__MAIN_TEXT__

Page 1


ที่ปรึกษา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร นายสมชาย กิจคาม รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ นายพยนต์ ไทยเกิด นางรัชนี ศิลปธีรธร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาสาร นายบุญส่ง จันทร์ชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร พลตรีเจษฎา ประศาสน์กุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนาสาร นายจุกออน ชินธเนศ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนาสาร ร้อยต�ำรวจเอกชัยณรงค์ ราชรักษ์ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนบ้านนาสาร นายอุดม จิตตารมย์

บรรณาธิการ

นางสาวสุชาดา เสวกสูตร

กองบรรณาธิการ

นางจินตนา บัวเผียน นางนาตยา ด�ำพัฒน์ นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์ นายก้องภพ จรูญพงศ์ นางพจนาถ ศิริสกุล นางนุตริยา เครือหงส์ นายชัยยุทธ ยิ้มมาก นางอุบล ไทยเสน นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นายสันติ ยิ้มปลื้ม นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์ นายนเรศ อ่อนศรี นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ์

พิสูจน์อักษร

นางอุรา เชิดเพชรรัตน์ นางสาวอารีย์ ยีหมาด นางสาวเมธินี มีดี

นางสาววาสนา ชัยพรหม นางอุษา สื่อมโนธรรม นางสาวจารุณี บัวแย้ม นางสาวเยาวภา สุวรรณรัตน์ นางสาวพิชญา พรหมปองสุข นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน นางสาวรัชนี ชูมณี นายภูมิพัฒน์ อาวุธเพชร นายอาทินันท์ อนุวัฒน์ นายเดโชว์ แก้ววิหค นางสุภาพร จงศิริสถิตย์ นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล นางจรรยา ไทยทอง

วัตถุประสงค์การจัดท�ำวารสาร 1. เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสารและกิจกรรมของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางประสานความสัมพันธ์สร้าง ความเข้ า ใจอั น ดี แ ละความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน ในจัดการและพัฒนาการศึกษา 3. เพื่อรายงานคุณภาพการศึกษาตามหลักการ ประกันคุณภาพ

สารบัญ สารจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ผลงานดีเด่นของโรงเรียน รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ราชพฤกษ์ช่อใหม่ ราชพฤกษ์ลาช่อ ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนเก่ง เรียนดี TOPTEN กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาพกิจกรรม

บันทึกภาพ นายก้องภพ จรูญพงศ์ นายพจนันท์ สุริรักษ์ นักเรียนโสตทัศนศึกษา

ออกแบบและผลิตโดย ร้าน เอ.ดี. ปริ้นส์ สุราษฎร์ธานี โทร. 099-4154446, 099-3649245

4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 18 20 23 27 29 32 34 35 36


สารจาก ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ท่านผูป้ กครองนักเรียน และภาคีเครือข่ายผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านนาสารทุกท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสารได้จัดการ ศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา น้อมน�ำพระราชกระแสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานท�ำ และน�ำเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งให้คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีคณ ุ ภาพ พร้อมส�ำหรับวิถชี วี ติ ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ซึง่ วารสารชมพู-ฟ้า ฉบับนี้ ได้รวบรวม ผลของการจั ด การศึ ก ษามาน� ำ เสนอรายงานให้ ทุ ก ท่ า นได้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรม เป็ น การสื่ อ สาร ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกวัตถุประสงค์ หนึ่งด้วย ในภาคเรียนที่ผ่านมา ผลจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพึง พอใจทั้งในเชิงปริมาณ คือ มีผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน น�ำนักเรียนเข้ามาเรียน เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 1,372 คน เป็น 1,512 คน เพิ่มขึ้น 140 คน จนโรงเรียนบ้านนาสารเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นเกือบทุกรายวิชา โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เป็นตัวแทน ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับประเทศ 33 รายการ นักเรียนระดับชั้น ม.5 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฟิสิกส์ โอลิมปิก ค่าย 1 และโรงเรียนบ้านนาสาร ผ่านการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA) โครงการโรงเรียนมาตรฐาน สากล เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนาสาร มีการพัฒนาจนประสบความส�ำเร็จรอบด้าน ส�ำหรับภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสารมีความมุง่ มัน่ ในการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้สงู ขึน้ อย่างน้อย 3% จากปีทผี่ า่ นมา และขอรับการประเมิน เพื่อเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ซึ่งโรงเรียนบ้านนาสารจะเน้นแหล่ง เรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเป็นเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สถานศึกษาทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ขอขอบคุณผูป้ กครองและภาคีเครือข่ายผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกท่านทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ต่อโรงเรียน ในการน�ำบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนบ้านนาสารแห่งนี้ คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากร จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน บ้านนาสารให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป (นายสมชาย กิจคาม) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร

จากใจ... พลตรีเจษฎา ประศาสน์กุล น ายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร ขอชืน่ ชมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร คุณครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาการศึกษาจนได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองส่ง บุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนบ้านนาสารมากกว่า 1,500 คน และขอชื่นชมนักเรียนโรงเรียน บ้านนาสารที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ 33 รายการ โดยได้รับเหรียญทองจ�ำนวน 58 รายการ เหรียญเงินจ�ำนวน 28 รายการ และ เหรียญทองแดงจ�ำนวน 17 รายการ (เจษฎา ประศาสน์กุล) นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร

4


จากใจ...คุณครูบุญส่ง จันทร์ชัย ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกบั โรงเรียนบ้านนาสารทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนในปีการศึกษานีเ้ พิม่ ขึน้ และการเข้าร่วม แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2562 ประสบความส�ำเร็จอย่างน่าภาค ภูมิใจนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยรักและปรารถนาดี นายบุญส่ง จันทร์ชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาสาร

จากใจ...คุณครูจุกออน ชินธเนศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนาสาร ขอแสดงความยินดีกบั คณะบริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านนาสาร ทีป่ จั จุบนั ได้มนี กั เรียนเพิม่ ขึน้ และยินดีกบั นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันงานศิลป์หตั กรรมนักเรียนจนได้รบั รางวัลหลายรางวัลแสดงถึง การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพเยี่ยมขอให้รักษาความดีอันนี้ตลอดไป. ขอยกย่องทุกฝ่ายที่ผลักดันให้ประสบความส�ำเร็จถึงขั้นนี้ครับ นายจุกออน ชินธเนศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนาสาร

จากใจ... ร้อยต�ำรวจเอกชัยณรงค์ ราชรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ท่านผูป้ กครองทีเ่ คารพทุกท่าน ... ผมเคยพูดถึงความเชือ่ มัน่ ของท่านในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ที่โรงเรียนบ้านนาสาร ในวันนี้ความเชื่อมั่นเหล่านั้นได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาสารกลาย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกั เรียนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวนเกือบ 200 คน ในปีการศึกษานี้ ซึง่ ไม่ได้เพิม่ แต่เฉพาะ จ�ำนวนของนักเรียน แต่เพิ่มคุณภาพของนักเรียนมาด้วย เห็นได้ชัดจากรางวัลในการแข่งขันในระดับ ต่ า งๆ มากมาย ต้ อ งขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นของโรงเรี ย นบ้ า นนาสาร ที่ ร ่ ว มแรงร่ ว มใจ จนท�ำให้โรงเรียนบ้านนาสารเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ยังคง ความเชื่อมั่นในความเป็นลูกชมพู - ฟ้า ของเรา ร.ต.อ. (ชัยณรงค์ ราชรักษ์) ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

จากใจ...คุณครูอุดม จิตตารมย์ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนบ้านนาสาร ขอชื่นชมสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านนาสารที่เชิญชวนรุ่นพี่รุ่นน้องจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาของโรงเรียนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สนุกสนาน รับผลบุญกันถ้วนหน้า และขอชื่นชมกับ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม จนได้รับรางวัลหลายรายการ ขอเป็นก�ำลังใจให้กับทุกคน ขอให้ได้รับความส�ำเร็จในการแข่งขันระดับสูงขึ้นไป อุดม จิตตารมย์ ครูเก่าโรงเรียนบ้านนาสาร

5


วันที่ 3 กันยายน 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศว่าโรงเรียนบ้านนาสาร ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ World Class Standard School โดยนายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำ� นวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ (World Class Standard School Sympasium) ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

โรงเรียนบ้านนาสารได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�ำปี 2562 เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับมัธยมศึกษาไทย”ระหว่างวันที่ 27 -30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านนาสารเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2559-2561 จากการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

6


คุณครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาสาร ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ำ� คุณประโยชน์ ด้านการศึกษา จากส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้จาก การโหวตของเพื่อนครู ในโรงเรียน ได้แก่ 1. คุณครูจินตนา บัวเผียน งานแนะแนว 2. คุณครูทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 3. คุณอยุธยา อนุภักดิ์ นักการภารโรง

คุณครูพนาวรรณ พุฒถนอม การศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทางการสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูวรุนันท์ บางรักษ์ การศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.) เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ปริญญาโท (วท.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7


8


9


ที่

โรงเรียน

1 2 3 4

สุราษฎร์ธานี พุนพินพิทยาคม เวียงสระ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

พระแสงวิทยา สุราษฎร์พิทยา เมืองสุราษฎร์ธานี ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2 ไชยาวิทยา ชัยบุรีพิทยา บางสวรรค์วิทยาคม บ้านตาขุนวิทยา พนมศึกษา เคียนซาพิทยาคม เทพมิตรศึกษา วัดเขาศรีวิชัย เกาะสมุย พรุพีพิทยาคม

