairman of The Festival Board

1702.

M i n yndige Bergen, d u deylige

Plan

H. K. H . Kronprins Harald

N a f n k y n d i g b l a n t Stæder i N o r d e n ! H v o r hastig har ilden den grumme

Fedrelandssangen

Tyran

D i g Næsegrus k a s t e d t i l J o r d e n !

The National

Anthem

S a a lenge d u l e v d e v a r a l l e d i g k i e r ,

Bergensiana

D i n p r e g t i g h e d a l l e m a n d priste Hvorfore v i dobbelt sorig n u

bær,

JOHAN HALVORSEN :

(Rococo

variations

on an old Bergen tune)

1864-1935

A t v i d i g saa h a s t i g forliste. E e n saadan en

moe

Musikselskabet «Harmonien»s Orkester

ey værd v a r at dbe

K i r k e v o l l Skolekor

D e r a l l e saa R i g e l i g spiste. D u l i g n e d e T y r u s i H a n d e l og

brug,

D i g F r a n k r i g og H o l l a n d vel kiendte, F r a P o l e n og P o m m e r e n b r a g t e d u R u g ,

D i r i g e n t — Conductor:

Karsten Andersen

Solister — Soloists:

K å r e Pettersen, tenore Asbjørn H a n s l i , barytone

F r a Sælland d u m a l t e d l o d h e n t e , Nordlandene

drog

D i g fisken m e d

K o r i n s t r u k s j o n — Chorus master: E l i s a b e t B y r k j e l a n d

krog, D a g l i g antrekk

Ordinary dress


F r W I U T M I BERGEN 1970 M E D L E M M E R D E N

K G L . D A N S K E

A V B A L L E T

17. o g 18. m a i k l . 19.30


BERGENSIANA

G j e s t e s p i l l a v / Guest performance by . i u s i k k / Music

M E D L E M M E R D E N

A V

K G L . D A N S K E

JOHAN HALVORSEN

Koreografi/Iscenesettelse / Choreography j Production FREDBJØRN

B A L L E T

Members of the Royal Danish

Ballet

BJØRNSSON

I n t r o d u c t i o n : Ingrid Glindemann j Dinna Bjørn / Anne

Marie

Vessel I Fredbjørn Bjørnsson / Aage Poulsen j M U S I K S E L S K A B E T

« H A R M O N I E N » S

Bergen Symphony D i r i g e n t / Conductor:

O R K E S T E R

Orchestra 1. v a r i a t i o n :

KARSTEN ANDERSEN

A U R E O L E M u s i k k / Music

GEORG

Koreografi/Iscenesettelse /

FRIEDRICH

HANDEL

ChoreographyjProduction: PAUL TAYLOR

/ INGE

Kronstam

Sorella 5. sats:

Englund Kronstam

Alle

D O N

Q U I X O T E

Pas de d e u x Musikk /

Music

LÉON

B a l l e t t a v / Ballet by

MARIUS

Kirsten Simone j Flemming

MINKUS PETIPA

Flindt

P a u s e / Interval

TANGO

CHIKANE

Pas de d e u x M u s i k k / Music

P E R NØRGÅRD

etter J a k o b G a d e s T a n g o J a l o u s i e Koreografi/Iscenesettelse /

Vessel

2. v a r i a t i o n :

Aage Poulsen

3. v a r i a t i o n :

Ingrid Glindemann j Fredbjørn Bjørnsson

4. v a r i a t i o n :

Fredbjørn Bjørnsson / Aage Poulsen

5. v a r i a t i o n :

Dinna Bjørn j Hans Jakob

Finale :

Alle

Lysmester / Light:

3. sats: Vivi Flindt / Aage Poulsen / Anne Sonnerup / 4. sats: Vivi Flindt / Henning

Anne Marie

ChoreographyjProduction BERNARD

Vivi Flindt j Flemming

Flindt

Kølgaard

L e d e r av gjstespillet / Lender of the guest performance:

Englund

2. sats: Henning

Kølgaard

SAND

1. sats: Vivi Flindt / Aage Poulsen j Anne Sonnerup j Sorella

Hans Jakob

DAYDÉ

INGE

SAND.

BENT

CHRISTENSEN.


