Page 1

ЕНЕРГЕТИКА

ПРОГРАМА БЮД ЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ СЕК ТОРА

Інформаційний бюлетень № 4 Червень 2012 компонентів. Це стало можливим Шановний читачу! Пропонуємо до уваги четвертий передусім завдяки численним проповипуск Інформаційного бюлетеня зиціям Бенефіціара, що свідчить про Проекту бюджетної підтримки енер- розширення потреб підтримки з боку гетичного сектора (надалі – Проект нашого Проекту. Отже, до завершення проекту ми сподіваємося виконати ESBS). За доброю ще немало важлитрадицією ми маємо Відповідно до нового робо- вої і корисної робагато цікавих новин. чого плану було суттєво розшиботи в окреслених Передусім раді рено сферу діяльності Проекту межах. А наразі повідомити, що на ESBS, а саме: враховуючи прохочемо розповісти найближче майбут- позиції Бенефіціара, додатково вам про поточний нє Проектом ESBS до п’яти початкових компонен- стан виконання зазаплановано низку вдань Проекту. семінарів, консуль- тів Проекту було розроблено ще п’ять. Поміж запланотацій і дві навчальні ваних компонентів поїздки до Чеської Республіки та Греції. Цими заходами варто відзначити «Підтримку у впропередбачено розкриття актуальних ваджені Протоколу про приєднання питань, зокрема щодо розробки нор- України до Енергетичного співтовамативно-правових актів з удоскона- риства», у якому обсяг передбачених лення процедури будівництва гене- завдань є найбільшим. «Членство руючих потужностей; відпрацювання України в Енергетичному співтореґіональної енергетичної стратегії варистві, безсумнівно, сприятиме Енергетичного співтовариства; огля- поліпшенню енергетичної безпеки в ду законодавства про підземні схови- країнах Південно-Східної Європи та ща природного газу; вивчення досвіду завдяки добре розвиненій енергетичрозмежування енергетичних галузей, ній інфраструктурі й системі збеособливо в секторі електроенергети- рігання газу зробить вагомий внесок ки; розмежування сектора природного у розвиток єдиного енергетичного газу; функціонування СПГ терміналів ринку», – зазначила Наталія Бойцун, та інші. Ми переконані, що така робо- директор Департаменту з питань євта буде важливим внеском у реформу- роінтеґрації та міжнародного співровання енергетичного сектора України. бітництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїХотілося б відзначити, що за нони під час проведення Першого дня вим робочим планом сферу діяльУкраїни в Енергетичному співтовариності Проекту ESBS суттєво розшистві 18 квітня цього року. Саме через рено: розроблено п’ять додаткових необхідність належного виконання Україною зобов’язань за міжнародними законами, зокрема у напрямі гармонізації законодавства України в енергетичному секторі відповідно до так званого acquis Енергетичного співтовариства, Бенефіціар встановив високий рівень пріоритету підтримки, що пов’язана з приєднанням України до Енергетичного співтовариства. Так, експерти Проекту ESBS підготували проект Заяви

В ЦЬОМУ ВИПУСКУ:

BB УКРАЇНА ПЛАНУЄ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ МАЙБУТНЄ BB ІНТЕҐРАЦІЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ENTSO-E BB МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГТС – ПРІОРИТЕТИ ВСТАНОВЛЕНО BB РІК ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ про безпеку постачання енергетичних ресурсів і позиційний документ «Розвиток процесу адаптації Загальноприйнятих стандартів ЄС в Україні», а також низку інших документів. Ще однією надзвичайно важливою новиною є те, що розпочато роботу над підготовкою завдань Другої Програми бюджетної підтримки енергетичного сектора. Надання технічної допомоги триватиме! Ми раді повідомити, що і надалі будемо співпрацювати з нашими партнерами і надавати їм усю можливу допомогу на нелегкому шляху реформування енергетичного сектора. Проект ESBS інформуватиме громадськість про свою діяльність і заплановані заходи, до яких запрошуємо долучатися і вас. Стежте за нашими оголошеннями на веб-сайті Проекту ESBS: www.esbs.kiev.ua. Команда Проекту ESBS

