Page 1

redactie

“Voor elck wat wils”. De merkwaardige zomer van 2006 ligt al weer achter ons; hoe warm het was en hoe nat. Afscheid van de zomer betekent ook weer vol moed en enthousiasme beginnen aan een nieuw seizoen. Dat wil niet zeggen dat de verenigingen het afgelopen halfjaar stil gezeten hebben. Er was weer genoeg om met ons terug te blikken. Maar er is meer. Wij als makers van deze wijkkrant willen graag dat meerdere doelgroepen zich in ons blad kunnen herkennen. Het is niet toevallig dat we sinds de oprichting een jeugdredactie hebben. * Via interviews leerden we al heel wat jonge Spooldenaren kennen; ook nu weer. Een puzzel maakt hun bijdrage nog completer. * Gelukkig verliezen we de tieners ook niet uit het oog; er wordt ons een kijkje gegund in een stukje jeugdcultuur binnen Spoolde * De tafeltennisvereniging oogt met zijn 25 jaar nog redelijk jong en wil ons graag op de hoogte stellen van een bruisend bestaan. * De verkeersproblematiek rond de Turnhoutsweg raakt ons allemaal en heeft de zorg van Spoolderbelangen; er is trouwens meer wat hen bezig houdt. * Aanleg van wegen heeft in Spoolde ook in vroegere jaren flinke sporen nagelaten; wat verdween er al niet in de Beukenallee. * Komt er nog wat voor terug? Jazeker, het Hertsenbergpad. Eindelijk. Bloed, zweet en tranen! * Ook oude tijden bij het Katerveer herleefden; al was het maar voor één dag * Sterke verhalen krijgen in ons blad ook een plek; wie volgt? * Ook nu weer een beroep onder de loep; de parketpolitie. * Niet zo maar op vakantie; op de motor door Amerika. Mart en Roelie Wildeman maken ons deelgenoot.

colofon De Papenacker, het wijkblad van Spoolde Tiende jaargang nr. 19 / oktober 2006 Redactie-adres:

E-mail: Website: Overige redactie:

Nieuwsgierig geworden? Lees verder en blijf ook even stilstaan bij de advertentiepagina’s. Mede dank zij de adverteerders konden we weer aan een nieuwe ronde beginnen.

Jeugdredactie: Distributie: Druk: Oplage: Verschijning: Verspreiding:

De redactie

1

De Papenacker t.a.v. Femmie van der Zwaan Spoolderenkweg 8 8042 PK Zwolle Telefoon: 038-7850482 papenacker@hotmail.com home.zonnet.nl/papenacker/ Pier Karenbeld Telefoon: 038-4224952 Henk Tuinman Telefoon: 038-4218543 Hanneke van Vilsteren Telefoon: 038-4212107 Sabine Wevers Telefoon: 06-48964311 Suzanne Tuinman Telefoon: 038-4218543 Anton van Weeghel Telefoon: 038-4217742 Afd.repro, gem. Zwolle 450 exemplaren 2 keer per jaar Huis-aan-huis in Spoolde en via diverse punten in Spoolde en Westenholte.


inhoud

Inhoud Papenacker 03

Spoolderbelangen

05

Nog een keer “de Vijverberg�

06

Fotopagina straatverkoop

07

Het eerste Sapje .. groot succes

08

Kerstmarkt op komst

09

Motortrip door Amerika

14

Zeehondjes in Spoolde

15

EnergY

17

Van het buurthuis

18

Kerstzangdienst

19

De jeugd van tegenwoordig

21

Oranjevereniging Spoolde

23

TTV Spoolde

27

Kaartvereniging Spoolde

28

Over het verdwenen Spoolde

33

Het beroep van ..

37

Oranjegekte in Spoolde

38

Fietstocht Oranjevereniging

39

..... opdat we niet vergeten

40

Katerveer weer in de vaart

41

Pronken met andermans veren

43

Fotopagina survival

44

Papenviews

46

Puzzel

48

Activiteitenkalender

49

Adressen

/

Buurtschap bedankt

/

Ouderengym

2


ingezonden

Spoolderbelangen

Aart Borst

en het instellen van 30 km/uur ter plaatse van de brug. Afgelopen zomer is de haag op de kruising met de Spoolderenkweg verwijderd om het uitzicht te vergroten. We hopen dat beide maatregelen zullen bijdragen aan een veilig gebruik van het fietspad. Overigens zal de gemeente als hiertoe aanleiding bestaat controles gaan uitvoeren op de toegestane snelheid ter plaatse.

Organisatie We beginnen deze keer met ons zelf nl. de samenstelling van Spoolderbelangen. U weet dat ons uitgangspunt is dat Spoolderbelangen samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de verschillende straten van onze buurtschap. Dit lukt tot nu toe redelijk, echter zitten we nu al een hele tijd met een vacature voor de Oude Veerweg. We overwegen om de vertegenwoordiging van de Oude Veerweg te combineren met het Katerveerpark. Er komt dan één vertegenwoordiger voor dit hele gebied. Is dit misschien iets voor u of wilt eerst inhoudelijk wat meer informatie,….. laat het ons weten. Inmiddels is ook voorzien in de vacature van voorzitter, Brigitta van der Molen, Spoolderbergweg 6 zal deze taak op zich nemen.

Nieuws van de Buurtschap IJsselzone In de vorige Papenacker hebben we u geïnformeerd over de oprichting van de Buurtschap en de doelstellingen. Inmiddels heeft een vertegenwoordiger van het bestuur van de Buurtschap tijdens de vergadering van Spoolderbelangen ons bijgepraat over hun voorgenomen activiteiten in de komende tijd. Ook heeft u in het bulletin “Even Buurten “ van de Buurtschap in 2005 kunnen lezen over boomgaardbeheer, afsluiting van de Schellerdijk voor doorgaand verkeer, ooievaarsnesten, landhekken en het plaatsen van informatiepanelen.

Wat hebben we meer te melden. Wijkplatform Bij het verschijnen van deze Papenacker is het laatste wijkplatform net achter de rug. Dit is gehouden op 18 oktober in het buurthuis in Spoolde. Door omstandigheden is het wijkplatform van het voorjaar niet doorgegaan. We hebben met de gemeente afgesproken dat iedere inwoner van Spoolde persoonlijk voor dit wijkplatform wordt uitgenodigd. Iedereen is welkom en we hopen dat u er gebruik van zult maken. Het is mogelijk dat u hier over zaken leest die ook al op het wijkplatform aan de orde zijn geweest.

Vergadering Buurtschap IJsselzone Op 15 november a.s. belegt het bestuur van de Buurtschap een vergadering in ons buurthuis om met elkaar kennis te maken en u te overtuigen van de noodzaak van het behouden van een “groene” leef- en woonomgeving en bovenal u daarbij te betrekken. A-28 Wij verwachten dat dit onderwerp de eerstkomende tijd regelmatig aan de orde zal komen in verband met de voorgenomen werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Allereerst heeft op 09 mei j.l. het laatste overleg met Rijkswaterstaat plaatsgevonden waarbij de geluidsoverlast van de voegovergangen weer aan de orde is geweest. Afgesproken is dat het isolatiemateriaal in de klankkasten onder de voegovergangen vervangen wordt. Dit is inmiddels uitgevoerd. Verder hebben we met elkaar geconstateerd dat in de afgelopen

Fietspad op de brug Spooldersluis Het heeft ons veel moeite gekost om de gemeente ervan te overtuigen dat het tijdelijk dubbelzijdig fietspad op de brug van de Spooldersluis gevaarlijk is voor fietsers en in het bijzonder voor kinderen die de basisscholen bezoeken in Westenholte. Het fietspad is eigenlijk te smal, maar vooral ook de zuigende werking van vrachtwagens, die regelmatig te hard rijden, veroorzaken gevaarlijke situaties. De maatregelen die nu genomen zijn bestaan uit het plaatsen van baakschilden, markering

3


ingezonden

zomer de geluidsoverlast een stuk minder is geweest als gevolg van het uitzetten van de voegen door de hoge temperatuur waardoor de openingen kleiner en het geluid minder is geworden.. Zoals bekend hebben we de toezegging van Rijkswaterstaat dat tijdens de aanleg van de extra rijstroken in 2008 de voegovergangen geheel worden vervangen door de minst geluid producerende voegen zoals die ook in het buitenland worden toegepast.

En hier hebben we het probleem… Strikt genomen zal Rijkswaterstaat zich baseren op geluidsberekeningen en wettelijke verplichtingen voor deze voorziening. Echter Spoolde heeft te maken met nog veel meer verkeerslawaai van o.a. De Spoolderbergweg Westenholterallee, Blaloweg, Verkeersplein Spoolde, N 50 en straks ook nog de Hanzelijn. Door de aanwezigheid en aanleg van al deze grote infrastructurele voorzieningen wordt Spoolde letterlijk overspoeld met geluid. Een ander gegeven is dat de wegbeheerders alleen maar rekening houden met de geluidsoverlast van hun weg(gedeelte), die moet voldoen aan de norm zonder rekening te houden met andere wegen (geluidsbronnen). En juist de combinatie van alle geluidsproductie samen verslechtert het woon- en leefgenot in Spoolde in belangrijke mate. We willen ons de komende tijd dan ook inzetten om met de overheden hiervoor een oplossing te zoeken. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat door de verkeerstoename en de verbreding van de A-28 en de ontsluiting van Stadshagen Spoolde de dupe wordt van al dit lawaai. We liggen weliswaar in de stadsrandzone, maar we kunnen natuurlijk niet alles zo maar over ons heen laten komen.

En verder… Rijkswaterstaat heeft nieuwsbrief nr.2 uitgegeven van aug. 2006 waarin informatie wordt verstrekt over de verbreding van de A-28 langs Spoolde en op de IJsselbrug tot en met het kruispunt Hattemerbroek. Het gaat hierbij om een verbreding met één rijbaan die het gehele etmaal gebruikt gaat worden. Aangegeven wordt in welk stadium de planvoorbereiding is gevorderd en welke procedure en inspraak in de komende tijd zal plaatsvinden. Het gaat dan om de verkorte procedure voor inspraak op het ontwerp Tracébesluit en het Milieu Effect Rapport ( OTB/MER), de planning van de werkzaamheden, ter visielegging, inspraak en de uitvoering tot de oplevering die in 2009 is gepland. Belangrijk voor ons zijn de wettelijk te hanteren normen voor de luchtkwaliteit en de geluidsnormen. In de nieuwsbrief wordt op hoofdlijnen aangegeven dat het geluid gereduceerd (tegengegaan wordt) door het toepassen van een dubbele laag ZOAB (minder geluid producerend asfalt) op en nabij de IJsselbrug ter hoogte van de Nilantsweg door schermen. Op dit moment moeten we eerst afwachten wat Rijkswaterstaat precies voorstelt in het, ter inzage te leggen, Ontwerp Tracébesluit en het Milieu Effect Rapport.

Informatie- en Themabijeenkomsten Gedurende de termijn dat het OTB/MER ter inzage ligt zal Rijkswaterstaat een informatie bijeenkomst beleggen. In dezelfde periode willen wij een thema-avond organiseren met de Gemeente, Rijkswaterstaat en eventueel de Provincie over de maatregelen op de A-28 met betrekking tot de geluidsoverlast en in samenhang hiermee het geluid van de Westenholterallee, Blaloweg, Verkeersplein Spoolde en de Spoolderbergweg. Hertsenbergpad Op het moment dat ik dit schrijf is de aanleg in volle gang. Als dit nummer van de Papenacker verschijnt kunt u al gebruik maken van dit pad. Een volgende keer meer hierover.

Tussen de regels door krijgen we sterk de indruk dat er in principe langs de noordzijde op het weggedeelte tussen de Nilantsweg en de Beukenallee maar over ongeveer de helft van de lengte schermen worden geplaatst.

4


ingezonden

Ruimte voor de Rivier Elke eerste en derde vrijdag ven de maand kunt u voor vragen over het project Dijkverlegging Westenholte/Spoolde terecht bij de projectleider van de Provincie, Frans Stam. Hij is dan aanwezig op het kantoor van de zuivering aan de Spoolderenkweg van 08.30 tot 12.30 uur, zijn tel.nr. 038-4997858 of 06-18303647

feliciteerd namens de bewoners van Spoolde. Een prachtig resultaat, een trotse wethouder en gemeentebestuur. Dit is natuurlijk wel het resultaat van jarenlange inspanning van allerlei deskundigen vanuit de gemeentelijke organisatie en daarbuiten. Binnen dit kader valt ook onze inspanning om Spoolde zo te houden als het nu is, groen en geschikt voor beperkt recreatief medegebruik. De aanslagen op het groene karakter van Spoolde zijn vele, gemeente groen is groen en niet grijs of rood, laat zien dat u deze prijs waard bent.

Zwolle Op de correspondentie van de gemeente Zwolle staat tegenwoordig “Zwolle, de groenste stad van Europa 2006-2007”, gemeente ge-

Nog een keer ”de Vijverberg.”

Pier Karenbeld

In de vorige “Papenacker” stond een artikel gewijd aan villa de Vijverberg (Beukenallee 1). Deze prachtige villa werd aan het eind van de 19e eeuw gebouwd en heeft daar jaren lang alleen gestaan. Een volgende eigenaar verkocht aan het begin van de 20e eeuw een stuk van zijn grond waarop een paar huizen in nagenoeg dezelfde stijl gebouwd werden. Dat waren niet de nummers 5 t/m 11, zoals de vorige keer vermeld werd, maar de huidige nummers Beukenallee 19 en 21.

Het huis vertoont veel stijlovereenkomsten met villa de Vijverberg. Ook het kenmerkende torentje past er goed bij. Mevrouw Steinebach, die al jarenlang op Beukenallee 19 woont, maakte ons op de vergissing attent. Haar grote hobby was en is schilderen en in de loop der jaren heeft ze dan al een veelheid aan onderwerpen aan het doek toevertrouwd, waaronder haar eigen huis. Het zal weinig moeite kosten dit karakteristieke huis te herkennen.

Deze foto is in het begin van de jaren ‘70 gemaakt.

Schilderij, gemaakt door mevrouw Steinebach.

5


fotopagina

Straatverkoop Nazomer in Spoolde Fleurig tafereel Beeld van vervlogen tijden Eigentijds Te koop Appels en peren Vrucht van een rijke oogst Kalebassen en pompoenen Gele en groene Jonge konijntjes Zelfgemaakte kaarten Vrucht van creativiteit Betaling: op basis van vertrouwen!

6


ingezonden

Het eerste Sapje........groot succes!

Sabine Wevers

eerste SAPje in de geschiedenis van Spoolde. Rond een uurtje of 22.30 was de feestvreugde compleet met een opkomst van zo’n zestig man.

Elk jaar kijken we vanaf ongeveer januari weer uit naar het feest der feesten, het zogenaamde Spoolderfeest! De tijd vliegt voorbij en voor je het weet is het alweer juni en zijn de voorbereidingen in volle gang. Elk team maakt overuren om iets leuks op de planken te zetten en de sfeer is uiterst gezellig. Ook op het Spoolderfeest zelf kom je altijd tijd tekort en helaas zit het er na drie dagen lang feesten al weer op. Zoals altijd was ook dit jaar memorabel, een feest dat herdacht moest worden……..oftewel, een feest dat nog eens dunnetjes moest worden overgedaan. Daarom hebben Pim ten Klooster, Cynthia Wevers en Sabine Wevers het idee in het leven geroepen om een Spoolderfeest After Party(SAPje) te organiseren: een hele avond die in het teken staat van de hoogtepunten van Spoolderfeest 2006!

De zaal was aangekleed met entourage van het Spoolderfeest zelf en iedereen was natuurlijk razend benieuwd naar de foto’s en film van het afgelopen jaar. Vandaar dat het volume behoorlijk werd gedempt toen de beelden eenmaal op groot scherm werden vertoond. Henk Tuinman had voor een schitterende foto compilatie gezorgd, uiteraard voorzien van uitdagende teksten en Gerrit Zwakenberg debuteerde deze avond als zowel regisseur als cameraman, met zijn prachtige film over Spoolderfeest 2006! Alle vertoonde beelden zorgden voor de nodige hilariteit in de zaal en her en der zag je wat tranen van het lachen bungelen over rode wangetjes.

