Page 1

redactie

Van de redactie In het jaar van de traditie Het jaar 2009 is tot jaar van de traditie bestempeld. Achterliggende gedachte is dat er meer aandacht nodig is voor traditie omdat ze een onmisbaar element vormt in onze cultuur. In de zestiger jaren van de vorige eeuw kwamen tradities en vaste gewoontes danig onder vuur te liggen, onder meer omdat ze burgerlijk zouden zijn en vernieuwing en oorspronkelijkheid in de weg zouden staan. Tegenwoordig is er sprake van een herwaardering. Een enquête heeft uitgewezen dat het Sinterklaasfeest de absolute nummer één is met het optuigen van de kerstboom als goede tweede.

door meerderen gedragen worden. Dat laatste geldt zeker ook voor ons wijkblad. Voor de levensvatbaarheid van ons wijkblad is een breed draagvlak noodzakelijk. Gelukkig kregen we weer veel aangeleverd en moesten we zelfs woekeren met de ruimte. Achterover leunen is er echter niet bij. Uw bijdragen blijven we koesteren. • De oproep om een nieuwe penningmeester in het Buurthuisbestuur verdient de grootste aandacht. Wie, o wie! Crisis Al met al valt er weer een goed gevulde, gevarieerde, Papenacker in de bus. Er wordt wel eens beweerd dat in tijden van crisis de behoefte aan ontspanning toeneemt. Hopelijk beleeft u veel plezier aan onze 24e Papenacker.

Anders Het is de vraag of je bij traditie alleen maar aan dergelijke gebeurtenissen moet denken of dat je gewoontes die zich in een zekere regelmaat herhalen ook tot deze categorie mag rekenen. Zo kun je het Spoolderfeest en de kerstzangdienst ook best onder de tradities rangschikken. Overigens mag je ook best eens vraagtekens bij een bepaalde traditie zetten. Ze sterft een langzame dood of wordt oubollig als ze niet meer voldoende gedragen wordt. Vaak komen er weer nieuwe initiatieven voor in de plaats. Te denken valt aan Valentijnsdag en Halloween, al valt niet te ontkennen dat de commercie hier ook wel een rol in speelt. Je hoort nog wel eens zeggen dat er vroeger veel meer gebeurde dan nu. Meestal wordt dan verwezen naar het rijke verenigingsleven van toen. Wie echter deze aflevering aandachtig leest moet toegeven dat het in Spoolde nog gonst van de activiteiten. Ze hebben misschien niet die vanzelfsprekende regelmaat van toen, zijn soms wat incidenteler van aard, maar geven wel aan dat mensen iets met elkaar willen.

colofon De Papenacker, het wijkblad van Spoolde Dertiende jaargang nr. 24 / april 2009 Redactie-adres: E-mail: Website: Overige redactie: Jeugdredactie: Administratie: Druk: Oplage: Verschijning: Verspreiding:

Oproepen Als je deze Papenacker goed doorleest is er nog iets dat opvalt: er worden nogal wat oproepen gedaan. Niet enkel de omroep om aan iets mee te doen, maar ook het verzoek om mee te denken of suggesties aan te dragen en zo zelf ook mee invulling te geven aan een bepaald initiatief. Hier zijn de invloeden van het interactieve tijdperk merkbaar. Hopelijk blijven de reacties niet uit, want wil er werkelijk iets uit groeien dan moet het 

De Papenacker t.a.v. Henk Tuinman Meenteweg 24 8041 AV Zwolle ☎ 038-4218543 papenacker@hotmail.com home.zonnet.nl/papenacker/ Pier Karenbeld ☎ 038-4224952 Hanneke van Vilsteren ☎ 038-4212107 Sabine Wevers ☎ 06-48964311 Suzanne Tuinman ☎ 038-4218543 Kitty Schottert ☎ 038-4227960 Herman Nagelmaeker ☎ 038-4219390 Afd. repro, gem. Zwolle 460 exemplaren 2 keer per jaar Huis-aan-huis in Spoolde, abon- nees per post en via diverse punten in Spoolde en Westenholte.


spoolderbelangen

Spoolderbelangen Mutaties in de Commissie In de afgelopen periode hebben Joke Braam (Beukenallee) en Tineke Ettekoven (Meenteweg) te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn als vertegenwoordiger van respectievelijk de Beukenallee en de Meente weg. In hun plaats zijn Ciska Esselink, Beukenallee 57 en Frits Salverda, Meenteweg 16 toegetreden tot Spoolderbelangen. Meer gegevens op de pagina 46. Verder heeft Pier Karenbeld aangegeven dat hij het voorzitterschap op zich wil nemen. Joke en Tineke bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren. Wijkplatformvergaderingen De data voor de wijkplatformvergaderingen in 2009 zijn vastgesteld op woensdag 3 juni en woensdag 14 oktober. Aktiviteiten In de afgelopen maanden zijn we als Spoolderbelangen druk geweest in de begeleidingsgroep voor het opstellen van een visie voor de Noordelijke Stadsrand, de visie Buitengebied voor de gemeente Zwolle, de verbreding van de A-28 en de ontwikkelingen rond de Spoorzone en alles wat hiermee samenhangt. De visie op de inrichting van de Noordelijke Stadsrand en de visie Buitengebied zijn inmiddels door de Raad vastgesteld. Voor deze beide plannen geldt dat onze inspanningen er toe hebben bijgedragen dat de woningbouwlocatie IJsselvizier B (aan de Spoolderenkweg) niet doorgaat in de vorm zoals die was opgenomen in het Structuurplan. Wel wordt de mogelijkheid nagegaan om enkele woningen te bouwen langs de Zalkerveerweg en de Zalkerdijk.

Aart Borst

A-28 Onze grootste inspanning is wel geweest het samenstellen van een zienswijze (soort bezwaarschrift) voor de plannen die Rijkswaterstaat heeft voor de verbreding van de A28 vanaf het verkeersplein Spoolde tot de kruising Hattemerbroek. Het concept van deze zienswijze hebben we ook verspreid onder de bewoners van de Beukenallee, Nilantsweg, Oude Veerweg, Meenteweg, Katerveerpark, Katerveerdijk en de Spoolderbergweg met het verzoek om ook zelf op de plannen te reageren. De inhoud van de zienswijze komt in het kort neer op de volgende punten: • verzoek om maatregelen ter compensatie voor de hoogte van de geluidsschermen op de brug; • verlenging van het geluidsscherm langs de noordzijde van de weg tot het verkeersplein Spoolde; • toepassing van de meest geluidsarme voegovergangen; • wijziging van de afvoer van het verontreinigde water van de brug. Onze vraag, om deze extra voorzieningen, is al lange tijd bekend, zowel bij Rijkswaterstaat als bij de gemeente Zwolle. Rijkswaterstaat heeft voor wat betreft de voegovergangen zelfs in april 2005 toegezegd hiervoor maatregelen op te nemen als de verbreding van de weg wordt uitgevoerd. De gemeente Zwolle heeft, bij monde van wethouder Cnossen, meerdere keren tijdens wijkplatformvergaderingen toegezegd wat te willen betekenen voor een oplossing van de klachten met betrekking tot de altijd aanwezige geluidsoverlast. Onze zienswijze is ook ter kennis gesteld aan de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel met het 

verzoek medewerking te verlenen/ subsidie beschikbaar te stellen voor de extra maatregelen waarom wij vragen. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Cnossen waarbij de toezegging is gedaan dat de wethouder al het mogelijke zal doen om in het overleg met Rijkswaterstaat aan onze wensen gehoor te vinden. Het gesprek met de provincie was wat minder hoopgevend. De insteek was dat de provincie, onder andere in het belang van de economische bedrijvigheid in de regio, de verbreding van de A-28 noodzakelijk acht, maar dit niet gepaard moet gaan met nog meer geluidsoverlast voor de bewoners van Spoolde. Zowel wethouder Cnossen als de vertegenwoordigers van de provincie hebben toegezegd, om in het eerstvolgend bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat, over de verbreding van de A-28 de inhoud van onze zienswijze onder de aandacht te brengen. In het bijzonder de opeenhoping van verkeerslawaai dat door de verschillende wegen/wegbeheerders wordt geproduceerd. In week 14-2009 hebben we bericht ontvangen van het Inspraakpunt uit Den Haag dat nu alle inspraakreacties te bestellen zijn. Op deze manier kunnen we ook inzicht krijgen in wat andere insprekers, onder wie veel Spooldenaren, naar voren hebben gebracht. Hoe nu verder Rijkswaterstaat is nu bezig met de beantwoording van de inspraakreacties en hoe die uiteindelijk worden meegewogen in de besluitvorming. Alle insprekers worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld, dit zal naar verwachting in de zomer van 2009 plaatsvinden.


van het buurthuis

In memoriam Spoorzone Spoolderbelangen is vertegenwoordigd in de klankbordgroep voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Momenteel ligt het zwaartepunt van de planvorming bij het onderzoek naar een nieuwe locatie voor het busstation. Vier locaties zijn geselecteerd voor nader onderzoek. Gelijktijdig loopt een studie “Bereikbaarheidsvisie Spoorzone” naar de bereikbaarheid van het busstation en de binnenstad (busroutes) voor nu en in de toekomst. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de huidige situatie in de toekomst bij lange na niet voldoet. Eén onderdeel van deze visie is de overweging om de IJsselallee, vanaf de spoorlijn, verhoogd aan te leggen naar de A-28. De Nieuwe Veerallee zou dan onder de IJsselallee rechtdoor worden getrokken over de Willemsvaart en met een bocht aansluiten op der Spoolderbergweg, ongeveer ter hoogte van de aansluiting met de Ruiterlaan. Zodra hierover meer bekend is zullen we de bewoners van de Spoolderbergweg en de Ruiterlaan nader informeren. En verder • is de gemeente bezig met het maken van een plan voor het vernieuwen van de asfaltverhardingen op de Spoolderenkweg en de Zalkerveerweg; • zien we met belangstelling uit naar de richtingsborden op de Westenholterallee (als die klaaar is) met de naam “SPOOLDE” zoals die zijn toegezegd door wethouder Cnossen tijdens de reünie van Oud-Spooldenaren op 2 april 2008.

Mieke Grünewald-Bastiaans

Jan Lindeboom 19/06/1922 - - - 02/02/2009

Op 4 februari ontvingen wij het bericht dat op 2 februari jl. Jan Lindeboom is overleden. Jan was voorzitter van het Buurthuis Bestuur van 1980 tot februari 1990. Hij heeft dit altijd met verve gedaan maar vond het na zoveel jaren tijd om te vertrekken, het was tijd voor verjonging van het bestuur. Jan is geboren in Schelle maar omdat zijn grootmoeder in Spoolde woonde kwam hij vaak hier naar toe en was dan ook geen onbekende in Spoolde. Jan was getrouwd met Aaltje (Alie) van der Merwe. Zij kregen drie kinderen: Klaas, Marga en Jacqueline. Jacqueline woont nog steeds met man en kinderen aan de Beukenallee. Vanaf 1968 woonde het paar aan de Beukenallee nr. 24. ’t Olde Nöst. Deze oude boerderij van de familie Hofman (familie van Jan), was wel eerst verbouwd. Ik heb Jan voor het eerst ontmoet in 2004 toen ik zelf hier kwam wonen. Hij liep erg slecht door heupproblemen maar bleef opgewekt. Zowel Jan als Alie waren lid van de ouderengym maar Jan kwam eigenlijk alleen nog maar als er iets te vieren was omdat daadwerkelijk meedoen met de gymnastiek niet meer ging. Zijn gezondheid werd steeds slechter, hij kon zich steeds moeilijker verplaatsen en voor Alie werd het dan ook moeilijker om hem goed te verzorgen. Daarom werd de beslissing genomen om het huis aan de Beukenallee te verkopen en te gaan wonen in een flat aan de Hogenkampseweg. Hier kon hij de zorg krijgen die hij nodig had en zodoende had Alie ook wat meer tijd voor haar ontspanning. Het leven werd voor beiden wel wat makkelijker maar zijn gezondheid werd steeds slechter. Zowel Jan als Alie hadden nog gehoopt om in september van dit jaar hun 60 jarig huwelijksfeest te vieren. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn want Jan is op 2 februari in het ziekenhuis overleden. Vrij rustig, het was goed zo! Op 7 februari hebben we tijdens een dienst in de Stinskerk afscheid van hem genomen en hij is daarna begraven op begraafplaats ’Bergklooster’. Wij zullen Jan niet vergeten, hij was een goed en wijs bestuurder en een gewaardeerd lid van de ouderengymnastiek. 


UW HOUVAST BIJ BOUW- OF VERBOUWPLANNEN Huisman Bouw staat al jaren bekend als een vakkundig aannemer voor zowel nieuwbouw, verbouwingen, restauraties en onderhoud in de woningbouw en utiliteitsbouw. Wij beschikken over gedegen kennis en vakmanschap om vele soorten opdrachten uit te voeren. Of het nu gaat om woningen, kantoor- of bedrijfspanden wij zijn uw houvast bij bouw- of verbouwplannen.

Oude Rijksweg 749 7954 GT Rouveen

www.huismanbouw.nl info@huismanbouw.nl

Tel.: 0522-291249 Fax: 0522-291534


reisverslag

Like a gringo! “Tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita!” Madonna zong al over mooie eilanden en als we de verhalen mochten geloven, waren deze ook in Midden-Amerika in grote getale aanwezig. Tijd voor nader onderzoek dus! Afgelopen najaar ben ik samen met een vriendin, een goed gepakte backpack en de Lonely Planet naar de andere kant van de wereld afgereisd, om daar de landen Nicaragua, Costa Rica en Panama te zien, te beleven en te voelen. Lees mee en waan jezelf in een wereld waar ‘tranquilo’ hoog in het vaandel staat! Nicaragua Na een prima vlucht van maar liefst veertien uur en één overstap, kwamen we op 31 augustus 2008 in het donkere Manaqua aan. Bij maanlicht leek de stad wat onguur en helaas veranderde het daglicht daar ook weinig aan. Omdat je toch wat van de hoofdstad gezien wil hebben, zijn we de stad maar eens met de benenwagen gaan bekijken. Overal werden we gewaarschuwd voor zakkenrollers en met onze drie woorden Spaans zijn we ongetwijfeld ook op plaatsen beland, waar een toerist zich normaal nooit zou begeven……. De volgende dag zijn we snel gevlucht uit deze toch wel trieste stad en hebben we Masaya aangedaan. Dit was echt een superstad, welke heel makkelijk in blokken was ingedeeld, dus verdwalen konden we hier niet! Vanuit hier hebben we La Fortaleza bezocht, een voormalig fort wat tijdens de dictatuur van So-

Sabine Wevers

moza werd gebruikt als overvolle gevangenis met niks anders dan martelkamers. Erg luguber om daar met je zaklampje te lopen, terwijl het buiten regent dat het giet en je de martelwerktuigen en bloedspetters nog aan de muren ziet zitten, brrrrrrrrrr! Isla de Ometepe Via Granada, welke stad overigens erg gemoedelijk en gezellig was zijn we met bus en boot naar Isla de Ometepe gegaan. Zo puur, zo mooi en zo onbedorven. Als je met de boot aankomt, zijn de twee vulkanen, die samen een eiland vormen in één van de grootste meren van de wereld, al een uniek gezicht, maar het eiland zelf zit ook vol met verrassingen.

Vulkaan Isla de Omtepe

De natuur was hier echt overweldigend, evenals het natuurgeweld! Na een hel van een klim (lees: mijn rechterbeen is nu nog steeds een en al litteken) hebben we onder een immens grote waterval gestaan en overal waar 

je keek zag je de mooiste dier-, plant- en insectencreaties! Na Isla de Ometepe werd het de hoogste tijd om Costa Rica eens van dichtbij te gaan bekijken, want op vakantie lijken de dagen nog veel sneller te gaan. Costa Rica Op vreemde wijze zijn we dit land binnengekomen. Waar precies de grens was is ons nu nog steeds niet duidelijk. Wat een verademing om in een land te komen, waar ze iets beter Engels spreken dan in Nicaragua. Alhoewel onze Spaanse woordenschat al aardig was gegroeid, was het erg fijn om alles maar drie keer te hoeven uitleggen in plaats van tien keer. Vanuit Canas (een oud, droog trucker dorpje) hebben

we, na eerst ongelooflijk te zijn afgezet door de taxichaffeur, de Tenorio Vulkaan aangeraakt en stonden we na een relatief makkelijke hike voor een waterval die bijna net zo impossibly, milkyblue en creamy was als de Lonely Planet deed vermoeden!


