alCorrent Primavera 2023

Page 1

descarrega’t Alcorrent

2023

El Poble Nou de Benitatxell

Un poble que recupera la seua història

VA | ES | EN | DE
| 2023
PRIMAVERA

Mirades

Índex Actualitat Descobreix Entrevista Fotonotícies

Actualitat

ANTIC LLAVADOR DE L’ABIAR

Troben les restes arqueològiques de l’antic llavador de l’Abiar, tot un símbol per a les dones al segle XX

Esdeveniment històric al Poble Nou de Benitatxell. Es confirma la troballa de les restes arqueològiques de l’antic llavador de l’Abiar, tot un símbol del patrimoni local. Els arqueòlegs han corroborat el seu excel·lent estat de conservació.

El llavador va ser a la primera meitat del segle XX un espai social molt rellevant, especialment per a les dones de l’època, que anaven caminant des del nucli antic per a fer la bugada. Als anys 70 es va tapar per a construir l’actual carretera i canalitzacions.

A finals del 2021, l’equip de govern va començar a treballar en la seua recuperació. Primer es va contractar un estudi amb georadar. Després es van recollir els testimonis de la gent major al documental ‘El llavador de l’Abiar. Memòria viva d’un poble’. Ara s’està treballant en un projecte per a buscar la viabilitat de la recuperació total, així com el desviament de l’aigua.

“Estem molt emocionats. És un fet importantíssim que recupera les arrels i tradicions de tots els poblers i les pobleres. Recuperar-lo és tot un triomf i un homenatge a totes les dones”, han assenyalat l’alcalde, Miguel Ángel García, i el regidor de Patrimoni, Víctor Bisquert.

símbolo del patrimonio local. Los arqueólogos han corroborado su excelente estado de conservación.

El lavadero fue en la primera mitad del siglo XX un espacio social muy relevante, especialmente para las mujeres de la época, que acudían andando desde el núcleo antiguo para hacer la colada. En los años 70 se tapó para construir la actual carretera y canalizaciones.

A finales de 2021, el equipo de gobierno comenzó a trabajar en su recuperación. Primero se contrató un estudio con georradar. Después se recogieron los testimonios de la gente mayor en el documental ‘El llavador de l’Abiar. Memòria viva d’un poble’. Ahora se está trabajando en un proyecto para buscar la viabilidad de su recuperación total, así como el desvío del agua.

Acontecimiento histórico en El Poble Nou de Benitatxell. Se confirma el hallazgo de los restos arqueológicos del antiguo lavadero de l’Abiar, todo un

“Estamos muy emocionados. Es un hecho importantísimo que recupera las raíces y las tradiciones de todos los pobleros y las pobleras. Recuperarlo es todo un triunfo y un homenaje a todas las mujeres”, han señalado en alcalde, Miguel Ángel García, y el concejal de Patrimonio, Víctor Bisquert.

alcorrent | ACTUALITAT | 1
Hallan los restos arqueológicos del antiguo lavadero de l’Abiar, todo un símbolo para las mujeres en el siglo XX

Historic event at El Poble Nou de Benitatxell. The finding of the archaeological remains of the old washing house of l’Abiar, a symbol of local patrimony, has been confirmed. The archaeologists have corroborated its excellent state of conservation.

In the first half of the XX century, the washing house was a very important social place, especially for the women of the time, who used to walk from the centre of the town to do their laundry. In the 1970s, it was covered up to build the current road and drainage.

At the end of 2021, the government team began to work on its recuperation. First, a georadar study was contracted. Then the testimonies of the elderly people were collected in the documentary ‘El llavador de l’Abiar. Memòria viva d’un poble’. Now they are working on a project to seek the viability of its total recovery, as well as the deviation of the water. “We are very excited. It is a very important event that restores the roots and traditions of all the pobleros and pobleras. Recovering it is a triumph and an honouring to all women,” said the mayor, Miguel Ángel García, and the councillor of Patrimony, Víctor Bisquert.

Die archäologischen Überreste des alten Waschplatzes von l’Abiar, einem Symbol für Frauen im 20. Jahrhundert, wurden gefunden

Ein historisches Ereignis in El Poble Nou de Benitatxell. Die Entdeckung der archäologischen Überreste des alten Waschplatzes von l’Abiar, eines Symbols des lokalen Kulturerbes, wurde bestätigt. Die Archäologen haben den ausgezeichneten Erhaltungszustand der Anlage bestätigt.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Waschhaus ein wichtiger sozialer Treffpunkt, vor allem für die Frauen, die aus der Altstadt kamen, um ihre Wäsche zu waschen. In den 1970er Jahren wurde es überbaut, um die heutige Straße und die Kanalisation zu errichten.

Ende 2021 begann das Regierungsteam mit der Wiederherstellung des Platzes. Zunächst wurde eine Georadar-Studie in Auftrag gegeben. Dann wurden die Zeugenaussagen der älteren Menschen in dem Dokumentarfilm “El llavador de l’Abiar. Memòria viva d’un poble”. Jetzt arbeiten sie an einem Projekt, um die Durchführbarkeit seiner vollständigen Wiederherstellung sowie die Umleitung von Wasser zu prüfen.

“Wir sind sehr aufgeregt. Es ist ein sehr wichtiges Ereignis, das die Wurzeln und Traditionen aller Einwohner von la Puebla wieder aufleben lässt. Es ist ein Triumph und eine Hommage an alle Frauen”, sagten der Bürgermeister Miguel Angel Garcia und der Stadtrat für Kulturerbe, Victor Bisquert.

alcorrent | ACTUALITAT | 2
The archaeological remains of the old washing house of l’Abiar, a symbol for women in the XX century, have been found

9,1 MILIONS EN SUBVENCIONS

Benitatxell aconsegueix 9,1 milions en subvencions per a noves infraestructures, més de l’equivalent al pressupost anual

L’Ajuntament continua ingressant milers d’euros en subvencions. Només en ajudes per a noves infraestructures porta un acumulat de 9,1 milions d’euros en 4 anys. Una quantiosa xifra tenint en compte la grandària de la localitat, de menys de 5.000 habitants, i els seus recursos humans limitats. De fet, supera la quantitat del pressupost anual de 7,5 milions. Les més significatives:

Pla de Sostenibilitat Turística

L’Ajuntament ha rebut la confirmació de més de 2,4 milions d’euros del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions. En concret, el projecte contempla un total de 25 actuacions, entre les quals destaquen una via ferrada, la museïtzació de la Cova de les Morretes, la recuperació d’una Pesquera, la instal·lació de boies de fondeig ecològic o una línia d’autobús elèctric Cumbre del Sol-centre urbà.

Pla Edificant

Amb una inversió de 1.839.458€ per part de la Conselleria d’Educació, l’actuació inclou la construcció de 4 aules d’infantil, un edifici destinat a 4 aules de primària, una aula polivalent, una altra de reforç, una de música i una d’informàtica. També s’hi adequarà la biblioteca de l’escola.

Plaça de les Pesqueres

A través del Pla Planifica 2020-2023, la Diputació d’Alacant invertirà 760.251€ perquè la plaça es convertisca en un punt neuràlgic per a la vida pública. Comptarà amb diferents zones i usos com ara un parc de jocs, una grada com a auditori a l’aire lliure o una esplanada que possibilite múltiples activitats.

Rehabilitació Mercat Municipal

Benitatxell és l’únic municipi de la Marina Alta que ha rebut els fons europeus PIREP per rehabilitar edificis municipals. El projecte contempla, amb una ajuda de 700.346€, la rehabilitació del Mercat Municipal per potenciar aquest espai públic com a centre neuràlgic i fer un salt qualitatiu en l’activitat comercial i de restauració.

Renovació de l’enllumenat a led

L’IDAE ha atorgat una subvenció de 501.465€ per a la substitució de 897 lluminàries convencionals per altres amb tecnologia led. Amb això s’aconseguiria renovar el 100% de l’enllumenat públic.

Ampliació del Camí de l’Abiar

Una altra esperada actuació, que porta des del 2020 a l’espera de que l’execute la Diputació, és la de l’ampliació i la millora de la seguretat del Camí de l’Abiar. L’ens provincial va atorgar 296.205€ per fer homogènia tota l’amplada del vial a 8 metres i deixar una zona de pas per a caminants.

Pla de mobilitat de la cala del Moraig

Amb l’objectiu de protegir de la massificació la cala del Moraig i el seu entorn, l’Ajuntament va posar en marxa un pla de mobilitat per accedir-hi. Amb una ajuda de 252.685€ de l’IDAE, l’eix principal del projecte és el sistema de control de vehicles amb pàrquing de pagament.

Reurbanització avinguda d’Alacant

El projecte de reurbanització de l’avinguda d’Alacant, els carrers Molí i Escoles i la cantonada de l’Abiar està inclòs al Pla +Cerca de la Diputació d’Alacant finançat amb 221.312€. Inclou la renovació de canonades, la pavimentació a un sol nivell, arbratge, mobiliari urbà i il·luminació nova. El traçat serà d’un sol sentit de circulació i es dedicarà més espai de vorera per als vianants.

alcorrent | ACTUALITAT | 3

El Ayuntamiento sigue ingresando miles de euros en subvenciones. Solo en ayudas para nuevas infraestructuras lleva un acumulado de 9,1millones de euros en 4 años. Una cuantiosa cifra teniendo en cuenta el tamaño de la localidad, de menos de 5.000 habitantes, y sus recursos humanos limitados. De hecho, supera la cantidad de su presupuesto anual de 7,5 millones. Las más significativas:

Plan de Sostenibilidad Turística

El Ayuntamiento ha recibido la confirmación de más de 2,4 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. En concreto, el proyecto contempla un total de 25 actuaciones, entre las que destacan una vía ferrata, la musealización de la Cova de les Morretes, la recuperación

SUBVENCIONES

INGRESOS EXTRA

de una Pesquera, la instalación de boyas de fondeo ecológico o una línea de autobús eléctrico Cumbre del Sol-centro urbano.

Pla Edificant

Con una inversión de 1.839.458€ por parte de la Conselleria de Educación, la actuación incluye la construcción de 4 aulas de infantil, un edificio destinado a 4 aulas de primaria, un aula polivalente, otra de refuerzo, una de música y una de informática. También se adecuará la biblioteca de la escuela.

Plaça de les Pesqueres

A través del Plan Planifica 2020-2023, la Diputación de Alicante invertirá 760.251€ para que la plaza se convierta en un punto neurálgico para la vida pública. Contará con distintas zonas y usos como un parque de juegos, una grada como auditorio al aire libre o una explanada que posibilite múltiples actividades.

Rehabilitación Mercado Municipal

Benitatxell ha sido el único municipio de la Marina Alta en recibir los fondos europeos PIREP para rehabilitar edificios municipales. El proyecto contempla, con una ayuda de 700.346€, la rehabilitación del Mercado Municipal para potenciar este espacio público como centro neurálgico y dar un salto cualitativo a la actividad comercial y de restauración.

Renovación del alumbrado a led

El IDAE ha otorgado una subvención de 501.465€ para la sustitución de 897 luminarias convenciona les por otras con tecnología led. Con ello, se conseguiría renovar el 100% del alumbrado público.

Ampliación del Camí de l’Abiar Otra esperada actuación, que lleva desde 2020 a la espera de que la ejecute la Diputación, es la de la ampliación y mejora de la seguridad del Camí de l’Abiar. El ente provincial otorgó 296.205€ para hacer homogénea toda la anchura del vial a 8 metros y dejar una zona de paso para caminantes.

