Page 1

ZOMERENTREE (tussen 10 uur en sluitingstijd)

19,50

Donderdag 4 juli 2013

Deze week o.a. in

Onverwacht bezoek in Oudheidkamer

Geldig t/m september 2013 www.thermenbarendrecht.nl

DEUREN EN KOZIJNEN

Smaling eum

Burgemeester opent scoutingmuseum

bil 30 Jarig Ju

ACTIES

Advertentie elders in deze krant.

GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT

Jubileum sportschooleigenaar Roel van Ravens

BESTAAT

10 jaar

Dit vieren we met jubileum acties

JULI ACTIE

1 BIERTJE VOOR MAAR €

1,-

Gemeentenieuws zie pag. 8

Alle aanbieding zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen.

8

Afgelopen week bracht burgemeester H. Wagner een onverwacht bezoek aan de Oudheidkamer. Vlak voor de vakantiesluiting bekeek hij de expositie ‘Watersnood 1953’. Voorzitter Arie Beukelman van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal leidde hem rond en gaf zo nodig een toelichting bij de vele foto’s. ,,Het was een prettige informele manier om kennis met elkaar te maken’’, gaf Arie Beukelman te kennen. Foto: Kor van Pelt

ANDSWAARD ACTUEEL

013

ard

rtugaal

Rhoon

11 80 waard.nl waard.nl

aken n, ucten 2.30 uur 0.00 uur 5.00 uur

ocumenroducten 6.30 uur 0.00 uur

aken niet tand ngifte ijden. g in uit het dag-

Nieuws

Bekendmakingen

Informatie avond voorontwerpbestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’

Verleend / besloten

Wanneer? Donderdag 11 juli, 19.30 - 21.00 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal (Griffiezaal) Waarom? Het (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’ wordt voorbereid om een actueel bestemmingsplan te krijgen dat voldoet aan digitale eisen en om concrete plannen van een actueel juridisch kader te voorzien. U kunt tijdens de informatie avond een toelichting krijgen op het plan. Inzage? Het plan ligt 6 weken ter inzage: - Gemeentehuis: van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 25 juli 2013. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > voorontwerpbestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’’. U kunt een schriftelijke inspraak reactie indienen binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Vergaderingen Politieke Markt - Raadsvergadering Wanneer? Waar? Agenda:

g

2.30 uur ak

2.30 uur 5.30 uur 2.30 uur

Maandag 8 juli, 19.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vragenhalfuur 4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 10 juni 2013 5. Ingekomen stukken raad 6. Hamerstukken a. 1e tussenrapportage 2013 b. Rapportage Meerjaren Perspectie Ontwikkelingprojecten (MPO) 7. Jaarstukken 2012 (jaarverslag en jaarrekening 2012) 8. Voorjaarsnota 2014 9. Sluiting

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Omgevingsvergunning Rhoon - Amberhof 41, 3162 RA plaatsen opbouw (datum bekendmaking: 27-06-2013) - Barnsteenhof 64, 3162 RC plaatsen balkonbeglazing (datum bekendmaking: 28-06-2013) Poortugaal - Zadelmaker 1, 3171 HL plaatsen dakkapel (datum bekendmaking: 27-06-2013) Verkeersbesluit Verdistraat, Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot: het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de noordoostelijke hoek op het parkeerterrein voor het ‘Oral Care Center’ in de Verdistraat.

deschakelalbrandswaard.nl Uitvoering? Plaatsen verkeersbord E6 (volgens bijlage I van het RVV 1990). Inzage? Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis.

Seniorenraad Albrandswaard

17 77 555 111

Wanneer? Waar? Agenda:

er

er of een n? ntehuis?

ollecte

Vrijdag 12 juli, 15.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Verslag vergadering 19 april 2013 5. Verslag besprekingen met wethouders over De Klepperwei 6. Verslag bankjesproject in Albrandswaard 7. Het voorgenomen samengaan van de Wmo-raad Albrandswaard en de Cliëntenraad Albrandswaard 8. De Dag van de Ouderen op 1 oktober 2013 9. Nieuws vanuit de Wmo-raad 10. Bijzondere ontwikkelingen in Albrandswaard op het gebied van wonen, zorg en welzijn 11. Actualiteiten vanuit de aangesloten organisaties 12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 13. Sluiting

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

!

tie, juli ustus eling andag lling. e g 2 3.

Werkzaamheden

Deze week bij De Schakel de folder van:

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Vervangen waterleiding Tijsjesdijk, Rhoon Wanneer?

Maandag 8 t/m vrijdag 12 juli. De werkzaamheden duren één week, uiteraard afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Waar? Vanaf Tijsjesdijk 57 tot de Zwaluwenlaan. Let op! In verband met de beperkte werkruimte wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Informatie? Uitvoerder HAK, de heer T. Hove, telefoon 06-51605226.

Werkzaamheden Groenedijkviaduct

Vanaf woensdag 26 juni is het huidige Groenedijkviaduct voor een periode van 9 weken afgesloten. Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl > Afsluiting Groenedijkviaduct

Inzameling oud papier en karton

Gemeente Albrandswaard

Inzameling glas

Wist u dat per jaar 400 ton glas in het restafval verdwijnt? Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

Elke eerste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Portland en Rhoon-Noord inclusief Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg oud papier in. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Los papier wordt niet meer opgehaald.

Meer scheiden, minder afval.

Meer scheiden, minder afval.

Albrandswaard

ente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Doneer op:

www.heifer.nl/boerzoektkoe

Helpt u een boerengezin aan een onafhankelijke toekomst? Giro 4663

Veel steun voor plan Ons Rhoon De gemeenteraad van Albrandswaard beslist maandag 15 juli welk plan zij gaat kiezen voor de inrichting van het J. Louwerensplein. Er zijn twee plannen: een plan dat de gemeente heeft ontwikkeld (het zogeheten plan Greveling) en een plan ingebracht door het burgerinitiatief Ons Rhoon. Afgelopen maandag oriënteerden de raadsleden zich op basis van een groot aantal liggende en nieuwe stukken. Bij de nieuwe stukken behoorde onder meer een SWOT analyse (sterkte-zwakte analyse) met betrekking tot de beide plannen. De gemeente voert daarin als positief element voor het plan Greveling onder meer op dat het op korte termijn realiseerbaar is doordat er geen onteigeningsprocedure nodig is. Woordvoerder Richard Steger van Ons Rhoon maakte in de carrousel duidelijk dat ook met het plan Ons Rhoon direct gestart kan worden.

www.deschakelalbrandswaard.nl Stoppertjes 2009 38x47 FC.indd 1

09-11-2009 10:58:29

Het plan Greveling omvat sloop van het voormalige makelaarspand en het Wijnhuis aan de Dorpsdijk en smallere herbouw ten behoeve van de makelaardij en het Wijnhuis op dezelfde locatie en het realiseren van 16 parkeerplaatsen op het Louwerensplein. Het Louwerensplein is in dit plan voor motorvoertuigen alleen toegankelijk via de Julianastraat. Het plan dat ingebracht is door het Burgerinitiatief Ons Rhoon betreft de bouw van winkels op het braakliggend terrein naast het huidige Louwerensplein en het daarbij realiseren van ruim 30 parkeerplaatsen. In dit plan komt het verkeer het Louwerensplein op vanaf de Julianastraat kan het aan de Dorpsdijkzijde het plein verlaten. Richard Steger benadrukte dat het plan Ons Rhoon in de basis net zo snel kan worden uitgevoerd als het plan Greveling. ,,De familie Bouman wil de grond verkopen en inmiddels heb-

ben zich voor ons plan drie ontwikkelaars aangemeld.’’ Voor PvdA-voorman Hans van der Graaff de vraag of Steger deze uitspraak kan onderbouwen met bijvoorbeeld een intentieverklaring. ,,Dat kunnen we en daar gaan wij voor zorgen’’, aldus Steger. ,,Ons plan zit in hetzelfde stadium als het plan Greveling. De voorbereidingstijd voor beide plannen bedraagt minimaal 12 tot 16 weken. Bij het plan Greveling moet nog gesloopt worden en de grond bouwrijp gemaakt. Op de locatie Bouman gaat het alleen het bouwrijp maken van de grond.’’ Voorts voerde Steger aan dat het plan Ons Dorp ook zonder overeenstemming van de eigenaar van het voormalig makelaarskantoor gestart kan worden. ,,Stel dat de heer Greveling weigert medewerking te verlenen dan kan het pand voorlopig blijven staan. De onteigeningsprocedure loopt al. Dan blijft het pand nog 1,5 tot 2 jaar staan voordat het ge-

sloopt kan worden en de definitieve bestrating aangelegd kan worden. In die periode kan ons plan gebouwd worden.’’ Het plan Ons Rhoon krijgt brede steun vanuit de kern Rhoon. De winkeliersvereniging is voorstander van Ons Rhoon en binnen één week hebben reeds bijna duizend inwoners hun steun aan dit plan betuigd. Die steunbetuigingen heeft Ons Rhoon met een ‘rustige’ actie verkregen. Bij alle winkeliers liggen formuleren waar inwoners hun voorkeur van de beide plannen kunnen aangeven. Steger: ,,Wij zijn niet met formulieren langs huizen gegaan en hebben niet in de winkels niet gevraagd te tekenen. Voor het plan Ons Rhoon hebben een 960 inwoners getekend en voor het plan van de gemeente vijf inwoners. Er vanuit gaande dat het centrum Rhoon 4.5 tot 5 duizend inwoners telt dan betekent dat nu al 20 procent van de inwoners voor ons plan is.’’

Mooie opbrengst boekenmarkt Lions De Lionsclub Rhoon OudeMaas hield zaterdag 29 juni de jaarlijkse boekenmarkt. Dit keer weer op de vertouwde locatie in Rhoon, in de Julianastraat. Door de Lionsclub is een zeer grote collectie kwaliteitsboeken, LP’s en CD’s opgehaald, gesorteerd en vervolgens aan het winkelende publiek aangeboden. Zo konden de mensen fijn snuffelen en voor een koopje lezen en luisteren. De opbrengst van de boekenmarkt kwam uit op het mooie bedrag van

1470,50 euro. Dit jaar wordt de opbrengst door de Lions verdeeld over twee goede doelen, te weten de Stichting Murambinda die een ziekenhuis runt in Zimbabwe en dichter bij huis naar de Stichting Maaszicht. Die stichting zorgt voor dakloze jongeren in Rotterdam en omstreken. Behalve boeken werd nog voor een bedrag van 630 euro aan kralensieraden verkocht. Dit op initiatief van Paul en Gabrielle van Oppen. Zij zijn betrokken bij het project

‘Bead For Life’. Met de verkoop van deze kralen kunnen vrouwen in Oeganda een start maken met het opzetten van een eigen bedrijfje. Meer informatie over de genoemde projecten is te vinden op www.lions.nl/rhoon.oudemaas en de respectievelijke websites. De Lionsclub komt het hele jaar door boeken thuis bij de aanbieders ophalen. Een belletje is genoeg: 06-47118366 en een Lion maakt met u een afspraak.

Generaal Smutsstraat 35 Ridderkerk-Bolnes t. 0180 - 414 274 www.plaka-bolnes.nl Dinsdag gesloten Keuken open vanaf 16.00 uur

Fysio Essendael Oyenshof 2 Rhoon

www.fysiotherapievandongen.nl

010-7371363

Bazaar Klepperwei gaat dit jaar niet door De Bazaar van Zorgcentrum Klepperwei in Rhoon gaat niet door dit jaar. Spullen die bedoeld zijn voor de verkoop kunnen daardoor niet worden ingeleverd bij de receptie van het zorgcentrum. De Bazaar wordt jaarlijks georganiseerd door een groep vrijwilligers. Deze organisatie kost hen veel tijd en inspanning. Mede doordat een aantal vrijwilligers een dagje ouder wordt, gaven ze aan te willen stoppen. ,,Wij onderzoeken nu of er een ander jaarlijks terugkerende activiteit kan komen voor bewoners en wijkbewoners waarbij het Rad van Avontuur zeker niet zal ontbreken’’, zegt Ron Nijhuis, locatiemanager van Klepperwei. ,,Ik vind het jammer dat de vrijwilligers hebben aangegeven te willen stoppen, maar begrijp het wel. Zij zijn vaak al maanden van tevoren in de weer om de massaal ingebrachte spullen uit te zoeken en te sorteren en op de dag zelf op- en af te bouwen. Ik respecteer deze, voor hen moeilijke, beslissing en ik wil bij deze ook iedereen bedanken die jarenlang deze grote inspanning voor onze bewoners heeft verricht.’ Het opgehaalde geld is altijd ten goede gekomen aan de bewoners van Klepperwei. Ook in de toekomst zal dit zo blijven! Denk aan busreisjes, optredens, bewoners-vakanties en dergelijke.


Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Vraagprijs € 137.000,- k.k.

Vraagprijs € 167.000,- k.k.

Vraagprijs € 157.500,- k.k.

ud

eho

ocht Verk

RHOON

Portlandse Baan 119

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

oorb er v

ond

PERNIS

ocht Verk

Cremerstraat 153

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

ud

eho

PERNIS

Deijffelbroekseweg 21

HOOGVLIET

oorb er v

ond

Eline Verestraat 12

Vraagprijs € 324.500,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

HOOGVLIET

HOOGVLIET

ud

eho

nd

ht o

oc Verk

HOOGVLIET

Endenhout 29

oorb er v

PERNIS

Pastoriedijk 280

Heersdijk 57

Vraagprijs € 147.500,- k.k.

Hoge Weije 4

Vraagprijs € 112.500,- k.k. d

hou

ocht Verk

e oorb er v

ond

HOOGVLIET

Pieter Stastokweg 8

Middenbaan Noord 124, 3191 EK HOOGVLIET, (010) 216 11 10

HOOGVLIET

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Koelinge 2

Vraagprijs € 174.500,- k.k.

ud

eho

ocht Verk

oorb er v

ond

Voor meer informatie kijk op

www.synchrowonen.nl PERNIS

Labrijnstraat 15

HOOGVLIET

Pastinaak 23

Vraagprijs € 167.000,- k.k.

Vraagprijs € 192.500,- k.k.

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

HOOGVLIET

HOOGVLIET

HOOGVLIET

PERNIS

Kattestaart 11

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Noordzijdsedijk 130

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Platte Molendijk 65

Vraagprijs € 230.000,- k.k.

Schilhoeckpad 24

Vraagprijs € 154.500,- k.k.

d

hou

ocht Verk

HOOGVLIET

Serpelingstraat 14

HOOGVLIET

e oorb er v

ond

Tureluur 1

HOOGVLIET

Want 4

PERNIS

Ring 237


NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Weer stap voorwaarts in zichtbaar maken van Slot Valcksteyn Poortugaal Met de positieve uitslag van het bodemonderzoek dat bureau Tauw in opdracht van de gemeente Albrandswaard heeft uitgevoerd op de locatie waar ooit het kasteel Valckesteyn heeft gestaan, is de Stichting Landmark weer een stapje verder gekomen. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat de grond op de hoek van de Slotvalkensteinsedijk met de Slotsedijk niet gesaneerd behoeft te worden. Daarmee is de weg vrij om verdere stappen te ondernemen het voormalig kasteel ‘zichtbaar’ te maken. Het plan is nu om nog dit jaar de bomen die op de plek staan, weg te halen. Daardoor kunnen de contouren van het kasteel zichtbaar gemaakt worden. Ook wordt er een groot bord geplaatst om aan te duiden dat

hier ooit een indrukwekkend kasteel heeft gestaan. Het bodemonderzoek vond in februari van dit jaar plaats. Eén van de belangrijkste conclusies uit het rapport is: ‘er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging’ en ‘op basis van de onderzoeksresultaten zijn geen milieuhygiënische belemmeringen in de bodem aanwezig voor eventuele saneringswerkzaamheden op de onderzoekslocatie’. Ook heeft het bedrijf vastgesteld dat er geen asbest in de grond is aangetroffen. Wethouder Mieke van Ginkel is blij met de uitkomsten van het bodemonderzoek. ,,Er gingen verschillende verhalen de ronde over mogelijke vervuiling van de grond. De gemeente heeft opdracht gegeven voor het bodemonderzoek om

Leden van de Stichting, wethouder en betrokken ambtenaar bij de maquette van kasteel Valckesteyn (vlnr boven): Hansch van der Velden (voorzitter Stichting Landmark), wethouder Mieke van Ginkel: (vlnr onder): Albert Bok (gemeente), Johan Boonstoppel en Plonie Rooimans van Stichting Landmark.

Burgemeester opent scoutingmuseum Hans Wagner, de nieuwe burgemeester van Albrandswaard, heeft afgelopen zaterdag onder grote belangstelling het museum van scouting Albrandswaard voor 1 dag geopend. Nadat om half een de burgemeester en zijn vrouw welkom waren geheten door de leiding, knipte hij het lint door en ging het museum open voor de iedereen. In het museum stonden de welpen opgesteld om tekst en uitleg te geven over hun eigen gemaakte kunststukken, de

geschiedenis van de scouting algemeen, scouting Albrandswaard en de oorlog. Dit alles was door de welpen zelf opgesteld en aangevuld met de attributen van Baloe uit zijn privécollectie, zoals dassen, T-shirts en vlaggen. De inrichting was op tijd gereed om met de burgemeester en belangstellenden een tour door het museum te kunnen maken. De burgemeester werd daarbij begeleid door Malchi. Hij hield bij ieder kunststuk stil om tekst en uitleg te vragen van de welpen. Nadat de

ZIJKRANT Bibliotheken tijdens vakantie beperkt open In de zomerperiode en de schoolvakanties zijn de bibliotheken in Albrandswaard beperkt open. De bibliotheek Poortugaal is in de periode van 29 juli tot 26 augustus op woensdagavond na 17.30 uur en op zaterdag gesloten. De bibliotheek Portland is in deze periode op vrijdag gesloten. Voor het reserveren en verlengen van materialen kunnen leden van de bibliotheek 24 uur per dag terecht op de website www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl

hier klaarheid in te brengen. Dit is goed nieuws voor de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn die op de locatie een blijvende herinnering aan het ooit zo beroemde kasteel wil realiseren.’’ Voorzitter Hansch van der Velden van de Stichting Landmark deelt de blijdschap: ,,We zijn blij dat de gemeente dit onderzoek heeft laten uitvoeren. Dit betekent concreet dat we verder kunnen gaan met onze plannen. Kasteel Valckesteyn heeft een belangrijke rol gespeeld in onze geschiedenis.

De plek waar het kasteel stond

3

burgemeester het museum had bekeken reikte hij aan alle welpen persoonlijk het felbegeerde insigne geschiedenis uit. Na afloop was er nog een verrassing voor Amy. Zij kreeg als eerste in de gemeente Albrandswaard een lintje door de burgemeester opgespeld. Zij kreeg het lintje van Bootsvrouw voor haar verdienste bij de waterscouts. Na afloop was er voor iedereen een kopje koffie of thee met een koekje. Om ongeveer half drie sloot het museum haar deuren.

Het eiland waarop het kasteel ooit gestaan heeft is nu nog goed zichtbaar. Alleen de verwijzing naar het kasteel zelf ontbreekt nog. Wij spannen ons in om samen met vrijwilligers en met aanmoediging van de gemeente op de kasteellocatie een blijvende herinnering te realiseren.’’ Eén van de ideeën van de Stichting is om een staalconstructie te plaatsen die de contouren van het voormalig kasteel laat zien. Wat de stichting vooral voor ogen heeft is dat de locatie zodanig wordt

gereconstrueerd dat er ook activiteiten kunnen plaatsvinden. Gedacht wordt aan muziekuitvoeringen of de uitvoering van een toneelstuk. Aan de Open Monumentendag in september met als thema Macht & Pracht, neemt de locatie Valckesteyn ook weer deel. Het plan is dat valkenier Kees den Otter uit Poortugaal aanwezig is om een valk te laten rondvliegen. ,,Daarmee willen we benadrukken dat Valckesteyn vroeger ook echt een jachtslot is geweest’’, aldus Den Otter.

