Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

BRUNCH

Donderdag 15 november 2012

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Deze week o.a. in

Welkom

het hele jaar, 7 dagen in de week

‘Oude Dorpskern weer ontmoetingsplaats van Barendrecht

Container oud papier Gemeentenieuws jaargang 5 - nummer 5 - 15 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

Extra ogen en oren in Riederhoek en Smitshoek

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Geen betaald parkeren voor bezoekers in centrum

Centrumontwikkeling in nieuwe fase Op dinsdag 6 november sprak de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling over de financiering van de nieuwe parkeergarage in het centrum. Een spannend moment, omdat een besluit hierover nodig is om de volgende fase van de Centrumontwikkeling in te gaan. De raad besloot geen betaald parkeren in te voeren, maar de kosten die hiermee gemoeid zijn mee te nemen in de meerjarenbegroting. Wij blikken

• Woensdag 16 januari 2013: instructieavond evenementenverkeersregelaars 3 • Feestelijke start buurtpreventie Smitshoek en Riederhoek 5 • Hoe ontvangt u graag gemeentelijk nieuws?

BARENDRECHT - Op woensdagavond 7 november gaf burgemeester Jan van Belzen het startsein voor buurtpreventie in Riederhoek en Smitshoek. Negen vrijwilligers volgden de afgelopen weken een training in communicatievaardigheden. Zij ontvingen deze avond hun certificaat en gaan vanaf nu aan de slag in hun eigen buurt. De bijeenkomst vond plaats in sporthal Riederpoort. Buurtpreventie helpt de eigen straat en buurt veiliger maken en verbetert het leefklimaat. Buurtbewoners lopen samen op afgesproken tijden door hun buurt en zijn zichtbaar op straat aanwezig. De vrijwilligers zijn de extra ogen en oren op straat van gemeente en politie. Foto Rob Kamminga

Vul de enquête in en maak kans op een VVV-bon 7

Vrijwilliger in beeld

Anna Batista (KijkopWelzijn) Toen Anna Batista vijf jaar geleden haar achillespees scheurde,

terug en kijken vooruit naar de volgende fase.

kon zij veel dingen niet meer zelf Volgende fase

doen. Zij nam zich voor vrijwilli-

De gemeenteraad heeft besloten geen

gerswerk te gaan doen zodra zij

betaald parkeren in de parkeergarage

weer beter was. Zij hield woord

in te stellen. Daarnaast heeft de raad

en is inmiddels twee jaar actief

besloten dat zij betrokken wil worden

bij KijkopWelzijn.

bij het voorbereiden van de aanbestedingsprocedure om de risico’s voor de

Anna: “Ik begon met de instuif op

gemeente te minimaliseren. De vol-

woensdagmiddag. Toen daar een ein-

gende stap is nu het voorbereiden van

de aan kwam, ben ik kindercursussen

de aanbestedingsprocedure voor het

gaan geven. Sinds afgelopen zomer

selecteren van een marktpartij die het

organiseer ik elke woensdagmiddag

nieuwe winkelgebied gaat realiseren.

in Waterpoort leuke activiteiten voor

deschakelbarendrecht.nl De selectie vindt plaats in de tweede

meiden.”

helft van het komende jaar. Hierbij

Meidenmiddag

De gemeente Barendrecht is volop

weest voor de risico’s van het project,

wordt

in ontwikkeling. Het huidige centrum

wat geleid heeft tot keuzes over een

lokale marktsituatie, wensen van on-

In Waterpoort komen altijd al veel jon-

wordt de komende jaren omgevormd

kleiner te ontwikkelen gebied. De

dernemers en het behoud en de ver-

geren bij elkaar. “Eerst waren dat voor-

sterking van de sfeer in het centrum.

tot een centrum dat past bij de omvang

gemeente maakte hierbij regelmatig

van de gemeente, met een eigentijds,

gebruik van klankbordgroepen van

maar vooral ook eigen karakter. Dit is

bewoners, bedrijven en instellingen.

rekening gehouden met de

Vlinderslag

vertrouwde plek waar jonge meiden

namelijk jongens”, vervolgt Anna. “Het

naar toe kunnen komen. Ik probeer

leek ons een leuk idee om wat voor

het beste uit ze te halen, ze dingen

meisjes van circa negen tot vijftien

te leren en mee te geven. En anders-

Vrienden van Minsk

een intensief en omvangrijk proces,

Bewoners en ondernemers zijn ook

Nu de Centrumontwikkeling doorgaat,

jaar te doen. Ik bepaal in overleg met

om leer ik heel veel van hen. Jonge-

waarin niet alleen de gemeente aan

op andere manieren actief betrokken

wordt de woningbouwontwikkeling op

de meiden de invulling van de mid-

ren zijn eerlijk en heel direct. Ik kom

zet is, maar ook andere betrokkenen,

bij het project, zoals bij het opstellen

de locatie Vlinderslag vertraagd. Ge-

dagen en bied elke week iets anders

op woensdagmiddag altijd met een

zoals bewoners en ondernemers.

van een detailhandelsvisie, het opstel-

zien het huidige economische klimaat

aan. De ene week gaan wij knutselen,

glimlach van oor tot oor thuis. Ik krijg

len van een beeldkwaliteitplan en het

is ervoor gekozen de Centrumontwik-

de andere week houden wij een in-

zoveel voor mijn inspanningen terug. Dat is onbetaalbaar.”

Centrumontwikkeling in

placemakingtraject voor de herinrich-

keling door te laten gaan, waarbij ook

spiratiemiddag, een fotoshoot of een

vogelvlucht

ting van ‘t Vlak.

woningen worden gerealiseerd. Voor

make-upmiddag. Samen hebben wij

het project Vlinderslag betekent dit dat

een heel leuke tijd.”

Wil je ook deelnemen aan de acti-

Passie

je iemand die dat zou willen doen?

Deze week bij De Schakel de folder van:

De gemeente gaat bij het inrichten

van een nieuw centrum niet over

Heroverweging

er voorlopig geen nieuwbouw gerea-

één nacht ijs. Tussen de start van het

Vanwege de verminderde bijdragen

liseerd wordt op de locatie naast het

project en het raadsbesluit van vorige

van het Rijk, de huidige ontwikkelingen

NS-station. In de komende periode

week, zijn veel stappen gezet: ontwik-

en financiële risico’s is de afgelopen

wordt gezocht naar een tijdelijke invul-

kelen en vaststellen van een struc-

maanden kritisch gekeken naar alle

viteiten die Anna organiseert of ken

Anna heeft een technische opleiding

Kom dan woensdagmiddag van

gevolgd, maar dankzij het vrijwilligers-

14.30-16.30 uur naar Waterpoort.

ling van het gebied. Naar verwachting

werk kwam zij erachter waar haar

De activiteiten zijn gratis en iedereen

tuurvisie, uitvoeren van verschillende

uitgaven en lopende projecten, zoals

is hierover begin volgend jaar meer

passie ligt. “Ik creëer een veilige en

is welkom!

onderzoeken, vaststellen van het voor-

de Centrumontwikkeling. In die afwe-

duidelijkheid.

keursmodel in 2010 en vaststellen van

ging zijn ook keuzes gemaakt rondom

het financieel haalbaar plan in maart

de financiering van het parkeren bin-

Kijk voor meer informatie op www.

2011. Daarbij is steeds aandacht ge-

nen het project.

barendrecht.nl/centrumontwikkeling.

BARENDRECHT – Elke laatste woensdag van de maand staat er een oudpapiercontainer op de parkeerplaats van de Christelijk Gereformeerde Kerk (ingang Dudokdreef). De opbrengst van het oud papier is voor de Rehobothschool. Op woensdag 28 november kan men weer oud papier komen brengen.

Maandag 19 november:

BARENDRECHT - Zaterdag 17 november staat een verkoopkraam van de Vrienden van Minsk op de Middenbaan. Er worden sinaasappels, bolussen, kaarten en dergelijke verkocht ten bate van de hulpverlening in Wit- Rusland.

Inloopavond ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben het ontwerpin-

passingsplan Nieuw Reijerwaard, het milieueffectrapport en het ontwerpex-

ploitatieplan vastgesteld. Hiermee wordt de realisatie van het agro-logistiek bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk mogelijk en de inrichting vastgelegd. Van 16 november tot en met 27 december liggen de plannen ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Op 19 november kunt u van 19.30 tot 21.00 uur vragen stellen tijdens een inloopavond in de Hofzaal van Ontmoetingscentrum Het Plein, Koningsplein 1 te Ridderkerk.

Domino’s pizza

Kijk voor meer informatie over Nieuw Reijerwaard op www.nieuwreijerwaard.eu.

postcodes 2991 - 2992 - 2993

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Feestelijke opening Gebedspunt BARENDRECHT - Woensdagmiddag 21 november om 14:00 uur opent het Gebedspunt.nl aan ’t Vlak 3a in Barendrecht haar deuren. CDA-gemeenteraadslid Rolinka van der Graaff zal de opening verzorgenm samen met Dick Brouwer, de nationale leider van Jeugd met een Opdracht Nederland. Het Gebedspunt is bedoeld voor iedereen die er behoefte aan heeft om voor zich te laten bidden. Het punt is open iedere eerste en derde zaterdag van de maand tussen 14:00 en 15:30 uur en iedere tweede en vierde woensdag van de maand tussen 20:00 en 21:30 uur. Voor meer informatie zie www.gebedspunt. nl. Gebedspunt.nl maakt deel uit van Jeugd met een Opdracht (JmeO) Rijnmond. Jeugd met een Opdracht is een interkerkelijke wereldwijde zendingsbeweging die in het buitenland bekend staat onder de naam ‘Youth with a Mission’ (YWAM). Deze organisatie wil mensen graag

in contact brengen met God. Het idee om een gebedspunt in het winkelcentrum van Barendrecht te beginnen, komt van Corma Bezemer die al enkele jaren namens Jeugd met een Opdracht in Barendrecht actief is. In het Gebedspunt kan iedereen die dat wil voor zich laten bidden, christen of geen christen, zoekend naar iets of niet. Mensen kunnen voor zich laten bidden omdat ze problemen hebben of ziek zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat iemand met levensvragen bezig is, zoals: ‘waarom ben ik hier op aarde, en bestaat God eigenlijk wel?’ Het Gebedspunt heeft een gebedsteam van mensen uit verschillende kerken in de regio. De medewerkers van Gebedspunt geloven dat God een God van onvoorwaardelijke liefde is voor alle mensen. En dat God mensen Zijn liefde wil laten ervaren. Iedereen is welkom om geheel vrijblijvend langs te komen.

Sinterklaas in Barendrecht BARENDRECHT - Zaterdag 17 november is de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Op het programma staan bezoeken aan de Middenbaan en in Carnisse Veste. Middenbaan Om 15 uur zal de goedheiligman op spectaculaire wijze aankomen voor theater Het Kruispunt aan de Middenbaan. Hij wordt verwelkomd door burgemeester Jan van Belzen. Sinterklaas is de volgende dagen met zijn Pieten in het centrum te vinden: zaterdag 17 november intocht van 15 tot 17 uur. Zaterdag 24 november van 13 tot 17 uur, opening Pietenhuis om 14 uur. Woensdag 28 november van 13 tot 17 uur in het centrum en het Pietenhuis. Zaterdag 1 december van 13 tot 17 uur in het centrum en het Pietenhuis, prijsuitreiking bij Het Kruispunt om 15 uur. Nieuw dit jaar is het

vooruit te sturen, die op 17 november al om 11 uur in het winkelcentrum aanwezig zijn”.

Foto Jos Wesdijk Pietenhuis (de locatie blijft nog even geheim), waar vanaf 24 november alle kinderen met hun (groot)ouders, school en vereniging uit de regio welkom zijn om deel te nemen aan leuke Sinterklaasactiviteiten. Voor het programma, openingstijden en aanmeldingen zie www.metons.nl. Carnisse Veste Ook in Carnisselande laat Sinterklaas zich zien.

Postzegel- en muntenbeurs BARENDRECHT - Op zaterdag 17 november is er weer een postzegel- en muntenbeurs in gebouw Het Trefpunt aan Dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. De zaal is open van 12.30 uur tot 17 uur. Taxatie is mogelijk. De toegang is gratis.

In deze krant....

Culinair met Kerst

Reserveer nu uw Kerstdiner !

Voorzitter Piet den Breejen van de winkeliersvereniging: ,,De kinderen hebben Sinterklaas de afgelopen jaren zo massaal, hartelijk en warm ontvangen dat men in Madrid geen moment heeft getwijfeld. Sinterklaas zal na zijn aankomst in Roermond doorreizen naar Barendrecht. We waren echter nog meer verrast toen het planbureau ons meldde dat Sint had besloten een flink aantal artiestenpieten

Zeven circuspieten zullen in het winkelcentrum hun kunsten vertonen, er zijn ballonnenpieten om de kinderen te voorzien van een ballonfiguur, de marionettenpiet treedt op en de komische kookpiet zal met zijn muzikale oven de kinderen trakteren op speciaal bereide lekkernijen. Andere (uitdeel)pieten zullen het feest compleet maken. Sint zal naar verwachting rond 13.30 uur in het winkelcentrum aankomen om burgemeester Jan van Belzen de hand te schudden en er vervolgens voor de kinderen te zijn. Hij zal alle tijd nemen om de kinderen te ontmoeten, persoonlijk toe te spreken en ruimte te bieden voor het maken van leuke foto’s.

HI! Tea is ready! High tea for two voor 25 euro! Iedere zondagmiddag, reserveer en laat je verrassen!

Cookers, Van Beuningenhaven 1 Barendrecht, 0180 532880


Adres St. Jorisplein Adres 32, 2981 GC Ridderkerk St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk Telefoon 0180 - 42 55 77 Telefoon 0180 - 42 55 77 E-mail

info@putfashionstore.nl putfashionstore@telfort.nl E-mail putfashionstore@telfort.nl Website www.putfashionstore.nl Website www.putfashionstore.nl

Onze merken zijn o.a.:

Onze merken zijn o.a. Dames: Bandolera, Betty Barclay, Dreamstar, Dames: Gerry Weber, Onze merken zijn o.a. Geisha, Gerry Weber, Frank Walder, Dames: GerryMarcona, Weber, Frank Walder, Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady Cecil, Setter lady, Frank Gelco, Walder, Marcona, S. Oliver, Sao Paulo, Heren: Gaastra, For FelCecil, Gelco, Setter lady Taifun, Tom Tailor, Zerres

Vrijdag 16 en zaterdag 17 november

20% KORTING op de gehele collectie*

lows, Digel, VANGUARD, Heren: Gaastra, For FelHeren: Gaastra, Olymp, Meyer, Ten Cate lows, Digel, VANGUARD,

* m.u.v. basisartikelen

For Fellows, Digel, Olymp, Meyer, Ten Cate VANGUARD, Olymp, MAC, Meyer, Ten Cate

NOVEMBER NOVEMBER

De winterkoning onder de snijbloemen !

Ze zijn er weer

AMARYLLISSEN

* Keuze uit diverse kleuren * Alleen de zwaarste kwaliteit (dikke stelen)

OP = OPRUIMING

E 1,95 per stuk en

3 voor E

5,00

RESTANTPAREN

DAMES

SCHOENEN & LAARZEN RESTANTPAREN

HEREN SCHOENEN

40 - 60% KORTING Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht • www.vijfvinkelschoenen.nl

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Maandmenu € 29,50 Grove wildpaté met een chutney van ui en pruimen *** Hertenbiefstuk in een amandelkorstje gebakken met een jus van salie -ofTompouce van zeebaars en zalm met groene kruiden *** Desssert de Wagenmaker Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

OP=OP !!!

dag 17 geldig t/m zater

november

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Arrestaties in grote fraudezaak BARENDRECHT - Vier mannen en een vrouw zijn deze week opgepakt in een grote fraudezaak. De hoofdverdachte uit Barendrecht zou miljoenen euro’s hebben weggesluisd. Dat meldt RTV Rijnmond in een nieuwsbericht op de website. De man was financieel adviseur. Hij had vanuit zijn functie toegang tot bankrekeningen van een rijke ondernemersfamilie. Justitie denkt dat hij sinds 2001 in totaal 24 miljoen euro van die rekeningen heeft verduisterd. Dat geld ging dan naar bedrijven waar de andere vier verdachten werkten. De man wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij zit nog vast. De andere vier zijn weer op vrije voeten, maar zijn nog wel verdachte.

‘Oude Dorpskern weer ontmoetingsplaats van Barendrecht’ BARENDRECHT - Peter Jongenotter volgt woensdag 21 november Dik Buitenhuis op als voorzitter van de Vereniging Dorpskern OudBarendrecht. De 56-jarige ondernemer was de afgelopen jaren secretaris van de vereniging. Hij is blij dat de oude dorpskern tegenwoordig weer mensen uit heel Barendrecht aantrekt. ,,Ik ben in deze omgeving opgegroeid en als het Koninginnedag of Bevrijdingsdag was, dan ging

je naar de oude dorpskern. Dat is een tijd lang weggeweest. Er kwamen andere winkelcentra en het Doormanplein werd een deplorabele boel. Ik ben ontzettend blij dat we met elkaar de sfeer hebben teruggebracht. Ik kan er dan ook ontzettend van genieten als de Roparun door de dorpskern komt of als er Zomer- en WinterFeest is”, vertelt Jongenotter. ,,De oude dorpskern is weer de ontmoetingsplaats van Barendrecht”, vult Dik Buitenhuis aan.

Op de vraag wat hun favoriete plek is in het oude centrum van Barendrecht, hoeven de twee niet lang na te denken. ,,Het pleintje tussen de Watertoren en De Ontmoeting”, zegt Buitenhuis direct. ,,Dat is op het pittoreske af. Dat klopt gewoon”, vult Peter Jongenotter direct aan. Hij vindt het een geslaagde mengeling van oude en nieuwe gebouwen. Peter Jongenotter werd in 2004 benaderd door Dik Buitenhuis, die hij nog kende

Marijke wandelt in Wassenaar BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 17 november wandelen in Wassenaar, waar de vierde RS80 tocht wordt gehouden. De te lopen afstand is 25 kilometer. Het vertrek is om 8 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 0105014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.

Dik Buitenhuis (links) en Peter Jongenotter.

Dag van de Mantelzorg BARENDRECHT - ‘Nu even niet’ was dit jaar het thema van de Dag van de Mantelzorg. De zorg tijdelijk loslaten en overdragen aan een ander is niet makkelijk. Maar wel noodzakelijk om de zorg vol te houden en overbelasting te voorkomen als je dag in dag uit voor een ander zorg. Mantelzorgers geven in de laatste peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel oplossingen aan om overbelasting te voorkomen: grenzen stellen, op tijd hulp zoeken bij de omgeving en beroepskrachten en zorgen voor momenten van ‘Nu even niet’ Honderd mantelzorgers uit Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard konden vrijdag 9 november even weg uit hun zorgsituatie en deelnemen aan een ontspannende dag in Het Kruispunt te Barendrecht. Wethouder Cees Versendaal van Barendrecht

Mantelzorgers werden verwend tijdens de Dag van de Mantelzorg in Het Kruispunt. Foto Jos Wesdijk opende de middag met het bedanken van alle mantelzorgers voor het verzorgen hun naasten. Er waren echtgenoten, dochters, zonen en andere naasten aanwezig. De mantelzorgers kregen een lunchbuffet met diverse sandwiches en hapjes aangeboden. Daarna waren er

Wethouder Cees Versendaal opende de Dag van de Mantelzorg namens de BAR-gemeenten. Hij kreeg een fraaie karikatuurtekening als ‘beloning’. Foto Jos Wesdijk

diverse ontspannende activiteiten: manicures, massages en schoonheidsbehandelingen. Er waren workshops zeepkettingen maken, styleadvies en een demonstratie line-dance. Natuurlijk gingen onder deskundige begeleiding ook de voetjes van de vloer. Gedurende de middag was er een sneltekenaar die mooie spotprenten maakte van de aanwezige bezoekers. Daarbij werd smakelijk gelachen bij het zien van de resultaten. Mantelzorgers gingen aan het einde van de middag met een mooie plant, een rode anthurium, aangeboden door de Rotary Barendrecht, weer huiswaarts. Deze dag werd georganiseerd en aangeboden door de Steunpunten Mantelzorg van Barendrecht (Kijk op Welzijn), Karaat Ridderkerk afd. Mantelzorg en het Steunpunt mantelzorg van Albrandswaard (Stichting Welzijn Albrandswaard).

van zeeverkennersgroep Brandaen. ,,Ik ben altijd een verenigingsmens geweest en het leek me logisch om me voor de buurt in te zetten.” Hij vindt het belangrijk dat de vereniging contact onderhoudt met alle groepen die in de buurt actief zijn, zoals de gemeente, het bedrijfsleven, de horeca, de bewoners en de kerken. “,, zorgen er daarmee voor dat de dorpskern op de kaart blijft. Maar wel op een heel bescheiden manier. We hebben altijd goed bezochte jaarvergaderingen waar iedereen zijn zegje kan doen.” Tijdens de jaarlijkse vergadering is er op 21 november speciaal aandacht voor de ondernemers in de oude dorpskern. Dik Buitenhuis: ,,In de dorpskern zie je een combinatie van wonen en werken. Dat is voor Barendrecht uniek.” De aftredende voorzitter maakt zich echter zorgen over de leegstand van bedrijfspanden. Hij zou hier graag meer ambachtelijke bedrijven en starters zien. Peter Jongenotter: ,,We moeten oppassen dat de oude dorpskern geen museum wordt. Er wordt hier vijf tot zes dagen in de week gewerkt.” Om te zorgen dat dit zo blijft, wil de vereniging dialoog tussen de gemeente en de ondernemers op gang brengen.

Ondernemers in oude dorpskern BARENDRECHT Is het oude centrum van Barendrecht een goede vestigingsplaats voor bedrijven? Dat is één van de onderwerpen die woensdag 21 november aan bod komen tijdens een informatieavond van de vereniging Dorpskern OudBarendrecht. Verder is er onder meer aandacht voor de renovatie van de boerderij van mevrouw Dam. ‘Ondernemerschap in de Oude Dorpskern’ is het thema van avond. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht vindt het belangrijk dat er in het oude centrum van het dorp ruimte is voor kleine bedrijven. Namens de gemeente Barendrecht vertelt Cees Versendaal hoe hij tegen de ondernemingen de Oude Dorpskern aankijkt. Bezoekers kunnen hierop reageren. Naast woningen, horeca en winkels kent het oude centrum van Barendrecht ook nog twee boerderijen. Aan de

Dorpsstraat 168 is deze zomer de boerderij van mevrouw Dam van een nieuw rieten dak voorzien. Ook werden de muren en balken opgeknapt. Het werk werd gedaan onder toezicht van de Vereniging Hendrick de Keyser. Cunera Vergeer van de Vereniging Hendrick de Keyser vertelt over het werk aan de boerderij en over andere projecten van de vereniging. Ook mevrouw Dam is aanwezig. Tijdens deze avond vindt er een wisseling in het bestuur plaats. Dik Buitenhuis draagt het voorzitterschap over aan Peter Jongenotter. Deze was tot nu toe secretaris. Die taak wordt overgenomen door Pieter Dreef. De avond wordt gehouden in zaal De Ontmoeting naast de Dorpskerk, Dorpsstraat 148 in Barendrecht. Aanvang 20.15 uur. Voorafgaand aan de openbare vergadering vindt voor de leden het huishoudelijke gedeelte van de ledenvergadering plaats.

Maranathakerk op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 18 november wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk. In deze dienst gaat ds. F. van Deursen voor. De kerkdienst begint om 09.30 uur. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www.exxactfm.nl

3

KORTAF Kerstmarkt HVB BARENDRECHT Tijdens het WinterFeest op zaterdag 15 december is er bij de Historische Vereniging Barendrecht weer een kerstmarkt. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie sieraden, kaarten of andere cadeau artikelen maakt en deze op de kerstmarkt te koop wil aanbieden, kan contact opnemen met: Joset Verboom, Schaatsbaan 19, tel. 0180615728.

Koffieochtend HEERJANSDAM - Op woensdag 21 november is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen, het kan allemaal. Bij het klaverjassen kan men nog wel wat mannen en vrouwen gebruiken. Iedereen is van harte welkom.

Kleurmiddag Sint & Diego BARENDRECHT - Op woensdag 14 november is er bij Shoeby voor kinderen een Sint & Diego kleurmiddag. Wie meedoet maakt kans op vier gratis kaarten voor de speciale Shoeby-voorstellingen van de film Sint & Diego op zondagochtend 25 november. De kidscollectie van Shoeby combineert ‘Fashion & Fun’. In de funcorner kunnen kinderen zich vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met populaire hits. Daarnaast zijn er regelmatig leuke (instore) acties en prijsvragen waarbij ze kans maken op mooie prijzen. Jilly & Mitch maakt onderdeel uit van Shoeby.

Collecteweek MS Fonds BARENDRECHT - Op maandag 19 november gaat de MS Collecte weer van start. In deze week gaan zon 11.000 vrijwilligers op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). MS is een slopende ziekte die niet alleen de patiënt raakt, maar ook zijn omgeving. Eén op de duizend Nederlanders krijgt MS. De ziekte is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Elke collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 5057. Kijk ook op www. nationaalmsfonds.nl.


4

De Schakel

Donderdag 15 november 2012

theaterladder

Onno Innemee

DO. 22-11, 20.15 UUR

ZA. 1-12, 20.15 UUR

ONNO INNEMEE – HET IS HIER EEN GEKKENHUIS

DE WËRELDBÄND – PLAYGROUND

EENMANSKLUCHT Via internet is Onno Innemee verliefd geworden op een verpleegster van het psychiatrisch ziekenhuis Het Koekoeksnest. Om binnen te komen in deze gesloten inrichting bedenkt hij een plan, maar hij werkt zichzelf steeds verder in de nesten. Ziekenhuis Het Koekoeksnest vormt een ingenieus en verrassend decor vol deuren met een bonte verzameling aan typetjes. € 17,55/€ 16,20

MUZIKALE EN HUMORISTISCHE BAND De vindingrijke muzikanten van De Wëreldbänd buitelen als een stel ontsnapte apen door het theater. De muziek en humor van deze acrobatische band is verrassend en aanstekelijk. Hun nieuwste show Playground draait, schommelt, verbaast en klinkt als een klokje. € 21,60/€ 20,25 De Wëreldbänd

DO. 6-12, 20.15 UUR

VR. 23-11, 20.15 UUR

TOP 2000 LIVE

FRÉDÉRIQUE SPIGT – LAND

Frédérique Spigt

WILD WEST ROMANTIEK Frédérique Spigt trakteert haar publiek op een nieuw theaterprogramma. In Land speelt ze samen met haar band alle liedjes van haar gelijknamige Engelstalige country-album. Spigt brengt naast een paar echte country klassiekers ook hartverscheurende love songs. Een programma voor liefhebbers van country, blues- en folkmuziek. € 20,70/€ 19,35

DE GROOTSTE HITS Aan het einde van elk jaar komt de Radio 2 Top 2000 weer in zicht. Een dynamische band brengt een avondvullende versie van de Top 2000 hits in het theater. Motown, rock, pop, disco, chanson, reggae, nederpop en meezingers van formaat. € 24,-/€ 22,50

Top 2000 Live

ZA. 24-11, 20.15 UUR

BIG, BLACK & BEAUTIFUL

THE PIANO MEN – A MUSICAL JOURNEY THROUGH THE 70’S

The Piano Men

Karel de Kok

Soweto Spiritual Singers

VR. 7 -12, 20.15 UUR

EEN AVOND MET ELTON JOHN EN BILLY JOEL Singer-songwriter en pianist Jim Witter neemt u samen met zijn band mee terug naar de jaren ’70. A Musical Journey Through The 70’s is een ode aan twee muzikale grootheden: Elton John en Billy Joel. Met natuurlijk de bekende klassiekers als Candle In The Wind, Your Song, The Pianoman, Crocodile Rock, New York State Of Mind en She ’s Always A Woman To Me. € 24,30/€ 22,95

SOULDIVA’S Zin in een feest vol onvergetelijke soulhits, gevoelige ballades en zelf geschreven songs? Put on your dancin’ shoes en shake what your mama gave you. Als je eenmaal een avondje Big Black & Beautiful hebt meegemaakt, begrijp je precies waarom Rocq-E Harrell, Lucretia van der Vloot en Michelle David een waanzinnige hoeveelheid fans achter zich weten te scharen. € 31,-/€ 29,50 Souldiva’s

ZO. 25-11, 11.00 UUR

ZA. 8-12, 20.15 UUR

KAREL DE KOK EN HET SCHILDERIJ VAN SINTERKLAAS (4+)

DANIËL BOISSEVAIN E.A. - HAANTJES

SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN Op het kasteel van de koning Klaagmaarniet werken de vrolijke vrienden Karel de Kok, de altijd drukke hoofdlakei Franciscus en de lieve hofdame Frandolien. Elk jaar krijgen ze bezoek van Sinterklaas, maar ook opa Piet en Pakjespiet reizen af naar het kasteel. Geniet vlak voor Sinterklaas van een vrolijk avontuur met veel muziek en liedjes. € 16,65/€ 15,30/€ 13,95 kind tot 12 jaar.

NAAR DE BESTSELLER VAN KLUUN Haantjes is vlammend theater met de grilligheid van een reclameblok: muziek, cabaret en drama wisselen elkaar in hoog tempo af. Met o.a. Daniël Boissevain en Peggy Vrijens. “Een snelle voorstelling vol jargon, verkleedpartijen en testosteron” Parool. € 28,-/€ 26,50 Haantjes

WO. 12-12, 20.15 UUR

VR. 30-11, 20.15 UUR

EMILIO GUZMAN – DOEN EN LATEN

SOWETO SPIRITUAL SINGERS

STAND-UPPER DIE GEHOORD WIL WORDEN Eerste soloprogramma van stand-upper Emilio Guzman, het jongere broertje van Javier Guzman. Emilio is lid van Comedytrain en treedt regelmatig op in Toomler. In 2010 won hij de publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. Doen En Laten gaat over het doen en laten van Emilio Guzman en over datgene wat wij mensen allemaal doen en wat wij (om welke reden dan ook) allemaal laten. € 16,65/ € 15,30

GOSPELS RECHT UIT HET HART De Soweto Spiritual Singers zijn opgericht door Vicky Vilakazi, een beroemde gospelzangeres en één van de African Mama’s. Het koor, bestaande uit veertien zangers en dansers, brengt traditionele en populaire gospels uit Afrika, maar ook swingende spirituals uit Amerika. Het gezelschap wordt begeleid door een zeskoppige live band. € 26,10/€ 24,75

Emilio Guzman

DINSDAGAVOND FILMAVOND DI. 20-11, 20.15 UUR

DI. 4-12, 20.15 UUR

DI. 18-12, 20.15 UUR

TO ROME WITH LOVE

BARBARA

DE VERBOUWING

Na Barcelona (Vicky, Cristina Barcelona), Londen (You Will Meet a Tall Dark Stranger) en Parijs (Midnight in Paris), brengt Woody Allen nu een hommage aan Rome.

Drama over een jonge arts in het communistische Oost-Duitsland, die in de zomer van 1980 plannen heeft om naar het Westen te vluchten. Barbara won in 2012 op het Berlijnse Internationaal Filmfestival een Zilveren Beer in de categorie Beste Regisseur. € 7,50/€ 6,50 cjp/€ 6,- vrienden

€ 7,50/€ 6,50 cjp/€ 6,- vrienden

Verfilming van Saskia Noorts gelijknamige thriller. Met Tjitske Reidinga als een plastisch chirurg die de greep op haar succesvolle leven verliest. € 7,50/€ 6,50 cjp/ € 6,- vrienden

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Woord en Daad in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 21 november besteedt het ExxactFM radioprogramma aandacht aan de verkoopdag van Woord en Daad. Ronald Brouw van Woord en Daad is te gast in deze uitzending. De verkoopdag wordt op zaterdag 24 november gehouden in Focus beroepsacademie aan de Botter 135. De opbrengst is bestemd voor Moeder en kindzorg Haïti. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen en aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

Geslaagde Dorcasvoedselactie bij AH BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag werd bij Albert Heijn aan de Middenbaan de Dorcas voedselinzamelingsactie gehouden. In totaal hielpen 22 vrijwilligers een deel van de dag met het uitdelen van voedsellijstjes, het inzamelen en het wegbrengen van het voedsel. De opbrengst was 75 goed gevulde dozen met levensmiddelen. In totaal deden ruim 600 supermarkten, 400 kerken en 50 scholen mee met de Nationale Voedselactie. De opbrengsten wordt verzameld in depots van Dorcas waar de uiteinde-

lijke pakketten samengesteld worden. De opbrengsten van acties in de regio Rotterdam gaan naar het depot in De Lier. De helft van de ca. 55.000 pakketten wordt al voor de kerstdagen naar de plaats van bestemming gebracht. De rest wordt tussen januari en eind maart vervoerd. Het voedsel gaat naar de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Roemenië, Rusland, Armenië, Oekraïne Lesotho en Zuidelijk Afrika waarbij Dorcas samen met de lokale partners de distributie verzorgt. De voedselactie is

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

gebaseerd op de rechtstreekse vraag uit deze landen om hulpgoederen. Naast de pakketten behoren kleding en dekens tot de standaardlading van de vrachtwagens. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Giften voor de distributie zijn nog steeds van harte welkom en kunnen worden overgemaakt op giro 2500 van Dorcas, Andijk, o.v.v. transportkosten.

De band is er weer klaar voor en dit keer komt Steven van Kranenburg spreken over het thema: “God’s Hart voor jou”; daarna is er tijd om zelf erover door te praten in kleinere groepjes. En natuurlijk daarna alle tijd om verder te chillen met een hapje en drankje. Meer info? mail balive03@gmail. com; www.b-alive.nl. Stay tuned @Twitter: Balive03. Je bent van harte welkom aan de Dorpsstraat 178A in Barendrecht. Inloop 19.00 met wat te eten!

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

15% korting

op hang- en sluitwerk kijk op buva-online.nl/actie

Foto Jos Wesdijk

ToBe exposeert

B-Alive november Wil jij in een super gezellige setting een gave avond, met muziek, eten, een goede spreker over het hart van God en zelf de gelegenheid om met tientallen andere jongeren tot 30 in gesprek te komen? Kom dan deze zaterdagavond 17 november 2012 vanaf 19:00 uur naar de Dorpsstraat 178a.

5

Vaccinatiecentrum groot succes BARENDRECHT - Het nieuwe vaccinatiecentrum in Barendrecht is een groot succes. Na een kijkt de initiatiefnemer M. van Scheepen, arts en reizigersgeneeskundige, tevreden naar de snelle groei. Ook voor rijbewijskeuringen voor ouderen en vrachtwagenchauffeurs vinden de inwoners van Barendrecht en Ridderkerk gemakkelijk de weg. Op dit moment is het centrum geopend op woensdagavond en op vrijdagochtend voor rijbewijskeuringen en vaccinaties. Dokter M. van Scheepen: ,,Uiteraard kan je je in Rotterdam prima laten adviseren over reizen en vaccineren, maar deze centra zijn actief op Rotterdam - Noord. Het leek ons heel zinvol om te komen met een volwaardig

Langste ontbijttafel van Barendrecht BARENDRECHT – Basisschool De Ark heeft donderdag 1 november meegedaan met het landelijk schoolontbijt. Men heeft toen de langste ontbijttafel van Barendrecht gemaakt. Met 300 leerlingen aan een 140 meter lange tafel ontbijten was een heel spektakel en een goed begin van de dag.

aanbod op Rotterdam - Zuid. Dat is goed gelukt.’’ Ten gevolge van de huidige welvaart en goede gezondheid van mensen, wordt steeds meer gereisd, ook door ouderen. Juist ook voor deze laatste groep is reisadvies en vaccinatie zinvol. Van Scheepen: ,,Nederlanders zijn heel vaak te terughoudend in het gebruik van medicijnen, maar ook merk je dit bij vaccinaties. Dat hoort een beetje bij de cultuur, maar dat is niet altijd verstandig! Ook weten mensen vaak niet dat de meeste kosten van het reisadvies en de vaccins gewoon door de verzekeraar worden gedekt”. Er zijn ook zaken in het buitenland waar niet snel aan wordt gedacht door de reiziger. Het zijn juist deze zaken waar op

de reispoli ook aandacht aan wordt besteedt. Andere groepen waar speciale aandacht aan wordt gegeven zijn de allochtone Nederlanders, waar ouders en kinderen vaak een andere afweer hebben; meestal is men zich dat niet bewust. Ook het bedevaartsreizen vergen een aparte voorbereiding met soms verplichte vaccinaties. Van Scheepen: ,,Kom zes tot acht weken van te voren, ook als je naar Oost-Europa gaat of Turkije. De adviezen voor reizigers zijn niet overdreven en die kun je het beste gewoon opvolgen”. Meer informatie: www.medata.nl. Spreekuur woensdag van 18 tot 21 uur. Afspraken via website of 0104523817. Adres: MeData BV, Reling 109 te Barendrecht.