Plan de movilidad de la cala del Moraig

Con el objetivo de proteger de la masificación la cala del Moraig y su entorno, el Ayuntamiento puso en marcha un plan de movilidad en su acceso. Con una ayuda de 252.685€ del IDAE, el eje principal del proyecto es el sistema de control de vehículos con parking de

alcorrent | ACTUALITAT | 4
Benitatxell consigue 9,1 millones en subvenciones para nuevas infraestructuras, más del equivalente a su presupuesto anual
pago.
INSPECCIÓN ICIO EXTRA 290.000,00 € CONVENIO ROTONDA LADY ELIZABETH 460.000,00 € 9.103.845,42 €
DIPUTACIÓN AMPLIACIÓN CAMÍ ABIAR (PLAN OBRAS Y SERVICIOS) 296.205,84 € DIPUTACIÓN SUSTITUCIÓN RED AGUA CAMÍ ABIAR (PLAN MÁS AGUA) 95.892,72 € GVA ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURA EDIFICIO CAPELLETES 100.000,00 € DIPUTACIÓN CALLE LLEBEIG (INVERS. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES) 89.780,00 € GVA REFORMA COLEGIO (PLA EDIFICANT) 1.839.458,51 € DIPUTACIÓN PLAZA PESQUERES (PLAN PLANIFICA) 760.251,73 € DIPUTACIÓN SUSTITUCIÓN RED AGUA POLÍGONO 4 38.856,00 € DIPUTACIÓN ALCANTARILLADO CTRA LA FONT 96.000,00 € DIPUTACIÓN REURBANIZACIÓN AVENIDA ALICANTE 221.312,00 € GVA VIVIENDA SOCIAL (CASA MESTRES) 81.255,00 € IVACE SUSTITUCIÓN 355 LUMINARIAS LED 75.000,00 € IDAE SUSTITUCIÓN 897 LUMINARIAS LED (FONDOS EUROPEOS) 501.465,69 € IDAE PLAN MOVILIDAD MORAIG (FONDOS EUROPEOS) 252.685,62 € GVA ABASTECIMIENTO AGUA GIRASOLES 39.254,24 € GVA REPARACIÓN CAMINOS RURALES 94.210,39 € DIPUTACIÓN REPARACIÓN CAMINOS RURALES 41 665,78 € DIPUTACIÓN PISTAS PADEL (PLAN MÁS DEPORTE) 47.172,00 € DIPUTACIÓN ACCESIBILIDAD BIBLIOTECA 12.183,55 € GOBIERNO PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA (FONDOS EUROPEOS) 2.441.513,00 € GOBIERNO REHABILITACIÓN MERCADO (FONDOS EUROPEOS) 700.346,67 € IVACE MEJORA MOVILIDAD CASCO URBANO 361.634,00 € IDAE MEJORA MOVILIDAD CASCO URBANO (FONDOS EUROPEOS) 796.068,98 € DIPUTACIÓN MEJORA ESTACIONES AGUA EDARS 15.627,93 € DIPUTACIÓN PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 14.741 77 € CONSELLERIA PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 4.880,00 € DIPUTACIÓN LUMINARIAS Y SEÑALIZACIÓN TRÁFICO 35.000,00 € DIPUTACIÓN MEJORAS PISCINA Y VESTUARIOS (PLAN MÁS DEPORTE) 51.384,00 € TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9.853.845,42 € 750.000,00 €

Reurbanización avenida de Alicante

El proyecto de reurbanización de la avenida de Alicante, las calles Molí y Escoles y la esquina de l’Abiar está incluido en el Plan +Cerca de la Diputación de Alicante financiado con 221.312€. Incluye la renovación de tuberías, la pavimentación a un solo nivel, arbolado, mobiliario urbano e iluminación nueva. El trazado será de un solo sentido de circulación y se dedicará más espacio de acera para los peatones.

Benitatxell gets 9.1 million in subsidies for new infrastructures, the equivalent of its annual budget

The Council continues receiving thousands of euros in subsidies. Only in subsidies for new infrastructures it has accumulated 9.1 million euros in 4 years. This is a large amount considering the size of the town, with less than 5,000 inhabitants, and its limited human resources. In fact, it exceeds the amount of its annual budget of 7.5 million. The most significant:

Tourism Sustainability Plan

The Council has received confirmation of more than 2.4 million euros from the second call of the Tourism Sustainability Plans in Destinations programme. Specifically, the project includes a total of 25 actions, including a via ferrata, the museumisation of Cova de les Morretes, the recuperation of a fishing village, the installation of ecological anchoring buoys and a Cumbre del Sol-to-town centre electric bus line.

Edificant Plan

With an investment of €1,839,458 from the Conselleria de Educación, the project includes the construction of 4 kindergarten classrooms, a building for 4 primary classrooms, a multi-purpose classroom, a reinforcement classroom, a music classroom and a computer room. The school library will also be adapted.

Pesqueres Square

Through the Planifica Plan 2020-2023, Alicante Delegation will invest €760,251 to turn the square into a neuralgic point for public life. It will have different areas and uses such as a playground for children, a grandstand as an outdoor auditorium or an esplanade for multiple activities.

Rehabilitation of the Municipal Market

Benitatxell has been the only town in La Marina Alta to receive European PIREP funds for the rehabilitation of municipal buildings. The project

includes, with a subsidy of €700,346, the rehabilitation of the Municipal Market to enhance this public space as a central point and give a qualitative jump to the commercial and dining activity.

Renovation of lighting with LEDs

The IDAE has provided a subsidy of €501,465 to replace 897 conventional street lights with others using LED technology. This would mean that 100% of the public lighting would be renewed.

Extension of Camí de l’Abiar

Another long-awaited action, which has been pending its execution by the Provincial Council since 2020, is the widening and improvement of the security of Camí de l’Abiar. The provincial body granted €296,205 to make the entire width of the road uniform at 8 metres and leave a crossing area for walkers.

Mobility plan for Moraig Cove

In order to protect the cove of Moraig and its surroundings from overcrowding, the Council implemented a mobility plan for its access.

alcorrent | ACTUALITAT | 5

With a subsidy of €252,685 from the IDAE, the main focus of the project is the vehicle control system with paid parking.

Redevelopment of Alicante Avenue

The redevelopment project of Alicante Avenue, the streets Molí and Escoles and the corner of l’Abiar is included in the Plan +Cerca of the Diputación de Alicante funded with €221,312. It includes the renovation of pipes, single-level paving, trees, street furnishing and new lighting. The route will be one-way and more pavement space will be set aside for pedestrians.

Der Nachhaltigkeitsplan für den Tourismus

Der Stadtrat hat eine Bestätigung über 2,4 Millionen Euro aus der zweiten Ausschreibung des Programms

“Nachhaltigkeitspläne für den Tourismus in Reisezielen” erhalten. Konkret umfasst das Projekt insgesamt 25 Maßnahmen, darunter einen Klettersteig, die Musealisierung der Cova de les Morretes, die Wiederherstellung eines Fischerdorfes, die Installation ökologischer Ankerbojen und eine elektrische Buslinie zwischen Cumbre del Sol und dem Stadtzentrum.

Pla Edificant

Mit einer Investition von 1.839.458 € des regionalen Bildungsministeriums umfasst das Projekt den Bau von 4 Klassenzimmern für Kleinkinder, einem Gebäude für 4 Grundschulklassen, einem Mehrzweckraum, einem Verstärkerraum, einem Musikraum und einem Computerraum. Auch die Schulbibliothek wird umgebaut.

Plaça de les Pesqueres

Im Rahmen von Planifica 2020-2023 wird die Diputación de Alicante 760.251 € investieren, um den Platz in einen Mittelpunkt des öffentlichen Lebens zu verwandeln. Er wird über verschiedene Bereiche und Nutzungen verfügen, wie z. B. einen Spielplatz für Kinder, eine Tribüne als Open-Air-Auditorium oder eine Esplanade für verschiedene Aktivitäten.

Neugestaltung des städtischen Marktes

Benitatxell ist die einzige Gemeinde in der Marina Alta, die europäische PIREP-Mittel für die Renovierung von Gemeindegebäuden erhalten hat. Das Projekt umfasst mit einem Zuschuss von 700.346 € die Sanierung des städtischen Marktes, um diesen öffentlichen Raum als Nervenzentrum aufzuwerten und einen qualitativen Sprung in der Handels- und Gastronomietätigkeit zu erreichen.

Benitatxell erhält 9,1 Millionen an Zuschüssen für neue Infrastrukturen, was dem gesamten Jahresbudget der Stadt entspricht

Die Stadt erhält weiterhin Tausende von Euro an Subventionen. Allein an Zuschüssen für neue Infrastrukturen hat es in 4 Jahren 9,1 Millionen Euro erhalten. Angesichts der Größe der Stadt mit weniger als 5.000 Einwohnern und ihrer begrenzten menschlichen Ressourcen ist dies ein hoher Betrag. Sie übersteigt sogar den Betrag ihres Jahresbudgets von 7,5 Millionen. Die wichtigsten Pläne:

alcorrent | ACTUALITAT | 6

Umstellung der Beleuchtung auf LED

Das IDAE hat einen Zuschuss von 501.465 € für den Austausch von 897 konventionellen Leuchten durch solche mit LED-Technologie gewährt. Dies würde bedeuten, dass 100 % der öffentlichen Beleuchtung erneuert werden.

Erweiterung des Camí de l’Abiar

Eine weitere lang erwartete Maßnahme, die seit 2020 auf die Ausführung durch die Provinzregierung wartet, ist die Erweiterung und Verbesserung der Sicherheit des Camí de l’Abiar. Die Provinzverwaltung hat 296.205 € bewilligt, um die gesamte Breite der Straße auf 8 Meter zu vereinheitlichen und einen Kreuzungsbereich für Fußgänger einzurichten.

Mobilitätsplan für die Bucht von Moraig

Um die Bucht von Moraig und ihre Umgebung vor Überfüllung zu schützen, hat die Stadtverwaltung einen Mobilitätsplan für den Zugang zur Bucht aufgestellt. Mit einem Zuschuss in Höhe von 252.685 € von der IDAE ist der Schwerpunkt des Projekts das Fahrzeugkontrollsystem mit gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Neugestaltung der Avenida de Alicante

Das Sanierungsprojekt der Avenida de Alicante, der Straßen Molí und Escoles sowie der Ecke l’Abiar ist Teil des Plan +Cerca de la Diputación de Alicante, der mit 221.312 € finanziert wird. Der Plan umfasst die Erneuerung der Leitungen, eine ebenerdige Pflasterung, Bäume, Straßenmöbel und eine neue Beleuchtung. Die Straße wird in eine Einbahnstraße umgewandelt, und es wird mehr Platz für Fußgänger zur Verfügung stehen.

PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

Injecció de 2,4 milions amb el Pla de Sostenibilitat Turística

L’ajuda més significativa que ha rebut l’Ajuntament en aquests últims quatre anys són els 2,4 milions d’euros del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions 2022, finançada amb els fons europeus Next Generation. El Poble Nou de Benitatxell i Dénia són els únics municipis de la Marina Alta beneficiaris d’aquest pla, junt amb 19 destins més de la Comunitat Valenciana i els 196 de tota Espanya.

Del Poble Nou destaca que és un municipi de menys de 5.000 habitants que competeix amb els projectes de ciutats de grans dimensions com Alacant, Elx, Castelló, Benidorm, Gandia o la Vila, entre d’altres.

És una aposta clau per fer un salt qualitatiu a nivell turístic. En concret, el projecte contempla 25 actuacions que cal dur a terme durant tres anys

alcorrent | ACTUALITAT | 7

després de l’ingrés dels fons. Destaquen, com ja hem assenyalat, una via ferrada, la museïtzació de la Cova de les Morretes, la recuperació d’una pesquera, la instal·lació de boies de fondeig ecològic, una línia d’autobús elèctric Cumbre del Sol-centre urbà o nova senyalètica turística intel·ligent.

Inyección de 2,4 millones con el Plan de Sostenibilidad turística

La ayuda más significativa que ha recibido el Ayuntamiento en estos últimos cuatro años son los 2,4 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022, financiada con los fondos europeos Next Generation. El Poble Nou de Benitatxell y Dénia son los únicos municipios de la Marina Alta beneficiarios de este plan, junto a otros 19 destinos de la Comunitat Valenciana y los 196 de toda España.

De El Poble Nou destaca que es un municipio de menos de 5.000 habitantes que compite con los proyectos de ciudades de gran tamaño como Ali-

cante, Elx, Castelló, Benidorm, Gandía o La Vila, entre otros. Es una apuesta clave para dar un salto cualitativo a nivel turístico. En concreto, el proyecto contempla 25 actuaciones a llevar a cabo durante tres años tras el ingreso de los fondos. Destacan, como ya se ha señalado, una vía ferrata, la musealización de la Cova de les Morretes, la recuperación de una pesquera, la instalación de boyas de fondeo ecológico, una línea de autobús eléctrico Cumbre del Sol-centro urbano o nueva señalética turística inteligente.