Tenorio waterval

Na ongeveer tien keer ons reisplan te hebben gewijzigd (je wilt natuurlijk ook veel te veel zien in veel te weinig tijd) hebben we onze reis vervolgd naar La Fortuna. Uiteraard kwamen de bustijden niet overeen met het schema wat wij ervan hadden, dus hebben we een halve dag op een bloody hot busstation zitten wachten, wachten en wachten….. Uiteindelijk kwam er toch een bus die ons na het meest toeristische oord heeft gebracht wat ik ooit heb gezien. De omgeving had zijn charmes zeker niet verloren, maar La Fortuna zelf helaas wel. Deze avond zijn we direct de hotsprings ingedoken, waar we in het schemerdonker uren hebben gedobberd en omgeven waren door mooie Australische jonge goden! Ons sprookje werd verstoord door de gids die ons naar de vulkaan Arenal wou brengen. Eenmaal bij het vieuwingpoint aangekomen schonk die beste man ons een enorme borrel in en kon het getuur beginnen. In het pikkedonker staren naar iets wat een vulkaan zou moeten zijn………. en ja hoor. Na enkele minuten begon het te rommelen en werd de hemel verlicht door

een rode, warme gloed en zag je niks anders als rood, gloeiende brokstukken die met een enorm geweld de lucht werden in gespuugd, verry impressive! Het openbaar vervoer waren we inmiddels wel zat, dus een mooie 4WD leek ons wel wat. Onze poging om deze te huren mislukte, omdat we ervan beschuldigd werden illegaal in Costa Rica te zijn. Dit bleek achteraf wel te kloppen, want in ons paspoort was nergens een immigratiestempel te bekennen, oops! Volgens de locals hadden we ‘muchos problemos’ en konden we in de gevangenis belanden, worden uitgezet of echt enorm worden opgelicht. Zaak was dus om zo spoedig mogelijk een stempel zien te bemachtigen, maar daarvoor moesten we eerst weer terug naar de grens met Nicaragua. Per bus zou dit echt monnikenwerk zijn, dus met veel geluk, geknipoog en lief gelach hebben we bij een andere autoverhuurbedrijf wel een auto weten te bemachtigen zonder dat deze jongeman de stempel in onze paspoorten miste. Na de nodige omwegen, smalle bergpaadjes, overste

kend wild, gevloek, getier en toch een schietgebedje zijn we bij de grens aangekomen. De douaniers geloofden ons natuurlijk voor geen meter en na drie uur heen en weer te hebben gelopen in no-mans-land hebben we toch een stempel gekregen en konden we met een gerust hard verder Costa Rica in! Via Liberia in Santa Elena bij de Monte Verde aangekomen, waar we een nachtwandeling hebben gemaakt en een Tarantula in onze handen hebben gehad, ieeeeeeeeh doodeng. Het bewijsmateriaal durf ik dan ook niet in de Papenacker te zetten, daar ik er niet in mijn beste pose op sta! Na al die bergen en geklauter waren we hard toe aan zon, zee en strand en zijn we verder gereden naar Quepos. Hier heerlijk liggen bakken en het beroemde Manuel Antonio park bezocht. Het was inderdaad amazing zoals ze zeiden, amazing vol met toeristen….. Beetje jammer, maar het mocht de pret niet drukken want hier hebben we apen, kaaimannen, luiaarden en de meest mooie vogels kunnen zien.

Een luiaard doet zijn naam eer aan.


Hierna zijn we doorgereden naar Sabana om de vulkaan Poaz te bezoeken. Echt heel, heel indrukwekkend. Je waant je gewoon in een science fiction film en staat versteld van alle geuren, kleuren en geluiden…… tres cool dus!

Vulkaan Poaz

Onze dagen in Costa Rica zijn nu bijna voorbij en ook moeten we afstand doen van onze auto! Vol goede moed zijn we met de bus naar San José gegaan, waar alles dicht was omdat het zondag bleek te zijn….. weer zo’n ongelooflijk oops-moment! We hebben toch nog een aardige indruk van de hoofdstad gekregen en heel wat mooie gebouwen gezien. Ook beloofde het hier die avond groot feest te worden, want het was de avond voor onafhankelijkheidsdag en het vrijheidsvuur zou met veel bombarie binnenkomen. Wij in opperbeste feeststemming, klaar om mee te doen met het gewone volk, naar de stad, waar werkelijk waar niks te

beleven was. Er was een enorm saaie toespraak van een paar uur, er was redelijke muziek maar worst of all…… er was nergens bier te krijgen, haha…. I prefer 5 mei in good old Zwolle! Aangezien het feest in San José

niet echt feestbaar was, zijn we snel naar Cahuita gegaan. Een lay-back dorpje aan de Carbische zee waar het leven niet al te serieus is, in één woord: heerlijk! We gingen op zoek naar onze slaapplaats “Backpackers dream” genaamd, haha en hij deed zeker zijn naam eer aan. Wat een krot! De eigenaar maakte het plaatje echter compleet, want hij had zoveel mooie verhalen te vertellen en liedjes te zingen dat het helemaal niet meer uitmaakte waar je sliep. Hier na al het moois te hebben bekeken de kroeg ingedoken en gemerkt dat 

de wonderen de wereld nog lang niet uit zijn. Na een paar uurtjes kletsen en borrelen stond ineens ons buurmeisje uit Suriname (waar we vier jaar geleden stage hebben gelopen) voor onze neus. Zo toevallig, we hadden haar in Nederland nooit weer gezien en hoe groot is de kans nu dat je op dezelfde tijd naar het zelfde land op vakantie gaat en dan ook nog op het zelfde moment, op hetzelfde eilandje en in dezelfde kroeg bent??? Na Cahuita werd het tijd voor ons Panama avontuur, dus zo gezegd zo gedaan. In een overvolle bus zijn we naar Sixaola gereden om daar ons “tour of duty” gevoel op te vijzelen. Via een oude, groenbruine, roestige en gammele brug zijn we zo Panama in gelopen, dat is toch fantastisch? Hier wel in één keer de goede stempel gehaald, in het kader van een ezel stoot zich…….


Panama Omdat ons lichaam aanvoelde alsof we ternauwernood een veldslag hadden overleefd, hebben we de eerste dag in Panama voornamelijk slapend doorgebracht op het eiland Bastimentos. Hierna enigszins wakker geworden in de Carabische zee en de mooiste vissen door mijn snorkelbril gezien. Vanaf dit pittoreske eiland zijn we met een heuse boatmen naar de mooiste onbewoonde eilanden gevaren. Wizzard beach, Bird Island, Drago Bay en Starbeach passeerden de revue waarbij de laatste toch wel erg bijzonder was. Water zo helder dat je meters diep weg kunt kijken en de bodem van de zee bedekt met enorme zeesterren!

Hierna vanaf Bogas del Torro met een krakkemikkig krot naar Panama City gevlogen, om ons te verbazen over de enorme shopping malls en hoeveelheden zwerfkatten. Dankzij een heel scala aan miscommunicatie en stommiteiten konden we niet de legendarische treinreis van Panama City naar Colon maken. Deze

treinreis had ons langs het wereldberoemde kanaal kunnen leiden, maar helaas…… we moesten iets anders verzinnen. Met een taxi uiteindelijk een bezoek aan het Panama kanaal gebracht, wat toch wel wat imposanter was als onze eigen Spooldersluis. Het Panamakannaal is ruim 81 km lang, loopt in een noord-zuidrichting en verbindt de Atlantische Oceaan met de Grote Oceaan. Het kanaal is een belangrijke ader in het intercontinentale transport omdat men niet meer om Zuid-Amerika heen hoeft te varen, wat ongeveer 60

dagen vaartijd scheelt. Het kanaal is tevens de scheiding van de Noord- en Zuid Amerikaanse continenten en bij de aanleg zijn in al die jaren meer dan 27.600 arbeiders omgekomen. Na uren te hebben toegekeken hoe een megaschip het kanaal passeerde zijn we verder gaan 10

naar Isla Grande om onze laatste vakantie dagen relaxed door te brengen. Dit is ons zeker gelukt op het eiland waar “the black christ” centraal staat en waar de reïncarnatie van Bob Marley woont die de beste cocktails ever kan maken! Voordat we weer huiswaarts moesten, hebben we de ruïnes van Casco Viejo bezocht, hetgeen een oude Spaanse koloniale handelsstad was. Erg vervallen, maar daardoor waande je je ook jaren terug in de tijd. Zwolle CS Na een bijna een maand vertoefd te hebben in Midden-Amerika beval de Boing ons tot onze spijt om in te stappen. In het vliegtuig hebben we alle duizenden foto’s bekeken en nog één maal “genoten” van bruine bonen met rijst! Hoewel deze reis veel duurder uitviel dan verwacht, keken we terug op een super vakantie waarbij Nicaragua verrassend mooi was. Deze drie landen zijn echt absolute aanraders voor iedereen die wat meer wil zien dan het Engelse Werk. Met weemoed zijn we rechtstreeks teruggevlogen naar Amsterdam om daar vervolgens op de trein naar Almelo te stappen………. zucht, leren we het dan ook nooit?

Almelo


Kleiland 15 IJsselmuiden Tel. 038 - 3312238 www.deklokdranken.nl IJsselmuiden@deklokdranken.nl

Gelegen in een bosrijke omgeving met prachtige wandelpaden en een schitterend uitzicht op de IJssel. Tevens een ruime parkeergelegenheid. De plaats voor al uw:

BRUILOFTEN - PARTIJEN DINERS - BARBECUES FONDUES - KOFFIETAFELS KOUDE BUFFETS - GOURMETS Ook bij u thuis of aan bedrijf

Familie Bakker - Krisman

UITSPANNING 'HET ENGELSE WERK'

Het Engelse Werk 4 - Zwolle - Telefoon 038 - 4217593 (bij de oude IJsselbrug Zwolle)


nieuwe buren

Jong, verantwoord ondernemen aan de Nilantsweg Als je door de Nilantsweg rijdt heb je geen vermoeden van een bedrijfje waar Spoolde trots op kan zijn. Aan de buitenkant is niets te zien op 59, het voormalige huis van Roelie Witteveen. Toch woont daar al bijna twee jaar een jong gezin dat zich met duurzaam ondernemen bezig houdt. Dit is niet zomaar ontstaan maar heeft alles te maken met de leefwijze van de bewoners, de families waar zij uit komen en de tijd waarin wij leven.

Hanneke van Vilsteren

ging er een hele stoet kinderen vanuit Hattem naar de Parkschool. Marianne had een broertje dood aan school. Alleen al bij het woord werd ze misselijk. Ze had de capaciteiten in huis maar kon er echt niet aarden. Ze heeft een aantal jaren op de mavo gezeten. Ondernemende Marianne Op haar zeventiende is ze naar Engeland gegaan om daar bij een kennis van de familie Korteweg als een soort au pair te gaan werken. Ze heeft er een prima tijd gehad. De vrouw des huizes had zware epilepsieaanvallen en beviel van een baby. Ze kon absoluut niet alleen gelaten worden. Hier heeft ze de bodem gelegd voor haar latere toekomst als verzorgende. Na anderhalf jaar Engeland is ze in Den Haag en Amsterdam de opleiding verzorgende gaan

Overeenkomsten Tewis de mannelijke helft van het stel komt uit Hattem maar heeft wortels in Friesland en Twente. Zijn bijzondere voornaam heeft hij te danken aan zijn familie. Al meer dan honderd jaar komt deze naam voor bij de familie Simons. Als bewijs haalt hij een meer dan honderd jaar oud persoonsbewijs te voorschijn. Tewis is duidelijk trots op zijn roots. Opvallend zijn de overeenkomsten bij het stel. Als ze erover vertellen zijn ze zelf ook enigszins verbaasd. Beiden zijn niet geboren in de omgeving van Zwollen maar er wel op jonge leeftijd gaan wonen. Min of meer omdat de moeders uit die buurt kwamen. Beiden zijn de jongste uit een gezin van drie. Ze zijn even oud. Ondernemersbloed zit in beide families en ze hebben samen Stijn. Bovendien zal het zusje van Stijn tegen de tijd dat de Papenacker verschijnt geboren zijn. Broertje dood aan school Marianne is de dochter van het CDA raadslid Jan Korteweg. Haar moeder is de dochter van de familie Meyer, die van de delicatessenzaak in de Diezerstraat. U weet wel die in de zaak zaten, voordat Buter er in zat en die tot spijt van bijna alle Zwollenaren uit de binnenstad verdwenen is. Al op de basisschool had Tewis oog voor Marianne. Andersom is het iets later gebeurd. Tewis kan zich nu nog herinneren dat hij Marianne zag op de Marnixschool. Een groot, mooi meisje dat zo statig op haar fiets zat. Zelf zat hij op de Parkschool. In die tijd

Tewis, Stijn en Marianne

doen. In Amsterdam is ze in een revalidatiecentrum gaan werken. Dat ze in Amsterdam ging studeren en werken had alles te maken met Tewis waar ze toen al een stelletje mee vormde. Vrijdagmiddag in Zwolle Ze waren elkaar tegengekomen in het vrijdagmiddag uitgaan. Dit is nog steeds enorm populair onder middelbare scholieren. Ze waren zestien en de uit12


gaansgroep van toen is nog steeds een echte vriendengroep. Tewis heeft met horten en stoten op de Thorbecke zijn havo diploma gehaald en heeft daarna in één jaar het atheneum gedaan.

dat ze terug zouden gaan, hebben ze nog flink genoten van de mogelijkheid in zuidelijk Afrika rond te reizen. Spoolde Terug in Nederland dachten ze in het oosten van het land makkelijk en niet te duur een huis te kunnen vinden. Dat bleek toch niet zo makkelijk te zijn. Ze hebben twee jaar ingewoond bij de ouders van Tewis in Hattem. Achteraf bleek dat niet zo’n slechte keuze te zijn. Tewis ging fulltime werken in het bedrijf van zijn broer, Marianne her en der in de verzorging. Nu werkt ze 24 uur per week in de Venus. In Spoolde vonden ze het huis waar ze naar op zoek waren. Dicht bij de stad maar toch een beetje dorps en buiten. De redenen waarom veel Spooldenaren in Spoolde wonen. Helemaal onbekend waren ze niet met Spoolde. Marianne heeft nog meegedaan in het buurthuis met de talentenjacht. Samen met Katja Fernhout en Klaartje Dubbeldam zijn ze tweede geworden.

Banden met Afrika Hierna is hij een jaar in Malawi gaan werken en rondreizen. De keuze viel op Malawi omdat daar ‘ook’ een tante woont. Ook, omdat de familie vele familieleden over de hele wereld heeft en daar de wortels liggen voor het bedrijf dat Tewis en zijn broer Menno hebben opgericht. In Amsterdam is hij culturele antropologie gaan studeren. Dit beviel helemaal niet. Hij dacht dat het mooi zou passen bij zijn Afrika ervaringen maar niets was minder waar. Na een half jaar is hij gestopt en in het schildersbedrijf van een oom gaan werken. In het nieuwe studiejaar is hij communicatiewetenschappen gaan studeren en heeft dit keurig afgemaakt. De stage van zijn studie heeft hij zo weten te manipuleren dat hij die kon doen voor zijn broer die een handel in koffie met Ethiopische boeren was begonnen en een kleine koffiebranderij in Amsterdam had. Zijn broer Menno had een eenmanszaak die hem boven het hoofd groeide.

Bocca Omdat ze in Hattem woonden bij de ouders van Tewis, hadden ze de handen vrij om veel aan het huis te doen aan de Nilantsweg. Ze hebben er een half jaar hard aan gewerkt samen met familieleden en kennissen. Nu is het zo goed als klaar en hebben ze tijd voor werk en gezin. Het is geweldig om aan te horen hoe gedreven het stel is in de onderneming Bocca. Enthousiast vertellen ze over de verfijnde internationale smaak die ze van huis uit hebben meegekregen, hun ondernemingszin maar vooral over de wijze van ondernemen. De lijnen met de koffieboeren zijn kort. De liefde voor het product straalt er van af. Ze hebben nu een grotere branderij in Dronten. Menno doet de ‘groene’ handel. Dat wil zeggen de handel in de het grondproduct, de ongebrande koffieboon. Tewis beheert de koffiebranderij, de contacten met de afnemers en de administratie. Bocca koffie wordt verkocht aan horecaondernemingen en kleine winkels. Bocca koffie is nog niet te koop in Zwolle. Tewis gaat zijn best doen daar verandering in te brengen. Samen gaan ze het redden, ze zijn niet bang voor de crisis. Het is ze gegund.

