Page 1

redactie

Van de redactie Een half jaar is zo voorbij maar er is weer genoeg gebeurd en er staat genoeg op stapel om een rijkelijk gevuld en gevarieerd herfstblad af te leveren.

Trouw Zo mag je ze gerust wel noemen, onze adverteerders. Slechts één adverteerder haakte af, maar ja, banken hebben het moeilijk tegenwoordig. De anderen aarzelden geen moment. We willen ze graag bedanken en tegelijkertijd extra aandacht vragen voor de advertentiepagina’s.

• De reünie van oud-Spooldenaren was een ongekend succes en de organisatoren van deze happening mogen bijzonder trots zijn op dit initiatief. Ook de pers besteedde er terecht veel aandacht aan. Zelfs tv. Oost was van de partij. Uiteraard wordt er in deze aflevering op teruggeblikt. • Bij een reünie wordt met elkaar een flinke duik in het verleden genomen; dat levert soms zo maar een mooi verhaal op. In het dialect nog wel.

Abonnees Ja, we hebben ze, mensen van buitenaf die maar al te graag van het wel en wee in Spoolde op de hoogte willen blijven We heten onze nieuwe lezers van harte welkom en wie weet pakken ze ook nog eens de pen om een bijdrage te leveren.

• Binnen en rondom de Oranjevereniging gebeurde weer van alles. Begrijpelijk als je 95 jaar bestaat.

Al met al hopelijk genoeg stof voor een aangenaam verpozen in “Papenacker” 23.

• Het steunpunt Rijkswaterstaat is vertrokken uit Spoolde. Ook dat is geschiedenis.

Veel lees-en kijkplezier.

• In de vorige Papenacker lazen we al dat Jan Zoer op de fiets naar China zou. Hij is inmiddels weer terug en heeft er heel wat over te vertellen.

colofon

• De buurtfeesten zijn weer voorbij. Er waren er veel in Spoolde. Ook in de Beukenallee, maar daar is meer aan de hand.

De Papenacker, het wijkblad van Spoolde Twaalfde jaargang nr. 23 / oktober 2008

• Spoolderbelangen, bij monde van Aart Borst, blijft de vinger aan de pols houden; zijn alle straten wel vertegenwoordigd?

Redactie-adres: E-mail: Website: Overige redactie: Jeugdredactie: Administratie: Druk: Oplage: Verschijning: Verspreiding:

• Gelukkig hebben we nog steeds een aantal verenigingen in Spoolde. Lees hoe ze weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen begonnen zijn. • We maken kennis met ons nieuwe jeugdredactielid Kitty Schottert. Samen met Suzanne Tuinman heeft ze al weer een nieuwe “Papenview” gemaakt. (Nb. Onze jeugdredactie kreeg vanuit het Katerveerpark een compliment voor het vorige Papenview) • Onze fotograaf was weer volop actief, enerzijds om bepaalde artikelen te ondersteunen, anderzijds om weer een originele fotopagina te presenteren. 

De Papenacker t.a.v. Henk Tuinman Meenteweg 24 8041 AV Zwolle ☎ 038-4218543 papenacker@hotmail.com home.zonnet.nl/papenacker/ Pier Karenbeld ☎ 038-4224952 Hanneke van Vilsteren ☎ 038-4212107 Sabine Wevers ☎ 06-48964311 Suzanne Tuinman ☎ 038-4218543 Kitty Schottert ☎ 038-4227960 Herman Nagelmaeker ☎ 038-4219390 Afd. repro, gem. Zwolle 450 exemplaren 2 keer per jaar Huis-aan-huis in Spoolde, abon- nees per post en via diverse punten in Spoolde en Westenholte.


spoolderbelangen

Spoolderbelangen Een aantal ontwikkelingen rond Spoolde houdt ons steeds weer bezig. We willen in het kort hierover iets vertellen. Er zijn vast wel Spooldenaren die meer willen weten of willen meedenken, ondergetekende wil graag alle informatie hierover geven. Wijkplatform Het wijkplatform van 16 april jl. stond in het teken van het project ‘dijkverlegging Spoolde/Westenholte’. Projectleider Frans Stam van de provincie Overijssel heeft ons verteld over het waarom en hoe van de dijkverlegging en alles wat daarmee samenhangt. • Een ander onderwerp wat ter sprake kwam was de voorgenomen plaatsing van een aantal windturbines in de gemeenten Hattem en Oldebroek ter hoogte van de kruising A28/A50. Als laatste en voor een aantal bewoners wel zeer urgent was het tijdstip waarop de voegovergangen in de A28 worden vervangen. • Aan de oplossing van de hinder van het sluipverkeer bij de carpoolplaats aan de Beukenallee wordt door een werkgroep samen met de gemeente nog steeds gewerkt. • Het is overigens wel duidelijk dat voor het handhaven van de snelheid (30km/uur) in de Ruiterlaan, de Oude Veerweg en de Hertsenbergweg voorlopig geen extra maatregelen in de vorm van asverlegging of drempels zullen worden uitgevoerd. Deze wegen zijn namelijk zeer recent aangelegd of gereconstrueerd. De Noordelijke Stadsrand Vertegenwoordigers van Spoolderbelangen nemen deel in een zeer grote begeleidingsgroep,

Aart Borst

samen met de gemeente Zwolle en Kampen om te komen tot een goede en landschappelijk verantwoorde inrichting van de Noordelijke Stadsrand van Zwolle tussen het Zwartewater en de IJssel. Er zijn tot nu toe vier vergaderingen geweest waarin allerlei voorstellen, zowel van de gemeente als van de begeleidingsgroep, naar voren zijn gebracht en besproken. In een laatste overleg zal een conceptvoorstel van de gemeente worden besproken, vervolgens zal de gemeente tijdens inloopavonden het resultaat van al dit overleg aan belangstellenden voorleggen. Voor Spoolde is de uitkomst belangrijk, nu moet blijken of de voorgenomen woningbouwlocatie IJsselvizier B past in het gebied tussen de Spoolderenkweg en de Zalkerveerweg. De gemeente heeft deze locatie opgenomen in het voorlopig Structuurplan 2020. Spoolderbelangen heeft in 2006 haar bezwaren al kenbaar gemaakt. Ook andere instanties hebben dit gedaan. Tijdens de vergaderingen van de begeleidingsgroep is sterk de nadruk gelegd op de landschappelijke inpassing van woningbouw in samenhang met de uitgangspunten van behoud van het landschap. Zowel Spoolderbelangen als het Nationaal Landschap IJsseldelta, Natuurmonumenten en andere instanties hebben grote bedenkingen hiertegen. Voor Spoolde komt hier nog bij dat de plannen voor dijkverlegging een dermate grote ingreep zijn dat van het gebied weinig over blijft als er ook nog eens 50 woningen bijkomen. We wachten de verdere ontwikkelingen af, de gemeente kent de standpunten 

van de leden van de begeleidingsgroep en de daarbij behorende argumenten. Windturbines Zoals hiervoor gemeld zijn de gemeenten Hattem en Oldebroek van plan om een aantal windturbines te plaatsen op de kruising van de A28/A50 met een totale hoogte incl. wieken van 150 meter. Tijdens het wijkplatform is dit aan de orde geweest en heeft de wethouder meegedeeld dat op een melding van de beide Gelderse gemeenten de gemeente Zwolle schriftelijk heeft gereageerd zonder de bewoners van oa. Spoolde hiervan in kennis te stellen In principe weten we formeel niets van deze plannen. Nu is voor ons de vraag wie ons had moeten informeren, de gemeente Zwolle, Hattem of Oldebroek. Het is in ieder geval niet gebeurd. Verder is het ons ook niet duidelijk in hoeverre de plannen al zijn gevorderd en op welke manier we vorm moeten geven aan een mogelijke inspraak. Op het komend wijkplatform van 12 november as. zullen we dit onderwerp opnieuw agenderen. A-28…. hoe lang nog?? Het was op de avond van 6 april 2005 dat Spoolderbelangen een vergadering had georganiseerd waarin vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat een toelichting hebben gegeven op de problemen met de geluidsoverlast en trillingen die veroorzaakt worden door de voegovergangen in de A28 ter plaatse van de Nilantsweg en aan de Gelderse kant van de brug. Zowel het bouwkundige aspect, het milieu en het type as-


spoolderbelangen

falt zijn aan de orde geweest. Naast allerlei technische zaken is geconcludeerd dat de bestaande voegen zijn versleten en moeten worden vervangen. Hierbij is door Rijkswaterstaat toegezegd dat de meest stille voegen die in Europa worden gebruikt ook hier zullen worden toegepast. Over het wanneer van de vervanging is toen meegedeeld dat dit gelijktijdig zou plaatsvinden met de aanleg van de derde rijbanen aan weerszijden van de brug, mogelijk in 2008. Op 15 april jl. zijn Erik Peters (Nilantsweg 19) en ondergetekende op bezoek geweest bij het dienstkringhoofd van Rijkswaterstaat in Zwolle, de heer Molendijk, om onze klachten met betrekking tot geluidsoverlast en trillingen nogmaals naar voren te brengen. Vervolgens hebben we bericht gekregen van de projectmanager van Rijkswaterstaat voor dit project. Hij ging er in mei 2008 van uit dat de aanleg van de derde rijbaan plaats zal vinden medio 2011/2012. Tijdens het wijkplatform vertelde wijkwethouder Cnossen dat hij

nu ook uitgaat van 2011/2012 en dat alles omdat het onderzoek naar fijnstof-reductie zo lang op zich laat wachten. Als we het geheel aan geluidsoverlast en de trillingen overzien dan worden de normen die hiervoor gesteld worden ver overschreden, zo zelfs dat de geestelijke volksgezondheid van de bewoners in de omgeving van de brug op het spel komt te staan. Omdat de overheden een afwachtende houding aannemen en afhankelijk blijken van nog uit te voeren onderzoeken lijkt het verstandig een werkgroepje in het leven te roepen dat zich speciaal met deze problemen bezig gaat houden en probeert te voorkomen dat we nog drie of vier jaar in de narigheid zitten. Wie hiervoor belangstelling heeft en zich wil inspannen wordt verzocht zich te melden op het secretariaat van Spoolderbelangen. En verder • zijn door de gemeente de slechte asfaltverhardingen op

de Zalkerveerweg en de Spoolderenkweg gedeeltelijk hersteld. Derden zijn ingeschakeld om een advies te maken voor een totale renovatie van de verhardingen van deze wegen; • is de toezegging van onze oudwethouder Pot van januari 2006 bij de opening van het Hertsenbergpad uitgevoerd door het aanbrengen van een asfaltdeklaag op het bestaande gedeelte van het fietspad; • neemt Jan Gullikers (Spoolderbergweg 4) namens Spoolde als adviseur deel aan de activiteiten van het dagelijks Bestuur van de Buurtschap IJsselzone-Zwolle; • is het zo dat namens Spoolde Bert Moonen (Nilantsweg 51) deelneeemt aan de ledenvergaderingen van de Buurtschap IJsselzone-Zwolle, Bert is als lid door Spoolde afgevaardigd; • is Spoolderbelangen bij schrijven van Gedeputeerde Staten van 110909 in kennis gesteld, evenals alle belanghebbenden, dat de Staatsecretaris akkoord gaat met de plannen voor de dijkverlegging in de Spoolderenk; • organiseert de Gemeente Zwolle nog een evaluatie bijenkomst organiseert naar aanleiding van de reconstructie van de Spoolderbergweg; • heeft wethouder Cnossen toegezegd op het wijkplatform van 16 april 2008 om een aantal richtingsborden te plaatsen ter plaatse van de beginpunten van de Westenholterallee met het opschrift “SPOOLDE”; Wijkplatform Het volgende wijkplatform is op woensdag12 november aanstaande.

Hertsenbergpad
UW HOUVAST BIJ BOUW- OF VERBOUWPLANNEN Huisman Bouw staat al jaren bekend als een vakkundig aannemer voor zowel nieuwbouw, verbouwingen, restauraties en onderhoud in de woningbouw en utiliteitsbouw. Wij beschikken over gedegen kennis en vakmanschap om vele soorten opdrachten uit te voeren. Of het nu gaat om woningen, kantoor- of bedrijfspanden wij zijn uw houvast bij bouw- of verbouwplannen.

Oude Rijksweg 749 7954 GT Rouveen

www.huismanbouw.nl info@huismanbouw.nl

Tel.: 0522-291249 Fax: 0522-291534


reisverslag

Jan Zoer op de fiets naar Peking Vier maanden waren ze onderweg, de fietsers voor het goede doel, want dat zat er achter: een bedrag bijeen te fietsen voor “Right to play”, een organisatie die er van uit gaat dat sport niet alleen ten dienste staat van fysieke ontwikkeling maar ook gunstig is voor de sociale ontwikkeling. Het project heette heel toepasselijk Bike2play en startte 13 april in het Olympisch stadion van Amsterdam waar 80 jaar geleden de Olympische Spelen werden gehouden. Spooldenaar Jan Zoer was één van de deelnemers. Hij heeft veel over de tocht te vertellen. Perfecte voorbereiding Uiteindelijk gaan 14 mensen op stap, 12 mannen en 2 vrouwen. Op Jan Zoer na zijn ze allemaal politiemensen. Van te voren is goed nagedacht over het hoe en wat van de reis. Er hebben zich zoveel sponsoren aangemeld dat ze zich qua materiaal en verzorging geen zorgen hoeven te maken. Er zijn diverse commissies gevormd die allemaal een eigen taak hebben. Jan heeft zich met de route en de logistiek bezig gehouden. De route is onderverdeeld in hapklare brokken met van tijd tot tijd één of meer dagen rust. In ieder geval willen ze op tijd bij de Olympische spelen zijn, Tegenwind De tocht door Duitsland lijkt weinig problemen op te leveren maar dat valt tegen. Het is weliswaar prachtig weer maar er waait zo’n stevige wind uit het oosten dat het uurgemiddelde tot een bedenkelijk niveau zakt. Dat vraagt om een ingreep van de ploegleider. Gevolg: de echte wielrenners

Pier Karenbeld

onder wie Jan gaan om beurten op kop en houden de anderen in de luwte, een behoorlijk zware klus. Na verloop van tijd draait de wind en zijn de anderen zo aangesterkt of ingereden dat nu beurtelings met tweetallen op kop gereden wordt. In doorsnee leggen ze per dag 100 kilometer af. Na Duitsland trekt de karavaan door Polen om vervolgens de Baltische staten Letland en Litouwen binnen te trekken waar ze een ontzettend aardige bevolking aantreffen. Overnachting is intussen geen probleem daar heeft de IPA, een internationale politieorganisatie

hebben bevriende relaties vooraf het nodige werk verricht anders had het nog langer geduurd. Toch kost het hun al met al nog een dag om alle formulieren in te vullen. Aan het eind van de dag kunnen ze de grens pas over en dan hebben ze nog 60 kilometer voor de boeg naar hun eerste pleisterplaats. Dan volgt na vier kilometer ook nog het eerste oponthoud. Maar wel één van het aangename soort. Vrouwen in folkloristische kleding staan hen op te wachten met schalen vol met zoete broodjes maar ook met zout, want zout staat traditioneel model voor rijkdom en gastvrijheid.

wel voor gezorgd. Veertig keer overnachten ze in hun eenpersoons tentje, maar ook diverse keren in internaten en academies wat in deze tijd van het jaar mogelijk is vanwege de vakantieperiode.

Hartetijk welkom. En zo volgden er nog vele.

