Page 1

Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

________________________________________________________________________

Ćwiczenie nr 4 z przedmiotu

FUNDAMENTOWANIE II Nośność pali fundamentowych

Opracował: Konsultował: inż. Bartłomiej Durak dr inż.Krzysztof Wilk Wilk ________________________________________________________________________

strona 1


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

A] Obliczenia dla pali Franki Warunek nośność pala Qr ≤ m ⋅ N

wzór 1 PN-83/B-02482

Obliczeniowa nośność pala wciskanego N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

wzór 2 PN-83/B-02482

Obliczeniowa nośność pala wyciąganego Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

wzór 3 PN-83/B-02482 pale wbijane

0,00

q[kPa]

0,00

pale wiercone q[kPa]

0,00

q[kPa]

Di<0,4[m] h'ci D0=0,4[m]

D0=0,4[m] hc=10,0[m]

hc=10,0[m]

Di>0,4[m]

D0=0,4[m] hc=10,0[m]

Di>0,4[m]

hci

hci

hci*=1,3hci h[m]

h[m]

h[m]

________________________________________________________________________ 1 Wariant I O1 + G1 Obciążenie działające na pal N1 = 1000kN

1.1 Rodzaj gruntu Piasek drobny (mało wilgotny) ID = 0.5 ρB.n = 1.65

IL = 0 T m

cu.n = 0kPa

3

ϕu.n = 30.5 0 ρD.n = 1.65

T m

3

1.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________

strona 2


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

1.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale monolityczne Franki Di = 0.5m

Przyjęto pal o średnicy

i długości Lp = 12m

Rozstaw pali rp1 = 2.5 ⋅Di = 1.25 ⋅m

Przyjęto rozstaw pali

rp2 = 3.0 ⋅Di = 1.5 ⋅m rp =

( rp1 + rp2) 2

=

1.0 ⋅m + 1.2 ⋅m = 1.1 m 2

1.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.8 Ss = 1.6 Sw = 1.0

Di

h ci = h c

D0

hc = 10m hci = hc ⋅

wzór 8 PN-83/B-02482

D0 = 0.4m Di

= 10 ⋅m ⋅

D0

0.5 ⋅m = 11.18 m 0.4 ⋅m

1.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.5 ⋅m) 2 = 0.196 m 4 2

=

1.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2700kPa

ID.I = 0.67

qp.II = 1650kPa

ID.II = 0.33

tabela 1 PN-83/B-02482

strona 3


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"  ID.I − ID  qr.p = qp.I − ( qp.I − qp.II ) ⋅   ID.I − ID.II  qr.p = 2700 ⋅kPa − ( 2700 ⋅kPa − 1650 ⋅kPa ) ⋅

0.67 − 0.5 = 2175 ⋅kPa 0.67 − 0.33

Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp = qr.p = 2175 ⋅kPa q.r = xp ⋅γm = 2175 ⋅kPa ⋅0.9 = 1957.5 ⋅kPa

________________________________________________________________________ 1.7 Nośność pobocznicy t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 5m

h2 = Lp − h1.t1 = 12 ⋅m − 5 ⋅m = 7 m

h2.t2 = 7m

Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 62kPa

ID.I = 0.67

tII = 31kPa

ID.II = 0.30

 ID.I − ID   = 47.76 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅

tr = xpob ⋅γm = 47.76 ⋅kPa ⋅0.9 = 42.98 ⋅kPa

Po uwzględieniu głębokości posadowienia oczepu (1m), ustalono głębokość pośrdnią do interpolacji liniowej, nośnośći wzdłóż pobocznicy na głębokości 3m.

strona 4


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" do interpolacji liniowej, nośnośći wzdłóż pobocznicy na głębokości 3m. t1 =

3m ⋅tr 5m

=

3 ⋅m ⋅42.98 ⋅kPa = 25.788 ⋅kPa 5 ⋅m

t2 = tr = 42.98 ⋅kPa

Pole pobocznicy Pole pobocznicy do głębokości 5m As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.5 ⋅m ⋅5 ⋅m = 7.854 ⋅m

2

Pole pobocznicy pala od 5m do końca jego zagłębienia As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.5 ⋅m ⋅7 ⋅m = 11 ⋅m

2

________________________________________________________________________ 1.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

gdzie: Nt - nośność obliczeniowa pala, Np - nośność obliczeniowa podstawy pala, Ns - nośność obliczeniowa pobocznicy pala, q(r) - obliczeniowa wytrzymałść gruntu pod podstawą pala kPa, ti(r) - obliczeniowa wytrzymałść gruntu wzdłóż pobocznicy pala w obrębie i-tej warstwy gruntowej kPa, Ap - pole przekroju podstawy pala m2, Asi - pole pobocznicy pala w obrębie i-tej warstwy m2, Sp; Ssi - współczynniki technologiczne (wg tablicy 4 normy). Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2 2

2

Nt = 1957.5 ⋅kPa ⋅0.196 ⋅m + 1.6 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅7.854 ⋅m + 1.6 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅11 ⋅m

2

Nt = 1464.18 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR1 = N1 ⋅γ1 ⋅γ2 + N1 ⋅γ3 ⋅γ4 = 1000 ⋅kN ⋅0.7 ⋅1.1 + 1000 ⋅kN ⋅0.3 ⋅1.3 = 1160 m ⋅ QR1 = 1160 ⋅kN . ≤ .

kN m

m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅1464.18 ⋅kN = 1317.76 ⋅kN

Warunek nośności spełniony.