Na de studie zijn Tewis en Marianne samen naar Malawi gegaan. In hun achterhoofd met het idee samen daar te gaan werken. Toch bekennen ze diep in hun hart te hebben geweten dat ze terug zouden gaan naar Nederland. De eerste tijd hebben ze gewerkt bij de tante, die er een kindertehuis runt. Om aan financiële middelen te komen, organiseert de tante feesten en bij de organisatie daarvan konden Tewis en Marianne goed helpen. Toen ze eenmaal wisten 13


ingezonden

Verbouwing kleine zaal Een artikel in de Stentor van eind januari over de verbouwing van de kleine zaal van het buurthuis deed in Spoolde nogal wat stof opwaaien. Daarom een nadere toelichting op die aanstaande verbouwing Aanleiding van de verbouwing Ongeveer drie jaar geleden besloot het toenmalige buurthuisbestuur om de kleine zaal een opknapbeurt te geven, mede op verzoek van Motorclub Zwolle e.o. Het interieur zag er niet echt netjes meer uit, er vielen stukken stucwerk van de muur en de zaal voldeed niet meer aan de technische eisen van deze tijd. De bedoeling was om bij de verbouwing de oude aspecten van de voormalige kerk weer naar voren te halen en dat de zaal multifunctioneel gebruikt kon (blijven) worden. In de bouwcommissie namen zitting: Pier Karenbeld, Hans van Weeghel, Herman van Assen en ondergetekende. Uitwerking plan en globale prijsinschatting Van meet af aan heeft de gedachte meegespeeld om een deel van de voorraadruimte bij de kleine zaal te betrekken. Vergunning moest worden aangevraagd voor het verwijderen van een deel van de draagmuur en voor het aanbrengen van drie kozijnen in het voorste gedeelte. Voor beide ingrepen is toestemming verleend. Door aannemersbedrijf Bitterling is voor het bouwkundige deel een offerte ingediend die als basis dient voor de te maken bouwkosten. De bouwcommissie heeft de interieurkosten geschat. Het totaalbedrag dient als basis voor het vervolgtraject. Aanvragen subsidies Het bedrag dat het bestuur investeert is niet voldoende voor de verbouwing. Daarom zijn er ook subsidies aange-

Arjan Hendriks

vraagd. De Rabobank kende ons helaas niets toe, het VSB Fonds heeft een deel specifiek voor het interieur toegekend, het Oranjefonds heeft de aangevraagde subsidie wel toegekend en het Hervormd Weeshuis zal een aantal procenten van de bouwkosten subsidiëren. De gemeente Zwolle heeft een opname uitgevoerd over de staat van de kleine zaal en dan voornamelijk het voorste gedeelte (waar de voorraadruimten zijn ondergebracht). In het rapport zijn werkzaamheden genoemd die de gemeente noodzakelijk acht om uit te voeren. Bijvoorbeeld het vervangen van de dakpannen van het voorste gedeelte (omdat deze zijn kapot gevroren), maar ook het verwijderen van het daaronder verwerkte asbest. Daarnaast staat ook het isoleren van het dak en muren in dit rapport vermeld. Met de gemeente Zwolle is overlegd welke werkzaamheden tijdens de verbouwing van de kleine zaal meegenomen kunnen worden. tevens is gesproken over de financiële steun van de gemeente Zwolle. Uitwerking plan Nu het te ontvangen subsidiegeld bekend is, is het zaak om de exacte kosten in beeld te brengen. Half april is bestek/werkomschrijving klaar waarna een aantal aannemers gevraagd zal worden een vrijblijvende offerte te maken. Intussen zijn er ook gesprekken gevoerd met een interieurbouwer om inzicht te krijgen in aankleding en inrichting en de daarmee samenhangende kosten. Een deel van het voorste gedeelte zal bij de bestaande zaal aangetrokken worden. Boven het gehele voorste gedeelte zal een nieuwe zolder worden gemaakt, waarbij de balklaag in het zicht zal blijven. Het lamellenplafond en de koof, die de getoogde ramen momenteel aan het zicht onttrekken, zullen worden verwijderd. In de zaal zal een bar worden

14

geplaatst. Voor de doorbraak zal een stalen balk aangebracht worden om het metselwerk op te vangen. Een constructiebureau is ingeschakeld om een berekening te maken. Daarnaast zal de constructeur een berekening maken voor de balklaag van de zolder en ook bekijken wat de huidige dakconstructie nog kan hebben aan extra belasting. Dit is noodzakelijk omdat het nieuwe geïsoleerde plafond zwaarder zal zijn dan het huidige. Daar komt nog bij dat het huidige dak van de kleine zaal aan beide zijden is doorgezakt. De constructeur zal berekenen op welke wijze dit opgelost moet worden. In verband met de verbouwing is het wenselijk om de meters voor gas, elektra en water in één kast te plaatsen en niet meer zo verspreid als nu. Een aanvraag hiervoor is al ingediend. Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente Zwolle is besloten om van het voorste gedeelte de dakpannen te vervangen en het asbest te verwijderen. Een asbestdeskundige heeft een inventarisatie opgemaakt. De aangevraagde sloopvergunning is ondertussen afgegeven. Start van de werkzaamheden Hoewel er vooraf nog veel moet gebeuren hopen we voor de bouwvak 2009 de verbouwing af te ronden. Extra werkzaamheden kunnen nog roet in het eten gooien, bv. het doorgezakte dak We hopen zo min mogelijk storing te veroorzaken op andere activiteiten. Het is denkbaar dat er werkzaamheden plaats vinden in een niet wenselijke periode, bijvoorbeeld tijdens het Spoolderfeest. We proberen daar zo veel mogelijk rekening mee te houden. Vooralsnog blijven we positief en verwachten we dat er voor de bouwvak gebruik gemaakt kan worden van een prachtige nieuwe kleine zaal.


van het buurthuis

Rondom het buurthuis

Mieke Grünewald-Bastiaans

Terugblik op de ledenvergadeling Op de Algemene Ledenvergadering van 4 maart jongstleden werden de beheerders van het buurthuis Herman van Assen, zijn vrouw Marianne en Engelien van Assen in het zonnetje gezet. Het afgelopen jaar was het tien jaar geleden dat zij het beheer van het buurthuis op zich namen. Daarom kregen zij op deze avond, als blijk van dank, een mooie bos bloemen en een fles drank overhandigd. Omdat Marianne niet aanwezig was nam Herman haar cadeau’s in ontvangst en had daarmee zijn handen vol.

bekijken wat er verder dient te gebeuren. Ook willen we de vergadering informeren over de voortgang en planning met betrekking tot de verbouwing. Gelukkig heeft Karin Hutten toegezegd om nog even de lopende zaken te helpen afhandelen. Samenstelling van het bestuur Voorzitter: Jeanette van Saaze, Zalkerveerweg 7. Secretaris: Mieke Grünewald- Bastiaans, Beukenallee 22-1. Penningmeester: VACANT. Algemeen lid: Harm Huisjes, Beukenallee 35. Namens Oranjevereniging: Arjan Snoeijing, Nilantsweg 95. Namens TTV Spoolde: Annemieke Visser-Zoer, Akeleiweg 4. Namens Ouderengym: Wil van Heerde, Oude Veerweg 12. Namens Kaartvereniging: Martin Bredewold, Ruiterlaan 25.

Op deze vergadering werd afscheid genomen van drie bestuursleden. Sabine Wevers nam na 5 jaar afscheid. De stichting Instuif Spoolde gaat een slapend bestaan leiden en daarmee vervalt ook de bestuursfunctie. Hans van Weeghel besloot om na drie jaar zijn functie als vertegenwoordiger van de Oranjevereniging neer te leggen. De Oranjeverenging heeft als opvolger Arjan Snoeijing voorgedragen. Deze laatste werd onder applaus welkom geheten. Annemieke Visser-Zoer heeft vorig jaar de functie overgenomen van Arthur Koch (Tafel Tennis Vereniging). Zij werd even kort geïntroduceerd. Tenslotte had Karin Hutten besloten om na drie jaar afscheid te nemen als penningmeester. Alle vertrekkende bestuurleden werden bedankt voor hun inzet en als blijk van waardering werd aan allen een bos bloemen en een cadeaubon overhandigd.

Tekening verbouwing kleine zaal

Penningmeester gezocht Hoewel we diverse mensen hebben benaderd is er tot op heden geen opvolger voor haar gekomen. Tijdens de vergadering is daar ook uitgebreid over gesproken. De voorzitter gaf duidelijk aan dat een vereniging nog redelijk kan functioneren zonder voorzitter of een secretaris, maar dat een penningmeester echt onmisbaar is. Rekeningen worden niet meer betaald, subsidies worden niet aangevraagd, enz. Tijdens deze langdurige discussie werden toch nog een aantal namen genoemd en de vergadering vroeg het bestuur dan ook om deze mensen te benaderen. Afspraak werd gemaakt om in een, door het bestuur te bepalen volgorde, de mensen te vragen. De voorzitter sloot deze vergadering af met de opmerking dat er binnenkort een extra ledenvergadering gehouden zal worden. Het doel van deze vergadering is tweeledig. Hopelijk kan er een nieuwe penningmeester worden voorgesteld, maar mocht dat niet lukken, dan moeten we 15


ingezonden

Jeugdherinneringen van Aart Borst Voorafgaand aan de reünie voor oud-Spooldenaren werd er een aantal artikelen geschreven voor de plaatselijke kranten, onder de titel “hoe het was.” Niet alles kon geplaatst worden, vandaar alsnog de herinneringen van Aart Borst. De IJssel Wat er was en wat nog steeds stroomt, is de IJssel. Ik ben ook achter de IJsseldijk geboren. Onvoorstelbaar hoeveel jeugdherinneringen te maken hebben met het gebeuren op en rond de IJssel. De IJssel… met de oude zeilboten en bruine zeilen die allerlei goederen vervoerden, de turfschippers, de pont naar de overkant met het Katerveerhuis en niet te vergeten het versje van het meisje in het veerhuis dat wachtte op een schipper en uiteindelijk toch door een schipper werd meegenomen. Toen kwam er weer een

ander meisje… De IJssel…. met de brug waar zoveel over te vertellen is, ook tijdens de tweede wereldoorlog. We hebben nog een foto uit 1942. Het was toen een strenge winter, met veel sneeuw en de brug, met boog maar zonder de rijbaan, opgeblazen door ons leger. De oude pont is toen weer in gebruik genomen. In 1942 en ook nog wel enkele keren later, kon je zelfs over het ijs naar de overkant. Eigenlijk niet meer voor te stellen in onze tegenwoordige tijd. De brug is in april 1945 weer vernield, nu door de terugtrekkende Duitse soldaten. Ik weet nog precies waar ik stond toen de brug met een geweldige klap opgeblazen werd (ik ben van 1940). Later kwam er een houten noodbrug met één rijbaan en aan weerskanten stoplichten (die hadden we hier nog niet eerder gezien). Het was een zogenaamde Baileybrug, die als je erover ging nogal veel lawaai maakte. Later is de bestaande brug hersteld. Tijdens de afbraak van de houten brug werd het plotseling hoog water. Heel veel houten delen dreven toen weg over en op de uiterwaarden en werden ‘binnengepikt’. Oorlog en bevrijding Over de oorlog zijn ook nog heel veel dingen te melden. Ik was toen nog te jong om van alles te begrijpen, amper 4 jaar, en toch… weet ik nog heel goed dat ik met mijn vader op de fiets klompen ging halen bij van Vilsteren in Westenholte. Bij de boerderij van Rankenberg werd mijn vader

De “Hoop op welvaart” zeilend op de IJssel

16

Aart Borst

gearresteerd. Hij mocht mij nog wel naar huis terugbrengen. Enkele dagen later is hij weer thuisgekomen. Bij ons boven was een slaapkamer waar Duitse soldaten waren ingekwartierd, ik geloof dat het er vier waren. Ze kwamen met een ladder buitenom op hun kamer. Mijn moeder heeft daar later nog wel over verteld, lastig waren ze niet begreep ik. In deze oorlog lag Spoolde vrij strategisch dicht bij twee bruggen. Er stond niet alleen afweergeschut langs de dijk maar ook in de boomgaard van Zieleman, vlak bij de Nilantsweg (die weg had toen een andere naam namelijk Katerveer). Toen de Duitse soldaten zich terugtrokken bleven ze in de modder steken. Ze hebben toen bijna de hele houtvoorraad van mijn vader uit de schuur gehaald om het geschut op de weg te krijgen. Ongeveer in diezelfde tijd kwamen de Canadezen ons bevrijden. Ik stond op de dijk, heb ze zien komen maar werd op het zelfde moment door mijn ouders naar binnen gehaald, het was daar veel te gevaarlijk. De Duitsers lagen namelijk nog aan de Gelderse kant en vuurden regelmatig naar het bevrijde deel. We hadden ook een “schuilkelder“ achter ons huis, een diepe sleuf in de grond met daarover balken, afgedekt met grond. Ze zullen er wel meer in Spoolde zijn geweest. Of we er ooit gebruik van hebben gemaakt weet ik niet meer, maar al met al was het toch wel een bijzondere situatie als je daar nu op terugkijkt. “Hangjongeren” en bedrijvigheid En dan waren er voor ons opgroeiende jeugd natuurlijk de Ka-


terveersluizen met alles wat daarop en omheen gebeurde. Daar was altijd vertier en veel schepen werden daar dagelijks geschut van en naar Zwolle. We keken er naar, werden door de sluiswachters weggejaagd, om vervolgens weer terug te komen. Het was daar een drukte van belang. Ook kwam elke avond de “nachtboot” vanuit Zwolle naar Amsterdam door de grote sluis. Als ik het wel heb, altijd op dezelfde tijd. Als de nachtboot door de sluis was, dan moesten we naar huis en naar bed. We waren de “hangjongeren” van toen met mogelijk een iets andere mentaliteit. En dan.. de middenstand Omstreeks 1950 - 1955 hadden we in Spoolde, deels dank zij de sluizen, vier kruidenierswinkels, een warme bakker met een winkel en het is bijna niet te geloven… een echte schoenmaker, Dieks Halfwerk. Verder was er een café aan de Oude Veerweg en in het Engelse Werk en nog vroeger de theetuin Thijssen aan het begin van de Ruiterlaan. Maar dat is nog niet alles, bij ons aan de Nilantsweg, werd van alles uitgevent. Er kwam een melkboer, eerst met paard en wagen en later gemotoriseerd, de groenteboer en de bakker. Wekelijks kwam de visboer en soms een ijscoman. We waren kennelijk een goede wijk. Er waren niet veel meer huizen dan nu, maar er woonden toen denk ik wel meer mensen in één huis. Agrarisch Het grootste gedeelte van Spoolde was in onze dagen een agrarische samenleving. Elke dag kwam in onze straat Hendrik

Zwakenberg met paard en wagen de melk ophalen voor de melkfabriek in ’s Heerenbroek. Dat was zwaar werk. Op zondag kwam hij niet, maar in de nacht op maandagmorgen hoorde je zijn paarden al heel vroeg langs komen. We leerden ook al vrij vroeg hoe “het” allemaal in z’n werk ging. Er waren meerdere stierhouders in de buurtschap en als de koe naar de ‘bolle’ ging, kwamen wij ook kijken. Zo was er ook een bok in Spoolde en waarschijnlijk ook wel een hengst. Later kwam er een KI-stal in de boerderij van Tromp aan de Beukenallee. Deze mooie modelboerderij werd opgeofferd aan de A 28. Verenigingsleven We hadden destijds ook een bloeiend verenigingsleven. Uiteindelijk is de Oranjevereniging overgebleven, naast andere verenigingen van deze tijd. Ook was er een openluchttheater in het Engelse Werk en nog eerder in de tijd waren er openluchtspelen. Eén ervan herinner ik me nog heel goed. Het heette ‘dauw over de velden” en werd door Spooldenaren opgevoerd in het weiland achter het theehuisje in de Ruiterlaan. En dan nog de voetbalvelden van ZAC aan de Oude Veerweg. Dit was in onze tijd een bloeiende voetbalclub, de wegen raakten verstopt door de grote hoeveelheid toeschouwers die hier ‘s zondags op af kwamen. De huidige straatnamen in het Ka17

terveerpark herinneren nog aan een aantal voetballers uit die tijd. Spoolde moeilijk te vinden Je kon vroeger altijd makkelijk de weg vinden. Als je uit Schelle kwam moest je langs Krisman, vanuit de stad ging je langs de Jonge Jan. Uit Westenholte kwam je langs kwekerij Jansen en Rankenberg of via de Zalkerdijk langs het huis van Veldkamp en vanuit Hattem via de brug en als er geen brug was met de pont. Daar is in de loop van de jaren veel in veranderd. Onder de reünisten zullen er velen geweest zijn die de weg met veel moeite gevonden hebben of ’t zelfs helemaal niet konden vinden. Wethouder Cnossen heeft in een behoefte voorzien door het straatnaambord Spoolde weer in ere te herstellen.


