Page 1

BELEIDSPLAN

Sportbeleidsplan Beersel

2008 - 2013


SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE BEERSEL

Naa

2008 - 2013

1


INHOUD

Inhoud ………………………………………………………………………………………...2 Voorwoord ………………………...………………………………………………………….3 Samenvatting – Uitgangspunten …..………………………………………………………..5 Deel I: Uitgangssituatie met betrekking tot sport in de gemeente Generieke elementen 1.1. Inleiding………………………………………………………………….….…….6 1.2. Missie ………………………………………………………………………….….9 1.3. Inventarisatie ………..…………………………………………………………..10 1.4. Noden en behoeften ………………………………………………..…………….14 Deel II: Hoofdstukken Hoofdstuk I: Ondersteuning sportverenigingen.………………….………………......15 Hoofdstuk II: Anders-georganiseerde sport.………………………………..…...……18 Hoofdstuk III: Diversiteit en toegankelijkheid.………………………………..……..20 Hoofdstuk IV: Meerjarenplan Infrastructuur.………………………..…….…………21 Hoofdstuk V: Impulssubsidie.………………………………………………..……….26 Bijlage I: Inventarisatie gemeentelijke sportinfrastructuur….………………...………...…...27 Bijlage II: Bevoegdheden van de burgemeester en schepenen.…………….....………...…...32 Bijlage III: Inventarisatie wijkrecreatiepleinen.……...………..………………...…………..33 Bijlage IV: Overzicht erkende sportverenigingen.………………………....………………...34 Bijlage V: Overzicht enquêtes inwoners.……………………………...………..……….…...35 Bijlage VI: Overzicht enquêtes erkende sportverenigingen..…………………...……….…...36 Bijlage VII: Subsidiereglement sport.…………………………...……...……………….…...37

2


VOORWOORD

“SPORT VOOR-ALLEN” IN BEERSEL

Het nieuwe “Sport voor Allen” decreet komt voor onze gemeente op een ideaal moment! Dit decreet wil vooral en op de eerste plaats de niet-sporter wegwijs maken in het sportlandschap en hem motiveren en ondersteunen in zijn zoektocht naar de juiste sportvereniging. Sportverenigingen krijgen daarom speciale subsidies om de kwaliteit van hun sportaanbod en -beoefening te verhogen en te promoten. Voor Beersel betekent dit dat wij zoveel mogelijk alle Beerselaars willen uitnodigen, stimuleren, begeleiden en ruimte aanbieden voor de actieve sportbeoefening van hun keuze. We kunnen stellen dat: 1. Beersel geniet nu reeds in zijn vijf deelgemeenten over een uitgebreide, polyvalente en degelijke sportinfrastructuur (zie bijlage I). Zware investeringen in bijkomende infrastructuur zijn dus op dit ogenblik niet aan de orde . 2. De subsidie waarop de gemeente kan rekenen via dit decreet kan onder andere onmiddellijk geïmplementeerd worden via initiatieven die door de sportverenigingen zelf gedragen worden en die een uitstraling zijn van hun creatief denken . Zo zal er ook extra aandacht en ondersteuning gaan naar die sportverenigingen die oog hebben voor diversiteit en toegankelijkheid bijvoorbeeld: voor de sociale integratie van hun leden. Op deze wijze wordt ook de sportvereniging die draait op vrijwilligers bijkomend ondersteunt, wat voor het Beerselse locale bestuur een extra stimulans was om de gemeentelijke bijdrage te leveren. Om dit Beersels Sportbeleidsplan op een coherente en solide manier te kunnen opbouwen, heeft de sportdienst enkele instrumenten gebruikt die de waarde van dit meerjarenplan en de graad van realisme tijdens de opmaakperiode van dit plan hebben getoetst. De coaching via een ervaringsdeskundige, een bevraging van 750 Beerselse gezinnen en 34 sportverenigingen, de opvolging via een stuurgroep en klankbordgroep, het overleg met de Sportraad, een opbouw via het SMART-principe, vormen het referentiekader van dit plan (specifiek , meetbaar , aanvaardbaar , realistisch , tijdgebonden).

3


Maar al de inspanningen geleverd voor de opmaak van dit lokaal SPORTBELEIDSPLAN zouden nergens terug te vinden zijn indien Beersel geen volwaardige Sportfunctionaris had die dit plan in een gestructureerde en leesbare vorm had gegoten. Zij kon daarvoor rekenen op de verslagen van alle vergaderingen zorgvuldig genoteerd door de secretaris . Eenieder die op een sportieve manier bijdroeg aan de opmaak van dit plan verdient mijn waardering en dank. Ik wens ook mijn collega’s uit het gemeentebestuur en het OCMW te bedanken die, van bij het begin van deze legislatuur in hun beleidsvisie, aandacht en waardering voor sport in hun gemeente ratificeerden. Mijn enige wens is dan ook evident: meer Beerselaars die bewegen, meer Beerselaars die sporten! Leen LUYCKFASSEEL-D’HOOGE Schepen voor o.a. SPORT

4


SAMENVATTING – UITGANGSPUNTEN Het sportbeleidsplan van de gemeente Beersel is onderverdeeld in vijf hoofdstukken. 1. Ondersteuning van de sportverenigingen Via het decreet gaat er expliciete aandacht naar de kwaliteitsverhoging van de erkende sportverenigingen. Ook investeren in communicatie over, voor en met de sportverenigingen wordt een aandachtspunt . 2. Aandacht voor de informele sportbeoefening Met als doel de mogelijke doorstroming naar een Beerselse sportvereniging. Een extra bijdrage om dit te realiseren verwachten we van het verhoogde aantal sportweken en sportinitiaties waar rekening wordt gehouden met nieuwe maatschappelijke tendensen. 3. Diversiteit en sociale integratie via sport Sportverenigingen die deze denkoefening maken en stimulerende maatregelen uitwerken ten aanzien van verschillende leeftijdsgroepen, mensen in armoede, personen met een handicap, etnisch-culturele groepen, bewegingsarmen,... krijgen hiervoor een speciale ondersteuning. Kortom elke club die een sociale correctie aanbrengt wordt hiervoor beloond. Tevens zal het gemeentebestuur de kansarmen extra stimuleren via een financiÍle tussenkomst voor deelname aan diverse lokale sportactiviteiten. 4. Infrastructuur Hier streven we naar het in stand houden van de uitgebreide bestaande sportinfrastructuur. We gaan op zoek naar bijkomende recreatiepleinen voor de niet georganiseerde sportieve jongeren. Het overzichtelijk, klantvriendelijk en transparant beheer en exploitatie van de bestaande sportinfrastructuur werd ook onder de loep genomen . 5. Impulssubsidies Hier wordt vanaf 2009 extra ondersteuning verleend aan erkende sportverenigingen voor de investering in de opleiding om de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders te verhogen.

