Magazine 50 jaar Jolly Jumpers

Page 1

Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

1


www.pr8.nl

pr8 archi tecten

trotse architect van de nieuwe sporthal

22,50

per maand


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Van het Bestuur: 50 jaar Jolly Jumpers

Het jaar 2019 is voor ons een jaar met een gouden

het ook mogelijk dat het Mini-kamp voor de jeugd al meer dan

randje. Het is het jaar waarin we het 50-jarig bestaan van

dertig jaar georganiseerd wordt. Meer recent is de Kidsclub

basketbalvereniging Jolly Jumpers vieren. In dit jubileum-

waarbij kinderen van vier tot zes jaar eens per twee weken op

magazine ĂŠn tijdens het jubileumweekend op 6, 7 en 8

de zaterdagochtend kennis kunnen maken met basketbal.

september blikken we terug op bijzondere momenten en halen we met elkaar mooie herinneringen op.

Samen met haar leden, vrijwilligers en sponsoren is de vereniging ook in 2019 volop in beweging en daar zijn we als

50 JAAR waarin er in teamverband is gebasketbald, zowel

bestuur trots op! Jolly Jumpers is een vereniging van, voor en

recreatief als op het hoogste niveau, en waarbij er prachtige

door de leden: daarom kijken we, in dit magazine en tijdens

prijzen zijn behaald. Basketbal draait natuurlijk om meer dan

het jubileumweekend, terug op de afgelopen 50 jaar en blijven

alleen de winst. Samen met het fysieke aspect helpt basketbal

we daarnaast samen bouwen aan de vereniging, zodat over

om zelfvertrouwen, discipline, sociale vaardigheden en

50 jaar Jolly Jumpers nog steeds een begrip is in de regio en

gezonde gewoontes van spelers te vergroten, teleurstellingen

daarbuiten.

te overwinnen en te leren over teamwork. We wensen u veel leesplezier en een geslaagd 50 JAAR waarin zo ontzettend veel vrijwilligers zich

jubileumweekend!

belangeloos hebben ingezet voor onze club. Trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, supporters en mensen die

Groeten van het Bestuur

op een andere manier hun bijdrage hebben geleverd. De een wat zichtbaarder dan de ander, maar allen van onschatbare

Edwin Plegt

waarde voor onze club.

Harrie Steggink Dianne Boerrigter-Buursink

50 JAAR waarin sponsoren het mogelijk hebben gemaakt

Andries Mast

om basketbal toegankelijk te houden en activiteiten te kunnen

Ard Mulder

blijven ondernemen. Hierdoor kunnen we al jarenlang met

Johan Loman

meerdere teams op het hoogste niveau basketballen. Maar is

Hilde Berning-Everlo

3Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

5

COLLEGE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS: 50 JAAR TROTS OP JOLLY JUMPERS

Wie basketbal zegt, zegt Jolly Jumpers. Een vereniging

En dat al 50 jaar lang. Een mijlpaal die zeker genoemd mag

die de basketbalsport en daarmee tegelijkertijd ook de

worden, want al 50 jaar zijn er velen die de vereniging een

gemeente Tubbergen op de kaart heeft gezet. Want ‘onze’

warm hart toedragen en zich voor de volle 100% inzetten

vereniging speelt niet alleen op regionaal, maar ook op

om er samen iets geweldigs van te maken. Dit echte

landelijk niveau. Kijk ik even naar de prestaties die de

‘verenigingsgevoel’ zie ik hier terug in de hoge betrokkenheid,

vereniging alleen al vanaf het jaar 2000 heeft behaald,

de waardering naar elkaar en het behalen van bijzondere

dan voel ik mij trots. Driemaal de winnaar van de nationale

prestaties. Ook dit mag toegeschreven worden aan de

beker, een keer landskampioen en in 2017 kampioen

teamspirit binnen deze vereniging!

promotiedivisie. Prestaties om trots op te zijn. Maar nog veel meer waard dan prestaties is de sociale waarde die een teamsport vertegenwoordigt. Daarmee bedoel ik niet alleen dat sporten gezond is, maar ook dat sport verbroedert. Of je nu samen in een team speelt of een trouw supporter bent, op het sportveld en in de kantine is iedereen hetzelfde en hebben we plezier met elkaar. We staan er niet dagelijks bij stil, maar dat gevoel van saamhorigheid en plezier is goud waard en beter voor onze gezondheid dan welke prestatie ook. Dat maakt ons als gemeente ook trots op actieve sportverenigingen, want sporten is meer dan bewegen. Het is cultuur, noaberschap en bovenal plezier. Dat is ook zeker wat ik terugzie bij Jolly Jumpers. Basketballiefhebbers uit Tubbergen en omstreken die hier echt hun hart ophalen.

“Dat gevoel van saamhorigheid en plezier is goud waard!” Natuurlijk laten jullie dit bijzondere jubileum, dat officieel op 1 augustus plaatsvindt, niet ongemerkt voorbij gaan. Het is ook goed om met iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt, stil te staan bij een belangrijk moment als dit. Om elkaar aan te kijken en te zeggen; dit hadden we zonder elkaars inzet voor de vereniging niet gekund. Ik wens alle leden en betrokkenen een heel goed jubileumweekend toe op 6, 7 en 8 september! Op naar de volgende 50 jaar in het bestaan van jullie bijzondere vereniging. Wilmien Haverkamp Burgemeester gemeente Tubbergen


Het succesverhaal van Jolly Jumpers

Gé Westgeest, naar eigen zeggen komende uit een dorp in

Eind jaren zestig maakten Gé en zijn vrouw Anne de

West-Nederland (Wassenaar), was al op jonge leeftijd onder

overstap naar Twente. In het buitengebied van Vasse werd

de indruk van de schoonheid en gastvrijheid van Twente. Het

intrek genomen in een boerderij, nu bewoond door onze

gezin Westgeest verbleef gedurende vele zomervakanties

burgemeester Haverkamp. Hij ging aan de slag als docent bij

in een Saksische boerderij op het Springendal nabij

de Dr. Schaepman MAVO, later opgegaan in het Canisius, in

Ootmarsum. Toen al werd het Gé duidelijk dat hij, nadat

Tubbergen. Hij wilde zijn passie voor basketbal voortzetten

hij het ouderlijk huis zou hebben verlaten, zich in deze

op basis van het samenwerkingsmodel in Haarlem, maar

omgeving wilde gaan vestigen. Na zijn opleiding aan de

hij kwam al snel tot de conclusie dat er in Tubbergen geen

Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en twee jaar

basketbalverenigingen waren. Een voetbalvereniging was er in

militaire dienst, ging hij in basketbalstad Haarlem aan de

elk kerkdorp, maar mogelijkheden voor andere sporten, in het

slag als docent.

bijzonder voor meisjes, waren zeer dun bezaaid.

Om op schooltoernooien mee te kunnen doen werden

Daarom werd er een eigen schoolteam onder de naam MAVO

talentvolle leerlingen ondergebracht bij een plaatselijke

samengesteld. In het begin vervulde Gé de rol van trainer,

basketbalvereniging, waaruit vervolgens een sterk schoolteam

coach en chauffeur. ‘In onze Citroën 2CV Eend pasten wel 7

samengesteld kon worden.

speelsters, al was het wel wat stapelen’. Voor de organisatie werd een beroep gedaan op de ouders alhoewel die in het begin wat aarzelend waren om dat ze niet of nauwelijks bekend


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

7

waren met basketbal. Later kwamen er sponsoren (Jan Hulshof

de snelheid en kracht van de ‘powervrouwen’ uit Tubbergen.

en Gerard Engbers) die busjes voor het vervoer beschikbaar

Verenigingen uit West-Nederland zagen niet alleen op tegen

stelden en had het team zelfs de beschikking over een eigen

de lange reistijd voor de uitwedstrijd, tegenstanders kregen het

fysiotherapeut in de persoon van Maria Demmer. Gerard

vooral benauwd van het hoge speltempo en het altijd massaal

Engbers ging een belangrijke organisatorische rol spelen

aanwezige en luidruchtige publiek.

binnen de club. Volgens Gé is er, ondanks dat Jolly Jumpers bekend staat als

“In onze Citroën 2CV Eend pasten wel 7 speelsters, al was het wel wat stapelen”

een damesvereniging, wel degelijk aandacht geweest voor de heren. Door de concurrentie met andere sporten zijn er echter altijd veel minder spelers geweest. Bovendien staat

De naam was inmiddels veranderd van MAVO in Jolly Jumpers, afgeleid van de naam van het paard van Lucky Luck, gestolen door Jan Olde Meule uit een strip in de Twentsche Courant. De combinatie van de gelouterde coach en de hongerige meiden uit Tubbergen bleek een gouden greep. Sportief gezien verbaasde de Jolly Jumpers vriend en vijand door in 5 jaar tijd door te stoten naar het hoogste basketbalwalhalla, de eredivisie. Waar Nederland eerder ‘luidruchtig’ kennis had gemaakt met Tubbergen via de motorraces en de ‘Boerenopstand’, werd de basketbalwereld opgeschrikt door

het herenbasketbal landelijk gezien op een hoger niveau waardoor het ook moeilijker is om hogerop te komen. Ook is er altijd veel aandacht geweest om het basketbal in de overige kerkdorpen te promoten. Zo zijn er regelmatig door leden van Jolly Jumpers trainingen verzorgd voor de jeugd in de lokale gymzalen, die er inmiddels gelukkig gekomen waren.

