Page 1

Na podstawie tekstu :

Małgorzaty Barańskiej


Organizacja i przebieg badao • Celem sprawdzianu było uzyskanie informacji

o poziomie umiejętności uczniów kończących etap kształcenia zintegrowanego. • Sprawdzian przygotowany na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych miał na celu sprawdzenie umiejętności: – – – – –

czytania pisania rozumowania korzystania z informacji wykorzystania wiedzy w praktyce


Organizacja i przebieg badao Standardy nauczania

Numer zadania

Typ zadania

Ilość punktów

Czytanie

1,2,3,4,5,6,7,8,9,16

WW

10

Pisanie

25

RO

10

Rozumowanie

17, 22, 23

WW, RO, KO

6

Korzystanie z informacji

10,12

WW

2

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

WW, RO, KO

12

2 RO, 3 KO, 20 WW

40

Ogółem

25


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wyników Standardy nauczania

Wyniki szkoły (%)

Wynik krajowy (%)

Czytanie

86

83

Pisanie

89

76

Rozumowanie

82

76

Korzystanie z informacji

58

56

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

88

82

Ogółem

85

79


Prezentacja wyników klasa

najniższy wynik ucznia

najwyższy wynik ucznia

średnia liczba punktów

mediana

3A

25

40

36,1

37

3B

14

40

33

34

3C

20

40

33,3

35

3D

16

40

32,5

35

3E

17

40

35,7

38

3F

23

40

33,9

36


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Prezentacja wynik贸w


Podsumowanie i wnioski Dzięki udziałowi w Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty

nauczyciele i rodzice mają bogatszą wiedzę na temat dzieci. W szczególności otrzymaliśmy takie informacje jak:

     

indywidualny wynik szkoły, wynik ucznia na tle klasy, wynik ucznia na tle szkoły, wynik klasy na tle szkół w całej Polsce,

diagnoza poziomu kompetencji uczniów klasy, zbiorcze statystyki ogólnopolskie.


Podsumowanie i wnioski Na podstawie analizy uzyskanego materiału badawczego stwierdza się, że uczniowie klas trzecich naszej szkoły w stopniu dobrym i bardzo

dobrym opanowali wiadomości i umiejętności objęte programem edukacji wczesnoszkolnej. Średnia uzyskanych punktów przez uczniów naszej szkoły jest wyższa od średniej województwa i Polski. Uczniowie na ogół

rozumieją cicho czytany tekst, w bardzo dobrym stopniu opanowali umiejętność pisania, przestrzegają norm ortograficznych. Słabiej radzili

sobie w zakresie standardu korzystanie z informacji.


Podsumowanie i wnioski Z przeprowadzonej analizy wypływają następujące wnioski, będące wskazówkami do dalszej pracy:

Aby uczniowie mogli wykazać się jeszcze lepszą umiejętnością czytania ze zrozumieniem należy stosować różnorodne ćwiczenia w tym zakresie.

Wskazane jest utrwalanie alfabetu i doskonalenie umiejętności porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Powinno się zwiększyć ilość ćwiczeń w zakresie wyszukiwania haseł w słownikach,

encyklopediach.


Podsumowanie i wnioski   

Należy kontynuować wyszukiwanie informacji na dany temat w różnych źródłach wiedzy. Doskonalić umiejętności wykonywania obliczeń kalendarzowych. Grupa uczniów, która uzyskała najwyższe wyniki w przeprowadzonym teście powinna rozwijać swoje umiejętności, poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań.

Mając na uwadze uczniów z trudnościami dydaktycznymi zasadne jest kontynuowanie zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki wśród uczniów klas czwartych.


Podsumowanie i wnioski

Na spotkaniu wychowawców klas trzecich

z nauczycielami

uczącymi w drugim etapie kształcenia należy dogłębnie przeanalizować wyniki uczniów, którzy test napisali w stopniu bardzo niskim i niskim,

aby od początku roku szkolnego otoczyć ich szczególną opieką dydaktyczno-wychowawczą.


Wyniki sprawdzianu opracowała komisja w składzie: Danuta Domańska Agnieszka Bancerz Marta Jaroszkiewicz Barbara Śledź Bożena Śledź Barbara Zaniewicz


Dziękujemy Państwu za uwagę

Sprawdzian trzecioklasistów 2010  
Sprawdzian trzecioklasistów 2010  

Sprawdzian kompetencji klas III "A może pójdziemy nad morze" 2010

Advertisement