BARENDRECHT - ToBe heeft in de maand november drie exposities op het gebied van kunst en design in Barendrecht en Dordrecht. De toegang is gratis. Bij ToBe Barendrecht werd zaterdag 10 november de Kids Expo geopend. Het gaat om creatieve resultaten van een aantal cursussen. Zo is er werk te zien dat is gemaakt tijdens de lessen Striptekenen, Meer dan tekenen en bij Kijken met je handen. De tentoonstelling is tot en met de kerstvakantie te zien in de ontvangstruimte en de hal van De Baerne, Buitenlands Baan 1 in Barendrecht. In de Berckepoort, Voorstraat 220 in Dordrecht zijn tot 24 november de volgende twee exposities bewonderen. Verf in de hoofdrol is een overzichtstentoonstelling van verschillende jaren

Schilderwerkplaats. De tentoonstelling toont schilderijen die net als de makers zeer verschillend zijn: van heel groot tot klein. Op papier, doek en reliëfvormen en verf vervult de hoofdrol. Er wordt gewerkt met acryl, olie,- en aquarelverf en verschillende technieken. De expositie Onverwacht bronswerk toont de resultaten van het BronsWerkweekend van 29 en 30 september georganiseerd door en gehouden in de Berckepoort en Het Tuinhuis. Onder leiding van de bronsgieter Felo Hettich en ondersteund door Ingrid Onstenk en Saskia Meesters werd in een weekend het hele proces uitgevoerd van ontwerpen in was, het invormen, het gieten in brons, het afwerken en patineren van het de verse sculptuur. Zie ook www.stichtingtobe.nl.

Mens, waar ben je? BARENDRECHT - In 2006 en 2007 maakten fotograaf Eljee en dichter Rien van den Berg voor het Nederlands Dagblad een reeks foto’s en gedichten bij de christelijke feestdagen. De combinatie van moderne foto’s en gedichten die net zo goed over toen als over nu kunnen gaan, werpen een bijzonder licht op het liturgisch jaar. En ze roepen vragen op: ‘Deze mensen rondom Jezus, wat zeggen ze mij vandaag?’, ‘Leeft het geloof in mij?’, ‘Leeft Hij in mij?’. Van deze reeks is een tentoonstelling gemaakt die vanaf de eerste zondag van Advent wordt opgebouwd

in de Triomfatorkerk in Barendrecht. Bijna elke zondag zal de reeks worden uitgebreid. Met Pinksteren is de tentoonstelling compleet. Donderdagavond 24 januari komt Rien van den Berg om erover te praten. Aan deze avond zullen verder hun medewerking verlenen de predikanten Cees Romkes en Henk Bondt. De tentoonstelling is een mooie samenwerking tussen PKN-wijkgemeente ZuidOost en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), die beiden gebruik maken van de Triomfatorkerk. Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht, 0180-612720.

80 KORTING OP APK Ohmweg 1 Alblasserdam 078-6913922

www.wensveen.nl info@wensveen.nl

Weteringsingel 139 H.I.Ambacht 078-6814711


Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

Psalm 39:8

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten

Tot onze grote droefheid geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen ernstige ziekte, door de Heere op Zijn tijd uit ons midden is weggenomen mijn geliefde man, onze lieve vader en trotse opa

Cornelis Kleinjan

wij verzorgen alléén begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

~ Kees ~ in de leeftijd van 65 jaar.

Voor al uw computer, internet en netwerk problemen bij u thuis of het bedrijf. Installeren, opschonen en verwijderen van virussen, spyware, etc. Deskundig advies m.b.t. al Uw automatiseringsvraagstukken.

Marry Kleinjan – van de Griend Johan en Linda Kleinjan – van Zwieten Ruben Tabitha

Reparatie binnen 24 uur, geen voorrijkosten.

Margreet en Rik van der Vegte – Kleinjan

Voor meer info www.ict-barendrecht.nl (0624150078)

10 november 2012 Ziedewijksekade 34 2991 SE Barendrecht De begrafenis heeft heden donderdag 15 november plaatsgevonden op de begraafplaats ”Den Ouden Dijck” te Barendrecht.

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uw blijk van belangstelling en deelneming betoond na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oude oma

Jannigje Teuntje Blijleven-Kraaijeveld ~ Tante Jans ~ hebben wij zeer gewaardeerd en wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Barendrecht, november 2012

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Kloeg Uitvaartzorg

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22. Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

010-2017165

d d

winter winterfotoshoot fotoshootbyby

f f

1/2 1/2uur uurininde destudio studio max. max.55personen personen DVD DVDhigh highresolution resolutionom omzelf zelfafaftetelaten latendrukken drukken €€150,00 150,00all-in all-in

d d

Schere 117, 3085 DV Rotterdam

(geldig (geldigvan van1 1november november2012 2012t/m t/m1 1maart maart2013) 2013)

Bel Belofofmail: mail:o6-46398890 o6-46398890| info@riconfotografie.nl | info@riconfotografie.nl

Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.


Woningontruimingen Bezemschoon opleveren

Gastronomische verwennerij

06-46 39 68 66

www.woningontruimingmetspoed.nl en / of www.tussencorenkitsch.nl

3850

Reserveer nu uw kerstbrunch

4250

Reserveer nu uw kerstdiner

per persoon

va

per persoon

Aan u de keuze menu Iedere dag Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen.

familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht | mediation post F. van de Poest Clementlaan 53 bellen 010 - 5013230 faxen post bellen 3171 EB Poortugaal - 7122380 post F. bellen 084 F. van van de de Poest Poest Clementlaan Clementlaan 53 53 faxen 010 010 -- 5013230 5013230 faxen 3171 EB Poortugaal 084 084 -- 7122380 3171info@advocatenpraktijkdenhollander.nl EB Poortugaal 7122380

Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

site.indd 1

LOODGIETERSBEDRIJF

29-08-12 10:43

Visite.indd 2 Visite.indd 2

KLOK OF HORLOGE STUK? 29-08-12 A. DE VISSER

1e en 2e kerstdag van 14.30 - 17.00 uur en vanaf 19.30 uur

Brunch Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

mr P.A. (Petra) GHQ Hollander advocaat en mediator mr P.A. P.A. (Petra) (Petra) GHQ Hollander mr GHQ Hollander Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat en en mediator mediator advocaat

Visite.indd 2

1e en 2e kerstdag van 12.00 - 14.00 uur Kinderen t/m 11 jaar halve prijs

N.A.J. DEN DRIJVER

10:43

29-08-12 10:43 29-08-12 10:43

gediplomeerd uurwerkhersteller

WIJ VERZORGEN AL UW:

Ook voor uw Antieke klok

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 -- nieuwe/gebruikte 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computeren Hulp Aan Huis Ook voor uw kabel aansluitingen Ook voor uw adsl adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor aansluitingen Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286 Voor de professionele tuinier

SCHAATS MEE EN GEEF ALLES!

WWW.IJSSTRIJD.NL

Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

YAMAHA WINTERINSPECTIE & HERFSTAANBIEDING

MAXI MAXI HAKSELAAR HAKSELAAR MINI MINI PRIJS PRIJS ) GE 2500 (S )S (S IJ 5 R 2 P AGCETIEPRIJS ACTIE € 499 € 499

€€ 444499

Nu het vaarseizoen er op zit ,is het van groot belang dat uw Yamaha buitenboordmotor grondig onder de loep wordt genomen, zodat u volgend vaarseizoen weer zorgeloos van start kunt gaan. Wij geven uw Yamaha graag de zorg die hij verdient. Bel of mail ons voor een afspraak. Tevens hebben wij nu een zeer scherpe HERFSTaanbieding. Op alle nieuwe Yamaha 4-takt buitenboordmotoren geven wij tijdelijk 15 % KORTING. Met uiteraard de 3 jaar (2+1) fabrieksgarantie van YAMAHA . Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2012

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

KORTING OP ALLE MONTUREN (UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %)

Donkervoort Optiek Middenbaan 53A BARENDRECHT 0180 - 61 31 81

€€ 663399

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

RON MEIJER MARINE SERVICES ZUIDEINDE 38 , 2991 LK BARENDRECHT. TEL.0180-627272 EMAIL:INFO@JOKERBOATS.NL

LEEFTIJDS

GE 3555 S 35RIJ ACGTEIEP RIJS ACTIEP € 699 € 699

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK UW VAKHANDELAAR, STERK IN december STEVIG WERK Acties geldig van 15 september tot 15 2012. Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

Lagendijk 178 - Ridderkerk

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl


Sinterklaas en zijn pieten zullen 17 november centrum Barendrecht bezoeken….. Zie ginds komt de stoomboot… Koude voeten bij de intocht? Dat hoeft echt niet…

Ooooo, kom maar eens kijken !!! Vanaf zaterdag 17 november

MEGAKORTING van 40% op de kids-wintercollectie

Wij hebben heerlijk warm gevoerde boots in huis!

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht • www.vijfvinkelschoenen.nl

Stop met zoeken voor de juiste letter! Bestel vóór 27 november uw luxe chocoladeletter van A tot Z bij ons in melk, puur of wit Suikervrije en lactosevrije letters ook te bestellen in de letter S Maandag Dinsdag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

13.00 - 17.30 11.00 - 17.30 11.00 - 21.00 11.00 - 17.30 Gesloten

Middenbaan 66

Lekkerbekken 3 voor

Let op: OP=OP

€ 7,50

Onderlangs 28 Barendrecht leukstekindermode.nl

Het mysterie van de chocoladeletters De winkeliers in het centrum van Barendrecht hebben iets vreemds gezien. Liesbeth van dierenspeciaalzaak Wesdijk vertelt: “Toen ik vanmorgen de winkel opende, zag ik iets heel geks: er lag opeens een chocoladeletter in de etalage en daaromheen allemaal hartjes. Misschien is er een Piet verliefd op mij!” Soortgelijke berichten ontvingen wij ook van 6 andere winkeliers. Er is duidelijk iets aan de hand. Misschien dat de Pieten het je kunnen vertellen tijdens de intocht aanstaande zaterdag (17 november). Om 15.00 uur verwachten we Sinterklaas bij theater Het Kruispunt. Kom je ook?

Wie zoet is krijgt lekkers……

Hartige pepernoten Pakje 250 gram

€ 3,75

Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

Middenbaan 70 - Barendrecht Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

Middenbaan 73, 2991 CS Barendrecht 0180 - 61 75 41

www.leendejong.visgilde.nl WANT VIS IS FEEST!

PROJECTINRICHTING OP MAAT? ARPI Project, de specialist voor uw interieur

’Op voorraad collectie’

s ’ a c hi Mode

ARPI Project verzorgt de stoffering

C

Achterom 113 Barendrecht Tel: 0180-611066

van kantoren, winkels, scholen, openbare instellingen en zelfs

en schepen. Van-deskundig Dekbeddenstadions - Kussens Hoeslakens advies tot maatwerk in uitvoering. - Cinderella DekbedovertrekkenKantoren Topkwaliteit tegen een scherpe prijs!

30% echte korting Bel gerust eens voor een vrijblijvende

Decoratieve kroon incl. rieten plateau, met wintervoeders voor de buitenvogels

adviseren over de vele mogelijkheden.

€ 15.95

en ...

ARPI maakt werk van uw interieur!

OP = OP Wesdijk B.V. | Middenbaan 56-62 | www.wesdijk.nl

Winkels

Openbare ruimtes

afspraak waarbij wij u graag

INTERIEUR & PROJECTINRICHTING Bijdorp West 30 | 2992 LC Barendrecht | tel. 0180 - 62 70 98 fax 0180 - 62 28 94 | E info@arpi.nl | www.arpi.nl

Middenbaan 47 | 2991 CS Barendrecht | tel. 0180 - 61 60 48 fax 0180 - 62 28 94 | arpi@live.nl | www.arpi.nl 2307-000 aw Arpi adv business 921 1

07-10-2008 16:09:33


Sinterklaas en zijn pieten zullen 17 november centrum Barendrecht bezoeken…..

De heerlijke avondjes zijn gekomen

dijkxhoorn lingerie Cadeautip: Lekker thermo-ondergoed!

middenbaan 35

webshop www.dijkxhoorn.nl

P Y X I S PYXIS KIDS & WONEN

tm 31-12-2012 3+1 actie

tm 31-12-2012 3+1 actie

tm 05-12-2012 DIESEL 2 +1 actie

KIDS & WONEN MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581 MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

LEEFTIJDS

KORTING

Met Sinterklaas op de foto Woensdag 21 november van 14.00 tot 17.00 uur

OP ALLE MONTUREN (UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %)

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

10% KORTING

op de gehele wintercollectie kinderschoenen*

Wie zoet is ..... Donkervoort Optiek Middenbaan 53A BARENDRECHT 0180 - 61 31 81

OOH, KOM ER EENS KIJKEN… Na jaren van afwezigheid weer bij de Wereldwinkel in Barendrecht verkrijgbaar; prachtig houten speelgoed! Een mooie Engelse dubbeldekker, houten puzzels, kinderkrukjes, een groot poppenhuis en zelfs een Ark van Noach. Natuurlijk met dieren!

En dat is nog niet alles……TOT ZIENS!! Wereldwinkel Barendrecht, Middenbaan 107, Tel. 622134

Koop kaas voor het Goede Doel KikaKaas Per 50 500 gram

6.

Middenbaan 87, Barendrecht • Tel. 0180 - 612 929 www.deweypoort.nl

Wij zijn geopend op: Maandag 3 december van 09.00 tot 21.00 uur Dinsdag 4 december van 09.00 tot 21.00 uur Woensdag 5 december van 09.00 tot 17.00 uur

Middenbaan 100 - Barendrecht

*geldig 17-11 t/m 21-11 2012

Middenbaan 34, Barendrecht


Welkom in onze Beautysalons Onze gediplomeerde schoonheidsspecialistes, Gerda, Petra, Ester, Audrey, Evelien, Petra en Isabel heten u van harte welkom. Laat u verwennen met een schoonheidsbehandeling. Ook in speciaal behandelingen als Couperose, Acné, Oogcontour en huidverbetering met speciale apparatuur zijn wij gespecialiseerd.

Wij behandelen uitsluitend met topmerken als Chanel, Dior, Esté Lauder, Lancôme, Clinique, Shisheido, Biotherm en Lapraire. NIEUW UIT DE U.S.A.

bij nagelstudio Van Weijen 2/3 weken lang wondernagels op uw natuurlijke nagel. DE WENS VAN IEDERE VROUW. Flinterdun, super hoogglans in vele kleuren, French manicure of natuurlijke transparante nagels Schilferige of splijtende nagels? Geen probleem, slechts 20 minuten en u heeft 10 nieuwe nagels voor € 29,95. De basisprodukten van ORLY “wondergel” nagellak bevatten een vitaminecocktail met vitamine A-E en B5.

B

ON TIP: ook voor professionele 5 euro lichaamsmassage of rug, schouder, nekmasKORTIN G v o o r een co sage is Janet uw masseuze. mplet beautyb ehande e Bel haar voor ‘n afspraak. 06-46393007. 06ling van 1½ u ur Geldig TIP: Likdoorn, eelt, ingegroeide nagels? t/m 31-031-2-20012 13 Maak een afspraak in onze pedicuresalon. Kijk voo Ongewenste r live b eeld o n z e webs en op haargroei! Weg ermee... ite. Nooit meer harsen of scheren.

8 BEHANDELINGEN MET ZEKER BLIJVEND RESULTAAT

Bovenlip

Uw eigen nagel groeit en herstelt supersnel waardoor u de volgende keer op langere natuurlijke nagels opnieuw deze wondergel kan laten aanbrengen. Let op! Zonder de nagels te vijlen, te lijmen of met acryl dikke lagen onnatuurlijk te maken.

AKTIE

per behandeling: € 40.- Nu

€ 20.-

Oksels

Bikinilijn

per behandeling: € 75.- Nu

€ 37.

per behandeling:

50

€ 115.- Nu

€ 57.50

Nu starten en resultaat in het voorjaar en de zomer

van Weijen Bauty Salons - Middenbaan 77 - Barendrecht - Tel. 0180 613315 - www.beautysalonsvanweijen.nl

Uitnodiging EXCLUSIEVE

VOOR HET FASHION FEEST BIJ SHOEBY BARENDRECHT MIDDENBAAN Op woensdag 14 november bestaat Shoeby in Barendrecht 1 jaar! Van woensdag 14 t/m zaterdag 17 november ontvangt iedereen

20% KORTING*

op de hele dames, heren en kids collectie.

MIDDENBAAN 21, BARENDRECHT * De korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby in Barendrecht Middenbaan. Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Card in de winkel.

KIDS PARTY

Op zaterdag 17 november van 13.00 tot 16.00 uur is er een ballonnenclown aanwezig.

SHOEBYFASHION.COM


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Kennismaken met ToBe Barendrecht

Fenny Buik wint Kids Fashionmodel Shoeby BARENDRECHT - Alle jongens en meisjes die er altijd al van droomden om een fotomodel te zijn, konden meedoen aan de Kids Fashion Modellen wedstrijd bij Shoeby. Uit de vele inzendingen is Fenny Buik gekozen tot winnaar in de categorie ‘kleine meisjes’. Zij mocht daarom, samen met drie andere kinderen, model voor een dag zijn bij Shoeby. Fenny Buik schreef zich in bij de Shoeby-winkel aan de Middenbaan. Als winnares werd ze uitgenodigd om op woensdag 10 oktober naar het hoofdkantoor van Shoeby in Rosmalen te komen. Hier werd ze gekleed en opgemaakt, om vervolgens als een

BARENDRECHT - ToBe Barendrecht hield afgelopen zaterdag het evenement ‘ToBe All In’ in De Baerne. De hele dag kon men ontdekken wat ToBe allemaal te bieden heeft op het gebied van muziekonderwijs en beeldende kunst. Ter afsluiting was er zaterdagavond in de BaerneZaal een optreden van DJ Roccalberti. Foto’s Jos Wesdijk

11

echt model op de foto te gaan. De foto’s zullen door Shoeby gebruikt worden in de e-mail nieuwsbrieven en op shoebyfashion.com.

Konijn gevonden

Bedankt! Wij zijn ontzettend dankbaar dat u de statiegeldbonnetjes wilt geven voor de zwerfhonden in Bosnië. Voor iedereen die graag wil zien wat wij doen met het geld, waarom wij ons inzetten en hoe wij de projecten draaien, is er een geweldige documentaire gemaakt. Deze is te zien op www.hondenopvang.com. Voor alle mensen die hun statiegeldbonnetje doneren en ons hiermee helpen onze doelen te bereiken: Bedankt!! De statiegeldzuil kunt u vinden bij de MCD supermarkt aan de Marijkesingel 18 te Barendrecht. Stichting Dierenopvang Bosnië

Villa Kakelbont in actie voor Kika BARENDRECHT - Sinds de zomervakantie is de buitenschoolse opvang van Villa Kakelbont op allerlei manieren bezig om geld in te zamelen voor Kika. De kinderen hebben bijvoorbeeld fotolijstjes versierd en deze zijn verkocht. Ook heeft Villa Kakelbont meegedaan aan de boekenmarkt van de Groen van Prinstererschool en in één middag 75 euro ingezameld. Uiteraard heeft ook een bezoek aan de kaasspeciaalzaak De Weypoort plaatsgevonden. De kinderen kregen op een leuke manier uitleg hoe kaas werd gemaakt, mochten kaas proeven en op

Bonney Bee steunt Sophietje

Geslaagd kinderfeestje ijssalon Hemels Wij willen Esther en Bert van ijssalon Hemels bedanken voor het hele leuke verjaardagsfeest bij ijssalon Hemels. Deze dames hebben het heel erg naar hun zin gehad en kijken terug op een leuke middag. Zij vonden het leerzaam en erg lekker. Naast zelf ijs maken was het erg leuk dat ze muffins mochten versieren en de ijsbekers in mochten kleuren. Deze mama vond het ook prettig terwijl de kinderen lekker bezig waren haar een krantje met een kop koffie aangeboden werd. Super bedankt en wij wensen jullie veel succes met jullie mooie ijssalon. Laura en Margreet

de foto met de Kika-kaas. Met de feestdagen voor de deur gaan de kinderen op een andere manier aan de slag om geld in te zamelen. Deze week worden kerstkaarten door de kinderen gemaakt, die verkocht worden voor het goede doel. Voor bijzondere, zelfgemaakte kerstkaarten kan men vanaf 19 november tussen 15.30 uur en 17 uur terecht op Villa Kakelbont aan Torenmolen 68 te Barendrecht. Villa Kakelbont is een kinderopvanglocatie van het SKB. Meer informatie via 0180-617575 of www.kinderopvang-barendrecht.nl.

BARENDRECHT - Tekenares/schilderes Margo Boers creëert voor haar bedrijf Bonney Bee handbeschilderde decoraties. De decoraties sieren al menig vertrek in binnen- en buitenland. Bonney Bee wil de patiëntjes van het MC Sophia kinderziekenhuis graag bij staan. Daarom heeft Bonney Bee een speciale kerstbal ontworpen met Sophietje in de sneeuw. Het is een originele handbeschilderde glazen kerstbal, voor 14,95 euro te bestellen bij Bonney Bee. De volledige opbrengst van de Sophietje kerstbal gaat naar de stichting Vrienden van

het Sophia. Tevens doneert Bonney Bee een gedeelte van alle verkochte Bonney Bee artikelen aan de Stichting Vrienden van het Sophia. Iedereen die de patiëntjes van het Sophia kinderziekenhuis een warm hart toe draagt en op zoek is naar een cadeautje voor zichzelf of een ander, kan een kijkje nemen www. bonneybee.nl. Of kom langs in atelier ‘t Schuurtje aan Tjalk 28 te Barendrecht. Een afspraak maken of bestellen kan via 06-22813766 en bonneybee@gmail.com. Tevens is de Sophietje kerstbal verkrijgbaar op 30 november in de Elf Ranken te Barendrecht, op 7 en 8 december op de Winterfair te Ouderkerk aan de IJssel, op 15 december in d’Ouwe School op het WinterFeest te Barendrecht. Verder is de Sophietje kerstbal vanaf medio november te koop bij Het Rozenpakhuys aan Middeldijk 73a te Barendrecht.

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

iedereen verdient een morgen

BARENDRECHT - Een grijs met wit konijn, grijze oren, is gevonden aan de Middeldijk. Op de Stationsweg is een cypers bruin met witte kater van 8 á 12 weken gevonden. Witte vlek op buik, witte voetjes, wit befje. Op het V.d. Vlugtveld is een zwart witte kater gevonden. Voor witte tenen, achter witte sokken. Hij is erg aanhankelijk. Vermist wordt Minoes, 2,5 jaar, cypers grijs met witte streepjes. Bij neus en buik beetje wit, staat hoog op de pootjes. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren 088-3437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance 0900 1120000 of www.Amivedi. nl, 088-006463. In De Dierenstee wacht Vlekje op een nieuwe baas. Ze is een voedster van 3 jaar,

bruin met grijze strepen, heeft hangoren. Het is een zeer dominante dame die beter alleen gehouden worden. Ze houdt van aandacht, komt je besnuffelen, houdt van kusjes en is echt erg leuk, maar een pittige tante. Jip is een voedster van 5 jaar oud. Ze heeft een dominant karakter en laat niet met zich sollen, maar is een schat. Ze had wat gebitsproblemen, maar na een goede tandartsbeurt is ze weer helemaal de oude. Ze is een beetje gevoelig voor een verhuizing en nieuwe vrienden, daar moet wat extra aandacht aan worden besteed. De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. Website: www.dierenstee.nl.

Succesvolle zwerfvuilactie wijken Noord en Binnenland BARENDRECHT - Sinds enige tijd loopt er in de wijken Noord en Binnenland een pilot volgens het Buurt Bestuurt-principe. Het Buurt Bestuurt comité heeft eerder dit jaar een top 3 samengesteld van de meest voorkomende irritaties en klachten uit deze wijken: te hard rijden in de wijk, hondenoverlast en zwerfvuil. Op woensdag 7 november is er in beide wijken een succesvolle aanzet gegeven voor het aanpakken van het zwerfvuil. Eerder waren was

er geflyerd en werd aan de bewoners gevraagd of zij deel wilden nemen aan een zwerfvuilactie. Niemand heeft zich opgegeven op de geplande dag. Nu beter voorbereid en ondersteund door twee basisscholen, de gemeente, Patrimonium en het Green Team werd de actie een groot succes. Aan de actie deden ruim vijftig enthousiaste kinderen mee van de basisscholen CBS De Hoeksteen en ODS De Dubbeldekker. Ondersteund door het Green Team, ouders en vrijwilligers werden de

straten opgeruimd. De kinderen zijn in groepen de wijk ingegaan. Met prikkers en afvalzakken in de hand gingen de kinderen aan de slag. Amper begonnen kregen sommige kinderen complimenten van wijkbewoners. Zij waren blij dat de straat zo goed opgeruimd werd. Tijdens het schoonmaken kwamen de kinderen ‘Harry de Zwerver’ tegen. Dit bleek wel een heel aparte zwerver te zijn, hij kon goochelen. Na een uur hadden de kinderen ruim vijftien vuilniszakken vuil van straat gehaald. Denk hierbij aan blikjes, plastic, glaswerk, maar ook andere spullen. Delen van lampenkappen en gedeelten van fietsrekken werden ook mee opgeruimd. Na het opruimen gingen de kinderen op de foto en werden zij getrakteerd op limonade en pannenkoeken. Harry de Zwerver gaf nog een show. Wethouder Cees Versendaal heeft een prijs uitgereikt aan de groep die het meest opvallende afval had verzameld. Uiteindelijk won het gele team. Alle kinderen kregen nog een presentje mee na afloop.


Culinair met Kerst HO HO HO … KERST VIEREN DOE JE BIJ DIGGELS

Diggels Barendrecht 2e kerstdag geopend Luxe 5 gangen kerstmenu € 49,50 of a la carte € 37,50 Diggels Oud-Beijerland 1e en 2e kerstdag geopend Luxe 5 gangen kerstmenu € 49,50 of a la carte € 37,50 In Oud-Beijerland ook luxe kerstbrunch € 24.50 pp DORPSSTRAAT 141 BARENDRECHT ( 0180-612130 WEST VOORSTRAAT 22-23 OUD-BEIJERLAND ( 0186-610035

WWW.DIGGELS-EETCAFE.NL

Kerstdag Actie* (25 en 26 december 2012) Met de kerst kan u natuurlijk heerlijk bij ons genieten. Op deze beide dagen bieden wij u een zeer breed, speciaal, luxe, verrassend en exclusief assortiment aan. Dus dat wordt extra genieten, ofwel op zijn Chinees: Extla lekkel lekkel!

Voor deze speciale dagen is reserveren gewenst. Wij bieden u 2 sessies per dag Prijzen:

Volwassenen kinderen Kinderen 3 t/m 6 jaar 7 t/m 11 jaar 25 & 26 december € 32,50 € 9,95 € 14,95

Heeft u uw kerstmenu al bedacht?

Delicious staat graag voor u in de keuken zodat u uw handen vrij heeft voor uw familie en vrienden Koude voorgerechten: Rollade van gerookte zalm, blini, mierikswortel crème fraîche en waterkers € 8,75 p.p. Terrine van wild met knolselderij en amandel salade € 9,25 p.p. Carpaccio van licht gerookte hertenfilet met gelei van veenbeseen en rucola € 9,75 p.p.

Warme voorgerechten: Heldere wildbouillon & truffelroom

€ 6,95 p.p.

Ravioli van krab

€ 9,50 p.p.

Halve kreeft & coquilles gegratineerd

€ 14,25 p.p.

Hoofdgerechten:

Zeeduivel gevuld met een mengsel van salie en ui, met een cranberry dressing € 14,50 p.p. Fazantborst gevuld met en farce van kastanje & een bospaddenstoelensaus € 13,95 p.p. Tournedos Rossini en croûte, tournedos, eendenlever en truffel, bedekt in bladerdeeg, met een madeirasaus € 15,95 p.p.

Sessie 1

16.00-18.30

Sessie 2

19.00-21.30

Inclusief drinken (wijn, bier, frisdrank, koffie en thee) Drankjes mogen zelf gehaald worden bij de drankenautomaat

Gieterijstraat 2 (naast GAMMA) 2984 AB Ridderkerk • E-mail: info@wokoftheking.nl

Tel.: 0180-433388

Desserts:

Vanille crème brûlée met bramen compote € 5,50 p.p. Witte chocolademousse, gemarineerde mandarijn en macadamiakaramel € 5,95 p.p. Christmaspudding, het traditionele Engelse kerstdessert (6-8 pers.) € 18,25 p.p. Brandyroom voor bij de Christmaspudding (6-8 pers.)€ 5,75 p.p. Voor bij de koffie Mince Pies (per 5 stuks) €

4,95

Bijpassende wijnen bij elk gerecht, nu Salentein Reserve Wijn actie. Voor uitgebreide informatie over de Kerst en Oud & Nieuw suggesties; www.deliciousbarendrecht.nl of vraag ernaar in de winkel.

Gewijzigde openingstijden: Maandag 24 en maandag 31 december geopend van 10.00 tot 16.00 uur: ophalen van bestellingen.

Delicious Traiteur - Cateraar

’t Vlak 3, 2991 EP Barendrecht • TEL 0180-72 10 66 Info@deliciousbarendrecht.nl • www.deliciousbarendrecht.nl

GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT

Generaal Smutsstraat 35 Ridderkerk-Bolnes t. 0180 - 414 274 e. info@plaka-bolnes.nl 7 dagen per week geopend Keuken open vanaf 16.00 uur

Kerstmenu 2012

€ 42,50 Wij ontvangen u met een glas mousserende wijn Voorgerechten Tussengerecht Hoofdgerechten Nagerechten Koffie / Thee

BEIDE STD AGE N GEO PEN D

KER

• Carpaccio van rund met pijnboompitten, spek, pesto olie en Parmezaanse kaas • Mosterdsoep met uitgebakken spekjes • Salade met 2 spiesjes van gamba’s een coquille en aioli dip • Verfrissende spoom van citroen en moscato • Kogelbiefstuk met champignons portsaus en stoofpeer • Kabeljauw met garnalen, roerbakgroente en zachte kerriesaus • Herten biefstuk met dropsaus op een stamppotje van andijvie en spekjes • Bombe hazelnoot crispy ijs • Proeverij van zoetigheden • Yogurt ijs met een kern van bramensorbet • Met Belgische bonbon

HAVENHOOFD 1-3-5, 2993 EK BARENDRECHT, TEL. 0180-690751, WWW.DE-LACHENDE-ZON.NL

1e en 2e Kerstdag zijn wij geopend! Ook op kerstavond. Tevens zijn wij open op Oudjaars- en Nieuwjaarsdag

Reserveren op deze dagen is verplicht. De keuken is geopend van 16.00-22.00 uur.

Plaka. Dé Griek in Ridderkerk


Culinair met Kerst Groen van Prinstererweg 19-21 • 2982 VA Ridderkerk Tel. 0180 - 418 414

Kerst 2012

1e en 2e Kerstdag speciaal

KERSTBUFFET € 15,95 p.p. (Kinderen t/m 11 jaar € 9,95)

1e en 2e Kerstdag

3 - gangen Kerstbrunch vanaf 12.00 uur voor € 19,50

Maissoep met kalkoenfilet of Mixed vleessoep of Kalkoenfilet soep of Tomatensoep met kalkoenfilet, diverse soorten vers fruit, Gebakken Chinese wan tan, Mini loempia´s, Kerry driehoekjes, Gebakken banaan, Yeung Chow Nasi, Bami, Mihoen, Spare ribs, Babi Pangang, Foe yong hai, Daging rundvlees, Cheung Pau ossehaas, Gebakken Chinese garnalen, Zhiu Yiem kip, Chinese garnalen met 5 kruiden en verse gember, Lo Han Tjai mixed groenten, Babi Pangang Spek, Patat, Salade, Kip `Mountain Spring’, King Do Kip, Cha sieuw Chinese stijl, Kip Saté, Fong Mee Tongfilet, Gegrilde zalm.

A la carte Kerstdiner Eerste zitting vanaf 16.00 tot 20.00 uur Tweede zitting vanaf 20.00 tot 24.00 uur

1e zitting van 16.00 uur tot 19.00 uur 2e zitting van 19.15 uur tot einde van de avond U kunt ook kiezen voor één van onze kerstmenu´s, € 29,95 p.p. of € 34,95 p.p.(min.2 pers.) Tevens kindermenu´s. www.mountain-spring.nl Beide kerstdagen zijn wij geopend voor afhalen.

Reserveer tijdig! HAVENHOOFD 27 - 29, 2993 EK BARENDRECHT 0180 - 654 960 - www.olympiada.nl

Altijd goed en gezellig! Kerstbuffet 1e en 2e Kerstdag Stationsweg 27 • Heenvliet • T.0181 66 13019

Kerstavond en beide Kerstdagen geopend Diner à la carte van speciale Kerstkaart (1ste & 2e Kerstdag) Kruisdijk 8 • Poortugaal • 010 501 55 11 • magneetcafe.nl • etenbij.nl

Kerstmenu 2012

DE FAMILIE WU NODIGT U UIT OM TIJDENS DE KERSTDAGEN GEZELLIG TE KOMEN ETEN De Wok van Ridderkerk gaat tijdens de kerstdagen helemaal uit zijn dak. Naast onze wokbuffet, bestaande uit: soep, voorgerechten, warm- en koudbuffet. Wokken en Teppan Yaki grillen en niet te vergeten onze dessertafdeling, worden allen uitgebreid met speciale kerstgerechten. Onze chef-koks zijn al druk bezig met de voorbereidingen hiervan.

Dinsdag 25 en woensdag 26 december

Alles in één,

onbeperkt eten en drinken

(inclusief frisdranken, bier, wijn, koffie en thee) Prijs per persoon: Kinderen van 7 t/m 11 jaar: Kinderen van 3 t/m 6 jaar:

€ 32,95 € 16,95 € 12,50

Tijd: van 16.30-19.00 uur - Van 19.30 uur-eind.

Keuze uit onze à la Carte Koningsplein 12-13 - 2981 EA Ridderkerk (naast Gemeentehuis)

Reserveer tijdig

Bel voor reserveringen: Telefoonnummer: (0180) 42 20 04 Mobiel: 06 - 52 3948 79 Faxnummer: (0180) 42 03 06

Oosters specialiteiten en wok restaurant

lotus CoRNER

Koningsplein 11 - 2981 EA Ridderkerk ~ Telefoon 0180 - 420034 ~ www.zefyros.nl - info@zefyros.nl

Naast onze bekende bijgerechten en verse ingrediënten zullen er ook speciale en bijzondere Kerst Specials zijn. Kerst wok prijzen Per persoon € 34,50 Kinderen (4 t/m 10 jaar) € 17,00 *

Prijzen incl. frisdrank, warme dranken en dessert buffet

** Wijn / bier per glas € 1,- *** Sterke dranken per glas € 2,-

K om gezellig kerst vieren bij resta u ra nt Lotus Corner! Geniet met de hele familie van een extra uitgebreid kerstwokbuffet.

Het kerstbuffet is vanaf 16.30 uur geopend en u kunt reserveren voor één van de onderstaande tijden 1e zitting: 16.30 – 19.00 uur 2e zitting: 19.30 – 23.00 uur

Beide Kerstdagen geopend Voor de fijnproevers die liever aan tafel blijven zitten zijn er

vier-gangen-menu’s samengesteld door onze chef. Luxe Kerstmenu € 35,50 p.p. Kinder Kerstmenu € 16,50 p.p.

