Hizkuntza proiektua 2016 17 proyecto lingüístico

Page 1

Hizkuntza Proyecto

Proiektua Lingüístico

2016-2017 IKASTURTEA CURSO 2016-2017


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua Aurkibidea 1. Sarrera ............................................................................................................... 2 2. Egoeraren analisia: Ikastetxearen eta inguruaren ezaugarriak ............................... 2 2.2 Ikasleen hizkuntza ingurunea ................................................................................... 3 2.3 Hizkuntzen erabileraren egoera eskolan .................................................................. 4 3. Ikastetxearen hizkuntza helburuak ..................................................................... 5 3.1. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuaren printzipioen zehaztapena hizkuntzei dagokienez ............................................................................................................. 5 3.2. Planteamendu eleanitza ................................................................................... 5 3.3. Helburuak ................................................................................................................ 5 4. Ikastetxearen Hizkuntza Planteamendua ............................................................ 6 4.1. Pertsonen arteko harremanetarako hizkuntza ikastetxean ................................. 6 4.2. Ikastetxearen bizitzan hizkuntzen erabilerarako irizpideak ................................... 8 4.2.2 Antolamendua: Haurrak taldekatzeko irizpideak .............................................. 10 4.2.3 Aniztasunari erantzuteko irizpideak: Ikasle etorkinak ....................................... 11 4.3 Eremu didaktiko-metodologikoa. Printzipio pedagogikoak .................................. 13 4.3.3 Antolakuntza arlo bat baino gehiago inplikatuta dagoenean ............................. 14 4.3.4. Ekintza osagarriak eta orduz kanpokoak ......................................................... 15 5. Plan Estrategikoa ................................................................................................ 16 6. Plan Estrategikoaren taulak ................................................................................ 17 7. Hizkuntza Proiektuaren ebaluazioa ..................................................................... 18

1


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

1. AURKEZPENA 1.1 Sarrera Hizkuntza Proiektu honek jasotzen du hizkuntzak irakastearekin eta erabiltzearekin lotutako gai guztien plangintza. Eguneroko bizitzan nahiz gai desberdinetako tratamenduan kontutan izan behar dena markatzen du, eskolako ardatza izanik erabiliko dugun metodologian nahiz proiektuetan. 1.2 Ikastetxearen Hizkuntza Proiektuaren inguruko azalpena Belaskoeneako azken Hizkuntza Proiektua 2003an osatu zen. Ordudanik bai hizkuntza ereduetan bai ikasle nahiz familiengan aldaketa nabariak egon dira. Hizkuntzarekin lotutako premiak handiagoak dira, bai euskara bai gazteleraren ikaskuntzan, baina baita gizarteak eskatzen duen ingelesa mailan ere. Hau dela eta, irakasleen gogoetak Hizkuntza Proiektu berria sortu du, une honetan sumatzen ditugun hutsuneei eta erronkei erantzuteko bideak markatzen dituena. 1.3 Hizkuntza Proiektuaren ezaugarriak. Ikastetxeko hizkuntzen erabileraren eta horri lotutako erabakien inguruan hausnarketa egitea bultzatu nahi du proiektu honek. Hemen markatzen diren helburu orokorrak eta metodologiarako abiapuntuak, urtero zehaztuko diren helburuek osatu eta indartuko dituzte, beraz, ez da itxita egongo.

2. EGOERAREN ANALISIA Ikastetxearen eta inguruaren ezaugarriak. Ibilbidea hizkuntzei dagokienez Belaskoenea eskola 70 urteetan Irunera etorritako familia langileentzat sortutako auzo batean kokatuta dago eta 1978-79 urtean famili hauen seme-alabentzat eraiki zen. Familia ia guztiak Erkidegotik kanpo etorriak ziren eta ereduak sortu zirenean, aukerarik nagusiena A eredua zen, dena den, garai hartan Euskara irakastearen kezka bazegoen eta 1983an Euskaraz Bizi proiektua martxan jarri zen. Aurrerago, poliki poliki, B eta D ereduko eskola bihurtu ginen. Gure ikastetxeak gaur D eredua bakarrik eskaintzen du, honekin euskararen ezagutza eta erabilera bermatu nahi du. 2


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Ingelesari dagokionez, 1989-1993 urteetan, LOGSEren aurretik, 3. mailatik gora eskaintzen genuen, beste arloko gaiak txertatuz. INGLEGOIZ proiektuetan formatu ondoren, hango materialak erabili ditugu Haur Hezkuntzan, eta baita INEBI programakoak Lehen Hezkuntzako Hasierako Zikloan ere. Gaur egun hirugarren zikloan Ingelesa indartzen da plastika Arloaren bitartez, eta, aukera ematen digutenean, Barnetegia eta Hizkuntza laguntzailearen bitartez. Gure proiektua Eleanitza da, hiru hizkuntzetako irakaskuntza eskaintzen du (euskara, gaztelera eta ingelesa) eta eskolan dauden beste hizkuntzak onartu eta balioesten ditu agerian utziz. Guzti honengatik gure eskolan hizkuntzen planteamendua, trataera eta metodologiak garrantzia berezia dauka, eskolako erronkarik handiena izanik.

Ikasleen hizkuntza ingurunea: Hizkuntzen ezagutza eta erabilera Irunen, auzoan eta etxean Belaskoenean matrikulatzen diren haur gehienen ama hizkuntza ez da euskara, askotan gaztelera da, baina beste kasu askotan ere atzerriko beste hizkuntza da. 2015-16 ikasturteko datuen arabera, eskolako familien artean 20 hizkuntza ezberdinak erabiltzen dira. Familia etorkinen ikasle kopurua handia da. Ikasleriaren %ko 43,4ak bi guraso Estatutik kanpo jaioak ditu. Ehuneko 6a ijito etniakoak dira eta bi gurasoak hemen jaioak %42a. Guztien artean, ez dugu familiarik non bi guraso euskaldunak direnik. Jaso ditugun erantzunen arabera, 15 familietan bakarrik badago gurasoren bat euskaraz dakiena. Euskararen erabilera aldetik, 18 familiek, %5ak, adierazten dute euskara erabiltzen dutela neurri desberdinetan, euskara izanik nagusiki guraso horien bigarren hizkuntza. Ez dugu eskolan euskaraz soilik hazitako haurrak, familiek gaztelera ere erabiltzen dutelako etxean. Izan ere, gaztelera da komunikatzeko erabiltzen den hizkuntza nagusiena Irunen esparru guztietan. Haurrak, beraz, beraientzat bigarrena (H2a) edo hirugarrena den hizkuntza batean, euskara hain zuzen, matrikulatzen dira. Euskarak agerpen gutxi du gure inguruan (auzoan eta ikasleen zonaldean); beraz, ikastetxetik kanpo haurren hizkuntzarekiko harremana ziurtatuta ez dagoenez, horrek lan handiagoa eskatzen du eskolaren aldetik. Hizkuntzaren etxeko erabilerari dagokionez, guraso batzuek pentsatzen dute hobe dela etxean eskolako nahiz kaleko hizkuntzak erabiltzea eta ez diete hitz egiten beraien amahizkuntzetan. Ondorioz, etxean erabiltzen duten hizkuntza oso pobrea izaten da, 3


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

gurasoek ez dutelako menderatzen. Etxeko komunikazioa euren ama-hizkuntzan balitz, interakzio linguistikoa aberatsagoa izango litzateke, oinarrizko gaitasun linguistikoa gehiago garatuko zen eta hemengo hizkuntzaz jabetzeko oinarri hobeagoa izango lukete ikasle horiek.

Hizkuntzen ezagutza eta erabileraren egoera eskolan: Irunen gehien erabiltzen den hizkuntza gaztelania denez, komunikaziorako hizkuntza bezala presente dago eskolan une ugarietan (2016-17 kurtsoan B ereduko gela bat dugu oraindik). Euskararen ezagutza aurrera doan neurrian, gazteleraren erabilera gutxituz doa eta Haur Hezkuntzan eta Hasierako zikloan joera handiagoa dute euskaraz egiteko. Bigarren ziklotik gora, berriz, ikasleen artean berriro gazteleraren erabilera indartzen da. Zortzi urtetik gora ikasleek beraien arteko harremanetan gazteleraz hitz egiteko joera dute. Gela barruko lanean, euskarari dagokionez, orokorrean ikusten dena da HHtik 1. Ziklora iritsi arte euskararen erabilera zabalduz eta sendotuz doala, baina 2. Ziklotik aurrera motibazio eza hasten da sumatzen eta 3. Zikloan gela barruan besterik ez dela erabiltzen eta orokorrean, behartuta. Gazteleraren ikaskuntza aldetik, mailaren jaitsiera sumatu dugu, ikasle askoren ama hizkuntza beste bat delako eta indartze neurriak hartzeko beharra detektatu dugu ziklo guztietan. Egoera honen ondorioz, ebaluazio diagnostikoaren frogen arabera, gaitasun linguistikoaren emaitzak oso pobreak izaten dira, bereziki euskaraz baina baita gazteleraz ere.

4


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

3. IKASTETXEAREN HIZKUNTZA HELBURUAK 3.1. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuaren printzipioen zehaztapena hizkuntzei dagokienez Hizkuntzen inguruan eskolak duen egoera ikusita, Proiektu honen helburuak ikasleen zailtasunak gainditzeko, motibazioa lortzeko eta metodologia hobetzeko zuzenduta daude. 3.2. Planteamendu eleanitza. Ikastetxearen planteamendu eleanitza honetan datza: ● Eskolan dauden hizkuntza guztien errespetua. Gure ikasle kopuru handiaren ama hizkuntza ez da ez gaztelera ezta euskara ere. Hori dela eta, Ikasleen jatorrizko hizkuntzak baloratuta izango dira eskolan eta honen aberastasuna hizkuntza guztien ikasketa prozesuan motibatzeko agerian utziko dugu. ● Eskolako hizkuntza guztiak indartzea trebetasun guztietan (irakurmena, idazmena, mintzamena eta entzumena). ● Euskarari dagokionez, hizkuntza balioestea eguneroko komunikazio hizkuntza gisa eta gelan egiten den lan akademikorako; ● Gazteleraren erregistro formala indartzea; ● Ingelesa: eguneroko hizkuntza garatuko da bereziki, alderdi formalak ahaztu gabe. Hizkuntzen metodologiari dagokionez, beharra ikusten da hizkuntzen arteko koordinazioa bermatzea Hizkuntza Trataera Integratura (bateratua eta dibertsifikatua) hurbiltzeko asmoz.

3.3. HELBURUAK 1.- Euskara indartzea lehentasuna emanez, bere erabilera bultzatzea eta normalizatzea ikasleengan eskolatik barruan nahiz kanpoan, eta giro euskalduna lortzea hizkuntzarekiko maitasuna adieraziz. 2.- Emaitza onak hiru hizkuntzetan lortzea, ikasketetan, pertsonen arteko harremanetan eta komunikabideen erabileran erraztasunez aritzeko. 3.- Ingelesaren maila hobeagoa lortzea, arlo bat hizkuntza horretan irakatsiz, euskararen mailan galerarik izan gabe. 4.- Eskola euskaldunagoa lortzeko ahalegin guztiak egitea, besteak beste, laguntzak HHtik antolatuz, familien sentsibilizazioa urtero landuz, irakasle eta eskolan lan egiten dutenen inplikazioa lortuz umeak hizkuntzara gehiago hurbiltzeko.

