Page 1


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 8 . september 1949 k l . 19.30 i Koncert-Palæet o

ÅPNINGSKONSERT Dirigent: OLAV

K I E L L A N D Solist:

IVAR

JOHNSEN (klaver)

B E R G E N OFF. BIBLIOTEK MUSIKKAVDELINGEN


PROGRAM OD

Edvard Grieg:

Gammelnorsk romanse m e d variasjoner,

1843-1907

—»—•

O

P

5i

Konsert i a-moll f op.

k l a v e r og orkester,

16

1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Allegro marcato Solist: Ivar Johnsen

—t—

Symfoniske danser, op. 1. 2. 3. 4.

64

Allegro moderato e marcato Allegretto grazioso Allegro giocoso Allegro molto e risoluto


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 15. september 1949 k l . 19.30 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Dirigent: OLAV

K I E L L A N D Solist:

Sangerinnen RANDI

HEIDE

STEEN


PROGRAM 09 Claude

Debussy:

1862—1918

D e n hellige Sebastians m a r t y r i u m Mysterium av Gabriele cTAnnunzio Symfoniske fragmenter 1. 2. 3 4.

Harald

Lie:

Liljegården. P r e l u d i u m E k s t a t i s k dans og finale av 1. a k t Lidelseshistorien — attacca Den gode hyrde

Skinnvengbrev, op. 6 "j

1903—1942

Finn

Ludt:

F u g l e n h i n vare (l.g.) \ Se tekst

1918—

Edvard

Grieg:

Solveigs sang

1843—1907

Carl M. von Weber: Agath.es arie av opr. «JegerH86-1826 bruden» Solist: Randi Heide Steen

Ludw. van Beethoven: Symfoni nr. 4 i B - d u r , op. 60 1770—1827

. . a j ' -

1. 2. 3. 4.

a h

Adagio — Allegro vivace Adagio Allegro vivace Allegro non troppo


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 2 2 . september 1949 k l . 19.00 i

Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT OLAV

Dirigent: Solist:

KIELLAND

ALEKSANDER BOROVSKY

P R O G R A M

Edvard Grieg:

(klaver)

:

Høst, ouverture

1843—1907

Joh.

Seb. Bach:

1685—1750

Anton

Bruckner.

1824—1896

Klaverkonsert i d-moll 1. Allegro 2. Adagio 3. Allegro

Solist: Aleksander

Borovsky

Symfoni nr. 3 i d-moll (l.g.) 1. 2. 3. 4.

Allegro moderato Adagio, quasi andante Scherzo. Allegro molto F i n a l e . Allegro


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag 29. septbr. 1949 k l . 19.30 i Koncert-Palæet

SYMFONI Dirigent:

KONSERT

OLAV

KIELLAND

CAMILLA

Solist:

WICKS

P R O G R A M : Bjarne

Brustad:

S y m f o n i nr. 1 (l. g.) i . Andante attacca 2. Andante 5. Scherzo capriccioso 4. Finale. Allegro rna non troppo M e d v . : Svanhild Helland H ansen (sopran-solo)

Mozart:

V i o l i n k o n s e r t nr. 5 i A - d u r 1. Allegro aperto — Adagio — Allegro aperto 2. Adagio 3. Tempo d i Minuetto — Allegro — Tempo di Minuetto Solist : Camilla Wicks

1895—

W.

A.

1756—1791

Edvard

Grieg:

1843—1907

Ludw.

van

1770—1827

Beethoven:

T o elegiske melodier for s t r y k e orkester, op. 34 : a) Hjertesår b) Våren

O u v e r t u r e nr. 3 t i l «Leonore», op.

72

a


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 30. september 1949 k l . 13.20 i Koncert-Palæet

1. S K O L E - K O N S E R T Dirigent:

OLAV

KIELLAND

PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmester O L A V

Edvard

Grieg:

1843-1907

Georg Fr.

Händel:

1685—1759

KIELLAND

U t d r a g a v Gammelnorsk romanse med variasjoner, op. 51 2. sats a v Concerto grosso i a-moll Allegro

Joh. Seb. Bach: 1685—1750

A v suite n r . 3 i D - d u r a) A i r b) Bourré


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag 30. septbr. 1949 k l . 19.15 i Koncert-Palæet

SYMFONI

KONSERT

OLAV

Dirigent:

KIELLAND

CAMILLA

Solist:

WICKS

P R O G R A M Bjarne

Brustad:

W. A.

Mozart:

1756—1791

Edvard

Symfoni nr. 1 1. Andante attacca 2. Andante 5. Scherzo capriccioso 4. Finale. Allegro m a non troppo Med v . : Svanhild Helland Hansen (sopran-solo)

1895—

Grieg.

1843—1907

Ludw. van Beethoven: 1770—1827

Violinkonsert n r 5 i A - d u r 1. Allegro aperto - Adagio — Allegro aperto 2. Adagio 3. Tempo d i Minuetto — Allegro — Tempo d i Minuetto Solist: Camilla Wicks

T o elegiske melodier for strykeorkester, op. 34 : a) Hjertesår b) Våren Ouverture n r . 3 t i l «Leonore», op.

72

a


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 6. oktober 1949 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT KARSTEN

Gjestedirigent: FRIDTJOF

Solist:

ANDERSEN

BACKER-GRØNDAHL

P R O G R A M :

Johan

Symfonisk innledning t i l Bjørnstjerne Bjørnsons «Sigurd Slembe», op. 8

Svendsen:

1840—1911

Fr.