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht • Voor meer info: 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl


NIEUWS OVER

Sportschool van Hoorn

Vergadering Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard Op maandag 19 november 2012 om 17:30 uur is de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de Raadzaal van de gemeente Ridderkerk. De agenda van deze vergadering: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda. 3. Spreekrecht burgers 4. Vragenkwartier AB leden 5. Ingekomen stukken 6. Uitgaande stukken 7. Benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter GRNR voor het jaar 2013 8. Wijziging gemeenschappelijke regeling, artikelen 10.3 en 15.3. 9. Vaststellen Normen- en Toetsingskader 2012 10. Ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard, MER Nieuw Reijerwaard (als bijlage van het ontwerpinpassingsplan), Ontwerpexploitatieplan Nieuw Reijerwaard 11. Stand van Zaken duurzaamheidsstrategie 12. Verslag vorige vergadering 13. Sluiting U kunt de agenda en stukken ook raadplegen via www.nieuwreijerwaard.eu > vergaderingen. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 19 november vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 2000 33.

Elke zaterdag kijkdag voor aankomende judoka’s bij Sportschool van Hoorn. Om kinderen een indruk te geven hoe wij judo presenteren kan men op de volgende uren terecht: 10.00 - 11.00 uur 8 t/m 10 jaar. (niet in de 11.00 - 12.00 uur 13 t/m 17 jaar. schoolvakanties) 12.00 - 13.00 uur 5 t/m 7 jaar.

}

Het leren van de eerste beginselen vindt plaats even na 13.00 uur. Daarna zoeken wij uit in welke van de 21 lesuren men het best geplaatst kan worden. Overigens bestaat de mogelijkheid om meerdere lesuren te bezoeken voor de zelfde prijs. De open dagen voor taekwondo (karate) zijn de volgende: Maandag 18.00 - 19.00 uur 6 t/m 11 jaar. Maandag 19.00 - 20.00 uur 12 jaar en ouder. Woensdag 17.00 - 18.00 uur 6 t/m 11 jaar. Woensdag 18.00 - 19.00 uur 12 jaar en ouder.

}

(niet in de schoolvakanties)

Het adres is Paddeweg 25 - 27, 2992 CK Barendrecht, Tel. 0180 - 613957

www.sportschoolnickvanhoorn.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GR Nieuw Reijerwaard: E info@nieuwreijerwaard.eu • T 0180 - 2000 30 Postadres: GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk

Bezoekadres: Koningsplein 1 (gemeentehuis) 2981 EA Ridderkerk Kamernummer: A308B

Kennisgeving vaststelling ontwerp-inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en ontwerp-exploitatieplan voor het te realiseren bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, in de gemeente Barendrecht en Ridderkerk en aankondiging inloopavond op 19 november 2012 gemeentehuis Ridderkerk Overeenkomstig artikel 3.8, 6.12 lid 4 en 6.14 lid1 Wet op de ruimtelijke ordening maken wij bekend dat GS van Zuid-Holland hebben vastgesteld: het ontwerp-inpassingsplan, het MER en het ontwerp-exploitatieplan voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard op het grondgebied van gemeenten Barendrecht en Ridderkerk.

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

U kunt de stukken gedurende de terinzagelegging van 16 november tot en met 27 december raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen. Verder zijn de stukken in te zien op de volgende locaties: 

Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk, gemeentelijk servicecentrum, openingstijden van maandag van 11.00 uur tot 20.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, telefoon 0180-451234. Gemeentehuis Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, gemeentelijk servicecentrum (balie 12), openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur; alleen op afspraak maandag en woensdag van 15.00 uur tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 140180. Het Loket Informatiediensten van de Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 070-441 8855.

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Zienswijzen

0180 - 612881 BARENDRECHT

Een ieder kan over het ontwerp-inpassingsplan en het MER zienswijzen indienen, gedurende de terinzagelegging van 16 november 2012 tot en met 27 december 2012. In dezelfde periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerp-exploitatieplan. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland T.a.v. Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Postbus 90602 2509 LP Den Haag Dit onder vermelding van “Ontwerp-inpassingsplan Nieuw Reijerwaard”, “MER Nieuw Reijerwaard”, of “Ontwerp-exploitatieplan Nieuw Reijerwaard”, afhankelijk van waar u uw zienswijze op indient. U kunt uw zienswijzen ook mondeling indienen. Daarvoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat van Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de Provincie Zuid-Holland, via telefoonnummer 070-441 6919. Het is ook mogelijk om de zienswijzen digitaal in te dienen via het E-formulier op www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen > “Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard Ridderkerk”. U hebt daarvoor een DigiD nodig.

Informatieavond Op maandag 19 november 2012 wordt een inloopavond georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland in het gemeentehuis van Ridderkerk. U kunt op deze avond tussen 19.30u en 21.00u vrij binnenlopen en informatie inwinnen bij verschillende standjes, waar specialisten u graag te woord staan over het inpassingsplan en al de aspecten die erbij spelen. DOS-2011-29

Modeltreinen en miniatuurauto beurs

Last van ongedierte?

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

int. slotrace beurs en de uurwerkenbeurs op zo. 18 november 10.00-15.00 uur in de Oranje-wit hal. Nw. Noordpolderweg 5 Dordrecht. info: www.goudspoor.nl / 06-29093120

Voor bezoek aan huis, bedrijf, club, kinderverjaardag, straatfeest

Sinterklaas & 2 Zwarte Pieten Bel het secretariaat van Sint Nicolaas

(0318) 484813


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Sieraden en foto’s in bibliotheek

BARENDRECHT – Tot en met vrijdag 7 december zijn in bibliotheek Barendrecht (Middenbaan 109) sieraden van Tonke Joppe en foto’s van Marina Novosad te zien. De exposities zijn gratis toegankelijk tijdens de openingsuren. Naast haar werk als interieurarchitect ontwerpt Tonke Joppe onder meer sieraden, kussens en tassen. Voor de sieraden vormt hergebruik van kunststof, leer, papier en borduurgaren uit grootmoeders handwerkkist de basis. Materialen als leer- en meubelstofstalen inspireren Tonke steeds weer bij het ontwerpen van tassen, kussens en andere accessoires. Zij heeft haar atelier/winkel in Villa van Alles, Dorpsdijk 40a in Rhoon. Zie ook www. bytonkejoppe.nl. Marina Novosad heeft zich na een opleiding in de fashiondesign & styling toegelegd op

fotografie. Zij maakt foto’s voor de voedingsindustrie, maar ook reclamefoto’s en kunstfoto’s. Daarnaast fotografeert zij evenementen, doet trouwreportages en photoshoots. Haar foto’s staan onder meer in The Book of Fame. In deze expositie toont zij een potpourri van foto’s die een weerkaatsing zijn van lichte en vooral begrijpelijke beelden. Het zijn een soort stilteopnames van gevoel. Ieder beeld ontvouwt zich en sluit de toeschouwer af van de buitenwereld. Een deel van de opbrengst van op de expositie verkochte foto’s gaat naar project Art4art, waarmee Marina kunstenaars die door armoede of invaliditeit niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, wil steunen. Zie ook www.marinaphotography.nl. www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl.

Krabben in de straat Zaterdag 10 november kwamen mijn dochter en ik terug van het boodschappen doen. Zei de buurman: ‘gelukkig, je hebt hem niet overgereden.’ Ik zei: ‘Wat dan?’. Er zat een krab op een putdeksel op de straat! Mijn dochter en ik waren helemaal verbaasd dat er zomaar een krab over straat liep. Hij was wel een poot en een schaar kwijt, maar hield zich nog heel stevig vast aan het putdeksel. Het bleek dat er vanaf donderdagavond al krabben gesignaleerd waren in onze straat. Gauw de krab opgepakt met een lepel en een bakje en hem naar de sloot gebracht. Waar zouden ze toch vandaan komen? Sylvia en Felicity van Gemerden, Barendrecht

Klimclinic voor kinderen Voedselbank BARENDRECHT In samenwerking met Kiwanis Club Barendrecht hebben tien kinderen van Voedselbank Barendrecht afgelopen herfstvakantie een klimclinic gevolgd bij Wellnesselande Barendrecht. De klimclinic duurde twee uur en werd voorafgegaan door een professionele warming-up. Met opgewarmde spieren en onder deskundige leiding van twee instructeurs van Wellnesselande stortten de enthousiaste kinderen zich op de klimwand. Meerdere kinderen wisten tot in de nok van de zeventien meter hoge hal te klimmen. Maar ook degene die niet de absolute top haalden, hebben hun grenzen verlegd en angsten

overwonnen. Na afloop was er voor alle kinderen een drankje en een zakje chips. Een leuke afsluiting van een geweldige en onvergetelijke middag. Reeds een flink aantal jaren verzorgt Kiwanis Club Barendrecht speciale december verrassingspakketten voor de kinderen van Voedselbankcliënten. Een groot aantal ondernemers ondersteunt de Kiwanis Club hierbij. In dit kader had Wellnesselande toegezegd om een klimclinic te verzorgen voor de kinderen. Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht is erg blij met de ondersteuning die Kiwanis Club en de haar bevriende ondernemers regelmatig biedt.

D66 als enige tegen betaald parkeren In de Schakel van 8 november 2012 valt op de voorpagina te lezen dat ‘Betaald parkeren van de baan’ is. Vervolgens staat er dat de PvdA, D66 en GroenLinks voorstander blijven van betaald parkeren als belangrijkste kostendrager voor de centrumontwikkeling. Dit bericht komt niet overeen met de realiteit en het standpunt van D66. De fractie van D66 is vanaf het begin tegen het bouwen van een tweede winkelstraat met een parkeergarage voor betaald parkeren geweest. Wat D66 betreft wordt de huidige winkelstraat opgeknapt en is er op bescheiden schaal ruimte voor appartementen in het centrumgebied.

Het voorstel dat de coalitiepartijen VVD, CDA en CU/ SGP bij de begrotingsbehandeling hebben gedaan komt er op neer dat alle inwoners van Barendrecht indirect nog meer meebetalen aan de parkeergarage. Het bedrag kan in deze variant oplopen tot € 375.000 per jaar. Een bedrag dat behoorlijk op de gemeentelijke begroting zal drukken en waar nog geen dekking voor gevonden is. Bezoekers aan het winkelcentrum betalen weliswaar geen parkeergeld maar via de belastingen betaalt iedereen. Kortom; D66 is nog steeds de enige partij in Barendrecht die tegen betaald parkeren is.

Een jaar Shoeby Middenbaan BARENDRECHT – Op woensdag 14 november is het een jaar geleden dat Shoeby haar deuren opende aan de Middenbaan te Barendrecht. Mirella Westhuis en haar team grijpen deze gelegenheid aan om hun klantenextra in het zonnetje te zetten. Daarom laten zij hen van 14 november tot en met 17 november profiteren van een voordeelactie. Op zaterdag 17 november is er van 13 tot 16 uur een ballonnenclown aanwezig. Shoeby biedt trendy dames, heren- en kindermode. De winkel van Mirella in Barendrecht is één van de 250 Shoeby winkels in Nederland en België. Shoeby heeft voor elk wat wils. Naast sterke eigen labels zoals Zoï en

Eksept voor dames en Cult Edition voor heren, vindt men bij Shoeby ook een collectie basics, jeans en accessoires. Shoeby biedt vooral variatie, twee keer per week worden er nieuwe items aan de collectie toegevoegd. Houders van een Shoeby Card worden regelmatig geïnformeerd over interessante aanbiedingen, exclusieve koopavonden en de laatste modetrends. Daarnaast kunnen zij met de klantenkaart sparen voor ‘fashion cheques’ die twee keer per jaar worden uitgekeerd. Men kan zich ook aanmelden voor de Shoeby Newsletter, op shoebyfashion.com. Shoeby bevindt zich aan Middenbaan 21 in Barendrecht.

15

Honderden vogelaars en fotografen BARENDRECHT - Het afgelopen weekend waren er in Barendrecht drie bijzondere soorten vogels te bekijken. In de Gaatkensplas was de Buffelkopeend (Bucephala albeola), die daar al voor het zevende jaar is, komen overwinteren. Ze leven in het zuiden en langs de westkust van de Verenigde Staten, in Alaska en in Canada. Het is de op een na kleinste soort van Amerika. Alleen de Wintertaling is daar kleiner. In de Zuidpolder was een Witoogeend (Aythya nyroca) waar te nemen. Hij komt lokaal vooral voor in ZuidEuropa en Westelijk Centraal Azie. Overwinteren doet hij meestal in Afrika. Verder was er in de Muziekbuurt een invasie van Pestvogels (Bombycilla garrulus). Er werd een groep van tachtig stuks waargenomen. In

Nederland komt deze vogel soms in de winter voor als trekvogel. In de zomer leven ze in Scandinavië en Siberië. Wanneer er daar door bijvoorbeeld sneeuwval geen voedsel meer te vinden is, trekken zij zuidelijker. De naam ‘Pestvogel’ dateert uit de middeleeuwen, toen men dacht dat deze vogels de pest meenamen en de ziekte verspreidden. Afgelopen weekend werd het verkeer soms ontregeld door de vele bekijkers van de vogels. Hoelang deze vogels hier nog blijven, dat weet natuurlijk niemand. Maar men kan op http://ijsselmonde.waarneming.nl/index. php in de gaten houden of ze gezien worden. Het is leuk om ze te zien, maar ook om ze te horen. Arie Buurman

De buffelkopeend, de pestvogel en de witoogeend.

Lekker wandelen in de wintermaanden BARENDRECHT - Met de Winterse Wandel Weken van Aad van Loon Sport kan men van november t/m april mooie wandelingen maken in de omgeving. De routes zijn tussen de 5 en 12 km lang en allemaal verschillend. De wandeling gaat o.a. langs de Oude Maas, in het Bieslandse Bos, het Loetbos, het Oosterpark en natuurgebied de Oeverlanden. De wandelingen zijn gemaakt voor de recreatieve wandelaar die het leuk vindt om eens een ander rondje te wandelen. Deelnemers ontvangen een wandelboek waarin alle routes en routebeschrijvingen staan. Op elke route zit een stempelplaats. Als voor 1 mei minimaal 6 van de 8 wandelingen gelopen zijn, krijgt de deelnemer een leuk aandenken. De Winterse Wandel Weken wordt voor de tweede keer georganiseerd. Naar aanleiding van de evaluatie van

de eerste editie zijn er verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn alle wandelingen nu door natuurgebieden en kunnen de deelnemers 6 maanden lang hun stempels halen bij de stempelplaatsen. Dit zijn leuke horecagelegenheden die aan het begin van de route of halverwege de route liggen. Zo kun je er een gezond en gezellig dagje van maken. Je bepaalt zelf wanneer, met wie en hoe snel je gaat wandelen. Van november t/m april kun je de stempels verzamelen voor een leuk aandenken. Inschrijven kan bij Aad van Loon Sport aan de Maasstraat 28a of via de website www. aadvanloonsport.nl of www. wintersewandelweken. nl. Hier vind je ook uitgebreide informatie over het evenement. Deelname kost € 12,50. Hiervoor krijg je het wandelboek met 8 leuke en afwisselende wandelingen en een stempelkaart.

Najaarsverkoop Unicef van start BARENDRECHT - De najaarsverkoop van Uunicef is weer van start gegaan met (kerst)kaarten en cadeaus. Wie Unicef wil helpen en iets wil bestellen uit de nieuwe najaarscatalogus, kan deze catalogus bestellen bij Corrie Ottink via corrie.ottink@upcmail.nl. Unicef start met een nieuwe campagne: Omdat elk kind

dat sterft er één te veel is. Elke dag sterven 19.000 kinderen. Zij sterven aan oorzaken die te voorkomen zijn. Omdat iedereen dit onacceptabel vindt, komt Nederland nu samen met Unicef in actie. De drie belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen zijn sterfte in de eerste maand, diarree en longontsteking. Unicef doet er alles aan om

ervoor te zorgen dat kinderen overal ter wereld overleven en gezond opgroeien. Daarbij richt Unicef zijn op goede zorg voor moeder en kind tijdens zwangerschap en rond de geboorte, opleiding en bijscholing van medisch personeel, voorlichting aan moeders, bijvoorbeeld over (borst)voeding, distributie

van medicijnen, muskietennetten, ORS, Plumply’nut (voedzame notenpasta voor ondervoede kinderen), vitamine A en andere noodzakelijke middelen, watervoorzieningen en toiletten en grootschalige vaccinatiecampagnes voor kinderen in afgelegen gebieden. Unicef is voor de inkomsten afhankelijk van regeringen en particulieren.

Wethouder Stephanie ter Borg krijgt 8 leuke wandelingen in de regio van Remon van Loon van Aad van Loon Sport.


De Prinsenschaar

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT

10% korting

Uw slager speelt voor Sinterklaas.

op kleding reparatie

De prinsenschaar is gespecialiseerd in het maken en vermaken van kleding. Ons bedrijf bestaat nu ruim 29 jaar. Al onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde mensen die van aanpakken weten.

WOENSDAG T/M ZATERDAG Grillburger XL elke 4e gratis Schouderkarbonade

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onderdeel Services, anders neemt u contact met ons op middels dit e-mailadres: info@deprinsenschaar.nl. Marijkesingel 4A, 2991 BK Barendrecht • T: 0180 - 613911 info@deprinsenschaar.nl • www.deprinsenschaar.nl

Verse kiprollade

Meer sfeer in huis met

Pillows & Presents

€ 5,98

per 500 gram

Houthakkerssteak

€ 1,49

100 gram

maaltijd van de week: Babi pangang met gratis rijst

Nu, bij besteding van € 15 krijgt u een stempel, bij een volle kaart met 8 stempels een model autotje voor 1 Euro.

Openingstijden: Maandag: 12:00-17.00 uur - Dinsdag t/m vrijdag: 09:00-18.00 uur

€ 6,98

per kilo

En dat niet alleen met scherpe prijzen maar ook aan de kinderen wordt gedacht.

€ 5,50

500 gram

MAANDAG EN DINSDAG Schouderkarbonade 500 gram

Magere speklapjes

500 gram

€ 3,49 € 3,25

n ijde 0 t s g 0 in - 17.

n Opem Vr 09.30

Ben je opzoek naar echte sfeermakers in huis of zoek je juist dat exclusieve cadeau voor een vriend of vriendin? Kom dan eens aan de Gouwe zoeken bij Pillows & Presents want daar slaag je gegarandeerd!

DECEMBER ACTIE €4,00 korting op 2 Fudge produkten naar keuze, bij inlevering van deze bon.

Kijk voor openingstijden op de website:

www.hairworldkapsalon.nl

0180 - 690 425 Marijkesingel 4

Gouwe 7a 2991 CJ Barendrecht • Tel. 0180 72 22 23 info@pillows-presents.nl • www.pillows-presents.nl

CARTRIDGE FAMILY SHOP AKTIE

MULTIPACK + GRATIS FOTO / PRINT PAPIER +

+ LEXMARK 100XL Compatible CANON Compatible GRATIS MULTI-BOX € 45,00 MULTI-BOXpak € 40,00 printpapier 500 vel

BROTHER Compatible GRATIS MULTI-BOX500 € 35,00 pak printpapier vel geldig t/m 31-12-2012

Black Cartridge

geldig t/m 31-12-2012

geldig t/m 31-12-2012

Black Cartridge 100XL

CARTRI

DGES

TONERS

REFILL

CARTRIDGES

WAARDEBON 4 HP 364 EXTRA GEVULD

WAARDEBON 5 EPSON XL

Compatible WAARDEBON MULTI-BOX € 25,00

Compatible WAARDEBON XL MULTI-BOX WAARDEBON € 37,50

+ gevuld HP 364 extra Compatible GRATIS MULTI-BOX € 25,00 pak printpapier 500 vel

HP 364 Origineel HP 364 XL Origineel GRATIS MULTI-BOX € 32,50 MULTI-BOX pak printpapier 500 vel € 67,50

geldig t/m 31-12-2012

Black Cartridge 364

+

geldig t/m 31-12-2012

AL ORIGIN DGES

CARTRI

geldig t/m 31-12-2012

Black Cartridge

Koninginneweg 59, Gouwe 3, Van Meelstraat 20,

COMPA TIBLE

€ 1,59

150 gram

Gebraden rosbief

€ 2,29

100 gram

Gerookte zalm / eiersalade

€ 1,98

100 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt 500 gram

€ 3,25 € 3,75

Gouwe 11 2991 CJ Barendrecht Telefoon 0180 - 61 21 98

Pillows & Presents in kerstsfeer

/ .00 Di t - 16 0 3 . 9 Za 0

Compatible WAARDEBON WAARDEBON MULTI-BOX € 45,00

€ 1,60

Boterhamworst

Met gratis kruiden 500 gram

SLAGERIJ

Compatible WAARDEBON MULTI-BOX € 40,00

Boerenmetworst

Erwtensoep uit eigen keuken

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

€ 1,79

100 gram

Rundgehakt

elke 2e liter – halve prijs

WAARDEBON 3 LEXMARK 100XL

Pain de Provence 150 gram

Verse rookworst uit eigen keuken

elke 2e – halve prijs

WAARDEBON 2 CANON

WOENSDAG T/M DINSDAG

Ridderkerk Barendrecht Zwijndrecht

Voor telefonische inlichtingen: 0180-397879, mobiel 06-18882718 e-mail: ridderkerk@cartridgefamilyshop.nl

Waardebon: Tegen inlevring van deze bon Pak Print Papier à 500 vel, of Pak Glossy Fotopapier 10 x 15 cm van € 4,25 voor € 2,50 geldig t/m 31-12-2012

BARENDRECHT - De winkel van Pillows & Presents aan de Gouwe 7a is sinds een week of twee weer helemaal omgetoverd in kerstsfeer. Eigenaressen Bea en Tineke vinden dit de leukste tijd van het jaar. ,,Met het thema kerst kun je zo’n sfeer in de winkel brengen”, vertellen ze. ,,Heerlijk gezellig de donkere dagen weer in met de kaarsjes aan”. Die sfeer proberen ze over te brengen in hun winkel en dat is goed gelukt. Vorig jaar hield Pillows & Presents een Lady’s Christmas Night. Daar kregen ze veel leuke reacties op en veel klanten vroegen dan ook of ze weer iets gingen organiseren. Dit jaar hebben Bea en Tineke besloten om er een heel kerstweekend van te maken. Een aantal klanten had het toch jammer gevonden dat zij op die avond vorig jaar verhinderd waren. Vandaar dat er nu gekozen is voor een weekend en wel op vrijdag 23 november en zaterdag 24 november. Dat weekend geeft Pillows & Presents twee dagen lang twintig procent korting op het gehele assortiment met uitzondering van de reeds afgeprijsde artikelen. ,,Heel handig om, juist in deze dure tijden, dan alvast uw kerst- en/of sint-aankopen te doen”, adviseren de dames. Zet de datum dus vast in u agenda, zodat ook u van deze korting kunt profiteren. Iedereen is van harte welkom. Pillows & Presents is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 17 uur en zaterdag van 9.30 tot 16 uur. Meer informatie via www.pillows-presents.nl en 0180-722223.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Christmas Carols zingen in Barendrecht

‘Levenskunst’ in Centrumpost BARENDRECHT - Zaterdag 10 november was in de Centrumpost aan Binnenlandse Baan 7 in Barendrecht de expositie Levenskunst te zien. De gasten van inloophuis De Boei Barendrecht lieten hun creatieve producten, zoals schilderijen, graag aan bezoekers

zien. Het was tevens een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met de organisatie. Binnen inloophuis De Boei Barendrecht kunnen mensen met kanker en hun naasten/nabestaanden, iedere maandag van 10 tot 16 uur terecht voor een praatje en kopje koffie /thee en kun-

nen ze deelnemen aan een van de activiteiten. Meer informatie over stichting Inloophuis Rotterdam en de activiteiten op maandag: www.inloophuisdeboei.nl. Inloophuis De Boei Barendrecht is een dependance van stichting inloophuis Rotterdam.

Veel plezier bij het hoeden passen tijdens de expositie Levenskunst in de Centrumpost. Foto Jos Wesdijk

Sportkleding GVB wordt ingezet in Tsjechië BARENDRECHT - Tijdens het laatste bezoek van de stichting Stedenband Barendrecht aan Louny heeft men de atletiekvereniging aldaar kunnen verrassen met sportkleding van de gymnastiekvereniging Barendrecht. De gymnastiekvereniging is door haar sponsoren in nieuwe kleding gestoken. Van website tot kleding alle disciplines binnen de vereniging hebben nu één uniforme uitstraling. Een meerjarig

traject werd hiermede gerealiseerd. De burgemeester van Louny, dhr Sabata, nam de trainingspakken (60 stuks in diverse maten) en de rugzakken die niet meer gebruikt worden met plezier in ontvangst. Hij waardeerde de gift van de Barendrechtse vereniging zeer. Hij is dan ook voornemens om bij zijn eerstvolgende bezoek aan Barendrecht een kijkje te gaan nemen bij de gymnastiekvereniging.

Burgemeester Radek Sabata neemt sportkleding GVB in ontvangst.

BARENDRECHT - De afdeling klassieke zang van Stichting ToBe organiseert voor de tiende keer een Christmas Carols dag in Barendrecht op zaterdag 15 december. De uiterste datum voor aanmelding is woensdag 5 december. Ook dit jaar weer in samenwerking met de Stichting WinterFeest, waardoor de dorpskern van Barendrecht net als andere jaren in een kerstplaatje uit de tijd van Charles Dickens wordt omgetoverd. En wat past daar beter bij dan een hartverwarmend concert met Christmas Carols. Iedereen kan meedoen! Voor deze gelegenheid wordt het Groot Barendrechts Carols Koor gevormd. Het geheel staat onder leiding van Mariët Kaasschieter, docent zang bij ToBe. De begeleiding is in handen van Leo Lommers. Voor wie het instuderen van de partijen moeilijk vindt, wordt er een CD ingezongen. Bij de aanmelding kunt u aangeven of u deze wilt ontvangen. De kosten voor deelname bedragen slechts

SCHAATS MEE EN GEEF ALLES!

WWW.IJSSTRIJD.NL

€ 15,00. (incl. bladmuziek, CD en lunch). De muziek en CD zijn beschikbaar vanaf 1 november en kunnen worden afgehaald bij Stichting ToBe: de Baerne te Barendrecht, in Ridderkerk (Het Plein) of in Dordrecht (Munt 5). Indien noodzakelijk kan de muziek worden opgestuurd. Meer info en aanmelden: www. stichtingtobe.nl.

Programma: 09.00-09.30 uur: inloop met koffie, 09.3012.00 uur: instuderen muziek op de muziekschool De Baerne, Buitenlandsebaan 1 te Barendrecht, 12.00-12.45 uur: gezamenlijke lunch en vertrek naar de Dorpskerk, 13.30-14:00 uur: generale repetitie in de Dorpskerk in het oude centrum, 14.1515.00 uur: concert in Dorpskerk.

Mariët Kaasschieter leidt het Groot Barendrechts Carols Koor. Foto Jos Wesdijk

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Nieuwe videocamera gekocht? ROTTERDAM - Kent u ook dat gevoel ? Je hebt een nieuwe videocamera gekocht en dan wil je daarmee direct aan de slag. Maar die camera beschikt over de allernieuwste snufjes en dan blijkt al snel dat het allemaal toch wat moeilijker is dan je verwachtte. Er zitten nogal wat knopjes aan de camera en de meegeleverde handleiding is ook niet altijd duidelijk. Het liefst kom je dan in contact met iemand die je daarbij helpt. Welnu, de Rotterdamse Video en Smalfilm Liga (RVSL) doet daar wat aan. Als lid van deze club krijgt u alle hulp en uitleg bij het hanteren van een videocamera en het maken van een film. Na een poosje oefenen zult u zien dat het filmen een boeiende hobby kan zijn. Er is veel kennis binnen onze vereniging aanwezig over film en video en wat daarbij komt kijken. Door middel van filmavonden, gastsprekers, onderlinge kennisuitwisseling, oefenavonden en buitenactiviteiten vinden de leden elkaar.

Beginnende filmers ontdekken het plezier van filmen vooral door het maken van vakantie- en familiefilms. De gevorderde filmers gaan een stapje verder door een documentaire of speelfilm te maken. Bij de filmclub is er ruimte voor nieuwe leden. Beginners en gevorderde filmers, iedereen is van harte welkom. Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt, dan nodigen wij u graag uit op 27 november. Die avond geeft een van onze ervaren filmers een beginnerscursus waarbij u van harte welkom bent. De clubavonden worden om de twee weken op een dinsdagavond gehouden in gebouw De Larenkamp, 1e etage, zaal “Boogkorf”, Slinge 303 - 3085 ER Rotterdam Zuidwijk, aanvang 20.00 uur. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Herman Bakker, 0180-618287 en op www. RVSL.nl. Rotterdamse Smalfilm Liga

Video

en

Vanavond Jos op Donderdag BARENDRECHT - Donderdag 15 november wordt de uitzending van Jos op Donderdag van 18 oktober herhaald. Tussen 21.00 en 22.00 uur ontvangt presentator Jos Vis een aantal leden van Toneelvereniging Barendrecht. In de studio zijn Etienne de Graaf, Marion Kozijn en Astrid Krijgsman aanwezig. Zij komen alles vertellen over het komisch blijspel Groeten uit Nice, dat

17

zij zaterdag 17 november in theater Het Kruispunt gaan opvoeren. Ook zal er een aantal fragmenten te horen zijn. Tussen 22 en 23 uur wordt Jos Vis omringd door drie dames. Laura van der Voort (dirigent Meezingkoor Barendrecht) komt praten over haar soulconcert met Laurèntia SoulJ op zondag 18 november bij Jacques Dance Passion. Maria Prooi

(Harmonievereniging) komt met het laatste nieuws over het komend WinterFeest, 15 december in de oude dorpskern. Met Myra van de Korput (hoedenontwerpster) gaat Jos praten over vijf jaar Designhoeden Myra in Barendrecht. De uitzending is 15 november te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www. exxactfm.nl).

Papegaaiduiker duikt op in Vogelklas BARENDRECHT - Af en toe krijgt stichting Vogelklas Karel Schot bijzondere gasten binnen. Op donderdag bracht de Dierenambulance een jonge verzwakte Papegaaiduiker, een soort die normaal alleen op kale rotsen in het hoge noorden te vinden is. De vogel met de karakteristieke snavel was op een schip met bestemming Rotterdam terecht gekomen. ,,Voor zover bekend is dit de eerste Papegaaiduiker die de Vogelklas aandoet,” aldus Monique de Vrijer, beheerder van de Vogelklas. De papegaaiduiker werd gevonden op een schip uit Aberdeen (Schotland). Vermoedelijk kwam hij daarop terecht toen hij vermoeid raakte en een stek zocht om uit te rusten. Het schip was op weg naar de haven van Rotterdam, waar de verstekeling werd opgemerkt. De reis eindigde toen een medewerker van de Dierenambulance hem bij de Vogelklas in Rotterdam afleverde, waar hij nu wordt

verzorgd om hopelijk uiteindelijk weer in vrijheid gelaten te kunnen worden. De papegaaiduiker heeft een week aan boord gezeten. In die tijd heeft hij niet of nauwelijks gegeten. De eerste taak van de medewerkers van de Vogelklas was daarom hem stabiel te krijgen. Na wat rust en voeding voelde hij zich duidelijk al wat beter; na een aantal uur begon hij voorzichtig wat vis te eten. De Papegaaiduiker zit echter ook onder de olie. Zodra de vogel is aangesterkt zal hij worden gewassen om de olie uit het verenkleed te krijgen. Papegaaiduikers zijn geen zeldzame vogels, maar ze worden zelden in Nederland aangetroffen. Sinds de jaren tachtig zijn slechts zo’n honderd exemplaren langs de Nederlandse kust waargenomen, waar ze bij harde wind aan land komen. Vaak gaat het ook om olieslachtoffers. Papegaaiduikers broeden in kolonies op rotspartijen in Schotland of Scandinavië.


OFFICIAL DEALER OF

10Days 2Love by Tony Cohen Aaiko Ash

Vanaf nu zijn ook de volgende merken bij ons te verkrijgen;

Superkoopje

Catwalk Junkie Circle of Trust

met de Samsung Galaxy SII

Cowboysbag OFFICIAL DEALER OF

Voor 25 euro per maand:

10 Days 2Love by Tony Expresso Cohen AaikoIbana Rouge Ash CatwalkLoïza Junkie by Patrizia Pepe Circle of Trust Cowboysbag mByM Expresso Ibana Rouge Please Loïza by Patrizia Pepe mByM and more.... Please and more...

Samsung galaxy S2 + 300 belminuten + 100 sms’jes + 500 MB internet!! Van Beuningenhaven 13 2992 EH Barendrecht Tel 0180 - 623826 www.dedierenvriend.nl

vraag naar de voorwaarden Like us on on LikeLike ususon

van Beuningenhaven 29, Barendrecht

www.telecomcenterbarendrecht.nl

visit vipmode.nl Winkelcentrum Carnisse Carnisse Veste Veste •• Van Van Beuningenhaven Barendrecht •• tel. tel. (0180) 620991 Winkelcentrum Beuningenhaven 16 16 • • Barendrecht (0180) 62 09 91

Roomboterof SpeculaasAmandelstaaf 3,49

2,75

actie geldig op 17 november 2012 alleen geldig in de vestiging Winkelcentrum Carnisseveste

HI! Tea is ready! High tea for two voor 25 euro! Iedere zondagmiddag, reserveer en laat je verrassen!

Cookers, Van Beuningenhaven 1 Barendrecht, 0180 532880

Voor meer informatie:

www.carnisseveste.nl


Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

Het Kabinet heeft in 2008 Nieuw Reijerwaard aangewezen als locatie om een bovenregionaal agrologistiek bedrijventerrein aan te leggen. Om dit mogelijk te maken, stelt de provincie Zuid-Holland hiervoor een inpassingsplan op. Van 16 november tot en met 27 december worden het ontwerpinpassingsplan samen met het Milieueffectrapport (MER) en het exploitatieplan ter inzage gelegd.

Uw zienswijze Van 16 november tot en met 27 december liggen het ontwerpinpassingsplan samen met het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerpexploitatieplan ter inzage. U kunt de plannen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl; www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen of in: n n n

Gemeentehuis Ridderkerk, maandag 11.00 - 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur, telefoon: 0180 451234 Gemeentehuis Barendrecht, maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, telefoon: 140180. Provincie Zuid-Holland, maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur, telefoon: 070 441 8855.

In deze periode kan iedereen over het ontwerpinpassingsplan en het MER een zienswijzen indienen. In dezelfde periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerpexploitatieplan. De gemeente Ridderkerk heeft de Hogere grenswaarden vastgesteld. Ook hierover kunt u een zienswijze indienen.

Uitnodiging inloopavond Op de inloopavond op 19 november kunt u vragen stellen over het ontwerpinpassingsplan, het Milieueffectrapport en het exploitatieplan. Op deze avond zijn deskundigen van de provincie aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Er wordt deze avond geen plenaire presentatie gegeven, u kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen op het moment dat het u schikt.

U kunt uw zienswijze indienen door een brief te sturen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; t.a.v. Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 9060, 2509 LP Den Haag. Dit onder vermelding van ’Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard of MER Nieuw Reijerwaard.’ of onder vermelding van “Exploitatieplan Nieuw Reijerwaard”. U kunt uw zienswijzen ook mondeling indienen. Daarvoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat van Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de Provincie Zuid-Holland, via telefoon: 070 441 6919.

Locatie: Ontmoetingscentrum Het Plein, Ridderkerk, Koningsplein 1, Hofzaal Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Het is ook mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen via het E-formulier op: www.zuid-holland.nl/terinzage. U hebt daarbij een DigiD nodig.

U bent van harte welkom!

Tijdslijn bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 6 MAART 2012

15 MAART 2012

Vaststelling conceptontwerpinpassingsplan en notitie reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport (MER).

10 JULI 2012

6 NOVEMBER 2012

Vaststelling nota van beantwoording en wijziging reikwijdte en detailniveau MER.

Informatieavond over procedure inpassingsplan, MER en stedenbouwkundigplan.

19 NOVEMBER 2012

16 NOV T/M 27 DEC 2012

Mogelijkheid om informatie in te winnen. Inloopavond over ontwerpinpassingsplan.