Rusland, land met twee gezichten Bij de Russische grens worden ze geconfronteerd met een overdaad aan bureaucratie. Gelukkig 

Een enorme menigte heeft zich verzameld om hen te verwelkomen. Er is ook een delegatie uit Moskou aanwezig, waaronder een aantal hoge politiemensen. “Vanaf nu zullen wij er voor zorgen dat jullie veilig en vlot door Rusland kunnen trekken” is de kern van de welkomstwoorden. Daar is geen woord bluf bij want tot aan Mongolië wijken de poli-


tiemensen geen moment van de zijde van de wielergroep. Zelfs ’s nachts wordt er gewaakt, zo nodig in een hotel. Niet alleen veiligheid is gewaarborgd, de verkeerspolitie zorgt dagelijks ook voor een vlotte doortocht. Die door Moskou spant daarbij de kroon. Een grote horde politiemensen is op de been om niets aan het toeval over te laten. Eén rijbaan is volledig vrijgemaakt voor de fietsers. “Ongelooflijk!” De bevolking in Rusland is kennelijk op de hoogte van deze bijzondere fietstocht want onderweg hebben ze veel bekijks. Siberië Uiteindelijk buigen ze af in de richting van het Oeralgebergte waarna ze Siberië binnen rijden en kennis maken met de TransSiberische spoorlijn. De te volgen route loopt er vlak langs.In de regelmaat denderen er treinen, vooral goederentreinen, langs

met soms wel 80 tot 100 wagons. Het brengt dag en nacht een oorverdovend lawaai met zich mee, maar eentonig is de weg zeker niet. Het beeld dat ze vooraf van Siberië hadden moet stevig bijgesteld worden. Helemaal niet saai en vlak, maar een rit door een prachtig heuvelachtig landschap met mooie natuur. In de schitterende stad Irkoetsk wanen ze zich zelfs in Zwitserland. Een ideale plek voor een rustdag waarbij het tegelijkertijd ook mogelijk wordt het onmetelijke Baikal meer met z’n gigantische voorraad water en op sommige plekken waterdieptes van wel 240 meter te bezoeken. “ En wat een aardige mensen.” Met de Russen hebben ze weinig op, ze voelen zich Siberiërs. “De Russen zitten achter bureau’s papieren in te vullen, maar wij werken”, is doorgaans de teneur in de gesprekken. Opmerkelijk is het vrouwen overschot. Maar liefst 70% is vrouw, van wie velen op zoek zijn naar een man. Het liefst pappen ze aan met een westerling in de hoop op een betere toekomst. Geen kans want de karavaan moet verder. Onderweg passeren ze kleinschalige nederzettingen, niet meer dan drie à vier huizen bij elkaar waarbinnen de rollen duidelijk verdeeld zijn. De oudste en jongste vrouwen blijven thuis om op de kinderen te passen. Een onderwijzer komt naar de nederzetting om de kinderen iets te leren en de rest gaat ’s ochtends op pad om te werken aan en bij de spoorlijn. Iedereen heeft zo z’n 

eigen verantwoordelijkheid voor een stuk spoorweg. In de doorgaans kleine dorpjes komen ze in aanraking met een ongekend gastvrije bevolking . Jan: “ Ze hebben geen cent te makken maar laten niets na om het je naar de zin te maken. Komen ze ‘s ochtends aanzetten met een mandje vol eieren een kopje melk en wat lente-uitjes voor het maken van een lekkere omelet. Loop je ’s avonds in een dorpje, springen er een paar vrouwen uit een auto met een zak vol groente en een pot zelf ingemaakte augurken.” Meest bizar is wel dat op een keer een konijn uit een auto gegooid wordt met het advies die onderweg vet te mesten zodat ze hem in Peking kunnen opeten. Ze spreken elkanders taal dan wel niet maar met handen en voeten lukt alles. Mongolië Siberië was mooi maar Mongolië mag er ook zijn. Ze rijden weer door een prachtig heuvelachtig landschap, eerst nog over asfaltwegen maar als ze de Gobi woestijn naderen gaat de weg over in een fietspad dat niet meer is dan een verhard zandspoor, een track. De weg is weliswaar flink aangehard maar wel bezaaid met geweldig veel, door de wind, opgestuwde zandribbels waardoor het fietsen er beslist niet plezieriger op wordt. Vooral de polsen worden enorm geteisterd. In dit bijzondere land is het paard vervoermiddel bij uitstek en het kan zo maar gebeuren dat, tijdens de koffiepauze, een man te paard halt houdt, van zijn paard afspringt en een kop koffie komt


meedrinken. Het land is dun bevolkt, verreweg de meeste mensen wonen in de hoofdstad Ulaan Bator. Heel apart is hun behuizing, in de zogenaamde Ger. Hij lijkt op een tent maar het is meer dan dat. Hij is makkelijk op te zetten en kan zelfs op het paard meegenomen worden, maar wat nog belangrijker is, hij geeft warmte in de winter en voldoende koelte in de zomer. In vijf dagen gaan ze door de woestijn. Volgens een vaste dagindeling maar wel met de nodige rustmomenten, vooral ook om de dorst te lessen. Naast koffie ontstaan zo de cola momenten. Hoe warm het was Intussen is de gemiddelde snelheid behoorlijk omhoog gegaan. Kennelijk krijgen de fietsers steeds “betere benen” want de gemiddelden lopen op van 18 tot 21 en in de bergen zelfs een keer tot 23 kilometer. Richting Chinese grens wordt het echter steeds warmer en als de weg omhoog gaat is er zelfs geen rijwind meer om voor verkoelende werking te zorgen. De temperatuur in het zand loopt op tot 50 en zelfs tot

55 graden en het water in de bidon is onderhand zo heet dat je er thee van zou kunnen zetten. Eten en drinken leveren zelfs problemen op.

door China weer met z’n allen op de fiets kunnen. Wonder boven wonder zijn er onderweg niet veel irritaties geweest.

Voor een vijftal mensen, onder wie Jan, is het op een gegeven moment niet meer te harden. Het vijftal stapt tijdelijk af en legt de laatste 200 km tot aan de grens met China met de trein af. Het wordt een emotioneel moment als ze elkaar weerzien en het voelt erg goed als ze het laatste stuk

Teamwork Bij de intervisietrainingen tijdens de voorbereidingsperiode is er goed op gehamerd dat ze een hecht team moeten vormen willen ze de klus klaren: “zonder elkaar red je het niet!” Kringgesprekken onderweg nemen soms kleine gevoeligheden weg en een evenwichtige taakverdeling heeft wellicht ook positief gewerkt. Elke dag is iemand anders dagkapitein en verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. China Zonder gids kom je China niet in. De groep treft het bijzonder met de hun toegewezen jonge gids Joey. Hij begeleidt hen ongehinderd naar het einddoel Beijing, waar ze volgens plan 6 augustus moeten arriveren. De ontvangst die hen
daar te wachten staat is overweldigend. Zowel internationaal als nationaal heeft de fietstocht veel aandacht gekregen. Iedereen lijkt wel op de hoogte te zijn van hun komst al lijkt het nog even moeilijk om op de plaats van bestemming te komen. Ze gaan allereerst naar de Ambassade waar talloze cameraploegen hen opwachten en waar ook Prins Willem Alexander aanwezig is. Hij onderhoudt zich een uur lang met de fietsers, maakt met iedereen afzonderlijk een praatje en blijkt goed van alles op de hoogte te zijn. Hij heeft op het laatste moment bij het IOC nog een horloge weten los te peuteren voor de geleverde prestatie.

Begeleiding door leden Olympische wielerploeg

Dat is nog niet het einde van de plechtigheden want ’s avonds maken ze hun opwachting in het “Holland Heineken House” waar de cheque overhandigd wordt aan Johann Olav Koss de grote animator van de actie “right to play”. Het bedrag dat overhandigd wordt is voorlopig, maar liegt er niet om: 100.000 Euro. Natuurlijk is de onvermijdelijke Erica Terpstra daarvan ook in volle glorie getuige. De tocht van onze fietsers heeft

zo veel aandacht gekregen dat de naamsbekendheid van Right to Play tussentijds stevig gegroeid is en tot een flinke toevloed aan sponsoren heeft geleid. Ook de partners van de fietsers zijn intussen gearriveerd en dat weerzien mag er natuurlijk na vier maanden ook zijn, hoewel, veel privacy is er niet bij want ze slapen met meerderen op een slaapzaal. Van de Olympische Spelen heeft Jan niet veel gezien. Er waren wel een paar mogelijkheden maar Jan besluit om wat meer rond te kijken in en om Peking. Bij de muur bijvoorbeeld waarbij de hulp van Joey weer goed van pas komt. De gids ontwijkt het drukst bezochte stuk van de muur en leidt hen naar een wat rustiger deel dat even mooi en indrukwekkend is. Om ruim baan te geven aan de nieuwe hoge flatgebouwen is heel wat kaalslag gepleegd. Toch hebben sommige stadsdelen hun authentieke karakter behouden. Zo zijn er nog een aantal aardig gerestaureerde hutongs bewaard gebleven. Deze hutongs zijn verzamelingen van een aantal gebouwen waar meerdere gezinnen wonen, maar waar ook winkeltjes en werkplaatsen zijn. De Chinezen hebben kennelijk wel oog voor wat aantrekkelijk is voor de toeristen en besteden daar aandacht aan. Volgens Jan een heel verschil met Rusland waar je met moeite een ansichtkaart vindt om van het zoeken naar de bijbehorende postzegel maar niet te spreken. Als het dan 10

eindelijk lukt en de kaart verstuurd wordt blijkt hij nooit overgekomen te zijn. Welkom thuis Bij de aankomst op Schiphol is er weer veel belangstelling, maar de ontvangst in Spoolde mag er ook zijn. Een in de haast opgericht actiecomité heeft niet tevergeefs een oproep gedaan. Heel wat buurtgenoten zijn uitgelopen om Jan welkom te heten. Ze vormen, samen met enkele leden van de wielerclub, langs de Meenteweg en Nilantsweg, een soort van erehaag wanneer Jan in de open landauer van Gerrit Zwakenberg, vergezeld door Willy en de twee naast hem wonende kleinkinderen de buurtschap komt binnenrijden. Wijkwethouder Cnossen is ook onder de aanwezigen en spreekt waardering en bewondering uit voor de geleverde prestatie. Honderd dagen op de fiets. Jan noemt het al met al een unieke ervaring maar vier maanden van huis is toch wel iets te veel van het goede. Tijdens ons gesprek onderstreept hij dat nog eens: “ Ik had het niet graag willen missen, maar ik doe het nooit weer!” Heeft zeezeiler Henk te Velde dat ook niet ooit beweerd?

Jan en Willie weer terug in Spoolde


Kleiland 15 IJsselmuiden Tel. 038 - 3312238 www.deklokdranken.nl IJsselmuiden@deklokdranken.nl

Gelegen in een bosrijke omgeving met prachtige wandelpaden en een schitterend uitzicht op de IJssel. Tevens een ruime parkeergelegenheid. De plaats voor al uw:

BRUILOFTEN - PARTIJEN DINERS - BARBECUES FONDUES - KOFFIETAFELS KOUDE BUFFETS - GOURMETS Ook bij u thuis of aan bedrijf

Familie Bakker - Krisman

UITSPANNING 'HET ENGELSE WERK'

Het Engelse Werk 4 - Zwolle - Telefoon 038 - 4217593 (bij de oude IJsselbrug Zwolle)


ingezonden

Reünie (oud) Spooldenaren

Rien Zwiersen

De één schrijft een stukje in de Papenacker, de ander leest het, een derde legt contact tussen de eerste twee, herinneringen aan de telefoon, dan valt het woord reünie en daarmee begon het.

Zo waren alle reacties, misschien dat er één of twee waren, die niet enthousiast waren. Iedereen die we konden traceren werd schriftelijk op de hoogte gebracht en uitgenodigd. Tweehonderdvijftig brieven gingen de deur uit. Honderdvijftig werden door ons bezorgd en honderd werden met de post verstuurd.

De twee werden er zes, de zes werden er twaalf en de laatste keer dat ze het succes gezellig met elkaar tijdens een etentje en een paar drankjes vierden waren er vierentwintig. Twee daarvan waren net 45 jaar getrouwd en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Herinneringen De dag zelf was een grote happening. Memories in het groot. Nog nooit ben ik op één dag zo vaak omhelsd, nooit kreeg ik zoveel kussen. En zo verging het iedereen. We hadden gedacht dat we op stille momenten iets moesten doen om die op te vullen. Finaal mis gerekend. Het was geen enkel moment stil. Een luid geroezemoes vulde ononderbroken de grote zaal, de kleine zaal en de tent en zelfs buiten was het goed te horen.

Opsporing verzocht Wat een klus. Een klus die ongeveer een jaar geleden begon. Iedere vergadering duurde drie keer zo lang als gepland door de vele verhalen en geschiedenissen uit het verre verleden. Uren werd er getelefoneerd en naar mensen gezocht. De lijst met namen en adressen werd langer en langer. Het zoeken naar de meisjes van vroeger was moeilijker dan naar de jongens. Meisjes van toen trouwden nog en verdwenen uit het zicht door de nieuwe namen die ze kregen. Vindt ze maar eens. Zoek maar eens naar de meisjes Lameijer, die nooit Lameijer hebben geheten, maar Meijer. Als Martien Visscher niet ooit een mevrouw Lameijer, een tante van de meisjes, had ontmoet in een bejaardenhuis in Zwartsluis en als daar niet mijn oudste nichtje had gewerkt, dan hadden we nooit een link gevonden. Een naam en een plaats is er, maar dan nog contact leggen. Gelukkig was er in Castricum een mevrouw die het geheime telefoonnummer van Sina doorgaf. Daarna liep het op rolletjes. Tuurlijk kwamen ze, ze bleven zelfs langer, fantastisch.

De gastvrouwen kweten zich geweldig van hun taken. Engelien en Herman van Assen stonden van begin tot eind tot ieders dienst. De stem van Hanneke van Vilsteren klonk als muziek in de oren. Henk Tuinman, Gerrit Zwakenberg en Roel Walgien verzetten, weliswaar op de achtergrond, geweldig veel werk. Zowel in de voorbereiding als bij de nazorg. Nazorg? Ja, er is sprake van nazorg. Op de dag zelf kon men intekenen voor de film van reünie, de film van 1952 en de dia(foto) show. Met medewerking van het Historisch Centrum Overijssel is het gelukt de PowerPoint versie van de foto´s om te zetten naar een film en deze samen met genoemde films op

Welkom door een gastvrouw Willy Boer

12


één DVD te zetten. Deze DVD wordt na betaling van € 10,00 op rekeningnummer 95.94.83.543, t.n.v. Jan Post, te Zwolle, onder vermelding van “DVD Reünie Spoolde” verstuurd aan alle veertig bestellers. Anderen die dit lezen kunnen door ook € 10,00 op de zelfde rekening over te maken deze DVD bestellen. Naam en adres svp niet vergeten.

O ja, en nog even dit. Er gaat een gerucht door Spoolde dat de organisatoren op kosten van de reünisten een feestje hebben gebouwd. Alleen dat van dat feestje berust op waarheid, maar op eigen kosten. En gezellig was het, héél gezellig, maar dúúr! Tot slot We hebben een lijst met namen en adressen van ca. 250 Spooldenaren. Wie iemand zoekt kan mij even bellen of mailen. Met toestemming van de gezochte zal ik de gewenste informatie geven (☎ 0314-661979 / Danmarin@xs4all.nl).

Was dat alles? Nee er wordt nog heel intensief nagedacht. Misschien willen de reünisten elkaar wel vaker zien? Misschien zijn er Spooldenaren van een jongere generatie die een reünie ook wel leuk zouden vinden? Misschien kunnen we één keer per jaren samen feest vieren? Nu de vakanties voorbij zijn kan er meer tijd vrijgemaakt worden om iets te organiseren. De twaalf zijn er druk mee bezig. Wie weet wat er nog meer gaat gebeuren.

Het organisatiecommité met partners tijdens het bewuste feestje.

