Page 1
Inhoudsopgave: 02

Inhoud

03

Van de redactie

04

Spoolderbelangen

07

Nieuwe wijkwethouder

08

Motorrijders, nieuwe discipline

10

Mark van der Kolk

11

Gezondbewegen, ook al ben je niet meer zo ..

12

Loopadviezen/ In blijde verwachting

14

Reisverslag, rondje Zuiderzee

17

WK Zuid - Afrika

21

OV Darten / Kerstzangdienst 2010

22

Van werkplaats tot woonhuis

26

Kaartclub Spoolde / Ouderengym

27

‘Excelsior Westenholte’ jubileert

29

Rock around the clock

32

De geschiedenis van het Katerveerhuis

37

Instructie bier tappen /Speuren naar Spoolde

38

Mountainbikers/ Kerstmarkt 2010

39

TTV Spoolde

42

Papenviews jeugdpagina

44

Buurtschap IJsselzone

45

Activiteitenkalender

46

Adressen
Van de redactie

7 2

De ontsteltenis was groot toen 15 juli bekend werd dat Mark van der Kolk door een noodlottig ongeval, op 31jarige leeftijd, om het leven was gekomen. Mark, die in Papenacker 26 nog zo uitvoerig en enthousiast geschreven had over z’n reis naar Australië, NieuwZeeland en Thailand. Vanuit z’n vriendenkring brengen Hetty Buter en Joyce Flierjans Mark in herinnering.

redactie

Namens de redactie, Pier Karenbeld

In het voorjaar werd Spoolde verblijd met de geboorte van twee jonge ooievaars. Helaas bleven ze niet lang in leven. Na vijf jaar moesten we op zoek naar een nieuwe drukker. Het printen van ‘t wijkblad paste niet langer binnen het beleid van de Repro-afdeling van de gemeente Zwolle. Ons blad wordt voortaan geprint bij KSB Repro Westenholte. Het blad is anders ingebonden en oogt nu als een echt tijdschrift. Verder verliep de geboorte van Papenacker 27 voorspoedig, met opnieuw dank aan de adverteerders!

Vaak hebben we geschreven over huizen die verdwenen. Deze aflevering een andere invalshoek: over het grondig gerestaureerde Katerveerhuis en over hoe een voormalige werkplaats in een prachtige woning veranderde.

Vlak voor het verschijnen van deze editie, bereikte ons het droeve bericht dat Jan Knol is overleden. Jan leverde namens de ouderengym zijn bijdrage aan ons blad en was één van de initiatiefnemers van de Kerstzangdienst nieuwe vorm.

Spoolderbelangen, bij monde van Aart Borst heeft nog een allerlaatste poging gedaan om de allerbeste voegovergang gerealiseerd te krijgen bij de aanpak van de nieuwe IJsselbrug. Het aantal verenigingen mag dan afgenomen zijn, het aantal activiteiten binnen Spoolde is er niet minder om geworden. Soms zijn het eenmalige activiteiten die alleen of in groepsverband gedaan worden. De variatie is groot, van diverse bewegingsactiviteiten als lopen, mountainbiken of behendig omgaan met de motor, tot aan zang. Hier en daar wordt opgeroepen om ook mee te doen. Niet alleen omdat het gezond is, maar vooral ook, omdat het plezierig is om te doen. Wie weet!

colofon De Papenacker, het wijkblad van Spoolde Veertiende jaargang nr. 27 / oktober 2010 Redactie-adres: E-mail: Website: Overige redactie: Jeugdredactie: Administratie: Druk: Oplage: Verschijning: Verspreiding:

Voor het reisverslag blijven we deze keer dicht bij huis. Van een ‘Rondje IJsselmeer’, gemaakt door vader en dochter, Henk en Suzanne Tuinman, valt ook voldoende te vertellen. De familie Tuinman levert nog een aandeel in het wijkblad. Zoon Peter liep stage in Zuid-Afrika, toen daar het WK voetbal plaats vond. Hij was er bij toen Nederland de kwart finale tegen Brazilië speelde. Alsnog een liveverslag. Redactielid Sabine Wevers had ook een bijzondere aanleiding om over te schrijven, haar zus ging trouwen. Het huwelijksfeest vond plaats op Terschelling, bij het Heartbreak hotel. Wel een toepasselijke locatie, geen alledaagse entourage. 

De Papenacker t.a.v. Henk Tuinman Meenteweg 24 8041 AV Zwolle ☎ 038-4218543 papenacker@hotmail.com home.zonnet.nl/papenacker/ Pier Karenbeld ☎ 038-4224952 Hanneke van Vilsteren ☎ 038-4212107 Sabine Wevers ☎ 06-48964311 Suzanne Tuinman ☎ 038-4218543 Kitty Schottert ☎ 038-4227960 Herman Nagelmaeker ☎ 038-4219390 KSB REPRO Westenholte 470 exemplaren 2 keer per jaar Huis-aan-huis in Spoolde, abon- nees per post en via diverse punten in Spoolde en Westenholte.


Spoolderbelangen

Spoolderbelangen Wijkplatform Het eerstvolgend wijkplatform wordt gehouden op 17 november a.s. in het buurthuis Eben Haëzer. Zijn er onderwerpen die u aan de orde wilt stellen? … dit graag even melden via het secretariaat van Spoolderbelangen of bij de afdeling wijkzaken van de gemeente Zwolle, Bert Michel. Nieuwe Wijkwethouder De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart j.l. hebben een aantal wijzigingen opgeleverd in het college van B&W. Op 17 februari hebben we afscheid genomen van wijkwethouder Janco Cnossen, op 17 november a.s. hopen we kennis te maken met onze nieuwe wijkwethouder Filip van As, van de Christenunie. Filip is onder meer wijkwethouder van Spoolde en heeft een aantal taakvelden, onder andere onderwijs, sociale zaken, jeugd en integratiebeleid, openbare ruimte, Campusontwikkelingen en de Binnenstad. In de Peperbus van 22 september j.l. heeft een uitgebreid interview met Filip gestaan. Enkele leden van Spoolderbelangen hebben op 10 juni een eerste kennismakingsgesprek met Filip gehad, waarbij hij een indruk heeft gekregen van Spoolde en vooral ook van de zaken die ons bezighouden. Herinrichting Turnhoutsweg/ aanpassingen Hertsenbergweg Het is al bijna een jaar geleden dat de Westenholterallee feestelijk is geopend. Wij zijn in korte tijd gewend geraakt aan een Turnhoutsweg met belangrijk minder verkeersbewegingen dan voorheen…. een verademing voor de bewoners.

Aart Borst

Een volgende stap, in de aanpassing van de Turnhoutsweg, is de herinrichting van deze weg aan de situatie die nu is ontstaan. Inmiddels maakt Scania ook gebruik van de Turnhoutsweg voor de afvoer van zijn producten vanaf het fabrieksterrein. Met de gemeente is overlegd dat in de komende tijd een plan zal worden gemaakt voor de herinrichting van deze weg, met name ook voor het fietsverkeer. Gelijktijdig zullen aanpassingen aan de Hertsenbergweg worden voorgesteld, waaronder verkeersremmende maatregelen (30 km/uur zone), en zal de kruising van de Hertsenbergweg en de Turnhoutsweg / Westenholterallee verkeerstechnisch voor fietsers veiliger worden gemaakt. Vanuit Spoolderbelangen hebben Ciska Esselink, Frits Salverda, Pier Karenbeld, Jan van Assen en Anton van Weeghel zitting in een werkgroep die samen met de gemeente met voorstellen zal komen. Carpoolplaats Beukenallee Meerdere jaren is het probleem van de carpoolplaats al aan de orde. Het wachten is op resultaten van verkeerstellingen. De laatste heeft plaatsgevonden in juni van dit jaar. Wij verwachten dat de gemeente op basis van genoemde tellingen en alles wat hierover door verschillende buurtbewoners naar voren is gebracht, een keus zal ma

ken. In dit kader nemen we nog een keer over wat op het vorige wijkplatform hierover naar voren is gebracht: “Als de carpoolplaats een parkeerplaats is, zet er dan borden bij met een P, als de carpoolplaats mede de functie heeft van doorgaande weg, geef die weg dan een naam.” We wachten met belangstelling de voorstellen van de gemeente af. Geluidsoverlast Spoolderplein Spoolderbelangen heeft in de afgelopen periode meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat over de planstudie die uitgevoerd moet worden om maatregelen te nemen tegen de geluidsoverlast van het Spoolderplein en de op-/afritten van de A-28, ter hoogte van de Beukenallee. Het is gebleken dat de gemeente Rijkswaterstaat al in september 2009 schriftelijk verzocht heeft de planvorming te starten, maar dat Rijkswaterstaat nog geen stappen heeft ondernomen om aan dit verzoek te voldoen. Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat een eerste gesprek over dit project zal plaatsvinden.


Voegovergangen IJsselbrug Over de geluidsoverlast van de A28, en met name de voegovergangen op de IJsselbrug, praten we al jarenlang met Rijkswaterstaat. Ook heeft Rijkswaterstaat in het verleden toezeggingen gedaan met betrekking tot de kwaliteit van de voegovergangen, met name voor wat betreft de geluidsproductie, want daar hebben wij het over.

We zijn nu zover dat er een getande voegconstructie zal worden toegepast, en geen lamellenvoeg zoals nu. Deze laatste voeg veroorzaakt veel geluidsoverlast, vooral ook, nu die aan vervanging toe is. Op ons verzoek heeft de projectmanager van de A-28 op 20 september j.l., samen met een aantal direct betrokkenen, nogmaals uitgelegd hoe Rijkswaterstaat omgaat met onze verzoeken en hun eigen beloftes uit het verleden. De aannemer heeft een Design en Construct contract. De kwaliteit waaraan de voegen moeten voldoen staat aangegeven, in de voorwaarden die bij het contract horen, een programma van eisen, die ondermeer gebaseerd is op een “leidraad”. De aannemer die in concurrentie op dit werk een prijsaanbieding doet is vrij in de keus van de voegen binnen de gestelde voorwaarden. Begrijpelijk zal de aannemer binnen deze voorwaar-

den niet de duurste kiezen, maar een kwaliteit die net ligt binnen de normen van Rijkswaterstaat. Op onze vragen of deze voegovergangen voldoen aan onze verwachtingen werd geantwoord dat ze moeten voldoen aan de “leidraad”. Een leidraad is echter geen bindende voorwaarde, zodat we er nog niet zeker van zijn of de meest geluidsarme voegconstructie wordt toegepast. Rijkswaterstaat geeft voorts aan dat als de voegen te veel geluid produceren er aanvullende maatregelen zullen worden genomen. Welke weten we niet, en schriftelijk vastleggen van deze toezeggingen gebeurt ook niet. Onze vorige wijkwethouder heeft ons geleerd wat inspraak en beginspraak is, en dat je er gebruik van moet maken. In dit geval, zou je bijna zeggen dat de aannemer bepaalt wat goed voor ons is. Hopelijk horen we op het eerstvolgende wijkplatform hier nog meer over. Rioolzuiveringsinstallatie Op 5 november 2009 heeft het waterschap een voorlichtingsavond verzorgd over de uitbreiding van de zuiveringinstallatie aan de Spoolderenkweg. De buurtbewoners hebben toen aangegeven dat zij ontevreden waren over de informatie-uitwisseling tussen het waterschap en de omwonenden, ergo dat er helemaal geen contact was. We hebben destijds afgesproken dat voor de buurtbewoners jaarlijks een avond zal 

worden georganiseerd om elkaar te informeren over de gang van zaken. Deze avond staat gepland op 29 november a.s. om 19.30 uur op de zuivering. Alle direct omwonenden en alle belangstellende buurtbewoners worden bij deze uitgenodigd door het waterschap om hierbij aanwezig te zijn. Naast de dagelijkse werkzaamheden op de zuivering zal er ook gelegenheid zijn vragen te stellen over de uitbreiding. Allen van harte welkom, er volgt geen schriftelijke uitnodiging meer. Dijkverlegging Op 31 augustus j.l. heeft de laatste vergadering van de begeleidingsgroep voor de dijkverlegging Spoolde / Westenholte plaatsgevonden. De plannen zijn nu zodanig afgerond dat het werk kan worden uitgevoerd. Er loopt nu nog wel een bestemmingsplanprocedure die door de gemeente Zwolle moet worden afgerond. De uitkomst hiervan is op dit moment nog niet bekend. Het waterschap zal uiteindelijk de uitvoering van het werk begeleiden. Voor de direct betrokkenen zal een werkgroep vanuit het waterschap samen met de aannemer de contacten verzorgen tijdens de uitvoering. Hoe en wanneer zal dan met de bewoners worden kortgesloten. Hiermee is een eind gekomen aan een lang proces, dat begon op 19 augustus 2004 toen Menno Post en ondergetekende, op het provinciehuis, voor het eerst werden geïnformeerd over de plannen in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.


UW HOUVAST BIJ BOUW- OF VERBOUWPLANNEN Huisman Bouw staat al jaren bekend als een vakkundig aannemer voor zowel nieuwbouw, verbouwingen, restauraties en onderhoud in de woningbouw en utiliteitsbouw. Wij beschikken over gedegen kennis en vakmanschap om vele soorten opdrachten uit te voeren. Of het nu gaat om woningen, kantoor- of bedrijfspanden wij zijn uw houvast bij bouw- of verbouwplannen.

Oude Rijksweg 749 7954 GT Rouveen

www.huismanbouw.nl info@huismanbouw.nl

Tel.: 0522-291249 Fax: 0522-291534

Gelegen in een bosrijke omgeving met prachtige wandelpaden en een schitterend uitzicht op de IJssel. Tevens een ruime parkeergelegenheid. De plaats voor al uw:

BRUILOFTEN - PARTIJEN DINERS - BARBECUES FONDUES - KOFFIETAFELS KOUDE BUFFETS - GOURMETS Ook bij u thuis of aan bedrijf

Familie Bakker - Krisman

UITSPANNING 'HET ENGELSE WERK'

Het Engelse Werk 4 - Zwolle - Telefoon 038 - 4217593 (bij de oude IJsselbrug Zwolle)


ingezonden

Nieuwe wijkwethouder

Filip van As

Beste Spooldenaren In de ruim vijf maanden dat ik wethouder voor Zwolle ben, heb ik al met veel instellingen, verenigingen en mensen gesproken. Daardoor heb ik inmiddels een goed beeld van Zwolle gekregen. Sinds ik hier woon wordt het meer en meer mijn stad. De gemeente heeft met haar prachtige historische binnenstad, het omliggende groene landschap, de wijken en buurtschappen een grote diversiteit in huis. Als wethouder in deze prachtige gemeente ben ik de komende vier jaar onder andere verantwoordelijk voor onderwijs, jeugd, sociale zaken en werkgelegenheid en het beheer van de openbare ruimte. Naast deze mooie portefeuille ben ik ook wijkwethouder voor Stadshagen, Westenholte, het gebied ten oosten van de Vecht en Spoolde. Een onderdeel van mijn introductie in Zwolle was de kennismaking met Spoolderbelangen. Ik kijk met veel genoegen terug op dit gesprek. Spoolde heeft veel actief betrokken mensen die het beste willen voor hun eigen leefomgeving. Dat is precies wat het college van burgemeester en wethouders de komende jaren wil: met inwoners invulling geven aan en uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Samen met u wil het gemeentebestuur oplossingen vinden voor de problemen waar we voor (komen te) staan. Voor Spoolde gaat het dan met name om het oprukken van de stad, de bebouwing en het verkeer versus het leefbaar houden van het buurtschap. Ik zie er naar uit om de komende jaren samen met u de schouders er onder te zetten. Als wijkwethouder ben ik degene die in het college aandacht vraagt voor uw belangen en aan de vakwethouders uw signalen en zorgen meegeeft. De plek om dit uit te wisselen is het wijkplatform. Ik zie u daarom graag tijdens het wijkplatform op 17 november aanstaande. Filip van As Wijkwethouder Spoolde

Achtergrond 2007-2009 wethouder gemeente Dronten 2006-2007 wethouder gemeente Leiden 1998-2002 diverse functie provincie Zuid-Holland 1998-2006 fractievoorzitter ChristenUnie Leiden Opleidingen Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting internationaal recht – Universiteit Leiden Geschiedenis, afstudeerrichting moderne geschiedenis – Universiteit Leiden 


Spoolder (oud) motorrijders proberen nieuwe motor discipline Ieder jaar gaan wij als oud motorrijders met negen man een weekend of een dag, de bloemetjes buiten zetten. Wij zijn: Mart Wildeman, Eef Dunnink, Wout Massier, Chris Zwakenberg, Freek Zwakenberg, Andre Ymker, Gerrit van der Kolk, Jan van Assen en ik (Nico Hullen). Elk jaar zijn het twee mensen van ons die dit weekend of deze dag moeten organiseren. Voor de rest van ons is het dus steeds weer een verrassing waar de reis naar toe gaat. Zo ook dit jaar was het weer verzamelen bij Wildeman vóór, bij de pomp. We togen met twee auto’s richting het oosten van het land. Nu rijst misschien de vraag, motorrijders die met de auto gaan? Welja, er zijn er nog maar vier die een motor hebben en aktief rijden, en verder prefereren we ook wel een beetje luxe en comfort.

