Page 1

Spis treÊci

Gi´tarki do pr´tów zbrojeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi´tarki do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwinciarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwintownice do rur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imad∏a do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamery inspekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanistry do benzyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klucze administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajaki do szk∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lejki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miarki do oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mierniki przep∏ywowe do oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mieszad∏a mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia do czyszczenia kanalizacji . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia do glazury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia okrawajàce do kraw´dzi p∏yt i rur . . . . . . . . . . Narz´dzia murarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzia zaciskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzie rozpierajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obcinaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odt∏uszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odsysacz oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olejarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olejarki t∏okowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelengator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi∏y otworowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompy do beczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompy do prób ciÊnieniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompy do smarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praski do zakaƒczania rurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrobaczki do betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzynki narz´dziowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzynie narz´dziowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smarownice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spryskiwacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodki antykorozyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodki smarne - pasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârodki smarne - smary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stojaki robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uchwyty do szk∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiertnice diamentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wycinarka otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamra˝arki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawory spustowe do beczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiornik zu˝ytego oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚∏obiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwijaki w´˝y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

W tym rozdziale, wyró˝nionym danym kolorem, znajdujà si´ nast´pujàce produkty: 997 1027 1023 1022 1003 1038 1073 1001 960 1062 1061 1070 983 1032 987 1012 969 1017 1016 1004 1087 1072 1051 1064 1041 1013 1019 1066 1031 1049 1015 986 963 1004 1045 1053 1088 1084 1083 1003 962 1019 1018 1021 1071 1072 1025 1071

959 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 959))


Narz´dzia budowlane P´dzle malarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

P´dzle do grzejników KGC. Silverline. P´dzel do grzejników centralnego ogrzewania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16837 Nr mm

-0104 5968 7x70

KGC. P´dzel do grzejników. Z ràczkà drewnianà i czarnym w∏osiem o gruboÊci 16 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16855 Nr mm

-0101 5232 70

Wa∏ek kolczasty KGC. Wa∏ek kolczasty.Wykonany z tworzywa polietylenowego. Przeznaczony do usuwania p´cherzy powietrznych z masy pod∏ogowej wylewanej. Przy pracy z masami wielokomponentowymi umyç bezpoÊrednio po u˝yciu. Unikaç d∏u˝szego trzymania w rozpuszczalniku.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kolców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16377 Nr mm mm

-0100 5463 500 11

-0209 5498 500 35

Wa∏ki

KGC. Wa∏ek jednorazowy z d∏ugim w∏osiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16378 Nr mm

-0109 5241 180

Narz´dzia szklarskie Krajaki do szk∏a Z krà˝kami stalowymi Silberschnitt. Z szeÊcioma krà˝kami stalowymi. G∏ówka niklowana. Ze sp∏aszczonà r´kojeÊcià drewnianà. Pakowany pojedynczo, w pude∏ku kartonowym. Krajaki do szk∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do szk∏a o grub.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2973 Nr mm mm szt

-0108 100.0 135 3-6 12

Krà˝ki zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2974 Nr szt

-0107 102.1 12

Rozetka z 6 krà˝kami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2975 Nr szt

-0106 101.0 12

960 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 960))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia szklarskie Krajaki do szk∏a

Krajaki do szk∏a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do szk∏a o gruboÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12683 Nr mm mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Z krà˝kami stalowymi Silberschnitt. Bardzo mocny. Z szeÊcioma krà˝kami stalowymi. Niklowany. Z p∏askim, lakierowanym trzonkiem drewnianym. W plastikowym etui. Zapasowe krà˝ki i rozetki 2974 i 2975 str. 960. -0108 110.0 130 3-6

Z krà˝kami w´glikowymi Silberschnitt. Z krà˝kiem z w´glików spiekanych, oszlifowanym na diament. R´kojeÊç plastikowa. W r´kojeÊci znajduje si´ Êlizgacz plastikowy, który zak∏ada si´ na g∏owic´ przy krojeniu wzd∏u˝ linia∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1233 Nr mm g

-0106 428.0 115 50

Silberschnitt. Z krà˝kiem z w´glików spiekanych osadzonym w bardzo lekkiej g∏owicy tnàcej. O bardzo precyzyjnym i ∏atwym prowadzeniu. Do szk∏a o gruboÊci 2-12 mm. Krà˝ek nie jest wymienny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4951 Nr mm

-0100 2004.0 175

Silberschnitt. Z krà˝kiem z w´glików spiekanych, oszlifowanym na diament z kàtem 135°, osadzonym w wymiennej g∏owicy. Trzonek z mosiàdzu, b´dàcy jednoczeÊnie pojemnikiem oleju. Olej podawany jest na krà˝ek tnàcy przy dociÊni´ciu narz´dzia do krojonego szk∏a. Gumowy uchwyt do palców. Dostarczany z szerokà g∏ówkà tnàcà (g∏ówka wàska wyst´puje wÊród akcesoriów opcjonalnych).

Krajak do szk∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1242 Nr mm g

-0105 448.8 165 78

G∏ówka wàska 4010.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1215

-0207

G∏ówka szeroka 4010.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1215

-0306

Do wycinania okràg∏ych otworów Silberschnitt. Z przyssawkà gumowà s∏u˝àcà do mocowania krajaka do szk∏a. Rami´ mosi´˝ne z podzia∏kà do bezpoÊredniego odczytu Êrednicy wycinanego otworu. Zapasowe rozetki z krà˝kami tnàcymi 2975. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4966 Nr mm

-0103 511.0 90-600

961 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 961))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia szklarskie Szczypce do ∏amania szk∏a

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Silberschnitt. Z odlewu aluminiowego. Do kontrolowanego od∏amywania szk∏a milimetr po milimetrze. Dzi´ki regulowanej p∏ytce dociskowej mo˝liwe jest równie˝ od∏amywanie wàskich pasków szk∏a oraz wybraƒ krzywoliniowych. Ze spr´˝ynà powrotnà. Do szk∏a o gruboÊci do 5 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0752 Nr mm

-0109 700.0 200

Silberschnitt. Z pojedynczym przegubem. Do ∏amania szk∏a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silberschnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4952 Nr mm mm

-0109 5008020 24 200

Uchwyty do szk∏a Veribor. Z silnà przyssawkà gumowà. Korpus z plastiku.

Uchwyty do szk∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. krà˝ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2733 Nr ok. kg mm kg

-0109 600.1 30 120 0.4

Krà˝ek gumowy zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2733 Nr

-0208 610.0

Veribor. Z przyssawkà gumowà o bardzo silnym dzia∏aniu, wyposa˝onà w trzy pierÊcienie uszczelniajàce. Posiada wbudowanà r´cznà pompk´ pró˝niowa. Korpus o mocnej konstrukcji z aluminium. Nadaje si´ do wi´kszoÊci materia∏ów, jak marmur, szk∏o, blacha, tworzywa sztuczne, p∏yty laminowane. Dostarczany w torbie plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. przyssawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3455 Nr ok. kg mm

-0103 601 150 210

Veribor. Z dwiema mocnymi przyssawkami gumowymi. Korpus z plastiku. Posiada otwór przelotowy (Êr. 20 mm) wzd∏u˝ r´kojeÊci, do podnoszenia przy pomocy rury, drà˝ka lub tp.

Uchwyt do szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. przyssawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2984 Nr ok. kg mm kg

-0105 602.1 60 120 0.55

Zapasowy krà˝ek gumowy z dêwignià napinajàcà, spr´˝ynà, klockiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2984 Nr

-0204 614.0

Veribor. Z dwiema silnymi przyssawkami gumowymi. Przegubowy, dopasowujàcy si´ do powierzchni lekko wygi´tych. Korpus z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do podnoszenia wygi´tych obiektów, jak szyby samochodowe, blachy itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. przyssawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3453 Nr ok. kg mm

-0105 602.2 45 120

Veribor. Z trzema silnymi przyssawkami gumowymi. Dêwignie napinajàce poliamidowe. Korpus z ˝eliwa.

Uchwyt do szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. przyssawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2985 Nr ok. kg mm kg

-0104 603.0 BL 100 120 1.6

Zapasowy krà˝ek gumowy z dêwignià napinajàcà, spr´˝ynà, klockiem . . . . . . . . . . . . . . . . Veribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2984 Nr

-0204 614.0 BL

962 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 962))


Narz´dzia budowlane Pochwy narz´dziowe Pas stolarski

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Teng Tools. TaÊma nadgarstkowa z p∏ytkà magnetycznà, do utrzymywania wkr´tów lub gwoêdzi w zasi´gu r´ki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17320 Nr mm szt

-0108 583M 340 48

Plecak

Teng Tools. Z tkaniny poliestrowej, dno z tworzywa piankowego EVA. Wyposa˝ony w kieszenie zewn´trzne na mniejsze narz´dzia, oraz du˝à przegrod´ na narz´dzia wi´ksze. Plecak mo˝na równie˝ nosiç za ràczk´ znajdujàcà si´ u góry.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17315 Nr mm mm mm kg

-0103 TCSB 430 380 230 1.29

Walizki narz´dziowe

Teng Tools. Z tkaniny poliestrowej. Wyposa˝ona w metalowà ràczk´ do przenoszenia i pas na rami´. Wydzielony przedzia∏ u do∏u, który w TCSB20 mieÊci 3 zestawy TT. Kieszenie z zewnàtrz torby oraz uchwyty do mniejszych narz´dzi wewnàtrz.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17315 Nr mm mm mm kg

-0202 TCSB16 410 280 300 2.9

-0301 TCSB20 520 280 365 4.3

Skrzynki narz´dziowe Teng Tools. Tworzywowa skrzynka do narz´dzi. Wyposa˝ona w aluminiowà r´kojeÊç do przenoszenia. Z matà gumowà na dnie, oraz nó˝kami gumowymi od spodu. Przeznaczona do wstawiania do górnych skrzynek narz´dziowych Teng Tools. ¸atwa do przenoszenia, do stosowania w chwilowych miejscach pracy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11757 Nr mm mm mm kg

-0101 TCA05 476 202 80 0.5

963 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 963))


Narz´dzia budowlane

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Skrzynki narz´dziowe

Teng Tools. Pusta czerwona skrzynka tworzywowa mieszczàca 3 zestawy wstawiane (typu TC o wymiarach 265x142x50 mm). Z zamykaniem zatrzaskowym i sk∏adanym uchwytem. Od spodu wyposa˝ona w przeciwpoÊlizgowe nó˝ki gumowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. zewn. BxDxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11464 Nr mm kg

-0105 TC-3 470x320x65 1.4

Teng Tools. Z lakierowanej na czerwono blachy. Pi´ç zasobników. Zamykana na k∏ódk´.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17305 Nr mm mm mm kg

-0105 TC540 530 220 350 7.3

Teng Tools. Zestaw czterech kó∏ek z tworzywa sztucznego, osadzonych obrotowo, do zamontowania pod skrzynkà narz´dziowà TC540.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17306 Nr mm

-0104 TC-540W 40

Teng Tools. Z tworzywa sztucznego. Z przegródkami wewnàtrz skrzynki. Wyposa˝ona w dwa zamki zatrzaskowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17314 Nr mm mm mm kg

-0104 TCP445 445 240 202 2.30

Stanley. Z ciemnoszarego tworzywa sztucznego z jasnoszarà pokrywà. ˚ó∏ty wstawiany pojemnik z przegródkami i r´kojeÊcià. Wybranie umo˝liwiajàce zamykanie na k∏ódk´. Nr 1-92-766 z zamkiem zatrzaskowym. Nr 1-92-768 z dwoma zamkami zatrzaskowymi. Pojemnik wstawiany ma dwa pomieszczenia z pokrywkà, oraz 3 lub 6 przegródek. Pokrywa mo˝e byç u˝ywana jako blat roboczy, posiada szczelin´ z podzia∏kà - na pi∏´.

4471-0200

4471-0309

Nr art. . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . Wys. . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . .

964 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 964))

4471 Nr mm mm mm kg szt

-0200 1-92-766 15 396 216 164 0.8 1

-0309 1-92-768 26 654 278 280 3.1 2


Narz´dzia budowlane Skrzynki narz´dziowe Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17314 Nr mm mm mm kg

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Teng Tools. Z tworzywa sztucznego. Z dwoma pojemnikami asortymentowymi w pokrywie. Z przegródkami wewnàtrz skrzynki. Wyposa˝ona w dwa zamki zatrzaskowe.

-0203 TCP445C 445 240 202 2.6

Stanley. Skrzynka narz´dziowa z tworzywa sztucznego, z wyciàganà szufladà, do mniejszych narz´dzi. W pokrywie dwa wyjmowane pojemniki asortymentowe. Zamki z plastiku.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

13706 Nr mm mm mm kg szt

-0109 1-92-116 400 254 182 1,1 6

-0208 1-92-120 484 275 235 1,6 6

-0307 1-92-146 563 315 285 2,6 3

13706-0109

Stanley. ˚ó∏ta skrzynka narz´dziowa z tworzywa sztucznego, z d∏ugim zawiasem metalowym. Szerokie zamki metalowe. Wyciàgana szuflada. Na pokrywie znajduje si´ rowek pryzmatyczny, u∏atwiajàcy prac´ z rurami i elementami drewnianymi. Kszta∏t skrzynki jest tak opracowany, by umo˝liwiaç ustawianie skrzynek jedna na drugiej (o tym samym rozmiarze).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

17266 Nr mm mm mm kg szt

-0102 1-95-612 500 293 222 2.4 4

-0201 1-95-613 575 293 222 2.7 4

-0300 1-95-614 650 293 222 3.1 4

Stanley. Skrzynka narz´dziowa Pro wykonana z tworzywa sztucznego, z ochraniaczami na naro˝ach. Do mniejszych narz´dzi, z wyjmowanym pojemnikiem. Okucia metalowe umo˝liwiajàce zamykanie na k∏ódk´.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13707 Nr mm mm mm kg szt

-0108 1-92-258 650 268 268 3,2 6

Stanley. Typ FatMax. Przewoêna skrzynka narz´dziowa, wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposa˝ona w dwa kó∏ka i wyciàganà r´kojeÊç. Dwie szuflady na narz´dzia, oraz szeÊç od∏àczanych pojemników na drobne akcesoria.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16146 Nr mm mm mm kg

-0100 1-94-747 612 405 637 12

965 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 965))


Narz´dzia budowlane

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Skrzynki narz´dziowe

16147-0208

16147-0307

16147-0109

Stanley. 1-95-621 ˚ó∏ta przewoêna skrzynka narz´dziowa z wyjmowanymi szufladami - mniejszymi na drobne akcesoria i jednà wi´kszà na np. elektronarz´dzia. 1-95-622 FatMax Szara przewoêna skrzynka narz´dziowa, wykonana z metalu i tworzywa sztucznego, z wyjmowanymi szufladami - mniejszymi na drobne akcesoria i jednà wi´kszà na np. elektronarz´dzia. 1-94-850 FatMax. Przewoêna skrzynka narz´dziowa, wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposa˝ona w dwa kó∏ka i r´kojeÊç do ciàgni´cia/podnoszenia. Wodoszczelna pokrywa. Wiele funkcji u∏atwiajàcych przechowywanie narz´dzi. Zamykana na klucz.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16147 Nr mm mm mm kg

-0208 1-95-621 570 410 720 12

-0307 1-95-622 570 400 915 16.4

-0109 1-94-850 920 520 440 13

Stanley. Wodoszczelna skrzynka narz´dziowa z mocnego tworzywa sztucznego. Wyjmowany pojemnik wewn´trzny. Okucie ze stali nierdzewnej umo˝liwia zamkni´cie na k∏ódk´.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15101 Nr mm mm mm kg szt

-0105 1-93-935 710 308 285 4,5 4

Stanley. Z tworzywa sztucznego. Skrzynka przewoêna, z dwoma kó∏kami i r´kojeÊcià do ciàgni´cia lub przenoszenia. Dwa wstawiane pojemniki, dolny 12- przegródkowy. Oba pojemniki wyposa˝one w r´kojeÊç do noszenia. Ponadto za∏àczony jest specjalny szablon Êrenicowy wykonany z plastiku, z przymiarem kreskowym. Pokrywa pojemnika wewn´trznego posiada dwie przegródki na groty wkr´takowe i gwoêdzie lub Êruby, oraz haki do podnoszenia lub zamocowania. Pokrywa posiada szczelin´ z podzia∏kà - na pi∏´. Skrzynka mo˝e byç równie˝ u˝ywana jako sto∏ek do siedzenia lub jako stó∏ roboczy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9997 Nr mm mm mm kg

-0105 1-92-703 620 380 420 6.9

Stanley . Przewoêna skrzynka narz´dziowa wyposa˝ona w kó∏ka. Z tworzywa sztucznego. Z wyjmowanà skrzynkà wewn´trznà oraz umieszczonymi w pokrywie, wyjmowanymi pojemnikami na ma∏e elementy. Zewn´trzne kieszenie na narz´dzia. Wyciàgana teleskopowo r´kojeÊç transportowa, wykonana ze stali. Szerokie zamki metalowe. Na pokrywie znajduje si´ rowek pryzmatyczny, u∏atwiajàcy prac´ z rurami i elementami drewnianymi. Mocne kó∏ka jezdne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

966 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 966))

17262 Nr mm mm mm kg szt

-0106 1-92-083 370 610 420 6.25 2


Narz´dzia budowlane Skrzynki narz´dziowe

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Stanley. Z tworzywa sztucznego. Przewoêna - wyposa˝ona w dwa kó∏ka. Zbudowana z 4 cz´Êci. Cz´Êç górna z jednà skrzynkà wstawianà - pokrywa z otworem do pi∏y, z podzia∏kà. Cz´Êç Êrodkowa zawiera trzy szuflady. Ka˝da z szuflad posiada przegródki. Cz´Êç dolna z odchylanym pojemnikiem na wi´ksze narz´dzia lub maszyny. Na jednym z krótszych boków znajduje si´ uchwyt do pi∏y r´cznej lub poziomnicy. Teleskopowy uchwyt transportowy, dzia∏ajàcy jako hamulec.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4414 Nr mm mm mm kg

-0101 1-92-279 480 300 800 8.1

Stanley. Przewoêna skrzynka rozk∏adana, z wieloma mo˝liwoÊciami co do rozmieszczenia narz´dzi. Z od∏àczanym pojemnikiem, pewnà liczbà przegródek i du˝ym pojemnikiem na dole, do wi´kszych narz´dzi itp. Solidne okucie z przodu umo˝liwia zamkni´cie na klucz ca∏ego zespo∏u. Ràczka wyciàgana teleskopowo i mocne kó∏ka gumowe u∏atwiajà transport.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . .

15100 Nr mm mm mm kg szt

-0106 1-94-210 520 350 740 9,6 2

Teng Tools. Typ Mega Rosso. Z lakierowanej na czerwono blachy stalowej. Wyposa˝ona w wyk∏adzin´ gumowà na dnie, nó˝ki gumowe i 2 wyjmowane podstawki do nasadek wykonane z aluminium, oraz po 30 szt. spr´˝ystych uchwytów do nasadek o rozmiarze chwytu 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3588 Nr mm mm mm kg

-0202 TC450 450 200 200 5.5

Wózki narz´dziowe Stanley. Z tworzywa sztucznego i z metalu. Mocna teleskopowa r´kojeÊç transportowa. Dwa mocne kó∏ka jezdne 175 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17265 Nr mm mm mm kg

-0103 1-95-828 650 400 430 8.5

967 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 967))


Narz´dzia budowlane

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Wózki narz´dziowe Stanley. Skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego i z metalu. Skrzynka górna zdejmowana, wewn´trzna wyciàgana w formie szuflady. Mocna, teleskopowa r´kojeÊç transportowa. Du˝a, mocna skrzynka metalowa do transportu narz´dzi. Dwa mocne kó∏ka jezdne 175 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´bokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17264 Nr mm mm mm kg

-0104 1-95-832 650 390 640 10

Kozio∏ do pi∏owania

Stanley. Kozio∏ Junior. Z tworzywa sztucznego. Sk∏adany, dla przechowywania. Dostarczane po 2 szt. Mogà byç u˝ywane jako podstawa blatu roboczego.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14694 Nr mm mm kg szt

u∏atwienia

-0101 1-92-038 780 570 340 4

Stanley. Kozio∏ Teleskop. Wykonany z tworzywa sztucznego, z nogami aluminiowymi, które mo˝na wyciàgaç i blokowaç w 8 po∏o˝eniach. Dwa wyci´cia pod belki drewniane 40 x 35 mm, które mogà s∏u˝yç np. jako wzmocnienie blatu roboczego. Sk∏adane, dla u∏atwienia przechowywania. Dostarczane po 2 szt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najmniejsza wysokoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najwi´ksza wysokoÊç robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. obcià˝enie pary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14693 Nr mm mm mm kg szt

-0102 1-92-980 795 990 685 1150 3

Stó∏ roboczy

Stanley. Stó∏ roboczy/wózek transportowy, sk∏adany. W stanie roz∏o˝onym u˝ywany jako stó∏ roboczy, z mo˝liwoÊcià zamocowania imad∏a, po z∏o˝eniu - jako wózek transportowy. ¸atwy do przewo˝enia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

968 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 968))

14338 Nr mm mm

-0103 1-93-972 930 480


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnie nierdzewne Zalety i wady: Zalety:

Narz´dzie nie rdzewieje – wykonane z blachy nierdzewnej. ¸atwiejsze wykonawstwo – nie trzeba szlifowaç, ani polerowaç, zatem ni˝sza cena.

Wady:

Blacha nierdzewna ma jednakowà gruboÊç, nie zmniejszajàcà si´ w kierunku wierzcho∏ka jak kielnie szlifowane. Przez to zmniejsza si´ elastycznoÊç, narz´dzie jest sztywniejsze.

KGC. Kielnia murarska Axel. Do wykonywania muru z cegie∏ lub bloczków. Wykonana ze stali nierdzewnej, z toczonà owalnie, nielakierowanà r´kojeÊcià, zapewniajàcà bardzo dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16334 Nr mm mm

-0102 5310 260 250

KGC. Kielnia murarska Putte do stawiania murów z cegie∏ i bloczków. Ze stali nierdzewnej, z r´kojeÊcià nielakierowanà, toczonà na owal.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16850 Nr mm mm

-0106 5311 220 210

KGC. Kielnia murarska Aron. Do wykonywania muru z cegie∏ lub bloczków. Bardzo por´czna. Wykonana ze stali nierdzewnej, z toczonà owalnie, nielakierowanà r´kojeÊcià, zapewniajàcà bardzo dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16335 Nr mm mm

-0101 5312 220 160

KGC. Kielnia murarska Uno. Klasyczna kielnia do wykonywania muru z cegie∏ lub bloczków, i do tynkowania. Wykonana ze stali nierdzewnej, z toczonà owalnie, nielakierowanà r´kojeÊcià, zapewniajàcà jak najlepszy chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16336 Nr mm mm

-0100 5313 250 230

969 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 969))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnie murarskie KGC. Kielnia murarska. Z mocnej blachy stalowej 1,25 mm, o gruboÊci szlifowanej zbie˝nie, z r´kojeÊcià nielakierowanà dla zapewnienia lepszego chwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16338 Nr mm mm

-0108 5323 220 200

KGC. Kielnia murarska typu norweskiego. Z mocnej blachy stalowej 1.25 mm, szlifowanej zbie˝nie.

Nr art. . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . LxB ............

17677 Nr mm

-0105 5319 200x148

-0204 5321 240x175

Eskimo. Model berliƒski. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . .

6956 mm mm

-0100 220 200

-0209 240 215

Jung Henkelmann. Model berliƒski. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art.. . . . . . Jung . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . Szer. . . . . . . .

2885 Nr mm mm

-0154 612200 200 180

-0204 612220 220 200

-0303 612240 240 220

-0402 612260 260 240

Jung Henkelmann. Model norweski. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . .

4965 Nr mm mm

-0104 616200 200 148

-0203 616220 220 160

Kielnie tynkarskie

KGC. Kielnia tynkarska Björn. Do zapraw tynkarskich, spirytusowych i gruntujàcych. Wykonana ze stali nierdzewnej, z toczonà owalnie, nielakierowanà r´kojeÊcià, zapewniajàcà bardzo dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

970 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 970))

16332 Nr mm mm

-0104 5300 280 250


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16333 Nr mm mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnie tynkarskie KGC. Kielnia tynkarska Nalle. Do zapraw tynkarskich, spirytusowych i gruntujàcych. Wykonana ze stali nierdzewnej, z toczonà owalnie, nielakierowanà r´kojeÊcià, zapewniajàcà bardzo dobry chwyt. -0103 5302 250 220

Kielnie ostre

KGC. Kielnie ostre. Szlifowane zbie˝nie, z nielakierowanà r´kojeÊcià drewnianà, zapewniajàcà dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . .

16341 Nr mm mm

-0103 5340 120 70

-0202 5341 140 80

-0301 5342 160 90

Eskimo. Model Disston. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . .

6957 mm

-0109 140

-0208 160

Jung. Model Disston. Ze stali nierdzewnej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4916 Nr mm

-0104 291140 140

Jung Henkelmann. Model Disston. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art.. . . . . . Jung . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . Opak. . . . . . .

2891 Nr mm szt

-0107 691130 130 10

-0206 691140 140 10

-0305 691165 165 10

-0404 689180 180 1

Kielnie do uk∏adania p∏ytek

KGC. Kielnie do uk∏adania p∏ytek. Z mocnej blachy stalowej 1,25 mm, o gruboÊci szlifowanej zbie˝nie, z r´kojeÊcià nielakierowanà dla zapewnienia lepszego chwytu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . .

16339 Nr mm mm

-0107 5330 140 95

-0206 5331 160 100

-0305 5332 180 110

-0404 5333 200 120

971 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 971))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnie do uk∏adania p∏ytek

KGC. Kielnia do uk∏adania p∏ytek. Szlifowana zbie˝nie, z wyd∏u˝onym trzonkiem i nielakierowanà r´kojeÊcià drewnianà, zapewniajàcà dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16340 Nr mm mm

-0104 5336 160 120

KGC. Kielnia do nak∏adania kleju na p∏ytki, np. przy uk∏adaniu p∏ytek na coko∏ach lub dolnych powierzchniach wyst´pów itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uz´bienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16386 Nr mm mm

-0109 7059 160 6x6

Eskimo. Model tyrolski. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . .

6958 mm

-0108 160

-0207 180

Jung. Model tyrolski. Ze stali nierdzewnej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . .

4917 Nr mm

-0103 206140 140

-0202 224160 160

Jung Henkelmann. Model tyrolski. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art.. . . . Jung . . . . . D∏ug. . . . . . Opak. . . . .

2897 Nr mm szt

-0051 706120 120 10

-0101 706140 140 10

-0200 624160 160 1

-0309 624180 180 1

-0408 624200 200 1

Kielnie do glazury

KGC. Kielnia do glazury. Trójkàtna, szlifowana zbie˝nie, z nielakierowanà r´kojeÊcià drewnianà, zapewniajàcà dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16365 Nr mm

-0104 5360 160x160

Eskimo. Model hamburski. Ze stali hartowanej. Szlifowana zbie˝nie. Wierzcho∏ek zaokràglony.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

972 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 972))

6959 mm

-0107 160×160


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnie do glazury

Jung Henkelmann. Model hamburski. Ze stali hartowanej. Precyzyjnie szlifowana zbie˝nie. Wierzcho∏ek zaokràglony. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2903 Nr mm

-0103 670160 160×165

Kielnia sufitowa

Jung Henkelmann. Model duƒski. Ze stali hartowanej. Precyzyjnie szlifowana zbie˝nie. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2908 Nr mm mm szt

-0108 740030 200 30 10

Kielnie j´zykowe

KGC. Kielnie j´zykowe. Szlifowane zbie˝nie, z nielakierowanà r´kojeÊcià drewnianà, zapewniajàcà dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16342 Nr mm mm

-0102 5350 160 45

-0201 5351 170 60

Eskimo. Model duƒski. Ze stali hartowanej. Szlifowana zbie˝nie. Wierzcho∏ek zaokràglony.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6960 mm mm

-0104 160 45

Jung Henkelmann. Model duƒski. Ze stali hartowanej. Precyzyjnie szlifowana zbie˝nie. Wierzcho∏ek zaokràglony. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2909 Nr mm mm szt

-0107 694160 160 49 10

Jung. Model duƒski. Ze stali nierdzewnej. Wierzcho∏ek zaokràglony.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4919 Nr mm mm

-0101 294160 160 49

973 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 973))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnia prosta KGC. Kielnia remontowa. Szlifowana zbie˝nie, z nielakierowanà r´kojeÊcià drewnianà, zapewniajàcà dobry chwyt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16343 Nr mm mm

-0101 5357 100 50

Kielnie do fug

KGC. Kielnie fugowe. Do spoin g∏adkich. Szlifowane zbie˝nie, z nielakierowanà r´kojeÊcià drewnianà, zapewniajàcà dobry chwyt.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . .

16344 Nr mm mm

-0100 5391 180 8

-0209 5392 180 10

-0308 5393 180 12

-0407 5394 180 14

Eskimo. Model duƒski. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie. Z szyjkà okràg∏à.

Nr art. . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . .

6961 mm mm

-0103 10 160

-0202 12 160

-0301 14 160

-0400 16 160

Jung Henkelmann. Model duƒski. Ze stali hartowanej. Szlifowane zbie˝nie. Z szyjkà okràg∏à. R´kojeÊç z drewna bukowego.

Nr art.. . . . . . . . Jung . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . .

2911 Nr mm mm szt

-0103 748-008 8 170 10

-0202 748-010 10 170 10

-0301 748-012 12 170 10

Kielnie fasadowe KGC. Kielnia fasadowa Folke. Prostokàtna kielnia fasadowa, dla prawo- i lewor´cznych. Do wykonywania muru z cegie∏ lub bloczków. Wykonana ze stali nierdzewnej, z toczonà owalnie, nielakierowanà r´kojeÊcià, zapewniajàcà bardzo dobry chwyt.

16327-0109

16337-0208

Nr art. . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . SzerokoÊç . . . .

16337 Nr mm mm

-0109 5315 prawor´czna 280 120

-0208 5316 lewor´czna 280 120

Kielnie sztukatorskie Eskimo. Hartowana i precyzyjnie szlifowana zbie˝nie. GruboÊç 1.0 mm. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6962 mm mm

-0102 450 120/85

Jung Henkelmann. Model Steinholz. Z taÊmy stalowej. Hartowana i precyzyjnie szlifowana. Z ostrym wierzcho∏kiem. GruboÊç 0.8 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

974 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 974))

2916 Nr mm mm

-0207 841600 600 110/80


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Nr art. . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . .

8507 Nr mm mm

-0100 851550 550 125/70

-0209 851600 600 125/70

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnie sztukatorskie Jung Henkelmann. Z taÊmy stalowej. Hartowane i precyzyjnie szlifowane. Z ostrym wierzcho∏kiem. GruboÊç 0.8 mm. -0308 851650 650 125/70

Jung Henkelmann. Z taÊmy stalowej. Hartowana i precyzyjnie szlifowana. Z ostrym wierzcho∏kiem. GruboÊç 1.0 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5168 Nr mm mm

-0106 553450 450 125/70

Pace tynkarskie KGC. Paca Skanska stalowa. Z hartowanej i szlifowanej blachy stalowej o gruboÊci 1 mm, z owalnà, wygodnà r´kojeÊcià. Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16313 Nr mm mm

-0107 5072 500x260 1

KGC. Pace stalowe. 16354-0107, 0214, 0305 i 0404 z blachy stalowej 0,75 mm, a 163540206 z blachy stalowej polerowanej 0,7 mm. Wszystkie z nielakierowanà, wygodnà r´kojeÊcià drewnianà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer.. . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty . . . . . . . . . .

16354 Nr mm mm

-0107 5435 280x130 0,75

-0206 5440 300x115 0,7

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer.. . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty . . . . . . . . . .

16354 Nr mm mm

-0305 5442 500x115 0,75

-0404 5443 600x115 0,75

-0214 5441 400x115 0,75

KGC. Paca z ostrym wierzcho∏kiem z blachy stalowej 0,7 mm, szlifowanej na po∏ysk, z nielakierowanà, wygodnà r´kojeÊcià drewnianà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . .

16353 Nr mm

-0108 5450 500

-0207 5451 600

-0306 5452 700

Eskimo. Model szwedzki (ze Skanii). Stalowa. Hartowana i precyzyjnie szlifowana. GruboÊç 1.0 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6963 mm

-0101 450×270

975 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 975))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pace tynkarskie

Eskimo. Hartowana i polerowana. GruboÊç 1.0 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6964 mm

-0100 280 x 130

Jung Handy. Model Disston, z ergonomicznà, wygodnà r´kojeÊcià z plastiku.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materia∏ packi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3229 Nr mm mm szt

-0108 107280 0.7 280×130 stal hart. 8

Jung Henkelmann. Model Disston. Z taÊmy stalowej. Hartowana i polerowana. D∏uga p∏aszczyzna robocza z lekkiego metalu. R´kojeÊç wygi´ta. GruboÊç 0.5 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2925 Nr mm szt

-0107 836280 280×120 3

Zacieraczki wyg∏adzajàce

KGC. Silverline. Zacieraczka wyg∏adzajàca filcowa.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16538 Nr mm

-0106 5674 100x265

Czerpaki do masy rzadkiej

KGC. Czerpak do rzadkiej masy. Do podawania masy klejowej przy uk∏adaniu elementów ze spienionego betonu. Z z´bami 5 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16346 Nr mm

-0108 5346 150

KGC. Czerpak. Do klejenia elementów pianobetonowych. Zàbkowanie 5 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

976 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 976))

17668 Nr mm

-0106 5345 100


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Kielnie murarskie

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16537 Nr mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kielnie pó∏okràg∏e KGC. Silverline. Paca. -0107 5672 80x260

Pace (zacieraczki) KGC. Paca tynkarska. Wyposa˝ona w wygi´tà pod kàtem 90° kraw´dê Êciernà z w´glików spiekanych, do skutecznego szlifowania pianobetonu, tynku, kleju murarskiego, a nawet betonu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . ZiarnistoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17674 Nr mm K

-0108 5030 130x230 24

-0207 5031 130x230 36

KGC. Paca ze szlifowanego drewna tikowego o gruboÊci 10 mm, z wygodnym, owalnym uchwytem drewnianym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty zacierajàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16308 Nr mm mm

-0104 5010 250x230 10

KGC. Paca z porowatego tworzywa sztucznego. R´kojeÊç i p∏yta zacierajàca formowane w jednym wtrysku. Bardzo lekka.

Nr art. . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . GruboÊç . . . . . . .

16309 Nr mm mm mm

-0103 5040 280 140 15

-0202 5041 320 180 15

-0301 5042 360 200 15

-0400 5043 420 220 15

-0509 5044 480 240 15

-0608 5045 500 280 15

KGC. Paca specjalna, wykonana z bardzo mocnego polistyrenu. Twarda powierzchnia zapewnia ˝ywotnoÊç ok. trzykrotnie d∏u˝szà ni˝ zwyk∏e pace z tworzyw sztucznych. Formowana w jednym wtrysku, z wygodnà r´kojeÊcià. Bardzo dobra do zacierania zaprawy betonowej. P∏yta zacierajàca o gruboÊci ok. 10 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . .

16310 Nr mm mm mm

-0100 5046 280 140 10

-0209 5047 320 180 10

-0308 5049 420 220 10

-0407 5050 480 240 10

KGC. Paca z twardej p∏yty pilÊniowej o gruboÊci 5 mm, z wygodnym, owalnym uchwytem drewnianym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty zacierajàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16311 Nr mm mm

-0109 5060 250x230 5

KGC. Zacieraczka ″wafel″. Nie zacina si´ w zaprawie tynkowej i szybko usuwa pagórki. Umo˝liwia wyrównanie wi´kszej powierzchni tynku w ciàgu roboczodniówki, przy mniejszym wydatku si∏ w porównaniu z normalnà zacieraczkà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16315 Nr mm

-0105 5088 285x150

977 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 977))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Pace (zacieraczki)

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Paca wyg∏adzajàca z plastiku. Nak∏adka ze spienionego tworzywa przyklejona do plastikowego uchwytu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16316 -0104 Nr 5110 mm 195x125 mm 10

Zapasowe nak∏adki ze spienionego tworzywa . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16316 Nr opak.

-0302 5112 245x185 10

-0203 5111 12

-0401 5113 8

KGC. Paca wyg∏adzajàca. Z nak∏adkà z mikrogumy i plastikowym uchwytem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16317 Nr

Zapasowe nak∏adki z mikrogumy . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16317 Nr

mm mm

-0103 5116 Drobne 280x140 20

-0301 5118 Grube 280x140 20

-0509 5122 Grube 240x120 10

-0202 5117

-0400 5119

-

KGC. Paca Langskanska. Z porowatego tworzywa sztucznego. R´kojeÊç i p∏yta zacierajàca formowane w jednym wtrysku. Bardzo lekka, z okràg∏ym uchwytem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16318 Nr mm mm mm

-0102 5150 1000 120 15

-0201 5151 1200 120 15

KGC. Paca Langskanska. Z bardzo mocnego polistyrenu. P∏yta zacierajàca o gruboÊci ok. 10 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . .

16319 Nr mm mm mm

-0309 5154 800 110 10

-0101 5152 1000 110 10

-0200 5153 1200 110 10

KGC. Paca Kanitz specjalna. Z bardzo mocnego polistyrenu. Formowana z r´kojeÊcià w jednym wtrysku. P∏yta zacierajàca o gruboÊci ok. 7 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16322 Nr mm mm mm

-0106 5179 260 80 7

KGC. Paca Kanitz 95-ka. Z bardzo mocnego polistyrenu. Formowana w jednym wtrysku, z wygodnà r´kojeÊcià ukszta∏towanà tak, by ∏atwo mo˝na by∏o zawiesiç na kraw´dzi wiadra lub wanienki. P∏yta zacierajàca o gruboÊci ok. 10 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16323 Nr mm mm mm

-0105 5178 335 90 10

KGC. Paca Kanitz, tikowa. Ze szlifowanego drewna tikowego, o gruboÊci ok. 10 mm i wodoodpornej r´kojeÊci, do∏àczonej na klej z u˝yciem gwoêdzi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

978 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 978))

16324 Nr mm mm mm

-0104 5182 200 70 10


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Pace (zacieraczki)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . .

16325 Nr mm mm mm

-0103 5183 300 80 10

-0202 5184 350 90 10

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Paca Kanitz, tikowa. Zbudowana ze szlifowanego drewna tikowego, o gruboÊci ok. 10 mm i wodoodpornej specjalnej r´kojeÊci, do∏àczonej na klej z u˝yciem gwoêdzi.

-0301 5185 380 100 10

KGC. G∏adzik do mas szpachlowych. Do szpachli epoksydowej i podobnych materia∏ów.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16347 Nr mm mm

-0107 5434 280x140 3

Pace wykonane ca∏kowicie z tworzyw sztucznych - r´kojeÊç ergonomiczna. Z wymiennà p∏ytà roboczà ze spienionego nylonu. Nylonowà p∏yt´ roboczà wymienia si´ po zu˝yciu ca∏ej gruboÊci.

Paca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç p∏yty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2940 Nr mm mm szt

-0108 1 190×120 10 12

-0207 2 245×180 10 6

P∏yty zapasowe grub. 10 mm . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç par w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2940 hurt.

-0306 24

-0405 24

Ze specjalnie przetworzonego tworzywa sztucznego. Nie zmieniajàce kszta∏tu. Odporne na Êcieranie. ¸atwe i wygodne w u˝yciu, poniewa˝ zaprawa nie przykleja si´.

Nr art. . . . . . Rozmiar . . . D∏ug. . . . . . . Szer. . . . . . . GruboÊç . . .

6433 Nr mm mm mm

-0202 12.24 240 120 15

-0301 14.28 280 140 15

-0400 18.32 320 180 15

-0509 20.36 360 200 15

-0608 22.42 420 220 15

-0707 24.48 480 240 15

-0806 28.50 500 280 15

Reibfix-Trumpf. Paca ze specjalnego tworzywa sztucznego - cienka, ale o d∏ugiej ˝ywotnoÊci, niewra˝liwa na wilgoç, zaprawa nie przykleja si´. Wygodna r´kojeÊç. Powierzchnia lekko rowkowana.

Nr art.. . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . .

7449 mm mm mm

-0103 280 140 9

-0202 320 180 5

-0301 420 220 10

-0400 480 240 11

Ze specjalnego tworzywa sztucznego. Nie zmieniajàce kszta∏tu. Odporne na Êcieranie. ¸atwe i wygodne w u˝yciu, poniewa˝ zaprawa nie przykleja si´.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

6434 mm mm mm szt

-0052 22.00.80 800 110 11 4

-0102 22.01.20 1200 110 11 1

Ze specjalnie przetworzonego tworzywa sztucznego. Nie odkszta∏cajàca si´. Odporna na Êcieranie - jakoÊç Trumpf. ¸atwa i wygodna w u˝yciu, poniewa˝ zaprawa nie przykleja si´. Jedna z krótszych kraw´dzi skoÊnie Êci´ta.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oryg. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6433 mm mm mm

-0103 8.26 260 80 7

Paca z drewna topolowego, klejona z siedmiu warstw. Z uchwytem drewnianym. SkoÊnie Êci´ta na jednym koƒcu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x szerokoÊç . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13010 mm mm

-0100 300 x 80 10

-0209 350 x 90 10

-0308 380 x 100 10

979 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 979))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Âciàgaczki tynkarskie

KGC. Âciàgaczka tynkarska z aluminium.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16320 Nr mm mm

-0108 5155 1000 100

KGC. Âciàgaczka tynkarska w kszta∏cie h z aluminium. Przeznaczona do tynków gipsowych itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16321 Nr mm mm

-0107 5577 2000 100

P∏ytka do fugowania

KGC. Tacka do fugowania. Przeznaczona do nak∏adania masy przy wype∏nianiu spoin.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16312 Nr mm

-0108 5065 180x320

Wyg∏adzacz spoin KGC. Wyg∏adzacze do spoin, wykonane z drewna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16345 Nr mm szt

-0109 5220 10 10

-0208 5221 12 10

-0307 5222 15 10

Osborn. Z drewna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Osborn . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2950 Nr mm

-0105 28010 12

-0204 28011 15

Wyg∏adzacz betonu KGC. P∏yta g∏adzàca wykonana z aluminium. Dzi´ki specjalnie dobranemu promieniowi p∏yta nie zakopuje si´ w betonie. Kompletny zestaw drà˝ka z uchwytem i Êrubami.

Trzonek

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16351 Nr mm

-0100 5438 1000

Drà˝ek do p∏yty g∏adzàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16351 Nr

-0209 5448

980 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 980))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Haki tynkarskie

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Haki tynkarskie. Pakowane po 6 sztuk, zbudowane ze stalowego, hartowanego çwieka i kutej spr´˝yny. Spr´˝yna mo˝e si´ przesuwaç wzd∏u˝ çwieka, który posiada z obu stron ograniczniki, by spr´˝yna nie spad∏a.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç çwieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar çwieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16326 Nr mm mm

-0102 5650 150 ❒7

-0201 5651 150 ∅6

Âciski murarskie KGC. Âcisk murarski, tak skonstruowany, by mo˝na go by∏o mocowaç wykorzystujàc szczelin´ spoiny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16358 Nr mm

-0103 5790 300x80

¸aty murarskie KGC. ¸aty murarskie z wybitymi podzia∏kami, wyznaczajàcymi Êrednie wysokoÊci warstw cegie∏. ˚àdanà wysokoÊç warstw wybiera si´ przez przekr´cenie ∏aty odpowiednià stronà do przodu. Korzystajàc z mo˝liwoÊci swobodnego obracania rurki wewn´trznej mo˝liwe jest pionowe zamocowanie ∏aty na wiele ró˝nych sposobów. Klocki zaczepowe do sznurka sà ∏atwo mocowane bez u˝ycia gwoêdzi. Korpus zewn´trzny ∏aty wykonany z aluminium, a rurka wewn´trzna z galwanicznie cynkowanej stali. D∏ugoÊç ∏aty wynosi 2000 mm, a dodatkowe 2000 mm uzyskuje si´ przez wyciàgniecie rurki wewn´trznej. W przypadku zapotrzebowania na ∏aty z podzia∏kà innà ni˝ oferowane ze sk∏adu, prosimy o kontakt z dzia∏em obs∏ugi klienta, w celu z∏o˝enia zamówienia specjalnego. Szwedzkie normy budowlane zalecajà stosowanie gruboÊci spoiny 13-15 mm. Ustalonà gruboÊç spoiny mo˝na ∏atwo utrzymaç przy ca∏ej budowie obiektu. Przyk∏adowe wysokoÊci warstw dla muru z cegie∏ powlekanych: Czerwonych lub ˝ó∏tych 60+15 mm spoiny=75 mm. Baskarp 62+15 mm spoiny=77 mm. Mexi 65+14 mm spoiny=79 mm. Modul 87+13 mm spoiny=100 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16357 Nr mm

-0104 5805 64-67

-0203 5800 73-76

Klocki do sznurka murarskiego KGC. Klocki s∏u˝àce do zaczepiania napr´˝onego sznurka murarskiego przez zaciÊni´cie, bez stosowania w´z∏ów. Zatrzaskiwane na ∏atach murarskich, ale mo˝na mocowaç tak˝e na innych elementach konstrukcyjnych. Sprzedawane parami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16359 Nr para

-0102 5811 10

Miote∏ka do bielenia KGC. Miote∏ka do bielenia. Trzonek drewniany. Z bia∏ego, naturalnego w∏osia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16327 N mm

-0101 5235 180x70

981 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 981))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie P´dzel ∏awkowiec

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. P´dzel ∏awkowiec Myhalon. Z g´stym w∏osiem nylonowym i plastikowym trzonkiem. Mo˝na osadzaç na drà˝ku.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16328 Nr mm szt

-0100 5240 180x80 12

Szczotka do z∏àcz fasadowych KGC. Szczotka do z∏àcz fasadowych Basina. Ràczka z nielakierowanego drewna, w∏osie ze s∏omy ry˝owej. Do oczyszczania fug podczas wykaƒczania fasad murowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16329 Nr mm szt

-0109 5238 355x45 10

Tynkarski aparat natryskowy

KGC. Tynkarski aparat natryskowy. Z aluminium. Z wymiennym walcem.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16330 Nr

-0106 5296

Zamienny walec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16330 Nr

-0205 529601

Natryskarka lejkowa

KGC. Natryskarka lejkowa. Z nap´dem pneumatycznym, do natryskowego tynkowania i nanoszenia ozdobnych zapraw wapiennych lub cementowych. Zawór do regulacji przep∏ywu spr´˝onego powietrza. Beznarz´dziowa wymiana dysz o ró˝nych Êrednicach. Regulowany wy∏àcznik ciÊnieniowy. Mo˝na odchylaç do ty∏u bez ryzyka wylania si´ materia∏u. Dostarczana z zawieszanà r´kojeÊcià. Po˝àdane parametry spr´˝arki: 2 KM, 24 l, 220 l/min, 2-3 bar.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16331 Nr

-0105 5288

Wiadra do zaprawy KGC. Elastyczne wiadro do p∏ynnej szpachlówki, kleju murarskiego i innych materia∏ów wylewanych. Przy podnoszeniu wiadro si´ sp∏aszcza, dzi´ki czemu ∏atwo je przenosiç, jak i wylewaç zawartoÊç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17666 Nr l mm mm

-0108 5853 30 290 ∅ 435

-0207 5854 45 350 ∅ 500

KGC. Wiadra z czarnego polietylenu, z podzia∏kà litrowà wewnàtrz. Kab∏àk: 7 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

982 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 982))

16361 Nr l mm mm

-0108 5844 20 270 ∅ 340


Narz´dzia budowlane Narz´dzia murarskie Wiadra do zaprawy

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16851 Nr l mm mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Wiadro do zaprawy murarskiej z przezroczystego polietylenu, z podzia∏kà litrowà z boku. Mocny kab∏àk 7 mm.