Gemeente…. bedankt ! Rest ons nog om de vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle, wethouder, wijkmanager en wijkbeheerder te bedanken voor hun medewerking en financiële bijdrage en ook nog de aanvullende bijdrage toen bleek dat door de overweldigende belangstelling op het laatste moment een tent gehuurd moest worden. Gemeente, u heeft door deze bijdragen de reünie mogelijk gemaakt en op deze manier meegewerkt aan het succes. Anderzijds is door het hele gebeuren onze buurtschap en ook de gemeente Zwolle zeer positief in de publiciteit gekomen .. dat is ook wat waard. Over het vervolg in de komende jaren zult u ongetwijfeld horen. Hoe….. dat weten we nog niet, daar werken we aan. Namens de werkgroep ‘Reünie Spoolde’, Aart Borst.

Ook fotoalbums werden meegebracht

Alle foto’s reünie via www.buurthuisspoolde.nl

13


Zalkerveerweg 4 8042 PL Zwolle 06-14642726 www.salondiane.nl

Voor al uw gewasbescherming Huidverbetering Anti-ageing Acne behandelingen Fruitzuur behandeling 100% Minerale make-up Pedicure

G.J. van Weeghel Meenteweg 7-2 8041 AT Zwolle Tel: 038-4239200 Mob: 06-25054717


van het buurthuis

Functiewisselingen binnen het bestuur

Mieke Gr端newald / Karin Hutten

Na de extra ledenvergadering in maart j.l. zijn er weer enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. De vacature bij de ouderengymnastiek, die is ontstaan doordat ik gekozen werd als secretaris, is inmiddels opgevuld. Mevr. Wil van Heerde van de Oude Veerweg nr. 12 heeft die taak op zich genomen.

op deze functie te wijzen. Degene die de nieuwe penningmeester aanbrengt kan rekenen op een kleine attentie.

Verbouwing kleine zaal Als u de Peperbus goed heeft gelezen, heeft u kunnen zien dat de aanvraag voor de vergunning voor het verbouwen van de kleine zaal inmiddels op het Stadskantoor is beland. Er is nog genoeg te doen maar de eerste belangrijke stap is gezet.

Samenstelling van het bestuur Jeanette van Saaze, Zalkerveerweg 7: voorzitter Mieke Gr端newald, Beukenallee 22-1: secretaris Karin Hutten, Meenteweg 2 : penningmeester Harm Huisjes, Beukenallee 35: algemeen lid Hans van Weeghel, Meenteweg 9-4: vertegenwoordiger van de Oranjevereniging Sabine Wevers, Kastanjestraat 59: vertegenwoordiger Stichting Instuif Spoolde Athur Koch, Nilantsweg 41: vertegenwoorder Tafeltennisvereniging Martin Bredewold, Ruiterlaan 25: vertegenwoordiger Kaartclub Wil van Heerde, Oude Veerweg 12: vertegenwoordiger Ouderengym

Meer informatie is te krijgen bij Karin Hutten, Meenteweg 26, tel.454 6817 of karin.hutten@ home.nl.

Nieuwjaarsreceptie en algemene ledenvergadering De Nieuwjaarsreceptie is gepland op zaterdag 3 jauniari 2009 en de algemene ledenvergadering op 4 maart 2009. Probeer deze dagen vrij te houden.

Vacature penningmeester Buurthuis In maart volgend jaar komt de functie van penningmeester in het bestuur van Buurthuis EbenHa谷zer vacant. Wij roepen ge誰nteresseerden op zich te melden voor deze functie. Het werk bestaat voornamelijk uit het deelnemen aan de bestuursvergaderingen en het voeren van de administratie. Dat laatste bestaat uit het betalen van de rekeningen en versturen van rekeningen (ongeveer een uurtje per maand) en het opstellen van de jaarrekening; daarnaast wat zaken als het invullen van de subsidieaanvraag naar de gemeente en dergelijke. De functie is leuk voor iedereen die graag wat in of voor de buurt doet, of die het belangrijk vind dat het buurthuis behouden blijft voor de buurtbewoners en onze verenigingen. Ook roepen we jongeren op om te reageren, een dergelijke functie staat erg goed op je CV en is goed voor je loopbaan. Wellicht dat je iemand kent die geschikt zou zijn voor deze functie. Help ons dan door hem of haar 15


ingezonden

Wat een beuk zoal ziet... Zaterdag 16 augustus 2008 Lief dagboek, Vandaag was een bijzondere dag, maar daarover later meer! Zoals je weet gebeuren er de laatste tijd nogal veel dingen in de Beukenallee. Zo heb ik je een tijd geleden al verteld over de onderhandelingen die een aantal straatbewoners zijn aangegaan met de gemeente Zwolle over de overlast van de IJsseltoren. Ik moet zeggen, ik heb er ook niet veel plezier van. Eerder was ik nog het hoogst in de straat, nu moet ik die twijfelachtige eer laten aan een glazen zuil van zo’n 95 meter hoog! Vogels zien me bijna niet meer staan, alleen die verhipte duiven frequenteren me nog! Dit tot groot verdriet van de autobezitters in de straat. Bovendien krijgt de IJsseltoren nu ook nog concurrentie van het architectonische bouwwerk van Electrabel. Maar ik wil niet zeuren, anders kom ik weer over als een oude treurwilg en dat past een jonge Beuk niet! Zoals gezegd, vandaag was een bijzondere dag. Al mijn vrienden en ik waren onder de indruk van de samenwerkende bedrijvigheid in de straat. Overal kwamen de mensen uit hun schulpjes en hielpen elkaar met het klaarzetten van tafels (mijn arme gesneuvelde broers uit verre landen), stoelen (geofferd uit het regenwoud), het ophangen van sfeerverlichting (dan kon het daar in elk geval niet aan liggen!) en meer van dergelijke onbegrijpelijke menselijke activiteiten. Er werd zelfs geveegd! Dat hadden we al heel lang niet meer gezien! Als pièce de resistance werden aan weerskanten groene netten gespannen. Mag je raden

Beukje

hoe en waaraan ze vast werden gezet! Mijn vriend van hiernaast heeft nog steeds last van de hard ingeslagen spijkers in zijn bast! Maar over de mensen kan je wel zeggen dat er sprake was van saamhorigheid. Er was niets te merken van verschillende achtergronden, overtuigingen, milieus of uitbetalingen. En dat was goed om te ervaren!

tuele onderhandelingen, naar wij denken. Want het gerucht wil dat er na deze nog een drietal torens aan de horizon zullen verschijnen. Maar dat heb ik ook alleen maar van horen zeggen tijdens de straatbarbecue… Dat één van de twee gezinnen ook nog heel lekker Oosterse specialiteiten kan klaarmaken lieten de bewoners zich maar al te graag welgevallen. Tot middernacht was het nog gezellig. Iedereen had met iedereen gesproken, over van alles en nog meer. Alle tongen waren goed los geweest en de laatste restjes van het ijs, waarmee het fantastische feest was afgeslo-

Om 18.00 uur werd een grote (!) metalen bak in de vlam gezet. Met bijna 70 mensen kon er naar hartenlust gegrilld, gebakken en gedraaid worden op bijna 4 m² grillplaat. Van hierboven had ik een geweldig uitzicht over alle lekkers dat er in grote hoeveelheid aanwezig was. Er waren salades, sauzen, veel vlees natuurlijk, stokbrood (al konden sommigen die niet vinden!) en dit alles gelardeerd met heerlijk bier, wijn, frisdrank, koffie en thee! De muziek was waarschijnlijk nog tot in de Meenteweg te horen. Het was duidelijk dat iedereen het naar het zin had. Bovendien bespeurde ik, bijna onopvallend in de menigte, een aantal nieuwe gezichten. Twee gezinnen hebben het op zich genomen om twee in minne geraakte huizen in de straat op te knappen of helemaal te renoveren. Hulde! Hiermee versterken de mensen hun positie bij de gemeente in even16

ten, lagen te smelten in de bakken. Het vuur van de barbecue smeulde nog na toen het om half één echt weer helemaal stil was in de straat. Enige getuigen van het geheel waren wij, mijn vrienden en ik. Die tot het volgende jaar weer traditioneel de straat voorzien van schaduw, zuurstof en gezelligheid. Ik zie er nu al naar uit! Liefs, Beukje PS. Ik weet geen namen, maar een aantal mensen was driftig aan het organiseren, versieren, muziek draaien, eten bereiden, foto’s maken, slepen met spullen… Wij danken hen allen voor het mooie feest!


vereniging

Over de vitaliteit van een oudje

Pier Karenbeld

(Achter de schermen van het Spoolderfeest). De “Oranjevereniging Spoolde” bestaat dit jaar al 95 jaar. In al die jaren (de oorlogsjaren uitgezonderd) is geprobeerd op eigentijdse wijze feest te vieren. Zo ook dit jaar. Een extra dag zelfs. Het Spoolderfeest liep als gesmeerd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar vergis je niet. Intussen is er bergen werk verzet. Een kijkje achter de schermen.

Hoewel het al kort dag is komt het alsnog van de grond.

Draaiboek Met zo’n lange geschiedenis hoeft het wiel natuurlijk niet elk jaar opnieuw uitgevonden te worden. Er is een draaiboek, een goede leidraad die veel overbodig werk helpt voorkomen, maar toch! Een dergelijk draaiboek zou tot sleur kunnen leiden en mogelijk weinig ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Neem nou dit jaar, een jubileum jaar. “Is het niet aardig om dit jaar voor onze leden eens een barbecue organiseren”, brengt één van de bestuursleden in. Zijn voorzet wordt ingekopt, er wordt een commissie gevormd om dit verder uit te werken. En met succes. Maar liefst 225 leden doen zich in een sfeervolle omgeving tegoed aan een goed voorziene maaltijd.

De achtkamp Jaren geleden is besloten een achtkamp in het programma op te nemen. Diverse straten strijden met hun teams tegen elkaar. Een beetje rivaliteit zou wellicht wat meer leven in de brouwerij brengen, was de achterliggende

Aanvankelijk leeft de gedachte in dit lustrumjaar niks extra’s te doen en alle energie in te zetten op het vijf jaar verder liggende honderd jarig bestaan, maar oud-voorzitter Anton van Weeghel trekt aan de bel om het huidige bestuur er op te wijzen dat er toch een zekere traditie bestaat om eens in de vijf jaar een soort van revue neer te zetten.

In september beginnen de voorbereidingen al. Het uit 15 leden bestaande bestuur komt nagenoeg elke veertien dagen bij elkaar en binnen niet al te lange tijd gaan de diverse commissies aan de slag om aan hun activiteit vorm te geven.

Achtkamp in 1995 met jurylid Rikus Bendijk.

gedachte en die gedachte bleek juist, Het leidde tot een behoorlijke opleving van het zomerfeest en nog steeds werkt het concept naar behoren. Allerlei zaken er om heen verhogen de feestvreugde. Spandoeken, sponsoren, strijdkreten ontbreken daarbij niet en het spektakel wordt met veel plezier door heel wat toeschouwers gadegeslagen. De strijd wordt zeer serieus genomen en de resultaten op het scorebord worden dan ook nauwgezet gevolgd. 17

Sketches Vroeger telden ook de punten mee die met de sketch in het avondprogramma waren behaald maar dit onderdeel is er nu van losgekoppeld. Elk jaar wordt er weer een thema gekozen voor de avondbijdragen. De keuze daarvoor is een zaak van de deelnemende teams zelf. De deelnemende ploegen evalueren in ’t najaar het voorgaande optreden en kiezen gezamenlijk een nieuw thema dat ongeveer half februari bekend is. Sommige teams maken er behoorlijk veel werk van en leveren een mooie bijdrage aan het begin van de slotavond. Verdere invulling Langzamerhand komt de verdere invulling en de organisatie daar om heen tot stand. Zo zijn ze op zoek geweest naar een band voor de zaterdagavond. Dat doe je niet klakkeloos, daarvoor moet je ergens eerst luisteren en dat ergens kan soms ver van huis zijn. Voor de vrijdagavond is er weer andere muziek nodig, meer afgestemd op de jeugd. Er wordt een diskjockey vastgelegd. Meestal gaat de fietstocht daar aan vooraf. Daarvoor zijn weer andere mensen in de weer. Steeds preciezer wordt het draaiboek bijgesteld. Het is bijna zo ver De week voordat het feest kan los barsten moet er nog heel wat gebeuren.


Op het feestterrein moet de grote feesttent opgezet worden. Het voltallige bestuur is daarbij aanwezig, vaak nog aangevuld met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het is een soort van vast ritueel waarbij het natje en droogje niet ontbreekt. Tegenwoordig gaat het opzetten van de tent heel wat makkelijker dan vroeger. Nu wordt er gewerkt met aluminium palen terwijl vroeger houten palen in de grond geslagen moesten worden. De grondboor was daarbij onmisbaar.

vloer wat gezelliger te maken. De verlichting wordt aangebracht en er wordt verwarming gehuurd om de kou buiten de deur te houden. Geen overbodige luxe naar later blijkt. Dit jaar komt er dan ook nog een extraatje bij; er moet een decor gebouwd worden, passend bij de toneelvoorstelling en ook dat komt perfect in orde. Het bestuur is samengesteld uit een goede mix van denkers en doeners en dat leidt er toe dat vrijwel alles in eigen beheer plaats vindt. Zelfs de elektriciteit is tegenwoordig in eigen beheer want

Het aanbrengen van de verlichting is al een act op zich.

wordt geen stageld voor betaald, maar er wordt wel een tegenprestatie verwacht. Tijdens de kinderspelen krijgen de kinderen gratis patates en ijs.

Her opzetten van de aluminium palen kost ook nog de nodige inspanning.

Dan volgt de inrichting. Het merendeel van de inventaris ligt opgeslagen achter het buurthuis. Zo kan het podium dat uit allerlei stukken bestaat nu opgebouwd worden. Ook de bar wordt gemonteerd en her en der verschijnen sta-tafels. Uit Genemuiden wordt een stuk afvalvloerkleed gehaald om de

men beschikt sinds kort over een krachtstroomkastje. Alleen voor het geluid is iemand van buitenaf. En dat naar volle tevredenheid. Al jarenlang dezelfde man die prima ingaat op de verschillende wensen. . Naast de feesttent is er nog plaats voor de patates kraam. Er 18

Rondom de bar Intussen is er veel drank ingekocht, heel veel zelfs want er wordt flink ingenomen en dat komt de exploitatie van de feesten wel ten goede. Het bargebeuren vraagt nog om een hele organisatie. Er wordt een rooster gemaakt voor alle dagen en tijdens het uitserveren zijn de zaken goed geregeld. Er is een goede taakverdeling. Het merendeel van de barmensen bestaat uit leden van de OV en hun partners maar elk jaar zijn er ook weer de nodige vrijwilligers die een helpende hand bieden. Elke avond moet de tent weer afgesloten worden. Dat wordt een latertje voor de bestuursleden die daarvoor aangewezen zijn.


vereniging

Ook moeten per avond enkele mensen de BOB zijn om in geval van calamiteiten achter het stuur te kunnen kruipen. Gelukkig bleven dit jaar echte incidenten uit, hoewel enkele bezoekers van buiten af op enig moment nog wat onrust probeerden te zaaien. Het werd in de kiem gesmoord. Dan zijn er altijd weer mensen die gratis de feesttent binnen willen komen. Voor leden is het gratis maar niet-leden moeten betalen en dat vraagt van een aantal bestuursleden permanente oplettendheid. Dit jaar schonk de OV ook extra aandacht aan het alcoholbeleid. Jongeren onder de 16 jaar kregen een rood bandje om hun arm wat betekende dat alcohol voor hen taboe was, in tegenstelling tot de jongeren die een groen bandje kregen. In geval van twijfel werd om een identiteitskaart gevraagd. Er zijn bestuursleden die de hele week vrij nemen, niet alleen vanwege de drukke werkzaamheden maar ook omdat het voor hen echt feest is.

de slotavond. In een afgeladen feesttent wordt het Spoolderfeest luisterrijk afgesloten. Elk jaar treffen we op de zaterdagavond ook heel wat oud-Spooldenaren. Mede een bewijs dat het feest nog springlevend is. Als alle feestvierders weer naar huis zijn blijft er een tent achter die de volgende dag benut wordt voor een kerkdienst. Nazorg Uiteindelijk moet de tent ’s maandags weer afgebroken moet worden. Het feestterrein, al jarenlang beschikbaar gesteld door Gerrit Zwakenberg, moet natuurlijk ook netjes achtergelaten worden. Diverse attributen worden weer opgeslagen om volgend jaar weer voor handen te zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar enkele maanden later beginnen de eerste beschietingen voor het volgende feest al weer.