5

บ้านนาสาร

ชนะเลิศ รอง1 รอง2

52 52 46 34

33 29 25 24 23 21 19 18 17 16 15 10 9 9 7 7

31 23 25 28

14 17 20 15

19 31 18 17 19 27 16 24 22 13 15 12 3 13 10

28 22 20 16 12 22 10 12 14 10 14 7 4 12 4

22 10

รวม

ทอง

เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม

97 92 91 77

114 80 81 75

16 28 24 21

76 78 62 56 52 68 44 53 52 38 39 28 16 32 21

61 82 76 77 65 53 32 42 49 29 36 34 17 55 22

25 28 32 30 22 26 21 25 28 28 20 17 9 32 17

65

58 28

10 11 13 12

17 16 11 6 12 9 18 19 13 19 10 14 10 6 12 10

แหล่งข้อมูล https://south69.sillapa.net/sm-sni1/?name=report&file=show_medal_rank_static

10

7 13 8 8

140 119 118 108

13 9 15 8 17 7 10 7 10 11 3 5 8 10 9

102 121 114 119 96 97 72 80 96 67 70 61 32 99 49

11 103


สรุปการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สรุปการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับระดั เขตพื ้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 บเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ของโรงเรี ยนบ้ยนบ้ านนาสาร -11ตุลตุาคม ลาคม 2562 ของโรงเรี านนาสาร วัวันนทีที่ 9่ 9-11 2562 ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายการ

1

ภาษาไทย

2

คณิตศาสตร์

3

วิทยาศาสตร์

4

สังคมศึกษาฯ

5

สุขศึกษาฯ

6

ศิลปะ

-

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

14 12 11 8 2

2 2 5 7 -

4 1 4 1 -

5 3 1 2

3 6 1 -

10 4 16 2 11

6 2 14 3

4 1 2 5

2 3

1 -

2 1 6 2

6 9

6 4

4

1

-

6 4

2 2

2 2

-

-

2 1

ห้องสมุด

1 4

1 2

2

-

-

รวม

114

58

28

17

11

1 33

ศิลปะ -ทัศนศิลป์

-

ศิลปะ- ดนตรีไทย

-

ศิลปะ- นาฏศิลป์

-

ศิลปะ- ดนตรีสากล

7

ภาษาต่างประเทศ

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี -

9

การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -

-

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

แข่งขัน

ลูกเสือ-เนตรนารี แนะแนว (เพื่อนที่ปรึกษา:YC) สภานักเรียน

กิจกรรม ภาพปะติด กิจกรรม ภาพปะติด

กิจกรรม การจั ดสวนถาดชื้น กิจกรรม การจัดสวนถาดชื้น

กิจกรรม การแกะสลั กผักผลไม้ กิจกรรม การแกะสลักผักผลไม้

กิจกรรม กิจดกรรม การจั สวนแก้ว การจัดสวนแก้ว

1 2 4 1 -

กิจกรรม ประดิษฐ์บกิจายศรี กรรมสู่ขวัญ

ประดิษฐ์บายศรีส11 ู่ขวัญ

ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งกิส่จงกรรมเข้ ำแข่าแข่ งขังนขังำนศิ ลปหั รำยกำรได้รได้ับรรางวั ับรำงวั ยญทองจ 2 รำยกำร กิจกรรมเข้ นงานศิ ลปหัตถกรรมนั ตถกรรมนักกเรีเรียยนจ นจ�ำนวน ำนวน 1414รายการ ลเหรีลเหรี ยญทองจ� ำนวนำนวน 2 รายการ เหรี ญทองแดง55รายการและเข้ รำยกำรและเข้าร่ำวร่มวม3 รายการ 3 รำยกำร ตัวแทนแข่ งขันบระดั 1 รายการ เหรียยญเงิ ญเงินน44 รำยกำร รายการ เหรี เหรียยญทองแดง เป็นเป็ ตัวนแทนแข่ งขันระดั ชาติบจชาติ ำ� นวนจานวน 1 รายการ ลาดับ

กิจกรรม

1

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

2

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ ภาษาไทย ม.1-ม.3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ ภาษาไทย ม.4-ม.6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.4-ม.6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 การแข่งขันการท่องอาขยาน ทานองเสนาะ ม.1-ม.3 การแข่งขันการท่องอาขยาน ทานองเสนาะ ม.4-ม.6

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14

12

เหรียญ

นักเรียน

ทอง เด็กหญิงกัญญามาศ อินทรักษ์ ชนะเลิศ ทอง

ครูผู้สอน 1. นางญาณิศา รัตนาพร

เงิน

1. นางสาวประภัสสร ฤทธิกรรณ์ 2. นางสาวอรัญญา พัฒน์ตลอด นางสาวนฤมล พิมพ์พา

1. นางสาวสุภาวดี พลายแก้ว 2. นางสุวัธนา เครืออินต๊ะ นางสาวสุภาวดี พลายแก้ว

เงิน

นางสาวจินดาหนะ พลนุ้ย

นางนาตยา ดาพัฒน์

เงิน

ทองแดง

1. เด็กหญิงศิรภัสสร บุญใย 2. เด็กหญิงสุวภัทร สุดทอง 1. เด็กหญิงกรกนก บุญแสง 2. เด็กหญิงปัทมา สองสมุทร เด็กหญิงฝนทิพย์ มุ่งป้องกลาง

1. นางสุวัธนา เครืออินต๊ะ 2. นางสาวนิตยา วิบูลย์ชัยวัฒน์ 1. นางสาวอารีย์ ยีหมาด 2. นางนริศรา นวลอม นางพจนาถ ศิริสกุล

ทองแดง

นายกฤษดา แก้วสุข

นางพจนาถ ศิริสกุล

ทองแดง

นางสาวณัฐพร เกษเพ็ชร

นางญาณิศา รัตนาพร

ทองแดง

เด็กหญิงประกายกานต์ ลือหล้า

นางสาวนิตยา วิบูลย์ชัยวัฒน์

ทองแดง

นางสาวชิดชนก บุญคง

นางสาวอารีย์ ยีหมาด

เข้าร่วม

เด็กชายอรรถพล สาเภา

นางสาวนริศรา นวลอม

เข้าร่วม

เด็กหญิงธีรนาฏ โรยร่วง

นางสาวนริศรา นวลอม

เข้าร่วม

นางสาวขวัญธิดา น้าดอกไม้

นางนาตยา ดาพัฒน์

เงิน

หมายเหตุ ตัวแทน แข่งขัน ระดับชาติ


13


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งกิจกรรมเข้ำแข่งขันจำนวน 12 รำยกำร ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 2 รำยกำร เหรียญเงิน 1 รำยกำร ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 12 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ เหรียญทองแดง 3 รำยกำรและเข้ำร่วมจำนวน 6 รำยกำร เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติจานวน 2 รายการ เหรียญทองแดง 3 รายการและเข้าร่วมจ�ำนวน 6 รายการ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติจำ� นวน 2 รายการ

ลาดับ

1 2 3

4

5 6 7

8 9 10 11 12

กิจกรรม

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 กำรประกวดโครงงำน คณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำร ควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 การแข่งขันต่อสมการ คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทาง คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ม.4-ม.6 การแข่งขันต่อสมการ คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

เหรียญ

นักเรียน

ทอง เด็กชายศุภณัฐ ชูทอง ชนะเลิศ ทอง 1. นายชาญวิทย์ นาคแก้ว ชนะเลิศ 2. นางสาวพวงเพ็ชร์ โสมล

ครูผู้สอน

นางอุษา สื่อมโนธรรม 1. นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม 2. นางสาวจารุณี บัวแย้ม

เงิน

1. เด็กชายกิตติภณ อุดมทองสกุล 2. เด็กชายภูตะวัน ทองรอด

1. นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม 2. นางสาวจารุณี บัวแย้ม

ทองแดง

1. เด็กหญิงกัญชพร ชุมชาตรี 2. เด็กหญิงกัญญานัฐ เพ็งจันทร์ 3. เด็กหญิงเจนจิรา เดชฤทธิ์

1. นางสุกัญญา คงแก้ว 2. นางนุตริยา เครือหงส์

ทองแดง ทองแดง เข้าร่วม

1. เด็กหญิงกชกร ดาท่าชี 2. เด็กหญิงศิรลดา พุทธถนอม เด็กหญิงธมลวรรณ สุรัตนพราหมณ์ นางสาวสรัลชนา กาญจนรักษ์

1. นางอุษา สื่อมโนธรรม 2. นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี นางสุกัญญา คงแก้ว นางนุตริยา เครือหงส์

เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม

เด็กชายภัทรกร รักซื่อ นางสาวดารารัตน์ บัวจีน นางสาวสุทธิกานต์ ทองธวัฒน์

นายธีรพงษ์ อนันตวิทยวงศ์ นายธีรพงษ์ อนันตวิทยวงศ์ นางสาวจารุ ณี บัวแย้ ม

เข้าร่วม เข้าร่วม

เด็กชายกตัญญู วุฒสิ นั ติกุล นายประณต จันทศิลา

นางสุกญ ั ญา คงแก้ ว นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม

หมายเหตุ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

ภาพกิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

14


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งกิส่จงกรรมเข้ ำแข่างแข่ขันงขัจนำนวน รำงวัลเหรี ลเหรี ยญทอง5 รายการ 5 รำยกำร เหรีนยญเงิ น 4 รำยกำร กิจกรรมเข้ จ�ำนวน1111 รำยกำร รายการ ได้ได้รับรับรางวั ยญทอง เหรียญเงิ 4 รายการ เหรียญทองแดง 1 รำยกำรและเข้ ำร่วมาร่1วม รำยกำร แทนแข่งงขัขันนระดั ระดับบชาติ ชาติจำ� จนวน านวน4 รายการ 4 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและเข้ 1 รายการ เป็ เป็นนตัตัววแทนแข่ ลาดับ