Jaja, op 23 september was de dag dan eindelijk gekomen, na 14 weken te hebben gewacht, was het 1e SAPje een feit. Voor de onoplettende lezer; SAPje staat voor Spoolderfeest After Party. Hierbij moeten wij tevens bekennen dat SAPje, stiekem ook een beetje synoniem staat voor een biertje. Een biertje is immers het populairste drankje op het Spoolderfeest.

Een goed gevulde zaal van het buurthuis

De avond vloog voorbij en voor iemand er erg in had had de grote wijzer van de klok de 12 uur al ruim gepasseerd en werd er nog volop gedanst op de dansvloer en gelald aan de bar. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de laatste mensen het pand rond 04.30 uur verlaten. Hieruit kunnen we toch wel concluderen dat het erg gezellig is geweest op het 1e SAPje!

Aandachtige blikken voor foto en film

Vanaf 20.30 uur stonden de deuren van het buurthuis open en nog geen half uurtje later hoorden wij de deur met grote regelmaat klapperen. Jong en oud kwamen af op het aller-

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaag-

7


ingezonden

de avond. Een avond waar nog een poos over zal worden nagepraat. Want wij zijn er zeker van dat er zich niet alleen in het buurthuis hilarische dingen hebben afgespeeld…………… Wat ons betreft behoort het SAPje vanaf nu ook tot de één van de tradities van Spoolde en zullen wij er voor zorgen dat er volgend jaar posters van het 2e SAPje op de bomen hangen. Bedankt voor jullie komst en gezelligheid allemaal, wij vonden het een superfeest en tot volgend jaar!!! Groetjes van de SAPjes-commissie

Er werd volop gedanst.

Kerstmarkt op komst.

kerstmarktcommissie

Ook voor dit jaar staat er weer een kerstmarkt op stapel. Hij staat gepland op zaterdag 16 december in en om het Buurthuis. Hopelijk vinden veel Spooldenaren ook deze keer weer de weg naar de markt, want traditiegetrouw gaat een groot deel van de inkomsten naar een goed doel. Afgelopen jaren waren dit Mappa Mondo in Wezep en het Ronald Mac Donald huis in Zwolle. Bij voorkeur kiezen we voor een doel of project wat niet al te ver van ons verwijderd is. Afgelopen jaar zochten we het wel heel dicht bij huis door zorgcentrum de Venus te ondersteunen bij de aanschaf van een speciale fiets, een rolstoelfiets die vanuit het normale budget niet gefinancierd kon worden. Het mooie bedrag van bijna 2000 Euro was niet toereikend om in één keer de fiets aan te schaffen, maar het resterende bedrag Is inmiddels bij elkaar gebracht. Hierover leest u op bladzijde .. meer in een bijdrage van “de Venus” zelf.

Het motto “het is nooit goed of het deugt niet”, wil ook in Spoolde wel eens voet aan de grond krijgen. We zijn dan ook benieuwd naar ieders inbreng die ons verder helpt bij het kiezen van het goede doel voor dit jaar. Laat het ons weten en geef er de motivering bij. De uiteindelijke beslissing ligt uiteraard bij de commissie. Namens de kerstmarktcommissie Ciska Esselink Beukenallee 57 (tel. 4219102)

Welk goede doel?!? De lezer moet van ons aannemen dat elk jaar heel uitvoerig nagedacht wordt over welk doel we straks zullen ondersteunen. Elke keuze levert wel wat kritiek op. 8


ingezonden

Motortrip door het zuidwesten van Amerika

Mart en Roelie Wildeman

lometer kwamen we aan bij het Corona Hotel in Mexico. Daar hebben we heerlijk gegeten, behoorlijk wat gedronken, natuurlijk veel gelachen en moe naar bed gegaan.

Het moest toch maar eens gebeuren, een motortrip door Amerika! De reis geboekt bij USA motorreizen en op naar Amerika ! Dag 1 3 september 2005 Amsterdam-Los Angeles Om negen uur zijn we per trein naar Schiphol vertrokken. Daar stonden gelukkig nog meer mensen met een helm, dus we waren niet alleen. Rond de klok van 12 gingen we de lucht in met United Airlines. Eerst nog even een tussenstop in Washington DC. Dat “even” werd iets langer, aangezien de douane-controles daar behoorlijk streng zijn. Vingerafdrukken, irisscan, en nog veel meer. Na 4 uur vliegen eindelijk LA in zicht. Hier was het 21.00 uur, Amerikaanse tijd, op naar het hotel. Een behoorlijk hotel, met zo`n 1000 kamers. Nog lekker een aantal pilsjes en wijntjes gedronken om vervolgens naar bed te gaan.

Dag 3 5 september Ensenada - Calexico (USA) Een goed ontbijt en op pad. Deze dag 300 kilometer te gaan. Snel tanken en gassen: de hitte tegemoet. Het eerste gedeelte door bergachtig gebied richting de grensplaats Te Cate. Maar even daarvoor ging het mis met een rijdster. Zij ging de bocht uit en belandde in een greppel. Haar elleboog lag open, knie kapot, veel schaafplekken, plus een gedeukt imago en motor. Daarom naar het ziekenhuis voor hechtingen en foto’s maken (kosten totaal 12 dollar). De rest van de groep heeft gewacht bij de Mac Donalds in Te Cate. Een Mac is in Amerika overal wel te vinden, lekker koel binnen (airco) en buiten 40 graden. Na drie uur weer verder, de grens over dachten we, maar mooi niet! Heeft in totaal drie uur geduurd, iedereen werd gecontroleerd, was niet echt prettig in die hitte.

Dag 2 4 september Los Angeles - Ensenada (Mexico) Na een goed Amerikaans ontbijt op weg naar de motoren. Er waren precies 28 mannen en vrouwen die het avontuur aangingen. De motoren werden gecontroleerd, de bagage werd in de volgauto geladen en vervolgens zo snel mogelijk LA uit. De wegen zijn stuk voor stuk gigantisch breed. Een 8-baans weg is geen uitzondering, maar dit mag natuurlijk ook wel met al die grote auto’s. Alleen in LA rijden al zo`n 8 miljoen auto’s! LA .. toch weer eens wat anders dan ons Zwolle. Via de kustweg reden we richting Mexico. Na een uur rustig rijden, zijn we eerst een stevige bak koffie gaan drinken in een plaatsje aan de kust, genaamd Lacuna Beach. De maagjes begonnen wat te knorren .. dan toch maar even een hapje eten. En wat kun je overal in Amerika krijgen? Juist… Mac Donalds ! Even een Big Mac naar binnen gewerkt en weer verder, op naar de Mexicaanse grens. Hier was het echter een totaal andere wereld, veel armoede, slechte wegen en een ontzettende stank. Na een rit van ongeveer 350 ki-

De rij wachtenden voor de grens

Eindelijk verder de bergen in. Schitterende stuurwegen, enorme rotspartijen, daarna de Yuma dessert in naar Calexico. Later met ons allen een Chinees gepikt, een hele gezellige tent, volop Tl-licht en twee tv’s

9


ingezonden

Mooie wegen om te sturen, niks geen drempels en rotondes of flitspalen, heerlijk rijden met die hap. Puur genieten, gassen naar Flagstaff, de laatste grote plaats voor de Grand-Canyon.

die staan te bulderen, en het eten was ook niks, maar je kunt ook niet alles hebben. Dag 4 6 september Calexico - Prescot Calexico uit, ligt midden in de woestijn. Veel van deze woestijnen zijn veranderd in agrarisch gebied, enorme boerderijen met veel vee. Richting Prescot rijd je over eindeloze lange wegen door de “desert” met enorme hoge zandduinen en temperaturen van boven de 40 graden. Na een lange rit rijden we Arizona binnen.

Dag 6 8 september Flagstaff - Gray Mountain Vandaag een korte rit 200 km, Flagstaff staat bekend als kruising van de beroemde route 66. Weer een heerlijke dag om te rijden zo’n 25 graden. Via de route 180 rijden we door het Kaibab National Park, doet denken aan onze eigen Veluwe. Bij de Canyon kun je een helikopter vlucht maken, wat we ook hebben gedaan. Dan zie je pas echt wat dit voor een natuurgeweld is, met dieptes van meer dan twee kilometer. Vanaf de Southring heb je machtige vergezichten over de Canyon. Ook de eerste regen gehad en de broeken lekker nat gekregen.

Mart en medereisgenoot Joop uit Limburg in de dessert

Even een snelle hap bij Dannij en de bergen weer in, een compleet ander landschap. Zo groots en wijds dat moet je zelf zien, na een prachtige tocht kwamen we aan in Prescot. Snel de kamer opgezocht en naar het zwembad, beetje zonnen, biertje erbij: het Zwitserleven gevoel.

Een vergezicht over de canyon

Bij het motel een BBQ met de nodige sapjes, kom je in de “middle of nowhere” ook nog een klant tegen. Wat is de wereld toch klein.

Dag 5 7 september Prescot - Flagstaff Met die ontbijtjes in de USA is niks mis mee: scrumbled eggs, spek, toast, pannenkoeken, verzin het maar. Vandaag naar Flagstaff, maar eerst naar Jerome, een oud mijndorpje. De tijd heeft hier echt stil gestaan. Het plaatsje heeft een uniek museum van de gekste voertuigen tot tandartsgereedschap toe, mooi om te zien. Daarna naar Sedona een gezellige plaats gelegen tussen de Red Rocks.

Dag 7 9 september Graymountain - Page Gegeten bij de indianen, en weer aantrappen de motorfietsen, vandaag naar Monument-valley, onderweg veel en hoge rode rotsen. Het heet niet voor niets Painted Dessert, het gebied van de indianen, geen indiaan gezien. Indianen leven in reservaten. Monument-Valley

10


DRANKENGROOTHANDEL

HENGST (038)3312238 www.hengst.nl

Gelegen in een bosrijke omgeving met prachtige wandelpaden en een schitterend uitzicht op de IJssel. Tevens een ruime parkeergelegenheid. De plaats voor al uw:

BRUILOFTEN - PARTIJEN DINERS - BARBECUES FONDUES - KOFFIETAFELS KOUDE BUFFETS - GOURMETS Ook bij u thuis of aan bedrijf

Familie Bakker - Krisman

UITSPANNING 'HET ENGELSE WERK'

Het Engelse Werk 4 - Zwolle - Telefoon 038 - 4217593 (bij de oude IJsselbrug Zwolle)


ingezonden

is een gebied met enorm hoge rotspunten midden in de woestijn, dit gebied was miljoenen jaren geleden een enorme grote binnenzee. Dit gebied is ook erg bekend van de vele cowboy ďŹ lms die er zijn opgenomen.

De ingang van de Las Vegas Club.

het andere. Casino na casino, de duurste automobielen en motoren, waanzin ten top, maar mooi om eens te zien. Nevada is de enige staat in Amerika waar gegokt mag worden en dat is te zien en te horen. Bij benzinestations staan gewoon tientallen gokautomaten. Ik moet zeggen ik ben er niet rijk van geworden.

Het beeld zoals we dat kennen uit de vele Westerns.

Na een lange rit met veel hagel en onweer kwamen we aan in Page, dat aan het prachtige Lake-Powel ligt.

Dag 10 12 september Las Vegas - Lone-Pane Vroeg rijden vandaag, half acht. We gingen door Death-valley en daar kan het erg heet worden tot wel 50 graden, maar dat was het gelukkig niet. Wat je opvalt is dat je na een uur rijden eigenlijk niemand meer ziet en het heel stil om je heen wordt in die eindeloze vlaktes. Onderweg eventjes wat eten bij een vervallen restaurantje, gerund door ma en zoon. Die twee kunnen wel weer een maandje leven. Onderweg zie je nog veel mooie oude motoren en automobielen uit de zestiger - en zeventiger

Dag 8 10 september Page - Hurrigane Na een snelle hap op de motor langs MarbleCanyon. Over de Colorado River, via de Navaro bridge Arizona uit, richting Utah, waar we het bekende Zion National Park hebben bezocht. Een mooi park om doorheen te rijden met prachtige vergezichten. Na een 250 km kwamen we in ons hotel aan waar het goed vertoeven was. Dag 9 11 september Hurricane - Las Vegas Een korte rit vandaag, 200 kilometer, via de interstate nr. 15. Onderweg even wat eten, vandaag voor de afwisseling geen Mac, maar een Wimpy. Om drie uur reden we het walhalla van entertainment en gokken via de beroemde strip binnen. Je weet niet waar je het eerst of laatst moet kijken, het ene hotel nog groter en mooier dan

12


ingezonden

30 meter: een gigant. Weer verder rijden totdat er een stel viel met de motor. Dat zag er niet goed uit. 911 gebeld en met ambulance afgevoerd. Viel achteraf nog wel mee, alleen stukje duurder dan in Mexico, koste nu 1000 dollar. Maar we moesten zelf wel weer verder en na een eindeloze en smalle afdaling kwamen we toch bij ons hotel aan.

jaren, want roesten doen ze daar niet. Na nog twee bergpassen over gingen we de Valley uit, naar een typisch cowboydorpje LonePane. Snel naar het motel en na die droogte was een biertje of twee wel verdiend. Dag 11 13 september Lone-Pane - Fresno Het is koud, zeven graden. Niet zo gek ook, je rijdt door het mooie wintersportgebied MountWhitney, links en rechts hoge bergketens, de toppen bedekt met sneeuw. We rijden richting Bishop, daar gingen we ontbijten bij een Nederlandse bakker en die ontbijtjes zijn niet mis. Een starters ontbijt: 2 gebakken eieren met bacon, toast, gebakken aardappelen en een sloot kofďŹ e, hoe verzinnen ze het op de vroege ochtend. Maar we moeten verder, we gaan naar het Yoshimite-park, dat we binnen rijden via de 3000 meter hoge Tiagapas. Een prachtig park om te rijden en te wandelen, dat park is zo groot daar kun je weken in rond zwerven. Via een mooie route gingen we het park uit en na een lange en pechvolle rit kwamen we in het donker in Fresno aan.

Dag 13 15 september Porterville - Los Angeles Een stevige trip, langs eindeloze citrus-plantages. Zo ver je kunt kijken plantages. We rijden de bergen weer in. Geregeld stoppen om te ďŹ lmen en kiekjes te schieten, en natuurlijk veel drinken, want het is weer bloedheet. Na veel stijgen en dalen wordt het frisser, want we naderen de kust. 4500 kilometer verder en via bekende plaatsen zoals Santa-Monica en Venice beach kwamen we weer in Los Angeles aan . Dag 14 16 september Een dagje niks doen en de stad bezocht, heel veel te zien: Hollywood, Beverly-Hills. Maar ja, aan alles komt een eind, ook aan dit tripje. De volgende dag met weemoed richting Nederland. Een reis als deze is zeker voor herhaling vatbaar.

Dag 12 14 september Freso - Porteville Een korte rit naar het Seguoiapark met zijn reusachtige bomen. Even een foto maken bij Sherman-tree, de oudste boom ter wereld zeggen ze, 2500 jaar oud met een omtrek van bijna

Mart wil het eigenlijk niet weten, maar in navolging van sterren als Britney Spears heeft Mart ook zijn eigen ster gekregen op the walk of fame.

Dat zijn nog eens bomen

13


ingezonden

Zeehondjes in Spoolde

Hanneke van Vilsteren

waren erg welkom maar vooral de huid van de zeehond kon goed gebruikt worden.

Op een dag werd ik aangesproken door Dick van Dijk met de vraag of ik wel wist dat er vroeger zeehonden in de IJssel bij Spoolde hebben gezwommen. Nu was het ’s avonds laat en ik had alcohol gedronken en mijn gesprekspartner ook.

