Page 1

ZOMERENTREE (tussen 10 uur en sluitingstijd)

19,50

Donderdag 4 juli 2013

Deze week o.a. in

Dak eraf tijdens Grote Gymshow

Geldig t/m september 2013 www.thermenbarendrecht.nl

Protestantse Gemeente viert fusie

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

Elke dinsdag in Barendrecht Parkeerplaats v/h gemeentehuis, Binnenhof 1

www.goudwisselkantoor.nl

DEUREN EN KOZIJNEN

Smaling eum

Zaterdag ronde van Barendrecht

Gemeentenieuws

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag hield Gymnastiekvereniging Barendrecht de tweejaarlijkse Grote Gymshow in sporthal De Driesprong. Deze dag was verdeeld over vier spectaculaire shows met het thema ‘Tijdmachine’. De ongeveer 1.100 leden van de vereniging hadden al wekenlang geoefend op een prachtig optreden. Peuter- en kleutergym, ouder- en kindgym, special gym, cheerleading, recreatie- en selectieturnen, ritmische gymnastiek, groepsspringen, jazzdance, jongensturnen, volwassen turnen, total workout, elke groep kwam aan bod tijdens deze dag. Het publiek, deelnemers, leiding, assistenten en de vele vrijwilligers genoten volop. Door middel van teamwork, enthousiasme, creativiteit en samenwerking heeft Gymnastiekvereniging Barendrecht laten zien wat zij in huis heeft. Voor meer informatie, foto’s en filmpjes van deze vier shows kan men een kijkje nemen op www. gvbarendrecht.nl. Ook meer foto’s op www.deschakelbarendrecht.nl. Foto Jos Wesdijk

bil 30 Jarig Ju

ACTIES

Advertentie elders in deze krant.

GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT

Veel te doen op ZomerFeest jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BARENDRECHT - Het Zo- denatelier van Myra van de merFeest van zaterdag 6 juli Korput is open van 11 tot 15 vindt van 11 tot 22 uur plaats uur. Ook de jeugdbrandweer in het centrum van Barend- doet weer mee. recht. De organisatoren werken samen met deIn winkeliers Watertoren dit nummer: Ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost • Zaterdag 6 juli: parcours afgesloten voor Dorpskern vervan de Middenbaan, zodat er Wielerronde Vereniging Oudkeer 3 • Nieuwe brandweerkazerne komt aan 2 Barendeschakelbarendrecht.nl Rondetafelgesprekken in hetleveren oude en het drechtseweg nieuwe5cenBarendrecht bij de Wa• Fietsen is gezonder! Daarom korting laat op een fiets, trumop veel te beleven is.e-bike of e-scooter 7tertoren een negen meter waardevolle inzichten Vrijwilliger in beeld:hoge klimwand plaatsen. Er Doormanplein Marije Hage (Maatjesproject) zijn verschillende klimroutes. Deze week bij Op het Doormanplein zijn Een keer klimmen kost twee De Schakel de hele dag optredens van de euro. De kaartverkoop is bij verschillende onderdelen van de kraam van de vereniging. de folder van: Harmonievereniging Barend- Daar zijn ook kaartjes te koop recht en diverse verenigingen. voor het beklimmen van de Big Rivers krant Zelf zingen kan tijdens de Watertoren. De toegang kost Barendrecht Sing-a-long, die om 16.30 uur een euro. Het beklimmen van begint, onder leiding van Ba- de steile trappen wordt boven Domino pizza rendrechtse koren. beloond met een prachtig uit2991 In de Oude Dorpskern staan zicht. Wie deze dag lid wordt, tientallen kramen. Ganzenhoe- krijgt een gratis ijsje. der Marc Picar loopt door de straat met zijn ganzenfanfare. Dorpskerk Kunstenaar Anton Klijnsmit Voor kinderen zijn er van 13 maakt met een kettingzaag een tot 17 uur activiteiten in De kunstwerk van een boomstam. Ontmoeting. Daarvoor is voor Peter Terlouw Tweewielers 5 euro een tienknipkaart verhoudt van 10 tot 16 uur een krijgbaar. Wie de gebruikte opstapdag rondom elektrische knipkaart inlevert bij de orBARENDRECHT - Aan het fietsen. Flexmen houdt een ganisatiekraam maakt kans Harderwater hebben agenten ballonnenwedstrijd. Het hoe- op een prijs. In de Dorpskerk vrijdag 28 juni in een woning een overleden 35-jarige vrouw aangetroffen. Haar Themaweek middelengebruik 36-jarige man is aangehouden. Rechercheurs stellen in de ZOMERFEEST EN woning een onderzoek in en WIELERRONDE onderzoeken 6 JULI de doodsoorBARENDRECHT - Rekening houdend met de economische zaak BARENDRECHTvan de 35-jarige vrouw. crisis, het feit dat de mensen minder geld te spenderen hebCENTRUM Ook doet de politie onderben en in een poging om het komende seizoen nóg meer bezoek naar de betrokkenheid zoekers naar de wedstrijden van de succesvolle Topklasser van de 36-jarige man, die zelf te lokken, heeft het bestuur van BVV Barendrecht besloten de politie waarschuwde. Het om de toegangsprijzen voor de wedstrijden van haar eerste onderzoek moet uitwijzen of elftal te verlagen. er sprake is van een misdrijf. Vanaf het nieuwe seizoen staat er op sportpark De Bongerd De politie heeft maandag 1 een nieuwe hoofdtribune, die plaats biedt aan maar liefst juli een tweede verdachte 550 supporters. De toegangsprijzen voor het aankomende aangehouden. Het gaat om seizoen bedragen: een 24-jarige man uit Heerde. een staanplaats vijf euro, voor mensen met een 65+ pas en De afgelopen dagen is ook jeugd vanaf 12 jaar wordt vier euro voor een staanplaats een buurtonderzoek gedaan. worden gerekend. De toeslag voor een zitplaats op de Hoe de vrouw om het leven hoofdtribune is twee euro voor alle leeftijdscategorieën en is gekomen wil de politie nog geldt voor zowel bezoekers als leden. niet zeggen.

BLIK OP BARENDRECHT e

CENTRUM NOORDOOST - Woensdag 26 juni namen zo’n veertig inwoners uit de wijken Noord, Binnenland

en Centrum (Centrum Noordoost) deel aan rondetafelgesprekken over de toekomstvisie van hun wijken. Onder leiding van raadsleden werden nuttige discussies gevoerd. Op de avond bleek dat bewoners veel vragen hadden over wat een ontwikkelingsvisie eigenlijk inhoudt en waarom wij deze opstellen.

Marije Hage is een van de zeven ‘Maatjes’ die Barendrecht momenteel telt. Maatjes zijn vrijwilligers die anderen helpen wanneer het even

Wethouder Stephanie ter Borg (ruim-

niet zo lekker loopt. “Soms ziet iemand niet meer hoe hij ergens uit

telijke ordening) was aanwezig bij

moet komen. Vaak zijn dit mensen met een klein netwerk, die niet om

de rondetafelgesprekken. “Ik ben blij

hulp durven te vragen. Het kan hen helpen een probleem vanuit een

met de inbreng van de deelnemers.

ander perspectief te bekijken. Ik probeer iemand er zelf uit te laten

Wij vinden openheid zeer belangrijk.

komen. Door dat ‘duwtje’ in de rug, kan iemand op eigen kracht ver-

Daarom hebben wij ervoor gekozen

dergaan”, licht Marije toe.

om actief het gesprek aan te gaan nu

de visie nog slechts een concept is. Ik

Sinds januari 2013 is het Maatjes-

eenzaam is, tot het draaiende houden

benadruk graag nogmaals dat de visie

project ondergebracht bij de stichting

van een gezin of het niet meer over-

een eventueel toekomstbeeld schetst

KijkopWelzijn. Marije gaf zich direct op.

zien van de financiële situatie. Het

en dat er geen plannen voor sloop

“Mijn werkervaring in de jeugdhulp-

maakt mij niet uit waarmee ik kan hel-

zijn. De visie schetst slechts een mo-

verlening en vrijwilligerswerk op het-

pen. Het moet wel zo zijn dat iemand

gelijkheid. Het is onwaarschijnlijk dat

zelfde vlak komen mij hierbij goed van

wil dat ik kom.”

de wijk er over dertig of veertig jaar

pas.” Er werd eerst een intake gehou-

ook daadwerkelijk zo uitziet.”

den. “Het is belangrijk dat ze weten

Op eigen kracht verder

wie je bent, wat je motiveert om Ma-

Een maatschappelijk werkster legde

tje te worden en wat je verwachtingen

de groep een aantal cliënten voor.

De ruime groene opzet van Centrum Noordoost is een belangrijke kernkwaliteit

Goed voorbereid op toekomst

Omdat Barendrecht niet meer groeit,

bij eventuele toekomstige ontwikke-

verse bewoners. Aanvullend vonden

zijn. En natuurlijk dat je zelf een beeld

Onderling

verschuift de aandacht van de ge-

lingen geen leidende partij is. Om een

op 26 juni rondetafelgesprekken met

krijgt bij wat het inhoudt om Maatje

welke cliënt het beste bij hen paste.

meente van uitbreiden naar het be-

voorbeeld te noemen: Woonvereni-

bewoners plaats.

te zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.”

Tussendoor komen de Maatjes bij el-

houden en verbeteren van de be-

ging Patrimonium is momenteel be-

staande situatie. Wij houden daarbij

zig met nieuwbouw van de Notenhof.

Reageren

Steun voor een ander

“Je leert door dingen met anderen te

rekening met het voortdurend ver-

Deze woningen waren aan vervanging

Tot en met 26 juli kunt u nog reage-

Hierop volgde een training van acht

delen”, besluit Marije.

anderen van de maatschappij en de

toe, omdat ze niet meer voldeden aan

ren op de concept-ontwikkelingsvisie

bijeenkomsten waarin de Maatjes le-

invloed daarvan op onze manier van

de huidige eisen. In korte tijd moesten

Centrum Noordoost. In deze periode

ren met verschillende situaties om te

Ook Maatje in Barendrecht worden?

wonen, werken en leven. Zo zien wij

beslissingen worden genomen. Als er

ligt de visie ter inzage bij balie 12 in

gaan. Marije: “De problematiek kan

Kijk voor meer informatie op www.

bijvoorbeeld dat meer mensen vanuit

nu al een visie was geweest, hadden

het gemeentehuis. Hier liggen tevens

heel erg variëren, van iemand die heel

kijkopwelzijn.nl > Maatjesproject.

huis (willen) werken en dat mensen

wij hier direct richting aan kunnen

reactieformulieren. U vindt de visie en

langer zelfstandig in hun eigen wijk

geven. Doordat ontwikkelingsvisies

een digitaal reactieformulier ook op

willen blijven wonen. Wij nemen geen

richtlijnen bevatten, worden wij niet

www.barendrecht.nl > Actueel > Ter

afwachtende houding aan, maar be-

(meer) overvallen door ongewenste

inzage > Ruimtelijke Ordening.

reiden ons op zulke ontwikkelingen

ontwikkelingen.

Onderzoek naar overlijden vrouw

bespraken

de

Maatjes

kaar om uit te wisselen hoe het gaat.

Vervolgtraject

voor. Daarom maken wij in de komende jaren ontwikkelingsvisies voor

Gezamenlijk optrekken

Op basis van de reacties die wij ont-

de hele gemeente. De ontwikkelings-

Bij het opstellen van ontwikkelingsvi-

vangen, wordt de visie aangescherpt.

visie Centrum Noordoost is de eerste.

sies trekken wij gezamenlijk op met

Alle reacties worden gebundeld in een

onze (maatschappelijke) partners en

verslag dat wordt toegevoegd aan de

Gemeente niet leidende partij

bewoners. Voor de concept-ontwikke-

ontwikkelingsvisie. De raadsleden ne-

Tijdens de avond is verduidelijkt dat er

lingsvisie Centrum Noordoost spraken

men dit mee in hun besluitvorming.

geen concrete plannen zijn voor Cen-

wij het afgelopen anderhalf jaar met

Naar verwachting neemt de raad in het

trum Noordoost en dat de gemeente

raadsleden, overlegpartners en di-

najaar een besluit.

BVV verlaagt toegangsprijzen

Jongerenwerk van Stichting KijkopWelzijn houdt tot en met vrijdag 5 juli

acties in de door hen georganiseerde themaweek ‘middelengebruik’. Op donderdagavond 4 juli voeren jongerenwerkers gesprekken bij de Loungebus. De gesprekken zijn gericht op het werkelijke gebruik van de jongeren. Op vrijdagavond 5 juli is er een actie op het Doormanplein. Van 22.00 uur tot middernacht zijn twee jongerenwerkers hier aanwezig met een blaasapparaat om het te hebben over indrinken. Bij deze actie is de politie betrokken.

Alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van hersenen van jongeren. In de themaweek wordt voornamelijk gesproken over alcohol, omdat

alcoholgebruik maatschappelijk meer geaccepteerd is dan het gebruik van drugs en meer leeft onder jongeren.

zijn rondleidingen. Daar wordt gewerkt aan de muren en het orgel. Bezoekers krijgen hierover tussen 11 en 13 uur uitleg. De kerktuin en de snuffelmarkt zijn open. Bij mooi weer worden tijdens het Zomerfeest in de kerktuin achter de Dorpskerk schilderijen van Kees Walstra tentoongesteld. Ook is er muziek – van 14.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur. In de Dorpskerk zijn twee workshops djembé, die worden afgesloten met een optreden. De workshop van 13 uur is voor mensen met een verstandelijke beperking. Het optreden van Souleymane Camara en zijn groep begint om 15.30 uur. In de tuin naast de oude pastorie vinden Qigong Yoga Workshops plaats. Meer inlichtingen bij de kraam van Authentico op het Kerkplein. Rondleiding Wie meer wil weten over het oudste deel van Barendrecht, kan aansluiten bij een rondleiding. Gids is stedenbouw-

kundige Maarten Ouwens, die zich een negentiende-eeuwse jas heeft laten aanmeten. Zijn rondleiding start om 13 en 14.30 uur bij de Watertoren. Wielerronde Gelijktijdig wordt de 43e Wielerronde van Barendrecht gereden vanaf de Binnenlandse Baan. Er wordt vanaf 12.30 uur gereden in de Sportklasse mannen (50 km), om 14 uur gevolgd door de Elite Vrouwen/Beloften en om 15.30 uur de Elite Mannen/Elite Beloften (100 km). Het slotoptreden wordt op het Doormanplein verzorgd door slagwerkgroep Adrumaline. Aanvang 20.50 uur. Bezoekers wordt aangeraden om te voet of met de fiets te komen. Voor fietsen worden stallingen op het erf van Dorpsstraat 168 (bij Het Gouden Rondje) en tegenover de Bethelkerk. Kijk voor de overige activiteiten, onder meer op de Middenbaan, elders in deze krant en www.zomerfeestbarendrecht. nl.

BESTAAT

10 jaar

Dit vieren we met jubileum acties

JULI ACTIE

1 BIERTJE VOOR MAAR €

1,-

Alle aanbieding zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen.

Generaal Smutsstraat 35 Ridderkerk-Bolnes t. 0180 - 414 274 www.plaka-bolnes.nl Dinsdag gesloten Keuken open vanaf 16.00 uur

sterretje? we komen naar u toe Autotaalglas Ridderkerk 0800-0828

Zestig jaar getrouwd BARENDRECHT – Loco-burgemeester Cees Versendaal feliciteerde maandag 1 juli het echtpaar Van der Plaat-de Bruin met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar trouwde op 1 juli 1953 in Rotterdam en vierde dit jaar hun zestigste huwelijksfeest. Willem van der Plaat is geboren op 2 december 1933 in Rotterdam en zijn vrouw Alida Helena de Bruin op 25 juni 1934, eveneens in Rotterdam. Namens het gemeentebestuur bezocht Versendaal het diamanten bruidspaar thuis.

Op zoek naar een betaalbaar zonne-energie systeem?

Waar vandaan wilt u werken?

Kijk op www.hart4solar.nl

digicloud.nl

Powered by Digisource


Jabaay Jabaay BV

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Op vakantie met boot caravan of tent?

Gebroken Meeldijk 68, 2991 VC Barendrecht (achterzijde NS station) Tel.: 0180 - 616 277 Openingstijden: Ma. t/m vr. van 07.30 - 17.00 uur E-mail: info@jabaaybv.nl www.jabaaybv.nl

Voor al uw tuinbenodigdheden >> Professionele producten óók voor de particulier.

Neem vlees in blik mee. Blijft heel lang goed zonder koeling, erg gemakkelijk en snel klaar en de kwaliteit die u gewend bent. Nu ter kennismaking bij 3 blikken de 4e gratis!

Begin nu met het bemesten van uw gazon/tuin Wij adviseren uw graag

DCM GAZONMESTSTOFFEN

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

Malse varkenshaas

Zeeuws spek

500 gram

€ 7,98

Varkenshaassaté 250 gram

Varkensfiletlapjes

150 gram

€ 5,98

€ 1,50

Maaltijd van de week:

Leverworst 250 gram

bestaande uit: 500 gr. rundgehakt, eierpasta en tom. saus balsamico Samen

Schouderkarbonade

Boterhamworst

Pastapakket

Jabaay bv leverancier van: Meststoffen, DCM producten, Gewasbeschermingsmiddelen, Folie, Zaden, Plantmateriaal, Tuingereedschap, Mammoetskelters, Diervoeders, Werk en Regenkleding, Werkschoenen o.a. CAT, laarzen, Klompen, Verf, Schrikdraadapparatuur, Div. rugspuiten en nog veel meer.

€ 1,79

€ 6,98

1 Kilo

Kalkoenribstick

elke 4e gratis

€ 1,50

elke 4e gratis

500 gram

€ 3,25

500 gram

100 gram

Beefburgers en grillburgers

Magere speklapjes

150 gram

Martadella

€ 4,98

MAANDAG EN DINSDAG

€ 2,50 Méditerano’s

€ 9,95

per stuk

€ 3,49

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt

€ 3,25

500 gram

Rundgehakt

€ 3,75

500 gram

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

VAKANTIEPLANNEN? Eerst langs VERVAT

luxe gepolsterde standenstoel Tristar €69,99 2 stuks €129,voetenbank

KOOPZONDAG 7 JULI 11.00-17.00 DAGELIJKS GEOPEND 09.30-17.00

€25

Isabella tunneltent Livingstone van €550,voor

Duo pack Aquakem/Rinse €16,95 bij aankoop pak aqua soft voor €1

€1,00

Gasfles Easy blue

MEGA VOORTENTEN SHOW Degelijke opstapNieuw StarCamp Vervat Special Cameo pen enkel €15,-/ 50% AFHAAL KORTING 20,dubbel €20,Vanaf Dorema maten 7 t/m 15, bijv maat 7 van €944,- voor €472,alle maten uit voorraad. Leverbaar grijs en blauw

€39,

99

Navulling

€15

€15

VERVAT.NL

Safarica Puma ademend tc voor

€495

met extra €50, gratis accessoire s

Keukenkast Villeneuve voor

€54,99

Vanaf

€99

€472

Wij Zijn “COOL” “COOL” koopje 1

“COOL” koopje 3 Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk Telefoon 0180 - 42 55 77 E-mail info@putfashionstore.nl putfashionstore@telfort.nl

“COOL” koopje 2 Platycodon “ICE ALBA” vaste plant, bloeit zéér rijkelijk. normaal E 1,95 p.st. Nu 3 STUKS VOOR E

2,50

P.S. de roze en blauwe variant hebben we natuurlijk ook voor dezelfde prijs.

20 Gerbera’s “SNOWY” normaal E 0,35 p.st. Nu een bos van 20 st. VOOR

E

1,95

P.S. meerdere kleuren verkrijgbaar!

Vaas “SNOW QUEEN” met trendy kanten bandje. Compleet opgemaakt met bloemen. Normaal E 5,95 NU VOOR

E

3,95

OP=OP !!! Geldig t/m 6 juli

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties

gezocht! Vakantiekrachten

GRANDIOZE

Donderdag t/m Zaterdag (4, 5 en 6 juli) voor iedere betalende klant

een gratis ijsje!

Stadionweg 31 3077 AP Rotterdam vlak bij de kuip 010-4970832

Website

UIT-

VERKOOP

VOLOP

www.putfashionstore.nl Onze merken zijn o.a.: Dames: Bandolera, Betty Onze merken zijn o.a. Barclay, Dreamstar, Geisha, Dames: Gerry Weber, Gerry Weber, Frank FrankWalder, Walder,Marcona, Marcona, Cecil, Gelco, Gelco, Setter Setter lady lady, Cecil, S. Oliver, Sao Paulo, Taifun, Heren: Gaastra, For FelTom Tailor, Zerres lows, Digel, VANGUARD, Heren: Gaastra, For Fellows, Olymp, Meyer, Ten Cate Digel, VANGUARD, Olymp, MAC, Meyer, Ten Cate

PRIJZEN *m.u.v. basisartikelen


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Protestantse Gemeente viert fusie BARENDRECHT - De vorming van Protestantse Gemeente Barendrecht is dit weekend uitgebreid gevierd. De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente gaan na een zorgvuldig fusieproces samen verder. Bij deze fusie zijn vijf kerkgebouwen en zo’n 6.500 leden betrokken. Voor Barendrecht komt hiermee een einde aan een verdeeldheid die 126 jaar, 4 maanden en 139 dagen duurde. ,,We hebben elkaar een poosje niet zo goed begrepen”, zo omschreef ds. Piet Taselaar die periode. Landelijk zijn de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken al in 2004 gefuseerd. De handtekeningen werden op dinsdag 18 juni gezet. De viering begon op vrijdag 28 juni met een avondgebed in Carnisse Haven. De dienst werd bijgewoond door leden en vertegenwoordigers van andere kerken. Gemeente Barendrecht werd vertegenwoordigd door burgemeester Jan van Belzen en wethouder Bas Nootenboom. Ds. Bert de Wit dankte in een gebed voor de eenwording. ,,Maar we moeten ons ook schamen voor de jaren van

Kees Silvis overhandigt het rapport ‘Werken aan de toekomst’ aan voorzitter Ada van der Meijden van de nieuwe Algemene Kerkenraad. foto: Peter Groenveld. verdeeldheid”, benadrukte hij. Kees Silvis, voorzitter van de stuurgroep die het fusieproces heeft begeleid, overhandigde het rapport ‘Werken aan de toekomst’ aan Ada van der Meijden. Zij is voorzitter van de nieuwe Algemene Kerkenraad. In het rapport staan adviezen over de gezondmaking van de financiën, het afstoten van een kerkgebouw en de vorming van twee nieuwe wijkgemeenten in Barendrecht-Centrum. Na de zomer gaat de Algemene Kerkenraad hiermee aan de slag. Zaterdag was er een ‘kerkenpad’, een rondgang langs de

Dorpskerk, de Bethelkerk, de Triomfatorkerk, de Immanuelkerk en Carnisse Haven. In elke kerk werd iets verteld over de activiteiten en werd het orgel bespeeld. Er deden zestig mensen mee. Ds. Albert Floor was blij dat hij de deelnemers in zijn Immanuelkerk kon ontvangen, want hij merkt dat er nogal eens een verkeerd beeld bestaat van de Gereformeerde Bond. ,,Dat komt vaak door onwetendheid. Daarom is een kerkenpad goed, zodat je even bij elkaar op bezoek komt.” Zondag werd in de vijf kerken aandacht besteed aan de fusie.

Zaterdag was er een ‘kerkenpad’, een rondgang langs de Dorpskerk, de Bethelkerk, de Triomfatorkerk, de Immanuelkerk en Carnisse Haven. Foto Jos Wesdijk

Erepenning voor Arie Kooijman BARENDRECHT - Donderdag 27 juni ontving drs. Arie Kooijman een Barendrechtse Erepenning uit handen van burgemeester Van Belzen. De heer Kooijman kreeg de gemeentelijke onderscheiding opgespeld voor zijn vrijwillige inzet voor de belangen van hulpbehoevende personen (in het bijzonder verstandelijk gehandicapten), zijn betrokkenheid bij de stichting Stedenband Barendrecht-Louny en zijn inspanningen voor GroenLinks in Barendrecht. De nu 63-jarige Kooijman verricht al vanaf jonge leeftijd diverse vrijwillige activiteiten. Naast zijn drukke baan als schooldirecteur van de VSO De Vijverpoort (Rotterdam), was hij altijd bereid zich in te zetten voor bestuurlijke zaken. Zijn betrokkenheid en warme uitstraling naar de mensen

voor wie en met wie hij werkt, is zijn grootste verdienste. Vanaf 1979 hielp de heer Kooijman met het smeden van een stedenband tussen Barendrecht en Louny (Tsjechië). In 1990 resulteerde dit in de oprichting van de stichting Stedenband BarendrechtLouny. Sinds dat jaar is hij voorzitter van de stichting. Dankzij de stedenband leren inwoners van beide steden elkaar kennen en krijgen zij oog en begrip voor elkaars moeilijkheden en mogelijkheden. Vanaf 1996 was Kooijman betrokken bij het ontwikkelen van pastoraal diaconale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Doel daarvan was tot een vorm van hulpverlening te komen waar de zorginstanties en kerken niet in voorzagen. Van 1991

tot 2002 was hij secretaris en penningmeester van de Stichting Steunfonds Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond. Van 2002 tot 2013 was hij voorzitter van de adviescommissie ‘Aanvragen en Beleid’ van de stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond. Het succes van deze stichting is in grote mate te danken aan zijn ervaring, betrokkenheid en inzet. De heer Kooijman was vanaf 2001 betrokken bij de oprichting van GroenLinks in Barendrecht, door middel van een zogeheten steunfractie. Sinds 2007 is hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van GroenLinks. Hij wordt omschreven als een uniek en mooi mens met hart voor de samenleving en de drive om mensen verder te laten kijken dan de eigen voor- en achtertuin.

Maasstad Ziekenhuis roept patiënten terug ROTTERDAM - Het Maasstad Ziekenhuis roept 1.800 patiënten terug die in de periode van 4 oktober 2012 tot en met 14 juni 2013 een endoscopie (maag- of darmonderzoek) hebben ondergaan in het Maag- Darm- en Levercentrum van het ziekenhuis. Bij dit onderzoek wordt soms water gebruikt om te spoelen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft vastgesteld dat het waterspoelsysteem in bovengenoemde periode niet voldeed aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Hoewel de kans zeer gering is, kan de overdracht van een virus van de ene op de andere patiënt niet volledig worden uitgesloten. Uit voorzorg roept het Maasstad Ziekenhuis daarom alle patiënten die in de genoemde periode een endoscopie hebben ondergaan, op voor een extra

controle. Direct na de constatering dat het spoelsysteem niet voldeed, heeft het Maasstad Ziekenhuis deze werkwijze gestopt. Vervolgens zijn er maatregelen genomen, waardoor weer volledig aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. De Raad van Bestuur heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gebracht. Ook zijn de huisartsen in de regio geïnformeerd. De patiënten die een endoscopie hebben ondergaan, worden benaderd door het ziekenhuis. Zij krijgen een brief waarin de situatie wordt uitgelegd. En waarin zij persoonlijk worden uitgenodigd voor een bloedonderzoek op Hepatitis (geelzucht). Het ziekenhuis heeft voor deze groep patiënten een helpdesk met deskundigen ingericht waar zij terecht kunnen met al hun vragen.

Waal- en Weidebad viert feest HEERJANSDAM - Een supergladde buikschuifbaan, een lekker groot springkussen en nog veel meer leuke spelletjes. Alle kinderen kunnen zaterdag 6 juli genieten van een gezellige spelletjesdag in het Waal- en Weidebad Heerjansdam. Kinderen het Waalen Weidebad bezoeken, krijgen gratis een goed gevulde strippenkaart. Daarop staan diverse leuke activiteiten waaraan zij kunnen meedoen. Natuurlijk bevat de kaart ook drie ‘strippen’ voor lekkere traktaties. De spelletjesdag duurt van 12 uur tot 17.00 uur. Ook ‘s avonds is het feest. Dan vindt tot middernacht de eerste zwem-estafette ‘Zwemdu6’ plaats. Iedereen is van harte welkom! Om 18 uur wordt het startsein gegeven voor de ‘Zwemdu6’, een unieke zwem-estafette waarvan alle opbrengsten naar het KWF Kankerfonds gaan.

Tijdens deze eerste Heerjansdamse Zwemdu6 zwemmen verschillende teams, zes uur lang voor het goede doel. Dat doen zij in estafette, waarbij ieder team zelf kan beslissen hoe lang ieder teamlid zwemt. Om 24 uur vindt het sluitsignaal plaats en wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is opgehaald voor het KWF Kankerfonds. Er is nog plaats voor enkele teams, aanmelden kan via 078 - 6771478, vragen naar Lia of Rianne. Bezoekers zijn gratis welkom om vanaf de kant van het zwembad de estafetteteams aan te moedigen. In het winkeltje van het zwembad zijn warme hapjes en drankjes te koop en voor een feestelijke aankleding van het bad wordt vanzelfsprekend gezorgd. Doe mee of kom de teams aanmoedigen! Meer weten? Kijk op waalenweidebad.nl.

3

KORTAF Workshop baby- en kindergebaren BARENDRECHT - Vanwege de toenemende vraag naar gebaren met jonge kinderen (0-4jr) geeft Brechje Koster van Babyen Kindergebaar woensdag 10 juli een kennismakingsworkshop baby- en kindergebaren. De workshop is bedoelt voor ouders, opvoeders, pedagogisch medewerkers en andere geïnteresseerden. Deze workshop wordt gehouden in Barendrecht en kost 25 euro per persoon. Iedere deelnemer krijgt een gratis woordenboek met vijftig startgebaren. Meer informatie is te vinden op www. babygebaar.nl. Inschrijven kan via info@babygebaar. nl.