Column wethouder Mieke van Ginkel

Sportief Albrandswaard

Wist u dat Albrandswaard het op sportief gebied heel goed doet? Zo hebben de dames 1 van VV Rhoon de finale van de Voetbal Rotterdam Cup gewonnen. De Rhoonse dames sluiten hiermee een fantastisch seizoen af. Voor het eerst in de historie speelden ze in de landelijke 1ste klasse, die met een zeer verdienstelijke 3e plaats werd afgesloten. Ook op voetbalgebied bij de mannen viel er iets te vieren want de mannen van PSV promoveren naar de eerste klasse. RWA A1 werd korfbalkampioen en de heren 1 van LTC Rhoon werden landskampioen met tennis. Vorige week werd er nog een spannende wielerronde in Rhoon gehouden. Mooie sportieve resultaten waarbij ik lang niet volledig ben geweest in mijn opsomming van

Albrandswaardse kampioenen. Alle sporters wil ik via deze weg in ieder geval van harte feliciteren! Dat resultaten niet alleen belangrijk zijn voor de sporters zelf is duidelijk want ze zetten Albrandswaard op de kaart als sportieve gemeente. In een sportieve gemeente lijkt het bijna overbodig te noemen wat de positieve kanten van sport en bewegen zijn. Sporten is goed voor lichaam en geest en brengt ons dichter bij elkaar. Wellicht stimuleren de resultaten van onze verenigingen en individuele sporters u zo dat u zich wilt aanmelden bij één van de vele sportverengingen die Albrandswaard heeft. Op de website van de sportstichting komt u de adressen tegen. Gemeente Albrandswaard: sportgemeente in ontwikkeling. We zien al dat de jeugd van Albrandswaard heel sportief is, want er zijn veel jonge leden bij de verenigingen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen met de sport- en ontspanning accommodaties in Albrandswaard. Dit alles met als doel alle accommodaties klaar te maken voor de toekomst. Ik wens u een fijne en zonnige zomervakantie toe en hoop dat we elkaar weer treffen met nieuwe energie, klaar voor een nieuw seizoen.

www.deschakelalbrandswaard.nl

Oudheidkamer in juli en augustus dicht In verband met de vakantieperiode zal de Oudheidkamer gesloten zijn gedurende de maanden juli en augustus. In deze periode zal tevens de volgende tentoonstelling ingericht worden. De nieuwe expositie zal in het teken staan van het 25-jarig bestaan van de Oudheidkamer. Deze zal te zien zijn vanaf zaterdag 7 september. Hierover zal nog een berichtje in de streekbladen verschijnen. Wie de indrukwekkende tentoonstelling over de Watersnood van 1953 nog wil bezoeken, heeft daartoe nog de gelegenheid op de laatste zaterdag voor de zomervakantie, namelijk zaterdag 29 juni. De Oudheidkamer bevindt zich aan de Dorpsstraat 27 te Poortugaal en is geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Opgeven voor boottocht Rode Kruis Het Rode Kruis, afdeling Rotterdam, houdt op woensdag 4 september een boottocht voor ouderen uit de gemeente Albrandswaard die graag een leuke dag uit willen. De boottocht wordt gemaakt met de ‘Eureka’. Kosten 37 euro per persoon inclusief koffie en lunch. Tot uiterlijk 19 juli kunt u zich opgeven bij: Afdeling Rhoon, Ria Heezen, telefoon 0105015718. Afdeling Poortugaal, Suze Alkemade, telefoon 010-5014946.

Volharding geeft zomerconcert Muziekvereniging Volharding geeft zaterdag 6 juli een zomerconcert in de Maranathakerk aan de Kleidijk 2 in Rhoon. Het concert begint om 20.00 uur; kerk open 19.30 uur. Toegang 5 euro. Acte de présence geven het jeugdorkest, de bloaskapel en het fanfare-orkest. Het fanfareorkest speelt onder leiding van dirigent Martijn van Tent.


DE JARIGE

TRAKTEERT Binnendeuren, buitendeuren, garagedeuren, schuifpuien, ramen, kozijnen, rolluiken, hordeuren en erkers. In de jubileumperiode extra scherp geprijsd incl.inmeten en altijd exact op maat vervaardigd.

ALLE HORREN

GRATIS METEN EN PLAATSEN*

Met horren kunt u ventileren zonder dat er vervelende insecten in uw huis komen. Voor alle deuropeningen, schuifpuien en ramen levert Smaling horren, plissehordeuren of dubbele plissehordeuren.

PROFITEER VAN BTW VOORDEEL

Bij Smaling op: deuren, kozijnen en ramen. Dit voordeel bedraagt b.v bij aankoop van een buitendeur al snel €80 JS 319 Normaal €1270

JUBILEUMPRIJS Exclusief BTW voordeel HEEL 2013

€900

* Binnen een straal van 25 km van ons bedrijf, buiten een straal van 25 km van ons bedrijf prijs op aanvraag. Aanbiedingen zijn geldig vanaf nu t/m eind juli 2013.

30 JARIG JUBILEUM

Smaling SINDS 1983

OOK LEVERBAAR ALS GARAGE DEUREN

JS 302 Normaal €780

JUBILEUMPRIJS

€650,Incl.BTW-voordeel

Nijverheidsweg 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

WWW.SMALINGDEUREN.NL DE GROOTSTE IN DE REGIO


NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Afrikaanse muziek geeft schwung aan Poldermarkt De Poldermarkt in Poortugaal bracht zaterdag weer extra sfeer en levendigheid in het centrum. Naast de bekende kramen met ambachtelijke producten kregen ook de kramen van het Vluchtelingenwerk Albrandswaard en de valkeniers veel aandacht. De valkeniers Kees den Otter uit Poortugaal en Peter van Blerck uit Pernis hadden een keur aan roofvogels bij zich waaronder een grote verscheidenheid aan uilen. De prachtige vogels zijn een lust voor het oog. De valkeniers vertelden uitgebreid over de vogels en hun leefwijze. ,,Ons doel is om respect te verkrijgen voor deze dieren’’, benadrukt Kees den Otter. De getoonde roofvogels zijn eigendom van de beide valkeniers. Kees stam uit een slagersfamilie. ,,Van huis uit ben ik bekend met jagen. Het is een prachtig gezicht om de vogels te zien ‘jagen’. Roofvogels hebben het vooral gemunt op zwakke en zieke dieren.’’ Behalve voor educatielessen op scholen zijn de valkeniers met hun vogels ook actief op jachtter-

Koffie rondbrengende Kaasmeisjes pauzeren bij de haringkraam

deze wijze met inwoners van Albrandswaard kunnen leggen. Marja Boedart is vrijwillig PR-medewerker bij Vluchtelingenwerk Albrandswaard. ,,Ik denk dat er in de samenleving veel onbekendheid is over vluchtelingenwerk. Vluchten doe je niet zomaar, maar uit angst voor bijvoorbeeld geweld en vervolging. Er is dan ook veel verschil tussen een vluchteling en een arbeidsimmigrant. Vluchtelingenwerk komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Kortom, de stichting ondersteunt de zelfredzaamheid van de vluchtelingen in onze complexe samenleving. En dat is niet makkelijk, we zijn een land met zoveel regeltjes.’’ Foto’s Koos Romeijn

wijze ervaring wil opdoen. ,,Het is erg leuk werk. Ik begeleid Emanuella nu een paar weken, maar de bedoeling is dat wij zes maanden contact houden.’’ Helemaal blij is vader Biniam uit Eritrea.

De imker uit Kijvelande.

Vader Biniam met echtgenote, zoon, dochter en broer Tewlde. reinen om een haas of konijn te vangen. ,,Zo wordt er door beheer voor gezorgd dat het wildbestand op een goed niveau blijft.” De kramen van Vluchtelingenwerk Albrandswaard zorgden voor veel kleur en fleur. Een grote trekker was een Zuid-Afrikaanse musicus in een speciale outfit die op een Zuid-Afrikaans muziekinstrument het publiek in tropische sferen bracht. Cliënten van het Vluchtelingenwerk die in Albrandswaard wonen grepen de kans waar om ook aanwezig te zijn en mee te helpen met het bereiden van hapjes en het zetten van koffie. Emanuella uit Burundi vertelt dat zij nu een inburgeringscursus volgt. Zij wordt daarbij begeleid door vrijwillige taalcoach Mitzi uit Portland. ,,Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk en ben zo bij het Vluchtelingenwerk terecht gekomen’’, vertelt Mitzi die docent geschiedenis wil worden en op deze

Hij woont ruim een jaar in Nederland en inmiddels vijf maanden in Poortugaal. Sinds enkele weken is hij herenigd met zijn vrouw Abrehet en hun beide kinderen Aron en Hermela. Abrehet moet erg wennen aan het Nederlandse klimaat. ,,Koud’’, zegt ze. De passanten eten met smaak de hapjes die in de kraam wor-

den bereid en omgekeerd maken Biniam en zijn gezin kennis met een typische Hollands product: haring met uitjes. Biniam heeft het erg naar zijn zin in Poortugaal en vindt de inwoners heel vriendelijk. Djannah Ollong van het Vluchtelingenwerk is blij met de positieve aandacht voor het Vluchtelingenwerk en de contacten die haar cliënten op

Eén van de indrukwekkende uilen.

5

Woensdag 10 juli a.s. houden we weer

avondopenstelling

Vanaf 18.30 tot 20.30 uur kunt u - zonder afspraak vooraf - bij ons terecht voor gratis informatie.

Verstand van zaken Gevoel voor mensen Binnenlandse Baan 136, Barendrecht www.groenveldenvanhoudt.nl

“Wat gebeurt er met de kinderen als wij er niet meer zijn?” Daar teken je voor. Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, executele, voogdij en bewind. Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 E info@notbar.nl | I www.daartekenjevoor.nl

Lifestyle Event bij Abel:

Gotta-haves voor vrouwen In Abel. grand café restaurant vindt dinsdag 16 juli het lifestyle event Gotta-haves plaats. Gotta-haves Fashion and Drinks wordt georganiseerd door zangeres en theaterpersoonlijkheid, Laura Vlasblom en presentratrice en model, Charlotte Labee. ,,Gottahaves is een vernieuwend lifestyle event voor de moderne vrouw dat haar kracht vindt in de unieke combinatie van entertainment, socializen en shoppen’’, legt Vlasblom uit. ,,Bij Gotta-haves staat de beleving centraal. ,,Deze beleving weten wij te creëren door onze persoonlijke benadering en een fijne toegankelijke sfeer waarin vooral gezelligheid hoog in ’t vaandel staat.’’ Gotta-haves dient dan ook niet verward te worden met een ladiesnight, winkel. Popup store of webshop. Labee: ,,Gotta-haves brengt alle elementen waar vrouwen van nu zo gek op zijn op stijlvolle wijze bij elkaar. Deze succesformule heeft zich inmiddels door heel Nederland bewezen. De avonden zitten allemaal vol.’’ Socializen en shoppen met je vriendinnen op de leukste locaties ver-

spreid door Nederland. Dat is het idee achter Gotta-haves. ,,We hebben dit heel erg vanuit onze eigen behoefte ontwikkeld, wetend dat er talloze vrouwen met ons zijn die evenveel waarde hechten aan die complete beleving’’, aldus Labee. Kwaliteit en variatie kenmerken de collectie. ,,Hier gaat het om écht mooie producten uit binnen- en buitenland. Modeaccessoires als tassen, sieraden, riemen en sjaals worden aangevuld met accessoires op het gebied van interieurstyling zoals kaarsen, vazen, kussens en andere eye catchers. De collecties worden ingekocht door Vlasblom en Labee zelf. ,,We halen onze spulletjes uit Parijs, Mexico, Ibizia, Londen en Amsterdam waar we dan ook de laatste trends spotten en de mooiste dingen tegenkomen’’, aldus Vlasblom. Bij ieder Gottahaves event is er een special guest aanwezig. Deze experts geven handige tips of brengen een bijzonder verhaal. Meer informatie: info@gottahaves.nl of www.gotta-haves. nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet Fleurig geklede Afrikaanse muzikant

De Afrikaanse muziek nodigde uit om mee te dansen. Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 4 juli 2013 - 51e jaargang - nr. 30

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


Groot is de leegte en het verdriet Mooi zijn de herinneringen

Dankbaar voor alle liefde en zorg die hij aan ons heeft gegeven, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve, zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

Aarnout Muizer Nol

16 juli 1934

Hartverwarmend waren uw kaarten, bloemen, medeleven en aanwezigheid bij het afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Sophia Jacoba Streefkerk - Zevenbergen Wij danken u en weten ons gesterkt in het delen van dit grote verlies. Ria en Gerrit Dana en Peter Hugo en Marja Kleinkinderen Achterkleinkinderen

29 juni 2013

Nettie Muizer-Vogelaar Aart Jan en Jacqueline Robin, Rosanne en Pim Truus en Frank Marijn en Marieke, Wieneke, Ewout Aarnout en Miriam Willemijn, Isabelle, Lucas Sandra en René Harmen, Aarnout, Anne-Maartje, Auke, Kim, Naomi Astrid en At Lisanne, Esther

Begrafenis en crematieverzorging

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard Hoe u ook verzekerd bent

0180 723204

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

dierbare herinneringen vasthouden...

Aansluitend brengen we Aarnout naar zijn laatste rustplaats op de Gemeentelijke Begraafplaats Rhoon aan de Dorpsdijk in Rhoon.

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

MASTENBROEK

De afscheidsdienst vindt plaats vrijdag 5 juli om 14.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Dorpsdijk in Rhoon.

Kloeg Uitvaartzorg

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Poortugaal Juni 2013

Correspondentie-adres: Matrice Uitvaartbegeleiding t.a.v. mevrouw N. Muizer-Vogelaar Postbus 399, 3100 AJ Schiedam

Na afloop is er in de Nederlands Hervormde Kerk gelegenheid tot condoleren.

0180 - 699 199

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

In onze showroom kunt u op een overzichtelijke en persoonlijke manier onze grote collectie urnen en sieraden bekijken, wij werken alleen op afspraak zodat wij rustig de tijd voor u kunnen nemen.

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl Uitvaartproducten Ridderkerk 06-13712287, info@mlsupply.nl

Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Haal het mooiste uit jezelf !

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 -- 546467 of 06 -- 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF dagen per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

EUROKNALLERS

Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt in de taxi pinnen

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

BLOEMKOOL P/ST 1,- AARDBEIEN 1/2 KILO WITLOF KILO 1,ABRIKOZEN 1/2 KILO TROS TOMATEN KILO 1,- GALIA MELOEN PER STUK KROP SLA + KOMKOMMER KERSEN SAMEN

1,-

250 GRAM

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD

KILO

1,1,1,1,-

6,95

LAVENDEL P/ST 1,BUXUS P/ST 1,STAM ROZEN P/ST

3,98

3 VOOR

3,98

3 VOOR

3,98

3 VOOR

STAM FUCHSIA P/ST

HANG FUCHSIA P/ST

10,10,10,-

Familieberichten

De Heer is mijn Herder

Dag en nacht bereikbaar!


Een flexibel pakket voor een vaste prijs.

₏ 4950,–

Inhoud van het pakket o.a.: - laatste verzorging, aankleden - vervoer naar plaats van opbaring - kist of opbaarplank (keuze uit 5 kisten) - 1 rouwbezoek - 50 rouwbrieven naar keuze, incl. portokosten - crematiekosten/cq. begraven in algemeen graf - 50 kopjes koffie met een cake/koekassortiment - 1 bloemstuk (keuze uit 8 stukken) - de complete regeling en uitvoering van de uitvaart Voor het complete pakket, zie onze website of vraag onze folder inclusief wilsbeschikking aan: http://www.uvvw.nl Marguerita en Wouter van Wijngaarden

0181-620115

uijter

Uitvaartverzorging

’“”“•–—

Š ‹Œ ÂŒ ÂŽ ‰        Â?Â?Â?Â?Â? 

   Â?Â?Â?  Â?Â?Â?Â?  ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

Om u goed van dienst te zijn, is het maken van een afspraak gewenst!

Ultimo Natuursteen Theemsweg 31 3201 LT Spijkenisse Telefoon: 0181-484208 Mobiel: 06-10851884 www.ultimo-natuursteen.nl

Handelsonderneming ‘Van alles wat’. TE KOOP GEVRAAGD: hele of gedeeltelijke inboedels van antiek tot modern, bankstellen, kasten, eethoeken, kleingoed, schilderijen enz. Tevens huisontruimingen en verhuizingen.

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

Tel. 06 - 44 74 44 88!

Herdacht worden zoals u bent Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie zodat u de uitvaart krijgt die bij u past. Voor meer informatie kunt u bellen met 0800 - 288 22 55 of mailen naar info@cvu.nl.

GLAS- EN KOZIJNENHANDEL Naast alle soorten glas, EN ONDERHOUDSBEDRIJF zoals glas in lood en

PIET HAMERSLAG

zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

06 - 10 91 38 86

spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. OĂłk voor schilderwerk. Koop nu voordelig uw

dubbele beglazing

eâ‚Ź 62,-

vanaf per m2 (inclusief plaatsen)

Vermoeidheid of slaap klachten? Chinese dokter, meer dan 30 jaar ervaring in het behandelen van veel voorkomende chronische klachten, zoals o.a.: • Gewrichtspijn en hernia • Maag en darm klachten • Vermoeidheidsklachten Vergoeding door Zorgverzekeraars

ES

M ED

I SCH

YI D AO

• Vrouwenklachten, overgang • Migraine en hoofdpijnklachten Tevens specialist Acupunctuur

Yidao Chinees Medisch Centrum

CE

UM

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

Tel./Fax 0181-640386 Autotelefoon :: 06-20492168 www.glashandelhamerslag.nl Autotelefoon : 06-20492168

TR

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

IN DE REGIO

N

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

SERVICE

Bel vrijblijvend voor meer Bel vrijblijvend voor meer informatie: Tel./Fax informatie: : 0181-640386

NE

Kringloop Hoogvliet

GOEDKOOPSTE IN DE REGIO GOEDKOOPSTE

CHI

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl

DAG & NACHT SERVICE DAG & NACHT

ÂŽ

Zorg op natuurlijke wijze

Spijkenisse • Bel : 0181 77 38 88 • www.yidao.nl

t-e s g , o o 0 h 0 e 1 D r prijs vooo uw aut

WWW.CVU.NL


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 4 juli 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Nieuws Informatie avond voorontwerpbestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’ Wanneer? Donderdag 11 juli, 19.30 - 21.00 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal (Griffiezaal) Waarom? Het (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’ wordt voorbereid om een actueel bestemmingsplan te krijgen dat voldoet aan digitale eisen en om concrete plannen van een actueel juridisch kader te voorzien. U kunt tijdens de informatie avond een toelichting krijgen op het plan. Inzage? Het plan ligt 6 weken ter inzage: - Gemeentehuis: van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 25 juli 2013. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > voorontwerpbestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’’. U kunt een schriftelijke inspraak reactie indienen binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Vergaderingen Politieke Markt - Raadsvergadering Wanneer? Waar? Agenda:

Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111

Bekendmakingen

Maandag 8 juli, 19.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vragenhalfuur 4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 10 juni 2013 5. Ingekomen stukken raad 6. Hamerstukken a. 1e tussenrapportage 2013 b. Rapportage Meerjaren Perspectie Ontwikkelingprojecten (MPO) 7. Jaarstukken 2012 (jaarverslag en jaarrekening 2012) 8. Voorjaarsnota 2014 9. Sluiting

Wanneer? Waar? Agenda:

Collecte Van 7 t/m 13 juli: geen collecte

Vrijdag 12 juli, 15.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Verslag vergadering 19 april 2013 5. Verslag besprekingen met wethouders over De Klepperwei 6. Verslag bankjesproject in Albrandswaard 7. Het voorgenomen samengaan van de Wmo-raad Albrandswaard en de Cliëntenraad Albrandswaard 8. De Dag van de Ouderen op 1 oktober 2013 9. Nieuws vanuit de Wmo-raad 10. Bijzondere ontwikkelingen in Albrandswaard op het gebied van wonen, zorg en welzijn 11. Actualiteiten vanuit de aangesloten organisaties 12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 13. Sluiting

Welstandscommissie

In de zomervakantie, van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2013, heeft de afdeling Publiekszaken op maandag geen avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 2 september 2013.

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Omgevingsvergunning Rhoon - Amberhof 41, 3162 RA plaatsen opbouw (datum bekendmaking: 27-06-2013) - Barnsteenhof 64, 3162 RC plaatsen balkonbeglazing (datum bekendmaking: 28-06-2013) Poortugaal - Zadelmaker 1, 3171 HL plaatsen dakkapel (datum bekendmaking: 27-06-2013) Verkeersbesluit Verdistraat, Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot: het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de noordoostelijke hoek op het parkeerterrein voor het ‘Oral Care Center’ in de Verdistraat. Uitvoering? Plaatsen verkeersbord E6 (volgens bijlage I van het RVV 1990). Inzage? Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis.

Seniorenraad Albrandswaard

Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl.

Let op!

Verleend / besloten

Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling glas Wist u dat per jaar 400 ton glas in het restafval verdwijnt? Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

Werkzaamheden Vervangen waterleiding Tijsjesdijk, Rhoon Wanneer?

Maandag 8 t/m vrijdag 12 juli. De werkzaamheden duren één week, uiteraard afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Waar? Vanaf Tijsjesdijk 57 tot de Zwaluwenlaan. Let op! In verband met de beperkte werkruimte wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Informatie? Uitvoerder HAK, de heer T. Hove, telefoon 06-51605226.

Werkzaamheden Groenedijkviaduct Vanaf woensdag 26 juni is het huidige Groenedijkviaduct voor een periode van 9 weken afgesloten. Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl > Afsluiting Groenedijkviaduct

Inzameling oud papier en karton Elke eerste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Portland en Rhoon-Noord inclusief Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg oud papier in. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Los papier wordt niet meer opgehaald.

Meer scheiden, minder afval.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Meer scheiden, minder afval.

www.albrandswaard.nl


T H E M A PA G I N A VA N G E M E E N T E A L B R A N D S WA A R D * T H E M A C E N T R U M VA N R H O O N * 4 J U L I 2 0 1 3

Wethouder Raymond van Praag

Werken in het centrum van Rhoon

Door de creatieve inzet van inwoners, ondernemers en het burgerontwerpteam, kunnen we binnen afzienbare tijd het winkelcentrum aan het Strawinskiplein een enorme boost geven. Dat is heel bijzonder in deze tijd en was zonder de stads regionale subsidietoekenning niet mogelijk geweest. Samen met de collega-wethouders doen we er alles aan het werk in het centrum van Rhoon zo snel als mogelijk uit te voeren. We zitten nu in de offertefase voor de aanpak van het Strawinskiplein en het meedenken met de ondernemers over o.a. bereikbaarheid tijdens

Met het burgerontwerpteam het werk, telt voor 40 % mee in de weging van de offertes. We doen er alles aan dat het centrum van Rhoon weer de uitstraling krijgt die het verdient!