Zaterdag Als de zaterdag aanbreekt wacht er een volledig dagprogramma. Zaterdagochtend de kinderspelen. Met veel zorg is er een aantrekkelijk spelletjescircuit voor de kinderen uitgezet en zowel ouders als kinderen beleven er veel plezier aan. ’s Middags de zeskamp waarvoor met een jury die z’n taak zeer serieus neemt en niet te vergeten een materiaalcommissie die zorg draagt voor het juiste materiaal op de juiste plek. De bijdragen op het toneel vormen de inleiding op een daveren19

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar hopelijk is al lezend duidelijk geworden dat er aan het jaarlijkse zomerfeest heel wat vast zit. Dank en waardering zijn hier zeker op hun plaats. Nawoord Eigenlijk is de naam Oranjevereniging niet de juiste dekmantel voor alle activiteiten die deze vereniging onderneemt. Rondom 30 april wordt er weliswaar een activiteit voor de jongste kinderen georganiseerd maar verder heeft de OV meer de functie van een wijkvereniging die naast het Spoolderfeest nog veel meer organiseert, zoals daar zijn: fietstochten, een dropping, bingo, het Sinterklaasfeest een toneelavond en een survivaldag. Opvallend ook dat er voor elke doelgroep wel iets is. Daar moet je wel lid van zijn (worden)!


team Katerveer

“Viva Katerveria”

Sabine Wevers

Je kan hem ongetwijfeld nog meezingen: “we zijn er weer bij en dat is prie-hie-ma, vi-va kaaaaa-terveria……” Afgelopen Spoolderfeest galmde dit bekende deuntje over het feestterrein. Ze staan bekend als de Bühnebeesten van het feest der feesten en ook de achtkamp gaat wonderbaarlijk goed. Wat is het geheim van dit team en waarom raakt ook dit jaar niemand over hen uitgepraat? Lees mee en duik mee in de fantasie wereld van…..Team Katerveer!

het jaar 1998 en 2000 nam Arjan Hendriks de leiding op zich van het inmiddels veel besproken team. Hierna kwamen naar eigen zeggen de gouden jaren van team Katerveer…….. Het team groeide en groeide en barstte in 2007 bijna uit haar voegen, toen de leden-teller op twintig stond. Er werd een heuse ledenstop afgekondigd, uiteraard met uitzondering van aanhang van de huidige leden.

Historie Als je menig Spooldernaar vijftien jaar geleden zou hebben verteld dat team Katerveer in de 21e eeuw succesvol zijn, zou je compleet voor gek worden verklaard. Was dit toentertijd niet het team met al dat losgeslagen, provocerende jeugdige tuig, dat meer om bier gaf dan om succes op het podium? Waren ook zij niet diegenen die bekend stonden om hun keet met alcoholzucht? Juist, we hebben het over hetzelfde team…. maar wat de meeste mensen ongetwijfeld zijn vergeten is dat team Katerveer ooit is gestart met gedegen volk.

Hoogtepunten Wie diep in zijn of haar zaterdagavond-geheugen graaft herinnert zich vast nog wel een Oscaruitreiking en een podium vol met rook, toen team Katerveer in de huid van de Ghostbusters dook. De laatste jaren zijn ze echter meer bekend van hun enorm doordachte, dubbelzinnige stukjes met de nodige flauwe humor en vunzigheid. Één keer raden waar Spoolde het hardst om lacht…… Denk bijvoorbeeld aan Monica Lewinski, het eerste homohuwelijk in Sesamstraat tussen Bert & Ernie, de toverdoos, reclame voor doorzichtige burka’s, de trekker-trek, een zelfopblaasbare opblaaspop, fistducking en natuurlijk clowntje Pipi!

Vermoedelijk bestaat team Katerveer zo’n vijfentwintig jaar en is Herman van Assen (van de Katerveerdijk) in de beginjaren captain geweest. Hij had o.a. de ouders van enkele huidige leden onder zijn hoede, zoals dhr. & mevr. Dunnink en Ten Klooster. Op een gegeven moment stond een nieuwe generatie te popelen om de kinderspelen in te ruilen voor de grotemensenspelen en kreeg team Katerveer nieuw leven ingeblazen. Aanvankelijk bleef Herman van Assen captain, maar hij droeg uiteindelijk het stokje over aan Sabine Schilder, toen nog Ymker. Vele jeugdige Spooldernaren met hun aanhang passeerden de revue en het verloop van de leden was groot. Tussen

Zelfopblaasbare opblaaspop Jasper

Dat alleen seks niet verkoopt wist team Katerveer al lang, vandaar dat ze het op een gegeven moment ook over een andere boeg hebben gegooid. De nieuwsflits, Islaminaat, koffiekameel, oude-koe-uitde-sloot, nou-brekt-mie-de-klomp, schoonspringen, Nordic Zwalking en ei-sprong-springen sloegen dan ook in als een bom. Team Katerveer in 2007

20


gen feest te hebben gevierd is het eerst tijd voor de achtkamp. Aangezien bier drinken de enige tactiek van team Katerveer lijkt tijdens de achtkamp, sla ik dit verder over…….. De tent stroomt langzaam vol op zaterdagavond, de eerste stukjes komen ten tonele en team Katerveer maakt zich op voor een fantastische show. De laatste zenuwen worden achter het podium weggedronken en dan is het altijd weer martelen met de veel te grote, doch onmisbare en soms hilarische decorstukken. Team Katerveer wordt aangekondigd, de gordijnen gaan open en dan…..S h o w t i m e ! Met de nodige adrenaline, blik op oneindig en de nodige ervaring vliegen de minuten voorbij en staan ze te stralen op het podium. Wanneer het applaus losbreekt en de gordijnen weer sluiten, stuiteren de teamleden van het podium en wordt het tijd voor nog meer spanning……..Het zijn gezellige, feestelijke maar slopende minuten, want wanneer komt de prijsuitreiking? Zodra Jan van Assen door de speakers “bounct” komen de teamleden bijeen en staan ze samen peentjes te zweten…… en als dan duidelijk wordt dat ze, zoals afgelopen jaren, de eerste prijs hebben gehaald barst het feest los en wordt de hoofdprijs linéa recta ingewisseld voor muntjes. De rest van de avond laat ik graag aan uw eigen verbeelding over…….

“Oude koe” op het toneel

Magistrale voorbereiding Alhoewel niet alle geheimen worden prijsgegeven, is team Katerveer de beroerdste niet. Zij zijn best bereid om een klein tipje van de spreekwoordelijke sluier op te lichten. In januari beginnen de kriebels volgens een insider al weer te komen. Wanneer zal de eerste captain vergadering zijn en wanneer wordt het thema bekend gemaakt zijn vragen van alle dag. Zodra het thema van de zaterdagavond is uitgelekt begint de molen te draaien en is het tijd voor een meeting. De eerste vergaderingen zijn übergezellig, de filmpjes van afgelopen jaren worden nog eens bekeken en wederom ligt het hele team op de grond van het lachen. Hoe je het ook wendt of keert, ze blijven het hardst om hun eigen grappen lachen. Het ene jaar is het concept binnen een paar vergaderingen af en het ander jaar moeten subgroepen zich over moeilijke kwesties buigen Uiteraard komen ze regelmatig bij elkaar om de stand van zaken door te nemen. Dit gaat natuurlijk gepaard met een enorme lompheid en met gruwelijke ideeën die het daglicht echt niet kunnen verdragen. Gelukkig heeft het team de beschikking over enkele mensen met wat normen en waarden, waardoor de stukjes net iets netter en zelfs toonbaar worden.

Afterparty Omdat onze schatjes van het Katerveer anders in een diep zwart gat vallen, wordt er ieder jaar ook een afterparty georganiseerd. Uiteraard is dit ook in het kader van de teambuilding. Er wordt geëvalueerd, teruggekeken op de act en enorm veel gelachen, dom geouwehoerd, gegeten, gedronken en jawel gezongen: We waren erbij en dat was prie-hie-ma, vi-va kaaaaaterveria……”

Can’t wait for saturdaynight Zodra de feesttent in de lucht wordt gehesen en de eerste deuntjes van het terrein komen is iedereen in opperste staat van paraatheid. Is het decor klaar, hebben we alles en waar is de schmink gebleven zijn een paar van die vragen die doorlopend worden gesteld. De zaterdagavond nadert, maar na twee da21


van de vereniging

Kaartvereniging Spoolde

Martin Bredewold

Terwijl het nieuwe seizoen alweer is begonnen ben ik u de eindstanden van de afgelopen competitie nog verschuldigd.

Kaartagenda seizoen: 2008/2009 Dinsdag 2 September Openingsavond. Dinsdag 23 September Dinsdag 14 Oktober Dinsdag 4 November Dinsdag 25 November Dinsdag 16 December Kerstkaarten Dinsdag 13 Januari Dinsdag 3 Februari Dinsdag 24 Februari Dinsdag 17 Maart Paaskaarten Dinsdag 7 April Dinsdag 28 April Afsluitingsavond van het seizoen.

Ditmaal waren het de heren die er bij het klaverjassen met de prijzen vandoor gingen. Hans Over kwam als uiteindelijke winnaar uit de bus, met een gemiddelde van 4995 punten per avond. Een prima prestatie van Hans omdat hij slechts 9x aanwezig was en daardoor geen partij kon laten vallen. Nummer 2 werd Hendrik Jan van Assen met een gemiddelde van 4825 punten, de nummer 3 van het afgelopen seizoen was een oude bekende uit de Top 3 van de afgelopen jaren, namelijk Ton Askamp. De laatste 3 seizoenen is hij bovenin de ranglijst te traceren, ditmaal met een gemiddelde van 4816 punten.

We kaarten ook dit seizoen 11 maal voor de competitie waarvan de 9 beste resultaten zullen tellen voor de eindstand. Helaas heb ik geen reactie gehad op mijn voornemen om een kaartcursus te organiseren.Wel konden we in de loop van het seizoen 2 nieuwe leden bij de hartenjagers verwelkomen, te weten Mevr. Barneveld en Mevr. Scholing. Hopelijk zijn ze ook dit seizoen weer van de partij.

Ook bij het hartenjagen een winnaar die geen partij kon laten vallen, omdat zij ook, net als bij de klaverjassers, 9x aanwezig kon zijn. Roelie Witteveen was degene die hiervoor verantwoordelijk was en met de eerste prijs aan de haal ging. Haar gemiddelde per avond was 29 punten. Tweede werd één van onze nieuwe leden, Ton de Vries met een minieme achterstand van 4 punten per avond. Derde werd Anne Mensink op een achterstand van slechts 5 punten per avond. De Kaartagenda heeft al in de vorige editie van de Papenacker gestaan, maar het kan geen kwaad om hem nogmaals onder uw aandacht te brengen:

De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen is alweer achter de rug en net als voorgaand jaar is het Reinier Eikenaar die de eerste plaats inneemt. Herman Kamerman is bij de hartenjagers met een score van 0 punten de te kloppen man. Houd de kaartagenda in de gaten en hopelijk tot op één van de komende kaartavonden.

OUDERENGYMNASTIEK SPOOLDE

Jan Knol

oefent om daarna een een half uurtje gezellig koffie te drinken. Vind jij het ook belangrijk om fit en lenig de winter door te komen, of heeft jouw lichaam behoefte om geregeld goede oefeningen te doen? Kom dan gerust een langs. We beginnen elke woensdagochtend om tien uur. We hebben een leuke groep, maar er kunnen er best nog een paar bij.

Het is weer herfst, dat betekent dat ook in Spoolde het verenigingsleven weer aan een nieuw winterseizoen is begonnen. Zo is ook de ouderengym weer van start gegaan. We zijn met frisse moed begonnen om ook in deze winter lijf en leden weer fris en lenig te houden. Elke woensdagochtend wordt er in het buurthuis weer actief op therapeutische basis aan de conditie gewerkt. We hebben een gezellige groep die een uur goed

Tot ziens op woensdagmorgen in ons buurthuis! 22


Voor de dijkverlegging

fotopagina

Kop

Henk Tuinman

23


Anita Weggemans, Hans van Weeghel, Paul Wolters en Roel Walgien

Spoolderfeest 2008

In het kader van het 95-jarig bestaan van de Oranjevereniging Spoolde werd er dit jaar een dag extra feest gevierd.

Woensdagavond, toneelavond “Wat een smiesterd” zo heette het toneelspel dat onder bezielende leiding van Henk Heres werd opgevoerd. Die avond was de tent zeer goed gevuld en de regenwolken ook. De verwachtingen waren hoog gespannen toen het doek openging. Je waande je in een kantoor. Even later bleek dat dit het gemeentekantoor was van Relus (Flip van Gerner), wethouder van een mooie kleine gemeente, vergelijkbaar met Spoolde. Relus was voordat hij wethouder werd postbode geweest. Dit denkt hij weer te zijn als hij een enorme dreun tegen zijn hoofd krijgt. Hij heeft problemen met Geertje ,een kale kakmadam, (Margreet van de Vegte) en haar zeer volgzame echtgenoot Jenne (Anton van Weeghel). Zij hebben last van het kraaien van een haan, de repetities van de blaaskapel en het luiden van de klokken. Geluiden die bij zo’n kleine gemeenschap passen. Het publiek genoot want, men had Anton nog nooit zo volgzaam gezien. Lodewijk (Jan Willem Tobsvoort), de voorzitter van de blaaskapel, wordt woedend als hij hoort dat zijn haan een kopje kleiner zal worden gemaakt en dat de blaaskapel niet meer mag repeteren. Relus kan zich van die uitspraken niets meer herinneren want, hij heeft immers een klap voor z’n kop gehad met een bijl. Siep de gemeentebode ( Dick Kluiver) een “vrijgezellige” smiesterd, een praatjesmaker die de na een paar borrels iedereen laat schrikken met zijn leugens. Hij loopt Marion (Joyce Flierjans) de secretaresse van de wethouder voor de voeten. Deze Marion heeft voor hem een contactadvertentie gezet met “per ongeluk” de foto van Relus. Zo is het drama al bijna compleet en levert ‘t veel vermakelijke scènes op. Jans (Gerrie Eikenaar) komt te pas en te onpas het kantoor binnenvallen. Deze winkelierster is gek op roddels en daardoor een gemakkelijke prooi voor Siep. Alle leugens die hij vertelt, gelooft zij direct en gaan binnen de kortste keren het dorp rond. De klucht wordt compleet met Zoetebier (Alex Schilder), Alex kan als Zoetebier uit zijn dak gaan in zijn outfit met 24


zijn te korte strakke broekje en te gekke bril, een professor tussen aanhalingstekens, een wereldvreemde vrijgezel. En dan Roefie (Maureen Weggemans) de vrouw die op de contactadvertentie afkomt. Zij probeert het aan te leggen met Relus wiens foto zij immers gezien heeft. Tot grote woede van Annie (Willie Plette) geliefd echtgenote van Relus. Marion, die inziet dat ’t sturen van de foto van Relus een slecht idee was, moet deze chaos weer rechtbreien. Anders raakt zij Siep niet kwijt en dat was toch haar doel. Zoetebier valt als een blok voor Roefie en haar zoenen. Eind goed, al goed vormen zij een stel. Er volgt een ontknoping met een eerlijke Siep, een wethouder die zijn geheugen weer terugkrijgt (door tweede klap) en Jenne en Geertje gaan van het platteland houden. Het publiek gaf een daverend applaus voor deze spelers die zich zelfs door een onweersbui niet van de wijs lieten brengen. En dan te weten dat dit stuk in korte tijd is ingestudeerd. Zonder souffleurs (Willem Hollander, Jan Borst) en de grime (Wil Adams) zou dit niet zijn gelukt. Misschien zien we over 5 jaar weer zo’n stuk.

