Issuu on Google+

›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿªš¡ªš›¨¬¤¢ ©ª¨¢¡œ¨ž«¬œ¨ ¬´ª¨œ¢¹

-!04à

³ÆÍÁÎÁÂÑÏà ²ÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉ­ÁÙÉÎÉÈÁ ÏÂÑÁÂÏÓËÁÎÁÒÓÛËÌÏ ®ÏÃÁÓÁÄÆÎÆÑÁ×Éà ÐÑÏÈÏÑ×É6FKüFR$:6 °ÑÆÏÂÑÁÈàÃÁÎÆà ÎÉÒËÏÆÎÆÑÄÉÊÎÁËÛÚÁ


«¯§­¢²ª¥¬­«¤«­¢³ªž·¡¢¶¢¯«®3&)"6 ª«Ÿ ¢ª¢­³¥¼¬­«¤«­¢´ª¥¬­«±¥¨¥(&/&0

¢ª¢­ ¥¦ª ¢±¢§¯¥Ÿª«®¯

2!5Ö&)02/åºå½Â÷µÇ½·ÂµÇµåÆÈÅ÷½Âµå¼µå ÄÅüÃźÌ½ǺåÄÅÃɽÀ½å'%.%/å ¢Ã·µå¸ºÂºÅµË½ÔåÄÅüÃźÌ½åÄÅÃɽÀ½å Æ庵¹Á½ÂµÇµåÆǵ¶½ÀÂÃÆÇ

WWWREHAUCOM

£Çåå¹ÃååµÄŽÀåå¸ 媵Àºå åε¹å

®ÏÍËÅÏÂÈÎÏ¿Ë –·ÇÃÁö½ÀÃÆÇÅúº ¤ÅÃÁ½ÍÀºÂÃÆÇ


¨ÅÑÁÃÆÊÓÆ ÔÃÁÇÁÆÍÉØÉÓÁÓÆÌÉ

ž›©§¨ž¢ª£§«§ª¨¡ª™¦¡ž  ™ª«©§¡«ž¤ª«›§«§

ÂÑ

²ÛÅÛÑÇÁÎÉÆ ®¯£©®© ©®³¦±£¿ ©ÎÇ­ÁÑÉÁÎÁ®ÉËÉÕÏÑÏÃÁÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÎÁKömmerlingÈÁ ¢ÛÌÄÁÑÉà «ÑÉÒÓÉÎƶÏÕÍÁÎÈÁÃÆÇÅÁÚÁÐÑÏÔØÃÁÎÆÓÏÎÁÐÁÈÁÑÁÐÑÉSURILQH *PE+f¨ÁÆÅÎÏÆÐÏÌÆÒÎÏÏÓËÏÌËÏÓÏÒÁÍu ¥Ñ¡ËÒÆ̺ÆÎÄÆÑÐÑÆÅÒÆÅÁÓÆÌÎÁ´²ÎÁ:HUX$* f®ÉÆÒÍÆÉÏÒÓÁÃÁÍÆšu ¶ÆÌÍÔÓ­ÁÑ×ÁÎÅÉÑÆËÓÏÑÒÉÒÓÆÍÎÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉÃSchüco É°ÆÓÆÑ¢ßÙÆÑÅÉÑÆËÓÏÑÑÁÈÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉÆÈÁ¤ÆÑÍÁÎÉà f®ÁÊÅÏÂÑÁÓÁÐÑÆÅÐÏÒÓÁÃËÁÈÁËÏÎËÔÑÆÎÓÎÁÓÁÎÁÅÐÑÆÃÁÑÁÆ ×ÆÎÓÑÁÌÉÈÁ×ÉàÓÁu ¡«³´¡¬®¯ *HDODQÔØÁÒÓÃÁÃÐÉÌÏÓÎÉàÐÑÏÆËÓÎÁÄÆÑÍÁÎÒËÁÓÁÆÎÆÑÄÉÊÎÁ ÁÄÆÎ×ÉàGHQD °ÏÌÏÇÆÎÉÒÁÏÒÎÏÃÉÓÆÎÁÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÆÎÏÐÑÆÅÐÑÉàÓÉÆÎÁ0DFRà «ÁÌÔÄÁ $®¡¬©¨®¡°¡¨¡±¡ ³ÛÑÒàÓÒÆËÏÎ×ÆÐ×ÉÉÉÃÉÈÉÉ ³¦­¡®¡¢±¯À²³»«¬¯°¡«¦³© ­¡¹©®©¨¡¯¢±¡¢¯³«¡®¡²³»«¬¯ °±¦¥²³¡£À®¦ °ÆÚÈÁÉÈÐÉÓÃÁÎÆÈÁÏÄÎÆÔÒÓÏÊØÉÃÏÒÓ ¥ÉÈÁÊÎÆÑÛÓ«ÏÌÁÎÉÒÆÁÎÄÁÇÉÑÁÒÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏ ÒÛÓÑÔÅÎÉØÆÒÓÃÏ ©ÒÓÏÑÉàÓÁÎÁf°ÑÆ×ÉÈ¡¬uxÖÑÏÎÉËÁÎÁÔÒÐÆÖÁ ¡±¶©³¦«³´±¡ ¯ÚÆÆÅÎÁÂÉÈÎÆÒÒÄÑÁÅÁÃ×ÆÎÓÛÑÁÎÁ£ÁÑÎÁ °±¯¥´«³©©³¦¶®¯¬¯¤©© .ODHVÆÅÏÂÑÆÃÛÏÑÛÇÆÎÈÁ)HQVWHUEDX)URQWDOH ®ÏÃÁÐÑÏÄÑÁÍÎÁÃÆÑÒÉàÉÑÆËÏÑÅÆÎÆËÉÐ £ÆÎÓÉÌÁ×ÉÏÎÎÁÒÉÒÓÆÍÁ5HQVRQÈÁÃÄÑÁÇÅÁÎÆ

°ÑÆÈÍÁÑÓÓÏÈÉ ÎÁÊÂÛÌÄÁÑÒËÉ ÍÆÒÆ×ÍÉÒÆÉÒËÁ ÅÁÃÉÐÏÈÅÑÁÃàÒÛÒ ÁÓÁÄÏÅÉÙÎÉÎÁ ÏÓÏÒÃÏÂÏÇÅÆÎÉÆÓÏ ÎÁ¢ÛÌÄÁÑÉà ²ÃÏÂÏÅÁÓÁËÁËÓÏ ÈÎÁÆÍÎÆÒÆÐÏ ÅÁÑàÃÁÉÓÏÈÉÐÑÁÈÎÉËÆÒÃÛÑÈÁÎÎÆÒÁÍÏ ÒÛÒÒÁÍÏÇÆÑÓÃÁÓÁÎÁÖÉÌàÅÉÂÛÌÄÁÑÉÁÉÒ ÓÉÖÉàÅÆÌÎÉØÆÎÐÏÅÃÉÄÎÁÍÎÏÈÉÎÁÂÌÁÄÏ ÅÁÑÆÎÉÆÎÁËÏÊÓÏÒÓÑÁÎÁÓÁÎÉÒÆÉÈÐÑÁÃÉ ÎÁËÑÁËÁÉÈÁÍÎÏÄÏËÑÁÓËÏÃÑÆÍÆÒÓÁÎÁ ÒÓÁÂÉÌÎÁÉÔÃÁÇÁÃÁÎÁÏÓÅÑÔÄÉÓÆÎÁÑÏÅÉ ÅÛÑÇÁÃÁ £ÑÆÍÆÆÉÅÎÆÒÃÑÁÈÍÉÑÎÉÓÆÄÏÅÉÎÉÃËÏ ÉÓÏÇÉÃÆÆÍÐÏÅÌÏÇÆÎÉÎÁÃÌÉàÎÉàÏÓËÛÅÆ ÌÉÎÆÅÁÎÆÈÁÂÑÁÃàÍÆØÆÒÍÆÂÛÌÄÁÑÉ ÉØÆÎÁÉÒÓÉÎÁÏÓÎÁÒÈÁÃÉÒÉËÁËÃÏÚÆÒÆ ÒÌÔØÉÒ¢ÛÌÄÁÑÉà©ÒËÁÍÉÒÆÐÏÎàÓÉàÓÁ fÁËÓÉÃÎÁÄÑÁÇÅÁÎÒËÁÐÏÈÉ×ÉàufÉÅÆÁÌÉu ÉfÑÏÅÏÌßÂÉÆuÅÁÎÆÒÁÒÁÍÏÐÑÁÈÎÉÅÔÍÉ ¯ÓÎÁÒÈÁÃÉÒÉÏÓÎÏÃÏÅÁÄÉÉÈÐÛÌÎÉÍÒÛÒ ÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆÈÁÚÏÓÏÉÒÓÏÑÉØÆÒËÉàÓÏÐÉÓ ÔØÉØÆËÏÄÁÓÏÓÏÃÁÒÆÆÒÌÔØÃÁÌÏÒÓÑÁÎÁÓÁ ÎÉÆÂÉÌÁÈÅÑÁÃÁÉÒÉÌÎÁ¥ÎÆÒÃÒÉØËÉ ÎÉÆÔØÁÒÓÃÁÍÆÃÓÏÈÉÐÑÏ×ÆÒÒÎÆÚÁÓÁ ËÏÉÓÏÃÛÑÙÉÍËÁÓÏÄÉÐÑÁÃÉÍÍÁËÒÉÍÁÌÎÏ ÅÏÂÑƳÁËÁÉÎÉÆÒÆÒÓÁÑÁÆÍÅÁÏÓËÌÉËÎÆÍ ÎÁÃÁÙÁÓÁÐÏÓÑÆÂÎÏÒÓÏÓÐÑÏÕÆÒÉÏÎÁÌÎÁ ÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÅÁÂÛÅÆÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÂÑÁ ÑÁÂÏÓÁÓÁÃÉ °ÑÆÈÓÏÈÉÍÆÒÆ×ÍÎÏÄÏÐÏÃÆØÆÕÉÑÍÉÒÆ ÃËÌßØÉÖÁÒÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÛÐÑÏÒÉÉÐÑÆ ÐÏÑÛËÉÉÁÈÉÒËÑÆÎÏÉÒÛÑÅÆØÎÏÉÍÂÌÁÄÏ ÅÁÑà ©ÒÏÚÆÐÏÄÏÌàÍÏÔÅÏÃÏÌÒÓÃÉÆÐÏÑÏÅÆÎÏ ÏÓÒÛÈÎÁÎÉÆÓÏØÆÒÍÆÃÉÎÆÏÂÖÏÅÉÍÉÃÉ ÐÑÆÅÒÓÁÃàÍÓÏÈÉÂÑÏÊ£ÎÆÄÏÚÆÐÑÏØÆ ÓÆÓÆÈÁÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÓÆÎÁÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉ ÉÍÁÙÉÎÉÈÁÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏÓÏÉÍÈÁÐÑÏÒ ÐÆÑÉÑÁÚÉÂÛÌÄÁÑÒËÉÕÉÑÍÉÈÁÐÑÏ×ÆÒÉÓÆ ÉÐÏÐÔÌàÑÎÉÓÆÌÉ×ÁÃÂÑÁÎÙÁÈÁÎÏÃÉ ÐÑÏÅÔËÓÉÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉÈÁÏÓËÑÉÓÉàÄÑÁÎÉ ØÆÚÉÒÕÁÎÓÁÒÓÉËÁÓÁ ©ÓÛÊËÁÓÏÒÃÏÂÏÅÁÓÁÆÒÛÒÓÏàÎÉÆÎÁÅÔÖÁ ÉÎÉËÏÊÎÆÍÏÇÆÅÁÎÉàÏÓÎÆÍÆÏÓÃÒÆ ÒÛÑ×ÆÃÉÐÏÇÆÌÁÃÁÍÅÁÒÆØÔÃÒÓÃÁÓÆÒÃÏ ÂÏÅÎÉ

ÃÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉ ®ÏÃÁÓÁÄÆÎÆÑÁ×ÉàÐÑÏÈÏÑ×ÉSchüco$OXPLQLXP :LQGRZ6\VWHP ¦ÎÆÑÄÉÆÎËÁÌËÔÌÁÓÏÑÈÁSystemBrügmannÉ6DODPDQGHU 

¤ÁÌÉÎÁ«ÁÍÂÔÑÏÃÁ ÄÌÁÃÆÎÑÆÅÁËÓÏÑ

®ÏÃÉÓÆÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉÎÁ*ODVXULWÈÁÐÏÅÏÂÑÆÎÁÔÒÓÏÊØÉÃÏÒÓÎÁ ÁÓÍÏÒÕÆÑÎÉÓÆÃÛÈÅÆÊÒÓÃÉà °±¦¥²³2Àº¯ ­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅÆÎËÏÎÄÑÆÒÈÁ¿ÄÏÉÈÓÏØÎÁ¦ÃÑÏÐÁÉÉÈÌÏÇÂÁ 

%$8(/(0(17(%$8
®¯£©®©

f±ÆÊÎÁÑÒ¡ÌÔÍÉÎÉÔÍuÐÑÉÅÏÂÉf¡ÌÔÐÏÌu¡¥Ã°ÏÑÓÔÄÁÌÉà ÁÅɼÌÍ œÇÏÈÄÉÄÏÈc Á ¾ÊÀÁÕ Á¾Ìʊ ËÁÅÍÆÄ ÀÊÍμ¾ÓÄÆ ɼ ÄÉʾ¼ÎľÉÄ ± ¾ÄÍÊÆÊƼÓÁÍξÁÉļÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄÍÄÍÎÁÈÄ ®Ê¾¼¾ÆÇÚÓ¾¼ÔÄÌÊƼ¿¼È¼ÊÎÊƼÓÁÉÄ мͼÀÄÄËÊÆÌľÉÄÍÄÍÎÁÈÄ ËÌÊÃÊÌÒÄ ¾Ì¼ÎÄ ËÇÖÿ¼ÕÄÍÄÍÎÁÈÄ ÍÇÖÉÒÁüÕÄÎÉÄ ÁÇÁÈÁÉÎÄ Ä ÀÌ ªÍÉʾ¼É¼ ËÌÁà ¿ ͿǼ¾ÉÊÍÁÀ¼ÇÄÕÁ¾ ÚÐÁÇ ÁÇ¿ÄÛ c¬ÁŊ ɼÌÍœÇÏÈÄÉÄÏÈqÄȼÍʽÍξÁÉÄÊÐÄÍÄ ¾ ÍÎ̼ÉÄ ËÊ ;Áμ ¼ ÓÌÁà ÀÂÊÅÉΊ ¾ÁÉÓÖÌÄ Ä ÀÄÌÁÆÎÉÄ ËÌÊÀ¼Â½Ä ̼½ÊÎÄ ¾ ʽÕÊ ɼÀ ÀÖ̼¾Ä «ÌÁà ¿ c¬ÁÅɼÌÍŸÌÏËqÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ɼÀÈÇÉ Á¾ÌÊʽÊÌÊÎ ÍÍÖÎÌÏÀÉÄÒÄ ­ʽ۾۾¼ÉÁüÆÏËϾ¼ÉÁÎÊɼcœÇϊ ËÊÇqœ ¾«ÊÌÎÏ¿¼ÇÄÛ c¬ÁÅɼÌÍœÇÏÈĊ ÉÄÏÈqüÍÄǾ¼ËÊÇÊÂÁÉÄÁÎÊÍÄɼ¾ÊÀÁÕ Á¾ÌÊËÁÅÍÆÄ ÀÊÍμ¾ÓÄÆ ɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ÍÄÍÎÁÈÄÍËÌÄÇÊÂÁÉÄÁ¾ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξʊ ÎÊ §ÆÈÊË»¸Ãɸʸ ºÈҿ¸ «ÌÄÀʽĊ ¾¼ÉÁÎÊɼcœÇÏËÊÇqœ ÁÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍƼ ÍÎÖËƼ ÆÖÈ ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ËÌÄÍÖÍξÄÁ ɼ ËÊÌÎÏ¿¼ÇÍÆÄÛ˼üÌÄÀÌÏ¿ÄËÊÌÎÏ¿¼Çʊ

ÁÃÄÓÉÄÎÁÌÄÎÊÌÄĪÐÄÍÄÎÁɼcœÇÏËÊÇq œ ͼ̼ÃËÊÇÊÂÁÉľ«ÊȽ¼Ç ɼ½ÌÁ¿¼ ÈÁÂÀÏ §Äͼ½ÊÉ Ä «ÊÌÎÊ ÊÎÆÖÀÁÎÊ ÍÁ ʽÍÇϾ¼ÎɼÀÆÇÄÁÉÎÄ °ÀÈƸ»¸Ä¸ÆÊÀÅƺ¸ÊÀºÅÀȽн† ÅÀ׫ÌÊÀÏÆÎʾ¼Î¼¿¼È¼ɼc¬ÁÅɼÌÍqÁ ÄÀÁ¼ÇÉÊÀÊËÖÇÉÁÉÄÁÆÖÈμÃÄɼcœÇϊ ËÊÇqªÍÉʾɼμ˼üÌɼÉÄÔ¼ ¾ÆÊÛÎÊ ÐÄÌȼμÊËÁÌÄ̼ͼÍÄÍÎÁÈÄÎÁÊμÇÏÈĊ ÉÄÅ ËÌÁÀɼÃɼÓÁÉÄɼŊ¾ÁÓÁüÂÄÇÄÕÉÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍÎ¾Ê ¼c¬ÁÅɼÌÍqÕÁÀÊËÌÄÉÁÍÁÍ ÊËÄμÍľÄÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊɼ¿ÊÇÁÈÄËÌʊ ÁÆÎĪÎÇÄÓÉÄÎÁÌÁÔÁÉÄÛɼc¬ÁÅɼÌÍq¾ ÎÁÌÈÊÄÃÊǼÒÄÛμ ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎμÄÀÄüÅɼ ÃɼÓÄÎÁÇÉÊÕÁËʾÄÔ¼ÎÈÉÊ¿Êʽ̼ÃÄÁÎÊ Ä ƼÓÁÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÀÏÆÎʾ¼Î¼ ¿¼È¼ ɼ cœÇÏËÊÇq³¼ÍÎÊÎÀÁÅÉÊÍÎμɼÉʾÊÎÊ ÈÁÍÎÉÊÀÌÏÂÁÍξʾÆÇÚÓ¾¼Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼÉʾÇÊ¿ÄÍÎÄÓÁÉÒÁÉÎÖÌÄÊÐÄÍÄÍʽռ ËÇÊÕɼÀÈ ÍÆÊÁÎÊÕÁÍÁ̼ÃÔÄÌÄ ɼÍÎÊÛռμ½¼Ã¼ɼcœÇÏËÊÇq¨¼ÌÎÄɼ ¬ÁÅɼÌÍ ¿Ç¼¾ÉÄÛÎÄÃËÖÇÉÄÎÁÇÁÉÀÄÌÁƊ ÎÊÌɼc¬ÁÅɼÌÍœÇÏÈÄÉÄÏÈqÍËÊÀÁÇÄ ÓÁ ÄýÊÌÖÎüüÆÏËϾ¼ÉÁÎÊɼcœÇÏËÊÇqÁ

ɼË̼¾ÁÉÍÇÁÀüÀÖǽÊÓÁÉÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÄ ÄÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆļɼÇÄÃɼ«ÊÌÎÏ¿¼ÇÍÆÄÛ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÉʊÍÎÌÊÄÎÁÇÁÉ˼üÌcœÇÏËÊÇq ÄȼÈÉÊ¿ÊÀʽ̼ÌÁËÏμÒÄÛɼ˼ü̼ Àʊ ½Ì¼ËÌÊÀÏÆÎʾ¼¿¼È¼ÄÆÇÄÁÉÎÍƼÈÌÁ¼ ÆÊÁÎÊɼËÖÇÉÊËÊÆÌľ¼ɼÔÄÎÁÄÃÄÍƾ¼Š ÉÄÛ ƼÆÎÊÄÊÎÇÄÓÁÉÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÁÆÄËÄ ÄÉÐ̼ÍÎÌÏÆÎÏ̼μÀ¼ʽÍÇϾ¼ÈÁÍÎÉÄÛ ˼üÌ ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊ ®Ê¾¼ Ë̼¾Ä ɼÔÁÎÊ ɼ¾ÇÄüÉÁɼ˼ü̼ËʊÇÁÍÉÊ ÍËÊÀÁÇÛ ¨¬ÁÅɼÌͤÊÕÁtμÃÄËÌÄÀʽľƼÕÁ ÉÄËÊÈÊ¿ÉÁÀ¼ÄȼÈÁÍÊÇÄÀÉÄËÊÃÄÒÄÄɼ ÁÀÄÉÊοÊÇÁÈÄÎÁ¡¾ÌÊËÁÅÍÆÄ˼üÌÄɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄÍÄÍÎÁÈÄq §ÒÊ×ÊŸÇȽ¼¨¼ÌÎÄɼ¬ÁÅɼÌÍÄÊ ̼ÃÄÛÍÉÊÍμÉʾÄÕÁ ÓÁÎʾ¼ËÊ¿ÇÖÕ¼ÉÁ ÕÁÍÁÊÍÖÕÁÍξÄËǼ¾ÉÊÄÍËÊÆÊÅÉÊ®Û ËÊξÖÌÀľÛ̼μÍľ־¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁ ɼÁÆÄ˼¾«ÊȽ¼Ç ÆÊÅÎÊÕÁËÌÊÀÖÇÂÄ À¼̼½ÊÎÄÉÁü¾ÄÍÄÈÊ ÊÎÓÄμÅÆÄ;ÊÛμ ÀÁÅÉÊÍÎɼÄÃËÖÇÉÄÎÁÇÉÄÛÀÄÌÁÆÎÊÌɼ c¬ÁÅɼÌÍœÇÏÈÄÉÄÏȤÍ˼ÉÄÛq £¼ ËʾÁÓÁ ÄÉÐÊÌȼÒÄÛ XXX SFZOBFSTDPN 

¢¡©²É¥ÉÑÆË×Éàf®ÁÅÈÏÑÎÁÐÁÈÁÑÁuÎÁ¥¡­³®ÏÂÒÛÅÉÖÁÁËÓÔÁÌÎÉ ÓÆÍÉÈÁÍÁÑËÉÑÏÃËÁÓÁÎÁÒÓÑÏÉÓÆÌÎÉÓÆÐÑÏÅÔËÓÉ ¼ÐÁ¾ÌϼÌľ­ÎÌÊÄÎÁÇÉÄÛмÆÏNJ ÎÁÎɼ¯œ­Ÿ ÖÇ¿¼ÌÍƼμ¼ÍÊÒļÒÄÛ ® üÄÃÊǼÒÄľÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊËÌʾÁÀÁ ÍÌÁÕ¼ŠÀÄÍÆÏÍÄÛ ÍÖÍ ÍËÁÒļÇÄÍÎÄ ÊÎ ÉÁÅÉÄ ÐÄÌÈĊÓÇÁÉÆÄ Ä ÁÆÍËÁÌÎÄ ÊÎ ŸÇ¼¾É¼ ÀÄÌÁÆÒÄÛ c©¼ÀÃÊÌ ɼ ˼ü̼q ɼ Ö̼¾É¼Î¼¼¿ÁÉÒÄÛËÊÈÁÎÌÊÇÊ¿ÄÛ ÄÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄɼÀÃÊÌ  œ¨®© ÛѼ ʽÍÖÀÁÉÄ ÎÁÈÄ ÊÎɼÍÛÕÄ ÍÁ ÀÊÉÁÆÊÌÁÆÎÉÊȼÌÆÄ̼ÉÄÄËÏÍɼÎÄɼ ˼ü̼ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄËÌÊÀÏÆÎļɿ¼ÂĊ ÈÁÉÎÄÎÁɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ¾ÉÊÍÄÎÁÇÄÄ ÎÖ̿ʾÒÄɼÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄËÌÊÀÏÆÎÄËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼ©¼ÌÁÀ½¼Î¼üÍÖÕÁÍξÁÉÄ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛÆÖÈÍÎÌÊÁÂÄÎÁÄÊÒÁÉÛ¾¼ÉÁ ÍÖÊξÁÎÍξÄÁÎÊ ɼ ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄ ËÌÊÀϊ ÆÎľ־ÁÂÀ¼Õ¼ ÄÌÁÆÎľ¼¡­ ¾Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍξÄÁÎÊ ɼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ¾ÉÊÍÄÎÁÇÄÄÎÖ̿ʾÒÄɼÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄ ËÌÊÀÏÆÎÄÍÊÌ¿¼ÉÄÎÁɼ©¼ÀÃÊÌɼ˼Š ü̼ÆÖÈ œ¨®© ¯Ó¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ ¾ ÀÄÍÆÏÍÄÛμ ½ÛѼ ËÊÀÌʽÉÊüËÊÃɼÎÄÍɼÍÊÆÄÎÁüÀÁŊ ÉÊÍÎμɼÀÄÌÁÆÒÄÛc©¼ÀÃÊÌɼ˼ü̼q ÆÖÈ œ¨®©ËÌÁÿÄËÌÊÀÏÆÎʾÄÎÁ ¿ÌÏËÄ üÇÊÂÁÉÄ ¾ ¿ÊÀÄÔÉÄÛ ËǼÉ ü ËÌʾÁÌƼ Ä ËÌÊÄÃÎÄÓ¼ÕÄÎÁ ÊÎ Îʾ¼ ¼É¿¼ÂÄÈÁÉÎÄ ɼ ÓÇÁÉʾÁÎÁ ɼ œ¤­ ­ËÁÒļÇÉÊ ¾ÉÄȼÉÄÁ ½ÁÔÁ ÊÎÀÁÇÁÉÊ ɼÎÁȼμüȼÌÆÄ̼ÉÁÄÁÎÄÆÄ̼ÉÁɼ ËÏÍɼÎÄÎÁɼ˼ü̼ÑÄÀÌʊÄÎÊËÇÊÄÃʊ ǼÒÄÊÉÉÄÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄËÌÊÀÏÆÎÄ

 %$8(/(0(17(%$8 

¤É¨ÄÌÊÍǼ¾¥ÊÎʾtÄÉÍËÁÆÎÊÌÊÎ ÀÄÌÁÆÒÄÛc©¼ÀÃÊÌɼ˼ü̼qɼ œ¨®© ÄÉÐÊÌÈÄ̼ÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ¾ÀÄÍÆÏÍÄÛμü ÎÁÆÏÕÄÄËÌÁÀÍÎÊÛÕÄËÌʾÁÌÆÄ ¾̼ÈÆĊ ÎÁɼËÖ̾ÊÎÊÎÌÄÈÁÍÁÓÄÁ®ÊÅËÊÀÓÁÌμ ÓÁ ÄÌÁÆÒÄÛμÄþÖÌÔ¾¼ÄÄþÖÉÌÁÀÉÄ ËÌʾÁÌÆÄ ÆÊ¿¼ÎÊÄȼËÊÀ¼ÀÁÉÄÍĿɼÇÄ Ä¼ǽÄ  Å¾¤ÀÈÆÉøº¡ÆÊƺ ÀÅÉǽÂÊÆÈ ÆÊœÀȽÂÎÀ×b¥¸¼¿ÆÈŸǸ¿¸È¸pŸ œ˜¤ª¥ ÀÅÌÆÈÄÀȸËϸÉÊÅÀÎÀʽ¿¸ ÇȽ¼ÉÊÆ×ÑÀÇÈƺ½ÈÂÀ


®¯£©®©

SchröderÐÑÆÅÒÓÁÃàf²ÃÆÓÛÓÎÁÈÉÍÎÁÓÁÄÑÁÅÉÎÁu Ê ËʾÊÀ Š¿ÊÀÄÔÉÄɼμ Ä ° ÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊ ɼ ÉʾÊÎÊ ÄÃÇʊ ÂÁÉÄF ɼ ÃÄÈɼμ ¿Ì¼ÀÄɼ  ÀÏÔÄ ËÊÍÁÎÄѼ ËÌÊÄþÊÀÄÎFÇÛ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄľ̼ÎÄSchröder ¤ ÎÊÃÄ ËÖÎ ËÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁ ¿Ä ÊӼƾ¼ÔÁ½Ê¿¼Î¼ËÌʿ̼ȼªÍ¾ÁÉ ̼ÃÑÊÀƼμ Äà ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ɼ

ɼμ ÄÈ Ó¼ÍÎ ¤ÃÇʽ¼Î¼ ËÊƼþ¼ ÍÖÕÊƼÆÁÀɼÃÄÈɼ¿Ì¼ÀÄɼÈÊÂÁ À¼ÍÁÍÖ¾ÈÁÍÎÄ;ÁÓÁËÊÍÎÌÊÁÉÀÊÈ ¬¼ÃÇÄÆÄÎÁ¾ƼÓÁÍξÊÎÊÉ��ȼÎÁÌĊ ¼ÇÄÎÁÄɼËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊÈÊ¿¼ÎÀ¼ ÍÁ¾ÄÀÛÎÉÁËÊÍÌÁÀÍξÁÉÊ«ÊƼüÉÄ ͼ ¾ÍÄÓÆÄ ¼ÍËÁÆÎÄ ÁÆÍËÇʼμÒÄÛ ÆÇÄȼÎÄÃÄ̼ÉÁ üÍÁÉÓ¾¼ÉÁ ̼Ê šÀ¿Ãƾ¹¸Ê¸Ÿ¿ÀÄÅÀ »È¸¼ÀÅÀ ȸ¿ÇÆÃƾ½Å¸Ÿ ÇÃÆÑÆ漀 Äƾ½ ¼¸ɽŸ¹ÃÖ¼¸º¸¹Æ»¸Ê ÉǽÂÊÒÈÆÊÄƼ½ÈÅÀ ƹȸ¿ÎÀŸ¿ÀÄÅÀ »È¸¼ÀÅÀ

ÇÄÓÉÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄÄʽü¾ÁÂÀ¼ÉÁ ËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎÄ ÀÁÆÊ̼ÒÄÄÄÊÕÁ ÈÉÊ¿ÊÀÌÏ¿ÄÉÁÕ¼ c ÊÍμ¾ÆÄÎÁ ¾ ÒÛǼμ ÍÎ̼ɼ ÍËÌÄÊÌÄÎÁξÍÁ¾ÁÌÉÄÎÁÓ¼ÍÎÄɼ ŸÁÌȼÉÄÛ ÕÁ ÍÁ ÊÂľÛÎ ËÊÆ̼Å μÃÄÄÃÇʽ¼ ÄÃ̼ÃÛ¾¼ϾÁÌÁÉÊÍÎ ÀÄÌÁÆÎÊÌÖÎ ɼ ÐÄÌȼμ ¡Ì¾ÄÉ ´ÌØÊÀÁÌ ®Ê¾¼ Á μƼ üÕÊÎÊ ɼÔÄÎÁ ÎÖ̿ʾÍÆÄ ˼ÌÎÉØÊÌÄ ÄȼξÖÃÈÊÂÉÊÍÎμÀ¼ËÊƼ¼Îɼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÄÊÌÄ¿ÄɼÇÉÄÈÊÀÁÇÄ ɼ ÃÄÈÉÄ ¿Ì¼ÀÄÉÄ ¾ ÒÛÇÊÎÊ ÄÈ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁq

ËÌÁÀÁÉËǼÉÄÃËÖƾ¼ÔÁÄÃÇʽ¼Î¼ c­¾ÁÎÖÎ ɼ ÃÄÈɼμ ¿Ì¼ÀÄɼq ©¼ ËÇÊÕÊÎƾȽÁËÌÁÀÍμ¾ÁÉ ÔÄÌÊÆ ÍËÁÆÎÖÌ ÊÎ ɼŊÈÊÀÁÌÉÄ ÃÄÈÉĿ̼ÀÄÉÄ­ÎÄÇÉʼ̼ÉÂÄ̼Š ÉÄ ÄÃÇÊÂÁÉÄÎÁ ÃÄÈÉÄ ¿Ì¼ÀÄÉÄ Ä ɼ¾ÁÍÄÀÁÈÊÉÍÎÌÄ̼ѼɼŊÉʾÊÎÊ ¾ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμľÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁ¾ ÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÎÊÄÈ ¤Ã¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ÄÃÇʽ¼Î¼ ËÌÊÀÖÇÂÄ ÁÀɼ ¿ÊÀÄɼ Ä ÍÁ¿¼ Ëʊ ÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁÄȼξÖÃÈÊÂÉÊÍÎÀ¼ɼŠ ½ÇÚÀ¼¾¼Î ÊÌÄ¿ÄɼÇÉÄ ʽ̼ÃÒÄ ɼ ÃÄÈÉĿ̼ÀÄÉÄ ;ÖÌüÉÄÍÖÍͿ̼Š À¼Î¼ ÄÇÄ ÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÉÄ Í ËÊÆÌľŠ

®ÏÃÁÒËÌÁÅÏÃÁÂÁÈÁÎÁf¥ÁËÒuòÓÁÑÁ¨ÁÄÏÑÁ Éʾ¼Î¼ÍÆǼÀʾ¼½¼Ã¼ɼÎÖ̿ʾÍƼ ÐÄÌȼ c ¼ÆÍ q ɼÈÄ̼ռ ÍÁ ¾ £ ­Î¼Ì¼£¼¿Ê̼ ÍÁËÌÁÀǼ¿¼ÔÄÌÊƼ¿¼È¼ ÊÎ ÐÇʼÎÉÄ ËÌÊÃ̼ÓÉÄ Ä ÊÒ¾ÁÎÁÉÄ ¾ ȼͼμ ÍÎÖÆǼ ;ÁÎÇÊÊÎ̼¼ÎÁÇÉÄ ÉÄÍÆÊÁÈÄÍÄÅÉÄ üÕÄÎÉÄ Ä ¼ÉÎÄÌÁЊ

ÇÁÆÎÉÄ ÊÌɼÈÁÉÎÉÄÍÎÖÆǼÄÊ¿ÇÁÀ¼Ç¼ ÆBÆÎÊľÍÄÓÆľÄÀʾÁÆÊÉÍÏȼÎľÄü ËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÁÀÉʊÄ À¾ÏÆÊÈËÊÉÁÉÎÉÄ ÏËÇÖÎÉÄÎÁÇÄ t ËÊÇĊ ÍÏÇÐÄÀ ËÊÇÄÏÌÁÎ¼É ÍÄÇÄÆÊÉ ÑÊΊÈÁÇÎ ½ÏÎÄÇ ÈÊÇÁÆÏÇÛÌ ÀÄÍμÉÒÄÊÉÁÌÄ

¡ÆÄËÊÎËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÄÍÎÄÆÊÈËÁÎÁÉÎÉÊ ÆÊÉÍÏÇÎÄ̼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ÆÊÄÎÊ ÈÊ¿¼Î À¼ ËÊÇÏӼΠËÊÇÁÃÉÄ ÍÖ¾ÁÎÄ ü ËÌÊÄþÊÀŠ ÍξÊÎÊɼÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎĤþÖÌÔ¾¼ÎÍÁ ÄÀÊÍμ¾ÆÄɼÍÎÖÆÇÊÄÆÊÉÍÏȼÎľÄÍÖÍ ÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÎ̼ÉÍËÊÌÎ

ºÆÏÓÃÁÑàÍÆÃÑÁÓÉÂÆÈËÌßØ ËÊÉÍƼÆÊÈ˼ÉÄÛÍÁ¿ÊξÄÀ¼ËÏÍÉÁ ÍÄÍÎÁȼ ÆÊÛÎÊ ÄÃËÊÇþ¼ ÁÍÎÁÍξÁŠ À ɼμËÌʾÊÀÄÈÊÍÎɼÓʾÁÔÆÊÎÊÎÛÇÊ ƼÎÊɼÓÄÉüÎ̼ÉÍËÊÌÎÄ̼ÉÁɼÀ¼ÉŠ ÉĮʾ¼ÕÁËÊþÊÇÄÀ¼ÍÁÊξ¼ÌÛξ̼ÎÄ Ä À¼ ÍÁ ËÌÁÈÄɼ¾¼ ËÌÁà ÆÊÉÎÌÊÇÉÄ ËÌÊËÏÍÆÄ ½ÁÃÀ¼ÍÁÄÃËÊÇþ¼ÆÇÚÓÄÇÄ ÄÀÁÉÎÄÐÄƼÒÄÊÉɼ ƼÌμ ʽʽռ¾¼ œ°« °ÄÌȼμ c©®® ¨¼ÅÆÌÊÍÄÍÎÁÈq ÐÄÇļÇ ɼ ÎÁÇÁÆÊÈÏÉÄƼÒÄÊÉÉÄÛ ¿ÄŠ ¿¼ÉΩ®® ÁÍÖÃÀ¼Ç¼ÍËÁÒļÇÉÄÃɼÓÆÄ

 %$8(/(0(17(%$8 

üÀÊÍÎÖË«ÖÑɼÎľÀÂʽÄÇÄÓ¼Éμ ÎÁ ËÌÁÀ¼¾¼Î ÄÀÁÉÎÄÐÄƼÒÄÊÉɼμ ÍÄ ÄÉÐÊÌȼÒÄÛɼÀ¼ÎÓÄÒÄ ËÊÍμ¾ÁÉÄɼ ÀÌÖÂÆÄÎÁɼ¾Ì¼ÎÄÎÁÄÇÄɼËÊÀ¼ ÆÊÄÎÊ ͼ ;ÖÌüÉÄ Í ÆÊÉÎÌÊÇÁÉ ÈÁѼÉÄÃÖÈ žÁÓÁÉÛȼÀ¼ÁÉÏÂÉÊÓʾÁÆÀ¼ÎÖÌÔϾ¼ ËÊÀÌÁÑÄÎÁÄÓ¼ÉμμÍÄüÆÇÚÓ¼ÄÇÄ ƼÌμμüÀÊÍÎÖËÄÀÁÉÎÄÐÄƼÒÄÊÉÁÉ ÍĿɼÇÎÌÖ¿¾¼ÊÎÃɼÓƼμ ËÌÁÈÄɼ¾¼ ËÌÁà ½ÚÍμ ÌÖÒÁÎÁ ÄÇÄ Æ̼Ƽμ Ä ÍÎÖ˼Ǽμ ɼ ÓʾÁƼ ü À¼ ÀÊÍÎÄ¿ÉÁ

ÀÌÖÂƼμ ɼ ¾Ì¼Î¼Î¼ ÄÇÄ ËÊÀ¼ œÆÊ ÇÄÒÁÎÊÁ̼ÃËÊÃɼÎÊ ÀÊÍÎÖËÖÎÁ;ʽʊ ÀÁÉ ÌÏ¿ÐÄÇļÇɼÆÊÈ˼ÉÄÛμtc©®® ¡ÇÁÆÎÌÊÉÄÆÍq ¾ÖÃɼÈÁÌÛ¾¼À¼ËÏÍÉÁɼ ˼ü̼ ÆÊÉÎÌÊÇɼ ÍÄÍÎÁȼ ü ÀÊÍÎÖË ÓÌÁà À¼ÎÓÄÒÄ ËÊ ËÊÀ¼ Ç¼¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁ ɼ ÉÁÛ ÑÊ̼μ ÈÊ¿¼Î À¼ ËÌÁÈÄɼ¾¼Î ËÌÁà ¾Ì¼ÎÄ ƼÎÊ ÍÎÖ˾¼Î ɼ À¼ÎÓÄÒÄ ÀÊÌÄÆÊ¿¼ÎÊÌÖÒÁÎÁÄÈͼɼÎʾ¼ÌÁÉÄÍ ̼ÃÇÄÓÉÄËÌÁÀÈÁÎÄ ¤ÃÎÊÓÉÄÆ#VMJOGP


"5"*%: +/*.:6% ." !+ 7!"6"/+ /-: ! ." $")/ * .,+'+&./%" /+ .% +/!"("/" )('+ -")" $ ! ." 0"!%/" )*+#"./+/+ ,-"!%)./'+%/+%,-"!+./:!+ -)/ +/,-+1%(%:."+/(%4.,-"7$2+!*+ '4"./+,-"!( 09/"*'+)1+-/-$*++-$%" * 1+-)%/" %$+- * !"'+-/%*% "(")"*/% % 3"/++ )*+ ++-$%" .,+-"! 5%/" #"(*%: % ./-+%/"(*% ,-+"'/% '(94%/"(*+ /+,(+ % $0'+%$+(3%:*.7-")"**+*%+ ,+'+&./%" % .% 0-*+./ % !72/ +6" -*/%-*/ "'+(+ %4*+./ % !7( +/-&*+./ * ,-+1%(%/"''/+%'+),"/"*/*+.//*,-/*8+-%/" * *+'+(+ " . /"$% '+%/+ 6" % !!/ %*1+-)3%:$.%4'+'."6+,-+$+-3%%-/% $*+%:./-+"#%(%$,+!):**!+ -)/

%" 6" % ,+.+4%) . 0 ! + + ( . / % " ,-/*8+-%/" * *&(%$+!+. 

*&%.+'+'4"./+ ./%(*%,-/*8+-% +,/%)("*."-%$ ,"-1"'/*%-"5"*%:

 5%/".%./")%5%:/0.,"2

 VEKA AG в България 1797 София, ПК 10, Иван Димитров тел./факс:  

 

e-mail: idimitrov@veka.com, www.veka.bg

немско качество от клас А

Склад: ВЕКА България ЕООД 1220 София, кв. Орландовци ул. “Първа Българска Армия” 18 тел.:  

факс: 02/832 71 92 e-mail: office@veka-bg.com, www.veka.bg


®¯£©®©

¯ÂËÏÃÛÓÎÁ­ÁÒÏÒÆÐÑÆÅÒÓÁÃàÔÂÆÅÉÓÆÌÎÏ ÐÑÆÅÁÎÄÌÉÊÒËÉÉÎÃÆÒÓÉÓÏÑÉ

¯ÒÎÏÃÁÎÁH¤ÆÑÍÁÎÏ ÑÔÒËÁÃÛÎÙÎÏÓÛÑÄÏÃÒËÁ ËÁÍÁÑÁ

¼Ì¼ÀĽÇÄÃÊÍÎμÀÊÈÊÌÁÎÊÄ¿ÊÇÛÈÊÎÊÍÖÀÖ̼ÉÄÁɼÍÊǾ־¾ÖÃÀÏѼ¾Ö¾ ÁÌȼÉÄÛ½ÁɼŊ¾¼ÂÉÄÛξÖÉÔÉÊÎÖ̊ žÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÛÍÖÕÁÍξϾ¼ÎËÌÁÀËÄͼÉÄÛüÄÃËÊÇþ¼ÉÁɼʽÆʾÊÎÉÁÌÖŠ ¨ ¤ ¿Ê¾ÍÆÄ˼ÌÎÉØÊÌɼ¬ÏÍÄÛËÌÁà À¼ÁȼÍÎÊȼɼ©ÁÀÊÍμÎÖÆÒÄÉÆʾÄÎÁÊÎÇľÆÄüËÊÓ¾¼ÎÀ¼ÆÊÌÊÃÄ̼ÎÍÇÁÀ¾ÌÁÈÁ ¿ÊÀÄɼ ÍÖÍ ;ÊÛ ÄÃÉÊÍ ü μÃÄ ÍÎ̼ɼ 

¾ÍÇÁÀÍξÄÁɼ¾ÄÍÊÆÊÎÊÍÖÀÖ̼ÉÄÁɼÍÊÇľÍÖÍμ¾¼ɼ¾ÖÃÀÏѼ­ʽÆʾÖÎ5SJDPBU ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛÎɼʽÆʾ¨¼ÍÊËÌÁÀǼ¿¼ÁÀɼË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÀÁÅÍξ¼Õ¼¼ÇÎÁÌɼÎľ¼ žÄÍÊƼμÏÍÎÊÅÓľÊÍÎɼÑÄÈÄÓÉÄÎÁ¼Î¼ÆÄɼÆÄÍÁÇÄÉÄÎÁÄÊÍÉʾÄÎÁͼÀÊƼüÉÄ ÓÌÁÃÎÁÍÎʾÁÁÃÆÊÌÊÃÄÛ ʽÆʾÖÎ5SJDPBUÄÃÀÖ̼ŠÓ¼ÍʾÄÛÎÁÍÎÍȼÆÍÄȼÇÉÊ ÆÊÇÄÓÁÍξÊÊÎ˼ÎÄɼ £¼À¼½ÖÀ¼ÎɼËÖÇÉÊϽÁÀÁÉļɿÇÄÅÍÆÄÎÁËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄɼËÌÊÃÊÌÒľ ƼÓÁÍξ¼Î¼ɼʽÆʾ¼5SJDPBU ͼËÌʾÁÀÁÉÄÄÃËÄξ¼ÉÄÛ¾ÄÉÍÎÄÎÏμ3PUFDI -BCPSRUPSJSJFT-JNJUFE ÆÊÅÎÊÁÓ¼ÍÎÊÎ.PYMFZ*OEVTUSJBM$FOUFS¾¯ÁÀÉÄ͊ ½ÖÌĨÁÂÀϾÌÁÈÁÉÉÊʽÆʾÖÎ5SJDPBUÀÊƼþ¼ƼÓÁÍξ¼Î¼ÍÄËÌÄ ÆÊÉÆÌÁÎÉÊÎÊÈÏÄÃËÊÇþ¼ÉÁľËÁÓ¼ÎÇÛ¾¼ÕÊÀÊƼþ¼ɼËÊÎÌÁ½ÄŠ ÎÁÇÄÎÁÀÖÇ¿ÊÎ̼ÅɼμÍÄÄÃÀÌÖÂÇľÊÍÎ ¯ÓÉÎÏÃÁ×ÉàÓÁÅÏÒÓÁÎÅÁÑÓÁ 5SJDPBUÁÄÃËÊÇþ¼É¾Ö¾¾ÄÍÊƼͿ̼À¼ ̼ÃËÊÇÊÂÁɼ¾±ÁÌÉÄ ÁÅ ¿Ì¼ÐÍξʦÁÉέʽÍξÁÉÄÆɼ¾ÄÍÊƼμͿ̼À¼Á/PSUI#SJUJTI )PVTJOH"TTPDJBUJPO ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÊÀÌÏÂÁÍÎ¾Ê ÆÊÁÎʾ־ÁÀÁ5SJDPBU ƼÎÊÍμÉÀ¼ÌξÒÛǼžÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÛ¬ÁÔ¼¾¼ÕÄÍÁÊƼüѼÌÁŠ ÃÏÇμÎÄÎÁÊÎËÌʾÁÀÁÉÄÎÁÎÁÍÎʾÁɼʽÆʾ¼5SJDPBUÄ¿ÊÀÊƼüѼ ƼÎÊÀÁÅÍξÄÎÁÇÉÊÁÀÄÉÍξÁɼμÀÖÇ¿ÊÎ̼ÅÉÊÏÍÎÊÅÓľ¼ ¼ÇÎÁÌɼÎľ¼¾ɼÍÄÎÁɼɼÍÊÇÄÊÆÊÇɼÍÌÁÀ¼ ­¼ÈÊÍÇÁÀËÁοÊÀÄÔɼÁÆÍËÇʼμÒÄÛ¾ÍÄÓÆÄ ËÌÊÃÊÌÒÄɼͿ̼À¼Î¼ÎÌÛ½¾¼ÔÁÀ¼½ÖÀ¼ÎËÊÀÈÁÉÁÉÄ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁɼÆÊÌÊÃÄÛμü̼ÀÄÍμɼÇÄÎÁÊ˼ÍÉÄ üËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÄÎÁÓ¼ÍÎÄɼʽÆʾ¼ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÊÎ ÉÁÌÖÂÀ¼ÁȼÍÎÊȼɼ®ÖÌÍÁÉÁÎÊɼÉʾÊÌÁÔÁÉÄÁ üʽÆʾÀʾÁÀÁÍʽÍξÁÉÄÒÄÎÁÀÊÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊɼ 5SJDPBUžÎÊÃÄʽÁÆÎËÌÊÃÊÌÁÒ¼ͼɼË̼¾ÁÉÄ ÍʽÆʾ¼ɼ¨¼ÍÊ5SJDPBU ¨¼ÍÊÁËÊÍÎĿɼÇ¿ÊÇÁÈÄÏÍËÁÑľÌ¼ÅÎÖÉ šÒººÀÉƸɻȸ¼¸ ȸ¿ÇÆÃƾ½Å¸ ÁÀÄÉÉÁËÌÁÆÖÍɼÎʼμÆϾ¼ÉÊνÏÌÄÎÁÆ̼ŽÌÁŠ º­½ÈÅÀ™½Á »È¸ÌÉʺÆ¢½ÅÊ ÇÈÆ¿ÆȽθɸÀ¿ÇÒÃŽÅÀÉ ÂÁɿ̼À¾¿Ì¼ÐÍξÊ­ÖÍÁÆÍ£¼ʽÕÁÍξÁÉÄÎÁ ƹÂƺ¸Ÿ¤¸ÉÆ5SJDPBU ÏÀ×ÊÆ Ϳ̼ÀÄ ƼÎÊÍÎÌÊÄÎÁÇɼμÍÇϽ¼#SJHIUPO$JUZ À¿ÂÃÖÏÀʽßËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊŸ ÍÀÄÀÏÅÀ¸Ê¸ÂÀŸÂÀɽÃÀÅÀʽ $PVODJM ¾ÖÃÊÍÉʾ¼ɼËÊÇÏÓÁÉÄÎÁÌÁÃÏÇμÎÄÊÎ ÎÁÍÎʾÁÎÁÊÎÉʾÊÁÄý̼ÉʽÆʾÖÎɼ¨¼ÍÊ5SJDPBU ÀÆÉÅƺÀʽɸ¼Æ¸¿¸ÅÀÏȽ¿ ʽÉÊƺ½ ­¼ÈʾÌ¼ÅÎÖÉͼÄÃ̼½ÊÎÁÉÄËÌÊÃÊÌÁÒ¼ ÍʽÆʾ¼5SJDPBU °ÁÈÁÑÛÓÎÁ7ULFRDW ®ÊÓÉÊÊÎÆÌÄÎÄÎÁÓ¼ÍÎÄÊÎÖ¿ÇÄÎÁÄÉÊÂÄÒÄÎÁͼËÊÍμ¾ÁÉÄɼÉÁËÌÁÆÖÍɼÎÊ ÀÄÌÁÆÎÉÊɼÎʾ¼Ì¾¼ÉÁ®ÁÃÄÓ¼ÍÎÄͼËÊÆÌÄÎÄËÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμüË̼ÑʾÊɼɼŠ ÍÛÉÁªÎÆÌÄÎÄÎÁÓ¼ÍÎÄɼʽÆʾ¼ͼÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÆÊÌÊÃÄÊÉÉÊÏÍÎÊÅÓÄ¾Ä ÉÁÍÁ ɼÀ̼Íƾ¼Î ƼÆÎÊÄÊνÇÖÍƾ¼Î¾ÊÀ¼Î¼ÄüÈÖÌÍÛ¾¼ÉÄÛμ5SJDPBUÍÁÄÃËÖÇÉÛ¾¼¾ ;ÁÎÇÊÍľÒ¾ÛÎ ÆÊÁÎÊËʾÄÔ¼¾¼ÊËÎÄÓÁÍƼμÍÎÊÅÉÊÍÎɼËÌÊÃÊÌÒÄÎÁľ̼ÎÄÎÁ ¦ÖÈÒÛǼμÍÁÌÄÛ®SJDPBUÍÁËÌÁÀǼ¿¼Î¾ÄÉÎʾÁÍËÌÁÀ˼þ¼ÕÊËÊÆÌÄÎÄÁ®Ê¾¼ ËÌÁÀÊξ̼ÎÛ¾¼ËÊÛ¾¼Î¼ɼÆÊÌÊÃÄÛÄÏÀÖǼ¾¼ÂľÊμɼËÌÊÃÊÌÒÄÎÁžÄÉÎʾÁÎÁ ÍËÌÁÀ˼ÃÉÊËÊÆÌÄÎÄÁͼËÌÁÀɼÃɼÓÁÉÄü17$ ÀÖ̾Ê17$ÄÍÁËÌÁÀǼ¿¼Î¾ÎÌÄ ¿ÊÇÁÈÄÉĪ½ÆʾÖÎɼ¨¼ÍÊÍÖÍÍËÁÒļÇÉÊÎÊËÊÆÌÄÎÄÁÁüÊξ¼ÌÛÉÁËʾÁÌÎÄƼÇɼ ÄÀÊÇɼÑÊÌÄÃÊÉμÇɼÊÍ ÆÖÈÉÁ¿ÊÍÁÀʽ¼¾ÛÎÆÇÚÓ¼ÇÆÄÎÁɼ¨¼ÍÊ1SPUFDUÄʽÆʾÖÎ üËÇÖÿ¼ÉÁ.BDP3BJMŠ4ZTUFNT ¥ÛÌÄÏÓÑÁÊÎÏÒÓ 5SJDPBUÍÁѼ̼ÆÎÁÌÄÃÄ̼ÉÁͼÈÊÍÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÄÎÁÍÄƼÓÁÍξ¼¾Æ̼ŽÌÁÂÉÄÎÁ ľÄÒÄ;ÄÍÊÆÊÍÖÀÖ̼ÉÄÁɼÍÊÇľ־¾ÖÃÀÏѼª½ÆʾÖÎËÌÁÀǼ¿¼ÉÁ¾ÄÂÀ¼ÉÊÀÊÍÁ¿¼ ¿ÁÉÁ̼ÇÉÊËÌÁÀ˼þ¼ÉÁɼÁÇÁÈÁÉÎÄÎÁÊÎÆÊÌÊÃÄÛ¾ÍÇÁÀÍξÄÁɼ¾ÖÃÀÁÅÍξÄÛμɼ ÊÆÊÇɼμÍÌÁÀ¼tÉÁü¾ÄÍÄÈÊÊÎÎʾ¼ À¼ÇÄÁËÊÀÐÊÌȼμɼ¼¿ÌÁÍľÉÊÎÊÀÁÅÍξÄÁɼ ËÊÓÄÍξ¼ÕÄÎÁÍÌÁÀÍξ¼ üÈÖÌÍÛ¾¼ÉÄÛμ ËÊÇÏÓ¼¾¼ÉľÍÇÁÀÍξÄÁɼÀʾÖÌÔÄÎÁÇÉÄÎÁ ̼½ÊÎÄÄÄÃȼþ¼ÉÁÎÊÊÆÊÇÊËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ ÄÇľÄÍÊƼμ¾Ç¼ÂÉÊÍÎ ËÌÁÀÄþÄƼɼÊÎ ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÎÁËÌÊÒÁÍÄ ÆÄÍÁÇÄÉÄ ¼ÈÊÉÛÆÄÇÄÑÇÊÌÉÄ¿¼ÃʾÁ

 %$8(/(0(17(%$8 

¾ÖÃÇÄüÕ ɼÀ ÈÄÇļÌÀ¼ Á¾ÌÊ «ÌÁà ÈÄɼǼμ¿ÊÀÄɼ¿ÁÌȼÉÍÆÄÛÎÄÃÉÊÍü ¬ÏÍÄÛÍÁϾÁÇÄÓÄÍÎÌÄËÖÎľÍ̼¾ÉÁÉÄÁ ÍËÌÁÀÑÊÀɼμ¦Ì¼ÅÖ¿ÖÇÁÉƼÈÖƾ̼Ê ¾ÄÎÄÁÎÊɼÀ¾ÏÍÎ̼ÉÉÄÎÁÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄ ÊÎÉÊÔÁÉÄÛĿ̼ÁÊÍÉʾ¼É¼Î¼ŸÁÌȼÉʊ ÌÏÍƼ ¾ÖÉÔÉÊÎÖ̿ʾÍƼ Ƽȼ̼ ËÌÁà ÀÁÆÁȾÌÄ¿¾¨ÊÍƾ¼ c­Îʾ¼¿ÁÌȼÉÍƼμÄÆÊÉÊÈÄƼÕÁ ÍÁ¾ÖÃËÌÄÁȼËÊÀÌÏ¿ɼÓÄɾ¬ÏÍÄÛq Á ÈÉÁÉÄÁÎÊ ɼ ¨ÄѼÁÇ ±¼ÌÈÍ ÀÁÇÁ¿Ä̼Š ÉÄÛÎÊÎÍÎ̼ɼɼ­ÖÚüɼ¿ÁÌȼÉÍƼμ ÄÆÊÉÊÈÄƼ¾¬ÏÍÄÛ ÊÍÁ¿¼¿ÁÌȼÉÍÆÄÎÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÄÐÄÌÈĽÛѼÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼Š Éľ¬ÏÍÄÛÓÌÁÃÎÊÃÄÍÖÚê;ÁÉÎʾ¼ ÐÏÉÆÒÄÊÉÄ̼ÔÁ Ä ÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÁÉ ÒÁÉÎÖÌ ÆÊÅÎÊÄþÖÌÔ¾¼ÔÁÏÍÇÏ¿Ä ƼÎÊ ɼ½Ä̼ÉÁɼËÁÌÍÊÉ¼Ç ÌÁ¿ÄÍÎ̼ÒÄÛÄÇÄ ÊÍÖÕÁÍξ۾¼ÉÁɼ½ÄÃÉÁÍÆÊÉμÆÎÄ

°ÏÃÉÙÆÎÏÓÏÐÏÌÉÓÉØÆÒËÏ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÕÁ ¿Ê ʽ¾ÖÌþ¼ÈÁ Í ŸÁÌȼÉʊÌÏÍƼμ ¾ÖÉÔÉÊÎÖ̿ʾÍƼ Ƽȼ̼ Ä ËÊ ÎÊÃÄ ɼÓÄÉÕÁËÊÍÎÄ¿¼ÈÁÀ¾ÊÁÉÁÐÁÆÎq ɼŠ ÀÛ¾¼ÍÁ±¼ÌÈÍ©ÊÄȼÊÕÁÈÉÊ¿ÊÀ¼ÍÁ ɼË̼¾Ä­¾ÖÉÔÉÊÎÖ̿ʾÍƼμƼȼ̼ Š¿ÊÀÄÔÉÄÛÎÈÖÂÂÁǼÁÀ¼Äȼc½¼Ã¼ü Í̼¾ÉÁÉÄÁqÍÌÁÀËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξ¼Î¼ɼ ÄÉÎÁÌÁÍÄÎÁɼÓÏÂÀÁÍÎ̼ÉÉÄÎÁÐÄÌÈľ ¬ÏÍÄÛ®ÊÅÄÃÑÊÂÀ¼ÊÎËÊÇÊÂÁÉÄÁÎÊ ÓÁ Éʾ¼Î¼ÄÉÍÎÄÎÏÒÄÛ¾½ÖÀÁÕÁÕÁʽÌÖÕ¼ ËʾÁÓÁËÊÇÄÎÄÓÁÍÆʾÉÄȼÉÄÁtƼÆÎʾ ÁÌÇÄÉ μƼľ¨ÊÍƾ¼tɼ¿ÁÌȼÉÍÆÄÎÁ ËÌÁÀË��ÄÛÎÄÛ¾¬ÏÍÄÛ ®Ê¾¼ÁÉÁʽÑÊÀÄÈÊ üÕÊÎʾ¬ÏÍÄÛÄȼ ÊÕÁÈÉÊ¿ÊÀ¼ÍÁË̼¾ÄžÖËÌÁÆľÄÍÊƼμ ÆÊÉÚÉÆÎÏ̼ ÌÖÍÎÖÎɼ¾ÉÊͼÄÇÄƾÄÀŠ ÉÊÍÎμɼÄÃÇÄÔÖƼ ÍÎ̼ɼμ¾ÍÁÊÕÁÉÁÁ ̼ÅüÄɾÁÍÎÄÎÊÌÄÎÁ¡ÂÁÀÉÁ¾ÉÊÄȼÊˊ Ǽƾ¼ÉÄÛËÌÄÈÄÎÉÄÓÁÍÆÊÎÊʽÍÇϾ¼ÉÁ ÊÎÉÁËÌÁÍμÉÉÊÊËÁÆÏÉÍξÊÊÎÍÎ̼ɼɼ ËÌÊÎľÊËʼÌÉÄÄͼÉÄμÌÉÄÄÉÍμÉÒÄÄ ÊÎÆÊÌÏÈËÄ̼ÉÄÓÄÉʾÉÄÒÄÄËÊÛ¾¼Î¼ɼ ¾ÍÁÉʾÄÄÉʾÄɼÌÁÀ½Ä ÆÊÄÎÊÓÁÍÎÊÍÄ ËÌÊÎľÊÌÁӼΠ±¼ÌÈÍɼ½ÇÛ¿¼ɼ½ÄǼÎÁ̼ÇÉÊÍÎμ ɼ žÖÉÔÉÊÎÖ̿ʾÍƼμ Ƽȼ̼ ¬ÏÍÆÄ ÐÄÌÈÄ ÆÊÄÎÊɼËÌÄÈÁÌÍÁÉÏÂÀ¼ÛÎÊÎ ÍÖÀÁÅÍξÄÁËÌÄÄÃÇÄüÉÁÎÊÄÈɼ˼ü̼¾ ŸÁÌȼÉÄÛ ÎÌÛ½¾¼À¼ÍÁʽ¾ÖÌþ¼Î¼ÆÎľÉÊ ¾ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛμc®Ê¾¼ÕÁÉÊÍÄËÊÇÃÄ Äɼ¿ÁÌȼÉÍÆÄËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÆÊÄÎÊËÌÄ ½ÄÃÉÁͼÍľ¬ÏÍÄÛÕÁ½ÖÀ¼ÎɼÍÊÓ¾¼ÉÄ ÆÖÈ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÄ ˼ÌÎÉØÊÌÄq ʽÛÍÉÛ¾¼ ÀÁÇÁ¿Ä̼ÉÄÛÎ