Періодичний інформаційний бюлетень, який видається Проектом Європейського Союзу «Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України, що фінансується ЄС» Проект фінансується Проект виконується Консорціумом на чолі з Європейським Союзом KANTOR Management Consultants S.A. Інформаційний бюлетень № 4 Цю публікацію підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Відповідальність за зміст цієї публікації несе виключно Консорціум на чолі з KANTOR Management Consultants S.A. і її зміст за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу

1


Зелена книга України: Сучасний дискурс про майбутнє Одна з основних цілей, зазначених в Енергетичній стратегії України до 2030 року, підвищення ефективності енергетичної політики, створення сприятливих умов для подальшого розвитку національної економіки та зростання рівня життя населення. Нині в Україні немає детального політичного документа, який дав би змогу синхронізувати поточний стан національної енергетики та наявні можливості, враховуючи новітні тенденції розвитку світової енергетики. Саме тому експерти Проекту ESBS, на вимогу головного бенефіціара, підготували проект Зеленої книги «Енергетична політика сталого розвитку» та спільно з фахівцями Міненерговугілля провели засідання круглого столу для обговорення цього На фото (справа наліво): розробники Зеленої проекту. книги Теодор Гомес (Греція) та експерт проекту ESBS Віктор Лір

Оскільки Європейський Союз сприяє поширенню інформації про зразки найкращого досвіду в енергетичному секторі, експерт Проекту Теодор Гомес (Греція) відкрив круглий стіл презентацією міжнародного досвіду розробки Білої книги з Енергетичної політики сталого розвитку. Під час обговорення учасники заходу зазначили важливу зміну громадської думки про найбільш ефективні джерела енергії та енергетичні ресурси, які можна використати для задоволення потреб суспільства. Наголошено, що завдання фахівців з енергетики полягає в пошуку оптимальної конфігурації можливостей за наявних економічних, екологічних і соціальних обмежень. Це стає складним завданням під час формування енергетичної політики. Учасники дискусії визначили три стрижні енергетичної політики, а саме: конкурентоспроможність, сталий розвиток і безпеку енергопостачання, які мають становити основу планування майбутніх перспектив. У Зеленій книзі головний акцент зроблено на

2

сталому розвитку енергетичного сектора України, який, безумовно, пов’язаний з розвитком відновлюваних джерел енергії та їх розповсюдженням на ринку, посиленням політики енергоефективності та енерго­ збереження, протидії зміні клімату та відповідної сфери наукових досліджень. Приєднання України до європейської системи цінностей – забезпечення конкуренції, сталого розвитку і надійності постачання – залежатиме також від конструктивності дискусій з усіма значущими партнерами на енергетичному ринку, а також від результатів пошуку оптимальної Зелені книги є документами, ко н ф і г у р а ц і ї що публікуються Європейською державно-приКомісією (ЄК) з метою ватної форми стимулювання дискусії навколо партнерства. певної тематики на європейському рівні та можуть призвести до Пріоритетазмін у законодавстві, згодом ми мають стаоприлюднених у Білих книгах ти розвиток т радиційного Білі книги є документами, сектора енергещо містять пропозиції для дій тики, альтернаЄвропейського Союзу (ЄС) у певній тивних джерел конкретній сфері. Коли Білі книги енергії та полі- ухвалює парламент, розробляється відповідна програма дій для ЄС у тика енергозбевідповідній сфері реження. Запропонований до уваги документ – Зелена книга – є майданчиком для обговорення та отримання зауважень від основних учасників ринку для врахування їх у процесі підготовки Білої книги та Національного плану дій з енергоефективності й відновлюваних джерел енергії, які будуть прийняті українською владою як основний орієнтир для політики та заходів щодо сталого розвитку енергетики України в коротко- та середньостроковій перспективі. Крім того, є підстави вважати, що цей документ буде корисним внеском у процесі оновлення довгострокової Енергетичної стратегії країни до 2030 року. У заході брали участь представники різних департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Для ознайомлення з презентаційними матеріалами запрошуємо всіх зацікавлених відвідати веб-сайт Проекту: www.esbs.kiev.ua.