K o n s e r t for klaver og orkester i f - m o l l , op. 21

Chopin: 1810—1849

Maesto Larghetto Allegro vivace Solist: Fridtjof

Alexander

Backer-Grøndahl

Symfoni n r . 2 i h - m o l l

Borodin:

1833-1887

A

{

U

E

G

R

O

Scherzo Andante F i n a l e : Allegro

Ut JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI


BERGENS

SYMFONIORKESTER

F r e d a g den 7. oktober 1949 k l .

13.15

1 Koncert-Palæet

2. SKOLE-KONSERT KARSTEN

Dirigent:

ANDERSEN

PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmesteren U t d r a g av Gammelnorsk romanse med variasjoner, op. 51 Georg Fr. Händel:

2. sats av Concerto grosso

A v suite n r . 3 i D - d u r a) A i r b) Bourré

imm miks \åÉ$J


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 13. oktober 1949 k l . 19.00 i

Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: ODD

GRUNER-HEGGE Solist:

D e n finske sangerinne AUNE

ANTTI


PROGRAM OD

Peter Tschaikowsky: 1840—1893

Symfoni nr. 2 i c-moll (l.g.) ,

A

-J

,

a n

1. Andante sostenuto — Allegro v i v o 2. Andantino marziale 3. Scherzo 4. Finale

Y rjö

Kilpinen.

1892—

Höststämning (l.g.)

Sang ur «Kanteletar» (1. g. Vocalise (l.g.)

Jean

Sibelius:

Höstkväll

1865—

Zoltan 1882—

Se tekster

Solist: Aune

Koddly:

Antti

Håry Jånos, suite 1. 2. 3. 4. 5. 6.

E v e n t y r e t begynner Det musikalske ur i W i e n Sang Napoleons slag og nederlag Intermezzo Keiseren og hans hoff gjør sin entré


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 20. oktober 1949 k l . 19.30 i

Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: ODD

GRt)NER-HEGGE Solist: JON

BRODAL (violin)


PROGRAM 0.9 Felix

Mendelssohn Bartholdy:

1809-1847

Symfoni nr. 5 i d-moll Reformasj onssymfonien (1. g.) 1. Andante — Allegro con fuoco 2. Allegro vivace 3. Andante 4. C h o r a l : Ein'veste B u r g ist unser G o t t — Allegro vivace

Max

Bruch:

1838—1920

K o n s e r t for v i o l i n og orkester i g-moll, op. 26 1. Forspill. Allegro moderato 2. Adagio 3. Finale. Allegro energico Solist: Jon

Alfredo 1883—

Casella.

Brodal

«La giara» (Den store k r a k k e ) 1. F o r s p i l l — «Chiovu» (Siciliansk folkedans) 2. Neias d a n s — D e drukne bønders dans om k r u k k e n — D e n rasende Lollé — Finale, landlig triumfmusikk


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 21. oktober 1949 k l .

13.15

i Koncert-Palæet

4. S K O L E K O N S E R T Dirigent:

ODD

%

GRÜNER-HEGGE

hl

m

PROGRAM:

m

Orienterende innledning ved kapellmesteren

W-A

U t d r a g av Gammelnorsk romanse med variasjoner, op. 51 2. sats av Concerto grosso i a-moll Allegro

A v suite nr. 3 i D - d u r a) A i r b) Bourré

•41 Va» ^{§mww W

W

W

^øgasmssm


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 27. oktober 1949 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: ØIVIN

FJELDSTAD Solist:

Sangerinnen AASE

NORDMO

LØVBERG


PROGRAM 0.9 Edv.

Fliflet

Brcein:

Ouverture ( l g . )

1924—

Johannes Brahms:

«Immer leiser w i r d mein S c h l u m -

1833-1897

M

E

D

>

—»—

«Wir wandelten»

— »—

«Die Mainacht»

(lg.)

Solist: Aase Nordmo Levberg

Johan

Svendsen.

1840—1911

A.

Ponchielli:

«Zorahayda», Poème Symfonique E t t e r Washington Irvings «Legend of the rose of Alhambra»

A r i e fra opr. «La Gioconda»

1834—1886

U. Giordano: 1867—1948

A r i e fra opr. «André Chenier» (La m a m m a morta) Solist: Aase Nordmo Løvberg

Anton Dvorak:

Symfoni n r . 5 i e-moll, op. 95

1841—1904

( (

1. 2. 3. 4.

jr

r a

(j

e n

n

y

e

verden»

Adagio — Allegro molto Largo Scherzo Allegro con fuoco


BERGENS

SYMFONIORKESTER

m

vill P SL

rV

T o r s d a g den 10. n o v e m b e r

1949 k l . 19.00

i Koncert-Palæet

SYMFONI KONSERT OLAV

Dirigent: Solist:

mit

EMIL

KIELLAND

TELMANYI

P R O G R A M

Joh. Seb. Bach:

(violin)

:

Brandenburgerkonsert n r . 3 i G-dur for strykeorkester

1685—1750

Allegro — Allegro

Ludw. van Beethoven: 1770-1827

Violinkonsert i D - d u r , op. 61 1

2. 3.

Harald 1897—

Sæverud:

allegro m a n o n troppo Larghetto Rondo Solist: Emil Telmånyi

S y m f o n i n r . 5 — quasi u n a fantasia — op. 16

ÜU JOHN GRIEGS BOITfRVKKER]

1


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 11. november 1949 k l . 13.15 1

Koncert-Palæet

5. SKOLE-KONSERT OLAV

Dirigent:

W

KIELLAND

PROGRAM :

"

Orienterende innledning ved kapellmesteren Joseph

S y m f o n i n r . 104 i D - d u r , «Londonersymfonien»

Haydn.

1732—1809

1. Adagio

W. A.

Mozart:

S y m f o n i nr. 29 i A dur 2.