IrWSPIlXENEI BERGEN 1970 I M U S I K S E L S K A B E T

« H A R M O N I E N » S

O R K E S T E R

Dirigent:

KARSTEN

ANDERSEN

24. m a i k l . 2 0 0 0

im

BERGEN INTERNATIONAL FEST1V/

ffl

Mk


M U S I K S E L S K A B E T

« H A R M O N I E N » S

O R K E S T E R Bergen Symphony Orchestra

Intrada Sinfonica h a r s o m s t o f f g r u n n l a g en r e k k e k n a p p e m o D i r i g e n t / Conductor:

t i v e r , h v o r a v de to v i k t i g s t e presenteres i i n n l e d n i n g e n : f a n f a r e m o t i v e t i messingblåserne, samt de h u r t i g e passasjer i s t r y k e r n e , b y g g e t p å ters- og k v a r t i n t e r v a l l e r , s o m

S o l i s t / Soloist:

KARSTEN ANDERSEN

T E R E S A S T I C H - R A N D A L L , soprano

følger

s t r a k s e t t e r . F o r m e n er tredelt m e d e n espressiv m i d t d e l som k o n t r a s t m o t de m e r bevegede a v s n i t t s o m i n n l e d e r og a v -

Conrad Baden :

slutter verket.

1908—

M o z a r t ' s «Il

U r o p p f ø r e l s e / World Premiere

m e d l i b r e t t o av M e t a s t a s i o , ble

Re Pastore»,

skrevet i 1775, s a m m e år s o m M o z a r t s k r e v sine f i o l i n k o n serter. V e r k e t v i l i k k e m i n s t b l i husket for d e n utsøkte a r i e n med

Intrada Sinfonica

s o l o f i o l i n , «Vamerb,

sard costante»,

s o m h a r stått på

m a n g e store s o p r a n e r s r e p e r t o a r . M o z a r t s k o n s e r t a r i e r er på

Wolf gang

I I re p a s t o r e , KV

Amadeus Mozart:

M i s e r a , dove son?, K V

1756-1791

TERESA

208 STICH-RANDALL

m a n g e måter for sangere h v a h a n s k o n s e r t e r er for i n s t r u m e n t a l i s t e r . M o z a r t s k r e v m e r e n n 50 k o n s e r t a r i e r , og hans « M i s e r a , d o v e s o n ? » t i l tekst a v M e t a s t a s i o er f r a

P a u s e / Interval

1781,

s a m m e år s o m « I d o m e n e o » b l e u r o p p f ø r t og «Bortførelsen fra Serailet» ble påbegynt. Tiåret 1 8 9 0 — 1 9 0 0 v a r for G u s t a v M a h l e r en p e r i o d e

da

Gustav Mahler: 1860-1911

S y m f o n i n r . 4, G - d u r 1. H e i l e r , b e d ä c h t i g . N i c h t e i l e n 2. I n g e m ä c h l i c h e r B e w e g u n g

m y e a v h a n s m u s i k k v a r i n s p i r e r t a v d e n tyske f o l k e d i k t -

3. R u h e v o l l

samlingen «Des K n a b e n Wunderhorn». M a h l e r brukte en

4. S e h r b e h a g l i c h

r e k k e tekster d e r f r a for sang o g orkester. E t t y p i s k t r e k k for M a h l e r p å d e n n e t i d e n er at h a n s i d e s t i l l e r v o k a l e og i k k e v o k a l e satser, for e k s e m p e l foniske trilogi»,

h a n s såkalte «.Wunderhorn sym-

dvs. s y m f o n i e n e n r . 2, 3 og 4.

Første sats i M a h l e r s 4. Symfoni h a r et sterkt h u m o r e s k e - p r e g . S o l o f i o l i n e n s m e l o d i i å p n i n g e n a v a n n e n sats a n t y d e r d e n l i t t rå, g j e n n o m t r e n g e n d e

l y d e n f r a en g a t e m u s i k a n t . H e r er

a l l e strengene stemt o p p en h e l t o n e , for å g i i l l u s j o n e n a v d e n m i d d e l a l d e r s k e F i e d e l . T r e d j e sats er en meget f r i v a r i a sjonssats m e d to t e m a e r , o g i siste sats fører M a h l e r i n n sopransoloen

med

tekst f r a « D e s K n a b e n W u n d e r h o r n » .