5


DEEL I: UITGANGSSITUATIE MET BETREKKING TOT SPORT IN DE GEMEENTE GENERIEKE ELEMENTEN 1.1. Inleiding

Naar aanleiding van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid dienen gemeenten die wensen in te stappen in dit decreet een sportbeleidsplan op te maken conform het decreet. Voordat we begonnen aan de opmaak van dit sportbeleidsplan, werd een overzicht van de decretale verplichtingen + de financiële gevolgen aan het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2007 voorgelegd welke unaniem akkoord gingen om aan de voorwaarden van het decreet te voldoen. Hieronder een overzicht van de decretale verplichtingen welke in het sportbeleidsplan dienen opgenomen te worden + de financiële gevolgen. Hoofdstuk I: 0ndersteuning sportverenigingen Dit hoofdstuk bevat de expliciete maatregelen voor de subsubsidiëring van door de gemeente erkende sportverenigingen (particulier initiatief). De inhoud is daarom: hoe wordt de subsidiëring georganiseerd: welke reglementen, voor wie, welke kwalitatieve criteria, welke begroting. Criterium: een diversiteit aan sportverenigingen vraagt diversiteit aan reglementen! hierbij expliciete aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de sportbegeleiders de financiële ondersteuning en dienstverlening in dit hoofdstuk zijn er alleen voor door het gemeentebestuur erkende sportvereniging. Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten, worden automatisch erkend door het gemeentebestuur. Andere verenigingen kunnen, na advies van de gemeentelijke sportraad, ook als sportvereniging erkend worden 50% van de subsidie die de gemeente ontvangt dient hiervoor besteed te worden. Hoofdstuk II: Anders-georganiseerde sport Dit hoofdstuk bevat de expliciete maatregelen voor het stimuleren, faciliteren, ondersteunen…van actieve sportpraktijk buiten het sportverenigingsleven. 20% van de subsidie die de gemeente ontvangt dient hiervoor besteed te worden. Hoofdstuk III: Diversiteit en toegankelijkheid Dit hoofdstuk bevat de expliciete, stimulerende en remediërende maatregelen voor groepen die minder tot actieve sportbeoefening komen. Dit kan gaan over leeftijdsgroepen, mensen in armoede, personen met een handicap, etnisch-culturele groepen, bewegingsarmen enz.. Het gaat hier duidelijk over een inhaaloperatie, een sociale correctie, dus over het wegwerken van participatiedrempels. Daarnaast geeft dit hoofdstuk ook aan hoe de culturele diversiteit in, bij en van de sportactoren concreet gestimuleerd wordt.

6


Hierbij kunnen/zullen de sportverenigingen ook een belangrijke rol spelen. 10 % van de subsidie die de gemeente ontvangt dient hiervoor besteed te worden. Besluit: De gemeente dient nog 20% van de subsidie zelf te verdelen over hoofdstuk I – II en III + verhoging van 50% vanuit de gemeente te verdelen over deze drie hoofdstukken Hoofdstuk IV: Meerjarenplan infrastructuur Dit hoofdstuk bevat een meerjarenplan voor de sportinfrastructuur en accommodatie. Het is een grondige denkoefening, waarbij gestreefd wordt naar een globaal overzicht: Hiervoor ontvangt de gemeente geen subsidies via het “Sport voor Allen decreet”. Hoofdstuk V: Impulssubsidie Voor het sportbeleidsplan 2008-2013 is deze subsidie uitsluitend bedoeld voor de begeleiders van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in de door de gemeente erkende sportverenigingen die bij een door Vlaanderen erkende federatie zijn aangesloten → wordt door de Vlaamse Gemeenschap inhoudelijk strikt tijdelijk bepaald. Dit wijzigt dus elke 6 jaar. Voor dit vijfde hoofdstuk moet minstens 100% van de Vlaamse impulssubsidie aangewend worden, zonder vraag om cofinanciering vanwege de gemeente. Indien dit hoofdstuk wordt aanvaard ontvangt de gemeente hiervoor extra 0,8 euro per inwoner/jaar maar pas vanaf 2009. bvb. 23.578 inwoners op 1/01/2007 x 0,8 euro = 18862,40 euro Algemeen overzicht van de beleidssubsidies: De gemeenten ontvangen 1,5 euro per jaar per inwoner, de gemeenten vermeerderen dit zelf met minstens 0,75 euro per inwoner verspreid over de drie hoofdstukken: op 1/01/2007 heeft de gemeente Beersel 23.578 inwoners dan zou de gemeente 23.578 x 1,5 euro = 35.367 euro beleidssubsidies ontvangen Hiervan gaat er 50% naar hoofdstuk I = 17.683,50 euro 20% voor hoofdstuk II = 7073,40 euro 10% voor hoofdstuk III = 3536,70 euro 20% te verdelen over de drie hoofdstukken: 7073,40 euro Nog door de gemeente zelf te voorzien begroting 2008: 17683,50 euro De andere decretale verplichtingen: Op het einde van het begeleidingstraject effectief een sportbeleidsplan goedkeuren in de gemeenteraad vóór 31 december 2007 en vervolgens binnen de 10 dagen indienen bij het Bloso De steun van de Vlaamse Overheid te vermelden op alle communicatie over het project. Het sportbeleidsplan en andere informatie uit het traject ter beschikking stellen van derden. Jaarlijks legt het bestuur een werkingsverslag voor aan de Vlaamse Gemeenschap Een besluit van de gemeente als verklaring dat het sportbeleidsplan werd uitgevoerd en voldeed aan de door de Vlaamse Gemeenschap gestelde criteria vergezeld van een advies van de gemeentelijke sportraad. De gemeente dient te beschikken over een sportraad en een sportgekwalificeerde ambtenaar. De overheden die een beroep doen op de subsidies in het kader van dit decreet, verbinden zich ertoe om gedurende de uitvoering van het sportbeleidsplan 2008-2013 hun gewone sportbegroting en de bestaande financiële ondersteuning aan sportverenigingen niet te verminderen in vergelijking met het jaar 2006. 7


 Een eenvoudige financiële afrekening Na 3 jaar (begin 2011) legt het gemeentebestuur een tussentijdse evaluatie voor aan de Vlaamse Gemeenschap. In 2013 wordt volgend plan opgemaakt op basis van evaluatie van lopend plan. Hoe kwam het sportbeleidsplan tot stand in de gemeente Beersel? Vanaf april 2007 werd er een stuurgroep opgericht die zeven maal is samengekomen. Hierin zetelden de externe begeleider, de schepen bevoegd voor sport, afgevaardigden van de sportraad, individuele sporters en de sportfunctionaris. Er werd een enquête gehouden onder de afgevaardigden van de erkende sportverenigingen tijdens de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad van 11 juni 2007. In totaal werden 34 vragenlijsten ingevuld. Tevens werd er een enquête verstuurd naar 750 willekeurige gezinnen. Hiervan werden 111 vragenlijsten teruggestuurd. Via de gemeentelijke website en de pers werd er een oproep gedaan naar de bevolking om suggesties in verband met de opmaak van het sportbeleidsplan. Hierop kwamen twee reacties, namelijk de vraag voor de aanleg van een motorcrossparkoers en de vraag tot het beter onderhouden van de wandelwegen in de gemeente Beersel. Deze laatste vraag werd reeds doorgegeven aan de technische gemeentelijke diensten. Vanuit de analyse van de enquêtes en de inbreng van de stuurgroep, werden vanaf september de doelstellingen opgemaakt en ter discussie voorgelegd aan de gemeentelijke sportraad en de klankbordgroep. Aspecten van het patrimonium lokalisatie en onderhoud worden behandeld in het algemeen strategisch meerjarenplan van de gemeente. Te noteren valt dat een deel van de sportinfrastructuur werd overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel. De nieuwe decretale verplichting van het gemeentedecreet om inzake meerjarenplanning een strategisch beleidsplan op te stellen voor de duur van de legislatuur, waarin naast strategische doelstellingen ook operationele doelstellingen dienen te worden geconcretiseerd in een jaarlijks budget, en het feit dat de deelbeleidsplannen van de verschillende sectoren hierin moeten worden geïntegreerd. Het financiële luik van deze sectorale plannen dient dan ook aan deze optiek te beantwoorden. Het decreet Sport voor Allen legt vast waarvoor de Vlaamse subsidie dient. Minstens de helft moet naar de sportverenigingen gaan. Minimaal een vijfde is bestemd voor andersgeorganiseerde sport zoals buurtgerichte sport, schoolsport en initiatieven van de sportdienst. Ten minste tien procent moet aan toegankelijkheid en diversiteit besteed worden, aan sportparticipatie van bijvoorbeeld personen met een handicap, mensen van allochtone afkomst of mensen die in armoede leven. De rest van de Vlaamse centen en de eigen middelen mag de gemeente naar eigen inzicht verdelen over de drie thema’s. Het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013 moet inhoudelijk bij die thema’s aansluiten: het moet accenten leggen op het ondersteunen en stimuleren van de sportverenigingen en van de andersgeorganiseerde sport, het moet aandacht hebben voor toegankelijkheid en diversiteit. Verder moet het een meerjarenplan voor sportinfrastructuur bevatten. De middelen van het decreet Sport voor Allen zijn evenwel niet bedoeld voor infrastructuur. (bron. Bart Van Moerkerke, Lokaal nr18 november 2007).