Програма бюджетної підтримки енергетичного сектору


Близько 30 наших уже добрих друзів, які брали участь у Програмі ще з осені 2010 року, вирішили не зупинятися на досягненому та продовжити вдосконалення своїх мовних і професійних навичок разом з нами. Ми також щиро вітаємо і більш як 30 нових учасників, які приєдналися до нашої навчальної програми і таким чином засвідчили своє прагнення оволодівати англійською – мовою міжнародного спілкування, що, безумовно, сприятиме співпраці установ, які вони представляють, з міжнародними партнерами і в рамках секторальної бюджетної підтримки, і задля подальшої інтеґрації України до європейського співтовариства. Традиційно нові учасники пройшли тестування для визначення рівня їхніх знань з англійської мови. На основі отриманих результатів сформовано одну нову групу з початковим рівнем знань. Решта представників українських міністерств і відомств, які взяли участь у тестуванні, приєдналися до колег з вищим рівнем знань англійської, які продовжують навчання у Програмі, організованій Проектом ESBS.

НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ З ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ПРОДОВ­ ЖЕНО! З радістю інформуємо, що Навчальна програма з вивчення ділової англійської мови та англійської мови у сфері енергетики / розвитку професійних навичок відновила роботу в лютому цього року. Після кількамісячної перерви ми знову вітаємо учасників Програми на їхньому шляху до вільного володіння англійською, а відтак особистісного та професійного зростання. Цю програму засновано на успішному досвіді реалізації та результатах першої «Навчальної програми з вивчення ділової англійської мови та англійської мови у сфері енергетики / розвитку професійних навичок». Вона виявилась ефективним інструментом розбудови спроможності для співробітників і керівників відповідних українських міністерств і відомств. Програма сприяє налагодженню внутрішніх контактів між фахівцями з різних установ, залучених до виконання секторальних програм бюджетної підтримки, і, отже, робить внесок у нарощування потенціалу для їх успішної реалізації.

Варто зазначити, що цього разу ми вирішили зосередитися на навчанні початківців і тих, чий рівень володіння англійською нижче середнього. Ми вважаємо: завдання Програми – дати поштовх українським держслужбовцям до вивчення іноземної мови. Знання, здобуті на наших заняттях, стануть основою для подальшого самостійного розвитку та вдосконалення. Ми впевнені, що друга «Навчальна програма з вивчення ділової англійської мови та англійської мови у сфері енергетики / розвитку професійних навичок» буде не менш успішною, аніж перша. Бажаємо її учасникам натхнення та успіхів у здобутті знань, налагодженні контактів, професійному розвитку та кар’єрному зростанні. Ми віримо, що це суттєвий внесок у розвиток спроможності українських міністерств і відомств для досягнення національних цілей у контексті європейської інтеґрації та міжнародного співробітництва.

На фото: Учасники англійської програми старанно навчаються! Інформаційний бюлетень № 4

3


ІнтеҐрація ОЕС України в ENTSO-E Один із пріоритетів Енергетичної стратегії України – інтеґрація ОЕС України в європейську енергетичну мережу (ENTSO-E). Цей процес почався 3 травня 2006 року, коли Україна та Республіка Молдова надіслали спільну заявку про інтеґрацію ОЕС України та енергетичної мережі Республіки Молдова як єдиного регулювального блоку в синхронізовану зону UCTE. Наглядова рада UCTE Ігор Вовк, ухвалила рішення щодо експерт Проекту створення проектної груз питань ENTSO-E пи Україна – Республіка Молдова/UCTE, яку очолює компанія Transelectrica (Румунія), у складі представників компаній – членів UCTE: CEPS (Чеська Республіка), APG (Австрія), PSE-Operator (Польща), MA VIR (Угорщина), SEPS (Словаччина), а також представників Укренерго та Moldelectrica. Наглядова рада також ухвалила проект Технічного завдання щодо підключення енергетичних систем України та Республіки Молдова до енергетичної системи UCTE (Технічне завдання Проекту на підключення енергетичних систем України та Республіки Молдова до енергетичної системи UCTE). Процедура підключення складається з трьох етапів: Етап A – Розробка Угоди, яка буде підписана представниками Укренерго/ Moldelectrica та UCTE (ENTSO-E). Вона охоплюватиме: технічні специфікації та операційні аспекти, включаючи угоду між Укренерго та Moldelectrica щодо підтримки функціонування диспетчерського пункту; умови відокремлення, режиму перевантажень; правової/ регуляторної основи. На цьому етапі повинні бути здійснені дослідження і складені звіти; на основі результатів досліджень мають бути визначені вимоги, які повинні бути виконані для повного приєднання енергосистем України та Республіки Молдова до енергетичної системи UCTE (максимальний період – 32 місяці). Етап В – Виконання Угоди між Україною та Республікою Молдова. Під час другого етапу повинні бути вжиті всі технічні й організаційні заходи для виконання стандартів у рамках Керівництва UCTE для користувачів. Виконання етапу призведе до складання звіту для Наглядової ради UCTE і підготовки запитів на перехід до етапу «C» (має бути визначено дату). 4