Voor al uw gewasbescherming Huidverbetering Anti-ageing Acne behandeling Minerale make-up Pedicure Designers Guild

In april en mei 20% korting op een Gatineau gezichtsbehandeling

Ridderstraat 22 8051 EH Hattem 06-14642726 www.schoonheidsinstituutdiane.nl

G.J. van Weeghel Meenteweg 7-2 8041 AT Zwolle Tel: 038-4239200 Mob: 06-25054717


vereniging

Een korte terugblik In oktober zijn we gestart met de zoveelste editie van de bingomiddagen voor 55-plussers. Tijdens de wintermaanden worden er één keer per maand in het buurthuis, meestal de 2e dinsdag in de maand, een aantal ronden bingo gespeeld. Het zijn bijzonder gezellige middagen waarop u in een lekker ongedwongen en ontspannend sfeertje kunt kienen. Ook kunt u er natuurlijk allerlei wetenswaardigheden met elkaar uitwisselen. Er zijn iedere middag leuke prijsjes te winnen. Al jaren lang hebben we een aantal deelnemers dat schommelt rond de 35 personen. Het is best wel fijn als we eens wat meer mensen kunnen begroeten op deze dagen. De algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden omtrent het door haar gevoerde beleid, was op 19 november 2008. Op deze avond was een vijftal bestuursleden aftredend, ze waren echter allen bereid hun taak voor nogmaals drie jaar voort te zetten. Wilma v.d. Kolk vond het na vele jaren genoeg en trad tussentijds af als bestuurslid. Janet Overweg (Ruiterlaan) nam haar taken over. Het Sinterklaasfeest werd gehouden op 22 november 2008. De Sint werd enthousiast ingehaald door een grote groep kinderen en ouders. Iedereen stond vol verwachting te kijken richting IJssel. Echter, er arriveerde geen boot, maar een ME-wagen van de politie met Sint en de Hoofdpiet. Toen iedereen enigszins van de schrik was bekomen ging

Roel Walgien, Gerjan Esselink, Joop Esselink

men wandelend en onder begeleiding van de zingende kinderen naar het buurthuis werd. Ruim 50 kinderen ontvingen daar persoonlijk van Sinterklaas een surprise. Net als andere jaren werden ze weer rijkelijk getrakteerd op pepernoten en drinken. De dropping op 6 februari werd ditmaal vanwege een zeer klein aantal deelnemers op het laatste moment afgezegd. Helaas over een aantal jaren bestaat hiervoor misschien wel meer animo. Toneelavond 27 februari 2009. De avond werd een mooi spektakel, dankzij een geweldig optreden van het bekende toneelgezelschap, bestaande uit leden Oranjevereniging en van het “L.T.O. Noord” en NBvP “Vrouwen van Nu”. Het opgevoerde toneelstuk “De Dekselse Lena Hopsasa” werd bijgewoond door ruim 150 aanwezigen. Het was een zeer geslaagde avond.

Het is al weer enige tijd geleden dat wij als oranje vereniging een bingo avond georganiseerd hebben voor zowel jong als oud. Op 30 januari jongstleden zijn wij om 18.45 uur begonnen met een grandioze kinder-bingo. Het prijzen aanbod was weer zeer gevarieerd. Maar liefst 22 kinderen waren aanwezig om hun zinnen even te verzetten en ze hebben zich dan ook kostelijk vermaakt. Om 20.00 uur was het de beurt aan de oudere garde. De opkomst was wederom goed te noemen. Circa 80 personen tuurden aandachtig en gespannen de rijtjes af om tijdig BINGO te kunnen roepen. En wie denkt dat deze gezinsactiviteit in Spoolde niet meer in trek is, heeft het zeker mis. De opkomst zegt genoeg. Misschien wel het overwegen waard om dit een 2e keer te organiseren in het winterseizoen. Wij als Oranje Vereniging horen graag uw reactie!!

Oproep aan aspirant artiesten De “stukjes” op zaterdagavond zijn al jaren een succesvol onderdeel van het Spoolderfeest. Het zorgt ieder jaar weer voor een volle tent en veel hilariteit. De ploegen verrassen ons keer op keer met hun creativiteit en soms bizarre invallen. Als je nu denkt: dat is echt iets voor mij, met een enthousiaste club een leuk stukje bedenken en dit dan voor een volle tent voor het voetlicht brengen, dan is dit je kans. Je kunt je natuurlijk aanmelden bij de teamcaptain in je straat maar je kunt je ook individueel opgeven bij de Oranjevereniging. Wij brengen je dan in contact met andere creatievellingen en kan het brainstormen en repeteren beginnen. Misschien kan jullie gelegenheidsclubje de winnaars van vorig jaar naar de kroon steken. Het thema voor de stukjes voor het komende feest is: TV-series uit jaren 70 en 80. Opgeven s.v.p. via e-mail: joopesselink@hotmail.com 19


interview

Meester schilder en schilder meester Jacob aan het Rot Omdat op 14 mei 2009 in het buurthuis een ééndaagse tentoonstelling van het werk van Jacob aan ’t Rot plaats vindt, wijden wij een interview aan deze unieke oudbewoner van Spoolde. Jacob werd geboren aan de Ruiterlaan en is er opgegroeid en heeft er tot zijn 26 ste gewoond.

Hanneke van Vilsteren

jaar oud) en zijn oudere zus werden opgenomen in de barakken bij het oude Sophia ziekenhuis. Deze barakken waren speciaal ingericht voor kinderen die met difterie besmet waren. Ze werden daar in quarantaine gehouden. Hier maakte hij mee dat een aantal kinderen aan de ziekte bezweek. Deze gebeurtenissen hebben hun sporen achter gelaten in het leven van Jacob.

Ambachtschool Hij ging naar Marnixschool aan de Westerlaan en naar de Ambachtschool aan de Mimosastraat. Die ambachtschool kwam in beeld omdat hij al jong kunstschilder wilde worden. De crisisjaren en de mentaliteit in die tijd beïnvloedden hem en zijn ouders vooral. Met kunstschilderen is geen droog brood te verdienen en een goede huisschilder heeft altijd werk, dacht men toen en nu ook nog wel. Zijn buurman aan de Ruiterlaan was meubelmaker en dat leek de jonge Jacob wel wat. Zijn moeder, die de beslissende partij was in huize Aan het Rot, vond dat helemaal niks en zo werd het huisschilder. Toch was het niet slecht, die Ambachtschool. Jacob leerde er verf mengen bijvoorbeeld. Een van zijn eerste werken is bewaard gebleven. Als 14-jarige schilderde hij het hiernaast afgebeelde stilleven. Vooral bijzonder is dat hij de verf zelf mengde zoals hij dat leerde op school. Ook kon hij zich op de ambachtschool specialiseren in decoratief schilderen en belettering. Jacob heeft er niet echt spijt van gehad. Daarover later meer.

Werken Jacob maakte de ambachtschool af en bleef leren tot 1956. Hij heeft dan alle vakdiploma’s gehaald. Dat de creatieve kant van het schildersvak hem het meest boeide, bleek al op de ambachtsschool. Hij maakte daar al reclameborden in opdracht voor bijvoorbeeld een melkboer. Op zijn zeventiende ging hij in loondienst werken en bleef leren aan de avondschool.

Tweede wereldoorlog Het gezin aan het Rot is, zoals bijna elk gezin in die tijd, sterk beïnvloed door de oorlog. Zijn vader werkte als boekhouder bij een verffabriek. De directeur sympathiseerde met de Duitsers, de verffabriek werd daarom na de oorlog verbeurd verklaard en vader aan het Rot zat zonder werk. Hij is toen voor zichzelf een boekhoudbureau begonnen en heeft goed de kost kunnen verdienen voor het hele gezin, dat bestond uit het ouderpaar en vijf kinderen. Tijdens de tweede wereldoorlog brak er een difterieepidemie uit. Omdat veel kinderen erg ziek werden van de inentingen, besloot moeder de kinderen niet te laten inenten. Het noodlot sloeg echter toe en drie kinderen kregen difterie. Het jongste kind overleed. Jacob en zijn zus konden niet aanwezig zijn bij de begrafenis van hun broer. Hij (Jacob was toen 15

Dit stillleven schilderde Jacob op 14-jarige leeftijd.

Hij werkte bij het schildersbedrijf Pluim aan de Thorbeckegracht. Dit bedrijf onderhield onder andere de wegenborden en reclameborden voor de Shell. Toen de oude Pluim voor zijn schildersbedrijf in Wijthmen een opvolger zocht, kwam Jacob al snel in beeld. Er heerste grote woningnood vlak na de oorlog. Jacob wilde trouwen en bij het bedrijf van Pluim in Wijthmen stond een bedrijfswoning. Hij kon gaan inwonen bij het echtpaar Pluim. Jacob runde dit bedrijf vijftien jaar. Loondienst Door omstandigheden is hij hierna weer in loondienst gegaan. Deze keer bij het schildersbedrijf Porte. Hij 20


schilderwerk van de 14-jarige Jacob te voorschijn haalt. En hij vertelt hoe hij meteen aan het gezicht van Ria kan zien of een aquarel gelukt is of niet. Vindt zij het niet mooi dan is dat meestal ook zo en gaat het weg. Ondanks zijn leeftijd (79 jaar) heeft hij nog steeds het gevoel zich verder te kunnen ontwikkelen. Zo heeft hij een schilderclubje en schildert met dit clubje in de ontmoetingsruimte van SWZ. Hij heeft al enkele tentoonstellingen gehad. En telkens worden er ook schilderijen verkocht. Hij vindt dat erg leuk. Niet om het geld (schilderen is een dure hobby) maar het betekent vooral dat mensen zijn schilderijen mooi vinden. Hij vindt het echt een eer dat hij gevraagd is door Rien Zwiersen om op de dag van de oud(e) Spooldenaren op 14 mei zijn werk tentoon te stellen.

Jacop met enkele van z’n schilderijen

had op de ambachtschool nog geleerd hoe je imitatiehoutnerf en marmer moest schilderen. Tegenwoordig leert niet één schildersleerling dat nog. Deze technieken kwamen goed van pas in het restauratiewerk. Zo heeft hij meegewerkt aan de restauratie van onder andere de Nieuwe Toren in Kampen en de synagoge in Zwolle. Hij werkte bij dit bedrijf erg hard. Te hard geeft hij nu toe. Het was stukwerk en je werkte in een team. De druk was erg groot. Als hij dan ’s avonds thuis kwam, was hij alleen maar moe. Zijn grote hobby kunstschilderen heeft hij in die tijd niet uitgeoefend.

Erelid Aan het eind van het gesprek mag ik het atelier van de schilder zien. In de trapopgang hangt in een lijst zijn erelidmaatschap van jawel, de motorclub Spoolde. Hij en Ria hebben in het verleden door heel Europa getrokken met de motor. Ze hebben vele ritten met de motorclub gemaakt. Nu durft Ria niet meer, niet achterop en niet meer voorop. Ze rijden nu met het autootje. Elke periode heeft zijn charme.

Vut Toen hij ouder werd en de vut-gerechtigde leeftijd naderde, is hij teken- en schilderles gaan nemen bij de Muzerie. Eén van zijn docenten daar was Sjoerdtje Hak. Hij is een groot bewonderaar van deze schilderes. Tijdens dit interview zit ik tegenover een prachtige aquarel van haar. Ria en Jacob hebben dit schilderij van haar gekocht. Evenals Sjoerdtje laat ook Jacob zich inspireren door de IJssel. Jacob denkt dat zijn geboortegrond in Spoolde zeker van invloed is bij het schilderen van de IJssel en natuurlandschappen. Tegenwoordig schildert hij nog regelmatig met zijn vroegere docent. Ria Tijdens ons gesprek wil zijn vrouw Ria zich terug trekken maar het wordt mij al snel duidelijk dat zij zijn grote inspirator is. Vol bewondering vertelt ze hoe Jacob begon met schilderen. Hij schilderde de mouw van het Joodse meisje van Rembrandt. Zo prachtig, zo knap technisch gedaan. Zij is het ook die het eerste

21


van de vereniging

Kaartvereniging Spoolde

Martin Bredewold

De kaarten zijn weer bijna geschud voor dit seizoen en dus kunnen we de eindstand wederom opmaken. Het bekendmaken van de winnaars gebeurt dit jaar op dinsdag 28 april, de laatste kaartavond van het seizoen. Met het Paaskaarten nog voor de boeg, tevens de laatste avond die meetelt voor de competitie, zijn er bij de klaverjassers nog vier deelnemers die in aanmerking komen voor de eindoverwinning. Wordt het dit jaar Reinier Eikenaar of gaat één van zijn belagers er met de buit vandoor? Bij het hartenjagen is er meer duidelijkheid wat betreft de eerste plaats. Voor de tweede en derde plaats is ook hier nog volop strijd. Hier probeert Jan Knol nog een plek bij de eerste drie te bemachtigen tussen al het vrouwelijke geweld. Het belooft dus nog een spannende kaartavond te worden waarbij er niet alleen voor de eieren gekaart gaat worden. U leest het allemaal in de volgende editie van de Papenacker hoe het is afgelopen. De Kaartagenda voor het nieuwe seizoen 2009 // 2010 is als volgt samengesteld: Dinsdag 8 september Start nieuwe seizoen Dinsdag 29 september Dinsdag 20 oktober

Dinsdag 10 Dinsdag 1 Dinsdag 22 Woensdag 6 Dinsdag 26 Dinsdag 16 Dinsdag 9 Dinsdag 30 Dinsdag 20

We hebben één avond moeten verplaatsen naar de woensdagavond i.v.m. de bezetting van het buurthuis, ook zit hier maar een tijdsbestek tussen van 2 weken in plaats van normaal 3 weken. Om de kaartvereniging in stand te houden zijn nieuwe leden altijd welkom, dus inwoners van Spoolde en omstreken, even bijpraten en tevens een kaartje leggen, het is mogelijk op genoemde data. Waarschijnlijk kan er ook weer op het komende Spoolderfeest een avondje gekaart worden, maar daar hoort u dan nog wel meer van via het bestuur van de Oranjevereniging. Voorlopig ben ik uitgepraat maar zal me weer melden voor een volgend verslag.

OUDERENGYMNASTIEK SPOOLDE De ouderengym is ook nu weer bezig aan een goed seizoen. Er wordt met veel enthousiasme meegedaan aan de vele goede oefeningen die onze trainer ons voorschotelt. Overwinteren Zo proberen wij in de wintermaanden ook weer voldoende beweging te hebben om het lichaam zo gezond en fit mogelijk te houden. We hebben een gezellige groep, die leuk met el-

november december december KERSTKAARTEN januari januari februari maart maart PAASKAARTEN april

Jan Knol

kaar optrekt. Er zijn op dit moment 23 leden, wat een heel mooi aantal is, hoewel er altijd nog wel een paar bij kunnen. Dus mochten er mensen zijn die ook één keer per week lekker willen sporten?? Dan ben je van harte welkom in het buurthuis. In de maanden mei tot en met augustus is er geen gym, maar de eerste woensdag van september beginnen we weer met frisse moed. 22


10 jaar Pier

Tien jaar Pierplezier!

Sabine Wevers

Beste lezers, met groot genoegen en gepaste trots kunnen we jullie vertellen dat deze editie wederom een jubileumnummer is! Dit maal vieren wij een feestje omdat Pier met deze editie precies 10 jaar lang redactielid is van de Papenacker. Lees mee over hoe het balletje tien jaar geleden is gaan rollen en ontdek dat deze sindsdien werkelijk waar alle kanten is opgerold!

men te schrijven. Maar helaas zoals in Spoolde alle geheimen uitkomen, doen wij nu uit de doeken dat al deze stukken stiekem door slechts één en dezelfde schrijver werden geschreven…. guess who? Zoals je hebt kunnen lezen weet Pier echt alles op papier te zetten en doet hij dit met erg veel passie en plezier. Wij zijn dan ook erg blij met Pier in onze redactie en kunnen toch wel zeggen dat de Papenacker er zonder hem heel anders uit zou hebben gezien. Zijn doorzettingsvermogen en creativiteit maken de Papenacker tot wat zij nu is. Pier bedankt voor de afgelopen tien jaar en onderstaand gedicht is voor jou omdat deze toch wel erg toepasselijk is!