QR1

( m1 ⋅Nt)

= 88.028 ⋅%

________________________________________________________________________ 1.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali

strona 5


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" 1.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

tabela 7 PN-83/B-02482 tgα = 0.087

α = 5deg

Promień podstawy strefy naprężeń Rp Rp =

Di 2

+ hc ⋅tgα =

0.5 ⋅m + 10 ⋅m ⋅0.087 = 1.12 m 2

tabela 7 PN-83/B-02482 rp Rp

= 0.98

.. →

m1 = 0.80

________________________________________________________________________ Obliczeniowa nośność pala wyciąganego Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.80 ⋅1.0 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅7.854 ⋅m + 1.0 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅11 ⋅m

2

Nw = 634.81 ⋅kN

________________________________________________________________________ 2 Wariant II O2 + G1 Obciążenie działające na pal N2 = 500kN

2.1 Rodzaj gruntu Piasek drobny (mało wilgotny) ID = 0.5 ρB.n = 1.65

IL = 0 T m

cu.n = 0kPa

3

ϕu.n = 30.5 0 ρD.n = 1.65

T m

3

2.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________

strona 6


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" 2.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale monolityczne Franki Di = 0.3m

Przyjęto pal o średnicy

i długości Lp = 10m

Rozstaw pali rp1 = 3.0 ⋅Di = 0.9 ⋅m

Przyjęto rozstaw pali

rp2 = 3.5 ⋅Di = 1.05 ⋅m rp =

( rp1 + rp2) 2

=

0.9 ⋅m + 1.05 ⋅m = 0.975 m 2

2.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.8 Ss = 1.6 Sw = 1.0

Di

h ci = h c

D0

hc = 10m

wzór 8 PN-83/B-02482

D0 = 0.4m

Di 0.3 ⋅m hci = hc ⋅ = 10 ⋅m ⋅ = 8.66 m D0 0.4 ⋅m

2.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.3 ⋅m) 2 = = 0.071 m 4 2

2.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2700kPa

ID.I = 0.67

qp.II = 1650kPa

ID.II = 0.33

tabela 1 PN-83/B-02482

 ID.I − ID    ID.I − ID.II 

qr.p = qp.I − ( qp.I − qp.II ) ⋅

qr.p = 2700 ⋅kPa − ( 2700 ⋅kPa − 1650 ⋅kPa ) ⋅

0.67 − 0.5 = 2175 ⋅kPa 0.67 − 0.33

Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp = qr.p = 2175 ⋅kPa q.r = xp ⋅γm = 2175 ⋅kPa ⋅0.9 = 1957.5 ⋅kPa

strona 7


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" 2.7 Nośność pobocznicy t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 5m h2.t2 = 5m

Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 62kPa

ID.I = 0.67

tII = 31kPa

ID.II = 0.30

 ID.I − ID   = 47.76 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅

tr = xpob ⋅γm = 47.76 ⋅kPa ⋅0.9 = 42.98 ⋅kPa t1 =

3m ⋅tr 5m

=

3 ⋅m ⋅42.98 ⋅kPa = 25.788 ⋅kPa 5 ⋅m

t2 = tr = 42.98 ⋅kPa

Pole pobocznicy As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.3 ⋅m ⋅5 ⋅m = 4.712 ⋅m As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.3 ⋅m ⋅5 ⋅m = 4.71 ⋅m

2

2

________________________________________________________________________ 2.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p + =

+

⋅ ⋅

+

∑S

(r) Si t i Asi

⋅ ⋅

strona 8


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2 2

2

Nt = 1957.5 ⋅kPa ⋅0.071 ⋅m + 1.6 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅4.712 ⋅m + 1.6 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅4.712 ⋅m

2

Nt = 657.44 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR2 = N2 ⋅γ1 ⋅γ2 + N2 ⋅γ3 ⋅γ4 = 500 ⋅kN ⋅0.7 ⋅1.1 + 500 ⋅kN ⋅0.3 ⋅1.3 = 580 m ⋅ QR2 = 580 ⋅kN

. ≤ . m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅657.44 ⋅kN = 591.7 ⋅kN

Warunek nośności spełniony.

QR2

( m1 ⋅Nt)

kN m

= 98.023 ⋅%

________________________________________________________________________ 2.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

tabela 7 PN-83/B-02482 α = 5deg

Rp = rp Rp

Di 2

tgα = 0.087

+ hc ⋅tgα =

0.3 ⋅m + 10 ⋅m ⋅0.087 = 1.02 m 2

tabela 7 PN-83/B-02482 = 0.96

.. →

m1 = 0.70

________________________________________________________________________ Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.70 ⋅1.0 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅4.712 ⋅m + 1.0 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅4.712 ⋅m

2

Nw = 287.58 ⋅kN

________________________________________________________________________ 3 Wariant III O1 + G2 Obciążenie działające na pal N1 = 1000kN

strona 9


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" 3.1 Rodzaj gruntu Iły ID = 0

IL = 0 T

ρB.n = 2.00

m

cu.n = 35kPa

3

ϕu.n = 6.5 0 ρD.n = 2.00

T m

3

3.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________ 3.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale monolityczne Franki Di = 0.4m

Przyjęto pal o średnicy

Rozstaw pali rp1 = 3.0 ⋅Di = 1.2 ⋅m

i długości Lp = 12m Przyjęto rozstaw pali

rp2 = 3.5 ⋅Di = 1.4 ⋅m rp =

( rp1 + rp2) 2

=

1.2 ⋅m + 1.4 ⋅m = 1.3 m 2

3.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.2 Ss = 1.1 Sw = 0.8

Di

h ci = h c

D0

hc = 10m

wzór 8 PN-83/B-02482

D0 = 0.4m

Di 0.4 ⋅m hci = hc ⋅ = 10 ⋅m ⋅ = 10 m D0 0.4 ⋅m

3.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.4 ⋅m) 2 = = 0.126 m 4 2

3.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2800kPa

tabela 1 PN-83/B-02482

IL = 0.0

strona 10


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" qr.p = qp.I = 2800 ⋅kPa

Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp = qr.p = 2800 ⋅kPa q.r = xp ⋅γm = 2800 ⋅kPa ⋅0.9 = 2520 ⋅kPa

________________________________________________________________________ 3.7 Nośność pobocznicy t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 5m h2.t2 = 7m

Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 95kPa

ID.I = 0.0

 ID.I − ID   = 95 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅ =

=

=

strona 11


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" tr = xpob ⋅γm = 95.00 ⋅kPa ⋅0.9 = 85.5 ⋅kPa t1 =

3m ⋅tr 5m

=

3 ⋅m ⋅85.5 ⋅kPa = 51.3 ⋅kPa 5 ⋅m

t2 = tr = 85.5 ⋅kPa

Pole pobocznicy As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅5 ⋅m = 6.283 ⋅m As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅7 ⋅m = 8.8 ⋅m

2

2

________________________________________________________________________ 3.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2 2

2

Nt = 2520 ⋅kPa ⋅0.126 ⋅m + 1.1 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅6.283 ⋅m + 1.1 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅8.8 ⋅m

2

Nt = 1499.71 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR1 = N1 ⋅γ1 ⋅γ2 + N1 ⋅γ3 ⋅γ4 = 1000 ⋅kN ⋅0.7 ⋅1.1 + 1000 ⋅kN ⋅0.3 ⋅1.3 = 1160 ⋅kN QR1 = 1160 ⋅kN . ≤ .

m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅1499.71 ⋅kN = 1349.74 ⋅kN

Warunek nośności spełniony.

QR1

( m1 ⋅Nt)

= 85.943 ⋅%

________________________________________________________________________ 3.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

tabela 7 PN-83/B-02482 α = 6deg

Rp =

Di 2

tgα = 0.105

+ hc ⋅tgα =

0.4 ⋅m + 10 ⋅m ⋅0.105 = 1.25 m 2

strona 12


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

rp Rp

tabela 7 PN-83/B-02482 = 1.04

.. →

m1 = 0.70

________________________________________________________________________ Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.70 ⋅0.8 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅6.283 ⋅m + 0.8 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅8.8 ⋅m

2

Nw = 782.42 ⋅kN

________________________________________________________________________

4 Wariant IV O2 + G2 Obciążenie działające na pal N2 = 500kN

4.1 Rodzaj gruntu Iły ID = 0

IL = 0 cu.n = 35kPa

T

ρB.n = 2.00

m

3

ϕu.n = 6.5 0 ρD.n = 2.00

T m

3

4.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________ 4.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale monolityczne Franki Przyjęto pal o średnicy