H a n h a r h e r v a l g t e n nesten rørende n a i v tekst o m a l l e de g l e d e r s o m v e n t e r oss i h i m m e l e n . D e fire versene er d e l t a v et r i t o r n e l l o , s o m er beslektet m e d å p n i n g e n a v s y m f o n i e n . S i s t e vers h a r i m i d l e r t i d s i n egen i n n l e d n i n g , a k k o m p a g n e r t a v en f r e d f y l t , l a n g s o m v e r s j o n a v symfoniens åpningsrytme, g j e n t a t t t i l s l u t t a v engelsk h o r n a l e n e .

Symphony No. 4 in G Major TERESA

STICH-RANDALL


FESTSPILLENE I BERGEN 1970 M U S I K S E L S K A B E T

« H A R M O N I E N » S

O R K E S T E R D i r i g e n t :

KARSTEN ANDERSEN

27. m a i k l . 2 0 . 0 0


M U S I K S E L S K A B E T

« H A R M O N I E N » S

O R K E S T E R Bergen Symphony Orchestra

E t t e r oppførelsen a v E d v a r d H a g e r u p B u l l s «Sinfonia d i T e a t r o » i O s l o i 1955 s k r e v K l a u s E g g e : «Personlig k a r a k t e r

D i r i g e n t / Conductor:

h a r d e n n e m u s i k k e n . D e t er noe s p o n t a n t o g friskt v i l l e n d e

S o l i s t / Soloist:

KARSTEN ANDERSEN

V L A D I M I R A S H K E N A Z Y , piano

o v e r d e kaprisiøse b l o k k e r s o m her settes o p p m o t h v e r a n d r e m e d d r i v i r y t m e o g h a r m o n i k k . D e t e r snert i i n s t r u m e n t a s j o n e n også o g m e d h e n s y n t i l o r k e s t r a l flyt er d e t d e t mest v e l l y k t e j e g h a r hørt a v H a g e r u p B u l l hittil.» V e r k e t h a r vært o p p f ø r t i en r e k k e l a n d . K o m p o n i s t e n s o m

1922 —

Sinfonia d i Teatro Ouverture — Symfonisk Prel u d i u m , o p u s 10

Jean Sibelius :

S y m f o n i n r . 5, E s s - d u r , o p u s 82

Edvard Hagerup Bull :

er bosatt i F r a n k r i k e , skrev i fjor en fløytekonsert etter o p p d r a g f r a d e franske k u l t u r m y n d i g h e t e r . H a n v a r d e n første u t l e n d i n g s o m f i k k d e n n e ærefulle o p p g a v e . S i b e l i u s skrev s i n 5. s y m f o n i i t i d s r o m m e t 1 9 1 5 — 1 9 . E t a v

1865-1957

1. T e m p o m o l t o m o d e r a t o — Allegro moderato

d e mest slående t r e k k v e d s y m f o n i e n er at S i b e l i u s k o m b i -

2. A n d a n t e mosso, q u a s i a l l e g r e t t o

n e r e r e n m e g e t f r i første sats m e d e n S c h e r z o . H a n går h e r

3. A l l e g r o m o l t o — U n p o c h e t t i n o largamente

v i d e r e i f o r h o l d t i l s i n 2. o g 3. s y m f o n i , h v o r S c h e r z o o g

Symphony No. 5 i n E Flat M a j o r , opus 5

F i n a l e b l e t i l én o g s a m m e sats. E t t e r d e n b e g i v e n h e t s r i k e første satsen følger e n t i l s y n e l a t e n d e e n k e l a n n e n sats s o m er b y g g e t p å s t a d i g gjentakelse a v et l i t e r y t m i s k m o t i v s o m først s p i l l e s p i z z i c a t o a v b r a t s j e r o g c e l l i . I åpningen a v

P a u s e / Interval

F i n a l e n p r e s e n t e r e r bratsjene et m o t o p e r p e t u o - t e m a m e d to t y p i s k e S i b e l i u s - t r e k k : e n l a n g t h o l d t tone s o m t e m a e t s t a r t e r m e d , o g d e n senere v e k s l i n g e n m e l l o m A s s o g A . Førstefiolinene o v e r t a r m o t o p e r p e t u o - t e m a e t , treblåsere o g basser s l u t t e r seg t i l , o g s n a r t p r e s e n t e r e r bassene d e t k l o k k e l i g n e n d e m o t i v e t s o m k o m m e r t i l å d o m i n e r e satsen f r e m mot en storartet, bredt anlagt a v s l u t n i n g , h v o r k l o k k e m o t i vet g r a d v i s s t i g e r i t r o m p e t e n e ,