5


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

5.- Ikasleak nahiz familiak Euskal kulturara hurbiltzea, ikasleen jatorrizko hizkuntza eta kultura balioetsiz. HELBURU HAUEK LORTZEKO GARATU BEHARREKO URRATSAK 1. Ezagutza maila garatzeko ikasle guztiei tresnak ematea, bakoitzaren ahalmen eta gaitasunaren arabera, testuinguru inklusibo batean. 2. Ikasle guztien garapen linguistikoa sustatzeko, proposamen metodologiko egokiak aztertzea eta inplementatzea. 3. Euskararen erabilera areagotzeko metodologia eta materiala erakargarria lortzea. 4. Eskolak dituen beharrei erantzuteko programazio bateratuta egitea, ikasturte bakoitzean behar diren errebisioak eginez. 5. Aniztasunari erantzuteko behar diren baliabideak lortzea eta antolatzea. 6. Ikasleen ezaugarriak kontuan hartuz, prestakuntza antolatzea. Ikastaro praktiko eta baliagarriak gure lanerako erabilgarriak diren tresnak eskuratzeko.

4. IKASTETXEAREN HIZKUNTZA PLANTEAMENDUA 4.1 Pertsonen arteko harremanetarako hizkuntza ikastetxean: Irakasle eta ikasleen artean: Gela barruko ekintzetan: Gela barruko ekintzetan orokorrean euskara da komunikazio hizkuntza. Gaztelera edo Ingelesa lantzen denean, berriz, hizkuntza hori erabiltzen da gelako komunikazioan. Hizkuntza irakaslearekin lotzea da helburua. Tutoretza orduan: Irakasleak euskaraz dinamizatuko du tutoretza eta ikasleen partaidetza bultzatu eta bideratuko du euskaraz garatzeko. Liburutegian: Liburuak mailegatu, informazioa bilatu eta liburutegiaren erabilera adierazi, euskaraz egiten dira. Tertulia edo aurkezpen bat gaztelerazko, euskarazko edo ingelesezko testu bati buruz egiten denean, dagokion hizkuntza erabiliko da.

6


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Jolas garaian: Irakasleek, beraien artean, beti euskaraz hitz egiten dute. Ikasleek beraien artean erosoen egiten zaien hizkuntza erabiltzen dute, baina oro har, euskaraz egitera bideratzen zaie. Euskara batzordeak badu, bere betebeharren artean, jolasen aukeraketa bat egitea, haurrek ikasteko eta honela euskaraz jolasteko errekurtsoak izan ditzan. Jangelan: Jangelako arduradunak (irakasleak eta monitoreak) euskaldunak dira, komunikazioa eta ekintzak euskaraz bultzatzeko. Jangela orduetan egiten diren orduz kanpoko ekintzak ere euskaraz egiten dira: Abesbatza eta Eskulanetako Tailerra. Autobusean: Begirale arduradunek bidaietan euskaraz hitz egingo dute haurrekin. Irakasleen artean: Haur eta Lehen Hezkuntzan, bilerak euskaraz egingo dira. Era berean Batzorde Pedagogikoak, Prestakuntza saioak eta irakasleen artean garatzen diren ekintza guztietan euskara erabiliko da. Familiekin: Gurasoei bidaltzen zaizkien nota informatibo guztiak euskaraz eta gazteleraz egongo dira. Ahozko harremanetan (bilerak, elkarrizketak...), gurasoek erabakiko dute harremanetarako hizkuntza. Beharrezkoa diren egoeretan itzultzaile bat eskatzen da harremana eta informazioaren transmisioa ziurtatzeko. Gurasoei ondo adierazi behar zaie nola lagundu dezaketen etxetik eta zein den beraien papera hizkuntzaren garapenean. Horretarako Urtxintxak eskaintzen duen interbentzioa kontuan izango dugu HHko Ikasturte hasierako bilerak prestatzean. Lehen Hezkuntzan bi urtean behin familiei hitzaldi bat eskainiko zaie gurasoek jakiteko nola lagundu dezaketen beraien seme-alabak euskararekin, eta orokorrean hizkuntzekin. Tutoreek familiei, bai ikasturte hasierako bileretan, bai banakako bileretan, egoeraren arabera, beraien ama hizkuntza etxean erabiltzearen garrantziaz ohartaraziko diete, mezu hau helarazten: “Ama-hizkuntza maila ona izateak erraztuko du beste hizkuntzen jabetza� Bilera guztietan, haurrekin hitz egitearen eta etxean hizkuntza erabiltzearen garrantzia azpimarratuko da. Erabilerarako aholkuak emango dira bilera horietan.

7


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Ikastetxean egiten diren jaietan: Sto Tomas, Gabonak, Agata Deuna, Inauteriak, Euskararen hilabetea, Liburu eguna, ikasturte bukaerako jaia... hizkuntza batean (euskara) bietan edo hiruetan egiten dira, prestatu diren ekintzen arabera. Eskolan dauden beste hizkuntzen presentzia ere errazten da, denontzat aberasgarria delako: abesti eta dantzen bidez, kartelen bidez, irrati eta aldizkariaren bidez ... Ikastetxearen erlazio formalak eta dokumentazioa: Nahiko orokorra da dokumentuak euskaraz edo bietan idatzita egotea, batez ere familien interesekoa direnak : Urteko plana, Memoria, Prestakuntza plana‌ HIBPak euskaraz osatzen dira, baina ikasle baten lekualdatzean gazteleraz itzultzeko beharra suertatzen bada, tutoreak azken HIBPa itzuliko du. Eskolako web orria euskaraz eta gazteleraz dago eta Moodlen sarrerako orrialdean eskolan hitz egiten diren beste zenbait hizkuntza erabiltzen dira, hala nola, txinera, arabierra, moldavoa, portugesa, errusiera ... Administraziora (Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzara, Ikuskaritzara...) bidaltzen diren eskutitzetan euskara lehenetsiko da. Berdin jokatzen da Udaletxearekiko korrespondentzian. Bestelako korrespondentzia, ekintza desberdinei buruz jasotzen dena, euskaraz erantzuten da. Telefonoa euskaraz agurtzen hartzen da. Elkarrizketa, solaskidearen araberakoa da. Ikastetxeko errotulazioa: Idazkunak euskaraz eta gazteleraz daude.

4.2. Ikastetxearen bizitzan hizkuntzen erabilerarako irizpideak : 4.2.1.- Ikas-irakaskuntza jardueretarako irizpideak: Euskara: 2 urteko geletatik HH eta LH osoan murgiltze eredua erabiltzen dugu ikaslea iristen den momentutik. Euskaraz komunikatzera eramaten duten praktikak garatzen dira, egoera komunikatibo errealetan parte hartuz hizkuntza ikas dezaten, eta horrekin batera eduki akademikoak ere bai. Irakasle eta ikasleen arteko komunikaziorako ohiko hizkuntza da Haur eta Lehen Hezkuntzan. 8


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Euskal Herritik kanpo etorri berriak diren ikasleentzat HIPI laguntza antolatuta dago LHn eta hortaz aparte, astean behin eskolaz kanpoko klaseak ematen dizkiegu Udalaren laguntzaz. Gaztelera: Arlo bezala LHko 3.mailan sartzen da. Lehenengo zikloan liburutegi saioa erabiltzen da gaztelera lantzeko eta gaztelera ez dakitenek, edo maila baxua dutenekin, astean bitan edo hirutan gelatik kanpo lantzen dute talde txikitan. Helburua da LH-3.mailara iristean hizkuntza-errepertorioa zabalagoa izatea gazteleraz: deskribapenak egiteko gai izan, narrazioa egin, hiztegia ... Ingelesa: Lau urteko geletan hasten da ikasten. Haur Hezkuntzan erabiltzen diren material didaktikoen ikuspegia guztiz komunikatiboa da eta ingelesa gelako komunikazio hizkuntza da. Lehen Hezkuntzan ere irakasle eta ikasleen arteko komunikazioa ingelesez egiten jarraitzen da. Gainera, 5. eta 6. mailetan hizkuntza honen erabilera indartzen da 2015/16 ikasturtean hasitako Eleaniztasunerantz proiektuaren barruan Arte Hezkuntza saioak (Art in English) hizkuntza honetan eginez. Atzerriko Hizkuntzaren saioetan euskara, bereziki, eta gaztelania, beharrezkoa denean, presentzia ere izan lezakete era ezohikoan honako helburuekin: ● Hizkuntzen arteko loturak egiteko, hiztegia eta egiturak barneratzen laguntzeko asmoz. ● Gelan edo ikasle zehatz batekin estreseko egoera bat sortzen denean, gatazka bat konpontzeko. ● Zailtasun kognitiboko zenbait eduki ulertzen laguntzeko. Proiektu honen inplementazio fasearen bitartean Irakasleak ingelesa ikasten ari dira komunikazio oinarrizko maila hizkuntza honetan ahal den neurrian garatzeko. Proiektuaren ebaluazioa 2016-17 ikasturte amaieran gauzatuko da. Honi jarraipena emateko eta zenbait arlo ingelesez eman ahal izateko, hala nola, arte hezkuntza, gorputz hezkuntza…, eskolan sortuko diren bakanteak Hezkuntza Sailari ingeleseko habilitazioarekin eskatuko dira.