8


1.2. Missie Het gemeentebestuur wil via sport zoveel mogelijk inwoners motiveren om op een gezonde manier te bewegen en zo de integratie en de verdraagzaamheid te bevorderen, met respect voor het Nederlandstalige karakter van de gemeente. Bij het opstellen van de missie werd er zo veel mogelijk rekening gehouden met de zes W’s met inachtneming van het nieuw “Sport voor Allen” decreet zoals op de vorige pagina’s reeds werd uiteengezet. Wie: zo veel mogelijk inwoners Het decreet “Sport voor Allen” omschrijft reeds wie men wenst te bereiken, voor de gemeente Beersel betekent dit: “zoveel mogelijk inwoners” = jong en oud, niet-sporter en sporter, alle sociale klassen, huidige en nieuwe inwoners… Waarom: integratie en verdraagzaamheid bevorderen In de gemeente Beersel wonen inwijkelingen waardoor men dikwijls zijn eigen “buurman” niet meer kent, hier kunnen we sport als middel gebruiken om de kloof te dichten. Het belang van sport als middel om in een gemeenschap te integreren is reeds via diverse kanalen bewezen want in het sportgebeuren vindt men de samenstelling van onze gemeenschap terug. Ouders, kinderen, sporters, verenigingen, vrijwilligers … vinden elkaar. Waarde: met respect voor het Nederlandstalige karakter van de gemeente én op een gezonde manier Aangezien de gemeente Beersel grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de facilieitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en het Waals Gewest (Eigenbrakel) wordt men zowel in het alledaagse leven als in de sportclubs geconfronteerd met de taalproblematiek. In het algemeen beleidsplan van de gemeente Beersel en het decreet “Sport voor Allen” vestigt men reeds de aandacht op een consequent Vlaams beleid, deze rode draad wensen we naar het sportleven in de gemeente Beersel door te trekken. Via sportieve beweging communiceert men ook op een non-verbale wijze en ontstaat er gemakkelijker een gevoel van verstandhouding, die in andere levensdomeinen vaak ontbreken. Het gemeentebestuur wenst een actieve rol te vervullen door de inwoners voldoende te informeren, te sensibiliseren en hen via een sportbeleid de nodige middelen aan te reiken om op een gezonde manier te kunnen bewegen en sporten. Wat: bewegen Verschillende studies en de dagelijkse realiteit tonen steevast aan dat mensen te weinig bewegen. Bewegingsarmoede is op termijn fataal voor de gezondheid en het welzijn. Bewegen kan ook een eerste stap zijn naar of drempelverlagend werken voor een toekomstige sportkeuze. Voornoemde missie kwam tot stand in de stuurgroep en werd door de klankbordgroep in vergadering van 29 mei 2007 goedgekeurd.

9


1.3. Inventarisatie a. Gemeentelijke structuren Schepencollege Het schepencollege is samengesteld: • Burgemeester: Hugo Casaer CD&V • 1ste schepen Hugo Vandaele CD&V • Schepen Michel Ruykens sp.a-GROEN! • Schepen Leen D’hooge CD&V • Schepen Eddy Deknopper CD&V • Schepen Wim Van Den Neste CD&V • Schepen Els Germis N-VA/ Axelle Reunes sp.a-GROEN! • Sonia Vancauwelaert Van Wanseele CD&V toegevoegde schepen - OCMW voorzitter. Bijlage I: de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen

Gemeenteraad De gemeenteraad komt in principe maandelijks samen met een minimum van tien gemeenteraadszittingen per jaar. Sinds het nieuw “Sport voor Allen” decreet, dient de gemeenteraad de sportverenigingen op advies van de gemeentelijke sportraad te erkennen. De gemeenteraad is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van het gemeentelijk sportbeleidsplan na advies van de gemeentelijke sportraad. De gemeenteraad is samengesteld: • 11 raadsleden van CD&V / N-VA • 3 raadsleden van sp.a - groen • 4 raadsleden van Open VLD waarvan 1 onafhankelijke • 5 raadsleden van de UF • 4 raadsleden van Vlaams Belang + het college van burgemeester en schepenen.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel Het AGB is verantwoordelijk voor het beheer van het sportcomplex Vogelenzang te Lot. Het AGB wordt bestuurd door 1. een Raad van Bestuur die is samengesteld uit twaalf leden die door de gemeenteraad in evenredigheid is samengesteld 2. een directiecomité dat is samengesteld is uit een afgevaardigd-bestuurder en vier bestuurdersdirecteurs aangesteld door de Raad van Bestuur.

10


De sportdienst De Beerselse sportdienst heeft er reeds een lange geschiedenis op zitten. Tot 1994 maakte deze dienst deel uit van de toenmalige dienst Onthaal, Informatie en Sport. An Vanderbeken, die vandaag nog steeds de sportdienst leidt, vervoegde deze dienst in 1989. De drie mensen die de dienst bevolkten hielden zich aanvankelijk elk met de drie pijlers van de dienst – onthaal, informatie en sport- bezig. Naar aanleiding van de opening van de sportzaal Kerkeveld in Beersel, werd An volledig belast met het aspect sport, evenwel nog steeds binnen de structuur van de dienst onthaal. In 1994 werd de poot ‘sport’ definitief losgekoppeld van de onthaaldienst. Sportfunctionaris An Vanderbeken werd ingelijfd bij de dienst burgerzaken, waarbinnen de sportdienst, onder de supervisie van het diensthoofd burgerzaken, Elke Poelaert, vandaag functioneert als autonome dienst. De Beerselse sportdienst is sinds 1 januari 1996 erkend door Bloso (secretariaat-generaal voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie). De opdracht van de sportfunctionaris omvat het beheer van de sportaccommodaties in de gemeente Beersel (personeel, onderhoud sportcentra, onderhoud en aankoop materiaal, afsluiten onderhoudscontracten materiaal, afsluiten verzekeringspolissen…), evenals de promotie van de sport in het algemeen – dit in samenwerking met een administratieve medewerkster Christel Ceuleers, de huisbewaarder van het sportcomplex Vogelenzang Lutgarde Algoet en de vijfkoppige toezichtersploeg. Kort overzicht: 1. Infrastructuur • sportverenigingen en individuele gebruikers optimale infrastructuur en materialen aanbieden. • ruimtelijke spreiding van de infrastructuur over de verschillende deelgemeenten • infrastructuur tegen betaalbare tarieven beschikbaar stellen • beschikbare infrastructuur spreiden over de diverse sportdisciplines 2. Subsidies • logistieke, financiële en materiële ondersteuning van de werking van sportverenigingen • logistieke, financiële en materiële ondersteuning van particuliere activiteiten met een “sportpromotioneel karakter” 3. Promotiebeleid • informeren over en stimuleren van het plaatselijke sportbeleid • promoten van “alle” vormen van sportbeleid: competitiesport, recreatiesport, scholensport, sport voor specifieke doelgroepen (kleuters, kansarme, seniorensport,…) • adviseren van de lokale overheid betreffende alle facetten van het sportbeleid • drempelverlaging door het organiseren van initiatielessen (met aandacht voor nieuwe sporten) • complementariteit met het privé-initiatief nastreven • participatie aan regionale, gewestelijke, nationale en internationale acties