Injection of 2.4 million with the Tourism Sustainability Plan

The most significant help that the Council has received in the last four years is the 2.4 million euros from the Tourism Sustainability Plan for Destinations 2022, financed with European Next Generation funds. El Poble Nou de Benitatxell and Dénia are the only municipalities in La Marina Alta region to benefit from this plan, together with 19 other destinations in the Valencian Community and 196 in the whole Spain.

El Poble Nou is a town of less than 5,000 inhabitants that competes with projects of large cities such as Alicante, Elx, Castelló, Benidorm, Gandía and La Vila, among others.

It is a key commitment to make a qualitative leap in terms of tourism. Specifically, the project includes 25 actions to be carried out over three years after the funds have been received. As already mentioned, these include a via ferrata, the museumisation of Cova de les Morretes, the restoration of a fishery, the installation of ecological anchoring buoys, a Cumbre del Sol-to-town centre electric bus line and new intelligent tourist signposting.

alcorrent | ACTUALITAT | 8

2,4 Millionen Euro aus dem Plan für Nachhaltigkeit im Tourismus

Die wichtigste Hilfe, die die Gemeinde in den letzten vier Jahren erhalten hat, sind die 2,4 Millionen Euro aus dem Plan für die Nachhaltigkeit des Tourismus in den Reisezielen 2022, der mit europäischen Mitteln der nächsten Generation finanziert wird. El Poble Nou de Benitatxell und Dénia sind die einzigen Gemeinden in der Region Marina Alta, die von diesem Plan profitieren, zusammen mit 19 anderen Reisezielen in der Region Valencia und 196 in Spanien.

El Poble Nou ist eine Gemeinde mit weniger als 5.000 Einwohnern, die mit den Projekten großer Städte wie Alicante, Elx, Castelló, Benidorm, Gandía und La Vila konkurriert, um nur einige zu nennen.

Es handelt sich um eine wichtige Verpflichtung, um einen qualitativen Sprung im Bereich des Tourismus zu machen. Konkret umfasst das Projekt 25 Maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach Erhalt der Mittel durchgeführt werden sollen. Dazu gehören, wie bereits erwähnt, ein Klettersteig, die Musealisierung der Cova de les Morretes, die Wiederherstellung einer Fischerei, die Installation ökologischer Ankerbojen, eine elektrische Buslinie zwischen Cumbre del Sol und dem Stadtzentrum sowie eine neue intelligente Beschilderung.

SOLUCIÓ TRÀNSIT PARE PLÀCIDO

Acord per traçar nous vials paral·lels a Pare Plàcido i Capelletes que solucionen l’històric problema de trànsit de Benitatxell

El Poble Nou de Benitatxell estableix les bases per a la solució de l’històric problema de trànsit pel sobredimensionament de vehicles als carrers Pare Plàcido i Capelletes. Després de mesos de reunions, l’Ajuntament ha arribat a un primer acord amb el departament de Carreteres de la Diputació d’Alacant sobre el traçat i el finançament del desviament que transcorrerà paral·lel a aquests carrers.

El projecte definitiu està elaborat per la Diputació i la companyia d’enginyeria civil Guía Consultores, i contempla un traçat de tres vials: un paral·lel a Pare Plàcido des de l’entrada de Teulada i fins a la carretera de Moraira, on es construiria una rotonda; un altre que enllaçaria amb un segon vial paral·lel a Capelletes i que acabaria a la carretera de Xàbia amb una altra rotonda, i un tercer que unirà el Camí de l’Abiar amb l’avinguda d’Alacant en el tram més proper a la carretera cap a Teulada. Amb aquesta intervenció, unida a altres en què ja s’està treballant com la de la construcció d’una rotonda a l’entrada a Cumbre del Sol per a l’excés de trànsit del Lady Elizabeth; l’ampliació de voreres i la instal·lació de baranes de seguretat a l’encreuament de la carretera de Moraira o la rotonda a la intersecció de Cansalades que executarà la Diputació, s’ha abordat de manera global el gran problema de trànsit del municipi.

alcorrent | ACTUALITAT | 9
Acuerdo para trazar nuevos viales paralelos a Padre Plácido y Capelletes que solucionen el histórico problema de tráfico de Benitatxell

El Poble Nou de Benitatxell sienta las bases para la solución del histórico problema de tráfico por el sobredimensionamiento de vehículos en las calles Pare Plácido y Capelletes. Tras meses de reuniones, el Ayuntamiento ha llegado a un primer acuerdo con el departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante sobre el trazado y la financiación del desvío que discurrirá paralelo a estas calles.

El proyecto definitivo lo está elaborando la Diputación y la compañía de ingeniería civil Guía Consultores, y contempla un trazado de tres viales: uno paralelo a Padre Plácido desde la entrada de Teulada y hasta la carretera de Moraira, donde se construiría una rotonda; otro que enlazaría con un segundo vial paralelo a Capelletes y que terminaría en la carretera de Xàbia con otra rotonda, y un tercero que unirá el Camí de l’Abiar con la avenida de Alicante en su tramo más próximo a la carretera hacia Teulada.

Con esta intervención, unida a otras en las que ya se está trabajando como la de la construcción de una rotonda en la entrada a Cumbre del Sol para el exceso de tráfico del Lady Elizabeth; la ampliación de aceras y la instalación de barandillas de seguridad en el cruce de la carretera de Moraira o la rotonda en la intersección de Cansalades que ejecutará la Diputación, se ha abordado de forma global el gran problema de tráfico del municipio.

El Poble Nou de Benitatxell is setting the foundations for the solution to the historic traffic problems caused by the over-dimensioning of traffic in the streets Padre Plácido and Capelletes. After months of meetings, the Council has reached a first agreement with the Roads Department of Alicante Provincial Council on the route also financing of the diversion that will run parallel to these streets. The final project is being drawn up by the Diputación and the civil engineering company Guía Consultores, and envisages a layout of three roads: one parallel to Padre Plácido from the entrance from Teulada to Moraira road, where a roundabout would be built; another which would link up with a second road parallel to Capelletes and which will end at Xàbia road with another roundabout, and a third which will join Camí de l’Abiar with Alicante avenue in its closest section to Teulada road. With this intervention, together with others on which work is already underway, such as the construction of a roundabout at the entrance to Cumbre del Sol to deal with the excess traffic on the Lady Elizabeth; the widening of pavements and the installation of security railings at the junction of Moraira road and the roundabout at Cansalades intersection to be built by the Diputación, the town’s major traffic problems have been tackled in a comprehensive manner.

Vereinbarung über den Bau neuer Straßen parallel zu Padre Plácido und Capelletes zur Lösung des historischen Verkehrsproblems von Benitatxell

Für das historische Verkehrsproblem in El Poble Nou de Benitatxell, das auf die Überdimensionierung des Verkehrs in den Straßen Pare Plácido und Capelletes zurückzuführen ist, scheint es eine Lösung zu geben. Nach monatelangen Besprechungen und Vorschlägen hat das Rathaus eine erste mündliche Vereinbarung mit dem Straßenbauamt der Diputación de Alicante über den Verlauf und die Finanzierung der Umleitung getroffen, die parallel zu diesen Straßen verlaufen wird.

Das endgültige Projekt wird von Guía Consultores und der Diputación de Alicante ausgearbeitet und sieht drei Straßen vor: eine parallel zu Padre Plácido verlaufende von der Einfahrt nach Teulada bis zur Straße nach Moraira, wo es einen Kreisverkehr geben wird; eine weitere, die mit einer zweiten, parallel zu Capelletes verlaufenden Straße verbunden wird und mit einem weiteren Kreisverkehr an der Straße nach Xàbia endet, und eine dritte, die den

alcorrent | ACTUALITAT | 10
Agreement to draw up new roads parallel to Padre Plácido and Capelletes streets to solve the historic traffic problem of Benitatxell

Camí de l’Abiar mit der Avenida de Alicante auf dem Abschnitt verbindet, der der Straße nach Teulada am nächsten liegt.

Mit diesen Maßnahmen und anderen, die bereits in Arbeit sind, wie dem Bau eines Kreisverkehrs an der Einfahrt zur Cumbre del Sol, um den übermäßigen Verkehr auf der Lady Elizabeth zu bewältigen,

der Kreuzung der Landstraße von Moraira mit Capelletes und dem Kreisverkehr an der Kreuzung von Cansalades, der von der Provinzregierung gebaut werden soll, hat die Regierungsmannschaft das historische Verkehrsproblem der Gemeinde, das wahrscheinlich das schwerwiegendste bisher war, in dieser Amtszeit umfassend in Angriff genommen.

alcorrent | ACTUALITAT | 11

URBANISME

1 mes

Després d’un procés de reestructuració a la plantilla, el departament d’Urbanisme ha aconseguit aturar un dels principals problemes: la manca de celeritat per resoldre llicències d’obra. L’àrea ha passat de tardar una mitjana de 14 a 18 mesos en concedir llicències, a fer-ho en només mes o mes i mig.

D’una banda, s’ha reestructurat la plantilla, que ara té un arquitecte, un arquitecte tècnic, un advocat de disciplina urbanística, un inspector d’obres i dos persones en administració.

El departament tenia deficiències per la manca d’estabilitat del personal, ja que molts dels serveis eren prestats per consultories externes sense cap mena de contracte formal i incorrent en frau de llei. “Després de detectar aquestes irregularitats heretades, vam iniciar un procés de creació de places d’ocupació pública amb què es van cobrir els llocs d’arquitecte i arquitecte tècnic”, ha aclarit el regidor Jorge Pascual. “Ara l’advocat de disciplina urbanística és l’únic contracte de prestació de serveis externs, això sí, mitjançant licitació i amb totes les garanties legals”.

L’altra intervenció ha sigut el pla de xoc que es va dur a terme durant uns mesos per tramitar llicències pendents i aconseguir desembussar el departament, que ja està al dia.

Tras un proceso de reestructuración en la plantilla, el departamento de Urbanismo ha logrado atajar uno de sus principales problemas: la falta de celeridad para resolver licencias de obra. El área ha pasado de tardar una media de 14 a 18 meses en conceder licencias, a hacerlo en solo mes o mes y medio. Por una parte, se ha reestructurado la plantilla, que ahora cuenta con un arquitecto, un arquitecto técnico, un abogado de disciplina urbanística, un inspector de obras y dos personas en administración. El departamento tenía deficiencias por la falta de estabilidad del personal, ya que muchos de los servicios eran prestados por consultorías externas sin ningún tipo de contrato formal e incurriendo en fraude de ley. “Tras detectar estas irregularidades heredadas, iniciamos un proceso de creación de plazas de empleo público con las que se cubrieron los puestos de arquitecto y arquitecto técnico”, ha aclarado el concejal Jorge Pascual. “Ahora el abogado de disciplina urbanística es el único contrato de prestación de servicios externos, eso sí, mediante licitación y con todas las garantías legales”.

La otra intervención ha sido el plan de choque que se llevó a cabo durante unos meses para tramitar licencias pendientes y lograr desatascar el departamento, que ya está al día.

alcorrent | ACTUALITAT | 12
La reorganización del departamento de Urbanismo da resultados: de 18 meses de espera para licencias de obra a solo 1 mes
La reorganització del departament d’Urbanisme dona resultats: de 18 mesos d’espera per a llicències d’obra a només

Reorganisation of Urbanism department shows results: from 18 months waiting time for building permits to just 1 month

Following a staff restructuring process, the Urbanism department has managed to address one of its main problems: the lack of speed in issuing with building permits. The department has gone from taking an average of 14 to 18 months to issue licences to doing so in just a month or a month and a half. On the one hand, the staff has been restructured and now has an architect, a technical architect, a lawyer for urban planning discipline, a building inspector and two administration personnel. The department had shortcomings due to the lack of stability of the staff, as many of the services were provided by external consultants without any kind of formal contract and in violation of the law. “After detecting these inherited irregularities, we began a process of creating public employment positions with which the posts of architect and technical architect were filled,” the councillor Jorge Pascual explained. “Now the urban planning discipline lawyer is the only external service contract, although it was put out to tender and with all the legal guarantees”. The other intervention has been the shock plan that was carried out for a few months to process pending licences and unblock the department, which is now up to date.

Die Neuausrichtung der Stadtplanungsabteilung zahlt sich aus: von 18 Monaten Wartezeit für Baugenehmigungen auf nur 1 Monat

Nach einer personellen Umstrukturierung ist es der Abteilung für Stadtplanung gelungen, eines ihrer Hauptprobleme in den Griff zu bekommen: die mangelnde Schnelligkeit bei der Erteilung von Baugenehmigungen. Die Abteilung braucht nun nicht mehr durchschnittlich 14 bis 18 Monate für die Erteilung von Genehmigungen, sondern nur noch einen bis anderthalb Monate.