Donderdag ballonwedstrijd Onder begeleiding van de voorzitter werden de kinderen meegenomen naar het feestterrein, alwaar de vele kleurrijke ballonen gezamenlijk werden opgelaten. Er zijn in totaal ± 50 ballonnen de lucht ingegaan. De ballonnen dreven richting Twente en Gelderse Achterhoek. De ballon, die het verst kwam lag in Duitsland bij de plaats Dorsten. Er werden 14 kaartjes teruggezonden. De winnaars 1, 2 en 3 kunnen hun prijs afhalen bij GerJan Esselink – Meenteweg 13. De uitslag vindt u elders op deze pagina.

Uitslag ballonwedstrijd Naam

Locatie ballon

Afstand

1

Machtelt Jepma

Dorsten - Duitsland

132 km

2

Brenden Antonisse

Hengelo (OV) Spreeuwenstraat

68,3

3

Julius van Weeghel Hengelo (OV) Wolter ten Catestraat

67,6

4

Jelle Kanis

Bentelo - Katiersweg

64,3

5

Sem v.d. Weerd

Bentelo - Katiersweg

64,3

6

Noa v.d. Weerd

Bentelo - Katiersweg

64,3

7

Jens Walgien

Ambt Delden – Platenkampsweg

63

8

Joey Sven Pierik

Delden

61,3

9

Hadassa Spakman

Ambt Delden – Krude- 60,4 rsweg

10

Isa Peters

Goor

56,6

11

Leroy van Weeghel

Lochem

55,4

12

Douwe Wolters

Laren (GLD)

55,4

13

Sven Walgien

Markelo - Rietdijk

48,9

14

Ilse Esselink

Bathmen

40,4

Donderdag barbecue Vanwege het jubileum werd alle leden van de Oranje Vereniging een barbecue aangeboden. Er hadden zich zo’n 225 leden opgegeven. De tent was gezellig aangekleed, waardoor er direct al een goede sfeer ontstond. De barbecue verliep in goede harmonie. Er werd volop bijgepraat en er werd smakelijk gegeten. De leden hadden de keuze uit verschillende soorten vlees en salades. Dit werd door iedereen erg op prijs gesteld. De mensen gaven aan, dat ze het erg leuk vonden om met overige leden onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten. Kaarten / darten Na de barbecue was er voor leden en niet-leden gelegenheid voor het leggen van een kaartje en deel te nemen aan het jaarlijks terugkerende darttoernooi. Diverse deelnemers lieten zich inschrijven voor de beide toernooien. Het kaarten was na vele jaren van afwezigheid weer terug in de tent.

Aantal ± Km. Kortste route lopen mbv Google Maps

25


Saturdaynight!

Sabine Wevers

Dit bleek een schot in de roos. Ook het dart toernooi mocht zich weer verheugen op veel deelnemers. Het werd een spannend toernooi, waar werd gespeeld op het scherpst van de snede. Tijdens beide toernooien werden in de lekker verwarmde tent de nodige biertjes gedronken en gezellig gepraat.

Zoals Herman Brood niet kon wachten op zaterdagavond, kunnen heel veel Spooldernaren dat ook niet. We kunnen toch wel zeggen dat de zaterdagavond het hoogtepunt is van drie, dit jaar vier, dagen feest. Voordat het zover is, is er natuurlijk het dagprogramma wat over het algemeen veel stof tot spreken doet opwaaien………...

Al met al mogen we terugkijken op een zeer geslaagd onderdeel van het Spoolderfeest.

Kinderspelen Wanneer de meeste “grote mensen” zich nog eens omdraaien en herstellende zijn van een lichte hoofdpijn, rennen de kinderen van Spoolde en omstreken uitgelaten en gillend over het terrein. Waarschijnlijk hebben ze het hele jaar naar de kinderspelen uitgekeken en kunnen ze het eindelijk weer opnemen tegen hun leeftijdgenootjes. De kinderen worden in leeftijdscategorieën ingedeeld en voor elke categorie is er een spannend en soms moeilijk spelletjes parcours aangelegd. Natuurlijk mocht het koekhappen voor de allerkleinsten niet ontbreken en stond het bibberspel ook weer te stralen op het grasveld. Ondanks de frisse wind was het toch beregezellig en gingen er heel wat blijde kinderen met mooie prijsjes naar huis!

Vrijdagavond fietstocht voetbal

Deze avond begon met een fietstocht, die ondanks weinig deelnemers, in verband met de voetbalwedstrijd, toch doorging. Al vroeg begon de tent goed vol te lopen met veel in oranje gekleden supporters. Er waren ook twee Fransozen aanwezig. Het publiek kon de wedstrijd Nederland - Frankrijk op een groot beeldscherm bekijken en ook dit jaar was het weer een groot sucses. De uitslag van de wedstrijd, 4-1 voor Nederland, kwam de sfeer wel ten goede. De Franse ssupporters kregen de prijs voor de best verklede personen.

Uitslag kinderspelen

Na de wedstrijd werd het voetbaltheater in een mum van tijd omgetoverd tot een gezellige feesttent. Op het podium stond een geweldige DJ die met muziek en een spetterende lichtshow zorgde voor een knallend feest, waarbij jong en oud zich uitleefden op de dansvloer. Tot in de late uurtjes was deze vrijdavond een goed geslaagd feest.

26

Jongens 1 t/m 4 1. Kas Borst 2. Daan Borst 3. Kaj Reuvers

Meisjes 1 t/m 4 1- Kirsten Antonisse 2- Erin van Zwolle 3- Ilse Esselink

Jongens 5 t/m 6 1. Joery Disselhof 2. Jelle Kanis 3. Julian Zoer

Meisjes 5 t/m 6 1- Marylyn Schreurs 2- Lise-Lotte van Weeghel 3- Johanne van Weeghel

Jongens 7 t/m 8 1. Andy Piontek 2. Sander Klomp 3. Mika Reuvers

Meisjes 7 t/m 8 1- Kirsten Disselhof 2- Vera Jansen 3- Julia Whien

Jongens 9 t/m 10 1. Lars Esselink 2. Jesper Compagne 3. Sander Whien

Meisjes 9 t/m 10 1- Annelore Vrieswijk 2- Iris Jansen

Jongens 11 t/m 12 1. Elwin Knol 2. Victor Post 3. Tim v. d. Eertwegh

Meisjes 11 t/m 12 1- Fayenne Thalen 2- Marlies van Assen 3- Lynn Weggemans

Alle foto’s van de evenementen zijn te bekijken op www.oranjeverenigingspoolde.nl


Achtkamp

Zodra de ogen weer wat daglicht kunnen verdragen strompelen de eerste jongeren en volwassenen langzamerhand het veld op. Het is bijna zaterdagmiddag en bijna tijd om de sportkleding uit de kast te halen. De acht teams verzamelen zich op hun standplaats en zodra de voorzitter het startsein geeft, barst er een fanatieke strijd los. De meeste straten van Spoolde zijn vertegenwoordigd en er zit publiek aan de kant om hun favoriete team aan te moedigen. Er werd een helmenrace met veel emmers koud water gedaan, er werd Carbid geschoten, de vrouwen lieten zich lachend door de mannen over een zwaar parcours sjouwen en natuurlijk was er nog de stormbaan. Deze laatste was echt stormachtig, aangezien de leden van een ander team je er probeerde af te spuiten met een brandweerslang en er een harde, koude wind stond. De middag vloog voorbij en nadat de winnaars waren uitgejoeld vertrok iedereen naar de patatkraam of naar huis, om zich klaar te maken voor de zaterdagavond!

Zaterdagavond

Jaaaa, na lang wachten is het dan zover…..de zaterdagvond is aangebroken! Achter de schermen gieren de zenuwen door de lijven van het eerste team dat hun sketch ten tonele moet brengen. Bijna alle teams van de achtkamp laten zich van hun ‘Joop van den Ende kant’ zien en zoals altijd leveren de sketches hilarische momenten op waardoor de hele tent plat ligt van lachen. Wanneer ieder team zijn ding heeft gedaan is de spanning te snijden en wacht iedereen op de uitslag. Nadat Jan van Assen de verlossende woorden heeft gesproken, barst het feest echt los. De winnaars zijn euforisch en de band “Zeven op de schaal van Richter” heeft in een mum van tijd praktisch de hele tent op de dansvloer. Tot in de kleine uurtjes speelt de super band muziek voor jong oud, is het enorm gezellig en met het aanslaan van de laatste akkoorden komt ook het einde van Spoolderfeest 2008 in het zicht……Langzaam druppelt de tent leeg en iedereen keert met een goed en voldaan gevoel huiswaarts, tot volgend jaar! 27

Alle foto’s van de evenementen zijn te bekijken op www.oranjeverenigingspoolde.nl


+;XJFST 7003"-685*..&38&3, 4QPPMEFSFOLXFH 1,;XPMMF 5FM "VUPUFM

Tevens leveren wij alle soorten sierbestrating, beplanting en tuinhout.

Voorsterweg 40 8042 AD Zwolle Tel/fax: 038-4231540 Mobiel nr.: 06-21563344 E-mailadres: vanderweerdhoveniers@kpnplanet.nl


Geschiedenis

Even stilstaan……. bij de mensen langs de weg!

Pier Karenbeld

(Steunpunt Rijkswaterstaat weg uit Spoolde) Het zat er al een tijdje aan te komen; de aanleg van de Westenholterallee maakt het voortbestaan van het steunpunt van Rijkswaterstaat onmogelijk. Een groot gedeelte van de gebouwen is al gesloopt. Slechts kantoor en kantine zijn nog laatste getuigen van een langdurig verblijf in Spoolde. Een goed moment om terug te blikken met een aantal mensen dat daar jarenlang werkzaam was. Hoogstraat Spoolde als vestigingsplaats komt pas in beeld als in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw de A-28 aangelegd moet worden. De vestiging bij de Hoogstraat, ter hoogte van de veemarkt, kan niet langer blijven bestaan. Ook het vlakbij gelegen lange viaduct, waaronder het strooizout opgeslagen ligt, moet verdwijnen. Rijkswaterstaat moet op zoek naar een nieuw onderkomen. Het wordt Spoolde. De boerderij van Rankenberg Door het graven van het Zwolle –IJsselkanaal is het voor de, vlak bij het kanaal wonende, familie Rankenberg onmogelijk gewor-

De boerderij van Rankenberg

den hun agrarisch bedrijf daar voort te zetten. De hele familie vertrekt begin zestiger jaren naar Wolvega en zet daar het boerenbedrijf voort. De vrijgekomen boerderij komt RWS goed van pas nu de nieuwbouw langs het kanaal nog in volle gang is. Voorlopig zetten ze hun werkzaamheden daar voort. De dan net in dienst gekomen Riekus Bendijk kan het zich nog

Rikus Bendijk

goed herinneren. De verlaten boerderij biedt genoeg ruimte voor werkplaats en opslag, de voorkamer wordt ingericht als schaftlokaal. In de keuken treft hij een prachtige tegelwand aan die hij nog net van de slopershamer weet te redden. Voor de boerderij staat nog een drietal bomen waarvan er twee verdwijnen. Wie vanaf het zijweggetje het terrein van Scania op kijkt kan de laatste boom nog zien staan. Intussen vordert de nieuwbouw 29

van het toekomstige onderkomen gestadig al zal het toch nog een aantal jaren duren voordat RWS daar definitief naar toe trekt. Ze komen dan in een goed uitgerust en ruim pand terecht. Geen overbodige luxe, want Zwolle is een hoofdsteunpunt geworden en er is veel werk aan de winkel. Alles in eigen beheer Vanaf de weg gezien valt de loods voor zoutopslag het meest op maar er zijn meer opslagplaatsen en niet te vergeten, er is een grote werkplaats . In de grote werkplaats ligt van alles opgeslagen: verkeersborden, hekken, afzetmateriaal, schrikborden, enz. Vrijwel alle materialen worden zelf gemaakt. Verkeersborden worden beplakt, afzetmateriaal wordt zelf geschilderd en wat kapot is wordt zelf weer hersteld. Er zijn dan ook de nodige vakmensen in dienst. Riekus Bendijk is één van hen en zorgt er als onderhoudsmonteur voor dat zaagmachines, wegploegen en sneeuwstrooiers goed functioneren. Er is ook een timmerman in dienst met daarnaast een aantal mensen dat namens een aannemer voor onderhoudswerkzaamheden in Spoolde gedetacheerd is. Al met al een behoorlijk arbeidsintensief bedrijf dat een groot rayon moet bedienen. De kantonnier Spoolde is de uitvalsbasis voor


Geschiedenis

de diverse wegvakken. Voor elk wegvak zijn er drie mensen in de weer. Onder leiding van de kantonnier wordt de weg geschouwd en waar nodig worden kleine reparaties verricht. Oud-Spooldenaar Klaas Onderdijk is in die tijd één van die kantonniers. Hij begint in 1957 als chauffeur op de oude locatie, wordt later kantonnier en wordt verantwoordelijk voor een wegvak van 12 kilometer tussen Zwolle en de Lichtmis. Aanvankelijk doet hij

Klaas Onderdijk

kel met als regelmatige vraag: “ wanneer moeten de wagens er uit om te strooien!?” Om de juiste beslissing te kunnen nemen moet het glijbaarheidsgehalte van de weg op een bepaalde manier gemeten worden. Daartoe moeten ter plekke metingen verricht worden en daarvoor moet je er dus regelmatig op uit. Later doet de computer z’n intrede en komen vanuit de weg de gegevens binnen. In het begin van het computertijdperk wordt er nog wel eens getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de binnenkomende gegevens en dan moet je er voor alle zekerheid toch nog op uit. Op het laatst van z’n werkbare periode kan Klaas gelukkig volledig vertrouwen op de computer en kun je bij de warme kachel maatregelen nemen op de binnengekomen gegevens. Klaas stopt in 1974 en zal de grootste veranderingen niet meer meemaken.

z’n werk op de fiets. Uit die tijd stamt het beeld van de kantonnier met in de linker fietstas een paar klinkers en in de rechter een tegel. Al gauw doet de brommer zijn intrede terwijl Klaas het geluk heeft een poosje later in het oude Dafje van de opzichter te mogen rijden. Uiteindelijk wordt de vertrouwde Volkswagens als vervoermiddel ingezet. Langzamerhand wordt er in grotere trajecten gedacht en Klaas wordt opzichter over een heel rayon. Vooral in de winterperiode is er vaak extra werk aan de win-

Veranderingen In de tachtiger jaren is er een behoorlijke ommekeer. De wet “Herziening Wegen” heeft tot gevolg dat heel wat door RWS afgestoten wordt. Intussen zijn er de nodig snelwegen bijgekomen en worden wegen die vroeger de hoofdverbinding tussen twee plaatsen vormden van de hand gedaan. Met deze herstruc30

turering worden er veel wegen overgeheveld naar de provincie, wat de nodige consequenties heeft voor de personele bezetting. “Weg over, is een man over”, is in die dagen de kreet die over de werkvloer gaat en dat betekent dat men met minder personeel toe kan. Gelukkig kan het boventallige personeel weer aan de slag bij de provincie zodat er wat werkgelegenheid betreft weinig pijn geleden wordt. Alles wordt geprivatiseerd en is nu uitbesteed, zodat er voor Riekus Bendijk nog weinig in de werkplaats te doen valt. Geleidelijk aan kalft zijn functie af, maar zoals dat meestal bij herstructurering gaat komen er andere functies voor terug. Riekus wordt hoofd steunpuntbeheerder en gaat naast het beheren van de materialen de diverse werkzaamheden coördineren. Met de provincie wordt een nieuw strooibeleid opgezet. RWS zal met groot materieel werken, de provincie met kleine strooimaterialen. Wat nog blijft is het onderhoud en beheer van hekken en borden. Nog even keren de oude tijden terug als de bewegwijzering verandert en er met behulp van

De bouw van de loodsen.