Een nieuw avontuur Na een dik uur rijden (5 man bij Eef in de Camper en 4 man bij Wout in de Focus) reden we het terrein van de Universiteit van Twente op, waar ergens op een op bebost stukje grond het voor ons nieuwe avontuur zou gaan plaats vinden. Het terrein bestond uit wat hoge en lage zandheuvels met hierin diverse obstakels gegraven zoals rotsblokken, trekkerbanden, betonbalken e.d. Iets heel anders dan de voor ons vertrouwde dijkweggetjes en snelle rotondes. Geen asfalt dus! Motortrial was de nieuwe discipline die we zouden gaan proberen. Klinkt goed, maar wat is trial? Trial is een tak van de motorsport waarbij het er om gaat een aantal hindernissen te nemen zonder de grond of de hindernis met de voet te raken. De naam is afgeleid van het Engelse “to try” (proberen, beproeven). Motortrial is pure acrobatiek en

Nico Hullen

bepaald niet eenvoudig. De rijder dient over een zeer goed evenwichtsgevoel te beschikken of deze na jaren van training aan te leren. Ga er maar aan staan!

Chris Zwakenberg in actie

Uitleg Na een lekkere bak koffie, kregen we eerst uitleg over de motoren en over het te volgen parcours. De merken van de motoren waren niet de bekende Suzuki’s Honda’s, BMW’s, e.d. maar merken als GasGas, Montesa en Sherco (250 cc). Een lekker comfortabel zadel zat er niet op, dus de hele tijd staan op de motor en even uitrusten was er niet bij. Nadat we samen met de instructeur het parcourtje een keer gelopen hadden, was het helmen op en begon het behendigheidsspelletje. Voor ons tergend langzaam, kropen de motoren bijna stationair tegen de heuveljes en andere obstakels op en af. Gas geven was er niet bij (stond geblokkeerd in bepaalde stand)

Spanning voor de start. Vlnr: Chris, Nico, Mart en Andre
ingezonden

uitgezette, lichtere circuitje nog eens proberen. Op het zwaardere parcours zag je al gauw dat Gerrit van der Kolk met zijn cross-ervaring het spelletje toch iets sneller dan de rest onder de knie kreeg. Maar ook bij hem ging het wel eens mis. Na een paar uur trialwerk was bij de meesten de pijp wel leeg. De ‘diehards’ onder ons mochten nog een poging doen om het zwaarste stukje parcours te bedwingen, maar dat bleek zó zwaar dat je al na 1 à 2 pogingen er de brui aan gaf. Moe gestreden, maar voldaan, togen we na afloop naar de cateringwagen op het terrein, voor de nodige alcoholische versnaperingen.

Vlnr: Freek, Eef en Wout

en had overigens ook weinig zin. Het was meer een kwestie van goede balans en een combinatie van koppelen en gebruik van voor- en achterrem. Later werd bij het zwaardere werk het gas wat ruimer afgesteld.

Dat het toch behoorlijk zwaar was bleek wel toen de meesten van ons na een rondje of drie à vier de machine tegen het hek zetten en de helm af deden. Bezwete koppies en trillende beentjes. “Was het zo zwaar, of speelde de spanning, in combinatie met de belabberde conditie ons parten?” Maar na wat dorst lessen en diverse nieuwe pogingen ging het in de loop van de dag toch wel iets makkelijker en mochten we het ’s middags op een wat zwaarder parcours gaan proberen. Onze instructeur reed het parcours een keer voor en dat leek zo simpel. Overmoedig geworden, meldden enkelen van ons zich voor het zwaardere werk waarna je al snel de nodige val- en glijpartijen zag. Dat leverde de nodige hilariteit op. De watjes mochten het op het nieuw 

Tijdens het dorstlessen kon er tot laat in de middag/avond ook nog gebarbecued worden en hierbij kwamen we tot de veronderstelling, dat het parcours met de nodige biertjes op wel eens een stuk makkelijker zou kunnen gaan, zelfs het zwaarste parcour. Onze instructeur (z’n naam is me even ontschoten) kon de humor er wel van in zien, maar dit ten uitvoer brengen was uit den boze. Je hoefde maar naar het bieretiket te wijzen of het was al gebeurd met het trial-en. Het was een heel bijzondere ervaring, maar enkelen misten toch de snelheid van het asfalt of de crossbaan. Het bleek een totaal andere motorbeheersing als we gewend waren. Tegen een uur of acht werd de terugreis aangevangen en na een uur rijden en een kop koffie bij Mart, was het over. Al met al was het een zeer leuke ervaring en een geslaagde dag.


in memoriam

Mark van der Kolk (Markjan)

23 januari 1979 – 15 juli 2010

In de vorige Papenacker (april 2010) stond een reisverslag van Marks belevenissen in Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand. Een reis die hij na veel voorbereiding is gaan maken. Op internet hield hij een site bij waarop geïnteresseerden zijn reis konden volgen. Hierop was te lezen dat Mark op dezelfde manier zijn leven leidde aan de andere kant van de wereld, zoals hij hier zijn weekenden het liefst doorbracht; met een biertje en lekker ouwehoeren!

Hetty Buter Joyce Flierjans

op zich wilden nemen. Mark wel… Afgelopen Spoolderfeest was Mark te zien als Gerald Joling (“Hilaaaarisch!”). Of herinnert u zich het verhaal van Dikkie Dik en de gestolen autoradio? Of de indiaan? Ook graag provoceerde hij als, bijvoorbeeld, foute Duitser. Ook voor oud en nieuw kwam Mark terug naar Spoolde. Meestal was hij één van de organisatoren van het O&N-feest, in het buurthuis of in de legertent bij zijn ouders achter in de tuin. Natuurlijk was het niet mogelijk om in Holtenbroek carbid te schieten. Deze traditie werd voortgezet in Spoolde, het liefst onder de A28, omdat dat nu net iets harder klonk!

Mark is opgegroeid aan de Meenteweg, waar zijn ouders (Mart & Thea) nog steeds wonen. Met de jongens uit de buurt speelde hij vaak oorlogje in het maïsveld. Op zijn 15e ontstond er een hechte vriendengroep van wat jongens en meiden uit Spoolde. De vriendengroep vond een ontmoetingsplek in de schuur, in de tuin van zijn ouders. Soms was er behoefte aan patat, dat gehaald moest worden op de Puch, maar vaak was de benzine op. Gelukkig had Marks vader net genoeg benzine in de grasmaaier voor een ritje naar ‘de Pitstop’.

Wij, als vrienden uit Spoolde, hebben Mark leren kennen als een gezellige vriend, met veel humor, zelfspot en een zeer eigen mening. En dat is de reden dat we hem ontzettend missen! Mark schreef gedichten die hij ook op internet zette (gedicht.nu – Markjan). Eén van zijn gedichten is:

In 2003 verhuisde Mark naar Holtenbroek. Maar zonder Spoolde kon hij niet. Bijna elke donderdagavond was hij te vinden in het buurthuis, voor de nodige biertjes, de goede en minder goede gesprekken. Dankbare onderwerpen waren politiek, geschiedenis en muziek. Voor al je muziekvragen kon je bij Mark terecht.

Drukdrukdruk Ik moet nog dit en nog dat Ze zeggen laat het gaan Word je het nooit zat Om te vliegen en te rennen? Steeds in de weer Er zijn nog zoveel leuke dingen Doe ze nu, Straks kan het niet meer

Met Spoolderfeest was Mark altijd van de partij. Met name het laatste jaar heeft hij veel tijd en energie in ‘het stukje’ van team ‘Historisch Spoolde’ gestoken. Zijn teamleden bedachten vaak de meest rare rollen, die zij zelf niet 10


interview

Gezond bewegen ook al ben je niet meer zo piep Van Leens tot Zwolle Dit mocht geen artikel worden over Pieter Afman . Het moest een stuk worden over gezond bewegen in Spoolde en een klein beetje Pieter Afman. Toen ik met Pieter dit akkoord bereikt had, kon het interview plaats hebben op een regenachtige maandagmiddag en we stelden vast dat het goed ” loopweer” was. Pieter werd geboren op 23 augustus 1932 in Leens, een klein plaatsje in Noord-Groningen. Zijn vader had een zaak in schilder- en decoratiemateriaal en zijn moeder had een drogisterij. De combinatie van deze twee zaken onder één dak kwam in die tijd vaker voor. In de winter, als er niet veel schilderwerk was voor zijn vader, was hij verzekeringsagent. Na de mulo werd de jonge Pieter gevraagd om op het notariskantoor te komen werken, maar dat leek hem niets. Hij wilde eigenlijk verhuizer worden. Hij zag dat wel zitten, bewegen, reizen en elke dag wat anders. Maar het werd volontair op de gemeentesecretarie. Voor die tijd een prachtige start. Toen hij klaar was met de opleiding, en bevorderd was tot klerk, vertrok hij naar Zaltbommel, omdat hij daar een baan kon krijgen. Hij keerde weer terug naar Groningen om in Stadskanaal te werken en in de stad Groningen een opleiding te volgen voor gemeenteambtenaar . Daarna deed hij nog de MO-opleiding staatsinrichting in den Haag.

Hanneke van Vilsteren

Spooldenaar zou denken, maar met afstanden wandelen. Dit doet hij ook nu nog met zijn vrouw, broer en schoonzus. In 2001 zag hij zijn dochter Marjan meedoen aan de halve marathon van Zwolle. Na afloop zei hij dat hem dat hardlopen ook wel wat leek maar dat hij vast te oud was. Hij was toen 69! Marjan haalde hem over er toch aan te beginnen en zo kon het gebeuren dat hij het jaar daarna sneller liep dan zijn dochter op de Zwolse halve marathon. Sindsdien is hij blijven hardlopen en loopt hij twee keer in de week een afstand van 10 km.

Op advies van de huisarts heeft hij afgezien van de hele marathon. Want zegt Pieter: “Lopen is heel gezond maar een sportkeuring is voor elke leeftijd aan te bevelen.” Hieronder een rijtje voordelen van hardlopen volgens Pieter Afman:

Fascinatie voor lopen In 1963 kreeg hij een baan bij de provincie Overijssel en zo kwam hij met vrouw en 4 kinderen naar Zwolle. En snel daarna begon hij met lopen. Hij moest zijn hoofd leeg zien te krijgen. Omdat het allemaal niet zo heel erg soepel liep op zijn werk in het provinciehuis, ging hij lopend van huis naar zijn werk. Van baan veranderen was geen optie, omdat hij zijn opgroeiende kinderen niet nòg een verhuizing aan wilde doen. Hij begon dus niet met hardlopen, zoals menig

• Het is een individuele sport die je op elk moment kan uitoefenen • Het is een relatief goedkope sport • Iedereen die gezond is, kan het doen • Het gaat niet om prestatie maar om het plezier Het lopen is de laatste jaren enorm populair geworden. Vooral voor de beginnende hardloper is het niet onverstandig om zich goed te laten informeren. 11


Jan Brouwer 06 50 28 56 30

Een eigen smaak Bij Grolsch gaan we uit van onze eigen kracht. Onze eigen historie. Ons eigen vakmanschap. Dat eigenzinnige karakter proef je in ons bier. Aan die frisse, lichtbittere smaak, die je lekker vindt of niet. Dat is nou...

WT ADV A5 EIGEN SMAAK_STAAND.indd 1

13.04.2010 11:04:50 Uhr

WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon kunt u een keer komen wassen in de veiligste autowasstraat van Zwolle e.o. U ontvangt dan het

Briljant polish programma samen met super

velgen

van â‚Ź 13,50 voor:

â‚Ź 9,-

Wij beloven u dat u versteld zal staan van het resultaat. Tot ziens bij Bas Autowas, Marsweg Zwolle Zuid. 038-4659254 of kijk op www.basautowas.nl

Deze bon is geldig tot en met zaterdag 28 november 2010

Melkmarkt 38 | 8011 MD Zwolle Tel. (038) 42 117 00 info@brouwermeubelmakerij.nl www.brouwermeubelmakerij.nl


Loop adviezen Eén advies is overduidelijk: Koop goede hardloopschoenen, anders liggen de blessures op de loer. Geïnteresseerde lopers kunnen vlak in de buurt goed uit te voeten bij Stichting Loopsport Zwolle, dat vroeger Trim Westenholte heette Het gaat bij SLZ niet alleen om zo goed mogelijk te presteren, maar ook om een gezonde levenswijze toe te passen. Dit kan bereikt worden door op een verantwoorde en gezellige manier met elkaar te lopen. De huidige groepen lopen uiteen van een recreatieve loopgroep (instapniveau) tot een trainingsgroep voor wedstrijdlopers die halve en hele marathons

lopen. Bij voldoende belangstelling wordt ook een wandelgroep opgericht voor lopers die om welke reden dan ook niet meer deel kunnen nemen aan één van bovenstaande niveaugroepen. SLZ verzorgt twee trainingen per week. Op woensdagavond wordt in en rond Westenholte gelopen. De start is om 19.00 uur op het Petuniaplein. Zaterdagochtend wordt er op wisselende locaties getraind, in de bossen rondom Zwolle. Mocht je belangstelling hebben om eens mee te lopen met SLZ, neem dan contact op met Dicky Wonnink, Dicky@loopsportzwolle.nl of tel. (038) 423 01 45.

In blijde verwachting

Janny Borst

De vorige Papenacker maakte melding van een ooievaarpaar die serieuze bedoelingen schenen te hebben om bij ons in de tuin te komen wonen. Dit was inderdaad het geval, en hoe is het hun vergaan bij hun pogingen een gezinnetje te stichten. Medio begin april zijn ze gestart met de bouw en de afwerking van hun nest, grote hoeveelheden takken en hooi zijn aangesleept. Vanaf 16 april zijn ze beurtelings gaan broeden op twee eieren. Uiteindelijk resulteerde al deze inspanningen in de geboorte van twee kleine ooievaartjes op 20 en 22 mei. Vanaf dat moment begon voor het ouderpaar een heel drukke periode, beurtelings werd door de beide ouders gezorgd voor voedsel voor de jongen, het nest moest steeds bijgehouden worden en ook de bewaking van de jongen was een grote zorg. Na enige tijd zagen we de jongen over de rand van het nest de wereld in kijken, een heel mooi en uitzonderlijk gezicht. We waren al bezig namen voor ze te bedenken. Helaas echter… in het weekeinde in juni waarin ook het Spoolderfeest plaatsvond, zijn beide jongen doodgegaan. Wat precies de oorzaak is weten we niet. Het zou een gevolg kunnen zijn van de weersomstandigheden, nat en koud met als gevolg een longontsteking. Het is ook mogelijk dat één van de ouders een paar dagen is weggebleven en dat de andere ouder het toen ook niet meer zag zitten. De dierenambulance is door onze buren nog wel opgeroepen, zij constateerden dat de jongen niet meer in leven waren. Tot en met de derde week van sep-

De ooievaars op het nest

tember hebben de ooievaars, luid klepperend, hun woning nog regelmatig bezocht, hoewel volgens kenners de trek naar warmere landen al lang was begonnen. Misschien blijven ze overwinteren? In ieder geval verwachten we ze volgend jaar weer en hopen we met z’n allen weer te genieten van deze prachtige vogels. 13


reisverslag

Rondje Zuiderzee We spreken er al jaren over. Altijd in de trant van “dat doen we nog een keer”. We hebben het over een rondje IJsselmeer of beter gezegd de “Zuiderzeeroute”. En dan per fiets. Er zijn diverse varianten, varierend van 230 km tot zo’n 440 km. Wij willen de randen van de voormalige Zuiderzee volgen. Dat betekent wel de langste route. Het zij zo. Wij gaan niet zo maar op pad. Eerst internet afgezocht naar mensen die al eerder per fiets deze tocht hebben gemaakt. Je komt mooie verhalen en foto’s tegen. Op basis van deze verslagen maken we ons eigen plan. Dag 1, Zwolle-Bussum, 103 km Zaterdag 14 augustus 2010 is het zover. We hebben allebei een week vakantie genomen om deze tocht te fietsen. Vrijdag hebben we telefonisch de eerste overnachting geboekt. De weersberichten zijn wisselvallig, maar we besluiten toch te gaan. Om 08.20 uur vertrekken we per fiets vanaf de Meenteweg in Spoolde. Per fiets wil zeggen twee mountainbikes en een speciaal voor deze fietstocht gekochte 2-wielige bagageaanhangwagen. We fietsen via de Zuiderzeestraatweg naar Elburg, dan naar Harderwijk, waar

we aan het eind van de bouelevard onze eerste stop hebben. Lekker in de zon op het terras. Na 40 km heb je wel een een kopje cappuchino verdiend. In Harderwijk zien we voor het eerst de voormalige Zuiderzee en even verderop langs het fietspad zien we voor