Einerseits wurde das Personal umstrukturiert und besteht jetzt aus einem Architekten, einem technischen Architekten, einem Juristen für Stadtplanung, einem Bauinspektor und zwei Verwaltungsangestellten.

Die Abteilung wies Unzulänglichkeiten auf, die auf die mangelnde Stabilität des Personals zurückzuführen waren, da viele der Dienstleistungen von externen Beratern ohne formellen Vertrag und unter Verstoß gegen das Gesetz erbracht wurden. “Nachdem wir diese Regelmäßigkeiten aufgedeckt hatten, begannen wir mit der Schaffung öffentlicher Stellen, mit denen die Posten des Architekten und des technischen Architekten besetzt wurden”, erklärte Jorge Pascual. “Jetzt ist der Anwalt für Stadtplanung der einzige externe Dienstleistungsvertrag, wenn auch über eine Ausschreibung und mit allen rechtlichen Garantien.

Die andere Maßnahme war der Plan, der einige Monate lang durchgeführt wurde, um ausstehende Genehmigungen zu bearbeiten und die Abteilung zu entlasten, die jetzt auf dem neuesten Stand ist.

alcorrent | ACTUALITAT | 13

Entrevista

Protecció Civil

Tot va començar quan un grup d’amics va veure la necessitat de crear una organització en el municipi. En 2009 van decidir llançar-se i, gràcies a l’ajuda de la corporació municipal d’aquell moment, que va confiar en el seu projecte i en la gent que l’integrava, van poder crear Protecció Civil El Poble Nou de Benitatxell amb un total de 26 voluntaris. Actualment, compta amb 24 integrants, que varien lleugerament any a any. Des de l’agrupació animen a qualsevol persona major d’edat interessada a formar-ne part, a posar-se en contacte a través de les seues xarxes socials.

La data amb major pes de treball és l’estiu. En eixos mesos despleguem un servei especial de vigilància forestal en el qual col·laborem amb GVA fent un horari ininterromput de deu del matí fins a les huit de la vesprada. Aquest servei consta de vigilar tot el terme municipal des del Puig de la Llorença, donant avís al 112 si hi ha una cosa estranya i actuant en tasques d’extinció.

També estan les emergències, que depenen de les alertes llançades des de l’Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET) per possibles pluges, vent o altres inclemències meteorològiques. En aquests avisos solem fer reguarda, estant a l’espera de que puga complicar-se el dia; altres vegades fem reguardes preventives situant-nos en zones amb possible dificultat per a senyalitzar o ajudar en cas de ser necessari, o simplement actuem davant un avís d’emergència en curs.

Perquè la gent conega amb més detall el vostre treball, en quines intervencions esteu presents?

El nostre treball és molt variat. No estem per a fer una tasca concreta, sinó més bé una finalitat: que tots els nostres veïns i visitants estiguen segurs i en pau. Estem presents en qualsevol acte o emergència junt amb la Policia Local i altres efectius com ara ambulàncies, Guàrdia Civil o Bombers.

El que més cobrim són actes programats com ara curses, actes culturals, festes, actes d’associacions… En definitiva, tot allò que ens sol·licita l’Ajuntament o qualsevol organització municipal.

Finalment, actuem sempre per a donar suport en allò que necessite l’Ajuntament o la Policia Local. Per exemple, en una cerca, un accident, un rescat a la platja, etc. I també col·laborem a petició d’altres ajuntaments veïns que, per necessitat, sol·liciten més efectius.

Com és la coordinació amb la Policia Local?

Aquesta pregunta és importantíssima, ja que sense una bona coordinació amb els nostres policies el treball de Protecció Civil no podria dur-se a terme. La col·laboració és tan bona que en 2018 vam crear la Unitat de Formació Escolar Benitatxell (UFEB), integrada per agents de la Policia Local i voluntaris de l’agrupació amb la missió d’acostar el treball dels cossos d’emergències als escolars.

alcorrent | ENTREVISTA | 14
“El somriure o l’agraïment d’una persona a la qual hem ajudat ens reconforta moltíssim”

Fem xarrades d’educació viària, primers auxilis, etc. Aquest apartat formatiu ens ajuda a transmetre un important missatge als xiquets i xiquetes i ens enriqueix.

Aprofitem per a donar les gràcies al cap de la Policia Local per la gran coordinació i la confiança depositada en cada integrant de l’agrupació. I com no, a tots els agents que conformen la Policia, que compten amb nosaltres dia a dia i fan que la nostra acció voluntària siga molt més fàcil. Aprenem molt amb ells.

Els membres de Protecció Civil El Poble Nou de Benitatxell esteu disponibles les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. Com s’aconsegueix això?

Som voluntaris i cadascun té el seu treball i les seues obligacions personals. Així i tot, solem estar disponibles les 24h els 7 dies de la setmana. I això és gràcies al gran compromís dels nostres integrants, que ofereixen el seu temps per a ajudar al municipi. Quan es sol·licita la nostra col·laboració, solem enviar sempre algun efectiu. De manera interna consultem qui té disponibilitat o qui pot buidar-se l’agenda i anar a l’incident. Algunes vegades podem tardar una mica més a arribar, però solem anar a tot.

Afecta la vostra dedicació com a voluntaris a la vostra vida privada? Què en pensen les vostres famílies?

Aquesta pregunta li agradaria contestar-la a més d’un familiar nostre. Clar que ens afecta, tant a nosaltres com a la nostra família. Les hores que realitzem les fem de manera altruista, independentment del nostre treball professional. Pot donar-se el cas que un dia no xafem casa més que per a dormir, i altres dies que canviem el pla a última hora perquè ha eixit alguna emergència. No obstant això, crec que tots els que formem part d’aquesta agrupació ens veiem més que satisfets acabant el servei i sabent que hem pogut oferir el nostre granet d’arena. Encara que semble impossible, el somriure o l’agraïment d’una persona a la qual hem ajudat ens reconforta moltíssim.

Hi ha un episodi recent que reflecteix molt bé el vostre compromís 24/7. La passada Nit de Cap d’Any, just després de les campanades, es va produir un xicotet foc a causa d’uns coets. Eixe dia, malgrat estar amb les vostres famílies, vos va tocar eixir corrent. Sí, tant la Nit de Cap d’Any del 2021 com la del 2022 vam rebre avís per conat d’incendi degut a l’ús de material pirotècnic. El nostre compromís amb la ciutadania del municipi ens va portar a canviar-nos, deixar a les nostres famílies i eixir corrent a ajudar.

Cal tindre en compte que en els dies assenyalats solen produir-se més incidents. Però nosaltres tenim clar que si ens criden ens vestirem i acudirem a ajudar. Aprofitem per a demanar prudència i responsabilitat en l’ús de material pirotècnic.

Quin episodi o emergència ha sigut la més dura per a vosaltres com a voluntaris?

Crec que tots els voluntaris estaran d’acord que les més destacables són la pandèmia i l’incendi patit a la Granadella el 2016.

En la pandèmia, per enfrontar-nos a una cosa totalment desconeguda, contagiosa i mortal. Penseu que perquè nosaltres poguérem ajudar a uns altres, ens desplaçàvem fora de la nostra casa i després en tornar podíem posar en perill a la nostra família. No obstant això, en eixos moments era vital estar ací i així li ho vam fer saber a l’Ajuntament. Si el teu avi o àvia estiguera sol i ho necessitara... voldries que l’ajudaren, no? Doncs nosaltres vam oferir tot el que vam poder per a ajudar a la gent que ho necessitava i no tenia a ningú a prop.

El treball més destacat va ser el de col·laboració amb les farmàcies i amb Càritas. Portàvem medicaments a les persones majors amb necessitats, menjar a les persones que no tenien recursos… Vam treballar en constant col·laboració amb els serveis municipals i Serveis Socials per a cobrir qualsevol tema. Neteja viària, ajuda a persones, etc.

A més, aquesta pandèmia va arremetre directament a la nostra agrupació, perquè es va emportar la vida d’un dels nostres companys i amic, Jose Antonio, qui sempre estava disposat a tot per a ajudar als veïns del municipi.

L’incendi de la Granadella el destaquem perquè va ser el més gran de la zona. Vam muntar un alberg per a poder acollir a tots els veïns que desallotjàvem de les seues cases. Va ser molt dur veure a la gent eixint de les seues llars amb l’imprescindible, sense saber si podrien o no tornar. En aquest servei, molts companys vam estar diversos dies sense descans, sense veure als nostres familiars i parant únicament l’estrictament necessari.

alcorrent | ENTREVISTA | 15

Sou una agrupació molt valorada pel poble. Ho sentiu així?

Hi ha de tot, però sí, per norma general sempre solem rebre un bon acolliment. Hem d’agrair al Lions Club i a algun veí que col·labora amb nosaltres aportant recursos que ens ajuden a millorar com a agrupació. I com no, a la nostra regidora de Seguretat, María José Ivars, que està sempre pendent de tots nosaltres, cuidant cada detall i facilitant-nos les coses per a poder realitzar correctament el nostre treball diari.

La fecha con mayor peso de trabajo es el verano. En esos meses desplegamos un servicio especial de vigilancia forestal en el que colaboramos con GVA haciendo un horario ininterrumpido de diez de la mañana hasta las ocho de la tarde. Este servicio consta de vigilar todo el término municipal desde el Puig de la Llorença, dando aviso al 112 si hay algo extraño y actuando en tareas de extinción. También están las emergencias, que dependen de las alertas lanzadas desde la Agencia Española de Meteorología (AEMET) por posibles lluvias, viento u otras inclemencias meteorológicas. En estos avisos solemos hacer retén, estando a la espera de que pueda complicarse el día; otras veces hacemos

Todo comenzó cuando un grupo de amigos vio la necesidad de crear una organización en el municipio. En 2009 decidieron lanzarse y, gracias a la ayuda de la corporación municipal de ese entonces, que confió en su proyecto y en la gente que lo integraba, pudieron crear Protección Civil El Poble Nou de Benitatxell con un total de 26 voluntarios. Actualmente, cuenta con 24 integrantes, que varían ligeramente año a año. Desde la agrupación animan a cualquier persona mayor de edad interesada en formar parte, a ponerse en contacto a través de sus redes sociales.

Para que la gente conozca con más detalle vuestro trabajo, ¿en qué intervenciones estáis presentes?

Nuestro trabajo es muy variado. No estamos para realizar una tarea concreta, sino más bien una finalidad: que todos nuestros vecinos y visitantes estén seguros y en paz. Estamos presentes en cualquier acto o emergencia junto con la Policía Local y otros efectivos como ambulancias, Guardia Civil o Bomberos.

Lo que más cubrimos son actos programados como carreras, actos culturales, fiestas, actos de asociaciones… En definitiva, todo aquello que nos solicita el Ayuntamiento o cualquier organización municipal.

alcorrent | ENTREVISTA | 16
“La sonrisa o el agradecimiento de una persona a la que hemos ayudado nos reconforta muchísimo”

retenes preventivos situándonos en zonas con posible dificultad para señalizar o ayudar en caso de ser necesario, o simplemente actuamos ante un aviso de emergencia en curso.

Por último, actuamos siempre para dar soporte en lo que necesite el Ayuntamiento o la Policía Local. Por ejemplo, en una búsqueda, un accidente, un rescate en la playa, etc. Y también colaboramos a petición de otros ayuntamientos vecinos que, por necesidad, solicitan más efectivos.

¿Cómo es la coordinación con la Policía Local?

Esta pregunta es importantísima, ya que sin una buena coordinación con nuestros policías el trabajo de Protección Civil no podría llevarse a cabo. La colaboración es tan buena que en 2018 creamos la Unidad de Formación Escolar Benitatxell (UFEB), integrada por agentes de la Policía Local y voluntarios de la agrupación con la misión de acercar el trabajo de los cuerpos de emergencias a los escolares. Hacemos charlas de educación vial, primeros auxilios, etc. Este apartado formativo nos ayuda a transmitir un importante mensaje a los niños y niñas y nos enriquece.

Aprovechamos para dar las gracias al Jefe de la Policía Local por la gran coordinación y la confianza depositada en cada integrante de la agrupación. Y como no, a todos los agentes que conforman la Policía, que cuentan con nosotros día a día y hacen que nuestra acción voluntaria sea mucho más fácil. Aprendemos mucho con ellos.