Zo weet Dick dat er kaplaarzen van gemaakt werden die aan een klomp bevestigd werden. Hij heeft navraag gedaan in zijn familie omdat hij ervan overtuigd was dat er nog een exemplaar ergens op een zolder moest liggen. Het zou het ultieme bewijs zijn geweest dat er zeehonden in de IJssel hebben gezwommen maar helaas zijn ze waarschijnlijk weggegooid. In plaats van een sterk verhaal is dit een serieuze herinnering.

Toch liet het mij niet los en ben ik Dick van Dijk thans woonachtig in Westenholte aan de Veronicaweg gaan opzoeken om het verhaal over de zeehonden in de IJssel op te tekenen. Ik dacht een sterk verhaal te horen te krijgen want daar was ik eigenlijk voor gekomen maar het werd een bloedserieus verhaal over zeehonden die gevangen werden in de IJssel voordat de Zuiderzee was afgesloten Het is geen bloedstollend verhaal over enge mannen Een zeehond in de IJssel die zeehonden doodknuppelen maar het verhaal van een vader en een zoon die de tering naar de nering zetten.

Om toch een voorbeeld te geven van een sterk verhaal een verkorte vertelling over de steur van Kampen. Iedere Spooldenaar die wel eens in Kampen is geweest, heeft de grote steur gezien die in de IJssel ligt bij de brug met de gouden wielen. Het verhaal wil dat toen de bisschop van Utrecht een bezoek zou brengen aan de stad Kampen er een grote steur gevangen werd. Dit beest zou bereid worden ter ere van het hoge bezoek. Te elfder ure werd het bezoek uitgesteld. Enkele slimme Kampenaren hebben toen de gevangen steur weer te water gelaten maar om hem makkelijk terug te kunnen vinden als de bisschop alsnog kwam, werd het beest een bel omgebonden. Deze steur zwom tegen de stroom in noordwaarts en nabij Spoolde werd hij weer gevangen. De Spooldenaar die niets van het verhaal wist heeft de steur heerlijk opgepeuzeld en de bel dient nog steeds als deurbel.

Het gaat over Dicks vader en grootvader die in de crisistijd op een transportfiets naar de IJssel gingen om daar een zonnebadende zeehond te vangen. Nu was dat geen gemakkelijke klus en het was verboden. Je moest echt durf hebben en vindingrijk zijn. Dicks vader kon goed zwemmen en had de taak de zeehonden vanuit het water aan het schrikken te maken zodat z’n grootvader die zich achter de zandduinen had verborgen er een te pakken kon krijgen. Als het lukte was je de koning te rijk. Zoals vermeld was het in de crisisjaren en was er aan veel dingen gebrek. Het vet en het vlees

14


van de vereniging

EnergY

Corine Borst.

heeft ons erg geholpen. Dit alleen al is een unieke samenstelling, want waar anders dan in Spoolde wordt zoiets georganiseerd door de omwonende jeugd? Wij zijn hier erg trots op en hopen dat avonden EnergY als “ vet gezellig” worden ervaren! Wij hebben er erg veel zin in en hopen dit over te brengen op jou en de jeugd van Spoolde.

Het is alweer een tijdje geleden dat je iets van EnergY hebt gehoord. Maar wees gerust EnergY is nog lang niet van de baan!!! Wij als bestuur van EnergY hebben een tijdje geleden besloten om het even te laten rusten. Dit was grotendeels omdat de zomervakantie in aantocht was. Ook leek het verstandig om eerst een paar keer om de tafel te gaan zitten en eens te bespreken hoe we verder moesten. Natuurlijk zijn wij nog steeds enthousiast over dit geweldige spektakel en zouden we het met liefde elke maand willen organiseren, want EnergY is toch erg gezellig!!! Maar vanwege de opkomst denken wij dat het aantrekkelijker wordt als we het verplaatsen naar 4 x in het jaar. Dit is de grootste verandering als het gaat om EnergY.

Als je na het lezen van dit stukje (nieuwe ideeen) hebt of als je graag mee wilt helpen aan de organisatie van EnergY, ben je van harte welkom. Je kan dan contact opnemen met Sabine Wevers of Annelies Zieleman. Iedereen die ouder is dan 12 jaar is welkom op EnergY. De volgende EnergY staat gepland op: 12 januari 2007. De deuren gaan open om 20.00 uur en sluiten weer om 22.30 uur. Ik zou zeggen, kom absoluut langs en neem vrienden, klasgenootjes, kennissen familie of sleur gewoon iemand van straat en neem ze mee, want dit wil je absoluut niet missen en hoe meer zielen hoe meer vreugd!!!

EnergY gaat onder hetzelfde concept verder. De jeugd van Spoolde inclusief het bestuur van Instuif Spoolde zal deze avonden tot in de puntjes verzorgen. Natuurlijk was dit alles niet gelukt als het buurthuis Eben Haëzer geen onderdak had verleend. Ook het feit dat het bestuur van het buurthuis achter ons staat

Ik zou zeggen tot de 12de van januari!!!

Bernadet Olde Bijvank, Hoofd zorgzaken

Buurtschap bedankt! De buurtschap Spoolde heeft eind vorig jaar een kerstmarkt georganiseerd. Evenals andere jaren ging de opbrengst ook nu naar een goed doel. Dit jaar ging de opbrengst naar de bewoners van woonzorgcentrum “de Venus”, die voor het geld een rolstoelfiets wilden aanschaffen.Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het buurthuis op zaterdag 7 januari heeft Yvonne Woldberg ( hoofd P&O ) een symbolische cheque ter waarde van 1.960,54 euro in ontvangst genomen. De “Vrienden van de Venus” hebben een bijdrage geschonken , en ook bewoners en medewerkers lieten zich niet onbetuigd. In juni werd een familiedag georganiseerd met een rad van fortuin. De opbrengst hiervan was ook bestemd voor de rolstoelfiets. Met deze opbrengst er-

bij hadden we het bedrag bij elkaar. De rolstoelfiets is toen besteld. Door allerlei misverstanden kan de fiets pas in het najaar van 2006 geleverd worden. De bewoners van “De Venus” hedden al vaker aangegeven dat ze bepaalde plekjes in de omgeving graag te willen bezoeken. Ook een middag naar de stad is een wens van de bewoners. Met deze rolstoelfiets kunnen we ingaan op de individuele wensen van de bewoners. We zijn de bewoners van Spoolde dan ook erg dankbaar voor het grote bedrag wat bijeen gebracht is voor de aanschaf van deze rolstoelfiets. We hopen dat er veel bewoners gebruik van mogen maken, en misschien komt u in Spoolde de fiets wel eens tegen. 15


van de vereniging

Van het buurthuis: nieuwe bestuursleden gezocht

Gerrit Kuper

Karenbeld terugtreden als onafhankelijk bestuurslid. Voor alle drie genoemde personen zijn we nog op zoek naar vervangers. En dat is echt nodig, want de statuten staan een langer lidmaatschap van het bestuur niet toe! U raadt het dus al: bij deze roepen wij u op ons te helpen bij deze zoektocht. Mocht u iemand weten of zelf graag deel uit willen maken van het bestuur van het buurthuis, neem dan contact op met Gerrit Kuper. Hij is (bij voorkeur in de avonduren) te bereiken op 038-4233101.

Iedereen kent het Buurthuis wel. Dat is dat gebouw aan de Nilantsweg, waar Herman en Engelien van Assen de scepter zwaaien. Op donderdag kun je er gezellig iets drinken en buurtgenoten ontmoeten, je kunt in een van de zalen een feestje geven en zo af en toe is er ook nog iets anders te doen. Dat klopt allemaal. Herman en Engelien beheren het buurthuis, dat echter eigendom is van een vereniging waar veel Spooldenaren lid van zijn. Niet de Oranjevereniging (het klassieke misverstand), maar de vereniging buurthuis Eben Haëzer. Doel van de vereniging is het in stand houden van het buurthuis. Daartoe is voor de dagelijkse werkzaamheden een beheerder aangesteld (Herman van Assen, die het buurthuis tezamen met zijn zus Engelien exploiteert). Daarnaast opereert een bestuur. In het bestuur van het buurthuis zijn de diverse Spoolder verenigingen vertegenwoordigd die regelmatig van het gebouw gebruik maken. Dat zijn op dit moment de Oranjevereniging, de tafeltennisvereniging, de ouderengymnastiek en de disco. In het verleden hadden ook vertegenwoordigers van de vrouwenvereniging en Zanglust zitting in het bestuur. De vertegenwoordigers worden door hun respectievelijke verenigingen voorgedragen.

Het bestuur van het buurthuis vergadert gemiddeld 4-6 maal per jaar in het buurthuis. Het bestuur is eindverantwoordelijk en is er voor de hoofdlijnen, de dagelijkse leiding is in handen van de reeds eerder genoemde beheerder Herman van Assen. Er is een nauwe samenwerking tussen Herman en het (dagelijks) bestuur. Deelname aan het bestuur kost maar een paar avonden per jaar en levert ook een hoop lol op. Bovendien is er van de zijde van de gemeente grote waardering voor het feit dat we in een kleine gemeenschap als Spoolde met elkaar in staat zijn een buurthuis in de benen te houden, waar zo veel (lokale) verenigingen gebruik van maken. Dat is iets om trots op te zijn en vol te houden! Daarom nogmaals de oproep om uzelf of andere geschikte Spooldenaren aan te melden voor een bestuursfunctie. Opdat we behouden waar we trots op kunnen zijn!

Naast deze vertegenwoordigers namens de verenigingen is er ook nog een onafhankelijk bestuurslid (de afgelopen jaren was dat Pier Karenbeld) en wordt het dagelijks bestuur niet uit de vertegenwoordigers van de verenigingen gekozen, maar direct in functie. In de afgelopen jaren zijn deze bestuursfuncties door een vaste club mensen ingevuld. De statuten schrijven echter voor dat zij nu één voor één af moeten treden. Het afgelopen jaar is Jan Vulink afgetreden. Voor hem in de plaats is Karin Hutten als nieuwe penningmeester aangetreden. Tijdens de komende ledenvergadering zal Arjan Hendriks aftreden als secretaris en een jaar later treedt Gerrit Kuper af als voorzitter. Tevens zal Pier

Eén van de zaken die in de komende periode aan de orde komt is de verbouwing van de kleine zaal. Nadat we enkele jaren geleden de grote zaal een facelift hebben gegeven is nu de kleine zaal aan de beurt. Dat gebeurt in overleg met de motorclub Zwolle, die deze zaal regelmatig als clubhuis gebruikt. Het is de bedoeling dat enerzijds de motorclub zich hier goed thuis voelt, maar dat het buurthuis anderzijds ook over een goed te gebruiken moderne kleinere zaal beschikt. Het is aan het bestuur deze verbouwing te begeleiden. Wie goede ideeën heeft, kan zich hier de komende periode in uitleven!

17


van de vereniging

KERSTZANGDIENST OP 17 DECEMBER 2006

Jan Knol en Betty Buter

We hebben een dirigent gevonden… en een begeleider… een spreker!

Uiteraard zijn ook sopranen, alten en tenoren van harte welkom. En zelfs mensen van buiten Spoolde!

En de zangers?

We zullen zes keer repeteren op het kerstrepertoire, te beginnen op maandag 30 oktober 2006. De repetitie duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt geen contributie gevraagd, er wordt wel koffie geschonken. Het optreden is op zondagavond 17 december.

Vorig jaar hadden we een koortje, bestaande uit voornamelijk leden van het ‘vroegere’ Zanglust. Slechts één sopraan meldde zich toen aan om de gelederen te versterken. Tot onze grote vreugde hebben dit jaar enkele vrouwen en één man te kennen gegeven het dusdanig belangrijk te vinden dat de kerstzangdienst voor Spoolde behouden blijft, dat ze willen komen zingen! Helaas heeft één zanger van afgelopen jaar (een bas) laten weten dit jaar niet van de partij te zullen zijn. Zoals het er nu uitziet lijkt het erop dat we een koor kunnen samenstellen. Alle partijen zijn redelijk goed vertegenwoordigd, behalve ….. de bassen.

Wij hopen op veel enthousiaste zangers. Mocht u niet kunnen komen zingen, noteer dan vast de datum van de uitvoering in uw agenda! Met vriendelijke groet, De ‘commissie’ ter voorbereiding van de kerstzangdienst in Spoolde. Voor aanmelden en inlichtingen: Jan Knol – tel. 4221348 Betty Buter – tel. 4228288

Dus: Mannen uit Spoolde en vrouwen met een extreem zware stem: Meld u aan, kom zingen!!!

Ouderengym Spoolde

Jan Knol

Het is al weer september, de - r - is weer in de maand. Dat betekende vroeger dat de levertraanfles weer voor de dag werd gehaald. Dat was, weet ik me uit mijn jeugd te herinneren, geen pretje. Iedere avond voor het naar bed gaan een lepel levertraan. Bah... maar ja, je moest toch wat doen om in de wintermaanden je lichaam op peil te houden. Dat is nu eigenlijk niet anders. Als de - r - in de maand is, moet je extra allert zijn om je lichaam op peil te houden, maar dan wel op een prettige manier. Wij doen dat in Spoolde met de ouderen gymnastiek, Zo gauw de - r - weer in de maand is, beginnen we weer met onze wekelijkse oefeningen, om er op die manier voor te zorgen dat

de conditie van het lichaam in de winterperiode op peil wordt gehouden. Wij hebben een gezellige groep van ongeveer 20 personen, en doen iedere week goede oefeningen op therapeutische basis. Onze groep kan nog wel met enkele mensen uitgebreid worden. Ben jij 50 +, en vind je het ook belangrijk dat je lichaam ook in de winterperiode in goede conditie blijft, kom dan gerust op een woensdagmorgen eens naar het buurthuis in Spoolde. Wij oefenen van 10.00 tot 11.00 uur. Om de kosten hoef je het niet te laten en .. er is koffie na de oefeningen. Tot ziens op woensdag om tien uur.

18


ingezonden

De jeugd van tegenwoordig!

Sabine Wevers

opving werd mijn vermoeden bevestigd, ik had “Keet het Krot” gevonden. Ik zag een silhouet mijn kant op komen wat even later mijn neefje Bart bleek te zijn. De keet is eigenlijk een oude caravan, voorzien van oude matrassen en een gezellige rotzooi. Er wordt ook huisvesting gegeven aan de nodige insecten en er is een accu aanwezig voor de elektriciteitsvoorziening. Het plaatje wordt compleet met een doordringende geur van bier en peuken.

Nu de keten in het oosten van het land zelfs het nieuws halen, is het de hoogste tijd om op onderzoek uit te gaan in onze eigen buurtschap. Zijn er ook in Spoolde zogenaamde `oneerlijke concurrenten` van de Zwolse horeca en zo ja………..waar houden deze zich schuil? Na uitgebreid veldonderzoek heb ik er één weten te traceren, ergens in een weiland in Spoolde! Lees en laat je meeslepen naar de wereld van zeven jongeren in Spoolde…………………. De bewoners De groep jongens van de keet zijn al redelijk lang bevriend. Ze kennen elkaar van school, van EnergY en van de voetbal. In hun vrije tijd gaan ze veel met elkaar om en halen ze, zoals echte jongeren dat betamen, de nodige kwajongensstreken uit. Zolang je nog onder de achttien jaar bent vind je het erg belangrijk om al bijna achttien te lijken, dus vandaar dat enkele jongens op de vraag naar hun leeftijd bijzondere antwoorden gaven…….. De volgende jongens horen bij “Keet het Krot”: Leon van Assen, Ruud van Born, Jasper ten Klooster, Edwin Nijenhuis, Ruben Snoeijnk, Bart Wevers en Robin Zieleman.