Suzanne en Henk Tuinman

het eerst het welbekende bordje van de route. LF23a (van Kampen naar Amsterdam 120 km). Na Harderwijk fietsen we via Strand Horst en Strand Nulde naar Bunschoten - Spakenburg. Aan de haven een stop om de botters te bekijken terwijl we een ijsje eten en even later natuurlijk een harinkje. Via een mooi natuurgebied en het pontje over de Eem bij Eemdijk fietsen we naar Huizen en Naarden, waar we de vesting bekijken. We fietsen tussen Porsches langs het Arsenaal, waar het restaurant van Paul Fagel is gevestigd. Het terras is vol, dus fietsen we maar door. Het wordt langzamerhand tijd om ons eerste slaapadres, bed and breakfast de Gooi-ster in Bussum, op te zoeken. Hier worden we allerhartelijkst ontvangen en staat een flesje wijn klaar in de kamer. Na een verfrissende douche eerst maar eens gegeten en daarna telefonisch onze volgende overnachting geregeld in Enkhuizen. Met die wetenschap op tijd naar bed, om de volgende morgen weer op tijd op te staan. Dag 2, Bussum - Enkhuizen, 103 km Na een goede nachtrust en een uitgebreid ontbijt, pakken we in Naarden de route weer op. Mooi weer maar wel een stevig windje van opzij. In Amsterdam raken we het spoor even bijster omdat een brug is afgesloten en er geen alternatieve route is aangegeven. We fietsen door en na enige tijd komen we weer een bord tegen en pakken we de route weer op. Na Amsterdam moeten we recht tegen de wind in. Windkracht 6 à 7. In Dungerdam is het tijd voor een cappuchino. We zitten voor het café, met aan de overkant van de weg de voormalige Zuiderzee. Na de koffie gaan we via Ransdorp, Holysloot en Monnickendam naar Volendam. Volendam moeten we natuurlijk bekijken. De fietsen worden onder 14

aan de Dijk geparkeerd en we gaan zelf de Dijk op. Het is heel toeristisch allemaal, maar .... het ijsje smaakt goed. Na Volendam volgen we de borden en de dijk naar het noorden. De volgende korte tussenstop is Edam, bekend van de bolvormige kaasjes. Een plaats met schitterende grachten. We vervolgen de route langs de dijk. Overal zijn (kite-) surfers volop actief. Dat wil ook wel met deze wind. Weer verder naar Hoorn, waar net kermis is. Daardoor komen we een beetje aan het zoeken. We maken tijd voor een drankje op het terras. We vervolgen onze tocht. De dijk van Hoorn naar Enkhuizen is niet toegankelijk en de omleiding voor fietsers is niet voor elkaar. We volgen de borden, maar komen op een weg waar we als fietsers niet mogen komen. We vinden de alternatieve route en gaan, met veel tegenwind, richting Enkhuizen. Uiteindelijk bereiken we onze bed- and breakfastadres in Enkhuizen, waar we eerst een verdiende douche nemen. We lopen naar het centrum van Enkhuizen, waar we bij een Italiaans restaurant op het terras wat eten. Daarna terug naar de B & B, waar we op tijd naar bed gaan. Dag 3, Enkhuizen - Den Oever, 50 km Na de inspannende dag van gisteren is het de bedoeling dat dag 3 een relaxte dag wordt. Als we ‘s morgens opstaan regent het, maar als we op de fiets stappen is het droog. Geen regenjack. Eerst de omgeving van de haven van Enkhuizen bekeken. We hebben immers voldoende tijd nu we besloten hebben het deze dag wat rustiger aan te doen. Ons thuisfront regelt een B&B in de omgeving van Den Oever. Bij het verlaten van Enkhuizen komen we nog langs het Zuiderzeemuseum. Een paar foto’s gemaakt en op weg naar Andijk. Onderweg kijk je mooi over het IJsselmeer. Bij Andijk even een stop, waarna we doorfietsen naar


Medemblik. We passeren het stoomgemaal “Vier Noorder Koggen”. In dit gemaal is het Nederlands Stoommachine Museum gevestigd. We maken wat foto’s, maken een praatje met een voorbijganger en vervolgen onze tocht richting Medemblik. We nemen de tijd om Medemblik eens rustig te bekijken. We beginnen met een cappuchino op het terras. Deze keer met slagroom en likeur erbij!! Als eerste lopen we over de markt, waar we een lekker visje eten. We worden in het Duits te woord gestaan bij de visboer.... we zijn toch echt in Medemblik. We lopen door naar het station van de stoomtrein, waar net boot uit Hoorn aankomt. Schuin aan de overkant zien we gemaal Lely liggen. Daar komen we straks nog langs op de fiets. Daarna eerst maar eens kijken bij kasteel Radbout en de haven, waar net een oud zeilschip het ruime sop kiest. Dat blijft mooi om naar te kijken.

Als we weer bij het station komen is net de stoomtrein uit Hoorn gearriveerd. De wagons worden afgekoppeld en de mannen gaan rangeren. Het blijft leuk om grote mensen met treinen te zien spelen. Na Medemblik wacht ons een verrassing. Als we gemaal Lely gepasseerd zijn komen we op een lange rechte weg, waar geen eind aan lijkt te komen. Na vele kilometers is het einde in zicht. Als we dichterbij komen blijkt dit een bocht en de weg en na deze bocht weer dezelfde rechte weg zonder einde. Links van ons de Wieringermeer

en rechts achter de dijk de voormalige Zuiderzee. We weten dat aan het einde van deze weg het voormalige eiland Wieringen ligt met Den Over en de afsluitdijk. Er zit dus niks anders op dan doorfietsen. ‘Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur zichzelf een weg baant’, zong Boudewijn de Groot al in 1973 en zo voelen wij het ook. Aan alles komt een eind, zelfs aan deze lange rechte weg. De Afsluitdijk en Den Oever komen in zicht. Het thuisfront reserveerde voor ons pensioen “de Waddenzee” in Den Oever. Eerst een douche en omkleden. Daarna gaan we de omgeving maar eens verkennen. In de haven is bedrijvigheid van vissersschepen en zeilschepen van de bruine vloot. Ook bij de sluizen in de Afsluitdijk is het druk met schepen. Voldoende te kijken dus. Een gezellige bedoening. We gaan te voet vast een stukje de Afsluitdijk op. Het is prachtig mooi weer met een strak blauwe lucht. Tijd dus voor een terrasje. Het is lekker zitten in de zon met zicht op de haven. Hier komen we later ook nog weer terug voor een heerlijke maaltijd. Maar eerst nog even wat meer van de omgeving bekijken. Het is ten slotte een “rustdag”. Na het eten nog even wat gerelaxed in het pension en wat adressen voor de volgende overnachting bij elkaar gezocht en weer op tijd naar bed. Heerlijk geslapen, de beste bedden van de hele trip, maar nu loop ik vooruit op dag 4. Dag 4, Den Oever - Oudemirdum, 95 km Na een heerlijke nachtrust genieten we van een heerlijk ontbijt (voor het eerst met een gekookt eitje). Van de strak blauwe lucht van gisteren is weinig meer over. Een grijze lucht en een miezerig regentje. Dat wordt dus regenjacks deze keer. Zo rond 9.00 uur stappen we op de fiets en beginnen aan de etappe Afsluitdijk. Het waait stevig, maar als we een keer op de dijk 15

Vanuit de sluizen in de Afsluitfijk op weg naar de Waddenzee

zijn blijkt dat we de wind schuin van achteren in de rug hebben en dat fietst lekker. Daar komt nog bij dat het steeds minder gaat regenen en als we riching Friesland kijken, lijkt het alsof daar de zon schijnt. Bij het verlaten van de Afsluitdijk besluiten we om niet in Zurich wat te gaan drinken, maar ergens op de route in Friesland. Een foute beslissing. Als we nog maar net van de dijk af zijn begint het weer te regenen en erger nog, de wind die we aanvankelijk schuin van achter hadden, krijgen we nu schuin van voren. Friesland is mooi, de route is mooi, met links het land en rechts het IJsselmeer, maar in de regen tegen de wind in heb je daar weinig oog voor. Als dan ook nog blijkt dat de dorpjes op de route voor een deel te koop staan, er geen horeca is, en als die er is, gesloten is, wordt de stemming er niet beter op. Maar we gaan door over de Friese dijken. Op de dijk in de regen hebben we ook de eerste lekke band. Plak maar eens een band in de stromende regen. Onderdak in een opvanghok voor schapen. Daar wordt het niet beter van. De band zit onder de klei en schapenstront. Dat krijg je ook aan de handen. Eerst maar oppompen, in de hoop dat het gat niet te groot is. Gelukkig werkt dat en kunnen we verder. Eindelijk vinden we een plaats waar wat open is. Een snackbar en ernaast een eetcafé. We kiezen voor eetcafé. Eerst in een plas de schoenen, benen en handen wat schoongemaakt en dan


Onderweg in Friesland

naar binnen. Warme chocolademelk, heerlijk. Nu wat eten. Het is ten slotte een eetcafé. We hebben keus uit patat, kroket etc. “Hebt u een uitsmijter??”. “Willen jullie dan geen patat of kroket??” “NEE”. Dan blijkt dat de kok een vrije dag heeft. We worden toch nog verwend: spekpannenkoeken. Dan weer door de regen. In Oudemirdum besluiten we onderdak te gaan zoeken. De eerste B&B waar we aanbellen is net vol. Er zijn meer verregende fietsers die onderdak willen. Via de VVV komen we bij Jaap Broersma. Hij is gebeld door de VVV en verwelkomt ons met zijn loslopende kipjes hartelijk bij het hek van zijn prachtige oude Friese boerderij. Ik zeg “Dat belooft eitjes bij het ontbijt.” Jaap vertelt dat de kippen niet zo goed leggen, dus afwachten maar. De fietsen stallen we in de paardenbox, waarna we wegwijs worden gemaakt. Dan is het tijd voor een welverdiende warme douche. Na de warme douche fietsen we naar Oudemirdum om wat te eten. We maken een wandeling in de omgeving, lezen nog wat op bed en gaan op tijd slapen. Dag 5, Oudemirdum - Zwolle, 95 km Lekker geslapen. Gelukkig is het droog. Na een warme douche gaan we naar beneden om te ontbijten. Daar treffen we een uitgebreid ontbijt aan met... gekookte eitjes. We genieten van de eigengemaakte jam en de warme broodjes. We smeren een boterham voor onderweg. Na het verhaaltje in het

gastenboek stappen we op de fiets voor de laatste etappe. De route gaat richting Lemmer. We zijn nog maar net onderweg als we moeten stoppen omdat een kudde koeien de weg oversteekt. De dames hebben alle tijd. Volgens de boer die de dieren begeleidt, hebben ze net goed gegeten en voelen ze zich net zoals wij op een zomeravond na een uitgebreide barbecue. Dat verklaart het tempo. We snappen het. Het weer wordt steeds beter. We krijgen zelfs zon en een blauwe lucht te zien. Achteraf horen we dat het thuisfront heel erg met ons begaan is omdat het daar regende en ze dachten dat wij dat ook wel zouden hebben, nee dus. Wij naderen Lemmer, We kruisen het Prinses Margrietkanaal. Even later hebben we voor het laatst zicht op het IJsselmeer. We zien een vrachtschip vanuit het kanaal het IJsselmeer opvaren. Gauw door naar Lemmer, het is de hoogste tijd voor onze cappuchino. Die drinken we in de zon op het terras van herberg ‘De Wildeman’. Na Lemmer gaan we rechtsaf richting Kuinre. We missen even een bordje met als gevolg dat we een paar kilometer verkeerd rijden richting Oosterzee. Gaat wel lekker, van de wind af. Maar helaas, we moeten ook weer terug. We fietsen nu onder langs een dijk, met links van ons het oude land en rechts de dijk met daarachter de Noordoostpolder. Via Schoterzijl bereiken we Slijkenburg waar we de provincie Friesland verlaten. Er staat een oud kanon. Volgens het bord was hier een verdedigingswerk, de Slijkenburger schans. Zo ook nog een beetje geschiedenisles. Niet alleen maar vakantie. Wij komen nu weer op voor ons vertrouwd terrein. Via Ossenzijl gaan de over een fietspad langs het water naar Kalenberg. Dit is het overbekende natuurgebied het nationaal park “de 16

Weerribben”. Bruggetje op en bruggetje af, door een prachtige natuur. We naderen nu Blokzijl, tijd voor een pauze en een ijsje. Aan de haven genieten we van ons ijsje. Mooi weer, een prachtige wolkenluchten, en het is bij ons nog steeds droog. Van Blokzijl zetten we koers richting Vollenhove. Bij Zwartsluis gaan we met de pont over naar Genemuiden. Daar bellen we met het thuisfront, waar we horen dat ze al heel wat regen hebben gehad. Wij niet...... ieder krijgt wat hem toekomt zullen we maar zeggen. We vervolgen onze weg vanuit Genemuiden via de Kamperzeedijk richting Kampen. Halverwege verlaten we de route en gaan via de polder Mastenbroek naar Zwolle. Als we weer thuiskomen hebben we 440 km op de teller staan, hebben we in totaal 23 uur en 45 minuten op de fiets gezeten en hebben we het geheel afgelegd met een gemiddelde snelheid van 18,54 km/u. Het was een mooie tocht. Goed te doen in vijf dagen. We hebben de route gefiets zo die met de bordjes is aangegeven. Dat was goed te doen. Op een paar plaatsen gaf dit problemen. De overnachtingen in de B&B zijn ons ook goed bevallen. Allemaal heel verschillende onderkomens en heel verschillende mensen, maar allemaal vriendelijk en gastvrij. Kortom dit smaakt naar meer. Dus wie weet....


ingezonden

WK - Zuid-Afrika

Peter Tuinman

Afgelopen zomer vond in Zuid-Afrika het WK voetbal plaats. Het was de eerste keer dat dit toernooi op het Afrikaanse continent plaatsvond, wat het bij voorbaat een uniek evenement maakte. Van over de hele wereld trokken mensen richting het zuiden van Afrika om dit gigantische toernooi van dichtbij mee te maken. Hoewel ik niet speciaal voor het toernooi richting Afrika vertrok, was ik één van die gekke Nederlanders die de verrichtingen van Oranje in het gastland zelf heb mogen volgen. Voor mijn studie leisure management zat ik dit jaar namelijk zes maanden in Zuid-Afrika, waar ik mijn minors heb gelopen: wildlife management en lodge management. Vanaf februari was ik met een aantal medestudenten in het Afrikaanse te vinden, waar we genoten van de prachtige natuur, de verschillende culturen, het heerlijke weer en de geweldige mensen. Ondertussen voelde je de spanning stijgen naarmate 11 juni dichterbij kwam. Toen het moment eindelijk daar was en Bafana Bafana tegen Mexico mocht aftrappen tijdens de openingswedstrijd, barstte er één groot feest los, wat aan zou houden tot de finale tussen Nederland en Spanje, een maand later.

Na een dagje als Duitser door het leven te zijn gegaan (geen prettige ervaring), was het na de wedstrijd tijd om de oranje outfit aan te trekken en in de auto te stappen. Een kleine 20 uur later trapte het Nederlands Elftal daar namelijk af tegen Japan en we hadden nog een kilometer of 1000 te gaan voor we er waren. Na een slopende reis door de bergen van Zuid-Afrika waren we op tijd in Durban om te kunnen genieten van de overweldigende sfeer die daar hing. We dachten al dat

De spelers bedanken het publiek.

er veel Duitsers in Port Elizabeth liepen, maar in Durban was het echt één groot oranje gekkenhuis! Ook liepen er aardig wat Japanners rond, maar er heerste een uitermate gemoedelijke sfeer en iedereen maakte er één groot feest van. Dit begon al ’s ochtends vroeg op het strand van Durban, waarna iedereen zich in een immense oranjestoet richting het stadion begaf: geweldig! In het stadion was het jammer dat de Nederlanders, Japanners en Afrikanen kriskras door elkaar zaten, maar de sfeer was alsnog top! De wedstrijd stelde niet zo gek veel voor, maar dat deerde niemand. Toen Sneijder de 1-0 binnenknalde werd het wederom één groot gekkenhuis, dat tot in de vroege uurtjes is doorgegaan. Na de wedstrijd eerst nog uren lang in en rond het stadion, toen op het strand, om uiteindelijk af te sluiten op de Oranjecamping. Toen Nederland de poulefase overleefd had en vervolgens ook nog eens Slowakije naar huis stuurde, begon het bij ons opeens weer ontzettend te kriebelen. De kwartfinale Nederland – Bra-

In het stadion bij Nederland - Brazilië.