Los miembros de Protección Civil El Poble Nou de Benitatxell estáis disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. ¿Cómo se consigue eso?

Somos voluntarios y cada uno tiene su trabajo y sus obligaciones personales. Aun así, solemos estar disponibles las 24h los 7 días de la semana. Y eso es gracias al gran compromiso de nuestros integrantes, que ofrecen su tiempo para ayudar al municipio. Cuando se solicita nuestra colaboración, solemos enviar siempre algún efectivo. De forma interna consultamos quién tiene disponibilidad o quién puede despejarse la agenda e ir al incidente. Algunas veces podemos tardar un poco más en llegar, pero solemos ir a todo.

¿Afecta vuestra dedicación como voluntarios a vuestra vida privada? ¿Qué piensan vuestras familias?

Esta pregunta le gustaría contestarla a más de un familiar nuestro. Claro que nos afecta, tanto a nosotros como a nuestra familia. Las horas que realizamos las hacemos de forma altruista, indepen-

dientemente de nuestro trabajo profesional. Puede darse el caso que un día no pisemos casa más que para dormir, y otros días que cambiemos el plan a última hora porque ha salido alguna emergencia.

No obstante, creo que todos los que formamos parte de esta agrupación nos vemos más que satisfechos terminando el servicio y sabiendo que hemos podido ofrecer nuestro granito de arena. Aunque parezca imposible, la sonrisa o el agradecimiento de una persona a la que hemos ayudado nos reconforta muchísimo.

Hay un episodio reciente que refleja muy bien vuestro compromiso 24/7. La pasada nochevieja, justo después de las campanadas, se produjo un pequeño fuego a causa de unos cohetes. Ese día, pese a estar con vuestras familias, os tocó salir corriendo.

Sí, tanto la nochevieja del 2021 como la del 2022 recibimos aviso por conato de incendio debido al uso de material pirotécnico. Nuestro compromiso con la ciudadanía del municipio nos llevó a cambiarnos, dejar a nuestras familias y salir corriendo a ayudar. Hay que tener en cuenta que en los días señalados suelen producirse más incidentes. Pero nosotros tenemos claro que si nos llaman nos vestiremos y acudiremos a ayudar. Aprovechamos para pedir prudencia y responsabilidad en el uso de material pirotécnico.

¿Qué episodio o emergencia ha sido la más dura para vosotros como voluntarios?

Creo que todos los voluntarios estarán de acuerdo en que las más destacables son la pandemia y el incendio sufrido en la Granadella el 2016. En la pandemia, por enfrentarnos a algo totalmente desconocido, contagioso y mortal. Pensad que para que nosotros pudiéramos ayudar a otros, nos desplazábamos fuera de nuestra casa y luego al volver podíamos poner en peligro a nuestra familia. No obstante, en esos momentos era vital estar ahí y así se lo hicimos saber al Ayuntamiento. Si tu abuelo o abuela estuviera solo y lo necesitara... querrías que lo ayudasen, ¿no? Pues nosotros ofrecimos todo lo que pudimos para ayudar a la gente que lo necesitaba y no tenía a nadie cerca.

El trabajo más destacado fue el de colaboración con las farmacias y con Cáritas. Llevábamos medicamentos a las personas mayores con necesidades, comida a las personas que no tenían recursos… Trabajamos en constante colaboración con los servicios municipales y Servicios Sociales para cubrir cualquier tema. Limpieza viaria, ayuda a personas, etc.

alcorrent | ENTREVISTA | 17

Además, esta pandemia arremetió directamente a nuestra agrupación, pues se llevó la vida de uno de nuestros compañeros y amigo, José Antonio, quien siempre estaba dispuesto a todo para ayudar a los vecinos del municipio.

El incendio de la Granadella lo destacamos porque fue el más grande de la zona. Montamos un albergue para poder cobijar a todos los vecinos que desalojábamos de sus casas. Fue muy duro ver a la gente saliendo de sus hogares con lo imprescindible, sin saber si podrían o no volver. En este servicio, muchos compañeros estuvimos varios días sin descanso, sin ver a nuestros familiares y parando únicamente lo estrictamente necesario.

Sois una agrupación muy valorada por el pueblo. ¿Lo sentís así?

Hay de todo, pero sí, por norma general siempre solemos recibir una buena acogida. Tenemos que agradecer al Lions Club y a algún que otro vecino que colabora con nosotros aportando recursos que nos ayudan a mejorar como agrupación. Y como no, a nuestra concejala de Seguridad, María José Ivars, que está siempre pendiente de todos nosotros, cuidando cada detalle y facilitándonos las cosas para poder realizar correctamente nuestro trabajo diario.

We are present at any event or emergency together with the Local Police and other personnel such as ambulances, Civil Guard or Firemen.

What we cover the most are programmed events such as races, cultural events, festivals, association events... In short, everything that the Council or any municipal organisation asks us to do.

The busiest time of the year is summertime. During these months we deploy a special forest surveillance service in which we collaborate with GVA, working from ten in the morning until eight in the evening. This service consists of monitoring the entire municipal area from Puig de la Llorença, notifying 112 if there is anything unusual and acting in fire-fighting tasks.

It all started when a group of friends saw the need to create an organisation in the municipality. In 2009 they decided to take the initiative and, thanks to the help of the municipal corporation at the time, who trusted in their project and the people who were part of it, they were able to create Civil Protection El Poble Nou de Benitatxell with a total of 26 volunteers. Currently, it has 24 members, which vary slightly from year to year. The group encourages anyone of adult age who would like to join the group to get in touch via their social networks.

In order for people to get to know your work in more detail, in which interventions are you present?

Our work is very varied. We are not there to carry out a specific task, but rather to ensure that all our neighbours and visitors are safe and in peace.

There are also emergencies, which depend on warnings issued by the Spanish Meteorological Agency (AEMET) for possible rain, wind or other bad weather. In these warnings we usually stand by, waiting for the day to get complicated; at other times we make preventive checkpoints, placing ourselves in areas with possible difficulties to mark or help if necessary, or we simply act in response to an emergency warning in progress.

Finally, we always act to provide support in whatever the Council or the Local Police may need. For example, in a rescue search, an accident, a rescue on the beach, etc. And we also collaborate at the request of other neighbouring councils who, out of necessity, request more troops.

How is the coordination with the Local Police?

This question is very important, because without good coordination with our police the work of Civil Protection could not be carried out. The collaboration is so good that in 2018 we created the Benitatxell School Training Unit (UFEB), made up of Local Police officers and volunteers from the group with

alcorrent | ENTREVISTA | 18
“A smile or a thank you from a person we have helped is a great comforting moment for us”.

the mission of bringing the work of the emergency services to school children. We give talks on road safety education, first aid, etc. This educational section helps us to transmit an important message to the children and enriches us.

The members of Civil Protection El Poble Nou de Benitatxell are available 24/7. How do you achieve that?

We are volunteers and everyone has their own work and personal obligations. Even so, we are usually available 24 hours a day, 7 days a week. And that is thanks to the great commitment of our members, who give their time to help the municipality. When we are asked to help, we always send some member. Internally we check who is available or who can clear their schedule and go to the incident. Sometimes we may take a little longer to arrive, but we usually go to everything.

Does your dedication as a volunteer affect your private life? What do your families think?

More than one of our relatives would like to answer this question. Of course it affects us and our family. The hours we spend are done altruistically, independently of our professional work. It may happen that one day we only go home to sleep, and on other days we change our plans at the last minute because an emergency has arisen.

However, I believe that all of us who are part of this group are more than satisfied when the service is finished and know that we have been able to do our bit. Although it may seem impossible, a smile or a thank you from a person we have helped is a great comfort to us.

There is a recent episode that reflects your 24/7 commitment very well. Last New Year’s Eve, just after the strokes of midnight, there was a small fire caused by rockets. That day, even though you were with your families, you had to go on the run.

Yes, both on New Year’s Eve 2021 and 2022 we received a warning for a fire outbreak due to the use of pyrotechnic material. Our commitment to the citizens of the municipality led us to change, leave our families and rush out to help. It should be taken into account that there are usually more incidents on the special days. But it is clear to us that if we are called we will put on our uniform and go to help. We take this opportunity to ask for prudence and responsibility in the use of pyrotechnic material.

Which episode or emergency has been the hardest for you as volunteers?

In terms of emergencies that we can highlight, I think all volunteers would agree that the most no-

table ones are the pandemic and the fire in Granadella in 2016.

In the pandemic, facing something totally unknown, contagious and deadly. Just think that in order for us to be able to help others, we had to leave our home and then when we returned we could put our family in risk. However, at those times it was vital to be there and we let the Council know that. If your grandfather or grandmother was alone and in need... you would want them to be helped, wouldn’t you? Well, we offered everything we could to help people who needed it and had no one nearby.

The most outstanding work was the collaboration with chemists and with Caritas. We took medicines to elderly people in need, food to people who had no resources... We worked in constant collaboration with the municipal services and Social Services to cover any issue. Street cleaning, help for people, etc.

This pandemic also had a direct impact on our group, as it took the life of one of our colleagues and friend, Jose Antonio, who was always ready to do anything to help the neighbours in town.

You are a group that is highly valued by local people. Do you feel that way?

There is a bit of everything, but generally speaking, we always receive a good welcome. We have to thank the Lions Club and some neighbours who collaborate with us by contributing resources that help us to improve as a group. And of course, our councillor of Security, María José Ivars, who is always looking after all of us, taking care of every detail and making things easier for us so that we can carry out our daily work correctly.

alcorrent | ENTREVSITA | 19

Alles begann, als eine Gruppe von Freunden die Notwendigkeit sah, eine Organisation in der Gemeinde zu gründen. Im Jahr 2009 beschlossen sie, den Schritt zu wagen, und dank der Unterstützung der damaligen Gemeindeverwaltung, die Vertrauen in ihr Projekt und die Menschen, die sich daran beteiligen, hatte, konnten sie den Zivilschutz El Poble Nou de Benitatxell mit insgesamt 26 Freiwilligen gründen. Derzeit hat die Gruppe 24 Mitglieder, deren Zahl von Jahr zu Jahr leicht schwankt. Die Gruppe ermutigt jeden Volljährigen, der Interesse an einer Mitgliedschaft hat, sich über seine sozialen Netzwerke zu melden.

Damit man Eure Arbeit besser kennenlernt: An welchen Einsätzen seid Ihr beteiligt?

Unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Wir sind nicht da, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, sondern um dafür zu sorgen, dass alle unsere Nachbarn und Besucher sicher und in Ruhe leben können. Wir sind bei jeder Veranstaltung oder jedem Notfall zusammen mit der örtlichen Polizei und anderen Einsatzkräften wie Krankenwagen, Guardia Civil oder Feuerwehr präsent.

Am häufigsten sind wir bei geplanten Veranstaltungen wie Volksläufen, kulturellen Veranstaltungen, Festivals, Vereinsveranstaltungen usw. im Einsatz, kurz gesagt bei allem, worum uns der Stadtrat oder eine städtische Organisation bittet.

Die arbeitsreichste Zeit des Jahres ist der Sommer. In diesen Monaten setzen wir in Zusammenarbeit mit der GVA, einen speziellen Waldüberwachungsdienst ein, der von zehn Uhr morgens bis acht Uhr abends arbeitet. Dieser Dienst überwacht das gesamte Gemeindegebiet vom Puig de la Llorença aus, alarmiert die Notrufnummer 112, wenn etwas Ungewöhnliches passiert, und wird bei der Brandbekämpfung tätig.

Es gibt auch Notfälle, die von den Warnungen der spanischen Wetterbehörde (AEMET) vor möglichem Sturm, Wind oder anderen Unwettern abhängen. Bei diesen Warnungen bleiben wir in der Regel in Bereitschaft und warten ab, bis der Tag komplizierter wird; zu anderen Zeiten führen wir vorbeugende Kontrollen durch, indem wir uns in Gebieten mit mö-

glichen Schwierigkeiten aufhalten, um gegebenenfalls ein Signal zu geben oder Hilfe zu leisten, oder wir handeln einfach als Reaktion auf eine laufende Notfallwarnung.