กิจกรรม

1

กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3

2

กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6

3

กำรแข่งขันกำรแสดงทำง วิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 กำรประกวดโครงงำน วิทยำศำสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 กำรประกวดโครงงำน วิทยำศำสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำนสำมมิติ (3D) ม.1-ม.3 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 กำรประกวดโครงงำน วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับ ด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้ำหมำย ม.4-ม.6

4 5 6

7 8 9 10 11

เหรียญ

นักเรียน

ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ สีแดง ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงนำรดำ บุญต่อยุทธ 3. เด็กหญิงพำทินธิดำ ณ พัทลุง ทอง 1. นำงสำวณัฐิดำ นำคแท้ ชนะเลิศ 2. นำยถิรพงษ์ แซ่ตัน 3. นำยเอนกพงศ์ ปำนเงิน ทอง 1. เด็กชำยปุณยภัทร จอมทอง ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงพัณณิตำ รัตนพงศ์ 3. เด็กหญิงสุรีรัตน์ สิทธิชัย ทอง 1. นำยธีรพงศ์ แซ่ว้ง ชนะเลิศ 2. นำยเรืองศักดิ์ เรืองศรี ทอง 1. เด็กชำยพีรพัฒน์ สุขเพ็ชร์ 2. เด็กชำยภูมิภำค ชูพันธ์ เงิน 1. เด็กชำยดำรงค์ฤทธิ์ อินทรักษ์ 2. เด็กชำยนพดล วิชัยวงษ์ 3. เด็กชำยวิริทธิ์พล รัตนำคร เงิน 1. นำงสำวญำรินดำ เมืองทิพย์ 2. นำงสำวปิยวรรณ วังจำนงค์ 3. นำงสำวสุภำวดี แก้วอำรัตน์ เงิน 1. เด็กชำยธนกร พรหมทอง 2. เด็กชำยอังค์กูรห์ ทิวแพ เงิน ทองแดง เข้ำร่วม

ครูผู้สอน

1. นำงจรรยำ ไทยทอง 2. นำยสมยศ เอกอัครบัณฑิต

หมายเหตุ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นำงสำววำสนำ ชัยพรหม 2. นำยชัยยุทธ ยิ้มมำก

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นำงสำวอัมพวัน คงสุข 2. นำงสำวกุลนิธี แสงกิตติกุล

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นำงนิทยำ บุญฤทธิ์ 2. นำงสำวอัมพวัน คงสุข 1. นำงสำวอัมพวัน คงสุข 2. นำงนิทยำ บุญฤทธิ์ 1. นำงนิทยำ บุญฤทธิ์ 2. นำงสำวดุษฎี เหมนะ

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นำยจตุพล โฉมยงค์ 2. นำงสำวดุษฎี เหมนะ 1. นำยจตุพล โฉมยงค์ 2. นำงสำววำสนำ ชัยพรหม

1. เด็กชำยศรำวุฒิ รำชพิบูลย์ 2. เด็กชำยสรวิศ ล่องแป้น

1. นำยจตุพล โฉมยงค์ 2. นำงสำววำสนำ ชัยพรหม

1. เด็กหญิงปณิตำ เดยังรัมย์ 2. เด็กหญิงวิสสุตำ หนูสิงห์ 3. เด็กหญิงศรัญรัตน์ พัฒน์ศรีทอง 1. นำยขจรศักดิ์ รักชำติ 2. นำยพีรภัทร ชูเมือง 3. นำยศุภณัฐ ดวงเดชสกุล

1. นำงสำวดุษฎี เหมนะ 2. นำงนิทยำ บุญฤทธิ์ 1. นำยจตุพล โฉมยงค์ 2. นำยอรรถชัย สมมะลวน

15


นายอเนกพงศ์ ปานเงิน นักเรียนชั้น ม.5/1 สามารถสอบผ่าน ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 -20 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรมและการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (24 ส.ค. 2562)

ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี (31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62)

16


ที่ ทีที่ ่ 1 11 2 22 3 33

4 44

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กิกิจจกรรมเนื กรรมเนื่อ่องในวั งในวันนวิวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์ ณ ณ โรงเรี โรงเรียยนสุ นสุรราษฎร์ าษฎร์ธธานี านี วัวันนทีที่ ่ 14 14 สิสิงงหาคม หาคม 2562 2562 ชื่องาน/กิจกรรม/หน่วยงานที่จัด ชืชื่อ่องาน/กิ งาน/กิจจกรรม/หน่ กรรม/หน่ววยงานที ยงานที่จ่จัดัด กำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ ระดับ กำรแข่งงขัขันนตอบปั ตอบปัญนญหำทำงวิ หำทำงวิททยำศำสตร์ ยำศำสตร์ ระดั ระดับบ มักำรแข่ ธยมศึกษำตอนต้ มัมัธธยมศึ ยมศึกกษำตอนต้ ษำตอนต้ดนนสุนทรพจน์ทำงวิทยำศำสตร์ กำรประกวดกำรพู กำรประกวดกำรพู ดดสุสุนนทรพจน์ ททำงวิ กำรประกวดกำรพู ทรพจน์ ำงวิททยำศำสตร์ ยำศำสตร์ ระดั บมัธยมศึกษำตอนต้ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น ทำงวิทยำศำสตร์ กำรประกวดกำรพู ดสุนทรพจน์ กำรประกวดกำรพู ด สุ น ทรพจน์ กำรประกวดกำรพู ดสุนทรพจน์ททำงวิ ำงวิททยำศำสตร์ ยำศำสตร์ ระดั บมัธยมศึกษำตอนปลำย ระดั ระดับบมัมัธธยมศึ ยมศึกกษำตอนปลำย ษำตอนปลำย กำรประกวดภำพถ่ ำยวิทยำศำสตร์ ระดับ กำรประกวดภำพถ่ ำำยวิ กำรประกวดภำพถ่ ยวิททยำศำสตร์ ยำศำสตร์ ระดั ระดับบ มัธยมศึกษำตอนปลำย มัมัธธยมศึ ยมศึกกษำตอนปลำย ษำตอนปลำย

รางวัล รางวั รางวัลล รองชนะเลิศ รองชนะเลิ ศ รองชนะเลิ อันดับที่ 1 ศ อัอันนดัดับบทีที่ ่ 11 รองชนะเลิ ศ รองชนะเลิ ศ รองชนะเลิ อันดับที่ 1 ศ อัอันนดัดับบทีที่ ่ 11 รำงวั ลชนะเลิศ รำงวั รำงวัลลชนะเลิ ชนะเลิศศ

ชื่อนักเรียน ชืชื่อ่อนันักกเรีเรียยนน ด.ญ.กนกวรรณ สีแดง ด.ญ.กนกวรรณ สีแดง ด.ญ.กนกวรรณ ด.ญ.วิ สสุตำ หนูสสีิงแห์ดง ด.ญ.วิ สสิงิงห์ห์ ด.ญ.วิสสสุสุตตำำ หนู ด.ญ.ภทรพร สุหนูวรรณรั ตน์ ด.ญ.ภทรพร ด.ญ.ภทรพร สุสุววรรณรั รรณรัตตน์น์

ครูผู้ควบคุม ครู ครูผผู้คู้ควบคุ วบคุมม นำงจรรยำ ไทยทอง นำงจรรยำ นำงจรรยำ ไทยทอง ไทยทอง

นำงสำวจินดำหรำ เวชกำมำ นำงสำวจิ นำงสำวจินนดำหรำ ดำหรำ เวชกำมำ เวชกำมำ

นำงสำววำสนำ ชัยพรหม นำงสำววำสนำ นำงสำววำสนำ ชัชัยยพรหม พรหม

ชนะเลิศ ชนะเลิ ชนะเลิศศ รองชนะเลิศ รองชนะเลิ ศ รองชนะเลิ อันดับ 1 ศ อัอันนดัดับบ 11

นำยพัชรพล อรุณเมฆ นำยพั นำยพัชชรพล รพล อรุ อรุณณเมฆ เมฆ น.ส.อัลณูตร์ อัครมนัส น.ส.อั น.ส.อัลลณูณูตตร์ร์ อัอัคครมนั รมนัสส

นำยพจนันท์ สุริรักษ์ นำยพจนั นำยพจนันนท์ท์ สุสุรริริรักักษ์ษ์ นำยพจนันท์ สุริรักษ์ นำยพจนั นำยพจนันนท์ท์ สุสุรริริรักักษ์ษ์

นำงสำววำสนำ ชัยพรหม นำงสำววำสนำ นำงสำววำสนำ ชัชัยยพรหม พรหม

ภาพการรับรางวัลการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ภาพการรั ภาพการรับบรางวั รางวัลลการประกวดภาพถ่ การประกวดภาพถ่าายวิ ยวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (19 ส.ค. 62) กิกิจจกรรมเนื กรรมเนื่อ่องในวั งในวันนวิวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์ ณ ณ มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยยราชภั ราชภัฏฏสุสุรราษฎร์ าษฎร์ธธานี านี (19 (19 ส.ค. ส.ค. 62) 62)