´ÒÐÆÙÎÏÐÑÆÍÉÎÁÓÉ ÉÈÐÉÓÃÁÎÉàÈÁ:. ÌÁÀËÌÄÁȼÓÁÍƼμ¿ÌÏ˼(SFUTDIŠ6OJUBTËÌʾÁÀÁ ° ÄÃËÄξ¼ÉÄÛɼÍÄÍÎÁȼμʽÆʾüÊξ¼ÌÛÉÁËÊ ¾ÁÌÎÄƼÇɼÄÀÊÇɼÑÊÌÄÃÊÉμÇɼÊÍüÁÀÉÊÆÌÄÇÄ ËÌÊÃÊÌÒÄÍÊÍʽÁɼüʽÇÁɼÄÍÆÊÍÁɼÐÊÌȼ ƼƊ ÎÊÄÍÄÍÎÁȼμü˼̼ÇÁÇÉÊËÇÖÿ¼ÉÁÍÊξ¼ÌÛÉÁ ËÊ ÀÊÇɼ ÑÊÌÄÃÊÉμÇɼ ÊÍ ¤ÃËÄμÉÄÎÁ ÍÄÍÎÁÈÄ ¾ JGU ¬ÊÃÁÉѼÅÈ ÀÊƼþ¼Î ÆǼÍ ɼ ÏÍÎÊÅÓľÊÍÎ ɼ ¾ÃÇÊÈ8, (SFUTDIŠ6OJUBTËÌÁÀǼ¿¼ɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÄÏÍËÁԊ ÉÊËÌÁÈÄɼÇÄÎÁËÌÁÃÎÁÍÎʾÁÎÁüÏÍÎÊÅÓľÊÍÎɼ ¾ÃÇÊÈÆǼÍ8,ÍÄÍÎÁÈÄ ÆÊÁÎÊËÊþÊÇÛ¾¼ÄÃËÊÇÊ ¾¼ÉÁÎÊ ÄÈ ½Áà ËÌʾÁÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄ ÄÉÀľÄÀϼÇÉÄ ÎÁÍÎʾÁ ¡ÀÄÉÍξÁÉÊÎÊ ÏÍÇʾÄÁ ü ÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊ ɼ ÍÄÍÎÁÈÄÎÁ Á ËÌÁÈÄɼ¾¼ÉÁÎÊ ɼ À¾ÏÀÉÁ¾ÁÉ ʽ̼Ãʾ¼ÎÁÇÁÉ ÆÏÌÍ ¾ ÍÁÀ¼ÇÄÕÁÎÊ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎʾ ÄÒÄÉ¿ÁÉ®ÊÃÄÆÏÌÍÀ¼¾¼Ë̼¾ÊÎÊ ɼ ÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ À¼ ËÌÊÄþÁÂÀ¼Î ËÌÊÎľʾÃÇÊÈÉÄ ÁÇÁÈÁÉÎÄ Ä À¼ ¿Ä ËÌÁÀǼ¿¼Î ƼÎÊ ÄÃËÄμÉÄ ÊÎ JGU ËÌÊÃÊÌÒÄľ̼ÎÄ žÍÄÓÆÄËÌÁÈÄɼÇÄËÌÁÃÆÏÌͼËÊÇÏÓ¼¾¼ÎÇÄÒÁÉà ÏÀÊÍÎʾÁÌÁÉÄÁ Ä ÏƼüÉÄÛμ c«ÌÊÎľʾÃÇÊÈÉÄ ËÌÊÃÊÌÒÄľ̼ÎÄËÊ&/7tq žÖà ÊÍÉʾ¼ ɼ ËÌÊÄþÁÀÁÉÄÎÁ ÍֿǼÍÉÊ ÎÁÃÄ ÀÊÆÏÈÁÉÎÄËÌÊÃÊÌÒÄÍÁËÌÄÁȼ ÓÁÎÁÊοʾ¼ÌÛÎɼ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμ ü ÍÖÊξÁÎÉÄÛ ÆǼÍ ɼ ÏÍÎÊÅÓľÊÍÎ ɼ¾ÃÇÊÈ «ÌÁÀËÌÄÁȼÓÁÍƼμ¿ÌÏ˼(SFUTDIŠ6OJUBTËÌÁÀŠ Ǽ¿¼ɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍľÖÃÈÊÂÉÊÍÎμÀ¼ÍÁÌÁ¿ÄÍÎÌĊ ̼ÎüÎÁÃÄÆÏÌÍʾÁÄÇÄÀÄÌÁÆÎÉÊËÌÄÊοʾÊÌÉÄÎÁ üÎʾ¼ÍÖÎÌÏÀÉÄÒÄ ÄÇÄÀ¼ÄÃË̼ÎÛÎü۾ƼμÍÄɼ FŠNBJMWFSUSJFCŠJOMBOE!HŠVEF

(SFUTDI†6OJUBTÇȽ¼Ã¸»¸ŸÂÃÀ½ÅÊÀʽÉÀºÒ¿ÄƾÅÆÉÊ ¼¸À¿ÇÆÿº¸ÊÉÀÉʽÄÀ¿¸ƹÂƺÉÂøÉŸËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊ Ÿº¿ÃÆÄ8, ¹½¿¼¸½ŽƹÍƼÀÄÆÇÈƺ½¾¼¸Å½Ÿ ¼ÆÇÒÃÅÀʽÃÅÀʽÉÊƺ½ÀÀ¿ÇÀʺ¸ÅÀ× %$8(/(0(17(%$8 
®¯£©®©

5RWRÒÎÏÃÏÌÉ×ÆÎÁÐÁÈÁÑÁ ÉʾÊÇÊ¿ÊÄËÊÀʽ¼¾¼ÕÊÄÃÇÄüÉÁɼ ² ˼ü̼ÒÁÇÄÈÀ¼ÄÃÎÖÆÉÁȾÊÀÁռμ ÍÄ Ï ÀÊȼ Ä ¾ ÓϽÄɼ ÊÌÄÁÉÎÄ̼ɼ ÆÖÈ ½ÖÀÁÕÁÎÊ ËÊÃÄÒÄÛ ɼ ÄÉʾ¼ÎľÁÉ Ä ƼÓÁÍξÁÉ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇq ®¼Æ¼ ʽʊ ÍÉʾ¼¾¼ ÀŠÌ ¡ÆѼÌÀ ¦¼ÅÇ ÌÁÔÁÉÄÁÎÊ ɼ3PUP'SBOL"(À¼ÍÁËÊÛ¾ÄËÌÁà ¿ÊÀÄɼÍÉʾʽ̼îʾ¼ÍÁÊÎɼÍÛƼÆÎÊ ÀÊÆÊÉÒÁÌɼ μƼÄÀÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁɼ ʽÆʾ¼ÄÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÎÁÁÇÁÈÁÉÎÄ «ÊÀÈÊÎÊÎÊc ¾ÁɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ÁÀÄÉ ;ÛÎqÉʾÄÛÎÎ̼ÉÍÐÁÌËÌÁÀÍμ¾ÛËÊۊ ¾ÄÇÄÛÎÍÁËÌÁÀÄÔÁÍοÊÀÄÉÄɼ˼ü̼ ȼÌÆʾ ËÌÊÀÏÆÎ Ä ¿Ê ÍÖʽ̼ÃÛ¾¼ Í ËÌÊÈÁÉÁÉÄÎÁÀ¼ÀÁÉÊÍÎÄÄÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ ²ÁÇμ Á cËÁÌÍËÁÆÎľÉÊ ÆÊÈËÁÎÁÉÎÉÊ ËÊÍÌÁÀÉÄÓÁÍξÊɼ˼üÌÄÎÁq ɼÆÊÄÎÊ ÍÁËÌÁÀÍμ¾Û3PUP ©¼μÃĽ¼Ã¼ÆÖÈÉʾÊÎÊÇÄÒÁɼ3PUP ÍÁ¾ÆÇÚÓ¾¼ÎÒÛǼÌÁÀÄÒ¼ÊÎÍֿǼÍϾ¼ÉÄ ÁÇÁÈÁÉÎÄ ÆÊÄÎÊÁÀÄÉÉÊÍÁÏξÖÌÂÀ¼¾¼Î ÔÄÌÊÆÊ ¾ ÆÊÉÒÁÌɼ ÄÇÄ ¾ ÊÎÀÁÇÉÄÎÁ ɼË̼¾ÇÁÉÄÛ

s ÆÊÉÆÌÁÎÄÃÄ̼ÉÁ ɼ ʽǼÍÎÄÎÁ ü ÀÁÅÍξÄÁ Ä ½ÄÃÉÁÍ Ä ÀÄÌÁÆÎÉÊÎÊ ÄÈ ÆÊÊÌÀÄÉÄ̼ÉÁ Í ÐÄÌÈÁÉÊÎÊ ÄÈÁ ®¼Æ¼ ¾½ÖÀÁÕÁ¾ÈÁÍÎÊc®ÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄɼÍÎÌʊ ÄÎÁÇÉÄÛ ʽÆʾq ÄÈÁÎÊ ÕÁ ½ÖÀÁ c®Áъ ÉÊÇÊ¿ÄÄ ü ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¾Ì¼ÎÄ t 3PUPq 3PUP 'FOTUFS VOE Türtechnologie ÄÇÄ c3PUPtËÊÆÌľÉÄÄÍÊǼÌÉÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄq ¾ÈÁÍÎÊÀÊÍÁ¿¼c®Ö̿ʾÄÛÍÖÍÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄ ÁÇÁÈÁÉÎÄqªª t#BVFMFNFOUF7FSUSJFCŠ (NC) ¤¾À¾¼Î¼ÍÇÏÓ¼ÛÎʾ¼ÍÁË̼¾Ä

§¸¿¸È½Å¼½¹ÖÊŸÅƺÆÊÆÃƻƟ3PUP ¿¸»©Êƺ¸ÌÀÈĸʸνÃÀ¼¸ ¿¸Ç¸¿ÀÀËʺÒȼÀºÆ¼½Ñ¸Ê¸ÉÀ˼ÆĸÀ ºÏ˾¹ÀŸ ÆÈÀ½ÅÊÀȸŸÂÒĹҼ½Ñ½ÊÆ ÇÆ¿ÀÎÀןÀÅƺ¸ÊÀº½ÅÀ¸ϽÉʺ½Å ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃ

ÉÁͼÈÊü̼ÀÄËʊ¿ÊÇÛȼμÛÍÉÊμ¾Ö¾ ¾ÌÖÃƼ Í ËÊÇÄÎÄƼμ ü ̼ÿÌÖÕ¼ÉÁÎÊ ɼBÍÊÌÎÄÈÁÉμ ÉÊÄü̼ÀÄÎÖÌÍÁɼμ ÀÄÐÁÌÁÉÒļÒÄÛ s ʽÕÊüÀÖÇÂÄÎÁÇÉÊÎÊ ü ÆÊÉÒÁÌɼ ÇÊ¿Ê ÆÊÁÎÊ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ ÁÀÄÉ ÍÎÄÇĊ ÃÄ̼ÉËÊÆÌľ sÁÀÄÉÁÉÆÊÌËÊ̼ÎľÁÉÀÄüÅÉÍÒ¾ÁÎʊ ¾ÁÎÁ ÓÁ̾ÁÉÊ ÍľʊÍÌÁ½ÖÌÁÉ ÈÁμÇÄÆ ½ÛÇÊ sÉÊ¾Ä ̼ÃÇÄÓÉÄüÀ¾ÁÎÁɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ÄËÌľÍÁÆÄÍÇÏÓ¼ÅɼÈÄ̼ÕÄÈÛÍÎʾ ÇÊ¿ÊÎÊ ÀÁ¾ÄÃÄɼÌÁÆǼȼμ sɼË̼¾ÇÁÉÄÁÎÊc­ÊǼÌÉÄÄËÊÆÌľÉÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄq ËÌľÇÄÓ¼ ÒÁÇÁ¾¼Î¼ ¿ÌÏ˼ Í ÀÁ¾Äü c«ÊŠÀʽÌÁ ʽÈÄÍÇÁÉÊq Àʊ ÍÁ¿¼ÔÉÄÛÎ ÀÁ¾Äà ½ÁÔÁ c«ÌÊÃÊÌÒÄ ü ËÊÆÌľ¼q ɼË̼¾ÇÁÉÄÁÎÊc®ÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ɼËÌÊÃÊÌÒÄÎÁľ̼ÎÄÎÁq¾½ÖÀÁÕÁÕÁ ÍÁËÊÛ¾Û¾¼ÍÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÁÉÎÁÆÍÎc­ÖÊ À¼¾¼ÅÒÁÉÉÊÍÎÄüÄÉÎÁÌÄÊ̼qtÀÊÍÁ¿¼ ÌÁÆǼÈÉÄÛÎÀÁ¾ÄýÁÔÁc©ÄÁÊξ¼ÌÛÈÁ ¾ÖÎÌÁÔÉÄËÌÊÍÎ̼ÉÍξ¼q 

)RSSHÉNögelÒÆÑÆÙÉÖÁÎÁËÏÏÐÆÑÉÑÁÎÆ Î ɼӼÇÊÎÊ ɼ ¿ÊÀÄɼμ ÀÁÅÍΊ ¾¼ ÆÊÊËÁÌÄ̼ÉÁÎÊ ÈÁÂÀÏ Nögel ¯ .POUBHFUFDIOJL 7FSUSJFCFTNC) Ä ÀĊ ÌÁÆÎÉÄÛÀÊÍμ¾ÓÄÆ'PQQF%JSFLU7FSTBOE (NC) ²ÁÇμ Á À¼ ÍÁ ËÌľÇÁƼÎ ÊÕÁ ËʾÁÓÁ ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÄ ɼ ¼ÇÎÁÌɼÎľÉÄ ËÌÊÀÏÆÎÄÊμÍÊÌÎÄÈÁÉμɼÖ¿ÇʾÄÎÁ Ä®Š¾ÌÖÃÆÄÎÁɼ'PQQF©Ê¾ÄÛÎɼÓÄÉɼ ÀÊÍμ¾ÆÄÍÁÆÊÉÒÁÉÎÌÄ̼¾ÖÌÑÏÎÁÌÄÎʊ ÌÄÛμɼÉÁÈÍÆʿʾÊÌÛÕÄÎÁÍÎ̼ÉÄľ ÍÎ̼ÉÄÎÁÊΤÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ «ÊÎÊÃÄɼÓÄÉüɼÍÍÁÊξ¼ÌÛÎÉʾÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ Ä ÕÁ ÍÁ ¼ÆÎľÄÃÄ̼ÈÁ ¾ ˼üÌÉÄÎÁËÌÊÒÁÍÄ ʽÛÍÉÛ¾¼ÀÄÌÁÆÎÊÌÖÎ ¥ÊѼÉÁÍ°ÊËËÁ ²ÁÇÄÛÎÉÄÁÆÄËËÌÄÁȼÀÊÍμËÊÇÊÂĊ ÎÁÇÉÊÎʾ¼ÍÖÎÌÏÀÉÄÓÁÍξÊÄÄÉÎÁÉÃľÉÊ ÍÁ Á üÁÇ Í ÉʾÄÎÁ ü ɼÍ ËÌÊÀÏÆÎÄ ž ÎÊÃÄÍÈÄÍÖÇÕÁËÌÊÀÖÇÂÄÈÀ¼̼þľ¼ÈÁ ÍÄÇɼμ˼üÌɼËÊÃÄÒÄÛɼÀÊÍμ¾ÓÄÆɼ

¡Æ͸ŽÉ¬ÆÇǽ ºÃ×ºÆ À­¸ÁÅÎ¥ÔÆ»½Ã ɽ¼Æ»Æº¸È×Ê¿¸ÂÆÆǽÈÀȸŽ ÂƽÊÆѽ ¼ÆŽɽÇƆ¼Æ¹ÈÆɽȺÀ¿ÅÆƹÉÃ˾º¸Å½Àѽ ŸÇȸºÀǸ¿¸È¸ÇƆÇÈƿȸϽÅÀ»ÒºÂ¸º

ËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎÄÄÁÇÁÈÁÉÎÄüËÌÊÄþʊ ÀÄÎÁÇÄÎÁɼËÌÊÃÊÌÒÄÄÕÁüÕÄÎÄÈÊÕÁ ËʊÀʽÌÁɼÔÄÛÀÁ¾ÄÃcžÍÄÓÆÊÊÎÁÀÉÊ ÈÛÍÎÊq ³Ï¾ÍξÄÎÁÇÉÊ ÕÁ ÍÁ ËÊÀʽÌÄ ɼÔÁÎÊËÊÌÎÐÊÇÄÊɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÃÊÌÒÄdq c¡ÆÄËÖÎɼNögelÕÁÍÁ¼ÆÎľÄÃÄ̼ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊüÎÖ̿ʾÄÛμËÊÎÁÇÁÐÊɼ ÄüÈÁÌÆÄÎÁɼ˼ü̼«ÊÎÊÃÄɼÓÄÉ

ÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ü ÍÄÍÎÁÈÉÊ ÉÁü¾ÄÍÄÈÄ ËÌÊÀÏÆÎÄ ÕÁ ËÊÇÏӼΠÈÉÊ¿Ê ËʾÁÓÁ ËÌÁ̼½Êξ¼ÎÁÇÄ ƼÆÎÊľÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄü ËÌÄǼ¿¼ÉÁÎÊɼɼÔÄÎÁËÌÊÀÏÆÎÄq ËÊÀŠ ÓÁÌμ¾¼¥ÊѼÉÁÍ°ÊËËÁ£¼ÍËÁÒļÇÄÍμ ËÊËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊɼÖ¿ÇʾľÌÖÃÆÄμÃÄ ÍÎÖËƼÁ;ÖÌüɼÄÍÉʾÄÒÁÇÄc«ÊŠÀʊ ½Ì¼˼üÌɼËÌÊÃ̼ÓÉÊÍÎüÆÇÄÁÉÎÄÎÁÄ ÍÎÌÁÈÁÂÆÖÈÍÄÍÎÁÈÉÊÉÁü¾ÄÍÄÈÄËÌʊ ÀÏÆÎÄͼÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁÆ̼ÅÖ¿ÖÇÉÄƼÈÖÉÄ ËÊɼÓÁÌμÉÄÛËÖÎq «ÌÁÀľÍÄÓÆÊÍÖÎÌÏÀÉÄÒÄÎÁɼNögel ¼ÆÎľÄÃÄ̼Î˼üÌÉÊÎÊÍÄËÌÄÍÖÍξÄÁ¾ ÉÁÈÍÆʿʾÊÌÁÕÄÛÌÁ¿ÄÊÉľÍÎ̼ÉÄÎÁÊÎ ¤ÃÎÊÓɼĺ¿ÊÄÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼¯¾ÁÇÄÓ¼Š ¾¼ÕÊÎÊÍÁÎÖÌÍÁÉÁɼËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎÄÄ ÊÎÀÁÇÉÄÁÇÁÈÁÉÎÄüËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊɼ ¾Ì¼ÎÄÄËÌÊÃÊÌÒÄÕÁÀʾÁÀÁÀÊ̼ÃÔĊ ÌÛ¾¼ÉÁɼËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄÎÁÈÊÕÉÊÍÎÄ ¾§ÁÉ¿ÁÌÄÑ 

®ÁÄÑÁÅÉÑÁÈÅÁÃÁÎÉÏÓ5HKDX ¼ÔÁÍÎÄËÖÎËÌÁÃÍÌÁÀ¼Î¼ɼÍÁËÎÁȊ ¨ ¾ÌÄ ÍËÁÒļÇÄÍÎÖÎ ËÊ ËÊÇÄÈÁÌÄ t 3FIBV ̼ÃÀ¼ÀÁɼ¿Ì¼ÀÄÎÁÍÄüÎÁÑÉÄƼ ©ÊÍÄÎÁÇÄÎÁ ɼ ɼ¿Ì¼ÀÄ t ÍÎÏÀÁÉÎÄ Í ¾ÄÍÊÆÊÊÒÁÉÁÉÄ ÊÎ ÎÁÑÉÄÎÁ ËÌÊÐÁÍÊÌÄ ̼½ÊÎÄ t ËÌÄÁѼ Í ̼ÀÊÍÎ ÊÎÇÄÓÄÛμ ©¼¿Ì¼ÀÄÎÁ ÍÁ ËÌÄÍÖÂÀ¼Î ɼ ÍÎÏÀÁÉÎÄ ÄÍÎÏÀÁÉÎÆÄ ÆÊÄÎÊÍÁÊÎÇÄÓ¼¾¼ÎÍÇڊ ½ÊÃɼÎÁÇÉÊÍÎ ÆÌÁ¼ÎľÉÊÍÎ Ä ÍÁÌÄÊÃÁÉ ¼É¿¼ÂÄÈÁÉÎ «Ö̾¼Î¼ɼ¿Ì¼À¼ÊÎÁ¾ÌÊËÊÇϊ ÓÄÀŠÌ¥ÁÉ͵¼É¿Áü;ÊÛμÀÄÍÁÌμÒÄÛ ®ÖÅƼÎÊÈǼÀÄÛÎÈÖ½ÁÔÁ¾ÖÃËÌÁËÛΊ

 %$8(/(0(17(%$8 

Íξ¼É ÉÁ¿Ê¾ÄÛÎ ËÌÊÐÁÍÊÌ ÀŠÌ ±ÁÇÈÏÎ ¨ÚÉÍÎÁÀËÌÄÁɼ¿Ì¼À¼Î¼ ÊÎÏÉľÁÌÍĊ ÎÁμ c¡ÌǼɿÁÉq t ©ÚÌɽÁÌ¿ ƼÎÁÀ̼ c«ÊÇÄÈÁÌÉÄÍÏÌʾÄÉÄq žÎÊ̼ ɼ¿Ì¼À¼ ÀŠÌ ¤Î¼É¼ ¬¼Àʾ¼Š ÉʾÄÓ ÓÄÛÎÊ ÀÄÍÁÌμÒÄÛ Á ɼ ÎÁȼ c«ÌÁ̼½ÊÎƼ Ä ÊËÎÄÈÄüÒÄÛ ɼ XPPE QMBTUJD DPNQPTJUFTq ¨Ç¼À¼Î¼ ÂÁɼ ÊÎ ÚÂÉÊ¿ÁÌȼÉÍÆÄÛ²ÁÉÎÖÌüÄÃÆÏÍξÁÉÄ ȼÎÁÌļÇÄ ÍÁ ü̼À¾¼ ɼ ɼ¿Ì¼À¼Î¼ ÊÎ Á¾ÌÊ ®ÌÁÎÊÎÊÈÛÍÎÊüÁ­Á½¼ÍÎļÉ°ÊÇÆÁ ÊÎÄÉÍÎÄÎÏμc§¼Å½ÉÄÒqüÄÃÍÇÁÀ¾¼ÉÁ

ɼ ËÊÇÄÈÁÌÄÎÁ ¾  ÌÁÃÀÁÉ ®ÊÅ ËÊÇÏÓÄ ÓÁÆüÁ¾ÌÊ ­ËÁÒļÇɼɼ¿Ì¼À¼Ä¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎμ üÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÁÉÆÊÉ¿ÌÁÍËʊ ÇÏÓħÊÌÁÉҝÊÉÀÁÌÁÌÊήÁÑÉÄÓÁÍÆÄÛ ÏÉľÁÌÍÄÎÁξ²ÚÌÄÑ

£ÀÂ˺¸ÑÀʽÇƹ½¼ÀʽÃÀ£ÆȽÅÎ™Æż½È½È  Ê¸Å¸ ¨¸¼Æº¸ÅƺÀÏÀ©½¹¸ÉÊÀ¸Å¬Æý ÆÊÃ׺ÆŸ¼×ÉÅÆ 


®¯£©®©

5HKDXÐÑÆÅÒÓÁÃàÎÏÃÒÏÕÓÔÆÑxËÏÎÕÉÄÔÑÁÓÏÑÎÁÒÄÑÁÅÉÏÐÑÆÅÆÌàÚ ÆÎÆÑÄÉÊÎÁÓÁÆÕÆËÓÉÃÎÏÒÓ Î¿Ê¾ÊÌÉÊÎÊ Ä ÊÍÖÃɼÎÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ¯ ÆÖÈɼȼÇÛ¾¼ÕÄÎÁ;ÁÎʾÉÄÌÁÍÏÌÍÄ ÍÎÊÄËÌÄÄɾÁÍÎÄÎÊÌÄÎÁ¾ÍÁËʊÓÁÍÎʾ ÒÁÉÎÖ̼ɼ̼Ã̼½Êξ¼ÉÄÎÁÊÎÎÛÑÍÎÌÊĊ ÎÁÇÉÄËǼÉʾÁ¤ÉÁɼËÊÍÇÁÀÉÊÈÛÍÎÊ Í ÒÁÇÀ¼ÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÍÎÄ¿¼ÉÁü¾ÄÍÄÈÊÍÎ ÊÎËʾÄÔ¼¾¼ÉÁÎÊɼÉÁËÌÁÆÖÍɼÎÊËʊ ¾ÄÔ¼¾¼ÕÄÎÁ ÍÁ ÒÁÉÄ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛμ £¼ À¼ÈÊ¿¼Î¼ÌÑÄÎÁÆÎÄÎÁÄËÌÊÁÆμÉÎÄÎÁ ¼ ÍÖÕÊÄÓ¼ÍÎÉÄÎÁÇÄÒ¼ÄÄɾÁÍÎÄÎÊÌÄÎÁ À¼ËÊÇÏÓ¼ÎËÖÇɼƼÌÎÄɼÄÇÄÀ¼̼ÃÄ¿Š ̼ÛÎ̼ÃÇÄÓÉľ¼ÌļÉÎÄÍÖÍÍÄÍÎÁÈÄÎÁ ɼ3FIBV ËÌÁÀÄÀ¼¾ÃÁȼÎÊÆÊÉÓ¼ÎÁÇÉʊ ÎÊÍÄÌÁÔÁÉÄÁ ÍËÁÒļÇÄÍÎÄÎÁ¾ËÊÇÄÈÁŠ ÌÄÎÁ̼Ã̼½ÊÎÄѼÉʾ¼ËÌʿ̼ȼ ÆÊÛÎÊ ÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÇÏÓĽÁÃËǼÎÉÊ ­ÊÐÎÏÁÌÉÄÛÎËÌÊÀÏÆÎÀ¼¾¼¾ÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎɼ¾ÍÁÆÄËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÓÌÁÃÄýÄ̼Š ÉÁÎÊɼ̼ÃÇÄÓÉÄÆÊÈËÊÉÁÉÎÄÀ¼ËÌÁÍÖÊ À¼ÀÁ;ÊÛμÄÉÀľÄÀϼÇɼͿ̼À¼ÄÀ¼Û ÆÊÉÐÄ¿ÏÌÄ̼ÊËÎÄȼÇÉÊËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ɼÁÉÁÌ¿ÄÅɼμÁÐÁÆÎľÉÊÍέÇÁÀÎʾ¼ ÁÀÄÉÍÇÁÀÀÌÏ¿ÍÁÀ¼¾¼Î˼̼ÈÁÎÌÄÎÁɼ ËǼÉÄ̼ÉÄÎÁ мͼÀÄ ËÌʾÁÎÌÁÉÄÛμ ̼ÃËÌÁÀÁÇÁÉÄÁÎÊɼÎÊËÇÄɼμÄÀʽĊ ¾ÖÎɼÁÉÁÌ¿ÄÛžÖÌÑÏÍÆàǼ¾ÀÊÇɼμ ÍÎ̼ɼɼÍÎ̼ÉÄҼμɼËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÛÍÁ ËÊƼþ¼Î¾ÁÀɼ¿¼ÁÐÁÆÎÖÎÊÎÄý̼ÉÄÎÁ ÈÁÌÆÄËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼÉÁʽÑÊÀÄÈÊÎÊ ÆÊÇÄÓÁÍξÊÁÉÁÌ¿ÄÛ ÍÎÊÅÉÊÍÎμɼÄɊ ¾ÁÍÎÄÒÄÄÎÁ ÆÌÁÀÄÎÉÄÎÁ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ƼÆÎÊÄËÁÌÄÊÀÖÎɼ¼ÈÊÌÎÄüÒÄÛ ­ÇÁÀ¾Ö¾ÁÂÀ¼ÉÁÎÊɼÀ¼ÉÉÄÎÁ ËÊΊ ÌÁ½ÄÎÁÇÛÎ ËÊÇÏÓ¼¾¼ ÊÆÊÉÓ¼ÎÁÇɼ ѼŠ ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄƼɼÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÎÁ̼½ÊÎÄ ÉÏÂÉÄ ü ÊËÄͼɼμ ÊÎ ÉÁ¿Ê Ϳ̼À¼ ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÄɼ¿ÇÁÀɼÍÈÁÎƼɼ̼Ê ÑÊÀÄÎÁ ÊÐÊÌÈÁÉÄɼQEGмÅÇ «ÊÂÁǼÉÄÁ ÍÖÎÌÏÀÉÄÆÊÎ3FIBVÍÁ

;ÖÌþ¼½ÁÃËÌʽÇÁÈÉÊĽÖÌÃÊÍÆÇÄÁÉμ üÀ¼ÊοʾÊÌÄɼ¾ÖÃÉÄÆɼÇÄÎÁ¾ÖËÌÊÍÄ ÄÇÄÀ¼À¼ÀÁÆÊÈËÁÎÁÉÎÁÉÍÖ¾ÁÎ

¦ÎÆÑÄÉÊÎÏÆÕÆËÓÉÃÎÏ ÒÓÑÏÉÓÆÌÒÓÃÏÒ5HKDX ­ ̼þÄÎÄÁÎÊ ɼ ÉÄÍÆÊÁÉÁÌ¿ÄŊ ÉÄÎÁ Ä ˼ÍľÉÄÎÁ ÆÖÕÄ ɼ ½¼Ã¼Î¼ ɼ ÉÊÌȼÎľÉÄÎÁ ÆÌÄÎÁÌÄÄ ü ÁÉÁÌ¿ÄÅɼ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎÄ̼þÄÎÄÁÎÊɼÁÉÁÌ¿ÄŊ ÉÊÁÐÁÆÎľÉÄÎÁɼÓÄÉÄüÍÎÌÊÄÎÁÇÍÎ¾Ê ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ Ä ȼÎÁÌļÇÄ ÍÄÍÎÁÈÉÄÛÎ ÀÊÍμ¾ÓÄÆ 3FIBV À¼¾¼ ;ÊÛ ËÌÄÉÊÍ

¾ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁÎÊ ɼ ¾ÍÁ Ëʊ¾ÄÍÊÆÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ ü ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÁÐÁÆÎľÉÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊ ɼ ÉʾÄ Ϳ̼ÀÄ Ä ËÌÄ ͼÉÄ̼ÉÁÎÊ­ÄÉÎÁÇÄ¿ÁÉÎÉÄÎÁÍÄÍÎÁÈÄ ÆÊÄÎʾüÄÈÉÊÍÁÀÊËÖǾ¼Î ÍÊ˼þ¼ÉÁÎÊ ɼÌÁÍÏÌÍÄÎÁÎÁÍÁËÌÊÎľÊËÊÍμ¾ÛÎɼ ÉÁËÌÁÆÖÍɼÎÊ̼ÍÎÛÕÄÎÁÒÁÉÄɼÁÉÁ̊ ¿ÄÛμžÎÊÃÄËÌÊÒÁÍËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÍÁ ÊÌÄÁÉÎÄ̼ ÆÖÈ ÎÌÄ ÊÍÉʾÉÄ ÊËÊÌÄ ¾ ÁÉÁÌ¿ÄÅɼμÁÐÁÆÎľÉÊÍÎɼȼÇÛ¾¼ÉÁ ɼ ü¿Ï½ÄÎÁ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ ÁÐÁÆÎľÉÊ ÄÃËÊÇþ¼ÉÁ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛμ Ä ÍÖÕÁÍξÁÉ ɼÓÄÉɼÀʽľ¼ÉÁɼÁÉÁÌ¿ÄÛ

«ÌÉÆÎÓÉÓÆÎÁ'U+DKQÅÁÃÁÓÃÉÒÏËÁÏ×ÆÎËÁ ¼ÈÊËÊÇÊÂÄÎÁÇÉÄÊÒÁÉÆĽÛѼÀ¼ÀÁŠ ² ÉÄÊÎüËÄμÉÄÎÁɼÀËÌÊÄþʊ ÀÄÎÁÇÄÄÍÄÍÎÁÈÉÄÀÊÍμ¾ÓÄÒÄÊÎÒÛǼ ŸÁÌȼÉÄÛËÌÄɼŊÉʾÊÎÊËÌÊÏÓ¾¼ÉÁɼ üÀʾÊÇÁÉÊÍÎμɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ËÌʾÁÀÁÉÊ ÊÎËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛɼ˼ÉÎÄ%S)BIO ªÍÉʾÉÄÛÎ ¾ÖËÌÊÍ ¾ ɼË̼¾Áɼμ ¼ÉÆÁμÁƼƾ¼ÁÍÎÁËÁÉμɼÏÀʾÇÁΊ ¾ÊÌÁÉÊÍÎ ɼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ÊÎ ËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ɼ %SŠ)BIO «Ê ÀÁÍÁÎʽ¼Çɼμ ÍÄÍÎÁŠ ȼ ÊÍÉʾ¼ÉÊÎÊ ËÌÁà ¿ ÍÁÈÁÅÉÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ ËÊÇÏÓÄ ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ ¾ÄÍÊƼμÊÒÁÉƼÊÎ ÎÊÓÆÄ ÁμÅÇÉÄ ¾ÖËÌÊÍÄ ƼÎÊɼËÌÄÈÁÌƼÓÁÍξÊÎÊɼ ËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ Ä ÍÁ̾ÄÃÉÊÎÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁ ËÊÇÏÓÄѼ ÀÊÌÄ ÊÕÁ Ëʊ¾ÄÍÊƼ ÊÒÁÉƼ ÊÎ üƼÓÁÍÎ¾Ê Ä üÍÁ̾ÄÃÉÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁ ®ÁÃÄ ÊÒÁÉÆÄ ͼ ü½ÁÇÁŠ

 %$8(/(0(17(%$8 

ÂÄÎÁÇÉÄ üÕÊÎÊ ËÌÄ ÀÁÍÁÎʽ¼Çɼμ ÍÄÍÎÁȼ ÍÁ ÄÃÆÇÚÓ¾¼Î ɼŊ¾ÄÍÊÆÄÎÁ Ä ɼŊÉÄÍÆÄ ÍÎÊÅÉÊÍÎÄ £¼ÆÇÚÓÁÉÄÛμ ɼË̼¾ÁÉÄËÊμÃÄÍÄÍÎÁȼɼÊÒÁÉÛ¾¼ÉÁ ͼÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÎÊÓÉÄ c£¼ɼÍÎʾ¼ÍÁËÌÄÁȼÄƼÎÊÍÎÄÈÏÇ üËÊÀÀÖ̼ÉÁɼÀļÇÊ¿¼ÍÆÇÄÁÉÎÄÎÁq ÆÊÈÁÉÎÄ̼ ÌÁÃÏÇμÎÄÎÁ ÊÎ ¼ÉÆÁμμ ¦Ç¼ÏÍž¼ÅÍ ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇȼÌÆÁÎÄÉ¿¾%S )BIOž¼ÅÍÄÃƼþ¼üÀʾÊÇÍξÊÎÊÍÄÊÎ ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ Àʽ̼μ ÊÒÁÉƼ À¼ÀÁɼ ÊÎ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ü ÍÁ̾ÄÃÉÊÎÊ ʽÍÇÏŠ ¾¼ÉÁ ®Ö̿ʾÒÄÎÁ Ä ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ÊÎÓÄμÎ ¾ÄÍÊÆÊÎÊ ÉľÊ ɼ ÍÁ̾ÄÃÉÊÎÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁËÌÁÀľÍÄÓÆÄËÊÀÐÊÌȼμ ɼÎÁÑÉÄÓÁÍƼμËÊÀÆÌÁ˼ ËÌÁÀÊÍμ¾ÛŠ ɼÊÎËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÄɼÈÄ̼ÉÁÎÊɼ ÌÁÔÁÉÄÛ ɼ ÄÉÀľÄÀϼÇÉÄ ËÌʽÇÁÈÄ 

;ÖÌüÉÊ Í ÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊ ɼ ˼ÉÎÄÎÁ ɼ%SŠ)BIO«ÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÌÁ¼¿Ä̼Ä ɼcÇÊÔÄÎÁqÊÒÁÉÆÄÊÎ ÎÊÓÆÄ ÆÊÄÎÊ ½ÛѼÀ¼ÀÁÉÄüƼÓÁÍξÊÎÊɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ÄÍÁ̾ÄÃÉÊÎÊʽÍÇϾ¼ÉÁ ¡ÀÄÉÍξÁÉÊ Í ÉʾÄ ȼÔÄÉÄ Ä ̼Š ½Êμ ɼ ÍÈÁÉÄ ÈÊ¿¼Î ÏÍËÁÔÉÊ À¼ ÍÁ ʽ̼½ÊÎÛÎ ¿ÊÇÁÈÄÛÎ ½ÌÊÅ ËÊÌÖÓÆÄ cžÁÓÁ ÀÊÍÎĿɼÑÈÁ ÀÊ ËÊÍμ¾ÁÉÄÛ ÊÎ ɼÍͼÈÄÎÁÓÁÎÄÌÄɼÀÁÍÁÎÀÉÁ¾ÁÉÍÌÊÆ üÄÃËÖÇÉÁÉÄÁɼÀÊÍμ¾ÆÄÎÁq ÀÊÆǼÀŠ ¾¼ž¼ÅͯÍËÁÑÖÎɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÁ ÌÁÃÏÇμÎ ÉÁ ͼÈÊ ÊÎ ¿ÇÁÀɼ ÎÊÓƼ ɼ ËǼÉÄ̼ÉÁÎÊ ÉÊ Ä ÊÎ ¾ÄÍÊÆÊÎÊ ÉľÊ ɼ ƼÓÁÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÄþÁÂÀ¼ÉÄÎÁ ˼ÉÎÄ ®ÊÃÄ ÍμÉÀ¼ÌÎ ÉÁ ÍÁ ËÌÊÈÁÉÛ ÀÊÌÄÆÊ¿¼ÎÊÍμ¾¼¾ÖËÌÊÍüɼȼÇÁÉÄ ÍÌÊÆʾÁüËÌÊÄþÊÀÍξÊ


'HFHXQLQFNÒ ÐÆÓÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑ Ò$WU\D ÁÈÍÆÊÎÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ *OPVUJD %FDFVOJODL (NC) ÍÆÇÚÓÄ ËÁοʊ ® ÀÄÔÁÉ ÀʿʾÊÌ Í ÐÌÁÉÍƼμ ¿ÌÏ˼ "USZB «ÌÁÀÈÁÎÖÎ ɼ ÀʿʾÊ̼ üÍÛ¿¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊÄ̼ÃËÌÊÍÎ̼ÉÁÉÄÁÎÊɼ ËÌÊÐÄÇÄ ÆÊÁÎÊÊÃɼӼ¾¼ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄ ÎÊɼ ÍÓÄμÉÊÊÎÛÉϼÌÄ¿ «¼ÌÎÉØÊÌÍξÊÎÊ Äȼ ÉÁÍÖÕÁÍξÁÉÊ ¾ÖÃÀÁÅÍξÄÁ ¾ÖÌÑÏ ÍÆÊÌÊ ʽ۾Áɼμ ËÌʿ̼ȼ ü ËÌÁÍÎÌÏÆÎÏÌÄ̼ÉÁ ¾ ÊŠ ¿ÁÉ ÉÊ ÓÌÁà ÉÁ¿Ê ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ Äȼ ¼È½ÄÒÄÄÎÁ À¼ üξÖÌÀÄ ËÊÃÄÒÄÄÎÁ ÍÄ ɼÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄÛ˼üÌ c®Ê¾¼ ÍËÊ̼ÃÏÈÁÉÄÁ Á ËÁÓÁÇľԼ ÍÎÖËƼÄüÀ¾ÁÎÁËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛq ÍËÊÀÁŠ ÇÛ ¦ÇÁÈÁÉÎ ÀÁ ¨ÁÌÍÈ¼É ¿Ê¾ÊÌÄÎÁÇ ɼ %FDFVOJODL(SVQQFc"USZB(SVQQFÎÌÛ½¾¼ À¼ÍÁÆÊÉÒÁÉÎÌÄ̼ɼËÖÇÉʾÖÌÑÏÊÍÉʾŠ ɼμ ÍÄ ÀÁÅÉÊÍÎ ¼ ÄÈÁÉÉÊ ¾ÖÌÑÏ ÆÊɊ ÐÁÆÒÄÊÉÄ̼ÉÁÎÊ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ ¾Ì¼ÎÄ Ä ÌÊÇÁÎÉÄÕÊÌÄÊÎ17$*OPVUJD%FDFVOJODL ÊÎ;ÊÛÍÎ̼ɼÀÊƼþ¼ÍÎʾ¼˼ÌÎÉØÊ̊ ÍÎ¾Ê ÓÁË̼¾Ä¾ÍÄÓÆÊÊÎ;ÊÛÍÎ̼ɼü ÍÁÀ¼ÇÄÕÁÎÊ ¾ Ê¿ÁÉq ËÌÊÀÖǼ¾¼  Á ¨ÁÌÍȼÉ  ÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄÛÎ Ƽ˼ÒÄÎÁÎ ÉÛȼ À¼ ÄÃ̼¾ÉÄ ɼËÖÇÉÊ ü¿Ï½ÄÎÁ ÊÎ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄÎÁ ÈÊÕÉÊÍÎÄ ¾ Ê¿ÁÉ ª½Û¾Áɼμ ËÌʿ̼ȼ ü ËÌÁÍÎÌÏÆÎϊ ÌÄ̼ÉÁ ÕÁ ËÌÊÀÖÇÂÄ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊ ÊÎ ÍÆÇÚÓÁÉÄÛÀʿʾÊÌ "USZB (SVQQF Á ÍÖÍ ÍÁÀ¼ÇÄÕÁ ¾Ö¾ ÐÌÁÉÍÆÄۿ̼ÀŸÏÉÀÁÍÑÊÐÁÉÄÁÊÍÉʾ¼É¼ ËÌÁÿÊÎ¥ÊѼÉÁÍ®ÌĽ¼ËÊÀÄÈÁÎÊ c®ÌĽ¼q ©¼ Îʾ¼ ÈÛÍÎÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ üËÊÓ¾¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ ¾Ì¼ÎÄ Ä ÌÊÇÁÎÉÄ ÕÊÌÄ ÊÎ 17$ ¨ÁÂÀϊ ¾ÌÁÈÁÉÉÊËÌÁÄÈÁÉϾ¼É¼Î¼ËÌÁÿ "USZB(SVQQFÍÁÄÃÀĿɼÀÊËÁÎÄÛËÊ¿ÊŠ ÇÁÈÄɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇɼËÌÊÃÊÌÒÄ ¾Ì¼ÎÄ ÄÌÊÇÁÎÉÄÕÊÌÄÊÎ17$¾¡¾ÌÊ˼ŸÌÏ˼μ ̼½ÊÎÄ ¿Ç¼¾ÉÊ ¾Ö¾ °Ì¼ÉÒÄÛ ŸÁÌȼÉÄÛ ÁÇ¿ÄÛ ´¾ÁÅÒ¼ÌÄÛĤÍ˼ÉÄÛ£¼"USZB (SVQQF ̼½ÊÎÛÎ ʽÕÊ ÀÏÔÄ «ÌÁà ¿ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÊÎÓÁÎÁ ʽÊÌÊÎ ÆÊÅÎʾÖÃÇÄüɼÈÇÉÁ¾ÌÊ %FDFVOJODLÁ;ÁÎʾÁÉÇÄÀÁÌ ÍËÁÒĊ ¼ÇÄÃÄ̼ÇÍÁ¾ÍËǼ¾ÄÎÁ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼÄÉÍÎÌÏÈÁÉÎÄ ̼Ã̼½ÊÎÆÄÎÁ ÁÆÍÎÌϊ ÀÄ̼ÉÁÎÊ ɼɼÍÛÉÁÎÊ ɼ ËÊÆÌÄÎÄÛ ɼ 17$ÍÄÍÎÁÈÄüËÌÊÃÊÌÒÄÄÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄ ËÌÊÐÄÇÄ ÏËÇÖÎÉÁÉÄÛÄÀÖ̾ÁÉÄÆÊÈËʊ ÃÄÎÉÄËÌÊÀÏÆÎÄÄÎÛÑÉÊÎÊÌÁÒÄÆÇÄ̼ÉÁ «ÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÄȼËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξ¼¾ ÀÖ̼¾ÄÄ̼ÃËÊǼ¿¼ÍÍÁÀ¼ÇÄÕ¼ ËÌʊ ÄþÊÀÍξÊÄÄÇÄËÌÊÀ¼Â½Ä ¾ÆÊÄÎÊʽÕÊ ͼüÁÎÄ̼½ÊÎÉÄÒÄ«ÌÁÿ ¿ÌÏ˼μÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ʽÕʽÊÌÊÎÊÎÈÇÉ Á¾ÌÊ

¢¬©·©®³¦±£¿

¥ÁÒÆÈÁÐÏÈÎÁÆÍÉÎÇ­ÁÑÉÁÎÁ®ÉËÉÕÏÑÏÃÁ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÎÁ.öPPHUOLQJÈÁ¢ÛÌÄÁÑÉà ¢¸Âº¸ ½ ¾ÀʽÁɸʸ šÀ ÌÀÃÆÉƆ ÌÀ× ©Á Ë̼¾Ä ɼ ÀÌÏ¿ÄÎÁ Îʾ¼ ÆÊÁÎÊ ÉÁ ÄÍƼÔÀ¼ɼË̼¾ÛÎÎÁɼÎÁ½ ¦ÇÊÀÄÀÉʸÃÀÉʽ  ¼¨ÊÂÁÇÄÉÁÕÊÀ¼ËÊÍÎÄ¿ÉÁÓʾÁÆ ¼ÆÊÉÁÁÊËÎÄÈÄÍÎ ™ÀÍʽÃÀ¾Àº½ÃÀºÏ˾¹ÀŸ ¦Ê¿¼ÎÊËÌÁÿüËÊÓɼÑÀ¼̼½ÊÎÛ ÍKömmerling ÈÉÊ¿ÊËÊÃɼÎÄÄÆÊÇÁ¿Ä ÈÁËÄμѼüÕÊÉÁÊÎÄÀ¼ɼ̼½Êμ¾ ŸÁÌȼÉÄÛ ÉÊÈÊÄÎÁ½ÇÄÃÆÄÄËÌÄÛÎÁŠ ÇÄÎÁÈÄÃɼÛÎ ÓÁÎʾ¼ÉÁÁüÈÁÉ«ÌÁà ÎÁÃÄɼӼÇÉÄ¿ÊÀÄÉÄɼÀÁÈÊÆ̼ÒÄÛμ ¾Û̼μ¾ÏÍËÁѼÄÍÎÌÁÈÁÂÖÎÆÖÈͼÈʊ ÀÊƼþ¼ÉÁ½ÛѼ¾ÊÀÁÕ¼ÍÄǼ¾ÂľÊμ ɼÈÉÊ¿ÊÑÊ̼ÎÏÆ ¾ÖÇ¿¼ÌÄÛ¤ÍƼ ÈÄÍÁÀ¼¾Û̾¼È ÓÁÄÀÉÁͽÖÇ¿¼ÌÄÎÁ ÎÖÌÍÛÎÄɼÈÄ̼Î;ÊÛμÌÁ¼ÇÄüÒÄÛ ¾ÖÇ¿¼ÌÄÛ ¥½Æ¹ÍƼÀÄÀÃÀɸÀ¼½¸ÃÀ¼Å½É ¤ÀÁ¼ÇÄ ¾Äɼ¿Ä ͼ ÉÁʽÑÊÀÄÈÄ ɼ ÓʾÁƼ ü À¼ ÍÁ ̼þľ¼ Ä ¾Ö̾Ä ɼËÌÁÀ Ÿ¸ ÂÆ× ¹Ã¸»ÆÈƼŸ ¸˿¸ ¹ÀÍʽ ȸ¹ÆÊÀÃÀ¹½¿ºÒ¿Ä½¿¼ÅÆ ªÕÁÊξÖÃÍμÉʾ۾¼ÉÁÎÊɼ½Ç¼¿Êξʊ ÌÄÎÁÇÉÊÀÌÏÂÁÍξÊc¨¼ÅÓÄɼ¿Ìļq ¾Ÿ¼½ÌʾÊËÌÁÿÀ¼¾¼È;ÊÛμ ÇÁËμ ü ËÊÀËÊȼ¿¼ÉÁ ɼ À¼ÌʾÄÎÄ ÀÁÒ¼ ¢¸ÂºÆÅÀ½ ¹Òû¸ÈÀʽ ŽÉĽŸËÏÀ† ÃÀÆÊÀÉÊÆÈÀ×ʸ ª ÀÊÍμÉÁÕ¼ ÉÊÍÎÌϾ¼ÈÄÍÁ ɼŊ ¾¼ÂÉÄÛÎÏÌÊÆ ƼƾÊÃɼÓÄ;ʽÊÀ¼Î¼ ÊÕÁÉÁÁ̼ý̼ÉÊÎÀÊÍμ½ÖÇ¿¼ÌÄ ¢¸ÂºÆšÀº¼ÒÍÅƺ׺¸ ©¼ÅŠ¾ÁÓÁÈÏÃÄƼμ ¢¸ÂɽÀÅÌÆÈÄÀȸʽ¿¸ÅƺÆÉÊÀʽ º¹È¸Åи ªÎÍËÁÒļÇÉÄÎÁ½ÚÇÁÎÄÉÄɼμÃÄÎÁȼ ÆÊÄÎÊÄÃÀ¼¾¼ÐÄÌȼμ ¾ÆÊÛÎÊ̼½ÊÎÛ ËÌÄËÊÍÁÕÁÉÄÛɼÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÄÎÁ ÄÃÇÊÂÁÉÄÛ¾¡¾ÌÊ˼ľÍÎ̼ɼμ ÓÌÁà ¤ÉÎÁÌÉÁÎÄ̼ýÄ̼ÍÁ ÊÎÀÄÌÁÆÎÉÄÎÁ ÈÄÆÊÉμÆÎÄÍÆÊÇÁ¿ÄÊν̼ÉÔ¼ ¢Æ×ȽÂøĸŸ¼Æ»È¸Ä¸͸Ƚɺ¸Ê½ ŸÁ†ÄÅÆ»Æ ¦ÊÇÆÊÎÊÄÉÁÍÆÌÊÈÉÊÀ¼þÏÓÄ μÃÄ ü ÓÄÁÎÊ ÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁ ÍÖÈ ÀÊËÌÄÉÁ͊ Ǽ Ä ¼Ã ̼ýÄ̼ ÍÁ  ÌÁÆǼȼμ ɼ Kömmerling ©ÒѽÉʺ˺¸ÃÀŽÃÆ×ßÂÆÅÂËȽņ ÎÀ׺¼Æ»È¸Ä¸¼¾ÀÁÉÂÀ׹ȸÅÐ ¨ÉÊ¿ÊÐÄÌÈÄÄÃËÊÇþ¼ÎÉÁÃɼÉÄÁÎÊɼ ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÄÎÁüËÌÊÀÏÆμËÌÊÃÊÌÁÒ ÀÌÏ¿ÄͼÈÄÎÁÎÁÉÁÃɼÛÎ ƼÆÎÊÓÉÊ

 Å¾¤¸ÈÀ¸Å¸¥ÀÂÀÌÆÈƺ¸ ÇȽ¼ÉʸºÀʽßKömmerling¿¸ ™Òû¸ÈÀ×

ÎÌÛ½¾¼À¼½ÖÀÁËÌÊÄþÁÀÁÉÄÍÎÄÉÍÆÄ ÀʽÖÌËÌÊÃÊÌÁÒ©ÊÆÇÄÁÉÎÄÎÁ¾ÁÓÁ ËÊÀÑÊÂÀ¼Î ¾ÍÁ ËʊÍÁÌÄÊÃÉÊ ÆÖÈ ÄÊ ½Ê̼ɼÐÄÌȼ ÆÊÛÎÊÀ¼ÄÈɼË̼¾Ä Àʿ̼ȼμ ®ÖÌÍÛÎ ÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ü ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁ˼̼ÈÁÎÌÄɼÄÃÀÁÇÄÁÎÊ Ä̼ýÄ̼ΠÓÁÉÁ¾ÍÄÓÆÄËÌÊÃÊÌÒÄͼ ÁÀɼƾÄ §Æɸ¼ÀÍʽÃÀ½¼ÅƼÒ鼮  ¼ ËʾÁÓÁÊÎÁÀÉÊÀÖ̾Ê ¢¸ÂºÀɸÇÈƹýÄÀʽŸ¹È¸ÅиË ŸÉºÄÆĽÅʸ ©¼ÅŠ¾ÁÓÁ ¾ ÉÁÀÊÄÿ̼ÀÁɼμ ÉÊÌȼŠ Îľɼ½¼Ã¼¾ɼÔÄ۽̼ÉÔ ÉÁÛÍɼμ ÄÀÊÌÄÇÄË;¼Õ¼ÍÄÍÎÁȼü¿¼Ì¼ÉÒÄÄ ɼƼÓÁÍξÊÎÊɼÈÊÉÎÄ̼ɼμÀʿ̼ȼ ¾Ö¾¾ÌÁÈÁÎÊ ®½ÃʸÆÇȸº¼¸º¸ÃÀÉȽ¼Éʺ¸Ê¸ ­¼ÈʼÆÊÎÌÛ½¾¼À¼½ÖÀÁÍ˼ÍÁÉÁÀÄÉ ÓʾÁÔÆÄÂľÊÎ ¢¸ÂºÀɸÇÈÆ»ÅÆ¿ÀʽšÀ¿¸ȸ¿ºÀÊÀ† ½ÊÆŸ¹È¸ÅиËÅ¸É ®ÁͼÛÍÉÄt̼½ÊμÄȼÀÊÍμÎÖÓÉÊ üÀʽÌÁ̼½ÊÎÁÕÄÎÁÐÄÌÈÄ­ÎÌϾ¼ ÈÄÍÁʽ¼ÓÁ ÓÁÊÕÁÄþÁÍÎÉʾÌÁÈÁ ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÛÎËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÕÁÍÎ̼À¼ÊÎ ÍÎÌÁÈÁ¼ɼÉÛÆÊÄÐÄÌÈÄÊν̼ÉÔ¼ ÉÁËÌÁÈÁÉÉÊÀ¼ËÌÊÄþÁÂÀ¼ÎËÌÊÀÏÆÎ ɼËʊÉÄÍƼÒÁɼɼ½¼Ã¼Î¼ɼÉÄÍÆʊ ƼÓÁÍξÁÉÄÄÁ¾ÎÄÉÄȼÎÁÌļÇÄ©¼Àۊ ¾¼ÈÍÁ ÓÁÎʾ¼ÉÛȼÀ¼ÁüÀÖÇ¿ÊœÆÊ ÉÁÍÖÈË̼¾¼ÄÎʾ¼ËÌÊÀÖÇÂÄËʾÁÓÁ ÊÎÊӼƾ¼ÉÊÎÊ ÎÊËÊÍÇÁÕÁÄȼÊÕÁ ËʾÁÓÁ̼½ÊμüÀʽÌÄÎÁÐÄÌÈÄ š¸ºÆº×Ⱥ¸Ê½ žÄÍÎÄɼμÄÀʽÌÊμμ¨¼Æ¼ÌÉÛÆÊÄ À¼Ƽþ¼Î ÓÁÂľÊÎÖÎÁÉÁÍË̼¾ÁÀÇľ ¼ÃÂľÁÛÍÈÊÛμ¾Û̼¾ȼÇƼμÓʾÁԊ ƼÄÍÎÄɼÄÀʽÌÊμμ

%$8(/(0(17(%$8
©®³¦±£¿

«ÑÉÒÓÉÎƶÏÕÍÁÎÈÁÃÆÇÅÁÚÁÐÑÏÔØÃÁÎÆÓÏÎÁÐÁÈÁÑÁÐÑÉSURILQH*PE+

f¨ÁÆÅÎÏÆÐÏÌÆÒÎÏ ÏÓËÏÌËÏÓÏÒÁÍu šš¦ÊÂÆ»¸ȸ¹ÆÊÀʽº¢ÆÄÀÉÀ×ʸ ÇÆÉʸÊÀÉÊÀ¸ÀĸȽÊÀÅ»Ÿ©ÒÖ¿¸ Ÿ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽ Ÿ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ À ̸ɸ¼À 7''

¢ÈÀÉÊÀŽ­ÆÌĸŪοÊÀÄÉÄÍÖÈ ÓÇÁÉɼ¦ÊÈÄÍÄÛμËÊÍμÎÄÍÎÄƼ Ëʊ ÎÊÓÉÊtÊο šš¢¸ÂºÆÇÆÿ¸Àĸº¸Ð½ÊÆÇȽ¼ÇÈÀ† ×ÊÀ½ÆÊȸ¹ÆʸʸºÀºÂÆÄÀÉÀ×ʸ ­ÆÌĸÅ«ÊÇüμÁÈÉÊ¿Ê¿ÊÇÛȼ ÊÍʊ ½ÁÉÊüÈÁÉƼÎÊÓʾÁÆ üÉÄȼ¾¼ÕÍÁÍ ËÌÊÏÓ¾¼ÉÁÎÊɼ˼ü̼­Î¼ÎÄÍÎÄÓÁÍƼŠ μÆÊÈÄÍÄÛÁÄÀÁ¼ÇɼμËǼÎÐÊÌȼÀ¼ ʽÈÁÉÛÔÊËÄÎÍÁÆÍËÁÌÎľʽǼÍÎμɼ ËǼÍÈÁÉμÄ˼ü̼ÊÎÀ��Ï¿ÄËÌÁÀËÌĊ ÛÎÄÛ®ÏƾÍÄÓÆÄ ÆÊÄÎÊÍÁüÉÄȼ¾¼Î ÍÎÁȼμc«ÌÊÃÊÌÒÄq ÍÁÀÛÎÊÆÊÇÊÁÀɼ ȼͼ©¼ËÌÄÈÁÌÎʾ¼ͼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ɼ ʽÆʾ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÀÊÍμ¾ÓÄÒÄ ɼ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÐÄÇÄÄÎÉžÍÁÆÄ ÀÊÆǼÀ¾¼ ü ̼þÄÎÄÁÎÊ ɼ ;ÊÁÎÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÄÀ¼¾¼;ÊÛμÊÒÁÉƼü ˼ü̼®Ê¾¼ËÊþÊÇÛ¾¼À¼ÍÁɼË̼¾Ä ¾ÍÁʽѾ¼Îɼ ƼÌÎÄɼ ɼ ¼ÆÎϼÇɼμ ÍÄÎϼÒÄÛÄËÊÍμ¾ÛɼÔÄÎÁËÌÊ¿ÉÊÃÄ ɼ ËʊÍÄ¿ÏÌɼ ÊÍÉʾ¼ ¤ ÎÖÅ ƼÎÊ ÍÁ ËÊÃɼ¾¼ÈÁËÊÈÁÂÀÏÍÄ ÀÊÍμÎÖÓÉÄͼ ÁÀÄɊÀ¾¼ÎÁÇÁÐÊÉÉÄ̼ÿʾÊÌÄÄþÖÉ üÍÁÀ¼ÉÄÛμ üÀ¼½ÖÀÁÄÃÛÍÉÁÉÀ¼ÀÁÉ ¾ÖËÌÊͪ½ÈÁÉÛÈÁ;ÊÛÊËÄÎ šš¢¸Âº¸½ÇÆÿ¸Ê¸ÆÊȸ¹ÆʸʸŸ ©Ê¸ÊÀÉÊÀϽɸʸ ÂÆÄÀÉÀ× ºÒƹѽ ¿¸¹È¸Åи

ÊÈÄÍÄÛμ ËÊ ÍμÎÄÍÎÄƼ « Ä ˼üÌÄ ɼ ­ÖÚü ɼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼËÌÊÃÊ̊ ÒÄÄмͼÀÄ 7'' ËϽÇÄÆϾ¼ À¾¼ ËÖÎÄ ¿ÊÀÄÔÉÊ À¼ÉÉÄ ü ˼üÌÄÎÁ ɼ ËÌÊÃÊÌÒĊ ÎÁ мͼÀÄ Ä ¾ÑÊÀÉÄ ¾Ì¼ÎÄ ¤ÃÍÇÁÀ¾¼ÉÁÎÊ ÍÁ ÄÿÊξÛ ÍÖ¾ÈÁÍÎÉÊ Í °ÁÀÁ̼ÇÉÄÛ ÍÖÚÃɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼ ÐÇʼÎÉÊ ÍÎÖÆÇÊ ÍÖÍ ­ÖÚü ɼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼ ʽŠ ÆʾÄüÆÇÚÓ¾¼ÕÄÍÄÍÎÁÈÄÄ ¤ÉÀÏÍÎÌļÇÉÄÛÍÖÚÃɼËÌʊ ÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼËÊÇÏ¿ÊÎʾ¼ ËÌÊÀÏÆÒÄÛËÌĤÉÍÎÄÎÏμü

 %$8(/(0(17(%$8 

­ÆÌĸÅ ©¼ÅŠÓÁÍÎÊ ¾ÖÃËÌÄÁȼɼμ ËÊÇü ̼ýÄ̼ÍÁ ÄÀ¾¼ÊÎÄÃ̼½Êξ¼Š ÉÁÎÊɼüÀÖǽÊÓÁɼɼÇÄÃɼÀ¼ÉÉÄÎÁ ÊÎ ˼ü̼ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¾ÖÉÔÉÄ ¾Ì¼ÎÄ ªÎ ¿ ʽʽռ¾¼ÈÁ ÎÁÃÄ À¼ÉÉľÁÀÉʪ½ÕÊÄÃÍÇÁÀ¾¼ÉÁüÁÀÉÊ ÍÀÌÏ¿ÄÎÁ½Ì¼ÉÔʾÄÍÖÚÃÄÍÖÍÍÖÀÁŊ ÍξÄÁÎÊ ɼ ¤ÉÍÎÄÎÏμ ü ËÌÊÏÓ¾¼ÉÁ ɼ˼ü̼c±¼ÅÉÒÁq­Îʾ¼­ÖÚÃÖÎɼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä мŠ ͼÀÄËÌÁÀÊÍμ¾ÛÄÉÐÊÌȼÒÄÛ Ƽƾ¼ÎÊ ÁÀÉÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ ü ËÌÊÄþÊÀÍξÊ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÉÁ ÈÊÂÁ À¼ ËÊÇÏÓÄ ÊÎ ÀÌÏ¿¼ÀÁ ¨¼ÇÆÄÎÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÉÁ ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÄɾÁÍÎÄ̼ξËÌÊÏÓ¾¼ÉÁɼ ˼üÌÄÎÁ¤ÈÁÉÉÊüÎʾ¼ÄÉÐÊÌȼÒĊ ÛμüÆÊÉÚÉÆÎÏ̼μ¾½Ì¼ÉÔ¼ÁÊÕÁ ËʊÒÁÉɼüÎÛÑ  ÌÏ¿ÊÉÁÕÊ ÆÊÁÎÊÈÊ¿¼À¼ÍËÊÈÁɼÁ ¿ÊÀÄÔÉÊÎÊ ÁÆÍËÁÌÎÉÊ ÍÖ¾ÁÕ¼ÉÄÁ ɼ ÎÁȼ c­Î¼ÎÄÍÎÄƼ Ä ˼üÌÄq žÄÍʊ ÆÊËÊÍμ¾ÁÉÄ Ä ÄþÁÍÎÉÄ ÀÊÆǼÀÓÄÒÄ ÍËÊÀÁÇÛÎ ÄÉÎÁÌÁÍÉÄ ÎÁÈÄ ü ÍÖÍÎʊ ÛÉÄÁÎÊ Ä ËÁÌÍËÁÆÎľÄÎÁ ɼ ½Ì¼ÉÔ¼ «ÌÊÎÄÓ¼ÕÄÛξÈÊÈÁÉμ¼É¼ÇÄÃɼƼŠ ˼ÒÄÎÁÎÄÎÁ¾Ö¾7''¾ÍÖÎÌÏÀÉÄÓÁÍξÊ ÍžÄÍÔÁÎÊÏÓÄÇÄÕÁ¾±¼ÅǽÌÊÉÕÁÀÊ͊ μ¾ÄËʊɼμÎÖÔɼÒÁÉɼÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ü ½Ì¼ÉÔ¼ ƼÎÊ ÆÊÇÆÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ¾ ÈÊÈÁÉμ ËÌÊÄþÁÂÀ¼Î ËÌÊÀ¼¾¼Î Ä ÈÊÉÎÄ̼Î ËÌÊÃÊÌÒÄ мͼÀÉÄ ¾ÑÊÀÉÄ ¾Ì¼ÎÄÄÃÄÈÉĿ̼ÀÄÉÄ ¦¼Æ¾Ä̼ÈÆʾÄ ȼÎÁÌļÇÄËÊÍÎÖ˾¼Îüʽ̼½ÊÎƼ ¦¼Š

ËÌÊÏÓ¾¼ÉÁɼ˼ü̼c±¼ÅɊ ÒÁq ³ÇÁÉʾÁÎÁ ɼ ­ÖÚü ËÊÇÏÓ¼¾¼Î ÄÃÍÇÁÀ¾¼ÉÁÎÊ ËÊ ÍÄǼμ ɼ ;ÊÁÎÊ ÓÇÁÉÍξÊ ½ÁÃËǼÎÉÊ ¦ÊÅÎÊ ÉÁ ÓÇÁŠ ÉϾ¼ üËǼռ Á¾ÌÊ Ä ËÊÌÖÓ¾¼ ɼ ¼ÀÌÁÍ WGG! XJOEPX¡ÀÄÉÄÓÉÄÎÁ½ÌÊÅÆÄ ÄÃÍÇÁÀ¾¼ÉÄÛ ÊÎÉÊÍÉÊ ËÌʊ ÃÊÌÒÄÎÁÄмͼÀÄÎÁÍÎÌϾ¼Î Á¾ÌÊÁÀɼμ ª½È¼É Ä ¿Ê¾ÊÌÄÎÁÇ ɼ ¦ÊÈÄÍÄÛμ Á ±ÊÇ¿ÁÌ §ÄË ÊÎ ÐÄÌȼ8FSV ËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇɼ ¦ÊÈÄÍÄÛμÁÁÌÉÀ¦Ì¼ÈÁÌÊÎ *OUFSQBOF"(