Geschiedenis

een computer teksten gemaakt moeten worden voor de mobiele bewegwijzering. Ook dit werk zal op den duur weer uitbesteed worden. Rijkswaterstaat en Spoolde Heel wat Spooldenaren en oudSpooldenaren hebben de nodige herinneringen aan het steunpunt bij RWS. Oud-Spooldenaar Jan Westrik werkt er nog steeds. Misschien is hij wel erfelijk belast want zijn vader werkte destijds ook al bij Rijkswaterstaat. Anton van Weeghel had jarenlang een dienstverband bij RWS maar hij werkte in een andere sector en heeft in die tijd wat z’n werk betreft niks met steunpunt Spoolde te maken gehad. Om een andere reden des te meer! Als voorzitter van de Oranjevereniging heeft hij jarenlang dankbaar gebruik gemaakt van de goede verstandhouding met de mensen van het steunpunt. De

Jan Westrik

werkplaats aldaar is een prachtig onderkomen voor het opbouwen van de praalwagen voor de jaarlijkse optocht in Zwolle. Beginjaren 1970 beginnen ze

daar al mee. Wekenlang wordt er volgens een bepaald schema met een man of zes aan de wagen gewerkt. Ze mogen de spullen daar voor de volgende avond laten staan. Dat levert wel een keer een probleem op wanneer het steunpunt bezoek zal krijgen van een minister. Maar ook dan wordt er een oplossing gevonden: even stallen in de zoutloods. Het is overigens niet de enige keer dat er hoogwaardigheidsbekleders op bezoek komen. Ook Koningin Beatrix heeft enkele jaren geleden het steunpunt bezocht. Dat was toen de spitsstroken in gebruik genomen werden. Oud-voorzitter Anton wil ook nog wel even kwijt dat de medewerking tijdens de Spoolderfeesten eveneens alle lof verdient. Dranghekken en andere benodigde materialen worden zo nodig gehaald en gebracht. En laten we vooral de gezelligheid niet vergeten tijdens al die bezigheden want een drankje en een hapje ontbraken meestal ook niet. Eind jaren ’90 komt er een einde aan deze activiteiten. Het mag niet langer. Het strooien De gladheids bestrijding vormt natuurlijk een hoofdstuk apart binnen de werkzaamheden van RWS. Voor het strooien zijn mensen ingehuurd. Zij komen 31

met vrachtwagen of trekker, krijgen een schuiver voor en een strooier achter hun voertuig en

voorzien van een hoeveelheid zout gaan ze op pad. Het klinkt simpel maar de omstandigheden waaronder maken het soms tot een ingewikkelde en zelfs gevaarlijke klus. “Vakmensen met hart voor de zaak”, zegt Riekus Bendijk met de nodige nadruk: “Het is heel wat meer dan een beetje rijden en strooien.” Jan Westrik voegt er aan toe dat het gedrag van automobilisten aan die gevaarlijke situaties ook vaak debet is. Strooiwagens die soms zelf gaan glijden omdat ze moeten uitwijken voor een automobilist die zo nodig moet passeren. Wat te zeggen van de automobilist die per se voorbij moet als op een keer in staffel (met vieren naast elkaar) de weg sneeuwvrij gemaakt gaat worden. De automobilist glijdt na deze manoeuvre de berm in waarna de sneeuwploeg maar al te graag de rand van de berm nog met wat extra sneeuw opstuwt. Vroeger zaten ze met twee man


Geschiedenis

Meest frappant is dat hij op het moment dat hij z’n vijftigste verjaardag in het buurthuis viert, er ook op uit moet. Geen nood, de gasten wachten wel tot hij terug is en zetten uiteindelijk het feest voort in de kantine van Rijkswaterstaat. Geen wonder dat dit later niet meer mocht. De trekker van Van Assen

op een strooiwagen, tegenwoordig wordt dat alleen gedaan. De gezelligheid na afloop mag ook niet onvermeld blijven. Teruggekeerd in de opslag wordt op de goede afloop maar al te graag een borrel gedronken. En er is ook meestal wel iets te eten. Daar heeft Gé van Assen van de Spoolderenkweg wel voor gezorgd. Vol lof wordt gesproken over balkenbrij, snert, bloedworst, kroketten en gehaktballen waarop in de loop der jaren op het steunpunt werd getracteerd. Helemaal toevallig is het niet dat Gé daar aanwezig is, haar Hendrik Jan is één van sneeuwruimers. “Stroefmaker” Hendrik Jan van Assen Maar liefst 25 jaar lang heeft Spooldenaar Hendrik Jan van Assen zout gestrooid. Als het weer zo ver is gaat hij op z’n trekker naar het zoutdepot om vervolgens Meenteweg, de weg voor het buurthuis en de fietspaden sneeuwvrij te maken. En passant neemt hij de Spoolderenk even mee. Hij wordt sowieso voor drie uur uitbetaald. Als het langer gaat duren, volgt er een betaling per uur. Hij kan zich nog herinneren dat er een jaar bij was waarin hij zes dagen achter elkaar op pad moest.

Wat hem betreft hoeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven worden dat hij na 25 jaar ophoudt met strooien. Maar zo gemakkelijk komt hij er niet van af. Met een list wordt hij naar de kantine gelokt, waar hem een daverend afscheid wordt bezorgd. De waardering van het RWS-personeel voor hem is groot en Riekus heeft dat die avond allemaal in een “Stroefmakerslied” nog eens willen onderstrepen. In de tekst wordt nog eens duidelijk gemaakt dat hij 25 jaar schadevrij heeft gereden en dat plichtsbesef en trouw bij hem hoog in het vaandel stonden. Ook het aandeel van Gé wordt natuurlijk niet vergeten. Het lied maakt ook duidelijk dat hij al aan z’n opvolging heeft gedacht want zoon Herman is intussen al vele keren ingezet. Herman strooit intussen nog steeds maar doet dat nu in dienst van de Rova. Riekus Bendijk heeft gelukkig veel bewaard. In het laatste gesprek komt hij nog op de proppen met een epistel dat hij gemaakt heeft bij het afscheid van Jenny Slagter van der Zwaan. Zij 32

moet zeker ook vermeld worden want de aan de Meenteweg wonende, maar inmiddels overleden Jenny heeft heel wat jaren kantoor en kantine schoon gehouden. “ Sta eens even stil…. bij het werk van Jenny” is de toepasselijke tekst die op de afscheidsavond centraal staat. Al met al: het jarenlange verblijf van RWS is aan Spoolde en vele Spooldenaren niet ongemerkt voorbij gegaan. En wat belangrijker is: van weerskanten is er een goed gevoel over! Naschrift: Inmiddels zijn alle gebouwen op de kantine na gesloopt en is Rijkswaterstaat naar Berkum vertrokken. Nieuwe tijden brengen andere benamingen en werkzaamheden met zich mee. Op termijn zullen ze verder gaan als wegstation dat dienstbaar moet zijn aan het wegverkeer op alle rijkswegen in de wijde regio. Het station zal gebouwd worden op een perceel grond dat ingesloten ligt tussen de A-28, de afslag Ommen, de Ordelse weg en de Kranenburgerweg. Hopelijk is de prettige werksfeer ook mee naar Berkum verhuisd.


Oorlogswinter

Filmopnamen 20 april 2008

In april waren er opnamen voor de verfilming van het jeugdboek “Oorlogswinter”, geschreven door oud- politicus Jan Terlouw . Domineeszoon Terlouw woonde tijdens de oorlog in Wezep en was 12 jaar toen de hongerwinter uitbrak. Zijn eigen oorlogservaringen verwerkte hij in een boek dat niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland (16 vertalingen) veel gelezen en meermalen bekroond werd. Het verhaal gaat over de 15-jarige Michiel die in de laatste barre winter van de 2e Wereldoorlog net als z’n oom Ben in het verzet wil. Hij helpt een gewonde Britse soldaat onderduiken. Misschien niet toevallig dat ook de oude IJsselbrug als locatie voor opnamen gekozen werd. Vanaf een boot en vanaf het Katerveer werden opnamen gemaakt van een in winterse sfeer gebrachte brug. Tot in details had men geprobeerd de grimmige tijd van weleer op te roepen. Duitse soldaten patrouilleerden weer op de brug en ook waren er de nodige versperringen opgeworpen. Onze fotograaf wist bij de filmset door te dringen. Na verloop van tijd werd hij ontmaskerd. Al met al leverde het wel een aantal “oorlogsplaatjes” op.

33

fotopagina


ingezonden

Vogels in de buurtschap Spoolde Echte uilen Toen wij in 1990 aan de Spoolderbergweg kwamen te wonen werd ik in de zomer aangenaam verrast door een groepje steenuilen. Ik had ze tot nog toe alleen op plaatjes gezien en was verbaasd om te zien hoe klein ze waren. Ze hadden kennelijk gebroed in de oude schuur in het weiland van de familie Davidson, een weiland dat ligt tussen de Willemsvaart en het begin van de Spoolderbergweg. Vaak zag ik ze zitten op de rand van de dakgoot van de oude schuur en ik nam me voor om de steenuilen het komende jaar in de broedperiode wat nauwlettender te volgen. Helaas, ik heb ze bij mij in de buurt nooit meer teruggezien. Pas veel later hoorde ik dat de steenuil het moeilijk heeft om zich te handhaven. In heel Zwolle broeden momenteel nog maar ongeveer 8 paartjes, waarvan de helft in Spoolde. Alleen de ransuil en de buizerd laten zich nog regelmatig in onze tuin zien.

Een steenuil

Buurtschap IJsselzone Onlangs heb ik veel bijgeleerd over steenuilen en andere roofvogels in Zwolle en omgeving. Als adviseur namens Spoolderbelangen ben ik

betrokken bij het bestuur van de Vereniging Buurtschap IJsselzone. De vereniging zet zich in voor het behoud van ‘het groen en het blauw’ en het laten terugkeren van oude landschapselementen, zoals hoogstamboomgaarden, meidoornhagen en houtwallen, IJsselvee in de wei, struinpaden e.d. in het gebied tussen de centrale Harculo en het Zwolle-IJsselkanaal. Tot de doelstellingen van de buurtschap IJsselzone behoort ook het bevorderen van gevarieerde voedsel- en broedgebieden voor allerlei soorten vogels. In eerste instantie ben je dan geneigd te denken aan weidevogels – over de kwartelkoning en over het verlies van broedgelegenheid door dijkverlegging en aanleg van hanken en geulen is al heel veel geschreven, maar het gaat ook om roofvogels die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Roofvogelwerkgroep Zo kwamen wij in contact met Jan van Dijk, coördinator van de roofvogelwerkgroep Zwolle. Al pratend werd duidelijk dat het gebied IJsselzone met relatief kleine aanpassingen aantrekkelijk te maken is voor soorten als steenuil, kerkuil en torenvalk. Deze soorten accepteren redelijk gemakkelijk kunstmatige broedplaatsen zoals nestkasten. Zij houden van kleinschalige landschappen, omdat daar een gevarieerd voedselaanbod is (muizen, mollen, kevers, insecten, kleine zangvogels) en voldoende schuilgelegenheid zoals houtrillen. In Spoolde, Schelle en Oldeneel zijn dit soort elementen nog voldoende te vinden. Op een ledenvergadering van de Vereniging Buurtschap IJsselzone heeft Jan van Dijk een zeer boeiende lezing gegeven 34

Jan Gulikers

met prachtige opnamen van roofvogels. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat de roofvogelwerkgroep een projectplan voor de komende

Een kerkuil

3 jaar heeft opgesteld en dat het bestuur van de vereniging IJsselzone een projectsubsidie heeft toegekend. De subsidie zal vooral gebruikt worden voor het maken en plaatsen van een 30-tal nestkasten. Inmiddels hebben zich al 6 bewoners uit ons gebied gemeld, omdat ze graag een nestkast rond hun huis geplaatst willen hebben. Andere belangstellenden kunnen zich melden bij ondergetekende. Interessant vogelgebied Spoolde is so wie so een interessant vogelgebied. In mijn tuin heb ik de afgelopen 18 jaar in totaal wel 80 verschillende soorten vogels gezien en ik heb er vast nog een aantal over het hoofd gezien. Er waren heel bijzondere bij, zoals een verdwaalde oehoe, een draaihals die versuft zat te kijken omdat hij tegen het raam gevlogen was en een schuwe beflijster. Als ik een rondje door Spoolde fiets zie ik altijd


Kerstzangdienst

Jan Knol - Betty Buter

wel een stuk of 20 soorten vogels: mezen (koolmees, pimpelmees, staartmees), vinken (gewone vink, huismus, ringmus, keep, putter), lijsterachtigen (koperwiek, kramsvogel, zanglijster, grote lijster), een paar soorten kraaien (kauw, roek, zwarte kraai, ekster, Vlaamse gaai), watervogels (waterhoen, meerkoet, knobbelzwaan, wilde eend, blauwe reiger), insecteneters (boomkruiper, boomklever, winterkoning, roodborst, heggenmus). In de nazomer en het begin van de herfst kunnen we weer grote groepen koperwieken verwachten, zoekend in het gras naar wormen of springend naar de bessen van de taxus. Wat later komen de putters, de sijsjes en de barmsijsjes en als de eerste vorstperiode zich aandient kun je ook wel een enkele goudvink of een groepje appelvinken zien.

Beste spooldenaren (en andere lezers),

Veel soorten Door de aanleg van de plassen in het Engelse Werk en de meestromende nevengeul in de Vreugderijkerwaard is de soortenrijkdom alleen maar toegenomen. Het is langzamerhand niet zo bijzonder meer om een grote zilverreiger of een aantal lepelaars te zien en Nijlganzen blijken zich in rap tempo uit te breiden. De verwachting is dat door de uiterwaardvergraving van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden het gebied IJsselzone nog interessanter zal worden voor watervogels. Ganzen zullen een deel van hun fourageergebieden moeten missen, maar allerlei waadvogels zullen er juist nieuwe voedselgebieden bij krijgen. We zijn benieuwd, maar we zullen nog even geduld moeten hebben: in 2015 is de oplevering van het koploperproject in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ pas te verwachten.

zondag 7 december 2008 in het buurthuis Eben Haëzer, aanvang 18.45 uur.

Zoals u weet organiseerde in het verleden Zanglust-Spoolde en de afgelopen drie jaar een gelegenheidskoortje een kerstzangdienst in het buurthuis op de laatste adventszondag. Afgelopen jaar moesten we afwijken van deze datum en hebben we een mooie dienst gehad op de derde adventszondag. Rondom Spoolde wordt dit jaar in deze periode echter zoveel gezongen, dat we op zowel de derde als de vierde adventszondag geen dirigent en/of pianist en/of zangers konden vinden. Wat is dan wijsheid? Iets instuderen zonder dirigent? Samenzang zonder pianist? Voor een bijna lege zaal zingen? Stoppen met het organiseren? We hebben besloten een advents-/ kerstzangdienst te organiseren op de tweede adventszondag, 7 december. Op die zondag kunnen we rekenen op Hélène Vijver. Zij zal de weken ervoor met ons oefenen en dan de algehele leiding op zich nemen. Henk Esselink zal de meditatie verzorgen en Wim Kanis wil ons begeleiden op de piano. Natuurlijk hadden we graag op 21 december de dienst georganiseerd, maar als dat dan werkelijk niet mogelijk blijkt te zijn, dan hopen we dat we u allen mogen begroeten op

Tenslotte vragen we, zoals elk jaar, of u, als u een beetje van zingen houdt, het koortje wilt komen versterken. Alle stemmen zijn welkom…. De eerste repetitie is op maandag 13 oktober 2008, om 20.00 uur in het buurthuis. Even inzingen, stukken instuderen, pauze om 21.00 uur met koffie, nog wat oefenen en om 22.00 uur weer naar huis. Graag tot ziens op 13 oktober en van harte uitgenodigd voor 7 december, de commissie ter voorbereiding van de kerstzangdienst door en voor Spoolde(naren). Info: Jan Knol – tel. 4221348 Betty Buter – tel 4228288

Presentatie roofvogelproject buurtschap IJsselzone Op 19 november houdt Jan van Dijk, coördinator van de roofvogelwerkgroep buurtschap IJsselzone, een presentatie over het roofvogelproject in dit gebied. De presentatie vindt plaats in Het 35

Engelse Werk en start om 20.00 uur. Ook Spooldenaren van buiten het IJsselzone gebied zijn van harte welkom.