Und schließlich unterstützen wir die Stadtverwaltung oder die örtliche Polizei, wenn diese uns brauchen. Zum Beispiel bei einer Suche, einem Unfall, einer Rettung am Strand usw. Und wir arbeiten auch auf Anfrage anderer benachbarter Stadtverwaltungen mit, die aus der Not heraus mehr Personal anfordern.

Wie ist die Koordination mit der örtlichen Polizei? Diese Frage ist sehr wichtig, denn ohne eine gute Koordination mit unseren Polizeibeamten könnte die Arbeit des Zivilschutzes nicht durchgeführt werden. Die Zusammenarbeit ist so gut, dass wir 2018 die Unidad de Formación Escolar Benitatxell (UFEB) gegründet haben, die sich aus Beamten der örtlichen Polizei und Freiwilligen der Gruppe zusammensetzt und die Aufgabe hat, den Schüler/Innen die Arbeit der Rettungsdienste näher zu bringen. Wir halten Vorträge über Verkehrserziehung, Erste Hilfe, usw. Dieser pädagogische Teil hilft uns, den Kindern eine wichtige Botschaft zu vermitteln und bereichert uns.

Die Mitglieder des Zivilschutzes El Poble Nou de Benitatxell sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar. Wie schafft Ihr das?

Wir sind Freiwillige und jeder hat seine eigenen beruflichen und persönlichen Verpflichtungen. Trotzdem sind wir in der Regel 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche erreichbar. Und das ist dem großen Engagement unserer Mitglieder zu verdanken, die ihre Zeit für die Gemeinde opfern. Wenn wir um Hilfe gebeten werden, schicken wir immer jemanden. Intern prüfen wir, wer zur Verfügung steht oder wer seine Termine frei machen und zum Einsatz kommen kann. Manchmal dauert es etwas länger, bis wir ankommen, aber in der Regel sind wir immer zur Stelle.

Wirkt sich euer Engagement als Freiwillige auf euer Privatleben aus, und was denken eure Familien darüber?

Das ist eine Frage, die mehr als einer unserer Angehörigen gerne beantworten würde. Natürlich hat es Auswirkungen auf uns und unsere Familie. Die Stunden, die wir leisten, tun wir uneigennützig, unabhängig von unserer beruflichen Tätigkeit. Es kann vorkommen, dass wir an einem Tag nur nach Hause gehen, um zu schlafen, und an anderen Tagen ändern wir unsere Pläne in letzter Minute, weil ein Notfall eingetreten ist.

Ich glaube jedoch, dass wir alle, die wir zu dieser Gruppe gehören, mehr als zufrieden sind, wenn wir

alcorrent | ENTREVISTA | 20
“Ein Lächeln oder ein Dankeschön von einer Person, der wir geholfen haben, ist für uns der beste Lohn”.

den Dienst beenden und wissen, dass wir unseren Teil dazu beitragen konnten. Auch wenn es unmöglich erscheinen mag, ist ein Lächeln oder ein Dankeschön von einer Person, der wir geholfen haben, der beste Lohn für uns.

Es gibt eine Episode aus jüngster Zeit, die euer 24/7-Engagement sehr gut widerspiegelt. In der letzten Silvesternacht, kurz nach dem Läuten der Glocken, gab es einen kleinen Brand, der durch Raketen verursacht wurde. An diesem Tag musste der Zivilschutz, obwohl ihr bei euren Familien waren, schnell zur Stelle sein.

Ja, sowohl in der Silvesternacht 2021 als auch in der Silvesternacht 2022 wurden wir vor einem Feuer gewarnt, das durch die Verwendung von pyrotechnischem Material ausgelöst wurde. Unser Engagement für die Bürger der Gemeinde veranlasste uns, uns umzuziehen, unsere Familien zu verlassen und zur Hilfe zu eilen. Es ist zu bedenken, dass es an den Tagen, an denen das Feuerwerk gezündet wird, in der Regel mehr Zwischenfälle gibt. Aber für uns ist klar: Wenn wir gerufen werden, ziehen wir uns um und eilen zur Hilfe. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um zu einem umsichtigen und verantwortungsvollen Umgang mit pyrotechnischem Material aufzurufen.

Welches Ereignis oder welcher Notfall war für euch als Freiwillige am schwierigsten?

Was die Notfälle betrifft, die wir hervorheben können, so werden wohl alle Freiwilligen zustimmen, dass die Pandemie und der Brand in Granadella im Jahr 2016 die bemerkenswertesten sind.

Die Pandemie, weil wir es mit etwas völlig Unbekanntem, Ansteckendem und Tödlichem zu tun hatten.

Stellen Sie sich vor, dass wir, um anderen helfen zu können, unser Haus verlassen mussten und bei unserer Rückkehr unsere Familie in Gefahr bringen konnten. In diesen Zeiten war es jedoch lebenswichtig, vor Ort zu sein, und wir haben den Stadtrat darüber informiert. Wenn Ihr Großvater oder Ihre Großmutter allein und in Not wäre... würden Sie doch wollen, dass jemand hilft, oder nicht? Nun, wir boten alles an, was wir konnten, um Menschen zu helfen, die Hilfe brauchten und niemanden in der Nähe hatten.

Die herausragendste Arbeit war die Zusammenarbeit mit Apotheken und der Caritas. Wir brachten älteren Menschen in Not Medikamente, Menschen, die keine Mittel hatten, Lebensmittel... Wir arbeiteten ständig mit den städtischen Diensten und den Sozialämtern zusammen, um alle Probleme zu lösen. Straßenreinigung, Hilfe für die Menschen, usw.

Außerdem hat diese Pandemie unsere Gruppe direkt getroffen, da sie einem unserer Kollegen und Freunde, Jose Antonio, das Leben kostete. Er war immer bereit, alles zu tun, um den Bewohnern der Gemeinde zu helfen.

Ihr seid eine Gruppe, die von der Bevölkerung sehr geschätzt wird. Spürt Ihr das auch so?

Es gibt von allem ein bisschen, aber ja, in der Regel werden wir immer gut aufgenommen. Wir müssen dem Lions Club und einigen Nachbarn danken, die mit uns zusammenarbeiten, indem sie uns Ressourcen zur Verfügung stellen, die uns helfen, uns als Gruppe zu verbessern. Und natürlich unserer Sicherheitsbeauftragten, María José Ivars, die sich immer um uns kümmert, sich um jedes Detail kümmert und uns die Arbeit erleichtert, damit wir unsere tägliche Arbeit gut erledigen können.

alcorrent | ENTREVISTA | 21

Descobreix

Llocs mai explorats en la cova marina del Moraig

El poder i la bellesa de la mare naturalesa són immensos, grandiosos, incomptables. Ni el boig enginy de Julio Verne hauria pogut imaginar tots els majestuosos llocs que alberga la Terra en els racons més recòndits. Perquè sí, en ple segle XXI, encara queden racons encara desconeguts per a l’espècie humana. I, per estrany que ens semble, un d’eixos meravellosos i desconeguts llocs es troba al Poble Nou de Benitatxell. Parlem del Riu del Moraig o Riu Blanc, un riu submarí d’aigua dolça i salada únic en el món conformat per nombrosos embornals i galeries.

Són poques les persones que s’han endinsat en aquesta ignota cavitat en les mateixes entranyes de la terra. Encara hui, després de quasi 50 anys des de les primeres exploracions, el Riu del Moraig és un misteri sobre el qual, a poc a poc, tracta de esbrinar el Grup d’Exploració Moraig (GEM), format pels bussos Eliseo Belzunce, Carles Ramoneda, Joel Borrazas, Guaica Armisén, Jonathan Alcántara, Vicente Gil, Belén Andrés, José María Cortés, Josi Olave, Sasha Karnilovich, Óscar Dolcet, Emanuel Ávila, Albert Pete i altres experts geòlegs, oceanògrafs, biòlegs marins, etc. que col·laboren en els seus estudis.

Des de 2013, aquest grup d’espeleobussejadors arribats de tot Espanya ha assumit el repte d’endinsar-se en les seues profunditats, i ha aconseguit arribar on fins ara ningú no havia arribat. Uns altres van tractar abans de completar els estudis realit-

zats per José María Cortés o l’alemany Bernhard Pack, qui va morir en 1992 en una immersió en el Moraig. Ells van arribar als 1.125 metres de distància d’aquesta complexa gruta i, posteriorment, un grup d’investigadors anglesos va aconseguir els 1.350 metres.

Però és que el GEM ha aconseguit duplicar eixa xifra i arribar fins als 2.500 metres de distància i els 100 metres de profunditat. I no sols això. A pesar que l’extrem més llunyà estiga a 2.500 metres, en total, si sumes les distàncies de totes les galeries secundàries, la cova compta ara amb 6.000 metres de desenvolupament coneguts, mentre que l’últim mapa que va desenvolupar Bernhard Pack tenia uns 2.500 metres, detalla Eliseo Belzunce, un dels bussejadors del grup.

alcorrent | DESCOBREIX | 22

A aquests progressos han contribuït la professionalitat dels exploradors i els avanços tècnics, que són molts en comparació als que hi havia en els anys 90. El Grup d’Exploració Moraig disposa d’equips que permeten estar molt més temps davall de l’aigua i que no emeten bambolles, una il·luminació molt més potent i remolcadors més ràpids i amb més autonomia. “Tot suma i fa que coses que abans semblaven impensables ara es puguen fer amb més facilitat”.

Això sí. El risc sempre està present. “Estàs fora del teu medi i qualsevol xicoteta fallada pot provocar un accident. No obstant això, som un equip amb molta formació, preparació i tècnica, i els problemes que podem tindre davall de l’aigua són problemes previsibles”.

L’última vegada que van estar en la cova va ser el passat mes de gener de 2023. “Vam estar perquè no plovia des de finals de novembre i pensàvem que les condicions de visibilitat anaven a ser molt bones”. Sorprenentment, no va ser així, per la qual cosa es van dedicar a tasques igualment importants, com passar l’escúter per a traure el mapa d’una galeria secundària.

Ara, després de tots els treballs d’exploració, esperen poder publicar prompte un mapa amb els últims avanços realitzats fins hui. “Estem traient volums de la cova i prenent dades de rumbs, distàncies, profunditats, etc. per a poder elaborar-lo”. I serà el mapa més complet i desenvolupat d’aquesta cova marina. El dels llocs mai explorats del Riu del Moraig. Probablement no siga l’últim. “Tenim clar que això arribarà molt lluny. No sabem quant, però els geòlegs preveuen que puguem avançar molt més. Bé nosaltres, o els exploradors que vinguen després”, afirma Eliseo. De moment, és probable que la cova del Moraig siga, en distància, la segona més llarga d’Espanya. El Pozo Azul, a Burgos, és l’avenc més llarg del món, amb un sifó situat a 5.160 metres d’entre els sis que s’han explorat. Qui sap si algun dia el treball d’aquests exploradors atorgarà al Riu del Moraig eixe rècord. El que sí que és segur és que queda molt per descobrir.

Lugares nunca explorados en la cueva marina del Moraig

El poder y la belleza de la madre naturaleza son inmensos, grandiosos, incontables. Ni el loco ingenio de Julio Verne hubiera podido imaginar todos los majestuosos lugares que alberga la Tierra en los rincones más recónditos. Porque sí, en pleno siglo XXI, todavía quedan recovecos aún desconocidos para la especie humana. Y, por extraño que nos parezca, uno de esos maravillosos y desconocidos lugares se encuentra en El Poble Nou de Benitatxell. Hablamos del Riu del Moraig o Riu Blanc, un río submarino de agua dulce y salada único en el mundo conformado por numerosos sumideros y galerías.

Son pocas las personas que se han adentrado en esta ignota cavidad en las mismísimas entrañas de la tierra. Aún hoy, después de casi 50 años desde las primeras exploraciones, el Riu del Moraig es un misterio sobre el que, poco a poco, trata de arrojar luz el Grupo de Exploración Moraig (GEM), formado por los buzos Eliseo Belzunce, Carles Ramoneda, Joel Borrazas, Guaica Armisén, Jonathan Alcántara, Vicente Gil, Belén Andrés, José María Cortés, Josi Olave, Sasha Karnilovich, Óscar Dolcet, Emanuel Ávila, Albert Pete y otros expertos geólogos, oceanógrafos, biólogos marinos, etc. que colaboran en sus estudios.