ที่ ทีที่ ่ 1 11

ที่ ทีที่ ่ 1 11 2 22

ชื่องาน/กิจกรรม/หน่วยงานที่จัด ชืชื่อ่องาน/กิ งาน/กิจจกรรม/หน่ กรรม/หน่ววยงานที ยงานที่จ่จัดัด กำรแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น/งำนสัปดำห์ กำรแข่งงขัขันนจรวดขวดน้ ำำ ประเภทยิ งงแม่ /งำนสั ประเภทยิ แม่ทนนยำศำสตร์ /งำนสัปปดำห์ ดำห์ วิกำรแข่ ทยำศำสตร์จรวดขวดน้ ประจำปี 2562 ณ คณะวิ และ วิวิททยำศำสตร์ ประจ ำปี 2562 ณ คณะวิ ท ยำศำสตร์ แและ ยำศำสตร์ ประจ ำปี 2562 ณ คณะวิ ท ยำศำสตร์ ละ เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี เทคโนโลยี มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

รางวัล รางวั รางวัลล รองชนะเลิศ รองชนะเลิศศ อัรองชนะเลิ นดับที่ 2 อัอันนดัดับบทีที่ ่ 22

ชื่อนักเรียน ชืชื่อ่อนันักกเรีเรียยนน 1.นำยเรืองศักดิ์ เรืองศรี 1.นำยเรื งศั เรืเรือองศรี 1.นำยเรืคออรพล งศักกดิชิดิ์ง์ โส งศรี 2.นำยอั 2.นำยอั ค รพล ชิ ง โส 2.นำยอัรคพงศ์ รพล แซ่ ชิงวโส้ง 3.นำยธี 3.นำยธี ร พงศ์ 3.นำยธีรพงศ์ แซ่ แซ่วว้ง้ง

ครูผู้ควบคุม ครู ครูผผู้คู้ควบคุ วบคุมม นำยจตุพล โฉมยงค์ นำยจตุ นำยจตุพพลล โฉมยงค์ โฉมยงค์

กิจกรรมงาน มอ. วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 -19 สิงหาคม 2562 กิกิจจกรรมงาน กรรมงาน มอ. มอ. วิวิชชาการ าการ ณ ณ มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยยสงขลานคริ สงขลานครินนทร์ ทร์ วิวิททยาเขตสุ ยาเขตสุรราษฎร์ าษฎร์ธธานี านี วัวันนทีที่ ่ 18 18 -19 -19 สิสิงงหาคม หาคม 2562 2562 กิจกรรม กิกิจจกรรม กรรม กำรแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint กำรแข่ กำรแข่งงขัขันนวำดภำพด้ วำดภำพด้ววยโปรแกรม ยโปรแกรม Paint Paint กำรแข่งขัน E-sport ROV กำรแข่ กำรแข่งงขัขันน E-sport E-sport ROV ROV

รางวัล ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม รางวั ชืชื่อ่อนันักกเรีเรียยนน ครู รางวัลล ครูผผู้คู้ควบคุ วบคุมม เด็ ก หญิ ง ปิ ย นุ ช พิ ล ำนทุ ม ่ รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 นำงสำวสุชำดำ เสวกสูตร รองชนะเลิ เด็กกหญิ หญิงงปิปิยยนุนุชช พิพิลลำนทุ ำนทุ่ม่ม นำงสำวสุ รองชนะเลิศศอัอันนดัดับบ ทีที่ ่ 22 เด็ นำงสำวสุชชำดำ ำดำ เสวกสู เสวกสูตตรร รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 1.นำยเสกสรร ดำกูล นำยก้องภพ จรูญพงศ์ รองชนะเลิ 1.นำยเสกสรร ลล นำยก้ รองชนะเลิศศอัอันนดัดับบ ทีที่ ่ 11 2.นำยพฤกษชำติ 1.นำยเสกสรร ดดำกู ำกู นำยก้อองภพ งภพ จรู จรูญญพงศ์ พงศ์ เถำยศ 2.นำยพฤกษชำติ เถำยศ 2.นำยพฤกษชำติ 3.นำยพยุ พล ทองจัเถำยศ นทร์ 3.นำยพยุ 3.นำยพยุพพลล ทองจั ทองจันนทร์ ทร์

17


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมเข้าำแข่ แข่งขันจ�จำำนวน รำยกำรได้ได้รับรับรางวั รำงวัลลเหรี เหรียยญทอง ญทอง 77รายการ รำยกำรและเหรียญเงิน 1 รำยกำร ส่ส่งงกิกิจจกรรมเข้ นวน 88 รายการ เป็นและเหรี ตัวแทนแข่ บชาติจเป็ านน รายการ ยญเงิงขันนระดั 1 รายการ นตัว1แทนแข่ งขันระดับชาติจำ� นวน 1 รายการ ลาดับ

เหรียญ

ทอง ชนะเลิศ

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

2

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

ทอง

3

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ทอง

4

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 การประกวดสวดมนต์แปล อังกฤษ ม.1-ม.6

ทอง

5 6 7

8

18

กิจกรรม

1

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

ทอง ทอง ทอง

เงิน

นักเรียน

ครูผู้สอน

1. นางสาวกิ่งกมล ทิพย์สุวรรณ 2. นางสาวฐานิตา เกษกล้า 3. นางสาวนันทิยา พลสวัสดิ์ 4. นายภานุพงศ์ ศรีเมือง 5. นางสาวอรอุมา อุปลา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทรัพย์ศิริ 2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีวิเชียร 3. เด็กหญิงพิชญาภา โกละกะ 4. เด็กหญิงศิริประภา สิบแอง 5. เด็กหญิงสุทัตตา หงศ์พันธ์กุล 1. เด็กหญิงกรกมล ศรีแดงยิ่ง 2. เด็กชายจีระศักดิ์ เกลี้ยงเกลา 3. เด็กชายวรวุทธ รักชาติ 4. เด็กหญิงสุพัตรา ทองน้อย 5. เด็กหญิงอิงกมล เพชรพงษ์ เด็กชายกฤษณะ พรหมรัตน์

1. นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน 2. นางสาวพิชญา พรหมปองสุข

1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วจินดา 2. เด็กชายธัญพฤติ พรหมรักษ์ 1. นายณัฎฐพล ศักดิ์เพชร 2. นางสาวเบญจมาศ ทองสุริวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา ปรีชา 2. เด็กหญิงณัฐนันท์ พิสิฐอรรถกุล 3. เด็กหญิงนันท์ชพร ทองสุข 4. เด็กหญิงมณีรัตน์ จิรกิตติกูล 5. นางสาวรัตนากร มีไพศาล 6. เด็กหญิงวิจิตรา สรกุล 7. นางสาวศิริพร ชูเมือง 8. นางสาวสกาวใจ สุดยัง 9. เด็กหญิงสมฤทัย ลัทธะทานันท์ 10. นางสาวสิริลักษณ์ สมบัติแก้ว 1. นางสาวกชณิกา สุวรรณนาปน 2. นางสาวกฤษณา ภูสุวรรณ 3. นางสาวกัญญาณัฐ บัวนิล 4. นางสาวกาลัญญู สารพงษ์ 5. นางสาวแพรวา คงช่วย

1. นางสาวนิศากร คงช่วย 2. นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ 1. นางสาวนิศากร คงช่วย 2. นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ 1. นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล 2. นางอุบล ไทยเสน

1. นายวันชัย ช่วยไทย 2. นางมันธนา ปุณยปรัชญ์

1. นางสาวพิชญา พรหมปองสุข 2. นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน

นางสาวอรอุมา พัดดา

1. นางมันธนา ปุณยปรัชญ์ 2. นายวันชัย ช่วยไทย

หมายเหตุ ตัวแทน แข่งขัน ระดับชำติ


กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น งานมหกรรม ส่ ง เสริ ม ศี ล ธรรมและการประกวดกิ จ กรรม ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 ภาค 16 (ชุมพร, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฎร์ธานี) วันที่ 3 สิ ง หาคม 2562 ได้ ร างวั ล รองชนะเลิ ศ อันดับ 1 โครงการยุ ว วิ จั ย ประวั ติ ศ าสตร์ ท ้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องเยาวชนจั ง หวั ด สุราษฎร์ธานี กิจกรรมแสดงผลงานสื่อสารคดี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี วันที่ 10 กันยายน 2562 ได้รับรางวัลด้านเนื้อหาสารคดี

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรรษา

โครงการสวดมนต์ธรรมสวนะ (วันพระ)

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา วัดโฉลกศิลาราม

19


ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 รายการ ลําดับ

กิจกรรม

เหรียญ

1

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-ม.3

ทองแดง

2

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ม.4-ม.6

ทองแดง

นักเรียน

1. นางสาวกัลยกร ไชยยศ 2. นางสาวพนิดา วงษคุม 1. นายจักรกฤษณ อดุลนวกิจ 2. นางสาวภัทราวดี มะโณ

ครูผูส อน

หมายเหตุ

1. นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร 2. นายณัฐพงษ กระบิน 1. นายสายันต ศรีพงษพันธุกุล 2. นางพรรณวดี ทวีวิทยชาคริยะ

ผลงานด้านกีฬา ที่

ช ื่องาน/กิจกรรม/หนวยงานที่จดั

1

รายการนากาชะคัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนบานนาสาร

2

การแขงขันพิกุลคัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามโรงเรียนวัดพิกุล

3

การแขงขันกรีฑา อําเภอบานนาสาร รุนอายุ 16 ปหญิง วิ่ง 3,000 ม./กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุราษฏรธานี รุนอายุ 16 ปชาย/ วิ่งผลัด 5×80 ม.กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุราษฏรธานี รุนอายุไมเกิน 12 ปชาย วิ่งผลัด 4×100 ม.กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุราษฏรธานี รุนอายุไมเกิน 12 ปชาย กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัด สุราษฏรธานี รุนอายุไมเกิน 12 ปชาย การแขงขันฟุตซอลหญิง อบจ. จังหวัดสุราษฎรธานี.ประจําป.2562

4 5 6 7 8 9

การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ฟุตบอล 5คนประเภททีมชาย รุนอายุไมเกิน14 ป ประจําป 2562 10 การแขงขันฟุตซอลประเภท ทีมหญิง การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2562

20

วัน /เดือน/ป

รางวัล

4 – 6 พ.ค. 62

รองชนะเลิศ อันดับ1

นักเรียน

ค รูผควบค ู ุม นายสายันต ศรีพงษพันธุกุล

ทีมฟุตบอลหญิง

นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร นายณัฐพงษ กระบิน นายสายันต ศรีพงษพันธุกุล

25- 26 พ.ค. 62

ชนะเลิศ

15 -16 ส.ค. 62

ชนะเลิศ

4 -6 ก.ย. 62 4 -6 ก.ย. 62

4 -6 ก.ย. 62

4 -6 ก.ย. 62

นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร นายณัฐพงษ กระบิน ทีมหญิงรุนอายุไมเกิน 16 ป นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร ทีมฟุตบอลหญิง

รองชนะเลิศ นายธนากร ยิ้มชื่น อันดับ 2 รองชนะเลิศ เด็กชายธนกร พรหมทอง อันดับ 2 เด็กชายอังคกูรห ทิวแพ เด็กชายรัฐศาสตร แกวสวัสดิ์ รองชนะเลิศ เด็กชายธนกร พรหมทอง อันดับ 1 เด็กชายอังคกูรห ทิวแพ เด็กชายรัฐศาสตร แกวสวัสดิ์ ชนะเลิศ ทีมอายุไมเกิน 12 ปชาย

นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร

นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร

นายสายันต ศรีพงษพันธุกุล นายสายันต ศรีพงษพันธุกุล

17 ส.ค. 62

ชนะเลิศ

ทีมฟุตบอลหญิง

นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร นายณัฐพงษ กระบิน นายสายันต ศรีพงษพันธุกุล

3- 9 ก.ย. 62

ชนะเลิศ

ทีมฟุตบอลหญิง

นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร นายณัฐพงษ กระบิน นายสายันต ศรีพงษพันธุกุล

9 -15 ก.ย. 62

ชนะเลิศ

ทีมฟุตบอลหญิง

นายภูมิพัฒน อาวุธเพชร นายณัฐพงษ กระบิน


ที่ ชื่องาน/กิจกรรม/หน่วยงานที่จัด 11 การแข่งขันกิจกรรม To Be Number OneTeen Aerobics & Dancercise Bannasan Championship 2019 รุ่นประชาชนทั่วไป (บาสโลป) เทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร 12 การแข่งขันฟุตซอลประเภท ทีมหญิง ตัวแทนจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายการการ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาคใต้ "ศรีสุราษฎร์เกมส์“

วัน/เดือน/ปี

รางวัล

นักเรียน

8 ส.ค. 62

รองชนะเลิศ อันดับ 1

นักเรียนหญิง จานวน 50 คน

25 ตค.- 3 พ.ย.62

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ตัวแทนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ครูผู้ควบคุม นำงพรรณวดี ทวีวิทย์ชำคริยะ

นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นายภูมิพัฒน์ อาวุธเพชร นายณัฐพงษ์ กระบิน

แข่งขันกีฬาจังหวัด

ทีมฟุตซอลหญิง ทีมฟุตซอลหญิง

แข่งขันกีฬาจังหวัด

ทีมฟุตบอลชาย แข่งขันกีฬาจังหวัด

ทีมแข่งบาสโลบ ทีมฟุตบอลชาย

ทีมแข่งบาสโลบ

21


นักกีฬาสร้างชื่อเสียง

ทีมฟุตซอลหญิง การแข่งขันฟุตซอลประเภททีมหญิง ตัวแทนจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายการการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาคใต้ "ศรีสุราษฎร์เกมส์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายว.กัณนาเวช เผือกภูมิ นักเรียนชั้น ม.1/5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนสนาม ยิงปืนต่างๆ ได้รับถ้วยรางวัล เช่น ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามยิงปืนค่ายอภัยบริรักษ์ จ. พัทลุง(ภาพ 1) จากซ้าย), ถ้วยรางวัลของฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูนานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษสนามยิงปืนราชนาวี จ.สงขลา (ภาพ 2), ถ้วยรางวัลของผู้บัญชาการทหารเรือ สนามยิงปืนฐานทัพเรือ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพ 3), ถ้วยรางวัลนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สนามยิงปืนนาควารี จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพ 4), รางวัลชนะเลิศ สนามยิงปืน จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพ 5 )

นายภูบดี ชินธเนศ นักเรียนชั้น ม. 6/4 เข้าร่วมแข่งขันจักรยานประเภททีมทามไทร์ ในงานสมุยเฟสติวัล 2019 ได้รับถ้วยรางวัลของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัลจ�ำนวน 10,000 บาท

22


❖ กลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์

ลาดับ

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10

ส่งกิจกรรมเข้ ำแข่งขันจำนวน 10 รำยกำร ได้รับรำงวัลเหรียญทองจำนวน 6 รำยกำร ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 10 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจ�ำนวน 6 รายการ เหรียญเงินจำนวนเหรี4 ยรำยกำร เป็นตั4วรายการ แทนแข่เป็ งขันนตัระดั บชาติงจขัานวน รายการ ญเงินจ�ำนวน วแทนแข่ นระดับ2ชาติ จำ� นวน 2 รายการ กิจกรรม

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย การปะติด ม.1-ม.3 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม ไทย สีเอกรงค์ ม.4-ม.6 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 การแข่งขันเขียนภาพไทย ประเพณี ม.1-ม.3 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

เหรียญ

นักเรียน

ทอง นางสาวศรสวรรค์ นนทศักดิ์ ชนะเลิศ ทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เซี่ยงฉิน ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงศศินิภา กุลรัตน์ ทอง เด็กหญิงกนกกร สุขคีรนิ ทร์

ครูผู้สอน

นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์ 1. นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์ 2. นางภาณี ชินธเนศ นายอาทินันท์ อนุวัฒน์

ทอง

นางสาวกนกวรรณ ไทยเสน

นางภาณี ชินธเนศ

ทอง

นายอัครพล ชิงโส

นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์

ทอง

นางสาวอรณี ดีสงวน

นางภาณี ชินธเนศ

เงิน

เด็กหญิงปณัฐฐิตา แย้มกลัด

นายอาทินันท์ อนุวัฒน์

เงิน

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเดช

นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์

เงิน

เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยทอง

นายอาทินันท์ อนุวัฒน์

เงิน

เด็กชายเตวิทย์ รุ่ งโรจนารักษ์

นายอาทินนั ท์ อนุวฒ ั น์

หมายเหตุ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

23


❖ กลุ่มศิลปะ-ดนตรีสากล ส่งกิจกรรมเข้ำแข่งขันจำนวน 14 รำยกำร รำงวั14ลเหรี ยญทองจ าแข่งขันได้จ�รำับนวน รายการ ได้รับำนวน รางวัล12 เหรีรำยกำร ยญทองจ�ำนวน 12 รายการ กลุ่มศิลปะ-ดนตรี สากล ส่งกิจกรรมเข้ เหรียญเงินจำนวน 2 รำยกำร เป็นเหรี ตัวแทนแข่ ขันระดั บชาติจานวน 6 รายการ ยญเงินจ�ำงนวน 2 รายการ เป็นตัวแทนแข่ งขันระดับชาติจำ� นวน 6 รายการ