0Q[PFLOBBSNPPJF TJFSCFTUSBUJOH .PPJNBUFSJBBMWPPS FFOCFUBBMCBSFQSJKT 6JUHFCSFJEBTTPSUJNFOU

Sierbestrating Totaal

Spoordwarsstraat 27-29 8271 RD IJsselmuiden bart_hoekstra@solcon.nl Openingstijden op afspraak: 06-40595156


van de vereniging

Tafeltennis Vereniging Spoolde De zomer was nog in volle gang en toch werden de dagen alweer iets korter. Dat kon natuurlijk heel vervelend zijn, maar dat was het niet als je je bedacht dat de zomerstop van TTV Spoolde er dan ook weer bijna opzat! We kijken nog even terug op de hoogtepunten van voor de zomer en lees hier wat het nieuwe seizoen te bieden heeft…….

Sabine Wevers

waarbij je met alles mag spelen, behalve met je batje en is het de bedoeling dat je met een zo origineel mogelijk batje op de proppen komt. Onze strenge, doch rechtvaardige jury, heeft ons dit jaar laten weten dat er geen snijplanken en koekenpannen meer zijn toegestaan. Bij het bedenken van een, ongetwijfeld briljante creatie, moet uiteraard wel even op de veiligheid van jezelf, van je dubbelpartner en op die van onze tafels gelet worden! Hoe hoger het carnavalsgehalte hoe leuker, dus iedereen mag ook uitbundig verkleed komen. Door middel van een loting wordt er een welp/junior aan een senior gekoppeld en samen vechten ze voor de 1e prijs. Natuurlijk gaat er ook prijs naar het meest originele batje.

Clubkampioenschappen Dit jaar deden acht senioren en vijf jeugdleden mee aan de altijd spannende clubkampioenschappen. Bij de senioren stonden na een aantal uur de gebroeders Borst tegenover elkaar in de finale. In de vijfde en tevens zenuwslopende set werd het 10-10. Hermen-Jan slaagde er ondanks vijf matchballs niet in de wisselbeker te bemachtigen. Met een score van 17-15 werd Erik Borst dus de clubkampioen van 2008!

Hoewel de opkomst 21 juni helaas niet zo heel groot was, waren er wel genoeg creatieve hoogstandjes te vinden in de zaal. Boer Elwin won met zijn Tractor-batje de creativiteitsprijs en dubbelpartners Ellen / Thijs gingen naar huis met de 1e prijs. Na het gevecht was er even tijd om thuis bij te komen en daarna gingen we verder met een barbecue! In de achtertuin van de familie Zoer werden de nodige hamburger en frikadellen soldaat gemaakt, om maar in strijdtermen te blijven…………………… Spoolderfeest Geen Spoolderfeest zonder TTV Spoolde! Uiteraard waren we ook dit jaar van de partij op één van de leukste feestjes van het jaar. Hoewel het ‘s middags bij de achtkamp enorm gezellig (en koud) was, is ons eindresultaat in het klassement niet om over naar huis te schrijven….. Dat doe ik bij deze dan ook niet.

Leden in actie tijdens de clubkampioenschappen

Bij de jeugdleden streden Marlies van Assen en Thijs Kamerman om de felbegeerde beker. Marlies had in de poule weliswaar van Thijs gewonnen, maar wist dat niet nogmaals voor elkaar te krijgen in de finale. Thijs Kamerman sleepte dus de wisselbeker in de wacht. Voor het eerst dit jaar werden ook poedelprijzen uitgereikt. Jan verloor van Mathijs bij de senioren, en Eline won van Elwin bij de jeugd. Battle of the Batjes De vrij nieuwe traditie van TTV Spoolde….The Battle of the Batjes! Al enkele jaren is dit onze ludieke en übergezellige afsluiting van het seizoen. The Battle of the Batjes is een dubbeltoernooi 37


van de vereniging

Jammer genoeg hebben we voor het najaar geen jeugdteam kunnen realiseren, wie weet biedt het voorjaar van 2009 nieuwe kansen! Eerste training Het luie zweet werd er op donderdag 14 augustus weer uitgeslagen We blijven gewoon op de donderdagavond trainen en ook de tijden zijn onveranderd. Er stond ons die donderdag ook een leuke verassing te wachten, want we hebben er maar liefst vier nieuwe jeugdleden bij! We willen Jesper, Nicky, Geordy en Jedidja dan ook van harte welkom heten en veel plezier toewensen bij onze vereniging!

TTV in actie tijdens de achtkamp met het vrouwsjouwen.

Activiteiten Buiten de training en competitie om zouden wij TTV Spoolde niet zijn, als we niet nog wat leuks in het verschiet hadden. Daarom hebben we op zaterdag 4 oktober het seniorenuitje op de agenda staan en organiseren we op zaterdag 13 december het inmiddels legendarische Pannenkoeken Dubbel Toernooi!

De avond De zaterdagavond verliep echter wonderbaarlijk goed ondanks het feit dat er dit jaar weinig leden op het podium straalden. Dankzij een geniale oplossing, de inzet van gastrolspelers, hebben we toch de derde prijs gewonnen. Dit is een hele prestatie waar we nog steeds trots op zijn, vooral gezien het tijdsbestek waarin dit vakwerk is gecreĂŤerd.

Nieuwsgierig? We willen graag nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is bij TTV Spoolde, dus jong en oud. Heb je zin om een balletje te slaan of wil je wat meer over tafeltennis te weten te komen, kom dan gerust een keer langs op de training. Voor meer informatie kan je natuurlijk ook altijd een kijkje nemen op onze website: www.ttvspoolde.nl, of contact opnemen met de secretaris!

Leden van TTV in actie op het podium

Competitie We gaan vooruit. Nadat ons enige seniorenteam in de voorjaarscompetitie op de derde plaats is geĂŤindigd, gaan we de najaarscompetitie met twee teams in. Kom gerust je favoriete speler aanmoedigen, de thuiswedstrijden worden zoals bekend op de maandagavond gespeeld. Ratels, gashoorns en flitsers kunnen we helaas niet toestaan JJJ. 38


PEDICURESALON FOOTCARE

HET ADRES VOOR PEDICUREBEHANDELING

EN COSMETISCHE VOETVERZORGING

Rozenstraat 2A (Assendorp) 8012 DW Zwolle Telefoonnummer: 06-57331833 Emailadres: info@footcare-zwolle.nl Gediplomeerd lid Provoet Aantekening Diabetische voet Pedicure, Christa Meulenbelt

UW VOETEN ZIJN HET WAARD Pedicuresalon FOOTCARE-Zwolle

WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon kunt u een keer komen wassen in de veiligste autowasstraat van Zwolle e.o. U ontvangt dan het

Briljant polish programma samen met

super velgen van € 13,50 voor:

€7

Wij beloven u dat u versteld zal staan van het resultaat. Tot ziens bij Bas Autowas, Marsweg Zwolle Zuid. 038-4659254 of kijk op www.basautowas.nl

Deze bon is geldig tot 1 december 2008


ingezonden

Gerre Walgien

Rien Zwiersen

´k Wazze nog ´n jonchien van ´n joar of zeuv´n / achte. Thuus bi´j ons woond´n ook ´n ome van mi´j. Hi´j was op de kop of precies veertig jaor older as ikke. In de oorlog was e broodmager ewörd´n en hi´j had sich veurenömm´n umme noa de bevri´jding weer net as veur negentienveertig opni´j tweehonderd pond te goan wèg´n. En dörumme had ´e besloot´n elke oav´nd een liter volle, verse melk te drink´n. Bin´n de körtste keer´n was e weer zo rond as ´n tönnegien.

uut en nam oe et kannegien uut de hand´n en met de lietermoate gaf ze oe dan dè liter en vake nog een halve d´r bi´j. En det allemoale veur ´n kwartien. Een goed mense was ze. Zo völle van det slag waar´n d´r niet in Spoolde. De hele familie was gek met kinder. Ie moggen d´r spöl´n en helpen. As de bèz´n riepe waar´n, laag´n wi´j op de rugge d´r onder um te help´n pluk´n. As de mandties vol waar´n, dan was de boek ook vol en vake ging ie dan met piene in de boek en de hand veur´t gat noar huus.

Vake stuurd´n mien moe mi´j noar Gerre Walgien umme melk te haal´n. Eig´nlijk had´n wi´j mut´n proat´n van Gerre Weijs, want ze was met Rut Weijs etrouwd. Moar ´k hebbe nooit iemand det hör´n zeg´n.

Toen mien jongste zussien ´n kindtien kreeg en de buurte heur met een schiev gezicht´n ankeek, kwam Gerre twee wèk´n lang iedere dag op de fietse een biefstukkien breng´n. Soms kreeg ik van mien zussien een klein stukkien met. ´k Wazze toen dertiene en had nog nooit zo´n lekker stukkien fleis epruufd. Ak d´r an denke, dan kump mi´j de smaak zo weer in gedacht´n.

De boerderij van Gerre Walgien, Nilantsweg 99.

En dan, as et in de winterdag vrog donker was en de moane scheen niet en de lucht was zwoar bewolkt, dan was ´t zo donker op de Nilantsweg, zo donker …, dan ko´j geen hand veur d´oog´n zien. Umme niet van de weg of te raak´n, keek ik d´hele weg lang noar bov´n en mid´n tus´n de peppels an beide kant´n van de weg was et recht bov´n in net ietsien lichter dan an de kante. Deur die lichte bane te volg´n kwam ik as vanzelf bi´j de boerderi´je van Walgien. Tus´n de schure en de stal was et net iender. In det smalle hobbelige gangien van dwers gestroate klinkers was recht noar bov´n net zo´n strepien licht. Umme de hoek, onder de linde deur, zag ie dan de lichies in de keuk´n en noadet ai de deure had´n oop´n edoan en volluk had´n eroep´n, kwam Gerre de keuk´n

Zijaanzicht van de boerderij. De schuur links is later gesloopt.

Heur man Rut had altied wè een bettien werk veur ons in de vakanties. Of in ´t veurjoar help´n met heuj´n, of sukerbiet´n uutdun´n of in de harfst sukerbiet´n trekken, op de ri´je leg´n, afstek´n en op de kiepköre gooien en noar de koele bi´j huus breng´n. Ien keer was et zo kold, det ik ´s oavends de fingers niet meer recht kon krieg´n. Wöör ie ook an ´t werk waar´n, oaveral kwam Gerre met dikke stoet´n brood met keeze en koffie en an ´t ende van de dag kreeg ie ow centen van Rut. 40


ingezonden

Roelf was heur vri´jgezelle breure. Bijna altied had e de pette een bettien schief op en een pruumpien in de mond en twee broene mondhoek´n. Asse mest mos ri´jn, hè´k vake noast ´m ezèt´n op de kiepköre en ak dan thuus kwamme kreeg ik op mien mieter, umdet ik noar mest roke en later de hele kamer. In de harfst en ´s winters mocht´n wi´j best op ´t land in de uterweerd´n voetbal´n, moar asse ons in ´t veurjoar of in de sommer in ´t land zag, as wi´j zoerblagies of zoere stengels zochten, dan was se woest en kwamme schreeuwn´d oaver de diek noar beneed´n. Moar hi´j kon of wol ons nooit te pak´n krieg´n. Zoaterdagsoavends was e altied op zien poasbest. Dan dronke vake samen met Slimme een biertien in de broene kroeg bi´j van den Esker an de Olde Veeralle.

´s Oavends zaat´n d´r vake mens´n in de keuk´n. Tante Riek Lameijer en Keja Meijer kwamen d´r net as ik vake melk haal´n. Burrebach de kapper kwam vake veurbi´j met zien Berini umme te scheer´n en te knip´n, ook mien va en Slimme zag ie d´r nogal es. Dan zaat´n ze te proat´n en te klets´n en Gerre bleef zo lange koffie inschenk´n tot alle köppies umgekeerd in de schöttelties stond´n. ´t Mooiste was as de old´n de hiete koffie in de diepe schöttelties goot´n um et vlugger kold te loat´n wörd´n.

Bi´j Gerre en Rut en dör veur ook altied bi´j de olders van Gerre waar´n de mens´n altied welkom. Altied stond de koffie kloar, altied was et gezellig in dè mooie keuk´n. D´olde Walgien hef tot op ´t laatst van zien lèv´n bliev´n warken, al werd de productie natuurlijk minder en zien vrouwe herinner ik mi´j als een vriendelijk old mense, die van ´t harde werk´n zo krom was egruujd as ´n winkelhoake.

Uut die tied lèv´t alleen Jo, de zunne van Gerre en Rut, nog. Hi´j was lid van de ruitervereniging en reed op ´t peerd van zien va. Op een keer, bi´j de optocht van ´t Oranjefeest, steeg e in ´t Rooie Dörp, tegenoaver et huus van Willy Boer, van ´t peerd en zette mi´j d´r as klein jonchien bov´n op. ´k Wazze zo trots as ´n ape, ´k zalle wè geen dankoewè ezegd heb´n, moar asse dit moch lèz´n: “Jo, dan bi´j deez´n asnog”.

Altied zag ie Gerre, in ´t veurjoar en in de zomer, keurig aangekleed met een rood wit geblokte schört veur en twee mand´n vol gruunte an de fietse, heur klant´n bezuuk´n in de Veeralleebuurte.

EHBO cursus Vanaf donderdag 30 oktober start in het Rode Kruis gebouw aan de Brahmsstraat 5 in Zwolle een nieuwe beginnerscursus EHBO. De cursus omvat 16 lessen en wordt afgesloten met een examen.

Geen inwoner van Spoolde en toch de Papenacker lezen???

De kosten van de cursus bedragen € 250 inclusief boek en materialen. Voor deelnemers die als vrijwilliger actief worden voor het Rode Kruis Zwolle geldt, dat zij in drie jaar het cursusbedrag terugbetaald krijgen.

Dat kan .... Het is mogelijk om een abonnement te nemen. Neem hiervoor kontakt op met Herman Nagelmaeker, 038-4219390 of stuur een e-mail naar Papenacker@hotmail.com

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze cursus. Opgeven kan telefonisch via 038 4525862 (ma., wo., en do. tussen 8.30 uur – 12.30 uur) of door een e-mail te sturen naar rodekruiszwolle@planet.nl.

http://home.zonnet.nl/papenacker/ 41


Houthandel en zagerij G. van Dijk & Zn b.v.

Eiken vloerdelen uit eigen zagerij

• Uit o.a gecertiďŹ ceerde bossen (Kroondomein en de Staatsbossen) • Rondom veer en groef. • Ook vloerdelen in o.a. Grenen, Jatoba, Basralocus etc.

Voorsterweg 60 8042 AD Zwolle Tel: 038-4215175 Fax: 038-4216219 E-mail: info@dijkhout.nl Internet: www.dijkhout.nl

• DROOG MEUBELHOUT in o.a.: Grenen, Eik, Beuk, Kers, Es en Esdoorn. • TUINHOUT in o.a.: Eik, Lariks en Douglas.