“Tegenstanders kregen het vooral benauwd van het hoge speltempo en het altijd massaal aanwezige en luidruchtige publiek.” Uiteindelijk is Gé Westgeest ruim 10 jaar zeer intensief actief geweest voor Jolly Jumpers. Terugkijkend ziet hij het als een enerverende en prachtige tijd. Inmiddels wonen Gé en Anne in een monumentaal pand in het centrum van Ootmarsum. Nu trimt hij (‘wij noemen het hardlopen’) nog dagelijks met vrienden in de bossen rondom Vasse en Ootmarsum. Gezien hetgeen hij als oprichter, trainer, coach en al wat meer heeft betekend voor de vereniging is het succesverhaal van Jolly Jumpers vooral ook het verhaal van Gé Westgeest.


JAREN ‘69 / ’79


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

9

De ‘Hel van Twente’

Bij de oprichting van Jolly Jumpers kon er worden

tot verdienstelijke speelsters van Jolly Jumpers. Door Truus

getraind in de plaatselijk gymzaal van de gemeente

en Harrie wordt de kantine een echt thuis voor Jolly Jumpers,

Tubbergen. Deze gymzaal moest gedeeld worden met

voor- en na de wedstrijden, voor het houden van vergaderingen

alle scholen uit de omgeving waardoor er alleen nog ’s

en het vieren van kampioenschappen.

morgens vroeg voor schooltijd (vanaf 07.00 uur) ruimte was om te trainen. Voor wedstrijden was de gymzaal niet

Begin jaren ‘90 wordt de kantine door de gemeente verhuurt

geschikt en moest er worden uitgeweken naar geschikte

aan Francis en Harrie Weijerink. Francis heeft een horeca

sportaccommodaties buiten de gemeente Tubbergen.

achtergrond en Harrie is degene die zorgt voor de nodige

Zo hebben de dames en heren van het eerste uur menig

‘reuring’ in de door hen tot sportcafé omgetoverde kantine.

wedstrijd in hun voordeel beslist in de sporthallen in

De gehele inrichting wordt aangepast en er komen nieuwe

Almelo (Rembrandt en Schelfhorst), Weerselo (’t Trefpunt)

meubels. Het café wordt veel groter en hierdoor meer één

en Ootmarsum (De Schalm). De gemeente Tubbergen

geheel met de sporthal zelf. Harrie en Francis gaan er vol

was het succes van Jolly Jumpers niet ontgaan en

voor en vele activiteiten worden door hen georganiseerd

kon niet achterblijven bij het aanbieden van passende

(mosselavond, bokbieravond). Door hun betrokkenheid met alle

sportfaciliteiten. Nadat Gé Westgeest, namens Jolly

binnensporten voelde iedereen zich hier echt thuis.

Jumpers zitting hebbend in de Sportraad, had gepleit om de zaalsportverenigingen vergelijkbare faciliteiten te bieden als de buitensportverenigingen (lees: voetbal), ging de gemeente Tubbergen overstag om een nieuw sporthal, de

“Voor wedstrijden was de gymzaal niet geschikt.”

Burgemeester Verdegaalhal, te bouwen. In 2018 wordt het nieuwe sportcentrum De Vlaskoel in In 1978 ondergaat de nieuwe sporthal de vuurdoop met de

gebruik genomen en afscheid genomen

organisatie door Jolly Jumpers van het 4-landentoernooi voor

van onze geliefde Verdegaalhal. De

meisjes junioren t/m 18 jaar. Jolly Jumpers voelt zich als snel

geweldige herinneringen en prachtige

baas in eigen huis en daarmee wordt de sporthal de ‘Hel van

sport momenten blijven voor altijd in ons

Twente’ voor menig basketbalteam uit West-Nederland. Tevens

geheugen gegrift staan. Het eerste seizoen

biedt het de mogelijkheid voor het hebben van een eigen honk

in de Vlaskoel zit erop en we hebben

van voor en na de wedstrijden. Nadat Frans en Jan Kroeze de

onze draai er al aardig gevonden. Hopelijk

eerste jaren de scepter hebben gezwaaid, nemen Truus en

kunnen we over 25 jaar terug kijken dat ook

Harrie Wissink begin jaren ’80 het kantine beheer over. Truus is

deze sporthal voor menig tegenstander de

ondertussen bestuurslid geworden en ook de beide dochters

‘Hel van Twente’ is geweest en er even zo

spelen bij Jolly Jumpers. Uiteindelijk vervult Truus ruim 20 jaar

ontelbare keren het “We are de Champions”

de rol van secretaris en ontwikkelen Chantal en Fabiane zich

is op gezet als in de Verdegaalhal.


Tubbergse basketbalsters schreven met hun avonturen sporthistorie

lessen begonnen.

JOLLY JUMPERS: VOOR HET LEVEN GEVORMD

Ik heb er veel van geleerd, zo veel

Alleen al bij het horen of zien van de naam krijgen ze direct een goed gevoel. Van trots vooral. Ook al is het zo’n

plezier ook aan beleefd. Basketbal heeft mij gemaakt tot wie

40 á 50 jaar geleden, eigenlijk is Jolly Jumpers nooit uit

ik ben. Ik heb er veel vriendschappen en goede herinneringen

het leven en geheugen verdwenen van de speelsters van

aan over gehouden. Ik basketbal nog steeds, in een team van

het eerste uur zoals Lucy (nu Oude Luttikhuis-)Groothuis,

oud-speelsters van het eerste team. We gaan ook elk jaar een

Agnes (Olde Monnikhof-)Brummelhuis, José(Aan de Stegge-)

weekendje weg. Alleen maar oude herinneringen ophalen aan

Droste en Thea (Weierink-)Everlo. Want daarvoor zijn de

die prachtige tijd bij Jolly Jumpers.”

herinneringen aan die mooie jaren waarin ze werden gevormd voor het verdere leven te mooi en te dierbaar.

BOMVOL Lucy Groothuis(63, Wierden) herinnert zich dat ze moest kiezen

De 60-plussers van nu beseffen maar al te goed welk een

tussen voetbal bij Reutum of basketbal in Tubbergen. Dat werd

sportief avontuur ze beleefden in de jaren 70 en 80. Wat voor

dus het laatste en daar heeft ze geen spijt van gehad. Talentvol

mooie tijd ze hadden met elkaar onder de immer enthousiaste

als ze was haalde Lucy zelfs als eerste Jolly Jumper het

en stimulerende leiding van Gé Westgeest. Maar ook dat ze in

Nederlands team waarmee ze een Europees kampioenschap

de basketbalwereld geschiedenis hebben geschreven door

speelde in Frankrijk. ,,Het was een onvergetelijke tijd bij Jolly

vanuit het letterlijke niets door te stoten naar de landelijke top.

Jumpers. Dat kwam niet in het minst door Gé Westgeest; hij

‘Een fantastische tijd’.

was de grote animator. We speelden onze wedstrijden het eerste jaar in de Rembrandthal; Tubbergen had nog geen

PLEZIER

sporthal. Daarna speelden we ook in de Schelfhorsthal.

Agnes Brummelhuis(62 en woonachtig in Oldenzaal) weet

We speelden tegen twee teams: BVA en Uitsmijters. Als

het nog goed. ,,Ik was er niet in het eerste jaar al bij; ik was

jonge broekies liepen we die oudere speelsters er uit. In de

een jaar jonger dan de rest. Ik mocht pas in de tweede klas

Verdegaalhal begonnen de successen pas echt. De hal zat

van de mavo meedoen. Ik kon niet wachten, zo graag wilde

altijd bomvol als we speelden; heel Tubbergen liep uit. De

ik ook basketballen. Dat spelletje leek mij zo mooi. En dat

pastoor paste de mistijden zelfs aan.” Na haar verhuizing naar

kwam ook uit. Ik liep elk vrij uur met de bal op het plein bij de

het Westen in 1980 speelde Lucy nog bij Parker in Leiden. Daar

school. Mijn leven bestond toen uit school en basketbal. De

sloot ze haar loopbaan ook af.

mooiste tijd van mijn leven. Heel vaak trainden we nog voor de


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

11

TOPSPORT

KOFFERTJE

Thea Everlo(63, Ootmarsum) is

José Droste(62, Fleringen) heeft het oude rode koffertje nog

naast de sportieve successen

waar de Jolly Jumpers mee naar de wedstrijden gingen. Ze

vooral het reizen naar de

ziet zich er zelf nog mee lopen. ,,In het rode shirtje en zwarte

uitwedstrijden in het hele land bijgebleven. ,,Dat waren voor

broekje. Met de Jolly Jumpers ging voor mij de wereld open.

