alCorrent Hivern 2021

Page 1

descarrega’t Alcorrent

HIVERN | 2021 VA | ES | EN | DE


Actualitat Actualitat

Entrevista

Foto Notícies

Índex

Descobreix

La Columna de Lola

Mirades

MODERNITZACIÓ AJUNTAMENT I POBLE NET L’Ajuntament i l’empresa pública municipal, Poble Net S.L., continuen amb el procés de modernització L’Ajuntament es troba des de fa aproximadament un any en un procés de reorganització interna per a millorar els serveis municipals i oferir un millor tracte al ciutadà. Un dels canvis més significatius s’ha produït recentment amb l’aprovació del traspàs de serveis i personal des de l’Ajuntament a l’empresa pública Poble Net S.L. Abans, Poble Net només duia a terme serveis de recollida de residus sòlids i neteja viària. Ara, amb el traspàs d’empleats i empleades, ha absorbit la brigada de jardins i obres, la neteja d’edificis municipals i el servei d’agricultura, forestal, medi ambient i cicle hídric. La companyia compta ara amb una estructura definida amb una nova gerència, dos tècnics (RSU i Medi Ambient) a temps parcial i un cap de serveis per a fer treballs d’organització i supervisió a nivell operatiu, a peu de carrer. Quant a les condicions laborals, els i les treballadores han mantingut tots els seus drets quant a sou, horaris i obligacions. A més, s’ha regularitzat la situació laboral en la majoria dels contractes, que eren encara de caràcter temporal a pesar que molts porten prestant serveis per a l’ajuntament durant més de vint anys, trobant-se clarament en frau de llei, és a dir, en una situació irregular.

El consistori mai havia tingut estos dos professionals com a personal funcionarial, sinó que eren autònoms externs. “Ens vam trobar un departament sense cap mena de direcció ni estructura definida. Amb nombrosos professionals externs prestant serveis amb els seus contractes caducats des de feia molts anys, és a dir, en situació totalment irregular. Tot això ha sigut fruit de la deixadesa en la gestió durant molts anys”. Ara, ha aclarit García, amb les noves contractacions s’aconsegueix esmenar les males praxis heretades i donar estabilitat al departament. Els primers fruits “Estem construint unes bases sòlides per a un ajuntament de futur, modern, amb uns serveis de qualitat i una atenció personalitzada i excel•lent”, ha afirmat el primer edil. De fet, ja s’estan observant els primers fruits a través del departament d’Incidències i Queixes. S’han posat facilitats per a comunicar queixes i incidències, com el canal de WhatsApp (690 96 55 97) i el correu incidencies@elpoblenoudebenitatxell.com, la qual cosa ha incrementat el feedback entre la ciutadania i l’ajuntament. En total, entre l’1 de juliol i el 30 de novembre, s’han rebut 184 avisos de queixes o incidències, de les quals s’han resolt el 62%, mentre que la resta segueixen en procés. En la taula es poden observar de forma desglossada.

Tal com ha assenyalat l’alcalde, Miguel Ángel García, esta transformació és “un fet històric que deriva de la preocupació de l’equip de govern per a organitzar, modernitzar la institució pública i regularitzar la situació fraudulenta heretada, aconseguint així oferir uns serveis més àgils i efectius, que complisquen amb les expectatives de la ciutadania”. Poble Net no és l’única àrea que ha experimentat canvis. Com a exemple, entre altres, també s’ha reorganitzat el departament d’Urbanisme, incorporant un arquitecte com a cap d’àrea i un arquitecte tècnic, tots dos com a funcionaris interins. alcorrent | ACTUALITAT | 1


La majoria de les queixes es resolen ràpidament, exceptuant algunes àrees com l’enllumenat i l’asfalt pel seu caràcter estructural. Sobre estes àrees, prompte hi haurà canvis significatius. A principis de la legislatura es va optar per fer unes auditories específiques que van aflorar la situació real de les infraestructures, molt deteriorades. Després d’això es va treballar en diverses vies, i entre finals d’enguany i principis de 2022 s’espera l’adjudicació del contracte anual de reparació, manteniment i prevenció de l’enllumenat i la subvenció de l’IVACE per a invertir 150.000 euros en nous fanals amb tecnologia led. D’altra banda, també l’important Pla d’Asfaltat Local, valorat en 540.000 euros.

El Ayuntamiento y la empresa pública municipal, Poble Net S.L., continúan con el proceso de modernización El Ayuntamiento se encuentra desde hace aproximadamente un año en un proceso de reorganización interna para mejorar los servicios municipales y ofrecer un mejor trato al ciudadano. Uno de los cambios más significativos se ha producido recientemente con la aprobación del traspaso de servicios y personal desde el Ayuntamiento a la empresa pública Poble Net S.L. Antes, Poble Net solo llevaba a cabo servicios de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria. Ahora, con el traspaso de empleados y empleadas, ha absorbido la brigada de jardines y obras, la limpieza de edificios municipales y el servicio de agricultura, forestal, medio ambiente y ciclo hídrico. La compañía cuenta ahora con una estructura definida con una nueva gerencia, dos técnicos (RSU y Medio Ambiente) a tiempo parcial y un jefe de servicios para realizar trabajos de organización y supervisión a nivel operativo, a pie de calle. En cuanto a las condiciones laborales, los y las trabajadoras han mantenido todos sus derechos en cuanto a sueldo, horarios y obligaciones. Además, se ha regularizado la situación laboral en la mayoría de los contratos, que venían siendo todavía de carácter temporal a pesar de que muchos llevan prestando servicios para el ayuntamiento durante más de veinte años, encontrándose claramente en fraude de ley, es decir, en una situación irregular. Tal y como ha señalado el alcalde, Miguel Ángel García, esta transformación es “un hecho histórico alcorrent | ACTUALITAT | 2

que deriva de la preocupación del equipo de gobierno por organizar, modernizar la institución pública y regularizar la situación fraudulenta heredada, consiguiendo así ofrecer unos servicios más ágiles y efectivos, que cumplan con las expectativas de la ciudadanía”. Poble Net no es la única área que ha experimentado cambios. Como ejemplo, entre otros, también se ha reorganizado el departamento de Urbanismo, incorporando un arquitecto como jefe de área y un arquitecto técnico, ambos como funcionarios interinos. El consistorio nunca había tenido estos dos profesionales como personal funcionarial, sino que eran autónomos externos. “Nos encontramos un departamento sin ningún tipo de dirección ni estructura definida. Con numerosos profesionales externos prestando servicios con sus contratos caducados desde hacía muchos años, es decir, en situación totalmente irregular. Todo esto ha sido fruto de la dejadez en la gestión durante muchos años”. Ahora, ha aclarado García, con las nuevas contrataciones se consigue enmendar las malas praxis heredadas y dar estabilidad al departamento.

Los primeros frutos “Estamos construyendo unas bases sólidas para un ayuntamiento de futuro, moderno, con unos servicios de calidad y una atención personalizada y excelente”, ha afirmado el primer edil. De hecho, ya se están observando los primeros frutos a través del departamento de Incidencias y Quejas. Se han puesto facilidades para comunicar quejas e incidencias, como el canal de WhatsApp (690 96 55 97) y el correo incidencies@elpoblenoudebenitatxell.com, lo que ha incrementado el feedback entre la ciudadanía y el ayuntamiento. En total, entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, se han recibido 184 avisos de quejas o incidencias, de las cuales se han resuelto el 62%, mientras que el resto siguen en proceso. En la tabla se pueden observar de forma desglosada.

La mayoría de las quejas se resuelven rápidamente, exceptuando algunas áreas como el alumbrado y el asfalto por su carácter estructural. Sobre estas áreas, pronto habrá cambios significativos. A principios de la legislatura se optó por hacer unas auditorías específicas que afloraron la situación real de las infraestructuras, muy deterioradas. Tras ello se trabajó en diversas vías, y entre finales de este año y principios de 2022 se espera la adjudicación del contrato anual de reparación, mantenimiento y prevención del alumbrado y la subvención del IVACE para invertir 150.000 euros en nuevas farolas con tecnología led. Por otro lado, también el importante Plan de Asfaltado Local, valorado en 540.000 euros.

The Council and the municipal public company, Poble Net S.L., continue with the modernization process The Council has been undergoing a process of internal reorganization for about a year in order to improve municipal services and offer a better service to citizens.

One of the most significant changes has taken place recently with the approval of the transfer of services and personnel from the Council to the public company Poble Net S.L. Before, Poble Net only carried out solid waste collection and street cleaning services. Now, with the transfer of employees, it has absorbed the garden and works squad, the staff who cleans municipal buildings and the agriculture, forestry, environment and water cycle services. The company now has a defined structure with a new management, two part-time technicians (RSU and Environment) and a head of services to carry out organizational and supervisory work at an operational level, at street level. Regarding working conditions, the workers have maintained all their rights in terms of salary, working hours and obligations. In addition, the labour situation has been regularized in most of the contracts, which were still of a temporary nature despite the fact that many of them have been providing services for the council for more than twenty years, being clearly in fraud of law, in other words, in an irregular situation. As the mayor, Miguel Ángel García, pointed out, this transformation is “a historic event that comes from the government team’s concern to organize, modernize the public institution and regularise the fraudulent situation inherited, thus managing to offer more agile and effective services that meet the expectations of the citizens”. Poble Net is not the only area that has undergone changes. For example, among others, the Urbanism department has also been reorganized, incorporating an architect as head of area and a technical architect, both as interim civil servants. The council had never had these two professionals as civil servants before, but rather as external freelancers. “We found a department without any kind of management or defined structure. With numerous external professionals providing services with contracts that had been expired for many years, in other words, in a totally irregular situation. All this has been the result of lax management for many years”. Now, García explained, the new contracts will make amends for the bad practices inherited and give stability to the department. The first fruits “We are building a solid foundation for a modern council of the future, with quality services and excellent personalized attention,” said the mayor. In fact, the first fruits are already being seen through the Incidents and Complaints department. for communicating complaints and incidents have been alcorrent | ACTUALITAT | 3


set up, such as the WhatsApp channel (690 96 55 97) and the email incidencies@elpoblenoudebenitatxell.com, which has increased the feedback between citizens and the council. In total, between July 1st and November 30th, 184 notifications of complaints or incidents were received, of which 62% have been solved, while the rest are still in process. The table below shows the breakdown of these complaints and incidents.

Die Stadtverwaltung und die kommunale öffentliche Gesellschaft Poble Net S.L. setzen den Modernisierungsprozess fort Seit etwa einem Jahr befindet sich die Stadtverwaltung in einem Prozess der internen Umstrukturierung zur Optimierung der kommunalen Dienstleistungen und zur Verbesserung des Serviceangebots für die Bürger. Eine der bedeutendsten Veränderungen erfolgte kürzlich mit der Genehmigung der Dienstleistungs- und Personalübertragung von der Stadtverwaltung auf das öffentliche Unternehmen Poble Net S.L. Bislang war Poble Net nur für die Müllabfuhr und die Straßenreinigung zuständig. Mit der Personalübernahme hat sie nun die Garten- und Baubrigade, die Reinigung der städtischen Gebäude und den Dienst für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserkreislauf übernommen. Inzwischen verfügt das Unternehmen über eine definierte Struktur mit einem neuen Management, zwei Teilzeittechnikern (FSA und Umwelt) und einem Dienststellenleiter, der die organisatorischen und überwachenden Aufgaben auf betrieblicher Ebene in den Straßen wahrnimmt.