9


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

H1, H2 eta H3.ari ESKAINTZEN ZAIEN DENBORA ASTEKO ORDUAK

HH4 eta 5

1.ZIKLOA 2.ZIKLOA

3.ZIKLOA

EUSKARA

23,5

22

18

17

GAZTELERA

0

1

4

4

INGELERA

1,5

2

3

4

4.2.2.- HAURRAK TALDEKATZEKO IRIZPIDEAK: Haurrak taldekatzeko erabiltzen dugun irizpide nagusia adina da. Horietaz gain, taldeak egiteko beste zenbait irizpide ezarri dira, ikastetxeak gai horri buruz egin dituen hausnarketen ondorioz, ikastalde orekatuak eta anitzak lortzeko helburuarekin. Besteak beste honako alderdi hauek hartzen ditugu kontuan: ● ● ● ● ● ●

Eskolatze adina Ikasleen sexua Kultura desberdinetako ikasle kopuru orekatua Ikasle etorri berrien kopurua Eskola-laguntza berariazkoa edota errefortzua behar duten ikasleen kopurua Ikasleen etxeko hizkuntza

Arau orokor bezala, eta eskolak dituen baliabideak kontutan izanda, ikastetxean oreka bilatzen da taldeen artean ahal den neurrian: neska eta mutilen proportzioa, integrazioko haurrak, etorkin kopurua… Hau da, eremu guztietan ikusten da gelak heterogeneoak izatea garrantzitsua dela. Heterogeneitatea irizpide nagusia mantenduz, ama hizkuntza ez da erabiliko taldekatze homogeneoak egiteko irizpide gisa. Irizpide horrek erraztuko du jatorrizko hiztunekin harremana, ikasten ari direnentzat hain garrantzitsua dena, eta indartzen du gure uste bat: aniztasuna benetako aberastasuna dela. Horrek suposatzen du eskolak kontutan izan behar duela zenbait neurri hartzeko beharra bai haur euskaldunentzat, beren ama hizkuntza aberasteko (Bertsolaritza 3. zikloan), baita ez gaztelera ez euskara ezagutzen ez duten ikasleentzat ere. Kasu hauetan, neurri horien planifikazioa eskolak ezarrita duen indartze sistemaren bitartez garatzen da. Indartze hauen bitartez, kurtso bakoitzean egoera horiei erantzuteko plana sakondu, zehaztu eta garatu behar da zikloka. 10


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

4.2.3-ANIZTASUNARI ERANTZUTEKO IRIZPIDEAK 4.2.3.1. Ikasle etorkinak: Taldekatzea: Ama hizkuntza ez gaztelera ez euskara duen haur bat ikastetxera iristen denean, ikasturtearen hasieran edo zehar, erabiltzen den irizpidea adina da erreferentziazko gela batean kokatzeko. Halere, beste alderdiak kontuan hartzen dira: eskolatua egon den ala ez; edo alfabetatua ez izatea. Azken egoera hauetan haur horiek sartu daitezke beste adinako haurrekin, baina diferentzia hori urte betekoa baina gehiago ez izatea saiatuz. Neurriak: Laguntza diferenteak ematen zaizkie egoeraren arabera: - Ikasle Enbaxadorea: Tutoretza guztietan lantzen da etorri berrien harrera: zeintzuk diren haien beharrak eta nola lagundu dezaketen etorri berria ongi izaten eta sentitzen. Lan honek talde osoari laguntzen dio berriaren integrazioan. Ikasle enbaxadoreak bolondresak izaten dira eta etorri berriari eskola erakusten, hemengo ohiturak azaltzen, eta patioko orduetan bakarrik ez uzten laguntzen diote. Hizkuntza komunikatzeko arazo denean, beste kurtsoen artean bilatzen da etorri berriaren hizkuntza hitz egiten duena zubi lana egiteko. - Hizkuntza Indartzeko Irakaslea: Irakasle hau edo hauek arduratzen dira etorri berriak diren ikasleei euskara erakusteko, eta behar denean, ahal bada, baita gaztelera ere. Horretarako ikasleen ordutegian laguntzak antolatzen dira, bai gela barruan baita gelatik kanpo ere. Gure ikastetxearen ezaugarri bat da ikasturtean zehar ikasle etorkinak iristen direla, hori dela eta, ahalegin berezia egingo da ikastetxean Hizkuntza Indartzeko irakasleak finkoak izateko (gutxienez bat), etorri berrien erreferentea izateko eta ikasle horiekin lehenengo egunetik lanean hasteko. - Oro har, ikasle etorri berriekin euskara indartzen da, eskolako hizkuntza akademikoa delako. Ikasleen eskola ibilbidearen arabera, laguntza ematen zaie gazteleraz beharrezkoa denean.

HIPI gelaren ordutegi-proposamena honela antolatzen da: â—? Eguna hiru tartetan banatzen da: goizaren 1.zatia, errekreoa arte; goizaren 2.tartea, errekreotik eguerdira arte; eta arratsaldea. 11


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

â—? Tarte bakoitzak ziklo bati dedikatuko zaio, honela gela arrunten ordutegiak errazago antolatu ahalko dira. Jarduera motak: batez ere ahozkoa landuko da.

-Gelaz kanpoko laguntzak: Bigarren eta hirugarren zikloetako ordutegiak egiterakoan, maila bereko geletan Euskara, Natura eta Gizarte arloak ordu berean jartzen dira, talde txikitan gelatik kanpo euskararen errefortzuak egiteko. Natura eta Gizarte arloak gazteleraren laguntzaz lantzeko beharra dagoenean, (euskarasalbuespena dutenekin) ahal den neurrian ordutegi bateratuak egingo dira zikloan, talde bat osatzeko. -Gela barruko laguntzak: aplikatzen dira ikasle etorri berrientzat eta, era berean, gelan euskara indartu behar duten guztientzat. -Eskolako orduz kanpoko laguntzak: Eskolak, Udalaren laguntzaz, ekintza bat dohainik programatzen du kanpotik datozen haurrek euskara indartzeko: “Guk zergatik ez�, hain zuzen. Ekintzaren helburua da haur horiek euskara bereganatzen laguntzea. -Ebaluazioa: Arlo linguistikoetan norbanakoaren planean agertzen diren helburuak landuko dira, eta ikasturte bukaerako ebaluazioa horren arabera egingo da. Hizkuntzetan ez badituzte gainditzen markatutako minimoak, mailaz igaroko dute berdin, hurrengo ikasturtean horiek garatzen jarraitzeko aukera izango dutelako, baina lortu gabeko helburuak kontutan izango dira hurrengo Norbanako Plana osatzeko.

4.2.3.2.- Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) 1 ) Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan HPBak dituzten ikasleek euskaraz jasoko dute berariazko laguntza, hau da, eskolako hizkuntzan. Komunikazioa lantzeko, lehenengo urratsetan, beharrezkoa diren kasuetan ama hizkuntzan landuko da. Ama hizkuntza ez badugu ezagutzen euskaraz egingo da. Horrek balio du gela barruan ematen diren laguntzetarako, bai eta laguntza gelatik kanpo ematen denean. 2 ) Materialak, era berean, euskaraz egongo dira. Ondoan edo azpian, beharrezkoa izango den kasuetan, irudiak, piktoak edo hitzak beste hizkuntzetan jarriko dira. Euskara, Gaztelera edota Ingeles arloak indartu behar diren kasuetan, arloaren hizkuntzan egingo da indartzea.

12


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

NCEa eta HIBP duten ikasleek, gaztelania edota ingelesean egokitzapena badute, hizkuntza horiek erabiliko dira laguntza emateko arlo horietan. Beharrezkoa denean, eskatuko dioguna ulertzen duela ziurtatu behar dugunez, azalpenak euskaraz edo gazteleraz ere eman daitezke.

4.3 Eremu Didaktiko Metodologikoa: 4.3.1. Printzipio pedagogikoak komunikaziorako konpetentzia garatze aldera: Gure ikastetxean H1 euskara ez duten haurrak matrikulatzen dira gehienbat. Horregatik ikastetxean murgiltze eredua ezarri da. Ikertzaileek eta gaian adituek diotenez, hizkuntza bat ikasteko zera behar da, besteak beste: ● Hizkuntza horretan nahiko denbora murgilduta egotea (hizkuntza horrekin kontaktuan egotea) ● Hizkuntza hori komunikazio-tresna bihurtu: hizkuntza horren bidez gauzak egin eta ikasi (hizkuntza behikularra izatea) ● Bigarren hizkuntza irakasteko estrategiak: aldamiajea (laguntza oso kontestualizatuak, adibideak, galderak...), hizkuntza berriaren estrukturak ikasteko jarduerak... Ikerketa hauen arabera: -H2an konpetentzia handiagoa lortu dezakete, ama hizkuntzan galerarik izan gabe. -Euskararen munduan murgilduago egoteak eta hizkuntza horrekiko jarrera hobetzeak euskararen garapena errazten dute. -Eleaniztasuna ona da, burua “malguagoa” bihurtzen duelako eta ikaskuntza berriak egiteko ahalmen gehiago ematen duelako. Hori dela eta, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloan dena euskaraz lantzen da, ikastetxearen testuinguruak ez duelako horretarako aukerarik eskaintzen (ez du euskararen presentzia ziurtatzen). 4.3.2 Ikuspegi inklusiboa eta euskararen erabilera dira eskolako erronkak. Hau dela eta, irakaskuntzaren alde komunikatiboak indartzen duen metodologia lantzen ari gara arlo guztietan azken kurtso hauetan. ● Haur Hezkuntzan eta Hasiera Zikloan Proiektuen bidezko irakaskuntza sendotzen ari gara, eta Bigarren eta Hirugarren zikloan zenbait proiektu garatuta daude ere. Hauetan ikasleek komunikazio-helburu erreala duten ahozko zein idatzizko testu eta tresna desberdinak, errealitatearekin lotuta, erabili eta ekoiztu behar dituzte.

13


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

● Talde txikiagoekin landu ahal izateko, astean behin Matematika arloa Talde Elkarreragileen bidez lantzen da eskola osoan. Dinamizatzaile bana izanda, talde txiki bakoitzaren barruan ikasle guztien partaidetza areagotzeko, ahozkoa erabiliz euskara komunikazio tresna izanik. ● Tertulia mota desberdinak bultzatzen ari gara: tertulia literarioak, kurrikularrak, musikalak… Irakurketan eta ahozkoan bereziki eragiteko. ● Ikasleen partaidetza eta inplikazioa da eskolako beste ardatz nagusia. Inklusioa eta ardura helburua izanik, Ikasleen Asanbladak bitartez gauzatzen da. Hauetan, tutoretza bakoitzean jasotako kezkak, arazoak edo proposamenak azaltzen dira eta irtenbideak denon artean adosten dira. Asanblada hauek euskaraz gauzatzen dira eta maila guztien arteko komunikazioa du helburua. Ikasle delegatuek mezuak bi aldetara, (gelatik asanbladara eta asanbladatik gelara) transmititzeko ardura dute eta bere funtzioen artean, patioko jolasen txandak eta espazioen erabilera antolatzeko ardura dute. Helburu berberarekin ziklo desberdinetako ikasleen artean zenbait esperientzia ari gara martxan jartzen, hala nola, 6. mailako ikasleak 5 urteko talde interaktiboetan dinamizatzailearen papera hartzen, edo zikloen arteko binakako irakurketak, ipuinen entzunaldiak … Baita datorren kurtsoetan martxan jarriko ditugunak aztertzen ere (Apadrinamiento lector)

4.3.3 Denborak, espazioak eta ekintzen antolakuntza arlo bat baino gehiago inplikatuta dagoenean: Eskolako irakaskuntzan ditugun hiru hizkuntzek toki propioa dute programazioan, arloetan, eta fisikoki Ingelesa ikasteko gela badugu LHko eraikuntzan. Honetaz gain, ikasleen maila hobetzeko bai ekintza osagarriak baita gelaz kanpoko ekintzak ere bultzatzen ditugu, ikasleek hizkuntza bakoitza bere inguruan ezagutu eta bizitzeko aukera izateko. Helburu honekin, hiru hizkuntzak erabiltzeko jarduera desberdinak antolatzen ditugu eskolako Irratia eta Intxisu aldizkariaren bitartez, hala nola: irratsaioak, prentsarako ipuinak eta artikuluak, kantak, antzerkiak ... eta hizkuntza ezberdinetan gelan egindako lanak pasilloetan jartzen ditugu ere.