Di = 0.3m

i długości Lp = 8.0m

Rozstaw pali rp1 = 3.0 ⋅Di = 0.9 ⋅m

Przyjęto rozstaw pali

rp2 = 3.5 ⋅Di = 1.05 ⋅m rp =

( rp1 + rp2) 2

=

0.9 ⋅m + 1.05 ⋅m = 0.975 m 2

4.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.2 =

strona 13


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" Ss = 1.1 Sw = 0.8

Di

h ci = h c

wzór 8 PN-83/B-02482

D0

hc = 10m

D0 = 0.4m

Di 0.3 ⋅m hci = hc ⋅ = 10 ⋅m ⋅ = 8.66 m D0 0.4 ⋅m

4.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.3 ⋅m) 2 = = 0.071 m 4 2

4.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2800kPa

tabela 1 PN-83/B-02482

IL = 0.0

qr.p = qp.I = 2800 ⋅kPa

Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp =

( Lp + Dł.pos) ⋅qr.p 10m

=

( 8.0 ⋅m + 1.0 ⋅m) ⋅2800 ⋅kPa

= 2520 ⋅kPa

10 ⋅m

q.r = xp ⋅γm = 2520 ⋅kPa ⋅0.9 = 2268 ⋅kPa

________________________________________________________________________ 4.7 Nośność pobocznicy t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 3m h2.t2 = 5m

strona 14


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 95kPa

ID.I = 0.0

 ID.I − ID   = 95 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅

tr = xpob ⋅γm = 95.00 ⋅kPa ⋅0.9 = 85.5 ⋅kPa t1 =

3m ⋅tr 5m

=

3 ⋅m ⋅85.5 ⋅kPa = 51.3 ⋅kPa 5 ⋅m

t2 = tr = 85.5 ⋅kPa

Pole pobocznicy As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.3 ⋅m ⋅3 ⋅m = 2.827 ⋅m As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.3 ⋅m ⋅5 ⋅m = 4.71 ⋅m

2

2

________________________________________________________________________ 4.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2 2

2

Nt = 1512 ⋅kPa ⋅0.071 ⋅m + 1.1 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅2.356 ⋅m + 1.1 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅4.71 ⋅m

2

Nt = 683.28 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR2 = N2 ⋅γ1 ⋅γ2 + N2 ⋅γ3 ⋅γ4 = 500 ⋅kN ⋅0.7 ⋅1.1 + 500 ⋅kN ⋅0.3 ⋅1.3 = 580 m ⋅ QR2 = 580 ⋅kN

. ≤ . m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅683.28 ⋅kN = 614.95 ⋅kN

QR2

kN m

= 94.316 ⋅%

( m1 ⋅Nt) Warunek nośności spełniony. ________________________________________________________________________ 4.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

strona 15


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

tabela 7 PN-83/B-02482 dla gruntów spoistych, zwartych i półzwartych α = 6deg

Rp =

Di 2

tgα = 0.105

+ hc ⋅tgα =

0.3 ⋅m + 10 ⋅m ⋅0.105 = 1.2 m 2

tabela 7 PN-83/B-02482

rp Rp

= 0.81

.. →

m1 = 0.6

________________________________________________________________________ obliczeniowa nosnosc pala wyciaganego Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.6 ⋅0.8 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅2.356 ⋅m + 0.8 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅4.71 ⋅m

2

Nw = 380.18 ⋅kN

________________________________________________________________________

B] Obliczenia dla pali prefabrykowanych żelbetowych Warunek nośność pala Qr ≤ m ⋅ N

wzór 1 PN-83/B-02482

Obliczeniowa nośność pala wciskanego N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

wzór 2 PN-83/B-02482

Obliczeniowa nośność pala wyciąganego Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

wzór 3 PN-83/B-02482

strona 16


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" pale wbijane q[kPa]

0,00

pale wiercone q[kPa]

0,00

0,00

q[kPa]

Di<0,4[m] h'ci D0=0,4[m]

D0=0,4[m] hc=10,0[m]

hc=10,0[m]

Di>0,4[m]

D0=0,4[m] hc=10,0[m]

Di>0,4[m]

hci

hci

hci*=1,3hci h[m]

h[m]

h[m]

________________________________________________________________________ 5 Wariant V O1 + G1 Obciążenie działające na pal N1 = 1000kN

5.1 Rodzaj gruntu Piasek drobny (mało wilgotny) ID = 0.5 ρB.n = 1.65

IL = 0 T m

ϕu.n = 30.5 ρD.n = 1.65

cu.n = 0kPa

3 0

T m

3

5.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________ 5.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale prefabrykowane żelbetowe Przyjęto pal o średnicy

Di = 0.4m

i długości Lp = 23m

Rozstaw pali rp1 = 3.0 ⋅Di = 1.2 ⋅m rp2 = 3.5 ⋅Di = 1.4 ⋅m

Przyjęto rozstaw pali

(

+

) strona 17


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" rp =

( rp1 + rp2) 2

=

1.2 ⋅m + 1.4 ⋅m = 1.3 m 2

5.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.1 Ss = 1.1 Sw = 0.6

Di

h ci = h c

D0

hc = 10m hci = hc ⋅

wzór 8 PN-83/B-02482

D0 = 0.4m Di

= 10 ⋅m ⋅

D0

0.4 ⋅m = 10 m 0.4 ⋅m

5.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.4 ⋅m) 2 = 0.126 m 4 2

=

5.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2700kPa

ID.I = 0.67

qp.II = 1650kPa

ID.II = 0.33

tabela 1 PN-83/B-02482

 ID.I − ID  qr.p = qp.I − ( qp.I − qp.II ) ⋅   ID.I − ID.II  qr.p = 2700 ⋅kPa − ( 2700 ⋅kPa − 1650 ⋅kPa ) ⋅