“Wir haben eine Abteilung ohne jede Art von Management oder definierter Struktur vorgefunden. Zahlreiche externe Fachleute erbringen Dienstleistungen, deren Verträge schon vor vielen Jahren ausgelaufen sind, d.h. in einer völlig ungeregelten Situation. Das alles ist das Ergebnis einer laxen Verwaltung über viele Jahre hinweg“. Jetzt, so García, werden die Neuanstellungen die geerbten schlechten Praktiken wiedergutmachen und der Abteilung Stabilität verleihen. Die ersten Früchte “Wir schaffen eine solide Grundlage für eine moderne Stadtverwaltung der Zukunft, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und einer hervorragenden persönlichen Betreuung“, so der Oberbürgermeister. Erste Ergebnisse sind in der Tat bereits in der Abteilung für Vorfälle und Beschwerden zu sehen. Für die Übermittlung von Beschwerden und Vorfällen wurden Funktionen eingerichtet, wie z. B. der WhatsApp-Kanal (690 96 55 97) und die E-Mail incidencies@elpoblenoudebenitatxell.com, wodurch das Feedback zwischen Bürgern und Stadtverwaltung gestärkt wurde.

Following this, work was carried out in various ways, and between the end of this year and the beginning of 2022 the award of the annual contract for the repair, maintenance and prevention of lighting and the IVACE subsidy to invest 150.000 euros in new streetlights with LED technology are expected. Besides, there is also the important Local Asphalting Plan, valued in 540.000 euros.

Poble Net ist jedoch nicht der einzige Bereich, der sich verändert hat. So wurde beispielsweise auch die Abteilung für Stadtplanung umstrukturiert, indem ein Architekt als Bereichsleiter und ein technischer Architekt, beide als Beamte auf Zeit, eingestellt wurden. Bisher hatte der Rat diese beiden Fachleute nicht als Beamte beschäftigt, sondern als externe Freiberufler.

alcorrent | ACTUALITAT | 4

NOVA CIRCULACIÓ ESCOLA

L’Ajuntament ha implementat recentment un canvi de circulació en les zones annexes al col•legi Santa Maria Magdalena. Pel carrer de les Escoles, l’accés de vehicles és ara únicament d’entrada, mentre que l’eixida s’efectua pel carrer Mestral. És a dir, es fa un recorregut circular. També s’ha produït un canvi de sentit en els aparcaments.

Wie Bürgermeister Miguel Ángel García betonte, ist diese Umstrukturierung „in historisches Ereignis, das auf das Bestreben der Regierung zurückzuführen ist, die öffentliche Einrichtung zu organisieren, zu modernisieren und die geerbte prekäre Situation zu bereinigen, um so flexiblere und effizientere Dienstleistungen anbieten zu können, die den Erwartungen der Bürger entsprechen“.

Anschließend wurden verschiedene Arbeiten durchgeführt, und zwischen Ende dieses Jahres und Anfang 2022 soll der Jahresvertrag für die Reparatur, Wartung und Vorbeugung der Beleuchtung sowie der IVACE-Zuschuss (Institut für kleine und mittelständige Unternehmen) für die Investition von 150.000 Euro in neue Straßenlampen mit LED-Technologie vergeben werden. Zum anderen gibt es auch den wichtigen kommunalen Asphaltierungsplan, der mit 540.000 Euro veranschlagt ist.

Canvi de circulació en les zones annexes al col•legi

Bei den Arbeitsbedingungen haben die Arbeitnehmer alle ihre Rechte in Bezug auf Gehalt, Arbeitszeit und Pflichten behalten. Zusätzlich wurde die Beschäftigungssituation in den meisten Verträgen reguliert, die nach wie vor befristet waren, obwohl viele von ihnen seit mehr als zwanzig Jahren für die Stadtverwaltung tätig sind und somit eindeutig gegen das Gesetz verstießen, d.h. sich in einer regelwidrigen Situation befanden. Most complaints are quickly solved, with the exception of some areas such as lighting and asphalt because of their structural nature. In these areas, there will soon be significant changes. At the beginning of the term it was decided to carry out specific audits which revealed the real situation of the infrastructures, which were very damaged.

Die Mehrzahl der Beschwerden wird schnell gelöst, mit Ausnahme einiger Bereiche wie Beleuchtung und Asphalt, da sie strukturell bedingt sind. In diesen Bereichen wird es bald bedeutende Veränderungen geben. Zu Beginn der Legislaturperiode wurde beschlossen, konkrete Prüfungen durchzuführen, die die reale Lage der Infrastrukturen aufzeigten, die sich in einem sehr schlechten Zustand befanden.

Esta remodelació es fa per a crear un accés per als vianants més segur, evitar l’encreuament de vehicles i facilitar l’entrada i eixida als dos pàrquings, ja que recentment se n’ha creat un nou i ara hi ha bosses d’aparcament tant al costat dret com a l’esquerre.

Zwischen dem 1. Juli und dem 30. November gingen insgesamt 184 Meldungen über Beschwerden oder Vorfälle ein, von denen 62 % gelöst wurden und die übrigen noch in Bearbeitung sind. Die nachstehende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung dieser Beschwerden und Vorfälle.

A més, esta actuació forma part d’un projecte de futur més ambiciós: la reurbanització de l’Avinguda d’Alacant, els carrers de l’Oratori i Escoles i la cantonada de l’Abiar per a crear un itinerari escolar segur. Amb la subvenció de 221.312 euros de la Diputació d’Alacant (la qual aporta el 91% del pressupost total), “volem donar seguretat als veïns i veïnes, eliminar barreres arquitectòniques i crear un entorn amable i cuidat, amb voreres amples, mobiliari urbà i molt de verd. Perquè la ciutadania es senta com a sa casa”, ha assenyalat l’alcalde, Miguel Ángel Garcia. alcorrent | ACTUALITAT | 5


Con la subvención de 221.312 euros de la Diputación de Alicante (la cual aporta el 91% del presupuesto total), “queremos dar seguridad a los vecinos y vecinas, eliminar barreras arquitectónicas y crear un entorno amable y cuidado, con aceras anchas, mobiliario urbano y mucho de verde. Para que la ciudadanía se sienta como su casa”, ha señalado el alcalde, Miguel Ángel Garcia.

Change of circulation in the areas surrounding the school The Council has recently implemented a change in the circulation in the areas surrounding Santa Maria Magdalena School. At Carrer de les Escoles, the access is only to enter, while the exit is via Carrer Mestral. In other words, the route is circular. There has also been a change of direction in the car parking lot. This remodeling is being done to create a safer pedestrian access, to prevent vehicles crossing and to facilitate entry and exit to and from the two car parking lots, as a new parking lot has recently been created and there are now pockets of parking on both the right and left sides.

Cambio de circulación en las zonas colindantes al colegio El Ayuntamiento ha implementado recientemente un cambio de circulación en las zonas colindantes al colegio Santa María Magdalena. Por la calle de les Escoles, el acceso de vehículos es ahora únicamente de entrada, mientras que la salida se efectúa por la calle Mestral. Es decir, se hace un recorrido circular. También se ha producido un cambio de sentido en los aparcamientos. Esta remodelación se hace para crear un acceso peatonal más seguro, evitar el cruce de vehículos y facilitar la entrada y salida a los dos parkings, puesto que recientemente se ha creado uno nuevo y ahora hay bolsas de aparcamiento tanto al lado derecho como al izquierdo. Además, esta actuación forma parte de un proyecto de futuro más ambicioso: la reurbanización de la Avinguda d’Alacant, las calles del Oratorio y Escoles y la esquina de l’Abiar para crear un itinerario escolar seguro. alcorrent | ACTUALITAT | 6

In addition, this action is part of a more ambitious future project: the remodeling of Avinguda d’Alacant, the streets of the oratory and Escoles and the corner of l’Abiar to create a safe school route. With the 221.312 euros subsidy from the Diputación de Alicante (which provides 91% of the total budget), “we want to provide safety for residents, remove architectural barriers and create a friendly and well-kept environment, with wide pavements, street furniture and lots of green. So that citizens feel at home,” said the mayor, Miguel Ángel Garcia.

Mit dieser Umgestaltung soll ein sicherer Zugang für Fußgänger geschaffen werden, um zu verhindern, dass Fahrzeuge die Straße überqueren, und um die Ein- und Ausfahrt zu den beiden Parkplätzen zu erleichtern, da vor kurzem ein neuer Parkplatz angelegt wurde, der nun sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite über Parkplätze verfügt. Diese Maßnahme ist außerdem Teil eines ehrgeizigeren Zukunftsprojekts: die Umgestaltung der Avinguda d’Alacant, der Straßen des Oratoriums und der Escoles sowie der Ecke l’Abiar, um dort einen sicheren Schulweg zu schaffen. Mit dem Zuschuss der Diputación de Alicante (Provinzialrat) in Höhe von 221.312 Euro (91 % des Gesamtbudgets) „wollen wir für die Sicherheit der Bewohner sorgen, architektonische Barrieren beseitigen und eine freundliche und gepflegte Umgebung mit breiten Bürgersteigen, Straßenmöbeln und viel Grün schaffen. Damit sich die Bürger zu Hause fühlen“, sagte Bürgermeister Miguel Ángel Garcia.

Die Stadtverwaltung und die kommunale öffentliche Gesellschaft Poble Net S.L. setzen den Modernisierungsprozess fort Vor kurzem hat die Stadtverwaltung eine Änderung der Verkehrsführung in der Umgebung der Schule Santa Maria Magdalena vorgenommen. In der Carrer de les Escoles ist die Zufahrt für Fahrzeuge jetzt auf den Eingang beschränkt, während die Ausfahrt über die Carrer Mestral erfolgt. Das heißt, die Strecke verläuft im Kreis. Bei den Parkplätzen hat es ebenfalls eine Richtungsänderung gegeben. alcorrent | ACTUALITAT | 7


Benitatxell reformará el aparcamiento de Capelletes y habilitará un nuevo parque canino con juegos de Agility Benitatxell sigue con su propósito de mejorar la imagen y la funcionalidad del municipio. El Ayuntamiento ha licitado el proyecto de reforma del parking de Capelletes, que reorganizará las plazas, mejorará su imagen y habilitará un nuevo parque para perros. El precio de salida de la licitación es de 171.669,75 euros (IVA incluido), y se prevé que las obras comiencen el primer trimestre de 2022.

