Page 1

February 2013 p. 21

BEYOND สวั ส ดี ค รั บ ชาวเพื่ อ นระยอง เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก อาจเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่ ของหลายๆคู่ ทีม่ องหาโครงการทีอ่ ยู่ อาศัยดีๆใจกลางเมือง เพื่ออนาคต ในการสร้างครอบครัว In ระยอง ไม่ ร อช้ า ครั บ ขอ น� ำ เสนอ โครงการคอนโดสุ ด หรู กลางใจเมือง โดยผู้บริหารหนุ่มไฟ แรง คุณ กิตติศักดิ์ (บูม) อรรควุฒิ วาณิชย์ เจ้าของโครงการบียอนด์ บาย สายลมเย็น กับวลีเด็ดในการ ท�ำงาน “เราไม่ได้แค่สร้างบ้าน แต่ เราสร้างสังคม” แค่เริม่ ต้นก็นา่ สนใจ แล้ว.. และเพื่อให้สมกับแนวคิดของ โครงการ นางแบบคนสวยของเรา

น้องบัว ยินดีตอบรับทันที เมือรู้ว่า ต้องได้มาถ่ายแบบที่นี้..เพราะก็เป็น คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ ห้องชุดที่ทัน สมัย สะดวกในการเดินทาง ตอบ สนองไลฟ์สไตล์ทั้งคนท�ำงาน และผู้ ที่ต้องการสร้างครอบครัว ในอนาคต เหมาะสมจริงๆครับทั้งนางแบบ กับ ห้ อ งชุ ด ต่ า งๆที่ คุ ณ บู ม เปิ ด ให้ เ รา ได้ ถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที ใน ส่ ว นของห้ อ งชุ ด จะแบ่ ง เป็ น สอง ขนาด เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ ลูกค้า ซึ่งจะมีขนาดมาตรฐาน อยู่ ที่ 33 ตรม. แต่การออกแบบและดี ไซด์ภายใน เรียกได้ว่าค�ำนึงถึงผู้อยู่ เป็นหลัก รายละเอียดเล็กๆน้อยของ ห้อง คุณบูมไม่เคยปล่อยให้พลาด สายตา ดูแลเหมือนอยู่เองเลยนะ

ครับ ซึ่งก็เป็นการดีส�ำหรับทางทีม งานเรามากๆ เพราะแทบจะไม่ต้อง เลือกมุมไหนเลย สวยทุกมุมจริงๆ บวกกับความสดใสของนางแบบของ เรา ที่ กดไลน์ ให้ห้องชุดที่นี้อย่างไม่ ลังเล น้องบัว แอบกระซิบถามเรื่อง ราคา ได้ค�ำตอบว่า ”ราคาเบาๆ.. สบายๆ..ครับ”...บรรยากาศในการ ถ่ า ยแบบดี อ ยู ่ แ ล้ ว ยิ่ ง สบาย และ สนุกอีกต่างหาก...ผู้บริหารที่เป็นกัน เองจริงๆ ครับ น้องบัว นางแบบของเรา เป็น คนระยอง แต่ไปท�ำงานที่กรุงเทพฯ ไลฟ์สไตล์ของน้องจึงต้องไปๆมาๆ ระหว่างบ้านและที่ท�ำงาน โครงการ บียอนด์ จึงน่าที่จะตอบโจทย์ความ ต้องการในการพักผ่อน ในสถานที่

ที่มากกว่าบ้าน และเป็น สังคมที่ สมบูรณ์ ได้เป็นอย่างดีครับ สุดท้าย ในขั้นตอนของการท�ำงาน อย่างราบ รื่น ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของ เจ้ า ของโครงการ ฝากบอกถึ ง ผู ้ ที่ ก�ำลังตัดสินใจ ในการเลือกไลฟ์สไตล์ ของตนเอง ที่ นี้ ต อบโจทย์ ไ ด้ ค รั บ ส�ำนักงานอยู่ที่ตั้งโครงการ พร้อม ชมห้องตัวอย่าง ได้ทั้งสองสไตล์ได้ ตลอด เปิดทุกวันครับ โครงการตัง้ อยู่ ถนนราชชุมพล ระหว่าง โรงเรียนกวง ฮัว้ และ ม.เดอะดีไซน์ หาไม่ยากครับ แล้ ว มาลองส� ำ รวจความต้ อ งการ และสนองตอบไลฟ์สไตล์ ของคุณได้ ครับ ที่..”บียอนด์ บาย สายลมเย็น” ..แนวคิดของคนรุ่นใหม่..สอบถาม โทร 08-22-777-800 ทุกวันครับ


ayong in rayong PRhuan

นางแบบ : ชื่อเล่น : อาชีพ :

เพื่อนระยองขอขอบคุณ : .........................