0.67 − 0.5 = 2175 ⋅kPa 0.67 − 0.33

Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp = qr.p = 2175 ⋅kPa q.r = xp ⋅γm = 2175 ⋅kPa ⋅0.9 = 1957.5 ⋅kPa

________________________________________________________________________ 5.7 Nośność pobocznicy

strona 18


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 5m

h2 = Lp − h1.t1 = 18 m

h2.t2 = 18m

Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 62kPa

ID.I = 0.67

tII = 31kPa

ID.II = 0.30

 ID.I − ID   = 47.76 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅

tr = xpob ⋅γm = 47.76 ⋅kPa ⋅0.9 = 42.98 ⋅kPa t1 =

3m ⋅tr 5m

=

3 ⋅m ⋅42.98 ⋅kPa = 25.788 ⋅kPa 5 ⋅m

t2 = tr = 42.98 ⋅kPa

Pole pobocznicy As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅5 ⋅m = 6.283 ⋅m

2

As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅18 ⋅m = 22.62 ⋅m

2

________________________________________________________________________ 5.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

gdzie:

strona 19


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" gdzie: Nt - nośność obliczeniowa pala, Np - nośność obliczeniowa podstawy pala, Ns - nośność obliczeniowa pobocznicy pala, q(r) - obliczeniowa wytrzymałść gruntu pod podstawą pala kPa, ti(r) - obliczeniowa wytrzymałść gruntu wzdłóż pobocznicy pala w obrębie i-tej warstwy gruntowej kPa, Ap - pole przekroju podstawy pala m 2, Asi - pole pobocznicy pala w obrębie i-tej warstwy m2, Sp; Ssi - współczynniki technologiczne (wg tablicy 4 normy). Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2 2

2

Nt = 1957.5 ⋅kPa ⋅0.126 ⋅m + 1.1 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅6.283 ⋅m + 1.1 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅22.62 ⋅m

2

Nt = 1494.3 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR2 = N1 ⋅γ1 ⋅γ2 + N1 ⋅γ3 ⋅γ4 = N1 ⋅0.7 ⋅1.1 + N1 ⋅0.3 ⋅1.3 = 1160 ⋅kN QR2 = 1160 ⋅kN . ≤ .

m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅1494.3 ⋅kN = 1344.87 ⋅kN QR2

Warunek nośności spełniony.

( m1 ⋅Nt)

= 86.254 ⋅%

________________________________________________________________________ 5.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

tabela 7 PN-83/B-02482 tgα = 0.087 Di 0.4 ⋅m α = 5deg Rp = + hc ⋅tgα = + 10 ⋅m ⋅0.087 = 1.07 m 2 2 rp Rp

tabela 7 PN-83/B-02482 = 1.21

.. →

m1 = 0.80

________________________________________________________________________ Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.80 ⋅0.6 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅6.283 ⋅m + 0.6 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅22.62 ⋅m

2

Nw = 661.1 ⋅kN

________________________________________________________________________

strona 20


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" ________________________________________________________________________

6 Wariant VI O2 + G1 Obciążenie działające na pal N2 = 500kN

6.1 Rodzaj gruntu Piasek drobny (mało wilgotny) ID = 0.5 ρB.n = 1.65

IL = 0 T m

ϕu.n = 30.5 ρD.n = 1.65

cu.n = 0kPa

3 0

T m

3

6.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________ 6.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale prefabykowane Przyjęto pal o średnicy Di = 0.4m i długości Lp = 11m Rozstaw pali rp1 = 3.0 ⋅Di = 1.2 ⋅m

Przyjęto rozstaw pali

rp2 = 3.5 ⋅Di = 1.4 ⋅m rp =

( rp1 + rp2) 2

=

1.2 ⋅m + 1.4 ⋅m = 1.3 m 2

6.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.1 Ss = 1.1 Sw = 0.6

h ci = h c hc = 10m

Di D0

wzór 8 PN-83/B-02482

D0 = 0.4m

strona 21


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" Di

hci = hc ⋅

= 10 ⋅m ⋅

D0

0.4 ⋅m = 10 m 0.4 ⋅m

2.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.4 ⋅m) 2 = = 0.126 m 4 2

6.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2700kPa

ID.I = 0.67

qp.II = 1650kPa

ID.II = 0.33

tabela 1 PN-83/B-02482

 ID.I − ID  qr.p = qp.I − ( qp.I − qp.II ) ⋅   ID.I − ID.II  qr.p = 2700 ⋅kPa − ( 2700 ⋅kPa − 1650 ⋅kPa ) ⋅