De Papenacker is natuurlijk het wijkblad van Spoolde. In het najaar van 1997 kwam het allereerste nummer uit en vormden Paola de Bruyn en Arnold Zwakenberg de redactie. Na drie nummers werd de redactie in het voorjaar van 1999 overgenomen door Fenetta van Weeghel, Ingeborgh van Weeghel en uiteraard Pier Karenbeld. Hierna zijn er nog diverse wisselingen van de wacht geweest, maar Pier zit nog steeds in de redactie!

DICHTER ik ben een dichter die open dingen dicht van blind spot naar gezicht van duister naar verlicht van onaf naar verricht

Sindsdien heeft Pier zich ontwikkeld tot een ware journalist en staat er bijna in elke Papenacker wel een artikel over actuele gebeurtenissen in Spoolde. Zo klom hij in de pen voor de opening van de speeltuin en van het Hertsenbergpad en schreef hij over de sloop van woningen aan de Turnhoutsweg en over het 75-jarig jubileum van Zanglust Spoolde.

ik kom steeds dichter en ben eindelijk gezwicht voor juistheid van bericht voor diepgang en gewicht voor passie boven plicht Maanjuweel 2008

Maar misschien werd hij wel meer bekend door zijn duik in de geschiedenis van good old Spoolde! Wie herinnert zich zijn artikelen over Spoolde in de oorlogsjaren nu niet, of de beschrijving van de legendarische strijd van Spoolde om het Fricadelleneiland? Ook nam Pier verschillende families, bedrijven en personen onder de spreekwoordelijke loep. Denk hierbij aan zijn interview met “de drie Zwaantjes”, zijn verhaal over tuinderij Wevers en zijn prachtige beschrijving van het welbewogen leven van Frits Esselink. Naast schrijven bleek Pier ook te kunnen dichten! Zo nu en dan verrast hij ons met een literair hoogstandje, zoals het gedicht over de Lente dat precies een jaar geleden werd gepubliceerd. Afgelopen tien jaar verschenen er ook verschillende stukken uit de hand van Gerrit Schommel, P.A. Pier en Harry Mistebelt. Waarschijnlijk steeg de roem Pier naar het hoofd en begon hij onder pseudonie23


Weg bij de Spooldersluis

Pier Karenbeld

Ze hebben veel met elkaar gemeen. Allebei zijn het schipperskinderen en beide zijn ze geboren in 1946. Allebei hebben ze vroeger in Spoolde gewoond en beiden hebben ze aan de Spooldersluis gewerkt: Egbert Bijleveld en Wim Vrieswijk. Ze hebben er niet even lang gewerkt maar voor beiden is het nu genoeg geweest. Aanleiding voor een gesprek. Egbert Bijleveld Hij, geboren in Hoogeveen, krijgt het schippersvak met de paplepel ingegoten. Vader is een zgn beursschipper. Egbert voelt er weinig voor de tjalk van z’n vader over te nemen en de risico’s van het tanende schippersvak aan te gaan. Zo gaat hij bij een zwager aan ’t werk die op de binnenvaart zit en vanuit Rotterdam vooral richting Duitsland

Het pontje bij Frankhuis

bij Frankhuis. Het kanaal wordt dan al jarenlang bevaren, maar de bewoners van Frankhuis en Westenholte hebben zich met succes verzet en hebben een fietsbrug afgedwongen. Die is echter nog steeds niet gerealiseerd en tot zo lang vaart er dagelijks gratis een pontje, waarvan Egbert tijdelijk de veerbaas is. Het pontje heeft ooit op het Amsterdam-Rijnkanaal gevaren. Vooral ’s ochtends vroeg worden schoolkinderen en werkenden overgezet, terwijl na school- en werktijd ook weer druk gebruik gemaakt wordt van de tijdelijke verbinding. De mist kon nog wel eens parten spelen, maar “als ’t al te erg was bleef ik aan de kant” zegt Egbert, terugkijkend op die periode. Het zal nog twaalf jaar duren voor die fietsbrug er eindelijk is, maar zelf heeft hij maar korte tijd bij het pontje gewerkt. Hij komt al vrij snel in vaste dienst bij de Spooldersluis. Enkele jaren later krijgt hij ook een woning aangeboden aan de Meenteweg. Rijkswaterstaat heeft voor het bedienend personeel een aantal huizen laten bouwen. In het midden van de tachtiger jaren kan het huurhuis gekocht worden, maar in 1998 wordt het verkocht en verlaten omdat het gesloopt moet worden voor de nieuw aan te leggen Westenholterallee. Tegenwoordig woont hij in Berkum.

Egbert Bijleveld aan het werk

vaart. Als hij in 1969 trouwt, komt zijn vrouw ook aan boord; ook de twee oudste kinderen groeien er op. Als die echter naar school moeten vindt Egbert het welletjes. “Dadelijk de vrouw aan de wal en ik aan boord”, dacht hij en zonder enige spijt zet hij er in 1976 een punt achter. Er is nog een reden om deze beslissing niet te betreuren. Het kostte heel veel reistijd en een vermogen aan reisgeld om in het weekend steeds van Rotterdam en soms nog van verder weg naar huis, inmiddels Zwolle, te reizen.

Wim Vrieswijk Hij is niet alleen zoon, maar ook kleinzoon van een binnenschipper. Vrieswijk geboren in Bolsward is ook voorbestemd om schipper te worden. Zijn ouders maken deel uit van een mestvloot. Opa doet de handel, koopt mest in bij de boeren, terwijl va-

Pontje bij Frankhuis, Spooldersluis Na zijn schippersbestaan volgt eerst een baan bij veevoedersbedrijf Hendriks aan ‘t kanaal, maar als zijn ploeg opgeheven wordt kan hij voor drie maanden terecht op het toenmalige pontje 24


der op zijn klipper de mest vervoert naar het westen, vooral naar de Bollenstreek. Als opa sterft probeert z’n zoon via de schippersbeurs aan werk te komen, maar makkelijk gaat het in die tijd niet. Meestal vervoert hij grind. Het hele gezin woont aan boord. Zoon Wim woont na verloop van tijd bij oom en tante in en gaat in Bolsward naar school. In 1967 trouwt hij met Jenny, een schippersdochter uit Hoogeveen, waarna ze samen de familietraditie voortzetten. Ze kopen een zogenaamde Spits, eigenlijk gebouwd voor de Belgische en Franse binnenwateren, en hebben wonen en werken dus ineen. Het woongedeelte is maar zeer beperkt, een woonstuurhut en een groot achteronder. Later kopen ze een iets groter schip, waarop ook een tweetal kinderen opgroeit. Tot die naar school moeten. Ze denken het schip te gaan verkopen en dan naar de wal te gaan. Het werk ligt echter niet voor het oprapen. Dan maar weer varen. Zo pas-

eerst de Katerveersluizen, dan de Spoolderbergbrug, vervolgens met een bocht om de Spoolderberg heen om daarna te maken te krijgen met de Veecaterbrug en de spoorbrug en dan moest je tenslotte nog de Keersluisbrug te nemen. Wilde je vervolgens het Zwarte Water op dan moest je de Kamperpoortenbrug nog passeren. Een nieuwe waterverbinding is dus geen overbodige luxe. Hij herinnert zich ook nog heel goed dat onderweg de heer Heerschop altijd met een roeibootje kwam aanvaren om petroleum en gas te verkopen. In en om de Spooldersluis Als hij in 1974 bij de Spooldersluis komt te werken gaat hij wonen in één van de voor het personeel gebouwde woningen aan de Turnhoutsweg. Het kanaal dat in 1963 geopend is, heeft dan al heel wat jaren achter de rug, maar zoals de luchtfoto uit die tijd laat zien is, ziet de omgeving er nog kaal en ongezellig uit. Dat zijn de werkzaamheden zeker niet. Het werk speelt zich nog dicht bij de schippers af. Er is nog veel contact want de sluizen worden nog niet van bovenaf bediend. Er zijn twee bedieningsplekken, één aan de IJsselkant en één aan de kanaalkant. Zowel aan het begin als aan het eind moet de sluiswachter persoonlijk aanwezig zijn om alles te bedienen. Hij moet steeds meelopen naar het volgende bedieningspunt. Voor sluiswachter Jannes Mensink een buitenkansje voor een extraatje. Hij vult zijn grote fietstassen met flink wat schippersbladen, de Schuttevaer en loopt tijdens het schutten mee. Heel vaak komen de schippers ook aan wal om te telefoneren. In die tijd loopt de Turnhoutsweg na de brug nog niet rechtdoor maar moet je de weg vervolgen door rechtsaf langs het kanaal te gaan of je slaat linksaf de Spoolderenk in (zie luchtfoto). De Boeierweg is nog niet aangelegd, het industrieterrein moet nog ontwikkeld worden en veel verkeer over land is er nog niet. Het zijn merendeels Spooldenaren die de brug passeren. Zij krijgen een voorkeursbehandeling, maar daar moet Vrieswijk in het begin nog wel even op gewezen worden. “Pas op, daor kump d’r iene an” krijgt hij dan te horen. Dat is dan het teken om nog even te wachten met het dicht doen van de bomen. “Ik moest daar eerst wel even aan wennen ”, zegt hij, “maar ik had al gauw door dat

Wim Vrieswijk

seren ze op een dag de Oranjesluizen bij Schellingwoude waar heel veel mensen werken en waar ook werk voor hem ligt. Wat later krijgt hij werk bij de Willemsluis, achter het Centraal Station van Amsterdam, maar de toegezegde dienstwoning laat te lang op zich wachten. Dan blijkt RWS een plaats vacant te hebben bij de Spooldersluis. Herinnering aan de Katerveersluis Hij heeft op een ander manier al eens kennis gemaakt met Spoolde. Met zijn vader is hij in vroegere jaren diverse malen door de Katerveersluizen gegaan: soms kon het dan wel een paar uur duren voordat je door Zwolle was. Ga maar na: 25


je daar niet om heen kon.” Intussen hebben beide heren heel wat boten zien passeren. Ook nu nog. Om de gedachten te bepalen: afgelopen jaar passeerden maar liefst 17614 boten de sluis, waarvan er meer dan 10.000 voor rekening van de recreatievaart kwamen. Eigenlijk is in al die jaren druk gebruik gemaakt van de sluis met een enorme piek in de zeventiger jaren. De vrachtboten zijn dan nog niet zo groot en kunnen

nen. Ook in de drukke zomertijd met al die recreatievaart moet je vaak handig gebruik maken van de beschikbare ruimte. Bijleveld heeft ook wel eens te maken gehad met ongeduldige schippers, die boven verhaal kwam halen omdat er voorrang gegeven werd aan twee boten van 6.60 m. breed in plaats van dat ene schip van 14 meter breed. Hij deed de klacht af door te zeggen: ”gao ie’j maer is eerst terugge

vaak beladen met zand, grind en suikerbieten nog gebruik maken van de diverse Drentse vaarten en de vaarwegen naar en van de polder.

naor oew boot en denk d’r maer is goed aover nao.” Misschien zijn de mensen tegenwoordig iets ongeduldiger dan vroeger maar over het algemeen valt het gedrag van de wachtende schippers wel mee.

Wat het vrachtvervoer betreft zijn ’t vooral de afmetingen die enorm toegenomen zijn. Soms is de sluis met één schip al vol. In de beginjaren was dat anders; je moest dan vaak passen en meten om er bijvoorbeeld drie naast elkaar kwijt te kun-

Rare weggebruikers Er is meer aan te merken op het gedrag van de mensen die voor de brug moeten wachten. Met 26


het neerlaten van de bomen kan vanwege veiligheid en aansprakelijkheid niet gesjoemeld worden. Toch weten sommige weggebruikers die aan komen rijden precies de speling die er is voordat de tweede boom dichtgaat. Zigzaggend proberen ze dan nog de brug te passeren. Ooit is er een automobilist geweest die het wel heel bont maakte en in volle vaart onder de bomen doorreed. Wonder boven wonder bleven de bomen in tact. De automobilist reed door, waarschijnlijk niet zonder schade.

gaan met gevaarlijke stoffen. Als het goed is zijn op dergelijke schepen één of meerdere kegels aangebracht die de mate van gevaar aangeven. Tot nu toe zijn er gelukkig geen rampen voorgekomen. Weinig ongelukken Ook het aantal ongelukjes is nauwelijks noemenswaard. Bijleveld kan zich nog wel herinneren dat iemand een vinger kwijt raakte toen hij tussen de railing en de sluis beklemd raakte. Bij de recreatievaart gebeurt het nog wel eens dat iemand niet weet of hij met zijn handen of voeten de boot zal afhouden, met alle gevolgen van dien. De recreanten zorgen ook nog wel eens voor vermakelijke taferelen. Tijdens het manoeuvreren in de sluis, of wanneer degene die op de kant staat tijdens het schutten vergeet het touw te laten vieren waardoor de boot bijna opgehangen wordt. Aan de sluismeester dan te taak om dit weer recht te breien.

Kijkers Vrieswijk noemt de Spooldersluis geen spectaculaire sluis omdat het verschil in verval niet zo groot is. Niettemin trekt het schutten altijd veel bekijks, zowel van jong als oud. Ook zij leveren nog wel eens een probleem op voor de veiligheid, vooral als ze op de brug gaan staan. Nou moet gezegd dat de kijkers ook geen al te beste plek gegund is om ’t gebeuren te aanschouwen. Ooit heeft Spoolderbelangen een voorstel ingediend om een kijkersplek aan te leggen in ’t midden van de sluis met banken en een informatiepaneel over de werking en geschiedenis van de sluis. Rijkswaterstaat stemde er mee in, de gemeente bij monde van de welstandscommissie wees het af. Een gemiste kans, volgens Vrieswijk. Het zou de veiligheid ten goede gekomen zijn en het zou het kijken een stuk aantrekkelijker gemaakt hebben.

Welletjes De sluizen zijn geopend van ’s ochtends 6 uur tot ‘s avonds 10 uur en op zondag van 10-18 uur. Er wordt in ploegendienst gewerkt. In al die jaren heeft Vrieswijk zich één keer verslapen, maar de wachtende schippers wisten hem toen wel te vinden. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het huis werd er stevig op de ramen geramd. Ook al zit je er in je eentje, je hoeft je niet te vervelen. Er is radio, televisie, internet en een koffiezetapparaat. Ook de vergaderruimte, waar het gesprek plaats vindt mag er zijn. Prettig werk dus, maar toch is het welletjes. Egbert Bijleveld kan nu meer tijd doorbrengen op zijn kruisertje en Wim Vrieswijk heeft inmiddels al zoveel bezigheden dat het werk er eigenlijk niet meer bij kan. In mei is het officiële afscheid in het Buurthuis. We wensen beide heren een goede tijd toe.

“De nieuwe wacht” Het contact met het schippersvolk mag dan minder zijn geworden, de werkomstandigheden zijn er sterk op vooruitgegaan. Sinds 1996 is er een nieuwe werkplek, de nieuwe wacht, toegerust met ultra moderne technische snufjes. Van bovenaf kan alles computergestuurd worden. Via het IVS systeem hoeft de schipper maar één keer zijn gegevens in te voeren. De informatie kan dan doorgespeeld naar de eventueel volgende sluizen. Werden ze vroeger ingezet met “setjes van twee” nu is er maar één sluismeester op de sluis aanwezig. Denk echter niet dat het beroep van sluismeester er eenvoudiger op geworden is, want ze kregen in de loop der jaren met veel meer en vaak ook complexere zaken te maken: rechts- en wetskennis, nautische zaken en niet te vergeten het om27


+;XJFST 7003"-685*..&38&3, 4QPPMEFSFOLXFH 1,;XPMMF 5FM "VUPUFM

Tevens leveren wij alle soorten sierbestrating, beplanting en tuinhout.