ลาดับ

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15

24

กิจกรรม

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

เหรียญ

ทอง ชนะเลิศ ทอง ชนะเลิศ ทอง ชนะเลิศ ทอง ชนะเลิศ ทอง ชนะเลิศ ทอง ชนะเลิศ ทอง

นักเรียน

ครูผู้สอน

หมายเหตุ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

นายภานุเดช รุ่ งแสงตะวัน

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

นางสาวธิรตา คุ้มเสถียร

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

เด็กชายณัฐพล อินทร์คง

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

นายภานุเดช รุ่งแสงตะวัน

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

เด็กหญิงบุญญิสา ทองขาว

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

นายภานุเดช รุ่ งแสงตะวัน

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชาติ

นางสาวคณิศร ไทยแท้

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

ทอง

นางสาวคณิศร ไทยแท้

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

ทอง

เด็กชายเขื่อนเพชร วัฒนพงศ์

นายสันติ ยิ ้มปลื ้ม

ทอง

นายศรชัย นาคประสม

นายสันติ ยิ ้มปลื ้ม

ทอง

นางสาวเกวลิน เกิดทอง

นายสันติ ยิ ้มปลื ้ม

ทอง

เด็กหญิงบุญญิสา ทองขาว

นายสันติ ยิ ้มปลื ้ม

ทอง

นางสาวธัญชนก จิ๋วประดิษฐกุล

นายสันติ ยิ ้มปลื ้ม

เงิน

เด็กหญิงปัญจรัตน์ หนูจนั ทร์ แก้ ว

นายสันติ ยิ ้มปลื ้ม

เงิน

เด็กชายณัฐพล อินทร์ คง

นายสันติ ยิ ้มปลื ้ม


ศิลปะ-ดนตรีสากล (ต่อ) ลําดับ

16

กิจกรรม

การแขงขันวงดนตรี ลูกทุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

เหรียญ

นักเรียน

นักเรียน

ครูผูส อน

ทอง

1. เด็กชายกษิดิ์เดช มีเผือก 2. เด็กหญิงคณิศร บุญสมพร 3. นางสาวคณิศร ไทยแท 4. เด็กหญิงคิรภัสสร พัฒนสิงห 5. นางสาวจิราพัชร รอดแกว 6. นางสาวญาณิศา กิมเสาว 7. เด็กหญิงณัฐณิชา ภูมิพาณิชย 8. นางสาวณัฐณิชา ปกาศรี 9. เด็กชายณัฐพล อินทรคง 10. นางสาวธัญชนก จิ๋วประดิษฐกุล 11. นางสาวธิรตา คุมเสถียร 12. เด็กหญิงนภสร เมืองนอย 13. เด็กหญิงนันทนภัส สังขคร 14. เด็กหญิงนิชนันท ชวยพัฒน 15. เด็กหญิงบุญญิสา ทองขาว 16. เด็กหญิงปญจรัตน หนูจันทรแกว 17. นางสาวพนิดา พันธุรัตน

18. เด็กชายพิพัฒนพงศ บุญแกว 19. เด็กชายพีระนันท ปานกุล 20. นายภานุเดช รุงแสงตะวัน 21. นางสาวรินลณี รักชาติ 22. เด็กหญิงวิไลวรรณ วงศสวัสดิ์ 23. นายศรชัย นาคประสม 24. เด็กหญิงศิรประภา บวรสุวรรณ 25. เด็กหญิงศุภมาส ใหมเอียด 26. เด็กหญิงสวรินทร ถิ่นทาเรือ 27. เด็กหญิงสโรชา รอดรู 28. นายอนุชา บุญเติม 29. เด็กหญิงอรวรรณ หวังสุด 30. เด็กหญิงอริสรา พรหมแกว 31. นางสาวเกวลิน เกิดทอง 32. นางสาวเกศกนก เกษกลา 33. นางสาวเกสรา นิตยปลอด 34. เด็กชายเขื่อนเพชร วัฒนพงศ

นายสันติ ยิ้มปลื้ม

25


❖ กลุ่มศิลปะ-ดนตรีไทย ❖ กลุม่ ศิลปะ-ดนตรีไทย

กลุ่มศิลปะ-ดนตรีไทย

ส่งกิจกรรมเข้ำแข่งขันจำนวน 4 รำยกำร ได้รับรำงวัลเหรียญทองจำนวน 3 รำยกำรและเข้ำร่วมจำนวน 1 รำยกำร ส่งบกิงชาติ าแข่41งขัรำยกำร นจ�ำนวน ได้ 4 รรายการ รับยรางวั ลเหรีำนวน ยญทองจ� ำนวน 3 รายการ งกิจกรรมเข้ ำแข่ ขัจนกรรมเข้ จจำนวน ับรำงวัลได้เหรี ญทองจ 3 รำยกำรและเข้ ำร่วมจำนวน 1 รำยกำร เป็นตัวส่แทนแข่ งขันระดั านวน รายการ วมจ�ำนวน 1เหรี รายการ กิจและเข้ กรรม ยญ เป็นตัวแทนแข่ นักเรียงนขันระดับชาติจำ� นวน 1 รายการ ครูผู้สอน หมายเหตุ เป็ลาดั นตับวแทนแข่งขันระดั บชาติาจร่านวน 1 รายการ 1บ ลาดั 1 2 23

3 4 4

การแข่งขันเดี่ยกิวระนาดเอก จกรรม ม.4-ม.6งขันเดี่ยวระนาดเอก การแข่ ม.4-ม.6งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 การแข่ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 การแข่งขันการขั บร้องเพลงไทย ม.4-ม.6งขันการขับร้องเพลงไทย การแข่ การแข่ ม.4-ม.6งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

ทอง เหรี ยญ

ชนะเลิ ทอง ศ ชนะเลิ ทอง ศ ทอง ทอง เข้าร่วม เข้าร่วม

นางสาวณัฐรัตนัน์กเรีบัยวนบาล นางสาวเปมิกครู า ผเกษตรสมบู รณ์ ู้สอน นางสาวณัฐรัตน์ บัวบาล นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์ นายเทวฤทธิ์ แก้วสุข นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์ นายเทวฤทธิ นางสาวนันทิ์ กแก้ านต์วสุขพรหมเมือง นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์ นางสาวนันทิกานต์ พรหมเมือง นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์ นางสาวภาวินี แก้วกระจก นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์ นางสาวภาวินี แก้วกระจก นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์

กลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์ ❖ กลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์ ❖ กลุม่ส่งศิกิลจปะ-นาฏศิ ลงป์ขันจาำนวน ส่งกิจำแข่ กรรมเข้ แข่งขัน2จ�ำรำยกำร นวน 2 รายการ ได้รลับเหรี รางวั ลเหรียญทองแดงจ� 2 รายการ กรรมเข้ ได้รับรำงวั ยญทองแดงจ ำนวน 2ำนวน รำยกำร ลาดับ

กิจำกรรม เหรียญ ได้รับรำงวัลเหรี นักเรียยญทองแดงจ น ครูผู้สอน ส่งกิจกรรมเข้ แข่งขันจำนวน 2 รำยกำร ำนวน 2 รำยกำร

1บ ลาดั

การแข่งขันนาฏศิ ป์ไทยอนุรักษ์ กิจลกรรม ม.1-ม.3 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ทองแดง เหรียญ ทองแดง

2 2

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ การแข่ ม.4-ม.6

ทองแดง ทองแดง

1

26

1. เด็กหญิงงามเนตร นางสาวกุลนิครู ธี ผแสงกิ นักเรียนราชจานงค์ ู้สอน ตติกุล 2. นอุดานงค์ ร 1. เด็ เด็กกหญิ หญิงงชนาภร งามเนตรแน่ราชจ นางสาวกุลนิธี แสงกิตติกุล 3. เด็ ก หญิ ง ฐิ ต าภรณ์ ทองค า 2. เด็กหญิงชนาภร แน่นอุดร 4. ชนก รัทองค ตนบุญา 3. เด็ เด็กกหญิ หญิงงธัฐิญ ตาภรณ์ 5. เด็ เด็กกหญิ หญิงงธัปิญยมณฑ์ สนิญท 4. ชนก รัสุตขนบุ 6. เด็ ก หญิ ง พิ ช ญาดา ทิ ว แพท 5. เด็กหญิงปิยมณฑ์ สุขสนิ 7. เด็ เด็กกหญิ ยพร เมืทิวอแพ งแมน 6. หญิงงมาลั พิชญาดา 8. เด็ เด็กกหญิ หญิงงมาลั รติรสยพรไทยเกิ 7. เมือดงแมน 9. เด็ เด็กกหญิ หญิงงรติ ลักรษณา จวนศิ 8. ส ไทยเกิ ด ริ 10.เด็เด็กกหญิ หญิงลังสมฤทั ลัทธะทานั 9. กษณาย จวนศิ ริ นท์ 1. นางสาวติ ณณา ยออมสิ นสมบูนรณ์ท์ นางสาวกุลนิธี แสงกิตติกุล 10. เด็กหญิงสมฤทั ลัทธะทานั 2. นางสาวติ นางสาวศศิณธณา ร เดชะ 1. ออมสินสมบูรณ์ นางสาวกุลนิธี แสงกิตติกุล 3. นางสาวสุ ป ญ ิ า ณ 2. นางสาวศศิธร เดชะระนอง 4. นางสาวสุ นางสาวอรวรรณ 3. ปิญา ณนารถกลั ระนอง บ 5. นางสาวอรวรรณ นางสาวอาภัสรา โรยร่ วง บ 4. นารถกลั 6. นางสาวอาภั นางสาวเสาวลัสรา กษณ์โรยร่แซ่วงเลี้ยง 5. 6. นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่เลี้ยง

ตัวหมายเหตุ แทนแข่งขัน บชาติงขัน ตัวระดั แทนแข่ ระดับชาติ

หมายเหตุ หมายเหตุ


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งกิจกรรมเข้ นจำนวน 11 รำยกำร ับรำงวั ลเหรี3ยญทอง ส่งกิจส่กรรมเข้ าแข่งขัำแข่ นจ�งำขันวน 11 รายการ ได้รับรางวัได้ลรเหรี ยญทอง รายการ3 รำยกำร เหรียญเงินจำนวน 5 รำยกำร เหรียญเงิยญทองแดงจ นจ�ำนวน 5 รายการและเหรี ยญทองแดงจ� ำนวน 3งรายการ นตัจวานวน แทนแข่2งขันรายการ ระดับชาติจำ� นวน 2 รายการ และเหรี ำนวน 3 รำยกำร เป็นตัวแทนแข่ ขันระดับเป็ชาติ