Vaststelling ontwerpinpassingsplan, MER en ontwerpexploitatieplan voor GS provincie. Besluit hogere Grenswaarden op grond van de wet Geluidhinder door B&W Ridderkerk.

16 NOV T/M 27 DEC 2012

Terinzagelegging Besluit hogere grenswaarden.

Termijn van 6 weken voor het indienen van zienswijzen ontwerpinpassingsplan, MER en het ontwerpexploitatieplan.

VOORJAAR 2013

EERSTE KWARTAAL 2014

START UITVOERING

Vaststelling inpassingsplan.


De locatie Nieuw Reijerwaard Nieuw Reijerwaard is het gebied in de oksel van de snelwegen A15 en A16. Hier wordt op het grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht 96 hectare bedrijventerrein ontwikkeld voor agrologistieke en daaraan ondersteunende bedrijven. Daarnaast bevat het plan een nieuw verkeersplein ter hoogte van de IJsselmondse knoop, een verbinding met het bestaande bedrijventerrein Verenambacht, een groene inpassing aan de zijde van de Rijksstraatweg en windturbines. Het plangebied heeft in totaal een oppervlakte van 150 hectare en bestaat in de huidige situatie voornamelijk uit (glas)tuinbouwbedrijven.

Wat voorafging Uit onderzoeken blijkt dat er in de periode 2020-2030 een tekort ontstaat aan bedrijventerreinen in de Rotterdamse regio. Ook in deze tijd van crisis is de vraag naar bedrijventerrein in deze regio groter dan het aanbod. Toen de Tweede Kamer in 2008 een streep zette door de plannen om een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard te ontwikkelen, heeft het kabinet Nieuw Reijerwaard aangewezen als alternatieve locatie. Vervolgens is in 2009 een bestuurlijke overeenkomst gesloten tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam om het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard mogelijk te maken. Op 1 januari 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling (GRNR) Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in werking getreden. Deze Gemeenschappelijke Regeling is het

Plangebied

uitvoeringsorgaan dat het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard gaat realiseren. De GRNR houdt zich bezig met grondverwerving, sloop van bestaande bebouwing en uitgifte van grond aan bedrijven die zich op het bedrijventerrein willen vestigen.

Ruimtelijk beleid De keuze voor de locatie Nieuw Reijerwaard en de ontwikkeling als bedrijventerrein, komt voort uit bestaand nationaal, provinciaal en regionaal beleid. Zo sluit het bedrijventerrein aan bij de ambities uit de ‘Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ en de ‘Visie Agrologistiek’. Ook past de ontwikkeling binnen de kaders van de Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ en de ‘Verordening Ruimte’ van de provincie Zuid-Holland. Het gebied is in de ‘Nota Wervelender’ en in het ‘Convenant Realisatie Windenergie Rotterdam’ opgenomen als potentiële locatie voor windenergie. Nieuw Reijerwaard is een verdere uitwerking van het in het ‘Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020’

genoemde bedrijventerrein. De ‘Ruimtelijke Structuurvisie 2020-2030’ van de gemeente Ridderkerk noemt de omgeving van het verkeersknooppunt Ridderster als een belangrijk ontwikkelingsgebied van Ridderkerk en de hele regio. Ook de Structuurvisie van Barendrecht spreekt zich positief uit over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard, als uitbreiding van het agrologistieke cluster dat in Barendrecht gevestigd is. Nieuw Reijerwaard biedt ruimte voor de agrologistieke sector en versterkt ondertussen de naastgelegen bedrijvigheid op de bedrijventerreinen BarendrechtOost en Verenambacht. Zij zijn al gespecialiseerd in agroversfood en verpakken, bewerken en versnijden van verse groenten en fruit.

Werkgelegenheid De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is dus een uitwerking van bestaand beleid. Het plan levert ook werkgelegenheid op. Werkgelegenheid die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de behoefte aan arbeidsplaatsen voor lager opgeleiden.

Het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard op hoofdlijnen Provinciaal inpassingsplan Om het bedrijventerrein mogelijk te maken, moet de bestemming van Nieuw Reijerwaard worden gewijzigd naar ‘bedrijventerrein’. In een bestemmingsplan staan regels voor het gebruik van gronden en gebouwen. De provincie kan (sinds 1 juli 2008) ook een bestemmingsplan vaststellen wanneer het gebied een nationaal of provinciaal belang heeft. Dit heet een inpassingsplan. In het geval van Nieuw Reijerwaard is hiervoor gekozen. Een goedgekeurd inpassingsplan heeft dezelfde status als een bestemmingsplan.

Wat is een inpassingplan? Een inpassingsplan is een juridisch-planologisch document voor een bepaald gebied, in dit geval Nieuw Reijerwaard. Het bevat een toelichting, planregels en een verbeelding. In de toelichting staat wat er precies gerealiseerd gaat worden en wat de uitkomsten zijn

van diverse onderzoeken, zoals het Milieueffectrapport (MER). In de planregels staat wat wel en niet mogelijk is binnen de grenzen van de bestemmingen en de ‘aanduidingen’. De verbeelding laat zien waar de bestemmingen precies komen te liggen.

Inrichting van het bedrijventerrein Zoals gezegd biedt Nieuw Reijerwaard ruimte aan soortgelijke bedrijven als die op Verenambacht en Bedrijventerrein-Oost. Grote arbeidsintensieve agrologistieke bedrijven in milieucategorie 3 en 4, worden toegestaan. In het inpassingsplan is een lijst van toegestane typen bedrijven opgenomen. Nieuw Reijerwaard wordt opgezet volgens het principe van ‘inwaarts zoneren’: milieucategorie 4 kan zich alleen vestigen op grotere afstand van de omliggende woningen, om overlast te voorkomen. Het is de bedoeling dat de oude en nieuwe terreinen elkaar gaan versterken en onderling samenwerken. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan voldoende vraag is vanuit de agrologistieke sector, om zich de komende jaren in Nieuw Reijerwaard te vestigen. Wanneer blijkt dat er niet voldoende vraag is vanuit deze sector kan de provincie beslissen om ook andersoortige bedrijven toe te staan op het bedrijventerrein. In het inpassingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze bedrijven moeten altijd passen binnen de milieunormen die voor de agrologistiek gelden.

Inrichting

Er komt een centrale parkeervoorziening voor vrachtwagens die niet direct bij een bedrijf terecht kunnen of wachten op retourlading. Deze komt minimaal 380 m van de woningen aan de Rijksstraatweg af te liggen. Het

terrein krijgt vaste stroomaansluitingen, zodat er geen geluidshinder komt van (koel)aggregaten. Het inpassingsplan stelt een gefaseerde opbouw van de bebouwing voor en een maximaal toegestane bebouwingshoogte. Die loopt op, van 10 meter achter de Rijksstraatweg, tot maximaal 30 meter. Het plan bevat geen (wijzigings-)mogelijkheid om hoger te bouwen.

Groenzone De Rijksstraatweg, die net buiten het plangebied ligt, blijft een woonlint. In het voorontwerpinpassingsplan was sprake van een groene wig van gemiddeld 100 meter. Dit is in het huidige plan aangepast tot een groene zone die langs de gehele Rijksstraatweg 100 meter breed is. De afstand tussen de bebouwing van de Rijksstraatweg en de eerste bedrijven is daarmee langs de gehele Rijksstraatweg gelijk.

Duurzaam bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard wordt duurzaam opgezet met compacte en aaneengesloten gebouwen en bedrijfsruimten die gestapeld kunnen worden (bijv. twee of meer lagen bedrijven of glastuinbouw op een agro-logistiek bedrijf). Het feit dat Nieuw Reijerwaard gekoppeld wordt aan de bestaande bedrijventerreinen (Verenambacht en Bedrijventerrein-Oost) met dezelfde functies, heeft belangrijke voordelen voor duurzaamheid: er is minder transportafstand en er zijn efficiëntere collectieve voorzieningen voor energie, afval en verkeer mogelijk. Het inpassingsplan voorziet dan ook in mogelijkheden voor biomassavergisting, windturbines en warmte-koude opslag. In het inpassingsplan was eerst sprake van drie windturbines met een ashoogte van 80 meter. Nu is de mogelijkheid opgenomen van óf 3 windturbines met een


jaargang 5 - nummer 5 - 15 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Geen betaald parkeren voor bezoekers in centrum

Centrumontwikkeling in nieuwe fase Op dinsdag 6 november sprak de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling over de financiering van de nieuwe parkeergarage in het centrum. Een spannend moment, omdat een besluit hierover nodig is om de volgende fase van de Centrumontwikkeling in te gaan. De raad besloot geen betaald parkeren in

• Woensdag 16 januari 2013: instructieavond evenementenverkeersregelaars

3 • Feestelijke start buurtpreventie Smitshoek en

Riederhoek 5 • Hoe ontvangt u graag gemeentelijk nieuws? Vul de enquête in en maak kans op een VVV-bon 7

Vrijwilliger in beeld

Anna Batista (KijkopWelzijn)

te voeren, maar de kosten die hiermee gemoeid zijn mee te nemen in de meerjarenbegroting. Wij blikken

Toen Anna Batista vijf jaar gele-

terug en kijken vooruit naar de volgende fase.

den haar achillespees scheurde, kon zij veel dingen niet meer zelf Volgende fase

doen. Zij nam zich voor vrijwilli-

De gemeenteraad heeft besloten geen

gerswerk te gaan doen zodra zij

betaald parkeren in de parkeergarage

weer beter was. Zij hield woord

in te stellen. Daarnaast heeft de raad

en is inmiddels twee jaar actief

besloten dat zij betrokken wil worden

bij KijkopWelzijn.

bij het voorbereiden van de aanbestedingsprocedure om de risico’s voor de

Anna: “Ik begon met de instuif op

gemeente te minimaliseren. De vol-

woensdagmiddag. Toen daar een ein-

gende stap is nu het voorbereiden van

de aan kwam, ben ik kindercursussen

de aanbestedingsprocedure voor het

gaan geven. Sinds afgelopen zomer

selecteren van een marktpartij die het

organiseer ik elke woensdagmiddag

nieuwe winkelgebied gaat realiseren.

in Waterpoort leuke activiteiten voor

De selectie vindt plaats in de tweede

meiden.”

helft van het komende jaar. Hierbij Meidenmiddag

De gemeente Barendrecht is volop

weest voor de risico’s van het project,

wordt

in ontwikkeling. Het huidige centrum

wat geleid heeft tot keuzes over een

lokale marktsituatie, wensen van on-

In Waterpoort komen altijd al veel jon-

wordt de komende jaren omgevormd

kleiner te ontwikkelen gebied. De

dernemers en het behoud en de ver-

geren bij elkaar. “Eerst waren dat voor-

vertrouwde plek waar jonge meiden

tot een centrum dat past bij de omvang

gemeente maakte hierbij regelmatig

sterking van de sfeer in het centrum.

namelijk jongens”, vervolgt Anna. “Het

naar toe kunnen komen. Ik probeer

van de gemeente, met een eigentijds,

gebruik van klankbordgroepen van

leek ons een leuk idee om wat voor

het beste uit ze te halen, ze dingen

maar vooral ook eigen karakter. Dit is

bewoners, bedrijven en instellingen.

Vlinderslag

meisjes van circa negen tot vijftien

te leren en mee te geven. En anders-

een intensief en omvangrijk proces,

Bewoners en ondernemers zijn ook

Nu de Centrumontwikkeling doorgaat,

jaar te doen. Ik bepaal in overleg met

om leer ik heel veel van hen. Jonge-

waarin niet alleen de gemeente aan

op andere manieren actief betrokken

wordt de woningbouwontwikkeling op

de meiden de invulling van de mid-

ren zijn eerlijk en heel direct. Ik kom

zet is, maar ook andere betrokkenen,

bij het project, zoals bij het opstellen

de locatie Vlinderslag vertraagd. Ge-

dagen en bied elke week iets anders

op woensdagmiddag altijd met een

zoals bewoners en ondernemers.

van een detailhandelsvisie, het opstel-

zien het huidige economische klimaat

aan. De ene week gaan wij knutselen,

glimlach van oor tot oor thuis. Ik krijg

len van een beeldkwaliteitplan en het

is ervoor gekozen de Centrumontwik-

de andere week houden wij een in-

zoveel voor mijn inspanningen terug.

Centrumontwikkeling in

placemakingtraject voor de herinrich-

keling door te laten gaan, waarbij ook

spiratiemiddag, een fotoshoot of een

Dat is onbetaalbaar.”

vogelvlucht

ting van ‘t Vlak.

woningen worden gerealiseerd. Voor

make-upmiddag. Samen hebben wij

het project Vlinderslag betekent dit dat

een heel leuke tijd.”

De gemeente gaat bij het inrichten

rekening gehouden met de

Wil je ook deelnemen aan de acti-

van een nieuw centrum niet over

Heroverweging

er voorlopig geen nieuwbouw gerea-

één nacht ijs. Tussen de start van het

Vanwege de verminderde bijdragen

liseerd wordt op de locatie naast het

Passie

je iemand die dat zou willen doen?

project en het raadsbesluit van vorige

van het Rijk, de huidige ontwikkelingen

NS-station. In de komende periode

Anna heeft een technische opleiding

Kom dan woensdagmiddag van

week, zijn veel stappen gezet: ontwik-

en financiële risico’s is de afgelopen

wordt gezocht naar een tijdelijke invul-

gevolgd, maar dankzij het vrijwilligers-

14.30-16.30 uur naar Waterpoort.

kelen en vaststellen van een struc-

maanden kritisch gekeken naar alle

ling van het gebied. Naar verwachting

werk kwam zij erachter waar haar

De activiteiten zijn gratis en iedereen

tuurvisie, uitvoeren van verschillende

uitgaven en lopende projecten, zoals

is hierover begin volgend jaar meer

passie ligt. “Ik creëer een veilige en

is welkom!

onderzoeken, vaststellen van het voor-

de Centrumontwikkeling. In die afwe-

duidelijkheid.

keursmodel in 2010 en vaststellen van

ging zijn ook keuzes gemaakt rondom

het financieel haalbaar plan in maart

de financiering van het parkeren bin-

Kijk voor meer informatie op www.

2011. Daarbij is steeds aandacht ge-

nen het project.

barendrecht.nl/centrumontwikkeling.

viteiten die Anna organiseert of ken

Maandag 19 november:

Inloopavond ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben het ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard, het milieueffectrapport en het ontwerpexploitatieplan vastgesteld. Hiermee wordt de realisatie van het agro-logistiek bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk mogelijk en de inrichting vastgelegd. Van 16 november tot en met 27 december liggen de plannen ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Op 19 november kunt u van 19.30 tot 21.00 uur vragen stellen tijdens een inloopavond in de Hofzaal van Ontmoetingscentrum Het Plein, Koningsplein 1 te Ridderkerk. Kijk voor meer informatie over Nieuw Reijerwaard op www.nieuwreijerwaard.eu.


GRATIS EURT SERVICEB

TER WAARDE VAN € 145,00

Bent u een échte liefhebber van stijlvolle schoenen? Kom dan op zaterdag 24 november naar onze Greve-dag!

VAN ASPEREN

Zaterdag 24 november staat ons exclusieve schoenmerk Greve centraal. Alleen op déze dag kunt u een paar Greve-schoenen geheel op maat laten maken voor slechts € 590,00. Bovendien krijgt u hierbij een gratis service-

Van Asperen Schoenenspeciaalzaak Middenbaan 46 2991 CT Barendrecht T (0180) 617 404 E info@vanasperen.nl W www.vanasperen.nl

beurt ter waarde van € 145,00. Op onze Greve-modellen gelden op deze dag

 Persoonlijk advies

daarnaast kortingen tot maar liefst € 100,00.

 Schoenen in uiteenlopende wijdtematen

Wij bieden zowel dames- als herenschoenen

 Op maat gemaakte inlays (steunzolen)

van Greve.

 Op maat gemaakte schoenen

De Ooievaar

Nieuwe hoogvlieger in IJsselmonde Bezoek onze modelwoning aan Hollands Tuin 160 op:

Open dagen!

Zaterdag 17 november, 11.00 - 12.30 uur Zaterdag 24 november, 11.00 - 12.30 uur Aansluitend ook andere woningtypen te bezichtigen. 19185_plattegronden.indd 8

Voor meer informatie: telefoonnummer 010 292 41 40 of via e-mail: ijsselmonde@woonbron.nl 31-01-2012 09:51:12

70 procent verkleint

AFGEBEELD F1, BOUWNUMMER 01 OP DE 2E VERDIEPING

AFGEBEELD E1, BOUWNUMMER 18 OP DE 3E VERDIEPING

• Drie- en vierkamer appartementen • Oppervlakte circa 85 m2 tot circa 99 m2 TERRAS

• Huurprijs vanaf € 785,- per maand, inclusief servicekosten en een parkeerplaats in de halfverdiepte overdekte parkeergarage • De appartementen zijn geschikt voor alle leeftijden • Naast type E en F ook nog andere typen appartementen beschikbaar

70 procent procent verkleint verkleint 70

19185_plattegronden.indd 6

www.wonenindeooievaar.nl

type E1 De modelwoning is mede mogelijk gemaakt door: Casatrend, Roobol en schildersbedrijf E. Marsie

type F 70 procent verkleint

• Bedrijfsruimten op de begane grond met wijkservicecentrum

1/25/12 1:36:50 PM


jaargang 5 - nummer 5 - 15 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Bas Nootenboom

Energy Battle

3

Woensdag 16 januari 2013:

Instructieavond evenementenverkeersregelaars Een organisatie die een evene-

de politie, evenementenorganisaties en

een verklaring van de politie waaruit

Een maand geleden schreef ik dat de Energy Battle was begonnen. Een

ment op de openbare weg wil or-

vrijwilligers makkelijker maken. Wij wil-

blijkt welke deelnemers de instructie

ludieke energiebesparingswedstrijd waar teams van tien deelnemers

ganiseren is verplicht evenemen-

len zoveel mogelijk de aanstelling van

hebben gevolgd. Wij vragen vervolgens

uit vijftien gemeenten aan meedoen. Samen met diverse raadsleden

tenverkeersregelaars in te zetten.

eenmalige evenementenverkeersrege-

bij het Verkeerscentrum Nederland de

en medewerkers van de gemeente lette ik de afgelopen periode wat

Ook in de gemeente Barendrecht

laars laten vervallen en een aanstelling

aanstellingspassen aan. De aanvragen

nauwkeuriger op het huishoudelijke energieverbruik. Ik kan u vertel-

hebben wij regelmatig dit soort

verstrekken voor twaalf maanden. Al-

moeten voorzien zijn van een digitale

len dat het geholpen heeft: de cijfers wijzen een besparing van 26,2%

evenementen, zoals de Roparun

leen inwoners van Barendrecht kunnen

pasfoto van de aanvrager. De pasfoto

ten opzichte van het verbruik van vorig jaar uit.

en diverse optochten. De benodig-

deze aanstelling voor twaalf maanden

dient te voldoen aan de volgende ei-

de verkeersregelaars moeten van

aanvragen.

sen:

tevoren een instructie volgen. De

- actueel en goed lijkend;

politie verzorgt voortaan eenmaal

Aanmelding instructiebijeenkomst

per jaar een instructieavond. De

U kunt zich tot en met vrijdag 4 janu-

eerste vindt plaats op woensdag

ari aanmelden voor de instructiebijeen-

- ogen goed zichtbaar;

16 januari 2013, vanaf 19.30 uur in

komst van 16 januari door een email

- kleding mag het gezicht niet afdek-

de Van de Wouwzaal van het ge-

te sturen naar apv@barendrecht.nl. Wij

meentehuis.

verzoeken u vriendelijk:

- kleurenfoto;

- als onderwerp ‘aanmelden instructie

- uitsluitend JPEG-bestandsformaat;

- van voren genomen (oriëntatie portrait);

ken;

Er zijn verschillende types evenemen-

evenementenverkeersregelaar’ in te

- resolutie 600x800 pixels;

tenverkeersregelaars: de ‘eendaagse’

vullen;

- verhouding 3x4.

Als u denkt dat wij thuis vier weken

visie, mechanische ventilatie). Door er

evenementenverkeersregelaar en de

- uw naam, adres, postcode, telefoon-

Kunt u geen pasfoto leveren die aan

lang alleen bij kaarslicht een boek

eens goed op te letten, realiseer je je

evenementenverkeersregelaar

‘voor

en/of mobiele nummer, geboorte-

deze eisen voldoet? U kunt dan na de

hebben gelezen, dan heeft u het mis.

pas hoeveel energie verbruikt wordt.

bepaalde tijd’. De eendaagse verkeers-

datum en BurgerServiceNummer te

instructiebijeenkomst een pasfoto laten

Wij zijn er qua leefcomfort niet op

Je kunt je afvragen of dat allemaal no-

regelaar wordt aangesteld per evene-

vermelden;

maken in het gemeentehuis.

achteruitgegaan, maar maakten be-

dig is.

ment. Telkens als iemand voor een

wuste keuzes als het gaat om ener-

ander evenement verkeersregelaar wil

- een pasfoto als losse bijlage mee te sturen.

Vanaf 2013 kunt u ook via e-learning

gieverbruik. Na nog een keer goed

De komende maanden gaan twee

worden, krijgt diegene van de politie

gekeken te hebben, ontdekten wij

andere teams aan de slag met de

een theorie-instructie. Een aantal ver-

Digitale pasfoto

tie vindt u te zijner tijd op onze website

nog een paar gloeilampen die vervan-

Energy Battle. Ik wens alle deelne-

keersregelaars volgt daardoor soms

Wij ontvangen na de instructieavond

www.barendrecht.nl.

gen konden worden door spaar- of

mers veel plezier en succes toe. Doet

wel vier keer per jaar een instructie. Dat

ledlampen. Wij gingen op zoek naar

u niet mee in een van de volgende

stimuleert vrijwilligers absoluut niet om

de veelgebruikers in huis (waterkoker,

teams? Schrijf dan uw meterstanden

zich nogmaals aan te melden.

wasdroger, elektrische oven, strijk-

eens een paar weken op en beoor-

bout, stofzuiger) en naar het dag- en

deel waar uw huishouden energie op

Eenmalige theorie-instructie

sluipverbruik (wat staat altijd aan?)

kan besparen. Dat is goed voor uw

De evenementenverkeersregelaar voor

van elektrische apparaten.

portemonnee én voor het milieu.

bepaalde tijd krijgt eenmalig een uitge-

Je staat er normaal gesproken niet bij

Meer info: www.wethoudernooten-

De burgemeester kan deze verkeersre-

stil hoeveel apparaten altijd aanstaan

boom.nl of www.twitter.com/basnoo-

gelaars voor maximaal twaalf maanden

(koelkast, vrieskast, wekkerradio, deur-

tenboom.

aanstellen, zonder dat diegene telkens

een instructie volgen. Nadere informa-

breide theorie-instructie van de politie.

bel, router, kastje van de digitale tele-

weer een instructie krijgt. Makkelijker maken De gemeente Barendrecht wil het voor

Tweets vanuit Barendrecht

Evenementenverkeersregelaars volgen een instructie

Tijdelijk geen Starterslening

www.twitter.com/BARENDRECHTzh Vernielingen begraafplaats #barendrecht op 20-11 in Opsporing Verzocht ipv 13-11

Vanaf 15 november worden tijdelijk geen nieuwe aanvragen voor

minstens vanaf het eerste jaar an-

de Starterslening in behandeling genomen. Het Stimuleringsfonds

nuïtair moet worden afgelost. De

www.twitter.com/StephanietBorg

Volkshuisvesting (SVn) heeft hierover een brief gestuurd naar alle

Starterslening wordt wel annuïtair

1e teambijeenkomst @BaRENdrecht307 voor de Roparun 2013 gehad! Sfeer en positiviteit zit er goed in, we gaan er samen iets moois van maken!

gemeenten, provincies, corporaties en projectontwikkelaars die

afgelost, maar niet vanaf jaar één.

de Starterslening voeren. Met de starterslening kan de gemeente

www.twitter.com/BasNootenboom Notaris Pieter Verboon tekent ook de verklaring van Barendrecht en hierdoor de 56e deelnemer van de Duurzaamheidskring pic.twitter.com/EgA2KnMt

een gunstige lening verstrekken aan mensen die voor het eerst

Meer duidelijkheid

een woning willen kopen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisves-

De besluitvorming van het Belas-

ting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de berekening van de

tingplan staat op 20 november

starterslening uit.

2012 geagendeerd in de Tweede

www.twitter.com/JeroenGebben Met colleges #Barendrecht en Albrandswaard op werkbezoek bij A-lanes om op lokatie kennis te nemen verbreding A15 pic.twitter.com/45Fk72ND Volg ook de gemeente op Twitter!

Kamer. Vanaf 21 november is er De huidige maatregel heeft te ma-

koord voor de Starterslening. Per

meer duidelijkheid over het vervolg.

ken met onduidelijkheid over de

1 januari 2013 gelden nieuwe fis-

Voor meer informatie kunt u terecht

gevolgen van het nieuwe regeerak-

cale regels, waarbij op elke lening

op www.svn.nl.


In PraktijkcentrumCarnisse vindt u onafhankelijke professionele mensen, die vanuit hun eigen werkgebied en in onderlinge samenwerking begeleiding kunnen bieden.

FYSIOTHERAPIE ROTTERDAM BV

Voor volwassenen en kinderen kunt u terecht bij PraktijkcentrumCarnisse voor een multidisciplinaire benadering en een mensgerichte behandeling. Of het nu gaat om psychische hulp, (relatie-) therapie, dieet of beweegadvies, haptotherapie, fysiotherapie of chiropractie, wij hebben het onder één dak!

CHIROPRACTIE VAN LEEUWEN

CHIROPRACTIE VAN LEEUWEN PRIMA-LEVEN RELATIE- THERAPIE & COACHING

JONGERENTHERAPIE BARENDRECHT VOEDINGSADVIESBUREAU LENNEKE LEENHEER HAPTOTHERAPIE IJSSELMONDE

Heel de mens PraktijkcentrumCarnisse Meerwedesingel 54, 2993GP Barendrecht, Secretariaat tel. (0180) 707 519 Website: www.praktijkcentrumcarnisse.nl


jaargang 5 - nummer 5 - 15 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan de D66-fractie.

5

Feestelijke start buurtpreventie Smitshoek en Riederhoek Op woensdag 7 november gaf burgemeester Jan van Belzen het feestelijke startsein voor buurtpreventie in

Betaald parkeren? Wij wonen toch niet in Gallië?

de wijken Smitshoek en Riederhoek. Een team van vrijwilligers zet zich gezamenlijk in voor verhoging van

Tijdens een commissievergadering

aan voor buurtpreventie in Smitshoek

twee weken geleden met als onder-

en Riederhoek. Gezamenlijk volgden

werp betaald parkeren, refereerde ik

zij een professionele training gericht

aan de strips van Asterix en Obelix.

op weerbaarheid en communicatieve

Zoals u wellicht weet staat er in ieder

vaardigheden. Burgemeester Jan van

van die boekjes een korte introduc-

Belzen reikte hun op 7 november een

tie van het dorpje van de Galliërs. En

certificaat uit. Van Belzen: “Ik ben trots

die is wel heel erg van toepassing op

op deze vrijwilligers. Zij helpen mee

Barendrecht.

de buurt veiliger en prettiger te ma-

de veiligheid(sbeleving) en verbetering van het leefklimaat in de wijk. De afgelopen weken meldden zich negen enthousiaste buurtbewoners

ken en dat voelt goed. Samen met de

Zes enthousiaste vrijwilligers en v.l.n.r. Marsha Rietbergen (KijkopWelzijn), An-

Vrij naar Asterix en Obelix zal er waar-

politie en andere instanties werken

dré Besems (politie), burgemeester Jan van Belzen en twee toezichthouders

schijnlijk in de toekomst iets in de

wij aan uw en onze veiligheid, maar

van Saepio

geschiedenisboeken staan als: "Het

dat kunnen wij niet alleen. Wij heb-

is het jaar 2012. Heel Nederland

Nico Bults kijk op betaald parkeren

ben de hulp nodig van onze inwoners.

tijd en energie van onze vrijwilligers,

delen van Barendrecht uitgerold.

staat economisch stil, er worden

in de centrumontwikkeling

Daarom is buurtpreventie zo ontzet-

maar daar krijgen zij ook veel voor te-

Woont u in Smitshoek of Riederhoek

tend waardevol!”

rug.”

en wilt u als vrijwilliger buurtpreven-

daarom ook geen nieuwe winkelgebieden meer ontwikkeld. Heel Ne-

gen en inwoners, organisaties en

derland? Nee, een klein dorpje bleef

verenigingen toch niet teveel pijn

Meerwaarde buurtpreventie

Herkenbaar

zich dan aan bij Marsha Rietbergen via

moedig weerstand bieden aan de

te doen. Het is voor ons dan niet

Ook Marsha Rietbergen (werkzaam

De komende tijd krijgt buurtpreventie

m.rietbergen@kijkopwelzijn.nl.

overweldigende economische om-

uit te leggen aan de inwoners van

voor

als

verder vorm in Smitshoek en Rieder-

standigheden en ging onbesuisd

Barendrecht dat wij in deze tijd een

coördinator buurtpreventie) ziet de

hoek. U kunt de vrijwilligers herken-

Meer informatie vindt u op www.

door met het maken van grootse

dergelijk besluit met deze risico's en

meerwaarde in van buurtpreventie.

nen aan een opvallende gele jas met

barendrecht.nl > Leven & Werken

plannen….."

onzekerheden nemen.

“Buurtpreventie is een uitstekende

op de rug het reflecterende opschrift

> Veilgheid > Campagnes/Acties >

manier om als inwoner zelf iets bij te

‘buurtpreventie’. Vanaf volgend jaar

Buurtpreventie en op www.kijkopwel-

Betaald parkeren is een randvoor-

Gezien de dunne onderbouwing, de

dragen aan de eigen buurt. Wij vragen

wordt buurtpreventie ook in andere

zijn.nl.

waarde voor de centrumontwikke-

economische ontwikkelingen en het

ling. En die centrumontwikkeling is

wijzigen van het koopgedrag van de

weer gebaseerd op een aantal aan-

consument heb ik al eens het woord

names van inmiddels jaren terug

'drijfzand' in de mond genomen, als-

toen de wereld er heel anders uit-

mede het woord 'molensteen'....een

zag. De behoefte aan winkels is daar

molensteen op drijfzand, kunt u zich

een belangrijke van, de noodzaak

het plaatje een beetje voorstellen?

voor een garage hangt ook nauw

tie aan de slag in uw buurt? Meld u

Stichting

KijkopWelzijn

Zaterdag 17 november

Sinterklaas verheugt zich op bezoek aan Barendrecht

samen met deze (te) optimistische

In de raadsvergadering van vorige

Zoals ieder jaar komt Sinterklaas ook dit jaar weer in Nederland aan.

aannames.

week dinsdag heeft de raad na een

Pakjesboot 24 komt na een barre tocht over de zee op 17 november

goede discussie, met uitzondering

aan in Roermond. Natuurlijk brengt hij diezelfde dag ook een bezoek

De behoefte aan huisvesting voor

van D66 en de andere oppositie-

aan Barendrecht. Dat bezorgt veel kinderen spanning en slapeloze

ouderen en jongeren is er nog

partijen (dit stond helaas verkeerd in

nachten. De Sint heeft alvast laten weten dat dat niet nodig is! Hij

steeds (en die ondersteunen wij

'De Schakel'), gekozen door te gaan

stuurde de redactie van de Blik op Barendrecht een berichtje.

ook!), maar de Provincie én de

met de centrumontwikkeling en het

Stadsregio stellen beiden dat er

bouwen van de parkeergarage.

geen nieuwe winkelgebieden meer

Lieve grote en kleine kinderen van Barendrecht,

bij moeten komen. De hele wereld

Na afloop van de vergadering kwa-

Gelukkig heb ik even de tijd gevonden om jullie te schrijven.

om ons heen moet een flinke stap

men twee collega-raadsleden, in

terug doen, maar Barendrecht blijft

lijn met het begin van dit verhaal,

Wanneer jullie dit lezen, zijn wij bijna bij Nederland.

onverstoorbaar doorgaan.

met een ludieke nieuwe naam voor mij:

'Centrumontwikkelingnix'....Ik

Wij kunnen niet wachten om jullie allemaal weer te zien! Ik hoop een heleboel pietjes te zien bij het Havenhoofd,

Voor het bedrag dat wij vanaf 2016

vind het wel een geuzennaam, mis-

in Carnisse Veste, op de Middenbaan en in Theater het Kruispunt.

jaarlijks als gemeente moeten bij-

schien ben ik toch meer Galliër dan

Ik heb er al erg veel zin in! Jullie ook?

dragen (minstens € 2,7 ton!) kun-

ik denk!!

nen wij de bibliotheek laten bestaan

Tot zaterdag,

en onder andere het Centrum voor

Wilt u contact opnemen met een

Jeugd en Gezin, jeugdwerk, advies-

raadsfractie? Kijk voor contactge-

raden en schoolbegeleiding

Sinterklaas

ont-

gevens op www.barendrecht.nl >

zien. Wij sappelen en soebatten

Bestuur & organisatie > Gemeente-

Ook ons college van burgemeester en wethouders kijkt erg uit naar de komst

over enkele duizenden euro’s om

raad > Samenstelling raad.

van de Sint en zijn Zwarte Pieten. De burgemeester ontvangt hem om circa

de begroting 2013 sluitend te krij-

13.30 uur in Carnisse Veste. De goedheiligman slaat natuurlijk niet de kinderen van Barendrecht-Centrum over. Hij wordt daar omstreeks 15.00 uur bij de Middenbaan/Theater het Kruispunt verwacht. Natuurlijk zijn er voorafgaand aan hun komst feestelijke activiteiten. Sinterklaas verwelkomt u graag op een van de winkelcentra om samen feest te vieren.

Wist u dat... … in de afgelopen tien jaar 87 gemeentelijke onderscheidingen zijn uitgereikt? Gemeente Barendrecht kent verschillende gemeentelijke onderscheidingen: de Waarderingsspeld, de Waarderingsoorkonde, het Jeugdlintje en de Erepenning. De Waarderingsspeld kan worden uitgereikt aan personen die zich op een bepaald terrein gedurende minimaal tien jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap. Sinds 2002 ontvingen 72 personen een Waarderingsspeld. De Waarderingsoorkonde kan worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zich minimaal tien jaar lang hebben ingezet voor Barendrecht. De afgelopen tien jaar zijn twee Waarderingsoorkondes uitgereikt. Aan Barendrechtse jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet of moed hebben getoond, kan het Jeugdlintje worden uitgereikt. Sinds 2002 heeft één jongere een Jeugdlintje ontvangen. De Erepenning is de hoogste gemeentelijke onderscheiding en kan worden uitgereikt aan personen die zich op minimaal twee terreinen, waarvan één minimaal vijfentwintig jaar, verdienstelijk hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap. De Erepenning is sinds 2002 achttien keer uitgereikt.