Voorsterweg 40 8042 AD Zwolle Tel/fax: 038-4231540 Mobiel nr.: 06-21563344 E-mailadres: vanderweerdhoveniers@kpnplanet.nl


Geschiedenis

Over de geschiedenis van de Venus (deel1) Wie de stad Zwolle, komend vanaf de oude IJsselbrug binnenrijdt, ziet al gauw een gebouw opdoemen dat je niet direct de benaming Venus zou geven. Zo mooi is het verzorgingshuis, architectonisch gezien, nou ook weer niet. Als we weten dat Venus de godin van de liefde voorstelt en vaak als symbool van de eeuwige schoonheid gezien wordt, kan men zich afvragen waarom ooit voor deze naam gekozen is. Dat heeft alles met historie te maken. “Van de Vene’s hoeve?” Rond de Middeleeuwen is de bebouwing in Spoolde nog heel beperkt. Alleen op de hoger gelegen gronden kan men zich veilig vestigen; op de rivierduinen langs de Meenteweg en gedeeltelijk van de huidige Nilantsweg. En natuurlijk ook op en langs de in die tijd nog aanzienlijke Spoolderberg met z’n redelijk ver uitstrekkende uitlopers. De nederzettingen zijn aanvankelijk in bezit van de kerk, voornamelijk het Bethlehemklooster, maar later ook van mensen van adel en uit de gegoede burgerij. Groot-

De oude boerderij de Venus

grondbezit is dan één van de beste manieren van geld beleggen. In de markeboeken worden in die tijd al wel enkele hoeven ge-

noemd. Zo wordt er gesproken over een “Hof thoe Spoolde” en een “ten Kolckhues”. Opvallend is het dat rond 1500 geschreven staat dat een zekere mevrouw van de Vene een hoeve bezit die te boek staat als de “van de Vene’s hoeve.” Zou een verbastering van deze naam ook tot de benaming Venus hebben geleid? Dat blijft gissen. De Venus Redoute Duikend in de archieven is één ding wel zeker: in 1647 komen we “Erve de Venus” in de boeken al tegen. Een zekere Nicolaes van Hemich en Elsemien Waeckmans komen op dat moment in het bezit van erve en goed “de Venus”. Als bijzonderheid wordt vermeld dat ze jaarlijks 6 guldens moeten afstaan ten behoeve van de wezen. De 80-jarige oorlog is dan bijna afgelopen (1648). Het gebied waarin de Venus ligt maakt deel uit van een verdedigingslinie, aangelegd op aandringen van Prins Maurits om een opmars van de Spanjaarden naar de net veroverde Noordelijke Nederlanden te verhinderen. De linie die aanvankelijk in een rechte lijn loopt van het toenmalige Katerveer naar de stad Zwolle heeft drie versterkingen, de Katerschans (bij de IJssel aan het Katerveer) de Bergschans (bij de Spoolderberg) en de Luurderschans (vlak bij de huidige Peugeotgarage). Later wordt er een schans over de IJsseldijk, in de richting van het huidige Engelse Werk bijgebouwd die de naam Nieuwe Schans krijgt. Deze moet vooral de zwakke plek in de verdedigingslinie afdekken. Jarenlang wordt de linie ver29

Pier Karenbeld

waarloosd. Mensen uit de buurt stelen zelfs zand en stenen van de verdedigingswerken. In het rampjaar 1672 (de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen van Münster en Keulen) komt hen dat duur te staan. Dat vraagt naderhand om maatregelen. Menno van Coehoorn (16411704) is de grote animator om de Zwolse linie te verbeteren en vooral de Nieuwe Schans ingrijpend te moderniseren. De Nieuwe Schans op de IJsseldijk moet wijken voor een zogenaamde dubbel hoornwerk met daarnaast een drietal nieuwe redoutes. Dat zijn wat kleinere schansen met alleen maar uit stekende hoeken. Eén van die redoutes krijgt de naam Venusredoute. Het kan haast niet anders of die naam is gekozen vanwege de in de nabijheid gelegen Venushoeve. In handen van notabelen Na het overlijden van zijn vrouw trouwt Nicolaes van Hemich in 1654 opnieuw. Uit de beschrijving van de erfenis wordt duidelijk dat er sprake is van een huis en een erve. Dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Enerzijds een soort van buitentje met daaraan verbonden een katerstede (keuterboerderij) waar de meier (de pachter) op woont. Hij zorgt voor onderhoud en inkomsten, terwijl de eigenaar ’s zomers op z’n buitentje kan vertoeven. Meestal gaat het bezit door vererving over in andere handen. Soms wordt maar een deel van het bezit geërfd, zoals in 1733 wanneer een zekere majoor Goris Rouse 2/3 deel krijgt. Enkele jaren later lezen we dat het bezit is opge-


Geschiedenis

deeld in de helft voor de weduwe Rouse en de andere helft voor een zekere Walraven. Toch zijn het nog steeds vooraanstaande families uit de stad Zwolle die het erf en goed in bezit hebben. Zo stamt Rouse uit een een familie van officieren en Zwolse regenten en behoort de familie Walraven ook tot de notabelen. Uit de archieven komen we meer te weten over de eigenaren dan over de bewoners van “Erve de Venus.” Sporadisch komen we de naam van een bewoner tegen. Eén daarvan is Gerrits. Rondom hem speelt zich in de 18e eeuw een “geruchtmakende” affaire af. Optocht met koeien* De zaken in de marke zijn streng geregeld. Het markebestuur, dat enkel bestaat uit mensen die huizen en/of landerijen in de buurtschap bezitten ziet er streng op toe dat men zich aan de regels houdt en dat betalingen door de meiers voor gebruik van gronden op tijd plaats vinden. Zo is Spooldenaar Gerrit Gerrits volgens hen jarenlang in gebreke gebleven. Hij heeft gebruik gemaakt van de weilanden in de Spoolderenk maar er drie jaar lang niet voor betaald. In 1728 neemt het bestuur maatregelen en schakelt de “gerichtsdienaar” in. Zo zien we op een gegeven moment niet minder dan vijf mannen, met vier koeien vanuit de Spoolderenk door de buurtschap trekken. Twee markeknechten, aangevuld met enkele extra krachten, moeten de klus klaren. Het zijn de koeien van Gerrit Gerrits die op de Venus woont. Gerrit is stom verbaasd als hij

de stoet ziet aankomen en is zich van geen kwaad bewust. Er moet een misverstand in het spel zijn. Dat is inderdaad het geval, want zijn vrouw Geesje is eerder getrouwd geweest, ook met een Gerrit Gerrits, die inmiddels overleden is. Hij is degene geweest die zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het markebestuur moet uiteindelijk bakzeil halen. Ze moet zelfs in de buidel tasten, want de mannen die extra ingeschakeld zijn presenteren de rekening voor de geleverde assistentie: 4 gulden en 4 stuivers. In boeren handen In de Franse tijd constateert men dat de verdedigingslinie onherstelbare gebreken vertoont. Herstel zou ontzettend veel geld kosten en dat geld is er niet. Bovendien hebben dergelijke verdedigingswerken geen militaire betekenis meer. Koning Lodewijk Napoleon vindt dat ook een geeft opdracht de vesting te slopen. In 1809 wordt de verdedigingslinie al voor een deel ontmanteld. Langzamerhand zijn er ook meer erven in handen van de boeren zelf gekomen. Wat de Venus betreft is dat al het geval in 1778. Veerman Jan Meyerink, getrouwd met Trijntje Zwakenberg, heeft via de erfgenamen van Rouse de ene helft al in handen gekregen en korte tijd later koopt hij van Martinus Walraven en Jacomien Wolfsen de 30

andere helft van de Venus. Als eigenaar van “de Venus “ behoort hij nu ook tot het College van Erfgenamen. Hij verkrijgt daarmee ook het recht deel uit te maken van het markebestuur. Verschillende generaties Meyerink zijn in de loop der jaren eigenaar van de Venus geweest en een latere Jan Meyerink wordt zelfs markerigter, ondenkbaar in de eeuw daarvoor. Onder zijn voorzitterschap doet hij oa het voorstel bij de toegang tot de Spoolderberg een slagboom te plaatsen om te voorkomen dat iedereen er zo maar zand weghaalt. Meyerink is niet de enige boer in het markebestuur geweest. In1842 wordt W.Aalbers genoemd die de boerderij aan de Nilantsweg heeft gekocht van de nazaten van Reynvis Feyth. Toch heeft het systeem van de markegenootschappen dan z’n


Geschiedenis

langste tijd gehad. Het zou te veel nieuwe ontwikkelingen in de weg staan. In 1846 wordt het markebestuur opgeheven. “Kapitaal Boerenerve de Venus” te koop In 1857 biedt Jan Meyerink de “Kapitaal Boerenerve de Venus” te koop aan. De advertentie in de Zwolsche Courant geeft on een aardig inkijkje in aard en omvang van het erf. Er is sprake van twee gebouwen, een heerenhuis en een boerenhuis. Het heerenhuis staat tegen het boerenhuis aan, heeft ruime vertrekken, een kelder, keuken en zolder en is “geschikt voor zomer en winterverblijf. Bovendien heeft het “fraaie uitzichten op de rivier den IJssel. In een tussenzinnetje staat dat het heerenhuis “voor weinige jaren geheel nieuw gebouwd” is. In een artikel in de Papenacker van 2002 wordt beweerd dat na de Franse tijd de verdedigingslinie gesloopt werd en dat er toen

een boerderij verrees die de naam de Venus kreeg. In dat artikel wordt de indruk gewekt dat dan pas de geschiedenis van de Venus begint, maar uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de geschiedenis van de venus verder terug gaat.. Of de boerderij in die tijd ook vernieuwd is staat nergens vermeld. Wel krijgen we de volgende informatie: Het “zeer sterk en ruim gebouwd boerenhuis” heeft drie ruime vertrekken, twee watervrije melkkelders en “een deele met met stallingen voor paarden en koeyen.” Het agrarische krijgt nog meer nadruk als we lezen dat er ook nog twee grote schuren bijhoren met berging voor wagens, gereedschappen en stalling voor paarden en rundveee met daarnaast nog een paar varkenshokken en twee hooibergen met daarbij behorende wei-, hooi- en bouwlanden, als mede bos en tuingrond die zich her en der in Spoolde bevinden, naast de Willemsvaart, bij landgoed de Hert-

Een luchtfoto met links het Katerveer en ongeveer in het midden de Venus

31

senberg en in de Spoolderenk. Al met al kun je rustig van een landgoed spreken. Andere bestemmingen Buysman, de nieuwe eigenaar heeft kennelijk ook nog andere bedoelingen met het pand want zowel in 1870 als in 1875 vinden we advertenties in de Zwolsche

krant, waarbij gesproken wordt over uitspanning de Venus. Er is muziek te horen en je kunt er kijken naar het oplaten van “twee luchtballons, waarvan één groot met een schuitje waarin zich twee personen zullen bevinden.” In 1890 is er op landgoed de Venus ook nog sprake van een zendingsfeest. In de verhuur De uitspanning heeft zich waarschijnlijk in en rond het heerenhuis afgespeeld want er is nog steeds sprake van een boerenbedrijf als de volgende eigenaar, H.van Ittersum in beeld komt. Hij woont zelf in het heerenhuis en biedt zijn boerderij “met de daarbij behorende landerijen, boomgaard en moestuin groot 8ha


0Q[PFLOBBSNPPJF TJFSCFTUSBUJOH .PPJNBUFSJBBMWPPS FFOCFUBBMCBSFQSJKT 6JUHFCSFJEBTTPSUJNFOU

Sierbestrating Totaal

Spoordwarsstraat 27-29 8271 RD IJsselmuiden bart_hoekstra@solcon.nl Openingstijden op afspraak: 06-40595156


Woninginbraken voor een periode van zes jaar”, te huur aan. Hij gaat niet zo maar met iedereen in zee want hij wil dat elke inschrijving vergezeld wordt door “twee solide borgen”. Na het overlijden van H.van Ittersum zet zijn vrouw de verhuur nog even door. Ze probeert in haar advertentie gegadigden te lokken met de vermelding dat de Venus in de nabijheid ligt van de nieuw te bouwen IJssel-

De advertentie uit 1905

Snel naar binnen en snel weer naar buiten. Daar gaat het de gelegenheidsdief om. De praktijk laat zien dat de meeste woninginbraken door dit soort inbrekers worden gepleegd. Ze zijn gespitst op zaken als een openstaand raampje, een slecht sluitende achterdeur of verouderd hang-en-sluitwerk. Ook een donkere omgeving van het huis is voor de gelegenheidsdief een ‘prettige’ omgeving om zijn slag te slaan. Er zijn drie dingen waar inbrekers een hekel aan hebben. De drie “L’s”: Licht, Lawaai en Lang werk. De afgelopen maanden zijn er in verschillende wijken in Zwolle helaas weer woninginbraken gepleegd. Gelukkig hebben we begin januari twee verdachten aangehouden tijdens een inbraak aan de Zoom. Eén van hen, een 28-jarige Zwollenaar, heeft bekend dat hij in november en december een aantal woninginbraken heeft gepleegd. Een mooie ontwikkeling, maar dat betekent niet dat er nu geen woninginbraken meer worden gepleegd. Afgelopen maand was het raak in Westenholte. Tips van de wijkagent Het is ook overdag belangrijk om uw woning goed af te sluiten. Dat geldt zowel voor de voor- als achterkant. Ik wil u als wijkagent een aantal tips meegeven:

brug.(1930) In 1927 biedt ze het geheel te koop aan als een vruchtbaar boerenerf bestaande uit huis met schuur, tuin, vijver, arbeiderswoning steltenberg, bouw-en weiland opgedeeld in de nodige percelen. Dan verschijnt de bij veel oudSpooldenaren nog bekende Dries Tempelman op het toneel. Hij is de laatste in de lange reeks van eigenaren van Erve de Venus. Het zijn de nadagen van het buitentje, want na de sloop verrijst op die plek het verzorgingshuis de Venus. In de volgende Papenacker kunnen we meer lezen over de nadagen van Erve de Venus en wat daarna gebeurde.

--> Vermijd signalen van afwezigheid zoals: - een openstaande garagedeur zonder wagen in de garage; - neergelaten rolluiken overdag en duistere woningen ’s avonds; - briefjes op de deur met de vermelding: “afwezig tot ...”; - een volgepropte brievenbus. --> Zorg dat de woning er bewoont uit ziet door bijvoorbeeld lampen of een radio aan te zetten m.b.v. een tijdschakelaar; --> Vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden als u op vakantie gaat; --> Bewaar zo min mogelijk geld in huis en berg waardevolle goederen veilig op; --> Sluit uw woning goed af en laat geen sleutels ‘slingeren’ (in de binnenkant van deuren of ramen, onder een bloempot of een andere bergplaats).

* Het verhaal over de optocht met koeien haalde ik uit gegevens die Janny Lalkens-Aalbers ooit over Spoolde verzamelde.

Met vriendelijke groet, Michel Engel Wijkagent Spoolde

Ziet u iets verdachts? Neem dan contact op met de politie via 09008844. Bij spoed belt u 112. Hopelijk helpen deze tips in onze strijd tegen woninginbrekers. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bellen of een mail sturen.

33


ingezonden

Opnieuw een reünie

Namens het comité, Rien Zwiersen

Oud(e) Spooldenaren De organisatoren, 6 vrouwen en 6 mannen, van de reünie van 2 april vorig jaar, kijken met voldoening terug op het geslaagde en opgewekte treffen van 160 oud Spooldenaren. In de evaluatievergadering kwam de gedachte op om aan de reünie een vervolg te geven. In de vorige Papenacker werd hierover al een hint gegeven. De reünie was bedoeld voor mensen, vóór 1945 geboren en getogen in Spoolde. Partners waren niet uitgenodigd. Stel je voor, dan was het Buurthuis te klein geweest voor meer dan 300 personen. De activiteiten voor 2009 zijn veel ruimer van opzet. Op 14 mei is in het Buurthuis een gezellige avond gepland, die begint om 19:00 uur en eindigt in de late uurtjes. Ter opluistering en ter ere van een oude Spooldenaar worden aquarellen getoond. Elders in de Papenacker vind je een interview met Jacob aan het Rot, want die schilder is hij. De expositie eindigt om 22:00 uur. Iedereen die belangstelling heeft voor aquarellen in de geest van Jan Voerman en/of oude bekenden wil ontmoeten is welkom. De toegang is

gratis, maar om de kosten van de expositie te drukken is een vrijwillige bijdrage natuurlijk erg welkom. Dat wat veel Spooldenaren voelen in hun binding met ons IJssellandschap, maar niet goed kunnen verwoorden, wisten en weten schilders als zij in hun aquarellen tot uitdrukking te brengen. Maar er komt nog meer. De Oranjevereniging heeft ook een warm hart voor senioren, want op vrijdagmiddag, 19 juni, heeft de O.V. de feesttent gratis ter beschikking gesteld voor een kleine happening, georganiseerd door ons comité. Aangestuurd door een kleine groep oud-leden van Zanglust zullen oude, gezellige liedjes, die wij allemaal kennen, ten gehore worden gebracht en meegezongen kunnen worden. En wie niet wil of kan zingen kan gezellig doorteuten met vrienden van vroeger. Alle senioren met hun partners zijn welkom, de toegang is gratis, catering en consumpties die je wel zelf moet betalen, zijn aanwezig. De middag wordt afgesloten met een fietstocht, georganiseerd dor de Oranjevereniging en die begint om 18:00 uur. Kom maar, je bent welkom!