ลาดับ

1 2

กิจกรรม

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

3

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

4

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

5 6

7 8 9 10

11

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

เหรียญ

ทอง ชนะเลิศ ทอง ชนะเลิศ ทอง

นักเรียน

ครูผู้สอน

นางสาวกัลยาณี ชูเมือง

นายเดโชว์ แก้ววิหค 1. นางสาวสรัลชนา กลางนุรักษ์ 2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ วงศ์สกุล 1. นางสาวสรัลชนา กลางนุรักษ์ 2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ วงศ์สกุล

เงิน

1. เด็กหญิงกมลวรรณ แซ่เค้า 2. เด็กหญิงพรธนัน เพชรประเสริฐ 1. นางสาวกัลยกร คงเทพ 2. นางสาวภานุชนาฏ วงษาวดี 3. นางสาวอริศรา กาฬจันโท 4. นายอัชฌริยะ เหลือหลาย 5. นายเชษฐพร เหล็กเพชร์ เด็กหญิงภัค สุวรรณเนตร

เงิน

นางสาวธนิศรา โสพิกุล

นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช

เงิน

1. นายบูรพา ศรีภักดี 2. นางสาวพรพิมล วัฒนกูล 3. นางสาวมธุลิน ศรีเทพ 4. นางสาวศิริรัตน์ พัฒน์ฉิม 5. นางสาวอนิศรา เดชเสน่ห์ 1. เด็กชายกฤษณ ภูสุวรรณ 2. เด็กชายกฤษดา ภูสุวรรณ นางสาววธูสิริ พรมทอง

1. นางจิราวรรณ นาคพิน 2. นายสมเกียรติ จาปีพนั ธ์

เงิน เงิน

หมายเหตุ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ์

1. นางจิราวรรณ นาคพิน 2. นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์ นางนันทิยา หงษ์ทอง

ทองแดง เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมสวาสดิ์

นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า

ทองแดง 1. เด็กหญิงชาลิสา พรมปาน 2. เด็กหญิงปนัดดา บัณฑิต 3. เด็กหญิงปาริ ชาต จานงค์จิตร 4. เด็กหญิงพิลาสลักษ์ พวงพันธ์ 5. เด็กชายรชต บวรสุวรรณ์ ทองแดง 1. นางสาวกรกมล มะยะเฉียว 2. นางสาวสาธิตา รุ่ งน้ อย

1. นายเดโชว์ แก้ ววิหค 2. นางสาวสุชาดา ฉิมพงษ์

1. นางสาวสรัลชนา กลางนุรักษ์ 2. ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ วงศ์สกุล

27


ร่วมแข่งขันงาน “ศึกจ้าวยุทธภพ” ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน วันที่ 29 สิงหาคม 2562

กิจกรรม To be number one

กิจกรรม : English Camp

ร่วมแข่งขันงาน”ศึกจ้าวยุทธภพ” ของคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี พูดสุนทรพจน์ภำษำจีน วันที่ 29 สิงหำคม 2562

1 2

ที่

ระดับ

รางวัล

นักเรียน

มัธยมศึกษำตอนต้น

ชนะเลิศ

เด็กหญิงกมลวรรณ แซ่เค้ำ

มัธยมศึกษำตอนปลำย

ชมเชย

นำงสำวสำธิตำ รุ่งน้อย

ครูผู้ควบคุม

นำงสำวสรัลชนำ กลำงนุรักษ์ ว่ำที่ ร.ต. กฤษณะ วงศ์สกุล นำงสำวสรัลชนำ กลำงนุรักษ์ ว่ำที่ ร.ต. กฤษณะ วงศ์สกุล

รับทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษา นักเรียน นการศึ ษา กษา นักรัเรีบยทุนรั บทุนกการศึ ยากจนพิ ยากจนพิเศษ เศษ

ทุนเฉลิมราชกุมารี เป็นทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง จนถึงระดับปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 -6 ทุนเฉลิบาท มราชกุ ได้รับทุนปีละ 25,000 ระดัมบารีปริเป็ญนญาตรีได้รับ นการศึกษาต่อเนื่องจนถึง ทุนปีละ 55,000ทุบาท ระดับปริญญาตรี ระดับ มัธยมศึกษา ปีที่ 4 -6 ได้รับทุน นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีละ 25,000 บาท ระดับ รุ่นที่ 1 นางสาวมธุลิน ศรีเทพ ม.6/4 รุ่นที่ 3 นางสาวชิดชนก บุญคง ม. 4/2 ปริญญาตรีได้รับทุนปีละ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 28 รุ่นที่ 1 นางสาวมธุลนิ ศรีเทพ ม.6/4 รุ่นที่ 3 นางสาวชิดชนก บุญคง ม. 4/2 55,000 บาท


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

❖ ่มการงานอาชีพพ กลุกลุ ่มการงานอาชี

ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 6 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจ�ำนวน 6 รายการ นตัวแทนแข่ นระดัลบเหรี ชาติ จำ� นวนำนวน 6 รายการ ส่งกิจกรรมเข้ำแข่งขันจำนวน 6เป็รำยกำร ได้รงับขัรำงวั ยญทองจ 6 รำยกำร เป็นตัวแทนแข่งขัน ลาดับ กิจกรรม เหรียญ นักเรียน ครูผู้สอน หมายเหตุ ระดั บ ชาติ จ านวน 6 รายการ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ทอง 1. นายกิตติศักดิ์ ชนะฤทธิ์ ชนะเลิศ 2. นายวีรพล วงค์ท่าเรือ 3. นายศุภชัย ศรีบุรุษ ทอง 1. นางสาวนิพาพรรณ แซ่เคา การแข่งขันประดิษฐ์ บายศรี ส่ขู วัญ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ 2. นางสาวปริ ชาติ ดอนสมบูรณ์ 3. นายวิศษิ ฏ์ สมคิด 4. นายสิทธิโชค อับแสง 5. นางสาวอารี ยา มนูธรรม 6. นางสาวโชติมา ละเอียด การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ทอง 1. เด็กหญิงกนกภร บุญแสง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงพรพิมล บุญช่วย 3. เด็กหญิงลลิตภัทร์ พัฒนสิงห์ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวกนกอร เกลี้ยงเกลา ชนะเลิศ 2. นางสาวกานต์ธิดา จันทบูรณ์ 3. นางสาวนุชนารถ ชูชาติ การแข่งขันทาอาหารคาวหวาน ทอง 1. นายนภวรรธ ทองรอด เพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ 2. นายนาฏนันต์ รักบารุง 3. นายเกษมสันต์ สมใจ ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

2

3 4 5

6

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ทอง 1. เด็กหญิงธนิษฐา ตาลา ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงปิยะรัช ผอมกลัด 3. เด็กหญิงรพีพรรณ เจริญพร

1. นายนเรศ อ่อนศรี 2. นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นางสุภาพร จงศิริสถิตย์ 2. นายนเรศ อ่อนศรี

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นายนเรศ อ่อนศรี 2. นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นายนเรศ อ่อนศรี 2. นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นางศิริรัช โสมล 2. นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

1. นางสุภาพร จงศิริสถิตย์ 2. นายนเรศ อ่อนศรี

ตัวแทนแข่งขัน ระดับชำติ

ภาพผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่

ภาพผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่

29


กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 9 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจ�ำนวน 4 รายการ เหรียญเงินจ�ำนวน 4 รายการ และเหรียญทองแดงจ�ำนวน 1 รายการ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติจำ� นวน 4 รายการ

30


ภาพกิจกรรมร่วมจัดนิทรรศการงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ�ำปี 2562 เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับมัธยมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 27 -30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเรียนโปรแกรม Coding Language” ระหว่างวันที่ 24 -26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. 11

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” ณ หอประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสาร วันที่ 30 ตุลาคม 2562

31


งานลูกเสือ-เนตรนารี ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ�ำนวน 2 รายการ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติจำ� นวน 2 รายการ ลําดับ

กิจกรรม

เหรียญ

1

การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1ม.3

ทอง ชนะเลิศ

2

การแขงขันการสรางอุปกรณเพื่อ ใหบริการ ม.4-ม.6

ทอง ชนะเลิศ

นักเรียน

1. เด็กชายจักรภัทร วรรณมาศ 2. นายณัฐกมล กุลรัตน 3. นายธนกฤต รัตนบุญ 4. นายธนกฤต เพ็ญแกว 5. นายธีรยุทธ ขันธนิตย 6. เด็กชายนวภัทร เพ็งจันทึก 7. นายสัญชโย โยธกุลสิริ 8. นายอชิรวัฒน แปนสุข 1. นายกิตติพศ พรหมทอง 2. นายชนะภัย พัฒนสิงห 3. นายธีรภัทร ชวยพัฒน 4. นายวิทวัส อินทรงาม 5. นายศิวพล อํานวย 6. นายเฉลิมพร ชูเมือง

ครูผูส อน

1. นายวินัย ดําพัฒน 2. นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ 3. นางสาวอารีย ยีหมาด

1. นายวินัย ดําพัฒน 2. นางนาตยา ดําพัฒน 3. นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน

หมายเหตุ ตัวแทนแขงขัน ระดับชาติ

ตัวแทนแขงขัน ระดับชาติ

งานสภานักเรียน ลําดับ

1

32

ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 1 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจ�ำนวน 1 รายการ