14


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Irratia: LHko eraikinean dagoenez, 5urtekoen geletatik gora erabiltzen da. Irrati irakasle arduradun edo koordinatzaile bat dago eta seigarren maila arte kurtso bakoitzak bere irratsaioa egiteko aukera du, hizkuntza klaseetan prestatu ondoren. Aldizkaria: Aldizkaria lantzen dugu, ikasleengan idatzizko testuak sorrera bultzatzeko, eta eskolako edozein hizkuntzan irakasle, guraso eta ikasleen arteko komunikaziorako baliabidea izateko. Bai familiekin bai ikasleekin, aldizkarian azaltzen diren testuak, ekarpenak… etxean komentatzeko sustatuko da. Liburutegia: Ikastetxeko liburutegia elkargune kultural eta sortzailetzat hartzen dugu, irakurketa bultzatzen duten ekintzak antolatuz. Herriko eta auzoko liburutegien erabilera bultzatzen dugu aipatu helburuekin. 4.3.4 Ekintza osagarriak eta orduz kanpokoak, irteerak… Hizkuntzen erabilera bultzatzeko eskola mailan, honelako errekurtsoak erabiltzen ditugu: ● Jarduera osagarri eta orduz kanpokoak antolatzen ditugu, erakargarriak, gelatik (eskolatik) kanpo euskara erabili ahal izateko: zinema, antzerkia, idazlea eskolan, ateraldiak mendira edo aterpera... ● Bertsolaritza lantzen dugu 5.mailan ● Barnetegiak euskaraz nahiz ingelesez, eskatzen ditugu, eta aukera izanda, Hizkuntza Laguntzailea ingelesez. ● Euskara eta Jai Batzordea, Urteko Planean zehazten diren eskola osoko ekintzetan, euskararen presentzia nabarmentzeko eta bultzatzeko arduratzen da. Zikloko proposamenak jaso ondoren, Euskararen erabilera motibatzeko ekintzak antolatzen ditu eta jaiak koordinatu: kantak, jolasak, bertsoak, lehiaketak, azoka, dantzak, korrika ... Bere funtzioen artean hauek dira: · Irailaren hasieran euskararekiko egingo diren ekintzak antolatzea. · Euskararen eguneko ospakizunak koordinatzea. · Patioko orduan, baloi gabeko egunean, jolasak euskaraz antolatzea. · Eskolan ospatzen diren jaialdien inguruan euskararen presentzia era motibagarrian ziurtatu: Gabonak, Sto Tomas eguna, Inauteriak, Liburu eguna, Agata Deuna, Kulturartekotasunaren ospakizuna, … Soinketa eta Musikako irakasleak Batzorde honetako partaideak izango dira. Ekintza osagarriak nagusiki euskaraz burutzen dira, ikastetxe barruan nahiz kanpoan. Horien helburu bat da euskararen errefortzua, hain zuzen. Guraso Elkarteak orduz kanpoko ekintzetan, Judo eta Dantza euskaraz, eskaintzen du

15


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

5 PLAN ESTRATEGIKOA: ZER EGINGO DUGU?

Orokorrean, hiru hizkuntzen maila hobetzeko eta indartzeko, metodologia aktiboa eta errealitatearekin lotuta bultzatzen ari gara eskolan. Belaskoenean, euskara harremanetarako hizkuntza bizia eta ez behartuta izatea lortu nahi dugu, eta horretarako motibazioa eta ezagutza maila ona behar dugu, baita ahozkotasuna bultzatzeko estrategiak garatu eta ebaluazio irizpideak finkatu ere. Euskararen ezagutza eta erabilera hobetzeko zikloka lantzen ari gara eta Hobekuntza Planaren barruan zenbait proposamen adierazi ditugu irakurmena, idazmena eta ahozkotasuna indartzeko eta hobetzeko, eta euskararen erabilera areagotzeko. Honekin batera, hiru hizkuntzen arteko koordinazioa hobetzeko beharra ikusi dugu, baita begirada bateratu batetik hizkuntza ez diren arloetan komunikaziorako konpetentziak garatzeko eta behatzeko planteamendu bat osatzea ere. Proposamen hauetatik abiatuta eta hiru hizkuntzak kontutan izanda, Plan Estrategikoa sortu dugu. Bertan jasotzen dira adierazitako behar hauek eta hauei aurre egiteko formakuntzaren beharrak . Hizkuntza Batzordea eta Euskara Batzordea, Batzorde Pedagogikoarekin batera izango dira Plana aurrera eramateko arduradunak. Hizkuntza Batzordea metodologian eta hizkuntzen koordinazioan sakontzen, Euskara Batzordea erabilera eta motibazioa areagotzeko proposamenak egiten, eta Batzorde Pedagogikoa lehentasunak markatzen, koordinazioa bermatzen eta ebaluazioa aurrera eramaten.

16


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

6.PLAN ESTRATEGIKOAREN TAULAK

17


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

HIZKUNTZA PROIEKTUAREN JARDUERA-ESPARRUA METODOLOGIA HELBURUA Ikasleen komunikazio gaitasuna garatzea

Ebaluazioa

Helburu zehatzak

Jarduerak

Arduraduna(k) eta denbora-epeak

Partehartzaileak

Giza-baliabideak eta baliabide materialak

Lorpen-adierazleak [onartze-maila] Jarraipen-adierazleak [onartze-maila]

1-Hizkuntza ez diren arloetan hizkuntzahelburuak ezartzea

1.1.- Arlo guztietako U.D.etan hizkuntza helburuak txertatu (trebetasun guztiak kontuan hartuz) 1.2.- Hizkuntza lantzeko jarduerak planifikatu U.D.etan, arlo guztietan. 1.3.- Hizkuntza ebaluatzeko adierazleak zehaztu arlo guztietan. 1.4.- Irakasleen prestakuntza antolatu Hizkuntza Trataera Integralari buruz.

Batzorde Pedagogikoa Zikloko irakasle taldea

Irakasle guztiak

17/18 eta 18/19 ikasturteetan

-U.D.ak (garatuta daudenak eta berriak egingo direnak) -

-BG -Garatu

Zuzendaritza taldea 2017/18 -

18

-Momentuak aurreikusten dira lan hori egiteko. -Ikasturte hasieran bideratzen da prestakuntzarako eskaera.

-Arlo guztietako U.D. batean, gutxienez, hizkuntza lantzeko helburuak jarduerak eta ebaluazio adierazleak txertatu dira. -Prestakuntza egin da.


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

2-Hiru hizkuntzen arteko koordinazioa hobetzea

3-Hizkuntza gabeziak dituzten ikasleekin jokaerak aztertzea eta adostea

2.1.- Hizkuntza Batzordeak Irakurmena, Idazmena eta 2017/18tik aurrera ahozkotasuna indartzeko proposamenak egin. 2.2 “Ahozkotasuna nola landuâ€? 2017 /18 prestakuntza jaso. 2.3.-Ahozkoaren ebaluazio irizpideak finkatu ziklo guztien artean. 2018/19 2.4. HTB-ri buruz prestakuntza 2.5. Zikloetan, 2 edo 3 hizkuntzen artean egiteko proposamenak gauzatu (Hizkuntza 19/20 eta 20/21 Trataera ikasturteetan. Bateratua) Hizkuntza Batzordea 3.1 Antolatuta dugun laguntza sistema barruan, (Indartze saioak, tutoreen arteko laguntzak, Bidelaguna ‌) Hizkuntza gabeziak dituzten ikasleak kontutan izan, eta hauekin egin beharreko planean (HIBP) laguntza mota eta ahozko eta idatzizko hizkuntzan lortu behar diren helburuak ondo zehaztu. 3.2 Familia-hizkuntzen egoera ezagutzeko eta baloratzeko galdetegia prestatu.

- Aholkularitza taldea, Tutoreak eta laguntza ematen duten irakasleak

Irakasle guztiak

-Garatu / Prest gara ikastaroak

-Urteko planean sartu dira jarduerak.

-Minimoak hizkuntza bakoitzean

-Prestakuntza emateko erakunde edo pertsona bilatzen ari da.

- HTB materialak (BN)

-Irakasleak -Familiak -Ikasleak

-Hizkuntza Batzordea - Idazkaria matrikula egitean - Berritzeguneko erreferentea 2017/18tik aurrera

19

- Hizkuntza indartzeko saioen antolakuntza - Hizkuntzen garapenerako materialak pautak idazteko -Hizkuntza indartzeko materiala

-Lan koordinatua egiteko momentuak aurreikusten dira.

-Matrikula garaia hasi baino lehen galdetegia kontuan hartzen da. -Ikasturte hasieran gogoratzen da galdetegia pasa behar dela. - Tutoreek banakako elkarrizketa egin dute familia berriekin eta hizkuntza galdetegia pasa diete - Gurasoentzat hitzaldia bi urtean behin eskaini da.

-Proposamenak zehaztu dira zikloka eta martxan jarri dira. -Ahozkoaren ebaluazio irizpideak adostu dira LHko ziklo guztietarako. -Ahozkoa lantzeko eta ebaluatzeko prestakuntza egin da.

-Laguntza saioetan plan bat eramaten da hizkuntza gabeziak dituzten ikasleentzat. -Galdetegia ekoiztu da. -Galdetegia pasa da eta neurriak hartu dira behar den kasuetan, HIBPak osatuz -Pautak erredaktatu dira eta beharrezkoa izan den kasuetan gurasoek jaso dituzte. - Urteko Planan


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

3.3 Etxean familiaren hizkuntza erabiltzeko eta garatzen laguntzeko pautak sortu eta familiei eman.(Ahozko eta idatzizko hizkuntza garatzeko)

4.- Ingelesez arlo bat (Arte Hezkuntza) emateko aukera ziurtatzea 5. eta 6.mailetan

4.1.- RPTak eskatzerakoan, ingeles profila duten irakasleak eskatu. 4.2.-Arte Hezkuntza ingelesez eman 4.3.-Ingeleseko hizkuntza laguntzailea eskatu.

programatu dira aipatutako jarduerak

-Zuzendaritza taldea

17/18tik aurrera

-RPT egiteko momentuan irakasle horren beharra kontuan hartzen da.

-Ingeles profila duen irakasle bat gehiago eskatu da. -3.zikloko ordutegian, ingelesari gutxienez 4 saio eman zaizkio. -Ingeles hizkuntza laguntzailea eskatu da.

HIZKUNTZA PROIEKTUAREN JARDUERA-ESPARRUA METODOLOGIA HELBURUA Euskararen erabilera handitu

Ebaluazioa

Helburu zehatzak

Jarduerak

Arduraduna(k) eta denbora-epeak

Partehartzaileak

20

Giza-baliabideak eta baliabide materialak

Lorpen-adierazleak [onartze-maila]


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Jarraipen-adierazleak [onartze-maila] 1- Euskararen erabilera areagotzeko estrategiak garatzea eta materialak aztertzea.