RENOVACIÓ DEL PÀRQUIN DE CAPELLETES Benitatxell reformarà l’aparcament de Capelletes i habilitarà un nou parc caní amb jocs d’Agility Benitatxell segueix amb el seu propòsit de millorar la imatge i la funcionalitat del municipi. L’Ajuntament ha licitat el projecte de reforma del pàrquing de Capelletes, que reorganitzarà les places, millorarà la seua imatge i habilitarà un nou parc per a gossos.

alcorrent | ACTUALITAT | 8

El preu d’eixida de la licitació és de 171.669,75 euros (IVA inclòs), i es preveu que les obres comencen el primer trimestre de 2022. Actualment el paviment és d’arena molt fina que resulta molesta, ja que ocasiona brutícia en vehicles i transeünts. El clos perimetral presenta trencaments i deformacions, i la zona de gossos és reduïda i està degradada. Amb l’actuació es milloraran tots estos aspectes i s’implementaran canvis. La reordenació optimitzarà al màxim l’espai perquè càpien 85 vehicles. A més, es substituirà l’actual paviment per un de tipus compacte, s’ampliaran i delimitaran les places d’aparcament i s’introduirà arbratge i vegetació.

Actualmente el pavimento es de arena muy fina que resulta molesta, ya que ocasiona suciedad en vehículos y transeúntes. El vallado perimetral presenta roturas y deformaciones, y la zona de perros es reducida y está degradada. Con la actuación se mejorarán todos estos aspectos y se implementarán cambios. La reordenación optimizará al máximo el espacio para que quepan 85 vehículos. Además, se sustituirá el actual pavimento por uno de tipo compacto, se ampliarán y delimitarán las plazas de aparcamiento y se introducirá arbolado y vegetación. Por otro lado, se pretende crear una nueva zona de uso canino ampliada, que contará con nueva vegetación, bancos y algunos elementos de Agility para el entrenamiento y juego de perros.

Benitatxell will reform the Capelletes parking lot and will set up a new dog park with Agility games Benitatxell continues with its aim to improve the image and functionality of the town. The Town Hall has put out to tender the project for the reform of the Capelletes parking lot, which will reorganize the parking spaces, improve its image and create a new dog park. The starting price of the tender is 171.669.75 euros (VAT included), and the works are expected to begin in the first quarter of 2022. The pavement is currently made of very fine sand, which is bothering, as it causes dirt on vehicles and passers-by. The perimeter fencing is broken and deformed, and the dog park is small and degraded. All these aspects will be improved and changes will be implemented. The remodeling will optimize the space to accommodate 85 vehicles. In addition, the current pavement will be replaced by a compact pavement, parking spaces will be enlarged and delimited and trees and vegetation will be introduced. Besides, it is intended to create a new extended park for dogs, which will have new vegetation, benches and some Agility elements for dog training and play.

D’altra banda, es pretén crear una nova zona d’ús caní ampliada, que comptarà amb nova vegetació, bancs i alguns elements d’Agility per a l’entrenament i joc de gossos.

alcorrent | ACTUALITAT | 9


INVERSIONS HISTÒRIQUES Inversions que resolen problemes històrics: 540.000 euros en un Pla d’Asfaltat i millores en l’enllumenat públic

Benitatxell wird den Capelletes-Parkplatz umgestalten und einen neuen Hundepark mit Agility-Spielen einrichten Benitatxell strebt weiterhin an, das Image und die Funktionalität der Gemeinde zu verbessern. Die Stadtverwaltung hat das Projekt zur Umgestaltung des Parkplatzes Capelletes ausgeschrieben, das eine Neuordnung der Parkplätze, eine Imageverbesserung und die Einrichtung eines neuen Hundeparks vorsieht. Die Ausschreibung beginnt mit einem Preis von 171.669,75 Euro (inkl. MwSt.), und die Arbeiten sollen im ersten Quartal 2022 beginnen.

alcorrent | ACTUALITAT | 10

Gegenwärtig besteht das Pflaster aus sehr feinem Sand, der ein Ärgernis darstellt, da er Fahrzeuge und Passanten verschmutzt. Die Umzäunung ist beschädigt und verformt, und der Hundebereich ist klein und heruntergekommen. Alle diese Punkte werden verbessert, und Änderungen werden umgesetzt. Durch die Umgestaltung wird der Platz für 85 Fahrzeuge maximal optimiert. Außerdem wird die derzeitige Pflasterung durch eine kompakte Pflasterung ersetzt, die Parkplätze werden vergrößert und abgegrenzt, und es werden Bäume und Pflanzen gesetzt. Gleichzeitig soll ein neuer, erweiterter Bereich für Hunde geschaffen werden, der mit neuer Bepflanzung, Bänken und einigen Agility-Elementen für Hundetraining und -spiel ausgestattet wird.

El pròxim any, diverses zones del municipi experimentaran importants millores estructurals. Una d’elles és l’històric Pla d’Asfaltat valorat en 540.000 euros, que contempla treballs en Begonias, Girasoles, Camelias, Adelfas, Dalias, Encinas, Barranc Roig, Vista Montaña i Poble Alcassar. S’espera que l’obra comence durant el primer trimestre de 2022 i que, si no sorgeixen inconvenients, els treballs estiguen acabats abans de l’estiu. Una altra intervenció rellevant es durà a terme en la xarxa d’enllumenat públic. Després de diversos mesos de planificació i com a resultat d’una auditoria energètica per a conéixer l’estat de la instal•lació elèctrica municipal, l’Ajuntament invertirà més de 236.000 euros en millorar la xarxa. D’una banda, el consistori ha obtingut una subvenció del Ivace per a substituir un total de 355 fanals convencionals per lluminàries led en diferents zones del municipi. S’invertiran 149.907 euros. D’altra banda, s’espera que a gener de 2022 comence a operar la companyia adjudicatària del contracte anual de reparació, manteniment i conservació de l’enllumenat públic valorat en 86.719,25 euros. Este contracte millorarà considerablement el servei i acurtarà els temps d’actuació, ja que hi haurà un electricista dedicat exclusivament a l’ajuntament tots els dies.

alcorrent | ACTUALITAT | 11


Investments that solve historical problems: 540.000 euros in an Asphalting Plan and improvements in street lighting In the upcoming year, several areas in town will have major structural improvements. One of them is the historic Asphalting Plan valued in 540.000 euros, which includes work on Begonias, Girasoles, Camelias, Adelfas, Dalias, Encinas, Barranc Roig, Vista Montaña and Pueblo Alcassar. The work is expected to start in the first quarter of 2022 and, if there are no problems, the work is expected to be finished before the summer.

Inversiones que resuelven problemas históricos: 540.000 euros en un Plan de Asfaltado y mejoras en el alumbrado público El próximo año, diversas zonas del municipio experimentarán importantes mejoras estructurales. Una de ellas es el histórico Plan de Asfaltado valorado en 540.000 euros, que contempla trabajos en Begonias, Girasoles, Camelias, Adelfas, Dalias, Encinas, Barranc Roig, Vista Montaña y Pueblo Alcassar. Se espera que la obra empiece durante el primer trimestre de 2022 y que, si no surgen inconvenientes, los trabajos estén acabados antes del verano. Otra intervención relevante se llevará a cabo en la red de alumbrado público. Tras diversos meses de planificación y como resultado de una auditoría energética para conocer el estado de la instalación eléctrica municipal, el Ayuntamiento invertirá más de 236.000 euros en mejorar la red. Por un lado, el consistorio ha obtenido una subvención del Ivace para sustituir un total de 355 farolas convencionales por luminarias led en diferentes zonas del municipio. Se invertirán 149.907 euros.

Another relevant intervention will be carried out on the public lighting network. After several months of planning and as a result of an energy audit to clarify the state of the municipal electrical installation, the Council will invest more than 236.000 euros in improving the network. Besides, the council has obtained a subsidy from the Ivace to replace a total of 355 conventional streetlights with LED lights in different areas in town. A total of 149.907 euros will be invested. Apart from that, the company which has won the annual contract for the repair, maintenance and conservation of public lighting, valued in 86.719,25 euros, is expected to start operating in January 2022. This contract will considerably improve the service and shorten the time required, as there will be an electrician dedicated exclusively to the town hall every day.

Investitionen, die historische Probleme lösen: 540.000 Euro in einen Asphaltierungsplan und in die Verbesserung der Straßenbeleuchtung Im kommenden Jahr werden in verschiedenen Bereichen der Gemeinde größere strukturelle Verbesserungen vorgenommen. Eines davon ist der historische Asphaltierungsplan im Wert von 540.000 Euro, der Arbeiten in Begonias, Girasoles, Camelias, Adelfas, Dalias, Encinas, Barranc Roig, Vista Montaña und Pueblo Alcassar umfasst. Die Arbeiten werden voraussichtlich im ersten Quartal 2022 beginnen und, wenn keine Probleme auftreten, noch vor dem Sommer abgeschlossen sein. Eine weitere wichtige Maßnahme ist das öffentliche Beleuchtungsnetz. Nach mehreren Monaten der Planung und als Ergebnis eines Energieaudits, um den Zustand der kommunalen Elektroinstallation zu ermitteln, wird die Stadtverwaltung mehr als 236.000 Euro in die Verbesserung des Netzes investieren. Einerseits hat die Stadtverwaltung einen Zuschuss von der Ivace (Institut für kleine und mittelständige Unternehmen) erhalten, um insgesamt 355 herkömmliche Straßenlaternen in verschiedenen Bereichen der Gemeinde durch LED-Leuchten zu ersetzen. Es werden insgesamt 149.907 Euro investiert. Das mit der Reparatur, Wartung und Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung beauftragte Unternehmen hat einen Jahresvertrag im Wert von 86.719,25 Euro erhalten und wird seine Tätigkeit voraussichtlich im Januar 2022 aufnehmen. Durch diesen Vertrag wird sich der Service erheblich verbessern und die benötigte Zeit verkürzen, da täglich ein Elektriker ausschließlich für das Rathaus zuständig sein wird.

Por otro lado, se espera que en enero de 2022 empiece a operar la compañía adjudicataria del contrato anual de reparación, mantenimiento y conservación del alumbrado público valorado en 86.719,25 euros. Este contrato mejorará considerablemente el servicio y acortará los tiempos de actuación, ya que habrá un electricista dedicado exclusivamente al ayuntamiento todos los días. alcorrent | ACTUALITAT | 12

alcorrent | ACTUALITAT | 13


I abans, com han dit, anàvem a sopar la Colla i després acudíem a la festa del seu local. Ara s’ha complicat un poc la cosa, però segueix existint la mateixa germanor. CP: Sí, molt. Per exemple, a tota la gent que va a missa li encanta que hi haja missa cantada. És una motivació més, i la gent ens ho diu. D: Ens agrada compartir jornada i celebració amb els companys de les altres agrupacions. Alguns dels nostres membres, també ho són d’altres formacions musicals amb les que també gaudeixen.