over langsomt

synkoperte

f i g u r e r i s t r y k e r n e . T e m p o e t s t i g e r noe f r e m m o t satsens k l i m a k s , o g seks k r a f t i g e a k k o r d e r h a m r e r s y m f o n i e n

frem

t i l sin avslutning. Tradisjonen

t r o e r siste v e r k u n d e r

Festspillene E d v a r d

G r i e g s K o n s e r t for k l a v e r o g orkester i a - m o l l . T i l tross f o r at k r i t i k e r n e a l l t i d h a r h a t t t e m m e l i g d i v e r g e r e n d e m e n i n g e r o m G r i e g s eneste k o n s e r t , v i l s a n n s y n l i g v i s de fleste p u b l i kummere

være enige

i følgende u t t a l e l s e o m k o n s e r t e n :

« . . . F r i s k e r e o g m e r u m i d d e l b a r t h a r v i sjelden følt en u n g kunstners r i k e og frodige gemytt i toner . . . »

Edvard Grieg : 1843-1907

K o n s e r t for k l a v e r o g orkester, a - m o l l , o p u s 16 1. A l l e g r o m o l t o

moderato

2. A d a g i o 3. A l l e g r o m o d e r a t o m o l t o e m a r cato

Piano Concerto in A M i n o r , o p u s 16 VLADIMIR ASHKENAZY


HARMONITIME NR.

VIII

1. og 2. j u n i 1 9 7 0 .

Dirigent:

Sverre

Programleder:

Bruland

Bjørn-Tore AndrÊ

Johann S t r a u s s : C a r l Maris von Weber: Anton Dvorak:

"Du u n d d u " (Vals f r a "Flaggermusen"

"Euryanthe", ouverture F r a "Bohmisk s u i t e " : 1. Preludium. Pastoral 2. Polka 3. Menuett 5. Finale. Furiant Peter Tsjaikovskij:Capriccio I t a l i e n


HARMONITIME NR. I X

4. og 5. j u n i 1 9 7 0 .

Dirigent:

Jon Brodal

Programleder:.

Wolfgang

Bjørn-Tore André

Amadeus M o z a r t :

André Grétry: R i c h a r d Wagner : Peter T s j a i k o v s k i j : Michael Glinka:

Ouverturen t i l "Bortførelsen f r a Seraillet" Ballett-suite Forspill t i l "lohengrin" Fra musikken t i l "Svanesjøen" Ouverturen t i l "Rusl og L u d m i l l a "


HARMONITIME NR. X

10. og 1 1 . j u n i 1 9 7 0 .

Dirigent:

Sverre

Programleder:

Bergh

Bjørn-Tore André

Knudåge R i i s a g e r : Svend E r i k T a r p : Thomas B e c k : S v e r r e Bergh:

Ingv. Wieslander: Aug. Søderman:

"Erasmus M o n t a n u s " , ouverture S u i t e over danske folketoner "Kvite vengjer" "Småbyskisser", s u i t e 1) " H e r r Ordføreren! 2) "Søndag m o r g e n " 3) "Syklubb" 4) "Bønder i b y e n " "Under stjärnorna" "Jomfruen av O r l e a n s ouverture


Choir of the West

1970 European Tour Pacific Lutheran University Tacoma, Washington/USA

UNDER BESKYTTELSE AV KONSERTBYRÅET A /

NORDMANNS-FORBUNDET

s

DOMKIRKEN l ø r d a g 2 7 . j u n i 1970 k l . 19.00

K r . 7, -

Nr.

026

Maurice H. Skones, Director M i | t

° " Nesvig, Manager


Program

Part Two Benjamin Britten

H Y M N T O ST. C E C I L I A

Part One

(A)

SING W E M E R R I L Y U N T O G O D O U R S T R E N G T H (Fanfare for Two Choirs)

Martin Shaw (1875-

)

Sing we merrily unto G o d our strength, make a cheerful noise unto the G o d of Jacob. Take the psalm, bring hither the tabret, the merry harp with the lute. Blow up the trumpet in the new moon, even in the time appointed; upon our solemn feast day. Blessed are they that dwell in T h y house: they w i l l be always praising Thee. Blessed is the man whose strength is in Thee: i n whose heart are T h y ways; who, going through the vale of misery use it for a well; and the pools are filled with water. They w i l l go from strength to strength. Sing, make a cheerful noise, sing we merrily unto G o d !