-0105 5846 20 270 ∅ 340

KGC. Ergonomiczne wiadro murarskie z dziobem u∏atwiajàcym wylewanie. Idealnie nadaje si´ do sporzàdzania zaprawy, posiada mocnà ràczk´ i solidnà kraw´dê chwytnà od spodu. Kab∏àk: 7 mm. Pó∏przezroczyste.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16362 Nr l mm mm mm

-0107 5840 25 340 320 450

KGC. Kastra do zaprawy murarskiej. Okràg∏a, z czarnego polietylenu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16856 Nr l mm mm

-0100 5849 65 370 600

Kastry murarskie KGC. Prostokàtna kastra do zaprawy murarskiej, wykonana z czarnego polietylenu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16363 Nr l mm mm mm

-0106 5852 65 295 400 720

Mieszad∏a mechaniczne KGC. Koƒcówki mieszajàce do sporzàdzania zaprawy betonowej, murarskiej, tynkarskiej, klejowej i fugowej. PierÊcieƒ ochronny zapobiega uszkodzeniu dna naczynia w którym wykonuje si´ mieszanie. Podczas mieszania materia∏ unoszony do góry.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅. . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa rob.. . . . . . . .

16369 Nr kg mm mm obr/min

-0100 5742 2-25 120 600 10 mm g 400

-0209 5743 10-40 135 600 10 mm g 400

-0308 6021 2-25 120 600 M14 400

-0407 6022 10-40 140 600 M14 400

KGC. Koƒcówka mieszajàca Miniturbo do sporzàdzania zaprawy murarskiej, tynkarskiej, klejowej, fugowej i szpachlowej. Materia∏ podczas mieszania przemieszcza si´ jednoczeÊnie do góry i do do∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16370 Nr kg mm mm mm

-0107 5730 2-10 80 500 8

983 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 983))


Narz´dzia budowlane

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Mieszad∏a mechaniczne KGC. Koƒcówka mieszajàca Miniturbo do sporzàdzania zaprawy murarskiej, tynkarskiej, klejowej, fugowej i szpachlowej. Materia∏ podczas mieszania przemieszcza si´ jednoczeÊnie do góry i do do∏u. 16371-0205 dostarczana ze z∏àczkà z gwintem wewn´trznym M14.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16372-0105

16372-0204

16371 Nr kg mm mm

-0106 5729 5-25 160 11 mm g 750

-0205 6028 5-25 160 M14 750

KGC. Koƒcówki mieszajàce poprzeczne Tjalle. Specjalna konstrukcja zapewnia równowag´ si∏ podczas wirowania, dzi´ki czemu przy pracy wyst´puje mniejsze obcià˝enie mi´Êni ramion i pleców. Ponadto nie dochodzi do rozchlapywania przy mieszaniu niewielkiej iloÊci zaprawy. Os∏ona chroniàca Êcianki naczynia. Podczas mieszania materia∏ jest uderzany. Do sporzàdzania zaprawy murarskiej, tynkarskiej, klejowej, spoinowej i szpachlowej. 16372-0204 dostarczana ze z∏àczkà z gwintem wewn´trznym M14.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16372 Nr kg mm mm

-0105 6032 2-25 160 11 mm g 750

-0204 6039 2-25 160 M14 750

KGC. Koƒcówki mieszajàce do sporzàdzania zaprawy betonowej, murarskiej, tynkarskiej, klejowej i fugowej. Materia∏ jest unoszony do góry. Dostarczana ze z∏àczkà z gwintem wewn´trznym M14.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16373 Nr kg mm mm

-0104 6027 10-40 140 M14 750

KGC. Koƒcówka mieszajàca do sporzàdzania zaprawy szpachlowej, klejowej itp. Materia∏ jest unoszony do góry.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrot. robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16374 Nr kg mm mm obr/min mm

-0103 5740 8-10 85 500 500 8

KGC. Koƒcówka mieszajàca do farb, zaprawy murarskiej, tynkarskiej, klejowej i fugowej. Materia∏ jest przemieszczany do do∏u.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrot. robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16375 Nr kg mm mm mm obr/min

-0102 5756 0-10 60 400 8 500

-0201 5757 10-15 80 400 8 500

KGC. Koƒcówka mieszajàca do farb i zaprawy szpachlowej. Materia∏ jest mieszany.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

984 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 984))

16376 Nr kg mm mm mm

-0101 5780 0-15 85 460 8


Narz´dzia budowlane Mieszad∏a mechaniczne Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. koƒcówki miesz. ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwyt g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16848 Nr kg mm mm mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Silverline. Koƒcówka mieszajàca do sporzàdzania zaprawy szpachlowej, klejowej itp. Materia∏ jest unoszony do góry.

-0101 5971 8-10 80 500 8

Collomix. Przeznaczone do mieszania niezbyt g´stych p∏ynów, np. farb, kleju do tapet, chemikaliów itp. Trzonek stalowy, mieszad∏o plastikowe. Z okrag∏ym chwytem do wiertarki. Zalecana moc wiertarki 400-500 W, rozwarcie uchwytu min. 8 mm. Nie u˝ywaç do mieszania p∏ynów ∏atwozapalnych (tzn. o punkcie zap∏onu poni˝ej 21°C).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collomix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. mieszad∏a ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. chwytu ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1873 Nr kg mm mm mm obr/min szt

-0101 KRK 60 1-5 60 6 350 800-1000 12

Collomix. Przeznaczone do mieszania p∏ynów wszelkiego rodzaju, od farb do zaprawy cementowej. Mieszanina przemieszcza si´ w gór´ i w dó∏. Wyposa˝one w pierÊcieƒ ochronny. Ca∏e ze stali. Lakierowane na kolor niebieski. Z szeÊciokàtnym chwytem do wiertarki. Zalecana moc wiertarki 400-500 W, rozwarcie uchwytu min. 10 mm. Nie u˝ywaç do mieszania p∏ynów ∏atwozapalnych (tzn. o punkcie zap∏onu poni˝ej 21°C).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collomix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . Âredn. mieszad∏a ∅ . . . . . . . . . . . . . Rozm. chwytu g. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robocza pr´dkoÊç obrot. . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1874 Nr kg mm mm mm obr./min szt

-0100 FM 60 S -5 60 8 400 500-900 8

-0209 FM 80 S 5-15 80 8 400 500-900 6

-0308 FM 120 S 15-30 120 10 590 500-700 2

Collomix. Collomix. Przeznaczone do mieszania mniejszych iloÊci np. kleju lub masy do glazury. Mieszanina przemieszcza si´ w dó∏ i w gór´. Ca∏e ze stali. Lakierowane na kolor zielony. Z szeÊciokàtnym chwytem do wiertarki. Zalecana moc wiertarki 400-500 W, rozwarcie uchwytu min. 10 mm. Nie u˝ywaç do mieszania p∏ynów ∏atwozapalnych (tzn. o punkcie zap∏onu poni˝ej 21°C).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collomix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. mieszad∏a ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. chwytu g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1875 Nr kg mm mm mm obr/min szt

-0109 WK 90 7-10 90 8 400 400-500 5

Eskimo. Mieszad∏a galwanizowane do mieszania zaprawy cementowej itp. Z szeÊciokàtnym chwytem do wiertarki (9 lub 12 mm). Zalecana moc wiertarki min. 600 W. Nie u˝ywaç do mieszania p∏ynów ∏atwozapalnych (tzn. o punkcie zap∏onu poni˝ej 21°C).

3238/95

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. mieszad∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. chwytu g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3238/135

3238 mm mm mm obr/min

-0057 95 9 550 400-600

985 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 985))


Narz´dzia budowlane

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Mieszad∏a mechaniczne Collomix. Przeznaczone do mieszanin ci´˝kich (o wysokiej lepkoÊci), np. zaprawy murarskiej, betonu itp. Mieszanina przemieszcza si´ od do∏u do góry. Wyposa˝one w pierÊcieƒ ochronny. Ca∏e ze stali. Lakierowane na kolor zielony. Z szeÊciokàtnym chwytem do wiertarki. Zalecana moc wiertarki min. 600 W, rozwarcie uchwytu min. 13 mm. Nie u˝ywaç do mieszania p∏ynów ∏atwozapalnych (tzn. o punkcie zap∏onu poni˝ej 21°C).

WK 100S

WK 120, 140S

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collomix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. iloÊç mieszaniny. . . . . . . . Âredn. mieszad∏a ∅. . . . . . . . . . . Rozm. chwytu g . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa rob. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1876 Nr kg mm mm mm obr/min szt

-0108 WK 100 S 10-15 100 10 590 400-500 4

-0207 WK 120 S 10-15 120 10 590 400-500 2

-0306 WK 140 S 15-30 135 10 590 300-500 2

Ose∏ki do betonu Norton. Crystolon. Rowkowane. Z w´glika krzemu (karborund). Gruboziarnista. Z drewnianà r´kojeÊcià. Do wyg∏adzania betonu, grubszego tynku itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8287 Nr mm szt

-0205 BFH-235 200×90×38 5

Skrobaczki do betonu Osborn. Przeznaczona do usuwania nierównoÊci betonu lub tarcicy. Wymienne ostrze z polerowanej stali spr´˝ynowej. Trzonek z rurki stalowej z gumowà r´kojeÊcià.

Skrobaczka do betonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osborn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2237 Nr mm mm szt

-0209 28005 1200 100×75×3 5

Ostrze zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osborn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2237 Nr

-0308 28006

Osborn. Z ostrzem z w´glików spiekanych. Przeznaczona do usuwania rdzy oraz nierównoÊci betonu. Lakierowany trzonek z rurki stalowej, z gumowà r´kojeÊcià.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5229 Nr mm mm szt

-0251 28012 1200 100 5

Skrobaczka do tarcicy Osborn. Do oczyszczania zadziorów tarcicy kszta∏towej. Wymienne ostrze z hartowanej i polerowanej stali spr´˝ynowej. Trzonek z rurki stalowej z gumowà r´kojeÊcià.

Skrobaczka do tarcicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2236 Nr mm mm szt

-0200 28001 1200 240×50×0.8 5

Ostrze zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2236 Nr

-0309 28002

986 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 986))


Narz´dzia budowlane Wyciskacze tub Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16408 Nr l

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Prosty ale mocny wyciskacz do tub.

-0103 7498 1⁄3

KGC. Wyciskacz masy z wk∏adów tubowych, wykonany z czarnego tworzywa poliamidowego. Wyciskanie ustaje z chwilà zwolnienia dêwigni naciskowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16407 Nr l

-0104 7548 1⁄3

KGC. Wyciskacz Proffs. Mocna konstrukcja. Wyciskanie ustaje z chwilà przemieszczenia dêwigni do przodu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16409 Nr l

-0102 7550 1⁄3

KGC. Wyciskacz o mocnej konstrukcji, ∏atwy w u˝yciu. Wyciskanie ustaje z chwilà przemieszczenia dêwigni do przodu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wk∏adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16410 Nr l

-0109 7555 1⁄3

Narz´dzia do glazury Szpachle gumowe Eskimo. Szpachla gumowa do masy spoinowej. Z drewnianà r´kojeÊcià.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2554 mm szt

-0105 200 10

Szpachelka do silikonu KGC. Szpachelka do szybkiego i czystego wyrównywania fug silikonowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16412 Nr mm

-0107 7551 135

Szpachelka do fug mi´kkich KGC. Narz´dzie do wykonywania równych i jednolitych spoin fugowych bez brudzenia. Szara guma dla unikni´cia smug.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16413 Nr mm

-0106 7508 176

987 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 987))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia do glazury

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Szpachla do fug

KGC. Silverline. Szpachla do fug.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16840 Nr mm

-0109 5974 180

KGC. Silverline. Szpachla do fug z wymiennym uz´bieniem. Zestaw zawiera: Szpachla do fug 180 mm oraz dwa wymienne uz´bienia z wyci´ciami pó∏okràg∏ymi 4x8 mm i 6x12 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16842 Nr

-0107 5976

Pace do spoin KGC. Pace ze spienionà gumà, do wype∏niania fug.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16396 Nr mm

-0107 7451 300x120

Sama p∏yta ze spienionej gumy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16396

-0115

KGC. Paca fugowa z gumà, bardzo skuteczna przy wykonywaniu fug i oczyszczaniu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x szerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16857 Nr mm

-0109 7438 250x110

KGC. Silverline. Paca do fug.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç x szerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16839 Nr mm

-0102 5973 260x80

Gàbki KGC. Gàbka z uchwytem, dzi´ki któremu praca jest l˝ejsza, mniej obcià˝ajàca mi´Ênie, a jednoczeÊnie r´ce sà chronione od wody.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.xSzer.xWys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16397 Nr mm

-0106 7447 280x140x30

Zapasowa gàbka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16397 Nr

-0205 7448

KGC. Silverline. Gàbka z uchwytem, dzi´ki któremu praca jest l˝ejsza, mniej obcià˝ajàca mi´Ênie, a jednoczeÊnie r´ce sà chronione od wody.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

988 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 988))

16844 Nr

-0105 5981


Narz´dzia budowlane Narz´dzia do glazury Gàbki

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

16845-0104

KGC. Silverline. Gàbka.

Nr art. . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . ................. Rozmiar . . . . . . . . .

16845 Nr mm

-0104 5982 G∏adka 200x125x60

-0203 5983 Szorstka 200x125x60

16845-0203

KGC. Gàbka z mi´kkim uchwytem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.xSzer.xWys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16398 Nr mm

-0105 7402 280x140x30

Zapasowa gàbka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16397 Nr

-0205 7448

KGC. Gàbka szorstka z uchwytem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.xSzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16399 Nr mm

-0104 7433 280x140

Zapasowa gàbka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16399 Nr

-0203 7434

KGC. Gàbka do zmywania, nacinana, z mocowaniem rzepowym. Z uchwytem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16853 Nr mm

-0103 7421 280x140x30

Zapasowa gàbka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16853 Nr

-0202 7422

KGC. Gàbka celulozowa, o du˝ej porowatoÊci i zdolnoÊci absorpcji wody.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.xSzer.xWys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16402 Nr mm

-0109 7476 160x120x45

Szpachla gumowa do fug Szpachla do wype∏niania spoin mi´dzy p∏ytkami glazury. W kszta∏cie zacieraczki tynkarskiej pokrytej gumà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç gumy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10935 mm mm mm

-0108 280 140 10

Zdzierak do fug KGC. Zdzierak do fug, model du˝y, z d∏ugim ostrzem i mocnà r´kojeÊcià. Przy wàskich fugach ostrze mo˝na odkr´ciç. Dostarczany z dwoma ostrzami.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16405 Nr mm

-0108 7132 215

Ostrze zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16405 Nr

-0207 7133

989 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 989))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia do glazury

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Zdzierak do fug

16852-0104

16852-1003

KGC. Frez fugowy z trzema ostrzami z w´glików spiekanych, ze zmienionym kàtem skrawania zapewniajàcym szybsze frezowanie. Do 30% wi´ksza wydajnoÊç w porównaniu z normalnym kàtem skrawania. Zak∏ada si´ do szlifierki kàtowej. Niezb´dny adapter 6640.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852 Nr mm

-0104 6645 ∅8

-0203 6646 ∅10

Adapter do frezu fugowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852 Nr

-1003 6640

-1003 6640

KGC. Silverline. Zdzierak do fug.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16836 Nr

-0105 5965

Ostrze zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16836 Nr

-0204 5966

Zmywaczka do glazury Zmywaczka do czyszczenia glazury po fugowaniu. Narz´dzie w kszta∏cie zacieraczki tynkarskiej pokrytej gàbkà gumowà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç gàbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10936 mm mm mm szt

-0107 280 140 30 40

W∏óknina Êcierna

KGC. Kostki z w∏ókniny Êciernej o trzech ró˝nych ziarnistoÊciach.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . ZiarnistoÊç . . . . . . . . . . . D∏ug.xSzer.xWys. . . . . .

16403 Nr mm

-0108 7544 bia∏y Drobna 240x120x25

-0207 7541 Zielony Ârednia 240x120x25

-0306 7543 Bràz. Gruba 240x120x25

Wata bawe∏niana odpadowa

KGC. Wata bawe∏niana odpadowa w opakowaniach po 0,3 kg.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16404 Nr kg

-0107 7496 0,3

KGC. Wanienka do prac glazurniczych wykonana z tworzywa w kolorze czarnym. Wyposa˝ona w rolki wy˝ymajàce Squeeze i kratk´ do p∏ukania. Rolki Squeeze charakteryzujà si´ bardzo dobrymi w∏aÊciwoÊciami p∏uczàcymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 990))

16400 Nr l

-0101 7388 24


Narz´dzia budowlane Narz´dzia do glazury Wanienka glazurnicza

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Wanienka do prac glazurniczych Proffs wykonana z tworzywa w kolorze niebieskim. Wyposa˝ona w rolki wy˝ymajàce Twister i kratk´ do p∏ukania. Rolki Twister, obie jednakowe, posiadajà uchwyty za stali nierdzewnej, i charakteryzujà si´ bardzo dobrym efektem wy˝ymania i stabilnoÊcià.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16401 Nr l

-0100 7567 24

KGC. Silverline. Wanienka glazurnicza, wyposa˝ona w rolk´ wy˝ymajàcà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16843 Nr l mm szt

-0106 5978 10 440x240x195 5

KGC. Silverline. Wanienka glazurnicza, wyposa˝ona w rolk´ wy˝ymajàcà. Ponadto w za∏àczeniu paca fugowa i gàbka do zmywania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16849 Nr l mm

-0100 5979 10 440x240x195

Szpachle z´bate KGC. Szpachla z z´bami na jednej d∏u˝szej i jednej krótszej kraw´dzi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z´by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17673 Nr mm mm

-0109 7034 480 3x1.5

KGC. Szpachla z z´bami na jednej d∏u˝szej i jednej krótszej kraw´dzi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z´by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17672 Nr mm mm

-0100 7009 280 3x1.5

KGC. Ergonomiczna szpachla z´bata z mi´kkà r´kojeÊcià typu KGC. Dzi´ki mi´kkiej, lekko chropowatej r´kojeÊci zmniejszone jest obcià˝enie ∏okcia, nadgarstka i palców, co obni˝a ryzyko urazów zm´czeniowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . Z´by. . . . . . . . . . . . . . .

17670 Nr mm mm

-0102 7090 400 8x8

-0201 7091 400 10x10

-0300 7092 400 12x12

KGC. Szpachle z´bate stalowe, z nielakierowanà r´kojeÊcià drewnianà. S∏u˝y np. do rozprowadzania p∏ynnej szpachlówki. Z zaokràglonymi z´bami 5x6x3 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Z´by . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16350 Nr mm mm

-0101 5432 300 5x6x3

-0200 5433 600 5x6x3

KGC. Szpachle z´bate z drewnianà r´kojeÊcià i stalowym ostrzem. Z´by zaokràglone 5x8 mm.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z´by (zaokràglone) . . . . . . . . . . . . . . .

16366 Nr mm mm

-0103 7042 250 5x8

-0202 7043 300 5x8

-0301 7045 600 5x8

991 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 991))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia do glazury

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Szpachle z´bate KGC. Szpachle z uz´bieniem na jednej d∏u˝szej i jednej krótszej kraw´dzi. R´kojeÊç nielakierowana, dla zapewnienia lepszego chwytu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç. . . Uz´bienie . . . . . . . . . . .

16382 -0103 Nr 7018 mm 280x130 mm 3x3

-0202 7010 280x130 4x4

-0301 7011 280x130 6x6

-0400 7019 280x130 8x8

-0509 7012 280x130 10x10

KGC. Szpachle z uz´bieniem na jednej d∏u˝szej i jednej krótszej kraw´dzi. R´kojeÊç nielakierowana, dla zapewnienia lepszego chwytu.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç. . . . . . Uz´bienie. . . . . . . . . . . . . . .

16383 Nr mm mm

-0102 7020 480x120 4x4

-0201 7021 480x120 6x6

-0300 7031 480x120 8x8

-0409 7022 480x120 10x10

KGC. Szpachla z´bata ze stali nierdzewnej, do równomiernego rozprowadzania kleju na powierzchni pod∏ogi pod p∏ytki ceramiczne. Specjalne ukszta∏towanie szpachli zapewnia uzyskanie równomiernego pod∏o˝a klejowego, dzi´ki grzbietom, które rozchodzà si´ pod naciskiem uk∏adanych p∏ytek.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16384 Nr mm

-0101 7048 280x130

KGC. Szpachla z´bata ze stali nierdzewnej, do równomiernego rozprowadzania kleju na powierzchni pod∏ogi pod p∏ytki ceramiczne. Specjalne ukszta∏towanie szpachli zapewnia uzyskanie równomiernego pod∏o˝a klejowego, dzi´ki grzbietom, które rozchodzà si´ pod naciskiem uk∏adanych p∏ytek. R´kojeÊç nielakierowana, dla zapewnienia lepszego chwytu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊçxSzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16385 Nr mm

-0100 7054 480x120

KGC. Silverline. Szpachla z´bata Softgrip. Zàbki na jednym d∏u˝szym i jednym krótszym boku, r´kojeÊç mi´kka typu softgrip.

16812-0103

Nr art. . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . Zàbki . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . .

16812 Nr mm mm szt

-0103 5928 115x280 6x6 4

-0202 5929 115x280 8x8 4

-0301 5930 115x280 10x10 4

KGC. Silverline. Szpachla z´bata. Zàbki na jednym d∏u˝szym i jednym krótszym boku.

16813-0102

Nr art. . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . Zàbki . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . .

16813 Nr mm mm szt

-0102 5931 130x480 6x6 4

-0201 5932 130x480 8x8 4

-0300 5933 130x480 10x10 4

KGC. Silverline. Szpachla z´bata z tworzywa sztucznego, z uz´bieniem 3x6, 4x8, 5x10, 6x12 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16814 Nr szt

-0101 5935 20

Eskimo. Szpachla z kraw´dziami z´batymi, np. do kleju do glazury. R´kojeÊç z gumy. Uz´bienie po dwóch stronach. Z z´bami o szerokoÊci 3 i 6 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary z´bów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

992 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 992))

2559 mm mm

-0100 150 3i6


Narz´dzia budowlane Narz´dzia do glazury Szpachle z´bate

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç×szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2572 mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Eskimo. Szpachla z´bata do np. kleju do glazury. Z z´bami o szerokoÊci 6 mm. Uz´bione dwie kraw´dzie. R´kojeÊç z drewna.

-0103 280×135

¸apka glazurnicza KGC. ¸apka glazurnicza z mocnym trzonkiem. U˝ywana do usuwania p∏ytek ceramicznych, gdy pod∏o˝e jest zbyt delikatne by u˝ywaç ∏omu hakowego albo d∏uta.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16406 Nr mm

-0105 7107 100

Stojak pomocniczy

KGC. Stojak pomocniczy, u˝ywany do podparcia linia∏u teleskopowego przy uk∏adaniu pierwszej linii p∏ytek. Regulowany w zakresie 10-180 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.xSzer.xWys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16387 Nr mm

-0108 7065 80x80x200

Zapasowa Êruba ustalajàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16387 Nr

-0207 706501

Metrówka glazurnicza KGC. Metrówka glazurnicza Sunek. Przymiar sk∏adany, z podzia∏kà po stronie wewn´trznej, dzi´ki czemu podczas pomiaru le˝y zawsze p∏asko na pod∏o˝u. Barwne znaczniki u∏atwiajà wyliczenie liczby rz´dów p∏ytek z uwzgl´dnieniem 3 mm na spoin´. Znaczniki: niebieski 150/3, czerwony 147/3, czarny 200/3, zielony 225/3, ˝ó∏ty 250/3 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16388 Nr szt

-0107 7066 10

Sznurek do fug KGC. Sznurek do fug wykonany z w∏ókna poliestrowego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç sznurka. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sznurka . . . . . . . . . . .

16389 Nr mm m

-0106 7416 2 50

-0205 7417 3 50

-0254 7418 4 50

-0304 7419 5 50

KGC. Silverline. Sznurek do fug. Wykonany z podwójnie zwijanego poliestru.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç sznurka. . . . . . . . . . . D∏ugoÊç sznurka . . . . . . . . . . .

16816 Nr mm m

-0109 5942 2 20

-0208 5943 3 20

-0307 5944 4 15

-0406 5946 5 15

16816-0109

Kliniki drewniane KGC. Drewniane kliniki, pakowane po 500 szt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.xSzer.xWys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16390 Nr mm

-0103 7423 54x7x8,5

993 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 993))


Narz´dzia budowlane Narz´dzia do glazury

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Krzy˝yki dystansowe

KGC. Silverline. Krzy˝yki dystansowe do glazury. Pakowane po 100 szt.

16815-0100

Nr art. . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . .

16815 Nr mm

-0100 5937 2

-0209 5938 3

-0308 5939 4

-0407 5940 5

Miarka do szpachlówki

KGC. Miarka przeznaczona do pomiaru poziomu p∏ynnej szpachlówki, z podzia∏kà o d∏ugoÊci 85 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17676 Nr

-0106 7350

Pisak marker Artline. Z bia∏ym lakierem szybkoschnàcym. Doskona∏y do poprawiania starej lub odbarwionej zaprawy, np. z∏àcz pomi´dzy p∏ytkami glazurowymi w ∏azience lub kuchni. Trwa∏y - wodoodporny - nie zmieniajàcy koloru. Bez ksylenu. Powierzchnia musi byç czysta i odt∏uszczona. Koƒcówka posiada zaworek zapewniajàcy równomierny wyp∏yw lakieru. Przylega m.in. do zaprawy, metalu, szk∏a, gumy, drewna. Wierzcho∏ek prosty 2.0 - 4.0 mm. Karta charakterystyki produktu, patrz str. 1091. Opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artline 419 Grout Pen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11467 kolor pacz

-0102 bia∏y 12

Jw. w opak. wyt∏oczkowym SB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç pisaków w opak. SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11467 szt. szt

-0052 1 12

Zestaw do uk∏adania p∏ytek

KGC. Zestaw do uk∏adania p∏ytek. ZawartoÊç: gàbka, szpachla do fug 180mm oraz dwa wymienne uz´bienia z wyci´ciami pó∏okràg∏ymi 4x8 mm i 6x12 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16841 Nr

-0108 5975

Uchwyt do p∏yt KGC. Uchwyt do przenoszenia p∏yt. Przeznaczony do p∏yt betonowych. Regulacja szerokoÊci w zakresie 300-500 mm. Cynkowane galwanicznie, z wygodnà r´kojeÊcià.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres regulacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16395 Nr mm

-0108 7089 300-500

Krajak do glazury KGC. Krajak do glazury Euro. Ma∏y i ∏atwy w u˝yciu. Nacinanie i ∏amanie p∏ytki w dwóch prostych ruchach. Przeznaczony tylko do glazury, nie do klinkieru.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia diagonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ci´tej p∏ytki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16422 Nr mm mm mm kg

-0105 7204 340 240 12 1,1

Zapasowy krà˝ek tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. otw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16422 Nr mm mm mm

-0204 7203 14 6 1,5

OÊka do krà˝ka tnàcego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16422 Nr

-0303 7206

994 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 994))


Narz´dzia budowlane Krajak do glazury KGC. Krajak do glazury, Sigma 7A. Ma∏y i lekki.

16423 Nr mm mm mm kg

-0104 7265 330 240 15 1,7

Zapasowy krà˝ek tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16426 Nr

-0101 7261

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia diagonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ci´tej p∏ytki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KGC. Krajak do glazury Sigma 6. Z nastawianiem gruboÊci p∏ytki. Spr´˝ynujàce p∏yty po obu stronach ∏amacza. Linia∏ sk∏adany, z podzia∏kà. Opora przyk∏adniowa z zaznaczeniem 45° i 90°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia diagonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ci´tej p∏ytki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16424 Nr mm mm mm kg

-0103 7260 350 250 16 4,6

Zapasowy krà˝ek tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16426 Nr

-0101 7261

KGC. Krajak do glazury Sigma 3B. Mocny ale por´czny, bardzo dobry do ci´cia diagonalnego. Z nastawianiem gruboÊci p∏ytki. Spr´˝ynujàce p∏yty sto∏u. Linia∏ ustawiany pod kàtem w zakresie od -45° do +45°. Z t∏umikiem ha∏asu w oporze przyk∏adniowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia diagonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ci´tej p∏ytki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16425 Nr mm mm mm kg

-0102 7238 630 440 20 9,2

Zapasowy krà˝ek tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16426 Nr

-0101 7261

KGC. Krajak do glazury Montolit 63P2. Mocny, ze spr´˝ynujàcym sto∏em i solidnymi nó˝kami gumowymi. Linia∏ z p∏ynnà regulacjà kàta ustawienia w zakresie od -45° do +45°. W modelu P2 ruch nacinajàcy wykonuje si´ od siebie, co jest korzystne pod wzgl´dem ergonomii. R´kojeÊç ma regulator si∏y ∏amania, w celu zmniejszenia ryzyka p´kni´cia p∏ytki podczas tej operacji.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ci´cia diagonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ci´tej p∏ytki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16427 Nr mm mm mm kg

-0100 6344 630 440 25 8,3

Zapasowy krà˝ek tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16427 Nr

-0209 6335

KGC. Silverline. Krajak do glazury.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ostrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç ci´tej p∏ytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16817 Nr mm mm kg szt

-0108 5949 400 12 3.1 4

Zapasowy krà˝ek tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16817 Nr

-0207 5950

995 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 995))


Narz´dzia budowlane Pi∏a glazurnicza ramkowa

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Silverline. Pi∏a ramkowa do glazury wraz z brzeszczotem 150 mm.

16818-0206

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16818 -0107 Nr 5951 szt 6

Brzeszczot glazurniczy 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brzeszczot glazurniczy 300 mm do ramki standardowej . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16818 -0206 Nr 5952 szt 10 16818 -0305 Nr 5953 szt 10

Brzeszczoty do wyrzynarek

KGC. Silverline. Brzeszczot do wyrzynarek glazurniczy. Dostarczany w opak. po 2 szt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16819 Nr mm para

-0106 5954 75 8

Kratki Êciekowe KGC. Pod∏ogowa kratka Êciekowa. Do mozaiki. Nierdzewna, nie odporna na kwasy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kratki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç blachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16858 Nr mm mm mm

-0108 7525 160 1 200x200x4

KGC. Pod∏ogowa kratka Êciekowa. Nierdzewna, nie odporna na kwasy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kratki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç blachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16859 Nr mm mm mm

-0107 7530 160 1 200x200x7

KGC. Pod∏ogowa kratka Êciekowa. Z uchwytem do wyjmowania. Nierdzewna, nie odporna na kwasy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kratki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç blachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

996 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 996))

16860 Nr mm mm mm

-0104 7531 160 1 200x200x7


Narz´dzia budowlane Nakolanniki

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16861 Nr mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

KGC. Ochronniki kolanowe. Mi´kka wk∏adka KGC, która rozk∏ada równomiernie nacisk chroniàc kolano od urazów i bólu. Wk∏adki majà gruboÊç 27 mm i mogà byç przycinane na wymiar kieszeni kolanowej.

-0103 8009 180x180

Narz´dzia do gi´cia stali zbrojeniowej O nap´dzie r´cznym Typu jarzmowego. Do gi´cia w prawo lub w lewo, do trzech pr´tów jednoczeÊnie. Z okràg∏ym blokiem gnàcym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. bloku gnàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. stali g∏adkiej (45 kG/mm2 - 450 N/mm2): przy gi´ciu 1 pr´ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przy gi´ciu 2 pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przy gi´ciu 3 pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4032 -0103 Nr 10 mm 35 mm mm mm kg

-0202 16 40

10 7 5 7

16 11 9 11.5

Peddinghaus. Ze stali. Do gi´cia w prawo lub w lewo, do trzech pr´tów jednoczeÊnie. Dêwignia nap´dowa wyposa˝ona jest w pi´ciokàtnà, obrotowà p∏yt´ gnàcà, umo˝liwiajàcà gi´cie krótkich haków i kàtowników z materia∏u zarówno cienkiego jak i grubego. Sworznie wsporcze nastawne. Dostarczane z okràg∏ym blokiem gnàcym o Êrednicy standardowej. (Na zamówienie indywidualne mo˝e byç dostarczona z blokiem o wi´kszej Êrednicy, albo cz´Êciowo elipsoidalnym - do gi´cia dwupromieniowego.)

Gi´tarka do stali zbrojeniowej . . . . . . . . . . . . . 4035 Peddinghaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr Âredn. gi´cia (stand.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2 Maks. Êredn. stali g∏adkiej (45 kG/mm 450 N/mm2): przy gi´ciu 1 pr´ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm przy gi´ciu 2 pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm przy gi´ciu 3 pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Maks. Êredn. stali ˝eberk. itp. (85 kG/mm2850 N/mm2): przy gi´ciu 1 pr´ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm przy gi´ciu 2 pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm przy gi´ciu 3 pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg

-0100 61-18 45 och 56

-0209 61 N-22 45

18 12 -

22 14 11

14 10 9

17 11 9 22

Dodatkowe bloki gnàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4035 (-0415) (-0431) utg. (-0464) Okrag∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 2 3 Âredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 45 56 60 75

No˝yce do stali zbrojeniowej Peddinghaus. Ze stali. Mo˝liwoÊç ci´cia jednoczeÊnie do trzech pr´tów o przekroju okràg∏ym, kwadratowym lub p∏askim. Ostrze jest obracalne. Dêwignia nap´dowa przytrzymywana jest w górze przez spr´˝ynujàcy przytrzymywacz.

No˝yce do stali zbrojeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peddinghaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZdolnoÊç przecinania: Pr´tów okr. (450 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´tów okr. (650 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´tów okr. (850 N/mm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´tów kwadr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4037 Nr

-0108 50-22 N

mm mm mm mm kg

22 18 16 19 22

Ostrze zamienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4037

-0355

997 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 997))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Klucze do rur Teng Tools. Z aluminiowà r´kojeÊcià - lekki. Wykonanie wzmocnione. Tylko z jednà dêwignià, dzi´ki czemu druga r´ka pozostaje wolna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica rury . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15181 Nr mm cale mm g szt

-0108 PW12A 39 1 9⁄16 300 710 6

-0207 PW14A 47 1 7⁄8 350 950 6

-0306 PW18A 63 2 1⁄2 450 1600 6

-0405 PW24A 76 3 600 2450 6

-0504 PW36A 127 5 900 4460 1

Ridgid. Model standardowy. Szcz´ki hartowane, rowkowane. Oksydowane na czarno. Z czerwono lakierowanym uchwytem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6556 cale mm mm szt

-0203 3⁄4 27 215 6

-0302 1 34 280 6

-0401 11⁄2 48 375 6

-0500 21⁄2 76 545 6

-0609 31⁄2 89 720 1

Ridgid. Wàskie szcz´ki, o kszta∏cie zapewniajàcym trzy punkty chwytu. Rozst´p zakoƒczeƒ szcz´k, dzi´ki ich wygi´temu kszta∏towi, jest zawsze mniejszy od Êrednicy rury, przez co uniemo˝liwia jej wyÊlizgni´cie si´.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4851 Scale mm mm szt

-0101 1⁄2 1⁄2 35 245 6

-0200 1 1 42 320 6

-0309 11⁄2 11⁄2 60 415 6

-0408 2 2 70 530 6

-0507 3 3 120 630 6

Ridgid. Model prosty. Wymienialne szcz´ki z hartowanej stali specjalnej. Ruchoma szcz´ka górna chwyta rur´ natychmiast, praktycznie bez ruchu ja∏owego, równie ∏atwo chwyt jest zwalniany. ¸atwo pokr´cana nakr´tka nastawy. Z pojedynczym uchwytem, dzi´ki czemu druga r´ka jest wolna. Na zamówienie klucz mo˝e byç dostarczany w wykonaniu kàtowym 45°.

Klucze do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 Nr cale mm szt

-0103 6 3⁄4 150 6

-0202 8 1 200 6

-0301 10 11⁄2 250 6

-0400 12 2 300 6

-0509 14 2 350 6

Szcz´ka dolna, z trzpieniem . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 szt

(-1101) 6

(-1200) 6

(-1309) 6

-1408 6

-1408 6

Szcz´ka górna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 szt

(-2000) 6

(-2109) 6

(-2208) 6

(-2307) 6

(-2406) 6

Klucze do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 Nr cale mm szt

-0608 18 21⁄2 450 6

-0707 24 3 600 6

-0806 36 5 900 1

-0905 48 6 1200 1

-1002 60 8 1500 1

Szcz´ka dolna, z trzpieniem . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 szt

-1507 6

-1606 6

-1705 6

-1804 6

-1903 6

Szcz´ka górna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 szt

-2505 6

-2604 6

-2703 6

-2802 6

-2901 3

998 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 998))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Klucze do rur

Klucz do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5049 cale mm szt

-0101 810 11⁄2 250 6

-0200 814 2 350 6

-0309 818 21⁄2 450 6

-0408 824 3 600 6

-0507 836 5 900 6

-0606 848 6 1200 6

Szcz´ka dolna, z trzpieniem . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 szt

(-1309) 6

-1408 6

-1507 6

-1606 6

-1705 6

-1804 6

Szcz´ka górna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 szt

(-2208) 6

(-2406) 6

-2505 6

-2604 6

-2703 6

-2802 6

Ridgid. Model kàtowy, do stosowania w miejscach z ograniczonym dost´pem. Wymienialne szcz´ki z hartowanej stali specjalnej. Ruchoma szcz´ka górna chwyta rur´ natychmiast, praktycznie bez ruchu ja∏owego, równie ∏atwo chwyt jest zwalniany. Z pojedynczym uchwytem, dzi´ki czemu druga r´ka jest wolna.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3098 Nr cale mm szt

-0106 E-8 1 200 6

Ridgid. Model kàtowy. Z uchwytem aluminiowym - lekki. Z pojedynczym uchwytem, dzi´ki czemu druga r´ka jest wolna. Szcz´ki wymienialne.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1431 Nr cale kg szt

-0106 14 2 0.9 6

-0205 18 21⁄2 1.6 6

-0304 24 3 2.7 6

Szcz´ka dolna, z trzpieniem. . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9825 szt

-1408 6

-1507 6

-1606 6

Szcz´ka górna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1431 Nr szt

(-1005) E-187 6

(-1104) D-29 6

(-1203) D-30 6

Ridgid. Klucz b∏yskawiczny do rur. Skonstruowany tak, by zapewnia∏ szybki i pewny chwyt. Obs∏ugiwany ca∏kowicie jednà r´kà. Dzi´ki spr´˝ystemu dociskowi górnej szcz´ki uzyskuje si´ dzia∏anie podobne do grzechotki. Nr 18 z trzonem aluminiowym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozmiar chwytu . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13005 Nr mm mm kg

-0107 10 48 250 1,0

-0206 14 60 350 1,6

-0305 18 65 450 1,8

Klucze paskowe Klucze taÊmowe

Ridgid. Z taÊmà nylonowà. Do prac z polerowanymi lub chromowanymi rurami, cylindrami, osiami itp. Do prac z rurkami z tworzyw sztucznych zaleca si´ nr 2P i 5P, które wyposa˝one sà w specjalnie przystosowanà taÊm´.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur z tworzyw szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. taÊmy × szerokoÊç . . . . . . . . . . . . . .

0739 Nr cale cale mm

-0107 2 1⁄8-2 425×30

-0156 2P 1⁄8-4 425×27

-0206 5 1-5 750×45

-0230 5 1-5 1200×45

-0255 5P 1-8 750×45

TaÊma zapasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0739 Nr

-0305 32015

(-0354) 32035

-0404 32050

-0438 32055

(-0453) 32065

999 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 999))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Z uchwytem aluminiowym - lekki. Mocne wykonanie. Z pojedynczym uchwytem, dzi´ki czemu druga r´ka jest wolna.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Klucze ∏aƒcuchowe do rur Teng Tools. Do dokr´cania i odkr´cania rur itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17323 Nr cale

-0103 9124 4

Ridgid. Model lekki. U˝yteczny m.in. do pracy w ciasnych miejscach. Dzielone klocki zaciskowe zapewniajà pewny chwyt w obu kierunkach pracy.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez ∏aƒcucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0741 Nr mm mm

-0103 C12 100 300

¸aƒcuch zapas., nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0741

-0202

Ridgid. Model wzmocniony. U˝yteczny m.in. do pracy w ciasnych miejscach. Zapewnia pewny chwyt w obu kierunkach. Klocki sà wymienne. W modelach C 14-C 24 ∏aƒcuch mo˝e objàç rur´ o Êrednicy do 5″, a w modelu C 36 - do 71⁄2″. Przy ci´˝szych pracach nale˝y stosowaç si´ do danych w tabelce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez ∏aƒcucha . . . . . . . . . . . .

0742 Nr cale cale mm

-0102 C 14 2 1⁄8 320

-0201 C 18 21⁄2 1⁄8 435

-0235 C 24 3 1⁄8 580

-0268 C 36 5 1⁄8 700

¸aƒcuch zapas., nr art. . . . . . . . . . .

0742

(-0276)

-0300

-0300

-0409

Ridgid. Model amerykaƒski. Z odwracalnymi klockami zaciskowymi o podwójnym naci´ciu. Zapewniony mocny chwyt w obu kierunkach. Dostarczane z hartowanym ∏aƒcuchem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç bez ∏aƒcucha . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4843 Nr cale cale mm kg

-0102 3233 6 1 1130 11

-0201 3235 8 11⁄2 1285 15

-0300 3237 12 2 1600 25

¸aƒcuch zapasowy . . . . . . . . . . . . . . . . .

4843

-0409

-0508

-0607

Szczypce do ∏àczenia rur Knipex. Szczypce ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczone dla bran˝y wentylacyjnej, ale przydatne równie˝ w bran˝y instalacyjnej, jako szczypce do rur z aluminium i metali kolorowych. Szcz´ki rowkowane. Ustawiane w czterech ró˝nych po∏o˝eniach. Uchwyty pokryte plastikiem. (Na rys. ze szcz´kami plastik.)

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç chwytania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12058 Nr mm mm

-0105 8113 230 25-65

Szcz´ki plastikowe do ww. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12058

-0204

1000 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1000))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Klucz do zaworów odcinajàcych Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0751 Nr mm mm szt

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Nastawny. Przeznaczony do zaworów odcinajàcych, ale stosowany g∏ównie do wszelkich typów z∏àcz rurowych, jako ˝e szcz´ka ma ma∏à gruboÊç. Powierzchnie szcz´k sà g∏adkie, nie uszkadzajàce chwytanych elementów.

-0100 E 110 67 240 6

Klucze do nakr´tek zaworowych Teng Tools. Ze spr´˝ynujàcymi, rowkowanymi szcz´kami do ∏atwego chwytania nakr´tek i przewodów rurowych itp. Z trzonem teleskopowym. Szczególnie u˝yteczny w trudno dost´pnych miejscach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. rozwarcie, Êredn. rury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17303 Nr mm mm szt

-0107 BWT406 275-400 32-48 6

Ridgid. Ze spr´˝ynujàcymi, rowkowanymi szcz´kami do ∏atwego chwytania nakr´tek i przewodów rurowych itp. Z chromowanym trzonem, nastawianym teleskopowo w czterech po∏o˝eniach. Szczególnie u˝yteczny w trudno dost´pnych miejscach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozwartoÊç, Êr. rury . . . . . . . . . . . . . . . . .

0756 Nr mm cale

-0105 1017 250-425 3⁄8-11⁄4

-0204 1019 250-425 11⁄4-21⁄2

Klucz do zaworów Ridgid. Z niklowanej stali. Umo˝liwia pewne uchwycenie elementu posiadajàcego otwór wewn´trzny. Do monta˝u lub wykr´cania z∏àczek rurowych 1-2 bez uszkadzania gwintu. Szcz´ki rozwierajà si´ pod dzia∏aniem mimoÊrodu i sà wymienne dla poszczególnych rozmiarów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do z∏àczek rur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1118 Nr cale

-0106 342 1-2

Klucze administracyjne

Knipex. Z czterema ró˝nymi koƒcówkami, s∏u˝àcymi do zamykania/otwierania ró˝nych urzàdzeƒ w instalacjach gazowych, wodnych, elektrycznych, oraz innych technicznych urzàdzeƒ w budynkach, jak np. klimatyzacja, wentylacja itp. Koƒcówki sà nast´pujàce: ❒ 1⁄4″ i 8 mm, ∆ 9 mm, klucz od szafek rozdzielczych elektrycznych. Z ∏aƒcuszkiem zabezpieczajàcym, ∏àcznikiem poÊrednim i dwustronnym grotem wkr´takowym 1.0x7 mm PH2. Nr 00 11 03 S1. Model szwedzki. Jak 00 11 03, ale z koƒcówkà ∆ 11 mm (zamiast 9 mm).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . .

