Page 1

Voorwoord Ik dacht wat moet ik nou voor voorwoord schrijven. Inhoudsopgave Ondernemersplan....................................................................3 Marketingplan.........................................................................4 Doelstellingen .....................................................................4 Activiteiten detailhandel......................................................4 Vestigingsplaats......................................................................5 Doelgroep...........................................................................5 Verzorgingsgebeid ...............................................................5 Kansen en bedreigingen......................................................6 Concurentie .....................................................................6 Omgevingsfactoren............................................................6 Economische ontwikkelingen.............................................6 Sociale ontwikkelingen.....................................................6 Technologische ontwikkelingen..........................................7 Politieke ontwikkelingen...................................................7 Vestigingspunt .................................................................7 Locatie .........................................................................7 Winkelpand....................................................................8 Omzet potentieel...............................................................9 Kengetallen....................................................................9 Seizoenpatroon...............................................................9 Assortiment ......................................................................10 Winkelformule ................................................................10 Assortimentsbeleid...........................................................10 Assortimentsopbouw......................................................10 Assortimentsindeling......................................................10 Merken........................................................................11 Inkoop.........................................................................11 Commerciele presentatie .....................................................11 Externe commerciele presentatie .......................................11 Interne commerciele presentatie........................................12 Magazijn......................................................................12 Winkelinventaris............................................................12 Winkellay-out en routing................................................12 Artikelpresentatie..........................................................12 Winkelcriminaliteit.........................................................13 Visual merchandising........................................................13 Detaillistenpromotie............................................................14 Externe detaillistenpromotie .............................................14 Interne detaillistenpromotie...............................................14 *Detaillisten internet promotieplan.....................................15 Detaillistenpromotieplan....................................................15 Personeel..........................................................................16


Personele bezetting..........................................................16 Werkverdeling.................................................................16 Adviseurs........................................................................17 Verzekeraar .................................................................17 Accountant...................................................................17 Advocaat......................................................................17 Makelaar......................................................................17 Notaris.........................................................................18 * Strategische marketing adviseurs..................................18 * Taktische ..................................................................18 * Operationele adviseurs................................................18 Marktonderzoekers........................................................18 Ondernemer....................................................................19 Ondernemer en leiderschap............................................19 Ondernemer en persoonlijkheid.......................................19 Kennisniveau en vaardigheden........................................20 Ondernemer als manager ..............................................21


Ondernemersplan Vaste gegevens Naam van onderneming Naam van winkel Vestigingsadres Postcode plaats Telefoon mobiel Overige gegevens Ondernemingsvorm Ondernemingsvorm Aantal eigenaren directeuren Persoonlijke gegevens eigenaren Voorletters en achternaam Roepnaam Woonadres Postcode plaats Prive tel mobiel Zakelijk tel mobiel Geslacht Geboortedatum plaats Samenwonend Meewerkend Partner voorletters achternaam Geboortedatum partner Geslacht Samenlevingsovereenkomst


Marketingplan Doelstellingen Geef een korte omschrijving van de onderneming die je gaat beginnen. In welke branche gaat jouw onderneming opereren? Beschrijf de primaire ondernemingsdoelstelling van de onderneming. Beschrijf de commerciele doelstellingen van de onderneming. Geef aan hoe je denkt dat je onderneming er over 2 en over 5 jaar uitziet. Noteer de reden voor de gekozen ondernemingsvorm. Beschrijf de marktpositie die je ondernemingvorm wilt innemen. Voldoe je aan de opleidingseisen om deze onderneming te beginnen?

Activiteiten detailhandel Welke assortiment gaat jou organisatie voeren (globaal aangeven)? Welke eisen stellen potentiele klanten aan het assortiment? Beschrijf de vorm van commeriele samenwerkingen. Noteer de reden van wel of geen commerciele samenwerking. Wat is het ‘unieke’ van jouw handelsactiviteiten?