L O R D , IN T H Y R E S U R R E C T I O N (For Double Chorus)

Jacobus Gallus (1550-1591)

L o r d , in thy resurrection, O L o r d Jesus Heaven and earth are full of joy, Hallelujah! N o w is the L o r d from death arisen, W h o for us upon the cross did perish, Hallelujah! Then the disciples joyful were, W h e n the L o r d they saw, Hallelujah!

W H O WITH GRIEVING SOWETH W h o with grieving soweth, he shall with gladness harvest. H e goeth forth and weepeth, yet bearing precious sowing, Returning rejoicing he bringeth bountless harvest.

(Sunn in German)

T H E SPIRIT A L S O H E L P E T H US (For Double Chorus)

(1586-1630)

O L o r d , now let T h y might prevail, To gird with strength our weakness frail, That we may conquer through Thee alone, By life and death brought to Thy high throne. Hallelujah!

I cannot err; There is no creature W h o m I belong to, W h o m I could wrong. I am defeat W h e n it knows it Can now do nothing By suffering. A l l you lived through, Dancing because you No longer need it For any deed. I shall never be Different. Love me.

Andante con Moto

O ear whose creatures cannot wish to fall, O calm of spaces unafraid of weight, Where Sorrow is herself forgetting all The gauchness of her adolescent state, Where Hope within the altogether strange F r o m every outworn image is released, A n d Dread born whole and normal like a beast Into a world of truths that never change: Restore our fallen day, O re-arrange.

O dear white children casual as birds, Playing among the ruined languages, So small beside their large confusing words, So gay against the greater silences Of dreadful things you d i d : O hang the head, Impetuous child with the tremendous brain, O weep, child, weep, O weep away the stain, Lost innocence who wished your lover dead, W e e p for the lives your wishes never led.

O cry created as the bow of sin Is drawn across our trembling violin. O weep, child, weep, O weep away the stain. O law drummed out by hearts against the still L o n g winter of our intellectual w i l l . That what has been may never be again. O flute that throbs with the thanksgiving breath Of convalescents on the shores of death. O bless the freedom that you never chose. O trumpets that unguarded children blow About the fortress of their inner foe. O wear your tribulation like a rose. W . H . Auden.

/. S. Bach (1685-1750)

(B) Allegro N o n Tanto Therefore, the Spirit for us interceded! with inexpressible groanings.

(D) Chorale O thou consoling fire, gift divine, Our joyful hearts with strength incline To serve Thee ever with steadfast love, That earthly sorrow cannot move.

Vivace

I cannot grow; I have no shadow T o run away from, I only play.

Blonde Aphrodite rose up excited, M o v e d to delight by the melody, W h i t e as an orchid she rode quite naked In an oyster shell on top of the sea; A t sounds so entrancing the angels dancing Came out of their trance into time again, A n d around the wicked in Hell's abysses The huge flame flickered and eased their pain. Blessed Cecilia, appear in visions T o a l l musicians, appear and inspire: Translated Daughter, come down and startle Composing mortals with immortal fire.

(A) Andante C o n Moto The Spirit also helpeth us, for we know not what we should rightly pray for.

(C) A l i a Breve The Searcher of hearts ever knoweth the m i n d dwelling in the Spirit. Because H e pleads for all the saints according to the w i l l of G o d .

Tranquillo e Scorrevole

In a garden shady this holy lady W i t h reverent cadence and subtle psalm, L i k e a black swan as death came on Poured forth her song i n perfect calm: A n d by ocean's margin this innocent virgin Constructed an organ to enlarge her prayer, A n d notes tremendous from her great engine Thundered out on the Boman air.