11


b. Externe Sportactoren Gemeentelijke sportraad De gemeentelijke sportraad is een adviesorgaan erkend door de gemeenteraad. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. De sportraad doet dit onder andere door: a. het coördineren van sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente Beersel; b. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving; c. onderzoek, documentatie en informatie; d. voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding; e. de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden. De gemeentelijke sportraad is samengesteld uit: 1. Een Algemene vergadering: Alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente Beersel en deskundigen inzake sport. Zie hieronder een overzicht van de algemene vergadering van de Beerselse sportraad: • Basket: 1 • Jogging: 2 • Gevechtsporten: 2 • Motorcross: 1 • Paardensport: 1 • Petanque: 3 • Tafeltennis: 1 • Tennis: 1 • Turnen: 3 • Voetbal: 11 • Volleybal: 4 • Wielersport: 4 • Zaalvoetbal: 7 • Omnisport: 2 • Scholen: 4 • Deskundige: 1 De algemene vergadering is bevoegd om: • De statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen • Het aanstellen en ontslaan van de leden van het bestuurscomité • De jaarlijkse goedkeuring van rekening en begroting • Het oprichten van secties, werkgroepen en/of studiecommissies 12


• •

De sportraad te ontbinden Het verlenen van advies ivm erkenning van verenigingen aan het gemeentebestuur

2. Het bestuurscomité: • De sportraad wordt beheerd door een bestuurscomité, samengesteld uit minimum 5 en maximum 10 leden, aangeduid door de algemene vergadering. Bij samenstelling van het bestuur moeten de diverse groepen van sportbeoefening, in de mate van het mogelijke, vertegenwoordigd zijn. Het bestuurscomité in de gemeente Beersel bestaat momenteel uit zeven leden en zijn afgevaardigden van de zaalvoetbal, voetbal, motorcross, petanque, jogging en volleybal. Het bestuurscomité is bevoegd voor: • Alle daden van beheer, in de breedste zin van het woord, met uitzondering van de bevoegdheden voorbehouden aan de algemene vergadering; De schepen van sport en de sportfunctionaris wonen de vergaderingen van de gemeentelijke sportraad bij als waarnemers. Sinds het nieuw “Sport voor Allen” decreet heeft de gemeentelijke sportraad een belangrijke rol in het sportbeleid. Zonder advies van de gemeentelijke sportraad, kan de gemeenteraad het sportbeleidsplan niet goedkeuren. Bovendien moet de gemeentelijke sportraad jaarlijks haar advies verlenen over het verslag van het sportbeleidsplan aan Bloso. Scholen Gemeentelijk onderwijs • In alle deelgemeenten uitgezonderd Beersel is er een gemeentelijke basisschool gevestigd welke 1005 leerlingen vertegenwoordigen. In Lot bestaat er binnen de gemeentelijke kleuteronderwijsafdelingen eveneens een wijkklas. Samen tellen ze 120 leerlingen. Vrij onderwijs • Alsemberg omvat een secundaire school met 547 leerlingen, een buitengewone basisschool met 79 leerlingen en een gewone basisschool met 323 leerlingen • Dworp en Beersel hebben beide een basisschool met een totaal van 516 leerlingen. Gemeenschapsonderwijs • In Alsemberg is er nog een lagere basisschool gevestigd namelijk de Freinetschool met een totaal van 180 leerlingen.

13


1.4. Noden en behoeften Op basis van de gegevensverzameling en –analyse werden volgende relevante noden en behoeften vastgesteld: • • •

• • • •

• • • • • • • • •

• • •

de informatiedoorstroming in de sportverenigingen dient verbeterd te worden er zijn weinig bestuurleden die een opleiding volgen, tevens is er ook een tekort aan bestuursleden bij wijziging van het subsidiereglement voor de sportverenigingen dient de nodige aandacht besteed te worden aan sportverenigingen die geen opbrengsten hebben van drankverkoop men is onvoldoende geïnformeerd over de sportverenigingen. Nochtans besteed het gemeentebestuur hier de nodige aandacht aan: een overzicht op de gemeentelijke website, de tweejaarlijkse uitgave van een sportgids die in elke bus van de gemeente wordt bedeeld en aan iedere nieuwe inwoner in de gemeente wordt overhandigd én het overzicht van de sportverenigingen in de gemeentelijke informatiegids de bevolking wenst nog meer en beter geïnformeerd te worden over de verschillende sportactiviteiten, zowel van het gemeentebestuur als van de sportverenigingen er zijn weinig sportverenigingen die aandacht hebben voor doelgroepen het onderscheid tussen sportraad en sportdienst is onvoldoende gekend de sportdienst speelt jaarlijks in op nieuwe tendensen via de organisatie van sportinitiaties (bvb. Nordic Walking) en/of door de opname hiervan tijdens de jeugdkampen (bvb. Kin-ball) in het sportaanbod dient men voldoende aandacht te besteden aan het sociaal karakter en het algemeen welzijn van de sporter er is vraag naar een voordeeltarief voor de inwoners van de gemeente Beersel in de zwembaden van de omliggende gemeenten heden bestaat er vanuit de sport nog geen sociaal tarief voor kansarme voor deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten er werd vastgesteld dat de procedure om gemeentelijke sportaccommodaties te huren te ingewikkeld en te omvangrijk is het veiligheidsgevoel rondom bepaalde sportaccommodaties laat te wensen over er is nood aan bijkomende locaties waar men op recreatieve wijze kan bewegen/sporten diverse individuele sporters (vnl. joggers) vragen ons om een beter onderhoud van de wandelwegen in de gemeente de gemeente Beersel beschikt over een ruim infrastructuuraanbod verspreid over de verschillende deelgemeenten de organisatoren van mountainbiketochten vragen naar een eenvoudige en snellere procedure voor de toelating van mountainbiketochten op het grondgebied van de gemeente de uitvoeringstermijn van herstellingswerken aan de gemeentelijke sportaccommodaties moeten kunnen ingekort worden er werd vastgesteld dat renovatie van verschillende sanitaire installaties (kleedkamers en douches) van de gemeentelijke sportaccommodaties nodig zijn via de oproep op de website voor suggesties in verband met het sportbeleidsplan, werd ons gevraagd voor de aanleg van een motorcrossparkoers te Beersel. Wegens o.a. het ruimtelijk uitvoeringsplan kan de gemeente hier geen positief gevolg aan verlenen.