1.1. Euskara batzordeak proposamenak jaso eta luzatu zikloetan gauzatzeko. 1.2. Trimestrearen bukaeran euskararen erabileraren balorazioa gauzatu 1.3. Euskara Batzordeak patiojolasen aukeraketa egin 1.4. Metodologia komunikatiboa irizpideak eta erabilerarako egoerak adostu eta zehaztu. 1.5. Materialen bilduma zikloka antolatu eta dagoena errebisatu/berritu.

Gorputz Hezkuntzako irakaslea jolasen antolaketa egiteko.

Irakasle guztiak

Euskara batzordea, jolasen proposamena egiteko.

Kontrol-orria ekoiztu erabilera neurtzeko eta baloratzeko..

-Euskararen erabilera baloratzeko Kontrol orria ekoiztu da.

-Ikasleek eta irakasleek erabileraren kontrol orriak bete dituzte.

Urtxintxa materialak

-Urteko planean programatuta daude aipatutako jarduerak.

- Gelan garatuko diren egoerak zehaztu dira eta programatu dira maiztasuna adieraziz.

Zikloetan sortutako eta bildutako materialak

Barruko lehiaketako arduraduna. Irakasle guztiak 17-18 eta 18-19 ikasturteetan

21

-Patioko orduetan euskaraz aritzeko jolasak burutu dira

-Materiala bildumak osatu edota berritu dira: fisiko zikloka eta, ahal bada, era digitalean sarean.


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

7. HIZKUNTZA PROIEKTUAREN EBALUAZIOA 7.1.- Urteroko ebaluazioa: Urteko Planean urte horretan garatuko diren ekimenak zehaztuko dira, Plan Estrategikoa kontuan izanik. Zikloka garatu eta ebaluatuko dira, eta Hizkuntza Batzordeak jasoko ditu ekarpenak txosten bat egiteko. Gero, Batzorde Pedagogikoan aztertuko eta erabakiko da ea proposamen berriak klaustrotik pasa behar diren ala zikloetara bueltatuko diren. Lehenengo ebaluazioa abenduan egingo da, euskararen eguna ospatu ondoren. Une honetan Urteko Planean proposatutakoaren jarraipena egingo da eta ikasturtea amaitu artekoa errebisatuko da. Bigarren ebaluazioa kurtso amaieran gauzatuko da. 7.2.- IHParen bukaerako ebaluazioa: IHP honek, lau urteko iraupena izanik, urte horietan zehar jaso diren hainbat emaitza aztertuko dira: -Plan estrategikoan markatutako helburuen lorpen maila, jarritako adierazleen arabera. -Ikasleen emaitzen eboluzioa, komunikazio konpetentziari dagokionez, hiru hizkuntzetan. Emaitza horiek Hizkuntza Batzordean baloratuko dira. Klaustro eta familien foroan plazaratuko dira, balorazioa osatzeko helburuarekin. Hortik eratorriko dira Ikastetxeko Hizkuntza proiektua berritzeko edo hobetzeko proposamenak.

23


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Proyecto Lingüístico de Centro Índice 1. Introducción ....................................................................................................... 25 2. Análisis de la situación: Características del centro y su entorno ............................ 26 2.2. Entorno lingüístico del alumnado ...................................................................... 26 2.3 Utilización de las lenguas en la escuela ............................................................... 27 3. Objetivos lingüísticos del centro ............................................................................... 29 3.1. Concreción de los principios lingüísticos del Proyecto Educativo de Centro ......... 29 3.2. Planteamiento plurilingüe ................................................................................. 29 3.3. Objetivos.......................................................................................................... 29 4. Planteamiento Lingüístico del Centro Campo de las relaciones, gestión y organización ....................................................... 30 4.1. La lengua de relación entre las personas en la escuela ....................................... 30 4.2. Criterios para la utilización de las lenguas en la vida escolar ............................... 32 4.2.2 Organización. Criterios de agrupamiento de alumnos ....................................... 34 4.2.3 Respuesta a la diversidad: Alumnos recién llegados y de NEE ........................... 34 4.3 Campo didáctico-metodológico. Principios pedagógicos ...................................... 36 4.3.3 Organización de actividades interdisciplinares ................................................. 38 4.3.4. Actividades complementarias y extraescolares ............................................... 38 5. Plan Estratégico .................................................................................................. 40 6.Tablas del Plan Estratégico .................................................................................. 41 7. Evaluación del Proyecto Lingüístico ..................................................................... 45 24


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

1. PRESENTACIÓN 1.1 Introducción Este Proyecto Lingüístico recoge la planificación de todos los temas relacionados con la enseñanza y uso de las lenguas. Marca los criterios a tener en cuenta en la vida escolar y en el tratamiento de diferentes temas, siendo el eje de la metodología y los proyectos que se llevarán a cabo en la escuela. 1.2 El Proyecto Lingüístico en Belaskoenea El último Proyecto Lingüístico de Belaskoenea se redactó en el 2003. Desde entonces se han experimentado cambios importantes tanto en los modelos lingüísticos como en la composición y necesidades del alumnado y familias que conforman actualmente el centro. En este momento son mayores los retos a los que nos enfrentamos en la enseñanza tanto del euskara como del castellano, e incluso en la exigencia actual del nivel de inglés. Por todo ello se pone en marcha un proceso de reflexión del profesorado para crear este nuevo Proyecto Lingüístico que marca el camino de respuesta a los retos y dificultades a los que en este momento se enfrenta la escuela.

1.3 Características del Proyecto Lingüístico. Este proyecto pretende impulsar la reflexión sobre los criterios de utilización de las lenguas en la escuela y las consiguientes decisiones a tomar en consecuencia. Los objetivos generales y líneas metodológicas que aquí se marcan, se complementan y refuerzan con los objetivos que se marcarán cada curso, por tanto, no es un proyecto cerrado sino en constante renovación.

25


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Características del centro y su entorno. Recorrido en cuanto a las lenguas El colegio Belaskoenea se sitúa en el barrio del mismo nombre, surgido en los años 70 para las familias obreras que habían venido a trabajar a Irún. El edificio se inauguró en el curso 1978-79 y se construye para los hijos de estas familias, casi todas venidas de fuera de la comunidad autónoma y con un importante índice de movilidad por su trabajo. Cuando se crearon los modelos lingüísticos la opción mayoritaria de estas familias fue la del modelo A, no obstante, ya en esos primeros años hay una preocupación por la enseñanza del Euskara y en el curso 1983-84 se pone en marcha el proyecto “Euskaraz Bizi”. A medida que fue pasando el tiempo nos fuimos convirtiendo en una escuela de modelos B y D. Hoy día Belaskoenea sólo ofrece modelo D para poder garantizar el conocimiento y uso del euskara.

En lo que respecta al inglés, ya durante los años 89-93, antes de la LOGSE, ofrecíamos este idioma a partir de 3º curso introduciéndolo en otros temas de estudio. Después de formarnos en los proyectos INGLEGOIZ, hemos utilizado sus materiales en Educación Infantil y también los del programa INEBI en el Primer ciclo de Educación Primaria. Hoy en día se refuerza la enseñanza del inglés utilizándolo en el área de Plástica y cuando tenemos opción, mediante estancias lingüísticas en internado y con una figura nativa de apoyo al idioma.

Nuestro proyecto es Plurilingüe, ofrece una enseñanza en tres idiomas (euskara, castellano e inglés) y reconoce y valora la presencia de otras lenguas presentes en la escuela favoreciendo su presencia en espacios comunes. Por todo esto, el planteamiento lingüístico, su tratamiento y metodología tienen una especial importancia y constituyen el mayor reto de la escuela.

26


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Medio lingüístico del alumnado: Conocimiento y uso de las lenguas en Irún, en el barrio y en casa. La lengua materna de la mayoría del alumnado que se matricula en Belaskoenea no es el euskara. En muchos casos es el castellano, pero en otros muchos es otra lengua extranjera. Según los datos del curso 2015-16 entre las familias de la escuela se utilizan 20 lenguas diferentes. El 43,4 % de los alumnos son hijos de padres nacidos en el extranjero y el 48 % es hijo de padres nacionales, de ellos un 6% son de etnia gitana. Entre las familias autóctonas no hay ninguna donde los dos progenitores sean euskaldunes. Según las encuestas que hemos recogido tan sólo hay 15 familias en las que uno de los dos, padre o madre, sabe euskara. En cuanto a la utilización del euskara, 18 familias, el 5%, expresan que lo emplean en diferente medida, siendo mayoritariamente el vascuence su 2º lengua. No tenemos en la escuela niños educados sólo en euskara ya que todas las familias utilizan también el castellano en casa. Efectivamente, el castellano es la principal lengua que se utiliza para la comunicación en Irún en todos los campos. Nuestro alumnado, por tanto, al matricularse en un modelo lingüístico euskaldun, se matricula en lo que es para ellos la segunda o tercera lengua. El euskara tiene escasa presencia en el barrio y entorno, por tanto los niños no tienen asegurada una relación con el idioma fuera de la escuela, lo cual exige un mayor trabajo por parte de la escuela. En cuanto a la utilización de la lengua en el entorno familiar, algunas familias consideran que es mejor utilizar en casa la lengua escolar o la de la calle, aunque no la dominen, y no hablan a sus hijos e hijas en su lengua materna. La consecuencia es una utilización pobre del idioma en casa. Si la comunicación familiar fuera en su idioma materno, la interacción lingüística sería mucho más rica, se desarrollarían más las capacidades comunicativas y esto les proporcionaría una base más sólida para asimilar las lenguas escolares.

Situación del conocimiento y uso de las lenguas en la escuela: El castellano es la lengua más hablada en Irún y por tanto está presente en la escuela como instrumento de comunicación en muchos momentos, (el curso 2016-17 todavía contamos con un aula de modelo B.) Sin embargo, a medida que va avanzando el conocimiento del euskara disminuye su utilización y tanto en Infantil como en Primer Ciclo la tendencia de los alumnos es a utilizar más el euskera. A partir del Segundo ciclo, sin embargo, se refuerza de nuevo el empleo del castellano entre los alumnos, ya que a partir de los 8 años las relaciones entre ellos se dan fundamentalmente en castellano. 27


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

En cuanto al trabajo dentro del aula, lo que se aprecia en general es que la utilización del euskera se va ampliando y consolidando desde Infantil al Primer Ciclo de Primaria, mientras que a partir del Segundo Ciclo se empieza a notar una falta de motivación y ya en Tercer Ciclo los alumnos tan sólo utilizan el euskera dentro de clase y en general obligados. Con respecto al aprendizaje del castellano, ha aumentado el número de alumnos cuya lengua materna es otra y hemos observado un descenso de nivel. Se detecta la necesidad de tomar medidas de refuerzos también en esta lengua en todos los ciclos. La consecuencia de esta situación son unos resultados pobres en las pruebas de evaluación diagnóstica, especialmente en euskera, pero también en castellano.