De geboorte van de keet Een paar maanden geleden kregen de jongens een kratje bier van een buurtbewoner. Zin om het op te drinken hadden ze wel, maar ja….. waar? Zo ontstond er de wens voor een tweede huiskamer. Toevallig wisten de oplettende jongens dat Nico Hullen nog een oude caravan had staan, die hij toevallig van de hand zou doen. Vragen staat vrij, dus dat is precies wat ze hebben gedaan. Natuurlijk mochten de jongens de caravan meenemen en na het nodige bloed, zweet en tranen (de caravan is drie keer verplaatst), stond de caravan uiteindelijk in het land van de familie J. van Assen. Nadat de jongens er alles hebben uitgesloopt, de caravan hebben opgepimpt en gerestyled, werd de caravan omgedoopt tot keet. Het enige wat in mijn ogen nog ontbrak was een naam, vandaar dat de jongens die tijdens het interview nog hebben bedacht. Ze kwamen met de toepasselijke naam “Keet het Krot”, welke vanaf 22-09-2006 officieel een feit is! Bezoek Wat de jongens betreft is iedereen welkom in de keet, er mogen zelfs meisjes komen. Ze blijken nog veel loyaler dan ik dacht, want ook hun ouders wordt de toegang niet ontzegd. Wel moeten de bezoekers betalen voor hun drinken, maar dat is logisch aangezien de jongens ook maar arme scholieren zijn. Financieel uitgekleed word je niet bij een bezoekje aan de keet. Er wordt immers fris en Jaeger bier (€4,per krat) geschonken en de jongens hebben geen winstoogmerk!

Vlnr: Bart, Leon, Robin, Jasper, Ruben en Ruud.

“Keet het Krot” Na een fietstocht over een donker en hobbelig paadje, zie ik ergens in de verte een lichtje branden. Toen ik ook nog enkele muzikale klanken

19


ingezonden

den. Er brandde al een vuurtje (vraag me niet welk bewijsmateriaal op dat moment werd vernietigd) en de grond was bezaaid met bierdopjes. De bierdopjes werden in het vuur verhit en vervolgens hard tegen de klompen aangedrukt. Resultaat: zeven klompbroeders zijn geboren! Toekomst Als het aan de jongens ligt blijft de keet voorlopig staan waar die staat. De jongens zijn erg blij met hun tweede huiskamer en zien een toekomst zonder “Keet het Krot” niet zitten. Stoppen met de keet is geen optie, tenzij de brouwerijen besluiten te stoppen met het brouwen van bier. Alleen dit is een geldige reden om de deur van “Keet het Krot” voor goed op slot te doen.

Activiteiten Zo nieuwsgierig als ik ben, wou ik natuurlijk graag weten wat de jongens nu zoal in hun keet uitspoken. Naar eigen zeggen is dom lullen onder het genot van een biertje toch wel de hoofdactiviteit. Verder wordt er naar muziek geluisterd, steken ze af en toe buiten iets in de fik en wordt er heel wat af gesnackt. Jongens van die leeftijd kampen natuurlijk met de groeispurt en ook de geestelijke ontwikkeling vergt veel energie, vandaar dat er goed gegeten moet worden. Gelukkig mag Leon de frituurpan van zijn moeder gebruiken, waar dan ook met regelmaat gebruik van wordt gemaakt. Ook bestellen the boys zo nu en dan wel eens wat, maar hun laatste bestelling was niet zo positief. Een koerier van een snackbar uit de binnenstad heeft er twee uur over gedaan om hun keet te vinden……………..tja, de keet is nu eenmaal verdekt en gecamoufleerd opgesteld, maar ja, dat heeft ook zo zijn voordelen, of niet jongens?

Bierfonds In plaats van “ik wil graag de groeten doen aan…..…” kreeg ik het volgende antwoord op mijn vraag of ze zelf nog iets kwijt wilden. De jongens van de keet doen bij deze een dringende oproep voor een vrije gift voor hun reeds in het leven geroepen bierfonds. Geld mag contant afgeleverd worden bij de keet, of worden over gemaakt naar de bank. Cheques worden ook geaccepteerd en voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de jongens.

Hilarische momenten In twee maanden tijd, hebben er al genoeg hilarische momenten de revue gepasseerd. Toch waren er wel een paar hoogtepunten te noemen. Zo is er op vreemde wijze een raam gesneuveld door toedoen van ene J. ten K. te Z. Ach ja, een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook het raampje……....... De meest ludieke actie vind ik toch wel het klompmerken. Op een “keet-avond” ontstond er het pracht idee om één met elkaar te wor-

Ik kan terugkijken op een gezellig en oorverdovend interview met de jongens van “Keet het Krot”. Wat een verhalen en wat een getetter, maar ja dat krijg je als iedereen het hoogste woord wil voeren. Als dank voor een biertje en alle informatie heb ik de eerste donatie in hun bierfonds gedaan. Ik kan jullie verzekeren dat het veilig is opgeborgen en dat er zuinig mee wordt om gegaan, aangezien de sleutel van het geldkistje kwijt is en het geld er in zit!

20


van de vereniging

Oranjevereniging Spoolde

Roel Walgien

jeugd een derde dartbord gereserveerd. De uitslag was: 1. Raymond Flierjans 2. Erwin Postma

Een korte terugblik en vooruitblik op een aantal evenementen. Hieronder volgt een relaas van de evenementen, die hebben plaatsgevonden na de laatste editie van de Papenacker.

Verzoekplatenprogramma Vanaf 21.00 uur had Leen de Haan zijn installatie gereed staan om ons te voorzien van muziek. Van de mogelijkheid om verzoekplaten aan te vragen werd gretig gebruik gemaakt. Het was een zeer gezellige avond en een geslaagde opening van het Spoolderfeest.

Sponsoring aankomend zangtalent maanden april/mei en juni Helaas is dit nieuwe idee niet van de grond gekomen. Ondanks een goede organisatie en een goede zanglerares konden er niet genoeg enthousiaste deelnemers warm gemaakt worden voor dit evenement.

vrijdag 16 juni: Voetbalfeest, Ivoorkust – Nederland Feestavond met medewerking van drive in discotheek “Jambalaya”

Kindermiddag eind april Kindermiddag 26 april 2006. We zijn met 17 kinderen naar de Flierefluiter in Raalte geweest. Het was een geslaagde middag. De foto’s van deze middag zijn, net als van onze andere evenementen te bewonderen op de site van de Oranjevereniging.

Voetbalfeest, Ivoorkust – Nederland Het succes van 2 jaar geleden werd voortgezet met de voetbalwedstrijd Ivoorkust - Nederland. Het was een enerverende wedstrijd op een supergroot scherm, waarbij Nederland als winnaar uit de bus kwam. Vanaf 21.00 uur werd het avondprogramma voortgezet met drive in discotheek”: “Jambalaya”

Survival 20 mei 2006 Ondanks het slechte weer ‘s morgens was de survival weer een geslaagd evenement. Er deden 28 kinderen mee. Mede dankzij de hulp van Antoon’s buurman en zijn vriend is alles goed verlopen. De sfeer was goed en de kinderen vonden het leuk. De 1e prijs was een overheerlijke taart die gewonnen is door groep 2 met Koen Esselink als leider. De groep bestond verder uit Erik Kamerman, Niels Hullen, Marlies van Assen, Lies Kamerman en Victor Post. Zie ook elders in dit blad.

De enthousiaste disc-jockey heeft gouwe ouwe, nieuwe hits, maar ook gezellige meezingers gedraaid. Zaterdag 17 juni: Kinderspelen / Negenkamp / Feestavond.

Spoolderfeest van 15-06 t/m 17-06-2006 Klootschieten in het “Engelse Werk” voor groot en klein: De klootschietwedstrijd was een groot succes. Er werd namelijk deelgenomen door 86 deelnemers. Op een magnifiek parcours in het “Engelse Werk” werd genoten en fanatiek gestreden van deze wedstrijd. De teams ZZZZ, Superkloten en Het Duppie zijn resp. Geëindigd als 1,2 en 3.

Kinderspelen Om 10.00 uur begonnen de spelletjes voor kinderen t/m 12 jaar van leden van de Oranjevereniging. Ook dit jaar had de kinderspelencommissie een mooi spelletjescircuit opgesteld, dat door de kinderen afgewerkt kon worden. Mede dankzij de vele spontane vrijwilligers werd dit wederom een geslaagde ochtend. Uitslagen op blz. 22. Negenkamp Om 13.45 uur werd het startsein gegeven voor de negenkamp. De deelnemende ploegen presenteerden zich aan het publiek, waarna om ± 14.00 uur het startsein voor het eerste onderdeel werd gegeven. Direct in het begin deed zich een naar ongeluk

Dartcompetitie, vanaf 21.00uur Gezien het succes van vorig jaar is ook ditmaal een dartcompetitie georganiseerd. In de feesttent werden een drietal dartborden opgehangen, waarop men zich kon uitleven. Naast de twee borden voor de ouderen, werd speciaal voor de 21


van de vereniging Uitslagen kinderspelen Meisjes t/m 4 jaar 1. Johanne van Weeghel 2. Liselotte van Weeghel 3. Romée Salverda Meisjes 5-6 jaar 1. Robin Schilder 2. Julia Whien 3. Nienke Knol Meisjes 7-8 jaar 1. Isa Peters 2. Anne Eikenaar 3. Iris Jansen Meisjes 9-10 jaar 1. Lynn Weggemans 2. Wendy peters 3. Fayenne Thalen Meisjes 11-12 jaar 1. Marlies Eikenaar 2. Ellen van Leusen 3. Danique Thalen

Jongens t/m 4 jaar 1. Justin Eikenaar 2. Steven Zoer 3. Jelle Kanis Jongens 5-6 jaar 1. Mika reuvers 2. Andy Piontek 3. Sven Walgien Jongens 7-8 jaar 1. Sander Whien 2. Wisse Kuper 3. Jesper Kompagner Jongens 9-10 jaar 1. Bas Eikenaar 2. Elwin Knol 3. Victor Post Jongens 11-12 jaar 1. Emiel Esselink 2. Ruben Weggemans 3. Dijon Wibier

Fietstocht 16 september jl. Over dit evenement waaraan 15 personen deelnamen kunt u elders in dit blad een uitgebreid verslag terugvinden.

Survival 2006

Anita Weggemans

Na dagen van mooi mei weer kwam de zaterdag van de survival. Vijf uur ’s ochtends drup, drup, drup. Zeven uur ’s ochtends plens, plens, plens. Enkele uurtjes later was ’t nog steeds niet gestopt. Het hoosde!!! Toch werd er besloten om door te gaan want het heet toch niet voor niets “survival” en immers erger kon ’t toch niet worden!

voor, waarbij een beroep moest worden gedaan op EHBO en daarna toch een ambulance moest worden opgeroepen. Hoewel het herstel op dit moment nog niet 100% is, is de patiënt toch aan de beterende hand.

Op enkele kinderen na werden de groepen opnieuw ingedeeld. En zo gingen we naar de ingang van ’t Engelse werk, alwaar we warm onthaald werden met muziek! Ja, ja moet je je eens voorstellen aerobics met je regenkleding aan, in de stromende regen, dat kan toch alleen maar in Spoolde. De stemming zat er meteen goed in, want gelachen hebben we wel! En je raadt ’t al de zon begon ook mee te lachen. Eindelijk werd het “droog”. De groepen vertrokken naar ‘t eerste onderdeel. Dit jaar leken sommige spelletjes wat meer op de” Highland Games”. Vooral het betere “smietwark” met hooivorken en speren. Er was ook een echt survival parcours met een touwbaan over het water en een echt klimnet. Om te overleven moet je ook gewonden kunnen mee nemen.

Dit jaar hadden zich negen teams aangemeld die elkaar sportief de loef probeerden af te steken. Met ondersteuning van het dweilorkest de Knollentrekkers was het ondanks de domper van het ongeluk toch een gezellige en sportieve middag op het feestterrein. Uitslag Negenkamp 1. Nilantsweg. 2. Beukenallee 3. Katerveer Feestavond Om 20.00 uur opende de voorzitter de slotavond van het “Spoolderfeest”. De avond zal begon met optredens van de diverse straten. De deelnemende straten voerden ook dit jaar weer spraakmakende en/of humoristische sketches op. Dit jaar was reclame als thema voor de optredens gekozen. Uitslag avond. 1. Katerveer 2. Beukenallee 3. TTV Spoolde

Zo was er dus het onderdeel “ren je rot met de gewonde op de brancard”. Bij enkele groepen was het voor de ”gewonde” een echte “struggle for life”. Zij werden zeer zachtzinnig op de grond gelegd (lees gesmeten). Nadat het hele parcours was afgelegd verzamelden alle kinderen zich bij de tent en werden er in de zon, ja ja de zon, broodjes knakworst gegeten. Als broodjes echt konden vliegen dan was het die bewuste zaterdag in ’t Engelse werk. Ook al gaat het om het spel en niet om de knikkers, er was voor de winnende groep van Koen Esselink nog een taart te verdelen. Al met al was ’t een super geslaagde middag door en voor de kinderen, de vele vrijwilligers en de belangstellenden.

Na de optredens werd de avond onder muzikale leiding voortgezet door de superband: “Blue Finger Cops” De Zwolse, achtpersoonsformatie van professionele Cops heeft ons een onvergetelijke avond bezorgd. 22


van de vereniging

Jubileum

Cynthia Wevers

Na deze wedstrijd kregen we instructies voor de avond. Ieder team werd meegenomen naar een afgezonderde plek en kreeg een bekend lied te horen. Die avond moesten we dat nummer nadoen/ playbacken op het podium van het buurthuis. Verkleedkleding in overvloed, een jarenlange verzameling door deelname aan het Spoolderfeest. Sta je daar mooi met je mond vol tanden. Optreden? Vanavond? Twee uur voorbereiding? Maar eerst mochten we allemaal even naar huis, even douchen, schminken, nog meer verkleedkleding halen. En om 19.00 uur diner in het buurthuis. En dat was lekker! Allemaal onze buik vol! Heerlijk, maar toch al wel de kriebels voor de bonte avond. We hebben echt goede performances gezien, iedereen beschikt over de X-factor. Oerend Hard gezien op kinderfietsjes, vette kapsels tijdens de Grease Lightning, K3 in fantastische outfits (gebruik gemaakt van snelle plastische chirurgie?), de meest mooie Dancing Queen en een minder mooi maar wel hillarische Dancing Queen (King) en natuurlijk Elvis, the king of pop met twee fantastische danseressen! We hebben echt ontzettend gelachen! Borsten die niet bleven zitten, mannen in rokken en grote kerels op kleine fietsen. Nieuwsgierig? Kijk snel voor meer foto’s op www. ttvspoolde.nl.

Onze sportvereniging bestaat alweer 25 jaar! En dat hebben we geweten! Mijn geheugen is weer een mooie dag rijker! Ik, Cynthia Wevers, ben al jaren lid van de vereniging. Ik heb in het bestuur gezeten, geef trainingen en speel zelf competitie. Bij veel dingen ben ik dus eigenlijk wel betrokken. Maar van deze feestdag wist ik helemaal niets. Net als alle andere leden wist ik alleen dat ik zaterdag 9 september om 13.00 uur verwacht werd in het Buurthuis. Wat moest ik meenemen? Niets, maar misschien was droge kleding wel handig! Dus ook geen geld nodig! Wat konden we verwachten? Veel gezelligheid, misschien wat nattigheid en misselijk kon je ook wel worden! Hmm, dat klinkt als een pretpark! Maar goed, in plaats van 13.00 uur was ik al om 11.00 uur in Spoolde. Onder begeleiding van Marlies van Assen heb ik een sight-seeing gehad van de Spoolderenk en Zalkerveer. Natuurlijk meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om loten voor de Grote Club Actie te verkopen en reclamefolders uit te delen. Want iedereen mag weten dat de sportvereniging van Spoolde 25 jaar bestaat!

