Page 1

P

ORTFOLIO

EDITORIAL CORPORATE IDENTITY ILLUSTRATOIN EXHIBITION Fackbook


ABOUT US PERSONAL

WORK EXPERIENCES

Mr. Pongsuwat Boonchean / Banana

GRAPHIC DESIGNER

ADDRESS : 1660 Lardpraw R. Wangtonglhang Bangkok 10310 CONTACT: 091-7385305 / baprapa@hotmail.com BIRTH : 12 / 11 / 1987 AGE : 26

2011

EDUCATION

ART TEACHER

2007 - 2010 Communication Design Bangkok University 2002 - 2004 Nawamintrachinutid Bodindecha

2012 2013 2013

anywhere magazine, Magic Productions Co.,Ltd Panamera Fashion Co.,Ltd Art4D, Corporation 4d Limited Cover Design Co.,Ltd

2006 - 2007 Sen Si School of Art 2008 - 2012 Artcore School of Art

SKILL

AWARD

Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Photoshop

2012

TRIANING 2010

Happenning Magazine,Graphic Designer

To be Finalists in LEO THE T-SHIRT PROJECT


P

ROFILE


E

DITO


RIAL


B&B ITALIA_4dfile_17 .pdf

FURNITURE

1

3/13/13

4:58 PM

12500

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

B&B Italia Stoer Bangkok - Boffi Store Bangkok -c/o Leafy Co.: www.bebitalia.com - www.boffi.com

523 Mahaprutharam Road Bangrak - Bangkok 10500 - Telephone no. 662 237 6999

104 4dfile


E 4dfile


We Will Rock You เสน่หข์ องบทเพลงในยุคก่อนไล่มาจนถึงปัจจุบนั ต่างมีเอกลักษณ์และแนวทางพัฒนาต่างกันไป หากแต่กลิน่ อายและมนต์ขลัง ของบทเพลงในแต่ละยุค ยังคงก้องกังวานขับกล่อมให้ความสุขแก่ผทู้ หี่ ลงใหลได้เคลิบเคลิม้ อยูเ่ สมอ Hard Rock Hotel จึง เป็นเสมือนจุดนัดพบบทเพลงทุกท่วงท�านอง ส่งผ่านไปยังการบริการให้คณ ุ ได้รสู้ กึ อิม่ เอมตลอดทุกช่วงเวลาวันพักผ่อน ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว Hard Rock Hotel พัทยา คือโรงแรมทีผ่ สานเสียงดนตรีเข้า ไว้เป็นส่วนหนึง่ ในสีสนั วันหยุด อบอวลไปด้วย บรรยากาศแห่งเสียงเพลงจากเหล่าศิลปินระดับ โลก มาวันนี้ Hard Rock Hotel ปรับโฉมใหม่ ภาย ใต้มาดอันสุดฮิพ โก้เก๋ เรียบหรู และทรงพลังร็อ คอีกเท่าทวี เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพ ฯ สูจ่ ดุ หมายในวันแสนสบาย ณ พัทยากลาง ท่ามกลางเหล่าเครื่องดนตรีประดับรายล้อม

aw hard rock.indd 92-93

ไปทุกทิศภายในโถงล็อบบี้ บางชิน้ เป็นของใช้ ส่วนตัวของศิลปินชือ่ ดังซึง่ หาชมได้ยากยิง่ แว่ว เสียงเพลงขับขานทั่วโรงแรมในหลากหลาย แนวตลอดทัง้ วัน ถูกใจคนรักโลกดนตรีเป็นทีส่ ดุ หากมากันเป็นครอบครัวหรือก๊วนแก๊ง ห้าม พลาดห้องพักแบบ King Suite อันประกอบด้วย ห้องนัง่ เล่นบรรจุโซฟาแสนนุม่ บาร์พร้อมเครือ่ ง ดืม่ หลายหลาก บวกกับอีก 2 ห้องนอน ประดับ ตกแต่งด้วยเครือ่ งดนตรีและบรรดารูปศิลปินใน