ons toen wereldreizen. De A1 bestond toen nog niet. We reden

Ik was een bleu meisje uit Albergen. En ineens speelden we

met Eendjes en Kevers over tweebaanswegen en dwars door

wedstrijden in het westen van het land. Je ontmoette allerlei

Deventer en Apeldoorn. Naast de chauffeur drie speelsters

mensen. Dat maakte ons veel vrijer. Als we een toernooi

erbij in. Gé Westgeest reed vaak, Gerard Engbers kwam er later

hadden dan sliepen we vaak bij de ouders van Gé Westgeest

ook bij. Een keer gingen we met een busje. Op de terugweg

op zolder in Wassenaar. We gingen er naar het strand; ik

werd benzine getankt in plaats van diesel. We hebben er

zag er voor het eerst de zee. Dat was wat; dat heeft enorme

uren gestaan… We gingen altijd zaterdagsmorgens vroeg op

indruk op mij gemaakt. In het eerste jaar speelden we alleen

weg, halverwege bij Stroe of bij de Woeste Hoeve hadden

onderling in de sportzaal in Weerselo. Later kwamen we ook in

we altijd een koffiestop en dan weer verder. Na de wedstrijd

de competitie uit en speelden we in het hele land. De sfeer en

weer helemaal terug. Niet zelden kwamen we om een of twee

gezelligheid onder elkaar zijn me altijd bijgebleven; we waren

uur ’s nachts terug in huis. En als we in de ogen van Gé slecht

één grote vriendinnenclub. Ik ben heel trots op mijn periode bij

hadden gespeeld was er de andere ochtend een extra training;

Jolly Jumpers. Ik ben op m’n 52ste gestopt; noodgedwongen

en iedereen was wel present. Dat deed je gewoon. Het was

vanwege mijn knieën. Maar het contact met de club en een

gewoon topsport. De conditietrainingen in de zandkuil van

aantal speelsters van weleer is er gelukkig nog steeds.”

Vasse en bij het Hondenven; ik vergeet het nooit. Ik heb er veel van geleerd. Een prachtige tijd.”

SPONSOREN BEDANKT voor jullie ondersteuning van onze vereniging en betrokkenheid bij ons 50-jarig bestaan. Bestuur en leden Jolly Jumpers


JAREN ‘80 / ’89


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

13

Jolly Jumpers, een hechte club met veel ambitie “Een hechte club met veel ambitie. Er zijn zoveel mooie herinneringen dat ze bijna niet op te noemen zijn.” Dat zijn de woorden van Mirjam Boerrigter,

aandacht hadden voor techniek. Dat is naar mijn idee ook één van de redenen waarom wij zoveel spelers leverden aan het Nederlands team,” reageert Mirjam. Volgens de dames had

Daphne Berends-van Wijnen en Ellen Bekman-Droste. Drie

iedereen alles over voor de club. “Het was een hechte club met

Tubbergse basketbalsters in hart en nieren die zeker 25 jaar

veel ambitie, we gingen altijd voor het maximale,” aldus Ellen

voor Jolly Jumpers gespeeld hebben. Mirjam en Daphne

en Daphne.

hebben beiden op nationaal niveau gebasketbald en Ellen was jarenlang aanvoerster van Dames 1. In dit artikel blikken de sportvrouwen terug op hun tijd bij Jolly Jumpers. WAT IS JULLIE ALLERMOOISTE HERINNERING? Mirjam: “Dat was voor mij mijn laatste jaar als basketbalster bij Jolly Jumpers. Toen zijn we voor het eerst in de geschiedenis van de club kampioen geworden in de eredivisie.” Daphne voegt hieraan toe: “Tubbergen is waar je roots liggen, dan is er niks mooiers dan hier kampioen worden.” Ellen wijst op een ander moment, namelijk het kampioenschap tegelijk met het eerste herenteam. “Als aanvoerster mocht ik het netje afknippen en het feest ging door tot diep in de nacht.” Ook wijst ze op het kampioenschap tegelijk met de junioren. “Vooral de route door het dorp op de platte wagen kan ik me nog heel goed herinneren.”

“Onze spelers hebben een echte Twentse mentaliteit ” WAT TYPEERT DE SPELERS VAN JOLLY JUMPERS? Ellen: “Ik vind dat onze spelers een echte Twentse mentaliteit hebben. Heel hard werken en niet zeuren, maar gewoon doorgaan. Dat is hoe ik onze spelers zou beschrijven.” Daphne en Mirjam reageren: “Iedereen gaat ervoor. Zit je in een team, dan kom je op tijd op de training en dan doe je je best. Ook werd er veel nadruk gelegd op het perfectioneren van je techniek. Je zag niemand die een slordige lay-up maakte en iedereen leerde hetzelfde schot aan.” HEB JE ENKELE LEVENSLESSEN KUNNEN TREKKEN UIT DE SPORT? Mirjam wijst op haar tijd in het Nederlands team: “Bij het Nederlands team heb ik geleerd om mezelf te bewijzen. Ook heb ik een bredere kijk op de wereld gekregen, omdat wij hier regelmatig heen zijn geweest voor toernooien of voor de Europese Kampioenschappen.” Daphne reageert: “Op het begin was ik nog hartstikke bleu, als je dan de wijde wereld in trekt is dat op het begin even wennen, maar het komt vanzelf goed.” Verder komt de universele mening van de drie vrouwen sterk naar voren, de ervaring

HOE ZOU JE JOLLY JUMPERS ALS CLUB OMSCHRIJVEN AAN MENSEN VAN BUITENAF? “De club voelde als een grote familie, maar dat heb je natuurlijk snel in een dorp. Ook hadden we altijd goede trainers, die veel

hoe het is om als team ergens voor te gaan is er een die je niet wil missen.


Heren Jolly Jumpers naar de Nationale top!

Dat Jolly Jumpers bekend staat als dames-vereniging is

gewerkt. Ter voorbereiding op het basketbalseizoen werden in

niet altijd zo geweest. In de begin jaren ‘80 behoorden de

de zomerperiode vele uren versleten in de Vasser zandkuilen.

heren junioren van Jolly Jumpers tot de absolute top van

Al deze inspanningen legde het team geen windeieren. Twee

Nederland. Laat binnen het Nederlands basketbalwereldje

achtereenvolgende seizoenen werd het kampioenschap van

de namen van de jeugdinternationals en eredivisiespelers

het Rayon Oost binnengehaald. In het seizoen 1981-1982 zette

Edwin Droste, Bart Droste en Richard Steggink vallen en je

het team de kroon op het werk. Het Tubbergse “kleinduimpje”,

hebt een grote kans op een teken van herkenning.

spelend zonder sponsor, leverde een geweldige prestatie door samen met Racing Beverwijk 1e van Nederland te worden!

Jolly Jumpers heeft het altijd moeten doen met een

Tijdens de strijd om deze Nederlandse titel werd gewonnen

beperkt aantal mannelijke leden. Desondanks speelde het

van de Eredivisie-grootmachten Nashua Den Bosch, Frisol

1e herenteam in de jaren ’70, onder aanvoering van Huub

Dordrecht en Groningen. Anno 2019 is dit geen enkel ander

Schröder, Marcel Nijmeijer en Jan Geuke op een verdienstelijk

heren juniorenteam in Twente gelukt. Met recht kan dan ook

regionaal niveau. Tijdens de beginjaren van de nog steeds

worden gesproken van een unieke prestatie!

immens populaire André Hazes, we hebben het dan over de jaren 1980-1981, toverde het bestuur een nieuwe trainer/ coach uit de hoge hoed: Leo Orelio. Een Haarlemmer, die op hoog niveau had gebasketbald met Mart Smeets. Orelio kreeg als opdracht het herenteam naar de nationale top te loodsen. Aldus geschiedde… Er werd een groep junioren bij elkaar gezocht, waarmee gestructureerd en hard werd

“Er werd een groep junioren bij elkaar gezocht, waarmee gestructureerd en hard werd gewerkt.”


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Een aantal spelers uit het juniorenteam maakten in 1982 de

Echter na één seizoen werd weer een stapje terug gedaan.

overstap naar het 1e herenteam van Jolly Jumpers. Het team

Voor een aantal spelers waren de verre uitwedstrijden niet

werd onder handen genomen door Wim van Ek, wellicht de

meer te combineren met hun privéomstandigheden.

bekendste en meest succesvolle trainer/coach van Twente.