Nordic Walking BARENDRECHT - Liefhebbers van Nordic Walking kunnen op zaterdag 6 juli meelopen in het natuurgebied de Vlietlanden onder leiding van gediplomeerd instructeur Bob Sjouwerman. De wandeltocht duurt tot 12 uur en is geschikt voor zowel de beginner als gevorderde. Halverwege is er een pauzestop. Ook mensen zonder stokken zijn welkom. Zij kunnen kennismaken met Nordic Walking. Aandacht is er ook voor de techniek. Verzamelen om 9 uur bij pannenkoekenboerderij ’t Sonnetje, Korte Buurt 15 3155 EG Maasland. Meerijden is ook mogelijk. Meelopen kost vijf euro per persoon. Aanmelden kan via bob@ nordicwalkingbarendrecht.nl of 06-22404552. Zie ook www.nordicwalkingbarendrecht.nl.

iPads voor Sophia Kinderziekenhuis

Gratis voedingen lichaamsanalyse

BARENDRECHT - Op maandag 24 juni bracht de Helmink Communicatie Groep, namens de Stichting Vrienden Van, voor de tweede maal een bezoek aan het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Dit keer kreeg de afdeling immunologie/ infectieziekten twee iPads aangeboden. De afdeling immunologie en infectieziekten behandelt kinderen met een afweerstoornis. Dit kunnen kinderen met HIV zijn, maar ook kinderen met andere aangeboren afwijkingen. Het

BARENDRECHT - De net verbouwde Bas van der Heijden aan het Muziekplein staat van 8 tot en met 13 juli in het teken van een gezonde levensstijl. Personal trainer en voedingscoach Robert van der Wulp geeft dagelijks gratis voeding- en lichaamstips aan de hand van een korte vragenlijst. Aan het einde van de week worden er twee prijswinnaars getrokken uit de deelnemers. Bas van der Heijden stelt een gezond boodschappenpakket ter beschikking en er valt een maand lang gratis trainen bij Robert te winnen.

immuunsysteem zit gecompliceerd in elkaar. Daarom gebruiken de artsen graag filmpjes om de kinderen en hun ouders duidelijk te maken waarom zij medicijnen krijgen en toegediend en wat dat precies betekent voor hun lichaam. Patiëntje Fons, kreeg in het bijzijn van zijn ouders en kinderarts Gert-Jan Driessen een van de iPads aangeboden door Rosa den Hartog van de Helmink Communicatie Groep.

Opbrengst collecte

Rosa den Hartog overhandigt de iPad aan patiëntje Fons.

BARENDRECHT - De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting heeft in Heerjansdam 1.672,79 euro opgebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank namens de stichting.


DE JARIGE

TRAKTEERT Binnendeuren, buitendeuren, garagedeuren, schuifpuien, ramen, kozijnen, rolluiken, hordeuren en erkers. In de jubileumperiode extra scherp geprijsd incl.inmeten en altijd exact op maat vervaardigd.

ALLE HORREN

GRATIS METEN EN PLAATSEN*

Met horren kunt u ventileren zonder dat er vervelende insecten in uw huis komen. Voor alle deuropeningen, schuifpuien en ramen levert Smaling horren, plissehordeuren of dubbele plissehordeuren.

PROFITEER VAN BTW VOORDEEL

Bij Smaling op: deuren, kozijnen en ramen. Dit voordeel bedraagt b.v bij aankoop van een buitendeur al snel €80 * Binnen een straal van 25 km van ons bedrijf, buiten een straal van 25 km van ons bedrijf prijs op aanvraag. Aanbiedingen zijn geldig vanaf nu t/m eind juli 2013.

JS 319 Normaal €1270

JUBILEUMPRIJS

30 JARIG JUBILEUM

Exclusief BTW voordeel HEEL 2013

OOK LEVERBAAR ALS GARAGE DEUREN

€900

JS 302 Normaal €780

JUBILEUMPRIJS

Smaling

€650,-

SINDS 1983

Incl.BTW-voordeel

Nijverheidsweg 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

WWW.SMALINGDEUREN.NL DE GROOTSTE IN DE REGIO

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g • contante betalin r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg door heel Nederland en • meer dan 25 kantor

Locaties van onze (mobiele) kantoren bij u in de buurt Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Alblasserdam Raadhuisplein, Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur Ridderkerk Plein Oost, De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage), 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur facebook.com/ goudwisselkantoor


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Harmonie Barendrecht pakt groot uit op ZomerFeest BARENDRECHT - Harmonie Barendrecht, een van de medeorganisatoren van het ZomerFeest, pakt dit jaar op 6 juli weer groot uit met als thema ”slaan, zingen en swingen”. Het optreden op het Doormanplein zal voor een groot deel in het teken staan van slagwerk, zang en Big Band muziek. In de Dorpskerk worden workshops door Daan Verbaan verzorgd en er zijn optredens van Djembee. Naast slagwerk kunt u ook genieten van swingende muziek door alle Jeugd- en jongeren orkesten. De kinderzanggroep, het dagorkest samen met het aspirantenorkest en de BigBandBarendrecht. Natuurlijk komt er ook weer een sing-a-long. Al deze onderdelen worden afgewisseld met zang en dans van onder andere Dancestudio Lucia, dansgroepen van Gymnastiekvereniging Barendrecht en de showgroep Liberté die ook samen met Adrumaline zal optreden.

5

Kerstmannen op Zomerfeest BARENDRECHT- Tijdens het zomerfeest, zaterdag 6 juli, wordt het publiek verrast door Kerstmannen. De Kerstmannen verkopen tijdens de Zomermarkt fruit om fondsen te werven en aandacht te vragen voor de ‘Santa Run’. Deze ‘fun run’ wordt in december van dit jaar georganiseerd en de opbrengst gaat naar een nieuw op te richten

hospice in Barendrecht. De Rotary Club Barendrecht en zorgorganisatie Laurens verkennen momenteel samen hoe ze dit initiatief kunnen uitvoeren. De gedachten gaan uit naar het opzetten van een kleinschalig hospice in een rustige, groene omgeving. Een hospice waar inwoners van onze gemeente in een zo huiselijk mogelijke omgeving

hun laatste levensfase kunnen invullen, wanneer dat in de eigen thuissituatie niet mogelijk is. Een dergelijke voorziening is in deze regio nog niet beschikbaar. Tijdens het winterfeest op 14 juli zal de Santa Run plaatsvinden. Het parcours, programma en de overige informatie vindt men op http://barendrecht. rotarysantarun.nl

Woensdag 10 juli a.s. houden we weer

avondopenstelling

Vanaf 18.30 tot 20.30 uur kunt u - zonder afspraak vooraf - bij ons terecht voor gratis informatie.

Verstand van zaken Gevoel voor mensen Binnenlandse Baan 136, Barendrecht www.groenveldenvanhoudt.nl

“Wat gebeurt er met de kinderen als wij er niet meer zijn?” Daar teken je voor. Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, executele, voogdij en bewind. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Exxact FM bij Zomerfeest en Wielerronde

Bonney Bee te koop bij ZomerFeest BARENDRECHT - Bonney Bee maakt leuke, originele en persoonlijke cadeauartikelen. Eigenaresse en kunstenaar Margo Boers maakt alles hand geschilderd of gegraveerd. Bonney Bee heeft ook verschillende artikelen ontworpen met de dorpskerk, de watertoren en andere bekende Barendrechtse gebouwen erop. Een gedeelte van de omzet van deze artikelen gaat naar de organisatie van het Zomeren WinterFeest. De Barendrecht artikelen zijn erg geliefd als souvenir of herinnering aan Barendrecht. Ze hebben hun weg al gevonden naar onder andere Australië, Frankrijk, Canada, Duitsland, Amerika en Dubai. Bonney Bee is dit ZomerFeest helaas zelf niet aanwezig met een kraam. De Barendrechtse artikelen zijn wel te bewonderen, te koop en te bestellen bij de kraam van de organisatie van het ZomerFeest. Zoals altijd is ook een gedeelte van alle verkochte Bonney Bee artikelen voor het Sophia kinderziekenhuis.

Adrumaline live in Barendrecht BARENDRECHT - Afgelopen april stond Adrumaline op een slagwerkfestival in het Belgische Peer. Verschillende soorten slagwerkgroepen waren bij elkaar gebracht. Ze hebben de enthousiaste Belgen laten zien dat slagwerk ook theater kan zijn met Knightridders en Krantplu. De avond van het ZomerFeest op 6 juli op het Doormanplein staat in het teken van het slagwerk. De avond wordt om 18 uur geopend door de junioren die voor die gelegenheid ook een paar nummer samen spe-

len met het jongerenorkest B’tween van de Harmonievereniging. Daarna volgen om 19.30 uur de internationale gasten uit Neerpelt in België, de slagwerkgroep SlaEn. Om 20.45 uur is de beurt aan Adrumaline. Zij garanderen een lekker swingende avond met hier en daar herkenbare melodieën. Op 16 en 17 augustus verzorgt Adrumaline twee optredens tijdens het zomerfestival in Louny. www.adrumaline.nl of www.harmoniebarendrecht.nl

Dancestudio Lucia

BARENDRECHT - Zaterdag 6 juli zal Exxact FM radio tussen 12 en 18 uur live aanwezig zijn bij de Wielerronde van Barendrecht en het ZomerFeest in de oude dorpskern. Tussen 12 en 18 uur zal Jos Vis sr. de verschillende disciplines volgen. Tussen de items van het Zomerfeest (verzorgd door Alfred Kooijman) en de wedstrijdflitsen (verzorgd door Jos Vis jr. en Victor Witkamp) door, praat

hij met diverse mensen van de organisatie, sponsors en andere gasten. De techniek van de zes uur durende uitzending zal in handen zijn van Frits Schoenmaker, Jim Friederich, Harold Post en Marvin Boer. De muziek wordt samengesteld door Jim Friederich. De uitzending is te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel of 106.4 in de ether en via www.exxactfm.nl).

ZomerFeest bij Historische Vereniging BARENDRECHT - Kinderen tussen de zeven en twaalf jaar kunnen meedoen aan de fotopuzzeltocht die in de expositieruimte van de Historische Vereniging Barendrecht wordt gehouden. Er worden onder de goede oplossingen drie prijsjes verloot. Het museum D’ouwe school is tijdens het ZomerFeest van 11 uur tot 17 uur geopend. In het schoolklasje is van 12 uur tot 14 uur een ouderwetse schooljuffrouw aanwezig. Onder haar leiding kunnen kinderen kennismaken met oude spelletjes en het schrijven met een echte kroontjespen. In de Watertoren is een doorlopende filmvoorstelling over de geschiedenis van dit ruim 100- jarige gebouw.

Ouder- en kindspelen op ZomerFeest tijdens ZomerFeest BARENDRECHT - Voor de hiphop en de stervende zwaan Kinderopvang op vierde keer zal Dancestudio gedanst op spitzen. Om 11:15 BARENDRECHT - De activiteitencommissie van de winkeliersvereniging zal er weer voor zorgen dat het centrum bruist tijdens het ZomerFeest. Aan de Middenbaan en op ‘t Vlak zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd. Leuk om aan mee te doen is het Family Fun Spektakel, een spellencircuit dat bestaat uit tien onderdelen. Het is hierbij de bedoeling dat een koppel ouder en kind samen alle spellen afwerkt om hiermee zoveel mogelijk punten te scoren. Ballengooien, doelschieten, ringwerpen, kruisboogschieten, stokvangen, kangeroebasket, een reuze sjoelbak, de bibberspiraal, megadarts en een wervelwind. Er zijn drie kinderleeftijdscategorieën. In elke categorie zijn drie fraaie trofeeën te verdienen en waardebonnen van honderd, vijfenzeventig en vijftig euro. Vanaf 10 uur kan er ingeschreven en gestart worden

op de Middenbaan voor theater Het Kruispunt. Om 16 uur is de prijsuitreiking bij het podium dat op ’t Vlak staat opgesteld. Deelname is gratis. Tussen 12 uur en 16 uur treedt de Funfare op. De Funfare is een minifanfare met veel humor, “silly walks” en hippe muziekjes. Met hun bonte en vrolijke verschijning trekken zij de aandacht en weten iedereen te verblijden en te verrassen. Van 12 uur tot 16 uur zal zanger en entertainer Eric Newman zorgen voor een muzikale nooit aan ‘t Vlak. Hij zal tevens de prijsuitreiking van de kassabonnenactie presenteren waarmee prijzen van 1000 euro, 500 euro en gratis winkelen te winnen zijn. Om 16 uur zullen de winnende koppels van het ouder en kind spellencircuit bekend worden gemaakt. Omstreeks 15 uur is er de Ganzenparade op de Middenbaan.

Lucia zorgen voor een gevarieerd programma tijdens het Barendrechtse ZomerFeest. Alle stijlen, waarin leerlingen bij Dancestudio Lucia lessen kunnen volgen, komen tijdens dit evenement aan bod. Men kan onder andere kijken naar showballet, tapdansen, een folklore dans uit Servië,

uur, om 12:50 uur en om 13:45 uur maken de leerlingen hun opwachting aan het Doormanplein. Het nieuwe dansseizoen start weer op 2 september. Meer informatie: Lucia Vloedgraven: 0180619206 of info@dancestudiolucia.nl, www.dancestudiolucia.nl.

ZomerFeest

BARENDRECHT - Dit jaar zal Stichting Kinderopvang Barendrecht ook vertegenwoordigd zijn tijdens het ZomerFeest in Barendrecht. Bij de kraam van het SKB kunnen kinderen meedoen met een

kleurwedstrijd. Tussen 12 uur en 17 uur loopt er een echte SKB clown rond die de mooiste kunstwerken van ballonnen maakt. Vanaf 13 uur kunnen meisjes hun nagels laten lakken in een zelfgekozen kleur.

Zaterdag opstapdag bij Terlouw BARENDRECHT – Aanstaande zaterdag 6 juli vindt het ZomerFeest plaats in Barenrecht. Ook Peter Terlouw Tweewielers werkt daaraan mee, net als vele andere bedrijven. Zaterdag is er een opstapdag bij Terlouw Tweewielers: promotieteams van Gazelle en Sparta komen met hun (elektrische) fietsen naar de winkel.

De doelstelling is dat mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de fietsen van Gazelle en Sparta. Men kan buiten bij de informatie-stands terecht, kan vragen stellen en natuurlijk ervaren hoe het is om met zo’n fiets te rijden. Iedereen is de hele dag van harte welkom in de winkel aan de Dorpsstraat.


Familieberichten

~ Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt ~

Intens verdrietig, omdat zij nu niet meer bij ons is, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons gegeven heeft, delen wij u mede dat is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Op maandag 1 juli 2013 is, na een jarenlange dappere strijd, overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader, onze opa en overgrootvader

Machelina Heemskerk - Bouman

Willem Stolk 8 september 1931

1 juli 2013

Sjanie Stolk - van der Ent Arja en Henk Wim en Karin Wim en Deborah, Sem Willem Daniëlle en Ralph, Jolijn Rosalie Marjolein en Alexander Jan en Marianne Henkjan en Evelijn Koen Paul Annet en Piet (George in herinnering) Ingrid en Rudie Sonja en Theo Martin en Hetty Femke Eva Correspondentieadres: Familie Stolk, Rietvelddreef 84, 2992 HJ Barendrecht De dienst van woord en gebed wordt gehouden op vrijdag 5 juli om 14.00 uur in de Bethelkerk, Kerkweg 2, Barendrecht. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Voorafgaand aan de kerkdienst, van 13.15 tot 13.45 uur, is er gelegenheid om afscheid te nemen in de hal van de Bethelkerk. De begrafenis vindt plaats om ca. 15.15 uur op de begraafplaats “Den Ouden Dijck” aan de 3e Barendrechtseweg 460 in Barendrecht. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Geen bloemen

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

~ Lien ~ * 4 mei 1921

~ Wim ~

Kloeg Uitvaartzorg

Kerkelijke uitvaarten.

† 26 juni 2013

Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

Con en Tonny Désiré en Marco Con (in herinnering)

010-2017165

Magda en Adrie Annelies en Piet Lieselotte en Sven Jacco en Daniëlle

Gevraagd van 12 auDag en nacht bereikbaar! gustus – -30 augustus 0180 699 199 huishoudelijke hulp in artsengezin voor 4 dagdelen per week. Taken: poetsen, boodschappen, koken, wassen, strijken etc. Op proef 10 of 15 juli. Uitvaartverzorging Yvonne werkttel. met0180Bij Jonker interesse 690451 (19.00-20.00 uur) een groot gevoel voor zorg en aandacht. €12,-per Steeds meer groeit het besef dat deuur. uitvaart een persoonlijk afscheidTe is koop: en dat Black moet zeker en Dekker in het laatste afscheid totelectr. uiting komen. Grasmaaimach. €17,50, behangtafel €5,€3,50 - 2 krantenbakken Het laatste afscheid is immers een p/st, 1 pers. seniorenherinnering voor het leven. ledikant + nachtkastje, Batavus damesfiets alles Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl t.e.a.b. tel. 06-24219490

John en Netty Jan Barendrecht, 26 juni 2013 Correspondentieadres: Familie C.N. Heemskerk Tjalk 82 2991 PP Barendrecht De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

Te koop: mooie oude eikenhouten tafel met 4 stoelen met een lekker zitvlak. 140-85-75. Uitlengte Voorbespreking?schuifbaar Regel tot het nu!240. 0655830549 vooren een Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje kijkje, 95euro(koopje) informatie over ons depositofonds.

dierbare herinneringen vasthouden...

Te koop: Sony Cybershot compact camera Met 7.2 mega pixels en Carl Zeis • persoonlijke begeleiding Lens Met 256mb kaart kun je direct de foto’s op • opbaring thuis met koeling de pc te zetten. €45,-of in het rouwcentrum incl alle benodigdheden. Tel. 06 43278133 • grafmonumenten •

In onze showroom kunt u op een overzichtelijke en persoonlijke manier onze grote collectie urnen en sieraden bekijken, wij werken alleen op afspraak zodat wij rustig de tijd voor u kunnen nemen.

uitvaartverzorging sinds 1935

Aubadestraat 7

wij verzorgen alléén begrafenissen

www.vanbezeij.nl

Op 1 juli is overleden onze lieve opa

Te koop: Coca-cola broodrooster. Nieuw in verpakking. €10,-- tel. 0180 – 613499

Wim Stolk Lieve Opa, voor altijd in gedachten Wim, Deborah & Sem Danielle, Ralph & Jolijn Henkjan & Evelijn Marjolein & Alexander Koen Paul Femke & Eva

Met verslagenheid namen we kennis van het overlijden van ons Erelid

Wim Stolk We zullen hem missen, maar hem herinneren als een enthousiaste muzikant die zich nauw bij de vereniging betrokken voelde. We wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie veel sterkte toe. Bestuur en leden Harmonievereniging Barendrecht

Uitvaartproducten Ridderkerk 06-13712287, info@mlsupply.nl

2992 GN Barendrecht Heren fiets cityTe koop: bike Merk:faser skipping Melding van overlijden en informatienummer hopper Wielmaat:26 inch Framehoogte:55cm met 0180 - 64 71 01 brede banden met grofprofiel 12versnellingen Kleur;grijs/blauw €70,-Tel.06 44810515

Te koop: 4 sets bakelieUw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: ten deurknoppen, kleur H.S. (Harmen) Blijleven zwart. Tel. 010-5014840

Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

Af te halen tegen ieder aannemelijk bod. Gebruikte panoramaluifel voor caravan incl. frame nog in goede staat. maat 880/910 Tel. 0611285267

Voor directe hulp na overlijden

Te koop: 4 autobanden z.g.a.n. banden met stalen velgen plus wiel doppen van een citroen C1 wielen ook geschikt voor een Toyota Aygo of wel Peugeot vr pr 250,euro info via mobiel 06 10743568

C e n t ra a l m e l d n u m m e r o v e r l i j d e n :

Te koop: 1 of 2 matrassen, nieuw (foutieve inkoop) 1 x 2 mtr. Prijs 100.- euro p.st. 1 vogelkooi hardhout igst. 10 euro 1, 7/8 beige heren trench coat nieuw maat 50/52 Prijs 25 euro 1 ovaal verplaatsbaar zonnescherm, nieuw,( nog in de verpakking) maat 2x 3 mtr. Prijs 50.- Inl. 01806157 75

0800 – 099 55 15

( g r a t i s ) 7 d a g e n p e r w e e k , 2 4 u u r p e r d a g b e r e i k b a a r.

De zorg van D&O gaat verder

www.uitvaartdordrecht.nl

Ervaren OPPAS voor uw kind/kinderen op di, wo of do, eventueel ook koken/strijken info: tel. 0648 777 801


BOUW b.v.

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

Goed gedaan, jongen! Van harte gefeliciteerd met je havo diploma. Mamma, Bas, Desiree & Daniëlle

“Meester” Arjan Wesdijk, van harte gefeliciteerd met het behalen van je Pabo-diploma in 2 jaar!! Pa, ma en Femke

Mastenbroek Uitvaartverzorging

Uw ondernemer in Barendrecht e.o. voor kerkelijke uitvaarten, begrafenissen en crematies.

0180 723204

Opbaring thuis of in een rouwcentrum van uw keuze mogelijk. Voor een betaalbare uitvaart, hoe u ook verzekerd bent.

www.ericmastenbroek.nl

Piet & Magda Piet & Magda van der Jagt-Bahlman van der Jagt-Bahlman

50 jaar getrouwd op d.v. 50 jaar getrouwd op d.v. 11 juli 2013 11 juli 2013

• • • •

 

Renovatie Kozijnen Aanbouw/Serre Dakkapellen

Jeroen, Tessa & Noémi

Martin & Janneke Martin & Janneke Eva & Gabriëlle Eva & Gabriëlle

Gezocht

ERVAREN KLUSSER

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl

die mij helpt 3 slaapkamers te moderniseren. Witten, schilderen, behangen met glasvezelbehang en laminaat leggen.

info@lzbouw.nl

KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

Peter 06 47054420

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Haal en brengservice

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip.

Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

www.otravez.nl. 0180-422743

BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Te koop: mooie oude eikenhouten tafel met 4 stoelen met een lekker zitvlak. 140-85-75. Uitschuifbaar tot lengte 240. 0655830549 voor een kijkje, 95euro(koopje) Te koop: Sony Cybershot compact camera Met 7.2 mega pixels en Carl Zeis Lens Met 256mb kaart kun je direct de foto’s op de pc te zetten. €45,-incl alle benodigdheden. Tel. 06 43278133 Te koop: Heren fiets citybike Merk:faser skipping hopper Wielmaat:26 inch Framehoogte:55cm met brede banden met grofprofiel 12versnellingen Kleur;grijs/blauw €70,-Tel.06 44810515 Te koop: Coca-cola broodrooster. Nieuw in verpakking. €10,-- tel. 0180 – 613499

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

grafmonumenten

Te koop: Black en Dekker electr. Grasmaaimach. €17,50, behangtafel €5,- 2 krantenbakken €3,50 p/st, 1 pers. seniorenledikant + nachtkastje, Batavus damesfiets alles t.e.a.b. tel. 06-24219490

PROFITEER NU VAN DE 6% BTW REGELING OP ARBEID

Van harte gefeliciteerd Van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum. met dit gouden jubileum. Wij wensen u nog vele Wij wensen u nog vele gezonde en gezegende gezonde en gezegende jaren toe. jaren toe. Monique & Rob Monique & Rob Jeroen, Tessa & Noémi

Gevraagd van 12 augustus – 30 augustus huishoudelijke hulp in artsengezin voor 4 dagdelen per week. Taken: poetsen, boodschappen, koken, wassen, strijken etc. Op proef 10 of 15 juli. Bij interesse tel. 0180690451 (19.00-20.00 uur) €12,-- per uur.

EUROKNALLERS BLOEMKOOL P/ST 1,- AARDBEIEN 1/2 KILO WITLOF KILO 1,ABRIKOZEN 1/2 KILO TROS TOMATEN KILO 1,- GALIA MELOEN PER STUK KROP SLA + KOMKOMMER KERSEN SAMEN

1,-

250 GRAM

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD

KILO

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

1,1,1,1,-

6,95

Te koop: 4 sets bakelieten deurknoppen, kleur zwart. Tel. 010-5014840

Af te halen tegen ieder aannemelijk bod. Gebruikte panoramaluifel voor caravan incl. frame nog in goede staat. maat 880/910P/STTel. 0611285267

LAVENDEL 1,BUXUS P/ST 1,Te koop: 4 autobanz.g.a.n. banden met STAMden ROZEN stalen velgen plus wiel P/ST

doppen van een10,citroen 3,98 3 VOOR C1 wielen ook geschikt

een Toyota Aygo of STAMvoor FUCHSIA wel Peugeot vr pr 250,-

P/ST

euro info3 via mobiel 3,98 VOOR 10,-06 10743568

HANGTeFUCHSIA koop: 1 of 2 matrasP/ST

sen, nieuw (foutieve 3,98 3 VOOR 10,-inkoop) 1 x 2 mtr. Prijs

100.- euro p.st. 1 vogelkooi hardhout igst. 10 euro 1, 7/8 beige heren trench coat nieuw maat 50/52 Prijs 25 euro 1 ovaal verplaatsbaar zonnescherm, nieuw,( nog in de verpakking) maat 2x 3 mtr. Prijs 50.- Inl. 01806157 75

WEEDA

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

SIERBESTRATINGEN

OPPAS voor uw Croonenburgh 69Ervaren kind/kinderen op di, wo 3261 RE Oud-Beijerland of do, eventueel ook ko-

06-46 39 68 66

ken/strijken info: tel. 0648 777 801

www.weedasierbestratingen.nl

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

• VOOR AL UW SIERBESTRATING • UW WEGGEZAKTE STRAAT OPHOGEN • HET UITGRAVEN VAN UW TUIN • HET LEGGEN VAN GRASMATTEN

Wij maken het waar ... dus belt u maar!!

• SCHUTTINGEN PLAATSEN

Tel.: 06 - 209 734 64 • 0186 - 611 340 vraag naar Kees Weeda

Familieberichten

Tobias is geslaagd !!

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866


de Plantenhal vlijtige liesje 2 voor 1.00 begonia 1.50

passieflora 1.95

tuinkruiden 2 voor 1.00 altroemeria per bos 1.95 Gips 2 voor 1.00 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

cyclaam 1.50

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

chrysanten per bos 1.95 Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

hondenkuipjes vloeibare 300 gram plantenvoeding 10 voor 6.50 1 liter 1.95

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 3 juli t/m za 6 juni

NAAST ONS BIEFSTUKEN VISMENU À €19,50 NU OOK EEN:

ZOMERMENU

19,50

3-GANGEN ZOMERMENU Frisse salade - Rib-eye - Vanille ijs met roodfruit

IN DE MAAND JULI ELK 2E ZOMERMENU 50% KORTING! 7 dagen per week

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220 Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Ook voor al uw feesten en partijen

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

50 jaar sportvrienden van Vitaal BARENDRECHT - Sporten zonder teveel verplichtingen? Combineren van sporten en gezinsleven? Waar kan ik mijn ei kwijt met een balsport met leuke mensen? Precies: dan ga je elke zaterdagmorgen naar sportclub Vitaal in Barendrecht. Daar komen iedere zaterdagmorgen gezellige mannen bij elkaar om onderling een partijtje basketbal

en voetbal te spelen. Iedereen is tijdens het spelletje gedreven om te winnen, maar er is ook een grote vorm van fair play. Simpel gezegd komt bij iedereen het kind in hem naar boven. Een heerlijk moment om te ontladen na een week hard werken. De club is in 1963 opgericht door Cor van Wijk en Henny

Boven: v.l.n.r.: Fred Meeuwissen, Tom Steijger, Remco Steijger, Stephen Steijger, Freek Mühlenbruch. Onder v.l.n.r.: Flip Herrewijn, Daan van de Leer en Viktor Steijger. Niet aanwezig: Cees Versendaal, Ruud Kappetijn en Jan van Zellem.

Infoavond: spelend leren leren

Woudenberg. Ondanks de grote generatieverschillen in de bandbreedte tussen mannen van 37 en 73 jaar, is er een grote verbroedering door deze recreatieve sportbeoefening. Onder de leden bevindt zich een grote schare aan diverse pluimage, zoals een huisarts, zelfstandig assurantie- en verzekeringsadviseur, twee raadslieden van gemeente Barendrecht, accountmanager, relatiebeheerder huisarts en eerstelijns ziekenhuis, een wethouder SZ, een oud-docent, twee trainers en coaches van een bureau voor organisatie- en talentontwikkeling. ,,Deze sportbeoefening werkt gewoon verbroederend en ik heb zeer inspirerende mensen om me heen lopen. Iedereen heeft wel op zijn eigen manier zijn sporen verdiend in de samenleving. Gewoon een leuk stel mannen bij elkaar”, aldus een van de enthousiaste leden. De club zoekt altijd leden die willen aansluiten. Geïnteresseerd? Kom eens kijken op zaterdagmorgen tussen 8.30 en 9.30 uur. Of neem contact op met voorzitter Fred Meeuwissen, 0653534195.

Ambulanceteam verkoopt kaas

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag hebben Dick Schumacher van de Weypoort en het Ambulanceteam - beter bekend als Roparunteam 115 - samen een leuke actie gehouden op de Middenbaan. De Weypoort sponsort dit team al enkele jaren door ze te voorzien van kaas en eieren tijdens de zware Roparun. Hij geeft ook altijd de heerlijke Rotterdamsche Oude mee voor extra pit. Deze kaas is zaterdag, samen met een mosterd dille saus, door het Am-

Harmonie geeft concert voor buren BARENDRECHT - Het Harmonieorkest geeft dit jaar voor het eerst een tuinstoelenconcert voor de bewoners van de omgeving van Het Trefpunt. De Harmonie wil hen zo laten horen waarvoor al deze muzikanten elke dinsdagavond in het Trefpunt repeteren. Flarden muziek klinken soms door de Mr. Lohmanstraat, Dr. Kuyperstraat, Mr. Thorbeckestraat, Dr. Schaepmanstraat en Ir. Albardastraat als het Harmonieorkest op een mooie avond de deuren openzet voor een beetje frisse lucht. Het maakt weleens nieuwsgierig. Daarom geeft dit

Onder leiding van een pedagogisch medewerker en een leerkracht ontdekken veertien kinderen op eigen wijze wat ze kunnen, spelend leren en grenzen opzoeken van individuele mogelijkheden, gecombineerd met een sociaal groepsproces.