Rhythm of Love

ก่อนหน้านีธ้ รุ กิจหลักของครอบครัวเราคือโรงเรียนดนตรีสยามกลการซึง่ มีทง้ั หมด ห้าแห่ง เมือ่ อายุมากขึน้ ก็อยากหาทีไ่ ว้พกั ผ่อน อยากให้ลกู ๆ หลานๆ ได้มบี า้ นพักตาก อากาศ และโรงเรียนเรามีครูเป็นร้อย ปกติกไ็ ปจัดสัมมนา จัดมิวสิคแคมป์มาหลายที่ ถ้าเรามีสถานทีเ่ ป็นของตัวเองก็นา่ จะดี พอมาเห็นทีด่ นิ ผืนนีก้ ช็ อบเพราะบรรยากาศ ดี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และเดินทางสะดวก ครัง้ แรกคิดว่าจะทำาเป็นบ้านพัก เพือ่ นๆ หลายคนแนะนำาว่า พืน้ ทีข่ นาดนีห้ ากจะทำาเป็นบ้านพักอย่างเดียวก็จะเสียค่าดูแลสูง ควรจะทำาเป็นธุรกิจไว้บา้ งเพือ่ ให้มรี ายได้พอดูแลตัวเองได้ ความคิดเรือ่ ง The Piano Resort Kho-Yai จึงเกิดขึน้ ชือ่ เดอะเปียโนก็มาจากเราสองคนเพราะผมกับคุณวัชรี (วัชรี ปรัชญานุสรณ์) ได้มาพบกันเพราะเปียโน (ยิม้ ) สมัยก่อนคุณวัชรีอยูฝ่ า่ ยบริหารโรงเรียนสยามกล การและดูแลฝ่ายขายด้วย ส่วนผมรับผิดชอบด้านการพัฒนากิจกรรม แล้วใน สยามกลการคนเยอะจึงไม่มโี อกาสได้รจู้ กั กัน กระทัง่ มีเพือ่ นผมคนหนึง่ อยากซือ้ เปียโน ผมจึงไปติดต่อคุณวัชรี ถามว่ามีเพือ่ นอยากซือ้ เปียโน ช่วยแนะน�าได้ไหม จึงได้รจู้ กั กันตอนนัน้ เลยคิดว่าน่าจะตัง้ ชือ่ รีสอร์ทเป็นทีร่ ะลึกว่า เราได้รจู้ กั กันก็ เพราะเปียโนนีแ่ หละ เมื่อได้คุยกับสถาปนิกคือคุณตรึงใจ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ) เห็นตรงกันว่านอกจากคอนเซ็ปต์การตกแต่งแล้ว รูปร่างของเปียโน สามารถน�ามาปรับให้เป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะเจาะจึงรับ ช่วยออกแบบให้ เรือ่ งการตกแต่งภายในผมปรึกษามัณฑณากรแต่ไอเดียทัง้ หมด มาจากเรา เช่น สะพานทีเ่ ห็นมีหา้ เส้นเพราะผมตัง้ ใจให้หมายถึงบรรทัดห้าเส้น รุง้ เจ็ดสีในโลโก้หมายถึงโน้ตเจ็ดตัว ทีต่ งั้ ใจมากคือมุมเครือ่ งดนตรีทพี่ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเพราะพระองค์ทา่ นได้รบั การยกย่องว่าเป็น King of Jazz เพลงทีเ่ ปิดในรีสอร์ทมีเพลงพระราชนิพนธ์เสริมเข้าไปแทบทุกช่วง ส่วนการตกแต่งในห้องพักนัน้ อยากให้รสู้ กึ เหมือนบ้านทีส่ ดุ อาจไม่หรูหราเพราะ ถูกจ�ากัดด้วยพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นป่า ความชืน้ สูง ท�าให้วสั ดุบางอย่างเช่นผ้าและก�ามะหยี่ ไม่สามารถใช้ได้ เพราะจะกลายเป็นทีอ่ ยูข่ องแมลงหรือชืน้ มากๆ ก็เป็นเชือ้ ราไป อีก การตกแต่งจึงต้องเรียบทีส่ ดุ แต่ยงั คงความสวยงามใช้งานได้จริง พยายาม ออกแบบให้รสู้ กึ อบอุน่ ปลอดภัย ทีเ่ น้นเสมอคือพนักงานต้องพยามรูจ้ กั ลูกค้าให้มากทีส่ ดุ เราเคยจัดงานวัน เกิด จัดเซอร์ไพรส์ให้ลกู ค้า จัดเค้ก จุดเทียนแอบไว้ในห้องนอนเตรียมงานกันโดย พนักงานเป็นคนจัดการให้ทกุ อย่าง สนุกมาก ลุน้ กันจนผมแซวว่า นีจ่ ะไปเซอร์ไพรส์ แขกหรือจะถูกเซอร์ไพรส์เองกันแน่ (หัวเราะ) หรืออยากได้บรรยากาศโรแมนติก ดินเนอร์สว่ นตัวริมสระว่ายน�า้ เราก็เคยจัดการให้ เรียกว่าท�าทุกอย่างเท่าทีเ่ ราจะ ท�าได้ เห็นลูกค้าพอใจเราก็มคี วามสุข บางคนอยากมาพักผ่อนอยูก่ บั ธรรมชาติ บางคนอยากมาพักผ่อนแบบผจญภัย ต่างคนก็ตา่ งความต้องการ แต่คนทีม่ าทีน่ ี่ ส่วนมากบ้านเขาก็สวยกันอยูแ่ ล้ว จึงมาใช้เวลาข้างนอกมากกว่า ส่วนมากประทับ ใจกับธรรมชาติ แค่มหี นังสือสักเล่มนัง่ อ่านริมสระว่ายน�า้ จิบเครือ่ งดืม่ เย็นๆ ชมวิว ภูเขา สูดอากาศบริสทุ ธิ์ ใช้ชวี ติ ไม่เร่งร้อน ทีเ่ ดอะเปียโนเราสนับสนุนดนตรีทกุ ด้าน อยากให้ทนี่ เี่ ป็นทีร่ วมตัวกันของคนรัก ดนตรี ชนิดทีม่ าตัวเปล่าแล้วมารวมวงกันทีน่ เี่ ลยก็ได้เพราะเครือ่ งดนตรีเรามีพร้อม จัดคอนเสิรต์ ได้มวิ สิคแค้มป์กไ็ ด้เพราะระบบเสียงเราพร้อมมากอยูแ่ ล้ว หรือบางคน บอกว่า แนวเพลงทีเ่ ล่นไม่คอ่ ยมีคนสนับสนุนอยากมาจัดคอนเสิรต์ ทีน่ เี่ ราก็ยนิ ดี เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ เพราะเขาใหญ่เองตอนนีก้ เ็ ป็นทีร่ จู้ กั เกีย่ วกับการจัดงานแสดงดนตรี ทีเ่ ห็นหลักๆ ก็คงมีแนวร็อคและป๊อบ แต่เราคงไม่ทา� เหมือนเขา อยากให้ดนตรี ของเดอะเปียโนเป็นเพลงทีใ่ ครฟังก็เพราะและมีคณ ุ ภาพ ตอนนีก้ ม็ วี งมาเล่นทุก วันศุกร์เสาร์ แต่ในอนาคตวันอืน่ ๆก็อยากให้เป็นพืน้ ทีส่ า� หรับคนทีอ่ ยากพักผ่อน ด้วยการฟังดนตรีดๆี มานัง่ จิบเครือ่ งดืม่ ฟังเพลงเพราะ ให้เป็นทีร่ วู้ า่ ถ้าอยากฟัง ดนตรีตอ้ งมาทีเ่ ดอะเปียโน