In de daaropvolgende jaren namen Emiel Nijmeijer en

Tijdens de trainingen werden de ‘jonkies’ door ‘oude rotten’

later Marcel Nijmeijer het ‘vriendenteam’ onder hun hoede.

als Gerrit Klaassen, Bertil Droste, René Droste (Albergen) en

Meerdere kampioenschappen werden bij Harrie en Francis in

André Hoefakker de fijne kneepjes van het senioren-basketbal

de café “3e Helft” gevierd. Met name de topwedstrijden tegen

bijgebracht. Het team had zich als doel gesteld om te

ATC (met Rob Steenberg, Tony Hoffman en Rolf Nijboer) en

promoveren naar de landelijke Divisie. Helaas lukte dit net niet

Bucketiers (met televisiepresentator Arie Boomsma en de

en promoveerde de latere eredivisionist Red Giants van coach

broers Kets), die onder grote publieke belangstelling werden

Glenn Pinas. In Meppel werd het cruciale en enerverende

gespeeld, staan nog in vele geheugens gegrift. Van promotie

duel, dat werd gespeeld in een met honderden fanatieke

naar landelijk niveau werd steevast afgezien. De 30-plussers

supporters gevulde “De Vledder”, nipt verloren. Na dit seizoen

hadden inmiddels een gezin, waardoor ze andere prioriteiten

werden de neven Bart en Edwin Droste als semi-professionals

hadden.

gecontracteerd door eredivisionist Hatrans uit Haaksbergen, waarna ook coach van Ek Jolly Jumpers verliet en het team grotendeels uit elkaar viel. In de daaropvolgende jaren (eind jaren ’80) speelde Heren 1 op recreatief niveau.

“Geleidelijk verlieten de spelers van het voormalige juniorenteam uit 1980-1982 het Heren 1 team en werden ze vervangen door jongere talenten.” In 1991 kwamen een aantal spelers van het ‘oude succesvolle’ juniorenteam weer terug op het vertrouwde Tubbergse nest. Op verzoek van de spelers nam ‘Good Old’ Henk Lempersz de coaching voor zijn rekening. Onmiddellijk werd het team kampioen in de Rayon Hoofdklasse en promoveerde het naar het landelijke niveau. In de 1e Divisie nam Grego Braakhuis, die zijn sporen als damescoach reeds had verdient, het team onder zijn hoede. Het werd een prachtige ervaring voor het Tubbergse team.

Geleidelijk verlieten de spelers van het voormalige juniorenteam uit 1980-1982 het Heren 1 team en werden ze vervangen door jongere talenten zoals Rob Timmers, Daniël Bekke, Patrick Haarhuis en de broers Kooiker. De enige overgebleven ‘Golden Oldie’ in dit team was Gerhard Bosma (inmiddels 56 jaar). Het team speelde jaren achtereen in de 1e en 2e klasse Oost. In 2016 trok Heren 1 zich terug uit de competitie en traint het nog op recreatief niveau.

15


FOR QUALITY & SAFETY www.sa lt a t r am p o l i n e s . c o m

GEFELICITEERD MET HET 50-JARIG JUBILEUM! We wensen jullie nog vele sportieve jaren.

Trioliet. Ontwikkelt voor ú.

TRIOLIET.COM


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

17

Oud voorzitters aan het woord Mijn naam is Gerard Engbers, maar bij Jolly Jumpers beter bekend als ‘chef’. Ik ben 69 jaar, geboren in Vasse aan de Hambroeksweg. Ik heb mij ongeveer 12 jaar ingezet voor Jolly Jumpers. Ik kende Gé Westgeest en werd door hem gevraagd voor het vervoer van het toen nog enigste team naar wedstrijden. Als je mij vraagt wat heb je allemaal gedaan bij Jolly Jumpers kan ik de vraag beter beantwoorden met “wat niet” Training geven heb ik niet gedaan, was niet sportief en had geen verstand van basketbal. Mijn sterke kant is organiseren en problemen oplossen. Je werkte als een groot team samen, iedereen zette zich in voor de vereniging. Naast de bestuurlijke

Foto: Bijzonder stukje pottenbakkerswerk van Anne Westgeest,

contacten was de samenwerking met commissieleden,

uitgereikt aan de trouwe chauffeurs van JJ.

trainers, Gemeente Tubbergen en de sportbond NBB altijd positief.

Er is veel veranderd in 50 jaar, maar het sportieve is altijd gebleven. Ik hoop dat dit ook nog vele jaren zo mag blijven.

Ik heb genoten van de vele, vele ritjes met het team, altijd

Ik ben blij dat de vereniging weer de naam draagt van de

goed gemutst, heerlijke snoepjes ter versterking en om

oprichters. Sponsoren zijn onmisbaar, maar hieraan de naam te

wakker te blijven. Zo zag je nog eens wat van Nederland. De

verbinden van een sportvereniging gaat mij te ver.

vele avonden met besprekingen bij Truus en Harrie Wissink, borreltje erbij, zal ik ook nooit vergeten.

gs lan en ” p r tie. do nac lle e a l l o g mb gin loe “Ik e b d r voo

Hallo vrolijke Jolly Jumpers, Ter ere van het 50 jarig jubileum blikken we terug op jaren basketbal in Tubbergen. Zelf heb ik daar ruim 25 jaar van mee mogen maken als speelster en in de jaren 1999-2001 als voorzitter. Het was in die periode toen ons dames 1 voor het eerst in een

hele drukke periode maar hieruit bleek wel dat de leden van

stichting werd ondergebracht dat ik het voorzitterschap van

onze vereniging veerkracht en doorzettingsvermogen hebben.

de vereniging op mij heb genomen. Het was een roerige tijd

Ik ben trots dat ik op deze manier, net als heel veel andere

en de nieuwe dames 1 stichting was erg in trek bij de overige

Jumpersleden, ook bij heb kunnen dragen aan het bereiken

bestuursleden zodat we voor de vereniging uiteindelijk nog met

van deze mijlpaal.

twee personen in het bestuur overbleven. Samen met Ginette Boerrigter(destijds secretaris) en de hand en spandiensten van

Ik wens iedereen een heel mooi jubileumweekend en in de

enkele trouwe leden hebben we de boel draaiende gehouden

toekomst nog heel veel basketbalplezier!

en waren we van alle markten thuis. Terugblikkend was het een Anke Haarhuis - Oude Luttikhuis


Gefeliciteerd Jolly Jumpers!

Goed samenspel is de basis... Wij weten hoe belangrijk samenspel in een team is! Met 15 vestigingen in Nederland scoren wij al jaren op het gebied van: l l l l l

Bouw en industrie Geveltechniek Industrietechniek Aluminium Beveiligingstechniek

l l l l l

Compressoren Deurtechniek Werkkleding en PBM Keuring en reparatie Duurzaam ondernemen

Kijk voor onze vestigingen op: www.voskampgroep.nl Bouw

en

industrie

|

Industrietechniek

|

Aluminium

|

Deurtechniek

|

Beveiligingstechniek

|

Duurzaam


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Oud voorzitters aan het woord Huub FronsVoorzitter 2001-2005

Schröder op de zondagmorgen vergaderen. Ik zei altijd, “deze commissie is het hart van de vereniging”, een mooie tijd.

Sinds mijn jeugd jaren ben ik al actief lid van de

Na een aantal jaren werd ik namens de TC bestuurslid

basketbal vereniging Jolly

om vervolgens een groot aantal jaren vice-voorzitter te

Jumpers. Begonnen bij de

zijn. (periode 1995-1999). In 1999 hebben we de stichting

aller kleinsten en daarna

Topbasketbal Tubbergen opgericht en ben ik hier een aantal

natuurlijk alle overige jeugd

jaren penningmeester/bestuurslid geweest, om vervolgens in

teams doorlopen, met als

2001 voorzitter te worden van de vereniging. De club naam is

hoogte punt als “jonkie” mee

op dat moment Perik Jumpers. Ik viel gelijk met de neus in de

te mogen met de wedstrijden

boter, omdat in dat seizoen het eerste dames team voor het

om het Nederlands

eerst in haar bestaan Nederlands Kampioen werd. Dit was ook

Kampioenschappen Junioren.

meteen één van de mooiste momenten die ik als bestuurder heb mogen mee maken. Aan het eind van het seizoen 2005

Vervolgens heb ik een groot aantal jaren gespeeld in het eerste

heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Erik Oude

heren team. Waarin we zelfs één jaar eerste divisie hebben

Rengerink. Vanaf dat moment ben ik gestopt met bestuurlijke

gespeeld, een behoorlijke prestatie voor zo’n klein dorpje. Al

taken en ben ik samen met Edwin Droste de jongste meiden

vroeg was ik geïnteresseerd in alles wat om het basketbal heen

(U-12) gaan trainen en coachen. In wisselende samenstelling

geregeld moest worden. De eerste commissie waar ik voor

van trainers hou ik mij hier nog steeds met veel plezier mee

gevraagd werd (we hebben het over de jaren ’80) was de TC,

bezig.

samen met o.a. Tom van Veldhuizen, Bart en René Droste, Ria

Ik was voorzitter van de vereniging, als ook de Stichting

Op de foto ondergetekende met Mirjam, direct na de

Topbasketbal. Hoogtepunt? De landstitel in de dames

beslissende finalewedstrijd. NOS Studio Sport deed verslag,

eredivisie (2002). Om dat te bereiken heb je een aantal

bijna 1000 toeschouwers in de Verdegaalhal. Meer mochten

elementen nodig. Financiële middelen voor een

er niet in van de brandweer.

topsportklimaat. Dat lukte dankzij ondernemers uit

Ongekend. Mooie foto.

