Page 1

g e m e e n t e

B EE R S E L

Rondenbos magazine NR . 142 • JANUAR I 2013

PAG

2

Nieuw college... Beste inwoner van Beersel, Op 21 december 2012 zou de wereld vergaan. Met man en muis gingen wij en onze mooie gemeente van de aard­ bol verdwijnen. Gelukkig gebeurde er niets. Wij konden in alle rust 2012 uitwuiven en 2013 toezwaaien. Een aantal Beerselaars, door u verkozen, zagen het jaar begin wel door een ietwat an­ dere bril dan gewoonlijk. Op 2 januari legden zij de eed af als schepen en/of gemeenteraadslid. Op 7 januari volgde de installatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Ikzelf mag als burgemeester de nieuwe bestuursploeg leiden. Een echt nieuwe bestuursploeg? Even kijken. Zeventien van de zevenentwintig gemeenteraads­ leden nemen voor de eerste keer een mandaat op. Elke leeftijdscategorie is vertegenwoordigd in de gemeente­ raad, waar de gemiddelde leeftijd sterk is gedaald. Dat geldt voor college én gemeenteraad. Voor het eerst ook zijn de schepenzetels gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. En na 26 jaar staat er een nieuwe burgemeester aan het roer. Ja, dit is écht een nieuwe ploeg. Meer en belangrijker nog: iedereen wil er voluit voor gaan. Onze ge­

PAG

PAG

3

4

Nieuwe gemeenteraad... Nieuwe OCMW-raad...

meente beter, mooier, aangenamer maken voor elke inwoner: dat is ons doel. Coalitie en oppositie samen willen deze opdracht echt waar­ maken. Voor u, want in Beersel draait het om u. Hoe we dat gaan doen? Vooreerst via een evenwichtig financieel beleid. Verder door te blijven werken aan: algemene veiligheid en veilig ver­ keer; goede wegen, voet- en fiets­ paden, aangepast wonen; water­ zuivering en waterbeheersing; de bescherming van groen en natuur, gekoppeld aan een verstandig afvalen energiebeleid; ons rijk vereni­ gingsleven, met dank aan onze vele vrijwilligers; ons erfgoed koesteren en cultuur toegankelijk maken; een doordachte ruimtelijke ordening met het land van Teirlinck als groene long; een Vlaams beleid met de klem­ toon op integratie en inburgering; inzet voor de Noord-Zuidproblematiek; solidariteit en vech­ ten tegen kansarmoede bij ons; integratie en sterk sociaal weef­ sel via wijk­ werking; degelijk on­ derwijs, goede kinderopvang, uitgaansmogelijk­heden voor jonge­ ren en jeugd­lokalen; seniorenbeleid met aandacht voor ontspanning, vorming en aangepaste zorg; sport voor iedereen; werkgelegenheid en

ondernemerschap. Kortom: wij gaan hard wer­ ken. We houden u graag op de hoogte van onze vor­ deringen. We zullen luisteren naar uw vragen en suggesties en deze toetsen aan praktische en financiële haal­ baarheid. Voor de concrete uitwerking kunnen wij als bestuur en u als inwoner rekenen op een sterk team van professionele medewerkers. Ik ken de gemeentelijke administratie en arbeiders goed. Ik weet dat zij zich andermaal hard zullen inzetten om de beleidskeuzes van het bestuur te verwezenlijken. Beersel is ook hùn gemeente. Om de nieuwe start te vieren en u persoonlijk onze allerbeste wensen voor 2013 te kunnen over­ maken, nodig ik u namens de nieuwe bestuursploeg graag uit om samen het glas te heffen op zondag 3 februari (meer info? Lees blz. 4!). Intussen wens ik u alvast een aange­ name kennismaking op papier met de kersverse gemeente- en OCMWraadsleden.

Hugo Vandaele, burgemeester in naam van het voltallige schepencollege, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 2013-2018


College van burgemeester en schepenen 2013 - 2018 10

3

1

2

4 7

6

8 5

9

De Beerselse coalitie (CD&V, Spa.groen, Open VLD) neemt onder de leiding van burgemeester Hugo Vandaele een frisse start. Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert één keer per week achter gesloten deuren. De vergadering wordt bijgewoond door de gemeentesecretaris (10). De secretaris staat aan het hoofd van de gemeentelijke administratie en stelt de collegeverslagen op. Voor de legislatuur 20132018 zetelen in het college van burgemeester en schepenen van Beersel de volgende leden:

De COLLEGELEDEN en hun bevoegdheden 1. Hugo Vandaele (CD&V) Nachtegaallaan 35, 1653 Dworp E: hugo.vandaele@beersel.be Burgemeester, bevoegd voor: politie, personeel, technische uitvoeringsdiensten, burgerlijke stand, communicatie en onthaal, begraafplaatsen, ruimtelijke ordening. 2. Eddy Deknopper (CD&V) Eegde 9, 1653 Dworp E: eddy.deknopper@beersel.be 1ste schepen en schepen bevoegd voor:

financiën, AGB, informatica, cultuur, bibliotheek, CC De Meent, erfgoed, monumentenzorg, sport, verenigingen en vrijwilligers. 3. M ichel RUYKENS (*) (Sp.a-Groen) Herman Teirlinckplein 6, 1650 Beersel E: michel.ruykens@beersel.be Schepen bevoegd voor: mobiliteit en verkeer, werkgelegenheid, jaarmarkten, pensioenen en verzekeringen 4. Jo VANDER MEYLEN (CD&V) Kloosterweg 16, 1652 Alsemberg E: jo.vandermeylen@beersel.be Schepen bevoegd voor: onderwijs,BKO, basiseducatie, speelpleinwerking, jeugdbeleid, scholenbouw. 5. Sonja ZELCK-BOSMANS (CD&V) Reiberg 21, 1654 Huizingen E: sonja.bosmans@beersel.be Schepen bevoegd voor: burger en integratie, wonen en wijkwerking, gelijke kansen, gezondheid en preventie, toerisme en musea.

6. H ilde ECKER (CD&V) Dennenlaan 2, 1653 Dworp E: hilde.ecker@beersel.be Schepen bevoegd voor: openbare werken, integraal waterbeleid, locale economie, landbouw, Vlaams en Europees beleid. 7. Veerle LEROY (Sp.a-Groen) Beukenbosstraat 108,1652 Alsemberg E: veerle.leroy@beersel.be Schepen bevoegd voor: milieu, Land van Teirlinck, patrimonium, energie, afvalbeheer, Noord- Zuidwerking. 8. Sonia Vanwanseele (CD&V) Sint-Jansweg 8, 1654 Huizingen E: sonia.vanwanseele@beersel.be OCMW-voorzitter en schepen bevoegd voor: OCMW, kinderkribbe, welzijn en gezin, seniorenbeleid. (*) Michel Ruykens wordt op 1 januari 2016 opgevolgd door Gilbert WOUTERS (Open VLD - kleine foto, nr. 9). Hij zal bevoegd zijn voor: mobiliteit en verkeer, werkgelegenheid, jaarmarkten, pensioenen en verzekeringen, locale economie.


Gemeenteraad 2013 - 2018 De volwassen inwoners van onze gemeente kiezen om de zes jaar hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. In Beersel telt de gemeenteraad 28 leden: de burgemeester, zeven schepenen (waaronder de ocmwvoorzitter) en 20 gemeenteraadsleden. Ook de gemeentesecretaris (Serge Rimez - nr. 29 op de foto), de gemeenteontvanger en de korpschef van de lokale politie wonen de gemeenteraadszittingen bij. De gemeenteraadsbeslissingen worden uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen. Voor de legislatuur 2013-2018 zetelen in de gemeenteraad van Beersel de volgende leden: BURGEMEESTER 1. Hugo VANDAELE (CD&V) Nachtegaallaan 35, 1653 Dworp (CD&V) SCHEPENEN 2. Eddy DEKNOPPER (CD&V) Eegde 9, 1653 Dworp 3. Michel RUYKENS (Sp.a-Groen) (*) Herman Teirlinckplein 6, 1650 Beersel 4. Jo VANDER MEYLEN (CD&V) Kloosterweg 16, 1652 Alsemberg 5. Sonja ZELCK-BOSMANS (CD&V) 26

17

3

4

21

27

* Michel Ruykens wordt op 1 januari 2016 opgevolgd door Gilbert WOUTERS (Open VLD) GEMEENTERAADSLEDEN 9. Gilbert WOUTERS (Open VLD) Halleweg 64, 1653 Dworp 10. Barbara DANIS (Open-Beersel) Halderbosstraat 76, 1653 Dworp 11. Peter MEERTS (CD&V) Pastoriestraat 34, 1651 Lot 12. Anne MIKOLAJCZAK-SACRÉ (UB) Donderveldstraat 49, 1651 Lot 13. Simonne CLAESSENS (UB) Donderveldweg 4, 1653 Dworp 14. Ben WEYTS (N-VA) Oudstrijdersstraat 24C, 1654 Huizingen 15. Annie CASAER - DE REYMAEKER (CD&V) Kraakbessenlaan 17, 1652 Alsemberg 16. Bruno LERMINIAUX (N-VA) Klarissenbos 21, 1651 Lot 17. Erik MOSSELMANS (N-VA) Winderickxplein 18/0104, 1652 Alsemberg