Rondje ruige rijp Een nieuw begrip doet z’n intrede, ruige rijp. Aangevroren neergeslagen mist geeft het landschap een bijzonder aanzien. De sprookjesachtige sfeer nodigt uit tot een wandeling, zeker als de zon op doorbreken staat. Het is oorverdovend stil op de dijk. De stilte wordt slechts doorbroken door de knisperende sneeuw onder je voeten. De schapen in de uiterwaarden roepen een gevoel van medelijden op. Waarom eigenlijk, ze zijn er aan gewend en op gebouwd. Ook vandaag is het weer windstil. De nagenoeg recht omhoog stijgende rook van de fabriek in de verte levert het bewijs. De huizen lijken in waarde gestegen te zijn. Als de OZB maar niet omhoog gaat. Bij het naderen van de IJsselbrug zie je op afstand de auto’s als schimmige wezens passeren. De stilte moet het afleggen. Het landschap mag dan een sprookje zijn, er moet wel gewerkt worden. De Katerveersluizen liggen er vandaag bij als een winterschilderij uit de Gouden Eeuw, helemaal geschikt voor een kerstkaart. De Oude Veerweg met z’n prachtige bomenrij, in elk seizoen al een plaatje, heeft met de aangevroren rijp

Rindert Rijpstra

vandaag iets extra’s te bieden. De Willemsvaart is dichtgevroren maar zo te zien heeft niemand zich nog op het ijs gewaagd. De woonschepen liggen ingevroren. Zo hoort het bij een echt winterlandschap ook te zijn. De nieuwe woonark is net op tijd naar de wal verhuisd. Te midden van al die winterse pracht doemt de werkelijkheid van alle dag op. Het is vrijdag en de vuilcontainers staan aan de weg. Het vervolg van de wandeling wordt een afwisseling tussen sprookje en werkelijkheid. De ABN-Amro toren deelt niet in de rijkdom van de ruige rijp. Symboliek? Ook de hijskraan bij de toekomstige Electrabel is buiten schot gebleven en staat er roerloos bij. Hoe dan ook, vandaag geen Electraheibel. Op de parkeerplaats bij het motel wordt duidelijk dat niet iedereen zich kan overgeven aan het winterse gebeuren. Misschien ligt er in het weekend nog een kans. Mooi dat het Hertsenbergpad er al een paar jaar is. Dwars door een winterse Spoolder polder De zon komt er steeds meer door. Het kan niet op. Gauw de schaatsen pakken. Het kan nu nog. 34


Rondje ruige rijp

fotopagina

35


ingezonden

Kerstmarkt

Kerstzangdienst

Brainstormen over kerstmarkt 2009.

Beste buurtgenoten,

Nadat de commissie vijf jaar lang een kerstmarkt georganiseerd had, besloot ze afgelopen jaar een pauze in te lassen. Uitstel wordt echter geen afstel als het aan haar ligt. De datum voor de komende kerstmarkt ligt al vast: 19 december. De commissie is ondertussen al weer bij elkaar geweest en heeft voor de volgende uitgangspunten gekozen: • de kerstmarkt blijft kleinschalig met als onderliggende gedachte: voor Spoolde door Spoolde. Goede suggesties zijn dan ook van harte welkom; • ze zal gekoppeld blijven aan een jaarlijks te kiezen goed doel; diverse activiteiten waaronder “rad van fortuin” zullen aan een redelijke opbrengst bijdragen; • zowel binnen als buiten zullen de marktkraampjes niet ontbreken; • geprobeerd wordt iets meer ruimte in te bouwen voor kraampjes, waarbij mensen iets kunnen demonstreren (bijvoorbeeld een bepaalde hobby of vaardigheid); • voor alle doelgroepen zullen er activiteiten zijn; vooral ook voor kinderen. Zo willen we proberen om kinderen van tijd tot tijd te laten musiceren.

We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstzangdienst. Na zeven maandagen geoefend te hebben, was er op zondagmiddag 7 december de generale repetitie. We zongen alle nummers door. Niet geheel tevreden, maar zeker niet ontevreden hielden we het na een uurtje voor gezien. Daarna aten we samen een broodje. Rond 18.15 uur druppelden de bezoekers binnen en tot onze grote vreugde was de zaal om 18.45 uur goed gevuld, ondanks het feit dat de dienst al op de tweede adventszondag werd gehouden, twee weken eerder dan voorgaande jaren! Henk Esselink verzorgde de meditatie. Wim Kanis begeleidde ons op de piano. De reacties waren positief. In december zullen we weer proberen een kerstzangdienst te organiseren. Tegen die tijd zult u onze gebruikelijke oproep voor zangers voor het gelegenheidskoortje kunnen verwachten. Noteer vast in uw agenda: vanaf ongeveer 1 oktober iedere maandag oefenen voor de kerstzangdienst, die op een van de adventszondagen in het buurthuis gehouden zal worden!. Met vriendelijke groet, commissie ter voorbereiding van de kerstzangdienst 2009.

Oproep: 1. Zijn er kinderen of groepen van kinderen die het zien zitten om op de kerstmarkt muzikaal op te treden? 2. Zijn er Spooldenaren met een bijzondere hobby en/of vaardigheid die ze wel eens aan een ander willen laten zien? Voor opgave, vragen of verdere suggesties: Ciska Esselink, tel. 4219102 ciska.esselink@hotmail.com

36


van de vereniging

Tafeltennis Vereniging Spoolde Het is inmiddels lente, de zon begint na maanden ellende weer hard haar best te doen en het is ook alweer een poos geleden dat het tafeltennisseizoen van start is gegaan. Sterker nog, het einde is zelfs alweer in zicht. De hoogste tijd dus om even terug te blikken op de hoogtepunten so far! Ook geven we graag het woord aan twee welpen van onze vereniging zodat je met eigen ogen kunt zien hoe leuk tafeltennis eigenlijk is!

Sabine Wevers

partner meenemen. Dit zorgde uiteraard voor een gemêleerd gezelschap. Nog nooit waren er zoveel teams als dit jaar. In totaal deden er 15 teams mee met het Pannenkoeken Dubbel Toernooi, verdeeld in twee poules. Na een paar uur zweten en stress gingen Hermen en Grietje de strijd aan tegen Cynthia en Mike voor de eerste plaats. Geordy en zijn vader streden tegen Thijs en zijn vader voor de derde plaats. Uiteraard moest er, voordat de finales gespeeld konden worden, eerst geluncht worden.

Seniorenuitje Na het overweldigende succes van vorig jaar, zijn we ook in 2008 met onze senioren op zoek gegaan naar de meest foute kroegen van Zwolle. Je begrijpt dat een goede bodem hierbij wel een vereiste is, vandaar dat we eerst gezellig hebben gegeten bij La Stalla. Toen de buikjes vol waren, zijn we de barre tocht begonnen bij “de Blauwvinger” om vervolgens na de nodige foute kroegen te eindigen in de aller ergste kroeg van Zwolle ……. (ik noem geen naam uit veiligheidsoverwegingen).

Door de inzet van maar liefst zes vrijwilligers, was er een enorme hoeveelheid pannenkoeken gebakken, welke wonder boven wonder bijna allemaal zijn opgegaan! Cynthia en Mike wonnen in een spannende finale en werden dus eerste. Geordy en zijn vader wonnen ook en kregen zodoende de derde prijs. Nadat iedereen een klein aandenken had gekregen en alles was opgeruimd, kon iedereen met een tevreden gevoel naar huis. Hierbij willen wij alle vrijwilligers nog een keer bedanken voor hun fantastische inzet, chapeau! De echte diehards konden er geen genoeg van krijgen en zijn na het program snel de Bloopers ingedoken, om daar net zo fout door te gaan. Check voor meer foto’s de TTV Spoolde hyves, of surf naar onze website.

Twee welpen aan het woord Hallo mijn naam is Eline van Assen ik ben gevraagd om hier in een stukje te schrijven. Ik doe het samen met Nienke Knol. Ik zit er ongeveer twee en een half jaar op. Competitie is best moeilijk. Ik heb 1 wedstrijd gewonnen. Ik speel soms ergens anders en soms thuis we spelen in het buurthuis thuis spelen is van 9.00 moeten we erzijn dan ben je rond 12.00 uur klaar. Ik speel elke zaterdag je speelt in een team van 3.

Pannenkoeken Dubbel Toernooi Zoals ieder jaar wordt er in december het, inmiddels beroemde en beruchte, Pannenkoeken Dubbel Toernooi georganiseerd. Net als voorgaande jaren mocht iedereen zijn of haar eigen dubbel37


van de vereniging

Ik ben Nienke Knol. De lessen beginnen rond 6 uur tot 7 uur op donderdagavond. Er zijn al veel kinderen er zijn ook diploma’s ik ben bij diploma 2, Eline bij diploma 3, er zijn geen hogere diploma’s. We doen soms spelletjes Anemarie koekoek in de zomer, in de winter dierengeluiden spel en tien tellen in de rimboe. Op speciale dagen doen we ook wel de hele tijd spellen. Als je er net op bent ga je met Anemieke Zoer mee. Als je al bij de 3 of hoger bent bij Cynthia Wevers.

Ben je overtuigd en wil je lid worden, knip dan onderstaande bon uit en betaal het eerste kwartaal geen lidmaatschap! Wie weet tot binnenkort op de training of tot op onze website: www.ttvspoolde.nl

Voorjaarscompetitie Voor het eerst sinds jaren zijn zowel de jeugd als de senioren door twee teams vertegenwoordigd in de voorjaarscompetitie. De stand so far, in een poule van zes teams: Jeugd Spoolde 1: 4e plaats Spoolde 2: 6e plaats Senioren Spoolde 1: 3e plaats Spoolde 2: 3e plaats

Word nu lid van TTV Spoolde en betaal het eerste kwartaal geen lidmaatschap!!! Meld je aan op de site en lever deze bon in op de training.

Agenda Wij zouden TTV Spoolde niet zijn als we geen leuke, gezellige en sportieve activiteiten in het verschiet hebben. Allereerst staan de clubkampioenschappen op de agenda. Zaterdag 9 mei gaan onze welpen, junioren en senioren weer de strijd met elkaar aan. Begin juni gaan we wat leuks doen met de eerste twee groepen. Ieder jaar organiseren we een jeugduitje, wat altijd een enorm succes is. Ook sluiten we ieder jaar het seizoen feestelijk af met het inmiddels bekende en hilarische “Batlle of the Batjes”. Wederom wordt er gedubbeld, maar nu mag er absoluut niet met een tafeltennisbatje gespeeld worden. Resultaat is dat er heel wat creatieve hoogstandjes in de zaal te vinden zijn, waarvan de meeste absoluut niet praktisch, maar wel erg grappig zijn!

Stiltecentrum April 2008. Het Stiltecentrum in de Grote Kerk aan de Grote Markt te Zwolle opent dinsdag 28 april om 11 uur weer haar deuren. U bent dan weer van harte welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 11 uur tot 16.30 uur tot eind oktober 2009. U kunt er mediteren, een kaarsje opsteken, mijmeren, een gebed of gedachte toevertrouwen aan God. En u bent ook van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken. Denkt u: ik wel ook wel deel uitmaken van het team van mensen die gasten ontvangen in het Stiltecentrum bel dan 038-4651300 (dhr. J.Spronk).

Aanbieding Heb je altijd al eens een balletje willen slaan, of denk je er over om op tafeltennis te gaan? Kom dan gerust een keer vrijblijvend langs op de donderdagavond in de grote zaal van het buurthuis. Onze jeugd tot 10 jaar traint hier van 18.00-19.00, de jeugd vanaf 10 jaar van 19.00-20.00 en hierna trainen de senioren.

U kunt kiezen uit een ochtend of een middagdienst. De ochtenddienst is van 10.45 uur tot 13.30 uur. De middagdienst is van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het team van het Stiltecentrum 38


PEDICURESALON FOOTCARE

HET ADRES VOOR PEDICUREBEHANDELING

EN COSMETISCHE VOETVERZORGING

Rozenstraat 2A (Assendorp) 8012 DW Zwolle Telefoonnummer: 06-57331833 Emailadres: info@footcare-zwolle.nl Gediplomeerd lid Provoet Aantekening Diabetische voet Pedicure, Christa Meulenbelt

UW VOETEN ZIJN HET WAARD Pedicuresalon FOOTCARE-Zwolle

WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon kunt u een keer komen wassen in de veiligste autowasstraat van Zwolle e.o. U ontvangt dan het

Briljant polish programma samen met

super velgen van € 13,50 voor:

€7

Wij beloven u dat u versteld zal staan van het resultaat. Tot ziens bij Bas Autowas, Marsweg Zwolle Zuid. 038-4659254 of kijk op www.basautowas.nl

Deze bon is geldig tot 1 juni 2009


ingezonden

Jan Gulikers, adviseur Vereniging Buurtschap IJsselzone

Buurtschap IJsselzone Als adviseur namens Spoolderbelangen ben ik vanaf 2007 betrokken bij de activiteiten van de buurtschap IJsselzone. Eind april wordt er tijdens de ledenvergadering teruggeblikt op de activiteiten in het afgelopen jaar. De vergadering vindt plaats in het nieuwe gebouw aan de Bosweg in Schelle, de vroegere lagere school waar momenteel de WEZO een activiteitencentrum heeft. De buurtschap IJsselzone gaat daar vanaf april ruimte huren van de WEZO en richt er een nieuw informatiecentrum in. Dan zal ook de tentoonstelling met de mooiste foto’s van de fotowedstrijd over ons gebied gereed zijn.

het uitzicht op het hoofdkantoor van Electrabel. En de nieuwe brug over het Zwolle-IJsselkanaal bij de Turnhoutsweg zal ook niet lang meer op zich laten wachten. Hogeschool Windesheim bouwt intussen zijn campus helemaal vol; vroeger bedoelden we met campus het open terrein rondom gebouwen, maar dat is niet meer terug te vinden. De verbreding van de A28 is een volgend project dat ongetwijfeld – hopelijk tijdelijk – voor extra (geluids)overlast zal zorgen. Gelukkig zijn de plannen voor huizenbouw in het groene gebied van Spoolde, grenzend aan Westenholte, van tafel. Het gebied zal toch al een stuk kleiner worden na de dijkverlegging in het kader van ‘ruimte voor de rivier’.

Bestuur compleet Met de komst van een nieuwe secretaris, Irene Mikkers-Pruim, is het bestuur weer voltallig. Haar bestuurskundige en juridische achtergrond en haar werkcontacten bij de gemeente zullen in deze functie zeker van pas komen. Verder kan het bestuur sinds kort gebruik maken van een financieel adviseur in de persoon van Hans de Haan. Hij zal de penningmeester bijstaan bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij het beheer van de fondsen.

Ik probeer me voor te stellen wat een trekvogel ziet, na terugkomst uit Afrika. Zouden hem de activiteiten van de buurtschap IJsselzone opvallen of toch vooral de forse ingrepen in het landschap ten behoeve van nieuwe verkeerswegen, nieuwe kantoorgebouwen, bruggen e.d. Maar als over enkele jaren de dijkverleggingen bij Schelle-Oldeneel en in Spoolde gerealiseerd zijn, dat ziet zo’n trekvogel hopelijk nieuwe interessante voedsel- en broedgebieden. Even doorbijten maar. Op de korte termijn wil Spoolderbelangen samen met de buurtschap IJsselzone zich buigen over mogelijkheden om het gebied tussen de snelweg, de Nilantsweg, de Meenteweg en de Beukenallee aantrekkelijker te maken. De gemeente heeft toegezegd rond deze tijd met een inrichtingsschets te komen. Maar dat het een mooi groen gebied moet blijven is duidelijk.

Activiteiten In het afgelopen jaar zijn met diverse eigenaren van boomgaarden, houtwallen en heggen contracten afgesloten over het onderhoud en het beheer in het kader van zogenaamde ‘groene diensten’. Met de eigenaar van het landgoed Schellerberg lopen de onderhandelingen nog over het beperkt openstellen van het landgoed voor donateurs. De roofvogelwerkgroep heeft bij een aantal mensen nestkasten geplaatst en er is een werkgroep gevormd die voorbereidingen treft voor culturele activiteiten rondom de historische plek de Spoolderberg. In het informatieblad ‘Even buurten’ wordt drie keer per jaar aandacht besteed aan de activiteiten van de buurtschap IJsselzone. Nieuwe ontwikkelingen Het gonst in de buurt van de activiteiten, maar het zijn lang niet altijd groene activiteiten. De bouw van de brug voor de nieuwe Hanzespoorlijn vordert gestaag en langs de weg naar Kampen laat de nieuwe spoorlijn duidelijk zijn sporen in het landschap na. We zijn nog niet echt gewend aan de ABN-toren of we zullen ons binnenkort moeten instellen op

Deze trekvogel heeft de weg naar Spoolde nog gevonden en heeft intrek genomen op de paalwoning aan de Nilantsweg.