Hoe ontvangt u graag uw gemeentelijke nieuws? Hoe ontvangt ontvangt uu graag graag uw uw gemeentelijke gemeentelijke nieuws? nieuws? Hoe

Geef uw mening en win een van de drie VVV-bonnen ter waarde van € 20,-! van de de drie drie VVV-bonnen VVV-bonnen ter ter waarde waarde van van €€ 20,-! 20,-! Geef uw mening en win een van

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over gemeentelijk nieuws. Wij houden u op de hoogte via de Blik op Barendrecht, onze website www.barendrecht.nl en ons Twitter-account Wij vinden vinden het het belangrijk belangrijk u goed goed te informeren informeren overen gemeentelijk nieuws. Wij staan, houden op de de hoogte hoogte viabehoefte de Blik Blik op op Barendrecht, onzemogelijk websitein www.barendrecht.nl enop ons Twitter-account @BARENDRECHTzh. In deze tijd waarin digitalisering duurzaamheid centraal inventariseren wij uw aan digitaal nieuws, aanvulling op de Blik Barendrecht. Wij u te over gemeentelijk nieuws. Wij houden uu op via de Barendrecht, onze website www.barendrecht.nl en ons Twitter-account @BARENDRECHTzh. In In deze deze tijd tijd waarin waarin digitalisering digitalisering en en duurzaamheid duurzaamheid centraal centraal staan, staan, inventariseren inventariseren wij wij uw uwbehoefte behoefteaan aandigitaal digitaalnieuws, nieuws,mogelijk mogelijkininaanvulling aanvullingop opde deBlik Blikop opBarendrecht. Barendrecht. @BARENDRECHTzh. Hoe wordt u graag op de hoogte gehouden? Leest u het nieuws het liefst in een papieren krant of digitaal? Of gebruikt u, afhankelijk van het soort nieuws, een andere informatiebron? En zoekt Hoe wordt u graag graagvan op een de hoogte hoogte gehouden? Leest het nieuws het liefst liefst in een een papieren papieren krant of digitaal? digitaal? Of gebruikt gebruikt u,afhankelijk afhankelijk vanwij hetgraag soortantwoorden nieuws,een eenop andere informatiebron? En zoekt u naar aanleiding artikel in de papieren krant welnieuws eens naar aanvullende informatie op of de gemeentelijke website? Vragen waar krijgen. Wij stellen hetEn dan ook Hoe wordt u op de gehouden? Leest uu het het in krant Of u, van het soort nieuws, andere informatiebron? zoekt u naar naar aanleiding van een een artikel in de papieren papieren krant wel eens eens naar aanvullende informatie op de devoor gemeentelijke website? Vragenwaar waarwij wijgraag graagantwoorden antwoordenop opkrijgen. krijgen.Wij Wijstellen stellenhet hetdan danook ook zeer opaanleiding prijs wanneer u mee wilt in werken aan ditkrant onderzoek. Hetnaar onderzoek is uitsluitend bedoeld inwoners website? van Barendrecht. u van artikel de wel aanvullende informatie op gemeentelijke Vragen zeer op op prijs prijs wanneer wanneer u u mee mee wilt wilt werken werken aan aan dit dit onderzoek. onderzoek. Het Het onderzoek onderzoek isis uitsluitend uitsluitend bedoeld bedoeld voor voor inwoners inwonersvan vanBarendrecht. Barendrecht. zeer Het invullen van de vragenlijst kost circa 6 minuten van uw tijd. Wij verloten onder de deelnemers drie VVV-bonnen van € 20,-. Het invullen invullen van van de de vragenlijst vragenlijst kost kost circa circa 66 minuten minuten van van uw uw tijd. tijd. Wij Wij verloten verloten onder onder de de deelnemers deelnemers drie drieVVV-bonnen VVV-bonnenvan van€€20,-. 20,-. Het ALGEMENE VRAGEN GEMEENTELIJKE WEBSITE ALGEMENE VRAGEN VRAGEN GEMEENTELIJKEWEBSITE WEBSITE ALGEMENE GEMEENTELIJKE 1. Geslacht 2. Leeftijdscategorie 3. In welk postcodegebied woont u? 9. Bezoekt u onze gemeentelijke website www.barendrecht.nl wel eens? 1. Man Geslacht 2. Leeftijdscategorie Leeftijdscategorie 3. In In welk welk postcodegebied postcodegebied woont woont u? u? 9. Bezoekt onzegemeentelijke gemeentelijkewebsite websitewww.barendrecht.nl www.barendrecht.nlwel weleens? eens? O O Jonger dan 25 jaar O 2991-2992 O Bezoekt Ja 1. Geslacht 2. 3. 9. uuonze O Vrouw Man O Jonger Jonger danmet 25 54 jaarjaar O 2991-2992 2991-2992 Ja 25 tot en 2993-2994 Nee (ga verder met vraag 13) O Man O dan 25 jaar O OO Ja O Vrouw Vrouw O 25 25 tot tot en en met met 54 54 jaar O 2993-2994 2993-2994 Nee (ga (gaverder verdermet metvraag vraag13) 13) jaar O O O OO Nee O 25 25 tot tot en en met met 54 54 jaar jaar 10. Waarvoor bezoekt u www.barendrecht.nl? (Vink maximaal 2 mogelijkheden aan.) 55 64 O 10. Waarvoor bezoekt www.barendrecht.nl? (Vinkmaximaal maximaal22mogelijkheden mogelijkhedenaan.) aan.) O 55 55 tot tot en en met 64 jaar O Waarvoor Producten bezoekt en diensten van de gemeente 10. uuwww.barendrecht.nl? (Vink Ouder danmet 65 64 jaarjaar O Producten endiensten dienstenvan vande degemeente gemeente 65 jaar jaar Actueel nieuws OO Producten en O Ouder dan 65 Actueel nieuws GEMEENTELIJK NIEUWS Achtergrondinformatie OO Actueel nieuws Achtergrondinformatie Activiteiten/evenementen (via evenementenkalender) GEMEENTELIJK NIEUWS OO Achtergrondinformatie Activiteiten/evenementen (viaevenementenkalender) evenementenkalender) 4. In welk gemeentelijk nieuws bent u geïnteresseerd? Anders, namelijk................................................................................................................................................................................. OO Activiteiten/evenementen (via bent geïnteresseerd? Anders, namelijk................................................................................................................................................................................. namelijk................................................................................................................................................................................. maximaal 5 mogelijkheden aan.) 4. (Vink In welk gemeentelijk nieuws bent uu geïnteresseerd? OO Anders, (Vink maximaal 5 mogelijkheden aan.) aan.) 11. Op diverse plekken verwijzen wij u door naar de gemeentelijke website, www.barendrecht.nl. O Actuele onderwerpen 11. Op Op diverse plekken verwijzen wij doornaar naarde degemeentelijke gemeentelijke website,www.barendrecht.nl. www.barendrecht.nl. Hebt u onze website wel eens bezocht aanleiding van... website, 11. diverse plekken verwijzen wij uudoor O Nieuws uw wijk Actuele over onderwerpen Hebt uu onze onzewebsite websitewel weleens eensbezocht bezochtnaar naaraanleiding aanleidingvan... van... Hebt Nieuws over uw wijk O Officiële bekendmakingen (publicaties) O Activiteiten/evenementen Officiële bekendmakingen (publicaties) (publicaties) 11. A ...een artikel in de Blik op Barendrecht? 11. ...een artikel artikelin inde deBlik Blikop opBarendrecht? Barendrecht? 11. O AAJa...een Activiteiten/evenementen O Beleidsontwikkelingen Ja O Columns Beleidsontwikkelingen OO Ja Nee collegeleden/nieuws over het college Nee het college college OO 11. Nee B ...een tweet? Columnsuitcollegeleden/nieuws over het O Nieuws de raad/van raadsleden 11. ...eentweet? tweet? 11. O BBJa...een Nieuws uit de raad/van raadsleden O Maatschappelijke thema’s (zoals Duurzaamheid, Veiligheid en openbare orde) O Ja O Persoonlijke Maatschappelijke thema’s (zoals Duurzaamheid, Veiligheid en openbare orde) O Ja Nee Duurzaamheid, Veiligheid en openbare verhalen (zoals achtergrondverhalen over of interviews met orde) mensen) Neeu bij vraag 11.A en 11.B ‘nee’hebt aangevinkt, kunt u vraag 12 overslaan en doorgaan met vraag 13. OO Nee achtergrondverhalen over verloop of interviews interviews metproject) mensen) Indien Persoonlijke verhalen(verdieping, (zoals achtergrondverhalen over of met mensen) O Achtergrondnieuws zoals besluitvorming, van een Indienuubij bijvraag vraag11.A 11.Aen en11.B 11.B‘nee’hebt ‘nee’hebtaangevinkt, aangevinkt,kunt kuntuuvraag vraag12 12overslaan overslaanen endoorgaan doorgaanmet metvraag vraag13. 13. Indien zoals besluitvorming, besluitvorming, verloop verloop van van een een project) project) Achtergrondnieuws (verdieping, O Geen interesse (einde enquête)zoals 12. Wat voor informatie zoekt u op www.barendrecht.nl, in aanvulling op een artikel in de Blik op O Geen interesse (einde enquête) 12. Wat Wat voorinformatie informatie zoektuuop opwww.barendrecht.nl, www.barendrecht.nl,in inaanvulling aanvullingop opeen eenartikel artikelininde deBlik Blikop op 12. voor Barendrecht of een zoekt tweet? 5. Hoe blijft u nu op de hoogte van gemeentelijk nieuws? Barendrecht of een tweet? Barendrecht of een tweet? (Vink maximaal 2 mogelijkheden aan.) van gemeentelijk gemeentelijk nieuws? 5. (Vink Hoe blijft u nu op de hoogte van nieuws? maximaal 3 informatiebronnen aan.) (Vink maximaal maximaal22mogelijkheden mogelijkhedenaan.) aan.) O (Vink Filmpjes informatiebronnen aan.) aan.) (Vink 3 informatiebronnen O Blik opmaximaal Barendrecht O Filmpjes O Filmpjes Foto’s Blik op kranten Barendrecht O Lokale (zoals De Schakel, Het Zuiden, De Echo) Foto’s OO Foto’s Overzichtskaartjes (bijvoorbeeld met een gebied, wegomleidingen en dergelijke) O Gratis Lokaledagbladen kranten (zoals DeMetro, Schakel, Het Zuiden, Zuiden, De De Echo) Echo) Het (zoals Spits) Overzichtskaartjes (bijvoorbeeld meteen eengebied, gebied, wegomleidingenen endergelijke) dergelijke) OO Overzichtskaartjes (bijvoorbeeld met O Nieuwsarchief (gerelateerde nieuwsberichten enwegomleidingen onderwerpen) Spits) O Gemeentelijke Gratis dagbladen (zoals Metro, Spits) website www.barendrecht.nl O Nieuwsarchief (gerelateerde nieuwsberichten en onderwerpen) O Nieuwsarchief (gerelateerde nieuwsberichten en onderwerpen) O Verdieping (toelichting, informatie over/verloop proces, betrokken partijen, standpunten) O Twitter-account www.barendrecht.nl Gemeentelijke website www.barendrecht.nl O gemeente (@BARENDRECHTzh) Verdieping (toelichting, informatieover/verloop over/verloopproces, proces,betrokken betrokkenpartijen, partijen,standpunten) standpunten) OO Verdieping (toelichting, informatie O Anders, namelijk ................................................................................................................................................................................ (@BARENDRECHTzh) O Twitter-accounts Twitter-account gemeente (@BARENDRECHTzh) collegeleden (wethouders: @StephanietBorg, @JeroenGebben, Anders,namelijk namelijk................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ OO Anders, ......................................................................................................................................................................................................................... (wethouders: @StephanietBorg, @StephanietBorg, @JeroenGebben, @JeroenGebben, O @BasNootenboom) Twitter-accounts collegeleden (wethouders: ......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... @BasNootenboom) O www.wijkregie.nl STELLINGEN O www.dichtbij.nl www.wijkregie.nl STELLINGEN STELLINGEN O www.rijnmond.nl www.dichtbij.nl O 13. Het publiceren van artikelen per wijk in de Blik op Barendrecht is een goed idee. O Digitale www.rijnmond.nl O zoekmachines (zoals Google, Bing) 13. Het publiceren vanartikelen artikelenper perwijk wijkin inde deBlik Blikop opBarendrecht Barendrechtisiseen eengoed goedidee. idee. 13. O Het Zeerpubliceren mee eens van Google, Bing) Bing) O Anders, Digitale namelijk.......................................................................................................................................................... zoekmachines (zoals Google, O O Zeer mee eens O Zeer mee eens O Mee eens O Anders, namelijk.......................................................................................................................................................... namelijk.......................................................................................................................................................... OO Mee eens eens/niet mee oneens O Mee Niet eens mee 6. Hoe zou u het liefst op de hoogte willen blijven van gemeentelijk nieuws? OO Niet mee eens/niet Niet mee eens/nietmee meeoneens oneens O Mee oneens 6. Hoe zou u het liefst op de hoogte willen blijven van gemeentelijk nieuws? hoogte willen blijven van gemeentelijk nieuws? O Alleen via Blik op Barendrecht (ga verder met vraag 9) OO Mee oneens Mee oneens O Zeer mee oneens O Alleen via Blik op Barendrecht (ga verder met vraag 9) verder met vraag 9) O Zowel via Blik op Barendrecht als digitaal (zoals gemeentelijke website, Twitter, OO oneens Zeer mee oneens O Zeer Geenmee mening O Facebook, Zowel via Blik op Barendrecht als digitaal digitaal (zoals (zoals gemeentelijke gemeentelijke website, website, Twitter, Twitter, App) OO Geen Geen mening mening Facebook, App) O Alleen digitaal (ga verder met vraag 8) 14. Het gebruik van een kleur of logo om nieuws over uw eigen wijk te herkennen is een goed idee. O Alleen digitaal (ga verder met vraag vraag 8) 8) 14. van 14. Het gebruik vaneen eenkleur kleurof oflogo logoom omnieuws nieuwsover overuw uweigen eigenwijk wijkte teherkennen herkennenisiseen eengoed goedidee. idee. O Het Zeergebruik mee eens 7. Hoe zou u graag geïnformeerd willen worden over de volgende nieuwsOO Zeer mee eens 7. items? Hoe zou(meer u graag geïnformeerd willen over O Zeer Meemee eenseens willen worden worden over de de volgende volgende nieuwsnieuwsantwoorden per nieuwsitem mogelijk) OO Mee eens eens/niet mee oneens items? (meer antwoorden per nieuwsitem O Mee Niet eens mee nieuwsitem mogelijk) Blik opmogelijk) Barendrecht Digitaal OO Niet mee eens/niet Niet mee eens/nietmee meeoneens oneens Blik op Barendrecht Digitaal O Mee oneens Blik op Barendrecht Digitaal 7.A Actuele onderwerpen O O O Mee oneens O Mee oneens 7.A Nieuws Actuele over onderwerpen O O O Zeer mee oneens O O 7.B uw wijk O O OO oneens Zeer mee oneens 7.B Officiële Nieuws over uw wijk O O O Zeer Geenmee mening O O 7.C bekendmakingen (publicaties) O O OO Geen Geen mening mening 7.C Officiële bekendmakingen (publicaties) O O (publicaties) O O 7.D Activiteiten/evenementen O O 7.D Persoonlijke Activiteiten/evenementen O O O O 15. De Blik op Barendrecht en de gemeentelijke website versterken elkaar. 7.E verhalen*1 O O 1 15. Blik op Barendrecht 15. De Blik opeens Barendrechten ende degemeentelijke gemeentelijkewebsite websiteversterken versterkenelkaar. elkaar. 7.E Persoonlijke verhalen* O O 2 1 O De Zeer mee O O 7.F Achtergrondnieuws* O O 22 O Zeer mee eens O Zeer mee eens 7.F Achtergrondnieuws* O O O Mee eens O O OO Mee eens eens/niet mee oneens O Mee Niet eens mee *11 Bijvoorbeeld achtergrondverhalen over/interviews met mensen. OO eens/niet Bijvoorbeeldzoals achtergrondverhalen over/interviews met Niet mee eens/nietmee meeoneens oneens over/interviews met mensen. mensen. O Niet Meemee oneens **22 Verdieping, besluitvorming, verloop van een project. OO Mee oneens *2 Verdieping, zoals besluitvorming, verloop Mee oneens verloop van van een een project. project. O Zeer mee oneens OO oneens Zeer mee oneens 8. In welke digitale vorm zou u graag geïnformeerd willen worden over... O Zeer Geenmee mening 8. (Vink In welke digitale vorm zou u graag geïnformeerd willen worden over... O Geen mening graag geïnformeerd willen worden over... O Geen mening maximaal 3 van mogelijkheden aan.) (Vink maximaal 3 van mogelijkheden mogelijkheden aan.) aan.) 16. De Blik op Barendrecht biedt nieuws over uw wijk en de gemeentelijke website algemene informatie. 16. Blik op Barendrecht 16. De Blik opeens Barendrechtbiedt biedtnieuws nieuwsover overuw uwwijk wijken ende degemeentelijke gemeentelijkewebsite websitealgemene algemeneinformatie. informatie. 8.A ...actuele onderwerpen? 8.B ...nieuws over uw wijk? O De Zeer mee 8.A ...actuele onderwerpen? 8.B OO Zeer mee eens 8.B ...nieuws ...nieuws over over uw uw wijk? wijk? Zeer mee eens O Mee eens OO Mee eens eens/niet mee oneens O Gemeentelijke website O Gemeentelijke website O Mee Niet eens mee O Gemeentelijke website O Gemeentelijke website O Niet eens/niet O Gemeentelijke website O Niet mee eens/nietmee meeoneens oneens O Twitter O Twitter O Meemee oneens O E-mail Twitter nieuwsbrief O OO O Twitter Twitter nieuwsbrief Mee oneens O O E-mail O Mee Zeeroneens mee oneens O App E-mail nieuwsbrief O OO oneens O E-mail E-mail nieuwsbrief nieuwsbrief Zeer mee oneens O O App O Zeer Geenmee mening O App O App O Geen mening 3 3 O App O Geen mening O RSS Feeds*3 O RSS Feeds*3 O RSS Feeds* 3 O O RSS RSS Feeds* Feeds*3 19. De Blik op Barendrecht is voor (korte) nieuwsberichten en de gemeentelijke website voor 19. De 19. De Blik Blikop opBarendrecht Barendrechtisisvoor voor(korte) (korte)nieuwsberichten nieuwsberichtenen ende degemeentelijke gemeentelijkewebsite websitevoor voor 8.C ...officiële bekendmakingen? 8.D ...activiteiten/evenementen? achtergrondinformatie. 8.C ...officiële 8.D ...activiteiten/evenementen? achtergrondinformatie. 8.C Gemeentelijke ...officiële bekendmakingen? bekendmakingen? 8.DGemeentelijke ...activiteiten/evenementen? achtergrondinformatie. O website O website O Zeer mee eens O Gemeentelijke O OO Zeer mee eens O Twitter Gemeentelijke website website O Gemeentelijke Gemeentelijke website website O O Twitter O Zeer Mee mee eens eens O Twitter O Twitter O Mee eens O Twitter O Twitter O Mee eens O E-mail nieuwsbrief O E-mail nieuwsbrief O Niet mee eens/niet mee oneens O E-mail O OO Niet mee eens/niet O App E-mail nieuwsbrief nieuwsbrief O E-mail E-mail nieuwsbrief nieuwsbrief eens/nietmee meeoneens oneens O O App O Niet Mee mee oneens O App O App OO Mee oneens O App O App 3 3 Mee oneens O RSS Feeds*3 O RSS Feeds*3 O Zeer mee oneens O O OO Zeer mee oneens O RSS RSS Feeds* Feeds*3 O RSS RSS Feeds* Feeds*3 oneens O Zeer Geenmee mening OO Geen mening 3 Geen mening * 3 Via RSS kunt u eenvoudig en automatisch op de hoogte blijven van nieuwe informatie op **3 Via kunt en op de blijven van informatie Via RSS RSS kunt uu eenvoudig eenvoudig enUautomatisch automatisch op een de hoogte hoogte van nieuwe nieuwe informatie op op onze gemeente lijke website. heeft hiervoor (gratis)blijven RSS reader nodig (bijvoorbeeld 18. De Blik op Barendrecht biedt actuele informatie en de gemeentelijke website een nieuwsarchief onze gemeente lijke website. U heeft hiervoor een (gratis) RSS reader nodig (bijvoorbeeld 18. De Blik Barendrecht biedt en de website een nieuwsarchief onze gemeente 18. Blikop op Barendrechtnieuwsberichten biedtactuele actueleinformatie informatie degemeentelijke gemeentelijke website nieuwsarchief Google Reader).lijke website. U heeft hiervoor een (gratis) RSS reader nodig (bijvoorbeeld metDe eerder gepubliceerde over daten onderwerp (vergelijkbaar meteen www.nu.nl). Google met eerder gepubliceerde nieuwsberichten over dat onderwerp (vergelijkbaar met www.nu.nl). Google Reader). Reader). met eerder gepubliceerde nieuwsberichten over dat onderwerp (vergelijkbaar met www.nu.nl). O Zeer mee eens OO Zeer mee eens O Zeer Mee mee eens eens OO Mee eens Mee eens eens/niet mee oneens O Niet mee OO Niet mee eens/niet eens/nietmee meeoneens oneens O Niet Mee mee oneens OO Mee oneens O Mee Zeer oneens mee oneens OO Zeer mee oneens oneens O Zeer Geenmee mening OO Geen Geen mening mening

Hartelijk dank dank voor uw uw medewerking! UU kunt kunt de ingevulde ingevulde vragenlijstgratis gratis versturennaar: naar: Hartelijk Hartelijk dank voor voor uw medewerking! medewerking! U kunt de de ingevulde vragenlijst vragenlijst gratisversturen versturen naar: Gemeente Barendrecht, t.a.v. Communicatie, Antwoordnummer 35, 2980 VE BARENDRECHT Gemeente Gemeente Barendrecht, Barendrecht, t.a.v. t.a.v. Communicatie, Communicatie, Antwoordnummer Antwoordnummer 35, 35, 2980 2980 VE VEBARENDRECHT BARENDRECHT


jaargang 5 - nummer 5 - 15 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Wijknieuws

7

Duurzaam Barendrecht

Tweede conferentie Positieve benadering buurtcomité werkt! Duurzaamheidskring

Vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs, kerk, de gemeente

Op woensdag 7 november orga-

en vrijwilligers werken samen in de Duurzaamheidskring Barendrecht

niseerden Sandra en Simone een

en delen kennis en ervaring over duurzame maatregelen. Op 21 no-

schoonmaakactie in de wijken

vember komen zij bijeen tijdens de tweede editie van de jaarlijks te-

Noord en Binnenland. De twee

rugkerende netwerkconferentie. Ook dit jaar belooft het een boeiende

vrouwen zijn actieve leden van

middag te worden met onder andere de inspirerende sprekers Anne-

het buurtcomité en werken mee

Marie Rakhorst en Thomas Rau. De conferentie heeft als doel partners

aan het project ‘Buurt Bestuurt’.

te inspireren om zaken te doen op het gebied van duurzaamheid.

Bewoners maakten dit voorjaar in Buurt Bestuurt een top 3 van za-

De leden van de Duurzaamheidskring

Rabobank Duurzaamheidsprijs 2012

ken die in deze wijken aandacht

Barendrecht, partners en burgers die

Tijdens de tweede conferentie van

verdienen. In deze top 3 staat

betrokken zijn bij duurzame ontwik-

de Duurzaamheidskring wordt de

zwerfvuil als buurtprobleem in de wijken Noord en Binnenland.

Kinderen van De Hoeksteen ruimden zwerfvuil op in hun wijk

kelingen in Barendrecht zijn van har-

Rabobank Duurzaamheidsprijs 2012

monium trokken zij de wijken in om

pen dat bewoners en kinderen elkaar

te uitgenodigd voor de conferentie

uitgereikt. Er zijn drie projecten geno-

‘Duurzaam: samen sterk!’.

mineerd: Moestuin Rijk, de GreensPa-

zwerfafval op te ruimen. Zo werd ie-

aanspreken als zij iets op straat gooi-

“Zwerfvuil is een grote irritatiebron

dereen zich bewust van de negatieve

en. En het zou ook schelen wanneer

onder de bewoners. Wij hebben na-

effecten van ´weggooigedrag´. Al kun-

je niet alleen je eigen straatje schoon-

Duurzame Nederlanders

Stichting Present Barendrecht. Op 21

gedacht over wat de beste manier is

nen de kinderen niet al het zwerfvuil

veegt, maar ook een klein stukje daar-

Twee invloedrijke duurzame Nederlan-

november wordt bekendgemaakt wie

om het probleem van zwerfafval op te

opruimen, er gaat wel een goed sig-

omheen. Met elkaar, voor elkaar!”

ders zijn deze middag uitgenodigd om

de winnaar is. Het wordt een span-

lossen. Zo vinden wij dat alleen toe-

naal van deze actie uit: jong geleerd is

hun inspirerende verhaal te vertellen.

nende strijd!

zicht en handhaving niet voldoende

oud gedaan.

is”, aldus Simone.

rade en de activiteiten/projecten van

Denk of help ook mee!

Anne-Marie Rakhorst is ondernemer,

Wilt u het buurtcomité van Buurt Be-

auteur, directeur-eigenaar van Search

Meer informatie

Aanspreken op ‘weggooigedrag’

stuurt helpen of wilt u meedenken

en een veelgevraagd spreker. Na haar

De conferentie vindt plaats op woens-

Met elkaar opruimen

Simone: “De kracht van dit project is

over hoe zwerfvuil bij u in de wijk aan-

verkiezing tot zakenvrouw van het jaar

dag 21 november van 15.30 - 17.30

Sandra en Simone zetten een schoon-

de positieve benadering. Er ontston-

gepakt kan worden? Neem dan con-

in 2000 heeft zij zich ontwikkeld als

uur in Theater het Kruispunt. Na 17.30

maakactie op met de kinderen van

den gesprekken over de oorzaak van

tact op met het buurtcomité. Kijk voor

koploper op het gebied van duur-

uur is er gelegenheid om te netwerken

CBS De Hoeksteen. Samen met de

het zwerfvuil en hoe dit probleem het

meer informatie op www.barendrecht.

zaamheid. Ook Thomas Rau is een

met een hapje en een drankje. Met

ouders en het GreenTeam van Patri-

beste kan worden aangepakt. Wij ho-

nl/buurtbestuurt of www.wijkregie.nl.

bekende naam op dit gebied. Deze

vragen over de conferentie en/of de

duurzame architect en ondernemer is

Duurzaamheidskring Barendrecht kunt

een actieve deelnemer aan de inter-

u contact opnemen met Jory Rom-

nationale discussie rondom duurzame

bouts via telefoonnummer 14 0180

technologieën. Thomas Rau geeft le-

of via j.rombouts@barendrecht.nl.

Blik op… buiten: Hoe ontvangt u graag gemeentelijk nieuws?

zingen in binnen- en buitenland.

Vul de enquête in en maak kans op een VVV-bon van € 20,Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat veel inwoners het liefst geïnformeerd worden over gemeentelijk nieuws via de Blik op Barendrecht. Inwoners vinden de gemeentekrant een belangrijk informatiemiddel. In een tijd waarin digitalisering en duurzaamheid centraal staan, sluiten wij graag aan op deze maatschappelijke ontwikkelingen. Wij inventariseren daarom uw eventuele behoefte aan digitaal nieuws, mogelijk in aanvulling op de Blik op Barendrecht. Met dit onderzoek willen wij meer

tiebron, zoals onze website of ons

dan ook zeer op prijs wanneer u de

inzicht krijgen in hoe u graag op de

Twitter-account? En zoekt u naar aan-

enquête op pagina 6 invult en naar

hoogte gehouden wilt worden. Leest

leiding van een artikel in een papie-

ons opstuurt (er zijn geen portokos-

u het nieuws het liefst in een papie-

ren krant wel eens naar aanvullende

ten aan verbonden).

ren krant of in een digitale vorm? Be-

informatie op de gemeentelijke web-

zoekt of volgt u, afhankelijk van het

site? Op deze vragen willen wij graag

Liever digitale enquête invullen?

soort nieuws, een andere informa-

antwoorden krijgen. Wij stellen het

U kunt uw mening ook geven door de online-enquête in te vullen. Deze is te vinden op www.barendrecht.nl > Over Barendrecht > Feiten & cijfers > Onderzoeken > Enquête gemeentenieuws. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 6 minuten. Uitsluitend voor inwoners

De conferentie ‘Duurzaam: samen sterk!’ inspireert deelnemers duurzaam zaken te doen

AGENDA

17 nov Intocht Sinterklaas Carnisse Veste Tijd: activiteiten van 11.00-16.30 uur, met om 13.30 uur aankomst van de Sint en zijn Zwarte Pieten en ontvangst door de burgemeester. Locatie: Carnisse Veste/Van Beuningenhaven. 17 nov Intocht Sinterklaas Middenbaan Tijd: activiteiten van 12.00-17.00 uur, met om 15.00 uur aankomst van de Sint en zijn Zwarte Pieten bij Theater het Kruispunt en ontvangst door burgemeester Van Belzen. Locatie: winkelcentrum Middenbaan/'t Vlak, Onderlangs, Achterom.

U kunt meedoen tot en met zondag 9 december. Onder de deelnemers verloten wij een aantal VVV-bonnen. Het onderzoek is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Barendrecht. Leest u nieuws over de gemeente liever in de krant of digitaal?

17 nov Training jonge bestuurders Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid en de gemeente Barendrecht maken jonge bestuurders bewuster van hun rijkwaliteiten en leerpunten. Tijd: 8.00-17.00 uur. Locatie: Overkapping NS-station, Libellegang.


17 November 2012 Intocht Sinterklaas in Heerjansdam De intocht van Sinterklaas in Heerjansdam vindt dit jaar op zaterdag 17 november plaats in de Uilenvlietsehaven. De Sint en zijn Pieten zullen daar om 13 uur aankomen en zijn weer in afwachting van alle kinderen van Heerjansdam en omstreken. Na een rijtoer door het dorp zal de Sint de kinderen ontvangen in het Dorpshuis. De Sint is erg benieuwd wie hem zal ontvangen.


jaargang 5 - nummer 5 - 15 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Multifunctionele Accommodatie Kruidentuin meester en wethouders van Barendrecht bekend dat zij een bestemmings-

gende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

plan voorbereiden voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie

- Dintel 11 (B20120295), voor het kappen van een boom (conifeer)

aan de Kruidentuin. De locatie Kruidentuin wordt begrensd door de Binnen-

- Dorpsstraat 178 a (B20120292), voor het oprichten van een peuterspeelzaal (06-11-2012);

- Oude hockeyvelden Oranjewijk (B20120291), voor het kappen van 49 bomen (02-11-2012); - Prins Bernhardstraat 12 (B20120294), voor het kappen van een boom (08-11-2012);

Bekijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Collecte

landse Baan in het zuiden en westen, in het noorden door de Rozemarijnsin-

Voor de periode 19 tot en met 24

gel en in het oosten door de Gouwe en de Kruidentuin vormt diagonaal de

november 2012 is een collectever-

noordoost grens.

gunning verleend aan het Nationaal MS Fonds. Voor de periode 26

- Gaffelaar 23 (B20120297), voor het kappen van drie bomen (esdoorn, berk en prunus) (08-11-2012);

Werken aan de weg

Op basis van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burge-

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de vol-

(08-11-2012);

9

Op dit moment worden geen stukken betreffende het voornemen ter inzage

november tot en met 1 december

gelegd. Ook is het op dit moment niet mogelijk om een inspraakreactie en/

2012 is een collectevergunning

of een zienswijze over het voornemen naar voren te brengen. Ook wordt

verleend aan het Leger des Heils

er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te

Fondsenwerving.

brengen over het voornemen. In deze periode hebben deze organi-

- Sportpark de Bongerd t.h.v. veld 4, Klompenmakerij t.h.v. 11-17, Smederij t.h.v. 18-24, Vlietweg t.h.v. 67 en Schoener t.h.v. 15 en 38 (B20120296),

Gelegenheid tot het indienen van inspraakreacties en zienswijzen zal te zijner

saties het alleenrecht te collecteren.

voor het kappen van 20 bomen (08-11-2012);

tijd worden geboden tijdens de ter inzage legging van het voorontwerp-, res-

Iedere collectant heeft een legitima-

pectievelijk het ontwerpbestemmingsplan. Hiervan zal vooraf kennis worden

tiebewijs bij zich. U kunt hier altijd

gegeven in de ‘Blik op Barendrecht’ en op onze website www.barendrecht.nl

naar vragen.

- Vaanpad (B20120293), voor het plaatsen van een composietbrug (07-11-2012).

> Actueel > Ter inzage > Ruimtelijke ordening. De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend.

Verleende APV-vergunning/-ontheffingen

De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend

bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

voor: - het exploiteren van het horecabedrijf Olympiada Barendrecht V.O.F., ge-

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel

vestigd Havenhoofd 27-29, voor de periode 05-11-2012 tot 05-11-2017 (verleend: 05-11-2012); - het organiseren van een braderie op het Havenhoofd op 19 april 2013 en 6

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

september 2013 georganiseerd door Dynamic Promotions (verleend: 08-11-

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie.

2012);

Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende

- het verplichte sluitingsuur tot 04.00 uur in de nacht van maandag 31 deMiddenbaan 101 voor de viering van een besloten nieuwjaarsfeest (verleend: 08-11-2012); - het organiseren van ‘New Years Eve’ in sporthal Lagewei, Ploeg 3 in de nacht van maandag 31 december 2012 tot dinsdag 1 januari 2013 van 00.30 tot

- Torenmolen 161 (B20120278), voor het plaatsen van een dakkapel op het

05.00 uur (verleend: 08-11-2012).

voorgeveldakvlak (verz. 08-11-2012). Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen dit

voor:

besluit de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

- het uitoefenen van het horecabedrijf Olympiada Barendrecht V.O.F., gevestigd Havenhoofd 27-29 (verleend: 05-11-2012).

Ontwerpbeschikking voor omgevingsvergunning

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is ontheffing verleend

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het

voor:

kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de

- het schenken van zwakalcoholische dranken door de Stichting KijkopWelzijn

volgende vergunning te verlenen:

tijdens New Years Eve, sporthal Lagewei, Ploegwei 3 op dinsdag 1 januari

- Muziekplein 32 (B20120249), voor het wijzigen van het brandveilig gebruik

2013 van 00.30 tot 04.30 uur (verleend: 08-11-2012).

voor de buitenschoolse opvang ‘De Jungle’.

ingang van 16 november 2012 tot en met 27 december 2012 ter inzage bij

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

cember 2012 op dinsdag 1 januari 2013 voor café ’t Lot, gevestigd aan de

omgevingsvergunningen te hebben verleend:

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met

De Nederlandse taal heeft voor jou geen geheimen meer. Maar misschien nog wel voor je familieleden. En dan is het lastig meedoen in Nederland. Dus help hen de taal beter te spreken. Hoe? Kijk op hetbegintmettaal.nl

Registratie persoonsgegevens

het Servicecentrum in het gemeentehuis, Binnenhof 1. Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen wor-

wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen.

den ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders

Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve

van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. In deze periode kunnen

uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een

ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting

onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer.

georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking

Besluit

kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond

beschikking en men belanghebbende is.

van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. de heer R.G.R. Stefanutto, Meerwedesingel 65, met ingang van 19 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


17 November 2012 Intocht Sinterklaas in Heerjansdam

Is uw tuin al winterklaar? Van het voorjaar heerlijk genieten van een

Burgemeester Scholten is vertrokken naar Venlo, wie zal de honneurs waar nemen?

mooie tuin? Alles begint met een goede voorbereiding. Laat uw tuin winterklaar maken door onze professionals.

WWW.ARKELTUINVERZORGING.NL T. (078)677 14 32

Arkel adv(77x70).indd 1

Wie de Sint en zijn Pieten ook thuis wil ontvangen, kan bellen met de regelpiet via 06-29581849

E. info@arkeltuinverzorging.nl

20-10-2009 16:41:41


jaargang 5 - nummer 5 - 15 november 2012

GEMEENTEBARENDRECHT 2. mevrouw V.P. Murugesan, Slotermeer 49, met ingang van 15 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

heden in de nacht, aan het spoor door Barendrecht. De periode loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014.

3. de heer R. Karthikeyan, Slotermeer 49, met ingang van 15 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 4. mevrouw P. Karthikeyan, Slotermeer 49, met ingang van 15 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 5. mevrouw F. Hoogerwerf, Middeldijkerplein 197, met ingang van 19 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 6. de heer L.C.M. Glorius, Lavendelhof 33, met ingang van 17 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

Het slijpen van de spoorstaven is een onderhoudsactiviteit die landelijk wordt uitgevoerd die een bepaalde geluidsproductie tot gevolg heeft. De slijptrein maakt minder geluid dan een normale doorgaande trein, maar omdat de slijptrein langzaam rijdt, is het geluid langer hoorbaar. Het geluid van de slijptrein wijkt bovendien af van het geluid van normaal nachtelijk gebruik van het spoor, waardoor de werkzaamheden opvallen voor omwonenden langs de spoorlijn.