0.67 − 0.5 = 2175 ⋅kPa 0.67 − 0.33

Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp = qr.p = 2175 ⋅kPa q.r = xp ⋅γm = 2175 ⋅kPa ⋅0.9 = 1957.5 ⋅kPa

________________________________________________________________________ 6.7 Nośność pobocznicy t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 5m

h2 = Lp − h1.t1 = 6 m

h2.t2 = 6m

strona 22


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 62kPa

ID.I = 0.67

tII = 31kPa

ID.II = 0.30

 ID.I − ID   = 47.76 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅

tr = xpob ⋅γm = 47.76 ⋅kPa ⋅0.9 = 42.98 ⋅kPa t1 =

3m ⋅tr 5m

=

3 ⋅m ⋅42.98 ⋅kPa = 25.788 ⋅kPa 5 ⋅m

t2 = tr = 42.98 ⋅kPa

Pole pobocznicy As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅5 ⋅m = 6.28 ⋅m As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅6 ⋅m = 7.54 ⋅m

2

2

________________________________________________________________________ 6.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2 2

2

Nt = 1957.5 ⋅kPa ⋅0.126 ⋅m + 1.1 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅6.28 ⋅m + 1.1 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅7.54 ⋅m

2

Nt = 781.26 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR2 = N2 ⋅γ1 ⋅γ2 + N2 ⋅γ3 ⋅γ4 = 500 ⋅kN ⋅0.7 ⋅1.1 + 500 ⋅kN ⋅0.3 ⋅1.3 = 580 ⋅kN QR2 = 580 ⋅kN

. ≤ . m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅781.26 ⋅kN = 703.13 ⋅kN

Warunek nośności spełniony.

QR2

( 1 m1 ⋅Nt)

= 82.488 ⋅%

________________________________________________________________________ 6.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali

strona 23


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

tabela 7 PN-83/B-02482 α = 5deg

Rp = rp Rp

Di 2

tgα = 0.087

+ hc ⋅tgα =

0.4 ⋅m + 10 ⋅m ⋅0.087 = 1.07 m 2

tabela 7 PN-83/B-02482 = 1.21

.. →

m1 = 0.80

________________________________________________________________________ Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.80 ⋅0.6 ⋅25.788 ⋅kPa ⋅6.28 ⋅m + 0.6 ⋅42.98 ⋅kPa ⋅7.54 ⋅m

2

Nw = 272.18 ⋅kN

________________________________________________________________________ 7 Wariant VII O1 + G2 Obciążenie działające na pal N1 = 1000kN

7.1 Rodzaj gruntu Iły ID = 0

IL = 0 cu.n = 35kPa

T

ρB.n = 2.00

m

3

ϕu.n = 6.5 0 ρD.n = 2.00

T m

3

7.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________ 7.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale prefabykowane Przyjęto pal o średnicy

Di = 0.4m

Rozstaw pali rp1 = 3.0 ⋅Di = 1.2 ⋅m

i długości Lp = 13m Przyjęto rozstaw pali

strona 24


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" rp2 = 3.5 ⋅Di = 1.4 ⋅m rp =

( rp1 + rp2) 2

=

1.2 ⋅m + 1.4 ⋅m = 1.3 m 2

7.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.0 Ss = 1.0 Sw = 0.7

Di

h ci = h c

D0

hc = 10m hci = hc ⋅

wzór 8 PN-83/B-02482

D0 = 0.4m Di

= 10 ⋅m ⋅

D0

0.4 ⋅m = 10 m 0.4 ⋅m

7.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.4 ⋅m) 2 = 0.126 m 4 2

=

7.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2800kPa

tabela 1 PN-83/B-02482

IL = 0.0

qr.p = qp.I = 2800 ⋅kPa

Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp = qr.p = 2800 ⋅kPa q.r = xp ⋅γm = 2800 ⋅kPa ⋅0.9 = 2520 ⋅kPa

________________________________________________________________________ 7.7 Nośność pobocznicy

strona 25


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 5m

h1 = Lp − h1.t1 = 8 m

h2.t2 = 8m

Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 95kPa

ID.I = 0.0

 ID.I − ID   = 95 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅

tr = xpob ⋅γm = 95.00 ⋅kPa ⋅0.9 = 85.5 ⋅kPa t1 =

3m ⋅tr 5m

=

3 ⋅m ⋅85.5 ⋅kPa = 51.3 ⋅kPa 5 ⋅m

t2 = tr = 85.5 ⋅kPa

Pole pobocznicy As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅5 ⋅m = 6.283 ⋅m

2

As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.4 ⋅m ⋅8 ⋅m = 10.05 ⋅m

2

________________________________________________________________________ 7.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2

strona 26


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" 2

2

Nt = 2520 ⋅kPa ⋅0.126 ⋅m + 1.0 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅6.283 ⋅m + 1.0 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅10.05 ⋅m

2

Nt = 1499.11 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR1 = N1 ⋅γ1 ⋅γ2 + N1 ⋅γ3 ⋅γ4 = N1 ⋅0.7 ⋅1.1 + N1 ⋅0.3 ⋅1.3 = 1160 ⋅kN QR1 = 1160 ⋅kN . ≤ .

m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅1499.11 ⋅kN = 1349.2 ⋅kN

Warunek nośności spełniony.