Herinrichting centrum van Rhoon Voor de herinrichting van het Strawinskiplein en directe omgeving wordt een strak schema uitgezet. Afgesproken is, dat in ieder geval ruim voor de feestdagen van 2013 (Sinterklaas, Kerstmis en Oudjaar) een deel van het werk klaar is, zodat winkelen niet alleen mogelijk is, maar de omgeving ook goed bereikbaar is en er aangenaam uitziet. In januari wordt het werk weer opgepakt, zodat het centrum er in het voorjaar van 2014 weer pico bello bij ligt. Louwerensplein De herontwikkeling van en rond het Louwerensplein kent een geheel eigen dynamiek. De gemeenteraad neemt hierover op 15 juli een besluit en er zijn nog tal van overleggen gaande tussen de ondernemers, Ons Rhoon en de gemeente. Uiteraard hoort u het wanneer er meer duidelijkheid is.

Er wordt al geruime tijd keihard gewerkt in het centrum van Rhoon en de omgeving, zowel in de ontwikkeling als in het onderhoud. De renovatie van het traject Rijsdijk – Viaductweg is een enorm project. Maar ook het werk in de naastliggende wijk De Huyters is ingrijpend. We realiseren ons dat dit alles een grote impact heeft voor de bewoners, maar zeker ook voor de ondernemers in Rhoon. De aannemer Mouwrik Waardenburg BV is onder meer geselecteerd op hun communicatieve vaardigheden. Maar we zijn uiteraard altijd blij met input vanuit de samenleving. Die kan men kwijt bij de uitvoerder op het werk en bij de gemeente. Bereikbaarheid In dit geval kwam er een noodkreet vanuit de ondernemers. Zij stelden de vraag aan de projectleider of de duur van het hele project niet bespoedigd zou kunnen worden. Op dit verzoek is direct door het projectteam actie ondernomen. In samenspraak is besloten dat er ’s avonds langer doorgewerkt wordt, op de zaterdagen wordt gewerkt en aanpak op meerdere plaatsen tegelijk. Het resultaat is een tijdswinst van ca. 3 weken zodat de bereikbaarheid van het centrum via de rijbaan van de Viaductweg met een aantal weken is bespoedigd. Eind week 30, dus voor de bouwvakvakantie is de Viaductweg weer te berijden voor het verkeer. Dit betekent niet dat het hele werk dan al klaar is. Na de bouwvak moet nog een deel van het

Wethouder Mieke van Ginkel

Met het projectteam Rijsdijk-Viaductweg

Ik heb ongelofelijk veel respect voor de veerkracht van de inwoners en ondernemers. Maar ook voor het meedenken om de situatie met elkaar te verbeteren. We realiseren ons dat het best veel is wat er in het centrum van Rhoon gebeurt. Maar het is ook zo, dat we in een relatief korte periode een enorme slag slaan in de kwaliteit van de buitenruimte. Op de Rijsdijk krijg je al een goed beeld van de nieuwe uitstraling van het centrum van Rhoon. Deze trajecten in de buitenruimte en de plannen op het Strawinskiplein maken dat het centrum van Rhoon er straks weer voor jaren mooi bij ligt.

De Rijsdijk ligt er mooi bij

Er wordt hard gewerkt. werk worden uitgevoerd op de Viaductweg, maar daar heeft het verkeer nagenoeg geen hinder van. De Huyters In de naastliggende wijk de Huyters kwam de overlast eigenlijk dubbelop. Niet alleen werd de groenvoorziening rigoureus aangepakt. Ook was de wijk een tijd lang de doorgangsroute naar het centrum. Dat vergde heel wat van de bewoners, want de doorgaande automobilisten hielden zich lang niet altijd aan de verkeersregels. Dat leidde tot ergernis bij de bewoners en terecht! De komende tijd worden de verkeersdrempels in de wijk gecontroleerd en waar nodig aangepast aan de geldende richtlijnen hiervoor.

Kijk op de website: www.albrandswaard.nl Volg uw gemeente: @ALBRANDSWAARDzh

NAAST ONS BIEFSTUKEN VISMENU À €19,50 NU OOK EEN:

ZOMERMENU

19,50

3-GANGEN ZOMERMENU Frisse salade - Rib-eye - Vanille ijs met roodfruit

IN DE MAAND JULI ELK 2E ZOMERMENU 50% KORTING! 7 dagen per week

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220 Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op:

www.wevershoeve.nl

Ook voor al uw feesten en partijen

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve


Kijk ook eensoopp WWW.PHOENIX onze websh x WOONWARENHUIS.NL wwwewb.pshhoope.nnil Trolleykoffer Licht gewicht 100% polycarbonaat 3 afmetingen : - Klein 25 x 35 x 56 cm 2.8 KG - Middel 28 x 41 x 67 cm 4 KG - Groot 31 x 47 x 78 cm 5 KG

Loungeset Valencia

Groot van 99.99 voor 79.99 Middel van 79.99 voor 57.99 Klein van 49.99 voor

34.

99

Loungeset Alice

Verkrijgbaar in de kleur beige of off white

- Bestaande uit : 1 Bank, 1 Salontafel met glasplaat, 2 Fauteuils - Zware kwaliteit met aluminium frame - Inclusief kussens

Van 1999.00 voor

1249.

00

Faillissement verkoop!!! Wij kochten een complete klassieke schoenenzaak voor Dames & Heren

Nu met

Verkrijgbaar in de kleur beige of d.grijs

50% korting

Van 49.99 voor

699.

Van 849.00 voor

Nu

36.

00

99

Dames & herenfiets libertas - Aluminium frame - 6 versnellingen (Shimano) - 28 inch velgen met stadsbanden - Incl. slot

Partytent 3x3mtr

Van 299.00 voor

199.

00

Loungeset Palermo

Verkrijgbaar in bruin of zwart

00

Boeken

korting % 0 5 t e m Nu

2.

49

- Degelijke kwaliteit - In de kleuren groen of blauw

34.

Nu

-

Cryptogrammen Doorlopers Sudoku Zweeds Kruiswoord Woordzoekers

Uitzoeken

Grote partij tuinmeubelen -

Dining tafels Standenstoelen Bijzet tafels Stoelkussens Ligbedkussens Stapelstoelen Enz. enz.….

De boeken met een Phoenix prijsje

Stougjesdijk 137a - Mijnsheerenland Telefoon 0186 - 615166 www.phoenixwoonwarenhuis.nl info@phoenix-groep.nl

Maandag:13.00 - 17.30 uur Dinsdag t/m donderdag:09.00 - 17.30 uur Vrijdag:09.00 - 21.00 uur Zaterdag:09.00 - 17.00 uur

99

Puzzelboeken 288 pagina’s

Bestaande uit : s"ANKs4AFELMETOPBERGVAKVOORKUSSENS s&AUTEUILS

859.

- 750ml Nu: 2.49

- In de kleur grijs/taupe/zwart - Opdraaimechanisme - Stevig doek

- Bestaande uit: 1 Bank, 1 Salontafel met glasplaat, 2 Fauteuils - Zware kwaliteit met aluminium frame - Inclusief kussens

Van 1099.00 voor

Blue Wonder

Parasol Deluxe

Oud-Beijerland Uit Spijkenisse pont Nieuw-Beijerland

Rotterdam Heinenoordtunnel ‘s-Gravendeel Dordrecht

Texaco

PHOENIX Klaaswaal Numansdorp

A29

Zierikzee Roosendaal

3.

50

Kortingen van 40% tot 80%!


NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Speciale jubileumritten met oer-Rotterdamse Allan-tram Op 9 juli is het dertig jaar geleden dat definitief afscheid werd genomen van de oerRotterdamse Allan-trams. Daarom organiseren de Stichting RoMeO en de Tramweg Stichting werkgroep Rotterdam op zaterdag 6 juli speciale tramritten met de onlangs opgeknapte Allan-tram 130 en bijbehorend aanhangrijtuig. Kaartjes zijn vooraf te reserveren via www.lijn10.nl en kosten 12,50 euro. De Allan-tram is een oerRotterdamse tram. Niet alleen omdat de tram in Rotterdam reed, hij werd er ook gebouwd. Bijzonder was de gestroomlijnde kop, die niet eerder op een Rotterdamse tram was toegepast. De trams sierden het straatbeeld van eind jaren veertig tot begin jaren tachtig. De tram rijdt op 6 juli voor een groot deel de oude route van lijn 6, over de noordoever van de Maas. Daar werden de Allan-trams vaak ingezet. Onderweg is er

gelegenheid voor het maken van foto’s. De route is als volgt: Remise Hillegersberg, Kootsekade, Straatweg, Bergweg, Benthuizerstraat, Linker Rottekade, Jonker Fransstraat, Goudsesingel, Pompenburg, Hofplein, Coolsingel, Schiedamsedijk, Vasteland, Westzeedijk, Spanjaardstraat, Schiedamseweg, Nieuwe Binnenweg, Mauritsweg, van Oldenbarneveltstraat, Coolsingel, Blaak, Groenendaal, Oostplein, Boezemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, ‘s-Gravenweg, Laan van Nooitgedacht, Burgemeester Oudlaan, Honingerdijk, Oostzeedijk, Oostplein, Goudsesingel, Pompenburg, Hofplein, Schiekade, Heer Bokelweg, Noordsingel, Bergweg, Straatweg, Hillegondastraat, Remise Hillegersberg. De ritten vertrekken vanuit het Trammuseum Rotterdam in de remise Hillegersberg aan de Kootsekade 19 in Rotterdam. Het museum is die dag voor iedereen geopend tussen

11.00 uur en 16.00 uur. In het museum bevindt zich een bijzondere collectie Rotterdamse trams uit de afgelopen decennia. De toegang tot het museum is gratis. De Stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar vervoer Museum en Exploitatie Oldtimers) werd in 1997 opgericht met als doel het beheer, restauratie en exploitatie van het historisch erfgoed van Rotterdams openbaar vervoer. De collectie bestaat uit ongeveer zestig historische trams, twintig historische bussen en een metrorijtuig van het eerste uur. Met vereende krachten zorgen meer dan honderd vrijwilligers voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van deze historische collectie. De trams en het metrorijtuig worden onderhouden in de voormalige RET-remise Hillegersberg in Rotterdam. Vanuit deze remise vertrekken ook de historische trams van de toeristische zomertramlijn 10.

Diploma’s eerlijk verdiend!

Als gevolg van de examenfraude werden in heel Rotterdam de diploma-uitreikingen uitgesteld. Op vrijdag 28 juni, een dag later dan gepland, was het bij PENTA Hoogvliet dan toch nog groot feest toen de leerlingen van basis, kader en mavo hun eerlijk verdiende diploma’s in ontvangst

mochten nemen. De avond ervoor hadden de leerlingen hun succes al gevierd op een feestboot waarmee zij door de havens van Rotterdam werden gevaren. Net als verleden jaar is er weer een afdeling die op 100 procent geslaagden is uitge-

komen; dit jaar zijn dat de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Volgend schooljaar zullen alle leerlingen, die nu nog over twee gebouwen verspreid zitten, hun diploma’s krijgen in één heel nieuw gebouw, namelijk op de Campus in Hoogvliet.

11

Arabische 1001-nacht sferen bij afzwemfeest Kikkersprong Afgelopen weekend zwom weer een geselecteerde groep kinderen uit de regio onder meer Albrandswaard en Barendrecht af bij Zwemschool Kikkersprong voor hun A, B of C diploma. En iedereen is geslaagd, de Kikkersprong heeft een 100 procent slagingspercentage en dit maakt het afzwemmen bij de Kikkersprong ook een feest. De kinderen worden alleen voor het afzwemmen geselecteerd als het team zeker weet dat zij klaar zijn voor het betreffende diploma. Dit wordt beoordeeld tijdens reguliere lessen, zodat de kinderen onbevangen zwemmen en er geen erg in hebben dat het proefzwemmen betreft. Een diploma is toch een examen, om dit voor de kinderen alsmede het publiek leuk en bijzonder te maken organiseert het team van de Kikkersprong bij elk examen een themafeest. Dit keer was het zwembad versierd in ‘Arabische sferen van 1001 nacht’ ook de teamleden zagen er geweldig uit, zo waren er buikdanseressen en sjeiks. Iedereen vond het geweldig, Pappa’s en Mamma’s Opa’s en Oma’s, broertjes en zusjes waren verkleed en hadden spandoeken meegenomen om de kinderen aan te moedigen, ook de mascottes van de Kikkersprong Fred en Fay-tje wa-

Het verklede enthousiaste team met de kikkers van de Kikkersprong ‘Fred en Fay-tje’ ren aanwezig en de kinderen waren heel blij. De kinderen voor het C diploma kregen behalve het diploma ook een medaille, omdat het team erg trots is dat deze groep het ABC compleet hebben gemaakt. Tevens kregen deze kinderen een uitnodiging voor twee gratis proeflessen voor survival, dat is reddend zwemmen, snorkelen of zwemvaardigheid. Het Kikkersprong team benadrukt het belang van het ABC diploma, wat veel mensen niet weten is dat A aanleren is, B verBeteren en C=Compleet, het complete ABC is een reeks diploma’s waarmee een kind goed zwemvaardig is in een

zwembad! Het ABC diploma is een nationaal erkend diploma uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden. Zwemschool Kikkersprong is bij het NPZ aangesloten en een erkend opleidingsinstituut. Door het examenresultaat zijn er weer plaatsen beschikbaar, ook in Zwembad Albrandswaard! Zwembad Albrandswaard blijft open, dankzij de gemeente Albrandswaard en Zwemschool Kikkersprong zal ook hier haar activiteiten continueren op zondagmorgen, woensdagmiddag en zaterdag de gehele dag. Voor meer info over zwemschool Kikkersprong: www.kikkersprong.nl

Vogels spotten en bloemen plukken in het Buijtenland van Rhoon Bloemen plukken en papier maken. Maar ook vogels spotten en genieten van de natuurakkers. Dat kan zaterdag 6 juli tussen 13.00 en 16.00 uur op het erf van de Vlakkenburg, Essendijk 24 in Rhoon in het Buijtenland van Rhoon. In de Zegenpolder heeft het ZuidHollands Landschap sinds dit jaar een akker in beheer voor de provincie Zuid-Holland.

Meezingen met het IJE gemeenteproject Het IJE koor zoekt zangers en zangeressen voor haar projectkoor. Vorig jaar was het een groot succes. Er hebben zich al 70 zangers en zangeressen opgegeven, maar het koor hoopt op veel meer deelnemers. De repetities beginnen in september. Zondag 13 oktober wordt de tweede editie van het IJEgemeenteproject gehouden. Deze keer in de Oude Kerk van Rotterdam-Charlois. Na het enorme succes van de eerste editie, vorig jaar in de Bethelkerk van Barendrecht, waar een koor werd geformeerd van 90 zangers en zangeressen met ruim 700 man publiek in de kerk, hoopt de organisatie ook dit jaar weer een groot succes te maken van het Gemeenteproject 2013. Het initiatief voor dit project is genomen door ds. Robert-Jan van Amstel, dirigent Theo Barendrecht en organist Sander van der Kaaij na de viering van het

60-jarig jubileum van de IJE in de Breepleinkerk Rotterdam in 2010. In deze jubileummeeting zong een koor, bestaande uit oud-IJE’ers en het huidige IJE-koor van tezamen 170 man, liederen uit het IJE verleden. Toen werd duidelijk dat de teksten en melodieën van toen, de mensen van nu nog steeds aanspreken en kunnen raken. In de Gemeenteprojectdiensten worden Oud-IJE-liederen, geschreven door Wim Hardenbol met teksten van mr. J. Van Haeringen, gezongen door het Gemeenteprojectkoor, maar bovenal meegezongen door de gemeente. De liederen liggen makkelijk in het gehoor en zijn eenvoudig mee te zingen. In Barendrecht is vorig jaar wel gebleken dat deze formule zeer aansprekend werkt, gezien de vele positieve reacties na de dienst. Voor de editie 2013 is de dienst voorbereid in samenwerking met de predikant van de Oude

Deze akker is ingezaaid met zomertarwe en aan de randen met een bloemenmengsel. Op zaterdag 6 juli is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de akker en gelijk een mooi veldboek te plukken. Een gids geeft uitleg over de soorten planten en over de natuur die de vele bloemen aantrekt. Ook de mobiele papiermakerij is weer aanwezig. Marieke de

Hoop laat zien hoe van allerlei plantaardige materialen papier kan worden gemaakt. Schuif ook aan en ontdek hoe leuk papier maken kan zijn. Papier met zelf geplukte bloemen erin, papier van vezels van de vlas- of graanplant. Aanmelden is niet verplicht en deelname is gratis. Kom zo mogelijk met de fiets, er is maar beperkte parkeerruimte.

Zomerconcert La Bona Futura kerk Charlois, ds. B. Davelaar. De IJE roept dan ook iedereen op om mee te zingen in het Gemeenteprojectkoor. In een vijftal repetities zullen de zeven liederen worden ingestudeerd, waarvan de oudste dateert uit 1968, en de jongste uit 2002. Het gehele IJE-verleden wordt in het repertoire dus bestreken. De repetities zullen vanaf zondag 8 september iedere week plaatsvinden op zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Oude Kerk Charlois. Het koor wordt begeleid door piano, orgel, slagwerk, bas, trompet en dwarsfluit. Om mee te zingen in het koor is géén IJE-verleden vereist. Iedereen van jong tot oud is welkom. Deelname is geheel gratis. Voor opgave en meer informatie: dirigent Theo A. Barendrecht, via theo@tabtransport.nl, 0653183438 ovv naam, adres, mailadres, telefoonnummer en stemsoort.

Harmonievereniging ‘La Bona Futura’ presenteert zich zaterdag 13 juli met een ’s zomers concert in cultureel centrum ‘de Brinkhoeve’ in Poortugaal. Onder leiding van dirigent Sjaak Verloop zal een zeer gevarieerd programma ten gehore gebracht worden.

Van een gedragen hymne tot marsmuziek en filmmuziek met een hoog ‘Disney’-gehalte. Maar ook muziek, zeer contrastrijk in ‘gevoelstemperatuur’, van een ‘cool’ Antarctica tot een ‘hot’ Brasiliana. Genoeg ingrediënten om er een ontspannende muzikale

zomeravond van te maken met voldoende gelegenheid elkaar te treffen. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. De toegang is gratis. De Brinkhoeve is te vinden aan de Kerkstraat 12 in Poortugaal.


LOODGIETERSBEDRIJF K. WIJNTJES • GAS • WATER • CV • RIOOL • SANITAIR • DAKBEDEKKING • ZINK EN LOODWERKZAAMHEDEN info@loodgietersbedrijfwijntjes.nl

Lokale wielersport en mensen met elkaar verbinden. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Deelnemende wielerrondes Wielerronde van Rijsoord Ronde van Ridderkerk Wielerronde van Albrandswaard Wielerronde van Barendrecht

Mobiel: 06 22372349 In Rhoon en Poortugaal betaalt u geen voorrijkosten.

zaterdag 6 juli

Als lokale Rabobank zijn we sponsor van alle wielerrondes in ons werkgebied, te weten: de Wielerronde van Rijsoord, de Ronde van Ridderkerk, de Wielerronde van Albrandswaard en de Wielerronde van Barendrecht. Behalve een grote sponsor blijven we in de kern een bank. Een bank die graag verbindingen legt; met klanten, met de lokale samenleving, met mensen, maar ook met wielersport. Daarom hebben wij het Rabo Wielerklassement bedacht. Hiermee legt onze Rabobank de verbinding. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen de wielerrondes. Meer informatie over het Rabo Wielerklassement vindt u op de website: rabobank.nl/rmij U vindt daar tussen mei en augustus ook het tussen- en eindklassement. U kunt onze Rabobank, en dus ook het Rabo Wielerklassement, volgen via Twitter: twitter.com/@rabobankrmij

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde rabobank.nl/rmij

Doe nu de Kia Fitness Check

En maak kans op een reis naar Zuid-Korea!

Uw Kia op 15 punten gecheckt voor maar �15,Voor maar � 15,- checken wij uw Kia op 15 vitale punten. Van het oliepeil tot de remblokken. U ontvangt dan bovendien een voucher waarmee u kans maakt op een compleet verzorgde reis voor twee personen naar Zuid-Korea. De voucher geeft ook recht op 1 jaar lang gratis Kia Internationale Wegenhulpgarantie t.w.v. � 100,-. Houd uw Kia in topvorm: kom snel langs voor de Kia Fitness Check!

Autobedrijf J. van der Sluis Autobedrijf P. Troost & Zonen Faradayweg 10, 3208 KS Spijkenisse Christiaan Huygensweg 28, 3225 LD Hellevoetsluis Tel.: 0181 - 615 533, www.kia-spijkenisse.nl Tel.: 0181 - 312 366, www.kia-hellevoetsluis.nl Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.kia.com.

De Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

te koop: aardbeien hollandse kersen

direct van de teler ook leuke cadeauverpakkingen De Bruin Aardbeien ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland

za.

08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl


Rabobank. Dichtbij en betrokken. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Juli 2013

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde is anders dan andere banken. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Als coöperatieve bank zijn wij sterk aanwezig in de lokale samenleving. Met een deel van onze winst helpen wij de ambities van mensen en organisaties in ons werkgebied te realiseren. U leest in deze editie van Rabobank. Dichtbij en betrokken. onder andere welke projecten wij in 2013 met ons Coöperatiefonds hebben ondersteund. Verder bedanken wij de mensen van Cuisine Culinaire, leest u meer over de Rabobank Duurzaamheidsprijs en stellen onze nieuwe commissarissen zichzelf aan u voor. Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuwe commissarissen stellen zich voor De commissarissen houden toezicht op het beleid van onze bank. Zij zien toe op zorgvuldige besluitvorming en geven gevraagd en ongevraagd advies. Tenslotte bewaakt de raad van commissarissen de positie van de bank in de maatschappij én waarborgt zij de ledeninvloed. Onze bank heeft twee nieuwe commissarissen: Tanja de Jonge en Aad Smits. Zij stellen zichzelf kort aan u voor.