February 2013 p. 22

ThankYOU


ayong check in PRhuan เพื่อนเช็คอิน

February 2013 p. 24

Classic Kameo Hotel โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง คุณพร้อมจะไปรู้จักกับโรงแรมสุดหรูกลางใจเมืองจังหวัดระยองแล้วหรือยัง เครือคามิโอ้ คอลเล็คชั่น เปิดตัว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง โรงแรมใหม่ล่าสุด ใจกลางเมืองระยอง เหมาะส�ำหรับการเข้าพักในวันหยุดพักผ่อน หรือการพักในช่วงเวลา ไปท�ำธุรกิจต่างๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โรงแรมแห่งนีม้ จี ดุ เด่นและจุดดึงดูดต่างจาก โรงแรมแห่งอื่นคือ มีหลังคากระจกที่เป็นรูปทรงพีรมิด ซึ่งประดับด้วยโคมไฟนับร้อยดวง ท�ำให้โดดเด่นสวยงามยามย�่ำคืน เป็นที่สังเกตได้ชัดเจนกลางใจเมืองระยอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง มีห้องพักแบ่งเป็น 4 ประเภทให้คุณได้เลือก เข้าพัก ได้แก่ ห้องดีลักซ์ ห้องสตูดิโอสวีท ห้องสวีท 1 ห้องนอน ห้องสวีท 2 ห้องนอน ทุกห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี สไตล์โมเดิร์นคอนเท็มโพรารี่ สวยงามและ เรียบง่าย เตียงนอนแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนจากบริเวณพักผ่อนดูโทรทัศน์ ฟังเพลง มีทั้ง โทรทัศน์แอลซีดี ชุดสเตอริโอ และเครื่องเล่นดีวีดี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส�ำหรับผู้ที่ต้องการท�ำงานภายในห้องด้วย ส�ำหรับบริเวณครัวได้จัดพื้นที่เป็นครัวเล็กๆ พร้อมชุดเครื่องครัวครบชุด และยังมีเครื่องซักผ้าส�ำหรับห้องสวีท 1 ห้องนอน และ ห้องสวีท 2 ห้องนอน นอกจากนีโ้ รงแรมยังมีบริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครันทัง้ ในด้านสันทนาการ และการจัดประชุม อาทิ สระว่ายน�ำ้ ในร่ม ฟิตเนส ซาวน่า ห้องอบไอน�ำ้ ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่ความจุ 300 ท่าน รวมทัง้ ห้องประชุมย่อยให้เลือกหลายขนาด พร้อมสัญญาณ อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีในพื้นที่ส่วนกลาง มีห้องพักผ่อนอ่านหนังสือซึ่งมีพนักงานต้อนรับ คอยให้การบริการตลอด 24 ชม. พนักงานให้บริการในระดับ 5 ดาว สัมผัสบรรยากาศ แบบส่วนตัว ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยระบบคีย์การ์ด ในส่วนของร้านอาหาร มีห้องอาหาร ‘แทพเพสทรี’ บริการอาหารจีนกวางตุ้ง ติ่มซ�ำ อาหารไทย และ อาหารนานาชาติ ด้วยวัตถุดบิ ทีค่ ดั สรรอย่างพิถพี ถิ นั ปรุงรสโดยทีมเชฟ มืออาชีพ เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่ 6.00 น. ถึง 24.00 น. ท่านใดทีต่ อ้ งการความสะดวก สบาย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

จัดมาดวน!