14


DEEL II: HOOFDSTUKKEN HOOFDSTUK I: ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN 1.1. De gemeente ondersteunt de werking van sportverenigingen Aangezien de sportverenigingen een centrale rol spelen in het aanzetten tot actieve sportbeoefening wenst het gemeentebestuur de verenigingen te ondersteunen via kwalitatieve criteria om de kwaliteit van hun sportaanbod te optimaliseren. 1.1.1. Vanaf 2008 wordt de werking van sportverenigingen blijvend financieel ondersteund op basis van een subsidiereglement Motivatie: het decreet Sport-voor-Allen voorziet het uitwerken van criteria voor het uitbetalen van subsidies, er is de vraag vanuit het gemeentebestuur om het gebruik van subsidies te controleren en er is een vraag vanuit de verenigingen naar ondersteuning met speciale aandacht voor fair-play gedrag van de sporter en supporter. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2

Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6 Maatregel 7

36.526 euro Aan te passen artikels in kaart brengen Artikels herschrijven in samenwerking met de gemeentelijke sportraad Bespreking in de subsidiëringscommissie Goedkeuring college Goedkeuring gemeenteraad Verenigingen inlichten nieuw subsidiereglement Toepassen subsidiereglement

januari 2008 februari-augustus 2008

september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 opgave sportseizoen 2008-2009 = augustus 2009

1.1.2. Vanaf 2009 bestaat er een reglement dat een tegemoetkoming voorziet in het volgen van opleiding door bestuursleden en trainers van een sportvereniging Motivatie: via de enquête van de sportverenigingen en de beperkte opkomst bij opleidingen georganiseerd in samenwerking met de regio Zuidwest Rand, werd er vastgesteld dat er onvoldoende bestuursleden een opleiding volgen. Door hiervoor een tegemoetkoming te voorzien wenst het gemeentebestuur de bestuursleden extra te motiveren. Het kan ook een bijkomende motivatie met zich meebrengen om lid te worden van het bestuur van een vereniging. Financiële prognose Maatregel 1

Maatregel 2

Deel van 1.1.1 (36.526 euro) Artikels opmaken in samenwerking met de gemeentelijke sportraad Bespreking in de

februari-augustus 2008

september 2008

15


Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6

subsidiëringscommissie Goedkeuring college Goedkeuring gemeenteraad Verenigingen inlichten nieuw subsidiereglement Toepassen subsidiereglement

oktober 2008 november 2008 december 2008 opgave sportseizoen 2008-2009 = augustus 2009

1.2 Vanaf 2008 wordt de gemeentelijke communicatie over de sportverenigingen naar de bevolking geoptimaliseerd Uit de analyse van de enquêtes werd vastgesteld dat de bevolking beter en op een meer gevarieerde wijze geïnformeerd wil worden over de sportactiviteiten in de gemeente. Daarom zullen er extra inspanningen gedaan worden om via de gemeentelijke infoborden, de website, de sportdienst en het gemeentelijke infoblad de bevolking zo breed mogelijk te informeren over het sportaanbod in de gemeente. 1.2.1. Vanaf 2008 worden de gegevens van de sportverenigingen blijvend tweejaarlijks opgenomen in de gemeentelijke sportgids. Motivatie: via de enquêtes naar de inwoners, de vraag van de verenigingen en het gemeentebestuur is er vastgesteld dat er nood is aan een volledig overzicht van de sportverenigingen en de gemeentelijke sportaccommodaties in de gemeente Beersel. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4

5.500 euro Opvragen van de gegevens aan de sportverenigingen Gegevens verwerken Opmaak + druk sportgids Verdeling sportgids

augustus 2008 september 2008 oktober 2008 november 2008

1.2.2. Vanaf 2008 worden de gegevens van sportverenigingen regelmatig geactualiseerd binnen de gemeentelijke communicatiekanalen Motivatie: via de enquêtes naar de inwoners en de vragen via de sportdienst is er vastgesteld dat de gegevens van de sportverenigingen regelmatig moeten worden aangepast. Dit is noodzakelijk voor een goede communicatie tussen het gemeentebestuur en de sportverenigingen alsook voor de geïnteresseerde burger die zich tot een sportclub wil wenden.

Financiële prognose Maatregel 1

Maatregel 2

0 euro Oproep naar de verenigingen om wijzigingen in de sportclub aan het gemeentebestuur door te geven Aanpassingen via de

jaarlijks tijdens de algemene vergadering van de sportraad

wekelijks

16


Maatregel 3

informatieambtenaar van de gegevens op de gemeentelijke website Aanpassingen aan de informatielijst

wekelijks

1.2.3. Vanaf 2008 heeft de sportdienst in samenwerking met de sportraad extra aandacht voor het sensibiliseren van sportverenigingen om de informatiedoorstroming naar hun leden te verbeteren. Motivatie: uit de analyse van de enquĂŞte sportverenigingen en vanuit de analyse van de bestaande werking van de sportdienst werd vastgesteld dat informatiedoorstroming vanuit de gemeente vaak bij de contactpersoon in de sportclub blijft liggen. Door de sportverenigingen attent te maken op het belang van zijn functie en/of eventueel naar een andere contactpersoon te vragen, wenst het gemeentebestuur dat de informatie meer leden van de clubs bereikt. FinanciĂŤle prognose Maatregel 1

Maatregel 2

0 euro Het sensibiliseren van de sportverenigingen over het belang van een goede informatiedoorstroming aan de hand van concrete voorbeelden Het opvragen van de contactpersoon tussen het gemeentebestuur en de club

jaarlijks tijdens de algemene vergadering van de sportraad

jaarlijks tijdens de algemene vergadering van de sportraad

17


HOOFDSTUK II: ANDERS-GEORGANISEERDE SPORT

2.1. Vanaf 2008 promoot de sportdienst de actieve recreatieve sportbeoefening van de inwoners Uit de analyse van de enquêtes werd vastgesteld dat de bevolking wenst te sporten op een recreatieve wijze met aandacht voor het sociaal karakter en het algemeen welzijn.

2.1.1. Vanaf 2008 organiseert de sportdienst in samenwerking met andere partners jaarlijks minstens vier jeugdsportweken Motivatie: via de enquêtes en naar aanleiding van de bestaande sportweken die jaarlijks zijn volgeboekt kan men vaststellen dat het aantal jeugdsportweken dient uitgebreid te worden. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2

Maatregel 3

8.800 euro Samenwerkingsovereenkomst afsluiten met externe partners Kenbaar maken aan de bevolking van de jeugdsportweken Jeugdsportweken aanbieden

januari jaarlijks: januari

jaarlijks: paasvakantie zomervakantie

2.1.2. Vanaf 2008 organiseert de sportdienst jaarlijks minstens twee sportinitiaties voor de lokale bevolking Motivatie: aangezien het merendeel van de reacties via de enquête aangaf onvoldoende geïnformeerd te zijn over de sportinitiaties dient o.a. het bestaande sportaanbod uitgebreider gecommuniceerd te worden naar een breder publiek. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5

2.000 euro Voorstel aanbod uitwerken Externe partners contacteren Sportinitiaties kenbaar maken Sportinitiaties organiseren Deelname evalueren

januari 2008 februari 2008 februari 2008 maart – november 2008 december 2008

2.1.3. Vanaf 2008 promoot de sportdienst jaarlijks alle lokale sportactiviteiten op een gevarieerde wijze om zo breed mogelijk de ganse bevolking te bereiken. Motivatie: uit de enquête van de bevolking kan men vaststellen dat de bevolking beter wenst, geïnformeerd te worden over de diverse sportactiviteiten (zowel van het gemeentebestuur als van de verenigingen). Door extra gebruik te maken van de gemeentelijke informatiekanalen zal het gemeentebestuur de ganse bevolking proberen te bereiken betreffende de lokale sportactiviteiten.