Tanja de Jonge uit Barendrecht is business consultant en heeft een eigen advies- en auditkantoor op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, Farfalla Services. Zij trad op 4 juni 2013 toe tot de rvc. “Mijn motivatie om commissaris te worden? Ik heb een achtergrond in de accountancy. Het commissariaat is weer een andere vorm van toezicht houden. Daarnaast ben ik een betrokken burger. Ik vind het commissariaat een mooie kans om betrokkenheid bij de lokale samenleving met mijn werkervaring te combineren.” Dat het een commissariaat bij de Rabobank is, vindt Tanja de Jonge een grote plus. “De basis van coöperatief bankieren, dat leden inspraak hebben, spreekt mij erg aan. Ik hoop dat de leden mij, als één van hun toezichthouders, dan ook weten te vinden.” Groepsdirecteur bij Olympic Food Group Aad Smits treedt per 1 oktober 2013 aan als commissaris. Hij woont en werkt in Barendrecht. Aad Smits vindt het mooi dat de Rabobank als coöperatieve bank dicht bij de samenleving staat. “Samen sterker worden, de achtergrond van coöperatief bankieren, is ook een logisch onderdeel van het zakendoen. Bedrijven die samenwerken, doen het beter.” Voorafgaand aan zijn huidige functie was Aad Smits 25 jaar lang zakenbankier. “Ik vind het leuk om vanuit die achtergrond in mijn eigen omgeving een brugfunctie te vervullen”, motiveert hij zijn kandidaatstelling voor de rvc. “Ik weet goed wat er leeft bij ondernemers, maar ook hoe banken werken. Vanuit die positie kan ik kennis toevoegen.”

Hart voor de samenleving Het coöperatieve hart van Rabobank Ridderkerk MiddenIJsselmonde klopt krachtig. Jaarlijks storten wij een deel van onze winst in het Coöperatiefonds. Daarmee helpen wij de ambities van onze klanten en de samenleving te realiseren. Met het Coöperatiefonds steunt de Rabobank maatschappelijke, culturele en sociale projecten in Ridderkerk, Barendrecht, Rhoon en Heerjansdam. Stichtingen en verenigingen uit ons werkgebied kunnen een aanvraag doen voor een donatie uit het fonds. Een commissie gevormd door leden van onze bank beslist welke aanvragen een toekenning krijgen. Door de jaren heen heeft de Rabobank al verschillende stichtingen en verenigingen geholpen projecten te realiseren in de lokale samenleving. Ook in 2013 hebben verschillende verenigingen en stichtingen al een donatie voor hun project ontvangen. Een aantal projecten delen wij graag met u. - Jachthaven Rhoon: voor het organiseren van de Oude Maasdag en de viering van het 40-jarig jubileum. - Woonvisie Ridderkerk: voor de realisatie van volkstuinen als leerproject voor onder andere basisschoolleerlingen. - Tennisvereniging d’Oudelande uit Ridderkerk: voor de aanleg van een minitennisbaan.

Telefoon Particulieren: (0180) 639 639

Een idee om broeikasgassen terug te dringen. Een project voor innovatieve afvalverwerking. Een activiteit die mensen bij elkaar brengt. Heeft u onlangs een duurzaam idee, project of activiteit uitgevoerd? Doe dan mee aan de Rabobank Duurzaamheidsprijs 2013! De Rabobank Duurzaamheidsprijs is een initiatief van de Duurzaamheidskring Barendrecht en de Rabobank en zet organisaties of personen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid in het zonnetje. Woont en/of werkt u in Barendrecht en heeft u een duurzaam idee, project of activiteit uitgevoerd? Dan nodigen wij u van harte uit mee te doen. Uw aanmelding met motivatie moet vóór 15 augustus 2013 binnen zijn op duurzaamheidskring@barendrecht.nl. Meer informatie en voorwaarden voor deelname vindt u op: www.duurzaamheidskringbarendrecht.nl.

Gewijzigde openingstijden

- Stichting Pameyer uit Ridderkerk: voor het project ‘De Mega Zoete Inval’, vier kookavonden met als doel verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden. - Buurtvereniging de Manning uit Heerjansdam: voor de aanschaf van een elektroplatformwagen. - Duurzaamheidskring Barendrecht: voor de aanschaf van energiemeters om duurzaam verbruik te kunnen meten. - Radio Omroep Stichting Albrandswaard: voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. Meer weten over ons Coöperatiefonds? Kijk op rabobank.nl/rmij > Coöperatiefonds.

Rhoon

Per 15 juli a.s. wijzigen de openingstijden van onze kantoren in Rhoon (Dorpsdijk), Barendrecht (Windsingel) en Ridderkerk (Sint-Jorisplein). Op maandag zijn deze kantoren vanaf 13:00 uur open, op vrijdag tot 17:00 uur en op zaterdag zijn deze kantoren gesloten. Het aantal klanten dat een kantoor bezoekt neemt steeds verder af omdat bankieren via telefoon, e-mail en internet toeneemt. Onze bank speelt in op deze ontwikkeling door u mogelijkheden te bieden om te bankieren wanneer het u uitkomt. Bijvoorbeeld via Rabo Mobielbankieren en Rabo Internetbankieren. Meer informatie vindt u op onze website: www.rabobank.nl/rmij

Cuisine Culinaire

Topkokkies

Ridderkerk

Business Meets Rabo Heerjansdam Barendrecht Scholenloop Cepibo Ideeteam Slikkerveer Rabo Wielerklassement Triple-P BAR Oranjevereniging Heerjansdam Cursus internetbankieren De Oranjetuin Fietscross Club Barendrecht (S)Cool on Wheels

theater Het Kruispunt Duurzaamheidskring Barendrecht

Scouting Ooievaarsgroep Voedselbank Ledenevents tv d’Oudelande Business Breakfast Club Barendrecht Stichting Danceclub The Hit Kookclub De Zilveren Pollepel

Ridderkerks Symfonieorkest Radio Ridderkerk voetbalvereniging Rhoon

Bankbattle

Muziekvereniging Excelsior Bolnes Buurtbusvereniging lijn 717 Heerjansdam

Comité Help eens een handje

Meer informatie?

Duurzaam idee? Doe mee!

Stichting Present Barendrecht

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard Barendrecht Bruist! Stichting Ambulancewens

Stichting de Rijsoordse Molen OKK Ridderkerk Ridderkerk Schaatst Jeugdbrandweer Barendrecht De Develruiters uit Heerjansdam Stichting De Kleine Duiker

RVVH Griendpop

Telefoon Bedrijven: (0180) 639 500

Scouting BvB

E-mail: info@rmij.rabobank.nl

CBV Binnenland

KCR

Internet: www.rabobank.nl/rmij

AED

www.rabobank.nl/rmij

In het voorjaar is door de belangeloze inzet van kookclub Cuisine Culinaire Barendrecht, de Voedselbank Barendrecht, Stichting Present en leden en medewerkers van onze bank een lentediner voor cliënten van de Voedselbank Barendrecht gerealiseerd. Initiatieven die Rabobank Dit diner is bereid door de koks van kookclub Cuisine Culinaire uit Ridderkerk Midden-IJsselmonde vanuit Barendrecht en is mede dankzij hunhaar inzet smakelijk ontvangen coöperatieve hart ondersteunt. door de cliënten van de Voedselbank. Rabobank. Een bank met ideeën. Wij bedanken dan ook heel graag alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben. In het bijzonder de dames en heren van deze gezellige en gedreven kookclub voor hun enthousiasme en inzet. Meer weten over Cuisine Culinaire? Kijk op www.ccbarendrecht.nl.


Stijlen Casual

MS K O S T U U. 0 0 v. a . 1 4 9

Stoer

SALETIME Merkkleding

met

hoge

Zomercollectie 2013

kortingen...

Zakelijk

TRENDY A’ S BERMUD KS U TWEE ST 75.00

CHINO,S JEANS TWEEDE H A LV E PRIJS

Basics

Merken Blue Industry Carter & Davis

John Miller shirts No Excess Pierre Cardin

...tot

-50

0

JEANS CHINO,S SHIRTS COLBERTS KOSTUUMS SCHOENEN ACCESSOIRES

0

Het aanbod is groot maar OP+OP

Va n g u a r d Esperit weer in de collectie

‘

CARE

Wij zijn verhuisd U vindt ons een paar meter naast onze oude locatie. w.c. de binnenban, Hoogvliet.

Mode voor mannen met smaak Binnenban 44, 3191CH. Hoogvliet.T-010 - 438 03 80. E info@care–mannenmode.nl www.care -mannenmode.nl/

Van Rij bestaat 60 jaar dat betekent inruilen maar! AEG wasautomaat 61473 ­€‚Â?ƒ ­„

 ­Â?…†† ­  €  ­…‡€  

VAN

499,-

Bosch vaatwasser SMS84d02eu ­…‡€ ­  € ‰„€€Š ­Â?…† ­‹‚ÂŒƒ 

- 60,-

VAN

439,-*

VOOR

AEG Warmtepomp A droger 65470AH1 d ­€‚Â?ƒ ­ ­š€ ­ ­Â?…††† ­ …††† Â… †

559,-

- 60,-

499,-*

VOOR

- 60,-

VAN

VAN

659,-

599,-*

VOOR

VOOR

A condens droger AEG TT65280 B ­€‚Â?ƒ ‘ ­ Â’€  ­Â?“ “ - 60,-

459,-

Siemens wasautomaat wm14e497 ­€‚Â?ƒ ­„

 ­Â?…††† ­…‡€ 

- 60,-

399,-*

329,-*

VOOR

Siemens wasautomaat wm14E396nl ­€‚Â?ƒ ˆ ­„

 ­Â?…††† ­…‡€  VAN

389,-

AEG wasautomaat L50460FL ­€‚Â?ƒ ˆ ­„

 ­Â?…††† ­  € 

VAN

499,-

- 60,-

VAN

Za Zanussi wasmachine zwh7140 ap zw ­€‚Â?ƒ ­ ­ €€Â? ­ ŒŽ ­Â?…†† ­  …†††

*

VAN

429,-

- 60,-

369,-*

VOOR

 �…”• ”–—• “�� �˜……˜� ™”�˜ ”�˜ ” �˜

Electro World van Rij Spijkenisse

   Â? Â?Â?  Â?Â?         

- 60,-

599,-*

VOOR

439,-

VOOR

659,-

 M         

 

 

 

 

 

 

  „ˆ­ ““ ­�Œ›� ‚ ­”‰ ‘Šˆ 


NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Half miljoen bezoekers voor informatiecentrum Futureland FutureLand, het informatiecentrum over de aanleg van Maasvlakte 2, ontving woensdag 26 juni haar 500.000ste bezoeker. Sinds de opening in mei 2009, informeert FutureLand op diverse manieren het publiek over de uitbreiding van de Rotterdamse haven en alle aspecten die bij dit grote project komen kijken. Van een digitale maquette tot een interactieve kennisgame over het sluiten van de zeewering. Om bezoekers de havenuitbreiding van dichtbij te laten ervaren, startte het Havenbedrijf ook rondritten en rondvaarten door de nieuwe havens vanuit het informatiecentrum. Waar FutureLand begon met uitzicht op open zee, kunnen bezoekers nu de haven in aanbouw van dichtbij bekijken. Ruim vier jaar nadat Koningin Beatrix de eerste bezoeker van FutureLand was, stapte Rifca Severien met haar gezin als 500.000ste bezoeker het informatiecentrum binnen. ,,Voor een zakelijke bijeenkomst was ik al eens in FutureLand en mijn zoon bezocht het informatiecentrum met zijn klasgenootjes. Ik wilde mijn dochter ook graag laten zien wat er allemaal voor interessants gebeurt op Maasvlakte 2.’’ Een registratie van de ontvangst van de 500.000e bezoeker van FutureLand is te bekijken via http:// tinyurl. com/futureland. De haven in aanbouw In mei van dit jaar opende

minister Melanie Schultz van Haegen Rotterdams nieuwste en modernste haven. Met Maasvlakte 2 staat de deur wijd open voor de nieuwste generatie containerschepen en biedt Havenbedrijf Rotterdam ruimte aan de modernste terminals. De bouw van de terminals van APM Terminals en Rotterdam World Gateway gebeurt voor de deur van FutureLand. Daar worden reusachtige kranen opgebouwd zodat de terminals eind volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen. Annette van Ham, voorlichter bij FutureLand: ‘We merken dat bezoekers vaak onder de indruk zijn tijdens een rondvaart door de nieuw aangelegde ha-

ven of rondrit op Maasvlakte 2. De FutureLand Express XL rijdt over land waar tot voor kort nog zee was, dat geeft een bijzonder gevoel.’ De komende maanden biedt FutureLand een afwisselend zomerprogramma voor jong en oud. Naast de interactieve en leerzame elementen van het informatiecentrum, is de kunsttentoonstelling ‘Portscapes 2’ tot 10 oktober te bezichtigen. Deze expositie is gratis te bezoeken in de Yangtzezaal en toont een serie kunstprojecten in het kader van de aanleg van Maasvlakte 2. Gedurende de zomermaanden juli en augustus is FutureLand iedere zaterdag open van 11.00 tot 17.00 uur en worden speciale

Klankbordgroep Buijtenland op 9 juli van start De polders langs de Oude Maas tussen Rhoon en Barendrecht gaan er in de toekomst anders uitzien. Door een besluit van de Tweede Kamer wordt dit gebied omgevormd tot een gebied met natuur en recreatie. Een deel van het gebied krijgt de bestemming natuurakkers. Hierop worden (oude) landbouwgewassen geteeld. Deze omslag gaat niet vanzelf. Vandaar dat de vereniging Albrandswaards Landschap een klankbordgroep heeft opgericht. De zogenaamde Buijtenlandtafel. Deze klankbordgroep praat mee en doet voorstellen over de inrichting en het beheer van het gebied. De klankbordgroep is breed samengesteld. Vertegenwoordigers van omwonenden, inwoners van Buijtenland, natuurverenigingen, ondernemers en gebruikers hebben

zitting in deze klankbordgroep. Ook voor de agrariërs is er een plek in deze klankbordgroep. De klankbordgroep ‘Buijtenlandtafel’ stelt zich op 9 juli voor. Dan is er een informatiebijeenkomst op de voormalige boerderij de Vlakkenburg aan de Essendijk 24 te Rhoon. Op die informatiebijeenkomst is informatie te krijgen over het poldergebied en welke veranderingen gaan plaatsvinden. Ook kan kennis worden gemaakt met de klankbordgroepleden. De vereniging Albrandswaards Landschap vertelt er graag meer over. Iedereen is van harte welkom op deze avond die begint om 19.00 uur. De koffie en thee staat vanaf 18.30 voor u klaar. Harry van der Linden Klankbordgroep Buijtenland

Eind augustus huttenbouwweek

De 500.000ste bezoeker.

Amerikaanse kunstenaar maakt dierenroute Bezoekers van Maasvlakte 2 kunnen zich vanaf zaterdag 29 juni verwonderen over een reeks alternatieve verkeersborden op Maasvlakte 2. Ze zijn onderdeel van het kunstwerk Animal Estates 9.0 van Fritz Haeg, het meest recente kunstproject op Maasvlakte 2. De 30 verkeersborden wijzen fietsers op de aanwezigheid van dieren in het nieuwe havengebied. De gedachte achter het project Animal Estates 9.0 is dat inheemse diersoorten weer een plaats krijgen in door mensen gedomineerde gebieden. De Amerikaanse kunstenaar Fritz Haeg (1969) creëerde eerder in verschil-

kinderrondleidingen georganiseerd. Op zaterdag 27 juli en 31 augustus is het informatiecentrum zelfs tot 21.00 uur ’s avonds geopend voor een tapasmaaltijd op het terras met uitzicht op Maasvlakte 2. Meer informatie over het actuele programma en het maken van reserveringen staat op www.futureland.nl. Bezoekers kunnen de nieuw aangelegde haven van dichtbij bekijken en een rondvaart of -rit maken met de FutureLand Ferry (8,75 euro p.p.) of FutureLand Express XL (5,75 euro p.p.). Een combinatieticket voor zowel de rondvaart als busrit kost 13 euro per persoon.

15

lende binnensteden fysieke ruimte voor dieren. Met zijn nieuwste project wijst hij bezoekers vooral op het onvermoede dierenleven in het nieuwe havengebied. Haeg heeft zich daartoe verdiept in het gedrag van dieren in de haven. Het project bestaat uit een route van negentien kilometer langs het fietspad dat langs de zeewering van Maasvlakte 2 loopt, voorzien van informatieborden, een bijbehorende plattegrond en een video. Ieder verkeersbord geeft informatie over een ander dier en de vaak complexe relatie tussen het dier en de industriële omgeving van de

Het plaatsen van borden voor het project Animal Estates Foto: Freek van Arkel.

haven. De dieren die in de schijnwerper staan zijn onder meer grote oorworm in het zand, de rugstreeppad in voor hen aangelegde poelen, de kleine stern die in het gras nestelt en de grijze zeehond op het beschermde strand. Maar ook dieren als duiven, konijnen en valken en de manier waarop ze leven komen aan de orde. De route met de informatieborden is blijvend. De tentoonstelling van Fritz Haeg over het dierenleven is tot 10 oktober te zien in een speciaal daarvoor ingerichte container bij het Informatiecentrum FutureLand. Daar is als onderdeel van het project ook de plattegrond met extra informatie te verkrijgen. Als onderdeel van het project deed Fritz Haeg een oproep in verschillende media om dierenverhalen te ontvangen. Deze zijn verwerkt in de tentoonstelling en ook te zien op www.portscapes2.nl. Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij de aanleg en de inrichting van het nieuwe havengebied is zo veel mogelijk geprobeerd de natuur te ontzien. Maar het veranderen van 2.000 hectare zeebodem in een haven en industrieterrein heeft natuurlijk gevolgen voor de planten en dieren die daar leven.

Dierencentrale Nederland Gevonden: Konijn, bruinbeige, hangoor, Golfbaan Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar uit Albrandswaard kunnen van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 augustus weer timmeren en bouwen op het terrein van het Jongerencentrum Albrandswaard (JCA), Albrandswaardsedijk 180 Poortugaal. Op dinsdag 10.00 uur is de opening van de huttenbouwweek en kan er gestart worden met het bouwen van de hutten. Op donderdag mogen de bouwers zelfs blijven slapen in hun eigen hut en op vrijdagochtend om 10.00 uur kunnen ze weer opgehaald worden. Op de flyers en posters die binnenkort worden verspreid (o.a. op de scholen), staat het volledige programma beschreven voor die week. Vergeet niet je eigen hamer en

zaag mee te nemen. De kosten voor deelname aan de huttenbouwweek zijn 10 euro. Heb je zin om mee te doen, vraag dan of je ouders of verzorgers je opgeven. Aanmelden kan tot en met 22 juli. Er is plaats voor 120 kinderen. Bij aanmelding doorgeven: vooren achternaam, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres (van ouders/verzorgers). Zijn er (groot)ouders die het leuk vinden om de deelnemende kinderen te helpen en te begeleiden, geef dit dan door bij de aanmelding van het kind. Informatie en aanmelden bij voorkeur per mail: info@ welzijnalbrandswaard.nl of eventueel door te bellen naar Stichting Welzijn Albrandswaard: 010-5011222

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

Haringparty in Kasteel van Rhoon

In het Kasteel van Rhoon werd donderdag 20 juni weer de jaarlijkse Haringparty, georganiseerd door Tafelronde 154, gehouden. In totaal werd door de veiling van het haringvaatje een bedrag van 7.154 euro bijeengebracht door meerdere bieders. De opbrengst van dit evenement komt ten goede van Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW). BSW ondersteunt en initieert het pedagogisch verantwoord en georganiseerd veilig buiten spelen van de Rotterdamse jeugd en ondersteunt daarbij de vrijwilligers en hun organisaties die daar op buurtniveau aan meewerken.


ZomerFeest za. 6 juli a.s.

10.00 - 16.00 uur

Start Middenbaan vòòr theater ‘t Kruispunt 12.00 uur

Prijsuitreiking Kassabonnenactie “Shop till you drop” ‘t Vlak Zanger/entertainer Eric Newman 12.00 - 16.00 uur

Ouder/Kind Spellencircuit

op! r D u o y l l i t p o Sh ~

Funfare

Doe Mee en Win Mooie Prijzen!

rond 15.00 uur

Ganzenfanfare zie ook www.zomerfeestbarendrecht.nl

ZATERDAG 6 JULI HET ZOMERFEEST ‘OPSTAPDAG’ ER IS EEN DEMOTEAM VAN GAZELLE EN SPARTA AANWEZIG OM U KENNIS TE LATEN MAKEN MET AL HUN NIEUWE EN BESTAANDE MODELLEN!

TIJDENS HET ZOMERFEEST

SPETTERENDE AANBIED ING EN OP ELEKTRISCHE FIETSEN.