Vestigingsplaats

Doelgroep Welke marktsegenten kun je onderscheiden in de huidige markt? Welk(e) marktsegment(en) is (zijn) interessant voor jou onderneming? Beschrijf de doelgroep van jou onderneming en let daarbij op: - Gemiddelde leeftijd - Geslacht - Beroep - Inkomen - Hobby’s - En opleiding Bij welke ander winkel, onderneming koopt de doelgroep meestal de producten/ diensten? Wat is de aankoopfrequentie van de producten/ diensten uit het gevoerde assortiment?

Verzorgingsgebeid Wat en hoe groot is het primaire verzorgingsgebied van jou onderneming? Wat en hoe groot is het secundaire verzorgingsgebied? Hoe is de bevolkingsopbouw en maakt de doelgroep daar deel van uit? Welke invloed heeft het bestemmingsplan op het verzorgingsgebied? Vormt de bevolkingsopbouw een bedreiging of biedt ze nieuwe kansen?


In welk deel van het primaire verzorgingsgebied woont de doelgroep? Beschrijf de afvloeiende en toevloeiende koopstromen. Omcirkel op een plattegrond het verzorgingsgebied van jou onderneming.

Kansen en bedreigingen

Concurentie Beschrijf de zwakke en de sterke punten van de directe concurrenten. Beschrijf de zwakke en de sterke punten van de indirecte concurrenten. Welke kansen bieden de concurrentie? Welke bedreiging vormt de concurrentie?

Omgevingsfactoren Economische ontwikkelingen Hoe heeft de branche zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Welke economische vooruitzichten heeft de branch? Hoe denk je op economische vooruitzichten in te haken? Hoe is het gesteld met de werkgelegenheid in jouw branche?

Sociale ontwikkelingen Welke belangengroepen hebben of krijgen invloed op het beleid? Welke eisen stelt de doelgroep aan het leven?


Welke sociale veranderingen bieden kansen en welke vormen bedreigingen?

Technologische ontwikkelingen Beschrijf de technologische ontwikkelingen die je beleid beinvloeden. Wat is de invloed van micro-electronica thuis, op kantoor en aan de kassa? Hoe kun je met (elektronische) informatie binnen de onderneming omgaan?

Politieke ontwikkelingen Wat is de invloed van wetgeving/ richtlijnen op je commerciele beleid? Welke invloed heeft het lidmaatschap van de EU op jou branche? Welke overheidsinstellingen zijn van belang voor jou onderneming? Welke politieke ontwikkelingen zijn van belang voor jou onderneming? Hoe zijn de (winkel)openingstijden van jou bedrijf?

Vestigingspunt Locatie Waar wordt de winkel gevestigd? Beschrijf de functie van het winkel-, gebeid, centrum, rondom de winkel. Beschrijf de bereikbaarheid voor de voetgangers, fietsers, etc. Automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer.


Beschrijf de bereikbaarheid van de locatie voor de leveranciers. Beschrijf de parkeerfaciliteiten in de directe nabijheid van de winkel, en in het totale winkelgebied, -centrum. Zijn er groei- of uitbreidings mogelijkheden.

Winkelpand Beschrijf de bouwkundige staat van het pand. Hoe ziet de buitenkant van het pand er uit? Beschrijf de architectuur van het pand. Voldoet de uit de uitstraling van het pand aan de verwachtingen van de klant? Past het pand bij de gekozen winkelformule? Moet het pand worden verbouwd? Zo ja, geef een schatting van de kosten. Is het pand goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Hoe groot is het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlakte? Hoe groot is het aantal m2 verkoopvloeroppervlakte? Voldoet de verdeling van de beschikbare vloeroppervlakte aan jou wensen? Wordt het pand gekocht of gehuurd? Noem koopprijs of huurprijs per m2 bedrijfsvloeroppervlakte. Hoe groot zijn de te verwachten onderhoudskosten en verzekeringspremies?