11 10

13

24

2

18

20 1

19

6 8

15

18. Marc DESMEDT (CD&V) Beukenlaan 26, 1653 Dworp 19. Kristien VANHAVERBEKE Dehertogh (N-VA) Laarheidestraat 32, 1650 Beersel 20. Willem VANDENBUSSCHE (N-VA) ’t Heiken 7, 1652 Alsemberg 21. Erwin ROSSEEL (N-VA) Nering 44, 1650 Beersel 22. Marina TEUNISSE-DEVILLE (N-VA) Alsembergsesteenweg 733, 1653 Dworp 23. Elsie DE GREEF (N-VA) Rastelbos 18, 1653 Dworp 24. Petra BACKAERT (CD&V) Beerselsestraat 4, 1651 Lot 25. Gaëtan DECKERS (UB) Grootbosstraat 137, 1652 Alsemberg 26. Maarten MOTTÉ (Sp.a-Groen) Laarheidestraat 95/0303, 1650 Beersel 27. Yavin KOLINSKY (UB) Dachelenbergstraat 117, 1650 Beersel

Reiberg 21, 1654 Huizingen 6. Hilde ECKER (CD&V) Dennenlaan 2, 1653 Dworp 7. Veerle LEROY (Sp.a-Groen) Beukenbosstraat 108, 1652 Alsemberg 8. Sonia VAN WANSEELE (CD&V) Sint-Jansweg 8, 1654 Huizingen

22

28. Op 30 januari legt Jean DEBRAEL (CD&V) de eed af als gemeenteraadslid.

9 23

29

7

16

14

25 5

12


Raad voor maatschappelijk welzijn 2013 - 2018

Op maandag 7 januari 2013 werd de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn geïnstalleerd door burgemeester Hugo Vandaele. Sonia Van Wanseele werd andermaal voorgedragen als en verkozen tot OCMW- voorzitter. Zij staat dus voor de komende zes jaar opnieuw aan het roer van het Beerselse OCMW. In dezelfde zitting werden ook de leden verkozen van het Vast Bureau, dat zich bezig houdt met aangelegenheden van dagelijks bestuur, en het Bijzonder Comité Sociale Dienst, dat vooral bevoegd is voor individuele

hulpverlening aan het cliënteel. Deze leden maken deel uit van de ploeg die het OCMW de komende jaren zal besturen (van links naar rechts op de foto): • Ann Van Horenbeeck (NV-A) (lid Comité) • Gilbert Wouters (Open VLD) (lid Bureau) • Lieve Van Cutsem (N-VA) • Willy Vanderrusten (Sp.a-Groen) • Maarten Motté (Sp.a-Groen) (lid Comité)

• • • • • • • •

Sonia Van Wanseele (CD&V) (Voorzitter) Marc Leemans (Secretaris) Hugo Vandaele (CD&V) (Burgemeester) Luc Vanluchene (CD&V) (lid Bureau) Marc Beling (N-VA) (lid Bureau) Annie Leemans (Open Beersel) Nadine Maes (CD&V) (lid Comité); Simone Claessens (UB)

Niet vergeten:

Nieuwjaarsreceptie zondag 3 februari 2013 - U komt toch ook? Beersel is een fijne gemeente om in te wonen, te werken, te leven. Maar Beersel zou Beersel niet zijn zonder u. U werkt immers mee om van onze gemeente een echte thuis te maken voor u en de mensen rondom u. Het nieuwe gemeentebestuur beseft dit. Wij willen dan ook samen met u een frisse start nemen. Daarom nodigen wij u van ganser harte uit om samen met ons het nieuwe (werk)jaar en de nieuwe legislatuur in te luiden. We doen dit tijdens een feestelijke receptie op zondag 3 februari. Waar?

Foyer CC de Meent

Programma? Vanaf 10.30 u: welkom met tijd voor een gezellige babbel met bekende en nieuwe gezichten 11.15 u • toespraak burgemeester • huldiging Hugo Casaer als ereburgemeester • toespraak kinderburgemeester • huldiging Piet Onnockx als ereburger OPGELET! Om organisatorische redenen vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen (graag met vermelding van het aantal mensen dat u meebrengt) uiterlijk op 25 januari via E info@beersel.be • T 02 359 17 32 • F 02 359 17 34

COLOFON

Het gemeentelijk infoblad Rondenbosmagazine is een uitgave van het gemeentebestuur van Beersel en wordt in de deelgemeenten ( Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot) via huis-aan-huis-bedeling verspreid op een oplage van 11.000 exemplaren

Verantwoordelijke uitgever

College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beersel Alsembergsesteenweg 1046 •1652 Alsemberg • E info@beersel.be • T 02 359 17 17 • Www.beersel.be

Beersel op facebook & twitter

http://www.facebook.com/Beersel •

@GemeenteBeersel, #beersel

Rondenbosmagazine januari 2013 - nr. 142  

Rondenbosmagazine