De groep is ter voorbereiding op de basisschooltijd. De kinderen zijn welkom op dinsdag en donderdag tussen 8.45 en 11.45 uur. In de groep wordt het kind op allerlei manieren uitgedaagd om de eigen grenzen te verleggen, contact te maken met leeftijdgenootjes en kunnen kind en ouders zich voorbereiden op een belangrijke periode, de basisschooltijd.

Er is een informatieavond op maandag 8 juli om 20 uur op CBS de Kompas, locatie Van Ravesteyndreef. De groep maakt onderdeel uit van de opvang. Er is dus een mogelijkheid tot het aanspreken van de kinderopvangtoeslag (via de belastingdienst). Meer informatie via info@ eilandmarlyne.nl en 0180557983.

Kids Disco

Feest voor meester Luit

Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. De zaal is open om 18.45 uur, de disco duurt tot 22 uur. Entree vijf euro. Bij twijfel over de leeftijd wordt een legitimatiebewijs gevraagd. Op donderdag 18 juli van 18.30 tot 19.30 is de laatste les van Kidsdance. Iedereen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar is van harte welkom om deze les bij te wonen. In september start er een nieuwe cursus. Er is altijd plek om mee te doen.

bulanceteam verkocht. Een gedeelte van de opbrengst kwam ten goede aan de Roparun. Er was geen plek om een ambulance neer te zetten voor de winkel, maar wel kon het winkelend publiek vragen stellen over de apparatuur die ze gebruiken. Het team had een brancard neergezet met daarop een hartmonitor, spalken en diverse koffers, zoals de spoedkoffer, verbandkoffer en kinderkoffer. Daarnaast wilde het team iets

extra´s doen. De Roparun is een estafetteloop van Parijs (of Hamburg) naar Rotterdam. De hardlopers worden begeleid door fietsers en met dat in het achterhoofd werd er een fiets op een rollerband neergezet. Helaas kregen ze te maken met een technisch mankement, maar dit werd door Peter Terlouw tweewielers opgelost. Hij stelde gratis een fiets beschikbaar. Meer informatie: www.ambulanceteam.nl

Gitaar Gala in Barendrecht

orkest onder leiding van dirigent Truus Migchielsen nu speciaal voor de buren een concert op dinsdag 9 juli. Om 20 uur is iedereen welkom met eigen tuinstoel op het plein voor/naast Het Trefpunt.

BARENDRECHT - CBS het Kompas en Kinderopvang Eiland Marlyne presenteren een nieuwe vorm van opvang, waar kinderen spelend leren leren. Op 1 september start deze groep, gevestigd aan de Van Ravesteyndreef, voor kinderen vanaf 3 jaar.

BARENDRECHT - Vrijdag 5 juli is er een Kids Disco in dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56. Vele nieuwe hits wordt gedraaid en de rook- en lichtinstallatie zal volop in gebruik zijn. Voor informatie, data en foto’s zie www.jacquesdancepassion.nl en twitter.com/ kidsdisco.

9

Het orkest zal een zomeravondconcert geven, waaraan ook leerlingen van Jacques Dance Passion zullen meewerken. Wie niet in de directe omgeving woont, mag natuurlijk ook met z’n tuinstoel komen. Kijk voor informatie op www.harmoniebarendrecht.nl of vraag inlichten via secretaris@ harmoniebarendrecht.nl.

BARENDRECHT - Donderdag 27 juni was het feest op Christelijke Basisschool De Ark. Meester Luit werd in het zonnetje gezet vanwege zijn veertigjarig jubileum.Veel ouders van leerlingen kennen meester Luit nog van de tijd dat ze zelf op De Ark zaten. Meester Luit werd met luid gezang verwelkomd op het schoolplein en daarna in het speellokaal. Daarna bracht hij aan alle groepen een persoonlijk bezoekje. Meester Luit staat bekend om zijn hoedjes en petten die hij vaak draagt. Deze dag droegen veel leerlingen een hoed of een pet.

BARENDRECHT - Voor de negende maal vindt op zaterdag 6 juli het Groot Gitaar Gala plaats in theater Het Kruispunt. Dit jaarlijks terugkerend gitaarfestijn is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de regio. De eerste voorstelling is om 15 uur en de tweede begint om 19.30 uur. Kaarten, inlcusief comsumptie, zijn te bestellen via gitaargala@live.nl en kosten 5 euro. Het accent van beide voorstellingen ligt op akoestische popmuziek, maar ook de elektrische gitaar wordt ingezet. Maar liefst 150 leerlingen van gitaardocenten Gerhard Koele en Pieter Jan den

Hartigh van ToBe cultuurcentrum zijn al weken druk in de weer om een prachtig programma aan het publiek te presenteren. De jongste kinderen spelen in een groot gitaarorkest de hits van Train en Pink en jongeren spelen in kleine groepen de muziek van o.a. Alain Clark, Toto, Simple Plan, Robbie Williams en Focus. Solisten en duo’s brengen songs van onder meer Passenger, Ben Howard, India Arie en eigen werk. De volwassenen treden op met de soul- en popsongs van The Temptations en Fleetwood Mac. Kijk voor meer informatie op www.tobe.nl.

Dansen aan de Middeldijk BARENDRECHT - Zaterdag 6 juli kan men in dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 weer stijldansen. Onder het genot van een aantal hapjes (gratis) en dansmuziek wordt het een ontspannend avondje uit. Iedereen is van harte welkom. De zaal gaat open om 20 uur. Rond middernacht draait Jacques de laatste quickstep. Uiteraard worden verzoeknummers en/of -dansjes ingewilligd. Toegangsprijs: zes euro per persoon. Het lesrooster van de nieuwe danscursussen van september staat op www.jacquesdancepassion.nl en inschrijven is vanaf heden mogelijk. Meer informatie op de website en via 0180-613207.


Rabobank. Dichtbij en betrokken. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Juli 2013

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde is anders dan andere banken. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Als coöperatieve bank zijn wij sterk aanwezig in de lokale samenleving. Met een deel van onze winst helpen wij de ambities van mensen en organisaties in ons werkgebied te realiseren. U leest in deze editie van Rabobank. Dichtbij en betrokken. onder andere welke projecten wij in 2013 met ons Coöperatiefonds hebben ondersteund. Verder bedanken wij de mensen van Cuisine Culinaire, leest u meer over de Rabobank Duurzaamheidsprijs en stellen onze nieuwe commissarissen zichzelf aan u voor. Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuwe commissarissen stellen zich voor De commissarissen houden toezicht op het beleid van onze bank. Zij zien toe op zorgvuldige besluitvorming en geven gevraagd en ongevraagd advies. Tenslotte bewaakt de raad van commissarissen de positie van de bank in de maatschappij én waarborgt zij de ledeninvloed. Onze bank heeft twee nieuwe commissarissen: Tanja de Jonge en Aad Smits. Zij stellen zichzelf kort aan u voor.

Tanja de Jonge uit Barendrecht is business consultant en heeft een eigen advies- en auditkantoor op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, Farfalla Services. Zij trad op 4 juni 2013 toe tot de rvc. “Mijn motivatie om commissaris te worden? Ik heb een achtergrond in de accountancy. Het commissariaat is weer een andere vorm van toezicht houden. Daarnaast ben ik een betrokken burger. Ik vind het commissariaat een mooie kans om betrokkenheid bij de lokale samenleving met mijn werkervaring te combineren.” Dat het een commissariaat bij de Rabobank is, vindt Tanja de Jonge een grote plus. “De basis van coöperatief bankieren, dat leden inspraak hebben, spreekt mij erg aan. Ik hoop dat de leden mij, als één van hun toezichthouders, dan ook weten te vinden.” Groepsdirecteur bij Olympic Food Group Aad Smits treedt per 1 oktober 2013 aan als commissaris. Hij woont en werkt in Barendrecht. Aad Smits vindt het mooi dat de Rabobank als coöperatieve bank dicht bij de samenleving staat. “Samen sterker worden, de achtergrond van coöperatief bankieren, is ook een logisch onderdeel van het zakendoen. Bedrijven die samenwerken, doen het beter.” Voorafgaand aan zijn huidige functie was Aad Smits 25 jaar lang zakenbankier. “Ik vind het leuk om vanuit die achtergrond in mijn eigen omgeving een brugfunctie te vervullen”, motiveert hij zijn kandidaatstelling voor de rvc. “Ik weet goed wat er leeft bij ondernemers, maar ook hoe banken werken. Vanuit die positie kan ik kennis toevoegen.”

Hart voor de samenleving Het coöperatieve hart van Rabobank Ridderkerk MiddenIJsselmonde klopt krachtig. Jaarlijks storten wij een deel van onze winst in het Coöperatiefonds. Daarmee helpen wij de ambities van onze klanten en de samenleving te realiseren. Met het Coöperatiefonds steunt de Rabobank maatschappelijke, culturele en sociale projecten in Ridderkerk, Barendrecht, Rhoon en Heerjansdam. Stichtingen en verenigingen uit ons werkgebied kunnen een aanvraag doen voor een donatie uit het fonds. Een commissie gevormd door leden van onze bank beslist welke aanvragen een toekenning krijgen. Door de jaren heen heeft de Rabobank al verschillende stichtingen en verenigingen geholpen projecten te realiseren in de lokale samenleving. Ook in 2013 hebben verschillende verenigingen en stichtingen al een donatie voor hun project ontvangen. Een aantal projecten delen wij graag met u. - Jachthaven Rhoon: voor het organiseren van de Oude Maasdag en de viering van het 40-jarig jubileum. - Woonvisie Ridderkerk: voor de realisatie van volkstuinen als leerproject voor onder andere basisschoolleerlingen. - Tennisvereniging d’Oudelande uit Ridderkerk: voor de aanleg van een minitennisbaan.

Telefoon Particulieren: (0180) 639 639

Een idee om broeikasgassen terug te dringen. Een project voor innovatieve afvalverwerking. Een activiteit die mensen bij elkaar brengt. Heeft u onlangs een duurzaam idee, project of activiteit uitgevoerd? Doe dan mee aan de Rabobank Duurzaamheidsprijs 2013! De Rabobank Duurzaamheidsprijs is een initiatief van de Duurzaamheidskring Barendrecht en de Rabobank en zet organisaties of personen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid in het zonnetje. Woont en/of werkt u in Barendrecht en heeft u een duurzaam idee, project of activiteit uitgevoerd? Dan nodigen wij u van harte uit mee te doen. Uw aanmelding met motivatie moet vóór 15 augustus 2013 binnen zijn op duurzaamheidskring@barendrecht.nl. Meer informatie en voorwaarden voor deelname vindt u op: www.duurzaamheidskringbarendrecht.nl.

Gewijzigde openingstijden

- Stichting Pameyer uit Ridderkerk: voor het project ‘De Mega Zoete Inval’, vier kookavonden met als doel verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden. - Buurtvereniging de Manning uit Heerjansdam: voor de aanschaf van een elektroplatformwagen. - Duurzaamheidskring Barendrecht: voor de aanschaf van energiemeters om duurzaam verbruik te kunnen meten. - Radio Omroep Stichting Albrandswaard: voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. Meer weten over ons Coöperatiefonds? Kijk op rabobank.nl/rmij > Coöperatiefonds.

Rhoon

Per 15 juli a.s. wijzigen de openingstijden van onze kantoren in Rhoon (Dorpsdijk), Barendrecht (Windsingel) en Ridderkerk (Sint-Jorisplein). Op maandag zijn deze kantoren vanaf 13:00 uur open, op vrijdag tot 17:00 uur en op zaterdag zijn deze kantoren gesloten. Het aantal klanten dat een kantoor bezoekt neemt steeds verder af omdat bankieren via telefoon, e-mail en internet toeneemt. Onze bank speelt in op deze ontwikkeling door u mogelijkheden te bieden om te bankieren wanneer het u uitkomt. Bijvoorbeeld via Rabo Mobielbankieren en Rabo Internetbankieren. Meer informatie vindt u op onze website: www.rabobank.nl/rmij

Cuisine Culinaire

Topkokkies

Ridderkerk

Business Meets Rabo Heerjansdam Barendrecht Scholenloop Cepibo Ideeteam Slikkerveer Rabo Wielerklassement Triple-P BAR Oranjevereniging Heerjansdam Cursus internetbankieren De Oranjetuin Fietscross Club Barendrecht (S)Cool on Wheels

theater Het Kruispunt Duurzaamheidskring Barendrecht

Scouting Ooievaarsgroep Voedselbank Ledenevents tv d’Oudelande Business Breakfast Club Barendrecht Stichting Danceclub The Hit Kookclub De Zilveren Pollepel

Ridderkerks Symfonieorkest Radio Ridderkerk voetbalvereniging Rhoon

Bankbattle

Muziekvereniging Excelsior Bolnes Buurtbusvereniging lijn 717 Heerjansdam

Comité Help eens een handje

Meer informatie?

Duurzaam idee? Doe mee!

Stichting Present Barendrecht

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard Barendrecht Bruist! Stichting Ambulancewens

Stichting de Rijsoordse Molen OKK Ridderkerk Ridderkerk Schaatst Jeugdbrandweer Barendrecht De Develruiters uit Heerjansdam Stichting De Kleine Duiker

RVVH Griendpop

Telefoon Bedrijven: (0180) 639 500

Scouting BvB

E-mail: info@rmij.rabobank.nl

CBV Binnenland

KCR

Internet: www.rabobank.nl/rmij

AED

www.rabobank.nl/rmij

In het voorjaar is door de belangeloze inzet van kookclub Cuisine Culinaire Barendrecht, de Voedselbank Barendrecht, Stichting Present en leden en medewerkers van onze bank een lentediner voor cliënten van de Voedselbank Barendrecht gerealiseerd. Initiatieven die Rabobank Dit diner is bereid door de koks van kookclub Cuisine Culinaire uit Ridderkerk Midden-IJsselmonde vanuit Barendrecht en is mede dankzij hunhaar inzet smakelijk ontvangen coöperatieve hart ondersteunt. door de cliënten van de Voedselbank. Rabobank. Een bank met ideeën. Wij bedanken dan ook heel graag alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben. In het bijzonder de dames en heren van deze gezellige en gedreven kookclub voor hun enthousiasme en inzet. Meer weten over Cuisine Culinaire? Kijk op www.ccbarendrecht.nl.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Arabische 1001-nacht sferen bij afzwemfeest Kikkersprong Afgelopen weekend zwom weer een geselecteerde groep kinderen uit de regio onder meer Albrandswaard en Barendrecht af bij Zwemschool Kikkersprong voor hun A, B of C diploma. En iedereen is geslaagd, de Kikkersprong heeft een 100 procent slagingspercentage en dit maakt het afzwemmen bij de Kikkersprong ook een feest. De kinderen worden alleen voor het afzwemmen geselecteerd als het team zeker weet dat zij klaar zijn voor het betreffende diploma. Dit wordt beoordeeld tijdens reguliere lessen, zodat de kinderen onbevangen zwemmen en er geen erg in hebben dat het proefzwemmen betreft. Een diploma is toch een examen, om dit voor de kinderen alsmede het publiek leuk en bijzonder te maken organiseert het team van de Kikkersprong bij elk examen een themafeest. Dit keer was het zwembad versierd in ‘Arabische sferen van 1001 nacht’ ook de teamleden zagen er geweldig uit, zo waren er buikdanseressen en sjeiks. Iedereen vond het geweldig, Pappa’s en Mamma’s Opa’s en Oma’s, broertjes en zusjes waren verkleed en hadden spandoeken meegenomen om de kinderen aan te moedigen, ook de mascottes van de Kikkersprong Fred en Fay-tje waren aanwezig en de kinderen waren heel blij. De kinderen

BARENDRECHT – Kinderopvang SKS Alles Kids organiseerde op 24, 25 en 26 juni de workshop ‘EHBO bij kinderen’. Klanten van de opvangorganisatie konden een avond deelnemen en waren hier erg enthousiast over. Hoe kun je in huis risico’s beperken? Hoe te handelen bij een hevige bloeding? En wat kan je het beste doen als je kind een arm gebroken heeft? Allemaal vragen waar de aanwezige ouders antwoord op kregen. Naast dat er veel informatie en tips gegeven werden, was het ook een interactieve avond waarbij de ouders zelf konden oefenen

met het reanimeren een baby of jong kind, dat uitgevoerd werd op een pop. Er was ontzettend veel animo voor deze workshop en de aanwezige ouders zijn zeer tevreden en een stuk wijzer weer op huis aan gegaan. “Een ongeluk zit in een klein hoekje, ik ben blij dat ik praktische tips heb gekregen en nu wat meer weet over hoe te handelen in diverse situaties”, aldus één van de deelnemers. SKS Alles Kids is blij dit soort workshops aan te bieden en ouders enthousiast te zien, ook omdat het past bij haar wens om meer dan opvang te bieden.

voor het C diploma kregen behalve het diploma ook een medaille, omdat het team erg trots is dat deze groep het ABC compleet hebben gemaakt. Tevens kregen deze kinderen een uitnodiging voor twee gratis proeflessen voor survival, dat is reddend zwemmen, snorkelen of zwemvaardigheid. Het Kikkersprong team benadrukt het belang van het ABC diploma, wat veel mensen niet weten is dat A aanleren is, B verBeteren en C=Compleet, het complete ABC is een reeks diploma’s waarmee een kind goed zwemvaardig is in een zwembad! Het ABC diploma

is een nationaal erkend diploma uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden. Zwemschool Kikkersprong is bij het NPZ aangesloten en een erkend opleidingsinstituut. Door het examenresultaat zijn er weer plaatsen beschikbaar, ook in Zwembad Albrandswaard! Zwembad Albrandswaard blijft open, dankzij de gemeente Albrandswaard en Zwemschool Kikkersprong zal ook hier haar activiteiten continueren op zondagmorgen, woensdagmiddag en zaterdag de gehele dag. Voor meer info over zwemschool Kikkersprong: www.kikkersprong.nl

het eiland IJsselmonde klimaatbestendiger te maken. Dankzij de goede onderlinge samenwerking realiseerden we deze klimaatbuffer in 3,5 jaar.” ,,Door de aanleg van een extra waterverbinding onder de A29 is het mogelijk om het stedelijk water te scheiden van het water in de Zuidpolder,’’ aldus heemraad Schelling. ,,Deze verbeterde waterkwaliteit is niet alleen voor natuur in de directe omgeving functioneel, ook heeft het positieve effecten op de doorstroom naar Rotterdam-Zuid. Daarom is dit een mooi stukje (kli)maatwerk!”

Heemraad Schelling en wethouder Nootenboom tonen de peilschaal die bij De Kleine Duiker komt te staan.

Wethouder Bas Nootenboom ziet ook recreatieve mogelijkheden: ,,Zuidpolder wordt getransformeerd tot een prachtig recreatiegebied. Wie weet gaan we hier binnenkort een bever tegenkomen. Dat zou fantastisch zijn.” De klimaatbuffer IJsselmonde werkt als een natuurlijke spons: bij veel regen vangt het gebied water op, als het droog is voorziet de klimaatbuffer de omliggende omgeving van schoon, zoet water. De buffer is zowel een duurzame en klimaatbestendige oplossing voor waterbeheer als een waterrijk natuurgebied met mogelijkheden voor recreatie, zoals kanoën, fietsen en struinen. ,,De fysieke uitvoering van de pilotprojecten in de Koedood en Zuidpolder is gereed. Samen hebben we een enorme klus geklaard, maar we zijn er nog niet,” kijkt Souwerbren alweer vooruit. ,,Via educatie en communicatie willen we de kennis over en waardering van natuur en klimaatbuffers verder stimuleren.” De klimaatbuffer IJsselmonde is gerealiseerd in samenwerking met gemeenten Barendrecht en Albrandswaard, waterschap Hollandse Delta, Stadsregio Rotterdam, Wereld Natuur Fonds, coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, Bureau Stroming en is mede gefinancierd door het ministerie van I&M en provincie Zuid-Holland.

Computerinstructeur voor senioren gezocht HEERJANSDAM - De Stichting Welzijn Senioren Heerjansdam is met spoed op zoek naar een instructeur voor haar Computer Helpdesk van september tot en met mei. Voor de maandagen en donderdagen van 10 uur tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De helpdesk wil graag op afspraak senioren in de gelegenheid stellen computerles te volgen of computerproblemen te laten verhelpen. De instructeur kan zelf aan de hand van de met hem gemaakte afspraken, bepalen wanneer hij in de locatie aan de Sportlaan 16 aanwezig moet zijn. Meer informatie: 078-6771782 of 078-67772019.

Raadsvergaderingen live op Exxact FM

Het verklede enthousiaste team met de kikkers van de Kikkersprong ‘Fred en Fay-tje’

Klimaatbuffer Zuidpolder opgeleverd BARENDRECHT - Woensdag 26 juni is het project Zuidpolder, onderdeel van de klimaatbuffer IJsselmonde, feestelijk opgeleverd. De klimaatbuffer is niet alleen een oplossing voor waterbeheer, ook de natuur en recreatie varen er wel bij. Om dit te vieren, onthulden Bert Schelling (heemraad waterschap Hollandse Delta) en Bas Nootenboom (wethouder Gemeente Barendrecht) bij De Kleine Duiker een informatiepaneel. Petra Souwerbren, directeur van ARK Natuurontwikkeling, blikt terug op een succesvol project: ,,In 2009 ontvingen we subsidie om

Workshop ‘EHBO bij kinderen’ succesvol

11

Afscheid Annemieke van Heesch Zoals vele cliënten uit onze praktijk inmiddels weten, is onze collega Annemieke van Heesch in juli 2012 met haar gezin naar Curaçao vertrokken. Zij werkt daar inmiddels alweer een jaar in de kraamkliniek Fundashon Duna Lus. Annemieke heeft besloten om nu definitief te blijven in Curaçao en uit de maatschap van Verloskundigenpraktijk Carnisselande te stappen. Op vrijdag 12 juli geven we (oud-)cliënten van de praktijk de gelegenheid om tussen 16 en 18.30 uur afscheid

van Annemieke te nemen in grand café De 3 Geboden aan Havenhoofd 19-21 in Barendrecht. Een groot deel van de zwangeren die in Curaçao de kraamkliniek bezoeken, betreft jonge meiden van 15-16 jaar. Zij hebben vaak weinig (financiële) middelen en hebben nauwelijks spullen die je als kraamvrouw nodig hebt. Wil je Annemieke en deze zwangeren helpen, dan kan dit door het doneren van babykleding. Vanwege de beperkte bagage die mee genomen kan worden, graag zomerkleding tot maat 64. Wil je meer weten over haar bezigheden, kijk dan op de Facebook-pagina van Kraamcentrum Fundashon Duna Lus. Verloskundigenpraktijk Carnisselande, Middeldijkerplein 26 te Barendrecht

BARENDRECHT - De raadsvergaderingen van maandag 8 en dinsdag 9 juli zijn live te volgen op Exxact FM radio. Onder meer de voorjaarbegroting inclusief de eerste bestuursrapportage, initiatiefverzoek raadgevend referendum en besluit gezamenlijke Bibliotheekvoorziening Barendrecht-Albrandswaard staan op de agenda. Jos Vis presenteert maandag 8 juli vanaf 18.45 uur en dinsdag 9 juli vanaf 19.30 uur vanuit het gemeentehuis het programma Raadscafé. Hij zal een half uur voor de vergaderingen voorbeschouwen met onder meer de griffier. Daarna start om respectievelijk 19 en 20 uur live de vergadering van de raad. Na afloop zal Jos Vis kort nabeschouwen met raadsleden, wethouders en burgemeester Van Belzen. De uitzendingen zijn te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm. nl). Hierdoor komt het programma Zomer-Visvoer op maandag 8 juli te vervallen.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www. deschakel barendrecht.nl

Rotary Rally op 21 september ZWIJNDRECHT - De traditionele Rotary Rally wordt dit jaar verreden op zaterdag 21 september. Het goede doel is dit jaar Ronald McDonaldhuis Barendrecht. Het is voor de elfde keer dat het evenement, een initiatief van Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel, plaatsvindt. Er wordt gereden in twee klassen: de tourklasse voor ‘gewone’ auto’s en de vintageklasse voor zogenoemde classic cars: auto’s die ouder zijn dan 25 jaar. De rit zal zich afspelen in de Krimpenerwaard, onderdeel van het Groene Hart. De start is vanaf

11.30 uur bij Mulder Citroen aan Dirck Uytenboogaertstraat 6 te Zwijndrecht. De finish is tussen 17 en 18 uur bij Festino! (voormalig Theater De Uitstek) bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Hier zullen de classic cars, evenals vorig jaar, voor bezichtiging opgesteld worden. De lengte van de rit bedraagt ruim vijftig kilometer. Zoals gebruikelijk gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is dat Ronald McDonaldhuis Barendrecht. In dat huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die behandeld worden bij Yulius, de

zorginstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt er in Festino! een ‘happy hour’ gehouden waar de rijders onder het genot van een drankje met de andere rallyrijders ervaringen kunnen uitwisselen. Na afloop van de prijsuitreiking is er weer een Rallybuffet, dat 35 euro per persoon kost. Het aantal deelnemende equipes is aan een maximum van ongeveer 120 gebonden. De organisatoren raden daarom tijdige aanmelding aan. Dat kan via www.rotaryrally.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 55 euro per equipe.


r e z j i jz W g e W Woon Vakmanschap, betrouwbaarheid en goed advies BARENDRECHT – Kwaliteit, openheid en betrouwbaarheid, dat zijn al bijna achttien jaar kernwoorden voor Jean-Paul Schefferlie, sinds de start van zijn eigen schildersbedrijf. ,,Het is een mooi vak, je maakt van niets iets. We zeggen altijd: congruentie met kleur. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe.’’

idioot, dus wilde ook bezig zijn met schilderen. Toen heb ik besloten met een kleiner team door te gaan.’’ Op dit moment is er een team van vier personen: naast eigenaar Jean/Paul ook zijn zoon Jean-Paul, die inmiddels zeven jaar voor zijn vader werkt, en nog twee jongens. Alle drie zijn binnen het bedrijf opgeleid.

is advies heel belangrijk. Daarom komen de schilders altijd eerst de situatie bekijken, zodat ze die goed kunnen beoordelen en er zeker van zijn dat de juiste aanpak wordt gekozen. Vervolgens krijgt men advies over kleuren en materialen, wordt er een offerte opgesteld en kan de klant beslissen wel of niet met het bedrijf in zee te gaan.

dat vertrouwen krijgen, dus willen dat ook waarmaken door zelf betrouwbaar te zijn.’’ En als er toch wat is, dan kan de klant gewoon bellen. ,,Dan lossen we het meteen op.’’ Wie niet goed weet wat te kiezen, kan ook terecht voor interieuradvies. Via stalen of een computeranimatie kan men kijken welke materialen en kleuren goed passen.

Schilderbedrijf J.P. Schefferlie verzorgt schilderwerk in de breedste zin van het woord, zoals binnen- en buitenschilderwerk, net als wandafwerking. Daarbij valt te denken aan plamuren, stucwerk, behang enzovoorts. Een mooi voorbeeld is patroonloos glasweefselbehang. ,,Dat zorgt voor een perfect gladde muur en blijft bovendien langer mooi dan stucwerk, omdat het minder gevoelig is voor beschadigingen.’’ Jean-Paul zit inmiddels dertig jaar in het vak. Sinds hij ruim zeventien jaar geleden voor zichzelf begon, heeft hij steeds leerlingen opgeleid. ,,Ik ben ook jaren docent geweest op de stichting vakopleiding, waardoor mijn hart bij leerlingen ligt. Het voordeel is dat je hen zelf alle kneepjes kunt aanleren, waardoor je precies weet wat ze kunnen en dat je kwaliteitsschilders inzet.’’ De eerste jaren huisde het bedrijf in een boerenschuur aan de Carnisseweg. ,,Ik heb het bedrijf door de jaren heen stapje voor stapje opgebouwd. We hebben daarna een aantal jaar gewerkt vanuit een loods aan de Middeldijk en zitten nu bijna acht jaar hier aan de Arnhemseweg.’’ ,,Maar op een bepaald moment werd het bedrijf te groot en was ik niet echt meer met mijn vak bezig. Ik ben een echte vak-

De kwaliteit begint voor Schefferlie al bij de inkoop. ,,Daardoor zijn we iets duurder, maar dat betaalt zich vanzelf terug. Ik kan zonder twijfel zeggen dat ik vier jaar garantie geef op het werk wat we doen.’’ Daarbij

,,Doordat we altijd eerlijk zijn en kwaliteit leveren, merken we dat klanten terug blijven komen. Sommige klanten heb ik al vanaf dag één. Daar krijg ik gewoon de huissleutel van. We zijn heel blij dat we

Wie meer wil weten of gebruik wil maken van de diensten van Schilderbedrijf J.P. Schefferlie, kan bellen naar 06-54641015 of mailen naar info@schefferlie.nl. Zie ook www.schefferlie.nl.

Jean-Paul Schefferlie (rechts) met zijn zoon, Jean-Paul jr.

Voor al uw tuinwensen TuinonTwerp Tuinaanleg onDerHouD

Hoveniersbedrijf

renovaTie

De Hoveniers voor bedrijf en particulier Telefoon 0180 398 710 / 06 22 22 88 84

0180-744 155

www.flierhoveniers.nl

• Bouwen • Verbouwen • Renoveren Tielseweg 32 - 2994 LG Barendrecht Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 Email: Nico@bvrvanvliet.nl LID VAN

www.bvrvanvliet.nl

BOUWKUNDIGE OF OF BOUWKUNDIGE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? NODIG? BEVEILIGING Brandbeveiliging Brandbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Camerasystemen Camerasystemen Toegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken

HET JUISTE ADRES VOOR: ´ Centrale verwarming, aanleg en onderhoud. ´ Warmwatervoorzieningen. ´ Verkoop installatiematerialen voor o.a. sanitair, electra, c.v. en afvoermat. ´ IJzerwaren, tuinartikelen en gereedschap. ´ Advies en montage van hang- en sluitwerk

Nobel BV BV Barendrecht, Barendrecht, Gecertificeerd Gecertificeerd installateur installateur Nobel

0180 69 69 16 16 66, 66, www.nobelbv.nl www.nobelbv.nl 0180 2e Barendrechtseweg 184 - Barendrecht T: 0180 - 612866 www.onnink-online.nl


r e z j i jz W g e W Woon Tegelhandel Brand B.V. ALLES ONDER ÉÉN DAK

De zomer in ’t land!!!