Omzet potentieel Kengetallen Wat is de totale omzet van het assortiment van de nederlandse markt? Hoe is de verdeling van de totale omzet over de distributiekanalen? Wat zijn de landelijke omzet prognoses voor de komende jaar? (gedachten bel punkmedia, voor indicatie wat hij haald.) wat is het gemiddelde bestedingsbedrag in het te voeren assortiment? Hoe is de prijsontwikkeling van het assortiment? Hoe was de afgelopen vijf jaar het verloop van de branche kengetallen? Omzet per kracht, omzet per m2 bvo, omzet m2 bvo, bruttowinst per kracht, de huur per m2 bvo. Bespreek de te verwachten kengetallen voor jou onderneming. Vergelijk deze te verwachten kengetallen met de branchegemiddelden. Maak een schatting van de omzet van de directe concurrenten. Maak duidelijk op welke wijze jij denkt de omzet te realiseren.

Seizoenpatroon Beschrijf het seizoenspatroon van jou onderneming. Hoe speelt de concurrentie in op de seisoensinvloeden? Geef een schatting van het omzet verloop in jouw onderneming per maand.


Assortiment Winkelformule Wat is de te verwachten levensduur van de winkelformule? Geef een zo compleet mogelijke beschrijfing van de doelgroep. Maak duidelijk welke marktpositie jou onderneming wil innemen. Beschrijf de retailing-mix zoals die in jou onderneming is samengesteld.

Assortimentsbeleid Assortimentsopbouw Welke assortimentsgroepen ga je aanbeiden? Welke artikelgroepen kun je binnen de assortimentsgroepen onderscheiden? Welke artikelsoorten ga je per artikelgroep aanbieden? Welke artikelen per artikelsoort krijgen een plaats in jou assortiment?

Assortimentsindeling Welke soorten behoren tot het kernassortiment? Welke behoren tot het randassortiment in jou onderneming? Hoe typeer je het assortiment gelet op karakter? Hoe typeer je het assortiment gelet op de afmeting?


Merken Hoe belangrijk zijn merken in de door jouw gekozen branche? Welk merkbeleid wordt er in jouw onderneming gevoerd? Op welke manier worden merken ingezet in de concurrentiestrijd?

Inkoop Welke leveranciers komen in aanmerking voor levering van het assortiment? Welke criteria hanteer je bij het selecteren van de leveranciers? Geef per assortimentsgroep de besteltermijn en de levertijd aan. Hoe groot is de omzetsnelheid van de voornaamste assortimentsgroepen. Welke beurzen moet je bezoeken?

Commerciele presentatie Externe commerciele presentatie Beschijf de directe omgeving van het pand. Is er buiten het pand ruimte voor buitenverkoop, -presentatie? Beschrijf de frontbreedte van de winkel en de breedte van de entree. Beschrijf de mogelijkheden van een etalage.


Interne commerciele presentatie Magazijn Waar is het magazijn gesitueerd? Beschrijf de indeling van het magazijn. Hoe wordt de goederenontvangst geregeld?

Winkelinventaris Stel een lijst samen van de belangrijkste inventaris die je nodig hebt. Maak een schatting van de investeringen in de winkelinventaris. Welke planning hanteer je bij het inrichten van de winkel?

Winkellay-out en routing Welke verkoopsysteem wordt toegepast? Maak een schets van de winkellay-out. Van welke routing is in de winkellay-out sprake? Hoe worden de artikelgroepen in de winkellay-out geplaats?

Artikelpresentatie Op welke wijze worden de artikelen in de schappen/-vakken gepresenteerd? Op welke wijze worden de artikelen geprijsd? Welke richtlijnen gelden met betrekking tot het aanvullen van de


winkel? Welke plaatsen zijn geschikt voor tijdelijke presentaties, displays? Van welke vormen van displays wordt gebruik gemaakt?