(C)

Johann Hermann Schein

(B)

William

P R E L U D E FOR VOICES (William

Schuman

Schuman is the Musical Director of Lincoln Center, New York City)

A stone, a leaf, an unround door; of a stone, a leaf, a door. A n d of all the forgotten faces. Naked and alone we came into exile. In her dark womb we did not know our mother's face; from the prison of her flesh have we come into the unspeakable and incommunicable prison of this earth. W h i c h of us has known his brother? W h i c h of us has looked into his father's heart? W h i c h of us has not remained forever prison pent? W h i c h of us is not forever a stranger and alone? O Waste of loss, in the hot mazes, lost among bright stars on this most weary unhright cinder, Lost! Remembering speechlessly we seek the great forgotten language, the lost lane end into heaven, a stone, a leaf, an unfound door. Where? When? O lost, and by the w i n d grieved, ghost, come back again. (Words from "Look Homeward

Angel" by Thomas Wolfe)


PRAISE T O G O D

Knut Nystedt

Praise to G o d , immortal praise, For the love that crowns our days, Bounteous source of ev'ry joy, Let thy praise our tongue employ.

A l l to Thee our G o d , we owe. Source whence all our blessings flow. As thy prosp'ring hand hath blest, M a y we give Thee of our best.

A n d by deeds of kindly love, For thy mercies grateful prove. Sing ye through all our days. Praise to G o d , immortal praise!

Paul Christiansen

PRAYERS O F S T E E L

L a y me on an anvil, O G o d . Beat me and hammer me into a crowbar, L e t me pry loose old walls, L e t me lift and loosen old foundations. L a y me on an anvil, O G o d . Beat me and hammer me into a steel spike, Drive me into the girders that hold a skyscraper together. Take red hot rivets and fasten me into the central girders. L e t me be the great nail holding a skyscraper together Through blue nights into white stars. Carl Sandburg

C. A. Fischer-Albert

SONG O F MARY

INTERMISSION

Kranz

Come ye who wander 'neath the palms yonder, Angels all holy, see how he slumbers, H e slumbers so lovely, my C h i l d . H o l d ye the branches, calm ye the w i n d .

Part Three " M A S S IN G M A J O R (A) Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison.

Part Four

Kyrie

(B) Gloria Gloria i n excelsis Deo, E t in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex coelestis! Deus Pater omnipotens! Domine, F i l i unigenite, Jesu Christe! Domine Deus! Agnus D e i ! Filius Patris! Q u i tollis peccata m u n d i ! Miserere nobis; Suscipe deprecationem nostram. Q u i sedes ad dexteram Patris. Miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, T o solus Dominus, T u solus altissimus, Jesu Christe! C u m sancto Spiritu In Gloria D e i Patris. Amen.

(Sung in Latin)

Francis Poulenc

L o r d , have mercy upon us Christ, have mercy upon us L o r d , have mercy upon us.

G l o r y be to G o d on high, A n d peace on earth to men of good w i l l . W e praise Thee, we bless Thee, W e adore Thee, we glorify Thee. W e give Thee thanks for T h y great glory. O L o r d G o d , O heavenly K i n g ! O G o d , Father Almighty! O L o r d Jesus Christ, o n l y begotten Son! O L o r d G o d ! L a m b of G o d ! Son of the Father! O T h o u , who takest away the sins of the world! Have mercy upon us; Receive our prayer. O Thou, who sittest at the right hand of the Father, H a v e mercy upon us. For T h o u alone art holy T h o u alone art L o r d , T h o u alone art most high, Jesus Christ! Together with the H o l y Ghost, In the glory of G o d the Father. Amen.

(C) Sanctus Sanctus Dominus Deus Pleni sunt coeli et terra. Gloria tua. Hosanna in excelsis.

H o l y , holy, holy, L o r d , G o d Almighty, Heaven and earth are full of thy glory. Hosanna in the highest.

(D) Agnus D e i - Agnus D e i Q u i tollis peccata mundi Miserere nobis D o n a nobis pacem.

L a m b of G o d That taketh away the sins of the world, Have mercy on us, and grant us thy peace.

" O r Selections to be Announced

(1899-1963)

IN T H A T G R E A T G E T T I N ' UP M O R N I N ' H e i n z C.E.F.

O DAY F U L L OF G R A C E

Werner

Zimmerman

Weyse-F. Melius Christiansen

O day full of grace, which we behold, N o w gently to view ascending; Thou over the earth thy reign unfold, Good cheer to all mortals lending, That children of light in ev'ry clime M a y prove that the night is ending. H o w blest was that gracious midnight hour, W h e n G o d in our flesh was given; Then flushed the dawn with light and power, That spread o'er the darkened heaven; Then rose o'er the world that Sun divine W h i c h gloom from our hearts hath driven. W i t h joy we depart for our fatherland, A n d there we shall walk in endless light. (Danish, 14th Century, Anonymous-Grundtvig,

OPTIONAL SELECTIONS Friedrich Niedt

IN M I R T H A N D IN G L A D N E S S

(1674-1717)

In mirth and in gladness and joyance be A l l they that seek Thee, L o v i n g Thy healing ; Let them praise Thee, ever saying: The L o r d be ever praised. W e praise Thee, O Thou Jesus Christ, W h o as man art sacrificed, O f maiden mother born tonight, ' M i d joy in Heav'n of hosts of Light! Have mercy, L o r d !