Ludw. van Beethoven. 1770—1827

Allegro

Andante

Symfoni nr. 5 i c - m o l l , op. 67, «Skj ebnesymf onien» 1. Allegro con brio

!t/S JOHN 8RML6S BUKTRÏKKEHI


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag 17. novbr. 1949 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONI-KONSERT OLAV

Dirigent: Solist:

CX;

KIELLAND

Sangerinnen A N N E

mc

BROWN

P R O G R A M : S y m f o n i nr. 29 i A - d u r , v e r k 201 1. Allegro moderato 2. Andante 3. Menuetto 4. Allegro con spirito

(1-g-)

«Pleurez, pleurez mes Yeux», arie fra opr. «Le Cid» (l.g.) Solist: Anne

Brown

Salce's arie fra opr. «Othello» (l.g.) A r i e fra opr. «Aida» Solist: Anne

Brown

S y m f o n i nr. 2 i D - d u r , op. 73 1. 2. 3. 4.

Allegro non troppo Adagio non troppo Allegretto grazioso Allegro con spirito

-Sv-.


6. SKOLE KONSERT OLAV

Dirigent:

KIELLAND

rø PROGRAM : TS/Il) r- m t » * ul w , l

Orienterende innledning ved Joseph

kapellmesteren S y m f o n i n r . 104 i D - d u r , «Londonersymfonien»

Haydn:

1732—1809

1. Adagio

W. A.

S y m f o n i n r . 29 i A - d u r

Mozart:

1756—1791

2.

Ludw. van Beethoven. 1770—1827

Allegro

Andante

Symfoni nr. 5 i c - m o l l , op. 67, «Skj ebnesymfonien» 1. Allegro con brio

i/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKER!

rf*»»


T o r s d a g den 24. november 1949 k l . 19.15

Ml R A W

MN.

i

Koncert-Palæet

SYMFONI Gjestedirigent:

KONSERT FRITZ

P R O G R A M F . J3. Busoni. IK i l k

BUSCH

:

L y s t s p i l l ouverture, op. 38 (l.g.)

1866—1924

Max

Reger:

1873—1916

/ø/*s.

Brahms

1833—1897

E n romantisk suite, op. 125 (l.g.) a. N o t t u r n o b. Scherzo c. Finale

(Se tekst)

Symfoni n r . 4 i e-moll, op. 1. 2. 3. 4.

Allegro n o n troppo Andante moderato Allegro giocoso Allegro energico e passionato

A/S JOHN GRIEGS B9KTRYKKEBJ


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 1. desember 1949 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT OLAV

Dirigent: Solist:

Pianistinnen

KIELLAND

INGEBJØRG

P R O G R A M Edvard

Grieg:

1843—1907

F ar tein

Valen.

Igor Strawinsky : 1882—

Ludw. van Beethoven. 1770—1827

GRESVIK

:

L y r i s k suite, op. 54 1. Gangar 2. N o t t u r n o 3. T r o l l t o g

Kirkegården v e d havet, op. 20 (1. g.) Capriccio (l.g.) a) Presto, attacca b) A n d a n t e rapsodico, attacca c) Allegro capriccioso m a tempo giusto Solist: Ingebjørg Gresvik

S y m f o n i n r . 8 i F - d u r , op. 93 1. 2. 3. 4.

Allegro vivace e con brio Allegretto scherzando Tempo d i menuetto Allegro vivace


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 8 . desember 1949 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

OPERA

AFTEN

Dirigent: OLAV

K I E L L A N D Solister:

CISSI

CLEVE

BJARNE

og

BUNTZ


PROGRAM 09

1.

G. A. Rossini:

Ouverture t i l opr. «Barberen i Sevilla»

1712-1838

2 a. G. Donizetti:

K a v a t i n e av opr. «Don Pasquale»

1797—1848

b.

Scene og arie a v opr. «Rigoletto»

G. Verdi: 1813—19 1

Solist : Cissi Cleve

3 a.

—»—

A r i e av opr. «Aïda»

b.

-»—

Canzone a v opr. «Rigoletto» Solist: Bjarne Buntz

4.

F o r s p i l l t i l opr. «La Traviata»

—»—

5 a. G.

Puccini:

Valsarie av opr. «La Bohème»

1858—1924

b.

- » —

A r i e a v opr. «Madame Butterfly» Solist : Cissi Cleve

6 a.

—»—

Arie a v Iste akt a v opr. «Tosca»

b.

—»—

A r i e a v 3dje a k t a v opr. «Tosca» Solist : Bjarne

Kjærlighetsduett a v opr. «Madame

7.

Butterfly»

8.

Buntz

Otto Nicolai: i8io-i849

Cissi Cleve og Bjarne Buntz

Ouverture t i l opr. «De lystige koner i Windsor»

KONSERTEN

GJENTAS

med uforandret program fredag 9. desember k l . 19.00


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 9. desember 1949 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

OPERA-AFTEN Dirigent: OLAV

K I E L L A N D Solister:

CISSI

CLEVE

BJARNE

og

BUNTZ


PROGRAM

1.

Rossini. Ouverture t i l opr. «Barberen i Sevilla»

G. A.

1 7 9 2 - 1 8 58

2 a.

G. Donizetti:

K a v a t i n e av opr. «Don Pasquale»

1737—18-18

b.

G. Verdi:

Scene og arie a v opr. «Rigoletto»

1813—1901

3 a. b.

Canzone av opr. «Rigoletto»

»

Solist:

4.

5 a.

Bjarne Buntz

Forspill t i l opr. «La Traviata»

»

G.

Cissi Cleve

A r i e av opr. «Aida»

— »

Solist:

Puccini:

Valsarie a v opr. «La Boheme»

1858—1924

b.