Elektrische ‘Oma’ fiets ‘Sparta Granny’

Er zijn al gebruikte elektrische fietsen vanaf

€ 495,-

Elektrische Gazelle fiets

Dorpsstraat 147 Barendrecht | Tel. 0180-612100 Neem ook een kijkje op onze vernieuwde website

WWW.PETERTERLOUW.NL


NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

‘Zomerdans’ de nieuwste roman van Robert Schram De in Poortugaal woonachtige schrijver Robert Schram heeft onlangs zijn nieuwste boek ‘Zomerdans’ gepubliceerd. Hij deed dit door op de eerste zomerdag van dit jaar de zomer te openen in het Park bij de Euromast te Rotterdam. Robert is dolblij met zijn nieuwste uitgave: het boek is door ander schrijfwerk bijna een jaar later dan gepland verschenen. Hij wilde het gezien de rode draad in het verhaal echter perse voor het begin

van deze zomer af hebben. Robert zegt hierover: ,,Dit was nog een hele klus omdat ik samenwerkte met zeer kritische reviewers, waaronder een oud-politieagent. Na het nodige herschrijven ben ik dolblij dat het boek af is en ik ben dan ook apetrots op het resultaat. Het is mijn beste boek tot nu toe dat ook een weg naar de uitgevers zal vinden. Ik ben veel dank verschuldigd aan Hans Pannekeet en Yvonne Michielsen

Robert toont het eerste exemplaar bij de fontein met de drie dansende nimfen. Foto: Marco Schram

Maasstad Academie en Leerhuis Ikazia Ziekenhuis bundelen krachten De Maasstad Academie van het Maasstad Ziekenhuis en het Leerhuis van het Ikazia Ziekenhuis gaan samenwerken. Hiervoor is onlangs een intentieovereenkomst getekend. Beide ziekenhuizen bieden verschillende opleidingen en bij- en nascholingen. Ze vullen elkaar goed aan in hun opleidings- en scholingsactiviteiten. Uiteindelijk doel van de samenwerking is een nog betere kwaliteit van opleiden, onderwijs en onderzoek door verdieping en verbreding. Om optimale zorg te bieden aan patiënten zijn goed opgeleide zorgprofessionals nodig. De intentie tot samenwerking past binnen het beleid van het Maasstad Ziekenhuis om als aspirant topklinisch opleidingsziekenhuis kennis en kunde te delen met anderen in de regio. Het Ikazia Ziekenhuis sluit zich volledig aan bij het belang van kunde en kennisdeling. Ikazia en Maasstad willen de samenwerking

tussen ziekenhuizen en andere zorgverleners binnen de regio bevorderen. ,,Door het bieden van een breder aanbod van opleidingen, onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden is het voor zorgprofessionals aantrekkelijk om binnen onze ziekenhuizen te blijven werken of te gaan werken’’, aldus drs. J.J. Dorresteijn, lid Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingverpleegkundigen samen werven en selecteren en het delen van een leermanagementsysteem met e-learning modules. Ook het gezamenlijk gebruikmaken van het Skillslab staat op het programma. Samen zullen zij bij- en nascholing verzorgen, zoals alle verpleegkundige handelingen. Bij de medische vervolgopleidingen zullen de medisch specialisten onder meer elkaar toetsen met betrekking tot de kwaliteit van deze opleidingen.

Zittend aan tafel (l) drs. J.J. Dorresteijn, lid Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en (r) mr. R.P.D. Kievit, algemeen directeur Ikazia Ziekenhuis. Staand (l) dr. C. A. van Donselaar - medisch manager Maasstad Academie en (r) dr. P.T. den Hoed - medisch manager Leerhuis Ikazia Ziekenhuis.

vanwege hun uitstekende inbreng. Het boek heeft een originele verhaallijn: mijns inziens is het zeer geschikt voor verfilming, er gebeurt echt van alles! De hoofdpersoon, Jeff, is een bijzonder rare en eigengereide gast’’, eindigt hij met een knipoog. Het boek is een roman met een flinke dosis erotiek en spanning. Het gaat over Jeff die de weg helemaal kwijt is. Wanneer hij zijn collega’s verrot scheld en met een bulldozer een bouwkeet plat walst, beseft hij dat het tijd is voor verandering. Met hulp van een psychologe besluit hij op zoek te gaan naar antwoorden. Samen met haar reist hij naar zijn geboortedorp, maar wat een rustig bezoekje zou moeten worden veranderd al snel in een nachtmerrie. Verwarring, onzekerheid, lust en moord kruisen zijn pad en opnieuw wordt Jeff geconfronteerd met de gruwelijke waarheid die hij al die jaren probeert te ontlopen. Niets is wat het lijkt! Het boek is te koop via w w w. m i j n b e s t s e l l e r. n l / robertschram

17

Lijn 10 rijdt weer door Rotterdam Tot en met zondag 1 september rijdt lijn 10 weer door Rotterdam. De toeristische zomerrondrit rijdt iedere week op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Lijn 10 rijdt ook tijdens de Wereldhavendagen op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september. De historische tram rijdt langs moderne architectuur, het gezellige stadscentrum en de prachtige historische stadsdelen. Vanwege CityRacing rijdt lijn 10 niet op 18 augustus. Ook wordt niet gereden op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vanwege de World Ports Classic-wielerronde. Een rondrit van ruim een uur geeft een goed beeld van het Rotterdam van vroeger en nu. Daarnaast komt de tram langs allerlei attracties, musea, restaurants en terrasjes. Dit seizoen rijdt lijn 10 heel frequent: elke 45 minuten vertrekt een tram. Onderweg in- en uitstappen is dus geen probleem! Een kaartje, verkrijgbaar bij de conducteur aan boord van de tram, is de

hele dag geldig. Volwassenen betalen 7 euro. Kinderen van 4 t/m 11 jaar en 65-plussers betalen 4,50 euro. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van lijn 10: www. lijn10.nl. Stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar vervoer Museum en Exploitatie Oldtimers) werd in 1997 opgericht met als doel het beheer, restauratie en exploitatie van het historisch erfgoed van Rotterdams openbaar vervoer. De collectie bestaat uit onge-

veer zestig historische trams, twintig historische bussen en een metrorijtuig van het eerste uur. Met vereende krachten zorgen meer dan honderd vrijwilligers voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van deze historische collectie. De trams en het metrorijtuig worden onderhouden in de voormalige RET-remise Hillegersberg in Rotterdam. Vanuit deze remise vertrekken ook de historische trams van de toeristische zomertramlijn 10.

‘Family Fun’ op de Middenbaan en ’t Vlak in Barendrecht Het Zomerfeest dat op zaterdag 6 juli in en rond de oude dorpskern van Barendrecht wordt georganiseerd wordt ook dit jaar doorgetrokken naar de Middenbaan en ’t Vlak. De activiteitencommissie van de winkeliersvereniging heeft ervoor zorg gedragen dat het ook in het centrum bruist van allerlei activiteiten. Heel leuk om mee te doen is het ‘Family Fun Spektakel’. Een spellencircuit dat bestaat uit 10 onderdelen die verspreid over de Middenbaan en ’t Vlak staan opgesteld. Het is hierbij de bedoeling dat een koppel ouder/kind samen alle spellen afwerkt om hiermee zoveel mogelijk punten te scoren. Ballengooien, doelschieten, ringwerpen, kruisboogschieten, stokvangen, kangeroe-basket, een reuze sjoelbak, de bibberspiraal, megadarts en een wervel-

16.00 uur is de prijsuitreiking bij het podium dat op ’t Vlak staat opgesteld. Deelname is helemaal gratis.

De Funfare is een minifanfare met veel humor wind. Tien leuke spelletjes waarbij de resultaten van de ouder en het kind bij elkaar worden opgeteld. Er zijn drie kinderleeftijdscategorieën. In elke categorie zijn drie fraaie trofeeën te verdienen alsmede

een waardebon van resp. 100, 75 en 50 euro voor de drie eerste, tweede en derde plaatsen. Vanaf 10.00 uur kan er ingeschreven en gestart worden op de Middenbaan voor Theater Het Kruispunt. Om

Muzikaal Entertainment Tussen 12.00 en 16.00 uur treedt de Funfare op. De Funfare is een minifanfare met veel humor, ‘silly walks’ en hippe muziekjes: een visueel en muzikaal opvallende en vermakelijke act. Met hun bonte en vrolijke verschijning trekken zij de aandacht en weten iedereen te verblijden en te verrassen. Er ontstaat een gezellige sfeer met lachende mensen, dansende en meelopende kinderen. Zodra de Funfare voorbij komt staat iedereen er voor stil of houdt op met praten, kijkt verbaasd en… lacht! Omstreeks 15.00 uur zal de Ganzenfanfare op de Middenbaan acte de présence geven.

Inbrekers hebben de zomer in hun bol

Deuren en ramen op slot; ook bij hoge temperaturen Nu ons land eindelijk weer kan genieten van zomerse temperaturen, zwaaien overal de ramen en deuren open. Waakzaamheid is echter geboden. ,,Want gelegenheid maakt de dief’’, waarschuwt Joop van der Waal, expert bij de politie op het gebied van woninginbraak. ,,De politie wil er alles aan doen om inbrekers te pakken. Maar vooral in het handelen van bewoners valt nog veel te verbeteren.” Hoewel het najaar nog steeds het topseizoen is voor inbrekers, neemt het aandeel woninginbraken in de lente en zomer toe. Ook het aantal inbraken dat overdag plaatsvindt, stijgt. Van der Waal wijst erop dat er in deze periode kwaadwilligen zijn die achterpaden in woonwijken afstruinen op zoek naar openstaande ramen en deuren. Soms wordt het hen wel heel gemakkelijk gemaakt. Open achterpoorten, een ladder naast een raam of de huissleutel aan een

spijkertje in de schuur. Een ander makkelijk doelwit zijn natuurlijk de huizen waarvan de bewoners op vakantie zijn. Veel mensen weten inmiddels wel dat het verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. ,,Maar vraag hen dan ook om deze ergens uit het zicht neer te leggen’’, adviseert Van der Waal. ,,Een grote stapel post op tafel laat ook weinig te raden over.’’ Zo zijn er volgens hem nog talloze andere voorbeelden. ,,Vermeld nooit in je voice-mail dat je op vakantie bent. Laat de planten gewoon staan en schakel een tijdschakelaar in, zodat op gezette tijden het licht aanspringt. Veel mensen zien de vakantie ook als goede gelegenheid om de diepvries te ontdooien. Onverstandig, als de open laden of deur vanaf de straat te zien zijn.’’ Schakel buren in In plaats van via social media

wereldkundig te maken dat je op vakantie bent, benadrukt de politieman dat het wel goed is om de buren op de hoogte te stellen. ,,Zij kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen. Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak, gebeurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdachte geluiden bij de buren hoort terwijl die op vakantie zijn, moet dan ook niet aarzelen om 112 te bellen’’, benadrukt Van der Waal. Witte Voetjesacties Om mensen te wijzen op het belang van hun eigen gedrag, vinden in heel het land zogenoemde Witte Voetjesacties plaats. Tijdens zo’n actie letten politieagenten op alle mogelijke opties voor inbrekers. Als zij een situatie aantreffen waarin een inbreker gemakkelijk zijn slag kan slaan, laten ze een papieren ‘voetstap’ achter met de tekst

‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn’. Naast deze actie voert Van der Waal met een aantal vrijwilligers soortgelijke acties bij woontorens. ,,We bellen dan aan bij bewoners om te kijken hoe gemakkelijk zij de hoofdingang voor onbekenden openen. Vervolgens wijzen we hen op de risico’s van hun gedrag. Want veel inbraken kun je voorkomen door het gedrag van mensen aan te passen.’’ Meer informatie Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/ preventietips. Naast deze maatregelen is het natuurlijk wel belangrijk dat uw woning aan een aantal veiligheidseisen voldoet. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt u hierbij.


Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Zwaluw 19, Hoogvliet zorgen voor een extra ruimtelijk effect en fraaie blik naar de tuin. De openkeuken, welke enigszins is gedateerd, vloeit ‘natuurlijk’ over vanuit de woonkamer. Bewoner: ‘De keuken is prima in orde, maar zou moeten worden gemoderniseerd. Mede daarom hebben we de koopprijs redelijk gehouden.’ De inrichting is eenvoudig (Bruynzeel), maar keurig onderhouden en functioneel. In de keuken is tevens een ‘close in’ boiler aangebracht en ook de vloerverwarmingunit is daar geïnstalleerd. ‘Echt een prachtige plek in een omgeving waar de sociale omgang nog ouderwets goed is, een soort dorp in de stad’, zo omschrijft de bewoner deze prachtige eengezinswoning. De woning is niet alleen zeer ruim, maar heeft nog talrijke andere mooie eigenschappen. Bewoner: ‘De ligging aan een gezellig en rustig pleintje, waar ook ruim voldoende parkeergelegenheid is, is ideaal voor gezinnen met kinderen en geeft een ruimtelijk gevoel’. Entree In de ruime entree is een plavuizenvloer aangebracht en zijn de toegangen tot het toilet met fonteintje en het woongedeelte. Tevens is hier de meterkast

en de garderobe gesitueerd. Woonkamer en keuken De zeer royale woonkamer is tuingericht en opvallend is de ruimte en het natuurlijke

(doorzon) licht. De kamer is voorzien van een plavuizenvloer, waaronder een comfortabele vloerverwarming. De wanden zijn voorzien van nette en goed afgewerkte granol. De brede raampartij en de tuindeur

Eerste verdieping Vanuit de woonkamer kan men via een fraaie wenteltrap, die als gegoten past in de vormgeving van de kamer, naar de eerste verdieping. Vanuit de overloop kan men twee slaapkamers en de badkamer bereiken. Aan de achterzijde van de woning is een slaapkamer, die is voorzien van een dakkapel. De vloer is bedekt met laminaat. Deze kamer meet 5.19 bij 3.00 meter. De tweede slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde en meet 4.56 bij 3.00 meter. Badkamer De badkamer is netjes betegeld en is uitgerust met een tweede toilet, wastafel, ligbad met spatscherm en voorzien van

mechanische ventilatie. Tevens is er een uitzetraam aanwezig.

synchro wonen

Tweede verdieping Op de ruime voorzolder, welke per vaste trap bereikbaar is, zijn de aansluitingen aangebracht voor de wasmachine- en droger.

info@synchrowonen.nl

Tevens is daar de combiketel aangebracht (Vaillant). Hier treft men ook de derde slaapkamer. Deze is ruim en het raam geeft een mooi uitzicht op het pleintje aan de voorzijde van de woning.

aangebouwde stenen berging, die is voorzien van elektra. De bewoner: ‘Vooral de ruimte, het licht, maar ook de woonomgeving zijn geweldig fijn hier. En alles is dichtbij, scholen, winkels, sportaccommodaties, openbaar vervoer, speelgelegenheid voor kinderen en met de fiets of te voet ben je zo in het recreatiegebied. Het is maar even wandelen en je bent in een landelijk sfeer. Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe bewoners het hier enorm naar de zin zullen hebben.’

Buitengebied Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin op het zuiden en geheel omheind, dat voor veel privacy zorgt. Aan de achtergevel is zonwering aangebracht. Aan de voorzijde van de woning is een

dealer occassions bij troost spijkenisse Daihatsu Terios 1.5 16V, 2008, grijs, airco 74.673 km, AUTOMAAT

Renault Twingo 1.2 16V Dynamique 2010, zwart, airco 75.350 km

Nissan Qashqai 1.6 Tekna, airco 2008, zwart, 54.626 km,

Suzuki Alto 1.0 Comfort, 2010, grijs, airco 32.794 km,

Fiat Panda 1.2 8V Dynamic, 2009, wit, airco 38.940 km

Volkswagen Scirocco 2.0 Tdi, aut., 2009, grijs, airco 100.071 km,

12.900

6.950

7.450

7.500

Renault Kangoo 1.5 Express, 2005, grijs, airco 190.889 km, DIESEL

3.950

Seat Leon 2.8 V6 Cupra 2003, grijs, airco 116.339 km

Daihatsu YRV 1.0 12V Sxi 2003, groen, 43.311 km,

9.950 Kia Picanto 1.0 Seven 2011, blauw, 18.411 km,

15.950

Ook voor • Reparatie • Onderhoud • APK keuringen • Schade herstel • Gratis leen auto

Vraag ook naar onze scherpe autoverzekering met 3 jaar aanschafwaarde en geen eigen risico.

7.950

FINANCIEREN al vanaf

25.950

Suzuki Swift 1.3 Exclusive, 2006, grijs, airco 94.261 km

3.450 Mitsubishi Outlander 2.4, airco 2008, zwart, 112.788 km

AUTOMAAT DIESEL

Fiat Grande Punto ,airco 1.4 8V, Dynamic 2008, zwart, 95.187 km,

7.950

Suzuki Alto 1.1 Gls, 2002, geel, 69.851 km

14.950

35.- per maand

6.750

Audi TT 1.8 5V Turbo, 2001, grijs, airco 156.626 km

9.950 Nissan Pixo 1.0 Acenta, airco 2012, blauw, 8.991 km

8.450 Daihatsu Sirion 1.3 16V Sport, 2008, zwart, 62.252 km, airco

7.950 Ford Ka 1.3 Millionaire 2004, blauw, 89.348 km, airco

3.950 Mercedes C180 Avantgarde, aut. 2001, paars, airco 135.012 km,

7.900

3.950 Daihatsu Cuore 1.0 12V Nagano 2004, rood, airco 79.616 km,

3.950

Autobedrijf P. Troost Spijkenisse Mizartstraat 2 - Spijkenisse Telefoon 0181-612667 Donderdag koopavond WWW.TROOSTAUTOS.NL


Eurofins | Labco gevestigd in Barendrecht is gespecialiseerd in de analyse van grondstoffen in en rond de haven van Rotterdam waaronder grondstoffen voor de diervoeder, olieverwerkende industrie en voedingsmiddelenindustrie in het algemeen. Het gaat om contaminanten en GMO analyses, maar ook om contractuele chemische analyses zoals vet, vezel, vocht, eiwit, as. In onze vestiging in Barendrecht is een vacature ontstaan voor een:

Medewerker Serviceafdeling Laboratorium (parttime-fulltime)

Functie: In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontvangen en inboeken van de aangeboden monsters. Je draagt zorg voor de verdeling van de monsters naar de juiste analyseafdelingen op basis van de door de opdrachtgever aangevraagde analyses. Je hebt veelvuldig telefonisch contact met klanten en externe labs. Je werkt volgens het RvA geaccrediteerde kwaliteitssysteem.

ZWEMSCHOOL E&A zoekt per direct een enthousiaste en gediplomeerde

Profiel: Je hebt een afgeronde MLO opleiding of vergelijkbaar. Je bent in staat om processen te overzien van begin tot eind (van inschrijving tot rapportage van de analyse resultaten). Je kunt omgaan met sterk wisselende werkzaamheden en bent in staat op je prioriteiten snel te herzien. Je werkt graag in een team waarin je elkaar aanvult en helpt bij drukte en afwezigheid van teamleden. Je bent enthousiast om op een vriendelijke, klantgericht en professionele wijze de klant te woord te staan. Je vindt het leuk om in de Engelse en Duitse taal te communiceren met onze zusterlabs en bent in staat om te zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Je hebt een flexibele instelling wat werktijden betreft en bent bereidt om indien nodig ’s avonds tot +/- 19.00 uur te werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs.

voor 10 Ă 13 uur in de week.

Aanvullende informatie: Het betreft een functie voor 20 tot 30 uur in eerste instantie met de mogelijkheid om fulltime te werken als het werk het toe laat. Een absolute must is dat de uren over alle dagen van de week verspreid worden en je elke dag minimaal 4 uur werkzaam bent.

zwemonderwijzer(es) En ook zoeken wij

oproepkrachten U bent in het bezit van een geldig EHBO diploma. Voor meer info kunt u mailen met zwemschoole-en-a@live.nl

Informatie over de functie: Wil je graag meer informatie over deze functie dan kun je daarvoor terecht bij Arno van der Heijden, 06 - 53782648. Je sollicitatie: Heb je belangstelling voor deze vacature, mail dan je motivatie en CV naar de afdeling P&O emailadres: inekesybrandy@eurofins.com. Voor het volledige profiel en meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze site www.eurofins.nl.

Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel goed te doen en nog betaalbaar ook! Hagenland heeft het helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen


SEIZOENS SEIZOENS AANBIEDING AANBIEDING 469,-

1.199,-

399,-

999,-

469,-

1.199,-

399,-

999,-

Benzinemaaier HRX476 VK

Izy Benzinemaaier HRG415 P

Benzinemaaier HRX476 VK

Izy Benzinemaaier HRG415 P

4.679,-

4.099,-

399,-

299,-

4.679,-

4.099,-

399,-

CSG Calvijn feliciteert haar geslaagden in het 2e tijdvak! Calvijn Groene Hart, Barendrecht VMBO theoretische en gemengde leerweg: Jimmy Degens (geslaagd in 1e tijdvak), Anthony Lodder (geslaagd in 1e tijdvak), Daïshmiro Druiventak, Ipek Erdogan, Rafaella Farazyan, Sangita Ramnarain, Jeffrey Sala, Wishal Toekoen. HAVO: Stef Blankensteijn, Marinus Gouw, Didy de Kraay, Lonneke van der Sluijs, Finn Stokkers, Frans Ververs. VWO: Sanne Kasius, Arne den Otter.

Focus Beroepsacademie Calvijn, Barendrecht VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Doenia Ducaneaux (geslaagd in 1e tijdvak), Azzeddine Asbay, Sümeyye Baran, Kübra Bozkurt, Ferdi Candan, Serra Duran, Demi van Gelder, Chaquille Mohan, Juliën de Reuver, Jamie Lee van der Sman, Renée Snelderwaard. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Rick Aldus, Aylin Aydogmus, Yashmin Ghoerahoe, Desiree den Hartog, Robin Konijnendijk, Kevin van Manen, Emine Taskapan, Jan The, Diony Vente, Giovanni Warner.