¢ÈÀÉÊÀŽ­ÆÌĸŠÆʻƺ¸È×Ѹ¿¸ ÇÈÆËϺ¸Å½ÊÆŸǸ¿¸È¸ŸÌÀÈĸQSPGJOF (NC)ÀÏýÅŸ©Ê¸ÊÀÉÊÀϽɸʸ ÂÆÄÀÉÀ×ÂÒÄ7''

ÆÖ¾ÁƼ˼ÒÄÎÁÎÖÎÄÈ ¦¼ÆÍÁ̼þľ¼Î ÒÁÉÄÎÁÄ̼ÃÑÊÀÄÎÁ šš¢¸ÂºÀÇȽ¼ÀÄÉʺ¸¿¸º¸ÉÀº¸Ð½ÊÆ ÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ ÆÉÀ»ËÈ׺¸ ÏýÅÉʺÆÊÆ º©ÒÖ¿¸ ­ÆÌĸÅ ©¼ÌÁÀ ÍÖÍ ÍËÊÈÁɼμμ ÄɊ ÐÊÌȼÒÄÛ ÉÄÁÄȼÈÁÀÊÍÎÖËÀÊÆÊÈˊ ÇÁÆÎÉÊÎÊÁÆÍËÁÌÎÉÊËÊÃɼÉÄÁɼ­ÖÚü ÄÉÁ¿Ê¾ÄÎÁÊÎÀÁÇĦÖÈÎʾ¼ÍÁÓÄÍÇÛÎ ɼËÌÄÈÁÌ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁ ½ÚÇÁÎÄÉÄ ü ¾ÍÄÓÆÄ ¾ÖËÌÊÍÄ ÊÆÊÇÊ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ Ä ¾ÑÊÀÉÄÎÁ ¾Ì¼ÎÄ ÀÄÌÁÆÎľÄÎÁ Ä ÄɊ ÐÊÌȼÒÄÛμüÓÇÁÉʾÁªÎÇʽÄÍÎƼμ ÀÁÅÉÊÍÎËÊÎÁȼμc«ÌÊÃÊÌÒÄq ƼÆÖ¾ÎÊ ÍÇÏӼŠÄȼÑÈÁ Í ˼ÌǼÈÁÉμÌɼμ ¾ÁÓÁÌ ¾ ÁÌÇÄÉ ÄÇÄ 13ŠÆ¼È˼ÉÄÛμ ÍÌÁÀ ÔÄÌÊƼμ ʽÕÁÍξÁÉÊÍÎ ËÊÇü ÄȼÎ ɼÔÄÎÁ ÆÇÄÁÉÎÄ t ¼ Í Îʾ¼ Ä ͼÈÄÎÁÉÄÁ ššªÆº¸ƿŸϸº¸ Ͻ¹ÀÍʽÇȽÇÆÈ҆ ϸÃÀŸʽ¿À ÂÆÀÊÆŽÏýÅ˺¸ÊºÒº 7''Àº©¼È˾½ÅÀ½ÊÆÇÆÆÇȽ¼½Ã׎Ÿ ¸ϽÉʺÆÊÆŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀʽÀºÍƼÅÀ† ʽºÈ¸ÊÀ¼¸ÉʸŸÊÏýÅƺ½ ­ÆÌĸŬ¼Ã½Ä̼ÍÁ£¼ÁÀÉÊÁËʊÇÁ͊ ÉÊ ÊÎÆÊÇÆÊÎÊͼȪÎÈÉÊ¿ÊÎʼÆÎľÉÄ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛɼ­ÖÚüËÊÇüÄȼ¾ÍÛÆÊ ÁÀÉÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁüËÌÊÄþÊÀÍξÊɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÄËÁÍÎľÌÁÈÁÄÍÌÁÀÍξ¼ü ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇÉÄÀÁÅÍξÄÛ¤ÆÊÇÆÊÎÊËʊ ÍÄÇÁÉÁ­ÖÚÃÖÎ ÎÊÇÆʾ¼ËʾÁÓÁÈÊÂÁ À¼ÍÁËÊÍÎÄ¿ÉÁ šš™Ã¸»Æ¼¸ÈÀĺÀ¿¸ÊÆ¿Àȸ¿»ÆºÆÈ


©®³¦±£¿

¥Ñ¡ËÒÆ̺ÆÎÄÆÑÐÑÆÅÒÆÅÁÓÆÌÎÁ´²ÎÁ:HUX$*

f®ÉÆÒÍÆÉÏÒÓÁÃÁÍÆšu ¥¸ɽÇʽĺÈÀ»¼†È˜Âɽñ½Å»½ÈÇƽÇÆÉʸŸÇȽ¼É½¼¸Ê½ÃŸ ËÇȸºÀʽÃÅÀ×ÉÒº½ÊŸ»½ÈĸÅÉÂÆÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½¿¸ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ8FSV"( ¨¸¿»Æº¸È×ÍĽÉ¼†È±½Å»½ÃÉý¼ÇÒȺÀʽ¼ÅÀºÅƺÆÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ ¿¸ÄÆÊÀºÀʽÄ˼¸ÇƽĽÊÆ¿ÀÇÆÉÊ ¿¸ÉÀÊ˸ÎÀ×ʸºÒº8FSV"( ¿¸ÅƺÀʽ Ǹ¿¸ÈÅÀνÃÀÀ¿¸¹Ò¼½ÑÀʽÉÊȸʽ»ÀϽÉÂÀ¿¸¼¸ÏÀŸÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ÊÆ šš©¸ºÆºÀÇÈÀºÃ½Ï½8FSV"( œ†È ±½Å»½È ³ÌÁà Ëʊ̼ÉÔɼμ ÈÄ ÀÁÅÉÊÍÎ ËÌÄ 3FIBV Ä Brügmann ÍÖÈ ÀʽÌÁ üËÊÃɼÎ ÍÖÍ ÍÎÌÏÆÎÏÌÄÎÁ Ä üÆÊÉÊÈÁÌÉÊÍÎÄÎÁɼ½Ì¼ÉÔ¼­ÄÀ¾¼Š ÉÁÎÊÈľ־8FSV"(ÈÄÍÁËÌÁÀÊÍμ¾Ä ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÀ¼¾ÃÁȼÀÁÅÉÊÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ ɼ̼Íξ¼ÉÁÎÊɼʽÊÌÊμ ÍÇÁÀƼÎʾ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÆÊÉÍÊÇÄÀ¼ÒÄÛμ ¾ÁÓÁ ÏÍËÁÔÉÊ Á ËÌÄÆÇÚÓÄǼ ¯ÍÇʾÄÛμ ü Îʾ¼ ÎÏÆ ͼ ½ÇÁÍÎÛÕÄ ªÍÉʾÉÄÛÎ ÉÄ ¼ÆÒÄÊÉÁÌ 5SJUPO 'VOET ÀÁÅÍξ¼ ÒÁÇÁɼÍÊÓÁÉÊ ü ¼ÆÎľÄÃÄ̼ÉÁÎÊ ɼ ÏÓ¼ÍÎÄÁÎÊÍÄžÊËÁ̼ÎľÁÉËǼÉÎʾ¼ ÉÄÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁʽÑÊÀÄȼμÍÄ¿ÏÌÉÊÍξ ËǼÉÄ̼ÉÁÎÊ šš›Æ¼ÀŸʸ¹½ÇÒßÉÀ¿Å½Å¸† ¼À¢¸ÂÇÈÀÂÃÖÏÀ8FSV"(ÇÆÆÊÅÆн† ÅÀ½ŸƹÆÈÆÊÀȽ¿ËÃʸÊÀ œ†È±½Å»½È­ÇÁÀÁÀɼÈÉÊ¿ÊÏÍËÁÔɼ ¿ÊÀÄɼ Í À¾ÏÒÄÐÌÁÉ ÌÁÃÏÇμΠ ü̼ÀÄÇÄÑ¾Ä À¼ÉÖÒÄļÈÊÌÎÄüÒÄÄ Ä ÉÄÁ ÎÌÛ½¾¼ÔÁ À¼ ÊÎÓÁÎÁÈ ËʊÉÄÍÖÆ ʽÊÌÊΞÖËÌÁÆÄÎʾ¼ËÌÄʽÕʽÊÌÊÎ ÊÎÊÆÊÇÊÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊ ÈÊÂÁÈÀ¼ ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÈÁüÀʾÊÇÄÎÁÇÁÉÌÁÃÏÇμÎ ®ÊÃÄ ÌÁÃÏÇμÎ Äȼ ÊÕÁ Ëʊ¿ÊÇÛÈÊ ÃɼÓÁÉÄÁ ɼ ÐÊɼ ɼ ÃɼÓÄÎÁÇÉÊÎÊ ʽÌÁÈÁÉÛ¾¼ÉÁ ËÊ̼ÀÄ ʽÕÄÛ Í˼À ɼ ½Ì¼ÉÔ¼ ɼ ˼ü̼ Ä ÁÀÉʾÌÁÈÁÉÉÊÎÊ ËʾÄÔ¼¾¼ÉÁɼÒÁÉÄÎÁɼÍÏÌʾÄÉÄÎÁ «ÊÇÊÂÄÎÁÇÉÄÛν¼Ç¼É;Æ̼ÛɼÆ̼Š ÄռμÁÌÁÃÏÇμÎÊÎÏÍËÁÔÉÊÎÊÆÊÉÍʊ ÇÄÀÄ̼ÉÁËÌÄ8FSVÄÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÁ ÀÊƼüÎÁÇÍξÊüÎʾ¼ ÓÁ̼½ÊÎÁÕÄÎÁ ¾ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊͼÀÊËÌÄÉÁÍÇÄÍÏӼ͊ ÎÄÁÎÊÍľËÌÁÀËÌÄÁÎÄÎÁÈÁÌÆÄ šš © ¸ºÀ Æϸº¸ÅÀ× ¿¸ÇÆÏŸÍʽ Åƺ¸Ê¸»Æ¼ÀŸ œ†È ±½Å»½È ­ ËÌÊ¿ÉÊÃÄÎÁ ¾ ½Ì¼ÉÔ¼ ¾ÁÓÁÍÁËÊÀÑÊÂÀ¼ÍËʊ¿ÊÇÛÈʾÉÄȼŠ ÉÄÁ©ÊÁÛÍÉÊ ÓÁ¾ÉʾÊÎÊÍÎÌÊÄÎÁNJ ÍξÊÉÁÍÁÊӼƾ¼ʽ̼ξÎÁÉÀÁÉÒÄÛμ ÄÓÁ˼üÌÖÎɼÌÁÈÊÉÎÄÎÁÄʽÉʾĊ ÎÁÇÉÄÎÁ ÀÁÅÉÊÍÎÄ ÕÁ ¾Ö̾Ä ɼ¿ÊÌÁ žÖËÌÁÆÄÎʾ¼üɼÍÍÁÊÓÁÌμ¾¼ÀʽÌÊ ɼӼÇÊ  ÁÅÍξ¼ÈÁ ɼ ËÌÄÉÒÄ˼ ü ¼ÆÎľÉÄÛ ȼÌÆÁÎÄÉ¿  Ê½ÖÌ ËÊËÖÎÁÉ ¾ÛÎÖÌ ÏÍÁÕ¼ÈÁ ÓÌÁà ¾Ö¾ÁÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ˼ÍËÊÌμ ü ÁÉÁÌ¿ÄÅɼ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ªÎÎÏÆÍÁÊÓÁÌμ¾¼ÀʽÖÌÔ¼É;ÉʾÊÎÊ

 %$8(/(0(17(%$8 

œ†È˜Âɽñ½Å»½È ÇȽ¼É½¼¸Ê½ÃŸ«©Ÿ 8FSV"(

ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊ Ä ËÌÄ ÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÛμ ÆÊÅÎÊ ÕÁ ÄÃËÊÇþ¼ÈÁ «ÊƼӾ¼ÉÁÎÊ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ ̼ÃÑÊÀÄ Ä ɼÍÖÌÓ¼Š ¾¼ÉÁÎÊ ÊÎ ÍÎ̼ɼ ɼ Ë̼¾ÄÎÁÇÍξÊÎÊ ¾ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÎÊͼÉÄ̼ÉÁ ɼмͼÀÄÎÁ ɼËÌÄÈÁÌ ÉÄÀ¼¾¼ÎÀʽÌļ̿ÏÈÁÉÎÄ £¼Îʾ¼ ÄɾÁÍÎÄ̼ÈÁ ¾ ÒÁÇÁɼÍÊÓÁÉÄ ȼÌÆÁÎÄɿʾÄÀÁÅÉÊÍÎÄ ¾ƾ¼ÇÄÐÄÒĊ ̼ÉËÁÌÍÊɼÇľÉʾÄËÌÊÄþÊÀÍξ¼ ž¼ÂÉÊÁÍÁ¿¼À¼üÇÊÂÄÈɼËÊÀÑÊÀۊ ÕÄÎÁ¼ÆÒÁÉÎÄ šš¢ÆÀɸʽ œ†È ±½Å»½È ©¼Ô¼Î¼ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ ÍÁ ÊËÄ̼ ɼ ÓÁÎÄÌÄ ÊÍÉʾÄ ÍÎÖǽ¼ Ä͊ ƼÈÁ À¼ ËÊÍÎÄ¿ÉÁÈ ƼÓÁÍξÁÉ ̼ÍÎÁ ¾ɼÔÄÎÁËÌÁÀËÌÄÛÎÄۮʾ¼ÊÃɼӼ¾¼ Ëʊ¼ÆÎľÉÊ À¼ ÊƼþ¼ÈÁ ËÊÈÊÕ ɼ ɼÔÄÎÁ˼ÌÎÉØÊÌÄÍÉʾÄÄÀÁÄ ÍËʊ ¼Î̼ÆÎľÉÄÆÏÌÍʾÁüƾ¼ÇÄÐÄƼÒÄÛÄ ȼÌÆÁÎÄɿʾÄËÊѾ¼ÎÄ üÀ¼ËÊÍÎĿɼÎ ËʊÍÄÇÉÄ ËÊÃÄÒÄÄ ɼ ÎÁÑÉÄÎÁ ÌÁ¿Äʊ ɼÇÉÄ˼üÌÄžÎÊÌÄÛÎÍÎÖǽÊÃɼӼ¾¼ ÆÊÇÄÓÁÍξÁÉ ÌÖÍÎ ÓÌÁà Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁ ɼ ɼԼμ ÈÌÁ¼ ÊÎ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄ

ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ¯ÍËÁÔÉÊÎÊ ̼þÄÎÄÁ ɼ8FSVËÊƼü ÓÁμÃÄÆÊÉÒÁËÒÄÛü ˼ÌÎÉØÊÌÍξÊÁË̼¾ÄÇɼ ®ÌÛ½¾¼ À¼ ÄÃÇÊÂÄÈ ÊÕÁ ËʊÛÍÉÊ ɼŠ ÔÄÎÁÀʽÌļ̿ÏÈÁÉÎÄtÊÍʽÁÉÊËÌÁÀ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÆÊÄÎÊÄÍƼÎÀ¼ɼË̼¾ÛÎ ÉÁÕÊ ËʾÁÓÁ Í 8FSV ®ÌÁÎÄÛÎ ÍÎÖǽ ¾ÃÁȼËÊÀ¾ÉÄȼÉÄÁÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÎÁ ˼üÌÄÄü8FSVÊÃɼӼ¾¼üÍÄǾ¼ÉÁ ÄËʊɼμÎÖÔÉÊÎÊÄÿ̼ÂÀ¼ÉÁɼÁÆ͊ ËÊÌÎÉÄÎÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎĦ¼ÎÊÓÁξÖÌÎÄ ÍÎÖǽ ¾ÄÂÀ¼ÈÁ ɼÔÁÎÊ ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÉÁ ÓÌÁÃüÆÏËϾ¼ÉÁÎÊɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÊÎ ½Ì¼ÉÔ¼ÄËÊÎÊÃÄɼÓÄÉÀ¼ϾÁÇÄÓ¼¾¼Š ÈÁ˼üÌÉÄÛÍÄÀÛÇÄʽÊÌÊÎ šš¢¸ÂºÀĽÊƼÀÇÈÀø»¸Ê½ œ†È±½Å»½È¤ÃËÊÇþ¼ÈÁËÊÍÎĿɼÎÄÛ ɼËÌÁÀÖƾÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁÄ̼ÃÇÄÓÉÄÎÁ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ɼ ÁÀɼ ÒÁÇÁɼÍÊÓÁɼ ʽ̼½ÊÎƼ ɼ ˼ü̼ ÍÖ¾ÈÁÍÎÉÊ Í ɼŠ ÔÄÎÁ˼ÌÎÉØÊÌĊËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ®¼ÃÄ ÆÊȽÄɼÒÄÛÕÁɼË̼¾Ä¾ËÌÊÃÊÌÁÓÉÄÛ ½Ì¼ÉÔ ÊÎ 8FSV • ÎÏÆ ¾ ŸÁÌȼÉÄÛ ®Ê¾¼ Á ËÊÃÄÒÄÛ ÆÊÛÎÊ ¾ ÈÄɼÇÊÎÊ ÉÄ ÇÄË;¼ÔÁ ¨¼ÌƼμ 8FSV Á ÍÖÍ ÍÄÇɼ ËÊÃÄÒÄÛ ɼÆÊÛÎÊÕÁüǼ¿¼ÈÁ²ÁÇμÁ ÍÀÁÅÍξÄÛ ÊÌÄÁÉÎÄ̼ÉÄÆÖȽÖÀÁÕÁÎÊ ÄÆÖÈ˼ü̼ À¼ϾÁÇÄÓÄÈËÌÄÍÖÍξĊ ÁÎÊÄÎÁÂÁÍÎμɼȼÌƼμ 8FSVÉÁÁͼÈʾÊÀÁÕÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁɼ ˼ü̼ ÉÊÍÁÍÈÛμÄü¾ÊÀÁÕʾÄÉʊ ¾¼ÒÄÄÎÁ¤ÃÆÏÍξÊÎÊÍÁÍÖÍÎÊľÎʾ¼ ¾ÏÍÇʾÄÛμɼÍÄÇɼÆÊÉÆÏÌÁÉÒÄÛÀ¼ ½ÖÀÁÔ ÎÖÌÍÁÉ ÊÎ ÆÇÄÁÉμ ¾Ö¾ ¾ÌÁÈÁ ÆÊ¿¼ÎÊ˼üÌÖÎÄÃʽÄÇÍξ¼ÊξüÄÈʊ üÈÁÉÛÁÈÄ ËÌÊÀÏÆÎÄ ž ɼŊÉʾ¼Î¼ ÄÍÎÊÌÄÛɼ8FSVÄȼËÌÄÈÁÌÄüÎʾ¼t ɼËÌÄÈÁÌ ½Áà Ƽ½ÁÇɼμ ¼Ç¼ÌÈÁɼ ÍÄÍÎÁȼ8FSV4FDVS šš §ÈÆ¿ÆȽÏÅÀ×Ê ¹È¸ÅÐ ÊÒÈÉÀ ÆÈÀ½ÅʸÎÀ× ¢¸ÂºÀ ÉÒ¼ÒȾ¸Ê½ÃÅÀ ¸ÂνÅÊÀ 8FSV ѽ ÇȽ¼ÉʸºÀ ¸ÊÆ ºÆ¼½ÑÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ŸǸ¿¸È¸ œ†È ±½Å»½È ©Á ½ÄÑÈÁ ÂÁǼÇÄ À¼ ½ÖÀÁÈ ÏÓÄÎÁÇÄ ɼ ½Ì¼ÉÔ¼ ®Ê¾¼ ÓÁ ËÊÍμ¾ÛÈÁ¼ÆÒÁÉÎÄÄÍÎʾ¼ËÊÍÎÄ¿¼ÈÁ Î̼ÅÉÄ ÌÁÃÏÇμÎÄ ÍÁ ËÊξÖÌÂÀ¼¾¼ Ä ÊÎ мÆμ ÓÁ ÏÍËÁÔɼμ ÉÄ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ ÍÁËÌÄǼ¿¼ɼÈÉÊ¿ÊÈÁÍμ¾½Ì¼ÉÔ¼ ¤¼ÆÊÁÉÁʽÑÊÀÄÈÊÄÄȼÍÈÄÍÖÇ Ä¾ ½ÖÀÁÕÁÕÁÄȼÈÁÊÎÉÊÔÁÉÄÁËʼÆÎϊ ¼ÇÉĽ̼ÉÔʾľÖËÌÊÍÄ šš¢¸ÂºÀÇÆÉøÅÀ×ѽÆÊÇȸºÀʽÇÆ ÆÊÅÆнÅÀ½ÇƺÀиº¸Å½ŸνÅÀʽ œ†È ±½Å»½È ®ÏÆ ÈÊ¿¼ À¼ ÄÃËÊÇþ¼È ËÌÁÀÑÊÀÉÊÎÊÍÄÄÃƼþ¼ÉÁžÍÄÓÆÄÉÄÁ


ƼÎÊËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÍÈÁËÌÄÃʾ¼ÉÄÀ¼ ÀʾÁÀÁÈϾÁÇÄÓ¼¾¼ÕÄÎÁÍÁ̼ÃÑÊÀÄËÊ Ë��ÎÛɼÀÊÍμ¾ÆÄÎÁÀÊÆ̼ÅÉÄÛËÊÎÌÁŠ ½ÄÎÁÇ©ÏÂÀ¼ÁÈÍÁÉÁü½¼¾ÉÊÊÎμÆʾ¼ ÉľÊɼ˼ü̼ ÆÊÁÎÊÀ¼ÉÄ¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ ÀÊÍμÎÖÓÉÊÀʽÌÄÌÁÃÏÇμÎÄ®ÌÛ½¾¼À¼ ÍÁÍÇÊÂÄÍÎÊËɼÉÄÃÑÊÀÛռμÍËÄ̼Ǽ £¼Û¾ÄÑÈÁɼɼÔÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄϾÁÇÄÓÁŠ ÉÄÁɼÒÁÉÄÎÁÍ ÆÊÁÎʾÇÄü¾ÍÄǼ ÊÎȼÌο©ÊÎʾ¼ÈÊÂÁÀ¼ÍÁ ÊƼÂÁͼÈÊɼӼÇÊËÌÁÀ¾ÄÀ̼ÍÎÛÕÄÎÁ ÒÁÉÄɼÍÎÖÆÇÊÎÊ ÍÎÊȼɼμ ɼËÌÊÐĊ ÇÄÎÁ ƼÆÎÊÄÎ̼ÅÉÊÎÊËÊÍÆÖ˾¼ÉÁɼ ÁÉÁÌ¿ÊÄÃÎÊÓÉÄÒÄÎÁ­ÈÛÎ¼È ÓÁɼÔÄÎÁ ÍÖ̼ÎÉÄÒÄÕÁÍÁ¾ÆÇÚÓ¼ÎÄÕÁ¾Ö¾ÁÀ¼Î ɼǼ¿¼ÕÊÎÊÍÁÊÎÀ¼¾É¼ϾÁÇÄÓÁÉÄÁɼ ÒÁÉÄÎÁ šš¢Ò¼½ºÀ¾¼¸Ê½ºÏ˾¹ÀŸŸÁ†»Æ† Ã×ÄÇÆʽÅÎÀ¸Ã¿¸ÇÈÆ¿ÆÈÎÀÀºÈ¸ÊÀ Æʨ˼½Åɹ½È»ÀªÈÀÇÊÀÉ œ†È ±½Å»½È ¡ÆÍËÊÌÎÉÄÛÎ ÀÛÇ ÍÁ¿¼ Á ÁÀ¾¼£¼À¼̼½ÊÎÄÈüËʊɼμŠ ÎÖÔÉÊÎÊ Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁ ɼ ½ÄÃÉÁͼ üÀ ¿Ì¼ÉÄÒ¼ ɼÃɼÓÄÑÈÁ ÀŠÌ ®ÊȼÍ ¬¼ÅÍ üÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇɼÁÆÍËÊÌμž±ÊǼɊ ÀÄÛÊοÊÀÄÉÄÄȼÈÁÀʽÌÄËÊÃÄÒÄÄ «ÌÄÆÇÚÓÄÑÈÁ Í Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ˼ü̼ ¾ ´¾ÁÅÒ¼ÌÄÛ Ä ÍÁ¿¼ ̼½ÊÎÄÈ üÍÇÁÀ¾¼Õ¼Î¼мüËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼ ƼÓÁÍξÁÉÄÛ Ä ÆÊÇÄÓÁÍξÁÉ ̼ÍÎÁ ªÍ¾ÁÉ Îʾ¼ ÍÖÂľÄÑÈÁ ÀÁÅÉÊÍÎμ ÍÄ ¾ ­Á¾ÁÌɼ ¤Î¼ÇÄÛ Í ɼÃɼӼ¾¼ÉÁÎÊ ɼÊÕÁÁÀÄÉÍÖÎÌÏÀÉÄÆľÁÓÁÄȼÈÁ ËÌľÇÁÓÁÉÄÉʾÄÆÇÄÁÉÎÄžÍÖÍÁÀɼ °Ì¼ÉÒÄÛÄȼÈÁɼÈÁÌÁÉÄÁÀ¼ËÊÇÊÂÄÈ ÊÍÉʾľ¡ÇüÍħÊμÌÄÉ¿ÄÛ®ÏÆÍÖÕÊ ϾÁÇÄÓÄÑÈÁ ËÁÌÍÊɼǼ «ÌÊÏÓ¾¼ÈÁ ÆÖÀÁ ¾ ¤ÃÎÊÓɼ ¡¾ÌÊ˼ ½ÄÑÈÁ ÌÁ¼ÇĊ ÃÄ̼ÇÄ ÀʽÌÄ ˼üÌÉÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ü8FSV

šš ¢ÆÀ ÉȽ¼ÅÆÉÈÆÏÅÀ νÃÀ Éʽ ÉÀ ÇÆÉʸºÀÃÀ œ†È ±½Å»½È «Ç¼ÉÄ̼ÈÁ À¼ ÏÀ¾ÊÄÈ ʽÊÌÊμËÌÁÃÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁËÁοÊÀÄÉÄ ªÍÉʾ¼ ü Îʾ¼ Á Ëʊ¿ÊÌÁ ʽÛÍÉÁɼμ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ Í ÓÁÎÄÌÄÎÁ ÍÎÖǽ¼ ¦¼ÆÎÊ ¾ÁÓÁ ÍËÊÈÁÉ¼Ñ ÂÁǼÁÈ À¼ ̼ÍÎÁÈ Ä ÓÌÁà üÆÏËϾ¼ÉÁ ɼ ÊÎ̼ÍÇʾÄ ËÌÁÀŠ ËÌÄÛÎÄÛtËÌÁÀÄÈÉʾŸÁÌȼÉÄÛ ÉÊÄ ¾ ÓϽÄɼ ©¼ÅŠ¾¼ÂÉÊÎÊ ÏÍÇʾÄÁ ü ËÊÆÏËƼɼμÆʾ¼ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÁÎÊÀ¼ ËÌÄÎÁ¼¾¼Íμ½ÄÇɼËÊÃÄÒÄÛɼ˼ü̼ ¾ÉÁ¿Ê¾ÄÛÌÁ¿ÄÊÉ  ÌÏ¿Ê ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÁ ËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ Ä ËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ½Ä ÈÊ¿ÇÊÀ¼ÍÁɼÌÁÓÁ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÉÁÎÊɼ ¼ÍÊÌÎÄÈÁÉμ ɼ ËÌÊÀÏÆÎÄ ÆÊÄÎÊ À¼ ÀÊËÖǾ¼ÎÒÁÇÁÍÖʽ̼ÃÉÊÄÃÀÁÇÄÛμɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμɼ8FSV Ê½ÖÌËÌÄÈÁÌ ¾Îʾ¼ÊÎÉÊÔÁÉÄÁÁËÊÆÌľɼμÍÄÍÎÁŠ ȼ5FDUPMB šš™ÀÍʽÃÀȸ¿ÐÀÈÀÃÀÇÆÈÊÌÆÃÀƆ ÊÆÉÀɼÒȺ½ÅÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀ œ†È±½Å»½È©ÁœÆÊÂÁǼÁÈÀ¼ÆÏËÄÈ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇ ɼ ÀÖ̾ÁÉÄ ËÌÊÃÊÌÒÄ ËÖ̾Ê ÎÌÛ½¾¼ ÀʽÌÁ À¼ ËÌÊÏÓÄÈ μÃÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ®Ê¾¼ ÉÁ Á ɼԼ ÉÁËÊ͊ ÌÁÀÍξÁɼÒÁÇ šš © ÇƽĸŽÊÆ Ÿ 1PSTDIF (NC) º ŸϸÃÆÊÆŸ»Æ¼ÀŸʸºÀ½ɽɼƹÀ† ÍʽÉÆÈÀ½ÅÊÀȸÅÂÒÄ»ÆýÄÀƹ½ÂÊÀ ÊÒȻƺ½Î Ÿ 8FSV ¢¸ÂºÆ ºÀ Ÿ¸ȸ ¼¸ÇȽ¼ÇÈÀ½Ä½Ê½ʸ¿ÀÉÊÒǸ §Ã¸† ÅÀȸÊ ÃÀ ɽ ¼ÈË»À ʸÂÀº¸ ÉÊÒÇÂÀ º ʸ¿ÀƹøÉÊ œ†È±½Å»½È«Ö̾ÊÎÌÛ½¾¼À¼ÍÁÄÃÛÍÉÄ ÍÇÁÀÉÊÎÊ œÆÒÄÊÉÁÌÉÊÎÊ ÀÌÏÂÁÍξÊ 8FSV ÉÁ ¾ÇÄü ¾ ÆÊÉÆÏÌÁÉÎɼ ½Ê̽¼ Í ÊÎ̼ÍÇʾÄ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ɼ 8FSV ­

¼Æ¾ÄÃÄ̼ÉÁÎÊɼ1PSTDIF(NC)ɼË̼Š ¾ÄÑÈÁËÖ̾¼Î¼ÍÎÖËƼ¾ÁÀÄÉ˼üÌÁÉ ÍÁ¿ÈÁÉÎ ÆÊÅÎÊÉÁÍÁ̼Ã̼½Êξ¼¾μÃÄ ÐÊÌȼÍÄÍÎÁȼÎÄÓÉÊÊÎÈÉʿʽÌÊÅÉĊ ÎÁ ÊÎ̼ÍÇʾÄ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ²ÁÇÁ¾ÄÎÁ ¿ÌÏËÄ ƼÎÊÂÄÇÄÕÉÄÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÀÌϊ ÂÁÍξ¼ ËÌÄÎÁ¼¾¼ÎÈÄÇÄÊÉÄÂÄÇÄÕÉÄ ÀÊÈʾÁŸÊÇÛȼÓ¼ÍÎÊÎÎÛÑÍÁÉÏÂÀ¼ÛÎ ÊÎÌÁÈÊÉΩÁʽÑÊÀÄÈÄÎÁÍÌÁÀÍξ¼ͼ ¾ÁÓÁ ɼÇÄÒÁ ÉÊ ¿ÊÇÛȼ Ó¼ÍÎ ÊÎ ÎÁÃÄ ÀÌÏÂÁÍξ¼ÄȼÎÀÊÍμÎÖÓÉÊÇÊÔÊËÄÎ ÍÁ¾ÎÄÉÄËÌÁÀËÌÄÁȼÓÄ­ËÊÁȼÉÁÎÊ ɼ 1PSTDIF (NC) ÉÄ ÍÁ ËÌÁÀÊÍμ¾Û ÏÉÄƼÇÁÉÔ¼ÉÍÀ¼ÍÎÖËÄÈɼ˼üÌɼ ÉÄÔ¼ ÆÊÛÎÊÍÁËÊÀÓÄÉÛ¾¼ɼÍʽÍξÁÉÄ üÆÊÉÊÈÁÌÉÊÍÎÄ ©ÊÎʾ¼ÁÄþÖÉÌÁÀÁÉÍÇÏӼŠÆÊÁÎÊÕÁ ÌÁÓÁ ÓÁÀÌÏ¿ÄËÊÀʽÉÄËÊÆÏËÆÄÉÁÍÁ ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ÎµÁÄÿ̼ÂÀ¼ÈÁ¿ÌÄÂÇľÊ μÃÄÉÄÔ¼ ÆÊÛÎÊÁÌÁ¿ÄÊɼÇÉÊʿ̼ÉĊ ÓÁɼ¦¼ÎÊÍÇÁÀ¾¼Õ¼ÍÎÖËƼÂÁǼÁÈÀ¼ ÍËÁÓÁÇÄÈüÎÊÃÄÍÁÆÎÊÌÀÌÏ¿ÄÊÎ̼͊ ÇʾÄËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ šš¦Ï¸Âº¸Ê½ÃÀÉʸ¿ÀÇÆÂËǸÇÈƆ ¹Ã½ÄÀɺ¸ÐÀʽÆÊȸÉÃƺÀÇȽ¼ÇÈÀ׆ ÊÀ× ÂÆÀÊƹÀ͸ɽÆǸÉ׺¸ÃÀ Ͻѽɽ ׺×ʺÂÆÅÂËȽÅÊŸ¹Æȹ¸Éº¸É œ†È±½Å»½È«ÌʽÇÁÈÄÊÎÎÊÃÄÌÊÀÉÁ ÊӼƾ¼ÈÁ ʽÊÍÉʾ¼ÑÍÁüÎʾ¼¡ÀÄÉ ËÌÊÃÊÌÁÒɼ8FSVÈÊÂÁÀ¼½ÖÀÁËÌÊÀ¼Š ÀÁÉɼÁÀÄÉʽÁÆÎÁÀÄɊÁÀÄÉÍξÁÉËÖÎ µÁËÌÁÀËÌÄÁÈÁȾÍÄÓÆʾÖÃÈÊÂÉÊ ü À¼ÉÁÀÊËÏÍÉÁÈcƼÉĽ¼ÇÄÃÄ̼ÉÁr šš©½¼Å¸¼Ëĸ »½Å½È¸ÃÅÆÅÀÑÆÅ×ĸ ¼¸ɽÇÈÆĽÅÀŸÅÀºÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ œ†È±½Å»½È©ÁžÒÁÉÎÖ̼ɼɼÔÄÎÁ ÀÁÅÍξÄÛ ͼ Ä ÕÁ ½ÖÀ¼Î ÊÎ̼ÍÇʾÎÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛɼ8FSV 

¯ÂÈ ѽÇÎ É˾ÏÂÈFŠNBJMUSJGPQMBTU!BCWCH¬ÍËÁ½Ê¯ÍÅÑËÊË¿


©®³¦±£¿

¶ÆÌÍÔÓ­ÁÑ×ÁÎÅÉÑÆËÓÏÑÒÉÒÓÆÍÎÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉÃSchücoÉ°ÆÓÆÑ¢ßÙÆÑÅÉÑÆËÓÏÑ ÑÁÈÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉÆÈÁ¤ÆÑÍÁÎÉà

f®ÁÊÅÏÂÑÁÓÁÐÑÆÅÐÏÒÓÁÃËÁ ÈÁËÏÎËÔÑÆÎÓÎÁÓÁÎÁÅÐÑÆÃÁÑÁ Æ×ÆÎÓÑÁÌÉÈÁ×ÉàÓÁu §È½¿À¿ÄÀŸøʸ»Æ¼ÀŸSchücoÇÈÀÂÃÖÏÀÉÆÈ»¸ÅÀ¿ÀȸŽÊÆŸ¼½ÁÅÆÉÊʸ ÉÀºƹøÉÊʸŸ17$ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÊƺҺš¸ÁɽÅ̽ÿ¼Æ£¸ÁÇÎÀ»Ÿ¸ ÇÈÀÏÀÅÀʽ¿¸ÇȽĽÉʺ¸Å½ÊÆŸνÅÊȸÃÅÀʽÌËÅÂÎÀÀº ¿ÊÆÏŸ ›½ÈĸÅÀ× ¿¸ÇøÅÀȸÅÀʽÀź½ÉÊÀÎÀÀ¿¸» ¿¸ȸ¿ÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½ÊÆÀ ÇȽ¼Éʸº×ŽÊÆŸǸŸÀȸGFOTU½SCBVGSPOUBMFÇȽ¿ʸ¿À»Æ¼ÀŸȸ¿»Æº¸È׼ É­½ÃÄËʤ¸ÈθŠ¼ÀȽÂÊÆÈÉÀÉʽÄÅÀʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ,4À§½Ê½È™ÖÐ½È ¼ÀȽÂÊÆÈȸ¿ÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½¿¸›½ÈĸÅÀ× šš §È½¿ À¿ÄÀŸøʸ »Æ¼ÀŸ Schüco ÇȽĽÉÊÀ¼½ÁÅÆÉÊʸÉÀºƹøÉÊʸ Ÿ 17$ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÊÆ ºÒº š¸Áɽņ ̽ÿ¢¸ÂºÀ¹×͸ÆÉÅƺÅÀʽÇÈÀÏÀÅÀ ¿¸ʸ¿ÀÉÊÒǸ ­½ÃÄËʤ¸ÈθÅ°¼ÆÎÄÓÁÍÆÄÏÍμÉʊ ¾ÄÑÈÁ ͼÈÊ ÉÛÆÊÄ ÊÎ ÊÍÉʾÉÄÎÁ ÀÁŊ ÉÊÍÎÄ ƼÎÊ ÎÁÑÉÄÆÄÎÁ ËÌÊÀÏÆÎʾÄÛ ÈÁÉÄÀÂÈÖÉÎ ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ ̼ÃËÌÊÍÎ̼Š ÉÁÉÄÁÎÊÄËÊÆÏËÆÄÎÁ¾Ö¾ž¼ÅÍÁÉÐÁÇà ªÍ¾ÁÉÎʾ¼;ÖÌüÑÈÁÁ¾ÌÊËÁÅÍƼμÉÄ ÇÊ¿ÄÍÎÄƼÍÖÍÍÁÀ¼ÇÄÕÁÎÊÉľ־ž¼ÅŠ ÍÁÉÐÁÇëÌÊÀÖǼ¾¼ÈÁÀ¼̼ÃËÊǼ¿¼Š ÈÁͽ¼ÃÄÎÁÍľ±¼ÉÀÊ ÚÍÁÇÀÊÌÐͼÈÊ ƼÎʾÎÊÌÊÈÛÍÎÊüÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁ šš É¸Íʽ ÃÀ À Äƾ½Íʽ ÃÀ É ÇȽ† ĽÉʺ¸Å½ÊÆ ¼¸ ɽ ÆɺƹƼÀʽ ÆÊ ¼ÆÄÀÅÀȸŽÊÆŸ¸ÃËÄÀÅÀ× ­½ÃÄËÊ ¤¸ÈθÅ ®Ê¾¼ ÉÁ ½ÁÔÁ ɼԼ ÊÍÉʾɼÒÁÇ ɼË̼ÆÎÄƼÉÄÍÁÏÀ¼¾¼ ÎÏƾ־ž¼ÅÍÁÉÐÁÇÃÀ¼ÍÇÁÀ¾¼ÈÁÍËÁŠ ÒÄÐÄÓÉÄÎÁË̼¾ÄǼɼ½Ì¼ÉÔ¼ɼ17$ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁªÍ¾ÁÉÎʾ¼ÏÍμÉʾÄÑÈÁ ÓÁ½ÇÄÃÊÍÎμ ƼÎÊÀÄÍÎÄɼÒÄÛ ÍɼÔĊ

š¸ÃÌÈÀ¼­½ÈÎÆ» ÆʻƺÆÈÅÀÂÇÆ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÀʽÀȸ¿ºÀÊÀ½ÊÆ

 %$8(/(0(17(%$8 

ªÍξÁÍÎмÇÄÛ Ä ÉÁ ½ÛѼ ËÌÁÈÁÍÎÁÉÄ ¾Ö¾ ž¼ÅÍÁÉÐÁÇà ¡Àɼ ¿ÊÇÛȼ Ó¼ÍÎ ÊÎ ̼½ÊÎÉÄÒÄÎÁ ÉÄ ËÊÀÆÌÁËÄѼ ËÌÄ Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ÉʾÄÎÁ ÍÎÌÏÆÎÏÌÄ ¦¼ÎʼÎ̼ÆÎľÁÉ̼½ÊÎÊÀ¼ÎÁÇĽǼ¿ÊŠ À¼ÌÁÉÄÁɼ½ÇÄÃÆÊÎÊ̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄÁÀÊ §¼ÅËÒÄ¿ÄȼÑÈÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎμ½ÖÌÃÊ

§½Ê½È™ÖнÈ

­½ÃÄËʤ¸ÈθÅ

ÎÁ̼½ÊÎÉÄÒÄÍËÊÈʿɼüÍËÇÊÎÁÉÊÍΊ μɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÉÄ §½Ê½È ™ÖнÈ ¦ÊÉÒÁËÒÄÛμ ÉÄ ü ÆÊÉÆÏÌÁÉÎɼμ ɼÀËÌÁ¾¼Ì¼ ÍÁ ÍÖÍÎÊÄ ¾Îʾ¼À¼ɼ¿ÊÀÄÈËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÆÖÈ ÀÁÅÍξÄÛμ ɼ ˼ü̼ ¤ Í ÒÁÉÎ̼ÇĊ üÒÄÛμÎʾ¼ÉÄÍÁÏÀ¼¾¼ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ËʊÇÁÍÉÊ ³ÌÁà ËʊÆ̼ÎÆÄÎÁ ËÖÎÄÕ¼ ¾ÊÀÁÕÄ ÀÊ Ëʊ¿ÊÇÛȼ ÀÄɼÈÄƼ Ä ½ÖÌÃÄɼ ɼ ÌÁÔÁÉÄÛμ ËÊÇÏÓ¼¾¼ÈÁ ÎÁÃÄ ËÌÁÀÄÈÍξ¼ ü ÆÊÉÆÏÌÁÉÎɼμ ɼÀËÌÁ¾¼Ì¼ šš¢¸ÂɽÆÉÒѽÉʺÀÇȽĽÉʺ¸Å½ÊÆ Ÿ ȸ¹ÆÊÅÀÎÀʽ ÆÊ ™Àý̽ü ºÒº š¸ÁɽÅ̽ÿ ¢¸Âº¸ ϸÉÊ ÆÊ ÂÆý† ÊÀº¸ÆÉʸŸ ¤¸ÈθÅ ªÎ ËÌÁÈÁÍξ¼ÉÁÎÊ ͼ üÍÁ¿Š ɼÎÄ ̼½ÊÎÉÄÒÄ ŸÊÇÛȼ Ó¼ÍÎ ÊÎ ÆÊÇÁÆÎľ¼ ξÖÌÀÊ ÌÁÔÄ À¼ ÊÍμÉÁ ¾

À¼ËÊËÖÇÉÄÈÍÖÍμ¾¼ÍÄÍÉʾÄ̼½ÊΊ ÉÄÒÄÍËÊÃɼÉÄÛ¾½Ì¼ÉÔ¼®ÁÀÊÅÀÊѼ ÍÉʾÄÍÄÇÄÄÄÀÁľËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ šš¢¸ÂÇÈÆʽϽ¿¸º¸É» ¤¸ÈθÅ­ÇÁÀÏÍËÁÔɼμ¿ ËÌÁà ¿ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁ ɼ ;ľ¼ÉÁÎÊ ɼ ˼ü̼¾ŸÁÌȼÉÄÛÎÌÛ½¾¼ÔÁÀ¼ËÌÁʊ ÀÊÇÁÁÈÉÛÆÊÄÎÌÏÀÉÊÍÎĭ˼ÀÖÎ ÊνÁŠ ÇÛüÉɼ¿ÁÌȼÉÍÆÄÛ˼üÌÍÁÆÊÈËÁɊ ÍÄ̼ÊÎÁÆÍËÊÌμ μƼÓÁËÌÁÿ ¾ 17$ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ËÊÍÎĿɼÑÈÁ ʽÊÌÊÎ ÊÎ ɼÀ ÈÇÉ Á¾ÌÊ ÆÊÅÎÊ Á ɼŊ¾ÄÍÊÆÄÛÎ ¾ ÒÛǼμ ÄÍÎÊÌÄÛ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÉÄ §½Ê½È™ÖнÈ°ÊÆÏÍÄ̼ÉÁÎÊɼÀÁŊ ÉÊÍÎμÉľ־ž¼ÅÍÁÉÐÁÇÃÀÊËÌÄÉÁÍÁ üËÌÊÁÆμÉÄüÁÐÁÆÎľÉÊÍÎÄɼȼÇÄ ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ̼ÃÑÊÀÄÎÁ ¡ÐÁÆÎÖÎ Á ÓÁ ÌÁÃÏÇμÎÄÎÁͼ¾ÄÀÄÈÊËÊÀʽÌÁÉÄÄ


©®³¦±£¿

¨ÒÂƺƼÅÀ×ÊÆʼ½ÃºSchüco¿¸ÉÀÉʽÄÅÀʽʽÍÅÀÂÀÆÊ17$ÆÊÃ׺ÆŸ¼×ÉÅƧ½Ê½È™ÖÐ½È ¼ÀȽÂÊÆÈȸ¿ÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½¿¸ ›½ÈĸÅÀ×­¸È¸Ã¼¤ÖÃ½È ÇÒÃÅÆÄÆÑÅÀÂÇƸϽÉʺÆÊƦø̭½ÅÀÅ» ÌÀŸÅÉÀÉÊ­½ÃÄËʤ¸ÈθŠ¼ÀȽÂÊÆÈÉÀÉʽÄÅÀʽÍÅÀÂÀ ±½Ì¸Åš¸Ã½ÈÀËÉ ÈÒÂƺƼÀʽÃÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆ›½È¼šÀ¼½ ÃÆ»ÀÉÊÀ¸À¤À͸½ÃªÀнżÆÈÌ Ľ¾¼ËŸÈƼÅÆȸ¿ÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½

ÄȼÈÁËÊÇÊÂÄÎÁÇÁÉËÌÄÉÊÍÆÖÈÏÍËÁѼ ɼÒÛÇÊÎÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ šš¢¸ÂɽÆÊȸ¿ÀÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺƺÀŸ ÉÊÈÆÀʽÃÅÀ½Ã½Ä½ÅÊÀºÒÈÍËÊÒȻƺ† ɸʸ¼½ÁÅÆÉÊ š¸ÐÀʽȸ¿ÇÈÆÉÊȸ† ÅÀʽÃÀÀĸÊÃÀɺƹƼ¸ºǸ¿¸ÈÅÀʽ ËÉÀÃÀ× ÂÆÀÊÆÇÆø»¸Ê §½Ê½È ™ÖнÈ ©¼ ËÖ̾Ê ÈÛÍÎÊ ÊΊ ˼Àɼ ÁÀÉÊ ËÌÁËÛÎÍξÄÁ ü ɼÔÄÎÁ ËÊÎÁÉÒļÇÉÄÆÇÄÁÉÎĮʾ¼ÊÃɼӼ¾¼ Ä ÍÖÍ ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎ ÈÊÂÁ À¼ ξÖÌÀÄÈ ÓÁ ÈÉÊ¿Ê ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÍÁ ʽÖÌɼѼ ÆÖÈ ɼÍ «ÌÄÉÊÍ ü Îʾ¼ ÄȼÄÊοʾÊÌɼμ˼üÌɼƼÈ˼ÉÄÛ ËÌÊÎÁÆǼÍÏÍËÁѝǼ¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁɼȼŠ ÍľɼμÎÁÇÁ¾ÄÃÄÊÉɼÌÁÆǼȼÈÉÊ¿Ê ÊÎ ˼ÌÎÉØÊÌÄÎÁ ÉÄ ÄÃƼüѼ ÈÉÁÉÄÁ ÓÁ ËÌÊÀ¼¾¼Î ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ËʊÇÁÍÉÊ ËÌÊÀÏÆÎÄÎÁɼSchüco®Ê¾¼ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁÍÈÁËÊÍÎĿɼÇÄÎÖÌÍÁÉÄÛÌÁÃÏÇμÎ £¼ÆÇÄÁÉÎÄÎÁȼÌƼμɼËÌÊÀÏÆμËÌʊ ÃÊÌÁÒËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼¾¼ÂÁÉÊÌÄÁÉÎÄÌÄ ÁÍÄÉÊÉÄÈüƼÓÁÍξÊ šš¢¸ÂºÀÀź½ÉÊÀÎÀÀÉʽÇȽ¼ºÀ¼À† ÃÀ¿¸ʸ¿À»Æ¼ÀŸ ¤¸ÈθÅ¡ÀÉÊÃɼÓÉÊ ÊÍÉʾɼÎÁÂÁÍÎ ÕÁÄȼÎÄɾÁÍÎÄÒÄÄÎÁüËÊÀʽÌÛ¾¼Š ÉÁ ɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄÎÁ ÈÊÕÉÊÍÎÄ ¾ ŸÁÌȼÉÄÛ ŸÇ¼¾ÉÊ ÕÁ ÍÁ ɼ½ÇÁ¿ÉÁ ɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎʾ±¼ÉžÉʾÊËÌÊÄÊ ¾ÊÀÍξÁÉÊ ѼÇÁ ɼ ËÇÊÕ ÊÎ È ÕÁ ÍÁ ÈÊÉÎÄ̼Î ¾ÄÍÊÆÊËÌÊÀÏÆÎľÉÄ

 %$8(/(0(17(%$8 

ȼÔÄÉÄüÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁÍËʊ¿ÊÇÛȼ ÀÖÇÂÄɼɼÇÄÉÄÄÎÁüÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁ ÄÊÑǼÂÀ¼ÉÁüÎÊËÇÊÄÃÊÇÄ̼ÉÄËÌʊ ÐÄÇÄ¢ÁǼÉÄÁÎÊɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁÉÄü ½ÖÌü ÀÊÍμ¾Æ¼ ɼ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÉÄÎÁ ÀÁÆÊ̼ÎľÉÄ ÐÊÇļ ½ÄÑÈÁ ÄÍƼÇÄ À¼ ÏÀʾÇÁξÊÌÄÈÍÄɾÁÍÎÄÒÄÛ¾ʽÊÌÏÀŠ ¾¼ÉÁüƼÔÄ̼ÉÁ šššÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½Å¸Ê¸ºÀ¹¸¿¸º­¸Å ºÉ½ǸÂÉÒѽÉʺ˺¸ÊÇÈÆÉÊȸÅÉʺ½ÅÀ ƻȸÅÀϽÅÀ× Ÿ ºÒ¿ÄƾÅÆÉÊÀʽ ¿¸ ȸ¿ÐÀÈ׺¸Å½ªÆº¸ÉÒÑÆÃ��½ÇÈÀÏÀŸ ¿¸ŸȸÉʺ¸Å½¿Å¸Ï½ÅÀ½ÊÆŸ¹¸¿¸Ê¸ ºÀºÒºš¸ÁɽÅ̽ÿ §½Ê½È™ÖнÈ«ÊËÌÄÉÒÄË À¼ªÕÁÊÎ ÍÁ¿¼ÍÁ¾ÄÂÀ¼̼ÃÇÄƼμž±¼ÉÄȼÈÁ ̼½ÊÎÉÄÈÁÍμ ÀÊƼÎʾ־ž¼ÅÍÁŠ ÉÐÁÇÃÎÁͼªÎʽÕÊÎÊɼ 17$ ËÌÊÐÄÇÄ ÆÊÄÎÊ ËÌÊÄþÁÂÀ¼ÈÁ ¿ÊÀÄÔÉÊ ÎÊɼͼÊΞ¼ÅÍÁÉÐÁÇà ÆÊÁÎÊÊοʾ¼ÌÛɼÍÖÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ÆÖÈ®¼ÃÄ̼ÃÇÄƼÕÁÍÁϾÁÇÄÓÄÍ ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÉÁɼÀÁÅÉÊÍÎμ¾Ö¾ÄÄþÖÉ ÍÎ̼ɼμ šš¤ÀÉÃÀÃÀÃÀÉʽ¿¸À¿»È¸¾¼¸Å½ÊÆ Ÿ Åƺ¸ ¹¸¿¸ ¿¸ ½ÂÉÊÈ˼ÀȸŽ º  ¿† ÊÆÏŸºÈÆǸ ¤¸ÈθÅ ¤Ã¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ËÌÊÄþÊÀŠ ÍξÊÄþÖÉÍÎ̼ÉÄÎÁɼ¡¾ÌÊ˼ÕÁÉÄ Äþ¼ÀÄÊÎÎÌÏÀÉÊÍÎÄÎÁÊÎÇÊÔÄÛÆÏÌÍ ɼʽÈÛɼμɼ¾¼ÇÏÎÄÎÁÄÉÁËÌÁÆÖÍɼŠ ÎÊËÊƼӾ¼ÕÄÎÁÍÁÒÁÉÄɼÎ̼ÉÍËÊÌμ

®ÖÅ ƼÎÊ ËÌÁà ËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ ¿ÊÀÄÉÄ ÄȼÈÁ ÃɼÓÄÎÁÇÁÉ ̼ÍÎÁ ɼ ÌÏÍÆÄÛ ˼üÌÊÎt¿ÊÀÄÔÉÊÄü¿ ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ÈÁʽÊÌÊÎÊÎÈÇÉÁ¾ÌÊÄ ÍÈÁ¾ÃÁÇÄÌÁÔÁÉÄÁüÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ ɼËÌÊÄþÊÀÍξÁɼ½¼Ã¼ɼÎÁÌÄÎÊÌĊ Ûμɼ¬ÏÍÄÛ §½Ê½È™ÖнÈ«ÌÄÎÊÃĽÖÌÃ̼ÍÎÁ ½Á¾ÖËÌÊÍͼÈÊɼ¾ÌÁÈÁÀ¼ÍÁÊÍÖÕÁÍΊ ¾ÄμÃÄÆ̼ÓƼ«ÌÄμÆʾ¼ÀÄɼÈÄÓÉÊ ̼þÄÎÄÁüÑ̼ɾ¼ÉÁÎÊÊΟÁÌȼÉÄÛÉÁ ÁÁÐÁÆÎľÉʪ;ÁÉÎʾ¼ʽÈÄÎÛ¾¼ÉÁÎÊ Ä Î̼ÉÍËÊÌÎÉÄÎÁ ̼ÃÑÊÀÄ ¾ÊÀÛÎ ÀÊ ÄÃÇÄÔÉÊËʾÄÔ¼¾¼ÉÁɼÒÁɼμ šš ¢ÆÀ ɸ ÆÉÅƺÅÀʽ ºÀ ŸÉÆÂÀ Ÿ ÂÆÀÊÆ ѽ Ÿ¹Ã½»Å½Ê½ ÇÈÀ ȸ¿ÇÈÆɆ ÊȸŽÅÀ½ÊÆ ¥¸¹½Ã׿¸ÅÀ ÃÀ ɸ º½Ï½ ÅƺÀǸ¿¸ÈÀ ¤¸ÈθÅ ¤Ã¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ÈÁÂÀϊ ɼÌÊÀɼμ ¼ÆÎľÉÊÍÎ ÁÍÎÁÍξÁÉÊ Á ¾ ÒÁÉÎÖ̼ɼɼÔÁÎʾÉÄȼÉÄÁ£¼ÕÊÎÊ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊ ÊÎ ËʾÄÔÁÉÊÎÊ ÀÛÇʾÊ ÏÓ¼ÍÎÄÁ ɼ ¿FÌÈBÉÍÆÄÛ ˼üÌ ÊÍÉʾŠ ÉÄÎÁ ËÊÎÁÉÒļÇÉÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ü ̼ÍÎÁÂͼÄþÖÉÍÎ̼ɼμžÈÊÈÁÉμ ̼ÃËÌÊÍÎ̼ÉÛ¾¼ÈÁËÌÊÀÏÆÎÄÎÁÍľ ÀÖ̼¾Ä ©Ê¾Ä ˼üÌÄ ½ÄÑÈÁ ÄÍƼÇÄ À¼¼Î¼ÆϾ¼ÈÁ¾ÆÊÊËÁ̼ÒÄÛÍÆÊÇÁ¿ÄÊÎ ʽǼÍÎμɼ¼ÇÏÈÄÉÄÛ ƼÎÊÄÃËÊÇþ¼ÈÁ ¾ÁÓÁɼÇÄÓɼμÄÉÐ̼ÍÎÌÏÆÎÏ̼žÍÁ ˼Æ ÕÁ ËÌÊÀÖǼ¾¼ÈÁ À¼ ÀÁÅÍξ¼ÈÁ ÍÁÇÁÆÎľÉÊ ¦ÊÉÆÌÁÎÉÊ ¾ ÈÊÈÁÉμ


    ,6GC L6FGBC I6A>@BC DE;:DE>5G>; F :O@9C9C:>MB> GE6:>K>> %# 8;L; DC8;L; CG 9C:>B>DE;:@696F>FG;AB>E;M;B>5=68E6G>>DEC=CEK> .6: FOGEH:B>K> B6 %# 8  A;<:HB6EC:B> DE;:DE>5G>5 ;<;:B;8BC E67CG5G =6 86M6G6 F>9HEBCFG > DCFE;:FG8CA >BC86G>8B>G; F> E;M;B>5 F; 9E><6G =6 DC8;L; ?CAICEG > :C7ECFOFGC5B>;B6G5@CGC>:HJ6 .6M>G;?CAD;G;BGB>FOGEH:B>K>FH:C8C@FG8>;N;8>?CBFH@G>E6GB6A5FGC /7OEB;G;F;?OAB6F )3-*(1+4 0@6A;B,CEH;8 2;@   ! "%&'%#$ ''''%#$


Äÿ̼ÂÀ¼ÈÁÍÎÌÏÆÎÏÌÄÎÁÍľÉÛÆÊÄÀÖ̼¾ÄÊΧ¼ÎÄÉÍƼ œÈÁÌÄƼ §½Ê½È™ÖнȬÁ¿ÏÇÄ̼ÉÊÎÊcɼ½Ä̼ÉÁɼÀÖ̼¾ÄqÄȼ ;ÊÛ ÍÈÄÍÖÇ œÈ½ÄÒÄÛμ ÉÄ Á ¾ ÍÖÊξÁÎÉÄÎÁ ÀÖ̼¾Ä À¼ ÍÁ ËÌÁÀÍμ¾ÄÈ Í ËÖÇÉÄÎÁ ÍÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ɼ ˼ü̼ Ä À¼ üÁÈÁÈËÊÃÄÒÄÄÍÌÁÀ¾ÊÀÁÕÄÎÁÀÊÍμ¾ÓÄÒĤÓÌÁÃÀʽÌÊÎÊ ËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁɼȼÌƼμÀ¼üÁÈÁȾÄÍÊÆÊÎÊÒÁÉʾÊÉľÊ «ÊμÃÄËÌÄÓÄɼɼ½ÇÛ¿¼ÈÁɼ¼ÆÎľÉÊÍÎμÍÄɼ̼ÃËÌÊ͊ Î̼ÉÁÉÄÁ ÌϿĽÖÌÃÊ̼þľ¼ÕÄÍÁ˼üÌÄÈÊ¿¼ÎÀ¼½ÖÀ¼Î ÍÖÕʼÎ̼ÆÎľÉÄüɼÍ šš§ÈÀ¿¸ºÃ¸¼×º¸Å½ÊÆŸÅƺÀǸ¿¸ÈÀÇȽ¼ºÀ¾¼¸Ê½ÃÀ ¼ÆÇÒÃÅÀʽÃÅÆ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ŸÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ× ¤¸ÈθÅ ®Ê¾¼ ÉÁ ÍÁ ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ ÉÊ ÉÁ Á ɼËÖÇÉÊ ÄÃÆÇڊ ÓÁÉÊ°¼ÆÎÁ ÓÁÍÇľ¼ÉÁÎÊɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÍÎÌϾ¼ÈÉÊ¿Ê ÍÌÁÀÍξ¼ÄÍÄÇÄ ¼ËÊÃÄÒÄÄÎÁ¾ÍÁ˼ÆÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÄÿ̼ÀÛÎ ÍÖÍÍʽÍξÁÉÄÍÄÇÄ šš ¿Å½Å¸¼º¸ÑÆŸGFOTUSCBVGSPOUBMFÇȽ¿ʸ¿À»Æ¼ÀŸ ѽɽÇȽ¼ÉʸºÀʽɸÄÆɸÉÆÈÊÀĽÅʸÉÀÆÊ17$¢¸ÂºÀ ɸÇÈÀÏÀÅÀʽ¿¸Êƺ¸ȽнÅÀ½ §½Ê½È™ÖнÈ«¼É¼ÄÌÖÎGFOTUFSCBVGSPOUBMFËÊÎ̼ÀÄÒÄÛ ÍÁѼ̼ÆÎÁÌÄÃÄ̼ÍËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁÎÊɼÀÖ̾ÊÄ17$ ÀÊƼÎÊ ɼ#"6ÍÏÌʾÄɼμ¼ÇÏÈÄÉÄÅÁÍÄÇÉÊüÍÎÖËÁɼ«ÌÁÃËʊ ÍÇÁÀÉÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄSchücoÀÄɼÈÄÓÉÊ̼þÄ17$ÍÁÌÄÄÎÁÍÄÍ ÈÉʿʽÌÊÅÉÄÄÉʾ¼ÒÄÄ ÆÊÁÎÊÁËÌÄÓÄɼüÄý̼ɼμÊÌ¿¼Š ÉÄüÒÄÛÄËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁÍÎÁȼμ17$ɼ˼ɼÄÌÉÄÛÉÄÕ¼ÉÀ ªÍ¾ÁÉÎʾ¼ÄÍƼÈÁÍËÌÊÀÏÆÎʾÊÎÊ̼þÄÎÄÁÊÎʽǼÍÎμɼ 17$ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁÀ¼ËÊÀÓÁÌμÁÈÎÁȼμɼ&OFSHZ ¤¸ÈθÅ©¼ÔÄÛÎÎÖ̿ʾÍÆÄÊÎÀÁÇÕÁËÌÁÀÍμ¾ÄSchüco¾ ©ÚÌɽÁÌ¿®Ê¾¼ÍÖÕÊÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÀ¼ÍÁÀÊƼÂÁÃɼÓÁÉÄÁÎÊ ÄÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎμÊÎÎÊÃÄÊÎÀÁÇ šš¢¸Âº¸ÇÆ¿ÀÎÀ׿¸½Ä¸Schücoº¼ÀÉÂËÉÀ×ʸ¿¸ÇÈÆÌÀ† ÃÀʽÆÊÂøɘÀ™ §½Ê½È™ÖнȪÕÁÊÎɼӼÇÊÎÊÍÈÁɼÈÉÁÉÄÁ ÓÁÃɼÆÖÎ 3"-¾̼ÈÆÄÎÁɼѼÌÈÊÉÄÃÄ̼ÉÁÎÊɼÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄÎÁÉÊÌÈÄ ÕÁü¿Ï½ÄÃɼÓÁÉÄÁÎÊÍÄŸÊÇÛȼÓ¼ÍÎÊÎËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼËÌÊÃÊÌÒÄ ÄÃËÊÇþ¼ÕÄɼÔÄÎÁËÌÊÐÄÇÄ̼½ÊÎÛÎľÀÌÏ¿Ä ÀÖ̼¾Ä ÊÎ ¡¾ÌÊËÁÅÍƼμ ʽÕÉÊÍÎ ®ÁÃÄ ÆÇÄÁÉÎÄ ÉÛȼÎ ÄÉÎÁÌÁÍÀ¼ÀÖ̼ÎɼÍÆǼÀÀ¾ÊÅÉÊÆÊÇÄÓÁÍξÊËÌÊÐÄÇÄÄ À¼ËÌÊÄþÁÂÀ¼Î˼̼ÇÁÇÉÊÀ¾¼Î¼ÆǼͼ­ÈÛμÈÁ ÓÁ¾ÍÇÁÀŠ ÍξÄÁɼÎʾ¼ÍÄÍÎÁÈÄÎÁÊÎÆǼ͝ÕÁÍÁɼÇʼÎƼÎÊÉʾ ÍμÉÀ¼Ìξ̼ÈÆÄÎÁɼ¡¾ÌÊ˼