Entrevista amb les associacions de Santa Cecília “Tornar a actuar després de la Covid-19 ha sigut molt emotiu, però a molta gent li ha costat per por” El Poble Nou de Benitatxell és un poble amb sort. Compta amb una enorme riquesa musical que agermana, uneix i dona vida. Parlem amb les quatre associacions musicals, la Banda de Música, la Colla La Llebetjà, el Cor Parroquial i el Grup de Danses Morro Falquí, les quals han viscut un Santa Cecília únic després d’un difícil any de pandèmia.

ens va animar i des de fa uns anys la sentim també nostra. Els músics, quan hi ha festa és quan més es diverteixen. I Santa Cecília és important. Cor Parroquial (CP): Santa Cecília és una part molt important dels actes del cor, perquè no sols preparem el concert, sinó també la missa cantada. Grup de Danses (D): Nosaltres a més de balladores i balladors també som músics de postisses o castanyetes, per tant esta celebració també forma part del nostre calendari festiu.

Què significa Santa Cecília per a vosaltres?

Cregueu que és una festa integradora? En molts pobles només la celebra la banda de música, però des de fa uns anys al Poble Nou participeu totes les agrupacions musicals i de ball.

Banda de Música (B): Santa Cecília és l’acte més important de l’any, el que preparem amb més il•lusió, perquè és la nostra festa. Tots els anys ens impliquem tot el que podem perquè el concert isca el millor possible.

B: Nosaltres sempre hem celebrat la festa perquè participara tota la gent. Abans de la Covid-19, fèiem una xicoteta festa al local de la Banda i la gent venia i participava. També teníem el dinar de germanor i podia vindre qui volguera.

Colla La Llebetjà (CL): Els primers anys de l’associació no vam celebrar Santa Cecília, però la Banda

CL: Nosaltres, per exemple, quan es fa l’arreplegada dels nous músics acompanyem a la Banda tocant.

a lcorre n t | ENTREV I S TA | 1 4

La cultura ha sigut un dels sectors més afectats per la Covid-19. Com heu viscut tot eixe temps en el que no es podien celebrar concerts i actes? I la tornada a la “nova normalitat”? B: Ens hem sentit molt tristos perquè durant molt de temps no ens hem pogut ajuntar. No podíem anar cada divendres a l’assaig i compartir amb tots els companys allò que més ens agrada, que és la música. Tornar ha sigut molt emotiu, encara que a molta gent li ha costat per por, perquè no estava segura. No som tants com érem, perquè hi ha gent que ja no ve, però enguany han entrat dos generacions de nous membres a la Banda, els de 2020 i 2021. En total, 11. Estem molt il•lusionats perquè feia temps que no n’entraven tants. Dona gust i anima a seguir endavant. CL: Va ser un any amb la incertesa de quan anàvem a tornar. Estàvem contínuament preguntant a l’ajuntament si ja es podia, perquè el que volíem tots era tornar a ajuntar-nos. Molts vam perdre la motivació perquè no teníem una meta. Tocar a soles a casa no té massa sentit. Molts xiquets i xiquetes que estudiaven en l’Escola de Música s’han quedat pel camí, però, per sort, hem pogut recuperar amb ganes totes les actuacions. CP : Per al cor ha sigut molt difícil, perquè l’espai d’assaig que tenim és molt reduït. Quan ja ens van deixar tornar a assajar, ho fèiem baix, al costat de l’altar. El més complicat, podríem dir, és cantar amb la mascareta. Al principi ens va costar molt acostumar-nos, sobre tot per la respiració. Hi ha moltes persones majors i és un hàndicap prou gran.

I el so que s’emet tampoc és el mateix, hem de pujar un poc la veu. En el nostre cas, l’hem de dur sempre, inclús en els actes a l’aire lliure, ja que no podem assegurar la distància. Però bé, ha sigut positiu poder tornar. D: Han sigut moments complicats i difícils de viure, però també ens han servit per a reestructurar els nostres projectes i reconduir-nos cap al nostre origen i centrar-nos en el nostre objectiu principal, que és la recuperació i transmissió del folklore comarcal. La tornada ha sigut agradosa. La retrobada cara a cara, el ball al carrer, el poder tornar a ballar per als nostres veïns i sentir el calor, agraïment i aplaudiments al nostre treball, reconforta i encoratja a seguir endavant. Ara que recuperem la vida al carrer, conteu-nos com aneu a aprofitar-ho. Quins esdeveniments teniu programats? B: Ara ve Nadal, i en 2022 el que primer agarrem amb més ganes és el concert de primavera. A Pasqua toquem el Divendres Sant, i després ja venen festes de La Rosa, comunions, el corpus i les festes de Santa Maria Magdalena. Este 2021, a principis de juliol, vam inaugurar el Festival de Bandes de Música Festera, i ens fa molta il•lusió consolidar-lo en l’agenda. També, si és possible, tornar a tocar en festes d’altres pobles, com ara la Puríssima Xiqueta de Benissa o els Moros i Cristians de Moraira. Ja després d’un descans a l’estiu, agafem amb força el 9 d’Octubre i, com no, Santa Cecília. CL: Nosaltres toquem ara a Nadal amb la burreta, el Pare Noel i Reis. Després ve Sant Antoni, a febrer, les festes de la Rosa i la Magdalena, i altres actuacions que ens puguen eixir. El que esperem és el pròxim 9 d’Octubre poder recuperar el Concert d’Intercanvi. Anava vindre la colla d’Alcoi i no va ser possible. Este 2021 vam tocar en la programació però sols, sense intercanvi amb cap colla. CP: Nosaltres vam començar a setembre a preparar tot l’any. Primer vam tindre el concert del 9 d’Octubre, Santa Cecília i ara toca Nadal. A Nadal cantem varies nadales el dia de la inauguració del betlem, el Canta al Nadal i la missa de Nadal. Després hi ha un paronet fins a març, que està la missa del Pare Plácido. A continuació, preparem Pasqua, festes de La Rosa i Santa Maria Magdalena, i totes les misses importants, com la del Cor de Jesús, la de la Mare de Déu o la dels Majors. I les comunions i el Corpus, per suposat. D: Ens agradaria poder retrobar-nos i compartir de bestreta els balls amb els escolars, celebrar el Falquí Folk amb tota la seua plenitud, poder fer alguns intercanvis amb grups d’altres indrets i estils de ball... i, com no, les nostres habituals actuacions al calendari anual. alcorrent | ENTR EVISTA | 15


“Volver a actuar después de la Covid-19 ha sido muy emotivo, pero a mucha gente le ha costado por miedo” El Poble Nou de Benitatxell es un pueblo con suerte. Cuenta con una enorme riqueza musical que hermana, une y da vida. Hablamos con las cuatro asociaciones musicales, la Banda de Música, la Colla La Llebetjà, el Coro Parroquial y el Grup de Danses Morro Falquí, las cuales han vivido un Santa Cecilia único después de un difícil año de pandemia.

¿Qué significa Santa Cecilia para vosotros? Banda de Música (B): Santa Cecilia es el acto más importante del año, el que preparamos con más ilusión, porque es nuestra fiesta. Todos los años nos implicamos todo lo que podemos para que el concierto salga lo mejor posible. Colla La Llebetjà (CL): Los primeros años de la asociación no celebramos Santa Cecilia, pero la Banda nos animó y desde hace unos años la sentimos también nuestra. Los músicos, cuando hay fiesta es cuando más se divierten. Y Santa Cecilia es importante. Coro Parroquial (CP): Santa Cecilia es una parte muy importante de los actos del coro, porque no solo preparamos el concierto, sino también la misa cantada. Grup de Danses (D): Nosotros además de bailadoras y bailadores también somos músicos de postizas o castañuelas, por lo tanto, esta celebración también forma parte de nuestro calendario festivo. ¿Creéis que es una fiesta integradora? En muchos pueblos solo la celebra la banda de música, pero desde hace unos años en El Poble Nou participáis todas las agrupaciones musicales y de baile. B: Nosotros siempre hemos celebrado la fiesta para que participara toda la gente. Antes de la Covid-19, hacíamos una pequeña fiesta en el local de la Banda y la gente venía y participaba. También teníamos la comida de hermandad y podía venir quien quisiera. alcorrent | ENTREVI STA | 16

CL: Nosotros, por ejemplo, cuando se hace la recogida de los nuevos músicos acompañamos a la Banda tocando. Y antes, como han dicho, íbamos a cenar la Colla y después acudíamos a la fiesta de su local. Ahora se ha complicado un poco la cosa, pero sigue existiendo la misma hermandad. CP : Sí, mucho. Por ejemplo, a toda la gente que va a misa le encanta que haya misa cantada. Es una motivación más, y la gente nos lo dice. D: Nos gusta compartir jornada y celebración con los compañeros de las otras agrupaciones. Algunos de nuestros miembros, también lo son de otras formaciones musicales con las que también disfrutan. La cultura ha sido uno de los sectores más afectados por la Covid-19. ¿Cómo habéis vivido todo ese tiempo en el que no se podían celebrar conciertos y actos? ¿Y la vuelta a la “nueva normalidad”? B: Nos hemos sentido muy tristes porque durante mucho tiempo no nos hemos podido juntar. No podíamos ir cada viernes al ensayo y compartir con todos los compañeros aquello que más nos gusta, que es la música. Volver ha sido muy emotivo, aunque a mucha gente le ha costado por miedo, porque no estaba segura. No somos tantos como éramos, porque hay gente que ya no viene, pero este año han entrado dos generaciones de nuevos miembros a la Banda, los de 2020 y 2021. En total, 11. Estamos muy ilusionados porque hacía tiempos que no entraban tantos. Da gusto y anima a seguir adelante.

CL: Fue un año con la incertidumbre de cuándo íbamos a volver. Estábamos continuamente preguntando al ayuntamiento si ya se podía, porque lo que queríamos todos era volver a juntarnos. Muchos perdimos la motivación porque no teníamos una meta. Tocar a solas en casa no tiene demasiado sentido. Muchos niños y niñas que estudiaban en la Escuela de Música se han quedado por el camino, pero, por suerte, hemos podido recuperar con ganas todas las actuaciones. CP: Para el coro ha sido muy difícil, porque el espacio de ensayo que tenemos es muy reducido. Cuando ya nos dejaron volver a ensayar, lo hacíamos abajo, junto al altar. Lo más complicado, podríamos decir, es cantar con la mascarilla. Al principio nos costó mucho acostumbrarnos, sobre todo por la respiración. Hay muchas personas mayores y es un hándicap bastante grande. Y el sonido que se emite tampoco es el mismo, tenemos que subir un poco la voz. En nuestro caso, la tenemos que llevar siempre, incluso en los actos al aire libre, puesto que no podemos asegurar la distancia. Pero bien, ha sido positivo poder volver.

Iba a venir la colla de Alcoi y no fue posible. Este 2021 tocamos en la programación, pero solos, sin intercambio con ninguna colla. CP : Nosotros empezamos en septiembre a preparar todo el año. Primero tuvimos el concierto del 9 d’Octubre, Santa Cecilia y ahora toca Navidad. En Navidad cantamos varios villancicos el día de la inauguración del Belén, el Canta a la Navidad y la misa de Navidad. Después hay un parón hasta marzo, que está la misa del Padre Plácido. A continuación, preparamos Pascua, fiestas de La Rosa y Santa María Magdalena, y todas las misas importantes, como la del Corazón de Jesús, la de la Mare de Déu o la de los Mayores. Y las comuniones y el Corpus, por supuesto. D: Nos gustaría poder reencontrarnos y compartir los bailes con los escolares, celebrar el Falquí Folk con toda su plenitud, poder hacer algunos intercambios con grupos de otros lugares y estilos de baile... y, como no, nuestras habituales actuaciones en el calendario anual.