@AD:@@::A:@IGDI:8=C>:@

0PLWPPSVFFOCFUSPVXCBSFQBSUOFS

8JKHFWFO|EFLBOTEJUUFFSWBSFO #SFNBO,MPFLLFFMFLUSPUFDIOJFLJTBMKBSFOMBOHFFOCFUSPVXCBSF QBSUOFSJOEFFMFLUSPUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFTFDUPS7FFMPQESBDIU HFWFST[JKOQPTJUJFGPWFSPOTXBBSCJKFFOMBOHEVSJHFSFMBUJF CJK[POEFSLFONFSLFOEJT 

.FFSJOGPSNBUJF  #SFNBO,MPFLLFFMFLUSPUFDIOJFL#7 1PTUCVT %#;XPMMF 5FMFGPPO   LMPFLLF!CSFNBOOM

XXXCSFNBOOM

#SFNBO4BNFOCJK[POEFS

Het juiste adres voor: * * * * *

Fitness Cardio-fitness Bedrijfsfitness Callastetics Pilates

* * * * *

Total Body Workout Step Aerostep City Fit Burn Club Cycle

* * * * *

Club Power Tae Bo Club Battle Karate Zonnebank

Tot 18.00 uur speciale studententarieven. Tarieven op aanvraag. 7 dagen per week geopend. Dinsdag en woensdag kinderopvang. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie op de Assendorperstraat 70, 8012 CA Zwolle, tel. 038 - 4228015

Eigenaar: Rob Jacobs, Nilantsweg 97, 8041 AR Zwolle.


jeugdpagina Suzanne Tuinman Kitty Schottert

Even voorstellen

Papenviews

Zoals sommigen van jullie misschien al is opgevallen heb ik bij het maken van de vorige Papenacker hulp gehad van Kitty Schottert. Vanaf nu zullen wij de jeugdpagina samen maken en daarom wil Kitty zich graag even aan jullie voorstellen.

Voor het interview van deze Papenacker gingen wij naar Meenteweg nummer 3. Als u zich nu afvraagt wie daar dan eigenlijk woont is dit begrijpelijk. Sinds vier maanden heeft de familie Bakker Hasselt ingeleverd voor Spoolde. Dus zij wonen nog maar net in Spoolde maar de twee meiden van de familie Bakker staan nu al in de Papenacker!

Hallo allemaal, Mijn naam is Kitty Schottert en ik ben twintig jaar oud. Samen met mijn ouders, zusje en broertje woon ik al mijn hele leven in Spoolde aan de Nilantsweg.

Even voorstellen Charon is de oudste van de twee. Zij is vijftien jaar en haar zusje Kelly komt daar met twaalf jaar achteraan. Het zijn twee vrolijke en actieve meiden. Kelly danst bij de dansmariekes en Charon is de creatiefste van de twee. Zij tekent en schildert graag en ook maakt zij zelf sieraden. Samen vind je ze wel eens gezellig voor de televisie. Programma’s die ze graag kijken zijn Singing Bee en McLeods Daughters

In het dagelijks leven houd ik mij met verschillende dingen bezig: Zo ga ik vier dagen in de week naar school. Ik ga naar het Deltion College in Zwolle, hier volg ik de opleiding manager wonen / binnenhuisadviseur. Ik ben onlangs begonnen aan het tweede jaar van deze opleiding en tot nu toe bevalt het hartstikke goed! Op het moment loop ik drie dagen in de week stage bij de Kwantum in Zwolle. Hier kun je mij op verschillende afdelingen vinden.

School Door de verhuizing moesten Charon en Kelly allebei hun oude school verlaten. Charon heeft het Agnieten college in Zwartsluis ingewisseld voor Talentstad in Zwolle. Hier zit zij in het derde jaar van het vmbo. Haar zusje Kelly heeft het nog dichter bij huis opgezocht want zij zit op het Dieze college. Dit is vlak bij de woonboulevard en hier zit zij in het eerste jaar van het vmbo. Beide meiden vinden het tot nu toe hartstikke leuk op hun nieuwe school!

Op de zaterdag kun je een bloemetje bij mij kopen want dan ben ik op de markt te vinden in de bloemenkraam tegen over de Vito’s. Hier werk ik inmiddels alweer drie en een half jaar en het bevalt nog altijd goed. Misschien vraagt u zich af hoe ik hier terecht gekomen ben. Voordat ik aan mijn huidige studie begonnen ben, heb ik een bloemopleiding gedaan op De Groene Welle.

Wat later . . . Toen wij vroegen of ze al wisten wat ze later wilden gaan doen kregen wij van Charon direct een duidelijk antwoord. Charon wil iets met laboratorium techniek gaan doen. Hierbij doe je allemaal testen en onderzoeken in het laboratorium zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Van Kelly kregen wij op deze vraag niet direct antwoord. Zij weet nog niet zo goed wat ze wil gaan doen later en gelukkig heeft ze nog tijd genoeg om hier rustig over na te denken.

Elke donderdagavond ben ik in het Hanzebad in Zwolle te vinden. Hier heb ik de afgelopen twaalf jaar vele brevetten “reddend zwemmen” weten te behalen. Inmiddels heb ik alle brevetten behaald en sinds een jaar geef ik hier les. Ook dit jaar zal ik elke donderdagavond aan de kant van het zwembad te vinden zijn. Met de reddingsbrigade help ik ook bij verschillende bewakingen. Hierbij moet je denken aan de sinterklaasintocht, het bevrijdingsfestival en in de zomer op de Wythmenerplas.

Carnaval! Buiten school zitten deze meiden ook niet stil. Ze zijn namelijk allebei aangesloten bij carnavalsvereniging “de Knienebelters” in Westenholte. Zelf dacht ik hier heel makkelijk over maar ik kwam erachter dat het veel meer is dan jezelf verkleden en in de optocht 43


jeugdpagina Suzanne Tuinman Kitty Schottert

Papenviews mee lopen.... Zoals eerder vermeld danst Kelly bij de dansmariekes van “de Knienebelters”. Hiervoor traint zij twee avonden in de week. Dit zijn zware trainingen maar de dansmariekes zijn danook het gezicht van de vereniging. Voordat er in de optocht meegelopen kan worden moet er ook een praalwagen worden gebouwd. Als dit moet gebeuren zijn beide meiden van de familie Bakker aanwezig om te helpen! Als het dan eindelijk carnaval is en het was weer een geweldig feest dan was het al die uren training en opbouwen helemaal waard!

Hier werkt hij alweer een tijdje en hij gaat elke dag met veel plezier naar zijn werk! Moeder Jeannette houdt zich weer met geheel andere dingen bezig. Zij heeft een eigen onderneming. Hiervoor verkoopt zij allerlei uiteen lopende producten, dit gaat van parfums en make-up tot hobby spullen. Naast de verkoop van deze producten doet ze er ook nog het één en ander aan administratief werk bij. Een lekkere drukke moeder dus! Maar naast hun eigen ouders hebben deze meiden nog meer familie in Spoolde. Ik heb het nu over de oom en tante van Charon en Kelly. Dit zijn Douwe en Jacqueline van de Beukenallee.

Parfum Charon houdt zich bezig met de verkoop van FMparfum. Hier bleek een passie van de hele familie te liggen want toen dit onderwerp eenmaal op tafel kwam duurde het even voordat het weer over wat anders ging..

Huisdieren In huize Bakker wandelen ook nog drie leuke honden rond. Moeder en zoon Amaris en Azzaro van drie en anderhalf jaar oud. Dit zijn allebei Engelse Staffords. Naast deze twee hebben ze ook nog de acht jaar oude Jack Russel Nikky. ’t Oude en ’t nieuwe stekkie Charon en Kelly zijn allebei opgegroeid in Hasselt. Zij hebben het daar altijd goed naar hun zin gehad. Een nadeel aan Hasselt was dat er bijvoorbeeld maar één schoenenwinkel was, dus als je dan wat nieuws nodig had moest je altijd naar de stad. Ook wilden de ouders van deze meiden graag in Zwolle komen wonen. De meiden zelf waren het hier helemaal mee eens. Voor de familie Bakker kwamen twee huizen in aanmerking, één in Westenholte en één in Spoolde. Maar de keus tussen deze twee huizen was snel gemaakt. Tot nu toe is de hele familie blij met de keuze voor Spoolde want ze wonen hier met veel plezier en het bevalt hartstikke goed!

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP

Kelly en Charon

Lijkt het jou leuk om geïnterviewd te worden voor de jeugdpagina....? Heb je een vlotte babbel en ben je ouder dan 6 jaar, laat dan wat van je horen!! Neem kontakt met ons op en wie weet sta jij het volgend nummer wel op deze pagina’s. Suzanne en Kitty.

Familie Bij de familie Bakker zijn ze met z’n vieren. Vader, moeder en de twee dochters. Dit interview gaat over de meiden maar wij vonden het ook leuk om iets te weten te komen over paps en mams. Vader Joop is op het moment werkzaam op een zorgboerderij. Daar werkt hij met probleemjongeren, agressieve jongeren en verstandelijk beperkten.

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP 44


activiteiten

Activiteitenkalender Wekelijkse activiteiten in het buurthuis woensdagmorgen 10.00 uur donderdagavond 18.00 - 20.00 uur donderdagavond vanaf 20.00 uur donderdagavond 20.00 - 24.00 uur

Ouderengym Tafeltennisvereniging jeugdtraining Tafeltennisvereniging seniorentraining Inloopavond voor de buurtschap om met buurtgenoten de week door te nemen onder het genot van een drankje. Ook de avond om uw feest / gelegenheid te bespreken met de beheerder die de hele avond aanwezig is.

Overige activiteiten in het Buurthuis (mits anders vermeld) Kaartvereniging Spoolde, kaartavonden: Dinsdag 2 september openingsavond; dinsdag 23 september, dinsdag 14 oktober, dinsdag 4 november, dinsdag 25 november, dinsdag 16 december (kerstkaarten). Dinsdag 13 januari 2009, dinsdag 3 februari, dinsdag 24 februari, dinsdag 17 maart, dinsdag 7 april (Paaskaarten) en dinsdag 28 april 2009 (afsluitingsavond). Oranjevereniging - Bingomiddagen 14 oktober, 11 november, 9 december 2008, 13 januari 10 februari, 10 maart en 14 april 2009. 12 november 2008 19 november 2008 19 november 2008: 22 november 2008: 7 december 2008: 3 januari 2009: 30 januari 2009: 6 februari 2009: 27 februari 2009: 4 maart 2009: 22 april 2009: ?? mei 2009: 18, 19 en 20 juni 2009:

Wijkplatform. Oranjevereniging - Knutselmiddag voor Sint Algemene Ledendergadering Oranjevereniging Oranjevereniging - Sinterklaasfeest Kerstzangdienst Nieuwjaarsreceptie Oranjevereniging - Bingoavond. Oranjevereniging - Dropping. Oranjevereniging Toneelavond. Algemene ledenvergadering vereniging buurthuis Eben-HaĂŤzer Oranjevereniging - Kindermiddag Oranjevereniging - Survival. Oranjevereniging - Spoolderfeest.

Opbrengst oud papier april mei juni juli augustus september

7470 kg 5630 kg 7950 kg 5530 kg 4890 kg 7640 kg

totaal

39110 kg

De blauwe container met oud papier wordt elke 4e vrijdag van de maand geleegd. 45


adressen Buurthuis Eben Haëzer: Nilantsweg 109, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4218295 http://www.buurthuisspoolde.nl

Beheerder: Familie Van Assen, Spoolderenkweg 12, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-4224193 Voorzitter: Jeanette van Saaze, Zalkerveerweg 7, 8042 PL Zwolle, ☎ 038-4212500 Secretaris: Mieke Grünewald, Beukenallee 22-1, 8041 AW Zwolle, ☎ 038-4658281 Penningmeester: Karin Hutten, Meenteweg 26, 8041 AV Zwolle, ☎ 038-4546817 Spoolderbelangen Spoolderbergweg: Mevr. B. van der Molen, Spoolderbergweg 6, 8019 BD, ☎ 038-4234328 (voorzitter) Secretariaat: A. Borst, Nilantsweg 73, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4220124 Beukenallee: Dhr. W. Weggemans, Beukenallee 79, 8041 AZ Zwolle, ☎ 038-4223810 en Mevr. J. Braam, Beukenallee 38, 8041 AW Zwolle, ☎ 038-4221420 Meenteweg: Mevr. T. Ettekoven, Meenteweg 6-1, 8041 AV Zwolle, ☎ 038-4218165 Nilantsweg: Dhr. H. Karenbeld, Nilantsweg 81, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4224952 Oude Veerweg: Mevr. G. van Dijk, Fokke Remmerstraat 8. 8019 BW Zwolle, ☎ 06-49103421. Ruiterlaan: vacature. Spoolderenkweg: Dhr. J. van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, ☎ 038 4212834 en Dhr. M. Post, Spoolderenkweg 19, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-4217924 Zalkerveerweg: Dhr. A.J. van Weeghel, Zalkerveerweg 9-1, 8042 PL Zwolle, ☎ 038-4217742

Driezorg Zwolle locatie woonzorgcentrum “de Venus” Hoofd zorgzaken: Mw.B.W.J. Olde Bijvank, postadres: postbus 658, 8000AR Zwolle, Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle, ☎ 038-4218482.

Kaartvereniging Spoolde Contactpersoon: Dhr. M. Bredewold, Ruiterlaan 25, 8019 BP, ☎ 038-4216437 (martinbredewold@home.nl)

Motorclub Zwolle Secretaris: Anita Keizer, Hoffmannsteeg 2-1, 7722 SC Dalfsen, ☎ 0529 435644 (secretariaat@mczwolle.nl)

Ouderen Gymnastiek Voorzitter: Mevr. A. Lindeboom, Hogenkampsweg 172, 8022 DM Zwolle, ☎ 038-4217478 Secretaris: J. Knol, Nilantsweg 105, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4221348 Penningmeester: Mevr. D. Eikenaar, Beukenallee 63, 8041 AZ Zwolle, ☎ 038-4220050

Oranjevereniging Spoolde Voorzitter: Dhr. J. van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-7850016 Secretaris: Dhr. J.R. Walgien, Nilantsweg 69, 8041 AP Zwolle, ☎ 038-4227729 (jrwalgien@hetnet.nl) Penningmeester: Dhr. G.J. Esselink, Meenteweg 13, 8041 AT Zwolle, ☎ 038-4233807

Oud Papieractie Dhr. H. van Assen, Katerveerweg 15, 8019 BL Zwolle, ☎ 038-4217906

Tafeltennisvereniging Spoolde Voorzitter: Annemieke Zoer, Akeleiweg 4, 8042 CH Zwolle, ☎ 06-12515882 Secretaris: Sabine Wevers, Kastanjestraat 59, 8021 XP Zwolle, ☎ 06-48964311 Penningmeester: Jan van Zwolle, Beerninkstraat 8, 8012 XC Zwolle, ☎ 038-4540071

Vogelvereniging ‘De Goudvink’ Secretaris: Dhr. G. Donders, Anemoonstraat 29, 8012 XV Zwolle, ☎ 038-4217517 Penningmeester: Dhr. D. Beekman, De Kolonie 23, 7707 SB Balkbrug, ☎ 0523-612822

Wijkopzichter: Dhr. J. Stroomberg, Wijkcoordinator: Dhr. B. Michel. Klachten of vragen: Beheer Openbare Ruimte, Servicelijn Wijkbeheer: ☎ 038-4983300. Wijkagent: Dhr. M. Engel. Spreekuur: iedere tweede donderdag van de maand spreekuur in het wijkcentrum het Anker van 19.00 uur tot 20.00 uur. Regiopolitie Wijkbureau Noord, Willaertstraat 2 8031 AE Zwolle ☎ 0900 8844; openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur. 46

Papenacker 23  

Wijkblad van Spoolde. Nummer oktober 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you