18


Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4

0 euro Overleg met andere gemeentelijke diensten Voorstel opmaken Voorstel schepencollege Toepassen van voorstel

januari – maart 2008 april – mei 2008 juni 2008 augustus 2008: aanvang nieuw sportseizoen

2.1.4. Een initiatief voor de aanleg van een overdekt zwembad ten behoeve van het schoolzwemmen op regioniveau moet opnieuw bespreekbaar worden. Motivatie: in het algemeen gemeentelijk beleidsplan 2007-2012 werd reeds de doelstelling opgenomen om een initiatief voor de aanleg van een overdekt zwembad ten behoeve van het schoolzwemmen op regioniveau opnieuw te bespreken Financiële prognose Maatregel 1

0 euro Overleg naburige gemeenten

in de loop van 2008-2009

2.1.5. De sportdienst stimuleert de deelname van de bevolking aan bovenlokale sportinitiatieven. Motivatie: er is de steeds weerkerende vraag van de bovenlokale partners, het gemeentebestuur en de bevolking om een ruimer sportaanbod te kunnen aanbieden. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4

2.500 euro Bovenlokale initiatieven oplijsten Opnemen in activiteitenkalender Deelname bevolking organiseren Deelname evalueren

januari 2008 februari 2008 in functie van de activiteiten december 2008

2.1.6. De sportdienst is actief betrokken bij de organisatie van sportinitiatieven van bovenlokale partners Motivatie: er is de steeds weerkerende vraag van de bovenlokale partners, het gemeentebestuur en de bevolking om een ruimer sportaanbod te kunnen aanbieden. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4

600 euro Samenwerking aan het schepencollege voorleggen Vergaderingen bijwonen Kenbaar maken van de sportinitiatieven Onthaal + begeleiding

jaarlijks maandelijks in functie van de activiteiten in functie van de activiteiten

19


HOOFDSTUK III: DIVERSITEIT EN TOEGANKELIJKHEID

3.1. Tegen 2013 is de deelname van kansengroepen aan sportinitiatieven toegenomen Uit de analyse van de enquêtes naar de sportverenigingen is gebleken dat er niet veel aandacht wordt besteed aan kansengroepen. Na contact met een vertegenwoordiger van het OCMW is vastgesteld dat deze over een te beperkt budget beschikt en de grootte van hun kansengroepen lichtjes toenemen.

3.1.1. Vanaf 2009 bestaat er een sportproject in samenwerking met andere partners om de deelname van kansengroepen aan sportactiviteiten te verbeteren. Motivatie: uit de enquête van de sportverenigingen blijkt dat er niet veel sportverenigingen hier aandacht voor hebben. Door als gemeentebestuur een project met andere partners uit te werken wensen we de kansengroepen te bereiken en tevens een voorbeeldfunctie voor de sportverenigingen te creëren. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4

3.500 euro Onderzoek noden kansengroepen Overleg met partners Project uitwerken met partners Project uitvoeren

januari-april 2008 mei-september 2008 september-december 2008 januari 2009

3.1.2. Vanaf 2009 is er een systeem uitgewerkt in samenwerking met andere partners om de deelname van kansengroepen aan gemeentelijke sportactiviteiten en het lidmaatschap van een lokale sportvereniging financieel te ondersteunen. Motivatie: uit de enquête van de sportverenigingen blijkt dat er niet veel verenigingen aandacht hebben voor kansengroepen. Het gemeentebestuur wenst door een financiële ondersteuning sportverenigingen te stimuleren om de nodige aandacht aan kansengroepen te besteden. Tevens wenst het gemeentebestuur door een financiële ondersteuning te bieden aan kansengroepen voor deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten, de drempel tot deelname te verlagen. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4

Deel van 3.1.1. (3.500 euro) Overleg met partners Uitwerken systeem Project uitwerken met partners Systeem toepassen

januari-april 2008 mei-september 2008 september-december 2008 januari 2009

20


HOOFDSTUK IV: MEERJARENPLAN INFRASTRUCTUUR 4.1. Vanaf 2008 stimuleert de sportdienst het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur De gemeentelijke sportinfrastructuur is geografisch erg verspreid over de deelgemeenten en dient via een eenvoudig reglement toegankelijk te zijn voor de bevolking. 4.1.1. Het tariefreglement wordt aangepast om het gebruik van de kantines van de gemeentelijke sportinfrastructuur te stimuleren. Motivatie: wegens de sluiting van diverse drankgelegenheden met zaal in de gemeente, is er een tekort aan locaties waar de sportclubs terecht kunnen voor de organisatie van bepaalde activiteiten. Door het aanpassen van het tariefreglement wenst het gemeentebestuur duidelijk te maken dat iedereen de gemeentelijke kantines kan huren. Financiële prognose Maatregel 1

Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6

0 euro Artikels opmaken in samenwerking met de gemeentelijke sportraad Bespreking in de subsidiëringscommissie Goedkeuring college Goedkeuring gemeenteraad Gebruikers inlichten nieuw tariefreglement Toepassen tariefreglement

februari -augustus 2008

september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 sportseizoen 2008-2009

4.1.2. Het tariefreglement wordt vereenvoudigd om de toepassing te verduidelijken. Motivatie: Het gunstige tariefreglement is te omvangrijk en te complex door de vele mogelijkheden van tariefvermindering zeker voor de hiermee niet vertrouwde bestuursleden en sportverenigingen (ook door de regelmatige wisseling van bestuursleden). Door het tariefreglement te vereenvoudigen wensen we het gebruik van de aanvraagprocedure voor de gemeentelijke sportaccommodaties te vergemakkelijken voor de bevolking en de sportclubs. Financiële prognose Maatregel 1

Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6

0 euro Artikels opmaken in samenwerking met de gemeentelijke sportraad Bespreking in de subsidiëringscommissie Goedkeuring college Goedkeuring gemeenteraad Gebruikers inlichten nieuw tariefreglement Toepassen tariefreglement

februari -augustus 2008

september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 sportseizoen 2008-2009

21


4.2. Vanaf 2008 investeert de gemeente jaarlijks in de gebruikskwaliteit van de gemeentelijke sportinfrastructuur Daar men momenteel aan bijna alle aanvragen voor de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties kan voldoen, opteert het gemeentebestuur om geen nieuwe sportinfrastructuur te bouwen maar wensen we een instandhouding van de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur.