Етап С – Підготовка та тестування в режимі окремого функціонування та режимі підключених енергосистем. Оцінка результатів тестування. Наступним етапом має стати тестування з використанням синхронізованого об’єднання зони (впродовж 26 місяців). Було проведено низку зустрічей, включаючи Загальні зустрічі, під час яких центральні органи виконавчої влади Республіки Молдова, Румунії та України, а також оператори систем (Moldelectrica, Transelectrica та Укренерго) обговорили стан технічних досліджень щодо можливостей синхронізованого об’єднання енергетичних систем України та Республіки Молдова з ENTSO-E і визначили: BB 90% усіх витрат покриватиметься за рахунок Європейської програми сусідства та Програми партнерства з питань транскордонного співробітництва між Румунією, Україною та Республікою Молдова на 2007–2013 роки. Інші 10% витрат у рамках Проекту повинні бути розподілені між міністерствами Республіки Молдова, України та Румунії. BB Домовлено, що Республіка Молдова подасть заявку на фінансування від імені двох інших бенефіціарів. Пропозиції було надано 31 березня 2011 року Спільній наглядовій раді Спільної операційної програми, що перебуває в Міністерстві реґіонального розвитку Румунії. BB Було домовлено також про створення Наглядової ради, яка складатиметься з представників міністерств Республіки Молдова, України та Румунії, трьох операторів систем (Moldelectrica, Transelectrica та Укренерго), ENTSO-E, а також Європейської Комісії. Функцією Наглядової ради буде здійснення моніторингу стану виконання проекту. У травні 2011 року було затверджено спільну Заявку (короткий опис проекту). У жовтні як пріоритетне завдання розпочалася підготовка всіх необхідних документів для отримання фінансування «Спільної операційної програми Румунія – Україна – Республіка Молдова на 2007–2013 рр.». На сьогодні обидві сторони проводять необхідні консультації та складають фінансові документи для укладання контрактів між Міністерством економіки Республіки Молдова та зацікавленими компаніями. Очікується, що підписання цих документів відбудеться найближчим часом. Програма бюджетної підтримки енергетичного сектору


Модернізація української ГТС: пріоритети встановлено Один із найбільших компонентів Проекту ESBS за обсягом запланованих завдань – Підтримка виконання положень Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства. Проект ESBS надає консультаційну підтримку Міненерговугілля щодо виконання зобов’язань у рамках членства України в Енергетичному співтоваристві. До посадових обов’язків експертів Проекту ESBS входять надання допомоги фахівцям цієї державної установи, яка є головним Бенефіціаром Проекту ESBS, у процесі підготовки рекомендацій, досліджень, аналітичних записок з питань імплементації європейського acquis з енергетики, а також участь у заходах Енергетичного співтовариства.

контексті забезпечення енергетичної безпеки реґіону та можливості надання її модернізації статусу загальноєвропейського пріоритету.