28


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

3. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS DEL CENTRO 3.1. Concreción de principios relativos a las lenguas del Proyecto Lingüístico del Centro Partiendo de la situación actual del centro con respecto a las lenguas de aprendizaje, los objetivos de este proyecto van dirigidos a superar las dificultades de los alumnos, conseguir motivación para aprender y mejorar la metodología. 3.2. Planteamiento Plurilingüe. Principios del planteamiento lingüístico: • Respeto hacia todas las lenguas que hablan las familias de la escuela. Dado que la lengua materna de un gran número de alumnos no es ni el euskera ni el castellano, la escuela valorará todas las lenguas y resaltará la riqueza que suponen como motivación para el aprendizaje y el desarrollo lingüístico en todos los idiomas; • Refuerzo de las lenguas escolares en todas las habilidades (lectura, escritura, producción y comprensión oral) • Valoración prioritaria del Euskara como lengua de comunicación habitual y como instrumento de trabajo académico; • Refuerzo del registro formal del castellano; • Desarrollo del inglés básico coloquial sin olvidar su aspecto formal; En cuanto a la metodología de las lenguas, se observa necesidad de ir avanzando en su coordinación con intención de ir construyendo un Tratamiento Integral de las Lenguas, unificado y diverso.

3.3. OBJETIVOS 1.- Dar prioridad al euskera, transmitiendo afecto por la lengua y cuidando el aspecto comunicativo dentro y fuera del aula y de la escuela para impulsar su uso y normalización y conseguir un ambiente euskaldun en el centro. 2.- Conseguir buenos resultados en las tres lenguas para seguir con facilidad los estudios y como instrumento de comunicación, tanto formal como de relación personal. 3.- Mejorar el nivel de inglés sin perjuicio en la enseñanza del euskera, ofreciendo la enseñanza del área de Plástica en este idioma. 4.- Realizar todos los esfuerzos para conseguir una escuela más euskaldun, organizando apoyos desde Infantil, trabajando cada curso la sensibilización de las familias y consiguiendo la implicación de todo el profesorado y personal que trabaja en la escuela para acercar más a todos los alumnos a nuestra lengua. 5.- Acercar a todo el alumnado y familias a la Cultura Vasca, valorando la lengua y cultura propia de los alumnos. PASOS A DAR PARA CONSEGUIR ESTOS OBJETIVOS 29


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

1. Dar instrumentos a todos los alumnos, según las capacidades y habilidades de cada uno, para desarrollar el nivel de conocimiento en un contexto inclusivo. 2. Analizar e implementar propuestas metodológicas apropiadas para garantizar el desarrollo lingüístico de todos los alumnos. 3. Conseguir una metodología y material atractivos para impulsar el uso del euskara. 4. Realizar una programación unificada para responder a las necesidades de la escuela, realizando cada curso las revisiones pertinentes. 5. Conseguir y organizar los recursos necesarios para responder a la diversidad. 6. Organizar una formación práctica y útil que tenga en cuenta las características del alumnado y que nos proporcione los instrumentos necesarios para llevar a cabo la labor docente.

4. PLANTEAMIENTO LINGÜÍSTICO DEL CENTRO 4.1 La lengua en las relaciones personales dentro de la escuela. Entre profesorado y alumnos: Dentro del aula: En las actividades dentro del aula la lengua de comunicación en general es el euskara. Cuando se trabaja castellano o Inglés, se utiliza ese idioma para la comunicación. El objetivo es conseguir la identificación del idioma con el docente. En clase de tutoría: El profesorado dinamiza siempre la tutoría en euskera animando la participación de los alumnos y dirigiéndola para que se desarrolle en ese idioma. En la biblioteca: El funcionamiento de la biblioteca, préstamo de libros y búsqueda de información se realiza en euskera. No obstante, cuando se realicen presentaciones o tertulias en castellano o inglés se utilizará la lengua correspondiente.

Durante el recreo: El profesorado siempre habla en euskera. Los alumnos en general utilizan entre ellos la lengua que les resulta más cómoda, pero se les encauza para que utilicen el euskara. La Comisión de Euskera tiene entre sus actividades organizar y elegir propuestas de juegos para que aprendan y tengan recursos para jugar en euskara. 30


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Comedor: Las personas responsables del comedor (gestora y monitoras) son siempre euskaldunes para impulsar la comunicación y las actividades en euskara. Las actividades extraescolares que se realizan en horario de comedor son también todas en euskara: Coro, Taller de manualidades, Refuerzos. Autobús: Las monitoras y monitores del autobús se dirigirán en euskera a los alumnos. Entre el profesorado: Todas las reuniones del profesorado se realizan en euskera. Asimismo, las Comisiones, sesiones de Formación, y cualquier actividad que se desarrolle entre el profesorado se desarrolla en euskara. Con las familias: Todas las notas informativas que se envían a las familias se redactan en castellano y en euskara. En el contacto directo (reuniones, entrevistas) las familias deciden la lengua de relación. En las situaciones en que se hace necesario, se solicita un traductor para garantizar que la información llega a las familias y asegurar la relación con la escuela. La escuela explicará a las familias cómo pueden ayudar desde casa y cuál es su papel en el desarrollo lingüístico. Para ello en Infantil se coordinan las reuniones de principio con el grupo Urtxintxa, que realiza diversas propuestas a las familias organizadas por el Ayuntamiento; y en Primaria se organizan charlas cada dos cursos para explicarles cómo pueden ayudar a sus hijos e hijas con el euskara. Los tutores tanto en las reuniones de principio de curso como en las entrevistas personales, explicarán a las familias la importancia de desarrollar un buen lenguaje en casa transmitiéndoles el siguiente mensaje: “Un buen nivel en la lengua materna facilita la adquisición de las demás lenguas” En todas las reuniones se resaltará la importancia de la lengua que se habla en casa y su utilización con los niños, y se darán consejos para potenciar su uso.

En las celebraciones y fiestas escolares: En la celebración de fiestas como Sto Tomás, Navidad, Santa Águeda, Carnavales, Mes del euskara, Día del libro, Fiesta de fin de curso… se utiliza uno (euskara), dos o tres idiomas según las actividades programadas. Según la celebración se facilita la presencia de otras lenguas presentes en la escuela mediante canciones, danzas, carteles, radio y revista escolar, porque es integrador y enriquecedor para todos.

31


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

En la documentación y relaciones oficiales de la escuela: Los documentos que se producen en la escuela se escriben en euskara y se traducen al castellano los que son de interés de las familias como el Plan Anual, la Memoria de curso, el Plan de Formación, … El plan individual de refuerzo educativo (PIRE) se redacta en euskera pero en el caso de que se vea la necesidad de escribirlo en castellano por traslado del alumno, el tutor traducirá el último documento. La página web está en euskara y castellano y en la página de entrada de Moodle aparecen otras lenguas que se hablan en la escuela como el chino, árabe, moldavo, portugués, ruso… En la correspondencia que se mantiene con la Administración (Delegación territorial, Inspección…) se prioriza el euskera. En la solicitud de subvenciones, presentación de proyectos y memorias al Ayuntamiento o Diputación se utiliza el euskara, así como al responder a cualquier información o solicitud bilingüe. Al responder el teléfono se saluda siempre en euskera. La conversación se desarrolla según el interlocutor. Rotulación: Todos los rótulos se encuentran en euskara y castellano.

4.2. Criterios de utilización de las lenguas en la vida escolar: 4.2.1.- Criterios para las actividades de enseñanza y aprendizaje: Euskara: Desde el momento en que los alumnos entran a la escuela con dos años, se introducen en un modelo de inmersión lingüística donde toda la práctica educativa se desarrolla en euskara. De este modo se proporciona un entorno de situaciones comunicativas reales a partir de las cuales van aprendiendo la lengua y los contenidos académicos propios de cada etapa. El euskara es la lengua de comunicación habitual entre profesorado y alumnos tanto en Infantil como en Primera Etapa. Para los alumnos que vienen de fuera de la Comunidad Autónoma el Departamento de Educación contempla la ayuda de un profesor o profesora de Refuerzo Lingüístico (HIPI) en Primaria. Además, la escuela organiza una sesión de refuerzo en horario extraescolar con ayuda del Ayuntamiento. Castellano: Se da como asignatura a partir de tercer curso. No obstante, en Primer ciclo se utiliza la sesión de biblioteca para trabajar la lengua y los alumnos que no la conocen o que tienen un nivel muy bajo de castellano, la trabajan fueran del aula en pequeño grupo dos o tres sesiones a la semana. El objetivo es que al llegar a tercero tengan mejor nivel de comprensión en castellano, amplíen su vocabulario y hayan adquirido recursos para poder realizar una descripción, pequeñas narraciones, etc. 32


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Inglés: Se empieza a enseñar en el aula de 4 años. El material didáctico que se utiliza en Infantil tiene un enfoque totalmente comunicativo y el inglés es la lengua de comunicación de las sesiones. En Primaria el inglés continúa siendo la lengua de comunicación de clase, además, a partir del curso 2015/16 su uso se refuerza en 5º y 6º con el proyecto Art in English, dentro del proyecto de Plurilingüismo del centro. El uso del euskera, y en algunos casos del castellano, en las sesiones de inglés se puede dar de forma excepcional con los siguientes objetivos: • Realizar conexiones entre las lenguas con la intención de interiorizar vocabulario y estructuras. • Para reconducir un conflicto cuando surgen situaciones de estrés en la clase o con algún alumno o alumna en concreto. • Para ayudar a entender ciertos contenidos cognitivos de mayor dificultad. Durante la fase de implementación del proyecto, cursos 2015-17, el profesorado ha estado formándose en inglés para conseguir un nivel básico de comunicación. La evaluación se realizará a final del presente curso 2016-17. Para dar la posibilidad de continuidad del inglés como lengua vehicular en diferentes áreas: educación física, artística… se pedirá al Departamento de Educación que las plazas vacantes se cubran con profesorado habilitado en inglés.

TIEMPO DEDICADO A LAS TRES LENGUAS HORAS SEMANALES Infantil 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4 y 5 años EUSKARA

23,5

22

18

17

CASTELLANO

0

1

4

4

INGLÉS

1,5

2

3

4

33


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

4.2.2.- CRITERIOS DE AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO: El criterio principal que se utiliza para agrupar a los alumnos y alumnas es el de la edad. Además de éste y como resultado de la reflexión del profesorado, se tienen también en cuenta otros criterios con el objetivo de lograr grupos de aprendizaje equilibrados y plurales. Los factores que se tienen en cuenta al realizar los grupos son los siguientes: • Edad escolar • Sexo • Número equilibrado de alumnos de diferentes culturas • Número de alumnos de nueva incorporación • Número de alumnos que necesitan refuerzo o ayuda especializada. • Lengua que utiliza Como norma general y teniendo en cuenta los recursos del centro, la escuela busca que en la medida de lo posible haya equilibrio entre los grupos: proporción de niños y niñas, de alumnos de integración, de inmigrantes… Esto es, consideramos importante que todas las aulas sean heterogéneas y siguiendo este criterio no se utilizará la lengua materna para realizar agrupamientos homogéneos. Así se facilitará la relación con los hablantes autóctonos, tan importante para los que aprenden una lengua, y se refuerza nuestra convicción de que la pluralidad es enriquecedora para todos. Esto supone que la escuela tendrá en cuenta las necesidades de refuerzo para enriquecer la lengua de todos sus alumnos, tanto de los vasco-parlantes (Bertsolaritza) como de los que no conocen ni el euskera ni el castellano. En este caso el centro lleva a cabo diferentes planes de apoyo y refuerzo en todos los cursos de Primaria. En estos planes cada curso se revisan, concretan y desarrollan por ciclos las medidas a tomar.