4.2.1. Vanaf 2008 worden de sanitaire installaties in de gemeentelijke sportinfrastructuur regelmatig gecontroleerd en aangepast om te beantwoorden aan minimale eisen inzake hygiëne en netheid. Motivatie: er is de vraag van de gebruikers en gemeentebestuur naar aanleiding van de vaststellingen hieromtrent. Alle gemeentelijke sportaccommodaties dienen gecontroleerd te worden zodoende men bij defecten en/of nalatigheden onmiddellijk kan ingrijpen. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2

0 euro Overleg plegen met andere gemeentelijke diensten Toelichting gebruikers en personeel

jaarlijks jaarlijks

4.2.2. Vanaf 2008 worden noodzakelijke aanpassingen in de kleedkamers van de gemeentelijke sportaccommodaties jaarlijks uitgevoerd om de gebruikskwaliteit te verbeteren. Motivatie: door het jaarlijks aanpassen van de kleedkamers zullen de gebruikers hier meer respect voor hebben en zal de gebruikskwaliteit toenemen. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2

0 euro Oplijsten van de noodzakelijke aanpassingen Overleg met andere gemeentelijke diensten

januari – juni 2008 juli – oktober 2008

4.2.3. Vanaf 2008 worden er afspraken gemaakt tussen verenigingen en de sportdienst in verband met het gebruik en onderhoud van gemeentelijke sportinfrastructuren. Motivatie: aangezien er geen uniforme regel bestaat voor het onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties dienen er afspraken gemaakt te worden om zo de wrevel tussen diverse gebruikers te minimaliseren. Financiële prognose Maatregel 1

0 euro Afspraken opmaken in samenwerking met de gemeentelijke sportraad

februari -augustus 2008

22


Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6

Bespreking in de subsidiëringscommissie Goedkeuring college Goedkeuring gemeenteraad Gebruikers inlichten nieuwe regels Toepassen nieuwe regels

september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 sportseizoen 2008-2009

4.2.4. Vanaf 2008 worden er regels opgesteld in verband met het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur Motivatie: Om het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren, dienen er hieromtrent regels opgesteld te worden.

Financiële prognose Maatregel 1

Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6

0 euro Regels opmaken in samenwerking met de gemeentelijke sportraad Bespreking in de subsidiëringscommissie Goedkeuring college Goedkeuring gemeenteraad Gebruikers inlichten nieuwe regels Toepassen nieuwe regels

februari-augustus 2008

september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 sportseizoen 2008-2009

4.2.5. Als advies voor het schepencollege stelt de sportdienst jaarlijks in samenwerking met de sportraad een gebruikskalender op om de bezetting van de sportaccommodaties te optimaliseren Motivatie: daar jaarlijks het aantal leden, trainers, oefenstonden, wedstrijden wijzigen in de verenigingen dienen de gebruikskalenders jaarlijks opgevraagd te worden zodat deze opnieuw kunnen opgemaakt worden. Financiële prognose Maatregel 1

Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5

0 euro Opvragen aan de gebruikers voorstellen bezetting nieuw sportseizoen Kalenders opmaken Voorleggen aan de sportraad Voorleggen aan het schepencollege Gebruikers schriftelijk inlichten van de bezetting

april 2008

mei 2008 mei 2008 juni 2008 juni 2008

23


4.2.6. Vanaf 2011 wenst het gemeentebestuur de recreatieve sportvelden kwalitatief uit te bouwen door omschakeling of optimalisering van de brede mogelijkheden die het lokaal bestuur nu al ter beschikking stelt om het spontane bewegen en sporten te stimuleren. Bijlage III: inventarisatie wijkrecreatiepleinen Motivatie: uit de enquêtes kan men vaststellen dat er nood is aan ruimten waar men vrij en ongedwongen kan bewegen en/of sporten. Het Domein Hess de Lilez biedt mogelijkheden voor sportrecreatie voor senioren. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3

Overleg met andere diensten Uitwerken voorstel Uitvoeren voorstel

2009 2010 2011

4.2.7. Tegen 2011 is er een bijkomend recreatief voetbalterrein voorzien in de gemeente Motivatie: uit de enquêtes en de diverse confrontaties met jongeren door de sportdienst en politie, kan men vaststellen dat er nood is aan ruimten waar men vrij en ongedwongen kan sporten. Door een bijkomend recreatief voetbalterrein te voorzien met sociale controle kan men aan deze vraag tegemoet komen. In het kader van de herlokalisatie van de gemeentelijke basisschool de Springveer naar het gemeenschapscentrum de Grote Sleutel (dossier weerhouden door de Vlaamse Administratie als modelproject) komen er ruimten vrij. Aansluitend op het cultureel centrum de Meent hebben we ook het project evenementenhal welke mogelijkheden zal bieden voor samenwerking met de sport. Tegen 2011 dient er onderzocht te worden hoe we de open ruimte die zich situeert tussen het cc de Meent en de meeverworven parkings van het Colruytgebouw in aanmerking kunnen komen voor recreatie en sportvoorzieningen. Stedebouwkundig stellen er zich hier geen problemen. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4

Onderzoek van de bezetting van de bestaande voetbalvelden Overleg met andere diensten Uitwerken voorstel Uitvoeren voorstel

2008 2008 2009 2010

4.2.8. Tegen 2011 wordt er onderzocht of er een recreatief loopparcours en een recreatief mountainbikeparcours kan worden aangelegd. Motivatie: - voor het recreatief loopparcours: er is in de gemeente één provinciale looppiste, maar niet toegankelijk voor individuele sporters en de looppiste is reeds iedere avond volgeboekt. Gelet op de vraag van mensen uit de stuurgroep en de toenemende acties zoals Start tot Run dient er onderzocht te worden of het mogelijk is om in de gemeente een recreatief loopparcours aan te leggen.

24


- voor het recreatief mountainbikeparcours: gelet op de aangehaalde problematiek vanuit de klankbordgroep voor het bekomen van een toelating voor de organisatie van een mountainbiketocht op het grondgebied van de gemeente. Naar aanleiding van een onderhoud met het diensthoofd ruimtelijke ordening, groenbeheer en mobiliteit betreffende de onderzoeken en procedures er telkenmale dienen uitgevoerd te worden voordat men toelating kan verlenen hieromtrent. In de gemeente Beersel zijn veel individuele mountainbikers voor wie een vast parcours een extra stimulans zou zijn om hen te groeperen. Financiële prognose Maatregel 1

Start onderzoeken in overleg met 2008 andere diensten: ruimtelijke ordening, milieu, natuur en plattelandsontwikkeling

4.2.9. Vanaf 2008 overlegt de sportdienst met andere partners om de veiligheidssituatie nabij gemeentelijke sportinfrastructuur te verbeteren. Motivatie: Uit de analyse van de enquêtes en de verslagen van het toezicht houdende personeel, kan men vaststellen dat er een onveiligheidsgevoel leeft rondom bepaalde sportaccommodaties. Door overleg te plegen met andere partners en gemeentelijke diensten wensen we de twee belangrijkste oorzaken te verminderen nl: rondhangende jongeren en het niet naleven van de verkeersregels. Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3

Het in kaart brengen van de probleemsituaties Overleg met andere gemeentelijke diensten Informatiedoorstroming andere gemeentelijke diensten

januari-maart 2008 april-september 2008 wekelijks

4.2.10. Voor het initiatiezwembad in de onmiddellijke omgeving van het sportcomplex Vogelenzang dient een herbestemming uitgewerkt te worden. Motivatie: Het ongunstig arrest van de Raad van State om af te wijken van artikel 5.32.9.2.1.,§3,2 (breedte van de kades) van het Vlarem II met betrekking tot het initiatiezwembad en de noodzaak die blijkt uit de enquêtes voor bijkomende recreatiepleinen. Financiële prognose Maatregel 1

Start onderzoeken in overleg met 2008 andere diensten

25


HOOFDSTUK V: IMPULSSUBSIDIE 5.1.