A r i e av opr. «Madame Butterfly»

»

Solist:

6 a. b.

»

Arie a v Iste akt av opr. «Tosca» A r i e a v 3dje akt av opr. «Tosca»

»

Solist:

7.

»

Otto

Nicolai:

1810—1849

Bjarne Buntz

Kjærlighetsduett av opr. «Madame Butterfly»

8.

Cissi Cleve

Cissi Cleve og Bjarne Buntz

Ouverture t i l opr. «De lystige koner i Windsor»


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 15. desember 1949 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONI

KONSERT

Dirigent: OLAV

K I E L L A N D Solist :

ARNE

H E N D R I K S E N (sang)


PROGRAM 0.9 Peter Tsjaikovskij:

«Romeo og Julia», ouverture

1840—1893

Sverre

Jordan:

Vårvisa

1889—

Edv. Grieg:

E n drøm

Se tekster

1843—1907

Eyvind

Alnæs.

Vårlengsler

1872—1932

Sparre

Olsen.

Solist: Arne

Hendriksen

N o r s k dans n r . 1 (Uroppførelse)

1903—

Georges Bizet: 1838—1875

G. Donizetti: 1797—1848

G. A.

Rossini.

1792—1858

R e s i t a t i v og arie a v opr. «Perlefiskerne» (l.g.) Arie a v opr. «Kjærlighetsdrikken» (Lg.)

L a D a n z a (Neapolitansk t a r a n tella) Solist: Avne

Franz

Liszt.

1811—1886

Hendriksen

«Les Préludes» (Evighetens forspill), symfonisk d i k t n i n g nr. 3 etter Lamartine Menneskets tilblivelse — Kjærlighetens g r y — Livsstormer — Naturhvile — K a m p og seier


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 12. januar 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT OLAV

Dirigent:

NICOLAI

Solist:

KIELLAND

ORLOFF

(klaver)

P R O G R A M :

W. A,

S y m f o n i n r . 35 i D dur (Haffnersymfonien)

Mozart:

1756—1791

till

1. Allegro con spirito 2. Andante 3. Menuetto 4. Finale (Presto)

Peter I.

Tsjaikovskij,

1840—1893

Klaverkonsert n r . 1 i b - m o l l , op. 23 1. Allegro non troppo e molto maestoso — Allegro con spirito 2. A n d a n t i n o simplice 3. Allegro con fuoco Solist: Nicolai Orloff

Richard

Wagner:

F o r s p i l l t i l opr. «Lohengrin»

1813—1833

Johan

Svendsen:

«Norsk Kunstnerkarnaval»

1840—1911

MUS1KKAVDEL


9. S K O L E - K O N S E R T OLAV

Dirigent:

KIELLAND

fili PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmesteren

Franz

Schubert:

1797—1828

Johs.

Brahms.

1833—1897

Joh.

Svendsen

1840—1911

Mellomaktsmusikk nr. 2 i B - d u r «Rosamunde» a

v

A v symfoni n r . 3 i F - d u r , op. 90 3. sats : Poco allegretto

«Norsk Kunstnerkarnaval»


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 19. januar 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT OLAV

Dirigent: Solist:

KIELLAND

D e n franske sangerinne

P R O G R A M W. A.

Mozart:

MARIE

BERONITA

:

Ouverture t i l opr. «Tryllefløyten»

1756—1791

Susannas arie av opr. «Figaros bryllup» Zerlinas arie av opr. «Don Juan» Paminas arie a v opr. «Tryllefløyten» Blondes arie a v opr. «Bortførelsen fra Seraillet» Nattens dronnings arie n r . 2 a v opr. «Tryllefløyten» Solist : Marie

S y m f o n i n r . 8 i c-moll (l.g.) 1. 2. 3. 4.

Allegro moderato Scherzo Allegro moderato Adagio Finale

Beronita


Fredag den 20. januar 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

;.-.U.V«*-\

>

10. S K O L E K O N S E R T OLAV

Dirigent:

KIELLAND

PROGRAM i

tim

Orienterende innledning ved

Franz

Schubert.

1797—1828

Johs,

Brahms:

1833—1897

tøs

f

Joh.

Svendsen:

kapellmesteren

Mellomaktsmusikk n r . 2 i B - d u r av «Rosamunde»

A v symfoni n r . 3 i F - d u r , op. 90 3. sats : Poco allegretto

«Norsk Kunstnerkarnaval»

1840—1911

ømm

JOHN GRIEGS

mim


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 26. januar 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Dirigent: OLAV

KIELLAND Solist:

KJELL

BÆKKELUND (klaver)


PROGRAM OD Edv. Grieg: 1843-1907

F r a Holbergs t i d . Suite i gammel stil for s t r y k e orkester, op. 40 a) b) c) d) e)

Ludw. 1 7 7 0

van Beethoven: ~

1 8 2 7

Prelude Sarabande Gavotte — Musette Air Rigaudon

Konsert for klaver og orkester, nr. 3 i c-moll, op. 37 1. Allegro con brio 2. Largo 3. Rondo — Allegro Solist : Kjell

Geirr

Tveitt:

1908—

Bækkelund

«Birgingu». Koreografisk drama i 27 opptrinn (l.g.)