šÒºš¸ÁɽÅ̽üSchücoȸ¿ºÀŽɸÄÆÃÆ»ÀÉÊÀ¸¿¸Î×ø ºÈÆǸ ÅÆƹ½¼ÀÅÀÀ¼ÈË»ÀÌËÅÂÎÀÀ¸ÊÆʽÍÅÆÃÆ»ÀÀʽ ÇÈƼËÂÊƺÀ׼ÅÀ¼¾ÄÒÅÊ ĸȽÊÀÅ»¸ ȸ¿ÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½ÊÆ ÀÇÆÂËÇÂÀʽ %$8(/(0(17(%$8 
¡«³´¡¬®¯

*HDODQÔØÁÒÓÃÁÃÐÉÌÏÓÎÉàÐÑÏÆËÓÎÁÄÆÑÍÁÎÒËÁÓÁÆÎÆÑÄÉÊÎÁÁÄÆÎ×ÉàGHQD

°ÑÆÏÂÑÁÈàÃÁÎÆà ÎÉÒËÏÆÎÆÑÄÉÊÎÁËÛÚÁ ªÆº¸ ϽÉÀ¿¸ÉÃ˾¸º¸ÉҺȽĽÅÅÆÊƽŽȻÀÁÅÆɸÅÀȸŽŸɻȸ¼Àʽ ¼Æ¸¿º¸ƹÅƺýÅÀ½ÊÆŸºÀÉƸ¾ÀÃÀÑŸɻȸ¼¸ ÇÆÉÊÈƽŸÇȽ¿» ºŸ½Ã¹ ›½ÈĸÅÀשý¼ÇÈÀÂÃÖϺ¸Å½Ÿȸ¹ÆÊÀʽÇȽ¿Ã×ÊÆÊÆŸ» »Æ¼ÀÐÅÆÊÆÀ¿ÇÆÿº¸Å½Ÿ½Å½È»À×ÆÊL8INɽŸĸÃÀŸL8I ©»È¸¼¸Ê¸ ÉÒÉÊÆ×ѸɽÆÊÆɽÄŸ¼½É½Ê¼ºËÉʸÁÅÀÀÊÈÀÉʸÁÅÀ¾ÀÃÀѸÉʽ¿À ºÀÉÆÂÀÉÊÆÁÅÆÉÊÀÇȽÄÀŸº¸ÆʽŽȻÀÁÅƽ̽ÂÊÀº½ÅÂøÉ(ÂÒÄÂøɘ

²

ÖÕÁÍξϾ¼ÕÄÎÁͿ̼ÀľÈÊÈÁÉμ ÄÃ̼ÃÑÊÀ¾¼Î ÎÌÄ ËÖÎÄ ËʾÁÓÁ ÁÉÁÌ¿ÄÛ ÊÎÆÊÇÆÊÎÊÉʾÊËÊÍÎÌʊ ÁÉÄÎÁ ÂÄÇÄÕ¼ ©Áü¾ÄÍÄÈÊ ʽ¼ÓÁ ÊÎ ͼÉÄ̼ÕÄÎÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛ ¾ ÈÉÊ¿Ê ÊÎ ÍÇÏÓ¼ÄÎÁÉÁÍÁÄÃËÊÇþ¼Î̼ÒÄÊɼÇÉÊ ÍÖÕÁÍξϾ¼ÕÄÎÁËÊÎÁÉÒļÇÉľÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎÄüɼȼÇÛ¾¼ÉÁɼÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ ̼ÃÑÊÀÄ ž μÃÄ ¾ÌÖÃƼ ÍÖ¾ÁÎÖÎ ü

ÉÄÍÆÊÁÉÁÌ¿ÄÅɼμÆÖÕ¼EFOB ÍÖÍÍÁŠ À¼ÇÄÕÁ¾ÁÌÇÄÉ ËÌÁÀËÌÄÁͼÉÄ̼ÉÁ ɼ ÍÖÕÁÍξϾ¼Õ¼ Ϳ̼À¼ Í ÈÊÀÁǼ ɼ ÉÄÍÆÊÁÉÁÌ¿ÄÅɼμÆÖÕ¼ ²ÁÇμ ɼ Îʾ¼ ɼÓÄɼÉÄÁ Á À¼ ÍÁ ËÌÁÀÍμ¾Ä ɼ ˼ü̼ ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÛ ÍμÉÀ¼ÌÎüͼÉÄ̼ÉÁ À¼ÍÁÄýÖÌüÍÖÍ ÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÎÊɼÉÏÂÉÊÎÊÉÊÏŠÑ¼Ï À¼ÍÁ ËÌÁÀÍμ¾ÛÎÄÉʾ¼ÎľÉÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄü

¬¸É¸¼¸Ê¸ŸɸÅÀȸŸʸÉÒѽÉʺ˺¸Ñ¸ɻȸ¼¸ºŸ½Ã¹ ›½ÈĸÅÀשý¼ÇÈÀÂÃÖϺ¸Å½ Ÿȸ¹ÆÊÀʽÇȽ¿Ã×ÊÆÊÆŸ»»Æ¼ÀÐÅÆÊÆÀ¿ÇÆÿº¸Å½Ÿ½Å½È»À×ÆÊ L8INɽƻȸÅÀÏÀ¼ÆL8I

 %$8(/(0(17(%$8 

ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊ ʽÉʾÇÁÉÄÁ ɼ Ϳ̼ÀÄÎÁ À¼ÍÁËÌÊÀÖÇÂÄÍÏÍÖ¾ÖÌÔÁÉÍξ¼ÉÁÎÊ ÄÀ¼ÍÁËÌÁÀÍμ¾ÛÎÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÄÊ ÀÖ̼ÉÄ ËÌÁËÊÌÖÆÄ ü ƼÓÁÍξÁÉÊÎÊ ͼÉÄ̼ÉÁ¨ÁÂÀϾÌÁÈÁÉÉÊͼͼÉÄ̼Š ÉÄɼÀͿ̼ÀÄËÊËÌÊÁÆμcEBOBt Ϳ̼ÀÄɼ½ÖÀÁÕÁÎÊqªÎÓ¼ÍÎÄËÌÄÎÛÑ ÍÁ ÄÃËÊÇþ¼Î ¾ÄÍÊÆÊ ÄÉʾ¼ÎľÉÄÎÁ ÆÊÈËÊÉÁÉÎÄɼ˼ÍľɼμÆÖÕ¼ ®ÁÃÄ Ϳ̼ÀÄ ÍÌÁÀÉÊ ɼÀ¾ÄÔ¼¾¼Î ÍÖÕÁÍξϾ¼ÕÄÎÁÉÊÌÈÄ&O&7ÄÉʾÊÎÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÍÊÆÊÇÊ

¤ÌÁÃÎÁØÁÒÓÎÁ ÒÁÎÉÑÁÎÆÓÏÎÁÒÄÑÁÅÉÓÆx ÐÏÅÍàÎÁÓÁÎÁÐÑÏÈÏÑ×É £¼ͼÉÄ̼ÉÁÎÊɼ¾ÄÍÊƼμͿ̼À¼ ¾£ÁǽͼËÌÁÀ¾ÄÀÁÉÄ ÈÇÉÁ¾ÌÊ ÆÊÄÎÊ ÍÇÁÀ ËÌÄÆÇÚÓ¾¼ÉÁ ɼ ÌÁÈÊÉΊ ÉÄÎÁ ÀÁÅÉÊÍÎÄ ÍÁ ÏÍμÉʾ۾¼ ÓÁ ÉÁ ͼɼÀѾÖÌÇÁÉÄ£¼ÒÁÇμÂÄÇÄÕɼμ ÆÊÊËÁ̼ÒÄÛËÊÇÏÓ¼¾¼üÁÈÊÎ,G8#BOL ¾̼ÃÈÁÌɼÀ¾ÁÎÌÁÎÄÊÎÉÁʽÑÊÀÄȼμ ÍÏȼ «Ö̾¼Î¼ ÍÎÖËƼ ÊÎ ͼÉÄ̼ÉÁÎÊ Á ËÊÀÈÛɼμ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ Í ÎÊËÇʊ ÄÃÊÇÄ̼ÕÄ ÊÎ ÍÄÍÎÁȼμ ɼ (FBMBO 4 *2 ÆÊÄÎÊ üÁÀÉÊ Í ÄÃÊÇÄ̼ÉÁÎÊ ɼ мͼÀ¼Î¼ Ä ËÊÆÌľ¼ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼Î ÁÉÁÌ¿ÄÅɼμÁÐÁÆÎľÉÊÍÎɼͿ̼Àɼμ ʽ¾Ä¾Æ¼ªÍ¾ÁÉÎʾ¼ËÊÈÁÕÁÉÄÛμËʊ ÇÏÓ¼¾¼Î ÆÊÉÎÌÊÇÄ̼ÉÊ ËÌʾÁÎÌÁÉÄÁ ¾½¼ÉÄÎÁÄÆÏÑÉÄÎÁ ƼÆÎÊÄÁÇÁÈÁÉÎÄ üËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁËÊÉʾÄÎÁËÌÊÃÊÌÒÄ «Ê½¼ÇÆÊÉÄÎÁͼÀÁÈÊÉÎÄ̼ÉÄÍμÌÄÎÁ ˼̼ËÁÎÄÄͼüÈÁÉÁÉÄÍÁÇÁÈÁÉÎÄÊÎ ÍÎÖÆÇÊ Ä 17$ ƼÎÊ ËÊ ÎÊÃÄ ɼÓÄÉ ÍÁ ËÊÇÏÓ¼¾¼ÎËÌÄÛÎÉÄÃÄÈÉĿ̼ÀÄÉÄ ­ÖÕÉÊÍÎμ ɼ ÌÁÈÊÉμ Á Éʾ¼Î¼ ÊÎÊËÇÄÎÁÇɼÍÄÍÎÁȼ ÆÊÛÎÊÆÊÈËÇÁƊ ÍÉÊ Á ËÌÁʽÖÌɼμ ¾ ÌÁ¿ÁÉÁ̼ÎľÁÉ ÁÉÁÌ¿ÄÁÉÄÃÎÊÓÉÄÆ ­ËÄÇÊÎÉÄËÌÊÁÆÎÄ ƼÎʾÄÍÊƼμ Ϳ̼À¼¾£Áǽ EBOBÄȼÂÁǼÉÄÁÎÊÀ¼ ËÊƼÂÁ ÓÁ ÄÉʾ¼ÎľÉÄÎÁ ÆÊÉÒÁËÒÄÄ üÉÁÀ¾ÄÂÄÈÊÎÊÄÈÏÕÁÍξÊÄͿ̼ÀÄÎÁ ¾ÊÀÛÎ ÀÊ ÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎ ¾ ½ÖÀÁÕÁÎÊ ­Ê½Š ÍξÁÉÄÒÄÎÁ ɼ ÂÄÇÄÕ¼ ÄɾÁÍÎÄ̼ÇÄ ¾ͼÉÄ̼ÉÁ Ë̼¾ÛÎÎ̼ÅÉÊƼËÄμÇʊ ¾ÇÊÂÁÉÄÁ¾ÄÈÊμÍÄÄËÊÎÊÃÄɼÓÄÉ ¾ÀÄ¿¼Î ËÌÊÀ¼Âɼμ ÈÏ ÍÎÊÅÉÊÍÎ ÄÇÄ ËʾÄÔ¼¾¼ÎÔ¼ÉÍʾÁÎÁüÊÎÀ¼¾¼ÉÁËÊÀ ɼÁÈ


¡«³´¡¬®¯

°ÏÌÏÇÆÎÉÒÁÏÒÎÏÃÉÓÆÎÁÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÆÎÏÐÑÆÅÐÑÉàÓÉÆÎÁ0DFRëÁÌÔÄÁ

¯ÂËÏÃÈÁÑÔÒËÉàÐÁÈÁÑ §È½¿ÆÂÊÆĺÈÀ»ºÈËÉÂÀ׻ȸ¼¢¸ÃË»¸ ŸÂÄֻƿ¸Ç¸¼ÅÆÆÊ ¤Æɺ¸ ¹½ŸÇȸº½Å¸ÇÒȺ¸ÂÆǸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½Ÿ ÌÀÈĸʸ.BDPœÈ˾½ÉʺÆÊƹ½ÆÉÅƺ¸ÅÆÇƼÀĽÊÆ000b.BLP'VSOJUVSFp Ÿ¼½Â½ÄºÈÀ»Éνü¸¿¸ÇÆÏŽºŸϸÃÆÊÆŸ»º¢¸ÃË»¸ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÉϽÊÀÈÀÇÆÊÆÏÅÀÃÀÅÀÀŸƹÂƺ.BDP.VMUJ¿¸ÇÈÆ¿ÆÈÎÀÉ ¼ºËÆÉƺÆÆʺ¸È׎ªÆ¿ÀÊȽÊÀ¿¸ºÆ¼ŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÆÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ .BZFS$PBeschläge(NC)ÇÈÆÀ¿º½¾¼¸ÇÈƼËÂÎÀ× À¿ÂÃÖÏÀʽÃÅÆ¿¸ ÈËÉÂÀ×Ǹ¿¸È

°

ÌÁÿ½ÛѼʽÍÖÂÀ¼ÉÄÌÁÀÄÒ¼ ̼ÅÊÉÄ ¾ ²ÁÉÎ̼Çɼ ¬ÏÍÄÛ ü ÈÛÍÎÊɼ½ÖÀÁÕÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁɼ .BDP ¬ÁÔ¼¾¼Õ¼ ü ÄýÊ̼ ɼ ¿Ç¼¾ÉÄÛ ¿Ì¼ÀɼÌÁƼªÆ¼ÍÂÄÎÁÇÄÍÁÊƼŠ üËÊÀÆÌÁ˼μÊÎÍÎ̼ɼɼÌÁ¿ÄÊɼÇÉÊÎÊ ÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÌÖÆʾÊÀÍÎ¾Ê ü¿ÌÄÂÁÉÊ üÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÊÎÊ̼þÄÎÄÁ¾Ö¾ÄÊÆÊÇÊ ¦¼ÇÏ¿¼°¼ÆÎÖÎ ÓÁÍÇÁÀɼÍμÉÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼ .BDP ¾ ¦¼ÇÏ¿¼ ¿Ê ËÊÍÇÁÀ¾¼Ñ¼ 78 Ä 7PMWP ÁͼÈÊÊÕÁÁÀÉÊÀÊƼüÎÁÇÍξÊü ¾ÁÌÉÄÛÄɾÁÍÎÄÎÊÌÍÆÄÉÚÑɼ.BDPÆÖÈ ÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄËÌÊÍËÁÌÄ̼ÕÄʽǼÍÎÄÍ ÀʽÌÁ̼þÄμÄÉÐ̼ÍÎÌÏÆÎÏ̼ ®ÖÌÂÁÍξÁɼμÒÁÌÁÈÊÉÄÛËÊÊÎÆÌĊ ¾¼ÉÁÎÊ ÍÁ ËÌʾÁÀÁ ¾ ËÌÄÍÖÍξÄÁÎÊ ɼ ËÊÇÄÎÄÒÄÊÎ̼ÅÊɼ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄɼ ¿Ì¼ÀÍÆÄÎÁ ¾ÁÀÊÈÍξ¼ ɼ ¼¾ÍÎÌÄÅÍÆÊÎÊ

ËÊÍÊÇÍξÊ ¾ ¬ÏÍÄÛ Ä ɼ ÉÁÈÍƼμ ÆÊɊ ÍÏÇμÉÎÍƼÐÄÌȼ$p.p4p ƼÆÎÊÄɼÀŠÌ žÁÌÉÁÌ´ÄÎÁÇÆÊËÐ ¿ÁÉÁ̼ÇÁÉÀÄÌÁÆÎÊÌ ɼ000c.BLP'VSOJUVSÁq¤¿ÊÌ©ÄÆÊǼÁŠ ¾ÄÓ«¼ÌÔÄÉ ɼÎÖ̿ʾÍÆÄÛÀÄÌÁÆÎÊÌü ¬ÏÍÄÛɼ.BDPÄɼ¾ÍÄÓÆÄÌÁ¿ÄÊɼÇÉÄ ÎÖ̿ʾÍÆÄ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξ¼ ¾ ¬ÏÍÄÛ ÄÉ ¡ÌÉÍÎ ¨¼ÅÁÌ ¨¼ÅÁÌ ÄÃÎÖÆɼ ¾ ËÌľÁÎÍξÁÉÊÎÊ ÍÄ ÍÇʾÊ ÃɼÓÁÉÄÁÎÊ ɼÌÏÍÆÄÛ˼üÌƼÎÊc˼üÌÍɼŊÀʽ̼ ÀÄɼÈÄƼq ÍÌÁÀ ¾ÍÄÓÆÄ ̼þľ¼ÕÄ ÍÁ ˼üÌľ¤ÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼

­ÎÏÄÏÆÓÁÐÆÎÒÓÁÑÓÎÁ ÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÁÓÁ .BDP̼þľ¼ÏÍËÁÔɼ¼ÆÎľɼÀÁŊ ÉÊÍÎ ɼ ÌÏÍÆÄÛ ˼üÌ ÊÎ ÀÁ¾ÁÎ ¿ÊÀÄÉÄ ɼͼÈÄËÊÀÌÖÆʾÊÀÍξÊÎÊɼÎÖ̿ʾÍÆÄÛ

ÀÄÌÁÆÎÊÌ«¼ÌÔÄÉ üÁÀÉÊÍÎÖ̿ʾÍÆÄÎÁ ˼ÌÎÉØÊÌÄÊÎÌÁ¿ÄÊɼ ÏÍËÁÔÉÊËǼÍÄ̼ ËÌÊÀÏÆÒÄÛμÍÄ®ÏÆÊÍʽÁÉʾÉÄȼÉÄÁ ÎÌÛ½¾¼À¼ÍÁʽÖÌÉÁɼËÊÍÎÊÛÉÉÊËÊÀÀÖ̊ ¼ÉÊÎʾÄÍÊÆÊƼÓÁÍξÊɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁɼ .BDP ÆÊÁÎÊÍÁ̼ýÄ̼ÄÒÁÉÄÊÎÌÏÍÆÄÎÁ ÆÇÄÁÉÎĪ½ÆʾÄÎÁüËÌÊÃÊÌÒÄ Êξ¼Ìۊ ÕÄÍÁËÊÀ¾ÁÊÍÄ ÀÌÖÂÆÄÎÁüËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ɼÀÁÂÀÉÄÎÁ üÆÇÚÓ¾¼ÕÄ ÍÄÍÎÁÈÄ ü ¾Ì¼ÎÄÍÁ̼ÃËÌÊÍÎ̼ÉÛ¾¼Îɼ˼ü̼¾Ö¾ ¾ÍÄÓÆÄÓ¼ÍÎÄɼ¬ÏÍƼμÐÁÀÁ̼ÒÄÛ.BDP ÁϾ¼Â¼¾¼ÉɼÌÏÍÆÄÛ˼üÌÉÁɼËÊÍÇÁÀŠ ÉÊÈÛÍÎÊÄü̼ÀÄÀʽÌÁÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ÉÊÎÊ ÍÄÍÁ̾ÄÃÉÊʽÍÇϾ¼ÉÁ£¼À¼ËÊÀÀÖ̼ ÎÊÃľÄÍÊÆÍμÉÀ¼ÌÎɼ˼ü̼ ÊÕÁËÌÄ ËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊ ɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÊÎÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ¾¦¼ÇÏ¿¼ ½ÛѼËÌÁÀËÌÄÁÎÄ ¾ÍÄÓÆÄÉÁʽÑÊÀÄÈÄÈÁÌÆÄüÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÉÁ ½ÁÃËÌʽÇÁÈÉÊÎÊÇÊ¿ÄÍÎÄÓÉÊʽÍÇϾ¼ÉÁ «ÌÁÀ¾ÄÀÁÉÊÁÈÉÊ¿ÊÁμËÉʾ־ÁÂÀ¼ÉÁɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎʵÁÍÁüËÊÓÉÁÍÈÊÉμ ɼ¿ÊÎʾÄÆÊÈËÇÁÆÎÉÄÁÇÁÈÁÉÎÄžÍÇÁÀŠ ¾¼ÕÄÎÁÁμËÄÍÁËǼÉÄ̼ÎÄÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼɼËÖÇÉʼ¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÉÍÆǼÀ ̼ÃÔĊ ÌÛ¾¼ÉÁÎÊÀÊËÖÇÁÉËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÒÄÆÖÇ ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÄÍʽÍξÁÉÊËÌÊÁÆμÉÎÍÆÊ

˜ÈÍÀĸżÈÀÊœÆŸÊ º¼×ÉÅÆ ŸÉÊÆ×ʽßĸŸÉÊÀȺÀ¿ÊÆÏÅÆÇȸºÆÉøºÅ¸Ê¸ÎÒȺ¸ ¼¸º¸¹Ã¸»ÆÉÃƺÀ×ʸÉÀ¿¸ À¿»È¸¾¼¸Å½ÊÆŸÅƺÀ׿¸ºÆ¼º¢¸ÃË»¸

 %$8(/(0(17(%$8 


$®¡¬©¨®¡°¡¨¡±¡

2Ó£ÆÑÎÆѱÁÊÎÖÁÑÅ

³ÛÑÒàÓÒÆËÏÎ×ÆÐ×ÉÉÉÃÉÈÉÉ ©Ã½¼ŽƹÀϸÁÅƺÀÉÆÂÀ×ȸÉʽ¾ÇȽ¿ÇƆÄÀŸøʸ»Æ¼ÀŸÆÊ Ǹ¿¸ÈÒÊŸ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀɽɺÀÉÇÆÏÊÀÇȽ¿ÄÀŸøʸ»Ÿ¸Çƺ½Ï½ÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ× ¼½ÁÉʺ¸ÑÀÉÊȸʽ»ÀϽÉÂÀÀ¼ÒûÆÉÈÆÏÅÆ Êƺ¸Ž¹½Ð½»ÆÃ×ĸÀ¿Å½Å¸¼¸ª½ Ƚ¸ÃÅÆÆνÅÀ͸Æ»ÈÆÄÅÀ×½¼ÅÆÂȸʽŽ̽ÂÊÆʻƼÀŸʸŸÀ¿ÂÃÖϽÅÀ×ʸ œœ© Ľ¸ʸ¿Àĸ ¼Æ¹¸ºÂÀʽ¿¸ÉƹÉʺ½ÅƾÀÃÀѽº›½ÈĸÅÀ× 

³

ÁÉÀÁÉÒÄÄÎÁ¾̼þÄÎÄÁÎÊɼ˼ü̼ ¾ŸÁÌȼÉÄÛ ¾ÖÃÊÍÉʾ¼ɼÄÃÆÇÚÓĊ ÎÁÇÉʾÄÍÊÆÄÛƼ˼ÒÄÎÁÎɼËÌÊÄÊ ¾ÊÀÍξÊÎÊ ͼËÌÁÆÖÍɼÎÄËÌÁÃc¿ÊÀÄɼμ ɼÄÃÆÇÚÓÁÉÄÛμq«ÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ ÍÀÖÇ¿ÊÍÌÊÓÉÊ̼þÄÎÄÁÄÊÌÄÁÉÎÄ̼ɼ ÆÖȽÖÀÁռμÆÊÌËÊ̼ÎľɼÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ ½ÛѼÇÄÔÁÉÄÊÎËÁӼǽÄËÌÁÿʊ ÀÄɼü̼ÀÄÆÊÈ˼ÉÄÄ ÆÊÄÎʾÍÁËʾÁÓÁ ɼȼÇÛ¾¼Î;ÊÄÎÁȼÌÂʾÁɼËÁӼǽ¼¾ ÓϾÍξÄÎÁÇÉÄÛÆÖÈÒÁÉÄÎÁ˼üÌ «ÌÊÀÏÆÎʾÄËÌÁÃÁÉμÒÄÄɼ¾ÊÀÁÕÄ ÐÄÌÈÄƼÎÊ)JM[JOHFS(NC) XXXLMFJOFSŠ FJTCBFSJOGP ÄÇÄ"MESBͼƼËƼ¾ÈÊÌÁÎÊ ­¼ÈÊÀÊÍμÎÖÓÉÊ¿ÊÇÁÈÄËÌÁÀËÌÄۊ ÎÄÛͼ¾ÍÖÍÎÊÛÉÄÁÀ¼ÍÁʽÖÌɼÎÁÈÊÒĊ ÊɼÇÉÊÆÖÈüÄÉÎÁÌÁÍϾ¼ÉÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄÄ À¼ÍÖ½ÏÀÛξÎÛÑÓÌÁÃÎÁȼμüÊ˼þ¼ÉÁ ɼ ÆÇÄȼμ ǼÎÁÉÎÉÄ ɼÇÄÓÉÄ ÉÏÂÀÄ ƼÎÊËÊÎÌÁ½ÉÊÍÎμÊÎÎÊËÇÄɼ ÏÍÁÕ¼Š ÉÁüÆÊÈÐÊÌÎ ÍÎÌÁÈÁÂÆÖÈËʊ¾ÄÍÊÆÊ ƼÓÁÍξÊɼÂľÊÎÄËÌÁÍÎÄ ¨ÊÀÁÇÖÎɼcIPNPFDPOPNJDVTq ÓÌÁà ÆÊÅÎÊÍÁËÊÀÈÁÉÛËÌÊÃÊÌÁÒ¼ü̼ÀÄмŠ Æμ ÓÁÕÁÍËÁÍÎÄÈÇÌÀL8IÄÇÄ ÈÇÌÀÇÄÎ̼ËÁÎÌÊÇ ÌÁÍËÁÆÎľÉÊÈÇÉ ÎÊɼ­ª ÉÁÁËʾÁÀÁÉÓÁÍƼμƼÌÎÄɼɼ ɼÔÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄ

³ÑàÂÃÁÅÁÒÆÒÂÏÄÔÃÁÍÆÒ ÑÆÅÉ×ÁÍÉÓÏÃÆ ¤ÀÊ b¢ÃÀ½ÅÊÒʽÆÉҿŸÃȽнÅÀ½ÊÆÉÀp «Ê¾ÁÓÁ ÊÎ  ÊÎ ÌÁÔÁÉÄÛμ ÆÊÄÎÊ ¾ÃÁȼÈÁͼÄÉÍÎÄÉÆÎľÉÄ ¤ÀÊ b¢ÃÀ½ÅÊÒʺÇƺ½Ï½ÊÆÉÃËϸÁº¿½Ä¸ ȽнÅÀ×ʸÉÀȸÎÀÆŸÃÅÆp ¬¼ÒÄÊɼÇÉÊÍÎμ ɼ ɼÔÄÛ ÈÊÃÖÆ ÍÁ ÄÃ̼ÃÛ¾¼ ¾ Îʾ¼ t ÓÌÁà ÀÁÅÍξÄÛμ ÍÄ À¼ËÊÍÎÄ¿¼ÈÁȼÆÍÄÈÏÈÊÎËÊÃÄÎľÉÄÎÁ

12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

9,6

? -3,6

-1,5

-4,3 -6,5

-7,0

-7,8

-8,0 -10,4 -11,8

1997

1998

1999

2000

-18,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

§¸¿¸ÈÒÊŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀº›½ÈĸÅÀ׺ÇÈÆνÅÊÀ

ÁÈÊÒÄÄÄÀ¼ÍÁËÊ¿ÌÄÂÄȾÖÃÈÊÂÉÊɼŊ ÈÉÊ¿Ê¿ÁÉÄÀ¼ÍÁËÌÁÀ¼À¼ÎɼÍÇÁÀ¾¼Õ¼Î¼ ¿ÁÉÁ̼ÒÄÛ ¤ÀÊ b¦Ê¿Å¸Ï½ÅÀ½½¼ÀÅÉʺ½ÅƽνŸʸp «ÌľÍÄÓÆÄ̼ÃÈÄÍÇÄɼÆÇÄÁÉμ¾ÖÌÑÏÒÁŠ Éʾ¼Î¼ÇÄÍμÁÈÊÒÄÛμĿ̼Á¿ÊÇÛȼÌÊÇÛ c²ÁɼμqƼÎÊËÌÄÉÒÄËɼ̼ÒÄÊɼÇÉÊÍÎμ Á;ÄÍÊƼÁÈÊÒÄÊɼÇɼÍÎÊÅÉÊÍÎ ¤ÀÊ bœÅ½ÐÅÀ×Ê ÂÆÅÉËĸÊÆÈ ½ ÍÀ¹ÈÀ¼ ÄÅÆ»ÆÉÊȸŽÅÀŽÇȽ¼ºÀ¼ÀÄp £¼ÀËʾÁÀÁÉÄÁÎÊɼÊÎÀÁÇÉÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄ ÍÎÊÄÃÀ̼¾¼ËÌʿ̼ȼ ÁÐÄÉÄ̼ÉÁÎÊɼ ÒÁÇÁ¾ÄÎÁ¾ÖÃ̼ÍÎʾÄ¿ÌÏËÄÉÁÀÁÅÍξ¼ ¤ÀÊ b¨¸¿ÃÀÂÀʽ º ÇÆø À»È¸×Ê ºÉ½ ÇƆ ĸøÈÆÃ×p ¨ÖÂÆÄÛÎ Ä ÂÁÉÍÆÄÛÎ ÈÊÃÖÆ ̼½ÊÎÛÎ ÍÖ¾ÍÁÈ̼ÃÇÄÓÉʪÎÎÏÆÍÇÁÀ¾¼мÆÎÖÎ ÓÁÈÖÂÁÎÁÄÂÁÉÄÎÁ¾ÃÁȼÎ̼ÃÇÄÓÉÄ ÌÁÔÁÉÄÛ

˜ºÊÆÈÒÊš½ÈŽÈ­¨¸ÁÅ͸ȼÆʼ½É½Ê»Æ¼ÀÅÀ ÈÒÂƺƼÀQSP4PMVUJPOT$POTVMUJOH(NC)©Ã½¼ »Æ¼ÀÅÀ¸ÊÆÈÒÂƺƼÀʽÃĸȽÊÀÅ»À ȸ¿ÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½ÊÆÁÂÆÅÉËÃÊÀȸÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ× ÆÊȸ¿ÃÀÏÅÀ¹È¸ÅÐƺ½ÇƺÒÇÈÆÉÀʽŸ ĽÅÀ¼¾ÄÒÅʸ ŸºÈÒ¿ÂÀʽÉÂÃÀ½ÅÊÀʽÀ ÆÇÊÀÄÀ¿ÀȸÇÈÆÊÀϸŽÊÆŸĸȽÊÀÅ»¸ ÇÈƼ¸¾¹ÀʽÀɽȺÀ¿¸¢ÒÄŽ»ÆºÀʽÂÃÀ½ÅÊÀ ɽÇÈÀÏÀÉÃ׺¸ÊÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ×ÆÊÉÊÈÆÀʽÃÅÀ× À¼Æ»È¸Ä¸¼¾ÀÁÉÂÀ׹ȸÅЩÒÑÆʸ¸ÈÒÂƺƼÀ ˜Â¸¼½ÄÀ×ʸ¿¸ǸÈÊÅÔÆÈÀŸQSPGJOF

 %$8(/(0(17(%$8 

¤ÀÊ bœÅ½ÐÅÀ×Ê ÂÆÅÉËĸÊÆÈ ½ ÇÈÆÊÀº ÊÈÀÂƺ½Ê½ Ÿ ȽÂøĸʸ À ĸȽ† ÊÀÅ»¸p ¨ÉÊ¿Ê ÍĿɼÇÄ Ä ËÊÍǼÉÄÛ ÆÊÄÎÊ

ͼ ÄÃË̼ÎÁÉÄ ÓÌÁà ȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ Ä ËÌʊ À¼Â½ÄÎÁ ÀÁÅÍξ¼Î ËÊÀÍÖÃɼÎÁÇÉÊ ɼ ÆÊÉÍÏȼÎÊ̼ ÆÊÁÎÊ ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁ ÎÊÅ ÉÁ¿Ä̼ÃËÊÃɼ¾¼Ä¾ÖËÌÁÆÄÎʾ¼ ÄÇÄ ÈÊÂÁ ½Ä ÎÊÓÉÊ ËÊ μÃÄ ËÌÄÓÄɼ ÎÁ ¾ÖÃÀÁÅÍξ¼Î ¾ ¿ÊÇÛȼ ÍÎÁËÁÉ ¾ÖÌÑÏ ÀÁÅÍξÄÛμÈÏ

¨ÁÚÏÍÏÌÉÃÛÓÈÁÏØÉÆ ÐÏÒËÛÐÏÓÏÂÉËÎÏÃÆÎÉà ÍÏÌÉà  ¾¼Î¼ ÈÊÇľ¼ ¾ ÉÛÆÊÄ ÍÇÏÓ¼Ä ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼ÎÊÎÁÀÄÉÄÍÖÕÄËÌÊÄþÊÀĊ ÎÁÇ ÈÉÊ¿ÊÍÄËÌÄÇÄÓ¼ÎÄÄÃËÖÇÉÛ¾¼Î ÁÀɼÄÍÖÕ¼ÌÊÇÛ¡ÀÄÉÄÛÎɼɼÍÛÒ¾ÛÎ ¾ÖÌÑÏѼÌÎÄÛμ ÀÌÏ¿ÄÛÎt¾ÖÌÑÏÆʼŠ μ ÊÌľ̼ÃÑÊÀÄÎÁüËÌÊÄþÊÀÍξÊ ÉÛȼ¿ÊÇÛȼ̼ÃÇÄƼ©ÊüÁÀÄÉÈÊÇľ ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÛÎËǼռÁ¾ÌÊ ¼üÈÊÇľ¼ üÊÓÄÁ¾ÌÊ ÀÊÌÄËʾÁÓÁ ŸÊÎʾÉÊÍÎμ ɼ ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÄÎÁ À¼ ËǼÎÛÎÀÁÍÁÎËÖÎÄËʾÁÓÁüÈÊÇľ¼ü ÊÓÄ ÄȼÁ¾ÊÇÚÒÄÊÉɼËÌÄÓÄɼ ­Ƽƾ¼ËÌÁÃÁÉμÒÄÊÉɼÎÁÑÉÄƼÄÍ Ƽƾ¼¼Ì¿ÏÈÁÉμÒÄÛÈÊÂÁÀ¼ÉÄÍÁÊÎÀ¼Š ÀÁ¾ÁÀÄÉÄÓÉÄÎÁÍÇÏÓ¼ÄÀ¼ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÈÁ ËʾÄÔÁÉÄÁɼÒÁɼμɼËÌÊÃÊÌÒÄÎÁÄ ¾Ì¼ÎÄÎÁÍ ©Á Í ÁÀÄɊÁÀÄÉÍξÁÉ ÏÀ¼Ì ÆÊÅÎÊ ÊξÁÀÉÖÂÕÁÌÁÔľÍÄÓÆÄËÌʽÇÁÈÄ ¼Í ËÊÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇÉÊËÊÀʽÌÛ¾¼ÉÁɼÍÎ̼ÎÁŠ ¿ÄÄÎÁÄÆÊÉÒÁËÒÄÄÎÁ©ÛÆÊÄÊÎɼ;ÁÓÁ ͼÎÌֿɼÇÄËÊË̼¾ÄÇÉÄÛËÖÎ


¯½ÁÂÀÁÉÄÁÎÊ ÓÁ ɼÓÄɼÉÄÁÎÊ ÕÁ ÁÊÎËÊÇüÄüÀ¾ÁÎÁÍÎ̼ÉÄ ÄÃ̼ÃÄÄ ¿Ï½ÁÌɼÎÊÌÖÎ ɼ ʽǼÍÎ ¦¼ÇÏ¿¼ œÉ¼Š ÎÊÇÄÅ ÈÄÎÌÄÁ¾ÄÓœÌμÈÊÉʾ¾ÌÁÓμ ÍÄ ËÊ ËʾÊÀ ËÊǼ¿¼ÉÁÎÊ ɼ ÊÍÉʾÄÎÁ ɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÏÈÄÎÁÈÏc.BDP¾ ¦¼ÇÏ¿¼ÉÁÊÃɼӼ¾¼ͼÈÊÉʾÄ̼½ÊÎÉÄ ÈÁÍμ Ä À¼ÉÖÓÉÄ ËÌÄÑÊÀÄ ü ɼÔÄÛ ½ÚÀÂÁÎ Îʾ¼ ÊÃɼӼ¾¼ ÍÖÕÊ Ä Éʾ¼ ÄÉÐ̼ÍÎÌÏÆÎÏ̼q œÌμÈÊÉʾ ʽÁÕ¼ ËÊÀÆÌÁ˼ Ä ü ËʊɼμÎÖÔÉÄÎÁ ÁμËÄ ɼÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ¥ÊѼɦ¼ÏÃÖÇ ÎÖ̊ ¿Ê¾ÍÆÄÍÖ¾ÁÎÉÄÆɼ¬ÁËϽÇÄƼœ¾ÍÎÌÄÛ ¾¬ÏÍƼμÐÁÀÁ̼ÒÄÛ¾ÄÂÀ¼¾ÊÍÉʾ¼¾¼Š ÉÁÎÊɼc.BDP'VSOJUVSÁqËÌÄÉÊ; ÎÁÍÉÄÎÁ ÄÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄ ¾ÌÖÃÆÄ ÈÁÂÀÏ £¼ÇÒ½Ï̿Ħ¼ÇÏ¿¼ ÂÀÇÒÊŸÈËÉÂÀ×.BDP ÆÊÇȽ¼ºÉȽ¼¸Ê¸ÀžÈÅÉʤ¸Á½È

½ÚÌÊ ÄÃ̼½Êξ¼ÉÁÎÊ ɼ ÄÉÍÎÌÏÈÁÉÎÄ üËÌÊÄþÊÀÍξÊÄËÌÄɼÀÇÁÂÉÊÍÎÄɼ ÇÁÛÌɼÄ¿¼Ç¾¼ÉÄÓÁÉÒÁÑ ƼÆÎÊÄÊÎÆÌĊ ¾¼ÉÁÎÊɼÒÁÑüÊÎÇľÆÄËÊÀɼÇÛ¿¼ÉÁÄ Õ¼ÉÒʾ¼ÉÁ

©ÈÄÏÅÁÈÁ«ÁÌÔÄÁ ¦ÈÁÎÖÎɼ¿Ì¼À¼©ÄÆÊǼŧڽÄÈʾ ËÊÀÓÁÌμ¾ËÌľÁÎÍξÄÁÎÊÍÄcɼ½Ä¾¼Š

ÕÄÍÁɼÊÓÄqËÌÁÀÄÈÍξ¼ÄÄÿÊÀÄü ÊÆÌÖ¿¼Ä¿Ì¼À¼ ¾ÖʽÕÁüÒÛǼμʽǼÍÎ ¦¼ÇÏ¿¼ £¼ÁÀÉÊ Í  ÈÄÇļÌÀ¼ ÌϽÇÄ ÄɊ ¾ÁÍÎÄÒÄÄ ɼÍμÉÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼ .BDP ÕÁ ÊÍÄ¿ÏÌÄ ü ̼ÅÊɼ ¾ÄÍÊÆÊƾ¼ÇĊ ÐÄÒÄ̼ÉÄ ̼½ÊÎÉÄ ÈÁÍμ Ä ½ÌÊÛÎ ÄÈ ÕÁ ̼ÍÎÁ Í ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ËÌÊÄÊ ¾ÊÀÍξÊÎÊ

²ÐÁÈÃÁÎÆÎÁÆËÏÌÏÄÉØÎÉÓÆ ÎÏÑÍÉ ž ËÊÍÇÁÀ¾¼Ç¼Î¼ ËÌÁÍÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÛ ¨¼ÅÁÌ ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÄ ü ËÌÊÛ¾Áɼμ ËÊÀŠ ÆÌÁ˼ ÊÎ ÍÎ̼ɼ ɼ ÈÁÍÎÉÄÎÁ ¾Ç¼ÍÎÄ Ä ɼ½ÇÁ¿É¼ɼÏÍÄÇÄÛμÍÄÀ¼ɼË̼¾ÄÊÎ ÉʾÄÛ ü¾ÊÀ cËÌÄÈÁÌ ɼ ¾ÄÍÊÆÊÁÐÁƊ ÎľÉÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ Í˼þ¼ÕÊÉÊÌÈÄÎÁ üÊ˼þ¼ÉÁɼÊÆÊÇɼμÍÌÁÀ¼q


§Ð¸Æ»Â»ÃþƻλþÕ½¶ʶǶºÃ¾Ä·Á¾ÌĸÀ¾ ¾»ÀÇȻƾÄÆþÅÆÄÇÈƶÃÇȸ¶

6YKPUQP‚(CEG 6YKPUQP„(CEG¸¾ÅÆ»ºÁ¶¹¶Çиƻ»ÃÃÄƻλþ»½¶ʶǶºÃ¾ Ä·Á¾ÌĸÀ¾rÇ»ÇÈ»Çȸ»Ã¶È¶ǾÁ¶¾Éǻ϶ûöºÐƸÄÈľ ¹Ð¸À¶¸ÄÇÈȶ¾Èƶ¿ÃÄÇÈȶö28%¥ÄÁÉͻþÕȶȻƾ¶Á Ç»Ãɼº¶»ÄÈþÇÀ¶ÅĺºÆмÀ¶ÅÁ¶ÃÀ¾È»Ƕ¸ÄºÄÉÇÈĿ;¸¾ û Ç» ÅÄÀƾ¸¶È Ç ÂÐË ¾ û ¹Ã¾ÕÈ ¾½¹Á»¼º¶È »Á»¹¶ÃÈÃÄ ¾ »ÇÈ»Çȸ»ÃľÅƾº¶¸¶È˶ÆÂÄþÍö½¶¸ÐÆλÃÄÇÈöºÄ¶

6YKPUQP‚6GTTCEG ¤È¹Æ¶º¾ÃÇÀ¾È»ÅÐÈ»À¾¾ȻƶǾºÄ·¶Ç»¿Ã¾È»¾Ä·Ëĺþ È»ÅÐÈ»À¾ÅÆÄʾÁ¾È»6YKPUQP„6GTTCEG¸¾ÅÆ»ºÁ¶¹¶È½¶ ¸ÐÆλÃÄƻλþ»½¶¸ÐÃÎþÅÄÀƾȾÕ¥ÆÄʾÁ¾È»Ç»Åĺ ºÐƼ¶ÈÁ»ÇÃĸĺÄÉÇÈĿ;¸¾ǶûÇ»ÅÄÀƾ¸¶ÈÇÂÐ˾û ¹Ã¾ÕȸÇÐÏÄÈĸƻ»ǶÅƾÕÈþöºÄžÆ £¾ÀŶ ºÄÇ»¹¶ û » ·¾ÁÄ ÅÄÁ»ÇÃÄ º¶ ÅÄÀƾ»È» º¸Äƶ ǾÖ  Ä·¾Ã¾Æ¶¿È»ö¿ºÄ·ÆÄÈÄÄȺ¸¶È¶ǸÕȶ¸Ð¸¸¶Î¾Õº¸ÄÆ Ç»¹¶Ö

š»ÀÒÄþÃÀ—ÐÁ¹¶Æ¾Õ›¤¤š ¥Áĸº¾¸·ÉÁ§¶ÃÀÈ¥»È»Æ·Éƹ È»ÁʶÀÇ QHHKEG"FGEGWPKPEMDIJVVRFGEGWPKPEMDI

§ÀÁ¶ºÄ¸¶·¶½¶§ÄÊ¾Õ §ÄʾÕ·ÉÁš§Å¾Ç¶Æ»¸ÇÀ¾˶Á» È»ÁʶÀÇ YCTGJQWUG"FGEGWPKPEMDI


³¦­¡ ®¡¢±¯À ²ÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉ­ÁÙÉÎÉÈÁÏÂÑÁÂÏÓËÁÎÁÒÓÛËÌÏ

£ÁÇÎÉÐÑÆÅÐÏÒÓÁÃËÉ ÈÁÒÓÛËÌÁÑÒËÉàÂÑÁÎÙ Ÿ¸ÇÆÉÊÀ»¸Å½ŸÇƺÀнÅÀʽÀ¿Àɺ¸ÅÀ×ÂÒÄÊÆÇÃÆÀ¿ÆøÎÀ×ʸŸ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀʽÀ̸ɸ¼Àʽ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽŸ¼Æ»È¸Ä¸ÊÈ×¹º¸¼¸ɽ ÆÈÀ½ÅÊÀȸÊÂÒĺÀÉÆÂƸϽÉʺ½ÅÀʽÄÅÆ»ÆÌËÅÂÎÀÆŸÃÅÀÇÈƼËÂÊÀŸ ÉÊÒÂøÈÉÂÀ׹ȸÅÐÇÈÀÀ¿¹ÆȸŸÀ¿ÇÆÿº¸ÅÀʽÉÊÒÂÃÆǸ½ÊÀ¢ÒÄÊƺ¸ɽ ÇÈÀ¹¸º×À¿Å¸ÏÀʽÃÅÀ×ÊÇÈÀÅÆÉÀ¸¼½Âº¸ÊŸȽ¸ÂÎÀןÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽ ŸÉÊÒÂÃÆÆÊÅÆÉÅÆÂÃÀĸÊÀÏÅÀʽÇÈÆĽÅÀÀÇÆÊȽ¹ÅÆÉÊʸÆÊŸĸÃ׺¸Å½Ÿ Æʼ½Ã½ÅÀʽºÈ½¼ÅÀ½ÄÀÉÀÀ©¦

°

Ê̼ÀÄ ËÌÊ¿ÌÁÍľÉÊÎÊ üÍÎÌʊ Û¾¼ÉÁ ɼ ¿Ì¼ÀÍÆÄÎÁ Ó¼ÍÎÄ ¾ÍÁ ËʾÁÓÁ ɼ̼Íξ¼ ÎÖÌÍÁÉÁÎÊ ɼ ÍÌÁÀÍξ¼üÁÐÁÆÎľɼþÏÆÊÄÃÊǼÒÄÛ ©ÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎμÊο¼Ì¼ÉÎÄ̼ÉÁɼÍĊ ¿ÏÌÉÊÍÎμËÌÁÀÄþÄƼ̼Ã̼½Êξ¼ÉÁÎÊ ɼ ÌÁÔÁÉÄÛ ü ÏÍÎÊÅÓľÊÍÎ ɼ ¾ÃÇÊÈ ƼÎÊÏÍËÊÌÁÀÉÊÍÎʾ¼ÍÁÊÍÄ¿ÏÌÛÎËʼŠ ÌÊüÕÄÎÉÄÊÍÎÖÆÇÁÉÄÛÄËÌÊÎľÊÀÄÈÉÄ ÁÇÁÈÁÉÎÄ ¤ÃÄÍƾ¼ÉÄÛμ ÆÖÈ ÁÉÁÌ¿ÄÅɼμ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ üÇÊÂÁÉÄ ¾ ÉÊÌÈÄÎÁ ü ¿ ËʾÄÔ¼¾¼Î ÉľÊÎÊ ɼ ÆÌÄÎÁŠ ÌÄÄÎÁ Í ÉʾÄ  ®Ê¾¼ ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁ ËÌÄͼÉÄ̼ÉÁɼͿ̼ÀÄÎÁÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁ ÈÊÉÎÄ̼Î ͼÈÊ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÆÊÄÎÊ ÄȼÎ 6ŠÍÎÊÅÉÊÍÎËʊȼÇƼÊÎ 8N,£¼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ Îʾ¼ ÊÃɼӼ¾¼ ÄÇÄ À¼ ËÊÀʽÌÛÎ ÆÊÉÍÎÌÏƊ ÒÄÛμ ɼ ̼ÈÆÄÎÁ ÄÇÄ À¼ ÄÃËÊÇþ¼Î ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÍÎÌÄÍÎÖÆǼ üÀ¼ÏÍËÁÛÎ À¼ ËÊÍÎĿɼÎ ËÊÀʽÌÁÉÄÁ ɼ ÎÊËÇÊĊ ÃÊǼÒÄÛμ¨ÉÊ¿ÊÊÎËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÎÁ¾ÁÓÁͼËÌÁÀËÌÄÁÇÄ ÉÁʽÑÊÀÄÈÄÎÁÈÁÌÆÄÄÍÁËÊÀ¿ÊξÛÎü ËÌÁÀÍÎÊÛÕÊÎÊ ËʾÄÔÁÉÊ ÎÖÌÍÁÉÁ ɼ μÆľ¼ËÌÊÀÏÆÎÄ £¼ Æ̼ÅÉÄÎÁ ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÄ ÉÁËÌÁŠ ÆÖÍɼÎÊÎÊÏÍÖ¾ÖÌÔÁÉÍξ¼ÉÁɼ¾ÄÍÊÆÊ ÍÁÇÁÆÎľÉÄÎÁ ËÊÆÌÄÎÄÛ Á ÊÎ ÊÍʽÁÉÊ ÃɼÓÁÉÄÁ ªËÎÄÈÄÃÄ̼ÉÄÎÁ ÍÎÖÆǼ ɼÌÁÀ Í ËÊÀʽÌÁɼμ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛ ÎÌÛ½¾¼À¼½ÖÀ¼Î;ÄÍÊƼËÌÊËÏÍƼÎÁNJ ɼ ÍËÊÍʽÉÊÍÎ ɼ ;ÁÎÇÄɼ ©Á ½Ä¾¼ ËÊÈÁÕÁÉÄÛμ Í ÎÌÊÅÉÄ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ À¼ÍÁcÍÈ̼Ӽ¾¼Îr ©ÁÎÌÛ½¾¼À¼ÍÁü½Ì¼¾Û ÓÁ½Ì¼ÉÔÖÎ ÊÕÁ ÀÉÁÍ Á ËÊÍμ¾ÁÉ ɼ ¿Ì¼ÉÄҼμ ɼ ȼÆÍÄȼÇÉÊ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÎÊ ÊÎ ¿ÇÁÀɼ ÎÊÓƼɼÐÄÃÄƼμ¦ÖÈÎÊÃÄËÌʽÇÁÈ ÍÁÀʽ¼¾ÛÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎμÊÎ̼Ã̼½ÊΊ ¾¼ÉÁɼÉʾÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄüËÌÊÃÊÌÒÄ ÄʽÆʾ ÆÊÄÎÊÀ¼ËÊÁȼÎËʾÄÔÁÉÄÎÁ Îʾ¼ÌÄ®ÌÛ½¾¼À¼ÍÁÄÃÛÍÉÄÄÍÇÏÓ¼ÛÎ Í ÈÊÉμ¼ ɼ ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ËʊÎÁÂÆÄÎÁ ÁÇÁÈÁÉÎÄ ÆÊÁÎÊ ËÊÍμ¾Û Ëʊ¿ÊÇÁÈÄ

 %$8(/(0(17(%$8 

ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÌÁÔÁÉÄÛμüȼÆÍÄȼÇÉÊ ÄÃËÊÇþ¼ÉÁ ɼ ËÊÎÁÉÒļÇÉÄÎÁ ¾ÖÊ ÈÊÂÉÊÍÎÄ ü ÍËÁÍÎÛ¾¼ÉÁ Ä Àʽľ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ ÆÊÄÎÊÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÌÁ¼ÇÄÃÄ̼Î ËÌÄ ËÊÀÈÛɼμ ɼ ÍÖÕÁÍξϾ¼Õ¼Î¼ Àʿ̼ȼÍÉʾÄÎÁÈÊÀÁÌÉÄÄÃÊÇÄ̼ÕÄ ÊÍÎÖÆÇÁÉÄÛ ®ÁÑÉÄÓÁÍÆÄÛÎ ɼËÌÁÀÖÆ

ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛÆÖÈÈÊÉμÂÉÄÒÄÎÁ ©ÛÆÊÄÄȼοÊÇÁÈÄÊӼƾ¼ÉÄÛÆÖÈ ËʊɼμÎÖÔÉÊÎÊ ̼þÄÎÄÁ ɼ ¾¼ÆÏÏȊ ÉÄÎÁ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ ­ÈÛμ ÍÁ ÓÁ μÃÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÁɼË̼¿¼ɼ¾ÖÃÈÊÂÉÊ͊ ÎÄÎÁ À¼ ½ÖÀÁ ¾ÉÁÀÌÁɼ ¾ ÍÁÌÄÅÉÊÎÊ ËÌÊÄþÊÀÍξÊ ž¼ÆÏÏÈÉÄÎÁ ÍÎÖÆÇÊ˼Š ÆÁÎÄ ËÊÍÎÄ¿¼Î ËÊÀʽÌÁÉÄ ËÊƼüÎÁÇÄ ɼÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμËÌÄü˼þ¼ÉÁɼ ÆÊÉÍÎÌÏÆÎľɼμ ÀÖǽÊÓÄɼ Ä ÉÛȼÎ ÎÊÇÆʾ¼¿ÊÇÛÈÊÎÁ¿ÇÊ

²ÍÆÎàÆÍÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÉ ¨¼ÆÍÄȼÇÉÊÎÊÄÃËÊÇþ¼ÉÁɼÀÉÁ¾Š ɼμÁÍÎÁÍξÁɼ;ÁÎÇÄɼËÌÄÍÁÇÁÆÎľŠ ɼμÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÁÊοÊÇÛÈÊÃɼÓÁÉÄÁ ü Ϳ̼ÀÄÎÁ ÎÖÅ ƼÎÊ Á ÉÁʽÑÊÀÄÈÊ ʿ̼ÉÄÓ¼¾¼ÉÁɼËÌÊËÏÍƼÉÁÎÊɼÎÊˊ ÇÄÉɼμÁÉÁÌ¿ÄÛËÌÁÃÇÛÎÊÎÊÄÆÇÄȼŠ ÎÄÓÉÄÎÁÄÉÍμǼÒÄÄËʾÖÃÈÊÂÉÊÍÎÀ¼ ÉÁÍÁɼÎʾ¼Ì¾¼ÎÄÃÇÄÔÉÊ®¼ÈÆÖÀÁÎÊ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ɼ ËÊÆÌÄÎÄÛμ ÍÎÄ¿¼Î ÀÊËÌÁÀÁÇÉÄÎÁÍĿ̼ÉÄÒÄ ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁ ËÌÄǼ¿¼ÎËÌÊÈÁÉÛÕÄÍÁËǼÍÎʾÁ ÆÊÄÎÊ À¼ ÄÃËÊÇþ¼Î ËÌÄÉÊͼ ɼ ÍÊǼÌɼμ ÁÉÁÌ¿ÄÛ ËÌÁà ÃÄȼμ Ä ÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ËÌÁà ÇÛÎÊÎÊ À¼ ËÌÁÀǼ¿¼Î ÁÐÁÆÎľɼ ÍÇÖÉÒÁüÕÄμ ªÎÎÊÃÄËÌÄÈÁÌÍμ¾¼ÛÍÉÊ ÓÁ½Ì¼ÉŠ ÔÖÎɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼÍÎÖÆÇÊÄȼÎ ¾ÊÀÁÕ¼ÌÊÇÛËÌÄÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÎÊͼÉÄ̼ÉÁ ɼͿ̼ÀÄÎÁ ÊËÖÇÉÄÎÁÇÁÉÍÎÄÈÏǾ־ ¾ÍÁÆÄÀÉÁ¾É¼Î¼ÎÖ̿ʾÄÛͼÍËÁÒļÇÉĊ ÎÁÌÁÔÁÉÄÛ ËÊÍÎÄÂÄÈÄÍÖÍÍÏÌʾÄɼμ ÍÎÖÆÇÊ «ÌÄ ËÊÀÑÊÀÛÕÊ ËǼÉÄ̼ÉÁ ÍÎÖÆÇÊÎÊ ƼÎÊͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇÁÉÁÇÁÈÁÉÎ Á¾ÍÖÍÎÊÛÉÄÁÀ¼ÀÊËÌÄÉÁÍÁüËÊÀËʊ ȼ¿¼ÉÁɼÍÊǼÌÉÄÛÀʽľɼÁÉÁÌ¿ÄÛ ­ Ë̼¾Ê ½Ì¼ÉÔÖÎ ÍÖ¾ÈÁÍÎÉÊ Í ÀÌÏ¿Ä ÍÀÌÏÂÁÉÄÛÄÍƼÀ¼ËÌÁÀÄþÄƼÉÏÂÉÊÎÊ ¾ÉÄȼÉÄÁËÌÄÄÃËÖÇÉÁÉÄÁɼÄÃÄÍƾ¼Š ÉÄÛμüÁÉÁÌ¿ÄÅɼÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ­Ö¾ÈÁÍÎÉÊ Í ½Ì¼ÉÔ¼ ɼ ËÌÊÄþʊ ÀÄÎÁÇÄÎÁɼÀʿ̼ȼÍÎÖÆǼÌÍƼμÄɊ ÀÏÍÎÌÄÛÎÌÛ½¾¼À¼̼ÃÛÍÉÄɼÆ̼ÅÉÄÛ

§ÈÀÇƼÍƼ×ÑÆÇøÅÀȸŽÉÊÒÂÃÆÊÆ ¸ÊÆɸÄÆÉÊÆ×ʽýŽýĽÅÊ ½º ÉÒÉÊÆ×ÅÀ½¼¸¼ÆÇÈÀŽɽ¿¸À¿ÇÒÃŽÅÀ½ ŸÀ¿Àɺ¸ÅÀ×ʸ¿¸½Å½È»ÀÁŸ ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊ

ÀʾÁÀÁ ÀÊ Îʾ¼ ÓÁ ËÊÍÎĿɼÎÊÎÊ ÁÀ¾¼ ËÌÁÀÄÀÁÍÁÎÄɼ¿ÊÀÄÉľÁÓÁÁÈÊ̼ÇÉÊ ÊÍμÌÛÇÊ­ÖÊξÁÎÉÊt¿ÊÇÁÈÄͼ¾Öˊ ÌÊÍÄÎÁ ;ÖÌüÉÄͽÖÀÁÕÁÎÊɼÉʾÄÎÁ ɼÓÄÉÄɼÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ 


Пловдив София Варна Стара Загора Бургас В. Търново

• ул. „Нестор Абаджиев“ 57 • тел. 032 / 68 45 80 • ул. „Батак“ 14 • тел. 02/ 943 38 54 • Зап. пром. зона, База „Феникс Реком“, • тел. 052/ 50 6 1 57 • тел. 042/ 64 30 62 • тел. 056/ 84 51 65 • ул. „Никола Габровски“ 71, База Масив, • тел. 062/ 67 11 08

Представител на SAVIO за България: СИЕКОМ ООД


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. Climaplus Securit-Partnar

Компетентност чрез обединение Партньотрите Climalit Partner и Securit Partner са обединили усилията си в общата група ClimaplusSecurit-Partner. След сключването на партньорското сътрудничество в състава на групата влизат 68 средни производители на стъкло от общо седем държави. По този начин ClimaplusSecurit покрива предлагането на всички продукти, които реализират днешните технически възможности: различни комбинации от функционалните стъкла, осигуряващи топлозащита, ограничаване на енергийните разходи, слънцезащита, сигурност, звукоизолация, самопочистване и дизайн. Към портфолиото на партньорите се причисляват също така и специалните решения като заоблените стъкла или допълнителната обработка на стъклата с големи размери. Съвместно с архитекти и проектанти се разработват проекти със стъкло за претенциозни сградни решения. овото партньорство, покриваН що широкия спектър на производство, има за цел с помощта на обединеното представяне на продуктите и използването на общо ноу-хау да заздрави позициите на пазара. Общото ниво на стандарта, наложен в цялата група и непрекъснатото провеждане на собствен и независим контрол гарантират високо качество на всички предлагани стъкла. Вече 25 години, а от почти четири години и със Securit Partner, Climalit Partner се представя на пазара като обединение между малките предприятия и индус-

триалния партньор Saint-Gobain Glass, Германия. Целта е, от една страна, да се засилят позициите на пазара и да се гарантира еднаквото високо качество, от друга – утвърждаването като експерти в областта на стъклата и участване в даването на компетентни решения за стъклопакети и защитни стъкла. Индустриалният партньор в сдружението е Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, дъщерната фирма на групировката с международна дейност Saint-Gobain. Saint-Gobain Glass Deutschland произвежда флоатно и модерно

Interpane Glas Industrie AG, Лауенфьорде

Ключова роля на суровината стъкло в опазването на климата Цените на енергията се увеличават непрекъснато. Темата за промяната на климата се коментира навсякъде. Въвежда се енергийният паспорт за сградите. Новите норми EnEV са в сила. Суровината стъкло играе ключова роля при енергийната ефективност. Това води до постоянното й усъвършенстване. В продуктовата си програма Interpane предлага универсални решения: нови стъклопакети с три стъкла и оптимизиран енергиен баланс, ipasol – слънцезащитно стъкло за индивидуални архитектурни решения и звукоизолация в градски условия.

ТЕМА Н А БРОЯ

I

nterpane Glas Industrie AG е един от значимите производители на плоско стъкло в Европа. Предприятието е основано през 1971 г. от Георг Хеселбах в Лауенфьорде. Производството на Interpane Glas Industrie AG е разположено в единайсет завода в Германия, Австрия и Франция. Цялата палитра висококачествени продукти е предназначена за задоволяване нуждите на непрекъснато повишаващите се изисквания за топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и флоатно стъкло, както и на продукти от стъкло за дизайнерски цели и за мебелната индустрия. Един от най-известните продукти на Interpane Glas Industrie AG е стъклото iplus neutral, което е представено за първи път на пазара през 1982 г. и влиза в историята като първото безцветно изолационно стъкло. Неговата функционалност се постига от специалното сребърно покритие. От тогава тази технология е възприета

28 BAUELEMENTE BAU 03/08

като стандарт при изработването на висококачествени изолационни стъкла. Активно опазване на климата До скоро стъклопакетите с три стъкла се използваха предимно като идеален продукт за нискоенергийната или пасивната къща, но напоследък все по-често се използва за целите на санирането. Interpane постоянно доусъвършенства този продукт, така че в момента се достига до така нареченото „супертопло” стъкло с още по-добри енергийни показатели. Така например iplus 3CL при стойност на топлоизолацията Ug до 0,5 W/m 2K по EN 673 предлага обща стойност на енергийната пропускливост (g – стойност) от 55 % при повишена пропускливост на светлина (тита L) от 72 % (по EN 410). Тези характеристики, респективно високата прозрачност, са особено подходящи за жилищното строителство, където се изисква голямо количество естествена

От папката с референтни обекти.

излято стъкло. За полагане на покрития върху базисното стъкло и превръщането му във функционален стъклопакет Saint-Gobain Glass Deutschland разполага с две магнетронни съоръжения. Големите инвестиции, правени в проучването и разработките гарантират постоянното повишаване на качеството и развитието на технологиите. Характерни примери за иновативната сила на обединението са например върховите продукти като енергоспестяващото стъкло SGG Climaplus One и стъклопакета с Ug-стойност от 1,0 W/m 2 K при стандартно

конструиран стъклопакет, (4/16/4 и 90 % пълнеж от аргон). Със SGG Climaplus One се постига топлоизолация от най-високо ниво, както и икономия на енергия равняваща се на няколкостотин евро годишно. Ориентацията към бъдещето се вижда не само при самопочистващите се стъкла SGG Bioclean, но и в разработките в областта на устойчивостта на взлом. Два пъти годишно се провежда обучение по продажбите с цел да се гарантират знанията на работещите в сдружението за продуктите, темите и начина на общуване с клиентите.