Aangezien het voor weinigen is weggelegd een WK in zo’n ver land mee te maken en wij wel die kans kregen, hadden we al besloten minstens één wedstrijd van het Nederlands Elftal in het stadion bij te wonen. Dit werd de wedstrijd Nederland – Japan in Durban. Omdat er ook Duitse studenten in onze groep zaten, zijn we echter eerst naar Duitsland – Servië in Port Elizabeth geweest. 17


vervolgens ook nog eens Melo met rood mocht inrukken, was het weer een gekkenhuis! Daarna was het aftellen tot het eindsignaal. Zelden zulke spannende en lange minuten meegemaakt als de laatste 20 van die wedstrijd, maar ze hebben het gehaald! Het feest dat volgde, was wederom geniaal en groots. Ook de Afrikaanse bevolking stond, tenminste in het gebied waar wij zaten, volledig achter Nederland wat het feest alleen maar bevorderde. De halve finale en finale heb ik helaas niet vanuit het stadion mee mogen maken. We hebben nog geprobeerd aan kaarten te komen, maar dat bleek, sowieso voor de finale, echt onmogelijk. Deze hebben we uiteindelijk danook vanaf het FifaFanFest in het rugbystadion van Port Elizabeth bekeken op het grootste scherm van Afrika. We weten allemaal hoe dit is afgelopen. Helaas geen wereldkampioen, maar toch een prachtig toernooi meegemaakt. Ik heb er enorm van genoten. Op naar 2014, Brazilië en wie weet zijn we er weer bij!

Een Zuid-Afrikaanse fan.

zilië stond op het programma en we moesten en zouden er bij zijn! Na twee dagen zoeken, mailen, bellen, zoeken enz. is het uiteindelijk gelukt kaarten te bemachtigen. Vrijdagochtend in onze oranjeoutfit gehesen en met drie busje vol doldwaze oranje fans vanuit Port Alfred, waar ik studeerde, naar Port Elizabeth gereden. Waar het in Durban nog één grote oranje massa was geweest, was hier het geel van de Braziliaanse kanaries ook sterk vertegenwoordigd. En wat hadden ze een praatjes, en wat waren ze er zeker van dat Nederland finaal van de mat getikt zou worden. Eenmaal in het stadion leek het de eerste 10 minuten ook echt die kant op te gaan. De sfeer in het stadion was geniaal, wat zorgde voor 90 minuten lang kippenvel. Toen Nederland 1-1 en 2-1 maakte en

Feest bij het stadion na Nederland - Japan.

18

Op weg naar het stadion in Durban.


van het buurthuis

Van het Bestuur

Mieke Grünewald-Bastiaans

Kleine zaal De kleine zaal is al weer geruime tijd in gebruik en het blijkt steeds meer dat er behoefte is aan een goede accommodatie. Wat echter ook duidelijk is, is dat de akoestiek te wensen over laat. Dit was voor het bestuur de reden om een akoestisch onderzoek te laten doen met, daaraan gekoppeld, adviezen voor verbetering van deze akoestiek. Dat onderzoek is geweest en op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van een offerte voor deze verbetering. Zodra bekend is wat dat gaat kosten kunnen we de opdracht verstrekken. Het is dus nog even “afzien” wat het geluid aangaat maar er wordt aan gewerkt.

Secretaris: Mieke Grünewald-Bastiaans, Beukenallee 22-1. Penningmeester: Jan Vulink, Zalkerdijk 61. Algemeen lid: Harm Huisjes, Beukenallee 35. Namens Oranje Vereniging: Arjan Snoeijing, Nilantsweg 95. Namens TTV Spoolde: Annemieke Visser-Zoer, Akeleiweg 4. Namens Ouderengymnastiek: Wil van Heerde, Oude Veerweg 12.

Algemene voorwaarden voor de verhuur van de kleine zaal in het Buurthuis Eben Haëzer, de zgn. verlengde huiskamer functie. De zaal wordt alleen verhuurd aan leden van de vereniging buurthuis Eben Haëzer. Om aangemerkt te kunnen worden als lid dient men vanaf 1 januari van het lopende kalenderjaar al lid te zijn. De kleine zaal kan alleen worden gehuurd voor besloten feesten, het heffen van entreegelden en/of het laten betalen voor consumpties is dan ook niet toegestaan. De minimale leeftijd van een huurder is 18 jaar. Bij verhuur ten behoeve van jongeren tot 18 jaar moeten er bij 20 deelnemers ten minste 2 volwassenen ( 21 jaar of ouder) aanwezig zijn en toezicht houden. Bij een aantal van meer dan 20 (maximaal 35) dienen er 3 toezichthouders te zijn. Deze toezichthouders dienen zelf lid te zijn van de vereniging en zijn aansprakelijk voor een goede gang van zaken. De toezichthouders zien toe op het zorgvuldig parkeren rondom het buurthuis d.w.z. dat niemand duidelijke hinder mag ondervinden van geparkeerde auto’s, motoren, fietsen e.d. De huurprijs bedraagt €100, -. Dat is inclusief de controle voor- en achteraf en het schoonmaken. Tevens dient er een borg van € 100, - te worden betaald. De borg wordt na controle geheel of gedeeltelijk weer terugbetaald. Een verlengde huiskamerfunctie wil zeggen dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de kleine zaal, de garderobe en de toiletten. Niet inbegrepen is het gebruik van barfaciliteiten, keukenfaciliteiten en het gebruik van servies. Het gebruik van vuur of warmte op welke wijze dan ook voor het bereiden van etenswaren is niet toegestaan. Hieronder wordt o.a. verstaan: frituren,fonduen, gourmetten, steengrillen of koken. Bij onduidelijkheden en vragen omtrent eventuele uitzonderingen dient vooraf te worden overlegd met de beheerder. In het buurthuis is een rookverbod van kracht. De huur eindigt om 01.00 uur. De huurder dient te zorgen voor een voor omwonenden aanvaardbaar geluidsniveau. Indien er klachten komen heeft de beheerder het recht om, namens het bestuur, het feest te beëindigen en de bezoekers de toegang te ontzeggen. In verband met gemeentelijke verordeningen mogen er geen tafels en/of stoelen buiten geplaatst worden oftewel er mag geen terras gevormd worden..

Nieuwe voorwaarden Omdat de leden de wens hebben geuit om de kleine zaal ook te gebruiken in de vorm van “een verlengde huiskamerfunctie”, moesten hiervoor nieuwe voorwaarden en richtlijnen worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn opgesteld. Indien men gebruik wenst te maken van de kleine zaal wordt een contract opgesteld dat ondertekend moet worden De algemene voorwaarden worden als bijlage bij het contract gevoegd. Om u een idee te geven wat deze (bindende) voorwaarden inhouden zijn deze bijgevoegd. Kaartvereniging Na het besluit van Martin Bredewold, tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, om te stoppen met het organiseren van kaartavonden, heeft de Oranjevereniging het initiatief genomen om weer met een kaartclub te starten. Voor info zie: www.spoolde.nl. Schilderen Onder de bezielende leiding van Engelien en met heel veel enthousiasme van Jan Borst is de grote zaal opnieuw geschilderd. Het ziet er nu weer heel goed uit en we hopen dat dat voorlopig zo blijft. Planning Nieuwjaarsreceptie en ALV 2011 Vooruitlopend op de te verspreiden convocaties volgen hier de data voor deze twee evenementen. Noteer dus alvast in de agenda: NIEUWJAARSRECEPTIE BUURTHUIS: 08-01-2011. ALGEMENE LEDENVERGADERING: 02-03-2011 Samenstelling bestuur: Voorzitter: Jeanette van Saaze, Zalkerveerweg 7. 20


vereniging

Darten 2010

Alex Schilder

Zoals te doen gebruikelijk op het Spoolderfeest wisten te winnen van de op papier betere Richard stond ook dit jaar weer op de donderdagavond, en Wessel. De winst kwam dus in de Meentedarten op de agenda. Keet ’t Krot had ditmaal weg! In een bloedstollende finale, “Best of three”, met tien man ingeschreven. Natuurlijk waren de werd Mart met 2-1 verslagen. Voor het eerst in beide Zalkers, Bert Kanis en Ralf Schroten, weer de geschiedenis van de bijna honderdjarige vervan de partij. De tafeltennis leverde ook weer eniging, een vrouwelijke dartkampioen! Natuurlijk grote namen: Richard van de Sligte, Stefan Lelie, werd Karin als eerste gefeliciteerd door Wiebe, Chris van den Berg en Hermen-Jan Borst. Ook de waarna de officiele huldiging door Jan van Assen Meenteweg leverde een zware delegatie: Karin kon plaatsvinden. U begrijpt dat daarna nog lang Hutten, Engelien van Assen, Roelie en Mart Wilonrustig bleef in de tent. deman en Frits Salverda. In de eerste ronde werd gegooid vanaf 301 naar nul. De laatste worp diende een dubbel te zijn. Vanwege de tijd werd na 5 minuten gestopt en won degene die het dichtst bij de ’bull’ gooide. De verliezer lag meteen uit het toernooi. Opzienbarend was dat bijna alle titelkandidaten meteen werden uitgeschakeld. Beide Zalkers, waar veel van werd verwacht, en Frits Salverda overleefden niet, terwijl Keet ‘t Krot verrassend op de been bleef. Zo leverde de halve finale onverwachte namen op: Richard van de Sligte tegen Karin Hutten en Wessel van Born tegen Mart Wildeman. Nog onverwachter was dat Karin en Mart beiden Winnares Karin Hutten in actie.

Kerstzangdienst 2010

Jan Knol en Betty Buter

Beste buurtgenoten,

we te oefenen. Aanvang 20.00 uur. Na een uurtje drinken we koffie en dan nog even de puntjes op de i tot 22.00 uur.

Alweer een jaar voorbij, alweer een oproep om te komen zingen in het gelegenheidskoortje voor de kerst. Op zondag 12 december zullen we weer een kerstzangdienst organiseren in ons buurthuis Eben Haëzer. Zes of zeven maandagen hieraan voorafgaand studeren we enkele kerstliederen in onder leiding van Henk Schaapman, de dirigent die vorig jaar het beste uit ons naar boven heeft gehaald.

Wilt u niet meezingen in het koor? Geeft niet, we hebben ook belangstellenden nodig, een goed gevuld buurthuis is zo mooi! Komt u dan luisteren en zingen, samen met ons op 12 december. Aanvang 18.45 uur. Voor informatie (over bijvoorbeeld de exacte begindatum): Betty Buter - 4228288

Wilt u meezingen? Op maandag 25 oktober of 1 november beginnen 21


geschiedenis

Van werkplaats tot woonhuis Een werkplaats omgebouwd tot woning, geen alledaags verschijnsel. Dat roept nieuwsgierigheid op en levert bij nader onderzoek een hele geschiedenis op. Een Veluws boerderijtje In 1873 komt aannemer/timmerman Hendrik Borst (geb.1843) vanuit Hattem naar Spoolde. Hij heeft een stuk grond, de Plantagie, gekocht dat bij het toenmalige landgoed Marienheuvel behoorde en op de plek lag waar nu de huizen Meenteweg 6 t/m 8 staan. De gekochte grond ligt aan de overkant van de weg en wordt ook wel de Polle (de Pol) genoemd, wat duidt op een kleine verhoging in het landschap. Dat laatste was in die tijd geen overbodige luxe, want aan die kant van de Meenteweg kon het behoorlijk drassig zijn. Borst bouwt op de gekochte plek het allereerste huis, een boerderijtje van het Veluwse type (Meenteweg 7), het huis waar tegenwoordig nazaat Jan Borst met z’n vrouw Janny woont.

Nieuwbouw langs de Nilantsweg Hendrik’s zoon Aart (1903), die aanvankelijk timmerman is bij de spoorwegen, koopt rond 1900 met hulp van z’n vader een lange strook grond langs de Nilantsweg die loopt vanaf de huidige Nilantsweg 51 t/m

Pier Karenbeld

Nilantsweg 77. Waarschijnlijk heeft dat gebied ooit tot het landgoed “IJsselvliet” behoord. Allereerst bouwt hij daar een huis voor zichzelf, Nilantsweg 57, wat geen gemakkelijke klus is, want er zit veel puin in de grond. Achter zijn huis is het enorm drassig en groeit er veel riet. Mogelijke verklaring: of er is daar ooit een dijkdoorbraak geweest of vroeger is er een vijver geweest die tot “IJsselvliet” behoord heeft. (zie ook Papenacker 4, april 1999.) Aannemer Aart Borst bouwt langs de Nilantsweg nog meer huizen. Vaak in opdracht, en dan zijn ze van goede kwaliteit, maar ook op eigen initiatief. In die gevallen maakt hij gebruik van restmaterialen waarmee hij een aantal boerderijachtige huizen bouwt die inmiddels allemaal verdwenen zijn. Eén van die boerderijtjes stond op de plek, nu Nilantsweg 65. In de crisisjaren van de vorige eeuw werd dit huis bewoond door de familie Zwiersen. Zoon Rien herinnert zich nog het een en ander uit die tijd: ‘Mijn ouders kwamen er in 1937 te wonen en huurden het voor een bedrag van 2,50 per week van aannemer Hermen Borst, de derde generatie. Het achterhuis bestond uit een deel, met een stal en, aan beide zijden, een hilde (een zoldering van losse planken, meestal om hooi op te bergen). Het dak was, ook in het voorhuis, niet erg waterdicht en als het regende stonden er op een paar plaatsen emmers en pannen in de kamer om de druppels op te vangen. Als het constructief goed was geweest, hadden we er heerlijk kunnen wonen, maar nu was er nog wel eens gedoe rondom het lekke dak en de huur. Het voorhuis bestond uit een ruime 22

keuken, grenzend aan de stal, met twee bedsteden aan de ene kant en een woonkamer met opkamer aan de andere kant. Onder de opkamer lag de kelder die bij hoog water in de IJssel vol liep. Het hout van de hooizolder en de hildes is in de oorlog, bij gebrek aan andere brandstof, gebruikt om de kamer te verwarmen. Daarover was aannemer Borst niet erg te spreken. Ondanks de geschillen was er echter nooit ruzie met de familie Borst. We hadden er prima buren aan, het waren vriendelijke, goede mensen. Ondanks de vele gebreken aan het huis hebben mijn zussen en ik heel goede herinneringen aan de tijd in Spoolde. Ik heb er nog steeds spijt van de grond niet gekocht te hebben toen het te koop stond. In mijn achterhoofd heeft altijd een droom rond gespookt naar die plek terug te keren en er een huis te bouwen in dezelfde stijl als dat oude boerderijtje.’

De oude boerderij Nilantsweg 65

Nieuwe werkplaats Ook na de oorlog werd het huis nog lange tijd, het was de tijd van de woningnood, bewoond. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw kwam er behoefte aan een nieuwe werkplaats. De plek van het toen niet langer bewoonde boerderijtje leek de aangewezen plaats. De bouwvergunning liet echter op zich wachten, de gemeente wilde


geschiedenis

De bouw van de werkplaats

het bedrijf naar de Marslanden verplaatsen. Toen de vergunning uiteindelijk in 1976 afkwam was Hermen Borst een jaar daarvoor overleden. Zoon Diet zette het bedrijf voort maar stopte in 1988, waarna de werkplaats voor een periode van vijf jaar verhuurd werd aan de firma Löwik. Toen dit bouwbedrijf na die periode definitief vertrok, kwam de werkplaats te koop te staan. Een buitenkansje Althans, zo denkt Johannes Piontek erover als hij, samen met zijn vrouw Femmie, op een dag over de Nilantsweg fietst. Ze zijn in 1996 vanuit Hoogeveen naar Zwolle verhuisd en hebben een nieuwbouwwoning aan de Vrouwenlaan (Zwolle-Zuid) betrokken, waar in 2000 hun zoon Andy wordt geboren. Johannes is, naast projectmanager bij ASR in Utrecht, ook een gedreven knutselaar. Hij maakt vooral kindermeubeltjes. Zo goed en zo kwaad als het kan heeft hij een werkplaats op zolder ingericht, maar al met al is dat toch wel behelpen. Bijkomend probleem is dat zijn vrouw allergisch is voor stof. Eigenlijk willen ze dus wel iets nieuws, maar waar en wat. Ze fietsen graag langs de vele mooie plekjes die Zwolle rijk is. Zo ook in 2003 over de Nilantsweg waar ze het bord ‘te koop’ zien staan. Johannes stapt direct af, klimt over het hek en gaat kijken. Hij is meteen wild enthousiast, zijn vrouw

ziet er absoluut niks in: ‘wat moet je d’r mee, ik ga toch niet in een schuur wonen?’ Thuis gekomen gaat Johannes direct aan het tekenen, brengt de wensen van Femmie in kaart en probeert haar langs die weg te overtuigen. Dat lukt. Voor hem is het extra aantrekkelijk, omdat hier sprake is van een bedrijfspand, waarbinnen je een woning mag integreren. De gemeente werkt volledig mee, maar wil wel dat het nieuwe pand aan alle eisen m.b.t. isolatie en brandveiligheid voldoet. Dat betekent een gigantische ingreep: er was geen gas, geen kabel, geen telefoon, de riolering voldeed niet meer, terwijl van isolatie al helemaal geen sprake was. Grondige aanpak Zo wordt vrijwel het hele gebouw gestript, alleen de buitenmuren blijven staan. De binnenmuur ook, maar daar wordt een extra muur voorgezet. De vloer kan blijven liggen, is weliswaar geïsoleerd maar is eigenlijk niet meer dan een betonnen plaat die boven op het zand ligt. Daarom komt er een nieuwe vloer met vloerverwarming en een isolerende tussenlaag boven op. De binnenvloer komt hierdoor 20 cm omhoog. Johannes neemt bijna alles zelf ter hand en met hulp van de familie vordert de nieuwbouw gestaag, al is er onderhand 23

wel sprake van een dubbele baan. Sommige dingen, zoals de aanleg van de verwarming, laat hij aan anderen over om zo wat tijdwinst te boeken. Het strippen van het dak moet hij wel aan anderen overlaten. De ‘maanmannetjes’ komen om het asbest te verwijderen. Tegelijkertijd, afhankelijk van het weer, wordt de buitenboel onder handen genomen. Daar komt ook heel wat bij kijken, want er liggen nog tal van opgestapelde bouwmaterialen opgeslagen, de ijzerboer heeft het er maar goed mee. In de grond komt hij nog een enorme katrol van een oude bouwlift tegen, maar die zit zo vast dat hij die voorlopig heeft laten zitten. Aan de voorkant stuit hij op de fundamenten van de voormalige boerderij. Tegen de slootkant moet metershoog riet verwijderd worden, de wilgen moeten hoognodig geknot worden en het laatste stuk van de tuin staat onder water. Er moet zand komen, veel zand voor allerlei doeleinden, tuinaarde en zand voor de betegeling. Intussen is er druk op de ketel komen te staan. Ze hebben het huis in de Vrouwenlaan in een oogwenk verkocht en wonen zo lang in een caravan op de Agnietenberg, waar ze drie keer moeten verhuizen.