BLESSING, GLORY, A N D WISDOM

George Gottfried Wagner

Blessing, glory, and wisdom, and thanks, pow'r, and might to the L o r d our G o d , be unto our G o d , for evermore. Hallelujah, Amen.

(1698-1756)

1826)


THE

REDEEMER

Leland B. Sateren

(A) Promise C r y the tidings, Prophet, T e l l the promise c l e a r Christ w i l l come for dying, God's own Son so dear.

T H E L A S T SPRING

(Arr. by Paul ].

Edvard Grieg

Christiansen)

Once again I could see winter leave, and springtime advancing. Buds soon appeared on hedge and tree, and flowers were dancing. L i f e in its beauty once again I see, but must from it sever; Sad then of heart I wonder if this be the last spring forever. Green was the grass, and the flowers now shown forth in brilliant array. Once more I hear the joyous song of spring, of sun and summer.

(B) Birth In solemn solitude She births our L o r d , O hushed Nativity Incarnate W o r d .

A M I G H T Y F O R T R E S S IS O U R G O D Randall Thompson

T H E G A R M E N T O F PRAISE (From "Requiem"

for Double

Chorus)

(A) L e t Every T h i n g That H a t h Breath Let ev'ry thing that hath breath praise the L o r d . Let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains. Break forth into singing, ye mountains, break forth, O forest and ev'ry tree therein.

HILSEN F R A PACIFIC L U T H E R A N UNIVERSITY

(B) L e t T h e m Give Glory Let them give glory unto the L o r d , and declare his praise i n the islands. L e t the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof. (C) Praise H i m A l l Ye Stars of Light Praise H i m a l l ye stars of light. L e t the heav'n and earth praise H i m . A n d a l l the sons of G o d shouted for joy. F o r they went at large like horses, and leap'd like lambs, praising Thee, O G o d .

Ole Bull

S A E T E R J E N T E N S SON D A G (Arr. by Paul J. Christiansen) Paa Solen jeg ser, det lider alt frem, snart er det ved Hdimesse tide. O, den, som en stund fik onske sig hjem blant folk, som paa kirkevei skride! Nåar Solskiven stiger lidt, saa den staar der medt over skaret i kammen, da ved jeg i Dalen klokkerne gaar da ringer fra Taarnet det sammen.

Eugene Wiegman, Rektor

Spiritual arr. Dawson

GLORY, H A L L E L U J A H ! T O D E N E W BORN KING

Jeg er saa glad hver Julekveld, T h i da blev Jesus fodt; D a lyste Stjernen som en Sol, O g Engle sang saa sodt. D a taender Moder alle L y s , O g ingen K r o g er mork; H u n siger, stjernen lyser saa I helle Verdens Ork. Jeg er saa glad hver Julekveld, D a synge vi hans Pris, D a aabner han for alle Smaa Sit sode Paradis.

Folk i Skandinavia har vaert så elskveridge mot oss tidligere og har vist så stor gjestfrihet at Choir of the West nå kommer tilbake for andre gang. Koret består av studenter som forbereder seg t i l en karriere i undervisning, medisin, sosiologi, sykepleie, biologi og mange andre yrker innen kunst og vitenskap. P L U ble grunnlagt av menn som kom fra Norge. Deres mot og idealisme levde videre, og i dag står vårt universitet som et monument over deres drømmer. Mange av kormedlemmene er av skandinavisk avstamning, og har slektninger som lever i Norge, Sverige, Danmark og andre and i Europa. Derfor føler vi et sterkt personlig slektskap med våre tilhørere. The Choir of the West synger de mektige og evig vakre salmer fra vår kirkemusikk. De er frydefulle og inderlige og alle priser og aerer G u d . Jeg håper vår sang v i l bringe dere glede og berikelse. Mange takk for deres varme velkomst og goodwill. M e d hjertelig hilsen