Winkelcriminaliteit Welke technische maatregelen worden genomen tegen winkeldiefstal? Welke organisatorische maatregelen worden genomen tegen winkeldiefstal? Welke maatregelen worden genomen tegen diefstal door personeel? Is het pand te beveiligen tegen inbraak, brand en overval? Hoe is de beveiliging van het winkelgebeid/ centrum geregeld? Welke verzekeringen tegen winkelcriminaliteit worden afgesloten?

Visual merchandising Op welk niveau 1-5 bevinden de onderdelen van de VM-matrix zich? Welke activiteiten ga je ontplooien om de VM-matrix in balans te krijgen? Stuil de commerciele presentatie aan bij de verwachtingen van de klant? Geef een omschrijving van de gekozen huisstijl van de winkelorganisatie. Hoe komt de huisstijl tot uitdrukking in de omgeving van de winkel? Hoe komt de huisstijl tot uitdrukking in het materiaalgebruik?


Detaillistenpromotie

Externe detaillistenpromotie Welke reclamemedia zijn in jouw winkelorganisatie hiervoor geschikt? Is adverteren belangrijk voor jou onderneming of zijn er alternatieven? Hoe vaak ga je advertenties plaatsen? Wie schrijft de advertenties? Wat zijn de kosten hiervan?

Interne detaillistenpromotie Beschrijf de wijze waarop medewerk(st)ers met de klanten communiceren. Beschrijf hoe interne detaillistenpromotie in jouw winkel gestalte krijgt. Welke promotiemateriaal wordt gebruikt? Wie is verantwoordelijk voor prijs/- tekstkaarten? Welke systeem gebruik je? Beschrijf het beleid voor het gebruik van promotie materiaal. Wat zijn de kosten van de interne detaillistenpromotie?


*Detaillisten internet promotieplan Zitten jou bezoekers op het internet? Hoeveel procent zou het zijn. Twitter Wat daar mee te doen? Website Interactief Voor de kleine ondernemer niet zo interessant. Door de hoeveelheid werk. Email wel handig middel Rss Op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Facebook/ hyves Makelijk contacten onderhouden. Bijeenkomsten/ acties aankondigen.

Detaillistenpromotieplan Op welk niveau worden de promotiedoelstellingen geformuleerd? Wat zijn de promotiedoelstellingen voor de eerste twee jaar? Op welke wijze wordt het promotiebudget vastgesteld? Hoe groot is het promotiebudget voor het eerste jaar? Wat zijn de belangrijkste,�actieperiodes�, voor het eeste jaar?


Personeel Personele bezetting Hoeveel personeel ga je op basis van de geschatte omzet aannemen....verdeeld over fulltime, part-time en hulpkrachten? Wat is de voorkeursbezetting van jouw winkelorganisatie? Welke functies ga je creëren en welke persoonsomschrijving hoort daarbij? Hoe ga je werven? Welke selectiecriteria hanteer je? Op basis van welke arbeidsovereenkomst wordt het personeel aangenomen? Wat zijn per personeelslid de globale,”betaalde”, loonkosten. Hoe zijn in de branche de collectieve arbeidsvoorwaarden geregeld? Voor welke loonsubsidies kom je in aanmerking? Beschrijf de wijze waarop je denkt het personeel op te leiden. Beschijf de uitgangspunten van het door jou te voeren personeelsbeleid.

Werkverdeling Wat zijn de werkzaamheden die door het personeel moeten worden uitgevoerd? Wat zijn de werkzaamheden die door jezelf moeten worden uitgevoerd? Beschrijf de wijze waarop je de werkzaamheden gaat verdelen.... en doe dit met behulp van een praktijkvoorbeeld. Hoe denk je storingen op te lossen?


Adviseurs Verzekeraar Met welke verzekeraar/- tussenpersoon heb je contact? Wat zijn de specialisaties, referenties en ervaringen? Op grond van welke criteria heb je deze verzekeringsmaatschappij gekozen?