Vanaf 2009 bestaat er een reglement dat een tegemoetkoming voorziet in het volgen van opleiding ter verbetering van de kwaliteit van de jeugdbegeleiding

Motivatie: ”impulsdecreet” voorziet ondersteuning ter verbetering kwaliteit jeugdbegeleiding. Door een tegemoetkoming te voorzien, wenst het gemeentebestuur via de sportclubs de jeugdbegeleiders te sensibiliseren voor het volgen van een opleiding. De sector jeugd, cultuur en sport plegen samen overleg om de verbetering van de kwaliteit van jeugdbegeleiding te verhogen.

Financiële prognose Maatregel 1 Maatregel 2

Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6 Maatregel 7

15.000 euro Bespreking met de sectoren jeugd en cultuur Artikels opmaken in samenwerking met de gemeentelijke sportraad Bespreking in de subsidiëringscommissie Goedkeuring college Goedkeuring gemeenteraad Verenigingen inlichten nieuw subsidiereglement Toepassen subsidiereglement

februari 2008 maart-augustus 2008

september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 opgave sportseizoen 2008-2009 = augustus 2009

26


BIJLAGE I: Inventarisatie gemeentelijke sportinfrastructuur

27


ALSEMBERG Voetbalveld te Alsemberg (1) Gemeenveldstraat 1652 Alsemberg Kantine: 90 zitplaatsen Kleedkamers: 2 + 1 voor de scheidsrechter

Voetbalveld te Alsemberg (1) ZoniĂŤnwoudlaan 1652 Alsemberg Kantine: 40 zitplaatsen Kleedkamers: 3 + 1 voor de scheidsrechter

BEERSEL Voetbalvelden te Beersel (2) Schoolstraat 1650 Beersel Kantine: 90 zitplaatsen Kleedkamers: 4 + 2 voor de scheidsrechter Sportcentrum "Kerkeveld", Schoolstraat 46 te 1650 Beersel Kantine: 80 zitplaatsen + vergaderruimte Belijning: - 3 volleybalvelden (1 niet geschikt voor competitie) - 1 tennisveld - 1 basketbalveld - 1 handbalveld - 1 zaalvoetbalveld - 6 badmintonvelden - 2 squashvelden Vast sportmateriaal in de zaal: - 3 x 4 sportramen - 2 x 6 touwen - 2 touwkaders - 2 basketbalkorven (1 elektronische) - 1 elektronisch scorebord - 1 elektronische scheidingswand Kleedkamers: 4 + 3 voor de scheidsrechters

28


DWORP Voetbalvelden te Dworp (2 waarvan 1 niet geschikt is voor competitie) Rilroheide 1653 Dworp Kantine: 50 zitplaatsen Kleedkamers: 4 + 2 voor de scheidsrechters Sportschuur H. Meerts, Kerkstraat te 1653 Dworp (+ aparte Budozaal) Belijning: - 1 veld: basket - 2 velden: volleybal (training) - 1 veld: volleybal (competitie) - 3 velden: badminton Vast sportmateriaal in de zaal: - 2 x 4 sportramen - 8 klimkoorden - 1 touwkader - 1 elektronisch scorebord (volley-basket) - 2 elektronisch scoreborden (judo) - 2 basketbalkorven aan de muur 4 kleedkamers + 1 kleedkamer voor de scheidsrechter muziekinstallatie (luidsprekers in de kleedkamers + 5 in de zaal)

HUIZINGEN Voetbalvelden (2) + oefenveld (1) te Huizingen Sollenbeemd 1654 Huizingen Kantine: 80 zitplaatsen Kleedkamers: 5 + 2 voor de scheidsrechters Turnzaal gemeentelijke basisschool Huizingen, Vaucampslaan te 1654 Huizingen Belijning: - 1 veld: basket - 1 veld: volleybal (competitie) - 3 badmintonvelden (niet geschikt voor competitie) Vast sportmateriaal in de zaal: - 2 x 4 sportramen - 12 klimkoorden - 2 x 4 touwkaders - 2 basketbalkorven

29


Turnzaal gemeentelijke kleuterschool, Vaucampslaan te 1654 Huizingen Sportmateriaal: - sportramen: 12 - klimtouwen: 9 - touwkader: 1

1 muur is bekleed met spiegels

LOT Voetbalvelden + oefenveld te Lot (3) (beheer door AGB) Dworpsestraat 1651 Lot Kantine: ± 90 zitplaatsen Kleedkamers: 4 + 1 voor de scheidsrechter Tennisvelden (2) in openlucht (beheer door AGB) Gemeentelijke kleine sportzaal Vogelenzang, Dworpsestraat te 1651 Lot (beheer door AGB) Belijning: - 1 veld: basket - 1 veld: volleybal Vast sportmateriaal in de zaal: - basketbalkorven: 2 (aan de muur) - klimtouwen: 12 - touwkader: 1 - ringen: 2 paar - damesrekstok: 1 - jongensrekstok: 1 - 4 x 4 sportramen: 1 Kleedkamers: 2 (mogelijkheid tot douchen in de kleedkamers voor de buitensporten). Gemeentelijke grote sportzaal Vogelenzang, Dworpsestraat te 1651 Lot (beheer door AGB) Kantine beneden: voor de buitensporten (zie voetbalvelden te Lot) ± 90 zitplaatsen Kantine boven: voor de binnensporten ± 75 zitplaatsen Belijning: - 3 volleybalvelden + 1 ingekleurd volleybalveld dwars over de lengte van de zaal - 1 tennisveld - 1 basketbalveld - 1 handbalveld - 1 zaalvoetbalveld - 3 badmintonvelden Vast sportmateriaal in de zaal: - basketbalkorven: 2 (aan de muur)

30


- 1 multifunctioneel elektronisch scorebord 4 kleedkamers + 2 kleedkamer voor de scheidsrechter

Overdekte ruimte gemeentelijke basisschool Lot, Blokbos te 1651 Lot Gevechtssportzaal

31


BIJLAGE II: Bevoegdheden van de burgemeester en schepenen

32


BIJLAGE III: Inventarisatie wijkrecreatiepleinen

 Beersel: skatepark + petanquevelden Kerkeveld en Feestzaal, Danislaan, Hess de Lilez Alsemberg: recreatief sportveld, kegelbaan Elsemheide en petanqueveld Wijk Grote Kapel Dworp: weide met 2 goals + petanqueveld Wijkplein Eegde Huizingen: Beemd recreatief sportveld/ weide met 2 goals Sint-Jansweg, petanquevelden Oudstrijdersstraat Lot: petanquevelden Langblok, Goutstouwersstraat en F. Walravensstraat

33


BIJLAGE IV: Overzicht erkende sportverenigingen

34


BIJLAGE V: Overzicht enquĂŞtes inwoners

35


BIJLAGE VI: Overzicht enquĂŞtes erkende sportverenigingen

36


BIJLAGE VII: Subsidiereglement sport

37


Namens de gemeentelijke sportraad: De secretaris, wd.

De voorzitter,

M. Beling

J.P. Van Driessche

Namens de Gemeenteraad: De Secretais,

De Burgemeester,

(get.) Dhr. Serge Rimez

(get.) Dhr. Hugo Casaer Voor eensluidend afschrift: 14 december 2007

De gemeentesecretaris,

De burgemeester

S. Rimez

H. Casaer

38


39

Sportbeleidsplan 2008 - 2013  

Sportbeleid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you