светлина. Дългите вълни на слънчевата светлина преминават почти безпрепятствено през стъклото и допринасят за повишаване на соларния добив на енергия. Обратният път на топлинната енергия е затворен: чрез използването на функционално топлинно покритие, положено в тройния стъклопакет температурните загуби се равняват на тези на добре изолирана външна стена. Този принцип на конструиране на стъклопакета спестява голямо количество топлинна енергия.

изискване. Например ipasol neutral 68/34 се характеризира с висока селективност (S ~ 1,86). Това означава: съотношението между пропускливостта на светлина (67 % по EN 410) към цялостна енергийна пропускливост (g-стойност 36 % по EN 410) е на границата на максимума от гледна точка на физиката. За максимална слънцезащита се предлага ipasol platin 25/14 (g – стойност 15% по EN 410). Въпреки това стъклото пропуска сравнително голямо количество светлина (тита L = 25 % по EN 410).

Слънцезащитни стъкла за всички архитектурни предизвикателства При големите обекти огромните остъклени площи на фасадите са от съществено значение, защото голямото количество естествено осветление намалява разходите за светлинна енергия. В същото време през летните месеци помещенията не трябва да се пренагряват. Interpane Glas Industrie AG предлага решения за всяко архитектурно

запазена енергия

енергийни загуби

Дългите вълни на слънчевата светлина преминават почти безпрепятствено през стъклото и допринасят за повишаване на соларния добив на енергия. Обратният път на топлинната енергия е затворен.

Примери за прилагане на слънцезащитни стъкла Всички здания на новия панаир в Нюрнберг са в голяма степен изцяло остъклени, тъй като е необходимо голямо количество дневна светлина за вътрешното пространство. Изкуственото осветление уморява и претоварва очите. В този обект са вложени общо 37 500 м2 ipasol neutral 68/34. Въпреки ниските g-стойности, то пропуска много светлина в помещенията. Цветовата неутралност на стъклото е подходяща за цветните презентации на щандовете на изложителите. Mercedes-Benz представя емоционално и динамично в сградата си в Кьолн марковите си модели на площ от 11 400 м2. Изискванията към осветлението са високи. Основната част на сградата представлява вътрешно пространство с височина от 27 м, равняваща се на пететажна сграда, покрито със стъклен купол, през който навлиза голямо количество дневна светли-


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. на. Ниските g-стойности на остъклението предпазват от прегряване на вътрешното пространство дори при силно слънце. В изложбената част са представени спортните и елегантни модели коли. Там се провеждат и редовните мероприятия и изложби, свързани с безопасността, технологиите или моторните спортове. За да се осигури достатъчното количество светлина във фасадната конструкция, е използвано стъклото ipasol neutral 68/34 на Interpane. По този начин се осигурява и почти неограничен поглед отвън към постоянната изложба вътре. Ниските g-стойности гарантират сигурната защита от слънцето и също ниските Ug-стойности, осигуряващи високата топлоизолация. Тези качествени стъкла намаляват експлоатационните разходи: през лятото помещенията почти не се загряват, а през зимата топлинните загуби се намаляват до минимум.

За да се осигури достатъчното количество светлина в Mercedes-Benz Center в Кьолн, във фасадната конструкция е използвано стъклото ipasol neutral 68/34 на Interpane.

и достига стойности = 1,1 W/m2K. Тези показатели допринасят за много уют. Иновации чрез развитие и консултации Основният мотор за създаване на иновации е собствената организация за разработки и консултации Е & В. Тази организация се занимава с разработване на нови продукти и покрития и съветва клиентите по въпросите на приложението

Isolar Gruppe, Кирхберг

Слънцезащитни стъкла с висока светлинна трансмисия Всички членове на Isolar Gruppe допълват дейността си в цялостната продуктова палитра. Стъклопакетите представляват част от предлаганата продуктова програма. Независимостта на членовете от отделни доставчици е основата за широката палитра от функционални стъклопакети. Същевременно по този начин силно се стимулира постоянното търсене на иновативни продукти от стъкло. Предлагането в момента отразява темите топло- и звукоизолация, слънцезащита, устойчивост на взлом. ри функционалните стъклопаП кети съществува възможност за комбиниране на различни функции. По този начин в зависимост от индивидуалните изисквания при всеки отделен случай може да се предложи най-ефективното решение. Последователното насочване към клиентите и ориентацията към нуждите на членовете са характерните особености на групата Isolar. В момента към тези независими от концерни предприятия се причисляват и получилите лиценза на марката Isolar в Австрия, Италия, Испания, Португалия, Франция, Полша и Словения.

Комплексна доставка от един източник Isolar Gruppe предлага на клиентите си широка палитра от специални функционални стъкла. Чрез комбинацията на различни предпазни функции могат да се изпълнят дори изключително необичайни решения. Директната обвързаност на предприятията например при обработката и полагането на покрития, осигурява производството и облагородяването на стъклата. Водещата позиция на Isolar Gruppe подкрепя всеки член при неговото представяне. Същевременно тя представлява задължение за правно и икономически самосто-

им. Освен това Е & В се занимава с разработката на комплексни оборудвания за производство и полагане на покрития, използвани в стъкларската индустрия. Развитие търпи и консултантската дейност: новият информационен център на Interpane (IBS) в баварския град Платлинг е на разположение на архитекти, проектанти, производители и строителни фирми от страната и чужбина, които могат да

ятелните предприятия. Всяко отделно предприятие е в състояние самостоятелно да предложи на архитекти и проектанти решение за изпълнение на индивидуални проекти. Предприятията предлагат компетентни съвети, комплексна продуктова палитра и високо качество при всички видове функционални стъклопакети. Централизирано сервизно обслужване Isolar Gals Beraung GmbH отговаря в рамките на Isolar Gruppe за всички въпроси, свързани с приложимото в строителството стъкло. Там се решават всички задачи, засягащи кооперацията, което облекчава отделните членове. Задачите на Isolar Gals Beraung GmbH се разпростират от доказателствата на функци-

Централата на Telefonica в Мадрид.

получат консултации по телефона или на място. Наред с архитектурните консултации и техническите съвети за строителството на фасади и прозорци Interpane провежда курсове за обучение и по този начин развива националното и международното сътрудничество между архитектите и професионалистите от бранша. Новият център служи за подпомагане на продажбите, тъй като включва също и съвети на крайните клиенти.

оналните стойности и разработването на продуктите, през провеждането на семинарите и образователните курсове, представянето на панаирите и контактите с професионалните сдружения до маркетинга и работата с обществеността. Качество Още през 1981г. Isolar Gruppe въвежда тристепенната система за гарантиране на качеството при производството на стъклопакети. Всяко предприятие от групата контролира ежедневно собственото си производство на всяка стъпка от производствения процес и на готовите стъклопакети. Освен това производството и контролът се проверяват редовно от Isolar Gals Beraung GmbH и от Института за технологии за прозорци в Розенхайм. Тази система постига много повече от всички норми, закони и други пазарни споразумения. Системата за гарантиране на качеството е тази, която стои зад марката Isolar. Постоянното усъвършенстване и разработване на продукти и проверки са гаранция за крайните потребители, че стъклопакетите на Isolar Gruppe отговарят на всички изисквания. BAUELEMENTE BAU 03/08

29

ТЕМА Н А БРОЯ

Тиха и уютна нощ Постоянният шум смущава не само спокойствието, но води до стрес и заболявания. Шумът от уличното движение е проблем за хората, живеещи в натоварените градски части или в близост до летищата, магистралите или до железопътните линии. Звукоизолиращото стъкло Ipaahon е дълготрайно решение за подобни случаи. Звукоизолацията (Rw) достига до 52 dB (iplus E/ipaphon SF 52/46 SF – 1.3), което се постига чрез асиметрично изграждане на стъклопакета и специалния пълнеж от инертни газове. Същевременно стъклопакетът подобрява топлоизолацията


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. Топлоизолиращите стъкла Isolar Neutralux Тайната на топлоизолационните функции на стъклата се крие в покритието от благородни метали, нанасяно върху вътрешната страна на стъклопакета. Висококачествените покрития на Isolar Neutralux advance са разработени по такъв начин, че изключително добре изпълняват основните изисквания за модерното топлоизолиращо стъкло: - Оптимална комбинация на топлоизолацията (Ug-стойностите) и соларния добив на енергия (g-стойности) за максимална енергийна ефективност на стъклата и прозореца. - Висока пропускливост на светлина за оптимално използване на естественото дневно осветление. - Повишен жилищен комфорт чрез приятна оптика и максимално използване на помещенията. Наред с покритията продуктовата фамилия Neutralux се определя от техническите параметри за отстоянието между стъклата и пълнежа на затвореното пространство в стъклопакет. При конструкция от тройни стъклопакети, топлоизолиращите стъкла Neutralux постигат U-стойност значително под 1 W/m2K. Използването на такива стъклопакети се препоръчва за сгради, при които се цели разход на енергия значително по-малко от посочения в законовите разпоредби, например в т. нар. пасивна къща. Звукоизолиращи стъкла Isolar Akustex Тук основно значение имат комбинацията от структурата на стъклото, пълнежа с газ и разстоянието между стъклата. Високо топлоизолиращите покрития превръщат Isolar Akustex в мултифункционални стъкла, които и по отношение на топлоизолацията притежават изключително добри показатели. Според строежа на стъклата се различават два типа: с асиметрични дебелини на стъклата за нормална звукоизолация (Akustex) и с асиметрични дебелини на стъклата със звукоизолиращи многослойни

Главният вход на университета Christian Albrecht.

стъкла (Akustik-Folie, Akustex AF) за повишена звукоизолация. Най-високите изисквания за звукоизолация се покриват с използването на няколко звукоизолиращи многослойни стъкла. Многообразието на продуктовата палитра позволява удовлетворяването на всяка индивидуална ситуация в зависимост от конкретните условия на натоварване от шум. Решението на звукоизолацията на утрешния ден е стъклопакетът с три стъкла Akustex. Слънцезащитни стъкла Isolar Solarlux За постигане на функцията слънцезащита при стъклата се използват покрития, които са съобразени с енергийните изисквания за всеки сезон от годината. Особено високо енергийноефективни са покритията с голяма селективност, които реагират различно на видимия спектър на слънчевите лъчи и на инфрачервения спектър. Слънцезащитните стъкла Isolar Solarlux са оптимизирани по отношение на: - висока светлинна трансмисия; - ниски g-стойности (топлозащита през лятото); - ниски U-стойности (топлоизолация). Богатата продуктова палитра с многобройни варианти в цветово изпълнение или с рефлектираща

Nowak Glas, Бохум

От папката с референтни обекти.

За бъдещето

ТЕМ А Н А БРО Я

повърхност (огледална) предлагат възможността за креативно и естетическо оформяне на дизайна на фасадите или прозорците. Устойчиви на взлом остъкления Isolar Multipact Основното при устойчивите на взлом остъкления е подходящата комбинация от стъкла и междинните пластове в многослойните стъкла. В зависимост от изискванията стъклата Isolar Multipact притежават: протоколи от изпитване по европейските норми DIN EN 356, респективно DIN EN 1063; сертификати от VdS Schadenverhütung GmbH. Isolar Multipact се предлагат като монолитно цяло или като стъклопакет от две или три стъкла и могат допълнително да се дооборудват със сигнална система. Isolar Dekorex С името Isolar Dekorex групата Isolar предлага редица продукти, които могат да се използват например при необходимост от ефектно използване на дневната светлина. Към тях се причисляват: остъкления, разпръскващи светлината (Dekorex LS), стъкла с отклоняващи светлината качества (Dekorex LL), остъкления с щори и други, в пространствата между стъклата на стъклопакета. Isolar Ardorex Isolar Gruppe предлага широка

палитра пожарозащитни стъкла, особено такива за клас на пожароустойчивост F. Иновативни продукти от стъкло Основна част от философията на Isolar Gruppe е общият стремеж за разработване на иновативни продукти и предоставянето им на всички членове на групата. Пример за такива иновации са фотоволтажните модули Voltarlux, вакуумните панели Vacurex, както и предпазващите птиците стъкла Ornilux. Фотоволтажни модули Voltarlux Фотоволтажните модули Voltarlux са елементи от остъклени фасади, които се монтират в конструкцията като конвенционални стъкла, но все пак притежават едно основно предимство: те използват соларна енергия, като ежедневно произвеждат електричество. Благодарение на технологията на тънките пластове, модулите са така фино структурирани, че за обикновеното човешко око изглеждат прозрачни. По този начин фотоволтажните модули Voltarlux обединяват производството на енергия с безпрепятственото използване на дневна светлина. Вакуумни панели Vacurex Панелите Vacurex се отличават от познатите стъклопакети с вложените нови суровини и използваната иновативна вакуумна технология. Още при дебелина 16 мм Vacurex достига U-стойност от 0,3 W/m2K. Специалното предимство: дебелината на вакуумните панели Vacurex се отличава съвсем незначително от тази на обикновените стъклопакети. Отскоро се предлага и изпълнение с повишена звукоизолация. Стъклата Ornilux - защита за птиците Ornilux са нов вид стъклопакети, за които е доказано, че повечето от видовете птици успяват да го видят, за разлика от обикновените стъкла. Това подобрено възприемане на стъклените повърхнини позволява на птиците своевременно да видят препятствието. Това предотвратява удара на птиците с висока скорост в големите остъклени площи на фасадите.

Чрез постоянното разширяване на продуктовата палитра, като например с новите топло- и слънцезащитни покрития или с тройните топло- и звукоизолиращи остъкления, Nowak Glas предлага оптималния продукт от стъкло за всеки конкретен случай, отговарящ на актуалните, бъдещите и индивидуалните изисквания. Освен това гъвкавото производство и логистика са гарант за удовлетвореността на клиентите. Всички продукти от стъкло отговарят на действащите национални и международни норми и високите критерии за качество. ктуалната продуктова програма на Nowak Glas обхваща цялата А палитра от висококачествени функционални стъклопакети с две или три стъкла и мултифункционалните стъкла, които се произвеждат и разпространяват с марката Isopane. Всеобхватната продуктова палитра се допълва от

30 BAUELEMENTE BAU 03/08

закалени стъкла за конструкции на противовзломни стъклопакети за обществения и частния сектор, както и декоративни остъкления, продукти със ситопечат, шлифовани изделия, заоблени стъкла, а също така и продукти от стъкло, предназначени за единична продажба или за серийна доставка.

Трите производствени центрове в Бохум, Марл и Весел са оборудвани с модерни високотехнологични машини и съоръжения и дневно произвеждат до 300 т плоско стъкло. Ежедневно се зареждат пазарите на Западна Германия и

държавите от Бенелюкс. Чрез инвестициите в допълнителни производствени мощности, респективно в най-модерните съоръжения, се крие предпоставката за доверието, многостранността и надеждността на Nowak Glas.


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло.

Иновативно и индивидуално Okalux е иновативен производител на стъклопакети със седалище в Маритхайденфелд и с широката си палитра от функционални стъкла и дизайнерски остъкления предприятието предлага безгранични възможности в областта на фасадното строителство и покривните остъкления. Освен това индивидуалните продукти придават на вътрешното пространство неповторим характер. Преди всичко разработването на стъклопакети, отговарящи на изискванията за слънцезащита, особено в областта на разсейването и отклоняването на светлината и прозрачността при топлоизолиращите продукти, характеризират производството на предприятието. ъв фокуса на разработването на продукти Okalux поставя В оптималното използване на дневната светлина. Специални вложки в пространството между стъклата на стъклопакета съчетават оптимално противоречивите функции слънцезащита и използване на естествената светлина. За впечатляващия дизайн се грижат различните материали, които в зависимост от функционалните и естетическите изисквания, поставени към пространството между стъклата в стъклопакет, действат като слънцезащита или защита от отблясъци. Освен това Okalux предлага креативни решения с дигиталната технология за печат, така че става възможна реализацията на фотореалистичното възпроизвеждане на картини с висока чистота на цветовете върху цели остъклени фасади. И естествено и при конвенционалните стъклопакети Okalux е търсен партньор. Едно разпръскващо светлината и изолиращо капилярно покритие от акрил (РММА) от 1967 г. води

до навлизането в ориентирания в бъдещето бранш – изолиращите остъкления. Голямото търсене на тези продукти е причината за бързия растеж на предприятието. Многообразието на продуктите предлага изключително широк спектър на приложение. Например изолиращите пакети kapilux служат за интензивно използване на дневната светлина. Многобройни бели или прозрачни капилярни тръбички във вътрешното пространство на стъклопакета разпръскват светлината, като същевременно я разпределят равномерно във вътрешността на помещенията. Трансмисията на светлина е много висока, изолиращото действие на пакета – също. Okasolar е стъклопакет със специални по форма алуминиеви профили, разположени в пространството между стъклата. Ламелите отразяват слънчевата светлина навън и по този начин редуцират количеството топлина, навлизащо в сградата. Същевременно дифузна светлина прониква в помещенията. Тясното

Protherm GmbH & Co.KG, Раден

Стъклопакети с три стъкла Protherm GmbH & Co.KG се причислява към последните десет необвързани производители на стъклопакети в Германия. До днес самостоятелното, необвързано в групировки семейно предприятие се представя на пазара с иновативни продуктови решения. Всички продукти на Protherm се предлагат с марката Proglas. лагодарение на работниците си с дълъг трудов стаж във фирБ мата, техния професионализъм и отвореност за развитие, Protherm винаги успява бързо и адекватно да разработи и предложи на пазара продукти, които да бъдат от полза за клиентите. Така Protherm още през деветдесетте години започна производството на стъклопакети със самопочистващи се стъкла, при това много преди другите конкуренти да използват подобни стъкла в производството си.

желание от страна на клиента. Това представлява значителен принос към намаляване на количествата вредни емисии СО2 и опазването на климата. По този начин делът на остарелите стъклопакети с метални дистанционери в рамките бързо намалява, независимо от факта, че топлоизолиращият кант е все още в начален етап на развитие. С представянето на новата генерация стъклопакети с три стъкла през 2007 г., Protherm започва нов етап в производството си.

Топъл кант без метал Днес Protherm се причислява към напредналите производителите, който използват топлоизолиращ кант без съдържание на метал. От средата на 2007 г. всички стъклопакети, предлагани от Protherm са с топлоизолиращ кант без метал и без повишаване на цената. Енергийно остарелите стъклопакети с метални дистанционери се произвеждат само при изрично

Proplus N3 – троен стъклопакет с неутрална оптика Високофункционалният продукт Proplus N3 на Protherm е стъклопакет с три стъкла от нова генерация. Базиран е на неутрално топлоизолиращо покритие, предлагано на пазара. Индексът на оцветяването е 97 % като троен стъклопакет и се причислява към най-високия клас на функционалност на топлоизолиращите стъклопакети.

Професионално висше училище в Ален.

сечение на профилите позволяват добрата видимост навън през стъклото и осигурява приятната атмосфера в помещенията. Във функционалния стъклопакет Okaflex могат да се интегрират подвижни щори в пространството между стъклата. По този начин се дава възможност за индивидуално регулиране на потока слънчевата светлина. От друга страна, лъчите могат да се насочват в посока, избрана от потребителите. Стъклопакетът Okatech с вложки от метални мрежи се характеризира не само с изключителната си индивидуалност и естетика, но функционира като насочваща дневната светлина система. Частично прозрачното остъкление осигурява

Висока енергийна ефективност: като стандартно изпълнение, с Ugстойности между 0,5 W/m2K и 0,9 W/m2K и заедно с високи G-стойности от 53 % реализират пасивно добиване на енергия. По тази причина продуктите Proplus N3 са средство за ефективно остъкляване на жилищните и обществени сгради. Високата пропускливост на светлина е основа за много комбинации и възможности. Поради високата пропускливост на светлина (троен стъклопакет LT 71 %) и изключителната цветова неутралност, стъклопакетите Proplus N3 са много подходящ базисен продукт за производство на хай-тех стъкла с мултифункционално значение. Вече съществуват повече от трийсет различни стандартни изпълнения, които могат да се комбинират с разнообразни видове орнаментни или закалени стъкла. В резултат на това Protherm са в състояние на предложат подходящия стъклопакет за всеки конкретен случай и отговарящ на изискванията за звукоизолация и сигурност. В комбинация с подходящата рамка се постигат критериите за нискоенергийната или пасивната къща. Прилагането на Proplus N3 изпълнява изискванията на стандартите за енергийна ефективност EnEV 2009/10.

мека светлина за вътрешните части на сградите, като същевременно служи за слънце и пожарозащита. Okagel предлага добра енергийна ефективност при нормално използване на дневната светлина. За положителните физични качества се грижи прозрачен Aerogel в пространството между стъклата. Тази технология гарантира на фасадите покриване на най-високите изисквания за топлоизолация, разсейване на светлината, както и за звукоизолацията и пожарозащитата. Okawood е стъклопакет с филигранен дървен растер, разположен в пространството между стъклата. Дървените ламели от меранти, абачи и елша служат за слънце- и пожарозащита, като същевременно пропускат приятна мека дневна светлина в помещенията. Втори вариант с дървен фурнир от светъл бамбук, червеникаво макоре и други екзотични дървесни видове придават на фасадите емоционалната топлина на живото излъчване на естествените материали. Дигиталната печатна технология Okacolor дава свобода на архитектите и проектантите при оцветяването на различни части от остъклените фасади. За пресъздаване на снимки или графики се използват познатите дигитални формати. Резолюция от 600 dpi гарантира реалното възпроизвеждане на картини и висока яркост на цветовете по фасадата или върху вътрешните стени, при това в формати до 12 м.

Опазване на околната среда и повишен комфорт Proplus N3 на Protherm води до драстично намаляване на разходите за топлинна енергия и намалява количеството отделени вредните емисии СО 2 . Студените зони в прозорците са редуцирани до минимум и заедно с дистанционерите без метал предотвратяват появата на конденз при прехода от стъкло към рамка. Подобрени Uw-стойности благодарение на топлоизолиращия кант Всеки производител на прозорци, който спазва изискванията на нормите за енергийна ефективност

ТЕМ А Н А БРО Я

Okalux GmbH, Маритхайденфелд

От папката с референтни обекти. BAUELEMENTE BAU 03/08

31


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. EnEV 2007 при използването на топлоизолиращ кант без метал от Proglas, успява да реализират намаляване на Uw-стойността на

прозореца с 0,1 W/m2K. С Proplus N3 и концепцията за топлоизолиращите дистанционери без метал Proglas отговаря на

повишеното търсене на ефективни топлоизолиращи стъклопакети с голяма прозрачност, изпълняващи най-високите изисквания за

Sanco Gruppe, Ньордлинген

Широко разработен сервиз Sanco Gruppe е познат не само като доставчик, но и като компетентен партньор на клиентите си. Към един широк пакет от услуги се причислява и практичният сервизен пакет; от заявката до готовия обект. Бъдещето принадлежи на мултифункционалната сградна обвивка. Предприятието предлага широк спектър продукти за комплексни строителни ситуации: стъклопакети за нискоенергийните сгради, топло- и звукоизолация, слънцезащита и устойчивост на взлом. Наред с топлоизолиращите продукти Sanco Plus, основен акцент е поставен върху високата комбинативна възможност между различните характеристики. ъвременните фасади на сгра- отговаря повече от достатъчно на дите изискват специални ре- насоките за енергийна ефективност. шения въз основа на комплексната Освен това слънчевата енергия се строителна ситуация. Цветовата използва по пасивен начин. Висонеутралност отговаря най-точно ките g-стойности на Sanco Solar на реализацията на архитектур- подобряват значително топлинния ните виждания. Максималната баланс и намаляват до минимум пропускливост на светлина при енергийните загуби. Основната изключително ниско цялостно разисквана тема при стъклопакепреминаване на енергията е ос- та е по-голяма удовлетвореност новен елемент на стъклата Sanco от намалените топлинни загуби Sun Combi. Използват се като при връзките между стъклото и ефективно средство за намалярамката. Тук основното правило е ване на разходите за енергия на изключване на топлинните мостодомакинствата. ве в областта на прехода между Sanco Solar/Sanco ESI (енергостъклопакета и рамката. Термично спестяващ стъклопакет) изолиращият дистанционер Sanco Тройният стъклопакет достига стой- ACS се справя ефективно с тези проности до 0,5 W/m2K и по този начин блеми. Дистанционерите Sanco ACS са стандарт при изпълнението на стъклопакетите Sanco Solar и Sanco ESI. Могат да се правят комбинации за постигане на различни цели: сигурност, повишена звукоизолация и поставяне на слънцезащитни системи в пространството между стъклата. Продукти за сигурността Sanco предлага активна и пасивна Sanco Solar защита за външни и вътрешни

С

АДИ-77

ТЕМ А Н А БРО Я

Стъклото – един от най-важните фактори в строителната практика В съвременната архитектурна, строителна и дизайнерска практика, стъклото се наложи като един от най-важните фактори. Извън естетическите му качества, върху коитo все повече се акцентува, стъклото като строителен материал намира широко приложение заради свойствата си. Комбинирани в стъклопакет, различните видове стъкла постигат различни коефициенти на слънцезащита, шумоизолация, топлоизолация и якост, като продуктът, независимо от неговите параметри, е напълно екологично чист. ри производство на стъкло4 до 10 мм. пакети и обработка на стъкла, • Светлоотражателни стъкла „АДИ-77“ работи с пълната гама (Stopsol пълна гама) с дебелина стъкла на Glaverbel и поддържа от 4 до 10 мм. в наличност неговите основните • Стъкла с нискоемисийно покривидове: тие (твърдо или меко, Planibel G, • Безцветни флоатни стъкла Planibel TopN и др.). (Planibel Clear) с дебелина от 4 • Орнаментни стъкла с дебелина до 25 мм. от 4 до 8 мм (цветни и безц• Оцветени в масата си флоатни ветни). стъкла (Planibel Bronze, Planibel • Огледала (цветни и безцветни) Green, Planibel Grey, Planibel Blue, с дебелина от 4 до 10 мм. Planibel Azur, Planibel PrivaBlue, • Армирани стъкла (цветни и безPlanibel Dark Blue) с дебелина от цветни) с дебелина 6 мм.

Ritz Carlton

условия за сигурност: стъклопакетните единици Sanco Safe, Sanco DUR с единично защитно стъкло и частично закалени стъкла. Стъклата притежават устойчивост на счупване от хвърлен предмет, от чупене, непробиваеми са от куршум, съществуват варианти за монтаж в пода, при което върху тях може да се върви, подходящи са за покривни остъкления, предлагат се алармиращи остъкления, както и могат да се получат комбинации между звукоизолация и устойчивост на взлом. Индивидуални стъклопакети със Sanco Art Традициите на изкуството със стъкло продължава с марката Sanco Art: цветно стъкло, с печат, емайлирано, с покритие от фолио, в изпълнение и с устойчивост на взлом вътре или вън, по фасадата

намаляване на топлинните загуби, реализиране на енергийна ефективност и редуциране на вредните емисии СО2. или по покрива. При приложението се получават интересни архитектурни решения: фасади на медии, корпоративен дизайн, остъклени стени с излъчване на кадифе, цветно небе… Sanco Gruppe За производството на стъклопакети с висококачествени многостранни функции е необходима голяма предварителна технологична работа. Предизвикателството – да се достави найдоброто дори на изключително капризните клиенти – се отразява върху постоянния мениджмънт на качеството при Sanco Gruppe. Наред със собствения вътрешен контрол се извършват и независими външни одити от Института по прозоречна техника ift Розенхайм. Предприятието Sanco притежава продуктов паспорт от ift. В него са посочени изпитаните стъклопакети, гарантираните правила по DIN EN 1279-1 за сменени компоненти в системата на стъклопакетите и доказаните качества по DIN EN 1279-5. Едновременно с това този паспорт представлява доказателство за това, че предприятието Sanco може да използва СЕ знака за съответствие. Консултации със Sanco Glas Trösch GmbH Reuthebogen 7-9 D-86720 Nördlingen Тел.: +49 (0) 9081 / 216-37 Факс: + 49 (0) 9081 / 216 – 89 info@sanco.de www.sanco.de

• Ламинирани стъкла (триплекс или противоударно стъкло, Stratobel). • Други, по поръчка на клиента. Освен производството на различни видове стъклопакети, „АДИ-77“ също така извършва и предлага на своите клиенти всестранна обработка на стъкла, която включва:

П

32 BAUELEMENTE BAU 03/08

Сертификат от Dow Corning.

Ади 77“ изработва стъклопакети с пълната гама стъкла на Glaverbel.

• Праволинеен и неправолинеен кант. • „C“-кант праволинеен полиран и неполиран. • Фасет праволинеен и неправолинеен. Други, извършвани и предлагани от фирмата услуги:


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. технологично оборудване и добре подготвеният персонал гарантират високото качество на крайните продукти. „АДИ-77“ издава сертификат с петгодишна гаранция за продуктите, които произвежда, като същият е доказателство и за системата за качество, внедрена в компанията и сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000 от BVQI.

Алумина Глас

Индивидуално, в стила на клиента Фирма „Алумина Глас“ е специализирана за проектиране, изработка и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма, фасадни и покривни конструкции, зимни градини. Всеки произведен продукт е строго индивидуален и цели да задоволи предпочитанията и стила на клиента от проекта до изпълнението му. Специалистите на „Алумина Глас“ непрекъснато търсят нови начини за подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти с 2 години гаранция и 5 години за херметичност на стъклопакетите. ъвременното остъкляване на С прозорците от алуминий или PVC представлява комбинация от две или три стъкла с еднаква или различна дебелина, между които съществува пространство от около 16 мм, където въздухът е херметизиран. По желание това пространство може да се запълни с газ (аргон), който да повиши степента на изолация. Стъклопакетът е комплектован с алуминиеви дистанционери. Уплътнителите са два: вътрешен (бутил) и външен (еднокомпонентен и структурни силикони). Улавянето на влагата в херметичния обем се извършва с осушители, намиращи се в дистанционера. Стандартната обща дебелина на стъклопакетите е 24 мм, като дебелината на всяко стъкло поотделно е 4 мм. Възможно е и изработването на стъклопакети с по-дебели стъкла и с по-голяма обща дебелина в зависимост от нуждите. Степента на топлоизолация зависи от вида на стъклото, неговата дебелина, разстоянието между стъклата и вида на газа между тях. Нискоемисийното К-стъкло представлява висококачествено флоатно стъкло със специално трайно прозрачно покритие, формирано пиролизно чрез изпаряване на метали или метални окиси върху вътрешната повърхност на стъклото. Покритието позволява на слънчевата късовълнова енергия да влиза в сградата, но поради високата му отражателна способност в инфрачервения спектър действа като преграда за изтичането на скъпата дълговълнова енергия (създавана от отоплителните уреди, осветлението и др.), тъй като я отразява обратно в помещението. По този начин се блокират топлинните загуби, намаляват се сметките за отопление. Вложените средства за поставяне на качествена дограма с качествено остъкляване се възстановяват бързо.

Представените стъклопакети са някои от най-често изработваните. Разнообразието при изпълнението

Модерно, високотехнологично оборудвана база.

е голямо и зависи от конкретното изискване на клиентите. За подобряване топло- и шумоизолацията на стъклопакета е възможно производството на трислоен стъклопакет. Напълването с благородни газове (аргон, криптон) се използва за същите цели и с едновременното използване на нискоемисийни, така наречените К-стъкла, коефициентът на топлопреминаване може да бъде намален под 1,4 W/m2K. В зависимост от конкретните желания и нужди, могат да бъдат достигнати стойности на топлоизолация от порядъка на 1,1 W/m 2K и шумоизолация до 44 dB. КоеСграда на ул. „Кирил и Методий“, София.

Сграда на Околовръстен път, София.

фициентът на топлопреминаване К, който определя количеството енергия, преминаващо през дадена среда е 5,8 W/m2K за единично стъкло (дебелина 4,5 или 6 мм). При стъклопакет с 16 мм въздушна междина, стойността на К е 2,6 W/m2K, което означава, че топлинните загуби са снижени повече от два пъти. Друга важна функция на стъклопакета е защитата от шум. В днешни дни околната среда е наситена с шум. Звукови нива от 60-80 dB се създават в много ситуации. Стъклопакетите са идеален филтър на шума, подходящ за всичи жилищни и обществени сгради и особено за тези, разположени в близост до кръстовища, спирки, аерогари и др. Предлагат се и ламинирани стъкла (триплекс) в комбинация с по-широк стъклопакет.

Вид остъкляване

Шумоизолация

Коефициент на топлопроводимост

Необходима енергия за затопляне на жилището

Преминаване на дневна светлина

24 мм Бяло4+16+Бяло4

32 dB

2,7 W/m2.K

53 % спестена енергия в сравнение с ед. стъкло 29 л гориво месечно

91 %

24 мм Бяло4+16+Ка4

33 dB

1,4 W/m2.K

75 % спестена енергия в сравнение с ед. стъкло 14 л гориво месечно

82 %

24 мм Бяло4+16+Ка4 + изолиращ газ

33 dB

1,1 W/m2.K

80 % спестена енергия в сравнение с ед. стъклo 11 л гориво месечно

82 %

24 мм Бяло4+16+ отражателно4

32 dB

2,7 W/m2.K

53 % спестена енергия в сравнение с ед. стъкло 29 л гориво месечно

Светлина-40-60 % Защита от UV лъчи - 47,5 % Защита от IR лъчи - 61,17 %

24 мм Бяло4+16+ цветно 4

32 dB

2,7 W/m2.K

53 % спестена енергия в сравнение с ед. стъкло 29 л гориво месечно

65 – 80 %

24 мм Бяло6+14+Бяло4

34 dB

2,7 W/m2.K

53 % спестена енергия в сравнение с ед. стъкло 29 л гориво месечно

91 %

ТЕМ А Н А БРО Я

• Нарязване на стъкло по размер и шаблон. • Изработка на стъклопакет по шаблон. • Поставяне на растер в стъклопакет. • Производство на стъклопакет с газ аргон. • Изработка на троен стъклопакет. Отличната база, модерното високо-

Основните технически характеристки на някои от най-често използваните стъклопакети. BAUELEMENTE BAU 03/08

33


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. Bystronic glass

Успешната история продължава В продължение на 44 години Bystronic glass е един от най-компетентните и надеждни партньори в глобален мащаб за машини, оборудване и услуги в сектора на обработката на стъкло. Компанията е разделена на три пазарни региона: АМ – Северна и Южна Америка, ЕМА – Европа, Близкия изток, Африка, AР – Азия и Тихоокеански регион, занимаващи се с продажбите и сервиза, както и четири Технологични центъра, отговарящи за развитието, производството и поддръжката на пазара. Четирите технологични центъра са: Bystronic Maschinen AG в Бютцберг – Швейцария, Lenhardt Maschinenbau GmbH в Нойхаузен – Германия, Armatec Vierhaus GmbH в Гунцехаузен – Германия, и Bystronic Solution Center Inc в САЩ. ъв всички пазарни региони В Bystronic има локални фирми за продажба и следпродажбено обслужване на клиентите. В четирите Технологични центъра на разположение са „горещи“ линии за сервиз, поддръжка и доставка на резервни части, както и екипи от инженери и техници, които да посетят на място клиента, ако това се налага. Опитни специалисти са на разположение във всяка точка на света за компетентна хардуерна и софтуерна поддръжка, както и за организирани от фирмата мултиезични програми за обучение, под различни форми и на различни нива. В допълнение фирмата предлага и абонаментна поддръжка, онлайн диагностика и интерактивен каталог с резервни части. С всичко изброено дотук Bystronic glass обезпечава цялостни решения, отговарящи на изискванията на клиента. Продуктовата гама обхваща це-

онер, патентован от Bystronic), Superspacer, фотоволтаичен TPS и много други); - модулна машина за зачистване (кантоване) с широк спектър на приложение: обработка на закалено стъкло, ламинатно стъкло и производство на стъклопакети;

Aнтоанета Гачева-Попчева, официален представител на Bystronic glass за България.

ТЕМА Н А БРОЯ

Робот за запечатване на стъклопакети - Compactsealer.

лия спектър от основни машини до комплексни автоматизирани системи от най-висок клас за архитектурните и автомобилните стъкла като: - машини и линии за рязане на флоатно и на ламинирано стъкло, които включват: зареждане, складиране, рязане, чупене, сортиране, експедиция – цялостна логистика на производствения процес; - линии за производство на ламинатно (триплекс) стъкло, включително автоклав; - линии за производство на стъклопакети, от семпли компактни линии или елементи от тях, до най-модерните решения, като TPS (термопластичен дистанци-

34 BAUELEMENTE BAU 03/08

- транспортно зареждащи устройства: повдигащи и кранови системи, манипулатори, вакуумни рамки, включително устройства, работещи с акумулатор, както и специални разработки за голямогабаритни стък ла. В това отношение фирмата е първата в света с манипулатор за 13-метрово стъкло, разработено специално за клиент в Германия. През 2003 г. швейцарско-германската група Bystronic glass поставя успешно начало на дейността си на българския пазар със собствено представителство на място. Направената равносметка на петте изминали години е изключително положителна: меж-

Линия за рязане на флоатно стъкло SMF.

дувременно машини на Bystronic glass са в експлоатация при много от водещите производители на стъклопакети като: „Кристиян Нейко“, „Йовета Глас Трейдинг“, „Личоглас“, „Ролпласт“, „КЕМ Глас“, „Алтек“, „Филто“ или „Стройинвест“. Когато преди пет години г-жа Антоанета Гачева-Попчева по поръчка на Bystronic glass започва да рекламира продуктите на групата пред българските клиенти, марката все още е непозната. На г-жа Антоанета Гачева-Попчева все пак се удава бързо да убеди клиентите в предимствата на качествените машини. „Наша цел беше не само да станем предпочитан доставчик на машини за българския стъкларски бранш, но и да поставим началото на дълготрайно и надеждно сътрудничество с новите ни клиенти“, споделя тя. Друг аргумент за големия успех по мнение на г-жа Антоанета Гачева-Попчева е фактът, че Bystronic glass предлага на клиентите пълно оборудване за обработка на флоатно стъкло. Към това се причислява рязане на флоатно стъкло, производството на стъклопакети, закаляване на стъклата, инструменти, машини за предварителна обработка на стъкла за автомобилната индустрия и т.н. В момента Bystronic glass предвижда значително разширяване на сервизната мрежа в България, така че след още пет години да може да се отчете отново положителен баланс. Интервю с Мартин Хайм, Bystronic glass, ръководител маркетинг за Европа, Близкия изток, Африка и Русия BBB: Господин Хайм, какво значение има българският пазар за Bystronic glass? С присъединяването на България към Европейския съюз пазарът за нас, производителите на качествени машини, придоби голямо значение. Европейските предписания (СЕ – знакът за съответствие например) са валидни и в България и нашите машини дават възможност на производителите да следват изискванията на директивите.

Пазарът все още се намира в етап на изграждане, така че през следващите години разчитаме на повишеното търсене на машини за обработка на стъкло. В големите градове като София и Пловдив вече е характерно да се работи с модерно оборудване и въз основа на бързия растеж на пазара малките градове също ще наваксат тази тенденция. BBB: Как определяте позициите си на българския пазар? От пет години сме с представителство в България и за този период успяхме с нашите машини да впечатлим множество клиенти. Надеждността на нашите съоръжения стана известна. Възможностите на машините ни и предаването на информацията от уста на уста ще помогнат да увеличим присъствието си на пазара. Освен това сме определили българския пазар като надежден и прогнозираме последователното изграждане на нашите позиции, особено в областта на сервизното обслужване. BBB: Какво развитие предвиждате за тази година? Въвеждането в действие на европейските предписания и икономическия растеж на България ще доведат до повишени инвестиции в нашия сектор. Bystronic glass ще подпомага партньорите си, като им предоставя натрупания си опит и ще подкрепя клиентите си при изграждането или модер-

Мартин Хайм, Bystronic glass, ръководител маркетинг за Европа, Близкия изток, Африка и Русия.


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло.

Линия за стъклопакети с термопластичен дистанционер – First TPS

ДАБОС

Златни медали за разработки на „Дабос“ Фирма „Дабос“ е създадена през 1995 г. Започва своята дейност с производство на алуминиева и PVC дограма и стъклопакети. Трудностите, които среща в производството, я карат да се фокусира върху ново технологично оборудване. От 2000 г. започва производството на машини за направа на стъклопакети. Днес фирма „Дабос“ е специализирана в производството на машини за изработка на стъклопакети. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от Sertification International {uk} Limited. През 2007 г. на Пловдивския есенен технически панаир „Дабос“ печели два златни медала за своите разработки. ървата машина, която предлага П на пазара е маса за разкрой на стъкло. Тя е снабдена с въздушна възглавница,чупач, изправящ се плот и система за управление от всички страни на масата. Минават години на редовно производство. Фирмата е продала над 150 маси за разкрой в България и чужбина. През 2007 г. година пуска на пазара още два вида маси за разкрой – полуавтоматични и автоматична маса с CNC управление. Част от техническите параметри на автоматичната маса са следните: - площ на рязане – по желание на клиента; - скорост на рязане – 150 м/мин.; - точност на рязане – 0,25 мм; - дебелина на разкрояваното стъкло от 2–12 мм; - мощност – 7,4 kw; - захранващо напрежение 380 v/50Hr; - тегло 1500 кг; - собствена оптимизационна програма; - задвижване посредством сервомотори; - възможност за регулиране на налягането на резеца; - системата за натоварване на стъклото е два модела с плазове и изправящ се плот с автоматични лапи; - пневматична чупеща лента; - ръчно позициониране на стъклото чрез въздушна лъзглавница. Детайлите, от които е изпълнена машината са на следните водещи фирми: - SMC, Япония – пневматика. -Omron, Япония – драйвери и електроника. - Robotuning, Германия – направляващи оси. Полуавтоматичните маси, произведени от фирма „Дабос“ могат да се надграждат до автоматични маси със CNC управление. Естествено е, че при закупуване на полуавтоматичния модел инвестициите са два пъти по-малки,

ткова и четиричеткова машини. Скоростта на миене на стъклото е 2 м/мин. Това прави средно при добро натоварване 950–1000 м2 за един работен ден. Тази машина е на пазара от 2002 г. Това е една от машините, която беше отличена на Пловдивския панаир през 2007 г. със златен медал. Третата машинa, която предлага фирмата, е машина за пълнене на стъклопакетите с газ аргон. Измества въздуха от стъклопакета и на негово място вкарва газ аргон, който дозира в зависимост от габаритите на стъклопакетите. Управлението на машината е на базата на микропроцесор. Следващата машина, която се произвежда е машина за пълнене на дистанционерите с абсорбент. Снабдена е с нагревател, терморегулатор и вибратор. Могат да се пълнят до десет дистанционера наведнъж. Системата за пълнене е разположена във височина и заема само 0,5 м2 площ. Втората машина, която спечели златен медал на Пловдивския

панаир 2007 г. е автоматична винтонавивна машина. Тя се използва за направа на PVC дограма и за захващане на металните профили (арматура) към PVC профилите. Характерно за нея е, че тя сама придвижва профила на определено разстояние, зададено от оператора и навива винт. Отново основните компоненти на машината са на японската фирма SMC. Машината се предлага в два варианта: - с автоматично подаване на профила; - без автоматично подаване на профила. Друга машина, която предлага фирмата, е машина за пробиване и кантиране на стъкла. Тя е много опростена и служи за направа на елементарни кантове и отвори в стъклото. Снабдена е с охлаждане и водещо рамо. Фирмата предлага и множество приспособления за: - огъване на дистанционери; - разпробиване на отворите на дръжката при PVC дограма;

Автоматична винтонавивна машина.

а надграждането след това става за два дни. Друга машина, която фирмата предлага на пазара е миялна машина за стъкло. Предлага се в седем варианта в зависимост от височината на миене. В зависимост от броя на четките за миене се предлага в два варианта: двуче-

Маса за разкрой на стъкло.

- щипки за пренасяне на големи листове стъкло; - маса за заливане на стъклопакетите; - приспособление за почистване на ъглите при залепване на PVC дограмата; - система за обратна осмоза (дестилирана вода). За всички машини се предлага специализиран сервиз, гаранционно обслужване и следгаранционна подръжка. Политика на фирма „Дабос“ е да бъде близо до клиента и да му предлага индивидуални решения, съобразени с неговите помещения, производствени мощности и изисквания. BAUELEMENTE BAU 03/08

35

ТЕМА Н А БРОЯ

низацията на машинния парк. При това имаме предвид, че не само една инвестиция трябва да бъде финансирана, но тя трябва и да се интегрира в бъдещите планове за развитие. Нашите клиенти във всеки момент трябва да бъдат сигурни, че са взели правилното решение, от първия контакт с нас до сервизното обслужване след доставката.


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. Дакс 96

Стъкло и всичко за стъклото „Дакс 96“ ООД е един от лидерите в бранша на стъклообработването, търговията със стъкла и изделия от стъкло, намиращи приложение в мебелната промишленост и строителството. От 1996 г. фирмата представя широк набор от продукти и услуги и се е наложила като предпочитан партньор на най-големите имена в бранша на производителите на стъклопакети, дограма, интериорното и екстериорно остъкляване. В „Дакс 96“ клиентите могат да намерят богата гама от продукти и услуги обхващащи целия процес на стъклообработването. Вече 12 години фирмата се доказва на пазара като коректен и надежден доставчик на „стъкло и всичко за стъклото“ – именно това е девизът на „Дакс 96“. Амбициозните й собственици, Валентин Здравков и Никола Колев, постоянно се стремят да предлагат на българските потребители най-новите световни тенденции и нововъведения в този динамичен и иновативен бранш.

ТЕМА Н А БРОЯ

ирмa „Дакс 96“ ООД си Ф поставя нелеката задача да работи само с качествени и доказани продукти на пазар, характеризиращ се с изключително силна конкуренция, постоянно търсене на най-ниските цени и висока чувствителност към ценовите равнища. Дългогодишното партньорство с доказани европейски производители на консумативи и машини, които налагат тенденциите в света на стъклото и създават ноу-хау за цялата промишленост, предопределят и водещата роля на „Дакс 96“ по отношение на ограмотяването и развитието на пазара. Доказателство за висок професионализъм и качество на обслужването на клиентите е доверието на световни марки като AGC, Pilkington, „Тракия Глас“, Tremco, Glaston и ТКК, които са поверили дистрибуцията на своите продукти на търговците на „Дакс 96“. Според информация от управителите на фирмата, около 90 % от годишния оборот на фирмата се формира от участието на пазара на стъклопакети – от продуктите флоатно стъкло, консумативи за производство на стъклопакети и машини, използвани в производството на стъклопакети. Най-голям дял в структурата на продажбите на „Дакс 96“ има флоатното стъкло. Фирмата продава предимно стъкло от производители, наложили се като символ за качество на пазара. Основните доставчици на стъкло, продавано от четирите й склада, са заводите на ACG, които на българския пазар са познати и като „Главербел“, английската Pilkington и българският завод „Тракия Глас“ от групата на „Шишеджам“. И тримата доставчици работят с най-модерните технологии за производство на флоатно стъкло. Според управителите на „Дакс 96“ в последно време се наблюдава особено засилване на пазара на специалните енергоспестяващи стъкла, които все по-масово навлизат в производството на стъклопакети за крайния пазар. Повишеното търсене от страна на крайните клиенти, които все повече осъзнават предимствата на специалните стъкла, обуславя

36 BAUELEMENTE BAU 03/08

и значителен ръст в продажбите на този сегмент от пазара не само в България, но и в цяла Европа. Верен на девиза си „Дакс 96“ предлага на клиентите си и всякакви консумативи за изработване на стъклопакети. И тук стремежът на фирмата е да се предлага само най-доброто. Алуминиеви дистанционери от „Ла Нуова Астериа“, Италия, с размери от 5,5 до 23,5 мм и влагопоглъщащ молекуляр с гранулация 0,5–0,8 и 1,2–1,8, произведен в Корея или Турция. „Дакс 96“ е и официален представител за България на престижната марка ProsytecTremco, широкоизвестна в Европа с високото качество на предлаганите продукти. Tremco

Серия Colibri.

е производител на силикони за структурно остъкляване, както и на различни продукти, използвани за затваряне на стъклопакети като полиуретан – най-модерният и ефективен двукомпонентен вторичен уплътнител за затваряне на стъклопакети. С отлично качество е и другият продукт на Tremco за вторично уплътняване – хот-мелтът НМ 200, който може да се посочи като най-добрия подобен продукт, продаван на българския пазар, сертифициран с европейския сертификат за стъклопакети EN129-4, където преминава успешно изискванията с дебелина на заливката само 3 мм. С него клиентите на „Дакс 96“ успяват да постигнат перфектно качество на крайниия продукт, като реализират до 40 % икономия на материала в сравнение с аналогични конкурентни продукти. Бутилът на Tremco също може да се отличи с идеално качество. Получил признанието на най-големите производители на стъклопакети в Европа, все повече български фирми се убеждават в отличните качества на този продукт, продажбите на който се увеличават

постоянно. „Дакс 96“ може да се похвали и с дистрибуцията на технологията Swiggle на Prosytec-Tremco. Технологията на Swiggle, макар и слабо позната на българския пазар, е добре приета и използвана в Европа и САЩ и се използва ефективно от 1982 г. Тя представлява екструдирана лента от свързващи материали и молекулярна мрежа от хигроскопичен агент, равномерно разположена в целия обем. Swiggle strip е непрекъсната бутилова бариера, която осигурява херметичност на сглобката и абсорбира влагата, без необходимост от ъгли. Технологията Swiggle strip има уникални преимущества пред системите с традиционна алуминиева рамка: - Непрекъснатост на бариера срещу проникването на влага е най-голямото предимство на Swiggle strip. - Няма напрежение при охлаждане и свиване стъклото не се чупи. - Позволява по-голяма производителност. - Един-единствен компонент осигурява всичко, с изключение на стъкло. - Няма нужда от съхнене, пакетът е готов незабавно за транспортиране. - Екологично чист продукт без отпадъци. - Намалява разходите за инвестиция в машини. - Позволява производството на пакети във всяка конфигурация и форма. „Дакс 96“ работи с качествени и съвременни продукти, като не акцентира само на един производител, а предлага и богата гама от продукти на различни марки, с цел максимално задоволяване на нуждите на клиентите. Фирмата е най-големият дистрибутор за територията на България на ТКК Словения. Според източници от ТКК по отношение на еднокомпонентния силикон за уплътняване на стъклопакети – „Текасил Т“, благодарение на „Дакс 96“ на българския пазар се реализират вторите по големина количества в Европа след тези на украинския пазар. Сред уникалните продукти

Серия Alpa.

на ТКК е и двукомпонентният полисулфид тиоеласт ТМ. Както полиуретанът, хот-мелтът и текасила, полисулфидът е още едно решение за уплътняване на стъклопакетите, доказало се повече от 20 години практика в цяла Европа. Този продукт затваря целия цикъл на производство

на стъклопакети. „Дакс 96“ ООД предоставя на клиентите си възможността да закупят цялата гама продукти, необходими за производството на стъклопакети, с доказано качество и произход, и с икономия на транспортните разходи при комплексни доставки. Тези предимства дават възможност на потребителитепроизводители да предлагат на пазара качествени продукти на конкурентни за пазара цени. За да бъде цикълът на производство напълно затворен, производителите на стъклопакети могат да намерят в „Дакс 96“ и цялата гама машини, необходими за производството на стъклопакети. Фирмата предлага машините на елитни европейски фирми, водещи в бранша на стъклообработването: Glaston, Simec, Stefiglass, Polyglass, Reinhardt-Technik. Машините на Glaston за предварителна обработка на стъклото, познати под марката Bavelloni са с доказано качество и висока технология. От тази гама фирмата предлага: - пълна гама от автоматични и полуавтоматични праволинейни и неправолинейни машини за кантиране и фасетиране; - линии за серийно производство на двоен фасет, от 2 до 11 диска от всяка страна; - компютризирани машини с 3 и 4 оси за кантиране, фасетиране, гравиране, пробиване, рязане и писане по стъкло и камък; - пълна гама от автоматични маси за рязане на стъкло – за праволинейни и неправолинейни стъкла, както и изцяло автоматизирани линии за рязане и специални маси за рязане на триплекс; - пълно автоматизирани системи за складиране – пригодени към различните видове линии; - автоматични машини за пробиване на стъкло; - пълна гама диамантени и полиращи дискове за обработка на стъкло и камък. Клиентите, които закупуват продукт, проектиран от Z.Bavelloni, получават пълна техническа информация за правилната експлоатация на машината и поддръжката й, както на хартия, така и по електронната поща. Автоматичните линии за стъклопакети на Simec, изработени по съвременни технологии предлагат напълно автоматичен цикъл до крайното изработване на стъклопакета. По нови и съвременни технологии са изработени и двукомпонентните екструдери на немската фирма Reinhardt-Technik. Те предлагат напълно ново обслужване и работа с машината. Нововъведението към екструдерите на Reinhardt-Technik е манипулатор, който улеснява работата на оператора, като се намалява теглото на маркучите, смесителя и пистолета, с монтирано вертикално движение в предния край на манипулатора. Теглото,


което по принцип трябва да се носи от оператора се компенсира от пневматичен цилиндър. Работната площ не се покрива от маркуч в ръката на оператора, а от втора хоризонтална въртяща се връзка на въртящата се ръка, така че манипулаторът да може да се огъва. Леката конструкция на манипулатора дава възможност да се следват лесно движенията на оператора. На площта, където се извършва завъртане не се използват маркучи, за да се избегне моментът на коригиране на маркучите за високо налягане. Отвеждането на материала е оптимизирано посредством новоразработена ротационна отвеждаща система, така че нуждата от приятен промишлен дизайн е взета под внимание. „Дакс 96“ ООД предлага на своите клиенти още маси и линии за рязане на фирма Maver и линии за стъклопакети на италианската

фирма Marval. Машините са със съвременен дизаин и на конкурентни цени. Търсейки комплексно решение за обслужване на клиентите, с доставката на голяма част от машините, фирмата предлага монтаж и сервиз от инженери на „Дакс 96“ ООД. Там, където не е необходима директна намеса на техниците, клиентът може да получи помощ по телефона, факса или по електронната поща. За лесно пренасяне и монтаж на стъклата „Дакс 96“ ООД предлага устройства за повдигане, носене и разтоварване на стъкло от италианската фирма RBB. Устройствата с голяма мощност, които RBB произвежда, са особено подходящи за монтаж на листи стъкло в цехове и работни места. Устройството може да се върти автоматично на 360°, може автоматично да се накланя хоризонтално и вертикално. Дистанционното управление с

Кристиан Нейко

Стъклото – изолация и естетика

бутони улеснява работата на машината от максимално разстояние от 5 м. Вакуум системата се състои от независима ел. помпа и ел. захранващи цикъла мотори за безопасно ползване. Има аларма за дефекти. Съоръжението може да се достави с необходимия за клиента волтаж и да бъде снабдено с устройство за трифазен или еднофазен ток. За всички клиенти, които се занимават със стъклообработване, „Дакс 96“ са изключителен дистрибутор в сектора „Стъклообработващи инструменти и технологии“ на Bohle за българ-

ския пазар. Днес името Bohle е синоним на: - опита и традициите в производството на инструменти за всякакви видове стъклообработка; - новаторски потенциал, който непрестанно намира нови, оптимизирани решения; - световноизвестни търговски марки, като Silberschnitt, Veribor, Diamantor и др.; - 15 000 продукта, покриващи всички аспекти на стъклообработването, арт-стъклото, повдигането, пренасянето, закрепването на стъкло, както и производството на рамки за произведения на изкуството; - постоянно тестван и разширяван асортимент от продукти с високо качество; - всеобхватни складови наличности; - професионална компетентност на водещ производител - експертни съвети по телефон или при лични срещи, предла-

различни по вид – стъклопакет от две прозрачни стъкла, с нискоемисийно стъкло, с оцветено в масата си стъкло, стъклопакет с отражателно стъкло и други специални стъкла. Всичко това естествено рефлектира върху цената. Стъклопакетът може да бъде двоен или троен (серията профили трябва да позволява монтаж на по-широк стъклопакет), може да бъде съставен от различни по вид стъкла, затворен на атмосферен въздух или запълнен с инертни газове (у нас практиката е да се употребява аргон). Изработката на стъклопакета също влияе върху крайната цена. Добрите консумативи, като херметизатор за периферията на стъклопакета, различните по вид молекулярни изсушители, вложени в дистанционера, както и самият дистанционер, са все материали с различни качества, които в комбинация с технологията и технологичната дисциплина на изпълнение на стъклопакетите обуславят в голяма степен надеждността и дълготрайността му. Дизайнът на един прозорец във висока степен се определя от стъклопакетите. Те заемат 80– 90 % от площта на дограмата. От техния избор зависят както пропусканата светлина в помещението, така и топло- и шумоизолацията. В последно време на пазара се налагат специалните нискоемисийни стъкла, особено тези с меко покритие. Стъклопакет, изпълнен с нискоемисийнo и

бяло стъкло се смята от специалистите за най-добра алтернатива цена–качество. Дебелината на стъклопакета Много важен параметър, с голямо значение, който често се подценява е дебелината на стъклопакета. Около 90 % от площта на дограмата е площ на стъклопакета. Това е най-тънкият елемент (около 30 мм) в цялата сграда. Чрез увеличаване на разстоянието между стъклата се подобрява основно термоизолацията и по-малко звукоизолацията, а чрез увеличаване на дебелината на стъклата – се подобрява основно звукоизолацията и по-малко термоизолацията. Добавянето на трето стъкло подобрява звукоизолацията, освен това то е много полезно за термоизолацията при стъклопакети над 28 мм и е безполезно (дори вредно) за термоизолацията при по-тънки стъклопакети. Процесът за производството на стъклопакети в „Кристиaн Нейко“ е напълно автоматизиран, като започва от рязането на стъклата и дистанционера, минава през измиването на стъклата в миялна машина, автоматичното запълване на дистанционера с изсушител, нанасянето на първичен уплътнител (бутил), асамблирането на стъклопакета в прецизна преса и завършва с роботизираното нанасяне на вторичния уплътнител (силикон или полисулфид). Тази технология позволява да се даде десетгодишна гаранция за стъклопакета.

Серия Gemy.

Фирма „Кристиан Нейко“ е основана преди повече от 15 години и се е утвърдила като лидер в производството на стъклопакети, продажбата и обработката на стъкло, производството на висококачествени PVC и AL дограми, фасадни конструкции, фасадни облицовки, врати, преградни стени от стъкло, витрини, конструкции и детайли от неръждаема стомана и различни аксесоари за дома, офиса, заведението, хотела или административната сграда. роизводствените бази в Со- стъклопакети затварят хермефия и Пловдив са оборудвани тично въздуха между стъклата с най-новите технологии, което посредством две бариери на бидава широка гама от възмож- тумна и силиконова основа, като ности и високо ниво на качество. по този начин образуват отлична Производственият процес на преграда за студа и допринасят за „Кристиан Нейко“ е строго подкомфорта в помещението. Найчинен от технологична гледна добра топлоизолация се постига точка и е разделен на звена, с използването в стъклопакета цехове и др. Въведена е подробна на нискоемисийни стъкла с меко производствена схема за всеки покритие. детайл, внедрен или проектиран. Стъклопакетите Фирмата се стреми непрекъсСтъклопакетът е панел, който се нато да развива и оптимизира състои от две или повече стъкла производствения процес чрез затварящи херметично въздушновнедряване на нови технологии. то пространство между тях. НайВсяко производство на „Кристиан важната функция на стъклопакета Нейко“ протича през следните е да ограничи термичните загуби, етапи: проектиране, разчети, което води до много предимства: ценообразуване, изготвяне на ниска енергийна консумация, пертехнологична карта, корекции фектна прозрачност, намаляване съгласно проведените тестове. на конденза откъм топлата страна Именно поради перфектно орга- в помещението, увеличаване низирания производствен процес размера на остъклените площи фирмата предлага високо качест- без увеличаване на енергийниво на изделията в готов вид, есте- те разходи. Други функции на тичност, съобразност с човешките стъклопакета са звукоизолация потребности, сигурност. и контрол на светлопреминаването, пожароустойчивост и т.н. Нарасналата нужда от повишава- Стъклопакетите могат да бъдат не на шумо- и топлоизолацията, с което да се намалят разходите за отопление, издръжливостта Дебелина на на външни явления, породени от Вид стъклото околната среда и човека, доведе до създаването на стъклопакети, изработени от две, три и дори четири стъкла, с различна дебеот 12 до Силикон лина и възможност за пълнене 60 мм полисулфид с инертен газ. Използваните

П

Стъпкови пакети

Мин. размер

Макс. размер

ДА

200/200

2600/3800

BAUELEMENTE BAU 03/08

37

ТЕМА Н А БРОЯ

Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло.


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. Микротел

CNC – високотехнологични машини, българско производство

За последните две години фирма „Микротел“ се наложи на пазара с високотехнологични, успешни и качествени CNC машини. Автоматичната машина за разкрояване и рязане на стъкло „Стъкломат“ продължава да се произвежда и развива. ирмата представя сродните ни. Конструкцията на машината машини от фамилия „Стъкло- е обособена в три относително мат“, както и най-новата разработка самостоятелни участъка. Първият – универсален CNC Рутер. участък е за качване на стъкло по традиционния начин, с вертикално Фамилия „Стъкломат“: „Стъкло- вдигане на плота на масата. След Универсална CNC машина за мат“ SJ качване стъклото се транспортира разкрояване на плоско стъкло. Зад това име се крие универсална CNC машина за разкрояване на плоско стъкло. В усъвършенствания вариант на „Стъкломат“ освен рязане под 90 градуса е създадена възможност за рязане на всякакъв вид форми, като за целта е разработен и лесен за работа софтуер с интерфейс на български език. Създадена е база от типови модули на най-често използваните в производството на стъклопакети форми, като арка, полуарка, трапец, триъгълник, кръг и др. Само с една операция стъклото се превръща в желаната фигура с гарантирано точен размер и обмислена стратегия за разчупване. Голямата новост при тази машина е въвеждането на сканираща система, посредством която могат да се сканират и изрязват стъкла от Ергономичният дизайн позволява на оператора непрекъсната работа при шаблон. Тази опция на „Стъкло- оптимални условия. мат“ SJ е особено подходяща за CNC рутер разкрояване на стъкла за мебели, След появата на фамилията маавтостъкла и др., където се изисква шини за разкрояване на стъкло точна повторяемост и уникалност „Стъкломат“ новата разработка на на формата. Такава машина е внедфирма „Микротел“ е универсален рена и работи успешно във фирма CNC рутер, който е създаден, за „Български автостъкла“ в София. да задоволи нуждите на българДруга интересна опция на „Стъкския производител при прецизни ломат“ SJ е системата за обработка обработки на материали като бонд, Фирма „Микротел“ организира на нискоемисийни стъкла с меко МДФ, дърво, пластмаси, фасадни гаранционно поддържане на своите емисийно покритие. Тези стъкла Стъкломат Line. плоскости и др. В конструктивно машини до 36 месеца, а следгаранпритежават многократно по-добри отношение рутерът е една напълно ционният ангажимент е най-малко параметри от емисийните К- стъкла автоматично с лентодвижещи завършена високотехнологична 10 години. Друго предимство е, че с твърдо покритие. Те са много механизми до втория участък CNC автоматизирана система, всички резервни части и компоненпо-евтини, но технологията за – автоматично рязане. Секцията интегрирала в себе си прецизна ти се поддържат на склад и времето тяхното монтиране в стъклопакети за автоматично рязане може да ергономична конструкция, опти- за реагиране при възникнал пробе трудна, поради необходимостта притежава всички изброени за мизационен софтуер и фърмуер с лем е сведено до минимум. от почистване на емисийния слой. „Стъкломат“ SJ опции, включител- интерфейси на български език. Безспорно обнадеждаващ е фак„Стъкломат“ SJ извършва последоно и опцията за обработка на стъкла Съобразявайки се с най-новите тът, че на българския пазар се вателно почистване на емисийния с меко емисийно покритие. След световни тенденции за опростяване появяват високотехнологични слой и разкрояване на стъклото. Не нарязване стъклото автоматично се и олекотяване на конструкциите машини, българско производство, на последно място трябва да се от- транспортира на третата секция за на машините и съоръженията, което дава реална предпоставка за бележи, че скоростта на рязане на разчупване. За улеснение, на тази инженерите от фирма „Микротел“ достъпно и качествено оборудване „Стъкломат“ SJ достига 150 м/мин., секция е създадена въздушна въз- са избрали отново прецизната на българските производители което на практика надминава дори главница, два хоризонтални и един алуминиева конструкция, базирана с високотехнологични машини, машини, произведени от елитни вертикален плаз за разчупване. на профилната система на австрийсъобразени с българските условия европейски производители. Предвиден е и специален пневматиския концерн Robotunits. Линейни- и системи за производство. При добра организация на работа чен механизъм за сваляне на по-госъс „Стъкломат“ SJ могат да се леми стъкла. Специално внимание е разкроят до 1200 кв. м стъкло за обърнато на ергономичния дизайн една смяна. на пулта за управление на линията, позволяващ на оператора продъл„Стъкломат“ Line жителна, непрекъсната работа при Друга модификация на „Стъкломат“ оптимални условия. Характерна е съвременната високопроизводи- за „Стъкломат“ Line е високата телна линия за разкрой на стъкло производителност, с която може – „Стъкломат“ Line. За разлика от да се постигне разкрояване на над интегрираните машини за разкрой, 2000 кв.м стъкло на смяна. Такава тук процесите по разкроя на стък- линия за разкрой е внедрена във Универсален CNC рутер за прецизна обработка на материалите. лото са пространствено разделефирма „Етиком“ в Петрич.