Calvijn Vreewijk, Rotterdam

Zitmaaier HF2417 HB

HAVO: Suradj Hardwarsing, Meriyen Giel, Ajla Beslija, Mete Öztürk. Atheneum: Danny Esveldt, Chantal Silva, Berina Mahovkic, Nora Chikar, Gündogdu Demirtürkoglu. Gymnasium: Nilgün Deniz.

Zitmaaier HF2417 HB

299,-

Calvijn Lombardijen, Rotterdam VMBO gemengde leerweg / theoretische leerweg: Rowin Kowlesar, Esra Kurum, Santusha Patandin, Tolonay Ozturk, Bilge Tekten, Bella Tsjernysjova, Neljero Victoria. Trimmer UMS425

Calvijn Maarten Luther, Rotterdam

Trimmer UMS425

Tot ziens in onze showroom:

Voor de professionele tuinier

Onze techniek wint terrein

Tot ziens in onze showroom:

gavdwaal.nl

Lagendijk 178 2988 AD Ridderkerk Deze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2013. www.honda.nl Telefoon 0180 - 42 13 99 gavdwaal.nl www.honda.nl Telefax 0180 - 42 Deze 34aanbieding 53 is geldig tot 1 oktober 2013. info@gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD

VCA* GECERTIFICEERD

Albrandswaard: Op zaterdag 15 juni heeft de brandweer Albrandswaard in samenwerking met diverse andere partners een grote hulpverleningsdag voor mensen met een verstandelijke en /of geestelijke beperking georganiseerd. De gehele dag konden de mensen genieten van alle activiteiten die bij de verschillende hulpverleningsdiensten horen. Zo kon er een auto open geknipt worden, was er een groot springkussen, waren er diverse waterspelen, kon er met een ladderwagen op 30 meter hoogte gekeken worden en was er gedurende de gehele dag eten en drinken. De dag eindigde met een rondrit met alle hulpverleningsvoertuigen door Albrandswaard en een gezamenlijke BBQ. Deze dag kon plaatsen vinden dankzij al onze sponsors en vele vrijwilligers. Via deze weg willen wij hen dan ook hartelijk danken!!

VMBO gemengde leerweg/theoretische leerweg: Leila Agaroud, Hicran Caliskan, Eden Daniel, Ahmet Er, Denzel Simson, Zubaida Soebratie. HAVO: Tabassum Billar, Ahmed El Harraoui, Sultan Parlak.

Calvijn Juliana, Rotterdam VMBO gemengde leerweg/theoretische leerweg: Elizhan Bahar, Aysegül Beyaz, Maikel van Gils, Priya Hardoar, Ritesh Kali, Chandel Mbanza, Laila Muilenburg, Hobie Verburg, Meral Yigit.

Calvijn Meerpaal, Rotterdam VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Ashley Heath. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Joey Lagadeau, Pascal Pagels. VMBO theoretische leerweg: Joey Cheung, Giovanni Erkelens, Nadesha de Jong, Youri Stevens.

Rectificatie: geslaagden 1e tijdvak Focus Beroepsacademie Calvijn, Barendrecht VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Jody Bahlmann, Abisai Barriga van der Weide, Chelsey Bax, Samantha Beukers, Naomi Boshoven, Fadoua Boulghalegh, Magalie Burgman, Stanley van Buuren, Seren Çamdere, Amber Coppenrath, Baran Dönmez, Quincy van den Dool, Sascha Eelman, Daphne van den Eijnden, Denise van Es, Jeroen van Galen, Çagri Hakkan, Oscar van Hoewijk, Jessica van Houwelingen, Lisa Kamerman, David Klomp, Brendan de Koning, Bas Kruithof, Sanjeev Landsmeer, Joey van Loon, Gianni Maatrijk, Elhaam Nieman, Charlotte Paul, Jessica van Rijsselberg, Xamira Ritfeld, Naliny Rodrigues, Alexandra de Ronde, Erva Sen, Shannon Slort, Celesta Sonders, Bodi van Steenwijk, Zoë Stolk, Bonita Torcque, Sander Verhoef, Dylan Vermaat, Patrick Verschoor, Jean Vervoort, Naomi Voortman, Lisa van der Wiele, Dee-dee Winters, Ray Middeldorp, Svetlana van der Vlies, Marie-Louise van Vugt. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Ashley Amens, Daan Baris, Stefan Bernhard, Raies Billar, Koen den Boer, Jolijn Bol, Marc Booij, Nancy Broekhuizen, Jerry de Bruin, Audrey van Dijk, Eline van der Ent, Daphne van der Gaag, Zahra Ghoerahoe, Dominique Grandia, Casper Groenendijk, Sabine van der Ham, Desiree den Hartog, Kelsey Hazebroek, Marieke van der Heiden, Beau van den Heuvel, Fabienne In ’t Hout, Almira Kahrovic, Kelly Kanters, Cagla Karacabay, Kristy Karansingh, Duncan Kooistra, Merel Kortland, Anouk Korvink, Lisa Koster, Davey Krab, Esmay Krowinkel, Amber Kumar, Merel ter Laare, Marijn Laban, Jady Leerdam, Bowdy van der Linden, Shannon van Loon, Dennis Nedermeijer, Ruby Noordhoek, Céline Nugteren, Tom Onnink, Jamie Oostindiën, Lisa den Otter, Ahsen Ozan, Chanel Pietersz, Arzu Polat, Mandy Rietdijk, Iris Roelse, Mylène Romeijn, Julia van Roon, Ashley Schildmeijer, Jessica Schoonewille, Lesley Singh, Nikky Smitshoek, Boris Spee, Kenny Spros, Naomi van der Steen, Christianne Stofregen, Daisy Stroosma, Rebecca Swanborn, Hilal Taskapan, Renée van Tol, Iris van Vliet, Johan Vos, Lisa Waslander, Anne-Claire Wesdijk, Brenda Wessels, Joëlle Westerveld, Cheyenne Willemstein, Jimmy de Wolf, Mariam Zamani.


NIEUWS

Donderdag 4 juli 2013

Dorpskern, honden en katten in TK&KS

Kunstprojecten Maasvlakte 2 komen samen in Futureland FutureLand startte zaterdag 29 juni de nieuwe tentoonstelling Portscapes 2. De tentoonstelling bestaat uit een serie kunstprojecten die in het kader van de aanleg van Maasvlakte 2 zijn uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, in samenwerking met SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte). Twee van de projecten worden gedurende de zomer uitgelicht. De eerste drie weekenden van augustus zijn er demonstraties van het spectaculaire project Solar Bell van Tomás Saraceno. De tentoonstelling Portscapes 2 is tot 10 oktober te zien in FutureLand. Meer informatie over het kunstprogramma op Maasvlakte 2 is te vinden op www.portscapes2. nl. De aanleg van Maasvlakte 2 draait om heel veel zand, stenen, staal en beton. Het ontstaan van het nieuwe land daagde de kunstenaars uit om over de betekenis en toekomstige invulling te fantaseren en de aanleg op de voet te volgen. Iedere kunstenaar observeerde, analyseerde en interpreteerde Maasvlakte 2 vanuit een andere invalshoek. Hoe land, dat door mensen is aangelegd, er uit kan zien alsof het door de natuur gevormd

Saraceno ‘Solar Bell’. is. Of vertaalde waargebeurde gebeurtenissen naar eigen beeld. Zo kwamen mooie, spannende en prikkelende (beeld)verhalen tot stand die Maasvlakte 2 laten zien door de ogen van kunstenaars. Portscapes In 2009 werden de eerste kleinschalige opdrachten voor tijdelijke kunstwerken gegeven onder de naam Portscapes. De serie van 10 kunstwerken startte ongeveer tegelijk met het opspuiten van het eerste zand voor de nieuwe Maasvlakte. In de periode 2011-2013 kregen vier kunstenaars een grotere opdracht voor Portscapes 2. HeHe maakte in mei 2012

bij de opening van het recreatiestrand Roduin: een vlek rood zand die door de elementen over het strand werd verspreid, vervaagde en verdween. Jan Konings realiseerde bij dat zelfde strand drie grootse, permanente trappen om het duin over te steken. In 2013 ontwikkelde Fritz Haeg een blijvende alternatieve route langs de zeewering van Maasvlakte 2 waarin de dieren van het gebied in de spotlights staan. In augustus 2013 kiest Tomás Saraceno’s spectaculaire Solar Bell het luchtruim, als een visie op de toekomst: ruimte creëren in de lucht in plaats van het platte vlak zoals Maasvlakte 2.

Themadag Op 29 juni opent de tentoonstelling ‘Portscapes 2: een serie kunstprojecten in het kader van de aanleg van Maasvlakte 2’ in FutureLand. De tentoonstelling bestaat uit de kunstprojecten van HeHe, Jan Konings, Fritz Haeg, Tomás Saraceno, Dorothée Meyer en Marie-José Jongerius. De laatste twee fotografen vormden onderdeel van het beeldproject waarin verschillende fotografen de opdracht kregen om Maasvlakte 2 vast te leggen en te exposeren in het Fotomuseum. Op deze dag zijn er om 13.00 uur en om 14.30 uur lezingen in de filmzaal op de begane grond over deze verschillende kunstprojecten. Kaartjes voor de lezingen zijn vanaf 11.00 uur af te halen aan de balie. Voorafgaand of aansluitend aan de lezing kan een rondrit met de FutureLand Express of een rondvaart met de FutureLand Ferry worden geboekt om 12.00, 14.00 en 15.30 uur. FutureLand is deze dag geopend van 11.00-17.00 uur. Voor meer informatie en openingstijden www.futureland. nl. Adres FutureLand: Europaweg 902, 3199 LC Maasvlakte, Rotterdam Havennummer 8213.

GRANDIOZE Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk Telefoon 0180 - 42 55 77 E-mail info@putfashionstore.nl putfashionstore@telfort.nl Website www.putfashionstore.nl Onze merken zijn o.a.: Dames: Bandolera, Betty Onze merken zijn o.a. Barclay, Dreamstar, Geisha, Dames: Gerry Weber, Gerry Weber, Frank FrankWalder, Walder,Marcona, Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady, Cecil, Gelco, Setter lady S. Oliver, Sao Paulo, Taifun, Heren: Gaastra, For FelTom Tailor, Zerres lows, Digel, VANGUARD, Heren: Gaastra, For Fellows, Olymp, Meyer, Ten Cate Digel, VANGUARD, Olymp, MAC, Meyer, Ten Cate

VERKOOP

VOLOP *m.u.v. basisartikelen

Verloskundige Annemieke van Heesch neemt afscheid Verloskundige Annemieke van Heesch neemt vrijdag 12 juli afscheid van Verloskundigenpraktijk Carnisselande. Annemieke is in juli 2012 met haar gezin naar Curaçao vertrokken. Zij werkt daar inmiddels al weer een jaar in de kraamkliniek Fundashon Duna Lus. Zij heeft besloten om nu definitief te blijven in Curaçao en uit de maatschap van Verloskundigenpraktijk Carnisselande te stappen. Op 12 juli kunnen (oud) cliënten van de praktijk van 16.00 tot 18.30 uur afscheid van Annemieke nemen in Grand Café De 3 Geboden aan het Havenhoofd 1921 in Barendrecht. Een groot deel van de zwangeren die in Curaçao de Kraamkliniek bezoeken zijn jonge meiden van 15-16 jaar. Zij hebben vaak weinig (financiële) middelen

bosjes

Jantje Beton werkt samen met kinderen om vrij buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl

Leeuwenburg GARAGE

Charloisse Lagedijk 548 Rotterdam Tel. 010 - 4804967 www.garageleeuwenburg.nl

PRIJZEN

In het programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel, bij het pas omgedoopte en uitgebreide radiostation van President naar 010FM zijn er zondag 7 juli diverse gasten en onderwerpen te beluisteren. Van 11 tot 12 uur is er aandacht voor de regio actualiteit en een gesprek met de initiatiefnemer van het burger initiatief Ons Rhoon Richard Steger. Van 12 tot 13 uur zijn twee Barendrechtse dames te gast, Hedy Halman en Marjolein van den Burg. Ze komen vertellen over hun pas opgezette kynologische gedragstherapie voor honden en katten. Hun werkgebied is Barendrecht, Albrandswaard, Hoogvliet Pernis. Het programma is te beluisteren via www.010fm.nl en op de Albrandswaardse kabel FM.107.9. Een herhaling van het programma is te horen op dinsdag 9 juli van 11 tot 13 uur.

mijn

UIT-

Ons bedrijf is gevestigd aan de Charloisse Lagedijk, bij de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland.

• Onderhoud en Reparaties alle merken • Handel in nieuwe en gebruikte auto’s •

21

Bovag en NAP Garantiebewijs

• Inruil Financiering mogelijk

Altijd voordelig tanken

Bij ARGOS benzinestation kunt u 24 uur per dag benzine en dieselolie met 13 cent korting tanken.

en hebben nauwelijks spullen, die je als kraamvrouw nodig hebt. Wie Annemieke en deze zwangeren wil helpen kan dit doen door het doneren van babykleding. Gezien de beperkte bagage die mee genomen kan worden graag zomerkleding tot maat 64. Wie meer wil weten over haar bezigheden kan kijken op de facebookpagina van Kraamcentrum Fundashon Duna Lus.

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.


ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź :â‚Ź

SMAAKVOLLE ACTIE’S! V E R S U IT DE POLDE R!

21,80 23,80 18,80 13,80

Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 â—? Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl â—? info@pakboli.nl0.

Bel: 010-4382833 of www.serona.nl

VERSE WITLOF

GOEDE SCHILDER

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Witten â‚Ź 6,- per m2, muren sausen â‚Ź 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

TE KOOP GEVRAAGD:

langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen 06-54218314 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

Autohandel De Molshoek (SCHADE) AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD contante betaling RDW vrijwaring 06-26 35 26 57 06-15 44 84 78 TE KOOP: mooi chalet/ stacaravan - pvc - 12x3.60; i.z.g.st.; gr. woonk.; keuken -gash.; gr. slpkm met kastenw.; kl. slpkm - 2x bed; d/wc. Compl. inv.; inst.klaar; blokh. 3x3 - terrassen-tuinzonnig-Voorthuizen-Vel. Aantr. prijs. 0174-416237 - 06-10511856.

KASTEN OP MAAT Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

0. 49 0.

BLEEK SELDERIJ

 �‹

0181-314786

STUKS:

Stolwijker 500 gram NU:

Op 1 volle AGF

Stempel-Actie-Spaarkaart AllĂŠĂŠn tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

500gam NU:

1.

Oude

0.

99

500 gram NU:

Hot-king Japanse MIX-CRACKERS

� ��ƒ� ƒ �ƒ Œ� Ž ‘ ­†   ‰†­ˆ…

Voorweek-Voordeel Maandag t/m Woensdag 8 t/m 10 juli Verse

Andijvie

0. 99 0. 99 0.

78

kilo:

99

Hollandse

Boskroten per bos:

Jonagold

appelen

kilo:

  �������  ­€€ ‚

ƒ „ … †­† ‡†­ˆˆ‰­

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nl 

4. 98 1.

’‚ �� Šƒ�ƒ�“ �” � �‘ ” Œ •– Œ

 – ��…—

‰†† ƒ‹ Š ��  �

49

200 gram NU:

0. 99 0. 99

 Â?

�‹

4.

Komijne kaas

FITNESS SALADE RODE DRUIVEN

BoerenBruidsjaponnen

collectie

2014

298,Graag even bellen

Zandpad 90 Middelharnis

HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

MELOEN 38 2

Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het “AGF-SPAARACTIE� artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de “STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEK� iets voor u is.

Annette

start september weer in uw regio! Tel. 015-3618033 | www.SELFLINE.nl

GALIA of CANTELOUPE

Ambachtelijke Kaas

(0187) 482431

CURSUS HAARKNIPPEN

Voordeel-Topper!

AGF Spaarkaart-actie

Hollandse AARDBEIEN

0.

99

78

69

‡†† ƒ‹

vanaf

Bel: 06-52326216

n e k i z r e P W i l d e Al meer dan 25 jaar ervaring, nu 10 lessen + examen â‚Ź 395,-

GOEDE KWALITEIT EN NIET DUURn e e p s o B Verse 

   

RIJSCHOOL SERONA

heeft op korte termijn nog tijd voor binnen- en buitenschilderwerk, stukadoor- en tegelwerk.

0.

1.

49

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Winkelcentrum Groenewoud

s ’ a n i r a t N e c  99 

n e n o b e i c r Spe  

 P

GOUD EN ZILVER INKOOP en VERKOOP Kom nu langs bij GOUDPAND. Hier levert u uw sieraden in tegen de hoogste koers, krijgt u direct contact geld en taxeren wij gratis. U kunt ook bij ons terecht voor reparaties of verpanden van uw sieraden.

Goudpand Spuistraat 7 3201 AR Spijkenisse Tel: 0181 750630 WWW.GOUDPAND.NL

OPENINGSTIJDEN: Maandag : 12:00 tot 17:00 Dinsdag t/m zaterdag : 09:30 tot 17.00 18 + en legitimatie verplicht.


RT

SP

Donderdag 4 juli 2013

Jubileum sportschooleigenaar Roel van Ravens RHOON - Sportschool Roel van Ravens bestond afgelopen week 50 jaar. Sportschooleigenaar Roel van Ravens uit Rhoon begon in 1963 zijn sportschool in Rotterdam. 50 jaar lang onderwees hij leerlingen in de budosporten judo en jiu jitsu, en conditietraining op diverse locaties. Ook uit Albrandswaard kwamen veel leerlingen bij hem sporten. De jonge Roel was een actief voetballer, die van sport zijn werk wilde maken. Zodoende ging hij naar het CIOS in Overveen, met een idee over zwemmen en voetbal. Daar kwam hij in aanraking met de budosporten judo en jiu jitsu, onder de bezielende leiding van de heer Jaap Nauwelaarts d’Agé. Na het CIOS ging Roel dienen als sportinstructeur in het leger en vond daarna werk in Hilversum. Via een omweg kwam hij uiteindelijk terecht bij Sportschool Derksen in Rotterdam en toen hij de kans kreeg om deze sportschool over te nemen, greep hij zijn kans. In

1963 was Sportschool Roel van Ravens een feit. Roel was eerst naast zijn sportschool actief als judoscheidsrechter, maar al snel bleek zijn echte passie toch bij het jiu jitsu te liggen. Hij was actief in diverse nationale commissies van de JudoBond Nederland en later in de Europese en Wereldvariant hiervan. Hiervoor reist hij de gehele wereld over voor

wedstrijden, seminars en opleidingen. Voor zijn inspanningen is hij in 2011 tot Lid van Verdienste gemaakt van de JudoBond Nederland. Na veel jaren sportonderwijs te hebben gegeven aan kinderen en volwassenen en een enorm aantal mensen te hebben begeleid naar een zwarte band, of zelfs meerdere dannen, is het echter tijd om te stoppen voor Shihan Roel van

Op de foto links de heer Jos Hel, voorzitter van de JudoBond Nederland, en rechts Roel van Ravens. Foto: PR.

Ravens. 50 jaar is een mooi afgerond getal en tijd om het stokje over te geven aan een jongere generatie! De sportschool is al jarenlang een begrip in Rotterdam en omstreken. En gelukkig komt hier geen einde aan. De sportschool wordt voortgezet door Michael Walters, onder de naam Budoclub Try It Out. Roel van Ravens zal nog wel actief blijven in de internationale jiu jitsu scheidsrechterwereld en vertrekt binnenkort dan ook weer naar Columbia, om scheidsrechters op te leiden.

23

JudoExtra examens in Rhoon en Rotterdam geslaagd De judoka’s van JudoExtra van stichtingSPAL uit Albrandswaard en van omnisportvereniging de Pont uit Rotterdam hebben woensdag 26 juni een hogere band of slip gekregen tijdens de halfjaarlijkse judograduaties. Judo graduaties zijn bandexamens waarbij de judoka’s laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze kunnen. Bij judoka’s van JudoExtra is dat wat afwijkend omdat sommige nog niet goed kunnen bewegen door hun zwak-

kere motoriek of handicap. Maar door ze te beoordelen voor wat ze wel kunnen is het mogelijk ze een hogere kleur band te geven. JudoExtra is een onderdeel van stichtingSPAL, de lessen en trainingen worden gehouden in Rhoon in de budozaal van sv WCR en in Rotterdam in de gymzaal van mytylschool de Brug. Voor meer informatie Karin en Aad Wijntjes 0105017428, www.stichtingspal. nl

Op zaterdag 29 juni was er een geslaagde afscheidsreceptie/50 jarig-jubileum feestje in de St. Bavokerk te Rotterdam. Zo’n 150 (oud)leerlingen, oudleraren en bestuursleden van de JudoBond Nederland waren aanwezig bij dit gezellige samenzijn. Zo komt er een einde aan een tijdperk! Zoals men in de budowereld zegt: ‘Mate Soremade’, het definitieve einde van de wedstrijd.