12205 Nr mm

-0107 00 11 03 76

-0206 00 11 03 S1 76

1001 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1001))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Klucze administracyjne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Knipex. Wygodny w noszeniu klucz do szafek administracyjnych, w kszta∏cie pisaka z zaczepem spr´˝ystym. Po wychyleniu z oprawki dost´pne sà cztery ró˝ne profile kluczy. Do szafek rozdzielczych instalacji gazowych, wodnych, elektrycznych. Do urzàdzeƒ technicznych, np. klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, zaworów odcinajàcych, tablic ∏àczeniowych itp. Uniwersalna oprawka 1⁄4″ z magnesem do zwyk∏ych grotów wkr´takowych, dodatkowa oprawka 1⁄4″ w jednej z koƒcówek kluczy. Z grotem typu PH2, oraz miejscem na przechowywanie jeszcze jednego grotu. Zaczep spr´˝ysty zapobiegajàcy zgubieniu. Korpus i zaczep wykonane z plastiku, oprawki i koƒcówki kluczy z cynku formowanego ciÊnieniowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary koƒc. kwadrat.. . . . . . . . . . . . . . Rozmiary koƒc. trójk. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary koƒc. dwustr. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14459 Nr mm mm mm mm

-0106 00 11 07 5, 6, 8 9 ∅ 5 wewn./∅ 9 zewn. 145

Knipex. Wygodny w noszeniu klucz do szafek administracyjnych, w kszta∏cie pisaka z zaczepem spr´˝ystym. Po wychyleniu z oprawki dost´pne sà trzy ró˝ne profile kluczy. Klucz uniwersalny dla administratorów budynków. Do pomieszczeƒ grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych, równie˝ np. do klamek drzwi, okien, lub do odpowietrzania grzejników c.o. itp. Uniwersalna oprawka 1⁄4″ do zwyk∏ych grotów wkr´takowych, dodatkowa oprawka 1⁄4″ w jednej z koƒcówek kluczy. Z grotem typu PH2, oraz miejscem na przechowywanie jeszcze jednego grotu. Zaczep spr´˝ysty zapobiegajàcy zgubieniu. Korpus i zaczep wykonane z plastiku, oprawki i koƒcówki kluczy z cynku formowanego ciÊnieniowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary koƒc. kwadrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary koƒc. trójk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koƒcówki kwadrat. stopniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14460 Nr mm mm mm mm

-0103 00 11 08 5/8 9 6, 7, 8, 9 145

Knipex. Klucz do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych urzàdzeƒ technicznych wyst´pujàcych w budynkach, jak np. do obsady zamków drzwiowych lub okiennych, odpowietrzanie grzejników c.o. Z oprawkà do grotu wkr´takowego 1⁄4″ na ∏aƒcuszku. Dodatkowe gniazdo pod grot 1⁄4″ w jednym z ramion. Wykonany z cynku formowanego ciÊnieniowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar kwadrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar trójkàt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar kwadrat stopniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15260 Nr mm mm mm mm

-0102 00 11 04 90 578 9-10 6789

Knipex. Uniwersalny klucz do typowych szafek i zamków, spotykanych w instalacjach elektronicznych, wodnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, przemys∏owych i innych urzàdzeƒ wyst´pujàcych w budynkach. W jednym kluczu, wykonanym z cynku formowanego ciÊnieniowo, dost´pnych jest 9 ró˝nych kszta∏tów kluczy. Z od∏àczanym ∏aƒcuszkiem i haczykiem karabinkowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ramienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary kwadrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary trójkàt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17296 Nr mm mm mm

-0106 00 11 06 90 5 / 6 / 7-8 / 9-10 7 / 8-9 / 10-11

Knipex. Wygodny w noszeniu klucz do szafek administracyjnych, w kszta∏cie pisaka ze spr´˝ystym zaczepem. Po wychyleniu z oprawki dost´pne sà cztery ró˝ne profile kluczy. Do szafek rozdzielczych instalacji gazowych, wodnych, elektrycznych. Do urzàdzeƒ technicznych, np. klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, zaworów odcinajàcych, tablic ∏àczeniowych itp. Uniwersalna oprawka 1⁄4″ do zwyk∏ych grotów wkr´takowych (neodymowy magnes sta∏y do zamocowania). Dodatkowa oprawka 1⁄4″ w jednej z koƒcówek kluczy. Z grotem typu PH2, oraz miejscem na przechowywanie jeszcze jednego grotu. Zaczep spr´˝ysty zapobiegajàcy zgubieniu. Korpus i zaczep wykonane z plastiku, oprawki i koƒcówki kluczy z cynku formowanego ciÊnieniowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Próbnik napi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar kwadrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar trójkàt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary koƒcówki dwustronnej . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1002 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1002))

15261 Nr V mm mm mm mm

-0101 00 11 17 0-600 568 9 ∅ 5 wewn. / ∅ 9 zewn. 155


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Imad∏a do rur

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Rozk∏adane. Z ˝eliwa, z hartowanymi stalowymi klockami szcz´k. Du˝a podstawa z podporà rury i urzàdzeniem do wyginania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. rury. . . . . . . . . . . . . . . Min. Êredn. rury . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1449 Nr cal cal kg

-0205 21 2 1⁄8 4

-0304 22 21⁄2 1⁄8 6

(-0601) 25 4 1⁄8 12.5

Imad∏a ∏aƒcuchowe do rur

Ridgid. Z klockami szcz´kowymi z hartowanej stali. Wyposa˝one w podpor´ do rur i urzàdzenie do wyginania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. maks.. . . . . . . . Rozwarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1452 Nr cal mm kg

-0159 BC-410 4 10-114 6.7

(-0209) BC-510 5 10-141 6.8

-0308 BC-610 6 14-168 11.1

-0407 BC-810 8 21-219 17.3

Stojaki robocze PrzenoÊne

Ridgid. Sk∏adany. Stojak z rur stalowych. Dostarczany z imad∏em ∏aƒcuchowym do rur. Podpora rury.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êrednicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14315 Nr mm mm kg

-0100 425 10-76 870 15

Ridgid. Sk∏adane. Stojaki z rur stalowych z p∏ytà roboczà. Dostarczane z imad∏em do rur. Wyposa˝one w podpor´ do rur i urzàdzenie do wyginania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5163 Nr cal mm kg

-0101 40 A 21⁄2 1200 22

Ridgid. Sk∏adane. Stojaki z rur stalowych z p∏ytà roboczà. Dostarczane wraz z imad∏em ∏aƒcuchowym do rur. Wyposa˝one w podpor´ do rur i urzàdzenie do ich wyginania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1456 Nr mm mm kg

-0106 460 10-168 1200 21

1003 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1003))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Stojaki robocze

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

PrzenoÊne

Ridgid. Z blatem z laminowanej p∏yty bukowej o gruboÊci 30 mm - boki wzmocnione kàtownikami stalowymi. Stojak sk∏adany z rurek o rozmiarze 40 mm. Elementy drewniane pokostowane - cz´Êci metalowe lakierowane proszkowo.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary p∏yty blatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. w stanie z∏o˝onym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10687 typ mm mm mm kg

-0108 Matador 1000x625 1000x625x160 850 27

Ridgid. Mocna konstrukcja z blatem z laminowanej p∏yty bukowej o gruboÊci 35 mm. Stojak sk∏adany, lekki, z rurek. Elementy drewniane pokostowane - cz´Êci metalowe lakierowane proszkowo. 1300, 1400. Boki wzmocnione kàtownikami stalowymi.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 9521 -0035 -0050 -0100 Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . Nr 1100 1300 1400 Wymiary p∏yty blatu . . . mm 830×520 1070×620 1070×750 Wym. (w stanie z∏o˝.) . mm 830×520×130 1070×620×85 1070×750×100 WysokoÊç . . . . . . . . . . . mm 800 836 840 Masa . . . . . . . . . . . . . . . kg 21 34 40

Uchwyt do drabiny Ridgid. Uchwyt do drabiny. D∏ugoÊç regulowana do 2.45 m. S∏u˝y do ∏atwego zamocowania drabiny w pojeêdzie lub w gara˝u. Monta˝ dachowy lub Êcienny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do drabin o maks. d∏ugoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16518 Nr mm kg

-0100 32588 2450 16.3

Skrzynie narz´dziowe Ridgid. Typ Knaack 42 i 4824. System przechowywania narz´dzi i maszyn w miejscu pracy. Ze wzmocnionymi uchwytami oraz z przykryciem zabezpieczajàcym przed w∏amaniem i zap∏ywaniem wody. Z blachy stalowej 1.52 mm, o ca∏kowicie spawanych z∏àczach. K∏ódka rygluje si´ od wewnàtrz skrzyni, co uniemo˝liwia w∏amanie przy u˝yciu no˝yc do pr´tów albo ∏omu.

(Na rys. z narz´dziami)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç (w stanie otwartym). . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr mm mm mm mm kg

(11469-0100) Knaack 42 1070 485 610 1016 52

11468-0101 Knaack 4824 1220 610 735 1267 72

Obcinaki Do rur plastikowych Knipex. Do obcinania rur winylowych (PCW) oraz w´˝y plastikowych i gumowych o Êrednicach do 25 mm. Daje proste przeci´cie, bez deformacji.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êredn. ci´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16585 Nr mm mm

-0108 9020185 25 225

Ostrze zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knipex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16585 Nr

-0207 9029185

1004 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1004))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Obcinaki Do rur plastikowych

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Teng Tools. Do g∏adkiego przecinania rur winylowych (PCW). Posuw ostrza odbywa si´ w czterech stopniach poprzez uz´biony segment, dzi´ki czemu unika si´ deformacji rury.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do maks. Êredn. rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17341 Nr mm szt

-0309 TFP02 42 6

Ostrze zapasowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17341 Nr

-0408 TFP02RK

Teng Tools. Do ci´cia rur typu PEX lub innych rur z mi´kkich tworzyw sztucznych. Daje prostopad∏e przeci´cie, bez deformacji. Posuw ostrza odbywa si´ w kilku stopniach poprzez uz´biony segment.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do maks. Êredn. rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17341 Nr mm szt

-0101 TFP01 42 6

Ostrze zapasowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17341 Nr

-0200 TFP01RK

Ridgid. Do obcinania rur polietylenowych (PEX) i innych mi´kkich rur z tworzyw sztucznych. Zapewnia ci´cie pod w∏aÊciwym kàtem, bez zadziorów. Posuw ostrza odbywa si´ w kilku stopniach poprzez uz´biony segment.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do maks. Êredn. rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2901 Nr mm

-0105 1435 N 35

-0204 1442 N 42

Ridgid. Do obcinania rur PCW, PEX i innych mi´kkich rur z tworzyw sztucznych. Zapewnia ci´cie pod w∏aÊciwym kàtem, bez zadziorów. Mocna konstrukcja z aluminium.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14831 Nr mm

-0105 PC-1375 35

Zapasowe ostrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14831 Nr

-0204 25588

1005 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1005))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Obcinaki

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Do rur plastikowych Ridgid. Do obcinania rur PCW, PEX i innych mi´kkich rur z tworzyw sztucznych. Posuw ostrza odbywa si´ wielostopniowo, z wykorzystaniem z´batego wycinka. Zapewnia ci´cie pod w∏aÊciwym kàtem, bez zadziorów. Mocna konstrukcja z aluminium.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15461 Nr mm

-0109 RC-1625 3-42

-0208 RC-2375 12-63

Zapasowe ostrze . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15461 Nr

-0406 27858

-0505 30093

Ridgid. Szybkie i ∏atwe w u˝yciu. Ma∏e - idealne do pracy w ciasnych miejscach. Ramiona z trwa∏ego tworzywa poliamidowego. Wymienne ostrze ze stali nierdzewnej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10454 Nr mm

-0208 PC-1250 3-42

Ostrze zapasowe do PC 1250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10454

-0406

Ridgid. Obcinak miniaturowy do rur warstwowych (typ Alu-Pex) i rur z tworzyw sztucznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. obcinanej rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13331 Nr mm

-0102 101 ML 6-28

Do rur miedzianych i mosi´˝nych Teng Tools. Za∏o˝yç obcinak na rur´ i pokr´ciç wokó∏ rury.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17307 Nr mm szt

Zapas. krà˝ki tnàce 5 szt. . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17307 Nr szt

-0103 TFA10 10 10

-0202 TFA12 12 10

-0301 TFA15 15 10

-0400 TFA22 22 10

-1002 TFA0252RK 1

Teng Tools. Do obcinania rur miedzianych i mosi´˝nych. Z cienkim krà˝kiem tnàcym i dwiema rolkami. Narz´dzie ma sta∏à d∏ugoÊç, dlatego jest przydatny do pracy w ciasnych miejscach.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10754 Nr mm szt

-0106 TF22 3-22 20

Zapas. krà˝ki tnàce (2 szt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10754 Nr

-0205 TF2230RK

0601-0268

Ridgid. Do obcinania rur miedzianych i mosi´˝nych. Z cienkim krà˝kiem tnàcym i dwiema rolkami. Narz´dzie ma sta∏à d∏ugoÊç, równie˝ w pozycji ca∏kowicie otwartej, dlatego jest przydatny do pracy w miejscach trudno dost´pnych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1006 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1006))

0601 Nr mm szt

-0102 103 3-16 6

-0201 104 5-24 6

-0268 101 6-28 6


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Obcinaki Do rur miedzianych i mosi´˝nych

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10591 Nr mm szt

-0103 TF30 3-32 10

Wiss - Cooper Tools. Z mechanizmem zapadkowym. Doskona∏y do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni - kàt post´pu tylko 10°. Do rur miedzianych, mosi´˝nych, aluminiowych i PCW. Obcinaki wykonane sà z tworzywa poliamidowego, wzmocnionego w∏óknem szklanym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17220 Nr mm szt

-0107 WRPCSMEU 3-13 3

-0206 WRPCSMDEU 6-23 3

-0305 WRPCLEU 8-29 3

Krà˝ki tnàce zapasowe (2 szt.) . . . . . . . . . . . Wiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17220 Nr szt

-0404 WRPCWH1EU 6

-0503 WRPCWH2EU 6

-0503 WRPCWH2EU 6

Ridgid. Do obcinania rur miedzianych i mosi´˝nych. Z dwiema rolkami i cienkim krà˝kiem tnàcym. Sk∏adany Êciàgacz do rur.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . .

0599 Nr mm

-0106 10 3-25

-0205 20 16-54

0599-0106

Ridgid. Do obcinania rur miedzianych i mosi´˝nych, zarówno mi´kkich jak i twardych. Z dwiema rolkami i jednym krà˝kiem tnàcym - ∏atwo tnie i g∏adko si´ obraca. Du˝e pokr´t∏o i mechanizm spr´˝ynowy posuwu zapewniajà si∏´ niezb´dnà dla uzyskania sta∏oÊci nacisku i g∏adkiego przeci´cia, wystarczy jedno zaciÊni´cie. Specjalnie konstruowany z myÊlà o pracy w miejscach trudnodost´pnych. Do Mini 118 do∏àczony jest zapasowy krà˝ek tnàcy. 11470-0206 z uchwytem zapadkowym, zapewniajàcym lepszà dost´pnoÊç i ∏atwiejszà prac´. Mo˝na równie˝ u˝ywaç bez uchwytu. Same krà˝ki tnàce 0600-0301str. 1009.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . .

11470 Nr mm

-0057 Mini 117 5-24

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11470 Nr

Âredn. rury do . . . . . . . . . . .

mm

-0206 Mini 118 z uchwytem zapadkowym 6-28

11470-0206

1007 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1007))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Teng Tools. Obcinak do rur miedzianych i mosi´˝nych. Z dwiema rolkami prowadzàcymi i jednà tnàcà. Chowany frez. Rolki zapasowe (2 szt.), nr art. 10754-0205.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Obcinaki

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Do rur miedzianych i mosi´˝nych Ridgid. Do obcinania rur miedzianych i mosi´˝nych. Z cienkim krà˝kiem tnàcym i rolkami z rowkiem, do obcinania dok∏adnie po ko∏nierzu. Z wrzecionem. Nr 150 L ma sta∏à d∏ugoÊç, równie˝ w pozycji ca∏kowicie otwartej, dlatego jest przydatny do pracy w miejscach trudo dost´pnych. Frez rurowy sk∏adany. Dostarczany z zapasowym krà˝kiem tnàcym przechowywanym w r´kojeÊci. Nr 150 LS. Wykonanie i dzia∏anie j.w., lecz z krà˝kiem do rur cienkoÊciennych typu Stamco, nierdzewnych itp. Nr 205 ∏atwo otwierany i zamykany za pomocà suwaka z zapadkà. W stanie zamkni´tym r´kojeÊç jest obracana tak jak w innych obcinakach. Wyposa˝ony w sk∏adany frez. Dostarczany z zapasowym krà˝kiem tnàcym przechowywanym w r´kojeÊci.

0600-0186

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . IloÊç rolek. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . .

0600-0202

0600 Nr mm mm

-0186 150 L 6-35 2 140

-0194 150 LS 6-35 2 140

-0202 205 6-60 4 255

Teng Tools. Z aluminium. Do obcinania cienkoÊciennych rur miedzianych, mosi´˝nych i aluminiowych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17325 Nr mm cale szt

-0101 TF76 6-76 1⁄4-3 6

Zapas. krà˝ki tnàce 5 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17325 Nr

-1006 TF76RK

Ridgid. Szybkonastawny. Do rur cienko- i gruboÊciennych, miedzianych, mosi´˝nych i aluminiowych. Z dwiema lub czterema rolkami i jednym cienkim krà˝kiem tnàcym. Wrzeciono ze spr´˝ynà umo˝liwia bardzo szybkie ustawianie narz´dzia do obcinania rur o Êrednicach od najmniejszych do najwi´kszych. Lekki korpus z alumnium. Na indywidualne zamówienie mo˝e byç dostarczony z krà˝kiem do obcinania rur plastikowych. Nr 154 PE i 156 P sà przeznaczone do rur plastikowych.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5782 Nr mm szt

-0102 151 6-42 6

-0201 152 6-66 1

-0409 154 48-116 1

-0508 154 PE 50-110 1

-0607 156 P 110-160 1

Ridgid. Obcinak do rur wielowarstwowych (typ Alu-Pex itp.). Z szybkim ustawianiem Êrednicy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16156 Nr mm szt

-0107 151-ML 10-50 6

Krà˝ek tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16156 Nr

-0206 66772

Do rur ze stali nierdzewnej Ridgid. Specjalnie ukszta∏towany obcinak do rur nierdzewnych o Êredn. 6-35 mm, oraz drugi do Êrenic 6-67 mm (grub. Êcianki 1.5 mm). O wzmocnionym korpusie i du˝ej Êrubie dociskowej.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16012 Nr mm

-0101 35-S 6-35

-0309 65-S 6-67

Krà˝ki tnàce (2 szt.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16012

-0200

-0200

1008 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1008))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Obcinaki Do rur ze stali nierdzewnej

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11471 Nr mm

-0106 15 SI 5-28

Krà˝ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11471 Nr

-0205 96397

Wyposa˝enie

Krà˝ki tnàce do obcinaków Ridgid. Krà˝ek tnàcy nr F158 E2558 E3469

(wyk.) cienka cienka*) cienka

E1240 E2191 E4546

HD HD*) HD

Krà˝ki tnàce

Nr art. Opak. Pasujà do obcinaków nr Do ci´cia 150 L 151 152 154 av szt 103 104 101 117 118 10 20 (105) 150 LS 205 (131) (132) (133) (134) Cu 0599-0304 12 - X X Cu 0602-0309 6 - X X X X X X X - X O X X X Cu 0600-0301 12 Stal Stal Stal

0599-0601 0602-0408 0600-0350

12 6 6

-

-

-

-

-

O O - - -

O

X

O

-

-

O -

O -

E5299 Teflon*) Plast. 0602-0507 E5272 Teflon Plast. 0600-0400

6 6

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

O

O -

O -

-

*) Pasujà równie˝ do starych nr 30, 40. X = krà˝ek oryginalny, O = zamiennik

Pozosta∏e cz´Êci do obcinaków Ridgid. Cz´Êç

1

Nr art.

Opak.

Pasujà do obcinaków nr 150 L 151 152 154 103 104 101 10 20 (105) 150 LS 205 (131) (132) (134) X - X -

nr E1948 E2020

Âruba Âruby 5 szt.

0599-0403 0599-0502

szt 10 1

E1189X E946X E947X

Sworznie kpl.5szt. Sworzeƒ kpl. Sworzeƒ kpl.

0601-0300 0600-0509 0600-0608

1 1 1

X -

X -

X -

-

-

X -

X -

X

-

-

-

321421) 321472)

Sworznie kpl.5szt. Sworznie kpl. 5 szt.

5782-0953 5782-0979

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

X -

X -

X

) Pasuje tylko do 151 i 152. **) Pasuje tylko do 131 i 132. 2 ) Pasuje tylko do 154. 3 ) Pasuje tylko do 133 i 134.

Do rur stalowych Ridgid. Z bardzo cienkim krà˝kiem tnàcym i dwiema rolkami. Prowadzenie gwintu trzonu przed∏u˝one. Docisk Êruby odbywa si´ poprzez ∏o˝ysko nylonowe, dzi´ki czemu zapewniony jest sta∏y nacisk roboczy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0605 Nr cale

-0108 1A

1⁄8-11⁄4

-0207 2A 1⁄8-2

0605-0207

Ridgid. Z czterema krà˝kami tnàcymi. Do ci´cia rur w trudno dost´pnych miejscach, gdzie mo˝liwy jest ruch roboczy tylko 1⁄4 obrotu. Nr 44 S z wykr´canym drà˝kiem dêwigni.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0607 Nr cale

-0106 42 A 3⁄4-2

-0205 44 S 2-4

Ridgid. Z bardzo cienkim krà˝kiem tnàcym i dwiema rolkami. Z wykr´canym drà˝kiem dêwigni. Docisk Êruby odbywa si´ poprzez silnà spr´˝yn´, zamontowanà w cz´Êci ruchomej, dzi´ki czemu zapewniony jest sta∏y nacisk roboczy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn.. . . . . .

0606 Nr cale

-0107 3S 1-3

-0206 4S 2-4

(-0305) 6S 4-6

0606-0305

1009 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1009))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Specjalnie ukszta∏towany obcinak do rur nierdzewnych 5-28 mm (grub. Êcianki 1.5 mm). O wzmocnionym korpusie i du˝ej Êrubie dociskowej.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Obcinaki

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Do rur stalowych Luna. Do obcinania rur cienkoÊciennych (ze stali nierdzewnej, miedzianych i z PCW) o gruboÊci Êcianki do 2.6 mm. Nadajà si´ równie˝ do obcinania rur wydechowych w samochodach. Lakierowane proszkiem epoksydowym, samozaciskowe, z ∏atwym zwalnianiem za pomocà dêwigni nie przyszczypujàcej palców. ¸aƒcuch sk∏ada si´ z 13 krà˝ków tnàcych.

Obcinaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21107 Nr mm mm g

-0107 182-10-LU 250 ∅ 15-75 800

Zapasowy ∏aƒcuch tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21107 Nr

-0206 CAD 182

Luna. Do obcinania galwanizowanych rur stalowych, a tak˝e rur ze stali nierdzewnej, miedzianych, aluminiowych i z PCW (o gruboÊci Êcianki do 6 mm). Nadajà si´ równie˝ do obcinania rur wydechowych w samochodach. Lakierowane proszkiem epoksydowym, samozaciskowe, z ∏atwym zwalnianiem za pomocà dêwigni nie przyszczypujàcej palców. ¸aƒcuch sk∏ada si´ z 15 krà˝ków tnàcych.

Obcinaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20412 Nr mm mm g

-0109 186-12-LU 300 ∅ 20-115 1250

Zapasowy ∏aƒcuch tnàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20412 Nr

-0208 CAD 186

Ridgid. Do szybkiego obcinania rur ˝eliwnych i stalowych ró˝nego gatunku. O niewielkim ruchu Êruby, dzi´ki czemu nadajàcy si´ do pracy w ciasnych miejscach. Z mocnym jarzmem odlanym z ˝eliwa, d∏ugà Êrubà posuwu, dla lepszego wykorzystania dêwigni, oraz podporà zapewniajàcà prostopad∏oÊç ci´cia. Jarzmo o budowie zamkni´tej, z mechanizmem zatrzaskowym zapewniajàcym szybkie uchwycenie rury. Z czterema krà˝kami tnàcymi. Dostarczany z dodatkowà r´kojeÊcià. Z krà˝kiem do obcinania rur stalowych gruboÊciennych i krà˝kiem do rur ˝eliwnych za∏àczonym luzem (1112-0409).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . .

1112 Nr cale

-0102 466-HWS 4-6

(-0201) 468-HWS 6-8

Wyposa˝enie

Krà˝ki tnàce do obcinaków Ridgid - do rur stalowych.

Krà˝ki tnàce

Opak.

Pasujà do obcinaków nr

(wyk.) (stand.) (stand.)

Do ci´cia rur stal. stal.

Nr art.

nr F514 F515

0605-0306 0606-0404

szt 12 12

1 A 2 A 2000-A 3 S 4 S 6 S 42 A 44 S 466-HWS 468-HWS X X X O X X O O O

F3 F229 F229S F367

(HD) (HD) (HD)

stal. stal. nierdz. stal.

0605-0405 0606-0503 0606-0701 0606-0602

12 12 6 6

O -

O -

O -

O O -

O O -

X

X -

X O -

O O -

O O -

(stand.) stal. 1112-0300 ˝eliwnych 1112-0409

1 1

-

-

-

O

O

-

-

O

X O

X O

Krà˝ek tnàcy

E3186 E1962

X = krà˝ek oryginalny, O = zamiennik

Inne cz´Êci do obcinaków Ridgid - do rur stalowych. Cz´Êç nr F8 F9

Rolka

Nr art. 0605 -0603

1A X

Sworzeƒ

-0702

X

1010 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1010))

Pasujà do obcinaków nr 2A 2000-A X X X

X


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Obcinaki ∏aƒcuchowe Do rur ˝eliwnych

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZdolnoÊç ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZdolnoÊç ci´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1029 Nr cale mm kg

-0203 226 2-6 50-150 8.3

Ridgid. Do ∏atwego i szybkiego obcinania normalnych rur ˝eliwnych, cementowych, przepustów glazurowanych itp., bez zwykle stosowanego obracania narz´dzia. ¸aƒcuch przylega do rury i pociàgany jest przez mechanizm obcinaka w wyniku pompujàcego ruchu drà˝ka. Ci´cie dokonuje si´ z bardzo ma∏ymi od∏uszczeniami materia∏u, dzi´ki czemu rura nie p´ka. Operacj´ mo˝na wykonywaç równie˝ w ciasnych miejscach. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´pujà m.in. zestawy ogniw do przed∏u˝ania ∏aƒcucha.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur ˝eliwnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur cementowych* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur wodociàgowych o Êredn. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0612 Nr cale cale cale kg

-0109 246 2-6 2-6 4 11.3

Wyposa˝enie dodatkowe: E 2660 X ¸aƒcuch dodatk. 27″, komplet z 20 krà˝kami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0612 (-0208)

E 2660 U Ogniwo dodatk. (z 2 krà˝kami i sworzniem). Przed∏u˝a ∏aƒcuch o 75 mm . . . . . . . . . . . . . . . . .

0612 (-0307)

E 1090 Krà˝ki zapasowe, na sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0612 (-0406)

*Do obcinania rur cementowych 6″ wymagane jest jedno dodatkowe ogniwo wyd∏u˝ajàce E2660U.

Obcinarki do rur Ridgid. Maszyna do przygotowywania do ∏àczenia zaciskowego stalowych rur nierdzewnych 12-62 mm w miejscu instalacji. Obcinarka ma mocnà konstrukcj´ z odlewu aluminiowego. Krà˝ek tnàcy o specjalnej konstrukcji z ∏o˝yskami. Osadzone spr´˝ynowo rolki nap´dowe zapewniajà proste przeci´cie rury, bez ˝adnych dodatkowych rowków. Zintegrowana podzia∏ka do szybkiego i ∏atwego odmierzania odcinka rury. Wyposa˝ona w pas noÊny, u∏atwiajàcy przenoszenie. Dostarczana z silnikiem 1-faz. 230 V. Zestaw szczotek 93707 sk∏ada si´ ze pude∏ka, tulejki szybkiej wymiany, krà˝ków zapasowych do miedzi, oraz szczotek z∏àczowych 1⁄2″, 3⁄4″, 1″, 11⁄4″, 11⁄2″, 2″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres Êrednic obcin. rur (grub. 1.5 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. krà˝ków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11472 Nr mm W obr/min kg

-0105 122 12-62 360 450 22.7

Okrawacz kraw´dzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11472

-0204

Krà˝ek tnàcy do stali nierdz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11472

-0303

Wyposa˝. do rur miedzianych Krà˝ek tnàcy do rur miedz. 33175 Szczotka z∏àczowa 1⁄2″ 93717 Szczotka z∏àczowa 3⁄4″ 93722 Szczotka z∏àczowa 1″ 93727 Szczotka z∏àczowa 11⁄4″ 93732

0602-0408 11472-0507 11472-0606 11472-0705 11472-0804

Opak. szt 6 1 1 1 1

Szczotka z∏àczowa 11⁄2″ 93737 Szczotka z∏àczowa 2″ 93742 Komplet szczotek z∏àczowych 93707 Szczotka wewn´trzna 94687

11472-0903 11472-1004 11472-1103 11472-1202

1 1 1 1

Oprawka szczotki z∏àczowej 93712 Tulejka szybkiej wymiany 93747 Zewn. p∏ytka okrawajàca 46105 Zewn. szczotka czyszczàca 42295

11472-1301 11472-1400 11472-1509 11472-1608

1 1 1 1

Nr art.

1011 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1011))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Do szybkiego obcinania rur ˝eliwnych, kamionkowych i cementowych. R´kojeÊç w kszta∏cie U u∏atwia transport rur. Doskona∏y do pracy w miejscach trudno dost´pnych. R´kojeÊç ∏atwo demontowana. Mo˝e byç zamocowana w czterech ró˝nych pozycjach, by dostosowaç si´ do warunków pracy. Âruba szybkiej regulacji nastawy mo˝e byç pokr´cana kluczem zapadkowym lub p∏askim.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Narz´dzia okrawajàce

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Noga. Z wymiennym du˝ym no˝em ze stali szybkotnàcej, do okrawania kraw´dzi ró˝nych typów. Nó˝ zamocowany jest w oprawce obrotowo i samoczynnie dostosowuje si´ do kszta∏tu obrabianej kraw´dzi. Do rur, otworów, kraw´dzi prostych itp. Prospekt na ˝yczenie 9999-1390. No˝e

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . .

6598 typ

Z no˝ami . . . . . . . . . . .

typu

Nr art. . . . . . . . . . . . . . Noga . . . . . . . . . . . . . .

6598 typ

Z no˝ami . . . . . . . . . . .

typu

-0104 Noga-Burr 3 NG1003 S10, S20, S35 -0500 Noga-Burr 5 NG1005 S10, S20, S35, S101, S202 (ma∏e otw.)

S10/E100-BS1010. HSS. Do stali, aluminium i tw. szt.. . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0203 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S10LH/E100LH-BS1010. HSS. Jw. wersja lewor´czna . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0229 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S100-BS1018. HSSCO. Do stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0245 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S10/E100-BS1012. HSS-TIN. Do mat. trudnoskrawalnych . . . . . . . . . . . . 6598 -0609 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S101-BK1010. HSS. Do ma∏ych otw. w stali, aluminium i tw. szt. . . . . . 6598 -0252 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S101-BK1012. HSS-TIN. Do mat. trudnoskrawalnych . . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0294 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S150-BK3010. HSS. Do bardzo ma∏ych otw. od 1.5 mm.. . . . . . . . . . . . . . 6598 -0286 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S20/E200-BS2010. HSS. Do mosiàdzu i ˝eliwa (bez pokrycia) . . . . . . . . 6598 -0302 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S202-BK2010. HSS. Do ma∏ych otw. w mosiàdzu i ˝eliwie (bez pokrycia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0351 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S30/E300-BS3010. HSS. Do okrawania wewn. i zewn. kraw´dzi otworów ró˝nych mat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0377 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S35/E350-BS3510. HSS. Do prostych kraw´dzi ró˝nych materia∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0401 Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10 S60/E600-BS6001. HSS. Do okrawania ″tylnej strony″ otworu lub kraw´dzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6598 -0468

Frezy do rur Do wyg∏adzania kraw´dzi rur miedzianych, aluminiowych i mosi´˝nych. Z ostrzami z obu stron - do kraw´dzi wewn´trznych i zewn´trznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. wewn. rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0635 mm

-0102 4-32

Teng Tools. Do wyg∏adzania kraw´dzi rur miedzianych, aluminiowych, mosi´˝nych itp. Z ostrzami z obu stron - do kraw´dzi wewn´trznych i zewn´trznych rury.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1012 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1012))

17324 Nr mm szt

-0300 DBT41 3-41 10


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Frezy do rur

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1125 Nr mm

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Do wyg∏adzania kraw´dzi rur miedzianych, aluminiowych i mosi´˝nych. Z ostrzami z obu stron - do kraw´dzi wewn´trznych i zewn´trznych. Ostrze jest dobrze chronione od uszkodzeƒ mechanicznych.

-0107 127 6-37

Teng Tools. Z aluminium. Do wyg∏adzania kraw´dzi rur wszystkich rodzajów. Z ostrzami z obu stron - do kraw´dzi wewn´trznych i zewn´trznych rury.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . .

17324 Nr mm

-0102 DBT35 8-35

-0201 DBT54 10-54

Ridgid. Do wyg∏adzania kraw´dzi wszelkiego rodzaju rur. Z ostrzami z obu stron odpowiednio do kraw´dzi wewn´trznych i zewn´trznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0097 mm

-0053 6-36

-0103 12-54

Pi∏y mieczowe Ridgid. Model prosty, z p∏ynnà regulacjà pr´dkoÊci. Mo˝liwoÊç w∏àczenia ruchu wahad∏owego, zwi´kszajàcego wydajnoÊç. Do przecinania drewna i metalu. Przy pomocy specjalnego brzeszczotu mo˝na równie˝ ciàç stal nierdzewnà. Z kablem zasilajàcym z wtyczkà. Pasujàce brzeszczoty z jednym wyst´pem, patrz 4569 str. 1014.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WielkoÊç skoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzybkoÊç bez obcià˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc pobierana przy pe∏nym obcià˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9706 Nr mm skoków/min W kg

-0107 530-2 27 0-2400 1300 3.5

Skrzynka blaszana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9706

-0156

Opora do rur 11⁄2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9706

-0206

1013 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1013))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pi∏y mieczowe Ridgid. Model prosty. Z p∏ynnà regulacjà pr´dkoÊci. Mo˝liwoÊç w∏àczenia ruchu wahad∏owego, zwi´kszajàcego wydajnoÊç. Do pi∏owania drewna i metalu, a przy u˝yciu specjalnego brzeszczotu - równie˝ stali nierdzewnej. Z regulowanà oporà. Przy u˝yciu uchwytu do rur mo˝liwe jest przecinanie dok∏adnie prostopad∏e. Dostarczana z kablem zasilajàcym z wtyczkà, dwoma brzeszczotami, uchwytem do rur 6″, oraz metalowà skrzynkà transportowà. Prospekt na ˝yczenie 5757-9997.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzybkoÊç bez obcià˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc pobierana przy pe∏nym obcià˝eniu . . . . . . . . . . . . . . Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5757 Nr mm skoków/min W kg

¸aƒcuchowy uchwyt do rur 6″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5757

-0103 550-1 27 800-2400 1200 3.2 -0202

Brzeszczot z 2 wyst´pami (do pi∏owania z uchwytem do rur) do Ridgid 550-1

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . Typ brzeszczotu. . . . . . . . . Do przecinania . . . . . . . . . . IloÊç brzeszczotów . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . Typ brzeszczotu. . . . . . . . . Do przecinania . . . . . . . . . . IloÊç brzeszczotów . . . . . .

4569 Nr mm na cal

-0401 D-1004 150 8 Bimetal Rury stalowe 5

-0500 D-1005 200 8 Bimetal Rury stalowe 5

-0609 D-1006 150 14 Bimetal Rury stal. nierdz. 5

-0708 D-1007 200 14 Bimetal Rury stal. nierdz. 5

-0807 D-1008 300 14 Bimetal Rury stal. nierdz. 5

-0856 D-1002 300 8 Bimetal Rury stalowe 5

-0906 D-1010 150 10 Bimetal Drewno równie˝ z gwoêdziami 5

-1003 D-1011 300 6 Bimetal Drewno

-1102 D-1012 150 6 Bimetal Gips

5

5

w opak. SB

4569 Nr mm na cal w opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Liczba z´bów . . . . . . . . . . . Typ brzeszczotu. . . . . . . . . Do przecinania . . . . . . . . . .

4569 Nr mm na cal

IloÊç brzeszczotów . . . . . .

w opak. SB

Brzeszczot z 1 wyst´pem (do pi∏owania bez uchwytu do rur). (Nie pasuje do Ridgid 550-1, lecz do wi´kszoÊci pi∏ mieczowych.)

Nr art. . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Liczba z´bów . . Typ brzeszczotu Do przecinania .

4569 Nr mm na cal

-2001 D-971 200 18, zmienna Bimetal Rury stalowe

-2100 D-972 250 18, zmienna Bimetal Rury stalowe

-2209 D-973 220 6 Bimetal Zgrubne drewna

5

5

3

-2308 D-974 220 10 Bimetal Drewno równie˝ z gwoêdziami 3

-1250 D-980 100 18 Bimetal Rury stalowe ponad 1.2 mm 5

-1300 D-981 100 24 Bimetal Rury stalowe gr. Êcianki 1 mm 5

-1409 D-984 100 14 Bimetal Rury stalowe gr. Êcianki 3-6 mm 5

-1508 D-985 150 14 Bimetal Rury stalowe gr. Êcianki 3-6 mm 5

IloÊç brzeszcz. . w opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Liczba z´bów . . Typ brzeszczotu Do przecinania .

4569 Nr mm na cal

IloÊç brzeszcz. . w opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Liczba z´bów . . Typ brzeszczotu Do przecinania .

4569 Nr mm na cal

IloÊç brzeszcz. . w opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Liczba z´bów . . Typ brzeszczotu Do przecinania .

4569 Nr mm na cal

IloÊç brzeszcz. . w opak. SB

Nr art. . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . Liczba z´bów . . Typ brzeszczotu Do przecinania .

-1557 D-1014 200 14 Bimetal Rury stalowe gr. Êcianki 3-6 mm 5 -1631 D-987 150 24 Bimetal Rury stalowe gr. Êcianki 1 mm 5

-1573 -1581 -1607 D-1015 D-975 D-986 200 300 150 5-8 18 Pokrycie z w´gl. spiek. Bimetal Bimetal ˚eliwo i Drewno Rury stalowe mat. ceram. równie˝ z gwoêdziami gr. Êcianki 1, 2-3 mm 5 5 5 -1656 D-988 65 18 Bimetal Metal, w tym ˝eliwo 1.2-3 mm 5

-1706 -1805 D-9999 D-989 300 150 10 6 Bimetal Stal szybkotn. Drewno Drewno równie˝ z gwoêdziami równie˝ z gwoêdziami 5 5

4569 Nr mm na cal

-1854 D-990 300 6 Stal szybkotn. Drewno równie˝ z gwoêdziami IloÊç brzeszcz. . w opak. SB 5

1014 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1014))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Pi∏y mieczowe Brzeszczoty do pi∏ mieczowych

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Zestaw brzeszczotów do pi∏ mieczowych w skrzynce. Brzeszczoty z 1 wyst´pem, pasujàce do wi´kszoÊci pi∏ mieczowych (nie do Ridgid 550-1).Wybór przydatny szczególnie dla hydraulików. Zawiera brzeszczoty Nr art. 4569-1805 4569-1409 4569-1508 4569-1557 4569-1607 4569-1300

Model nr D-989 D-984 D-985 D-1014 D-986 D-981

D∏ugoÊç mm 150 100 150 200 150 100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. z´bów/cal 6 14 14 14 18 24

13697 Nr

IloÊç brzeszcz. 5 10 10 10 10 5

-0100 35841

Przecinarki Z pi∏ami tarczowymi Ridgid. Do przecinania rur i kszta∏towników ze stali, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych oraz rur MA bez smarowania i ch∏odzenia. Przecina materia∏ pod dowolnym kàtem w zakresie od 90° do 45°. Podzia∏ka 45°-90°-45°. Maszyna posiada imad∏o szybkozaciskowe. ¸atwa w transporcie, ale mo˝e byç równie˝ u˝ywana jako stacjonarna. Zasilanie 230 V 1-faz. Mocna os∏ona tarczy pi∏y otwiera si´ samoczynnie podczas przecinania. Dostarczana z cichobie˝nà pi∏à z w´glików spiekanych (80 z´bów) przeznaczonà do ci´cia stali. Pi∏y tarczowe, patrz str. 136. Prospekt na ˝yczenie 5533-9998.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do pi∏y tarczowej o rozm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5533 Nr mm obr/min W kg

-1003 590 L 355×2.2×25.4 1300 2200 23

Zapasowa pi∏a z w´gl. spiek. cichobie˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. (80 z´bów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5533 Nr mm

-1102 58476 355×2.2×25.4

Zapasowa pi∏a z w´gl. spiek. do starego modelu 590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. (70 z´bów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5533 Nr mm

-1201 58466 305x2.2x25.4

Zapasowa pi∏a z w´gl. spiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. (60 z´bów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5533 Nr mm

-1300 83066 355x2.2x25.4

Praski do zakaƒczania rurek

Ridgid. Praska samocentrujàca do formowania koƒcówek rurek miedzianych i mosi´˝nych. Praca jest u∏atwiona dzi´ki du˝emu pokr´t∏u. Kàt rozwarcia sto˝ka 90° (kàt odgi´cia = 45° ).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. wewn. rurek. . . . . . . .

6610 Nr cale/mm

-0108 345 3⁄16 1⁄4 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 5⁄8

1015 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1015))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Praski do zakaƒczania rurek

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Teng Tools. Zestaw do formowania zakoƒczeƒ rurek, sk∏adajàcy si´ z 10 elementów, do rurek miedzianych, mosi´˝nych i cienkoÊciennych aluminiowych. Obcinak tnie rurki o Êrednicach do 32 mm. Narz´dzie do formowania ko∏nierza tworzy zakoƒczenia 45° rurek o Êrednicach 4-14 mm. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z od∏àczanà pokrywà. Pasuje do skrzynek i wózków narz´dziowych Teng Tools.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera: Obcinak do rurek o Êrednicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narz´dzie do formowania ko∏nierza, 2 cz´Êci. . . . . . . . . . . . . . Adaptery do ko∏nierzy rurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14404 Nr

Wymiary pojemnika LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm kg

mm mm mm

-0102 TTTF10 3-32 3 4 5 6 8 10 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14 265x142x50 1.7

Narz´dzie rozpierajàce Ridgid. Do mi´kkich rurek miedzianych. Przeznaczone do kielichowego formowania koƒca rurki pod lutowanie kapilarne. Z wymiennymi g∏owicami do poszczególnych rozmiarów rurek. Dzia∏anie szybkie i proste, równie˝ w miejscach o ograniczonym dost´pie. Narz´dzie zapewnia pozostawienie niezb´dnego luzu pomi´dzy wewn´trznà powierzchnià rozpieranego kielicha, a zewn´trznà powierzchnià wsuwanej rurki, dla umo˝liwienia wykorzystania efektu kapilarnego przy lutowaniu. Z uchwytami plastikowymi. Dostarczane bez g∏owicy rozpierajàcej. G∏owice rozpierajàce, wymiary metryczne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6479 typ mm

-0108 S 8-54

G∏owice rozpierajàce, wymiary calowe

Nr art. . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn.. . . .

6479 mm

(-0231) 8×0.8

-0256 10×0.8

-0306 12×1

-0405 15×1

(-0504) 16×1

Nr art. . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn.. . . .

6479 mm

-0702 22×1

-0801 28×1.2

-0900 35×1.5

-1106 42×1.5

-1205 54×1.5

-0603 18×1

Ridgid. Zestawy zawierajace narz´dzie rozpierajàce i g∏owice. Dostarczane standardowo w pude∏ku tworzywowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owice do Êrednic rur . . . . . .

0625 typ mm mm/cale

Masa kompletu . . . . . . . . . . . .

kg

1016 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1016))

-0104 Zestaw A 325 12×1 15×1 18×1 22×1 2.5

-0203 Zestaw X 325 3⁄8 1⁄2 3⁄4 7⁄8 11⁄8 3.0

-0302 Zestaw U 325 12×1 15×1 22×1 28x1.5 2.5


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Narz´dzia zaciskowe

15462-0207

Szcz´ka zaciskowa

Szcz´ka do p´tli zaciskowej

P´tla zaciskowa

Ridgid. Elektrohydrauliczne r´czne prasy zaciskowe, z zasilaniem sieciowym 230 V lub akumulatorowym 18 V. Szcz´ki mo˝na obracaç w zakresie 270°. Zaciskanie ca∏kowicie automatyczne. Elektroniczny system nadzorczy, sygnalizujàcy potrzeb´ serwisu po 30 000 cyklach pracy. Seria RP 330 przeznaczona jest do ∏àczenia zaciskowego wielu typów rur metalowych, wielowarstwowych i plastikowych. Narz´dzia ∏atwe w u˝yciu. Ergonomiczny kszta∏t. Dostarczane bez szcz´k zaciskowych w walizce transportowej. Model RP-330 B dostarczany z akumulatorem Li-Ion 18 V i ∏adowarkà. Do zaciskania rur o Êr. ponad 54 mm potrzebna jest p´tla zaciskowa

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres zaciskanych Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a zacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas zacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15462 Nr mm kN W s kg

-0108 RP-330B 18 V 12-108 32 490 5 4.4

-0207 RP-330C 230 V 12-108 32 490 5 4.6

Akumulator Li-Ion 18 V, 2.2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15462 Nr

-0306 28218

-

Szcz´ki zaciskowe do systemu V . . . . . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12053 mm

-1009 12

-1108 15

-1207 18

-1306 22

-1405 28

Szcz´ki zaciskowe do systemu V . . . . . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12053 mm

-1504 35

-0506 42

-0605 54

-1603 15-18-22-28 Zestaw

-1652 12-15-22-28 Zestaw

Szcz´ki zaciskowe do systemu U. . . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szcz´ki zaciskowe do systemu TH . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . .

12053 mm

12053 mm

-2155 14

-3005 14

-3104 16

P´tla zaciskowa do systemu V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2163 16

-2205 18

-3203 18

-3302 20

12053 mm

-2304 20

-3401 26

-1702 76.1

Szcz´ka do p´tli zaciskowej do systemu V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P´tle + szcz´ki do systemu V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12053 mm

-2403 25

-3500 32

-2502 32

-3609 32 Henco

-1801 88.9 12053

-2601 16-18-20-25 sats -3708 16-18-20-26 zestaw -1900 108 -2007

-2106 76.1, 88.9, 108 zestaw

1017 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1017))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

15462-0108


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Narz´dzia zaciskowe Ridgid. Elektrohydrauliczna r´czna prasa zaciskowa, z zasilaniem akumulatorowym 18 V, Li-Ion. Szcz´ki mo˝na obracaç w zakresie 270°. Zaciskanie ca∏kowicie automatyczne. Elektroniczny system nadzorczy, sygnalizujàcy potrzeb´ serwisu po 30 000 cykli pracy. Kompaktowe narz´dzie przeznaczone do ∏àczenia zaciskowego wielu typów rur metalowych, wielowarstwowych i plastikowych. ¸atwe w u˝yciu. Ergonomiczny kszta∏t. Dostarczane w walizce transportowej, bez szcz´k zaciskowych, z akumulatorem i ∏adowarkà. 16155-0116 Narz´dzie w zestawie z akumulatorem i ∏adowarkà oraz szcz´kami zaciskowymi V 15-22-28, dostarczane w walizce.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres Êrednic rur metalowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres Êrednic rur wielowarstwowych. . . . . . . . . . . . . . . . . Si∏a zacisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas wykonania zacisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szcz´ki zaciskowe

16155 Nr mm mm kN W s kg

-0108 RP-210B 18 V 12-28 14-32 24 270 4 2.5

Narz´dzia zaciskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16155

-0116

Akumulator litowo-jonowy 18 V, 1.1 A . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas ∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16155 Nr min

-0207 32463 45

¸adowarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr

utg. 27963

Szcz´ki zaciskowe do systemu V . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13556 mm

-1009 12

-1108 15

-1207 18

-1306 22

-1405 28

Szcz´ki zaciskowe do systemu U . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13556 mm

-2007 14

-2106 16

-2205 18

-2304 20

-2403 25

Szcz´ki zaciskowe do systemu TH . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13556 mm

-3005 14

-3104 16

-3203 18

Szcz´ki zaciskowe do systemu TH . . . . . . . . . . . . Do z∏àcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13556 mm

-3401 20

-3500 26

-3609 32 Henco

-3401 26

Torba narz´dziowa

Ridgid. Torba narz´dziowa na z∏àczki rurowe i narz´dzia. Z szeÊcioma wewn´trznymi kieszeniami na ró˝ne z∏àczki, i trzema zewn´trznymi – na szcz´ki zaciskowe do narz´dzia zaprasowujàcego i na inne narz´dzia. Wykonana z materia∏u nie absorbujàcego wody. O wysokoÊci 300 mm i Êrednicy 450 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14818 Nr

-0102 24913

Wycinarka otworów Ridgid. Specjalna maszyna do szybkiego i bezpiecznego wykonywania otworów o Êrednicy do 3 cali w rurach stalowych za pomocà pi∏ otworowych. Metoda ta umo˝liwia do∏àczanie rozga∏´êników, lub innych z∏àczek do istniejàcych instalacji rurowych nie b´dàcych pod ciÊnieniem. Wyrzynark´ ∏atwo mocuje si´ do rur o Êrednicach 11⁄4″-8″ za pomocà ∏aƒcucha ze spr´˝ynà. Maszyna sk∏ada si´ z dwóch, ∏atwo ∏àczonych cz´Êci, tzn. ze stojaka i zespo∏u silnika, co u∏atwia transport, a tak˝e prac´ na dachu. Dostarczana z silnikiem elektrycznym zasilanym z sieci 1-fazowej 230 V.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wiert∏a maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwarcie uchwytu wiertarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1018 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1018))

10785 Nr mm/cale mm cale W kg

-0109 HC-300 76/3 4-13 11/4-8 1200 14


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Pi∏y otworowe Do materia∏ów budowlanych

Oddzielne akcesoria

Otwornica kpl. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. ci´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0316 mm mm

-0108 25 175

Sama korona wycinajàca . . . . .

0316 (-2005)

Otwornica kpl. . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. ci´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0316 mm mm

Sama korona wycinajàca . . . . .

0316 (-2807)

-0207 29 175

-0306 32 175

-0405 35 175

-0504 38 175

-0603 40 175

-0702 45 175

-0801 50 175

(-2104)

(-2203)

(-2302)

(-2401)

-

(-2609)

(-2708)

-1007 60 175

-1106 65 175

-1205 80 175

-1254 90 175

-1270 100 175

-1304 110 175

-1403 120 175

(-2906)

(-3003)

(-3102)

(-3151)

(-3177)

-

(-3300)

-0900 55 175

Nr art. . . . . . . . . . Produkt . . . . . . . .

0316

-1502 Przed∏u˝nik 225 mm

-1601 Wiert∏o centralne 10 mm

Nr art. . . . . . . . . . Produkt . . . . . . . .

0316

-1700 Adapter 10 mm do koron 25-75 mm

-1809 Adapter 13 mm do koron 80-200 mm

Adapter stosowany pomi´dzy koronà i przed∏u˝nikiem.