38 O c t o b e r

2011

a ny w h e r e m a g a z i n e

ต�านาน อาทิ BB King, Elvis Presley, The Beatles ฯลฯ กระทั่ ง งปลายหมอนยั ง พิ ม พ์ ล ายรู ป กีตา้ เล็กๆ เป็นลูกเล่นดูเก๋ไก๋ พิเศษกับห้อง King Club ซึง่ เป็น Exclusive Lounge บนชัน้ 9 ของ โรงแรม ให้บริการอาหารเช้า อาหารว่างตลอดวัน อีกทัง้ เสิรฟ์ ค็อกเทลในช่วงเย็น ส�าหรับผูท้ เี่ ข้าพัก ทีช่ นั้ 9-10 เท่านัน้ ห้องอาหาร Starz Diner ให้บริการอาหาร เมดิเตอร์เอเชีย่ นตลอดทัง้ วัน รวมถึงบุฟเฟ่ตใ์ น

วันเสาร์อาทิตย์ หากอยากนั่งปล่อยอารมณ์ ชิลล์ Soul Lounge มีรายการค็อกเทลให้เลือก มากมายทั้งแบบคลาสสิคและสูตรค็อกเทล ใหม่ๆ ฟังวงดนตรีบลูส์ แจ๊สและบอสซ่าเล่น สดทุกวันศุกร์และเสาร์ ที่นี่ยังมีคลับส�าหรับ Rocker ตัวน้อย อายุตง้ั แต่ 3-12 ปี ส่วนวัย รุน่ ก็มี Tabu ซึง่ ให้บริการเฉพาะวัยรุน่ เท่านัน้ ภายในมีวดี โี อเกมส์ โต๊ะพูล คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ต ดีเจสเตชัน่ คลาสเรียนท�าค็อกเทล

และห้องดูหนังปูพรมนุม่ ๆ พร้อมระบบเสียงแบบ Surround สระว่ายน�้าขนาดใหญ่ ชวนให้ปล่อยเวลา ไหลเรือ่ ยไปได้ไม่รเู้ บือ่ พนักงานอัธยาศัยเยีย่ ม คอยให้บริการเสิรฟ์ เครือ่ งดืม่ ดับร้อน หรือกระทัง่ แนะน�าและสรรหาหากิจกรรมทางน�า้ ให้ได้เล่น เพลินตลอดทัง้ วัน รูใ้ จกันขนาดนีแ้ ขกบางคน ถึงกับเช็คอินอยูย่ าวเป็นเวลากว่าหนึง่ ปี เพราะ หลงใหลในเสน่หจ์ า� เพาะของ Hard Rock Hotel

ด้วยถือปฏิบตั ใิ นคติพจน์ทวี่ า่ Love All Serve All จึงเป็นเหตุผลที่ Hard Rock Hotel อยูค่ หู่ าด พัทยามาอย่างโดดเด่น แตกต่างและน่าภาค ภูมใิ จ Contact : Hard Rock Hotel Pattaya 429 หมู่ 9 ถนน เลียบชายหาดพัทยา ชลบุรี 20150 โทร. 038 428 755-9 แฟ็กซ์ 038 421 673 http://pattaya.hardrockhotels.net

E

12/9/11 11:18 AM


anywhere MAGAZINE

Montis Resort Luxe in Valley

BY PISIT TRAKANSIRI “มอนทิ ส ” เป็ น คำ � ที่ ม � จ�กภ�ษ�ละติน แปลว่�ภูเข� สะท้ อ นที่ต้ัง ของบู ติก รี ส อร์ ท สไตล์แอฟริกันซ�ฟ�รี ซึง่ อยูใ่ น โอบล้อมของขุนเข�สูงแห่งเมืองป�ย

“ทีเ่ ราสร้างมอนทิสให้เป็นรูปแบบของแอฟริกนั ซาฟารี เพราะเราต้องการให้รสี อร์ทนัน้ โดดเด่น และแตกต่าง” คุณพิสษิ ฐ์ ตระการศิริ กรรมการ ผูจ้ ดั การแห่งมอนทิสรีสอร์ทกล่าว “เมืองปายเป็น เมืองเล็กซึง่ ยังขาดทีพ่ กั ทีส่ ามารถรองรับรูปแบบ การพักผ่อนของกลุม่ ลูกค้าระดับ B ขึน้ ไป ท�าให้ เราสร้างมอนทิสขึน้ มาเพือ่ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�าหรับคนทีอ่ ยากมาสัมผัสความสงบงามของ เมืองปาย แต่ตอ้ งการการบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน และทีพ่ กั ทีส่ ะดวกสบาย” “ผมช่วยกันดูแลมอนทิสกับลูกๆ ฉะนัน้ ราย ละเอียดทุกอย่่างจะถูกตรวจสอบและปรับให้ อยูภ่ ายใต้มาตรฐานตลอดเวลา เรายังพัฒนา รีสอร์ทเพือ่ รองรับกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลายมาก ขึน้ จากเดิมทีม่ เี พียงโซนซาฟารีวลิ ล่า แต่ปจั จุบนั เราเปิดบริการในส่วนของทีพ่ กั แบบโรงแรมซึง่ ตกแต่งสวยงามตามคอนเซ็ปต์ซาฟารีและก�าลัง จะเปิดบริการในส่วนของพูลวิลล่า ซึง่ อาจจะ เรียกได้วา่ เป็นพูลวิลล่าทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือน บ้านจริงๆ ด้วยพืน้ ทีข่ องวิลล่าทีก่ ว้างเกือบ 1 ไร่ ล้อมรอบด้วยสวน เด่นด้วยสระน�า้ อุน่ ทีค่ วบคุม อุณหภูมใิ ห้อยูท่ ี่ 37 องศาเซลเซียส ซึง่ รับรองว่า แขกทีม่ าพักจะได้รบั ประสบการณ์การพักผ่อนที่