Succes voor jeugd sv Trefpunt ALBRANDSWAARD - Aan het einde van het seizoen worden altijd de prijzen verdeeld. Voor het Trefpunt deden het afgelopen seizoen Bryan Stam, Jelle Wind en zijn broer Sietse mee aan de landelijke jeugdcompetitie. Om deel te mogen nemen aan de landelijke finaledag in Bemmel moesten de schutters minimaal aan acht wedstrijden her en der in het land deelnemen. Van deze competitie mochten dan de beste acht in iedere discipline deelnemen die op

deze finaledag mochten gaan strijden voor het eremetaal. Alle drie de schutters maken deel uit van het Regio-Team district 3 van de KNSA. Jelle Wind mocht ’s morgens als eerste schieten en kwam met een prima score van 382 punten op plaats een van de baan. Een goede prestatie als je bedenkt dat hij na zijn reis van Oostwoud ( NH) al zo vroeg moest schieten. Dit zou hem later op de dag parten spelen bij het finaleschieten,

waar hij zijn voorsprong op de nummer twee verloor en met een zilveren medaille genoegen moest nemen. Zijn Broer Sietse had wat meer tijd voor zijn concentratie en kwam als tweede Trefpunter aan de beurt. Sietse behaalde een eerste plaats in de wedstrijd en wist deze ook in de finale te behouden en kreeg hiervoor een gouden medaille. Bryan Stam moest het opne-

men tegen leeftijdgenoten die al in Jong-Oranje zitten. Dit bleek op hem geen indruk te maken en hield zijn koppie er bij. Met een score van 586 punten bleef hij Glen van de Berg met 5 punten voor. Deze voorsprong heeft hij tijdens de finale niet meer uit handen gegeven en hij verdiende hiermee dan ook een gouden medaille. Alles bij elkaar weer een mooi resultaat voor het Trefpunt en Stefanie Harmsen, die deze schutters onder haar hoede heeft.

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

Fietsen langs sporen van de RTM Op het eerste gezicht is de tram voorgoed verdwenen van Goeree-Overflakkee. Er is in de dorpen geen rail en geen biels meer te bekennen. Maar wie goed kijkt, ziet de sporen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) op heel veel plaatsen opduiken, zoals in de vorm van trambruggetjes en haltegebouwen. Deze zomer kunnen inwoners en recreanten op de fiets de RTM-historie van het eiland ontdekken: Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelde twee fietsroutes

RTM-Eilandenkaart.

langs sporen van de RTM op Goeree-Overflakkee. De Rotterdamsche TramwegMaatschappij werd in 1878 opgericht om paardentrams te exploiteren in de stad Rotterdam. De maatschappij breidde snel uit, maar trok zich in 1904 terug uit het stadsvervoer om zich te concentreren op het vervoer van en naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De RTM legde een netwerk van stoomtramlijnen aan in de Hoeksche Waard, op Schouwen-Duiveland, Sint

Philipsland, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Om de verbindingen op de eilanden op elkaar aan te sluiten, werden ook veerdiensten opgezet. Goeree-Overflakkee kwam pas vrij laat aan de beurt, in 1909. De RTM legde op het eiland twee lijnen aan, één vanuit Ouddorp en één vanuit Ooltgensplaat, die elkaar in Middelharnis troffen. Daar werd ook een speciale tramhaven aangelegd. Op 30 april 1909 werd de eerste tram feestelijk binnengehaald door zingende schoolkinderen: ‘Hoezee, hoezee, de tram rijdt op Flakkee, Kijk, kijk, daar komt ze aan! Ze blijft hier even staan! Stap in, stap in en rij maar mee!’ Het eiland profiteerde enorm van de tram. Er reisden jaarlijks wel 150.000 reizigers mee met de tram. Ook het goederenvervoer nam een grote vlucht. Kolen, suikerbieten en graan werden vervoerd. Er waren speciale wagons voor het vervoer van melkbussen, open wagons met losse hekken voor het vervoer van vee en postwagons, waarin PTT-ers al rijdend de post sorteerden.

Tramhaven Middelharnis. De fietsroutes geven veel achtergrondinformatie en zijn geschreven door Wim Wegman, bekend van publicaties over onder meer de Haarlemmermeerspoorlijnen. Er is keuze uit twee fietsroutes, van 40 en 65 kilometer, die voor een groot deel het voormalige tracé volgen. De routes zijn ontwikkeld in samenwerking met RTM Museum Ouddorp, Streekarchief GoereeOverflakkee en de Gemeente Goeree-Overflakkee. Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV’s en via de website van het Erfgoedhuis. De beschrijving is ook te downloaden als PDF.

Geschiedenis van het openbaar vervoer Erfgoedhuis Zuid-Holland besteedt dit jaar extra aandacht aan de geschiedenis van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. In het voorjaar verscheen een magazine over dit onderwerp en er is een expositie voor kinderen, die rondreist langs bibliotheken. Op 1 november volgt ons jaarlijkse Erfgoedcongres, dat dit jaar het openbaar vervoer behandelt. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. Meer informatie staat op www.geschiedenisvanzuidholland.nl.

Fusieclub Rijnmond Hoogvliet Sport 25 jaar! Fusieclub Rijnmond Hoogvliet Sport (ontstaan uit de verenigingen sv Hoogvliet en sv Rijnmond) bestaat op 2 juli 25 jaar. Aangezien het bestuur dit niet ongemerkt voorbij wil laten gaan wordt er op zaterdag 6 juli een grote reünie georganiseerd. Leden, oud-leden en iedereen die nu of in het verleden iets betekent of betekende voor Rijnmond Hoogvliet Sport zijn op zaterdag 6 juli vanaf 15.00 uur tot ongeveer 23.00 uur welkom aan de Botreep 21 te Hoogvliet. ,,We weten dat al velen zich hebben aangemeld via Email en/of Facebook, maar we zijn er ook van overtuigd dat een groot aantal dit over het hoofd heeft gezien of zich nog niet hebben aangemeld. We verzoeken een ieder die dit nog niet heeft gedaan zich aan te melden op het speciaal voor deze gebeurtenis opengesteld email adres reunie@ rijnmondhs.nl. Zodoende kan er een inschatting worden gemaakt door onze inkoop en daarnaast vinden we het erg leuk om te weten wie er komen. Meld u aan, dan maken we er met zijn allen een geweldig feestje van. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Reünie commissie Rijnmond Hoogvliet Sport


r e z j i jz W g e W Woon Vakmanschap, betrouwbaarheid en goed advies BARENDRECHT – Kwaliteit, openheid en betrouwbaarheid, dat zijn al bijna achttien jaar kernwoorden voor Jean-Paul Schefferlie, sinds de start van zijn eigen schildersbedrijf. ,,Het is een mooi vak, je maakt van niets iets. We zeggen altijd: congruentie met kleur. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe.’’

idioot, dus wilde ook bezig zijn met schilderen. Toen heb ik besloten met een kleiner team door te gaan.’’ Op dit moment is er een team van vier personen: naast eigenaar Jean/Paul ook zijn zoon Jean-Paul, die inmiddels zeven jaar voor zijn vader werkt, en nog twee jongens. Alle drie zijn binnen het bedrijf opgeleid.

is advies heel belangrijk. Daarom komen de schilders altijd eerst de situatie bekijken, zodat ze die goed kunnen beoordelen en er zeker van zijn dat de juiste aanpak wordt gekozen. Vervolgens krijgt men advies over kleuren en materialen, wordt er een offerte opgesteld en kan de klant beslissen wel of niet met het bedrijf in zee te gaan.

dat vertrouwen krijgen, dus willen dat ook waarmaken door zelf betrouwbaar te zijn.’’ En als er toch wat is, dan kan de klant gewoon bellen. ,,Dan lossen we het meteen op.’’ Wie niet goed weet wat te kiezen, kan ook terecht voor interieuradvies. Via stalen of een computeranimatie kan men kijken welke materialen en kleuren goed passen.

Schilderbedrijf J.P. Schefferlie verzorgt schilderwerk in de breedste zin van het woord, zoals binnen- en buitenschilderwerk, net als wandafwerking. Daarbij valt te denken aan plamuren, stucwerk, behang enzovoorts. Een mooi voorbeeld is patroonloos glasweefselbehang. ,,Dat zorgt voor een perfect gladde muur en blijft bovendien langer mooi dan stucwerk, omdat het minder gevoelig is voor beschadigingen.’’ Jean-Paul zit inmiddels dertig jaar in het vak. Sinds hij ruim zeventien jaar geleden voor zichzelf begon, heeft hij steeds leerlingen opgeleid. ,,Ik ben ook jaren docent geweest op de stichting vakopleiding, waardoor mijn hart bij leerlingen ligt. Het voordeel is dat je hen zelf alle kneepjes kunt aanleren, waardoor je precies weet wat ze kunnen en dat je kwaliteitsschilders inzet.’’ De eerste jaren huisde het bedrijf in een boerenschuur aan de Carnisseweg. ,,Ik heb het bedrijf door de jaren heen stapje voor stapje opgebouwd. We hebben daarna een aantal jaar gewerkt vanuit een loods aan de Middeldijk en zitten nu bijna acht jaar hier aan de Arnhemseweg.’’ ,,Maar op een bepaald moment werd het bedrijf te groot en was ik niet echt meer met mijn vak bezig. Ik ben een echte vak-

De kwaliteit begint voor Schefferlie al bij de inkoop. ,,Daardoor zijn we iets duurder, maar dat betaalt zich vanzelf terug. Ik kan zonder twijfel zeggen dat ik vier jaar garantie geef op het werk wat we doen.’’ Daarbij

,,Doordat we altijd eerlijk zijn en kwaliteit leveren, merken we dat klanten terug blijven komen. Sommige klanten heb ik al vanaf dag één. Daar krijg ik gewoon de huissleutel van. We zijn heel blij dat we

Wie meer wil weten of gebruik wil maken van de diensten van Schilderbedrijf J.P. Schefferlie, kan bellen naar 06-54641015 of mailen naar info@schefferlie.nl. Zie ook www.schefferlie.nl.

Jean-Paul Schefferlie (rechts) met zijn zoon, Jean-Paul jr.

Meubelstoffeerderij Rhoon • Gespecialiseerd•inGespecialiseerd modern en in modern en ambachtelijk stoffeerwerk ambachtelijk stoffeerwerk

Meubelstoffeerderij Rhoon

Meubelstoffeerderij Rhoon • Grote collectie leer en • Grote collectie leer

meubelstoffen • meubelstoffen Gespecialiseerd in modern en •• Gespecialiseerd in modern stoffeerwerk Bedschotten en ombouw en ambachtelijk

en•ambachtelijk stoffeerwerk Bedschotten en

• Caravanen bootkussens • Grote collectie leer en ombouw • Grote collectie leer en meubelstoffen • Binnen 5 dagen retour

Aktie

Gehele maand juli • Caravan- en • •Bedschotten en ombouw • Bedschotten en ombouw Ambachtstraat 2 • Poortugaal T. 010-501 65 66 bootkussens www.stoffeerderijrhoon.nl • Caravanen bootkussens • Caravanen 5 bootkussens • Binnen dagen •5 Binnen 5 dagen retouren een fles Depoxy reinigingsmiddel • Binnen dagen retour retour meubelstoffen

Gratis Kärcher waterzuiger

Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 65010-501 66 11 - 2993 LM Barendrecht (t.o. de Ikea) Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 65 Stockholm 66 Uw veelzijdige vakman Tel: 0180-531219 - Fax: 0180-622884 - www.depoxy.nl www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

voor Barendrecht en omgeving!

Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer.

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

Uw veelzijdige vakman Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens voor Barendrecht en omgeving! Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen voorrijkosten Timmerwerk -*Geen Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Leveren en monteren van:

U bent bij ons aan het juiste adres voor: • Badkamer en toiletrenovaties • Tegelwerk • Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen van maatwerk HÜPPE douchewanden

*Gratis offerte Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens -

U -kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. Dakreparaties - Isolatie - Vloeren * Geen voorrijkosten * Deskundig adviesleggen - Verbouwingen *Deskundig advies Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Onze professionaliteit garandeert u een vakkundig * Gratis offerte*Garantie op geleverd * Garantie op geleverd werk werk geplaatste badkamer!

Martin Harteveld

*Geen voorrijkosten *Gratis offerte *Deskundig advies *Garantie op geleverd werk

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Martin Harteveld

Kwartslaan 101 - 3162 RD Rhoon tel. 010 203 38 83 - tel. 06 54 24 17 60 fax 010 203 38 82 joling.badkamermontage@planet.nl www.joling-badkamers.nl


r e z j i jz W g e W Woon Tegelhandel Brand B.V. ALLES ONDER ÉÉN DAK

Voor al uw tuinwensen

De zomer in ’t land!!!

TuinonTwerp

De mooiste wand- en vloertegels vindt u bij:

TEGELHANDEL BRAND Óók vóór uw sanitair. Ambachtsstraat 4 3176 PR Poortugaal Tel. 010 - 5014450 Fax 010 - 5019044

Openingstijden

Di. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur info: tegelhandelbrand@voornenet.nl www.tegelhandelbrand.nl

Hoveniersbedrijf

- binnen

Tuinaanleg

- buiten

onDerHouD

- behang

renovaTie

- spons- en stucktechniek

- spachtelputz - marmerlook

De Hoveniers voor bedrijf en particulier Telefoon 0180 398 710 / 06 22 22 88 84

www.flierhoveniers.nl

info@schefferlie.nl

www.schefferlie.nl

Klus- en Timmerbedrijf Ad Booij Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

Voor al uw timmerwerk,verbouw, onderhoud en renovatiewerk. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

www.timmerbedrijfschaap.nl

www.adbooij.nl

Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10 2992 LA Barendrecht 0180 622 925 / 06 21 81 36 02

Van Hulststraat 18, 2992 KL Barendrecht Tel: 0180-850900 Mob:06-52534589 Email: info@adbooij.nl

Zoekt u die schaarse vaklieden?

BOUWKUNDIGE OF OF BOUWKUNDIGE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? NODIG? BEVEILIGING

Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw • Leidt timmerlieden, metselaars en tegelzetters niveau BBL 1, 2, 3 en 4 op • Zorgt voor gemotiveerde en voorgeschoolde leerlingen • Maakt twee weken proefplaatsing mogelijk • Begeleidt de leerlingen tijdens de opleiding op het werk en het ROC

Brandbeveiliging Brandbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Camerasystemen Camerasystemen Toegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken

Voordelen voor het leerbedrijf en de leerling zijn: • Geen risico’s bij ongevallen of ziekteverzuim, u betaalt immers alleen de gewerkte uren • Bij werkvermindering kunt u de leerling terugsturen • Leerling wordt bij een ander leerbedrijf geplaatst dus blijft behouden voor de bedrijfstak Meer informatie? Peter van Gent 06-29012572 pvangent@zhbouw.nl www.zhbouw.nl

HET JUISTE ADRES VOOR: ´ Centrale verwarming, aanleg en onderhoud. ´ Warmwatervoorzieningen. ´ Verkoop installatiematerialen voor o.a. sanitair, electra, c.v. en afvoermat. ´ IJzerwaren, tuinartikelen en gereedschap. ´ Advies en montage van hang- en sluitwerk

Nobel BV BV Barendrecht, Barendrecht, Gecertificeerd Gecertificeerd installateur installateur Nobel 0180-744 155

0180 69 69 16 16 66, 66, www.nobelbv.nl www.nobelbv.nl 0180

‘T IS TIJD VOOR VERF! VOOR ALLES OP GEBIED VAN: VERF, MAAR OOK VOOR TAPIJT | RAAMDECORATIE BEHANG | HARDE VLOEREN GORDIJNEN | KLEUR- EN INTERIEURADVIES BENT U AAN HET JUISTE ADRES!

• Bouwen • Verbouwen • Renoveren Tielseweg 32 - 2994 LG Barendrecht

2e Barendrechtseweg 184 - Barendrecht T: 0180 - 612866 www.onnink-online.nl

Dorpsstraat 4 | 3171 EG Poortugaal Telefoon (010) 501 72 27 | E-mail walgaard@colorsathome.nl

Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 Email: Nico@bvrvanvliet.nl LID VAN

www.bvrvanvliet.nl


Humpie Dump Kinderfeestkleding Voorstraat 61 Spijkenisse Tel. 0181-620192 www.humpiedump.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Trouwen in een oldtimer? Uw bruidsbloemenspecialist heeft een speciale aanbieding voor u:

• bruidsboeket • corsage voor bruidegom • • 20 corsages • autoversiering • trouwrit in oldtimer (keuze uit 25 auto’s) vanaf € 250,• compleet pakket (auto incl. bloemen) vanaf € 395,• trouwrit oldtimerbussen vanaf € 450,-

vrouw, e i o o m dy, mijn n a M eens e g v o n Lie e j wil ik Vandaag weten n e t a l a r ext hou. e j n a v k i ie hoeveel Je Skatt

T

Nieuwstraat 1, Oude Tonge, tel. 0187-641306, b.g.g. 06-51420044 www.auperle.nl

Christiaan Huygensweg 9 ~ 0181-316979

Je mooiste dag verdient de mooiste kaart! Kies uit onze grote collectie huwelijkskaarten.

Wij zorgen voor uw mooiste dag! HET GROOTSTE ASSORTIMENT VASTE PLANTEN IN DE REGIO !

www.sevenhills-vasteplanten.nl

kwekerij iedere donderdag, vrijdag & zaterdag geopend van 09.00 - 17.00 uur

Willemansweg 3 - 3233KG - OOSTVOORNE - Tel: 0181 486368


SCHAKELTJES Gevraagd van 12 augustus – 30 augustus huishoudelijke hulp in artsengezin voor 4 dagdelen per week. Taken: poetsen, boodschappen, koken, wassen, strijken etc. Op proef 10 of 15 juli. Bij interesse tel. 0180690451 (19.00-20.00 uur) €12,-- per uur. Te koop: Black en Dekker electr. Grasmaaimach. €17,50, behangtafel €5,- 2 krantenbakken €3,50 p/st, 1 pers. seniorenledikant + nachtkastje, Batavus damesfiets alles t.e.a.b. tel. 06-24219490 Te koop: mooie oude eikenhouten tafel met 4 stoelen met een lekker zitvlak. 140-85-75. Uitschuifbaar tot lengte 240. 0655830549 voor een kijkje, 95euro(koopje)

Geaannemelijk schuifbaar tot bod. lengte 240. bruikte panoramaluifel 0655830549 voor een voor caravan incl. frame kijkje, 95euro(koopje) nog in goede staat. maat 880/910 Tel. 06Te koop: Sony Cybershot 11285267camera Met 7.2 compact mega pixels en Carl Zeis 4 autobanTe koop: Lens Met 256mb kaart den je z.g.a.n. kun direct banden de foto’smet op stalen plus€45,-wiel de pc velgen te zetten. doppen een citroen incl alle van benodigdheden. C1 wielen ook geschikt Tel. 06 43278133 voor een Toyota Aygo of wel Peugeot vr fiets pr 250,Heren cityTe koop: euro info via mobiel 06 bike Merk:faser skipping 10743568 hopper Wielmaat:26 inch Framehoogte:55cm met 1 of 2met matrasTe koop: brede banden grofsen, (foutieve inprofielnieuw 12versnellingen koop) 1 x 2 mtr.€70,-Prijs Kleur;grijs/blauw 100.euro p.st. 1 voTel.06 44810515 gelkooi hardhout igst. 10 euro 7/8 beige heren Te 1, koop: Coca-cola trench coat nieuw maat broodrooster. Nieuw in 50/52 Prijs €10,-25 eurotel. 1 verpakking. ovaal zon0180 –verplaatsbaar 613499 nescherm, nieuw,( nog in Te koop: 4 sets bakeliede verpakking) maat 2x 3 ten deurknoppen, kleur mtr. Prijs 50.- Inl. 0180zwart.75 Tel. 010-5014840 6157

Te koop: 4 sets bakelieten deurknoppen, kleur zwart. Tel. 010-5014840 Af te halen tegen ieder aannemelijk bod. Gebruikte panoramaluifel voor caravan incl. frame nog in goede staat. maat 880/910 Tel. 0611285267 Te koop: 4 autobanden z.g.a.n. banden met stalen velgen plus wiel doppen van een citroen C1 wielen ook geschikt voor een Toyota Aygo of wel Peugeot vr pr 250,euro info via mobiel 06 10743568 Te koop: 1 of 2 matrassen, nieuw (foutieve inkoop) 1 x 2 mtr. Prijs 100.- euro p.st. 1 vogelkooi hardhout igst. 10 euro 1, 7/8 beige heren trench coat nieuw maat 50/52 Prijs 25 euro 1 ovaal verplaatsbaar zonnescherm, nieuw,( nog in de verpakking) maat 2x 3 mtr. Prijs 50.- Inl. 01806157 75

Af te halen tegen ieder Ervaren OPPAS voor uw aannemelijk bod. kind/kinderen op di, Gewo bruikte panoramaluifel of do, eventueel ook kovoor caravaninfo: incl.tel. frame ken/strijken 06nog777in801goede staat. 48 maat 880/910 Tel. 06- Ervaren OPPAS voor uw Te koop: Sony Cybershot 11285267 kind/kinderen op di, wo compact camera Met 7.2 of do, eventueel ook komega pixels en Carl Zeis Te koop: 4 autoban- ken/strijken info: tel. 06Lens Met 256mb kaart den z.g.a.n. banden met 48 777 801 kun je direct de foto’s op stalen velgen plus wiel de pc te zetten. €45,-- doppen van een citroen incl alle benodigdheden. C1 wielen ook geschikt Tel. 06 43278133 voor een Toyota Aygo of wel Peugeot vr pr 250,Te koop: Heren fiets city- euro info via mobiel 06 bike Merk:faser skipping 10743568 hopper Wielmaat:26 inch Framehoogte:55cm met Te koop: 1 of 2 matrasbrede banden met grof- sen, nieuw (foutieve inprofiel 12versnellingen koop) 1 x 2 mtr. Prijs Kleur;grijs/blauw €70,-- 100.- euro p.st. 1 voTel.06 44810515 gelkooi hardhout igst. 10 euro 1, 7/8 beige heren Te koop: Coca-cola trench coat nieuw maat broodrooster. Nieuw in 50/52 Prijs 25 euro 1 verpakking. €10,-- tel. ovaal verplaatsbaar zon0180 – 613499 nescherm, nieuw,( nog in de verpakking) maat 2x 3 Te koop: 4 sets bakelie- mtr. Prijs 50.- Inl. 0180ten deurknoppen, kleur 6157 75 zwart. Tel. 010-5014840 Ervaren OPPAS voor uw Af te halen tegen ieder kind/kinderen op di, wo aannemelijk bod. Ge- of do, eventueel ook kobruikte panoramaluifel ken/strijken info: tel. 06voor caravan incl. frame 48 777 801 nog in goede staat. maat 880/910 Tel. 0611285267 Te koop: 4 autobanden z.g.a.n. banden met stalen velgen plus wiel doppen van een citroen C1 wielen ook geschikt voor een Toyota Aygo of wel Peugeot vr pr 250,euro info via mobiel 06 10743568 Te koop: 1 of 2 matrassen, nieuw (foutieve inkoop) 1 x 2 mtr. Prijs 100.- euro p.st. 1 vogelkooi hardhout igst. 10 euro 1, 7/8 beige heren trench coat nieuw maat 50/52 Prijs 25 euro 1 ovaal verplaatsbaar zonnescherm, nieuw,( nog in de verpakking) maat 2x 3 mtr. Prijs 50.- Inl. 01806157 75 Ervaren OPPAS voor uw kind/kinderen op di, wo of do, eventueel ook koken/strijken info: tel. 0648 777 801