4.2.3-CRITERIOS DE RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 4.2.3.1. Alumnos inmigrantes: Agrupamiento: cuando llega al centro un alumno cuya lengua materna no es ni el euskera ni el castellano, el criterio que se utiliza para situarlo es el de la edad, ya sea a principio o durante el curso escolar. No obstante, se tiene también en cuenta si ha estado escolarizado o no, o si está alfabetizado. En caso de que no sea así se le puede escolarizar con niños que no sean de su edad pero procurando siempre que la diferencia no sea de más de un año

Recursos de apoyo a la integración: Se les proporciona diferentes medidas según la situación:

34


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

• Alumnos embajadores: En todas las tutorías se trabaja la acogida de los nuevos alumnos: qué es lo que necesita, cómo se le puede ayudar a que se encuentre y se sienta bien. Este trabajo ayuda a toda la clase en el proceso de adaptación de un nuevo miembro. Los alumnos y alumnas embajadores son voluntarios y se prestan a enseñar a la persona recién llegada tanto las instalaciones de la escuela como nuestras costumbres, acompañándole sobre todo los primeros días y no dejándole sólo en las horas de recreo. Cuando la lengua es un problema para la comunicación, se busca en otros cursos algún alumno o alumna que hable la misma lengua para hacer la labor de puente. • El Profesor o Profesora de Refuerzo Lingüístico (PRL): Es la persona encargada de enseñar euskera a los recién llegados y en los casos que sea necesario, castellano, siempre que se pueda. Para ello se organizan ayudas dentro del horario de los recién llegados tanto dentro (sobre todo en los primeros cursos de Primaria) como fuera del aula. Dado que en nuestra escuela es muy habitual que a lo largo del curso lleguen nuevos alumnos, se hará un esfuerzo para que el profesor de Refuerzo Lingüístico sea fijo y sea un referente que trabaje con estos alumnos desde el momento en que llegan al centro. Como criterio se intentará siempre trabajar el euskara con todos los recién llegados, ya que es la lengua de comunicación académica. Según el recorrido académico de los alumnos, se les podrá ayudar en castellano si es necesario. El horario del aula de Refuerzo Lingüístico está propuesto de la siguiente forma: • Se reparte la jornada en tres espacios: Desde la entrada hasta la hora del recreo; después del recreo hasta el mediodía, y la tarde. • Cada espacio se dedicará a un ciclo para que así se puedan organizar mejor los horarios de clase. Las actividades de acogida serán de preferencia orales para desarrollar la comprensión y expresión del lenguaje habitual. Ayudas fuera del aula ordinaria: En segundo y tercer ciclo los horarios de Euskara, Conocimiento del Medio y Natura se hacen coincidir por cursos para que los alumnos puedan recibir ayuda sin necesidad de estar en la misma aula. En el caso de los alumnos exentos de evaluación en euskara, se intentará consensuar el horario del ciclo para que puedan recibir algún refuerzo en estas áreas con ayuda del castellano. Ayudas dentro del aula: se aplican a los alumnos recién llegados y en la medida de lo posible a los que necesitan reforzar el euskara. 35


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Ayuda en horario extraescolar: La escuela organiza con ayuda del Área de Euskara del Ayuntamiento un refuerzo extraescolar para ayudar a los alumnos que vienen de fuera de la comunidad en su proceso de adquisición de la lengua. Se trata del proyecto “Guk zergatik ez” que cuenta con una sesión para niños de 1º a 3º y otra para niños de 4º a 6º Evaluación En las áreas lingüísticas se trabajará para conseguir los objetivos marcados en la adaptación individual. La evaluación final se realizará de acuerdo a los mínimos marcados para todos en cada área, no obstante, si en las áreas lingüísticas adaptadas no los consiguen, pasarán igual de nivel ya que tienen más cursos para conseguirlos, pero se tendrá en cuenta lo que no han conseguido para realizar el próximo plan individual de refuerzo.

4.2.3.2.- Necesidades Educativas Especiales (NEE) 1. Los alumnos de Educación Infantil y Primaria que presentan NEE recibirán los apoyos específicos en euskera, esto es, en la lengua de la escuela. Para trabajar la comunicación, en los primeros pasos se podrá utilizar la lengua materna si es necesario. Si no conocemos la lengua materna, se hará en euskera. Este criterio se utiliza tanto en los apoyos de clase como en los de fuera del aula. 2. Los materiales estarán igualmente en euskera. En los casos necesarios, al lado o debajo se explicarán con imágenes, símbolos o palabras en otras lenguas. En los casos en que haya que reforzar las lenguas, los apoyos se realizarán en el idioma correspondiente: euskara, castellano o inglés Los alumnos que tengan adaptaciones o planes individuales de trabajo recibirán los apoyos en la lengua en la que están trabajando cada momento. Cuando sea necesario asegurar que entiende lo que se le está pidiendo se podrán añadir explicaciones en castellano o en euskera.

4.3 Campo Didáctico Metodológico: 4.3.1 Principios metodológicos para conseguir la competencia comunicativa: En nuestra escuela se matriculan mayoritariamente alumnos cuya primera lengua no es el euskera, por eso se ha implantado el modelo de inmersión lingüística. Según los investigadores y expertos en el tema, (J. M. Sánchez Carrión entre otros) para aprender una lengua se necesita:

36


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17 • •

Estar el tiempo necesario sumergido en esa lengua (contacto con la lengua) Que dicha lengua sea el instrumento de comunicación: que se aprenda y se realicen cosas con ella (convertirla en lengua vehicular, viva) • Estrategias de aprendizaje para aprender una segunda lengua: andamiaje (ayuda muy contextualizada, ejemplos prácticos, preguntas…), actividades para aprender las estructuras de la nueva lengua… Según dichos estudios con el modelo de inmersión: - Se puede conseguir una competencia mayor en la L2 sin pérdida en la lengua materna. - La necesidad de utilizar la lengua en la inmersión mejora la actitud hacia la lengua, estimula el aprendizaje y facilita la adquisición del euskera. - El plurilingüismo es bueno porque flexibiliza la mente y proporciona mayor capacidad para realizar nuevos estudios. Teniendo todo esto en cuenta, en nuestro centro todas las áreas se trabajan exclusivamente en euskera desde Educación Infantil (modelo D), ya que el contexto no garantiza su aprendizaje, esto es, el medio no asegura la presencia del euskera. 4.3.2 Perspectiva inclusiva y utilización del euskera: Los retos de nuestra escuela son garantizar el uso y aprendizaje del euskera desde una perspectiva inclusiva, es por esto que los últimos años estamos trabajando en una metodología que fortalezca los aspectos comunicativos en todas las áreas. •

Enseñanza a través de Proyectos que comienza en Infantil y continúa en Primaria, donde se van implementando y fortaleciendo poco a poco en todos los ciclos. En estos proyectos los alumnos tienen que utilizar diversas herramientas orales y escritas que parten de situaciones y problemas reales para producir textos con un objetivo comunicativo. • Grupos interactivos una vez a la semana en el área de Matemáticas en todos los cursos a partir de Infantil. Cada pequeño grupo dentro del aula tiene un dinamizador que impulsa la participación oral en euskera de todos los miembros. • Tertulias de diferente tipo: literarias, curriculares, musicales… para impulsar la lectura y especialmente la expresión oral. • Asambleas de alumnos. La implicación y participación de todos es otro eje principal de la escuela y las Asambleas son el instrumento para conseguir que todos los alumnos y alumnas de Primaria hagan oír su voz. En ellas exponen los problemas y quejas que se recogen en cada tutoría y se buscan soluciones acordadas entre todos. Estas asambleas se realizan en euskara y garantizan la comunicación entre todos los cursos. Los alumnos y alumnas delegados tienen la responsabilidad de recoger y transmitir los mensajes en ambos sentidos (del aula a la asamblea y de la asamblea al aula) y entre sus funciones está la de organizar los turnos de juego de balón y la utilización de los espacios. Con este mismo objetivo se están poniendo en marcha diversas experiencias que impulsan las situaciones comunicativas en euskera entre alumnos de diferentes ciclos. Así, se han 37


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

comenzado a realizar grupos interactivos en las clases de 5 años, donde los alumnos de 6º toman el papel de dinamizadores del grupo, o lecturas por parejas, audiciones de cuentos… y de cara a próximos cursos se está preparando una experiencia de apadrinamiento lector. 4.3.3 Organización de tiempos y espacios cuando está implicada más de un área:

Las tres lenguas que utilizamos en la enseñanza escolar tienen un lugar propio en la programación, en las diversas áreas y físicamente en el aula de inglés de Primaria. Además de esto, para mejorar el nivel de los alumnos se impulsan actividades complementarias y fuera del aula para que nuestros niños y niñas tengan oportunidad de conocer y vivir cada lengua en su ambiente. Con este objetivo se llevan a cabo una serie de actividades en las que conviven las tres lenguas mediante la Radio y la revista Intxisu, como son, programas radiofónicos, cuentos, entrevistas, artículos, canciones, teatros... y además los trabajos realizados en las tres lenguas se exhiben a menudo en los pasillos.

La radio: Está situada en el edificio de Primaria y se utiliza a partir del último curso de infantil, 5 años. Hay un profesor o profesora encargada de la radio y un horario en el que cada curso tiene su espacio para presentar el programa que hayan preparado en las diversas clases. La revista Intxisu: Surge para estimular la creación de textos por parte de los alumnos y se utiliza como medio de comunicación en cualquiera de las lenguas entre alumnos, profesores y familias. Se fomenta que los textos y aportaciones que aparecen en la revista se comente tanto en casa como entre los alumnos. La bibiloteca: La biblioteca escolar es un punto de encuentro cultural y creativo que organiza sesiones donde se fomenta la lectura. Con este objetivo se impulsa asimismo la utilización de la biblioteca municipal y la del barrio. 4.3.4 Actividades complementarias y extraescolares, salidas … Con el objetivo de impulsar la utilización de las lenguas a nivel escolar, se organizan diversas actividades complementarias y extraescolares que resulten atractivas: sesiones de cine y teatro en euskera, encuentros con escritores en el aula, salidas al monte o al albergue… En tercer ciclo se trabaja el bertsolarismo con los alumnos que ya tienen un nivel de euskera. Se realizan estancias en albergues en ambiente euskaldun o en inglés, y cuando hay opción, ayudante nativo de lengua inglesa.