Tubbergse regio. Zij stonden garant. Nodig is ook krachtig

Wat vergeeld. Chaos op de

bestuurlijk en organisatorisch kader. Mensen die de kar

achtergrond. Huub Frons

trekken. Die waren er. En dan uiteraard een kern van zeer

laat het moment op zich

talentvolle speelsters. Een paar van overzee, maar de basis

inwerken, links achter mij.

is eigen kweek met top eredivisiekwaliteit. Tja, we bulkten

Ook al zo’n drijvende kracht.

van het talent. Ik wil twee speelsters specifiek noemen:

En natuurlijk de stralende

Daphne Berends en Mirjam Boerrigter. Kinderen van de club.

Mirjam. Hoe zeer kun je

Daphne speelde meer dan 100 keer voor Oranje. Meer dan

stralen! “Afscheid van een ongeleid projectiel”, schreef de

100 interlands. Pfff. Mirjam? Had weinig met oranje. Geen tijd.

Telegraaf over haar laatste wedstrijd. Zeker waar. Aan haar en

Maar wel met haar basketbalclub in Tubbergen.

alle kartrekkers van toen: reuze bedankt! Fons Kamphuis

19


OFFICELISTING OFFICEPLANNER OFFICEKIT

OFFICE AS A SERVICE


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

21

Oud voorzitters aan het woord Als oud speelster van dames 1 en 2 stond mijn hele leven in het teken van basketballen op niveau. Ik had me nooit verdiept in recreatieve sport en hoe

Ik heb veel geleerd in deze periode. Over de belangen en kracht van de bond, over topsport en alles wat daar bij komt kijken. Maar ik heb vooral genoten van het verenigingsleven en

belangrijk sporten is voor iedereen. Ik werd voorzitter in

ervaren hoe krachtig een gemeenschap als Tubbergen is. Ik

een denderende trein die draaide om “eigen kweek” die

heb veel bewondering gekregen voor de leden die zich bijna

vertrok naar topsportopleidingen. De ontwikkeling van

dagelijks inzetten voor de club en Jolly Jumper zijn in hart en

damesbasketbal in Nederland. En daar ging veel tijd naar

nieren.

toe, heel veel tijd. Maar het kostte ook heel veel energie, negatieve energie door de gang van zaken bij de bond. En daar was ineens een andere belangrijke poot binnen de vereniging. Het recreatief basketball. De enorme groep mensen die wekelijks traint en keihard hun best doet tijdens de wedstrijden. Die de sfeer maakte in de Verdegaalhal en de gezelligheid vormde op alle clubavonden. De tomeloze inzet van een grote groep vrijwilligers die de club draaiende hield en die de jeugd enthousiasmeerde om te gaan basketballen. Alle activiteiten die georganiseerd werden in de gemeenschap en natuurlijk de uitjes en het kamp. En wat een mooie groep

“Ik werd voorzitter in een denderende trein” Het is mooi om te zien hoe de kinderen van mijn leeftijdsgenoten de bal op hebben gepakt en nu jeugd vormen. Hoe de jeugdopleiding nog steeds vruchten af werpt en ik ben benieuwd of ik tijdens de jubileum avond nog steeds dezelfde gezichten zie, het zal! Leonore Nieuwmeijer

mensen is dat en wat kreeg ik daar veel energie van.

Na mijn voetbalperiode gingen we met een groepje vrienden

basketballend Nederland wist nu wie Perik Jumpers was,

bij de basketbal in Tubbergen om in de recreatieve afdeling

inclusief de pers uit binnen en buitenland.

te gaan spelen. Door het groeiend aantal leden hadden we vele vrijwilligers nodig, iedereen moest zicht inzetten, ook

Als landskampioen werden we uitgenodigd door de Basketbal

ouders en jeugdspelers. Zo werden ook mijn taken uitgebreid

Travelers, een Amerikaanse organisatie die oefentoernooien

met het opzetten van een activiteiten commissie. Daarna

organiseert voor de College en High School teams als

heb ik zitting genomen in het bestuur en ben uiteindelijk als

voorbereiding op de competitie. Als bestuurslid mocht ik ook

voorzitter van de vereniging gekozen.

mee, drie weken weg naar Amerika, het ultieme basketbal walhalla, negen wedstrijden spelen in Texas, Lousiana en

Daarnaast was er ook een stichting, die de belangen

Mississippi.

behartigde voor het eerste dames en meisjes team op eredivisie niveau, ook daar was ik nauw bij betrokken. Om

Eenmaal thuis stonden we weer met beide benen op de

mee te draaien op het hoogte niveau werden er destijds

grond en ging ik me focussen op de wensen van de toekomst:

buitenlandse speelsters aangetrokken, veelal Amerikaanse

rolstoelbasketbal opzetten, voorbereidingen voor de nieuwe

speelsters. Daarbij kwamen ook andere zaken aan de orde,

sporthal, de jeugdteams, en vooral veel plezier hebben in

huisvesting, auto’s, werkvergunningen, belasting, verzekering,

het basketbal. Na 20 jaar heb ik dan ook tevreden afscheid

contracten, noem maar op. Het was een compleet bedrijf

genomen en kan terug kijken op een mooie en leerzame tijd.

binnen de club waar veel mensen mee bezig waren, beroepsmatig en op vrijwillige basis. Het sportieve hoogte punt kwam in 2002, het behalen van de landstitel. Heel

Erik Oude Rengerink


& S IE R B E S T R AT IN G

• Heel veel nieuwe kleuren en trends

• Snelle levering

• Kwaliteitsassortiment

• Volop ideeën voor uw woning en tuin

• Deskundig advies

• Aantrekkelijk geprijsd

T 0546-441385 WWW.DEPANNENLOODS.NL INFO@DEPANNENLOODS.NL

OOTMARSUMSEWEG 42 | ALBERGEN OPENINGSTIJDEN: MA-VRIJ: 7-18 UUR, ZA: 7-12 UUR


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Jolly Jumpers in de krant

23


Basketbalvereniging Jolly Jumpers bestaat deze zomer 50 jaar. Een halve eeuw basketbal in Tubbergen is een prachtige mijlpaal en in het weekend van 6, 7 en 8 september willen we hier dan ook graag uitgebreid bij stil staan. Draag je de vereniging een warm hart toe, vier dan het jubileum met ons mee. Er zijn diverse activiteiten en feestelijkheden georganiseerd.


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

25

Programma Jubileumweekend 6, 7 en 8 september 2019 Officiële opening (Verdegaalhal)

Vrijdag 6 sept.

19:00 uur

Inloop en gelegenheid om bestuur te feliciteren

19:30 uur

Opening voorzitter Jolly Jumpers

19:40 uur

Toespraak wethouder Sportzaken gemeente Tubbergen

19:50 uur

Toespraak Nederlandse Basketbal Bond

20:00 uur

Benoeming ereleden

20:15 uur

Gastspreker (Meindert van Veen)

20:45 uur

Opening “Expositie 50 jaar Jolly Jumpers” (door Gé Westgeest en jongste lid)

21:30 uur

Einde programma

Vrijdag 6 sept.

CLINIC, DEMOWEDSTRIJD 3x3, REÜNIE 12:00 - 14:30 uur

Zaterdag 7 sept.

Clinic voor jeugd tot en met 14 jaar door Henk Pieterse (thema pesten), sportcentrum de Vlaskoel

15:00 - 16:00 uur

Demo wedstrijd 3 tegen 3 (sportcentrum de Vlaskoel)

16:30 - 18:30 uur

Clinic voor jeugd van 15 jaar en ouder door René Spandauw (sportcentrum de Vlaskoel)

19:00 - 24:00 uur

Zaterdag 7 sept.

Start Reünie (Verdegaalhal)

OEFENWEDSTRIJDEN IN KADER VOORBEREIDING NIEUWE SEIZOEN (sportcentrum de Vlaskoel) Zondag 8 sept.

12:00 - 13:00 uur

U8/U10 en U12 onderling wedstrijdjes (incl. taartschieten)

13:00 - 14:00 uur

U14 en U16

14:00 - 14:15 uur

Schietwedstrijd(3-punters)

14:15 - 15:45 uur

Senioren en rolstoelers gemixt

16:00 - 18:00 uur

Oefenwedstrijden Dames 2 en U18 ter voorbereiding seizoen

18:30 - 20:30 uur

Oefenwedstrijd Dames 1 op centercourt

21: UUR

EINDE JUBILEUM WEEKEND

Zondag 8 sept.


Onbezorgd op reis… Een hele zorg minder!

VERKOOP VAN AUTO’S APK KEURINGEN / BANDEN AIRCO / ACCU’S / UITLATEN REPARATIE / ONDERHOUD TANKSTATION / WASSTRAAT

REUTUMMERWEG 10 7651 KL TUBBERGEN TEL. 0546 622315

AUTOSERVICE-GROENEVELD.NL


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

27

Wat gaan we doen Joost?