7. de heer B. Fijnaart, Middeldijkerplein 197, met ingang van 19 oktober 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 8. de heer V.N. Jadnanasing, Hazenburg 18, met ingang van 15 oktober 2012

BAM Rail publiceert de data van de werkzaamheden een week voor de uitvoering in ‘De Schakel’.

is vertrokken naar een onbekend adres. Bezwaar De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsge-

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit be-

gevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze

zwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten

gegevens betrouwbaar en actueel zijn.

schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar

Verantwoording toewijzing zorgwoningen

indienen elders op deze pagina. Onder inschrijfdatum staat de inschrijfdatum op de wachtlijst Zorgwoningen

APV-ontheffing APV-ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft BAM Rail een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:5, geluidhinder, voor het uitvoeren van slijpwerkzaam-

vermeld van degene die de woning heeft geaccepteerd. toegewezen woning

datum advertentie

inschrijfdatum

Windsingel 114

04-10-2012

31-01-2005

Zorgwoningen Advertentienummer 121109 zorgwoning bij zorgcentrum Borgstede in Barendrecht

Nieuws uit de raad

nabij winkelcentrum en openbaar vervoer adres

Windsingel 68

Adviezen commissies Planning en Control en Ruimte

woonlaag

begane grond

aantal kamers

2 + berging

aantal personen

maximaal 2

Op maandag 12 en dinsdag 13 november hebben de commissie Planning en Control en de commissie Ruimte vergaderd. Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen waren:

datum ingang huur

per direct

Commissie Planning en Control Tweede bestuursrapportage 2012 Het college heeft de tweede bestuursrapportage 2012 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De bestuursrapportage geeft inzicht in de lopende inkomsten en uitgaven van de gemeentebegroting 2012 over het tweede halfjaar van 2012. De commissie heeft het voorstel besproken en stemt er mee in dat het onderwerp als hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2012. Plan van aanpak stresstest Grondbedrijf Het college heeft een plan van aanpak opgesteld om een stresstest uit te voeren voor het Grondbedrijf van de gemeente Barendrecht. Hiermee wordt inzicht verkregen in de (financiële) risico’s die gelopen worden, gelet op de demografische en economische ontwikkelingen. De commissie heeft het voorstel besproken en stemt er mee in dat het onderwerp als hamerstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2012. Commissie Ruimte Voorontwerp bestemmingsplan nieuwe locatie LOC schietvereniging De Vrijheid Het voornemen is om in een nieuw bestemmingsplan de bouw van een Lokaal Opleidingen Centrum op het huidige speelveld 10 van voetbalvereniging BVV en een nieuw verenigingsgebouw van schietsportvereniging De Vrijheid op de huidige locatie van ponyclub en paardrijvereniging Mazeppa mogelijk te maken. Beide locaties zijn aan de Dierensteinweg gelegen. De commissie heeft het voorstel besproken en stemt er mee in dat het bestemmingsplan wordt vrijgegeven voor inspraak met de burgers en overleg met andere overheidsdiensten en leidingbeheerders.

11

Digitaal formulier voor gevonden en verloren voorwerpen Iedereen raakt wel eens iets kwijt. Een portemonnee, sieraad of de autosleutel. Spullen die ons dierbaar zijn en die we graag terug willen. Heeft u iets verloren – of gevonden – dan kunt u tegenwoordig bij de gemeente terecht. Dat kan op het gemeentehuis, maar ook via de website www.barendrecht.nl. Heeft u iets verloren of heeft u juist iets gevonden? Is niet direct te achterhalen wie de eigenaar is? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een gevonden voorwerp. Hiervoor kunt u tijdens openingstijden langskomen op het gemeentehuis. Het is ook mogelijk, wanneer het u uitkomt, digitaal aangifte te doen via een formulier. Wij plaatsen het gevonden voorwerp op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonlijke gegevens komen niet op internet. Kijk voor meer informatie op www.barendrecht.nl > Dienstverlening > Gevonden en verloren voorwerpen.

standaard alarmopvolging mogelijk

huur inclusief servicekosten en voorschot stookkosten

€ 636,96

huurtoeslag

mogelijk

leeftijd

minimaal 55 jaar

Deze woning is volledig aangepast voor een rolstoelgebruiker, met verlaagde keuken en een onderdoor rijdbaar keukenblad. De woning zal met voorrang toegewezen worden aan iemand die geheel afhankelijk is van een rolstoel. Alleen als geen geschikte kandidaat wordt gevonden binnen de doelgroep wordt de wachtlijst Zorgwoningen weer van toepassing.

Invulgedeelte betreft advertentie nummer 121109

Naam ................................................................................................................................................................................. Adres .................................................................................................................................................................................. Postcode en woonplaats .................................................................................................................................. Ingeschreven wachtlijst gemeente - ja / nee Uw inschrijving moet uiterlijk 15 maart 2012 door de gemeente ontvangen zijn. Inzendadres: Postbus 501 2990 EA Barendrecht t.a.v. afd. Volkshuisvesting

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


Open een voordelige betaalrekening en krijg: € 50 op uw RegioBank spaarrekening Een Adviseur die u kent Persoonlijk advies Gratis Betaalpas Gratis Internet Bankieren Gratis Mobiel Bankieren iDEAL

* De actie loopt van 5 november tot en met 31 december 2012. Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

€ 50 cadeau bij onze betaalrekening!*

Wij zijn uw bank. Bernouw Financiële Dienstverlening Kromme Nering 24 2995 BH HEERJANSDAM T (078) 677 2030 E bfd.heerjansdam@live.nl

O R N B E

U

W

F

I N

A

N

C

I

E

E

D

I E

N

S

T V E R L E N I N G

S

T

V

E

R

L

E

N

I N

G

L

U W B E R N O

N A F I

N

C

I E

L

E

D

I

E

N

¨

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het vertrouwde adres sinds 1926

BARENDRECHT PAK NU UW KANS, DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST! Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe. Iedere woensdag en donderdag van 10.00 - 17.00 uur Locatie: Gemeentehuisplein

WWW.GOUDATHOME.NL GOUDATHOME@HOTMAIL.COM

DIRECT GELD VOOR GOUD EN ZILVER

Plaatsen in Nederland waar de 10 Goudbussen staan of in het hotel aanwezig zijn BREDA DELFT DRONTEN GELEEN GOES GRONINGEN HARLINGEN HEERENVEEN HOORN

LEEUWARDEN MIDDELBURG MIDDELHARNIS OOSTERHOUT OUDDORP PURMEREND SNEEK TILBURG noord WAALWIJK

Tevens in Duitsland

MET 10 VIP BUSSEN DOOR HEEL NEDERLAND

Nog niet overtuigd, of twijfelt u nog? Te zien bij:

Journaal

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT

’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS de beste prijs geeft voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Een deel van onze opbrengst doneren wij aan stichting OPKIKKER. Een stichting die zich ten doel heeft gesteld, het verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is.

Hoofdkantoor: OUD-BEIJERLAND

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver. We zien u graag op een van bovenstaande locaties!


het gebied en de mogelijke eindsituatie, met bedrijven, wegen, groen en water. Het biedt een eerste blik op de mogelijke toekomstige aangezichten van het bedrijventerrein. Het inpassingsplan stelt de kaders van de ontwikkeling vast en beschrijft de optimale condities voor een goed functionerend en toekomstgericht bedrijventerrein, terwijl ook andere belangen, zoals de leefbaarheid in het woonlint langs de Rijksstraatweg, erin worden gewaarborgd.

Bouwhoogtes 10, 20 en 30 meter

maximale ashoogte van 80 meter en een rotordiameter van maximaal 80 meter óf 2 windturbines van maximaal 100 meter. Het plan is daarmee flexibel ten opzichte van wensen vanuit de markt. Beide varianten zijn onderzocht in het milieueffectrapport.

Infrastructuur en verkeer In het plan is een aantal wijzigingen in de huidige infrastructuur voorzien. De huidige IJsselmondse knoop heeft niet genoeg capaciteit om het toekomstige verkeer samen met het huidige verkeer van en naar de A15 af te wikkelen. Daarom is een verkeersplein ontworpen. Op dit verkeersplein sluiten de Verbindingsweg aan die Nieuw Reijerwaard naar het westen ontsluit, de Verenambachtseweg, de Dierensteinweg, de IJsselmondse Randweg en de op/afrit aan de zuidzijde van de A15. Aan de kant van de Rijksstraatweg komt via de Voorweg een aansluiting op de Verenambachtseweg. Hier komt een tunnel onder de Rijksstraatweg door. De Rijksstraatweg blijft verbonden met de Voorweg.

Om van Nieuw Reijerwaard een bedrijventerrein te maken, verandert het gebied. Glastuinbouwbedrijven en een aantal woningen worden afgebroken. De huidige gebiedsstructuur met de wegen en verkavelingslijnen blijft bestaan. Ook de monumentale panden blijven behouden evenals het hotel/conferentiecentrum. In het plan is bewust gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze bestaande elementen. De toekomstige bedrijfskavels volgen het oorspronkelijke landschapspatroon. Ze worden ontsloten vanuit drie bedrijfslanen die eveneens de richting van de historische verkavelingsstructuur aanhouden. De Rijksstraatweg blijft een woonlint.

Het milieueffectrapport (MER) Een milieueffectrapport brengt de effecten van het plan op het milieu in beeld. De MER-procedure is op 12 maart gestart met de kennisgeving over de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’, met als doel om betrokken overheidsorganen en wettelijke adviseurs te raadplegen. Ook kon iedereen reageren via een zienswijze. In totaal zijn ruim 200 zienswijzen ingediend.

Drie varianten

Het Stedenbouwkundig plan

De adviezen en zienswijzen hebben ertoe geleid dat in het MER drie varianten op de voorstellen in het inpassingsplan meegenomen en onderzocht zijn: n Een variant met een derde ontsluiting tussen het oude en het nieuwe bedrijventerrein via de boomgaard. Deze variant is niet in het inpassingsplan opgenomen; n Een variant met een groene zone langs de Rijksstraatweg die overal 100 meter breed is, in plaats van een circa 100 meter brede groene wig. In het inpassingsplan is een zone van 100 meter breed over de hele lengte opgenomen. n Een variant met 2 windturbines met een ashoogte van maximaal 100 meter óf 3 windturbines met een ashoogte van maximaal 80 meter. In het inpassingsplan is deze keuzemogelijkheid opgenomen met een wijzigingsbevoegdheid.

Het stedenbouwkundig plan is gemaakt als voorstudie voor het inpassingsplan. Een stedenbouwkundig plan geeft een beeld van de mogelijke ontwikkeling van

Ook zijn nadere onderzoeken toegevoegd en is besloten het MER ter toetsing voor te leggen aan de commissie voor het MER.

In het inpassingsplan is de mogelijkheid van een ‘derde ontsluiting’ via het gebied van de boomgaard niet meer opgenomen. In overleg met de gemeenteraden van Barendrecht en Ridderkerk bleek niet voldoende draagvlak voor deze ontsluiting en onderzoek laat zien dat deze weg niet nodig is om het verkeer goed te kunnen af wikkelen. Wel zijn de bebouwingsvlakken in Nieuw Reijerwaard zodanig aangepast, dat er geen bebouwing mogelijk is op het mogelijke tracé van deze derde ontsluiting.

Samenvatting uitkomsten MER In het MER is onderzocht welke milieueffecten te verwachten zijn als gevolg van de plannen voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Uit het onderzoek blijkt dat er ten opzichte van de autonome ontwikkeling (de situatie waarin Nieuw Reijerwaard niet ontwikkeld zou worden) geen grote milieueffecten te verwachten zijn. Het verkeer kan worden afgewikkeld en het geluid blijft binnen de wettelijke kaders. In het MER zijn alle milieuaspecten onderzocht die van toepassing zijn op het gebied. Ze zijn onderverdeeld in 5 thema’s: Verkeer en vervoer, Leefomgeving, Ecologie & cultuurhistorie, Bodem en water en Energie en duurzaamheid. Het inpassingsplan is in totaal op 29 verschillende punten beoordeeld op het effect op het milieu.

Verkeer en vervoer Het verkeer wordt afgewikkeld via een nieuw te realiseren verkeersplein bij de IJsselmondse knoop. Verder worden in de omgeving geen significante veranderingen van verkeersstromen verwacht.

Leefomgeving Er is veel aandacht geschonken aan de Rijksstraatweg. Dit woonlint blijft bestaan. Tussen de woningen en het bedrijventerrein wordt een zone van 100 meter breed ingericht met groen en water. Deze zone eindigt, vanuit de Rijksstraatweg bezien, met een aarden wal die groen ingeplant wordt om zo een visuele afscheiding te maken.

Ecologie & cultuurhistorie De meeste ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden ondervinden geen significant nadelige gevolgen van de realisatie van het bedrijventerrein vergeleken met de toekomstige situatie zonder bedrijventerrein . Ook in de verderop gelegen Natura 2000-gebieden zijn significante effecten uitgesloten. De bodem en het watersysteem blijven na realisatie van het plan goed functioneren. Het kan voor de herinrichting van Nieuw Reijerwaard tot bedrijventerrein, nodig zijn om het terrein lokaal op te hogen, waarbij de bodem zal inklinken. Als (ernstige) bodemverontreiniging wordt geconstateerd, is sanering daarvan noodzakelijk. Voor het gebied wordt een duurzaam watersysteem nagestreefd, dat voorziet in voldoende wateropvang en waarbij regenwater wordt gescheiden van vuilwaterstromen.

Energie en duurzaamheid Beide varianten met betrekking tot de windturbines zijn mogelijk, de effecten van een biovergistingsinstallatie zijn onderzocht.

Het exploitatieplan Bij het inpassingsplan wordt ook een exploitatieplan vastgesteld. Dit is de wettelijk verplichte basis voor doorberekening van kosten aan private grondeigenaren in het gebied die mee willen werken aan de realisatie van het plan. Deze eigenaren doen in dat geval een beroep op het recht op zelfrealisatie. In het exploitatieplan wordt geregeld welke kosten verhaald worden op deze zelfrealisatoren. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de kosten voor sloop, grondwerken, aanleg openbare ruimte, ontsluiting, plankosten, onderzoekskosten etc.

Hogere grenswaarden Ontsluiting auto (rood) en bestemmingsverkeer (oranje)

Groene zone langs de Rijksstraatweg

Stedenbouwkundige hoofdopzet

Bij het inpassingsplan worden door Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk ook hogere grenswaarden vastgesteld voor woningen aan de kop van de Rijksstraatweg in verband met de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt gelijktijdig ter inzage. De betrokken bewoners worden door de gemeente geïnformeerd.

Provincie Zuid-Holland telefoon: 070 441 69 34, e-mail: e.schepers@pzh.nl www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen


FOTO’S: THE GREENERY

DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NIEUW REIJERWAARD Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een

De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met het

grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een

opstellen van het ontwerpinpassingsplan. Hierover

bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en

kunt u in de pagina’s van de provincie Zuid-Holland,

glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote

voorafgaande aan deze pagina, een toelichting vinden.

impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en

Ondertussen is de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw

gebruikers ervan. De Gemeenschappelijke Regeling

Reijerwaard bezig met de voorbereiding van de uitvoering

Nieuw Reijerwaard (GRNR) stelt alles in het werk om

van de realisatie van het bedrijventerrein. Op deze pagina

u zo goed mogelijk te informeren over de realisatie van

kunt u lezen wat de planning in de komende periode is en

bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

wat er momenteel speelt.

PLANNING POLDER NIEUW REIJERWAARD, BESLUITVORMING EN WERKZAAMHEDEN: ■ November 2013 - Vaststelling ontwerpinpassingsplan inclusief, MER door Gedeputeerde Staten. - Vaststelling ontwerpexploitatieplan door Gedeputeerde Staten - Vaststelling ontwerpbesluit Hogere grenswaarden

ZICHTBARE VERANDERINGEN OP NIEUW REIJERWAARD

OVER DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NIEUW REIJERWAARD

Op 15 augustus 2012 heeft de juridische levering plaats-

Voor de uitvoering van de plannen van Nieuw Reijerwaard

gevonden van de ruim 73 hectare grond van het cluster

is de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Ter inzagetermijn. Voor alle drie procedures loopt

tuinders aan de GRNR. De feitelijke levering vindt voor de

(GRNR) in het leven geroepen. De GRNR bestaat

de ter inzagetermijn gelijk. Een ieder kan een

eerste gronden binnen het cluster plaats in augustus 2013.

sinds 1 januari 2012 en is opgericht door de gemeenten

zienswijze indienen op het ontwerpinpassingsplan

Het slopen van de opstallen en daar waar nodig saneren van

Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam.

inclusief MER. Belanghebbenden kunnen een

in het kader van de Wet geluidhinder door B&W Ridderkerk ■ 16 november t/m 27 december 2012

zienswijze indienen op het ontwerpexploitatieplan

het gebied vindt plaats in opdracht van het cluster tuinders. Inmiddels zijn de eerste benodigde vergunningen verleend

Wat is de gemeenschappelijke regeling?

(bij de provincie) en het besluit Hogere grenswaarde

en is gestart met de sloop van kassen in het gebied.

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk

(bij de gemeente Ridderkerk).

Veel van de kassen worden gedemonteerd en elders in

samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van (in dit

Nederland of Europa opnieuw gebruikt.

geval) gemeenten. Kort gezegd is een gemeenschappelijke

■ 19 november 2012

regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen

Inloopbijeenkomst Provincie over ontwerp-

bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten

inpassingsplan, MER en ontwerpexploitatieplan.

waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden

De GRNR is aanwezig om vragen over de

centraal uitgevoerd worden. Een openbaar lichaam bestaat uit

uitvoering te beantwoorden.

een voorzitter, een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een eigen ambtelijk apparaat. Het algemeen bestuur

■ Voorjaar 2013

bestaat uit raadsleden of collegeleden van de aangesloten

Vaststelling inpassingsplan inclusief MER en

gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt vervolgens gekozen

exploitatieplan door Provinciale Staten. Vaststelling

uit de leden van het algemeen bestuur. Daarnaast beschikt

Besluit Hogere grenswaarden door de gemeente

een openbaar lichaam over een eigen ambtelijk apparaat

Ridderkerk.

dat veelal wordt aangestuurd door een eigen directeur. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

■ Mei t/m half juni 2013 Beroepstermijn bij de Raad van State.

In de afgelopen periode zijn twee leegstaande woningen in

Nieuw Reijerwaard bestaat uit: Cees Versendaal, Bas

Nieuw Reijerwaard gekraakt. Voor beide gevallen is aangifte

Nootenboom, Jan Jippes en Nico Bults vanuit de gemeente

gedaan bij de politie. De komende periode verhuizen

Barendrecht. Stephanie ter Borg en Martijn van Meppelen

mensen uit het gebied, wordt er gesloopt, onderzoek gedaan

Scheppink zijn hun plaatsvervangers. Door de raad van

en vindt bodemsanering plaats. Het is misschien niet altijd

Ridderkerk zijn Sjon Stout, Meindert Vroegindeweij, Volbregt

duidelijk wie wel of niet in het gebied hoort. Wanneer u op

Smit en Wim Onderdelinden aangewezen. Arie den Ouden

Nieuw Reijerwaard dingen ziet die niet horen, vragen wij u

en Petra van Nes - de Man zijn hun plaatsvervangers. De

Start werkzaamheden in Nieuw Reijerwaard;

om de politie te informeren.

raad van Rotterdam heeft Hamit Karakus en Jeanette Baljeu

bouwrijp maken eerste fase en infrastructuur

■ Tweede helft 2013 Raad van State behandelingstermijn. ■ 3e kwartaal 2013

afgevaardigd. ■ 1e kwartaal 2014

De GRNR laat in november een gespecialiseerd bedrijf de bouwkundige staat van opstallen en erven op Nieuw

Openbaarheid van vergaderingen

Reijerwaard vastleggen, door middel van het maken van

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar,

foto’s en/of schriftelijk vastleggen van de huidige situatie.

vergelijkbaar met vergaderingen van de gemeenteraad. Op

Wanneer in een later stadium blijkt dat er schade is ontstaan

de website (www.nieuwreijerwaard.eu) kunt u de actuele

door de werkzaamheden, dan kan dit eenvoudig getoetst

kalender raadplegen voor de datum, agenda en bijhorende

worden aan het eerder gemaakte rapport. Bewoners en

stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur. U

eigenaren hebben hierover een brief ontvangen van de

kunt ook de vergaderingen live volgen via internet en later

GRNR.

nog eens terugluisteren.

Meer informatie over het vestigen in Nieuw Reijerwaard en voor het aanmelden van uw bedrijf:

GR Nieuw Reijerwaard Bezoekadres: Koningsplein 1 (gemeentehuis) Postbus 4010 2981 EA Ridderkerk 2980 GA Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 2000 30 info@nieuwreijerwaard.eu www.nieuwreijerwaard.eu

Eerste paal, start bouw bedrijven


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 15 november 2012

Koekjes en cakejes voor Unicef

BARENDRECHT – Op Montessori basisschool De Trinoom in Barendrecht werken de kinderen van de reguliere stroming de komende weken aan het project De Derde Wereld. In het kader hiervan krijgen tien groepen uit zowel de onder-, middenals bovenbouw een Unicef gastles. In deze gastles krijgen de kinderen dit jaar informatie over het landelijke thema: kindersterfte. Met de actie ‘Wij gaan voor 0’ hoopt Unicef het aantal kinderen dat per dag sterft

(op dit moment zijn dat er nog 19.000) terug te brengen naar nul. In deze gastles wordt uitgelegd wat Unicef doet in onder meer Sierra Leone en laten twee kinderen uit dit West-Afrikaanse land zien hoe ze daar leven en wat er door Unicef wordt gedaan om te zorgen dat er minder kinderen sterven. Troy, Damian, Jennifer en Bente wilden Unicef helpen en gingen daarom ook zelf aan de slag. Ze bakten cakejes en koekjes en verkochten deze. De opbrengst gaat naar Unicef.

Dagorkest bij CBS De Vrijenburg BARENDRECHT - Vrijdag 9 november bezocht het Dagorkest van Harmonievereniging Barendrecht basisschool De Vrijenburg in Carnisselande. Dirigent Ivo Kouwenhoven betrok tijdens het optreden de kinderen bij het orkest, bijvoorbeeld door ze te laten dirigeren of te laten meespelen. Zo leren de kinderen van alles over de diverse instrumenten van een harmonieorkest (hout, koper en slagwerk), speelmanieren (hard-zacht, hoog-laag, lieflijk-onstuimig) en muziekstijlen. Een groep kinderen sloot meteen na de spetterende opening al aan bij het slagwerk. Dat zelfs uit de keuken muziek komt, bleek toen ook pannen, potten en glazen flessen deels gevuld met water werden gebruikt om op te slaan. Twee kinderen hadden bijzonder talent om dirigent te worden. Toen zij het stokje van Ivo mochten overnemen, konden zij ervaren hoe een heel orkest precies speelt zoals zij dat aangeven. Wie ook wil leren een instru-

ment te bespelen, kan komen kijken bij de repetitie van het leerlingen- en jeugdorkest, elke vrijdag om 16 uur in Het Trefpunt. Of kom luisteren naar een van de optredens in decem-

ber tijdens bijvoorbeeld het Winterfeest op 15 december op het Doormanplein. Inlichtingen voor lessen of meespelen bij een orkest bij secretaris/leerlingencoach

Mindfulness in Barendrecht

Fit de winter in

BARENDRECHT In 2013 is er bij Zien en Zijn Mindfulness een aanbod op verschillende dagen in de week. De achtweekse training start in januari. Er zijn diverse workshops en maandelijkse meditatieavonden voor diegene die de training hebben gevolgd.

BARENDRECHT - Ook deze winter wil Praktijkcentrum Carnisse mensen fit de winter door helpen. De verschillende disciplines in het centrum delen eenzelfde visie. Een gezondheidsklacht staat niet op zichzelf, maar is een uiting van een verstoord evenwicht binnen het geheel. Deze visie past binnen de complementaire geneeskunde en Praktijkcentrum Carnisse biedt dan ook deze zorg als aanvulling op de reguliere zorg. Hierbij staat centraal dat de reguliere zorg wordt geïntegreerd in de behandeling waar nodig. De samenwerking tus-

,,Aandacht is de essentie van mindfulness. Mindful zijn betekent dat we aandacht

geven aan onze fysieke en zintuiglijke gewaarwordingen, ons bewust zijn van onze gedachtestroom en onze emotionele sensaties. Door aandacht te geven aan het hier en nu, zonder oordeel en met een vriendelijke, milde houding, laten we toe wat er allemaal is. Doel is de realiteit te herkennen en te accepteren zoals ze is, zonder deze te kleuren door emotie of te reageren vanuit automatisme.’’

Dit doe je via aandachtgerichte, meditatie oefeningen: eenvoudige bewegingsoefeningen, de bodyscan, ademen zitmeditatie. Verder lezen kan op www. mindfulness-barendrecht. nl. Opgeven kan via info@ mindfulness-barendrecht. nl. Bel voor meer informatie naar Monica Kerskes / Gisela van Sprang: 06-11073140 / 06- 15518450.

www.deschakelbarendrecht.nl

sen de disciplines heeft als doel elkaar aan te vullen, zodat klachten daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Hierdoor is de kans groter dat klachten niet onnodig terugkeren, chronisch worden of zich enkel verplaatsen. De volgende praktijken maken deel uit van Praktijkcentrum Carnisse: Fysiotherapie Rotterdam, Prima-leven, Haptotherapie IJsselmonde, Chiropractie van Leeuwen, Jongerentherapie Barendrecht en voedingsadviesbureau Lenneke Leenheer. Een voorbeeld van hoe deze samenwerking werkt in de praktijk zijn lopende trajec-

Maria Prooi. Bij voorkeur via secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Geef naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer op. Zie ook www.harmoniebarendrecht.nl.

ten als gezinstherapie, waarbij zowel ouders als het kind uitgedaagd worden om hun bijdrage te leveren in het aanpakken van de klacht. En zwangerschapsbegeleiding, waarbij contact met de baby en het vroegtijdig behandelen van klachten om erger te voorkomen centraal staan. Wie meer informatie wil en op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat kan via de website. Interesse in een eigen werkplek binnen Praktijkcentrum Carnisse? Zie www.praktijkcentrumcarnisse.nl of bel 0180-707519.

Schilderijen in bibliotheek

Goede start Vitesse in de zaalcompetitie

Kunstrijdsters in Finlandia Cup

BARENDRECHT – Tot en met vrijdag 7 december is in bibliotheek Carnisselande (Middeldijkerplein 248) een expositie te zien van werk van Sira Tamerius. De expositie is gratis toegankelijk tijdens openingsuren Sira Tamerius (1960) is beeldend kunstenaar en creëert abstracte schilderijen waarin figuratieve elementen zijn te ontdekken. Haar schilderijen kenmerken zich door het gebruik van een gemengde techniek met als basis acrylverf. Sira wordt in het bij-

BARENDRECHT - Na het goede eerste gedeelte van de veldcompetitie, met 11 punten uit 7 wedstrijden (gedeeld) koploper, stond er voor Vitesse de eerste competitiewedstrijd in de zaal op het programma. Tegenstander De Meervogels werd in Zoetermeer op een 19-18 nederlaag getrakteerd door de Barendrechters.

DORDRECHT - Ter voorbereiding op de derde en laatste selectiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap hebben de 6 rijdsters van Kunstrijvereniging DDD afgelopen weekend deelgenomen aan de Finlandiacup in het Belgische Gullegem. Hierbij wisten zij prima resultaten te behalen. In de ochtend reed Sophie Bijkerk (10) uit Barendrecht haar kür in de categorie novice

Sira Tamerius: Handmade.

zonder geïnspireerd door een mooie foto of bijzondere tekst. De vele verflagen, krassen, de diverse materialen die gebruikt worden en de structuur in het oppervlak zorgen voor diepte, licht en verrassing. Sira Tamerius laat doeken tot leven komen. Meer informatie over het werk van Sira Tamerius op www.siratamerius.nl. Meer informatie over exposities en openingstijden op www.bibliotheekzhzo.nl.

35

De openingsfase was voor De Meervogels, want via een korte kans en een vrije bal van Dennis Gaemers kwam De Meervogels snel op een 2-0 voorsprong. Vitesse, met zoals altijd het vertrouwde Cazdak Dakbedekkingen en Cazdak Installatietechniek op de borst, zette echter binnen 10 minuten de achterstand om in een keurige 5-2 voorsprong. Vitesse haalde de eerste helft een hoog schotpercentage en liep zodoende uit naar een 9-5 voorsprong. De Meervogels kwam via Sven van Baggum terug in de wedstrijd: 9-7 bij rust. Coach Remco den Otter

hamerde er in de rust op dat Vitesse scherp moest blijven verdedigen. De tweede helft begon voor Vitesse uitstekend, want Christian van Helden zorgde ervoor dat het verschil weer drie werd. Daarna brak er een periode aan waarin De Meervogels aandrong. Vitesse had toen geen antwoord op het spel van De Meervogels dat zelfs op voorsprong wist te komen, 12-11 met nog een kwartier te spelen. Maar Vitesse rechtte de rug en knokte voor iedere meter en score. Zodoende wist de Barendrechtse formatie van coach Remco den Otter alsnog de zege uit het vuur te slepen met 19-18. Volgende week wacht er voor Vitesse opnieuw een titelkandidaat. Albatros uit Zwijndrecht komt dan op bezoek. Het zal voor Vitesse een lastige wedstrijd worden tegen het ervaren Albatros. De wedstrijd begint om 20.00 uur in sporthal De Riederpoort.

Sophie Bijkerk.

A. In een veld van 21 deelneemsters behaalde zij een mooie 8e plaats. Komend weekend rijden de dames de 3e selectiewedstrijd Den Bosch. Het Open Nederlands Kampioenschap wordt op 15 en 16 december aanstaande verreden op de sportboulevard in Dordrecht. De toegang is gratis en publiek is van harte welkom om de kunstrijders te zien strijden om de nationale titels.


Eenmalige exclusieve voorintekening fotoboek Nieuw Reijerwaard Alleen bij voorintekening € 49,50. Inschrijven mogelijk t/m 23 november a.s. Verkrijgbaar in een beperkte oplage. Vanaf 15 januari voor € 64,50. Reserveer op info@nieuwreijerwaard.eu of bel 0180 - 2000 30 en u bent verzekerd van een exemplaar.

• Groot 2 cm dik glossy boek, 34 x 24 cm • Ruim 400 afbeeldingen • geschiedenis beschreven van 1442 t/m 2012 • Verhalen van bewoners


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Tweemaster verwelkomt 201e leerling BARENDRECHT - Vlak voor de herfstvakantie zaten er 198 kinderen op O.B.S. De Tweemaster. Dit zijn er al negentien meer dan vorig jaar op de teldatum van 1 oktober. Op 29 oktober, de maandag direct na de herfstvakantie, kwamen er drie nieuwe leerlingen bij: Beer en Youssef in groep 1/2b en Amien in groep 5. ,,De magische grens van 200 werd overschreden, we hebben nu 201 leerlingen. Dit konden we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.’’ Alle kinderen werden getrakteerd op feestelijk versierde mandarijnen, gesponsord door MCD Barendrecht. ,,Onze hartelijke dank hiervoor. Met elkaar zijn we heel trots op het groeiende aantal kinderen op De Tweemaster!’’

37

Herhaling Jos Op Donderdag BARENDRECHT - Donderdag 22 november wordt de uitzending van Jos Op Donderdag van 4 oktober herhaald. Tussen 21 en 22 uur stelt presentator het (debuterende) Barendrecht team met startnummer 305 van de Roparun (Multi Weld) vooor. Namens het team zijn in de studio aanwezig Jeroen en Arjen Engelen, Maarten Kloppenburg en Olav de Swaaf. Zij komen vertellen over het hoe en waarom van de deelname aan de Roparun van 2013. Verder in dit uur ook nog

een kort telefoongesprek met Myra van de Korput (hoedenontwerpster) over de Kunstroute die 6 en 7 oktober in Barendrecht werd gehouden en over vijf jaar Designhoeden Myra. Tussen 22 en 23 uur ontvangt Jos Vis oud-radiocollega Alex Snelleman. Alex is een muziekliefhebber pur sang. Niet de alledaagse doorsnee muziek, maar meer alternatieve en met name Britse muziek is in de verzameling van Alex te vinden. In dit uur laat hij bij Jos zijn favoriete nummers horen.

De uitzending is 22 november te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en ook via internet: www.exxactfm.nl). Donderdag 29 november is er een reguliere uitzending van Jos op Donderdag. Dan is er in het eerste uur de Barendrechtse tafel (met de vaste gasten Jos Wesdijk, Arco v.d. Lee, Wouter Gorter en Maria Prooi) en in het tweede uur is er aandacht voor de workshop Vitaliteit en Voeding met Bert Flier en Tabitha Dingjan.

Kinderballet voor jongsten Apaydintrio steelt de harten BARENDRECHT - Voor het laatste concert in het voor de Stichting Barendrecht Klassiek zeer succesvol verlopen jaar 2012 trad zondagmiddag 11 november jl. het Apaydintrio aan. Het trio, bestaande uit celliste Marinke Visser, klarinettiste Moniek Schippers en pianiste Selen Apaydin wist het publiek enthousiast te maken voor het werk van een aantal minder bekende componisten. In een goed gevulde Dorpskerk werd begonnen met een trio van de in 1942 geboren Robert Delanoff; waarin Marinke Visser met name in het eerste deel een rijke en warme klank aan haar instrument ontlokte. In het tweede deel (Nocturne) liet Moniek Schippers haar instrument zingen, terwijl pianiste Selen Apaydin in alle delen een hechte basis legde onder deze ritmisch zo boeiende muziek. Op onderhoudende wijze vertelde Marinke hoe het contact met deze Duitse componist tot stand kwam en hoe deze, onder de indruk van – en uitgedaagd door de muzikale kwaliteit van het trio, besloot tot het schrijven van een werk

waarvan de titel Masemo verwijst naar de drie leden van het trio. Zo beleefde Barendrecht op deze door zonlicht overstraalde zondagmiddag zelfs een wereldpremière! Het Fantasy Trio van Robert Muczynski (1929-2010), dat een mooie aanvulling vormde, bevatte menig jazzy moment in het eerste en laatste deel, maar liet ook kennismaken met het als een wiegelied klinkend tweede deel en een allegro deciso dat nog het beste kan worden omschreven als een berendans die allengs op stoom komt. De inmiddels vertrouwde muziek van tangospecialist Astor Piazzolla sloot dit zo

goed geslaagde concert af. Inmiddels maakte de Stichting Barendrecht Klassiek een eerste opzet voor haar activiteiten in 2013, met naast concerten ook een Open Podium voor ieder die zelf eens in de Dorpskerk wil spelen of zingen. De eerste activiteit in 2013 is een koffieconcert op 11 februari, te verzorgen door (klassiek) Slagwerkduo met Sjoerd Nijenhuis en Jeroen Geevers, met op het programma muziek van onder anderen Bach en Ravel uitgevoerd op marimba en vibrafoon. Voor informatie: www.barendrechtklassiek.nl of 0180619113.

Edudelta bezoekt Suriname BARENDRECHT - In het kader van ‘Kies Kleur in Groen’ zijn twee docenten van het Edudelta College Barendrecht een tweeweekse studiereis gemaakt naar Suriname. Van 27 oktober tot en met 4 november 2012 hebben een vmbo-docent en een mbo-docent een bezoek

gebracht aan Suriname. Centraal in deze studiereis stonden de groene, onderwijskundige ontwikkelingen in dit land. Tijdens deze reis werd verkend welke mogelijkheden en kansen er zijn voor contacten en samenwerkingsvormen met Suriname. Ook verkenden de deskundi-

gen op welke manier zij de opleidings- en arbeidsmarktperspectieven voor het groene onderwijs voor leerlingen, deelnemers en studenten met een Surinaamse achtergrond in Nederland kunnen vergroten en verdiepen. Voor een ieder was deze reis een enerverende ervaring. In Kies Kleur in Groen gaat het de AOC Raad en de deelnemende groene scholen om het inspelen op en leren omgaan met veelvormigheid binnen de multiculturele samenleving, het groene onderwijs en het groene bedrijfsleven (zowel regionaal, nationaal als internationaal). Culturele verschillen worden daarbij breed opgevat. Het gaat onder meer om verschillen naar sociale achtergrond en herkomst, religie en levensbeschouwing, seksuele en sociale voorkeuren en politieke voorkeuren. Zie ook www.edudelta.nl.