De mooiste wand- en vloertegels vindt u bij:

TEGELHANDEL BRAND Óók vóór uw sanitair. Ambachtsstraat 4 3176 PR Poortugaal Tel. 010 - 5014450 Fax 010 - 5019044

Openingstijden

Di. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur info: tegelhandelbrand@voornenet.nl www.tegelhandelbrand.nl

Mini-Storage Voor particulier & bedrijf

Opslagruimte nodig? Mini-Storage Voor particulier & bedrijf

IG? TE NOD M I U R G OPSLA

Opslagruimte nodig? Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf 1m3! Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf Al vanaf 1m3!

‘T IS TIJD VOOR VERF! VOOR ALLES OP GEBIED VAN: VERF, MAAR OOK VOOR TAPIJT | RAAMDECORATIE BEHANG | HARDE VLOEREN

Aktie

GORDIJNEN | KLEUR- EN INTERIEURADVIES BENT U

Gehele maand juli

AAN HET JUISTE ADRES!

Gratis Kärcher waterzuiger

¤1,50

en een fles Depoxy reinigingsmiddel

¤1,50088-4638628 Al vanaf

Bel nu:

Klusen Timmerbedrijf Bel nu: 088-4638628 Ad Booij

Dorpsstraat 4 | 3171 EG Poortugaal Telefoon (010) 501 72 27 | E-mail walgaard@colorsathome.nl

U bent bij ons aan het juiste adres voor: • Badkamer en toiletrenovaties • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk HÜPPE douchewanden

Voor al uw timmerwerk,verbouw, onderhoud en renovatiewerk. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

www.adbooij.nl Van Hulststraat 18, 2992 KL Barendrecht Tel: 0180-850900 Mob:06-52534589 Email: info@adbooij.nl

U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig geplaatste badkamer! Kwartslaan 101 - 3162 RD Rhoon tel. 010 203 38 83 - tel. 06 54 24 17 60 fax 010 203 38 82 joling.badkamermontage@planet.nl www.joling-badkamers.nl

Stockholm 11 - 2993 LM Barendrecht (t.o. de Ikea) Tel: 0180-531219 - Fax: 0180-622884 - www.depoxy.nl

Zoekt u die schaarse vaklieden? Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw • Leidt timmerlieden, metselaars en tegelzetters niveau BBL 1, 2, 3 en 4 op • Zorgt voor gemotiveerde en voorgeschoolde leerlingen • Maakt twee weken proefplaatsing mogelijk • Begeleidt de leerlingen tijdens de opleiding op het werk en het ROC Voordelen voor het leerbedrijf en de leerling zijn: • Geen risico’s bij ongevallen of ziekteverzuim, u betaalt immers alleen de gewerkte uren • Bij werkvermindering kunt u de leerling terugsturen • Leerling wordt bij een ander leerbedrijf geplaatst dus blijft behouden voor de bedrijfstak Meer informatie? Peter van Gent 06-29012572 pvangent@zhbouw.nl Uw veelzijdige vakman www.zhbouw.nl

voor Barendrecht en omgeving!

Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer.

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

- binnen - buiten - spachtelputz - behang

Uw veelzijdige vakman Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens voor Barendrecht en omgeving! Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen voorrijkosten Timmerwerk -*Geen Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Leveren en monteren van: *Gratis offerte Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens -

Dakreparaties - Isolatie - Vloeren * Geen voorrijkosten * Deskundig adviesleggen - Verbouwingen *Deskundig advies - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. * Gratis offerte*GarantieTimmerwerk * Garantie op geleverd werk op geleverd werk

- marmerlook - spons- en stucktechniek

www.timmerbedrijfschaap.nl Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10 2992 LA Barendrecht 0180 622 925 / 06 21 81 36 02

Martin Harteveld info@schefferlie.nl

www.schefferlie.nl

*Geen voorrijkosten *Gratis offerte *Deskundig advies *Garantie op geleverd werk

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Martin Harteveld


Wij nodigen u uit voor een LEZING over ESTATEPLANNING Wat kunt u doen om het eigen vermogen straks niet te hoeven “opeten” bij verblijf in een verzorgingstehuis? Hoe werkt de eigen bijdrage AWBZ voor ouderen? (Fiscale) faciliteiten voor ondernemers en particulieren komen aan de orde, zodat er veel geld wordt bespaard.

Noteer 10 juli 2013 20.00 uur Reservering vereist: telefoon 0180 - 820243 of per mail info@abcfinancieel.nl Locatie: kantoor van ABC FINANCIEEL - ZUIDEINDE 37, 2992 LJ BARENDRECHT

Mr J. van Spreeuwel 1e Barendrechtseweg 177 Barendrecht T. 0180 - 616388 info@notarisvanspreeuwel.nl

ABC Financieel Zuideinde 37 2992 LJ Barendrecht

verzekeringen & hypotheken Harplaan 12 Barendrecht T. 0180-621919 info@jjvantol.nl

CSG Calvijn feliciteert haar geslaagden in het 2e tijdvak! Calvijn Groene Hart, Barendrecht VMBO theoretische en gemengde leerweg: Jimmy Degens (geslaagd in 1e tijdvak), Anthony Lodder (geslaagd in 1e tijdvak), Daïshmiro Druiventak, Ipek Erdogan, Rafaella Farazyan, Sangita Ramnarain, Jeffrey Sala, Wishal Toekoen. HAVO: Stef Blankensteijn, Marinus Gouw, Didy de Kraay, Lonneke van der Sluijs, Finn Stokkers, Frans Ververs. VWO: Sanne Kasius, Arne den Otter.

Focus Beroepsacademie Calvijn, Barendrecht VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Doenia Ducaneaux (geslaagd in 1e tijdvak), Azzeddine Asbay, Sümeyye Baran, Kübra Bozkurt, Ferdi Candan, Serra Duran, Demi van Gelder, Chaquille Mohan, Juliën de Reuver, Jamie Lee van der Sman, Renée Snelderwaard. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Rick Aldus, Aylin Aydogmus, Yashmin Ghoerahoe, Desiree den Hartog, Robin Konijnendijk, Kevin van Manen, Emine Taskapan, Jan The, Diony Vente, Giovanni Warner.

Het team van Dalton Lyceum Barendrecht en Focus Dalton feliciteert de alsnog geslaagde leerlingen MAVO

Marijke Feijt Astrid de Jong Laura Moonen Marieke van der Poel Vinny Potter

Fadwa Marrhoubi Noura Raoui Eirini Tsiras Dominiek Vinke Ricky Valk

Basis Beroepsgerichte Leerweg

HAVO Tobias Bek Sanne Blondé Robbie van der Donk Stephan Groenenboom Aron van Horik Ravin Jhinkoe-Rai Purcell Jordan Roos van Mastrigt Bas Rijkers Raffaël Schuring Faye Visser

Luciano Amatingram Muhammed Gündogdu Can Keles

Kader Beroepsgerichte Leerweg Selen Dönmez Wesley Kooijman Emre Özkan Wesley Pol Nuri Tüzen

VWO Lianne Brugman

Calvijn Vreewijk, Rotterdam HAVO: Suradj Hardwarsing, Meriyen Giel, Ajla Beslija, Mete Öztürk. Atheneum: Danny Esveldt, Chantal Silva, Berina Mahovkic, Nora Chikar, Gündogdu Demirtürkoglu. Gymnasium: Nilgün Deniz.

Calvijn Lombardijen, Rotterdam VMBO gemengde leerweg / theoretische leerweg: Rowin Kowlesar, Esra Kurum, Santusha Patandin, Tolonay Ozturk, Bilge Tekten, Bella Tsjernysjova, Neljero Victoria.

Calvijn Maarten Luther, Rotterdam VMBO gemengde leerweg/theoretische leerweg: Leila Agaroud, Hicran Caliskan, Eden Daniel, Ahmet Er, Denzel Simson, Zubaida Soebratie. HAVO: Tabassum Billar, Ahmed El Harraoui, Sultan Parlak.

Calvijn Juliana, Rotterdam

SEIZOENS SEIZOENS AANBIEDING AANBIEDING 469,-

1.199,-

VMBO gemengde leerweg/theoretische leerweg: Elizhan Bahar, Aysegül Beyaz, Maikel van Gils, Priya Hardoar, Ritesh Kali, Chandel Mbanza, Laila Muilenburg, Hobie Verburg, Meral Yigit.

999,-

399,-

1.199,-

469,-

399,-

999,-

Calvijn Meerpaal, Rotterdam VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Ashley Heath. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Joey Lagadeau, Pascal Pagels. VMBO theoretische leerweg: Joey Cheung, Giovanni Erkelens, Nadesha de Jong, Youri Stevens.

Benzinemaaier HRX476 VK

Izy Benzinemaaier HRG415 P

Benzinemaaier HRX476 VK

Izy Benzinemaaier HRG415 P

Rectificatie: geslaagden 1e tijdvak Focus Beroepsacademie Calvijn, Barendrecht VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Jody Bahlmann, Abisai Barriga van der Weide, Chelsey Bax, Samantha Beukers, Naomi Boshoven, Fadoua Boulghalegh, Magalie Burgman, Stanley van Buuren, Seren Çamdere, Amber Coppenrath, Baran Dönmez, Quincy van den Dool, Sascha Eelman, Daphne van den Eijnden, Denise van Es, Jeroen van Galen, Çagri Hakkan, Oscar van Hoewijk, Jessica van Houwelingen, Lisa Kamerman, David Klomp, Brendan de Koning, Bas Kruithof, Sanjeev Landsmeer, Joey van Loon, Gianni Maatrijk, Elhaam Nieman, Charlotte Paul, Jessica van Rijsselberg, Xamira Ritfeld, Naliny Rodrigues, Alexandra de Ronde, Erva Sen, Shannon Slort, Celesta Sonders, Bodi van Steenwijk, Zoë Stolk, Bonita Torcque, Sander Verhoef, Dylan Vermaat, Patrick Verschoor, Jean Vervoort, Naomi Voortman, Lisa van der Wiele, Dee-dee Winters, Ray Middeldorp, Svetlana van der Vlies, Marie-Louise van Vugt. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Ashley Amens, Daan Baris, Stefan Bernhard, Raies Billar, Koen den Boer, Jolijn Bol, Marc Booij, Nancy Broekhuizen, Jerry de Bruin, Audrey van Dijk, Eline van der Ent, Daphne van der Gaag, Zahra Ghoerahoe, Dominique Grandia, Casper Groenendijk, Sabine van der Ham, Desiree den Hartog, Kelsey Hazebroek, Marieke van der Heiden, Beau van den Heuvel, Fabienne In ’t Hout, Almira Kahrovic, Kelly Kanters, Cagla Karacabay, Kristy Karansingh, Duncan Kooistra, Merel Kortland, Anouk Korvink, Lisa Koster, Davey Krab, Esmay Krowinkel, Amber Kumar, Merel ter Laare, Marijn Laban, Jady Leerdam, Bowdy van der Linden, Shannon van Loon, Dennis Nedermeijer, Ruby Noordhoek, Céline Nugteren, Tom Onnink, Jamie Oostindiën, Lisa den Otter, Ahsen Ozan, Chanel Pietersz, Arzu Polat, Mandy Rietdijk, Iris Roelse, Mylène Romeijn, Julia van Roon, Ashley Schildmeijer, Jessica Schoonewille, Lesley Singh, Nikky Smitshoek, Boris Spee, Kenny Spros, Naomi van der Steen, Christianne Stofregen, Daisy Stroosma, Rebecca Swanborn, Hilal Taskapan, Renée van Tol, Iris van Vliet, Johan Vos, Lisa Waslander, Anne-Claire Wesdijk, Brenda Wessels, Joëlle Westerveld, Cheyenne Willemstein, Jimmy de Wolf, Mariam Zamani.

4.679,-

4.099,-

399,-

299,-

4.679,-

4.099,-

399,-

Zitmaaier HF2417 HB Zitmaaier HF2417 HB

299,Trimmer UMS425 Trimmer UMS425

Tot ziens in onze showroom:

Voor de professionele tuinier

Onze techniek wint terrein

Tot ziens in onze showroom:

gavdwaal.nl Lagendijk 178 2988 AD Ridderkerk Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2013. www.honda.nl Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2013. www.honda.nl Telefax 0180 - 42 34 53 info@gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

VCA* GECERTIFICEERD


De Schakel

Lezers schrijven

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Lezers schrijven

Sluiting bibliotheek Barendrecht centrum Al eerder heb ik onderstaande via een formulier ingediend bij de Gemeente, maar nooit een reactie gekregen. De Rabobank is gestopt met sponsering van het wielrennen, dus misschien is deze bank wel bereid om de bibliotheek in Barendrecht Centrum te gaan sponseren. Dan krijgt in elk geval ook de jeugd de kans om de bibliotheek te blijven gebruiken, net als de vele ouderen die niet in staat zijn om naar Carnisselande te gaan en die te weinig vreugde zullen halen uit een eventueel servicepunt. Ik heb de opening van de eerste bibliotheek in Barendrecht meegemaakt en het liep vanaf het begin fantastisch. Nu moet deze, na meer dan 35 jaar, ineens worden gesloten. Waarom al die dure aanpas-

singen van enkele jaren geleden? Alleen maar geldverspilling. Grote kans dat veel mensen hun abonnement opzeggen en dan wordt het verlies alleen maar groter. Wat gebeurt er als de bibliotheek weg is met de lege ruimte in Het Kruispunt? Ook een verliespost? Na een paar jaar krijgen we dan te horen: ‘Helaas, we hebben ons vergist door deze vestiging te sluiten en gaan opnieuw een bibliotheek opstarten’. Met mij willen heel veel mensen de vestiging in het centrum van Barendrecht behouden, dus doen we nogmaals een beroep op de gemeenteraad om de bibliotheek niet te sluiten, maar te behouden in het centrum van Barendrecht! Engelien van Ewijk-Laurens

Meezingen met het IJE gemeenteproject Het IJE koor zoekt zangers en zangeressen voor haar projectkoor. Vorig jaar was het een groot succes. Er hebben zich al 70 zangers en zangeressen opgegeven, maar het koor hoopt op veel meer deelnemers. De repetities beginnen in september. Zondag 13 oktober wordt de tweede editie van het IJEgemeenteproject gehouden. Deze keer in de Oude Kerk van Rotterdam-Charlois. Na het enorme succes van de eerste editie, vorig jaar in de Bethelkerk van Barendrecht, waar een koor werd geformeerd van 90 zangers en zangeressen met ruim 700 man publiek in de kerk, hoopt de organisatie ook dit jaar weer een groot succes te maken van het Gemeenteproject 2013. Het initiatief voor dit project is genomen door ds. Robert-Jan van Amstel, dirigent Theo Barendrecht en organist Sander van der Kaaij na de viering van het 60-jarig jubileum van de IJE in de Breepleinkerk Rotterdam in 2010. In deze jubileummeeting zong een koor, bestaande uit oud-IJE’ers en het huidige IJE-koor van tezamen 170 man, liederen uit het IJE verleden. Toen werd duidelijk dat de teksten en melodieën van toen, de mensen van nu nog steeds aanspreken en kunnen raken. In de Gemeenteprojectdiensten worden Oud-IJE-liederen, geschreven door Wim Harden-

bol met teksten van mr. J. Van Haeringen, gezongen door het Gemeenteprojectkoor, maar bovenal meegezongen door de gemeente. De liederen liggen makkelijk in het gehoor en zijn eenvoudig mee te zingen. In Barendrecht is vorig jaar wel gebleken dat deze formule zeer aansprekend werkt, gezien de vele positieve reacties na de dienst. Voor de editie 2013 is de dienst voorbereid in samenwerking met de predikant van de Oude kerk Charlois, ds. B. Davelaar. De IJE roept dan ook iedereen op om mee te zingen in het Gemeenteprojectkoor. In een vijftal repetities zullen de zeven liederen worden ingestudeerd, waarvan de oudste dateert uit 1968, en de jongste uit 2002. Het gehele IJE-verleden wordt in het repertoire dus bestreken. De repetities zullen vanaf zondag 8 september iedere week plaatsvinden op zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Oude Kerk Charlois. Het koor wordt begeleid door piano, orgel, slagwerk, bas, trompet en dwarsfluit. Om mee te zingen in het koor is géén IJE-verleden vereist. Iedereen van jong tot oud is welkom. Deelname is geheel gratis. Voor opgave en meer informatie: dirigent Theo A. Barendrecht, via theo@tabtransport.nl, 0653183438 ovv naam, adres, mailadres, telefoonnummer en stemsoort.

Vandaag Jos op Donderdag BARENDRECHT – Vandaag, donderdag 4 juli, ontvangt presentator Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur Bert Onnink. Hij komt praten over het boek van de maand juni en geeft nieuwe boekentips. Verder gaat presentator Jos Vis in gesprek met Dick Willemstein en Piet en Annemieke Renes van stichting Truck Run Barendrecht. Deze stichting is in 2011 opgericht met als doel het organiseren van een jaarlijkse rondrit door Barendrecht en omstreken, waarbij mensen met een verstandelijke beperking als bijrijder mogen meerijden op een vrachtwagen. Dit jaar wordt de Truck Run

gehouden op zaterdag 13 juli. Tussen 22 en 23 uur is er een ‘Jos op Donderdag sessie’. Jos Vis ontvangt The Arthurs. Deze band is weer helemaal terug nadat ze in 2007 besloten te stoppen. Het nieuwe werk is te omschrijven als rauwe, melodieuze Indierock, waarbij donker en stevig elektrisch gitaargeweld wordt afgewisseld met dromerige en ingetogen compositiestukken. The Arthurs zal live in de studio een aantal nummers spelen, in een ruim dertig minuten durend miniconcert. De uitzending is 4 juli te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm. nl).

15

Haringparty druk bezocht BARENDRECHT – De haringparty bij Le Bonheur van vorige week donderdag 27 juni is een groot succes geworden. ,,Het was heel druk’’, vertelt Maurice van der Hoek van Le Bonheur enthousiast. ,,Ik schat dat er tussen de 350 en 400 mensen zijn geweest. De visboer heeft zo’n 700 haring weggesneden, het was gezellig en er is goed gegeten en gedronken. Het was dus een heel groot succes.’’ Ook de veilig van het tonnetje haring overtrof de verwachtingen. Notaris Pieter Verboon van Notariskantoor Bijdorp Barendrecht kon als hoogste bod duizend euro noteren van Huizer Bouw B.V. uit Barendrecht. De op-

brengst van de veilig gaat volledig naar stichting KiKa. Het Dordrechtsch Visscherskoor vermaakte de bezoekers met vrolijke shanty’s door verschillende keren op te treden. Volgend jaar wordt de haringparty opnieuw gehouden, weer in de laatste week van juni. Ook dan is iedereen van harte welkom en zijn de toegang en de haring gratis. Maurice wil tenslotte alle sponsors bedanken voor hun steun: Villex, Bouwbedrijf van der Meer, Nestech, Visgilde Leen de Jong, kaashandel De Weypoort, parfumerie Van Weijen, Remax Makelaars, Notariskantoor Bijdorp Barendrecht, ABS autoschadelijn en De Schakel.

Creyf’s opnieuw Uitzendbureau van het Jaar BARENDRECHT - Creyf’s is eerste geworden bij de verkiezing ‘Uitzendbureau van het Jaar’. Vorig jaar werd de uitzendorganisatie nog bekroond tot tweede en in de jaren 2008, 2010 en 2011 behaalden ze al de eerste plek. Het is voor Creyf’s de zesde keer op rij dat ze in de top twee belanden. De uitzendorganisatie behaalde een gemiddeld cijfer van 7,97 en scoort vooral hoog op het gebied van service, vriendelijkheid van intercedenten en de snelheid van het vinden van een baan. De bekendmaking vond dit jaar plaats bij ‘De Glazen Ruimte’ te Maarssen. De verkiezing is een initiatief van Q&A Research & Consultancy, ABU en NBBU. Dit jaar hebben zowel opdrachtgevers als flexkrachten

in totaal meer dan 30.000 online beoordelingen gegeven. Naast Uitzendbureau van het Jaar werden ook het MKB Uitzendbureau- en de Flexspecialist van het Jaar bekendgemaakt. @Work Personeelsdiensten en StudentenWerk zijn de gelukkigen in deze twee categorieën. Monique Herremans, vestigingsmanager van Creyf’s Barendrecht: ,,Ik ben ontzettend trots op Creyf’s en op het feit dat we alweer voor de zesde keer op rij met een mooie titel naar huis gaan. Dit is het vierde jaar dat we het beste uitzendbureau van Nederland zijn. Wat fijn dat onze klanten en flexkrachten hun waardering wederom laten blijken! Onze daadkracht en betrokkenheid worden hiermee bevestigd.’’

Een vertegenwoordiger van KiKa schudt Maurice van der Hoek de hand vanwege de mooie opbrengst van de veiling.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www. deschakel barendrecht.nl

Diploma’s bij Harmonie Barendrecht BARENDRECHT - Leerlingcoach Maria Prooi heeft op vrijdag 28 juni weer veel van de leerlingen van de Harmonie Barendrecht mogen huldigen. De geslaagden voor het HAFA A examen zijn: Adriaan Brands (klarinet), Marleen Verschoor, Casper Bekkers (met lof), Arthur Boon (trompet), Kylian Drost en Fabian Bakker (euphonium), Timo Ketelaar (trombone). De geslaagden voor het HAFA B examen zijn: Irene de Kok, Anne-Marije Bak-

ker (klarinet), Rens de Kok (dwarsfluit), Mark Vankam (hoorn), Josephine Sloots (alt-saxofoon), Peter Kraaijeveld, (euphonium) en Rik Louman (trompet). En voor HAFA C: Kees-Jan van Dam (tenor-saxofoon). Na de zomervakantie beginnen weer lessen, op alle instrumenten uit de harmoniebezetting, voor beginners met direct daaraan gekoppeld een samenspelgroep. Hierin wordt gebruik gemaakt van

de methode Essential Elements. Natuurlijk zijn ook bij alle andere orkesten leden welkom die al een instrument uit de harmoniebezetting bespelen. Jongeren tussen 13 en 20 Jaar met minimaal Hafa B niveau zijn op alle instrumenten van harte welkom bij het Jongerenorkest B’tween. Dit orkest staat onder leiding van Michiel de Boer en repeteert op dinsdag van 17.50 tot 18.50 uur in het Trefpunt. Meer informatie: www.harmoniebarendrecht.nl.

Van de Wereldwinkel Alle pakken koffie zijn in een nieuw jasje gestoken, en dat ziet er heel eigentijds en vrolijk uit. De maand juli staat daarom in het teken van koffie, en u krijgt korting om de koffie eens te proberen. Er zijn uiteraard allerlei verschillende smaken, allemaal voor Fijnproevers! Normaal is een pak van 250 gram € 3,45 maar in de maand juli slechts € 2,75. We hopen u in onze winkel te zien die te vinden is op de Middenbaan 107. Tot ziens!

Jongens aangehouden op bouwplaats BARENDRECHT - Maandag 1 juli rond 21.15 uur kreeg de politie van alerte burgers een melding dat een aantal jongens met tassen een pand in aanbouw in Barendrecht binnengingen. Omdat het regelmatig voorkomt dat er goederen op bouwplaatsen worden gestolen, ging de politie naar het pand aan de Wesdijkleede en zette de omgeving om het pand af. Getuigen zagen een aantal jongens boven in het pand zitten. Door middel van het gebruik van de omroepinstallatie van een politievoertuig werden de drie ‘naar buiten gepraat’. De jongens van 15, 16 en 17 jaar, allen afkomstig uit Barendrecht, zijn aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Omdat zij niets hadden gestolen zijn zij heengezonden met een verwijzing naar Halt vanwege baldadigheid en het zich bevinden op verboden terrein.


huishoudelijke hulp in artsengezin voor 4 dagdelen per week. Taken: poetsen, boodschappen, koken, wassen, strijken etc. Op proef 10 of 15 juli. Bij interesse tel. 0180690451 (19.00-20.00 uur) €12,-- per uur.

PERSONEEL

Als gastouderbureau bemiddelen wij tussen ouders die opvang zoeken en gastouders die opvang bieden. Gastouderopvang is huiselijk, vertrouwd en flexibel. Dat maakt het combineren van zorg voor kinderen met arbeid of studie een stuk gemakkelijker. Ook bij onregelmatige werktijden of lange werkdagen is dit een ideale vorm van opvang. Onze gastouders bieden opvang bij hen thuis of bij de vraagouder thuis. Momenteel zijn wij met spoed op zoek naar gediplomeerde gastouders in de wijk Vrijenburg. Heeft u interesse in gastouderopvang of wilt u zelf gastouder worden? Neemt u dan contact met ons op via 0180-611909 of u kunt een email sturen naar gastouderbureau@kinderopvang-barendrecht.nl. U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.kinderopvang-barendrecht.nl.

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

Vacatures AGF: - Orderpikker - Loodsmedewerker - Kwaliteitscontrole - Verpakkingsoperator

Vacature:

Te koop: Black en Dekker electr. Grasmaaimach. €17,50, behangtafel €5,- 2 krantenbakken €3,50 p/st, 1 pers. seniorenledikant + nachtkastje, Batavus damesfiets alles t.e.a.b. tel. 06-24219490

Junior Elektricien

Heb jij net je opleiding afgerond? Te koop: mooie oude En ben op4 zoek naar een leuke baan? eikenhouten tafelje met stoelen met een lekker Dan140-85-75. zijn wij zitvlak. Uit-op zoek naar jou!! schuifbaar tot lengte 240. 0655830549 Mail jevoor CVeen naar food@perflexxion.nl kijkje, 95euro(koopje) Of bel voor meer informatie. Te koop: Sony010-5111099 Cybershot compact camera Met 7.2 mega pixels en Carl Zeis Lens Met 256mb kaart kun je direct de foto’s op de pc te zetten. €45,-incl alle benodigdheden. Tel. 06 43278133

Help Alzheimer

cityTe koop: Heren fiets overwinnen. Dan bike Merk:faser skipping hoeftWielmaat:26 niemand inch hopper Framehoogte:55cm met zichzelf te brede banden met grofverliezen. profiel 12versnellingen www.alzheimer-nederland.nl €70,-Kleur;grijs/blauw Tel.06 44810515 Te koop: Coca-cola broodrooster. Nieuw in verpakking. €10,-- tel. 0180 – 613499 Te koop: 4 sets bakelieten deurknoppen, kleur zwart. Tel. 010-5014840 Af te halen tegen ieder aannemelijk bod. Gebruikte panoramaluifel voor caravan incl. frame nog in goede staat. maat 880/910 Tel. 0611285267

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

Gastouderbureau SKB zoekt enthousiaste gastouders.

PERSONEEL

Te koop: 4 autobanden z.g.a.n. banden met stalen velgen plus wiel doppen van een citroen C1 wielen ook geschikt voor een Toyota Aygo of wel Peugeot vr pr 250,euro info via mobiel 06 Eurofins | Labco gevestigd in Barendrecht is gespecialiseerd 10743568 in de analyse van grondstoffen in en rond de haven van Rotterdam waaronder grondstoffen voor de diervoeder, of 2 matrasTe koop: olieverwerkende industrie en voedingsmiddelenindustrie in het1 algemeen. Het gaat om sen, nieuw (foutieveanalyses incontaminanten en GMO analyses, maar ook om contractuele chemische zoals koop) 1 x 2 mtr. Prijs vet, vezel, vocht, eiwit, as. 100.- euro p.st. 1 vogelkooi hardhout igst. 10 In onze vestiging in Barendrecht is een vacature ontstaan euro 1,voor 7/8 een: beige heren trench coat nieuw maat 50/52 Prijs 25 euro 1 Medewerker Serviceafdeling Laboratorium ovaal verplaatsbaar zon(parttime-fulltime) nescherm, nieuw,( nog in de verpakking) maat 2x 3 Functie: mtr. Prijs 50.- Inl. 0180In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontvangen 6157 75 en inboeken van de aangeboden monsters. Je draagt zorg voor de verdeling van de monsters naar de juiste analyseafdelingen op basis van de door de opdrachtgever analyses. Je Ervarenaangevraagde OPPAS voor uw kind/kinderen op di, wo het RvA hebt veelvuldig telefonisch contact met klanten en externe labs. Je werkt volgens of do, eventueel ook kogeaccrediteerde kwaliteitssysteem. ken/strijken info: tel. 0648 777 801 Profiel: Je hebt een afgeronde MLO opleiding of vergelijkbaar. Je bent in staat om processen te overzien van begin tot eind (van inschrijving tot rapportage van de analyse resultaten). Je kunt omgaan met sterk wisselende werkzaamheden en bent in staat op je prioriteiten snel te herzien. Je werkt graag in een team waarin je elkaar aanvult en helpt bij drukte en afwezigheid van teamleden. Je bent enthousiast om op een vriendelijke, klantgericht en professionele wijze de klant te woord te staan. Je vindt het leuk om in de Engelse en Duitse taal te communiceren met onze zusterlabs en bent in staat om te zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Je hebt een flexibele instelling wat werktijden betreft en bent bereidt om indien nodig ’s avonds tot +/- 19.00 uur te werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs. Aanvullende informatie: Het betreft een functie voor 20 tot 30 uur in eerste instantie met de mogelijkheid om fulltime te werken als het werk het toe laat. Een absolute must is dat de uren over alle dagen van de week verspreid worden en je elke dag minimaal 4 uur werkzaam bent. Informatie over de functie: Wil je graag meer informatie over deze functie dan kun je daarvoor terecht bij Arno van der Heijden, 06 - 53782648. Je sollicitatie: Heb je belangstelling voor deze vacature, mail dan je motivatie en CV naar de afdeling P&O emailadres: inekesybrandy@eurofins.com. Voor het volledige profiel en meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze site www.eurofins.nl.