“Wat gaan we doen Joost?” Het is 1998 en in de werkkamer

Het team dat genoemde doelstellingen moet gaan halen,

van één van Tubbergens grootste ondernemers kijkt vader

bestaat o.a. uit de Tubbergse coryfeeën Daphne Berends

Jan Perik zijn jongste zoon van 18 vragend aan. We hebben

(meer dan 100 interlands en terugkerend uit de bundesliga), de

vader en zoon Perik zojuist het hoofdsponsorschap voor

ongrijpbare Mirjam Boerrigter (die kon alles, driven, schieten èn

3 jaar bij Jolly Jumpers voorgelegd. Eén voorstel betreft

verdedigen) maar ook aanstormende talenten als Annemieke

een 3-jarige overeenkomst met een jaarlijks gelijkblijvend

van der Goot, Lotte Hulshof, Saskia Pierweijer en vaste krachten

bedrag, met als sportieve doelstelling te eindigen bij

als Annelies Bussink en Miranda Blokhorst. Met de beschikbare

de top vier. Het tweede voorstel voorziet in een jaarlijks

sponsorgelden van Jan en Jan (ik wil beslist Jan Hulshof niet

oplopende sponsorbijdrage, waarbij we in 2000 bij de

onvermeld laten, die man heeft ook gru-we-lijk veel betekent

beste vier eindigen, in 2001 de beker winnen en in 2002 de

voor Jolly Jumpers), werd het mogelijk Amerikaanse versterking

landstitel. Geen kleinigheid. Je weet nooit of het ook uitkomt,

aan te trekken. Andere clubs deden dat al, nu konden ook wij

maar je moet nu eenmaal een verbinding leggen tussen

wedijveren om een podiumplek. In het eerste jaar kwamen,

de investering en de sportieve doelstelling die je daarvan

op voordracht van René Spandauw, USA-basketbalkenner bij

verwacht.

uitstek, Petra Olsen en Mary Klima over uit de VS. Het werd onze eerste kennismaking met Amerikaanse speelsters. Olsen

Jan weet allang welk contract hij wil tekenen. Het bloed van

was een fenomenale schutter die van ver voor de driepuntslijn

deze ondernemer kruipt immers waar het niet gaan kan. Maar

(maar dan ook van heeeeeel veer) af kon drukken. Bommen

hij grijpt het moment aan om te peilen of zijn zoon uit hetzelfde

schoot ze. Klima was erg goed onder het bord, maar vertrok

hout gesneden is. “Ja, die natuurlijk”, roept Joost uit en wijst

na 6 weken al weer. Klasbak, maar kon niet aarden. Tja, dat

naar het voor ons gedroomde scenario. “Dat is goed.” zegt

gebeurt. We werden 4e dat eerste jaar onder de stichting,

Jan. Ik voel vlinders en hoor Jan zeggen: “En maak ook even

nadat in Groningen een schot van Annelies vlak voor het einde

een afspraak met Jan Loeters. Ik doe al mijn bankzaken bij de

nèt van de ring stuiterde en we uitgeschakeld werden in de

Rabobank. Die kunnen mooi meedoen als subsponsor.” Als een

halve finale play offs.

week later ook de Rabobank instapt en we in de slipstream van Jan Perik zes stersponsoren voor een eveneens substantieel

Maar Tubbergen was gegrepen door het sportieve succes

bedrag weten te strikken, beschikt de net opgerichte Stichting

van Perik Jumpers en meer sterponsoren stroomden in. Het

Topbasketbal Twente Tubbergen ineens over een budget om

budget steeg en er werd unaniem besloten een deel van de

met “Perik Jumpers” een gooi te doen naar de landstitel. Het is

stichtingsinkomsten terug te laten vloeien naar de clubkas,

het begin van een fantastische periode.

zodat er meer en beter getraind kon worden met de jeugd.


JAREN ‘90 / ’99


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

29

En wat werd daar vakwerk afgeleverd, in die jeugdopleiding.

met veel moeite naar Brandi Green, onze sierlijke Amerikaanse

Zomaar wat namen van trainer/coaches (op het gevaar af dat

center. Zij moet het alsnog doen. In twee tellen. Green ontvangt

ik mensen vergeet, waarvoor alvast excuus): Edwin Droste,

de bal en vertrouwt op haar handelsmerk; het turn around

Hilde Scholten, Yvonne Lansink-Rotgerink, Huub Frons,

- fade away jumpshot. Ze zet de actie in en terwijl ze de bal

Rob Steenberg, Harold Langereis. Jeugdtrainers die er voor

nawuift richting basket, klinkt de zoemer voor het einde van de

zorgden dat onze aanwas jaarlijks hoge ogen gooiden op de

aanval. Op de tribunes valt iedereen stil, in afwachting of de bal

Nederlandse kampioenschappen. De nationale titels regen

raak valt. Dit is het allesbeslissende moment van de wedstrijd.

zich aaneen. Niet alleen bij de meisjes, maar ook aan de

Het schot is perfect uitgevoerd… het effect vernietigend.

jongenskant, waar Rob Steenberg met de jongens mini’s 2e

Ringloos glijdt de bal door het netje van Lely. Enclave

van Nederland werd. Het was ongekend hoe de jeugd uit een

Tubbergen ontploft werkelijk van vreugde. Green is op de

Tubbergs dorp zich jaarlijks wist te meten met tegenstanders

grond gevallen en kijkt onverstoord om zich heen. Just another

uit Eindhoven, Groningen en het westen van het land.

day at the office, lijkt haar gezicht te zeggen. De resterende

En denk niet dat deze jeugdteams alleen op pad gingen

vier seconden zijn te kort voor Lely en Perik Jumpers wint met

hè? Jan Perik regelde een bus naar Amsterdam en een uur

52-53 wedstrijd 4 in Amsterdam. 2-2! Vier dagen later blijkt Lely

voor het begin van de finales kwam de “enclave Tubbergen”

te aangeslagen om nog voor de ommekeer te zorgen. Perik

de sporthal binnen om de tribunes te veroveren met Perik

Jumpers pakt voor de camera’s van NOS Studio Sport in een

Jumpers-vlaggetjes, spandoeken en luidruchtig gezang. Het

volgestouwde Verdegaalhal met 3-2 de eerste (en tot op heden

“Goa stoan a’j veur Tubbig bint” werd steevast in de slotminuten

enige) landstitel in haar geschiedenis. Episch.

ingezet als duidelijk werd dat er wéér een nationale titel voor een jeugdteam binnen handbereik was. Warme herinneringen

Er volgden in de jaren daarna meerdere trips naar Amerika

zijn dat.

waar Perik Jumpers zich op uitnodiging van Nels Hawkinson (Basketball Travellers) mocht meten met de elite van Amerika.

De prestaties van het eerste damesteam volgden eveneens

Zomaar wat namen: North Carolina, Texas Tech, Penn State,

een succesvolle route. Was het toeval of toch de voorzienigheid

allemaal Top division One-universiteiten waar onze “preseason

dat Perik Jumpers in 2001 (zoals het sponsorplan beschreef),

games” bezocht werden door, let op(!) tot wel 10.000

de nationale beker won? En in 2002 de felbegeerde landstitel?

toeschouwers! Een droom. Annelies stond tegenover Stacey

De landstitel. In mijn hoofd ligt wedstrijd vier in een best of five-

Stephens, een tank van een center met kolenschoppen van

serie, nog vers in het geheugen. Perik Jumpers was de finales

handen. Een WNBA-draft. Een beest. Bij North Carolina (NC)

gestart met een 0-2 achterstand en het kampioenschap van

speelden we in het stadion waar Michael Jordan groot werd.

Nederland was ver weg. Nadat in Tubbergen de achterstand

Leuk detail: bij NC werd tijdens de wedstrijd chips verkocht in

teruggebracht werd tot 1-2, moest er in Amsterdam gewonnen

de lichtblauwe kleur van de thuisclub. Je eigen kleur chips!

worden van BV Lely om in wedstrijd 5 in Tubbergen de klus te

Pfff. Wegen werden afgezet, zodat wij door konden rijden.

klaren. Het werd een bloedstollende vierde finalewedstrijd in

Geweldige basketballentourages verwelkomden ons. Het was

de hoofdstad, waar Perik Jumpers vlak voor einde wedstrijd 1

een on-ge-lofelijke belevenis.

punt achter stond. Nog 34 seconden op de klok met balbezit. In die tijd mocht een aanval 30 seconden duren, binnen die

Nadat Eurosped (weer een Jan als hoofdsponsor met Jan

tijd moest er een doelpoging ondernomen worden. Daphne

Rödel) een aantal jaren het stokje overnam van Perik, kwam

Berends zet de aanval op waarbij de Jumpers wachten tot de

er uiteindelijk een eind aan de stichting en het topbasketbal

laatste 5 seconden van de aanval zodat Lely weinig meer terug

in Tubbergen. De succesvolle periode bracht een landstitel,

kan doen in de resterende speeltijd. Het plan was Daphne te

drie bekerwinsten en vele top drie-noteringen. Onvoorstelbaar

laten scoren met een schot in de dying seconds van de aanval.

waartoe deze prachtige

Zij wilde die verantwoordelijkheid ook. Zag er naar uit de

basketballclub en al die

“winnende” te maken. Dat kon ze. Als geen ander.

vrijwilligers die hun steentje bijdroegen, in staat bleken. Een

Maar het liep anders. Lely kende onze kaarten en de

geweldige periode die nimmer

Amerikaanse Sarah Judd verdedigde Daphne als een bezetene.

uit het basketbalhart zal

Met nog twee seconden op de schotklok passt Daphne de bal

verdwijnen.