BERGENS

SYMFONIORKESTER

F r e d a g den 27. januar 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

11. S K O L E K O N S E R T OLAV

Dirigent:

KIELLAND

PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmesteren

Franz

Schubert:

1797—1828

Johs. Brahms: 1833-1897

Joh. Svendsen:

Mellomaktsmusikk nr. 2 i B - d u r «Rosamunde» a

v

A v symfoni nr. 3 i F - d u r , op. 90 3

s

a

t

s

.

p

o

c

o

a

i] g e

r e

tto

«Norsk Kunstnerkarnaval»

1840—1911

A/3 JOHN MII8S HKrUKXWU


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 2. februar 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONI

KONSERT

Dirigent: SVERRE

JORDAN

Solist : SVANHILD

HELLAND (sang)

HANSEN


PROGRAM Q.9 Händel—Harty: 1685—1759

1879—

Suite for orkester (av " T h e W a t e r music") 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sverre

Jordan:

1889—

Allegro Air Bourrée Horn-pipe Andante espressivo Allegro deciso

Morgen U n g Aslaug Wiegenlied Solist: Svanhild Helland

A.

Borodin.

E n steppeskisse f r a M e l l o m - A s i a (Se tekst)

1834—1887

G.

Verdi:

1813—1901

R.

Wagner:

1813—1883

Leonoras arie a v opr. «Troubaduren», (IV. akt) Elsas drøm av opr. «Lohengrin», (I. akt) Solist: Svanhild Helland

Chr.

Sinding:

1856—1943

Hansen

Hansen

Symfoni n r . 2 i D - d u r , op. 83 1. Allegro moderato 2. Andante 3. Allegro


BERGENS

SYMFONIORKESTER

F r e d a g den 3. februar 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

12. S K O L E - K O N S E R T VICTOR

Dirigent:

ROSTIN

SVENDSEN

PROGRAM: Orienterende innledning ved

Franz Schubert: 1797—1828

Johs. Brahms: 1833-1897

Joh.

Svendsen:

1840—1911

lærer S I G U R D

KOLSTØ

Mellomaktsmusikk n r . 2 i B - d u r «Rosamunde» a

v

A v symfoni n r . 3 i F - d u r , op. 90 J

s

a

t

s

.

p

o

c

o

allegretto

«Norsk Kunstnerkarnaval»


1^ fes

BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 9. februar 1950 k l . 19.00 i

SS fli

Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT ARVID

Gjestedirigent: Solist:

GASPAR

CASSADO

P R O G R A M

Edward

Tubin:

1905—

Fartein

FLADMOE (cello)

:

Symfoni n r . 5 i h - m o l l (l.g.) 1. Allegro energico 2. Andante 3. Allegro assai

Valen:

Den

stille ø, op. 21 (l.g.)

1887—

Anton

Dvorak.

1841—1904

Konsert for cello og orkester i h-moll, op. 104 1. Allegro 2. Adagio m a non troppo 3. Allegro modeiato S o l i s t : Gaspar

tr* Ju ''H

Cassado


-Y

BERGENS

SYMFONIORKESTER

F r e d a g den 10. februar 1950 k l . 13.15 i

Koncert-Palæet

13. S K O L E - K O N S E R T ARVID

Dirigent: Solist:

GASPAR

FLADMOE

CASSADO

(cello)

P R O G R A M :

Orienterende innledning ved kapellmesteren

Edward 1 9 0 5 —

Tubin:

A v symfoni nr. 5 i h-moll 1. Allegro energico

Romanse i C-dur

Av Konsert for cello og orkester i h-moll, op. 104 1.

Allegro Solist:

Gaspar Cassado

Ut i GBIRGR RflKTRVKKPP.t


T o r s d a g den 16. februar 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent:

•»5

FLADMOE

D e n franske harpistinne J A N I N E

Solist:

MOREAU

8$8 P R O G R A M :

11;

111

ARVID

Albert

Roussel:

/m åe)

Sinfonietta, op. 52, for strykere

1869—1937

Maurice

Ravel:

<i.g.)

Introduction & Allegro (l.g.)

1875—1937

Gabriel

Pierné:

1863—1937

K o n s e r t s t y k k e for harpe m e d orkester Solist:

Johan

Svendsen:

1840—1911

Janine

Moreau

S y m f o n i n r . 1 i D - d u r , op. 4 1. M o l t o allegro 2. Andante 3. Allegretto scherzando 4. F i n a l e


BERGENS

SYMFONIORKESTER

F r e d a g den 17. februar 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

14. S K O L E K O N S E R T Dirigent: Solist:

ARVID

JANINE

FLADMOE

MOREAU

(harpe)

PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmesteren

Albert Roussel:

Sinfonietta, op. 52, for strykere

1869—1937

Maurice

Ravel:

1875—1937

Introduction & Allegro Solist: Janine

Moreau


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Søndag den 19. februar 1950 k l . 10.00 i G i m l e

LUKKET (For Norsk Dirigent:

KONSERT Rikskringkasting) ARVID

FLADMOE

P R O G R A M : W. A. Mozart: 1756—1791

G. Bizet: 1838—1875

A.

Dvorak.

Ouverture t i l opr. «Bortførelsen fra Seraillet» L'Arlesienne suite n r . 1 1. Prélude 2. Menuetto 3. Adagietto 4. Carrillon

vSlavisk dans i g-moll

1841—1904

Johs. Brahms:

T o ungarske danser, n r . 5 og 6

1833—1897

Jean Sibelius:

Romanse i C-dur

1865—

/. Svendsen:

N o r s k rapsodi nr. 3

1840—1911

/. Halvorsen: I

Bojarernes inntogsmarsj

1864^-1935

Ut UHN IRIfll BOKTRYKKER!


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 23. februar 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: Solist:

Violinisten

ERIK GUNNAR

P R O G R A M C. F. E. Hornemann: 1841—1906

Jean

Sibelius.