Verzamelen om 13.00 uur. Bijna iedereen was op tijd....In het weiland van Gerrit Zwakenberg waren de voorbereidingen al in volle gang! Geen pretpark dus...maar wat dan wel? In Na de uitslagen moest er natuurlijk het buurthuis kregen we de instruc- Annemieke legt de spelregels uit nog even gefeest worden. Dus het ties. Eerst werden we verdeeld in 5 buurthuis bleef nog een tijdje open groepen, senioren en junioren gemengd. Daarna voor ons! werd het spel bekend gemaakt: ‘levend ganzenNatuurlijk wordt er bij ieder feest iemand in het bord’! Echt een fantastisch spel! Wat hebben we zonnetje gezet. Ditmaal bij ons Wout Massier. Al moeten doen? Veel! Snoep happen, geblinddoekt lid vanaf de geboorte van de vereniging en heeft eten proeven en raden, het aantal knikkers raden 19 jaar lang de pet van penningmeester opgehad! in een jampotje, geblinddoekt proberen te tekenen, Dus die mooie bos bloemen was zeker verdiend! beroepen uitbeelden, een kom vla zo snel mogelijk naar binnen werken, kruiwagenrace, bokje sprinIk heb een fantastische dag gehad. Gezelligheid gen, en nog veel meer. Het was dus echt lachen, met jong en oud! Een kleine vereniging, maar iegieren, brullen en allemaal lekker in het zonnetje! dereen is enthousiast en iedereen heeft het gezelEen topmiddag! En dat kan gewoon met hele simlig. En dat is kenmerkend voor onze vereniging: pele en ouderwetse ingrediënten! TTV Spoolde. 23


��������� ��������������������� ���������������� �������������� ������������������� �����������������������


van de vereniging

Jubileum 2

Annemieke Zoer-Zwakenberg

Onze tafeltennisvereniging bestaat dit jaar 25 jaar. Wij hebben één lid die al 25 jaar aan onze vereniging verbonden is. Zijn naam is Wout Massier. Hij was één van de oprichters van TTV Spoolde, is jarenlang penningmeester geweest en is dus ook al 25 jaar lid.

verschillende verenigingen hebben we oude tafels geritseld en al snel kregen we van het Hervormd Weeshuis twee tafels geschonken. De contributie zal ongeveer een rijksdaalder zijn geweest. (ik heb het nagezocht en het was toch al wel 6,50 per maand.)

1. Wie is Wout Massier? Ik ben geboren in Nieuwleusen. Daar is mijn sportieve carrière begonnen. Ik heb daar jarenlang gevoetbald en getafeltennist. Ik ben getrouwd met Willemien en wij hebben drie kinderen; een zoon van 23 jaar en twee dochters van 21 en 18 jaar. Wij wonen in Westenholte. Ik werk bij Schaapman als verftechnicus. Ik ben dus al 25 jaar verbonden aan de tafeltennisvereniging. Alleen heb ik het de laatste jaren rustiger aangedaan en mij meer gericht op het voetballen. Ik ben namelijk ook al jaren jeugdtrainer en -begeleider bij WVF.

4. Wat waren destijds jullie verwachtingen van de club? En zijn die verwachtingen uitgekomen? Onze bedoeling van de tafeltennisvereniging was om recreatief een balletje te slaan, gewoon voor de gezelligheid. Wilde men meer prestatiegericht gaan spelen dan verwezen we die personen naar Flits of Be Quick (grote tafeltennisverenigingen in Zwolle). We hadden eigenlijk geen verwachtingen. Het was een grote gok, omdat er al meerdere verenigingen in Zwolle bestonden. Ook zijn we nog in gesprek geweest met een nieuwe tafeltennisvereniging in Westenholte om samen te gaan, maar Westenholte wilde persé alleen. Ze hebben echter geen lang leven gehad.

2. Hoe kwamen jullie op het idee om een tafeltennisvereniging in Spoolde op te richten? Door Willemien kwam ik in aanraking met Spoolde en het Spoolderfeest. Daar heb ik mijn hart verloren. Op zaterdagmiddag was destijds het buurthuis geopend en met een stel vrienden sloegen wij regelmatig een balletje op de tafeltennistafel die daar stond. Dat heeft ons op het idee gebracht om een tafeltennisvereniging op te richten. Piet Mekers en Jan van Assen vroegen mij om penningmeester te worden. Na veel wikken en wegen en aandringen van de heren ben ik toch overstag gegaan.

5. Wat is er het meeste veranderd in de 25 jaar? Eigenlijk is er niet zoveel veranderd. We zijn nog steeds een gezelligheidsvereniging; klein, informeel en gezellig. 6. Wat is je het meest bijgebleven in die 25 jaar? De komst van de douche. Al jaren werd dit aangekaart in het buurthuisbestuur en bij een grote verbouwing van het buurthuis, mocht dan ook eindelijk de douche geplaatst worden.

3. Met hoeveel leden/tafels/teams zijn jullie toen begonnen en weet je nog wat de contributie was? Het was nog wel een gok om een nieuwe tafeltennisvereniging op te richten omdat er al meerdere tafeltennisverenigingen in de buurt waren. Maar we hebben de juiste beslissing genomen, want al snel was het zo druk dat je moest vechten voor een tafel. Er waren al snel zo’n 20 leden. We hoefden daar helemaal geen reclame voor te maken. Die leden waren er opeens. Bij

7. al 25 jaar (bestuurs)lid, wat is al EenJe fotobent uit de oude doos die jaren je drijfveer geweest? De gezelligheid van Spoolde. 8. Wat is je mooiste sportmoment in je eigen sportcarrière? Mijn mooiste sportmoment heb ik niet in het tafeltennissen mogen ervaren maar bij de voetbal. Ik heb tot twee keer toe een doelpunt gemaakt vanuit een corner door de wind.

25


van de vereniging

Mijn mooiste tafeltennismoment is geweest toen ik in Hasselt moest spelen tegen iemand met een kunstbeen. Op een gegeven moment stond ik achter en toen dacht ik opeens, “hé, ik ga niet zomaar verliezen van iemand met een kunstbeen”, toen heb ik hem alle hoeken van de tafel laten zien en toch nog gewonnen. Een ander sportmoment dat ik me nog goed herinner is toen ik vóór stond en mijn tegen-

je om de twee punten op een dweiltje gaan staan om je schoenen nat en stroef te maken. De vloer was daar altijd heel glad. Wout bedankt voor je verhaal (25 jaar TTV Spoolde). We hopen dat je nog 25 jaar lid zult blijven.

Receptie

Op zondag 5 november van dit jaar bestaat tafeltennisvereniging Spoolde 25 jaar. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen u van harte uit om dit zilveren jubileum met ons te komen vieren. Op zaterdag 4 november bent u als Spooldernaar, oud lid of misschien wel nieuw lid van harte welkom op de receptie in het buurthuis. Van 16.00 uur tot 18.00 uur kunt u ons feliciteren met ons jubileum. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om dit jubileum samen met ons te vieren.

Wout wordt in de bloemetjes gezet

standster dat niet kon hebben. Zij ging met haar batje gooien en ik moest dekking zoeken onder de tafel. 9. Weet je nog leuke anekdotes/herinneringen? - tijdens een skelterfeest bij Karba moest ik filmen en ik heb een heel stuk gras gefilmd. - Hermen Jan Borst was altijd zo fanatiek aan het spelen dat hij bijna de radiatoren van de muren trapte. - de vergaderingen bij Wim Coster waren altijd bijzonder. Hij was zo’n boekenwurm dat er overal boeken lagen. Hij moest altijd eerst alle boeken verplaatsen voordat je een plekje had om te kunnen zitten. - in het begin moest je altijd vechten om een plekje bij de tafel. - als je bij Tijl competitie moest spelen, moest

26


van de vereniging

“KAARTVERENIGING SPOOLDE”

Martin Bredewold

Het kaartseizoen 2005 / 2006 ligt alweer een paar maanden achter ons. Na een spannend seizoen, ditmaal berekend over de 7 beste partijen, werden de prijzen verdeeld. Klaverjassen Hendrik Jan van Assen werd bij het klaverjassen kampioen, zijn gemiddelde was ruim 5100 punten per avond. De strijd om de plaatsen twee en drie werd pas op de laatste avond beslist. Uiteindelijk bleef Ton Askamp met maar 25 punten verschil Klaas Bredewout voor in deze strijd. Erica Esselink viel net buiten de prijzen.

Winnaar bij het hartenjagen Gerrit van Tongeren.

Nieuw seizoen Het nieuwe seizoen voorziet in tien kaartavonden voor de competitie waarvan er nu twee gespeeld zijn. Frans Eikenaar leidt op dit moment bij de klaverjassers, gevolgd door de kampioen van het vorig seizoen. Bij de hartenjagers is het Riek Zwiers die na 2 rondes de dans leidt. Dit seizoen tellen de 8 beste resultaten mee voor de competitie.

Hartenjagen Bij de hartenjagers was het dit seizoen Gerrit van Tongeren die met de eerste plaats aan de haal ging. Het gemiddelde van deze kampioen was ruim 20 punten per avond. De nummer twee dit seizoen was ons nieuwe lid Anne Mensink, Roelie Witteveen werd wederom derde. De sprintkanonnen, de personen met de meeste pitjes of marsen, van het seizoen waren tevens de kampioenen, Hendrik Jan van Assen en Gerrit van Tongeren.

Kaartagenda seizoen 2006 - 2007 De data van de elf kaartavonden zijn opgenomen in de agenda van het buurthuis, verderop in dit blad.

Deelnemers Het aantal deelnemers was vrij constant, we speelden met +/- 20 klaverjassers en 10/12 hartenjagers. Het zou leuk zijn als de groep nog wat groter werd. Organisatorisch kunnen we de druk wel aan.

Derde seizoen Dit is alweer het derde seizoen waar we aan begonnen zijn. Hoe dit seizoen verder verloopt vertel ik u in de eerstvolgende Papenacker. Trouwens, alle uitslagen en standen zijn ook weer te volgen via de website www.spoolde.nl en het publicatiebord bij het buurthuis. Kom ook eens een kaartje leggen bij de vereniging, het is goed voor de ontspanning en u leert uw buurtgenoten weer wat beter kennen. Ik hoop u te mogen begroeten op de eerstvolgende kaartavond, dinsdag 31 oktober a.s. Waar? In het “Kaarttheater van Spoolde”. Locatie: Nilantsweg 109. Aanvang: 19.45 uur.

Winnaar bij het klaverjassen Hendrik Jan van Assen.

27


geschiedenis

Over het verdwenen Spoolde

Pier Karenbeld

Wie in de geschiedenis van de Beukenallee duikt, stuit al gauw op een stuk verdwenen Spoolde. In een vorige aflevering zagen we de firma Witteveen naar de Meenteweg verdwijnen. Met de aanleg van de A-28 moest er nog meer verdwijnen, waaronder een paar tuinderijen. Tuinders moesten wel vaker verkassen. Meestal hadden ze hun bedrijf net even buiten de stad. Bij stadsuitbreiding moesten ze plaats maken. Vaak schoven ze dan met hun bedrijf weer op, naar even buiten de stadsrand. Een sprekend voorbeeld hiervan was de familie Tone Mensink, jarenlang woonachtig aan de Beukenallee. “Tone de Klooie” De Mensink’s hebben een tuinderij aan de Veerallee. Hun tuingrond wordt onteigend als in ’t begin van de 20e eeuw het grondgebied naast de Veerallee een woonbestemming krijgt. Langzamerhand komt, wat later het Veeralleekwartier zal heten ,van de grond en uiteindelijk, in 1916 moeten ze verkassen van de Julianastraat naar de Beukenallee.

Situatie voor de aanleg van de A28. In het donkere gebied de gebouwen die moesten wijken voor de aanleg.

te maken heeft met zijn geboortehuis; hij is afkomstig van boerderij de Klooienberg. De familie neemt hun intrek in een boerderijtje met veel grond er om heen. De vorige eigenaar was ook tuinder;wie hebben we niet kunnen achterhalen. Het woonhuis heeft nog niet de afmetingen en het aanzien van later, want pas in de dertiger jaren wordt het karakteristieke voorhuis er voor gebouwd. De familie houdt zich niet alleen maar met de tuinderij bezig. Er is sprake van een gemengd bedrijf waarbij op vele manieren geprobeerd wordt aan de kost te komen. Vooral in de vooroorlogse crisisjaren is dat niet eenvoudig want dan valt er nog maar weinig te verdienen. Veelbetekenend is het verhaal dat de verkoop van drie geitjes niet meer dan één dubbeltje opleverde.

Beukenallee nr. 4.

Beukenallee 4 wordt hun nieuwe woonbestemming. Tone Mensink, geboren in 1864 wordt ook wel Tone de Klooie genoemd, een naam die allerlei associaties oproept maar die enkel en alleen

Allemaal aan ‘t werk Tone Mensink heeft elf kinderen uit twee huwelijken. Iedereen moet meehelpen, ook al zijn ze nog zo jong. Met zes jaar liggen ze soms al op het land om onkruid te wieden. Pa laat niet na 28


geschiedenis

precies waar en bij welke klant gestopt moet worden. Als Toos na negen jaar ophoudt met venten, gaat “oom Henny” alleen door. Hij is inmiddels getrouwd en woont een eindje verderop in de Beukenallee, het zgn. Rooie Dorp. Hij heeft daar een paar schuren om groente en fruit in op te slaan. De klantenkring is dan al zo uitgebreid dat er groente bijgekocht moet worden. Ook wordt er fruit ingekocht. De twee paarden vinden dan nog steeds onderdak bij de tuinderij. Voortaan wordt hij geholpen door de vlak bij hem wonende Derk de Groot. Derk is niet alleen medewerker van groenteventer Henny Mensink, hij heeft ook de nodige

Het gezin van Tone Mensink, helemaal links Toos. Foto ca. 1925 aan de Beukenallee.

het werk na afloop kritisch te bekijken en maakt z’n kinderen er soms fijntjes op attent dat er wel erg veel onkruid tussen het plantgoed zit. Het zijn vooral de jongens die blijvend hulp moeten bieden. De meisjes gaan, als hun schooltijd er op zit, het huis uit. Ze gaan in de huishouding werken, “dienen voor dag en nacht” en waaieren over vrijwel het gehele land uit. Alleen jongste dochter Toos blijft thuis wonen, samen met haar halfbroer Evert en blijft meehelpen in het bedrijf. Aanvankelijk wordt de groente op de markt verkocht, later gaan ze venten in de wijk. De Mensinks Er woont nog een Mensink aan de Beukenallee, Jo Mensink ( de “kleine Mensink”) die vlak naast Witteveen woont. Het toeval wil dat ook hij groente teelt, maar geen familie is.

De tennisbaan aan de Beukenallee

bemoeienis met het reilen en zeilen van de vlak bij zijn huis liggende tennisbaan. Vooral mensen uit het Veeralleekwartier maken veel gebruik van deze tennisbaan. In het gedenkboek over de Veerallee, in 2004 uitgegeven ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de wijk, wordt groenteventer Henny Mensink nog aangehaald als de man die tot het najaar van 1977 met groente en fruit

Zoon Jan heeft een groentewinkel aan het Groot Wezenland, vlak bij het ziekenhuis de Wezenlanden. In de zeventiger jaren begint hij een verkooppunt binnen het ziekenhuis. Zoon Henny en dochter Toos gaan er met paard en wagen op uit. Ze hebben twee paarden Steffie en Nellie waarmee ze groente en fruit venten in Veeralleekwartier en Ruiterlaan. De paarden hebben al een routeplanner voordat het woord uitgevonden is, want ze weten

Een advertentie van Mensink uit het wijkkrantje van de Veerallee, “het Kwartaaltje”.

29


geschiedenis

langs de deur kwam. In genoemde uitgave worden nog meer venters genoemd, afkomstig uit Spoolde. Ook “kleine Mensink”, de concurrerende overbuurman kwam in die tijd met een bakfiets vol groente langs de deur en niet te vergeten de melkventers, Walgien van de Ruiterlaan en de melkslijter, afkomstig van de modelboerderij aan de Beukenallee.

lengen voordat het ingevroren wordt. Verder zijn er vier tot zes varkens en niet te vergeten, later ook nog dertig kalkoenen. In het voorjaar zijn ze als ééndagskuikens gekocht, met kerst geslacht, in papier verpakt en door verkocht. Zoon Harry ( geboren in 1950) moet al op zeer jonge leeftijd een helpende hand bieden, ook al omdat vader nog al astmatisch is. Hij kan zich nog goed herinneren hoe hij dan rond Kerst met een kalkoen van 24 pond achterop de bagagedrager door Spoolde fietste.