MARCANT › BUFFETTEN › FEESTEN › CATERING BEL: 0546 - 898 330

LIVE MUZIEK

& ENTERTAINMENT ELKE MAAND ENTERTAINMENT EN LIVE MUZIEK!

WWW.MARCANTTUBBERGEN.NL


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

31

Herinneringen ophalen met de zusjes Beld een oranje basketbal op ons gezicht met aan de ene kant ‘Perik’ en aan de andere kant ‘Jumpers’.” Moeder Brigitte was voor de Nederlandse kampioenschappen uren bezig om het hele team te voorzien van kleine vlechtjes. Iets wat de jaren erna nog door veel teams is overgenomen. “Basketbal leefde vroeger als een malle,” zegt Sharon. “Toen Myrthe en ik naar de junioren mochten was dat een enorme stap. We speelden op groot veld, met harde muziek en de tribunes zaten helemaal vol. De nummers YMCA en Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato zullen bovendien altijd een speciaal plekje in mijn hart bewaren.” Daar is Judith het helemaal mee eens. Bijna vijfentwintig jaar lang waren de zussen van Beld een vast gezicht op het sportveld. Sharon, Myrthe, Judith en Iris hebben jarenlang op het hoogste niveau gespeeld en waren van belangrijke waarde op Nederlandse kampioenschappen en binnen nationale teams. We blikken terug op hun tijd bij Jolly Jumpers. Myrthe begon op haar vijfde met basketballen en niet veel later volgde Sharon. Samen zaten ze in een fanatiek team onder leiding van Edwin Droste en Hilde Kamphuis. Het harde trainen wierp zijn vruchten af: het team werd dat jaar voor het eerst in de geschiedenis van de club Nederlands kampioen in de meisjes mini’s. Judith en Iris begonnen net als hun zussen al op jonge leeftijd met basketballen. De teams waar ze in speelden waren vaak te goed voor hun leeftijdsgenoten, dus speelden ze in de jongenscompetitie. “Vaak waren de jongens ervan overtuigd dat ze wel even van ons meisjes konden winnen, maar uiteindelijk verloren ze vaak met 100-0,” lacht Judith.

“Als Dames 1 moest spelen, trokken we een tenue aan en schminkten we een oranje basketbal op ons gezicht.” De wedstrijden van het eerste damesteam waren een echt gezinsuitje. Iris: “Als Dames 1 moest spelen, gingen we met het hele gezin kijken. We trokken een tenue aan en schminkten

“Mijn vriend Kevin zei eens tijdens een wedstrijd ‘Waar slaat deze muziek op?’ Toen zei ik ‘Ho, wacht eens even. Dit weet jij niet, maar dit is echt jeugdsentiment!”

“De nummers YMCA en Ik leef niet meer voor jou zullen altijd een speciaal plekje in mijn hart bewaren.” Er werd door de meiden hard getraind, want er werd enorm opgekeken tegen het team van Dames 1. Vooral de spelers uit het buitenland maakten veel indruk. Myrthe: “Als broekie van vijftien speelde ik met Dames 1 een toernooi in luxemburg. Er zaten twee Amerikaanse speelsters in het team en mijn Engels was niet zo goed. Ik was er behoorlijk onzeker over. Wim van Ek maakte de kamerindeling en ik kreeg te horen dat ik met Melissa Pater op een kamer zat. Mijn hart zakte naar de grond. Gelukkig was ze superlief voor me.” “Ik ben de club mega dankbaar. Dat ik in het buitenland mocht spelen, komt uiteindelijk door een goede basisopleiding,” vertelt Myrthe. Alle vier zijn ze het ermee eens dat het bijzonder is om jarenlang met hetzelfde team te spelen en een band op te bouwen. De sfeer die er binnen de club heerste was ongekend. Iedereen werkte hard. Voor zichzelf, maar zeker voor elkaar.


Bestel je boodschappen op plus.nl

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 17.00

Ivo en NikĂŠ Pleijhuis / De Eendracht 11 // 7651 CZ Tubbergen // T: 0546-621291

plus.nl


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

JAREN ‘00 / ’09

33


DÉ UNIVERSELE OPLOSSING VOOR PLATTE & SCHUINE DAKEN

LUCHTWARMTEPOMP BEHUIZING

DE VOORDELEN: De Luchtwarmtepopbehuizing van Uni-mount leveren tot 15 dB(A) reductie van het geluid van een warmtepomp. De behuizing van de Uni-mount zorgt ervoor dat de geluidsgolven worden omgezet in warmte, waardoor minder energie verloren gaat. Geluidsreductie door positionering op het dak Dé ideale oplossing voor schuine en platte daken Bescherming van uw warmtepomp Montage door specialisten De kap is voorgemonteerd De stalen kap is gepoedercoat staal, waardoor deze absoluut kleurvast blijft

WWW.UNIMOUNT.NL


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Teamfoto’s Jolly Jumpers

Jolly Jumpers Dames 1

Jolly Jumpers Dames 2

35


folies gazen zeilen vliezen weefsels

Einsteinstraat 6-a

Brokers Kunststoffen is specialist in flexibele kunststoffen;

7601 PR Almelo

folies, gazen, vliezen, weefsels en zeilen en levert aan de landbouw, tuinbouw, bouwnijverheid, grond-, weg- en

Website: ikinkbekman.nl

waterbouw en logistieke sector.

de incassospecialist voor ondernemers

Brokers Kunststoffen B.V. Marconistraat 29, 7651 DE Tubbergen (NL)

T: +31 (0)546 62 12 05 E: info@brokerskunststoffen.nl I: www.brokerskunststoffen.nl

www.brokerskunststoffen.nl

www.de-it.nl

deterink.nl

WEBDESIGN

E-COMMERCE

zekere driepunter bank verzekeringen bank verzekeringen hypotheken hypotheken

NETWERKEN

VOIP

SECURITY

RECOVERY

Wij zorgen samen met jou voor financiĂŤle zekerheid waar je op terug kunt vallen wanneer het nodig is. Zekerheid gemaakt voor het leven. deterink.nl

Gefeliciteerd namens Team Deterink

bank


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Teamfoto’s Jolly Jumpers

Jolly Jumpers Dames 4

Jolly Jumpers Dames 5

Jolly Jumpers Dames 6

Jolly Jumpers Rolstoelbasketbal

Jolly Jumpers U20-1

Jolly Jumpers U20-2

37


Met ons staat u al 1-0 voor. www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

Proficiat met het GOUDEN jubileum van de basketbalvereniging.

SLUTTENWEG 14 7667 PL REUTUM T. 0541 670 600 RIKHOFTUINEN.NL


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Teamfoto’s Jolly Jumpers

Jolly Jumpers U20-3

Jolly Jumpers U16

Jolly Jumpers U14

Jolly Jumpers U12

Jolly Jumpers U8 U10

39


klaar voor een nieuwe

‘Geniet van de Tubbergse gastvrijheid bij ‘t Oale Roadhoes’.

Volgens ons zijn er twee soorten mensen. Mensen die opzien tegen de maandag. En mensen die de maandag zien als een frisse start van de week. Een kans om iets nieuws te doen. Om het verschil te maken. Maandag® detacheert dit soort professionals in de publieke sector. Dit doen we binnen zorg en welzijn, de overheid en het onderwijs.

T U B B E R G E N

maandag.nl

Grotestraat 60 • Tubbergen • 0546 62 27 75 info@oaleroadhoes.nl • oaleroadhoes.nl

DAG_09938-09_Advertentie_98 x 141 mm.indd 1

14/06/2019 11:20

Bij ter Beek Reizen is uw reis in vertrouwde handen!

Met veel enthousiasme organiseren we dagtochten, meerdaagse busreizen, vliegreizen en muziekreizen, zowel individueel als in groepsverband. Het wagenpark van ter Beek Reizen bestaat uit zeer diverse touringcars zoals rolstoeltouringcars, dubbeldekkers en een Luxury Class touringcar met lederen bekleding, rondzit en keuken. Voor vertrouwd en veilig touringcarvervoer bent u bij ons aan het goede adres. Voor bedrijven, groepen en verenigingen organiseren wij geheel verzorgde dagtochten of meerdaagse reizen op maat. • Busreizen • Dagtochten • Vliegreizen • Musicals • Sport & Evenementen • Concerten • Muziekreizen • Groepsreizen op maat Busverhuur: touringcars van 20 tot 80 personen Rolstoeltouringcars - Dubbeldekkers - Luxury Class

Ter Beek Reizen, Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen Tel. 0546 - 62 13 79 l www.terbeekreizen.nl


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

JAREN ‘10 / ’19

41


GEFELICITEERD!!