BARENDRECHT - Omdat klassiek ballet de basis vormt voor alle soorten dans, biedt Dancestudio Lucia ballet aan voor kinderen vanaf drie jaar. Klassiek ballet helpt kinderen een goede bewegingscoördinatie te ontwikkelen. Daarnaast spelen het bewust worden van het lichaam en het bewegen op muziek een belangrijke rol in de balletlessen. Spelenderwijs raken kinderen vertrouwd met de verschillende aspecten van ballet. Er wordt aangesloten bij de belevingswereld van kinderen en ze leren hoe je op verschillende manieren kunt

bewegen: snel, langzaam, groot, klein enzovoorts. Bij Dancestudio Lucia staat dansplezier voorop. Er wordt daarom gedanst op muziek die ze allemaal kennen: van K3 tot Doornroosje. Omdat de Dancestudio veel waarde hecht aan de kwaliteit, wordt er uitsluitend les gegeven door gediplomeerde docenten die de dansacademie met goed gevolg hebben afgrond. Dancestudio Lucia is gestart met een extra kinderballetgroep voor kinderen van 3 – 5 jaar op zaterdag van 11 tot 12 uur. Daarnaast is er nog ruimte voor kinderen van

4 – 6 jaar op vrijdag van 15 tot 16 uur. Naast de kinderballetgroepen heeft Dancestudio Lucia een breed lesaanbod in verschillende dansstijlen. Voor de leerlingen met talent zijn er de speciale selectiegroepen en spitzenklassen. Alle lessen worden gegeven in sporthal Vitaal, Kruidentuin 7. Meer informatie is te vinden op www.dancestudiolucia.nl. Via de website, telefonisch en per mail kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een gratis proefles: info@ dancestudiolucia.nl of 0180619206.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Kampioenen tennis in herfstcompetitie BARENDRECHT - Met negen teams op de zondag en twee teams op woensdag deed Barendrecht mee aan de districtscompetitie. In de herfstcompetitie zijn naast Jongens 3 nog twee jeugdteams kampioen geworden: gemengd t/m 17 jaar (Hoofdklasse) en Jongens t/m 13 jaar team 1 (Open klasse). Pam Ketelaars, Daniek Schuurman, Melanie van Schijndel, Matthijs van Eijsden, Nuri Tüzen en Sandesh Hindori zijn op 28 november in de Hoofdklasse kampioen geworden. De laatste wedstrijd tegen TOP, dat op de tweede plaats stond, moesten er nog twee punten behaald worden. TOP had in de opstelling de twee sterke invallers verdeeld over vier wedstrijden, waardoor ze met 4-1 dachten te winnen. Na vier wedstrijden was de stand 3-1 voor TOP. De laatste wedstrijd,

Jeugd tot en met 17

Jeugd tot en met 13 team 1 de jongensdubbel, werd beslissend. De eerste set was voor TOP en met een 4-1 achterstand in de tweede set leek het kampioenschap ver weg. De jongensdubbel van Barendrecht wist echter vier games achter elkaar te winnen, waardoor weer alles mogelijk werd. De tweede set werd beslist met een spannende tiebreak in het voordeel van Tennisvereniging

Barendrecht. Daarna werd de derde set met 6-1 gewonnen en het kampioenschap werd gevierd. Chris de Waal, Lennart van Wimersma, Jan Veraart en Daan van der Plas zijn wederom kampioen geworden. Ondanks het verzoek aan de KNLTB om deze jongens in een sterke poule in te delen is het ze weer gelukt. Eén tegenstander, TV de Hartel uit Spijkenisse, haalde nog drie punten in twee wedstrijden. De andere twee tegenstanders werden met twee keer 5-0 naar huis gestuurd. Het gemengde team t/m 13 jaar op woensdag is na een gelijkspel tegen de kampioen Sluipers op de tweede plaats geëindigd. Het team verloor geen enkele wedstrijd. Een goede prestatie van captain Nikita Kosten, Birgit Jaape, Marisha van der Arend, Thomas Prooi, Achraf Habab en Niek Schilperoord.


ELKE

WOENSDAG IN CARNISSE VESTE op Het Havenhoofd

✁ Ook verse kip producten Tegen inlevering van deze bon! Gegrilde bouten

Verse kipfilet

per stuk € 2,50

1 kilo € 6,00

3e Gratis

Nu 2 kilo

€ 10,00

Gegrilde kip spare-ribs

Drumstick

half kilo € 4,00

1 kilo € 3,00

1 kilo voor

€ 7,00

nu 2 kilo

€ 5,00

Gezellig naar de markt BIJ DE DIERENKRAAM!! Buffelstaafjes met vlees

50ct p/st en 10 voor 3.95 De Sint heeft ook aan uw hond gedacht!

Hondenletter

deze week slechts 1.25

Grote pakken hooi 2.5 kg, nu 2.50 p/st en 2 voor 3.95

Voor de buitenvogels Vetbollen

10 voor 1,50

Pindanetjes

4 voor 2,95 en 10 voor 6.95

Nieuw!!! Pindakaaspothuisje 5,50 Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

BARENDRECHT – Elke vrijdag kan men in Carnisselande terecht op de gezellige weekmarkt. Op het plein aan het Havenhoofd staan de kramen opgesteld. Onder meer Kames Bloemen, kaasboer Burger de Jong, Vuurens Beenmode, Grill Paleis, Bakkerij ’t Stoepje, Vishandel Marcel & Jacoline Korlaar, De Dierenkraam Michel van Aelst, The Big Apple, Jac. v.d. Wal kaashandel, Banketbakkerij Groen, Walter Veger Bloemen en planten, Kruithof Aardappelhandel en De Notenkraam staan elke week voor de bezoekers klaar van ongeveer 9 tot 16 uur. Iedereen is aanstaande vrijdag weer van harte welkom op de markt.

TON KRUYTHOF

AARDAPPELHANDEL STRIJEN

ook uw kaasboer op de markt

heel kilo jonge Amsterdammer

voor € 6,00

Tegen inlevering van deze bon

Vers van het mes!!

Hollandse nieuwe normaal € 1,75 per stuk

NU € 1,-

per stuk

Marcel en Jacqueline Korlaar tegenover de Hema • 06-52054112 Natuurlijk ook op de woensdag markt in Carnisse Veste

GRATIS

2 kilo uien Bij aankoop van 5 kilo aardappelen.

Wij bezorgen vanaf 10 kilo gratis thuis

Tel. 06 - 412 54 017


ELKE

WOENSDAG IN CARNISSE VESTE op Het Havenhoofd

Nieuw op markt van Carnisse Veste et U proeft h verschil!

Zie onze aanbiedingen op de kraam

morgen zijn we er nog dichterbij

VUURENS BEENMODE EN DAMES SHIRTS

Thermo Leggings per stuk € 6,00

2 voor

€ 10,00 KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

Sinterklaas komt ook bij SNS Bank Zet je schoen bij SNS Bank

Schoutstraat 4 2981 EZ Ridderkerk


vind.

BIEDEN VANAF € 175.000,- k.k. Essenwede 29, Barendrecht kijkdag: zaterdag 17 november 2012 tussen 10:00 en 14:00 Op zoek naar een ruime woning (130m2) op een fantastische en groene locatie? Dan is deze 5-kamer maisonettewoning zeker iets voor u! En dat voor een zeer aantrekkelijke biedprijs vanaf € 175.000,- k.k. Niet alleen is de woning speels ingedeeld, ook de ligging van de woning is ideaal voor gezinnen met kinderen! Bezoek de kijkdag op 17 november en breng uiterlijk 7 december per email of post uw bieding uit!

NU: Unieke kans, bieden vanaf € 450.000,- k.k. Ziedewijdsedijk 49, Barendrecht kijkdag: zaterdag 17 november 2012 tussen 11:00 en 14:00 Een uniek object met bijzonder veel ruimte, rust en zeer veel mogelijkheden op een prachtige locatie in de kern van Barendrecht! En dat voor een biedprijs vanaf €450.000,- k.k. ! Bijzondere kenmerken zijn o.a. het grote perceel (588m2!), zowel boven als beneden slaapkamers en badkamer, en royale vrijstaande garage! Bezoek de kijkdag op 17/11 en breng uiterlijk 7/12 per email of post uw bieding uit.

Ontspanning, ontmoeting en activiteiten. Op ons Ontmoetingsplein in drie locaties in uw eigen buurt, bieden KijkopWelzijn en Laurens verschillende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Bel 0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl voor meer informatie.

Q Makelaars Barendrecht meer dan zorg

Achterom 1 A 2991 CP Barendrecht, tel: 0180-610922 barendrecht@qmakelaars.nl

11/8/2012 3:10:34 PM

Adv 130x194121108030924.indd 1

JAMMER DAT JE EENMAAL

BINNEN DE BUITENKANT NIET MEER ZIET

Wij zijn een middelgroot internationaal expeditiebedrijf, gevestigd te Ridderkerk, met vestigingen in Polen en China. Wij zoeken per direct 2 enthousiaste nieuwe collega’s, met een professionele instelling en een “no nonsense” mentaliteit voor de volgende functies:

COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V ASSISTENT EXPEDITEUR M/V (beide functies zijn fulltime, 40 uur per week)

FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN:

Commercieel medewerker •  Telefonisch contact met klanten en rederijen •  Uitbrengen van offertes en zelfstandig inkopen van zeevrachten en transporten •  Orders voorbereiden in het systeem  •  Klantenbezoek al dan niet met collega’s  •   Alle verdere voorkomende werkzaamheden op de commerciële afdeling alsmede eventuele assistentie aan de operationele afdeling indien nodig. Assistent expediteur •  Telefonisch contact met klanten en rederijen  •  Afwikkelen van export en import zendingen in alle modaliteiten  •  Opmaak douane documenten •  Alle verdere voorkomende werkzaamheden op de operationele afdeling  

14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 5 STERREN EURONCAP MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

VANAF € 13.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 855,-

WWW.INDUMIJ.NL

Volg ons ook op FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

JE HERINNERT JE ALTIJD DE EERSTE KEER. DE NIEUWE RENAULT CLIO.

AUTO INDUMIJ BARENDRECHT DORDRECHT HARDINXVELD OUD-BEIJERLAND RIDDERKERK

TUINDERSWEG 34 MIJLWEG 69 WIEDHAAK 1 ISAAC NEWTONSTRAAT 7 HAVENKADE 3

TEL. (0180) 65 62 50 TEL. (078) 617 00 00 TEL. (0184) 62 05 70 TEL. (0186) 62 26 55 TEL. (0180) 43 14 95

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijk geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kijk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. Resp. 33,3-18,2 km /l. CO 2 83-104 g/km.

Wij vragen: •  Opleidingsniveau: MBO  •  Werkervaring in een vergelijkbare functie. •  Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift Nederlands/Engels. •  Een zelfstandige, accurate, proactieve en klantgerichte instelling   •  Woonachtig in de regio. Wij bieden: •  Een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden •  Een prettige en informele werkomgeving. Spreekt één van deze banen je aan? Stuur een brief of mail met C.V. naar: De Bree Shipping B.V, Postbus 3069, 2980 DB  Ridderkerk  T.a.v  Dhr. A. Barbaro e-mail: a.barbaro@dbs-nl.com www.dbs-group.eu


Joling badkamermontage

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 SC Barendrecht

Volop gratis parkeergelegenheid!

GROTE KERSTSHOW......

Grote collectie woon, kerst en zilveren decoratie artikelen EXTRA VOORDELIG GEPRIJSD!

0,50 Mini kerstster alle kleuren 1,00 3e GRATIS ! 2,98 Grote kerstster Oasis steekschuim groot blok

Extra grote kerstbomen 4-5 meter, dit jaar alleen op bestelling!

25% korting U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Phalaenopsis orchidee alle kleuren Cyclamen 3 voor Viooltjes winterhard

Alle nieuwe oogst hollandse appels St Remy stoofperen Frieslander aardappels Eigenheimers

3,99 5,00 3,99

doos 12 stuks

heel kilo heel kilo 10 kilo 10 kilo

1,00 1,50 3,98 3,98

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

op sanitair

Voor de professionele tuinier

(bij montage

• Badkamer en toiletrenovatie • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk Huppe douchewanden

OP = OP !

)

GEKORTWIEKTE PRIJZEN

U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig geplaatste badkamer! 0 cm) MS 171 (3 IJS R P IE T C A

D (30 cm MS 170 RIJS P IE ACT )

€ €223749

€ €129399

www.joling-badkamers.nl joling.badkamermontage@planet.nl tel. 06 54241760 tel. 010 2033883

MS 171 35 cm € 244 € 279 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

Kennisgeving aanvraag

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

R EGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE W ET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Lagendijk 178 - Ridderkerk

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl

0180 - 613047

Bedrijf : The Greenery Vastgoed B.V. Locatie : Dierensteinweg 30 te Barendrecht Activiteit : Milieuneutraal wijzigen Voor : HSF Logistics wordt drijver van een deel van de inrichting Aanvraagdatum : 2 november 2012 Zaaknummer : 98407766

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

In dit stadium ligt de aanvraag niet ter inzage en is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken. Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.dcmr.nl.

www.taxibakker.nl

Computerproblemen? Compoint helpt!

AMOTEX TAXI RIDDERKERK

Geen gelegenheid bij ons te komen? No Point voor Compoint! Bel voor een ophaalafspraak:

0180 425621

Wij halen en brengen uw pc thuis en sluiten hem aan! Sinds 1997 hét vertrouwde adres voor snel, vakkundig én voordelig computeronderhoud. Natuurlijk leveren wij ook nieuwe pc’s en laptops. Ook voor voordelige printerinkt !

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice

Dr. Colijnstraat 22 (oude marktplein) 2982 AC Ridderkerk tel. 0180-425621

www.compoint.nl

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

- Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

‘DE FEESTDAGEN KOMEN ER WEER AAN’

Koude en warme buffetten op uw locatie. CATERING-RIDDERKERK.NL LIFELINE • Vlietplein 10 Ridderkerk • Tel. 0180 - 43 35 32

Bedrijfs- en partycatering

RECEPTIE’S • OVERWERK-MAALTIJDEN • WIJNPROEVERIJEN • GELUID & LICHT • PARTYTENTEN


De Schakel Donderdag 15 november 2012

SP

Barendrecht en Excelsior scoren niet RIJSSEN - Barendrecht is er zaterdag niet in geslaagd laagvlieger Excelsior’31 te kloppen. In een boeiend duel bleef het in Rijssen 0-0. De roodwitten kregen een kwartier voor tijd een strafschop, maar die schoot Stanley Husen tegen de paal. Daarna had de thuisclub nog twee opgelegde kansen, zodat de brilstand na afloop de terechte uitslag was. De ploeg van trainer Jack van den Berg blijft tweede in de topklasse, maar nu achter de nieuwe leider Katwijk. Van den Berg kon in Overijssel niet beschikken over topscorer Christian Opschoor, de verdedigers Jeffrey Aarts en Thom de Rooij en de langere blessuregevallen Danny Monster en Mathijs Tabbers. Kerem Yilmaz zat weer op de bank. Achterin was er opnieuw plek voor Ivan Almeida, op het middenveld keerden Joey Jongman en Mitchel van Gastel terug. Jeremy Hensen was de tweede aanvaller, naast Marwin Richard. Barendrecht kreeg in de beginfase mogelijkheden, maar zonder succes. Een inzet van Bob Vermunt ging naast, Van Gastel stuitte op de keeper.De bezoekers bleven dreigender, maar misten precisie in de afwerking. Een bal van Van Gastel werd van de lijn gehaald. Na de rust viel Kerem Yilmaz na lange afwezigheid in voor Joey Jongman. Het spel ging op en neer. Excelsior, tweede van onder, speelde een stuk beter als de voorgaande maanden en had ook mogelijkheden, maar Denis Mahmudov miste rond het uur vlak voor

RT Geslaagde Pub Quiz bij ZPB BARENDRECHT - In een prettige ambiance in clubhuis De Put van ZPB werd de eerste editie gehouden van de Pub Quiz. Vrijdag 2 november stonden tien teams vanaf 19.30 uur te dringen voor de inschrijving. De quizmaster was Robert van de Merwe en die deed dit met veel verve en overtuiging. Na vier speelrondes stond het team van De Simpele Zielen nog aan kop, maar aan het einde van de avond ging het team Pub Chicks met de overwinning aan de haal. De eindstand: 1. Pub Chicks, 2. Betweters, 3. Simpele

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Marwin Richard wordt onreglementair bejegend door een tegenstander. Foto BVV Barendrecht het doel. Een kwartier voor tijd leek het voor Barendrecht dan toch de goede kant uit te gaan. Marwin Richard werd in het zestienmetergebied neergelegd door John Lubbers, scheidsrechter Van der Lip zag er een strafschop en een gele kaart voor Lubbers in. Stanley Husen ging achter de bal staan, maar de aanvoerder had pech. Zijn bal kwam tegen de buitenkant van de paal, zo bleef het 0-0. Ook Excelsior’31 meende nog aanspraak te maken op een penalty toen invaller Robin van Belle een aanvaller binnen de beruchte lijnen een duw zou hebben gegeven. Van der Lip gaf hem niet aan de thuisploeg. In de extra tijd moest Mark Zegers nog twee keer reddend optreden. Een inzet van Bob Vermunt ging er aan de overkant ook niet in. Dus geen doelpunten in Rijssen: 0-0. Een uitslag waar

Barendrecht achteraf toch wel vrede mee kon hebben. Barendrecht blijft tweede in de topklasse met 26 punten uit 13 wedstrijden. Katwijk is de nieuwe koploper met 27. GVVV en HHC Hardenberg hebben 25 punten, FC Lisse staat op 24. Onderaan heeft DETO Twenterand 6 punten, Excelsior’31 8 en SC Genemuiden 11. Barendrecht staat nu voor twee topduels. Komende zaterdag komt HHC Hardenberg naar De Bongerd, een week later is het Katwijk-Barendrecht, de huidige nummers een en twee in de topklasse. Hardenberg won zaterdag op eigen veld met 1-0 van Scheveningen door een doelpunt van Thomas Bakker. Bij de oranje-zwarten spelen twee oud-profs: Thijs Houwing en Glenn Kobussen. Op De Bongerd wordt zaterdag om 15.00 uur afgetrapt.

Heerjansdam ontsnapt aan grote nederlaag HEERJANSDAM - Sliedrecht verzuimde afgelopen zaterdag Heerjansdam pijn te doen. Het werd slechts 1-0 voor de thuisploeg. Dat was vooral te danken aan doelman Frank van der Pol die Sliedrecht veelvuldig van scoren afhield. Het eerste gevaarlijke moment was nog wel voor Heerjansdam toen keeper Jeffrey ter Veer een hoekschop van Andro Franca verkeerd beoordeelde en de bal bovenop de lat belandde. Sliedrecht liet zich niet van de wijs brengen en de lastige spits Nilton Tavares Ramos was twee keer dreigend, voor hij in de 12e minuut de 1-0 binnen kopte. Heerjansdam probeerde iets terug te doen, maar werd nauwelijks gevaar-

BARENDRECHT - Na vorige week een prima partij te spelen tegen kampioenskandidaat ASWH moesten de mannen van Raymond Frehe deze week naar Nieuw Lekkerland dat met 3 puntjes bijna laatste stond. Helaas bleek het tegen de fysiek sterke Lekkerlanders toch lastig om hetzelfde niveau te halen.

Luchtduel bij Nieuw Lekkerland-Smitshoek. ten was Nieuw Lekkerland zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar keeper Marvin van Tienen kon in 2x zijn doel schoonhouden. Na een half uur liet Smitshoek weer zijn bekende kracht in de omschakeling zien. Uit een corner werd een razendsnelle aanval opgezet, die resulteerde in de 0-2. Onder druk van Giliomar Leona passeerde Erwin Groenendijk zijn eigen keeper. Smitshoek wist hiermee niet voldoende rust te creëren. Al binnen een paar minuten lag de 1-2 door Frank de Bruyn in het net, nadat Marvin van Tienen een inzet

niet onder controle kreeg. Na rust probeerde Nieuw Lekkerland wat meer naar voren te spelen. Dit leverde gelijk een grote kans op. Toch was het wederom Smitshoek dat liet zien hoe je kansen af moet maken. Na een goede steekbal van Donaldo Sanches Silva kon Rafiek Casteleins alleen op doelman Aschwin Bakema afgaan. Hij schoof de bal beheerst onder hem door en bracht zo de 1-3 op het bord. Na 72 minuten eiste Rafiek Casteleins weer een hoofdrol op. Hij gaf commentaar op een matige

lijk. Sliedrecht had een licht overwicht, maar zag kansen voor onder andere Luciano van Harlingen niet benut worden. Na rust zette de thuisclub door en ging steeds beter spelen. Maar continu bleek het vizier van de Sliedrechtse ploeg van trainer John de Wolf niet op scherp te staan. Daarnaast bleek ook doelman Frank van der Pol een stain-de-weg. Heerjansdam probeerde nog iets terug te doen en dacht in blessuretijd alsnog een punt mee te pikken. Maar een goal van Dennis de Man werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Komend weekend speelt Heerjansdam thuis tegen Terneuzense Boys.

Sportcafé tijdelijk gesloten BARENDRECHT - De deuren van het radioprogramma Sportcafé van Exxacft FM radio zijn de komende drie weken dicht. Maar maandag 3 december gaan de deuren gewoon weer open. Tussen 21 en 23 uur zal presentator Jos Vis de volgende gasten ontvangen: Mike Bezem en Inge Kars van KV Vitesse en Elise v.d. Heuvel van Savosa. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en via www. exxactfm.nl).

Jeugdkampioenen Heer Jan gehuldigd

Smitshoek: drie punten uit Nieuw Lekkerland

Zonder topscorer Ricardo Merrelaar, maar met Giliomar Leona in de basis werden er eigenlijk wel 3 punten verwacht door de Smitshoekers, aantredend in tenues van Club op TV/ The Greenery. Al vanaf de start bleek dat het gewilde combinatiespel op het kunstgras niet liep zoals gewenst. Spits Merrelaar werd gemist en Nieuw Lekkerland is een fysiek sterke ploeg. Toch was het na 11 minuten raak. Erwin Bravenboer kreeg wat ruimte en schoot van 18 meter op de paal. De terugkomende bal was een eenvoudige prooi voor Donaldo Sanches Silva die de 0-1 aantekende. Toch ging Smitshoek nog niet veel makkelijker voetballen. Het duel speelde zich veel op het middenveld af en er werd van beide kanten regelmatig balverlies geleden. Na 20 minu-

Zielen, 4. Je Driem Team, 5. Maui, 6. Mavo 5, 7. Beauty en Brains, 7. Feco, 7. BVV 10, 10. Kweenies. Een dankwoord gaat uit naar Robert van de Merwe, het barteam onder leiding van Jort Kruidhof, Aude Rolland, Sander van de Made en Emma Renes. Drogisterij Van Weijen wordt namens de club bedankt voor het beschikbaar stellen van de fantastische hoofdprijzen en Maurits Butter voor de heerlijke worst. Vrijdag 14 december staat editie 2 van de PubQuiz op het programma.

43

beslissing van scheidsrechter Serik en kreeg geel. Blijkbaar zei hij in het weglopen nog iets, gezien de reactie van de scheidrechter. Hij kreeg direct zijn tweede gele kaart en mocht vertrekken. Tegen 10 man ging Nieuw Lekkerland nog opportunistischer spelen. Toen daaruit ruim 10 minuten voor tijd de 2-3 gescoord werd door Damiën Muller leek het nog een nerveus slot te worden. Met enig kunst en vliegwerk wist Smitshoek echter het doel schoon te houden. De gevaarlijkste kansen waren zelfs nog voor de oranjehemden. Smitshoek blijft met deze overwinning stevig op een vijfde plaats staan.

BARENDRECHT – Afgelopen zondag zijn alle jeugdkampioenen van TV Heer Jan in het seizoen 2012 gehuldigd. Alle club- en competitiekampioenen werden in het zonnetje gezet en kregen een medaille met hun prestatie erin gegraveerd. De huldiging vond plaats na afloop van de laatste jeugd tennisinstuif in 2012. Daarnaast waren er in 2012 twee bijzondere kampioenen: Carlijn Ketting werd in 2012 districtskampioen t/m 16 jaar. En Valentijn Gaal werd in 2012 master in het district Rotterdam in de cate-

gorie 6. Carlijn en Valentijn kregen voor deze uitstekende prestaties een compliment en bloemetje van de jeugdcommissie. Tijdens de instuif speelde de jeugd onderling partijen en een partij tegen vier sterke senioren van TV Heer Jan. De jeugd spande zich tot het uiterste in om Paul Bruin, Rik van der Lee, Patrick de Jong en Patrick de Graaf in dubbelpartijen te kunnen verslaan. Maar deze ervaren spelers waren net wat slimmer en wisten daarmee de meeste partijen naar zich toe te trekken. Dit krijgt in 2013 een passend vervolg.

Komende zaterdag om 14.30 uur ontvangt Smitshoek de nummer acht Kloetinge op sportpark Smitshoek. Opstelling: Marvin van Tienen, Joren van der Linden, Etienne Shew-Atjon, Gerben Achterberg, Thijs Oomsen, Erwin Bravenboer (82/Rick van der Vliet), Tom Achterberg, Donaldo Sanches Silva, Tom den Boer (63/Johnny Triel), Rafiek Casteleins en Giliomar Leona (70/Martijn Baan).

Op de foto staan de gehuldigde spelers, boven van links naar rechts: Carla Herrewijnen, Stefanie Visker, Tessa Reitema, Emma Herrewijnen, Robin Dam, Valentijn Gaal, Jasper van Loenen, Bob den Drijver, Lucas Verloop, Sabine Schilte, Carlijn Ketting. En onder van links naar rechts: Freija Neumann, Marlo Neumann en Stephan Schilte.


De gezamenlijke scholen van voortgezet onderwijs te Barendrecht organiseren een scholenmarkt. De deelnemende scholen zijn:  CSG Calvijn Groene Hart  Dalton Lyceum Barendrecht  Edudelta College Barendrecht  Focus Beroepsacademie (samenwerkingsverband tussen CSG Calvijn en Dalton Lyceum Barendrecht) Wij hopen dat de Barendrechtse Onderwijsmarkt u kan helpen bij een goede schoolkeuze voor uw kind. Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C

MAGENTA

YELLOW

= C 30, M 87, Y 0, B 47 = C 0, M 60, Y 100, B 0

BLACK

Personeel en directies van de deelnemende scholen 000 C

000 C

000

000

000

000

Status

: DUMMIE

WERKTEK

LITH.INT.

LITH.EXT.

Druktechniek

: OFFSET

FLEXO

DIEPDR.

BOEKDR.

000

DTP-Programma : ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Account Ontwerper Operator

: Hanneke : Irma/Jeroen : Lex

De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is. Tel. 31 (0)35 623 10 79

HUUR

DE HELLINGEN ALBLASSERDAM

luxe

EEN APPARTEMENT • unieke en centrale locatie • adembenemend uitzicht • riante appartementen • standaard voorzien van alle luxe • fantastische buitenruimte • huurprijzen vanaf € 950,-* incl. parkeerplaats *excl. servicekosten Verwey Vastgoed Wonen 010 26 60 000

100

wo % kla onar!

Veldhoen & Romeijn Nieuwbouwmakelaars 078 69 12 388

Huurt u nog dit jaar een appartement aan de Kraanbaan? Dan huurt u voor € 45,-p/mnd een complete laminaatvloer met plinten erbij.

WWW.ALBLASSERWERF.NL

OPEN

HUIS

ZAT. 24 NOV.

11 – 13 uur Kraanbaan 10 Alblasserdam


NIEUW wonen in een groene, kindvriendelijke en ruim opgezette woonomgeving in RIDDERKERK Op goede, autoluwe en kindvriendelijke locatie is recentelijk de wijk Willartslande gerealiseerd. De huizen zijn gebouwd in de sfeervolle jaren ‘30-stijl, met de zo kenmerkende dakoverstekken en donkerrode bakstenen en staan op ruime kavels eigen grond. Deze nieuwe woonomgeving is bebouwd met gevarieerde woningen, waaronder tuin- en bovenwoningen, eengezinswoningen, twee-onderéén-kapwoningen, waterwoningen en luxe villa’s. Deze groene woonwijk biedt woongenot aan zowel volwassenen als de kinderen. De woningen zijn gebouwd onder Woningborg garantie.

Nog op zoek naar dé ideale locatie voor uw feestelijke nieuwjaarsborrel of receptie? Brasserie Rhoonse Polder nodigt u van harte uit om in een rustige en natuurlijke omgeving het nieuwe jaar goed te starten. U kunt bij ons in een sfeervolle, ontspannen omgeving genieten van bijvoorbeeld een lunch, borrel of diner. Samen met vrienden, familie of

2-onder-1-kapwoningen: v.a. € 396.500 v.o.n. • woonoppervlakte van 157 tot 178 m2 • inhoud van 560 tot 650 m3 Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om de woningen te bekijken, neem contact op met de makelaars.

• perceeloppervlakte van 238 tot 270 m2 • speels gebouwde woningen Tel. 0180 - 413 666 Benedenrijweg 85 A 2983 GA Ridderkerk info@ridderhuizen.nl www.ridderhuizen.nl

• aangebouwde garage en eigen oprit • mogelijkheid voor aanbouw Tel.: 0180 - 620 655 Achterom 60 2991 CV Barendrecht info@b-omakelaardij.nl www.b-omakelaardij.nl

schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten.

collega’s. Welkom!

NATUURLIJK GENIETEN!

Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

Informeer vrijblijvend naar de mogelijk­ heden en beschikbare data. U kunt bij ons gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.

Kijk op de website van de makelaars voor meer informatie Veerweg 2a t 010 501 79 28 info@rhoonsepolder.nl

Het kan! Makkelijk centimeters verliezen, precies waar jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

3161 EX Rhoon f 010 501 30 55 www.rhoonsepolder.nl

Boek

GRA een TIS pro efndel ing

beha

Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Bel of mail Ria voor een afspraak

Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999 barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl

Contracten? Contracten? Contracten? Clausules? Algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden? Clausules? Clausules? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 Park • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992Barendrecht XC Barendrecht 2992 XC Barendrecht Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 11076-80 Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 2992 XC Barendrecht E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl


Hiemstra Sport klaar voor de wintersport BARENDRECHT – Deze week ging bij Hiemstra Sport het wintersportseizoen van start. Klanten kunnen tot april weer terecht voor een compleet assortiment wintersportartikelen. In de afgelopen weken is de wintersporthoek ingericht. De ski’s en snowboards worden zowel verkocht als verhuurd. Ook de ski- en snowboardschoenen staan weer in de winkel en aan de rekken hangt alle benodigde kleding. Hiemstra Sport is een echte wintersportspecialist met ruim 35 jaar ervaring. Eigenaar John Hiemstra: ,,De start van de verkoop is bij ons symbolisch de Seppski-reünie-/ koopavond in de winkel. Dat was afgelopen dinsdag. Leden van Seppski komen dan naar de winkel voor een hapje en een drankje en om eventueel nieuwe winter-

sportartikelen aan te schaffen. We werken al dertig jaar met hen samen en verzorgen voor de busreizen al die jaren al de verhuur van ski’s en snowboards’’. Klanten kunnen bij Hiemstra niet alleen terecht voor het kopen of huren van ‘hardware’ voor de wintersport, maar ook voor onderhoud en reparaties. ,,We hebben een computergestuurd bindingafstelapparaat. Dat luistert heel nauw, de bindingen moeten precies goed afgesteld staan. Je moet een binding dus goed kunnen lezen. Met een paar millimeter verschil past de schoen er wel in, maar kan toch te snel of juist niet losschieten. We zorgen er dus voor dat het qua veiligheid goed geregeld is.’’ Hiemstra is aangesloten bij de stichting De Wintersportspecialist. Die stichting verzorgt cursussen voor winkeliers om hun

productkennis en algemene kennis van wintersport te vergroten. Wie de cursus volgt, moet examen doen en vervolgens om het jaar een opfriscursus volgen. De ski’s en skischoenen bij Hiemsta Sport zijn onder meer van de merken Head, Rossignol, Salomon en Völkl. Op het gebied van snowboarden kan men onder meer terecht voor de merken Flow en Salomon. De kleding is van de merken Spyder, Protest, Icepeak en voor dames Luhta. Het huren van wintersportartikelen kan vanaf vier dagen. De meeste klanten huren voor een weekend of een week. Behalve ski’s en snowboards, verhuurt Hiemstra Sport ook langlaufski’s, schoenen en stokken. ,,Dat wordt natuurlijk minder verhuurd dan ski’s en snowboards. In strengere winters zie je dat elders in het land wat parkoersen worden uitgezet en dan komen vaak mensen vragen naar langlaufartikelen.’’ Hiemstra Sport is niet alleen specialist op het gebied van wintersport. Ook voor vele andere sporten kan men in de winkel

terecht. Hiemstra is als sponsor verbonden aan twintig verenigingen in de regio. De clubkleding van deze verenigingen is dan ook in de winkel te vinden. Hiemstra Sport is al 41 jaar gevestigd in Barendrecht. In het grote pand van 700 vierkante meter is voor vele takken van sport een groot assortiment aanwezig. Vakbekwame medewerkers helpen en adviseren de klanten graag. Service en vakkennis staan dan ook hoog in het vaandel. Het assortiment bestaat onder meer uit kleding, schoenen en accessoires van veel bekende merken. Verder is er een bespanafdeling voor rackets en een afdeling voor textielbedrukking. Iedere klant kan bij Hiemstra Sport een klantenpas aanvragen. Hiermee ontvangt men korting op het gehele assortiment, behalve op afgeprijsde artikelen. Wie meer wil weten, is van harte welkom aan Onderlangs 22 te Barendrecht. Bellen kan naar 0180- 621019, mailen naar info@hiemstrasport.nl. Zie ook www. hiemstrasport.nl.

Liever thuis passen? Wij geven ook geld terug op afgeprijsde artikelen

- Verkoopbemiddeling - Aankoopbemiddeling - NWWI Taxaties Wij staan graag voor u klaar! John Kuijt NVM Makelaar Tel. 0180-62 83 25 info@kuijtmakelaardij.nl

Your jeans provider! www.blue-basement.nl Broeken worden GRATIS op lengte gemaakt met de originele rand Middenbaan 104 (schuin t.o. Albert Heijn) I Barendrecht-centrum Tel 0180 - 53 16 14

Vol verwachting klopt ons hart……

Koop kaas voor het Goede Doel

Beenham tapenade

KikaKaas Per 50 500

100 gram

€ 2,25

Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

Middenbaan 70 - Barendrecht Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

gram

6.

Middenbaan 87, Barendrecht • Tel. 0180 - 612 929 www.deweypoort.nl


47 De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Unieke training Medinova Kliniek Zestienhoven

ROTTERDAM - Donderdag 8 november was een unieke dag voor Medinova Kliniek Zestienhoven. Als één van de eerste klinieken in Nederland werden zij bezocht door het mobiele skills lab van Arthrex. Daarin werd een scopische schoudertraining gegeven aan de operatieassistentes van Medinova Kliniek Zestienhoven. De scopische schoudertraining is gericht op het toepassen van de praktische vaardigheden. Middels deze training leerden de operatieassistentes van Medinova Kliniek Zestienhoven nog beter te werken met de implantaten van Arthrex. Naast het trainen van praktische vaardigheden werd de training ook onderbouwd met theorie. Dit deel van de training werd in de kliniek gegeven door de schouderspecialisten J.W. van Ommeren en R.A.H.E. van Dijck. Middels deze training droegen de orthopedisch specialisten hun knowhow over op de operatieassistentes. Door frequent trainingen te organiseren en door vaardigheden te toetsen onderstreept Medinova de kwaliteit van haar dienstverlening. Het mobiele skills lab is een initiatief van Arthrex en is

voortgekomen uit het makkelijker, sneller en doelmatiger aan kunnen bieden van ‘medical education’. In het mobiele lab worden vooral trainingen gegeven aan orthopedisch chirurgen en operatieassistenten. Het mobiele lab kan op locatie gebruikt worden. In het lab kunnen de operatieassistentes en specialisten de orthopedische ingrepen oefenen die uitgevoerd kunnen worden met behulp van Arthrex instrumentarium en Arthrex implantaten. Medinova Kliniek Zestienhoven geniet al jaren bekendheid in Rotterdam en omstreken en biedt mensen met orthopedische klachten aan schouder, knie en enkel de beste zorg. Dit zelfstandig behandelcentrum is onderdeel van Medinova - een netwerk van klinieken waar onderzoeken, behandelingen en operaties worden aangeboden op het gebied van orthopedie, plastische chirurgie, neurochirurgie, oogheelkunde en heelkunde. Bij Medinova is een snelle behandeling mogelijk vanwege korte wachttijden. Bovendien worden veel behandelingen volledig vergoed door de verzekering. Zie ook www.medinova.com.