D: Han sido momentos complicados y difíciles de vivir, pero también nos han servido para reestructurar nuestros proyectos y reconducirnos hacia nuestro origen y centrarnos en nuestro objetivo principal, que es la recuperación y transmisión del folclore comarcal. La vuelta ha sido agradable. El reencuentro frente a frente, el baile en la calle, el poder volver a bailar para nuestros vecinos y sentir el calor, agradecimiento y aplausos a nuestro trabajo, reconforta y alienta a seguir adelante. Ahora que recuperamos la vida en la calle, contadnos como vais a aprovecharlo. ¿Qué acontecimientos tenéis programados? B: Ahora viene Navidad, y en 2022 lo que primero cogemos con más ganas es el concierto de primavera. En Pascua tocamos el Viernes Santo, y después ya vienen fiestas de La Rosa, comuniones, el corpus y las fiestas de Santa María Magdalena. Este 2021, a principios de julio, inauguramos el Festival de Bandas de Música Festera, y nos hace mucha ilusión consolidarlo en la agenda. También, si es posible, volver a tocar en fiestas de otros pueblos, como por ejemplo la Puríssima Xiqueta de Benissa o los Moros y Cristianos de Moraira. Ya después de un descanso en verano, cogemos con fuerza el 9 d’Octubre y, como no, Santa Cecilia. CL: Nosotros tocamos ahora en Navidad con la burreta, Papá Noel y Reyes. Después viene Sant Antoni, en febrero, las fiestas de la Rosa y la Magdalena, y otras actuaciones que nos puedan salir. Lo que esperamos es el próximo 9 d’Octubre poder recuperar el Concierto de Intercambio. alcorrent | ENTR EVISTA | 17


“To come back to perform after Covid-19 has been very emotional, but many people have found it difficult because of fear”. El Poble Nou de Benitatxell is a lucky town. It has an enormous wealth of music that makes you have the feeling of siblinghood, unites and gives life. We spoke to the four musical associations, the Music Band, the Colla La Llebetjà, the Parish Choir and the Grup de Danses Morro Falquí, all of which have experienced a unique Santa Cecilia after a difficult year of pandemic.

What does Santa Cecilia mean to you? Music Band (B): Santa Cecilia is the most important event of the year, the one we prepare for with the greatest enthusiasm, because it is our festivity. Every year we get involved as much as we can to make sure the concert goes as well as possible. Colla La Llebetjà (CL): The first years of the association we did not celebrate Santa Cecilia, but the Band encouraged us and for some years now we have also felt it as our own. Musicians have the most fun when there is a party. And Santa Cecilia is important. Parish Choir (PC): Santa Cecilia is a very important part of the choir’s events, because we do not only prepare the concert, but also the mass in which we sing. Grup de Danses (D): As well as being dancers, we are also castanet players, so this celebration is also part of our festive calendar.

Now things have become a bit more complicated, but the same siblinghood still exists. PC: Yes, very much so. For example, people who go to the mass love the fact that there is a mass in which we sing. It’s another motivation, and people tell us so. D: We like to share the day and celebrations with our colleagues from other groups. Some of our members are also members of other musical ensembles, which they also enjoy. Culture has been one of the sectors most affected by Covid-19. How have you lived through all that time when concerts and events could not be held? And the return to the “new normality”? B: We have felt very sad because for a long time we have not been able to get together. We couldn’t go to rehearsal every Friday and share with all our colleagues what we love most, which is music. Coming back has been very emotional, although it has been difficult for many people because of fear, because they weren’t sure. We are not as many as we were, because there are people who no longer come, but this year two generations of new members have joined the Band, those of 2020 and 2021, a total of 11. We are very excited because it has been a long time since we had so many new members. It’s a pleasure and it encourages us to go on. CL: It was a year of uncertainty as to when we were going to come back. We were constantly asking the council if it was possible, because what we all wanted was to get back together. Many of us lost motivation because we didn’t have a goal. Playing alone at home doesn’t make much sense. Many children who studied at the Music School have dropped, but fortunately we have been able to bring back all the performances with enthusiasm.

B: We have always held the party so that all the people could participate. Before Covid-19, we had a small party at the Band’s place and people came and participated. We also had a siblinghood meal and anyone who wanted to could come.

PC: It has been very difficult for the choir, because the rehearsal space we have is very small. When we were allowed to rehearse again, we rehearsed downstairs, next to the altar. The most complicated thing, we could say, is singing with the mask. At the beginning it took a lot of getting used to, especially because of the breathing. There are many elderly people and it’s quite a handicap. And the sound that is emitted is not the same either, we have to raise our voice a bit. In our case, we always have to carry it, even in open-air events, as we can’t be sure of the distance. But it was good to be able to come back.

CL: Our ‘Colla’, for example, when the new musicians are picked up, we accompany the band by playing. And before, as you said, we used to go to have dinner with the Colla and then go to the party at their place.

D: These have been complicated and difficult times to live through, but they have also helped us to restructure our projects and redirect us back to our origins and focus on our main objective, which is the recovery and transmission of local folklore.

Do you think it is an inclusive festivity? In many towns it is only celebrated by the music band, but for some years now at El Poble Nou all the music and dance groups have been taking part.

alcorrent | ENTREVI STA | 18

The return has been pleasant. Meeting again face to face, dancing in the street, being able to dance again for our neighbours and feeling the warmth, gratitude and applause for our work, comforts and encourages us to go on. Now that we are back on the streets, tell us how you are going to make the most of it. What events do you have planned? B: Now Christmas is coming, and in 2022 what we are looking forward to first is the spring concert. At Easter we play on Good Friday, and then the festivities of La Rosa, communions, Corpus Christi and the festivities of Santa María Magdalena come. This 2021, at the beginning of July, we inaugurate the Festival de Bandas de Música Festera, and we are very excited to consolidate it in the agenda. Also, if possible, we would like to play again in festivals in other towns, such as the Puríssima Xiqueta in Benissa or the Moors and Christians in Moraira. After a break in summer, we are looking forward to October 9th and, of course, Santa Cecilia.

And communions and Corpus Christi, of course. D: We would like to meet again and share the dances with the school children, celebrate the FalquíFolk with all its plenitude, be able to make some exchanges with groups from other places and dance styles... and, of course, our usual performances in the annual calendar.

“Nach Covid-19 wieder aufzutreten wahr sehr bewegend aber einigen viel es aus Angst etwas schwer“ Poble Nou de Benitatxell ist eine Stadt mit Glück. Eine Stadt mit einem enormen musikalischen Reichtum, der verbindet, zusammenführt und Leben schenkt. Wir sprechen von den vier Musikvereinen, der Blaskapelle, der Colla La Llebetjà, dem Kirchenchor und der Tanzgruppe Grup de Danses Morro Falquí, die alle, nach einem schweren Jahr der Pandemie, eine einzigartige Santa Cecilia erlebt haben.

CL: We are now playing at Christmas with the burreta, Santa Claus and the Three Wise Men. Then Sant Antoni, comes in February, the festivities of La Rosa and Magdalena, and other performances that may come up. What we hope is that next October 9th we will be able to bring back the Concert d’Intercambio. The Colla of Alcoi was going to come but it wasn’t possible. This 2021 we played in the programme, but alone, without exchange with any colla.

Was bedeutet die Santa Cecilia für Sie?

PC: We started in September to prepare for the whole year. First we had the October 9th concert, Santa Cecilia and now we will have Christmas. At Christmas we sing several carols on the day of the inauguration of the Nativity Scene Recreation, the Canta a la Navidad and the Christmas mass. Then there is a break until March, when there is the mass for Father Placido. Then Easter, the festivities of La Rose and Santa Maria Magdalena, and all the important masses, such as the Heart of Jesus, the Mare de Déu or the Mass for the Elderly.

Colla La Llebetjà (CL): In der ersten Vereinsjahren haben wir die Santa Cecilia nicht gefeiert aber die Kapelle animierte uns dazu und seit einigen Jahren ist sie Teil von uns geworden. Musiker haben den meisten Spaß, wenn es was zu feiern gibt. Und Santa Cecilia ist wichtig.

Blaskapelle (B): Santa Cecilia ist der wichtigste Auftritt des Jahres, für den wir uns mit viel Illusion vorbereiten, da es unsere Feier ist. Jedes Jahr engagieren wir uns so viel wir können damit dieses Konzert so schön wie möglich wird.

alcorrent | ENTR EVISTA | 19


Kirchenchor (CP): Santa Cecilia ist ein sehr wichtiger Teil der Chorauftritte, da wir nicht nur ein Konzert vorbereiten, sondern auch die gesungene Messe. Grup de Danses (D): Wir sind neben Tänzer und Tänzerinnen auch Kastagnettenspieler und aus diesem Grund ist diese Feier Teil unseres Festtagskalenders. Glauben Sie, dass es ein integrierendes Fest ist? In vielen Städten wird das Fest nur von der Blaskapelle gefeiert aber seit einigen Jahren nehmen in Poble Nou alle Musik- und Tanzgruppen teil. B: Wir haben das Fest immer schon so gefeiert, dass jedermann mitmachen kann. Vor Covid-19 habenwir kleine, örtliche Feste in den Räumlichkeiten der Kapelle gefeiert und die Leute kamen und nahmen teil. Außerdem gab es das Bruderschaftsessen und jeder, der wollte, konnte kommen. CL: Wenn neue Musikanten abgeholt werden, begleiten wir, zum Beispiel, die Band mit Musik. Und zuvor, wie schon erwähnt, gingen wir mit La Colla Abendessen und danach zur Feier in ihren Räumlichkeiten.

Jetzt ist es zwar etwas komplizierter geworden, aber es besteht weiterhin die gleiche Bruderschaft. CP: Ja, sehr. Beispielsweise lieben es die Messebesucher, dass es eine gesungene Messe gibt. Eine weitere Motivation und die Leute sagen es uns. D: Wir lieben es den Tag und die Feierlichkeiten mit unseren Kollegen anderer Gruppen zu teilen. Einige unserer Mitglieder gehören auch anderen Musikgruppen an, die ihnen ebenfalls Spaß machen. Darstellende Künste waren am meisten von Covid-19 betroffen. Wie haben Sie die Zeit erlebt, in der Sie keine Konzerte halten oder Auftritte haben konnten? Und die Rückkehr in die “neue Normalität“? B: Wir waren sehr traurig, da wir uns für eine lange Zeit nicht treffen konnten. Wir konnten nicht jeden Freitag zur Probe gehen und mit unseren Kollegen das teilen, was uns am meisten am Herzen liegt, die Musik. Zurückzukehren war sehr bewegend, auch wenn es vielen schwer viel aufgrund der Angst, weil sie sich nicht sicher fühlten.