E V ' R Y T I M E I F E E L T H E SPIRIT

J E G E R SAA G L A D

Martin Luther

arr. Kittelson

arr. Margrethe Hokanson


Choir Personnel â&#x20AC;&#x201D; 1970 SOPRANO I

S O P R A N O II

Adolf, Helen G o m e , Marsha Greve, Brigitte Hoist, Joanne Jechort, W e n d y Landry, Alice Olberg, Charlotte Stanley, Shauna Stober, Diane

American Falls, I d Steilacoom, Wash. Loleta, Calif. Kent, Wash. Clarkston, Wash. Bremerton, Wash. Cupertino, Calif. Tacoma, Wash. Spokane, Wash.

ALTO I

Haugen, Sandra Havre, Mont. Holt, Denise Paoli, Penn. Oke, W a l a y n Everett, W a s h . Schnaible, Ellen Endicott, Wash. Scott, Mary Bellevue, Wash. Staley, G w e n Post Falls, Idaho Stein, Sheri O l y m p i a , Wash. Swalling, Judy Marysville, Wash. Turner, Julie Yakima, Wash. Wetterstrom, Eileen Portland, Ore. Wraalstad, Karen ...Great Falls, Mont. A L T O II

Adolf, Arlis Dambach, Janet Herivel, Deborah Hutson, Deborah K e l l y , Bernadette Koschmann, Constance. Mosier, L a u r e l Olberg, D a l w y n Smith, Sharon

American Falls, Idaho Portland, Ore. Everett, Wash. Portland, Ore. Vernon, B . C . Juneau, Alaska Canby, M i n n . Tacoma, Wash. Tacoma, Wash.

Andre, Katherine Cornils, Deborah Hornbaker, Cathy Kramer, Gretehen .. Loken, L i n d a Nelsen, Kristine Otheim, Signe Paulson, Solveig Sommars, Elizabeth. Wise, Rebecca

Junction City, Ore. Seattle, Wash. Steilacoom, Wash. Shelby, Mont. Bend, Ore. Sacramento, Calif. Tacoma, Wash.

Allen, Greg Seattle, Wash. Edmonds, D a v i d Bothel, Wash. Johnson, Irvine Lebanon, Ore. Keller, Banjamin Tacoma, W a s h . Markman, Donald .. Beaverton, Ore. Parker, Douglas Marysville, Wash. Pritchard, Gordon ... Goldendale, Wash.

Bremerton, Wash. Portland, Ore. Portland, Ore. Billings, Mont. Salem, Ore. Portland, Ore. Anacortes, Wash. Tacoma, Wash. Billings, Mont.

Berg, Robert Seattle, Wash. Christiansen, E r i k . ..Moorhead, M i n n . Espeseth, Jon Tacoma, W a s h . Hagen, D a v i d Darjeeling, India Lieberg, Douglas Bellevue, W a s h . Nelson, Paul Spokane, Wash. Nesvig, Philip Tacoma, W a s h . Paulson, D a v i d Spokane, W a s h . Payn, Frank Tacoma, Wash. Svendsen, John Yakima, Wash.

TENORI

Honolulu, H a w a i i N . Hollywood, Calif. Seattle, W a s h . Tacoma, W a s h . M i l w a u k i e , Ore. Portland, Ore. Kennewick, W a s h . Spokane, Wash. Edmonds, Wash. Tacoma, W a s h .

T E N O R II

Amundson, E d w a r d Carder, Gregg G o m e , Ivan Iverson, Thomas Kemple, H a r o l d Scholz, ' M a r k Skones.Paul

BASS I

B A S S II

Grams, Randall Houglum, M a r k Houglum, Thomas Huisinga, Craig Hunter, John Kuehn, Bernd Mackey, Timothy Smith, Dennis Thorson, R. Gray

CHOIR OFFICERS Mark Houglum, President Douglas Lieberg, Vice-President

Charlotte Olberg, Secretary-Treasurer, Historian Ivan G o m e , Student Manager Greg Allen, Student Director

PACIFIC L U T H E R A N

UNIVERSITY

D r . Eugene Wiegman, President PRINTED IN N O R W A Y R E I S T A D

&

S Ă&#x2DC; N N ,

O S L O

Tacoma, W a s h i n g t o n 98447


'j'

Bfo 1969 1970  

Bergen Public Library