QR1

( m1 ⋅Nt)

= 85.977 ⋅%

________________________________________________________________________ 7.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

tabela 7 PN-83/B-02482 α = 6deg

Rp = rp Rp

Di 2

tgα = 0.105

+ hc ⋅tgα =

0.4 ⋅m + 10 ⋅m ⋅0.105 = 1.25 m 2

tabela 7 PN-83/B-02482 = 1.04

.. →

m1 = 0.70

________________________________________________________________________ Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.70 ⋅0.7 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅6.283 ⋅m + 0.7 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅10.05 ⋅m

2

Nw = 759.43 ⋅kN

________________________________________________________________________ 8 Wariant VII O2 + G2 Obciążenie działające na pal N2 = 500kN

8.1 Rodzaj gruntu Iły ID = 0

IL = 0

strona 27


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" cu.n = 35kPa

T

ρB.n = 2.00

m

3

ϕu.n = 6.5 0 ρD.n = 2.00

T m

3

8.2 Głębokość posadowienia ławy

Dł.pos = 1.0m

________________________________________________________________________ 8.3 Rodzaj zastosowanych pali Pale prefabykowane Di = 0.3m

Przyjęto pal o średnicy

i długości Lp = 8m

Rozstaw pali rp1 = 3.0 ⋅Di = 0.9 ⋅m

Przyjęto rozstaw pali

rp2 = 3.5 ⋅Di = 1.05 ⋅m rp =

( rp1 + rp2) 2

=

0.9 ⋅m + 1.05 ⋅m = 0.975 m 2

8.4 Współczynniki technologiczne

tabela 4 PN-83/B-02482

Sp = 1.2 Ss = 1.1 Sw = 0.8

Di

h ci = h c

D0

hc = 10m hci = hc ⋅

wzór 8 PN-83/B-02482

D0 = 0.4m Di

= 10 ⋅m ⋅

D0

0.3 ⋅m = 8.66 m 0.4 ⋅m

8.5 Pole podstawy pala 2

Ap =

π ⋅ Di

4

π ⋅( 0.3 ⋅m) 2 = 0.071 m 4 2

=

8.6 Wytrzymałość gruntu pod podstawą pala q qp.I = 2800kPa

tabela 1 PN-83/B-02482

IL = 0.0

qr.p = qp.I = 2800 ⋅kPa

strona 28


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" Wytrzymałość jednostkowa gruntu pod podstawą pala xp =

( Lp + Dł.pos) ⋅qr.p

=

10m

( 8 ⋅m + 1.0 ⋅m) ⋅2800 ⋅kPa 10 ⋅m

= 2520 ⋅kPa

q.r = xp ⋅γm = 1960 ⋅kPa ⋅0.9 = 1764 ⋅kPa

________________________________________________________________________ 8.7 Nośność pobocznicy t[kPa]

t[kPa]

0,00

h2t2 h1t1

Dpos

0,00

t1

5,0[m]

hp

t2

Dp h[m]

h1.t1 = 3m h2.t2 = 5m

Wytrzymałość gruntu wzdłuż pobocznicy t(r) tabela 2 PN-83/B-02482 tI = 95kPa

ID.I = 0.0

 ID.I − ID   = 95 ⋅kPa  ID.I − ID.II 

xpob = tI − ( tI − tII ) ⋅

tr = xpob ⋅γm = 95.00 ⋅kPa ⋅0.9 = 85.5 ⋅kPa t1 = t2 =

3m ⋅tr 5m h2.t2 ⋅tr 5m

=

=

3 ⋅m ⋅85.5 ⋅kPa = 51.3 ⋅kPa 5 ⋅m 5 ⋅m ⋅85.5 ⋅kPa = 85.5 ⋅kPa 5 ⋅m

Pole pobocznicy

strona 29


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" As1 = π ⋅Di ⋅h1.t1 = π ⋅0.3 ⋅m ⋅3 ⋅m = 2.827 ⋅m As2 = π ⋅Di ⋅h2.t2 = π ⋅0.3 ⋅m ⋅5 ⋅m = 4.71 ⋅m

2

2

________________________________________________________________________ 8.8 Nośność jednego pala N t ≤ N p + N s = S p q (r) A p +