Desde 2013, este grupo de espeleobuceadores llegados de toda España ha asumido el reto de adentrarse en sus profundidades, y ha logrado llegar donde hasta ahora nadie había llegado. Otros trataron antes de completar los estudios realizados por José María Cortés o el alemán Bernhard Pack, quien murió en 1992 en una inmersión en el Moraig. Ellos llegaron a los 1.125 metros de distancia de esta compleja gruta y, posteriormente, un grupo de investigadores ingleses alcanzó los 1.350 metros. Pero es que el GEM ha logrado duplicar esa cifra y llegar hasta los 2.500 metros de

alcorrent | DESCOBREIX | 23

distancia y los 100 metros de profundidad. Y no solo eso. A pesar de que el extremo más lejano esté a 2.500 metros, en total, si sumas las distancias de todas las galerías secundarias, la cueva cuenta ahora con 6.000 metros de desarrollo conocidos, mientras que el último mapa que desarrolló Bernhard Pack tenía unos 2.500 metros, detalla Eliseo Belzunce, uno de los buceadores del grupo.

A estos progresos han contribuido la profesionalidad de los exploradores y los avances técnicos, que son muchos en comparación a los que había en los años 90. El Grupo de Exploración Moraig dispone de equipos que permiten estar mucho más tiempo debajo del agua y que no emiten burbujas, una iluminación mucho más potente y remolcadores más rápidos y con más autonomía. “Todo suma y hace que cosas que antes parecían impensables ahora se puedan hacer con más facilidad”. Eso sí. El riesgo siempre está ahí. “Estás fuera de tu medio y cualquier pequeño fallo puede provocar un accidente”.

La última vez que estuvieron en la cueva fue el pasado mes de enero de 2023. “Fuimos porque no llovía desde finales de noviembre y pensábamos que las condiciones de visibilidad iban a ser muy buenas”. Sorprendentemente, no fue así, por lo que se dedicaron a tareas igualmente importantes, como pasar el scooter para sacar el mapa de una galería secundaria.

Ahora, tras todos los trabajos de exploración, esperan poder publicar pronto un mapa con los últimos avances realizados hasta la fecha. “Estamos sacando volúmenes de la cueva y tomando datos de rumbos, distancias, profundidades, etc. para poder elaborarlo”. Y será el mapa más completo y desarrollado de esta cueva marina. El de los lugares nunca explorados del Riu del Moraig.

Probablemente no sea el último. “Tenemos claro que esto va a llegar muy lejos. No sabemos cuánto, pero los geólogos prevén que podamos avanzar mucho más. Bien nosotros, o los exploradores que vengan después”, afirma Eliseo. Por el momento, es probable que la cueva del Moraig sea, en distancia, la segunda más larga de España. El Pozo Azul, en Burgos, es la sima más larga del mundo, con un sifón ubicado a 5.160 metros de entre los seis que se han explorado. Quién sabe si algún día el trabajo de estos exploradores otorgará al Riu del Moraig ese récord. Lo que sí es seguro es que queda mucho por descubrir.

Places never explored before in the marine cave of Moraig

The power and beauty of Mother Nature are immense, grandiose, countless. Not even the mad genius of Jules Verne could have imagined all the majestic places that the Earth holds in its most hidden corners. Because indeed, in the 21st century, there are still unknown nooks for the human species. And, strange as it may seem, one of such wonderful and undiscovered places is located at El Poble Nou de Benitatxell. We are talking about the Moraig River or Riu Blanc, an underwater river of fresh and salty water, unique in the world, made up of numerous sinkholes and galleries.

Few people have ever ventured into this unknown cavity in the very core of the earth. Even today, almost 50 years after the first explorations, the Moraig River is still a mystery that the Moraig Exploration Group (GEM), made up by divers Eliseo Belzunce, Carles Ramoneda, Joel Borrazas, Guaica Armisén, Jonathan Alcántara, Vicente Gil, Belén Andrés, José María Cortés, Josi Olave, Sasha Karnilovich, Óscar Dolcet, Emanuel Ávila, Albert Pete and other expert

alcorrent | DESCOBREIX | 24
No obstante, somos un equipo con mucha formación, preparación y técnica, y los problemas que podemos tener debajo del agua son problemas previsibles”.

geologists, oceanographers, marine biologists, etc., who collaborate in their studies, is gradually trying to shed light on.

Since 2013, this group of cave divers from all over Spain has taken on the challenge of delving into its depths, and has managed to go where no one had gone before. Others tried before to complete the studies carried out by José María Cortés or the German Bernhard Pack, who died in 1992 during a dive in the Moraig. They reached the 1,125 metres of this complex grotto and, later, a group of English researchers reached 1,350 metres. But the GEM has managed to double that number, reaching a distance of 2,500 metres and a depth of 100 metres. And not only that. Despite the fact that the furthest end is at 2,500 metres, in total, if you add up the distances of all the secondary galleries, the cave now has 6,000 metres of known development, whereas the last map developed by Bernhard Pack was about 2,500 metres, says Eliseo Belzunce, one of the group’s divers.

ning, preparation and technique, and the problems we may have underwater are foreseeable problems”. The last time they were in the cave was last January 2023. “We went because it hadn’t rained since the end of November and we thought the visibility conditions were going to be very good”. Surprisingly, this was not the case, and so they were engaged in equally important tasks, such as passing the scooter to get the map out of a secondary gallery.

Now, after all the exploration work, they hope to soon be able to publish a map with the latest progress to date. “We are taking volumes out of the cave and taking data on directions, distances, depths, etc. to be able to produce it”. And it will be the most complete and developed map of this sea cave. The one of the never explored places of the Moraig river. It will probably not be the last. “It is clear to us that this is going to go very far. We don’t know how far, but the geologists foresee that we can go much further. Either we, or the explorers who come after us,” says Eliseo. So far, the Moraig cave is likely to be the second longest cave in Spain in terms of distance. El pozo azul, in Burgos, is the longest cave in the world with a siphon located at 5,160 metres. Who knows if one day the work of these explorers will give the Moraig River that record. What is certain is that there is still much to be discovered.

Nie erforschte Orte in der Meereshöhle von Moraig

The professionalism of the explorers and the technical advances, which are many compared to those of the 1990s, have contributed to this progress. The Moraig Exploration Group has equipment that allows it to stay underwater much longer and does not emit bubbles, much more powerful lighting and faster tugboats with more autonomy. “It all adds up and means that things that seemed unthinkable before can now be done more easily”.

Of course. The risk is always there. “You are out of your environment and any small mistake can cause an accident. However, we are a team with a lot of trai-

Die Kraft und die Schönheit der Natur sind unermesslich, grandios und unzählig. Nicht einmal das verrückte Genie eines Jules Verne hätte sich all die majestätischen Orte vorstellen können, die die Erde in ihren verborgensten Ecken beherbergt. Denn ja, auch im 21. Jahrhundert gibt es noch Ecken und Winkel, die der menschlichen Spezies unbekannt sind. Und, so seltsam es auch klingen mag, einer dieser wunderbaren und unbekannten Orte befindet sich in El Poble Nou de Benitatxell. Die Rede ist vom Riu del Moraig oder Riu Blanc, einem weltweit einzigartigen Unterwasserfluss aus Süß- und Salzwasser, der aus zahlreichen Höhlen und Galerien besteht.

Nur wenige Menschen haben sich je in diesen unbekannten Hohlraum im Inneren der Erde gewagt. Auch heute, fast 50 Jahre nach den ersten Erkundungen, ist der Riu del Moraig immer noch ein Rätsel, das die Grupo de Exploración Moraig (GEM), bestehend aus dem Taucher Eliseo Belzunce, Carles Ramoneda, Joel Borrazas, Guaica Armisén, Jonathan Alcántara, Vicente Gil, Belén Andrés, José María Cortés, Josi Olave, Sasha Karnilovich, Óscar Dolcet, Emanuel

alcorrent | DESCOBREIX | 25

Ávila, Albert Peteund anderen erfahrenen Geologen, Ozeanographen, Meeresbiologen usw., die bei ihren Studien zusammenarbeiten nach und nach zu lüften versucht.

Seit 2013 hat sich diese Gruppe von Höhlentauchern aus ganz Spanien der Herausforderung gestellt, in die Tiefen der Höhle vorzudringen, und es ist ihr gelungen, dorthin zu gelangen, wo noch niemand zuvor gewesen ist. Andere hatten zuvor versucht, die Studien von José María Cortés oder dem Deutschen Bernhard Pack zu vervollständigen, der 1992 bei einem Tauchgang in der Moraig ums Leben kam. Sie erreichten in dieser komplexen Grotte eine Tiefe von 1.125 Metern und später erreichte eine Gruppe englischer Forscher 1.350 Meter.

Aber die GEM hat es geschafft, diese Zahl zu verdoppeln und eine Entfernung von 2.500 Metern und eine Tiefe von 100 Metern zu erreichen. Und nicht nur das. Obwohl das äußerste Ende der Höhle auf 2.500 m liegt, hat die Höhle, wenn man die Entfernungen aller sekundären Stollen zusammenzählt, nun insgesamt 6.000 m an bekannter Erschließung, während die letzte von Bernhard Pack erstellte Karte etwa 2.500 m auswies, sagt Eliseo Belzunce, einer der Taucher der Gruppe.

Die Professionalität der Entdecker und die technischen Fortschritte, die im Vergleich zu denen der 1990er Jahre sehr groß sind, haben zu diesem Fortschritt beigetragen. Die Grupo de Exploración Moraig verfügt über Ausrüstungen, die es ihr ermöglichen, viel länger unter Wasser zu bleiben und keine Luftblasen auszustoßen, über eine viel leistungsfähigere Beleuchtung und schnellere Schlepper mit mehr Autonomie. “Alles zusammengenommen bedeutet, dass Dinge, die früher undenkbar schienen, heute leichter zu bewerkstelligen sind”.

Aber natürlich. Das Risiko ist immer vorhanden. “Man bewegt sich nicht in seiner gewohnten Umgebung und jeder kleine Fehler kann zu einem Unfall führen. Aber wir sind ein Team mit viel Training, Vorbereitung und Technik, und die Probleme, die wir unter Wasser haben können, sind vorhersehbar”.

Das letzte Mal war die Gruppe im Januar 2023 in der Höhle. “Wir sind hingegangen, weil es seit Ende November nicht mehr geregnet hatte und wir dachten, dass die Sichtbedingungen sehr gut sein würden”. Überraschenderweise war dies nicht der Fall, und so waren sie mit ebenso wichtigen Aufgaben beschäftigt, wie z. B. mit dem Scooter die Karte eines Nebenstollens zu erheben.

Nun hoffen sie, nach all den Sondierungsarbeiten bald eine Karte mit dem aktuellen Stand der Dinge veröffentlichen zu können. “Wir entnehmen Proben aus der Höhle und nehmen Daten über Richtungen, Entfernungen, Tiefen usw. auf, um sie erstellen zu können”. Und es wird die vollständigste und am weitesten entwickelte Karte dieser Meereshöhle sein. Sie ist einer der noch nie erforschten Orte des Riu del Moraig.

Es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. “Es ist uns klar, dass dies sehr weit gehen wird. Wir wissen nicht, wie weit, aber die Geologen gehen davon aus, dass wir noch viel weiter gehen können. Entweder wir oder die Entdecker, die nach uns kommen”, sagt Eliseo. Im Moment ist die Moraig-Höhle wahrscheinlich die zweitlängste Höhle Spaniens, was die Entfernung angeht. El Pozo Azul in Burgos ist die längste Kluft der Welt mit einem Siphon in 5.160 Metern Tiefe. Wer weiß, ob die Arbeit dieser Entdecker eines Tages dem Riu del Moraig diesen Rekord bescheren wird. Sicher ist nur, dass es noch viel zu entdecken gibt.

alcorrent | DESCOBREIX | 26

Foto Notícies

1. Benitatxell posa en valor el treball de les seues associacions en un acte de reconeixement. Benitatxell pone en valor el trabajo de sus asociaciones en un acto de reconocimiento. Benitatxell highlights the work of its associations in an event of recognition. Benitatxell hebt die Arbeit seiner Vereine in einem Akt der Anerkennung hervor.

2. Xocolate i bambes a càrrec de la Banda de Música per Sant Blai. Chocolate y bambas a cargo de la Banda de Música por Sant Blai. Chocolate and “bambas” offered by the Music Band for Saint Blai. Schokolade und Krapfen von der Musikkapelle für Sant Blai.