Wiertnice diamentowe Ridgid. Wiertnica ze stojakiem, do wykonywania otworów o Êrednicach 10 - 162 mm (zarówno na mokro jak i na sucho). Wiercenie z wolnej r´ki w murze do 162 mm, w betonie do 82 mm, przy wierceniu na mokro ze stojakiem - do 162 mm. Podawanie wody regulowane w r´kojeÊci. Maszyn´ osadza si´ na stojaku bez u˝ycia narz´dzi. Mo˝liwoÊç wiercenia pod kàtem do 45°. W za∏àczeniu zestaw kotwiczàcy. Dostarczana z silnikiem elektrycznym zasilanym z sieci 1-fazowej 230 V. Pasujàce wiert∏a koronowe diamentowe na aktualnej stronie. i str. 1020.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. skok posuwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dk. obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (wiertarka + stojak) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12914 Nr mm mm BSP szt. W kg

-0109 RB-3W + stojak 10-162 540 1/2 - 11/4 3 1900 6.1

Ridgid. Wiertnica r´czna ze stojakiem, do wykonywania otworów o Êrednicach do 132 mm (zarówno na mokro jak i na sucho). Ze wskaênikiem g∏´bokoÊci wiercenia na kolumnie. Wbudowana poziomnica do u˝ytku przy wierceniu poziomym. Mo˝liwoÊç wiercenia pod kàtem do 45°. P∏yta podstawy uniwersalna - do mocowania podciÊnieniowego, jak i do zakotwiczania. Dostarczana z silnikiem elektrycznym zasilanym z sieci 1-fazowej 230 V. Diamentowe wiert∏a koronowe z gwintem wrzeciona 1⁄2″ BSP zewn.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. Êrednica wiert∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. skok posuwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (wiertarka + stojak) . . . . . . . . . . . . . . . .

10787 Nr mm mm BSP obr/min W kg

Zestaw kotwiczàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0107 HC-2W + stojak 132 450 1⁄2 800/1570 1800 13

11103

-0201

Nr art.. . . . . Ârednica . . D∏ugoÊç . . .

0325 -0206 mm 12 mm 200

-0305 14 200

-0404 16 200

-0503 18 200

-0602 20 350

-0701 22 350

-0800 25 350

-0909 26 350

Nr art.. . . . . Ârednica . . D∏ugoÊç . . .

0325 -1006 mm 28 mm 350

-1105 30 350

-1204 32 350

-1303 40 350

-1402 52 350

-1501 60 350

-1600 65 350

-1709 72 350

Nr art.. . . . . Ârednica . . D∏ugoÊç . . .

0325 -1808 mm 78 mm 350

-1907 82 350

-2004 91 350

-2103 102 350

-2301 112 350

-2400 127 350

-2509 132 350

Wiert∏o z koronà pe∏nà 12-30 mm.

Wiert∏o z koronà segmentowà 32-132 mm.

1019 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1019))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Do wszystkich rodzajów materia∏ów budowlanych, gips, cement, ceg∏y (NIE u˝ywaç do zbrojonego betonu). Korona robocza jest dwustronna, z uz´bieniem z w´glików spiekanych na obu koƒcach. Korona posiada szczelin´ do usuwania odpadów z wycinanego materia∏u.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Wiertnice diamentowe Ridgid. Wiertnica do wykonywania otworów w betonie i kamieniu. Wyposa˝ona w podstaw´ ze Êrubami mocujàcymi. Przed operacjà wiercenia maszyn´ przykr´ca si´ do materia∏u za pomocà Êrub. Zasilana z sieci jednofazowej 230 V. Pasujàce diamentowe wiert∏a koronowe do wiercenia na mokro, patrz 0325 str. 1019. (gwint do∏àcz. UNC 1⁄2), lub 0992 poni˝ej (gwint do∏àcz. 11⁄4). Wiert∏a diamentowe koronowe z gwintem chwytowym 11⁄4″ UNC

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wiert∏a maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏´b. wiercenia maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wrzeciona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P´dkoÊç obr. wrzeciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11103 Nr mm mm UNC obr./min W kg

Zestaw kotwiczàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸àcznik przejÊciowy . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiert∏o koronowe segmentowe

Przed∏u˝acz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . .

-0102 RB-208-3 12-200 510 11⁄4 320/800/1300 2500 28

11103 0992 UNC

-0201

-1701 11⁄4 wewn. - 1⁄2 wewn.

0992 mm UNC

11⁄4″

-1602 300 zewn. - 11⁄4″ wewn.

Wiert∏a koronowe . . . Ârednica . . . . D∏ugoÊç . . . . .

0992 mm mm

-2006 52 350

-2105 60 350

-2204 65 350

-2303 72 450

-2402 78 450

-2501 82 450

Wiert∏a koronowe . . . Ârednica . . . . D∏ugoÊç . . . . .

0992 mm mm

-1206 102 450

-2808 112 450

-2907 127 450

-3004 132 450

-3103 142 450

-1305 152 450

-2600 91 450

Akcesoria do wiertnic diamentowych Akcesoria do wiercenia na mokro Ridgid Nr

Nr art.

Przed∏u˝nik, d∏ugoÊç 150 mm, ∅ 30 mm, (1⁄2″ (M) - 1⁄2″ (F) Przed∏u˝nik, d∏ugoÊç 300 mm, ∅ 30 mm, (1⁄2″ (M) - 1⁄2″ (F)

52366 11103-0409 42766 11103-0508

Przed∏u˝nik, d∏ugoÊç 300 mm, ∅ 47 mm, (11⁄4″ (F) - 11⁄4″ (M)

42806 0992-1602

PierÊcieƒ miedziany, do ∏atwego wyciàgania koronki wiert∏a, 11⁄4″

42936 11103-0607

Smar miedziowy, tuba

57236 11103-0706

Âciernica (kamieƒ) do ostrzenia segmentów diament.

42946 11103-0805

Odciàg py∏u, tylko przy pracy na sucho

68416 11103-0904

Podtrzymka wiert∏a prowadzàcego

52566 11103-1001

Podpora i koƒcówka wiertarska do koronki 150 mm

57866 11103-1100

Podpora i koƒcówka wiertarska do koronki 150 mm z odciàgiem py∏u 57876 11103-1209 Podpora i koƒcówka wiertarska do koronki 300 mm

66996 11103-1308

Podpora i koƒcówka wiertarska do koronki 300 mm z odciàgiem py∏u 57916 11103-1407 Wymienna koƒcówka do powy˝szych wierte∏ prowadzàcych

57886 11103-1506

Zbiornik ciÊnieniowy na wod´

61726 11103-1605

1020 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1020))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Wiertnice diamentowe Pompa pró˝niowa

Pompa pró˝niowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11466 Nr l/min mm W kg

(-0103) VP (27471) 24.6 (850 mbar) 230x195x220 125 4.5

Wà˝ pró˝niowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11466 Nr kg

(-0202) VP-1 (51447) 1.1

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Wyposa˝enie do wiertnic diamentowych Ridgid. S∏u˝y do wytwarzania i utrzymywania podciÊnienia w p∏ycie podstawy wiertnic diamentowych.

Zamra˝arki Ridgid. Zamra˝arka elektryczna. Tworzy bezpieczny korek lodowy w rurze wodociàgowej. Szybka i niezawodna metoda napraw rurociàgów wodnych bez koniecznoÊci spuszczania wody z instalacji. Woda zamarza w ciàgu kilku minut, w zale˝noÊci m.in. od rozmiaru rury. Napraw´ mo˝na prowadziç kilka centymetrów od miejsca zamro˝enia. Nie zawiera freonu. Nie wymaga nadzoru w czasie zamarzania. Zamontowana na sta∏e w skrzynce transportowej. Z 2 w´˝ami gumowymi do zamra˝ania i kablem zasilajàcym z wtyczkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur miedzianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝y zamra˝ajàcych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc spr´˝arki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9707 Nr mm mm m

TaÊma do moc. g∏owicy zamra˝ajàcej . . . . . . . . . . . . . . . . .

9707

W kg

-0205 SF-2500 10-65 10-50 3 230 V 1-faz. 505 27 -0502

Ridgid. Elektryczna zamra˝arka. Tworzy bezpieczny korek lodowy w rurze wodociàgowej. Do rur miedzianych i stalowych. Standardowo wyposa˝ona w adapter do rur stalowych o rozmiarze do 11⁄4″ . Do∏àczony wà˝ gumowy o d∏ug. 2.5 m. Dostarczana w mocnej skrzynce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur miedzianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur stalowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc spr´˝arki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adapter

11⁄2″-2″

10784 Nr mm cale W

-0100 SF-2200 10-65 1⁄4-2 230 V 1-faz. 387

........................

10784

-0209

˚el mro˝àcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10784 l

-0308 0,25

Wykr´taki do Êrub Ridgid. Typ Lon-Grip patrz str. 644.

Wykr´taki rur

Ridgid. Kompletny zestaw wykr´taków do rur. Do wykr´cania u∏amanych rur lub ich cz´Êci. Wykr´tak wbija si´ w otwarty koniec rury, wówczas ˝eberka wciskajà si´ w jej wewn´trzne Êcianki. Nast´pnie rur´ mo˝na wykr´ciç po jej w∏asnym gwincie. W futerale plastikowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0591 Nr cale

-0104 883 1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1

1021 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1021))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Gwintownice do rur Do gwintów rurowych Whitworth’a G (R)

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Mocna gwintownica do rur z mechanizmem zapadkowym i klockami gwintujàcymi nowej konstrukcji. Specjalny kszta∏t u∏atwiajàcy zaczynanie gwintu. Du˝o miejsca dla p∏ynu ch∏odzàcego. Dostarczana w skrzynce metalowej. Kompletna g∏owica, z klockami ze stali specjalnej do 11 R.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica gwintownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12057 Nr G (R) kg

11 R 3⁄8 - 11⁄4 3⁄8, 1⁄2, 3⁄4, 1, 11⁄4

-0106

Zapasowe pokr´t∏o zapadkowe do 11 R i R 200 . . . . . . . . .

4845

-3906

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica gwintownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12057 Nr G (R) kg

Zapasowe pokr´t∏o zapadkowe do 11 R i R 200 . . . . . . . . .

4845

14.1

-0205 11 R 1⁄2 - 2 1, 11⁄4, 2 17.5

1⁄2, 3⁄4,

Klocki gwintujàce do R-200. Gwint rozm.

Prawe Nr art.

Ridgid Nr

Lewe Nr art.

Ridgid Nr

65550 65555 65560

12057 -0304 -0403 -0502

13028 13033 13038

12057 (-1203) (-1302) -1401

1

65565 65570 65575

-0601 -0700 -0809

13043 13048 13053

-1500 (-1609) (-1708)

11⁄4 11⁄2 2

65580 12553 12558

-0908 -1005 -1104

13058 13063 13068

(-1807) (-1906) (-2003)

G (R) 1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4

Klocki gwint. do starszych typów (00R, 11R, 111R, 12R, 0R) i nowych 11 R

38667 38682 38687

Ze stali specjalnej (zest.) Prawe Nr art. 4845 -2106 -2205 -2304

1

38692 38697 38702

-2403 -2502 -2601

11⁄4 11⁄2 2

38707 38712 38717

-2700 -2809 -2908

Gwint rozm. G (R) 1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4

Gwint rozm. Ridgid Nr G (R) 1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4

1 11⁄4 11⁄2 2

Ridgid Nr

Ze stali specjalnej (zest.) Prawe Nr art.

Ridgid Nr

Ze stali szybkotn. (zest.) Prawe Nr art.

66110 66115 66120 66125

0581 (-0106) (-0205) -0304 -0403

66310 66315 66320 66325

0581 (-1856) (-1906) -2003 -2102

66130 66135 66140 66145 66150

-0502 -0601 -0700 -0809 -0908

66330 66335 66340 66345 66350

-2201 -2300 (-2409) (-2508) (-2607)

Ridgid. Gwintownica potrójna. Z klockami nacinajàcymi ze stali specjalnej. Klocki przek∏adane, do gwintowania krótkich koƒcówek rur. (Zapasowe klocki nacinajàce sà takie same jak w g∏owicach nr 00R-11R.)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary gwintów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa kompletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1022 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1022))

0583 Nr G (R) kg

-0302 31 A-prawa 1⁄2 3⁄4 1 4.6


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Gwintownice do rur Do gwintów rurowych Whitworth’a G (R)

Gwintownica do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiary gwintów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0589 Nr G (R) kg

-0108 141 21⁄2 3 31⁄2 4 42,3

Zapasowe klocki, stal szybkotn., zestaw . . . . . . . . . . . . . . . . .

0589

-0306

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Z mechanizmem zapadkowym i przek∏adnià z´batà. Tylko jeden zestaw klocków gwintowniczych dla wszystkich rozmiarów podanych w tabeli. Klocki ze stali szybkotnàcej. Szybkie ustawianie klocków - ∏atwe prze∏àczenie na gwint sto˝kowy lub cylindryczny. Klocki prowadzàce szybkiego centrowania. Nastawiana d∏ugoÊç gwintu. Automatyczne wy∏àczanie si´. Po osiàgni´ciu ˝àdanej d∏ugoÊci klocki si´ rozwierajà - nie ma potrzeby wykonywaç obrotów powrotnych. (R´kojeÊç zapadkowa nr D 1440 pasuje równie˝ do tych gwintownic.) Mo˝e byç u˝ywana do gwinciarek Ridgid 300 A i 535.

Pompa olejowa Ridgid. PrzenoÊny zbiornik oleju, do którego do∏àczona jest r´czna pompa typu pistoletowego. Podczas gwintowania nie zu˝yty olej kierowany jest do zbiornika, który wyposa˝ony jest w cedzid∏o, gdzie olej oczyszczany jest z wiórów gwintowniczych i innych zanieczyszczeƒ. Dostarczane z 5 l oleju gwintowniczego.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Za∏àczony olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0597 Nr l l mm mm m

(-0108) 418 5 7.6 362 212 1.4

Gwintownice elektryczne r´czne Ridgid. Klasa izolacji II. Do gwintowania rur 1⁄8-2″. G∏owice Ridgid 11-R i R-200 pasujà do maszyny bez koniecznoÊci stosowania tulei przejÊciowych. Prze∏àczany kierunek obrotów. Podczas gwintowania rur o rozmiarze powy˝ej 3⁄4″ nale˝y stosowaç za∏àczone rami´ oporowe. Dzi´ki niewielkiej masie, ok. 5 kg, gwintownice sà ∏atwe w u˝ytkowaniu i transporcie. Z przek∏adnià bezobs∏ugowà. Dzi´ki du˝ej mocy silnika gwintowanie przebiega szybko, np. gwint 1⁄2″ wykonuje si´ 13 s, 11⁄4″ - 22 s. Dostarczane w wykonaniu z podwójnà izolacjà, z silnikiem 1-faz. 230 V i kablem 3m w p∏aszczu gumowym z wtyczkà, ramieniem oporowym i 4 lub 6 g∏owicami gwintowniczymi. Maszyny dostarczane sà w skrzynce plastikowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar nacin. gwintów (g∏owica gwint. R-200). . . . . . Z g∏owicà gwint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1089 Nr G (R) G (R)

Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez g∏owicy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obr./min W kg

Gwintownica bez g∏owic i bez skrzynki. . . . . . . . . . . Samo rami´ oporowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0101 600 C 1⁄8-11⁄4 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 32 1020 5.5

-0408 690 C 1⁄8-2 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2 32 1020 8.5

1089

(-0200)

(-0457)

1089 Nr

-0507 601

-0606 691

Gwinciarki Ridgid. Gwinciarka do rur i Êrub, z g∏owicà samootwierajàcà (815 A) 1⁄8″-2″. Do gwintów prawych i lewych. Gwintuje rury o rozmiarach 1⁄8″-2″, oraz Êruby 1⁄4″-2″ i 6-52 mm. Przy u˝yciu g∏owic wymiennych marki Ridgid gwintuje równie˝ rury 21⁄2″-4″. Maszyna posiada wbudowany pojemnik na olej i smarowanie poprzez g∏owic´. Przy dostawie wyposa˝ona w zespó∏ nap´dowy 1-faz. 230 V ze zmianà kierunku obrotów, o klasie szczelnoÊci IP 20 z prze∏àcznikiem no˝nym, g∏owic´ gwintowniczà (815 A) 1⁄8″-2″ oraz dwa zestawy klocków gwintowniczych 1⁄2″-3⁄4″ i 1″-2″, obcinak rury, frez do rur oraz 5 litrów oleju gwintowniczego. Pasujàce stojaki nr 250 i 150A, patrz str. 1024.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres gwintów rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres gwintów Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres gwintów Êrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2025 Nr G (R) UNC-W M obr/min kW kg

-0106 300 Compact 1⁄8-2 1⁄4-2 6-52 38 1.7 52

1023 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1023))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Gwinciarki Ridgid. Gwinciarka do rur i Êrub o dwóch pr´dkoÊciach. Cichobie˝na. Patentowany uchwyt szybkomocujàcy. Do gwintów prawych i lewych. Gwintuje rury o rozmiarach 1⁄8″-2″, oraz pr´ty 1⁄4″-2″ i 6-52 mm. Przy u˝yciu g∏owic wymiennych marki Ridgid gwintuje równie˝ rury 21⁄2″-4″. Wszystkie g∏owice maszyny sà szybko otwierane i szybko nastawiane na ˝àdany wymiar, a ponadto mo˝na ∏atwo ustawiç nadwymiar lub podwymiar gwintu. Wymiana klocków nacinajàcych jest ∏atwa i szybka. Maszyna wyposa˝ona jest we frez do kraw´dzi rur 1⁄8″-2″, oraz samocentrujàcy obcinak do rur 1⁄8″-2″ i pr´tów 1⁄4″-1″. G∏owica gwintujàca, frez do rur i obcinak dzia∏ajà niezale˝nie od siebie. Maszyna posiada wbudowany, w pe∏ni automatyczny system smarowania. Dostarczana w stanie ca∏kowicie gotowym do u˝ytku, wyposa˝ona w silnik nawrotny 3-faz. 400 V 50 Hz, o klasie szczelnoÊci IP 20, prze∏àcznik, kabel olejoodporny 4.5 m, 5 l oleju gwintowniczego, tub´ smaru oraz zapasowy krà˝ek obcinajàcy i odpowiednie klucze. Dostarczana bez g∏owicy gwintowniczej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3995 (-0100) Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 535 1⁄8-2 Zakres gwintów do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G (R) 1⁄4-2 Zakres gwintów do pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNC-W Zakres gwintów do pr´tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 6-52 Maks. d∏ug. gwintu na 1 zamocowanie materia∏u. . . . . mm 200 Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 36 Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW 1.5 Napi´cie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230 1-faz. Masa netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 116 Krà˝ek do obcinaka (do rur ze stali zw.) . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3995 Nr szt

-0308 E 1032 6

Krà˝ek do obcinaka (do rur ze stali nierdz.). . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3995 -0407 Nr E-1032 S szt 6

-0159 535 2-B 1⁄8-2 1⁄4-2 6-52 200 35/70 1.35/1.7 400 3-faz. 139 -0308 E 1032 6 -0407 E-1032 S 6

Stojaki

Nr 250 Ridgid Nr 250 150 A*)

Nr 150 A

Ridgid. Stojaki pasujàce do gwinciarek Ridgid. Do gwinciarek 535 wykonanych przed 1996 r. potrzebny jest adapter 58007 do stojaków 100, 150 i 200.

Wykonanie stojaka Sk∏adany, z kó∏kami ze spr´˝ynami gazowymi Z kó∏kami i tacà na narz´dzia

Do gwinciarek 300 Compact, 1233 1822, 1224, 1233 300 Compact, 535-2 B

Nr art. 4498 -0506 -0654

*) Do monta˝u gwinciarki 535-2B na stojaku 150 potrzebny jest adapter nr art. 4498-1009.

Podpory do rur

Ridgid. Stojak z g∏owicà pryzmatycznà. Regulowana wysokoÊç.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12966 -0106 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr VJ-99 Regulacja wysokoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 710-1320 G∏owica pryzmatyczna, z kulami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12966 Rura przesuwa si´ z ∏atwoÊcià w jednà i drugà stron´ bez oporów.. . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr

1024 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1024))

-0403 BTH-9


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne ˚∏obiarki

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . Do gwinciarek . . . . . . . . Do stali zw. . . . . . . . . . . . Do miedzi . . . . . . . . . . . . Do stali nierdz. . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . .

1103 Nr Nr cale cale cale kg

-0103 916 300 1-6 2-6 11⁄4-6 15

-0202 916 535-2 B 1-6 2-6 11⁄4-6 18

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. PrzenoÊna ˝∏obiarka przeznaczona do do∏àczania do gwinciarki 300 lub 535-2. Z mocnà obudowà do pracy ciàg∏ej w trudnych warunkach, ale ze wzgl´du na niedu˝à mas´ równie˝ mo˝e byç u˝ywana jako przenoÊna. Najwi´kszà jej zaletà jest unikalny mechanizm posuwu, zapewniajàcy doskona∏y i szybki rezultat. Regulowana g∏´bokoÊç ˝∏obka. Dostarczana z krà˝kami do stali zwyk∏ej i nierdzewnej 2″-6″. ˚∏obiarka mo˝e byç równie˝ montowana do innych gwinciarek, ale zamawia si´ jà wówczas z innym numerem artyku∏u. Prospekt na ˝yczenie 9999-2521.

-0301 916 300C, 1822, 1233 1-6 2-6 11⁄4-6 19.5

Ridgid. PrzenoÊna ˝∏obiarka do wykonywania ˝∏obków w rurach stalowych o rozmiarach od 11⁄4″ do 12″. Posuw r´czny za pomocà klucza zapadkowego umo˝liwia ∏atwe u˝ycie maszyny np. do rury ju˝ zainstalowanej. Dostarczana w skrzynce, w komplecie z rolkami ˝∏obkujàcymi i kluczem zapadkowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolki ˝∏obkujàce do rur stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8156 Nr cale kg

-0104 915 2-6 10,5

Ridgid. ˚∏obiarka hydrauliczna. Wykonuje w rurach ˝∏obki pod z∏àcza. Kompletna maszyna z∏o˝ona z zespo∏u hydraulicznego 15 ton i stojaka. Wyposa˝ona w podpor´ do stabilizacji rury. Skrzynka narz´dziowa i rolki ˝∏obkujàce do rur 2″-12″ gatunku 10, oraz rur 2″-8″ gatunku 40.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk hydr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres ˝∏obkowania rur 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres ˝∏obkowania rur 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0062 Nr ton W cale cale kg

-0104 918-I 15 1200 1-12 1-8 84

Wyposa˝enie do gwinciarek Ridgid Ridgid. Przymiar taÊmowy Êrednicowy umo˝liwiajàcy szybkà weryfikacj´ w∏aÊciwej Êrednicy gwintu. Wszystkie walcarki bruzdowe Ridgid wykonujà, jeÊli w∏aÊciwie u˝ywane, rowek o wymiarach zgodnych ze specyfikacjà AWWA C606-87.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11456 Nr mm cale

-0105 76827 2 1⁄4

Ridgid. Uchwyt do z∏àczek wkr´tnych przeznaczony do gwintowania krótkich z∏àczek. ¸atwy w u˝yciu i oszcz´dzajàcy czas przyrzàd do mocowanie krótkich z∏àczek wkr´tnych podczas gwintowania. D∏ugoÊç z∏àczek dowolna.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintów rurowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10438 Nr BSPT kg

-0100 819 1⁄2″-2″ 4.5

1025 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1025))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Wyposa˝enie do gwinciarek Ridgid

811A G∏owica gwintownicza

815A G∏owica gwintownicza

Klocki nacinajàce

G∏owica gwintownicza, bez klocków . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3996 Nr

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G (R)

Ridgid. Szybkozaciskajàce. Ze smarowaniem poprzez g∏owic´. Do prawych i lewych klocków nacinajàcych. Pasujà do wszystkich podanych w tabeli rozmiarów gwintów. Jeden zestaw klocków s∏u˝y do nacinania wszystkich Êrednic gwintów o tym samym skoku. ¸atwa wymiana klocków.

-0158 811 A Szybkozaciskajàca Prawa 1⁄8-2

-0166 815 A Samootwierajàca Prawa 1⁄8-2

Klocki prawe ze stali szybkotn., zestaw 4 szt., 18951 i 18961 ze stali stop.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów . . . . . . . . . . . . . . .

3996 Nr BSPT, G (R) na cal

(-0257) 66750 1⁄8 28

-0307 66755 1⁄4-3⁄8 19

-0406 18951 1⁄2-3⁄4 14

-0505 18961 1-2 11

Klocki lewe ze stali szybkotn., zestaw 4 szt.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3996 Nr BSPT, G (R) na cal

(-0703) 66845 1⁄2-3⁄4 14

(-0802) 66850 1-2 11

Klocki prawe ze stali szybkotn., zestaw 4 szt.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3996 Nr BSPP na cal

-1305 66800 1⁄4-3⁄8 19

-1404 66805 1⁄2-3⁄4 14

-1503 66810 1-2 11

Klocki prawe ze stali szybkotn., zestaw 4 szt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3996 Nr NPT na cal

-0901 47765 1⁄2-3⁄4 14

-1008 47770 1-2 111⁄2

Klocki prawe z pow∏okà tytanowà. Do gwintowania np. stali nierdz. lub konstr. szybkotn. Zestaw 4 szt.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3996 Nr BSPT, G (R) na cal

-1107 57082 1⁄2-3⁄4 19

-1206 57087 1-2 11

Ridgid. G∏owice gwintownicze do pr´tów Szybkozaciskajàce. Ta sama g∏owica s∏u˝y do nacinania gwintów prawych i lewych. Pasujà do wszystkich podanych w tabeli rozmiarów gwintów. Tylko dwie g∏owice potrzebne do pokrycia ca∏ego szeregu, ale wymagany jest komplet klocków nacinajàcych dla ka˝dego rozmiaru. Klocki do gwintowania pr´tów, prawe, stal szybkotn. (kpl 4 szt.) G∏owica gwintownicza do pr´tów Ridgid Nr/Rozmiar 1 531 ⁄4-1 (6-24 mm) 532 11⁄4-2 (27-52 mm)

G∏owica gwintownicza

Klocki gwintownicze

Bez klocków Nr art. 3998 -0107 (-0206)

Rozmiar Prawe M6 M8 M 10 M 12

Metryczne - M Nr art. 3998 (-2806) -3002 -3200 -3408

M 16 M 20 M 24

-3606 -3804 -4000

Klocki lewe; informacja w Dziale Obs∏ugi Klienta. Pasujà równie˝ do g∏owicy 500 B.

Ridgid. G∏owice gwintownicze do rur Szybkozaciskajàce. Ze smarowaniem poprzez g∏owic´. Do klocków prawych. Oddzielna g∏owica potrzebna do ka˝dego skoku gwintu. Przy zmianie rozmiaru gwintu wymienia si´ ca∏à g∏owic´, a nie same klocki nacinajàce. (Dla 1″-2″ stosowaç 3996.)

G∏owica gwintownicza

Klocki gwintownicze

G∏owica gwintownicza, prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do gwintów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3997 Nr G (R)

Klocki gwintownicze do rur, stal szybkotn.. . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3997 -0306 Nr 66905 na cal 19

1026 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1026))

-0157 555 1⁄8-3⁄4 -0405 66910 14


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Gi´tarki do rur Dobór gi´tarek do najcz´Êciej spotykanych rurek miedzianych zgodnych z normami szwedzkimi Âredn. zewn. GruboÊç Êcianki

mm 6 8 10 12 15 15 18 22 22 28 28 35 35 42 42 54 54 70 70 mm 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,5 1,2 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,5

Odpowiednie gi´tarki: 5026 Ridgid 4253 Ridgid 370/12-22 4253 Ridgid 370/10-22 3114 Ridgid 6613 Ridgid 4784 Ridgid

x

x

x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x

x

x

x

Gi´tarki do rurek miedzianych i aluminiowych

Ridgid. Prosty przyrzàd do wyginania rur o 3 rozmiarach.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rurek o Êredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6621 Nr cale kg

-0105 456

1⁄4 5⁄16 3⁄8

0.4

Ridgid. Do rur miedzianych, aluminiowych i nierdzewnych. Podzia∏ka 0-180°. Dla u∏atwienia gi´cia nale˝y przed operacjà ustawiç ramiona pod kàtem ok. 100°. R´kojeÊci plastikowe. Do rurek metrycznych Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. rury . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia. . . . . . . . . . . . . . Do rurek calowych Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. zewn. rury. . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . .

5026 Nr mm mm 5026 Nr cale cale

-0108 406M 6 16 (-1007) 403 3⁄16 5⁄8

-0207 408M 8 (5⁄16) 24 -1106 404 1⁄4 5⁄8

-0306 410M 10 24

-0405 412M 12 38

-1304 406 3⁄8 15⁄16

-1502 408 1⁄2 11⁄2

Ridgid. Narz´dzia jednor´czne do gi´cia wy˝arzanych, mi´kkich rurek miedzianych. Konstrukcja umo˝liwia ∏atwe dostosowywanie narz´dzia do ró˝nych Êrednic rurek, wymagajàce jedynie wymiany szablonu. Dostarczane w skrzynce.

Gi´tarki do rur . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . Z szablonami . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . . . .

3114 Nr mm/cale mm/cale mm

Zestaw szablonów do rur izolowanych . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . . . .

3114 mm mm

-0106 326 10-22 10 12 14 15 16 18 22 35 40 48 50 58 69 76

-0304 326 3⁄8-5⁄8 3⁄8 1⁄2 5⁄8 3⁄4 7⁄8 35 48 58 50 88

-0205 16 20 26 58 70 93

-

1027 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1027))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Rury miedziane


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Gi´tarki do rur

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Gi´tarki do rurek miedzianych i aluminiowych

Ridgid. Narz´dzie jednor´czne do gi´cia rurek wielowarstwowych. Konstrukcja umo˝liwia ∏atwe dostosowywanie narz´dzia do ró˝nych Êrednic rurek, wymagajàce jedynie wymiany szablonu. Dostarczane w skrzynce.

Gi´tarka do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. zewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z szablonami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15463 Nr mm mm

-0107 326P 16-32 16 20 25 26 32

Ridgid. Do mi´kkich i twardych rurek miedzianych. Dla u∏atwienia gi´cia nale˝y przed operacjà ustawiç ramiona pod kàtem ok. 100°. R´kojeÊci plastikowe.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êr. zewn.. . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . .

6613 Nr mm mm

-0105 310 M 10 42

-0204 312 M 12 42

-0303 315 M 15 56

-0352 316 M*) 16 56

-0402 318 M 18 72

*) Pasuje równie˝ do rurek 5⁄8″ (promieƒ gi´cia 21⁄4″).

Ridgid. Do mi´kkich rurek miedzianych i stalowych, bez izolacji. Dzielone, ∏atwe w u˝yciu równie˝ w miejscach trudno dost´pnych. Dla u∏atwienia gi´cia nale˝y przed operacjà ustawiç ramiona pod kàtem ok. 100°. Z rolkà gnacà obrotowà. Podzia∏ka 0-90°. R´kojeÊci plastikowe. Typ KRV-D. Z podwójnymi szablonami, do gi´cia dwóch Êrednic rur. 10-18 mm

Szablony podwójne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rurek o Êr. zewn. . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . . . . .

4784 KRVmm mm

-0103 10 10 36

-0202 12 12 40

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rurek o Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0301 15 15 53

4784 KRV-Dmm mm

-0400 18 18 72 -1002 12/15 12 i 15 40 i 53

Do rurek miedzianych z izolacjà plastikowà Ridgid. Do mi´kkich rurek miedzianych z grubszà izolacjà typu Prisol. Dzielone, ∏atwe w u˝yciu równie˝ w miejscach trudno dost´pnych. Dla u∏atwienia gi´cia nale˝y przed operacjà ustawiç ramiona pod kàtem ok. 100°. Z rolkà gnàca obrotowà. Podzia∏ka 0-90°. R´kojeÊci plastikowe. Typ PR-D. Z podwójnymi szablonami i rolkami, do gi´cia dwóch Êrednic rurek. Wzorniki podwójne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid PR Do rur o Êr. zewn. . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . .

4782

-0105

-0204

-0303

-0402

-0501

mm mm

10 28

12 32

15 45

18 60

22 82

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid PR-D Do rur o Êr. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promienie gi´cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1028 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1028))

4782

-1103

mm mm

12 och 15 32 i 45


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Gi´tarki do rur Do walcowanych rur stalowych

Êredn. wewn. Ârednica nominalna (do∏àcz.) DN mm

Ârednica zewn. SMS 326 (ISO) cale

SMS 327 (ISO)

Nom. mm

Maks. mm

Min. mm

Grub. Êcianki mm

Grub. Êcianki mm

6 8 10

1⁄4 5⁄16

10.2 13.5 17.2

10.6 14.0 17.5

9.8 13.2 16.7

2.0 2.35 2.35

2.65 2.9 2.9

15 20 25

1⁄2

21.3 26.9 33.7

21.8 27.3 34.2

21.0 26.5 33.3

2.65 2.65 3.25

3.25 3.25 4.05

32 40 50

1⁄4

1 1 1⁄2 2

42.4 48.3 60.3

42.9 48.8 60.8

42.0 47.9 59.7

3.25 3.25 3.65

4.05 4.05 4.5

65 80 100

2 1⁄2 3 4

76.1 88.9 114.3

76.6 89.5 115.0

75.3 88.0 113.1

3.65 4.05 4.5

4.5 4.85 5.4

125 150

5 6

139.7 165.1

140.8 166.5

138.5 163.9

4.85 4.85

5.4 5.4

3⁄8

3⁄4

1

Ridgid. Z zapadkà i przek∏adnià mechanicznà, umo˝liwiajàcà gi´cie rur stalowych o gruboÊci Êcianki do 3 mm, oraz rur nierdzewnych o gruboÊci Êcianki do 2.25 mm. Nadajà si´ równie˝ do gi´cia rur miedzianych. Z podzia∏kà do 180°.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prze∏o˝enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5785 Nr cale mm

-0109 358 5⁄8 76 13:1

(-0158) 368 3⁄4 95 18:1

Peddinghaus. Typ Matador Multi Plus. Odkuwane matrycowo ze stali. Z kowade∏kiem. Szlifowane, z ca∏kowicie zakrytà Êrubà o podwójnym gwincie trapezowym. Mo˝e byç u˝ywane jako zwyk∏e imad∏o, ale równie˝ do gi´cia nierdzewnych rur o gruboÊci Êcianek 1,5 mm i p∏askowników. Dostarczane z 3 wzornikami do gi´cia rur 15, 18 i 22 mm, oraz wzornikiem do gi´cia p∏askowników.

Wzorniki . . . . . . Wymiary . . . . . .

12008 mm

-0908 12

-1005 15

Imad∏o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. rozwarcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kowade∏ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do p∏askowników o grub. maks. . . . . . . . . . . . Do rur ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1104 18

12008 mm mm mm mm mm kg

-0056 120 150 75 x 70 5 15-18-22 20

-1203 22

-1302 28

-0106 160 225 120 x 110 6 15-18-22-28 40

Przyrzàdy gi´tarskie do rur Hydrauliczne Ridgid. Ze starannie dopracowanym systemem hydraulicznym zapewniajàcym dok∏adne wyginanie rur. Pompa hydrauliki r´czna z dêwignià. Wyposa˝ona w zabezpieczenie przecià˝eniowe, nie dopuszczajàce do uszkodzeƒ. Dostarczane w komplecie z cz´Êcià górnà, szablonami i podpieraczami.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. wewn. rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. wewn. rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. zewn. rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç do∏àczonych szablonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacisk maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Statyw

1004 Nr cale mm mm kN kg

-0103 3811

3⁄8-11⁄4

10-32 17.2-42.4 5 50 46

-0202 3812 3⁄8-2 10-50 17.2-60.3 7 80 82

-0301 3813 3⁄8-3 10-80 17.2-88.9 9 130 182

Statyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1004

-0400

-0400

-

Zestawy uszczelek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1004

-1002

-1101

-1200

Podpieracze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1004

-2000

-2109

(-2208)

1029 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1029))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Rury stalowe


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Przyrzàdy gi´tarskie do rur

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Hydrauliczne Ridgid. Hydrauliczne gi´tarki do rur, z nap´dem elektrycznym. Zespó∏ hydrauliczny jest wyrobem dok∏adnie wypróbowanym, zapewniajàcym wysokà dok∏adnoÊç gi´cia. Posiada ochron´ przecià˝eniowà, zapobiegajàcà uszkodzeniom przy zbyt du˝ym obcià˝eniu. Dostarczane z silnikiem 230 V 1-faz., lub 400 V 3-faz., cz´Êcià górnà, wzornikami i klockami podpierajàcymi.

Stojaki

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba do∏àczonych wzorników . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie zasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1037 Nr cale mm mm

-0104 3812 E 3⁄8-2 10-50 17.2-60.3 7 80 1.4 230 1-faz. 100

-0203 3813 E 3⁄8-3 10-80 17.2-88.9 9 130 1.5 400 3-faz. 208

Stojaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1004

-0400

-

Zestaw uszczelniajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1037

-1003

-1102

Klocki podpierajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1004

-2109

(-2208)

kN kW V kg

Wzorniki

Ridgid. Wzorniki standardowe 90° pasujàce do gi´tarek hydraulicznych Ridgid do rur. Rozmiary 1⁄4″ sà wykonane z odlewów ˝eliwnych dlatego majà du˝y promieƒ.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridigid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. zewn. . . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1016 Nr cale mm mm mm

(-0109) 28286 1⁄4 6.3 10.2 130

-0208 21806 3⁄8 10 17.2 45

-0307 21816 1⁄2 15 21.3 50

-0505 21826 3⁄4 20 26.9 65

-0604 21836 1 25 33.7 100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridigid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. zewn. . . . . . . . . . . . . Promieƒ gi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1016 Nr cale mm mm mm

-0802 21856 11⁄2 40 48.3 150

-0901 21866 2 50 60.3 200

(-1008) 21876 21⁄2 65 76.1 320

(-1107) 21886 3 80 88.9 380

(-1206) 28756 4 100 114.3 600

-0703 21846 11⁄4 32 42.4 115

Ridgid. Wzorniki. Pasujà do gi´tarek hydraulicznych Ridgid do rur.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. zewn. . . . . . . . . . Min. gruboÊç Êcianki. . . . . . . . . . Maks. gruboÊç Êcianki . . . . . . . . Promieƒ gi´cia. . . . . . . . . . . . . . .

1030 Nr mm mm mm mm

-0101 27816 18 1.8 3.6 60

-0200 27826 20 2.0 3.6 70

-0309 27836 22 2.0 3.6 80

-0408 22116 25 2.0 3.6 115

-0457 35066 28 2.3 3.6 70

-0507 22126 30 2.6 4.0 140

-0606 22136 32 2.6 4.0 140

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. zewn. . . . . . . . . . Min. gruboÊç Êcianki. . . . . . . . . . Maks. gruboÊç Êcianki . . . . . . . . Promieƒ gi´cia. . . . . . . . . . . . . . .

1030 Nr mm mm mm mm

-0655 35076 35 2.6 4.0 98

-0705 22146 38 2.6 4.0 170

-0754 35086 40 2.6 4.0 125

-0770 35096 42 2.6 4.0 125

(-0804) 22156 44.5 2.6 4.0 190

-0903 22166 48.3 2.6 4.0 220

(-0952) 35106 50 2.6 4.0 140

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. zewn. . . . . . . . . . Min. gruboÊç Êcianki. . . . . . . . . . Maks. gruboÊç Êcianki . . . . . . . . Promieƒ gi´cia. . . . . . . . . . . . . . .

1030 Nr mm mm mm mm

(-1000) 22176 51 2.6 4.0 220

(-1109) 22186 57 2.9 4.5 250

(-1208) 22196 60.3 2.9 4.5 270

(-1307) 22206 63.5 2.9 4.5 270

(-1406) 22216 70 2.9 4.5 315

(-1505) 22226 76 2.9 4.5 320

1030 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1030))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Pompy do prób ciÊnieniowych Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0103 Nr bar l G (R) kg

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Do przeprowadzania prób ciÊnieniowych wszelkich systemów rurowych przeznaczonych do wody, emulsji lub oleju. Z manometrem i w´˝em do∏àczeniowym. Pojemnik z tworzywa sztucznego, inne cz´Êci z materia∏ów nie ulegajàcych korozji.

-0105 1450 50 13,5 1⁄2 6.4

Ridgid. Przeznaczona do przeprowadzania prób ciÊnieniowych wi´kszych systemów rurowych. Szybkie nape∏nianie systemu dzi´ki wydajnoÊci 9 l/min. Pojemnik nierdzewny, z ceramicznym uszczelnieniem t∏oka zapewniajàcym mniejszà wra˝liwoÊç na zanieczyszczenia, oraz przed∏u˝onà ˝ywotnoÊç. Po nape∏nieniu systemu pompa od∏àczana jest od zespo∏u testowego i podczas przeprowadzania kontroli szczelnoÊci mo˝e byç u˝yta, wraz z innym zespo∏em testujàcym, do kontroli innego sytemu. Wyposa˝ona w silnik 1-fazowy 230 V i zespó∏ testujàcy o zakresie do 25 barów. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje zespó∏ testujàcy o zakresie do 60 barów.

Pompa do prób ciÊnieniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0709 Nr bar l BSPP kg

-0103 1460E 25 13.5 1⁄2 20

Zespó∏ testujàcy 25 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0709

-0202

Zespó∏ testujàcy 60 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0709

-0301

Pompy odwapniajàce Ridgid. Do oczyszczania wszelkich przytkanych instalacji wodnych z obiegiem zamkni´tym. Idealna do odwapniania kot∏ów c.o. i wymienników ciep∏a. Mocna, kwasoodporna konstrukcja z tworzyw sztucznych, obudowa silnika metalowa. Wykonanie ergonomiczne z dobrze wywa˝onà r´kojeÊcià i pasem noÊnym. Prze∏àczanie kierunku przep∏ywu (za pomocà zaworu), dzi´ki czemu osady wapniowe mogà byç atakowane z obu stron, dla szybszego i skuteczniejszego oczyszczenia rur prawie ca∏kowicie zatkanych. ¸atwe nape∏nianie i opró˝nianie p∏ynu odwapniajàcego. Wyposa˝ona w 2 m, wzmocnione w´˝e. Dostarczana ze z∏àczkami 1⁄2″, oraz z∏àczkami poÊrednimi 3⁄8″ i 3⁄4″. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 0895-9991.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silnik (230 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przep∏ywnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ 3⁄4″ ze z∏àczkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0895 Nr W l °C l/min cale kg

-0107 DP-13 110 13 50 40 1⁄2 6

Przepychacze do zlewów Z gumowà miskà ssàcà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. miski gumowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. trzonka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3360 mm mm szt

-0107 110 270 8

-0206 130 270 6

TaÊma do czyszczenia kanalizacji Ridgid. Hartowane olejowo taÊmy stalowe do czyszczenia kanalizacji. Wszystkie wyposa˝one sà w ostrà koƒcówk´ z jednej strony i obrotowà, kulistà - z drugiej. Dostarczane z motowid∏em, z wyjàtkiem rozmiaru 7.6 m.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç . . . . . . . . . . . .

3376 mm m mm

-0307 12 7.6 2

-0406 12 15.2 2

-0802 20 30.4 3

1031 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1031))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Czerpaki do nieczystoÊci Z trzonkiem z rury stalowej i pojemnikiem z mocnej blachy. Pojemnik otwierany i zamykany za pomocà pr´ta manewrowego. Cynkowane galwanicznie. D∏ug. m 1.5 2.5 3.5

Ârednica 200 mm PojemnoÊç ok. 2 l Nr art. Masa 3377 kg -0108 2.85 -0207 4.1 -0306 5.1

Ârednica 250 mm PojemnoÊç ok. 4 l Nr art. Masa 3377 kg -0405 3.55 -0504 4.7 -0603 6.2

Narz´dzia do czyszczenia kanalizacji Z tworzywa sztucznego. Do pod∏àczenia do w´˝a wodnego wyposa˝onego w z∏àczk´ gwintowà 1⁄2″ lub 3⁄4″, albo w z∏àczk´ systemu Gardena. Strumienie skierowane do przodu rozmywajà zanieczyszczenia zatykajàce rur´, a strumienie skierowane do ty∏u popychajà g∏owic´ do przodu, jednoczeÊnie usuwajàc uwalniane zanieczyszczenia i nie dopuszczajà do utkni´cia. Dzia∏a najlepiej w przewodach wype∏nionych wodà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. wewn. rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0537 mm szt

-0101 35-150 24

Z nap´dem r´cznym Ridgid. Do czyszczenia odp∏ywów sedesów. Spr´˝yna 12 mm z rdzeniem w Êrodku, koƒcówka sta∏a. Z du˝à, wygodnà r´kojeÊcià.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. spr´˝yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3670 Nr mm kg szt

-0102 K-3 12 1.9 6

Ridgid. Typ Kollman Kwik-spin. Z pojemnikiem na spr´˝yn´ wykonanym z plastiku. Dostarczany ze spr´˝ynà i oprawkà do koƒcówki. Przeznaczony do czyszczenia kanalizacji w willach i mniejszych budynkach mieszkaniowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. spr´˝yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. spr´˝yny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3671 Nr mm m mm kg

-0101 Kwik Spin 6,3 7.6 40 2.3

Ridgid. Typ Power Spin. R´czny przepychacz kanalizacji z automatycznym posuwem spr´˝yny. Mo˝na do∏àczyç wiertark´ dla uzyskania nap´du mechanicznego. CzyÊci kana∏y o Êrednicach do 40 mm. Praca jest czysta, poniewa˝ r´ce nie dotykajà spr´˝yny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica spr´˝yny czyszczàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç spr´˝yny czyszczàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1032 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1032))

10654 typ mm m mm

-0107 Power Spin 6.3 7.6 40


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Narz´dzia do czyszczenia kanalizacji Z nap´dem r´cznym

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiera spr´˝yn . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. spr´˝yny. . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. spr´˝yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1116 Nr Nr mm m kg

-0108 K-25-BP C-1 IC 8 7.6 3.6

-0207 K-25-DH C-2 IC 8 7.6 3.6

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Typ Kollman. Przeznaczony do udra˝niania odp∏ywów z umywalek, zlewów kuchennych, wanien, oraz do przewodów kanalizacyjnych o mniejszych Êrednicach. Spr´˝yna jest ∏o˝yskowana i umieszczona w pojemniku z udaroodpornego plastiku. Typ K-25-DH wyposa˝ony jest w przegubowà koƒcówk´ czyszczàcà.

1116-0207

Mechaniczne Ridgid. Typ Kollman. Przepychacz do przewodów kanalizacyjnych o Êr. do 75 mm (d∏ugoÊç 10.7 m). Z automatycznym sterowaniem pr´dkoÊcià posuwu spr´˝yny przy trybie pracy automatycznym. Idealny do obs∏ugi jednor´cznej w miejscach trudno dost´pnych. Wà˝ prowadzàcy zapobiega uszkodzeniu umywalki, glazury itp. przez obracajàcà si´ spr´˝yn´. Mo˝na u˝ywaç w pozycji poziomej i pionowej. Pneumatyczny wy∏àcznik no˝ny. Dostarczany ze spr´˝ynà czyszczàcà 8 mm x10.7 m z rdzeniem plastikowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ze spr´˝ynà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7057 Nr kg

-0106 K-40 AF-5 8 mm x 10.7 m 15.9

Wà˝ prowadzàcy, z podajnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7057

-0205

Podajnik do w´˝a prowadzàcego . . . . . . . . . . . . . . . . .

7057

-0304

Zestaw spr´˝yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7057

-0403

7057-0403 Ridgid Nr 68917 96037 71847 63000 63005 63030 63065 59230

Zestaw spr´˝yny C6-IC 98072 (zawiera): B´ben wewn´trzny 10 mm x 15,2 m C-6 Spr´˝yna IC Rami´ obracajàce T-203 Âwider spr´˝ynowy T-205 Skrobak ″C″ T-210 Skrobak do t∏uszczu T-217 Âwider przegubowy A-13 Klucz ∏àczàcy

Ridgid. Przepychacz mechaniczny do przewodów rurowych o Êrednicy 50-110 mm. Do udra˝niania studzienek pod∏ogowych, rur kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych i innych kana∏ów domowych. Dostarczany ze spr´˝ynà typu IW, która jest sztywniejsza, co u∏atwia udra˝nianie na wi´ksze odleg∏oÊci. Maszyna zatrzymuje si´ je˝eli spr´˝yna utkwi w kanale. Dzi´ki temu unika si´ uszkodzenia spr´˝yny, oraz jej splàtania wokó∏ ramienia operatora lub wewnàtrz b´bna. Podawanie spr´˝yny automatyczne. Dostarczany z silnikiem nawrotnym 230 V 1-faz. W za∏àczeniu zestaw narz´dzi T-260 i r´kawice. Spr´˝yny przepychajàce

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ze spr´˝ynà czyszczàcà . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. spr´˝yny x d∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa ze spr´˝ynà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . .

17902 Nr mm m

17902 Nr W kg

(-0102) K-400-C-45 IW AF C-45 IW 12 mm x 23 m 380 41.8

(-0201) C-32 IW 10 23

(-0300) C-45 IW 12 23

Ridgid. Typ Kollmann. Klasa izolacji I. Wygodna maszyna serwisowa do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych o Êrednicach 30-110 mm o d∏ugoÊci do 30 m, z trzema spr´˝ynami o ró˝nych Êrednicach. Spr´˝yny 8 i 10 mm w zamkni´te pojemnikach plastikowych, a spr´˝yna 16 mm w odcinkach z szybkoz∏àczami. W za∏àczeniu nast´pujàce wyposa˝enie: spr´˝yna 10 mm o d∏ugoÊci 10.7 m w zamkni´tym pojemniku, spr´˝yna 16 mm o d∏ugoÊci 13 m w 6 odcinkach, w pojemniku transportowym, oraz dwie tuleje wyjÊciowe o Êredn. 5⁄8″ i 11⁄8″, oraz skrobak do t∏uszczu. Wyposa˝ona równie˝ w wà˝ os∏onowy i szybkoz∏àcze umo˝liwiajàce szybkie od∏àczanie spr´˝yny. Silnik 1-fazowy 230 V.

Przepychacz kanalizacji, z wyposa˝. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice spr´˝yn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊci spr´˝yn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obroty wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa samej maszyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8827 Nr mm m obr/min W kg

Jw. sama maszyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8827

-0103 K 50-7 10 i 16 10.7 i 13.8 400 300 16.8 -0202

1033 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1033))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Narz´dzia do czyszczenia kanalizacji

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Akcesoria do K-375-3⁄8, K-38, K-50, K-3800-3⁄8

A 17 B

T201

T207-T209

T202-T203

T210-T212

T 217

T204 - T205

Skrobak ∏aƒcuchowy

T213-T215

A12 - A13

T206

A 14-6

A1 - A2

Spr´˝yny

Nr art. . . . 8827 -1002 -1101 -1309 -1200 Ridgid . . . Nr A-17-B C-1 C-4 C-5 Wymiary 10 mm × 10.7 m 8 mm × 7.6 m 10 mm × 7.5 m 10 mm × 10.7 m 5 Wersja . . W pojemniku zamkni´tym Ze Êwidrem spr´˝ynowym Z szybkoz∏àczem ⁄8″ Ze Êwidrem spr´˝ynowym Opak. . . . szt 1 1 1 1 Nr art. . . . 8827 Ridgid . . . Nr Wymiary Wersja . . Opak. . . .

szt

-1366 C-6 10 mm x 10.7 m Z szybkoz∏àczem

-1408 C-8 16 mm × 2.3 m Z szybkoz∏àczem 5⁄8″

1

1

-1457 -1481 C-8-IC C-13-IC 16 mm × 2.3 m 8 mm × 10.7 m Z szybkoz∏àczem 5⁄8″ Ze Êwidrem spr´˝ynowym Rdzeƒ z plastiku Rdzeƒ z plastiku 6 1

Âwider spr´˝ynowy i in. do szybkoz∏àcza 5⁄8″

Nr art. . . . 8827 Ridgid . . . Nr Akcesoria

-1507 T-201 Âwider spr´˝ynowy 16 mm

-1606 T-202 Âwider spr´˝ynowy 29 mm

-1705 T-203 Âwider spr´˝ynowy 22 mm

Nr art. . . . 8827 Ridgid . . . Nr Akcesoria

-2703 T-204 Skrobak do t∏uszczu 25 mm

-1804 T-205 Skrobak do t∏uszczu 35 mm

-1812 T-206 Âwider specjalny

Nr art. . . . 8827 Ridgid . . . Nr Akcesoria

-1820 T-207 Pi∏a spiralna 32 mm

-1838 T-208 Pi∏a spiralna 40 mm

-1846 T-209 Pi∏a spiralna 50 mm

Nr art. . . . 8827 Ridgid . . . Nr Akcesoria

-1853 T-210 Frez ∏opatkowy 25 mm

-1861 T-211 Frez ∏opatkowy 35 mm

-1879 T-212 Frez ∏opatkowy 45 mm

Nr art. . . . 8827 -1903 -1952 -2000 Ridgid . . . Nr T-213 T-214 T-215 Akcesoria Wiert∏o z´bate 4-ostrzowe 25 mm Wiert∏o z´bate 4-ostrzowe 35 mm Wiert∏o z´bate 4-ostrzowe 45 mm Nr art. . . . 8827 Ridgid . . . Nr Akcesoria

-2059 T-216 Skrobak ∏aƒcuchowy 50 mm

-2109 T-217 Âwider spr´˝ynowy (przegubowy)

Nr art. . . . 8827 Ridgid . . . Nr Akcesoria

-2208 A-13 Klucz ∏àczàcy do spr´˝yn 10 i 16 mm

-2307 A-14-6 Wà˝ os∏onowy do spr´˝yn 16 mm

-2158 A-12 Klucz ∏àczàcy do spr´˝yn 32, 22 i 12 mm

R´kawice ochronne, skóra ze wzmocnieniem stalowym

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R´kawica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8827 Nr

-2406 A-1 lewa

-2505 A-2 prawa

Zespó∏ spr´˝yny czyszczàcej do Ridgid Kollman K-50. Zawiera spr´˝yn´ 13.7 m (6 odcinków C-8), pojemnik transportowy (A-10), wiert∏o czyszczàce proste 16 mm (T-201), Êwider spr´˝ynowy 29 mm (T-202), skrobak do t∏uszczu 35 mm (T-205), klucz ∏àczàcy (A-13) oraz wà˝ os∏onowy (A-14-6).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1034 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1034))

8827 Nr

-2604 A-30


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Narz´dzia do czyszczenia kanalizacji Mechaniczne

Przepychacz kanalizacji, z wyposa˝.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. spr´˝yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. spr´˝yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (sama maszyna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5929 Nr mm m obr/min W kg

-0106 K-60 SE 22 23 520 700 19,5

Sama maszyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5929

(-0205)

Ridgid. Typ Kollmann. Urzàdzenie czyszczàce do przewodów kanalizacyjnych 30-110 mm o d∏ugoÊci do 30 m. Automatyczne podawanie spr´˝yny. W chwili, gdy spr´˝yna napotyka zwi´kszony opór automatycznie obni˝a obroty, zwi´kszajàc jednoczeÊnie moment obrotowy. ¸atwa wymiana b´bna i spr´˝yny. C-32Dostarczany ze Êwidrem spr´˝ynowym T-202, skrobakiem t∏uszczu T-205, frezem ∏opatkowym T-211 oraz kluczem do z∏àcz A-13. C-45 Dostarczany ze Êwidrem spr´˝ynowym T-102, skrobakiem no˝owym T-142, frezem ∏opatkowym T-107, kluczem do z∏àcz A-12.

Przepychacz kanalizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do czyszczenia rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. spr´˝yny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç spr´˝yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç b´bna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8067 Nr mm mm m m W kg

Podstawa na kó∏kach/wózek, nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8067 szt

(-0102) K-3800 C-32 30-110 10 23 30 175 32,2

(-0300) K-3800 C-45 50-110 13 15 30 175 37,7 -0201 1

1035 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1035))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Typ Kollmann. Urzàdzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych o Êrednicy 11⁄4″–6″ i o d∏ugoÊci do 38 m. Kompaktowa konstrukcja zapewnia ∏atwy transport oraz bardzo stabilnà prac´. Maszyna mo˝e wspó∏pracowaç ze spr´˝ynami sekcyjnymi 16 mm lub 22 mm. W standardowej wersji znajduje si´ nast´pujàce wyposa˝enie: 5 sekcji spr´˝yny 22 mm (C-10) o d∏ugoÊci ca∏kowitej 23 m; pojemnik na spr´˝yn´ A-8; klucz do z∏àcz A-12; koƒcówki Êwidrowe T-101 i T-102; frez ∏opatkowy T-107; skrobak zàb rekina T-150-1; wyciàgacz T-125; skrzynka A-3; r´kawica ochronna A-1; wà˝ ochronny A-60-12. Sama maszyna bez wyposa˝enia, tylko z r´kawicà A-1 i w´˝em ochronnym A-60-12. Akcesoria patrz str. 1036.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Narz´dzia do czyszczenia kanalizacji

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Mechaniczne Ridgid. Typ Kollmann. Klasa izolacji II. Do udra˝niania odp∏ywów umywalek, zlewów kuchennych, studzienek pod∏ogowych i innych mniejszych przewodów odp∏ywowych. Z mechanicznym podawaniem spr´˝yny. Typ K-45AF. Przepychacz kanalizacji z mechanicznym podawaniem spr´˝yny. W za∏àczeniu spr´˝yna czyszczàca C-1 (8 mm x 7.6 m). Do kana∏ów 30-50 mm. Typ K-45AF-5. Z dwiema spr´˝ynami: C-1 (8 mm x 7.6 m) i C-6 (10 mm x 10.7 m) oraz 4 narz´dziami czyszczàcymi. Dostarczany w skrzynce metalowej. Do kana∏ów 30-75 mm. Przepychacz kanalizacji z nap´dem mechanicznym. . . . . . . . . . . . . 17345 -0107 -0206 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr K-45AF/36033 K-45AF-5/36043 Pr´dkoÊç obrotowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obr/min 0-600 0-600 Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W 280 280 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6 6.5 7057-0403 Ridgid Nr 68917 96037 71847 63000 63005 63030 63065 59230

Zestaw spr´˝yny czyszczàcej C6-IC 98072 (sk∏ad): B´ben wewn´trzny 10 mm x 10,7 m C-6 spr´˝yna IC Dêwignia momentu obrotowego T-203 Âwider spr´˝ynowy T-205 Skrobak ″C″ T-210 Skrobak do t∏uszczu T-217 Âwider spr´˝ynowy przegubowy A-13 Klucz ∏àczàcy

Akcesoria do K-380-12 mm, K-60 SE, K-3800-12 mm

T 101

T 102

T 150

T 104

T 150-1, 2

Nr art.. . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . Akcesoria . . . .

Nr

Nr art.. . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . Akcesoria . . . .

Nr

Nr art.. . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . Akcesoria . . . .

Nr

Nr art.. . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . Akcesoria . . . .

Nr

Nr art.. . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . Akcesoria . . . .

Nr

Nr art.. . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . Akcesoria . . . .

Nr

Nr art.. . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . Akcesoria . . . .

Nr

T 107

A 6012

T 112

A 3295

T 113

A1 - A2

T 114

A 8, A 10

8828-0904 C-10 Spr´˝yna 22 mm x 4,6 m z szybkoz∏.

8828-0953 C-10-IC Spr´˝yna z rdzeniem 22 mm × 4.6 m

8828-1001 T-101 Âwider spr´˝ynowy

8828-1100 T-102 Âwider specjalny

(8828-2009) T-104 Nó˝ H ∅ 65 mm

(8828-2108) T-105 Skrobak do t∏uszczu 65 mm

(8828-2207) T-106 Skrobak do t∏uszczu 87 mm

8828-1209 T-107 Frez ∏opatkowy 45 mm

8828-1258 T-112 Wiert∏o z´bate 4-ostrzowe 45 mm

(8828-2603) T-113 Wiert∏o z´bate 4-ostrzowe 75 mm

8828-2702 T-114 Skrobak ∏aƒcuchowy

8828-1308 T-150 Skrobak zàb rekina

8828-2801 T-150-1 Skrobak zàb rekina 75 mm

8828-3007 T-150-2 Skrobak zàb rekina 100 mm

8828-1407 A-6012 Wà˝ os∏onowy do spr´˝yn 22 mm

(8828-1506) A-3295 Szcz´ki do spr´˝yn 22 mm (K60-PRO)

5929-1203 65687 Szcz´ki do (K60-SP)

8827-2406 A-1 R´kawica ochronna lewa

8827-2505 A-2 R´kawica ochronna prawa

(8828-0979) A-8 Pojemnik na spr´˝yn´ Na 23 m C-10

(8828-0987) A-10 Pojemnik na spr´˝yn´ Na 14 m C-10

1036 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1036))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Narz´dzia do czyszczenia kanalizacji Z nap´dem mechanicznym

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do czyszczenia rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. spr´˝yny czyszczàcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç b´bna 16 (d∏ug. spr´˝yny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç b´bna 20 (d∏ug. spr´˝yny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa samej maszyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1106 Nr mm m m m W kg

(-0100) K-750 75-200 23 38 30 550 52

Akcesoria do K-750

T 406

T 407

T 414 - T 416

Nr art.. . . . . . . Ridgid . . . . . . . Akcesoria. . . .

1106 Nr

-1009 C-27 IC Spr´˝yna 16 mm x 23 m

(-1207) T-406 Frez ∏opatkowy

(-1306) T-407 Wyciagacz *)

Nr art.. . . . . . . Ridgid . . . . . . . Akcesoria. . . .

1106 Nr

(-1504) T-416 Skrobak z´baty 150 mm

(-1801) A-6582 Z∏àczka m´ska 5⁄8″

(-1900) A-6583 Z∏àczka ˝eƒska 5⁄8″

(-1405) T-414 Skrobak z´baty 100 mm

*) Do wycofywania spr´˝yny, w przypadku utkni´cia w rurze.

CiÊnieniowa czyszczarka kanalizacji Elektryczne Ridgid. Elektryczna, wszechstronna czyszczarka wysokociÊnieniowa do kanalizacji, na wózku transportowym. Usuwa zatory ze szlamu i t∏uszczu. Podczas ruchu powrotnego w´˝a rura kanalizacyjna oczyszczana jest z wszelkich osadów. Dla u∏atwienia przeprowadzania w´˝a przez kolanka mo˝liwe jest w∏àczenie wibracji w´˝a. Dostarczana jest w komplecie z wózkiem transportowym, w´˝em 1⁄4″ o d∏ugoÊci 20 m, oraz dwiema dyszami. Silnik zasilany z sieci 1-faz. 230 V.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ 1⁄4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. przep∏yw wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagane zabezpieczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6570 Nr mm m l/min bar A kW kg

-0106 KJ-1590 II 32-150 20 15 90 16 2.2 52

1037 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1037))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Typ Kollmann. Do udra˝nia rur i usuwania korzeni z kana∏ów o Êredn. 75-200 mm i o d∏ugoÊci do 30 m, przy u˝yciu spr´˝yn z rdzeniem o Êrednicach 16 mm och 20 mm. Z pneumatycznym peda∏em sterujàcym. Automatyczny posuw spr´˝yny z pr´dkoÊcià do 6 m/min. Szybka wymiana b´bna. Z silnikiem 1-fazowym 230 V, 50 Hz, ze zmianà kierunku obrotów. Dostarczany ze spr´˝ynà czyszczàcà 16 mm × 23 m z rdzeniem (C-27), no˝em czyszczàcym 75 mm (T-403), frezem ∏opatkowym (T-406), wyciàgaczem (T-407), skrobakami z´batymi (T-414 i T-416), oraz parà r´kawic ochronnych i w´˝em os∏onowym.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kamery inspekcyjne Ridgid. Mini SeeSnake i SeeSnake zosta∏ skonstruowany z myÊlà o ∏atwoÊci u˝ytkowania, z wykorzystaniem materia∏ów wysokiej jakoÊci. System SeeSnake jest przeznaczony do inspekcji rur o Êrednicach do 300 mm (12″). System Mini SeeSnake jest przeznaczony do inspekcji rur o Êrednicach do 200 mm (8″). Oba systemy mo˝na wykorzystywaç do inspekcji kominów, komór systemów klimatyzacyjnych i innych trudno dost´pnych miejsc. SeeSnake-kolor wyst´puje równie˝ w wersji z g∏owicà kamerowà samopoziomujàcà, dajàcà obraz zawsze prawid∏owo obrócony. System (Mini) SeeSnake sk∏ada si´ z kabla noÊnego, g∏owicy kamery ze standardowym wyposa˝eniem i zespo∏u monitora. B´ben. Wykonany w kszta∏cie rurowej os∏ony plastikowej, odpornej na uderzenia, zapobiegajàcej równie˝ rozprzestrzenianiu zanieczyszczeƒ podczas transportu. Licznik wskazuje odleg∏oÊç w jakiej znajduje si´ kamera w kanale. Kabel noÊny z rdzeniem z w∏ókna szklanego, zapewniajàcy odpowiednià si∏´ posuwu, a jednoczeÊnie wystarczajàcà elastycznoÊç. Ârednica kabla Mini SeeSnake - 8 mm, SeeSnake - 11 mm. Spr´˝yna ze stali nierdzewnej. Do∏àczony nadajnik 512 Hz. Mechaniczne ∏àczniki typu bezpiecznego z tulejami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej, oraz kable typu bezpiecznego ∏àczàce ca∏y system. Z∏àcza elektryczne nie podlegajà obcià˝eniom mechanicznym. G∏owica kamerowa wysokiej jakoÊci. Mini SeeSnake. Ma∏a g∏owica kamery, o Êrednicy 30 mm (kolor). Obudowa ze stali nierdzewnej. 6 diod oÊwietlajàcych LED. Obiektyw z kryszta∏u szafirowego - praktycznie nie ulegajàcy zarysowaniom. Widok rurowy (szeroki kàt) - technika, dzi´ki której widaç wyraênie Êcianki rury. SeeSnake. Ârednica g∏owicy kamery 35 mm. Obudowa ze stali nierdzewnej. 6 diod oÊwietlajàcych LED. Regulowane diody oÊwietlajàce umieszczone za grubym, przezroczystym okienkiem plastikowym. Obiektyw z kryszta∏u szafirowego - praktycznie nie ulegajàcy zarysowaniom. Widok rurowy (szeroki kàt) - technika, dzi´ki której widaç wyraênie Êcianki rury. G∏owica TV-kolor samopoziomujàca - obraz zawsze prawid∏owo obrócony! Ârednica taka jak standardowej g∏owicy kolorowej - tylko 35 mm. G∏owica samopoziomujàca SeeSnake zosta∏a opracowana tak, aby obraz zawsze by∏ prawid∏owo obrócony. Tylko w SeeSnake-kolor.

97832

97852/ 88392/97462

W´˝e Mini SeeSnake Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4677

D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . Do rur o Êredn.. . . . . . . . . . . . . Ârednica kamery. . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m mm mm kg

W´˝e SeeSnake Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . .

4677

-1804 See-Snake kolor 70592

D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . Do rur o Êredn. . . . . . . . . Ârednica kamery. . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . .

m mm mm kg

61 40-200 35 20

-1051 Mini See-Snake kolor 83607 30 40-200 31 11,1

(-1853) See-Snake Gyro kolor 13993 61 40-200 35 20

Akcesoria do Mini SeeSnake i SeeSnake Nr art. Mini SeeSnake Oznaczenie 4677 SeeSnake Nr Nr -0202 15323 Wbudowany SeeSnake FleXmitter -1200 15828 Wbudowany SeeSnake FleXmitter -1606 73142 73142 SeeSnake-licznik d∏ug. kabla IR (-2109) 64497 20 prowadników gwiazdowych (3″) do g∏owicy 35 mm (-2208) 64502 10 prowadników gwiazdowych SeeSnake (6″) do g∏owicy 35 mm -2257 97852 10 prowadników kulowych SeeSnake do g∏owicy 35 mm -2273 97832 10 prowadników wózkowych SeeSnake (3″) do g∏owicy 35 mm (-2307) 67312 20 prowadników gwiazdowych (g∏owica 25 mm) (-2398) 88392 6 prowadników kulowych Mini SeeSnake Plus (g∏owica 25 mm) (-2372) 95507 6 prowadników gwiazdowych (g∏owica 30 mm) -2703 97462 6 prowadników kulowych Mini SeeSnake (g∏owica 30 mm)

1038 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1038))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Kamery inspekcyjne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0103 30063

Kabel przed∏u˝ajàcy 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0111 31128

Kabel przed∏u˝ajàcy 180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0202 31133

G∏owica z kamerà i kablem 90 cm, 9,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0400 30068

G∏owica kamery Explorer 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0301 30083

Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0509 30198

¸adowarka 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0608 30208

Magnet. lusterko-haczyk 9,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0707 30223

Magnet. lusterko-haczyk 17 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897 Nr

-0806 30203

Ridgid. SeeSnake MicroReel. Ma∏y, kompaktowy system kamerowy ze zwijakiem b´bnowym. Kamera z 30-metrowym kablem na szpuli, który mo˝e byç po∏àczony z kamerà inspekcyjnà Explorer lub monitorem SeeSnake. Do przeprowadzania inspekcji np. przewodów kanalizacyjnych o Êrednicach 40-100 mm. Przechodzi przez kolana 90 stopni o Êrednicach powy˝ej 50 mm. Dostarczana z nadajnikiem 512 Hz wbudowanym w g∏owic´ kamery, oraz z dwoma prowadnikami kulowymi. W za∏àczeniu kabel do∏àczeniowy odpowiedniego systemu. Przy po∏àczeniu z kamerà Explorer niekiedy nale˝y przeprowadziç aktualizacj´ oprogramowania kamery. Nowe oprogramowanie mo˝na otrzymaç bezp∏atnie z Ridgid. Kabel do∏àczeniowy, odpowiednio, Explorer lub SeeSnake: do przejÊcia ze szpuli Explorer do monitora SeeSnake, lub odwrotnie. Kabel ten jest niezb´dny, poniewa˝ z∏àcza sà ró˝ne. 35138 sama szpula do SeeSnake 35148 sama szpula do Explorer 35158 zwijak z kamerà Explorer

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16929

D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kamery. . . . . . . . . . . . . . Ârednica kabla . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary b´bna L x B x H . . . . . . Masa b´bna. . . . . . . . . . . . . . . . . .

m mm mm mm mm kg

Kabel zasilajàcy . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16488 Nr

16929-0301

-0103 MicroReel L100 do monitora SeeSnake 35138 30 40-100 25 6.7 324 x 114 x 483 4.7

-0202 MicroReel L100 do kamery Explorer 35148 30 40-100 25 6.7 324 x 114 x 483 4.7

(-0301) MicroReel L100 z kamerà Explorer 35158 30 40-100 25 6.7 324 x 114 x 483 4.7

-0502 33148

-0304 33153

-

1039 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1039))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. SeeSnake Explorer. R´czna kamera przeznaczona do lokalizacji êróde∏ problemów np. w komorach wewn´trznych w Êcianach, murach, odp∏ywach Êciekowych, szafkach elektrycznych, silnikach itp. Szerokie mo˝liwoÊci wykorzystywania kamery w nieoÊwietlonych i trudnodost´pnych miejscach. Akcesoria: g∏owica kamery o Êrednicy 9,5 mm i 17 mm, kable przed∏u˝ajàce 90 cm i 180 cm, akumulator, ∏adowarka oraz lusterko magnetyczne 9,5 i 17 mm. Mo˝liwoÊç zapisywania obrazów nieruchomych i filmów na karcie SD. Przy wykorzystaniu kabli przed∏u˝ajàcych mo˝na uzyskaç zasi´g do 9 m. WodoszczelnoÊç zapewniona do g∏´bokoÊci 3 m. Dostarczana z monitorem kolorowym 3,5″, kamerà o Êrednicy 17 mm, kablem 90 cm, haczykiem, magnesem, lusterkiem i ∏adowarkà do akumulatorów Li-Ion.


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Kamery inspekcyjne

16930-0100

Ridgid. SeeSnake MicroReel. Ma∏y, kompaktowy system kamerowy ze zwijakiem b´bnowym. Kamera z 30-metrowym kablem na szpuli, który mo˝e byç po∏àczony z kamerà inspekcyjnà Explorer lub monitorem SeeSnake. Do przeprowadzania inspekcji np. przewodów kanalizacyjnych o Êrednicach 40-100 mm. Przechodzi przez kolana 90 stopni o Êrednicach powy˝ej 50 mm. Dostarczana z licznikiem d∏ugoÊci kabla, nadajnikiem 512 Hz wbudowanym w g∏owic´ kamery, oraz z dwoma prowadnikami kulowymi. W za∏àczeniu kabel do∏àczeniowy odpowiedniego systemu. Przy po∏àczeniu z kamerà Explorer niekiedy nale˝y przeprowadziç aktualizacj´ oprogramowania kamery. Nowe oprogramowanie mo˝na otrzymaç bezp∏atnie z Ridgid. Kabel do∏àczeniowy, odpowiednio, Explorer lub SeeSnake: Kabel do∏àczeniowy, odpowiednio, Explorer lub SeeSnake: do przejÊcia ze szpuli Explorer do monitora SeeSnake, lub odwrotnie. Kabel ten jest niezb´dny, poniewa˝ z∏àcza sà ró˝ne. 35213 sama szpula z licznikiem d∏ugoÊci kabla do SeeSnake 35218 sama szpula z licznikiem d∏ugoÊci kabla do Explorer 35223 szpule oraz licznik d∏ugoÊci kabla i kamera Explorer

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16930

D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kamery. . . . . . . . . . . . . . Ârednica kabla . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary b´bna L x B x H . . . . . . Masa b´bna. . . . . . . . . . . . . . . . . .

m mm mm mm mm kg

Kabel zasilajàcy . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16488 Nr

-0100 MicroReel L100C do monitora SeeSnake 35213 30 40-100 25 6.7 324 x 114 x 483 4.7

-0209 MicroReel L100C do kamery Explorer 35218 30 40-100 25 6.7 324 x 114 x 483 4.7

(-0308) MicroReel L100C z kamerà Explorer 35223 30 40-100 25 6.7 324 x 114 x 483 4.7

-0502 33148

-0304 33153

-

Ridgid. SeeSnake MicroDrain. Ma∏y, kompaktowy system kamerowy ze zwijakiem b´bnowym. Kamera z 10-metrowym kablem na szpuli, który mo˝e byç po∏àczony z kamerà inspekcyjnà Explorer lub monitorem SeeSnake. Do przeprowadzania inspekcji np. przewodów kanalizacyjnych o Êrednicach 30-75 mm. Przechodzi przez kolana 90 stopni o Êrednicach powy˝ej 40 mm. W za∏àczeniu kabel do∏àczeniowy odpowiedniego systemu. Przy po∏àczeniu z kamerà Explorer niekiedy nale˝y przeprowadziç aktualizacj´ oprogramowania kamery. Nowe oprogramowanie mo˝na otrzymaç z Ridgid bezp∏atnie. Mo˝e byç dostarczony z nadajnikiem 512 Hz lub bez. Kabel do∏àczeniowy, odpowiednio, Explorer lub SeeSnake: do przejÊcia ze szpuli z Explorerem na monitor SeeSnake, lub odwrotnie. Kabel ten jest niezb´dny, poniewa˝ z∏àcza si´ ró˝nià. 33143 szpula z kamerà Explorer. 34798 szpula z nadajnikiem 512 Hz i kamerà Explorer. 33138 sama szpula do Explorera. 34783 sama szpula z nadajnikiem 512 Hz do kamery Explorer. 33133 sama szpula do SeeSnake. 34788 sama szpula z nadajnikiem 512 Hz do monitora SeeSnake.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16488

D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kamery. . . . . . . . . . . . . . Ârednica kabla . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary b´bna L x B x H . . . . . . Masa b´bna. . . . . . . . . . . . . . . . . .

m mm mm mm mm kg

Kabel po∏àczeniowy . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16488

-0106 MicroDrain z kamerà Explorer 33143 10 30-75 22 8.3 324 x 114 x 483 3.9

-0205 MicroDrain do kamery Explorer 33138 10 30-75 22 8.3 324 x 114 x 483 3.9

-0403 MicroDrain do monitora SeeSnake 33133 10 30-75 22 8.3 324 x 114 x 483 3.9

-

-0304 33153

-0502 33148

1040 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1040))


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Kamery inspekcyjne

16490-0102

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L x B x H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid (kompl. nr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica z kamerà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. rury do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kamery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G∏owica z kamerà samopoziomujàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid b´ben z kablem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid MiniPak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akumulatory (2 szt. z ∏adowarkà, komplet). . . . . . . . . . . . Ridgid (kompl. nr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akumulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napi´cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akumulatory 2 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸adowarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16490

cale kg mm

16490

m mm mm Nr Nr

-0102 Monitor MiniPak 32688 Kolor 5,7 230 V albo akum. 18 V (zamaw. oddz.) 1.8 355 x 193 x 254 -0201 SeeSnake Compact z monitorem MiniPak 32753 Kolor 30 40-200 30 Nie 32683 32688

16490 Nr Typ V Nr Nr

-0409 32693 Li-Ion 18 32743 27963

Pelengator Ridgid. Scout s∏u˝y do lokalizacji wszystkich sond nadajnikowych 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz i 33 kHz u˝ywanych przy kamerach. Lokalizuje zasilanà bateryjnie sond´ 512 Hz, u˝ywanà wraz ze spr´˝ynà lub w´˝em czyszczàcym w kanalizacji (patrz 13468-0107 i 13469-0106). Aktywne wyznaczanie trasy przebiegu przewodu 512 Hz, 8 kHz i 33 kHz. Pasywne wyznaczanie trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych 50 Hz i 60 Hz. W∏aÊciwoÊci pomiar g∏´bokoÊci, wygodny w u˝yciu wyÊwietlacz LCD, podajàcy czytelnie wszystkie potrzebne informacje. Lekki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie, baterie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii, ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12054 typ szt. godz. kg

-0208 Scout 4 16 2

1041 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1041))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

16490-0201

Ridgid. Monitor MiniPak, albo system inspekcyjny SeeSnake Compact z monitorem MiniPak. Pasuje do wszystkich systemów inspekcyjnych SeeSnake. Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (2 akum. 5 godz.). Gniazdko sygna∏u wideo. Gniazdko nadajnika liniowego (ST305/ST510).


Rury i artyku∏y wodno-sanitarne Pelengator

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ridgid. Lokalizator kabli SeekTech SR-20. Przeznaczony do szybkiej i niezawodnej lokalizacji ciàgów podziemnych. Lokalizuje wiele ró˝nych rodzajów przewodów, jak elektroenergetyczne, wodne, gazowe, transmisji danych i telefoniczne. Dane techniczne standardowe cz´stotliwoÊci nadajnika: 16 Hz - 512 Hz - 33 kHz. Aktywna lokalizacja linii 128 Hz - 1 kHz - 8 kHz - 33 kHz. Pasywna lokalizacja linii elektroenergetycznych 50 Hz - 60 Hz. Pasywna lokalizacja cz´stotliwoÊci radiowych:<4 kHz - 4 kHz do 15 kHz - 15 kHz do 38 kHz. Cechy charakterystyczne pomiar g∏´bokoÊci, czytelny ekran LCD pokazujàcy wyraênie niezb´dne informacje. Konstrukcja sk∏adana.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie baterie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii, ok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14313 typ szt. godz. kg

-0102 SR-20 4 16 1,8

Ridgid. Nadajnik p∏ywakowy do lokalizacji zbiorników kanalizacyjnych. Cz´stotliwoÊç sygna∏u 512 Hz. B∏yskajàca dioda sygnalizuje, ˝e sonda nadaje. Ârednica 40 mm. Zasilany z baterii.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13468 Nr mm

-0107 19793 40

Nadajnik zdalny Ridgid. Nadajnik zdalny. Mo˝e byç przymocowany do spr´˝yny czyszczàcej lub w´˝a p∏uczàcego wpuszczonych do przewodu kanalizacyjnego. B∏yskajàca dioda sygnalizuje, ˝e sonda nadaje.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13469 -0106 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 16728 ¸àcznik do spr´˝yn czyszczàcych 10-16 mm mechanicznych . . . . . . 13469 -0502 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19263 ¸àcznik do spr´˝yn czyszczàcych 12-22 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13469 -0601 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19268 ¸àcznik do spr´˝yn sekcyjnych 10-16 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13469 -0700 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 19273 ¸àcznik do w´˝y p∏uczàcych 1/2″. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13469 -0809 Ridgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 86246

Nadajniki liniowe Ridgid. Nadajnik liniowy NaviTrack. Do Êledzenia trasy przebiegu podziemnych kabli telewizyjnych, telefonicznych, wspó∏osiowych, miedzianych itp., tj. wszystkich tych, które mogà przenosiç sygna∏ elektromagnetyczny. Generuje sygna∏ w kablu na trzy sposoby: bezpoÊrednio - przez do∏àczenie kabelków, indukcyjnie - poprzez obejm´ o du˝ej indukcyjnoÊci (13004-0108), lub z walizki nadawczej. W∏aÊciwoÊci:dwa 4-metrowe kabelki do∏àczeniowe cewki, uziom o wysokiej przewodnoÊci, 8 baterii D, indukcyjna sygna∏owa obejma c´gowa (wyposa˝enie dodatkowe). 13003

13004

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´stotliwoÊç: 128 Hz, 8 kHz, 33 kHz . . . . . . . Cz´stotliwoÊç: 51 kHz, 93 kHz . . . . . . . . . . . . . Zasilanie, baterie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˚ywotnoÊç baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13003 Nr moc wyjÊciowa W moc wyjÊciowa W szt. godz. mm

Indukcyjna sygna∏owa obejma c´gowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridgid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13004 Nr

1042 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1042))

-0109 15003 10 1 8 120 375 x 160 x 180 -0108 92597


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Smarowniczki

Rozm. gwintu

6986-0104

Opak. szt 100 100

Pressol Nr -

45° Nr art. 6986 -

Opak. szt -

Pressol Nr -

90° Nr art. 6986 -

Opak. szt -

Sp∏aszcz. 6 mm Sp∏aszcz. 8 mm

Pressol Nr 15003 15004

G 1⁄8 PTF G 1⁄4

15037 15026007 15038

-0302 -0401 -0500

100 100 100

15137 -

-2308 -

100 -

15237 15238

-6309 -6507

100 50

M 6×1 M 6×11) M 8×1 M 8×1.25 M 10×1

15007950 15007951 15009 15010 15013

-0609 -0658 -0708 -0807 -0906

100 100 100 100 100

15107 15109 15110 15113

-2407 -2704 -2803 -2902

100 100 100 100

15207 15209 15210 15213

-6606 -6705 -6804 -6903

100 100 100 100

W 1⁄4 W 3⁄8 1⁄4-28 NF

15025 15067 15062

-1003 -1201 -1300

100 100 100

15162

-3009

100

15262

-7000

100

1⁄8

1

Proste Nr art. 6986 -0104 -0203

) D∏ugoÊç 19 mm poni˝ej szeÊciokàta.

Luna. Hydrauliczne. Smarowniczki szyjkowe. Ze stali. Cynkowane. 1

) D∏ugoÊç 19 mm poni˝ej 6-kàta.

Rozm. gwintu

17534-0108

17534-1403

17534-2005

Prosta (opak. 10 szt.) Nr art. Opak. 17534 pacz -0108 10 -0207 10

45° (opak. 10 szt.) Nr art. Opak. 17534 pacz -

90° (opak. 10 szt.) Nr art. Opak. 17534 pacz -

R 1⁄8 PTF G 1⁄4

-0306 -0405 -0504

10 10 10

-1403 -

10 -

-2005 -2104 -2203

10 10 10

M 6×1 M 6×11) M 8×1 M 8×1.25 M 10×1

-0603 -0702 -0801 -0900 -1007

10 10 10 10 10

-1502 -1601 -1700 -1809

10 10 10 10

-2302 -2401 -2500 -2609

10 10 10 10

W 1⁄4 W 3⁄8 1⁄4-28 NF

-1106 -1205 -1304

10 10 10

-1908

10

-2708

10

G∏adka 6 mm G∏adka 8 mm 1⁄8

Rozm. gwintu

Prosta (opak. 100 szt.) Nr art. Opak. 17534 szt -2807 100 -2906 100

45° (opak. 100 szt.) Nr art. Opak. 17534 szt -

90° (opak. 100 szt.) Nr art. Opak. 17534 szt -

R 1⁄8 PTF G 1⁄4

-3003 -3102 -3110

100 100 100

-4001 -

100 -

-4605 -4704 -4803

100 100 100

M 6×1 M 6×11) M 8×1 M 8×1.25 M 10×1

-3201 -3300 -3409 -3508 -3607

100 100 100 100 100

-4100 -4209 (-4308) -4407

100 100 100 100

-4902 -5008 -5107 -5206

100 100 100 100

W 1⁄4 W 3⁄8 1⁄4-28 NF

-3706 -3805 -3904

100 100 100

-4506

100

-5305

100

G∏adka 6 mm G∏adka 8 mm 1⁄8

1043 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1043))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Zaworki smarownicze zwrotne. Ze stali. Cynkowane. Zaworki nierdzewne dost´pne na zamówienie.


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Smarowniczki Luna. Smarowniczki ciàgnikowe wykonane ze stali. Cynkowane. ∅ 16 mm. Z∏àczki hydrauliczne pasujàce do ww. smarowniczek, do∏àczane do smarownic t∏okowych. 17545-0105

17545-0501

Smarowniczki . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17545 mm pacz

-0105 M 8×1 16 10

-0204 M 10×1 16 10

Z∏àczki do smarowniczek ciàgnikowych . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0303 G 1⁄4 16 10 17545 mm

-0402 G 1⁄8 16 10

-0501 16

-0600 22

Pressol. Smarowniczki ciàgnikowe stalowe. Cynkowane. ∅ 16 mm. Z∏àcza hydrauliczne pasujàce do ww. smarowniczek, do do∏àczania smarownicy. Smarowniczki ciàgnikowe du˝e ∅ 22 mm M16 x 1.5, G 1/4 i G 3⁄8 dost´pne na indywidualne zamówienie. Smarowniczka

Z∏àcze

Smarowniczki. . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2570 Nr mm szt

-0105 57809 M 8×1 16 1

-0204 57813 M 10×1 16 1

Z∏àcza do smarowniczek ciàgnikowych . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do smarowniczek ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2570 Nr mm G

-0303 57837 G 1⁄8 16 1 -0600 12014 16 1⁄8

-0402 57838 G 1⁄4 16 50 -0709 12011 125 22 1⁄8

Luna. Prosta z∏àczka 4-szcz´kowa.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17547 Nr

-0103 07123

Luna. Wybór smarowniczek w skrzynce plastikowej. Nr 12990. Wybór z 12 ró˝nych modeli (∏àcznie 70 szt.). Proste - M6×1, M8×1, M10×1 i 1⁄8 BSP M6x1 (kwadrat.). 45° - M8×1 (kwadrat.) M10x1 i 1⁄8 BSP (kwadrat.). 90° - M6×1(kwadrat.), M8×1 (kwadrat.), M10x1 i 1⁄8 BSP (kwadrat.). W skrzynce plastikowej. Nr 12991. Wybór z 12 ró˝nych modeli (∏àcznie 230 szt.) Proste - M6×1, M8×1, M10×1 i 1⁄8 BSP M6x1 (kwadrat.). 45° - M8×1 (kwadrat.) M10x1 i 1⁄8 BSP (kwadrat.). 90° - M6×1, M8×1 i 1⁄8 BSP. W skrzynce plastikowej. Nr 12992. Wybór z 12 ró˝nych modeli (∏àcznie 475 szt.) Proste - M6×1, M8×1, M10×1 i 1⁄8 BSP M6x1 (kwadrat.). 45° - M8×1 (kwadrat.) M10x1 i 1⁄8 BSP (kwadrat.). 90° - M6×1, M8×1 i 1⁄8 BSP. W skrzynce tworzywowej.

17544-0106

Smarowniczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç smarowniczek . . . . . . . . . . . . . .

16092

16090

17544 Nr szt.

-0106 12990 110

16099

-0205 12991 120

-0304 12992 475

17023125

Pressol. Nr 16092. Wybór smarowniczek z 10 modeli (∏àcznie 70 szt.). Proste - M6×1, M8×1, M10×1 i G (R) 1⁄8. 45° - M6×1, M8×1, M10×1. 90° - M6×1, M8×1 i M10×1. W pude∏ku plastikowym. Nr 16090. Wybór smarowniczek 12 modeli (∏àcznie 140 szt.). M6×1, M8×1, M10×1, G (R) 1⁄8 typów prostych i kàtowych 45° i 90°. W pude∏ku plastikowym. Nr 16099. Wybór sk∏adajàcy si´ z 27 smarowniczek (wszystkie rozmiary gwintów i kàty), oraz 17 szt. 4-szcz´kowych z∏àczek hydraulicznych. Przeznaczone dla serwisów stacjonarnych i ruchomych itp. W pude∏ku plastikowym. Nr 170 23 125. Zestaw elementów najbardziej potrzebnych do prac naprawczo-konserwacyjnych dla serwisów, monterów w terenie itp. Obejmuje 21 pozycji, m.in. z∏àczek, adapterów, smarowniczek, przed∏u˝ek, ∏àczników obrotowych, uszczelniaczy, w´˝y gumowych w pancerzu itp. Sk∏ada si´ ∏àcznie z 85 elementów. W skrzynce tworzywowej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç elementów. . . . . . . . . . . . . . . . Wym. L x B x H . . . . . . . . . . . . . . . .

0276 Nr szt. mm

-0056 16092 70 -

-0072 16090 140 -

1044 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1044))

-0106 16099 370 -

-0205 170 23 125 375 x 320 x 65


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Smarownice Pistoletowe

Smarownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do smaru w tubach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3447 g

-0104 400

Zapasowe rurki wyp∏ywowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3447 szt

-0203 20

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Smarownica tzw. szkieletowa, z mocnego tworzywa poliamidowego, do tub ze smarem 15556-0204 (str. 373.). Do smarowania powierzchniowego (nie ciÊnieniowego). Rurk´ wyp∏ywowà nasadza si´ na wyjÊcie tuby i obcina na ˝àdanà d∏ugoÊç. Nast´pnie tub´ wk∏ada si´ do smarownicy i wyciska smar w ˝àdanej iloÊci poprzez Êciskanie r´kojeÊci. Po u˝yciu otwór wylotowy mo˝na zabezpieczyç kapturkiem.

Smarownice jednor´czne Pressol. Smarownica ciÊnieniowa do smarów mi´kkich i olejów. Mechanizm podawania smaru dzia∏a jednakowo skutecznie we wszystkich pozycjach - równie˝ do góry. Solidna konstrukcja. Rurka wylotowa posiada zawór zwrotny, dzi´ki czemu smarownica mo˝e byç u˝ywana równie˝ do smarów p∏ynnych, bez wyciekania. CiÊnienie smarowania ok. 8 MPa. (80 kG/cm2). Stal pokryta galwanicznie. Gwint koƒcówki M10x1. Dostarczana z koƒcówkami lejkowà i punktowà. Smary patrz str. 1083.

Smarownica . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . .

6192-0104 12362 85 × 40 80

Nr mm cm3

3297-0204 12363 155 x 40 150

3297-0303 12365 200 x 40 300

Koƒcówki do smarownic Pressol. Koƒcówki do smarownic.

Koƒcówka lejkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6192 Nr

-0302 12002 M10x1 hona

Koƒcówka punktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6192 Nr

-0401 12003 M10x1 hona

Koƒcówka punktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6192 Nr cale

-0500 12073 1 G ⁄8″ hona

Kàtowe

Teng Tools. Smarownica ciÊnieniowa obs∏ugiwana jednà r´kà. Do smarów dostarczanych luzem. Podawanie smaru do mechanizmu ciÊnieniowego odbywa si´ automatycznie, dzi´ki osadzonemu spr´˝ynowo t∏oczkowi niskociÊnieniowemu. Dostarczana z rurkà i z∏àczkà hydraulicznà. Smary, patrz str. 1083.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12835 Nr cm3

-0204 AT505 120

Pressol. Smarownice ciÊnieniowe obs∏ugiwane jednà r´kà. Do smarów dostarczanych luzem, ponadto 12270, 12274 równie˝ do tub 400 g ze smarem. Podawanie smaru do mechanizmu ciÊnieniowego odbywa si´ automatycznie, dzi´ki osadzonemu spr´˝ynowo t∏oczkowi niskociÊnieniowemu. Gwint koƒcówki G (R) wewn. 1⁄8″. Dostarczana z rurkà i 4-szcz´kowà z∏àczkà hydraulicznà, oraz z∏àczkà nyplowà do nape∏niania. 1850-0306 dostarczana z rurkà i w´˝em gumowym opancerzonym oraz dwiema z∏àczkami hydraulicznymi 4-szcz´kowymi. Smary patrz str. 1083.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pojemnika . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . CiÊnienie smarowania . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1850 Nr mm cm3 MPa / Kp kg

-0108 12276 175×35 125 55 / 550 0.77

-0207 12270 275×55 500 26 / 260 2.1

-0306 12274 275x55 500 26 / 260 2.1

1045 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1045))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Smarownice

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Smarownice dêwigniowe CRC. Smarownica dêwigniowa. Praktyczna smarownica do wk∏adów 400 gramowych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15875 Nr

-0109 5039

Teng Tools. Smarownica ciÊnieniowa do smarów w tubach wymiennych 400 g lub luzem. Nape∏nianie komory smarem odbywa si´ w czasie rozwierania ramienia dêwigni. Gwint do∏àczenia G (R) 1⁄8″. Dostarczana z rurkà i z∏àczkà hydraulicznà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12835 Nr cm3

-0105 AT500 500

Pressol. Wersja standardowa. Smarownica ciÊnieniowa, do smarów w tubach 400 g lub luzem. T∏oczenie smaru odbywa si´ przy pe∏nym rozwarciu ramienia dêwigni. CiÊnienie smarowania 40 MPa (400 kG/cm2). Gwint do∏àczenia G (R) 1⁄8. Dostarczana z rurkà i 4-szcz´kowà koƒcówkà. R´kojeÊç plastikowa. Bez z∏àczki nape∏niajàcej. GruboÊç Êcianek 1.0 mm. Zestaw naprawczy nr art. 2547-0204. Pasujàce tuby ze smarem, patrz str. 1083. Z∏àczka nape∏niajàca, patrz str. 1043.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàca tuba wymienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0222 Nr mm cm3 mm

-0101 12634 Srebrny 275×55 500 237×53 (400 g)

Pressol. Wersja przemys∏owa. Smarownica ciÊnieniowa do smarów w tubach wymiennych lub luzem. Z dêwignià ramieniowà. Podawanie smaru do mechanizmu wysokociÊnieniowego odbywa si´ automatycznie, poprzez popychany przez spr´˝yn´ t∏oczek niskiego ciÊnienia. Wyposa˝ona w dwa zawory zwrotne powodujàce zatrzymanie smaru w komorze ciÊnieniowej w chwili obni˝enia ciÊnienia. W komorze ciÊnieniowej zawsze znajduje si´ smar, co umo˝liwia smarowanie niskociÊnieniowe ju˝ przy niewielkim ruchu dêwigni. CiÊnienie smarowania 40 MPa (400 kG/cm2). Gwint do∏àczenia G (R) wewn. 1⁄8″. GruboÊç Êcianek 1.0 mm. R´kojeÊç chwytowa w kszta∏cie L. Dostarczana z rurkà wyp∏ywowà i gumowym przewodem opancerzonym, oraz dwiema 4-szcz´kowymi koƒcówkami i z∏àczkà nape∏niajàcà. R´kojeÊç z tworzywa sztucznego. Oddzielny zestaw naprawczy, nr art. 2547-0204 str. 1047..