Ben jij op zoek naar een baan in de AGF? En heb jij ervaring in één van deze functies? Mail dan je CV met motivatie naar berkel@perflexxion.nl of bel 010-5111099 voor meer informatie. www.perflexxion.nl

  

  MX-verspreidingen zoekt post- en/of folderbezorgers die nu al een bezorgwijk hebben en 1 keer per week een aantal geadresseerde poststukken in zijn/haar wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in postcode 2993 of 2994 (Carnisselande)?

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook). MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL-Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

ZWEMSCHOOL E&A zoekt per direct een enthousiaste en gediplomeerde

zwemonderwijzer(es) voor 10 à 13 uur in de week. En ook zoeken wij

oproepkrachten U bent in het bezit van een geldig EHBO diploma. Voor meer info kunt u mailen met zwemschoole-en-a@live.nl


jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost

Rondetafelgesprekken leveren waardevolle inzichten op CENTRUM NOORDOOST - Woensdag 26 juni namen zo’n veertig inwoners uit de wijken Noord, Binnenland en Centrum (Centrum Noordoost) deel aan rondetafelgesprekken over de toekomstvisie van hun wijken. Onder leiding van raadsleden werden nuttige discussies gevoerd. Op de avond bleek dat bewoners veel vragen hadden over wat een ontwikkelingsvisie eigenlijk inhoudt en waarom wij deze opstellen.

• Zaterdag 6 juli: parcours Wielerronde afgesloten voor verkeer

3

• Nieuwe brandweerkazerne komt aan 2e Baren-

5 • Fietsen is gezonder! Daarom korting op een fiets, e-bike of e-scooter 7 drechtseweg

Vrijwilliger in beeld:

Marije Hage (Maatjesproject) Marije Hage is een van de zeven ‘Maatjes’ die Barendrecht momenteel telt. Maatjes zijn vrijwilligers die anderen helpen wanneer het even

Wethouder Stephanie ter Borg (ruim-

niet zo lekker loopt. “Soms ziet iemand niet meer hoe hij ergens uit

telijke ordening) was aanwezig bij

moet komen. Vaak zijn dit mensen met een klein netwerk, die niet om

de rondetafelgesprekken. “Ik ben blij

hulp durven te vragen. Het kan hen helpen een probleem vanuit een

met de inbreng van de deelnemers.

ander perspectief te bekijken. Ik probeer iemand er zelf uit te laten

Wij vinden openheid zeer belangrijk.

komen. Door dat ‘duwtje’ in de rug, kan iemand op eigen kracht ver-

Daarom hebben wij ervoor gekozen

dergaan”, licht Marije toe.

om actief het gesprek aan te gaan nu de visie nog slechts een concept is. Ik

Sinds januari 2013 is het Maatjes-

eenzaam is, tot het draaiende houden

benadruk graag nogmaals dat de visie

project ondergebracht bij de stichting

van een gezin of het niet meer over-

een eventueel toekomstbeeld schetst

KijkopWelzijn. Marije gaf zich direct op.

zien van de financiële situatie. Het

en dat er geen plannen voor sloop

“Mijn werkervaring in de jeugdhulp-

maakt mij niet uit waarmee ik kan hel-

zijn. De visie schetst slechts een mo-

verlening en vrijwilligerswerk op het-

pen. Het moet wel zo zijn dat iemand

gelijkheid. Het is onwaarschijnlijk dat

zelfde vlak komen mij hierbij goed van

wil dat ik kom.”

de wijk er over dertig of veertig jaar

pas.” Er werd eerst een intake gehou-

ook daadwerkelijk zo uitziet.” De ruime groene opzet van Centrum Noordoost is een belangrijke kernkwaliteit Goed voorbereid op toekomst

den. “Het is belangrijk dat ze weten

Op eigen kracht verder

wie je bent, wat je motiveert om Ma-

Een maatschappelijk werkster legde

tje te worden en wat je verwachtingen

de groep een aantal cliënten voor.

Omdat Barendrecht niet meer groeit,

bij eventuele toekomstige ontwikke-

verse bewoners. Aanvullend vonden

zijn. En natuurlijk dat je zelf een beeld

Onderling

verschuift de aandacht van de ge-

lingen geen leidende partij is. Om een

op 26 juni rondetafelgesprekken met

krijgt bij wat het inhoudt om Maatje

welke cliënt het beste bij hen paste.

meente van uitbreiden naar het be-

voorbeeld te noemen: Woonvereni-

bewoners plaats.

te zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.”

Tussendoor komen de Maatjes bij el-

houden en verbeteren van de be-

ging Patrimonium is momenteel be-

staande situatie. Wij houden daarbij

zig met nieuwbouw van de Notenhof.

Reageren

Steun voor een ander

“Je leert door dingen met anderen te

rekening met het voortdurend ver-

Deze woningen waren aan vervanging

Tot en met 26 juli kunt u nog reage-

Hierop volgde een training van acht

delen”, besluit Marije.

anderen van de maatschappij en de

toe, omdat ze niet meer voldeden aan

ren op de concept-ontwikkelingsvisie

bijeenkomsten waarin de Maatjes le-

invloed daarvan op onze manier van

de huidige eisen. In korte tijd moesten

Centrum Noordoost. In deze periode

ren met verschillende situaties om te

Ook Maatje in Barendrecht worden?

wonen, werken en leven. Zo zien wij

beslissingen worden genomen. Als er

ligt de visie ter inzage bij balie 12 in

gaan. Marije: “De problematiek kan

Kijk voor meer informatie op www.

bijvoorbeeld dat meer mensen vanuit

nu al een visie was geweest, hadden

het gemeentehuis. Hier liggen tevens

heel erg variëren, van iemand die heel

kijkopwelzijn.nl > Maatjesproject.

huis (willen) werken en dat mensen

wij hier direct richting aan kunnen

reactieformulieren. U vindt de visie en

langer zelfstandig in hun eigen wijk

geven. Doordat ontwikkelingsvisies

een digitaal reactieformulier ook op

willen blijven wonen. Wij nemen geen

richtlijnen bevatten, worden wij niet

www.barendrecht.nl > Actueel > Ter

afwachtende houding aan, maar be-

(meer) overvallen door ongewenste

inzage > Ruimtelijke Ordening.

reiden ons op zulke ontwikkelingen

ontwikkelingen.

de

Maatjes

kaar om uit te wisselen hoe het gaat.

Vervolgtraject

voor. Daarom maken wij in de komende jaren ontwikkelingsvisies voor

Gezamenlijk optrekken

Op basis van de reacties die wij ont-

de hele gemeente. De ontwikkelings-

Bij het opstellen van ontwikkelingsvi-

vangen, wordt de visie aangescherpt.

visie Centrum Noordoost is de eerste.

sies trekken wij gezamenlijk op met

Alle reacties worden gebundeld in een

onze (maatschappelijke) partners en

verslag dat wordt toegevoegd aan de

Gemeente niet leidende partij

bewoners. Voor de concept-ontwikke-

ontwikkelingsvisie. De raadsleden ne-

Tijdens de avond is verduidelijkt dat er

lingsvisie Centrum Noordoost spraken

men dit mee in hun besluitvorming.

geen concrete plannen zijn voor Cen-

wij het afgelopen anderhalf jaar met

Naar verwachting neemt de raad in het

trum Noordoost en dat de gemeente

raadsleden, overlegpartners en di-

najaar een besluit.

ZOMERFEEST EN WIELERRONDE 6 JULI BARENDRECHTCENTRUM

bespraken

Themaweek middelengebruik Jongerenwerk van Stichting KijkopWelzijn houdt tot en met vrijdag 5 juli acties in de door hen georganiseerde themaweek ‘middelengebruik’. Op donderdagavond 4 juli voeren jongerenwerkers gesprekken bij de Loungebus. De gesprekken zijn gericht op het werkelijke gebruik van de jongeren. Op vrijdagavond 5 juli is er een actie op het Doormanplein. Van 22.00 uur tot middernacht zijn twee jongerenwerkers hier aanwezig met een blaasapparaat om het te hebben over indrinken. Bij deze actie is de politie betrokken. Alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van hersenen van jongeren. In de themaweek wordt voornamelijk gesproken over alcohol, omdat alcoholgebruik maatschappelijk meer geaccepteerd is dan het gebruik van drugs en meer leeft onder jongeren.


BEPAAL JE EIGEN HUURPRIJS! Nessenweg 12 te Heerjansdam Circa 230 m2 functionele kantoor-bedrijfsruimte met parkeergelegenheid. Dit moderne pand is gunstig gesitueerd op bedrijventerrein “Gors” te Heerjansdam op korte afstand van rijkswegen A15/A16 en de A29. Het pand is uitgevoerd met circa 200 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond en verdieping. Verder is er circa 30 m2 opslagruimte. Het gebouw beschikt over diverse voorzieningen zoals airconditioning, moderne bekabeling met CAI aansluiting, pantry, beveiligingsinstallatie, rolluik, kastenwanden etc.

Perceeloppervlakte:

253 m2 eigen grond

• Rolluik aan de binnenzijde.

Bouwjaar:

1998

• Alarminstallatie voor gehele pand.

Bestemming:

Bedrijsdoeleinden

• Privacy folie op de ramen • Aansluitingen voor telefonie, computer en CAI (snel internet) • Airconditioning en ventilatiesysteem.

Meer informatie:

www.nessenweg12.nl

• Systeemplafond met halogeen verlichting. • Diverse betimmeringen, kastenwanden en scheidingswanden. • Hoogwaardige collectieve beveiliging van het bedrijfsterrein. • Goede isolatie.

Bijdorp-Oost 42, 2992 LA Barendrecht, (0180) 615 233, barendrecht@remax.nl, www.remax.nl/makelaarsgroep


jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Jeroen Gebben

‘Regieschil’ woord van 2013?

3

Zaterdag 6 juli:

Parcours Wielerronde afgesloten voor verkeer

In de huidige wereld is veel aan de hand. Bedrijven gaan failliet, ont-

CENTRUM - Op zaterdag 6 juli wordt tussen 12.00 en 19.00 uur de 43e Wielerronde van Barendrecht gere-

slagen vallen, de huizenmarkt is van slag en landen lijken om te val-

den. De route loopt van de Binnenlandse Baan via de Lindehoevelaan, de Dorpsstraat-Oost en de Buiten-

len. Het vertrouwen van burgers is ver te zoeken en dan niet alleen

landse Baan weer naar de Binnenlandse Baan. Vanwege dit sportieve evenement zijn de Dorpsstraat-Oost,

vanwege de financiën. De tijd van groei lijkt voorbij. Veel mensen noe-

een gedeelte van de Lindehoevelaan, Binnenlandse Baan en Buitenlandse Baan van 8.00 tot 20.00 uur

men het nog steeds crisis. In mijn beleving is echter sprake van een

afgesloten voor het overige verkeer.

‘nieuwe werkelijkheid’. Evenals voorgaande jaren belooft de

zijdig parkeerverbod ingesteld op de

geheven. Op deze gewijzigde route

Wielerronde weer een groots spekta-

Marijkesingel, Gebroken Meeldijk en

wordt een vervangende halte ge-

kel te worden met een deelnemers-

een gedeelte van de Prins Hendrik-

plaatst ter hoogte van de Driesprong.

veld van goede kwaliteit. Er wordt

straat tussen de Binnenlandse Baan

• Route lijn 183: Viaduct A15 - Evert-

gestart met de Sportklasse, gevolgd

en Gebroken Meeldijk.

door de Elite Vrouwen/Beloften. De

senstraat - Postkantoor - De Kolk Barendrecht station en omgekeerd.

Elite Mannen en Elite Beloften zijn het

Openbaar vervoer

sluitstuk van het RABO Wielerklasse-

Het openbaar vervoer rijdt op deze

Winkels Middenbaan bereikbaar

ment.

dag gewijzigde routes.

De winkels op de Middenbaan zijn

• Route lijn 184: Buitenlandse Baan

goed bereikbaar. Wanneer u de route

Beperkte doorgang omwonenden

- Ziedewijdse Baan - Margrietsingel

van de omleiding volgt, komt u bij de

Woont u in één van de straten binnen

- Marijkesingel - Gebroken Meeldijk

parkeerplaatsen nabij de winkels uit.

het parcours en wilt u deze zaterdag

- (gedeelte) Prins Hendrikstraat en

de auto gebruiken? Dan doet u er ver-

omgekeerd. Vanwege deze wijzigin-

Voor eventuele vragen kunt u contact

standig aan de auto op vrijdag (of eer-

gen wordt halteplaats de Driesprong

opnemen met het Servicecentrum via

der) buiten het parcours te parkeren.

op de Buitenlandse Baan tijdelijk op-

telefoonnummer 14 0180.

Als wij over dertig jaar terugkijken op

Met regieschil bedoel ik dat alle be-

Ter hoogte van de Kolk-Marjoleinlaan

de huidige tijd, dan concluderen wij

langhebbenden in de schil rond een

wordt een beperkte doorgang inge-

dat deze tijd de tijd van transforma-

probleem vanuit hun kerntaak aan-

steld. Zo kunnen bijvoorbeeld minder

tie was. Een veranderende wereld

gesloten zijn én vanuit hun rol het

validen de straten binnen het parcours

die vroeg om andere verhoudingen,

probleem oplossen. In deze regieschil

bereiken. Betrokkenen en andere om-

andere omgangsnormen en andere

kan én moet de overheid ongeacht

wonenden zijn hierover geïnformeerd.

rollen van inwoners, maatschappe-

haar juridische status de verbindende

lijke organisaties, bedrijfsleven en

factor zijn. Vanuit deze rol kunnen in-

Wegomleidingen en

overheid. In deze transformatie naar

gewikkelde vraagstukken opgelost of

parkeerverboden

de nieuwe werkelijkheid is een goed

naar een hoger plan getild worden. Dit

Omleidingen voor het doorgaande

functionerende regieschil rond allerlei

vraagt om een herpositionering van

verkeer zijn ter plaatse door middel

vragen van essentieel belang. Of het

overheden. Van bemoeien naar los-

van gele routeborden aangegeven.

nu gaat over een groot mondiaal pro-

laten. Van sturen naar regie. Als deze

Vanwege de omleidingen en de toe-

bleem zoals de energiecrisis of een

beweging wordt ingezet, ben ik ervan

gankelijkheid van de aanliggende

individueel probleem zoals huiselijk

overtuigd dat de nieuwe werkelijkheid

wijken wordt een éénzijdig parkeer-

geweld: een goed ingerichte regie-

een mooie werkelijkheid wordt waar-

verbod

schil kan het probleem elimineren.

bij regieschil het woord van 2013 is.

laan, Rozemarijnsingel en Gouwe. In

ingesteld in de Marjolein-

verband met de omleiding voor het openbaar vervoer wordt een twee-

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh

Net als vorig jaar belooft de Wielerronde een sportief spektakel te worden

Woensdag 10 juli:

Kick-Off Buurtsportcoaches

Vanaf 20u wordt op 8/7 voorstel bibliotheek behandeld in raadsvergadering

www.twitter.com/StephanietBorg Zomers samenzijn met adviesraden #Barendrecht om te danken voor inzet en betrokkenheid. Ook gesproken over ontwikkelingen in participatie

Op woensdag 10 juli gaat in Barendrecht het project ‘Buurtsportcoaches’ feestelijk van start. De kickoff bijeenkomst vindt plaats op het schoolplein van CBS De Vrijenburg. Van 14.30 tot 16.30 uur zijn er leuke activiteiten, zoals een pannakooi , circusspeelplaats en theater. Verder zijn er een snelheidsmeter en een springkussen. Om 15.30 uur geeft wethouder Stephanie ter Borg (sport) officieel het

www.twitter.com/BasNootenboom

startsein, met aansluitend een netwerkborrel voor partners, bewoners en geïnteresseerden. Iedereen

Commissie ruimte #Barendrecht spreekt over windenergie initiatieven. Voors en tegens worden gedeeld. pic.twitter.com/iUKrcXGW7U

is deze middag van harte welkom!

www.twitter.com/JeroenGebben Commissie akkoord met vrijgeven van concept boomverordening om gevoelens direct betrokkenen te peilen. In oktober definitieve vaststelling.

Volg ook de gemeente op Twitter!

Het ministerie van Volksgezondheid,

oud. De Barendrechtse buurtsport-

ren sport, welzijn, onderwijs, cultuur

Welzijn en Sport investeert in buurt-

coaches dragen eraan bij dat meer

en zorg met elkaar te verbinden.

sportcoaches om zo voldoende aan-

mensen in hun eigen wijk kunnen

bod van sport en bewegen voor alle

sporten en bewegen. Zij zetten zich

Kijk voor meer informatie op www.

inwoners te creëren: van jong tot

ook in om partners binnen de secto-

kijkopwelzijn.nl > Buurtsportcoach.


zoveel

ruimte voor

zo weinig De ruimte om ontspannen naar het werk te rijden, om op vakantie te gaan of om de kinderen naar de sportclub te brengen. Die ruimte is nu dichterbij dan ooit. En inclusief lederen bekleding, 7 zitplaatsen, hoge zit, lichtmetalen 17-inch velgen, flexibel Karakuri stoelsysteem, Xenon koplampen, dubbele schuifdeuren en groen energielabel. Nu Mazda5: van € 30.990,- voor € 25.990,-.

DIR LEVE ECT RBAA R

€ 5.0 KORT00,ING

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 • 2991 XL Barendrecht • Tel. 010 - 292 34 34 • info@noteboom.nl • www.noteboom.nl Gemiddeld verbruik Mazda5 Executive GT: liter per 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot: 6,9/1:14,5/159. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken en metallic lak. Vraag ons naar de kosten en voorwaarden of kijk op www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Vraag ons naar de actievoorwaarden.


jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

5

Nieuwe brandweerkazerne aan 2e Barendrechtseweg

Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan Peter Luijendijk van de CDA-

Barendrecht krijgt een nieuwe brandweerkazerne. Binnenkort start de Veiligheidsregio Rotterdam Rijn-

fractie.

mond (VRR) met de bouw hiervan op de locatie naast De Baerne aan de 2e Barendrechtseweg. Het huidige

Peter Luijendijk blikt terug

gebouw aan de Maasstraat voldoet niet meer aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is nieuw-

Als je bijna twee periodes in de gemeenteraad hebt gezeten, is

zijn al gestart.

bouw noodzakelijk in verband met de Centrumontwikkelingsplannen. De voorbereidende werkzaamheden

het misschien goed om eens terug te kijken. Als gemeenteraadslid ben je vele uren per week in touw om bij te dragen aan een Baren-

De rechter is op 26 juni 2013 akkoord

drecht waar het voor iedereen fijn moet zijn om in te wonen. Nu

gegaan met het besluit tot vaststelling

is het natuurlijk moeilijk om mijn eigen bijdrage als individueel

van het bestemmingsplan ‘Brand-

raadslid te meten. Dat is ook niet nodig en het is niet belangrijk.

weerkazerne’ en met het ontwerp-

De 29 raadsleden zijn samen met burgemeester en wethouders

besluit

dag in dag uit keihard bezig met het besturen van Barendrecht.

gebouw aan de Maasstraat dat sinds

Laten wij ook de inbreng van vaak zeer betrokken inwoners van

1977 in gebruik is, is te klein; er zijn te

Barendrecht niet vergeten. Deze is heel belangrijk.

weinig ruimten beschikbaar voor alle

omgevingsvergunning.

Het

functies. Vanuit de nieuwe kazerne dekt de brandweer het gebied ten oosten van de A29. Goed nieuws Burgemeester van Belzen (veiligheid): “Dit is goed nieuws voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hun vrijwillige brandweerlieden.

Naar verwachting is de nieuwe brandweerkazerne eind 2013 klaar voor

Na een lange periode van onzeker-

gebruik

heid kunnen zij nu aan de 2e Baren-

Peter Luijendijk

drechtsweg een nieuwe, duurzame

brandweerkazerne eind 2013 operati-

binnenkort een informatieavond voor

kazerne bouwen. Voor de bewoners

oneel is. Daarom is direct gestart met

omwonenden. De vrijwillige brand-

van Barendrecht betekent dit dat de

de voorbereidende werkzaamheden

weerlieden worden eveneens door

veiligheid ook in de toekomst gewaar-

voor het realiseren van de nieuw-

de VRR geïnformeerd.

borgd is.”

bouw.

Als ik terugkijk naar de afgelopen

Barendrecht nog steeds hetzelfde

Start werkzaamheden

Communicatie

raadsperiode dan zijn positieve re-

niveau Wmo-voorzieningen.

De VRR financiert en bouwt de nieuw-

De VRR heeft alle omwonenden per

bouw van de brandweerkazerne. De

brief geïnformeerd over de start van

VRR streeft ernaar dat de nieuwe

de werkzaamheden en organiseert

sultaten geboekt die ik zelf als CDA -raadslid heel belangrijk vind. Ik

Verkeersveiligheid

noem er een paar.

De verkeersveiligheid is verbeterd vooral voor fietsers. Barendrechters

Oplevering snelfietsroute F16 komt steeds dichterbij

Veiligheid

fietsen graag. Er wonen veel kinde-

Er is veel bereikt op gebied van vei-

ren die veilig hun school moeten

ligheid. Veiligheid is bevorderd door

kunnen bereiken.

de nota ‘Meer Blauw op Straat’ die

een netwerk van fietspaden

aandacht geeft aan bestrijding van

ook goed aansluit op de omliggende

In 2014 moet de snelfietsroute ´F16´ tussen Dordrecht en Rotterdam

criminaliteit en overlastgevende jon-

fietspaden ten behoeve van recre-

klaar zijn. Het doel is helder: Automobilisten die nu nog op de A16

geren. Er is een mobiele camera-unit

atie en woon-werkverkeer.

in de file staan, verleiden met de (elektrische) fiets naar het werk te

Er is inmiddels dat

reizen. De F16 wordt circa negentien kilometer lang. Startpunt is de

aangeschaft en er is een Mosquito. Financiën

Stadsbrug tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In april werd gestart met

Barendrecht is financieel gezond ge-

de renovatie van een deel van het fietspad langs de Rijksstraatweg in

Cultuur

bleven. Als woordvoerder financiën

Ridderkerk. De tegels zijn inmiddels vervangen door een nieuw soort

Cultuur bleef behouden. De Circus-

van het CDA gaat mij dit onderwerp

bestrating: EasyPath. Deze kant-en-klare betondelen liggen er sinds

school werd niet meer uitgesloten

natuurlijk bijzonder aan het hart. Ik

drie weken en het blijken heerlijk om op te fietsen!

van subsidie en het Jeugdtheater

constateer dat onze gemeente er fi-

Hofplein blijft nog betaalbaar voor

nancieel goed voorstaat en ook een

Momenteel wordt in Zwijndrecht

én de Erasmusbrug in Rotterdam.

de jeugd.

krachtige economische positie heeft.

gewerkt aan het fietspad bij het NS-

Halverwege de route is een splitsing

Er zijn BOA’s en Bikers.

Mijn conclusie is dat wij trots mogen

station. In Rotterdam zijn diverse

en kunnen fietsers kiezen of ze via of

Nieuwe scholen

zijn op dit Barendrecht. Dit is natuur-

paden geasfalteerd en worden voor

naar Barendrecht of Ridderkerk willen

Wij hebben prachtige nieuwe scho-

lijk niet alleen te danken aan een

andere paden ontwerpen gemaakt

fietsen. Nederland telt inmiddels vijf

len. Kompas, Dalton en Calvijn heb-

enkel individu, maar ik ben blij dat

waarvan de uitvoering nog in 2013

snelfietsroutes en er worden er nog

ben nieuwe gebouwen en diverse

ik er als CDA-raadslid een positieve

gepland staat. In 2014 wordt het laat-

eens achttien aangelegd. De stadsre-

scholen worden nog gebouwd.

bijdrage aan mag leveren. In de toe-

ste stukje van de F16 in Zwijndrecht

gio Rotterdam werkt samen met de

komst wil ik dit graag blijven doen.

aangelegd. Dit gebeurt tussen het

gemeenten Rotterdam, Barendrecht,

station en de brug naar Dordrecht.

Ridderkerk, Zwijndrecht en Dordrecht,

Zuidpolder Besloten is onze Zuidpolder alleen

Wilt u contact opnemen met een

Daarmee is de snelle fietsverbinding

het waterschap Hollandse Delta, de

voor recreatie te bestemmen.

raadsfractie? Kijk voor contactge-

dan een feit.

Drechtsteden en de Fietsersbond aan

gevens op www.barendrecht.nl >

Wist u dat... …het op zaterdag 6 juli één groot feest is in BarendrechtCentrum? Van 12.00 tot 19.00 uur wordt de 43e editie van de Wielerronde gereden. Er wordt gestart met de Sportklasse, gevolgd door de Elite Vrouwen/Beloften. De Elite Mannen en Elite Beloften zijn het sluitstuk van het RABO Wielerklassement. De route loopt van de Binnenlandse Baan via de Lindehoevelaan, de Dorpsstraat-Oost en de Buitenlandse Baan weer naar de Binnenlandse Baan. Tegelijkertijd met de Wielerronde wordt het ZomerFeest gevierd. Van 11.00 tot 22.00 uur is in de Oude Dorpskern en rondom de Middenbaan en ’t Vlak van alles te doen. Een greep uit de activiteiten: een ganzenfanfare, optredens van onder andere de Harmonievereniging, slagwerkgroep Adrumaline en twirlgroep Liberté, een rondleiding en speurtocht door het Oude Dorp en kramen en proeverijen. Waaghalzen kunnen de Watertoren beklimmen.

de snelfietsroute.

Minimabeleid

Bestuur & organisatie > Gemeen-

Via Barendrecht

Het Minimabeleid is op het huidi-

teraad > Samenstelling gemeente-

De toekomstige snelfietsroute heeft

Kijk voor meer informatie op www.

ge niveau gehandhaafd. Ook biedt

raad.

twee eindpunten: de Willemsbrug

fietsfilevrij.nl.

Zie voor meer informatie over het ZomerFeest www.zomerfeestbarendrecht.nl.


Nieuwe & gebruikte auto’s met All-in Bovag Garantie

AUDI A4 Avant 20V 92KW Uitvoering: Station Bj. 2000

Vaak komen we de zomer met slippers door. Maar veel slippers beschikken niet over een (goed) voetbed en zorgen daarom voor te weinig of geen ondersteuning. Het gevolg: vermoeide voeten en (onder)rugklachten. Vervelend én onnodig.

Zonder pijnlijke voeten de zomer door? Laat uw looppatroon gratis controleren!

Prijs

€ 1.950,-

FERRARI 348TB lage km.stand Uitvoering: Coupe Bj. 1990

Prijs

€ 33.500,-

BMW 318i + opties Uitvoering: Sedan Bj. 2006

Prijs

€ 11.950,-

MAZDA5 1.8 Trekhaak enz. Uitvoering: MPV 7 personen Bj. 2006

Prijs

€ 8.350,-

CITROEN Xsara Picasso 1.6 Uitvoering: MPV Bj. 2001

Prijs

€ 2.895,-

OPEL Combo Airco Zijschuifdur Uitvoering: Van Bj. 2010

Prijs

€ 6.495,- Excl.

Want met behulp van voetonderzoek en computerapparatuur kunnen we uw looppatroon nauwkeurig in kaart brengen. Op basis daarvan kunnen we u adviseren over schoenen, schoenaanpassingen of extra ondersteuning. Wanneer? Waar?

Zaterdag 13 juli 2013 Vestiging Rotterdam-IJsselmonde

Om voor iedereen voldoende tijd te kunnen reserveren, vinden onderzoeken op deze dag uitsluitend op afspraak plaats. Bel of mail voor een afspraak en kom langs!

Haastrechtstraat 7 3079 DC Rotterdam

T (010) 292 18 30 F (010) 292 18 40

E info@co-rotterdam.nl W www.co-rotterdam.nl

Koel de zomer in? Doe de

AIRCO-CHECK! C C C

TEMPERATUUR / LEKKAGE / DRUK! MET DIAGNOSE - RAPPORT! CHECK DUURT SLECHTS 10 MINUTEN

De zomer is in aantocht! Maar weet u dat de airconditiong van uw auto eigenlijk jaarlijks gecheckt moet worden. Jaarlijks ‘lekt’ een airconditioning zo’n 10% koudemiddel waardoor de werking van het systeem verminderd. Kom snel naar ABS Barendrecht en laat uw airconditioning checken. Zodat u onbekommerd de zomer in kunt!

exclusief de laagste montage- en servicekosten OPEN: Ma-vr 08.30 - 17.00u • Za op afspraak

ABS Barendrecht Arnhemseweg 14, 2994 LA Barendrecht • Telefoon 0180 - 439 015

HOBBY 400SB vast of los bed Uitvoering: Caravan Bj. 2002

Prijs

€ 5.450,-

RENAULT Clio 1.5 DCi Dynamique Uitvoering: Hatchback Bj. 2012

Prijs

€ 17.250,-

VOLVO V70 2.5 Black Sapphire Uitvoering: Station Bj. 2004

Prijs

€ 6.450,-


jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Greenport Horti Campus:

Betere aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt Een onderwijscampus waarin alle vormen van tuinbouw- en agrologistiek-gerelateerd onderwijs en kennis

5 7

Duurzaam Barendrecht Fietsen is gezonder!

Daarom korting op een fiets, e-bike of e-scooter

in samenwerking met het bedrijfsleven samenkomen. Dat is de ambitie van de Greenport Horti Campus,

Dat fietsen gezonder, goedkoper en schoner is dan autorijden is bekend.

waar Barendrecht deel van uitmaakt. Op 26 juni spraken toonaangevende spelers uit het bedrijfsleven,

Maar met een fiets, e-bike of e-scooter zoeft u ook nog eens de file

kennis- en onderwijsinstellingen en de greenportgemeenten Barendrecht, Lansingerland en Westland bre-

voorbij! Kortom een betrouwbare reistijd en lekker in de buitenlucht.

de steun uit voor het kennisnetwerk.

Spreekt dit u aan? Maak dan gebruik van de kortingsregeling van de Verkeersonderneming.