∑S

(r) Si t i Asi

Nt = q.r ⋅Ap + Ss ⋅t1 ⋅As1 + Ss ⋅t2 ⋅As2 2

2

Nt = 1764 ⋅kPa ⋅0.071 ⋅m + 1.1 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅2.827 ⋅m + 1.1 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅4.71 ⋅m

2

Nt = 727.75 ⋅kN

Qr ≤ m ⋅ N

m1 = 0.9

QR2 = N2 ⋅γ1 ⋅γ2 + N2 ⋅γ3 ⋅γ4 = 500 ⋅kN ⋅0.7 ⋅1.1 + 500 ⋅kN ⋅0.3 ⋅1.3 = 580 ⋅kN QR2 = 580 ⋅kN

. ≤ . m1 ⋅Nt = 0.9 ⋅727.75 ⋅kN = 654.98 ⋅kN QR2

Warunek nośności spełniony.

( m1 ⋅Nt)

= 88.553 ⋅%

________________________________________________________________________ 8.9 Wyznaczenie strefy naprężeń wokół pali R=

D + ∑ hi ⋅ tgα 2

wzór 11 PN-83/B-02482

tabela 7 PN-83/B-02482 dla gruntów spoistych, zwartych i półzwartych α = 6deg

Rp = rp Rp

Di 2

tgα = 0.105

+ hc ⋅tgα =

0.3 ⋅m + 10 ⋅m ⋅0.105 = 1.2 m 2

tabela 7 PN-83/B-02482 = 0.81

.. →

m1 = 0.6

________________________________________________________________________ obliczeniowa nosnosc pala wyciaganego Nw =

∑S

w (r) i ti Asi

2

Nw = m1 ⋅Sw ⋅t1 ⋅As1 + Sw ⋅t2 ⋅As2 = 0.6 ⋅0.8 ⋅51.3 ⋅kPa ⋅2.827 ⋅m + 0.8 ⋅85.5 ⋅kPa ⋅4.71 ⋅m

2

Nw = 391.78 ⋅kN

strona 30


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2"

_____________________________________________________________________________

Wariant I N1 = 1000 ⋅kN

Wariant V N1 = 1000 ⋅kN

Wariant II N2 = 500 ⋅kN

Wariant VI N2 = 500 ⋅kN

Pale Franki L1 = 12 m

Piasek drobny D1 = 0.5 m

Nt1 = 1317.762 ⋅kN

Qr1 = 1160 ⋅kN

D5 = 0.4 m

Nt5 = 1344.87 ⋅kN

Qr5 = 1160 ⋅kN

Pale prefabrykowane L5 = 23 m

Pale Franki L1 = 12 m

Piasek drobny D1 = 0.5 m

Nt1 = 1317.762 ⋅kN

Qr2 = 580 ⋅kN

D6 = 0.4 m

Nt6 = 703.134 ⋅kN

Qr6 = 580 ⋅kN

Pale prefabrykowane L6 = 11 m

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Wariant III N1 = 1000 ⋅kN

Pale Franki L3 = 12 m

Iły D3 = 0.4 m

Nt3 = 1349.739 ⋅kN

Qr3 = 1160 ⋅kN

Wariant VII Pale prefabrykowane N1 = 1000 ⋅kN

Wariant IV N2 = 500 ⋅kN

L7 = 13 m

Pale Franki L4 = 8 m

D7 = 0.4 m

Nt7 = 1349.199 ⋅kN

Qr7 = 1160 ⋅kN

Iły D4 = 0.3 m

Nt4 = 614.952 ⋅kN

Qr4 = 580 ⋅kN

Wariant VII Pale prefabrykowane N2 = 500 ⋅kN

L8 = 8 m

D8 = 0.3 m

Nt8 = 654.975 ⋅kN

Qr8 = 580 ⋅kN

_______________________________________________________________________________

strona 31


Obliczyenie nośnośći pali "Fundamentowanie 2" Normy polska [1] i rosyjska [2] w różny sposób określają nośność gruntu pod podstawą pala oraz wzdłuż jego pobocznicy. Polska norma przyjmuje jednostkowy graniczny opór gruntu wzdłuż pobocznicy zmienny do głębokości 5 m, a pod podstawą do 10 m. Według normy rosyjskiej [2] jednostkowy graniczny opór zarówno pod podstawą, jak i wzdłuż pobocznicy pala jest zmienny na całej głębokości. Na przykład: graniczny opór q pod podstawą pala dla piasków średnich (Ps) na głębokości 3 m wynosi 3100 kPa, a na głębokości8 m q = 3800 kPa. Dla gruntów spoistych przy IL = 0,3 na głębokości 3 m q = 2000 kPa, a na głębokości 8 m q = 3370 kPa. ...... Mikhail Hrytsuk Marek Koniecko Wiesława Kosmala-Kot

strona 32

pale grunty  

Pale fundamentowe