De “werkplaats” in 2010


J. Zwiers VOOR AL UW TIMMERWERK Spoolderenkweg 6 8042 PK Zwolle Tel.: 038 46 071 85 Autotel.: 06 533 516 14

Tevens leveren wij alle soorten sierbestrating, beplanting en tuinhout.

Voorsterweg 40 8042 AD Zwolle Tel/fax: 038-4231540 Mobiel nr.: 06-21563344 E-mailadres: vanderweerdhoveniers@kpnplanet.nl


geschiedenis

De familie Piontek in de tuin bij de woning

Femmie is in verwachting van een tweede kind, dus enige haast is wel geboden. Het huis komt precies op tijd klaar, augustus 2004 trekken ze er in en enkele maanden later wordt dochter Sacha geboren.

Even binnenkijken

Binnenshuis Hoewel het toegestaan is het pand wat uit te bouwen zijn ze toch maar binnen de bestaande afmetingen gebleven: 22m. lang, bij 9.50m. breed en 6.70m. hoog, al met al een geweldige ruimte. De woonkamer, aan de achterkant, is van een enorme omvang, maar bijzonder functioneel en smaakvol ingericht. Aan de voorkant een ruime, fraai ingerichte keuken met een prachtig uitzicht op de weilanden langs de

Nilantsweg. Daarnaast de bedrijfsruimte, een goed geoutilleerde werkplaats. De hobby is nu helemaal uitgegroeid tot een tweede beroep. In opdracht maakt Johannes allerlei soorten meubels, zoals teakhouten kasten, dressoirs, salontafels en kinderbedjes. Met de vertrekkende firma Lรถwik was hij overeen gekomen dat hij de freesmachine kon overnemen, maar die bleek uiteindelijk al verkocht te zijn. Inmiddels heeft hij zelf ook het nodige gereedschap aangeschaft. Wel besteed, want dat hij handig is, is in en om het huis aan alles af te lezen. De tuin Zeker ook in de tuin is een creatieveling aan het werk geweest. De gigantische hoeveelheid wilgentakken van de eerste snoei, met hulp van de vrijwilligersgroep, heeft hij vervlochten tot hekwerken. Van de dikkere takken heeft hij originele plantenbakken gemaakt. In de gebouwde overkappingen herken je de vakman, mooie degelijke pen- en gatverbindingen. Onder sommige overkappingen zijn zelfs wieltjes geplaatst, om ze afhankelijk van het 25

Pen- en gat verbindingen

weer ook te kunnen verplaatsen. De zelfgemaakte zitbanken van sloophout passen helemaal in het totaalplaatje. Johannes hoopt nog eens zo ver te komen dat hij van het meubelmaken kan bestaan. De beide kinderen kunnen hun hart ophalen in de tuin. Er staat een trampoline en op het grote grasveld is een houten schot opgetrokken waar Andy, die bij WVF voetbalt, naar hartelust tegen aan kan schieten. De groentetuin is het domein van Femmie, die met de beide opgroeiende kinderen tegenwoordig wat meer aan huis gebonden is. Vroeger werkte ze volledig in de zorg, nu werkt ze in deeltijd bij de Nieuwe Haven. Beiden genieten ze met volle teugen van hun woonplek in Spoolde.

Een handgemaakte bank


van de vereniging

Nieuw leven

“Kaartclub van Spoolde”

het kaarten. Twintig klaverjassers en acht hartenjagers hebben een zeer gezellige avond beleefd. Er werden drie ronden werd gespeeld, fanatiek maar sportief werd gekaart. De winnaars gingen na afloop met een leuke prijs (o.a. vleespakketen en levensmiddelen) naar huis. Kortom een zeer geslaagde avond die zeker een vervolg gaat krijgen. Als u dit leest is ook de tweede kaartavond geweest. De volgende kaartavond zal op dinsdag 9 november plaatsvinden en iedereen is welkom om een kaartje te leggen en gezellig met uw buurtgenoten samen te zijn. De zaal is open vanaf half acht en klokslag acht uur gaan we beginnen met kaarten, dus wees op tijd.

Zoals u misschien weet is de kaartclub Spoolde opnieuw gestart. Deze club werkt onder auspiciën van de Oranjevereniging Spoolde, maar zal na 7 december zelfstandig gaan opereren wanneer er na een evaluatie een definitief bestuur zal aantreden. (vrijwilligers voor functies in het bestuur kunnen zich melden bij het interim bestuur.) Tot die tijd gaan we natuurlijk gewoon kaarten in het buurthuis, zoals we op 14 september al hebben gedaan bij de start van het nieuwe kaartseizoen 2010/2011. Die avond werden de eerste kaartspelers rond half acht verwelkomd met een bakje koffie / thee en was er natuurlijk ruimte om even gezellig met elkaar te praten. Rond acht uur werd de kaartavond geopend door de voorzitter van de Oranjevereniging Jan van Assen. Hierna was de interim voorzitter Joop Bakker aan de beurt, die de nieuwe “afspraken /regels” heeft uitgelegd. Rond half negen was het eindelijk zo ver dat 28 enthousiaste spelers konden gaan beginnen met

Tot 9 november in het buurthuis. Het interim bestuur. Joop Bakker en Frits Salverda.

OUDERENGYMNASTIEK SPOOLDE Op woensdag 8 september 2010 is ook de ouderengym weer begonnen. Na een kille en natte augustusmaand was het ook wel weer tijd om de spieren weer wat soepeler te maken. De club is door verschillende omstandigheden, o.a overlijden, verhuizen, etc., wel weer wat kleiner geworden, maar het enthousiasme is er niet minder om. We gaan er dus elke woensdagochtend om 10 uur

Joop Bakker en Frits Salverda.

Jan Knol

weer fris tegenaan om een uur lang de spieren los te houden en daarna samen te genieten van een welverdiende kop koffie. Ben je 50-plus, en heb je er zin in om aan je conditie te werken en tevens wat aan de sociale contacten te doen, kom dan gerust eens een woensdagochtend langs om te zien hoe leuk het is om met een groep bezig te zijn. Het verplicht tot niets. 26


vereniging

“Excelsior Westenholte” jubileert In de “Papenacker” kiezen we doorgaans voor onderwerpen die iets met Spoolde te maken hebben. De opstelling is niet zó principieel dat we af en toe niet even over de grens durven te kijken. Overigens is daar ook alle reden toe, muziekvereniging Excelsior Westenholte bestaat 90 jaar.

Pier Karenbeld

Zelf denk ik dat de kwaliteit van de opleiding daar ook wel debet aan is, want de vereniging staat vooral bekend om z’n goede opleiding, die al van jongs af aan begint. Ineke: “Kinderen kunnen al vanaf zeven jaar AMVlessen (Algemene Muzikale Vorming) volgen zonder dat ze lid hoeven te worden. Ze leren daar aan de hand van een blokfluit de eerste principes van muziek kennen en moeten na een jaar een keuze maken, wel of geen lid worden. Wie doorgaat krijgt vervolgens les op een instrument, lessen die gegeven worden door bevoegde en bekwame docenten. Het begrip opstaporkest geeft wel aan hoe zorgvuldig de opbouw in elkaar steekt. Al met al een kostbare zaak die een flink beroep doet op de financiële middelen, maar tot nu toe lukt dat nog net”. “De opbrengst van het oud-papier blijft daarbij onmisbaar”, volgens beide dames. Naast het lesgeven zijn er nog heel wat andere klussen die gedaan moeten worden, maar dat is allemaal vrijwilligerswerk.

Belangrijke rol Sinds jaar en dag spelen plaatselijke muziekverenigingen een toonaangevende rol in het sociaal culturele leven van een gemeenschap*. Ze laten zich bij allerlei plaatselijke gelegenheden zien en horen om extra kleur te geven aan een gebeurtenis. Dat geldt zeker ook voor “Excelsior Westenholte”, die een stevig potje mee blaast in het locale gebeuren. Trouwens, ook buurtschap Spoolde kan daar regelmatig van mee genieten. Te denken valt aan het Spoolderfeest, een lampionoptocht, de tentdienst en de jaarlijkse kerstmarkt. Genoeg aanleiding om wat meer te weten te komen over de 90-jarige jubilaris. De informatiebron ligt dichtbij, want secretaris Anco Nijenhuis, al meer dan 30 jaar lid, woont op de Spoolder Enk. Zij stelt voor, voorafgaande aan de oefenavond op donderdag, samen met Ineke van den Brink wat informatie uit te wisselen over de vereniging. Ineke is al meer dan 40 jaar lid en verzorgt de PR. Zo gezegd, zo gedaan. De vereniging mag dan Excelsior Westenholte heten, ze werd in 1920 opgericht in ’s Heerenbroek, dat toen nog tot Zwollerkerspel behoorde. Na een aantal jaren stapt ze over naar Westenholte. De vereniging is begonnen met een fanfareorkest (orkest bestaande uit koperen blaasinstrumenten) maar is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een volwaardige muziekvereniging met meerdere poten: * een A-orkest * een jeugdorkest * een drumband * een opstaporkest.

Hoge kwaliteit. Excelsior komt al jaren uit in de hoogste afdeling, de 1e divisie (vroeger vaandelafdeling) van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen). Tijdens hun bestaan zijn er tijdens concoursen al heel wat eerste prijzen in de wacht gesleept, dit jaar nog in Maassluis. De hoge kwaliteit blijkt ook uit andere optredens zoals die in het theater met de bekende Limburgse zanger Gé Reinders en niet te vergeten bij het herdenkingsprogramma rondom de overleden Twentenaar Willem Wilmink. Het was een indrukwekkend moment toen plotseling van achter het doek Excelsior te voorschijn kwam en het bekende “Blaosmuziek” door de Spiegel klonk. Intussen zijn er naast de bovengenoemde orkesten ook weer deelorkesten ontstaan, zoals het koperensemble en blaaskapel “de Bloasknienen.” Een groot deel van de activiteiten van het fanfareorkest bestaat natuurlijk ook het optreden in de wijk, voor het opluisteren van de Palmpasenoptocht en die van Sint Maarten, bij de intocht van Sinterklaas en de reveille op Koninginnedag. Heel bijzonder is het optreden rondom Kerst. Op kerstavond trekken ze van Frankhuis naar ’s Heerenbroek en spelen op verschillende plekken een aantal kerstliederen. De ochtend van de

Goede opleiding Er is voldoende aanwas, volgens Ineke, iets wat niet elke vereniging kan zeggen. Misschien hebben we het geluk dat we net voldoende van de grote stad af liggen, voegt Anco er aan toe. 27


eerste kerstdag is Westenholte aan de beurt. Op diverse plekken, meestal bij een lantaarnpaal, blijven ze staan om ook daar weer enkele kerstliederen te spelen. Dat doen ze nu al jarenlang, een echte traditie waarop, naar men zegt, heel wat mensen gewoon liggen te wachten. Na afloop zijn er in elke kern één of meer families die de muzikanten thuis uitnodigen voor een kop warme chocolademelk. “Met z’n allen, wel veertig, in de huiskamer maar wel gezellig!”

Het valt me op hoeveel jeugdigen er tussen de orkestleden zitten, dat kan niet elke vereniging nazeggen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor Excelsior. Mijn besluit staat vast: ik word donateur! *Ooit had Spoolde ook een muziekvereniging, “De Eendracht.” Het harmonieorkest werd in 1924 opgericht en hield in 1962 op te bestaan, omdat er te weinig leden waren. (zie Papenacker 5, sept.1999)

Veel jeugd Intussen is “het Anker” volgelopen met muzikanten die hun instrumenten in gereedheid hebben gebracht voor de oefenavond. Mijn gesprekspartners stellen voor dat ik nog even blijf luisteren. Dirigent Marten van de Wal, die al 15 jaar lang leiding geeft aan het orkest, is er klaar voor en geeft de opmaat voor het eerste nummer, om er even in te komen. Een nummer later komt hij al met wat aanwijzingen, zet de puntjes op de i, want het kan beter. Dat moet ook wel als je de naam Excelsior (Steeds Hoger) draagt. 28

Kerst 2009


Rock around the clock!

Sabine Wevers

“One, Two, Three O’clock, Four O’clock rock, Five, Six, Seven O’clock, Eight O’clock rock. Nine, Ten, Eleven O’clock, Twelve O’clock rock, we’re gonna rock around the clock tonight………….”

Langzamerhand ontwaken de daggasten, terwijl bruidspaar, familie en ceremoniemeesters druk in de weer zijn om er een onvergetelijke dag van te maken. Strak in pak of jurk en in de make-up, komen stiekem toch de eerste zenuwen op: “het zal toch wel droog blijven?” Het bruidspaar vertrekt met fotograaf, assistent en een te oude oldtimer om kiekjes te schieten. Mooiste is misschien wel die ene waar de assistent haar best doet om de trouwauto aan te drukken…… De werkpaarden blijven achter om een heerlijke lunch voor de daggasten te verzorgen en nadat alle honger is gestild vertrekken wij in touringcar naar de trouwlocatie. Hier worden we onthaald door een horde avondgasten, die ook een glimp van het beroemde “jawoord” komen opvangen. Een mooie dienst, lieve woorden en wat tranentrek momenten. Later worden onder muzikale begeleiding van Coldplay-Just

29 mei 2010 Deze datum is nog net niet zo legendarisch als bovenstaande songtekst, maar komt stiekem toch al wel een heel eind in de goede richting. Wat een feest, wat een gezelligheid en wat een mooi en bijzonder huwelijk! Op 29 mei zeiden Cynthia Wevers en Mathijs Urbanczyk JA tegen elkaar in een lief, klein, idyllisch kerkje op misschien wel het mooiste eiland van Nederland: Terschelling. Ik geloof dat bijna niemand uit Spoolde dit eiland vreemd is, aangezien daar zeker door het “jonge volk”, zeer vakkundig de nodige biertorens zijn gebouwd. Vrijdag Wanneer je wordt uitgenodigd voor een bruiloft op Terschelling kan je twee dingen doen. Één: je afmelden en twee: afreizen naar het hoge noorden en er een über gezellig weekendje weg van maken! Zo gezegd, zo hebben circa 120 mensen gedaan. Dit resulteerde in een overvol eiland met veel Spoolderschoon en andere bekenden. Graadmeter hierbij is natuurlijk de vrijdagavond in “de Groene Wijde”, het wereldberoemde café van zanger Hessel. Hoogtepunt is om 00.00 uur, waar het aanstaande bruidspaar het podium wordt opgesleurd voor een heuse serenade en voor een flinke slok Schippersbitter, volgens goed Terschellings gebruik! Zaterdag Dag des

oordeels,

of

say yes, de ringen omgedaan en mag er getekend worden. Het feest kan beginnen, de ceremonie is voorbij, dus hupsakee, met zijn allen terug in de bus om naar het Heartbreak Hotel te gaan. Vervlogen tijden herleven zodra je één voet over de drempel zet. Je waant je op de set van Grease….. alleen dan zonder de vetkuif van John Travolta. Gelukkig heeft de eigenaar er één, dus je bent al snel in de rock ’n rol modus. Hierbij deden de nodige bubbels natuurlijk ook wonderen ;-) Champagne bleef niet rijkelijk vloeien, dus toen deze bron op een gegeven

huwelijksvoltrekking?