1865—

TUXEN ØRBECK

:

R o m a n t i s k ouverture t i l opr. <Aladdin»

Violmkonsert n r . 1 i d - m o l l , op. 47 1. Allegro moderato 2. Adagio di molto 3. Allegro non tanto Solist: Gunnar Ørbeck

Cesar

Franck:

Symfoni i d-moll 1. Lento vekslende med Allegro non troppo 2. Allegretto 3. Allegro non troppo


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 2. m a r s 1950 k l . 19.00 i

Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT OLAV

Dirigent: Solist:

IVAR

KIELLAND

JOHNSEN

(klaver)

P R O G R A M :

Edv.

Grieg:

1843—1907

Sørgemarsj, a-moll ( T i l R i k a r d Nordraak) L o k k og Dans, op. 63

Ludw. van Beethoven: 1770—1827

Klaverkonsert n r . 4 i G - d u r . op. 58 1. Allegro moderato 2. Andante con moto 3. V i v a c e . S o l i s t

Carl

Nielsen.

1864—1931

I

v

Sinfonia E s p a n s i v a 1. 2. 3. 4.

Allegro Espansivo Andante pastorale Allegretto u n poco F i n a l e — Allegro

a

r

j h 0

n s e n


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 3. m a r s 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

15. S K O L E - K O N S E R T Dirigent: Solist:

OLAV

KIELLAND

IVAR JOHNSEN

(klaver)

PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmesteren

Carl Nielsen:

«Hanedans» a v opr. «Mascarade»

1864—1931

Jean Sibelius:

Finlandia

1865—

Edv.

Grieg:

1843—1907

A v Konsert i a-moll for k l a v e r og orkester, op. 16 1. sats: Allegro moderato Solist: Ivar

Johnsen


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g deo 9. m a r s 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONI OLAV

Dirigent: Solist:

KONSERT

ANJA

KIELLAND

IGNATIUS

P R O G R A M

Jean

Sibelius:

1865—

(violin)

:

S y m f o n i nr. 4 i a-moll, op. 63 1. Tempo molto moderato, quasi adagio 2. Allegro molto vivace 3. I l tempo largo 4. Allegro

Johannes

Brahms:

1833—1897

Konsert for violin m e d orkester i D - d u r , op. 77 1. Allegro non troppo 2. Adagio 3. Allegro giocoso, m a non troppo vivace S o l i s t : Anja

Maurice

Ravel.

1875—1937

Ignatius

«La Valse» (Keiserlig hoff ball o m k r i n g 1850)


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 10. m a r s 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

16. S K O L E - K O N S E R T Dirigent:

OLAV

KIELLAND

PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmesteren

Carl Nielsen:

«Hanedans» a v opr. «Mascarade»

1864—1931

Edv. Grieg:

L o k k og Dans, op. 63

1843—1907

Claude Debussy:

E n fauns ettermiddag — P r e l u d i u m

1862—1918

Jean

Sibelius:

1865—

Finlandia


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 16. mars 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONI Dirigent: Solist:

KONSERT

OLAV

FINN

KIELLAND

NIELSEN

(klaver)

P R O G R A M :

Johann

Seb. Bach:

1685—1750

Klaverkonsert i f-moll 1. Allegro moderato 2. Largo 3. Presto S o l i s t : Finn

Arthur

Honegger:

1892—

Anton

Conceriino (l.g.) Solist:

Bruckner:

1824—1S96

Nielsen

Finn

Symfoni nr. 7 i E-dur 1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Scherzo 4. Finale

Nielsen


a!

BERGENS

SYMFONIORKESTER

F r e d a g den 17. m a r s 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

17. S K O L E K O N S E R T Dirigent:

OLAV

KIELLAND

PROGRAM: Orienterende innledning ved kapellmesteren

Carl

Nielsen:

«Hanedans» a v opr. «Mascarade»

1864—1931

Edv.

Grieg:

L o k k og Dans, op. 63

1843—1907

Claude Debussy:

E n fauns ettermiddag — P r e l u d i u m

1862—1918

Jean

Sibelius:

1865—

Finlandia


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 23. m a r s 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent : IGOR

MARKEVITCH

Ut JOHN MIMI Bf KTHYKKfEM


PROGRAM 09 G. F.

Händel:

1685—1759

Concerto grosso n r . 16 i D - d u r , op. 6, n r . 5 Introduction :

Largo Allegro Presto Adagio Menuetto Allegro

Concertino : Jon Brodal (1. violin) Erling Knudsen (2. violin) Erik Grieg (cello)

W. A.

Mozart:

1756—1791

S y m f o n i n r . 38 i D - d u r , K . V . 504, (Pragersymfonien) Allegro 1. Adagio 2. A n d a n t e 3. Finale : Presto

R.

Wagner:

«Siegfried-idyll»

1813—1883

P.

Tsjaikovskij. 1840—1893

Nøtteknekkersuiten, op. 71 a 1. L i t e n ouverture 2. Karakteristiske danser a) Marsj b) Sukkertøyfeens dans c) Russisk dans d) A r a b i s k dans e) Kinesisk dans f) Rørfløytenes dans 3. Blomster vals


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 30. m a r s 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONI-KONSERT KARSTEN

Gjestedirigent: Solist:

ADELE

ANDERSEN

ANDERSON

(sang)

P R O G R A M : Henry Pur cell:

Chaconne i g-moll for strykere

1658—1695

Franz

Schubert.

1797—1828

P.

Tsjaikovskij: 1840—1893

P.

Mascagni: 1863—1945

(1- g.)

Symfoni nr. 5 i B-dur 1. 2. 3. 4.