Wir sind nicht mehr so viele wie zuvor, da es Personen gibt, die nicht mehr kommen, aber sind dieses Jahr zwei Generationen Neumitglieder in die Kapelle gekommen, von 2020 und 2021. Insgesamt 11. Das erfreut uns sehr, denn es ist schon lange her, dass so viele eingetreten sind. Das macht Freude und spornt uns an, weiterzumachen. CL: Es war ein Jahr der Ungewissheit über wann wir zurückkehren würden. Wir haben ständig das Rathaus gefragt, wann es so weit ist. Denn das, was wir am meisten wollten, war wieder zusammen zu kommen. Viele von uns haben die Motivation verloren, weil wir kein Ziel hatten. Allein zu Hause spielen macht nicht so viel Sinn. Viele Kinder, die in der Musikschule gelernt haben, sind auf dem Weg zurückgeblieben aber zum Glück konnten wir die Auftritte mit Engagement zurückgewinnen. CP: Für den Chor war es sehr schwer, da unser Proberaum sehr klein ist. Als man uns wieder proben ließ, machten wir das unten, neben dem Altar. Das schwierigste, könnte man sagen, ist es mit Mund-Nasen-Schutz zu singen. Anfangs fiel es uns schwer, uns daran zu gewöhnen, besonders wegen der Atmung. Wir haben viele ältere Mitglieder und diese Einschränkung ist ein großes Handicap. Auch der erzeugte Ton ist nicht derselbe, wir müssen etwas lauter singen. In unserem Fall müssen wir den Mund-Nasen-Schutz immer tragen, auch bei Auftritten im Freien, da wir den Sicherheitsabstand nicht einhalten können. Trotz alledem war es toll wieder zurückzukommen. Jetzt, wo wir wieder Leben auf den Straßen bekommen, erzählen Sie uns, wie Sie das nutzen werden. Welche Veranstaltungen sind geplant? B: Jetzt nähert sich das Weihnachtsfest und im Jahr 2022 freuen wir uns besonders auf das Frühjahrskonzert. Zu Ostern spielen wir am Karfreitag

alcorrent | ENTREVI S TA | 20

und danach kommen die Festlichkeiten der Rosa, Fronleichnam und die der Heiligen Maria Magdalena. Dieses Jahr 2021, Anfang Juli, eröffneten wir das Festival der Bandas de Música Festera (Musikkapellen), und wir freuen uns sehr, es im Programm zu festigen. Auch, wenn möglich, wieder auf den Festen anderer Städte zu spielen, wie z. B. auf der Puríssima Xiqueta in Benissa oder der Moros y Cristianos in Moraira. Nach einer erholsamen Sommerpause gehen wir den 9 d’Octubre und natürlich auch die Santa Cecilia mit Energie an. CL: Jetzt spielen wir zu Weihnachten mit der burreta, dem Weihnachtsmann und den heiligen drei Königen. Danach kommt Sant Antoni, im Februar, die Festlichkeiten der Rosa und Magdalena sowie weitere Auftritte, die sich uns präsentieren können. Was wir uns für den kommenden 9. Oktober wünschen ist das Austauschkonzert wiederbeleben können. Die colla von Alcoi sollte kommen, aber das war am Ende nicht möglich. 2021 spielen wir im Veranstaltungsprogramm, aber allein, ohne Austausch mit einer colla. CP: Wir beginnen im September das ganze Jahr vorzubereiten. Zuerst hatten wir das Konzert des 9 d’Octubre, Santa Cecilia und jetzt kommt Weihnachten. Zu Weihnacht singen wir verschiedene Weihnachtslieder zur Eröffnung der Krippe, das Adventssingen und die Weihnachtsmesse. Danach kommt eine Pause bis März, bis zur Pater Placidos Messe. Dann feiern wir Ostern, die Feste der Rosa und der Heiligen Maria Magdalena und alle wichtigen Messen, wie die des Herz Jesu, der Mare de Déu und der Älteren. Sowie Kommunionen und Fronleichnam, natürlich. D: Wir möchten uns wieder treffen und Tänze mit den Schulkindern teilen, den Falquí Folk in seiner ganzen Fülle feiern, uns mit Gruppen aus anderen Orten und Tanzstilen austauschen... und natürlich unsere üblichen Auftritte im Jahreskalender wahrnehmen. alcorrent | ENTR EVISTA | 21


Fem Poble Finalistes del VIII Concurs Finalistas del VIII Concurso Finalists of the VIII Contest Finalisten des 7. Wettbewerbs

1

1r

Mia Mestriner “A

my, Tom y Lily”

3

2

Foto Notícies

2n a Taylor “Librín” Carl

4 5

Benitatxell torna a eixir al carrer el 9 d’Octubre pel 10è aniversari de la festa 1- Actuació de la Colla La Llebetjà 2- Entrega del Premi Puig Llorença a l’arqueòleg Miquel Sánchez pel seu treball sobre la Cova de les Bruixes. 3- Dansà al carrer pel Grup de Danses Morro Falquí. 4- Actuació del Cor Parroquial. 5- Actuació del grup ‘La Llavor’.

3r

Mariam El Maimou

ni “Milán la goma”

alcorrent | FEM POB L E | 22

alcorrent | FOTO N OTÍC IES | 23


Mor Miguel Catalá Devesa, primer alcalde de la democràcia del Poble Nou de Benitatxell. Muere Miguel Catalá Devesa, primer alcalde de la democracia de Benitatxell. Miguel Catalá Devesa passes away, who was the first mayor of Benitatxell’s democracy. Miguel Catalá Devesa, erster demokratischer Bürgermeister von Benitatxell verstirbt. Benitatxell condemna les violències masclistes en els diferents actes programats pel 25N. Benitatxell condena las violencias machistas en los diferentes actos programados por el 25N. Benitatxell condemns male violence in the different programmed events on 25N. Benitatxell verurteilt sexistische Gewalt in verschiedenen von 25N geplanten Aktivitäten.

Benitatxell compra com a senyal de repulsa els 32 llibres de temàtica LGTBIQ+ i feminista que un jutjat va ordenar retirar a Castelló. Benitatxell compra como señal de repulsa los 32 libros de temática LGTBIQ+ y feminista que un juzgado ordenó retirar en Castelló. Benitatxell buys as a sign of repulse the 32 LGTBIQ+ and feminist books that a court ordered to be removed from Castelló. Benitatxell kauft als Zeichen der Abhlenung 32 Bücher, die sich mit LGTBIQ+ und feminisitscher Thematik beschäftigt und deren Entferung von einem Gericht in Castelló angeordnet wurde.

Naix l’Associació de Comerciants del Poble Nou de Benitatxell. Nace la Asociación de Comerciantes de El Poble Nou de Benitatxell. The traders Association of El Poble Nou de Benitatxell is born. Der Händlerverband von El Poble Nou de Benitatxell wird ins Leben gerufen.

Benitatxell realitza estudi amb georadar per tal de localitzar i documentar l’antic llavador de l’Abiar. Benitatxell realiza un estudio con georradar para localizar y documentar el antiguo lavadero de l’Abiar. Benitatxell carries out a study with Ground-penetrating radar (GPR) to locate and document the ancient washing place of l’Abiar. Benitatxell führt eine Georadar-Studie durch, um den einstigen Waschplatz von l’Abiar ausfindig zu machen und zu dokumentieren.

La Setmana del Major recupera les seues activitats després de dos anys des de l’última celebració. La Semana del Mayor recupera sus actividades después de dos años desde la última celebración. Elderly people Week recuperates its activities after two years after its latest celebration. Die “Semana del Mayor” nimmt ihre Aktivitäten nach zwei Jahren seit der letzten Feier wieder auf.

alcorrent | FOTON OT Í C I E S | 24

Dos veïns de Benitatxell tanquen el primer acord del Banc de Terres municipal. Dos vecinos de Benitatxell cierran el primer acuerdo del Banco de Tierras municipal. Two neighbours of Benitatxell have the first agreement of the Municipal Lands’ Bank. Zwei Einwohner von Benitatxell schließen die erste Vereinbarung mit der kommunalen Landbank.

alcorrent | FOTO N OTÍC IES | 25


Descobreix

Els llaços entre Benitatxell i el poble saharauí Va vindre tres estius seguits, fins que, per edat, va haver de deixar pas a altres infants. Van ser sis els xiquets i xiquetes que durant huit anys van omplir la casa familiar d’alegria i vitalitat. L’experiència, conten, va ser única i irrepetible. Però també dura. “A final de l’estiu, quan se n’anaven, tot era un mar de llàgrimes”, recorda Vicen. Però amb molts d’ells van tindre l’oportunitat de retrobar-se. En diverses ocasions, Tere, Vicen i els seus pares van visitar els campaments de Tinduf, a Algèria. La primera vegada “va ser una odissea. L’avió era una tartana. Anàvem gent de tota la Comunitat Valenciana i vam arribar primer a una base de militars amb metralletes, plena de fang per les inundacions que havien hagut. Després ens van pujar a tots a un camió per portar-nos al Protocolo (una mena de centre d’acollida amb haimes). Per si fora poc, l’equipatge es va quedar a l’aeroport d’Alacant, i vam haver de passar cinc dies amb la mateixa roba. Però va ser genial, tenim molts bons records”. Mantenir el contacte en aquella època no era gens fàcil. Als campaments no hi havia telèfons, així que aprofitaven qualsevol viatge d’un conegut per intercanviar cartes. Omar va estar uns anys sense tornar a Benitatxell, però l’any 2003, amb 18 anys ja complits, es va colar en una campanya de Vacances en pau en nom d’un cosí seu. I ja es va quedar al poble fins a dia de hui. Omar tenia huit anys la primera vegada que va arribar al Poble Nou de Benitatxell el 1994. O això calculava aleshores. Venia d’una terra de ningú, en la que la data de naixement dels xiquets i xiquetes no sempre es recorda. Hui, en la nacionalitat de seua documentació, apareix que és algerí, però no ho és. “Jo soc del Sàhara Occidental i em sent també pobler”, manifesta. Perquè al Poble Nou és un més. L’estiu de 1994 va arribar a casa de Tere i Vicen Devesa gràcies a Vacances en pau, un programa que fomenta l’acollida de xiquets i xiquetes sahrauís a tota Espanya perquè visquen fora dels campaments de refugiats, on les ja de per si difícils condicions del Sàhara s’endureixen a juliol i agost, amb temperatures que arriben a més de 50 ºC a l’ombra. “Sentíem per la ràdio que es buscaven famílies per acollir a xiquets, i ens vam apuntar”, recorden Tere i Vicen amb nostàlgia. Omar va ser el primer xiquet que van acollir. alcorrent | DES COBR E I X | 26

Va canviar una vida al desert, sense cap oportunitat laboral i on pràcticament viuen de l’ajuda humanitària, per un futur esperançador. Ara treballa a La Trillaora, el bar que regenta Vicen. Està casat, té una filla i fa vida al Poble Nou de Benitatxell. “Sempre m’he sentit molt apreciat, tant per la família que em va acollir com per tot el poble. Este és el meu poble. Són tants anys que soc un més”, assegura. Omar és la viva imatge dels llaços que no fa tants anys van unir al Poble Nou amb el poble sahrauí. Uns lligams que l’Ajuntament pretén recuperar, primer amb la campanya de recollida d’aliments i materials que va realitzar el passat mes de novembre per a participar en la caravana humanitària que partirà cap als campaments de refugiats sahrauís, i, si és possible, recuperant el programa Vacances en pau o altres iniciatives com intercanvis culturals o esportius.