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen:

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

W.H. Baris bv Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl


Het team van Dalton Lyceum Barendrecht en Focus Dalton feliciteert de alsnog geslaagde leerlingen MAVO Fadwa Marrhoubi Noura Raoui Eirini Tsiras Dominiek Vinke Ricky Valk

HAVO Tobias Bek Sanne Blondé Robbie van der Donk Stephan Groenenboom Aron van Horik Ravin Jhinkoe-Rai Purcell Jordan Roos van Mastrigt Bas Rijkers Raffaël Schuring Faye Visser

VWO Lianne Brugman

Marijke Feijt Astrid de Jong Laura Moonen Marieke van der Poel Vinny Potter

Basis Beroepsgerichte Leerweg Luciano Amatingram Muhammed Gündogdu Can Keles

Kader Beroepsgerichte Leerweg Selen Dönmez Wesley Kooijman Emre Özkan Wesley Pol Nuri Tüzen

de Plantenhal vlijtige liesje 2 voor 1.00 begonia 1.50

passieflora 1.95

tuinkruiden 2 voor 1.00 altroemeria per bos 1.95 Gips 2 voor 1.00 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

cyclaam 1.50

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

chrysanten per bos 1.95 Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

hondenkuipjes vloeibare 300 gram plantenvoeding 10 voor 6.50 1 liter 1.95

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 3 juli t/m za 6 juni


SPORT

Donderdag 4 juli 2013

SCOM-pupillen sluiten seizoen af HOOGVLIET - De waterpolocompetities zijn al twee maanden afgelopen, maar voor de jongste generatie waterpolo-spelertjes stond er afgelopen zaterdag nog een groot toernooi op het programma in het grote zwembad van de Sportboulevard in Dordrecht. Met een afvaardiging van ruim 20 kinderen maakten de SCOM-ploegen goede sier in het zwembad. De Hoogvlietse vereniging had vier teams ingeschreven voor dit toernooi. Bij de E-pupillen (9- en 10-jarigen) deden twee SCOMteams mee, bij de F-pupillen (8-jarigen) speelde SCOM met een team mee en bij de mini’s (6- en 7-jarigen) kwam ook een SCOM-ploeg aan de start. Voor de E-pupillen verliep het toernooi gelijk goed. Het eerste team behaalde in de poulefase twee overwinningen tegen BZ&PC uit Bodegraven en AZL uit Leidschendam. Alleen ZPC Rotterdam bleek net iets te sterk. Toch stroomde de Hoogvlietse ploeg door naar de kwartfi-

nales. Hier bleek de ploeg van De Kempvis uit Spijkenisse helaas net iets te sterk. De E2-pupillen hadden een zware groep geloot en speelden eerst tegen de gastheren van MNC Dordrecht. Dit leidde tot een kleine nederlaag, maar die werd in de tweede wedstrijd rechtgezet tegen het Ridderkerkse Poseidon ’56. Door een nederlaag tegen het veel sterkere Alphense AZC in de laatste groepswedstrijd miste deze

ploeg net de kwartfinale. Er restte deze ploeg een troostwedstrijd tegen BZC uit Bergambacht. De wedstrijd ging gelijk op en eindigde in een 3-3 gelijkspel. Voor de F-pupillen en de mini’s ligt de nadruk meer op het speelplezier en de vaardigheden en minder op de resultaten. De F-pupillen deden niettemin toch hun uiterste best om de wedstrijden winnend af te sluiten. In de eerste wedstrijd tegen de gastheren van

MNC Dordrecht moesten zij er duidelijk nog even inkomen en de thuisploeg won dan ook 2-0, maar SCOM herstelde zich prima met gelijke spelen tegen De Zeehond ’73 uit Rozenburg en het Barendrechtse ZPB. De laatste wedstrijd tegen AZC ging jammer genoeg net verloren. In het ondiepe bad lieten de mini’s van SCOM zich van hun beste kant zien. Zij speelden ook met veel plezier hun wedstrijdjes en maakten menig doelpuntje. Zij hadden hun vaantje aan het einde van de dag dan ook meer dan verdiend. SCOM heeft een prima jeugdafdeling die zich kan meten met de andere verenigingen. Lijkt waterpolo jou ook leuk? Je kunt elke vrijdagavond terecht in zwembad Hoogvliet. De kinderen trainen nog tot de schoolvakantie (vrijdag 19 juli) en vanaf vrijdag 6 september begint het nieuwe seizoen weer. Je mag acht keer gratis meetrainen voordat je beslist om lid te worden. Voor meer informatie kun je terecht op www. scom-hoogvliet.nl.

29

Nieuwe trainer tweede elftal Rijnmond Hoogvliet Sport HOOGVLIET - Na het afhaken van Mario de Jong heeft het bestuur van Rijnmond Hoogvliet Sport Mark Zijlstra bereid gevonden om als trainer van het tweede elftal te gaan fungeren. De Jong heeft de nodige (assistent) trainers-ervaring opgedaan o.a. bij OVV en vorig jaar bij FC Blankenburg in Rozenburrg. De selectie van Rijnmond Hoogvliet Sport onder leiding van Rene Wolterman start met de eerste training op 29 juli. Er is uiteraard ook een compleet oefen- en bekerprogramma.

De tegenstanders in de beker worden deze geloot. Op 7 september start de competitie voor Rijnmond Hoogvliet Sport. Hierin speelt men tegen Binnenmaas, DBGC, Den Bommel, ‘s-Gravendeel, NBSVV, Oude Maas, Piershil, Rhoon, RHS, Rockanje, SSS, Vlotbrug en WFB. Bij de Hoogvlietse ploeg kijkt men uit naar de derby’s met Rhoon en Oude Maas. Voor aanvang van de competitie gaat deze krant vooruitblikken met trainer René Wolterman.

Hoogvlieter Vermeulen winnaar NoordenveldWesterkwartier

G-team Nikantes deed mee aan NK G 2013 HOOGVLIET - De dag begon zaterdag bewolkt, maar wel droog om vervolgens steeds zonniger te worden. Na het voorstellen van alle

deelnemende teams werd het volkslied gezongen en begonnen met de wedstrijden. In twee poules (A en B respectievelijk G1 en G2 poule)

werd met zes teams gestreden voor het Nederlands Kampioenschap voor G-teams 2013. Het Nikantes G-team speelde in poule B de eerste wedstrijd

Foto: PR

Dressuurproeven op Manege Willemshof HOOGVLIET - Afgelopen weekend was er een gezellige drukte bij Manege Willemshof in Hekelingen. De hele dag werden er door Rijvereniging & Ponyclub Hekelingen (RV&PC) dressuurproeven gehouden van de Federatie Nederlandse Rijscholen (FRNS) met deelnemers uit Spijkenisse, Hoogvliet en Albrandswaard. RV&PC Hekelingen is trots op iedereen die het benodigde aantal punten heeft behaald. Mocht het deze keer niet zijn gelukt, dan komt er snel weer een proevendag. Zaterdag was Renate Burema met 232 punten de beste, op zondag werd ze ook eerste met 228 punten. Samantha Baas werd tweede met 227 punten.

met succes tegen selectie zuid 1-0. Daarna werd gelijkgespeeld door de Hoogvlietse korfballers tegen Victum, om vervolgens te verliezen van KCC met 2-0 en Albatros met 1-0 (de twee latere finalisten) en tenslotte met 7-0 te winnen van Dijkvogels 2. Door deze uitslagen is de G van Nikantes als derde in de poule B geeindigd. KCC is uiteindelijk winnaar geworden in onze poule. In poule A werd de finale gespeeld tussen Dijkvogels 1 en Tempo, waarbij Tempo uiteindelijk landskampioen is geworden. Al met al was het een perfecte dag met veel strijdlust en plezier. Na afloop zijn de Nikantes-spelers en de begeleiders de dag gaan afsluiten bij de Mc Donald’s. Men kan terugzien ook een geslaagde dag tijdens het NK voor G-teams bij de korfballers.

Beachvolleybal in Hoogvliet HOOGVLIET - In overleg met de deelgemeente Hoogvliet heeft volleybalvereniging YUM in Hoogvliet een beachvolleybalveld mogen aanleggen. Het veld, dat door eigen leden met veel doorzettingsvermogen is aangelegd, ligt op een tijdelijk locatie naast de Spijkenisserbrug, naast de haven. Na ongeveer 1.100 tot

1.200 kruiwagens zand ligt er een veld van 18 bij 20 meter. Met het beachvolleybalveld wil YUM het beachvolleyballen promoten. Niet alleen bij eigen leden, maar vooral ook in Hoogvliet zelf. Beachvolleybal zit momenteel in een stijgende lijn met als hoogtepunt het WK in

2015 in Nederland. Tot half augustus zal geregeld, maar vooral bij mooi weer, worden gevolleybald in de vorm van losse wedstrijdjes, trainingen en mogelijk een toernooi. Wie belangstelling heeft, kan via de website www.vv-yum. nl contact opnemen, of kom gerust een keer kijken en mee doen.

Beachvolleybal kan nu ook bij YUM naast de Spijkenisserbrug

Foto: PR.

HOOGVLIET - Jeff Vermeulen uit de continentale wielerstal van Metec heeft de 31e Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier op zijn naam geschreven. De in Borger woonachtige Hoogvlieter soleerde in de laatste ronde naar zijn vijfde overwinning van het seizoen. Andries Weening (Woonexpo Kapen-

ga) uit het Friesse Harkema passeerde op ruim een halve minuut de streep als tweede en Umberto Atzori (Koga) uit Zorgvlied klasseerde zich als derde. Jeff Vermeulen won eerder in het seizoen onder meer de kasseienomloop Zuid Oost Drenthe Classic in Exloo en twee etappes in Olympia ’s Tour. Dan Rolandus

Twee keer goud voor Igor Ostrowski op NJK HOOGVLIET - Vorig weekend vonden in Utrecht de Nederlandse Junioren Kampioenschappen lange baan 2013 plaats. Igor Ostrowski van zwemvereniging De Kempvis behaalde in zijn categorie op de 100 en 200 meter schoolslag een gouden medaille en is daarmee op deze afstanden Nederlands kampioen 2013. Voor Lisa Pijlman en Joris Bezemer was er een verrassing; zij zijn uitgeloot voor de zwemfinale van het European Youth Olympic Festival op 16 juli in Utrecht. Het NJK is verdeeld over drie dagen, vrijdag tot en met zondag, en per dag worden twee sessies gezwommen met elk ongeveer vijftien programma’s. Het waren lange dagen voor trainer Dick Bergsma, want de zwemmers zwommen in zowel de ochtend- als de middagsessies. Dit betekende om 8.00 uur in

Utrecht aanwezig zijn voor het inzwemmen tot laat in de middag. Maar het resultaat mocht er zijn. Niet op alle afstanden werd een persoonlijk record gezwommen, maar Dick Bergsma en de zwemmers kunnen terugkijken op een mooi en geslaagd kampioenschap. Van de Kempvis Spijkenisse, waar veel Hoogvlieters zwemmen, hadden vier zwemmers zich gekwalificeerd voor deze wedstrijd: Vincent van Bolhuis in de categorie junioren 1 voor de 50, 100 en 200 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag; Lisa Pijlman in dezelfde categorie voor de 100 meter vrije slag; Joris Bezemer in de categorie junioren 2 voor de 100, 200 en 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag; Igor Ostrowski in de categorie junioren 3 voor de 100 en 200 meter schoolslag en de 200 meter vrije slag.


VAKANTIEPLANNEN? Eerst langs VERVAT KOOPZONDAG 7 JULI 11.00-17.00 DAGELIJKS GEOPEND 09.30-17.00 Isabella tunneltent

luxe gepolsterde standenstoel Tristar €69,99 2 stuks €129,voetenbank

€25

Duo pack Aquakem/Rinse €16,95 bij aankoop pak aqua soft voor €1

€1,

Livingstone van €550,voor

Gasfles Easy blue

€39,

99

Navulling

00

MEGA VOORTENTEN SHOW Degelijke opstapNieuw StarCamp Vervat Special Cameo pen enkel €15,-/ 50% AFHAAL KORTING 20,dubbel €20,Vanaf Dorema maten 7 t/m 15, bijv maat 7 van €944,- voor €472,alle maten uit voorraad. Leverbaar grijs en blauw

€15

€15

VERVAT.NL

Safarica Puma ademend tc voor

€495

met extra €50, gratis accessoire s

Keukenkast Villeneuve voor

€54,99

Vanaf

€99

€472

Stadionweg 31 3077 AP Rotterdam vlak bij de kuip 010-4970832

gezocht! Vakantiekrachten

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

BOUW b.v.

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• • • •

Renovatie Kozijnen Aanbouw/Serre Dakkapellen

PROFITEER NU VAN DE 6% BTW REGELING OP ARBEID

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl

info@lzbouw.nl

GEZOCHT! Vakantiebezorgers voor De Schakel in jouw woonplaats voor de maanden juli en augustus.

NU OOK TE HUUR!

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Zalmplaat Hoogvliet

0180 - 612881 BARENDRECHT Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

S I U H N E OP en iedere dinsdag

zaterdag 6 juli 9.30-11.30 uur

traat 7, Hoogvliet

woning Viskorfs 0 uur in de model

17.00-19.0

Ruim opgezette nieuwbouwwijk in Zalmplaat, Hoogvliet Snel beschikbaar Ruime woning, luxe keuken en badkamer Tuin met stenen berging Huren vanaf € 750,per maand excl. servicekosten

Stuur een e-mail naar arlette@moersteeverspreiding.nl met je gegevens, dan nemen we contact met je op! Vergeet niet te vermelden wanneer je beschikbaar bent!

Moerstee

verspreiding b.v.

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip. www.otravez.nl. 0180-422743

Onkruid in uw tuin? Heggen snoeien bomen verwijderen enz. U wilt een tuin zonder zorgen? Klein hoveniersbedrijf doet het voor u. Vakbekwaamouderwets betrouwbaar en voor een vaste eerlijke prijs.

vrijbl.inl.Theo 010 8851617 of 0615575890

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

Te koop vanaf € 173.000,- v.o.n.

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS!

www.heerlijkhoutingen.nl

KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

(Minimum inkomenseis ca. € 3.500,- bruto per maand)

Meer weten? Vestia (088) 124 24 24


DIENSTEN

Donderdag 4 juli 2013

ZONDAG 7 JULI 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur Ds. Mw. J.M. Boersde Jong, Maasland, Kindernevendienst Klepperwei Woensdag 10 juli 11:00 uur Ds. J.P. Bijl, Rhoon, Heilig Avondmaal Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Biijl, Rhoon Doopdienst 17.00 uur proponent J. Boom, Sliedrecht ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Ds. L.J. Scholten GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur Ds. C. Neele 16.00 uur leesdienst PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur Ds. E.B. Buitendijk te Waddinxveen 16.30 uur Ds. H. Hidding, Emeritus predikant te Bunschoten-West BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. H.D. Bondt uit Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL

GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A.B. Stier 15.00 uur ds. W.H.B. ten Voorde VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Slotakkoord/ Kunstdienst dr. K.J. Holtzapffel HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. J.F. Kievit, Dordrecht ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Koor ‘Voices’ , Gezamenlijke dienst t.g.v. 25 jarig ambtsjubileum ds. Wilschut Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Geen dienst

GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 Gecombineerde dienst Gereformeerde kerk 09.30 uur mw. Ds. D. Sikkema, Zoetermeer Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur ds. A Pilkes-van Delft, Rhenen, Viering Heilig Avondmaal Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Pinkstergemeente De Levende Steen De Levende Steen (v/h De Bron), Posweg 99. Woensdagavond gebedsavond 19.30 uur. 1e vrijdag van de maand genezingsdienst 19.30 uur. Zondagdiensten: 09.30 uur en 12.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen.

Ouderen sluiten seizoen af met interessante middag De Commissie Ouderenwerk Rhoon hield woensdag 26 juni in gebouw ’t Centrum in Rhoon de laatste middag voor de vakantie. Na de inleiding, welke verzorgd werd door Willy van Pelt-van Bokkum, vertelde Lia Chan-van der Vorm, huisarts te Poortugaal, aan de hand van foto’s over haar fietstocht door Kenia, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het werk van de Amref Flying Doctors. De middag werd afgesloten met een mini High Tea, die door alle aanwezigen bijzonder gewaardeerd werd!

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avond- en weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Medisch Centrum Stelle Ruwaard van Putten Ziekenhuis/Stelle, Stelle 2, 3191 KE Hoogvliet, tel. 0181-658257, info@rpz.nl, fax: 0181-659280, www.rpz.nl. Verloskundigenpraktijk Jy en ik Achterweg 2f, 3191 VA Hoogvliet. Verloskundige van het jaar 2008! Echo’s maken is moge-

lijk op de praktijk. Voor meer info: bel 06-14339494 of mail naar info@jyenik.nl. Apotheken Regeling avond-, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon. CVD Hoogvliet, afdeling maatschappelijk werk, Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW Hoogvliet, tel. 4168128. Spreekuur op afspraak: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur. Afspraken kunnen dagelijks gemaakt worden via de balie of tel. 0104168128 van 9.00 tot 17.00 uur. Wijkservicepunt Pernis G. A. Soetemanweg 25. Inloopspreekuur: woensdag 9.3010.30 uur. Sociaal Raadslieden Rotterdam, bureau Hoogvliet/Pernis, Stadswinkel Hoogvliet deelgemeentekantoor, Middenbaan-

Noord 37, 3191 EM Hoogvliet. Openingstijden van de Stadswinkel: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.3015.00 uur; dinsdag van 12.3015.00 uur en 18.00-20.00 uur. Spreekuren op afspraak via de balie of tel. 010-4726666. Informatie Loket Hoogvliet, voor ouderen en gehandicapten. Stadswinkel Hoogvliet, Middenbaan-Noord 37, 3191 EM Hoogvliet, tel. 010-4726666. Thuiszorgcentrum Rotterdam, telefoonnummer 0102826000, klantencervice@tzr. nl Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, p/a Beugstraat 83, 3192 GA Hoogvliet. Telefonisch spreekuur 08.30-09.30 uur: 06-12412271, voor bevallingen en dringende zaken: 0612444535, l.verbaas@planet. nl.

31

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www.

kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje klantenservice 088-8233233 Op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de klantenservice 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen welzijn, zorg en inkomen. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB),

huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur. SWA/Clientadvisering Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: clientadviseur@welzijn albrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Mantelzorgondersteuning Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m donderdag van 9-16 uur, vrijdag van 9-13 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. Ouders voor ouders is er voor een luisterend oor voor alle Albrandswaardse ouders. Voor meer informatie en agenda van activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Calon, tel. 06-41840207. SWA/Jongerenwerk Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Webiste: www. enterall.nl E-mail: info@welzijnalbrandswaard.nl SWA help jongeren van 12 tot 23 jaar bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. De jongerenwerkers van SWA beantwoorden vragen, bieden hulp aan of verwijzen door. Het Jongeren Centrum Albrandswaard is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk 180 in Poortugaal. Het JCA is voor alle kinderen/jongeren in Albrandswaard. Er zijn verschillende activiteiten zoals spelletjes, bioscoopavond, disco’s etc. Heb je leuke ideeën, kom dan eens langs! In Albrandswaard is het jongerenwerk beschikbaar van dinsdag t/m vrijdag. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl Vivenz (o.a. maatschappelijk werk), 7x24 uur bereikbaar telefoon: klantenservice 0888233233 info@vivenz.nl www.vivenz.nl


ELKE DINSDAG

DAGAANBIEDING

DAGAANBIEDING

Kaiserbroodjes

1,

ELKE WOENSDAG

ELKE DONDERDAG

DAGAANBIEDING

1,

vers uit eigen oven 4 stuks

DAGAANBIEDING

vers uit eigen oven 8 stuks

Mini appelappen

Gesuikerde donuts

1,

vers uit eigen oven 3 stuks

1,

ELKE VRIJDAG

ELKE ZATERDAG

DAGAANBIEDING

4 stuks

Chocolade broodjes

DAGAANBIEDING

BROOD DAGAANBIEDINGEN

ELKE MAANDAG

Roomboter croissants

vers uit eigen oven 4 stuks

1,

Witte puntbroodjes zak 10 stuks

Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

1,

MCD Rhoon - Tsjaikovskistraat 3 Tel: 010-5012541 www.mcd-supermarkt.nl

04 07 2013 albrandswaard  
04 07 2013 albrandswaard  
Advertisement