40


jeugdpagina

Papenpuzzel

Vraag 1: Wie woont er samen met Gert op huisnummer 101 ? Vraag 2: Wat heeft de paashaas bij zich in zijn mandje ? Vraag 3: Wat heeft calimero op zijn hoofd ? Vraag 4: Welke sport beoefent Klaas-Jan Huntelaar ? Vraag 5: Welke superheld van de t.v draagt een roze masker ? Vraag 6: Wat is klein en draagt een puntmuts ? Vraag 7: Waar ga je in de zomer naar toe met de tent of caravan ? Vraag 8: Wat is een Vlaamse reus voor dier ? Vraag 9: Welk seizoen hebben we nu ? Vraag 10: Welke voorjaarsbloem zie je op deze foto ? Vraag 11: Welke prinses heeft een paar nare stiefzusters ? 41


Houthandel en zagerij G. van Dijk & Zn b.v.

Eiken vloerdelen uit eigen zagerij

• Uit o.a gecertiďŹ ceerde bossen (Kroondomein en de Staatsbossen) • Rondom veer en groef. • Ook vloerdelen in o.a. Grenen, Jatoba, Basralocus etc.

Voorsterweg 60 8042 AD Zwolle Tel: 038-4215175 Fax: 038-4216219 E-mail: info@dijkhout.nl Internet: www.dijkhout.nl

• DROOG MEUBELHOUT in o.a.: Grenen, Eik, Beuk, Kers, Es en Esdoorn. • TUINHOUT in o.a.: Eik, Lariks en Douglas.

@AD:@@::A:@IGDI:8=C>:@

0PLWPPSVFFOCFUSPVXCBSFQBSUOFS

8JKHFWFO|EFLBOTEJUUFFSWBSFO #SFNBO,MPFLLFFMFLUSPUFDIOJFLJTBMKBSFOMBOHFFOCFUSPVXCBSF QBSUOFSJOEFFMFLUSPUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFTFDUPS7FFMPQESBDIU HFWFST[JKOQPTJUJFGPWFSPOTXBBSCJKFFOMBOHEVSJHFSFMBUJF CJK[POEFSLFONFSLFOEJT 

.FFSJOGPSNBUJF  #SFNBO,MPFLLFFMFLUSPUFDIOJFL#7 1PTUCVT %#;XPMMF 5FMFGPPO   LMPFLLF!CSFNBOOM

XXXCSFNBOOM

#SFNBO4BNFOCJK[POEFS

Het juiste adres voor: * * * * *

Fitness Cardio-fitness Bedrijfsfitness Callastetics Pilates

* * * * *

Total Body Workout Step Aerostep City Fit Burn Club Cycle

* * * * *

Club Power Tae Bo Club Battle Karate Zonnebank

Tot 18.00 uur speciale studententarieven. Tarieven op aanvraag. 7 dagen per week geopend. Dinsdag en woensdag kinderopvang. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie op de Assendorperstraat 70, 8012 CA Zwolle, tel. 038 - 4228015

Eigenaar: Rob Jacobs, Nilantsweg 97, 8041 AR Zwolle.


jeugdpagina Suzanne Tuinman Kitty Schottert

Papenviews De jeugdpagina werd in de laatste Papenackers gevuld door interviews met meiden. Dit was voor ons heel erg gezellig, maar wij waren bang dat jullie zouden gaan denken dat er geen jongens meer in Spoolde zouden wonen. Omdat wij dit zeker niet op ons geweten wilden hebben vonden wij het wel weer eens tijd voor wat mannelijkheid in de jeugdpagina. Maar waar vind je die jongens.. nou in het Katerveerpark. Op een koude dinsdagavond in januari was het dan zover. Wij stapten op onze fiets op weg naar Beb Bakhuysstraat 3.

leerjaar en het bevalt hem goed. Daniël doet in het eerste leerjaar de theoretische leerweg en de havo samen. Na zijn eerste leerjaar wordt er gekeken voor welk niveau hij het meest geschikt is. Maar dit maakt eigenlijk helemaal niks uit, want Daniël weet al wel wat hij later wil. Hij wil iets doen met toneel. Op het moment is hij daar met school ook mee bezig. Ze zijn namelijk bezig met een musical, lekker zingen en dansen dus! In tegenstelling tot zijn jongere broertje heeft Melvin nog niet echt een idee wat hij later wil gaan doen. Op het moment zit hij op het Celeanum in Zwolle. Hier zit hij in het laatste jaar van het gymnasium. Tijdens het interview zat Melvin midden in een toetsweek, dus hij was hard aan de studie. Gelukkig staat Melvin er wel goed voor dus slagen moet wel lukken. En als hij dan geslaagd is wil hij graag Bedrijfskunde gaan studeren in Groningen.

Aangekomen in het Katerveerpark werden wij ontvangen door Daniël. Zijn broer Melvin werd naar beneden gehaald en we konden beginnen met het interview. Meestal beginnen we bij een interview met voorstellen maar dit keer was er een foto sessie. Jaja, jullie horen het goed, ook de jeugdpagina gaat erop vooruit want wij hebben zowaar onze ‘eigen’ fotograaf. Na een ware foto sessie konden we plaats nemen aan de keukentafel voor het interview.

Naast hockey en school hebben de jongens ook nog vrije tijd over. En hun vrije tijd bestenden ze allebei weer anders. Zo is Daniël veel voor de televisie te vinden, terwijl zijn broer Melvin liever achter de computer zit.

Zoals eerder gezegd hadden wij een interview met Daniël en Melvin. Daniël is met zijn dertien jaar de jongste van de twee en zijn grote broer Melvin is zeventien. Deze heren hebben nog een broer, dit is Jordi van vijftien. Deze drie broers hebben dezelfde hobby en dat is hockey. Ze hockeyen alledrie bij de Zwolse Mixed Hockey Club. Dit is tevens de reden dat Jordi vanavond niet aanwezig kon zijn. Hij had namelijk een scheidsrechterscursus. Daniël zit nu ongeveer drie à vier jaar op hockey. In het veld kunnen jullie Daniël voor of achter in het veld vinden. Zijn broer Melvin zit nu drie jaar op hockey. Als Melvin aan het hockeyen is dan is hij altijd in het middenveld te vinden. Helaas kunnen de jongens niet alleen maar hockeyen, want ze zijn beide ook druk met school. Als het om school gaat is Daniël te vinden op het Thorbecke scholen gemeenschap in Zwolle. Hij zit hier in het eerste 43


jeugdpagina Suzanne Tuinman Kitty Schottert

Papenviews Naast computeren is Melvin ook vaak te vinden in de Mc Donald’s Noord. Hier is hij gelukkig niet altijd om te eten maar om geld te verdienen. Inmiddels werkt Melvin hier alweer ruim een jaar en hij heeft het hier erg naar zijn zin.

kocht zijn. Dan zal het werkverkeer over een tijdje eindelijk weg zijn. Gelukkig wonen Daniël en Melvin niet alleen in dit mooie huis. Zij wonen hier samen met moeder JoAnita en stiefvader Pieter. Moeder Jo-Anita werkt bij luchtvaartmaatschappij KLM. Hier werkt zij als leidinggevende in het vliegtuig. Zij gaat dus de hele wereld over. Naast het werken in het vliegtuig geeft moeder Jo-Anita ook les op het Deltion college. Hier is een opleiding voor bijvoorbeeld stewardessen en hier geeft moeder Jo-Anita les. Zij geeft hier praktijklessen maar ook de saaie theorie lessen. De jongens hebben dus een lekker drukke moeder. Stiefvader Pieter heeft samen met zijn broer een eigen zaak. Hier verkopen zij kantoormeubelen.

Zoals jullie lezen zijn deze jongens al helemaal ingeburgerd in Zwolle. Het lijkt dan ook alsof zij hier al hun hele leven wonen, maar dat is niet zo. Ze wonen nu vijf jaar in Zwolle en hiervoor woonden ze in Hilversum. De ouders van Daniël en Melvin zijn gescheiden. Hun moeder heeft een nieuwe vriend en hij werkt vlak bij Zwolle. Hierdoor was de stap om naar Zwolle te verhuizen een logische stap. Toen de jongens hoorden van de verhuizing waren ze er niet blij mee. Dit omdat ze al hun klasgenoten en vrienden in Hilversum achter moesten laten. Maar éénmaal in Zwolle waren er gelukkig alweer snel nieuwe vrienden.

Met z’n vijven is het al lekker druk in huis maar om het weekend komen er nog een stief- broertje en zusje langs. Dit zijn Oliver van dertien en Britt van elf jaar oud. En als laatste is er dan ook nog Pien de hond. En als iedereen dan bij elkaar is in huize De Vries dan is het gezellig druk.

Het nieuwe huis in het Katerveerpark bevalt goed! Het is een mooi en ruim huis en het is mooi centraal gelegen in Zwolle. Wat de jongens ook fijn vinden is dat alle kavels op het Katerveerpark ver-

1e Editie Motortoertocht Spoolde Omdat er volgens ons heel wat motorrijders zijn in ons buurtschapje, hadden wij vieren bedacht om een motortoertocht te organiseren voor Spooldenaren.

Wie zin heeft om te komen kijken of om de motorrijders uit te zwaaien is van harte welkom. Tot de 17e mei en vergeet niet een goed humeur en mooi weer mee te nemen.

Daarom de stoute schoenen aan getrokken, een avondje met elkaar overlegd, de knoop doorgehakt, data geprikt, flyers rondgebracht en maar zien wat er van komt…

Wiebe Veerman Mart van de Kolk Jeroen en Mart Wildeman

Op het moment van schrijven hebben zich tot ons genoegen al dertig deelnemers aangemeld. We zijn blij met zo’n grote opkomst! De tocht wordt verreden op 17 mei aangezien daar veruit de meeste voorkeur naar uitging. De deelnemers ontvangen binnenkort nader bericht. De motorrijders verzamelen zich om 10 uur bij Wildeman Motoren aan de Meenteweg en zullen ongeveer kwart voor 11 vertrekken. 44


activiteiten

Activiteitenkalender Wekelijkse activiteiten in het buurthuis woensdagmorgen 10.00 uur donderdagavond 18.00 - 20.00 uur donderdagavond vanaf 20.00 uur donderdagavond 20.00 - 24.00 uur

Ouderengym Tafeltennisvereniging jeugdtraining Tafeltennisvereniging seniorentraining Inloopavond voor de buurtschap om met buurtgenoten de week door te nemen onder het genot van een drankje. Ook de avond om uw feest / gelegenheid te bespreken met de beheerder die de hele avond aanwezig is.

Overige activiteiten in het Buurthuis (mits anders vermeld) Kaartvereniging Spoolde, kaartavonden seizoen 2009 / 2010: Dinsdag 8 september, start nieuwe seizoen; dinsdag 29 september; dinsdag 20 oktober; dinsdag 10 november; dinsdag 1 december; dinsdag 22 december KERSTKAARTEN (2 weken) woensdag 6 januari: dinsdag 26 januari; dinsdag 16 februari; dinsdag 9 maart; dinsdag 30 maart PAASKAARTEN en dinsdag 20 april 22 april 2009: 22 april 2009: 16 mei 2009: 17 mei 2009: 3 juni 2009 18, 19 en 20 juni 2009: 14 oktober 2009

Oranjevereniging - Bezoek IJssellinie Olst (www.ijssellinie.info/). Oranjevereniging - Kindermiddag. Oranjevereniging - Survival. Motortoertocht Spoolde Wijkplatformvergadering. Oranjevereniging - Spoolderfeest. Wijkplatformvergadering.

Opbrengst oud papier september oktober november december januari februari maart

7.640 kg 8.260 kg 7.650 kg 12.700 kg 5.850 kg 6.860 kg 6.610 kg

totaal

55.570 kg

De blauwe container met oud papier wordt elke 4e vrijdag van de maand geleegd. 45


Buurthuis Eben Haëzer: Nilantsweg 109, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4218295

adressen

http://www.buurthuisspoolde.nl

Beheerder: Familie Van Assen, Spoolderenkweg 12, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-4224193 Voorzitter: Jeanette van Saaze, Zalkerveerweg 7, 8042 PL Zwolle, ☎ 038-4212500 Secretaris: Mieke Grünewald, Beukenallee 22-1, 8041 AW Zwolle, ☎ 038-4658281 Penningmeester: vacant. Spoolderbelangen Spoolderbergweg: Brigitta van der Molen, Spoolderbergweg 6, 8019 BD, ☎ 038-4234328 Secretariaat: Aart Borst, Nilantsweg 73, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4220124 Beukenallee: Wim Weggemans, Beukenallee 79, 8041 AZ Zwolle, ☎ 038-4223810 en Ciska Esselink, Beukenallee 57, ☎ 038-4219102 Meenteweg: Frits Salverda, Meenteweg 16, ☎ 038- 4530393 Nilantsweg: Pier Karenbeld, Nilantsweg 81, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4224952 (voorzitter) Oude Veerweg: Greet van Dijk, Fokke Remmerstraat 8. 8019 BW Zwolle, ☎ 06-49103421. Ruiterlaan: vacature. Spoolderenkweg: Jan van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-7850016 en Menno Post, Spoolderenkweg 19, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-4217924 Zalkerveerweg: Anton van Weeghel, Zalkerveerweg 9-1, 8042 PL Zwolle, ☎ 038-4217742

Driezorg Zwolle locatie woonzorgcentrum “de Venus” Hoofd zorgzaken: Mw.B.W.J. Olde Bijvank, postadres: postbus 658, 8000AR Zwolle, Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle, ☎ 038-4218482.

Kaartvereniging Spoolde Contactpersoon: Dhr. M. Bredewold, Ruiterlaan 25, 8019 BP, ☎ 038-4216437 (martinbredewold@home.nl)

Motorclub Zwolle Secretaris: Anita Keizer, Hoffmannsteeg 2-1, 7722 SC Dalfsen, ☎ 0529 435644 (secretariaat@mczwolle.nl)

Ouderen Gymnastiek Voorzitter: Mevr. A. Lindeboom, Hogenkampsweg 172, 8022 DM Zwolle, ☎ 038-4217478 Secretaris: J. Knol, Nilantsweg 105, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4221348 Penningmeester: Mevr. D. Eikenaar, Beukenallee 63, 8041 AZ Zwolle, ☎ 038-4220050

Oranjevereniging Spoolde Voorzitter: Dhr. J. van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-7850016 Secretaris: Dhr. J.R. Walgien, Nilantsweg 69, 8041 AP Zwolle, ☎ 038-4227729 (jrwalgien@hetnet.nl) Penningmeester: Dhr. G.J. Esselink, Meenteweg 13, 8041 AT Zwolle, ☎ 038-4233807

Oud Papieractie Dhr. H. van Assen, Katerveerweg 15, 8019 BL Zwolle, ☎ 038-4217906

Tafeltennisvereniging Spoolde Voorzitter: Annemieke Zoer, Akeleiweg 4, 8042 CH Zwolle, ☎ 06-12515882 Secretaris: Sabine Wevers, Kastanjestraat 59, 8021 XP Zwolle, ☎ 06-48964311 Penningmeester: Jan van Zwolle, Beerninkstraat 8, 8012 XC Zwolle, ☎ 038-4540071

Vogelvereniging ‘De Goudvink’ Secretaris: Dhr. G. Donders, Anemoonstraat 29, 8012 XV Zwolle, ☎ 038-4217517 Penningmeester: Dhr. D. Beekman, De Kolonie 23, 7707 SB Balkbrug, ☎ 0523-612822

Wijkopzichter: Dhr. J. Stroomberg, Wijkcoordinator: Dhr. B. Michel. Klachten of vragen: Beheer Openbare Ruimte, Servicelijn Wijkbeheer: ☎ 038-4983300. Wijkagent: Dhr. M. Engel. Spreekuur: Elke woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in het Cultuurhuis te Stadshagen. Elke woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur via Hyves.- (de datums van het spreekuur Westenholte worden vermeld in “de Stins”, niet meer elke 2e donderdag) Regiopolitie Wijkbureau Noord, Willaertstraat 2 8031 AE Zwolle ☎ 0900 8844; openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur. 46

papenacker 24  
papenacker 24  

Wijkblad van Spoolde voorjaar 2009

Advertisement