   äÍà´ÕÂ´Õ , ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä , ÃÑ¡§Ò¹Í͡Ẻ

   Á¹ØɏÊÑÁ¾Ñ¹¸´Õ , ªÍº§Ò¹ºÃÔ¡Òà , ÁÕ·Ñ¡ÉÐ㹡Òþٴ¤ØÂ-µÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹

สมัครดวยตนเอง หรือติดตอ Tel. : 08-0204-7402, E-mail : phuanrayong@gmail.com, phuanrayong@hotmail.com 055/1-2 ถ.จันทอุดม ต.ทาประดู อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (ตรงขามโรงเรียนสอนทำผมคุณโจ)


ปากกา

แฟลชไดร แกวน้ำ

พัด

นาิกา เคร�่องคิดเลข

เข�มกลัด

HUB กระบอกน้ำ

หมอนอิง ปากกาพรอมสกร�นหลากแบบใหเลือก หมวก รม พวงกุญแจ

สมุดโนต

ผาขนหนู

เสื้อคละแบบ

ถุงผา


ayong food&drink PRhuan เพื่อนพาชิม

ร้านเจ้โสภา ซีฟู๊ด

February 2013 p. 26

หาดแม่ร�ำพึง

สวัสดีคะ่ ชาวเพือ่ นระยองแมกกาซีนทุกๆ ท่าน ส�ำหรับเล่ม นีเ้ ราจะพาเพือ่ นๆ เลาะไปริมหาดแม่รำ� พึง ไปรูจ้ กั กับร้านเจ้โสภา ซีฟดู๊ ทีน่ มี่ รี า้ นอาหารทะเลสดๆ ทีพ่ งึ่ ขึน้ จากทะเล บรรยากาศชิวๆ มีลมทะเลพัด ท�ำให้ได้กลิ่นไอของทะเลที่ท�ำให้ผ่อนคลาย เมนูที่ เจ้โสภาแนะน�ำ คือ ปลากระพงทอดราดน�้ำปลา ที่รับประทานคู่ กับย�ำมะม่วง, หอยเชลล์อบเนย มีกลิ่นหอมของเนย กระเทียม และพริกไทยที่เข้ากันอย่างกลมกล่อม, หอยลายผัดน�้ำพริกเผา คัดหอยลายตัวโตๆ จากทะเล, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ใช้ปลาหมึกที่ สดและไม่เหนียวเป็นเมนูที่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว, ข้าม ผัดทะเล ครบเครื่องเนื้อปู กุ้ง หมึก มาเต็มจาน และกุ้งนิ่งนมสด เป็นเมนูทเี่ ด็ดมาก จุดเด่นอยูท่ ตี่ วั กุง้ ใช้นมสดและไข่ไก่ ท�ำให้ตวั กุ้งมีรสชาตที่หอมหวาน และกลมกล่อม ทางร้านเจ้โสภา ซีฟู๊ด เปิดบริการทุกวัน ร้านหาได้ง่ายๆ เพียงคุณขับรถถึงแยกตะพง แล้วเลี้ยวลงทางหาดแม่ร�ำพึง ขับตรงไปเรื่อยๆ ร้านเจ้โสภา ซี ฟู๊ดจะอยู่ทางขวามือมีป้ายบอกอย่างชัดเจน