29


seerde een afterparty. Hier zal ik verder niet over uitwijden, om schaamrood op menig kaak te voorkomen. Zondag Hoofdpijn? Nee. Mooie herinneringen aan een nog mooiere dag? Ja. Sommigen gasten keerden huiswaarts waar anderen rechtsomkeert maakten naar Hessel……….. moment was uitgeput, stond er een Amerikaans groot warm en koud buffet klaar. Een goede bodem was voor deze bruiloft blijkbaar een vereiste. Na deze hap en wat hilarische anekdotes en sketches, bouncden de eerste bassen uit de speakers. I’ve gotta a feeling, oehoeeeeee! And a good night it was! Jong en oud op de dansvloer, her en der een verdwaalde jive en foxtrot, maar most of all: heel veel lol en gezelligheid! Hierbij kon het “twisten” geheel in stijl ook niet ontbreken. Hoe later de avond, hoe schoner het volk? Ik betwijfel het…… broekscheuren, biervlekken en ouderwets gestamp, geschreeuw en gerock op ACDC! Ook het strand-

Gerben en Bart “zingen” mee met ACDC

paviljoen had de paaltjes letterlijk van de vloer / grond. Heel bijzonder, een bruiloft in de tijd van Elvis. Oude jukeboxen, stofzuigers, tosti ijzers, platen, beelden en foto’s van Elvis aan de muur en het plafond, prachtig. Maar zoals altijd is er een tijd van komen en gaan en daarom ging de stekker er rond Two ‘O Clock echt uit. Een heel aantal bleef, vreemd genoeg, dorst houden en organi30


0Q[PFLOBBSNPPJF TJFSCFTUSBUJOH .PPJNBUFSJBBMWPPS FFOCFUBBMCBSFQSJKT 6JUHFCSFJEBTTPSUJNFOU

Sierbestrating Totaal

Spoordwarsstraat 27-29 8271 RD IJsselmuiden bart_hoekstra@solcon.nl Openingstijden op afspraak: 06-40595156

De meest complete dierenspeciaalzaak Meenteweg 24a Zwolle (Spoolde) tel.: 038-4216536

ALTIJD SCHERP GEPRIJSD!!!!


Geschiedenis

Over de geschiedenis van het Katerveerhuis Het Katerveer De Bisschop van Utrecht bemoeide zich in de 10e en 11e eeuw niet alleen met religieuze zaken, maar had ook flink wat wereldlijke macht. Zo was hij niet alleen landsheer van de provincie Utrecht, het Sticht, maar ook van het Oversticht, waartoe naast Overijssel, ook Drenthe en zelfs de stad Groningen en omgeving behoorden. Om vanuit het westen naar zijn andere bezittingen te komen moest hij de IJssel over. Ten Noorden van Deventer was de IJssel vaak nog zo’n ‘nietig stroompje’ dat de bisschop bij ondiepe, doorwaadbare, plaatsen kon oversteken. Dat veranderde toen de IJssel steeds meer water te verwerken kreeg en de bisschop op een andere manier aan de overkant moest zien te komen. Volgens het informatiepaneel, onder aan de veerstoep bij het Katerveer, wordt in 1385 de oversteekplaats pas voor het eerst genoemd, genoemd naar het dorpje Katen dat ook wel Cathen of Cothen werd genoemd. Het dorp lag aan de Gelderse kant van de IJssel en zou maar liefst vijf wijnbergen hebben gekend. Ook de Kerspel kerk was daar gevestigd. De bisschop was er voor dat de inkomsten van de tol naar de parochie van Katen gingen, o.a. om het veer in stand te houden. Dit laatste was van groot belang voor de tegenover wonende Spooldenaren, want die hoorden bij dezelfde parochie en konden daar ‘ter kerke’ gaan. Het dorp Katen werd in 1444 bij een watersnoodramp weggevaagd en kwam midden in de ri-

vierbedding te liggen. De oversteekplaats, het Katerveer, zou echter nog eeuwenlang blijven bestaan, maar werd overbodig toen in 1930 de lang gewenste IJsselbrug tot stand kwam. De Tweede Wereldoorlog was er de oorzaak van dat de veerpont

nog een paar keer te hulp werd geroepen. Eerst, in 1940, toen het Nederlandse leger de brug had opgeblazen, later, in 1945, toen de Duitsers de, tijdens de oorlog herstelde brug opbliezen. Van veerstal tot Katerveerhuis Het feit dat er van meet af aan wordt gesproken over een veerstal duidt er op dat er direct al een voorziening moet zijn geweest voor de veerman en degenen die overgezet wilden worden. Misschien is het niet meer geweest dan een schuilplaats, een schuur, maar toch. Hier ligt de oorsprong van het veerhuis. Het veer heeft verschillende eigenaren gekend, voordat Karel 5 in 1545 de stad Zwolle tot eigenaar verklaarde. Vanaf dat moment werd het veer jaarlijks verpacht voor een periode van zes jaar. In het boekje “Neem nou Zwolle”, gewijd aan Spoolde, merkt schrijver Bert Evenboer op dat je mag 32

Pier Karenbeld

aannemen dat de pachter zijn ‘woonhuis en zijn waakhuis’ dicht bij elkaar zal hebben gehad. Het veerhuis heeft diverse keren met brand te maken gehad. Soms brandde het tot de grond toe af, maar elke keer weer werd het opnieuw opgetrokken. Onder architectuur Na de brand van 1858 werd de wederopbouw heel serieus aangepakt en kwam, onder architectuur van architect van Rosmalen, het huis tot stand zoals we dat ook nu nog kennen. Het was een duur project voor die tijd, maar dat kwam omdat het huis een dubbelfunctie kreeg: het huis van de veerman kreeg nu ook een bestemming als uitspanning. Toen het huis in 1860 eindelijk klaar was, had men niet alleen de beschikking over een grote zaal maar stond er ook een muziektent naast het huis. Ook de muziektent wordt gebruikt, want de krant maakt in 1869 melding van een concert gegeven door de Kapel van de Rijdende Artillerie. Veerman Heysman was de eerste veerman die te maken kreeg met de dubbelfunctie en bleef werkzaam tot 1880. Na de nieuwbouw kreeg het pand opnieuw diverse keren te maken met brandschade. Ook andere schade, want de in 1874, voor het gebouw, opgetrokken moderne veranda werd drie jaar later door een storm finaal weggeblazen. Een volgende veranda was meestal ook maar een kort leven beschoren en kreeg uiteindelijk de genadeklap toen de IJsselbrug op 10 mei 1940 werd opgeblazen.


Meerdere uitbaters De uitspanning kreeg een enorme impuls, toen de familie van Dun het veerhuis betrok en van 1880 tot 1919 uitbater was van het huis. Van Dun was ook één van de initiatiefnemers bij het tot stand komen van de paardentram, met het Katerveer als eindstation. Het leverde vooral in de weekends een grote stroom van bezoekers uit de stad op. Tijdens de Pinksterdagen van 1900 kwamen er volgens de krant maar liefst 1724 mensen naar het Katerveer, tegen 1358 in het jaar daarvoor. Vooral Restaurant Katerveer was daarbij een grote trekpleister, want: “aan het Katerveer wordt tegenwoordig werk gemaakt van meer bezoek. De gelegenheid is dan ook uitstekend. Er zijn zeker bij Zwolle weinig plekjes, waar ’t vooral in deze dagen (het was warm, P.K.) zowel op den dag als in de avonden zo aangenaam te vertoeven is als daar.” Niet alleen in het weekend was er bedrijvigheid. Door de week hadden ze niet alleen dagelijks te maken met gasten die van het veer gebruik maakten maar ook als vergaderruimte was het Katerveerhuis in trek. Vooral sportvereniging ZAC vergaderde er veel en graag. Begrijpelijk, want de in 1893 opgerichte Zwolse voetbalen atletiekclub, had sinds 1913 een sportpark aan de Oude Veerweg. In datzelfde jaar werd Oranjevereniging Spoolde opgericht, ook nu weer was Van Dun één van de oprichters. De in 1924 opgerichte muziekvereniging “De Eendracht” uit Spoolde maakte eveneens gebruik van de accommodatie bij het Katerveerhuis, maar op dat moment was er een nieuwe uitbater op het toneel

verschenen, Schuurhuis, die ook lid was van de plaatselijke muziekvereniging. Aanvankelijk had hij zijn schuur als oefenruimte beschikbaar, later mochten ze zelfs wekelijks oefenen in het sous-terrain. Opmerkelijk was het dat in die tijd de ouderen tijdens de pauze een biertje gingen drinken in het iets verder gelegen café Ter Molen en dat de jongeren liever in de gelagkamer van het Katerveerhuis bleven. Vonden de ouderen het misschien te sjiek? Intussen, wanneer weten we niet precies, was er naast het Katerveerhuis door de gemeente nog een fraai huis opgetrokken. Het kreeg de naam IJsselzicht en vormde één geheel met het Katerveerhuis. Het nieuwe pand kreeg een hotel functie, de vermoeide reiziger kon zich daar “te rusten leggen”, ver genoeg verwijderd van het lawaai uit de gelagkamer van het naastgelegen Katerveerhuis.

De net uit militaire dienst gekomen Huib Dubbeldam, vader van de op het Engelse Werk wonende Henk Dubbeldam Sr en grootvader van de Olympische kampioen, springruiter Jeroen, is een fervente paardenliefhebber, en gaat in op de advertentie. Tijdens het kennismakingsgesprek zit hij tegenover ‘een deftig uitziende man’, die een ‘aanzienlijke veestapel’ onder zijn hoede heeft: 30 stamboekkoeien, pinken en kalveren en ook nog 12 paarden. Verder is er naast een nieuwe manege ook nog een buitenmanege. Terwijl de paarden in de koetshuizen zijn gestald, is de veestapel onder gebracht in een schuur naast ‘IJsselzicht’. De

Veefokker en uitbater De Jonge Dat er ondertussen nieuwe activiteiten rondom de huizen plaats vonden, maken we op uit de advertentie die de nieuwe uitbater, de Jonge, in 1931 in het blad “de Boerderij” plaatste:

Jonge blijkt een veefokker ‘van groot formaat’ te zijn en het heeft er alle schijn van dat in die dagen de functie van café-restauranthouder van ondergeschikt belang is geworden. Niettemin is er nog wel een ober in dienst. (Uit “Dubbel en Dwars, het levensverhaal van Huib Dubbeldam). Het naastgelegen IJsselzicht heeft ondertussen al meer een pensionfunctie gekregen, één van de vaste bewoners in die tijd is een rechter, Jhr. Groeninx van Zoelen. Huib kan zich volop wijden aan

In het zwart gekleed uitbater De Jonge en zijn vrouw

Gevraagd: Een volontair op een hygiënische melkstal, annex manege en hotel-restaurant Katerveerhuis, paardrijden strekt tot aanbeveling H.de Jonge, Veefokker, Katerveer- Zwolle 33


Geschiedenis

De buitenmanege

zijn liefde voor de paarden. De eerder genoemde manege wordt in 1932 officieel geopend en wordt de thuishaven van rijvereniging Salland. De nieuwe werknemer vat niet alleen liefde op voor de daar aanwezige paarden maar ook voor dochter Henkie, met wie hij in 1934 trouwt. Zij zetten een boerenbedrijf op in de iets verder gelegen “IJsselhoeve”. Dat pand is omgebouwd tot boerderij, nadat het jarenlang, kantoor van de dichtbij gelegen steenfabriek is geweest. Bergafwaarts De zo lang gewenste brug over de IJssel, die in 1930 eindelijk tot stand kwam, leidde er toe dat het Katerveerhuis niet langer aan de doorgangsroute lag. Ook de crisis van die dagen en de concurrentie van nabijgelegen ondernemingen als Het Engelse werk en Theetuin Thijssen hadden hun weerslag op het toekomstperspectief van het Katerveerhuis. Nadat de familie de Jonge vertrokken was, probeerde caféhouder van Eerten het nog een jaar of drie, maar toen hield ook hij het voor gezien. Vanaf dat moment heeft het pand diverse bewoners gekend. Zelfs zeeverkenners van de padvinderij maakten er gebruik van. Toen het

min of meer een soort van doorgangshuis werd en er ook achterstallig onderhoud ontstond, sloeg de verpaupering toe en ging het eens zo fraaie pand op een bouwval lijken, zeker toen er ook nog een keer brand uitbrak. Van de ondergang gered Gelukkig greep de apothekersfamilie Cath op tijd in en bleef het monumentale pand behouden. Sterker nog, het pand, dat in middels onder Monumentenzorg viel, werd onder architectuur weer in z’n oorspronkelijke Neo-Venetiaanse stijl teruggebracht. Uitwendig kreeg het weer z’n oude aanzien, inwendig veranderde er het één en ander. Zo werden er op de begane grond twee niet dragende muren

34

geplaatst en kwam er op diezelfde hoogte ook een nieuwe keuken. Tot voor enkele jaren heeft, de onlangs overleden, mevrouw Cath er gewoond. Je kunt geen betere indruk krijgen van het huidige Katerveerhuis dan het met eigen ogen te aanschouwen. Het gesprek met de nieuwe eigenaar, Harry van Dalfsen, vindt plaats in de enige nieuwe aanbouw, de serre. Op deze plek heeft, volgens Henk Dubbeldam, vroeger de manege gestaan. In de laatste Oorlogswinter kwam er definitief een einde aan de manege toen al het hout gesloopt en verstookt werd. Ook Van Dalfsen is er veel aan gelegen de oude glorie van het pand weer te doen herleven. De geboren Gellemudener (uit Genemuiden) kocht het pand in 2008, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling ging. Er moest wel het één en ander gebeuren en dat ging niet van zelf. Dat het historische pand in ere gehouden moest worden, daarvan was iedereen overtuigd, maar de procedures om het allemaal te verwerkelijken verliepen toch wel erg traag. De wildgroei aan bomen die in de loop der jaren rond het pand was ontstaan vroeg om een stevige

De achterzijde met links het koetshuis en rechts de nieuwe serre.


Geschiedenis

De gootsteen

aanpak, maar de kap van de daar niet meer thuis horende bomen, bracht nogal wat protesten met zich mee. Op de vrijgekomen plek kwam een ruim gazon met een vijver, waar we tijdens ons gesprek, vanuit het sous-terrain op neerkijken. ‘De serre is de enige nieuwe aanbouw’ aldus van Dalfsen, ‘voor de rest hebben we geprobeerd zoveel mogelijk de ouwe stijl te handhaven. In de ons achterliggende keuken zijn de oude plavuizen weer tevoorschijn getoverd, lopen de leidingen nog langs de muur en is de schouw weer duidelijk in ‘t zicht gekomen. Er kwam een prachtige gootsteen te voorschijn die we voorzichtig uitgetikt hebben en ergens anders op een sokkel hebben herplaatst, te zonde om af te voeren. De deuren beneden hebben allemaal weer hun oorspronkelijke knoppen van kops hout gekregen.’ In de naast gelegen wijnkelder ruik je nog de tijden van weleer. Via de zgn. luie trap belanden we op de begane grond. In een zijgang stuiten we op iets merkwaardigs, een

viertal telefooncellen, waar de bezoekers in die tijd gebruik van konden maken. Vervolgens komen we in de ruimtes waarin we het voormalige restaurant en de voormalige gelagkamer herkennen. Vanuit het voormalige restaurant, nu o.a. werkkamer, kijk je prachtig uit over de IJssel, al is het uitzicht, vergeleken met vroeger wel, wat beperkter vanwege al het struikgewas in de uiterwaarden. Wat dat betreft mag de rivier wel wat meer ruimte krijgen. Nee, dan is het aan de kant van de gelagkamer aanmerkelijk beter, daar kijk je uit op de veerstoep en op het met oude Waaltjes gelegde pad. Er loopt zelfs een begin van een paadje de dijk op, een bewuste keuze van de architect. Alle deuren zijn nog origineel en door de vele ramen heb je een prachtig uitzicht naar alle kanten, ook op het terras, waar vroeger het bezoek zich liet bedienen. Ook het hekwerk aan de voorkant is nog origineel, alleen de vroegere Jugendstil elementen zijn verdwenen. We kijken uit op het koetshuis, dat nu bijna gerestaureerd is. ‘Er waren er twee’, zegt van Dalfsen, ‘maar de ene is ingestort, net toen

35

mijn dochter de fiets binnenzette. Ik was niet op de hoogte gesteld van de slechte staat van het pand en daar had ik goed de pest over in.’ Het koetshuis was op dat moment nog geen gemeentelijk monument, men was er wel mee bezig en vanaf dat moment stelde de gemeente hoge eisen aan het restauratieplan. Zo moesten de muren eerst aan alle kanten gestut worden voordat het verder afgewerkt kon worden. ‘Maar het origineel komt weer terug, het reliëf rond de dakgoot, de originele pannen op het dak en de oude staat van de deuren.’ Bij de restauratie werd ruimschoots gebruik gemaakt van de afgebikte steentjes van het andere koetshuis, een geluk bij een ongeluk. Ander bijkomstig voordeel van het ingestorte koetshuis is dat je nu weer uitkijkt op de bruggetjes van het Katerveer, zegt de trotse eigenaar. Met de zichtlijnen, de diverse kanten op, zit het ook wel goed. Dat is vooral ook een verdienste van de Belgische architect, Ingrid van Wijnen, die dit proces begeleid heeft. Kortom het is goed toeven op het Katerveerhuis, ook voor de kinderen en de kleinkinderen voor wie op de bovenverdieping voldoende slaapgelegenheid is gemaakt. Het voormalige naastgelegen IJsselzicht heeft ook nog steeds een woonbestemming. Er werden twee woongedeelten van gemaakt. Komend over de IJsselbrug, richting Zwolle kijk je nog steeds fraai neer op de twee witte huizen, zoals Katerveerhuis en IJsselzicht samen wel genoemd worden. Wat minder dominant dan de combinatie van IJsseltoren en de stoel van Electrabel, maar toch! Over smaak valt niet te twisten.


ding

nbie Najaarsaa Definitief ontharen Oksels 10 euro! * * Bij een IPL behandeling * Niet op lopende behandelingen * prijs per behandeling * geldig tot 30 november 2010

Ridderstraat 22 8051 EH Hattem 038-4448392 www.schoonheidsinstituutdiane.nl

Speuren naar Spoolde

Dit nummer van het Historisch Tijdschrift Zwolle is geheel gewijd aan Spoolde. Nu verkrijgbaar voor â‚Ź 7,50.