За результатами засідання Європейська КоміКонцепція 23 березня 2012 року у сія погодила«Газового кільВідні (Австрія) відбулося ся з виснов­ ця» Енергетичного чергове 24-те засідання ками укра- Наталія Бойцун, співтовариства – це Групи високого рівня їнської сукупний розвиток газодиректор Департаменту з питань Енергетичного співтоделегації євроінтеґрації та міжнародного вої інфраструктури і на вариства. Від України у тому, що співробітництва, Міненерговугілля національному рівні краучасть у заході взяли модернізаїн-учасниць, і на рівні представники Міненерція української газотранспортної системи та підключень до газопроводів говугілля та експерт з пиїї ефективність сприятимуть посилентань Енергетичного співтоню та підтримці енергетичної безпевариства Проекту ESBS. ки реґіону. Крім цього, наголошеВизначення «Газове кільце» но, що модернізація української Під час засідання розглядалися пивключає також реГТС і безперебійне постачання тання поглиблення співпраці в галузі сурсну базу, можливість – це важливі чинники для безенергетики між Україною та Європейкерування всією газовою пеки функціонування єдиного ським Союзом і реалізації інфраструксистемою та її регулюванєвропейського газового ринку, турних енергетичних проектів, зокрема ня у разі виникнення криякі можуть відігравати ключову зових явищ чи загрози модернізації газотранспортної системи роль в імплементації концепції у постачанні. України. «Газового кільця» Енергетичного У рамках розгляду питання щодо розспівтовариства (Джерело: Пункт 18 робки Реґіональної енергетичної стратегії Висновків 24-го засідання ГВР від 23 беЕнергетичного співтовариства делегація України резня 2012 року). виступила з презентацією на тему функціонування Визначено важливість української ГТС, яку української газотранспортної системи, її значення в треба взяти до уваги під час встановлення цілей Реґіональної енергетичної стратегії в контексті енергетичної безпеки ЄС і країн Енергетичного співтовариства. Окремо варто наголосити, що Європейська Комісія, ЄБРР і Світовий банк підтвердили свою підтримку модернізації української ГТС і той факт, що ЄК поставила за мету її реабілітацію до 2020 року (Джерело: Пункти 19, 20 Висновків 24-го засідання ГВР від 23 березня 2012 року). Інформаційний бюлетень № 4

5


Рік членства України у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства 1 лютого 2011 року Україна набула офіційного статусу повноправної країни – учасниці Енергетичного співтовариства. Таким чином, Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися основних напрямів розвит­ ку загальноєвропейського енергетичного ринку, закріплених відповідними нормативно-правовими актами в енергетичній галузі, вимоги яких стосуються, зокрема, охорони довкілля, енерго­ ефектив­ ності та відновлюОлексій Шевченко, вальних еексперт Проекту з питань Енергетичного співтовариства д ж е р е л енергії. Статус повноправної країни – учасниці Договору про заснування Енергетичного співтовариства для України – це передусім головний інструмент європейської інтеґрації, в рамках дії якого суттєво поглиблюється участь у формуванні спільної єдиної енергетичної та зовнішньоторговельної політики і в рамках Енергетичного співтовариства, і з країнами Європейського Союзу в цілому. Після приєднання до Енергетичного співтовариства Україна поступово стає одним з основних учасників процесу з розвитку єдиного загальноєвропейського енергетичного простору завдяки своєму потужному й розвиненому паливно-енергетичному комплексу та вигідному географічному розташуванню. Упродовж минулого року Україна активно здійснювала заходи, спрямовані на реформування вітчизняної енергетичної галузі, і вже досягла певних результатів. Зокрема підготовлено:

6

План імплементації Директиви 2001/77/ЕЕС щодо сприяння використанню електроенергії, виробленої за допомогою відновлювальних джерел енергії на внутрішньому ринку електроенергії. План імплементації Директиви 2003/30/ЕС щодо сприяння використанню біопального та інших відновлювальних видів пального для транспорту. Завершується підготовка Національного плану дій з енергоефективності. Закінчується розроблення законопроектів «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні» та «Про ефективне використання енергетичних ресурсів». Розроблено та прийнято низку підзаконних актів і планів дій з гармонізації енергетичного законодавства, які відповідають основним законодавчим нормам ЄС. Водночас активно здійснювалися заходи з підготовки до переходу від моделі ринку «єдиного покупця» до моделі, яка відповідає цільовій моделі реґіонального електроенергетичного ринку – ринку прямих договорів, з поступовим відкриттям цього ринку для кваліфікованих споживачів. Крім цього, уряд України розпочав процес реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» для залучення інвестицій у її дочірні компанії. Усі ці кроки є частиною великої роботи з імплементації положень так званого 2-го Енергетичного пакета ЄС і зобов’язань України, передбачених Протоколом про приєднання до Договору про заснування Енергетичного співтовариства. Варто зазначити, що приєднання України до Енергетичного співтовариства хоч і відкрило нові перспективи, однак обумовило серйозну відповідальність у реформуванні національного енергетичного сектора.