เพื่อนระยองชวนชิม การันตีความอร่อย


ayong d.i.y PRhuan by chef TOR

หมูผัดซอสเกาหลี สวัสดีปใี หม่ชาวระยอง คงอิม่ เอมความสุข ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่กันไปแล้วนะครับ กลับ มาใช้ชีวิตแบบเก่าๆ เดิมๆ เหมือนเคยกันเนอะ ในช่วงเทศกาลทีผ่ า่ นมาคนไทยส่วนใหญ่อยากให้ หนาว จนถึงหิมะตกกันเลยทีเดียว ผมคนนึงหละ ที่อยากให้ตก อยากใส่เสื้อโค้ต o.o เพื่อนหลายๆ คนของผมได้ไปต่างประเทศเห็นแล้วอิจฉาอยาก ตะลุยหิมะมั่งจัง ผมเลยนึกถึงเมนู ที่ช่วยท�ำให้ ร่างกายอบอุ่น ในอากาศหนาวแต่เป็นอาหาร เอเชีย ผมเลยนึกถึง เกาหลี ประเทศที่เต็มไปด้วย วัฒนธรรมหลั่งไหลมาจนถึงเมืองไทยและเราก็ กลืนไปกับเค้าเรียบร้อยแล้ว สมัยที่ผมอยู่ซิดนีย์ เพื่อนในคลาสเรียนของผมเป็นเกาหลีหลายคน อยู่ รวมทั้งเพื่อนที่ท�ำงาน ผมเลยซึมซับอาหาร เข้ามาด้วยเหมือนกันครับ เผ็ดร้อนแก้หนาวได้ เลยทีเดียวเชียว Spicy Korean Pork (Daeji Bulgogi) หมูผัดซอสเกาหลี เป็นเมนูแนะวันนี้ครับ แสน จะง่าย แต่ดูดีทีเดียวเลยครับ ส่วนผสม หมูสามชั้น กระเทียม หอมใหญ่ ต้นหอม พริกป่นละเอียด น�ำ้ตาล โชยุ ซีอิ๊วญี่ปุ่น เครือ่ งแกงพริกเกาหลี (หาง่ายครับรับรอง โลตัสมี)

coffeeconner

มุมกาแฟ

ง่ า ยๆ เลยครั บ หั่ น หมู ต ามต้ อ งการบาง หน่อยก็ดคี รับสุกง่าย น�ำกะเทียมสับละเอียด หอม ใหญ่กับต้นหอมหั่นพอค�ำเป็นชิ้นครับ ขั้นตอนการปรุงตั้งกระทะให้ร้อน น�ำหมู และกระเทียมหอมใหญ่ลงผัดเลยครับเริ่มได้ที่ น�ำเครื่องแกงเกาหลีใส่ตามต้องการเลยครับ ไม่ ต้องกังวลครับไม่เผ็ด อยากให้เผ็ดพริกป่นครับ เติมตามต้องการ น�ำ้ตาล โชยุ ต้นหอมปิดท้าย ครับ ง่ายแสนง่ายเลยครับ ลองดูครับรสชาติจะ หวานนิดนึงครับ วิธีรับประทานแบบเกาหลี ถ้ามีข้าวเกาหลี (ข้าวแบบญี่ปุ่นเหมือนกันครับ) สักหน่อยแจ่ม เลยครับ ทานคู่กับผักกาดแก้ว ห่อเป็นค�ำทาน แบบเมี่ยงค�ำบ้านเราครับ รับรองทานแล้วทาน อีกแน่นอนครับ เพราะผมเป็นคนนึงครับที่ได้ลอง ครัง้ แรกติดใจมาก เพือ่ นๆ ในคลาสมีปาตีก้ นั ต่าง คนท�ำอาหารของชาติตัวเองมากัน สนุกเชียวครับ ได้แลกเปลีย่ นกัน ผมเลยขโมยสูตรเด็ดแบบง่ายๆ มาน�ำเสนอครับ คราวหน้าจะเป็นอะไร ชาติไหนดี ขนมดีหรือของคาวดี รอลุ้นกันครับ หรือใครอยากได้เมนูอะไรเด็ดๆ อีเมล์มาทางเพื่อนระยองได้เลย ครับผมจะสรรหามา เสิร์ฟร้อนๆ ถึงบ้านเลยครับ สวัสดีครับ ชาวระยอง

February 2013 p. 28

Spicy Korean Pork (Daeji Bulgogi)

มุมกาแฟเล่มนี้ เพื่อนระยองขอแนะน�ำร้านกาแฟ ที่เหมาะกับ การพักผ่อนหย่อนใจ ที่ชอบจิมกาแฟและเพลิดเพลินไปกับการท�ำกิจ กรรมไลท์สไตล์อีกร้านหนึ่ง เมนูที่เป็น Signature ของทางร้านนี้คือ I do Strawberry Latte I do Greentea และ I do Caramel Latte และในเดือนแห่งความรักนี้ทางร้าน I do you drink ได้ เตรียมเมนูพิเศษไว้ตอนรับคู่รักที่แวะมาคืิอ “Brownie in Love” เป็นบราวนีท่ ที่ างร้านท�ำเอง โดยใช้ชอ็ กโกแลตแท้จากเบลเยีย่ ม ทาน คูก่ บั ไอศครีมทีส่ ามารถเลือกรสเองได้ และทีร่ า้ นยังมีเมนูเครือ่ งดืม่ อีก หลากหลายเมนูที่ ให้คุณได้เลือกดื่ม ร้าน I do you drink ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเพ ตรงข้ามกับบิ๊กซี บ้านเพ ทางร้านจะหยุดทุกวันพุธสิ้นเดือน