47

UIT IN HET KRUISPUNT DO. 22 NOVEMBER, 20.15 UUR Onno Innemee – Het Is Hier Een Gekkenhuis EENMANSKLUCHT Na Wie Wil Er In Ons Groepje met Miké Bodde en Jelka van Houten afgelopen seizoen, staat cabaretier Onno Innemee dit seizoen solo in het Kruispunt. Via internet is Onno Innemee verliefd geworden op een verpleegster van het psychiatrisch ziekenhuis Het Koekoeksnest. Om binnen te komen in deze gesloten inrichting bedenkt hij een plan, maar hij werkt zichzelf steeds verder in de nesten. Ziekenhuis Het Koekoeksnest vormt een ingenieus en verrassend decor vol deuren met een bonte verzameling aan typetjes. Typetjes die weten te ontroeren, maar vooral op de lachspieren werken. EUR17,55/EUR16,20. VR. 23 NOVEMBER, 20.15 UUR Frédérique Spigt – Land WILD WEST ROMANTIEK Na Alles Is Vreemd in 20102011 trakteert Frédérique Spigt haar publiek dit seizoen op een nieuw theaterprogramma. In Land speelt Frédérique Spigt samen met haar band alle liedjes van haar gelijknamige Engelstalige countryalbum. De liedjes roepen beelden op van galopperende paarden, schurken en desolate vlakten. Spigt brengt naast een paar echte coun-

try klassiekers ook hartverscheurende love songs. Een programma voor liefhebbers van country, blues- en folkmuziek en voor iedereen die ooit cowboy wilde worden. EUR20,70/EUR19,35. ZA. 24 NOVEMBER, 20.15 UUR The Piano Men – A Musical Journey Through The 70’s EEN AVOND MET ELTON JOHN EN BILLY JOEL Singer-songwriter en pianist Jim Witter neemt u samen met zijn band mee terug naar de jaren ’70. Niets roept de sfeer van de jaren ’70 beter op dan de gevoelige en melodieuze songs van pianomannen Billy Joel en Elton John. A Musical Journey Through The 70’s is een ode aan deze twee muzikale grootheden. Met natuurlijk de bekende klassiekers als Candle In The Wind, Your Song, The Pianoman, Crocodile Rock, New York State Of Mind en She ’s Always A Woman To Me. EUR24,30/EUR22,95. ZO. 25 NOVEMBER, 11.00 UUR Karel De Kok En Het Schilderij Van Sinterklaas (4+) SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN Op het kasteel van de koning Klaagmaarniet werken de vrolijke vrienden Karel de Kok, de altijd drukke hoofdlakei Franciscus en de lieve

hofdame Frandolien. Elk jaar krijgen de kasteelbewoners bezoek van Sinterklaas, maar ook opa Piet en Pakjespiet reizen af naar het kasteel en zorgen voor een hoop malle fratsen. Geniet vlak voor Sinterklaas van een vrolijk avontuur met veel muziek en liedjes die je uit volle borst mee kunt zingen. EUR16,65/ EUR15,30/EUR 13,95 kind tot 12 jaar. VR. 30 NOVEMBER, 20.15 UUR Soweto Spiritual Singers GOSPELS RECHT UIT HET HART De Soweto Spirtual Singers zijn al vaker te gast in het Kruispunt. Opgericht door Vicky Vilakazi, een beroemde gospelzangeres en één van de African Mama’s, brengt dit koor bestaande uit veertien zangers en dansers traditionele en populaire gospels uit Afrika, maar ook swingende spirtuals uit Amerika. Het gezelschap wordt begeleid door een zeskoppige live band. EUR26,10/EUR24,75. ZA. 1 DECEMBER, 20.15 UUR De Wëreldbänd – Playground MUZIKALE EN HUMORISTISCHE BAND De vindingrijke muzikanten van De Wëreldbänd buitelen als een stel ontsnapte apen door het theater. De muziek en humor van deze acrobatische band is verrassend en aanstekelijk. Hun nieuw-

ste show Playground draait, schommelt, verbaast en klinkt als een klokje. Na Lekker Warm, Keet en Kopmannen brengt De Wëreldbänd weer een act die met kop en schouders boven al het andere uitsteekt met nog meer instrumenten, sketches en muzikale vondsten. EUR21,60/ EUR20,25. DINSDAGAVOND = FILMAVOND DI. 20 NOVEMBER, 20.15 UUR To Rome With Love Na Barcelona (Vicky, Cristina Barcelona), Londen (You Will Meet a Tall Dark Stranger) en Parijs (Midnight in Paris) brengt Woody Allen nu een hommage aan Rome. EUR7,50 / EUR6,50 CJP / EUR6,00 VRIEND. DI. 4 DECEMBER, 20.15 UUR Barbara Drama over een jonge arts in het communistische OostDuitsland, die in de zomer van 1980 plannen heeft om naar het Westen te vluchten. EUR 7,50 / EUR 6,50 CJP / EUR 6,00 VRIEND. Openingstijden kassa: di, wo, vr van 13.30 tot 16.30 uur, do. van 13.30 tot 16.30 uur (alleen telefonisch) en één uur voor afgaande aan een voorstelling. Tel. kassa 0180-615958, www.theaterhetkruispunt.nl. Onze prijzen zijn met 10 procent verlaagd!

Kerstbazaar Duitse Kerk Rotterdam ROTTERDAM – Op zaterdag 1 december wordt er een traditionele Duitse Kerstbazaar gehouden in de Duitse Protestantse Kerk te Rotterdam. Bezoekers kunnen die dag

van 10.00 tot 17.00 uur terecht aan de ‘s-Gravendijkwal 65 te Rotterdam voor adventskransen, kerstversiering, Lebkuchen en Weihnachtsgebäck, handgemaakte kunst, boeken en een

loterij. Ter plaatse zijn salades, soep, Reibekuchen en gebak te koop. Met de opbrengst van de bazaar worden activiteiten van de kerk ondersteunt.

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

NU: Unieke kans, bieden vanaf € 450.000,- k.k. Ziedewijdsedijk 49 Barendrecht kijkdag: zaterdag 17 november 2012 tussen 11:00 en 14:00 Een uniek object met bijzonder veel ruimte, rust en zeer veel mogelijkheden op een prachtige locatie in de kern van Barendrecht! En dat voor een biedprijs vanaf €450.000,- k.k. ! Bijzondere kenmerken zijn o.a. het grote perceel (588m2!), zowel boven als beneden slaapkamers en badkamer, en royale vrijstaande garage! Bezoek de kijkdag op 17/11 en breng uiterlijk 7/12 per email of post uw bieding uit.

Q Makelaars Barendrecht Achterom 1 A 2991 CP Barendrecht, tel: 0180-610922 barendrecht@qmakelaars.nl

Inloopavond bij ABC Financieel

Unieke inloopavond Heeft u als ondernemer vragen op het gebied van accountancy, fiscaal, verzekeringen of notarieel. Ons advies is: BINNENLOPEN!

Marcel Seltenrijch ... van harte gefeliciteerd met je 30e verjaardag en bedankt voor je feestje!! Iemand nog een knakworst? Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl

Woensdagavond 21 november 2012 van 19.00 – 21.30 uur

In samenwerking met:

J.J. van Tol Assurantiën & Notariskantoor Van Spreeuwel

De inloopavond is gratis en verplicht u tot niets. Voor een persoonlijk gesprek kunt u iedere derde woensdagavond van de maand binnenlopen bij:

ABC Financieel Zuideinde 37 2991 LJ Barendrecht Tel 0180-820243 Fax 0180-394268 info@abcfinancieel.nl www.abcfinancieel.nl

Aanbieding voor nieuwe klanten

Nu een AOV afsluiten € 150,- korting* *Deze eenmalige premiekorting is geldig tot 31 december


autobedrijf esberg b.v. DE 1e KEUS IN JONG GEBRUIKTE AUTO’S

Op zoek naar een zeer jonge en voordelige occassion met volledige fabrieksgarantie?? Kijk op www.autobedrijfesberg.nl Wij zijn aangesloten bij:

Tevens zijn wij op zoek naar jonge schadevrije auto’s

BOVAG - RDW erkent - Nationale Autopas

Pascalweg 163 voorheen ”Opel Verhagen” 3076 JN Rotterdam/Barendrecht • Tel. 010-5017469

Scheldestraat 83 te Barendrecht

Dorpsplein 2 2995 BS Heerjansdam Tel. 078-6771938 www.intrahuis.nl info@intrahuis.nl Oplevering voor 1 januari 2013 mogelijk!

Prachtig mooi 3-kamer appartement op 2e verdieping, geheel gerenoveerd in 2008, zonder enige aanpassing te betrekken. Perfekte keuken/badkamer/woonkamer/2 slaapkamers.Fraaie ligging,rustig wonen met uitzicht op groenvoorziening en toch op loopafstand van centrum en andere openbare voorzieningen. Woonopp. 85 m2. Komt dat zien!

Vraagprijs € 177.000 k.k. Met hypotheekrente-korting!

NU

€ 12.270,€ 4.300,VOORDEEL

De

CORSA RHYTHM BI-FUEL

IN ALLES DUITS. BEHALVE DE PRIJS.

De Corsa 3-deurs 1.2 EcoFlex Rhythm Bi-Fuel is in alles Duits: betrouwbaar, sterk en heel volledig uitgerust met onder andere airconditioning, centrale portiervergrendeling, ABS, elektrische ramen voor en ook nog eens wegenbelastingvrij. Alleen de prijs is niet Duits; die is lekker Hollands. Kom snel naar onze showroom, want op=op.

l

Voor de zekerheid

w w w.eefenhuub.nl

Eef en Huub Rotterdam-Noord Ceintuurbaan 133 3051 KA Rotterdam Tel. (010) - 211 11 11

Eef en Huub Rotterdam-Zuid Aristotelesstraat 34 3076 BD Rotterdam Tel. (010) - 291 61 61

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 3.3 – 7.6; kms/liter: 30.30 - 13.16; CO2 gr/km 88 – 178.

Eef en Huub Berkel Raadhuislaan 20 2651 DB Berkel en Rodenrijs Tel. (010) - 511 27 66

Eef en Huub Capelle Klaverbaan 22 2908 KD Capelle aan den IJssel Tel. (010) - 442 23 88

Actie heeft uitsluitend betrekking op auto’s van het type Corsa en zolang de voorraad strekt. Actie is niet geldig i.c.m. andere kortingen of aanbiedingen. Genoemde prijzen zijn excl. metallic lak en excl.afleveringskosten. Fouten voorbehouden. Afgebeelde model kan in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 15 november 2012

Ambitieus Vitesse heeft zin in zaalcompetitie Door Michael de Vogel BARENDRECHT – De korfballers van Vitesse zijn de nieuwe zaalcompetitie goed gestart. De Barendrechters wonnen de seizoensouverture op bezoek bij De Meevogels nipt met 19-18, maar de equipe van coach Remco den Otter deed zo wel veel zelfvertrouwen op. De 30-jarige Pieter Korteweg denkt dat Vitesse iets moois kan neerzetten.

Remco den Otter.

Pieter Korteweg speelt al geruime tijd voor Vitesse, maar is pas sinds twee seizoenen een vaste waarde in het eerste team. “Ik ben weliswaar tien jaar selectiespeler maar heb altijd in het tweede gespeeld,” legt de korfballer uit, die samen met Dennis van de Pol de B-junioren traint en coacht. “Maar het eerste team is wel waar je het voor doet. Dit strookt uitstekend met mijn ambitie om iets te willen presteren.”

Veld De start in de veldcompetitie was veelbelovend met elf punten uit zeven duels. De Barendrechters zijn nu gedeeld koploper. Maar vanzelf ging het niet volgens Korteweg. “We speelden de eerste vijf duels sterk, scoorden makkelijk en stonden verdedigend goed,” erkent de Barendrechter. “Alleen de laatste twee duels waren minder. Ik ben blij dat we meedoen om de bovenste plekken.” De missie is dui-

delijk. “In de veldcompetitie willen we naar de eerste klasse, het niveau dat we spelen in de zaal. Daar doen we alles voor.” In de zaal hoopt Korteweg dat zijn team ook kan meedraaien. “In deze eerste klasse kan iedereen van elkaar kan winnen,” licht hij toe. “Daarom moesten we er direct staan. We bevinden ons in een groeiproces en dan kan een goede start werken als doping voor het zelfvertrouwen.” De kracht van Vitesse is duidelijk. “Op dit moment de veelzijdigheid. Iedereen kan goed korfballen en daardoor duels beslissen.” Ook is Korteweg blij met Remco den Otter als nieuwe coach. “We kennen hem allemaal goed. Is een échte clubman. Zorgt nu voor een frisse wind. Deze jonge groep wil leren en beter worden. En door zijn rustige manier van benaderen en nieuwe spelopvatting gaat dat gestaag. We kunnen écht vooruit met dit team.”

Binnenland redt het niet tegen Hoppers BARENDRECHT - Na de thuisnederlaag vorige week tegen Cangeroes, kreeg Aarnoudse de kans zich te revancheren in Hoorn tegen Hoppers. De ploeg kwam in een lange file terecht vlak voor Hoorn en arriveerde slechts een half uur voor aanvang van de wedstrijd in de sporthal. En opnieuw gingen de Barendrechters het schip in, 78-66 verlies. De Barendrechtse verdedi-

ging kon maar heel moeilijk grip krijgen op het schuttersgeweld en moest ook onder de basket diversen scores incasseren. Aanvallend namen Sander en Sjoerd het voortouw. Hoppers wist maar liefst dertig punten te scoren in het eerste kwart, waarvan vele driepunters. In het tweede kwart verdedigde Floris de Jong schutter Balm en bleek daarin succesvol. Snel werd de achterstand teruggebracht tot slechts drie punten. Bij

rust waren het er uiteindelijk zes, 43-37. Na de theepauze volgde een zeer rommelige periode, waarin Binnenland een aantal keer slordig balverlies leed en Hoppers daardoor eenvoudig de score kon opvoeren. Maar Binnenland bleef wel knokken voor wat het waard was. Deze lijn werd in het laatste kwart doorgezet maar het mocht niet baten. Hoppers hield eenvoudig stand en won met 78-66.

Verlies voor water-polosters ZPB BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag speelde ZPB H&L Productions haar competitiewedstrijd in de hoofdklasse, in het Ravijnbad te Nijverdal. Tegenstander was de huidige Nederlands Kampioen van ’t Ravijn. Ondanks goed spel, verloor de Barendrechtse formatie met 12-6. De supportersschare, onder leiding van de ZPB heren 2 coach John van de Burg, gaf tijdens de gehele wedstrijd uitermate goed steun

aan het jeugdige ZPB H&L Productions. Enthousiasme en het wat meer onder controle hebben van de tegenstander gaf ZPB H&L Productions toch wat meer aanzien. Natuurlijk was de huidige Nederlands kampioen sterker en bovenal voorzien van veel meer ervaring. Niet alleen in de nationale competitie, maar juist ook internationaal. Inmiddels extra aan het trainen voor de Europa cup wedstrijden gaf ’t Ravijn flink gas om snel op voorsprong

te komen. Het duurde echter lang voordat de verdediging, en daarmee de geweldige keepster Debby Willemsz, voor het eerst gepasseerd werd. Lange tijd kon ZPB de tegenstander bijbenen, want drie perioden werd de thuisploeg redelijk bijgebeend. Uiteindelijk verloren de Barendrechtse dames met 12-6. Maar een compliment verdiende het team zeker, want het geloof in eigen kunnen was aanwezig en de ploeg bleef goed in de marge spelen.

Zonnebloemvakantie voor 40-65 jaar REGIO - De Provinciale Zonnebloemafdeling ZuidHolland houdt in 2013 opnieuw een vakantie voor mensen met een lichamelijke beperking in de leeftijd categorie van 40 tot en met 65 jaar. Deze vakantieweek zal plaatsvinden in Bad Peterstal in het Zwarte Woud van Duitsland van zondag 21 tot en met vrijdag 26 april 2013. Tijdens deze week is er een luxe rolstoelbus aanwezig om de vakantiedeelnemers naar de verschillende plaatsen te

rijden, zodat verschillende excursies kunnen plaatsvinden. De medisch/ verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd door gediplomeerde verpleegkundigen in dezelfde leeftijdscategorie als de vakantiedeelnemers In totaal biedt de vakantie plaats aan 22 deelnemers en 22 vrijwilligers. De kosten voor deze vakantie bedragen voor deelnemers 540 euro per persoon. Belangstellende kandidaatdeelnemers met een lichamelijk en/of fysieke

beperking en een zorgvraag kunnen zich aanmelden. Uiteraard zijn ook vrijwilligers met of zonder een verpleegkundige achtergrond van harte welkom om zich als vrijwilliger aan te melden. Voor hen zijn aan deze week geen kosten verbonden. Wie meer informatie wil of belangstelling heeft om zich aan te melden kan zich richten tot Rob de Koning via 06-20738350 of rdekoning@ casema.nl. Zie ook www. zonnebloem.nl.

CSBR ruim langs De Wit-Grasshoppers BARENDRECHT - De dames van Challenge Sports/ Binnenland.Rotterdam blijven door een zeer ruime zege op De Wit-Grasshoppers aan kop van de dameseredivisie. Het team van coach Joost van Rangelrooy liet de tegenstander uit Katwijk volslagen kansloos en boekte, na een 44-27 ruststand, een meer dan verdiende 86-59 overwinning. CSBR moest het doen zonder captain Lisa van den Adel, die begin vorige week een enkelblessure opliep en naar verwachting minimaal vier weken uitgeschakeld zal zijn. Zuslief , en ex-CSBT, Nathalie van den Adel werd compleet uit de wedstrijd gespeeld. CSBR was het gehele duel opperst geconcentreerd en speelde zeer gedegen. De thuisploeg liep snel uit naar een 17-6 voorsprong en wist dat lange tijd vol te houden. Bij rust stond er een 44-27 voorsprong op het bord. Ook na rust was de

Barendrechtse formatie heer en meester. Het scorend vermogen en de verdedigende organisatie deed hun werk meer dan uitstekend. Na kwart drie staat er een 67-43 stand op het scorebord. In het laatste kwart wisselde coach Joost van Rangelrooy flink door. Enig effect op het verschil tussen beide ploegen heeft dat echter nauwelijks. Uiteindelijk won de thuisploeg met 86-59. Programma Volgend week zaterdag 17 november speelt Challenge Sports/Binnenland.Rotterdam in de 1/8 finale van de NBBbeker tegen bekerhouder Lekdetec.nl. De wedstrijd in het Topsportcentrum Rotterdam begint om 20.00 uur. Een week later, 24 november, is dezelfde ploeg wederom de tegenstander. Dan echter voor de competitie en is de plaats van handeling sporthal De Bongerd in Bemmel.

Denk & ZSV verliest van De Kroonschijf BARENDRECHT – De verschillende damteams van Denk & ZDV zijn afgelopen weekend in actie gekomen en boekten wisselend succes. Terwijl het eerste team van damclub Denk en ZDV na een 10-6 nederlaag tegen De Kroonschijf uit Molenaarsgraaf even een stapje terug moet doen, sloop het tweede achttal omhoog na een overwinning met dezelfde cijfers op hekkensluiter DEZ 2 uit Hardinxveld/Giessendam. Het derde team, een viertal, verloor in Nieuwland van het derde team van de plaatselijke damvereniging NDV, 5-3 verlies. Komende week staat alweer ronde 4 in de clubcompetitie in damprovincie Zuid-HollandZuid op het programma.

Zes podiumplaatsen voor ERT BARENDRECHT - De jongen van het Energie Running Team (ERT) hebben zich laten gelden bij de de Papendal Cross. De organisatie had veel werk verricht om op het prachtige landschap een aantrekkelijk parcours uit te zetten waarop de Papendal Cross verlopen werd. Geen massale cross, maar wel in veel categoriën een sterke bezetting. De samengevoegde categorie CD junioren jongens en meisjes, die 2000 m. moesten lopen, herbergde zeker een tiental podiumkandidaten voor het NK Cross over veertien dagen in Tilburg. Onmiddellijk na de start kleurde het aan de kop rood door de vele ERT-leden. Er deden er negen mee in deze race. Zes ervan zouden na afloop het ereschavot nog beklimmen. Sjors Visser

en Mark Naaijer bepaalden het tempo dat halverwege slechts gevolgd kon worden door de eerste dame in de race, Ashley Melcherts. Mark werd eerste en Sjors tweede. Ashley gaf een paar meter prijs om na Mol ook deze wedstrijd te winnen. Bij Junioren D had Shurianty Mathilda een sterke start van het crossseizoen, maar ze moest vandaag op de streep voorrang verlenen aan Bregje Sloot (De Liemers) die van achteraf het gat dichtte. Beiden ziet men terug in Tilburg aan de kop van het veld. Siep Mostert (Pallas ’67) won de wedstrijd bij de D-junioren voor de een jaar jongere Haico Boer (ERT) en de zichzelf verrassende Tom Fobbe (ERT) die derde werd. Meer informatie is te vinden op www.energierunningteam. nl en op Facebook.

49

ZPB H&L Productions Thuiswedstrijden Inge de Bruijn Sportfondsenbad Zaterdag 17 november 12:00 uur: EG3 - SCOM EG2 12:40 uur: EG1 - SCOM EG1 13:25 uur: DG2 - Poseidon’56 DG1 14:10 uur: Heren 6 - SCOM 2 14:55 uur: Heren 5 - De Vliet (SG) 3 15:40 uur: AJ1 - De Devel AJ1 16:35 uur: Heren 4 Sassenheim 2 17:30 uur: Dames 2 - Polar Bears 2 18:45 uur: Heren 2 - Polar Bears 2 Uitwedstrijden Zaterdag 17 november 13:30 uur: ZPC Rotterdam EG2 - EG2 14:45 uur: SVH BJ1 - BJ1 14:45 uur: BZ & PC DG 1 - DG1 15:45 uur: ZPC Rotterdam DG2 - DG3 15:45 uur: Wiekslag 4 Heren 8 16:15 uur: ZVVS BM1 - BM1 16:30 uur: ZPC Rotterdam CM1 - CM1 17:35 uur: WZC (SG) 2 Dames 3 19.15 uur: Polar Bears 1 Dames 1 19:45 uur: De Zeehond’73 / SCOM - Dames 4 19:45 uur: ZPC Rotterdam 5 - Heren 7

Wie wordt de voetbalkenner van 2012? BARENDRECHT - De supportersclub van voetbalvereniging Smitshoek organiseert op vrijdag 23 november weer de jaarlijkse voetbalquiz. Ben jij een voetbalkenner? Kom dan gerust je kennis testen bij deze gezellige quiz! Je kunt je als koppel aanmelden via het volgende e-mailadres: voetbalquiz-smitshoek@hotmail.com . De quiz start om 20.00 uur en wordt gehouden in de voetbalkantine van vv Smitshoek. De kosten bedragen € 10 per koppel. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je zo snel mogelijk op.

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien u bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.


Paddeweg 41-43 2992 CK BARENDRECHT Tel. 0180-623906

online bestellen en betalen is ook mogelijk www.bellacyprus.nl

AKTIE !! ELKE DAG

Te koop: Winterjas met capuchon maat 44 NIEUW € 45,-- CARS en Dragster spijkerbroek maat 176 € 15,-- p/st en 2x kaplaarzen maat 38 en 39 € 12,50 per paar Tel. 0180-611807

€ 3,99

Te koop: Royal Kent “Golden Glory” theeservies bestaande uit 1 theepot, 1 melkkannetje, 1 suikerpot, 1 schoteltje en 11 kop en schotels. In prima staat. waarde ruim € 100,- nu € 25,- Afhalen na tel. afspraak op 0180-620374 Te koop: 1 damesfiets Gazelle 150 euro, 1 damesfiets Ranger 150 eur. In goede staat. Tel. 06-27841909 Aangeboden: kinderoppas, evt. licht huish. werk. Tel. 06-27552407 Aangeboden een Philips kleuren TV 55 cm. Zo goed als nieuw! ideaal voor kinderkamer. tel. 0180-624864 Te Koop wegens verhuizing: Traplift met 2 bochten, 4 maanden oud! Dhr. Rijnhart, Joh. Postlaan 15 te Heerjansdam Tel. 078 6771558 Te koop: SPARTA MET Bj 2000 t.e.a.b. Tel. 0180-616977 Te koop: voor de liefhebber witte Puch `Style` damesfiets 4 jaar oud moet wel h.e.e.a. aan gedaan worden € 50,00. tel. 06-16503829 Gezocht: gratis stukje tapijt (ca. 4 m2) als ondergrond voor ons nestje puppies die in de huiskamer rond gaan lopen. Kleur of motief maakt niet uit. Tel: 010-3400013 Te koop Opel Astra Station Temptation Business. Brandstof benzine. Zwart Metallic Geïntegreerde navigatie, climate control, cruise control, multifuntioneel stuurwiel, parkeersensoren etc. Bouwjaar 042008. Tel: 06 40218603

Alle MEDIUM pizza’s

€ 4,99

50x112

*Akties geldig t/m 26 november 2012 op alle pizza’s behalve Calzone en Araliatta en alleen bij afhalen. Openingstijden: dinsdag tm zondag van 16.00 tot 21.00 uur. Maandag gesloten. Bestellijn: 0180-623 906

Gevraagd:

Te koop: electr. Grasmaaier met opvangbak, WOLF Picco 32 E i.z.g.s. Prijs 50,00 en electr. verticuteerder, Gardena ES450/30 praktisch nw, Prijs 75,00 met gebruiksaanw. Tel. 0180-615117

Te koop: fiets-kinderzitje zowel voor als achter € 10,00 per stuk, 10-delige fondue-set nieuw in doos € 5,00. tel. 0180-617345 na 20.00 uur

€ 5,99

0000123

Te koop: nette concours- Uw rijbewijs is onze reklame! wagen in nieuwstaat voor grote maat pony. Prijs: 300 euro tel. 010-5015074

Te koop: Intel q9300 quadcore gigabyte x48 8gb geheugen 500gb harddisk dvd brander kaartleze video nvidia 206 index 7.2 top en in nieuwe staat binnen als van buiten Intel computer. Alleen het allerbeste heeft 1000.gekost nu 2 jaar oud 275.Voeding 460 in miditower. 06-20842950

Alle NORMALE pizza’s en pasta’s

Alle SMALL pizza’s

Te koop: BLAUWPUNKT autoradio 2 x 10 watt, 12 volt Zo geplaatst en uitneembaar. Geen cd speler € 20,-- tel. 06-43278133

NETTE huishoudelijke hulp voor 3 uur per week W.A. Plantsoen.

Telefoon: 0180 616869, graag tussen 17-18 uur.

Kim Finasense

Belastingadvies? Bel voor een gesprek 0786840205 ZZP en particulier

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Te koop: BLAUWPUNKT autoradio 2 x 10 watt, 12 volt Zo geplaatst en uitneembaar. Geen cd speler € 20,-- tel. 06-43278133 Te koop: Winterjas met capuchon maat 44 NIEUW € 45,-- CARS en Dragster spijkerbroek maat 176 € 15,-- p/st en 2x kaplaarzen maat 38 en 39 € 12,50 per paar Tel. 0180-611807 Te koop: nette concourswagen in nieuwstaat voor grote maat pony. Prijs: 300 euro tel. 010-5015074 Te koop: electr. Grasmaaier met opvangbak, WOLF Picco 32 E i.z.g.s. Prijs 50,00 en electr. verticuteerder, Gardena ES450/30 praktisch nw, Prijs 75,00 met gebruiksTel. 0180-615117 aanw.

BOUW b.v.

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• Renovatie • Kozijnen

Te koop: Intel q9300 quadcore gigabyte x48 8gb geheugen 500gb harddisk dvd brander kaartleze video nvidia 206 index 7.2 top en in nieuwe staat binnen als van buiten Intel computer. Alleen het allerbeste heeft 1000.gekost nu 2 jaar oud 275.Voeding 460 in miditower. 06-20842950 Te koop: fiets-kinderzitje zowel voor als achter € 10,00 per stuk, 10-delige fondue-set nieuw in doos € 5,00. tel. 0180-617345 na 20.00 uur Te koop: Royal Kent “Golden Glory” theeservies bestaande uit 1 theepot, 1 melkkannetje, 1 suikerpot, 1 schoteltje en 11 kop en schotels. In prima staat. waarde ruim € 100,- nu € 25,- Afhalen na tel. afspraak op 0180-620374

• Aanbouw/Serre • Dakkapellen

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl info@lzbouw.nl www.lzbouw.nl

Te koop: 1 damesfiets Gazelle 150 euro, 1 damesfiets Ranger 150 eur. In goede staat. Houten Tel. 06-27841909 en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Aangeboden: kinderoppas, evt. licht huish. werk. 06-27552407verbouw-, onderhoudAlleTel. voorkomende en renovatiewerkzaamheden. Aangeboden een Philips kleuren TV 55 cm. Zo goed als nieuw! ideaal voor kinderkamer. tel. 0180-624864

www.timmerbedrijfschaap.nl

Te Koop wegens verhuizing: Traplift met Timmerbedrijf 2 boch- Schaap B.V. ten, 4 maanden oud! Dhr. Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht Rijnhart, Joh. Postlaan 15 0180 622 925 te Heerjansdam Tel. 078 6771558 Te koop: SPARTA MET Bj

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 15 november 2012

ZONDAG 18 NOVEMBER BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur Ds. J. Loosman uit Breda Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. Heringa uit Teteringen Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. N. de Lange uit Zoetermeer Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. M H Vastenhout, Mexico 17.00 uur Ds. A.A. Floor, voorbereiding HA VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. P.C. Koster, Spijkenisse ZORGCENTRUM ‘BORGSTEDE’ Marjoleinlaan 43Vrijdag 16 november 15.00 uur dhr. W. Baartman CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. F. van Deursen 16.30 uur F. Gerkema GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Leesdienst 16.30 uur Leesdienst GEREF. GEMEENTE

Ploegwei 1 10.00 uur leesdienst 16.30 uur leesdienst HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur kand. L. Treur, Kesteren 18.00 uur kand. F. van Binsbergen, Lunteren R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering, pater Bert van Tol, Samenzang VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 10.00 uur Ds. C. Vroegindewey Kijfhoek 15.00 uur Ds. J. Breure

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. Joh. Bos, Heilig Avondmaal 15.00 uur ds. C.G. Kant VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur mevr. Ds E. Spee REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. C.M.G. BerkvensStevelinck en rabbijn A. Ringer HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Decemberspecial bij De Verhalenmand BARENDRECHT - Voor de maand december biedt De Verhalenmand voor kinderen van 4 -6 jaar en kinderen van 7-8 jaar een viertal muzikale verhalen aan. Deze muzikale verhalen hebben twee keer betrekking op sinterklaas en twee keer betrekking op kerst. Er wordt een origineel verhaal vertelt. Dit wordt uitgewerkt met beweging, geluiden en muziek. Ook worden er percussie-instrumenten gebruikt en leren de kinderen wat muziektheorie. De start is op woensdag 28 november in het Kompas aan de Van Ravensteyndreef. Meer informatie en opgave via www.verhalenmand.nl of 0180-558804. Ook kan men eenmalig De Verhalenmand inschakelen bij bijvoorbeeld een sinterklaasfeest of kerstbijeenkomst. In De Verhalenmand zitten sinterklaasverhalen in allerlei vorm en zijn er nieuwe en traditionele kerstverhalen voor jong en oud. Meer informatie en aanbiedingen op www.verhalenmand.nl.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 15 november 2012 - 71e jaargang - nr. 24 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

51

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisse lande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein. Tandartsen. Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundigen. M.J. Weerman, L.K. Stewart. Hoefslag 1b. Tel. spreekuur ’s ochtends 8-9 uur, tel. 0180-615017. www.verloskundigebarendrecht. nl Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. Www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@verloskundigenpraktijkportland.nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend. FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht

gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Voor spoedgevallen in alle nachten en weekenddiensten bereikbaar: Dierenartsenkliniek Barendrecht, W.J.A. v.d. Broek Binnenlandse Baan 42 0180-612685 Dierenkliniek Stroowaert Avenue Carnisse 38, tel. 0180-618401 Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, tel. 0180-556062. Aafje, thuiszorg, huizen, zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Barendrecht biedt Laurens Zorg aan Huis (ook voor mensen met dementie), dagopvang, palliatief terminale zorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. In onze locaties De Elf Ranken en Borgstede organiseren wij tal van educatieve, creatieve en gezellige activiteiten voor de ouderen die daar wonen én voor ouderen uit de buurt. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Ridderzorg, thuiszorg met overtuiging. Ridderzorg biedt thuiszorg aan mensen in Barendrecht en omgeving. Deze zorg wordt, zonder onderscheid, geboden aan iedereen die dit nodig heeft door medewerkers die werken vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen of krijgen ze gelegenheid te herstellen na een periode van ziekte, etc. Ridderzorg biedt alle vormen van zorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook dagverzorging en kortdurende opname. Mobiele nachtzorg is beschikbaar van 22.30 uur tot 6.45 uur en omvat alarmering en geplande zorg op afspraak. Meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten: 0180-452525, tijdens werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor dringende vragen zijn wij buiten deze dagen bereikbaar op het telefoonnummer van Riederborgh, waar Ridderzorg onderdeel van is: 0180-452500. Adresgegevens: Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk. E-mail: info@ ridderzorg.nl. Internet: www. ridderzorg.nl. Trombosedienst en Artsenlaboratorium Dienstencentrum Barendrecht, Windsingel 164: maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 9.30 uur.

Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9: ma.-vr. van 8.159.15 uur, ma. en do. 18-19 uur. Huisartsenpost H’dam, De Manning 5a, Heerjansdam: ma. wo. vr. van 8.15-9 uur. Diabeteslijn (033) 4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Waarden, regio Hoeksche Waard. Bezoekadres: De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland. Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland, is dag en nacht bereikbaar onder tel. 0186-612055. Fax: 0186-620968. Email: kzhw@ planet.nl. Website: www.kraamzorg.org. Kraamzorg de Eilanden, Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum DAT. 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Avenue Carnisse 245, 2993 ME Barendrecht. Tel: 0180-690006, email: info@kraamcentrum dat.nl, Website: www. kraamcentrumdat.nl Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www.moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30 tot 17 uur. Tel. nr. 0102068650. Politiebureau Barendrecht Maasstraat 28, tel. 0900-8844. P.C. Sticht. IJsselmonde-Oost Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht, Ridderkerk e.o. Voor informatie, advies en zorg tijdens kantooruren: ma. t/m do. van 9 tot 17 uur. Vraag naar Wil Vreeke: 0180-641059. Bezoekadres: Bijdorp-West 24, 2992 LC Barendrecht. E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl. Website: www.ijsselmonde-oost.nl Voedselbank Barendrecht Steunpunt Voedselbank Rotterdam. Verzorgt voedselpakketten naar mensen die deze goed kunnen gebruiken om te overleven. Het hoe en waarom is geen gespreksonderwerp. Coördinator: A. Gouman, tel.: 06-42210256. Vragen of meer informatie, e-mail: info@voedselbankbarendrecht.nl. Internet: www.voedselbankbarendrecht.nl Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op wo. en do. van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere di. inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19 uur, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-18 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Naast onze twintig kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs

Goudwisselkantoor ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor n van goud en zilver • advies in het belegge

en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Locaties van ons mobiel kantoor bij u in de buurt

Ridderkerk Alblasserdam

Barendrecht

Zwijndrecht

Alblasserdam Raadhuisplein Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur

Ridderkerk Plein Oost De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Elke dinsdag 10.00 - 16.30 uur

Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage) 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur

barendrecht_wk46_2012  

http://deschakelbarendrecht.nl/week46/barendrecht_wk46_2012.pdf