แตกต่างและยากจะลืมเลือน” “ถึงแม้วา่ มอนทิสรีสอร์ท จะมีโครงสร้างส่วน ใหญ่ทใี่ ช้ไม้ แต่ดว้ ยแนวคิดเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ท�าให้เราเลือกใช้ไม้เก่าทีร่ อื้ มาจากบ้านไม้ ซึง่ เป็นการลดการตัดต้นไม้โดยไม่จา� เป็น นอกจาก นีย้ งั เพิม่ สีเขียวให้กบั พืน้ ทีโ่ ดยการปลูกต้นไม้ เพิม่ เติม ซึง่ แต่เดิมบริเวณนีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ มี่ ตี น้ ไม้ ค่อนข้างน้อย โดยการปลูกต้นไม้นนั้ ก็ถกู ก�าหนด โดยบริษทั ผูอ้ อกแบบรีสอร์ทเพือ่ ให้เกิดความ สวยงามและสมบูรณ์ทสี่ ดุ ” “สิง่ ทีค่ ณ ุ จะได้รบั เมือ่ มาเยือนมอนทิสรีสอร์ท คือ สุนทรีย์ในการพักผ่อน การบริการที่น่า ประทับใจ อาหารอร่อยๆ และได้เห็นเมืองปาย ในอีกรูปแบบหนึง่ และในอนาคตอันใกล้ เรา ก�าลังจะมีรสี อร์ทเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ แห่ง ซึง่ ตัง้ อยู่ ริมแม่นา�้ ทีอ่ า� เภอแม่รมิ โดยเราได้กา� หนดให้เป็น รีสอร์ทเพือ่ สุขภาพหรือ Health Resort ซึง่ แขก ทีม่ าพักจะได้พกั ผ่อนและมีสขุ ภาพทีด่ กี ลับไป รวมทัง้ มีแพทย์คอยดูแลและให้คา� ปรึกษาใน เรือ่ งของสุขภาพ ซึง่ อีกไม่นานเกินรอหลายคน คงจะได้สมั ผัส” คุณพิสษิ ฐ์กล่าว ก่อนทิง้ ท้ายไว้ ด้วยรอยยิม้ แห่งมอนทิสรีสอร์ท

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2011

39


E


E

TRAVEL GUIDE POCKET BOOK


E

B2S LEAFLET


E


SUPER SPORT ADVERTISING


E

SCIENCE BASES TECHNOLOGY VACATIONAL COLLEGE (CHONBURI)


I

LLUS


TRATOIN


JOSHUA ADVENTURE SPACE

I


T-SHIRT BRAND JON


I


NBTC & NAUGHTY GANG COMIC BOOK

I


ILLUSTRATION anywhere MAGAZINE

I


C

ORPO RATE


IDENTITY


C

NIXON ADVERTISING


C NIXON DISPLAY


DUSIT ZOO


C


JIAW RESORT

C


E


E

XHI BITION


TSL INFORMATION GRAPHIC

E


READ FOR LIFE BANGKOK WORLD BOOK CAPITAL 2013

E


F a b


ce ook


CONTENT ILLUSTRATION for SAMSUNG


F


CI page Thanachart Exprience


F

Portfolio banana  

My all work job

Portfolio banana  

My all work job

Advertisement