Een Greenport is een gebied waar intensief tuinbouw, handel en logis-

De Verkeersonderneming en Stadsregio

woon-werkafstand van 5 kilometer en

tiek plaatsvinden. Het bedrijfsleven in

Rotterdam zien dezelfde voordelen. Als

de bereidheid om gemiddeld twee da-

Barendrecht kenmerkt zich door een

mensen fietsen in plaats van de auto te

gen per week de auto te laten staan en

groot aantal bedrijven in de agrologis-

gebruiken, levert dit zowel winst op ge-

met de fiets, e-bike of e-scooter naar

tiek en handel in groente en fruit. In

bied van bereikbaarheid, als op gebied

het werk te gaan. Op deze manier

deze branche zijn in de toekomst veel

van luchtkwaliteit op. En dus geven zij

draagt u een steentje bij aan minder

medewerkers nodig om de sterke con-

de Rotterdamse automobilist een zetje

files, een betere bereikbaarheid van de

currentiepositie te behouden. Daarom

op het fietszadel! Reist u nu regelmatig

regio en een betere luchtkwaliteit.

slaan gemeenten, onderwijs en be-

binnen de regio Rotterdam met de auto

drijfsleven de handen ineen. Om de

en wilt u liever gebruik maken van de

Meer informatie

samenwerking op het gebied van ken-

fiets, e-bike of e-scooter? Dan komt u

Wilt u weten of u in aanmerking komt?

nis en innovatie nog meer kracht bij te

in aanmerking voor een korting die kan

Vul dan het aanmeldformulier in op

oplopen tot maar liefst € 550,-!

www.verkeersonderneming.nl

zetten, hebben tal van kopstukken uit de greenport getekend als partner van

Toonaangevende spelers uit het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en greenportgemeenten Barendrecht, Lansingerland en Westland steunen een kennisnetwerk op het gebied van tuinbouw- en agrologistiek

>

Ga

toch fietsen. De Verkeersonderneming Twee dagen per week

hoopt binnen enkele maanden nog

“Deze regio is een doorgeefluik voor

Greenport te bevorderen, verbetert de

Automobilisten die uit de auto stappen

meer slimme en handige regelingen

Meer en betere stageplekken

alles wat met groente en fruit te ma-

aansluiting van het geboden onderwijs

en op het gebruik van een (elektrische)

of mobiliteitsdiensten aan te kunnen

Wethouder Jeroen Gebben (Onder-

ken heeft. Daar moet het onderwijs

op de vraag naar specifieke kennis en

fiets of elektrische scooter krijgen maxi-

bieden. Wilt u weten welke? Meld u

wijs) hield 26 juni een warm pleidooi

samen met het bedrijfsleven op in-

vaardigheden. In Barendrecht wordt

maal € 550,- korting op de aanschaf-

dan aan voor de nieuwsbrief van De

voor meer en betere stageplekken. Er

spelen.”

gewerkt aan samenwerking tussen

prijs. Om voor de regeling in aanmer-

Verkeersonderneming via www.verkeer-

Edudelta onderwijsgroep, Albeda Col-

king te komen geldt een minimale

sonderneming.nl.

de Greenport Horti Campus.

is immers een groot tekort aan stageplekken voor MBO-studenten. In Ne-

Betere samenhang

lege en Da Vinci College. Een MBO 3

derland konden dit jaar 14.500 leerlin-

Door samenwerking tussen bedrijfs-

en 4 toegespitst op de Greenport start

gen geen stageplek vinden. Gebben:

leven, onderwijs en overheid in de

waarschijnlijk in september 2013.

Nieuw in Barendrecht

Nieuwbouw Heuvelsteijn CENTRUM-WEST - Het is u misschien al opgevallen: de nieuwbouw op de hoek van de Dorpsstraat is bijna af. In het nagelnieuwe gebouw zijn 27 appartementen gerealiseerd, ruim 800 vierkante meter winkelruimte en een tweelaagse parkeergarage. De parkeergarage is deels openbaar toegankelijk en deels gereserveerd voor bewoners. De aannemer streeft ernaar het gebouw dat de naam Heuvelsteijn draagt, voor de bouwvak op te leveren. Ook de openbare ruimte om het gebouw heen willen wij dan voltooid hebben. Saskia Hooijmaaijers, projectleider bij

bouwstijlen lijkt het net of er aparte

Openbare ruimte

de gemeente Barendrecht is blij met

gebouwen naast elkaar staan. Het

Hooijmaaijers: “Ook de openbare

het resultaat: “Gebouw Heuvelsteijn

oogt niet als één groot blok”, vertelt

ruimte past goed bij het Oude Dorp.

is een waardevolle aanvulling voor

Hooijmaaijers. Gebouw Heuvelsteijn

In plaats van asfalt of normale stoep-

de kern van Barendrecht. De appar-

heeft een getrapte opbouw. Op deze

tegels wordt gewerkt met gebakken

tementen variëren onderling sterk,

manier is er een mooi verloop in

klinkers. Zo passen het nieuwe ge-

zowel qua oppervlak als indeling.

hoogte vanaf het kruispunt richting

bouw en de bestrating mooi in het

Zowel mensen die groot willen wo-

het Oude Dorp.

straatbeeld.”

AGEN DA 6 juli

Zomerfeest Diverse activiteiten voor jong en oud, zoals kraampjes, optredens, workshops, rondleidingen, speurtocht, spellencircuit en klimwand. Tijd: 10.00-22.00 uur. Locatie: Oude Dorpskern (Dorpsstraat en Doormanplein), Middenbaan en ’t Vlak. Kijk voor meer informatie en het programma op www.zomerfeestbarendrecht.nl.

6 juli

Wielerronde Wielerrenners strijden in Sportklasse, Elite Vrouwen/Beloften Vrouwen/Amateur Vrouwen, Elite Mannen/Beloften. Tijd: 12.0019.00 uur. Locatie: Barendrecht-Centrum. Route: Binnenlandse Baan - Lindehoevelaan - Dorpsstraat-Oost - Buitenlandse Baan - Binnenlandse Baan.

nen als mensen die kleiner willen wonen vinden in Heuvelsteijn een passend appartement.” Speels gebouw De uitstraling van gebouw Heuvelsteijn is afgestemd op de historische bebouwing in de Oude Dorpskern en sluit aan bij de bouwstijl van het naastgelegen gebouw De Boom. “Ook is het gebouw heel speels. Vanwege de verschillende


LAATSTE KANS! De Hyundai i10 i-Drive Cool

De Hyundai i20 First Edition

€ 8.995,-

€14.450,-

Nu rijklaar voor

• Airconditioning • Radio/CD-/mp3-speler • Elektrisch bedienbare ramen voor • Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar • Centrale deurvergrendeling • Stuurbekrachtiging • Incl. afleverkosten

Nu rijklaar incl. metallic lak

Wegenbelastingvrij

• ESP • 6 airbags • LED Dagrijverlichting • Radio/CD/mp3-speler • Centrale deurvergrendeling • En nog veel meer

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, Tel. 010-292 3434 noteboom.hyundai.nl Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW & BPM EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN EXCL. METALLIC LAK (HYUNDAI I10), LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

Wegenbelastingvrij

NOG SLECHT S ENKELE BESCHIKBAA R! www.hyundai.nl TM


jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Vergadering Commissie voor de Bezwaarschriften Op woensdag 10 juli 2013 vergadert de Commissie voor de Bezwaarschriften in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur. De eerste hoorzitting is openbaar, de overige hoorzittingen zijn besloten. In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld: 1. Behandeling van het bezwaarschrift van de heer W. Droogendijk tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 6 maart 2013 betreffende een afwijzing van het verzoek om schadevergoeding (zelfstandig schadebesluit), (behandeling 20.00 uur). 2. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 8 maart 2013 betreffende een afwijzing van bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten voor 2013 op grond van de Wet Werk en Bijstand, (behandeling om 20.20 uur). 3. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 4 april 2013 betreffende een aanvraag leerlingenvervoer over het schooljaar 2012-2013 op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Barendrecht 2011, (behandeling 20.40 uur). 4. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 7 maart 2013 betreffende een wijziging van het recht op een tegemoetkoming voor kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie, (behandeling 21.00 uur). 5. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 28 november 2012 betreffende een heronderzoek van de toekenning van een rentedragende lening op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigheden 2004, (behandeling 21.20 uur). Let op: de volgorde van behandeling van de bezwaarschriften kan na publicatie gewijzigd zijn. De secretaris van deze commissie is mevrouw mr. R.C. Boiloie, telefoonnummer 140180. Ter inzage De stukken van de openbare hoorzitting liggen ter inzage bij balie 12 van het Servicecentrum (zie voor openingstijden het colofon).

Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Achterzeedijk 61 (B20130160), voor het plaatsen van een blokhut ten behoeve van een kennel (27-06-2013); - Bakkersdijk 21 (B20130150), voor het kappen van twee bomen (eik en berk) (22-06-2013); - Prins Bernhardstraat 31 (B20130158), voor het plaatsen van een nokverhoging (27-06-2013); - Brucknerstraat 89 (B20130154), voor het kappen van een boom (berk) (24-06-2013); - Merbauhout 9 (B20130151), voor het plaatsen van een kozijn (23-06-2013); - Middenbaan 97 (B20130155), voor het intern verbouwen van een supermarkt en vernieuwen gevelreclames (25-06-2013); - Paddeweg 57 (B20130161), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (27-06-2013); - Pinksterbloem 28 (B20130149), voor het plaatsen van een dakopbouw op de garage (21-06-2013); - Voordijk 480 (B20130152), voor het kappen van twee bomen (apenboom en naaldboom) (23-06-2013); - Waddenring 173 (B20130157), voor het plaatsen van balkonbeglazing (26-06-2013); - Ziedewijdsekade 59 (B20130153), voor het plaatsen van drie stallen en een tuinhuisje (24-06-2013). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Marijkesingel 45 (B20130097), voor het oprichten van een woning (verz. 28-06-2013); - Marijkesingel 47 (B20130093), voor het oprichten van een woning (verz. 28-06-2013); - Schutleede 39 (B20130139), voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak (verz. 28-06-2013); - Sluisleede 9 (B20130112), voor het plaatsen van een rookgasafvoer (verz. 28-06-2013); - Wesdijkleede 16, 18, 26, 32, 34, 50, 58, 64, 66, 72, 74, 96, 102, 104, 110, en 114 (B20130124), voor het plaatsen van wegschuifbare balkonbeglazing achter het bestaande hekwerk (verz. 28-06-2013); - Wesdijkleede 86 en 184 (B20130064), voor het samenvoegen van twee appartementen types D en A1 en het vergroten van een appartement type E1 (verz. 28-06-2013). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: - het huis-aan-huis werven van donateurs voor Greenpeace in de periode 5 t/m 10 augustus 2013 tussen 11:00 en 21:00 uur (verleend: 24-06-2013); - het organiseren van een vlooienmarkt in sporthal De Driesprong, Marijkesingel 20 op 2e paasdag, maandag 21 april 2014 (verleend: 24-06-2013); - het organiseren van een schoolfeest ‘Somerfestival’ op locaties Riederhof 37 en Brandsma-akker3 op vrijdag 12 juli 2013 tussen 15.00 en 18.00 uur (verleend: 25-06-2013); - het exploiteren van het horecabedrijf Horeca Exploitatie Maatschappij De Kok Barendrecht BV (KFC), gevestigd van 't Hoffstraat 49, voor de periode 25-062013 tot 25-06-2018 (verleend: 25-06-2013); - het innemen van een standplaats voor het wassen van auto's op zaterdag op het terrein van IKEA, Hamburg 1 voor de periode 6 juli t/m 28 september 2013 (verleend: 26-06-2013); - het exploiteren van het horecabedrijf Restaurant Golden Apple, Havenhoofd 1-3-5 voor de periode 01-08-2013 tot 01-08-2018 (verleend: 28-06-2013); - het organiseren van een duck-race op 21 september 2013 van 14.00 tot 16.00 uur bij de vijver en park tussen de Binnenlandse Baan en verzorgingshuis Borgstede (verleend: 28-06-2013). Op grond van artikel 30 van de Wet op de kansspelen is vergunning verleend voor: - het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting Restaurant Golden Apple, Havenhoofd 1-3-5 voor de periode 01-08-2013 tot 01-082018 (verleend: 28-06-2013). Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor: - het uitoefenen van het horecabedrijf Restaurant Golden Apple, Havenhoofd 1-3-5 met ingang van 01-08-2013 (verleend: 28-06-2013). Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is ontheffing verleend voor: - het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de wijnproeverij op zaterdag 6 juli 2013 in een kraam voor de deur van Delicious, ’t Vlak 3 van 10.00 tot 17.00 uur (verleend: 26-06-2013). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Registratie persoonsgegevens Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve

9

Werken aan de weg Werkzaamheden Hooimeijerlaan In verband met het aanbrengen van de definitieve verharding in de Hooimeijerlaan sluit het Aannemingsbedrijf Gebr. Blokland B.V. de toegang van en naar de wijk Land van Barendreght tot en met 19 juli 2013 af voor gemotoriseerd verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer duren. Meer informatie Projectleider de heer B. Stuive, info@ soelaas.nl, telefoonnummer 06 54292586.

Werkzaamheden rondom project Heuvelsteijn Al enkele weken wordt gewerkt aan het afwerken van de buitenruimte rondom het project Heuvelsteijn. In verband met deze werkzaamheden wordt de Dorpsstraat afgesloten vanaf de Schaatsbaan tot en met de kruising Dorpsstraat-Singel. Deze afsluiting duurt van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juli. De eerste week is ook de kruising met de Singel afgesloten. De tweede week is deze kruising weer open en wordt het deel tussen de Singel en de Schaatsbaan afgerond. Het verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid. Kijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


VANAF NU TOTALE LEEGVERKOOP

! G E W T E O M S E L AL N E D D E B E L L A K O O

KOM SNEL LANGS IN ONZE SHOWROOM


jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen. Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. de heer T.T. Dao, Glasblazerij 36, met ingang van 24 april 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 2. mevrouw V.A. Kinds, Vlierwede 20, met ingang van 27 mei 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 3. Mevrouw S. Majiti, Harderwater 66, met ingang van 13 mei 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 4. de heer Y. Stout, Vlierwede 20, met ingang van 27 mei 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. 5. de heer K. Ouerda, Zwing 10, met ingang van 27 mei 2013 is vertrokken naar een onbekend adres. De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsgegevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn. Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Bekendmakingen Bordensanering Carnisselande Burgemeester en wethouders hebben, ten einde een juridisch kloppend systeem te krijgen, besloten verkeersbesluiten te nemen voor het hele gebied Carnisseland inclusief de 4 Vaanparken. Belanghebbende kunnen de bijbehorende gepubliceerde verkeersbesluiten 2013-05, 2013-06 en 2013-07 (terug)zoeken en inzien via www.overheid.nl.

Vaststelling Beheerregeling basisadministratie Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in haar vergadering van 25 juni 2013 hebben besloten tot vaststelling van Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie. Deze regeling beschrijft taken en bevoegdheden van medewerkers die toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie. Tevens legt de regeling de voorschriften vast voor: borging privacy, gegevens en applicatiebeheer. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan. Ter inzage De Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie ligt van 4 juli 2013 tot en met 18 juli 2013 ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Ook is de regeling digitaal beschikbaar op www.overheid.nl.

Vaststelling Reglement Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in haar vergadering van 5 maart 2013 hebben besloten tot vaststelling van Reglement Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Deze regeling beschrijft taken en bevoegdheden van medewerkers die toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie. Tevens legt de regeling de voorschriften vast voor: beheer GBA, borging privacy, gegevensbeheer,rechten van de burger, protocolleren, beveiliging, binnengemeentelijke afnemers. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan. Ter inzage Het Reglement Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens ligt van 4 juli 2013 tot en met 18 juli 2013 ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Ook is de regeling digitaal beschikbaar op www.overheid.nl. Voor nadere informatie over bovengenoemde besluiten kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Martels-Pronk, telefoonnummer 14 0180.

Nieuws uit de raad Advies commissie Ruimte Op dinsdag 2 juli vergaderde de commissie Ruimte. Deze commissie adviseert aan de gemeenteraad. Het onderwerp dat deze keer aan de orde kwam was: Quick scan implementatie Afval Loont De commissie heeft kennis genomen van de uitkomsten van een kort onderzoek naar de effecten van het systeem om afvalstoffen, die waarde in het economisch verkeer hebben en de duurzaamheid verhogen, gescheiden in te zamelen. De commissie stemt er mee in dat een vervolgonderzoek naar de organisatorische effecten en de financiële haalbaarheid (businesscase) wordt gedaan.

Tegen de besluiten kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Vergaderingen Gemeenteraad Op maandag 8 juli vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 16.30 uur. De griffier is mevrouw mr. G.E. Figge. Op de agenda staan de volgende voorstellen: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Vragenkwartier Bespreekstukken 4. Voorjaarsnota 2013, inclusief 1e Bestuursrapportage 16.30-18.00 uur: eerste termijn raad (15 minuten per fractie inclusief interrupties); 18.00-19.00 uur: schorsing; 19.00-20.00 uur: eerste termijn college. 5. Initiatief verzoek raadgevend referendum inzake gemeenschappelijke bibliotheekvoorziening Barendrecht-Albrandswaard 6. Gezamenlijke bibliotheekvoorziening Barendrecht – Albrandswaard Schorsing tot dinsdagavond 9 juli 20.00-20.45 uur: tweede termijn raad (7 minuten per fractie inclusief interrupties); 20.45-21.00 uur: schorsing; 21.00-21.45 uur: tweede termijn college; 21.45-22.15 uur: besluitvorming. Hamerstukken 7. Budgetaanvraag implementatiekosten BAR 8. Sluiting Ter inzage De stukken liggen voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis en zijn ook digitaal te raadplegen op de site van de gemeente www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

11

Bestemmingsplannen Onherroepelijk geworden bestemmingsplan Brandweerkazerne Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan Brandweerkazerne op 27 juni 2013 onherroepelijk geworden is. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een brandweerkazerne naast het culturele centrum ‘De Baerne’ aan de Dr. Kuyperstraat 25 te Barendrecht mogelijk. Uitspraak Raad van State De Raad van State heeft op 26 juni 2013 uitspraak gedaan. U vindt de uitspraak op de website www. raadvanstate.nl > Uitspraken. U kunt hier bij de zoekfunctie zaaknummer 201210227/1/R4 invullen. Ter inzage legging Het onherroepelijke bestemmingsplan Brandweerkazerne is vanaf vrijdag 5 juli 2013 voor een ieder in te zien bij het gemeentelijke Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Ook kunt u de stukken digitaal raadplegen via onze website www. barendrecht.nl > Actueel > Ter inzage > Ruimtelijke ordening en via www. ruimtelijkeplannen.nl.

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


Geniet van elk moment met de nieuwe ŠKODA Superb Combi.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,3-9,3 L/100km (1 op 10,8-23,3) CO2-emissie 111-217 gr/km.

Prijs vanaf € 28.790,-. Lease vanaf € 529,- p.m. Als we het over genieten hebben, willen we u zeker niet ons vlaggenschip, de nieuwe ŠKODA Superb Combi onthouden. De beenruimte is ongekend in deze klasse en met een bagageruimte van maar liefst 1.865 liter, biedt hij u comfort en keuzevrijheid. Daarnaast zal hij u blijven verrassen met slimme oplossingen voor alledag en biedt hij u bescherming door zijn hoge veiligheidsstandaard. Maar het meest in het oog springende is misschien wel zijn nieuwe, moderne design. En dan hebben we het nog niet eens gehad over zijn zuinige, schonere motoren. Ook dat is immers genieten. Kom snel naar onze showroom en overtuig uzelf, u bent van harte welkom voor een proefrit.

www.skoda.nl

Bijtelling vanaf € 209,- p.m.

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasebedrag per maand is excl. BTW en excl. brandstof via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4) 2994 LB Barendrecht 0180 - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Brandweer klaar voor oppervlakteredding BARENDRECHT - Vanaf maandag 1 juli rukt brandweer Barendrecht uit voor waterongevallen waarbij sprake is van een oppervlakteredding. Dit zijn de zogenoemde WOR-incidenten. WOR staat voor Water Oppervlakte Redding. De afgelopen twee maanden zijn de meeste vrijwilligers van het korps opgeleid om deze specifieke taak goed uit te kunnen voeren. Denk aan zwemvaardigheid

met de bijbehorende uitrusting, snelle tewaterlating van de boot, reddend zwemmen, technieken om een drenkeling in de boot te halen en natuurlijk de eerste hulp aan drenkelingen. Na uitgebreide theorielessen op de kazerne heeft men praktijktrainingen gehad in het Gaatkensplas en de Oude Maas. Hier heeft men ook uitgebreid de gelegenheid gekregen om met de nieuwe uitrusting en mate-

rialen te werken. De vrijwilligers uit Barendrecht zullen alleen bij die waterongevallen geroepen worden waarbij het slachtoffer zich nog aan de oppervlakte bevind. Is dit niet het geval, dan zullen de brandweerduikers gealarmeerd worden. Deze nieuwe taak is voor zowel de zomer als winter erg belangrijk. Het voordeel van deze nieuwe inzet is dat men snel ter plaatse een redding kan doen met de

29

Gratis poffertjes en muziek daarvoor benodigde spullen. Overigens is het Barendrechtse korps niet het eerste korps binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die deze taak uit gaat voeren. Wel zal het team uit Barendrecht breder inzetbaar zijn dan de eigen gemeente. Op www.brandweerbarendrecht. nl is meer informatie en een filmpje te vinden. Foto Wilco Andeweg

HEERJANSDAM - Zaterdag 13 juli houdt Woningbouwvereniging Heerjansdam het Dorpsfeest op het Dorpsplein bij eetcafé Het Dorpshuis. Vanaf 17 uur zal er voor de kinderen al een spectaculair springkussen klaarstaan. Daarnaast zullen er vanaf 19 uur gratis poffertjes te verkrijgen zijn bij een Oud Hollandse poffertjeskraam. Om 18 uur zal er een zinderend dansoptreden te zien zijn op het podium, door de leerlin-

gen van de Rank en KJS. Dit jaar zal alles in het teken staan van Breakdance! Vervolgens zal om 19 uur een muzikaal optreden verzorgd worden door Heerjansdammer Maxime Philips. Om 20.00 begint 100% NL met een muzikaal programma. Er zullen onder andere optredens zijn van Sieneke, Helemaal Hollands, Mike & Colin en vele anderen. Naast deze optredens zullen er ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen zijn.

Volgende week Jos op Donderdag

Ontdek Barendrecht en omgeving BARENDRECHT - De afgelopen jaren hebben honderden fietsers de omgeving van Barendrecht ontdekt op de fiets. Ook dit jaar zijn er weer tien mooie fietsroutes uitgezet. Elke route start en eindigt vanuit het centrum van Barendrecht. Onderweg komt men langs een stempelplaats. Wie minimaal acht van de tien routes heeft gereden voor 1 oktober, krijgt een aandenken. Bij inschrijving krijgt men de tien routes en kan zelf bepalen wanneer men welke route gaat rijden. Inschrijven kan bij Aad van Loon Sport aan Maasstraat 28a en via www. aadvanloonsport.nl. De routes zijn tussen de 25 en 45 kilometer lang en allemaal verschillend. Men fietst onder meer door Oud-Beijerland, Dordrecht, Rhoon, Zwijnd-

recht en Ridderkerk. De vaste startplaats is het centrum van Barendrecht, maar deelnemers kunnen zelf bepalen waar ze beginnen. De Zomerse Fietstour is een initiatief van Aad van Loon Sport. ,,We krijgen veel enthousiaste reacties”, zegt Remon van Loon. Hij is de bedenker van dit evenement, waarmee hij de afgelopen jaren honderden Barendrechters op de fiets heeft gekregen. ,,Wat vooral aanspreekt is dat je zelf kunt bepalen of en wanneer je gaat fietsen. Sommigen willen ook gewoon de tien fietsroutes hebben om in het najaar nog eens te kunnen fietsen’’. Deelname kost vijftien euro. Meer informatie via 0180621229 en www.aadvanloonsport.nl.

Wethouder Stephanie ter Borg is blij met de Zomerse Fietstour van Aad van Loon Sport.

Kookclub voor kinderen BARENDRECHT Op woensdag 10 juli zal de kookclub van stichting KijkopWelzijn een les geven in Carnisselande. De kookclub is een project waarbij kinderen uit groep 7 en 8 zelf gaan koken en bakken. De kookclub biedt kookactiviteiten aan waarbij de kinderen zelf aan de slag gaan met verschillende recepten. De kinderen leren verschillende basistechnieken. Ook werken ze aan samenwerking en creativiteit. Op 10 juli zullen de kinderen chocolate chip cookies maken. De kookles is van 13.30 tot 16 uur en vindt plaats in gebouw Waterpoort, Middel-

dijkerplein 9. Tijdens de les werken de kinderen soms individueel en soms in groepjes. Er worden altijd twee porties gemaakt: één om met elkaar te proeven en één om mee naar huis te nemen. Daarom is het belangrijk dat elk kind een bak meeneemt om het eten in mee naar huis te nemen. Aan het eind van de les maken de kinderen de keuken schoon en doen zij de afwas. Elk kind neemt een schort mee. Er is per les plaats voor twaalf kinderen. Een les kost vier euro. Het deelnamegeld wordt vooraf betaald. Inschrijven kan via www.jongerenwerkbarendrecht.nl.

Natuurverenigingen op excursie RIDDERKERK - Op zaterdag 13 juli houden Natuurvereniging Ridderkerk en de afdeling Drechtsteden van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging een gezamenlijke excursie naar de Berkenwoudse Driehoek, een gevarieerd natuurgebied in de Krimpenerwaard. Dit waterrijke gebied wordt beheerd door de stichting Het Zuid-Hollands Landschap, die diverse maatregelen genomen heeft om de natuur nieuwe kansen te geven. Er zijn bloemrijke graslanden, een eendenkooi en houtkades. Geleidelijk aflopende oevers zijn een aantrekkelijk gebied

voor de steltlopers onder de vogels, schrale veengrond die na afplaggen weer aan de oppervlakte ligt zorgt voor de aanwezigheid van veel insecten, kikkers en padden. In het rietmoeras broeden blauwborst, kleine karekiet en rietzanger, langs verbrede sloten groeit groengele zegge en echte koekoeksbloem, in de blauwgraslanden klokjesgentiaan, blauwe zegge en Spaanse ruiter. Vanuit Dordrecht is het vertrek om 9 uur vanaf de Krispijnzijde van NS station Dordrecht. Deelname is gratis. Opgave bij Jos Hitzert: 0786559760 of j.van.driel@kpnmail.nl.

BARENDRECHT - Volgende week in Jos op Donderdag (11 juli) ontvangt presentator Jos Vis tussen 21 en 22 uur drie gasten: Kees Boot, Rachel Maréchal en Pia van Dalen. Met Kees en Maréchal gaat Jos praten over de samenwerking die vv Smitshoek is aangegaan met het Ronald Mc Donald Huis Barendrecht. Pia komt vertellen hoe het tienjarig jubileumprogramma (komende september) van stichting Present er uit gaat zien. Tussen 22 en 23 uur is er weer een ‘Jos op Donderdag sessie”. Jos Vis ontvangt de Barendrechtse formatie Wasabie Toothpaste Coverband. Op hun repertoire staan covers van onder meer Kings of

Leon, Rolling Stones, Lenny Kravitz en Red Hot Chili Peppers. Tijdens de speciale Roparunuitzending van 18 april (met Multiweld Runners) speelden Joey (leadgitaar), Tjebbe (drums), Maarten (bass) en Ruud (leadvocals en leadgitaar) voor die gelegenheid vier akoestische nummers. In deze uitzending wordt de band nader voorgesteld en zullen zij een ruim 35 minuten durend miniconcert geven. De uitzending is 11 juli te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm. nl).

Taxi Bakker, bedankt! Vrijdag 21 juni gingen weer zo’n veertig gasten van de vrijdagmiddaggroep van KijkopWelzijn met de bus naar het pannenkoekenhuis in Ridderkerk. Ook dit jaar werd de bus weer gesponsord door Taxi Bakker. Om 16 uur stond er bij het Dienstencentrum aan de Windsingel een grote bus en een rolstoelbus klaar. Na een gezellig etentje werden de gasten om 18.30 uur weer opgehaald en thuisgebracht. Namens alle gasten: Taxi Bakker, hartelijk bedankt voor de geweldige service!


Oosters specialiteiten en wok restaurant

LOTUS CORNER

Speciaal aanbiedingsmenu juli 2013 Menu A:

Voor 3 à 4 personen

• • • •

Lokale wielersport en mensen met elkaar verbinden. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Deelnemende wielerrondes Wielerronde van Rijsoord Ronde van Ridderkerk Wielerronde van Albrandswaard Wielerronde van Barendrecht

€ 20,95

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Kipfilet met Kerrie saus Foe Yong Hai

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Menu B:

Voor 3 à 4 personen

€ 20,95

• Mini loempia’s (8 stuks) • Babi pangang • Gebakken filet met zoetzure saus • Saté ajam (4 stokjes)

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Bestel nu ook online via: www.lotuscorner.nl

zaterdag 6 juli

Voor informatie en reserveringen, 0180-618298

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht Telefoon 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl

Als lokale Rabobank zijn we sponsor van alle wielerrondes in ons werkgebied, te weten: de Wielerronde van Rijsoord, de Ronde van Ridderkerk, de Wielerronde van Albrandswaard en de Wielerronde van Barendrecht. Behalve een grote sponsor blijven we in de kern een bank. Een bank die graag verbindingen legt; met klanten, met de lokale samenleving, met mensen, maar ook met wielersport. Daarom hebben wij het Rabo Wielerklassement bedacht. Hiermee legt onze Rabobank de verbinding. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen de wielerrondes.

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nachten van 11 op 12 en 13 op 14 juli op het traject Barendrecht - Rotterdam Zuid een slijptrein. Woont u in Barendrecht in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Meer informatie over het Rabo Wielerklassement vindt u op de website: rabobank.nl/rmij U vindt daar tussen mei en augustus ook het tussen- en eindklassement. U kunt onze Rabobank, en dus ook het Rabo Wielerklassement, volgen via Twitter: twitter.com/@rabobankrmij

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein

GEZOCHT! GEZOCHT!