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàca tuba wymienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7313 Nr mm cm3 mm

-0106 12736 Czarny 275×55 500 237×53 (400 g)

Pressol. Wersja przemys∏owa. Heavy Duty. Smarownica ciÊnieniowa do smarów w tubach wymiennych lub luzem. Podawanie smaru do mechanizmu wysokociÊnieniowego odbywa si´ automatycznie, poprzez popychany przez spr´˝yn´ t∏oczek niskiego ciÊnienia. Wyposa˝ona w dwa zawory zwrotne powodujàce zatrzymanie smaru w komorze ciÊnieniowej w chwili obni˝enia ciÊnienia. W komorze ciÊnieniowej zawsze znajduje si´ smar, co umo˝liwia smarowanie niskociÊnieniowe przy niewielkim ruchu dêwigni. CiÊnienie smarowania przy pe∏nym otwarciu 40 MPa (400 kG/cm2). Gwint do∏àczenia G (R) 1⁄8. GruboÊç Êcianek 1.5 mm. R´kojeÊç poprzeczna. Dostarczana z rurkà i gumowym przewodem pancernym, oraz dwiema 4-szcz´kowymi koƒcówkami i z∏àczkà nape∏niajàcà. R´kojeÊç plastikowa. Oddzielny zestaw naprawczy, nr art. 2547-0204. Smary patrz 15558 str. 1083.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàca tuba wymienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1046 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1046))

5069 Nr mm cm3 mm

-0106 12698125 275×55 500 237×53 (400 g)


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Smarownice Smarownice dêwigniowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàca tuba wymienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2547 Nr mm cm3 mm

-0105 12676 275×55 500 237×53 (400 g)

R´kaw gumowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5038 Nr

-0302 00 222

Zestaw naprawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2547

-0204

Zestaw naprawczy

Akumulatorowe Pressol. Smarownica zasilana z wbudowanego akumulatora 18 V. Smar z wk∏adów-tub 400 g, lub nape∏niany luzem. Czas ∏adowania akumulatora tylko jedna godzina. Dostarczana z w´˝em ciÊnieniowym o d∏ugoÊci 1000 mm ze z∏àczkà hydraulicznà, koƒcówkà 4-szcz´kowà, 2 akumulatorami, ∏adowarkà i walizkà. W walizce nie ma wolnego miejsca na jeszcze jeden akumulator zapasowy, ani na tub´ ze smarem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç smaru na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç smaru na minut´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas ∏adowania akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walizka, wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa netto, bez smaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17512 Nr g g/min h mm kg

-0104 18040 0.9 75 1 580x365x105 3.8

Zapasowa bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17512 typ

-0203 18041

Z nap´dem pneumatycznym Pressol. Do smarów w tubach wymiennych lub luzem. Wzmocnienie ciÊnienia 50:1. Dostarczane ze z∏àczkà do nape∏niania smarownicy smarem i z∏àczkà do w´˝a pneumatyki. Nr 18071 wyposa˝ony w rurk´ i 4-szcz´kowà koƒcówk´ prostà. Podaje porcje po 0.5 cm3. Nr 18073 jak nr 18071, ale z ciàg∏ym podawaniem smaru - tak d∏ugo, jak d∏ugo smarowniczka tkwi w koƒcówce. R´kaw gumowy i zapasowe uszczelki do uk∏adu podawania smaru. Oddzielny zestaw naprawczy nr art. 2547-0204. Smary, patrz 15558 str. 1083.

Smarownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcja smaru na skok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagane ciÊnienie spr´˝. pow. . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5038 Nr cm3 cm3 kPa kg

-0104 18071 500 0.5 600 1.7

-0153 18073 500 podaw. ciàg∏e 600 1.7

R´kaw gumowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5038 Nr

-0302 00 222

-0302 00 222

1047 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1047))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Wersja Elite. Galwanizowana. Smarownica ciÊnieniowa do smarów w tubach wymiennych lub luzem. Podawanie smaru do mechanizmu wysokociÊnieniowego odbywa si´ automatycznie, poprzez popychany przez spr´˝yn´ t∏oczek niskiego ciÊnienia. Wyposa˝ona w dwa zawory zwrotne powodujàce zatrzymanie smaru w komorze ciÊnieniowej w chwili obni˝enia ciÊnienia. W komorze ciÊnieniowej zawsze znajduje si´ smar, co umo˝liwia smarowanie niskociÊnieniowe przy niewielkim ruchu dêwigni. CiÊnienie smarowania przy pe∏nym otwarciu 40 MPa (400 kG/cm2). Gwint do∏àczenia G (R) wewn. 1⁄8. GruboÊç Êcianek 1.5 mm. Uchwyt poprzeczny. Dostarczana z rurkà i gumowym przewodem pancernym, oraz dwiema 4-szcz´kowymi koƒcówkami i z∏àczkà nape∏niajàcà. R´kojeÊç plastikowa. R´kaw gumowy i zapasowe uszczelki do uk∏adu podawania smaru. Zestaw naprawczy, sk∏ajàcy si´ z r´kawa gumowego 00222, uszczelek gumowych 00442 i spr´˝yny zaworu 03177. Pasuje do smarownic Pressol. Smary patrz 15558 str. 1083.


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Smarownice

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Z nap´dem pneumatycznym Pressol . Pneumaxx. Smarownica ciÊnieniowa pneumatyczna, gdzie smar do cz´Êci wysokociÊnieniowej podawany jest pod dzia∏aniem spr´˝onego powietrza, zamiast t∏oka popychanego spr´˝ynà. Dzi´ki temu u∏atwiona jest wymiana tuby ze smarem i uzyskiwana sta∏a wy˝sza wartoÊç ciÊnienia. Wy˝sze ciÊnienie oznacza mo˝liwoÊç przeprowadzania smarowaƒ przy ni˝szych temperaturach, do -10°C, oraz stosowania smarów twardych (klasy 3). Dostarczana z rurkà, uszczelkami gumowymi, dwiema koƒcówkami hydraulicznymi 4szcz´kowymi oraz z∏àczkà nape∏niajàcà. Gwint do∏àczenia G (R) 1⁄8. GruboÊç Êcianek 1.5 mm. Odpowiednie smary 15558, patrz str. 1083.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasujàca tuba wymienna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temp. u˝ytkowania (smar normalny kl. 2) . . . . . . . . . . . . . Temp. u˝ytkowania (smar twardy kl. 3) . . . . . . . . . . . . . . .

11184 typ mm cm3 mm °C °C

-0104 12 826 125 275×5 500 275×53 (400 g) do -15 do -10

Smarownica pneumatyczno-dêwigniowa Pressol. Smarownica o unikalnej konstrukcji - o nap´dzie r´cznym lub pneumatycznym. Do smarów w tubach wymiennych lub luzem. Wzmocnienie ciÊnienia 50:1. Gwint do∏àczenia G (R) 1⁄8″ - wewn. Dostarczane z rurkà wyjÊciowà, dwiema 4-szcz´kowymi koƒcówkami, z∏àczkà do nape∏niania smarownicy smarem, oraz w´˝em gumowym pancernym o d∏ugoÊci 300 mm. Oddzielny zestaw naprawczy nr art. 2547-0204. Smary, patrz 15558 str. 1083.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcja smaru na skok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagane ciÊnienie spr´˝. pow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6473 Nr cm3 cm3 kPa kg

-0104 18074 500 0.5 600 1.7

Wyposa˝enie dodatkowe

Pressol. Wieszak Êcienny do smarownic dêwigniowych i pneumatycznych. Pasuje do smarownic wszystkich typów, niezale˝nie od producenta.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z∏àczka Z∏àczka nape∏n.

Nr art. . . . . . . Typ . . . . . . . .

-0156 Z∏. prosta 4-szcz´k.

-0103 12699

Gwint do∏àczenia G (R) 1⁄8″. Prosta koƒcówka hydrauliczna. Z∏àczka nape∏niajàca. Pancerny wà˝ gumowy o d∏ugoÊci 300 lub 500 mm, wg DIN / EN 1283.

Pancerny wà˝ gumowy

3303

10310 Nr

-0909 Z∏. nape∏n. Orion 12.4 mm

-0958 Z∏. nape∏n. Pressol 9 mm

-0701 Wà˝ 300 mm

-0800 Wà˝ 500 mm

Z∏àczka poÊrednia Pressol. Z∏àczka poÊrednia z gwintem wewn´trznym M10x1 i zewn´trznym G 1⁄8″. Stosowana do do∏àczania do wyjÊcia pompy akcesoriów z gwintem G 1⁄8″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1048 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1048))

12230 Nr

-0106 12086


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Smarownice Pompa nape∏niajàca

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Do nape∏niania smarownic smarami dostarczanymi w beczkach. Dzi´ki opuszczaniu si´ w dó∏ gumowej pokrywki w miar´ zu˝ywania smaru, istnieje ciàg∏a kontrola iloÊci smaru w beczce. Dostarczana bez smarownicy. Do nape∏nienia smarownicy potrzeba wykonaç 15 ruchów dêwignià.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek o wielk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êredn. wewn. beczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wys. beczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. rury pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç dêwigni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcja smaru na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1067 Nr kg mm mm mm mm cm3 kg

-0503 17820 20 270-310 380 530 300 300 5.1

Pompy do beczek R´czne, wysokociÊnieniowe o ma∏ej obj´toÊci Pressol. Pompa dêwigniowa do smarów, umieszczana w 20 kg beczkach. U˝ywana przy zu˝ywaniu du˝ych iloÊci smarów. Wytwarza ciÊnienie do 200 bar. Z rurà pompowà o regulowanej wysokoÊci - blokowanej przy pokrywie. Wyposa˝ona w 1.5 m wà˝ nape∏niajàcy z prostà koƒcówkà 4-szcz´kowà. Nr 17004. Wózek do pompy z beczkà. Pompy do beczek o innych rozmiarach oferowane sà na indywidualne zamówienie.

Pompa do smarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek o wielk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek o Êredn. wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç smaru na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie smarowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3750 Nr kg mm cm3 bar

-0105 17694 20 270-310 4 200

Wózek transportowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3750 Nr

-0204 17004

17004

17694

R´czne, niskociÊnieniowe o du˝ej wydajnoÊci

Pressol. Przewoêna pompa dêwigniowa do smarów z pojemnikiem 16 kg, na sta∏ych kó∏kach. U˝ywana przy zapotrzebowaniu na du˝e iloÊci smaru. CiÊnienie smarowania do 25 barów. Nape∏niana r´cznie. Do smarów klasy 2. Wyposa˝ona w 1,5 m wà˝ smarujàcy ze z∏àczkà hydraulicznà prostà, 4-szcz´kowà. Gwint M10x1.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar beczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika (Êredn.x wys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcja smaru na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie smarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12229 Nr kg mm cm3 bar kg

-0109 17792 16 220/380 10 25 7.1

1049 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1049))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Pompy do beczek

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

R´czne, niskociÊnieniowe o du˝ej wydajnoÊci

Pressol . Przewoêna pompa do smarów nap´dzana pompà no˝nà. U˝ywana przy zapotrzebowaniu na du˝e iloÊci smaru. Do smarów maks. klasy 2. Ze zbiornikiem 15 kg i sta∏ymi kó∏kami. Nape∏niana r´cznie. Wyposa˝ona w 1,5 m wà˝ podajàcy ze z∏àczkà hydraulicznà prostà, 4-szcz´kowà. Gwint M10x1.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar beczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika (Êredn.x wys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcja smaru na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie smarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14317 Nr kg mm cm3 bar kg

-0108 17793 15 220/380 8 150 11,9

Pneumatyczne

18766051

17008

17009

¸àcznik obrotowy Z

Pistolet smarowniczy

Pressol. System pompy smarowniczej z nap´dem pneumatycznym do bezpoÊredniego podawania standardowego smaru. (Zalec. temp. minimalna +15° C.) Nr 18417951 i 18766051 dostarczane sà w komplecie z silnikiem pneumatycznym i pompà, pistoletem smarowniczym z ∏àcznikiem obrotowym 360°, w´˝em ciÊnieniowym, pokrywà od kurzu, regulowanà podporà mocujàcà, p∏ytà cylindra i wózkiem transportowym. Nr 18785051 zestaw jak wy˝ej, ale bez wózka. Same pompy 18780051 i 18760051 dostarczane sà z pokrywà od kurzu, regulowanà podporà mocujàcà i p∏ytà cylindra, ale bez w´˝a, pistoletu i ∏àcznika obrotowego. Pompy nie wymagajà konserwacji i sà odporne na korozj´. Ró˝ne rozmiary p∏yt cylindra dostarczane sà na indywidualne zamówienie.

Pompa do smarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek o wielk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prze∏o˝enie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek o Êredn. wewn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç rury ssàcej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ ciÊnieniowy (wyjÊcie smaru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie pneumatyki zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalec. ciÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç smaru na min, w norm. temp.. . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza przy 6/8 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wejÊcia spr´˝. powietrza (wewn.) . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wyjÊcia smaru (wewn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wejÊcia smaru (wewn.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wózek transportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr kg mm mm m bar bar g l/min G (R) G (R) M

5410-0102 18417951 20 50:1 270-310 600 2 2-10 6 1100 170/400 1⁄4 1⁄4 35x1.5 Tak

5410-0151 18766051 50 50:1 335-385 700 4 2-10 6 1100 170/400 1⁄4 1⁄4 35x1.5 Tak

1098-0100 18785051 200 50:1 540-590 1000 4 2-10 6 1100 170/400 1⁄4 1⁄4 35x1.5 Nie

¸àcznik obrotowy Z 360°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5410 Nr

-0201 18082

-0201 18082

-0201 18082

Pistolet smarowniczy, oddzielnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5410 Nr

-0300 18104

-0300 18104

-0300 18104

Wózek, oddzielnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek o rozmiarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr kg

5410-0409 17008 5-50

5410-0409 17008 5-50

1100-0106 17009 200

Pompa do smaru, oddzielnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Êrednicy wewn. beczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1098 Nr kg mm

-

-0605 18760051 50 /1/4-beczki) 335-385

-0506 18780051 200 (1/1-beczki) 540-590

Wà˝ ciÊnieniowy z do∏àczeniem G 1⁄4″ 4 m. . . . . . . . . . . .

1098

-0209

-0209

-0209

Wà˝ ciÊnieniowy z do∏àczeniem G 1⁄4″ 10 m . . . . . . . . . .

1098

-0308

-0308

-0308

Wà˝ ciÊnieniowy z do∏àczeniem G 1⁄4″ 15 m . . . . . . . . . .

1098

-0407

-0407

-0407

1050 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1050))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Olejarki

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. W ca∏oÊci z polietylenu, z kapturkiem zamykajàcym. Specjalnie ukszta∏towany korpus pojemnika o bardzo du˝ej elastycznoÊci. Olejarka jest nie∏amliwa i kwasoodporna.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7077 Nr l mm mm

-0102 06068 0.06 60 50×55×25

Pressol. Olejarki z elastycznego, przezroczystego polietylenu. Nie∏amliwe i kwasoodporne. Z mosi´˝nà wylewkà, wsuwanà do wewnàtrz pojemnika, z uszczelnieniem olejo- i benzynoodpornym. (Nie nadaje si´ do rozcieƒczalników).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki teleskopowej . . . . . . . Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3319 Nr l mm mm

-0109 06864028 0.125 36-115 160 x 45

-0208 06865029 0.250 36-145 185 x 60

-0307 06866030 0.500 36-180 230 x 70

Pressol. Olejarka pasujàca do skrzynek narz´dziowej. Z przezroczystego polietylenu. Nastawiana wylewka mosi´˝na z zakr´tkà zamykajàcà. Po zamkni´ciu szczelna, tak ˝e mo˝e byç przechowywana w pozycji le˝àcej, np. w skrzynce narz´dziowej. Bez pompki.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0337 Nr ml mm

-0103 06863 50 50

Z pompkà

Pressol. Olejarka z polietylenu. Pompka te˝ z polietylenu. Dostarczana z wylewkà sta∏à. Wylewki oddzielnie: wylewka sta∏a nr art. 3324-0508, wylewka gi´tka nr art. 6973-0109.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2647 Nr l mm

-0104 04111 0.15 105

Pressol. Wersja standardowa. Z pompkà z tworzywa sztucznego. Pojemnik t∏oczony z blachy. Dostarczane z wylewkà sztywnà. Lakierowane na czerwono. Sama wylewka sztywna 3324-0508, wylewka gi´tka 6973-0109.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5816 Nr l mm

-0250 05111 0.125 105

-0151 05112 0.175 105

1051 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1051))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Olejarki

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Z pompkà

5818/Wylewka sztywna PojemnoÊç l 0.25 0.35 0.50 -

Pressol. Wersja standardowa. Z pompkà z polietylenu. Z pojemnikiem t∏oczonym z blachy. Wylewki wymienne. Lakierowane na czerwono.

5819/Wylewka gi´tka

5818 Wylewka sztywna Pressol D∏ugoÊç Nr art. wylewki Nr mm 05113 135 5818-0100 05114 135 5818-0209 05115 135 5818-0308 Wylewka sztywna

135

5819 Wylewka gi´tka Pressol D∏ugoÊç Nr art. wylewki Nr mm 05133 210 5819-0109 05134 210 5819-0208 05135 210 5819-0307

3324-0508

Wylewka gi´tka

210

6973-0109

Pressol. Wersja standardowa. Pompka z mosiàdzu. Z pojemnikiem w ca∏oÊci t∏oczonym z blachy. Wylewki wymienne. Lakierowane na niebiesko. Z wylewkà sztywnà lub gi´tkà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . .

5819 Nr l

-0505 05223 0.25

-0406 05224 0.35

-0604 05225 0.50

Pressol. Wersja warsztatowa. Pojemnik z polietylenu. Ergonomiczny kszta∏t. Pompka z obrotowà wylewkà umo˝liwiajàcà smarowanie pod ka˝dym kàtem, a tak˝e ca∏kowite opró˝nienie pojemnika. Podawanie oleju normalne, albo po kropli.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3903

Wylewka gi´tka

Wylewka rozpylajàca

10311 Nr l mm

-0102 04803 0.3 165

Pressol. Wersja przemys∏owa. Pojemnik ze stopu aluminiowego. Ergonomiczny kszta∏t. Pompka o dzia∏aniu dwustronnym (mo˝e byç u˝ywana w pozycji do góry dnem) i z obrotowà wylewkà, umo˝liwiajàcà smarowanie przy dowolnym nachyleniu i zapewniajàcà ca∏kowite opró˝nienie pojemnika. Wylewka z Podawanie oleju normalne, lub po kropli. Wylewka rozpylajàca z p´dzlem regulacjà, zalecana do rzadszych olejów lub rozpuszczalników.

Olejarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaj wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10312 Nr

Wylewka zamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3324 Nr

-0508 01071 sztywna

Wylewka zamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6973 Nr

-0109 01130 gi´tka

Wylewka zamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1191 Nr

-0205 05069 rozpylajàca

Wylewka zamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0338 Nr

-0201 05070 z p´dzlem

l mm

-0101 3903 sztywna 0.3 165

Akcesoria:

1052 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1052))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0805 Nr l

-21180 5031 0.5

Pressol. Wersja przemys∏owa. Z polietylenu. Regulowane dozowanie. 6328-0101 do ró˝nych rodzajów p∏ynów, takich jak oleje, woda, Êrodki dezynfekcyjne, impregnacyjne, antykorozyjne itp. 6328-0200 Wersja domowa. Do u˝ytku domowego, wody i wody destylowanej.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . .

6328 Nr l mm

-0101 06267 0.75 300

-0200 06266820 0.75 300

6328-0101

6328-0200

Hozelock. Rozpylacze ciÊnieniowe, pompowane wst´pnie do w∏aÊciwej wartoÊci ciÊnienia roboczego (ok. 40 skoków t∏oka). Do rozpuszczalników organicznych, takich jak olejowe Êrodki odt∏uszczajàce, niektóre Êrodki antykorozyjne, benzyna lakowa itp. Równie˝ do spryskiwania form olejem. Wyposa˝one w uszczelki Viton, szczególnie odporne na rozpuszczalniki organiczne. Liczby w tabeli uj´te w nawiasach podajà ca∏kowità obj´toÊç zbiornika, jednak po nalaniu do pe∏na nie da si´ wytworzyç pe∏nej wartoÊci ciÊnienia.

Nr art. . . . . . . . . 15563 -0106 -0205 -0304 Hozelock. . . . . . typ Viton 1.25 Viton 5 (7) Viton 7.5 (10) PojemnoÊç . . . l 1.25 5 7.5 WysokoÊç ca∏k. mm 310 450 570 Opak.. . . . . . . . . szt 6 6 4

Viton 1.25

Viton 5

Butelki do sprayu, wielokrotnego u˝ytku

CRC. MieÊci maks. 0,3 litra p∏ynu. Nape∏niana spr´˝onym powietrzem o ciÊnieniu min. 5 bar i maks. 8 bar. Zawiera m.in. etykiet´ podstawowà z nazwà produktu, symbolami ostrzegawczymi oraz dysz´. 16528-0207. Cz´Êci zapasowe z dyszà, rurkà przed∏u˝ajàcà itp. 16528-0306. S∏u˝y do ∏adowania butelki spr´˝onym powietrzem. Mo˝na przymocowaç do sto∏u warsztatowego lub tp. 16528-0108

16528-0207

16528-0306

Aerozol do nape∏niania * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nape∏niana iloÊç 300 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16528 Nr

-0108 5013 Butelka aerozol. 300 ml

Zestaw cz´Êci zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16528 Nr

-0207 5014

Stacja nape∏niania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16528 Nr

-0306 5015

* Mo˝na u˝ywaç do nast´pujàcych produktów: Bräkleen, Quickleen, 5-56, Penetrating Oil, Power Lube. (Nie dopuszczaç do kontaktu z wodà).

1053 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1053))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

CRC. Spryskiwacz r´czny z tworzywa sztucznego, o bardzo wysokiej jakoÊci. Do wi´kszoÊci chemikaliów.


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Butelki do sprayu, wielokrotnego u˝ytku

CRC. Rozpylacz pompkowy, przeznaczony do produktów CRC dostarczanych w wi´kszych opakowaniach. Przede wszystkim do Êrodków czyszczàcych i odt∏uszczajàcych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0805 Nr ml

-24986 5032 750

Cz´Êci zamienne do

CRC. Cz´Êci zamienne do butelki aerozolowej nape∏nialnej 5034, 0805-24739. Zestaw zawiera dysze i rurki zasysajàce, razem 10 cz´Êci.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç cz´Êci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12625 Nr szt.

-0109 5033 10

Butelka do

TILIA. Butelka do sprayu z powietrzem jako noÊnikiem, nape∏nialna. PojemnoÊç 250 ml. Mo˝na równie˝ uzupe∏niaç spr´˝onym powietrzem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5926 Nr

-40122 30102 bia∏y

Spryskiwacze All Clean 1.25P. Spryskiwacz wysokiej, szwajcarskiej jakoÊci, do u˝ytku profesjonalnego. Pojemnik z udaroodpornego polietylenu o pojemnoÊci 1.25 l, z nadrukowanà podzia∏kà w decylitrach. CiÊnienie wytwarzane pompà r´cznà. Uszczelki z vitonu. Spryskiwacz dostarczany standardowo z zaworem bezpieczeƒstwa, blokadà dêwigni przycisku oraz regulowanà dyszà, usytuowanà na kàtowej g∏owicy. Dysza p∏askostrumieniowa, dysza piankowa i rurka przed∏u˝ajàca wyst´pujà jako akcesoria.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. iloÊç cieczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze, maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11271 All Clean l l bar mm kg szt

Dysza p∏askostrumieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza piankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka przed∏u˝ajàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw uszczelniajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11271 11271 11271 11271

1054 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1054))

-0108 1.25P 1.25 1.25 2 125 x 225 0.35 5 -0710 -0728 -0736 -0744


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Spryskiwacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. iloÊç cieczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica × wysokoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2152 All Clean l l mm bar bar kg

Dysza regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza p∏askostrumieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza piankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 1 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 1.45 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 2 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 3 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797

All Clean 5S. Spryskiwacz wysokiej, szwajcarskiej jakoÊci, do u˝ytku profesjonalnego. Pojemnik o pojemnoÊci 5 l wykonany ze stali nierdzewnej. Spr´˝one powietrze wytwarzane pompkà r´cznà lub do∏àczane przez zawór ciÊnieniowy. Uszczelki z vitonu. ¸atwe nape∏nianie p∏ynem przez oddzielny otwór. Nadaje si´ do odt∏uszczania, oczyszczania, zmywania soli, do kleju asfaltowego, spryskiwania form olejem itp. Dostarczany standardowo z pasem noÊnym, pompkà r´cznà, zaworem bezpieczeƒstwa, manometrem, mocnym uchwytem pistoletowym, w´˝em 1,5 m, rurkà stalowà i regulowanà dyszà mosi´˝nà. Spryskiwacz mo˝na ∏atwo dostosowaç do ró˝nych potrzeb. Nie nadaje si´ do produktów kwaÊnych i silnie ˝ràcych. All Clean 24S. Spryskiwacz wysokiej, szwajcarskiej jakoÊci, do u˝ytku profesjonalnego. Pojemnik o pojemnoÊci 20 l wykonany ze stali nierdzewnej. Spr´˝one powietrze do∏àczane przez zawór ciÊnieniowy. Uszczelki z vitonu. ¸atwe nape∏nianie p∏ynem przez oddzielny, du˝y otwór. Nadaje si´ do odt∏uszczania, oczyszczania, zmywania soli, do kleju asfaltowego, spryskiwania form olejem itp. Dostarczany standardowo z pasem noÊnym, pompkà r´cznà, zaworem bezpieczeƒstwa, manometrem, mocnym uchwytem pistoletowym, w´˝em 1,5 m, rurkà stalowà i regulowanà dyszà mosi´˝nà. Spryskiwacz mo˝na ∏atwo dostosowaç do ró˝nych potrzeb. Nie nadaje si´ do produktów kwaÊnych i silnie ˝ràcych.

-0101 5P 7.5 5 180×540 2-4 4 2.9 -0602 -0719 -0727 -0750 -0768 -0776 -0784

9797-0206

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9797 All Clean l bar bar mm kg

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka stalowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka przed∏u˝ajàca, prosta, 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza p∏askostrumieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza piankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wózek kompl., nierdzewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokrywka z regulatorem spr´˝. powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 1 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 1.45 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 2 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏oprzep∏ywowy 3 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797

9797-0107

-0107 5S 7.5 2-4 6 180 x 460 4

-0206 24S 24 2-5 6 216 x 635 8

-0800 -0909 -0602 -0701 -0719 -0727 -0743 -0750 -0768 -0776 -0784

-0404 -0503 -0602 -0701 -0719 -0727 -0735 -0743 -0750 -0768 -0776 -0784

Birchmeier McProper Plus. Spryskiwacz odwracalny, wysokiej, szwajcarskiej jakoÊci, do u˝ytku profesjonalnego. Pojemnik o obj´toÊci 0.5 l wykonany z polietylenu, z mocnà g∏owicà spryskujàcà o kszta∏cie ergonomicznym. Konstrukcja spryskiwacza umo˝liwia prac´ w ka˝dym po∏o˝eniu, równie˝ dnem do góry.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17511 MCProper l mm

-0105 Plus 0.5 100x250

1055 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1055))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

All Clean 5P. Spryskiwacz wysokiej, szwajcarskiej jakoÊci, do u˝ytku profesjonalnego. Pojemnik o pojemnoÊci 5 l wykonany z udaroodpornego polietylenu z naniesionà podzia∏kà w litrach. Spr´˝one powietrze wytwarzane pompkà r´cznà lub do∏àczane przez zawór ciÊnieniowy. Uszczelki z vitonu. Nadaje si´ do odt∏uszczania, oczyszczania, zmywania soli, do dezynfekcji, spryskiwania form olejem, spryskiwania roÊlin itp. Dostarczany w komplecie z pompkà r´cznà, mocnà r´kojeÊcià pistoletowà, rurkà stalowà oraz regulowanà dyszà mosi´˝nà. Spryskiwacz mo˝na ∏atwo dostosowaç do ró˝nych potrzeb. Nie nadaje si´ do produktów petrochemicznych.


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Birchmeier Rondo Matic 5E. Spryskiwacz wysokiej, szwajcarskiej jakoÊci, do u˝ytku profesjonalnego. Pojemnik o obj´toÊci 5 l wykonany z udaroodpornego polietylenu. Wytwarzanie ciÊnienia pompkà r´cznà. Uszczelki z EPDM. Specjalne wykonanie, zapewniajàce odpornoÊç na silne kwasy i ∏ugi. Spryskiwacz dostarczany jest z pasem noÊnym, r´kojeÊcià pompy r´cznej, zaworem bezpieczeƒstwa, r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em z EPDM, rurkà wylewowà z kwasoodpornej stali nierdzewnej, oraz regulowanà dyszà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. iloÊç cieczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez cieczy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17510 Rondomatic l l bar bar mm kg

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. . . . . . . . . . . . Regulowana dysza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17510 17510 17510

-0106 5E 7 5 3 3 190x480 2.6 -0619 -0627 -0635

Birchmeier Spray Matic 10SP. Spryskiwacz wysokiej, szwajcarskiej jakoÊci, do u˝ytku profesjonalnego. Pojemnik ze stali nierdzewnej, z wewn´trznym zbiornikiem polietylenowym o pojemnoÊci 10 l. Ustawianie ciÊnienia zaworem ciÊnieniowym. Uszczelki z vitonu. ¸atwe nape∏nianie przez du˝y, oddzielny otwór wlewowy. Przeznaczony do bardziej agresywnych chemikaliów, jak rozcieƒczone kwasy, ∏ugi i produkty bazujàce na chlorze. Spryskiwacz dostarczany z manometrem, zaworem bezpieczeƒstwa, mocnà r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em 2 m, rurkà wylewowà i dyszà ze stali nierdzewnej. Pompa r´czna i wózek ze stali nierdzewnej wyst´pujà jako akcesoria.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. iloÊç cieczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17509

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka 50 cm ze stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza p∏askostrumieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompletna pompa ze stali nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wózek ze stali nierdzewnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysza pieniàca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokrywa z regulatorem spr´˝onego pow. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏ego wyp∏ywu 1 bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏ego wyp∏ywu 1.45 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏ego wyp∏ywu 2 bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawór sta∏ego wyp∏ywu 3 bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17509 17509 17509 17509 9797 9797 9797 9797 9797 9797 9797

l l bar bar mm

-0109 10SP 14.8 10 2-6 6 210x580 -0612 -0620 -0638 -0646 -0735 -0727 -0743 -0750 -0768 -0776 -0784

Mesto. ¸atwy w u˝ytkowaniu spryskiwacz, obrotowy w zakresie 360°. Zakres u˝ycia: mycie, ochrona antykorozyjna, smarowanie, impregnowanie, dezynfekcja itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20016 Nr l bar bar mm kg

-0109 3132PR 1 3 3 95 x 280 0.365

Mesto. Jest to spryskiwacz specjalnie opracowany dla Break Cleaners, do chemikaliów wysokoalkalicznych o pH z zakresu 7 - 14. Uszczelki EPDM.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1056 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1056))

17517 Nr l bar bar mm kg

-0109 3132BC 1.5 3 3 125 x 285 0.4


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Mesto. Przeznaczony do Êrodków czyszczàco-dezynfekujàcych o odczynie od kwaÊnego do neutralnego pH 1 - 9. Uszczelki vitonowe.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17518 Nr l bar bar mm kg

-0108 3132PP 1.5 3 3 125 x 285 0.4

Mesto. Spryskiwacze z tworzywa sztucznego, przeznaczone do Êrodków czyszczàcodezynfekujàcych o odczynie od kwaÊnego do neutralnego pH 1 - 9. Uszczelki vitonowe. W za∏àczeniu wà˝ spiralny, dysza p∏askostrumieniowa, lanca opryskowa 40 cm oraz 3 dodatkowe j´zyki spustowe do r´kojeÊci, w kolorach: niebieskim, czerwonym i zielonym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17519 Nr l bar bar mm kg

-0107 3265PP 5 3 3 160x360 1.8

-0206 3268PP 8 3 3 180x440 2.4

Mesto. Spryskiwacz z tworzywa sztucznego, z uszczelkami vitonowymi i dyszà p∏askostrumieniowà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17520 Nr l bar bar mm kg

-0104 3237P 5 3 3 160x360 1.4

Mesto. Spryskiwacz ciÊnieniowy z pojemnikiem 6 l stalowo-poliestrowym. Wyposa˝ony jest w r´cznà pompk´, oraz mo˝e byç wyposa˝ony w zawór ciÊnieniowy do do∏àczania spr´˝onego powietrza. Nadaje si´ do odt∏uszczania, obmywania z soli, oczyszczania, k∏adzenia warstwy klejàcej przed asfaltowaniem, zwil˝anie olejem form itp. Uszczelki olejoodporne. Spryskiwacz dostarczany jest z manometrem, zaworem bezpieczeƒstwa, stalowà wylewkà, r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em spiralnym 2,5 m, pasem noÊnym i dyszà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20017 Nr l bar bar mm kg

-0108 3565P 6 6 6 195 x 495 4

Dozownik pistoletowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20017

-1007

Wylewka stalowo-mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20017

(-1106)

Dysza mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20017

-1205

1057 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1057))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Mesto. Spryskiwacz ciÊnieniowy z pojemnikiem 6 l ze stali nierdzewnej. Wyposa˝ony jest w r´cznà pompk´ oraz zawór do do∏àczania spr´˝onego powietrza. Nadaje si´ do odt∏uszczania, obmywania z soli, oczyszczania, nak∏adania warstwy klejàcej przed asfaltowaniem, zwil˝anie olejem form itp. Spryskiwacz dostarczany jest z manometrem, zaworem bezpieczeƒstwa, stalowà wylewkà, r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em spiralnym 2,5 m, pasem noÊnym i dyszà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20018 Nr l bar bar mm kg

-0107 3595F 6 6 6 195 x 495 3.5

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20018

(-1006)

Rurka stalowo-mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20018

(-1105)

Dysza mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20018

(-1204)

Wylewka przed∏u˝ajàca do 300 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20018

(-1303)

Mesto. Spryskiwacz ciÊnieniowy z pojemnikiem 10 l stalowo-poliestrowym. Wyposa˝ony jest w r´cznà pompk´, oraz mo˝e byç wyposa˝ony w zawór do do∏àczania spr´˝onego powietrza. Nadaje si´ do odt∏uszczania, obmywania z soli, oczyszczania, nak∏adania warstwy klejàcej przed asfaltowaniem, zwil˝anie olejem form itp. Uszczelki olejoodporne. Spryskiwacz dostarczany jest z manometrem, zaworem bezpieczeƒstwa, stalowà wylewkà, r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em spiralnym 2,5 m, pasem noÊnym i dyszà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20019 Nr l bar bar mm kg

-0106 3585P 10 6 6 195 x 645 5.5

Mesto. Spryskiwacz ciÊnieniowy z pojemnikiem 10 l ze stali nierdzewnej. Wyposa˝ony jest w r´cznà pompk´ oraz zawór bezpieczeƒstwa. Nadaje si´ do odt∏uszczania, obmywania z soli, oczyszczania, nak∏adania warstwy klejàcej przed asfaltowaniem, zwil˝anie olejem form itp. Spryskiwacz dostarczany jest z manometrem, zaworem bezpieczeƒstwa, stalowà wylewkà, r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em spiralnym 2,5 m, pasem noÊnym i dyszà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20020 Nr l bar bar mm kg

-0103 3615F 10 6 6 194 x 645 5

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20020

-1002

Wylewka stalowo-mosi´˝na 50 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20020

-1101

Dysza mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20020

-1200

Mesto. Wózek na du˝ych, mi´kkich kó∏kach, dobrze nadajàcych si´ do u˝ytku na nierównym pod∏o˝u. Pasuje do wszystkich spryskiwaczy Mesto 6-10 l.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1058 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1058))

20021 Nr mm mm kg

-0102 3965 1000 600 1.6


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 Gloria l bar bar mm kg szt

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Spryskiwacz o pojemnoÊci 1 l, ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego. Olejoodporny. Uszczelki vitonowe, pompka r´czna z zaworem nadmiarowym, zapobiegajàcym nadmiernemu napompowaniu zbiornika. Nadaje si´ do Êrodków odt∏uszczajàcych, odsalajàcych, oczyszczajàcych, oleju nap´dowego, oleju do form itp. Dostarczany w komplecie z regulowanà dyszà, którà mo˝na ustawiç pod kàtem.

-0098 89 1.5 3 3 180x170x300 0.7 3

Spryskiwacz r´czny typ 87 posiada precyzyjnà pompk´ o dwustronnym dzia∏aniu, tzn. p∏yn jest wytryskiwany zarówno w czasie naciskania j´zyka spustowego, jak i zwalniania.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17521 Gloria l mm kg

-0103 87 0.5 90x190 0.11

Spryskiwacz ciÊnieniowy z pojemnikiem plastikowym 5 l. Wyposa˝ony jest w r´cznà pompk´. Nadaje si´ do odt∏uszczania, obmywania z soli, oczyszczania, zwil˝anie olejem form itp. R´kojeÊç pistoletowa, wà˝ 1,3 m, pas noÊny i dysza. Odporny na wi´kszoÊç Êrodków, z wyjàtkiem zawierajàcych chlor, kwas siarkowy lub solny. Uszczelki vitonowe. Ciecze o wartoÊci PH 5, a tak˝e rozpuszczalniki lub ciecie silnie ˝ràce nie mogà byç wlewane do zbiornika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 Gloria Pro 5 l bar bar mm kg szt

-0106 81.0725 5 3 3 165x165x520 1.6 4

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

-2003

Dysza mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 szt

-2011 3

Rurka przed∏u˝ajàca 200 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

-2029

Wylewka wzmocniona GPS 52 cm . . . . . . . . . . . .

15225

-2128

Wylewka z puszkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2227)

Kompletna rekojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2326)

Zestaw uszczelniajàcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 szt

(-2425) 3

1059 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1059))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Spryskiwacze

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Spryskiwacz ciÊnieniowy z pojemnikiem 5 l ze stali nierdzewnej. Wyposa˝ony w r´cznà pompk´ i zawór do do∏àczania spr´˝onego powietrza. Nadaje si´ do odt∏uszczania, obmywania z soli, oczyszczania, nak∏adania warstwy klejàcej przed asfaltowaniem, zwil˝anie olejem form itp. Spryskiwacz dostarczany jest z manometrem, zaworem bezpieczeƒstwa, stalowà wylewkà, r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em 1,3 m, pasem noÊnym i dyszà p∏askostrumieniowà. Odporny na wi´kszoÊç Êrodków, z wyjàtkiem zawierajàcych chlor, kwas siarkowy lub solny. Uszczelki vitonowe. Ciecze o wartoÊci PH < 5, a tak˝e rozpuszczalniki lub ciecze silnie ˝ràce nie mogà byç wlewane do zbiornika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 Gloria 505 TK Profiline l bar bar mm kg

-0205 506.2701 5 6 6 210x200x550 4.35

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . .

15225

-2003

Dysza mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 szt

-2011 3

Rurka przed∏u˝ajàca do 200 cm. . . . . . .

15225

-2029

Uszczelka t∏oczyska pompki . . . . . . . . .

15225

(-2037)

Wà˝ z tulejkà sitkowà . . . . . . . . . . . . . . . . Cz´Êci t∏oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 15225

(-2045) (-2060)

Kompletna pompa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2524)

Dysza p∏askostrumieniowa. . . . . . . . . . .

15225

-2623

Wà˝ - R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2722)

Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2821)

Zestaw uszczelniajàcy . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 szt

(-2920) 3

Spryskiwacz ciÊnieniowy z pojemnikiem 10 l ze stali nierdzewnej. Wyposa˝ony jest zarówno w r´cznà pompk´, jak i zawór do do∏àczania spr´˝onego powietrza. Nadaje si´ do odt∏uszczania, obmywania z soli, oczyszczania, nak∏adania warstwy klejàcej przed asfaltowaniem, zwil˝anie olejem form itp. Spryskiwacz dostarczany jest z manometrem, zaworem bezpieczeƒstwa, stalowà wylewkà, r´kojeÊcià pistoletowà, w´˝em 1,3 m, pasem noÊnym i dyszà p∏askostrumieniowà. Odporny na wi´kszoÊç Êrodków, z wyjàtkiem zawierajàcych chlor, kwas siarkowy lub solny. Uszczelki vitonowe. Ciecze o wartoÊci PH < 5, a tak˝e rozpuszczalniki lub ciecze silnie ˝ràce nie mogà byç wlewane do zbiornika.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr oryg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. robocze min.-maks. . . . . . . . . . . . . . . CiÊn. wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. Êredn. x wys.. . . . . . . . . . . Masa (bez p∏ynu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 Gloria 510 TK Profiline l bar bar mm kg

-0304 512.2700 10 6 6 260x230x650 5.5

Dozownik pistoletowy . . . . . . . . . . . . . . .

15225

-2003

Dysza mosi´˝na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 szt

-2011 3

Rurka przed∏u˝ajàca do 200 cm. . . . . . .

15225

-2029

Uszczelka t∏oczyska pompki . . . . . . . . .

15225

(-2037)

Wà˝ z tulejkà sitkowà . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2045)

Cz´Êci t∏oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2060)

Kompletna pompa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2524)

Dysza p∏askostrumieniowa. . . . . . . . . . .

15225

-2623

Wà˝ - R´kojeÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2722)

Manometr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225

(-2821)

Zestaw uszczelniajàcy . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15225 szt

(-2920) 3

1060 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1060))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Miarki do oleju

Mocowanie pokrywki

Pressol. Przezroczysta. Z polietylenu. Dozwolona do artyku∏ów ˝ywnoÊciowych. Z podzia∏kà na Êciance bocznej. Odporna na oleje, kwasy i paliwo. Niet∏ukàca si´. Temperatura u˝ytkowania od -10° do +110°C. Pokrywka nie pasuje do dawniejszych miarek 07500, 07501, 07502, 07503 i 07505, tylko do najnowszych modeli, patrz mocowanie na ilustracji.

Miarki do oleju bez pokrywki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5998 Nr l

-0052 07500 0.5

-0102 07501 1

-0201 07502 2

-0250 07503 3

-0300 07505 5

Miarki do oleju z pokrywkà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5998 Nr l

-1100 07520 0.5

-1209 07521 1.0

-0219 07522 2.0

-1308 07523 3.0

-1407 07524 5.0

Miarki do oleju z pokrywkà i wylewkà gi´tkà . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5998 -0607 Nr 07620 l 0.5

-0706 07621 1

-0805 07622 2

-0904 07623 3

-1001 07625 5

Akcesoria Wylewka gi´tka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

liter 0.5 5998 -0409 Nr 00328 mm 160

1.0 -0458 0328950 160

2.0 -0458 0328950 160

3.0 -0912 00238820 330

5.0 -0912 00238820 330

Pokrywka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5998 -0920 Nr 82248

-0938 82249

-0946 82250

-0953 82251

-0961 82252

Pressol. Miarki/pojemniki do oleju, wykonane z przezroczystego polipropylenu. Odporne na oleje, kwasy i paliwa. Niet∏ukàce. Temperatura u˝ycia od -10° do +120°C. Dopuszczone równie˝ do kontaktu z ˝ywnoÊcià. Z podzia∏kà na boku. Nr 07061 390 posiada tak˝e podzia∏k´ w procentach, naniesionà po przeciwnej stronie, przydatnà np. przy sporzàdzaniu mieszanin p∏ynów. Mo˝liwoÊç pi´trzenia.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . .

12227 Nr l ml/% mm

-0101 07061 390 0.5 10/2 i wy˝ej 135

-0200 07062 1 10 170

-0309 07063 2 20 215

Pressol. Miarka do oleju blaszana, z gi´tkà wylewkà metalowà. Do olejów, oleju nap´dowego, Êrodków antykorozyjnych itp. 0335-1202 z wylewkà sztywnà.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . .

0335 Nr l mm

-1004 07642 1 230

-1103 07643 2 230

-1202 07805 5 100

0335-1004

0335-1202

Z pokrywkà

Pressol. Olejarki-konewki z pokrywkà górnà i wylewkà kàtowà z zamkni´ciem. Wykonane z blachy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10313 Nr l

-0100 08041 3

-0209 08042 5

1061 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1061))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Wylewka gi´tka 00328

Z pokrywkà


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Lejki przemys∏owe i warsztatowe

3335-0208

3335-0257

3335-0307

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pressol. Z polietylenu. Odporne na chemikalia, oleje, kwasy i paliwo. Nr 02364 bez cz´Êci cylindrycznej zapobiegajàcej przepe∏nieniu. Nr 02372 S i 02366017 z cz´Êcià cylindrycznà zapobiegajàcà przepe∏nieniu. Samo sitko 2619-0108.

3335 Nr

-0208 02364 bez sitka 120 80

mm mm

-0257 02372 S z sitkiem 160 80

-0307 02366017 z sitkiem 200 85

Pressol. Zestaw 4 lejków z polietylenu. Odporne na chemikalia, oleje, kwasy i paliwa.

Zestaw, nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3335 Nr mm

-1008 02360 50, 75, 100, 120

Pressol. Lejki przemys∏owe z polietylenu. Bez sitka. Odporne na chemikalia, oleje, kwasy i paliwo. 2588-0105, -0204, -0303 i -0402 bez cz´Êci cylindrycznej . 2588-0501 z cz´Êcià cylindrycznà, zapobiegajàcà przepe∏nieniu. 2588-0600 wykonany z przezroczystego polipropylenu, z cz´Êcià cylindrycznà zapobiegajàcà przepe∏nieniu.

Nr art. . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . PojemnoÊç . . . . Ârednica . . . . . . Opak. . . . . . . . . .

2588 Nr l mm szt

-0105 02361 0.05 50 10

-0204 02362 0.09 75 10

-0303 02363 0.25 100 10

-0402 02365 0.70 150 1

-0501 02367 3.2 250 1

-0600 02369 10 350 1

Pressol. Lejek z polietylenu w kszta∏cie prostokàtnym. Odporny na chemikalia, oleje, kwasy i paliwa. Z sitkiem i kraw´dzià ochronnà. Du˝y przekrój wylewki umo˝liwiajàcy szybki przep∏yw cieczy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie prostokàtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12643 Nr mm l

-0107 02370 z sitkiem 280 x 190 4

Pressol. Lejek przystosowany do wlewów paliwa bezo∏owiowego. Z polietylenu. Odporny na chemikalia, oleje, kwasy i paliwo. Wylewka od∏àczana, gi´tka. Lejek z sitkiem i cz´Êcià cylindrycznà. Na wylewce trzy ró˝ne Êrednice (mo˝na obciàç na danej Êrednicy). Samo sitko - nr art. 2619-0108.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. lejka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. wylewki, ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1062 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1062))

2427 Nr mm mm mm

-0100 02674 160 28-18-12 250


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Lejki przemys∏owe i warsztatowe

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . .

3336 Nr mm mm

-0306 02675 160 350

-0405 02344+02640 200 350

Pressol. Z polietylenu odpornego na oleje, kwasy i paliwo. Z wylewkà odsadzonà kàtowo. Z wysokà cz´Êcià cylindrycznà, zapobiegajàcà przepe∏nieniu, uchwytem i sitkiem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1136 Nr l mm mm

-0104 02562 1.3 160 200

Pressol. Lejek do wlewania oleju z butelki. Wykonany z polietylenu. Specjalnie ukszta∏towany do wlewania oleju do silników. Butelka okràg∏a 1-litrowa trzymana jest bezpoÊrednio przez lejek.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica lejka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica rurki wylewowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5061 Nr mm mm

-0104 02671 115 32

Pressol. Lejki do zu˝ytego oleju, z czerwonego polietylenu. Z czarnà pokrywkà plastikowà, zamykanà na k∏ódk´. 2596-0105 z gwintem 2 G (R) do bezpoÊredniego zamontowania na beczce olejowej 200 l. 2596-0204 do beczki z tworzywa sztucznego z gwintem zewn´trznym ∅ 60 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . Ârednica lejka. . . . . . . . . Do∏àczenie . . . . . . . . . . .

2596 Nr mm

-0105 02568 250 zewn. G (R) 2

-0204 02569 250 wewn. ∅ 60 mm.

2596-0105

2596-0204

Pressol. Sitko do lejków przemys∏owych 3335-0257, 3335-0307, 33360306, 3336-0405, 1136-0104 i 2588-0501.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2619 Nr mm

-0108 01172 65

1063 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1063))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Z polietylenu, z gi´tkà wylewkà metalowà (od∏àczanà i wymiennà). Cz´Êç cylindryczna zapobiega przepe∏nieniu. Z uchwytem. Odporne na chemikalia, oleje, kwasy i paliwo. Z sitkiem. Nr 02675. Nr 02344+02640. Z blachy cynowanej. Samo sitko 2619-0108.