Buurtschap IJsselzone, de voortuin van Zwolle

Dit fraai vormgegeven boek is uitgave van Buurtschap IJsselzone. Binnenkort verkrijgbaar voor â‚Ź 14,95.

Beiden zijn verkrijgbaar bij boekhandels Waanders en Westerhof te Zwolle

Ook adverteren in de Papenacker??? Neem vrijblijvend contact op


van het buurthuis

Instructieavond bier tappen

Jeanette van Saaze

Nieuwe regelgeving De aanleiding voor de instructieavond biertappen was natuurlijk een serieuze: om voor een vereniging alcohol te mogen schenken, dien je tegenwoordig over een verklaring te beschikken dat je kennis hebt genomen van de regels die daarbij gelden. Door de ambiance (wat hebben we toch een mooie kleine zaal) en de opzet van de avond, was het echter zeker geen ‘moetje’ om aan de instructieavond deel te nemen. Op 18 mei kwamen zo’n twintig belangstellenden bij elkaar voor een informatieve, maar vooral ook gezellige avond. Herman van Assen had het (uiteraard) goed geregeld en twee externen uitgenodigd (de tapwacht en Grolsch) om ons één en ander te leren. De avond begon met een college inzake de wet- en regelgeving die komt kijken bij het schenken van alcohol. Daaronder valt niet alleen de verantwoordelijkheid voor het tappen van een mooi biertje, maar je blijkt, als je bardienst hebt, ook verantwoordelijk te zijn voor allerlei andere aspecten. Zo moet je bijvoorbeeld niet alleen zorgen voor vrije vluchtwegen (onder een hoop gemopper moest er een auto weg die geparkeerd stond bij de voorgevel), maar ook voor de veilige thuiskomst van de gasten (teveel gedronken=autosleutel inleveren!)

al het getapte bier ook op moest. Terugkijkend was het een informatieve avond die leuk werd afgesloten. Alle twintig deelnemers zijn uiteindelijk met een diploma huiswaarts gekeerd (op de fiets uiteraard!)

Biertappen is een vak Ook ‘even snel een biertje tappen’ is niet de bedoeling: het glas moet eerst goed over de borstels, gesproeid, dan gecontroleerd (het water moet blijven ‘plakken’ anders is het glas vet), niet met het glas tegen de tap, snel de tap openen, niet het glas met een klap neerzetten en nooit onder de druppelende kraan, vloeiend afschuimen en dan ook nog met een lach serveren….(en dan ben ik waarschijnlijk nog 4 handelingen vergeten.) Onder veel hilariteit mocht iedereen zijn eerste biertje tappen, waarna we een ‘biertapwedstrijd’ hielden. Hierbij werd niet alleen gelet op de manier van tappen maar ook het contact met het publiek en het serveren aan de jury waren onderdeel van de wedstrijd. Waarschijnlijk mede daardoor gingen van de drie vrouwen, er twee door naar de volgende ronde! De vijf besten mochten in de tweede ronde een ‘fluitje’ tappen (veel moeilijker dan een gewoon glas!) waarbij het er redelijk fanatiek aan toe ging. Het publiek werd echter steeds baldadiger: gelukkige bijkomstigheid was natuurlijk dat

Biertappen voor gevorderden

“Speuren naar Spoolde” Onder bovenstaande titel is op 22 oktober het nieuwe nummer van het Zwolsch Historisch Tijdschrift verschenen. De aflevering is geheel gewijd aan de buurtschap Spoolde en bestaat, naast een inleiding over de vroegste geschiedenis van Spoolde, voor een groot deel uit historische artikelen die in afgelopen der jaren door Pier Karenbeld in de Papenacker geschreven zijn. Henk Tuinman had weer een groot aandeel in de vele en mooie foto’s. Het blad is voor € 7,50 verkrijgbaar bij de boekhandels Waanders en Westerhof. 37


oproep

Mountainbikers

Arjan Snoeijink

Een paar jaar geleden ben ik weer op de mountainbike (MTB) gestapt. Mijn bloed begon weer te kriebelen toen ik mijn buurman Rob Jacobs samen met zijn kameraad Rodney elke zondag op de MTB zag vertrekken. Weer of geen weer, het hele jaar door zag ik hen samen weg gaan. Aarzelend vroeg ik hen of ik een keer mee kon fietsen. Ik zat vol twijfel. Zou ik het kunnen volhouden, gaan ze niet te hard? Het was gelukkig geen probleem. Ik kon mee als ik een fiets had. Dat klonk mij logisch in de oren. Op een 2e hands MTB sloot ik aan. Ik kan het mij nog goed herinneren. De eerste keren had ik pijn in de benen. Het viel zwaar tegen. Mijn achterwerk brandde van het zadel. En wat denk je van mijn nek- en schouderspieren. Ik wilde eigenlijk naar huis terug maar zij kozen steeds een paadje dat verder van huis leidde. Mijn tempo ging naar beneden en toen kwam het onvermijdelijke, ik kon de anderen niet meer volgen. Ik moest afhaken!! Dat stond mij natuurlijk niet aan. Maar het mooiste was dat er geen probleem van werd gemaakt. Het motto was samen uit, samen thuis. Geen gezeur!! Lekker uit de wind rijden en in een lager tempo naar huis. En het was nog gezellig ook. Inmiddels is op de zondag ook Ronald Pierik aangesloten. Met Ronald fiets ik ook op de woensdagavond. We gaan door tot het moment dat de duisternis ons dat onmogelijk maakt. Op de

woensdagavond is Hans van Weeghel ons komen versterken. Af en toe rijdt er nog iemand anders mee. Een iedereen die mee fietst maakt het mee. De pijn, het afhaken, de vermoeidheid. Maar belangrijk is dat het motto: “Samen uit, samen thuis� is gebleven. Wat wij graag willen is dat meer Spooldernaren zich aansluiten bij ons. Vandaar dat ik (natuurlijk ook namens de anderen) jullie uitnodig om eens mee te fietsen. Het maakt ons niet uit of je ervaring hebt of niet. Elke zondagochtend om 09.15 uur vertrekken we bij het hek van hoveniersbedrijf Pierik aan de Nilantsweg. We duiken dan bij Hattem de bossen in. Tegen 12.00 / 12.15 uur zijn we weer terug. Op de woensdagavond vertrekken we om 19.00 uur vanaf de Nilantsweg 95. Ook dan gaan we richting de bossen bij Hattem, maar dan wordt er iets meer op de weg gereden. Uiteraard gaat dit in overleg met elkaar. Gelet op het moment van verschijnen van de Papenacker zal het op de woensdag inmiddels te donker zijn. In 2011 starten we er weer mee. Heb je zin om mee te gaan bel of mail even. Met vriendelijke groet, Arjan Snoeijing Tel: 038-4218362, email: artispoolde@zonnet.nl

Kerstmarkt OPROEP OPROEP Hallo buurtgenoten,

De R zit weer in de maand. De avonden worden weer langer en de dagen korter. We gaan weer richting de winter en de Kerst. Noteer alvast in uw agenda

11-12-10 Dan organiseren we weer een gezellige Kerstmarkt. Dat willen we graag doen in samenwerking met u/jullie. Wij zoeken mensen die het leuk vinden om hun hobby of werk te laten zien en/of een demonstratie hierover te willen geven. Jij kunt je opgeven bij Ciska Esselink, tel.nr. 038-4219102 of mailen naar ciska.esselink@hotmail.com. 38


van de vereniging

Tafeltennis Vereniging Spoolde Na twee maand zon en luieren was het eindelijk zover…….. De sporttas kon weer worden ontdaan van een laag stof, want het nieuwe tafeltennisseizoen werd donderdag 26 augustus geopend! In dit artikel nog snel even een terugblik op alle festiviteiten van voor de zomer en natuurlijk kan je ook lezen wat het nieuwe seizoen te bieden heeft.

Sabine Wevers

over gedaan. Het was een stralende zomerdag, het bruidspaar kwam aan in een exclusieve trouwauto en er was patat met daarna een delicatesse uit Spoolde: schapenijs! De kinderen waren vooraf heel druk geweest met het cadeau, hier waren Cynthia en Mathijs dan ook erg blij mee.

Clubkampioenschappen Dit jaar veel deelnemers en daardoor natuurlijk ook veel gezelligheid. Er werden heel wat spannende en sportieve wedstrijden gespeeld, maar zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn. Hier nog een keer de uitslagen: Welpen: 1e Jasper Diesveld, 2e Pam Schilder, 3e Lise-Lotte van Weeghel. Junioren 1e Delano Mulder, 2e Marlies van Assen, 3e Thijs Kamerman. Senioren 1e Hermen-Jan Borst, 2e Cynthia Wevers, 3e Erik Borst. Het welkom van de jeugd voor het bruidspaar.

Jeugduitje Na het huwelijksfeest zijn we snel op de fiets richting het Engelse werk gestapt, om daar alle vossen in het park te zoeken. Dat was niet altijd even makkelijk, want zo lag er een waarheidsgetrouwe zwerver op een bankje, zat er een moeder met een kinderwagen en fietste er een fietskoerier door het

Vlnr: Lise-Lotte van Weeghel, Pam Schilder en Jasper Diesveld

Jeugdbruiloft Cynthia & Mathijs Op 29 mei zeiden Cynthia en Mathijs JA tegen elkaar op Terschelling. Omdat het met name voor de jeugd lastig was om ook naar het hoge noorden te komen, heeft het bruidspaar het feest zaterdag 5 juni speciaal voor onze jeugd nog eens dunnetjes

Vossenjacht

39


G.J. van Weeghel Meenteweg 7-2 8041 AT Zwolle Tel.: 038-4239200 Mob.: 06-25054717

Voor al uw gewasbescherming

@AD:@@::A:@IGDI:8=C>:@

0PLWPPSVFFOCFUSPVXCBSFQBSUOFS

8JKHFWFO|EFLBOTEJUUFFSWBSFO #SFNBO,MPFLLFFMFLUSPUFDIOJFLJTBMKBSFOMBOHFFOCFUSPVXCBSF QBSUOFSJOEFFMFLUSPUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFTFDUPS7FFMPQESBDIU HFWFST[JKOQPTJUJFGPWFSPOTXBBSCJKFFOMBOHEVSJHFSFMBUJF CJK[POEFSLFONFSLFOEJT 

.FFSJOGPSNBUJF  #SFNBO,MPFLLFFMFLUSPUFDIOJFL#7 1PTUCVT %#;XPMMF 5FMFGPPO   LMPFLLF!CSFNBOOM

XXXCSFNBOOM

#SFNBO4BNFOCJK[POEFS

Het juiste adres voor: * * * * *

Fitness Cardio-fitness Bedrijfsfitness Callastetics Pilates

* * * * *

Total Body Workout Step Aerostep City Fit Burn Club Cycle

* * * * *

Club Power Tae Bo Club Battle Karate Zonnebank

Tot 18.00 uur speciale studententarieven. Tarieven op aanvraag. 7 dagen per week geopend. Dinsdag en woensdag kinderopvang. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie op de Assendorperstraat 70, 8012 CA Zwolle, tel. 038 - 4228015

Eigenaar: Rob Jacobs, Nilantsweg 97, 8041 AR Zwolle.


van de vereniging

bos. Bij iedere vos moest er een opdracht worden gedaan en wanneer deze was volbracht, snel op zoek naar de volgende vos. Toen alle vossen waren ontdekt hebben we nog een lekker ijsje gegeten in het Engelse Werk. Het was een erg leuk en geslaagd jeugduitje.

Najaarscompetitie Het is ongelooflijk, dit seizoen komt TTV Spoolde uit met maar liefst vijf teams! De jongste leden spelen mee in de welpenklasse en we hebben een jeugdteam in de 3e en 5e klasse. Onze senioren doen met twee teams mee in de 5e klasse. Aanmoedigen mag, kom dus gerust je favoriete team aanmoedigen. De jeugd speelt op zaterdagochtend en de senioren op maandagavond in het buurthuis. Neem voor de data een kijkje op onze site en laat ratels en toeters alsjeblieft thuis.

Spoolderfeest Zoals altijd waren het weer drie fantastische dagen. Helaas lagen we er wel uit na de eerste ronde van het gekostumeerd voetbal. Waarschijnlijk werden onze spelers afgeleid door het magische stemgeluid van Imca Marina…….. Op de zaterdagavond was het geluk ook niet aan onze zijde, ondanks de nodige lugubere verschijningen zijn we toch weer tweede geworden. Dit moet volgend jaar echt anders!

Afscheid Raymond Na jaren van trouwe dienst, stopt Raymond Ramaker met zijn bestuurstaken bij TTV Spoolde. In de loop der jaren zijn we de tel een beetje kwijtgeraakt, maar Raymond heeft zich zeker meer dan tien jaar ingezet voor TTV Spoolde. Hij heeft in de loop der jaren verschillende bestuursfuncties bekleed, zoals secretaris, wedstrijdsecretaris en voorzitter. Ook via de Papenacker willen wij Raymond ontzettend bedanken voor al zijn inzet. Super!!! Gelukkig blijft hij wel gewoon lid, dus zullen wij en jullie hem nog regelmatig tegenkomen op de donderdagavond in het buurthuis. Raymond bedankt!!! Nieuwsgierig? Tja, het ziet er toch allemaal wel heel leuk uit hè? Ben je nieuwsgierig geworden naar onze vereniging of heb je altijd al eens een balletje willen slaan? Kom dan gerust een keer vrijblijvend langs op de donderdagavond in de grote zaal van het buurthuis. Onze jeugd tot 10 jaar traint hier van 18.0019.00, de jeugd vanaf 10 jaar van 19.00-20.00 en hierna trainen de senioren. Check voor meer info www.ttvspoolde.nl .

De teampresentatie bij het gekostumeerde voetbal

Nieuwe trainer Groot nieuws, na lang zoeken hebben wij een nieuwe trainer gevonden. Met groot genoegen presenteren wij Hans Hidding! Hans gaat twee keer per maand training geven aan de 2e groep van de jeugd en aan de senioren. Hij heeft zelf op hoog niveau bij een andere vereniging gespeeld, dus dat belooft wat!