เบียรสด Hoegaarden

Pin : 225E0A51

www.facebook/Zoods

ZoodsVirtigo


PROMOTION มากอนเที่ยงคืน สวนลด MIXER 30% Member มากอนเที่ยงคืน สวนลด MIXER 50%

เพลงเกา รานสวย อาหารอรอยเวอร

รับจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค ติดตอ : แคท 081-8642881, กอ 080-5999823, จูน 086-7592596


ดิ บอสโก

ถาทานสนใจธรุกจิกาแฟตองการตดิตอ ทมีงาน ของเรา เรายนิดใีหคำปรกึษา ตดิตอเราไดทที




“สิงหระยอง” บริการเครื่องดื่ม เบียรสด, โซดา, น้ำดื่มสิงห รับจัด Event, Thank you Party, งานสังสรรคตางๆ

ติดตอ : 081-300-1840, 038-610-961-2 คุณวิทยา/คุณบุญฤทธิ์


fashion ayong PRhuan แต่งเนื้อแต่งตัว

February 2013 p. 34

MariMari

ร้านมะลิ มะลิ (โปรโมชั่น ลด 30%)

16/16 ถ.พจนกร v.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 087 5192889 LIne. mari_mari09 Facebook : Nda Singkhom E-mail cub.blue42@hotmail.com

ส มั ค ร ส ม า ชิ ก สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 300 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน............................เป็นฉบับแรก ชื่อ...........................................นามสกุล...............................................อายุ................ปี การศึกษา........................... อาชีพ..................................... สถานที่จัดส่ง บ้าน บริษัท เลขที่..............หมู่ที่............อาคาร/หมู่บ้าน............................................ชั้น...............ห้อง..................ซอย........................................................ ถนน......................................แขวง/ต�ำบล.............................................เขต/อ�ำเภอ............................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................อีเมล์.......................................... การช�ำระเงิน โอนผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปิยชาติ บุญรัตนกุล ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 815-227872-7 สาขาแหลมทอง ระยอง

หรือช�ำระด้วยตัวเองได้ที่ออฟฟิศ เพื่อนระยอง แมกกาซีน (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัครส่งมาที่ อีเมล์ phuanrayong@hotmail.com)


àÊ×éͼŒÒÊäµÅÞÕè»Ø†¹ ¹‹ÒÃÑ¡ ÊÓËÃѺÊÒÇËÇÒ¹ Import ¨Ò¡ÞÕè»Ø†¹ÃѺ»ÃСѹ¢Í§á·Œá¹‹¹Í¹ ÃҤҡѹàͧ µ‹ÍÃͧ䴌 à¹×éͼŒÒ´Õ ¹ÔèÁ ãʋʺÒ ·Ò§ÃŒÒ¹ÍѾഷÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹·Ø¡ÍҷԵ ºÍ¡ÁҨҡ˹ѧÊ×Íà¾×è͹ÃÐÂͧŴ·Ñ¹·Õ 10%

áÁ‹¤ŒÒã¨´Õ à»š¹¡Ñ¹àͧ *:))

ʹã¨Êͺ¶ÒÁáÁ‹ ¤ Œ Ò ä´Œ ⠴µç : 081-2656685 WhatsApp : 081-2656685 LINE : aommyshopz

ขอมูล : โทร 080-9128181, E-mail : vimonchaijits@hotmail.com

เปดบริการทุกวัน 8.00 - 19.00 น. เครื่องดื่มหอมกรุนกับบรรยากาศสบายๆ

เมนูเด็ดไอศครีม

เมนูเด็ดทางราน คุกกี้&ครีม

นมสด

ชาเขียวปนเฉากวย ชาเขียว คาปูชิโนปน

คาปูชิโนเย็น

คาราเมลลาเต โยเกิรต บลูเบอรี่

ถ.สขุมุ

วทิ

กาแฟ

สแียกระ ยองออค

ดิ

ไอเดยี กงุยางร

ถ.ราษฎ

รบำรงุ(

สวนแ รสีอรทกว

สายลาง

)

น้ำแข็งใส

อิตาเลี่ยนโซดา

โกโก&นมสด


ayong autotune PRhuan

February 2013 p. 36

อย่าชะล่าใจ!