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Olejarki t∏okowe

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Wersja standardowo-warsztatowa. Przeznaczona do nape∏niania, opró˝niania i przep∏ukiwania olejem skrzyƒ biegów, przek∏adni ró˝nicowych, amortyzatorów i ∏o˝ysk. Pojemnik z lakierowanej blachy stalowej. Dostarczana z przezroczystym, polietylenowym w´˝em wylewowym.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9393 Nr l mm

-0105 12910 Srebrny 0.5 350

Pressol. Wersja przemys∏owa. Z polerowanego mosiàdzu. Przeznaczona do nape∏niania, opró˝niania i przep∏ukiwania skrzyƒ biegów, przek∏adni ró˝nicowych, amortyzatorów i ∏o˝ysk. Nadaje si´ do paliw, olejów, p∏ynów do spryskiwaczy i glikolu. Dostarczana z wylewkà sta∏à.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç wylewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1063 Nr mm l mm

-0101 12935 260×55 0.5 130

Pressol. Wersja warsztatowa.O dzia∏aniu podwójnym, ssàcym i t∏oczàcym przez oddzielne w´˝e. Przeznaczona do nape∏niania, opró˝niania i przep∏ukiwania skrzyƒ biegów, uk∏adów ró˝nicowych, amortyzatorów, ponadto do paliw, olejów, p∏ynów do spryskiwaczy, glikolu do uk∏adów ch∏odzàcych itp.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0474 Nr l mm

-0106 12940 0.5 1000

Pressol. Wersja przemys∏owa. Heavy Duty. Olejarka t∏okowa o dzia∏aniu ssàcym i t∏oczàcym, z niklowanego metalu, stosowana np. do oleju o g´stoÊci do SAE 150, oleju nap´dowego, p∏ynu hamulcowego, p∏ynu do uk∏adów ch∏odzàcych, ch∏odziwa do obrabiarek, a tak˝e wody, o temperaturze do 80° C. Wszystkie cz´Êci sk∏adowe wchodzàce w kontakt z p∏ynem sà niklowane, dzi´ki temu sà dobrze zabezpieczone od rdzy, a zatem odznaczajà si´ d∏ugà ˝ywotnoÊcià. Dostarczane w komplecie ze sta∏à rurkà ssàcà 12944 oraz w´˝em ssàcym z PCW 12955.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GruboÊç Êcianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica zewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rurka ssàca d∏ug./Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . Wà˝ ssàcy d∏ug./Êredn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12228 ml mm mm mm mm kg

-0100 12931 500 1 56 270/13 470/13 1.14

Olejarka dêwigniowa Pressol. Smarownica ciÊnieniowa do oleju. CiÊnienie podajàce wytwarza si´ dzi´ki podciÊnieniu powstajàcemu w czasie ruchu zwrotnego pompy. CiÊnienie przy pe∏nym otwarciu 40 MPa (400 kG/cm2). Dostarczana z rurkà wyp∏ywowà i 4-szcz´kowà koƒcówkà.

Smarownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. pojemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5775 Nr cm3 mm

-0101 12602 500 275×55

Z∏àczka hydraul. 4-szcz´k. . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5775 Nr

-0200 12642

O-ringi Pressol. Wybór uszczelek typu O-ring, nadajàcych si´ do olejów hydraulicznych, t∏uszczów mineralnych, benzyny, wody. Temperatura pracy od -40°C do +135°C. Obszary zastosowaƒ: hydraulika, pneumatyka, maszyny.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . IloÊç w zestawie. . . . . . . Rozmiary, Êredn. . . . . . . IloÊç . . . . . . . . . . . . . . . . .

1064 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1064))

7388 Nr szt. mm rozmiary

-0106 73 077 Calowe 210 7.35-31.34 18

-0205 73 089 Metryczne 425 3-30 30


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Pompy do beczek Producenci oferowanych przez nas pomp do chemikaliów podajà w tabeli zalecenia dotyczàce doboru pomp bioràc pod uwag´ materia∏y z których wykonane sà pompa, uszczelki itp. Nie mo˝emy jednak daç pe∏nej gwarancji, ˝e dana pompa w rzeczywistoÊci jest odpowiednia dla danego p∏ynu, z kilku wymienionych ni˝ej powodów. ● Dany p∏yn pochodzàcy od jednego producenta mo˝e zachowywaç si´ inaczej ni˝ od innego producenta. ● Pompa mo˝e byç przypadkowo u˝yta do p∏ynu nie znajdujàcego si´ w tabeli, a nast´pnie niewystarczajàco dok∏adnie oczyszczona. ● Pompowany p∏yn mo˝e mieç inne st´˝enie ni˝ standardowe. P∏yn o st´˝eniu ni˝szym, lub wy˝szym ni˝ normalne, mo˝e byç znacznie bardziej agresywny. ● AgresywnoÊç p∏ynu mo˝e byç silnie uzale˝niona od temperatury.

Tabela doboru pomp do beczek Producent

Oryg.

Luna

nr

Nr art.

Pojem noÊç l/min

Pressol

13012

3752-0103

16

X

Pressol

13012 952

3752-0301

16

X

Pressol

13017

9485-0104

15

Pressol

13009

1190-0156

10

Pressol

13009954

1190-0206

10

Pressol

13009956

1190-0305

10

X

Pressol

13020

8786-0102

12

X

Pressol

13030

3357-0102

18

Pressol

13055

6476-0101

30

Pressol

13041

1822-0103

35

Pressol

13005

11187-0101

10

X

Tergo

F 303

7071-0108

25

X

X

X

X

X

X

Tergo

F 417

7071-0207

150

Tergo

F 460 Ex

8787-0101

190

Yokota

YPP-1

3372-0103

65

Pressol

19135

1061-0103

60

Pressol

19241

1061-0202

20

Pressol

19241061

1061-0301

12

Producent

Oryg. nr

Luna Nr art.

WydajnoÊç l/min

Pressol

13012

3752-0103

Pressol

13012 952

3752-0301

Pressol

13017

Pressol

13009

Pressol

Woda

X

Chemiczne

¸agodne

Êr.myjàce

kwasy

X

X

Glikol

Olej nap. Nafta

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X X

Benzyna

X

Olej siln. SAE 5-10

Olej siln. SAE 75-90

Olej siln. Olej skraw. SAE 90-140 Olej hydr.

16

X

X

16

X

X

9485-0104

15

X

X

1190-0156

10

X

X

13020

8786-0102

12

X

X

Pressol

13030

3357-0102

18

X

Pressol

13055

6476-0101

30

X

Pressol

13041

1822-0103

35

X

Pressol

13049

11186-0102

25

X

X

Tergo

F 303

7071-0108

25

Tergo

F 417

7071-0207

150

Tergo

F 460 Ex

8787-0101

190

Yokota

YPP-1

3372-0103

65

X

X

Pressol

19135

1061-0103

60

Pressol

19241

1061-0202

20

X

X

Pressol

19241061

1061-0301

12

X

X

X X

X X

X X

X X

X X X

X

X

1065 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1065))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Uwagi dotyczàce pomp do chemikaliów


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Pompy do beczek Pompy z rury stalowej

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Wersja standardowa. Z rury stalowej. Wyposa˝ona w nakr´tk´ regulacji g∏´bokoÊci osadzenia z gwintem G (R) 2″ do beczek o pojemnoÊci do 200 l. Do olejów smarnych (do SAE 140). Dostarczana z olejoodpornym w´˝em z PCW o d∏ugoÊci 1 m, oraz wylewkà z polietylenu.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3752-0103

3752-0301

9485 Nr mm l/min m l kg

-0104 13017 1080 15 1.0 0.1 2.1

Pressol. Wersja warsztatowa. Z rury stalowej. Z rurà teleskopowà 480-900 mm. Do pompowania ró˝nych p∏ynów, np. nafty, oleju nap´dowego, olejów smarnych (do SAE 90), Êrodków antykorozyjnych i oleju nap´dowego. Nakr´tka do∏àczajàca do gwintów G (R) 2″. Pasuje do beczek 60, 200 i 220 l. 3752-0301 z w´˝em 1500 mm i kàtowà wylewkà stalowà z zaworem zamykajàcym.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3752 Nr mm l/min l m kg

-0103 13012 480-900 16 0.3 1.4

-0301 13012 952 480-900 16 0.3 1.5 2.6

Pompy r´czne Pressol. Wersja standardowa. Do olejów smarnych i opa∏owych (do SAE 50). Nie nadaje si´ do wody i chemikaliów. Typ dêwigniowy, z nakr´tkà do∏àczajàcà z gwintem M 64×4 oraz G (R) 2″. Samoczynny zawór przelotowy. Z czarnym w´˝em PCW. Pasuje do beczek 60, 200 i 220 l.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugosç rur (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8786 Nr mm l/min m l kg

-0102 13020 1200 12 1 0.12 1

Pressol. Wersja standardowa. Do rzadszych p∏ynów, np. nafty, olejów (do SAE 50), oleju opa∏owego itp. Nie nadaje si´ do wody i chemikaliów (wodorotlenku sodu). Pompa dêwigniowa z rurà plastikowà. Nakr´tka do∏àczajàca z gwintem M 64×4 oraz G (R) 2″. Automatyczny zawór przelotowy. Z czarnym w´˝em z PVSC. Pasuje do beczek 60, 200 i 220 l.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç rury (2 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1066 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1066))

3357 Nr mm l/min m l kg

-0102 13030 1200 18 1 0.14 1.4


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Pompy do beczek Pompy r´czne

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç rury, teleskop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1822 Nr mm l/min m l kg

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Wersja warsztatowa. Do rzadszych p∏ynów, np. nafty, olejów (do SAE 90), oleju opa∏owego itp. Nie nadaje si´ do wody i chemikaliów. Pompa dêwigniowa z rurà stalowà teleskopowà. Do beczek 60, 200 i 220 l. Nakr´tka do∏àczajàca z gwintem M 64×4 oraz G (R) 2″. Automatyczny zawór przelotowy. Z czarnym w´˝em z PCW, 2 opaskami zaciskowymi i oplotowà spr´˝ynà Êrubowà zabezpieczajàcà przed za∏amaniami, oraz stalowà wylewkà.

-0103 13041 480-930 35 1 0.35 3.1

Pressol. Pompa r´czna wirnikowa. Do rzadszych p∏ynów, np. nafty, olejów (do SAE 90), oleju opa∏owego itp. Nie nadaje si´ do wody i chemikaliów. Z rurà stalowà, do beczek 60, 200 i 220 l. Nakr´tka do∏àczajàca z gwintem G (R) 2″. Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje czarny wà˝ z PCW z oplotowà spr´˝ynà Êrubowà zabezpieczajàcà przed za∏amaniami, oraz stalowà wylewkà.

Pompa do beczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6476 Nr mm l/min l kg

-0101 13055 1290 30 0.25 6.5

Wà˝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6476 Nr m

-0218 13075 2

Wà˝

Pompy do chemikaliów Pressol. Wesja standardowa. Z polipropylenu. Do beczek o pojemnoÊci do 200 l, z dzielonà rurà ssàcà umo˝liwiajàcà stosowanie do mniejszych pojemników. Do rury wyp∏ywowej pasuje koƒcówka w´˝a 3⁄4″. Do∏àczenie do beczki gwintowane 2 G (R). Z uszczelkà Viton. Do rozpuszczalników, Êrodków odt∏uszczajàcych i ∏agodniejszych kwasów. Z uszczelkà EPDM. Do agresywnych p∏ynów bazowanych na wodzie. Z uszczelkà neoprenowà. P∏yny petrochemiczne, Êrodki spo˝ywcze.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . Uszczelka. . . . . . . . . . . . . . D∏ug. rury . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç ok. . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . .

1190 Nr typ mm l/min l

-0156 13009 Viton 860 20 0.2

-0206 13009954 EDPM 940 20 0.2

-0305 13009956 Neopren 940 20 0.2

Pressol. Wersja przemys∏owa. Pompa nierdzewna, z uszczelkami witonowymi, do chemikaliów, olejów, wody, ∏agodniejszych kwasów, alkoholi, t∏uszczów zwierz´cych i wielu innych p∏ynów o niskiej lepkoÊci. Do pojemników o pojemnoÊci maks. 60 l. Gwint do∏àczeniowy G (R) 2″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. rury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11187 Nr mm l l/min

-0101 13005 600 0.4 20

1067 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1067))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Pompy do beczek

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pompy do chemikaliów

Pressol. Pompa z uszczelnieniami EPDM, do cieczy zasadowych, alkoholu, p∏ynu ADBLUE, i innych o niskiej lepkoÊci. Do pojemników o pojemnoÊci maks. 60 l. Gwint do∏àczeniowy 2 G (R) lub 1/2 G (R) .

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. rury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obj´toÊç na skok . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç ok. . . . . . . . . . . . . . . . .

15987 Nr mm l l/min

-0104 13 009 970 600 0.4 20

Pompy laboratoryjne

7071-0108

7071-0207

Z nap´dem elektrycznym. Podwójna izolacja. Do pompowania kwasów, ∏ugów, roztworów myd∏a i soli itp. (nie nadaje si´ do p∏ynów ∏atwopalnych). Dostarczana w komplecie z polipropylenowym mechanizmem pompy z wyprowadzeniem kabla i silnikiem jednofazowym 230 V, oraz z wy∏àcznikiem wyposa˝onym w uk∏ad przecià˝eniowy (kasowalny). Klasa iskrzenia N. Wyposa˝one w kabel 5 m i wtyczk´ z oznaczeniem S. Klasa szczelnoÊci obudowy IP 44. Prospekt na ˝yczenie: nr art. 7071-9984 (oryg. nr F 303 K), 7071-9992 (oryg. nr F 417 K). Jako wyposa˝enie dodatkowe do pompy 7071-0207 wyst´puje przep∏ywomierz 7071-0306.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . 7071 -0108 -0207 Typ . . . . . . . . . . . . . . . . F310 PP-25/19 F 417 + F 430 K/1000 D∏ugoÊç rury pompy. . mm 700 1000 Ârednica rury pompy . mm 25/19 40/33 WydajnoÊç. . . . . . . . . . l/min 27 150 3⁄4 i 1 Do∏àczenie w´˝a . . . . cale 1 Moc silnika. . . . . . . . . . W 230 420 Masa . . . . . . . . . . . . . . kg 2.0 3.5

Przep∏ywomierze cyfrowe Przep∏ywomierz cyfrowy w obudowie polipropylenowej. Pasuje do pompy laboratoryjnej 7071-0207. WyÊwietlacz 7-cyfrowy. Wskazuje przep∏ywy czàstkowe i przep∏yw ca∏kowity. Mo˝na wykalibrowaç dla 10 rodzajów p∏ynów. Nie nadaje si´ do p∏ynów ∏atwopalnych. Przep∏ywomierz do pompy benzynowej 8787-0101 dostarczany na zamówienie. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç przep∏ywu . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba cyfr wyÊwietlacza . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczeniowy wej/wyj.. . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok∏adnoÊç pomiaru +/- . . . . . . . . . . . . . Bateria CR 2040 Litowa . . . . . . . . . . . . . Wymiary, Êr. x d∏ug. x g∏´b. . . . . . . . . . . Klasa ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7071 l/min szt. G (R) bar °C % V mm IP kg

(-0306) 10-100 7 2 / 11/4 4 -10 do +60 1 3 137 x 210 x 114 54 1.1

Pompy do benzyny Z nap´dem elektrycznym. Atestowana przez szwedzkà Inspekcj´ d/s Zagro˝eƒ Wybuchowych dla p∏ynów klasy 1 (benzyn, rozpuszczalników itp.), równie˝ do olejów lekkich, np. olejów silnikowych. Dostarczana w komplecie z mechanizmem pompy wykonanym z lekkiego stopu ze szczelnie zamkni´tym silnikiem jednofazowym 230 V w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX 100a (E Ex de II C T6), 5-metrowym trój˝y∏owym kablem z wtyczkà uziemiajàcà, oraz dodatkowym kablem uziemiajàcym o d∏ugoÊci 2 m z zaciskiem spr´˝ynowym, do ∏àczenia pompy z naczyniem odbierajàcym p∏yn, oraz z uk∏adem ochronnym zerowania. W za∏àczeniu instrukcja bezpieczeƒstwa. Prospekt na ˝yczenie 8787-9995.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç rury pompy . . . . . . . . . . Âredn. rury pompy. . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do w´˝a o Êredn.. . . . . . . . . . . . . Moc silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1068 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1068))

8787 mm mm ok. l/min cale W kg

-0101 F 460 2G EEx 1000 41 190 1 460 7.5


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Pompy do beczek Z nap´dem pneumatycznym

1061-0103

1061-0202

Dozownik pistoletowy do 1061-0202 i 1061-0301

Dozownik pistoletowy do 1061-0103

Dozownik pistoletowy do 1061-0400

Pressol. Pompy olejowe z nap´dem pneumatycznym do beczek 200 l. Pompa 19135954 przeznaczona jest do oleju nap´dowego, tak˝e do olejów silnikowych, hydraulicznych itp. Pompy 19241 i 19335954 - tylko do olejów smarujàcych. 1061-0301 jest szczególnie przydatna do pompowania oleju na stosunkowo du˝e odleg∏oÊci, do 70 m. Pompy 19135954 (do∏. G 3⁄4″), 19241 (do∏. G 1⁄2″) i 19335954 (do∏. G 1⁄2″) dostarczane w komplecie ze z∏àczem doprowadzenia pneumatyki G (R) 1⁄4″, rurà ssàcà, nakr´tkà G (R) 2″ do∏àczenia do beczki, w´˝em 4 m z nakr´tkà do∏àczajàcà, oraz dozownikiem pistoletowym (do∏. G 1⁄2″ wewn.) z ∏àcznikiem obrotowym i wylewkà rurkowà. Same pompy 19135 (1061-0921), 19235 (1061-0947) i 19335 (1061-0962) dostarczane sà tylko z rurà ssàcà, bez akcesoriów.

Pompa olejowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prze∏o˝enie ciÊnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sposób dzia∏ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie zasilajàce min-maks. . . . . . . . . . . Zalec. ciÊnienie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie oleju maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór spr´˝. pow.*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âredn. wlotu powietrza (wewn.) . . . . . . . . . . Âredn. wyjÊcia oleju (wewn.). . . . . . . . . . . . . Âredn. wejÊcia oleju (wewn.). . . . . . . . . . . . . Wyposa˝enie dodatkowe:

Same pompy Dozownik pistoletowy ¸àcznik red. G 1″ zewn. G 3⁄4″ wewn.

1061 Nr bar bar bar l/min l/min G (R) G (R) G (R)

-0103 19135954 Kompl. 1:1 Jednostr. 2-10 6 10 60 250 1⁄4″ 3⁄4″ 1″

-0202 19241 Kompl. 3:1 Jednostr. 2-10 6 30 20 200 1⁄4″ 1⁄2″ 3⁄4″

-0301 19335954 Kompl. 5:1 Dwustr. 2-10 6 60 12 220 1⁄4″ 1⁄2″ M 40 x 1.5

Do pompy 19135954 Kompl. Nr art. 1061 -0921 -0350 -0368

Do pompy 19241 Kompl. Nr art. 1061 -0947 -0400 -

Do pompy 19335954 Kompl. Nr art. 1061 -0962 -0400 -

-0459 -0558 -

-0509 -0608 (-0707) (-0806)

-0509 -0608 (-0707) (-0806)

Wà˝ 4 m ze z∏àczkà wewn. Wà˝ 8 m ze z∏àczkà wewn. Wà˝ 10 m ze z∏àczkà wewn. Wà˝ 15 m ze z∏àczkà wewn. *) Przy 6 bar.

Yokota. Pompa t∏okowa do beczek. Nadaje si´ do rozpuszczalników, olejów (równie˝ g´stych - do SAE 90), alkoholi etc. Dostarczana z rurà do beczki. Do pompowania p∏ynów bardziej agresywnych, np. trójchloroetylenu, niezb´dne jest stosowanie uszczelnieƒ teflonowych.

Pompa do beczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yokota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. wysokoÊç t∏oczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziom ha∏asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie wlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie wylot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint ∏àcznika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobór powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç rury do beczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3372 Nr l/min m dB (A) G (R) G (R) G (R) m3/min l/s mm kg

-0103 YPP-1 65 40 84 1⁄4 3⁄4 11⁄2 0.45 7.5 800 4

Zestaw uszczelek, standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3372

-0202

Zestaw uszczelek, teflon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3372

-0301

* Przy 600 kPa (6 bar).

1069 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1069))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pompa, oddzielnie


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Pompy do beczek

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Wózek

Pressol. Wózek do przewo˝enia beczek 200 l (kg) z olejem lub smarem, wraz z pompà. Posiada dwa ko∏a osadzone na sta∏e i jedno sterujàce, z hamulcem. Pasuje do pomp z nap´dem pneumatycznym Pressol 18785, 19241, 19335954 i 19135954. Zbieracz kropel i uchwyt do przep∏ywomierza w r´kojeÊci.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do beczek o wielk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ârednica kó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1100 Nr l mm mm kg

-0106 17009 200 200 850×750×1150 25

Mierniki przep∏ywowe do oleju Pressol. Do zamontowania np. przy pompach olejowych 19335954 i 19241. Dostarczane z ∏àcznikiem obrotowym i prostà rurkà wylewowà z koƒcówkà przeciwkroplowà. Gumowy pierÊcieƒ ochronny nie za∏àczony. Nr 19724 jak 19723, ale z nastawianiem ˝àdanej iloÊci oleju w zakresie 0-60 litrów.

z os∏onà gumowà

Miernik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr´dkoÊç przep∏ywu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Licznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint do∏àczenia, wewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1105 Nr l/min l l G (R)

-0101 19723 1.5-15 1/10 0-999 1⁄2

(-0200) 19724 1.5-15 1/10 0-999 1⁄2

Gumowy pierÊcieƒ ochronny . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1105

-0309

-0309

Pompy przeponowe Z nap´dem pneumatycznym Pressol. Samozasysajàca pompa przeponowa z nap´dem pneumatycznym, do zu˝ytego oleju, glikolu, wody i p∏ynów bazujàcych na wodzie. Pompa dobrze znosi zawartoÊç w p∏ynie czàstek sta∏ych o wielkoÊci do 3 mm. Obudowa pompy z polipropylenu. Membrana i sto˝ki zaworów wykonane z tworzywa Bruna N. Nie ma atestu dla benzyny. Dostarczana z koƒcówkà do∏àczeniowà w´˝a Luna serii 25, zaworem odcinajàcym spr´˝one powietrze, t∏umikiem wydechu, dwoma dodatkowymi blokami wyjÊciowymi, s∏u˝àcymi do do∏àczenia 2 w´˝y ssàcych i 2 w´˝y wyp∏ywowych 1⁄2″.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WydajnoÊç pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prze∏o˝enie ciÊnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiÊnienie zasilajàce maks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie spr´˝. pow.*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wejÊc. powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wyjÊc. powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint we/wy oleju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2845 Nr l/min bar l/min G (R) G (R) G (R) mm kg

-0104 19060 53 1:1 7 280 1⁄4 3⁄8 1⁄2 240×200×280 3.6 Nr art. 1061 -0509 -0608 -0400

Wyposa˝enie dodatkowe Wà˝ wylewowy 1⁄2″ 4 meter Wà˝ wylewowy 1⁄2″ 8 meter Dozownik pistoletowy

*) Przy 6 bar.

Palety pod beczki Pressol. Palety pod 2 lub 4 beczki 200-litrowe, stojàce. Wykonane z blachy stalowej 3 mm. Lakierowane. Kratka cynkowana. Paleta wyposa˝ona jest w zbiornik mieszczàcy do 225 l oleju, na wypadek rozlania. Do serwisu pojazdów ci´˝arowych. Indywidualnie mo˝na zamawiaç palety z poziomowaniem.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do iloÊci beczek . . . . . . . . . . . . . . D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2613 Nr szt mm mm mm kg

1070 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1070))

-0104 19802001 2 1340 860 315 90

(-0203) 19804001 4 2700 860 240 160


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uszczelnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwint wylotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2204

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Tappo. Z polipropylenu zbrojonego w∏óknem szklanym, do rozmiarów beczek od çwiartkowych do 200-litrowych. Do spuszczania olejów, benzyny, chemikaliów i innych p∏ynów z beczek wyposa˝onych z zamkni´cie typu Tri-Sure lock (najcz´Êciej wyst´pujàce). Redukuje do minimum wycieki pod warunkiem, ˝e beczka ma oryginalne zamkni´cie. Mo˝na równie˝ u˝ywaç do nape∏niania.

-0109 guma nitrylowa 11⁄2 0.5

G (R) kg

Zwijaki w´˝y Do oleju i smaru Pressol. Do zamocowania na Êcianie lub pod∏odze. ¸atwy monta˝. Samoczynne wciàganie w´˝a, oraz blokowanie na dowolnej d∏ugoÊci. Solidna konstrukcja i wykonanie z materia∏ów odpornych na korozj´. W komplecie z w´˝em do∏àczeniowym o d∏. 1 m.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadaje si´ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç w´˝a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie wejÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie wyjÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11189 Nr cale m mm G (R) G (R) bar

-0109 29242 smar 1⁄4 10 6 1⁄4″ inv. 1⁄4″ utv. 400

-0208 29142 olej 1⁄2 10 12 1⁄2″ inv. 1⁄2″ utv. 120

Nederman. Do monta˝u pod∏ogowego, sufitowego lub Êciennego. Solidna konstrukcja, do ci´˝kich warunków pracy. Samoczynne zwijanie w´˝a. Wà˝ mo˝e byç zahamowany w dowolnym miejscu swej d∏ugoÊci. Prospekt na ˝yczenie, nr art. 5379-9995.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9316-0109 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 30 801 283 Nadaje si´ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oleju 1⁄2 Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 12 D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 8 Maks. ciÊnienie rob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPa (bar) 7.5 (75) Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 470×490×120

6488-0107 30 801 883 smaru 1⁄4 6 15 35 (350) 470×490×120

Zamocowanie Êcienne ruchome 150° . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5379 Nr

-0507 30 372 407

Wà˝ zapas., Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr m

30 341 384 8

30 341 392 15

Hamulec w´˝a zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6488 Nr

30 343 540

-0206 30 371 753

Nederman. Do monta˝u na pod∏ogowej, sufitowej lub Êciennej. Wykonany z materia∏ów odpornych na korozj´. O solidnych wymiarach do ci´˝kiej pracy. Wà˝ mo˝e byç zablokowany na dowolnej d∏ugoÊci.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2380 -0105 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 30811884 Nadaje si´ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olejów 1⁄2 Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cale Rozm. w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 12 D∏ugoÊç w´˝a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20 Maks. ciÊnienie rob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPa 5 Uchwyt Êcienny, ruchomy 150° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4838 Nederman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr

-0204 30813284 smarów 1⁄4 6 25 35

-0406 30373667

Zapasowy wà˝, Nederman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 30344853 m 20

25

Zapasowy mechanizm blokady w´˝a, Nederman . . . . . .

Nr 30344963

30341342

1071 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1071))


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Zbiornik zu˝ytego oleju Pressol. Zbiornik zu˝ytego oleju z miskà zlewowà. Zbiornik z blachy stalowej zamontowany jest na podwoziu z dwoma kó∏kami sta∏ymi i dwoma skr´tnymi. Miska zlewowa ma regulowanà wysokoÊç ustawienia 1150-1770 mm. Zbiornik opró˝nia si´ przez do∏àczenie spr´˝onego powietrza, które wypycha olej przez wà˝ odp∏ywowy. Dostarczany ze z∏àczkà do pod∏àczenia pneumatyki do opró˝niania zbiornika. Pasujàce szybkoz∏àczki typu Rectus S 25 i Cejn 320.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. L×B×H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulowana wys. miski zlewowej . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2838 Nr l mm mm kg

-0103 27070 70 620×620×1150 1150-1770 42

Odsysacz oleju Pressol. Odsysacz oleju z pneumatycznym zaworem ssàcym. Przeznaczony jest do goràcego oleju 70°C. PodciÊnienie 0.9 bara w zbiorniku wytwarza si´ dzi´ki tzw. technice Venturi, a olej zasysany jest poprzez wà˝ ssàcy. Zbiornik mo˝na ″na∏adowaç″ podciÊnieniem i pracowaç bez do∏àczenia do uk∏adu pneumatyki. Odsysa do 50 l po jednym ″na∏adowaniu. Zbiornik opró˝nia si´ przez do∏àczenie pneumatyki, której ciÊnienie wypycha olej przez wà˝ odp∏ywowy. Zbiornik z blachy stalowej zamontowany jest na podwoziu z dwoma kó∏kami sta∏ymi i dwoma skr´tnymi. Dostarczany z zaworem Venturi z zabezpieczeniem przepe∏nieniowym, z∏àczk´ do pod∏àczenia pneumatyki do opró˝niania zbiornika, zaworem bezpieczeƒstwa, 2 m w´˝em ssàcym, 2 m w´˝em odp∏ywowym, oraz 3 koƒcówkami ssàcymi i 4 adapterami do marek BMW, Mercedes, VW, Audi i Smart. Pasujàce szybkoz∏àczki typu Rectus S 25 i Cejn 320.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu˝ycie spr´˝. pow.*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiary zewn. L×B×H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2833 Nr l l/min mm kg

-0108 27622 70 280 620×620×1000 36

*) Przy 6 bar.

Odsysacze do cieczy

15910-0106

15910-0205

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wersja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do∏àczenie spr´˝. powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cejn. DX do cieczy. Odsysacz s∏u˝y do szybkiego i bezpiecznego podciÊnieniowego usuwania cieczy, wytwarzajàc przy tym jednoczeÊnie lekkie nadciÊnienie, dla umo˝liwienia ca∏kowitego opró˝nienie zbiornika. Odsysacz posiada nap´d pneumatyczny, przy czym, dzi´ki wbudowanemu zbiornikowi ciÊnieniowemu, urzàdzenie mo˝e pracowaç ca∏kowicie samodzielnie, bez po∏àczenia ze spr´˝arkà. Zastosowane sà uszczelki uniwersalne, nadajàce si´ do wszystkich cieczy z wyjàtkiem ∏atwopalnych. DX 2.5 jest przeznaczony specjalnie do odpowietrzania hamulców, i wyposa˝ony jest w potrzebne do tego akcesoria. DX 12 nadaje si´ idealnie do u˝ytku przemys∏owego. Dane techniczne: Media: ciecze niewybuchowe. CiÊnienie robocze: 5.5-12 bar. Maks. pobór spr´˝onego powietrza: 130 l/min. przy 6 bar. Zakres temperatur: -20° - 60°C. Poziom ha∏asu 79 dB (A) przy 6 bar.

15910 Nr l

-0106 12 016 1000 DX 2.5 1⁄4″ 2.5

1072 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1072))

-0205 12 016 5000 DX 12 1⁄4″ 12


Olejarki - Pompy do beczek - Zwijaki w´˝y Kanistry do benzyny Z polietylenu

Kanister do benzyny . . 13307 -0102 PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . l 5 Wym. L x B x H . . . . . . . . mm 310 x 180 x 230 Masa . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,62

-0201 10 310 x 180 x 320 0,83

-0300 20 390 x 210 x 410 0,96

Z blachy Kanister do benzyny z blachy. Wyposa˝ony w zakr´tk´ i gi´tkà wylewk´ rurkowà.

Kanister do benzyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6317 l kg szt

Wylewka gi´tka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakr´tka zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uszczelka gumowa zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6317 6317 6317

-0104 5 1.3 10

-0203 10 1.8 1 -0302 -0401 -0500

Kanistry typu Jeep Kanistry typu Jeep z blachy stalowej. Z zewn´trznym i wewn´trznym pokryciem antykorozyjnym. Atest ONZ. Przy wi´kszych zamówieniach kanistry 20-litrowe mogà byç dostarczone w kolorze zielonym (RAL 6011). Jako wyposa˝enie dodatkowe wyst´puje wylewka gi´tka z sitkiem i uszczelkà. D∏ugoÊç 275 mm, o Êrednicy zewn. 18 mm. Pompka do paliwa do kanistrów 20 l. Zamocowuje si´ szybko i ∏atwo do otworu wylewowego.

Kanister typu Jeep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0803 l mm mm

-0058 10 390 220

-0108 20 470 350

Wylewka gi´tka z rurkà odpowietrz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0803

-0280

Uszczelka gumowa zapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0803

-0306

Pompka do paliwa do kanistrów 20 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0803

Wylewka gi´tka

-

-0405

Pressol. Kanister wykonany z polietylenu, w kolorze ciemnoszarym. Atesty ONZ i BAM. Z elastycznà rurkà wylewowà umieszczanà wewnàtrz kanistra. Âcianki wzmocnione, dla wyeliminowania wciàgania ich lub wypuczania przy zmianach temperatury. W wylewce kana∏ odpowietrzajàcy, u∏atwiajàcy wyp∏yw.

Kanister typu Jeep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wym. L x B x H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17514 l mm kg

-0102 20 350x175x480 1.45

Pojemniki na wod´ Pressol. Pojemnik na wod´ z pó∏przezroczystego polietylenu. Z oddzielnym kranem spustowym. Przeznaczony do wody i innych artyku∏ów spo˝ywczych w przyczepie kempingowej, jachcie, domku letniskowym, na kempingu itp.

Pojemnik na wod´ . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . Wym. L x B x H . . . . . . . . . . . . Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13306 l mm kg

-0103 10 340 x 170 x 340 0,53

-0202 20 400 x 200 x 405 0,94

1073 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1073))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Pressol. Kanistry do benzyny z polietylenu w kolorze czerwonym. Atest ONZ i BAM. Z wylewkà gi´tkà umieszczonà wewnàtrz kanistra. Szeroka i niska konstrukcja zapewnia dobrà stabilnoÊç, zapobiegajàc przewróceniu si´. Dzi´ki zastosowanym wzmocnieniom Êcianki boczne nie zapadajà si´ ani nie uwypuklajà przy zmianach temperatury. Wylewka wyposa˝ona w kana∏ odpowietrzajàcy, zapewniajàcy lepszy wyp∏yw. R´kojeÊç od spodu u∏atwia przelewanie do zbiornika pojazdu.


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Olej do agregatów pràdotwórczych Luna. GENOIL 10W/40 Zalecany jako olej silnikowy do agregatów pràdotwórczych nap´dzanych silnikami spalinowymi benzynowymi i wysokopr´˝nymi, gdzie producent poleca stosowanie oleju wielosezonowego. Przeznaczony do pracy zarówno w zimnym jak i goràcym klimacie. Olej Luna GENOIL 10W/40 odznacza si´ bardzo dobrà stabilnoÊcià lepkoÊci. Zarówno jakoÊç oleju bazowego jak i dodatki uszlachetniajàce zapobiegajà formowaniu si´ nagaru. W∏aÊciwoÊci. GENOIL 10W/40 jest olejem silnikowym mineralnym, z dobrze dobranymi dodatkami uszlachetniajàcymi. Olej bazowy oraz dodatki powodujà, ˝e GENOIL zachowuje dobre w∏aÊciwoÊci smarujàce równie˝ w trudnych warunkach pracy. Zalety. Olej ten zapewnia ∏atwy start oraz dobre w∏aÊciwoÊci smarne przy niskich temperaturach otoczenia, i jest bardzo dobrym olejem mineralnym o wyjàtkowo wysokich parametrach. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . Opak. . . . . . . . . .

15539 Nr

-0107 GENOIL10W/40-1L 1l Pojemnik

-0206 GENOIL10W/40-3L 3l Pojemnik

Olej hydrauliczny Luna. HYDOIL XLT Zakres zastosowaƒ. Specjalnie opracowany i dostosowany do skandynawskich warunków klimatycznych, do u˝ytkowania ca∏orocznego. Olej ten ma szeroki zakres zastosowaƒ, i mo˝e byç u˝ywany w wielu maszynach i urzàdzeniach przemys∏owych, budowlanych i p∏ywajàcych. Charakteryzuje si´ wysokim wskaênikiem lepkoÊci w temperaturach od -40°C do +90°C. W∏aÊciwoÊci. HYDOIL XLT bazuje na wysokorafinowanych olejach mineralnych. Dodatki zapobiegajàce zu˝yciu sà bardzo skuteczne i nie zawierajà cynku. Szczególne w∏aÊciwoÊci niskotemperaturowe oleju, oraz wysoki wskaênik lepkoÊci, umo˝liwiajà rozruch uk∏adu hydraulicznego przy silnym mrozie, i zapewniajà niezawodnà prac´ przy zmieniajàcych si´ temperaturach. Olej zapewnia bezawaryjnà prac´ w zakresie temperatur nawet od -40°C a˝ do +90°C, w zale˝noÊci od ciÊnienia roboczego (patrz tabela poni˝ej). Uk∏ad hydrauliczny nape∏niony olejem HYDOIL XLT ma zapewnionà doskona∏à ochron´ od korozji. Zalety. Olej hydrauliczny HYDOIL XLT zachowuje dobre w∏aÊciwoÊci w bardzo szerokim zakresie temperatur. Produkt nie zawiera dodatków zawierajàcych cynk, dzi´ki czemu stwarza mniejsze zagro˝enie dla Êrodowiska. Olej ten ma bardzo szeroki zakres zastosowaƒ i mo˝e byç u˝ywany do wielu aplikacji wymagajàcych wysokiej precyzji dzia∏ania. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art.. . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . Opak. . . . . . . . . . .

15541 Nr l

-0103 HYDOIL XLT-5L 5 Pojemnik

-0202 HYDOIL XLT-10L 10 Pojemnik

Luna. HYDOIL 32 HVI Zakres zastosowaƒ. Przeznaczony do urzàdzeƒ hydraulicznych pracujàcych w trudnych warunkach. Olej charakteryzuje si´ szerokim zakresem temperatury roboczej, i pracuje równie dobrze w warunkach skandynawskiej zimy jak i w ciep∏ych warunkach klimatycznych. W∏aÊciwoÊci. Olej hydrauliczny bazujàcy na wysokorafinowanym oleju mineralnym. Olej jest bezpopio∏owy, dzi´ki czemu nie wyst´pujà problemy zwiàzane z filtracjà. Daje bardzo dobrà ochron´ przed zu˝yciem, zapewniajàc d∏ugà ˝ywotnoÊç cz´Êci hydrauliki. Mo˝na go mieszaç z wi´kszoÊcià olejów hydraulicznych, spe∏nia lub przewy˝sza normy i wymagania zalecane przez wiodàcych producentów hydrauliki. Wysoki wskaênik lepkoÊci, wraz z wysokà odpornoÊcià na Êcinanie i stabilnoÊcià oksydacyjnà, zapewniajà olejowi optymalnà lepkoÊç w zmiennych warunkach eksploatacyjnych przez d∏ugi czas. Olej zapobiega odk∏adaniu si´ szlamu w uk∏adzie hydraulicznym, i ma bardzo dobre w∏aÊciwoÊci oddzielania si´ od powietrza i wody, jak równie˝ posiada dzia∏anie powstrzymujàce korozj´. Zalety.Olej HYDOIL 32 HVI spe∏nia lub przewy˝sza wymagania urzàdzeƒ zaawansowanej hydrauliki, pracujàcej w zmiennych warunkach temperatury otoczenia. U˝ywajàc tego oleju unika si´ problemów zwiàzanych z filtracjà, zatem podnosi si´ pewnoÊç ruchu urzàdzeƒ. Polepsza si´ ˝ywotnoÊç uk∏adów hydraulicznych, przy jednoczesnej mo˝liwoÊci wyd∏u˝enia okresu pomi´dzy wymianami oleju. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . Opak. . . . . . . . . .

15542 Nr

-0102 HYDOIL 32 HVI-5L 5l Pojemnik

1074 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1074))

-0201 HYDOIL 32 HVI-10L 10 l Pojemnik


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Nr art. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . Opak. . . . . . . . . .

15543 Nr

-0101 HYDOIL46 HVI-5L 5l Pojemnik

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Olej hydrauliczny Luna. HYDOIL 46 HVI Przeznaczony do urzàdzeƒ hydraulicznych pracujàcych w trudnych warunkach. Olej charakteryzuje si´ szerokim zakresem temperatury roboczej, i pracuje równie dobrze w warunkach skandynawskiej zimy jak i w ciep∏ych warunkach klimatycznych. W∏aÊciwoÊci. Olej hydrauliczny bazujàcy na wysokorafinowanym oleju mineralnym. Olej jest bezpopio∏owy, dzi´ki czemu nie wyst´pujà problemy zwiàzane z filtracjà. Daje bardzo dobrà ochron´ przed zu˝yciem, zapewniajàc d∏ugà ˝ywotnoÊç cz´Êci hydrauliki. Mo˝na go mieszaç z wi´kszoÊcià olejów hydraulicznych, spe∏nia lub przewy˝sza normy i wymagania zalecane przez wiodàcych producentów hydrauliki. Wysoki wskaênik lepkoÊci, wraz z wysokà odpornoÊcià na Êcinanie i stabilnoÊcià oksydacyjnà, zapewniajà olejowi optymalnà lepkoÊç w zmiennych warunkach eksploatacyjnych przez d∏ugi czas. Olej zapobiega odk∏adaniu si´ szlamu w uk∏adzie hydraulicznym, i ma bardzo dobre w∏aÊciwoÊci oddzielania si´ od powietrza i wody, jak równie˝ posiada dzia∏anie powstrzymujàce korozj´. Zalety. Nowoczesne uk∏ady hydrauliczne stawiajà wysokie wymagania na stosowane w nich oleje. Olej HYDOIL 46 HVI spe∏nia lub przewy˝sza wymagania u˝ytkowników zaawansowanej hydrauliki, pracujàcej w zmiennych warunkach temperatury otoczenia. U˝ywajàc tego oleju unika si´ problemów zwiàzanych z filtracjà, zatem podnosi si´ pewnoÊç ruchu urzàdzeƒ. Polepsza si´ ˝ywotnoÊç uk∏adów hydraulicznych, przy jednoczesnej mo˝liwoÊci wyd∏u˝enia okresu pomi´dzy wymianami oleju. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl). -0200 HYDOIL46 HVI-10L 10 l Pojemnik

Luna. HYDOIL 46 BIO Zakres zastosowaƒ. Przyjazny dla Êrodowiska olej bazujàcy na specjalnie dobranych estrach, nadajàcy si´ do stosowania zarówno w mobilnych jak i stacjonarnych urzàdzeniach hydraulicznych. W∏aÊciwoÊci. Parametry techniczne HYDOIL 46 BIO sà bardzo dobre, w wielu wypadkach przewy˝szajàce odpowiadajàce mu oleje hydrauliczne mineralne. Zalety. HYDOIL 46 BIO ∏atwo ulega rozk∏adowi i ma niskà toksycznoÊç. Najwa˝niejsze cechy zastosowanych sk∏adników p∏ynnych to wysokie nasycenie, wysoki wskaênik lepkoÊci i bardzo dobra zdolnoÊç biodegradacji. Dzi´ki temu uzyskano dobrà stabilnoÊç utleniania, dobre w∏aÊciwoÊci niskotemperaturowe oraz wy˝szà wartoÊç wskaênika lepkoÊci. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . ZawartoÊç. . . . . Opak.. . . . . . . . .

15544 Nr

-0100 HYDOIL 46 BIO-5L 5l Pojemnik

-0209 HYDOIL 46 BIO-10L 10 l Pojemnik

Olej spr´˝arkowy Luna. COMPOIL SAE 30 Zakres zastosowaƒ. Olej ten zalecany jest do wszystkich typów spr´˝arek t∏okowych, stacjonarnych i mobilnych, gdzie producent zaleca stosowanie prostego oleju SAE 30 (singlegrade). Olej ma wiele zastosowaƒ, mo˝na wi´c nim zastàpiç szereg olejów dla uzyskania wymiernych korzyÊci ekonomicznych. Cechy charakterystyczne. Olej spr´˝arkowy COMPOIL SAE 30 jest to olej typu silnikowego singlegrade, bazujàcy na oleju mineralnym, zawierajàcy dodatki zapobiegajàce zu˝yciu, korozji i utlenianiu. Olej utrzymuje silnik w stanie czystym, wolnym od osadów i nagaru, przez co wyd∏u˝a jego ˝ywotnoÊç i minimalizuje ryzyko uszkodzeƒ zwiàzanych z niew∏aÊciwym smarowaniem. Zalety. Olej spr´˝arkowy COMPOIL SAE 30 jest przeznaczony przede wszystkim do silników stacjonarnych i pojazdowych, oraz silników wysokopr´˝nych w jednostkach ˝eglugi przybrze˝nej, ale mo˝na go równie˝ stosowaç do uk∏adów hydraulicznych, spr´˝arek, agregatów pràdotwórczych itp. wsz´dzie tam, gdzie wymagane jest stosowanie oleju typu singlegrade. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . Opak.. . . . . . . .

15532 Nr l

-0104 COMPOIL SAE 30-1L 1 Pojemnik

-0203 COMPOIL SAE 30-3L 3 Pojemnik

1075 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1075))


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Olej spr´˝arkowy Luna. COMPOIL 100 Zakres zastosowaƒ. Zalecany jest do wszystkich typów stacjonarnych spr´˝arek t∏okowych. Olej bazuje na wysoko rafinowanych olejach mineralnych, i zawiera dodatki przeciwdzia∏ajàce utlenianiu, korozji i spienianiu. Olej odznacza si´ stabilnà wartoÊcià lepkoÊci i dobrze nadaje si´ do stosowania w spr´˝arkach t∏okowych, gdzie producent poleca stosowaç olej zwyk∏y o jakoÊci odpowiadajàcej SAE 30. W∏aÊciwoÊci. Dobór oleju odgrywa decydujàcà rol´, gdy chodzi o zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania spr´˝arek t∏okowych. Odk∏adajàcy si´ nagar bywa powodem zapalania si´ spr´˝arek t∏okowych, a w rezultacie przyczynà rozleg∏ych strat. Olej spr´˝arkowy COMPOIL 100 bazuje na olejach niepodatnych na utlenianie, co wraz ze starannym doborem odpowiednich dodatków, powoduje przeciwdzia∏anie formowaniu si´ nagaru. Zalety. Olej jest bardzo stabilny pod wzgl´dem utleniania i zapobiega formowaniu si´ nagaru. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl). Nr art. . . . . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

15534 Nr

-0102 COMPOIL-1L 1l Pojemnik

-0201 COMPOIL-5L 5l Pojemnik

Olej spr´˝arkowy - Syntetyczny Luna. COMPOIL 46 S Zakres zastosowaƒ. Zalecany do spr´˝arek Êrubowych, t∏okowych, ∏opatkowych i wirnikowych, tam gdzie producent zaleca stosowanie oleju tej lepkoÊci i tego typu. W∏aÊciwoÊci. Syntetyczny olej spr´˝arkowy COMPOIL 46 S bazuje na oleju polialfaolefinowym o bardzo szerokim zakresie odpornoÊci termicznej, dzi´ki czemu dobrze pracuje zarówno w ni˝szych jak i wy˝szych temperaturach ni˝ oleje mineralne. Ta cecha, wraz z ma∏ym odparowywaniem, niskim zw´glaniem, szybkim uwalnianiem powietrza, oraz zgodnoÊcià chemicznà z materia∏ami uszczelniajàcymi, umo˝liwia przed∏u˝anie okresów pomi´dzy wymianami oleju. Zalety. Syntetyczny oleje spr´˝arkowy pracuje w szerszym zakresie temperatur ni˝ oleje konwencjonalne. Produkt jest bardzo stabilny pod wzgl´dem utleniania, bardzo dobrze chroni wspó∏pracujàce cz´Êci przed zu˝yciem, oraz ma dobre w∏aÊciwoÊç oddzielania si´ od wody i powietrza. Jego w∏aÊciwoÊci umo˝liwiajà wyd∏u˝enie okresu pomi´dzy wymianami oleju. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art.. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . Opak. . . . . . . . . .

15533 Nr

-0103 COMPOIL 46 S-1L 1l Pojemnik

-0202 COMPOIL 46 S-5L 5l Pojemnik

Olej do prowadnic / uk∏adów smarowania Luna. COMBIOIL 68 Zakres zastosowaƒ. Zalecany do obrabiarek i innych maszyn, gdzie wyst´pujà ruchy wzd∏u˝ne cz´Êci maszyn. Olej mo˝e byç równie˝ u˝ywany w uk∏adach smarowania ∏o˝ysk i kó∏ z´batych. COMBIOIL 68 jest szczególnie zalecany do tych maszyn, w których uk∏ad smarowania po∏àczony jest z uk∏adem hydraulicznym, a tak˝e do wind hydraulicznych i podnoÊników kolumnowych. W∏aÊciwoÊci. COMBIOIL 68 bazuje na jasnych, wysokorafinowanych olejach parafinowych, oraz ulepszony jest starannie dodanymi dodatkami. Dodatki te nadajà mu przede wszystkim bardzo dobre w∏asnoÊci przeciwemulgacyjne. Ponadto zapobiega si´ zjawisku utykania. Olej odznacza si´ dobra stabilnoÊcià termicznà, dobrym przyleganiem, oraz zapobiega zu˝yciu i korozji. Zalety. Jednà z wa˝niejszych cech wymaganych od olejów do prowadnic jest nie zmywanie ich przez p∏yny ch∏odzàco-smarujàce bazujàce na wodzie (nie ∏àczenie si´ z wodà). Te w∏aÊciwoÊci przeciwemulgacyjne sà szczególnie dobre w przypadku oleju Combioil. Przy smarowaniu obrabiarek narz´dziowych jest ponadto bardzo wa˝ne, by ruch Êlizgowy sto∏u roboczego odbywa∏ si´ równomiernie, bez skoków, aby uzyskaç wysokà jakoÊç powierzchni obrabianego elementu. Nierównomierny posuw, tzw. stick-slip (Êlizg z utykaniem), wyst´puje na prowadnicach przy ma∏ych pr´dkoÊciach przesuwu z du˝ymi naciskami. Olej Combioil 68 zosta∏ opracowany pod kàtem spe∏niania wymagaƒ przemys∏u maszynowego na dobrej jakoÊci olej do prowadnic i uk∏adów smarowania. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç. . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . .

15535 Nr

-0101 COMBIOIL-5L 5l Pojemnik

1076 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1076))

-0200 COMBIOIL-10L 10 l Pojemnik


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Olej do prowadnic / uk∏adów smarowania Luna. COMBIOIL 68 BIO Zakres zastosowaƒ. Olej pochodzenia roÊlinnego, do prowadnic. Zalecany do smarowania cz´Êci przesuwnych w obrabiarkach, w których u˝ywany jest p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy pochodzenia roÊlinnego. Nie nale˝y u˝ywaç do maszyn w których jako p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy stosuje si´ mieszanin´ wodnà. W∏aÊciwoÊci. COMBIOIL 68 BIO bazuje na olejach roÊlinnych, i jest przeznaczony do smarowania prowadnic, oraz do u˝ytku w uk∏adach centralnego smarowania maszyn. Zalety. COMBIOIL 68 BIO zawiera komponenty zapobiegajàce nierównomiernoÊci ruchu Êlizgowego, czyli skokom (tzw. stick slip). Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . Typ . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . Opak. . . . . . . .

15536 Nr

-0100 COMBIOIL 68 BIO-5L 5l Pojemnik

-0209 COMBIOIL 68 BIO-10L 10 l Pojemnik

Olej do narz´dzi pneumatycznych Luna. AIRTOIL 15 Jest to bia∏y olej mineralny bez ˝adnych dodatków. Mo˝e byç u˝ywany do naolejania powietrza i smarowania mg∏owego w narz´dziach obrotowych, wymagajàcych oleju o najwy˝szej czystoÊci. Stopieƒ rafinacji oleju umo˝liwia wykorzystywanie go np. jako Êrodka zmi´kczajàcego w przemys∏owych procesach chemicznych. Olej nie posiada zapachu i nie odbarwia. Zalety. Olej ten spe∏nia wymagania norm amerykaƒskich dotyczàcych bia∏ego oleju do urzàdzeƒ w przemyÊle spo˝ywczym. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 0000.

Nr art. . . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

15530 l

-0106 AIRTOIL 15-1L 1 Pojemnik

-0205 AIRTOIL 15-3L 3 Pojemnik

Luna. AIRTOIL 22 Zakres zastosowaƒ. Do naolejania powietrza i smarowania mg∏owego narz´dzi rotacyjnych. Zalecany równie˝ do u˝ytku przemys∏owego, a tak˝e do niektórych uk∏adów hydrauliki mobilnej. Olej zaleca si´ u˝ywaç w zakresie temperatur -25°C do +70°C. Cechy charakterystyczne. Olej do narz´dzi pneumatycznych bazujàcy na bia∏ym oleju, spe∏niajàcy wymagania ochrony zdrowego Êrodowiska pracy. Produkt jest sprzedawany jako olej do pneumatyki, ale mo˝e byç u˝ywany równie˝ do nowoczesnych, kompaktowych uk∏adów hydraulicznych, których cz´Êci sk∏adowe wymagajà stosowania rzadkiego ( ISO VG 22 ) oleju z zawartoÊcià dodatków obni˝ajàcych zu˝ycie. Ponadto olej zawiera dodatki przeciwdzia∏ajàce utlenianiu i pienieniu. Zalety. Olej do narz´dzi pneumatycznych, który wp∏ywa pozytywnie na Êrodowisko pracy, a tak˝e zapewnia minimalne zu˝ywanie si´ sk∏adników uk∏adu smarowania w porównaniu z typowymi olejami przeznaczonymi do pneumatyki. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art.. . . . . . . Rodzaj . . . . . . ZawartoÊç . . . Opak. . . . . . . .

15531

-0105 AIRTOIL 22-1L 1l Pojemnik

-0204 AIRTOIL 22-3L 3l Pojemnik

-0303 AIRTOIL 22-5L 5l Pojemnik

1077 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1077))


Produkty chemiczne Ârodki smarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Oleje Olej silnikowy Luna. MOTOIL S 5W-40 CA¸KOWICIE SYNTETYCZNY Zakres zastosowaƒ. Olej silnikowy ca∏kowicie syntetyczny, spe∏niajàcy lub przekraczajàcy najwy˝sze wymagania dla silników benzynowych i wysokopr´˝nych, w tym TDI. Olej zosta∏ opracowany specjalnie do silników spe∏niajàcych norm´ na spaliny Euro 4 oraz Mid SAPS. Olej zalecany jest do silników benzynowych i wysokopr´˝nych samochodów osobowych i dostawczych wszystkich typów, powoduje obni˝enie zu˝ycia paliwa, przyczyniajàc si´ zarazem do wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci silnika. Cechy charakterystyczne. Posiada bardzo niskà temperatur´ p∏yni´cia, co zapewnia ∏atwe uruchamianie i dobre smarowanie silnika równie˝ przy bardzo niskich temperaturach. Dzi´ki swym bardzo dobrym w∏aÊciwoÊciom niskotemperaturowym olej zapewnia osiàgni´cie ciÊnienia smarowania natychmiast po uruchomieniu silnika. W ten sposób zapobiega nieprawid∏owej pracy z powodu braku smarowania. Syntetyczne ciecze bazowe powodujà, ˝e olej utrzymuje swe bardzo dobre w∏aÊciwoÊci smarne przy du˝ym obcià˝eniu ruchu oraz przy wysokich temperaturach silnika. Zosta∏ tak opracowany, by zapobiega∏ tworzeniu si´ nagaru, dzi´ki czemu silnik jest bardziej czysty, oraz wyd∏u˝a si´ ˝ywotnoÊç m.in. turbospr´˝arki. Olej zapewnia ochron´ katalizatorów i filtrów czàsteczek wg aktualnych wymagaƒ na chemikalia ″Mid SAPS″. Zalety Posiada w∏aÊciwoÊci, które czynià go szczególnie przydatnym do pracy zarówno w ekstremalnie ch∏odnych, jak i goràcych warunkach klimatycznych. Dzi´ki temu wyd∏u˝a si´ ˝ywotnoÊç silnika. Ponadto, dzi´ki obni˝eniu tarcia, produkt przyczynia si´ do obni˝enia zu˝ycia paliwa. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl). Nr art.. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . PojemnoÊç. . . . . Opak. . . . . . . . . .

16269 Nr l

-0101 MOTOIL S 5W-40 1L 1 Pojemnik

-0200 MOTOIL S 5W-40 5L 5 Pojemnik

-0309 MOTOIL S 5W-40 10L 10 Pojemnik

Luna. MOTOIL SS 10W-40 DELSYNTET Zakres zastosowaƒ. Zalecany przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokopr´˝nych w samochodach osobowych, równie˝ bardzo dobry do silników wysokopr´˝nych mniejszej mocy z turbospr´˝arkà. Olej mo˝na stosowaç do silników benzynowych i wysokopr´˝nych wszystkich samochodów osobowych i dostawczych, z turbo lub bez. Cechy charakterystyczne. Utworzony na bazie mieszaniny olejów syntetycznych i mineralnych niskotarciowych. Olej posiada bardzo dobre w∏aÊciwoÊci nisko- i wysokotemperaturowe, co zapewnia ∏atwy rozruch i doskona∏e smarowanie w warunkach zimowych przy silnym mrozie, a jednoczeÊnie bardzo dobre smarowanie silnika goràcego. Olej s∏abo odparowuje, dzi´ki czemu obni˝one jest jego zu˝ycie. Produkt zapewnia niskie tarcie, co zmniejsza zu˝ycie paliwa. Jego w∏aÊciwoÊci czyszczàce przyczyniajà si´ do optymalnego funkcjonowania silnika i wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci. Olej zapewnia niezawodne smarowanie we wszystkich warunkach pracy, i pozwala na wyd∏u˝enie okresów pomi´dzy wymianami. Zalety Pó∏syntetyczny olej silnikowy o najwy˝szej jakoÊci, specjalnie opracowany do nowoczesnych silników wysokopr´˝nych w samochodach osobowych, zapewniajàcy wysokie osiàgi, ma∏e zu˝ycie oleju i wyd∏u˝enie okresów pomi´dzy wymianami. Olej zapewnia ∏atwy rozruch w warunkach zimowych, oraz bardzo dobre smarowanie w ca∏ym zakresie temperatur pracy silnika. Niskie tarcie powoduje mniejsze zu˝ycie paliwa. Olej maksymalnie wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç silnika i pozwala na zwi´kszenie okresów pomi´dzy wymianami. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu chemicznego mo˝na równie˝ znaleêç na stronie www.toolstore.pl

Nr art.. . . . . . . Typ . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . Opak. . . . . . . .

16270 Nr l

-0108 MOTOIL SS 10W-40 1L 1 Pojemnik

-0207 MOTOIL SS 10W-40 5L 5 Pojemnik

1078 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1078))

-0306 MOTOIL SS 10W-40 10L 10 Pojemnik


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Nr art. . . . . . 16272 Typ . . . . . . . Nr ZawartoÊç . Opak. . . . . .

l

-0106 MOTOIL M 15W-40 MINERAL 1L

-0205 MOTOIL M 15W-40 MINERAL 5L

1 Pojemnik

5 Pojemnik

-0304 MOTOIL M 15W-40 MINERAL 10L 10 Pojemnik

Luna. MOTOIL MM 10W-30 MINERAL Zakres zastosowaƒ. Zalecany przede wszystkim do silników wysokopr´˝nych, z do∏adowaniem lub bez, pracujàcych z du˝ym obcià˝eniem i wyd∏u˝onymi okresami pomi´dzy wymianami. Olej ten zalecany jest jako podstawowy, w sytuacji u˝ytkowania wielu ró˝nych silników wysokopr´˝nych, o ró˝nych specyfikacjach olejów. Nadaje si´ równie dobrze do silników benzynowych. Cechy charakterystyczne. Olej o jakoÊci SHPD (Super High Performance Diesel), do silników wysokopr´˝nych w pojazdach pracujàcych w intensywnym ruchu, lub dzia∏ajàcych w ci´˝kich i trudnych warunkach. Bazuje na oleju mineralnym o niskiej temperaturze p∏yni´cia i o bardzo dobrej odpornoÊci na utlenianie. Produkt spe∏nia lub przewy˝sza trudne wymagania stawiane przez producentów silników. Olej zapewnia niezawodne smarowanie we wszystkich warunkach pracy i pozwala na wyd∏u˝enie okresów pomi´dzy wymianami. Zalety Olej spe∏nia lub przewy˝sza trudne wymagania stawiane przez producentów silników. Zapewnia niezawodne smarowanie we wszystkich warunkach pracy i podlega niskiemu zu˝yciu. Z powodzeniem pozwala na wyd∏u˝enie okresów pomi´dzy wymianami. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . 16271 -0107 Typ . . . . . . Nr MOTOIL MM 10W-30 MINERAL ZawartoÊç l 1 Opak. . . . . Pojemnik

-0206 MOTOIL MM 10W-30 MINERAL 5 Pojemnik

-0305 MOTOIL MM 10W-30 MINERAL 10 Pojemnik

1079 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1079))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Olej silnikowy Luna. MOTOIL M 15W-40 MINERAL Zakres zastosowaƒ. Olej uniwersalny (STOU) przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych. Mo˝e byç równie˝ u˝ywany do smarowania silników benzynowych i wysokopr´˝nych, z turbodo∏adowaniem lub bez. Tak˝e mo˝na u˝ywaç go do wi´kszoÊci skrzyƒ biegów, tylnych mostów jak równie˝ do przek∏adni kombinowanych, z hamulcami pracujàcymi w kàpieli olejowej (tzw. hamulce mokre). Olej odpowiada parametrom oleju przek∏adniowego SAE 80W. Dzi´ki dobrym w∏aÊciwoÊciom niskotemperaturowym olej mo˝e byç stosowany w wi´kszoÊci mobilnych urzàdzeƒ hydraulicznych. Cechy charakterystyczne. Olej typu multigrade, o dobrych w∏aÊciwoÊciach niskotemperaturowych, dzi´ki czemu nadaje si´ do stosowania przez ca∏y rok. Poprzez u˝ycie odpowiednich dodatków parametry tarciowe zosta∏y dostosowane tak, by zapewniç prawid∏owe funkcjonowanie hamulców pracujàcych w kàpieli olejowej. Zastosowano dodatki obni˝ajàce zu˝ycie najbardziej nara˝onych cz´Êci silników, przek∏adni i uk∏adów hydraulicznych. Zalety Ciag∏y rozwój maszyn pod wzgl´dem osiàganych mocy (turbo), zdolnoÊci do pracy w trudnych warunkach, wyd∏u˝ania okresów wymiany oleju itp., podnosi poziom wymagaƒ na parametry Êrodków smarnych. Niniejszy olej ∏àczy w sobie te wszystkie wymagania, zast´pujàc wiele u˝ywanych dotychczas specjalnych Êrodków smarnych. Kombinowane przek∏adnie, mokre hamulce, uk∏ady hydrauliczne itp., cz´sto wymagajà u˝ycia specjalnych Êrodków smarnych. Ten olej, ∏àczàc w jednym to wszystko, i zast´pujàc wiele olejów specjalnych, zapewnia ewidentnà racjonalizacj´ kosztów. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).


Produkty chemiczne Ârodki smarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Oleje Spray uniwersalny

14902-0109

14902-0208

Luna. UNIOIL A PTFE Zakres zastosowaƒ. Jest wysokiej klasy uniwersalnym Êrodkiem smarnym, o dobrych w∏aÊciwoÊciach penetrujàcych i smarnych. Produkt mo˝na z powodzeniem stosowaç do smarowania ∏o˝ysk Êlizgowych, ∏aƒcuchów, suwaków, transporterów, powierzchni Êlizgowych, kó∏, okuç, elementów uk∏adów kierowniczych, szyn sterujàcych, narz´dzi, maszyn do szycia, maszyn tekstylnych, drukarek i kopiarek. W∏aÊciwoÊci. UNIOIL A PTFE jest olejem teflonowym, bazujàcym na oleju syntetycznym. Dzi´ki po∏àczeniu oleju syntetycznego z PTFE (teflon) produkt posiada bardzo dobre w∏aÊciwoÊci. W∏aÊciwoÊci te, oraz fakt, ˝e produkt nie zawiera rozpuszczalników, nadajà wysokà jakoÊç, zarówno z punktu widzenia ochrony Êrodowiska, jak i parametrów technicznych. Zalety: Uniwersalny olej teflonowy jest bezbarwny, hydrofobowy, oraz doskonale przylega do powierzchni. Produkt jest ∏atwy w u˝ytkowaniu, poniewa˝ pojemnik aerozolowy ma konstrukcj´ umo˝liwiajàcà stosowanie w ka˝dej pozycji, równie˝ dnem do góry. Zakres temperatur u˝ytkowania produktu od -60°C do maks. 250°C. Dzi´ki unikalnej technice nape∏niania Êrodkiem noÊnym mo˝liwe jest zu˝ycie ca∏ej zawartoÊci opakowania. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Tylko do u˝ytku profesjonalnego. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu chemicznego mo˝na równie˝ znaleêç na stronie www.toolstore.pl

Nr art. . . . . . . . Typ . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . Opak. . . . . . . .

14902 Nr ml

-0109 UNIOIL A PTFE-85ML 85/65 Aerozol.

-0208 UNIOIL A PTFE-520ML 520/400 Aerozol.

Luna. UNIOIL A PTFE BIO Wysokiej jakoÊci uniwersalny Êrodek smarny o dobrych w∏aÊciwoÊciach penetrujàcych i smarnych. Produkt zapobiega tarciu i piszczeniu, mo˝e byç z powodzeniem stosowany do ∏àczników, przegubów, zawiasów itp. Zalety: Produkt bazuje na odnawialnych surowcach roÊlinnych. Nie zawiera ˝adnych rozpuszczalników chemicznych, przyczyniajàc si´ do ochrony Êrodowiska. Jako medium zastosowano powietrze, dzi´ki czemu produkt jest ekonomiczny. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17655 Nr ml

-0101 UNIOIL A PTFE BIO 300 Aerozol

Odrdzewiacz

14904-0107

14904-0206

Luna. UNIRUST A MoS2 Zakres zastosowaƒ. Jest wysokiej klasy odrdzewiaczem o silnych w∏aÊciwoÊciach penetrujàcych. Produkt jest przeznaczony do skutecznego poluzowywania zablokowanych rdzà elementów mechanicznych, niekiedy trudnych do poruszenia, znajdujàcych si´ zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnàtrz. Produkt rozpuszcza rdz´, wypycha wilgoç, oraz dzia∏a jako ∏agodny Êrodek zabezpieczajàcy przed rdzà. W∏aÊciwoÊci. Uniwersalny odrdzewiacz MoS2 sporzàdzony jest na bazie oleju mineralnego i rozpuszczalnika, oraz dodatku o du˝ej zawartoÊci dwusiarczku molibdenu. Produkt skutecznie poluzowuje zablokowane rdzà Êruby, gwinty, linki w pancerzu itp. Zalety: Dzi´ki unikalnej technice nape∏niania Êrodkiem noÊnym mo˝liwe jest zu˝ycie ca∏ej zawartoÊci opakowania. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Zalecenia u˝ytkowe Gotowe do u˝ycia produkty aerozolowe przechowywaç i u˝ytkowaç w temp. maks. 50°C. Tylko do u˝ytku profesjonalnego. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu chemicznego mo˝na równie˝ znaleêç na stronie www.toolstore.pl

Nr art.. . . . . 14904 Typ . . . . . . . Nr ZawartoÊç . ml Opak. . . . . .

-0107 UNIRUST A MoS2-85/65ML 85/65 Aerozol.

1080 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1080))

-0206 UNIRUST A MoS2-520/400ML 520/400 Aerozol.


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17660 Nr ml

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Odrdzewiacz Luna. UNIRUST A BIO Wysokiej jakoÊci odrdzewiacz, ∏atwo biodegradowalny. Przeznaczony do skutecznego odblokowywania zardzewia∏ych elementów. Produkt ma bardzo dobre w∏aÊciwoÊci penetrujàce, zapobiega unieruchamianiu przez rdz´ i piszczeniu. Zalety: Produkt bazuje na odnawialnych surowcach roÊlinnych. Nie zawiera ˝adnych rozpuszczalników chemicznych, przyczyniajàc si´ do ochrony Êrodowiska. Jako medium zastosowane jest powietrze, dzi´ki czemu produkt jest ekonomiczny. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. -0104 UNIRUST A BIO 300 Aerozol

Olej silikonowy Luna. UNISILICON A Ârednio silny Êrodek smarny, tworzàcy warstw´ silikonu bardzo odpornà na wysokie naciski. Produkt ma bardzo d∏ugà ˝ywotnoÊç i nadaje si´ do takich materia∏ów, jak tworzywa sztuczne, metale, guma itp. Mo˝e byç u˝ywany do smarowania ∏àczników i przegubów, jak równie˝ jako Êrodek u∏atwiajàcy wyjmowanie gotowych produktów z form. Z powodzeniem mo˝na u˝ywaç do elementów gumowych, dla przeciwdzia∏ania wysychaniu lub przymarzaniu. Zalety. Uniwersalny Êrodek silikonowy, nie zawierajàcy ˝adnych szkodliwych rozpuszczalników lecz bazujàcy na emulsji wodnej, co przyczynia si´ do ochrony Êrodowiska. Jako medium zastosowano powietrze, dzi´ki czemu produkt jest ekonomiczny. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17656 Nr ml

-0100 UNISILICON A 300 Aerozol

Oleje do pi∏ ∏aƒcuchowych Luna. SAWOIL Zakres zastosowaƒ. Przeznaczony do stosowania jako wielosezonowy Êrodek smarujàcy do pi∏ w maszynach do ci´cia k∏ód i Êcinki drzew, oraz w r´cznych pilarkach ∏aƒcuchowych. Produkt zawiera olej mineralny i rzepakowy, i mo˝e byç mieszany z innymi olejami do pi∏ ∏aƒcuchowych. W∏aÊciwoÊci. Bazowany na oleju mineralnym, ma dobrà przylepnoÊç i zdolnoÊç penetracji, tworzy mocnà pow∏ok´ oraz dobrze chroni przed zu˝yciem. Dzi´ki temu uzyskuje si´ niskie zu˝ycie oleju, przy zapewnieniu skutecznego smarowania ∏aƒcucha i prowadnicy. Dobre parametry lepkoÊci oraz w∏aÊciwoÊci niskotemperaturowe czynià olej przydatnym do u˝ytku ca∏orocznego. Zalety. Olej do pi∏ ∏aƒcuchowych SAWOIL ma dobre w∏aÊciwoÊci smarne i wysokà przylepnoÊç. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . Opak. . . . . . . . . .

15545 Nr

-0109 SAWOIL-1L 1l Pojemnik

-0208 SAWOIL-5L 5l Pojemnik

-0307 SAWOIL-10L 10 l Pojemnik

1081 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1081))


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Oleje do pi∏ ∏aƒcuchowych Luna. SAWOIL BIO Zakres zastosowaƒ. Jest to olej przyjazny dla Êrodowiska, bazujàcy na wysokorafinowanych olejach roÊlinnych, przeznaczony do stosowania jako wielosezonowy Êrodek smarujàcy do pi∏ ∏aƒcuchowych i prowadnic w pilarkach r´cznych oraz maszynach do Êcinki drzew. W∏aÊciwoÊci. Olej do pi∏ ∏aƒcuchowych SAWOIL BIO ma dobrà przylepnoÊç i zdolnoÊç penetracji, tworzy mocnà pow∏ok´ oraz dobrze chroni przed zu˝yciem. Dzi´ki temu uzyskuje si´ niskie zu˝ycie oleju, przy zapewnieniu skutecznego smarowania ∏aƒcucha i prowadnicy. Dobre parametry lepkoÊci oraz w∏aÊciwoÊci niskotemperaturowe czynià olej przydatnym do u˝ytku ca∏orocznego. Zalety. Olej do pi∏ ∏aƒcuchowych SAWOIL BIO jest biodegradowalny w 95%. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl). Nr art.. . . . . . Typ . . . . . . . . ZawartoÊç . . Opak. . . . . . .

15546 Nr

-0108 SAWOIL BIO-1L 1l Pojemnik

-0207 SAWOIL BIO-5L 5l Pojemnik

-0306 SAWOIL BIO-10L 10 l Pojemnik

Olej uniwersalny Luna. UNIOIL A BIO Wysokiej jakoÊci olej uniwersalny przeznaczony do czterech obszarów zastosowaƒ: smarowania, odrdzewiania, zabezpieczania przed korozjà i ochrony przed wilgocià. Do smarowania ∏àczników, zawiasów i przegubów, odblokowywania zardzewia∏ych elementów i zabezpieczania ich przed dalszym rdzewieniem. Zalety. Produkt bazuje na odnawialnych surowcach roÊlinnych. Nie zawiera ˝adnych rozpuszczalników chemicznych, przyczyniajàc si´ do ochrony Êrodowiska. Jako medium zastosowano powietrze, dzi´ki czemu produkt jest ekonomiczny. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17657 Nr ml

-0109 UNIOIL A BIO 300 Aerozol

Olej przek∏adniowy Luna. GEAROIL EP 220 Zakres zastosowaƒ. Olej mineralny z dodatkiem Êrodka wzmacniajàcego EP. Zalecany do wszystkich rodzajów przek∏adni przemys∏owych w wybranych rodzajach urzàdzeƒ jezdnych i p∏ywajàcych. Olej ten jest zalecany do pracy w temperaturach do +80 °C, bez wytwarzania szkodliwych produktów utleniania i odk∏adania si´ nagaru. W∏aÊciwoÊci. GEAROIL EP 220 bazuje na oleju mineralnym, przeznaczonym do silnie obcià˝onych przek∏adni. Posiada ekstremalnie wysokà odpornoÊç na obcià˝enia w normalnych temperaturach. Olej zawiera dodatki przeciwdzia∏ajàce zu˝yciu, rdzewieniu, utlenianiu i spienianiu. Olej szybko oddziela si´ od wody i powietrza, oraz dobrze si´ filtruje. Zalety. Olej przek∏adniowy GEAROIL EP 220 wytrzymuje du˝e obcià˝enia, chroniàc sk∏adniki przek∏adni przed zu˝yciem. Produkt szybko oddziela si´ od powietrza i wody, oraz dobrze si´ filtruje. Dzi´ki tym w∏aÊciwoÊciom zapewnia wysokà pewnoÊç ruchu. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art.. . . . 15537 -0109 -0208 -0307 Typ . . . . . . Nr GEAROIL EP 220-3L GEAROIL EP 220-5L GEAROIL EP 220-10L ZawartoÊç l 3 5 10 Opak. . . . . Pojemnik Pojemnik Pojemnik

1082 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1082))


Produkty chemiczne Ârodki smarne Oleje

Nr art.. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . Opak. . . . . . . . . .

15538 Nr

-0108 GEAROIL 220 S-3L 3l Pojemnik

-0207 GEAROIL 220 S-5L 5l Pojemnik

-0306 GEAROIL 220 S-10L 10 l Pojemnik

Smar Smar uniwersalny Luna. UNIGRE ST 2 Zakres zastosowaƒ. Jest uniwersalnym smarem litowym typu ″EP 2″, zalecanym zarówno do mniejszych, mniej obcià˝onych, jak i wi´kszych, silnie obcià˝onych ∏o˝ysk Êlizgowych i tocznych. Produkt jest zalecany do u˝ytkowania w zakresie temperatur od -30°C do +120°C, w ca∏ym zakresie pr´dkoÊci obrotowych wg katalogu g∏ównego ∏o˝ysk SKF. W∏aÊciwoÊci. Smar uniwersalny UNIGRE ST 2 jest bazowany na oleju mineralnym i zag´szczony myd∏em litowym. Dobra odpornoÊç na wod´ czyni go przydatnym do u˝ytku w ∏o˝yskach pracujàcych w warunkach mokrych. Zalety. Smar uniwersalny UNIGRE ST 2 ma bardzo dobre w∏aÊciwoÊci antykorozyjne, jest odporny na wod´, oraz ma dobrà stabilnoÊç mechanicznà. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl). Nr art. . . . . . Typ. . . . . . . . ZawartoÊç. . Opak.. . . . . .

15556 Nr

-0105 UNIGRE ST 2-225 G 225 g Tuba

-0204 UNIGRE ST 2-400 G 400 g Kartusz

-0303 UNIGRE ST 2-1 KG 1 kg Puszka

-0402 UNIGRE ST 2-18 KG 18 kg Wiadro

Luna. UNIGRE EX 2.5 Zakres zastosowaƒ. Zalecany jest zarówno do mniejszych, mniej obcià˝onych, jak i wi´kszych, silnie obcià˝onych ∏o˝ysk Êlizgowych i tocznych. W∏aÊciwoÊci. Smar uniwersalny UNIGRE EX 2.5 jest bazowany na oleju mineralnym i zag´szczony kompleksem myde∏ litowych. Dobra odpornoÊç na wod´ czyni go przydatnym do u˝ytku w ∏o˝yskach pracujàcych w warunkach mokrych. Dobra odpornoÊç na wod´ czyni go przydatnym do u˝ytku w ∏o˝yskach pracujàcych w warunkach mokrych. Smar zawiera dodatki przeciwdzia∏ajàce zu˝yciu i korozji. Smar zawiera równie˝ dodatek hamujàcy utlenianie, aby zapewniç d∏ugotrwa∏e u˝ytkowanie w wysokich temperaturach. Zalety.Jest to smar uniwersalny, przeznaczony do stosowania w warunkach wysokich temperatur i wysokich obcià˝eƒ, w d∏ugim okresie czasu. Smar ten charakteryzuje si´ ponadto dobrà odpornoÊcià na wod´. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . .

15558 Nr

-0103 UNIGRE EX 2.5-400G 400 g Kartusz

-0202 UNIGRE EX 2.5-18 KG 18 kg Wiadro

1083 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1083))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Olej przek∏adniowy - Syntetyczny Luna. GEAROIL 220 S Zakres zastosowaƒ. Przeznaczony do przek∏adni z´batych i Êlimakowych. Olej ten jest szczególnie zalecany, gdy temperatura robocza podczas pracy ciàg∏ej mo˝e dochodziç do +130 °C. W∏aÊciwoÊci. GEAROIL 220 S jest syntetycznym olejem przek∏adniowym o wysokich parametrach, bazujàcym na polialfaolefinach. Olej jest przeznaczony przede wszystkim do pracy przy ekstremalnych temperaturach i du˝ych obcià˝eniach. Temperatura chwilowa mo˝e dochodziç do +200 °C, bez tworzenia si´ szkodliwych tlenków i nagaru. Zalety. Syntetyczny olej przek∏adniowy GEAROIL 220 S toleruje bardzo wysokie temperatury i obcià˝enia, nie dopuszczajàc do zu˝ywania si´ cz´Êci maszyn. Olej bardzo dobrze miesza si´ z olejami mineralnymi i umo˝liwia stosowanie d∏u˝szych okresów pomi´dzy wymianami oleju. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).


Produkty chemiczne Ârodki smarne

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Smar Smar uniwersalny Luna. UNIGRE EX 2 BIO Zakres zastosowaƒ. Zalecany do stosowania ogólnego do maszyn przemys∏owych i budowlanych. W zasadzie nadaje si´ on do wszystkich zastosowaƒ smarnych, np. do ma∏ych, mniej obcià˝onych, jak i wi´kszych, silnie obcià˝onych, ∏o˝ysk Êlizgowych i tocznych. Zalecany do u˝ytkowania w zakresie temperatur od -30°C do +140°C. W∏aÊciwoÊci. UNIGRE EX 2 BIO jest smarem uniwersalnym, zag´szczonym kompleksem litowym, bazujàcym na degradowalnych biologicznie estrach syntetycznych. Smar zawiera dodatki zapobiegajàce zu˝yciu, Êcieraniu i korozji. Ma bardzo dobrà stabilnoÊç mechanicznà. Smar opracowano z uwzgl´dnieniem wzrastajàcego zapotrzebowania na produkty przyjazne Êrodowisku, biologicznie degradowalne. Zalety.Smar uniwersalny UNIGRE EX 2 BIO jest smarem przyjaznym Êrodowisku, o bardzo dobrej stabilnoÊci mechanicznej. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl). Nr art. . . . . . . Typ. . . . . . . . . ZawartoÊç. . . Opak.. . . . . . .

15557 Nr

-0104 UNIGRE EX 2 BIO 225 G 225 g Tuba

-0203 UNIGRE EX 2 BIO 400 G 400 g Kartusz

-0302 UNIGRE EX 2 BIO 500 G 500 g Puszka

-0401 UNIGRE EX 2 BIO 18 KG 18 kg Wiadro

Spray uniwersalny

14903-0108

14903-0207

Luna. UNIGRE A Zakres zastosowaƒ. Jest Êrodkiem smarnym do pracy w trudnych warunkach. Produkt mo˝na z powodzeniem stosowaç do smarowania ∏aƒcuchów, suwaków, prowadnic, linek, kó∏ z´batych, ∏o˝ysk, szyn Êlizgowych, zamków, elementów wra˝liwych na wibracje itd. Smar ma dobre w∏aÊciwoÊci penetrujàce i przylegajàce. W∏aÊciwoÊci. UNIGRE A jest uniwersalnym, przezroczystym smarem bazujàcym na wazelinie i oleju syntetycznym. Dzi´ki zastosowanym dodatkom produkt ma bardzo dobre w∏aÊciwoÊci jako aerozolowy Êrodek smarny. Produkt posiada wysokà jakoÊç równie˝ w zmiennych warunkach termicznych. Zalety: Uniwersalny smar o w∏aÊciwoÊciach hydrofobowych i doskona∏ym przyleganiu. Produkt jest ∏atwy w u˝ytkowaniu, poniewa˝ pojemnik aerozolowy ma konstrukcj´ umo˝liwiajàcà stosowanie w ka˝dej pozycji, równie˝ dnem do góry. Zakres temperatur u˝ytkowania produktu od -40°C do maks. 210°C. Dzi´ki unikalnej technice nape∏niania Êrodkiem noÊnym mo˝liwe jest zu˝ycie ca∏ej zawartoÊci opakowania. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Tylko do u˝ytku profesjonalnego. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu chemicznego mo˝na równie˝ znaleêç na stronie www.toolstore.pl

Nr art. . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . Opak. . . . . . . . .

14903 Nr ml

-0108 UNIGRE A-85/65ML 85/65 Aerozol

-0207 UNIGRE A-520/400ML 520/400 Aerozol

Pasty Pasta do gwintowania i skrawania Luna. UNIPASTE BIO Zakres zastosowaƒ. Pó∏p∏ynny smar pochodzenia roÊlinnego o doskona∏ych w∏aÊciwoÊciach smarnych, przeznaczony do stosowania przy obróbce mechanicznej o ma∏ej pr´dkoÊci skrawania, jak np. gwintowanie i wiercenie. Produkt mo˝e byç z powodzeniem u˝ywany wówczas, gdy konieczne jest stosowanie przy obróbce procesów przyjaznych dla Êrodowiska naturalnego. Zalecenia u˝ytkowe Past´ nak∏ada si´ za pomocà p´dzla lub przez zanurzenie wiert∏a lub gwintownika bezpoÊrednio w pojemniku z pastà. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . .

15555 Nr g

1084 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1084))

-0106 UNIPASTE BIO-500G 500 Puszka


Produkty chemiczne Ârodki smarne Obróbka metalu

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy Luna. CUTOIL BIO Zakres zastosowaƒ. Bazujàcy na olejach roÊlinnych. U˝ywany jako Êrodek do smarowania/ch∏odzenia przy szlifowaniu, honowaniu i superdok∏adnej obróbce wykoƒczajàcej, jak równie˝ przy obróbce skrawaniem. Olej mo˝e byç u˝ywany przy szlifowaniu stali szybkotnàcej, stali narz´dziowej, oraz p∏ytek skrawajàcych z w´glików spiekanych, azotkowo-borowych (CBN) i diamentowych. Zalety. P∏yn ch∏odzàco-smarujàcy nierozcieƒczany CUTOIL BIO mo˝e byç równie˝ u˝ywany w przemyÊle samochodowym, przy t∏oczeniu blach aluminiowych oraz stalowych, cynkowanych na goràco lub galwanizowanych. Karta charakterystyki produktu chemicznego str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç. . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . .

15548 Nr

-0106 CUTOIL BIO-3L 3l Pojemnik

-0205 Cutoil BIO-5L 5l Pojemnik

Luna. CUTOIL Zakres zastosowaƒ. Zalecany przede wszystkim do ci´˝kiej obróbki skrawaniem stali automatowej, stali nisko- i wysokostopowych, aluminium i miedzi. Przyk∏adowe zastosowania: wiercenie d∏ugich otworów, wiercenie ejektorowe, obróbka maszynowa i szlifowanie kó∏ z´batych. W∏aÊciwoÊci. P∏yn CUTOIL do stosowania bezpoÊredniego bazuje na wysokorafinowanym oleju mineralnym, i nie zawiera chloru i siarki. Produkt zawiera dodatki minimalizujàce tworzenie si´ mg∏y olejowej. Dodatki typu EP obni˝ajà zu˝ywanie si´ narz´dzia, ponadto zapewniajà wysokà g∏adkoÊç obrabianych powierzchni. LepkoÊç jest tak dobrana, by p∏yn lekko sp∏ywa∏ z obrabianej powierzchni, zapewniajàc dobre ch∏odzenie. Zalety. P∏yn CUTOIL ma bardzo dobre w∏aÊciwoÊci smarne i d∏ugà ˝ywotnoÊç. Wytwarza on minimalnà iloÊç mg∏y olejowej, dzi´ki czemu jest korzystny dla Êrodowiska pracy. Olej nie przebarwia miedzi i jej stopów. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . .

15547 Nr

-0107 CUTOIL-3L 3l Pojemnik

-0206 CUTOIL-5L 5l Pojemnik

Luna. UNICUT A BIO Smaruje i redukuje zu˝ycie narz´dzia przy obróbce skrawaniem m.in. stali, aluminium, stali nierdzewnej kwasoodpornej stopów tytanowych itp. Mo˝e byç u˝ywany przy wierceniu, gwintowaniu, frezowaniu, ci´ciu itp. Zalety. Produkt bazuje na odnawialnych surowcach roÊlinnych. Nie zawiera ˝adnych bakteriocydów, silikonu, ani rozpuszczalników chemicznych, przyczyniajàc si´ do ochrony Êrodowiska. Jako medium zastosowane jest powietrze, dzi´ki czemu produkt jest ekonomiczny. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17662 Nr ml

-0102 UNICUT A BIO 300 Aerozol

1085 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1085))


Produkty chemiczne Ârodki smarne Obróbka metalu

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

P∏yny ch∏odzàco-smarujàce Luna. CUTFLUID BIO Zakres zastosowaƒ. Rozcieƒczany wodà, przezroczysty p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy w rodzaju mikroemulsji, bazujàcy na olejach roÊlinnych, do stosowania przy normalnych obróbkach maszynowych, np. toczeniu, frezowaniu, wierceniu, ci´ciu, gwintowaniu i szlifowaniu takich materia∏ów jak ˝eliwo, stal zwyk∏a, stal nierdzewna, metale kolorowe i stopy aluminium. W∏aÊciwoÊci. CUTFLUID BIO ma silne w∏asnoÊci ochrony mikrobiologicznej. Zalety. CUTFLUID BIO jest opracowany pod kàtem jak najlepszej ochrony Êrodowiska, jednak przy zapewnieniu jak najmniejszego zu˝ycia narz´dzia. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Nr art.. . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . Opak. . . . . . . . . .

15551 Nr

-0100 CUTFLUID BIO-3L 3l Pojemnik

-0209 CUTFLUID BIO-5L 5l Pojemnik

Luna. CUTFLUID Rozcieƒczany wodà p∏yn ch∏odzàco-smarujàcy, nadajàcy si´ do wi´kszoÊci normalnych operacji obróbki maszynowej i szlifowania stali wysoko- i niskostopowych, aluminium i miedzi. W∏aÊciwoÊci. Przy obróbce skrawaniem metali p∏yn ten ch∏odzi, obni˝a tarcie i chroni przed korozjà. Je˝eli wymagane jest g∏ównie ch∏odzenie nale˝y u˝ywaç emulsji lub roztworów wodnych. CUTFLUID jest stabilnym biologicznie, tworzàcym emulsj´ p∏ynem ch∏odzàco-smarujàcym z dodatkami obni˝ajàcymi zu˝ycie i wzmacniajàcymi warstewk´ powierzchniowà. P∏yn ma zdolnoÊç separacji wycieków oleju. Dzi´ki wysokiej stabilnoÊci biologicznej ma d∏u˝szà ˝ywotnoÊç i dzi´ki temu obni˝a koszty eksploatacji. Zalety. P∏yn tworzy stabilnà emulsj´ smarujàcà, dobrze chroniàcà przed korozjà, oraz ma zdolnoÊç separacji wycieków oleju. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . .

15550 Nr

-0101 CUTFLUID-3L 3l Pojemnik

-0200 CUTFLUID-5L 5l Pojemnik

P∏yny szlifierskie Luna. GRINDFLUID Zakres zastosowaƒ. Przeznaczony do u˝ywania przy szlifowaniu wi´kszoÊci materia∏ów, jak równie˝ do prostszych form obróbki skrawaniem. Jest to syntetyczna ciecz ch∏odzàco-smarujàca, tworzàca stabilny, przezroczysty roztwór. Ciecz jest niskopieniàca, nie ma tendencji do odparowywania i nie pozostawia lepkich plam. Ten produkt marki Luna odznacza si´ bardzo dobrymi w∏aÊciwoÊciami antykorozyjnym, nawet przy st´˝eniu rz´du 1%. W∏aÊciwoÊci. Przy obróbce skrawaniem metali p∏yn ten ch∏odzi, obni˝a tarcie i chroni przed korozjà. Je˝eli wymagane jest g∏ównie ch∏odzenie nale˝y u˝ywaç emulsji lub roztworów wodnych. Zalety. Ciecz jest niskopieniàca i nie pozostawia lepkich resztek. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art.. . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . Opak. . . . . . . . . . .

15552 Nr

-0109 GRINDFLUID-3L 3l Pojemnik

1086 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1086))

-0208 GRINDFLUID-5L 5l Pojemnik


Produkty chemiczne Ârodki smarne Obróbka metalu

Nr art. . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . Opak. . . . . . . . .

15553 Nr

-0108 GRINDFLUID BIO-3L 3l Pojemnik

-0207 GRINDFLUID BIO-5L 5l Pojemnik

Ârodek do czyszczenia uk∏adu ch∏odzenia Luna. SYSTCLEAN 1 Zakres zastosowaƒ. Jest to Êrodek do czyszczenia uk∏adów ch∏odzenia, w których wykorzystuje si´ emulsje i mieszaniny wodne p∏ynów ch∏odzàco-smarujàcych. Produkt stosuje si´ przy okazji wymiany p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzàcym. Wa˝ne jest, by przed zalaniem nowego p∏ynu uk∏ad zosta∏ dok∏adnie oczyszczony. Ma to na celu maksymalne wyd∏u˝enie okresu eksploatacji nowego p∏ynu. Zalety:Ârodek SYSTCLEAN 1 skutecznie oczyszcza uk∏ad ch∏odzenia. Produkt niszczy grzyby i bakterie, oraz usuwa osady. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZawartoÊç . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15554 Nr

-0206 SYSTCLEAN 1-5L 5l Pojemnik

Odt∏uszczanie - Czyszczenie Ârodek odt∏uszczajàcy Ârodek czyszczàco-odt∏uszczajàcy Luna. UNIDEGRE A Zakres zastosowaƒ. Przeznaczony do oczyszczania powierzchni metalowych, w sytuacji, gdy przed na∏o˝eniem Êwie˝ego Êrodka smarnego, tj. smaru lub oleju, konieczne jest by powierzchnia by∏a sucha i czysta. Produktu mo˝na równie˝ u˝ywaç do szybkiego i skutecznego oczyszczania powierzchni takich materia∏ów jak szk∏o, guma lub tworzywa sztuczne. W∏aÊciwoÊci. UNIDEGRE A jest uniwersalnym, szybko odparowujàcym Êrodkiem czyszczàcoodt∏uszczajàcy. W∏aÊciwoÊci produktu, a tak˝e wysokie ciÊnienie robocze strumienia wychodzàcego z pojemnika aerozolowego, umo˝liwiajà skuteczne usuwanie resztek smaru, oleju, ˝ywicy i smo∏y mocno tkwiàcych w trudno dost´pnych miejscach. Zalety.Uniwersalny Êrodek odt∏uszczajàcy wyposa˝ony jest w specjalny zawór ukierunkowujàcy strumieƒ, który wspomaga oczyszczanie na drodze mechanicznej. Dzi´ki unikalnej technice nape∏niania Êrodkiem noÊnym mo˝liwe jest zu˝ycie ca∏ej zawartoÊci opakowania. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki 14905-0106 czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utlizacji. Zalecenia u˝ytkowe: Gotowe do u˝ycia produkty aerozolowe u˝ytkowaç i przechowywaç w temp. maks. 50°C. Tylko do u˝ytku profesjonalnego. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu chemicznego mo˝na równie˝ znaleêç na stronie www.toolstore.pl Nr art. . . . . . . Typ. . . . . . . . . ZawartoÊç. . . Opak.. . . . . . .

14905 Nr ml

-0106 UNIDEGRE A-85/65ML 85/65 Aerozol.

14905-0205

-0205 UNIDEGRE A-520/460ML 520/460 Aerozol.

1087 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1087))

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

P∏yny szlifierskie Luna. GRINDFLUID BIO Zakres zastosowaƒ. Rozcieƒczany wodà, przezroczysty p∏yn przeznaczony do u˝ytku przy szlifowaniu jako Êrodek ch∏odzàco-smarujàcy i antykorozyjny. Mo˝e byç równie˝ u˝ywany przy l˝ejszych obróbkach maszynowych, przede wszystkim tam, gdzie chodzi o ch∏odzenie i usuwanie wiórów. W∏aÊciwoÊci. GRINDFLUID BIO nie zawiera ˝adnych Êrodków ochronnych do wychwytywania metali ci´˝kich przy obróbce stopów twardych. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu mo˝na równie˝ pobraç z Internetu poprzez (www.toolstore.pl).


Produkty chemiczne Odt∏uszczanie - Czyszczenie Ârodek odt∏uszczajàcy

Budownictwo - Instalacje sanitarne, wodne i wentylacyjne - Chemia

Ârodek czyszczàco-odt∏uszczajàcy Luna. CITRUS CLEANER Zakres zastosowaƒ. Przeznaczony do czyszczenia i usuwania ró˝nych zanieczyszczeƒ, jak olej, t∏uszcz, pozosta∏oÊci kleju, etykiet, plamy itp. Produkt mo˝na stosowaç na powierzchniach metalowych, jak równie˝ wi´kszoÊci powierzchni tworzyw sztucznych, gumy i lakieru. Do u˝ywania w drukarniach, przedsi´biorstwach przewozowych, warsztatach, i do ogólnego czyszczenia w przemyÊle. Przed u˝yciem nale˝y upewniç si´, czy Êrodek nadaje si´ do danej powierzchni. W∏aÊciwoÊci. Citrus Cleaner jest Êrodkiem czyszczàco-odt∏uszczajàcym, bazujàcym na olejkach cytrusowych. W∏aÊciwoÊci produktu u∏atwiajà skuteczne usuwanie zanieczyszczeƒ. Zalety. Dzi´ki unikalnej technice nape∏niania Êrodkiem noÊnym mo˝liwe jest zu˝ycie ca∏ej zawartoÊci opakowania. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Kart´ charakterystyki produktu chemicznego mo˝na równie˝ znaleêç na stronie www.toolstore.pl Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16530 Nr ml

-0104 Citrus Cleaner 400 Aerozol

Ârodki myjàce Aerozolowy Êrodek czyszczàcy Luna. UNIDEGRE A BIO Do czyszczenia silników, maszyn itp. Skutecznie rozpuszcza oleje, smary i brud. Zalety. Uniwersalny Êrodek odt∏uszczajàcy, bazujàcy na odnawialnych surowcach roÊlinnych. Nie zawiera ˝adnych rozpuszczalników chemicznych, przyczyniajàc si´ do ochrony Êrodowiska. Jako medium zastosowano powietrze, dzi´ki czemu produkt jest ekonomiczny. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Tylko do u˝ytku profesjonalnego. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . . . Opak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17654 Nr ml

-0102 UNIDEGRE A BIO 300 Aerozol

Ochrona przed korozjà Ârodki antykorozyjne Ârodki antykorozyjne Luna. UNIRUSTPRO A BIO Ârodek przeznaczony do czasowej ochrony przed korozjà nielakierowanych powierzchni metalowych, np. maszyn lub narz´dzi. Zalety: Produkt bazuje na odnawialnych surowcach roÊlinnych. Nie zawiera ˝adnych rozpuszczalników chemicznych, przyczyniajàc si´ do ochrony Êrodowiska. Jako medium zastosowane jest powietrze, dzi´ki czemu produkt jest ekonomiczny. Pojemnik aerozolowy wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, dzi´ki czemu nie ulega korozji. Pojemnik jest ∏atwy w utylizacji. Karta charakterystyki produktu chemicznego, patrz str. 1091. Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PojemnoÊç . . . . . . . . . . . . Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17659 Nr ml

1088 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1088))

-0107 UNIRUSTPRO A BIO 300 Aerozol

/budownictwoinstalacje  

http://www.lunapolska.pl/uploads/files/katalogi/budownictwoinstalacje.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you