กิจกรรม

การแขงขันกิจกรรมสภานักเรีย น ม.1-ม.6

เหรียญ

ทอง

นักเรียน

ครูผูส อน

1. นายกฤติน หวามา 1. นางสาวกมลลักษณ สิรภิ ัทรธนากูล 2. นางสาวกุลธิดา กุลรัตน 2. นางสาวพงศศุภางค นาครพัฒน 3. นายณัฐพงษ ชลสาคร 3. นางสาวจารุณี บัวแยม 4. นายนพชัย พรหมมา 5. นางสาวพรรณรายณ พัฒนวงศ 6. นางสาวรัตนาวดี นาคนวล 7. นายศิรัสพล ไชยโยธา 8. นางสาวสุวนันท กลางคล้ํา 9. นายอนุชิต ทรงแกว 10. นายเกษมสันต สมใจ

หมายเหตุ


งานห้องสมุด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 4 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ�ำนวน 2 รายการ และเหรียญเงิน 2 รายการ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ จ�ำนวน 1 รายการ ลําดับ

กิจกรรม

เหรียญ

นักเรียน

ครูผูส อน

หมายเหตุ ตัวแทนแขงขัน ระดับชาติ

1

การประกวดยุวบรรณารักษสง เสริม การอาน ม.4-ม.6

ทอง ชนะเลิศ

2

การประกวดยุวบรรณารักษสง เสริม การอาน ม.1-ม.3

ทอง

3

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3

เงิน

4

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6

เงิน

งานแนะแนว

ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันจ�ำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจ�ำนวน 2 รายการ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติจำ� นวน 1 รายการ

ลําดับ

กิจกรรม

เหรียญ

1

การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4ม.6

ทอง ชนะเลิศ

2

การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1ม.3

ทอง

1. นางสาวนลินี ทองสุข 1. นางอุรา เชิดเพชรรัตน 2. นางสาวปริณดาภัทร สินทรัพย 2. นางสาวนิตยา วิบูลยชัยวัฒน ทวี 3. นางสาวลักษณธิรา ทั่วจบ 1. เด็กหญิงกรรวี สมบัติ 1. นางอุรา เชิดเพชรรัตน 2. เด็กหญิงณัฎฐวดี ปกจุมปู 2. นางสาวนิตยา วิบูลยชัยวัฒน 3. เด็กชายธนธัส มีครุฑ 1. เด็กหญิงพัชรา ทองสุข 1. นางอุรา เชิดเพชรรัตน 2. เด็กหญิงเกตนสิรี แซหิ้ว 2. นางสาวนิตยา วิบูลยชัยวัฒน 3. เด็กหญิงเกษศินี เมืองซุม 1. นางสาวขวัญฤดี บุญนํา 1. นางอุรา เชิดเพชรรัตน 2. นางสาวมธุลิน ศรีเทพ 2. นางสาวนิตยา วิบูลยชัยวัฒน 3. นางสาวสุภิญญา ภาคหลวง

นักเรียน

1. นายกิตติพศ ราชรักษ 2. นางสาวจินดาหรา เวชกามา 3. นางสาวมัทนพร แกวอําไพ 4. นางสาวสุนิศา ปญญาราช 5. นางสาวอัจฉริยา ไมแกว 1. นางสาวณัฐณิชา วุฒิจันทร 2. เด็กหญิงณัฐณิดา หีตเกตุ 3. เด็กหญิงนารดา จอยเจียม 4. เด็กหญิงภทรพร สุวรรณรัตน 5. เด็กชายสุทธิเกียรติ คงพรหม

ครูผูส อน

1. นางจินตนา บัวเผียน 2. นางสาวรัชนี ชูมณี

หมายเหตุ ตัวแทนแขงขัน ระดับชาติ

1. นางจินตนา บัวเผียน 2. นางสาวรัชนี ชูมณี

33


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เด็กชายกฤษณะ พรหมรัตน์ เด็กหญิงกัญชพร ชุมชาตรี เด็กหญิงจิรนาฏ ชุติมันต์ เด็กหญิงเจนจิรา เดชฤทธิ์ เด็กหญิงพาทินธิดา ณ พัทลุง เด็กหญิงสิริญญา ชูจิตร์ เด็กหญิงสุวภัทร สุดทอง เด็กหญิงศิรภัสสร บุญใย เด็กหญิงธนพร ทองนา เด็กหญิงณัฐชปาลิน เมืองน้อย

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เด็กหญิงวิสสุตา หนูสิงห์ เด็กหญิงปณิตา เดยังรัมย์ เด็กหญิงกรกนก บุญแสง เด็กหญิงณัฐณิชา วุฒิจันทร์ เด็กหญิงธมลวรรณ สุรตั นพราหมณ์ เด็กหญิงนิชนันท์ ช่วยพัฒน์ เด็กหญิงกนกภร บุญแสง เด็กหญิงพัชรา ทองสุข เด็กหญิงกนกวรรณ สีแดง เด็กชายวรวุทธ รักชาติ

ม.3/2 ม.3/2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/2 ม.3/2 ม.3/6 ม.3/2 ม3./4

34

นางสาวประภัสสร ฤทธิกรรณ์ นายเอนกพงศ์ ปานเงิน นางสาวพวงเพ็ชร์ โสมล นางสาวนตวรรณ นวเลิศปัญญา นางสาววธูสิริ พรมทอง นางสาวกฤษยาภรณ์ เพ็ชรแดง นายศุภิสิทธิ์ เมืองน้อย นายกฤติน หวามา นางสาวปาริชาต บุญศรี นายกออิม อัครมนัส

ม.5/1 ม.5/1 ม.5/1 ม.5/1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/1 ม.5/1

ม.2/1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/4 ม.2/1 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/1

4.00 3.97 3.94 3.93 3.91 3.91 3.91 3.90 3.89 3.82

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4.00 3.90 3.88 3.87 3.86 3.83 3.81 3.72 3.69 3.68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เด็กหญิงกัญญามาศ อินทรักษ์ เด็กหญิงอุษนันท์ รัตนพันธ์ เด็กหญิงนพชกร ทิวแพ เด็กหญิงสมฤทัย ลัทธะทานันท์ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หวามา เด็กชายธนธัส มีครุฑ เด็กหญิงนารดา บุญต่อยุทธ เด็กหญิงแพรวนิต ด�ำกุล เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานรอด เด็กหญิงสิรินาถ แดงเพ็ชร

นายชาญวิทย์ นาคแก้ว นางสาวณัฐรัตน์ บัวบาล นางสาวกรกมล มะยะเฉียว นางสาวประภาพร แป้นปลื้ม นางสาวจารุวรรณ คงพรม นางสาวอริศรา กาฬจันโท นางสาวสุมิตา เลิศไกร นางสาวอรัญญา พัฒน์ตลอด นางสาวสิริยากร คงด้วง นางสาวญาโณทัย สุขโสม

ม.4/1 ม.4/2 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/3 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/3 ม.4/3 ม.4/3

3.92 3.75 3.74 3.71 3.70 3.69 3.68 3.65 3.65 3.63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3.94 3.88 3.77 3.70 3.65 3.61 3.59 3.51 3.48 3.45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

นายถิรพงษ์ แซ่ตัน นายเฉลิมพร ชูเมือง นายพฤทธิ์ ประทักษ์กุลสาร นายกฤษดา แก้วสุข นางสาวมธุลิน ศรีเทพ นางสาวนันท์นลิน พรหมณะ นางสาวสิริมา ศรีมาลา นายธีรภัทร์ ช่วยพัฒน์ นางสาวรัตนาวดี นาคนวล นางสาวสรัลชนา กาญจนรักษ์

ม.6/1 ม.6/3 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/4 ม.6/3 ม.6/3 ม.6/3 ม.6/3 ม.6/1

3.80 3.80 3.78 3.75 3.75 3.73 3.71 3.71 3.71 3.70


พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช(23 ต.ค.62)

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 62)

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 62)

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 ก.ค. 62)

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.62)

ถวายพระพรเนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (4 ก.ค. 62)

35


ภาพกิจกรรม : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สอนเสริม ห้องเรียนพิเศษ วิทย์- คณิต

ภาพกิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ( ระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค. 62)

ภาพกิจกรรม : สานสัมพันธ์น้องพี่ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

ภาพกิจกรรม : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ม. 1 – ม. 6

36


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (15 ก.ค. 62)

จิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร (3 มิ.ย.62)

ร่วมกิจกรรมต่างๆ เทศกาลงานเงาะ โรงเรียนนาสาร (2 ส.ค. 62)

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า สามัคคี โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสารและอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี (31 ส.ค. 62)

ภาพกิจกรรม : กรีฑาอ�ำเภอ

ภาพกิจกรรม : กรีฑาสี

37


ศูนย์สอบการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านนาสารได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์สอบการแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ�ำปี 2562 (14 ก.ค. 62)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (18, 19 พฤษภาคม 62)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียน นักศึกษา (10 ก.ค. 62)

บริจาคโลหิต : เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับบริจาคโลหิต (27 พ.ค. 62)

การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ของวงโยธวาฑิต ดนตรีไทย มโนราห์ และชุดการแสดงนาฏยาลีลายั่วทับ

38


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสารเป็นศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาพกิจกรรม : การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนเวียงสระ

ภาพกิจกรรม : ลูกเสือเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (28 ก.ค. 62)

ภาพกิจกรรม : ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาท�ำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีลูกเสือและเนตรนารี ในภาคใต้และภาคใต้ชายแดนเข้าร่วมจ�ำนวน 13,620 คน


Profile for bannasan.school

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

Advertisement