Los lazos entre Benitatxell y el pueblo saharaui Omar tenía ocho años la primera vez que llegó a El Poble Nou de Benitatxell el 1994. O eso calculaba entonces. Venía de tierra de nadie, en la que la fecha de nacimiento de los niños y niñas no siempre se recuerda. Hoy, en la nacionalidad de su documentación, aparece que es argelino, pero no lo es. “Yo soy del Sáhara Occidental y me siento también poblero”, manifiesta. Porque en el Poble Nou es uno más. El verano de 1994 llegó a casa de Tere y Vicen Devesa gracias a Vacaciones en paz, un programa que fomenta la acogida de niños y niñas saharauis en toda España para que vivan fuera de los campamentos de refugiados, donde las ya de por si difíciles condiciones del Sáhara se endurecen en julio y agosto, con temperaturas que llegan a más de 50 °C a la sombra. “Oíamos por la radio que se buscaban familias para acoger a niños, y nos apuntamos”, recuerdan Tere y Vicen con nostalgia. Omar fue el primer niño que acogieron. Vino tres veranos seguidos, hasta que, por edad, tuvo que dejar paso a otros niños. Fueron seis los niños y niñas que durante ocho años llenaron la casa familiar de alegría y vitalidad. La experiencia, cuentan, fue única e irrepetible. Pero también dura. “A final del verano, cuando se iban, todo era un mar de lágrimas”, recuerda Vicen. Pero con muchos de ellos tuvieron la oportunidad de reencontrarse. En varias ocasiones, Tere, Vicen y sus padres visitaron los campamentos de Tinduf, en Argelia. La primera vez “fue una odisea. El avión era una tartana. Íbamos gente de toda la Comunitat Valenciana y llegamos primero a una base de militares con metralletas, llena de barro por las inundaciones que se habían producido.

Después nos subieron a todos a un camión para llevarnos al Protocolo (una especie de centro de acogida con jaimas). Por si fuera poco, el equipaje se quedó en el aeropuerto de Alicante, y tuvimos que pasar cinco días con la misma ropa. Pero fue genial, tenemos muy buenos recuerdos”. Mantener el contacto en aquella época no era nada fácil. En los campamentos no había teléfonos, así que aprovechaban cualquier viaje de un conocido para intercambiar cartas. Omar estuvo unos años sin volver a Benitatxell, pero en 2003, con 18 años ya cumplidos, se coló en una campaña de Vacaciones en paz en nombre de un primo suyo. Y ya se quedó en el pueblo hasta día de hoy. Cambió una vida en el desierto, sin ninguna oportunidad laboral y donde prácticamente viven de la ayuda humanitaria, por un futuro esperanzador. Ahora trabaja a La Trillaora, el bar que regenta Vicen. Está casado, tiene una hija y hace vida en El Poble Nou de Benitatxell. “Siempre me he sentido muy apreciado, tanto por la familia que me acogió como por todo el pueblo. Este es mi pueblo. Son tantos años que soy uno más”, asegura. Omar es la viva imagen de los lazos que no hace tantos años unieron a El Poble Nou con el pueblo saharaui. Unos vínculos que el Ayuntamiento pretende recuperar, primero con la campaña de recogida de alimentos y materiales que realizó el pasado mes de noviembre para participar en la caravana humanitaria que partirá hacia los campamentos de refugiados saharauis, y, si es posible, recuperando el programa Vacaciones en paz u otras iniciativas como intercambios culturales o deportivos. alcorrent | DESC O B R EI X | 27


The ties between Benitatxell and the Saharawi people Omar was eight years old when he first arrived at El Poble Nou de Benitatxell in 1994. Or so he reckoned at the time. He came from no man’s land, where the date of birth of children is not always remembered. Today, his nationality papers state that he is Algerian, but he is not: “I am from Western Sahara, and I also feel like I am from town”, he says. Because at El Poble Nou he is one of many. In the summer of 1994, he arrived at Tere and Vicen Devesa’s home thanks to Vacaciones en paz, a programme that promotes the reception of Sahrawi children throughout Spain so that they can live outside the refugee camps, where the already difficult conditions in the Sahara get tougher in July and August, with temperatures reaching more than 50°C in the shade. “We heard on the radio that they were looking for families to take in children, and we signed up”, Tere and Vicen recall with nostalgia. Omar was the first child they took in. He came three summers in a row, until, due to his age, he had to make way for other children. There were six children who filled the family home with joy and vitality for eight years. The experience, they say, was unique and unrepeatable. But it was also hard. “At the end of the summer, when they left, everything was a sea of tears,” recalls Vicen.

Then they put us all on a truck to take us to the Protocol (a kind of reception centre with tents). As if that wasn’t enough, our luggage was left at Alicante airport, and we had to spend five days wearing the same clothes. But it was great, we have very good memories. Keeping in touch in those days was not easy. There were no telephones in the camps, so they took advantage of any trip of an acquaintance to exchange letters. Omar did not return to Benitatxell for a few years, but in 2003, when he was 18 years old, he sneaked a Vacaciones en paz campaign on behalf of a cousin of his. And he stayed in town until today. He exchanged a life in the desert, with no job opportunities and where they practically live on humanitarian help, for a hopeful future. Now he works at La Trillaora, the bar run by Vicen. He is married, has a daughter and lives at El Poble Nou de Benitatxell. “I have always felt very appreciated, both by the family who took me in and by the whole town. This is my town. I’ve been here for so many years that I’m just one of them”, he claims. Omar is the living image of the ties that not so many years ago united El Poble Nou with the Sahrawi people. These are links that the Council intends to recuperate, first with the campaign to collect food and materials that took place last November to participate in the humanitarian caravan that will leave for the Sahrawi refugee camps, and, if possible, recuperating the Vacaciones en paz programme or other initiatives such as cultural or sporting exchanges.

Die Bande zwischen Benitatxell und dem saharauischen Volk

But with many of them they had the opportunity to meet again. On several occasions, Tere, Vicen and their parents visited the Tindouf camps in Algeria. The first time “was an odyssey. The plane was a tartan. We were people from all over the Valencian Community and we arrived first at a military base with machine guns, full of mud from the floods that had occurred. alcorrent | DES COBR E I X | 28

Omar war acht Jahre alt, als er 1994 zum ersten Mal nach El Poble Nou de Benitatxell kam. Oder das dachte ich mir damals. Er kam aus Niemandsland, wo man sich nicht immer an das Geburtsdatum der Jungen und Mädchen erinnert. Heute steht in seinen Dokumenten unter Staatsangehörigkeit Algerier, aber das stimmt nicht. “Ich komme aus der Westsahara und fühle mich auch wie ein Poblero”, sagt er. Denn im Poble Nou zählt er dazu. Im Sommer 1994 kam er zum Haus von Tere und Vicen Devesa dank Vacaciones en paz, ein Förderungsprogramm zur Aufnahme von saharauischen Jungen und Mädchen in Spanien damit diese außerhalb der Flüchtlingslager, die ohnehin schon schwierigen Bedingungen der Sahara ausgesetzt sind und

in denen es im Juli und August bis zu 50ºC im Schatten werden können, leben können. “Wir haben im Radio gehört, dass Familien gesucht werden, die Kinder aufnehmen können, und da haben wir uns angemeldet”, erinnern sich Tere und Vicen nostalgisch. Omar war das erste Kind, das sie aufnahmen. Er kam drei Sommer hintereinander, bis er aufgrund seines Alters für andere Kinder Platz machen musste. Sechs Jungen und Mädchen erfüllten das Haus der Familie acht Jahre lang mit Freude und Vitalität. Die Erfahrung, sagen sie, war einzigartig und unvergleichlich. Aber sie ist auch von Dauer. „Zum Sommerende, wenn sie wieder abreisten, herrschte ein Meer an Tränen“, erinnert sich Vicen. Doch hatten sie mit vielen von ihnen die Gelegenheit sie wieder zu sehen. Bei mehreren Gelegenheiten besuchten Tere, Vicen und ihre Eltern die Tindouf-Lager in Algerien. Das erste Mal „war eine Odyssee. Das Flugzeug war eine Klapperkiste. Wir waren Leute aus dem ganzen Bundesland Valencia und wurden zuerst auf einem Militärstützpunkt, der aufgrund der Überschwemmungen voller Schlamm war, mit Maschinengewehren begrüßt. Dann steckten sie uns alle in einen Lastwagen, um uns zum Protocolo zu bringen (eine Art Unterschlupf mit Zelten). Als ob das nicht genug wäre, blieb unser Gepäck am Flughafen von Alicante zurück, und wir mussten fünf Tage in denselben Kleidern verbringen. Aber es war großartig, wir haben sehr schöne Erinnerungen.

Er ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt in El Poble Nou de Benitatxell. „Ich habe mich immer sehr geschätzt gefühlt, sowohl von der Familie, die mich aufgenommen hat, als auch von der ganzen Stadt. Das ist meine Stadt. Ich bin seit so vielen Jahren einer von ihnen“, sagt er. Omar ist das lebendige Bild der Bande, die vor nicht allzu vielen Jahren Poble Nou mit dem saharauischen Volk verbanden. Bande, die die Stadtverwaltung wieder zurückgewinnen will. Einmal durch das Sammeln von Lebensmitteln und Materialien im vergangenen November mit der man sich an der humanitären Karawane, die zu den saharauischen Flüchtlingslagern aufbricht, teilnehmen will. Und des Weiteren, wenn möglich, mit der Wiederaufnahme des Programms Vacaciones en paz sowie andere Initiativen wie Kultur- oder Sportaustausch.

Damals war es nicht einfach, in Kontakt zu bleiben. In den Lagern gab es keine Telefone, also nutzten sie zum Briefwechsel jede Reise von Bekannten. Es vergingen einige Jahre, ohne dass Omar nach Benitatxell zurückkehrte, aber 2003 mit 18 Jahren, schlich er sich im Namen eines Cousins in einer Vacaciones en paz Kampagne ein. Und er ist bis heute in der Stadt geblieben. Er tauschte das Leben in der Wüste, wo es keine Arbeitsmöglichkeiten gibt und wo sie praktisch von humanitärer Hilfe leben, gegen eine hoffnungsvolle Zukunft ein. Jetzt arbeitet er in La Trillaora, der Bar, die Vicen leitet. alcorrent | DESC O B R EI X | 29


La columna de Lola Lola Bolufer Ramiro

Per quart any consecutiu, se li ha atorgat a la Biblioteca el premi Maria Moliner, que consisteix en un premi econòmic per a la compra de llibres. Hem aprofitat per a ampliar la col•lecció de llibres sobre la diversitat sexual i de gènere. LGTB para principiantes, de D. Valero, seria una bona lectura per a ajudar-nos a comprendre millor algunes coses.