Gerrit Wevers en Toos Mensink Toos Mensink, de jongste dochter, houdt zich negen jaar lang met het venten bezig. In 1949 trouwt ze met Gerrit Wevers en krijgt ze een andere rol in het tuindersbedrijf. Gerrit Wevers komt van de Herenweg en stamt ook uit een tuindersfamilie, een aardige garantie dat het bedrijf ook later voortgezet kan worden.

Melken behoort ook tot één van z’n taken, want vader heeft ook enkele koeien. Soms moet er gemolken worden in de Gerenlanden en nabij het Almelo’s kanaal, want vader heeft daar een paar bunder land gehuurd van het “Weeshuis.” Vis in de melkbus. Er wordt veel gevist langs het kanaal.Voor Wevers aanleiding om te vragen of ze af en toe niet eens een visje in de melkbus willen deponeren. Meer dan eens gaat er niet alleen melk, maar ook een maaltje vis mee naar de Beukenallee. Na gebruik worden de bussen natuurlijk wel weer helemaal schoon gespoeld. De tuinderij. De grond om het huis wordt optimaal gebruikt. Elk seizoen weer proberen op het juiste moment met een passende groente naar de veiling te gaan, op het moment dat de prijs nog gunstig is. Te grote toelevering leidt vaak tot bodem prijzen of, nog erger, tot doordraaien. Gelukkig wordt er op een gegeven moment wel een minimum prijs gegarandeerd.

Fam. Wevers met een kleine Antoon en Harry en de zussen Toos en Ria.

Tone Mensink overlijdt in 1956 op bijna 92-jarige leeftijd en vanaf moment zwaait vader Wevers de scepter alleen over het tuindersbedrijf. Er is veel werk aan de winkel en de concurrentie is groot. Het gemengde bedrijf wordt voortgezet en ook nu weer wordt op allerlei manieren geprobeerd aan inkomsten te komen. Zo zijn er wel honderd kippen. De eieren kunnen ze goed kwijt aan het tegenover liggende K.I station, de voormalige modelboerderij.

Aanvankelijk staat er ook nog een kas maar die wordt afgebroken om plaats te maken voor zgn. koude tuingrond. Het kweken onder plat glas neemt een belangrijke plaats in. Vooral in ’t voorjaar wordt onder warme bakken heel wat gekweekt. De broeibakken vormen een belangrijk element in de kwekerij. De glazen ramen worden gekoes-

Het eiwit wordt gebruikt om het sperma aan te

30


������������������� ���������������� �������������������� ��������������������� ������������������������ ������������������� ���������������������������������� ��������������������

Sierbestrating Totaal

Tel. 038-3333379 of 06-40 59 51 56 email: bart_hoekstra@solcon.nl Showtuinadres: Bij Visscher BV, Bisschopswetering 81, Mastenbroek.


geschiedenis

terd. O wee, als er een ruit sneuvelt vanwege voetballende kinderen met rondvliegende klompen. Uiteindelijk komt er het jaar door van alles boven de grond: spinazie, andijvie, sla, tuin- De tuinderij aan de Beukenallee bonen, sperziebonen, stam/slabonen, snijbonen en pronkers maar ook wortels, bloemkool, witte kool, savooie kool, spruiten, boerenkool en niet te vergeten komkommers, tomaten aardbeien en rabarber. Kortom het hele repertoire aan groente. Voor de gekweekte aardappelen is er een grote kelder onder het huis.

pootgoed ook tot de activiteiten behoort. Veel werk vaak en doorgaans weinig verdienste. Twee plantjes voor een cent en helaas ook nog wel eens een zeurende klant Van Beukenallee naar Nilantsweg. Opnieuw moet de tuindersfamilie verkassen. De aanleg van de nieuwe A-28 eist een heel stuk grond rond de Beukenallee op en dat betekent plaats maken. In 1965 wordt een nieuwe plek betrokken. Aan de Nilantsweg, naast het buurthuis liggen een aantal akkers, de zgn. Vorchter akkers, ook wel Klaasboersland genoemd. Op die plek wordt een nieuwe woning neergezet (Nilantsweg 111) en op de omliggende grond kan het bedrijf voortgezet worden. Ook is er dan nog een stuk grond op de Assendorperlure in gebruik. Ondanks het feit dat Gerrit Wevers en z’n vrouw Toos enorm tegen de verhuizing opzien hebben ze toch al gauw hun stekkie gevonden achter in Spoolde. Ook de jeugd voelt zich snel thuis in een huis voorzien van alle moderne gemakken, zoals douche, wastafels en een echte wc.

Het “huussien” De behoeften deed je in die dagen buitenshuis. Bij de familie Wevers moet je daarvoor wel een meter of dertig het erf op. Vooral in het donker geen plezierige zaak. Moeder Toos Wevers gaat op een avond, het is al aardig donker, op weg naar de bewuste plek. Net op het moment dat ze denkt op haar gemak te kunnen gaan zitten, vliegt er een kip met luid gekakel onder haar vandaan. Het is een ontsnapte kip die gemeend heeft die avond daar maar op stok te moeten gaan. De gebeurtenis leidt bij moeder tot heel wat stress en heeft grote gevolgen voor de bij hen inwonende Oom Evert. Hij wordt voortaan vooruit gestuurd om te kijken of het huusien “kipvrij” is.

Vader pakt de tuinderij daar niet zo grondig meer aan. Hij is regelmatig ziek en zoon Harry heeft inmiddels te kennen gegeven het bedrijf niet te willen voortzetten. Wel worden er veel en grote meloenen onder plat glas gekweekt. Hij houdt ook nog een paar koetjes aan. Gerrit Wevers overlijdt uiteindelijk in1982. Zoon Antoon(1958) komt in het ouderlijk huis te wonen. Harry keert in 1981 ook weer in Spoolde terug als het bestemmingsplan gewijzigd wordt en hij op de voormalige tuingrond een huis mag bouwen. (Nilantsweg 111a.). Moeder Toos woont nog jarenlang bij Antoon in. Zij is in 2005 overleden.

De spullen moeten ’s ochtends op tijd naar de veiling. Weer meehelpen dus. Voor Harry betekent dat: voor schooltijd regelmatig sla inpakken. In het voorjaar moet hij de vakkundig, prachtig afgemaaide spinazie van de kouwe grond bij elkaar rapen. Gevolg: heel wat keren met koude vingers naar school. In Spoolde wordt in die jaren nog veel groente zelf verbouwd, vandaar dat het verkopen van

32


het beroep van

Het beroep van.....

Martin Schottert

aan het inmiddels gesloopte hoofdbureau van politie aan het Groot Wezenland. Dikke pillen van wetboeken doorwerken, zoals het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, maar ook de Wegenverkeerswetgeving en andere wetten. Taaie kost, maar het hoort erbij. Een ander deel was de praktijk, gewoon mee op surveillance. Dit gebeurde veelal in de weekenden omdat ik ook m’n normale werk had. Een ander onderdeel van de opleiding was de schietopleiding. Ik volgde de laatste leiding “oude stijl”. Deze opleiding leidt op tot het niveau agent en de deelnemers zijn vuurwapendragend. De opleiding nieuwe stijl leidt op tot het niveau van surveillant en deze mensen zijn niet meer vuurwapendragend.

Enige weken terug stond er een artikel in de krant met als kop “Politie verdrijft Philips als beste werkgever”. Philips had jaren op de eerste plaats gestaan. In diezelfde week stond er een foto in de krant met daarop een politieman tijdens de uitvoering van zijn werk bij de rechtbank in Zwolle. Die politieman was een inwoner van Spoolde. Een reden voor de redactie van de Papenacker om deze politieman te vragen een artikel te schrijven over zijn beroep bij de meest favoriete werkgever van Nederland. Want laten we eerlijk zijn, wie weet er nu precies wat het werk van de parketpolitie inhoudt. Even voorstellen Mijn naam is Martin Schottert. Ik woon met mijn gezin aan de Nilantsweg 5. Ik werk bij de parketpolitie, een onderdeel van de regiopolitie IJsselland. Ik doe dit werk sinds 2001. Daar-

Vacature Toen ik in 2001 een vacature onder ogen kreeg bij de parketpolitie van de regio IJsselland heb ik voor mezelf een aantal zaken eens op een rijtje gezet. Ik was zweminstructeur in het Hanzebad en had het goed naar m’n zin. Maar.... zou ik dat werk tot m’n 65-ste willen blijven doen? ik had een leeftijd waarop een overgang nog gemakkelijk kon. Ik besloot om van mijn hobby mijn beroep te maken. Ik solliciteerde bij de parketpolitie en .............. werd aangenomen. De parketpolitie Het werk van de politie is bij de meesten wel bekend. Allemaal hebben we wel eens een bekeuring gehad voor snelheid of het fietsen zonder licht. Maar parketpoltie, dat is toch wat anders. De meesten zullen daar geen ervaring mee hebben. Het grote verschil is dat de reguliere politie is belast met de openbare veiligheid, het opsporen van strafbare feiten en het voorkomen daarvan (preventief aanwezig zijn). De parketpolitie is verantwoordelijk voor het vervoer van arrestanten, zorgt voor de ordehandhaving en beveiliging tijdens terechtzittingen in het Paleis van Justitie te Zwolle en Lelystad en het Kantongerecht te Deventer. Daarnaast is de parketpolitie verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Dit zijn principale vonnissen. De parketpolitie moet

voor ben ik zweminstructeur in het Hanzebad geweest en conciërge bij de MTS / SVS (school voor de scheepvaart) aan de Blaloweg in Zwolle. Dit zijn toch heel andere beroepen dan bij de politie, al hebben ze ook wel een overeenkomst, namelijk de omgang met mensen. Toch was de overgang van zweminstructeur naar de politie voor mij een heel logische stap. Reservepolitie In 1992 heb ik me aangemeld als lid van de reservepolitie van de gemeentepolitie Zwolle. Ik moest één avond in de week cursus volgen 33


het beroep van

erop toezien dat de opgelegde straf ten uitvoer wordt gebracht. Ook het innen van door het Centraal Justitieel Incasso Bureau opgelegde boetes is een belangrijke taak. Laten we deze deeltaken eens stuk voor stuk bekijken.

lastige gasten in de zaal aanwezig zijn worden deze door de parketpolitie verwijderd. Betekenen gerechtelijke stukken. Een ander onderdeel van het werk van de parketpolitie is het betekenen van gerechtelijke stukken. Dit is het uitreiken van een gerechtelijk stuk zoals dagvaarding. Een dagvaarding is een mededeling dat een gedaagde, verdachte of getuige op een bepaald tijdstip voor de rechter moet verschijnen. Daarbij wordt medegedeeld waarvoor dit is. Bij een veroordeling moet je “in persoon” betekenen, in andere gevallen mag je overhandigen aan degene die de deur opendoet. Een veroordeelde heeft na betekening twee weken de tijd om in beroep te gaan, daarna wordt het vonnis onherroepeljk. Elke medewerker van de parketpolitie heeft zijn eigen wijk. Deze wijken komen overeen met de politieteams. Ik heb de wijk Noord van Zwolle, met onder andere Westenholte, Spoolde, Veerallee, Aa-landen en de Kamperpoort. Nu is Spoolde niet het drukste onderdeel van mijn wijk. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik nog nooit iets gehad. Of toch ...... maar ja beroepsgeheim, dus daar praat ik niet over. De procedure met een gerechtelijk schrijven is dat we eerst naar de mensen toegaan. Wordt er niemand thuis aangetroffen dat volgt er een brief waarin wordt verteld dat er een gerechtelijk schrijven afgehaald kan worden. Wordt het niet opgehaald, dan gaan we nog een keer op huisbezoek. Wordt ook dan niemand aangetroffen, dan gaat het stuk retour griffie (administratie) van de rechtbank. De persoon komt in het opsporingsregister met de boodschap dat hem een gerechtelijk schrijven uitgereikt moet worden.

Vervoer De parketpolitie verzorgt het vervoer van arrestanten en gedetineerden. Dit kan zijn vervoer van en naar de politiebureaus, van politiebureaus naar de rechtbank of naar een huis van bewaring. De parketpolitie regelt het vervoer binnen het eigen arrondissement / regio. Voorheen was dit het vervoer door heel Nederland, maar sinds 1998 wordt het bovenregionaal vervoer uitgevoerd door de dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie. Ook bij grote evenementen, denk aan voetbalwedstrijden van FC Zwolle of Go Ahead Eagles, bevrijdingsfestival etc. verzorgt de parketpolitie het transport van de arrestanten. De politieman -vrouw op straat

Met de parketauo bij het hoofdbureau aan de Koggelaan

kan daardoor doorgaan met zijn werk. En als u bij een grote geplande aanhouding een keer van uw bed wordt gelicht is de kans groot dat de parketpolitie uw vervoer naar het bureau verzorgt.

Executie Een ander onderdeel van de executie van vonnissen. Dit is het tenuitvoerleggen van een vonnis. Je zou het kunnen zien als de afhaalservice voor veroordeelden die zich niet melden bij een huis van bewaring om daar de opgelegde straf te ondergaan. Ook kunnen personen, die voor een rechtbank

Beveiliging rechtbankzittingen. De parketpolitie is bij de rechtbankzittingen aanwezig om de orde te handhaven. Tevens verzorgt zij het begeleiden van aangehouden verdachten naar en van de zittingszaal. Als er

34


het beroep van

moeten getuigen met een last tot medebrenging door de parketpolitie van huis worden gehaald en overgebracht naar de rechtbank.

de man die de deur opendoet de bewoner is komt het antwoord: “nee, ik ben de oppas”. Als de “oppas” wordt gevraagd zich te legitimeren blijkt dit toch de bewoner te zijn.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) Een onderdeel van de executie is het innen van boetes. Wordt niet betaald, dan kan de auto buiten gebruik worden gesteld, in ons geval meegenomen. Na betaling van de boete en de sleepkosten kan men de auto terugkrijgen. Wordt er niet betaald dan wordt de auto via de dienst domeinen van de overheid verkocht. Is de opbrengst meer dan de boete en sleepkosten dat krijg je toch nog iets terug. Geen auto en niet betalen is ook geen probleem. De officier van justitie doet dan het verzoek aan de rechtbank tot omzetting naar gijzeling. Dit kan tot ten hoogste 7 dagen per boete. Je wordt dan vastgezet in een cel. Bij arrestatiebevelen staat hoeveel boete er betaald moet worden. Er staat ook altijd bij hoeveel vervangende hechtenis hiervoor geldt. Als niet wordt betaald heb je recht op een gratis verblijf in een “overheidshotel”. Deze hotels hebben geen roomservice of andere faciliteiten. instappen maar.!!

Ook is het gebeurd dat mijn collega aan de voordeur aanbelt. Ik stond voor de zekerheid aan de achterzijde. Na het bellen gaat het dakraam open en is iemand in ondergoed van plan om via dit raam er van door te gaan. Als hij mij ziet hoor ik: “shit, daar staan ze ook al”, en verandert hij van gedachten. Nog even iets over de afdeling Bij de parketpolitie werken 19 personen, inclusief de chef. De parketpolitie is een onderdeel van de CROD van de politie IJsselland. We zijn gehuisvest in het paleis van justitie aan de Luttenbergstraat te Zwolle. We hebben daar onze eigen kantoorruimtes en van daaruit verrichten wij ons werk. Ik hoop dat ik in het kort toch een duidelijk beeld van het werk van de parketpolitie heb kunnen geven. Het is een boeiende baan, waarin het contact met mensen centraal staat.

Leuke zaken Na het aanbellen komt er geen reactie vanuit de woning. Als ik dan maar eens door het raam van de woonkamer kijk zie ik nog net een paar voeten achter de bank bewegen. Nog een keer aanbellen helpt daarna vaak wel. Als dan ook niet opengedaan zou worden gaan we de woning binnen met een last tot binnentreden. We vallen dan wel heel erg letterlijk met de deur in huis.