TW ENTS GENOT KAAS JONG & JONG BELEGEN Vast Laag GROTESTRAAT 55, IED ERE D AG GEOPEND , OOK ZOND AG 0 54 6-62130 0

KILO

6,99


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

Rolstoelbasketbal: Plezier voor iedereen!

Marcel Kleissen, bekend gezicht van de Tubbergse

Het team bestaat op dit moment uit 11 spelers, maar nieuwe

rollers, beoefent al meer dan twintig jaar de topsport die

gezichten zijn meer dan welkom. ‘Het is een laagdrempelige

rolstoelbasketbal heet. ‘Ik ben in 1980 begonnen met

en gezellige sport, elke woensdagavond van half 9 tot 10.

rolstoelbasketbal, toen nog in Hengelo. Daar heb ik tot 1994

Daarnaast is de nieuwe sporthal helemaal aangepast aan

gespeeld. Na een pauze van iets meer dan tien jaar ben ik in

rollers, ideaal’.

2009 weer begonnen bij Jolly Jumpers’. Op de vraag waarom de rolstoelbasketbal nu zo leuk is, hoefde Kleissen niet lang na te denken. ‘Het is, net zoals basketbal, een teamspel met veel fanatisme. Je kunt je er lekker bij uitleven. Het leuke van ons team is dat iedereen eraan mee kan doen. Wel of geen handicap, iedereen kan lekker een balletje gooien.’ In het team is iedereen er met verschillende

“Jezelf lekker even uitleven, dat vinden wij belangrijk. Daarna gezellig met elkaar een drankje doen komt ook vaker wel dan niet voor.”

redenen gekomen, zo vertelt de Tubbergenaar. ‘Sommigen

Kortom, rolstoelbasketbal is al

hebben een dwarslaesie, zoals ik. Dat is best heftig. Maar er

lang een begrip in Tubbergen,

kan ook gedacht worden aan een versleten enkel of versleten

en wie weet gaat er behalve

knie. Mensen die bij een reguliere sport niet meer mee kunnen

de sporters zelf, nu ook een

komen, en daardoor bij ons wel aan de bak kunnen. Rolstoelen

balletje rollen voor nieuwe

hebben we vanuit de vereniging op voorraad, dus dat is geen

leden!

probleem.’ Ook mensen zonder handicap worden toegejuicht.

43Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

45

Ereleden van de jeugdcommissie: Fons Geerdink en Janna Vissia

Een groep van negen volwassenen zit iedere laatste

kinderen weten meteen: als Fons fluit moet je luisteren. Dat

woensdag van de maand samen te vergaderen over koetjes

wordt van leeftijd op leeftijd doorgegeven,” zegt Janna.

en kalfjes, en af en toe over iets zinnigs. Dat er regelmatig wordt afgeweken van onderwerp neemt niet weg dat alle

Er zijn in die dertig jaar heel wat mooie herinneringen gemaakt.

jeugdevenementen altijd tot in de puntjes zijn geregeld. Fons

Die keer dat ze de politie lieten komen tijdens het jeugdkamp

Geerdink en Janna Vissia zitten er bij vanaf het begin en zijn

in Lemele bijvoorbeeld. En die keer dat Tom Poelstra van de

al meer dan dertig jaar lid van de jeugdcommissie.

jeugdleiding met zijn oren in het net bleef hangen tijdens een potje voetballen. Maar voor beiden is het jaar dat ze 25 jaar

Traditioneel beginnen de vergaderingen met een kopje

lid waren hun allermooiste moment. Tijdens het jeugdkamp

koffie of thee. Daarna wordt er besproken wat er gepland

werden ze goed in het zonnetje gezet. Alle oud-jeugdleden

moet worden en wie wat gaat doen. De meest bekende

van de jeugdcommissie waren uitgenodigd en ze kregen als

activiteiten die de jeugdcommissie organiseert, zijn toch wel

cadeau een grote foto mee naar huis.

het jeugdkamp en het zwemmen. Bijna alle jeugdleden gaan

“De meiden die nu in Dames 1 zitten heb ik bijna allemaal training achttien kinderen, maar op ons hoogtepunt hebben we zelfs al gegeven en maken regelmatig nog eens tachtig kinderen mee gehad,” zegt Fons. een praatje met me. Dat vind ik “De nieuwe kinderen weten meteen: gewoon geweldig.” als Fons op zijn fluitje blaast moet Maar hoe hebben ze het al die jaren uitgehouden? Volgens je luisteren.” dan mee. De gehaktballen van Truus zijn, net als het fluitje van Fons, traditioneel van de partij. “De eerste keer waren we met

Fons komt dat vooral omdat de kinderen hem leuk vinden.

Iedereen heeft binnen de jeugdcommissie zijn eigen taak. Op kamp zorgt Janna samen met Truus – de vrouw van Fons – voor het eten en alle zorgen daaromheen. En Fons? “Die heeft de algemene leiding,” lacht Janna. “Als hij op zijn fluitje blaast is iedereen ineens stil.” Fons zegt: “In het begin moest ik altijd schreeuwen. Daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee, dat ik een fluitje heb gekocht. Nu hoef ik maar één keer te fluiten en ze komen allemaal. Ik heb het nog nooit zo makkelijk gehad.” Het fluitje van Fons is één van de dingen die je als jeugdspeler van Jolly Jumpers nooit zult vergeten. “De nieuwe

“Daar haal ik heel veel energie uit. De meiden die nu in Dames 1 zitten heb ik bijvoorbeeld bijna allemaal training gegeven en ze maken regelmatig nog een praatje met me. Dat vind ik gewoon geweldig.” “De sfeer onderling is ook gewoon ontzettend gezellig,” vult Janna aan. “Alles is heel relaxed. Het is ontzettend mooi om te zien dat jong en oud binnen de jeugdcommissie zo goed met elkaar overweg kunnen. De jongste is nu 18 en Fons en ik zijn al 71 geweest. Dat is toch wel bijzonder. Maar ik ben wel een keer verzadigd hoor. De jeugd moet het maar gaan overnemen!”


DE GIDS IN HET FINANCIËLE LANDSCHAP De financiële wereld ontwikkelt zich continu. Als ondernemer wilt u op trends en ontwikkelingen kunnen inspelen gebaseerd op feiten, vertrouwen en een frisse blik op de toekomst. Bordan is uw gids in het financiële landschap en weet wat kan!

KIM WEET WAT KAN KIM

HRM ADVISEUR

TEAM BORDAN (OOK DIT JAAR 50 GEWORDEN) FELICITEERT JOLLY JUMPERS MET HAAR JUBILEUM! BORDAN.NL

o w.b

ww

sho hul

rijf

bed

uw

s n e w Uwordt it! w alite re f.nl

at 2 rgen a r nst ubbe o t 7 T w Ne 1 AN 62124 765 : 0546 Tel


Jubileummagazine Jolly Jumpers 50 jaar

47

Kidsclub

Basketbal te lastig, te snel of te fysiek voor kinderen onder

“De kidsclub is zo leuk, omdat je niet kunt verliezen en ik

de zes jaar? Niet bij de Kidsclub! Een keer per twee weken

lekker veel kan rennen”, aldus Lenn Haarhuis (5 jaar). Favoriete

is er op de zaterdagochtend een speciale basketbaltraining

activiteit van Diede Berning (4 jaar) is zonder twijfel het tikspel

voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Lekker een uurtje bewegen op

‘Kat en Muis’.

de zaterdagochtend met muziek, spelletjes en kennismaken met de basisbeginselen van basketbal. De kidsclub is begin 2019 gestart en lijkt vanaf het allereerste begin een succes. Gemiddeld doen er ongeveer vijftien enthousiaste kinderen mee uit Tubbergen en omringende dorpen. Jeugdtrainster Rosanne Hofste: “De trainingen zijn een combinatie van basketbal en kleutergym. Plezier staat centraal en kinderen zullen spelenderwijs hun balgevoel ontwikkelen.” Jeugdtrainster Birte Steggink vult aan: “Bij basketbal hoort natuurlijk ook een gezonde levensstijl, daarom is een vast onderdeel van de training het drink en fruitmoment. Alle kinderen krijgen tijdens het rustmoment een bekertje drinken en een stuk fruit.”

“Plezier staat centraal en kinderen zullen spelenderwijs hun balgevoel ontwikkelen.” Ook het komende seizoen gaat Jolly Jumpers een vervolg geven aan de Kidsclub-trainingen. Houd de website en social media-kanalen in de gaten voor data en tijden.


Adverteert u nog niet in de fullcolour evenementkranten van News Outside? Maak dan snel een afspraak via info@newsoutside.nl of stuur een whatsappbericht naar 0614173875 en laat u verrassen inzake de diverse advertentiemogelijkheden en scherpe tarieven!

www.newsoutside.nl