Ф

ТЕМА Н А БРОЯ

те задвижвания на фирмата Hiwin, използвани в рутера, гарантират точност на позициониране 0q1 мм и скорости на работа до 30 м/мин. От гледна точка на задвижващата система, CNC рутера се предлага с два типа двигателs – стъпкови на фирмата MAE – Италия, и серводвигатели на фирмата Оmron. За фиксирането на обработвания материал към плота на машината се използва секционно вакуумно закрепване. Електронната част e базирана изцяло на компоненти Оmron, за чийто имидж може да се говори само в световен мащаб. Произвежданите към момента от фирма „Микротел“ CNC рутери са предназначени за обработка на плоскости с размери 3200 х 1500 мм. Шпинделната система е на фирма Elte – Италия, и в зависимост от предназначението си, CNC рутера може да бъде оборудван с шпиндел от 0,5 kW до 11 кW. Ходът на шпиндела е прецизен и се определя от висококачествена винтово-съчмена двойка с работен ход 100 мм и точност 0,01 мм. Като опция се предлага и шпинделна система с автоматична смяна на режещия инструмент. Целият софтуер за управление на машината, както и оптимизационният софтуер за фасадни конструкции, са на български език, което е предимство за българските потребители на този тип машини. Предвидена е възможност за директно конвертиране на файлове от AutoCad, SolidWorks, Visio и други системи за чертане и проектиране. Организацията на процеса позволява и дистанционна подготовка на файловете за обработка, като трансферирането им към машината посредством кабелна или безжична LAN мрежа, дискета или USB flash устройства и др.

38 BAUELEMENTE BAU 03/08


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. Прециз Ал

Мярка за качество Стъклопакетът представлява няколко листа стъкло, които са съединени един с друг с помощта на херметик (лепило) и дистанционер. По този начин между стъклата се образува херметически затворено пространство, което напълно изключва възможността за попадане в него на замърсен въздух. Поради тази причина стъклопакетът има дълги години живот, осигурява повишена топло- и звукоизолация и съпротивляемост на вятър.

рамка се пълни с абсорбиращо вещество. Рамката се залепва към стъклата двустранно с бутил, който се явява като първа бариера против преминаване на водни пари. Като втора бариера се използва еластично винилово уплътнение с полисулфид, полиуретан, силикон или хот-мелт. Степента на топлоизолация зависи и от вида на стъклата, неговата дебелина и разстоянието помежду им. Необходимите показатели за топлоизолация могат да бъдат по-лесно достигнати чрез специални стъкла с нискоемисийно покритие. Нискоемисийното стъкло представлява флоатно стъкло със специално прозрачно, нискоемисийно покритие, нанесено по пиролитичен или вакуумен метод от едната страна на листа

по време на производството. Покритието е от метални оксиди – сребърни, титанови и цинкови и бива „твърдо“ и „меко“. И двата типа са разработени с цел да съхраняват топлината през зимата и прохладата – през лятото. Тези стъкла обезпечават навлизането в помещението на късовълновото слънчево лъчение и в същото време възпрепятстват излизането навън на дълговълновото топлинно излъчване от отоплителните тела или от трансформираната слънчева светлина. Заради тази избирателност нискоемисийните стъкла се наричат още „селективни“. Благодарение на тях може да се съкратят разходите за електроенергия с 30–60 %. За да се осигури високо качество и надеждност на продукта, е необходимо да се използват съвременни технологии и машини. Фирма „Прециз АЛ“ разполага с автоматизирана поточна линия

Автоматизирана поточна линия и прецизно програмно управление.

от световния лидер в бранша Lisec, Австрия. Манипулатор смъква листите стъкло от стойките и ги придвижва до масата за рязане. Тя е с прецизно програмно управление, което осигурява отклонение от размерите на стъклата в рамките на десети от милиметъра. Миялната машина е с височина 2,50 м, което дава възможност за създаването на големи стъклопакети. Изработването и пълненето на дистанционерната рамка също е автоматизирано – използва се специална установка за разкрой и огъване на рамката, след което на друга установка става и пълненето на рамката с абсорбиращи гранули. Стъклопакетите се заливат с полисулфид автоматично – с робот. Всичко това дава възможност да се постигне производителност от около 15 000–18 000 м2 стъклопакети на месец, като качеството е на най-високо ниво. Освен с производство на стъклопакети, „Прециз АЛ“ е водеща фирмa за производство на структурни фасади, които се отличават с начина на сглобяване на елементите си. За разлика от конвенционалното остъкляване стъклопакетите на структурните фасади са слепени плътно един за друг, като единствен разде-

лител се явяват уплътнителните (силиконови) фуги. По този начин фасадата създава оптично впечатление на една цялостна стъклена повърхност, която й придава особена архитектурна стойност. Структурните стъклопакети се закрепват чрез специални силикони, които се отличават с изключителна еластичност и якост след втвърдяване. За задоволяване на все попретенциозния пазар, фирмата работи с всички видове стъкло (float, нискоемисийно, stopsol, synergy, триплекс, матирано, орнаментно, и др.).

ТЕМА Н А БРОЯ

а да се осигури сух възЗ дух в пространството между стъклата, дистанциониращата

Използването на съвременни технологии и машини осигурява високо качество на продукта.

BAUELEMENTE BAU 03/08

39


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло. Ролпласт

%&')*+%,.,',01&'*21*0,%,21405616

Коректност и професионализъмТЕМА Н А БРОЯ

вътрешността на отопляваното помещение е само едната страна на медала. От друга страна, затоплянето на въздуха в помещението под действие на слънчевите лъчи води до неконтролируеми разходи за климатизация през летните дни. От фигурата е очевидно, че колкото е по-голямо директното отразяване на енергия от повърхността на стъклото (Rout), толкова е по-нисък соларният фактор (g). Това редуцира, от една страна, директното пропускане на енергия, а от друга загряването на самия стъклопакет чрез абсорбция. За да бъде постигнато подходящо отразяване на енергията, са необходими специални покрития за стъкло. Напоследък на българския пазар се появиха така наречените високоселективни или многофункционални стъкла, комбиниращи слънцезащитни и топлоизолиращи качества, съчетани с висока светлопропускливост. „Ролпласт“ работи с една от най-популярните разновидности на тези стъкла – стъкло с магнетронно (меко) покритие, произведено от водещия световен производител

 

 

на стъкла Guardian, с търговското наименование SunGuard HS Super Neutral 70. Стъклото Sun Guard HS Super Neutral 70 е продукт с устойчиво магнетронно покритие с функционален слой от скъпоценни метали, чиято повишена селективност гарантира максимално спестяване на енергия, съпроводено с високо

  T

 % 

( %)

( %)

*+

,-+

# 

 

.#! 0 

123

45635

7,-+839:5

;

;

;

<8=>?

<8=>?H:

3)11

2)1

2)2

 & ! V X V X Y V X Z 

;

 

 

 K

 

!;

;

;

;

$T ;

 4K24K19@L+ KML0N, OP7Q@CGCREPSC#$TUJ9 @ABCD +CAEDFG5322

40 BAUELEMENTE BAU 03/08

HI

H1

  J5

 !"#$

     

    

 !"#$&!'! (*"+ ,!'-&&!.-/012&" ,-./%&&%0!""!&1#23(!!4$%")&560%#6&7 ,!'-!'(!1!4#!* 

./%&&%0!""!&1#23(! !4$%")&560%#6& 

5!&1" 67 8

9#23(!&"#&%0!"#(#1!#"!"#!105:$#" %'%:&! 4#)0! !"!#&:1)*!#0"!%6!&!+,4%;<7

-8

50""&%"#)&560%#6&!)#2%""# #0+$# &%0%%$%4! %)&&#

/8

%"$6*!+&# %'4#)"# #0!:1%&! !1!#" "#%)&#")&$%&% '434$&)&560#

пропускане на видима светлина. П р о з о р е ц „ Р о л п а с т Те р м о Рефлект“ се изработва с такова стъкло и е подходящ дори за потоплите южни стаи на жилището. Благодарение на стъклопакета си със стъкло SunGuard HS 70, този прозорец не допуска слън-

         Стъклото Sun Guard HS Super Neutral 70.

   ! #$ %

. 

   

   

 

     & !

  

 "! ' # $#" %& # !" 

П

роизводствената база е разположена на площ от 15 хил.кв.м от които 7,5 хил.кв.м застроена площ. Обособени са 6 производствени цеха: цех за PVC дограма с 5 поточни линии, за алуминиева дограма, за стъклопакети, за вътрешни щори и мрежи против насекоми, външни щори и гаражни врати, за метални конструкции. Екипът на „Ролпласт“ е съставен от над 400 служители и експерти. Основната мисия на младия и амбициозен мениджърски екип е да установи и поддържа стабилни връзки с партньорите и клиентите на фирмата. Принципите на работа се базират на коректност и професионализъм. Фирма „Ролпласт“ е одитирана и сертифицирана по международната система за управление на качеството ISO 9001:2000. Високоефективната топлинна изолация днес е неделима част от енергийното и съобразено с околната среда строителство. Тъй като загубите на топлина поради преминаващи през стъклото лъчения възлиза на около 2/3 от общите топлинни загуби на стъклопакета, нейното намаляване е особено важно. Прозорец „Ролпласт Енерджи Сейв“ е със стъклопакет от бяло и нискоемисийно стъкло с меко покритие (Clima Guard N), конструирано да пропуска светлинна и късовълнова инфрачервена енергия, която нагрява помещението вътре, но намалява топлинните загуби, като отразява инфрачервените лъчи в дълговълновата област обратно към помещението. Функционалният компонент в трислойното нискоемисийно покритие е сребърен слой в сандвич от 2 слоя калаен оксид – за по-добра адхезия към стъклото. Факторът на топлоизолацията достига Ug=1,2 W/m2K, а светопропускливостта на стъклопакета е 79 %. Преминаването на топлина от

  

+ *! ( )% #(

Фирма „Ролпласт“ ЕООД е създадена през 2000 г. и за 8 години се превръща във водещ производител на прозорци и щори. Фирмата печели стабилни позиции на пазара за PVC дограма благодарение на факта, че залага на най-известните европейски производители: Profine Austria GmbH – PVC профили Trocal; Guardian (Германия, Полша и Унгария) – стъкла; Jolly Motor (Италия) – автоматика за ролетни щори и гаражни врати; Aluprof (Полша), Luxe Perfil (Испания) – материали за външни щори, Gaviota Simbac (Испания) – аксесоари за външни щори; Vertisol (Испания) – платове и механизми за роло щори и вертикални щори; Kömmerling (Германия) – подпрозоречни PVC первази; Hunter Douglas (Холандия) – материали за мрежи против насекоми.

чевата енергия да прониква в помещението, като същевременно не ограничава пропускането на светлина и по този начин осигурява комфорт през лятото, а през студените месеци не позволява на вътрешната топлина да излиза навън. Факторът на топлоизолация на „Ролпласт Термо Рефлект“ достига Ug=1,1W/m2K, соларен фактор 38 %, а светлопропускливостта на стъклопакета e 70 %. Стъклата могат да изпълняват и различна функция от тази на топлоизолацията. Как може да се подобри звукоизолацията със стъклата: - Увеличаване дебелината на стъклата. - Еластичност на стъклата – използването на слепващи смоли (ламинирани стъкла) подобрява звукопоглъщането. - Композиция на стъклата – изпол-

зването на стъкла с различна дебелина в стъклопакета подобрява звукоизолацията. - Ширина на газовото пространство – използването на по-широки дистанционери осигурява по-добра шумоизолация. Не трябва да се забравя обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъклопакета. - Пълнене с газ – пълненето с газ (аргон, криптон, SF6 и смес от газове) оказва влияние върху звуко- и термоизолацията. SF6 подобрява шумоизолацията, но влошава термоизолацията. - Звуковата изолация се характеризира с коефициент на шумоизолация RW [dB]. Rw = 10 log P1/P2 Р1 – входящ звук, Р2 – изходящ звук 3 dB – доловим 10 dB – намаляване на звука до 50 % 20 dB – намаляване на звука до 75 % 30 dB – намаляване на звука до 87,5 % 40 dB – намаляване на звука до 94,25 % Прозорец „Ролпласт Саунд Протект“ съчетава едновременно топло- и шумоизолационни характеристики, като намалява до 90 % нивото на шум чрез използването на стъкла с различна дебелина. Rw= 35 dB, Ug= 1.2 W/m2K (използване на нискоемисийно стъкло Clima Guard N).


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло.

Произведено в България През 2007 година „СМТ-България“ представи своето производство на миялни машини. През настоящата година се предлага вече и линия за стъклопакети с ролкова преса. Освен че предоставя на българския пазар машини за производство на стъклопакети собствено производство, фирма „СМТ-България“ е изключителен представител на Bottero – лидер в цялостния процес на рязане на всички разновидности плоски стъкла, извършвано на голяма и разнообразна серия от единични маси до комплексни линии с компютризирано управление на всички параметри на процеса. Линията за стъклопакети модел SMART Economy е предназначена за малки до средни производства на стъклопакети. Заема много малко място, като въпреки това гарантира производителност от 25–30 броя за час. Максималните размери на стъклопакета, които могат да се произвеждат представляват над 90 % от стандартните размери на прозорци. Изключително лесна за обслужване и поддръжка. Стандартно оборудване на линия за стъклопакети SMART: - входяща секция с автоматично задвижване; - миялно помещение от неръждаема стомана; - сушилно помещение, облицовано със звукопоглъщащ материал; - изходяща секция с автоматично задвижване; - термостат за настройка температурата на водата; - луминесцентни лампи за проверка на измитото стъкло; - фотооко в края на изходящата секция на миялната машина; - полуавтоматична сглобяваща секция, с двусекторни ролки; - пневматична ролкова преса; - фотооко на изходящата секция на ролковата преса; - солидна конструкция, висококачествени материали; - резервоар за вода от неръждаема стомана. Вертикални миялни машини серия SMART: Автоматичен входящ конвейер - дължина 1400 или 2800 мм; - оборудван с носещи въртящи ролки за автоматично; - придвижване на стъклото през миялната машина. Миялна машина: - при SMART 1600 – отворен тип;

- при SMART 2000 – затворен тип; - дебелина на единичното стъкло от 3 до 12 мм. Стъклото се измива чрез 4 или 6 броя цилиндрични четки, монтирани в специална камера с цел получаване на подходящо завихряне за отлично измиване. Температурата на топлата вода се регулира с термостат, като се допуска добавяне на миещ препарат и студена вода. Измиването се извършва с деминерализирана вода, съответно в 2 секции при машина с 4 четки и 3 секции при машина с 6 четки. За измиването и изплакването се използват различни помпи и секции на резервоара. Резервоарите за вода и тялото на машината са изработени от неръждаема стомана. Всички части на машината са боядисани двукратно със защитна водоустойчива боя. Сушенето се извършва през дюзи с въздух от вентилатор, разположен по подходящ начин в шумоизолираща кутия. Зоната за сушене е покрита с шумопоглъщащ материал. Автоматичен изходящ конвейер: - дължина 2800 мм; - оборудван е със светещ панел за контрол на измиването и носещи въртящи ролки за придвижване на стъклото; - променливата скорост е синхронизирана с тази на миялната машина. Опции: - входящ конвейер 1400 или 2800 мм; - модел без механично задвижване на входящия и изходящия конвейери. Полуавтоматична сглобяваща секция: - дължина 2600 мм; - оборудвана с двусекторни

Ролкова преса и сглобяваща секция SMART.

50 години Bottero

Безупречна класика областта на резачните маси за В стъкла е сравнително лесно да се определят фирмите с доказани лидерски позиции. Тази година Bottero SpA празнува 50-годишнина и самочувствието е обяснимо като функция на резултатите. Неоспорим лидер е в цялостния процес на рязане на всички разновидности плоски стъкла, извършвано на голяма и разнообразна серия от единични маси до комплексни линии с компютризирано управление на всички параметри на процеса. Въпреки голямото разнообразие на модерни и високопроизводителни резачни системи, има маса, която с право се нарича „доказана класика“ в тази област. Усъвършенствана с всяка година, резачната маса Modulinea 352 BCS/LMT на Bottero с право държи приза за най-продаваната маса в света. В момента има хиляди такива маси, работещи навсякъде по всички страни на света, въпреки че експлоатационният срок на някои от тях вече е десетилетия. Тази резачна маса е и най-популярната в България, която при местните условия се е доказала, че устойчиво и безотказно работи дори в недопустими от производителя величини на температура на работното помещение, влажност, вибрации и ниско ниво на поддръжка и обслужване. Логичен е въпросът, на какво се дължи тази слава на един определено класически модел резачна маса. Голям принос за тези резултати има цялостното композиционно решение, което започва с гениална семплост в надеждността, както на цялата система, така и на всеки един детайл или възел. Умелото използване на съвременни материали и технологии, съчетани с перфектното познаване на процесите при рязане на стъклото, правят тази машина интелигентно техническо върхово постижение в областта на стъкларската практика. Ето някои от техническите параметри и комплектация на масата: - масата може да реже праволинейно и неправолинейно стъкла с дебелина от 2 до 25 мм; - плотът на масата (стъкло до 6100/3300 мм) е покрит с устойчиво работно кече и осигурява въздушна възглавница за лесно манипулиране на стъкло до 25 мм; - високопрецизни високоскоростни безчеткови двигатели, контролирани от доказали ефективността си драйвери (гарантирано японско производство на фирмата Panasonic), които осигуряват отличната акуратност на движението на резачния мост, каретата и ориентацията на главата при работа на машината (работна скорост от 120м/мин., точност на рязане 0,25 мм); - модерна система на управление, съвместяваща паралелна работа под DOS и WINDOWS, с един или

два компютъра и с един или два монитора; - невероятно удобната за работа операционна система осигурява гъвкавост едновременно с високото ниво на функционалност; - елекронната нула отхвърля необходимостта операторът на машината да позиционира стъклото върху плота срещу конкретни ограничители. Това естествено спестява време, но заедно с това осигурява точност на рязането без необходимостта от окрайчващи ивици. Този ефект спестява пари; - двойната електронна нула позволява масата да може да реже успешно и ламинирани стъкла; - оптимизационен софтуер за праволинейно и неправолинейно рязане. Тази функция може да се изпълнява по време на работа на машината, за да се подготви следващия процес на рязане. Към масата са приложими следните опции: - автоматичен скенер на всякакви геометрични и негеометрични шаблони. Осигурен със специализиран софтуер (Scan Cad) за допълнителна обработка, анализ и манипулиране на геометричните фигури; - автоматично избиране на необходимите налягания и параметри на резачния процес, основано на елекронно определяне дебелината на стъклото; - автоматичен трансфер на стъклото към разчупваща маса; - рязане на залепено към стъклото фолио, за да се използва масата като плотер за направа на шаблони за матиращи машини; - отнемане на нискоемисийния слой на стъклото със стандартна система LMT за петосно контролиране или допълнителна икономична опция Easy Deletion. За да отпразнува най-продаваната резачна маса в света, Bottero предлага на своите клиенти до края на март безплатно пакет от опции, т.нар. „Better Bottero Package“. Моделът 352BCS има дълъг живот, надеждност и наистина най-доброто съотношение цена–качество–техническа характеристика. Като доказателство за това безплатният пакет опции включва и тригодишна гаранция. Bottero смята за своя мисия удовлетворението на клиента. Това е единствената фирма, която задължава всички свои агенти да имат собствени техници от съответната страна, които преминават специализирано обучение в Италия, актуализирано всяка година. Независимо от възможностите за дистанционна проверка за повреда, фирмата смята, че директният контакт на специалист инженер с клиента винаги обогатява с нови идеи и изисквания, чието изпълнение е предизвикателство и най-човешкото средство за изпълнение на мисията.

BAUELEMENTE BAU 03/08

ТЕМА Н А БРОЯ

CМТ-България

41


Тема на броя: Стъклопакети. Машини за обработка на стъкло.

Линия за стъклопакети SMART Economy с ролкова преса.

носещи въртящи ролки за автоматично придвижване на първото стъклото и ръчно придвижване на второто стъкло по свободната част на ролките, с цел избягване пренасянето на стъклото. Ролкова преса: - височина на стъклото до 1600 или 2000 мм; - пресата е оборудвана с регули-

руема пневматична система за пресоване на стъклопакета. Автоматичен изходящ конвейер: - дължина 2800 или 1400 мм; - оборудван е с носещи въртящи ролки за придвижване на стъклото; - фотооко за спиране на движението на конвейера; - скоростта е синхронизирана с тази на пресата.

Стилпласт

Гаранцията на стандарта Фирма „Стилпласт“ е производител и доставчик на алуминиева и PVC дограма, външни и вътрешни щори, мрежи против насекоми, поликарбонатни конструкции, охранителни ролетки, гаражни врати и др. Фирмата извършва висококачествен монтаж на предлаганите продукти. Изградената собствена магазинна мрежа, състояща се от девет изложбени центрове, разположени на възлови места в столицата, гарантира голям поток от клиенти. Фирмата разполага със собствена производствена база, автоматизирана поточна линия за производство на стъклопакети и висококачествени машини от водещи европейски производители, транспортни средства и висококвалифициран персонал, в резултат на което е в състояние да извърши качествено и в срок изпълнението на възложените поръчки. Всички операции за производството на PVC дограма са напълно автоматизирани, което повишава значително производствения капацитет. Като производител с установен опит, утвърдени технологии и производствени възможности, фирмата ясно съзнава, че развитието и просперитетът зависят от убедеността и доверието на клиентите в способността да се гарантира пълното задоволяване на очакванията им по отношение качеството и условията на доставка на закупените продукти. За да постигне тези свои цели, „Стилпласт“ е внедрила ефективна система за управление на качеството, базирана на стандарта ISO 9001.

ТЕМА Н А БРОЯ

роизводството на стъклопакеП ти на фирма „Стилпласт“ е напълно автоматизирано. Размерите на стъклопакетите се изчисляват от софтуер на „Klaes“ и се подават към автоматична маса за рязане. Използва се миялна машина на 2,20 м с 6 четки, която позволява да се работи и със стъкла с меки покрития. Сглобените пакети задължително минават през автоматична преса и се подават към масата за заливка. В своето производство фирма „Стилпласт“ използва флоатни стъкла, които покриват всички европейски и български стандарти. Фирмата

поддържа близо 20 вида стъкла на склад готови за обработка. Предлагат се различни по вид и цвят стъкла: богата гама цветно, светлоотразяващо, предпазно, орнаментно, закалено, бронирано стъкло, стъкла с повишена пожароустойчивост и различни специални покрития или т.нар. К-стъкло и Synergy стъкло. Нарасналата потребност от повишаване на шумо- и топлоизолацията, с което да се намалят разходите за отопление, както и издръжливост на външни влияния, породени от околната среда и човека води до създаването на стъклопакет,

Новият цех за изработка на стъклопакети.

42 BAUELEMENTE BAU 03/08

Вертикална миялна машина серия SMART.

който може да се изработи от две или три стъкла в различна дебелина, в зависимост от желанието на клиента. Също така, с цел повишаване коефициента на топлопреминаване, има възможност стъклопакетите да се пълнят с инертен газ, най-често аргон. Стъклопакетите, произвеждани от „Стилпласт“ са херметически затворени с две бариери на защита: първа бариера бутил и след това заливка с хотмелт, като по този начин образуват отлична преграда за студа и осигуряват комфорта в помещението. Найдобра топлоизолация се постига

ността до 61 % от външната топлина, пренасяна от слънчевото лъчение. Това е значително предимство пред традиционите нискоемисийни стъкла, които задържат само 30–40 % от топлинното лъчение. Друго предимство на стъклото Synergy е много високата стойност на коефициента на светлопропускливост – 71 %. Изключително ниската му светлоотражателност – 12 % и неутралният външен вид го правят идеален избор за жилищни постройки. Стъклото Synergy, използвано в стъклопакет, има също много добри топлоизола-

„Стилпласт“ предлага стъклопакети с нискоемисийни стъкла.

с използването на нискоемисийни стъкла. „Стилпласт“ предлага нискоемисийните стъкла, които са К-стъкло и Synergy. Synergy стъклото е съчетание на висока технология и естетика. То е отговор на най-съвременните архитектурни изисквания. Стъклото съчетава неутралност с ниска отражаемост, което позволява на предметите да запазват своите истински цветове. С отлични технически характеристики Synergy предлага визуален и термичен комфорт. Отличната комбинация от светлопропускаемост, соларен контрол и термоизолация правят Synergy идеалният избор, подходящ за всички сезони – топлина през зимата, хлад през лятото. Synergy предлага отличен соларен фактор 39 %. Благодарение на това не допуска до вътреш-

циони качества, които предпазват вътрешността на помещението от студ през зимата. Благодарение на много ниската си стойност U-1.1W/m 2 според нормата на DINEN673 Synergy ограничава значително загубата на топлина. Synergy може да се комбинира с друг вид стъкло за постигане на други полезни функции, като например звукоизолация – Stratophone Energy N или безопасност Stratophon Energy N, и то като един лист стъкло. Това е подходящо както за жилищни сгради, така и за сгради от обществения сектор (болници,учреждения, хотели, фирми и т. Н.). Synergy представя не само защита от горещо лято, но и от студеното време през зимата, а това гарантира по-големи удобства в жилищните сгради през цялата година.


ยกยฝยพยนร„ร†ยนรร‡ร‰ร…ยน

JEFBM

ร†ร‡ยปยน รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร†ร‡รŠร‹

ย™ร„รŒรˆร„ยนรŠร‹ยšร“ร„ยผยนร‰รร˜ ยชร‡รรร˜ ยšรŒร„qยร‰ยนยผยนร†ยฏยนร†รƒร‡ยปqย™ ร‡รรรŠ ร‹ยพร„ 


°±¦¥²³¡£À®¦ ½ÊÌÏÀ¾¼ÉÁÈÁÂÀÏÑÊÌÄÃÊÉμÇÉÊÎÊ Ä¾ÁÌÎÄƼÇÉÊÎÊÄÃËÄξ¼ÉÁÁͼÈÊ ÁÀÄÉÀÁɪÍμ¾ÁÉÄÎÁ;ÁÎÇÄÊξʊ ÌÄüÎÁÍξ¼ÕÄÎÁÎÁǼͼÍ̼ÃÈÁÌÄ ɼÈÁÎ̼ ª½ÕÊÎÊ ÎÁ¿ÇÊ ɼ ÄÃËÄξ¼ÎÁÇÉÄÛ ÍÎÁÉÀ ¾ÖÃÇÄü ɼ ÎÊɼ ®ÁȊ ËÁ̼ÎÏ̼μ ¾ ËÁÕμ ÍÁ ÆÊȼÉÀ¾¼ ÊοÊÌÁÇÆÄɼȼÃÏήÁÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ÆÊȼÉÀ¾¼Î ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇÉÊ ÄÇÄ ¾ ¿ÌÏ˼ Ä μƼ À¼ ÍÁ ¿ÌļÎ ü ̼¾ÉÊÈÁÌÉÊÎÊ ̼ÃËÌÁÀÁÇÁÉÄÁ

 ËÈÜÉËÌÍÂÁÅÉÎÏ¿ËÌÍÅÅÄÌÅÏ¿½ÊÂÏËʽÌËÇÍÅ¿ÊÅ ËÎÏ×ÇÈÂÊÅÜÂʽÇÈËÊ×ÏËύ

Éʾ¼Î¼ËÁÕüÄÃËÄξ¼ÉÁɼÊ¿ÉÁŠ ÏÍÎÊÅÓľÊÍÎμÁtƼÆÎÊÍÁƼþ¼ ÈÊÀÁÌÉÊ ÍÁ¿¼ t 99- ÐÊÌȼÎ ɼ ÉʾÊÎÊ ÈÄÍÇÁÉÁ ¤É œÉÀÌÁ¼Í ¨¼ÎÓÄ ÀÊËÖǾ¼ c ¿ÊÀÄÉÄ ¾ÌÁÈÁ ü̼Ã̼½ÊÎƼÄɾÁÍÎÄ̼ÑÈÁ¾μÃÄ ÆÊÈËÇÁÆÍɼÄÃËÄξ¼ÎÁÇɼËÁÕ Æʊ ÛÎÊÍÁ¿¼ÉÄÍÁËÌÁÀÍμ¾ÛƼÎÊÁÀÄÉ ÏÉÄƼÎq«ÁÕμÁËÌÁÀɼÃɼÓÁɼ ü ÎÁÍΊÄÃËÄμÉÄÛ ɼ ¾ÁÌÎÄƼNJ ÉÄ Ä ÑÊÌÄÃÊÉμÇÉÄ ËÊÆÌľ¼ÕÄ ËÊÈÁÕÁÉÄÛμ ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄ ÁÇÁŠ ÈÁÉÎÄ ƼÎÊ μ¾¼ÉÄ Ä ËÊÆÌľÉÄ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÄÛ£¼ÄÃËÄξ¼ÉÄÛμɼ ËÊÆÌľÉÄÎÁÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÄÛÍÁÄÃÄ͊ ƾ¼ ɼÆÇÊÉ Í Ö¿ÖÇ ÊÎ ¿Ì¼ÀÏͼ ÆÊÅÎÊÈÊÂÁÇÁÍÉÊÀ¼ÍÁËÊÍÎÄ¿ÉÁ ËÊÍÌÁÀÍξÊÈ ÑÄÀ̼¾ÇÄÓÉÊÎÊ üÀŠ ¾Ä¾¼ÉÁ ɼ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛμ «ÌÄ Îʾ¼ËÌÁÍÈÁÎɼÎÊÎʾÌÁÈÁüËÌÁʊ

ªË¿½Ï½ÌÂÖʽ JGU¿ÁÂÆÎÏ¿ÅÂ

ɼÎÁÈËÁ̼ÎÏ̼μ¾ËÁÕμ®ÛÁÍ μÆľ¼˼̼ÈÁÎÌÄ ÓÁÀ¼ÈÊÂÁÀ¼ Í˼þ¼ÉÁʽÑÊÀÄÈÄÎÁÎÁÈËÁ̼ÎÏ̊ Éʊ¾ÌÁÈÁ¾ÄÆÌľÄɼÄÃËÄμÎÁÇÉÄ ÍμÉÀ¼ÌÎÄ;ÌÁÈÁÎ̼ÁÉÁɼÄÃËĊ μÉÄÛμÀÊÈÄÉÏÎÄ «ÃÅ¿ÂÊÅÌÍËÑÂÎÅËʽÈÊÅÁÅÎÇÐÎÅÅ ÌË¿ÍÂÉÂʽÌËÔÅ¿ÇÅÏÂ

 %$8(/(0(17(%$8 


°±¦¥²³¡£À®¦ °ÆÚÈÁÉÈÐÉÓÃÁÎÆÈÁÏÄÎÆÔÒÓÏÊØÉÃÏÒÓ

´ÎÉËÁÓÎÁÒÔÐÆÑÌÁÓÉÃÉÓÆ ©Ã½¼ȽÂÆȼÅÆÂȸÊÂÀÉÈÆÂƺ½ŸÉÊÈÆÀʽÃÉʺÆÆÊĽɽθ º ÉȽ¼¸Ê¸Ÿ¼½Â½ÄºÈÀ¹½Ð½ÇȽ¼¸¼½Å¸¿¸½ÂÉÇÃƸʸÎÀ×ǽÑʸ ¿¸À¿ÇÀʺ¸Å½¿¸ƻŽËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊÂÒÄ ÅÉÊÀÊËʸ¿¸ÇÈÆ¿ÆȽÏŸ ʽÍÅÀ¸º¨Æ¿½Å͸ÁÄsJGU ÅÉʸøÎÀ×ʸ½ºνÅÊÒȸŸ ÅÉÊÀÊËʸ ¿¸À¿ÇÀʺ¸ÅÀ׺¥ÖÈŹ½È»ÀÆÌÀÎÀ¸ÃÅÆÊÆÆÊÂÈÀº¸Å½Éҹȸ ºÀÉÆÂÆÇÆÉʸº½Å¸Ç˹ÃÀ¸ÆÊÉÊȸŸʸÀÏ˾¹ÀŸ ̼ÎÊÌÄÛ ®ÁÈÄÎÁ ̼ÃÄÍƾ¼ÉÄ ɼ ÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊ ËÌÁÈÄɼѼ ËÊÀ ÈÊÎÊÎÊ cªË¼Ã¾¼ÉÁ ÊÎ ËʼÌÄq ž ÒÁÉÎÖ̼ ɼ ¾ÉÄȼÉÄÁÎÊ ½ÛѼ ɼÒÄÊɼÇÉÊÎÊ Ä ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊ ÍμÉÀ¼ÌÎÄÃÄ̼ÉÁ ƼÆÎÊ Ä ËÊ¿ÇÁÀ ­×ÇË¿ËÁÅÏÂÈÜÏʽJGU°ÈÍÅҤžÂͽÏÌËÄÁͽ¿Ü¿½ ÎÁ˾ÍÂÁËÕÈÅÌË¿ÂÔÂËÏÀËÎÏÅ ÁËÕÈÅ¿ ÓÂÊÏ×ͽĽÌËýÍËĽÖÅϽΪÛÍʾÂÍÀ

ÈÑËÊεʽÆÁÂÍÌËÃÂȽ¿½ ÐÎÌÂÒʽÅÊÎÏÅÏÐϽJGUÌÍÅ ͽÈÅĽÓÅÜϽʽÊË¿ÅÏ ÅÊ¿ÂÎÏÅÓÅÅ

¨

¼ ËÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁ ËÊÓÎÄ ÉÁ ÊÍμɼ ÈÛÍÎÊ ¾ ËÌÁËÖÇÉÁŠ ɼμ ÄÃËÄξ¼ÎÁÇɼ Ǽ½ÊŠ

¾ÖÌÑÏÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄÎÁÄÃËÄμÉÄÛü ËʼÌÊÏÍÎÊÅÓľÊÍÎ «ÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÛÎɼ¯­ɼ¤ÉÍÎÄÎÏμ

ªË¿½Ï½ÌÂÖ¿ ËԽǿ½ÊÂʽ Ì×Í¿ËÏËÅÄÌÅÏ¿½ÊÂ

ÊÁͽΩ½ÔÅÌÍÂÁÎϽ¿Ü ÏÂÒÊÅÔÂÎÇÅÏÂÁ½ÊÊÅʽÌÂÖϽĽ ÅÄÌÅÏ¿½ÊÂʽÌËýÍËÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏ

 %$8(/(0(17(%$8 

JGU œÇÐÊÉÍ ´É¼ÅÀÁÌ ¿Ê¾ÊÌÄ ¾Ö¾ ¾ÍÎÖËÄÎÁÇɼμ ÍÄ ÌÁÓ ü cÆ̼Å֊ ¿ÖÇÁÉ ƼÈÖÆ ü JGUq ÆÊÅÎÊ ÕÁ ÍÁ ÊËÄ̼ ÊÎ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓɼ ¿ÇÁÀɼ ÎÊÓƼɼËʊÆÊÈËÇÁÆÍÉÄËÌÊÁÆÎÄ ­ ËÏÍƼÉÁÎÊ ¾ ÁÆÍËÇʼμÒÄÛ ɼ ËÁÕμüËÊÓ¾¼Éʾ¼мü¾̼þĊ ÎÄÁÎÊɼJGU ƼÎʾÊÀÁÕÊÎ̼ÍÇʾ ÄÃËÄξ¼ÎÁÇÁÉÄÉÍÎÄÎÏÎɼ½Ì¼ÉÔ¼ ÆÊÅÎÊÍÁÍÎÌÁÈÄÀ¼üÁÈÁÓÁÇÉÄÎÁ ÌÁÀÄÒÄ ¾ ¡¾ÌÊ˼ ¤É¾ÁÍÎÄÒÄÄÎÁ ÊÎ ËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ ¿ÊÀÄÉÄ ÎÌÛ½¾¼ À¼ ÄÃÀĿɼÎËÊÃÄÒÄÛμɼJGU¾ÆÊɊ ÆÏÌÁÉÎɼμɼÀËÌÁ¾¼Ì¼¾¡¾ÌÊ˼ ­ ¼É¿¼ÂÄÈÁÉμ ÍÄ ÆÖÈ ²ÁÉÎÖ̼ üÄÃËÄμÉÄÛ¾©ÚÌɽÁÌ¿¤ÉÍÎĊ ÎÏÎÖÎ üËÄ;¼ ɼŊ¿ÊÇÛȼμ ÍÄ ÄɾÁÍÎÄÒÄÛ¾;ÊÛμÄÍÎÊÌÄÛ ªÎ Æ̼Û ɼ ¿ÊÀÄɼ JGU ÍÁ üŠ ÉÄȼ¾¼ÄÉÎÁÉÃľÉÊÍÎÁȼμc¤ÃŠ ËÄξ¼ÉÁ ü Ê¿ÉÁÏÍÎÊÅÓľÊÍÎq ÍÇÁÀ ƼÎÊ ¾ ©ÚÌɽÁÌ¿ ÍÁ ÊÎÆÌÄ μƼ¾¼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ¬ÖÆʾÊÀÄÎÁŠ ÇÛÎ ɼ ¤ÉÍÎÄÎÏμ ¯ÇÌÄÑ £Ä½Á̼Î Á ÁÀÄÉÊÀÏÔÁÉ Í ÓÏÂÀÁÍÎ̼ÉÉÄÎÁ ÆÇÄÁÉÎÄ ÓÁɼϾÁÇÄÓ¼¾¼ÕÄÎÁÍÁ ÄÃËÄξ¼ÉÄÛüÀ¿Ì¼ÉÄÒ¼¾¡¾ÌÊ˼ ÎÌÛ½¾¼À¼ÍÁÍÇÊÂÄÆ̼ŪÎÎÏÆÄ ÉÁ¿Ê¾¼Î¼ÆÊÉÒÁËÒÄÛüÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÊ ËÌÁÏÍÎÌÊÅÍξÊ ɼ ¤ÉÍÎÄÎÏμ ü ÄÃËÄξ¼ÉÄÛ Ä ;ÖÌüɼμ Í Îʾ¼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ü ÆÊÉÒÁÉÎÌÄ̼ÉÁ ÍÖÊξÁÎÉÊ ÌÁÀÏÒÄ̼ÉÁ ɼ ÄÃËĊ μÉÄÛμ ªÎþÏÆÖÎ ɼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ÊÎ ÁÀÉÊ μÆʾ¼ ËÌÁÏÍÎÌÊÅÍξÊ Á ÄþÖÉÌÁÀÉÊ ËÊÇÊÂÄÎÁÇÁÉ Ä ÍÖÎÌÏÀÉÄÓÁÍξÊÎÊ ÈÁÂÀÏ ÍÎ̼ÉÄ ƼÎÊ °Ì¼ÉÒÄÛ ±ÊǼÉÀÄÛ ©Ê̾ÁŠ ¿ÄÛĤÍ˼ÉÄÛ ƼÆÎÊÄŸÁÌȼÉÄÛ ËÊξÖÌÂÀ¼¾¼Î ÎÊÃÄ ɼÓÄÉ ɼ ÀÁÅÍξÄÁ ªÎ ÎÁÑÉÄÓÁÍƼ ¿ÇÁÀɼ ÎÊÓƼ


AM01

"›«§¥™«¡°¦™ ¥™ª™  ™©™ £©§¢

¡ÐÌÊÅÓ½ ÐÈd®½ÉPͽÊÎǽs ÏÂÈѽÇÎ (4. FŠNBJMEBCPT!NCPYDPOUBDUCH IUUQEBCPTCPMCH


­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÔÒÐÆÖÉÒÙÉÑÏËÁÄÁÍÁÏÓÍÏÅÆÌÉÉÒÎÆÃÆÑÏàÓÆÎÅÉÈÁÊÎ

¥ÉÈÁÊÎÆÑÛÓ«ÏÌÁÎÉÒÆÁÎÄÁÇÉÑÁ ÒÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏÒÛÓÑÔÅÎÉØÆÒÓÃÏ œ¸ÇȽ¼Ã¸»¸ŸɺÆÀʽÂÃÀ½ÅÊÀʸ¹ÃÀ¿¸ºÈ¸ÊÀÆʺÉÀÏÂÀºÒ¿ÄƾÅÀ ĸʽÈÀ¸ÃÀ º¸ÈÀ¸ÅÊÀŸÀ¿ÇÒÃŽÅÀ×ÀÉÊÀÃÅÀŸÇȸºÃ½ÅÀ× ½ŽÑÆ ½ÉʽÉʺ½ÅÆÀÅÆÈĸÃÅÆ¿¸3PEFOCFSH"( ¸ÊÆɽÀĸÇȽ¼ºÀ¼ÇÆ¿ÀÎÀ×ʸŸ ÌÀÈĸʸŸºÆ¼½Ñ½ºÈÆǽÁÉÂÀÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽéÒÊÈ˼ÅÀϽÉʺÆÊÆɼÀ¿¸ÁŽȸ ÉĽ¾¼ËŸÈƼŸÀ¿º½ÉÊÅÆÉÊ£ËÀ¼¾À¢ÆøÅÀ½Æѽ½¼ÅƼƸ¿¸Ê½ÃÉʺÆ¿¸ ÈÆÃ×ʸŸÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ÊÆÇÈÀÆÌÆÈÄýÅÀ½ÊÆŸÀ¿¼½ÃÀ×ʸÂÉÇÆÈÊÒÊÉÒÑÆ ɽȸ¿ºÀº¸ºÒ¿ÍƼ×ÑƧȽ¼ÇÆÉʸºÂ¸¿¸Êƺ¸ɸÉÒƹȸ¿½ÅÀʽÉĽÉÊÅÀʽ ËÉÃƺÀ×ÇÈƻȸÄÀ¿¸ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆŸʸ¹ÃÀ¿¸ºÈ¸ÊÀ

©ÈÐÛÌÎÆÎÉÆÎÁ ÒÃÆÓÏÃÎÏÉÈÃÆÒÓÎÉà ÅÉÈÁÊÎÆÑ«ÏÌÁÎÉ «ÊÛ¾¼Î¼ɼÍÒÁɼμɼ;ÁÎʾÉʊ ÄþÁÍÎÉÄÛÀÄüÅÉÁ̧ÏÄÀÂĦÊǼÉÄ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊËÌľÇÄÓ¼¾ÉÄȼÉÄÁÎÊ ɼ ÆÇÄÁÉÎÄ Ä ÍËÁÒļÇÄÍÎÄ ­ ÉÁ¿Ê

²

¾ÊÛμ ¾ÊÀÁÕ¼ ÌÊÇÛ ɼ ˼ü̼ 3PEFOCFSH "( ÉÛȼ ɼÈÁÌÁÉÄÁ À¼ ÀÁÐÄÉÄ̼ ͼÈÊ Í ʽÁȼ ɼ ¿ÊÀÄÔÉÊÎÊ ËÌÊÄþÊÀÍξÊ Ä Í ÔÄÌʊ ÆÄÛ ÍËÁÆÎÖÌ ÊÎ ÄÃÀÁÇÄÛ ®ÊÃÄ ËÌÊ͊ ËÁÌÄÎÁÎ ÍÁ ÀÖÇÂÄ Ä ɼ ËÌÄǼ¿¼ÉÁÎÊ ɼÉʾÄȼÎÁÌļÇÄÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄɼ ËÌÁ̼½ÊÎƼ ɼ ÆÌÁ¼ÎľÉÊÍÎμ ɼ ÉʾÄÎÁɼË̼¾ÇÁÉÄÛ¾ÍÎÄǼÄÉÁɼ ËÊÍÇÁÀÉÊ ÈÛÍÎÊ Ä ɼ ÉʾÄÎÁ ¾ÄÀʾÁ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÄÛ Ä ʽǼ¿ÊÌÊÀÛ¾¼ÉÁ ɼ ÍÎÖÆÇÊÎÊ ¾ ÀÖÕÁÌÉÊÎÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ 1PSUB(MBT%FTJHO ­ ÎÊÇÆʾ¼ ÈÉÊ¿Ê ÆÌÁ¼ÎľÉÊÍÎ Ä ÄÉʾ¼ÎľÉÊÍÎ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÍÁ ¿ÊξÄ À¼ ËÊƼÂÁ ɼ ËÌÁÀÍÎÊÛÕÊÎÊ ÄÃÇÊÂÁÉÄÁ GFOTUFSCBVGSPOUBMF ɼ Õ¼ÉÀÍËÇÊÕÊÎƾÈÉʾÊÍÎÄ ¾ÊÌÄ¿ÄɼÇ ³Ï¾ÍξÄÎÁÇÁÉËÌÄÉÊÍüÎʾ¼Äȼ ɼÃɼÓÁɼμ¾3PEFOCFSHÀÄüÅÉÁÌƼ ¦¼ÎÛ©ÊÅÈ¼É ÆÊÛÎÊÏÍËÁÔÉÊü¾ÖÌÔÄ ËÌÁÃÈÄɼÇÊÎÊÇÛÎʾÄÍÔÁÎÊÍÄʽ̼Š Ãʾ¼ÉÄÁÍÄƼÎÊËÌÊÈÄÔÇÁÉÀÄüÅÉÁÌ žÍÄÓÆÄÍÎÖÆÇÁÉÄμ½ÇÄü¾Ì¼ÎÄÉÊÍÛÎ ÉÁÅÉÄÛ¼¾ÎÊÌÍÆÄËÊÀËÄͦ¼ÆÍÁÍÖÓÁŠ μ¾¼ÎÎÁÑÉÄÓÁÍƼμÐÏÉÆÒÄÊɼÇÉÊÍÎÍ ÈÊÀÁÌÉÄÛÀÄüÅÉ ¦¼ÎÛ©ÊÅȼÉÈÊÂÁÀ¼ ÀÊƼÂÁɼ½¼Ã¼Î¼ɼ̼Ã̼½ÊÎÁɼμÊÎ ÉÁÛÈÏÇÎÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇɼ¾Ì¼Î¼

˜ÂƼÆÉÂÆÈÆÀĽÊÆ3PEFOCFSHɽɺÒÈ¿º¸Ð½ÉÊȸ¼ÀÎÀÆÅÅÆÀ¿ÇÒÃŽÅÀʽÄƼ½ÃÀ ǸŽÃÀ ¼Å½ÉÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃ×ÊɽÇȽ¼Éʸº×ÉÇÈƻȸĸ ÂÆ×ÊÆƹͺ¸Ñ¸ºÉÀÏÂÀ ÉÊÀÃƺÀŸÇȸºÃ½ÅÀ×ÆÊÂøÉÀϽÉÂÆÊƼÆÄƼ½ÈÅÆÊÆ

¯ÍËÊÌÁÀÉÊÎÛÄÃËÖÇÉÛ¾¼ÄÄÉÀĊ ¾ÄÀϼÇÉÄËÊÌÖÓÆÄüÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁɼ μ½ÇÄü¾Ì¼ÎÄ ̼Ã̼½Êξ¼ÄÄþÖɊ ÌÁÀÉÄ ËÊÌÖÓÆÄ ü ÆÇÄÁÉÎÄ Í ¿ÊÇÁÈÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ  ÊËÖÇÉÄÎÁÇÁÉ ÍÎÄÈÏÇ Á ÍÖÕÊ Ä ÍÖÎÌÏÀÉÄÓÁÍξÊÎÊ Í ÈÉʿʽÌÊÅÉÄ ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄ ÀÄüÅÉÁÌÍÆÄ ÍÎϊ ÀÄÛ

3PEFOCFSH Á ÀʿʾÊÌÄǼ ÄÃÆÇÚÓĊ ÎÁÇÉÊÍÖÎÌÏÀÉÄÓÁÍξʾʽǼÍÎμɼ μ½ÇÄÎÁü¾Ì¼ÎĦÊǼÉÄÇÄÓÉÊÕÁ ËÌÁÀÍμ¾Ä ¾ ©ÚÌɽÁÌ¿ ;ÊÛμ Éʾ¼ ÆÊÇÁÆÒÄÛ c­¦ÊǼÉÄËÌľÇÛÆÊÑÈÁÀÄüÅÉÁÌ ÆÊÅÎÊ ÍÁ ̼À¾¼ ɼ ¿ÊÇÛȼ ËÊÓÄÎ Ä ÁËÊÃɼÎÁÀɼƾÊÄɼÈÖÂÁÎÁ Äɼ À¼ÈÄÎÁªÓ¼Æ¾¼ÈÁ¿ÊÇÛÈÏÍËÁÑÍÌÁÀ

Œ˜š–‹œ“•šš š»¹³²­¹¯¼½­¹³¯¹¼½«­µ«¸«¾º¶Å½¸³½°¶¸³ ³³²»«­¸³½°¶¸³º¹¯¶¹±µ³²«¼½Åµ¶¹º«µ°½º»³ ·¹¸½«±¸«17$ «¶¾·³¸³°­«³¯Å»­°¸«¯¹®»«·« žº¶Å½¸³½°¶¸³º¹¯¶¹±µ³

“²»«­¸³½°¶¸³º¹¯¶¹±µ³

»¾®³

«¾ÅÇÊË¿ÂÊÅÌËÁÈËÃÇÅÎÁ¾ÂÈÅʽ ÅÉÉ

®ÏÂÌÂÊÔ½ÏÅÌËÁÈËÃÇÅÎÕÅÍËÔÅʽ   ÉÉ

·ÀÈË¿ÅÍÂÀÐÈÅÍÐÂÉÅÌËÁÈËÃÇÅÉÉÅÉÉ

¤½17$ÎÅÎÏÂÉÅ3FIBVŠÅ ÉÉ

¤½17$ÎÅÎÏÂÉÅ,.(ŠÇ½Î½Å ÁÂÈÅÏÂÈ

¬È½ÎÏɽÎË¿×À×ÈĽÁÅÎϽʊ ÓÅËÊÂÍ ÉÉÅ ÉÉ

µÌ½ÏÐȽĽÌË¿ÁÅÀ½ÊÂÌÍÅ ÉËÊϽÃʽÎÏ×ÇÈË̽ÇÂÏ

«ÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄÛÎƼ˼ÒÄÎÁÎËÊþÊÇÛ¾¼À¼ÍÁÄÃ̼½Êξ¼ÎÍËÁÒÄÐÄÓÉÄÀÁμÅÇÄ ¾ÍÁÌÄÄÍËÊÌÁÀÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμÄÀ¼ÍÁüÀʾÊÇÛ¾¼ÎÉÏÂÀÄÎÁɼ¾ÍÁÆÄÆÇÄÁÉÎ ¯ÂÈ ѽÇÎ ŠNBJMCOQMBTUJDMUE!ZBIPPDPN

 «®¯Ÿ§ ž¢¤¬¨¯ª¡ ¥¼¯ª «­ ¥¯ ¢­ ¯ ª ª ³¼¨¯®¯­


°±¦¥²³¡£À®¦ ËÌÁ̼½Êξ¼ÎÁÇÄÎÁÄ¿ÊÇÁÈÄÎÁÆÇÄÁɊ ÎĨ¼ÌƼμc¦ÊǼÉÄqÄɼÔÄÛÎÉʾ ƼμÇÊ¿ÕÁüÍÄÇÛÎÎÖÌÍÁÉÁÎÊÉÄq ÄÊ ̼ÃÛ¾¼;ÊÛμϾÁÌÁÉÊÍΦ¼ÌNJ±¼ÅÉÒ Ÿ¼ÅÍÇÁÌ ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇɼȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ ÄËǼÍÈÁÉμɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ¨ÊÀÁÇÄÎÁɼ¦ÊǼÉÄ ÍÎÄËÄÓɼμ ü ȼÅÍÎÊ̼ ÑÏÀÊÂÁÍξÁɼ ÇÄÉÄÛ ÕÁÀÊËÖÇÉÛÎÍÁÌÄÛμc7JTJPOq«ÌÁÀŠ ¾ÄÀÁÉÄ ͼ ƼÆÎÊ μ½ÇÄ ü ¾Ì¼ÎÄ ÊÎ ¼ÇÏÈÄÉÄÅ μƼÄÊÎ17$

¦ÅÉÎÃÁÑÉÁÎÓÒÐÏÓÆÎ×ÉÁÌ ­ μÆÖ¾ ËÊÎÁÉÒļÇ Á ËÊÆÌÄμμ Í ÆÌÄǼ ¾Ì¼Î¼ Í ÉÁÅÉÄÎÁ ÊËÎÄÓÉÄ Ä ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉÄËÌÁÀÄÈÍξ¼«ÌÁÀËÌĊ ÛÎÄÁÎÊËÌÁÀǼ¿¼μÃľÁÌÍÄÛÉÁͼÈÊ ¾ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁÊÎ17$ÄÇļÇÏÈÄÉÄÅ ÉÊÍÖÕÊμƼÄÄÃÒÛÇÊÍÎÖÆÇÁɼ®ÏÆ

©½ÏÂÍŽÈ×ÏÎÏ×ÇÈËÎÂʽȽÀ½ÊÂνÉËÌËͽÁÅ ËÌÏÅǽϽÎÅ ÊËÅĽͽÁÅÈÂÎʽϽÌËÁÁÍ×Ãǽ

ÊÍʽÁÉÊÍÁÊÎÇÄÓ¼¾¼Î¾ÑÊÀÉÄÎÁ¾Ì¼ÎÄ ÊÎ17$ ÆÊÄÎÊÍÁË̼¾ÛÎÊÎËÌÊÐÄÇÄÍ Ê¿ÌÊÈÉÄ̼ÃÈÁÌÄ «ÊÆÌľ¼ÕÄÎÁ¾Ì¼Î¼Î¼ÆÌÄǼËÊȼŠ ¿¼ÎÀ¼ÍÁÄýÁ¿ÉÁÊËÎÄÓÉÊÀ̼ÃÉÁռμ ÔÄÌÊμɼËÌÊÐÄǼɼÆÌÄÇÊÎÊ ÆÊÅÎÊ ÊξÖÉ Á ËÌÄÆÌÄÎ ¨ÉÊ¿ÊÆ̼ÎÉÊ Ëʊ ÀʽÌÁɼμÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛ ÄÀ¾¼Õ¼ÊÎ ÆÊÉÍÎÌÏÆÎľɼμÀÖǽÊÓÄɼɼËÇÊμ ÁÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÁÉ˼üÌÁɼ̿ÏÈÁÉÎ ¬ÖÆʾÊÀÍξÊÎÊ ɼ 3PEFOCFSH Á ϽÁÀÁÉÊ ÓÁ ȼÎÁÌļÇÖÎ ÍÎÖÆÇÊ ÍÁ ɼǼ¿¼ÉÁͼÈÊËÊ̼ÀÄÊËÎÄƼμÍÄ ÉÊÄü̼ÀÄÇÁÍɼμËÊÀÀÌÖÂƼ 3PEFOCFSH üǼ¿¼ ɼ Ò¾ÁÎÉÄÎÁ ǼÆʾÁ ÀÁÆÊ̼ÎľÉÄÎÁÐÊÇļ ¼ËÇĊ ƼÒÄÄÎÁ ÊÎ ½Ç¼¿ÊÌÊÀÁÉ ÈÁμÇ Ä ɼ ÁÐÁÆÎÉÄÛËÛÍÖÆÊÍÎÌÏÁÉÈÁÎÊÀüɼŠ ɼÍÛÉÁɼËÊÆÌÄÎÄÛ£¼À¼ÍÁÄýÁ¿É¼Î Ò¾ÁÎʾÄмÇÔÄÐÄƼÎÄ ËÌÁÀÄÈÉÊÍÁ ÄÃËÊÇþ¼ Ò¾ÁÎʾÊ ÉÁÏÎ̼ÇÉÊÎÊ &4( ÍÎÖÆÇÊ ¤ ¾ ÎÊÃÄ ÍÁÆÎÊÌ 3PEFOCFSH ÕÁ ËÊƼÂÁ ɼ ÄÃÇÊÂÁÉÄÁÎÊ GFOTUFSCBV ÉÛÆÊÄÉʾÄ̼Ã̼½ÊÎÆÄ

¯ÂÎÏÃÆÎÁÒÏÑÓÉÍÆÎÓ ­Î¼ÌÎÄ̼ǼμËÌÁÀÄÓÁÎÄÌÄ¿ÊÀĊ ÉÄÊмÉÃľ¼ÊÎ̼ÃÉÊʽ̼ÃÉÄÈÊÀÁÇÄ ÀʾÁÀÁ3PEFOCFSH"(ÀÊÊÍÉʾÉÊʽÉʊ ¾ÇÁÉÄÁɼ¼ÍÊÌÎÄÈÁÉμÊÎËÌÊÀÏÆÎÄ œÆÊÀÊÎÊ¿¼¾¼ÄÈÁÎÊ3PEFOCFSHÊÃɼŠ Ó¼¾¼ÔÁ Î̼ÀÄÒÄÊÉÉÊ ÄÃËÖÇÉÁÉÄ

 %$8(/(0(17(%$8 


°±¦¥²³¡£À®¦ μ½ÇÄü¾Ì¼ÎÄ ÎÊÀÉÁÍËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÍÁ ËÌÁÀÍμ¾Û Í ËÌʿ̼ȼ ÆÊÛÎÊ ʽŠ Ѿ¼Õ¼¾ÍÄÓÆÄɼË̼¾ÇÁÉÄÛ¾ÍÎÄǼt ÊÎÆǼÍÄÓÁÍÆÊÎÊÀÊÈÊÀÁÌÉÊÎÊ ž ÉÁÛ ͼ ¾ÆÇÚÓÁÉÄ Ä ÍÁÌÄÄÎÁ c7JTJTPOÄcœL[FOUqžÍÄÓÆÄÈÊÀÁÇÄÊÎ ÎÁÃÄÍÁÌÄÄͼÊÎ17$ÄÊμÇÏÈÄÉÄÅÄ ÍÁËÌÁÀǼ¿¼ÎÆÊÈËÇÁÆÎÉÊÍËÊÆÌľ¼ÕÄ ÆÌÄǼÊÎÁÀɼμÄÊÎÀ¾ÁÎÁÍÎ̼ÉÄ£¼ ÄýÊÌɼÈÊÀÁÇÍÇϼÎÊÆÊÇÊÎÁъ ÉÊÇÊ¿ÄÄÍÎÖÆÇÊÄËÊÓÎÄÀÁÆÊ̼Š ξɾ¼ÌļÉμ ÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ÀÊÍμ¾ÛÎ ÄÃÒÛÇÊ ÊÎ ÍÎÖÆÇÁÉÄ μ½ÇÄü¾Ì¼ÎÄ «Ìʿ̼ȼμ c.FEJVNq ¾ÆÇÚÓ¾¼ ÍÁÌÄÄÎÁc$PODFQUq c$BTBq c$MBTTJLqÄ c$POUVSqžÍÄÓÆÄÈÊÀÁÇÄÍÁËÌÁÀǼ¿¼Î ÊÎ 17$ 1PSSUB1MVT Ä ÊÎ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÊŠ ÍÎÊȼÉÁÉ 1PSUB5FD «ÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ

Ÿ¸À¿Ãƾ½ÅÀ½ÊÆGFOTUFSCTVGSPOUBMF 3PEFOCFSHѽɽÇȽ¼ÉʸºÀŸÅƺѸż ÆʺÄɹÃÀ¿ÆÅƺÆÉÊÀ

­ÎÄÇÉÊÎÊ ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁ ËÌÄ 3PEFOCFSH ÇÄÓÄ ÊÍʽÁÉÊ ¾ ÈÊÀɼμ ÍÁÌÄÛÈÊÀÁÇÄc7JTJPOq ÉÁËÊÃɼμËÌÁŠ ÀÄ¿ÊÀÄÉľËÌʿ̼ȼμɼËÌÁÀËÌĊ ÛÎÄÁÎÊ­μÃÄÍÁÌÄÛÎÊÏÍËÛÏÍËÁÔÉÊ À¼ËÌľÇÁÓÁËÌÁÎÁÉÒÄÊÃÉÄÆÇÄÁÉÎÄ ÎÖÌÍÁÕÄÉÁʽÄÓ¼ÅÉÄʽ̼ÃÒÄɼ¾Ì¼Š ÎĪËÎÄƼμɼÈÊÀÁÇÄÎÁÍÁÊËÌÁÀÁÇÛ ÊÎ ÄÃÎÊÓÁÉÄÎÁ Ë̼¾Ä ÁÇÁÈÁÉÎÄ ɼ ÀÄüÅɼ ÛÌÆÄÎÁÒ¾ÁÎʾÁľǼ¿¼ÉÁÎÊ ɼ ÈÊÀÁÌÉÄ ȼÎÁÌļÇÄ ©¼ ¾ÍÄÓÆÄ ÈÊÀÁÇÄͼËÌÄÍÖÕÄÉÁɼÎ̼ËÓľÄÎÁ ¿ÁÊÈÁÎÌÄÓÉÄ;ÁÎÇÄÊξÊÌÄÄÄÃÌÛüŠ ÉÄÂÇÁ½Ê¾ÁÄÇÄѼÌÈÊÉÄÓÉÄÍÎÖÆÇÁÉÄ ËʾÖÌÑÉÊÍÎÄÄÍÎÖÆÇÁÉľ¼ÌļÒÄÄ ÄÊ ̼½ÊÎÁÉÄÍÈÉʿʾÆÏÍ»ÍÉÄÛÎÄÃƼà §ÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½Å¸Ê¸¼À¿¸ÁŽÈ¸¢¸Ê× ¥ÆÁĸÅÀ¿È¸¹Æʺ¸ÇÆÇÆÈÒϸŸ ÂÃÀ½ÅʸÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÅÀÆÉÊÒÂÃ׺¸ÅÀ× ÀÇÃÆÊƺ½¿¸ºÈ¸ÊÀ ȸ¿È¸¹Æʺ¸ ½ÂÉÂÃË¿ÀºÅÀ¼À¿¸ÁŽÈÉÂÀÄƼ½ÃÀ¿¸ »ÆýÄÀÂÃÀ½ÅÊÀ