Vakantiebezorgers voor Vakantiebezorgers De Schakel in jouwvoor woonplaats De in jouw voorSchakel de maanden juliwoonplaats en augustus. voor de maanden juli en augustus. Stuur een e-mail naar Stuur een e-mail naar arlette@moersteeverspreiding.nl arlette@moersteeverspreiding.nl met je gegevens, met je gegevens, dan nemen we contact met je op! dan nemen we contact met je op! Vergeet niet te vermelden Vergeet te vermeldenbent! wanneerniet je beschikbaar wanneer je beschikbaar bent!

Moerstee Moerstee verspreiding b.v. verspreiding b.v.

foto: Peter Honig

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde rabobank.nl/rmij

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/onderhoud of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

INDONESISCH CHINEES RESTAURANT MAANDAANBIEDING

€ 14,80

COMBI A

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Foe Yong Hai * Sesam Chicken (gefrituurde kipfilet met sesamzaad in zoete ketjap saus) * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra)

€ 16,80

COMBI B

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Koe Low Kai * Tausie saus “MIX” (garnalen, ossenhaas en kipfilet in pikante zwartebonensaus) * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra) Openingstijden: MAANDAG zijn wij ook GEOPEND! maandag t/m donderdag van 16.00-22.00 uur vrijdag t/m zondag van 12.00-22.00 uur Alle feestdagen van 12.00-22.00 uur

ONZE BEZORGSERVICE IS VAN 17.00 TOT 20.00 UUR ’T VLAK 2 - 2991 EP BARENDRECHT (WINKELCENTRUM MIDDENBAAN)

Tel. 0180-611857


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Maasstad en Ikazia: samen opleiden ROTTERDAM - De Maasstad Academie van het Maasstad Ziekenhuis en het Leerhuis van het Ikazia Ziekenhuis gaan samenwerken. Hiervoor hebben ze een intentieovereenkomst getekend op donderdag 20 juni. Beide ziekenhuizen bieden verschillende opleidingen en bij- en nascholingen. Ze vullen elkaar goed aan in hun opleidings- en scholingsactiviteiten. Uiteindelijk doel van de samenwerking is een nog betere kwaliteit van opleiden, onderwijs en onderzoek door verdieping en verbreding. Om optimale zorg te bieden aan patiënten, zijn goed opgeleide zorgprofessionals nodig. De intentie tot samenwerking

past binnen het beleid van het Maasstad Ziekenhuis om als aspirant topklinisch opleidingsziekenhuis kennis en kunde te delen met anderen in de regio. Het Ikazia Ziekenhuis sluit zich volledig aan bij het belang van kunde en kennisdeling. Ikazia en Maasstad willen de samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorgverleners binnen de regio bevorderen. Drs. J.J. Dorresteijn: ,,Door het bieden van een breder aanbod van opleidingen, onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden is het voor zorgprofessionals aantrekkelijk om binnen onze ziekenhuizen te blijven werken of te gaan werken.”

Afscheid ToBe-docente Lia Oraison De leerhuizen van het Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis willen een aantal zaken gezamenlijk oppakken. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingverpleegkundigen samen werven en selecteren en het delen van een leermanagementsysteem met elearning modules. Ook het gezamenlijk gebruikmaken van het Skillslab staat op het programma. Samen zullen zij bij- en nascholing verzorgen, zoals alle verpleegkundige handelingen. Bij de medische vervolgopleidingen zullen de medisch specialisten onder meer elkaar toetsen met betrekking tot de kwaliteit van deze opleidingen.

Zittend aan tafel (l) drs. J.J. Dorresteijn, lid Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en (r) mr. R.P.D. Kievit, algemeen directeur Ikazia Ziekenhuis. Staand (l) dr. C. A. van Donselaar - medisch manager Maasstad Academie en (r) dr. P.T. den Hoed - medisch manager Leerhuis Ikazia Ziekenhuis.

Recreatie-BSO op camping De Oude Maas BARENDRECHT - Het Activiteitenteam van stichting Kinderopvang Barendrecht (SKB) gaat een RecreatieBSO oprichten op camping De Oude Maas. Hier komt een grote legertent te staan waar verschillende locaties een week of enkele dagen zullen vertoeven. Op vrijdag 19 juli vindt de aftrap van deze Recreatie-BSO plaats. De oudere kinderen

kunnen op inschrijving meedoen aan een bootcamp. Iedere vakantieweek is er een andere BSO die zijn intrek neemt in de Recreatie-BSO. De kinderen worden dan ook op de camping gebracht en vervolgens aan het eind van de dag weer opgehaald. Op vrijdag is er een afsluiting van de week met alle kinderen en ouders. Vanuit SKB Actief worden

er in iedere week activiteiten aangeboden en er is elke dag ondersteuning vanuit het professionele Activiteitenteam aanwezig. Wie meer wil weten over de activiteiten die gepland staan of meer wil weten over de mogelijkheden bij SKB, kan contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing via 0180-617575 of met een van de locaties in de buurt.

Noteboom kiest voor Expert Lease BARENDRECHT - Autobedrijf Noteboom, officiële dealer in Barendrecht, heeft haar diensten verder uitgebreid. Naast reparaties, occasions en nieuwe auto’s, kunnen klanten nu ook voor het leasen van een auto terecht. Hiervoor is Autobedrijf Noteboom een samenwerking aangegaan met Expert Lease. Door de unieke samenwerking geniet de klant van het gemak van ‘de dealer op de hoek’. De dealer regelt alle mobiliteitszaken, op de achtergrond ondersteund door het specialistische beheer van een professionele leasemaatschappij. Ook vanuit de vestiging van Autobedrijf Noteboom in Barendrecht zal Expert Lease actief zijn in de regio. ,,Door de samenwerking met

31

BARENDRECHT - Na ruim veertig jaar lesgeven neemt ToBe-docente Lia Oraison op zaterdag 13 juli afscheid met een concert in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stopt Lia aan het einde van dit cursusjaar met het lesgeven op hobo, blokfluit en panfluit bij ToBe. Vanaf 1969 heeft Lia zich met veel inzet en passie ingezet om haar leerlingen en cursisten de fijne kneepjes van het muziek maken te leren. Hier-

mee heeft zij vele verdiensten gehad voor het muziekonderwijs in Dordrecht en de regio, eerst bij de toenmalige Toonkunstmuziekschool en nu alweer een decennium lang bij ToBe cultuurcentrum. Het concert in de Trinitatiskapel begint om 19.30 uur en is door Lia samengesteld. De toegang is vrij en iedereen is welkom om te komen luisteren. Ook zijn haar oud-leerlingen en cursisten die vanaf de jaren zeventig les hebben gehad zijn van harte uitge-

nodigd. Aansluitend is om 21 uur een receptie en wordt op een feestelijke manier afscheid genomen. De lessen op hobo worden in het nieuwe seizoen voorgezet door de nieuwe ToBe-docente Diana Abspoel. Helma Hartman gaat in Dordrecht les blokfluit geven. In Ridderkerk en Barendrecht geven docenten Annemarie Rijkee en Hanneke Meijer de beginnende blokfluitisten les. Kijk voor meer informatie op www. tobe.nl.

Zomerprogramma Ontmoetingsplein BARENDRECHT - De Ontmoetingspleinkalender voor juli en augustus is uit! Oftewel: volop vertier voor ouderen in Barendrecht. Laurens en KijkopWelzijn bieden samen het Ontmoetingsplein Barendrecht aan. Het Ontmoetingsplein is er voor de gezelligheid, om samen te kunnen sporten, voor sociale praatjes of interessante cursussen en trainingen. Laurens en KijkopWelzijn zijn gestart met Ouderen Maatjesproject. Men die behoefte heeft aan een ‘maatje’, iemand om samen koffie mee te drinken, te wandelen of een activiteit van het Ontmoetingsplein te bezoeken, kan zich aanmelden. Het Maatjes-

project bemiddelt tussen vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een maatje. Er wordt op basis van hobby’s en talenten een goede match gezocht. Met een maatje wordt het gemakkelijker om deel te (blijven) nemen aan de maatschappij. Aanmelden en meer informatie via Marieke van Gilst, coördinator vrijwilligerswerk van Laurens. m.vangilst@laurens.nl of via 0180 - 55 55 00. Op stap met de rolstoelfiets Tegen de geringe vergoeding van € 2,50 per keer kan men gebruik maken van de rolstoelfiets van De Elf Ranken. Een rolstoelfiets is een unieke combinatie van een degelijke

fiets met een stabiele en comfortabele rolstoel. De elektrische trapondersteuning maakt het voor de fietser (partner, familielid, mantelzorger of vrijwilliger) gemakkelijk om een heerlijke fietstocht te maken. De fiets is 7 dagen per week beschikbaar. Men kan reserveren bij de receptie van De Elf Ranken via T. 0180 – 55 55 00. Heeft u niemand die voor u kan trappen? Meldt dit ook bij de receptie en zij zoeken iemand die dit graag voor u doet. Laurens De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28. Het programma van het Ontmoetingsplein is op de website te bekijken. www.laurens. nl en www.kijkopwelzijn.nl

De Jong Intra Vakanties is niet De Jong Tours RIDDERKERK - De Jong Intra Vakanties staat volkomen los van het faillissement dat vorige maand werd uitgesproken over De Jong Tours en de reisbureaus van Toerkoop De Jong. ,,Van origine had onze reisorganisatie wel banden met het touringcarbedrijf van De Jong, maar we hebben ons zelfstandig en onafhankelijk ontwikkeld. We hebben landelijk een sterke merknaam. Alleen in deze regio moeten we de laatste weken vaker uitleggen dat wij niet De Jong Tours zijn”, zegt commercieel directeur Coby van Dongen. Op 28 mei kwam plots, na negentig jaar, een einde aan De Jong Tours in Rijsoord. Het busbedrijf was in 1972 één van de trekkers van Intra Reisorganisatie. Dit initiatief ontwikkelde zich tot De Jong Intratours, later omgezet in De Jong Intra Vakanties. ,,Het was aanvankelijk gericht op de verkoop van busreizen in het buitenland, waarvoor de bussen van diverse busmaatschappijen ingezet konden

Coby van Dongen: ,,Wij hebben ons onafhankelijk van het touringcarbedrijf ontwikkeld.” worden. Met de jaren hebben we ons reisaanbod verbreed met auto-, vlieg- en busreizen. Nu zijn we een allround touroperator, zowel gericht op Europa als verre bestemmingen.” De aandelen van De Jong Intra zijn alle jaren in handen geweest van meerdere reison-

dernemingen. Zo was vanaf het begin busbedrijf Beuk één van de aandeelhouders en is de Koninklijke Beuk nu een van de grootaandeelhouders, evenals Kupers uit Weert. Oprichter Hans de Jong, die in 2003 al afscheid nam als directeur, verkocht begin dit jaar zijn aandelen. ,,We voeren nog met trots de naam De Jong, maar zakelijk zijn we niet met de andere De Jong-bedrijven in Ridderkerk verweven.” Niet alleen de naam, maar ook met de op elkaar lijkende logo’s hebben de verwarring gevoed. Jarenlang profiteerden de bedrijven zo van elkaars goede naam. Nu het touringcarbedrijf is gevallen voelt De Jong Intra ook de andere kant van de medaille. ,,Mensen uit Ridderkerk en omgeving zagen ons als één bedrijf en denken daarom dat wij nu ook failliet zijn. Het tegendeel is waar. We hebben de laatste jaren, ondanks de crisis, steeds duidelijke positieve bedrijfsresultaten behaald.”

Katers vermist

Expert Lease kunnen wij onze klanten alle vormen van mobiliteit aanbieden. Daarnaast zijn wij met Expert Lease in staat de gehele zakelijke markt te bedienen, onafhankelijk van het merk, waarbij het uitgangspunt uiteraard onze huismerken zul-

len zijn’’, vertelt Arie Hartog. ,,De jarenlange ervaring van Expert Lease in de leasebranche gebruiken wij om zo onze klant in de showroom van goed advies te voorzien over de mogelijkheden van leasing en honderd procent mobiliteit te garanderen.”

BARENDRECHT - Vermist: een beige Perzische kater van 3 jaar aan Mahoniehout. Vermist wordt Barysj van 7 jaar, een Britse korthaar, heeft een klein gedrongen postuur, aan Tjalk. Gevonden: wit konijn aan Achterzeedijk. Een bruin konijn is gevonden aan Sonatelaan. Een Europese korthaar poes is gevonden aan Schrijnwerkerij Smithoek, witte snoet en bef, witte potjes, zwarte kin. Een witte kater met rode halsband met belletjes en tekst kitty-kat gevonden op Van Duin-Ak-

ker. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 088-3437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 0900-1120000. In de Dierenstee wachten twee honden op een nieuw thuis. Ze zijn broers en werden enkele maanden geleden gevonden, mager en verwaarloosd. Eerst vonden ze alles vreemd en eng. Langzaam zijn ze vertrouwd geraakt met veel hondse zaken en gaan met sprongen vooruit. Jim en Joe zijn een kruising

Amerikaanse Bulldog, hun leeftijd wordt geschat op zeven jaar. Beide zijn erg zachtaardig en kunnen prima bij kinderen geplaatst worden. Andere honden vormen soms nog een probleem. Het is belangrijk dat het toekomstige baasje veel geduld heeft. De Dierenstee, Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag van 11 tot 15 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. www.dierenstee.nl, www. Amivedi.nl, 088-006463.


BELEEF DE ZOMER! Bent u op zoek naar kinderopvang voor uw zoon of dochter? Wij nemen uw kind graag mee op ontdekkingsreis. Ons SKB Actief team organiseert uitdagende activiteiten voor jong en oud!

SUPER LEUKE ACTIVITEITEN BIJ DE SKB t rech d n e r g in Ba de nr.1 kinderopvan

DE-SKB.NL 0180-617575 Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel goed te doen en nog betaalbaar ook! Hagenland heeft het helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen


De Oude Dorpskern Boerderijwinkel

Dorpzicht

Wegens omstandigheden staan wij niet op het Zomerfeest met onze kraam.

Onze vernieuwde winkel is deze dag wel open en wij verkopen heerlijke producten waaronder de Barendrechtse Aardbeien.

Diggels eetcafé presenteert:

10 % zomerse zondagskorting & kinderen 7 dagen per week gratis* Als u telefonisch reserveert o.v.v. hot summer korting krijgt u in de gehele maand juli op zondag 10% korting op uw diner na 18.00 uur. Voor 18.00 uur eten uw kinderen GRATIS * (* Per betalende volwassene met een minimale bestelling van een hoofdgerecht, ontvangt één kind t/m 12 jaar een kindergerecht gratis)

Dorpsstraat 141 Barendrecht Tel : 0180-612130 West Voorstraat 22-23 Oud Beijerland Tel : 0186-610035

www.diggels-eetcafe.nl

Dorpsstraat 177 in Barendrecht

Kom je ook naar het ZomerFeest? De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is één van de samenwerkende verenigingen achter het ZomerFeest. Het feest is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een traditie waar veel mensen naar uitkijken. Op zaterdag 6 juli is het weer zo ver. Komt u ook weer?

Vorig jaar liet de vereniging een bassin plaatsen waar kinderen een duikles konden nemen. Daar werd door veel mensen gewaardeerd. Dankzij de inzet van de vereniging was ook de Watertoren open tijdens het ZomerFeest. Deze was voor een euro te beklimmen.

De vereniging heeft de afgelopen jaren geprobeerd om een bijzondere attractie naar het ZomerFeest te halen. Twee jaar geleden was dat het abseilen vanaf de Watertoren. Ondanks de regen was daar toen veel belangstelling voor.

Ook dit jaar haalt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht een bijzondere attractie naar het oude centrum van Barendrecht. Op het plein voor de Watertoren komt een mobiele klimwand te staan, die geschikt is voor verschillende leeftijden.

Dorpsstraat 50 • Barendrecht • T 0180 61 21 81

Een klim kost twee euro. Ook de Watertoren is weer open. Bezoekers betalen een euro per persoon en kunnen dan van een prachtig uitzicht genieten. De bijdrage van de vereniging aan het ZomerFeest (en ook aan het WinterFeest!) is mogelijk dankzij de inzet van de leden en de bestuursleden. Bovendien wordt de vereniging gesteund door sponsors die het belangrijk vinden dat het oude centrum van Barendrecht het kloppende hart van de gemeente blijft. Kom op de fiets! Hopelijk bezoeken weer veel mensen op 6 juli het ZomerFeest. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de andere initiatiefnemers van het feest hebben voor die dag twee wensen. De eerste is mooi weer. De tweede wens is dat de bezoekers hun auto thuislaten. De Dorpsstraat en het Doormanplein zijn zo’n vijfhonderd jaar geleden aangelegd. Toen is geen rekening gehouden met parkeerdrukte. Wie in de buurt van de Oude Dorpskern woont kan het beste te voet komen. Voor wie verder weg woont is de fiets een mooi alternatief. Op het erf van de boerderij Dorpsstraat 168 en aan het begin van de Dorpsstraat kunnen de fietsen worden neergezet. Wie ook een bijdrage wil leveren aan het werk van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht kan voor informatie terecht op de website www.dorpskern-barendrecht.nl.

www.geertrui-tweewielers.nl

VRIJDAG 5 JULI OPENING MY WAY, DOORMANPLEIN 4

PRINT UW EIGEN FOTO, NAILART OF DESIGN RECHTSTREEKS OP UW NAGELS!

Bij My Way kunt u uw handen, voeten en gezicht laten behandelen voor een redelijke prijs. Op enkele dagen in de week zal er ook een nagelstyliste aanwezig zijn. Wij werken uitsluitend met producten van Oriflame. Leuke sieraden en horloges al vanaf 5 euro. Iedere foto die u wenst (bv. uw hond of kind) op uw nagel printen met onze nagelprinter 4 euro per nagel.

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN Dus kom langs en maak kennis met ons in deze gezellige winkel a.s. vrijdag 5 juli vanaf 9.00 uur. Koffie staat klaar. Wij zijn open tot 21.00 uur. Tel: 06-38063066

NIEUW SALON E Z E D IN


ZATERDAG 6 JULI HET ZOMERFEEST ‘OPSTAPDAG’ ER IS EEN DEMOTEAM VAN GAZELLE EN SPARTA AANWEZIG OM U KENNIS TE LATEN MAKEN MET AL HUN NIEUWE EN BESTAANDE MODELLEN!

TIJDENS HET ZOMERFEEST

SPETTERENDE AANBIED ING EN OP ELEKTRISCHE FIETSEN.

Elektrische ‘Oma’ fiets ‘Sparta Granny’

Er zijn al gebruikte elektrische fietsen vanaf

€ 495,-

Elektrische Gazelle fiets

Dorpsstraat 147 Barendrecht | Tel. 0180-612100 Neem ook een kijkje op onze vernieuwde website

wesdijk arenhuis

t i u t k a p

vanaf vrijdag 4 juli tot wel honderden euro’s voordeel op alle tuinsets in de winkel

WWW.PETERTERLOUW.NL

Restanten OP = OP

PYXIS

K I DI SS& PYX

Wedgwood Swarovski Villeroy en Boch

WONEN

KIDS & WONEN

Kinderkleding MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

1 stuk = 30% korting

MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

Alles met 50% korting Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

2 stuks = 40% korting 3 stuks = 50% korting

Middenbaan 106 Barendrecht

Middenbaan 33a, Barendrecht

0180-620581

Het liefste winkeltje van Barendrecht

a.s. Zaterdag demonstratie van de

cobb barbeque

kom, proef en geniet

Ook gaan wij door met de natuurstenentuintafelshow tot kortingen van wel 4 0% iedere zaterdag van 11.00 15.00 op bijdorp-oost nr 22 ook mogelijk op afspraak bel 0180 612460

Ontdek de provence rosé bij de Wijnkelder Zaterdag 6 juli 2013 vanaf 12 uur staan deze roseʻs open. Kom vrijblijvend proeven !! zaterdag 6 juli 2013

10% korting op alle provence rosé

Onderlangs 8a-10a 2991 EM Barendrecht www.dewijnkelder.net


ZomerFeest za. 6 juli a.s.

10.00 - 16.00 uur

Start Middenbaan vòòr theater ‘t Kruispunt 12.00 uur

Prijsuitreiking Kassabonnenactie “Shop till you drop” ‘t Vlak Zanger/entertainer Eric Newman

Ouder/Kind Spellencircuit

12.00 - 16.00 uur

op! r D u o y l l i t p o Sh ~

Funfare

Doe Mee en Win Mooie Prijzen!

rond 15.00 uur

Ganzenfanfare zie ook www.zomerfeestbarendrecht.nl GRATIS! PROEF behandeling

MEER DAN FIGUURVORMING

Neem vandaag nog contact met ons op om je GRATIS proefbehandeling in te plannen. Kijk voor meer informatie op www.bailine.nl

Bailine® Figuurvorming

Bailine® Mentale motivatie

Bailine® Voedingsadviezen

Bailine® Natuurlijke facelift

Beter en STRAKKER in je vel! Bailine® Barendrecht Achterom 62 2991 CV Barendrecht

T 0180-617 999 E barendrecht@bailine.nl W www.barendrecht.bailine.nl


ZATERDAG

6 JULI 2013

Oude Dorpskern VAN 11.OO TOT 22.00 UUR

‡/LYHPX]LHNGDQVHWHQ&GULQNHQ ‡=LQJPHHPHWGH�6LQJ$/RQJœ ‡9HHOOHXNHNLQGHUDFWLYLWHLWHQ .RPGH*DQ]HQSDUDGHEHNLMNHQ kom winkelen in centrum

BARENDRECHT middenbaan ‡´t vlak ‡ onderlangs ‡ achterom

Centrum Barendrecht

VAN 10.OO TOT 17.00 UUR

‡.UDPHQ 3URHYHULMHQ ‡)81)$5( ‡)DPLO\)XQ¹2XGHU.LQG6SHOOHQFLUFXLW :LQ0RRLH3ULM]HQ

RJ (QQ HHU YHHOP

‡3RGLXPHQWHUWDLQPHQW(5,&1(:0$1 Kijk voor informatie op

www.zomerfeestbarendrecht.nl

kom winkelen in centrum

BARENDRECHT middenbaan ‡´t vlak ‡ onderlangs ‡ achterom

s ’ a c i h C mode

, 9 17

an al v

Alles voor HetZee, Voorjaar Zon, Strand

begint bij

Wij hebben het

Chica’s

Bikini’s, Tuniques, Sandaaltjes, en * bijElke een aankoop week de bekende nieuwe collectie Chica’s strandtas.

* Achterom 113 Barendrecht

Middenbaan 69, 2991 CS Barendrecht • Telefoon: 0180-614 006 www.optiekbroekhuis.nl

B R I L L E N • C O N TA C T L E N Z E N • H O O R TO E S T E L L E N


Hollandse Nieuwe OUTLET SPECIAL ZATERDAG 6 JULI Ze zijn er BH 15 ,- SLIP 5,- BIKINI 15 ,weer! €

s e m t ’ n a v s Ver

dijkxhoorn lingerie middenbaan 35 - www.dijkxhoorn.nl

Le Bonheur - kwaliteit en gezelligheid

Middenbaan 73 2991 CS Barendrecht 0180 - 61 75 41 www.leendejong.visgilde.nl

WANT VIS IS FEEST!

Lunchen

High Tea

Feestavond

Borrelen

www.le-bonheur.nl Middenbaan 83-85 | 2991 CS Barendrecht | tel 0180 - 621912 | fax 0180 - 647355 | info@le-bonheur.nl

MEGASALE IN DE WINKEL

40% tot 50% korting

Z o m e r f e e s t aanbieding

(op de gehele zomercollectie)

& SUPERKOOPJES IN DE KRAAM!!

Buiten aan de kraam:

Onderlangs 28 Barendrecht

leukstekindermode.nl

Alleen vrijdag en zaterdag:

zomerfeestkorting

Restantparen damesschoenen

½ prijs!!

tot

Middenbaan 100, Barendrecht

www.bengelkinderschoenen.nl

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht • www.vijfvinkelschoenen.nl


Eenvoudig toe te passen door het makkelijke 3-stappensysteem én zeer snel leverbaar.

CM

MY

CY

CMY

K

Smart Choice

Kies in 3 stappen het terrasscherm wat bij u past! 1 Doekkleur, 2 profielkleur, 3 maat!

®

twitter.com/OpnieuwEnCo

RT CH

€ 1.799,€ 1.899,€ 1.999,-

350 x 300 cm Sma com rt Cho RTS pleet mice handmotor eet zen n

SMA

Maten zijn:

AFL UX EX

450 x 300 cm 550 x 300 cm

CE

Y

Natuurlijk wordt dit scherm elektrisch en met afstandsbediening uitgevoerd!

OI

M

Kies uit het speciaal geselecteerde kleurenpalet een fraai doek, een bijpassende profielkleur en bepaal de maat.

L

C

Doelstelling: 3500 ton goederen 91% hergebruik

Doelstelling: verbeteren koopkracht: goedkoop alternatief voor nieuw

Doelstelling: (sociale-) werkgelegenheid: 300 medewerkers

der

Voorzand 3 2984 BH Ridderkerk T. F.

0180 433 055 0180 427 288 info@denoorde.nl

www.denoorde.nl

www.facebook.com/OpnieuwEnCo.nl

Kringloopbedrijf Opnieuw & Co heeft geen winstdoelstelling

Met Hart4Solar gaat u een stralende toekomst tegemoet! Hart4Solar is dé specialist op het gebied van zonnepanelen, montage en service. Wij bieden A-merken zonnepanelen en omvormers voor een eerlijke groene prijs. Zo zijn wij goedkoper als menig zonnecollectief en worden onze Full-black zonnepanelen gemonteerd door de beste monteurs. Daarnaast hebben wij een 72-uurs service garantie. Zo bent u altijd zeker van een goed werkend systeem. Zet je hart op groen met Hart4Solar!

De zonnige solardagen

Ne f it houdt Nederland war m

De nieuwe trend in HR-ketels! Nefit Trendline HRC 25 CW4

€ 1699* · energiezuinige A-label pomp · 15 jaar garantie op de warmtewisselaar · 7 jaar garantie op onderdelen

Combi solar pakket 6 panelen systeem 1440 Wp Full-black zonnepanelen KLNE omvormer Bekabeling Montage

van € 3.200,- voor

€ 2.765,-

Benieuwd hoe wij uw kosten kunnen verlichten?

Kijk op www.hart4solar.nl

Zet je hart op groen! T 0180 - 85 31 44 | www.hart4solar.nl

* incl. montage + aansluitmateriaal binnen 1 meter vd ketel

GRATIS klokthermostaat

Moduline 30 0

t.w.v. Klaar voor de toekomst? Kies voor de Nefit Trendline!

De nieuwe trend € 211,in HR-ketels! Klaar voorUw de toekomst? voor demoet Nefit TrendLine! nieuwe Kies HR-ketel minstens 15 jaar meegaan. Dat is best

lang.moet Maak daarom nu eenDatverantwoorde keuze. De nieuwe Nefit Uw nieuwe HR-ketel minstens 15 jaar meegaan. is best lang. Trendline HR-ketel is nieuwe klaarNefit voor de toekomst; voorbereid op verMaak daarom nu een verantwoorde keuze. De TrendLine anderende gassamenstellingen. HR-ketel is klaar voor de toekomst: voorbereid op veranderende En gas- vergeleken met gewone ketels bespaart demet Trendline met zijndeLow Energy pomp in totaal tot wel samenstellingen. En vergeleken gewone ketels bespaart TrendLine 800,aan energie! met zijn Low€ Energy pomp in totaal tot wel € 800,- aan energie! Laat u nu vrijblijvend informeren bij:

BEL: 0180-423722

Zinkstraat 15 | 2984 AL Ridderkerk E: broekmans@broekmanscv.nl


De Schakel Donderdag 4 juli 2013

Zaterdag ronde van Barendrecht Door Michael de Vogel BARENDRECHT - Komend weekend zal in Barendrecht de 43e editie plaatsvinden van de jaarlijkse wielerronde. Evenals voorgaande jaren belooft het ook nu weer een groots spektakel te worden. Alleen had de organisatie wel op meer duidelijkheid gehoopt omtrent de inschrijvingen van wielrenners. Bestuurslid Arie Korendijk: ,,Ik had nu eigenlijk meer willen melden over de deelnemers, maar de inschrijving sluit pas op dinsdag 2 juli om 12 uur. Daarom kan ik daarover weinig nieuws melden,” stelde hij tijdens de jaarlijkse persconferentie. Voorzitter/secretaris Klaas Orsel opende de persconferentie met duidelijke woorden: ,,We

gaan weer voor een prachtig evenement en we zijn de Rabobank weer dankbaar voor hun steun. Lachend: ,,Nu hopen dat het weer meezit, want dan heb ik veel bezoekers op mijn verjaardag.” Er worden wedstrijden verreden in drie categoriën: de Sportklasse, de dames en de elite mannen/beloften. In laatstgenoemde categorie zal ook de beslissing vallen voor de winst van het Rabobank Wielerklassement. Een competitie die over vier koersen ging: Rijsoord, Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht. Op dit moment is Ronald Roos de koploper en hij lijkt zijn leiding niet meer af te gaan staan. ,,Nee, het verschil met de nummers twee en drie

SP

RT Meiden E1 HCB winnen toernooi

is zeer groot,” erkende Fred Meeuwissen, manager sponsorwerving en PR. ,,Desalniettemin verwachten we wel prachtige wedstrijden, want een koers winnen is wat iedereen wil.” Dat benadrukte ook Arie Korendijk in zijn toespraak. ,,Ondanks dat de inschrijvingen op dit moment nog ietwat tegenvallen, verwacht ik alsnog veel deelnemers. Voorgaande jaren heeft deze tendens zich ook aangediend, maar kwam het op het laatste moment helemaal in orde. Ik denk dan ook dat we een prachtige wielerkoers tegemoet kunnen zien.” De wedstrijden zullen allemaal in de middag plaatsvinden. Houd rekening met stremmingen voor het verkeer tijdens deze dag.