Allegro A n d a n t e con moto Menuetto Allegro vivace

«Brevscenen» a v opr. «Eugen Onegin» Santuzzas arie a v opr. «Cavalleria Rusticana» S o l i s t : Adele

Rimsky-Korsakoff: 1844—1908

Anderson

Caprice Espagnole, op. 34


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g d e n 13. a p r i l 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: ØIVIN

FJELDSTAD Solist:

ENDRE

WOLF

(violin)


PROGRAM OD

C. M. von Weber: 1786—1826

Walter

Piston:

1894—

Dag

Ouverture t i l opr. «Der F r e i schütz»

Sinfonietta (l.g.) 1. Allegro gratioso 2. Adagio 3. Allegro v i v o

Wiren.

1905—

«Serenade» for strykeorkester, op. 11 Allegro molto Andante espressivo Scherzo Marcia

P. I.

Tsjaikovskij.

1840—1893

K o n s e r t for v i o l i n og orkester i D - d u r , op. 35 1. Allegro moderato 2. Andante (Canzonetta) 3. Finale (Allegro vivacissimo) Solist: Endre

Maurice

Ravel:

1875—1937

«Boléro»

Wolf


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Søndag den 16. a p r i l 1950 k l . 14.00 i G i m l e

LUKKET (For

Norsk

KONSERT Rikskringkasting) OLAV

Dirigent:

KIELLAND

P R O G R A M

Johan

Svendsen.

:

N o r s k rapsodi n r . 2

1840—1911

Ole

Bull:

Hector

Melankolien («I ensomme stunden)) (Arrangert for strykeorkester a v J o h a n Halvorsen)

1810—1880

Berlioz:

Menuet des follets (Vetteljos dans)

1808—1869

Jules

Massenet:

C.

Scènes pittoresques a) b) c) d)

1842—1912

Saint-Saëns.

1835—1921

D. F. Auber:

Marche A i r de B a l l e t Angelus Fête Bohême

Danse macabre op. 40

(Dødningedans),

Ouverture t i l «Fra Diavolo»

1782—1871

5fc A/S JSHk SRltCtt MKTRYMEM


Al

BERGENS

SYMFONIORKESTER

Torsdag 20. a p r i l 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONI

OLAV

Dirigent: Solist:

KONSERT

GEIRR

KIELLAND

TVEITT

(klaver)

P R O G R A M Geirr

K o n s e r t n r . 4 for k l a v e r og orkester («Nordljos») 1. Nordljoset v a k n a r y v e r haustfargane, 2. det glitrar på vinterhimlen, 3. og siglar langt b u r t i vårnatti. Solist: Komponisten

Tveitt:

1910—

Ludw.

van

1770-1827

Beethoven:

S y m f o n i n r . 6 i F - d u r , op. 68 («Past oralesymfonien») 1. A l l e g r o m a n o n t r o p p o (Glade følelser vekkes når en kommer u t i naturen) 2. A n d a n t e m o l t o m o t o (Ved bekken) 3. A l l e g r o (Bøndenes lystige samvær) 4. A l l e g r o (Tordenvær og storm) 5. A l l e g r e t t o (Gjetersang. Glade og t a k k nemlige følelser etter stormen)

A/S JOHN 6IÎIESS BOKTRYKKERI


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 21. a p r i l 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

18. S K O L E - K O N S E R T OLAV

Dirigent:

KIELLAND

PROGRAM: Orienterende innledning ved

Johan

Svendsen:

kapellmesteren

Norsk rapsodi nr. 2

Peer Gynt-suite nr. 1, op. 46 1. 2. 3. 4.

Morgenstemning Aases død Anitras dans I Dovregubbens hall


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Onsdag den 26. a p r i l 1950 i Koncert-Palæet

LUKKET (For Norsk Dirigent:

KONSERT Rikskringkasting) OLAV

KIELLAND

P R O G R A M : Johan Svendsen:

N o r s k rapsodi n r . 1, op. 17

1840—1911

Ole

Bull:

1810—1880

Johan Halvorsen:

Sæterjentens søndag (Instrumentert a v J o h a n Svendsen)

«Bergensiana»

1860—1935

Edvard Grieg:

L o k k o g D a n s , op. 63

1843—1907

A f t e n på høyfjellet Oboe solo : Knut

Siegesmund

Suite a v «Sigurd Jorsalfan> a) V e d mannjevningen b) Borghilds drøm c) Kroningsmarsj


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 27. a p r i l 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

KOR

KONSERT OLAV

Dirigent:

KIELLAND

Medvirkende: John

Neergaard,

«Harmonienes Kor og Orkester K o r i n s t r u k s j o n ved Victor Rostin Svendsen og Olav

Kielland

P R O G R A M : G. F. Handel: 1685—1759

Dettingen T e D e u m (l.g.)


BERGENS

SYMFONIORKESTER

F r e d a g den 28. a p r i l 1950 k l . 13.15 i Koncert-Palæet

19. S K O L E - K O N S E R T OLAV

Dirigent:

KIELLAND

PROGRAM: Orienterende innledning ved

Johan

Svendsen.

kapellmesteren

N o r s k rapsodi n r . 2

1840—1911

Edv.

Grieg:

1843—1907

Peer Gynt-suite n r . 1, op. 46 1. 2. 3. 4.

Morgenstemning Aases død A n i t r a s dans I Dovregubbens hall


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Fredag den 28. a p r i l 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

20. S K O L E - K O N S E R T (KOR-KONSERT)

OLAV

Dirigent:

Medvirkende:

KIELLAND

«Harmonienes

S o l i s t : Operasangeren John

Kor

Neergaard

P R O G R A M : G. F. Handel: 1685—1759

Dettingen T e D e u m (l.g.)


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T i r s d a g den 2. m a l 1950 k l . 15.00 1 G i m l e

LUKKET (For

KONSERT

Norsk Rikskringkasting)

Dirigent:

OLAV

K I E L L A N D

P R O G R A M :

Johan

Svendsen.