Accountant Met welk accountantskantoor heb je contact? Wat zijn de specialisaties, referenties en ervaringen? Op grond van welke criteria heb je deze verzekeringsmaatschappij gekozen?

Advocaat Met welk accountantskantoor heb je contact? Wat zijn de specialisaties, referenties en ervaringen? Op grond van welke criteria heb je deze verzekeringsmaatschappij gekozen?

Makelaar Met welk accountantskantoor heb je contact? Wat zijn de specialisaties, referenties en ervaringen? Op grond van welke criteria heb je deze verzekeringsmaatschappij gekozen?


Notaris Met welk accountantskantoor heb je contact? Wat zijn de specialisaties, referenties en ervaringen? Op grond van welke criteria heb je deze verzekeringsmaatschappij gekozen?

* Strategische marketing adviseurs Lange termijn. Maar wat is dat langertermijn, met de wisselende technologie, moet je om het zo te zeggen snel bij sturen.

* Taktische Jaar planning. Wat te doen dit jaar.

* Operationele adviseurs Zoals oudleraren die winkel personeel opleiden.

Marktonderzoekers


Ondernemer Ondernemer en leiderschap Heb je een doel in je leven? Lopen je persoonlijke en zakelijke doelstellingen parrallel? Heb je vrienden met wie je kan praten over je plannen en doelstellingen? Kun je mensen enthousiast maken voor je ideeÍn? Kun je motiveren? Kun je goed luisteren? Praten mensen graag met je? Huldig je het standpunt,�leven en laten leven�? Durf je de verantwoording te dragen voor al je handelingen? Ben je inventief, creatief, en kun je problemen oplossen? Geef voorbeelden van je sociale vaardigheden en sociale intelligentie. Sluit je levenstijl aan bij het beeld dat medewerkers van je hebben. Voel je je een winnaar? Durf je het leven aan?

Ondernemer en persoonlijkheid Ken je zelf? Ben je actief, gezellig, impulsief, expresief, direct? Ben je gelukkig? Ben je voorzichtig, bedachtzaam, betrouwbaar, rustig, zorgeloos? Ben je agressief, terughouden, zwijgzaam, optimistisch, zelfbewust?


Ben je presatiegericht, manipulerend, dogmatisch,”mannelijk”? Ben je avontuurlijk, vreedzaam, flexibel, invoelend? Heb je een goede relatie met je partner en kinderen? Ben je altijd eerlijk tegen jezelf?

Kennisniveau en vaardigheden Beschrijf je opleidingen, diploma’s, specialisaties en werkervaringen. Geef een toelichting op je technische vaardigheden. Geef een toelichting, met ref., op je marketingvaardigheden. Geeft een overzicht, met ref., van je verkoop ervaringen. Geef een voorbeeld van je onderhandelingsvaardigheden. Kun je planningen opstellen en bewaken? Geef voorbeelden uit het verleden? Ben je sterk in kostenbewaking en calculatie? Heb je ervaring in financieel management? Geef een voorbeelden. Heb je ervaring met kwaliteitbewakingssystemen? Geef voorbeelden. Wat weet je van autmatisering/ informatiesystemen? Geef voorbeelden. Wat weet je van logistiek, transport, veiligheid en medische aspecten?


Ondernemer als manager Kun je nauwkeurig beschrijven wat je tot stand wil brengen? Ben je consuquent in je doen en laten? Een voorbeeld voor je medewerkers? Kun je je plannen wijzigen na overleg met je medewerkers? Weet je wat je medewerkers kunnen, en maak ja daar optimaal gebruik van? Beloon je creativiteit, inventiviteit, en loyaliteit? Kun je met mensen omgaan, begrijp je mensen en menselijk gedrag? Deel je jouw succes en mislukkingen met anderen? Kun je delegeren? Organiseren en improviseren? Kun je goed contacten leggen en heb je echt belangstelling voor de anderen?

lege ondernemersplan, vragenlijst  

lege ondernemersplan, vragenlijst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you