BARENDRECHT - De meisjes E1 van Hockey Club Barendrecht speelden een toernooi gespeeld bij HDS in Den Haag. In een serie van acht wedstrijden hebben deze kanjers alle wedstrijden gewonnen. Als beloning voor hun prestatie mochten zij met de beker naar huis. Coach Yanto was erg trots.

39 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

V.l.n.r.: Fay, Lisanne, Mikkie, Teddie, Elise, Tessa, Nina, Montana en Esmee.

Topklasser BVV opent in eigen huis BARENDRECHT - Topklasser BVV Barendrecht opent het nieuwe seizoen in eigen huis. Excelsior’31 komt daar voor naar sportpark De Bongerd. Daarna speelt de equipe van trainer Jack van den Berg, tevens trainer bij IFC, tegen Kozakken Boys. De num-

Foto: VogelVlug Media

Laatste speelronde bij dammers BARENDRECHT - Vorige week vond de laatste speelronde plaats bij de dammers van Denk en ZDV. Na zijn vlotte overwinning op Kees Hemmes van vorige week door middel van een damcombinatie, trof Gerard Noordhoek in Nico Groenendijk een veel lastiger tegenstander. Laatstgenoemde behaalde op instructieve wijze schijfwinst, maar door een mooie damzet later in de partij wist Noordhoek alsnog de veilige remisehaven te bereiken. Op dat moment had Dammis van Oorschot via een damcombinatie de volle buit tegen de jarige Ben Banning al binnen. Ruud Kloosterman had het erg lastig tegen Gert-Jan Abbing, maar toen deze één van de in het spel gevlochten dreigingen overzag, was het

snel gedaan en kon Kloosterman een twee op zijn imposante scorelijst bijschrijven. Antoine Oomen en Andries de Vree vochten een positionele strijd uit die laatstgenoemde, vorige week nog verliezer in een soortgelijk eindspel, ditmaal in zijn voordeel wist te beslissen. Karel Gouman kwam al vroeg in de partij door een onnauwkeurigheid van tegenstander Wim IJssestein een schijf voor, maar nam in het gevorderde middenspel genoegen met een vooraf niet verwachte puntendeling. In de partij Hemant Bhagwanie - Wim Kanters leken de beste kansen aanvankelijk voor de witspeler, maar in de overgang van het middennaar het eindspel keerden de kansen en won Kanters tenslotte. Opvallend goed was het

verzet van Sietze Niemeijer tegen de op papier sterkere Aart de Bruijn. Pas in het middenspel kreeg laatstgenoemde kans z’n lange vleugel in het spel te brengen en verkreeg zo terreinvoordeel. Een onnodig offer van Niemeijer leidde het einde van de partij in als gevolg van een overmachtseindspel. De top-5 bestaat uit Ruud Kloosterman (Zwijndrecht), Hemant Bhagwanie (Dordrecht), Dammis van Oorschot (Rhoon), Nico Groenendijk (Barendrecht) en Wim IJsselstein (Ridderkerk). Voorlopig houden de dammers van Denk en ZDV een zomerstop die half augustus ten einde zal zijn, waarna de voorbereidingen op de komende clubcompetitie in Zuid-Holland-Zuid een aanvang kunnen nemen.

mer twee van het afgelopen seizoen speelt het derde duel thuis tegen FC Lisse. In de tiende speelronde staat de derby met Exc. Maassluis op het programma en vlak voor de winterstop speelt Barendrecht op De Bongerd tegen Capelle.

Tang Soo Do jeugdexamen druk bezocht BARENDRECHT - Vorige week woensdag was een spannende avond voor de jeugdleden van Tang Soo Dovereniging Mudjeok e Yong. Bijna alle jeugdleden deden examen voor de volgende band. Verdeeld over twee grote groepen mochten de jeugdleden laten zien dat zij de volgende band meer dan waard zijn. Als eerste was het de beurt aan de kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Vol overgave lieten zij aan de examencommissie en aan de ouders op de tribune zien wat zij hadden geleerd in de afgelopen maanden. Met hoge schoppen en harde schreeuwen overtuigden zij iedereen van hun Tang Soo Do-kunsten.

Met deze prestaties op het netvlies was het nu aan de examencommissie om de volgende groep te beoordelen: de kinderen van 9 tot en met 13 jaar. Deze groep deed niets onder aan de eerste groep en het was voor de leraren van Mudjeok e Yong goed om te zien dat deze kinderen ook tijdens zo’n druk bezochte avond een goede prestatie kunnen leveren. Na afloop van dit examen werden de kinderen toegesproken door de examencommissie en werden goed genoeg bevonden om een streep op de band te zetten of een andere kleur band te gaan dragen. Met een nieuwe band en mooi diploma keerde iedereen voldaan naar huis. Foto: PR

Dubbelslag voor Jet van ‘t Zelfden HEERJANSDAM - Afgelopen zaterdag werd in recreatiepark Vlietlanden in Leidschendam het Zuid-Hollands kampioenschap eventing voor pony’s verreden. Jet van ‘t Zelfden van de Develruiters uit Heerjansdam reed met haar twee pony’s mee. In de klasse M startte zij de 22-jarige Bonny en in de klasse Z de 13-jarige Fireball. Met beide pony’s werd zij kampioen van Zuid-Holland en dit leverde twee mooie bekers en linten op. Voor beide pony’s was dit de laatste SGW-wedstrijd. Jet is 18 jaar en maakt de overstap naar de paarden.

Vitesse kampioen beach-korfbal

Zwemmer Jeroen Baars opnieuw kampioen

BARENDRECHT - Terwijl het jaarlijkse Vitesse kamp afgelopen weekend in volle gang was, vertrokken zes andere Vitesse-spelers naar Dijkvogels. Daar zouden ze meedoen met het beachkorfbaltoernooi. Onder leiding van coach Pieter Korteweg begonnen Bart, Thomas, Mike, Jirska en Marieke aan de voorbereiding. Met de blote voeten in het natte zand, werd van start

BARENDRECHT - Zwemmer Jeroen Baars heeft afgelopen zaterdag in Heerenveen zijn nationale titel op de 50 meter vlinder verdedigd en behouden. Eerder in het jaar was hij al sterk op de lange baan in Eindhoven, waar hij tweede werd achter Jasper van Mierlo, maar voor Sebastiaan Verschuren, die naar het WK gaat. Jeroen zwom daar op de 50 meter vrij voor het eerst onder de 23 seconden.

gegaan. Er werd gerend, gedoken, gekropen, geworsteld, alles met plezier. Dat de eerste tegenstander van de dag dit minder plezierig vond, bleek al snel. Het onbevangen spel van Vitesse had echter wel resultaat. Na een gelijkspel werd op één verliespartij na, alles gewonnen. Nog voor de laatste poulewedstrijd stonden de Barendrechters tweede. Met de nodige flesjes hersteldrank bereidde het vijf-

tal zich voor om negen minuten later als finalist uit de bus te komen. Hoewel aan elkaar gewaagd, was Vitesse de betere partij. De ploeg die tussen alle ervaren beach spelers als underdog begon, kroonde zich tot winnaar. Bart werd verkozen tot man van het toernooi. De winnaarsbeker zal binnenkort te bewonderen zijn in de kantine en volgend jaar zal Vitesse terug moeten om de titel te verdedigen.


Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

De Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

te koop: aardbeien hollandse kersen

direct van de teler ook leuke cadeauverpakkingen De Bruin Aardbeien ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland

za.

08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen COMPUTERHULP 7COMPUTERHULP dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw installaties, onderdelen (voor - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen Ook voor aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

Trimsalon Joke Kruis

Voor de vakkundige vachtverzorging van Uw hond. Tevens verkopen wij:

U vindt ons aan: Onderlangs 10b in Barendrecht. Telefoon 0180 - 623057 Trimbehandeling volgens afspraak.

Maak een afspraak voor een passende aanbieding T: 088 4 638 628

www.indumat.nl

verhuur van

ROLSTEIGERS

Uw partner voor het huren van al uw aannemers en bouwmaterieel


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

ZPB AJ1 Nederlands kampioen BARENDRECHT - Vorige week is de A-jeugd van ZPB H&L Productions Nederlands kampioen geworden in Zaandam. De Barendrechtse jeugdspelers speelden in zwembad De Slag de finale tegen thuisploeg ZV De Zaan. Na een geweldige wedstrijd, die geen moment saai was, trok ZPB aan het langste eind met 5-8.

Fantastische BredeBuurtmiddag BARENDRECHT - Vrijdag 28 juni werd voor alle bewoners van de Barendrechtse wijk Vrijenburg een BredeBuurtdag gehouden door Brede School Vrijenburg (PCPO), kinderdagverblijf Duckstad (SKB), KijkopWelzijn en ToBe cultuurcentrum. Centraal stonden ontmoeting, samenwerking en bewegen. Zo verzorgde KijkopWelzijn de sportieve vierkamp inclusief stormbaan en maakte ToBe cultuurcentrum een workshop Djembé en het gezamenlijk verven van een schilderij mogelijk. Kinderdagverblijf Duckstad (SKB) verzorgde

de boekenmarkt. De dames van de schmink (SKB) en van nagelstudio Vlinder lieten de kinderen schitteren. Tevens waren medewerkers van de Buurtkamer Vrijenburg (opening op 18 september) en de Barendrechtse Vraagwijzer aanwezig voor informatie en werving. Alle talenten uit Vrijenburg konden zich via CBS de Vrijenburg inschrijven voor de talentenjacht, die werd gewonnen door Rebekka Sip en Amber van Alebeek. Alle partijen kijken terug op een fantastische BredeBuurtmiddag vol geslaagde activiteiten.

41

Dinsdagavond vrouwenclub BARENDRECHT - In een ongedwongen, gezellige sfeer, samenkomen, kletsen, kaarten of hobby’s uitoefenen. Dat is wat de vrouwenclub op dinsdagavond doet in het centrumpost aan de Binnenlandse Baan 7 van 19:30 tot 22 uur. Iedere eerste dinsdag van de maand staat kaarten maken centraal. Kosten zijn 1 euro per kaart. Vrouwen die zelf bijzondere, leuke hobby’s hebben zijn van harte welkom op de vrouwenclub om dit met de andere dames te delen. Of vrouwen die zelf graag iets willen leren, zoals bijvoorbeeld kantklossen of mozaïeken. Stichting Velerlei organiseert het graag. Informatie: velerlei@hotmail.com

Naar de knutselclub BARENDRECHT - Om de andere week is er op woensdagmiddag in de centrumpost aan de Binnenlandse Baan 7, een knutselclub voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Van half twee tot half vijf kunnen de kinderen voor slechts 1,50 euro naar harte lust knutselen. Er kan ook een strippenkaart worden aangeschaft. Voor informatie kunt u mailen naar velerlei@hotmail.com .

Foto: Waterpolophoto.com

Senioren weer op stap HEERJANSDAM - Op dinsdag 3 september organiseert Stichting Welzijn Senioren Heerjansdam voor de tweede keer een gezellige bustocht. De bus vertrekt vanaf de Kromme Nering, achterzijde Dorpskerk, om half negen naar Appeltern. Daar wordt een mooie rondvaart over de Maas gemaakt door het recreatie- en natuurgebied de Gouden Ham. De middag wordt door gebracht aan Gastfrei Aalshof te Haps voor weetjes over eieren, ei- en streekproducten. Daar hoort ook een proeverij bij. De kosten voor deze dag bedragen 63 euro per persoon. Dit is inclusief koffie of thee met wat lekkers, koffietafel en afscheidsdiner. Aanmelden kan telefonisch via 078-6771782 of 0786104121.

F.I.T.S. Logistics ontvangt kwaliteitskeurmerk Transport & Logistiek BARENDRECHT - F.I.T.S. Logistics uit Barendrecht heeft het Keurmerk Transport & Logistiek uit handen van Transport en Logistiek Nederland (TLN) ontvangen. De Zuid Hollandse logistiek dienstverlener laat hiermee zien te voldoen aan een serie hoge kwaliteitseisen voor ondermeer de bedrijfsvoering en interne processen. Het Keurmerk werd uit handen van TLN overhandigd aan Bob Verdonck, directeur van F.I.T.S. Logistics. F.I.T.S. Logistics is een fa-

miliebedrijf waarin kwaliteit en betrouwbaarheid voor de klant centraal staan. De Barendrechtse ondernemer is een veelzijdig dienstverlener die zich onderscheidt door een breed aanbod van logistieke diensten en transport. F.I.T.S. Logistics is gespecialiseerd in transport, opslag, expeditie en douaneafhandeling. Meer informatie over het Keurmerk Transport & Logistiek en een actueel overzicht van alle keurmerkhouders: www.keurmerktenl.nl

Marijke wandelt in OudVossemeer BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 6 juli wandelen in OudVossemeer, waar de zevende Dorpentocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijftien, twintig, dertig, veertig en vijftig kilometer. Het vertrek is om 6 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 0105014646 (na 19 uur). Of kijk op www.wandelsportmarijke. nl.

Help de natuur een handje BARENDRECHT - In de week van 26 tot en met 31 augustus heeft Natuurmonumenten nog collectanten nodig. In de gemeente Barendrecht zoekt men collectanten die zich (eenmalig) willen inzetten voor de natuur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op www. natuurmonumenten.nl/aanmeldformulier-collectant.

Uitslag Wedvlucht 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. J26 Duffel, 29-062013. Los: 13.45. Deelnemers: 22. Duiven: 505. Weer: noordwesten wind. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers J. Kampman (7/20): 1, 7, 34, 38 ,41, 60, 79. P.C. v. Gelder (15/50): 2, 14, 15, 18, 66, 67, 76, 95, 108, 113, 117, 118, 119, 120, 126. C.A. Kouwenhoven (12/15): 3, 4, 11, 13, 19, 25, 32, 35, 53, 57, 85, 86. A.G. v. Krimpen (10/24): 5, 6, 33, 36, 54, 58, 62, 78, 100, 125. J. Koedood (7/17): 8, 29, 31, 37, 90, 92, 101. C. v. Hengel (7/18): 9, 10, 27, 65, 82, 97, 123. P. v.d. Breevaart (2/27): 12, 73.

J. Noordzij (15/22): 16, 17, 20, 21, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 64, 87, 88, 89, 122. A. Droogendijk (6/27): 22, 40, 63, 74, 98, 103. L. Eekhof (10/25): 23, 28, 46, 50, 56, 68, 69, 70, 71, 112. K. Patijn (6/27): 24, 52, 75, 84, 93, 94. J. Velthuizen (11/48): 26, 39, 51, 59, 83, 96, 99, 105, 109, 111, 124. Beijer Basoski (4/22): 47, 80, 91, 114. A. Broekhuizen (1/19): 49. G. Plaisier (4/9): 55, 72, 77, 81. Bruin, De en Zn (6/69): 61, 102, 104, 106, 115, 116. V. Smaal (2/8): 107, 110. J. Dekker (1/11): 121. M26 Mantes la Jolie, 29-062013. Los: 11.30. Deelne-

mers: 17. Duiven: 228. Weer: noordwesten wind. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers P.C. v. Gelder (12/24): 1, 6, 10, 12, 13, 15, 25, 30, 34, 40, 45, 46. A. Droogendijk (5/10): 2, 19, 22, 23, 38. A. Broekhuizen (8/13): 3, 4, 5, 20, 28, 36, 51, 57. C. v. Hengel (4/12): 7, 50, 52, 54. J. Kampman (3/8): 8, 49, 56. V. Smaal (2/6): 9, 55. Beijer Basoski (2/12): 11, 39. P. v.d. Breevaart (2/10): 14, 43. A.G. v. Krimpen (9/21): 16, 21, 26, 31, 33, 35, 41, 47, 48. J. Koedood (1/8): 17. Klijn Comb (2/8): 18, 37. K. Patijn (6/22): 24, 27, 29, 32, 42, 53. H.J. Bergers (1/9): 44.

Voetballen voor een goed doel

Bamboebeer en Speeldoos vieren zomerfeest BARENDRECHT - Alle baby’s, dreumesen en peuters van kinderdagverblijf Bamboebeer en peuterspeelgroep de Speeldoos hebben op 28 juni een geweldig zomerfeest gevierd in de Oranjetuin. Naast de Pedagogisch Medewerkers waren ook veel ouders en opa’s en oma’s van de partij. De zon ontbrak weliswaar maar eigenlijk heeft niemand dat echt gemist. Er is heerlijk gespeeld in de zandbank, er werd geschommeld, in de touwen geklom-

men en de kabelbaan was erg in trek bij de oudere peuters. Veel ouders hadden wat lekkers gemaakt want dat hoort natuurlijk bij een feestje. Er werd ook afscheid genomen van Pedagogisch Medewerker Lucia, die op een andere SKB locatie gaat werken. Zij heeft een herinneringsboek gekregen met tekeningen, plakwerkjes en foto’s van de kinderen. Het is een gezellige, vrolijke dag geweest, die zeker voor herhaling vatbaar is.

BARENDRECHT – Zaterdag 22 juni hebben Thomas, Denan, Jesse en Marco (leeftijd 9-13 jaar) op het voetbalveld aan de Schutleede in Barendrecht een voetbaltoernooi gehouden. Ze deden dat met de bedoeling om kinderen met kanker te helpen en om kinderen uit de buurt te helpen om vrienden te maken.

De opbrengst gaat voor honderd procent naar KiKa. De opkomst was overweldigend, ouders en kinderen waren super enthousiast. De reacties waren lovend, velen hoopten op een herhaling volgend jaar. De hoofdprijs bestond uit boeken, gesponsord door Bruna Carnisse Veste. De andere winnaars kregen een

medaille. De jongens die eerst niet durfden te komen voetballen omdat er grote jongens waren, zijn nu ook lekker aan het voetballen met de grote jongens. De opbrengst voor KiKa is iets meer dan 200 euro. Dat bedrag gaan de jongens deze week storten bij de bank.


0000101

Dorpsstraat 51 2995 XD Heerjansdam Tel. 078-6771190

60x74

Voor Gas en Water

BIJ DE DIERENKRAAM!! Meadowfield versvlees

voor:

Gemarineerde Varkens Filetlapjes

4 stuks

SPECIAL

Tre Colore 100 gram VLEESWARENTRIO

Kiprollade,Achterham & Kipsalade

3 x 100 gram

MAALTIJD VAN DE WEEK

Witlof ovenschotel 250 gram TIP VAN UW KEURSLAGER

Thaise Sate 100 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

REPARATIE

595 225 5

55

325 145

voor de hond in blik, ideaal wanneer u versvlees voert aan uw hond en Buffelop vakantie bent. Echt vers vlees, pens, kalkoen, schouderblad konijn, rund of kippenhart- 100% natuurlijk kauwplezier voor jes en direct klaar voor gebruik, 400 gram voor uw hond nu slechts

1.65

Lekkerbekjes

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Royal Canin Sterilised

34.95

0180 - 612881 BARENDRECHT

V.O.F. van Aelst dierenbenodigdheden Uw Royal Canin voedingsadviseur: tel./fax. 0180 - 628220 mobiel 06-22517622

Kwaliteit is een keuze! www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

Sinds 1985 een begrip in uw regio.

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

0000136

3.95

de favoriete hondensnack voor speciaal voor gestekieskeurige viervoeter. 100% vis, riliseerde- en gecasdus puur natuur. Een gezonde treerde katten, zorgt en smakelijke snack, boordevol ervoor dat ze niet te Omega-3 en Omega-6 vetzuren, zwaar worden nadat ze zonder conserveringsmiddelen. zijn geholpen, nu 4 kilo van 44.95 voor slechts Deze week 25% zomerkorting.

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast Aanbiedingen zijn geldig van 04-07-2013 t/m 10-07-2013.

KEURSLAGERKOOPJE

gas & water lood- & zinkwerk lokale & centraleverwarming keuken & badkamer dak- & rioolwerkzaamheden

Met slechts één telefoontje ziet Taui’s wereld er heel anders uit.

Spoedopleiding is mogelijk.

Spoedopleiding is mogelijk. Spoedopleiding is mogelijk.

HEERJANSDAM Heerjansdam HEERJANSDAM De Jong De Jr. Jong Jr. De Jong Jr.Groene Dreef 8 Groene Dreef 8 Tel. 078 - 6771059 - Autotel. 06 - 53788134

Groene Dreef Tel. 078 8- 6771059 - Autotel. 06 - 53788134 e-mail: info@autorijschool-dejong.nl Tel.: 078 - 6771059 info: www.autorijschool-dejong.nl Rijopleiding in Stappen Autotel.: 06 - 53788134 e-mail: info@autorijschool-dejong.nl Email: info@autorijschool-dejong.nl info: www.autorijschool-dejong.nl Rijopleiding in Stappen Info: www.autorijschool-dejong.nl

Taui is 10 jaar en had maanden last van ontstoken ogen. Met medicijnen zijn de ogen van Taui genezen. Dankzij uw bijdrage krijgen kinderen in ontwikkelingslanden de oogzorg die ze zo hard nodig hebben.

Word nu donateur

Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

Leeuwenburg GARAGE

Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Onderhoud en Reparaties alle merken • Handel in nieuwe en gebruikte auto’s •

Bovag en NAP Garantiebewijs

• Inruil Financiering mogelijk

Altijd voordelig tanken

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

ZONDAG 7 JULI 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. C. Romkes Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. H. van den Heuvel uit Oud-Beijerland Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floor 17.00 uur Ds. A.A. Floor VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. H.D. Bondt uit Barendrecht CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17:00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Ds. B.J. Eikelboom, Heilig Avondmaal 16.30 uur Ds. D.H.T. Postuma, Heilig Avondmaal GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. E.B. Buitendijk te Waddinxveen 16:30 uur Ds. H. Hidding, Emeritus predikant te Bunschoten-West GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10:00 uur ds. L. Terlouw 16:30 uur ds. L. Terlouw

HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.00 uur Ds. J.A. Kloosterman, Ridderkerk 17.00 uur Kand. J. Kommerie, de Bilt R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering pastor Willem Froger, Gregoriaans VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinder- en jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 09.30 uur Ds. J. Breure Kijfhoek 15.00 uur Ds. W. de Graaff, Geldermalsen

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A.B. Stier 15.00 uur ds. W.H.B. ten Voorde VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Slotakkoord/ Kunstdienst dr. K.J. Holtzapffel HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. J.F. Kievit, Dordrecht ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Immanuëlkerk in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT Op woensdag 10 juli zijn in het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren welke op zondag 7 juli zijn opgenomen rond de kerkdienst van de Protestante Gemeente Immanuëlkerk. Hart voor Barendrecht bezoekt de kerkdienst en gaat in gesprek met kerkgangers of mensen die actief zijn in de dienst of ge-

meente. In deze eredienst gaat ds. A.A. Floor voor. Ook in deze uitzending een kort interview met pastor T. Halin over de viering van zondag 14 juli in de St. Augustinusparochie. Aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur en

elke zondag morgen tijdens de herhaling tussen 08.00 en 09.00 uur te beluisteren bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www. hartvoorbarendrecht.nl

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

43

Van kikker tot prins!

Medische Diensten

BARENDRECHT - Vier op zondagmiddag 14 juli het begin van de zomervakantie bij VEG de Wijngaard met Matthijs Vlaardingerbroek en Henkie. “Van kikker tot prins!’ vertelt het verhaal van koning David. Henkie, de buikspreekpop komt ook langs. Het is een interactieve, humorvolle voorstelling waarbij de aanwezige kinderen betrokken worden. Het feest begint om 15 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur. De Zaal in ‘t Trefpunt, Dr Kuyperstraat 2, gaat open vanaf 14:30 uur. Aanmelden

Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam.

kan via info@egba.nl. Vermeld in de mail het aantal kinderen, aantal volwassenen en het telefoonnummer. Meer informatie op www.egba.nl

Directiewijziging Yes! Kinderopvang HEERJANSDAM - Iris Beugeling van Yes! Kinderopvang geeft het stokje van de dagelijkse leiding vol vertrouwen door aan Eva Klein en Paul van den Nouwland. Bijna 23 jaar geleden startte Iris Beugeling met het opvangen van kinderen. Eén ruimte, een paar kindjes en alle werkzaamheden uitgevoerd door Iris zelf. De opvang moest van goede kwaliteit zijn en dit ook uitstralen. Dat is al 23 jaar binnen de organisatie de dagelijkse norm. Iris heeft haar hoge standaarden doorgegeven aan haar medewerkers. Met ingang van 1 juli zijn Eva en Paul directeur-bestuurder van de organisatie. Samen met Iris – die tevens eigenaar is van de organisatie - vormen ze het nieuwe bestuur. Eva en Paul zullen de ingezette koers vasthouden.

Iris zal zich vanaf 1 juli minder met de dagelijkse praktijk bezighouden. Achter de schermen zal ze zich nog wel actief inzetten voor de organisatie. Vanaf 1 juli is ze voorzitter van het organisatiebestuur en houdt ze zich bezig met netwerkparticipatie, maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Ook zal ze regelmatig te vinden zijn op een locatie, bij de kinderen waar ze een bijzonder warm hart voor heeft en waar het allemaal mee begonnen is. De organisatie is onder leiding van Iris uitgegroeid van één ruimte en een paar kindjes tot een organisatie met 25 locaties in verschillende gemeenten en meer dan 2.000 klanten. Op de www.yeskinderopvang.nl is meer informatie te vinden over Yes! Kinderopvang.

Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Kinderkledingbeurs Carnisse Haven BARENDRECHT - Ook na de zomer zijn er natuurlijk kinderkledingbeurzen! Kooplustige kinderen, ouders en grootouders kunnen zich weer gaan verheugen op de najaars kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt op zaterdag 28 september gehouden in kerkelijk Centrum Carnisse Haven. De beurs begint om 8 uur en eindigt om 11.30 uur. Tijdens deze najaarsbeurs kan er kinderkleding in de maten 86 t/m 176 worden gekocht en verkocht. Daarnaast is er een ruim assortiment speelgoed verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen. Het evenement is in de afgelopen twaalf jaar steeds populairder geworden. Het grote aanbod is in de diverse zalen van het kerkelijk centrum overzichtelijk geëtaleerd. Voor mooie en goede spullen tegen een aantrekkelijke prijs kan een ieder op de beurs terecht.

Werkzaamheden in Dorpskerk Donderdag 4 juli 2013 - 72e jaargang - nr. 4 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

BARENDRECHT - In de Dorpskerk van Barendrecht wordt momenteel hard gewerkt aan het herstellen van de muren en het verbeteren van het orgel. Tijdens het ZomerFeest van zaterdag 6 juli wordt hierover van 11 uur tot 13 uur uitleg gegeven. De zuidmuur van de 501-jarige

kerk kampt al jaren met een vochtprobleem. Begin juni hebben een vijftal stucadoors constant doorgewerkt om de zuidmuur van nieuw pleisterwerk te voorzien. Tijdens het werk zijn er de nodige tegenvallers geweest. Desondanks zou het moeten lukken om het stucwerk van de zuidmuur

gereed te hebben voor 4 juli. Dankzij een schenking van een echtpaar uit de Dorpskerkgemeente kunnen ook de muren van de noordelijke aanbouw gerenoveerd worden. Dat betekend dat sinds maandag 24 juni ook langs die muur steigers staan. Vóór de bouwvakvakantie zal het stucwerk gereed moeten zijn, zodat na de vakantie de muren alleen nog gesausd dienen te worden. Daarna kan de orgelbouwer beginnen met het herplaatsen van het Dorpskerkorgel. Momenteel werkt orgelbouwer Reil in Heerde aan verbeteringen van het Dorpskerkorgel. Het orgel is daarom de laatste maanden niet gebruikt. De zang van de gemeente wordt tijdelijk begeleid door een elektronisch orgel en een piano. Op de website van de kerk is wekelijks te zien hoe het werk vordert: www. dorpskerkbarendrecht.nl .


alle dranken goedkoper!!! STERKE DRANK

ESBJÆ ÆR RG G VODKA A

BOUQUET COGNAC 70 cl

Hele liter

ZONNEKLAAR JENEVER Hele liter 35% alc.

7.

99

14.

99

11.

99

VALENTIN FLEUR Rood, wit of rosé

Round House

RUEDA VERDEJO CAMINO DEL SUR Buitenkans! op = op

3 VOOR

10.-

BBQ TOPPERS!

4.

99

ELDERS 6,95

3.99

ELDERS 13,47

ELDERS 7,89 SCOTCHMAN WHISKY Hele liter

13.49

VERGELIJKBARE PRIJS 15,09

BEST BIER Krat 24 x 33 cl

Blik 50 cl

GULPENER KORENWOLF Witbier Blik 50 cl

ELDERS 7,69

6.79

BIERGLAS

ELDERS 10,29

2.99

FRIS EN FRUITIG

MINERAAL WATER

COLA 1,5 liter

SINAASAPPELSAP 1,5 liter

1,5 liter

ELDERS 0,49

ELDERS 1,49

37

ELDERS 1,39

79

LONGDRINKGLAS In 6 trendy kleuren op = op

ELDERS 0,69

ELDERS 4,79

7.99

12.49

BIER EN ALLERLEI

FAHNEN BRÄU BIER

SHIRAZ CABERNET SAUVIGNON Captain Cook ook Chardonnay

BOURGOGNE VINCENT BARON Pinot Noir of Chardonnay

SUNNY BAY RUM Wit of bruin Hele liter

VERGELIJKBARE PRIJS 15,69

45

CHARDONNAY OF SHIRAZ

NORMAAL 8,99

VERGELIJKBARE PRIJS 19,99

ELDERS 15,49

WIJNEN

LIMONADESIROOP Karvan Cévitam Diverse smaken 75 cl

1.09

ENERGY DRINK Blik 25 cl

ELDERS 0,39 ELDERS 0,69

29

ELDERS 1,59

75

29

ELDERS 3,09

1.99

ELDERS 0,39

25

WAAROM ELDERS MEER BETALEN? Geniet, maar drink met mate.

BARENDRECHT Muziekplein 5 | BOLNES Vechtstraat 1 | OUD BEIJERLAND Vierwiekenplein 46 | RIDDERKERK Havenstraat 5 | SPIJKENISSE Rozemarijndonk 33 Acties geldig t/m maandag 8 juli 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

04 07 2013 barendrecht  
04 07 2013 barendrecht  
Advertisement