3. Benedicció dels animals per Sant Antoni Abat. Bendición de los animales por San Antonio Abad. Blessing of the animals for Saint Anthony the Abbot. Segnung der Tiere am San Antonio Abad-Tag.

4. TM Lions Club realitza una important donació de material al CEIP Santa María Magdalena. TM Lions Club realiza una importante donación de material al CEIP Santa María Magdalena. TM Lions Club makes a large donation of material to CEIP Santa María Magdalena. Der TM Lions Club übergibt eine große Materialspende an das CEIP Santa María Magdalena.

alcorrent | FOTONOTÍCIES | 27
2. 1.

5. S’incorpora a l’Ajuntament la nova treballadora social, Ana Peris. Se incorpora al Ayuntamiento la nueva trabajadora social, Ana Peris. New social worker, Ana Peris, joins the Council. Die neue Sozialarbeiterin Ana Peris wird Mitglied des Stadtrats.

6. Reunió d’alcaldies amb la Conselleria de Sanitat per a tractar la reversió de l’Hospital de Dénia. Reunión de alcaldías con la Conselleria de Sanidad para tratar la reversión del Hospital de Dénia. Councils meeting with the Conselleria de Sanidad to discuss the reversion of Denia Hospital. Der Stadtrat trifft sich mit dem regionalen Gesundheitsministerium, um über die Rückgabe des Krankenhauses von Denia zu diskutieren.

7. Excursió a València de l’alumnat de l’Escola Municipal de Formació de Persones Adultes. Excursión a València del alumnado de la Escuela Municipal de Formación de Personas Adultas Excursion to Valencia by students from the Municipal School for Adult Education. Ausflug nach Valencia mit den Schülern der städtischen Schule für Erwachsenenbildung.

8. Dinar dels Pensionistes i Jubilats per a celebrar Sant Valentí. Comida de los Pensionistas y Jubilados para celebrar San Valentín. Pensioners and Retired People’s lunch to celebrate Valentine’s Day.Mittagessen für Rentner und Pensionäre zur Feier des Valentinstages.

alcorrent | FOTONOTÍCIES | 28
8. 7. 6. 5.

9. Aposta per recuperar per a les persones el centre històric i l’església, Bé de Rellevància Local. Apuesta por recuperar para las personas el casco histórico y la iglesia, Bien de Relevancia Local. Commitment to recovering the historic quarter and the church, a Local Asset of Relevance, for people. Festes Engagement für die Wiederherstellung des historischen Viertels und der Kirche, einem Ort von lokaler Bedeutung, für die Menschen.

10. El Poble Nou de Benitatxell reparteix llibres pels comerços locals per a amenitzar l’espera llegint. El Poble Nou de Benitatxell reparte libros por los comercios locales para amenizar la espera leyendo. El Poble Nou de Benitatxell hands out books in local shops to brighten up the waiting time by reading. El Poble Nou de Benitatxell verteilt Bücher in den örtlichen Geschäften, um die Wartezeit durch Lesen zu verkürzen.

11. Xiquets i xiquetes viuen el Carnestoltes amb un gran circ amb atraccions i jocs. Niños y niñas viven el Carnaval con un gran circo con atracciones y juegos. Children experience Carnival with a big circus with rides and games. Kinder erleben den Karneval mit einem großen Zirkus mit Fahrgeschäften und Spielen.

alcorrent | FOTONOTÍCIES | 29
9. 10. 11.

12. L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb el Grup Nodrissa per a promoure la lactància materna. El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con el Grup Nodrissa para promover la lactancia materna. The Council signs a collaboration agreement with Nodrissa Group to promote breastfeeding. Die Stadtverwaltung unterzeichnet eine Kooperationsvereinbarung mit der Gruppe Nodrissa zur Förderung des Stillens seitens der Mütter.

13. Pam’s Dance Fitness Ladies dona a Protecció Civil un jupetí per a realitzar la maniobra de Heimlich. Pam’s Dance Fitness Ladies dona a Protección Civil un chaleco para realizar la maniobra de Heimlich. Pam’s Dance Fitness Ladies donate a waistcoat to Civil Protection to perform the Heimlich manoeuvre. Pam’s Dance Fitness Ladies spendet dem Zivilschutz eine Weste zur Durchführung des Heimlich-Manövers.

14-16. El Poble Nou de Benitatxell viu un mes ple d’actes pel 8M, Dia Internacional de la Dona. El Poble Nou de Benitatxell vive un mes repleto de actos por el 8M, Dia Internacional de la Mujer. El Poble Nou de Benitatxell lives a month full of events for 8M, International Women’s Day. El Poble Nou de Benitatxell erlebt einen Monat voller Veranstaltungen zum 8M, dem Internationalen Frauentag.

alcorrent | FOTONOTÍCIES | 30
12. 13. 14. 15. 16.

Mirades

El misteri de la tomba precintada (Part III), per Àfrica Marqués Relats de ficció

Vaig enfocar la llum encara més a la làpida, amb cura, intentant veure més enllà del que les tires de cinta americana em deixaven observar. Jaume Echave… Mai havia escoltat el nom pel poble, ni tan sols el seu cognom; no semblava tindre família ací. Per horrible i terrorífic que semblara, necessitava veure qui era eixa persona que generava tanta por en una altra com per a acostar-se de nit a segellar, encara més, la seua tomba. Vaig canviar el mòbil de mà i em vaig atrevir a moure un tros de cinta. La persona que l’havia col·locada semblava haver-se acarnissat amb eixa part de la làpida, a penes es veia res. Definitivament, tenia por de Jaume.

Molt al meu pesar, ja que acabava de contaminar l’escena, el tros que vaig tocar va acabar caient a terra del poc pegat que estava. La part bona és que, per fi, vaig poder posar-li cara al nom: era un xic aparentment jove. No arribava a veure les dates de naixement i defunció, però semblava estar en la trentena. Cabells curts i bruns, poc més vaig arribar a veure. El seu rostre no em sonava de res, era com un desconegut en un poble en el qual tothom es coneix.

No vaig poder investigar molt més perquè la resta de la làpida estava coberta d’eixa poc enganxosa cinta. Sense perdre temps, i amb un coratge que ni jo mateixa vaig saber d’on el vaig poder traure, vaig fer fotos de qualsevol detall que em cridara l’atenció, i algunes més de tota la zona. Vaig apagar la llum

del mòbil i me’n vaig anar d’allí tan ràpid com vaig poder, en silenci i envoltada de completa foscor. Quan vaig eixir, li vaig enviar les fotos a la persona més adequada per a ajudar-me en el cas: la meua cosina segona Sofia. (Continuarà…).

El misterio de la tumba precintada (Parte III), por África Marqués

Relatos de ficción por fascículos.

Enfoqué la luz todavía más a la lápida, con cuidado, intentando ver más allá de lo que las tiras de cinta americana me dejaban observar. Jaume Echave… Nunca había escuchado el nombre por el pueblo, ni siquiera su apellido; no parecía tener familia aquí. Por horrible y terrorífico que pareciese, necesitaba ver quién era esa persona que generaba tanto miedo en otra como para acercarse de noche a sellar, todavía más, su tumba. Cambié el móvil de mano y me atreví a mover un trozo de cinta. La persona que la había colocado parecía haberse ensañado con esa parte de la lápida, apenas se veía nada. Definitivamente, tenía miedo de Jaume.

Muy a mi pesar, ya que acababa de contaminar la escena, el trozo que toqué acabó cayendo al suelo de lo poco pegado que estaba. Lo bueno es que, por fin, pude ponerle cara al nombre: era un chico aparentemente joven. No llegaba a ver las fechas de nacimiento y defunción, pero parecía estar en la treintena. Pelo corto y moreno, poco más llegué a ver. Su rostro no me sonaba de nada, era como un desconocido en un pueblo en el que todo el mundo se conoce.

alcorrent | MIRADES | 31
per fascicles.

No pude investigar mucho más porque el resto de la lápida estaba cubierta de esa poco pegajosa cinta. Sin perder tiempo, y con un coraje que ni yo misma supe de dónde lo pude sacar, hice fotos de cualquier detalle que me llamase la atención, y algunas más de toda la zona. Apagué la luz del móvil y me fui de allí tan rápido como pude, en silencio y rodeada de completa oscuridad. En cuanto salí, le envié las fotos a la persona más adecuada para ayudarme en el caso: mi prima segunda Sofía. (Continuará…).

The mystery of the sealed tomb (Part III), by África Marqués. Fiction stories by instalments.

I focused the light even more on the gravestone, carefully, trying to see beyond what the strips of duct tape allowed me to see. Jaume Echave... I had never heard the name around town, not even his surname; he didn’t seem to have any family here. As horrible and terrifying as it seemed, I needed to see who this person was that generated so much fear in another person that he would come at night to seal, even more, his grave. I switched the mobile phone in my hand and dared to move a piece of tape. The person who had put it there seemed to have gone to the trouble of that part of the tombstone, you could hardly see anything. I was definitely afraid of Jaume.

Much to my regret, as I had just contaminated the scene, the piece I touched ended up falling to the ground because it was so loosely attached. On the bright side, I was finally able to put a face to the name: it was an apparently young boy. I couldn’t make out the dates of birth and death, but he seemed to be in his thirties. Short, dark hair, little else I could see. His face didn’t ring me a bell, he was like a stranger in a town where everyone knows everyone else. I couldn’t investigate much more because the rest of the gravestone was covered with that sticky tape. Without wasting any time, and with a courage that I didn’t even know where I could get it from, I took pictures of any detail that caught my attention, and some more of the whole area. I turned off the light on my mobile phone and left as quickly as I could, in silence and surrounded by complete darkness. As soon as I got out, I sent the photos to the person best suited to help me with the case: my second cousin Sofia. (To be continued...).

Das Geheimnis des versiegelten Grabes (Teil III), von África Marqués. Fiktionen in Fortsetzungen.

Ich richtete das Licht vorsichtig noch stärker auf den Grabstein, und versuchte, mehr zu sehen als das, was die Klebebandstreifen mich erkennen ließen. Jaume Echave... Den Namen hatte ich in der Stadt noch nie gehört, nicht einmal seinen Nachnamen; er schien hier keine Familie zu haben. So schrecklich und beängstigend es auch schien, ich musste herausfinden, wer diese Person war, die in einem anderen so viel Angst auslöste, dass er nachts kam, um sein Grab noch mehr zu versiegeln. Ich wechselte mein Handy in die andere Hand und wagte es, ein Stück Klebeband zu entfernen. Die Person, die das Klebeband dort angebracht hatte, schien sich die Mühe gemacht zu haben, um diesen Teil des Grabsteins zu verbergen. Man konnte kaum etwas sehen. Er hatte definitiv Angst vor Jaume.

Zu meinem großen Bedauern, fiel das Stück Klebeband, das ich berührte hatte, auf den Boden, weil es so locker war. Das Gute daran war, dass ich dem Namen endlich ein Gesicht zuordnen konnte: Es handelte sich offenbar um einen jungen Mann. Ich konnte das Geburts- und das Todesdatum nicht erkennen, aber er schien in den Dreißigern zu sein. Kurzes, dunkles Haar, sonst konnte ich kaum etwas erkennen. Sein Gesicht kam mir nicht bekannt vor, er war wie ein Fremder in einer Stadt, in der jeder jeden kennt.

Mehr konnte ich nicht herausfinden, denn der Rest des Grabsteins war mit diesem Klebeband bedeckt. Ohne Zeit zu verlieren und mit einem Mut, von dem selbst ich nicht wusste, woher ich ihn nehmen konnte, machte ich Fotos von jedem Detail, das mir auffiel, und noch einige mehr von der ganzen Umgebung Ich schaltete das Licht meines Handys aus und verließ so schnell wie möglich den Ort, schweigend und umgeben von völliger Dunkelheit. Sobald ich draußen war, schickte ich die Fotos an die Person, die mir in diesem Fall am besten helfen konnte: meine Cousine zweiten Grades Sofia (Fortsetzung folgt...).

alcorrent | MIRADES | 32

Fem Poble

VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA FOTODONA

4. Accèssit Local: ‘No t’amagues’, de Verónica Femenia. FOTOS GUANYADORES DEL 1. Primer Premi: ‘Arte’, de Magdalena Resko 2. Segon Premi: ‘Matriarcado’, de Eduardo Fernández. 3. Tercer Premi: ‘Miedo’, de Kelly Simoes.
Programació

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.