Прийняття лише правових актів не є кінцевою точкою роботи країн – учасниць Енергетичного співтовариства. Прикладом є робота з імплементації Україною Директиви 2001/80/ЄС щодо великих спалювальних установок, низку положень якої на сьогодні вже впроваджено в дію розпорядчими актами і з правового погляду в цілому адаптовано. Втім, технічна реалізація положень цієї Директиви потребує великих фінансових ресурсів і часу. Подібні проблеми спостерігаються і в секторах електроенергії та газу. Наприклад, на сьогодні основна частина енергетичної системи України не входить до синхронізованої зони ENTSO-E, що унеможливлює фактичну інтеґрацію ринку електроенергії України до реґіонального ринку країн Південно-Східної Європи (робота із синхронізації потребуватиме суттєвого фінансування). Країни – учасниці мережі Енергетичного співтовариства тісно пов’язані з енергетичною політикою Європейського Союзу переважно через формування й інтеґрацію реґіонального ринку та розвиток інфраструктури. У цьому контексті Енергетичне співтовариство перебуває під впливом енергетичних стратегій і планів, прийнятих у Європейському Союзі, зокрема у питанні, що стосується об’єднання електроенергетичної та газової інфраструктур і розвитку відновлювальної енергетики. Один з пріоритетів єдиного Європейського енергетичного ринку – збільшення продуктивності передачі між країнами Південно-Східної Європи, включаючи ті країни, які є учасницями Договору про заснування Енергетичного співтовариства, з огляду на їхню подальшу інтеґрацію з енергетичними ринками країн Центральної Європи. Два енергетичні коридори,

Програма бюджетної підтримки енергетичного сектору


передбачені у числі пріоритетів розвитку енергетичної інфраструктури ЄС (газові коридори «Північ–Південь» у Центральній Європі та «Південь–Схід»), розраховані саме на інтеґрацію Енергетичного співтовариства в газовий ринок ЄС. Треба наголосити, що для досягнення головних цілей європейської енергетичної стратегії та формування єдиного загальноєвропейського енергетичного ринку до 2015 року Європейський Союз не може дозволити собі не підтримувати проекти енергетичної інфраструктури за своїми межами, оскільки розвиток енергетичного ринку країн ЄС неможливий без розвитку енергетичних ринків країн Південно-Східної Європи. Беручи до уваги досвід виконання 2-го Енергетичного пакета, розробляються пропозиції країн-учасниць щодо формування загальної позиції стосовно Реґіонального плану дій з інтеґрації ринків країн Енергетичного співтовариства. На спільну думку Проекту ESBS та Міненерговугілля, важливо врахувати деякі ключові питання, а саме: • Існує потреба в технічній і фінансовій підтримці Європейською Комісією та європейськими фінансовими установами щодо реформування енергетичних ринків усіх країн-учасниць. • Враховуючи потенціал електроенергетичного та нафтогазового секторів України та важливість їх і для Енергетичного співтовариства, і для функціонування єдиного загальноєвропейського енергетичного ринку, потрібно приділити особливу увагу ідентифікації та визначенню окремих інвестиційних проектів для України, які могли б отримати статус «проектів загальноєвропейського значення». • Підтримка модернізації української газотранспортної системи європейськими партнерами та європейськими фінансовими установами сприятиме забезпеченню надійності та безперебійності поставок природного газу до країн Європейського Союзу, зміцненню реґіонального газового ринку та досягненню цілей загальноєвропейської енергетичної стратегії. Для врахування питань соціального характеру – передусім доступності

Інформаційний бюлетень № 4

енергетичних ресурсів, особливо для вразливих категорій споживачів у перехідний період формування єдиного енергетичного ринку – 4 жовтня 2011 року в Кишиневі (Молдова) під час проведення 4-го Соціального форуму Енергетичного співтовариства Україна приєдналася до Меморандуму про розуміння стосовно соціальних питань у контексті Енергетичного співтовариства. Меморандум визначає політичний намір підписантів взяти до уваги соціальний аспект і відображає головні принципи й акценти для соціального діалогу в енергетичному секторі і на національному, і на місцевому рівнях. Таким чином, Україна підтвердила свій намір вжити необхідних заходів для вирішення найбільш серйозних соціальних наслідків, пов’язаних з реалізацією положень Договору про заснування Енергетичного співтовариства. Перші висновки щодо членства України в Енергетичному Співтоваристві планується зробити у щорічному Звіті про впровадження Енергетичного співтовариства. Однак у цілому, за оцінками Секретаріату Енергетичного співтовариства, вже спостерігаються позитивні зміни на шляху реформування українського енергетичного сектора та у виконанні