Politie als werkgever Ik heb een aantal werkgevers gehad en kan dus vergelijken. De politie als werkgever is heel verschillend. Er bestaat nu nog geen “de politie”. Je hebt al 25 min of meer autonome politieregio’s en het korps landelijke politie diensten (klpd). Dat de politie zo populair is geworden heeft zeker te maken met tv-series als CSI. Ik ben tevreden met m’n werkgever, maar het is wel zo dat ik het plezier in m’n werk toch echt zelf moet maken. Dat doet mijn werkgever niet voor mij. Maar het is altijd prettig om bij de nummer één werkzaam te zijn.

Mensen proberen soms om ons om de tuin te leiden. Na aanbellen met een principaal vonnis wordt de deur opengedaan. Op mijn vraag of 35


Voor al uw gewasbescherming

G.J. van Weeghel Meenteweg 7-2 8041 AT Zwolle Tel: 038-4239200 Mob: 06-25054717


ingezonden

Oranjegekte in Spoolde

Redactie Spoolderhouse Nieuws: H2

Huis aan huis Nummer 9 van het Spoolderhouse nieuws werd in full-coloruitvoering huis aan huis in Spoolde bezorgd. Dit was financieel mogelijk gemaakt door de adverteerders. Toen Oranje sneuvelde in het toernooi was dat voor de redactie het moment om te stoppen. Na precies tien nummers (+ nog een extra editie) was het afgelopen met het Spoolderhouse Nieuws.

Het WK voetbal 2006 ligt al weer enkele maanden achter ons. Helaas kwam Oranje niet zover als menigeen had gedacht en gehoopt. Toch bracht het voetbal / Oranje het nodige in beweging in Spoolde. Spoolderhouse Nieuws In aanloop naar het voetbaltoernooi was er opeens het Spoolderhouse Nieuws. Een blad rondom de gebeurtenissen in het tot Spoolderhouse omgetoverde buurthuis. Het eerste nummer verscheen op donderdag 26 april 2006. Het nummer was verkrijgbaar in het Spoolderhouse (buurthuis) en werd per mail verzonden aan geïnteresseerden in Spoolde. Het doel van het blad was om de Oranjegekte in Spoolde aan te wakkeren. Het eerste nummer was nog slechts een enkel A-4tje, maar de volgende nummers groeiden al snel in omvang. Gedurende de weken die volgden konden de lezers kennismaken met de belevenissen van Harry van Ballegooyen, zijn vrouw Annie en de rest van zijn familie of met Hannelore, die de redactie kwam ondersteunen met de werkzaamheden.

Voor degenen die het Spoolderhouse Nieuws nog niet hebben gelezen en door dit artikel nieuwsgierig zijn geworden: alle nummers zijn nog via het internet te downloaden. Ga naar de website van het buurthuis, www.buurthuisspoolde.nl en klik op Spooderderhouse. De nummers zijn opgeslagen in het PDF-formaat. Om de bestanden te kunnen lezen is de (gratis) Acrobat nodig (te downloaden bij www.adobe. com).

Spoolderhouse Spoolde 26 april 2006

Nr.1

Voor u het eerste nummer van het Spoolderhouse Nieuws, uitgegeven ter gelegenheid van het WK voetbal in Duitsland. Namens de redactie veel leesplezier.

Spoolderhouse Ook de metamorfose van buurthuis naar Spoolderhouse was meer dan alleen maar een naamsverandering. De voorgevel werd omgetoverd in een heuse oranje molen, met een voetbal als kap en echte wieken. Maar daar bleef het niet bij. Ik de grote zaal verscheen een heuse tribune, waar de echte supporters onder het genot van een hapje (Harry’s ballen voor de kenners) en een drankje op een groot scherm konden genieten van de wedstrijden.

Waarom al die aandacht voor een evenement als het WK. Ook in Spoolde zijn er mensen die wel heel erg nauw betrokken zijn bij het WK. Er is tot op heden geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar de fotograaf van de Spoolderhouse nieuws is erin geslaagd om een Spooldenaar op de gevoelige plaat vast te leggen tijdens een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. Hieronder de foto. Kijk eens of u onze Spooldenaar kunt herkennen. De

Spoolde, 26 april ’06

Nog even en het buurthuis Spoolde ondergaat een face lift. Het wordt het voetbalmiddelpunt van de buurt, waar iedereen de wedstrijden van oranje vanaf de tribune kan bekijken op een groot scherm. Dit onder het genot van een drankje en een hapje. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen is via de welbekende site www.buurthuisspoolde.nl de site van “het spoolderhouse” te bereiken. Hier de data en tijdstippen, maar ook foto’s van publiek tijdens de wedstrijden.en nog veel meer.

Spoolderfeest Op vrijdagavond 16 juni 2006 werd de wedstrijd Oranje - Ivoorkust op een groot scherm in de goed gevulde oranje gekleurde feesttent van de Oranjevereniging vertoond. Een sfeervolle oranjeavond. Als u de foto’s wilt zien kijk dan op de eigen website van de O.V.: www. oranjeverenigingspoolde.nl.

Het Spoolderhouse

Een beeld zoals we dat hopelijk nog vaak vanaf de tribune zullen zien.

De Papenacker, het wijkblad van Spoolde. Verschijnt 2 keer per jaar. Is ook op internet te lezen. Kijk voor informatie op http://home.zonnet.nl/papenacker/ Herkent u de buurtgenoot

Iets te vieren, informeer eens naar onze mogelijkheden. Een drankje een hapje, maar ook een compleet buffet of een geheel verzorgde avond met vermaak erbij alles is mogelijk Buurthuis Spoolde, the place to be!!

kans bestaan dat u hem tijdens de voetbalavonden in het Spoolderhouse in levende lijve tegen het lijf loopt. Een reden temeer om daar maar geen avond te missen. Dus tot ..... in het buurthuis !!

Blijf op de hoogte en bekijk regelmatig de site van het Spoolderhouse te bereiken via de site van het buurthuis www.buurthuisspoolde.nl

37


ingezonden

Fietstocht Oranjevereniging Op zaterdag 16 september werd door de oranjevereniging de jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Een kleine groep van 15 personen verzamelde zich voor het buurthuis om met goede moed te vertrekken. Rond 9 uur vertrokken we richting Hattem, om uiteindelijk in Epe te eindigen. Het was een stralende dag, dus het kon eigenlijk niet meer stuk. De dag kon niet meer stuk, maar de fietsbanden wel! Eerst de achterband van Jolanda en daarna met een daverende klap de band van Ester, (nooit geweten dat Herman Nagelmaeker ook banden kon plakken) Het had wel als voordeel dat er weer een pauze ingelast werd. Onderweg werden we door Eelco warm onthaald, op een mooie plaats in het bos, waar koffie/thee en een lekkere koek werd aangeboden. Even de benen strekken om daarna weer met frisse moed verder te fietsen. De tocht gaat verder door de bossen, waar toch ook goed de

Antoon Wevers

aanwezigheid van wilde zwijnen te zien was, de randen van de fietspaden zijn op diverse plaatsen omgewoeld. Als de eerste zadelpijntjes zich aanmelden zijn we aangekomen in “De Ossenstal” te Epe Daar kunnen we lekker op het terras zitten, genietend van de zon en de prachtige omgeving en ook wordt daar een uitgebreide lunch geserveerd. Helaas komt aan dit heerlijke vertoeven een eind en gaan we rond half twee weer richting Zwolle. Via het Heerderstrand en het Zwolse Bos komen we in Hattem terecht, waar nog even de benen gestrekt worden, om vervolgens de thuisreis te vervolgen. De finish was in het buurthuis, waar we onder het genot van een drankje nog even konden napraten. Hier kregen we ook de opdracht mee om volgend jaar weer een fietstocht te organiseren. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde fietstocht.

Cursus digitale fotografie

Jan van Assen - Henk Tuinman

Nu de digitale fotografie een steeds grotere plaats inneemt, wordt ook het besef groter dat naast de kunst van het maken van mooie foto`s, ook het bedienen en instellen van de camera tegenwoordig een kunst is.

doende belangstelling bestaat. De cursus wordt gegeven onder begeleiding van deskundige mensen in “Buurthuis Spoolde”. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden voor 13 november 2006, bij: Jan van Assen, bij voorkeur via e-mail: v.assen@tiscali.nl

Om een tip van de digitale sluier op te lichten hebben wij het idee opgevat om een cursus digitale fotografie te starten, mits hiervoor vol38


ingezonden

….… opdat we niet vergeten!

Pier Karenbeld

tigheid aanwezig zijn. De dertig die wel aanwezig mochten zijn kwamen met zelf gemaakte gedichten en verhalen en legden bloemen bij het monument. Na afloop werden alle aanwezigen met koffie gastvrij onthaald op “de Brug”. Complimenten voor dit mooie initiatief. Het is mooi dat de leerlingen zoveel inbreng krijgen . bij vorm en inhoud van deze herdenking.

Het is najaar 1944, de oorlog kan niet lang meer duren. Toch doen de Duitsers nog een laatste poging om hun verdedigingswerk aan de IJssel op orde te brengen. Er worden razziá’s gehouden om aan voldoende werkers te komen. Vijf werkweigeraars worden in Oldebroek opgepakt, gaan op transport naar Zwolle en worden opgesloten bij de Potgietersingel. Op 3 oktober moeten ze te voet naar het Engelse Werk. Er is nog een zesde gevangene bij, een bij een razzia opgepakte Joodse man. Met de schoppen die ze bij zich dragen moeten ze hun eigen graf graven. Een nekschot maakt een einde aan het leven van vijf mensen. De Joodse man probeert nog weg te komen maar wordt tijdens zijn vlucht neergeschoten. Na de executie worden de gaten met zand en plaggen toegedekt. In het begin van het laatste oorlogsjaar worden tijdens graafwerkzaamheden aan de IJssellinie de zes lijken ontdekt en herbegraven. Een monument Oud-Spooldenaar Wolter Groeneveld probeert na de oorlog jarenlang een gedenkteken ter nagedachtenis aan deze slachtoffers gerealiseerd te krijgen. Eindelijk gaat de gemeente op zijn initiatieven in. Op 4 oktober 2001 wordt in het Engelse Werk een monument onthuld, ongeveer op de plek waar het drama zich afspeelde (op het grasveld, vlak bij de kruittunnel) Naast nabestaanden en genodigden zijn dan ook de leerlingen van “de Brug” (de naburige school voor speciaal onderwijs) aanwezig. De school heeft het monument geadopteerd. Herdenking 2006 De school maakte ook dit jaar weer serieus werk van de adoptie. Leerlingen van de groep 7a en 7b gaven dinsdag 3 oktober kleur en inhoud aan de plechtigheid. Vooraf werd in alle hoogste groepen aandacht besteed aan deze gruwelijke gebeurtenis. Niet alle (120 leerlingen) konden bij de plech-

39


ingezonden

Katerveer weer in de vaart

Henk Tuinman

ste tank en andere voertuigen naar de overkant. De oude veerstoepen werden weer gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. geen speedbot of jetski, maar een (militaire) veerpont. Vrachtwagens met pontons reden af en aan. Deze pontons samen vormden uiteindelijk de brug over de IJssel. Toen de brug klaar was zijn er zo’n honderdvijftig voertuigen, 450 soldaten en 7 tanks overgegaan. De stoet bestond uit jeeps, vrachtauto’s, rupsvoertuigen en enkele tanks. Om vijf uur was het allemaal al weer voorbij. De brug werd afgebroken en de scheepvaart op de IJssel kwam weer op gang. Toch had het wel iets. Op die vertrouwde plek in Spoolde weer een veerpont over de IJssel te zien varen.

In het eerste nummer van de Papenacker is al eens stilgestaan bij de geschiedenis van het Katerveer. Daar werd over het veer in de verleden tijd gesproken. Op zondag 10 september 2006 is het veer voor één dag weer ingebruik genomen door het Nederlandse leger. Dit als onderdeel van een drie weken durende oefening van de 43ste compagnie van de genietroepen. De commandant van deze compagnie, dhr. Wijnen, is geboren en getogen in Hattem. Hij zag een jeugddroom in vervulling gaan. Hij wilde altijd al eens een brug bouwen in zijn achtertuin. Dat is gelukt en het is niet ongemerkt voorbijgegaan. Duizenden belangstellenden bekeken op deze mooie nazomerdag de activiteiten van het Nederlandse leger. Het doel was om een brug over de IJssel te bouwen. Hiervoor werden 25 pontons te water gelaten. Maar het begon met de in vroeger tijden vertrouwde veerpont. De eerste pontons werden ingericht als veerponten. Deze twee veerponten verzorgden het vervoer van de eer-

40


ingezonden

Pronken met andermans veren. (over de totstandkoming van het Hertsenbergpad) Een andere omschrijving kunnen we niet bedenken voor het bericht dat dinsdag 2 augustus in de Stentor verscheen: Spoolde krijgt een recreatief ommetje. De gemeentevoorlichter gaf aan dat de gemeente van plan was een pad aan te leggen tussen motel en Nilantsweg, het voormalige Hertsenbergpad. Het woord krijgen is absoluut hier absoluut misplaatst. Beter is het om het woord verkrijgen te gebruiken, want het feit dat dit pad eindelijk gerealiseerd wordt heeft alles te maken met het doorzettingsvermogen van de Spooldenaren zelf. Goed, het plan stond wel vermeld in de ontwikkelingsvisie ”Buurtschap IJsselzone” dat door de gemeente in 2003 was vastgesteld, maar dat betekende nog niet dat zo iets ook vlot van de grond kwam.

Pier Karenbeld

het idee. Je zou zeggen dat het dan nog een fluitje van een cent zou zijn, maar dan laat je de bureaucratie buiten beschouwing. Wijziging van bestemmingsplannen, evenals trage ambtelijke molens stonden een snelle realisatie in de weg. Gelukkig hadden we in Aart Borst een nimmer versagende buurtbewoner, die met wijsheid en geduld op zijn strepen bleef staan. Het Hertsenbergpad komt er, is er misschien al wel als dit blad verschijnt want de aanleg is in gang gezet. Als we in de toekomst ook nog een geluidsscherm langs die kant van de A-28 krijgen kunnen we in een zekere rust genieten van een mooi stukje natuur. Zielemanspaadje Naast de natuurwaarden brengt het ook een stukje historie terug. Het is niet toevallig dat het paadje destijds in de volksmond het Zielemanspaadje werd genoemd. Dat had alles te makken met enkele generaties Zieleman die jarenlang op de helaas gesloopte boerderij de Hertsenberg hebben gewoond. Volgende aflevering zullen we uitgebreid aandacht besteden aan deze historische plek en zijn bewoners. NB. Mochten er nog mensen zijn die bijzondere herinneringen hebben aan deze plek dan hoor ik dat graag (tel 4224952).

Buurtinitiatief Buurtbewoner Jan Knol had tijdens een wijkbijeenkomst, ver in de vorige eeuw, al eens gezegd dat het de moeite waard zou zijn om dit pad, dat ooit naar en langs de voormalige boerderij de Hertsenberg liep, op nieuw aan te leggen. Eigenlijk lag het er nog min of meer. Spoolderbelangen schaarde zich achter de oproep en de bewoners van de Nilantsweg namen het initiatief over. Ook de belanghebbende bewoners van de Beukenallee stemden in met Aart Borst bij het pad.

41


Houthandel en zagerij G. van Dijk & Zn b.v.

Voorsterweg 60 8042 AD Zwolle Tel: 038-4215175 Fax: 038-4216219 E-mail: info@dijkhout.nl Internet: www.dijkhout.nl

Eiken vloerdelen uit eigen zagerij

• Uit o.a gecertificeerde bossen (Kroondomein en de Staatsbossen) • Rondom veer en groef. • Ook vloerdelen in o.a. Grenen, Jatoba, Basralocus etc. • DROOG MEUBELHOUT in o.a.: Grenen, Eik, Beuk, Kers, Es en Esdoorn. • TUINHOUT in o.a.: Eik, Lariks en Douglas.