ËÌÁÀǼ¿¼ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊÄÃÒÛÇÊÍÎÖƊ ÇÁÉÄÛ¾¼ÌļÉÎ1PSUB-JOF ¬¼Ã̼½ÊÎÁɼÁÍËÁÒļÇɼËÌʿ̼ȼ üÁÆÍËÊÌÎɼÀÊÍμ¾ÆÄɼ3PWFYtÈʊ ÀÁÇÄüÓÏÂÀÁÍÎ̼ÉÉÄ˼ÌÎÉØÊÌÄ «ÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛÎÁ¾ÆÇÚÓÄǾËÌÊ¿Š ̼ȼμÍĽÇÄÃÊ̼ÃÇÄÓÉÄÈÊÀÁÇÄ žÖËÌÁÆÄÎʾ¼¿ÊÇÛÈÊ̼ÃÉÊʽ̼ÃÄÁ ü ÆÇÄÁÉÎÄ ÆÊÄÎÊÂÁǼÛÎÄÉÀľÄÀϼÇÉÊ ÌÁÔÁÉÄÁ ¿ÊÀÄÔÉÊÍÁÄÃËÖÇÉÛ¾¼ÎÊÆʊ ÇÊÏÉÄƼÎÉÄËÊÌÖÓÆĨÁÂÀÏÎÛÑ ÍÁÍÌÁÕ¼Îμ½ÇÄü¾Ì¼ÎÄÍÖÍÃǼÎÉÄ ËÊÆÌÄÎÄÛ ËÊÌÖÓ¼ÉÄÊÎÌÏÍÆÄÆÇÄÁÉÎÄ Äü¼Ì¼½ÍÆÄÛ;ÛÎ

 %$8(/(0(17(%$8 

™ÆȼÒÊŸ¼ÀȽÂÊÆÈÀʽŸ3PEFOCFSH"( ÆÊÃ׺ÆŸ¼×ÉÅÆ ­¸ÁÂÆŸ½½ÍË¿½Å ÇÈÆÀ¿ºÆ¼É漮 ʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ œÀʽÈ­½Ã¹À» ÌÀŸÅÉÀ »ÆºÆÈÀʽß¹Æȼ¸Ÿ ¼ÀȽÂÊÆÈÀʽ À¢¸ÈÆ­¸ÁÅΛ¸ÁÉýÈ ÇøÉĽÅÊ ĸȽÊÀÅ» 


ÍÁËÌÁ¾ÖÌÉÁ¾ÁÀɼ;ÁÎÇÄÉɼÍÆÏNJ ËÎÏ̼

³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏ ÏÑÉÆÎÓÉÑÁÎÉËÔÐÔÃÁØÉ ­Á¿¼ ƼÆÎÊ Ä ËÌÁÀÄ 3PEFOCFSH ËÌÁÀǼ¿¼ ÍÖÍ ÍÁÌÄÛμ ÈÊÀÁÇÄ c)BSNPOJFq Ä Í ÆǼÍÄÓÁÍÆÄÎÁ ÍÄ ÈÊÀÁÇÄ ¾ Î̼ÀÄÒÄÊÉÉÊ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ ɼŊÔÄÌÊƼ ˼ÇÄÎ̼ ÊÎ ËÌÊÀÏÆÎÄ ®ÏÆ ÈÁÂÀÏÀÌÏ¿ÊÎÊͼɼŊÄþÁÍÎÉÄÎÁ ¾μÃÄËÌʿ̼ȼ ÈÁÂÀÏÆÊÄÎÊÈÊÀÁÇ  ÊÎ ÆÊÅÎÊ ËÌÁà ËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ ÎÌĊ ÀÁÍÁÎÄɼ¿ÊÀÄÉÄͼËÌÊÀ¼ÀÁÉľÁÓÁ ÍÎÊÎÄÒÄÑÄÇÛÀĽÌÊÅÆÄ®¼ÃÄÍÁÌÄÛ ÈÊÀÁÇÄ ͼ ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ÉÄ ü ÇÚ½ÄÎÁŠ ÇÄÎÁɼÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊÎÊÊÐÊÌÈÇÁÉÄÁ Í ËʊÆÊÉÍÁ̾¼ÎľÉÄ ¾ÆÏÍʾÁ ®ÁÃÄ ÆÏËϾ¼ÓÄÀÉÁÍÍÁËÊÇþ¼ÎÍÊÎ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊžÍÁ˼ÆÎÁÉÀÁÉÒÄÛμ ÁÆÖÈɼȼÇÛ¾¼ÉÁÎÊÄÈ žÖËÌÁÆÄ Îʾ¼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ¾ÖÃɼÈÁÌÛ¾¼ À¼ ËÊÀÀÖ̼ Ä üŠ

3PEFOCFSH½ÉȽ¼ĸÃÂÆÊÆ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀ ÂÆÀÊÆÇȽ¼Ã¸»¸Ê ¼ÒȺ½ÅƆ¸ÃËÄÀÅÀ½ºÀÀÄƼ½ÃÀÆÊ ¼ÒȺ½ÉÀŸ

ɼÐÊÌȼμÍÁÍÌÁռľ¼ËÇÄƼÒÄÄÎÁ ÊÎʽǼ¿ÊÌÊÀFÉÄÈÁμÇĤÉÎÁÌÁÍÉÄ Ò¾ÁÎʾÄ ÆÊȽÄɼÒÄÄ ËÊÀÓÁÌμ¾¼Î ÑÄÎÌÊÏÈÉÄÛ ÀÄüÅÉ ɼ ÈÊÀÁÇÄÎÁ c7JTJPOqžÍÄÓÆÄÈÊÀÁÇÄÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁ ËÊÌÖӼΠ¾ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ê ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ ÄÇÄÊÎ17$ 3PEFOCFSHÈÊÂÁÀ¼ËÌÁÀÇÊÂÄÄÀʊ ËÖÇÉÄÎÁÇÉļÎ̼ÆξɾÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ü ËÌÊÀ¼Â½¼ ½ÄÇÊ ËÊÀ ÐÊÌȼμ ɼ ̼ÈÆÄÄÇÄÍÖÀüÒ¾ÁÎÛÊÎʽǼ¿ÊÌÊÀÁÉ ÈÁμÇ­ÖÍüÈÁÉÛÁÈÄ̼ÈÆÄÊÎʽǼŠ ¿ÊÌÊÀÁÉÈÁμÇÄÇÄÍÎÖÆÇÊÍÁÊÎÆÌľ¼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ¾Ì¼Î¼Î¼ À¼ ÍÁ ÊÐÊÌÈÛ ÍËÊÌÁÀÍÁÃÊɼ ÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÌÄÆÌÁËÛÎ μ½ÁÇÆÄÍмÈÄÇÉÄÎÁÄÈÁɼÄÇÄÀÌϊ ¿Ä ÄÉÀľÄÀϼÇÉÊÄý̼ÉÄÈÊÎľÄ «ÌÄÉÊÍ ü ѼÌÈÊÉÄÓÉÄÛ ÀÄüÅÉ ɼ¾ÑÊÀ¼ɼÀÊȼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÄȼ Í ÈÏÇÎÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇÉÄÎÁ ÍÄ μ½ÇÄ ü¾ÑÊÀÉľ̼ÎÄ ËÌÄÆÊÄÎÊüÁÀÉÊÍ ÄÉÍμǼÒÄÛμüÆÊÉÐÁÌÁÉÎɼ¾ÌÖÃƼ ÈÊÂÁÀ¼ÍÁÈÊÉÎÄ̼ÎÄÁÇÁÈÁÉÎÄü ¾ÄÀÁʾÌÖÃƼ À¼ÍÁÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÎþÖÉÒÄ ÄÇÄμ½ÁÇÆÄÍÄÈÁɼ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁÎÊ ¤ÃËÊÇþ¼ÍÁÈÊÀÁÌÉÊÇÏÈÄÉÁÍÒÁÉÎÉÊ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁ ü ;ÁÎÇÄÉÉÄ ǼÅÍÎÉÄ ÄÇÄ ÊÎÀÁÇÉÄ ÌÁÆǼÈÉÄ ÑÌÏȾ¼ÉÄÛ ¾ ËÌÊÍÎ̼ÉÍξÊÎÊ ÈÁÂÀÏ ÍÎÖÆǼμ ªÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ¾Ì¼Î¼Î¼ ÈÊÂÁ À¼

©ÊÆÁÅÆÉÊÅÀÇÈƼ¸¾¹À¿¸3PEFOCFSH ÆÉƹ½ÅÆ¿¸ɽÈÀ×ʸb7JTJPOpšŽ×½ ÀÅʽ»ÈÀȸÅÆÆɺ½ÊýÅÀ½ ¿¸Ä½Å×½ÄÀȸÄÂÀÆÊƹø»ÆÈƼ½ÅĽʸà ÉҼƺ½¿¸κ½Ê× ÂÆÅ̽ȽÅÊŸËȽ¼¹¸ ºÀ¼½ÆÀÅÉʸøÎÀ× ¿ºÒŽÎÀÊÅ %$8(/(0(17(%$8
°±¦¥²³¡£À®¦ ɼËÌÁÀÎÊÃÄÍÎÄÇʾÍÁ¿ÈÁÉέÎʾ¼ ÍÁ¾ÃÁȼËÊÀ¾ÉÄȼÉÄÁмÆÎÖÎ ÓÁ¾ Ëʊ¿ÊÇÛȼμÍÄÓ¼ÍÎÆÏËϾ¼ÓÄÎÁɼ ¾Ì¼ÎÄͼÆÊÉÍÁ̾¼ÎľÉÄÄÄÃÛ¾Û¾¼Î ËʊÍÆÌÊÈÉÊ ÂÁǼÉÄÁ À¼ ÁÆÍËÁÌĊ ÈÁÉÎÄ̼Î ËÌÄ ÊÐÊÌÈÇÁÉÄÁÎÊ ɼ ¾ÑÊÀÉÄÎÁ¾Ì¼ÎÄ ž μÃÄ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛ Ÿ¼ÅÍÇÁÌ Á ÏÀʊ ¾ÇÁξÊÌÁÉÄü̼ÀÄÇÄÓÉÄÛÍÄÊËÄÎ ­ËÊÌÁÀÉÁ¿Ê¾ÄÎÁɼ½ÇÚÀÁÉÄÛ ÈÉÊ¿Ê ÈǼÀÄÆÇÄÁÉÎĽÄѼËÌÁÀËÊÓÁÇÄÈʊ ÀÁÇÄÊÎÍÁÌÄÛμc)BSNPOJFq¾ÈÁÍÎÊÊÎ ÍÁÌÄÛμc7JTJPOq ¡ÆÍÎÌÁÈÁÉ ÌÖÍÎ ɼ ËÊÌÖÓÆÄÎÁ 3PEFOCFSHÊνÁÇÛþ¼ËÌÄËÌʿ̼ȼμ .FEJVN £¼À¼ÍÁÍË̼¾ÄÍÒÁÉʾÄÎÁÊӼƊ ¾¼ÉÄÛ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛÎËÌÁÀǼ¿¼μÃÄ ËÌʿ̼ȼÍËʊȼÇÖÆÄýÊÌɼÀÁÆÊÌÄtÍ ¼ÈÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄüʽǼ¿ÊÌÊÀÛ¾¼ÉÁ ɼÍÎÖÆǼ

§ÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃ×ʺƼÀŸÆÊϽÊ ƹÑÆȸ¿ÃÀÏÅÀÄƼ½ÃÀšÒÇȽÂÀ Êƺ¸»ÆÃ×ÄÆȸ¿ÅÆƹȸ¿À½ÌÀÈĸʸ ÇÈÆÀ¿º½¾¼¸»Æ¼ÀÐÅÆÆÂÆÃÆ ËÅÀ¸ʸÇÆÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÅÀÇÆÈÒÏÂÀÆÊ ÂÃÀ½ÅÊÀ

©ÎÃÆÒÓÉÑÁÎÆà ÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏÓÏÎÁ ÐÁÎÆÌÎÉÐÌÏÒËÏÒÓÉÓÉÐ fÒÁÎÅÃÉØu «Ç¼ÍÄ̼ÉÁÎÊɼÎÊÃÄÎÄËËÌÊÀϊ ÆÎÄÁÊÍÉʾÉÊËÁÌÊüËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁŠ ÎÊ­ÉÁ¿Ê3PEFOCFSH"(ÍÄÍËÁÓÁÇÄ ÉʾÆÌÖ¿ÊÎÆÇÄÁÉÎÄ­ɼ½¼¾ÛÉÁÎÊ ɼ ¾ÄÍÊÆÊ ÈÊÀÁÌɼ ÄÉÍμǼÒÄÛ ü

©½ÈÀ×ʸb$PODFQUpÆÊÇÈƻȸĸʸ .FEJVNŸ¸ÆÌÆÈÄýÅÀ½Êƺ¼º¸ κ×ʸɽƹȸ¹Æʺ¸ÊÇÃÆÉÂÆÉÊÀ º¼º¸κ×ʸɼ½ÂÆÈÀÆʼÒȺÆÀ øÂÀÈƺÂÀ ɽÈÊÀÌÀÎÀȸÅÀÇÆ 3"-

 %$8(/(0(17(%$8 

ƼÔÄ̼ÉÁɼÐÊÇÄÊÎÊÄɼÉʾʽ̼Š ½Êξ¼ÕÒÁÉÎÖÌüɼÌÛþ¼ÉÁɼËÇÊ͊ ÆÊÍÎÄÎÁ ½ÄÃÉÁÍÖÎ ÕÁ ÍÁ ̼ÃÔÄÌÄ ÊÕÁËʾÁÓÁžÉʾÊÎÊËÌÊÄþÊÀÍξÊ ɼËÇÊÕÊÎƾȾ«ÊÌμžÁÍΊ мÇÄƼͼÄɾÁÍÎÄ̼ÉÄɼÀËÊÇʾÄÉ ÈÄÇÄÊÉÁ¾ÌʩʾÊÎÊËÌÊÄþÊÀÍξÊ ÕÁ ÍÁ ÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ ¾ ƼÔÄ̼ÉÁÎÊ ɼËÊÆÌľ¼ÕÄËʾÖÌÑÉÊÍÎÄľËÌʊ ÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼ ͼÉÀ¾Äӊ˼ÉÁÇÉÄ ËÇÊÍÆÊÍÎÄ ü ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ɼ ÍÎÌÊĊ ÎÁÇÉÄÁÇÁÈÁÉÎijÌÁÃËʊ½ÖÌÃÄÎÁÄ Ëʊ¿Ö¾Æ¼¾Ä ËÌÊÒÁÍÄ ɼ ʽ̼½ÊÎƼ 

ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ Á ¾ ÍÖÍÎÊÛÉÄÁ À¼ ÌÁ¼¿Ä̼Ëʊ¿Ö¾Æ¼¾ÊɼÂÁǼÉÄÛμɼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁŸÇ¼¾É¼Î¼ÄɾÁÍÎÄÒÄÛÁ¾ Éʾ¼Î¼ÄÉÍμǼÒÄÛüƼÔÄ̼ÉÁ ɼ ÆÊÛÎÊ ÕÁ ÍÁ ʽ̼½Êξ¼Î ȼÎÁÌļÇÄ ¾ ÁÀÄÉ ̼½ÊÎÁÉ ÑÊÀ Í ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÊ ÏÍÎÊÅÓľÄ ÀÁÆÊ̼ÎľÉÄ ÐÊÇļ Ä Í ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊ ËÌÁÀ˼ÃÉÊ ÐÊÇÄÊ ª½ÇÄÒʾÖÓÉÄÛÎ ȼÎÁÌļÇ Á ÊÎ 17$ ¼ÇÏÈÄÉÄÅ ÁËÊÆÍÄÀɼ ÍÈÊǼ Ä (', £¼ÇÁ˾¼ÕÊÎÊƼÔÄ̼ÉÁÍÁÄþÖÌÔ¾¼ ÍɼŊÈÊÀÁÌɼ ÁÆÊÍÖʽ̼ÃɼÎÁÑÉʊ ÇÊ¿ÄÛ)PUNFMU


¡±¶©³¦«³´±¡ ¯ÚÆÆÅÎÁÂÉÈÎÆÒÒÄÑÁÅÁÃ×ÆÎÓÛÑÁÎÁ£ÁÑÎÁ

¤ÑÁÅÒÆÃÑÏÐÆÊÒËÁÃÉÈÉà ©ÁËÌÊÃ̼ÓÉÄÎÁ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ ÍÌÁÕÏ šνÅÊÒȸŸš¸ÈŸ ŸÇÒÃÅƺ��ȸÂÉʽż½ÅÎÀ×ʸ»È¸¼Òʼ¸ɽƹÅƺ׺¸À ËÊÀʾÄÎÁËÇÊÓÄÄÆÊÇÊÉÄÎÁͼÀÊËÖNJ ¼¸ÇÈÀ¼Æ¹Àº¸ºÉ½ÇƆÄƼ½È½ÅºÀ¼ ɽÇÆ׺ÀÅƺ¸¹À¿Å½Éɻȸ¼¸É¹¸ÅÂƺÀ ÉÄÎÁÇÉÊÄÃÊÇÄ̼ÉÄÍÍÈξÖÌÀ¼ÈÄÉÁŠ ÆÌÀÉÀÀÀ»È¸ÃŸ¿¸Ã¸ª×½À¿ÇÒÃŽŸÉÄÆÅÆÃÀÊŸÉÊÆĸÅƹ½ÊÆÅƺ¸ ̼Çɼ¾¼Î¼Ä¿ÄËÍÊƼÌÎÊÉ«¼ÌÎÁÌɼμ ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×ɹ½¿»È½¼ÆºÀÇƼƺÀÇÃÆÏÀºÆÌÀÉŸʸϸÉÊÀºÒÊȽÐÅÀ Ó¼ÍÎÊÎмͼÀÄÎÁľÑÊÀÉÊÎʼÉÎÌÁͼ ÊËÍýÅÀÉʽÅÀ ʽÇÄÒʾ¼ÉÄÍÎÖÈÉÊÃÁÇÁɿ̼ÉÄÎ ÐÄÍÄÎÁÍÁʽÍÇϾ¼ÎÊÎÀ¾¼¼Í¼ÉŠ ÍØÊ̼üËÊÇÄÒ¼ÄÍÎÖǽÄÕÁ ¾ÎÊÌÊÎÊÍÎÖǽÄÕÁÁËÌÁÀ¾ÄÀÁÉÊ ü ÉÄÍÆÊÎÊ ÎÛÇÊ ɼ Ϳ̼À¼Î¼ œÉÎÌÁŠ μμËÌÁÀ¼Í¼ÉÍØÊÌÄÎÁͼɼÍÎǼÉÄÄ ʽÇÄÒʾ¼ÉÄ Í ÎÁ̼ÆÊÎ ­Î¼ÉÀ¼ÌÎɼμ ¾¼ÌÊÒÄÈÁÉÎʾ¼ȼÃÄÇƼ Ô˼ÆÇʾƼÄ ǼÎÁÆÍÊÐÊÌÈÛξÄÀ¼ɼÍÎÁÉÄÎÁ «ÊÀʾÄÎÁ ɼÍÎÄÇÆÄ ¾ ÊÐÄÍÄÎÁ ͼ ÄÃËÖÇÉÁÉÄ Í ǼÈÄÉÄ̼É ˼ÌÆÁÎ Í ¾ÄÍÊƼÏÍÎÊÅÓľÊÍÎɼÄÃÎÌľ¼ÁÈÊÍÎ ÈÊÉÎÄ̼ɾÖÌÑÏŠÈÄÇÄÈÁÎÌʾ¼Ôϊ ÈÊËÊ¿ÇÖÕ¼Õ¼ËÊÀÇÊÂƼ®¼¾¼ÉÄÎÁͼ ÊƼÓÁÉÄ ÎÄËcœÌÈÍÎÌÊÉ¿q¦ÖȾÍÁÆÄ ÊÐÄÍͼÄÿ̼ÀÁÉÄÍÁ̾ÄÃÉÄËÊÈÁÕÁŠ ÉÄ۪ξÖÉÍÎÁÉÄÎÁͼÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊ ÄÃÊÇÄ̼ÉÄÍÍÈÍÎÄÌÊËÊÌ Ô˼ÆÇʾ¼É ¾ÖÌÑÏÈÌÁ¼ ­Á¾ÁÌɼμÄÍÁ¾ÁÌÊÄÃÎÊÓɼмͼÀÄ ͼ ÊƼÓÁÉÄ ¾ÁÉÎÄÇÄÌÏÁÈÄ ʽÇÁÓÁÉÄ Íc¡Î¼Ç½ÊÉÀqº¿ÊÄÃÎÊÓɼμÄÚ¿ÊüŠ ˼Àɼμ мͼÀÄ ͼ ÄÃÒÛÇÊ ÍÎÖÆÇÁÉÄ ÊƼÓÁÉÄ ÄÃËÖÇÉÁÉÄ ÍÖÍ ÍÄÍÎÁȼμ ¶»ÆÀ¿ÊÆÏŸʸÀֻƿ¸Ç¸¼Å¸Ê¸̸ɸ¼ÀɸÀ¿Î×ÃÆÉÊÒÂýÅÀ c¡ÎÁÈq °¼Í¼ÀÄÎÁ ͼ cÍÎÌÏÆÎÏÌÉÄq Í «ÌÁÃÉÊÕμмͼÀÄÎÁÍÁÊ;ÁÎÛ¾¼Î Êξ¼ÌÛÁÈÄ ÆǼËÄ ­ÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÎÁ ͼ ¤ÃÎÊÓɼμÓ¼ÍÎÊÎËÊÆÌľ¼ɼÉÄÍÆÊÎÊ Í ÀÁ½ÁÇÄɼ ÈÈ Ä ͼ ÄÃ̼½ÊÎÁÉÄ Í ÎÛÇÊÁÊÍÎÖÆÇÁɼÍÖÍÍÖռμÍÄÍÎÁȼ ÊÎÈÊÉÎÄ̼ÉÊÎÊÁÐÁÆÎÉÊÊ;ÁÎÇÁÉÄÁ ¤Ã¿Ì¼ÀÁɼμ ÍÄÍÎÁȼ ü ËʼŠ ÈÈÃÁÇÁÉÊÍËÁÒļÇÉÊÍÎÖÆÇÊcÍÎÊˊ ½ÁÃÊξ¼ÌÛÁÈÄÓ¼ÍÎÄ Äÿ̼ÀÁɼ¾ÖÌÑÏ ÍÊÇq Ä ÈÈ ÉÄÍÆÊÁÈÄÍÄÅÉÊ ÍÎÖÆÇÊ ÁÇÁ¿¼ÉÎɼ ÍÎÊȼÉÁɼ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ÌÊÊËʾÁÍÎÛ¾¼ÉÁ ÊËÎÄÓÁÍÆÄ Ƽ½ÁÇ ÎÁÇÁÐÊÉÁÉ Ƽ½ÁÇ ɼ ®¦ Ä Ƽ½ÁÇɼ ÎÁÇÁ¾ÄÃÄÛ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼Î ÆÊÈÐÊÌÎ Ä À¼¾¼Î¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎüÄýÊÌɼËÊÎÌÁŠ ½ÄÎÁÇÄÎÁ ­¿Ì¼À¼Î¼ÍÁÊÎÊËÇÛ¾¼ÍÒÁÉÎ̼ÇÉÊ ÊÎÊËÇÁÉÄÁÄÎÊËǼ¾ÊÀ¼Êο¼ÃʾÆÊÎÁÇ Ä Á ÆÇÄȼÎÄÃÄ̼ɼ ÊÎ ÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍÆÄ ÓÄÇÖÌ

¯

©½º½ÈŸʸÀɽº½ÈÆÀ¿ÊÆÏŸ̸ɸ¼ÀɸƸϽÅÀ º½ÅÊÀÃÀÈ˽ÄÀ ƹýϽÅÀÉbÊ¸Ã¹Æżp

 %$8(/(0(17(%$8 

¦¹½ÂʦÌÀÉɻȸ¼¸É¹¸Å¸À À»È¸ÃŸ¿¸Ã¸ ˜¼È½É»Èš¸ÈŸ ¹ËÃb®¸È ¦ÉºÆ¹Æ¼ÀʽÃp‘¸  Åº½ÉÊÀÊÆÈbœ˜š©p¦¦œ š¸ÈŸ §ÈƽÂʸÅÊbœ˜š©p¦¦œ š¸ÈŸs ¸È͙ƾÀ¼¸È™Æ¾ÂƺÉÂÆýÂÊÀº  ¿ÇÒÃÅÀʽß»È˹À×ÉÊÈƽ¾ b¢¯†¢ÀÈ×¢ÀÈ×Âƺp š¸ÈŸ  ¿ÇÒÃÅÀʽßƸϽÅÀʽ ̸ɸ¼ÀbœÈÀÁÄp¦¦œ š¸ÈŸ Ÿ¸ÉÊÈƽŸÇÃÆÑÄ ¨Ÿ§Ä


°±¯¥´«³©© ³¦¶®¯¬¯¤©© .ODHVÆÅÏÂÑÆÃÛÏÑÛÇÆÎÈÁ)HQVWHUEDX)URQWDOH

®ÏÃÁÐÑÏÄÑÁÍÎÁ ÃÆÑÒÉàÉÑÆËÏÑÅÆÎÆËÉÐ ,MBFT ÌÀÈĸʸÃÀ¼½ÈÆÊ#BE/FVFOBIS†"ISXFJMFS ɽ½ºÒÆÈÒ¾Àø¼Æ¹È½ ¿¸¥ÖÈŹ½È»ª×½ÇƼ»ÆʺÀøÅƺ¸Ê¸º½ÈÉÀןɺÆ×ʸÇÈƻȸĸ ¸ÂÊÆÀ ȽÂÆȼ½Å½ÂÀÇÆÊŸ¼¼ÒȾ¸ºÀšÉÀÏÂÆÊƺ¸Æϸº¸ÇÆɽÊÀʽÃÀʽŸ Ѹż¸,MBFT ÉÇÃÆÑÆÊÄ ÁÌÍÄÛ ɼ ËÌʿ̼ÈÄÎÁ ,MBFT ɼ̼½Êμ ÃɼÉÄÛμÄË̼¾¼Î¼ɼ¾ÍÁÆÄ IBOEFM ,MBFT USBEF ½ÁÔÁ ËÌÁÀŠ ÁÀÄÉËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇ Íμ¾Áɼɼ˼ü̼ÊÕÁÈÄɼǼμ žËʊÔÄÌÊÆÄÛËÌÊÀÏÆÎʾÍËÁÆÎÖÌɼ ¿ÊÀÄɼ ­Á¿¼ Á ÌÁÀ Ä ɼ ,MBFT WBSJP ,MBFTÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁ¾ÄÀÛÎÊÕÁÉʾÊÍÎÄ ©Ê¾¼Î¼¾ÁÌÍÄÛËÌľÇÄÓ¼ÍÈÉÊ¿ÊÉʾÄ ,MBFT % ¬ÁÔÁÉÄÁÎÊ ü мͼÀÄ ÎÖ̿ʾÍÆÄ Ä ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉÉÄ ¾ÖÃÈÊŠ Ä ÃÄÈÉÄ ¿Ì¼ÀÄÉÄ ¦ÖÈ ËÌʿ̼ȼμ ÉÊÍÎÄ Ä ̼ýÄ̼ ÍÁ Í ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇɼμ c¾ÍÄÓÆʾÁÀÉÊqüÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ƼNJ ÍÄËÌÊÀÏÆÎľÉÊÍÎ ÆÏǼÒÄÛ ¾ÄÃϼÇÄüÒÄÛ Ä ËÌÊÀÏÆÒÄÛ Á «ÌÁÀÄÈÍξ¼ɼËÌʿ̼ȼμ Àʽ¼¾ÁÉÊÕÁÁÀÄÉÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÁÉÈÊÀÏÇ s«ÌÊÁÆÎÊÊÌÄÁÉÎÄ̼ÉÊÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ­ ÉÁ¿Ê¾¼ ËÊÈÊÕ ÈÊÂÁ ÁÐÄƼÍÉÊ À¼ ÍÁ ɼ¾ÍÄÓÆľÄÀʾÁÀÊÆÏÈÁÉÎÄ üÀ¼ÈÊÂÁ ÏË̼¾ÇÛ¾¼Î $/$ ȼÔÄÉÄ ­ÎÌÏÆÎÏ̼μ ÁÂÁÀÉÁ¾É¼Î¼ ̼½Êμ À¼ ü˼ÃÄ ;ÊÛμ ɼËÌʿ̼ȼμËÊþÊÇÛ¾¼ÄÉÀľÄÀϼÇÉÊ ËÌÁ¿ÇÁÀÉÊÍÎ À¼ÍÁÄÃʽ̼ÃÛξÍÄÓÆÄÉÁʽÑÊÀÄÈÄÄ

£

ÂÁǼÉÄ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÊÉÉÄ ÈÁÎÊÀÄ «Ê ÎÊÃÄ ɼÓÄÉ Á ¾ÖÃÈÊÂɼ ÌÁ¼ÇÄüÒÄÛ ɼ ÍÇÊÂÉÄ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ¾ ɼŊÆ̼ÎÖÆ ËÁÌÄÊÀÊξÌÁÈÁ ,MBFT 114 ,MBFT ÌÁÔÁÉÄÛμ ͼ ;ÖÌüÉÄ ÊÕÁ ËʊÎÛÍÉÊ μƼ ÓÁ ɼ ½¼Ã¼Î¼ ɼ ÍÊÐÎÏÁ̼ ü Àʿ̼ȼ ÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ Äÿ̼ÀÛÎ ÌÁÔÁÉÄÛ Í ËÊÈÊÕμ ɼ«Ç¼ÉÄ̼ÉÁɼƼ˼ÒÄÎÁÎ ­ÆǼÀʾÊ ÍÎÊ˼ÉÍÎ¾Ê FŠQSPEÄFŠDPOUSPM«ÊÎÊÃÄ ɼÓÄÉ ¾ÍÄÓÆÄ ¾¼ÂÉÄ Ä ÌÁÇÁ¾¼ÉÎÉÄ ËÌÊÀÏÆÒÄÊÉÉÄËÌÊÒÁÍÄÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÏˊ ̼¾ÇÛ¾¼Î ÆÊÉÎÌÊÇÄ̼ÎÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ̼Î ÊËÎÄȼÇÉÊ š½ÈÉÀ× ®¼ÃÄ ¾ÁÌÍÄÛ ɼ ËÌʊ ¿Ì¼È¼,MBFTQSPGFTTJPOBMÍÖÕÁÍξϾ¼ÊÎ ɼӼÇÊÎÊɼÉʾ¼Î¼¿ÊÀÄɼÄÉÁÅɼμ ËÌÁÈÄÁ̼ÁËʾÌÁÈÁɼÄÃÇÊÂÁÉÄÁÎÊ ªÍ¾ÁÉ cÊξÖÉ Ë̼¾ÊÖ¿ÖÇÉÄ t ÊξÖÎÌÁ ÆÌÖ¿ÇÄq ü ÀÖ̾Áɼ Àʿ̼ȼ ƼÆÎÊ Ä ÁÀÉÊ ÀʽÌÊ ÌÁÔÁÉÄÁ ü ÆÊȼÌÉÄÒÄ Ä ÕÊÌÄ Éʾ¼Î¼ ¾ÁÌÍÄÛ Á ̼ÃÔÄÌÁɼ Ä Í ÀÌÏ¿ÄÀÁμÅÇÄ ¤È¼ÊÕÁÈÉÊ¿ÊÉʾÊÍÎÄ ÆÊÄÎÊÈÊÂÁ À¼ÍÁ¾ÄÀÛÎËÌÄ,MBFT¾˼Ǽμ• Õ¼ÉÀ ¥Æº¸Ê¸ÇÈƻȸÄŸº½ÈÉÀן,MBFT

s¤ÉÎÁÇÄ¿ÁÉÎÉÊËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇÉÊüÀ¼Š ¾¼ÉÁËÌÄÆÊÉÍÎÌÏÄ̼ÉÁÎÊɼËÌÊÃÊÌÒÄ üÀ¼ÈÊÂÁÀ¼ÍÁüÀʾÊÇÛÎɼ̼Íξ¼ÕÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛɼ˼ü̼ s ¬¼ÃÉÊʽ̼ÃÉÄ ¾¼ÌļÉÎÄ ü ƼNJ ÆÏǼÒÄÛÍÀÄÌÁÆÎÁÉÀÊÍÎÖË üÀ¼ÈÊÂÁ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÉÊÍÎμ À¼ ÍÁ ËÌÁÀÍμ¾Ä μƼ ƼÆÎÊÂÁǼÁÐÄÌȼμ s«ÌÁÀ¼¾¼ÉÁɼ¾ÍÛƼƾÊÆÊÇÄÓÁÍξÊ ËÊÃÄÒÄÊÉÉÄÓ¼ÍÎÄÆÖÈÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁ̼Š ½ÊÎÉÄÍÎÖËÆÄ üÀ¼ÈÊÂÁËÌÊÀÏÆÒÄÛμ ÀÊÍμ¾Æ¼Î¼ Ä мÆÎÏ̼μ À¼ ËÌÊÎÁƼÎ ÊËÎÄȼÇÉÊ s ŸÖ¾Æ¼¾ cÄÿÇÁÀq t ü À¼ ÈÊÂÁ ËÌʿ̼ȼμÀ¼ÍÁɼ¿Ç¼ÍÄÆÖÈɼÓÄɼ

 %$8(/(0(17(%$8 


¯ÂÑÁÂÏÓÃÁÎÆÒÌÆËÏÓÁ ž ÍÖÊξÁÎÍξÄÁ Í ÆÊÉÒÁËÒÄÛμ ü ÍÄÍÎÁÈÉÊÍÎ ɼ Schüco ÍÁ ÄÃËÊÇþ¼Î ÁÀÉÄ Ä ÍÖÕÄ ÄÉÍÎÌÏÈÁÉÎÄ Ä Ô¼½ÇÊÉÄ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊÊÎÈÊÉμÂɼμÔÄÌÊÓÄɼ ¯ÉľÁÌͼÇÉÊÁľǼ¿¼ÉÁÎÊɼÖ¿ÇʾÄ Í¿ÇʽÆÄ ÓÁÇÉÄ Ä Ö¿ÇʾÄ ÏËÇÖÎÉÁÉÄÛ ¦ÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛμɼÁÇÁÈÁÉÎÄÎÁÏÇÁÍÉۊ ¾¼ ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ʽ̼½ÊÎƼμ ÄÈ ®¼Æ¼ ɼËÌÄÈÁÌ Ö¿ÇʾÄÎÁ Í¿ÇʽÆÄ ÈÊ¿¼Î À¼ ½ÖÀ¼ÎƼÆÎÊÕ¼ÉÒʾ¼ÉÄ μƼÄÈÊÉÎĊ ̼ÉÄËÊÍÌÁÀÍξÊÈɼ¿ÁÇÄ

©ÈÉÒËÃÁÎÉàÐÏÎÏÃÉ ÎÏÑÍÉxf¡ÌÔ«ÝÏÎÉÄ ºÁÌuÃÆØÆÄÉÅÏÒÓÁÃà

¨¸¿ÐÀȽŸÀ¿ÆøÎÀÆÅŸ¿ÆŸÇƺÀиº¸ÊÆÇÃÆÀ¿ÆøÎÀÆÅÅÀʽÉÊÆÁÅÆÉÊÀ

®ÏÃÁÂÌÏËÏÃÁÒÉÒÓÆÍÁ Schüco$:6%6 %ORFN 6\VWHP

©Ê¾Ê ÌÁÔÁÉÄÁ ü ½ÇÊÆʾ¼ ÍÄÍÎÁȼ ÍÖÍ ÍÆÌÄÎÊ ÆÌÄÇÊ ËÌÄ ÀÖǽÊÓÄɼ ɼ ¾¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁ ÊÎ ÈÈ ËÌÁÀǼ¿¼ "84 

#4 ªÎÇÄÓÉÄÎÁ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄ ÍÎÊÅÉÊÍÎÄÍÁËÊÍÎÄ¿¼ÎÓÌÁÃ̼ÃÔÄÌÁɼ ÄÃÊǼÒÄÊÉɼ ÃÊɼ ¨¼ÇÆÄ ¾ÄÀÄÈÄ ÔĊ ÌÄÉÄɼËÌÊÐÄǼÊÎÈÈ ½ÁþÄÀÄÈÄ ǼÅÍÎÉÄÄÔÄÌÊƼÍÊÌÎÄÈÁÉÎÊÎËÌÊÐÄÇÄ ͼÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄÎÁËÌÁÀÄÈÍξ¼ɼμÃÄ ÍÄÍÎÁȼ

©¼ÅŠ¾ÁÓÁ Éʾʾ־ÁÀÁÉÄÎÁ ÍÖÍ ü¾ÄÔÁÉÄ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ Á¾ÌÊËÁÅÍÆÄ Ä ɼÒÄÊɼÇÉÄ ÉÊÌÈÄ ÊÎÉÊÍÉÊ ÎÊËÇÊĊ ÃÊǼÒÄÛμɼǼ¿¼Î½ÖÌüμüÈÛɼɼ ÍÖÕÁÍξϾ¼ÕÄÎÁÍÄÍÎÁÈÄ3PZBM4ÍÉʊ ¾ÊÎÊËÊÆÊÇÁÉÄÁ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÃÊÌÒÄ Schüco "84 ÆÊÄÎÊ Êοʾ¼ÌÛÎ ÄÃÒÛÇÊ ɼÉÊÌÈÄÎÁËÊ&/ œÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄÎÁ ÍÄÍÎÁÈÄ ü ËÌʊ ÃÊÌÒÄ Schüco "84 ¾ÁÓÁ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼Î ɼ ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÛ ˼üÌ ÊÎ ÊÐÄÒļÇÉÄÛ ÍÄÍÎÁÈÁÉ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇ ɼ ÉÁÈÍƼŠ μ ȼÌƼ ü ÖÇ¿¼ÌÄÛ cœÇÏ ¦ØÊÉÄ¿ µ¼Çq

¦ÎÆÑÄÉÆÎËÁÌËÔÌÁÓÏÑÈÁSystemBrügmannÉ6DODPDQGHU ¥¸¸ÂÊ˸ßʸʽĸ¿¸ŸĸÃ׺¸Å½Ÿ©¦½ÄÀÉÀÀʽÀŽÇȽÂÒÉŸÊÆÊÆ ÇƺÀиº¸Å½ŸνÅÀʽŸ½Å½È»À×ʸ¿¸ÆÊÆÇýÅÀ½ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃ×ÊŸ ÇÈÆÌÀÃÅÀÉÀÉʽÄÀ¿¸ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ4BMBNBOEFS*OEVTUSJF1SPEVLUF 4*1 ªÖÈÂ͸ÁÄ Æʻƺ¸È×ÉÅƺ¸ÇÈƻȸĸ¿¸À¿ÏÀÉÃ׺¸Å½Ÿ½Å½È»ÀÁÅÀʽ ȸ¿ÍƼÀ§ÆÊÆ¿ÀŸÏÀÅŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀɽ¼¸º¸ Ÿ»Ã½¼½ÅÀÅÉÊÈËĽÅÊ ÉÂÆÁÊÆ˹½¼ÀʽÃÅƼ¸ÇȽ¼Éʸº×ÊŸÂÃÀ½ÅÊÀʽ ÉÀÇȽ¼ÀÄÉʺ¸Ê¸ŸÅƺÀʽÇÈÆ¿ÆÈÎÀ À¿ÇÒÃŽÅÀÉÇÈƼËÂÊÀʽŸ 4BMBNBOEFS

¸

ÁÍÎÊÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÀ¼ÍÁÆÊȽÄÉÄ̼ ¿ÌļμüÊ˼þ¼ÉÁɼÊÆÊÇɼμ ÍÌÁÀ¼ÍÖÍÍËÁÍÎÛ¾¼ÉÁÎÊɼ̼ÃÑʊ Àĩʾ¼Î¼ËÌʿ̼ȼüÄÃÓÄÍÇÛ¾¼ÉÁɼ ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ ̼ÃÑÊÀÄ ɼ 4BMBNBOEFS *OEVTUSJF 1SPEVLUF ÈÊÂÁ À¼ ÍÁ ;¼ÇÄ ½ÁÃËǼÎÉÊÊΤÉÎÁÌÉÁΤÃÆÇÚÓÄÎÁNJ ÉÊÇÁÍɼüÄÃËÊÇþ¼ÉÁÄÍɼ¿ÇÁÀÉÄ ¿Ì¼ÐÄÆÄ ÍÉʾ¼Î¼ËÌʿ̼ȼÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁ ̼ÃĿ̼ÛÎ̼ÃÇÄÓÉľ¼ÌļÉÎÄ ­ÇÁÀüÀ¼¾¼ÉÁɼɼÇÄÓÉÄÎÁÄÂÁŠ ǼÉÄÀ¼ÉÉÄüËÌÊÃÊÌÁÓÉÄÎÁÍÄÍÎÁÈÄ üÁÀÉÊ Í ÊÍÎÖÆÇÁÉÄÁÎÊ ÈÛÍÎÊÎÊ ɼ Ϳ̼À¼Î¼ ¾ÄÀ¼ɼÊÎÊËÇÄÎÁÇÉÄÎÁÎÁǼ ƼÆÎÊ Ä ʽռμ ËÇÊÕ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ ¾ ÂÄÇÄÕÁÎÊ ËÌÊÎÄӼΠÉÁʽÑÊÀÄÈÄÎÁ ÄÃÓÄÍÇÁÉÄÛ £¼ÁÀÉÊ Í ¿ÊÀÄÔÉÊÎÊ ¾ÖÃÈÊÂÉÊɼȼÇÛ¾¼ÉÁɼ­ªÍÁÀ¼¾¼Î À¼ÉÉÄ Ä ü ÆÊÇÄÓÁÍξÊÎÊ ÍËÁÍÎÁɼ

ÁÉÁÌ¿ÄÛ ü ÊÎÊËÇÁÉÄÁ ËÊÇÏÓÁÉÊ ¾ ÌÁÃÏÇμÎɼËÊÀÈÛɼɼËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ £¼ÁÀÉÊÍÎʾ¼¾ÄÃÓÄÍÇÁÉÄÛμͼËÌÁÀŠ ¾ÄÀÁÉÄ ËʾÄÔÁÉÄÛμ ¾ ËÌÊÒÁÉÎÄ ɼÒÁÉÄÎÁɼɼÐμμ ¿¼ÃμÄÇÄÀÖ̊ ¾ÁÉÄÛ ȼÎÁÌļÇ ü ÊÎÊËÇÁÉÄÁ ƼÆÎÊ Ä ÍÎÁËÁÉμ ɼ ¿ÊÀÄÔÉÊ ÊÎÀÁÇÁÉÊÎÊ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÎÊËÇÄɼ ÄÃÇÄüÕÊ ËÌÁà ÆÊÈÄɼ ÊÎ ɼÇÄÓÉÄÎÁ ÊÎÊËÇÄÎÁÇÉÄ ÏÌÁÀÄ ¬ÁÃÏÇμÎÄÎÁ ÈÊ¿¼Î À¼ ½ÖÀ¼Î ̼ÃËÁӼμÉÄÄÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊÀ¼½ÖÀ¼Î ËÌÁÀÍμ¾ÁÉľ־¾ÄÀɼÀļ¿Ì¼È¼

ÀÒÎÏÉÎÁÄÌÆÅÎÏ £¼ ÍÎÌÊÄÎÁÇÄÎÁ Ä ÄɾÁÍÎÄÎÊÌÄÎÁ ËÌʿ̼ȼμ ü ÄÃÓÄÍÇÁÉÄÁ ɼ ÁÉÁ̊ ¿ÄÅÉÄÎÁ̼ÃÑÊÀÄËÌÁÀÍμ¾Ûɼ¿ÇÁÀÉÊ ÄÛÍÉÊÆÊÈËÇÁÆÍɼμÎÁȼü¾ÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎÄÎÁ ü ɼȼÇÛ¾¼ÉÁ ɼ ü¿Ï½ÄÎÁ

ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ Ä ÊÎÊËÇÁÉÄÁ ¾ ʽǼÍÎμ ɼ ÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÛμ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ ªÍ¾ÁÉÎʾ¼ÍÁÄÃÊÍÎÌÛÍÖÃɼÉÄÁÎÊü ÈÉʿʽÌÊÅÉÄÎÁËÊÎÁÉÒļÇÉľÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎÄ ËÌÊÄÃÇÄüÕÄ ÊÎ ͼÉÄ̼ÉÁÎÊ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ ©Ê¾¼Î¼ ËÌʿ̼ȼ ɼ 4BMBNBOEFS *OEVTUSJF 1SPEVLUF Á ÄÊ ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ ÀʽÖÌ ¼Ì¿ÏÈÁÉÎ ËÌÄ ̼ÿʾÊÌÄÎÁ ÆÊÄÎÊËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼËÌÊÃÊÌÒľÊÀÛÎÍÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÄ ªÎ ÍÎ̼ÉÄҼμ ɼ 4BMBNBOEFS *OEVTUSJF 1SPEVLUF ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÈÊ¿¼Î ½ÁÃËǼÎÉÊ À¼ ;¼ÇÛÎËÌʿ̼ȼμüÄÃÓÄÍÇÛ¾¼ÉÁɼ ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ̼ÃÑÊÀÄ 4BMBNBOEFS *OEVTUSJF 1SPEVLUF ®ÚÌÆѼÅÈXXXTJQEF

%$8(/(0(17(%$8
£ÆÎÓÉÌÁ×ÉÏÎÎÁÒÉÒÓÆÍÁ5HQVRQÈÁ ÃÄÑÁÇÅÁÎÆÃÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉ

¦ÒÓÆÒÓÃÆÎÁÓÁÃÆÎÓÉÌÁ×Éàx ËÏÍÕÏÑÓÉÈÅÑÁÃÆ š¹ÀʸÀÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÀʽ¼½ÁÅÆÉÊÀÇÆÉÊÆ×ÅÅÆɽ ƹȸ¿Ëº¸ÊºÆ¼ÅÀǸÈÀ ÂƽÊƽ½¼Å¸ÆÊÇÈÀÏÀÅÀʽ¿¸ ÉÒ¿¼¸º¸Å½Ÿº½ÅÊÀøÎÀÆÅÅÀʽÉÀÉʽÄÀ§ÆÉÊÆ×ÅŸʸ º½ÅÊÀøÎÀ×ÇȽ¼ÆʺȸÊ׺¸ŸÊÈËǺ¸Å½ŸºÃ¸»¸ À¿»ÆȽÃÀ»¸¿Æº½ º��»Ã½ÈƼ½ÅÆÂÀÉÀ¼Èš½ÅÊÀøÎÀ×ʸ ºɻȸ¼ÀʽÇƼƹÈ׺¸¸ϽÉʺÆÊÆŸºÒÊȽПʸÉȽ¼¸ ÆÉÀ»ËÈ׺¸¹¸Ã¸ÅÉ ÇƺÀиº¸¼ÆÈÀ¾À¿Å½ÅÀ×ÎÀÂÒß ÉÊÈÆÀʽÃÅÀʽĸʽÈÀ¸ÃÀ À¿ÇÆÿº¸ÅÀ¿¸ÇÆÉÊÈÆ׺¸Å½ÊÆ ÀÄ¥½ÇȽÂÒÉŸÊÀ×ʺҿ¼ËнÅÇÆÊƽÉÒѽÉʺ½Å ̸ÂÊÆÈ¿¸À¿º½¾¼¸Å½ŸºÃ¸»¸Ê¸À¿¸ÄÒÈÉÀʽÃÀʽ ¸ÂÊÆ À¿¸ÇȽ¼ÆʺȸÊ׺¸Å½ŸÂÆż½Å¿¸ ÌÁà ¾ÁÉÎÄǼÒÄÊÉɼμ ξÊÌÁÉÊËÊÇÊÂÁÉÄÁ¬¼ ÍÄÍÎÁȼ3FOTPOÍÁËÌÁÀŠ ¯ÍÎÊÅÓľÊÍÎɼ¾ÛÎÖ̬¼ Ǽ¿¼ÁÐÁÆÎľɼ¾ÁÉÎĊ ¨¸¿Ä½ÈÀ ǼÒÄÛÍÁÍÎÁÎÄÓÁÍƼÍÎÊÅÉÊÍÎ  Á½ÁÇÄɼɼÍÎÖÆǼμ ®ÛÍÁ¾¿Ì¼ÂÀ¼¾ËÌÊÃÊÌÁÒ¼Ä ÄNN ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÎÊ ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÅÆÄ žÄÍÊÓÄɼNN ÃÀ̼¾ÊÍÇʾÁÉÆÇÄȼÎüʽĊ ªÎÍÎÖËNN μÎÁÇÄÎÁ ¤¸Ê½ÈÀ¸ÃÀžÖÎÌÁÔÁÉľÖɊ «ÊÇþ¼ÉÁÎÊɼÍÄÍÎÁȼμ ÔÁÉËÌÊÐÄǼÇÏÈÄÉÄÅ"M.H4J 3FOTPOÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÆÊÉÎÌÊÇĊ ÍËÊÌÁÀ%*/ ̼ɼ ½ÁÃÔÏÈɼ ÁÍÎÁÍξÁɼ ¾ÁÉÎÄǼÒÄÛ ÆÊÛÎÊÁÐÁÆÎľÉÊ ɼȼÇÛ¾¼ü¿Ï½¼Î¼ɼÎÊËÇÄɊ ɼÁÉÁÌ¿ÄÛ 3&/40/5$FÆÊÈ˼ÆÎÁÉ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ ¾ÁÉÎÄǼÒÄÊÉÁÉ ÈÁѼÉÄÃÖÈ ¾¿Ì¼ÀÁÉ ¾ ÍÎÖƊ ÇÊ˼ÆÁμɼÎÁÌÈÊÄÃÊÇÄ̼É ËÌÊÃÊÌÁÒ «ÌÁÀǼ¿¼ ÍÁ ËÊÀ ÐÊÌȼμɼËÌÊÐÄÇÍÎÁÌÈʊ ËÌÁÆÖÍɼÎÈÊÍÎÄÁÇÁ¿¼ÉÎÁÉ «Ì¼ÑʾÊÎÊËÊÆÌÄÎÄÁÁ¾Ö¾ ÀÄüÅÉž¿Ì¼ÀÁɼμÌÁÔÁÎƼ ¾ÍÄÓÆÄ Ò¾ÁÎʾÁ ËÊ 3"- ÄÇÄ ÀÁÅÍξ¼ƼÎÊÆÊȼÌÉÄÆ 4ZOUIB1VMWJO‹ žÖÎÌÁÔɼμÆǼ˼ɼÍÊӊ £¼Î¾¼ÌÛÕÄÎÁƼ˼ÓÆÄͼ ¾¼¾ÑÊÀÛÕÄÛ¾ÖÃÀÏÔÁÉËÊÎÊÆ ÊÎ"4"ËÊÇÄÈÁÌ ÎÄË-VSBO4 ɼ¿ÊÌÁ ƼÎÊÈÊÂÁÀ¼½ÖÀÁÌÁŠ ÉÁÄýÁÇÛ¾¼ÕÄ ÏÍÎÊÅÓľÄ ¿ÏÇÄ̼ɾÊÕÁËÊÇÊÂÁÉÄÛ ɼ ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÄ ¾ÇÄÛÉÄÛ Ä ª½ÍÅÀϽÉÂÀÉǽÎÀÌÀ¸ÎÀÀ ÏÇÎ̼¾ÄÊÇÁÎʾÄÇÖÓÄ «ÌÁÀŠ žÖÃÀÏÔÁÉËÊÎÊÆ Ǽ¿¼ÎÍÁ¾ÓÁÌÉÊÄÇĽÛÇÊ ËÊ ¬¼Š NIN ü۾ƼÈÊÂÁÀ¼½ÖÀ¼ÎľÀÌÏ¿Ä ¬¼Š NIN Ò¾ÁÎʾÁ ¬¼Š NIN ©»Ãƹ׺¸Å½ªÎÌÛþ¼ÍÁ ¡Æ¾Ä¾¼ÇÁÉÎɼ ËÇÊÕ ÉÁʽÑÊÀÄÈÄÛÎ̼ÃÈÁÌÊÎËÌʊ NNN ÐÄǼ ËÊÍμ¾ÛÎÍÁüξ¼ÌÛÕÄÎÁ ¦ÊÈÐÊÌΩ¼È¼ÇÛ¾¼ÉÁɼþÏƼ Ƽ˼ÓÆÄ - 3 Ÿ¼½¼ÌÄÎÉÄÛÎ %O F X ­$US &/*40Š ̼ÃÈÁÌɼ¾ÁÉÎÄǼÒÄÊÉÉÄÛÈÁŠ &/*40Š

ѼÉÄÃÖÈ ® ÎÌÛ½¾¼À¼Á̼¾ÁÉ Š ¾ ÊξÊÌÁÉÊ ËÊÇÊÂÁÉÄÁ ɼÀÖÇÂÄɼμɼËÌÊÐÄǼ ; 

 À¾Áüξ¼ÌÛÕÄƼ˼ÓÆÄ¡­ Š¾üξÊÌÁÉÊËÊÇÊÂÁÉÄÁ «ÌÁËÊÌÖÓ¾¼ÍÁÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊ ŠŠ

ɼÏËÇÖÎÉÁÉÄÁüÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎ ª½ÍÅÀϽÉÂÀ ͸ȸÂʽÈÀɆ 3&/40/• tNN ü ÊÀÂÀ ÄÉÍμÇÄ̼ÉÁÎÊ 6ŠÍÎÊÅÉÊÍÎ 8N¦ «ÇȸºÃ½ÅÀ½ÊÆÁÌÖÓÉÊ Í žÊÀÊÉÁËÌÊÉÄÒ¼ÁÈÊÍÎËÌÄüŠ ÔÉÏÌÄÇÄÇÊÍÎ

¸

%$8(/(0(17(%$8 h\p\e`w_WfbfceWjWih\[W i8;IE8DEIE?>BE=;D?;DEC;Gx>6EF6>86D;D6EAEBD6I6 HG;:6?E7G67EIA6D6EIF6:QM?I;Y?FG;:HI68V ?DI;GD6M?ED6BD6F6B?IG6EIFGE:JAI?ƒAECFB;AHD? G;O;D?V?AECF;I;IDEHII6D68E:;P?I;D6F6>6G6‚ `>FEB>86@I;8H?NAEIE86>6Y6O?VJHF;L† eE8?I;C?D6$!/y„

‰ _Wq`jWfjeWYf[e\e`w `_Wq`jWeWbhWaXh\^`wjW ‰ [fX`YWe\eW\e\hZ`wfjfjgW[rn` gQBD6?DKEGC6M?V?6AIJ6BD6FGE9G6C6D66:G;H„ ‚$!/‚ ÒÆÐÓÆÍÃÑÉ 6KDQJKDL ZZZLIDWFKLQDFRP ` >B ;> I; D 6

F6 >6 G ) x

eE8CUDL;DHA? F6D6?G

|‚¡€‚C6@ x|‚d;=:JD6GE:DEHF;M?6B?>?G6DE?>BE=;D?;>68E:?ƒEIF6:D?8E:?ƒEIF6:QM??G;M?AB?G6D;

Z;GC6DE XQB96GHA6?D:JHIG?6BDE IQG9E8HA6A6C6G6‰xxxziEK?V I;B‚ žyŸ x} z z ‰ K6AH žyŸ x} z x€ ‰ ‚ ·  ‚


°±¯¥´«³©© ³¦¶®¯¬¯¤©© ®ÏÃÁÓÁÄÆÎÆÑÁ×ÉàÐÑÏÈÏÑ×ÉSchüco$OXPLQLXP:LQGRZ6\VWHP

°ÑÏÈÏÑ×ÉSchüco$:6x ÐÑÏÈÏÑ×ÉÒÅÏÂÁÃÆÎÁÒÓÏÊÎÏÒÓ ¥Æº¸Ê¸»½Å½È¸ÎÀ×ÇÈÆ¿ÆÈÎÀSchüco"84 "MVNJOJVN8JOEPX4ZTUFN ˹½¾¼¸º¸É¼Æ¹¸º½Å¸Ê¸ÉÊÆÁÅÆÉÊÇÆÆÊÅÆнÅÀ½Ÿ½Å½È»À× ÉÀ»ËÈÅÆÉÊ ¼À¿¸ÁÅÀ¸ºÊÆĸÊÀ¿¸ÎÀש½ÈÀ×ʸÇÈÆ¿ÆÈÎÀŸÇÒÃÅÆÆʻƺ¸ÈןÅƺÀʽ ÇƆÉÊÈÆ»À½ºÈÆǽÁÉÂÀÀŸÎÀÆŸÃÅÀÀ¿Àɺ¸ÅÀ׿¸ÊÆÇÃÆÀ¿ÆøÎÀ× ¸ÊÆ ÉÒѽºÈ½Ä½ÅÅÆ»¸È¸ÅÊÀȸʺÆÈϽɸɺƹƼ¸ÇÆÉȽ¼ÉʺÆÄĸÃÂÀºÀ¼ÀÄÀ ÐÀÈÆÏÀÅÀÀȸ¿ÃÀÏÅÀÇÈÆÌÀÃÅÀÂÆÅÊËÈÀ¥¸Ä¸Ã½ÅÀ×ʹÈÆÁ½Ã½Ä½ÅÊÀɸ º¿¸ÀÄÅÆÉҺĽÉÊÀÄÀÀÇȽ¼Ã¸»¸ÊÉʸż¸ÈÊÀ¿ÀȸÅÀºÈÒ¿ÂÀĽ¾¼ËÇÈÆ¿ÆÈÎÀ ºÈ¸ÊÀÀ̸ɸ¼ÀšÉÀÏÂÀÇÈƼËÂÊÀÆʻƺ¸È×ÊŸÀ¿Àɺ¸ÅÀ×ʸÇÆ&/

°ÆÒÓÆÎÆÎÁÆÎÆÑÄÉàÒ Schüco$:66, 6XSHU,QVXODWLRQ

«ÌÊÃÊÌÁÒÖÎ ɼ Schüco "84 4* Í ÀÖǽÊÓÄɼ ɼ ¾¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁ ÈÈ ËÌÁÀǼ¿¼ ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ ¾ÄÍÊÆÊ ÉľÊ ɼÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛ Í̼¾ÉÄȼÍÎʾ¼ɼ

¡

ÇϦØÊÉÄ¿µ¼ÇqËÌÁÀǼ¿¼ÉʾÄÎÁ Schüco"84ÍÄÍÎÁÈÉÄËÌÊÐÄÇÄÊÎ ÀÊÈÈÀÖǽÊÓÄɼɼ¾¿Ì¼ÂÀ¼Š ÉÁ¤ÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊɼÁÀɼƾÄËÌÊÐÄÇÉÄ Ƽ˼ÓÆÄü¾ÍÄÓÆÄÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÀÖǽÊÓĊ ÉÄ ÎÁ¾¼ÌÄ̼ξü¾ÄÍÄÈÊÍÎÊÎÔÄÌÄɼμ ɼÄÃÊǼÎÊ̼ ƼÆÎÊÄÁÀɼƾÄÎÁÖ¿ÇʾÄ Ä®ŠÍ¿ÇʽÆÄÀ¼¾¼Î¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎüÇÁÍɼ ʽ̼½ÊÎƼ ÊËÄÎÄÈÄ̼ÉÊ ÍÆǼÀÄ̼ÉÁ Ä ¾ÄÍÊƼ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ Ä ÍÖÊξÁÎÉÊ ÌÁÉμ½ÄÇÉÊÍÎ ­Î¼ÉÀ¼ÌÎÉÊ ÈÊÂÁ À¼ ½ÖÀÁÄÃËÊÇþ¼ÉÄÃÒÛÇÊÍÆÌÄÎÄÛÎʽÆʾ Schüco"WBO5FD ËÌÄÆÊÅÎÊÁÀÄÉÍξÁÉÊ ¾ÄÀÄȼÁÀÌÖÂƼμÊξÖÎÌÁÔɼμÍÎ̼ɼ ɼ ËÌÊÃÊÌÁÒ¼ ªÍ¾ÁÉ ÄÃÓÄÍÎÁÉÄ ÇÄÉÄÄ ʽÆʾÖÎ ËÊþÊÇÛ¾¼ ÎÁ¿ÇÊ ɼ ÆÌÄÇÊÎÊ ÀÊÆ¿ËÌÄÖ¿ÖÇɼÊξ¼ÌÛÉÁÊÎŒ «ÌÄÄÃËÊÇþ¼ÉÁɼ¾ÄÀÄÈʽÆʾÁÀÊËÏ͊ ÎÄÈÊ ƼÆÎÊÄËÌÁÀÄ ÎÁ¿ÇÊÀÊÆ¿ž ÊοʾÊÌɼÍÖ¾ÌÁÈÁÉÉÄÎÁÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛü ÏË̼¾ÇÁÉÄÁɼͿ̼ÀÄSchüco"84ËÌÁÀŠ Ǽ¿¼ ÊËÎÄȼÇɼ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛ ÊËÒÄÛ ü ¾ÌÖÃƼ ÆÖÈ ÆÇÄȼÎÄÓɼ ÄÉÍμǼÒÄÛ ÄÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÉÄÛ¾ÍÄÍÎÁȼμÈÁѼÎÌÊÉÁÉ ʽÆʾSchüco5JQ5SPOJD ËÌÄÆÊÅÎÊüƊ ÇÚÓ¾¼ÉÁÎÊ Íμ¾¼ ÓÌÁà ÊÎÀÁÇÉÄ ÈÊÎÊÌÄ ¾ÈÁÍÎÊÓÌÁÃȼÌÎÄɼ¾̼ÈƼμɼÆÌĊ ÇÊÎÊSchüco5JQ5SPOJDÀ¼¾¼¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ü üÆÇÚÓ¾¼ÉÁ Ä ÊÎÆÇÚÓ¾¼ÉÁ ¾ ÌÁ¼ÇÉÊ ¾ÌÁÈÁ ü ÁÀÉʊ Ä À¾ÏÊÍÉÊ Êξ¼ÌÛÉÁ 

¢ÆĹÀŸÎÀ×Æʽý»¸ÅʽżÀ¿¸ÁÅÀÌËÅÂÎÀÆŸÃÅÀÇȽ¼ÀÄÉʺ¸

ÆÊÁÎÊ ËÊÍÌÁÀÍξÊÈ ÍÁÌÄÅÉÊ ;ÖÌþ¼ÉÁ ÈÊÂÁÀ¼½ÖÀÁÒÁÉÎ̼ÇÉÊÏË̼¾ÇÛ¾¼ÉÊ ¡ÇÁ¿¼ÉÎɼμÊËÎÄƼɼÉʾÊÎÊËÊÆÊÇÁŠ ÉÄÁËÌÊÃÊÌÒÄSchüco"84ÍÁÀÊËÖǾ¼ÊÎ ÁÌ¿ÊÉÊÈÄÓÉÊÊÐÊÌÈÁÉÄÎÁÀÌÖÂÆÄ ʽÁŠ ÀÄÉÁÉľÀÄüÅÉÁÌÍƼÇÄÉÄÛ ÊÎÇÄÓÁɼ ÍJ'ŠÉ¼¿Ì¼À¼Î¼üÀÄüÅÉÁÌÍÆÄËÌÊÀÏÆÎ ËÌÁÿÊÀÄɼ

Ã½»¸ÅÊŸʸÆÇÊÀ¸ŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀʽɽ¼ÆÇÒú¸ÆʽȻÆÅÆÄÀÏÅÆÆÌÆÈĽÅÀ¼ÈÒ¾ÂÀ

 %$8(/(0(17(%$8 

ÀÖ̾ÁÉÄÎÁÄËǼÍÎȼÍʾÄÎÁËÌÊÃÊÌÒÄ £¼μÃÄÒÁǽÁ̼ÃÔÄÌÁɼÄÃÊÇÄ̼ռμ ÃÊɼ ÀÊƼÎÊ ÆÊÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ɼμ ÈÁŠ ÀÄÉɼÄÃÊǼÒÄÛÈÄÉÄÈÄÃÄ̼ü¿Ï½¼Î¼ ɼÎÊËÇÄɼ ¼ÍËÁÒļÇɼμÄÃÊÇÄ̼ռ ËÊÀÇÊÂƼϾÁÇÄÓ¼¾¼ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμ ¾ÍÎÖÆÇÁÉÄÛмÇÒ