คราบ “ขี น ้ ก” ติดรถ ท�ำไง? ปัญหาที่ท�ำให้เจ้าของรถหงุดหงิดบ่อยๆ อีกปัญหาหนึ่งก็คือ นก ขีร้ ดบนรถคันโปรดของคุณ นอกจากจะท�ำให้รถยนต์ของคุณสกปรก แล้วยัง มีผลเสียต่อสีของรถคุณได้ วิธีการดูแลรักษาหลังจากนกขี้ใส่ รถมีดังนี้ 1. เมื่อรถของคุณได้รับความสกปรกจากขี้นก คุณไม่ควร ที่จะชะล่าใจว่าเป็นเพียงสิ่งสกปรกที่ติดอยู่รถของคุณ เพราะ ขีน้ กมีผลเสียต่อสีของรถคุณ เพราะขีน้ กสามารถท�ำให้สรี ถของ คุณเป็นรอยด่างได้ง่าย การท�ำความสะอาดความใช้กระดาษ นุ่มหยิบขี้นกออก ห้ามถูออกโดยเด็ดขาด 2. ส�ำหรับขี้นกที่ติดแห้งแล้ว สามารถป้องกันการกระจาย ตัวได้ โดยการให้น�้ำยาที่มีความมัน เช็ดคราบขี้นกออก หาก กรณีที่ว่าไม่สามารถที่จะถูออกในครั้งเดียวได้ ควรทาน�้ำยาทิ้ง ไว้สักพัก จากนั้นก็สามารถที่จะเช็ดออกได้ 3. การล้างรถเป็นประจ�ำจะช่วยให้คุณสามารถล้างสิ่ง สกปรกออกได้ไม่ว่าจะเป็นคราบขี้นกหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ สามารถเป็นอันตรายต่อสีรถได้ หลังจากการล้างควรมีการ เคลือบสี เพราะจะช่วยในการป้องกันขี้นกท�ำร้ายสภาพของ สีรถคุณได้ 4. ควรเลือกที่จอดรถ ที่เหมาะสมเช่นเมื่อเราเคยจอดอยู่ ที่เดิมแล้วมีนกมาขี้ใส่เป็นประจ�ำก็ควรเลือกที่จอดใหม่ หรือ หากจะต้องจอดเป็นเวลานาน ก็ควรใช้ผ้าคลุมรถเพื่อป้องกัน สิ่งสกปรกอื่นๆ ได้เช่นกัน


พรชยัยานยนต

ราคา 3x,xxx

สาขาจนัทอดุม ขาง รพ.ระยอง สาขาสขุมุวทิ สแียกคามโิอ สาขามาบตาพดุ สแียกไฟแดง ตลาดนดัลานปนู

โทร. 038-612-390


““ฉฉลลอองงคคววาามมสสำำเเรรจ็จ็ ยยออดดขขาายยออนันัดดบับั 11 ซซอือืซซซูซูกูกูทิทิกุกุรรนุนุททพีพีรรชชยัยัยยาานนยยนนตตววนันันนี ี เปเปลลยียีนนถถาายยนนำำมมนันัเคเครรอือืงงฟฟรรี ี 44 ปป  พพรรออมมหหมมววกกกกนันันนอ็อ็คคเตเตม็ม็ใใบบ””

ยอดขายรถจกัรยานยนตยหีอ ซซูกูิ อนัดบั 1 ของประเทศไทย ป 2553 ผมมนัใจในคณ ุ ภาพ รถซซูกูทิกุรนุ เปนเครอืงพสิจูนวา พรชยัยานยนต