Україною взятих на себе зобов’язань. У кількох напрямах Україні лише за рік вдалося досягти вагомих результатів порівняно з іншими країнамиучасницями (виконано вимоги статей 22 та 29 Договору про заснування Енергетичного співтовариства; розроблено Плани дій з імплементації Директив 1999/32/ЄС, 2001/77/ЄЕС, 2003/30/ЄС; завершується розробка Національного плану дій з енергетичної ефективності; розроблено низку підзаконних актів щодо імплементації вимог acquis з безпеки постачання в електроенергетиці та газовій галузі). Для української сторони робота в рамках Енергетичного співтовариства є фактичним початком реалізації концепції секторальної інтеґрації України до ЄС, закладеної в Угоду про асоціацію. Безумовно, впровадження норм європейського енергетичного законодавства сприятиме створенню ринкових умов у паливно-енергетичному комплексі України, що позитивно вплине на залучення інвестицій для розширення можливостей і вдосконалення наявної енергетичної інфраструктури та на подальшу інтеґрацію українських енергетичних мереж до європейської енергосистеми.

7


Україна планує енергоефективне майбутнє Підготовлено методичні рекомендації для розробки Національного плану дій з енергоефективності на 2012–2020 роки відповідно до:

Директиви ЄС про енергетичні послуги; Директиви ЄС про енергоефективність будівель; Директиви ЄС про енергетичне маркування. У контексті виконання компонента Проекту Надання підтримки Держенергоефективності в період від серпня 2011 до лютого 2012 року експерти Проекту надавали методологічну підтримку Держенергоефективності щодо розробки Національного плану дій з енергоефективності (НПДЕЕ) на 2012–2020 роки. Відповідно до визначення в Директиві 2006/32/ ЄС Європейського Парламенту та Ради про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, для обчислення планових показників енергоефективності всі держави повинні використовувати дані щодо підсумкового споживання енергії за останні п’ять років до впровадження Директиви. Державичлени мають здійснити економічні, практичні та обґрунтовані заходи, призначені прискорити досягнення цієї мети. До надання підтримки Держенергоефективності Проект ESBS залучив експертів грецької компанії CRES та українських фахівців. Роботу з підготовки рекомендацій виконано у два етапи. Перший етап полягав у здійсненні підготовчої роботи для розробки рекомендаційного документа НПДЕЕ. Він містив огляд та аналіз нормативно-правової бази, що регулює питання енергоефективності, керівних принципів / технічних характеристик для підготовки НПДЕЕ відповідно до Директиви про енергетичні послуги, керівних принципів для адаптації моделі енергетичного планування України для використання їх результатів під час оцінювання енергоефективних сценаріїв, а також визначення і збір сукупних та індивідуальних даних, необхідних для

Редактори:

Ангел Мінев, керівник Проекту 8

встановлення національної мети з енергоефективності та запуску національної моделі енергетичного планування. Другий етап охоплював безпосередньо роботи з розробки рекомендаційного документа НПДЕЕ на 2012–2020 роки відповідно до технічних характеристик, визначених під час впровадження першого етапу, та був розбитий на п’ять підгруп: BB Розрахунок Національного планового показника з енергоефективності на період до 2020 року відповідно до Директиви з енергозбереження. BB Адаптація національної моделі енергетичного планування для її використання в оцінюванні сценаріїв з енергоефективності. BB Аналіз сценаріїв і прогнозів кінцевого споживання енергії. BB Заходи та політика для досягнення цілей з енергозбереження. BB Узагальнення рекомендаційного документа Національного плану дій з енергоефективності. Наразі розробляється саме Національний план дій з енергоефективності на 2012–2020 роки.

Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної Стратегії України, що фінансується ЄС

Світлана Атаманенко, експерт Проекту з інформаційнокомунікаційних питань

Володимирська вул., 48а офіс 23, 2 поверх 01004, Київ, Україна Тел./факс.: +38 044 234 90 68 Ел. пошта: esbs@esbs.kiev.ua Веб-сайт: http://www.esbs.kiev.ua Програма бюджетної підтримки енергетичного сектору

Newsletter No 4 - UKR  

Newsletter of the ESBS Project No 4