38


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Comisión de Euskara: La comisión de Euskara y Fiestas se encarga de resaltar e impulsar la presencia del euskera en todas las actividades que se detallan en cada Plan Anual. Tras recoger las propuestas de los ciclos, organiza actividades para motivar el uso del euskera y coordina las celebraciones: canciones, juegos, concursos, mercado, bailes, carreras… Entre sus funciones están: - Organizar las actividades que en torno al euskara se realizarán en las primeras semanas de septiembre . - Coordinar las celebraciones alrededor del Día del Euskera en diciembre. - Organizar juegos en euskera a la hora del recreo el día sin balón. - Asegurar la presencia del euskera de una forma motivadora en los actos festivos de la escuela: Navidades, Sto Tomás, Santa Águeda, Celebración de la interculturalidad … Formarán parte de esta comisión el o la profesora de gimnasia y de música. Actividades complementarias: se realizan normalmente en euskara tanto dentro como fuera del centro ya que uno de sus objetivos es reforzar y apoyar esta lengua. La Asociación de Padres y Madres también organiza Judo y Danza en euskara. El curso 201617 ofreció la actividad ABACO en inglés, pero no reunió suficientes solicitudes.

39


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

5. PLAN ESTRATÉGICO En general la escuela está impulsando una metodología que refuerce y mejore el nivel en las tres lenguas, esto es, una metodología activa y cercana a la realidad. En Belaskoenea queremos conseguir que el euskara en particular sea una lengua viva y no impuesta para relacionarnos; para ello necesitamos motivación y un buen nivel de conocimiento, pero también necesitamos desarrollar estrategias para impulsar el lenguaje oral y definir los criterios de evaluación de esas cualidades comunicativas en los tres idiomas. Se está trabajando por ciclos para mejorar el conocimiento y el uso de euskara y en el Plan de Mejora se recogen propuestas para reforzar y mejorar la lectura, escritura y expresión oral que han sido el punto de partida de este Plan Estratégico. Ahora se trata de profundizar más y aplicar las propuestas de mejora a las tres lenguas. Desde esta reflexión, hemos observado la necesidad de mejorar la coordinación entre los tres idiomas y de desarrollar un planteamiento unificado que permita observar y desarrollar las competencias comunicativas tanto en idiomas como en las áreas no lingüísticas, ya que en todas se desarrollan dichas competencias. Estas necesidades, así como la formación necesaria para afrontarlas, se recogen en el Plan estratégico. Los responsables de llevar adelante este Plan serán la Comisión de Euskara y la Comisión Lingüística junto a la Comisión Pedagógica. La Comisión Lingüística profundizando en la metodología y coordinación de las tres lenguas, la Comisión de Euskara realizando propuestas para impulsar la motivación y el uso del euskara, y la Comisión Pedagógica marcando las prioridades, asegurando la coordinación y llevando a cabo la evaluación.

40


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

6.TABLAS DEL PLAN ESTRATÉGICO

41


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

ÁMBITO DE ACITIVIDADES DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO METODOLOGÍA OBJETIVO Desarrollar la capacidad comunicativa de los alumnos

Objetivo específico 1-Introducir objetivos lingüísticos en áreas que no son de Lengua

2-Mejorar la coordinación entre las tres lenguas

Actividades 1.1.- Introducir en las Unidades Didácticas (UD) de todas las áreas objetivos lingüísticos, teniendo en cuenta todas las habilidades 1.2.- Planificar actividades que trabajen la lengua en las UD de todas las áreas 1.3.- Concretar indicadores de evaluación de la Lengua en todas las áreas. 1.4.- Organizar una formación para el profesorado sobre el Tratamiento Integrado de la Lengua.

Responsable(s) y Plazos

- Equipo de profesores de ciclo. - Comisión Pedagógica

Recursos humanos y materiales

Participantes

Todo el profesorado

-

Unidades didácticas ya desarrolladas y las que están en marcha -Equipo del Centro de Renovación (Berrtzigune)

- Equipo directivo Cursos 2017/18 y 18/19

Evaluación Indicadores de seguimiento [grado de aceptación) -Se programan los tiempos para realizar estas tareas -A principio de curso se realiza la solicitud de formación

Indicadores de consecución [grado de aceptación] -En todas las áreas se ha introducido al menos una Unidad Didáctica con objetivos lingüísticos, actividades e indicadores de evaluación de dichos objetivos. -Se ha realizado la formación.

Cursos de Garatu

2.1.- Realizar propuestas desde la A partir del Comisión Lingüística para reforzar la 2017/18 Lectura, Escritura y Expresión oral. 2017 /18 2.2 “Recibir formación sobre cómo trabajar el lenguaje oral. Cursos 2.3.-Definir los criterios de 2018/19 19/20 y 20/21. evaluación de la expresión oral entre todos los ciclos.

Todo el profesorado

42

-Garatu / Prest gara cursillos -Objetivos mínimos de cada lengua - Materiales de trabajo de TLU (Tratamiento

-Se han introducido las actividades en el Plan Anual. -Se solicita formación. -Se prevén momentos de

-Se han concretado las propuestas en los ciclos y se han puesto en marcha. -Se han consensuado los criterios de evaluación en todos los ciclos de E Primaria.


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

Comisión 2.4. Formación sobre Lingüística Tratamiento Unificado de las Lenguas 2.5. Elaborar en los ciclos propuestas de trabajo para dos o tres lenguas 3-Analizar y consensuar las actuaciones con alumnos que tienen carencias lingüísticas

4.- Asegurar la opción de impartir un área (Arte) en Inglés en 5º y 6º para reforzar la 3ºlengua.

3.1.Tener en cuenta a los alumnos con carencias lingüísticas en el sistema de ayudas establecido (refuerzos, apoyos de tutores, Bidelaguna…) y concretar bien en el Plan Individual de Refuerzo el tipo de ayuda que necesita y los objetivos que se deben conseguir. 3.2 Preparar un cuestionario para conocer y valorar la situación de las lenguas familiares. 3.3 Crear unas pautas de actuación para utilizar y desarrollar el lenguaje dentro de la familia y repartirlo. (Pautas para desarrollar el lenguaje oral y escrito)

- Equipo de Asesores, Tutores y profesores de apoyo. -Comisión Lingüística - Secretaría al realizar la matrícula - Referente del centro de Renovación.

4.1.- Solicitar profesorado con perfil de inglés en la RPT 4.2.-Impartir el Área Ártística en Inglés 4.3.-Solicitar ayudante de conversación inglesa

-Equipo directivo

-Profesorado -Familias -Alumnado

coordinación para realizar el trabajo

-Se ha realizado la Formación para trabajar y evaluar el Lenguaje oral.

- Organización de las sesiones de refuerzo de Lengua

-Antes de comenzar la matriculación se tiene en cuenta el cuestionario. -A principio de curso se recuerda la obligación de pasar el cuestionario a las nuevas familias. - Los tutores realizan entrevistas individuales a las familias y pasan el cuestionario. - Se ofrece una charla a las familias sobre el tema cada dos años.

-En las sesiones de apoyo se lleva a cabo un plan para los alumnos con carencias lingüísticas.

- Se tiene en cuenta la necesidad de la plaza de inglés al fijar la RPT .

-Se ha solicitado una plaza más con perfil de inglés. -En el horario de 3º ciclo el inglés ocupa al menos 4 horas. -Se ha solicitado un ayudante de conversación inglesa.

- Pautas para redactar materiales para el desarrollo lingüístico. -Material para reforzar las lenguas

A partir del 2017/18

A partir del curso 2017/18

43

Lingüístico Unificado)

-Se ha formalizado el cuestionario -Se ha pasado el cuestionario y se han tomado medidas en los casos necesarios, realizando un PIRE -Se han redactado las Pautas y en los casos necesarios se han entregado a las familias. - Las actividades mencionadas se han programado en el Plan Anual


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

ÁMBITO DE ACITIVIDADES DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO METODOLOGÍA OBJETIVO Aumentar la utilización del euskara

Evaluación Objetivo específico 1Desarrollar estrategias y analizar materiales para aumentar el uso del euskara.

Actividades 1.1. La Comisión de Euskera recoge y elabora propuestas para realizar en los ciclos. 1.2. Se realiza una evaluación del uso del euskera a final del 1º trimestre. 1.3. Poner en marcha juegos en euskera para el recreo. 1.4. Se acuerdan los criterios para una metodología comunicativa y se concretan situaciones de empleo del euskera. 1.5 Organizar la colección de materiales del ciclo

Responsable(s) y Plazos

Participantes

La Comisión de Euskara.

Todo el profesorado y alumnado.

El profesor/a de gimnasia para organizar los juegos de patio Responsables de los juegos de interior.

Recursos humanos y materiales

Indicadores de seguimiento [grado de aceptación)

Hoja de control de la utilización del euskera Materiales/ curso de Urtxintxa

-Se ha elaborado la hoja de control para valorar la utilización del euskara.

Materiales creados y recogidos en cada ciclo

Todo el profesorado Cursos 2017-18 y 2018-19

44

-En el plan anual se han programado las actividades mencionadas. -A la hora del recreo se han realizado juegos en euskera.

Indicadores de consecución [grado de aceptación] -Alumnado y profesorado han utilizado las hojas de control. - Se han concretado y programado las situaciones que se desarrollarán en el aula indicando la frecuencia. -Cada ciclo tiene su colección de material en un lugar físico concreto y en lo posible de forma digital en la red.


BELASKOENEA Hizkuntza Proiektua 2016-17

7.EVALUACIÓN DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO 7.1.- Evaluación anual: En cada Plan Anual de Centro se concretarán las actuaciones que se van a desarrollar en ese curso teniendo en cuenta lo marcado en el Plan Estratégico. Dichas actuaciones se desarrollarán y evaluarán por ciclos y la Comisión Lingüística recogerá sus aportaciones para realizar un informe. Ese informe se pasará a la Comisión Pedagógica quien decidirá si las nuevas propuestas deben pasar por el claustro o se devuelven a los ciclos para su puesta en práctica. La primera evaluación se realizará en diciembre después de las celebraciones en torno a la fiesta del euskera. En ese momento se revisará lo planteado en el Plan Anual de Centro para todo el curso y se revisarán las previsiones de actuación hasta fin de curso. La segunda evaluación se realizará a final de curso 7.2.- Evaluación final del PLC: Dado que la duración de este Plan Lingüístico es 4 años, a finales del último curso (202021) se analizarán los resultados obtenidos teniendo en cuenta los siguientes datos: -Grado de consecución de los objetivos marcados en el Plan estratégico de acuerdo a los indicadores establecidos. -Evolución de los resultados de los alumnos respecto a la competencia comunicativa en las tres lenguas. Estos resultados se valorarán en la Comisión Lingüística y se divulgarán en el claustro y en el foro familiar con el objetivo de completar su evaluación. De aquí se derivarán las propuestas de mejora o de renovación del Proyecto Lingüístico de Centro.

45


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.