Tot donderdag! 41


jeugdpagina Suzanne Tuinman Kitty Schottert

Papenviews Voor een nieuw interview gaan we altijd opzoek naar een gezin met kinderen. Dit is even zoeken maar familie Groot Wesseldijk helpt ons een handje. Zij hebben namelijk een grote boomhut in de voortuin dus dat kon niet missen! Wij zijn er naar toe geweest om te vragen of ze het leuk vonden om in de Papenacker te komen en dat wilden ze wel. Jullie vragen je natuurlijk af over wie we het nu hebben. Nou we hebben een interview met Simon en Nina Groot Wesseldijk. Zij wonen samen met hun ouders en kater Karel van twee aan de Oude Veerweg. Simon is met zijn tien jaar Nina’s grote broer. Hij is een sportieve jongen want hij gaat graag hardlopen of mountainbiken met zijn vader. Daarnaast zit hij nu ongeveer anderhalf jaar op atletiek bij atletiekvereniging AV P.E.C in Zwolle. Hier neemt hij deel aan veel verschillende onderdelen, zoals sprint, 1000 meter, horden, verspringen, kogelstoten en hoogspringen. Simon vindt de sprint het allerleukst! Naast al die sportieve activiteiten speelt Simon ook graag spelletjes op de computer en vindt hij het leuk om buiten te fietsen. We hebben ook nog wat geheime informatie gekregen, Simon haalt soms kattenkwaad uit! Zo gaat hij bijvoorbeeld belletje trekken of hij belt ergens aan, vraagt hoe laat het is en rent dan snel weg. Maar .. mondje dicht. Simon en Nina in de boomhut

Nina van acht houdt zich met heel andere dingen bezig dan haar grote broer. Zij mag graag fietsen en knutselen vindt ze ook erg leuk. Daarnaast leest ze

graag. Thuis leest ze het boek ‘Morrison krijgt een zusje’ wat ze erg leuk vindt en op school leest ze een boek over heimwee. Hier is ze pas net in begonnen, maar het is nu al een leuk boek! Nina speelt ook graag buiten. Dan is ze op de trampoline te vinden of in de boomhut. Net als haar grote broer is Nina erg sportief, ze zit namelijk op jazz-dance. Hier zit ze nu ongeveer een jaar op. Met een heleboel jazz-dance groepen samen hebben ze een optreden gehad in Odeon. De hele familie is wezen kijken en het was een spetterende show. Nina wil misschien ook nog op atletiek maar dat is nog niet helemaal zeker. Zoals eerder gezegd wonen Simon en Nina met hun ouders aan de Oude Veerweg. Dat zijn papa Ger en mama José. Papa Ger werkt als sales manager. Verder mag hij graag mountainbiken, vogels spotten en speelt hij zo af en toe een potje golf. Een drukke papa dus. 42


Dit geld ook voor mama José, zij werkt in het ziekenhuis en daar neemt ze bloed af bij patiënten. Maar hoe heet dat beroep ook alweer, gelukkig helpt mama even, ze is medisch analiste. Naast haar werk freubelt ze soms wat en werkt ze graag in de tuin. Daarnaast is ook mama erg sportief. Zij doet namelijk aan spinning en pilates. Volgens Simon behoort opruimen ook tot mama’s hobby’s want dat doet ze zo vaak. Maar dat ziet ze zelf toch anders, het hoort er gewoon bij. Met het opruimen helpen Nina en Simon zelf ook mee. Dit wel voor het goede nou ja, hun eigen goede doel. Met het opruimen in huis konden ze namelijk geld verdienen voor de kermis! Dit is goed gelukt want op de kermis zijn ze in de grote draaimolen geweest. Vanaf deze grote hoogte konden ze bijna de boomhut in de voortuin zien!

willen worden weten ze nog niet zo goed. Nina vindt het dansen heel erg leuk dus ze wil misschien wel sportjuf en dansjuf worden. Simon heeft er even rustig over nagedacht en hij wil misschien wel bij Scania werken, dat doet zijn oom namelijk ook! Het laatste waar we het tijdens dit interview over gehad hebben was de verhuizing. Simon en Nina wonen hier nu ruim twee jaar. Hiervoor hebben ze aan de Vondelkade in de Wipstrik gewoond. Hier hadden ze het erg leuk, maar zoals Nina zei ‘ze werden te groot voor het huis.’ De verhuizing zelf ging een beetje raar. Paps en mams waren al allerlei huizen aan het bekijken. Simon was alleen thuis en de telefoon ging. Zijn oma aan de telefoon, ze feliciteerde hem met het nieuwe huis. Hier snapte Simon even niks van, nieuw huis? ’s Avonds bij het eten gaf papa Ger aan dat hij iets moest vertellen. Simon kon al raden wat er kwam en zei snel ‘nieuw huis?’ Was hij zijn vader mooi te slim af.

Zo, na al dat praten is het tijd om even wat te drinken en we worden zelfs verwend met een stroopwafel. Na dit lekkere tussendoortje kijken we of ze bij familie Groot Wesseldijk een beetje muzikaal zijn. Er worden geen instrumenten bespeeld maar er zijn wel ideeën. Zo lijkt het Nina leuk om piano te spelen en Simon had met een paar vriendjes het idee om een band op te richten. Maar zoals jullie al hebben gelezen zijn ze al erg druk, dus het past nu niet in de planning.

Eerst vonden Nina en Simon de verhuizing niet zo leuk maar nu hebben ze veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en zijn ze blij met de verhuizing. Aan het eind van het interview moest er nog een fotoshoot gedaan worden. Hoe kon het ook anders dan dat dit in de boomhut ging gebeuren. Deze boomhut heeft Simon trouwens samen met papa Ger gemaakt en heeft twee verdiepingen! We hebben op elke verdieping even wat foto’s gemaakt en toen zat het er dan echt op. Een leuk interview bij een gezellige familie die zijn plekje helemaal heeft gevonden!

Net zoals jullie allemaal moeten Simon en Nina ook gewoon naar school. Ze gaan allebei naar de Parkschool. Simon zit in groep zeven en Nina in groep vier, oh nee vijf alweer! Ze doen goed hun best op school maar wat ze later 43


ingezonden

Vereniging Buurtschap IJsselzone Buurtbijeenkomst Op donderdag 25 november a.s. zal de Vereniging Buurtschap IJsselzone weer haar jaarlijkse buurtbijeenkomst houden in uitspanning het Engelse Werk. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij het eerste lustrum van de Vereniging en zullen de leden een nieuwe overeenkomst tekenen voor de komende vijf jaar. Waarschijnlijk zal dan ook Electrabel/centrale Harculo toetreden als nieuw lid. Door het bestuur zal een meerjarig beleidsplan met financiële onderbouwing worden gepresenteerd. ProRail zal een presentatie verzorgen over de bouw van de nieuwe spoorbrug. Ondergetekende en Ad van Halem zullen een toelichting geven op hun nieuwe boek over de Buurtschap IJsselzone. Naast de leden heeft ook de gemeente Zwolle er bij het bestuur op aangedrongen om nog vijf jaar verder te gaan. Er is nog genoeg te doen! * Zo wil Vitens graag overleg voeren met de Vereniging over de verdere inrichting van het terrein aan de Schellerdijk met de nieuwe waterwinputten. * ProRail wil praten over de functie van het rangeerterrein nabij de nieuwe spoorbrug. * Electrabel denkt na over mogelijkheden om haar eigen terrein voor de centrale beperkt open te stellen voor publiek, zodat wandelaars en fietsers niet meer over de verkeersweg hoeven te gaan als ze verder willen richting Windesheim en Wijhe. * En als over enkele jaren het project Scheller en Oldeneler Buitenwaarden wordt afgerond, dan wil Staatsbosbeheer advies van de Verenging over het beheer en het recreatieve gebruik van het gebied.

Jan Gulikers, adviseur Vereniging Buurtschap IJsselzone

liere eigenaren over ‘groen-blauwe diensten’ zullen niet langer door de Vereniging Buurtschap IJsselzone worden afgesloten maar door de zogenaamde Lokale UitvoeringsOrganisatie (LUO), ook wel ‘gebiedsmakelaar’ genoemd. De Vereniging adviseert slechts over welke landschapselementen de moeite waard zijn om te herstellen of aan te leggen. Het rapport van Landschap Overijssel over waardevolle landschapselementen in de IJsselzone Zwolle is daarbij richtinggevend. De gebiedsmakelaar sluit in de toekomst de contracten af met eigenaren over subsidie voor de aanleg of het onderhoud van boomgaarden, heggen, houtwallen, kikkerpoelen e.d. Voor Spoolde zal de gemeente op termijn het initiatief nemen voor een inrichtingsschets van de Spoolderpolder. De gemeente heeft toegezegd dat e.e.a. in nauw overleg met de bewoners zal gebeuren. Veel ingrijpender is het project van de dijkverlegging in Spoolde, maar dat project wordt buiten het gebied van de Vereniging Buurtschap IJsselzone gerealiseerd.

Verandering Toch zal de rol van het bestuur in de komende tijd gaan veranderen. Nieuwe contracten met particu-

Buurtschap IJsselzone, de voortuin van Zwolle Onder bovenstaande titel verschijnt er half november een boek, uitgebracht t.g.v. het vijfjarige bestaan van “Buurtschap IJsselzone”. Het boek, geschreven door Spooldenaar Jan Gulikers, wil belangstelling wekken voor het wel en wee van de IJsselzone. In het boek wordt het reilen en zeilen van de buurtschappen Oldeneel, Schelle en een deel van Spoolde beschreven. Het deel achter het Zwolle - IJsselkanaal behoort niet tot de nieuwe buurtschap. Niet alleen de historie

Pier Karenbeld

wordt onder de loupe genomen maar ook de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die er zijn om de prachtige IJsselzone aantrekkelijk te blijven houden. Het is een prachtig boek geworden, zowel qua vorm als inhoud, met veel foto’s waarin Ad van Halem een belangrijk aandeel had. Het boek is voor € 14,95 verkrijgbaar bij de boekhandels Waanders en Westerhof. 44


activiteiten

Activiteitenkalender Wekelijkse activiteiten in het buurthuis woensdagmorgen 10.00 uur donderdagavond 18.00 - 20.00 uur donderdagavond vanaf 20.00 uur donderdagavond 20.00 - 24.00 uur

Ouderengym Tafeltennisvereniging jeugdtraining Tafeltennisvereniging seniorentraining Inloopavond voor de buurtschap om met buurtgenoten de week door te nemen onder het genot van een drankje. Ook de avond om uw feest / gelegenheid te bespreken met de beheerder die de hele avond aanwezig is.

Overige activiteiten in het Buurthuis (tenzij anders vermeld) 24 november 2010 9 november 2010 17 november 2010 25 november 2010 29 november 2010 1 december 2010 4 december 2010 7 december 2010 11 december 2010 12 december 2010 21 december 2010 8 januari 2011 18 januari en 15 februari 2011 2 maart 2011 15 maart 2011 5 april en 19 april 2011 16, 16 en 18 juni 2011

Oranjevereniging, algemene ledenvergadering Kaartclub Spoolde, kaartavond Wijkplatform Vergadering Buurtschap IJsselzone, Engelse Werk. Rioolzuivering, informatieavond, 19.30 uur. Oranjevereniging, knutselmiddag tbv Sinterklaasfeest. Oranjevereniging, sinterklaasfeest Kaartclub Spoolde, kaartavond Kerstmarkt Kerstzangdienst Kaartclub Spoolde, kaartavond, kerstkaarten Buurthuis, nieuwjaarsreceptie Kaartclub Spoolde, kaartavond Buurthuis, algemene ledenvergadering Kaartclub Spoolde, kaartavond Kaartclub Spoolde, kaartavonden Oranjevereniging, Spoolderfeest.

Opbrengst oud papier maart 2010 5440 kg april 2010 6160 kg mei 2010 6140 kg juni 2010 5720 kg juli 2010 4920 kg augustus 2010 6110 kg september 2010 6880 kg Gemiddeld over het jaar 2009 was 6198 kg per maand. Het gemiddelde over de eerste 9 maanden van 2010 is 6270 kg per maand De prijs die we van de gemeente krijgen voor het oud papier is â‚Ź 0,0357 per Kg. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan het buurhuis waardoor de bijdrage van de verenigingen en bewoners die gebruik maken van het buurthuis laag kan blijven. De blauwe container met oud papier wordt elke 4e vrijdag van de maand geleegd. 45


Buurthuis Eben Haëzer: Nilantsweg 109, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4218295

adressen

http://www.buurthuisspoolde.nl, www. spoolde.nl Beheerder: Familie Van Assen, Spoolderenkweg 12, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-4224193 Voorzitter: Jeanette van Saaze, Zalkerveerweg 7, 8042 PL Zwolle, ☎ 038-4212500 Secretaris: Mieke Grünewald, Beukenallee 22-1, 8041 AW Zwolle, ☎ 038-4658281 Penningmeester: Jan Vulink, Zalkerdijk 61, 8042 PP Zwolle, ☎ 038-4212107

Spoolderbelangen Spoolderbergweg: Brigitta van der Molen, Spoolderbergweg 6, 8019 BD, ☎ 038-4234328 Secretariaat: Aart Borst, Nilantsweg 73, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4220124 Beukenallee: Wim Weggemans, Beukenallee 79, 8041 AZ Zwolle, ☎ 038-4223810 en Ciska Esselink, Beukenallee 57, ☎ 038-4219102 Meenteweg: Frits Salverda, Meenteweg 16, ☎ 038- 4530393 Nilantsweg: Pier Karenbeld, Nilantsweg 81, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4224952 (voorzitter) Oude Veerweg: Greet van Dijk, Fokke Remmerstraat 8. 8019 BW Zwolle, ☎ 06-49103421 en Irène Alders, Fokko Remmerstraat 9, ☎ 4236866. Ruiterlaan: vacature. Spoolderenkweg: Jan van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-7850016 en Menno Post, Spoolderenkweg 19, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-4217924 Zalkerveerweg: Anton van Weeghel, Zalkerveerweg 9-1, 8042 PL Zwolle, ☎ 038-4217742 Adviseur Spoolder Belangen bij IJsselzone: Jan Gulikers, Spoolderbergweg 4, 8019 BD, ☎ 038-4215384.

Driezorg Zwolle locatie woonzorgcentrum “de Venus” Hoofd zorgzaken: Mw.B.W.J. Olde Bijvank, postadres: postbus 658, 8000AR Zwolle, Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle, ☎ 038-4218482.

Kaartclub Spoolde Contactpersoon: Frits Salverda, Meenteweg 16, 87041AV Zwolle, ☎ 038-4530393.

Motorclub Zwolle Secretariaat p/a Yvonne ter Bruggen, Van Langelomarke 10, 8016 DK Zwolle, mail secretariaat@mczwolle.nl

Ouderen Gymnastiek Voorzitter: Mevr. A. Lindeboom, Hogenkampsweg 172, 8022 DM Zwolle, ☎ 038-4217478 Secretaris: J. Knol, Nilantsweg 105, 8041 AR Zwolle, ☎ 038-4221348 Penningmeester: Mevr. D. Eikenaar, Beukenallee 63, 8041 AZ Zwolle, ☎ 038-4220050

Oranjevereniging Spoolde www. ovspoolde.nl Voorzitter: Dhr. J. van Assen, Spoolderenkweg 16, 8042 PK Zwolle, ☎ 038-7850016 Secretaris: Dhr. J.R. Walgien, Nilantsweg 69, 8041 AP Zwolle, ☎ 038-4227729 (jrwalgien@hetnet.nl) Penningmeester: Dhr. G.J. Esselink, Meenteweg 13, 8041 AT Zwolle, ☎ 038-4233807

Oud Papieractie Dhr. H. van Assen, Katerveerweg 15, 8019 BL Zwolle, ☎ 038-4217906

Tafeltennisvereniging Spoolde www.ttvspoolde.nl Voorzitter: Annemieke Visser-Zoer, Akeleiweg 4, 8042 CH Zwolle, ☎ 06-12515882 Secretaris: Sabine Wevers, Kastanjestraat 59, 8021 XP Zwolle, ☎ 06-48964311 Penningmeester: Jan van Zwolle, Beerninkstraat 8, 8012 XC Zwolle, ☎ 038-4540071

Wijkopzichter: Dhr. J. Stroomberg, Wijkcoordinator: Dhr. B. Michel. Klachten of vragen: Beheer Openbare Ruimte, Servicelijn Wijkbeheer: ☎ 038-4983300. Wijkagent: Dhr. M. Engel. Spreekuur: Elke woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in het Cultuurhuis te Stadshagen. Elke woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur via Hyves.- (de datums van het spreekuur Westenholte worden vermeld in “de Stins”, niet meer elke 2e donderdag) Regiopolitie Wijkbureau Noord, Willaertstraat 2 8031 AE Zwolle ☎ 0900 8844; openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur. 46


Hoveniersbedrijf Kleine Veer uin t w u n ng va i g r o z r en ve g e l n a a Voor de

Advies

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Kortom, Kleine Veer is er voor uw tuin Nilantsweg 8 8041 AS Zwolle

www.kleineveer.com

Telefoon: 038 420 20 33 Telefax: 038 420 23 00


Buiten de beste

Bedrijfsterreinen, sportvelden, parken en straten worden mooier en beter met Respo. Voor iedere buitensituatie heeft Respo dĂŠ betaalbare oplossing!

Kloosterdijk 62 Beerzerveld Tel. 0523-251551 Fax 0523-252003 info@respo.nl - www.respo.nl

papenacker 27  

oktobernummer wijkblad van Spoolde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you