N o r s k rapsodi nr. 4, op. 22

1840—1911

Edvard

Grieg:

Det første møte (for strykere)

1843—1907

M. P. Moussorgsky: 1811—1896

Sparre

Olsen:

«Heksesabbat» (Une nuit sur le Mont Chauve) N o r s k dans n r . 1

1903—

Franz

Schubert:

1797—1828

G. A

Rossini:

1792-1868

Mellomaktsmusikk n r . 2 i B - d u r av «Rosamunde» Ouverture t i l opr. «Barberen i Sevilla»


PROGRAM 0.9

Joseph

Haydn:

1732—1809

1. sats av klaverkonsert i D dur Vivace Solist: Reidun

Ludw. van Beethoven: 1 7 7 0

1 8 2 7

Pedersen

2. sats a v klaverkonsert nr. 1 i C-dur, op. 15 Largo Solist: Anne Margrethe

—»—

Vasstrand

3. sats a v klaverkonsert nr. 2 i B - d u r , op. 19 Rondo — Molto allegro Solist: Sidsel Fraas

Edvard

Grieg:

1843—1907

G.

Verdi:

1813—1901

M i l l o m rosor Solist: Inger Johanne Sunde V e d flygelet: Olav Kielland

«Stride l a vampa» av opr. «Troubaduren» Solist: Inger Johanne

Max

Bruch:

1838—1920

Solum

Sunde

1. sats a v violinkonsert i gmoll, op. 26 Forspill. Allegro moderato Solist: Kristian

Fredrik

Bøbak


Sverre

Jordan:

Vårvisa

1889—

G.

Puccini:

1858—1924

Rodolfos arie a v opr. «La Bohème» Solist: Arne Grepstad

C.

Sainl-Saëns:

1835—1921

Introduction og R o n d o capriccioso Solist : Jan Magne Bøbak

Ludw.

van Beethoven.

1770—1827

Konsert for klaver og orkester nr. 3 i c-moll, op. 37 1. Allegro con brio 2. Largo 3. Rondo — Allegro Solist : Else Haadem


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den

11.

mai

1950

kl.

19.00

i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Dirigent:

OLAV ROLF

Solist:

KIELLAND

HOLGER

P R O G R A M Eivind 1 9 0 1 —

Johs.

Groven: •

(klaver)

:

K l a v e r - K o n s e r t nr. 1 i A - d u r

(Uroppf.)

i . Allegro (quasi Springar) 2. Andante 3. Allegro con brio Solist : Rolf Holger

Brahms:

1833—1897

S y m f o n i nr. 1. 2. 3. 4.

1 i c - m o l l , op.

68

U n poco sostenuto — Allegro Andante sostenuto U n poco allegretto e grazioso Adagio — P i u andante — Allegro non troppo m a con brio


BERGENS

SYMFONIORKESTER

Onsdag den 17. m a i 1950 k l . 13.30 i Koncert-Palæet

FEST-MATINÉ Dirigent: ARVID *

FLADMOE

Solister:

SVANHILD

HELLAND

JON

BRODAL

HANSEN (violin)

(sang)


PROGRAM OD

Edvard

Grieg:

1843—1907

a) V e d mannjevningen b) Borghilds drøm c) Kroningsmarsj

Johan Svendsen: 1840-19H

Edvard

Grieg:

1843—1907

Alnæs:

1872—1932

Ole

Bull:

1810—1860

Harald

Romanse for violin m e d orkester, o

—»-

Eivind

Suite av «Sigurd Jorsalfar»

Sceverud:

p

.

2

6

Solist:

Jon Brodal

«Zorahayda», Poème Symfonique E t t e r Washington Irvings «Legend of the rose of Alhambra»

F r a Monte Pincio Solveigs sang

• Se tekster

Vårlengsler Solist: Svanhild Helland

Hansen

Sæterjentens søndag (Instrumentert a v Johan Svendsen)

Kjempevise-slåtten, op. 22 a, n r . 5

1897—

Johan Halvorsen:

Bryllupsmarsj Solist: Jon Brodal

1860-1935

—»—

«Bergensiana»


BERGENS

SYMFONIORKESTER

T o r s d a g den 25. m a i 1950 k l . 19.00 i Koncert-Palæet

SYMFONIKONSERT Gjestedirigent: CLARENCE

RAYBOULD

Solist: EVA

GUSTAVSON (sang)


PROGRAM 0.9

Ralph

Vaughan

Williams: Symfoni n r . 6 (i. g.) 1. 2. 3. 4.

Allegro Moderato Scherzo — Allegro vivace E p i l o g — Moderato, sempre pianissimo Satsene spilles sammenhengende

Ture

Rangström:

1884—1947

«Notturno» I . H a v e t susar — Poco adagio I I . E n vårld av skråck — Largo maestoso I I I . E n dyning suckar — Allegretto con fantasia (Se tekster) Solist: Eva Gustavson

Frederic

Delius.

1863—1934

Francesco

Spring» (l.g.)

Rossi:

1645—

A.

Ponchielli. 1834—1886

/. E.

«On hearing the first cuckoo i n

Massenet:

1842—1912

A r i e f r a opr. «Mitrane» «Ah, rendimi quel core» L a Cieca's romanza fra opr. «La Gioconda» «Voce d i donna o d'angelo» Chimènes arie fra opr. «Le Cid» «De cet affreux combat je sors l'âme brisée» Solist: Eva Gustavson

Anton

Dvorak:

1841—1904

Scherzo Capriccioso


Bfo 1949 1950  

Bergen Public Library