คอือนัดบั 1 ในใจคนระยอง

มอเตอรไซค ECO ื งไทยซซูกูิ คร้ังแรกของเมอ

ขอแนะนำ SUZUKI NEX ทักำหนดเทานนั

งเวลาทบีรษิ **ถายนำมนัเครอืงฟรี ในชว

¶¹¹ÃÒÉ®Ãì ºÓÃغ§ÓÃØ(ÊÒÂÅè Ò§)Ò§) ¶¹¹ÃÒÉ®Ãì § (ÊÒÂÅè âçáÃÁÃÐÂͧ«Ô µÕé µÕé âçáÃÁÃÐÂͧÍͤԴ âçáÃÁÃÐÂͧ«Ô âçáÃÁÃÐÂͧÍͤԴ

*º¨¡.¾ÃªÑ ÂÂҹ¹µì *º¨¡.¾ÃªÑ ÂÂҹ¹µì 仵о§ 仵о§

¶¹¹ÊØ ¢ØÁÇÔ¢·ØÁÇÔ· ÊÕèá¡ä¿á´§ÃÐÂͧÍÍ¤Ô ´ ´ÊÕèá¡ä¿á´§ ´ ´ ÊÕèá¡ä¿á´§ ä»ÁÒºµÒ¾Ø ¶¹¹ÊØ ÊÕèá¡ä¿á´§ÃÐÂͧÍÍ¤Ô ä»ÁÒºµÒ¾Ø PMY. PMY. 仵о§

ËéÒ§áËÅÁ·Í§ ËéÒ§áËÅÁ·Í§

ä»ÁÒºµÒ¾Ø´

âç¾ÂÒºÒÅÃÐÂͧ âç¾ÂÒºÒÅÃÐÂͧ

¶¹¹¨Ñ¹·ÍØ´Á ¶¹¹¨Ñ¹·ÍØ´Á

Hotline Hotline ตตวัวัแแททนนจจำำหหนนาายยซซซูซูกูกูิ ิ ออยยาางงเปเปนนททาางงกกาารร 085-487-0874 085-487-0874 คคณ ุณ ุ กกรรณณ  โทร. 038-623-178

ä»·ÐàÅ PMY. ä»·ÐàÅ PMY.

ฟรี เงนิดาวน ทะเบยีนป พ.ร.บ. ประกนัรถหาย 2

âç¾ÂÒºÒÅÃÐÂͧ

ËÁÒÂà赯 ÂÂҹ¹µì ÍÂÙèµÂÙԴ赡ÑÔ´º¡ÑÊÕºèáÊÕ¡ä¿á´§ÃÐÂͧÍÍ¤Ô ´ ËÁÒÂà˵غ¨¡.¾ÃªÑ º¨¡.¾ÃªÑ ÂÂҹ¹µì ËÁÒÂà赯 º¨¡.¾ÃªÑÂÍÂҹ¹µì ÍÂÙèµèáÔ´¡Ñ¡ä¿á´§ÃÐÂͧÍÍ¤Ô ºÊÕèá¡ä¿á´§ÃÐÂͧÍͤԴ ´


ayong PRhuan film update

จันดารา ปัจฉิมบท

February 2013 p. 40

SAFE HAVEN

ผู้ก�ำกับ : ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล นักแสดงน�ำ : มาริโอ้ เมาเร่อ, ชัยพล พูพาร์ท, สาวิกา ไชยเดช, รฐา โพธิ์งาม, บงกช คงมาลัย เข้าฉาย : 7 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ก�ำกับ : นิโคลัส สปาร์คส์ นักแสดงน�ำ : จอช ดูฮาเมล และ จูเลี่ยน ฮอจ เข้าฉาย : 14 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่องย่อ :

เรื่องย่อ :

ผู้ก�ำกับชั้นครู“หม่อมน้อย-ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล”พร้อมโชว์ฉากใหญ่อลังการของมหา สงครามเอเชียบูรพาให้สมกับความยิง่ ใหญ่ในภาคอวสานของภาพยนตร์มหากาพย์โศกนาฏกรรม“จัน ดารา ปัจฉิมบท” โดยเนรมิตบริเวณตึกโบราณของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นจุดทิง้ ระเบิดจาก เครื่องบินรบของฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อท�ำลายล้างกองทัพทหารญี่ปุ่นซึ่งเข้ามายึดพระนครเป็นฐาน บัญชาการ เมื่อปี พ.ศ.2484 ท่ามกลางนักแสดงประกอบกว่า300ชีวิตที่รับบทเป็นทหารญี่ปุ่นและ ประชาชนชาวไทย เพือ่ แสดงให้เห็นภัยร้ายแห่งสงครามทีท่ ำ� ลายทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ก่อให้เกิดการ สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก

เตรียมละลายหัวใจคนไม่กล้ามีความรัก รับวาเลนไทน์ 2013 ด้วย SAFE HAVEN (เซฟ เฮเว่น) ภาพยนตร์โรแมติกสุดซึ้งที่สร้างจากนิยายขายดีอันดับ 1 บนชาร์ตนิวยอร์กไทมส์ล�ำดับล่าสุดของ นิโคลัส สปาร์คส์ นักเขียน 1 ใน 25 ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก โดยตัว นิค สปาร์คส์ ออกมายอม รับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายและซึ้งที่สุดตั้งแต่ที่เขาเคยเขียนมา เพราะเขาจับประเด็น ความรักในจุดที่ว่า “บางครั้งคนเรากลัวการมีความรัก ไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะต้องเสียใจอีกครั้ง แต่ เป็นเพราะเรากลัวทีจ่ ะต้องรักใครมากๆ อีกครัง้ ต่างหาก” โดยฉบับภาพยนตร์ นิโคลัส สปาร์คส์ มีสว่ น ส�ำคัญในการเลือก 2 นักแสดง จอช ดูฮาเมล และจูเลี่ยน ฮัพ มารับบทน�ำในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัว เอง “SAFE HAVEN เป็นเรื่องของคนสองคน ที่เคยรู้สึกว่าจากนี้ไปจะไม่รักใครอีกแล้วมาเจอกัน คน หนึ่งเจ็บเพราะรักคนผิด อีกคนหนึ่งล้าเพราะต้องเสียคนที่รักมากไป น่าแปลกก็ตรงวินาทีที่ทั้งคู่เจอ กันเป็นครั้งแรกความรู้สึกอุ่นๆ บางอย่างมันจุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง...ผมต้องการนักแสดงที่ท�ำให้ คนดูจะเชื่อว่า พวกเขาโชคดีที่ได้เดินมาเจอกัน และผมเห็นมันในตัว จอช ดูฮาเมล และจูเลี่ยน ฮัพ” นิโคลัส สปาร์คส์ พูดถึง แรงบันดาลใจในการเลือกนักแสดงทั้งคู่

music update by ดีเจ.ต้องตา

นม

ศิลปิน : Buddha Blesss อัลบัม้ : นม สังกัด : GANCORE CLUB

ฟังเพลง นม เพราะๆ จากนักร้องเสียงดี Buddha Bless บุดดาเบลส ที่เป็นเพลง ที่ออกมาใหม่ล่าสุดจาก Buddha Bless บุดดาเบลส ที่แฟนๆ เพลงทุกคนรอคอยกัน มา และก็ได้ฟังเพลง นม กันสมใจฟังเพลงกันจบแล้วก็ช่วยคอมเม้นให้ก�ำลังใจนักร้อง กันด้วยนะค่ะ จะได้มีผลงานดีๆ ออกมาให้ฟังกันอีกแบบเพลง นมBuddha Bless บุด ดาเบลส ซึ่งน่าฟังมากๆ ทั้งทวงท�ำนองและเนื้อเพลง ซึ่งได้แต่งออกมาได้อย่างลงตัว

แสงสว่างทีป่ ลายอุโมงค์ ศิลปิน : NO MORE TEAR อัลบัม้ : Look At The Sky สังกัด : GMM

ซิงเกิ้ลเพลงใหม่ล่าสุดจากกลุ่มศิลปินวงร็อคแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง NO MORE TEAR บทเพลงอคูสติคร็อคเพลงนี้คลอด้วยเสียงกีต้าร์อันเป็นแบบฉบับของเพ ลงแนวอคูสติค รวมทั้งท่วงท�ำนอง การ Arrange และน�้ำเสียงบ่งบอกความเป็นตัวตน ที่ชัดเจนของพวกเขา NO MORE TEAR จริงๆ เพลงซึ้งๆ อารมณ์เหงาๆ

phuan16-21-40  

phuan16-21-40

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you