For the fourth year in a row, the library has been awarded with the María Moliner prize, which consists of a financial award for the purchase of books. We have taken the opportunity to expand the collection of books on sexual and gender diversity. LGTB for beginners, by D. Valero, would be a good read to help us understand some things better.

A més, des de la Biblioteca s’han organitzat diverses activitats al voltant del 25N. Ens IMPLIQUEM en l’erradicació de la violència masclista. Podeu trobar llibres sobre aquesta temàtica com: El cuento de la criada, de M. Atwood, Si es amor, no duele, de P. Palenciano, Mil soles espléndidos, de K. Hosseini, entre molts altres.

In addition, the Library has organised several activities around 25N. We get INVOLVED in the eradication of male violence. You can find books on this subject such as: The Handmaid’s Tale, by M. Atwood, If it’s love, it doesn’t hurt, by P. Palenciano, A Thousand Splendid Suns, by K. Hosseini, among many others.

Un dels objectius de la Biblioteca és fomentar la igualtat, i com a espai de informació i d’encontre volem sensibilitzar a la societat. Oferim als nostres visitants llibres sobre diferents temàtiques que els ajuden a comprendre i a identificar estes situacions per lluitar contra elles i acabar amb aquesta xacra.

One of the objectives of the Library is to promote equality, and as an information and meeting place we want to raise awareness in society. We offer our visitors books on different topics that help them to understand and identify these situations in order to fight against them and put an end to this scourge.

Por cuarto año consecutivo, se le ha otorgado a la biblioteca el premio María Moliner, que consiste en un premio económico para la compra de libros. Hemos aprovechado para ampliar la colección de libros sobre la diversidad sexual y de género. LGTB para principiantes, de D. Valero, sería una buena lectura para ayudarnos a comprender mejor algunas cosas.

Zum vierten Mal in Folge wurde der Bibliothek der María-Moliner-Preis verliehen, der aus einer finanziellen Zuwendung für die Anschaffung von Büchern besteht. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um die Sammlung von Büchern über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu erweitern. LGTB para principiantes, von D. Valero ist eine gute Lektüre, um uns zu helfen einige Sachen besser zu verstehen.

Además, desde la Biblioteca se han organizado varias actividades alrededor del 25N. Nos IMPLICAMOS en la erradicación de la violencia machista. Podéis encontrar libros sobre esta temática como: El cuento de la criada, de M. Atwood, Si es amor, no duele, de P. Palenciano, Mil soles espléndidos, de K. Hosseini, entre otros muchos. Uno de los objetivos de la Biblioteca es fomentar la igualdad, y como espacio de información y de encuentro queremos sensibilizar a la sociedad. Ofrecemos a nuestros visitantes libros sobre diferentes temáticas que les ayudan a comprender y a identificar estas situaciones para luchar contra ellas y acabar con esta lacra.

Llibres i dones

alcorrent | L A COLUMN A D E LO L A | 30

Zusätzlich hat die Bibliothek mehrere Aktivitäten rund um 25N organisiert. Wir ENGAGIEREN uns für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Über dieses Thema gibt es Bücher wie z. B.: Der Report der Magd (El cuento de la criada), von M. Atwood, Si es amor, no duele, von P. Palenciano, Tausend strahlende Sonnen (Mil soles espléndidos), von K. Hosseini und viele mehr. Ein Ziel der Bibliothek ist die Förderung der Gleichstellung, und als Informations- und Begegnungsstätte wollen wir das Bewusstsein in der Gesellschaft schärfen. Unseren Besuchern stellen wir Bücher zu verschiedenen Themen zur Verfügung mit denen sie diese Situationen verstehen und erkennen können, um sie zu bekämpfen und diesem Übel ein Ende zu setzen.

Mirades No m’agrada viatjar. No és que no m’agrade anar a llocs, sinó que no m’agrada el procés de desplaçar-me. Per això, durant els anys he anat perfeccionant algunes tècniques per a poder superar aquesta tasca amb el menor mal mental possible. El primer consell que puc donar és evitar, en la mesura que siga possible, viatjar. Sembla obvi, però té el seu aquell, i moltes vegades se’ns oblida que tenim la possibilitat de quedar-nos a casa. Quan aquesta opció siga ineludible, el millor és eixir de casa amb una motxilla proveïda amb els estris necessaris: jo sempre isc amb una ferradura que vaig robar d’un centre hípic en el qual no admetien a gent amb els cabells arrissats i una estampeta que em va regalar la meua bestia en un menjar familiar. Han de ser objectes associats a la bona sort o que signifiquen alguna cosa per a tu. Mai saps el que pot ocórrer en un autobús públic o en un tren de rodalia. És millor anar preparada. Portar música sempre és una bona opció. Una vegada vaig contractar un quartet de corda per al meu viatge a Oriola, però allò no va eixir molt bé; els instruments ocupaven molt d’espai i la resta de passatgers es queixaven perquè escoltaven la música molt alta.

Consells per a viatjar, per África Marqués Ahuir

Aquesta experiència em va ensenyar que és més pràctic contractar una persona d’aspecte agressiu que, al teu costat, sostinga un altaveu sense fil. És curiós, però ningú li ha dit mai que baixe el volum. En viatges llargs aconselle portar algun xicotet joguet per a moments de fastig, com un io-io o uns dards. Jo ara estic aprenent a llançar la trompa. I, finalment, assegura’t de tindre la raó, per al que siga. Sempre ve bé. I si no la tens, ningú podrà dir que no ho has intentat.

Consejos para viajar, por África Marqués No me gusta viajar. No es que no me guste ir a sitios, sino que no me agrada el proceso de desplazarme. Por eso, durante los años he ido perfeccionando algunas técnicas para poder superar esta tarea con el menor daño mental posible. El primer consejo que puedo dar es evitar, en la medida de lo posible, viajar. Parece obvio, pero tiene su aquél, y muchas veces se nos olvida que tenemos la posibilidad de quedarnos en casa. alcorrent | M IR ADES | 31


Cuando esta opción sea ineludible, lo mejor es salir de casa con una mochila provista con los enseres necesarios: yo siempre salgo con una herradura que robé de un centro hípico en el que no admitían a gente con el pelo rizado y una estampita que me regaló mi tía abuela en una comida familiar. Tienen que ser objetos asociados a la buena suerte o que signifiquen algo para ti. Nunca sabes lo que puede ocurrir en un autobús público o en un tren de cercanías. Es mejor ir preparada. Llevar música siempre es una buena opción. Una vez contraté un cuarteto de cuerda para mi viaje a Orihuela, pero aquello no salió muy bien; los instrumentos ocupaban mucho espacio y el resto de pasajeros se quejaban porque escuchaban la música muy alta. Esta experiencia me enseñó que es más práctico contratar a una persona de aspecto agresivo que, a tu lado, sostenga un altavoz inalámbrico. Es curioso, pero nadie le ha dicho nunca que baje el volumen. En viajes largos aconsejo llevar algún pequeño juguete para momentos de hastío, como un yoyó o unos dardos. Yo ahora estoy aprendiendo a lanzar la peonza. Y, por último, asegúrate de tener la razón, para lo que sea. Siempre viene bien. Y si no la tienes, nadie podrá decir que no lo has intentado.

Travel tips, by África Marqués I don’t like to travel. It’s not that I don’t like going to places, it’s just that I don’t like the process of getting around. So, over the years I have perfected some techniques to get me through this task with as little mental damage as possible. The first piece of advice I can give is to avoid travelling as much as possible. It seems obvious, but it is a tricky one, and we often forget that we have the option of staying at home. When this option is unavoidable, it is best to leave home with a backpack packed with the necessary items: I always leave with a horseshoe I stole from an equestrian centre where they didn’t allow people with curly hair and a holy card my great-aunt gave me at a family meal. They have to be objects associated with good luck or that mean something to you. You never know what might happen on a public bus or a train. It’s best to be prepared. Bringing music with you is always a good option. I once hired a string quartet for my trip to Orihuela, but it didn’t go very well; the instruments took up a lot of space and the other passengers complained because they heard the music too loud. This experience taught me that it is more practical to hire an aggressive-looking person to hold a wireless loudspeaker next to you. alcorrent | M I RADES | 32

It’s funny, but no one has ever told him to turn down the volume. On long trips I recommend taking along a small toy for moments of boredom, such as a yo-yo or a pair of darts. I’m learning to throw a spinning top at the moment. And finally, make sure you’re right, whatever it takes. It is always good for you. And if you’re not, no one can say you haven’t tried.

Reisetipps, von África Marqués Ich reise nicht gern. Natürlich mag ich es gern Reiseziele zu besuchen aber der ganze Reiseprozess liegt mir nicht. Aus diesem Grund habe ich in den letzten Jahren einige Techniken perfektioniert, um das Verreisen mit möglichst wenig psychischen Schäden zu bewältigen. Als erste rate ich das Reisen, wenn möglich, zu vermeiden. Scheint offensichtlich aber hat es in sich. Oftmals vergessen wir, dass wir auch die Möglichkeit haben zu Hause zu bleiben. Wenn diese Option unvermeidlich ist, ist es das Beste das Haus mit einem Rucksack zu verlassen, der mit dem Notwendigsten ausgestattet ist: ich gehe immer mit einem Hufeisen, dass ich von einem Reiterhof habe mitgehen lassen, in dem Menschen mit lockigem Haar kein Einlass gewährt wurden sowie eine Heiligenkarte, die mir meine Großtante bei einem Familienessen geschenkt hat, los. Es sollten Dinge sein, die mit Glück verbunden sind oder eine besondere Bedeutung für Sie haben. Man weiß nie, was in einem öffentlichen Bus oder einem Nahverkehrszug passieren kann. Besser ist es vorbereitet zu sein. Musik dabei zu haben ist immer eine gute Wahl. Einmal hatte ich ein Streichquartett für meine Reise nach Orihuela engagiert, aber das ging nicht so gut. Die Instrumente nahmen viel Platz ein und die restlichen Reisenden beschwerten sich wegen der lauten Musik. Daraus habe ich gelernt, dass es praktischer ist, eine Person zu engagieren, die aggressiv aussieht, sich neben dich setzt und einen Lautsprecher hält. Seltsam, aber niemand hatte ihr gesagt, leiser zu drehen. Auf langen Reisen empfehle ich ein kleines Spielzeug für Momente der Langeweile mitzunehmen, wie ein Jo-Jo oder ein paar Darts. Jetzt lerne ich, den Kreisel zu werfen. Und schließlich, vergewissern Sie sich Recht zu haben, egal wozu. Ist immer nützlich. Und wenn Sie es nicht haben, kann keiner meinen, Sie hätten es nicht versucht.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.