Erik Peters Wenskaarten - Puzzels Hobby artikelen 1001 artikelen om zelf uw mooiste wens-/ kerstkaarten te maken

Wij staan in Zwolle op de markt: Dinsdagmiddag AA-landen Woensdagmorgen Zwolle Zuid

Nilantsweg 19 Tel.: 0654961268 Het juiste adres voor: * Bedrijfsfitness * Karate * Callastetics * Perfect Pilates * Cardio-fitness * Power Pump * Club Swing * Spinning * Fitness * Step

* Tae Bo * Total Body Workout * Zonnebank *4xB

Tot 18.00 uur speciale studenten- en 55+ tarieven. Tarieven op aanvraag. 7 dagen per week geopend. Dinsdag en woensdag kinderopvang Wij ontvangen u graag met een kopje koffie op de Assendorperstraat 70, 8012 CA Zwolle, tel. 038 - 4228015

Inlichtingen bij dhr. Jacobs Nilantsweg 97


Survival Engelse Werk

fotopagina

43


jeugdpagina

Papenviews Interview Kitty, Manda & Wouter Schottert.

le, elke donderdagavond. Verder rijd ik zaterdags altijd paard in Westenholte in de bak. En ik zit op tennis in Hattem, maar dat doe ik nog niet zo lang. Wouter: Zwemmen bij reddingsbrigade Zwolle. Heb je werk ? Kitty: Ja, ik werk elke zaterdag op de markt in een bloemenkraam. Dat doe ik al anderhalf jaar. Manda & Wouter: Wij hebben een folder wijk in de stad, daar moeten we een keer per week folders bezorgen.

Eerst wat over jezelf: Hoe heet je en hoe oud ben je? Kitty: Ik ben Kitty Schottert. Ik ben achttien jaar oud, en geboren op twaalf juli 1988. Manda: Ik ben Manda Schottert. Ik ben zestien en geboren op zestien mei 1990. Wouter: Ik ben Wouter. Ik ben 14 en geboren op drie juni 1992.

Wat voor muziek vind je leuk ? Kitty: Van alles Nelly Furtado,

Waar wonen jullie ? Van links naar rechts: Wouter, Manda en Kitty Kitty, Manda & Basshunter enz. Wouter: Waar wonen wij ook al weer. Wij woManda: Van alles, maar daar weet ik allemaal nen in Spoolde, aan de Nilantsweg op nummer de naam niet van. vijf. Wouter: Ik houd niet van muziek. (Wouter vindt de kat dan weer net wat interesWat zijn je hobby’s ? santer dan het interview, en daar is de kat weer (Wouter zegt tussendoor even, dat Kitty heel niet zo blij mee). goed is in hem irriteren). Kitty: Nou, mijn hobby’s zijn naar de film gaan, Wat voor opleiding doe je ? uitgaan en msnen. Kitty: Ik doe de opleiding bloembindster op Manda: Ik vind films kijken heel leuk. het MBO van de Groene Welle. Ik zit nu in het Wouter: Vooral veel spelletjes doen, op de 3de jaar, moet dit jaar examen doen. In het eercomputer, de X-box en de gameboy. ste jaar leer je vooral boeketten maken. In het tweede jaar leer je grotere stukken maken en Doe je aan een sport ? bruids- en grafwerk. Nu in de derde is het grote Kitty: Ja, ik zwem bij reddingsbrigade Zwolle. stukken maar dan met meer creativiteit erin. Bij de reddingsbrigade leer je zwemmend redManda: Ik doe atheneum op het CCC in Zwolle, den. Dus als je in een situatie zit waar iemand en ik zit nu in het vijfde jaar, wat ik later wil gaan verdrinkt of hulp nodig heeft, weet je wat je doen weet ik nog niet. moet doen. Wouter: Ik doe havo op het CCC. Manda: Ik zwem ook bij reddingsbrigade Zwol44


jeugdpagina

Papenviews

Suzanne Tuinman

Hebben jullie leuke ouders ? Kitty: Ja, we hebben hele leuke ouders. Manda: We mogen veel. Wouter: We mogen alles ! Hebben jullie ook huisdieren ? Kitty, Manda & Wouter: We hebben twee katten, Tijger en Spikkel. Het zijn huis tuin en keuken katten. We hebben ook een hond Mandy, dat is een kruising tussen een keeshondje en een jackrussel. Ook hebben we een konijn die heet Dikkie Dik, en we hebben nog een gerbil die heet Tortelinie, de andere twee gerbils zijn dood. Verder hebben we geen dieren meer.

Manda: Het Spoolderfeest! Kitty: Ohjaa, Spoolderfeest moet op één natuurlijk! En er wonen veel leuke mensen. Wouter: Weet ik niet. Wat is je favoriete plek in Spoolde ? Kitty: Uhm, (denkt diep na) de steiger, de dijk, en de IJssel. Manda: De dijk, de IJssel, eigenlijk overal. Wouter: Mijn huis. Wat vind je van: De IJssel: Kitty: Goed om in te zwemmen, en leuk. Manda: Ja, (diepe zucht) ook goed om in te zwemmen. Wouter: Geweldig! (Wouter is maar weer achter zijn computerspel gaan zitten omdat het niet interessant genoeg was, dus zijn antwoorden zijn wazig).

Wat is je favoriete vakantieland ? Kitty: Zon, zee en strand. Manda: We zijn nog maar in drie landen geweest dus dan heb ik niet veel keus, maar ik houd van veel natuur. Wouter: Heb ik niet. Zijn jullie afgelopen vakantie nog op vakantie geweest ? Kitty, Manda & Wouter: We zijn naar Duitsland op vakantie geweest, naar het Zwarte Woud. Daar zijn we twee weken geweest. We hebben heel veel gezien en ook veel gezwommen, het was heel leuk! Kitty: Ik ben ook nog naar Praag geweest met school. Dat was echt heel leuk! We hebben veel gezien en we zijn veel uitgeweest.

Het Spoolderfeest: Kitty: Heel leuk ! Mag wel vaker. Manda: Ik vind het een heel leuk feest! Wouter: Geweldig. De ABN-toren : Manda: Uitzichtverpestend Kitty: Stom, en ook uitzichtverpestend. Wouter: Verpest het uitzicht, maar daarnaast natuurlijk geweldig.

Dan over Spoolde:

De Nilantsweg: Kitty: We komen eigenlijk alleen vooraan en niet in de rest van de straat, maar we hebben leuke buren, en een leuke straat, het is gezellig. Manda: Het is een mooie groene straat en niet z’n blokstraat met alleen maar rijtjes huizen. Wouter: Geen blokkendoos.

Hoe vind je het om in Spoolde te wonen ? Kitty: Geweldig! Je zit vlak bij de stad maar het is toch heel rustig, en je hebt niet door dat je zo dicht bij de stad zit. Manda: Daar ben ik het ook mee eens, vlak bij de binnenstad maar toch lekker buiten en niet druk. Wouter: Geweldig.

Wil je zelf nog wat kwijt ? Kitty: Nou Suus, ik vond het een leuk interview. Wouter: Gewoonweg geweldig. Manda: Ik sluit me erbij aan.

Wonen jullie hier al jullie hele leven ? Kitty, Manda & Wouter: Ja, allemaal al ons hele leven. Wat vind je het leukst aan Spoolde ? Kitty: De omgeving! 45


jeugdpagina

DOMINO SUDOKU Vul het diagram zo in dat je in elke rij, in elke kolom en in elke rechthoek van 3 bij 2 hokjes alle ‘ogen’ van 1 tot en met 6 één keer invult.

Dit zijn de dominostenen die je moet gebruiken om de sudoku in te vullen

Heeey !! Alweer een half jaar gelden in de Papenacker, was een leuke puzzel te vinden die natuurlijk door iedereen gemaakt is. Maar jullie zijn vast benieuwd of jullie de goede oplossing hadden gevonden, dus daarom komt hierbij de oplossing van de puzzel van de vorige papenacker. En dat was ...... Lang leve Spoolde Waarschijnlijk hebben jullie dit allemaal wel gevonden. Deze keer zit er ook weer een toffe puzzel bij, alleen nu een die je niet veel vaker ziet. Dus dat is weer een leuke uitdaging om toch de oplossing te vinden! Allemaal heel veel succes met deze puzzel, en de uitkomst komt weer in de volgende Papenacker.

46


Buiten

de beste

rijwieloverkappingen speciale overkappingen rokerskappen en jops rijwiel-parkeervoorzieningen sportproducten tribunebouw straatmeubilair speeltuinproducten hekwerk draai-/schuifpoorten

RESPO B.V. Nederland Kloosterdijk 62 7685 PX Beerzerveld Tel.: (0523) 25 15 51 Fax: (0523) 25 20 03 E-mail: info@respo.nl home-page: www.respo.com


activiteiten

Activiteitenkalender Wekelijkse activiteiten in het buurthuis woensdagmorgen donderdagavond donderdagavond donderdagavond

10.00 uur 18.00 - 20.00 uur vanaf 20.00 uur 20.00 - 24.00 uur

Ouderengym Tafeltennisvereniging jeugdtraining Tafeltennisvereniging seniorentraining Soos buurthuis

Overige activiteiten in het Buurthuis (mits anders vermeld) Dinsdag 31 okt. 28 nov. 19 dec.(kerstkaarten) 9 en 30 jan. 20 febr. 13 maart 3 april (paaskaarten) en 24 april (afsluitingsavond): Kaartvereniging Spoolde, kaartavonden. 10 okt. 14 nov. 12 dec. 2006 en 9 jan. 13 febr. 13 maart en 10 april 2007: bingomiddagen 55+. 04 november 2006; Receptie TTV Spoolde 08 november 2006: Oranjevereniging Spoolde - ledenvergadering. 29 november 2006: Oranjevereniging Spoolde - knutselmiddag voor Sint. 02 december 2006: Oranjevereniging Spoolde - Sinterklaasfeest. 16 december 2006: Kerstmarkt. 17 december 2006: Kerstzangdienst. 06 januari 2007: Buurthuis - nieuwjaarsreceptie. 12 januari 2007: EnergY 26 januari 2007: Oranjevereniging Spoolde - bingoavond voor iedereen. 09 februari 2007: Oranjevereniging Spoolde - dropping 23 februari 2007: Oranjevereniging Spoolde - toneelavond. ** maart 2007: Buurthuis - ledenvergadering Eben HaĂŤzer. 25 april 2007: Oranjevereniging Spoolde - Kindermiddag. 14, 15, 16 juni 2007: Oranjevereniging - Spoolderfeest. september 2007: Oranjevereniging Spoolde - Fietsdag.

Het gaat goed, nu 12.000 kg oud papier!!!!

Op de volgende data komen wij weer langs om uw oud papier op te halen: woensdag 6 december 2006, woensdag 28 februari 2007 en woensdag 9 mei 2007. Het papier goed bundelen / verpakken. Maak het niet te zwaar.

48


adressen Buurthuis Eben Haezer: Nilantsweg 109, 8041 AR Zwolle, tel: 038-4218295 http://www.buurthuisspoolde.nl. Beheerder: Familie van Assen, Spoolderenkweg 12, 8042 PK Zwolle, tel: 038-4224193 Voorzitter: Dhr. G. Kuper, Oude Veerweg 36, 8019 BH Zwolle, tel: 038-4233101 Secretaris: Dhr. A. Hendriks, Heikamp 13 Wezep, 8091 RA, tel: 038-3758373 Penningmeester: Karin Hutten, Meenteweg 26, 8041 AV Zwolle, tel: 038Spoolderbelangen Spoolderbergweg: Mevr. B. van der Molen, Spoolderbergweg 6, 8019 BD, tel:038-4234328 (voorzitter) Secretariaat: A. Borst, Nilantsweg 73, 8041 AR Zwolle, tel:038-4220124 Beukenallee: Dhr. W. Weggemans, Beukenallee 79, 8041 AZ Zwolle, tel: 038-4223810 en Mevr. J. Braam, Beukenallee 38, 8041 AW Zwolle, tel:038-4221420 Meenteweg: Mevr. T. Ettekoven, Meenteweg 6-1, 8041 AV Zwolle, Tel:4218165 Nilantsweg: Dhr. H. Karenbeld, Nilantsweg 81, 8041 AR Zwolle, tel: 038-4224952 Oude Veerweg: vacature Ruiterlaan: dhr. M. Bredewold, Ruiterlaan 25, 8019 BP, tel:038-4216437 Spoolderenkweg: Dhr. J. van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, tel: 038 4212834 en Dhr. M. Post, Spoolderenkweg 19, 8042 PK Zwolle, tel:038-4217924 Turnhoutsweg: vacature Zalkerveerweg: Dhr. A.J. van Weeghel, Zalkerveerweg 9-1, 8042 PL Zwolle, tel: 038-4217742 Driezorg Zwolle locatie woonzorgcentrum “de Venus” Hoofd zorgzaken: Mw.B.W.J.Olde Bijvank, postadres: postbus 658, 8000AR Zwolle, Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle, tel.: 038-4218482. Kaartvereniging Spoolde Contactpersoon: Dhr. M. Bredewold, Ruiterlaan 25, 8019 BP, 038-4216437 (martinbredewold@home.nl) Motorclub Zwolle Secretaris: Dhr. G. Boot, Klooienberglaan 168, 8013 GP Zwolle, tel:038-4215772 Ouderen Gymnastiek Voorzitter: Mevr. A. Lindeboom, Zwolle, tel: Secretaris: J. Knol, Nilantsweg 105, 8041 AR Zwolle, tel: 038-4221348 Penningmeester: Mevr. D. Eikenaar, Beukenallee 63, 8041 AZ Zwolle, tel: 038-4220050 Oranjevereniging Spoolde Voorzitter: Dhr. J. van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, tel: 038-7850016 Secretaris: Dhr. J.R. Walgien, Nilantsweg 69, 8041 AP Zwolle, tel:038-4227729 (jrwalgien@hetnet.nl) Penningmeester: Dhr. G.J. Esselink, Meenteweg 13, 8041 AT Zwolle, tel: 038-4233807 Oud Papieractie Dhr. H. van Assen, Katerveerweg 15, 8019 BL Zwolle, tel: 038-4217906 Tafeltennisvereniging Spoolde Voorzitter: Dhr. R. Ramaker, Veronicaweg 3, 8042 CD Zwolle, tel: 038-4218517 Secretaris: Dhr. R. van der Sligte, Valeriaanweg 41, 8042 NH Zwolle, tel: 038-4212536 Penningmeester: Dhr. J. van Zwolle, Weidesteenlaan 19, 8042 NX Zwolle, tel: 038-4226180 Vogelvereniging ‘De Goudvink’ Secretaris: Dhr. G. Donders, Anemoonstraat 29, 8012 XV Zwolle, tel: 038-4217517 Penningmeester: Dhr. D. Beekman, De Kolonie 23, 7707 SB Balkbrug, tel: 0523-612822 Wijkopzichter: Dhr. J. Stroomberg, Wijkcoordinator: Dhr. B. Michel. Klachten of vragen: Beheer Openbare Ruimte, Servicelijn Wijkbeheer:, tel:038-4983300

49


De laatste dag van de zomer De clematis bloeit nog even Maar heeft de moet al opgegeven In de verte komen regenwolken aan Langzaam krimpen en vervagen De eindeloze zomerdagen Ik lach niet eens: de zon is naar de maan De dagen worden korter, bleker, slomer En ik zit met een jas aan in m’n tuin Op de laatste dag van de zomer Waar de reine-claudes hingen Graaf ik in m’n herinneringen Weeg ik wat ik heb gelaten en gedaan Wat ik afbrak en verzoende Was het verkeerd, was het onvoldoende? ben ik harteloos en hard tekeergegaan? Ben ik geen dichter maar een valse dromer? Ik schud mijn halve leven door elkaar Op de laatste dag van de zomer Nee, ik wil geen woorden wijden Aan overtrokken oude tijden Ik zal op m’n beide benen blijven staan Ik zal dag aan dag vergeten Hoe herfst en winter aan me vreten Ik zal jong zijn, ik zal vrolijk zijn voortaan Geen buitenstaander, maar een binnenkomer Ik hef mijn glas, ik weet hoe het moet zijn -Dan valt het eerste herfstblad in m’n wijn Op de laatste dag van de zomer

Yvo de Wijs

Papenacker 19  

wijkblad Spoolde nummer 19, oktober 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you