³ÑÉÅÉÈÁÊÎÆÑÒËÉÒÆÑÉÉ ÐÑÉSchüco$:6+, +LJK,QVXODWLRQ

«ÌÊÃÊÌÁÒÖÎ ɼ Schüco "84 ©* Í ÀÖǽÊÓÄɼ ɼ ¾¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁ ÊÎ ÈÈ ËÌÁÀǼ¿¼ÈÉÊ¿Êʽ̼ÃÉľÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ü ÊÐÊÌÈÇÁÉÄÁ Í ÎÌÄ ÆÊÉÎÏ̼ 3- SFTJEFOUJBM MJOF ÍÖÍ ÍÆÊÍÁÉ ¾ÖÉÔÁÉ ÆÊÉÎÏÌ 45 TUFFM Í ¾ÄÉÆÁÇÊʽ̼Ãɼ ¿ÁÊÈÁÎÌÄÛÄ4- TPGUMJOF ÍÖÍüÆÌÖ¿Š ÇÁÉËÌÊÐÄÇɼÆÌÄÇÊÎÊ­¾ÄÍÊÆÄÎÁÍÄ ÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÍÎÊÅÉÊÍÎÄμÃÄÍÄÍÎÁȼ ÆÊȽÄÉÄ̼ξÊÌÓÁÍÆļÍËÁÆÎÍÐÏÉƊ ÒÄÊɼÇÉÄËÌÁÀÄÈÍξ¼tÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ ÏÀ¼ÓɼÄüÌÁÍμ¾Ì¼ÒÄÛɼÄÍÎÊÌÄÓÁŠ ÍÆÄͿ̼ÀÄ


°±¦¥²³¡£À®¦ ©ÒÓÏÑÉàÓÁÎÁf°ÑÆ×ÉÈ¡¬uxÖÑÏÎÉËÁÎÁÔÒÐÆÖÁ

¦ÅÎÁÐÏÔØÉÓÆÌÎÁÉÒÓÏÑÉà §ÈÆ̽ÉÀÆŸÃÀ¿ÒÄ ÄƼ½ÈÅÀ¿¸ÎÀ× ºÉ½Æʼ¸ÁÅÆÉÊ ĸ¸ÈŽ¿¸¼ÒþÀʽÃÅƺ ÊÆ¿ÀȽ¼ Êƺ¸½½¼ÀÅÉʺ½Å¸Ê¸ºÒ¿ÄƾÅÆÉÊÇȽ¼¹Òû¸ÈÉÂÀʽÌÀÈÄÀŽɸÄƼ¸ ÆνÃ׺¸ÊŸǸ¿¸È¸ ŽɸÄƼ¸ɽȸ¿ºÀº¸Ê ¸ºÀ¿º½ÉʽÅÉÄÀÉÒü¸À¿»È¸¾¼¸Ê ÇȽÉÊÀ¾¸ÀÅƺÆÊÆÃÀνŸ¹È¸Åи˟ɦÉÅƺ¸Å¸ÇȽ¿»ÉÆÉÅƺ½Å ÇȽ¼Ä½ÊŸ¼½ÁÅÆÉÊÂÆÅÉÊÈËÀȸŽ ¼ÆÉʸºÂ¸ À¿È¸¹ÆʸÀÄÆÅʸ¾ŸÉÊÒÂýÅÀ ƸϽÅÀ̸ɸ¼ÀÀºÀÊÈÀÅÀ¸ÃËÄÀÅÀ½ºÀÀÉÊÆĸŽÅÀÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀƸϽÅÀ ʸº¸ÅÀ ¸ÃËÄÀÅÀ½ºÀºÈ¸ÊÀÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀÌÀÈĸb§È½ÎÀ¿˜£pºÇÈÆνɸŸɺƽÊÆ ȸ¿ºÀÊÀ½ ȸ¿ÐÀÈ׺¸¼½ÁÅÆÉÊʸÉÀÉÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆŸ17$ÇÈÆ¿ÆÈÎÀÀºÈ¸ÊÀ ƹÃÀÎƺÂÀŸɻȸ¼ÀÉÂÆÄÇÆ¿ÀÊÅÀǸŽÃÀÀ¸ÃËÄÀÅÀ½ºÀǸŽÃÀ ÉÀÉʽÄÀ¿¸ ÉÃÒÅν¿¸ÑÀʸ ºÀÉÆÂƸϽÉʺ½ÅÀÉÊÒÂÃÆǸ½ÊÀÀǸŽÃÀ¿¸º»È¸¾¼¸Å½º¼Æ»È¸Ä¸

¯

ÍÉʾɼμ½¼Ã¼ɼÐÄÌȼμÁ¾¬ÏÍÁ ÆÖÀÁÎÊͼÄÿ̼ÀÁÉÄÍʽÍξÁÉÄËÌʊ ÄþÊÀÍξÁÉÄÈÊÕÉÊÍÎÄÄÒÁÑʾÁü ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä Ä ÍÎÊȼÉÁÉÄ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾¼Ä17$Àʿ̼ȼ ÒÁÑüËÌÊÄþÊÀŠ ÍξÊɼÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÄÒÁÑüÁÇÁÆÎÌÊÍμŠ ÎÄÓÉÊË̼ÑʾʽÊÛÀÄ;¼ÉÁɼ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ÄÍÎÊȼÉÁÉÄËÌÊÐÄÇÄ°ÄÌȼμ̼ÃËÊǼ¿¼ ÄÍËÊÈÊÕÉÄËÌÊÄþÊÀÍξÁÉĽ¼ÃÄÄÍÖÍ ÍËÁÒļÇÄÍÎľ­ÊÐÄÛÄ«ÇʾÀľ ÆÖÀÁÎÊͼ ÎÖ̿ʾÍÆÄÎÁÅÍÆǼÀʾÁ  ž ËÊÀÁÇÁÉÄÛμ ɼ c«ÌÁÒÄà œ§q ¾ ¬ÏÍÁ ­ÊÐÄÛ Ä «ÇʾÀľ ̼½ÊÎÛÎ ɼÀ ÍËÁÒļÇÄÍÎÄÍÀÖÇ¿Ê¿ÊÀÄÔÁÉÍμÂÄÊËÄÎ ɼÎÌÏ˼ÉËÌÄÄÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊɼÈÉÊÂÁÍξÊ ¿ÊÇÁÈÄ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉÄ ÎÖ̿ʾÍÆÄ Ä ½ÄÃÉÁÍÒÁÉÎÌʾÁ°ÄÌȼμ̼ÃËÊǼ¿¼ÍÖÍ ÍʽÍξÁÉÄÆÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌÍÆĽÚ̼¾¬ÏÍÁÄ ­ÊÐÄÛ ʽÊÌÏÀ¾¼ÉÄÍɼŊÍÖ¾ÌÁÈÁÉɼÆÊȊ ËÚÎÖÌɼÎÁÑÉÄƼÄÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÍÊÐÎÏÁÌ üÆÊÉÍÎÌÏÄ̼ÉÁÄÄÉÂÁÉÁÌÉÄÄÃÓÄÍÇÁÉÄÛ ¦ÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌÄÎÁÄÃËÊÇþ¼Î̼Ã̼½ÊÎÁÉÄÎÁ ¾Ö¾ÐÄÌȼμÍʽÍξÁÉÄËÌʿ̼ÈÉÄËÌÊÀϊ ÆÎÄüËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÄÄÃÓÄÍÇÁÉÄÁ ¼ÍÖÕÊ μƼÄÐÄÌÈÁÉÍÊÐÎÏÁÌüÆÊÉÍÎÌÏÄ̼ÉÁɼ ÊƼÓÁÉÄмͼÀÄ ¾ÄÎÌÄÉÄ ¾Ì¼ÎÄÄËÌÊÃÊÌÒÄ ÊÎ ÉÁÈÍÆÄÎÁ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ɼ ËÌÊÐÄÇÄ 4DIVDBM ­ÎÛÑÍÁ̼Ã̼½Êξ¼ÎÄÌÁ¼ÇÄÃÄ̼μNJ ÎÁÌɼξɾ¼ÌļÉÎÄɼËÌÊÁÆÎÄËÊüÀ¼ÉÄÁ ɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ÍÖʽ̼ÃÁÉÄÍÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄÎÁ ÍμÉÀ¼ÌÎÄÄÌÁ¿ÄÊɼÇÉÄÎÁÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ³ÌÁÃ

™¸¿¸Ê¸ŸÌÀÈĸʸº¨Ëɽ

̼Ã̼½Êξ¼ÉÁ Ä ËÌÁÀǼ¿¼ÉÁ ɼ ¾¼ÌļÉÎÄ c«ÌÁÒÄÃœ§qÎÖÌÍÄɼŊÄÿÊÀÉÄÏÍÇʾÄÛü ;ÊÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄƼÎÊÍÖÊÎÉÊÔÁÉÄÁÈÁÂÀÏ ƼÓÁÍξÊÄÒÁɼžÆÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌÍÆÄÎÁ½Ú̼ ÍÁËÌÊÁÆÎÄ̼ÎÀÁμÅÇÄü¾ÍÁÆÄÆÊÉÆÌÁÎÁÉ ʽÁÆÎ ÄþÖÌÔ¾¼ÎÍÁ¼É¼ÇÄÃÄËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ɼÛÆÊÍÎÉÄÎÁƼÓÁÍξ¼ɼȼÎÁÌļǼ°Ä̊ ȼμËÌÁÀÊÍμ¾ÛÍÁÌÎÄÐÄƼÎÄüƼÓÁÍξÊÎÊ ɼ¾ÇÊÂÁÉÄÎÁËÌÊÀÏÆÎÄÄȼÎÁÌļÇÄ ¾ÆÇڊ ÓÄÎÁÇÉÊüÎÁÑÉÄÎÁÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÄ ÔÏÈÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄ ;ÊÅÍξ¼©¼ÎÌÏ˼É Á ½Ê¿¼ÎÊËÄÎÍËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÄÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ

$JUZ$FOUFS4PGJBs½¼ÀÅÆÊƹ½ÂÊÀʽŸb§È½ÎÀ¿˜Ãp

 %$8(/(0(17(%$8 

ɼ¿ÊÇÁÈÄʽÕÁÍξÁÉÄͿ̼ÀÄtÍÎÖÆÇÁÉÄ ÊƼÓÁÉÄмͼÀÄtÍÎÌÏÆÎÏÌɼ ËÊÇÏÍÎÌÏƊ ÎÏÌɼÄÍμÉÀ¼ÌÎɼËÇÖÿ¼ÕÄÍÁľÖÌÎÛÕÄ ¼¾ÎÊȼÎÄÓÉľÑÊÀÉľ̼ÎÄËÌÊÍÎ̼ÉÍξÁŠ ÉÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄÊμÇÏÈÄÉÄÅ ÍÎÊȼɼÄ ÍÎÖÆÇʾÖÉÔÉÄʽÇÄÒʾÆÄÊμÇÏÈÄÉÄÅ Ä ÍÖ¾ÌÁÈÁÉÉÄ ÆÊÈËÊÃÄÎÉÄ ȼÎÁÌļÇÄ Í ËʾÄÔÁÉÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇÉÄѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄ ËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼƼÓÁÍξÊÎÊ ÁÍÎÁÎÄƼμ ÔÏÈʊÄÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμ ©½ÈÊÀÌÀ¸ÊÀªÎÆ̼Ûɼ¿ÐÄ̊ ȼμÁÍÁÌÎÄÐÄÒÄ̼ɼÊΝÚÌÊcžÁÌÄμÍqËÊ ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛÍμÉÀ¼ÌÎ&/*40 ¼ËÌÁÃËÌÁÈÄɼ¾¼ÏÍËÁÔɼÌÁÍÁÌÎĊ ÐÄƼÒÄÛ ÍÆÊÛÎÊËÊÇÏÓ¼¾¼ÉʾÍÁÌÎÄÐÄƼÎ •ü¾¿Ì¼ÀÁɼÍÄÍÎÁȼüÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ɼ ƼÓÁÍξÊÎÊ ËÌÄÃɼÎ ÊÎ 6,"4 2VBMJUZ .BOBHFNFOU žÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÛÄ"/4*Š"42 /BUJPOBM"DDSFEJUBUJPO#PBSEt­œµ ¤¸Ê½ÈÀ¸ÃÀÀʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ°ÄÌȼμ ̼½ÊÎÄÍÁÀÉÄÊÎɼŊÌÁÉÊÈÄ̼ÉÄÎÁËÌÊÄÊ ¾ÊÀÄÎÁÇÄɼËÌÊÐÄÇÄü¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾¼Àʿ̼Š ȼ ÊƼÓÁÉÄмͼÀÄÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄÉÁÈÍÆÄÄ ¿ÌÖÒÆÄËÌÊÐÄÇÄɼÐÄÌÈÄÎÁSchüco )VFDL "MVNJM &MWJBM£¼ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄÍËʾÄÔÁÉÄ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ ËÊ ÊÎÉÊÔÁÉÄÁ ɼ ÉÊÍÁռμ ÍËÊÍʽÉÊÍÎ ÐÄÌȼμ ̼½ÊÎÄ ÍÖÍ ÍÖ¾ÌÁŠ ÈÁÉÉÄÍÄÍÎÁÈÄÍÎÊȼÉÁÉÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄɼ ÉÁÈÍƼμÐÄÌȼ+BOTFO£¼ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ÂÄÇÄÕ¼ t ÆÖÕÄ ¼Ë¼ÌμÈÁÉÎÄ ƼÆÎÊ ÄüËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÉÄʽÕÁÍξÁÉÄͿ̼ÀÄ ÍÁ ËÌÊÁÆÎÄ̼Π ËÌÊÄþÁÂÀ¼Î Ä ÈÊÉÎÄ̼Î ËÌÊÃÊÌÒÄľ̼ÎÄÊμÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÐÄÇÄt ʽÄÆÉʾÁÉÄ Í ËÌÁÆÖÍɼÎ ÎÁÌÈÊÈÊÍÎ Í ¾ÖÎÌÁÔɼÔÏÈʊÄÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛÊÎËÊÇÄϊ ÌÁμÉÄËÌÊÐÄÇÄÍÆÊȽÄɼÒÄÛÊμÇÏÈÄÉÄÅ ÄÀÖ̾ÊžÍÄÓÆÄËÌÊÐÄÇÄͼÍÒ¾ÛÎËÊ3"- ͼÉÊÀÉÊËÊÆÌÄÎÄÁt(PME 4JMWFSÄÇÄÍÒ¾ÛÎ ÄÈÄμÒÄÛ ɼ ÀÖ̾Ê £¼ Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ÍÖ¾ÌÁÈÁÉÉÄÊÐÄÍÄÍÁËÌÁÀǼ¿¼ÎÊÐÄ͊ÍÄ͊ ÎÁÈÄÍËʾÄÔÁÉÊÉľÊɼþÏÆÊÄÃÊǼÒÄÛ ¾¿Ì¼ÀÁÉÄÕÊÌÄÄ˼ÉÁÇÄ;ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄü ÍÎÌÏÆÎÏÌÉÊÊƼ½ÁÇÛ¾¼ÉÁ¾ÎÛÑ c«ÌÁÒÄÃœ§q̼ÃËÊǼ¿¼ÍɼŊÉʾÄÎÁ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ Ä ȼÔÄÉÄ ü ʽ̼½ÊÎƼ Ä Í¿Çʽ۾¼ÉÁɼ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÐÄÇÄ'0. *OEVTUSZ ËÊÀÑÊÀÛÕÄ ü ¾ÖÉÔÉÄ ¾Ì¼ÎÄ Ä ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ËÌÊÐÄÇÄ ¾ ÆÊȽÄɼÒÄÛÍÀÖ̾Áɼ¾ÖÎÌÁÔɼÓ¼ÍÎü ÇÏÆÍÊÃÉÄÑÊÎÁÇÄÄÂÄÇÄÕ¼«ÌÁÿ Á¾ÉÁÀÌÁÉÍÖ¾ÌÁÈÁÉÁÉʽ̼½Êξ¼ÕÒÁÉÎÖÌ 1#9Š"-t $"%$".ÍÄÍÎÁȼ üÐÌÁÃʾ¼ÉÁ Ä ËÌʽľ¼ÉÁ ɼ ËÌÊÐÄÇÄ Í ÆÊÈËÚÎÖÌÉÊ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁ Ä ¾ÌÖÃƼ Í $"% ÍÄÍÎÁÈÄÎÁ ¾ ÆÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌÍÆÄÛÊÎÀÁÇ «ÌÁÿÁ¾ÉÁÀÌÁɼÄÉʾ¼ËÌʊ ÄþÊÀÍξÁɼÇÄÉÄÛ6SCBOü17$Àʿ̼ȼ ÆÖÀÁÎÊÍÁ̼½ÊÎÄÍ17$ËÌÊÐÄÇÄɼÉÁÈÍÆÄÎÁ ÐÄÌÈÄSchücoÄ7FLB©¼ÉÁÛÍÁÄÃ̼½Êξ¼Î ËÌÊÃÊÌÒÄľ̼ÎÄÊÎ17$ËÌÊÐÄÇÄÍÎÌÄ 


)&201),3-04031+3$/+) *$3420+4).34&040

$ "&+$%MA96E>N#)00(  3DI>NHA"07DE>L;# % G;AI6@F

 ¦ÊǸǸʸÉȽ̽ȽÅÊÅÀƹ½ÂÊÀ

 ("

ÓÁÎÄÌÄÄËÁÎƼÈÁÌÄÍÈÉÊ¿ÊÀʽ̼þÏÆʊ ÄÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛžÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄü ËʊÀʽÌÊʽÍÇϾ¼ÉÁɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁÐÄÌȼμ ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ËÌÊÀÏÆÎʾ¼Î¼ÍÄ¿¼È¼ÄÏ;ÊÛ¾¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊɼ17$ÍÄÍÎÁÈÄüËÌÊÃÊÌÒÄ Ä¾Ì¼ÎÄ#MJDL 3FDIBV 8FJTT1SPGJMF %JNFY (FBMBO 1SPGJ-JOL«ÌÁÃËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄ ÐÄÌȼμËÌÁÀǼ¿¼Ä¾ÖÉÔÉÄÌÊÇÁÎÉÄÕÊÌÄ ÊÎ17$ÄÇļÇÏÈÄÉÄÅ ÎÁÉÎÄ ÍÇÖÉÒÁüÕÄÎÉÄ ÍÄÍÎÁÈÄÊÎ;ÊÛB¾ÍÎÌÄÅÍÆÄ˼ÌÎÉØÊÌ)FMMB £¼À¼ÊοʾÊÌÛÎËʊÀʽÌÁɼÉÏÂÀÄÎÁľÍÁ Ëʊ¾ÄÍÊÆÄÎÁÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛɼ;ÊÄÎÁÆÇÄÁÉÎÄ ÀÄüÅÉÁÌÄÎÁ¾c«ÌÁÒÄÃœ§q̼Ã̼½Êξ¼Î ÉƹÉʺ½Å¸ ÉÀÉʽĸ ¿¸ ÉÃÒÅν¿¸ÑÀʸ ËÊÀÑÊÀÛÕ¼ü½ÄÃÉÁÍÒÁÉÎÌʾÁ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼Š ÎľÉÄͿ̼ÀÄ ÑÄËÁÌȼÌÆÁÎÄÄÀÌ °ÄÌȼμÄÃ̼½Êξ¼ÄʽÇÄÒʾƼμɼ ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉÄͿ̼ÀÄÍÈÊÀÁÌÉÄÆÊȊ ËÊÃÄÎÉÄȼÎÁÌļÇÄt¿ÌÖÒÆÊËÌÊÄþÊÀÍξÊ &UBMCPOEÄÐÌÁÉÍÆÊËÌÊÄþÊÀÍξÊ"MVDPCPOE BOE3FZOPCPOE£¼ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊɼÀÁŠ μÅÇÄÎÁüʽÇÄÒʾƼμÁ¾ÉÁÀÌÁɼÉÁÈÍƼ ȼÔÄɼü̼ÃÆÌÊÅÄÐÌÁÃʾ¼ÉÁɼÆÊÈËʊ ÃÄÎÉÄȼÎÁÌļÇÄɼ)PM[Š)FS ªÎ¿ÐÄÌȼμËÌÁÀǼ¿¼ÄÍÖ¾ÌÁŠ ÈÁÉÉÄÍÄÍÎÁÈÄü¾ÖÉÔɼÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛ Ä ʽÇÄÒʾƼ ɼ Ϳ̼ÀÄ Í ÆÁ̼ÈÄÓÉÄ Ä ÀÖ̾ÁÍÉÄ ËÇÊÍÆÊÍÎÄ$SFBUPO "MVDPCPOE 1SPEFNB ­ÎÖÆǼμ ÆÊÄÎÊËÌÁÀǼ¿¼ÐÄÌȼμͼ ¾ÉÊÍÉÄ ÐÇʼÎÉÄtËÌÊÃ̼ÓÉÄ ;ÁÎÇÊÊÎ̼Š ¼ÎÁÇÉÄÄÇÄÄʽÁÈÉÊÊÒ¾ÁÎÁÉľȼͼμ ÍÄ«ÌÁÀǼ¿¼ÉÄÎÁÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÊÍÄ¿ÏÌۊ ¾¼ÎÊÎÇÄÓÉÄÎÊËÇʊÄþÏÆÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄ ƼÓÁÍξ¼ «ÌÄ ËʾÄÔÁÉÄ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ ü ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛÐÄÌȼμËÌÁÀǼ¿¼ÄÍÎÖÆǼÍ ËÄÌÊÇÄÎÉÊË̼ÑʾÊËÊÆÌÄÎÄÁ ¦ŠÍÎÖÆÇÊ £¼ ÎÖ̿ʾÍÆÄÄʽÕÁÍξÁÉÄʽÁÆÎÄÍÁÄÃ̼½ÊΊ ¾¼ÎÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÍÎÌÄËÇÁÆÍÉÊt½ÌÊÉÄ̼ÉÊ ÍÎÖÆÇÊ«ÌÁÿÁ¾Ö¾ÁÀÁɼ¾ÁÆÍËÇʊ ¼Î¼ÒÄÛÉʾ¼ÄμÇļÉÍƼ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ɼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓɼÇÄÉÄÛüËÌÊÄþÊÀÍξÊɼ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ1PMZ(MBTT ÁÀɼÊÎɼŊÈÊÀÁ̊ ÉÄÎÁ¾ÍÎ̼ɼμ ÆÊÛÎÊÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼¾ÄÍÊÆÊ ƼÓÁÍξÊÎÊɼÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÎÁÍËʾÄÔÁÉÄ ÔÏÈʊÄþÏÆÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄËÊƼüÎÁÇÄ£¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÍÎÌÏÆÎÏÌÉÄÊƼÓÁÉÄмͼŠ ÀÄÆÖÈÇÄÉÄÛμüÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÁ¾ÉÁÀÌÁÉ ÍÖ¾ÌÁÈÁÉÁÉÀ¾ÏÆÊÈËÊÉÁÉÎÁÉÑÄÀ̼¾ÇÄÓÁÉ ÁÆÍÎÌÏÀÁÌ«ÌÁÿÊÀÄɼ¾Ö¾ÐÄÌȼμ

Á¾Ö¾ÁÀÁɼ¾ÁÆÍËÇʼμÒÄÛÍÖ¾ÌÁÈÁÉɼȼŠ ÔÄɼü¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼É̼ÃÆÌÊÅɼÍÎÖÆǼ ÏË̼¾ÇÛ¾¼É¼ÊÎ$".ÍÄÍÎÁȼÄËÌʿ̼ȼü ÊËÎÄÈÄüÒÄÛɼ̼ÃÆÌÊÛÊÎÄμÇļÉÍƼμ ÐÄÌȼ#BWFMPOJ£¼ËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÊƼÓÁÉÄ мͼÀÄÁ¾Ö¾ÁÀÁɼÄȼÔÄɼÊÎÍÖռμÐÄ̊ ȼüƼÉÎÄ̼ÉÁÄÔÇÄÐʾ¼ÉÁɼÍÎÖÆǼμ Í ÆÊÁÎÊɼËÖÇÉÊÍÁ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÎËÌÊÒÁÍÄÎÁ ËÊËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ ¤ÃËÊÇþ¼ÉÄÎÁ½Ì¼¾Ä ÀÌÖÂÆÄļÆÍÁÍʊ ¼ÌľËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊɼÐÄÌȼμͼ¾ÉÊÍ ÊΤμÇÄÛÄŸÁÌȼÉÄÛt(JFTTJ 8FMLB %PSNB ."$0 Schüco ¼ÍÆÌÁËÄÎÁÇÉÄÎÁÁÇÁÈÁÉÎÄT¼ ɼÉÁÈÍƼμÐÄÌȼ8VSUI «ÌÁÿc«ÌÁÒÄÃœ§qÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊɼɼÀȼÇÏÈÄÉÄÁ¾¼ Àʿ̼ȼ ÊÎÆÊÛÎÊÈÊƼÓÁÉÄмͼÀÄ ÄɼÀÈʽÇÄÒʾÆÄÍÆÊÈËÊÃÄÎÉÄ ȼÎÁÌļÇÄ "MVDPCPOE &UBMCPOE «Ìʊ ÄþÊÀÍξÁÉÄÎÁÈÊÕÉÊÍÎÄü17$Àʿ̼ȼ ËÊþÊÇÛ¾¼ÎÄÃ̼½Êξ¼ÉÁÎÊɼɼÀËÌʊ ÃÊÌÒÄɼÈÁÍÁÒ«ÌÄÑÊÀÄÎÁÊÎÌÁ¼ÇÄüÒÄÛμ ɼÐÄÌȼμËÌÁÿ¾ÖÃÇÄüÎɼɼÀ F¾ÌÊ £¼¾ÍÄÓÆÄ;ÊÄÄÃÀÁÇÄÛÐÄÌȼμÀ¼¾¼ ¿¼Ì¼ÉÒÄÛ ÀÊ ÎÌÄ ¿ÊÀÄÉÄ Ä ÊÍÖÕÁÍξ۾¼ ¿¼Ì¼ÉÒÄÊÉÉÊÄÍÇÁÀ¿¼Ì¼ÉÒÄÊÉÉÊʽÍÇÏŠ ¾¼ÉÁ ¦ÊÃÀÏÀ׫ÌÁÿÊÀÄɼc«ÌÁÒÄà œ§qËÊÇÏÓ¼¾¼ËÌÄÃɼÉÄÁü;ÊÛμ̼½ÊμÄÁ ÊÎÇÄÓÁɼÊΝÖÇ¿¼ÌÍƼμÍÎÌÊÄÎÁÇɼƼȼ̼ ͽÌÊÉÃʾËÌÄÃÄÍÁÌÎÄÐÄƼÎüɼŊÀʽ̼ ÍÎÌÊÄÎÁÇɼË̼ÆÎÄƼ ¼ËÌÁÿÊÀÄɼ ÐÄÌȼμËÊÇÏÓ¼¾¼ÃǼÎÁÉËÌÄÃü¿ ƼÆÎÊĿ̼ÈÊμɼ®Ö̿ʾÍÆʊÄÉÀÏÍÎÌļNJ ɼμƼȼ̼üÇÊÛÇÉÊ˼ÌÎÉØÊÌÍξÊ §¸ÈÊÅÔÆÈÀc«ÌÁÒÄÃœ§q̼½ÊÎÄÏÍËÁԊ Éʾ˼ÌÎÉØÊÌÍξÊÍÉÁÈÍÆÄÎÁÐÄÌÈÄ7B5FDIt &MJO&#((NC)$PɼʽÁÆÎĽ¼ÉƼ)7#t ­ÊÐÄÛ ­Ê̼¾ÄÛt²ÁÉÎÖÌ ­ÊÐÄÛ-JOEOFS *NNPCJMJOF(NC)tʽÁÆÎĽ¼ÉƼ*$#­ÊÐÄÛ ÄÃÉÁÍ˼ÌÆ­ÊÐÄÛtͿ̼ÀÄœ œªÎ¿ ¾˼ÌÎÉØÊÌÍξÊͼ¾ÍÎÌÄÅÍƼμÆÊÌËÊ̼ÒÄÛ 4USBCBDÐÄÌȼμÄÿ̼ÂÀ¼ÉʾÊÎÊÇÁÎÄÕÁ ¾­ÊÐÄÛ ¢ÃÀ½ÅÊÀŸÌÀÈĸʸɸʽÕÁÍξÁÉÄ ÀÖ̼¾ÉÄÄÉÁË̼¾ÄÎÁÇÍξÁÉÄÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ½¼ÉÆÄ ÑÊÎÁÇÄ ÐÄÌÈÄÄÓ¼ÍÎÉÄÇÄÒ¼ÊοÊÇÁŠ ÈÄÎÁ¿Ì¼ÀʾÁ¾ÍÎ̼ɼμÄÓϽÄɼ¬ÏÈÖÉÄÛ ¨ÊÇÀʾ¼ ¨¼ÆÁÀÊÉÄÛ ¬ÏÍÄÛÄÀÌ %$8(/(0(17(%$826AI1;GED8

 "$!" '6A>C6-6B7HED86  

$!"$!" /6:N-6AMK;86

"$!"" >C</;:NA@6%DK6ED86 ! 

"&' !!&!" +86?AD-DA;8

! #%$ $ 6EJ>C<-A>B;CG>C5;EC;8 >C<1;GME0ED=D8 6EJ/>@DA6?/>@DAD8

  

©ÈÅÁÃÁ ÒÆ ÃÛÈ ÏÒÎÏÃÁ ÎÁ ÌÉ ×ÆÎÈÉÏÎÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ Ò 9HUODJ für )DFKSXEOL]LVWLN*PE+ºÔÓÄÁÑÓ¤ÆÑ ÍÁÎÉà ²ÐÉÒÁÎÉÆ %$8(/(0(17( %$8 ÉÈ ÌÉÈÁ ÈÁ ÐÛÑÃÉ ÐÛÓ Ã ¤ÆÑÍÁÎÉà ÐÑÆÈ Ä£ÍÏÍÆÎÓÁÉÈÅÁÎÉÆÓÏÒÆÐÔ ÌÉËÔÃÁäÆÑÍÁÎÉà¡ÃÒÓÑÉà¹ÃÆÊ ×ÁÑÉà±ÔÒÉàÉ¢ÛÌÄÁÑÉà %$8(/(0(17(%$8¢ÛÌÄÁÑÉàÆÍÆ ÅÉÆÎ ÐÁÑÓÎÝÏÑ É ÑÆÅÏÃÆÎ ØÌÆÎ ÎÁ ¡ÒÏ×ÉÁ×Éàf¢ÛÌÄÁÑÒËÉÃÑÁÓÉÉÐÑÏ ÈÏÑ×Éu

®ÉËÁËÃÁØÁÒÓÏÓÓÏÃÁÉÈÅÁÎÉÆÎÆÍÏÇÆ ÅÁ ÂÛÅÆ ÑÆÐÑÏÅÔ×ÉÑÁÎÁ ÉÈ×àÌÏ ÉÌÉ ØÁÒÓÉØÎÏÂÆÈÉÈÑÉØÎÏÓÏÐÉÒÍÆÎÏÑÁÈ ÑÆÙÆÎÉÆÎÁÉÈÅÁÓÆÌÒÓÃÏÓÏ ±ÆÅÁË×ÉàÓÁ ÎÆ ÎÏÒÉ ÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓ ÈÁ ÅÏÒÓÏÃÆÑÎÏÒÓÓÁÎÁÐÏÅÁÅÆÎÁÓÁÉÎÕÏÑ ÍÁ×Éà

£ÒÉØËÉÐÑÁÃÁÈÁÐÁÈÆÎÉŠ

®ÉÆÒÛÈÅÁÃÁÍÆÆÅÉÎÎÁÓÁ ÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÏÎÎÁÒÑÆÅÁ ÈÁÆÃÑÏÐÆÊÒËÉàÐÁÈÁÑÎÁ ÒÓÛËÌÁÅÏÄÑÁÍÁÕÁÒÁÅÉ


°±¦¥²³2Àº¯ ¦ÎÆÑÄÉÊÎÁÆÕÆËÓÉÃÎÏÒÓ ¦¦ ÉÃÛÈÏÂÎÏÃàÆÍÉÆÎÆÑÄÉÊÎÉÉÈÓÏØÎÉ×É £¦©

­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅÆÎËÏÎÄÑÆÒÈÁ ¿ÄÏÉÈÓÏØÎÁ¦ÃÑÏÐÁÉÉÈÌÏÇÂÁ §È½¿»bšÀ¸ÂÉÇÆpÇÈƼÒþ¸º¸Êȸ¼ÀÎÀ×ʸ¿¸ÆÈ»¸ÅÀ¿ÀȸŽŸ Ľ¾¼ËŸÈƼ½ÅÌÆÈËÄ¿¸¶»ÆÀ¿ÊÆÏŸºÈÆǸºƹøÉÊʸŸ&&Àš  ÂÆÁÊƺÂÃÖϺ¸ÂÆŻȽÉ s¸ÇÈÀà ÀÀ¿Ãƾ¹¸ s¸ÇÈÀà ¢ÆŻȽÉÒÊ ÇÆÃËÏÀÀÅÉÊÀÊËÎÀƟßÇƼÂȽǸŸºÈÆǽÁɸʸÂÆÄÀÉÀ×ÀŸ§ÈÆνɸ ¿¸ÉÒÊÈ˼ÅÀϽÉʺƺ¶»ÆÀ¿ÊÆÏŸºÈÆǸ §©¶  ÂÆÁÊÆ¿¸»ɽ ÇȽ¼É½¼¸Ê½ÃÉʺ¸Æʨ½Ç˹ÃÀ¸™Òû¸ÈÀ× ˼ÌÎÉØÊÌÍξÊÍ¡¾ÌÊËÁÅÍƼμÆÊÈÄÍÄÛ ɼÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÁÐÁÆÎľÉÄÈÁÌÆľʽÕÁÍξÁŠ ÕÁ ÍÁ ËÌʾÁÀÁ  ÁÉ ɼ ÏÍÎÊÅÓľ¼Î¼ ÉÄͿ̼ÀÄ ÁÉÁÌ¿ÄÛ t Ó¼ÍÎ ÊÎ ƼÈ˼ÉÄÛμ c¯ÍŠ ÎÊÅÓľ¼ÁÉÁÌ¿ÄÛt¡¾ÌÊ˼qɼ¡¾ÌÊËÁÅÍƼμ °¡®¦¬x¦ÎÆÑÄÉÊÎÏÆÕÆËÓÉÃÎÏ ÆÊÈÄÍÄۮʾ¼Á¼ÆÒÄÛ ÆÊÛÎÊÒÁÇÄÀ¼¾ÆÇÚÓÄ ÇÉÌÉÚÎÏÏÒÃÆÓÌÆÎÉÆ ËʊÔÄÌÊƼËϽÇÄƼ¾̼ÃÇÄÓÉÄÀÁÅÉÊÍÎÄ s ¡ÉÁÌ¿ÄÅÉÊ ÁÐÁÆÎľÉÊ ÂÄÇÄÕÉÊ Ê;ÁΊ ;ÖÌüÉÄÍËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊÄÇÄÄÃËÊÇþ¼ÉÁŠ ÇÁÉÄÁ ÎÊɼ¾ÖÃʽÉʾÛÁÈÄÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÄÃÎÊÓÉÄÒÄÄ s¬¼ÒÄÊɼÇÉÊÄÃËÊÇþ¼ÉÁɼÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍƼμ ÁÉÁÌ¿ÄÛüÊ;ÁÎÇÁÉÄÁÓÌÁÃÈÉÊ¿ÊÐÏÉÆÒĊ ÁÉÁÌ¿ÄÅɼÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ©ÛÆÊÄÊÎÊÍÉʾÉÄÎÁÎÁÈÄ ¾ÆÇÚÓÁÉľ ÊɼÇÉÄ ÈÉÊ¿ÊÆÊÈËÊÉÁÉÎÉÄ Ê;ÁÎÄÎÁÇÉÄ ÏÌÁÀ½Ä ËÌʿ̼ȼμͼ sªÌ¿¼ÉÄüÒÄÛÄËÌʾÁÂÀ¼ÉÁɼËÌÊÈÊÒÄʊ ÁÐÑÉÌ°ÏÌÉÓÉØÆÒËÁÉÉËÏÎÏÍÉØÆÒËÁ ɼÇɼƼÈ˼ÉÄÛü¡¡Äž¡¤¾ÍÌÁÀÉÊ¿ÊÇÛȼ ÑÁÍËÁÈÁ¦¦É£¦© ǼξÄÅÍƼʽÕÄɼ s²ÁÇÄÎÁɼËÌÊÒÁͼüÍÖÎÌÏÀÉÄÓÁÍξʾ s«ÊÎÁÉÒļÇÖÎüÄÆÊÉÊÈÄÛɼÁÉÁÌ¿ÄÛ¾Ê͊ º¿ÊÄÃÎÊÓɼ ¡¾ÌÊ˼ 4&&$1 ËÊ ¾ÌÁÈÁ ɼ ¾ÁÎÇÁÉÄÁÎÊɼ½ÄÎʾÄÛÍÁÆÎÊ̾ÖÇ¿¼ÌÄÛÄ ˼üÌÖÎɼÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÁÐÁÆÎľÉÄ;ÁÎÇÄÉÉÄ ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÊÎÊËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÍξÊ sŸÁÌȼÉÄÛtÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÄ˼ÌÎÉØÊÌü¬ÁŠ ÄÃÎÊÓÉÄÒÄ ¿ÄÊɼɼº¤¡¾ÌÊ˼¾ÍÐÁ̼μɼ¡¡Äž¡¤ s ¡ÉÁÌ¿ÄÅÉÊ ÁÐÁÆÎľÉÊ Ê;ÁÎÇÁÉÄÁ Ä s ©Ê¾ÊÎÊ ÄÍ˼ÉÍÆÊ üÆÊÉÊÀ¼ÎÁÇÍξÊ ü ÁÉÁÌ¿ÊÍËÁÍÎÛ¾¼ÉÁ ¾ ÂÄÇÄÕÉÄ Ϳ̼ÀÄ t ¾ÖÃʽÉʾÛÁȼμÁÇÁÆÎÌÊÁÉÁÌ¿ÄÛÄÆÊ¿ÁÉÁŠ ËÌÁ¿ÇÁÀÄÊÒÁÉƼɼɼŊÉʾÄÎÁÍÖ¾ÌÁÈÁÉÉÄ ËÌÊÁÆÎÄ ̼ÒÄÛμ sœÉ¼ÇÄÃɼÄÍ˼ÉÍƼμüÆÊÉʾ¼̼ÈƼÄ ²ÏÌÁÑÎÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉ ÉÁÅÉÊÎʾÇÄÛÉÄÁ¾ÖÌÑÏ˼ü̼ɼ¾ÖÃʽÉʊ s«ÌÄÇÊÂÁÉÄÁɼÍÎÖÆÇÊÎÊüÁÀÉÊÓÄÍÎÊ ¾ÛÁȼÁÉÁÌ¿ÄÛ s¦¼ÆÀ¼ÀÊÍÎÄ¿ÉÁÈÒÁÇÄÎÁüÁÇÁÆÎÌÊÁÉÁ̊ ÁÉÁÌ¿ÄÅÉʽÖÀÁÕÁ ¿ÄÛÊξÖÃʽÉʾÛÁÈÄÄÃÎÊÓÉÄÒľÉʾÄÎÁ s ²ÛÇÊÍÎÉÄ ÌÁÔÁÉÄÛ ü ËÌÊÄþÊÀÍξÊ ɼ ÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄÍÄÍÎÁÈÄ ÀÖ̼¾ÄŠÓÇÁÉÆÄÀÊ¿©¼ÍÖÌÓ¼¾¼ÉÁ s¤É¾ÁÌÎÊÌÄüÉʾÄÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄÄÉ͊ ɼÎÊÓÉÄÎÁÓ¼ÍÎÉÄÄɾÁÍÎÄÒÄÄ μǼÒÄÄ s«ÌÁ¿ÇÁÀɼËÌÊÁÆÎÄÎÁüž¡¤¾­Ö̽ÄÛ s¤Ã¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁɼ¾ÄÍÊÆÊÁÐÁÆÎľÉÄÐÊÎʾÊNJ s¤É¾ÁÍÎÄÒÄÄ ÉʾÄËÌÊÐÁÍÄÄÄ̼½ÊÎÉÄ μÄÓÉÄÍÊǼÌÉÄ˼ÌÆʾÁ ÈÁÍμ s °ÊÎʾÊÇμÄÓɼμ ÄÉÀÏÍÎÌÄÛ «¼Ã¼ÌÄ Ä s¤ÉÄÒļÎľ¼Î¼üÏÍÎÊÅÓľ¼ÁÉÁÌ¿ÄÛɼ ËÌÊÈÄÔÇÁÉÊÍξŸÖÌÒÄÛĝÖÇ¿¼ÌÄÛ ¡ž¬¾º¿ÊÄÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ s«ÊÇÃÄÊνÄÃÉÁÍÈÊÀÁǼɼ¾ÁÌÎÄƼÇɼ s°ÊÉÀc¡ÉÁÌ¿ÄÅɼÁÐÁÆÎľÉÊÍÎqt°ÄɼɊ ÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÛ¾ÍÊǼÌɼμÄÉÀÏÍÎÌÄÛ ÍÄ̼ÉÁɼÄɾÁÍÎÄÒÄÊÉÉÄËÌÊÁÆÎÄËÊÁÉÁ̊ s©Ê¾ÄÆÊÉÒÁËÒÄÄüÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊÁÐÁÆÎľÉÊ ¿ÄÅɼÁÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÈÊÍÎʾÊÐÄɼÉÍÄ̼ÉÁ ÊÑǼÂÀ¼ÉÁ ËÊÊËÁ̼ÎľÉÄÎÁËÌʿ̼ÈÄɼ¡­ s­ÇÖÉÓÁ¾ÄÆÊÇÁÆÎÊÌÄ s¯ÉĦÌÁÀÄΝÏǽ¼ÉÆtÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄÛÎ˼ÌΊ ÁÐÑÉÌ ÉØÊÌüÏÍÎÊÅÓľÊÁÉÁÌ¿ÄÅÉÊ̼þÄÎÄÁ s¼ÌÄÁÌÄËÌÁÀ̼þÄÎÄÁÎÊɼÉʾ¼ÁÉÁ̊ £àÓÛÑÎÁÉÄÆÏÓÆÑÍÁÌÎÁÆÎÆÑÄÉà sžÖÃʽÉʾÛÁÈÄÎÁÄÃÎÊÓÉÄÒľÖÇ¿¼ÌÄÛ ¿ÄÅɼÄÆÊÉÊÈÄƼ¾®ÏÌÒÄÛ s­ÊǼÌÎØÊÌtÉʾÊËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÊʽ̼Š sÖÇ¿¼ÌÍÆÄÛÎÍÁÆÎÊÌɼž¡¤ÄËÁÌÍËÁÆÎľÄ ü̼þÄÎÄÁ¾ÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄ Ãʾ¼ÉÄÁ s«ÌÊÁÆÎɼ¾ÛÎÖÌÁÉ˼ÌÆÊÎ.8 ÁÐÑÉ̦ÎÆÑÄÉÊÎÁÆÕÆËÓÉÃÎÏÒÓ sŸÁÊÎÁÌȼÇÉÄÄÃÎÊÓÉÄÒÄüËÌÊÄþÊÀÍξÊ s ©Ê¾Ä ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ü ¾ÄÍÊƼ ÁÉÁÌ¿ÄÅɼ ɼÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍξÊÄÊÎÊËÇÁÉÄÁ¾­Á¾ÁÌɼ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ŸÖÌÒÄÛ s®ÊËÇÄÉÉÄÎÁËÊÈËÄtÁÀɼÉʾ¼ÐÄÇÊÍÊÐÄÛ ¦ÎÆÑÄÉàÏÓÏÓÐÁÅÛ×É Ã¼ÁÐÁÆÎľÉÊÊÎÊËÇÁÉÄÁ s ¨ÊÀÁÌÉÊÎÊ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ t À¼ ɼÈÁÌÄÈ s ªÎ˼ÀÖÓɼμ ¾ÊÀ¼ ƼÎÊ ÄÃÎÊÓÉÄÆ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ Ë̼¾ÄÇÉÊÎÊÌÁÔÁÉÄÁ s¬ÁÃÏÇμÎÄÊΫÄÇÊÎÁÉËÌÊÁÆÎüËÌÄǼ¿¼ÉÁ sŸÊÌľ¼ÊÎÊÎ˼ÀÖÓÉÄȼÎÁÌļÇÄ

£

 %$8(/(0(17(%$8 

s¨ÄÆÌʽÄÊÇÊ¿ÄÓɼÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛüÈÊÇÁÆϊ ÇÛÌÉʾÊÀÊÌÊÀÉÊÍÄÉÎÁÃÄ̼ÉÁ s¬¼Ã̼½Êξ¼ÉÁɼÆÊÉÒÁËÒÄÛüÄÉÎÁ¿ÌĊ ̼ɼ ÇÄ¿ÉÊÒÁÇÏÇÊÃɼ ½ÄÊ̼ÐÄÉÁÌÄÛ ü ÁÀÉʾÌÁÈÁÉÉÊËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÑÄÈÄƼÇÄ Î̼ÉÍËÊÌÎÉÄ ¿ÊÌľ¼ ÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍξÊ Ä ÎÊËÇÄɼ ¢ÉÏÄÁÈÉÂÉÏÄÏÑÉÃÁ sÄÊ¿ÊÌľ¼Î¼¾¤Í˼ÉÄÛ s«Ìʿ̼ȼ#"4¾ÖÇ¿¼ÌÄÛ sžÖ¿ÇÁÌÊÀÉÄÎÁÁÈÄÍÄľŸÖÌÒÄÛ«ÊÀÌʽÁÉ ¼É¼ÇÄÃüËÁÌÄÊÀ¼t s ¦¼È˼ÉÄÛμ c¯ÍÎÊÅÓľ¼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ t ¡¾Š ÌÊ˼q «ÊËÏÇÛÌÄÃÄ̼ÉÁ ɼ ÏÍÎÊÅÓľ¼Î¼ ÁÉÁÌ¿ÄÛ¾¡¾ÌÊ˼ s ¡ÉÁÌ¿ÄÅÉÊ ͼÈÊüÀʾÊÇÛ¾¼Õ ÍÁ ¿Ì¼À t ÄÀÁ¼ÇÄÇÄÌÁ¼ÇÉÊÍξœ¾ÍÎÌÄÛ ž̼ÈÆÄÎÁɼÄÃÇʽ¼Î¼ɼɼÒÄÊɼÇÉÄÛ Õ¼ÉÀɼŸÁÌȼÉÄÛÕÁÍÁËÌʾÁÀÁcŸÁÌȼɊ ÍÆÄ ÀÁÉ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÅɼμ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎq t ¼ËÌÄÇ ¼ɼ¼ËÌÄÇtcŸÁÌȼÉÍÆÄÀÁÉɼ ¾ÖÃʽÉʾÛÁȼμÁÉÁÌ¿ÄÛq «ÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁÕÁÄȼξÖÃÈÊÂÉÊÍÎü ËÊÇÃÊξÊÌÉÄ ÍÌÁÕÄ Í ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄ ɼ ÐÄÌÈÄ ̼½ÊÎÁÕľʽǼÍÎμɼ¡¡Äž¡¤ ­ÌÁÀÄÃÇÊÂÄÎÁÇÄÎÁÁÁÀÄÉÊξÊÀÁÕÄÎÁÀÊ͊ μ¾ÓÄÒÄɼËÌÊÁÆÎÄü¾ÛÎÖÌÉÄ¿ÁÉÁ̼ÎÊÌÄt À¼ÎÍƼμÆÊÈ˼ÉÄÛ(MPCBM8JOE1PXFS °ÄÌȼ cœÇÏ ¦ØÊÉÄ¿ µ¼Çq ÍÄÍÎÁÈÁÉ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇɼȼÌƼμSchücoüÖNJ ¿¼ÌÄÛ ÕÁ¼ÆÒÁÉÎÄ̼¾ÖÌÑÏ­ÊǼÌÎÁÌÈÊt ËÌÁʽ̼ÃϾ¼ÉÁ ɼ ÍÇÖÉÓÁ¾ÊÎÊ ʽÇÖÓ¾¼Š ÉÁ ¾ ÎÊËÇÄɼ ®ÁÌÈÊËÊÈËÄÎÁ t ÈÊÀÁÌÉÄ ÊÎÊËÇÄÎÁÇÉÄÍÄÍÎÁÈijÌÁÃüÑ̼ɾ¼ÉÁɼ ÍÊǼÌÉÄÛÀʽľÁÆÍËÇʼμÒÄÊÉÉÄÎÁ̼ÃÑÊÀÄ üÊÎÊËÇÄÎÁÇÉÄÎÁÍÄÍÎÁÈÄÍÎÁÌÈÊËÊÈËÄÄ ÍÊǼÌɼSchücoͼÉÄÍÆÄÍËÌÛÈÊÍ̼¾ÉÄÈÄ ÄÉÍμǼÒÄĽÁÃÍÊǼÌÉÊüÑ̼ɾ¼ÉÁ°ÊÎʊ ¾ÊÇμÄƼ 5ÏÌÍÆÄÛÎ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇ ɼ ÍÎÖÆÇÊ c´ÄÔÁÀ¼ÈqÄÉÁ¿Ê¾ÄÛνÖÇ¿¼ÌÍÆÄü¾ÊÀ c®Ì¼ÆÄ۟Ǽ͝ÖÇ¿¼ÌÄÛqÕÁËÌÁÀÍμ¾ÛÎËʊ ËÏÇÛÌÉÄÎÁÄÉʾ¼ÎľÉÄÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÄÉʾÄ ÍÎÖÆǼüÐÊÎʾÊÇμÄÓɼμÄÉÀÏÍÎÌÄÛ 3FIBV ̼Ã̼½Êξ¼ ÍÊǼÌɼμ ÍÄÍÎÁȼ 3BV4PMFDU³ÌÁÃÍÊǼÌÉÄÎÁÏÌÁÀ½ÄÈÊÂÁÀ¼ ÍÁËÊÍÎÄ¿ÉÁÄÆÊÉÊÈÄÛÀÊÊÎÁÉÁÌ¿ÄŊ ÉÄÎÁ̼ÃÑÊÀÄüü¿ÌÛ¾¼ÉÁɼËÄÎÁÅɼ¾ÊÀ¼ ÄÀÊËÌÄü¿ÌÛ¾¼ÉÁɼËÄÎÁÅɼ¾ÊÀ¼Ä ËÊÀËÊȼ¿¼ÉÁɼÊÎÊËÇÁÉÄÁÎÊ3FIBVËÌÁÀǼŠ ¿¼ɼ˼ü̼ÄÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄÏÌÁÀ½Ä c­¨¡¦ÊÉÍÏÇÎqÀÊÍμ¾Û ÈÊÉÎÄ̼ÄËÌÁŠ ÀÊÍμ¾ÛÏÍÇÏ¿ÄËÊËÊÀÀÌÖÂƼɼÆÊÈËÇÁÆÍÉÊ ¾ÁÎÌÊÄÃÈÁ̾¼ÎÁÇÉÊʽÊÌÏÀ¾¼ÉÁüÊÒÁÉƼÄ ¼É¼ÇÄÃɼ¾ÛÎÖÌÉÄÛÌÁÍÏÌÍ «Ê¾ÁÓÁ ÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ü ÏÓ¼ÍÎÄÁ XXX WJBFYQPDPN


«ÁÓÁÌÏÄÎÁÕÉÑÍÉÓÆÃÂÑÁÎÙÁ £ËÁÓÁÌÏÄDÔØÁÒÓÃÁÓÕÉÑÍÉÓÆÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÉÌÉÃÎÏÒÉÓÆÌÉÉÅÉÒÓÑÉÂÔÓÏÑÉÎÁÒÓÛËÌÁÐÑÏÕÉÌÉ ÈÁÃÑÁÓÉÉÐÑÏÈÏÑ×ÉÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉÏÂËÏÃÍÆÓÁÌÎÉËÏÎÒÓÑÔË×ÉÉÍÁÙÉÎÉÈÁÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏÓÏ ÏÂÑÁÂÏÓËÁÓÁÉÐÏÅÅÛÑÇÁÎÆÓÏÉÍÎÆÏÂÖÏÅÉÍÉÓÆÐÑÉÏÒÓÛËÌàÃÁÎÆÓÏÎÁÒÄÑÁÅÉÓÆÌÆÐÉÌÁ ÒÉÌÉËÏÎÉÐÏØÉÒÓÃÁÚÉÐÑÆÐÁÑÁÓÉÉÅÑÔÄÉÎÆÏÂÖÏÅÉÍÉÐÑÏÅÔËÓÉÎÁÒÓÑÏÉÓÆÌÎÁÓÁÖÉÍÉà 3+%12.0! $&(%" 2%+  3+ 2 * 2%+ 

 0- / $- /0.,(4+%- '.-  ' %-(*1%*.,2%+   3+(*.+ !0."1*(  ' 1("2%+  3+-$3120( +-  ' 30# 1 *.,%01(0#.1120.)2%+    *"-$3120( +%- ! ' (*.-(%*.,2%+ 

 

³ÏÃÁÍàÒÓÏ ÆÈÁ£ÁÒ

±ÁÈÍÆÑÎÁËÁÑÆÓÏÏÒÎÏÃÁÒÍÃÉÒÏØÉÎÁÒÍ ·ÆÎÁÈÁÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉÐÑÉÆÅÎÏËÑÁÓÎÏÐÌÁÚÁÎÆÌà ·ÆÎÁÈÁÆÅÉÎÉØÎÉÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉÌÃÎÁÂÑÏÊ ·ÆÎÉÓÆÎÆÃËÌßØÃÁÓ¥¥² µÏÑÍÁÓÎÁÄÏÓÏÃÉÓÆËÁÑÆÓÁ$GREH,OOXVWUDWRU(36ÉÌÉ7,))ÕÏÑÍÁÓÑÁÈÅÆÌÉÓÆÌÎÁÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓGSL 7HËÒÓÏÃÆÓÆÅÁÒÁËÏÎÃÆÑÓÉÑÁÎÉÃËÑÉÃɲÐÉÒÁÎÉÆÓÏÎÆÐÑÉÆÍÁÕÁÊÌÏÃÆÄÆÎÆÑÉÑÁÎÉÒ&RUHO'UDZ

²ÐÉÒÁÎÉÆf%$8(/(0(17(%$8¢»¬¤¡±©Àu ²ÏÕÉàÔÌf¯ÂÏÑÉÚÆvÂÓÆÌÕÁËÒ


°±¯¥´«³©© ³¦¶®¯¬¯¤©© *ODVXULWÑÁÈÑÁÂÏÓÃÁÎÏÃÉÐÏËÑÉÓÉà

®ÏÃÉÓÆÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉÎÁ*ODVXULWÈÁÐÏÅÏÂÑÆÎÁ ÔÒÓÏÊØÉÃÏÒÓÎÁÁÓÍÏÒÕÆÑÎÉÓÆÃÛÈÅÆÊÒÓÃÉà §Æ¼ĸȸʸ¿¸øÂƺ½(MBTVSJU "L[P/PCFM%FDF(NC)ȸ¿È¸¹ÆÊÀÅƺÀʽ ÇÆÂÈÀÊÀ׿¸¼ÒȺ½ÅÀºÈ¸ÊÀÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀ(MBTTPIZE/BUVSB'JOJTI À(MBTTPIZE3BUJPGFOTUFSXFJTT ÂÆÀÊÆɽ͸ȸÂʽÈÀ¿ÀȸÊɺÀÉƸ ËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊŸ¸ÊÄÆÉ̽ÈÅÀºÒ¿¼½ÁÉʺÀתƺ¸Éʸº¸ºÒ¿ÄƾÅÆÉÇÈÀø»¸Å½ÊÆ ŸÅƺ¸ÀÅƺ¸ÊÀºÅ¸ʽÍÅÆÃÆ»À× ȸ¿È¸¹ÆʽŸºÉƹÉʺ½Å¸Ê¸ø¹ÆȸÊÆÈÀ×

³

ÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ¾ÖÃÀÁÅÍξ¼¾ÖÌÑÏÏÍÆʊ ÌÛ¾¼ÉÁÎÊËÌÊÒÁͼɼʽ̼ÃϾ¼ÉÁɼ ÈÌÁ¼μɼÈÊÇÁÆÏÇÄÎÁ¾ËÊÇÄÈÁŠ ÌÄÎÁÄËÊÎÊÃÄɼÓÄɾÊÀÄÀÊÃɼÓÄÎÁÇÉÊ ËÊÀʽÌÛ¾¼ÉÁɼƼÓÁÍξ¼Î¼ɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ËʾÖÌÑÉÊÍÎÄÎÁÍμÆʾ¼ËÊÆÌÄÎÄÁÈÊ¿¼Î À¼ÍÁÄÃËÊÇþ¼Î¾ÁÀɼ¿¼Ä̼ÃËÊǼ¿¼ÎÍ ËʾÄÔÁɼ ÏÍÎÊÅÓľÊÍÎ ɼ ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÄ ¾ÖÃÀÁÅÍξÄÛ 67ÇÖÓÄÎÁ ¿Ì¼ÀÏÔÆÄÄÀÌ ªÍʽÁÉÊÎÊ ¾ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ Á ¾ÖÊ ÈÊÂÉÊÍÎμ À¼ ÍÁ Äÿ̼ÂÀ¼ Ëʊ½ÖÌÃÊ Ä ËʊÄÉÎÁÉÃľÉÊ ÈÌÁ¼μ ÊÎ ÈÊÇÁÆÏÇÄ ɼ̼ÃÇÄÓÉÄ;ÖÌþ¼ÕľÁÕÁÍξ¼®ÊÃÄ ËÌÊÒÁÍËÌÊÎÄÓ¼ÍËÊÈÊÕμɼÍËÁÒļÇÉÄ ÏÍÆÊÌÄÎÁÇÄ ¾ÖÃÀÁÅÍξ¼ÕÄɼʽ̼ÃϾ¼Š ÉÁÎÊɼÈÌÁ¼μ  ¾ÁÎÁËÊƼüÉĿ̼ÐÄÆÄÊɼ¿ÇÁÀۊ ¾¼ÎɼÓÄɼɼÀÁÅÍξÄÁ ©Ê¾ÄÎÁËÊÆÌÄÎÄÛüÀÖ̾ÁÉľ̼ÎÄ ÄËÌÊÃÊÌÒÄ(MBTTPIZE/BUVSB'JOJTI

Ä(MBTTPIZE3BUJPGFOTUFSXFJTTͼ ¾ À¾¼ ¾¼ÌļÉμ t ½ÛÇÊ Ä ËÌÊÃ̼ÓÉÊ ¬¼Ã̼½ÊÎÁÉÄ ͼ ɼ ½¼Ã¼Î¼ ɼ Éʾ¼Î¼ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ ËÌÄ ÆÊÛÎÊ ½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁ ɼ ¾ÖÃÀÁÅÍξÄÁÎÊ ¾ÖÌÑÏ ʽ̼ÃϾ¼ÉÁÎÊ

ɼÈÊÇÁÆÏÇɼμÈÌÁ¼ËʾÖÌÑÉÊÍÎÉÄÎÁ ËÊÆÌÄÎÄÛ ËÌÄÎÁ¼¾¼Î ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ ¾ÄÍÊƼÏÍÎÊÅÓľÊÍÎɼɼÀ̼Íƾ¼ÉÁ ÉÁ üÀÖ̼ËÁÎɼÄÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÎËʾÄÔÁɼμ ÄÃÀÌÖÂÇľÊÍÎɼ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÄÏÍÇʾÄÛ ³ÌÁÃÃɼÓÄÎÁÇÉÊËÊÀʽÌÁÉÊÎÊËʾÁŠ ÀÁÉÄÁÍÁϾÁÇÄÓ¼¾¼Î¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁü ʽ̼½Êξ¼ÉÁ ɼ ÁÇÁÈÁÉÎÄÎÁ Ä ½ÖÌÃÊÎÊ ËÌÊÎÄÓ¼ÉÁɼÄÉÀÏÍÎÌļÇÉÊÎÊËÌÊÄþÊÀŠ ÍξÊ

rªÆÏÂÀŸÄȽ¾¸Ê¸r©ºÒÈ¿º¸ÑÀÄÆýÂËÃÀ ›ÒÉʸʸÄȽ¾¸ÆÉÀ»ËÈ׺¸ ËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊʸŸ¸ÊÄÆÉ̽ÈÅÀ ºÒ¿¼½ÁÉʺÀ×

¨½Í¸º¸Ê¸ÄȽ¾¸ºÆ¼À¼ÆÇƼ¸ÊÃÀºÆÉÊ ÀŽÉʸ¹ÀÃÅÆÉÊŸÇƺÒÈÍÅÆÉÊÅÆÊÆ ÇÆÂÈÀÊÀ½

£ÂÑÏÊÎÁÒÐ%$8(/(0(17(%$8¢»¬¤¡±©ÀÏØÁËÃÁÊÓÆ w¡ÌÔÍÉÎÉÆÃÉÒÉÒÓÆÍÉÈÁ39&ÉÅÛÑÃÆÎÉÐÑÏÕÉÌÉ w©ÈÌÏÇÆÎÉÆÓÏf¢ÛÌÄÁÑÒËÁÒÓÑÏÉÓÆÌÎÁÒÆÅÍÉ×ÁuÃÅÆÓÁÊÌÉ

³ÁÌÏÎÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓ ¡ËÏÇÆÌÁÆÓÆÅÁÎÆÐÑÏÐÔÒÎÆÓÆÎÉÓÏÆÅÉÎÂÑÏÊÏÓÒÐÉÒÁÎÉÆf%$8(/(0(17( %$8¢»¬¤¡±©ÀuÎÁÊÌÆÒÎÏÆÅÁÒÆÁÂÏÎÉÑÁÓƨÁ×ÆÌÓÁÐÑÆÃÆÅÆÓÆÒÔÍÁÓÁ ÐÏÂÁÎËÏÃÐÛÓÉÎÉÉÈÐÑÁÓÆÓÆÐÏÐÛÌÎÆÎÓÁÌÏÎÒÓÏØÎÉàÒÉÁÅÑÆÒ ·ÆÎÁÈÁÂÑÏàÌà ÂÆÈ¥¥²

µÉÑÍÁ ©ÍÆÉÕÁÍÉÌÉà ´ÌÉ×Á°« °ÏÚÆÎÒËÉËÏÅÎÁÒÆÌÆÎÏÍàÒÓÏ ³ÆÌ µÁËÒ (PDLO $ÅÑÆÒÎÁÑÆÅÁË×ÉàÓÁ ²ÏÕÉàÔÌf¯ÂÏÑÉÚÆu¢ ÓÆÌ

 %$8(/(0(17(%$8 

¥ÁÎÎÉÈÁÂÁÎËÏÃÉàÐÑÆÃÏÅ £©¡¢ÛÌÄÁÑÉয¯¥²ÍÆÓËÁÃÌÆÃÁ%*5=%% ±ÁÊÕÁÊÈÆ΢ÁÎË¢ÛÌÄÁÑÉà$¥ËÌ£ÉÓÏÙÁ%,&5=%%%*6)
!#$ !

%

"& %! %!# %! $&

"

  

  %(,*(+!/+'&-)0#$$".(+    


Bauelemente Bau 3/08 March 2008